Sunteți pe pagina 1din 17

LUCRAREA, CU REZOLVARILE LA STUDIILE DE CAZ, VA FI PREDATA LA FILIALA PANA CEL MAI TARZIU DATA 12 APRILIE 2013.

REZOLVARILE VOR FI PREDATE IN ORDINEA GRUPELOR SI CATEGORIILOR DE EXERCITII PREZENTATE IN LUCRARE. LUCRARILE, PREDATE CU REZOLVARI INTR-O ALTA ORDINE DECAT CEA DIN LUCRAREA PREDATA DE FILIALA, NU VOR FI LUATE IN CONSIDERARE. FIECARE CATEGORIE DE LUCRARI VA INCEPE PE PAGINA NOUA. PE LUCRAREA PREDATA LA FILIALA SE VA INSCRIE, OBLIGATORIU, NUMELE SI PRENUMELE SUB CARE S-A SUSTINUT EXAMENUL DE ACCES LA PROFESIE, ANUL DE STAGIU SI GRUPA (INSCRISE IN LUCRAREA PREDATA DE FILIALA)

LUCRARE DE STAGIU ANUL I (ex.acces 2012) SEMESTRUL I ! "#$%&' Semestrul I 2013 (experti contabili) GRUPA I C$#!%()&$ I Elaborarea situatiilor financiare anuale
1. (2*.) O societate achizitioneaza de la furmizori marfuri conform facturii: pret de cumparare 1.000 lei, rabat 2 , remiza ! , scont de decontare 1 , "#$ 2% . &aca adaosul comercial practicat este de 20 , care 'a fi pretul de 'anzare (i formulele contabile de achizitia (i 'anzarea marfurilor. 2. (+,.) )ntreprinderea $lfa de*ine o cl+dire e'aluat+ la 'aloarea ,ust+ de 120.000 lei, amortizare cumulat+ !0.000 lei. -ezer'a din ree'aluare disponibil+ este de 10.000 lei. .a !1.12./, mana0erii iau decizia s+ '1nd+ cl+direa 2n anul /31. 4a urmare acti'ul 'a fi reclasificat 2n cate0oria stocurilor de m+rfuri. .a !1.12./ se estimeaz+ c+ 'aloarea realizabil+ net+ a acestui stoc este de 56.000 lei. 7e cere: a)s+ se precizeze care sunt re0ulile din O89: !066;200< aplicabile rezol'+rii acestui caz= b)s+ se prezinte 2nre0istr+rile contabile aferente exerci*iului /. 3. (-1.) )ntreprinderea $lfa 'inde societ+*ii mam+ un stoc de marf+ la pre*ul de 100.000 lei cu op*iunea de a>l putea r+scump+ra dup+ 12 luni. 7e cere: a)s+ se precizeze care sunt re0ulile din O89: !066;200< aplicabile rezol'+rii acestui caz= b)s+ se prezinte 2nre0istr+rile contabile dac+ op*iunea de r+scump+rare este sau nu exercitat+. +. (-3.) )ntreprinderea $lfa ma,oreaz+ capitalul social prin aport 2n natur+. $portul const+ 2ntr> un teren e'aluat la 10.000 euro. 4ursul la data subscrierii este de %,6 lei;euro. .a data '+rs+rii aportului, cursul este de 6 lei;euro. #aloarea nominal+ a unei ac*iuni este de 100 lei. 7e cere: a)s+ se precizeze care sunt re0ulile din O89: !066;200< aplicabile rezol'+rii acestui caz= b)s+ se prezinte 2nre0istr+rile contabile. -. (.0.) 7ocietatea $lfa la !1 decembrie / detine o cladire pe care intentioneaza sa o cedeze. 4ladirea este libera si societatea a intreprins actiuni pentru 0asirea unui cumparator. 7ocietatea clasifica cladirea la data bilantului ca disponibila pentru 'anzare. #aloarea de intrare a cladirii este de 100.000 lei iar amortizarea cumulate 20.000 lei. Situatia a) .a data bilantului societatea stabileste 'aloarea ,usta a cladirii la 120.000 lei. 4osturile estimate pentru or0anizarea licitatiei de 'anzare sunt estimate la 6.000 lei iar cheltuielile de cadastru la !.000 lei. Situatia b) .a data bilantului societatea stabileste 'aloarea ,usta a cladirii la ?2.000 lei. 4osturile estimate pentru or0anizarea licitatiei de 'anzare sunt estimate la 6.000 lei iar cheltuielile de cadastru la !.000 lei. Situatia c) $cti'ul prezentat la punctual b) nu a fost 'andut pana la sfarsitul exercitiului financiar /31. .a aceasta data societatea estimeaza 'aloarea ,usta la <0.000 lei iar costurile 'anzarii estimate a a'ea loc in anul /31 sunt de 5.?00 lei. 7a se efectueze inre0istrarile contabile conform @9-7 6 pentru fiecare din cele trei situatii.

LUCRAREA, CU REZOLVARILE LA STUDIILE DE CAZ, VA FI PREDATA LA FILIALA PANA CEL MAI TARZIU DATA 12 APRILIE 2013. REZOLVARILE VOR FI PREDATE IN ORDINEA GRUPELOR SI CATEGORIILOR DE EXERCITII PREZENTATE IN LUCRARE. LUCRARILE, PREDATE CU REZOLVARI INTR-O ALTA ORDINE DECAT CEA DIN LUCRAREA PREDATA DE FILIALA, NU VOR FI LUATE IN CONSIDERARE. FIECARE CATEGORIE DE LUCRARI VA INCEPE PE PAGINA NOUA. PE LUCRAREA PREDATA LA FILIALA SE VA INSCRIE, OBLIGATORIU, NUMELE SI PRENUMELE SUB CARE S-A SUSTINUT EXAMENUL DE ACCES LA PROFESIE, ANUL DE STAGIU SI GRUPA (INSCRISE IN LUCRAREA PREDATA DE FILIALA)

GRUPA I C$#!%()&$ XI "inerea contabilitatii unei entitati


1. (.*.) 7ocietatea .easin0 a'and ca obiect de acti'itate acordarea de bunuri in leasin0 financiar, achizitioneaza la data de 20.12./>1 un autoturism in 'aloare de 1A.526 lei, "#$ 2% , pe care il acorda in leasin0 financiar societatii 4O/"$. 4ontractul de leasin0 financiar este incheiat pe data de 01.01./ in urmatoarele conditii: > perioada de leasin0 este de 6 ani iar durata utila de 'iata a acti'ului predate in leasin0 este de A ani= > platile de leasin0 'or fi efectuate pe data de !1 decembrie ale fiecarui an, se 'or emite 6 facturi= > la inceputul contractului de leasin0 societatea 4O/"$ plateste 10.000 lei 3 "#$= > la sfarsitul contractului de leasin0 utilizatorul isi 'a exercita optiunea de cumparare la 'aloarea reziduala care reprezinta 10 din 'aloarea de intrare a bunului. 7a se faca inre0istrarile contabile aferente anului / si /3%, atat la locator, cat si la la locatar. 2. (*1.) 7ocietatea 4omercial+ BCD specializat+ 2n comer*ul cu am+nuntul de*ine 2n stoc la 2nceputul anului m+rfuri la pre*ul cu am+nuntul 2n 'aloare de 16000 lei. $daosul comercial aferent m+rfurilor din stoc este de !000 lei, iar "#$ 2<0! lei. )n cursul perioadei de 0estiune se achizi*ioneaz+ m+rfuri la pre*ul f+r+ "#$ de !0000 lei ("#$ 2% ). $daosul comercial practicat de unitate este de 20 . 7e '1nd m+rfuri 2n cursul lunii prin ma0azinul cu am+nuntul 2n 'aloare de %2000 lei, (inclusi' "#$). 7e descarc+ 0estiunea. E'iden*a se *ine la pre* de '1nzare cu am+nuntul. 3. (/*.) En salariat ob*ine pentru 12 zile lucrate 2n cursul unei luni, 'enituri pentru munca prestat+ 2n sum+ de ?60 lei. )n cursul lunii salariatul beneficiaz+ de 1% zile calendaristice de concediu medical pentru boal+ obi(nuit+, din care 10 zile lucr+toare. 7alariul de baz+ minim brut pe *ar+ este de A00 lei, iar luna are un num+r de 22 zile lucr+toare. 7tabilirea bazei de calcul a contribu*iei de asi0ur+ri socialeF 7tabilirea contribu*iei de asi0ur+ri sociale datorat+ de an0a,atorF +. (11..) .a o societate comercial+ ce are un capital social de 160.000 u.m.n, profitul brut este de ?0.000 u.m.n. 7e decide utilizarea sumei astfel: > se constituie rezer'e le0ale 2n limita maxim+ admis+ de le0e= > constituire de rezer'e statutare 2n procent de 10 din profitul net= > profitul net este utilizat pentru ma,orarea capitalului social cu suma de <00 u.m.n respecti' acordarea de di'idende 60 mii. u.m.n. :resupunem c+ printre asocia*i a'em doar persoane fizice. -. (1-/.) 7e achizi*ioneaz+ 2n 'ederea reproduc*iei tineret bo'in 2n 'aloare de !00.000 u.m.n plus "#$ 2% . 7e ob*in astfel din produc*ie proprie animale tinere e'aluate la %0.000 u.m.n, iar dup+ ! luni se constat+ un spor de 0reutate e'aluat la !0.000 u.m.n. 4u ocazia in'entarului de control 0estionar se constat+ lipsa unui 'i*el e'aluat la 6.000 u.m.n. 4onsiderat 'ino'at de lipsa acestuia 2n0ri,itorul (i i se imput+ 'aloarea lui. Gum+tate din 'aloare se depune de c+tre acesta 2n casierie, iar restul se re*ine din salariu.

GRUPA II C$#!%()&$ II $uditul statutar al situatiilor financiare


2

LUCRAREA, CU REZOLVARILE LA STUDIILE DE CAZ, VA FI PREDATA LA FILIALA PANA CEL MAI TARZIU DATA 12 APRILIE 2013. REZOLVARILE VOR FI PREDATE IN ORDINEA GRUPELOR SI CATEGORIILOR DE EXERCITII PREZENTATE IN LUCRARE. LUCRARILE, PREDATE CU REZOLVARI INTR-O ALTA ORDINE DECAT CEA DIN LUCRAREA PREDATA DE FILIALA, NU VOR FI LUATE IN CONSIDERARE. FIECARE CATEGORIE DE LUCRARI VA INCEPE PE PAGINA NOUA. PE LUCRAREA PREDATA LA FILIALA SE VA INSCRIE, OBLIGATORIU, NUMELE SI PRENUMELE SUB CARE S-A SUSTINUT EXAMENUL DE ACCES LA PROFESIE, ANUL DE STAGIU SI GRUPA (INSCRISE IN LUCRAREA PREDATA DE FILIALA)

1. (3.) @n cazul examinarii limitate opinia este exprimata sub forma unei: a) asi0urari poziti'e b) asi0urari ne0ati'e c) fara asi0urare

2. (A5.) :rezenta*i cinci situa*ii de amenin*are la adresa independen*ei.

!. (1*.) &efiniti termenul de pra0 de semnificatie.

%. (+0.) 4are sunt normele de referinta in audit F :rezentati le succint.

GRUPA II 4ate0oria @# E'aluarea intreprinderilor

1. (32.) HoodIill>ul reprezintJ: a) fondul comercial al 2ntreprinderii= b) un plus de 'aloare recunoscutJ 2ntreprinderii cu ocazia unei transmiteri care are ca sursJ elementele intan0ibile ale acesteia= c) un plus de 'aloare 2nre0istratJ 2n bilant care corespunde fondului comercial al 2ntreprinderii. 2. (1-..) 7e dau urmJtoarele informatii: imobilizJri corporale 2<.000= fond de comert 1.000= stocuri 20.000= creante 60.000= disponibilitJti 6.000= capitaluri proprii 60.000= diferente din ree'aluare 26.000= obli0atii nefinanciare 26.000 si 2mprumuturi bancare 6.000= rata de remunerare a 'alorii substantiale brute este de 16 = capacitatea beneficiarJ exprimatJ prin profitul pre'izional net 1.000;an= rata de actualizare este de 12 . 7e cere sJ e'aluati 2ntreprinderea calcul1nd o rentJ a 0oodIillului redusJ la 6 ani.

3. (1*2.) 7e dau urmJtoarele informatii despre o 2ntreprindere: total acti'e 160.000, din care cheltuieli anticipate 10.000= total datorii 56.000= diferente din ree'aluare 60.000= capitaluri proprii 26.000. &eterminati acti'ul net cori,at al acestei 2ntreprinderi.

GRUPA II C$#!%()&$ V 9uziuni si di'izari de intreprinderi


1. (!!.) 7a presupunem ca exista trei societati $, C si 4, care 'or fuziona prin absortia societatilor C si 4 de catre societatea $. 7ocietatea $ are capital social de 60.000 lei si rezer'e de 1.000 lei.

LUCRAREA, CU REZOLVARILE LA STUDIILE DE CAZ, VA FI PREDATA LA FILIALA PANA CEL MAI TARZIU DATA 12 APRILIE 2013. REZOLVARILE VOR FI PREDATE IN ORDINEA GRUPELOR SI CATEGORIILOR DE EXERCITII PREZENTATE IN LUCRARE. LUCRARILE, PREDATE CU REZOLVARI INTR-O ALTA ORDINE DECAT CEA DIN LUCRAREA PREDATA DE FILIALA, NU VOR FI LUATE IN CONSIDERARE. FIECARE CATEGORIE DE LUCRARI VA INCEPE PE PAGINA NOUA. PE LUCRAREA PREDATA LA FILIALA SE VA INSCRIE, OBLIGATORIU, NUMELE SI PRENUMELE SUB CARE S-A SUSTINUT EXAMENUL DE ACCES LA PROFESIE, ANUL DE STAGIU SI GRUPA (INSCRISE IN LUCRAREA PREDATA DE FILIALA)

K L 1.000;60.000 x 100 L 2 reprezinta rezer'ele la societatea absorbanta. :entru societatile C si 4, a caror capital social este de !.000.000 lei, respecti' 1.000.000 lei, se 'a aplica coeficientul de 2 , astfel: C !.000 x 2 L A0 lei prima de fuziune 4 1.000 x 2 L 20 lei prima de fuziune

2. (!<.) 74 $.:M$ 7$ absorbanta a 74 CE"$ 7$, preia prin fuziune, acti'ul acesteia constand din cladiri 10.000 lei si disponibil la banca 6.000 lei si emite in schimb 1.000 actiuni noi cu o 'aloare nominala de 1%;actiune. Elterior, prima de fuziune se incorporeaza in capitalul social.

GRUPA II C$#!%()&$ X Or0anizarea auditului si controlul intern al intreprinderii

1. (1<.) Elaborare politici si proceduri contabile. 7tudiu de caz: societatea de comert.

GRUPA III C$#!%()&$ III Expertize contabile

1. (1.) 4um se clasifica expertizele contabileF 2. (1%.) 4are este sediul materiei re0lement+rilor profesionale pri'ind expertiza contabil+F 3. (2A.) 4um se exercit+ profesia de expert contabil (i de contabil autorizatF
%. (!0.) Enumera*i faptele ce constituie abateri disciplinare ale membrilor 4orpuluiF

GRUPA III C$#!%()&$ VII 7tudii de fezabilitate


37. Un proiect investiional, cu o valoare total a investiiei de 15.000 lei i o rat de actualizare de 19% prezint urmtoarea structur a lu!urilor de numerar" #

LUCRAREA, CU REZOLVARILE LA STUDIILE DE CAZ, VA FI PREDATA LA FILIALA PANA CEL MAI TARZIU DATA 12 APRILIE 2013. REZOLVARILE VOR FI PREDATE IN ORDINEA GRUPELOR SI CATEGORIILOR DE EXERCITII PREZENTATE IN LUCRARE. LUCRARILE, PREDATE CU REZOLVARI INTR-O ALTA ORDINE DECAT CEA DIN LUCRAREA PREDATA DE FILIALA, NU VOR FI LUATE IN CONSIDERARE. FIECARE CATEGORIE DE LUCRARI VA INCEPE PE PAGINA NOUA. PE LUCRAREA PREDATA LA FILIALA SE VA INSCRIE, OBLIGATORIU, NUMELE SI PRENUMELE SUB CARE S-A SUSTINUT EXAMENUL DE ACCES LA PROFESIE, ANUL DE STAGIU SI GRUPA (INSCRISE IN LUCRAREA PREDATA DE FILIALA)

$n 0 1 2 3 # 5 &otal

%ost investiie 15,000

%osturi e!ploatare

de

&otal cost (,#20 (,(20 7,500 (,500 ),500 50,5#0

&otal 'ncasri 15,000 9,##0 9,(#0 10,700 11,700 22,700 (#,1)0

11,##5

(,#20 (,(20 7,500 (,500 ),500 35,5#0

%alculai cas*+ lo,+ul net actualizat anual a erent proiectului.

GRUPA III C$#!%()&$ VIII $naliza dia0nostic a intreprinderii


1. (11.) O 2ntreprindere este caracterizat+ de situa ia bilanier+ descris+ 2n tabelul de mai ,os. Ntiind c+ imobiliz+ri necorporale 2n 'aloare de 200 sunt aferente chelnuielilor de constituire ale 2ntreprinderii, datorii pe termen lun0 2n 'aloare de %00 reprezint+ rate scadente 2n anul curent, iar 10 din creane sunt 0aranii de bun+ execuie ce 'or fi 2ncasate peste 20 de luni s+ se analizeze pozi ia financiar+ a 2ntreprinderii pe baza bilan ului contabil (i a bilanului financiar (i s+ se explice diferen ele constatate. @ndicator @mobiliz+ri corporale @mobiliz+ri necorporale 7tocuri 4reante &isponibilit+i 4apitaluri proprii &atorii mai mari de un an &atorii de exploatare &atorii bancare pe termen foarte scurt !1.12.n !000 ?00 1000 2000 1000 2000 !000 2%00 %00

2. (5<.) O 2ntreprindere produce anual un num+r de 160000 de produse la un pre unitar de 6 u.m. 2ntreprinderea 2nre0istreaz+ cheltuieli cu materii prime (i materiale 2n 'aloare de 260000 u.m., cheltuieli de personal de 200000 u.m. din care 56 reprezint+ salariile personalului direct producti', cheltuieli cu utilit+i (i chirii 2n cuantum de %0000 u.m., cheltuieli cu amortizarea de 60000 u.m. (i cheltuieli cu dob1nzi de 60000 u.m. s+ se calculeze (i s+ se interpreteze pra0ul de rentabilitate financiar (i operaional exprimat 2n unit+i fizice (i 'alorice.

GRUPA V C$#!%()&$ IX 4onsultanta fiscala acordata contribuabililor


5

LUCRAREA, CU REZOLVARILE LA STUDIILE DE CAZ, VA FI PREDATA LA FILIALA PANA CEL MAI TARZIU DATA 12 APRILIE 2013. REZOLVARILE VOR FI PREDATE IN ORDINEA GRUPELOR SI CATEGORIILOR DE EXERCITII PREZENTATE IN LUCRARE. LUCRARILE, PREDATE CU REZOLVARI INTR-O ALTA ORDINE DECAT CEA DIN LUCRAREA PREDATA DE FILIALA, NU VOR FI LUATE IN CONSIDERARE. FIECARE CATEGORIE DE LUCRARI VA INCEPE PE PAGINA NOUA. PE LUCRAREA PREDATA LA FILIALA SE VA INSCRIE, OBLIGATORIU, NUMELE SI PRENUMELE SUB CARE S-A SUSTINUT EXAMENUL DE ACCES LA PROFESIE, ANUL DE STAGIU SI GRUPA (INSCRISE IN LUCRAREA PREDATA DE FILIALA)

1. (!.) :rezenta*i cum se determin+ impozitul pe profit 2n cazul contribuabililor care realizeaz+ pe l1n0+ 'enituri din comercializarea produselor alimentare prin intermediul unui ma0azin (i 'enituri din acti'itatea unui bar de noapte.

2. (21.) O societate comercial+ 2nre0istreaz+ 2n contabilitate la ni'elul unui an 'enituri totale 2n sum+ de 500.000 lei (i cheltuieli totale 2n sum+ de 600.000 lei. $mortizarea fiscal+ este de 20.000 lei, cheltuielile nedeductibile sunt 2n sum+ de ?0.000 lei. &in anul anterior a reportat o pierdere de %0.000 lei. :ornind de la modul de calcul al impozitului pe profit conform declara*iei 101, determina*i impozitul pe profit de plat+.

3. (2A.) O societate comercial+ a trimis 2n luna au0ust 2n dele0a*ie 6 salaria*i, fiecare c1te 6 zile. &iurna acordat+ a fost de ?0 lei;zi;salariat. 4heltuielile cu transportul sunt de 1600 lei, iar cheltuielile reprezent1nd cazarea sunt de 6.000 lei. 7+ se precizeze care este ni'elul cheltuielilor deductibile (i care este ni'elul cheltuielilor nedeductibile.
+. (!%). O societate comercial+ pl+titoare de "#$ 2nre0istreaz+ 2ntr>un an 'enituri 2n suma de 6A0.000 lei din care 1200 lei 'enituri din di'idende de la o persoan+ ,uridic+ rom1n+. 4heltuielile 2nre0istrate sunt : > cheltuieli cu ser'iciile prestate de ter*i 11.000 lei (exist+ contracte 2ncheiate, se ,ustific+ necesitatea lor (i sunt documente care s+ ateste prestarea lor efecti'+)= > cheltuieli cu materiile prime (i materialele consumabile 200.000 lei= > cheltuieli cu stocurile de materiale constatate lips+ din 0estiune, neimputabile 2600 lei= > cheltuieli cu plata personalului A!.600 lei, din care 60.000 lei este fondul de salarii (i diferen*a contribu*ii aferente fondului de salarii= > cheltuieli de protocol 2%00 lei= > cheltuieli cu sponsorizarea 2n bani 1200 lei= > cheltuieli cu impozitul pe profit pl+tit 2n cursul anului %.000 lei. 7+ se calculeze impozitul pe profit datorat pentru 2ntre0ul an.

GRUPA III C$#!%()&$ VII 7tudii de fezabilitate


37. Un proiect investiional, cu o valoare total a investiiei de 15.000 lei i o rat de actualizare de 19% prezint urmtoarea structur a lu!urilor de numerar"
$n 0 1 2 3 # 5 %ost investiie 15,000 %osturi e!ploatare de &otal cost (,#20 (,(20 7,500 (,500 ),500 &otal 'ncasri 15.000 9,##0 9,(#0 10,700 11,700 22,700

(,#20 (,(20 7,500 (,500 ),500

LUCRAREA, CU REZOLVARILE LA STUDIILE DE CAZ, VA FI PREDATA LA FILIALA PANA CEL MAI TARZIU DATA 12 APRILIE 2013. REZOLVARILE VOR FI PREDATE IN ORDINEA GRUPELOR SI CATEGORIILOR DE EXERCITII PREZENTATE IN LUCRARE. LUCRARILE, PREDATE CU REZOLVARI INTR-O ALTA ORDINE DECAT CEA DIN LUCRAREA PREDATA DE FILIALA, NU VOR FI LUATE IN CONSIDERARE. FIECARE CATEGORIE DE LUCRARI VA INCEPE PE PAGINA NOUA. PE LUCRAREA PREDATA LA FILIALA SE VA INSCRIE, OBLIGATORIU, NUMELE SI PRENUMELE SUB CARE S-A SUSTINUT EXAMENUL DE ACCES LA PROFESIE, ANUL DE STAGIU SI GRUPA (INSCRISE IN LUCRAREA PREDATA DE FILIALA)

&otal

11,##5

35,5#0

50,5#0

(#,1)0

%alculai cas*+ lo,+ul net actualizat anual a erent proiectului.

Se dau: - valoarea investitiei -rata de actualizare -structura fluxurilor de numerar pe durata de viata a investitiei Se cere: -sa se calculeze valoarea actualizata neta si termenul de recuperare a investitiei -sa se aprecieze fezabilitatea investitionala.

valoarea actualizata neta(durata de viata 5 ani, rata de actualizare 20%) = fluxul de lichiditati net pozitiv estimat x coeficient (ales din tabel functie de rata minima programata a investitiei si durata de viata a investitiei) = 13. !3"#$ lei. %aloarea actuala neta corespunde diferentei dintre suma cash-flo&-urilor previzibile actualizate si costul initial al investitiei (col.1). 'oeficientul de actualizare corespunzator unei rate de actualizare de 1$( "se regaseste in col.! si are formula:(1)1"1$) la puterea n" unde n corespunde perioadei in ani.

LUCRAREA, CU REZOLVARILE LA STUDIILE DE CAZ, VA FI PREDATA LA FILIALA PANA CEL MAI TARZIU DATA 12 APRILIE 2013. REZOLVARILE VOR FI PREDATE IN ORDINEA GRUPELOR SI CATEGORIILOR DE EXERCITII PREZENTATE IN LUCRARE. LUCRARILE, PREDATE CU REZOLVARI INTR-O ALTA ORDINE DECAT CEA DIN LUCRAREA PREDATA DE FILIALA, NU VOR FI LUATE IN CONSIDERARE. FIECARE CATEGORIE DE LUCRARI VA INCEPE PE PAGINA NOUA. PE LUCRAREA PREDATA LA FILIALA SE VA INSCRIE, OBLIGATORIU, NUMELE SI PRENUMELE SUB CARE S-A SUSTINUT EXAMENUL DE ACCES LA PROFESIE, ANUL DE STAGIU SI GRUPA (INSCRISE IN LUCRAREA PREDATA DE FILIALA)

-r.crt. incasa ri 0 1 1 9##0 2 9(#0 3 10700 # 11700 5 22700 total (#.1) 0 )500 35.5# 0 1#200 2).(#0 (500 5200 7500 3200 ((20 3020 (#20 3020 2 30112 costur i .enit net impoza /il

venit net0 lu! de numer ar #032) #% 253(,) 253(,) 2()) #3() 1192) 2#.05 )

lu! de numera r actualiz at (0#27 21#),7 5 1)21,# 2 1(3(,9 9 2253,) 9 5212.5 # 13.073 ,59

%oe icie nt de actualiz are 7 0,)#7 0,71) 0,(09 0,51( 0,#37

LUCRAREA, CU REZOLVARILE LA STUDIILE DE CAZ, VA FI PREDATA LA FILIALA PANA CEL MAI TARZIU DATA 12 APRILIE 2013. REZOLVARILE VOR FI PREDATE IN ORDINEA GRUPELOR SI CATEGORIILOR DE EXERCITII PREZENTATE IN LUCRARE. LUCRARILE, PREDATE CU REZOLVARI INTR-O ALTA ORDINE DECAT CEA DIN LUCRAREA PREDATA DE FILIALA, NU VOR FI LUATE IN CONSIDERARE. FIECARE CATEGORIE DE LUCRARI VA INCEPE PE PAGINA NOUA. PE LUCRAREA PREDATA LA FILIALA SE VA INSCRIE, OBLIGATORIU, NUMELE SI PRENUMELE SUB CARE S-A SUSTINUT EXAMENUL DE ACCES LA PROFESIE, ANUL DE STAGIU SI GRUPA (INSCRISE IN LUCRAREA PREDATA DE FILIALA)

13. !3"#$ * 1# (costul investitiei)= -1$+,"-1 (valoare negativa) rezulta ca investitia este respinsa.

GRUPA III C$#!%()&$ VIII $naliza dia0nostic a intreprinderii

3. (11.) O 2ntreprindere este caracterizat+ de situa ia bilanier+ descris+ 2n tabelul de mai ,os. Ntiind c+ imobiliz+ri necorporale 2n 'aloare de 200 sunt aferente chelnuielilor de constituire ale 2ntreprinderii, datorii pe termen lun0 2n 'aloare de %00 reprezint+ rate scadente 2n anul curent, iar 10 din creane sunt 0aranii de bun+ execuie ce 'or fi 2ncasate peste 20 de luni s+ se analizeze pozi ia financiar+ a 2ntreprinderii pe baza bilan ului contabil (i a bilanului financiar (i s+ se explice diferen ele constatate. @ndicator @mobiliz+ri corporale @mobiliz+ri necorporale 7tocuri 4reante &isponibilit+i 4apitaluri proprii &atorii mai mari de un an &atorii de exploatare &atorii bancare pe termen foarte scurt !1.12.n !000 ?00 1000 2000 1000 2000 !000 2%00 %01

Rezolvare BILANT CONTABIL


9

LUCRAREA, CU REZOLVARILE LA STUDIILE DE CAZ, VA FI PREDATA LA FILIALA PANA CEL MAI TARZIU DATA 12 APRILIE 2013. REZOLVARILE VOR FI PREDATE IN ORDINEA GRUPELOR SI CATEGORIILOR DE EXERCITII PREZENTATE IN LUCRARE. LUCRARILE, PREDATE CU REZOLVARI INTR-O ALTA ORDINE DECAT CEA DIN LUCRAREA PREDATA DE FILIALA, NU VOR FI LUATE IN CONSIDERARE. FIECARE CATEGORIE DE LUCRARI VA INCEPE PE PAGINA NOUA. PE LUCRAREA PREDATA LA FILIALA SE VA INSCRIE, OBLIGATORIU, NUMELE SI PRENUMELE SUB CARE S-A SUSTINUT EXAMENUL DE ACCES LA PROFESIE, ANUL DE STAGIU SI GRUPA (INSCRISE IN LUCRAREA PREDATA DE FILIALA)

.ctive imobilizate = 3.

/0

= 3.0 / +. / 1. =

.ctive curente = stocuri / creante / disponibilitati =1. -. 121.3 .'14%5 = !.0 'apital si rezerve = +. 6atorii pe termen lung = 3.

6atorii pe termen scurt = dat. de exploatare / dat. bancare pe termen f. scurt=+.- /= +.0

121.3 '.741.3 7827849 S4 6.12844 = !.0

active 5xplicatie 4. imobilizari totale Suma 3.0

:ilant contabil 5xplicatie 'apital propriu oblig financiare 13 4%. capitaluri permanente Suma +. 3. #. +.!.0

pasiv

44. stoc / creante 444. disponibilitati 1otal active

3. 1. !.0

%. obligatii termen scurt %4. oblig financiare 1S 1otal pasiv

;8 = capitaluri permanente * imobilizari = +. <;8 = nevoi temporare * resurse temporare = +. 1 = ;8 * <;8 = 1.+ *, =,
10

/ 3. / 1.

* 3.0

= 1.+ =,

* +.-

LUCRAREA, CU REZOLVARILE LA STUDIILE DE CAZ, VA FI PREDATA LA FILIALA PANA CEL MAI TARZIU DATA 12 APRILIE 2013. REZOLVARILE VOR FI PREDATE IN ORDINEA GRUPELOR SI CATEGORIILOR DE EXERCITII PREZENTATE IN LUCRARE. LUCRARILE, PREDATE CU REZOLVARI INTR-O ALTA ORDINE DECAT CEA DIN LUCRAREA PREDATA DE FILIALA, NU VOR FI LUATE IN CONSIDERARE. FIECARE CATEGORIE DE LUCRARI VA INCEPE PE PAGINA NOUA. PE LUCRAREA PREDATA LA FILIALA SE VA INSCRIE, OBLIGATORIU, NUMELE SI PRENUMELE SUB CARE S-A SUSTINUT EXAMENUL DE ACCES LA PROFESIE, ANUL DE STAGIU SI GRUPA (INSCRISE IN LUCRAREA PREDATA DE FILIALA)

1. 4ndicatori de lichiditate:

a) 4ndicatorul lichiditatii curente .ctive curente = -. 6atorii curente +.0 = 1.-3

b) 4ndicatorul lichiditatii imediate .ctive curente - Stocuri = -. 6atorii curente +. 4ndicatori de risc: -1. +.0 = 1. !

4ndicatorul gradului de indatorare

'apital imprumutat = 1 'apital propriu

= 3.+.

=1

= 1! (

'apital imprumutat = 1 'apital anga?at

= >3.-

=1

= ,3(

3.- /+.

@ capital anga?at = capital imprumutat / capital propriu 6atorii totale = #.0 = +"$ (sau +$ ()

'apitaluri proprii +.

Retratarea elementelor de ilant !BILANT "INANCIAR .ctive imobilizate (retratate)= 3. /0 *+ active fictive) / + (creante imobilizate) = 3.0
11

(cheltuieli de constituire sunt considerate

LUCRAREA, CU REZOLVARILE LA STUDIILE DE CAZ, VA FI PREDATA LA FILIALA PANA CEL MAI TARZIU DATA 12 APRILIE 2013. REZOLVARILE VOR FI PREDATE IN ORDINEA GRUPELOR SI CATEGORIILOR DE EXERCITII PREZENTATE IN LUCRARE. LUCRARILE, PREDATE CU REZOLVARI INTR-O ALTA ORDINE DECAT CEA DIN LUCRAREA PREDATA DE FILIALA, NU VOR FI LUATE IN CONSIDERARE. FIECARE CATEGORIE DE LUCRARI VA INCEPE PE PAGINA NOUA. PE LUCRAREA PREDATA LA FILIALA SE VA INSCRIE, OBLIGATORIU, NUMELE SI PRENUMELE SUB CARE S-A SUSTINUT EXAMENUL DE ACCES LA PROFESIE, ANUL DE STAGIU SI GRUPA (INSCRISE IN LUCRAREA PREDATA DE FILIALA)

'apitalurile proprii retratate = +.

-+

(cheltuieli de constituire) = 1.0

activ 5xplicatie Suma

:ilant financiar 5xplicatie 'apital propriu

pasiv Suma 1.0 +., -.+.0 !.,

4. imobilizari totale

3.0

oblig financiare 13 4%. capitaluri permanente

44. stoc / creante 444. disponibilitati 1otal active

+.0 1. !.,

%. obligatii termen scurt %4. oblig financiare 1S 1otal pasiv

;8 = 4% * 4 = -.<;8 = 44 - % = +.0 1 = 444 - %4 = 1.

* 3.0 * +.0 *-

=, =

=, * =,

ecuatia de echilibru : 1 = ;8 * <;8 = ,

#$ Indicatori de lic%iditate&

a) 4ndicatorul lichiditatii curente .ctive curente = 3.0 6atorii curente +.0 = 1.3,

b) 4ndicatorul lichiditatii imediate .ctive curente - Stocuri = 3.0 6atorii curente +.0 -1. = 1.

12

LUCRAREA, CU REZOLVARILE LA STUDIILE DE CAZ, VA FI PREDATA LA FILIALA PANA CEL MAI TARZIU DATA 12 APRILIE 2013. REZOLVARILE VOR FI PREDATE IN ORDINEA GRUPELOR SI CATEGORIILOR DE EXERCITII PREZENTATE IN LUCRARE. LUCRARILE, PREDATE CU REZOLVARI INTR-O ALTA ORDINE DECAT CEA DIN LUCRAREA PREDATA DE FILIALA, NU VOR FI LUATE IN CONSIDERARE. FIECARE CATEGORIE DE LUCRARI VA INCEPE PE PAGINA NOUA. PE LUCRAREA PREDATA LA FILIALA SE VA INSCRIE, OBLIGATORIU, NUMELE SI PRENUMELE SUB CARE S-A SUSTINUT EXAMENUL DE ACCES LA PROFESIE, ANUL DE STAGIU SI GRUPA (INSCRISE IN LUCRAREA PREDATA DE FILIALA)

2$ Indicatori de ri'c& 4ndicatorul gradului de indatorare 'apital imprumutat = 1 'apital propriu =3. +. =1 = 1# (

'apital imprumutat = 1 'apital anga?at unde:

= 3. 3.

=1 /+.

=, (

capital anga?at = capital imprumutat / capital propriu. 6atorii totale = #.0 = 3"++ (sau 3++() 'apitaluri proprii 1.0 Bilant conta il Indicator ;8 <;8 1< 4ndicatorul lichiditatii curente 4ndicatorul lichiditatii imediate 4ndicatorul gradului de indatorare (raportat cp) 4ndicatorul gradului de indatorare (raportat la capital anga?at) 4ndicatorul gradului de indatorare (raportat la datorii totale) valoare 1.+ , , 1"-3 1" ! 1! ( ;8 <;8 1< 4ndicatorul lichiditatii curente 4ndicatorul lichiditatii imediate 4ndicatorul gradului de indatorare (raportat cp) , 1"3, 1 1# ( Bilant (inanciar Indicator valoare ,

4ndicatorul gradului de ,3( indatorare (raportat la capital anga?at) 4ndicatorul gradului de indatorare (raportat la datorii totale)

, (

13

LUCRAREA, CU REZOLVARILE LA STUDIILE DE CAZ, VA FI PREDATA LA FILIALA PANA CEL MAI TARZIU DATA 12 APRILIE 2013. REZOLVARILE VOR FI PREDATE IN ORDINEA GRUPELOR SI CATEGORIILOR DE EXERCITII PREZENTATE IN LUCRARE. LUCRARILE, PREDATE CU REZOLVARI INTR-O ALTA ORDINE DECAT CEA DIN LUCRAREA PREDATA DE FILIALA, NU VOR FI LUATE IN CONSIDERARE. FIECARE CATEGORIE DE LUCRARI VA INCEPE PE PAGINA NOUA. PE LUCRAREA PREDATA LA FILIALA SE VA INSCRIE, OBLIGATORIU, NUMELE SI PRENUMELE SUB CARE S-A SUSTINUT EXAMENUL DE ACCES LA PROFESIE, ANUL DE STAGIU SI GRUPA (INSCRISE IN LUCRAREA PREDATA DE FILIALA)

.ctivul societatii este finantat in proportie de +3"!( din capital propriu" #!"0( din fonduri proprii si atrase pe termen lung si -+( din resurse pe termen scurt. ;ondul de rulment pozitiv asigura lichiditatea firmei pe termen scurt. 1rezoreria neta din activitatea firmei dega?a un surplus de numerar. 6aca aceasta situatie se mentine mai multe exercitii financiare succesive inseamna ca firma are o rentabilitate economica buna dar si posibilitatea plasarii rentabile a disponibilului banesc pentru a isi intari pozitia financiara.

(!$.) 2 Antreprindere produce anual un numBr de 1# de produse la un pre unitar de # u.m. Antreprinderea AnregistreazB cheltuieli cu materii prime Ci materiale An valoare de +# u.m." cheltuieli de personal de + u.m. din care !#( reprezintB salariile personalului direct productiv" cheltuieli cu utilitBi Ci chirii An cuantum de u.m." cheltuieli cu amortizarea de # u.m. Ci cheltuieli cu dobDnzi de # u.m. sB se calculeze Ci sB se interpreteze pragul de rentabilitate financiar Ci opera ional exprimat An unitBi fizice Ci valorice.
+.

Rezolvare: se stabilesc cheltuielile fixe si variabile 'heltuieli salarii: - direct productiv + . - administrative # . x !#( = 1# .

'; (cheltuieli fixe) = ch cu utilitati si chirii / ch amortizare / ch dobanzi / ch pers adm =- . /# . /# . /# . = 1$ . '% ( cheltuieli variabile) = ch materii prime / ch cu pers productive +# . / 1# . =- . '1 (cost total) = '%/'; = - . / 1$ . = #$ . 'ifra de afaceri = 1# . x # = !# . um '%)produs = - . )1# . = +",! unitati monetare )ra*ul de renta ilitate o+erational ()ro) * reprezinta punctul in care veniturile din exploatare acopera cheltuielile din exploatare" iar rezultatul este nul. 6upa acest prag" activitatea de exploatare devine rentabila. '1 ('osturi totale) = '; / E x '%)produs E echilibru x 'u (cost unitar) = '; / E echilibru x '%)produs E echilibru ('u * '%)produs) = '; E echilibru = ';) ('u * '%)produs) = 1$ . = 1$ . = ,#$5-5 ! unitati (izice # * +.,! +.33 )ra*ul de renta ilitate o+erational ()ro) = ,#$5-5 ! unitati (izice 7rag de rentabilitate financiar = 01.#-# lei x # = -0.$.25 unitati monetare 3a obtinerea unei productii de ,#$5-5 unitati (izice" profitul este . 6eci pentru a avea profit intreprinderea trebuie sa produca peste aceasta cantitate.
1#

LUCRAREA, CU REZOLVARILE LA STUDIILE DE CAZ, VA FI PREDATA LA FILIALA PANA CEL MAI TARZIU DATA 12 APRILIE 2013. REZOLVARILE VOR FI PREDATE IN ORDINEA GRUPELOR SI CATEGORIILOR DE EXERCITII PREZENTATE IN LUCRARE. LUCRARILE, PREDATE CU REZOLVARI INTR-O ALTA ORDINE DECAT CEA DIN LUCRAREA PREDATA DE FILIALA, NU VOR FI LUATE IN CONSIDERARE. FIECARE CATEGORIE DE LUCRARI VA INCEPE PE PAGINA NOUA. PE LUCRAREA PREDATA LA FILIALA SE VA INSCRIE, OBLIGATORIU, NUMELE SI PRENUMELE SUB CARE S-A SUSTINUT EXAMENUL DE ACCES LA PROFESIE, ANUL DE STAGIU SI GRUPA (INSCRISE IN LUCRAREA PREDATA DE FILIALA)

Pozitia financiara este caracterizata de 3ndicatori de solva/ilitate 4olva/ilitate 5enerala 0 active total6datorii totale 7 2 3ndicatori de lic*iditate 15enerala 0 active curente6passive curente 72 1restransa 0 active curente1stocuri6passive curente 0,) 1 1 1imediata 0 disponi/il6passive curente 7 0,2 3ndicatori de ec*ili/ru inanciar 89, -89, &8ondul de rulment propriu 0 %apitaluri proprii : $ctive pe termen lun5 ;imo/ilizari< 8ondul de rulment imprumutat 0 8ondul de rulment : 8ondul de rulment propriu 3ndicatori de renta/ilitate 1 inanciara 0 pro it net6capitaluri proprii 1economica 0 pro it /rut6total activ 1comerciala 0 pro it net6ci ra de a aceri Situatia neta este caracterizata de: 1 %apitaluri proprii 7 20% 1 30% 1structura pasivului -datorii 6capitaluri proprii =0 2 1 capitaluri proprii6capitaluri permanente min 1 1 capitaluri proprii6total datorii min 50% 1proportia ideala 1 capitaluri proprii 33% 1 datorii 71an 33% 1datorii =1 an 33%.

T!()&!

8E"O&E &E $:-E4@E-E $ 9EO$C@.@"$"@@; $ &E4@O@E@ &E @/#E7"@-E

1. 8E"O&$ -$"E@ -E/"$C@.@"$"@@ 4O/"$C@.E 8odalitate usoara dar rudimentara de determinare a performantelor estimate ale unei in'estitii de capital

15

LUCRAREA, CU REZOLVARILE LA STUDIILE DE CAZ, VA FI PREDATA LA FILIALA PANA CEL MAI TARZIU DATA 12 APRILIE 2013. REZOLVARILE VOR FI PREDATE IN ORDINEA GRUPELOR SI CATEGORIILOR DE EXERCITII PREZENTATE IN LUCRARE. LUCRARILE, PREDATE CU REZOLVARI INTR-O ALTA ORDINE DECAT CEA DIN LUCRAREA PREDATA DE FILIALA, NU VOR FI LUATE IN CONSIDERARE. FIECARE CATEGORIE DE LUCRARI VA INCEPE PE PAGINA NOUA. PE LUCRAREA PREDATA LA FILIALA SE VA INSCRIE, OBLIGATORIU, NUMELE SI PRENUMELE SUB CARE S-A SUSTINUT EXAMENUL DE ACCES LA PROFESIE, ANUL DE STAGIU SI GRUPA (INSCRISE IN LUCRAREA PREDATA DE FILIALA)

>rata rentabilitatii contabile L 'enit net mediu anual al proiectului; costul mediu al in'estitiei >in'estitie medie L (in'estitie totala3'aloare reziduala);2 > ipoteze necesare: a) asteptarea mana0ementului asupra rentabilitatii in'estitiei (ex: rata asteptata de 1A ) b) estimarile mana0ementului asupra 'eniturilor si cheltuielilor c) costul in'estitiei si 'aloarea reziduala >-EOE."$": daca rata rentabilitatii contabile P rata asteptata L se in'esteste $#$/"$GE: usor de inteles si aplicat .@8@"E: 'enitul net este calculat ca o medie pt durata de 'iata a in'estitiei, rezulta erori de estimare si de calcul, ia in calcul si cheltuielile nemonetare si nu ia in considerare 'aloarea banilor in timp.

2. 8E"O&$ :E-@O$&E@ &E -E4E:E-$-E 7@ 9.EQE. &E .@4M@&@"$"@ (&-) >se fac estimari ale fluxurilor de mi,loace banesti >perioada de recuperareL costul in'estitiei; flux net de lichiditati mediu anual >perioada de recuperareL costul in'estitiei;'enituri monetare>cheltuieli monetare> impozite > -EOE."$": recuperarea costului initial in perioada asteptata sau, daca se compara 2 in'estitii, intr>o perioada cat mai scurta. $#$/"$GE: usor de inteles si aplicat .@8@"E: nu determina profitabilitatea proiectului, nu tine cont de diferentele dintre 'alorile prezente ale fluxurilor de lichiditati din diferite perioade, pune accent pe perioada de recuperare si nu pe rentabilitatea pe termen lun0 a in'estitiei.

!. 8E"O&$ #$.O-@@ /E"E :-EOE/"E (#$/, #/$) >se bazeaza pe fluxurile anuale de lichiditati 'iitoare pe care le actualizeaza la prezent, pe baza de coeficienti de actualizare (determinat prin corelarea ratei minime a rentabilitatii pro0ramate cu durata de 'iata a acti'ului sau durata de timp pentru care se actualizeaza suma= >exista 2 metode functie de tipul fluxurilor 'iitoare de mi,loace banesti: e0ale sau ine0ale. >metoda 1: fluxuri 'iitoare de mi,loace banesti e0ale pe toata durata de 'iata a in'estitieiL un sin0ur calcul L fluxul de lichiditati net poziti' estimat x coeficient (ales 1(

LUCRAREA, CU REZOLVARILE LA STUDIILE DE CAZ, VA FI PREDATA LA FILIALA PANA CEL MAI TARZIU DATA 12 APRILIE 2013. REZOLVARILE VOR FI PREDATE IN ORDINEA GRUPELOR SI CATEGORIILOR DE EXERCITII PREZENTATE IN LUCRARE. LUCRARILE, PREDATE CU REZOLVARI INTR-O ALTA ORDINE DECAT CEA DIN LUCRAREA PREDATA DE FILIALA, NU VOR FI LUATE IN CONSIDERARE. FIECARE CATEGORIE DE LUCRARI VA INCEPE PE PAGINA NOUA. PE LUCRAREA PREDATA LA FILIALA SE VA INSCRIE, OBLIGATORIU, NUMELE SI PRENUMELE SUB CARE S-A SUSTINUT EXAMENUL DE ACCES LA PROFESIE, ANUL DE STAGIU SI GRUPA (INSCRISE IN LUCRAREA PREDATA DE FILIALA)

din tabel functie de rata minima pro0ramata a in'estitiei si durata de 'iata a in'estitiei) >metoda 2: fiecare suma anuala se actualizeaza la momentul prezent cu un coeficient (ales din tabel functie de rata minima pro0ramata a in'estitiei si perioada de realizare a fluxului de numerar), se insumeaza si apoi se compara fluxuri 'iitoare de mi,loace banesti e0ale pe toata durata de 'iata a in'estitiei.

-EOE."$": daca 'aloarea prezenta a tuturor fluxurilor poziti'e 'iitoare de lichid este mai mare decat suma in'estitiei curente, cheltuiala de capital respecta limita minima a ratei rentabilitatii, iar proiectul trebuie realizat.

%. -$"$ @/"E-/$ $ -E/"$C@.@"$"@@ :-O@E4"E.E@ (-@-, @--) @a in calcul fluxurile de numerar anuale actualizate la prezent de0a,ate de in'estitie ; costul mediu al in'estitiei

6. 9.EQE-@ &E /E8E-$- 4E8E.$"E :OO@"@#E

17