Sunteți pe pagina 1din 25

Ministerul Educaiei i tiinei din Republica Moldova

Universitatea Perspectiva

Facultatea Bussines i administrare

REFERAT
La disciplina: Dreptul Concurential

Tema :

INFRACIUNI PRIVIND CONCURENA COMERCIAL. CONCURENA NELOIAL

A elaborat:

st. facult. BA

Secrieru lucia
veri!icat:

E!remov "

C#iin$u %&'(

CUPRINS:
)" Cadrul *eneral al re*lement$rii"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""( )"'" Consideraii *enerale+++++++++++++++++++( )"'"'" Premise++++++++++++++++++++++"( )"'"%" Funcii++++++++++++++++++++++""( )"'"(" Formele concurenei+++++++++++++++++( )"%" Re*imul ,uridic al concurenei" Evoluia re*lement$rilor -n dreptul intern++++++++++++++++++++++++++++. )"(" R$spunderea ,uridic$ pentru !aptele de concuren$ neloial$++++"/ )"("'" R$spunderea civil$+++++++++++++++++"""/ )"("%" R$spunderea contravenional$+++++++++++++"0 )"1" utorit$i speciali2ate -n prevenirea i combaterea !aptelor i actelor care -ncalc$ re*imul concurenei""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""3 ))" )n!raciunea de concuren$ neloial$ prev$2ut$ -n art" . din Le*ea nr" ''4'55'+++++++++++++++++++++++++""3 ))"'" Coninutul le*al++++++++++++++++++++"""5 ))"%" 6biectul in!raciunii""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""'& ))"(" 7ubiecii in!raciunii""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""'& ))"1" Coninutul constitutiv++++++++++++++++++'' ))"." Forme8 modalit$i8 sanciuni8 aspecte procesuale+++++++""'3
%

B)BL)69R F)E"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""'5

I. Cadrul general al reglemant r!! I.". C#n$!dera%!! generale" Concurena este un element de!initoriu al economiei de pia$ i repre2int$ motorul de2volt$rii economico:sociale" ;n *eneral prin concuren$ se -nele*e o con!runtare -ntre tendine adverse8 care conver* spre acelai scop" Prin concuren$8 -n sens ,uridic -nele*em con!runtarea dintre a*enii economici cu activit$i similare sau asem$n$toare8 e<ercitate -n domeniile desc#ise pieei pentru c=ti*area i conservarea clientelei8 -n scopul rentabili2$rii propriei -ntreprinderi'" I.".". Prem!$e" Din punct de vedere economic8 concurena8 pentru a !i posibil$ presupune o pia$ or*ani2at$ pe ba2a urm$toarelor re*uli: independena i descentrali2area activit$ii de producie8 de distribuie i de consum8 libertatea de iniiativ$ !$r$ constr=n*eri sau limit$ri8 de ordin administrativ i proprietatea privat$ asupra unui procent semni!icativ din totalitatea mi,loacelor de producie" I.".&. Fun'%!!" ;n condiiile de pia$ liber$ concurena -ndeplinete c=teva !uncii de!initorii: !acilitea2$ a,ustarea automat$ a cererii i o!ertei -n toate domeniile vieii economice> -mpiedic$ !i<area preurilor printr:o politic$ de monopol e<ercitat$ de anumii a*eni economici> stimulea2$ inveniile i inovaiile8 crearea de produse ori servicii noi
'

6" C$p$=n$8 Dreptul Concurenei Comerciale (concurena onest)8 Ed" Lumina Le<8 Bucureti8 '55%8 pa*" 3/

de o calitate tot mai bun$> asi*ur$ o alocare raional$ a resurselor -n !uncie de di!eritele utilit$i solicitate pe pia$> stabilete o reparti2are a bene!iciilor proporional$ cu contribuia e!ectiv$ a a*enilor economici -n activitatea de producere a unor bunuri i de prestare a unor servicii i de distribuie a acestora" I.".(. F#rmele '#n'uren%e!" ;n !uncie de anumite criterii -n literatura ,uridic$ de specialitate se !ace deosebire -ntre mai multe !orme ale concurenei" Dup$ *radul de libertate se distin*e -ntre concurena pur sau perfect i concurena eficient sau posibil" Concurena pur$ sau per!ect$ are tr$s$turi cum ar !i: atomicitatea pieei ?un num$r mare de a*eni mici i mi,locii@8 omo*enitatea produselor i serviciilor ?relativa similitudine calitativ$ a acestora@8 transparena ?posibilitatea consumatorilor de a cunoate caracteristicile i preurile produselor care li se o!er$@8 pluralitatea de opiuni mobilitatea !actorilor de producie determinat$ de !actori care in e<clusiv de pia$" ;n raport cu acest tip de concuren$ statul nu intervine -n economie dec=t pentru asi*urarea condiiilor optime pentru des!$urarea spontan$ a concurenei economice" Concurena per!ect$ a !uncionat -n perioada de -nceput a capitalismului" ;n timp8 tendina a !ost de a se promova o alt$ !orm$ a concurenei denumit$ convenional concuren$ e!icient$ sau posibil$" )ntervenia statului in ca2ul concurenei e!iciente const$ -n -ndeplinirea de c$tre acesta a unor !uncii de re*lementare8 de asisten$ i de *estiune%" Concurena e!icient$ se concreti2ea2$ prin trei tr$s$turi speci!ice i anume: : caracterul desc#is al pieei ?toi a*enii economici se bucura de
%

Funcia de re*lementare nu a !ost niciodat$ abandonat$ de vreun stat" Ponderea acestor !uncii di!er$ dup$ *enul de politic$ economic$ promovat8 care poate !i liberal sau social"

accesul liber pe pia$@> : libertatea de aciune pe pia$ ?toate -ntreprinderile -i pot stabili -n mod autonom politica -n raport cu ceilali concureni si cu consumatorii@> : toi utili2atorii i consumatorii s$ bene!icie2e de un *rad satis!$c$tor de libertate -n ale*erea !urni2orului i a m$r!ii dorite(" Modelul concurenei este !le<ibil i r$spunde -n mod corespun2$tor unor e<i*ene con,uncturale impuse de pia$ i este lar* adoptat -n teoria dreptului ca i -n ,urispruden$8 inclusiv de ,urisprudena Curii de Austiie a Comunit$ilor Europene" Dup$ cum prin practicile concureniale ale a*enilor economici se -ncalc$ dispo2iiile le*ale care re*lementea2$ domeniul concurenei se !ace distincie -ntre concurena licit si concurena ilicit" Concurena ilicit$ poate !i de asemenea clasi!icat$ -n concuren interzis i concuren neloial" Concurena inter2is$ apare in domenii scoase de le*e din s!era competenei" Concurena neloial$ apare -n domeniul -n care competiia este permis$ prin le*e dar trebuie des!$urat$ cu mi,loace oneste" ;n conclu2ie8 aa cum s:a observat8 ne a!l$m -n ca2ul concurenei inter2ise atunci c=nd se s$v=rete un act !$r$ drept ?inter2is de le*e@ i in ca2ul concurenei neloiale atunci c=nd un act8 in principiu permis este reali2at printr:un e<erciiu abu2iv al unui drept" Prin '#n'uren% nel#!al trebuie s$ -nele*em s$v=rirea -n domeniile desc#ise competiiei economice8 a unor !apte contrare le*ii sau u2anelor cinstite ale activit$ii comerciale8 -n scopul capt$rii clientelei unor rivali de pe piaa relevant$8 produc=ndu:se ast!el pre,udicii materiale i4sau morale8 pre2ente sau eventuale 1" Concurena neloial$ nu trebuie con!undat$ cu activit$ile pe care le poate des!$ura titularul unui drept de proprietate industrial$8 cu
(

C" Boicu8 l" Boroi8 Fl" 7andu8 )" Molnar8 M 9orunescu8 7" Corl$eanu8 Dreptul penal al afacerilor8 Ediia (8 Ed" C"C"BecD8 Bucureti8 %&&/" pa*" 11. 1 )dem8 pa*" 11.:11/

practicile monopoliste8 sau cu anumite m$suri ce se iau pentru protecia consumatorului" Potrivit art" % din Le*ea nr" ''4'55'8 privind combaterea concurenei neloiale.8 constituie '#n'uren% nel#!al orice act sau !apt contrar u2anelor cinstite -n activitatea industrial$ i de comerciali2are a produselor8 de e<ecuie a lucr$rilor8 precum i de e!ectuare a prest$rilor de servicii" ;n practica ,udiciar$ uneori se !ace con!u2ie -ntre concurena onest$ i cea neloial$" Pentru a:i acapara clientela un comerciant are dreptul s$ u2e2e de toate practicile oneste pentru a obine acest lucru8 inclusiv practicarea unor preuri mai mici dec=t un alt a*ent comercial concurent cu acelai pro!il de activitate" I.&. Reg!mul )ur!d!' al '#n'uren%e!. E*#lu%!a reglement r!l#r +n dre,tul !ntern" )niial actele de concuren$ neloial$ erau supuse re*imului ,uridic de drept comun al r$spunderii delictuale prev$2ut -n art" 553 C" civ" Mai t=r2iu au !ost adoptate acte normative speci!ice din care amintim: Legea d!n "mart!e "../ asupra comerului ambulant8 Legea '#n'uren%e! nel#!ale d!n ". ma! "0(& i De'retul ,entru reglementarea 1! '#ntr#lul 'artelur!l#r d!n "2 ma! "0(- completat prin Le*ea din %/ septembrie '5(5" ;n anii re*imului comunist nu a e<istat8 practic8 o le*islaie speci!ic$ -n domeniul concurenei" Economia era ba2at$ aproape e<clusiv pe proprietatea statului asupra mi,loacelor de producie i avea un caracter plani!icat" ceast$ stare de !apt este !ireasc$ av=nd -n vedere c$ monopolul de stat -n economie i plani!icarea ri*id$ sunt prin de!iniie incompatibile cu libertatea pieei i concurena" numite re*lement$ri erau prev$2ute -n le*islaie dar acestea nu erau aplicabile dec=t -n domeniul activit$ilor de comer e<terior" Dup$ '5358 odat$ cu abolirea re*imuli politic comunist s:au adoptat numeroase re*lement$ri cu inciden$ -n s!era concurenei"
.

Publicat$ -n Monitorul 6!icial nr" %1 din (& ianuarie '55'8 modi!icat$ i completat$ de Le*ea nr" %'4'55/ i Le*ea nr" %534%&&'

De prim$ -nsemn$tate sunt dispo2iiile constituionale re!eritoare la economie i !unciile publice" ;n art" '(. din Constituie se stabilete c$ Eeconomia Rom=niei este o economie de pia$8 iar statul trebuie s$ asi*ure libertatea comerului8 protecia concurenei loiale+F8 iar -n art" '(/ se prevede c$ Estatul ocrotete proprietatea care este public$ sau privat$F" Got -n art" '(/ para*ra!ul / se stabilete c$ Eproprietatea privat$ este -n condiiile le*ii inviolabil$F" rt" 11 stabilete c$ Edreptul de proprietate precum i creanele asupra statutului sunt *arantateF i c$ Eproprietatea privat$ este ocrotit$ -n mod e*al de le*e8 indi!erent de titularF" La dispo2iiile constituionale am putea ad$u*a re*lement$rile cuprinse -n conveniile internaionale pe care Rom=nia le:a rati!icat8 i -n tratatele constitutive ale Uniunii Europene/" Ca re*lementari obinuite cu inciden$ implicit$ sau e<plicit$ -n s!era concurenei pot !i menionate: Le*ea nr" '.4'55& ?cu modi!ic$rile i complet$rile ulterioare@ privind reor*ani2area unit$ilor economice de stat ca re*ii autonome i societ$i comerciale8 Le*ea nr" ('4'55& privind societ$ile comerciale8 modi!icat$ i republicat$8 Le*ea nr" ''4'55' privind combaterea concurenei neloiale8 Le*ea nr" %'4'55/ ?republicat$@ privind re*imul concurenei" Dispo2iiile cuprinse -n le*i speciale se completea2$ cu re*lement$rile de drept comun prev$2ute -n Codul comercial8 Codul civil8 Codul penal8 Codul de procedur$ civil$8 Codul de procedur$ penal$" I.(. R $,underea )ur!d!' ,entru 3a,tele de '#n'uren% nel#!al I.(.". R $,underea '!*!la" Potrivit art" ( din Le*ea nr" ''4'55' !aptele de concuren$ neloial$ atra* r$spunderea civil$ -n condiiile acestei le*i" Comerciantul care s$v=rete un act de
/

C" Boicu8 l" Boroi8 Fl" 7andu8 )" Molnar8 M 9orunescu8 7" Corl$eanu8 Dreptul penal al afacerilor8 Ediia (8 Ed" C"C"BecD8 Bucureti8 %&&/" pa*" 110:113

concuren$ neloial$ va !i obli*at s$ -ncete2e sau s$ -nl$ture actul i dup$ ca2 s$ pl$teasc$ desp$*ubiri pentru daunele pricinuite" ;n m$sura -n care actele sau !aptele de concuren$ neloial$ constituie contravenii sau in!raciuni i au cau2at daune patrimoniale sau morale8 cel pre,udiciat este -n drept s$ se adrese2e instanei competente cu aciune -n r$spundere civil$ delictual$" C=nd !apta a !ost s$v=rit$ de un salariat -n e<ercitarea atribuiilor de serviciu8 comerciantul r$spunde solidar cu salariatul8 cu e<cepia situaiei -n care dovedete c$ potrivit u2anelor nu putea -mpiedica !apta" 7oluionarea aciunilor civile -n materia concurenei neloiale este de competena tribunalului locului s$v=ririi !aptei sau -n a c$rei ra2$ teritorial$ se a!l$ sediul p=r=tului sau inculpatului> -n lipsa unui sediu este competent tribunalul de la domiciliul p=r=tului sau inculpatului" Dreptul la aciune civil$ se prescrie -n termen de ' an de la data la care p$*ubitul a cunoscut sau ar !i trebuit s$ cunoasc$ dauna i pe cel care a cau2at:o8 dar nu mai t=r2iu de ( ani de la s$v=rirea !aptei" I.(.&. R $,underea '#ntra*en%!#nal " Con!orm art" 1 din Le*ea nr" ''4'55' urm$toarele !apte constituie contravenii8 dac$ nu sunt s$v=rite -n ast!el de condiii -nc=t sa !ie considerate8 potrivit le*ii penale8 in!raciuni: a4 o!erirea serviciilor de c$tre salariatul e<clusiv al unui comerciant unui concurent ori acceptarea unei asemenea o!erte> 54 divul*area8 ac#i2iionarea sau !olosirea unui secret comercial de c$tre un comerciant sau un salariat al acestuia8 !$r$ consim$m=ntul dein$torului le*itim al respectivului secret comercial i intr:un mod contrar u2anelor comerciale cinstite> '4 -nc#eierea de contracte prin care un comerciant asi*ur$ predarea unei m$r!i sau e<ecutarea unor prestaii -n mod avanta,os8 cu condiia aducerii de c$tre client a altor cump$r$tori cu care comerciantul ar urma s$ -nc#eie contracte asem$n$toare> d4 comunicarea sau r$sp=ndirea -n public de c$tre un comerciant de a!irmaii asupra -ntreprinderii sale sau activit$ii acesteia8
3

menite s$ induc$ -n eroare i s$ -i cree2e o situaie de !avoare -n dauna unor concureni> e4 comunicarea8 c#iar !$cut$ con!idenial8 sau r$sp=ndirea de c$tre un comerciant de a!irmaii mincinoase asupra unui concurent sau asupra m$r!urilor4serviciilor sale8 a!irmaii de natur$ s$ d$une2e bunului mers al -ntreprinderii concurente> 34 o!erirea8 promiterea sau acordarea : mi,locit sau nemi,locit : de daruri ori alte avanta,e salariatului unui comerciant sau repre2entanilor acestuia8 pentru ca prin purtare neloial$ s$ poat$ a!la procedeele sale industriale8 pentru a cunoate sau a !olosi clientela sa ori pentru a obine alt !olos pentru sine ori pentru alta persoana -n dauna unui concurent> g4 deturnarea clientelei unui comerciant prin !olosirea le*$turilor stabilite cu aceast$ clientel$ -n cadrul !unciei deinute anterior la acel comerciant> 64 concedierea sau atra*erea unor salariai ai unui comerciant -n scopul -n!iin$rii unei societ$i concurente care s$ capte2e clienii acelui comerciant sau an*a,area salariailor unui comerciant -n scopul de2or*ani2$rii activit$ii sale" Contraveniile prev$2ute la lit" a@:c@ se sancionea2$ cu amend$ de la '&"&&&"&&& lei la '&&"&&&"&&& lei8 iar cele prev$2ute la lit" d@:#@8 cu amend$ de la '."&&&"&&& lei la '.&"&&&"&&& lei" ctuali2area cuantumului amen2ilor se !ace prin #ot$r=re a 9uvernului8 -n !uncie de rata in!laiei" 7anciunea poate !i aplicat$ i persoanelor ,uridice" Contraveniile se constat$8 la sesi2area p$rii v$t$mate8 a camerelor de comer i industrie sau din o!iciu8 de c$tre personalul de control -mputernicit in acest scop de 6!iciul Concurentei8 care aplic$ i amenda" ;n ca2urile de concuren$ neloial$ ce a!ectea2$ -n mod semni!icativ !uncionarea concurenei pe piaa relevant$ a!ectat$8 6!iciul Concurenei va sesi2a Consiliul Concurenei pentru soluionarea ca2ului -n con!ormitate cu dispo2iiile Le*ii concurenei nr" %'4'55/" 6!iciul Concurenei va transmite camerelor de comer i industrie teritoriale actele de deci2ie adoptate pentru ca2urile de
5

concuren$ neloial$ care constituie contravenie8 con!orm prevederilor pre2entei le*i" Prevederile privind sancionarea contraveniilor se completea2$ cu dispo2iiile 6" 9" Hr" %4%&&' ?modi!icat$ i completat$@ privind re*imul ,uridic al contraveniilor" Germenul de prescripie este de ( ani" I./. Aut#r!t %! $,e'!al!7ate +n ,re*en!rea 1! '#m5aterea 3a,tel#r 1! a'tel#r 'are +n'al' reg!mul '#n'uren%e! " Pentru controlul des!$ur$rii activit$ilor comerciale -n spiritul concurenei -n ara noastr$ au !ost -n!iinate autorit$i speciali2ate din care cele mai repre2entative sunt: Consiliul Concurenei i 6!iciul Concurenei> Camera de industrie i comer a Rom=niei i a municipiului Bucureti i camerele de industrie i comer ,udeene> 6!iciul re*istrului comerului or*ani2at -n !iecare ,ude i -n municipiul Bucureti> 9arda !inanciar$ etc" II. In3ra'%!unea de '#n'uren% nel#!al ,re* 7ut +n art. 8 d!n Legea nr. ""9"00" a cum s:a apreciat -n literatura de specialitate Le*ea nr" ''4'55' dep$ete concepia politic$ i ,uridic$ care a stat la elaborarea art" (&' C" pen" I concurena neloial$8 -ntruc=t obiectul ocrotirii penale -n ca2ul in!raciunii prev$2ute -n art" . al Le*ii nr" ''4'55' -l constituie relaiile sociale stabilite -ntre comerciani pe piaa liber$8 -n spiritul art" ' al acestei le*i 0" st!el se consider$ c$ odat$ cu apariia Le*ii nr" ''4'55'8 dispo2iiile art" (&' C" pen" au !ost abro*ate implicit3" II.". C#n%!nutul legal" Ea) folosirea unei firme, invenii, mrci, indicaii eo rafice, unui desen sau model industrial, unor topo rafii ale unui circuit
0

Comercianii sunt obli*ai sa -i e<ercite activitatea cu buna:credina8 potrivit u2anelor cinstite8 cu respectarea intereselor consumatorilor si a cerinelor concurentei loiale" 3 C" Boicu8 l" Boroi8 Fl" 7andu8 )" Molnar8 M 9orunescu8 7" Corl$eanu8 Dreptul penal al afacerilor8 Ediia (8 Ed" C"C"BecD8 Bucureti8 %&&/" pa*" 1.'

'&

inte rat, unei embleme sau unui ambala! de natur s produc confuzie cu cele folosite le itim de alt comerciant" b) punerea #n circulaie de mrfuri contrafcute $i%sau pirat, a cror comercializare aduce atin ere titularului mrcii $i induce #n eroare consumatorul asupra calitii produsului%serviciului" c) folosirea #n scop comercial a rezultatelor unor e&perimentri a cror obinere a necesitat un efort considerabil sau a altor informaii secrete #n le tur cu acestea, transmise autoritilor competente #n scopul obinerii autorizaiilor de comercializare a produselor farmaceutice sau a produselor c'imice destinate a riculturii, care conin compu$i c'imici noi" d) divul area unor informaii prevzute la lit. c), cu e&cepia situaiilor #n care dezvluirea acestor informaii este necesar pentru protecia publicului sau cu e&cepia cazului #n care s(au luat msuri pentru a se asi ura c informaiile sunt prote!ate contra e&ploatrii neloiale #n comer, dac aceste informaii provin de la autoritile competente" e) divul area, ac'iziionarea sau utilizarea secretului comercial de ctre teri, fr consimm)ntul deintorului su le itim, ca rezultat al unei aciuni de spiona! comercial sau industrial" f) divul area sau folosirea secretelor comerciale de ctre persoane aparin)nd autoritatilor publice, precum $i de ctre persoane #mputernicite de deintorii le itimi ai acestor secrete pentru a(i reprezenta #n faa autoritilor publice" g) producerea #n orice mod, importul, e&portul, depozitarea, oferirea spre v)nzare sau v)nzarea unor mrfuri%servicii purt)nd meniuni false privind brevetele de invenii, mrcile, indicaiile eo rafice, desenele sau modelele industriale, topo rafiile de circuite inte rate, alte tipuri de proprietate intelectual cum ar fi aspectul e&terior al firmei, desi nul vitrinelor sau cel vestimentar al personalului, mi!loacele publicitare $i altele asemenea, ori inea $i caracteristicile mrfurilor, precum $i cu privire la numele productorului sau al comerciantului, #n scopul de a(i induce #n eroare pe ceilali comerciani $i pe beneficiari.F

''

Con!orm art" 3 aciunea penal$ -n ca2urile prev$2ute la art" . se pune -n micare la pl=n*erea p$rii v$t$mate ori la sesi2area camerei de comer i industrie teritoriale sau a altei or*ani2aii pro!esionale ori la sesi2area persoanelor -mputernicite de 6!iciul Concurenei" II.&. O5!e'tul !n3ra'%!un!! A. *biectul !uridic special al in!raciunii de concuren$ neloial$ este constituit din relaiile sociale care ap$r$ dreptul comercianilor la concuren$ loial$8 care presupune inter2icerea !olosirii m$rcilor de !abric$8 de comer8 de servicii8 de embleme8 !irme8 denumiri sau alte meniuni care atest$ proveniena unui produs de c$tre un comerciant8 -n mod !raudulos8 !$r$ drept" )n!raciunea aduce atin*ere -n subsidiar -ncrederii publicului -n autenticitatea m$r!urilor i produselor de pe pia$8 precum i intereselor consumatorilor care sunt -nelai8 de re*ul$8 -n ce privete calitatea unor produse pe care le cump$ra" B. )n!raciunea are de re*ula i un obiect material8 e<ist=nd situaii c=nd un asemenea obiect nu e<ist$ ?de e<emplu -n ca2ul art" . lit" c@ I !olosirea -n scop comercial a re2ultatelor unor e<periment$ri+@" tunci c=nd e<ist$ un obiect material acesta poate !i repre2entat de e<emplu de un produs care poart$ denumiri de ori*ine sau indicaii de provenien$ !alse" Produsul care constituie obiectul material al in!raciunii de concuren$ neloial$ poate !i industrial sau a*ricol" Pentru a putea constitui obiect material al in!raciunii de concuren$ neloial$8 produsele8 m$r!urile trebuie s$ !ie asem$n$toare sau c#iar identice cu produsele ori*inale" Un produs ori*inal poart$ de re*ul$ o marc$8 meniuni cu privire la brevetul de invenie -n ba2a c$ruia a !ost reali2at8 numele unei !irme care:l reali2ea2$8 numele unui comerciant8 o emblem$8 un anumit ambala, -n care se comerciali2ea2$ sau alte meniuni care:l individuali2ea2$" ;n sensul art" . lit" b@ obiectul material este repre2entat de m$r!urile contra!$cute sau pirat" Prin mrfuri contrafcute se
'%

-nele*e copierea i -mpac#etarea unui produs8 ast!el -nc=t s$ semene cu produsul ori*inal cu intenia de a induce -n eroare8 !olosind -n acest sens semne de marc$ i lo*o:uri contra!$cute" Prin mrfuri pirat se -nele*e reproducerea neautori2at$ a unor produse ori*inale8 -n scopul de aobtine c=ti*uri materiale !$r$ a avea permisiunea titularului de drepturi i care au ca obiect o c#eltuial$ -ndoielnic$" II.(. Su5!e'%!! !n3ra'%!un!! A. Subiectul activ al in!raciunii este de re*ul$ un comerciant" v=nd -n vedere c$ prin comerciant putem -nele*e at=t o persoan$ ,uridic$ ?cel mai adesea@ c=t i o persoan$ !i2ic$8 trebuie s$ preci2am c$ persoana ,uridic$ nu poate !i -n sistemul nostru de drept penal subiect activ al unei in!raciuni" a !iind8 -n ca2ul -n care comerciantul este o persoan$ ,uridic$ i s$v=rete !apte de concuren$ neloial$8 r$spunderea penal$ revine persoanelor !i2ice care au !ost direct sau indirect implicate -n s$v=rirea !aptelor" R$spunderea contravenional$ i civil$ poate !i -ns$ asumat$ i -n numele persoanei ,uridice" Hu are nici o relevan$ -mpre,urarea c$ !apta este s$v=rit$ de un cet$ean rom=n8 un cet$ean str$in sau de o persoan$ !$r$ cet$enie" 7ubiectul activ mai poate !i o persoan$ aparin=nd autorit$ilor publice8 precum i o persoan$ -mputernicit$ de dein$torii le*itimi ai secretelor comerciale pentru a:i repre2enta -n !aa autorit$ilor publice" Participaia este posibil$ sub toate !ormele sale8 pentru insti*ator sau complice neistituindu:se vreo cerin$ special$" B. Subiectul pasiv principal este comerciantul8 indi!erent de !orma ,uridic$ sub care -i des!$oar$ activitatea ?tipul de societate comercial$ sau re*ie autonom$@ i indi!erent de natura capitalului ?de stat8 privat sau mi<t@8 care a !ost pre,udiciat -n interesele sale prin actul sau !apta de concuren$ neloial$" 7ubiect pasiv secundar poate !i bene!iciarul produsului sau serviciului -n raport de care s:a comis !apta de concuren$ neloial$" 7ubiectul pasiv principal c=t i secundar poate !i o persoan$ ,uridic$ sau !i2ic$8 naional$ sau din

'(

alt$ ar$ care a rati!icat Convenia Uniunii de la Paris pentru protecia propriet$ii industriale5" II./. C#n%!nutul '#n$t!tut!* A. +atura obiectiv. Din punct de vedere al laturii obiective elementul material se -n!$iea2$ sub mai multe modalit$i normative dup$ cum urmea2$: folosirea unei !irme8 invenii m$rci8 indicaii *eo*ra!ice8 unui desen sau model industrial8 unor tipo*ra!ii ale unui circuit inte*rat8 unei embleme sau unui ambala, de natur$ s$ produc$ con!u2ie cu cele !olosite le*itim de alt comerciant" Prin 3#l#$!re de -nele*e -ntrebuinarea8 utili2area -n mod !raudulos a unui element de identi!icare a unui produs ce aparine sau este comerciali2at de alt comerciant -n condiiile le*ii" 6ricare dintre aciunile care pot constitui8 alternativ8 elementul material al in!raciunii prev$2ute de art" . lit" a@ al Le*ii nr" ''4'55'8 pentru a !orma latura obiectiv$ a acestei in!raciuni8 trebuie s$ -ndeplineasc$ cerina esenial$ prev$2ut$ de te<tul enunat8 anume Etrebuie sa !ie de natur$ a produce con!u2ieF cu aceleai aciuni8 dar care sunt le*itim !olosite de un alt comerciant" F!rma8 -n con!ormitate cu art" (& din Le*ea nr" %/4'55& privind re*istrul comerului este numele sau denumirea sub care un comerciant e<ercit$ comerul sau4i sub care semnea2$8 alc$tuind un element de identi!icare al acesteia8 sub care este -nre*istrat -n re*istrul comerului" ;n *eneral8 se deosebesc dou$ !eluri de !irm$ i anume: : !irma individual$ sau comercial$8 care este numele pro!esional al comerciantului persoan$ !i2ic$ sau numele s$u comercial> : !irma social$8 care este denumirea dat$ societ$ilor comerciale" Pentru a se evita con!u2ia -ntre !irme8 le*ea stabilete c$ orice !irm$ nou$
5

)dem8 pa*" 1.(

'1

trebuie s$ se deosebeasc$ de cele e<istente8 aplicarea acestei re*uli !$c=nd parte din competena e<clusiv$ a o!iciului re*istrului comerului la care este -nmatriculat$ o !irm$ individual$ sau social$8 or*anism care este dator s$ reali2e2e o prevenire a con!u2iilor cu !irmele -nscrise -n mod le*al i c$ruia nu:i este -n*$duit s$ -nre*istre2e o !irm$ nou$ care nu are -n coninutul s$u su!iciente elemente de deosebire !a$ de !irmele de,a -nmatriculate'&" Em5lema este semnul e<tern care individuali2ea2$ i deosebete o -ntreprindere comercial$ de o alta8 de acelai *en" ;n acest sens8 art" (& alin" ?%@ al Le*ii nr" %/4'55& prevede ca Eemblema este semnul sau denumirea care deosebete un comerciant de un altul8 de acelai *enF" 6rice emblem$ va trebui s$ se deosebeasc$ de emblemele -nscrise -n re*istrul comerului8 pentru acelai !el de comer8 precum i de emblemele altor comerciani de pe piaa unde comerciantul -i des!$oar$ activitatea" Emblema va putea !i !olosit$ pe panouri de reclam$8 oriunde ar !i ae2ate8 pe !acturi8 scrisori8 note de comand$8 tari!e8 prospecte8 a!ie8 publicaii i -n orice alt mod8 numai dac$ vor !i -nsoite -n mod vi2ibil de !irma comerciantului8 iar Edac$ !irma cuprinde vreo denumire8 !irma va !i scris$ cu litere av=nd m$rimea de cel puin ,um$tate din cea a literelor cu care este scris$ emblemaFJart" 1( alin ?(@ al Le*ii nr" %/4'55&K" Ca element al !ondului de comer8 emblema poate !i !ormat$ dintr:o denumire !ante2ist$ ca i dintr:un nume8 !ie al proprietarului !irmei8 !ie un altul8 oca2ional8 scrise -ntr:o anumit$ caracteristic$ i -nsoite -n mod !recvent de un desen ilustrativ" Emblema se aplic$ prin lipire8 imprimare8 stanare8 poansonare etc"8 !ie direct pe produs8 !ie pe ambala,ul acestuia8 -n scopul de a permite selecionarea vi2ual$ rapid$ de c$tre cump$r$torul potenial" l$turi de celelalte drepturi de proprietate industrial$ ce aparin comerciantului I !irma i emblema sunt bunuri mobile8
'&

G" Prescure8 Curs de dreptul concurenei comerciale8 Ed" Rosetti8 Bucureti8 %&&18 pa*" 3/

'.

incorporale8 care au un loc semni!icativ -n cadrul !ondului de comer8 repre2ent=nd8 printre altele8 un indicator important8 esenial al puterii economice8 c=t i a perspectivelor de de2voltare8 a unei anumite societ$i comerciale''" Prin !n*en%!e se -nele*e re2olvarea te#nic$8 tiini!ic$ a unei probleme din orice ramur$ a economiei8 culturii etc" care pre2int$ noutate i pro*res !a$ de stadiul cunoscut al te#nicii mondiale8 care nu a mai !ost brevetate sau !$cut$ public$ -n ar$ sau str$in$tate i repre2int$ o nou$ soluie te#nic$" Mar'a este un element de identi!icare a produsului8 a *araniei calit$ii unui produs i care o!er$ consumatorului *arania c$ produsul pe care:l cump$r$ sau !olosete este cel dorit" Pentru a !i prote,ate8 pe plan intern m$rcile sunt -nre*istrate la 6"7")"M" De aceeai protecie se bucur$ i alte elemente !olosite pentru individuali2area unui produs ?e<" indicaiile *eo*ra!ice@" Ind!'a%!a ge#gra3!' este denumirea servind la identi!icarea unui produs ori*inar dintr:o ar$8 re*iune sau localitate a unui stat8 -n ca2urile -n care -ntr:o calitate8 o reputaie sau alte caracteristici determinate pot !i -n mod esenial pot !i atribuite aceste ori*ini *eo*ra!ice" Prin de$en !ndu$tr!al se -nele*e aspectul e<terior al unui produs sau al unei p$ri a acestuia8 redat -n dou$ dimensiuni8 re2ultat din combinaia dintre principalele caracteristici8 -ndeosebi linii8 contururi8 culori8 !orm$8 te<tur$ i4sau materiale i4sau ornamentaia produsului -n sine" Prin m#del !ndu$tr!al se -nele*e aspectul e<terior al unui produs sau al unei p$ri al acestuia8 redat -n trei dimensiuni8 re2ultat$ din combinaia dintre principalele caracteristici8 -ndeosebi linii8 contururi8 culori8 !orm$8 te<tur$ i4sau ornamentaia produsului -n sine'%" Prin '!r'u!t !ntegrat se -nele*e un produs8 sub !orma sa !inal$ sau sub o !orm$ intermediar$8 alc$tuit dintr:un ansamblu de componente active i pasive8 inclusiv intercone<iunile8 care !ac
''

C" Boicu8 l" Boroi8 Fl" 7andu8 )" Molnar8 M 9orunescu8 7" Corl$eanu8 Dreptul penal al afacerilor8 Ediia (8 Ed" C"C"BecD8 Bucureti8 %&&/8 pa*" 1.. '% )dem8 pa*" 1./

'/

parte -n totalitate sau parial din corpul sau supra!aa unei piese materiale8 produs care este destinat s$ -ndeplineasc$ o !uncie electronic$8 iar prin t#,#gra3!e a unu! '!r'u!t !ntegrat se -nele*e dispunerea tridimensional$ a unor elemente a unui circuit inte*rat8 din care unu cel puin este element activ8 i a tuturor intercone<iunilor sau a unei p$ri din intercone<iunile circuitului inte*rat sau o ast!el de dispunere tridimensional$ pre*$tit$ pentru !abricarea circuitului inte*rat" Am5ala)ul8 ca noiune i de!iniie *eneral$8 valabil$ i -n ca2ul in!raciunii pe care o anali2$m8 este materialul ori obiectul -n care se -mpac#etea2$ ceva" ;n *eneral8 ambalarea m$r!urilor constituie o operaiune de condiionare e<terioar$ a acestora8 -n scopul proteciei lor8 cantitativ$ i calitativ$ -n timpul transportului8 dar i pentru a le con!eri un aspect atr$*$tor i corespun2$tor naturii produsului8 pentru reali2area scopului !inal8 care este o pro!itabil$ comerciali2are a m$r!urilor" Datorit$ importanei ambala,elor pentru -ns$i scopul !inal al producerii !iec$rei mar!i8 acestea trebuie s$ aib$ un aspect comercial atr$*$tor8 trebuie s$ !ie marcate i etic#etate corect8 cu respectarea clau2elor contractuale8 a u2anelor i a re*ulilor obli*atorii8 c#iar cutumiare8 de pe piaa de destinaie" Potrivit art" . lit" a@ din Le*ea nr" ''4'55'8 ambalarea trebuie s$ !ie !$cut$ ast!el -nc=t s$ nu !ie de natur$ a produce con!u2ii cu privire la produsele altui comeciant8 nici cu privire la ambala,ele !olosite -n mod le*itim de un alt comerciant" punerea n circulaie de mrfuri contrafcute i/sau pirat8 a c$ror comerciali2are aduce atin*ere titularului m$rcii i induce -n eroare consumatorul asupra calit$ii produsului4serviciului" ,unerea #n circulaie presupune introducerea acestor m$r!uri -n circuitul comercial ast!el -nc=t s$ poat$ !i ac#i2iionate de eventualii cump$r$tori" Pentru a !i -n pre2ena acestei modalit$i de comitere a in!raciunii8 !apta trebuie s$ aduc$ atin*ere titularului m$rcii i s$

'0

induc$ -n eroare consumatorul asupra calit$ii produsului4serviciului" folosirea n scop comercial a rezultatelor unui experiment a c$ror obinere a necesitat un e!ort considerabil sau a altor in!ormaii secrete -n le*$tur$ cu acestea8 transmise autorit$ilor competente -n scopul obinerii autori2aiilor de comerciali2are a produselor !armaceutice sau a produselor c#imice destinate a*riculturii8 care conin compui c#imici noi" ;n acest ca2 aciunea incriminat (folosirea) este s$v=rit$ de un subiect cali!icat I o persoan$ care !ace parte dintr:o autoritate competent$ s$ dea autori2aie de comerciali2are a unor produse I i const$ -n utili2area re2ultatelor unor e<perimente -n interes personal sau pentru al comerciant8 urm$rindu:se i obinerea unor bene!icii" Prin rezultatele unor e&perimentri se -nele*e materiali2area -n scris a unor activit$i e<perimentale privind produse !armaceutice sau produse c#imice destinate a*riculturii care conin compui c#imici noi" Prin informaii secrete trebuie s$ -nele*em acele am$nunte sau detalii care nu sunt destinate publicitatii i de care trebuie s$ ia cunotin$ doar autoritatea competent$ i -ndrituit$ de le*e s$ acorde autori2aii -n acest domeniu" divulgarea unor informaii prevzute la lit. c) 8 cu e<cepia situaiei -n care de2v$luirea acestor in!ormaii este necesar$ pentru protecia publicului sau cu e<cepia ca2ului -n care s:au luat m$suri pentru a se asi*ura c$ in!ormaiile sunt prote,ate contra e<ploat$rii neloiale -n comer8 dac$ aceste in!ormaii provin de la autorit$ile competente" Divul area presupune aducerea la cunotin$ a re2ultatelor e<perimentelor sau a in!ormaiilor secrete privind aceste e<perimente unui num$r nedeterminat de persoane" divulgarea, achiziionarea sau utilizarea secretului comercial de ctre teri, fr consimmntul deintorului su legitim, ca urmare a unei aciuni de spiona comercial sau industrial.
'3

Divul area presupune aducerea la cunotin$ a secretelor comerciale unui num$r nedeterminat de persoane" Ac'iziionarea presupune dob=ndirea unui drept asupra secretului comercial -n deosebi prin v=n2are:cump$rare" -tilizarea presupune !apta comerciantului care intr=nd -n posesia unui secret comercial prin intermediul unor aciuni de spiona, comercial sau industrial -l !olosete -n procesul de producie" Constituie secret comercial in!ormaia care8 -n totalitate sau -n cone<area e<act$ a elementelor acesteia8 nu este -n *eneral cunoscut$ sau nu este uor accesibil$ persoanelor din mediul care se ocup$ -n mod obinuit cu acest *en de in!ormaie i care dob=ndete o valoare comercial$ prin !aptul c$ este secret$8 iar dein$torul a luat m$suri re2onabile8 in=nd seama de circumstane8 pentru a !i meninut$ -n re*im secret> protecia secretului comercial operea2$ at=ta timp c=t condiiile enunate anterior sunt -ndeplinite" divulgarea sau folosirea secretelor comerciale de c$tre persoane aparin=nd autorit$ilor publice8 precum i de c$tre persoane -mputernicite de dein$torii le*itimi ai acestor secrete pentru a:i repre2enta -n !aa autorit$ilor publice" Divul area presupune aducerea la cunotin$ a secretelor comerciale unui num$r nedeterminat de persoane" ceast$ in!raciune repre2int$ o variant$ a in!raciunii prev$2ute -n art"%53 C" pen" ?divul*area secretului economic@ c=nd este s$v=rit$ de c$tre persoanele -mputernicite de dein$torii le*itimi" C=nd !apta este s$v=rit$ de o persoan$ aparin=nd autorit$ilor publice ar putea !i conceput$ ca un abu2 -n serviciu contra intereselor persoanelor" producerea n orice mod, importul8 e<portul8 depo2itarea8 o!erirea spre v=n2are sau v=n2area unor m$r!uri4servicii purt=nd meniuni !alse privind brevetele de invenii8 m$rcile8 indicaiile *eo*ra!ice8 desenele sau modelele industriale8 topo*ra!iile de circuite inte*rate8 alte tipuri de proprietate intelectual$ cum ar !i aspectul e<terior al !irmei8 desi*nul vitrinelor sau cel vestimentar al

'5

personalului8 mi,loacele publicitare i altele asemenea8 ori*inea i caracteristicile m$r!urilor8 precum i cu privire la numele producatorului sau al comerciantului8 -n scopul de a:i induce -n eroare pe ceilali comerciani i pe bene!iciari" Potrivit DEL prin marf se -nele*e un produs al muncii destinat sc#imbului prin intermediul v=n2$rii:cump$r$rii" Prin serviciu -n sensul art" . lit" *@ se -nele*e s$v=rirea unei aciuni care servete8 avanta,ea2$ pe cineva> o -ndatorire8 !orm$ de munc$ prestat$ -n !olosul sau -n interesul cuiva" Prin activitatea de producere se -nele*e8 -n *eneral8 reali2area de valori materiale8 de valori tiini!ice i literare8 -n *eneral -nseamn$ a crea ceva8 printr: o activitatea oarecare" Este vorba8 deci8 de o aciune de a produce8 de a !abrica ceva8 urmat$ de re2ultatul obinut de reali2ator8 prin acea aciune"'( E<presia Eproducerea in orice mod. !olosita de art" . lit" *@ menionat8 se re!er$ la producia terminat$8 !init$8 la producia !i2ic$ reali2at$8 -nele*=nd prin aceste !ormul$ri producia al c$rei proces de !abricaie8 potrivit contractului sau le*ii8 a !ost -nc#eiat8 produsele !iind recepionate ca atare pentru a !i diri,ate spre consumator8 comerciani en:*ros sau en:detail" Im,#rtul semni!ic$ operaiunea comercial$ de procurare8 din str$in$tate8 a unor bunuri i4sau servicii I care implic$ trecerea de c$tre acestea a !rontierei vamale a statului unde se a!l$ cump$r$torii" Poate !i vorba8 -n principal8 !ie de importul de m$r!uri8 !ie de importul de servicii" E:,#rtul8 -n sensul art" . lit" *@ menionat se re!er$ at=t la -nelesul restr=ns al noiunii8 pentru produse care sunt v=ndute i pentru aceasta trec *rania vamal$ a statului unde mar!a a !ost produs$8 c=t i la -nelesul mai lar*8 cuprin2=nd i prest$rile de servicii care trec !rontiera vamal$8 cum ar !i -ncas$ri din turismul internaional8 transporturi internaionale de m$r!uri8 asi*ur$ri i reasi*ur$ri etc" De,#7!tarea; -n sensul te<tului anali2at este contractul -n temeiul c$ruia persoana numit$ deponent -ncredinea2$ un bun altei
'(

)bidem8 pa*" 1.5

%&

persoane8 numit$ depo2itar8 care se obli*$ cu sau !$r$ plat$ s$:l p$stre2e i s$:l restituie la termenul stipulat sau la cerere" C<t ,r!*e1te a'%!un!le de #3er!re $,re *<n7are; #r! de *<n7are la care se re!er$ art" . lit" *@ din Le*ea nr"''4'55'8 -nele*em prin aceasta !ie numai o!ertarea8 !ie e!ectiv o transmitere a propriet$ii8 dac$ o!ertantul sau v=n2$torul au !olosit meniunile !alse la care se re!er$ acest te<t" Pentru a e<ista8 din punct de vedere ,uridic i pentru a produce e!ecte ,uridice8 o!erta trebuie s$ -ndeplineasc$ mai multe condiii8 -n mod special urm$toarele: : s$ !ie complet$8 cuprin2=nd toate elementele eseniale -n !uncie de care destinatarul o!ertei are o ima*ine clar$ i corect$ asupra m$r!ii8 respectiv serviciului propus> : s$ !ie !$cut$ cu intenia cert$ a o!ertantului de a se obli*a8 -n ca2 de acceptare> : pentru contractele a c$ror e<isten$ este condiionat$ de o anume !orm$ solemn$ s$ -mbrace acea !orm$" 6biectul unui ast!el de contract -l constituie mar!a8 care trebuie s$ -ndeplineasc$ unele condiii8 anume: s$ se a!le -n circuitul civil8 s$ e<iste -n momentul -nc#eierii contractului sau s$ poat$ e<ista -n viitor8 s$ !ie determinat$ sau determinabil$" Mar!a predat$ trebuie s$ !ie con!orm$ cu tipul de produs i cu calit$ile convenite prin contract" A't!*!t %!le mater!ale ,re* 7ute art. 8 l!t. g4 d!n Legea nr.""9"00"; pentru a !orma latura obiectiv$ a in!raciunii de concuren$ neloial$8 trebuie -nsoite de men%!un!le 3al$e la care se re!er$ te<tul incriminator i anume cele privind brevetele de invenii8 m$rcile8 indicaiile *eo*ra!ice8 desenele sau modelele industriale8 topo*ra!iile de circuite inte*rate8 alte tipuri de proprietate intelectuala cum ar !i aspectul e<terior al !irmei8 desi*nul vitrinelor sau cel vestimentar al personalului8 mi,loacele
%'

publicitare i altele asemenea8 ori*inea i caracteristicile m$r!urilor8 precum i cu privire la numele produc$torului sau al comerciantului" ,rin meniuni false asupra ori inii mrfurilor se -nele*e orice indicaie de natur$ a !ace s$ se cread$ c$ m$r!urile au !ost produse -ntr:o anumit$ localitate8 -ntr:un anumit teritoriu sau -ntr:un anumit stat" Meniunile !alse mai pot s$ se re!ere i -n ceea ce privete ori*inea i caracteristicile m$r!urilor8 numele produc$torului sau al comeciantului8 aspectul e<terior al !irmei8 mi,loacele publicitare i altele asemenea" -rmarea imediat const$ -n con!u2ia care se creea2$ cu privire la provniena produsului i tulburarea -ncrederii -n cinstea i corectitudinea comercianilor" )mplicit concurena neloial$ cau2ea2$ daune materiale i morale a*entului economic al c$rui produs s:a -ncercat s$ se imite prin utili2area mi,loacelor prev$2ute -n art" . din Le*ea nr"''4'55'" )ndirect se produc pa*ube i -n patrimoniul cump$r$torilor care sunt -nelai" +e tura de cauzalitate -ntre elementul material i urmarea imediat$ re2ult$ din materialitatea !aptei I e<"re" B. +atura subiectiv. Din punct de vedere subiectiv concurena neloial$ se s$v=rete cu intenie direct$ cali!icat$ prin scop" 7copul este inducerea -n eroare a celorlali comerciani i a bene!iciarilor" Prin aceast$ inducere -n eroare !$ptuitorul urm$rete s$:i l$r*easc$ cercul clientelei8 dei produsele sunt in!erioare calitativ !a$ de cele pe care le imit$" E<ist$ i opinia c$ intenia poate !i indirect$" )ndi!erent dac$ intenia este direct$ sau indirect$8 este necesar s$ se !ac$ dovada relei:credine a comerciantului p=r=t" II.8. F#rme; m#dal!t %!; $an'%!un!; a$,e'te ,r#'e$uale. Concurena neloial$ poate parcur*e etapa actelor pre*$titoare i a tentativei p=n$ a se a,un*e la consumare" Le*iuitorul incriminea2$ -ns$ numai !orma consumat$" ctele pre*$titoare i tentativa pot atra*e r$spunderea penal$ pentru complicitate dac$ sunt comise de o alt$ persoan$ dec=t autorul" Deseori activitatea in!racional$ de concuren$ neloial$ se -n!$iea2$ sub o !orm$ continuat$"
%%

Pedeapsa principal$ este -nc#isoarea de la o lun$ la % ani sau amenda" )nstana de ,udecat$ poate dispune publicarea #ot$r=rii -n pres$ pe c#eltuiala !$ptuitorului" l$turi de pedeaps$ instana poate dispune i con!iscarea special$" M$r!urile supuse con!isc$rii pot !i v=ndute dac$ instana decide ast!el8 dar numai dup$ distru*erea !alselor meniuni" Beniturile obinute -n urma v=n2$rii vor !i !olosite -n primul r=nd pentru desp$*ubirile datorate persoanelor pre,udiciate" ciunea penal$ -n ca2urile prev$2ute la art" . se pune -n micare la pl=n*erea p$rii v$t$mate ori la sesi2area camerei de comer i industrie teritoriale sau altei or*ani2aii pro!esionale ori la sesi2area persoanelor -mputernicite de 6!iciul Concurenei" Competena de ,udecat$ a cau2elor penale privind in!raciunea prev$2ut$ de art" . din Le*ea nr"''4'55' -i revine8 potrivit prevederilor art"0 alin" '8 tribunalului locului s$v=ririi !aptei sau -n a c$rui ra2$ teritorial$ se *$sete sediul inculpatului8 -n lipsa unui sediu competena va reveni tribunalului de la domiciliul inculpatului"'1 Cot$r=rea ,udec$toreasc$ care reine -n sarcina celui trimis -n ,udecat$ s$v=rirea in!raciunii de concuren$ neloial$8 -n a!ar$ de individuali2area pedepsei8 va proceda la : : obli*area comerciantului de a -nceta sau de a -nl$tura actele de concuren$ neloial$> : obli*area la plata de desp$*ubiri8 pentru daunele materiale i morale produse datorit$ s$v=ririi in!raciunii" ;n ca2ul pre,udiciilor materiale i orale8 participanii la s$v=rirea in!raciunii ?coautori8 complici8 insti*atori@ au r$spunderea civil$ solidar$ !a$ de partea v$t$mat$" ;n acelai timp8 o dat$ cu condamnarea penal$ i obli*area la -ncetarea !aptelor materiale ilicite de concuren$ neloial$8 c=t i la repararea daunei8 instana poate obli*a i la publicarea #ot$r=rii penale de!initive8 pe c#eltuiala !$ptuitorului condamnat"
'1

G" Prescure8 Curs de dreptul concurenei comerciale8 Ed" Rosetti8 Bucureti8 %&&18 pa*" '%.

%(

=I=LIO>RAFIE:

%1

'" C. V#!'u; Al. =#r#!; Fl. Sandu; I. M#lnar; M >#rune$'u;

S. C#rl %eanu8 Dreptul penal al afacerilor8 Ediia (8 Ed" C"C"BecD8 Bucureti8 %&&/
%" T. Pre$'ure8 Curs de dreptul concurenei comerciale8 Ed"

Rosetti8 Bucureti8 %&&1


(" O. C , %<n 8 Dreptul Concurenei Comerciale (concurena

onest)8 Ed" Lumina Le<8 Bucureti8 '55%


1" Legea nr. ""9"00" privind combaterea concurenei neloiale

publicat$ -n M" 6!" nr" %1 din (& ianuarie '55'8 modi!icat$ i completat$ de Le*ea nr" %'4'55/ i Le*ea nr" %534%&&'

%.