Sunteți pe pagina 1din 14

Prof.

Coordonator: Realizat de :
R. Ciulu
ECTS
Grupa 22
Lucrare practic nr. 1
Actualizarea valorilor n sistemul
plilor periodice

Exemplu nr. 1:
SC Aivil SRL intenioneaz s aciziioneze ! cuptoare pentru panificaie. Condiiile
contractuale sunt ur"toarele: s plteasc posticipat o rat lunar de #.#$$ R%& ti"p de 2' de
luni( cu o do)*nd de +,.
-ir"ei i se "ai ofer posi)ilitatea de a .nlocui aceste pli lunare cu plata unei su"e de
/.+$$ R%& la sf*r0itul fiecrui se"estru sau su"a de !.!$$ la .nceputul fiecrui se"estru( pentru
se"estrul care ur"eaz.
Cerine: care este varianta opti" pe care tre)uie s o adopte fir"a de panificaie1
Sistemul de pli posticipate
#
#
2

R
R
b S
n
n

Sn 3 valoarea total final a unor pli periodice posticipate4
) 3 plata lunar cu valoarea din contract4
R3 factor de fructificare4
#$$
#
d
R +

d 3 rata do)*nzii4
n 3 nr. perioadelor de plat.
#
#
2

R
R
R
b
a
n
n

n
a
valoarea total actual a unor pli periodice posticipate
/'5$ 5 . ! 2 #$$ . #
$+ . $
6' . $
2 #$$ . #
# $+ . #
# $+ . #
2 #$$ . #
!
!

S
5 . /#26 5 . ! 2
$+ . #
#$$ . #
# $+ . #
# $+ . #
2
$+ . #
#$$ . #
!
!

a
-ir"a care co"ercializeaz cuptoare pentru panificaie solicita la .nceputul perioadei
su"a de !.!$$( su" pe care SC Aivil SRL o consider avanta7oas deoarece ea va econo"isi
+26.5 R%&. 8ntrucat fir"a care co"ercializeaz cuptoare solicita plata unei su"e de /.+$$ R%&
la sf*r0itul perioadei( SC Aivil SRL o consider "are( deoarece ea ar .nre9istra o pierdere de 2$
R%& dac ar ale9e aceast variant.
2
Exemplu nr. 2:
SC Aivil SRL intenioneaz s aciziioneze ! cuptoare pentru panificaie. Condiiile
contractuale sunt ur"toarele: s plteasc anticipat o rat lunar de #.#$$ R%& ti"p de 2' de
luni( cu o do)*nd de +,.
-ir"ei i se "ai ofer posi)ilitatea de a .nlocui aceste pli lunare cu plata unei su"e de
/.+$$ R%& la sf*r0itul fiecrui se"estru sau su"a de !.!$$ la .nceputul fiecrui se"estru( pentru
se"estrul care ur"eaz.
Cerine: care este varianta opti" pe care tre)uie s o adopte fir"a de panificaie1
Sistemul de pli anticipate
#
#
2 2

R
R
R b S
n
n
#
#
2
#

R
R
R
b
a
n
n n
#$$
#
d
R +
n
S
3 valoarea total final a unor pli periodice anticipate4

n
a
valoarea total actual a unor pli periodice anticipate4
/5+' 5 . ! 2 $+ . # 2 #$$ . #
# $+ . #
# $+ . #
2 $+ . # 2 #$$ . #
!
!

S
/! . +55: 5 . ! 2
2/ . #
#$$ . #
# $+ . #
# $+ . #
2
$+ . #
#$$ . #
!
+ !

a
-ir"a care co"ercializeaz cuptoare solicita o su" final de /.+$$ R%& ( su"ape care
SC Aivil SRL o consider avanta7oas deoarece ea va econo"isi 6+' R%&. ;ac ar plti la
.nceputul perioadei( SC Aivil SRL ar ur"a s .nre9istreze o pierdere de /#$.2' R%&.
Lucrare practic nr. 2
6
Amortizarea creditelor comerciale
Exemplu nr. 1
% fir" distri)uitoare de autoturis"e vinde o S<oda %ctavia cu preul de 6$.$$$ R%&.
Autoturis"ul poate fi aciziionat .n leasin9( pltind un avans de #$.$$$ R%&. &u"rul "a=i"
de rate este #$ luni. Rata do)*nzii lunare este de ',.
Cerine: s se sta)ileasc anuitatea( su"a do)nzii 0i preul final al utila7ului.
METODA 1
Nr.crt. Datoria la nceputul
lunii
Anuitatea Do!"nda Amorti#area
mprumutulu
i
Datoria la
s$"r%itul
lunii
#. 2$.$$$ 2.$$$ 5$$ #.2$$ #5.5$$
2. #5.5$$ 2.$$$ /+2 #.2'5 #/.++2
6. #/.++2 2.$$$ /$2.$5 #.2:/(:2 #!.2+'($5
'. #!.2+'($5 2.$$$ !+$(#! #6':(56 #'.:$'(2'
+. #'.:$'(2' 2.$$$ +:!(#/ #.'$6(56 #6.+$$('
!. #6.+$$(' 2.$$$ +'$ #.'!$ #2.$'$('
/. #2.$'$(' 2.$$$ '5#.!# #.+#5(65 #$.+22
5. #$.+22 2.$$$ '2$.55 #.+/:(## 5.:'2(55
:. 5.:'2(55 2.$$$ 6+/(/# #.!'2(25 /6$$(+:
#$. /.6$$(+: 2.$$$ 2:2.$2 #./$/(:/ +.+:2.!#
##. +.+:2(!# +.5#!(6# 226./ +.+:2(!# $
A 3 anuitatea4
; 3 datoria4
n 3 nu"rul de luni ra"ase4
d 3 do)*nda4
A" 3 a"ortizarea.
;atoria la .nceputul pri"ei luni3 6$.$$$> #$.$$$3 2$.$$$ R%&
$$$ . 2
#$
$$$ . 2$

n
D
A
Luna & Luna &&
d3 2$.$$$ 2 ',3 5$$ R%& d3#5.5$$ 2 ', 3/+2 R%&
A"3 2$$$ ? 5$$ 3 #2$$R%& A"32$$$>/+23 #2'5 R%&
;32$.$$$ ? #2$$ 3 #5.5$$R%& ;3 #5.5$$> #2'53#/.++2R%&

Luna &&& Luna &'
d3#/.++2 2 ',3 /$2.$5 R%& d3#!.2+'($5 2 ',3!+$(#!
A"3 2$$$>/2$.$53 #2:/(:2 A"32$$$>!+$.#!3#6':(56
;3 #/.++2>#2:/.:23#!.2+'($5 ;3 #!.2+'($5>#6':(563#'.:$'(2'
'
Luna ' Luna '&
d3#'.:$'(2'2',3+:!(#/ d3#6.+$$('2',3+'$
A"32$$$>+:!(#/3#.'$6(56 A"32$$$>+'$3#'!$
;3#'.:$'(2'>#.'$6(563#6.+$$(' ;3#6.+$$('>#'!$3#2.$'$('
Luna '&& Luna'&&&
d3#2.$'$('2',3'5#.!# d3 #$.+222',3'2$.55
A"32$$$>'5#.!#3#+#5(65 A"32$$$>'2$.553#+/:(##
;3#2.$'$('>#+#5(653#$.+22 ;3#$.+22>#+/:(##35.:'2(55
Luna &( Luna (
d35.:'2(552',36+/(/# d3/6$$(+:2',32:2.$2
A"32$$$>6+/./#3#!'2(25 A"32$$$>2:2.$23#/$/(:/
;35.:'2(55>#!'2(253/6$$(+: ;3/6$$(+:>#/$/(:/3+.+:2.!#

!# ( ++:2 dobanzilor
Preul final al autoturis"ului3 pre iniial @
anzilor dob
3 6$.$$$ @ ++:2.!#3 )*.*+2,-1
METODA 2
Nr.crt. Datoria la nceputul
lunii
Anuitatea Do!"nda Amorti#area
mprumutulu
i
Datoria la
s$"r%itul
lunii
#. 2$.$$$ 2.'!!(!! 5$$ #.!!!(!! #5.666(6'
2. #5.666(6' 2.'!!(!! /66(66 #./66(66 #!.!$$
6. #!.!$$ 2.'!!(!! !!' #.5$2.!! #'./:/(6'
'. #'./:/(6' 2.'!!(!! +:#(5: #.5/'(/! #2.:22(+/
+. #2.:22(+/ 2.'!!(!! +#!(: #.:':(/+ #$.:/2(5#
!. #$.:/2(5# 2.'!!(!! '65(:# 2.$2/(/' 5.:'+($!
/. 5.:'+($! 2.'!!(!! 6+/(5 2.#$5(5+ !.56!(2
5. !.56!(2 2.'!!(!! 2/6('' 2.#:6(2# '.!'2(:5
:. '.!'2(:5 2.'!!(!! #5+./# 2.25$(:' 2.6!2($6
#$. 2.6!2($6 2.'!!(!! #$/.: 2.6+5(/! 6.2/
##. 6.2/ 6.'$ $.#6 ).2. $
#
A # B
#

n
n
R
R S
T ( a"ortizarea ."pru"utului .n pri"a lun
Sn3 datoria la .nceputul pri"ei luni
R3 factorul de fructificare
$' . #
#$$
'
#
#$$
# + +
d
R
!! . #!!!
'5 . $
5$$
# $' . #
A # $' . # B 2 $$$ . 2$
#$
#

T
+
Luna & Luna &&
d32$.$$$2',35$$ d3#5.666(6' 2',3/66(66
T#3 #.!!!(!! A"32.'!!(!!>/66(66 3 #./66(66
;32$.$$$> #.!!!(!!3 #5.666(6' ;3 #5.666(6'>#./66(663 #!.!$$
Luna &&& Luna &'
d3#!.!$$2',3!!' d3#'./:/(6'2',3+:#(5:
A"3 2.'!!(!!>!!'3#5$2.!! A"32.'!!(!!>+:#(5:3#5/'(/!
;3#!.!$$> #.5$2(!!3#'./:/(6' ;3#'./:/(6'>#5/'(/!3#2.:22(+/
Luna ' Luna '&
d3#2.:22(+/2',3+#!(: d3#$.:/2(5#2',3 '65(:#
A"32.'!!(!!>+#!(:3#5/'(/! A"32.'!!(!!>'65(:#32$2/(/'
;3#2.:22(+/>#5/'(/!3#$.:/2(5# ;3#$.:/2(5#>2$2/(/'35.:'+($!
Luna '&& Luna '&&&
d35.:'+($!2',36+/(5 d3!56!(22',32/6(''
A"32.'!!(!!>6+/(532#$5(5+ A"32.'!!(!!>2/6(''32#:6(2#
;35.:'+($!>2#$5(5+3!56!(2 ;3!56!(2>2#:6(2#3'!'2(:5
Luna &( Luna (
d3'!'2(:52',3#5+./# d326!2($62',3#$/.:
A"32.'!!(!!>#5+(/#3225$(:' A"32.'!!(!!>#$/.:326+5(/!
;3'!'2(:5>225$(:'326!2($6 ;326!2($6>26+5(/!36(2/

55 . '!!: dobanzilor
Preul final al autoturis"ului3 6$.$$$@'.!!:(553 )/.--+,00
Exemplu nr. 2
o societate contracteaz un ."pru"ut .n valoare de 2+.$$$ R%&. Creditul poate fi
ra")ursat .n rate ( cu un avans de +.$$$ R%&. Rata do)*nzii lunare este de /,. Cri"ea
a"ortizrii din pri"a lun este de #.'!$. Calculai nu"rul de luni necesare pentru a restitui
creditul.
R
R
T
S
n
n
l9
# A # B l9
#
1
]
1

3
$/ . # l9
# A # $/ . # B
'!$ . #
$$$ . 2$
l9
1
]
1

+
3
$/ . # l9
:+ . # l9
3 l9 #.523 $.2! ani
Lucrare practic nr. )
!
Calcule economice pe baza dobnzilor
compuse
Exemplu nr. 1
Dn .ntreprinztor depune la )anc su"a de #$.$$$ R%&. Rata anual a do)*nzii este de
#6,. La ce su" se va ridica depunerea respectiv peste ' ani dac do)*nda anual se
capitalizeaz cu aceea0i rat a do)*nzii1

n
n
d
S S A
#$$
# B
$
+
,
Sn3 su"a final
So3 su"a iniial

'
'
#$$
#6
# 2 $$$ . #$
,
_

+ S 3 #!.6$'(/6 R%&
Exemplu nr. 2
O fir" de panificaie .nciriaz o cldire pentru 2 ani( pentru o nou al de producie.
Societatea va plti 6+$$ R%& .n locul ciriei lunare la "o"entul .nceierii contractului 0i '$$$
R%& la sf*r0itul celor 2 ani. Rata do)*nzii la depunere este de 2$,.
Care este valoarea actual a plilor pentru cldirea .nciriat dac se consider c
do)*nda se capitalizeaz1

n
n
d
S S A
#$$
# B
$
+
,
Sn3 su"a final
So3 su"a iniial
n 3 nu"rul perioadelor
'.+$$3
2
#$$
2$
# 2
,
_

+
o
S

!/ ( 5'' . 6
$'$' . #
$$$ . '
$
S
Exemplu nr. )
Dn fir" dore0te ca dup ' ani s dispun de su"a de '$.$$$ R%& pentru a>0i putea
e=tinde afacerea. Ce su" tre)uie s depun fir"a .n prezent( dac do)*nda este de 2+, 0i se
capitalizeaz cu aceea0i rat1

RON
S
S '$$ . #!
'' . 2
$$$ . '$
#$$
2+
#
'
'
$

,
_

Exemplu nr. /
Dn deponent depune la o )anc su"a de +$$ R%&. Rata anual a do)*nzii este de 2$,.
Cerin: .n c*t ti"p aceast depunere atin9e su"a de 6+$$ R%&1
/

,
_

+
#$$
# l9
l9 l9
A
#$$
# B 2
$
$
d
S S
n
d
S S
n n
n
( ) 2 . # l9
+ l9 6+ l9
2 . # l9
#$ l9 + l9 #$ l9 6+ l9
2 . $ # l9
#$ 2 + l9 #$ 2 6+ l9
#$$
2$
# l9
+$$ l9 6+$$ l9
2 2 2 2

,
_

n
ani n ## !: . #$
$/: . $
5'+ . $
2 . # l9
/ l9
2 . # l9
+
6+
l9

Exemplu nr. *
Dn .ntreprinztor a depus la o )anc la .nceputul anului su"a de '$$$ R%&. La sf*r0itul
anului depozitul lui a reprezentat o su" .n valoare de ++$$ R%&. Pe parcursul anului rata
do)*nzii s>a "odificat de "ai "ulte ori. 8n aceste condiii rata "edie a do)*nzii este1
#$$ #$$ 2 A
#$$
# B 2
$
$
+ n
n n
n
S
S
d
d
S S
( ) , :/ . 2 # 6/+ . # 2 #$$ #$$ #$$ 2 6/+ . # #$$ #$$ 2
'$$$
++$$
#2 #2
#2
d
Lucrare practic nr. /
Analiza sezonalitii vnzrilor de mrfuri
E=e"plu
5
SC Aivil SRL ( societate de co"er detail>ist a .nre9istrat .n perioada 2$$6>2$$!
ur"toarele v*nzri de "rfuri cu a"nuntul:
R%&
Tri"
.
An
E EE EEE EF Total
2$$6 #2.$$$ #2.$$$ #!.$$$ #:.$$$ +:.$$$
2$$' #:.$$$ #/.$$$ #+.$$$ #6.$$$ !'.$$$
2$$+ #/.$$$ #5.$$$ #2.$$$ ##.$$$ +5.$$$
2$$! #'.$$$ #6.$$$ #2.$$$ 2#.$$$ !$.$$$
Total !$.$$$ !$.$$$ ++.$$$ !'.$$$ 2'#.$$$
Gtiind c .n anul 2$$/ v*nzarea de "rfuri va fi de !+.$$$ R%&( s se sta)ileasc:
#A indicele de sezonalitate 2$$6>2$$!4
2A v*nzrile pro)a)ile pe tri"estre .n anul 2$$/.
#A

+ + +

+ + +

'
$$$ . 2'#
'
$$$ . #' $$$ . #/ $$$ . #: $$$ . #2
'
#
2$$! 2$$+ 2$$' 2$$6
2$$! 2$$6
n
i
i
trI
n
V
trI V trI V trI V trI V
Is

2+ . $
$$$ . 2'#
$$$ . !$
2$$! 2$$6

trI
Is

+ + +

+ + +

'
2'#$$$
'
#6$$$ $$$ . #5 $$$ . #/ $$$ . #2
'
#
2$$! 2$$+ 2$$' 2$$6
2$$! 2$$6
n
i
i
trII
n
V
trII V trII V trII V trII V
Is
2+ . $
$$$ . 2'#
$$$ . !$
2$$! 2$$6

trII
Is
:

+ + +

+ + +

'
2'#$$$
'
$$$ . #2 $$$ . #2 $$$ . #+ $$$ . #!
'
#
2$$! 2$$+ 2$$' 2$$6
2$$! 2$$6
n
i
i
trIII
n
V
trIII V trIII V trIII V trIII V
Is
26 . $
$$$ . 2'#
$$$ . ++
2$$! 2$$6

trIII
Is

+ + +

+ + +

'
2'#$$$
'
2#$$$ $$$ . ## $$$ . #6 #:$$$
'
#
2$$! 2$$+ 2$$' 2$$6
2$$! 2$$6
n
i
i
trIV
n
V
trIV V trIV V trIV V trIV V
Is
2/ . $
$$$ . 2'#
$$$ . !'
2$$! 2$$6

trIV
Is
# 2/ . $ 26 . $ 2+ . $ 2+ . $ + + + Is
2A
RON V Is V
t trI trI
2+$ . #! $$$ . !+ 2 2+ . $ 2
2$$/ 2$$! 2$$6 2$$/


RON V Is V
t trII trII
2+$ . #! $$$ . !+ 2 2+ . $ 2
2$$/ 2$$! 2$$6 2$$/


RON V Is V
t trIII trIII
:+$ . #' $$$ . !+ 2 26 . $ 2
2$$/ 2$$! 2$$6 2$$/


RON V Is V
t trIV trIV
++$ . #/ $$$ . !+ 2 2/ . $ 2
2$$/ 2$$! 2$$6 2$$/


Pentru a verifica rezultatul o)inut( tre)uie s o)ine" !+.$$$ R%& la adunarea su"elor
din cele ' tri"estre din anul 2$$/.
#!.2+$@#!.2+$@#'.:+$@#/.++$3!+$$$ R%&
2$$/ 2$$/ 2$$/ 2$$/ 2$$/ t trIV trIII trII trI
V V V V V + + +
Le9enda: Es>indicele de sezonalitate4
n> nu"rul de ani4
F> v*nzri.
#$
Lucrare practic nr. *
Viteza de circulaie a mrfurilor
Exemplu nr. 1
% societate co"ercial a realizat .n anul 2$$! v*nzri de "rfuri .n valoare de 26+.$$$
R%&. &ivelul stocurilor a evoluat astfel:
> la $#.$# stocul era de #+.$$$ R%&
> la 6#.$6 stocul era de #2.$$$ R%&
> la 6$.$! stocul era de #/.$$$ R%&
> la 6$.$: stocul era de #'.$$$ R%&
> la 6#.#2 stocul era de #:.$$$ R%&
S se calculeze viteza de circulaie a "rfurilor su) for"ele cunoscute( 0tiind c
societatea a funcionat .n anul 2$$! doar 2!$ de zile.
aA nu"rul "ediu de rotaii al socului de "rfuri
S
D
v
rs

( unde:
; 3 desfacere
S3 socul "ediu
Frs 3 viteza de rotaie a stocurilor
!! . #+
$$$ . #+
$$$ . 26+
$$$ . #+
'
+$$ . : $$$ . #' $$$ . #/ $$$ . #2 +$$ . /
#
2 2
+
' 6 2
#

+ + + +

+ + + +

rs
v
n
S
S S S
S
S

)A durata "edie de i"o)ilizare a "rfurilor .n societate Bnr. de zileA
: ( unde
d
V
v
z
DS

Fds3 viteza "edie a duratei stocului4
d
z
3 valoare "edie a stocului pe zi
zile v
Nz
D
d
ds
z
+: . #!
:$'
$$$ . #+
:$'
2!$
$$$ . 26+


##
Exemplu nr. 2
Se apreciaz c .n anul 2$$! v*nzrile vor fi tot de 26+.$$$ R%& ( nu"rul de zile fiind
de 2!$ ( durata de staionare a "rfurilor su) for" de stocuri cre0te cu 6 zile B#:.!: zileA. S se
sta)ileasc nivelul previzi)il al stocului "ediu .n 2$$!.
z
z
z
DS
N
D
d
d
S
v


/6 ( /:! . #/
2!$
$$$ . 26+ 2 !: . #: 2 2
S
N
D v
S
D
N S
v
z
DS z
DS
#2
Lucrare practic nr. -
Indicatorii cheltuielior de circulaie a mrfurilor
n comer
Exemplu nr. 1
8ntr>o fir" de co"er s>au .nre9istrat la sf*r0itul anului 2$$+ 0i 2$$! ur"toarele
rezultate:
Nr. crt &ndicatori 1.M. Anul 222* Anul 222-
#. Folu"ul v*nzrilor de
"rfuri B;A
Cii
R%&
:+.$$$ 5$.$$$
2. &ivelul a)solut de
celtuieli de circulaie
B&aA
Cii
R%&
!./$$ +.'$$

S se calculeze ceilali indicatori ai celtuielilor de circulaie a "rfurilor 0i eventualele
econo"ii rezultate din reducerea nivelului relativ al celtuieililor de circulaie.
Nr.
crt
&ndicatori 1.M. Anul 222* Anul 222-
#. &r 3 nivelul relativ al
celtuielior de circulaie a
"rfurilor
Nr ,3 #$$ 2
D
N
a
,
$+ . / #$$ 2
$$$ . :+
/$$ . !
/+ . ! #$$ 2
$$$ . 5$
'$$ . +

2 Cr 3 cuantu"ul reducerii H
cre0terii nivelului relativ
al celtuieliolor de
circulaie
Cr ,3 $ #
Nr Nr
, > >$.6
6. Rr 3 rit"ul reducerii
nivelului relativ al
celtuielilor de circulaie
Rr ,3
#$$ 2
$
$
$
$
Nr
Cr
, >
2+ . ' #$$ 2
$+ . /
6 . $

'. Ec 3 econo"iile realizate


din reduceri.
#$$
2
$
$
#
$
$
Cr D
Ec
Cii R%& >
2'$
#$$
A 6 . $ B 2 $$$ . 5$


Econo"ia realizata .n 2$$! fa de 2$$+ a fost de 2'$ "ii R%&.
Exemplu 2
#6
O societate practic pentru un anu"it produs o cot de adaos de 2+,( iar preul cu
a"nuntul al acestui produs este de #2.+ R%&. Aflai cota de ra)at co"ercial 0i volu"ul
ra)atului co"ercial.
$
$
2+
ADC
C
RON P
am
+ . #2
Li"ita "a=i" a renta)ilitii se afl acolo unde volu"ul adaosului co"ercial B.ncasatA
este e9al cu totalul celtuielilor de circulaie a "rfurilor efectuate de unitatea co"ercial .n
aceea0i perioad de 9estiune .n care a o)inut adaosul co"ercial.


RC ADC
V CC
ADC
V V
C C CT
CT V

FA;C3 valoarea ra)atului co"ercial:
FRC 3 valoarea adaosului co"ercial.
#$$ #$$
#$$
2
#$$
2
#$$
#$$ 2
(
#$$
2
$
$
$
$
$
$
"in
$
$
$
$
$
$
$
CV
ADC
ADC
CC
ra
a C
RC
a
ADC
ADC
RC
a
RC
RC
a RC
RC
Nr
C
C
C
Da
N
D C
C
D
C
C
C
D
V
C
D C
V
o

+
+
+

#$$
2
$
$
RC
am RC
C
P V
2 . $
2+ #$$
2+
#$$

+

ADC
ADC
RC
C
C
C
RON P
C
V
am
RC
RC
$2+ . $ + . #2 2
#$$
2 . $
2
#$$
.
#'