Sunteți pe pagina 1din 438

Academia de Studii Economice din Moldova

Raisa Borcoman

CORESPONDEN ECONOMIC I J RIDIC

De!artamentul editorial"!oli#ra$ic al A%S%E%M% 1

Recomandat de Consiliul Metodico"tiin&i$ic al A.S.E.M. i de Senatul Academiei de Studii Economice din Moldova n calitate de manual pentru nvmntul universitar i postuniversitar din Republica Moldova

Recenzeni: Co'ocaru (%) !ro$esor universitar) doctor Cical*"Racu Arminia) con$eren&iar universitar

C PRINS AR+ MEN,.................................................................................. 12 CAPI,O- - I CORESPONDEN% NOI NI DE BA. /%/% De$inirea cores!onden&ei o$iciale ca metod* indis!ensa0il* de comunicare 1i de lucru !entru a#en&ii economici.............................................. 1 /%2% Im!ortan&a activit*&ii de cores!onden&* 3n eta!a actual*% Comunicare scris* sau ver0al*4....................... 1! /%5% Clasi$icarea cores!onden&ei o$iciale.................. 1" CAPI,O- - II PRE.EN,AREA CORESPONDENEI DE A6ACERI 2%/% Pa!et*ria de 0irou 7 !rima im!resie des!re !artener ......... 2# 2%2% 6orma #ra$ic* de !re8entare a te9tului unei scrisori de a$aceri.......................................................................... 2! 2%5% Particularit*&i #ramaticale) le9icale 1i stilistice s!eci$ice cores!onden&ei de a$aceri...................... 2$ CAPI,O- - III REDAC,AREA SCRISORII DE A6ACERI 5%/% Norma de scrisoare o$icial*................. " 5%2% Elementele com!onente ale scrisorii de a$aceri ..................... %2 3.2.1. Antetul...................................... %2 3.2.2. Adresa destinatarului....................................... % 3.2.3. Obiectul scrisorii..................................... %" 3.2.4. Formula de adresare....................................... %" 3.2.5. Textul scrisorii..................................... !& 3.2.6. Formula de politee...................................... ! 3.2.7. Semn turi..................................... !%

3.2.!. Anexe.................................... !! CAPI,O- - I( SCRISORI CIRC -ARE SA A(I.E +ENERA-E :%/% Princi!ii de redactare a scrisorilor circulare ........ '# :%2% Anun&uri .............. '' CAPI,O- - ( CEREREA DE O6ER, ;%/% Clasi$icarea cererilor de o$ert*.............................. "1 ;%2% Princi!ii de redactare a con&inutului cererii de o$ert* .... "2 ;%5% 6ormul*ri) e9!resii utili8ate la 3ntocmirea cererilor de o$ert*......................................................................................... " CAPI,O- - (I O6ER,A <%/% Clasi$icarea o$ertelor........... $$ <%2% Re#uli de redactare a o$ertelor............ 1&1 6.2.1. "talarea a#anta$elor sau priorit ilor.............. 1&1 6.2.2. Formularea credibil ................ 1&2 6.2.3. Scrierea %n stil empatic ................ 1&# 6.2.4.&romptitudinea.................. 1& 6.2.5.&reci'ia (i caracterul complet al r spunsului .............. 1& 6.2.6. &ersistena ............... 1&% <%5% Structura o$ertei ....... 1&% 6.3.1. &ara)ra*ul introducti#...............1&% 6.3.2. Formula A+,A...............1&! <%:% 6ormule $olosite la redactarea o$ertelor ......... 1&$ 6.4.1. Formule introducti#e................ 1&$ 6.4.2. Formule re*eritoare la descrierea produsului............. 111 6.4.3. Formule re*eritoare la cantitate (i stocuri ................. 112 6.4.4. Formule re*eritoare la pre- condiii de li#rare (i-de reduceri ....................................................................... 11#

6.4.5. Formule re*eritoare la modalit ile de plat .............. 11 6.4.6. Formule re*eritoare la termenul de li#rare (i la modalit i de expediere ........................... 11% 6.4.7. .e*eriri la ambala$.......... 11% 6.4.!. .e*eriri la mostre- probe- prospecte............ 11! 6.4./. .e*eriri la #alabilitatea o*ertei............. 11! 6.4.10. Formule re*eritoare la )aranie............. 11' 6.4.11. .e*eriri la li#rarea de prob ............ 11' 6.4.12. +n*ormaii suplimentare cu caracter publicitar.......... 11" 6.4.13. Formule de %nc1eiere.............. 11" CAPI,O- - (II COMANDA =%/% ,i!uri de comen8i...... 1#1 =%2% Redactarea scrisorii de comand*..................................... 1# 7.2.1. +ntroducerea............. 1# 7.2.2. "nunul de *ond................ 1#% 7.2.3. 2nc1eierea scrisorii.............. 1#% =%5% 6ormule !rivind redactarea comen8ii.....................1#! 7.3.1. Formule re*eritoare la cantitate (i calitate ................. 1#! 7.3.2. Formule re*eritoare la preuri (i reduceri........... 1#' 7.3.3. Formule re*eritoare la termenul de li#rare.............. 1#' 7.3.4. Formule re*eritoare la m r*uri (i ser#icii alternati#e .. 1#$ 7.3.5. Formule re*eritoare la ambala$e (i marcare................ 1#$ 7.3.6. Formule re*eritoare la modalit ile de plat ............ 1 & 7.3.7. Formule pri#ind modalitatea de expediere a m r*ii ..... 1 & 7.3.!. Formule de %nc1eiere............................................ 1 1 7.3./. Formule pri#ind anularea comen'ii..................... 1 1 CAPI,O- - (III REC-AMAII >%/% Reclama&ii din !artea clientului........................................... 1%1 !.1.1. Formule introducti#e re*eritoare la %nt3r'ieri

%n li#rare....................................................................... 1%1 !.1.2. Formule re*eritoare la pre$udiciile pricinuite de %nt3r'ierea %n li#rare............................... 1%2 !.1.3. Formule re*eritoare la calitatea in*erioar a m r*ii .... 1%# !.1.4. 4 r*uri necorespun' toare mostrei............. 1% !.1.5. 5i#rarea altor m r*uri dec3t cele solicitate.............. 1% !.1.6. Formule pri#ind cantitatea produsului................. 1% !.1.7. 4 r*uri li#rate %n plus............... 1%! !.1.!. Formule re*eritoare la m r*uri deteriorate.............. 1%! !.1./. Formule pri#ind *acturarea necorespun' toare........... 1%" !.1.10. Formule de %nc1eiere pri#ind su)erarea de soluii 1%$ >%2% Reclama&ii din !artea $urni8orului ?soma&ii@...... 1!2 !.2.1. &rima somaie............1!# !.2.2. A doua somaie.............. 1!% !.2.3. A treia somaie.......... 1!! CAPI,O- - IA SCRISORI DE RSP NS -A REC-AMAII ?REMEDIERI@ B%/% Modalit*&i de re8olvare a reclama&iilor............... 1"1 B%2% 6ormule $olosite la solu&ionarea reclama&iilor $ondate .. 1" /.2.1. 6alitatea .............. 1" /.2.2. &ropuneri %n #ederea in#esti) rii reclamaiei..... 1" /.2.3. "xplicarea )re(elii..... .............. 1" /.2.4. Soluionarea situaiei pri#ind m r*urile li#rate %n mod eronat................................................................................ 1"! /.2.5. Soluionarea problemei pri#ind cantitatea de mar* lips ................................................................... 1"! /.2.6. 4 r*uri deteriorate (i ambalare de*ectuoas .......... 1"' /.2.7. Atribuirea #inei pentru deteriorarea m r*ii unei tere p ri.................................................................................. 1"' /.2.!.2nt3r'ieri %n li#rarea m r*urilor.1"' /.2./. "xplicarea %nt3r'ierii %n li#rarea m r*urilor ................... 1"" /.2.10. &reuri (i *acturi necorespun' toare.................. 1"$ /.2.11. Formule de %nc1eiere...................... 1$&

B%5% 6ormule $olosite la re8olvarea reclama&iilor ne$ondate . 1$1 CAPI,O- - A

CORESPONDENA PRECON,RAC, A-
/C%/% Solicitare de re$erin&e...... 2&1 10.1.1. Formule pri#ind moti#area 7cau'a8 solicit rii de re*erine despre *irma respecti# .. 2&# 10.1.2.Formule pri#ind asi)urarea con*idenialit ii in*ormaiilor solicitate..................................... 2& /C%2% Scrisoare de r*s!uns la solicitarea de re$erin&e ... 2& 10.2.1. . spuns *a#orabil..................................................... 2&% 10.2.2. . spuns e#a'i#..... 2&! 10.2.3. . spuns de*a#orabil..... 2&! 10.2.4. Formule de %nc1eiere a scrisorilor de re*erire ....... 2&' CAPI,O- - AI CORESPONDENA CON,RAC, A- //%/% Redactarea contractelor de o!era&iuni comerciale ..... 21 11.1.1. ,enumirea m r*ii...... 21% 11.1.2. 6antitatea m r*ii....... 21% 11.1.3. 6alitatea m r*ii......... 21! 11.1.4. Tipul (i preul ambala$ului........ 21" 11.1.5. 4arcarea ambala$ului...... 21$ 11.1.6. 6lau'e pri#ind stabilirea preului %n contracte......... 22& 11.1.7. 6lau'e pri#ind condiiile de li#rare (i de plat . 221 11.1.!. 6lau'e pri#ind termenul de li#rare (i condiiile de plat ........................ 222 11.1./. Stabilirea produsului sau ser#iciului pentru care #a lucra a)enia.................... 22% 11.1.10. .esponsabilit ile a)eniei............ 22% 11.1.11. Obli)aiile clientului............. 22! //%2% Scrisoare de !re8entare a $irmei........ 22! //%5% Contractul de munc*....... 22'

'

CAPI,O- - AII CORESPONDENA C INS,I, II-E SIS,EM - I 6INANCIAR"BANCAR /2%/ No&iuni #enerale de cores!onden&* $inanciar"0ancar* .. 2 " /2%2 ,r*s*turile s!eci$ice ale cores!onden&ei $inanciar" Bancare................................................................................ 2%1 /2%5 ,i!uri de scrisori $inanciare ............................................. 2%# 12.3.1. 6erere de desc1idere a contului .............................. 2%# 12.3.2 Fi(a cu specimene de semn turi ............................... 2%! 12.3.3. 6erere de credit ........................................................ 2%$ 12.3.4. 2n(tiinare de plat ................................................... 2!& 12.3.5 Somaie bancar sau executare silit ....................... 2!1 CAPI,O- - AIII CORESPONDENA C INS,ANE-E J DEC,ORE,I /5%/% No&iuni de cores!onden&* 'udiciar* .................................. 2!! /5%2% S!eci$icul redact*rii cererilor de ac&ionare 3n 'udecat* .. 2!" /5%5% A!elul .................................................................................. 2'" /5%:% Recursul .............................................................................. 2"& /5%;% Cita&ia .................................................................................. 2"2 CAPI,O- - AI( CORESPONDENA PRI(IND DI(ERSE ASPEC,E A-E AC,I(I,II IN,ERNE /:%/% Ra!ortul....... 2"% 14.1.1. Structura raportului.......... 2"% 14.1.2. Tratarea coninutului................ 2"! /:%2% Ra!ortul de a$aceri......... 2"! /:%5% Procesul"ver0al........ 2$1 14.3.1. &roces9#erbal de constatare............. 2$2

"

14.3.2.&roces9#erbal de predare9primire a unei )estiuni . 2$# 14.3.3. &roces9#erbal %nc1eiat %n cadrul unei (edine.. 2$% /:%:% Protocolul......... 2$! CAPI,O- - A( CORESPONDENA PRI(A, DE A6ACERI /;%/% 6orma !otrivit* a unei scrisori !ersonale de a$aceri ... #&& /;%2% Scrisori de recuno1tin&* 1i de mul&umire.......... #& /;%5% Scrisori de $elicitare sau de marcare a unor oca8ii s!eciale..................................................................... #&' /;%:% Invita&ii......... #1 15.4.1. Structura unei in#itaii........ #1 15.4.2. .e)uli elementare de redactare a in#itaiilor..... #1% /;%;% C*r&ile de vi8it* de a$aceri.......... #21 15.5.1. &re'entarea c rii de #i'it ........... #22 15.5.2. ,esi)nul c rii de #i'it de a*aceri........... #2# 15.5.3. "xecutarea desi)nului c rii de #i'it de a*aceri ..... #2% CAPI,O- - A(I REDAC,AREA N I C RRIC - M (I,AE ?C% (%@ /<%/% Re#uli #enerale de redactare a unui C%(% .... #2" 16.1.1. 6.:.9ul trebuie s aib o *orm de pre'entare impecabil ............................................................... #2$ 16.1.2. ;n bun 6.:. trebuie s *ie scris clar- concis1ot r3t- exact- clasic........ #2$ 16.1.3. ;n 6.:. c3(ti) tor trebuie s *ie optimist..... ##2 16.1.4. ;n 6.:. trebuie s *ie con#in) tor.... ##2 16.1.5. &ertinena < una din calit ile principale ale unui 6.:............................................................................. ### 16.1.6. 6.:.9ul < =scar > de comensurare a per*ormanelor autorului.............................. ## 16.1.7. Forma de redactare a 6.:.9ului trebuie s *ie determinat de personalitatea cititorului..... ##% 16.1.!. ;n 6.:. reu(it e necesar s *ie bine structurat

%n domeniul de acti#itate solicitat.... ##! 16.1./. ;n bun 6.:. trebuie s aib o ima)ine ori)inal .... ##! 16.1.10. 6.:.9ul trebuie s *ie sincer........ ##! 16.1.11. ;n bun 6.:. trebuie s *ie bine pre'entat....... ##' /<%2% Elementele unui Curriculum (itae........ ##' 16.2.1. =Starea ci#il ?.......... ##$ 16.2.2. @umele (i prenumele......... ##$ 16.2.3. Adresa....... # & 16.2.4. @um rul de tele*on........ # & 16.2.5. ,ata na(terii.......... # & 16.2.6. @aionalitatea (i cet enia........ # 1 16.2.7. Situaia *amilial ....... # 1 16.2.!. Ser#iciul militar A situaia militar ........ # 1 16.2./. Studii. Formare pro*esional ........ # 1 16.2.10. "xperien pro*esional .......... # # 16.2.11. 5imbi str ine....... # ! 16.2.12. Abilit i........ # ' 16.2.13. Acti#it i extrapro*esionale......... # " 16.2.14. .e*erine.................................................................. # " 16.2.15. +n*ormaii ce trebuie scoase %n e#iden ......... # " CAPI,O- - A(II SCRISORI DE RE6ERIN I DE RECOMANDARE /=%/% Structura scrisorilor de re$erin&* 1i de recomandare% Re#uli de redactare......... #! /=%2% 6ormule $olosite la redactarea scrisorilor de re$erin&* 1i de recomandare................... #!! 17.2.1. Formule de introducere.... #!! 17.2.2. Formule de coninut.. #!! 17.2.3. Formule de %nc1eiere #!' CAPI,O- - A(III SCRISOAREA DE PRE.EN,ARE ?motiva&ia@ />%/% Re#uli #enerale !rivind redactarea scrisorii de

1&

!re8entare............................................................................ #'1 />%2% Re#uli de stil 1i de con&inut #'2 1!.2.1. +ntroducerea autorului %n context......... #'2 1!.2.2. "xpunerea moti#aiilor (i de*initi#area obiecti#elor............................................................... #'# 1!.2.3. Su)erarea unei %ntre#ederi............ #'# 1!.2.4. &ost9scriptum........ #'# 1!.2.5. .e*erirea la un anun........ #' CAPI,O- - AIA CEREREA PERSONA- /B%/% 6unc&iile cererii !ersonale ............. #"2 /B%2% Structura cererii !ersonale% Re#uli de redactare ............ #"#

+-OSAR DE ,ERMENI ECONOMICI ,I-I.AI DE OAMENII DE A6ACERI DIN - MEA DN,REA+ ....................................................................... #"$ BIB-IO+RA6IE................................................................. # %

11

AR+ MEN,
(tili)area suporturilor scrise este de ma*im importan pentru derularea oricrei a+aceri. ,ractic- este imposibil de a ntreprinde o a+acere +r a apela la acte i scrisori o+iciale. Aceasta nu nseamn c trebuie s devenim .sclavii/ acestora 0aa cum se mai ntmpl destul de des1. ,entru a evita o asemenea situaie- este util s cunoatem- c2iar i succint- att o serie de posibile mi3loace scrisenecesare ntr4o a+acere- ct i re5ulile elaborrii acestora. (nul dintre mi3loacele scrise utili)abile 0dar i indispensabile1 ntr4o a+acere este corespondena. 6 scrisoare- un act- indi+erent de scop- constituie- adeseori- primul contact cu un potenial client. 7n acest scop- orice tip de coresponden trebuie redactat cu ma*imum de atenie. Elaborarea pre)entei lucrri are la ba) dorina autorului de a pune la dispo)iia specialitilor i- n primul rnd- tinerilor- un material care sinteti)ea) o mic- dar e*trem de important parte a .secretelor/ capabile s 5enere)e deprinderi de a stpni ct mai bine arta de ntocmire a corespondenei. 8ucrarea de +a constituie- n esen- un manual pentru studenii de la instituiile de nvmnt de pro+il economic- avnd i rolul unui 52id de coresponden pentru toi cei ncadrai n relaiile de a+aceri. Manualul este binevenit i pentru persoanele care i des+oar activitatea n administraia public sau n unitile economice i care trebuie s cunoasc principiile- re5ulile- metodele i +ormele de or5ani)are a lucrrilor de secretariat. 9incolo de aceasta- lucrarea inserea) i o orientare 5eneral n conduita +irmelor i a ntreprinderilor n relaiile cu partenerii i clienii. ,entru cititorii din Republica Moldova- s+aturile propuse vor +ieventual- la +el de utile ca i te2nica redactrii corespondenei propriu4)ise. 6r- o+erind soluii noi i interesante pentru elaborarea actelor- a scrisorilor de a+aceri i a ne5ocierii unor contracte n domeniile comercial- +inanciar4bancar i al prestrilor de servicii- lucrarea repre)int o bun clu) prin 2iurile economiei de pia din ara

12

noastr- ndeplinind un rol instructiv- practic pentru oamenii de a+aceri- urmnd s +ie utili)at i ca instrument de lucru de ctre +uncionarii unitilor economice de orice tip. Manualul cuprinde 1$ capitole care abordea) modaliti i re5uli de ntocmire a di+eritelor tipuri de coresponden- pre)entnd modele de scrisori i acte concepute i 5rupate pe subiecte. ,entru +iecare subiect 0tratat- de re5ul- ntr4un capitol1 sunt selectate para5ra+e introductive- para5ra+e principale 0corpul scrisorii1 i para5ra+e de nc2eiere. Modelele de scrisori trebuie anali)ate atent- mpreun cu partea teoretic a capitolelor- pentru a desprinde idei- sc2eme i e*emple care pot +i +olosite la +ormularea scrisorilor adaptate circumstanelor speci+ice. :ormulele din capitolele ;- ;<- ;<< pot +i selectate i introduse n procesorul de te*te i conservate n memoriepentru a apela- la nevoie- i a le +olosi cu mici modi+icri. =apitolele ;<<< i <> ? .Reclamaii/ i .Remedieri/ ? trebuie studiate cu mare atenie- pentru a se elabora o politic corespun)toare unitilor economice i anumite proceduri adaptate propriilor activiti. Ar putea +i marcate- la +elscrisorile- seriile de scrisori sau imprimate- pentru a +i introduse n procesorul de te*te. Acestea pot +i notate@ .Seria 1/- .Seria 2/ etc. Scrisorile din capitolele@ .=orespondena de a+aceri privat/.=orespondena de ordin intern/ .=orespondena cu instituiile sistemului +inanciar4bancar/- .=orespondena cu instituiile 3udectoreti/sunt mai puin rutinare- ne+iind destinate memorrii i re+olosirii- ci utili)rii speciale- de +iecare dat cnd apare oca)ia. 9esi5ur- pot +i selectate- pur i simplu- para5ra+ele sau +ormulele adecvate- memorndu4le i pe acestea ntr4un procesor aparte. E*erciiile i situaiile de ca) sunt binevenite att pentru a a3uta la +ormarea abilitilor de selectare- de asimilare i aplicare a limba3ului comercial n coresponden- ct i pentru 5sirea modalitilor de soluionare a problemelor ce in de di+erite circumstane o+iciale.

1#

Autoarea

CAPI,O- - I CORESPONDEN% NOI NI DE BA. /%/% De$inirea cores!onden&ei o$iciale ca metod*


indis!ensa0il* de comunicare 1i de lucru !entru a#en&ii economici
=e nseamn s +ii cu adevrat un om de a+aceri n lumea aceasta nou i cura3oas a competiiei- n care in+ormaia i te2nolo5ia ne devorea)A Be2nolo5ia este minunat- de)irabil- necesar i pro+itabil- dar nu ar trebui ca ea s ne +ac mai puin umani. Manierele de mine vor implica computere- cipuri- aparatur di5italsatelii ? poate c2iar relaii cu +iine e*traterestreC 9ar nainte de orice- viitorul trebuie s +ie o lume a politeii- a ateniei +a de interlocutori. 7n acest conte*t- importana ce revine comunicrii scrise 0mai ales corespondenei de a+aceri1 este clar. 8a ce +olosesc cele mai +rumoase e+orturi ale ntreprinderii pentru a aprea ntr4o lumin po)itiv n oc2ii partenerilor de a+aceri i ai publicului- dac acestea sunt anulate de o slab prestaie n domeniul corespondeneiA Alt+el spus- comunicarea scris 0activitatea de coresponden1 a unei ntreprinderi pretinde ca- prin ncadrarea sa n +ilo)o+ia unitii- s4i o+ere o ima5ine unitar n e*terior- s4i re+lecte personalitatea ca stil i ton. :iecare persoan cu +uncie administrativ ? director- e+ de serviciu- a5ent economic 4 tinde s cree)e un mediu care s permit an5a3ailor s nvee din propria lor e*perien sau de la clieni+urni)ori i parteneri de a+aceri. (nul dintre cele mai bune mi3loace care permit nsuirea e*perienei este comunicarea scris- din care +ace parte i corespondena o+icial. Doiunea de coresponden semni+ic sc2imbul de scrisori ntre dou persoane +i)ice sau 3uridice. Corespondena oficial include scrisorile i actele care servesc ca mi3loc de le5tur i sc2imb de

in+ormaie ntre persoanele 3uridice sau ntre cele +i)ice i cele 3uridice. =orespondena o+icial soluionea) probleme cu coninut 3uridic- or5ani)atoric- diplomatic- administrativ etc.- n +iecare dintre ele prevalnd caracterul economic al coninutului- ca re)ultat +iresc al unei economii n continu de)voltare. Corespondena economic cuprinde totalitatea scrisorilor dintre a5enii economici- cu scopul de promovare a sc2imbrilor sau a noutilor economice. =a disciplin de studiu- corespondena are drept scop nsuirea de ctre cei care i des+oar 0sau i vor des+ura1 activitatea n administraia public sau n unitile economice a principiilor- a re5ulilor 5ramaticale i stilistice- a metodelor i +ormelor- pe a cror ba) se redactea)- se pre)int i se +olosesc scrisorile i actele o+iciale. 6biectele scrisorilor o+iciale sunt variate- dar- n acelai timpele trebuie s +ie ntotdeauna clare- ca s provoace reacia scontat a destinatarului +a de modul sperat de autor. Spre e*emplu@ iniierea relaiilor dintre persoanele +i)ice sau 3uridiceE stabilirea relaiilor acestora n scopul re)olvrii problemelor ce in de interesele propriiE modi+icarea sau ncetarea relaiilor din anumite motive. 7n +uncie de obiectivele 5enerale sus4numite- se ale5 obiectivele particulare- care indic ce se solicit unui partener concret- spre e*emplu@ a in+orma sau a a+la cevaE a motiva sau a in+luena 0manipula1E a +i de acord sau a respin5e cevaE a e*plica sau a recti+ica cevaE a admonesta sau a reclama pe cinevaE a cere scu)eFa e*prima re5rete +a de o situaieE a solicita sau a o+eri cevaE a +ace comand- a cumpra sau a apela la cevaE a obine un cti5 ct mai mare sau a plti puinE a +ace o invitaieE a accepta sau a re+u)a cevaE a mulumi cuiva pentru cevaE a +elicita sau a e*prima condoleane cuiva.

1%

Decesitatea elaborrii unei corespondene moderne nu este nou ? ea datea) de la apariia preocuprilor teoretice privitoare la ea. Aa cum se sc2imb n decursul anilor concepiile 0de e*emplu- cele privitoare la clieni1- repre)entrile valorice- 5usturile sau moda- tot aa i corespondena trebuie s se adapte)e condiiilor pre)ente. =ele mai importante cerine +a de corespondena actual sunt cele ce urmea)@ s +ie elaborat la costuri avanta3oaseE s aib obiective- scopuri reale- bine de+initeE s +ie adresat unor destinatari concreiE s +ie e+icientE s aib impact psi2olo5ic asupra destinatarului- ba)at pe emoiiE s +ie pre)entat con+orm ri5orilorE s se con+orme)e identitii i ima5inii +irmeiE s aib un limba3 corect- modern- adecvat obiectivului corespondenei.

/%2% Im!ortan&a activit*&ii de cores!onden&* 3n eta!a


actual*% Comunicare scris* sau ver0al*4
7n secolul de)voltrii minunilor electronice- odat cu apariia unor mi3loace de in+ormare moderne- prin care se comunic mai repede ca +ul5erul- cum sunt modemurile de computer- +a*uriletele+oanele mobile- ne4am putea ntreba@ ct de curnd i n ce msur in+ormaiile scrise i- n special- corespondena de a+aceri ? vor +i nlocuite de alte mi3loace de comunicare- pier)nd ast+el mereu din importanA =ci .9e ce s scrii 0pe 2rtie1 ceea ce poi spune mult mai repede prin tele+on sau prin intermediul ecranului computeruluiA/ E*ist mai multe ar5umente pentru a con+irma +aptul c i ast)i- i n viitorul apropiat- corespondena i+icial- n po+ida e*istenei tele+onului- a +a*ului i a cutiei potale electronicecontinu s +ie la +el de viabil ca i acum dou)eci- trei)eci sau cinci)eci de ani. ,entru c- ntr4un anume +el- vec2ile )iceri@ .;orba )boar/- iar .:aptele cntresc mai mult dect vorbele/ se vor aplica mereu. Atunci cnd cineva- de e*emplu- comite o eroare- ca s +ac

1!

un mic 5est de amabilitate- o scu) verbal este- desi5ur- obli5atorie. 9ar mi3locul prin care poi arta c eti cu adevrat recunosctor rmne cuvntul scris. =nd e*pedie)i o scrisoare oca)ional- cum ar +i o not de mulumire sau o +elicitare- aciunea ta denot- ntr4un +elsinceritatea ta. Aceste amabiliti mai demonstrea)- de asemenea- c ai simul a+acerilor i c tii cum s4i atin5i scopul. 7n acest conte*tavanta3ele corespondenei sunt@ scrisorile de a*aceri o*er posibilitatea redactanilor de a medita asupra coninutului- de a selecta mi$loacele de limb de a *ormula (i a structura corect )3ndurile- e#it3ndu9seast*el- reaciile pripite ale interlocutorilor- care pot de#eni pre$udicioaseB scrisorile permit reali'area contactului cu corespondenii care nu dispun de su*icient timp pentru %ntre#ederiB scrisorile ori)inale- semnate de c tre emitent- au o putere de con#in)ere mai mare dec3t con#eniile #erbale sau dec3t textele scrise- transmise electronicB scrisoarea ori)inal %ndepline(te un rol nu numai economicci (i $uridic- constituind elemente de %nre)istrare contabil sau ser#ind ca prob %n $ustiieB scrisorile sunt cel mai con*idenial mi$loc de transmitere a in*ormaieiB pentru unii destinatari- scrisoarea este mi$locul principal de comunicare (i documentare 7de exemplu- pentru ma$oritatea clienilor particulari8- *iindc nu au alte posibilit i de recepie- %n a*ara cutiilor po(tale (i- e#entual- a *axului. 7n plus- corespondena evit deplasarea- economisindu4se timp i mi3loace bneti. <mportana activitii de coresponden este incontestabil i prin +aptul c repre)int o bo5at surs de documentare- +ormnd un +ond de ar2iv- o5lindind stadiile evoluiei raporturilor economice- precum i ale evoluiei vocabularului din di+erite domenii de activitate. Gineneles- se poate evita corespondena inutil- n special n ca)ul unor probleme care pot +i re)olvate prin contact personal sau tele+onic. Ma3oritatea problemelor sau unele dintre ele necesit neaprat- ulterior- o documentare corespun)toare obiectului pus n discuie- pentru a servi i ca dovad- n ca) de soluionare a

1'

de)acordurilor aprute- n unele situaii- ntre corespondeni iFsau ca o con+irmare n scris a evoluiei a+acerilor. Scrisoarea care tratea) probleme economice va avea o importan determinant n soluionarea lor. Scrisoarea repre)int ntreprinderea nsi n +aa corespondenilor@ aspectul scrisorii- #aloarea- pre'entarea ar)umentelor (i stilul trebuie s contribuie la in+luenarea +avorabil a destinatarului.

/%5% Clasi$icarea cores!onden&ei o$iciale


6 reparti)are sistematic a corespondenei n anumite tipuri este e+ectuat corect- dac se ine cont de anumite caracteristiciparticulariti comune- re5uli i principii. 6r- n +uncie de di+erite criterii- corespondena poate +i clasi+icat dup cum urmea)@ /% dup natura emitentului: a1 corespondena de a+aceri pri#at 7sau de a*aceri personal 8ntocmit de persoane +i)ice- care include solicitri de prospecte de var- re)ervarea unei camere de 2otelabonamente la )iarE scrisori de +elicitare- scrisori de mulumire- tele5rame etc.E b1 corespondena o*icial - ntocmit de persoane 3uridice 0cereri de o+ert- o+erte- reclamaii- somaii- comen)i etc.1.

2% dup modul de ntocmire:


a1 ,ocumente tipi'ate- care sunt redactate pe +ormulare4tip i conin un te*t tiprit cu elemente de ri5oare. Aici se includ i unele documente economice tipi)ate. Redactarea lor se +ace prin completarea spaiilor libere- a coloanelor cu datele sau te*tul cerut- inndu4se cont de caracterul documentului i de indicaiile re+eritoare la completare. b1 documente netipi'ate sau ntocmite n mod liber- la a cror dresare sunt aplicate anumite re5uli de redactare. Acestea includ toate scrisorile de a+aceri@ cereri de o+ert- scrisori de o+ert- comen)i- reclamaii- reclame- dele5aii- adeverineordine- contestaii- procese4verbale etc. 5% n conformitate cu obiectul scrisorilor distin5em@

1"

corespondena de solicitare@ demersul- comanda- cererea

de o+ertE
corespondena de dispo'iieC deci)ia- ordinul- dispo)iiaE corespondena de in*ormareC o+erta- raportul- darea de

seam- re+eratul- avi)ul- re+erinaE de constatare@ procesul4verbal- actulminuta- nc2eiereaE corespondena %nsoitoare de acte@ scrisoarea de nsoire personali)atE corespondena de reclamare @ scrisorile de averti)arereclamaiaE corespondena do#editoareC adeverina- certi+icatuldele5aia- c2itana- procura. :% din punctul de vedere al inteniei, distin5em@ corespondena de iniiati# @ cererea de o+ert- cererea o+icial- reclama etc.E corespondena de r spunsC cererea de o+ert ba)at pe o o+ert- o+erta avnd ca temei o cerere de o+ert- remedieri etc.E corespondena de re#enireC scrisorile de revenireaverti)rile- reclamaiile. ;% dup natura exemplarelor sau a modului de ntocmire: ori)inalul. Acesta este primul e*emplar al documentului care se trimite destinataruluiE copia simpl - care se +ace cu indi5o sau la computer- odat cu ori5inalul. =opia se +ace cu scopul de a servi ca prob de control n ca)ul pierderii ori5inalului. =a i ori5inalulea este semnat i con+irmat cu amprenta si5iliului. copia de pe ori)inal. Se deosebete de cea precedent prin +aptul c te*tul este copiat direct de pe ori5inal- avnd meniunile .6opie/ i .5ocul si)iliului/- care se notea) cu abreviatura .8.S./- i HS4a semnat/ ? cu abreviatura HS.S./. 6 ast+el de copie este +olosit drept mi3loc de prote3are a ori5inalului. 7n unele ca)uri- ori5inalul se reconstituie pe ba)a copiei certi+icate. duplicatul se eliberea) n ca)ul pierderii ori5inalului 0de obicei- a unui act1. ,rocedura eliberrii lui const n@
corespondena

1$

a1 anunarea unitii care a eliberat actul ori5inal pierdutE b1 publicarea n pa5ina unui monitor republican privind pierderea actului i declararea nul a acestuiaE c1 eliberarea actului nou pe ba)a avi)ului publicat. Actul nou eliberat are meniunea . ,uplicat/ i are aceeai valoare ca i ori5inalul. extrasul este i el o copie- dar numai a unei pri dintr4un act de dimensiuni mari. Este valabil numai dac a +ost semnat i certi+icat 0n +uncie de scopul eliberrii1 cu tampila unitii. <% dup modul de transmitere: corespondena obi(nuit ) care se e*pedia) prin pot sau prin curierE corespondena tele)ra*ic - transmis prin tele5ra+tele5ramE corespondena telex- transmis i recepionat prin teleimprimatorE corespondena publicistic - publicat n mass4media. =% dup criteriile potale sau regimul de circulaie@ corespondena simpl B corespondena cu indicaii speciale 0recomandat- e*pres- cu rspuns pltit- cu valoare declarat- cu con+irmare de primire etc.1E corespondena cu re)im special 0secret1.
@ot C Aceast clasi+icare este convenional i incomplet- dar poate +i pus la ba)a clasi+icrii corespondenei n orice unitate economic.

+losar tematic
Agent, a)eni ? 0aici1@ ,ersoan 3uridic sau +i)ic care n+ptuiete anumite aciuni din nsrcinarea unei alte persoaneprecum i aciuni de pre5tire a unor tran)acii- dar +r a avea dreptul s semne)e actele 0 a)ent economic- a)ent diplomatic- a)ent *iscal- a)ent comercial1. 7n rile din 6ccident- relaiile dintre a5ent i persoana repre)entat se stabilesc n ba)a unui acord de a5enie ce determin caracterul i volumul nsrcinrii pe care a5entul se obli5

2&

s4o e*ecute din contul i n numele persoanei repre)entate. ? 9in lat. agens- 9ntis- 09a)ere D =a *ace?1. biblioraft) bibliora*turi 7Map de carton n care se pstrea) acte sau scrisori o+iciale clasi+icate con+orm unor criterii. ? 9in +r. bibliorhapte- 5r. biblos. 0 Scoara de papirus!@ I .r1aptein/ 0.a coase/1. bruion) bruioane ?8ucrare scris provi)oriu- n prima redactare. ? =iorn- concept- sc2i. 9in +r. brouillon. clasor) clasoare ? 1. Map- album- cutie etc. n care se pstrea) documente clasate. 2. =arnet cu +ile pre5tite special- n care +ilatelitii i pstrea) mrcile potale. ? 9in +r. classeur. dresa ?a@7 ?aici1@ A redacta un act- un ,roces4verbal. ? 9in +r. dresser. dezirabil- de'irabil - de'irabili- 9le ? =are corespunde dorineicare strnete dorina. ? 9in +r. d"sirable# nscris) %nscrisuri ? Act- document. obiectiv) obiecti#e < 0Aici1@ =eea ce urmea) s +ie reali)atconstruit 0e*. reali'area unei o*erte- %nc1eierea unui contract 1. Scopel- int. 9in +r. obiectif# rigoare) ri)ori ? Asprime- severitateE principii severe- stricte. .,e ri)oare/ ? cerut de o anumit mpre3urare. .5a ri)oare/ J n ca) de e*trem necesitate- la mare nevoie. ? 9in +r. rigueur- it. rigorelat. rigos- 9oris. sista $a% & A ntrerupe- a opri- a suspenda o activitate. ? 9in lat. sistere- 5erm. sistieren.

4 Pro0leme su!use discu&ieiE


1. 6ontinuai (irul obiecti#elorC 6 scrisoare permite@ iniierea relaiilor dintre persoanele +i)ice sau 3uridiceE stabilirea relaiilor acestora n scopul re)olvrii intereselor propriiE e*plicarea sau recti+icarea unor c2estiuni. ... 2. 6u ce alt mi$loc de comunicare poate *i %nlocuit o scrisoare a#3nd urm toarele obiecti#e@

21

iniierea relaiilor dintre persoanele 3uridiceE e*plicarea sau soluionarea unor problemeE reclamarea unor de+icieneE invitarea oaspeilor la un 3ubileu.

3. 2n care dintre situaiile de mai $os scrisoarea este cel mai bun mi$loc de atin)ere a scopului scontatC in+ormarea destinataruluiE in+luenarea destinataruluiE e*primarea re5retului- a scu)elorE solicitarea produselorE o+erirea produselorE anularea comen)iiE acceptarea comen)iiE e*primarea condoleanelorE modi+icarea comen)iiE sistarea relaiilor. 4. 6are dintre urm toarele dou mi$loace de comunicare este mai e*icient %n situaiile a- b- c- dE a e*pedia o scrisoareE a e*amina c2estiunea prin comunicarea tele+onic. a1 a o+eri cuiva un post de lucruE b1 a4l in+orma pe subaltern despre ma3orarea salariuluiE c1 a solicita a5eniei de turism in+ormaii despre pro5ramul de )bor al avioanelorE d1 a se adresa unei a5enii 0care indic n avi) numrul de tele+on i adresa1 n privina an5a3rii n serviciu. 4oti#ai #arianta r spunsului. 5. 6orespondena de a*aceri este unul din .cele mai e$iciente mi'loace de comunicare 3ntre 3ntre!rinderi 1i $irme /. Suntei de acord cu aceast a*irmaieE Ar)umentai9# p rerea.

22

2#

CAPI,O- - II PRE.EN,AREA CORESPONDENEI DE A6ACERI 2%/% Pa!et*ria de 0irou 7 !rima im!resie des!re
!artener
<ma5inea unei +irme se construiete- pas cu pas- timp ndelun5at. (n rol important n aceast .pies/ l are i papetria +irmeitipriturile i corespondena scris@ 2rtia de coresponden- 2rtia de +a*- crile de vi)it- plicurile- invitaiile- somaiile- o+erteledocumentele comerciale- ambala3ele- etic2etele- a+iele i alte tiprituri 0pliantele- brourile- cataloa5ele etc.1. 9esi5n4ul mrcii unei uniti- simbolul sau nsemnul +irmei- ale5erea copertei i a culorilor +olosite la te*tul scrisorii i +elul n care este utili)at nsemnul pe toate comunicrile enumerate mai sus repre)int- mpreun- +aa public a +irmei. 7n realitate- ns- papetria se re+er- n mod e*pres- la ceea cen 5eneral- se numete *oaie cu antet. Biprirea acesteia poate +i considerat primul pas pro+esionist ntr4o strate5ie- unitar i coerentde comunicare 5lobal a desi5nului unitii. Foaia cu antet poate produce e+ecte sau de +inee- sau de ne5li3en +a de activitatea ntreprinderii nsei. 9espre 2rtia cu antet- creatorii de ima5ine spun c ea este primul act de desi5n comercial al unei uniti economice- ea +iind considerat de ctre specialiti un +el de .cap de pod/ n strate5ia de comunicare vi)ual a acesteia. Articolele de papetrie trebuie s re+lecte corect ima5inea unei uniti economice- mai ales a celei comerciale. 6rice scrisoare sau act e*pediat de un +uncionar l caracteri)ea) n mod absolut att pe el- ct i ima5inea +irmei sau a companiei- inclu)nd@ calitatea 2rtiei +olosite pentru redactarea scrisoriiE calitatea desi5n4ului 5ra+icE caracterul n5ri3it al te*tului tipritE

calitatea scrisului i e*primarea mesa3ului.

6 +irm trebuie s tie ce +el de ima5ine vrea s aib i s +ac tot posibilul ca s4o cree)e. Spre e*emplu@ (nitilor ce se ocup de a+aceri conservatoare 4 bncicompanii +armaceutice- companii de asi5urri- a5enii de sc2imb- avocai- medici- contabili- editori de manuale etc. 4 li se recomand 2rtie de calitate 0nu contea) structura1- de culoare alb sau ocruE dactilo5ra+iere tradiional- ori5inal sau latin vec2e- cu litere ne5re. (nitile care comerciali)ea) te2nic modern 4 automobilecomputere i industrii de mobilier pentru case- +irme de desi5n- a5enii de reclam i companii de comunicaiiE cluburi de sntateE restaurante- baruri etc. 4 trebuie s +oloseasc 2rtie de calitate- cu structur deosebit- de culori +umurii 05rica+eniu- oliv1- scriere modern- adesea neobinuit- cu litere de culoare nc2is. (nitilor cu ima5ine modern- care practic comerul cu amnuntul sau produc te*tile- con+ecii pentru brbai i dame- cosmetic- saloanele de coa+ur etc. li se recomand s +oloseasc- n e*clusivitate- 2rtie de calitate- cu sau +r .curio)iti/ n structur- de culori neobinuite sau contrastante 0de e*.- 2rtie de culoare ro) cu mar5ine nc2is sau 2rtie bleu cu scrisul bleumarin1- cu spaii mari ntre rnduri i cu scris colorat. Aadar- cel care iniia) o a+acere proprie sau desc2ide un birou trebuie s se decid ce tip de 2rtie va +olosi i s alea5 un desi5ner adecvat 0n ma3oritatea oraelor mari e*ist numeroase +irme de desi5n competente i consultani 5ra+ici independeni1. =erinele pe care urmea) s le respecte oricare mana5er privind ale5erea desi5n4 ului se re+er la@ desi5n4ul antetului- simbolului sau mrcii ntreprinderiiE calitatea i structura 2rtieiE culoarea eiE dimensiunileE modul de imprimare +olosit.

2%

Modul de im!rimare $olosit Tip rirea este modul cel mai ie+tin i deci cel mai des utili)at de o unitate economic Fra#area este un proces de lu* i scump- deoarece necesit o matrice special din oel. Se poate 5rava tipritura pe ambele +ee ale 2rtiei. ,entru proprietarul unei mici ntreprinderii un ast+el de scris este un semn de succes. 7n ma3oritatea ntreprinderilor- numai conducerii superioare i se permite s +oloseasc 2rtie 5ravat. Termo)ra*ia este un proces de prelucrare termic- ce +ace s se evidenie)e uor cerneala- literele avnd un aspect asemntor cu 5ravura. Este ns considerat o .5ravur nereuit/- deoarece n unele ca)uri li)ibilitatea las de dorit. ,entru a crea o impresie special- de lu*- oricrui tip de 2rtieeste +olosit imprimarea %n relie* a literelor. 8a o reali)are .puternic relie+at/- antetul se evidenia) proeminent de pe 2rtie- putnd +i perceput cu de5etele. Acest procedeu se mai numete .scriere n orb/. =ele mai bo5ate companii i +irme i scriu ntotdeauna antetul n relie+- att pe 2rtie- ct i pe crile de vi)it de a+aceri. (n adevrat lu* pentru unele +irme este *ili)ranul < un desen de +ond transparent- e*ecutat n procesul de producere a 2rtiei. El poate +i v)ut mai bine- dac 2rtia este inut n lumin. =nd o ntreprindere i are numele sau simbolul su +ili5ranat pe coala de 2rtie- ea atin5e culmea snobismului. A1e8area scrisorii 3n !lic <ma5inea companiei poate +i compromis- n parte- de ceva att de nensemnat ca plierea ne5li3ent a scrisorilor i +olosirea plicurilor necorespun)toare. Multe ntreprinderi +olosesc- pentru adreseplicuri speciale cu +erestruici. Atunci cnd desi5nul +irmei nu are o stem deosebit- scrisoarea poate +i mpturit n aa +el- nct adresa s nimereasc n +ereastr. 9ac se +olosete un plic obinuit- scrisoarea se plia) n trei pri e5ale aa- nct adresa s +ie plasat- apro*imativ- pn la centrul +oii- ocupnd o treime din limea ei. ,rocedeul clasic de pliere i introducere a unei scrisori ntr4un plic ori)ontal const n urmtoarele@

2!

1. Se ntoarce partea de 3os a scrisorii 0apro*imativ o treime din +oaie1 de 3os n sus. 2. Se ndoaie apoi- partea de sus 0unde se a+l adresa1 pn se ntlnete cu partea de 3os a 2rtiei mpturite de3a- mprind ast+el 2rtia n trei pri e5ale i dndu4i o +orm care i permite s alunece uor de la dreapta la stn5a- n plic. #. Scrisoarea se introduce- cu partea de sus ndoit- spre verso4 ul plicului- ast+el ca la desc2iderea acestuia s se poat citi adresa la prima des+acere a 2rtiei.

2%2% 6orma #ra$ic* de !re8entare a te9tului unei scrisori


de a$aceri
Scrisorile de a+aceri trebuie pre)entate ntr4o +orm adecvat- n +uncie de obiectul i tipul lor. 6dat cu utili)area computerelor- cresc posibilitile de pre)entare a in+ormaiilor scrise. Multiplele posibiliti pot +i circumscrise prin slo5anul@ de la tastare < la concepie. Be*tele scrise sunt pre)entate- ast+el- mai interesant i pe placul cititorilor. Doile posibiliti de concepie aduc cu ele i tentaia de a crea opere de art- n loc de simple scrisori. Autorii pot da +ru liber +ante)iei i creativitii- scrisorile re+lectndu4le nu numai 5radul de stpnire a computerului- dar i 5usturile individuale. Ast+el- unii autori de scrisori ar putea e*a5era mult i ar nclca re5ulile u)uale de pre)entare a coninuturilor. Bentaiile de a +olosi multitudinea de pro5rame pentru computere i posibilitile- pur i simplu- inepui)abile ale acestora- sunt- desi5ur- mari. Aceste tentaii sunt- din +ericire- limitate- n ceea ce privete corespondena de a+aceriprin norme +ormale- economice i psi2olo5ice- ba)ate pe re5uli privind modul de scriere i de pre)entare a structurii scrisorii de a+aceri etc. Brebuie s se ia n considerare i +aptul c restriciile economice 0tot mai muli oameni trebuie s reali)e)e din ce n ce mai mult- ntr4 un timp ct mai scurt1 obli5 la raionali)area i e+icienti)area corespondenei. Ast+el- nu rmne prea mult loc pentru pre)entarea artistic a scrisorilor. 7n plus- sc2imbarea permanent a tipurilor de ponturi- a mrimii i a stilului acestora- tre)ete la destinatari bnuiala c e*peditorii nu au altceva mai bun de +cut. ,entru autori

2'

mai rmn ns anumite 5rade de libertate de pre)entare- +apt care determin aspectul scrisorilor. E*ist totui re5uli 5enerale de care trebuie s in cont toi corespondenii. 'lasarea textului n pagin ,lasarea 5eneral a te*tului n pa5in i a celorlalte elemente ale scrisorii trebuie s +ie raional- pentru a rspunde urmtoarelor obiective@ +acilitarea muncii dactilo5ra+eiFoperatoruluiE recunoaterea cu uurin a elementelor scrisorii de ctre personalul care tria). Evident- e*ist mai multe soluii de plasare a te*tului i +iecare autor o ale5e pe cea mai convenabil. 7ns oricare ar +i ea- coninutul de ba) al scrisorii trebuie s ocupe dou treimi din pa5inE restul +ilei este destinat celorlalte elemente de structur- respectndu4se o simetrie a ae)rii n pa5in@ mar5inea din stn5a trebuie s +ie ntotdeauna mai mare cu 1cm. 9e obicei- se +olosesc urmtoarele tipuri de redactare@ 1. &re'entarea american 7=bloc?8@ eliminarea spaiilor libere la nceputul +iecrui rnd prin scrierea ncepnd din mar5inea stn5 a tuturor meniunilor. Aceast plasare a te*tului este e+icient la scrierea rapidE este modern i des +olosit. 9e)avanta3ul ei const n +aptul c are un aspect de)ec2ilibrat- dar este pre+erat cel mai mult la corespondena de a+aceri. 2. Alinierea semibloc@ te*tul scrisorii este ae)at n .bloc/- iar celelalte elemente 0antetul- data- adresa- +ormula de apelsemnturile1 ? con+orm re5ulilor corespun)toare de scriere. #. A(e'area %n semialineat@ te*tul scrisorii este scris cu alineatele necesare- respectndu4se re5ulile de ae)are n pa5in pentru celelalte elemente. :ormatul cel mai des utili)at n corespondena de a+aceri este cel normat de parametrii 21&42$'mm ? +ormatul A i cel memo 0A%121&41#% mm- pentru scrisorile scurte. 7n acest ca)- vor +i necesare plicuri de dimensiuni corespun)toare. (orme grafice specifice scrisorilor de afaceri

2"

Tipurile de ponturi. ,ersoanele care scriu pot ale5e din

multitudinea tipurilor de ponturi pe cele corespun)toare- n +uncie de tipul scrisorii i de 5ustul personal. (tili)atorii pro+esioniti se limitea) ns la cteva ponturi. Ast+el- scrisorile de a+aceri se scriu cu aceleai caractere Times sau Gel#etica- ultimul +olosindu4se des la antete i n titlurile structurale mrite. Se poate scrie i cu caractere aldine 0n5roate1- cursive 0nclinate1 sau subliniate- reali)ndu4se- ast+el- scoaterea n eviden a anumitor +ra5mente de te*t. 4 rimea literei poate +i variat multiplu- pentru corespondena de a+aceri se recomand ns litere de mrimea cuprins ntre 24# mm- pentru o mai bun li)ibilitate. +nter#alele dintre litere- cu#inte (i r3nduri pot +i stabilite individual. Spre e*emplu- pentru evidenierea unor cuvinte- se +olosete spaierea literelor 0spaii mai mari ntre litere dect cele obinuite1. Du se recomand abu)ul de sublinieri i nici cel de spaiere- deoarece se pierde e+ectul evidenierii. Scrisorile de a+aceri se scriu la un interval- e5al cu 1-% cm. Botui- la computere se poate varia- suplimentar- distana dintre rnduri. Alineatele se +ac- n principiu- la un rnd de te*tul premer5tor i cel urmtor. Se +olosesc la separarea para5ra+elor n coninutul de +ond sau a subiectelor dintr4un para5ra+. "numer rile. Be*tele mai lun5i pot +i structurate prin enumerri. 7nceputul i s+ritul enumerrilor vor +i plasate la un rnd de restul te*tului. Bermenii enumerrilor sunt scrii cu sau +r interval. Enumerrile sunt structurate n mod di+erit@ prin liniueE prin puncte de enumerare- cu aceeai mrime de liter ca i te*tulE prin ci+re- urmate de puncteE prin litere mici- n ordine al+abetic- urmate de parante)e. Boate enumerrile pot +i plasate de la mar5inea te*tului cu retra)eri sau +r ele- n +uncie de selectarea modului de ae)are n pa5in. 8a retra5eri- toate punctele enumerrilor trebuie s nceap- sub aspect 5ramatical- cu aceeai parte de

2$

vorbire. Retra5erea se deosebete de alineat prin plasarea cu dou litere mai spre centrul te*tului. &ara)ra*ele se +olosesc cnd un te*t mai mare trebuie structurat- dup ca)- pe subiecte. 7ntre para5ra+e se las dou rnduri libere- ast+el nct citirea scrisorii s +ie ct mai uoar. ,ara5ra+ele pot +i numerotate i c2iar intitulate- cu scopul de a o+eri unei scrisori lun5i i complicate ma*imum de claritate. Aran$area %n acolad poate nlocui o enumerare. E binevenit n ca)ul n care trebuie enumerate mai multe divi)iuni i subdivi)iuni ale unui subiect. Se pornete de la 5eneral ctre particular. Spre e*emplu@

de toamn ;estimentaie se)onier de iarn

pardesiuri scurte costume paltoane blnuri

2%5. Particularit*&i #ramaticale) le9icale 1i stilistice ale


cores!onden&ei de a$aceri
=a urmare a caracterului i rolului pe care l 3oac n a+acericorespondena comercial se supune unor re5uli mai stricte dect cele ce privesc corespondena obinuit. 7n po+ida +aptului c ast)i e*ist numeroase colecii de scrisori de a+aceri care pot +i +olosite- ele nu ntotdeauna satis+ac- cu limba3ul lor- dorina de a comunica corect. =ci nu numai limba3ul n noiuni i e*presii de specialitate- ci i micile 5reeli 5ramaticale spun partenerului cine este autorul i pn unde se poate ba)a pe el n a+aceri. (neori un sin5ur cuvnt scris 5reit sau o vir5ul +r motivare pot diminua e+ectul scrisorii i c2iar al a+acerii. <n+ormaiile scrise nu trebuie s +ie adaptate doar ca +orm- ci trebuie s4i atin5 scopul printr4o concepie atr5toare i- mai alesprin coninutul bine +ormulat. 7n acest conte*t- la redactarea unei

#&

scrisori economice- urmea) s se in cont de urmtoarele particulariti@ Claritatea i simplitatea ? principiu comun tuturor stilurilorrespectat ri5uros n corespondena o+icial- dat +iind +aptul c subiectele economice tratea) +enomene- +apte- obli5aiisituaii care- dac nu sunt pre)entate clar- pot produce pre3udicii prilor implicate. (na din condiiile prin care o scrisoare sau un act va +i bine neles este +olosirea limba3ului standard. Acesta repre)int un model de e*primare ce cuprinde- n linii 5enerale- +ormele u)uale cu cea mai mare +recven la nivelul limbii literare. 8imba3ul standard- +iind o +orm particular a limbii literare- se opune variantelor teritoriale ale limbii i presupune o +orm de mani+estare lin5vistic corect- n5ri3it. 7ns trebuie s se in cont de +aptul c trstura caracteristic a limba3ului standard este +olosirea neolo5ismelor. 7n limba3ul 5eneral- unele cuvinte i e*presii pot avea sensuri ambi5ue. :olosite n corespondena o+icial- ele pot da natere la con+u)ii. Este re5retabil i +aptul c- alturi de cele mai ra+inate uniti le*icale- apar sporadic re5ionalisme- ar2aisme- calcuri 5reitediverse e*presii neaoe- 5reeli de paronimie- care nu se ncadrea) n ri5orile unei e*primri culte i corecte. 9e aceea- din vocabularul standard trebuie selectate numai cuvintele i e*presiile potrivite cu noiunile- ideile- +aptele sau problemele tratate n scrisoarea respectiv. ,entru a evita ast+el de cuvinte i e*presii le*icale- care 5enerea) cele mai mari carene limba3ului economic i- mai alescelui comercial- vom e*amina unele din +recventele 5reeli care ptrund- n ultimul timp- n limba3ul standard- motivate de pre)ena bilin5vismului rus4romn@ Calchierile: :recvena sporit a calc2ierilor ntmpltoarec2iar i n limba3ul oamenilor instruii- i +ace i pe vorbitorii neiniiai n subtilitile limbii s le accepte i s le +oloseasc. (tili)ate permanent n procesul actului comunicativ- ele se in+iltrea) i n stilul administrativ scris i- mai ales- n scrisorile o+iciale.

#1

7n spaiile de bilin5vism 0n care se a+l i Republica Moldova1n competiie cu limba rus- care de +acto este limb de comunicare interetnic i de a+aceri- limba romn cti5 teren cu 5reu 0n po+ida +aptului c este limb de stat1. 8e5islaia lin5vistic n vi5oare acord drepturi lar5i ale limbii ruse i preconi)ea) c- n instituiile publice- documentele ar trebui per+ectate n dou limbi ? %n limba de stat i %n limba rus . Acest +apt d natere unui numr imens de acte i scrisori o+iciale traduse- deoarece muli +uncionari- care nu cunosc limba de stat- per+ectea) actele n limba rus- dup care ele sunt traduse n limba romn. Acest 5en de bilin5vism prin traducere este n de+avoarea limbii romne- cci 5enerea) un +lu* de enunuri 5reite- care- din punctul de vedere al limbii literare- sunt alo5ice sau c2iar stranii i absurde. Spre e*emplu@ Calchierea eronat a verbelor# 9in cau)a calc2ierii nec2ib)uite din limba rus- se pot observa n pre)ent sc2imbri care denot tiparul rusesc al unor cate5orii 5ramaticale pe care o serie de verbe romneti nu le au. Este vorba- n primul rndde calc2ierea unor structuri pre+i*ale- care 5enerea) +orme ne+ireti pentru limba romn. ,osibilitile verbului romnesc sunt mai mici n ceea ce privete pre+i*area- dar modelul rusesc in+luenea) e*primarea unor vorbitori att de mult- nct pre+i*ele sunt ataate n mod arbitrar la verbele cu care sunt absolut incompatibile. Spre e*emplu- verbul FGHIIJKLGMLNO din limba rus este tradus n limba romn cu cuvntul arti+icial Fa !rec*utaO sau cu varianta Fa !rec*taO% Acest cuvnt- ine*istent n vocabularul limbii romne- este +recvent n e*primarea cu caracter o+icial4administrativ n conte*te de +elul@ .:om precuta c1estiunea ,#s.?- =Trebuie s precutm mai %nt3i aceast %ntrebare/ .a.m.d. 7n toate aceste ca)uri- n locul verbului . a prec uta/- trebuie utili)ate Fa e9aminaO) Fa anali8aO) Fa studiaO 0problema1. ,re+i*ul F!reO- utili)at +recvent la +ormarea verbelor- este considerat- n mod 5reit- ca +iind ec2ivalent al rusescului FGHIOceea ce +ace s apar i s circule n e*primarea vorbitorilor basarabeni ast+el de +ormeFe*presii 5reite. 9up acelai model- a +ost calc2iat i o alt construcie verbal ruseasc. =uvntul Fnec*tPndO- le*em care- de asemenea- nu e*ist n limba romn- este +ormat dup modelul FQMIJKLGRO din limba

#2

rus i este utili)at cu sensurile respective n conte*te- cum ar +i@ .nect)nd la pre$udiciile pe care ni le9ai adusH !- =nect)nd la clau'a contractual ! etc. Acest 2ibrid- impropriu limbii romnetrebuie nlocuit prin mi3loace de e*primare corecte i +ireti- cum ar +i@ Fde1iO) Fcu toate c*O) F3n !o$ida ?$a!tului@O) FcSiar dac*O) Fm*car c*O% 8a +el- am putea e*plica pre+erina ce se d unei alte +orme cu pre+i*ul .!re/ ? .!redestinatO- care este +olosit acolo unde- n mod normal- trebuie s apar .destinat/- de e*emplu@ .m r*uri predestinate copiilor de la casele de copii...?- =ambala$e predestinate medicamentelor?- e*primri n care se vede modelul rusesc .TGMUQHVQHWMQQXY/- adic este utili)at un cuvnt ce are un pre+i* asemntor cu cel din limba rus. Reproducerea servil a modelului rusesc a +cut ca i verbele@ FTMGMZ[\HLNO- FVH[QLMGMIK\HLNO) FKL]HVHLNIRO s +ie traduse 5reit- corespun)tor prin@ Fa retr*iO) Fa cointeresaO) Fa se de8iceO 0de ceea ce nu4i aparine1. Multe 5reeli apar ca urmare a calc2ierii verbale re+le*ive din limba rus. ,rin redarea e*act a +ormei- sunt tratate ca +iind re+le*ive o serie de verbe care n limba rus nu +ac parte din aceast cate5orie. ,rintre cele mai +recvente verbe re+le*ive calc2iate din limba rus- este verbul Fa se st*ruiO 0reprodus dup FILHGHLNIRO1 n conte*te de +elul@ F@e #om strui s expediem m r*urile p3n la data deH?- =@e9am struit *oarte mult ca o*erta noastr s corespund %ntocmai caracteristicilorH?. 7n enunurile de mai susverbul 5reit utili)at trebuie nlocuit corespun)tor cu enunurile@ . @e #om str dui/ sau .*acem tot ce ne st %n puteri- ca s H/ i .Am * cut tot posibilul caH/. ;erbele Fa se !rimiO) Fa se is!r*viO) Fa se atPrnaO) Fa se ocu!aO) Fa se acSitaO i multe altele mpn)esc limba3ul comercialde e*emplu@ *+a primit un aspect *rumos al %nc perii?- ="l s+a isprvit cu comanda?- =*+a at)rnat bine *a de oformarea o*ertei?=Ilu'ele se privesc *rumos?- =,e achitm cu datoriile?. Braduse 5reit- dup modelul verbelor din limba rus @ FTK^_WHMLIRO) FITGH\^RMLIRO) FKLQKI[LIRO) FVHQ[JHLNIRO) FIJKLG[LIRO- FGHIIW[LHLNIRO) ele trebuie s aib n limba romn ec2ivalentele@ am reu1it` a ie1it) nu"mi iese) nu reu1esc` a

##

terminat) a $*cut $a&*) a reu1it` a avut o atitudine` a 3nv*&a) a studia` au as!ect` acSit*m datoriile% Multe calc2ieri sunt cau)ate de analo5ia sonor a unor verbe romneti cu cele ruseti. =el mai des apar 5reit verbele care- n a+ar de +aptul c se aseamn la pronunare- mai au i unele sensuri asemntoare. 9in acestea +ac parte perec2ile de tipul@ a !rimi ? JKLMNOP- a da ? QRSROP- a sta ? TOROP- a iu0i ? UVWLOP- a citi ? XLOROP. ;orbitorii- +iind in+luenai de analo5ia de supra+a a acestor verbe- +olosesc aceeai +orm pentru toate mbinrile pe care le are verbul rusesc i ast+el comit 5reeli 5rave- care apar n enunuri de tipul@ .Firma a primit 1ot r3rea de a...?- =Trebuie s v dm unele %ntreb riH?- =-ai s discut m la urm toarea %nt3lnire?=Suntem si)uri c iubii s # relaxai?. ;ariantele corecte sunt@ .A luat . a adoptat 1ot r3reaH?- =* v punem/?- 0ai 7ar *i bine8 s discut mH?- 1 place s # relaxai/. Structurile strine- calc2iate- dau e*primrii un caracter con+u)+cnd enunurile 5reoaie i- de multe ori- improprii. ,entru evitarea unor asemenea situaii- este necesar s +ie consultat ct mai des dicionarul. 2chivocurile. 8a nivelul limbii- al inventarului le*ical- e*istdup cum se tie- numeroase cuvinte care pot dispune de dou sau mai multe sensuri. 6dat ce nimerete n conte*t- cuvntul polisemantic d la iveal numai unul din sensurile saledeoarece ambiana din +ra) l lipsete pentru moment de toate celelalte semni+icaii pe care el le avea de +apt. 7n ca) contrarenunul devine neclar- ambi5uu- dnd natere unei inadvertene stilistice- numit am*ibolo)ie sau ec1i#oc. =omise n te*tele de coresponden- asemenea 5reeli nu vdesc doar a5ramatismul- ci pot produce i pre3udicii uneia dintre pricci interlocutorul- din cau)a e*primrii neclare- ambi5ue- poate s perceap te*tul n dou +eluri sau n mod 5reit- adic nu mesa3ul pe care a vrut s4l transmit autorul. Ec2ivocul poate +i 5enerat- mai ales de reciunea verbal i de topica incorect a prilor de propo)iie. 9e e*emplu@ . conduce cu *irma?- =*irma coordoneaz cu lucr rile?- =ministerul coordoneaz cu preurile?- =suntei #ino#ai n ambalarea necorespun' toare...?=a se ocupa cu comen'ile? etc.- 0n primele trei e*emple- prepo)iia

.cu/ apare 5reit n locul prepo)iiei .de/- iar n cel de4al patrulea e*emplu ? prepo)iia .n/ n locul prepo)iiei .de/1. =omice i- n acelai timp- durute- sunt te*tele publicitare inserate n )iare care aduc la cunotina cititorilor c o +irm oarecare .execut m nu(i din pielea clienilor / sau +abric .p l rii pentru b rbai de paie/ i .1aine pentru copii de l3n /. Este cert c marca unei ntreprinderi care +abric . br3n' de #ac proasp t /+cndu4i reclam pe etic2ete- pe indicatoare de preuri sau ambala3e- va avea de su+erit ntr4un mod sau altul- c2iar dac produsul va +i de calitate. .F selniele/ de +elul@ .br3n' de #ac )ras / i .br3n' de #ac de)resat ? i cam pune pe 5nduri pe cumprtori@ ce +el de vac ar mai +i i animalul acesta Hde5resat/ i cum ar +i la 5ust brn)a din laptele eiA 'leonasmul i tautologia. &leonasmul este o 5reeal care const n reluarea ne3usti+icat a aceluiai sens ntr4un enuniar tautolo)ia const n repetarea aceluiai cuvnt sau a unor cuvinte +ormate de la aceeai rdcin- spre e*emplu@ .6ererea a *ost solicitat H?- =:om da o mare importan %nsemn t ii de'#olt rii relaiilor noastreH?- =&rin pre'enta re#enim din nou la reclamaia noastr care a *ost expediat la ...- aduc3ndu9# la cuno(tin despreH (i la care nu am primit nici un r spunsH?. Ast+el- n ultimul enun de trei rnduri sunt comise ambele 5reeli@ !leonasmul 0.re#enim din nou/1 i tautolo#ia ? repetarea inutil a cuvntului Hcare?- ce dau dovad de lips de atenie i de abilitate n compunerea te*tului. Be*tul devine anost i denot srcia le*ical a autorului. Du e*ist nici o 3usti+icare att pentru repetiiile pleonastice din@ .5ucr rile trebuia s *ie %ncepute %ncep3nd cu 25 maiH? - ct i pentru repetiiile care constau n +olosirea nvecinat a unor cuvinte din aceeai +amilie- e*primnd noiuni care se suprapun@ . : ru) m s pre) tii de#i'ul de e#aluare care #a e#alua toate c1eltuielile e*ectuateH?. E clar i aa c devi)ul este un act ce evaluea) c2eltuielile i- n conte*tul dat- utili)area verbului . a e#alua/ este ne3usti+icat. =onclu)ia re+eritoare la conte*tul dat se impune de la sine@ e necesar mai mult atenie n e*primare. Kreelile pre)entate sunt di+erite- ncepnd cu stn5cia unor repetiii i +inisnd cu

#%

multitudinea pleonasmelor. 9ac n e*primarea cotidian sunt de condamnat doar unele- pentru limba3ul o+icial- care nu trebuie s +ie doar corect- ci i concis- sunt nerecomandabile toate. Contradictio in adiecto. 6 5reeal de limb i de 5ndire- de tip opus pleonasmului- mai puin discutat- este contradicia de sens sau- tradus ad litteram- . contradicia %n ceea ce se adau) /. =a i la alte tipuri de 5reeli de e*primare- avem de a +ace- i n acest ca)- cu nclcarea proprietii termenilor. Ast+el- unele construcii 5ramaticale pot constitui adevrate consensuri- de domeniul absurdului. Aceste 5reeli nu se comit numai la +olosirea cuvintelor cu etimonul nedecodabil pentru nespecialiti- ci i a cuvintelor a cror semantic proprie este spri3init de o +orm intern clar pentru vorbitorii romni. Du e nevoie s +ii lin5vist sau s +i studiat etimolo5ia- pentru a recunoate n structura substantivului .ara#a8/ componentul de ba) .#a8/ 0prima parte a compusului- +ormat n limba romn- iniial ca nume propriu ? denumire comercial a 5a)ului mbuteliat ? repre)int abrevierea unei +oste +irme petroliere 0 Asociaia .om3no9 American 1E n ciuda le5turii transparente cu 5a)ul- se vede c e*ist vorbitori care atribuie cuvntului .ara)a'/ numai nelesul .ma(in de ) tit/ sau .plit /- +r preci)area re+eritoare la utili)area combustibilului =)a'/. A o+eri .ara)a'e electrice/ 0.&utei cump ra aragaze electrice de cea mai bun calitate la preuri modiceH?1 e ca i cum ai o+eri clientului H)a1arnie pentru sare/C <lustrri ale acestor situaii 0de +elul@ .=ei patru evan52eliti sunt trei@ 8uca i Matei/1 se 5sesc- mai ales- n avi)uri i reclame- care o+er- +r intenii umoristice- concerte . remarcabile cu c3nt rei notorii puin cunoscui/ de ctre publicul moldovean. Atare e*emple demonstrea) c autorul nu cunoate sensul propriu al cuvntului anotoriuO- care nseamn .$oarte cunoscut de toat* lumeaO) i cprobabil- prin con+u)ia cu .nota0il/- i atribuie sensul impropriu .remarca0il/- derivat din sensul calitativ- .cele0ru) renumit/- +r a menine le5tura cu ideea de lar5 cunoatere implicat n aceasta din urm.

#!

E*emplele sus4anali)ate nu +ac parte din cate5oria e+ectelor intenionate- ci sunt 5reeli propriu4)ise- i)vorte din necunoaterea sensului cuvintelor +olosite i din lipsa de atenie n mbinarea lor. Autorii corespondenei de a+aceri sunt datori s evite i asociaiile care sunt numai aparent contradictorii. 9e e*emplu- c2iar atunci cnd unele cuvinte capt un sens +i5urat- pentru claritatea comunicrii e de pre+erat s se evite +olosirea lor n mbinri cu unele cuvinte antonime. 7n stilul o+icial oc2ea) construciile de +elul@ Fteri0il de micO) Fstra1nic de #ustos/. 9eseori- 5reeala contradiciei de sens apare i n coninuturile unor enunuri mai maricare- prin e*punerea contradictorie a raionamentelor- se e*clud unul pe altul. 3reeli generate de folosirea inadecvat a sinonimelor 7n practica limbii- vorbitorii +ac adesea abstracie de unele di+erene de sens dintre cuvintele sinonime +ie pentru c le i5nor- +ie pentru c acestea nu4i interesea) n situaia de comunicare dat. =uvintele +uncionea)- n acest ca)- ca sinonime n vorbire- dar trebuie preci)at c ele au acest statut numai n sens lar5. 7n documente- aceast apro*imare e strict inter)is- sarcina celui care redactea) +iind 5sirea cuvntului celui mai potrivit. 7ntre verbele .a se strica/- .a se deteriora?- =a se a#aria?- =a se altera?- =a se de*ecta? e*ist di+erene de sens pe care le simimdovad c nu trebuie +olosite la ntmplare- n po+ida relaiilor de sinonimie dintre ele. 9e e*emplu@ =6u p rere de r u- am depistat c aproximati# 200 Y) de ro(ii erau stricate 7%n loc de =alterate?8?. 3reeli generate de paronimie# Ma3oritatea studiilor de specialitate consider paronimele .perec1i/ de cuvinte cu o +orm apro*imativ asemntoare- dar cu nelesuri di+erite. 9atorit unor +actori subiectivi- de natur e*tralin5visticunele paronime n procesul vorbirii se con+und. Acest +enomen- care se numete .atracie paronimic /- se produce cu precdere la neolo5isme ? ndeosebi la cuvintele aprute recent n limba romn ? i la cuvinte ar2aice sau re5ionale. ;orbitorii mai puin instruii +olosesc- n mod 5reit- cuvntul mai cunoscut n locul paronimului mai puin cunoscut. Subliniem +aptul c se poate a3un5e la paronime i n urma ne5li3enei- a suprautili)rii cuvintelor speci+ice vorbirii cotidiene 0.impermiabil/ n loc de .impermeabil/- .*irm ? n loc de .*erm / i

#'

invers- .butoner / pentru .butonier >- .apropia? pentru .apropria/ etc.1 Msura n care intervine un proces sau altul e 5reu de stabilit. =ert e c ast+el de 5reeli comise n limba3ul o+icial denot i5norancrend un .comic verbal/@ =4 r*urile au *ost evoluate la un pre %nalt/- .Am absol#it *acultatea de mena4ament?- =Suntem ncrezui c produsele noastre # #or bucura prin calitatea lorH?- =Am nvestit %n aceast %ntreprindere 20 mil. lei? etc. (olosirea cuvintelor recente# 9intre problemele de cultivare a limbii re+eritoare la le*ic- cea mai mult discutat n ultimul timp este- +r ndoial- problema cuvintelor aprute recent n limb. Du o dat- criticile mpotriva abu)urilor de neolo5isme au ntlnit opo)iia celor care simt nevoia de a le +olosi n domeniul lor de activitate. E*ist un sin5ur acord principal ntre di+eritele preri privitoare la mult discutatele cuvinte recente@ c ele trebuie +olosite corect- cu respectarea a ceea ce se numete proprietatea termenilor- adic a sensului lor e*act. 8a +olosirea neolo5ismelor n scrisorile de a+aceri- trebuie s se in cont i de un alt principiu@ ele pot +i utili)ate numai dac sunt cunoscute de ctre cei care4s dispui s citeasc te*tul e*pediat. Du trebuie uitat +aptul c- n a+ar de ec2ivalentele pe care le 5sesc n limba romn unii termeni mprumutai i care pot +i +olosite n aceste situaii- le*icul asimilea) i mprumuturi ? termeni repre)entativi ? pentru epoca actual- care sunt indispensabili limba3ului de a+aceri. 9e e*emplu C =bancomat?- =broYer?=dealer?- =desi)ner?- =*ra1t?- =remi' ?- =clearin)?- =a)ios / etc. Botui- unii din ei- c2iar dac s4au impus n limba3ul de a+aceri i s4au stabilit de+initiv- avnd o circulaie +recvent n aceast s+erpun nc probleme- din motivul nenele5erii semni+icaiilor pe care le au. 9e aceea trebuie s +im +oarte ateni la utili)area lor@ impreci)ia termenilor i abu)ul de mprumuturi +ac tot mai di+icil perceperea unor +apte i date actuale. 6 bun cunoatere a termenilor va sta la ba)a unei caracteristici- +r de care te*tul va pierde din valoarea sa ? conci8ia ? particularitate care presupune o +ormulare succint i laconic a mesa3ului. 7n acte i scrisori de a+aceri sunt evitate +ormulrile de prisose*plicaiile inutile- repetrile i- mai ales- para+ra)ele lun5i. Ele trebuie nlocuite cu terminolo5ia de specialitate ce con+er o

#"

e*primare succint. 9e e*emplu- n +ra)a@ =: ru) m s ne indicai ce reduceri de pre *acei la ac1i'iionarea produselor %n #olume mari/ sunt binevenii termenii .remi8*/ i .an#ro/ n locul mbinrilor@ .reduceri de !re&/ i .volume mariO. ,ropo)iia sau +ra)a lun5- 5enerea)- n unele ca)uri- con+u)ii- provocnd di+iculti n receptarea te*tului. 6r- destinatarul trebuie s nelea5 totul dintr4o sin5ur privire. 9e aceea- n unele ca)uri- c2iar i +ormulele +i*e nu vor +i redate n ntre5ime- mai ales cnd este vorba de unele e*presii pretenioase 0n +uncie de caracterul scrisorii@ pentru scrisorile de protocol ele sunt absolut necesare1. 9e e*emplun loc de@ .A#em onoarea de a # aduce la cuno(tin c am primit comanda ,#s./ se recomand a +i +olosit una din +ormulele@ =: aducem la cuno(tin H>- =: in*orm m c H?. 2xactitatea Reuita unei scrisori de a+aceri este condiionat i de preci)ia datelor i a in+ormaiilor. (nii o+ertani- pentru a4i atin5e scopul scontat ? de a vinde produsul sau serviciul ct mai convenabil ? .2iperboli)ea)/ ci+rele i calitile mr+urilor- care nu corespund caracteristicilor reale- uitnd de slo5anul@ . Succesul 3n a$aceri vine din a o$eri mult) dar real/ 0Genri Ford1. Mult mai promitoare sunt in+ormaiile adevrate- veri+icabile i indicaiile asupra +oloaselor reale ale o+ertelor@ =2ntruc3t trebuie s e#acu m depo'itul nostru- # o*erim modelul =Z? %n curs de epui'areH la preuri mult mai reduseH?. 6 calitate a preci)iei este +olosirea obli5atorie a unitilor de msur o+iciale i e*primarea lor n litere- alturi de e*primarea ci+ric- cnd e vorba de sume i cantiti. ,onul de$erent al scrisorii =t de concis i e*act ar +i ntocmit te*tul unei scrisori de a+aceri- +r o atitudine binevoitoare- politicoas- ea nu4i va atin5e scopul. =2iar i n ca)ul cnd emitentul scrisorii a suportat din partea corespondentului anumite pre3udicii i trebuie s +ormule)e o reclamaie- tonul de+erent nu trebuie s lipseasc. Bonul de+erent al corespondenei este asi5urat prin omiterea- evitarea construciilor care e*prim indi5narea- ameninarea i prin +olosirea apelativelor- a cuvintelor i a clieelor- prin ntrebuinarea pronumelui de politee i a pluralului politeei- c2iar dac n scrisoare este vi)at o sin5ur persoan. 9e e*emplu- =,orim s # amintim c *actura noastr nu

#$

a *ost ac1itat H?- =.e)ret m mult s constat m c nu am primit nici un r spuns A c mar*a a *ost deteriorat %n timpul transport rii? etc. 7n locul persoanei a <<<4a 0el- ei etc.1- sunt utili)ate +ormele de politee@ dumnealui- dumnealor- dumneaei sau domnii- doamnelemult stimaii- mult stimatele etc.B este evitat imperativul directiv- cu e*cepia utili)rii cuvintelor de acest +el n scrisorile de dispo)iie ale or5anelor superioare. (ormularea individual. =u ct corespondena este derulat la costuri mai avanta3oase- cu att este mai mare pericolul de tratare anonim a destinatarului. 8a acest tratament anonim contribuie- nu n ultimul rndmodelele de te*te i scrisorile .pre+abricate/. 9estinatarii le observmai ales- cnd ntr4o scrisoare de rspuns nu se abordea) 0toate1 doleanele i problemele lor. Ei reacionea) n mod corespun)torprin de)am5ire sau suprare- pun ntrebri suplimentare i transmit pln5eri ? acestea conducnd- cteodat- c2iar la sistarea relaiilor de a+aceri. Se tie c adresarea direct 09omnule .>/1 are un e+ect po)itiv asupra destinatarului. 9ar atunci cnd e vorba de o scrisoare pre+abricatindividuali)at prin personali)area numelui destinatarului n te*t cu alte tipuri de litere- muli resimt acest lucru ca pe o abordare vul5ar i ca pe un truc. =ei ce sper ntr4un e+ect po)itiv al adresrii directe- ar trebui s insere)e numele destinatarului cu acelai scris n te*tul scrisorii. 9in acest conte*t- reiese c orice coresponden trebuie orientat spre destinatar. Scrierea orientat spre destinatar presupune trei aspecte@ cunoaterea destinatarului i a doleanelor luiE punerea n situaia acestuia i luarea n seam a concepiilor luiE scrierea corespondenei ntr4un stil i cu un vocabular uor de neles de ctre destinatar. Multe scrisori de a+aceri se scriu din perspectiva de interese ale autorului. Acest lucru este e*plicabil- ntruct +iecare se 5ndete s4 i re)ide interesele i s aib unele avanta3e. 6 asemenea po)iie este le5itim- dar nu repre)int calea cea mai si5ur spre succes. (n

&

succes mai mare ar avea luarea n considerare a intereselor destinatarului i +ormularea corespondenei inndu4se cont de cunoaterea acestora. Li n aceast privin e bine ca autorul- nainte de a scrie- s4i pun cteva ntrebri@ =are sunt interesele- problemele- doleanele sau speranele partenerului de corespondenA (nde se a+l micile sale vaniti sau slbiciuniA =e dorete el s tie sau ce nu4l interesea) delocA 8a ce avanta3e sau +oloase se ateapt elA 6rientarea spre destinatar asi5ur +aptul ca acesta s +ie luat n serios- s citeasc cu interes scrisoarea i s se comporte aa cum i4 ar dori e*peditorul. (n act de politee +a de corespondenii crora li se datorea) un rspuns este i promptitudinea ? e*ecutarea la timp- +r ntr)iere- a lucrrilor care evit a5lomerarea de coresponden nere)olvat. 8a redactarea corespondenei o+iciale se respect ntocmai normele- +ormele i re5ulile 5ramaticale- orto5ra+ice i de punctuaie. Redactarea corect a unei scrisori o5lindete- ntr4un +el- respectul pe care l mani+est emitentul +a de interlocutor. 9oar respectnd toate principiile de redactare i evitnd 5reelile anali)ate mai sus- scrisoarea o+icial va suscita un rspuns rapidprecis- +r ambi5uiti din partea corespondentului. 7n ca) contrarcnd scrisoarea nu corespunde acestor cerine- va avea e+ecte ne5ative asupra tran)aciei comerciale. Aadar- o scrisoare de a+aceri va reali)a scopul scontat de autordac va respecta urmtoarele cerine@ 1. S *ie scris pe 13rtie de calitateB 2. Forma )ra*ic a scrisorii s *ie pre'entat adec#at- %n *uncie de tipul (i obiectul eiB 3. 5imba$ul scrisorii de a*aceri trebuie s *ie simplu (i clarB 4. S se e#ite orice )re(eli )ramaticale sau stilisticeC calcurile ne$usti*icateec1i#ocurilepleonasmeletautolo)iilecontradiciile de sens- )re(elile de paronimie etc. 5. @eolo)ismele (i cu#intele ap rute recent 7%mprumuturile8 s *ie *olosite cu mare precauie- in3ndu9se cont de

6.

7. !. /. 10.

oportunitatea (i ni#elul de cunoa(tere a lor de c tre destinatarB S nu se exa)ere'e ci*rele- calit ile- caracteristicile produselorAser#iciilor- cu scopul de a9l con#in)e pe interlocutor. O bun scrisoare de a*aceri are succes c3nd este sincer - *olosindu9se c3t mai puin laud B S se p stre'e tonul de*erent al scrisoriiC limba$ul obscen pro#oac oroareB @umele destinatarului trebuie s *ie inserat cu acelea(i ponturi %n textul scrisoriiB S se trate'e subiectul din punctul de #edere al parteneruluiurm rind interesele- problemele- doleanele (i speranele luiB Textul scrisorii trebuie s *ie concis- dar s aborde'e problema ex1austi#.

+losar tematic
Dnsemn- %nsemne ? Semn distinctiv al unei demniti- al unui ran5- al unui ordinE 0aici1 semnul distinctiv al unei uniti 3uridice. 9in +r. insi#ne% desi#n- desi)nuri ? /% Estetic industrial modern. 2% 9isciplin care urmrete mbinarea +rumosului cu utilul n industrie. ocru 7 =uloare 5alben4brun. 9in +r. ocre $ili#ran- *ili)rane < 1. 8ucrtur artistic asemntoare cu o dantel- e*ecutat din +ire subiri de aur- ar5int etc.- sudate ntre ele. 2. 9esen de +ond e*ecutat ca marc pe 2rtiile de valoare- 0aici1 pe 2rtia cu antet. 9in +r. $ili#rane. !ont- ponturi ? Modalitate de pre)entare i prelucrare pe monitor sau pe 2rtie a +ormei- a stilului i a mrimii unei litereE tip de liter. tria- trie' ? A seleciona i a clasa ceva dup anumite criterii. 9in +r. trier% aldin- "*) aldine ? 08iter de tipar1 care are liniile mai 5roase dect cele ale literelor obinuite. 9in it. aldino 0de la numele tipo5ra+ului Aldo 4anu'io8. investi- in#estesc < A +ace o investiieE a plasa un +ond- un capital ntr4o ntreprindere. 9in +r. investir- lat. investire%

3nvesti- %n#estesc ? A acorda unei persoane n mod o+icial un drept- o demnitate. 9in +r. investir- lat. investire% de$erent) de*ereni- 9te < =are d dovad de de+erenrespectuosE condescendent 0binevoitor1. 9in +r. de$erent- lat. de$erens) "ntis. !a!et*rie) !a!et*rii 7 /% Ma5a)in sau secie ntr4o librrie n care se vnd caiete- 2rtie- creioane- penie etc % 2% ,rodus obinut sub +orm de +oi 02rtie- carton1 sau de obiecte din past de +ibre celulo)ice. 9in +r. papeterie

4 Pro0leme su!use discu&iei 1. 9e ce avei nevoie- cu adevrat- cnd ncepei o a+acere- ca 2. #. . %. !.


s artai c suntei o ntreprindere serioasA =are ar +i necesarul de papetrie cnd este desc2is o ntreprindere nouA Suntei o ntreprindere care produce 2aine pentru copii de vrst precolar. =e culori ai +olosi pentru papetria dumneavoastrA Motivai4v rspunsul. =um vei aran3a n plic o scrisoare cnd desi5nul +irmei nu are o sc2em neobinuitA Scrisoarea mpturit n dou trebuie pus cu muc2ia ndoit n sensul plicului sau n 3osul luiA Motivai4v rspunsul. =e re5ul ai stabili la ntreprinderea dumneavoastr pentru a prevedea orice erori de ntocmire a corespondeneiA

E9erci&ii 1i studii de ca8


+. 6omiindu9le permanent %n procesul actului administrati#)re(elile de calc se in*iltrea' (i %n stilul administrati#. ,epistai9le %n *ra'ele de mai $os (i *acei corect rile corespun' toareC ; 5arantm c ne vom isprvi cu lucrrile pn la data indicat n contract. Au trecut de acum $& de )ile de la primirea comen)ii i am vrea s v reamintim c nc nu v4ai ac2itat cu toate datoriile.

Re5retm mult- dar trebuie s ne de)icem de la urmtoarea

comand- din motivul c stocurile noastre nu s4au epui)at nc. Am vrea s v in+ormm c ne4am determinat la ac2i)iionarea a 1& 0)ece1 loturi de arde)ie- art. %'#. De4am 2otrt la aceasta 5raie relaiilor oneste pe care le4am reali)at cu 9vs. n acest rstimp. De4a cointeresat mult o+erta 9vs. i am 2otrt s +acem cunotin mai detaliat cu ea. Suntem ncre)ui c vei primi o satis+acie vi)itnd e*po)iia acestor produse. Reieind din cele spuse- trebuie noi s v acoperim pre3udiciile aduse. ;om 2otr aceast ntrebare la urmtoarea edinE a)i ns vom precuta problema privind ac2i)iionarea unui ambala3 adecvat pentru noile produse. ;or +i eliberate de ta*e doar +irmele care vor reali)a produsele auto2tone. Li n re)ultat- am adus +irmei un pro+it de 2& milioane lei. Brebuie s v dai seama de responsabilitatea momentuluipentru a nu +ace 5reeli n e*pedierea acestei comen)i de valoare. Moi- edina volant4+ul5er va avea loc la ora 11 &&. Mai avem nevoie undeva de vreo dou)eci de tone de nisip. =are sunt termenii optimali de reali)are a acestei comen)iA ; invitm n +iecare 3oi 0primul seans1 s vi)ionai +ilmele tinereii 9vs. Modul de o+ormare 5ra+ic are o importan pentru reuita lor. ++. St p3nirea insu*icient a sensului unor cu#inte conduce la situaia c3nd nici raportul de cau'alitate nu este sesi'at corect (idin aceast pricin - se comit at3t erori de *ond- c3t (i de *ormulare. ,epistai )re(elile- %n enunurile de mai $os- comentai9le (i *acei corect rile necesare. 1. Se con+irm tendinele care s4au mani+estat- mai ales- n ultimii ani n privina accenturii pauperi)rii populaiei ca

2.

#.

%. !. '.

". $. 1&. 11. 12.

urmare a de5radrii condiiilor de trai i reducerii drastice a puterii de cumprare. Brebuie s ne mndrim cu +aptul c am demonstrat ? de4a lun5ul timpului- n condiii dintre cele mai vitre5e ? c am +ost- suntem i- vom +i i n viitor un etalon de comparaie pentru toi aceia care doresc binele public. 7n po+ida ploii c)ute i a nceputului de lapovi- pro5ramul vi)itei i4a urmat cursul stabilit- ast+el nct totul s4a des+urat la orele +i*ate nainte- iar convorbirile avute cu repre)entanii o+iciali au permis s se a3un5 la re)ultatele obinute. 7n acest +el- a5enii comerciali care produc- industriali)ea) ori comerciali)ea) produse a5ricole sau a5roalimentare vor avea la dispo)iie mai multe resurse +inanciare pentru o mai bun des+urare a propriei activiti. Avem toate temeiurile s privim cu satis+acia care ne produce un real sentiment de mulumire la per+ormanele bune nre5istrate n ultimul timp n activitatea +irmei noastre. 7n cercetrile ntreprinse s4a pus accentul pe identi+icarea coordonatelor i reperelor principale ale problemelor cardinale care se a+l n +aa noastr- n pre)ent i n viitor. ,o)iia noastr n aceast c2estiune controversat a +ost- este i va +i- deopotriv- tranat i lipsit de ec2ivoc- ast+el nct ne a*m- n principal- pe documentele pre)entate de aceste trei +irme. Acum suntem n situaia de a cunoate +oarte bine procedura care se aplic pentru ca ne5ocierile s se des+oare n condiiile cele mai optime. Suntem n5ri3orai i nemulumii de a5ravarea continu a situaiei din economia moldoveneasc. Brebuie s tii c ntr)ierile permanente cu livrarea produselor au un impact ne5ativ asupra planurilor noastre de viitor. Este ca)ul s ne spunei desc2is c nu mai trebuie s ne +acem ilu)ii dearte n le5tur cu acoperirea pre3udiciilor morale aduse. 9up cele spuse nainte- odat cu epui)area ar5umentelor i contraar5umentelor i nc2eierea anali)ei amendamentelor-

putem s conc2idem- n +inal- c +enomenul economic a+lat n discuie merit s se situe)e pe a*ul principal al aciunii noastre politice. 1#. De strduim s lucrm mpreun n aa +el- nct bilanul pe care l vom nc2eia s aib un +inal po)itiv. 1 . Aceast vi)it desc2ide perspectiva unor relaii mult mai +ructuoase n viitor. +++. Fiecare cu#3nt are sensul lui care %l situea' %n raport de compatibilitate sau incompatibilitate cu altele. 2n urm toarele contextedepistai %mbin rile %n care unul dintre cu#intele determinate exprim o noiune incompatibil cu termenul determinat- de exempluC ntra4utorare univoc, procent la mie. 1. 7n ultimul timp se recur5e des i perseverent la attea i attea e*a5erri ale realitilor economice 2. Brebuie s elaborm un pro5ram de ur5en pe termen mediu i lun5 care s re)olve problemele presante cu care se con+runt ntreprinderea. #. Este necesar de a acorda cea mai mare atenie acestei secii care reali)ea) constant pierderi . :enomenele ne5ative cu care ne con+runtm permanent au un caracter con3unctural i ele relev concepii 5reite n rndurile salariailor. %. Soluia de)astrului care se apropie inevitabil const n re5ndirea politicii o+iciale- n special a celei de re+orm economic. !. Brebuie s spunem desc2is c nu e*ist alt ans dect cea de a renuna la te2nolo5iile care nu au nici un +el de perspectiv de succes. '. Avem de a +ace cu mici nenele5eri care determin situaia con+lictual. ". E*ist un numr n5ri3ortor de mare de a5eni economici care ncalc sistematic )eci de prevederi le5ale care n4au +ost ndeplinite niciodat. $. Este inacceptabil ca soluionarea acestei probleme s se +ac att de abrupt cnd avem de4a +ace cu un comple* industrial care trebuie s se re)olve 5radual- ns radical- +r nici un +el de etape intermediare.

+:. +mpreci'ia termenilor- abu'ul de meta*ore (i de %mprumuturi din domenii care nu intr %n s*era economiei *ac tot mai di*icil %nele)erea unor *apte (i date c1iar din actualitatea imediat . ,epistai )re(elile de exprimare din contextele urm toare. 6um #9ai exprima ,umnea#oastr E 1. Suntem +ericii s participm la ctitoria construciei pe care ai reali)at4o 9vs 2. De bucurm c mana5erul acestei ntreprinderi este o persoan ca 9vs.- att de autoritar. #. 7n condiiile date- conducerea societii comerciale a adoptat +ortuit deci)ii care au dus la aceast situaie. . Sperm c vom avea o edin lucrativ- cci avem de e*aminat probleme strin5ente ale activitii +irmei. %. ,entru situaia noastr soluia aceasta este salutabil. !. =unoatem i +aptul c avei o in+luen preponderabil ntre +irmele comerciale. '. ; ru5m mult s ne pre)entai i un libret al utila3ului pe care l recomandai. ". Am nvestit n aceast ntreprindere 2&& mil. lei. $. 9ac vrei s4i reclami producia- recur5e la pres ori radiotelevi)iune. 1&. =ompania avea 2& de parteneri care reali)au produsele sale n ar i dup 2otarele ei. :. O bun cunoa(tere a termenilor #a sta la ba'a unui principiu < concizia < * r de care textul unei scrisori de a*aceri %(i pierde din #aloare. &entru a respecta principiul conci'iei- substituii peri*ra'ele e#ideniate %n contexte cu termenii adec#ai. 1. 8a solicitarea 9umneavoastr- agenii notri comerciali, mi4locitori n ncheierea tranzaciilor- v vor +ace o vi)it pentru a pune la punct toate detaliile necesare. 2. Comisionul de intermediere, care va fi perceput de bro5er l vom aproba mpreun. #. A vrea s mai menionm c avem contracte nc2eiate- apoi vndute n detaliu de ctre #& de a5eni economici i #& de magazine din oraul =2iinu.

'

. ,erioada de cretere a produciei, a investiiilor, profiturilor

n ntreprinderi i scderii oma4ului n ar a in+luenatevident- po)itiv i asupra +irmei noastre. %. Cantitatea de combustibili acumulat n depozitele noastre depete volumul solicitat de 9umneavoastr. !. ; reamintim c ac2itarea trebuie +cut p)n la termenul indicat n contract- de alt+el nu v vom putea o+eri reducerea de !re& pe care ai solicitat4o. :+. F sii accepiile urm toarelor cu#inte (i paronimele corespun' toareC a evalua, perifraz, deferent, eventual, alocaie, serviabil, fortuit, manager, temporal, acceptare, a prescrie, virtual, arbitral, a invoca# :++. "xecutarea la timp- * r %nt3r'iere- a lucr rilor e#it a)lomerarea de coresponden nere'ol#at - dar este (i un act de politee *a de destinatar. 4editai asupra studiului de ca'. 6e conclu'ie putei tra)e- pentru ,umnea#oastr - din acest contextC %n ce const c1eia succesuluiE .Mana5erul > a ntreprinderii .Maniere/ i4a tele+onat mana5erului N al companiei .;o*tel/ i i4a e*plicat c ntreprinderea lui le cere o propunere pentru un seminar de .Gune maniere la tele+on/. A ntrebat dac ar vrea compania .;o*tel/ s pre5teasc o o+ert. .9esi5urC/- i s4a rspuns. Mana5erul > s4a simit obli5at s4i spun domnului N c i alte nou companii mai +useser invitate s +ac o+erte pentru acest proiect. :r s se emoione)e la au)ul acestei veti- acela a ntrebat4o@ =63nd ai #rea s primii o*ertaE?. =,e $oi %ntr9o s pt m3n ?- i s4a rspuns. =O s9o a#ei de miercuri %ntr9o s pt m3n ?- l4a asi5urat N. 9e miercuri ntr4o sptmn i s4a nmnat o+erta care +usese pre5tit i veri+icat. 9up o sptmn- N a luat din nou le5tura cu domnul > i l4a ntrebat dac el i comitetul lui de conducere au nevoie de date n plus de la +irma lor ca s ia deci)ia. < s4a rspuns c o+erta este su+icient i c nc mai primesc o+erte de la alte companii. Au trecut dou luni. 9e +iecare dat cnd N ddea tele+on- a+la c ntreprinderea mai eliminase din o+erte@ din )ece rmaser optmai apoi cinci- apoi trei- dou. 6+erta companiei .;o*tel/ rmsese

"

pe list. Mai mult- a a+lat c compania a obinut contractul. 9up )iua cea mare n care a +ost pre)entat seminarul- mana5erul N s4a interesat datorit crui +apt a +ost pre+erat o+erta companiei lorA 9e ce a +ost selectat din cele )ece o+erte care erau la +el de buneA Rspunsul este +oarte simplu. Mana5erul > i4a e*plicat c 0continuai r spunsul- menion3nd *actorul determinant care a scos %n e#iden o*erta companiei =:oxtel? printre celelalte 1 :+++. Trecei %n re#ist cele mai *rec#ente erori care se comit %n coresponden .

CAPI,O- - III REDAC,AREA SCRISORII DE A6ACERI 5%/% Norme de redactare a scrisorii o$iciale
6 scrisoare de a+aceri presupune nu numai o +orm 5ra+ic corect i o pre)entare estetic- dar i o structur adecvat. 7n u)anele internaionale s4a stabilit c o scrisoare cu caracter o+icial trebuie s cuprind urmtoarele elemente@ antetulE dat i numrul scrisoriiE re+erineleE adresa destinataruluiE +ormula de adresareE obiectul scrisoriiE coninutul scrisoriiE +ormula de nc2eiereE +ormula de salutE semnturileE

re+eririle la ane*e.

Aceste elemente se supun unor norme de plasare n pa5in- +iind obli5atorii pentru unele situaii din s+era comunicrii scrise. 7n =omunitatea European- de e*emplu- ele sunt respectate cu ri5oare+r a e*clude ori5inalitatea i +ante)ia. Dormele merit respectate mai ales atunci cnd avem de e*pediat cantiti mari de coresponden- de pild- ca)uri n care se apelea) la maini de inscripionat- de pliat- de pus n plic i de lipit. Ortia care nu corespunde normei va crea di+iculti i costuri suplimentare. ,entru o scrisoare de a+aceri- norma recomand respectarea unor po)iii i cmpuri bine delimitate n spaiul 2rtiei de coresponden +ormat A @ 0+i5ura 11.

%&

2' mm

2&mm

"% mm

1&% mm

1 2 #

"' mm

1% mm

& mm

% mm

% 0&1

21' mm

1' mm

& mm

" mm

# mm

% mm

6i#ura /% Norma de scrisoare economic*

%1

2&mm %mm

"%mm

1&%mm

1
%mm

2 #

1&%mm

1%mm

& mm

% 0&1 '

1$#mm 1'mm &mm

1!&mm

!
6i#ura 2% Norma de scrisoare o0i1nuit*

%2

=mpul 0&1 este banda liber- de 2 4 2-% cm lime- de pe latura

stn5 a 2rtiei i repre)int un spaiu destinat ndosarieriile5rii- capsrii etc.E =mpul 011 ? band de % mm- locali)at pe latura de sus 0n cmpul 2rtiei1- este spaiul destinat antetuluiE =mpul 021- +ormat dintr4o band lat de %& mm i lun5 de "% mm- plasat sub antet- n stn5a- este destinat nscrierii numelui e*peditoruluiE
=mpul

0#1- plasat sub cmpul 021- cu limea de & mm i lun5imea de "% mm- repre)int caseta alocat numelui i adresei destinatarului. 7n norma de plic cu +ereastra n stn5a- aceast caset se ncadrea) per+ect n c2enarul +erestreiE
ieire a corespondeneiE

=mpul 0 1 este un spaiu destinat nsemnrilor de intrare i =mpul 0%1 este alocat re+erinelor 0temei sau subiectului tratat

n scrisoare1. E*emplu@ Re+.@ .Factura neac1itat nr..../ sau =6omanda noastr din /E =mpul 0!1 este o band de 1' mm- +iind plasat la mar5inea de 3os a 2rtiei i destinat in+ormaiilor comerciale@ coordonate bancare 0banca i numrul de cont1E +orma 3uridic a societiiE capitalul socialE numrul de nmatriculare n re5istrul comeruluiE codul +iscal 0dac nu au +ost indicate n antet1E =mpul 0'1- cu o supra+a de apro*imativ 1' mm- ncadrat ntre cmpurile 0%1 i 0!1- este spaiul alocat e+ectiv corpului scrisorii- te*tului propriu4)is al scrisorii. 7n comparaie cu norma de scrisoare obinuit de a+aceri- norma de scrisoare economic este supus unor modi+icri minore- cu scopul cti5rii spaiului suplimentar pentru cmpul 0'1- destinat te*tului scrisorii. 7n acest scop- spaiul destinat antetului- cmpul 011se restrn5e de la % mm la 2'. Boate celelalte cmpuri 5lisea) n sus- cu e*cepia cmpului 0!1- care se modi+ic 0:i5ura 21.

%#

5%2% Elementele com!onente ale scrisorii de a$aceri


3.2.1. Antetul. ,otrivit practicii comerciale internaionaleantetul cuprinde urmtoarele elemente@ denumirea ntreprinderii- companiei- +irmei sau numele e*peditoruluiE statutul 3uridic al unitii comercialeE adresaE cuantumul capitalului socialE cutia potalE adresa +iieruluiE numrul de tele+on precedat de pre+i*ul rii i pre+i*ul localitiiE numrul de +a*. Antetul mai conine i marca de producie sau marca de comerprecum i emblema +irmeiE oca)ional- pot +i imprimate i eventuale indicaii ale +ilialelor- sucursalelor- repre)entanelor etc. @ot @ 9up cum am menionat mai sus- ast+el de indicaii sunt scrise- de multe ori- n subsolul pa5inii. ,otrivit noilor re5lementri din Republica Moldova privind re5istrul comerului- +irmele i emblemele vor aprea n antet- n primul rnd- n limba romn i apoi- n mod opional- la latitudinea +iecrui comerciant- pot +i notate ntr4o limb strin. 9enumirea +irmei unui comerciant4persoan +i)ic poate +i compus dintr4un nume- de e*emplu- din numele comerciantului scris n ntre5ime sau din numele i iniiala prenumelui acestuia. Este de pre+erat s se +ac meniuni care s indice ct mai precis +elul comerului sau prestrilor pe care le +ace vn)torulF+urni)orul. :irma unei societi n nume colectiv ar trebui s cuprind numele a cel puin unuia dintre asociai- cu meniunea =Societate %n nume colecti#? scris n ntre5ime. 7n denumirea +irmei cu statut 3uridic de societate n comandit simpl- trebuie s apar numele a cel puin unuia dintre asociaii comanditei- cu meniunea =Societate %n 6omandit ? scris n ntre5ime. :irma unei societi pe aciuni sau n comandit pe aciuni se compune dintr4o denumire proprie de natur s o deosebeasc de

+irmele altor societi. 9enumirea va +i nsoit de meniunea scris n ntre5ime =Societate pe Aciuni? sau =S.A.? ori- dup ca)=Societate %n 6omandit pe Aciuni?. :irma unei societi cu rspundere limitat se compune dintr4o denumire care s indice obiectul de activitate- nsoit de meniunea scris n ntre5ime =Societate cu r spundere limitat ? sau abreviat ? .S.R.8./. :irma sucursalei sau +ilialei din Moldova a unei societi va cuprinde i meniunea sediului principal din strintate. Este bine ca- n ca)ul unei +irme nou4constituite- asemntoare cu alta- s se adao5e o meniune care s o deosebeasc de ultima +ie prin indicarea +elului de comer e*ercitat- +ie n orice alt mod ales de cel n cau). Este inter)is ca o +irm s cuprind o denumire +olosit de3a de comerciani n sectorul public. "mblema unei +irme trebuie s se deosebeasc de emblema altei +irme nscrise n acelai re5istru al comerului- pentru acelai +el de comer- precum i de emblemele altor comerciani de pe piaa unde comerciantul i des+oar activitatea. =a i n ca)ul altor suporturi de publicitate- pe scrisori vor putea +i +olosite emblemele numai dac vor +i nsoite n mod vi)ibil de +irma comerciantului. 9ac emblema cuprinde o denumire- +irma va +i scris cu litere de mrimea a- cel puin- 3umtii literelor cu care este scris emblema. =ele mai multe +irme posed +oi cu antet. 7n ca) contrar- este su+icient s se indice numele e*peditorului n partea stn5 0sus1 a documentului. 0;e)i +i5urile 1 i 21. 7n scrisorile o+iciale- antetul poate +i plasat central 0+i5ura 11 i lateral- sus- n partea stn5 a +oii- nea3un5nd pn la centrul ei. 7n acest ca)- toate elementele antetului vor ncepe din rnd nou- cu litere mari. 9e e*emplu@ FS,EA A"REDSO S%A% MD"2CC:) mun% CSi1in*u Str%S$atul *rii) 5C ,el%E 25%:5%/; 6a9E ?C22@ 25:2/; MARIN D CA

%%

7n antetul plasat pe centru- toate elementele sunt scrise consecutiv- evideniindu4se sus- la mi3locul +oii- cu litere aldinedenumirea unitii economice. 9e e*emplu@ Societatea Mi9t* !e Ac&iuni FN 6R - A-BO MD"2CC:) mun% CSi1in*u) str% (% Alecsandri) 5 ,el%E 22 :: ;C) $a9 ?C22@ 22 22: <C) ca!% soc% 2CCCCCCC) C,% /2:;<=>B5/ B%C%C% Re$erin&e% 7n corespondena comercial practicat ntre +irme cu activitate important- respectiv cu un numr mare de dosare n derulare- pe scrisoarea comercial se trece un numr de cod sau de dosar- urmat de dat- necesar pentru a individuali)a ca)ul n spe. ,ata i num rul sunt elemente indispensabile scrisoriideoarece determin identitatea ei. Evideniate printr4un spaiu mai mare +a de antet- sunt plasate sub el- n ca)ul cnd adresa destinatarului este scris n dreapta- sau n dreptul numelui. 0:i5ura 11. 6rdinea recomandabil pentru aceste meniuni este@ data 0n ci+re1- luna 0n litere1- cu punctuaie liber. 9e e*emplu@ 25 octombrie 2002- nr. 5! sau @r.5! din 25 octombrie 2002. Se practic i nscrierea datei prin prescurtri- de e*emplu@ nr.2#F2&.1&.2&&2. @ot @ (n document nedatat nu este luat n considerare din punct de vedere le5al. =nd se menionea) re+erirea la o scrisoare la care se d rspuns- sub numrul scrisorii emitentului se scrie numrul corespondenei destinatarului- precedat de meniunea . .e*./ sau .5a.../.- de e*emplu@ .e*. @r. 1!A 15.0/.2002 sau 5a nr. 20- din 16 iunie 2002. 3.2.2. Adresa destinatarului. Este plasat mai 3os de dat sau de numele e*peditorului ori n partea opus a antetului i cuprinde@ numele i +uncia destinataruluiE denumirea unitii economiceE denumirea direciei- biroului 0dac e ca)ul1E adresa +irmei 0eventual ara de destinaie1.

%!

6amenilor le pas mai mult dect putem s ne dm seama de +aptul cum li se adresea)- cum li se vorbete sau cum sunt pre)entai i inclui n liste- n pro5rame- n comitete etc. <ndi+erent dac persoana din a+ar este e*trem de sensibil +a de acest subiect sau +irma- este e*trem de nepstoare +a de problema n cau)- cel care e*pedia) scrisoarea trebuie s aib 5ri3 de acest aspect. (n membru al =onsiliului de administraie trebuie s dea prioritate e*aminrii +elului n care or5ani)aia sa +olosete- mai alestitlurile i +ormele de adresare ctre persoanele din e*terior. A te adresa politicos cuiva nu este doar o problem de curtoa)ie- ci una care +ace o impresie bun- cultiv bunele relaii n a+aceri i sporete pro+itul. 6olosirea titlurilor 3n scris <ndi+erent cui i se e*pedia) scrisoarea@ unui ambasador- unui colonel- unui preot sau unui +uncionar sus4pus- adresarea trebuie +ormulat n mod corect. Du e*ist nici o scu) atunci cnd e*peditorul se adresea)- indi+erent de 5enul corespondenei- lui =:3lcu [te*an?- +r a scrie FDomnului (Plcu te$an/. =nd n coresponden nu se indic titlul destinatarului- acesta poate s cread c e*peditorului- pur i simplu- nu4i pas de el. Du se cere mult timp i e+ort pentru a indica titlul unei persoane naintea numelui- +ie c este unul academic sau de savant. 9ac cineva i nsoete numele cu abrevierea unui titlu de pro+esie sau al denumirii unei or5ani)aii precedat de numele luiadresarea trebuie s +ie scris e*act n acelai mod. =nd este +olosit un titlu de pro+esie i numele este utili)at la ca)ul ,ominativ- nu se mai +olosete i .domnul?- =doamna?- =domni(oara/. 9e e*emplu@ F+eor#e ROMAN) dr% 3n economieO 9ac numele este urmat de titlul de +uncie- pus la ca)ul -ativcuvntul .domnul/se plasea) naintea numelui. 9e e*emplu@ 9omnului 6ircea CbIRC- pre(edintele 6ompaniei .om3nia9 4oldo#a =A:O@?. 9ac titlul de +uncie este plasat naintea numelui- cuvntul .domnul/ nu se utili)ea). 9e e*emplu@ &re(edintele 6ircea =O<R=P.

%'

Dumele destinatarului poate +i plasat naintea adresei sau dup ea. =nd numele soului 0soiei1 este scris n rndul dedesubt- se las trei spaii libere de la nceputul rndului- de e*emplu@ .,omnului 6 RA 7lie ,oamnei 6 RA Ana!# Structura adresei depinde de tipul corespondenei. 7n acte de u) intern- adresa este compus din denumirea direciei- serviciului i numele conductorului respectiv. Boate denumirile se utili)ea) la ca)ul ,ominativ- iar numele destinatarului ? la ca)ul -ativ. ,entru scrierea adresei pe corespondena de ieire- trebuie s se in cont de urmtoarele re5uli@ denumirea unitii economice se utili)ea) la ca)ul Acuzativprecedat de prepo)iia Hc tre/- plasat deasupra adresei. 9e e*emplu@ 6 tre 6inisterul (inanelor
denumirea serviciilor- departamentelor se utili)ea) la ca)ul

,ominativ. 9e e*emplu@ 6 tre 6inisterul (inanelor *erviciul contabilitate Toate elementele adresei se scriu din r3nd nou cu liter mare. ,otE ,enumirile unit ilor economice se scriu cu litere aldine. Modul de a ne adresa destinatarului di+er nu numai n +uncie de scrisoare- dar i de locul ei de destinaie. 9e e*emplu- n Marea Gritanie- +uncia se indic naintea numelui 0Feneral 4ana)er Robert BROcNE ,eput\ ,irector 6ax SMI,b1- +r +ormul de politee i +r vir5ul- n timp ce n S.(.A.- +uncia se indic dup numele persoanei- precedat de +ormula de politee- separate +iind prin vir5ul 04r. 8illiam BROcNIN+- Feneral 4ana)er1. 7n corespondena +rance)- cnd +irma este condus de soia patronului decedat- de re5ul- numele +irmei este precedat de meniunea .veuve/ 0vduv1 i de o +ormul de politee@ E*emplu@ 4essieurs :9#e CbARPAN,IER et fils

%"

,entru corespondena 5erman este +oarte important speci+icarea titlului academic naintea numelui- precum i a +unciei deinute- care se situea)- de obicei- sub cuvintele =,omnul?=,oamna?. 9e e*emplu@ Frau Gerr ,r. 6oni5a d N.E,ipl. < 9lm# 8erner S,RA SS =nd scrisoarea este destinat unei persoane cu +uncie de conducere- +r a4i cunoate ns numele- n adres se speci+ic +uncia precedat de articolul 2otrt@ An den 0err PRASIDEN,EN ,er 0andels 9ammer cIEN 0cu e*cepia cuvintelor nesemni+icative1- iar denumirile de birouri sau servicii se scriu cu liter mic. 4odele de adrese@ 6 tre (irma .Ale9"EricO S%R%-. *tr# Calea 7eilor, :;.< 6-+<=>?, mun# Chiinu, Republica 6oldova -omnului Eu#eniu BA-AN- preedinte 6inisterul Agriculturii i 7ndustriei 'relucrtoare al Republicii 6oldova @d# Atefan cel 6are, :<B 6-+<==>, mun# Chiinu -omnului Nicolae BODI - 1iceministru $sau -omnului viceministru Nicolae BODI @ (italie ADOMNI- designer Compania -esign i Confecionare aMi1care/ *tr# @urebista, nr# Ca 6-+<=:D, mun# Chiinu, Republica 6oldova Academia de Atiine a Republicii 6oldova 7nstitutul de 6atematic

%$

*tr# Academiei, nr# C 6-+<==>, mun# Chiinu, Republica 6oldova -irectorului 7nstitutului de 6atematic -omnului +Seor#Se CIOCAN - prof# univ#, dr# hab# n t# matematice# 3.2.3. Obiectul scrisorii are rolul de a pre)enta succint problema care este tratat n corespondena respectiv. 8a +ormularea obiectului- nu trebuie s se con+unde ideea de ba) a scrisorii 0obiectul la care se re+er1 cu scopul ei. Scopul scrisorii este motivul pentru care scrie autorul. Motivul nu se pre)int ca atare n coninut- dar cel care concepe scrisoarea trebuie s4l cunoasc bine. 6biectul scrisorii trebuie s rspund la una din ntrebrile@ 1. 9espre ce este vorba n scrisoareA 9espre o livrare de mar+E 9espre o comandE 9espre o o+ert etc. 2. 8a ce document se re+erA 8a o +actur neac2itatE 8a o reclamaieE 8a un avi) etc. #. =nd este datat documentulA Ebiectul scrisorii se plasea) sub adresa destinatarului- spre mi3locul pa5inii sau- eventual- sub +ormula de apel. Se menionea) +olosindu4se cuvntul abreviat .Re+./. 9e e*emplu@ .e*.C Anunul ,#s. din >4onitorul? din 11.05.2002 sau .e*eritor laC Factura neac1itat cu nr. 513 din 25.0!.2002. 9ac obiectul corespondenei se re+er la o reclamaie- este bine s se evite acest cuvnt i s se indice doar obiectul reclamaiei. 9e e*emplu- cnd se +ace o re+erire la o livrare necorespun)toare- se scrie ast+el@ =.e*.C 5i#rarea ,#s. nr. 53 din 11.02.2002?.

!&

3.2.4. Formula de adresare. Strict vorbind- toate scrisorile de a+aceri adresate societii n cau) trebuie s nceap cu . Stimai domni/ sau .Stimate7 8 domnule 7doamn 8?. Botui- n pre)ent- e mult mai rspndit- printre oamenii de a+aceri- obiceiul de a4i scrie ca de la e5al la e5al- indicnd n +ormula de apel numele persoanei@ .,omnule 4arin Fuu/. =2iar dac unitatea n cau) vinde ceva prin scrisori directe i este nevoie ca s +ie e*pediate- de mai multe ori pe an- sute sau c2iar mii de scrisori identice 0cu mi3loacele disponibile de a)i1- nu e*ist nici o scu) dac n +ormula de apel nu este vi)at numele destinatarului- precedat de convenionalul .Stimate domnule? sau .Stimat doamn /. 9ac se cunoate +uncia interlocutorului- atunci se poate scrie@ Stimate domnule directorStimat doamn pro+esorStimate domnule primar. Li doar n scrisorile adresate unor case comerciale- serviciiautoriti etc. sau n situaia n care interlocutorul nu este cunoscutse va utili)a un plural impersonal@ Stimai domniStimate doamne (i stimai domni. 7n reclame sau n o+erte 5enerale- n +uncie de ca)- este mai bine ca te*tul scrisorii s nceap cu o +ormul de +elul@ . 6 tre toi cei care pot *i interesai? n loc de =Stimai 7e8 domniAdoamne/. :ormula de salut- ca +orm de comunicare- are menirea de a desc2ide canalul i a veri+ica codul- cci ea transmite o in+ormaie de +undal- care are posibilitatea comunicrii de mai departe. ,entru ale5erea unei +ormule de apel potrivite- se ia n considerare att obiectul scrisorii- ct i titlul destinatarului. 7n scrisorile adresate unei o+icialiti +oarte importante- se obinuiete s +ie +olosite titlurile- i nu numele persoanei. 9e e*emplu@ .,omnule &re(edinte? 7=,oamn &re(edinte?1E =,omnule Ambasador/ 0.,oamn Ambasador/1 sau ."xcelena :oastr ?E =,omnule 4inistru? 7=,oamn 4inistru?8B .,omnule &rimar? 7=,oamn &rimar?8B .,omnule ,eputat? 7=,oamn ,eputat?1.

!1

Atare titluri de +uncii se scriu cu liter mare. ,entru a simpli+ica procedura atunci cnd nu se tie dac o +emeie este cstorit sau nuse +olosete adresarea .,oamn /. (n numr +oarte mare de a+aceri internaionale sunt nc2eiate +ie n scris- +ie prin tele+on sau direct- n +uncie de relaiile dintre persoanele implicate n a+aceri. 9in acest motiv- oamenii de a+aceri 0i nu numai ei1 trebuie s nvee protocolul +iecrei ri cu care se a+l n relaii de parteneriat. Ma3oritatea principiilor care stau la ba)a protocolului i se re+er la modul n care trebuie s te adrese)i- s vorbeti i s pre)ini o persoan de un anumit ran5- i au obria n tradiii. =nd nu acordm atenia cuvenit acestui aspect- putem o+ensa sensibilitatea partenerilor notri. ,entru cei care au muncit cinstit- din 5reu i timp ndelun5at- ca s obin o po)iie nalt n cariera lor- titlurile sunt +oarte importante i n +ormulele de apel. Aadar- pentru unii- e mai bine s +ie +olosite titlurile +unciilor lor dect numele. 9e e*emplun <talia- oricine i ia un 5rad devine imediat . ,ottore/ 0o +emeie devine .,ottoressa/1 i i pune n +aa numelui o +orm abreviat pentru tot restul vieii. 9ac este ar2itect- atunci va abandona .9ottore/ pentru titlul pro+esiei .Ar1itetta 1erde/. 7n Kermania sau n alte ri din nord- e+ii +olosesc titlurile +unciilor n locul numelui 0.Gerr -irec5tor/- .Gerr -o5tor/- .Gerr 7ngenieur/ etc.1. =eea ce rmne con+u) este +aptul c modul n care ne adresm unei o+icialiti strine a+late n ara noastr poate s nu corespund cu cel +olosit la ea n ar. 9e e*emplu- noi ne adresm unui ambasador strin n Republica Moldova cu ."xcelena Sa/- att scris pe plic i n scrisoarea pe care i4o trimitem- ct i n introducerea acesteia 0="xcelena :oastr /1- dar cnd stm +a n +a cu el- i spunem .,le Ambasador/. 7n multe ri strine i se adresea) cu ."xcelen / i atunci cnd se comunic cu el. Duanele sunt subtiledar importante. Aadar- dac se +ac a+aceri n strintate- trebuie s se studie)e re5ulile de redactare a corespondenei i protocolul care se aplic n oricare din rile unde se reali)ea) a+acerea. Li- n s+rit- dup +ormula de apel se va utili)a vir5ula- i nu semnul e*clamrii- iar te*tul scrisorii va ncepe cu liter mare.

!2

3.2.5. Textul scrisorii. =oninutul de +ond este atributul 2otrtor al scrisorii- de aceea conceperea lui necesit o atenie sporit din partea emitentului. Be*tul unei scrisori- indi+erent de volum- trebuie s cuprind urmtoarele para5ra+e@ introducereaE tratarea propriu4)is a subiectuluiE nc2eierea. &artea introducti# poate consta dintr4o +ra) de iniiere n tem a destinatarului- care 3usti+ic sau enun problema ce urmea) a +i tratat sau se poate re+eri la o scrisoare sau la un +apt anterior. Bipul de introducere di+er n +uncie de obiectul scrisorii- de relaiile dintre parteneri 0+olosindu4se un stil mai direct saudimpotriv- unul mai elevat1- de situaiile care vor +i pre)entate n detaliu pe parcurs. 9ar- oricare ar +i obiectul tratat- para5ra+ul iniial trebuie s rmn de+erent i- n acelai timp- s dea tonul scrisorii. 9at +iind marea diversitate de situaii posibile n practica corespondenei- pre)entm mai multe variante din care poate +i aleas +ormula convenabil@ A#em pl cerea s # *acem cunoscut *aptul c H A#em onoarea s # aducem la cuno(tin c H :9a( r m3ne %ndatorat dac mi9ai *ace cunoscutH &romitem s # trimitem prin corespondena al turat H : ru) m s ne in*ormaiH 2n completarea scrisorii mele dinH- %mi permit s adau) c H Fiind %n posesia scrisorii ,#s. dinH : ru) m s ne in*ormaiH Am luat cuno(tin deH : trimitem al turat la pre'entaH 5a primirea scrisorii ,#s. dinH @e )r bim s # r spundem la scrisoarea ,#s. dinH &otri#it scrisorii ,#s. dinH- m )r besc s # comunic c H A#em pl cerea de a da curs solicit rii ,#s. dinH .e)ret m nespus c nu putem da curs propunerii ,#s. H 6ircumstanele independente de #oina noastr nu ne9au permis s r spundem mai de#reme la scrisoarea ,#s. dinH

!#

ru) m s ne scu'ai pentru *aptul c # r spundem cu 7asemenea8 %nt3r'iere la scrisoarea ,#s. H

=on+irmarea se poate re+eri la un alt mi3loc de coresponden purtat ntre parteneri- respectiv tele5ram- tele* etc. E*ist- n asemenea ca)uri- practica de a con+irma prin scrisoare primirea documentului sauFi detalierea acestuia@ 5a %ntoarcerea dintr9o c l torie %n str in tate am ) sit amabila ,#s. scrisoare dinH Ast 'i #9am tele)ra*iatC =H?- ceea ce con*irm m prin pre'entaH Am primit tele)rama ,#s. %n care *acei preci' ri %n sensul c H Sunt de reinut +ormulele posibile n ca) c scrisoarea este adresat pentru prima dat unui potenial partener- cu scopul de a se preci)a modul n care autorul a a+lat despre comerul aceluia@ Am citit A am a*lat A cu interesAdin anunul ,#s.A din re#ista A 'iarulH (i am dori s : %ntreb m dac H Am a*lat numele (i adresa ,#s. de la 6amera de 6omer (i +ndustrie dinH (i a#em pl cerea s : in*orm m c H A*l3nd c ,#s. exportaiAimportaiH Am a*lat din re#istaH c suntei interesai %n A comer A pe piaa lemnului (i a#em pl cerea s : in*orm m despre *aptul c H Am ) sit numele *irmei A casei ,#s. %n catalo)ul participanilor la expo'iiaH (i pro*it m de aceast oca'ie pentru a : in#ita la discuii pri#ind o posibil colaborare %ntre *irmele noastreH Tratarea subiectului. 8a rndul su- coninutul principal al scrisorii- poate +i divi)at ntr4un numr corespun)tor de para5ra+e 0n +uncie de obiectul tratat1- care cuprind e*plicarea problemelor respective cu toate detaliile i ar5umentele necesare pentru soluionarea lor. 9at +iind marea diversitate de situaii n care se pot a+la societile comerciale n derularea activitii lor- +apt care necesit tot attea abordri ale corespondenei o+iciale- vom +ace o

tratare 5radual@ de la in+ormaii 5enerale- continund cu modul de ntocmire a mai multor tipuri de scrisori i acte- cu toate +a)ele pe care acestea le presupun. 7n 5eneral- n redactarea acestui para5ra+pot +i utili)ate dou metode@ a1 Metoda direct sau clasicE b1 Metoda indirect- modern. a1 4etoda direct de redactare se iniia) cu motivarea 0pre)entarea datelor i ar5umentelor pe care este ntemeiat obiectul scrisorii1- urmat de conclu)ie 0nivelul de coninut al scrisorii1. 9eseori- motivarea i conclu)ia alctuiesc o sin5ur +ra). 7n acest ca)- cea mai adecvat metod de redactare este cea clasic- motivarea ncepndu4se- eventualcu cuvintele@ =2ntruc3tH?- =,at *iind *aptulH?- =,e(iH?=6u toate c H?- =,ac H?- =6a urmareH?- =]in3nd cont deH? etc. 9e e*emplu@ =2ntruc3t nu am a#ut nici un *el de relaii de a*aceri cu dumnealor- #9am *i *oarte recunosc toridac ai putea s ne o*erii in*ormaii despre acti#itatea companiei H?B b1 4etoda indirect modern 0conclu)ie4motivare1 este utili)at- mai ales- n scrisorile cu coninut amplu- n care se cere o anali) detaliat a motivrii. 6r- ale5erea metodei depinde de importana care se d motivrii sau ar5umentrii. 2n para)ra*ul *inal al scrisorii se e*prim- de re5ul- sperana de a primi un rspuns- o con+irmare- de a nc2eia a+aceri reciproc avanta3oase sau se poate +ace re+erire la ur5ena soluionrii problemei abordate- la acceptarea unor propuneri etc. 9e e*emplu@ Sper m s primim c3t de cur3nd #e(ti da la ,#s. %n le) tur cu problema abordat . A(tept m cu interes con*irmarea ,#s. A(tept m deci'ia de*initi# cu curierul de retur. :9am *i %ndatorai pentru un r spuns imediat par a#ion. Sper m %ntr9o colaborare de durat . Am aprecia un r spuns prin telex sau *ax cu con*irmarea accept rii propunerii noastre.

!%

C)teva consideraii stilistice 7n locul stilului bombastic i alambicat- este binevenit stilul direct- .la obiect/- uor de neles- mai apropiat de stilul comunicrii orale. 9e e*emplu@ :ormulri la imperativ- nsoite n mod obli5atoriu de +ormule de+erente@ A#ei )ri$ - # ru) m- ca mar*a s nu se ume'easc . Factura anexai9o- # ru) m- imediat la scrisoarea de r spuns. 7ntrebri directe- +ie pentru a capta atenia interlocutorului- +ie pentru a e*prima o condiie .camu+lat/. ,up cum (tii- aceste articole sunt *oarte c utate %n industria %nc l mintei. Suntei interesaiE Suntei de acord cu propunerea noastr E @umai a(a #edem posibil continuarea colabor rii. =onstrucii eliptice- n special n +inalul scrisorii@ Anticipat- : aducem multe mulumiri pentru e*orturile ,umnea#oastr . : ru) m s ne trimitei documentele imediat dup primire. 4ulte mulumiri. (oare abateri de la topica +ra)ei- acceptate n para5ra+ul +inal- cnd e*primarea solicitudinii e*peditorului de a +urni)a i alte dateFin+ormaii etc. este precedat de o propo)iie condiional@ ,ac suntei interesai %n aceast o*ert - : ru) m s ne in*ormai ur)ent. : trimitem imediat o speci*icaie (i c3te#a mostre. ,ac mai a#ei (i alte %ntreb ri- # st m cu pl cere la dispo'iie (i cu alte date. 3.2.6. Formula de salut 7de r mas9bun8- u)ual ast)i- este mai puin ri5id dect n trecut. Re5ula de a se relua e*act titlul persoanei respective n +ormula de politee nu mai este respectat n circularele publicitare- care au adoptat un stil mai +amiliar- mai apropiat. 9e e*emplu- ne adresm cu titlul .,ra) ,oamn /- apoi scrisoarea se

!!

va termina prin .&e cur3nd/- sau cu .Al ,#s. *idel/ sau .6u sinceritate/. 9intre cele mai curente +ormule de politee se pot cita@ =6u stim ? ? +ormul utili)at n mod obinuit- pre+erat de ctre ma3oritatea oamenilor de a+aceri. =6u cele mai alese sentimente? ? +ormul mai +amiliar+olosit de la e5al la e5al sau pe scar ierar2ic superioar. .6u sentimente alese/ ? de la +urni)or la client- de la +uncionar la patron. .6u respect A deosebit respect? ? se ntlnete atunci cnd ntre e*peditor i destinatar e*ist un raport ierar2ic implicit 0n cadrul administrativ1E cnd destinatarul este necunoscut- de la cel mai tnr la cel mai n vrst sau atunci cnd relaiile dintre partenerii de a+aceri s4au rcit. .6u cea mai %nalt consideraie / ? re)ervat scrisorilor solemne- pentru un +uncionar nalt 0ministru- ambasador etc.1. Se scriu- de asemenea- +ra)e scurte- precum@ . Sincer/E .Al dumnea#oastr ?B .6u salutare/- n scrisorile impersonale- cum sunt comen)ile. ,entru scrisorile protocolare sunt +olosite +ormule de politee deosebite@ ,entru ,reedintele rii@ .,omnule &re(edinte- : ru) m s primii oma)iul celui mai pro*und respect/E ,entru un ambasador@ .,omnule Ambasador- "xcelena :oastr - : ru) m s primii asi)urarea %ntre)ii noastre stime /E ,entru un ministru@ .: ru) m s primii- ,omnule 4inistruexpresia %ntre)ii noastre stime/E ,entru un procuror@ .: ru) m s primii- ,omnule &rocurorcele mai respectuoase sentimente/E ,entru un senator sau un deputat@ . : ru) m s primii,omnule Senator- expresia pro*undei noastre consideraii/. Succesul scrisorii de a+aceri depinde- n mare msur- de 5sirea cuvntului i tonului potrivit- de e*primarea prin construcii concisepertinente- de evitarea construciilor .interminabile/- 5reu de urmrit.

!'

3.2.7. Semn tura 7semn turile8. Semntura constituie un element indispensabil al +iecrui nscris. Ea este pus doar de o persoan mputernicit de unitatea n cau). 7n +uncie de tipul corespondenei- pot +i puse una- dou sau mai multe semnturi. 9reptul la prima semntur l are conductorul unitii sau e+ul departamentului care emite corespondena. Semntura este precedat de titulatura e*act i complet a autorului 7&re(edinte- ,irector- [e* ser#iciu- 6ontabil9(e* etc. 1- dup care urmea) prenumele i numele. Acestea sunt plasate mai 3os- la un spaiu de %4' rnduri de la te*tul scrisorii. A doua semntur se pune n partea dreapt de prima- a treia ? la centru- sub primele dou. Semnturile mai pot +i plasate n coloan- una sub alta- n +uncie de scara ierar2ic a titulaturilor de +uncii. 9e e*emplu@ ,irector7lie @radu [e*9contabilAlexandru 3rosu 4arYetolo)Eleg 1artic 9ac scrisoarea este redactat pe un imprimat- n indicarea +unciei nu va intra denumirea unitii- deoarece ea este artat n antet. =nd lipsete antetul- se scrie i denumirea complet a unitii respective. E*emplu@ .,irectorul I ncii @aionale a 4oldo#ei5eonid TA54A6+? 7n 5eneral- autorul i semnea) personal corespondena- dar se ntmpl c- n absena sa- o alt persoan este mputernicit s semne)e corespondena ur5ent. 7n acest ca)- se dactilo5ra+ia) numele personal i titulatura- evideniind subordonarea +a de patron- apoi se semnea) scrisoarea. 9up ca)- semntura poate +i precedat de@ .p.p/ ? .prin procur /E =p.m?. ? .prin mandat/. @ot @ 7n scrisorile comerciale nu este acceptat o alt semntur dect n ca)ul n care cel ce o +ace are procur din partea conductorilor +irmei- n msur s repre)inte le5al +irma. tam!ila se aplic pe semntura conductorului unitii. =orespondena tipi)at dispune de un spaiu special 0partea stn5 a +oii1 marcat cu abrevierea =5.S.? 7loc pentru si)iliu8.

!"

7n a+ar de elementele sus4menionate- unele scrisori i acte dispun i de alte elemente oca)ionale- unul din ele +iind ane9ele% 3.2.!. Meniunea .A@"Z"/ semnali)ea) persoanei care citete c va 5si documente ce nsoesc scrisoarea 0certi+icate- sc2iemostre- prospecte- +acturi etc.1. =uvntul .Ane*e/ este scris n stn5a- sub numele semnatarului- la trei4patru rnduri de el. 9e e*emplu@ Anex C 6atalo)91 AnexeC 1. 5ista de preuri < 1 2. 6ondiii de plat (i de li#rare ? 1. Subsolul cuprinde in+ormaii suplimentare despre +irm- dac ele nu au +ost speci+icate n antet- de e*emplu@ sediul spaiilor comerciale- tele*- tele+on- adres tele5ra+ic- contul n banc. Meniunile .Secret?- =Strict secret?- =6on*idenial/ se scriu pe ori5inal n dreapta- deasupra adresei destinatarului 0dac e ca)ul1 ide asemenea- pe plic- deasupra adresei. .ece condi&ii indis!ensa0ile cores!onden&ei de a$aceri @ S se scrie ntr4un mod clar- simplu i li)ibil. S se redacte)e- pe ct e posibil- +ra)e scurte. S se evite e*a5errile n ceea ce privete politeea i +amiliaritatea- dar s se respecte tonul de+erent al scrisorii. S se evite nenele5erile ce pot s coste scump@ in+ormaiile trebuie s +ie e*acte. S se structure)e scrisoarea n para5ra+e bine marcate. S se evite traducerea ad litteram din alte limbi. S se scrie titulaturile necesare n +ormulele de apel i n adrese. S se acorde o atenie deosebit modului de redactare a datei- a +ormulelor introductive i a celor de nc2eiere. S se pun corect semntura i numele autorului scrisorii i s se menione)e +uncia acestuia n cadrul ntreprinderii. S se complete)e plicul corect i li)ibil ca i scrisoarea nsi.

!$

+losar tematic
Alambica$a%- alambic1e' < 1. A distila cu a3utorul unui aparat pentru distilarea lic2idelor 0alambic1. 2. :i5. A +ace prea subtil- 5reu de neles- e*cesiv de ra+inat- complicat. 9in +r. alambiFuer. Antedata $a%- antedate' < A pune pe un act- pe o scrisoare etc. o dat anterioar celei reale. ? AnteIdata. 9in +r. antidater. antet- anteturi < <ndicaie tiprit n partea de sus a unei +oi de 2rtie sau a unui plic- cuprin)nd numele- adresa etc. unei instituii sau a unei persoane. 9in +r. en+tGte. comandit- comandite < =ontract de asociaie n care una dintre pri- comanditatul- rspunde sin5ur i cu ntrea5a sa avere pentru obli5aiile societii +a de creditori- pe cnd cealalt partecomanditarul- nu rspunde dect n limitele capitalului social investit de el. societate n comandit & Societate alctuit pe ba)a unui asemenea contract de comandit. ? 9in +r. commandite. consideraie- consideraii < Stim- respect. ? 9in +r. consideration. efigie- e*i)ii ? Repre)entarea n relie+ pe monede- medalii- si5ilii etc. a c2ipului unei persoane. ? 9in +r. effigie- lat. effigies. factur- *acturi ? /% Act 3usti+icativ privind vn)rile i cumprrile de mr+uri- lucrrile e*ecutate i serviciile prestateprecum i mr+urile lsate n pstrareE 2% :ormular tiprit pe care se ntocmete un ast+el de act. ? 9in +r. facture. facturier- *acturiere < =arnet care cuprinde +ormulare pentru +acturi. ? 9in +r. facturier. implicit- 9 - implicii- 9te < 0Adesea adverbial1. =are este inclusconinut n altceva 0+r a mai +i e*primat direct1E care se nele5e de la sine. 9in +r. implicite- lat. implicitus. latitudine- latitudini < 8ibertate de aciune- posibilitate de a aciona dup voie. 9in +r. latitude- lat. latitude- 9inis. mostr- mostre ? 1. 6biect dintr4o serie de obiecte identice sau cantitate mic dintr4o mar+- dintr4un material etc.- dup care se pot

'&

aprecia anumite nsuiri ale acestoraE prob- eantion- model. T3r) de mostre. 2. Fi). E*emplu- pild. nonconformism & Bendina de a nu accepta moravurilementalitatea- tradiiile unui anumit mediuE necon+ormism. ? 9in +r. non+ conformisme. pertinent- 9 - pertineni- 9te- < 1. =are se potrivete e*act obiectului despre care este vorba- care este adecvat pentru ceea ce vrea s ar5umente)eE care denot pro+un)ime- competenE care se raportea) e*act la c2estiune- la +ondul cau)eiE potrivit- nimeritconvenabil. 2. 0<n+orm.E despre sisteme in+ormaionale- stocuri de in+ormaii1 =are are calitatea de a satis+ace cerinele obiective de in+ormare ale unui bene+iciar. ? 9in +r. pertinent# sigiliu- si)ilii < 1. 6biect alctuit dintr4o plac 0cu mner1 pe care este 5ravat o mono5ram i care se aplic pe un act o+icial- ca dovad a autenticitii lui. 2. Fi). Semn distinctiv- marc. #. =ear roie pe care s4a imprimat prin apsare o tampil i care servete la si5ilarea unui obiect- a unei ncperi etc.- pentru a evita des+acerea lui de ctre persoane neautori)ate. ? 9in lat. sigillium# silenios- 9oas - silenio(i- 9oase < Bcut- linitit. =are nu +ace )5omot. 4a(ini silenioase. ? 9in +r. silencieux- lat. silentosus. solicitudine- solicitudini ? Atitudine plin de 5ri3- de bunvoin- de prietenie +a de cineva sau de cevaE atenie prevenitoare. ? 9in +r. sollicitude- lat. sollicitudo- 9inis. spe- spee ? 1. Specie. 2. ,ricin adus spre re)olvare naintea unui or5an de 3urisdicie. 8oc. adverb. 2n spe J n ca)ul de +a- n ca)ul dat. ? 9in +r. espece. sucursal- sucursale ? 7ntreprindere comercial sau bancar dependent de alta de acelai +el. 9in +r. succursale.

? Pro0leme su!use discu&iei


1. =e recomand norma de scrisoare obinuit i cea cu caracter economicA 7n practica de primire i de e*pediere a corespondenei ai mai ntlnit i alte norme de scrisoareA 9e ce situaii au +ost condiionate atare devieri de la norma obinuit de scrisoareA

'1

2. Enumerai elementele unei scrisori economice. =are dintre ele le4am putea considera oca)ionaleA 7n ce situaii ar putea lipsi unele dintre eleA #. Re+erina la o scrisoare 0Re+. la@ Dr. 2%& din 2&. &$. 2&&21 este considerat element obli5atoriu sau oca)ionalA Motivai4 v rspunsul. . =u care dintre +ormulrile de mai 3os suntei de acordA E*plicai de ceA a8 Folosirea *ormulei de adresare (i a titlurilor de *uncie sau de pro*esie %n scris $oac un rol decisi# %n a*aceriB b8 A te adresa %n scris celorlali cu *orme de adresareC =domnul!, doamna!, domni!, doamne! (i cu titlul de *uncie (i pro*esie este doar o problem de curtoa'ieB c8 A*acerea este pe $um tate c3(ti)at - dac %n *ormulele de adresare sunt *olosite titlurile persoanelor destinatare. %. 7n ce mod vei scrie numele destinatarilor- dac scrisoarea este adresat unei persoane cu +uncie o+icial 0de e*emplu- unui 3udector i soiei lui1A !. 7n ce situaii vei scrie urmtoarele +ormule de apel@ .Stimai- 4te domni F doamne/- .Stimate domnule director/.=tre toi cei care pot +i interesaiC/A '. Enumerai titlurile i +unciile care pot +i scrise cu liter mare. ". E*empli+icai metodele direct i indirect +olosite la tratarea subiectului. 7n ce situaie poate +i +olosit +iecare dintre eleA $. =e +el de scrisori pot +i scrise de mnA 1&. =um vei proceda n ca)ul n care trebuie s trimitei o scrisoare unui om de a+aceri pe care nu4l cunoateiA

'2

E9erci&ii 1i studii de ca8


1. Redactai un antet central n care trebuie s se indice@ ,enumirea o*icial a unei societ i mixteB adresa complet B tele*onul- telexulB capitalul social (i contul de decontareB numele directorului. 2. Redactai un antet lateral- care trebuie s cuprind e*2austiv elementele corespun)toare. <ndicai numrul de nre5istrare al scrisorii i re+erina. #. Adresa destinatarului poate +i plasat n dou moduri pe +oaie. 9emonstrai acest lucru- redactnd dou adrese pentru ambele situaii. . Redactai adrese n care numele destinatarului s +ie@ a8 cu titlu de *uncie- la ca'ul @ominati#B b8 cu titlu de *uncie- la ca'ul ,ati#B c8 cu titlu de *uncie plasat %naintea numelui. %. =um vei redacta adresa unei scrisori destinate unui doctor n economie i soiei luiA !. :ormulai obiectele scrisorilor n care se vorbete despre@ a8 o %nt3r'iere %n li#rarea unei comen'iB b8 un anun din 'iar %n care se o*er spre #3n'are an)ro produse alimentareB c8 pre$udicii aduse %n urma transportului unor m r*uri de c tre o *irm B d8 solicitarea de mostre- e(antioane pri#ind #inurile demiseci. '. Scriei )ece +ormule de introducere ale scrisorilor de a+aceri cu di+erite obiecte.

'#

". Redactai cte dou4trei +ormule de introducere pentru urmtoarele situaii@ a8 con*irmarea primirii unui documentB b8 scrisoarea este adresat pentru prima dat unui potenial partener cu scopul de a preci'a modul %n care autorul a a*lat despre a*acerea acestuiaB c8 autorul enun problema ce urmea' a *i tratat B d8 autorul se re*er la un *apt sau la o scrisoare anterioar . $. Scriei cte dou +ormule de nc2eiere a scrisorilor pentru urmtoarele situaii@ a8 autorul %(i exprim sperana de a primi un r spuns sau o con*irmareB b8 autorul dore(te s %nc1eie o a*acere reciproc a#anta$oas B c8 autorul *ace re*erire la ur)ena de a clari*ica soluionarea unei problemeB d8 autorul sper c destinatarul #a accepta propunerea * cut . 1&. Enumerai n scris cele mai curente +ormule de politee. =omentai pentru ce situaii poate +i +olosit +iecare dintre ele. 11. =e raport este ntre perec2ile de cuvinteA =are este accepia lorA a8 considerabil < consideraie < considerare < consideraiune < considerentB b8 *actur < *acturier < *actorieB c8 implicit < implicaieB d8 pertinent < pertinen < impertinentB e8 silenios < sileniatorB *8 solicitudine < solicitantB )8 spee < spe'e.

'

CAPI,O- - I( SCRISORI CIRC -ARE SA A(I.E +ENERA-E :%/% Princi!ii de redactare a scrisorilor circulare
=ircularele sunt scrisorile cu acelai coninut- adresate unei anume sau eventuale clientele sau persoanelor subalterne- pentru a anuna modi+icrile de structur sau de politic ale unitii economice- sc2imbrile de adrese- numirea unor noi repre)entani etc. 7n +uncie de rolul pe care l ndeplinesc- scrisorile circulare se clasi+ic dup cum urmea)@ 1. *crisori elaborate de un organ ierarhic superior i adresate celor din subordine- pentru a transmite anumite deci)iidispo)iii- re5uli de comportament sau pentru a comunica anumite sc2imbri de ordin 5eneral- survenite n activitatea unitii n cau). Acestea sunt dispo)iia- ordinul- deci)ia 2. *crisori circulare de afaceri +olosite n activitatea comercial- cu scopul de a motiva clientul- de a4l atra5e- de a anuna di+erite sc2imbri de preuri- de producie- comertransport etc. Acestea sunt scrisorile4tip trimise numeroilor corespondeni- cu scopul de a transmite aceeai in+ormaie. Ele sunt importante i +ac s se cti5e mai mult timp pentru iniierea relaiilor de parteneriat i pentru rentabili)area acestei activiti. 7ntreprinderile bo5ate sunt dispuse s +inane)e operaiuni de anver5ur pentru a atra5e clientela i anume@ or5ani)ea) campanii publicitare- utili)ea) mi3loace te2nice i psi2olo5ice pentru atra5erea ateniei unei poteniale clientele- aa ca@ radioul- televi)iunea- presa- )iarele i revisteleE e*pedierea eantioanelorF mostrelor- listelor de preuricataloa5elor- prospectelor 0+r plat1E vi)ite ale intermediarilor an5a3ai sau repre)entanilor +irmei.

'%

:urni)orii cu capital mai modest nu4i pot permite ast+el de c2eltuieli costisitoare. 7n aceast situaie- ei +olosesc scrisorile circulare- care trebuie s aib un coninut concis- dar- n acelai timps de)vluie e*2austiv obiectul tratat. 9ac circulara este adresat mai multor poteniali clieni- coninutul ei este redactat ntr4un stil mai o+icial i mai puin personal- spre deosebire de alte scrisori de a+aceri- cu ton mult mai +amiliar- adresate persoanelor nominali)ate. Scrisorile publicitare circulare 0+r destinatar1 au scopul de a pre)enta in+ormaii clientului asupra unor obiecte- produse- serviciicu scopul de a in+luena ntr4un mod sau altul@ de a4i tre)i interesul sau dorina- de a se in+orma mai detaliat asupra mr+ii sau c2iar de a o cumpra. Brstura lor esenial este e+iciena. ,rima parte a unei circulare trebuie s atra5 imediat atenia cititorului i s4i tre)easc dorina de a citi n continuare. 7n a doua parte- trebuie s se +ac o descriere clar a obiectuluia serviciului- a modi+icrii unei situaii etc.- indicndu4se- dac e ca)ul- i avanta3ele de care va putea bene+icia. 9ac circulara anun doar o modi+icare de pre- un nou tari+- un eveniment- ea poate +i pre)entat sub +orma unui simplu avi)- +r titlu sau +ormul de apel 0n ca)ul sc2imburilor ntre pro+esioniti ai comerului1. 9e obicei- aceast circular nu pre)int detalii- ea este conceput pentru a tre)i interesul destinatarului- pentru a4l incita s +ie atent. =irculare pot +i numite i micile prospecte care sunt distribuite persoanelor i care anun activiti sau vn)ri la preuri avanta3oase. Adresate unei persoane concrete- ele pot +i nlocuite prin scrisori4circulare mai detaliate- care o+er in+ormaii suplimentare asupra obiectului. 7n acest ca)- scrisoarea va avea un coninut mai so+isticat i un ton mai de5a3at. Li anume@ +ntroducerea va conine o parte in+ormativ de pre)entare de ctre emitent a ima5inii ntreprinderii sale- a activitii sau a produsului su. Tratarea scrisorii va conine descrierea ar5umentat a obiectului- +cut n aa +el- nct s convin5 destinatarul. Aici se va aminti de avanta3ele +inanciare ale clientului- de e+icienti)area a+acerii lui- de +acilitile eventuale care i se vor aduce bene+iciarului.

'!

7n cele mai dese ca)uri- ast+el de circulare sunt urmate de relans ri. ,rin relansare se nele5e o trimitere repetat prin intermediul potei- la intervale de timp calculate ast+el- nct s se menin curio)itatea clientului. 9ac acest demers este su+icient- cataloa5ele i pliantele trimise menin clientul ntr4o permanent stare de atenie i interes. Succesul operaiunii depinde de calitatea redactrii i de ar5umentaia +olosit.

6odele de scrisori circulare


Scrisoare circular pentru anunarea desc1iderii unei societ i comerciale. Stimai domni- stimate doamneAvem plcerea 0onoarea1 s v aducem la cunotin +aptul c am +ondat 0am desc2is1 de curnd o societate comercial 0o cas de comer1 avnd ca obiect de activitate vn)area an5ro a articolelor de maroc2inrie. E*istena unui stoc de materii prime- destul de important pentru a 5aranta e*ecutarea rapid a comen)ilor- capitalul su+icient pentru a o+eri condiii de plat avanta3oase ne permit s solicitm comen)ile 9vs.- cu convin5erea +erm c le vom satis+ace. Acordndu4ne nou comen)ile dumneavoastr- vei avea avanta3ul de a +i n relaii cu productorii- ale cror produse sunt cel mai bine situate att sub raportul calitii- ct i sub raportul moderaiei preurilor. 7n sperana c vei binevoi s ne onorai cu corespondena dumneavoastr- ru5m s primii urrile noastre cele mai bune.

Scrisoare
proprietarului.

circular

pentru

anuna

sc1imbarea

''

Stimai domni F Stimate doamneA dori s v aduc la cunotin c- ncepnd cu 1 octombrie curent- urmea) s preiau conducerea a+acerilor domnuluipatronul meu actual- al crui colaborator sunt din 0de ani1. Qin s v asi5ur de dorina mea de a continua bunele relaii cu dumneavoastr- precum i de +aptul c toate e+orturile mele vor +i ndreptate ctre pstrarea bunei ima5ini de care se bucur +irma noastr n pre)ent. =u cele mai sincere salutri...

6irculara pentru anunarea numirii unui repre'entant %n str in tate 9omnilor-

Avem plcerea s v in+ormm c- n vederea de)voltrii de mai departe a relaiilor comerciale cu partenerii romni- am 2otrt s acordm repre)entan e*clusiv pentru comerul nostru +irmei- al crei sediu social se a+l la =2iinu- str.tel.... ,rin intermediul acestei +irme- vei putea obine toate in+ormaiile- att n ceea ce privete preul- ct i calitatea produselor noastre. 9esc2iderea acestei a5enii va +acilita e*ecutarea comen)ilor 9vs. i va nltura orice ntr)ieri n livrare. Asi5urndu4v de atenia pe care a5entul nostru o va acorda e*ecutrii comen)ilor 9vs.- v ru5m s acceptai

Anunarea sc1imb rii sediului social al *irmei 9omnilor-

Avem onoarea de a v in+orma c- ncepnd cu 0data de1 birourile noastre vor +i trans+erate la adresa de mai 3os@ ...................... ............................................................................................................... ; ru5m ca- pe viitor- s trimitei pe aceast adres comen)ile cu care vei avea plcerea s ne onorai. ; asi5urm de 5ri3a i atenia deosebit pe care le vom acorda comen)ilor dumneavoastr i v ru5m s acceptai

'"

:%2% Anun&uri
9up cum am menionat- alocarea resurselor +inanciare i umane de ctre +irmele mici- speciali)ate n servicii de comunicare publiceste di+icil. 7n cele mai dese ca)uri- acestea- n a+ar de scrisorile publicitare- +olosesc cea mai simpl +orm de relaii cu publicul ? anunul. Acesta poate avea un impact e+icient asupra publicului- dac este ntocmit adecvat- lucru care nu este c2iar att de uor. 7nsui Oemin5RaS spunea c =a scrie de reclame creatoare este mai di*icil dec3t a scrie romane?. 9ac anunul este e*a5erata5ramat- ili)ibil- publicul nu4i va da nici o atenie. Scopul anunului este de a stimula vn)rile. ,entru a a3un5e la aceasta- el trebuie s tre)easc involuntar atenia- interesul clientului potenial- adic s +ie luat n seam. 9oar dac anunul va +i interesant i credibil va putea convin5e clientul. E*ist cteva re5uli simple- dar utile pentru redactarea anunurilor@ (n anun trebuie s +ie atractiv- e*citant- plcut- a+ectiv. ,entru evideniere imediat- trebuie s aib un imbold vi)ual- o ima5ine ori5inal- ieit din comun- care s contraste)e cu alt coninut. Bitlul poate +i ocant- alctuit dintr4un slo5an sau o replic ori5inal. =ele mai multe anunuri ncep cu un ton autocraticsec- u)at- ceea ce nu mai atra5e oc2iul publicului. 9e e*emplu@ =S...5. H #inde (i li#rea' din stocH?- =;niunea "conomi(tilor # in#it laH?. 7n sc2imb- un titlu n care se ntreab ceva direct sau promite ceva ocant nu va +i i5noratmai ales cnd este vorba de bani- 2ran- sntate- tineree+rumusee- con+ort- reali)ri n a+aceri etc. 9e e*emplu C =Adio- durere^?- =Adio- s r cie?- =;n b nu- un pic de noroc (i te *aci bo)at pe loc^?- =63(ti) tu milionul^?- =:rei s c3(ti)i 500000E?- =Tineree * r b tr3nee^?- =Tabla secolului? etc. Se )ice c- dac ai de +cut un te*t n trei )ilelucrea) dou la titlu i una la coninut. E bine ca te*tul s aib un stil +amiliar- i simplu- pe nelesul tuturor. Aceasta nseamn c va prevala adresarea =Tu? i nu =,#s.?- iar slo5anele vor +i simple i apropiate publicului-

'$

evitndu4se cuvintele academice- te2nice i termenii necunoscui. E necesar s se o+ere dove)i i probe- ceea ce nseamn ci+re i nume reale i nu ine*istente- cci ele pot +i veri+icate. 8imba3ul trebuie s +ie adecvat- precis- adic lipsit de ec2ivocuri i de cali+icative va5i ce sunt n detrimentul credibilitii cititorului. Du trebuie s +ie pre)ente cuvinte i sinta5me de 5enul@ .mult/- .puin/- .rar/- .des/- .preuri mai mici/- .calitate ma*im/- .reducere mare/- cci ele nu e*prim precis i clar ceea ce dorete clientul- ci numai l irit. <roniile i sarcasmele vor +i evitate. Sinta5mele de 5enul@ =m nu(i din piele de dam ?- =#indem )a'ometre?- =&entru mont ri %n mas se *ac reduceri?- =Ir3n' de #ac proasp t ?- =5apte de #ac )ras - 25_? sunt comice i alo5ice. 0E*ist oare i vreun redactorAC1 Be*tul se scrie concis- cci clientul nu este interesat de te2nolo5ia produsului- ci de avanta3ele obinute de la produsde e+icacitatea lui i de un pre convenabil.

? Pro0leme su!use discu&iei


1. ,rin ce se deosebesc scrisorile circulare de alte tipuri de scrisori de a+aceriA 2. =u ce scop se scriu scrisorile circulareA #. =redei c scrisorile circulare de a+aceri ar putea substitui o campanie publicitar prin e+icacitatea lorA . =are este di+erena dintre o scrisoare circular adresat unei persoane concrete i o circular +r destinatarA

+losar tematic
6arochinrie- maroc1in rii ? 0Aici1 /% Atelier sau ma5a)in unde se lucrea) sau se vnd obiecte din maroc2in 0piele de capr sau- rar- de oaie sau de viel- tbcit ve5etal- pentru a cpta lustru

"&

i +ineeE cordovan1. 2% 6biecte +cute din maroc2in 0sau din orice +el de piele1. 9in +r. maroFuinerie. reprezentan- repre'entane ? 6r5an care repre)int n alt ar interesele rii sale n domeniul economic- politic etc. 07n sinta5mele1 .epre'entan naional J or5an de stat constituit din totalitatea deputailor. .epre'entan comercial J or5an al unui stat- al unei companii- societi comerciale care l F o repre)int n relaiile comerciale cu alte state. ? 9in 5erm. ReprHsentanz. sold- solduri ? /% 9i+eren ntre totalul sumelor nscrise n debitul aceluiai cont. 2% Rest de plat la lic2idarea unei obli5aii i totalul sumelor nscrise n creditul acelui cont. 5% 0Aici1. Mar+ rmas nevndut 0i care se des+ace cu pre redus1. 7n e*presia@ : in#it m la des*acerea soldurilor. ? 9in +r. solde.

E9erci&ii 1i situa&ii de ca8


1. =itii atent circulara de mai 3os. <denti+icai i comentai 5reelile care au +ost comise la redactarea ei. 9e ce re5uli n4a inut cont emitentul la ntocmirea eiA =orectai te*tul. Stimai domni^ A(a cum (tii cu toii- ser#iciul nostru de acti#it i *uncionea' de aproape un an. ,in p cate- %ns muli dintre noi %nc mai cad %n )re(eala de a trimite comen'i direct *urni'orului. 2mi dau seama c3t e de )reu s renuni la un obicei at3t de #ec1i- dar sunt si)ur c #ei %nele)e c unul dintre moti#ele de a a#ea un ac1i'itor este acela de a permite societ ii s se apro#i'ione'e la cel mai mic pre posibil. " treaba ac1i'itorului s ne)ocie'e pentru societate. ,ac plasai direct comen'ile- %l %mpiedicai s 9(i *ac slu$ba (i s9ar putea s pl tii mai mult dec3t este necesar (i s c1eltuii o parte din timpul destinat propriei ,#s. acti#it i. ,e alt*el- #ina #a *i numai a ,#s. 6onte' deci pe ,#s. s re'istai tentaiei de a *ace comen'i direct (i s apelai pe #iitor la ser#iciul de ac1i'iii. 6u respect-

"1

2. Redactai o circular intern n care patronul anun deci)ia de a plti salariile prin trans+er n contul +iecrui salariat. <ndicai motivul deci)iei i solicitarea de a completa un +ormular adresat bncii corespun)toare. #. Redactai cte o scrisoare pentru scenariile de mai 3os@ a8 2ntr9o circular - un *abricant %i in*ormea' pe clienii s i despre participarea sa la un salon internaional de electronic desc1is publicului lar). b8 ;n librar o*er preuri promoionale interesante clientelei sale. c8 ;n ma)a'in de #3n' ri prin coresponden %i in*ormea' pe clienii s i despre a#anta$ele comen'ilor prin mi$loace electronice. d8 O *irm de comen'i %(i sc1imb adresa (i propune clientelei o #i'it la noul sediu cu oca'ia unei 'ile a u(ilor desc1ise. e8 ;n *abricant de panto*i laud meritele modelelor sale. . Redactai o circular cu obiectul@ . +n#itaie la des*acerea soldurilor/. %. Situaie@ .2n urma cre(terii preului la materia prim (i a cre(terii salariului (i a impo'itelor- patronul este obli)at s ma$ore'e tari*ele cu 10_?. Adresai o circular clienilor 9vs. e*primndu4v re5retulvi)avi de aceasta. !. Redactai o circular n care un ma5a)in i anun clienii poteniali c +ace reduceri considerabile la produsele cosmetice.

"2

CAPI,O- - ( CEREREA DE O6ER, ;%/% Clasi$icarea 1i $unc&ia cererilor de o$ert*


Stabilirea relaiilor cu partenerii se poate +ace prin numeroase modaliti@ coresponden- a5eni economici- intermediari sau contacte directe. :iecare dintre aceste metode pre)int avanta3e i de)avanta3edar- n 5eneral- se consider c cele mai bune re)ultate se pot obine prin contactul direct@ prin intermediul a5enilor economici- a intermediarilorE or5ani)area de e*po)iii i tr5uri- ntlniri nemi3locite ale partenerilor de +irme etc. 7n ca)ul +olosirii contactelor prin coresponden- un rol important l dein cererile de o+ert i o+ertele de produse sau servicii. Sistemul cererilor de o+ert este +oarte rspndit n relaiile de comer 4 att n interiorul rii- ct i n e*teriorul ei. Acest tip de scrisoare- adresat unor poteniali +urni)oridesc2ide calea pentru nc2eierea de tran)acii. 7nainte de a nc2eia un contract- unitatea economic i ntocmete o documentaie amplcare s permit ale5erea +urni)orului- pe de o parte- n +uncie de necesitile solicitantului i- pe de alt parte- n +uncie de disponibilitile o+ertantului- care in de calitatea bunurilor i a serviciilor o+erite- de preurile i condiiile de plat- de termenele de livrare etc. =oninutul i +orma cererii de o+ert di+er n +uncie de produsul- serviciul care +ace obiectul acesteia- precum i de particularitile se5mentului de pia. Ast+el- obiectele cererilor de o+erte se pot re+eri la@ in+ormaii 5enerale asupra produselor@ eantioane- prospecte+oto5ra+ii- sc2ie etc.E condiii 5enerale de livrare a produselor sau de prestare a serviciilorE condiii speciale de livrare a produsuluiE livrarea produsului- n situaia n care importatorul are ur5ent nevoie de mar+.

"#

,rincipala +uncie a cererii de o+ert rmne a +i ns cea de iniiere a tratativelor cu partenerii n vederea nc2eierii unor tran)acii comerciale. ;i)avi de obiectul lor- cererile de o+ert pot +i clasi+icate corespun)tor@ 1. 6ererea de o*ert )eneral - care are +uncia de in+ormare asupra serviciilor sau produselor ce urmea) a +i procurate. 7n ea se solicit in+ormaii 5enerale asupra preurilor- reducerilor de precalitii produselor- condiiilor i modului de livrare etc. 9e e*empluun or5an al administraiei publice solicit unei uniti productoare de mobilier in+ormaii asupra mobilierului de birou 0caliti- culoripreuri- termene de livrare- reduceri1- cu scopul de a selecta mobilierul adecvat. 6 ast+el de cerere 0cu acelai coninut1- +iind e*pediat mai multor +urni)ori- are +uncia de sonda3 asupra +urni)orilor i scopul de a selecta cel mai convenabil partener. 9e e*emplu@ aceeai cerere de o+ert este adresat mai multor productori de nclminte 0+abricilor .Torile/- .:loare/- .Bocuor/1- cu obiectivul de a selecta cele mai bune modele de nclminte- la cel mai convenabil pre- n termenele cele mai scurte- la un rabat acceptabil etc. 2. 6ererea de o*ert special este adresat unui sin5ur bene+iciar i are +uncia de a solicita in+ormaii concrete despre un anumit produs@ caracteristici de calitate- volum- pre- termene de livrare- mod de ambalare- condiii de transport etc. Scopul oricrui solicitant este ca- prin aceast scrisoare- s obin in+ormaiile- documentele necesare sau c2iar produsul- ntr4un termen ct mai scurt.

;%2% Princi!ii de redactare a con&inutului cererii de


o$ert*
,entru ca s4i atin5 scopul scontat- cererea trebuie redactat con+orm re5ulilor@ Bratarea scrisorii trebuie s se caracteri)e)e prin conci)iepreci)ndu4se condiiile solicitate de +urni)or- iar +ra)a de nc2eiere ? s invite destinatarul s acione)e +oarte rapid. (na din calitile indispensabile ale scrisorii de solicitare de in+ormaii este claritatea- alt+el ea nu va avea e+ectul dorit.

"

Gene+iciarul nu trebuie s se ba)e)e pe +aptul c destinatarul va nele5e involuntar amnuntele solicitrii. 9ac solicitantul dorete s i se trimit mai multe materiale documentare sau unele in+ormaii- e binevenit ca ele s +ie trecute ntr4o list separat prin numerotare. Aceasta l va a3uta pe corespondent s vad imediat ce se vrea de la el i- n plus- s bi+e)e +iecare in+ormaie pe list. =nd se solicit in+ormaii despre preuri- caliti ale produselor- sau despre condiii de plat- de livrare- important este ca ntrebrile s +ie +ormulate clar i s se preci)e)e numrul de re+erin indicat de +urni)or i descrierea e*act a obiectului. 8a solicitarea unei ntrevederi- este important s se dea su+iciente detalii- mai ales dac destinatarii sunt persoane importante i +oarte ocupate@ solicitantul trebuie s4i lase ct mai mult libertate n ale5erea datei i a orei de ntrevedere. 7n acest conte*t- tonul de+erent trebuie s prevale)e n scrisoare i anume@ s se utili)e)e +ormule de politee simple@ =Stimate 7 8 domnuleAdoamn H?- cu e*cepia situaiei n care interlocutorul se a+l la un +oarte nalt nivel ierar2ic 7,istinse ,omnule ZH- "xcelena :oastr - ,omnule 4inistru etc.1. Du este recomandabil +olosirea apelativului =,ra) ?- dect n ca)ul n care interlocutorul e un prieten +oarte apropiat. 7n cadrul te*tului scrisorii- para5ra+ele trebuie s +ie distincte5rupate pe capitole- delimitate spaial. :ra)ele i +ormulrile s +ie scurte- s conin o sin5ur idee- pentru a +i uor de sesi)at. S se evite- pe ct e posibil- nceperea scrisorii cu +ormularea .noi/evideniindu4se cuvntul =,umnea#oastr ?- ceea ce denot respectul pentru interlocutor. Sunt binevenite +ormulele cu verbul la modul condiional@ =ne9ai putea o*eri?- =ai *i amabili? etc. Du se recomand s +ie +olosite aceleai cliee ri5ide pentru unul i acelai interlocutor. Scrisoarea risc s devin inconsistent. =onceperea scrisorii trebuie s indice +aptul c- prin cererea de o+ert- solicitantul se in+ormea) doar- +r a se an5a3a n a+acerea propriu4)is. 6 cerere de o+ert- +ie ea 5eneral 0circular1- prin care se solicit prospecte- mostre- liste de preuri- sau indicaii privind

"%

condiiile de livrare i plat- +ie special- prin care se solicit mr+uriFservicii concrete- trebuie s aib o anumit structur- care s cuprind urmtoarele aspecte@ ? speci+icarea 0n introducere1 a sursei de obinere a adresei destinataruluiE ? motivulFobiectul cererii de o+ertE ? descrierea e*act a mr+ii solicitateFserviciului solicitat- cu ane*area sc2ielor- desenelor etc.E ? indicarea cantitii i a calitii dorite- acestea +iind +actori importani n stabilirea preului i- eventual- a rabatuluiFremi)ei- a termenului de livrare dorit- precum i a condiiilor de livrare i de plat convenabileE ? re+erine despre propria +irm- n ca)ul n care este vorba de un prim4contractE ? e*primarea- n nc2eiere- a speranei de a primi o o+ert avanta3oas.

;%5% 6ormul*ri) e9!resii utili8ate la 3ntocmirea cererilor


de o$ert*
9at +iind marea diversitate a cererilor de o+ert- n cele ce urmea)- pre)entm diverse +ormule ce in de structura coninutului unei atare scrisori@ (ormule de introducere 2n re#istaH am citit anunul ,#s. H ,e la domnulH am a*lat c ,#s. produceiH 2n timpul unei #i'ite la expo'iia dinH am # 'utH Firma ,#s. ne9a *ost recomandat de c tre *irmaH- cu care suntem %n relaii de a*aceri de muli ani. FirmaH dinH ne9a indicat numele ,#s. ca unic repre'entant pentruH ,ator m adresa ,#s. domnuluiHA*irmeiH 6a unul din cei mai buni importatori de produse electronice dinH ,up cum am a*lat- suntei produc tori deH (i dorim s (tim dac ne putei li#raH

"!

+ntenion m o reor)ani'are a seciei noastre de H (i

solicit m de la mai muli *urni'ori- pentru %nceput- in*ormaii %n #ederea compar rii preurilor (i a condiiilor de #3n'are. Suntem speciali'ai %n #3n'area deH (i c ut m un *urni'or de %ncredere. Suntem interesai %n ac1i'iionareaAimportul de minicomputere (i #9am *i %ndatorai dac ne9ai in*ormadeocamdat - asupra produselor ...- cu detalii despre sistemul ,#s. de #3n'are. :9a( r m3ne %ndatorat- dac mi9ai *ace cunoscutH A#em pl cerea ca s ne *urni'ai in*ormaii pri#indH : ru) m s ne in*ormaiH : ru) m s ne trimiteiH 6on*irm m primirea distinsei ,#s. corespondene dinH Am luat cuno(tin de H Fiind %n posesia scrisorii ,#s. dinHAst 'i #9am tele*onatC =H?- ceea ce con*irm prin pre'enta. Am cititA am a*lat cu interes anunul ,#s. din re#istaA 'iarulA H (i9am dori s # %ntreb m dac H A*l3nd c ,#s. exportaiAimportaiHAm a*lat despre licitaia or)ani'at de ,#s. H @e9ar interesa produsele ,#s. de arti'anat- care au *ost pre'entate la recentul t3r) dinH 2n urma con#orbirii noastre cu repre'entantul ,#s. %n sala expo'iiei din 61i(in uHSuntem %n c utarea unor scaune pliante pentru care se conturea' o cerere tot mai mare.

(ormule referitoare la obiectul cererii de ofert a% Calitate : ru) m s *acei o propunere de pre pentru li#rarea deH- de calitate H AmedieA de cea mai bun calitate. 5u m %n considerare numai modelele de ultim or - care pot satis*ace cerinele unei clientele preioase. Am dori in*ormaii precise pri#ind calitatea produselorA articolelorAm r*ii.

"'

4ar*a trebuie s

corespund dup )reutate- m rime (i nuan mostrei anexate. : ru) m s inei cont de *aptul c accept m numai produseAarticole de cea mai bun calitate. 6u c3te#a luni %n urm - ne9ai li#ratH (i am dori s (tim dac mai a#ei %n stoc m r*uri de aceea(i calitate. : ru) m s ne comunicai dac sur#in modi*ic ri %n calitatea produselor d#s. ,orim s a*l m dac putem con*ecionaAproduce H dup proiectul anexat. ,ac da- comunicai9ne date exacteH ,orim s # comunic m c *irma comerciali'ea' numai m r*uri de calitate- cu )aranie pe termen lun). Suntem interesai s import m H (i- din acest moti#- # ru) m s ne punei la dispo'iie- c3t mai cur3nd posibil- o o*ert care s conin caracteristici te1nice (i de calitate ale m r*ii. A#em ne#oie deH buc i deH- a c ror calitate trebuie s corespund e(antionului al turat.

b% 6ostre . eantioane . documente . prospecte : ru) m s ne trimitei un catalo) de mostre. @e9ar interesa mostrele m r*urilor pe care le a#ei %n stoc. : ru) m s ne trimitei mostre de di*erite calit i ale m r*urilor li#rateA ale articolelor sus9menionate. : ru) m s ne trimitei mostre ale articolelorH cu dimensiunileH- precum (i o propunere de pre pentru cantit ile de 5000- 1000 (i 2000 de buc i. 6omunicai9 ne- # ru) m- termenele (i condiiile de li#rare (i de plat . 2n dorina de a # adresa comen'ile noastre- # ru) m s ne trimitei e(antioane deH- precum (i cel mai sc 'ut pre al acestor m r*uri. : ru) m s ne trimitei e(antioanele produselor ,#s. ,ac #om ) si articolele care s ne con#in) - # #om adresa imediat o comand de prob . : ru) m s ne trimiteiAs ne anexai o in*ormaie complet - catalo)ul ,#s.Amodul de %ntrebuinare A de

""

punere %n *unciune alH A prospecte- sc1ie- deseneA e(antioane dinH c% Cantitate ? A#em un necesar anual de cel puinHtone. 2n orice ca'a#em ne#oie deH%n di*erite )ranulaii. ,eosebit de important pentru noi este s putem solicita li#r ri pariale la inter#al scurt- adic %n decurs de 14 'ile. ? @ecesarul nostru 'ilnic acum este de circaH c1intale Abaloturi Al 'iAsaciAbuc i etc. : ru) m s ne comunicai cantitatea minim li#rabil pro comand . ? : ru) m s ne comunicai dac putei s ne li#rai lunar cantit i mari. ? 2n perioada urm toare- #om a#ea ne#oie de cantit i considerabile din acest produsA din articolele menionate mai sus (i dorim s (tim dac putem conta pe li#r ri la inter#ale re)ulate. ? :rei s *ii at3t de amabili (i s ne indicai dimensiunile exacte (i )reutatea produsuluiAarticolului ,#s. d% 're# Rabat# Condiii de plat : ru) m s ne comunicai ultimul ,#s. pre pentruH &utei conta pe comen'i re)ulateApe comen'i de cel puinH pe an- %n ca'ul %n care preurile ,#s. sunt competiti#e (i condiiile indicate satis* c toare. ,eoarece au *ost *ixate limite de pre stricte- a(tept m un pre *oarte ri)uros calculat. @e a(tept m la o concuren se#er %n bran(a noastr (i de aceea # ru) m s calculai ur)ent preul cu mare exactitate- acord3ndu9ne comisionul promis de 10_. &reul ,#s. #a in*luena mult deci'ia noastr . A#em un necesar de 5000 corpuri electrice de %nc l'it (i am dori s obinem preul ,#s. cel mai sc 'ut pentru aceast cantitate. : ru) m s ne pre'entai ni#elurile ,#s. de pre pentruH cu speci*icaiile urm toareH

"$

Suntem interesai s ne)ociem preul m r*urilor din care :

ne9ai trimis un e(antion s pt m3na trecut . ru) m s ne preci'ai ultimele ,#s. preuri pentru urm toareleCH ,ac #om considera con#enabile preul (i calitatea m r*urilor ,#s.- # #om %ncredina toate comen'ile noastre. : ru) m s ne *acei cunoscut preul ,#s. curentindic3ndu9ne data la care ai putea s ne li#rai m r*urile. : ru) m s indicai preurile ,#s. minime cu rabat pentru cantitateaH : ru) m s ne indicai %n o*erta ,#s. *iecare articol %n mod distinct- a(a %nc3t s cunoa(tem #aloarea *iec ruia. &reurile indicate ar *i bine s cuprind Ainclud ambala$ul (i li#rarea *ranco9depo'itul nostru A pe adresa menionat mai sus. : ru) m s calculai preurile ,#s. *ranco9*rontier 4oldo#aH : ru) m s *acei o e#aluare a num rului de conteinere necesare (i- cu aproximaie- a c1eltuielilor de ambala$. : ru) m s comunicai %n ce condiii se %nc1eie %n mod obi(nuit 7u'ual8 a*aceri %n ara ,#s. &lata se e*ectuea' con*orm condiiilor %n care %nc1eiai %n mod curentAu'ual a*aceri. 2n ca'ul %n care ne #om decide s depunem comandaplata se #a e*ectua contra documente. 2ntruc3t presupunem o cerere masi# pentru aceast )am de produse- #9am solicita condiii speciale. ,eoarece dorim s obinem un de#er considerabilsper m c ne #ei o*eri o remi' corespun' toareH ,ac preurile o*erite de ,#s. pentruH le #om considera con#enabileH,orim s ne)ociem preul m r*urilor din care ne9ai trimis o mostr H 2n ultim instan - costurile #or in*luena considerabil deci'ia noastr - de aceea am dori %n mod deosebit s ne dai o idee aproximati# despre c3t ar putea *i ele.

$&

&reul #a trebui s

*ie calculat FOI Odesa- inclu'3nd ambala$ul pentru export. @e a(tept m la o concuren realmente acerb pentru acest contract- a(a c # ru) m s calculai preul cu mare atenie- lu3nd %n considerare (i comisionul nostru de 3_ (i remi'a noastr . &reurile trebuie s *ie 6.+.F. @e9ar interesa dac ai putea estima un de#i' pentru a e*ectua aceast lucrare. e@ Iivrare# Jermen de livrare ? 63t de repede ne putei li#raH- de aceea(i m rime (i calitate cu mostra anexat E ? : ru) m s ne comunicai cele mai mici preuricalculate FOI- precum condiiile de %nc1eiere a a*acerilor- indic3ndu9ne data cea mai apropiat la care se poate e*ectua li#rarea. ? : ru) m s ne comunicai dac ai putea li#ra %n termen de patru s pt m3ni de la primirea comen'ii. ? Am dori s (tim dac putei s ne )arantai li#rarea p3n la 4 octombrieA %n decurs de (ase s pt m3ni. ? A#em ne#oie de mar* %nainte de 1 maiA cel t3r'iu p3n la data de 22 mai. ? Suntem interesai s cunoa(tem termenele ,#s. de li#rare pentruH- la preul de circa HleiAbucata. $@ Iivrare de prob# *ugestii pentru afaceri viitoare @e9ar interesa s primim de la ,#s. o li#rare de prob . : ru) m s ne comunicai dac este posibil A s ne trimitei o li#rare de prob . : ru) m s ne comunicai dac scontul u'ual este #alabil (i pentru o li#rare de prob . ,ac li#rarea de prob ne #a satis*ace pe deplin- putei conta %n #iitor pe comen'i %nsemnate. ,e re)ul - nu *acem comen'i dec3t dup primirea unei li#r ri de prob .

$1

,ac

m r*urileAmostrele ,#s. corespund clientelei noastre- suntem )ata s remitem comen'i mai mari. ,ac preul (i calitatea pre'entat prin e(antioane r spund necesit ilor noastre- putei conta- din partea noastr - pe comen'i cu caracter de prob . 2n ca'ul %n care calitatea m r*urilor corespunde a(tept rilor noastre- putei conta pe relaii de a*aceri de lun) durat cu *irma noastr . ,ac preurile ,#s. sunt a#anta$oase- putei conta pe o des*acere bun pe piaaH- prin intermediul *irmei noastre. #@ Referine +n*ormaii despre *irma noastr putei obine de laH ,ac # remitem o comand - # #om indica (i re*erinele comerciale u'uale. ,ac dorii s obinei in*ormaii despre noi- adresai9 # H h% (ormule de ncheiere A(tept m cu interes o*erta ,#s. ,eoarece clientela noastr este %n a(teptarea o*ertei- #9 am *i recunosc tori- dac ne9ai r spunde imediat. : ru) m s comunicai- prin curierul de retur- dac suntei interesai de asemenea comand . Am dori s primim o*erta ,#s. prin telex9*ax. : ru) m s ne trimitei catalo)ul cu po(ta aerian (i nu cu cea obi(nuit . 4ulte mulumiri. :ormulele de mai sus sunt nite cliee- care- +iind memoratersar prompt n mintea celui care redactea) o atare scrisoaredevenind ca o amprent a te*telor de acest 5en. 9e aceea unele din ele pot +i evitate- pentru a +i 5sit o e*presie convenional- care s4ar potrivi la per+ecie cu intenia emitentului. Scrisoarea poate +i nceput cu ar5umente- e*primndu4le ct mai clar i mai concis posibil- urmate de indicaia clar asupra a ceea ce ar dori solicitantul de la o+ertant. 9e e*emplu@

$2

Suntem o *irm importatoare an)ro- cu muli clieni %n toat Firma import

ara- at3t %n comerul an)ro- c3t (i %n cel cu am nuntul. (i distribuie o )am lar) de ec1ipament 1idraulic pentru industria din ara noastr . Am %nceput redecorarea unei s li de consiliu pentru un client (i am dori s ne spunei la c3t exprimai preul unui pla*on =AYusticon?- in3nd cont c %nc perea are 10 pe 7 m. &lanul al turat # #a da o idee mai clar despre supra*aa de care este #orbaH : transmitem separat o pies de oel care ne este necesar %n cantit i de circa 10000 de buc i pe lun . Suntei buni s ne comunicai preul la care estimai c ne9ai putea apro#i'iona cu asemenea piese- %n mod re)ulat- aproximati# %n cantit ile menionateEH +ntenion m s ne computeri' m ser#iciul de contabilitate (i am dori s ne trimitei unele in*ormaii preliminare despre computerele din seria 200- %mpreun cu am nunte asupra sistemului ,umnea#oastr de %nc1iriereA#3n'areH Firma noastr %ncearc s obin in*ormaii despre H (i credem c ser#iciul ,umnea#oastr de documentare ne9ar *i de mare *olos %n aceast problem . F sii al turat o sc1i a unei mici anexe pe care #rem s9o construim (i pentru care de$a a#em permisiunea de a %ntocmi planurile. Ad u) m (i lista materialelor pe care dorim s le *olosim. Ai putea s ne transmitei de#i'ul pe care l9ai estima pentru a e*ectua aceast lucrareEH

6odele de cereri de ofert


Re+.@ 7nformaii, documentaie pentru maini de cusut

Stimate domnule-

$#

7n calitate de +abricani de articole de mbrcminte pentru +emei i ca unii dintre liderii de pe piaa intern- avem intenia ca- n viitorul apropiat- s ne nnoim parcul de maini de cusut .,+i++ #$12/ cu care ne4am dotat acum % ani. 9e trei ani produsele noastre sunt solicitate permanent pe piaa e*tern i de aceea ne vedem motivai s ne dublm capacitile de producie. =oncurena din ce n ce mai puternic pe piaa intern din domeniul te*tilelor ne obli5 n plus s rentabili)m la ma*imum operaiunile noastre. Dumai o moderni)are a mi3loacelor de producie ne va permite s rmnem n continuare competitivi. Ac2i)iionarea a 1&& pn la 12& de buci dintre cele mai noi modele de maini de cusut ale 9vs. ar +i- prin urmare- oportun. De putei trimite nentr)iat catalo5ul celei mai noi palete de maini- inclu)nd lista de preuri i datele e*acte re+eritoare la un posibil rabat- n +uncie de cantitate- la condiiile de livrare- 5aranie i ntreinere. =omunicai4ne- de asemenea- dac ar +i posibil s ne e+ectuai o livrare de prob. 7n ca)ul n care aceast livrare de prob ne va satis+ace- putei s contai pe o comand +erm din partea noastr. Ateptm cu interes o+erta 9vs. detaliat. =u salutri prieteneti-

Re+.@ Ceasuri de buctrie

Stimate domnule Suntem o +irm speciali)at n producerea mobilei de buctriebine situat pe piaa din Moldova. <ntenionm ca- la Br5ul de mobil de anul viitor- s introducem ca noutate- n sortimentul nostru- i ceasurile de buctrie. Estimm necesarul nostru anual la 2&&&& de buci. ; ru5m s ne propunei- n aceast privin- o o+ert detaliat 0catalo5- list de preuri- condiii de plat i de livrare1. Sperm ntr4o eventual colaborare.

=u salutri prieteneti-

Re+.@ Aparate electronice

Stimate domnule >Am citit anunul 9vs. n .Reclam/ din :irma noastr este speciali)at n import4e*port de aparate electronice audio i video de toate tipurile- dispunnd de o reea de distribuie n toat ara. ; ru5m s ne trimitei catalo5ul i noua 9vs. list de preuri. De interesea)- n special- televi)oarele pe care le producei. ; ru5m s ne dai in+ormaii detaliate despre ele- deoarece intenionm s le comandm ntr4un numr mare. Ru5m s ne indicai i termenele de livrare. 9ac dorii- v putei in+orma asupra +irmei noastre la Ganca =omercial FMoldovaO) care este dispus s v o+ere detalii despre noi. =u stim-

Re+.@ Cataloage

9omnule director=urnd ne vom muta ntr4un sediu i dorim s amena3m birourile cu mobilier n ntre5ime nou. 9eoarece vrem s avem tot timpul necesar pentru a putea 2otr ce ac2i)iii s +acem- ne4ar +i de mare +olos s ne trimitei cataloa5ele ntre5ii 5ame de mobilier de birou pe care l producei. Sperm s ne mutm n ane* la primvar- aa c am dori s dai toat atenia acestei c2estiuni. Ateptm rspunsul 9vs. ct mai curnd. 9irector-

Re+.@ Cataloage i eantioane

$%

Stimai domni; ru5m s avei amabilitatea de a ne e*pedia ultimul catalo5 sau eantioane privind esturile de bumbac produse de +abrica 9vs. 9eoarece avem ur5ent nevoie de aceste produse pentru per+ecionarea noii noastre colecii de roc2ii de var- sperm c ne vei rspunde n cel mai scurt timp. ; adresm mulumirile noastre anticipate. 9irector-

4 Pro0leme su!use discu&iei


1. 9intre +unciile cererilor de o+ert- pe care o considerai a +i 2. #. . %.
principalA 9e ceA =are sunt cerinele de care trebuie s se in cont la ntocmirea unei cereri de o+ertA Relevai deosebirile dintre cererea de o+ert 5eneral i cea special. Se tie c mai +recvent este cererea de o+ert pentru mr+uri sau servicii speci+icate. =e trebuie s cuprind coninutul unei ast+el de cereriA 9ac ai scrie o cerere de o+ert n care ai solicita un rabateventual tiind c vei +i re+u)at- cum ai proceda n continuare- pentru ca cererea 9vs. s +ie acceptatA

+losar tematic
Acerb- 4 - acerbi- 9e ? Decrutor- nverunat- aspru- a5resivcaustic- sarcastic. 6oncuren acerb . ? 9in +r. acerbe- lat. acerbus. balot- baloturi ? 0Aici1 ,ac2et mare de mr+uri sau de di+erite obiecte cu aceleai caracteristiciE le5tur mare de 2aine- de ru+e etc. 9in +r. ballot.

$!

bifa7a8- bi*e' ? A pune un mic semn 0n +orm de Hv/1 la anumite ci+re sau cuvinte dintr4un re5istru- dintr4o list etc.- spre a ti c au +ost veri+icate- controlate etc. ? 9in +r. biffer. bran- bran(e ? Ramur- specialitate- domeniu de activitate 0n meserii- ne5o etc.1. ? 9in +r. branche. brutto ? Kreutatea unei mr+i- inclusiv a ambala3ului eiE n total+r a scdea daraua 0dintr4o 5reutate1E +r a scdea impo)itele 0dintr4un venit1. 9in it. bruto. chintal- c1intale ? (nitate de msur pentru 5reuti- e5al cu 1&& U5. ? 9in +r. Fuintal. dever ? ;olumul vn)rilor de mr+uri pe o perioad dat 0e*primat n bani1. 6u de#er mare J 0despre ma5a)ine1 cu vn)are intens- cu a+luen mare de cumprtori. ? 9in tc. devir. deviz- de#i'e ? /% 0Aici1 Evaluare anticipat i amnunit a c2eltuielilor necesare pentru e*ecutarea unei lucrri proiectate. 2% 9ocument care pre)int detaliat c2eltuielile necesare e*ecutrii unei lucrri. 9in +r. deviz. devize ? 9ocumente cu titlu de credit i de plat 0cambii- cecuri etc.1 emise n valut strin- pe ba)a crora bene+iciarul obine o anumit cantitate de valut dintr4o alt arE mi3loc de plat n valut strin. 9in. +r. devises. eantion- e(antioane ? =antitate mic luat dintr4un produspentru a da posibilitatea s se e*amine)e +elul- calitatea sau valoarea produsuluiE prob- mostr. 9in +r. echantillon# franco ? <ndicaie prin care se menionea) c n pre sunt cuprinse i c2eltuielile de transport suportate de +urni)ori 0 4ar*a se li#rea' *ranco9depo'it *urni'or1. 9in it. franco. inconsistent- +, inconsisteni, +te ? =are este lipsit de consisten- de soliditate- +r trieE slab- moale. ? 9in +r. inconsistent% scaden- scadene ? Bermen la care trebuie +cut o platE la care trebuie restituit un mprumut. 9in it. scadenza tar- tare ? Kreuti nemarcate +olosite la cntrit pentru a compensa 5reutatea ambala3ului sau recipientului. 9in 5r. tara

Comentarii
Rabat, remiz, resturn#

$'

Aceste noiuni au aprut recent n activitatea comercial din Moldova. 7mprtind e*periena +rance)ilor- reducerile comerciale ar trebui s +ie catalo5ate n rabaturi, remize i resturnuri. 9e pild- rabatul a +ost neles ca parte a valorii cedate de vn)tor cumprtorului 0persoana 3uridic1- cu scopul acoperirii c2eltuielilor i asi5urrii rentabilitii. Doiunea operea) n s+era comerului. Rabatul- n sensul +rance) al cuvntului- repre)int reducerea practicat- n mod e*cepional- a preului de vn)are convenit anterior ntre +urni)or i client- inndu4se cont de unele de+ecte de calitate sau de necon+ormitatea dintre mar+a primit i cea solicitat- prev)ut n contract- sau de ac2i)iionarea produselor n volume mari# Remiza este un termen +olosit- mai ales- n practica de alimentaie public i repre)int un surplus adu5at la nota de plat n vederea constituirii unui +ond din remi'a de plat .destinat acoperirii salariilor personalului- perisabilitii la vesela din porelandin +aian- sticl etc./ 9impotriv- remiza, n terminolo5ia +rance)- repre)int o reducere practicat- n mod e*cepional- a preului curent de vn)areinndu4se cont de volumul vn)rilor sau de importana cumprtorului n clientela vn)torului. Resturnurile sunt reducerile de pre calculate asupra ansamblului operaiunilor e+ectuate cu acelai cumprtor pe o perioad determinat.

E9erci&ii 1i situa&ii de ca8


1. 7n ce situaii vei +olosi 0n cererile de o+ert1 termenii@ remiz, rabat, eantion, mostrA :ormai conte*te n care aceti termeni s +ie motivai. 2. 7n scrisoarea de mai 3os- s se 5seasc 5reelile de stil i de vocabular i s se +ac coreciile necesare@ =:9am *i *oarte recunosc tori- dac ne9ai putea li#ra detalii pri#itoare la li#rarea ambala$elor de sticle- l mpi (i recipiente

$"

pentru %mpac1etarea produselor alimentare- medicamentelor (i articolelor cosmetice. @e9am bucura- dac ne9ai comunica tari*ele cele mai reduse pentru cantit i *oarte mari. : ru) m s ne in*ormai- totodat care sunt condiiile ,umnea#oastr - %n c3t timp #ei putea li#ra (i ce reducere acordai pentru cantit i mari. : trimitem al turat lista m r*urilor de care a#em ne#oie. A#em ne#oie de cantit i mari (i # putem *ace comen'i apreciabile- dac ne con#in at3t calitatea- c3t (i preurile. A(tept m cu ner bdare r spunsul ,#s.? #. S se redacte)e o cerere de o+ert 5eneral i una special cu obiectul@ .&3n'a pentru capitonarea mobilei/. . S se redacte)e o cerere 5eneral- adresat unei ntreprinderi F +irme din Romnia cu unul din obiectele@ =:estimentaie de iarn C scurte cu blan natural (i arti*icial pentru b rbai (i de dam ?B =2nc l minte de iarn pentru copii?. %. S se redacte)e o cerere n care emitentul- re+erindu4se la reclama +urni)orului- solicit detalii suplimentare despre o+erta de le5ume i +ructe. !. S se ntocmeasc o scrisoare de solicitare de mr+uri cu unul din obiectele@ a8 4obilier pentru birouriB b8 6ostume pentru b rbai- m rimea 52- %n num r de 200 unit iB c8 4ere < 2 toneB d8 Ambala$e pentru le)ume (i *ructe 7l 'i de lemn- de mas plastic 8. '. S se redacte)e o cerere de prestri servicii cu obiectul@ .Amena$area (i redecorarea birourilor?. ". S se ntocmeasc o cerere de o+ert- cu un obiect la ale5ereutili)nd urmtorii termeniC remi' - rabat- mostr -

$$

e(antion- termen de li#rare- plat %n numerar- de#i'- stoc de produse ne*inisate- li#rare imediat - termen de executare . $. S se ntocmeasc cte o cerere de o+ert con+orm scenariilor@ a8 ;n instalator de s li de baie scrie unui produc tor de obiecte sanitare din .om3nia pentru a9(i mani*esta dorina de a cump ra produsele acestuia- %n #ederea distribuirii lor %n 4oldo#a. b8 ;n *urni'or de ec1ipament sporti#- dup #i'itarea unei expo'iii- %l roa) pe un produc tor s 9i trimit o o*ert detaliat de di*erite produse.

1&&

CAPI,O- - (I O6ER,A <%/% Considera&ii #enerale !rivind o$erta% Clasi$icarea


o$ertelor
O$erta) numit i scrisoare de vPn8*ri- repre)int propunerea pentru nc2eierea unei tran)acii care poate s porneasc din iniiativa o+ertantului sau s +ie un rspuns la o cerere de o+ert. ;n)area clasic- prin pot- repre)int avanta3ul de a pstra personali)area puternic- speci+ic vn)rilor directe- eliminnd "&V din consumul de timp necesar contractelor nemi3locite i permind acoperirea unei )one 5eo5ra+ice lar5i cu costuri mici. 7n plus- avanta3ul vn)rii prin intermediul o+ertei scrise const n +aptul c o+ertantul are timp s se 5ndeasc asupra modului de propunere a produsului. Evident c n o+erta scris lipsete posibilitatea de a urmri reacia auditoriului i deci de a a3usta din mers aciunea. Botodat- o o+ert 5eneral- adresat mai multor persoane- avnd caracter 5eneral- poate uneori s piard din impactul ma*im. 9e aici re)ult c o scrisoare de vn)ri nu poate +i e+icientdac autorul ei nu stpnete principiile de ba) ale pro+esiei de repre)entant comercial. 7n plus- la ntocmirea o+ertei trebuie s se in cont i de tipul eicci- de e*emplu- modul de tratare a unei o+erte nesolicitate di+er totui de cel al unei o+erte solicitate. E*aminate din mai multe puncte de vedere- o+ertele pot +i clasi+icate dup cum urmea)@ /% Din !unctul de vedere al ini&iativei) distin#em@ oferte nesolicitate $generale%, care au un coninut lar5re+erindu4se la mai multe produseFservicii i care se adresea) unor clienii nenominali)aiE oferte solicitate $de rspuns% - atunci cnd sunt precedate de cereri de o+ert sau n urma unei invitaii de o+ert ori ca urmare a unor anunuri publicitare.

1&1

2% Din !unctul de vedere al an#a'*rii- o+ertele pot +i@ ferme $anga4ate%- asupra crora vn)torul nu mai poate reveni- ele +iind obli5atorii pentru ambele pri. Acceptarea unei o+erte +erme conduce la nc2eierea unui contract de vn)are4cumprare ? modalitate de simpli+icare a +ormalitilor- cnd- n prealabil- discuiile dintre pri au +ost 0sunt1 de+initivateE cu termen- utili)ate mai ales n comer. 7n ba)a o+erteivn)torul se obli5 s pstre)e mar+a pentru clientul cruia i4a o+erit un anumit termen de opiune. 9ac bene+iciarul nu accept o+erta pn la data indicat- ea se consider re+u)atE facultative $fr obligaii% ? ;n)torul are posibilitatea de a accepta comanda transmis- de a nu o lua n considerare sau de a modi+ica o+erta iniial. 9e asemeneapoate o+eri aceeai partid de mr+uri mai multor clienie*ecutnd comanda celui care rspunde primul la o+ert. 9e obicei- la o o+ert * r obli)aii- tran)acia nu se consider per+ectat dect dup ce vn)torul a acceptat comanda. 5% Din !unctul de vedere al destinatarului) se eviden&ia8* @ oferte cu destinatar nominalizat- n care vn)torul se re+er la un produs sau produse- serviciuFservicii i la detalii solicitateE oferte generale sau circulare- cu destinatari nenominali)ai- poteniali. 9at +iind +aptul c o+erta poate deveni elementul esenial al unui contract- ea trebuie conceput cu atenie- redactat cu toat rspunderea- ntr4o +orm clar i precis. 6+erta conine- n 5eneral- urmtoarele pri constitutive@ denumirea e*act a mr+ii- eventual nsoit de toate indicaiile i datele caracteristiceE propunerea de eantioane- +oto5ra+ii- prospecte- cataloa5e i descrierea detaliat a mr+ii n limba rii respective sau ? dac aceasta nu este posibil ? ntr4o limb utili)at n comerul internaionalE

1&2

date re+eritoare la calitateE cantitatea ce poate +i livrat- 5reutatea- volumulE preul- cu meniunea corespun)toare- dac c2eltuielile de

transport i ambala3ul sunt incluse n pre i dac livrarea are loc *ranco9depo'it- *ranco9)ar sau *ranco9*rontier etc.E termenul de livrareE condiiile de plat@ cas1- #irament- acrediti#- incaso etc.B condiii de reduceri de pre@ rabat- remi)- scont etc.E preci)ri re+eritoare la locul de livrare- locul de e*ecutare a plii- la arbitra3- asi5urriE ambala3ul 0dac este ca)ul1E termenul de valabilitate a o+ertei.

Mai pot +i preci)ate i alte condiii- n +uncie de natura produsului sau a prestrii de servicii 0n +uncie de ca)1.

<%2% Princi!ii de redactare a o$ertelor


Boi cei care vnd produse sau servicii vor s4i pre)inte o+ertele mai deosebit de altele- n mod ori5inal i convin5tor. Substana o+ertei este- n principiu- aceeai- desi5ur- dar +orma i +elul n care este pre)entat trebuie s di+ere. ;a +i di+erit- ast+el- i +elul n care va +i privit de potenialii cumprtori i clieni. ,re)entm cteva principii de ba)- care- +iind respectate- ar putea pune n valoare e+iciena scrisorii de vn)ri@

B#<#:# 2talarea avanta4elor sau prioritilor


Adresarea personal ine- ce4i drept- de abordarea individualdar mai important este luarea n considerare a doleanelor individuale ale clienilor i intereselor destinatarului- precum i pre)entarea avanta3elor produselor propuse. 7nalta art a o+ertei individuale const n +ormularea de aa manier a scrisorii- nct aceasta s lase destinatarului impresia c o+ertantul are 5ri3- n primul rnd- de a soluiona problema persoanei creia i se adresea). Se tie@ clientul cumpr pentru c este nemulumit cu ce are sau pentru c dorete ceva ce nu are. El nu vrea- pur i simplu- un

1&#

automobil- ci con+ort- noutate- presti5iu sau utilitatea lui. 9eci potenialul client cumpr +oloasele produsului. :oloasele acestea sunt strns le5ate de necesitile +undamentale ale omului. Att doar c- n lumea contemporan- s4a ncetenit obiceiul de a spori n mod arti+icial aceste nevoi n aa +el- nct- n locul nevoii de adpost2ran- iubire i si5uran- avem acum .nevoie/ de ultimul model de main sau de un inel cu diamant. Botodat- anumite lucruri au devenit simboluri i satis+ac nevoi cu totul di+erite de ceea ce s4ar putea crede la prima vedere. :ie c sunt +undamentale- +ie c sunt cultivate cu 5ri3- pn la urm- toate aceste nevoi se reduc la interesul propriu. =lienii sunt interesai de ei nii- de +amiliile lori- evident- de avanta3ele pe care l poate o+eri produsul. 9rept urmare- o+erta trebuie s sublinie)e utilitatea- avanta'ul produsului sau al serviciului o+erit- n raportul cu acelai produsFaerviciu propus de un alt o+ertant.

B#<#<# (ormularea credibil


6+ertele stridente- de cele mai dese ori- tre)esc mai mult nencrederea dect ncrederea destinatarilor. ,romisiunile e*a5erate se lovesc de scepticism ? att de cel al partenerilor de a+aceri- ct i de cel al persoanelor particulare- crora li se adresea) o+erta. 6+ertele speciale- deosebite- unice sau e*clusive- . la cele mai reduse preuri- de calitatea cea mai %nalt /- nu prea reuesc s convin5 pe nimeni ? c2iar dac sunt promise premii sau tombole. 7n 5eneral- credibilitatea a avut tot mai mult de su+erit n toate domeniile vieii publice. Se lucrea) prea mult cu 3umtate de adevr- cu in+ormaii eronate- cu e*a5erri 5rase. E*a5errilea+irmaiile ne+ondate au ca e+ect citirea scrisorii de ctre destinatari cu o do) serioas de nencredere. Asemenea o+erte sun ast+el@ =Ast 'i # putem *ace o o*ert unic . &rodusul nostru H este ie*tin- * r concuren - a#3nd cea mai %nalt calitate (i o durabilitate extrem .? =Aceast noutate mondial era a(teptat de mult #reme de clienii dumnea#oastr H? =Stimate domnule Z.- ai *ost ales de computerul nostru ca unul din puinii clieni pre*ereniali din 4oldo#a. : putem o*eri a#anta$os doar ast 'iH ,ac *acei u' de o*erta

1&

noastr %n inter#al de o s pt m3n - # mai putem li#ra la preul pre*erenial de H? =&oate d#s.- mult stimat doamn - Hsuntei de$a c3(ti) toarea unuia din #aloroasele premii principale. @umele &".SOA@"5O. c3(ti) toare au *ost de$a extrase sub supra#e)1ere notarial . Acum trebuie doar s H ? Mult mai promitoare de succes sunt in+ormaiile adevrateveri+icabile i indicaiile asupra +oloaselor reale ale o+ertelor. B#<#?# Aplicarea stilului empatic Stilul empatic nu este tocmai nou- dar este nc prea puin +olosit. (n atare stil presupune o re5ndire substanial a corespondenei. Multora persoane le este di+icil s scrie i s4i +ormule)e 5ndurile din punctul de vedere al partenerului- atunci cnd pun accentul pe propriile interese sau vor s4i convin5 pe ceilali de avanta3ele o+ertei proprii. Acetia +olosesc- de re5ul+ormulri ntr4un stil e5ocentric@ =Ast 'i # putem o*eri- deosebit de a#anta$os- noul nostruHcare se remarc printr9o calitate excepional .? =Suntem cei mai buni produc tori ai con*eciilor de dam destinate petrecerii timpului liber. ,in clientela noastr *ac parte aproape toate ma)a'inele de con*ecii renumite. &rospectul anexat # in*ormea' despre stilul abordatele)ant (i modern- (i despre capacitatea noastr creatoare deosebit .? Adesea reacia destinatarului- la citirea unor asemenea o+erteeste@ .,estul de interesant ce se o*er aici- dar o*ertantul pare s *ie *oarte plin de sine.?E =4ult ')omot pentru nimicB pe moment nu m interesea' ?. =ititorii devin mai interesai- dac te*tul este +ormulat n stil empatic- +iind presrat cu =dumnea#oastr ? i =al dumnea#oastr ?n timp ce =eu? i =noi? vor apare doar pe ici pe colo. 9ac- n plus- li se mai indic i o problem a crei soluie repre)int un avanta3 deosebit pentru ei- atunci li se tre)ete interesul@

1&%

=6a produc tor deH *olosii desi)urH- deran$3ndu9# -

probabil- timpul lun) de prelucrare. 6u noul nostruH putei s 9l reducei cu circa o treime.? =,esi)ur c (i pentru dumnea#oastr timpul %nseamn bani. @u # %ntrebai- oare- c3teodat - ce se %nt3mpl cu preiosul dumnea#oastr timp (i cum l9ai putea *ructi*ica mai e*icientE Sistemul nostru Time9&lus *olosit de muli ani- de numero(i mana)eri- # poate a$uta (i pe dumnea#oastr s sc pai din capcana timpului.? =6a *irm notorie din domeniul #estimentaiei- suntei mereu %n c utarea a ceea ce repre'int noul %n mod pentru clientela dumnea#oastr - bine cunosc toare %n ceea ce pri#e(te calitatea (i bunul )ust. 5a noi ) sii- %n mod si)ur- o #arietate surprin' toare de articole de con*ecii pre*erate pentru petrecerea timpului liber. &e ba'a prospectului anexat- # putei con#in)e de capacitatea deosebit a prestaiei noastre.? Stilul empatic se reali)ea) i printr4o redactare corect- un aspect plcut i un ton cald- prietenos- nu distant i impersonal. Mai nti de toate- scrisoarea trebuie scris din punctul de vedere al corespondentului. E bine s se spun@ . : #a *ace pl cere s a*lai c dispunem de mar*a pe care o c utai/- dect /2mi *ace pl cere s # in*orme'H?. Multe scrisori de a+aceri +ac abu) de pronumele .eu/- .noi/- de parc autorul nu s4ar 5ndi dect la el nsui. Scrisoarea de o+ert trebuie s trate)e doar un sin5ur subiectc2iar dac e puin de spus n le5tur cu el. 6biceiul acesta uurea) clasarea- att pentru o+ertant- ct i pentru client. 7n unele birouri se pierd ore ntre5i cu cutarea unei scrisori- pentru a descoperi- pn la urm- c a +ost clasat n alt parte- din cau) c o+erta se re+er la dou subiecte di+erite. B#<#># 'romptitudinea, care presupune transmiterea operativ a unui rspuns oricrei cereri de o+ert- indi+erent dac acesta este po)itiv ori ne5ativ.

1&!

B#<#C# 'recizia i caracterul complet al rspunsului, de +aptcontribuie la reducerea timpului pentru nc2eierea unei a+aceri i la e*cluderea interpretrilor 5reite. B#<#B# 'ersistena- care const n in+ormarea permanent a clientului asupra produselor nou4aprute n nomenclatura vn)torului.

<%5% Structura o$ertei


7n po+ida e*istenei mai multor tipuri de o+erte- se poate totui contura o structur compo)iional a te*tului acestora- care se re5sete- n linii mari- n ma3oritatea scrisorilor. B#?#:# 7n paragraful introductiv se +ace re+erire la cererea de o+ert precedent sau la condiiile n care s4a obinut adresa destinatarului i se e*prim satis+acia de a stabiliFcontinua relaiile comerciale cu +irma respectiv. 7n ca)ul unei o+erte nesolicitatepara5ra+ul introductiv cuprinde motivarea e*pedierii o+ertei. Elementul compo)iional de ba) cuprinde o+erirea propriu4)is a unui produsFserviciu sau a unei 5ame sau clase ntre5i de produseFservicii i include@ a1 denumirea produsuluiE b1 cantitatea livrabilE c1 preul produsului o+eritd1 condiiile de livrareE e1 termenul de livrareE +1 condiiile de platE 51 5arania sau 3urisdicia etc. Elementul de noutate- din punct de vedere compo)iional +a de cererea de o+ert- l constituie paragraful cu caracter publicitar. El nu se atest n toate o+ertele- ns acolo unde este pre)ent- con+er te*tului o calitate n plus- tre)ind interesul celui cruia i este adresat. Acest para5ra+ cuprinde in+ormaii suplimentare re+eritoare la produseleFserviciile o+erite- la +irma +urni)oareFproductoare etc.

1&'

B#?#<# (ormula A#7#-#A# =2iar dac o+erta va respecta ntocmai aceast structur- ea poate s nu4i atin5 scopul- dac nu se va reali)a n con+ormitate cu +ormula A.<.9.A.- acronimul creia vine de la@ AtenieB +nteresB ,orin B Aciune. Alt+el spus- o bun scrisoare de vn)are trebuie@ 4 s cti5e atenia cititoruluiE 4 s4i tre)easc i s4i capte)e interesulE 4 s4i aprind dorina pentru ceea ce4i propune scrisoarea` 4 s4l ndemne la ac&iune n direcia su5erat de scrisoare. "tapa A ?Atenie@% :ra)a de nceput este cea mai important din toat scrisoarea- cci dac o+ertantul nu reuete s capte)e atenia cititorului- e+ortul sau va +i )adarnic. Scrisoarea va a3un5e la coul de 2rtii- laolalt cu alte scrisori circulare. =um poate +i antrenat clientulFpartenerul s citeasc scrisoareaA =u un apel la interesul lui personalE =u o tire de sen)aie de ultima or. ,entru aceasta- poate +i +olosit o +ra) obinuit de nceput saumai bine- un titlu cum ar +i@ =6um s sporii #3n' rile %n 200!?B =[i ,umnea#oastr # putei spori #3n' rile %nH?. ,entru un para5ra+ de nceput- ct mai captivant- e*ist mai multe soluii@ ? s se intre direct n subiect- artndu4se ce +oloase poate aduce produsul sau serviciul o+eritE ? s se spun esenialul@ ce vrea o+ertantul s +ac i ce avanta3e va obine clientulE ? s se aduc o noutate sen)aional despre o metod sau despre o te2nolo5ie de ultim orE

1&"

s i se o+ere clientului cteva in+ormaii utile n le5tur cu propria lui a+acere sau pro+esie. (neori- atenia unui cititor poate +i cti5at- pur i simplu- prin vivacitatea stilului i a personalitii o+ertantului- c2iar dac se i5nor cu de)involtur orice re5ul. Multe dintre cele mai reuite scrisori de vn)ri sunt de 5enul acesta. "tapa + 07nteres1. Este un para5ra+ scurt- care urmea)- +irescdup titlul de desc2idere sau dup primul para5ra+. Acesta trebuie s rspund concret i satis+ctor la ntrebrile cititorului@ =e este aceastaA =um i poate +i de +olosA 9e ce i4ar pierde timpul citind4oA <nteresul partenerilor poate +i tre)it i prin punerea abil a unor ntrebri su5estive- acetia +iind ast+el in+luenai s rspund sau s acione)e n modul dorit de cei ce ntreab. 9ar atenieC =ititorii nu trebuie s se simt constrni sau c2iar manipulai. Suprai +iind- ei ar putea- ast+el- reaciona n sens contrar celui prev)ut de ctre autorul scrisorii. ,ropo)iiile intero5ative ar putea suna ast+el@ ? .=a productor de +olosii i 9umneavoastrA/ ? .;4a deran3at i pe 9umneavoastr cu acest prile3 termenul de prelucrare a produselorA/ ? .Ticala@ timpul nseamn bani este valabil i pentru 9umneavoastrA/ ? .=a ma5a)in notoriu din domeniul vestimentaiei- cutai i dumneavoastr noutile modeiA/ =u alte cuvinte- al doilea para5ra+ trebuie s scoat n eviden imediat primul sau cel mai important avanta3 pe care l o+er produsul sau serviciul propus. Aceasta va tre)i interesul cititorului i va pre5ti calea para5ra+elor de stimulare a dorinei- adic .9/4ul din A<9A. "tapa , 0-orina1 ? include- de obicei- mai multe para5ra+ens- n po+ida acestui +apt- scrisoarea trebuie s rmn scurt i concis. ,uini oameni au rbdarea s urmreasc o scrisoare care continu i pe a doua pa5in.
?

1&$

Re5ula de aur pentru acest para5ra+ este sublinierea a#anta$ului pe care l aduce clientului produsulFserviciul@ ce nseamn produsul pentru el- pentru a+acerea lui- pentru +amilia sau viaa lui personal. =ititorul nu ntotdeauna crede doar cuvintelor. 9e aceea trebuie aduse dove)i- ar5umente. Alt+el spus- e necesar s +ie relevate principalele +oloase care pot +i o+erite i accentuate ct mai mult posibil. Momentul loviturii +inale este etapa care trebuie s4l mpin5 pe cititor la aciune- acea aciune pe care o dorete o+ertantul. Ea va depinde +oarte mult de modul n care va +i o+erit produsul. Du este necesar ca potenialul client neaprat s scrie un cec i s comande o cantitate anumit. S4ar putea ca propunerea o+ertantului s implice intervenia unuia dintre repre)entanii comerciali. 7n acest ca)aciunea cu pricina va +i solicitarea unei vi)ite a repre)entantului din partea o+ertantului. Sau s4ar putea ca destinatarul s cear o broursc2ie sau alte materiale tiprite. 7ns oricare ar +i aciunea dorit- o+ertantul trebuie s se asi5ure de promptitudinea rspunsului- pentru ca interesul solicitantului s nu se .rceasc/. 7n plus- clientul trebuie s +ie si5ur de unele avanta3e ale o+ertei. 9e aceea- la redactarea coninutului- este necesar s se evite- pe ct e posibil- +orma de condiional- pentru a4i su5era clientului preci)iasi5urana o+ertei 0n loc de .Am putea s # li#r m/- se +olosete .&utem s # li#r m?- .Suntem dispu(i s # li#r m?- =: li#r m imediat la dorinaA la solicitareaA la termenul indicat de d#s. etc./1. ,e ba)a considerentelor e*puse- v recomandm o list de cuvinte i e*presii +ormulate di+erit- dar avnd semni+icaii ec2ivalente@ Jermeni care trebuie evitai Jermeni recomandai c1eltuial 999999999999999999999999999999in#estiie pre9999999999999999999999999999999999999#aloare re#oluie9999999999999999999999999999999e#oluie sarcin 999999999999999999999999999999999responsabilitate * r risc9999999999999999999999999999999securitate caracteristici99999999999999999999999999a#anta$e eu999999999999999999999999999999999999999,#s.

11&

termen999999999999999999999999999999999data concureni99999999999999999999999999999con*rai a e'ita999999999999999999999999999999999a re*lecta trebuie999999999999999999999999999999999putei de'acord999999999999999999999999999999)re(it %neles nu #reau9999999999999999999999999999999a#em re'er#e p rere999999999999999999999999999999999experien inacceptabil99999999999999999999999999de re# 'ut 2vitai: *criei: 1. S nu a#ei nici o )ri$ B 1. &utei *i lini(titB 2. 2l putei deran$aB 2. : poate primiB 3. @u este ne#oie de nici o 3. A#ei toate )araniileB )aranie suplimentar B 4. Aceste preuri nu sunt 4. Aceste preuri sunt competiti#eB orientati#eB 5. @ici o problem B 5. Totul este %n re)ul B 6. @u mai este multB 6. "ste aproape )ataB 7. @u a#ei de alesB 7. "ste sin)ura posibilitateB !. @u este nici un pericolB !. "ste si)urB /. @u este scumpB /. &reul 7#aloare mic 8B 10. Acest produs nu are 10. Acest produs este sin)urul concuren B care permite s HB 11. F r nici un riscB 11. 2n deplin securitateB 12. ,up p rereaHB 12. "xperiena demonstrea' c HB 13. @u #ei *i decepionaiHB 13. :ei a#ea %ntrea)a satis9 *acieHB 14. @u suntem de acordHB 14. Suntem de acord- darHB 15. : %n(elai. 15. A#ei dreptate- darH.

<%:% 6ormule $olosite la redactarea o$ertei


Avnd n vedere diversitatea o+ertelor- mai 3os vom insera nite +ormule speci+ice unor atare scrisori- 5rupate con+orm para5ra+elor din te*tul scrisorii.

111

B#>#:# (ormule introductive Efert solicitat


:

mulumim pentru cererea ,#s. de o*ert dinH(i # o*erim cu pl cere dup cum urmea' CH 5a cererea ,#s. de o*ert dinH- # comunic m c suntem deosebit de interesai %n relaiile de a*aceri cu *irma ,#s. : mulumim pentru cererea ,#s. de o*ert (i pentru interesul *a de produsele noastre. : mulumim pentru scrisoarea ,#s. dinH- %n care solicitai in*ormaii despre di*eritele noastre produse pe care le li#r m. @e bucur m s # comunic m c am reluat producia de H (i c putem primi acum comen'i. @e bucur m c # interesea' produsele noastre- dar ne9ar *i de a$utor- dac ne9ai da (i alte detalii. Suntem %nc3ntai s # primim cererea ,#s. de o*ert dinHA scrisoarea ,#s. din data de HA s a*l m de ,#sH 6on*irm m primirea scrisorii A textului A cererii ,#s. de o*ert din data de... ,up cum ai cerut prin telexHAtele*onicH 6a r spuns la cererea ,#s. de o*ert dinHA scrisoarea ,#s. din data de HA primit la data de H 6u pri#ire la scrisoarea A cererea ,#s. de o*ert din data de H A primit la data de H @e bucur s # comunic m c am reluat producia de H (i c putem primi acum comen'i. @e bucur c # interesea' produsele noastre- dar ne9ar *i de a$utor- dac ne9ai da (i alte detalii A in*ormaii despreH Suntem %nc3ntai s H &entru a # *amiliari'a cu m r*urile noastreH :ei *i interesai s a*lai c H &entru a menine A restabili relaiile noastreH 4etodele per*ecionate de producie ne permit s H 6a urmare a situaiei *a#orabile de des*acereH

Efert nesolicitat
? ? ? ? ? ?

112

? ? ?

? ? ? ?

&artenerii no(tri comuni de a*aceri- *irmaH- ne9au in*ormat c ,#s. suntei %n c utarea unui *urni'or de %ncredere pentru urm toarele produseH Sper m c # interesea' noile noastre modele de H- pe care tocmai le9am adus pe pia . Suntem produc tori de H (i am dori s # extindei piaa prin produsele noastreH.e)ret m c de mult timp nu ne9ai * cut comen'i (i sper m c nu a#ei nici un moti# s *ii nemulumii de executarea comen'ilor anterioare. &rin ambasada noastr dinH a*l m c dorii s # re*acei stocurile deH %ntr9un #iitor apropiat. 6amera de 6omerH ne9a in*ormat c dorii s ac1i'iionai un stoc considerabil de H ,orim s propunem ateniei ,#s. produsele noastre H Sper m c # interesea' noile noastre modele de H- pe care tocmai le9am adus pe pia .

B#>#<# (ormule referitoare la descrierea produsului 9 Toate produsele noastreA@oile noastre modele sunt *abricate din material de calitate (i destinate unei utili' ri %ndelun)ate. ,in catalo)ul anexat #ei constata c m r*urile noastre pre'int multe a#anta$eC cele mai importante sunt indicate %n cele ce urmea' . Aceste materiale sunt impermeabileA%(i menin culoarea %n mod )arantatAsunt din l3n pur A sunt re'istente. Aceste materialeA produse pot *i obinute %n culorile ro(u#erde- albastru etc. 5i#r m aceste draperii %n culori asortate (i lun)imile dorite. 6on*irm m c produsele noastre sunt executate manual (i sunt destinateH 6u po(t separat # trimitem c3te#a mostre (i suntem si)uriC #ei constata c produsele noastre sunt cele mai bune pe pia . 4 nu(ile sunt din piele #eritabil . ,ispunem de m rimile 7 (i !.

11#

: asi)ur m c #om *ace tot posibilul- pentru ca produsele

noastre s corespund din punct de #edere calitati# cerinelor ,#s. Toate produsele noastre sunt supuse unui ri)uros control de calitate. 4ostrele remiseAanexate # #or con#in)e- * r %ndoial - de calitatea excepional a m r*ii noastreAdesi)nul modern al produselor noastreAbuc1etul deosebit al #inurilor noastre. 6alitatea m r*urilor noastre este impecabil A se #a bucura* r %ndoial - de aprobarea ,#s.Are'ist la orice concuren . 4etodele de producie per*ecionate ne permit s # o*erim cele mai bune condiii de pre (i de calitate. &rodusele Ama(inile Ainstrumentele noastre sunt bine cunoscute pentru per*ormanele A calitatea lor ridicat Aacoper un domeniu lar) de utili'are Asunt %ntotdeauna u(or de mane#rat. Trimi3ndu9ne o comand de prob - ai putea #eri*ica ,#s. personal per*ormana ridicat a utila$ului nostru A capacitatea de adaptare a produselor noastre la condiii speciale A re'istena excepional a lucrurilor Aa conductelor noastre la temperaturi ridicate- la #ibraie- coro'iune.

B#>#?# (ormule referitoare la cantitate, stocuri .e*eritor la )reutate A dimensiuni- # ru) m s luai %n considerare datele indicate %n catalo). 6antitatea minim pentru o comand cu li#rare %n 7 'ile este de 100Y)Ade 200 buc i. Toate mostrele Aarticolele pre'entate %n catalo)ul nostru sunt %n stoc. Stocul nostru considerabil ne permite s execut m prompt (i comen'i ulterioare 7repetate8. A#em numai o re'er# limitat de H (i- probabil- nu #om putea repeta aceast o*ert special . @u inem stocuri- suntem %ns )ata s con*ecion m special pentru d#sH. : aducem la cuno(tin c #inul se li#rea' %n dami)ene de 25 litriA %n sticle de 3A4 litri.

11

4ar*a solicitat de ,#s. se a*l %n depo'it (i se li#rea' %n

recipiente de 20 Y). putem o*eri un sortiment bo)at %n toate m rimile (i culorile din stoc- de aceea putem li#ra orice cantitate imediat dup primirea comen'ii. &e moment sunt li#rabile numai cantit ile limitate din produsul H po'iia nr. H din lista de preuri- iar comen'i mari pot *i acceptate cu li#rarea %n iunie. 4ar*a cerut de ,#s. nu se a*l %n stoc- %ns putem s9o procur m pentru ,#s. de la un alt *urni'or. &entru nici o comand nu se pre#ede o cantitate minim - a(a c putem s li#r m orice cantitate comandat .
:

B#>#># (ormule referitoare la pre, condiii de livrare, reduceri Anex m la lista noastr de preuri cu am nuntul (i condiiile noastre pentru an)rosi(ti. Toate preurile noastre sunt cuprinse %n lista de preuri anexat . &reurile indicate sunt #alabile pentru cantit i de cel puinH &reurile de mai sus includ ambalarea %n conteinere. &reurile noastre sunt calculate *ranco9*abric A cu plata la destinatar. &reurile #or su*eri *luctuaii u(oare A semni*icati#e. &reurile se menin nesc1imbate A stabile. ;ltima cre(tere a preurilor se datorea' costurilor ridicate ale materiilor prime A preurilor de cost ridicate. 6a urmare a costurilor ridicate de producie- se a(teapt - %n cur3nd- o cre(tere a preurilor. Am *i )ata s acord m un rabat special de 5_- dac # sporii cantitatea de comen'i laH 6lienilor care doresc s *ac u' de o*erta noastr - le acord m un rabat de 5_- dac ne transmit comanda %nainte de s*3r(itul lunii #iitoare. &reurile cuprinse %n lista noastr sunt nete. O*erim totu(i (i rabaturi ne)ociabile- care depind de #olumul comen'ii.

11%

Totul indic

*aptul c #a a#ea loc o nou cre(tere a preurilor- din aceste moti#e- am dori s # s* tuim c e %n interesul ,#s. s remitei comanda c3t mai cur3nd. ,in lista de preuri al turate #ei constata c preurile menionate sunt *oarte sc 'uteB sistemul nostru de producie %n mas este cel care ne creea' posibilitatea de a menine aceste preuri a#anta$oase- * r a a*ecta calitatea produselor. Acti# m pe o pia cu o concuren mare- unde suntem ne#oii s reducem la minimum preurile noastre. ,eoarece preurile noastre sunt calculate *oarte ri)uros A reduse la limita minim - #ei %nele)e de ce trebuie respectate cu strictee condiiile noastre de plat 7%n numerar la trei'eci de 'ile8. ,e(i costurile cresc permanent- #om executa comen'ile d#s. la preurile indicate la %nceputul acestui an. &entru a promo#a relaiile de a*aceri %ntre *irmele noastresuntem )ata s # o*erim un rabat A o remi' special de 10_- #alabil7 8 %ns numai %n decursul lunii martie. 6lienilor care doresc s *ac u' de o*erta noastr - le acord m un rabat de 5_- dac ne transmit comanda %nainte de s*3r(itul lunii #iitoare. &reurile noastre reduse nu ne permit acordarea #reunui rabat. Anex m condiiile noastre de %nc1eiere a a*acerilor (i am *i dispu(i s discut m cu d#s. re*eritor la rabat- dac ne9ai comunica c3t de mari #or *i comen'ile preconi'ate de d#s.

B#>#C# (ormule referitoare la condiiile de plat ? &lata se e*ectuea' la remiterea comen'ii- iar expedierea se *ace %n decurs de 24 ore. ? 6ondiiile noastre de plat suntC plata %n numerarAimediat B plata %n numerar la #aloarea net B plata la primirea m r*iiB plata la primirea *acturiiB 30 'ile netoB 2_ scont la plat %n decurs de 10 'ileB neto la 7 'ile dup primirea coletului prin po(ta aerian B plata e*ectuat lunar A trimestrialB plata %n numerar contra pre'ent rii de documenteB documente contra

11!

? ? ? ? ? ?

acceptB plata prin acrediti# documentar ire#ocabil con*irmatB plata prin trat bancar la primirea *acturii noastre. &lata se e*ectuea' anticipat A prin rambursare. &lata se e*ectuea' prin cec bancar la H- imediat dup sosirea *acturii. :3n'area se e*ectuea' cu plata pe loc A pe credit A %n locaie A leasin) 7%nc1iriere8B &lata %n decurs de 60 'ile de la datele *acturii. &redarea documentelor de expediere se *ace contra accept bancar. &utem acorda un scont de H _- dac plata se e*ectuea' la li#rare- sau un scont de H _- dac plata se e*ectuea' %n curs de H 'ile de la primirea m r*iiA*acturii. 6redit se poate acorda- la cerere- pe trei luni contra trat . &entru pl i e*ectuate %n decurs de 14 'ile- se acord totu(i un scont de dou procente. &lata pentru prima comand se #a *ace contra *actur pro*orm .

B#>#B# (ormule referitoare la termenul de livrare i modaliti de expediere : putem li#ra mar*a imediat dup primirea comen'ii. : putem )aranta expedierea imediat a m r*ii. &utem li#ra materialul %n decurs de dou s pt m3ni de la primirea comen'ii. Toate m r*urile sunt li#rate din depo'itAstoc. : putem promite e*ectuarea li#r rii p3n la data de H Trebuie s # aducem la cuno(tin c nu # putem )aranta li#rarea %nainte de 20 ianuarie- dac nu primim comanda d#s. %n 4! de ore. ,eoarece stocurile noastre sunt reduse- # su)er m s ne comunicai #olumul exact al comen'ii d#s. c3t se poate de repede. : ru) m s luai %n considerare *aptul c pentru li#rare sunt necesare cel puin H 'ile A s pt m3ni A luni. Termenele de li#rare indicate sunt aproximati#e- %ns - %n nici un ca'- nu #or *i dep (ite cu mai mult de 10 'ile.

11'

Termenele de li#rare sunt de la 3 p3n la 4 luni de la data

comen'ii.
5i#rarea se e*ectuea' pe calea *erat %n decurs de 3 'ile de

la primirea comen'ii A *acturii.


"xpedierea se poate e*ectua %ntr9o lun A %n 45 de 'ile de la

primirea comen'ii d#s. *erme (i desc1iderea acrediti#ului. B#>#D# Referiri la ambala4 Ambalarea se *ace %ntotdeauna cu cea mai mare )ri$ . 4ar*a se ambalea' %n saci A l 'i A baloturi A cutii de carton etc. Toate articolele #or *i li#rate %n ambala$ adec#at pentru cadouri. &entru a e#ita orice posibil deteriorare- mar*a este ambalat %n tala(. Ambala$ul este )ratuit- dac l 'ile )oale se returnea' %n decurs de H'ile. Ambalarea se execut con*orm indicaiilor d#s. 5a returnarea l 'ilor- #i se reduc c1eltuielile de ambala$ cu 50_. 61eltuielile de ambala$ sunt incluse %n pre. 61eltuielile de ambala$ trec %n contul d#s. (i se percep separat. B#>#K# Referiri la mostre, probe, prospecte 6u po(ta separat # trimitem catalo)ul nostru de mostre A probe A di*erite prospecte A lista de preuri A care # #a A #or o*eri o ima)ine despre calitatea excelent a produselor noastre. : ru) m s supunei mostrele oric rui test. : trimitem un sortiment bo)at de mostre pe care le putei #eri*ica personal. : trimitem un set de mostre care au *ost selectate special pentru scopul menionat de d#s. : trimitem spre #i'ionare- %n mod )ratuit- c3te o perec1e din *iecare model de panto*i din colecia anului #iitor. ,ac nu optai pentru o comand - # ru) m s returnai mostrele.

11"

,ac dorii un exemplar de prob al acestui important )1id-

# ru) m s completai *ormularul anexat. :i se #a trimite un exemplar prin curierul de retur. 4ostrele al turate A 4ostrele trimise cu po(t separat sunt marcate (i pre# 'ute cu o etic1et cu preulH 2n ca'ul trimiterii comen'ii d#s.- mostrele pot *i considerate )ratuite. : ru) m s restituii mostrele dup studierea lor. 4ostrele trimise nu repre'int dec3t un mic sortiment din amplul nostru pro)ram de producie.

B#>#;# Referiri la valabilitatea ofertei ? 6*erta r m3ne #alabil H s pt m3ni A luni. ? &reurile noastre sunt #alabile numai %n ca'ul unei comen'i imediate. ? Trebuie s subliniem c preurile acestea sunt #alabile p3n la H ? ,orim s # atra)em atenia asupra *aptului c aceast o*ert este #alabil numai 10 'ile A c aceste condiii speciale sunt #alabile p3n laH ? @u putem s ne meninem o*erta desc1is mai mult de 7 'iledin aceste moti#e- # ru) m s remitei comanda prin telex * r %nt3r'iere. ? ,ac aceast o*ert este acceptat %n decurs de 30 de 'ile de la data indicat mai sus- ne re'er# m dreptul de a m ri preul con*orm ratei o*iciale a in*laiei. ? &reurile sunt *erme p3n la H ? ,in cau'a situaiei pe piaa cerealelor- nu putem considera aceste preuri ca *erme pe timp nelimitat. ? : o*erim aceast mar* sub re'er#a preurilor * r prea#i' A sub re'er#a #3n' rii %ntre timp. B#>#:=# (ormule referitoare la garanie Toate produsele noastre sunt pre# 'ute cu un certi*icat de )aranie. Farania este #alabil numai dac se respect cu strictee instruciunile de *olosire.

11$

B#>#::# Referiri la livrarea de prob &entru a produce produsele noastre pentru piaa d#s.- # o*erim o li#rare de prob - pentru care sunt #alabile condiiile noastre )enerale de #3n'are A o li#rare de prob %n condiii deosebite. : comunic m c nu a#em nici o obiecie %mpotri#a unei li#r ri de prob . &entru a # da posibilitatea de a cunoa(te produsele noastre- suntem )ata s # trimitem o li#rare de prob . .e*eritor la li#rarea de prob - re)ret m c nu a#em posibilitatea s d m curs cererii d#s.- deoarece ast*el de li#r ri nu sunt pre# 'ute %n condiiile noastre )enerale de #3n'are. B#>#:<# 7nformaii suplimentare cu caracter publicitar ? Suntem speciali'ai %n producia de H din anulH &rodusele A aparatele noastre sunt *oarte apreciate %n ar (i %n str in tate pentru preci'ia (i buna lor *uncionare. ? ,in catalo)ul anexat- putei constata c articolele noastre *ac *a - din punctul de #edere al calit ii (i al preului- oric rei concurene. ? Aceasta este cea mai a#anta$oas o*ert pe care o putem *ace (i #ei recunoa(te c nici unul din concurenii no(tri nu poate o*eri acelea(i condiii. ? &rin amploarea reelei noastre de distribuire (i a politicii noastre de eliminare a #eri)ii intermediare u'uale de comerciali'are- a#em posibilitatea s # o*erim cele mai a#anta$oase preuri pentru m r*uri de bun calitate. ? &rodusele noastre au *ost con*irmate de practic . Iro(ura noastr < pe care o expediem separat ca material tip rit < # in*ormea' detaliat despre multiplele posibilit i de utili'are a lor. 61iar dac - pentru moment- nu # )3ndii s le ac1i'iionai- # putem *ace o demonstraie de *uncionare * r obli)aie. ? Am reu(it s %nc1eiem acorduri *erme de li#rare cu c3i#a produc tori de prim ran)- a(a %nc3t a#em posibilitatea s

12&

dispunem de un depo'it bine asortat. ,ac dorii s ne cunoa(tei mostrele- #i'ita ac1i'itorului d#s. este bine#enit . Suntem )ata s # pre'ent m (i d#s. c3te#a articole. B#>#:?# (ormule de ncheiere &utem s # consider m c3t de cur3nd printre clienii no(triE A(tept m cu pl cere s stabilim relaii de a*aceri a#anta$oase pentru ambele p ri. &utei *i con#in(i c #om executa comanda d#s. cu toat atenia (i la timp. @e bucur m s primim comanda d#s. Sper m c #ei reu(i s %nc1eiai a*acerea. : ru) m s ne in*ormai prin telex A teletext A tele*ax. : mulumim anticipat. : ru) m s ne o*erii oca'ia de a # con#in)e de per*ormana %ntreprinderii noastre printr9o li#rare de prob . @e9am bucura- dac #9ai decide s cump rai m r*urile noastre. Sper m c o*erta noastr # #a satis*ace (i a(tept m cu pl cere prima d#s. comand . 2ntrea)a noastr experien # #a sta la dispo'iie. Sper m c #ei *ace u' de ea. Sper m A Suntem con#in(i c aceast mar* A o*erta noastr A condiiile noastre 7de li#rare8 #a A #or A satis*ace cerinele d#s. A #or pre'enta interes pentru d#s. :om *i %nc3ntai A Sper m s primim o comand de la d#s. A comanda d#s. Sper m A suntem con#in(i c #ei accepta o*erta A propunerea noastr A ne #ei remite comandaA nu #ei pierde o asemenea o*ert A oca'ie *a#orabil . ,ac suntei interesai de mai multe detalii- # ru) m 7nu e'itai8 s ne scriei. :om *i %nc3ntai s # *urni' m mai multe date A s # d m mai multe detalii. : ru) m s ne in*ormai dac dorii mai multe am nunte. ,ac credeiAconsiderai aceste condiii A condiiile noastre de li#rare corespun' toare A c o*erta A propunerea noastr

121

corespunde cerinelor d#s.- # ru) m s plasai A expediai comanda d#s. c3t mai cur3nd A imediat. : asi)ur m c #om acorda cea mai mare atenie comen'ilor d#s. A #om %ndeplini- spre deplina d#s. mulumireorice comand plasat A #om %ndeplini comen'ile d#s. prompt (i cu )ri$ . ,eoarece execut m comen'ile %n ordinea primirii- # su)er m s ne remitei comanda de prob de %ndat A # s* tuim s comandai c3t mai repede. ,ac exist (i alte produse de care suntei interesai- # ru) m s ne trimitei o*ertele ...

6odele de oferte

Efert nesolicitat

Stimate domnule >6um s *acei economii *olosind conteinere din tabl ondulat E :r ndoial c i 9vs.- ca toate ntreprinderile de transportsuntei n permanent cutare de noi mi3loace de a +ace economii cu ambala3ele. Re)olvarea acestei probleme o repre)int conteinerele noastre din tabl ondulat. Ele pot nlocui conteinerele din oel precum i multe alte materiale scumpe- reducnd considerabil c2eltuielile privind ambala3ul. (nul dintre cei mai receni clieni ai notri 0numele1 din obinuia s4i e*pedie)e c2imicalele n cutii de oel- iar c2eltuiala anual cu ambalarea era cam de . 7n ultimul an- a trecut la conteinerul nostru din tabl ondulat- economisind nu mai puin de lei. =onteinerul nostru o+er protecie per+ect produselor +irmei Avem i altele care s4ar potrivi la +el de bine produselor 9vs. Ele v

122

vor costa mai puin de 3umtate- +a de conteinerele pe care le e*ploatai n pre)ent. =e4ar +i s sunai la nr. i s4i cerei repre)entantului nostru s v vi)ite)e pentru a v o+eri detalii suplimentare. 9ac suntei amabil s ne ree*pediai ane*at cartea potal- l vom trimite ct mai repede pe repre)entantul nostru. =u stim-

Efert solicitat

Re+.@ Karnituri de mobil Stimate 9omnule >; mulumim pentru cererea 9vs. de o+ert din- din care am dedus c v interesea) ac2i)iionarea unor 5arnituri de mobil e*puse la tr5ul de mostre din =2iinu i v o+erim- dup cum urmea)@ Karnitura .Ana/ din lemn de - culorile- la preul de Set msue H=laudia/ din lemn de - la preul de Set de scaune pliante pentru 5rdin- din lemn de - la preul de . ,entru cantiti de peste 1& 5arnituri- suntem dispui s acordm un rabat de V. =ondiii de livrare i plat@ ,lata@ prin acreditiv documentar irevocabil desc2is n +avoarea noastr la GDM- pltibil contra +actur comercial- a certi+icatului de calitate i a documentelor de transport. 8ivrare@ +ranco4+rontier Moldova. Bermene de livrare@ #4 sptmni de la primirea comen)ii. Bransport ? pe calea +erat. De bucurm c posibilitile de vn)are a mobilei noastre pe piaa 9vs. sunt +avorabile i sperm s primim curnd comanda 9vs.

12#

=u stim-

Efert solicitat
Re+.@ Eantioane =a rspuns la scrisoarea 9vs. din- avem plcerea s v trimitem- prin coresponden separat- eantioanele ultimelor noastre reali)ri n domeniu. Avem comen)i importante pentru produsele pe care le +abricm pe scar mare- ast+el c avem posibilitatea s vi le o+erim la preuri moderate. 8ivrm- de obicei- :.6.G. =omanda minim trebuie s +ie de 1&& de buci. 8a cererea clienilor- putem asi5ura livrarea =.A.:. =ondiiile noastre de plat sunt- dup cum urmea)@ Brat de !& de )ile la vedere- contra unui acreditiv irevocabil con+irmat de banca dvs. 7n ca)ul n care propunerile noastre nu pot +i acceptate- suntem dispui s lum n considerare alte condiii de plat su5erate de 9vs. =u mult respect-

Efert privind cazul unei posibile nt)rzieri n livrare


Re+.@ =erere de o+ert nr. ...din

Sunt ncntat s intru n relaii comerciale cu 9vs.- cu condiia c m vei pune pe picior de e5alitate cu preurile concurente. 7n ce m privete- voi +ace tot posibilul pentru a ampli+ica a+acerile noastre. 7n acelai timp- v rein atenia asupra unei probleme importante privind modalitatea de plat. 9umneavoastr +acei un mare e+ort acceptnd un avans de 1%V din valoarea total a comen)ii- n locul acreditivului. 7n +aa +acilitilor de plat- clienii cedea) mult mai repede i pre+er- la un pre e5al- pe cel care solicit un avans mai redus. ,ot +i n msur s trate) pentru un avans de 1%V- dar v pot asi5ura numai a+aceri marin ca) c nu vei cere un avans de 1&V. 7n consecin- v ro5 s studiai aceast problem cu atenie i s4mi rspundei ct mai curnd posibil- pentru a nu impieta derularea a+acerii noastre.

12

=u stim-

Efert solicitat

StimatRe+eritor la comanda dvs. din- spre re5retul nostru- v putem in+orma c nu avem posibilitatea de a obine mar+ n pre)ent. =ererea este att de mare n momentul de +a- nct +urni)orii nu mai au stocuri. Bot ce v putem promite este de a v livra produsele la s+ritul lunii iulie. ; ru5m s con+irmai aceast ntr)iere n livrare. =u mult respect-

Efert privind negocierea condiiilor speciale de plat

Stimate 9omnuleAvem plcerea s con+irmm primirea comen)ii dvs. dinpentru care ne solicitai un credit de !& de )ile. Re5retm c nu v putem satis+ace aceast cerere- +iindc avem practica plii imediate n ca)ul clienilor noi care nu ne4au dat re+erine. 9orim s v asi5urm c aceast msur nu are caracter personal- ci constituie o re5ul de la care nu dorim s ne abatem. 9ac acceptai s primii mar+ pe ba) de rambursare- v ru5m s ne in+ormai pentru a v asi5ura livrarea imediat. =u stim-

Efert solicitat

Re+.@ Lesturi din l)n Mult stimate 9omnule director...; mulumim pentru cererea 9umneavoastr de la i v e*pediem alturat mostre din articolele noastre de esturi din ln. ; reamintim- la +el- tari+ele care cuprind ultimele noastre preuri.

12%

7n ceea ce privete plata- v vom acorda termene de la 1& pn la 2& de )ile- +r scont- con+orm re+erinelor pe care vei binevoi s ni le trimitei. 7n ca)ul unei comen)i care va depi suma de 2&&&& lei- suntem 5ata s v acordm o remi) de 2V. 9ac ne vei e*pedia comen)i- v4am +i +oarte recunosctori s ne +acei cunoscut n ce msur ar trebui s v asi5urm cu transportul. Spernd s +im +avori)ai de comen)ile 9umneavoastr- primii sincerele noastre salutri. =u respect-

Efert solicitat

Re+.@ 2antioane Stimai domni; ru5m s primii alturat ultimele materiale publicitare 0documente1 i eantioanele ultimelor noastre sortimente. Am inclusde asemenea- i o trus ce poate +i e*pus n vitrin sau pe te352ea la ma5a)inul 9umneavoastr- pentru a tre)i interesul cumprtorilor. ;ei 5si in+ormaii suplimentare re+eritoare la preuri- reduceri i materiale documentare pentru serviciul de vn)ri. Ateptm comen)ile 9umneavoastr n viitorul apropiat. =u respect-

Efert solicitat

Re+.@ Ambala4e 9omnule directorMulumindu4v pentru cererea 9umneavoastr din 1& octombrie- v putem +urni)a- cu livrare imediat din stoc- articolele menionate n scrisoarea 9umneavoastr nr. 2# din =ondiiile noastre obinuite sunt@ ? plat lunarE ? acordarea unei remi)e de %V pentru comen)i de 1&&& de articole i mai mult.

12!

; ru5m s ne trimitei comanda ct mai curnd posibildeoarece o+erta are limit. =u stim-

Efert solicitat

Re+.@ -esfaceri de solduri Stimate doamne i domnioareStimai domniAvnd n vedere bunele noastre relaii din anul trecut- v va +ace plcere s a+lai c ntre 1& i 2& decembrie vom proceda- ca n +iecare an- dup e+ectuarea inventarierii la des+acerea soldurilor de costume- pardesiuri- nclminte- cravate- cmi- pi3amale- ciorapi etc. 6 vi)it la sediul nostru- pentru a v +ace o prere proprie asupra acestei aciuni- care nu v va an5a3a la nimic- va duce la tran)acii avanta3oase pentru ambele pri. 7n sperana de a v +i de +olos- v ru5m s primii distinsele noastre salutri. =u mult respect-

+losar tematic
Acreditiv ? /% Sum de bani special re)ervat de un cumprtor din contul su- la o banc ce deservete un +urni)or- pentru ca acestuia s i se +ac plata n momentul n care dovedete predarea +urniturilor n condiiile stabilite n contract. 2% 9ocument +inanciar de decontare prin intermediul bncii. ? 9in +r. accr"ditif acreditiv irevocabil ? Bip de acreditiv +a de care banca creditoare are toate 5araniile irevocabile- privind e+ectuarea plii.

12'

acreditiv revocabil ? Acreditiv caracteri)at prin +aptul c poate +i anulat de emitent. accept- accepte ? =onsimmnt scris pe poli- prin care o persoan desemnat de emitentul poliei se obli5 s ac2ite bene+iciarului- la scaden- suma de bani din poli. ? 9in 5erm. A5zept, lat. acceptus# arbitra4- 4e ? 1. Bran)aciile de burs prin care se urmrete s se obin o di+eren ? n +uncie de momentul ne5ocierii sau tran)aciei- la preul unor produse- aciuni etc. 2. Soluionarea unui di+erend comercial de ctre arbitri alei de prile de contract. ? 9in +r. arbitrage. dezinvoltur ? Atitudine sau comportare +ireasc- de5a3at- plin de ndr)neal. ? 9in +r. desinvolture. impieta- impiete' ? A interveni n treburile altuia- nesocotindu4i drepturileE a le)a. ? 9in +r. empi"ter# locaie- locaii ? 1. 7nc2iriere. =2irie pltit pentru anumite lucruri luate n +olosin temporar. 2. 03ur.1 =ontract prin care una dintre pri se obli5 s procure i s asi5ure celeilalte pri +olosina unui lucru pentru un timp determinat n sc2imbul unei sume 0var. 8ocaiune1. ? 9in +r. location- lat. locatio- 4onis. scont- sconturi ? /% 6peraie de credit care const n cumprarea e+ectelor de comer de ctre bnci- cu reinerea din valoarea lor nominal a dobn)ii i a unui comision. 2% Sum de bani repre)entnd dobnda la un mprumut- pe care o banc i4o reine cu anticipaie la acordarea mprumutului. 5% 0Rar1 Reducere acordat unui debitor din valoarea unei polie sau a unei datorii pltite nainte de scadenE recalculare i diminuare a dobn)ilor- cnd plata unei obli5aii se +ace nainte de termen. tala ? Ac2ii lun5i- subiri i rsucite care se desprind cnd se prelucrea) lemnul cu rindeaua 0sau cu alte unelte cu ti lat1. ? 9in tc. talas. tax de locaie ? Ba* care se pltete drept sanciune n ca) de depire a termenului de ncrcare sau de descrcare a va5oanelor de pe calea +erat sau a autove2iculelor. tombol- tombole ? 8oterie la care se cti5 di+erite obiecte. ? 9in +r.- it. tombola# incaso ? Sistem de decontare prin care- din nsrcinarea unui creditor i pe ba)a unui titlu de credit- a unei polie etc. a acestuia-

12"

banca ncasea) n contul lui o sum de bani de la debitor. 9in it. incasso# cash ? bani 52eaE numerar. virament- #iramente ? 6peraie contabil prin care o sum de bani se trece dintr4un cont n altul- +r a +i nevoie ca suma s +ie vrsat n numerarE plat +r numerar- prin trecerea la banc a unei sume de bani din contul celui care +ace plata n contul bene+iciarului. ? 9in it. viramento%

4 Pro0leme su!use discu&iei


1. =are este avanta3ul i de)avanta3ul vn)rii pe ba) de o+ertA 2. =e nele5ei prin o+ert +erm 0an5a3at1A #. ,rin ce se deosebete o+erta cu termen de cea +acultativA . =are sunt prile constitutive ale unei o+erteA %. 8a ntocmirea unei o+erte trebuie s se in cont de cteva principii care ar pune n valoare e+iciena acesteia. (nul dintre ele este etalarea a#anta$elor sau a *oloaselor produsuluiAser#iciului o*erit. =um vei respecta acest principiu la redactarea o+ertelorA !. 6 bun parte a corespondenei de a+aceri las mult de dorit din punctul de vedere al credibilitii. 9eosebit de debordant este lipsa de credibilitate n unele scrisori de vn)ri. =omentai acest +apt prin e*emple concrete. '. ,rin ce se deosebesc o+ertele redactate ntr4un stil empatic de cele redactate ntr4un stil e)ocentricE ". 7n ce mod vei ncepe o scrisoare de o+ert pentru a cti5a atenia cititoruluiA $. =e repre)int ntr4o scrisoare de o+ert etapa + 0+nteres1A 1&. =are este re5ula .de aur/ a etapei , 7,orin 1 i cum o vei releva n scrisoareA 11. =e nele5ei prin momentul .loviturii +inale/ a unei o+erteA

12$

E9erci&ii 1i studii de ca8


1. S se complete)e scrisorile cu para5ra+ele care lipsesc@ a8 =Oricare din costumele noastre e conceput pornind de la cerinele ,umnea#oastr (i # )arant m c # #a pune %n #aloare silueta (i #a atra)e pri#irile admirati#e. 6ulorile sunt %nc3nt toare- croiala superb - execuia per*ect .? b8 =6e9ar *i s 9i spunei secretarei ,umnea#oastr s ne suneE :om *i bucuro(i s #enim (i s # explic m mai am nunit cum a*acerea poate aduce e*icien *irmei ,umnea#oastr .? 2. S se redacte)e o o+ert ca rspuns la cererea de o+ert@ Stimate domnule director5a %nceputul toamnei a#em de )3nd s con#oc m o %ntrunire de a*aceri pentru aproximati# 100 de in#itai (i ne9ar *i de *oarte mare *olos s ne comunicai urm toarele in*ormaiiC 1. Tipul de ca'are pe care ni9l putei o*eriB 2. &reul di*eritelor camere disponibileB 3. 6ostul cocteilurilor (i )ust rilor pentru 100 persoane. 5ocalul e necesar s *ie su*icient de mare- ca s poat %nc pea cei 100 de in#itai- precum (i s *ie adec#at pentru panourile de a*i(are cu cinci suporturi. ,e asemenea- #om a#ea ne#oie de multe surse de lumin electric pentru a ilumina corespun' tor panourile. &oate c cel mai bine ar *i s amena$ai un bar- dar # l s m pe ,umnea#oastr s ne su)erai care ar *i aran$amentul cel mai practic- in3ndu9se cont de num rul persoanelor. A(tept m cu mare interes r spunsul ,umnea#oastr . #. S se redacte)e o o+ert +acultativ cu unul din obiectele@

1#&

0 Ambala$e pentru *ructe (i le)umeB 1 &roduse se'oniereB 2 .eparaie capital . . S se redacte)e o o+ert +erm cu unul din obiectele@ a8 G3rtie de scrisB b8 &altoane de toamn B c8 Fructe. %. S se redacte)e o o+ert +erm de prestri servicii cu unul din obiectele@ a8 ,otarea unit ii cu computereB b8 .eno# ri capitale ale unui ma)a'inB c8 6on*ecionarea c ciulilor din blan natural pentru b rbai (i pentru dame. !. Redactai cte o o+ert dup urmtoarele scenarii@ a8 6ump r torul se in*ormea' asupra condiiilor de li#rare 7termen- ie(irea produsului din *abric - *ranco9domiciliu etc.8 (i de plat 7la comand - li#rare pe credit- pe datoriereduceri etc.8 sau con*irm m surile con#enite cu oca'ia unei tran'acii. b8 O %ntreprindere se adresea' unui client pentru a9i preci'a condiiile de )aranie (i de transport. Sunt rele#ate preurile F.O.I.- condiiile de plat pentru o prim comand - pentru comen'ile ulterioare (i termenul de li#rare. c8 Se dau preci' ri detaliate pentru expedierea de 18 mobil de birou (i 28 es turi de #ar . d8 Firm - o*erind detalii asupra condiiilor de li#rare (i plat - solicit plata %n a#ans noilor s i clieni pentru prim li#rare. '. (rmrii situaia@ O *irm a primit un tele*on de la o companie care i9a * cut o o*ert pentru un proiect. Firma a acceptat prompt proiectul- dup care l9a re*u'at ar)ument3nd c acesta a *ost prea scump. A*acerea s9a %nc1eiat cu altcine#a.

1#1

7ntrebare@ "xist #reo cale politicoas prin care *irma o*ertant ar putea s p stre'e relaia cu companiaE ". (nul dintre clienii permaneni ai unui +urni)or a nc2eiat o relaie de a+aceri cu acesta. Se cuvine ca +urni)orul s acione)e n vreun +el la aceast situaieA $. Boat lumea dorete s pre)inte o+erte deosebite de celelalte. Ksii cteva moduri n care putei adu5a o not de ele5an i de stil o+ertelor dvs.

Comentarii asupra principalelor tipuri de v)nzri


1. :3n'are cu plat pe loc ? =umprtorul pltete o mar+ i o ridic. 9ac urmea) s4i +ie transmis prin pot- clientul va plti n momentul n care i se +ace livrarea. 2. :3n'area pe credit ? ,lata este amnat pn la una sau mai multe date stabilite- +i*ate anterior. Suma care trebuie pltit este mprit ntr4un anumit numr de pli a cror ac2itare este e*i5ibil la intervale e5ale de timp@ e vorba de o vn)are n rate. =reditorul este purttor de dobnd. #. :3n'are %n locaie ? =umprtorul e considerat proprietar al mr+ii livrate- dac a e+ectuat ultima plat prev)ut n contract. ,n atunci- el nu deine mar+a dect n locaie. . 5easin) 7%nc1iriere8 ? :orm de locaie aplicat adesea la urmtoarele produse@ aparate electronice- calculatoareavioane- construcii i materiale de construcii. ,ersoana care deine mar+a respectiv n locaie e+ectuea) plile +racionate de4a lun5ul unei perioade stipulate n contractul de nc2iriere.

1#2

CAPI,O- - (II COMANDA =%/% ,i!uri de comen8i


6omanda este actul economic i 3uridic demarat de ctre consumator cu scopul +urni)rii unei mr+i sau e*ecutrii unui serviciu- speci+icndu4se cantitatea- calitatea 0sau alte caracteristici ale bunului sau serviciului1- condiiile de plat- termenul de livraremodul de e+ectuare a plii etc. =omanda poate +i emis oricnd apare necesitatea procurrii unor bunuri sau servicii. 7n 5eneral- ea trebuie scris 0comanda oral este admis numai de le5islaia american1. :iind 5eneratoare de relaii economice sau 3uridice i ndeplinind o serie de serviciicomanda trebuie s cuprind toate datele necesare +urni)orului pentru e*ecutarea ei@ s aib un termen de valabilitate- s poarte semnturile celor care pot an5a3a unitatea .a. 9e aceea ea se redactea) doar dup ce clientul a anali)at toate in+ormaiile asupra produsuluiF serviciului pe care l solicit 0calitate- aspect- re)isten- culoarete2nic de +abricare- tari+e practicateE condiii de platE termen de livrare etc.1. 9e obicei- comanda se ba)ea) pe o o+ert primit n prealabil. 9e multe ori- dup anali)a de ctre solicitant a in+ormaiilor- ntre el i +urni)or se ne5ocia) i se clari+ic ? +ie tele+onic- +ie prin coresponden 0tele*Ftele+a* etc.1 ? condiiile n care se va derula a+acerea. Dumai dup nc2eierea ne5ocierilor- se ntocmete comanda. =umprtorul transmite o+ertantului comanda de mr+uri sau servicii- de re5ul- prin@ a1 $ormular de comand*"ti!% Acesta poate +i tipi)at- dar poate +i i redactat de ctre +urni)or i remis clienilor. 7n acest ca)trebuie s se prevad toate eventualitile. :ormularul este uor de utili)at i pre)int dublul avanta3 de a +i precis i de a evita redactarea unei scrisori de ctre client. ,e verso 0sau ane*ate la +ormularul de comand1 sunt pre)entate e*i5enele +urni)orului- sub titlul de =condiii )enerale de #3n'are/-

1##

uneori urmate de unele meniuni de +elul@ =orice comand implic acceptarea acestor condiii?- =condiiile 1 (i 4 pot *i ne)ociate?. Aceste imprimate sunt numerotate i att clientul- ct i +urni)orul- cti5 un timp preios- evitnd e*tra5erea i citirea unor para5ra+e- adesea incomplete- sau nscrierea re+erinelor pentru clasi+icare. b1 scrisoarea de comand* 3nre#istrat* 1i recomandat*% Scrisoarea de comand este obli5atorie din punct de vedere le5al- de aceea trebuie s se acorde cea mai mare atenie claritii i preci)iei +ormulrii. =a i celelalte scrisori de a+aceri- comen)ile trebuie numerotatedeoarece data nu este su+icient pentru a se +ace o identi+icare precis. Este util s li se dea un numr pentru a le di+erenia- c2iar dac sunt adresate unei sin5ure +irme. :iecare parte va pstra o copie a comen)ii. c1 comen8i transmise !rin tele$on ?cu con$irmare letric*@) !rin tele9 sau !rin $a9. Aceste moduri de transmitere a comen)ii sunt +olosite mai rar. ? Mi3locul cel mai rapid de transmitere a comen)ii este telefonul. 9ar- pentru a evita 5reelile- persoana care tele+onea) trebuie s reciteasc te*tul nainte de a transmite comanda- ea +iind ulterior con+irmat n scris. ? Jelexul este mi3locul principal prin care destinatarul primete un te*t dactilo5ra+iat c2iar n momentul n care e*peditorul l tastea). Ambii pot deci s pstre)e o dovad le5al a comen)ii care poart re+erinele corespondentului i data de e*pediere. Bele*ul este binevenit- mai ales cnd scrisorile sunt e*pediate n strintate- +iind un sistem rapid i si5ur. ? (axul. Be*tul este redactat de mn sau la main sau este +otocopiat. E*pedierea te*tului prin +a* este +oarte convenabil@ ea poate +i +cut i n a+ara pro5ramelor de birou. Att e*peditorul- ct i corespondentul- pot pstra o dovad a comen)ilor. =on+orm re+erinelor i condiiilor stipulate- se deosebesc comen)i@ a1 *erme sau propriu4)iseE

1#

b1 de prob E c1 de modi*icareE d1 repetate. a1 =omanda *erm este similar cu nc2eierea unui contract i ine locul acestui act. Ea trebuie s repete- n mod obli5atoriu- toate condiiile de o+ert sau pe cele ne5ociate anticipat cu +urni)orul i anume@ ? obiectul comen)ii- cu descrierea sa detaliat i e*actE ? cantitateaFnumrul produselorE ? calitatea doritE ? ambala3ul i marca3ul doritE ? preul unitar sauFi totalE ? condiiile de livrare con+orm re5ulilorE ? locul i data livrriiFrecepieiE ? condiiile de platE ? modalitatea de transport i documentele de transportE ? termenul de livrareE ? alte instrucii i preci)ri. b1 =omanda de prob se scrie cu scopul solicitrii unei mr+i pentru a +i testat. =umprtorul are dreptul s returne)e mar+a pe propria c2eltuial- dac aceasta nu4l satis+ace. 7ntr4o ast+el de comand- solicitantul va lua n considerare- totodat- condiiile o+ertantului- menionndu4le n scrisoare@ ? termenul de reinere a produsuluiE ? cau)eleFcondiiile returnrii produsuluiE ? modul i condiiile de plat pentru produsE ? modalitatea de transportare etc. c1 7n comen)ile de modi*icare- solicitantul cere modi+icarea unora din condiiile de o+ert. 7n acest ca)- este necesar con+irmarea de acceptare inte5ral- care trebuie s +ie e*pediat de +urni)or n cel mai scurt timp. d1 7n comanda repetat se solicit mr+uri sau servicii identice cu cele din comanda +erm sau din cea precedentE se speci+ic numrul acesteia. 7n ea solicitantul mai poate ateniona +urni)orulcerndu4i s respecte unele condiii ori clau)e prev)ute n contract sau n comanda +erm 0dac e ca)ul1.

1#%

=%2% Redactarea scrisorii de comand*


D#<#:# 7ntroducerea# 9eoarece ntocmirea comen)ilor nu presupune o mare varietate de abordri- +ormulele de ncepere a lorn ma3oritatea ca)urilor- pot +i asemntoare dup coninut. Li totui introducerea- n +uncie de obiect- poate s indice ce l4a determinat pe solicitant s scrie comanda@ a primit eantioane- un catalo5- vi)ita unui repre)entantE a v)ut un material publicitar n )iar sau la televi)or ori a primit o o+ert. 7n introducere se mai poate sublinia c este prima oar cnd solicitantul se adresea) acestei ntreprinderi. 7n unele situaiipreambulul poate lipsi- anunndu4se nemi3locit solicitarea@ . : ro) s a#ei amabilitatea de a9mi trimiteH?- ceea ce se +ace- n specialcnd redactantul este de3a un client permanent. E*emple de +ormule introductive@ ? : mulumim pentru o*erta d#s. dinH- pe care o accept m %n condiiile menionateH ? : mulumim pentru li#rarea din H- pe care o accept m %n condiiile o*erite H ? 4ulumim pentru lista d#s. de preuri dinH (i detaliile pri#ind condiiile d#s. H ? 6on*irm m con#orbirea tele*onic de a'i9diminea (i # trimitem %n anex comanda noastr pentru urm toareleH ? Am anali'at cu atenie catalo)ulAmostrele d#s. (i ne9am decis s cump r m urm toarele produseC ? : mulumim pentru #i'ita repre'entantului d#s. care ne9a pre'entat dicta*oanele (i # trimitem al turat o comand pentru modelulH ? ,up con#orbirile cu repre'entantul d#s.- domnulH- ne9am decis pentru ac1i'iionarea instalaieiH %n sistemul leasin) propus. ? Am luat cuno(tin c ai primit %n sortimentul d#s. un num r de noi articole (i ne9am decis s # remitem urm toarea comand de prob . ? .e*eritor la o*erta d#s. dinH (i la sc1imb rile produse de noi (i acceptate de d#s. %n scrisoarea dinH- # remitem

1#!

? ?

urm toarea comand - menion3nd numerele articolelor indicate %n catalo). : mulumim c ai eliminat din condiiile d#s. )enerale de li#rare clau'a re*eritoare la cantitatea minim pentru *iecare li#rare (i # remitem %n anex prima noastr comand . : mulumim pentru li#rarea de prob B deoarece articolele corespund cerinelor clientelei noastre- # remitem urm toarea comand . @e9am bucura- dac ne9ai putea trimite cu titlu de prob H : remitem o comand con*orm *ormularului de comand al turat.

D#<#<# 2nunul de fond =oninutul scrisorii de comand trebuie s +ie concis- dar- n acelai timp- s descrie n detaliu sau +iecare articol sau serviciu solicitat- menionndu4se dup ca)@ ? =antitatea- e*primat n numr- de articole identice dorite i n mas 4 pentru produse alimentare- spre e*emplu- n volumpentru o cerere de carburant sau n dimensiuni- pentru o comand de esturi. =nd este vorba de articole vndute n seturi- se preci)ea) numrul de seturi dorite. ? 9escrierea e*act a produsului- indicndu4se i un numr de re+erin luat din catalo5 sau din pliant 0dac nu este menionat n introducere1- culoarea i mrimea articolelor respective. ? 9up ce este menionat preul unitar- care poate +i indicat ntre parante)e- se scrie cantitatea +iecrui articol la captul rndului- pentru a putea indica apoi suma total a comen)ii. ? 8ocul i modul de livrare cu datele complete. D#<#?# 7n ncheierea scrisorii se poate e*prima sperana de a primi mar+a n condiiile speci+icate n comand i ru5mintea de con+irmare a comen)ii.

1#'

=%5% 6ormule !rivind redactarea comen8ii


D#?#:# (ormule referitoare la cantitate i calitate ? .e*eritor la calitate- # ru) m s a#ei )ri$ de A s se potri#easc A s *ie con*orm mostreiA s corespund a(tept rilor noastre. ? .u) m s ne li#rai produse de prim calitate A %n culori asortate A trimitei mostre la preuri medii- %ntruc3t pe piaa noastr nu au c utare produse mai scumpe. ? &reci' m c este esenial ca materialul (i execuia s *ie de prim calitate A utila$ele s *ie %n con*ormitate cu speci*icaia. ? 6oninutul de alcool A uleiA ap s nu *ie sub 12_C comanda noastr este remis cu aceast condiie. ? ,ac ne satis*ace calitatea- # #om remite noi comen'i %n #iitorul apropiat. 6antitatea minim solicitat este deH- dar am *i dispu(i s accept m p3n la un maximum deH- dac este de calitate superioar . 5un)imea total a e#ilor s nu dep (easc 10 m- iar )reutatea total a unei le) turi s nu *ie mai mare de 1 ton . 6alitatea materialului trebuie s corespund mostrelor pre'entate. Am dori s # amintim c este o condiie expres a contractului nostru ca mar*a s corespund %ntocmai e(antionuluiAmostrei. : ru) m s ne li#rai *aiana %n culorile #erde9desc1isnr...- catalo) =H.?B )alben- nr...- catalo) =H.?. +nsist m s se e*ectue'e un control de calitate al *iec rui articol %n parteB sortimentul trebuie s aib %ntocmai caracteristicile descrise %n o*erta d#s. &entru a e#ita reclamaiile ulterioare- # ru) m s respectai %ntocmai indicaiile noastre re*eritoare la calitate. Freutatea total nu trebuie s dep (easc 100 Y)B dimensiunile nu au #oie s dep (easc H

1#"

Trebuie s

existe )aranii c instalaiile corespund cu exactitate descrierii noastre te1nice.

D#?#<# (ormule referitoare la preuri i reduceri ? 6onsider m #alabile preurile menionate %n lista d#s.con*irmat %n o*erta d#s. dinH Aceast comand o remitem pe ba'a ultimei liste de preuri. 6on*orm %nele)erii- preurile includ (i ambala$ul de transport. : ru) m s luai %n considerare %n calculul preului pe articol un rabat de cantitate (i un scont pentru plata %n numerar la recepie. 6omand mH la preul de H pe unitate A bucat Am2AY) etc. 6omand m cu li#rare imediat C 250 buc. @r. catalo) 110- la pre de 150 leiB 500 buc. @r. catalo). 112- la pre pe bucat de 170 lei. 6omand m pe ba'a o*ertei d#s. dinH 20 de calculatoaremodelH la preul deH pe bucat - inclusi# ambala$ul*ranco9cale *erat - con*orm condiiilor din prospectul d#s. 6onsider m stabilit de comun acord c pentru comen'i care dep (esc- de obicei- 100 000 lei- nu se calculea' ambala$ul (i transportul- care sunt incluse %n pre. 6onsider m preul con#enabil- dar am dori s (tim dac ai putea acorda un rabat de 2_ pentru o cantitate de pesteH ,ac preurile (i condiiile sunt con#enabile- aceast comand de prob #a *i urmat de comen'i considerabile. A#3nd %n #edere comanda mare pe care o *acem- sper m c ne9ai putea acorda o reducere *a de preul din catalo). :9am putea remite o comand mai mare- dac #ei ) si o posibilitate de a reduce preul d#s. la un ni#el comparabil cu piaa mondial . D#?#?# (ormule referitoare la termenul de livrare : ru) m s ne trimitei c3t de cur3nd posibil- nu mai t3r'iu de data de H- c3te un exemplar din urm toareleCH :9am ru)a s luai m suri ca li#rarea s aib loc imediat.

1#$

:9am *i recunosc tori pentru expedierea imediat :

comen'ii- *iindc stocurile noastre sunt pe terminate. ru) m s considerai aceast comand ca deosebit de ur)ent . ,eoarece clienii no(tri a(teapt o li#rare imediat - #9am *i recunosc tori- dac ai *ace tot posibilul s ur)entai a*acerea. A(tept m primirea m r*ii %n decurs de 21 de 'ile- a(a cum ai indicat %n scrisoarea d#s. A(tept m primul lot de mar* p3n la 2 aprilie cel t3r'iuA p3n la s*3r(itul luniiA aproximati# p3n la mi$locul lunii urm toare. ,ac ne putei li#ra o parte din comand - # ru) m s o *acei imediat. @u blocai- # ru) m- %ntrea)a comand doar %n #ederea expedierii complete. S9a con#enit ca lucr rile s nu %nceap mai t3r'iu de H (i s se %nc1eie p3n la s*3r(itul luniiA %n decurs de 2 s pt m3ni. @e re'er# m dreptul de a storna comanda %n ca'ul %n care data li#r rii nu se respect . ,eoarece data #3n' rilor de s*3r(it de se'on esti#al este stabilit - a#em ne#oie de asi)urarea d#s. *erm c m r*urile se li#rea' p3n la H : remitem aceast comand cu condiia ca d#s. s li#rai mar*a %nainte deH. ,e aceea ne re'er# m dreptul de a re'ilia comanda (iAsau a returna li#rarea pe c1eltuiala (i riscul d#s. %n orice moment dup data menionat . 6ont m pe o li#rare %n decurs de H 'ileAluni. 5i#rarea m r*urilor comandate trebuie s aib loc cel t3r'iu la data de H 6ont m pe o li#rare prompt . : ru) m s ne comunicai data cea mai apropiat la care ne putei li#ra mar*aA dac ne putei li#ra prima parte a comen'ii s pt m3na #iitoare- cu transportul aerian- a#3nd %n #edere ur)ena comen'ii noastre. : ru) m s ne expediai m r*urile imediat A imediat ce putei A la primirea acestei comen'i A %n 10 'ile de la primirea comen'ii noastre.

1 &

.u) m s *acei tot posibilul de a ur)enta prima tran( . : ru) m s dai comanda %n lucru pentru a *i li#rat mar*a

imediat.
+nsist m ca lucrarea s

se e*ectue'e %n con*ormitate cu o*erta d#s. D#?#># (ormule referitoare la mrfuri i servicii alternative ,ac mostra A modelul nr. nu este disponibil - # ru) m s ne li#rai %n locH 2ntruc3t %nele)em c acest tip de produse # lipse(te momentan- # ru) m s ne trimitei un produs similar pe care %l a#ei %n stocA s ne li#rai ce a#ei mai asem n tor cu mostra anexat . ,ac nu dispunei deH- # ru) m s ne *urni'ai din stoc articolul cel mai apropiat de e(antionul nostru. D#?#C# (ormule referitoare la ambala4 i marcare : ru) m s expediai mar*a %n ambala$ corespun' tor- a(a %nc3t e#entualele deterior ri %n timpul transportului sau la %nc rcare (i desc rcare s *ie reduse la minimum. : ru) m s expediai mar*a %n l 'i c ptu(ite cu material impermeabil. 5 'ile trebuie s aib o c ptu(eal impermeabil Aetan( A nein*lamabil . Fiecare cutie de carton trebuie s *ie %nc1is corespun' tor. Fiecare lad trebuie b tut %n cuie- %nt rit (i asi)urat cu o band metalic de $ur9%mpre$ur. 5 'ileA6utiile de carton trebuie tapetate cu material sintetic spon)ios. : ru) m s ambalai *iecare obiect separat %n 13rtie de per)amentA 13rtie satinat A 13rtie cerat A pun) de plastic. Fiecare cutie de carton trebuie s aib dimensiuni p3n la 120 cm x 60 cm x 50 cm. Trebuie s insist m asupra anumitor condiii de ambalareat3t %n propriul nostru interes- c3t (i pentru a %ndeplini cerinele autorit ilor noastre #amale. : ru) m s respectai cu exactitate indicaiile de ambalare.

1 1

,eoarece controlul #amal %n H este e*ectuat temeinic-

cutiileA l 'ile trebuie s *ie ast*el- %nc3t s poat *i u(or re%nc1ise dup desc1idere. 5 'ile trebuie marcateC =H? (i numerotate succesi# de la 1 p3n la H- iar cu#3ntul =casabil? trebuie s *ie aplicat cu ma$uscule pe toate *eele containerului. 2n anex #ei ) si indicaii exacte re*eritoare la ambala$ (i marca$. D#?#B# (ormule referitoare la modalitile de plat 6ecul nostru pentru %ntrea)a sum a comen'ii plus porto se a*l %n anex . : ru) m s ne comunicai c3nd %ncepei li#rarea (i #om dispune trans*erul con*orm %nele)erii noastre anterioare. &lata se #a e*ectua prin trans*er bancar la primirea m r*urilor A la primirea *acturii. &lataC 30 de 'ile neto. 6ondiiile de plat au *ost stabilite dup cum urmea' C 1A3 din pre la con*irmarea comen'ii- 1A3 la %nceperea procesului de producie- 1A3 9 la li#rare. &lata se e*ectuea' %n decurs de 30 de 'ile de la primirea (i #eri*icarea li#r rii cu un scont de 3_. :om dispune desc1iderea unui acrediti# ire#ocabil %n *a#oarea d#s. Am ru)at Ianca H dinH s desc1id un acrediti# %n #aloare deH %n *a#oarea d#s. #alabil p3n la data de H Aceste acrediti#e sunt #alabile p3n laH (i # #or *i con*irmate de c tre IancaH Acrediti#ul #a *i con*irmat de IancaH dinH care #a accepta trata d#s. la #edere %n termen de 60 de 'ile- la #aloareaA suma din *actur . Acrediti#ul desc1is acoper #aloarea *acturii (i toate celelalte taxe. 2naintea accept rii tratei d#s. care cuprinde taxele p3n la H- IancaH # #a solicita urm toarele documenteC un set complet de conosamente curate 72 exemplare8- *actura

1 2

comercial 73 exemplare8- polia de asi)urare %n #aloare deH- certi*icatul de ori)ine (i *actura consular . D#?#D# (ormule privind modalitatea de expediere a mrfii : ru) m s expediai mar*a prin colet ria de mic #ite' A prin colet ria de mare #ite' A pe cale *erat A cu na#a urm toareA expres par a#ionA cu camionul. : ru) m s expediai mar*a direct la depo'itul nostru dinH A la adresa sus9numit . A(tept m li#rarea %n decurs de trei 'ile cu camioanele d#s. *ri)ori*ice. : ru) m s dispunei expedierea m r*ii cu camionul laH %n #ederea %mbarc rii peH- care #a p r si portul %n direcia H la data deH 4ar*a trebuie expediat de %ndat cu un #apor al liniei maritime. : ru) m s trimitei mar*a prin *irma noastr de expediie (i transport. : ru) m s luai le) tura cu *irma noastr de expediie de %ndat ce %i putei preda mar*a. Firma autori'at de noi #a e*ectua transportul lotului de mar* - #a prelua coleteleAl 'ileA conteinerele pe data de H de la depo'itul d#s. D#?#K# (ormule de ncheiere : ru) m s con*irmai aceast comand (i s ne asi)urai c mar*a se #a li#ra %n condiiile stabilite. Sper m c #ei *i de acord cu condiiile expuse (i a(tept m r spunsul prin telex A tele*ax. "xecutarea atent a comen'ii este premisa unor comen'i #iitoare mai mari. : ru) m s con*irmai primirea comen'ii noastre (i s 9i acordai cea mai mare atenie. A#em certitudineaA suntem con#in(i c #ei executa aceast comand spre deplina noastr satis*acie. : #om *i %ndatorai A obli)ai dac #ei acorda atenia cu#enit comen'ii noastre.

1 #

D#?#;# (ormule privind anularea comenzii : ru) m s anulai comanda nr. H din data deH- pentruH (i s ne trimitei %n sc1imbH A*acerile mer) prost- de aceea suntem ne#oii s anul mA s suspend m comanda noastr nr. H 6ri'a mani*estat pe piaa noastr %n ultimul timp ne obli) s anul m ultima tran( a comen'ii noastre. 2ntruc3t po'iia noastr pe pia a sl bit %n ultimele luni- ne #edem silii s reducem comanda noastr nr. H ,eoarece nu ai respectat termenul de li#rare speci*icat %n contract- ne #edem obli)ai s anul m comanda. Ata( m A anex m comanda nr. H- dar # ru) m s anulai A suspendai orice articol pe care nu9l putei *urni'a din stoc p3n la 31 au)ust.

6odele de scrisori de comand

Re+.@ Copiatoare i maini de calcul Stimate domnule; mulumim pentru o+erta 9vs. din i comandm pe ba)a catalo5ului primit@ ,o)iia nr. #&& ? % copiatoare la preul pe unitate- pre total lei. ,o)iia nr. 11& ? 2 maini de calcul pre pe unitate- pre total ,reul se nele5e +ranco4+rontier - inclusiv ambala3ule*clusiv asi5urarea. 9orim s ne livrai mainile sus4numite n termen de #& de )ile de la desc2iderea acreditivului irevocabil con+irmat.

Asi5urarea transportului se va reali)a de ctre noi i acoper riscurile de la +irma dvs. pn la +irma noastr. E*pedierea mr+ii se +ace con+orm indicaiilor noastre prin +irma noastr de e*pediere din =2iinu. MainileFaparatele vor +i ambalate n l)i destinate transportului rutier. Marcarea va cuprinde@ numele destinatarului- numrul comen)ii- numrul curent al l)ii- localitatea de destinaie- 5reutatea net i brut. 9up cum am stabilit de comun acord- 5arania va +i 12 luni de la darea n +olosin. ; ru5m s ne con+irmai comanda. =u stimRe+.@ Jextile Stimate domnuleAm primit n termen scurt o+erta 9vs. de te*tile mpreun cu cartea de mostre i listele de preuri. 9ei apreciem calitatea tuturor mostrelor 9vs.- considerm c preurile la eantioanele nr. 2#% i 2#! sunt cam ridicate pentru piaa noastr. Brebuie- totodat- s subliniem c alte +irme au pus pe pia materiale similare +oarte bune la preuri ntre 'V i 1&V mai mici dect ale 9vs. 7ntruct avem n vedere o comand de apro*imativ %&&& m 2 din +iecare mostr- am dori s tim dac ne4ai putea o+eri un pre ceva mai mic- cel puin pentru cele dou eantioane indicate mai sus- ceea ce impune un pre +oarte convenabil. Sperm c vei veni n ntmpinarea dorinelor noastre i ateptm cu interes rspunsul dumneavoastr prompt. =u stim-

Re+.@ 1opsea 9omnule-

1 %

; mulumim pentru scrisoarea 9vs. din 11.&$.2&&2 n care ne o+erii vopsea. 7ntruct mar+a este cerut ur5ent- ne4am bucura dac ne vei trimite imediat- pn la 1 noiembrie 2&&2 ) %&&& cutii de vopsea albart. 21#- i !&&& cutii de vopsea albastr- art. 21%. Suntem obli5ai s insistm ca livrarea s +ie +cut la termenul stabilit i ne re)ervm dreptul de a re+u)a mar+a- dac aceasta va +i livrat mai tr)iu. ; ru5m s aran3ai livrarea cu tren4mar+. Am +i bucuroi- dac ai con+irma ct mai curnd posibil acceptarea comen)ii noastre. Mana5er-

Re+.@ Mnclminte Stimate domnule=on+irmm primirea scrisorii 9umneavoastr nr. 1$ din 1&.1&.2&&2 i v comunicm cu plcere c suntem de acord cu preurile stabilite de 9umneavoastr. ; ru5m s binevoii a ne e*pedia mr+urile speci+icate n alturata not de comand- al cror cost- ma3orat cu c2eltuielile de transport- l vom ac2ita la cererea 9umneavoastr. Spernd la o colaborare i mai strns n viitor- v ru5m s primii sincerele noastre salutri. 8a pre)enta ane*m nota de comand=u deosebit consideraie9omnuleAvem plcerea s v trimitem alturat comanda noastr nr. 2&1 pe care trebuie s ne4o e*ecutai con+orm contractului nr. 1&% din

1 !

1 .&$.2&&2- care prevede livrarea mr+urilor la s+ritul +iecrui trimestru. Am +i bucuroi- dac ai avea 5ri3 ca instruciunile de ambalareartate n contract- s +ie respectate. 9eoarece mar+a va avea de parcurs o distan mare- v ru5m s +ie +olosite cele mai bune l)i. Avem convin5erea c ne vei trimite mar+ de cea mai bun calitate. =on+irmai4ne- v ru5m- data livrrii. 9irector.

+losar tematic
Casa- case' ? 1. A anula 0n ntre5ime sau parial1 o 2otrre 3udectoreasc n urma admiterii recursului. 2. A e+ectua totalitatea operaiilor privind scoaterea de+initiv din +olosin i din inventar a unui mi3loc +i* a crui +olosire- reparare sau moderni)are nu mai sunt economiceE a lic2ida. ? 9in +r. casser. charter- 4e ? Bip de contract de transport naval sau aerian deosebit de cursele re5ulate- or5ani)at n +uncie de necesiti. 2. Avion sau nav care circul con+orm unui c2arter. 0,r. ceartr1 ? 9in en5l. charter# cerat- 9 - cerai- 9te ? 09espre materiale1 =are este impre5natacoperit cu un strat de cear. G3rtie cerat ? 2rtie impre5nat cu substane care o +ac impermeabil. T blie cerate ? tblie de lemn acoperite cu cear- pe care vec2ii romani i +ceau nsemnrisocoteli. ? =ear I su+. 4at 09in +r. cir"1. demara- demare' ? 09espre autove2icule- motoare etc.1 A se pune n micare- a porni. :i5. 0aici1. A4i lua avnt- a porni n vite) 0ntr4o curs1. 9in +r. d"marrer# etana$a%- etan(e' ? A +ace operaiile necesare pentru a obine etaneitatea unui aparat- a unui recipient etc. 0Aici1 cptueal etan ? care nu permite s ptrund sau s ias o substan. ? 9in +r. Wtaner.

1 '

irevocabil- 9 ? =are nu se poate revoca sau sc2imba- asupra cruia nu se poate reveni@ 2otrt- de+initiv- nerevocabil. ? 9in +r. irr"vocable- lat. irrevocabilis# porto:0s.n.1 ? 0Aici1 Ba* care se pltete pentru e*pedierea prin pot a unei scrisori- a unui pac2et- a unei sume de bani etc. ? 9in it. porto# porto< ? ;in rou- ne5ru sau alb- tare i dulce- ori5inar din ,ortu5alia. 9in +r. porto# remite- remit ? 1. A preda- a nmna- a da. 2. A renuna la o sum de bani datorat unui debitor- a +ace s se stin5 o datorie. #. 0Rar1 A amna. 9in lat. remittere 0cu sensuri dup +r. remettre1. rezilia- re'ilie' ? A des+ace- a anula un contract- o convenie. 9in +r. r"silier. spongios- 4oas ? =are este poros ca un bureteE care are proprietatea de a absorbi lic2idele. ? 9in +r. spongieux- lat. spongiosus# storna- storne' ? A recti+ica o nre5istrare contabil 5reit +cut n cartea sau n 3urnalul de contabilitate al unei ntreprinderi- prin adu5area sau scderea unei sume ec2ivalente cu cea 5reit. ? 9in it. stornare. tast- taste ? =lap. ? 9in 5erm. Baster# taster- tastere ? 9ispo)itiv mecanic al mainii de cules monotipprev)ut cu o claviatur i utili)at la nre5istrarea te*tului- pe o band de 2rtie prin per+oraii di+erit combinate. ? 9in 5erm. B aster. trat- trate ? =ambie care- n virtutea unei clau)e speciale- se cedea) spre ncasare altei persoane dect creditorulE poli. 9in it. tratta.

4 Pro0leme su!use discu&iei


1. =are sunt deosebirile dintre o scrisoare de comand i o cerere de o+ertA 2. 7n ce situaii o cerere de o+ert poate nlocui o scrisoare de comandA #. Motivai avanta3ul comen)ilor imprimate 0tipi)ate1 +a de cele ntocmite liber. . =um se +ace o comand prin tele+on- tele* sau +a*A

1 "

%. =e +el de comand este similar cu nc2eierea unui contractA Motivai4v rspunsul. !. =are este obiectivul comen)ii de probA '. 7n urma cror comen)i +urni)orul este obli5at s e*pedie)e solicitantului- n cel mai scurt timp- con+irmarea de acceptare inte5ralA

E9erci&ii 1i situa&ii de ca8


1. Ksii termenii ec2ivaleni sau ec2ivalentele mbinrilor de cuvinte@ a trece o sum dintr4un cont n altulE a e+ectua un scontE a tra5e polia asupra cuivaE a +urni)a re+erineE a trimite ct mai curnd posibilE a aran3a livrareaE a lua act de instruciuniE a +ace o comandE a trimite mar+aE a nmna sumaE a credita contulE a +actura sumaE a lua not de +aptulE a acorda o reducereE a nu avea mar+a 0produsul1E stare de decdere a produsuluiE a scoate n vn)are pe piaE a opri vn)area. 2. Ksii sinonimele termenilor i introducei4le n conte*t@ Model@ a cump ra < a procura- a ac1i'iiona. Am dori s procurm acest model. Am ac2i)iionat mar+a n ba)a contractului nr. din

1 $

A *urni'a- a#ans- cambie- *alit- #3n'are- a pune preul- a*acere #eroas - con#in) tor. #. Redactai o comand +olosind +ormulele de mai 3os- care sunt aran3ate n de)ordinea corespun)toare. 7n locul punctelor- speci+icai mar+a solicitat@ Am %neles c putei li#ra aceste H din stoc. 6omunicai9ne- # ru) m- care este data- cea mai apropiat - de li#rare a acestui produs. A(tept m s le primim *oarte cur3nd. : ru) m s primii comanda noastr pentru urm toareleC 1. H 2. H 7s se indice mar*a3. H cantitatea- #olumul- preul8 . 7ntocmii o comand +erm ca rspuns la o o+ert de mese de buctrie n numr de 2&&- a cte 2"" leiE scaune de buctrie n numr de #!&- a cte 11% lei. %. Redactai o comand +erm care s vi)e)e livrarea din stoc de m tase arti*icial 0cu solicitri de rabat1. !. Redactai o comand +erm ca rspuns la scrisoarea de mai 3os@ Stimate domnule=u mult plcere- ; o+erim serviciile noastre- ca rspuns la scrisoarea nr. %2 din- privind redecorarea sediului 9umneavoastr. Ec2ipa noastr de )u5ravi i decoratori lucrea) n linite i +r s deran3e)e- aa c 9umneavoastr i personalul abia i vei observa. Dici nota noastr de plat nu v va deran3a prea mult. 7n pre)ent- dispunem de o 5am lar5 de vopsele- teracot i +aian- pe care le vei putea ale5e din catalo5ul ane*at la pre)enta. Alturat- v trimitem devi)ul pe care l4ai solicitat. 9ac supra+aa de decorare va depi 2&& m 2- v putem o+eri un rabat de %V.

1%&

Ateptm comanda 9umneavoastr. 9irector'. 7ntocmii o comand obinuit n care s se preci)e)e@ condiiile de li#rareB modi*icarea #olumului de produse de la s*3r(itul lunii 7semestrului8- in3ndu9se cont de contract. ". :ormulai cteva variante de introducere a unei comen)i con+orm situaiilor@ ai primit #i'ita unui repre'entantB ai primit un catalo)B ai # 'ut un material publicitar %n 'iar sau la tele#i'or. $. 7ntocmii o comand anticipat de o livrare de prob n situaia@ articolele corespund cerinelor clientului. 1&. Redactai o comand n care vei descrie adecvat produsul sau vei indica un numr de re+erin din catalo5F pliant- speci+icnd culoarea- m rimea- #olumulAnum rul articolelor comandate. 11. Redactai cte o comand pentru +iecare scenariu@ a8 ;n comerciant comand 1use de saltea- cu li#rare parial %n colete expresB b8 6u oca'ia unei comen'i importante- un client preci'ea' din nou modalit ile de transport (i de plat B c8 O comand de ma(ini automate de ambalat este %nsoit de cererea clientului care dore(te o extindere a )araniei.

1%1

CAPI,O- - (III REC-AMAII


6 modalitate de soluionare a nenele5erilor dintre parteneriaprute din cau)a nerespectrii obli5aiilor asumate prin contracte economice sau comen)i- este reclamaia. Acest tip de scrisoare- prin care se comunic de+iciene sau lipsuri n ce privete ndeplinirea obli5aiilor de ctre partenerul de a+aceri- are drept scop s se a3un5 la o soluie acceptabil pentru ambii corespondeni. 7ntocmirea unei reclamaii cu adevrat e+iciente cere timp i 5ndire. =oninutul scrisorii trebuie redactat ri5uros- punndu4se accentul pe tonul politicos i conciliant i- n acelai timp- nelipsit de +ermitate. Scrisoarea nu se scrie la ntmplare- cu 5enerali)ri va5i. Ea trebuie s desemne)e +apte concrete- care s convin5 interlocutorul s acopere- ntr4un +el sau altul- pre3udiciile aduse. 9e asemenea- reclamaia nu trebuie trimis imediat dup ce a +ost scrispentru c o5lindete- probabil- mult prea relevant emoia i nemulumirea. Ea urmea) s +ie recitit cu obiectivitate- corectndu4 se- totodat- 5reelile 0inclusiv cele 5ramaticale1. =onstrucia acestui tip de scrisoare este ri5uroas. Ea cuprinde urmtoarele elemente@ re+erirea la numrul comen)ii- termenFdatE obiectul ori natura reclamaiei 0motivele1E ba)a le5al a a+acerilor 0o+erta- contractul- comanda etc.1 documentele care le5ali)ea) reclamaia 0actul- procesul4 verbal de constatare- documentul de transport- +actura etc.invocate n susinerea celor reclamate1E elucidarea cau)elor care au pricinuit pa5ubaE dove)ile de constatareE solicitarea i propunerile privind modul de soluionare a problemei n cau) 0re)ilierea contractuluiE acceptarea lotului de mar+ contra unei reduceri de preE solicitarea nlocuirii lotului de mar+E solicitarea unei desp5ubiri etc.1 valoarea pre3udiciilor su+eriteE

1%2

modul de plat a desp5ubiriiE termenele ma*imale de acoperire a pa5ubelor.

>%/% Reclama&ii din !artea clientului

9up natura emitentului- reclamaiile pot surveni att de la client- ct i de la +urni)or. 6biectele reclamaiilor din partea clientului sunt di+erite. Ele se re+er- de re5ul- la@ ntr)ieri n livrareE pa5ube i pierderi ce intervin n timpul transportului- din cau)a unei manipulri necorespun)toare a mr+ii la ncrcare- descrcare- transbordare sau la depo)itareE mr+uri necorespun)toare mostreiF eantionului F anali)eiE livrarea altor mr+uri n locul celor solicitateE calitate necorespun)toareE ambala3 necorespun)torE cantitate- 5reutate- numr lipsE e+ectuarea de+ectuoas a unor prestri de serviciiE erori privind preul- +actura i alte documente necorespun)toare etc. 9ac clientul estimea) c intervalul dintre momentul lansrii comen)ii i data livrrii mr+ii este prea mare- unul din mi3loacele de care dispune pentru a +ace presiuni asupra +urni)orului este s4l previn c i retra5e comanda. =nd mr+urile nu corespund solicitrilor- se cere- n cele mai dese ca)uri- desp5ubirea pre3udiciilor prin reduceri de preuri 0n unele situaii- produsele sunt returnate +urni)orului pe c2eltuiala acestuia1. 7n continuare- vom insera +ormule posibile privind coninutul di+eritelor reclamaii din partea clientului@ K#:#:# (ormule introductive referitoare la nt)rzieri n livrare 2n comanda noastr nrHA din data de H am menionat- %n mod expres- c mar*a trebuie s soseasc - cel t3r'iu- p3n laH 2n scrisoarea noastr dinH am comandat H (i #9am ru)at s li#rai mar*a imediat.

1%#

,in p cate- mai a(tept m (i acum lotul de mar* comandat

la data deH
5a data de H am comandat- spre li#rare- p3n la H 5a comanda noastr dinH- repre'entantul d#s.- domnulH-

ne9a promis *erm c mar*a #a sosi aici pe data de H 2ntre timp- au trecutH 'ileAs pt m3ni- * r s *i primit mar*a (i nici #reo (tire din partea d#s. 5i#rarea con#enit *erm pentru data de... este scadent de dou s pt m3ni. .e*erindu9ne la comanda noastr dinHAcon*irmarea ,#s. a comen'ii noastre- datat H- am dori s # in*orm m c %nc nu am primit a#i'ul ,#s. de expediereA suntem %nc %n a(teptarea a#i' rii ,#s. re*eritoare la li#rare A %nc nu a#em o #este %n le) tur cu comanda pentruH .e)ret m s # in*orm m c mar*a comandat la d#s. nu a sosit %nc A nu a a$uns %nc la noi A este mult %nt3r'iat . Suntem surprin(i c mar*a comandat la d#s. nu a *ost %nc li#rat . Am * cut comanda %n ba'a %nele)erii c #om primi mar*a p3n laH A cu condiia ca d#s. s e*ectuai li#rarea %n decurs deH s pt m3ni A luni. 63nd am * cut comanda- am stabilit- %n mod speciale*ectuarea li#r rii %n decurs deH s pt m3niA am subliniat c li#rarea prompt a m r*ii este absolut necesar A ne9am bi'uit pe executarea de c tre d#s. a li#r rii la timp. 2n contract s9a stabilit executarea li#r rii %n decurs de H s pt m3ni. 2n con*irmarea d#s. a comen'ii noastre ai preci'at c mar*a #a *i expediat la timp- pentru a sosi aici %n decurs deH s pt m3niA p3n la s*3r(itul lunii. S9a con#enit c li#rarea #a *i e*ectuat %n decurs de H s pt m3ni Aluni.

K#:#<# (ormule referitoare la pre4udiciile pricinuite de nt)rzierea n livrare @u a#em %n stoc aceste articole (i pierdem a*aceri comerciale din acest moti# A clienii no(tri se %ndreapt spre

1%

ali *urni'oriA clientul nostru #a intenta aciune %n $udecat pentru imposibilitatea de a li#ra. @e lipsesc din stoc anumite articole (i orice %nt3r'iere ne #a pricinui pierderi %n a*aceri A ne9au *ost pricinuite serioase nepl ceri din cau'a %nt3r'ierii %n li#rare. 2nt3r'ierea d#s. %n li#rarea m r*ii- con*orm comen'iiH- ne pune %ntr9o situaie di*icil A ne pricinuie(te mari nepl ceri A este *oarte nepl cut pentru noi. K#:#?# (ormule referitoare la calitatea inferioar 4 r*urile nu sunt satis* c toareA @u suntem satis* cui de mar* . Am dori s # in*orm m asupra calit ii m r*ii care este net in*erioar oric rei alteia *urni'at anterior A las mult de dorit A este departe de a *i satis* c toare A nu se ridic la ni#elul a(tept rilor noastre A este *oarte slab %n raport cu preul. Trebuie s # aducem la cuno(tin c m r*urile *urni'ate de d#s.- con*orm contractului nrH- au de*eciuni de *uncionareA o proiectare de*ectuoas A de*eciuni de execuie (i anumeC H Am primit reclamaii serioase de la clienii no(tri re*eritoare la ec1ipamentele *urni'ate de d#s. con*orm contractului nr. H Trebuie s # aducem la cuno(tin c nu putem s accept m ma(ina li#rat - c ci ea nu este de dimensiunea (i calitatea comandat de noi. 5a #eri*icare- am descoperit c *inisarea nu este de bun calitate. : scriem re*eritor la comanda noastr nr. H- pe care am primit9o ieri- pentru a # spune c ai tratat cu puin )ri$ prima noastr comand A aceast comand de prob nu ne9a satis* cut A nu #9ai inut promisiunea A re'ultatul #eri*ic rii ne9a ser#it drept con*irmare pentru declaraia noastr anterioar .

1%%

K#:#># 6rfuri necorespunztoare mostrei 4 r*urile pe care le9am primit nu corespund cu mostra pre'entat pe ba'a c reia am * cut comanda A pe care am a#ut9o la dispo'iie c3nd s9a %nc1eiat contractul- *iindc H 4a$oritatea m r*urilor li#rate A desc rcate de pe #as nu sunt la ni#elul mostrei A nu corespund cu mostra pe ba'a c reia a *ost * cut comanda. Ai *urni'at m r*uri in*erioare calit ii con#enite A standardelor la care ne a(tept m con*orm mostrelor. 5aboratorul nostru de specialitate ne in*ormea' c - %n ceea ce pri#e(te coninutul- acesta nu corespunde procenta$ului A proporiei con#enite. Am * cut o anali' (i am ) sit cantitatea de ap din material prea ridicat . ,up cum indic re'ultatele A putei #edea din certi*icatul de anali' anexat A mar*a trimis nu %ndepline(te condiiile de calitate con#enite. Trebuie s # comunic m c ultimul ,#s. lot de mar* nu corespunde standardului obi(nuit. K#:#C# Iivrarea altor mrfuri dec)t cele solicitate .emarc m *aptul c ne9ai trimis alt mar* (i anumeCH 2n mod clar s9a * cut o )re(eal (i mar*a a *ost li#rat incorect. 6oletul nrH conine c3te#a articole pe care nu le9am comandat. 2n loc de m rimea nr.12 comandat de noi- ne9ai trimis m rimea nr. 22. Se pare c am primit mar*a destinat altui client al ,#s. .e)ret m c trebuie s atra)em atenia asupra unei li#r ri )re(ite A asupra unor m r*uri primite din )re(eal . K#:#B# (ormule privind cantitatea produsului Ai li#rat acest transport cu o lips deH Se pare c exist o lips de )reutate. Trebuie s # atra)em atenia asupra *aptului c s9a constatat o lips de H- c3nd m r*urile au *ost desc rcate.

1%!

,in acest transport lipsesc H l 'i. : in*orm m c transportul primit conine doarH l 'i. Transportul conine doar H l 'i- %n timp ce %n conosament

*i)urea' H l 'i.
;nele baloturi sunt mai u(oareA au lips la )reutate. 6onstat m c H baloturi pre'int o )reutate desc rcat

deH- *a de o )reutate %nc rcat deH- indic3nd ast*el o pierdere de H Au *ost *acturate H ma(ini- de(i au *ost li#rate doar $um tate. 5a #eri*icarea m r*ii primite- am constatat c unele articole de pe *actura d#s. nu au *ost incluseB anex m o list a articolelor care lipsesc. "xist o inad#erten %ntre lista de colisa$ a l 'ii nr. H (i *actura d#s.B pe *actur sunt %nre)istrate %n mod corect H du'ini de ser#icii de ca*ea- dar %n lad se ) sesc doar H du'ini. 5a primirea m r*ii am constat c H pieseA articole lipsescA lipseau din lad . Trebuie s # in*orm m c lada nr. H conine doarH seturi de plastic- %n loc de H- %nre)istrate %n lista de colisa$ (i *actur . 5ada nu pre'int semne de sustra)ere (i am *i bucuro(i- dac ai #rea s #eri*icai la secia d#s. de ambalare- %nainte ca noi s *acem o reclamaie o*icial . : in*orm m c la desc1iderea #a)onului A coletului- de(i acesta nu pre'int urme de #iolareA si)iliile erau intacte- am constatat urm toarele lipsuri cantitati#eCHB %n consecin - A am %ntocmit un =&roces9#erbal comercial de constatare?%mpreun cu or)anele c ii *erate A am %ntocmit documentele de constatare. ,in mar*a li#rat - con*orm contractului nrH- lipsesc urm toareleC H : ru) m s ne li#rai c3t mai ur)ent piesele lips . ,up desc rcarea m r*ii- am *ost surprin(i s constat m c ai expediat acest transport cu o lips cantitati# de H tone*a de cantitatea de conosament. &entru aceasta- anex m o

1%'

copie a actului de #eri*icare eliberat de or)anul o*icial de control. Trebuie s # ru) m s ne trimitei nota ,#s. de credit pentru #aloarea m r*urilor expediate cu lips deH (i anumeH K#:#D# 6rfuri livrate n plus @e9ai trimis o cantitate dubl deH Ai dep (it %n mod considerabil comanda noastr cuH 5otul A Transportul de mar* li#rat cu na#aH dep (e(te cu H tone limita maxim admis de u'anele comerciale. :eri*ic3nd *actura- am constatat c ai *acturat un excedent de H tone. : ru) m s #eri*icai dac acest excedent a *ost realmente expediat. 2n concordan cu contractul %ntocmit A semnat %nc1eiat cu *irma ,#sH- s9a con#enit doar tolerana de H_- pentru cantitatea de H- care urma s *ie li#rat . K#:#K# (ormule referitoare la mrfuri deteriorate 6u re)ret- # in*orm m c una din l 'ile din transportul ,#s. a sosit *oarte deteriorat . &robabil c unii saci de polietilen au plesnit *ie ca urmare a aciunii c1imice a coninutului- *ie pentru c polietilena nu e su*icient de )roas . Ar *i necesar s se *ac toate test rile pentru a descoperi cau'a ruperii sacilor. Ianda de lipit pare s se *i uscat la unele l 'i- a(a %nc3t capacele au de#enit mobile. :9am recomanda s #edei dac banda *olosit a *ost de*ect %n #reun *el. ;na din piesele din lada nr. 17 s9a deplasat (i s9a de*ormat %n urma contactului cu celelalte piese. 6redem c putem remedia de*ormarea- dar aceasta ar putea in*luena preul de #3n'are (i- %n acest ca'- ne re'er# m dreptul de a apela la ,#s. pentru compensaii. 6us turile la sacii de iut nu par s *i *ost destul de re'istente- ca urmare au cedat- permi3nd scur)erea coninutului.

1%"

;n mare num r de l 'i au sosit a#ariate- capacele *iind

sparte (i coninutul stri#it. S9ar p rea c o %nc rc tura )rea a c 'ut pe acestea. 5a despac1etare- am ) sit mai multe ce(ti (i *ar*urii sparte. 5a despac1etarea conteinerelor- %nt3mpin m di*icult i%ntruc3t l 'ile sunt prea $oase. 20 de l 'i cu l m3i ne9au par#enit a#ariate- mar*a *iind parial deteriorat de apa m rii. 4 r*urile primite erau %mbibate cu ap . Alimentele primite de la d#s. erau alterateH Transportul >carne de #it ? a *ost primit- dar carnea era alterat . Far*uriile din transportul d#s. au mar)inile ciobite. ;nele piese din mobilier au *ost ')3riate. ;nele pac1ete sunt parial rupte. Transportul a *ost %n bun parte deteriorat.

9up semnalarea cau)ei care determin reclamaia- se obinuiete s +ie evideniai +actorii care- dup prerea reclamantului- au determinat de+icienele sau avarierea mr+ii. ,oate +i vorba de ambalarea necorespun)toare- manipulare ne5li3ent sau alte omisiuni ale cruului- e*peditorului etc. ;om pre)enta unele +ormule +olosite n acest sens- n cele ce urmea). Acesta este un ca' e#ident de a#ariere- pentru care c r u(ii trebuie s *ie * cui r spun' tori- c ci a#aria se datorea' ne)li$enei %nc rc riiAsti#uiriiAmanipul riiAnecorespun' toa9 re. Ambala$ul m r*urilor este inadec#at (i nu e %n concordan cu situaia local . O cercetare a e#ideniat c spar)erea a a#ut loc %n tran'it A la bordul #asului. Ambalarea %n interiorul l 'ii a *ost prea le$er - de aceea s9a deplasat %ntruc3t#a coninutul (i mai multe ce(ti (i *ar*urii s9 au spart. 2n lista al turat #ei ) si detalii re*eritoare laH Am cerut ca lada (i coninutul s *ie examinate de c tre inspectorul de asi)ur ri (i- dup cum #ei #edea din procesul9#erbal anexat- el susine c deteriorarea se

1%$

datorea' unei ambal ri nesatis* c toare (i nu unei manipul ri ne)li$ente a l 'ii. 2n opinia noastr - l 'ile pentru export %n care au sosit aceste aparate nu au *ost su*icient de solide pentru a re'ista a8 manipul rii ne)li$ente (i b8 solicit rilor de stri#uire determinate de mar*a )rea depo'itat peste acestea. A#arierea s9a produs prin ambalarea de*ectuoas (i neadec#at . O ma(in de asemenea m rime (i )reutate trebuie blocat %n po'iie %n interiorul l 'ii de transport. ,ac blocarea interioar se *ace %n mod corespun' tordeplasarea #a *i %mpiedicat . ,up p rerea noastr - l 'ile au *ost- probabil- l sate %n ploaie. K#:#;# (ormule privind facturarea necorespunztoare :eri*ic3nd *actura ,#s. nrH- am constatat c ne9ai %nc rcat la preulA ne9ai *acturat cu H mai mult A ai comis o )re(eal la calcularea #alorii totale a articolului nrH 6on*irm m primirea *acturii ,#s. nr. H din 10 ianuariepri#ind lotul de mar* H- expediat cu na#a Acu autocamionul A (i # semnal m- totodat - c %n #aloarea ei ai cuprins (i suma deH- pentruH c1eltuieli- pe carepotri#it contractului nrH- urmea' s le suportai ,#s. Suntem %n posesia *acturii ,#s. H- din data deH @e permitem s semnal m c pe *actur este tip rit stipulaia pl ii %n decurs de 10 'ile- de(i am * cut comanda %nele)3nd c scadena e de /0 de 'ile. 2n *actur sunt trecute condiii di*erite *a de cele con#enite %ntre noi. ,ar la alte *irme bene*iciem de un rabat de 5_- nu de 3_ pentru pl i lunare. : restituim *actura ,#s. nr. H din data de H- pentru c A probabil c a *ost trimis din )re(eal A preul nu este corect A trebuia emis %n trei exemplare A a#em ne#oie de o *actur separat pentru *iecare comand pe care o plas m. Am primit conosamentul ,#s. pentru transportul deH (i- cu re)ret- # in*orm m c A documentul nu este #alabil A ai pre'entat un conosament expirat A m r*urile nu sunt descrise

1!&

la *el ca %n contractA expedierea s9a * cut %ntre alte porturi dec3t cele stipulate. : ru) m s recti*icai *actura con*orm calculului nostru al turat (i s ne creditai contul nostru cu suma deH- pe care ai %ncasat9o %n plusA s ne trimitei %n loc o *actur recti*icat A s e*ectuai recti*ic rile corespun' toare- ca s putem *ace plata. ,ac s9a produs o )re(eal - #9am ru)a s corectai *actura. 6a urmare- #9am debitat un cont cu #aloarea acestuia de Hp3n la restituirea sumei menionate. K#:#:=# (ormule de ncheiere privind sugerarea de soluii a% Calitate necorespunztoareN, mrfuri nesolicitate &entru noi- cea mai bun soluie ar *i s return m articolele nesolicitate- taxele po(tale urm3nd s *ie suportate de ,#s. 2n ca'ul c # interesea' - # trimitem anexat procesul9 #erbal nrH Aactul de consultare %ntocmit de experiA buletinul de anali' A de#i'ul pri#ind comen'ile necesare%ntocmit de o *irm speciali'at . ,e(i calitatea acestor m r*uri nu este la ni#elul standardelor noastre obi(nuite- suntem pre) tii s le accept m- dac #rei s reducei preul- s 'icem- cuH 2ntruc3t de*eciunea a ap rut %n timpul termenului de )aranie- ma(ina *iind li#rat cu de*ecte- # ru) m s luai de ur)en m surile necesare pentru ca de*eciunile s *ie remediate la u'ina noastr de c tre produc toricare urmea' s pun la dispo'iie piesele de sc1imb pe c1eltuiala ,#s. A subansamblul 7a)re)atul8 s *ie %nlocuit cu unul nouA s se trimit speciali(ti cu scopul de a cerceta cau'ele (i- %n *uncie de conclu'ii- s *ac su)estiile de remediere necesare. ,eoarece calitatea m r*ii primite este necorespun' toare A sub ni#elul nostru A- nu ne r m3ne dec3t s #9o return m (i s # debit m c1eltuielile de transport.

1!1

b% Cantitate necorespunztoare Am *i bucuro(i- dac ai *ace cercet ri %n le) tur cu l 'ile lips . Am putea s # ru) m s cercetai cau'ele (i s ne comunicai modul %n care propunei %nl turarea pre$udiciului. 6u pri#ire la lipsurile cantitati#e constante- am in*ormat (i .epre'entanaA A)enia ,#s. 6omercial dinH A (i le9 am remis copiiA un set complet A documentele de constatare. : ru) m s li#rai- cu urm torul transport- o cantitate suplimentar - care s poat compensa lipsa cantitati# semnalat . Am debitat suma datorat %n contul ,#s. pentru m r*urile constatate lips (i # ru) m s ne li#rai ... Am sc 'ut din suma *acturat de ,#s. #aloarea articolelor lips - care se ridic laH c% 6rfuri livrate n plus @u putem reine surplusul de cantitate. .e)ret m c nu putem prelua acest excedent A %ntruc3t nu dispunem de posibilit i de depo'itare A dec3t cu condiia de a ne acorda o boni*icaie A un rabat de H_- date *iind problemele de des*acere (i c1eltuielile suplimentare de depo'itareA- a(a %nc3t am *ost obli)ai s o depo'it m %n portulH- %n contul (i la dispo'iia ,#s. d% Ambalare defectuoas : ru) m s %nlocuii articolele deteriorate con*orm listei al turate. : inem la dispo'iie articolele deteriorate p3n ce ne #a #i'ita a)entul ,#s. &resupunem c #ei cerceta problema la ,#s.- c ci ai e*ectuat asi)urarea. : ru) m s cercetai c1estiunea imediat (i s ne trimitei nota de creditareA %nlocuii pentru m r*urile deteriorate. e% Mnt)rzieri n livrare Soluionarea problemei

1!2

Trebuie s insist m pentru li#rarea imediat

a m r*iiA s ne )arantai necondiionat c mar*a #a *i li#rat %n decurs de dou s pt m3ni A pentru executarea mai atent a comen'ilor noastre A pentru acordarea de atenie instruciunilor noastre. Trebuie s cerem s dai de urma m r*ii- deoarece este ur)ent necesar A s dispunei ca mar*a s *ie li#rat imediat. Fii amabili s expediai mar*a imediat A s e*ectuai li#rarea cu primul transport disponibil. ,eoarece %nt3r'ierea %n li#rare a dep (itH- #ei *i ne#oii s ne pl tii desp )ubiri stipulate (i ac1itate con*orm 6lau'ei nr. H din 6ontractul nr... A s *acei tot posibilul pentru a )r bi li#rarea. : ru) m s expediai mar*a par a#ion A pe c1eltuiala d#s.

Avertismente .e)ret m- dar dac nu li#rai mar*a %n decurs de H- #om

*i ne#oii s re'iliem comanda. nu primim mar*a s pt m3na #iitoare- #om *i obli)ai s o obinem din alt parte. ,ac nu primim #e(ti de la d#s. prin curierul de retur#om *i obli)ai s suspend m acordul. :9am a#erti'at c #om urm ri respectarea de c tre d#s. a obli)aiilor asumate prin contractul de li#rare- iar dac #om su*eri pierderi- ca urmare a acestei %nt3r'ieri %n li#rare- #om intenta aciune %n $udecat .
,ac 7nc2eiere @e exprim m pro*unda %n)ri$orare re*eritor la aceast

%nt3r'iere (i suntem con#in(i c #ei acorda acestei probleme atenia imediat A #ei soluiona problema * r %nt3r'iere A #ei a#ea )ri$ ca un asemenea accident s nu se mai %nt3mple. A(tept m s aran$ai o discutare a acestei reclamaii A s %ndeplinii comen'ile cu mai mult atenie %n #iitor.

1!#

@u este pentru %nt3ia oar

c3nd a trebuit s reclam m %nt3r'ierea %n li#rare- din aceste moti#e # cerem s in#esti)ai problema imediat. : ru) m s ne comunicai 1ot r3rea ,#s. A s re)lementai de*initi# reclamaia A s ne in*ormai cum suntei pre) tii s soluionai aceast problem . : ru) m s ne in*ormai prin curierul de retur A @e9am bucura s a*l m c3nd putem a(tepta li#rarea m r*iic ci este ur)ent solicitat A care este proxima dat la care putei li#ra A dac ne putei li#ra %nH

>%2% Reclama&ii din !artea $urni8orului ?soma&ii@


7n relaiile cu clienii- un spaiu distinct l ocup somaiile purtate n scopul recuperrii creanelor@ pli restante- +acturi neac2itate- credite nerambursate. Aceasta este o procedur clar i sistematic de urmrire- averti)are i aciune n instan a datornicilor i poate +i util pentru di+erenierea clienilor n@ a1 buni platnicib1 nu prea buni platnici i c1 r u9platnici. Beoretic- plata ar trebui e+ectuat simultan cu sau imediat dup prestarea serviciilor. ,ractic- acest lucru este imposibil- c2iar i n ca)ul relaiilor comerciale curente cu partenerii care se cunosc de mult vreme. ,entru a evita crearea i circulaia inutil a unor documente 0c2itane- ordine de plat- cecuri etc.1- partenerii a3un5 la soluia lo5ic a unor re5lri periodice de conturi 0sptmnal- lunar1. Aceste decontri periodice sunt considerate pli cas2- pentru c- dei se acumulea) creane i riscuri- se renun la dobn)i i alte 5enuri de boni+icaii. 6 acumulare prea mare de creane nencasate poate plasa ntreprinderea ntr4o situaie +inanciar precar- pn la scoaterea ei din circuitul comercial. 9e aceea- compania F +irma nu poate atepta pasiv ca debitorii s4i onore)e obli5aiile. Ea trebuie s intervin cu ndr)neal i- totodat- cu diplomaie pentru atenionarea- somarea i- la nevoie- pedepsirea debitrilor- n sensul re+acerii capacitii de plat. Atenionarea i somarea de plat a datornicilor poate +i +cut prin ntlniri directe- tele+onic sau n scris. .eclamaia scris recomandat i nsoit de con+irmare de primire- are avanta3ul de a

1!

putea servi drept act doveditor n 3ustiie- dac este ca)ul. Ea trebuie redactat cu tact- cu termeni su+icient de politicoi i diplomaticipentru a nu duna unor relaii de a+aceri importante. Botodatconinutul trebuie s +ie su+icient de +erm i dur- pentru a +i perceput ca o ameninare serioas ru4platnicilor. 9ac o plat nu s4a e+ectuat- vn)torul nu trebuie s o atepte ct mai mult posibil- nainte de a reclamaE acest interval de timp depinde de relaiile pe care le ntreine cu interlocutorii- de punctualitatea lor obinuit- de importana sumei- de nevoia pe care o are +urni)orul +a de aceast sum. K#<#:# 'rima somaie este redactat sub +orma unei cereri politicoase- invocndu4se un motiv serios care a mpiedicat clientul s e+ectue)e plata sau decontarea@ . poate nu a primit %nc extrasul de cont (i *actura sau cecul trimis a *ost pierdut.? 8a redactare se vor evita +ormulrile la modul imperativ 0.trebuie s /1 i se vor pre+era cele la modul condiional4optativ 0. ar *i de dorit s /1. ;or +i evitate pronumele posesive 0. datoria d#s./ sau .soldul d#s. scadent/1- pre+erndu4se pronumele demonstrative 0.acest sold scadent/1. 7n locul diate)ei active i a +ormulrilor personali)ate 0. s lic1idai soldul?1- pot +i +olosite +ormulri impersonale- mai puin pro2ibitive 0.s *ie lic1idat soldul/1. Ast+el- prima reclamaie ia mai curnd +orma unei scrisori de atenionare i aducere4aminte. 7n aceast scrisoare poate +i evitat preci)area imperativ a unei date calendaristice pn la care clientul trebuie s e+ectue)e concret plata datoriei. Botui- pentru a o putea +olosi ca prob n 3ustiie- prima reclamaie este e*pediat ca i o scrisoare recomandat- cu con+irmare de primire. 6ormule $olosite 3n !rima scrisoare de aten&ionare pe data de 20 mai (i *acturat cu nr. H- con*orm pre#ederilor articolului 14H 6on*orm condiiilor de plat din contractul nrH- reiese c plata trebuia e*ectuat %n /0 de 'ile de la data li#r rii- deci ai %nt3r'iat decontarea cu 20 de 'ile.
@e re*erim la li#rarea e*ectuat

1!%

.e*eritor la *actura ,#s. nr. 1A5 %n #aloare de H 7#e'i

exemplarul anexat8- care trebuia pl tit acum patru s pt m3ni- %nc nu am primit... @e permitem s # atra)em atenia asupra *acturii nr. 2050%n #aloare deH- din 10 ianuarie 2002- care este %nc neac1itat A care trebuia ac1itat p3n la data de H @e permitem s # reamintim *aptul c contul ,#s. indic un sold de H %n *a#oarea noastr - ca urmare a *aptului c ai %nt3r'iat s e*ectuai ma$orarea A desc1iderea acrediti#uluicon*orm protocolului din data deH @e surprinde *aptul c - de(i a trecut o lun de la %nc1eierea 6ontractului nr. H din data de H- nu ai desc1is p3n %n pre'ent creditul documentar con#enit. ,orim s # atra)em atenia c - de(i documentele nu au *ost onorate la plat de c tre banca ,#s.- ca urmare a semnal rii unor discrepane *ormate *a de condiiile acrediti#ului nr. H- care totu(i nu a*ectea' interesele ,#s.# re#ine obli)aia de plat imediat - con*orm contractului nr H &robabil c ai omis A trecut cu #ederea *actura nr. H- %n #aloare de H 7#e'i copia8- care a *ost scadent luna trecut . Am dori s # amintim c %nc nu am primit trans*erul bancar pentru mar*a pe care #9am li#rat9o acum (ase s pt m3ni- pentru care #9am remis un extras pe data de H @e pare r u s # comunic m c %nc nu am primit de la banca noastr %n(tiinarea de trecere %n contul nostru a sumei pentru li#rarea dinH .e)ret m- dar trebuie s # amintim c rata scadent pentru instalaia H trebuia ac1itat de patru s pt m3ni. ,in aceste moti#e- soldul de... trebuie ac1itat imediat. &e data deH #9am trimis extrasul nostru de cont trimestrial. ,eoarece nu am primit nici un a#i' de plat - credem c nu #9a par#enit extrasul de cont (i # anex m o copie. ru) m s ne

6ormule $olosite 3n mesa'ul scrisorii ,ac # con*runtai cum#a cu )reut i- # %n(tiinai- c ci #9am putea a$uta cu ce#a.

1!!

,eoarece credem c nu ai primit A a sc pat ateniei ,#s.

scrisoarea noastr conin3nd *actura nr.....- # trimitem anexat un exemplar al acesteia %n #aloare de H :9am ru)a s ne comunicai moti#ul pentru care nu s9a e*ectuat lic1idarea soldului A s ne trimitei cecul %n #ederea ac1it rii inte)rale a contului. 2ntruc3t suma respecti# este scadent de dou lunipresupunem c a sc pat ateniei ,#s. A ai trecu9o cu #ederea A ai omis9o. :9am *i %ndatorai- dac ai putea dispune imediat ac1itarea A plata contului A dac ai ac1ita A lic1ida contul imediat. &3n acum ai e*ectuat %ntotdeauna pl ile la timpB din aceste moti#e- presupunem c - din )re(eal - ai omis ac1itarea *acturii. ,eoarece p3n acum toate ratele lunare au *ost ac1itate la timp- ne %ntreb m dac exist #reun moti# special pentru %nt3r'ierea pl ii. ,ac exist #reun moti# pentru re*u'ul e*ectu rii pl ii- # ru) m s ne comunicai acest lucru- pentru a putea clari*icaA re)lementa situaia. ,ac a#ei #reun dubiu %n pri#ina contului ,#s.- # ru) m s luai imediat le) tura cu noi A comunicai9ne- # ru) maceasta. "xist #reo discrepan %ntre documentele d#s. (i ale noastreE ,ac totu(i extrasul de cont este corect- # ru) m s ne remitei acum cecul d#s.- dac nu este cum#a de$a trimis A # ru) m s ne transmitei imediat trans*erul bancar. Apreciem e*ectuarea pl ii pariale. .e)ret m %ns c suma neac1itat %nc este considerabil . A(tept m o copie a *acturii noastre (i dorim s # amintim c scaden este de 30 de 'ile. @e #edem ne#oii s # amintim c %n o*erta noastr am speci*icat c produsele cu preuri reduse necesit ac1itarea imediat .

1!'

,up

cum (tii- condiiile contractului nostru nu permit prelun)irea creditului cu mai mult de o lun .

K#<#<# A doua somaie 9ac prima reclamaie rmne +r rspuns- se redactea) a doua scrisoare- ns nu nainte ca solicitantul s +i sunat n le5tur cu eventuala sistare a livrrii urmtoare. Reclamaia va +ace re+erire la suma restant i la prima somaie de3a e*pediat. 7nsoit de copiile +acturilor restante i de alte documente +inanciare- ea stipulea)- n mod clar- un termen de plat a datoriei. Bonul somaiei este mai presant i mai sec- dar nu lipsit de politee. Se las nc loc de amabilitate i se a+iea) disponibilitatea de a coopera. =oninutul scrisorii inserea) nc o ra) de speran c este vorba de un accident sau de vreo eroare. Mai este nc timp pentru msuri de +or i declaraii ultimative. 6ormule utili8ate
@e re*erim la recenta noastr scrisoare %n care # reamintim ,eoarece nu suntem niciodat

c ai %nt3r'iat mult cu plata datoriei d#s. si)uri c scrisorile noastre au a$uns la destinatar- # trimitem %nc una %n le) tur cu datoria d#s. ,orim s # reamintim c *actura noastr nr. H nu a *ost ac1itat %nc (i # solicit m s acordai ne%nt3r'iat atenie acestei c1estiuni. Trebuie s # atenion m c - de c3nd #9am reamintit de plata restant - s9a mai ad u)at ce#a la suma datorat . 6onstat m cu re)ret c prima somaie- %n care ne9am mani*estat preocuparea cu pri#ire la neplata unor *acturi- a r mas * r r spuns satis* c tor din partea dumnea#oastr "ste )reu de %neles de ce scrisoarea noastr dinH a r mas * r r spuns (i nu ai ac1itat %nc *actura scadent %n #aloare total de... ,ac ne trimitei %n urm toarea s pt m3n un cec pentru suma de H- cu un plan pri#itor la ac1itarea %n rate- suntem dispu(i s # *acilit m condiiile.

1!"

amintim %nc o dat c *actura noastr este scadent de$a de trei luni (i de aceea este important ca ,#s. s %ntreprindei ce#a imediat.

K#<#?# A treia somaie A treia scrisoare- i ultima- poate s includ o nc2eiere de conturi imediat i s constituie o somaie nainte de a aciona pe cale 3udiciar. Ea se scrie cnd primele cereri de lic2idare au rmas +r e+ect. Somaia are un ton ultimativ- dar nu amenintor. Se deosebete de primele dou prin +aptul c este o prevenire e*plicit privind declanarea unei aciuni n 3ustiie. 7n mod cate5oric- aceasta trebuie trimis ca i o scrisoare recomandat- cu con+irmare de primire- care- ulterior- va putea servi drept prob n 3ustiie. 7n principiu- a treia somaie conine urmtoarele elemente@ recapitularea aciunilor ntreprinse n vederea recuperrii creanei 0primele dou somaii- soldul acumulat- termenele convenite i obli5aiile neonorate de ctre debitor1E ameninarea direct sau alu)iv cu declanarea aciunilor n instan. 0:ormulrile vor +i alu)ive numai dac nu s4a luat nc deci)ia +erm de aciune n 3ustiie.1E termenul de plat ultimativ este preci)at n mod obli5atoriu. (neori ns este mai bine s +ie suportate nite pierderi- dac e vorba de o datorie nensemnat- dect s se ntreprind o aciune ndelun5at n 3ustiie- care va rmne- adesea- inoperant i costisitoare. 6ormul*ri !entru ultima soma&ie .e)ret m c - %n ciuda mai multor scrisori de a#ertismentcontul d#s. a r mas neacoperit. "ste )reu de %neles de ce ai i)norat cele dou scrisori anterioare de a#erti'are A somaii- re*eritoare la suma scadent din lunaH Acum ne #edem obli)ai s solicit m ac1itarea ne%nt3r'iat a *acturiiA e*ectuarea imediat a pl ii. .e)ret m c trebuie s # comunic m c - %n ca'ul %n care nu e*ectuai plata %n decurs de 'ece 'ile- #om *i ne#oii s trecem la m suri $uridice pentru obinerea sumei datorate.

1!$

@e #edem obli)ai s # comunic m c - %n ca'ul %n care nu

sose(te %n decurs de dou s pt m3ni trans*erul sumei totale de H lei- cum este speci*icat %n extrasul nostru de cont- ne #om a#i'a a#ocaii s intente'e aciune $uridic %mpotri#a d#s. ,ac cecul d#s. nu sose(te cu curierul retur- nu a#em alt soluie dec3t s %naint m liti)iul a#ocailor no(tri. 9ac nici cea de4a treia somaie nu provoac reacia dorit de la debitor- problema se trece n custodia compartimentului 3uridic sau se +ace apel la biroul de avocatur- care acord asisten de specialitate. Se recur5e la aceast soluie e*trem- doar dac nu e*ist o alt ieire. 9up cum am mai relevat- procesul poate dura timp ndelun5atE recuperarea datoriei i a c2eltuielilor de 3udecat se vor putea +ace mai tr)iu- parial sau niciodat- iar relaia de a+aceri cu respectivul client va +i de+initiv compromis. Avanta3ul const n +aptul c intentarea unui proces clientului poate servi ca i e*emplu pentru a tra5e conclu)iile respective de ctre ali clieni .ru4platnici/. 7n ca)ul clienilor importani- se mai poate apela la tele+on i la ntlniri directe cu persoanele ce dein +uncii ierar2ic superioarentr4un ultim e+ort in+ormal de a salva relaia de a+aceri.

6odele de scrisori+reclamaii din partea clientului

Re+.@ Calitatea inferioar a transportului de anvelope Stimate domnBrebuie s v aducem la cunotin c ultimul transport de anvelope livrat de 9vs. nu este la nivelul standardelor obinuite. De4 am putut ntotdeauna ba)a pe calitatea superioar a produselor 9vs. i suntem cu att mai de)am5ii de problema aprut- cci trebuie s livrm ur5ent mar+a unui nou client.

1'&

;ei 5si ane*at un raport al e*perilor notri locali- care au veri+icat cu atenie produsele. ;4am +i recunosctori- dac ai avea amabilitatea s ne e*pediai ur5ent un transport de nlocuire a celor 2&& de anvelope care nu corespund standardelor speci+icate n contract. 7ntre timp- vom pstra mar+a n depo)itul nostru pn la soluionarea problemei. Ane*at@ Raport de e*perti). Ateptm s ne rspundei ct mai curnd. =u mult respect-

Re+.@ Iivrare greit Stimat 9oamn=on+orm comen)ii noastre nr. - am primit ieri de la 9umneavoastr un transport de 2% de scrinuri comandate din catalo5ul 9umneavoastr nr 8a despac2etarea lor- am descoperit c +useser trimise 2% de scrinuri din lemn de arar masiv- +urniruite cu nuc- n loc de cele uoare- lcuite n alb- solicitate de noi. De ndoim c vom putea 5si o pia pentru aceste produse de dimensiuni mari i mult mai scumpe- deoarece ma3oritatea clienilor notri locuiesc n apartamente mici. 7n plus- noi avem comen)i +erme pentru mar+a comandat. Aadar- suntem obli5ai s v ru5m s an5a3ai e*pedierea unui transport de nlocuire ct mai curnd posibil i- n acelai timp- s trimitei pe cineva pentru a ridica mar+a 5reit livrat- pe care o inem n custodie. =u mult respect-

Re+.@ Cantitate subcontractual din comanda nr/ Stimate 9omnule=a urmare a convorbirii noastre tele+onice- trebuie s v aducem la cunotin c la primirea ultimului 9vs. transport- con+orm contractului de mai sus- am constatat c acesta pre)int lipsa a di+erite articole- aa dup cum vei vedea din lista ane*at.

1'1

Brebuie- de asemenea- s v in+ormm c avem ur5ent nevoie de aceste articole- pentru a le e*pedia n cel mai scurt timp clienilor notri. 7n ca) contrar- vom +i obli5ai s pltim compensaii pentru ntr)iere. 7ntruct considerm c aceast e*pediere subcontractual se datorea) 9umneavoastr- v ru5m s ne e*pediai articolele lips ct mai curnd posibil. =u mult respect-

Re+.@ 6rfuri avariate din comanda nr### din/# Stimate 9omnuleRe5retm- dar trebuie s v in+ormm c suntem de)am5ii de modul cum a +ost e*ecutat ultima noastr comand. ;eri+icnd mr+urile- am descoperit c unele dintre l)i- coninnd- au +ost avariate ca urmare a unui ambala3 neadecvat sau a unei manipulri neatente n docuri. ,unem articolele )5riate i sparte la dispo)iia 9umneavoastr i ateptm instruciunile ulterioare. ; ru5m s anali)ai aceast problem ct mai curnd posibil i s o re)olvai spre satis+acia ambelor pri. Ateptm ct mai curnd veti de la 9umneavoastr. Ane*@ Actul de constatare a de+ectelor.

Re+.@ 'reul produselor din comanda nr... Stimate 9omnule9orim s ne re+erim la tele*ul # % din data de...- n le5tur cu importul a 1% bu+ete model 9 2%!- n ba)a contractului nr. #12&. 9in pcate- comparnd preurile 9umneavoastr cu cele o+erite de ntreprinderile productoare interne- am constat c ele sunt mult prea mari. =onsiderm absolut necesar s reducei preul contractual cu cel puin 2&V- ceea ce ne va permite s +acem n continuare e+orturi de a v solicita comen)i substaniale pentru piaa noastr. 9ac v convin preurile propuse de noi- putem rencepe imediat ne5ocierile cu distribuitorii interni. ;4am +i +oarte ndatorai- dac ne4ai transmite tele5ra+ic deci)ia 9umneavoastr.

1'2

=u mult respect-

Re+.@ 2rori de calcul n comanda nr# / din / Stimate 9omnuleAm primit e*trasul 9umneavoastr de cont pe luna iulie pentru suma de 2%&&&& lei i am dori s v atra5em atenia c s4au comis o serie de erori i anume@ 1. :actura >##2 pentru %&&&& lei ne4a +ost debitat de dou ori. 2. Du s4a trecut n cont creditul pentru porelanurile pe care vi le4am returnat n luna iulie 0cat. Dr. ,8 2%1. Revedei nota 9vs. de credit nr. SM 22 pentru suma de 2&&& lei- care se re+er e*act la aceast problem. #. De4ai ncrcat cu 1%&&& lei +actura nr. >8 %!- pentru un transport de pa2are de cristal- pe care nici nu le4am comandat- nici nu le4am primit. ;4am ru5a s veri+icai re5istrele 9umneavoastr de livrare. Am sc)ut suma total de "%&&& lei i v vom remite un cec de 1!%&&& lei imediat ce ne con+irmai suma respectiv. =u mult respect-

Re+#: Mnt)rziere n livrarea comenzii nr# / din/ Stimate 9omnuleRe5retm c suntem nc n ateptarea livrrii celor %&& de servicii de pa2are cristal tip- la preul- comandate pe data de ,rima noastr scrisoare de atenionare din a rmas +r rspuns. Gene+iciarii notri de ba) solicit )ilnic acest produs i au devenit de3a nerbdtori. ; ru5m nc o dat s livrai produsele +r ntr)iere. 7n ca)ul n care mar+a nu va sosi pn la data de - suntem nevoii s renunm la livrarea 9vs.

1'#

=u stim-

6odele de somaii din partea furnizorului

&rima somaie
Stimai domni-

Re+.@ (actura neachitat privind comanda nr# / din/

; comunicm c am e*pediat comanda dvs. nr... pe data de prin +irma de e*pediere i transport De permitem ns s v reamintim c +actura pentru mar+a trimis acum ase sptmni a rmas neac2itat- dei- dup cum am convenit- scadena a +ost de #& de )ile de la pre)entare. 9e aceea v ru5m s dispunei nentr)iat trans+erul sumei respective. =u stim-

A doua somaie

Re+.@ ,eachitarea facturii nr# / privind comanda nr# / din/ Stimate 9omnule=onstatm cu re5ret c prima noastr somaie- n care ne4am mani+estat preocuparea cu privire la neplata +acturii nr. - a rmas +r rspuns satis+ctor din partea 9umneavoastr. 7n consecin- n termen de ma*imum 1& )ile- v ru5m s livrai n contul nostru nr. - desc2is la - contravaloarea +acturii scadente nr. din.- n sum de 2%&&&& lei. 9obn)i i penaliti ? %&&& lei. =2eltuieli cu somaii ? 1&& lei 8a suma datorat- ar urma s aplicm penalitile de ri5oare. Botui- n continuitatea bunelor relaii dintre +irmele noastre- dorim s evitm +olosirea unor mi3loace de presiune- dac ac2itai suma scadent pn la 2& iulie a.c.

1'

7n mod +iresc- urmtoarele livrri sunt condiionate de ac2itarea creanelor. 9irector-

A treia somaie

Re+.@ ,eachitarea facturii nr# / privind comanda nr# / din/ Stimate 9omnule7n ciuda somaiilor precedente nr. de pe... i nr. de pe... F - nu ai ac2itat nc +acturile restante emise de noi- con+orm documentului alturat. Suma total de plat- inclu)nd penaliti i dobn)i de ntr)iere- ca i c2eltuieli le5ate de procedura de somare- se ridic la lei. ,osibilitile noastre de a v acorda o nou amnare sunt practic epui)ate. 9in pcate- obli5aiile pe care- la rndul nostru- le avem +a de +urni)orii notri- ne silesc s trecem la msuri ultimative@ 9ac nu vei vira suma datorat pn cel tr)iu pe data devom +i obli5ai s declanm procedurile le5ale de e*ecutare silit. Situaia creanei@ Dr...111 din - n sum de 2%&&&& lei 9obn)i i penaliti ? 1&&&& lei =2eltuieli cu somaii ? 2&& lei Suma total ? 2!2&&& lei Ganca Dr. cont 9irector-

1'%

+losar tematic
@onificare- boni*ic ri ? 0Aici1 Sum de bani care compensea) o daun sau repre)int o reducereE Goni+icaie. ? 9in +r. bonification. crean- creane ? /% 9reptul creditorului de a pretinde debitorului s dea- s +ac sau s nu +ac cevaE 2% 0concr.1 Act care stabilete acest drept. 9in +r. creance# custodie, custodii ? ,a)- pstrare 0i administrare1 a unui obiect 0pus sub sec2estru1. ? 9in lat. custodia. debita$a%, debite' ? 1. A vinde mar+a cu amnuntul. 2. A +urni)a o cantitate de +luid- de material pulverulent- de ener5ie. #. A tia un material n buci cu +ormele i dimensiunile adecvate pentru +olosirea sau prelucrarea lui ulterioar. . A trece- a nre5istra n contul unei persoane- al unei ntreprinderi etc. mr+urile care au +ost predate sau sumele de bani care i4au +ost pltite. ? 9in +r. debiter# discrepan- discrepane ? Depotrivire sau deosebire +la5rant ntre dou lucruri- dou aspecte- dou +enomene etc. ? 9in it. discrepanza- lat. discrepantia. excedent- excedente ? /% =antitate care depete o anumit limit- care rmne dup satis+acerea tuturor necesitilorE surplusprisos. 2% Sum- cantitate- valoare cu care ncasrile- veniturile sau resursele depesc plile- nevoile- c2eltuielile sau consumul. ? 9in +r. excedent- lat. excedens-< ntis. inadverten, inad#ertene ? 8ips de atenieE 0concr.1 eroare comis din neatenie. Depotrivire- neconcordan. ? 9in +r. inadvertance. informal- 9 B 9iB 9e ? 1. =are se des+oar n absena determinrilor cadrelor instituionale- o+iciale- +ormaleE 2. 0despre pictura abstracionist1 =aracteri)at prin lipsa oricrei or5ani)ri a materiei picturaleE abstract 0despre pictori1. =are practic arta in+ormal sau abstract. ? 9in en5l. informal- +r. informel. 7ntenta$a%- intente' ? A iniia- a porni o aciune 03uridic1. 9in +r. intenter. iut ? 1. ,lant anual cu tulpina nalt pn la # m i 5roas de 142 cm- cu +run)e 5albene- ovale- cultivat n re5iunile tropicale pentru +ibrele te*tile e*trase din tulpin. 2. :ibr te*til obinut din

1'!

tulpina iutei 011- ntrebuinat la +abricarea pn)ei de sac- a covoarelor etc. ? 9in 5erm. <ute, it. iuta. le4er- le$eri- < =are este uor- comod de purtat 0mai ales despre mbrcminte1. ? 9in +r. l"ger. litigiu- liti)ii ? =on+lict ntre persoane- instituii- state etc. care poate +orma- obiectul unui proces- unui arbitra3 etc.E di+erendnenele5ere. ? 9in +r. litige- lat. litigium# parveni$a%- par#in ? 1. A a3un5e- +r merite deosebite- prin mi3loace necinstite sau printr4un concurs +avorabil de mpre3urri- la o bun situaie material- politic sau socialE a ptrunde ntr4o ptur social naltE a se a3un5e. 2. A reui- a i)buti. #. 09espre tiriscrisori- colete etc.1 A a3un5e la destinaie- a +i remis destinatarului. 09espre lumin )5omot etc.1. A se propa5a prin spaiu pn la un anumit punct- a se +ace simit. ? 9in +r. parvenir. post, posturi 7de mar* 1 ? 0Aici1 =ate5orie n care sunt nscrise ntr4o eviden contabil sume de bani- materiale etc.E rubric corespun)toare dintr4un re5istru de contabilitate. 9in +r. ? poste. presta$a%- preste' ? A ndeplini o munc- a des+ura o activitate. E*pr. A presta un $ur m3nt J a depune un 3urmnt 0n condiiile prev)ute de le5e sau de u).1 9in lat # praestare# proxim- 9 - 9i- 9e ? =el mai apropiat 0n timp sau n spaiu1. 4 9in lat. proximus. remedia$a%- remedie' ? A ndrepta- a mbunti o situaie- o stare etc. ? 9in +r. remedier- lat. remediare. scrin- scrinuri ? 1. 9ulpior cu mai multe sertare suprapuse- n care se ine- mai ales- len3erieE comod. 2. =utie- ldi 0cptuit cu mtase sau cati+ea1- n care se pstrea) bi3uterii. ? 9in rus. s5rinlat. scrinium. soma$a%- some' ? 1. A cere 0cuiva1 n c2ip cate5oric 0i sub ameninare1 s suporte anumite consecine- s ndeplineasc ceva. 2. 0Mur.1 A pune cuiva n vedere- cu +orme le5ale- s e*ecute 0sau s nu e*ecute1 ceva. ? 9in +r. sommer# stipula$a%- stipule' ? A introduce- a prevedea- a speci+ica o clau) ntr4un act- ntr4un contract. ? 9in +r. stipuler- lat. stipulare. stiva$a%- sti#e' 7sti#ui8 ? A ae)a ordonat unele peste altele o mulime de obiecte de acelai +el 0cu aceleai dimensiuni1- pentru a +orma o 5rmad. Stiv ? 5rmad de obiecte ast+el +ormat. ? 9in n5r. stivas#

1''

transborda- transborde' ? A trece mr+urile sau oamenii dintr4 un mi3loc de transport n altul. A trece- cu a3utorul unui transbordorva5oanele sau locomotiva unui tren de pe o linie pe alta- cnd cele dou linii nu au latur direct. ? 9in +r. transborder#

Comentarii asu!ra termenilor


1. 9in seria de substantive sinonime@ defect, deficien, greeal, lips, imperfeciune, cusur, meteahn, caren, culp ? pentru stilul o+icial se +olosesc primele patru- +iind adecvate pentru construcia de mesa3e corecte. =u sens de . imper*eciune/- de .deran$ament/ ? care mpiedic +uncionarea unei maini- a unui aparat ? este utili)at substantivul . de*ect/ ori .de*eciune/. 9e e*emplu@ ,e*ect de calitateB de*ect de utila$ 7u'inare8 sau *abricareB mar*a are un de*ectE remedierea de*eciunii. =u semni+icaia de .lips/- .greeal/ se +olosete substantivul .de*icien /@ .de*icien %n *uncionare/E .de*iciena de ambalare/E .de*iciene de transport/- dar .baloturi lips /. 2. =u sensul de .pierdere material! su+erit din vina cuiva i adus cuiva- n limba3ul o+icial se +olosete termenul . pre$udiciu/- n anumite conte*te ? i .pa)ub ?. #. =u nelesul de a plti cuiva ec2ivalentul unei pa5ube se utili)ea) urmtoarele sinonime@ .a despgubi!- .a compensa! sau substantivele verbale@ =desp )ubire?- =compensare? 7a desp )ubi un pre$udiciuB a compensa o pa)ub B desp )ubiri de transportB compensarea pre$udiciului8. . Sinonimele .a se deteriora/- a se defecta!, a se avaria!, a se altera!, a se strica/ au o semni+icaie comun n structura semantic .a se sc1imba din bun %n r u/. Botui ntre aceti termeni e*ist nite di+erene pe care le simim- dovad c nu +olosim cuvintele la ntmplare. A se deteriora/ preci)ea) i cau)ele stricciunii 0+olosin ndelun5at- accident etc.1E .a $se% avaria/ conine semni+icaia de poriuni mari!E .a $se% strica/ intr n aceast serie cu sens 5eneralnespeciali)at. Este un cuvnt mai vec2i- +olosit mai +recvent n limba curent. .A se defecta/ este un termen ce caracteri)ea) ieirea din +uncie a unor mi3loace te2nice- aparate electrocasnice etc.. (nicul

1'"

neolo5ism ce se va +olosi pentru produsele alimentare care nu mai pot +i consumate i pentru materii or5anice este .a se altera/. Studiul conte*telor n care apar cuvintele n discuie- precum i posibilitatea de substituie- sublinia) di+erenele de sens- de unde i pre+erina pentru anumite combinaii. 9e e*emplu- pentru mr+urile de 5enul@ a1 mbrcminte- nclminte- mobil vom utili)a@ deteriorat9a- 9e. b1 mecanisme- aparate- maini vom utili)a@ de*ectat- 9 9edeteriorat- 9 - 9e. c1 maini de proporii mari 0nave- camioane1- cldiri- instalaii 0de ncl)ire central1 vom utili)a@ a#ariat- 9 - 9e. d1 produse alimentare 0carne- +ructe- le5ume1- materii prime perisabile- care nu mai pot +i consumate- vom utili)a@ ? alterat- 9 - 9e. ". 7n limba3ul comercial substantivul . ambala4/- cu sensul de material sau obiect n care se mpac2etea) ceva- este +olosit n urmtoarele mbinri@ a1 Ambala$e recuperabile ? ambala3e susceptibile de a +i provi)oriu conservate de ctre teri- pe care +urni)orul se an5a3ea) s le recupere)e n condiii determinate. b1 Ambala$e pierdute 7nerecuperabile1 ? ambala3e destinate pentru a +i livrate cu mar+a- +r a +i restituite. Alte mbinri de cuvinte: Ambala$e *olositeB ambala$ de lemnB ambala$ de tabl B ambala$ pentru lic1ideB ambala$ de in#entarB ambala$ moaleB ambala$9 instalaieB ambala$ cu mar* B ambala$ )olB ambala$ de sticl B ambala$ con#enionalB ambala$ pentru colect riB ambala$ de*ectuosB ambala$ neadec#atB ambala$ insu*icientB ambala$ calitati#B ambala$ r u 7necalitati#8.

4 Pro0leme su!use discu&iei


1. =are sunt motivele ce stau la ba)a redactrii unei reclamaii din partea clientuluiA 2. ,reci)ai caracteristicile unei reclamaii cu adevrat e+iciente.

1'$

#. 7n ce mod poate +i +cut atenionarea i somarea privind plata datornicilorA . =e aspecte trebuie s cuprind te*tul unei reclamaii din partea clientuluiA %. ,rin ce se deosebete a treia somaie de primele dou A =nd se e*pedia) o ast+el de scrisoareA !. =um se poate cere cu tact clienilor s4i plteasc +acturile pe care nu le4au ac2itat la timpA

E9erci&ii 1i studii de ca8


1. 9epistai 5reelile din scrisoarea de mai 3os. =orectai4le. Stimai domni: in*orm m c transportul conin3nd canapele de pin masi#pe care ni le9ai expediat %n con*ormitate cu comanda noastr din 30 noiembrie 1//3- ne9a *ost li#rat din #ina ,#s. %ntr9o stare deplorabil . ,e(i conteinerele sunt intacte- c3nd le9am des* cut- am # 'ut c un anumit num r de canapele erau stricate. : %ntoarcem canapelele stricate (i # cerem s le %nlocuii imediat. 2. =ompletai para5ra+ele care lipsesc n aceast scrisoare. Redactai o reclamaie din care a re)ultat aceast scrisoare. =Am cercetat c1estiunea %mpreun cu ser#iciul nostru de ambalare (i a re'ultat c sticla a *ost ambalat normal. ,in acest punct de #edere- nu a ie(it la i#eal nici un moti# de deteriorare. &utem tra)e doar conclu'ia c %n timpul transportului mar*a a *ost mane#rat %n mod excesi# de brutal.? #. 9e+initivai reclamaia de mai 3os@ =6u pri#ire la m r*urile expediate de ,#s.- cu a#i'ul nr. 435- # comunic m c preurile %nscrise %n documentul de li#rare sunt superioare celor indicate %n catalo)- drept pentru care anticip m c #3n' rile la aceste m r*uri #or sc deaH?

1"&

. Redactai cte o reclamaie con+orm scenariilor@ ;n client cere o reducere de pre la c rile deteriorate din cau'a ambala$ului inadec#at. O li#rare insu*icient de l mpi de birou este contestat de c tre client. ;n client a primit 1000 de sertare cu num rul de comand =AI 300?- %n loc de num rul de comand =AI 400?. %. Redactai o reclamaie avnd la ba) unul din urmtoarele motive@ a8 5otul de p3n' de m tase nu corespunde calit ii e(antioanelor pe ba'a c rora a *ost * cut comanda. b8 4a)a'inul a constatat c din 50 de tele#i'oare recepionate de la S.A. =Tebas?- 10 sunt cu de*ecte. ,ropuneri de soluionare@ a8 6ump r torul solicit %nlocuirea m r*ii necalitati#e sau desp )ubirea ei. b8 4a)a'inul solicit %nlocuirea tele#i'oarelor sau %nl turarea de*ectelor. !. 7ntocmii o reclamaie n care cumprtorul pre)int urmtoarele pretenii +urni)orului@ a8 5i#rare de produse necalitati#eB b8 5i#rare a m r*urilor cu %nt3r'iereB c8 5ips de m r*uri %n lot. '. Redactai o reclamaie4averti)are- con+orm situaiei@ >;n client pus %n %ncurc tur de %nt3r'ierea de li#raresolicit trimiterea imediat a pieselor de te1nic de calcul. "l amenin s anule'e comanda- %n ca' de neli#rare %n termenul con#enit.? ". Redactai cte o somaie con+orm situaiilor de ca)@ Furni'orul trimite o scrisoare de a#ertisment unui client care este %n %nt3r'iere cu plata.

1"1

Furni'orul trimite a doua somaie clientului (i9i propune

un termen %n care s ac1ite o parte din datorii imediat- iar restul < la alt termen. &rimele somaii au r mas * r e*ect. Furni'orul *ixea' un ultim termen clientului pentru a ac1ita *actura. $. Redactai o reclamaie cu urmtorul scenariu@ =6lientul a an)a$at o *irm pentru tip rirea in#itaiilor *oarte importante pri#ind s rb toarea celei de9a 509a ani#ers ri a companiei sale. Firma a executat in#itaiile *oarte ne)li$ent. ,rept re'ultat- clientul trimite *irmei o not care conine %n detaliu )re(elile de tipar- dispunerea neadec#at %n pa)in (i descompunerile de culoare necorespun' toare ale in#itaiilor. 6lientul este ne#oit- %n aceast situaie- s trimit oaspeilor tele)rame %n locul in#itaiilor.? @ot @ 7n nc2eierea scrisorii- su5erai modul de ac2itare ec2itabil a notei de plat n aceast situaie.

1"2

CAPI,O- - IA SCRISORI DE RSP NS -A REC-AMAII


?REMEDEIRI@

B%/% Modalit*&i de re8olvare a reclama&iilor


(nele +irmeF companii primesc n +iecare an )eci de scrisori de reclamaii. Acestora li se rspunde- pe ct e de posibil- printr4o scrisoare tip. :aptul c se +olosesc scrisorile4tip- n asemenea situaiinu nseamn c li se acord o mai mic atenie- ci- mai de5rab- c la nivelul +irmeiF companiei e*ist o te2nolo5ie avansat de a rspunden timp scurt- la un volum considerabil de coresponden. 6 procesare computeri)at- cu a3utorul creia se poate rspunde imediat la apro*imativ trei)eci de 5enuri di+erite de scrisori- +ace ca strate5ia corespondenei de rspuns s +ie mult mai uoar. 6 calitate nemaipomenit a unui asemenea computer este aceea c poate multiplica rspunsul la orice scrisoare n nenumrate copii. 6ri5inalul scrisorii de rspuns trebuie- ns- s +ie marcat cu numerele i titlurile celorlalte persoane din corpul e*ecutiv- inclusiv cel al companiei- care trebuie s primeasc o copie a rspunsului. Ast+el destinatarul tie c o mulime de oameni i vor da seama acum de problemele pe care le are el cu compania respectiv. Acest lucru impresionea) mult i satis+ace ntr4o msur destul de mare eul celui care a +cut pln5erea. 9ar- orict de avansat ar +i te2nolo5ia- ea nu trebuie s i5nore niciodat latura uman a lucrurilor. Dici un sistem computeri)at nu poate nlocui delicateea i 5ri3a uman. =2iar dac o reclamaie primit este nepoliticoas- rspunsul companiei trebuie s4i pstre)e ceea ce numim .sn5ele rece/. 7n primul rnd- acestor pln5eri .individuale/ trebuie s li se dea rspuns n decurs de dou sptmni. 9ac este o problem minorse poate rspunde n decurs de o lun. 9ar trebuie- totui- s se in cont de +aptul c- cu ct ntr)ierea rspunsului este mai mare- cu att e*peditorul protestului poate deveni mai +urios.

1"#

7n al doilea rnd- trebuie s menionm c bunvoina devine o valoare concret n momentul vn)rii unei a+aceri. 9e aceea- primul lucru care ar trebui reinut cnd se +ace rspunsul la o reclamaie este c +urni)orul nu trebuie s4i demonstre)e clientului c nu are dreptate- ci s4i dea satis+acie. Muli corespondeni rspund la admonestri 0de e*emplu- pentru ntr)ierea livrrii1 sau la reclamaii cu prete*te uor de demascat- n +elul urmtor@ =2nt3r'ierea li#r rii se datorea' nerespect rii promisiunilor *urni'orilor?. =.eclamaia d#s. ne surprinde mult. &3n %n pre'ent nu am mai a#ut pl3n)eri re*eritoare la acest articol.? =@u (tim de ce ai a#ut probleme cuH nostru. 2ntruc3t #indem produsele cu succes de mai muli ani (i nu am a#ut reclamaii p3n acum- de*eciunile relatate de d#s. sunt absolut de ne%neles pentru noi.? =&rodusele noastre sunt minuios #eri*icate %nainte de li#rare. ,e aceea credem c nu este #orba de #reo eroare din partea noastr ?. Este interesant de observat c n ca)urile neplcute apar des +ormulri pretenioase- iar vina este dat pe alii sau pe .+ora ma3or/. =lienii sunt ns mai puin interesai de cau)ele de+icienelor sau lipsurilor de mr+uri. Ei ateapt propunerile sau promisiunile pentru spri3in ct mai curnd. 7n mare vo5 sunt i prete*tele. Ast+el- se ntmpl ca +acturile s +ie trecute cu vederea. Mai des- ns- plile sunt ter5iversate ct mai mult- mai ales n perioadele di+icile din punct de vedere economic. ,rete*tele u)uale- ca reacii la admonestri- sunt- de re5ul- evidente@ =Factura d#s. nu a *ost- din p cate- dispus de plat din cau'a mai multor ca'uri de %mboln #iri ale personalului din contabilitatea noastr .? =,in cau'a importantelor %ncas ri proprii restante- %nc nu # ac1ita re)ulari'a *acturile. 2ntr9o s pt m3n #om a#ea mari %ncas ri- de aceea # ru) m s mai a(teptai c3te#a 'ile.?

1"

=,in cau'a reor)ani' rii compartimentului nostru *inanciar-

plata noastr a su*erit- din p cate- o mic %nt3r'iere.? Asemenea a+irmaii sunt ta*ate- de re5ul- drept prete*te i reduc credibilitatea partenerului 0adesea i cea privind acordarea creditelor1. 9e aceea- e*plicarea sincer a situaiei- ru5mintea de a +i scu)at i neles i- mai ales- propunerile concrete pentru e+ectuarea plii repre)int calea cea mai bun pentru sporirea credibilitii. Aadar- scrisoarea de remediere trebuie scris din punctul de vedere al clientului i e necesar s vdeasc dorina de a4i re)olva problema. =2iar dac clientul este vinovat de cele ntmplate- i se vor e*plica amnuntele necesare- dar ct mai diplomatic. =lientului nu trebuie s i se reproe)e c nu tie s +oloseasc cum se cuvine produsul. ,rocednd ast+el- se poate cti5a disputa- dar se va pierde a+acerea@ clientul va relata situaia tuturor cunoscuilor- provocnd- n aa mod- +urni)orului pre3udicii serioase. Modul de re)olvare a reclamaiilor- n ba)a crora se vor scrie remedierile- se va e+ectua ast+el@ 1. Mai nti va +i con+irmat primirea scrisorii. 2. Se vor +ace re+eriri la documente- dac reclamaia este +ondat. #. Se va solicita apoi ,rocesul4verbal 0dac acesta nu este ane*at la reclamaie1. &entru o reclamaie *ondat 1. ,entru atenuarea proastei impresii produse- reclamatul poate arta c a +cut cercetrile necesare i c i recunoate vina- semnalnd pe scurt circumstanele erorii i pre)entndu4i scu)eleE 2. Se propune o remediere i se anun msurile- pentru a evita producerea acestei erori i n viitorE #. Reclamatul i va e*prima sperana de a nu4l +i deran3at +oarte tare pe corespondentE . 9ac reclamantul propune el nsui o soluie- este pre+erabil ca ea s +ie acceptat. &entru o reclamaie ne*ondat C 1. Reclamatul i e*prim mirarea i re5retul pentru cele ntmplate.

1"%

2. Reclamatul arat corespondentului unde 5reete- ba)ndu4 se pe documentele care sunt la dispo)iia acestuia. #. Reclamatul nu trebuie s4i atribuie 5reeli pe care nu le4a +cut. =2iar dac reaua4voin a corespondentului este evident- rspunsul reclamatului trebuie s +ie politicos i curtenitor- dar din ele trebuie s se nelea5 c acesta nu se va lsa nelat pe nedrept.

B%2% 6ormule $olosite la solu&ionarea reclama&iilor


$ondate
;#<#:# Calitatea ,orim s # mulumim pentru c ne9ai adus la cuno(tin eroarea noastr pri#ind li#rarea unor alte m r*uri- prin scrisoarea ,#s. dinH .e)ret m *oarte mult A @e pare *oarte r u s a*l m c suntei nemulumii de transportul de... pe care #i l9am li#rat de cur3nd. Am a*lat- cu surprindere Acu re)ret- din scrisoarea ,#s. dinH c a#ei moti#e s reclamai %n le) tur cu calitatea A mar*a li#rat de noi- care nu este la ni#elulA 7nu corespunde8 mostrei A e(antionului. .e)ret m c transportul de... sus9menionat A mar*a expediat spre executarea contractului nostru nr. H nu a corespuns a(tept rii ,#s. @e pare r u s a*l m c lotul li#rat la H nu corespunde comen'ii ,#s. ;#<#<# 'ropuneri n vederea investigrii reclamaiei .eclamaia ,#s. poate A #a *i discutat imediat ce sosesc datele necesare. &utei *i %ncredinai c #om anali'a reclamaia ,#s. cu toat serio'itatea. : ru) m s ne returnai mostrele produselor de care nu suntei mulumii- iar noi le #om trimite la %ntreprinderea produc toare pentru #eri*ic ri.

1"!

,eoarece %n momentul de *a nu suntem )ata de a # putea

da o explicaie- # promitem c #om anali'a situaia (i # #om scrie c3t de cur3nd posibil. :9am *i recunosc tori dac ai #rea s ne returnai c3te#a mostre- ast*el %nc3t s putem anali'a situaia. "xpertul nostru # #a #i'ita %n dou 'ile- a(a c # ru) m s pre) tii mar*a pentru #eri*icare. : #om trimite un expert pentru a #eri*ica aceste de*eciuni (i- %n concordan cu constat rile sale- # #om expedia propuneri %n #ederea re'ol# rii reclamaiei ,#s. p3n la HA %n cursul urm toarelor 'ile. Suntem )ata s # acord m o compensaie A desp )ubire pentru pierdere- cu condiia ca speciali(tii A expertul nostru #a con*irma temeinicia reclamaiei dumnea#oastr . Am trimis mostra produc torilor pentru a *i examinat . 6redem c cea mai bun metod ar *i ca un specialist s examine'e piesele- iar noi am putea aran$a acest lucru. .epre'entantul nostru # #a #i'ita s pt m3na #iitoare (i #a explica problema A # #a pune la dispo'iie noi detalii A #a re'ol#a de*initi# problema.

;#<#?# 2xplicarea greelii Trebuie s recunoa(tem c reclamaia ,#s. este %ntemeiat . .e)ret m mult de )re(eala comis - care a constatat primirea de c tre ,#s. a unor alte articole. 2n mod clar- s9a produs o eroare %n marcarea m r*ii- care a determinat o li#rare )re(it . "roarea s9a datorat unei sc1imb ri A %ncurc turi cu l 'ile. 2n ceea ce pri#e(te m r*urile )re(it li#rate c tre ,#s.- se pare c a existat o con*u'ie %n sistemul nostru de adrese- dar aceast problem a *ost soluionat . Am dat instruciuni a)enilor no(tri s numeasc un expert care s cercete'e situaia (i # #om scrie imediat ce #om primi raportul s u.

1"'

;#<#># Corectarea erorilor privind mrfurile livrate n mod eronat .e)ret m *oarte mult din cau'a acestui incident (i suntem dispu(i s re'ol# m problema pe cale amiabil B #om *ace totul pentru a # satis*ace dorinele dumnea#oastr . @e *ace pl cere s # in*orm m c li#rarea m r*ii de %nlocuire a *ost * cut ieri. Am expediat ast 'i cele 10 l 'i care s le %nlocuiasc pe cele returnate. Suntem de acord s # pl tim H lei pentru re'ol#area complet (i de*initi# a reclamaiei. : ru) m s *ii de acord cu o boni*icaie de H_ din partea noastr . @e9am bucura dac o reducere de pre A boni*icaie ar re'ol#a problema. :om expedia piesele de*ecte cu primul transport. Te1nolo)ii no(tri- %ns rcinai cu acti#itatea de ser#ice- #or remedia de*eciunile. Suntem de acord s li#r m piesele necesare contra cost (i s # acord m asistena te1nic necesar pentru remedieri- %n scopul meninerii bunelor relaii comerciale. ,eoarece costul transportului de %napoiere este mai mare dec3t #aloarea m r*urilor- # ru) m A s luai A s p strai mar*a (i s trecei pierderea %n debitul nostru A s #indei mar*a (i s ne creditai cu suma net . Am cerut a)enilor no(tri 7de expediie8 s preia lada de la ,#s.- pentru a se li#ra clientului c ruia trebuia s 9i *i *ost trimis . :om *i bucuro(i dac ne #ei returna mar*a li#rat %n mod eronat (i suntem )ata s # acord m H _ din preul *acturii. ;#<#C# *oluionarea problemei privind cantitatea de marf lips :om aran$a ca mar*a neli#rat s *ie ur)ent expediat prin po(t .

1""

&ierderea %n )reutate a *ost %n mod clar cau'at

de o scur)ere (i trebuie s *acei o reclamaie %mpotri#a societ ii de asi)urare. .eclamaia ,#s. este $usti*icat (i # trimitem cu prima na# celeH l 'i care lipseau. .e)ret m mult c ai primit doarH l 'i- %n loc de cele comandate. 2n urma cercet rilor- am constatat c cei de la ser#iciul =Ambala$? au citit )re(it num rul- dar acum au aran$at expedierea ur)ent a celorH l 'i lips . 6ercet3nd moti#ele pentru care ai primit doar $um tate din mar* - am descoperit o expediere incomplet C partea lips #a *i trimis cu primul a#ion. : ru) m s ne trimitei certi*icatele pentru )reut ile desc rcate la transporturile %n cau' - pentru a ne o*eri posibilitatea s le compar m cu )reut ile %nc rcate.

;#<#B# 6rfuri deteriorate i ambalare defectuoas ,e %ndat ce am primit scrisoarea ,#s.- am luat le) tura cu ambalatorii (i le9am cerut s anali'e'e problema. Am expediat pl3n)erea ,#s. *irmei speciali'ate %n ambalare care s9a ocupat de acest transport (i am ru)at s ni se trimit un raport. Am luat le) tura cu produc torii de saci (i i9am ru)at s *oloseasc un material mai re'istent. ;#<#D# (urnizorul conchide c vina pentru deteriorarea mrfii revine unei tere pri "ste e#ident c transportul de... a *ost deteriorat %n tran'it. Stocul nostru de band de lipit a *ost examinat (i pare s *ie %n stare *oarte bun . &utem doar presupune c ambala$ul metalic a *ost expus la c ldur sau cutiile de carton au *ost sti#uite l3n) boilere. 2ntruc3t m r*urile au *ost ambalate cu cea mai mare )ri$ nu putem dec3t s conc1idem c lada a *ost depo'itat sau manipulat ne)li$ent. &utei obine desp )ubiri de la *irma de asi)ur ri pentru spar)erea m r*urilor.

1"$

2n problema spar)erii m r*urilor- trebuie s luai contact cu

*irma de asi)ur ri. ;#<#K# Mnt)rziere n livrarea mrfurilor : mulumim pentru scrisoarea ,#s. dinH- re*eritoare la comanda ,#s. nrH- care urma s *ie li#rat pe data de H. &rin intermediul ei- a*l m c nu ai primit mar*a con*orm contractului nr... @e pare *oarte r u A re)ret m *oarte mult s a*l m c suntei ne#oii s reclamai %nt3r'ierea %n li#rarea m r*ii A nu ai primit %nc mar*a. ,orim s ne cerem scu'e pentru neli#rarea m r*ii la data *ixat - con*orm comen'ii ,#s. nrH- (i pentru problemele pe care le9ai a#ut- %ncerc3nd s ne contactai %n le) tur cu aceasta. .e)ret m A @e cerem scu'e A @e pare r u c nu am executat A %ndeplinit comanda ,#s. la timp A con*orm %nele)erii A c am expediat mar*a prea t3r'iu A c am expediat mar*a la adresa )re(it . Suntem surprin(i s a*l m c partida de m r*uri nu a a$uns %nc la ,#s. (i # promitem s corect m )re(eala * r %nt3r'iere A s 9i contact m imediat pentru in#esti)are pe a)enii no(tri expeditori As in#esti) m problema. ,e obicei- expediem comen'ile cu promptitudine. 6redem c aceast %nt3r'iere este cau'at de a)enia de transport (i *acem #eri*ic ri c1iar acum. ;#<#;# 2xplicarea nt)rzierii n livrare a mrfurilor 2nt3r'ierea s9a produs 7nu din #ina noastr A din moti#e ce nu in de noi8 din cau'a unui accident nea(teptat. 2nt3r'ierea se datorea' unor condiii meteorolo)ice ne*a#orabile %n teritoriu A unei )re(eli a seciei noastre de ambala$. Am *ost con*runtai cu probleme A di*icult i considerabile cau'ate de li#r ri %nt3r'iate de la *urni'orii no(tri A lipsa de materii prime A de*ectarea utila$elor %n u'ina noastr .

1$&

F c3nd in#esti)aii %n aceast

problem - am a*lat c o macara a *ost de*ectat timp de mai multe 'ile- ceea ce a %mpiedicat %nc rcarea m r*urilor. Se pare c a existat o con*u'ie %n sistemul nostru de e#iden a adreselor- dar aceasta a *ost remediat . : ru) m s *ii con#in(i c depunem toate e*orturile pentru a mic(ora- pe c3t e posibil- %nt3r'ierea. Am reu(it s dep (im aceste di*icult i (i s expediem mar*a comandat ieri A s pt m3na trecut . Suntem %n situaia de a ) si noi surse de apro#i'ionare A de a contacta di*erii *urni'ori (i A #om A putem e*ectua li#rarea A expedierea m r*ii %n decurs de o s pt m3n A p3n la s*3r(itulH Am *ost a#i'ai A asi)urai de a)entul nostru de expediere c mar*a se a*l %n drum spreH A #a a$un)e la ,#s. p3n la s*3r(itul HA s pt m3na #iitoare. 2ntre timp- am expediat par a#ion >A#i'ul de expediere? (i credem c l9ai primit de$a.

;#<#:=# 'reuri i facturi necorespunztoare 5a o #eri*icare atent a re)istrelor A conturilor noastre- am constatat c A *actura nr. H a *ost trecut din )re(eal %n contul ,#s. A %ntr9ade# r- #9am supra%nc rcat contul cuH A #9am trimis un alt extras de cont din cau'a unei con*u'ii de nume (i adrese A rabatul comercial din *actura nr. H ar *i trebuit s *ie 12_ (i nu 1-2_ din preul brut. Am #eri*icat conturile (i am constatat c #9am calculat un minus %n *actura nrH- care ar *i trebuit s *ie ast*elC 100 unit i * 300 lei D 30000 %n *actura nr. H- nu 20000. ,orim s ne cerem scu'e pentru )re(eala sur#enit %n *actura nrH- care s9a datorat unei neatenii A de*eciuni la o ma(in - reparat %ntre timp. Ser#iciul nostru de *acturare a corectat totul- a(a c a#em pl cerea s anex m As trimitem anexat o not de credit pentruH dolari Anota noastr Ade credit %n #aloare de Hpentru a soluiona problema Ao nou *actur prin care cea anterioar de#ine nul (i nea#enit .

1$1

2n locul unei note de credit- #9am putea expedia mar*

la #aloarea respecti# . Suntem si)uri c am re'ol#a ast*el problema mai u(or dec3t iniiind o nou re)lementare. Am trans*erat *actura respecti# %n contul corespun' tor (i # ru) m s acceptai scu'ele noastre pentru aceasta.

;#<#::# (ormule de ncheiere 2l contact m pe a)entul nostru de expediere (i # #om in*orma imediat A * r %nt3r'iere despre cele %nt3mplate. : ru) m s acceptai scu'ele noastre pentru nepl cerea cau'at . Sper m c ne #ei o*eri prile$ul A oca'ia de a # rec3(ti)a %ncrederea. : ru) m s acceptai scu'ele noastre pentru eroarea comis . : transmitem scu'ele noastre sincere pentru aceast )re(eal A sc pare din #edere. : asi)ur m c #om *ace tot ce ne st %n putin pentru a e#ita repetarea situaiei. @e an)a$ m A : promitem c #om intensi*ica controlul nostru la #iitoarele comen'i. Suntem si)uri c #ei *i de acord cu aceast concesie din partea noastr . "a repre'int o re'ol#are satis* c toare a problemei. Sper m c A F r %ndoial #ei uita )re(eala A eroarea noastr A #ei accepta mar*a de %nlocuire A acest aran$ament # #a con#eni A #a %ntruni condiiile cerute de ,#s. A #ei con*irma acceptul pentru propunerea A reducerea noastr . 2n %nc1eiere- dorim s ne cerem scu'e pentru nepl cerea pe care #9am cau'at9o (i- de asemenea- s subliniem c acest *el de erori apar rareori %n le) tur cu produsul nostru. Trebuie s # aducem la cuno(tin c aceasta a *ost o )re(eal ie(it din comun (i c este puin posibil s se repete. : ru) m s acceptai scu'ele noastre pentru nepl cerea creat .

1$2

Suntem si)uri c

#ei *i mulumii de *elul %n care am corectat )re(eala (i # asi)ur m c nu #a mai exista %n #iitor o repetare a acesteia.

B%5% 6ormule $olosite la re8olvarea reclama&iilor


ne$ondate
,up

p rerea noastr A ,#s. # %n(elai A reclamaia 7obiecia8 ,#s. nu este c1iar $usti*icat este insu*icient demonstrat A problema nu este pus corect. 6a r spuns la reclamaia ,#s. din...- putem s spunem c mar*a a *ost #eri*icat cu )ri$ %nainte de a *i expediat . @u putem realmente s %nele)em care este moti#ul reclamaiei. @u putem admite reclamaia datorit *aptului c H @oi *urni' m ast*el de material de mai mult timp- dar p3n acum- nu am a#ut nici o reclamaie %n le) tur cu el. Suntem %ncredinai c - dup o examinare mai atent a m r*ii -#ei retra)e reclamaia. 4ar*a a *ost atent #eri*icat %nainte de %nc rcare (i a *ost ) sit %ntr9o stare excelent . Suntem surprin(i s a*l m din tele)rama d#s. (i scrisoarea ce i9a urmat c re*u'ai s acceptai mar*a expediat cu #asulH- pretin'3nd c calitatea este in*erioar mostrei care a condus la %nc1eierea contractului. @e pare r u c nu suntei mulumii de mar*a li#rat - darpotri#it certi*icatului de calitate remis la data expedieriiaceasta corespundea tuturor condiiilor menionate %n contract. .e)ret m c nu putem s *im de acord cu reclamaia ,#s.deoarece specialistul nostru a constatat c de*eciunile au ap rut din cau'a *uncion rii incorecte a ma(inii A ca urmare a utili' rii ma(inilor %n alte condiii dec3t cele

1$#

menionate %n contract A din cau'a supra%nc rc rii A din cau'a nee*ectu rii periodice a #eri*ic rilor. .e)ret m c nu putem *i de acord cu reclamaia ,#s.deoarece speciali(tii no(tri au constatat c nu este %ndrept it A $usti*icat A este ne*ondat - dup cum putei #edea din exemplarul actului de constatare anexat. Aceste condiii sunt clar speci*icate %n certi*icatul de )aranie pe care l9ai primit %n momentul c3nd mar*a a *ost #3ndut . @u #edem posibilitatea A @u putem s # acord m o reducere de H_ . 4aximum pe care suntem pre) tii s 9l acord m este de H _. &re*er m s re'ol# m problema prin arbitra$- dec3t s suport m asemenea boni*icaie pe care o consider m ca *iind exa)erat . "xcludem posibilitatea ca de*eciunea s se *i datorat doar ma(inii- deoarece am * cut o #eri*icare- %nainte de a o pune %n *unciune. 6ompar3nd mar*a cu mostra ,#s. de re*erin - am constatat c A mar*a a *ost expediat %n stare bun A produsele au *ost de aceea(i calitate ca (i modelul A mostra A comanda a *ost executat corespun' tor condiiilor con#enite A con*orm instruciunilor ,#s. "xpertul nostru a examinat cu )ri$ calitatea ec1ipamentului pe care l9ai reclamat (i %n raportul s u ne arat c ,#s. nu l9ai %ntreinut corespun' torB dac # uitai %n bro(ura de %ntreinere a produselor- #ei #edea c este esenial s inei cont deH Speciali(tii no(tri au inspectat de$a ec1ipamentul pe care ni l9ai returnat. "i ne in*ormea' c acesta a *ost *olosit necorespun' tor- ceea ce a condus la supra%nc rcarea circuitelor. @oi #i9l putem repara- dar #a trebui s ac1itai acest ser#iciu- deoarece *olosirea incorect nu este inclus %n )arania noastr . : asi)ur m c am e*ectuat li#rarea con*orm condiiilor stabilite %n contract A am expediat mar*a a(a cum am con#enit.

1$

Am anali'at problema cu a)enii de expediere (i am a*lat c

nu a a#ut loc nici o %nt3r'iere %n li#rarea m r*ii A mar*a ar trebui s *ie %n posesia d#s. (ormule de ncheiere Sper m c #ei *i mulumii de explicaie (i # #ei retra)e reclamaia. Suntem %ncredinai c #ei *i de acord cu noi- dup ce #ei examina aceste date. ,up p rerea noastr - nu a#ei nici un moti# s %ntrerupei A s pierdei %ncrederea %n *irma noastr . ,up cum se poate constata cu u(urin - raportul calitate9 pre nu este calculat corespun' tor. : ru) m s calculai %nc o dat ci*ra (i sper m c aceasta #a pune cap t simplei ne%nele)eri. . m3n3nd la dispo'iia d#s.- # ru) m s primii salut rile noastre. Am putea trimite la ,#s. un dele)at pentru a # pune %n tem cu pri#ire la aceste produse- ale c ror preuri credem c sunt optime. : asi)ur m c ne #om da toat silina s # ser#im c3t mai bine.

6odele de scrisori+remedieri
Re+.@ Reclamaia nr# ### din Stimate.Am primit scrisoarea 9vs. din- prin care ne4ai in+ormat c ultimul nostru transport de anvelope a +ost reclamat de clientul dvs. ca +iind de+ectuos. Am discutat despre situaia n cau) cu productorii i acetia au descoperit c- printr4o scpare a marca3ului- un numr de anvelope reapate- care urmau s +ie trimise unui client- au +ost ambalate pentru 9vs.

1$%

Am e*plicat productorilor ct de preocupai suntem de +aptul c v4a de)am5it calitatea produselor i c 9umneavoastr le4ai livrat de3a unui nou client. Ei i4au e*primat re5retul pentru aceast situaie neplcut i am aran3at cu ei e*pedierea unui transport de anvelope de sc2imb- cu ta*ele pltite. 9ac v interesea) anvelopele primite de3a- am putea discuta cu 9umneavoastr vn)area lor la un pre mai mic. 7ntre timp- v ru5m s le pstrai n depo)itul 9umneavoastr pn la o deci)ie ulterioar. De cerem scu)e pentru neplcerea cau)at i vom lua toate msurile posibile- ca o asemenea 5reeal s nu se mai repete. 7n ateptarea rspunsului 9vs.- v adresm cele mai sincere salutri.

Re+.@ Reclamaia nr# ### din/ Stimate=a rspuns la scrisoarea 9vs. din- prin care ne in+ormai c v4a +ost livrat alt mar+ dect cea cerut prin comanda 9vs. nrv aducem la cunotin c am anali)at situaia i am descoperit c s4a comis o 5reeal n cadrul seciei de ambala3. Am aran3at ca mar+a solicitat s v +ie livrat de ndat. Am transmis instruciuni a5entului nostru pentru a ridica cellalt transport de > de la 9umneavoastr. ;4am +i +oarte obli5ai- dac- ntre timp- vei pstra n depo)itul 9umneavoastr cele 1& scrinuri din lemn de arar masiv+urniruite cu nuc- pn cnd a5entul nostru va veni dup ele. ; ru5m s acceptai scu)ele noastre pentru neplcerea cau)at de aceast eroare. =u stim-

Re+.@ Reclamaia nr# ### din/ Stimate-

1$!

=a rspuns la scrisoarea 9vs. din- v in+ormm c am veri+icat la secia noastr de ambala3 lista de articole despre care a+irmai c lipsesc din ultimul nostru transport i am constatat c un numr de l)i coninnd mr+urile menionate de 9umneavoastr se a+l nc la a5entul nostru e*terior. Re5retm mult neplcerile pe care vi le4am cau)at i v asi5urm c vom +ace tot posibilul ca articolele lips s +ie ur5ent e*pediate cu primul vas disponibil- ast+el nct acestea s v parvin la timp. ; asi5urm c vom +ace tot ce ne st n putin pentru a evita o repetare a situaiei. =u mult respect-

Re+.@ Reclamaia nr# / din/ StimatRe5retm mult- c suntei nemulumii de modul n care a +ost e*ecutat comanda 9umneavoastr. Am veri+icat cu atenie reclamaia 9umneavoastr i trebuie s admitem c personalului nostru se)onier a comis o eroare de ambalare. Dendoielnic- suntem 5ata s corectm 5reeala i v propunem@ +ie s trimitem un transport de nlocuire- +ie s v acordm 2%V rabat pentru mr+urile de+ectate. Re5retm neplcerea ce v4am cau)at4o i ne e*primm sperana c aceasta nu va a+ecta bunele noastre relaii de a+aceri. =u stim-

Re+.@ Reclamaia nr# / din/ Stimate=on+irmm cu mulumiri primirea scrisorii 9umneavoastr din data de . ; va +ace plcere s a+lai c- n urma reevalurii

1$'

c2eltuielilor de producie pentru bu+etele model- am a3uns la conclu)ia c am putea micora preul contractului cu %V. Sperm ca aceast reducere s v satis+ac- avnd n vedere calitatea superioar a +urniturii i con+ecionarea desvrit a produselor nsei. 9orim din toat inima ca relaiile noastre de a+aceri s continue sub cele mai bune auspicii. =u cele mai calde salutri-

Re+.@ Reclamaia nr# ### din/ Stimai domni=a rspuns la scrisoarea 9vs. din- ne permitem s v reamintim c livrarea lotului de 3ucrii a +ost e+ectuat ntr4un ambala3 ireproabil. 9e aceea declinm orice responsabilitate pentru stricciunile pe care ni le semnalai. ; s+tuim s v adresai e*peditorului care v v4a desp5ubi +r ndoial. 7n ca) contrar- putei s solicitai o e*perti) i s aducei c2estiunea n +aa unui tribunal competent. Sperm c acest incident suprtor nu va aduce pre3udicii relaiilor noastre comerciale. =u stim-

Re+.@ Reclamaia nr# ### din/ Stimate domnule...Spre marele nostru re5ret- ne4am a+lat pn ast)i n imposibilitatea de a ac2ita +actura 9umneavoastr din- n valoare de Mai ateptm- )ilnic- de la clienii notri ac2itarea mai multor +acturi scadente. ; ru5m s acceptai- cu titlul de acont- un cec pentru 3umtate din valoarea +acturii. ;4am +i +oarte recunosctori- dac ai putea s reealonai plata sumei restante pn la +inalul anului curent.

1$"

Suntem si5uri c vom putea onora an5a3amentele noastre pn la s+ritul anului- deoarece mai multe comen)i importante vor deveni scadente n urmtoarele luni. Sperm c vei arta nele5ere pentru situaia noastr i v mulumim pentru amabilitatea 9umneavoastr. =u stim-

Re+.@ Reclamaia nr# ### din/ Stimai 9omni=on+irmm primirea scrisorii 9umneavoastr din i suntem de)olai c a +ost necesar s solicitai- n mai multe rnduri- ac2itarea +acturii 9umneavoastr. :alimentul neateptat al unuia dintre clienii notri- precum i o scdere temporar a volumului a+acerilor- ne4au creat un pre3udiciu considerabil. ; e*pediem un cec n valoare de pentru ac2itarea +acturii 9umneavoastr. ; mulumim pentru nele5ere i v ru5m s ne scu)ai pentru ntr)ierea plii. =u cele mai cordiale salutri-

+losar tematic
Admonesta$a%- admoneste' ? A mustra cu severitate 0n calitate o+icial1E a do3eni aspru 0pe un subaltern1. ? 9in +r. admonester. arbitra4- arbitra$e ? 0Aici1 Soluionare a unui liti5iu de ctre un arbitru. ? 9in +r. arbitrage. auspiciu- auspicii ? /% 07n antic2itatea roman1. ,revestire +cut de au5uri 0preoi crora li se atribuia +acultatea de a pre)ice viitorul sau de a interpreta voina )eilor1E E*pr.@ Sub cele mai bune auspicii J n mpre3urri e*trem de +avorabile. 2% 07n e*pr1. Sub auspiciile cui#a J sub patrona3ul- sub protecia cuiva. ? 9in lat. auspicium, auspice.

1$$

comis+voia4or- comis9#oia$ori ? ,ersoan care se ocup cu mi3locirea vn)rilor de mr+uri- deplasndu4se n diverse locuri n cutarea unor bene+iciari. declin- declinuri ? 0Aici1 ,erioad de trecere de la avnt i prosperitate la reducere continu a produciei i comerului. 09eclin economic1. ? 9in +r. d"clin# dezola$a%- de'ole' ? /% A ntrista- a m2ni pro+undE 2% A supune unei de5resiuni- a deprima. ? 9in +r. desoler# ealona$a8- e(alone' < 0+in.1 A +i*a din timp datele succesive de e+ectuare a unor operaii +inanciare. 7A e(alona pl ile8. ? 9in +r. "chelonner# reclamant- reclamaniE ? ,ersoan care +ace o reclamaie. 2. ,ersoan care se adresea) 3ustiiei pentru a i se recunoate un dreptpentru a obine restituirea unei pa5ube etc. ? 9in +r. reclamant% reclamat- reclamai- 9t - 9te ? /% ,ersoan care este nvinuit de unele pre3udicii provocate cuiva. 2% 03ur.1. ,ersoan care este nvinuit de o in+raciune +iind c2emat n 3udecatE prt. reealona$a%- ree(alone' ? A ealona din nou o datorie scadentstabilind un nou termen pentru plata ei. reapa$a%- re(ape' ? A reconstrui banda de rulare a unei anvelope u)ate prin adu5area unui nou strat de cauciuc pe pn). ? 9in +r. rechaper# taxa$a%- taxe' ? 1. A supune unei ta*eE a +i*a o sum determinat 0ca ta*- impo)it- pre1. 2. 0+i5.1 A include pe cinevantr4o anumit cate5orieE a considera drept ? 9in +r. taxer- lat. taxare. vog ? <nteres viu- dar trector- provocat de o ntmplare- de o persoan- de o tendin n mod etc.E renume- mod. 9in +r. vogue#

4 Pro0leme su!use discu&iei


1. =are credei c este una din cele mai valoroase caliti ale scrisorii de rspuns la reclamaieA 2. =um poate +i ta*at un ast+el de rspuns la o reclamaie@ =@u credem c ai a#ut probleme din cau'a noastr . :indem aceste produse cu succes de mai muli ani (i nu am mai

2&&

a#ut pl3n)eri p3n acum. ,e*eciunile relatate de ,#s. sunt complet de ne%neles pentru noi?. #. =e nseamn a scrie o scrisoare4remediere din punctul de vedere al clientuluiA . =are este modul de re)olvare a unei reclamaiiA %. Relevai eventualele para5ra+e ale unei reclamaii a1 *ondateE i b1 ne*ondate.

E9erci&ii 1i situa&ii de ca8


1. a1 S se complete)e para5ra+ele care lipsesc n aceast scrisoare4reclamaie@ =Am cercetat c1estiunea %mpreun cu ser#iciul nostru de ambalare (i s9a constatat c sticla a *ost ambalat adec#at. ,in acest punct de #edere- nu a ie(it la i#eal nici un moti# care ar *i pro#ocat deteriorarea. &utem tra)e doar conclu'ia c - %n timpul transport rii- mar*a a *ost mane#rat excesi# de brutal.? 2. Scriei rspuns la o reclamaie +ondat cu obiectul . Iivrare de cri deteriorate/ din cau)a ambalrii inadecvate. 7n urma acestei deteriorri- re)ult o diminuare a valorii pe care clientul o estimea) la #&V. ,entru a evita c2eltuielile necesare pentru o returnare a crilor- cumprtorul propune acordarea unei reduceri de >V. #. Redactai rspunsul la o reclamaie care se re+er la livrarea insu+icient de lmpi@ =2n loc de 150 l mpi de birou de tip 5;4"@- au *ost expediate doar 100 de l mpi.? . Redactai o remediere con+orm scenariului@ ClientulC este pus %n %ncurc tur de %nt3r'ierea la li#rare. Solicit trimiterea imediat a pieselor de te1nic de calcul. "l amenin s anule'e comanda- %n ca' de neli#rare %n termenele con#enite. (urnizorulC moti#ea' %nt3r'ierea prin neli#rarea la timp din +talia a unor piese pentru aparatele

2&1

solicitate. "l promite c mar*a #a par#eni %n trei 'ile prin colet expres cu transport pl tit. %. Redactai o remediere- dat +iind situaia@ 6lientul r spunde la a treia somaie a *urni'orului pri#ind neac1itarea la timp a *acturii. !. Scriei rspunsul la o reclamaie pentru o eroare de +acturare@ .:3n' torul %i debitea' 50 de mese de birou modelul A 211 la H lei- %n timp ce clientul le9a cump rat cuH lei- con*orm *ormularului de comand remis de comis9#oia$orul *irmei. Firma a mai omis scontul obi(nuit de 3_/. '. Redactai o remediere la reclamaia n care clientul nu este de acord cu preurile nre5istrate n +actur- deoarece acestea nu corespund celor pre)entate n catalo5- drept care vn)rile mr+urilor vor scdea.

2&2

CAPI,O- - A CORESPONDENA PRECON,RAC, A-


7n epoca multimedial- consumatorii se vd con+runtai cu o o+ert de mr+uri i prestri servicii tot mai mare i tot mai 5reu de urmrit- n care produsele i serviciile individuale abia dac se mai deosebesc ntre ele pe ba)a ar5umentelor +aptice care- n cele mai dese ca)uri- sunt e*a5erate peste msur sau c2iar +alsi+icate. 9e aceea o +irm care vinde produse ac2i)iionate de la un partenernainte de a contracta cu unitatea n cau)- nainte de a investi capital ntr4o a+acere ori de a lua o deci)ie n privina pieei- trebuie s se in+orme)e asupra situaiei +urni)orului- asupra strii +inanciare a unitii economice- a calitii produselor o+erite de ea etc. 9ac se cule5 date +alse sau dac se +olosesc metode 5reite de cercetare a situaiei +urni)orilor- se a3un5e la o orientare 5reit a ntreprinderilor +a de pia i- ast+el- la insucces. Sursele din interiorul +irmei pot servi materialele statistice re+eritoare la des+acere i la contravaloarea acesteia- in+ormaiile despre produse sau despre preuri. 9rept date din e*terior pot servi statisticile o+iciale- in+ormaiile provenind de la asociaiile economice- din publicaiile +irmei- din pres sau de la partenerii acesteia. Aceste in+ormaii se adun cu a3utorul corespondenei precontractuale@ solicit ri de re*erine- cereri de o*ert prin care se solicit e(antioane- prospecte etc.

/C%/% Solicitare de re$erin&e


7n corespondena precontractual- solicitarea de re+erine presupune un tip de scrisoare care precede adesea alte scrisori 0de e*.- cererea de o+ert1 ce pre5tesc nc2eierea unei tran)acii. 7nainte de a nre5istra o comand important de la un client nou+urni)orulFproductorul 0sau cumprtorul1 se in+ormea) despre reputaia i situaia +inanciar a potenialului partener. El scrie unei a5enii de in+ormaii comerciale- unei +irme citate drept re+erin de

2&#

ctre noul client sau cere bncii sale s se in+orme)e la banca cumprtorului sau a +urni)orului 0n +uncie de ca)1. <n+ormaiile vor vi)a pro+iturile ntreprinderii- capitalul- ci+ra de a+aceri- onestitatea personalului- +ilialele din ar i din strintate- calitatea serviciilor iFsau a produselor etc. Solicitarea de re*erine este o scrisoare personal adresat unui destinatar concret. ,e o ast+el de scrisoare nu vor lipsi meniunile antetului- adresa destinatarului i +ormula complet de adresare@ cu titlurile i numele adresantului. 7n a+ar de meniunile obli5atorii- pe scrisorile de acest 5en- deseori se evidenia) i meniunile oca)ionale@ .6on*idenial?- =Strict con*idenial?- plasate deasupra adresei destinatarului. 7n cele mai dese ca)uri- te*tul solicitrii de re+erine conine urmtoarea structur@
Formula de adresareB Textul scrisoriiC

Motivarea solicitrii in+ormaiilor despre +irm@ meniunea asupra unitii economice despre care se cer re+erine 0denumirea sau ane*a unui documentFscrisoare privind unitatea n cau)E scopul ntreprinderii care solicit1E 4 Bemeiul meniunii 0a des+urat a+aceri muli ani cu unitatea n cau)- o cunoate din anumite situaii etc.1E 4 Solicitarea in+ormaiilor asupra societii F +irmei respective 0despre ci+ra de a+aceri- starea +inanciarcapacitatea de plat- reputaia- solvabilitatea- practicile comerciale etc.1E 4 Asi5urarea con+idenialitii in+ormaiilor. Formula de salut A de mulumire ;rem s menionm c primele trei para5ra+e pot +i comasate ntr4unul sau dou sau le pot +i sc2imbate locurile. 7n cele ce urmea)- vom pre)enta mai multe e*presii u)uale privind redactarea unei atare scrisori.

2&

:=#:#:# (ormule privind motivarea $cauza% solicitrii de referine despre firma respectiv @umele ,#s. ne9a *ost dat de *irmaH de re*erin . 2ntruc3t nu am a#ut p3n %n pre'ent a*aceri cu dumnealor- # #om *i *oarte %ndatorai- dac ne #ei trimite unele in*ormaii re*eritoare la situaia lor *inanciar H FirmaH din ora(ul ,#s.- de la care am primit o comand de aproximati#H- ne9a %ndrumat spre ,#s. Am dori s intr m %n contact 7%n relaii8 cu casa de comer7societatea- compania etc.8- cu care ,#s.- dup cum (timmeninei relaii de a*aceri de$a de patru ani. Firma menionat %n pa)ina anexat ne9a emis ast 'i o comand pentru m r*uri %n #aloare de Hlei- cu temei de plat de ! s pt m3ni. Firma ,#s. ne9a *ost nominali'at drept re*erin . ,eoarece ,#s.- de muli ani- des* (urai a*aceri cu *irma menionat H Firma menionat %n *i(a anexat a solicitat comen'i exclusi#e a produselor noastre de H (i #9a menionat pe ,#s. cu titlu de re*erin . 6ompania- ale c rei date le #ei ) si %n *i(a al turat tocmai ne9a transmis o comand deH lei. Firma menionat al turat a citat banca ,#s. drept re*erin . Am dori s ne o*erii c3te#a in*ormaii pri#ind importanareputaia- sol#abilitatea (i practicile comerciale ale *irmei respecti#e. 2ntruc3t nu a#em relaii cu aceast societate- #9am *i recunosc tori- dac ne9ai o*eri- c3t mai cur3nd posibilin*ormaiile pe care le deinei asupra ima)inii respecti#ei societ i. : ru) m s ne in*ormai dac pre'int )aranii pentru un asemenea credit. Orice alte detalii pe care ni le9ai putea da- le #om primi cu recuno(tin .

2&%

,at *iind *aptul c

pentru prima dat a#em oca'ia de a %nc1eia o a*acere cu *irmaH- am dori s obinem in*ormaii re*eritor la sol#abilitatea acesteia. 6onsider3nd c sol#abilitatea acestei *irme # este cunoscut - am dori s (tim dac putem s 9i o*erim- * r probleme- un credit deH lei. :=#:#<# (ormule privind asigurarea confidenialitii informaiilor solicitate "ste de la sine %neles c putei conta pe totala noastr discreie. Iine%neles- in*ormaiile pe care #ei a#ea pl cere s ni le o*erii- #or r m3ne absolut con*ideniale. : ru) m s acceptai anticipat mulumirile noastre- precum (i asi)urarea %n le) tur cu cea mai des #3r(it discreie. : putei ba'a cu certitudine pe *aptul c #om trata in*ormaiile ,#s. ca strict con*ideniale. " de la sine %neles c in*ormaiile ,#s. #or *i *olosite de noi strict con*idenial (i * r r spundere din partea ,#s. : mulumim pentru e*ort (i # asi)ur m c #om trata in*ormaiile ,#s. cu cea mai mare discreie.

/C%2% Scrisoare de r*s!uns la solicitarea de re$erin&e


Scrisoarea de rspuns la solicitarea de re+erine poate cuprinde re+eriri la starea +inanciar a unei companii sau anun e*pedierea materialului solicitat. 7n +uncie de 5radul de onorabilitate a unitii economice respective- rspunsul poate +i@ *a#orabil 0pentru +irma care se bucur de o reputaie bun n domeniul comercial1E e#a'i# 0cnd solvabilitatea +irmei este dubioas sau situaia economic creat i limitea) posibilitile de activitate1E de*a#orabil 0cnd +irma n cau) a adus pre3udicii cuiva n timpul des+urrii relaiilor comerciale1E total ne*a#orabil 0cnd competena i onorabilitatea +irmei respective sunt +oarte proaste- iar activitatea ei a avut un declin rapid1. Scrisoarea de rspuns trebuie redactat ct mai scurtrelansndu4se numai in+ormaii adevrate i veri+icabile. ,ot +i utili)ate date statistice re+eritoare la activitatea +irmei- la constituirea

2&!

ei- la numrul de an5a3ai- la evoluia acesteia n ultimii 24# ani 0ci+ra de a+aceri- cti5ul1- la capacitatea de plat- modul de solvabilitate- la onorabilitatea i competena an5a3ailor etc. Be*tul scrisorii trebuie s conin cel mult #4 para5ra+e@ re+erirea la scrisoarea destinataruluiE pre)entarea datelor i a in+ormaiilor solicitate despre unitatea respectivE e*punerea prerii a+irmative sau de+avorabile privind e+icacitatea relaiilor cu +irma n cau)E +ormula de nc2eiere. @ot @ Atunci cnd scrisoarea este con+idenial- numele +irmei nu se indic n te*tul scrisorii- ci pe o +oaie ane*at. Scopul acestei tratri este de a nu divul5a numele ei- dac scrisoarea ar putea +i citit i de altcineva. ,re)entm- n continuare- cteva +ormule pentru toate tipurile de rspunsuri. :=#<#:# Rspuns favorabil 6a r spuns la solicitarea ,#s. de in*ormaii dinH cu re*erire la *irma menionat - dorim s # in*orm m c *irma %n cau' se bucur de un excelent renume %n comerB 6a r spuns la solicitarea ,#s. de in*ormaii dinH- # ru) m s luai not c *irma despre care # interesai are o ba' solid B 6on*orm in*ormaiilor primite de la surse de %ncredere*irma pare s des* (oare tran'acii pro*itabileB @u exist moti#e s nu le acordai creditul solicitatB 2ntotdeauna am *ost satis* cui de metodele de plat ale *irmeiB 6redem c putei trata * r riscuri cu 6asa de 6omer 7companiaA*irma8H ,e(i operea' cu un capital modest- 6asa de 6omer 7*irma%ntreprinderea8 H se bucur de %ncrederea )eneral . ,up p rerea noastr - nu # asumai nici un risc colabor3nd cu aceast *irm B Firma este an)a$at %n a*aceri considerabile- al c ror cuantum este %n deplin cre(tereB

2&'

Firma H este considerat un partener de %ncredere. FirmaH (i9a onorat p3n %n pre'ent pl ile cu cea mai mare

re)ularitateB
Suntem con#in(i c

,#s. ai ) sit %n aceast *irm un partener de a*aceri seriosB ,in aceste moti#e 7enumerateH8- suntem de p rere c i se poate acorda- * r re'er#e- o ree(alonare de plat - precum a solicitat. :=#<#<# Rspuns evaziv Situaia *irmeiH este )reu de apreciat- ast*el c - spre re)retul nostru- nu # putem *urni'a toate in*ormaiile solicitate. @u ne putem pronuna dac se poate conta sau nu pe aceast *irm ca repre'entant. Firma exist de prea puin timp pentru a ne permite s # *urni' m in*ormaii precise. 2n ceea ce pri#e(te m rimea creditului- noi am e'ita s 9i acord m %ntrea)a sum . @u a#em cuno(tine si)ure pri#ind situaia *inanciar real a *irmei. "ste o *irm cu reputaie- dar mi$loacele sale nu $usti*ic acordarea unui credit de m rimea celui menionat. Firma e sol#abil - dar noi nu am *i dispu(i s 9i acord m un credit de aceast #aloare- %ntruc3t o mare parte a capitalului ei e blocat. &e c3t putem aprecia- un credit deH repre'int un risc prea mare. ]in3nd cont de starea actual de*a#orabil a pieei- a intra %n a*aceri cu ei este o problem care r m3ne la discreia ,umnea#oastr . :=#<#?# Rspuns defavorabil 2n circumstanele date- personal- am *i %nclinai s *im precaui %n orice tran'acie comercial . ,e c3t#a timp- %ncrederea %n companiaH scade tot mai mult.

2&"

6redem c este de datoria noastr s # recomand m de a *i 4ulte obli)aii an)a$ate de aceast

prudeni %n relaiile pe care le a#ei cu aceast *irm . *irm nu au putut *i respectate. ;nele elemente pri#ind calitatea tran'aciilor comerciale pun la %ndoial onorabilitatea sau competena *irmeiC comeruri contro#ersate- m r*uri re*u'ate pentru execuie proast . &entru aceast *irm - exist riscul unui *aliment iminent. Am %ntrerupt orice relaii cu aceast *irm - din cau'a pre$udiciilor aduse nou - care- nici p3n %n pre'ent- n9au *ost acoperite. @e %ndoim- deci- c *irma numit de ,#s. ar *i potri#it pentru a de#eni unic repre'entant %n 4oldo#a (i nu putem dec3t s # deconsiliem ale)erea ei. "xperiena noastr cu aceast societate este de*a#orabil . 6onducerea ei s9a do#edit a nu *i de n de$de H

:=#<#># (ormule de ncheiere a scrisorii Sper m c prin aceste in*ormaii s # *i *ost de *olos. : comunic m aceste in*ormaii cu titlu con*idenial (i * r nici un an)a$ament din partea noastr A(i * r responsabilitate. Aceste in*ormaii sunt date- desi)ur- * r #reo r spundere din partea noastr . : ru) m- dup cum e u(or de %neles- s p strai cea mai mare discreie. : ru) m s tratai aceste in*ormaii cu cea mai mare con*idenialitate.

6odele de solicitri de referine i rspunsuri la ele


?con$orm scenariilor de mai 'os@

2&$

/% ScenariuE 6 +irm solicit unei alte +irme in+ormaii con+ideniale privitoare la ci+ra de a+aceri- la starea +inanciar i capacitatea de plat a +irmei respective. Rspunsul este +avorabil. Re+.@ 7nformaii Stimate 9omnule >-

6on*idenial

:irma menionat n +ia ane*at ne4a emis- ast)i- o prim comand pentru mr+uri n valoare de 2%&&&&& lei- cu termen de plat de 1& sptmni. 9eoarece 9vs. de muli ani des+urai- n mod re5ulat- a+aceri cu +irma menionat- ne4ai +ost nominali)ai drept re+erin. ;4am +i +oarte recunosctori- dac ne4ai putea o+eri o in+ormaie ct mai e*act despre ci+ra de a+aceri- starea +inanciar i capacitatea de plat a acestei +irme. 9atele 9vs. vor +i- bineneles- tratate cu cea mai mare con+idenialitate. ,entru amabilitatea 9vs.- v mulumim anticipat. =u stimRspuns:

Re+.@ Referine Stimate 9omnule >-

6on*idenial

:irma despre care dorii in+ormaii ne este cunoscut de " ani ca un partener de a+aceri de ncredere. :irma a +ost n+iinat n 1$$& n calitate de S.A. i are && de an5a3ai. Societatea a putut s4i mreasc volumul de e*port- n ultimii # ani- de la 2#V la &V- din cte tim noi. 7n msura n care putem aprecia acest lucru- ci+ra de a+aceri i cti5ul acesteia au crescut n ultimii ani.

21&

,rivitor la capacitatea de plat- nu avem in+ormaii care i4ar de)avanta3a. Suntem convini c 9vs. vei 5si n aceast +irm un partener de a+aceri serios. Sperm c prin aceste in+ormaii s v +i +ost de +olos. =u deosebit stim2% Scenariu@ 6 +irm cere re+erine de la o alt +irm privitor la importana i reputaia unui potenial client. Rspunsul este de+avorabil.

Re+.@ 7nformaii Stimat 9oamn >-

6on*idenial

:irma menionat n +ia ane*at a solicitat repre)entarea e*clusiv pentru produsele noastre de n+rumuseare n Moldova i v4a menionat pe 9vs. cu titlu de re+erin. 7nainte de a ncredina +irmei amintite dreptul de repre)entare e*clusiv- am dori s ne o+erii cteva in+ormaii privitoare la importana- reputaia- solvabilitatea i practicile comerciale ale societii respective. ; mulumim pentru e+ort i v asi5urm c vom trata in+ormaiile 9vs. cu cea mai mare discreie. =u stim-

Rspuns:
Stimate 9omnule >Strict con*idenial =a urmare a cererii 9vs. din data de 1&.&2.2&&2- inem s v +acem cunoscut c- din pcate- e*periena noastr cu aceast +irm este de+avorabil. =onducerea +irmei s4a dovedit a nu +i de ncredere.

211

A solicitat de mai multe ori decalarea plilor- mai avnd nc de ac2itat dou +acturi. De ndoim deci c +irma numit de 9vs. ar +i potrivit pentru a deveni unic repre)entant n Moldova i nu putem dect s v deconsiliem ale5erea ei. De pare ru c nu putem s v o+erim in+ormaii +avorabile i v ru5m- dup cum e uor de neles- s pstrai cea mai mare discreie. Salutri cordiale5% Scenariu@ 6 +irm .>/ solicit in+ormaii de la o banc privind situaia +inanciar i solvabilitatea +irmei HN/. Rspunsul este eva)iv.

Re+.@ 7nformaii Stimate 9omnule 9irector >-

Strict con*idenial

:irma menionat n +ia alturat a citat banca 9vs. drept re+erin. 7n momentul de +a- ducem tratative cu aceast +irm pentru o comand n valoare de %&&&&& lei. 9eoarece +irma solicit o scaden de # luni- ne4am permis s v solicitm in+ormaii re+eritoare la situaia +inanciar i la solvabilitatea ei. :ii si5uri- vom trata aceste in+ormaii cu cea mai mare con+idenialitate. ; mulumim pentru e+ortul 9vs. =u toat stima-

Rspuns: 212

Re+@ Cererea de informaii din <<#=C#<==< Stimate 9omnule6on*idenial =u privire la cererea 9vs. din data de 22.&%.2&&2- suntem n msur s v comunicm urmtoarele in+ormaii privitoare la +irma respectiv. :irma > este o societate pe aciuni cu un capital de mil. lei i are 1&& de an5a3ai. Ea dispune de o important clientel. =u toate acestea- avnd nevoie de credite importante ? deoarece n ultimii ani i4a e*tins activitatea ? a +ost obli5at s contracte)e n banca noastr an5a3amente serioase- ipotecndu4i c2iar unele din imobile. ,n acum i4a e+ectuat re5ulat plile- dar totui cu unele mici ntr)ieri 0%41& )ile1. 9in aceste motive- suntem de prere c iniierea cu ea a unei a+aceri este o problem care rmne la discreia 9vs. =on+idenial i +r responsabilitate. =u deosebit stim-

+losar tematic
Controversa$a%- contro#erse' ? A discuta n contradictoriu asupra unei probleme de principiu. 9in +r. controverser- lat. controversare. cuantum- cuantumuri ? =antitate- sum 0nepreci)at1 la care se urc o c2eltuial- un credit etc. 9in lat. Fuantum. decalare- decal ri ? 9istanare n spaiu sau n timp a unui obiect n raport cu ceva stabilit iniialE rmnere n urmE nepotrivirede)acord ntre situaii- evenimente- concepii etc. 9in +r. decaler# deconsilia- deconsilie' ? A s+tui pe cineva s nu +ac un anumit lucru. 9in +r. d"conseiller. onorabilitate ? =alitatea de a +i onorabilE cinste. ? 9in +r. honorabilit"# solid ? 0Aici1@ 0+irm solid1. =are este temeinic- serioas sau mare. 9in +r. solide- lat. solidus.

21#

solvabil- 9 - sol#abili- 9e. ? =are dispune de su+iciente mi3loace bneti sau bunuri pentru a4i ndeplini la termen obli5aiileE care pltete promptE bun de plat. 9in +r. solvable.

4 Pro0leme su!use discu&iei


1. 7n ce situaii se redactea) scrisorile precontractualeA 2. ,entru care din tipurile de scrisori precontractuale vei +olosi meniunile@ =6on*idenial?- =Strict con*idenial?E #. 9e ce trebuie s inei cont la ntocmirea unei scrisori cu rspuns eva)iv sau ne+avorabilA . 9ac ai solicita re+erine despre o +irm de la doi parteneri ai acesteia i ai primi un rspuns +avorabil- cum ai proceda ulteriorA %. Enumerai tipurile de in+ormaii eventuale pe care le4ai solicita despre o +irm.

E9erci&ii 1i studii de ca8


1. <ntroducei n conte*te mbinrile le*icaleC a *i sol#abilB *irm solid *inanciarB a cita ca re*erin B a lua re*erineHB a solicita o am3nare aHB onorabilitate a *irmeiB a deconsilia colaborareaB a lua not B decalare a pl ilorB declin al *irmeiB a *urni'a in*ormaii. 2. Redactai cte cinci +ormule 0n a+ar de cele e*aminate mai sus1 care s e*prime@ motivarea i cau)a solicitrii in+ormaiilor despre o +irmE solicitarea nemi3locit a in+ormaiilor despre un clientE rspuns +avorabil la o solicitare de in+ormaiiE rspuns ne+avorabil la o cerere de re+erineE rspuns eva)iv la cerere de re+erine. #. =ontinuai +ormulele ast+el- nct acestea s se re+ere la solicitri de re+erine@ ,e(i operea' cu un capital destul de redus-H @u ne putem pronuna- dac H

21

Firma exist de prea puin timpH Situaia *irmei este )reu de apreciat- a(a c H ;nele acti#it i pun la %ndoial H 2ntruc3t nu a#em relaii cu aceast *irm -H 6u p rere de r u- aceast *irm H 6um nu a#em nici un moti# s ne pl3n)em de-H "ste o *irm cu reputaie- darH . 7ntocmii o solicitare de re+erine i o scrisoare de rspuns +avorabil la aceasta con+orm scenariului@ . O *irm o consult pe alta pentru a9i cere in*ormaii con*ideniale despre sol#abilitatea unuia dintre clienii ei.? %. Redactai o scrisoare n care se solicit in+ormaii despre o +irm 0cu un obiect arbitrar1 i dou rspunsuri con+orm scenariilor@ a8 ,in cau'a propriilor experiene nereu(ite- o *irm deconsilia' colaborarea cu unul dintre clienii s i. b8 ]in3nd cont de unele situaii ale acti#it ii *irmei 7situaia pieei- mediul economic8- o alt *irm d un r spuns e#a'i# la cerere. !. 9ai un rspuns de+avorabil la urmtoarea scrisoare@ 6on*idenial

Re+.@ 7nformaii Stimate 9omnule :irma ./ din oraul 9vs.- de la care am primit o comand de apro*imativ- ne4a recomandat pe 9vs. =onsidernd c solvabilitatea acestei +irme v este absolut cunoscut- deoarece- dup cum tim- 9umneavoastr avei relaii de a+aceri cu ea de ! ani- v4am ru5a s ne +urni)ai in+ormaii re+eritoare la ima5inea acestei +irme i anume@ onorabilitatea- reputaiasol#abilitatea (i relaiile comerciale des* (urate. 6rice alte detalii pe care ni le4ai putea o+eri- vor +i primite cu recunotin. ; asi5urm c putei conta pe totala noastr discreie. =u stim-

21%

CAPI,O- - AI CORESPONDENA CON,RAC, A-


//%/% Redactarea contractelor de o!era&iuni comerciale
9up ce a +ost selectat a5enia cu F la care va lucra- partenerul F clientul F an5a3atul va nc2eia cu ea un contract de colaborare ntre client ? a5enie. (n ast+el de act stipulea) i prevede orice problem care ar putea a+ecta interesele prilor. 9e asemenea- contractul este documentul care arbitrea) atunci cnd apar nemulumiri sau nenele5eri ntre partenerii de a+aceri. Aadar- contractul este un acord 0act- nscris- convenie1- ca urmare a nele5erii ntre dou sau mai multe persoane 0+i)ice sau 3uridice1- pentru crearea- modi+icarea sau stin5erea unor drepturi i obli5aii n relaiile dintre ele. =ontractele sunt ne5ociate i rati+icate pentru a +i respectate. Ele prote3ea) prile- reducnd riscurile ambilor parteneri. A nu respecta un contract nseamn de3a a pierde o parte din credibilitate. ,artenerii devin mai reticeni- mai prudeni. Riscul nerespectrii contractului nu se re)um niciodat doar la plata unor penaliti i daune. Ele implic ima5inea- reputaia i credibilitatea care .cost/ bani muli pentru a +i re+cute. =orespondena contractual se caracteri)ea) printr4un stil speci+ic- determinat de natura i obiectul contractului- de cultura i naionalitatea partenerului etc. 9e e*emplu- un contract internaional va +i ntocmit n limba de stat a rii partenerului sau n ambele limbi. 9ei contractele- de orice 5en ar +i 0de operaiuni comerciale- de munc- individuale sau colective1- se ntocmesc con+orm aceleiai sc2eme- n ceea ce privete coninutul- +oarte rar se aseamn unul cu altul. =ontractul de #3n'are9cump rare a unui produs este acordul de voin dintre doi parteneri- avnd sediile n acelai stat sau n state di+erite 0dac este vorba de tran)acii internaionale1- prin care una din pri se obli5 s trans+ere celeilalte pri proprietatea asupra

21!

unui bun 0mar+a asupra creia poart obli5aiile contractuale1 contra unei pli. 7n +uncie de obiectul operaiunii comerciale- contractele pot +i@ de executare de lucr ri- de depo'it- de repre'entare comercial - de transport- de expediii internaionale- de turism etc. 6 meniune special trebuie +cut n le5tur cu te2nicile moderne de contractare comercial internaional ? leasin)- #3n'are de licene- *ranc1isin)- #3n'are de Yno`91o`- consultin)9 en)ineerin) etc. Contractele comerciale se nc2eie i se modi+ic- de re5ul- n +orm scris- cu respectarea condiiilor pentru validitatea conveniilor% 9in punct de vedere 3uridic- obiectul unui contract este constituit din ansamblul obli5aiilor pe care prile i le asum prin acordul lor. 6biectul contractului comercial desemnea) mar+a asupra creia poart obli5aiile partenerii. @e)ocierea obiectului contractului const n identi+icarea mr+ii- prin determinarea cantitii- calitiiambala3ului i mrcii- precum i n preci)area obli5aiilor partenerilor n le5tur cu mar+a. Ast+el- coninutul unui atare contract trebuie s cuprind@ ::#:#:# -enumirea mrfii, care constitue obiectul contractului. Ea trebuie stabilit ast+el- nct s evite orice posibilitate de nele5ere 5reit. 7n ca)ul bunurilor +un5ibile- datorit calitii omo5ene care +ace posibil nlocuirea unui lot de mar+ cu altul- este su+icient nre5istrarea denumirii complete i a tipului de mar+con+orm u)anelor comerciale interne sau internaionale. ,entru bunurile ne+un5ibile i servicii este necesar enumerarea elementelor care contribuie la individuali)area produsului sau prestrii de servicii@ descrierea e*act- te2nolo5ia de +abricarecaracteristicile te2nice relevante- re+erirea la catalo5- la prospect- la norme te2nice- la mostr- eantion- la marc de +abric etc. ::#:#<# Cantitatea mrfii se determin prin +olosirea unitilor de msur- n +uncie de u)anele cu privire la msuri i 5reuti de pe piaa clientului. 9e asemenea- n contract trebuie s se prevad documentul care s ateste ce cantitate a e*pediat +urni)orul. =antitatea mr+ii se stabilete- de obicei- la locul n care se +ace

21'

e*pedierea mr+ii- dar prile pot s cad de acord ca stabilirea acesteia s se +ac la locul de destinaie- mai ales dac la locul de e*pediere nu e*ist instalaiile necesare. 9e asemenea- se poate conveni s aib loc o dubl stabilire a cantitii@ una 4 la locul de e*pediere- alta 4 la cel de destinaie- aceast variant +iind pre+erat n situaia n care- n termenul transportrii- nu e*ist certitudinea conservrii cantitative a mr+ii. 7n ca)urile n care nu se poate determina e*act- de la nceputcantitatea mr+ii- +ie datorit caracteristicilor pe care mar+a respectiv le are- +ie din cau)a mi3loacelor de transport- aceasta se nscrie n contract cu o anumit apro*imaie- indicndu4se tolerana admisibil de msur speci+ic i F sau n procente. 8a stabilirea 5reutii unor mr+uri- se ine seama de caracteristicile te2nice care de+inesc 5reutatea total +i)ic i 5reutatea substanei e+ective. 9e e*emplu- pentru cereale- bumbac+ibre- ln- minereuri- trebuie preci)at procentul de umiditateE pentru n5rminte c2imice- este necesar s +ie indicat concentraia n substana util etc. ::#:#?# Calitatea mrfii. 9escrierea calitii mr+ii se +ace prin indicarea- n mod detaliat- a mai multor caracteristici te2nice ale mr+ii sau ale re)ultatelor prestaiei de servicii. ,entru maini- utila3e i ec2ipamente- se +ace- n mod obinuit- o descriere amnunit n ane*ele contractului- +iind menionai parametrii te2nico4cantitativi@ capacitatea de producie- durata de +uncionare- randamentulconsumurile speci+ice etc. 4ostra poate +i o parte care pre)int mar+a pus la dispo)iia cumprtorului. Mar+a livrat trebuie s corespund mostrei 4 concordan care- n ca) de contestaie- poate +i determinat prin e*perti). 9e re5ul- un e*emplar din mostrele acceptate se depune pentru pstrare la tere persoane- care pot +i@ camere de comer- asociaii ale comercianilor- a5enii de burscomisii de arbitra3 etc. 0cnd este vorba de tran)acii internaionale1. 8a livrarea mr+ii- mostra 3oac rolul de prob pentru veri+icarea ndeplinirii obli5aiei contractuale cu privire la calitate. 7n contract- calitatea mr+ii poate +i indicat cu o noiune abstract- creia trebuie s4i corespund mar+a ce urmea) s

21"

+ie livrat. Bipurile de mar+ pot +i de+inite n contract i prin standarde- care- n unele ca)uri- au devenit internaionale. 7n acest sens- menionm e*istena or5ani)aiei .+nternational Standardisation Or)ani'ation? 7+.S.O.8- care +ace recomandri or5ani)aiilor naionale de standardi)are n acest domeniu de activitate. =orespun)nd acestor standarde- mr+urile pot +i comerciali)ate cu meniunea calitativ . +.S.O./. 6alitatea mr+ii poate +i nre5istrat n contract prin indicarea mrcii de +abric- a celei de comer sau de serviciu. 4arca de *abric sau de comer permite individuali)area unui produsidenti+icarea calitativ a lui dintr4o 5am de produse similarecare pot satis+ace aceeai necesitateE marca de ser#iciu atest calitile i competena +irmelor speciali)ate n acest scop. 7n unele contracte- n articolele privind calitatea mr+ii- apare clau)a .# 'ut (i pl cut/- ceea ce nseamn c cumprtorul a v)ut mar+a naintea nc2eierii contractului- acceptnd calitatea ei- +r o descriere te2nic. =lau)a .dup %ncercare? presupune c nc2eierea contractului este condiionat de acceptarea calitii de ctre cumprtor- care trebuie s se pronune ntr4un timp limitat ? ore sau )ile ? potrivit naturii mr+ii i a u)anelor sau a prevederilor contractuale. Not*E ,ac cump r torul nu accept calitatea m r*iicontractul se consider re'iliat. Aceast variant este mai +recvent utili)at n comerul cu maini- cu aparate- cu automobile etc.- ncercarea +iind prev)ut- de obiceipentru perioada de 5aranie convenit. ;n)torul se an5a3ea) s nlocuiasc piesele de+ecte i s aduc mbuntirile necesare din contul su. 7n contractele pentru tran)acii internaionale- pentru determinarea calitii mr+ii- se +olosesc clau)e consacratee*primate prin +ormule de 5enul@ =Tel auel?- care nseamn c cumprtorul accept mar+a Haa cum este/- +r a o vedea. Metoda este practicat- n special- n comerul mondial cu produse a5ricole- cu minereuri- la comerciali)area mr+urilor la care- inndu4se cont de locul de ori5ine a lor- nu pot interveni modi+icri mari n calitate.

21$

deli#ered 7S.,.8? < =4ar* s n toas la desc rcare/ 7 este clau)a care indic +aptul c importatorul nu va accepta mar+a dect dac aceasta sosete la destinaie intact- +r de5radri calitative. =lau)a ..us terms 7..T.8? < =6omerul cu secar O- obli5 cumprtorul s accepte mar+a c2iar dac sosete la destinaie cu unele de+iciene. 7n acest ca)- e*portatorul trebuie s o+ere o boni+icaie la pre- indicat n contractE Se consider c vn)torul nu i4a ndeplinit obli5aia de a livra mar+a n urmtoarele situaii- care- la +el- se stipulea) n contract@ cnd a remis o cantitate n plus sau n minus +a de cea stipulatE dac a livrat alt mar+ dect cea prev)ut n contract sau un produs de alt specie- un produs necon+orm cu mostracu modelul trimis cumprtorului- cu e*cepia ca)ului n care acestea au +ost pre)entate cu titlu indicativE n ca)ul n care mar+a nu posed calitile necesare pentru utili)area comercialE cnd a +ost remis o mar+ care nu posed calitile i particularitile prev)ute n mod e*pres sau tacit n contract. =ontractul trebuie s prevad i clau)a care prevede modul de constatare a de+icienelor i termenul de ntiinare a vn)torului despre acestea. =umprtorul pierde dreptul de a bene+icia de desp5ubiri- dac nu4l ntiinea) pe vn)tor de cele constatate ntr4un termen bine stabilit- de obicei ct mai scurt- ncepnd cu data n care a e+ectuat sau ar +i trebuit s e+ectue)e e*aminarea. 9ac a reclamat la timp de+icienele constatate- cumprtorul poate s pretind@ e*ecutarea n continuare a contractului- reducerea preului- plata unor penalitire)ilierea acestuia etc. ::#:#># Jipul i preul ambala4ului 7n contract trebuie menionat- n mod e*pres- tipul ambala3ului. 9ac- anticipat- vn)torul i cumprtorul nu se nele5 asupra ambala3ului- vn)torul este obli5at- con+orm normelor 5enerale de

=Sound

22&

livrare- s predea mar+a cumprtorului ntr4un ambala$ u'ual pentru transportare. 7n contractul de vn)are4cumprare sunt necesare preci)ri n le5tur cu +aptul c ambala3ul trece n proprietatea cumprtoruluirmne n cea a vn)torului sau doar se mprumut acestuia. 7n ceea ce privete preul ambala3ului- se stipulea)- cel mai adesea- una din urmtoarele clau)e@ .neto/ 4 vn)torul nu pretinde nimic pentru ambala3- costul acestuia +iind cuprins n preul mr+iiE .neto plus ambala$ul/ ? vn)torul calculea) separat costul ambala3uluiE .bruto per neto/ ? ambala3ul este calculat la preul unitar al mr+ii. ::#:#C# 6arcarea ambala4ului este o alt cerin ntlnit- de re5ul- att n contractele interne- ct i n cele e*terne. Aceast operaie are dou scopuri@ manipularea operativ a mr+ii n timpul transportriiE reali)area publicitii comerciale n ca)ul revn)rii de ctre cumprtor. =ontractul trebuie s cuprind o descriere amnunit a marca3elor 0limba utili)at- locul i modul de aplicare1 i s prevaddac este ca)ul- obli5aia cumprtorului de a +urni)a abloaneetic2ete- viniete- ambala3e individuale marcate. 9e re5ul- pe +iecare colet trebuie s se marc2e)e@ numrul contractului- cel al coletului- numele vn)torului- numele i adresa destinatarului- 5reutatea bruto i neto- seria utila3elor- inscripia .4ade in/ 0pentru produse importate1. =ontractul poate speci+ica i alte marca3e@ .Special?- pentru mr+urile la care se cere o manipulare atent 0aparate de mare preci)ie- materii e*plo)ive- obiecte +ra5ile etc.1E FOri)inarO) cnd mar+a rmne n l)ile sau n sacii n care a +ost ambalat de ctre productor- purtnd marca ori5inal a acestuiaE

221

=@eutru/- cnd ambala3ul nu poart nici un semn distinctiv

care s ateste ara de ori5ine a mr+ii- modul de manipulare a ei n timpul transportrii etc. ::#:#B# Clauze privind stabilirea preului n contracte % ,reul se nscrie n contract +ie pe unitatea de produs- +ie ca o sum 5lobal pentru ntrea5a cantitate a mar+ii care +ace obiectul contractului. 7n 5eneral- coninutul clau)elor privind stabilirea preului n contracte depinde de natura produselor ne5ociate. 9e e*emplu- pentru mr+urile ne+un5ibile- care nu se cotea) la burs- preurile se nscriu n contracte +erm- att pe unitate de msur- ct i ca valoare totalE pentru mr+urile care se cotea) la burs- se pot stabili att preuri +i*e- ct i preuri determinabile- cu indicarea elementelor de re+erin 4 anumite situaii care pot aprea pe parcurs ? care s permit o determinare a preurilor +r ec2ivocuri. 9e e*emplu- pentru produsele petroliere- clau)a privind preul poate +i +ormulat ast+el@ =&re pro#i'oriu HleiAton - *ranco9H &reul de*initi# #a *i calculat pe ba'a cotaiei medii a produsului %n .epublica 4oldo#a din 'iua %nc rc rii. ,ac data %nc rc rii inserat %n *actur A conosament A *ra1t A scrisoare de tr sur coincide cu o 'i de duminic sau de s rb toare- c3nd nu apar cotaii- atunci preul se #a calcula dup cotaiile din 'iua anterioar 'ilei de s rb toareH 7n +uncie de ca)- se mai poate adu5a@ =5a preul re'ultat din calculul cotaiei de mai sus#3n' torul acord cump r torului un rabat deH- leiAton repre'ent3nd c1eltuieli de transport de la Z la 61i(in utaxe #amale etc.? =ontractele trebuie s mai prevad i alte aspecte le5ate de preul mr+ii- cum ar +i@ cantitatea pentru care se calculea) preulvaluta n care se +ace plata i reducerile de pre pe care le acord vn)torul cumprtorului. 7n practica comercial- vn)torul se obli5- prin clau)ele stabilite n contract sau ulterior- s acorde cumprtorului boni+icaii +ie prin mrirea volumului F 5reutii mr+ii +acturate- +ie prin scderea preului.

222

Reducerile asupra preului convenit- de care poate bene+icia cumprtorul din partea vn)torului- sunt@ scontul de re)lementare) numit i cassa sconto/- acordat clienilor care pltesc ac2i)iiile lor nainte de termenul de scadenE rabatul- acordat asupra preului de vn)are convenit n prealabil- din cau)a unui de+ect de calitate- a calitii necon+orme cu obiectul contractului sau a ntr)ierii n livrareE remi' ) acordat- de obicei- asupra preului de vn)arelundu4se n considerare- de e*emplu- importana vn)rii sau a clientului. ::#:#D# Clauze privind condiiile de livrare i de plat % 7n contractele comerciale e necesar s se acorde o atenie deosebit condiiilor le5ate de determinarea locului de trecere a mr+ii de la vn)tor la cumprtor- odat cu care are loc i trans+erarea c2eltuielilor i riscurilor pe care le implic livrarea. Aadar- clau)ele contractului trebuie s prevad@ obli5aia vn)torului de a livra i pe cea a cumprtorului de a prelua i a plti mar+aE modul de suportare a c2eltuielilor de ambalare care revin- n cele mai dese ca)uri- vn)torului- cu e*cepia ca)ului n care mr+urile se livrea) neambalateE obli5aia vn)torului de a e+ectua toate operaiile a+erente controlului calitativ i cantitativ 0i a suporta c2eltuielile1- n scopul de a pune mar+a la dispo)iia cumprtorului con+orm condiiilor contractualeE stabilirea locului de trecere a c2eltuielilor i- respectiv- a riscurilor de la vn)tor la cumprtorE obli5aia vn)torului de a4l avi)a pe cumprtor c mar+a a +ost pus la dispo)iia acestuia. 7n ca)ul n care an5a3area mi3locului de transport i revine cumprtorului- acesta este obli5at de a4l avi)a pe vn)tor asupra condiiilor n care mar+a urmea) s +ie predat persoanei desemnateE obinerea documentelor le5ate de livrare i a altor documente a+erente transportului@ autori)aie- certi+icat de ori5ine+actur etc.E

22#

or5ani)area vmuirii i plata ta*elor vamale.

::#:#K# Clauze privind termenul de livrare i condiiile de plat# 9ata livrrii poate +i +i*at e*pres de cele dou pri contractante sau poate s re)ulte din u)anele comerciale. 7n ambele ca)uri- clau)a trebuie s determine c vn)torul este obli5at s livre)e mar+a la data sau luna respectiv. 7n principiu- data e*act a livrrii o +i*ea) vn)torul. =nd contractul nu prevede o dat concret de livrare- vn)torul este obli5at s remit mar+a cumprtorului ntr4un termen ct mai scurt de la data nc2eierii contractului- n +uncie de natura mr+ii i de mpre3urrile e*istente. Bermenul de remitere a mr+ii cumprtorului la locul de destinaie poate depinde de termenul de ac2itare a acesteia de ctre cumprtor. 9e aceea o clau) a contractului poate +i@ . .emiterea m r*ii c tre cump r tor dup ac1itarea ei %n contul nr/. :iind vorba de un contract e*tern- situaia se complic atunci cnd livrarea mr+ii se nc2eie cu predarea acesteia unei or5ani)aii speciali)ate care4i asi5ur transportul la destinaieE c2iar i n acest ca)- vn)torul are posibilitatea s4i pstre)e dreptul de dispo)iie asupra mr+ii pe parcursul transportrii i s se opun eliberrii mr+ii pn n momentul n care obine ac2itarea ei. =lau)ele privind condiiile de plat se vor re+eri la determinarea@ locului de platE termenului de decontare a preuluiE modalitilor de platE monedei n care se va e+ectua plataE 5araniei o+erite de cumprtorE documentelor ce atest livrarea mr+ii. Aadar- lund n considerare clau)ele corespun)toare obiectului- un contract comercial de prestri servicii trebuie s conin@

22

1. Bitlul contractului@

1. Contract lucr*rilor

de

e$ectuare

2. Speci+icarea locului de nc2eiere 2. 6r. =2iinu- 12 iulie 2&&'4&#4&" i data@ #. Dumele i prenumele #. ? . Subsemnaii IO,3O 6ariaGene+iciarului- precedat 0n cele acion3nd %n ba'a Statutuluimai dese ca)uri1 de cuvntul denumit %n continuare .su0semnatul/F.su0semna&ii/E actul Iene*iciar- pe de o parte- (i invocat- numele i prenumele RA-O Elga, domiciliat pe str. e*ecutantului@ F1. Asac1i- 13A2 n scut la 25.05.1/50- titular al buletinului . 9omiciliul- seria i nr. buletinului de identitate seria 139Z de identitate- locul i data naterii@ 21165067!1- emis deHHHdenumit %n continuare executantpe de alt parte- au contractat urm toareleC %. 6bli5aiile e*ecutantului 0prin enumerare1@ 5. E*ecutantul se obli5 s e+ectue)e urmtoarele lucrri@ - :opsirea a 10 u(i din birourileHB - bu)r #irea pereilor din birourileH- a c ror supra*a este de 250 m2B - :opsirea ramelor la *erestre 720 *erestre D 200 m8B - +nstalarea a 6 c1iu#ete ... tip A5121B 9 +nstalarea teracotei pe 60 m2.

!. Stipularea termenului de e*ecutare !. Bermenul de e*ecutare a a lucrrilor@ lucrrilor@ de la C/%C<%2CC= p3n la 5C% C<% 2CC=% '. <ndicarea obli5aiilor bene+iciarului@ 7. &entru executarea calitati# (i %n termenul stipulat la pct. < al pre'entului contract- Iene*iciarul se obli) s pl teasc "xecutan9 tului corespun' torC - 2%&& leiE

22%

- %&&& leiE - 1%&& leiE - "&& leiE - !%&& leiE Dn totalE 1"#&& lei. ". =lau)a ce speci+ic drepturile Gene+iciarului n ca) de nerespectare de ctre E*ecutant@ a1 a termenului de e*ecutareE b1 a calitilor respective a lucrrilor ". 9 2n ca'ul %n care "xecutantul nu respect termenul de executare a lucr rilor- Iene*iciarul are dreptul s prelun)easc sau s re'ilie'e contractul- modi*ic3nd suma de plat corespun' torC - 4inus 5_ pentru *iecare 'i %nt3r'iat B - .e'ilierea contractului- dup 15 'ile %nt3r'iate. - 2n ca'ul %n care lucr rile au *ost executate necalitati#Iene*iciarul are dreptul s modi*ice suma de plat sau s re'ilie'e contractul %n ba'a examin rii lucr rilor de c tre o comisie din ambele p ri (i %n ba'a =&rocesului9#erbal de constatare a de*icienelor de executare necalitati# a lucr rilor?. $. Gene+iciarSemn turaAdresa@ E*ecutantSemn turaAdresa@

$. Semnturile i adresele prilor

=ontractul dintre parteneri este unul din actele cele mai importante de le5ali)are ale colaborrii- pentru c- dup cum am menionat- el trebuie s stipule)e i s poat prevedea orice problem care ar putea a+ecta interesele prilor. :iecare din articolele contractului repre)int un capitol distinct i poate conine mai multe sau mai puine detalii- n +uncie de speci+icul colaborrii.

22!

9e e*emplu- n contractul dintre o a5enie de publicitate i un client nu vor lipsi niciodat para5ra+ele care se re+er la@ ,rodusul sau serviciul pentru care va lucra a5enia 0obiectul contractului1E responsabilitile a5enieiE obli5aiile clientului +a de a5enieE modul cum este pltit a5eniaE cine pstrea) proprietatea asupra creanelor emise de a5enieE termenii 5enerali ai colaborriiE modul n care se nc2eie colaborarea. S e*aminm cteva dintre ele@ ::#:#;# *tabilirea produsului sau serviciului pentru care va lucra agenia Acest capitol trebuie s prevad- e*act- care este produsul sau serviciul pentru care va lucra a5eniaE Bot aici se stipulea) dac produsul sau serviciul are anumite caracteristici speciale de care a5enia trebuie s se ocupe 0de e*emplu- desi54nul unui ambala31E ;or +i speci+icate restriciile- dac este necesar@ a5enia va lucra numai asupra unei anumite pri a proiectului F se va ocupa doar de o anumit arie 5eo5ra+ic sau de un anumit mediu etc. ::#:#:=# Responsabilitile ageniei =ontractul trebuie s indice care sunt responsabilitile a5eniei de publicitate i ce are aceasta de +cut. (nele dintre ele vor +i@ studierea produsului clientului i a pieei acestui produs- a canalelor de distribuie- precum i a modalitilor optime de distribuieE anali)a canalelor de publicitate i ale5erea celui mai potrivit scop urmrit de clientE alctuirea planului de publicitateE e*ecutarea planului- care cuprinde@ crearea mesa3ului publicitar speci+ic +iecrui canal de publicitate din mass4 media- ne5ocierea spaiului publicitar pentru di+erite canale

22'

de publicitate- distribuirea reclamelor produse pe canalele aleseE anularea oricror relaii de a+aceri ale a5eniei- pe perioada contractului- cu ali clieni- care sunt competitori direci ai clientului actualE e+ectuarea doar a c2eltuielilor- pe perioada contractului- de comun acord cu clientulE intrarea produciei publicitare n proprietatea clientului doar dup ac2itarea de ctre acesta a tuturor datoriilor ctre a5enie. ::#:#::# Ebligaiile clientului 7n marea ma3oritate a ca)urilor- ntr4un contract obinuit pot +i stipulate urmtoarele obli5aii ce in de client@ anularea de ctre client- pe perioada contractului- a tuturor relaiilor de publicitate cu o alt a5enie- n a+ara ca)ului n care se obine acordul a5eniei cu care se derulea) contractulE +urni)area din partea clientului- ctre a5enie- a ct mai multor in+ormaii- pentru a o a3uta s4i +ormule)e un proiect de publicitate optimE ac2itarea de ctre client a tuturor sumelor pe care a5enia le4a pltit- la rndul ei- ctre teri- n cadrul acestui contract- n condiiile n care clientul va renuna la aceastaE clientul nu va obli5a a5enia s distribuie reclame pe care aceasta le consider de+ectuoase sau ile5ale. 8a nc2eierea unor atare contracte cu clienii sau- partenerii de ne5ocieri- potenialii bene+iciari ntreab- adesea- dac e*ecutantul este asi5urat i de ctre cine anume.

//%2% Scrisoarea de !re8entare a $irmei


6 scrisoare care va anticipa sau va nsoi contractul este cea de pre)entare a +irmei- a prestrilor de servicii pe care le reali)ea) sau a pre)entrii produsului. Ea este una din 5araniile invocate ctre bene+iciari. 6 atare scrisoare poate +i redactat cu mai mult sau mai puin pro+esionalism. Rolul ei- de re5ul- este acela de iniiere a unei relaii. 7n principiu- aceasta trebuie s conin@

22"

a1 (n preambul scurt i sincer asupra motivaiilor care au condus la propunerea +cut potenialului partener de a+aceriE b1 6 scurt descriere a trecutului i a e*perienei +irmeiE c1 6 carte de vi)it- o brour cu date i ima5ini asupra succeselor +irmei sau ale produsului pe care l o+er +irma 0dac e*ist1- asupra prestrilor de servicii sau cteva +oto5ra+iiE d1 9ac este vorba de o propunere de concesiune- de acordare a unui credit sau de reali)are a unui parteneriat- va +i necesar i o descriere convin5toare a pieei actuale i potenialeE e1 6 list a o+ertelor de produse i servicii- eventual nsoit de +ie te2nice sumareE +1 6 ar5umentare pertinent asupra avanta3elor pe care le va avea partenerul din a+acerea propusE 51 Meniuni sumare att asupra condiiilor de pre- de livrare- de plat- de termen de 5aranie- de asisten te2nic- ct i asupra altor +aciliti care pot +i preci)ate- nainte de ne5ocierea propriu4)is cu eventualul partener. Secretul reuitei unei ast+el de scrisori de anticipare a contractului const n maniera n care sunt e*primate sentimentele i atitudinile personale i n modul n care este m5ulit vanitatea persoanei creia i este adresat. 9e aceea ele nu trebuie trimise unei ntreprinderi- ci unei persoane concrete. 9e pild- dac este trimis o scrisoare ctre redacia unei publicaii- la care autorul nu cunoate pe nimeni- ea trebuie adresat e*pres pe numele unei persoane- luat din caseta te2nic. 7ntr4o alt situaie- va +i +olosit un nume din stu++4ul +irmei. ,rima scrisoare de rspuns poate +i dublat de o a doua scrisoare sau de o convorbire tele+onic. 6 atare pre)entare trebuie s se deosebeasc de altele- trimise de ali parteneri ctre acelai destinatar- printr4un element ori5inal. Ast+el- autorul are mai multe anse s +ie remarcat i s nc2eie contractul ateptat.

//%5% Contractul de munc*


(n contract de munc de asemenea trebuie s conin speci+icrile ambelor pri@ termenele de an5a3are- salariul- durata muncii F )i- dreptul la concediu- drepturile an5a3atului n ca) de

22$

boal- drepturile bene+iciarului n ca) de nendeplinire a obli5aiilor de ctre an5a3at etc. ,entru asemenea contracte- sunt binevenite +ormule de 5enul@ 2ntre domnul =Z? (i =c? se %nc1eie urm torul contractB ,urata de #alabilitate a acestui contract este limitat la trei aniB &re'entul contract este %nc1eiat pentru o perioad de prob de 6 luniB 5a expirarea perioadei de prob - contractul #a *i %n mod tacit prelun)it cu trei aniB Firma %(i re'er# dreptul de a re'ilia contractul cu e*ort imediatB 6ontractul este re'iliabil de una sau de alta dintre p ri cu un termen de prea#i' de trei luniB ,omnului Z i se #a pl ti un comision de H _ din ci*ra de a*aceri reali'at B 6a remuneraie pentru acti#itatea sa- domnul =Z? prime(te lunar o sum *ix de H leiB 2n ca' de boal - i se #a pl ti- %n continuare- salariul %ntre) pentru o perioad de (ase luniB ,rept plat pentru acti#itatea sa- dl =Z? #a primi o sum *or*etar lunar deH- pentru c1eltuieli curente 7tele*on- *ax (.a.m.d.8B c1eltuielile de c l torie nu se #or decontaB ,up scur)erea perioadei de Hani- contractul poate *i re'iliat de oricare dintre p ri cu un termen de prea#i' de H luniB Orice modi*icare a contractului se #a *ace %n scrisB An)a$area se #a *ace cu respectarea condiiilor pre'entate mai $osCHB .elaia de munc dintre p ri este limitat p3n laHB Orice drepturi care re'ult din aceast an)a$are temporar se #or con*orma condiiilor le)ale ale contractului colecti# pentru an)a$aii *irmeiHB &entru o %ncetare %nainte de termen a an)a$ rii temporareeste necesar un termen de prea#i' de 10 'ile pentru ambele p riB

2#&

.elaia de munc poate s *ie %nc1eiat la s*3r(itul unui an

calendaristic- cu respectarea termenului de re'iliere deH luniB 2n ca' de boal - salariul #a *i pl tit mai departe pe o durat de Z s pt m3niB ,omnul =Z? are dreptul %n *iecare an la un concediu de odi1n pl tit deH s pt m3ni.

6odel de contract
CON,RAC, de publicitate ne5ociat de =ompania i A5enia ,re)entul =ontract de publicitate a +ost nc2eiat ast)i- ntre Compania/, repre)entat prin 6anager Companie P!- pe de o parte- i Agenia Q!- repre)entat prin 6anager Agenie- pe de alt parte. Ca!% /% O0iectul Contractului Scopul acestui contract este prestarea de servicii de intermediere i creaie publicitar. =ompania mputernicete A5enia s o repre)inte n campania de promovare pentru produsul A5enia este de acord s lucre)e n calitate de repre)entant al =ompaniei .>/ pentru campania de promovare a produsului i este de acord s ndeplineasc obli5aiile asumate mai 3os. Ca!% 2% O0li#a&iile A#en&iei FfO A5enia are sarcina de a presta urmtoarele tipuri de servicii@ a8 *tudii, cercetri: A5enia va studia produsul N al =ompaniei- piaa de lansare a acestui produs- canalele de distribuie- politicile de pre practicate la pia i va ntocmi un raport care va +i pre)entat ec2ipei mana5eriale a =ompaniei.

2#1

b8 'roiect de campanie promoional: A5enia va +ace o propunere de proiect de campanie promoional pe care l va pre)enta ec2ipei mana5eriale a =ompaniei. c8 'lan media: A5enia va selecta canalele media i va propune pro5rame media care vor +i introduse n planul 5eneral de publicitate- iar acestea vor +i supuse anali)ei ec2ipei mana5eriale a =ompaniei. d8 Creaie: A5enia va pre5ti toate materialele care presupun creaierespectiv@ desene- mac2ete sau alte tipuri de 5ra+ic- te*te- +ra5mente mu)icale- clipuri etc. e8 Cumprare spaii: A5enia va cumpra- n numele =ompaniei i cu acordul scris al ei- spaiu de reclam la radio- televi)iune- n reviste sau n cotidieneprecum i n alte canale ale mass4media. A5enia va +ace tot posibilul pentru a cumpra- la preuri optime o+erite i ne5ociate cu vn)torul. Modul n care se va +ace plata ctre vn)tor va +i speci+icat ntr4o ane* la contract. *8 A5enia va reali)a reclama n +orma cerut de canalul mass4 media pe care o transmite i se an5a3ea) s o trimit +iecrui canal n parte- n condiiile cerute i speci+icate de aceste canale. A5enia va nsoi aceste reclame cu instruciuni despre modul de asamblare i de distribuie. 7n relaia A5enie4=ompanie- pre)entarea de+ectuoas a acestora este imputabil A5eniei. )8 A5enia va veri+ica dac reclamele apar n limitele spaiului cumprat- la orele stabilite- n +orma convenit anterior ntre A5enie i vn)torul spaiului de publicitate. Ca!% 5% Modalit*&i de !lat* 7n calitate de mputernicit al =ompaniei pentru campania de publicitate a produsului- A5enia va solicita =ompaniei aprobri n scris pentru c2eltuielile pe care A5enia le va +ace n numele =ompaniei. a1 Bimpul de anten la radio i televi)iune i spaiul n presa scris va +i +acturat ctre =ompanie- la tari+ele vn)torului-

2#2

b1

c1

d1

e1

+1

51

A5enia urmnd s primeasc comision de la vn)tor. Atunci cnd A5enia dovedete c vn)torul nu o+er comision- =ompania va acorda A5eniei un comision de 1%41'V din valoarea +acturii vn)torului respectiv. 9ac A5enia va elabora diverse materiale publicitare- cu acordul =ompaniei- la tere societi- atunci =ompania este de acord s o+ere A5eniei un comision de 1%V din valoarea acestei +acturi. Alte proiecte speciale- cum ar +i cercetri pe pia- anali)e speciali)ate i alte solicitri care nu +ac obiectul e*pres al acestui contract- vor +i ac2itate de ctre =ompanie- con+orm unor tari+e menionate n ane*e la acest contract. Serviciile de relaii publice i promovarea vn)rilor vor +i +acturate de ctre A5enie ctre =ompanie la un tari+ de leiFor- care va +i consemnat- dup ne5ocieri ulterioare- ntr4o ane* la acest contract. =ompania poate anula anumite comen)i sau proiecte a+late n derulare- dar va trebui s plteasc A5eniei toate c2eltuielile e+ectuate pentru proiect pn n momentul anulrii proiectului respectiv. 9ac apar costuri de e*pedieri potale- de mesa5erie- costuri speciale tele+onice 0convorbiri internaionale sau interurbane de lun5 durat1- precum i costuri de transport- acestea vor +i +acturate de A5enie ctre =ompanie- la valoarea lor real. Boate te*tele le5ate de apariia reclamelor vor +i ac2itate de ctre =ompanie.

Ca!% :% Modalit*&i de $acturare ,rile accept urmtoarele modaliti de +acturare de la A5enie ctre =ompanie@ a1 :acturi separate pentru creaie 5ra+ic sau +oto5ra+icE b1 :acturi separate pentru tiparE c1 :acturi separate pentru transport- pot sau comunicaiiE d1 =opii dup +acturile vn)torilor n ca)ul radiouluitelevi)iunii- presei sau al altor canale ale mass4media. Ca!% ;% Con$iden&ialitate

2##

A5enia este de acord cu +aptul c toate in+ormaiile +urni)ate de =ompanie- n spri3inul reali)rii obiectului acestui contractrepre)int in+ormaii con+ideniale. A5enia va napoia =ompaniei- la +inisarea acestui =ontract sauoricnd- pe parcursul derulrii lui- toate datele care i4au +ost puse la dispo)iie. Ca!% <% Pro!rietate Boate reclamele- ima5inile- te*tele- 5ra+ica- scenariile+oto5ra+iile i documentele produse sau ac2i)iionate de A5enie- pe c2eltuiala =ompaniei- sunt proprietatea =ompaniei i la cerere- vor +i napoiate acesteia. Ca!% =% Durat* ,re)entul contract are o durat de 1 0un1 an de la data semnrii lui. Ca!% >% Diverse a1 ,e perioada derulrii acestui contract- A5enia permite =ompaniei- cu un preavi) de dou )ile- s veri+ice toate datele +inanciare le5ate de activitatea A5eniei pe parcursul derulrii acestui contract. b1 Boate noti+icrile ntre pri vor +i e*pediate n scris- la urmtoarele adrese@. Ca!% B% Modi$ic*rile 1i re8ilierea contractului 1. ,re)entul contract se va modi+ica numai prin acordul de voin al prilor- la iniiativa oricreia dintre ele i cu o prealabil pre)entare a motivelor i propunerilor de modi+icare. 2. Re)ilierea contractului se va putea cere de ctre oricare dintre pri- n ca)ul n care cealalt parte i ncalc cu rea4 voin obli5aiile din pre)entul contract. #. Reaua4voin se va dovedi prin orice mi3loace de prob admise de le5islaia Republicii Moldova. . Re)ilierea contractului nu se va putea cere dect dup o prealabil punere n ntr)iere i o 3usti+icare prin probe a acu)aiilor aduse celeilalte pri.

2#

%. Re)ilierea contractului va putea +i evitat n situaia n care partea a+lat n culp i recunoate 5reeala i ac2it eventualele obli5aii care i sunt imputate n mod 3usti+icat. !. Re)ilierea contractului operea) de drept n ca)ul n care una dintre pri s4a di)olvat- intrnd n lic2idare. '. Re)ilierea contractului- de drept sau 3udiciar- d dreptul prii ce nu se a+l n culp s cear orice daune 3usti+icate- n a+ara punerii n situaia anterioar a ambelor pri. Ca!% /C% 6or&a ma'or* 1. :ora ma3or e*onerea) de rspundere contractual pe oricare dintre prile a+ectate- n condiiile acionrii le5ii. 2. :ora ma3or va +i adus la cunotin celeilalte pri de ctre partea a+ectat- n termen de ma*imum 2& )ile de la apariia ei. #. 7n a+ar de situaiile de catastro+ natural- r)boi- 5rev ori sc2imbri le5islative ma3ore- +or ma3or va +i considerat i orice alt mpre3urare despre care prile au convenit n scrisde comun acord- ca +iind +or ma3or. Ca!% //% -iti#ii 1. Eventualele liti5ii ntre pri- cu privire la ndreptarea i e*ecutarea contractului- se vor re)olva amiabil- dup o prealabil noti+icare. 2. 8iti5iile nesoluionate amiabil se vor soluiona de ctre instana de drept comun. 7nc2eiat ast)i-- prin mputernicii le5ali- n Fe*emplare- cte 2 0dou1 pentru +iecare parte. -in partea Ageniei, /#!, /!, -in partea 0patru Companiei

2#%

6odel de contract de v)nzare+cumprare


Contract nr% //25g2Ch 7nc2eiat ast)i- &% septembrie 2&&- ntre subsemnaii@ +ENERA- EAIM) SR-- cu sediul n bdul Moscovei nr. !- mun. =2iinu- Republica Moldova 0nre5istrat n Re5istrul =omerului cu numrul GF 11&&F1$$'1repre)entat prin dl Ale9andru MIRON- denumit n continuare F(Pn8*torO- pe de o parte- i NI(ERSA- ROM- cu sediul la <ai- bdul ;. Alecsandri nr. 1%- Romnia 0nre5istrat n Re5istrul =omerului cu numrul #&&1F1$$21- repre)entat prin dl Ion IONESC denumit n continuare .Cum!*r*tor/- pe de alt parteprin care s4au convenit urmtoarele@ 7n con+ormitate cu condiiile i clau)ele speci+icate n continuare- (Pn8*torul a vndut i este de acord s livre)e =umprtorului- iar Cum!*r*torul a cumprat i este de acord s preia urmtoarele mr+uri@ Art#:# Ebiectul contractului Aluminiu ? $$-%V Al.- sub +orm de lin5ouri- de dimensiunile %&& * 1&& * 1&& mm i !&& * 1&& * 1&& mm Art# <# Cantitatea Botal 1&&& tone lin5ouri- din care %&& t ? conin lin5ouri de dimensiunile@ %&& * 1&& * 1&& mm i %&&t ? dimensiunile !&& * 1&& * 1&& mm- numite n continuare .mar+/ 0sau mr+uri1. <#a% (Pn8*torul nu va putea livra mar+a cu o abatere mai mare de IF4 %V +a de cantitile de mai sus pentru +iecare dimensiune. <#b# Du se admit livrri pariale.

2#!

Art# ?# Calitatea Aluminiu A% ? con+orm normelor A.8.D. 6alitatea@ =on+orm =erti+icatului de =alitate ane*at- emis de :ED<> S.A. 0unitate productoare1- care va nsoi mar+a la destinaie. =erti+icatul de calitate va +i emis n trei e*emplare- dup cum urmea)@ (n e*emplar se va ane*a la documentele de platE (n e*emplar se va ane*a la documentele ce nsoesc transportulE (n e*emplar se va trimite Cum!*r*torului) prin pot recomandat aerian- n momentul n care mr+urile se e*pedia) sau sunt predate a5entului de transport. 8a solicitarea Cum!*r*torului- controlul mr+ii se va putea +ace de ctre =umprtor sau de ctre repre)entanii acestuia- n +uncie de principalele etape ale procesului de +abricare a mr+ii respective. Acest control nu va a+ecta cu nimic rspunderea (Pn8*torului pentru calitatea necorespun)toare a mr+ii livrate. Art# ># 'reul contractual ,reul unitar este de 1&&& euroFton 0pentru +iecare dimensiune1respectiv o valoare total de 1 milion euro- +ranco4depo)it cumprtor- inclu)nd ambala3ul. Art# C# Ambala4ul ;n)torul trebuie s ia toate msurile i s dispun ca mar+a s +ie ambalat corespun)tor. Ambala3ul const din palete de lemn cu re)isten controlat i trebuie s asi5ure inte5ritatea i protecia mr+ii pe toat durata transportrii- pn la utili)atorul +inal. Art# B# Iivrarea =ondiia de livrare este *ranco9cale9*erat <ai- Romnia. (Pn8*torul se obli5 s livre)e mar+a n cantitatea i de calitatea stipulat n pre)entul contract 0con+orm mostrei pre)entate Cum!*r*torului1. 9ata livrrii este considerat a +i 2& octombrie 2&&... (Pn8*torul va avi)a Cum!*r*torul prin tele* sau +a*- cel tr)iu la 1 octombrie 2&&- c mar+a este 5ata de ncrcare. 7n

2#'

termen de " de ore de la data livrrii- (Pn8*torul i va comunica prin tele* sau +a* Cum!*r*torului urmtoarele detalii privind e*pedierea mr+ii@ numrul contractului- destinaia- data livrriiFncrcrii- descrierea mr+urilor- numrul de colete pentru +iecare dimensiune- 5reutatea brutFnet- valoarea mr+urilor i numrul instruciunilor date de a5entul de e*pediii al (Pn8*torului. 7n ca)ul n care (Pn8*torul nu livrea) mr+urile +ranco45ar4 +rontier <ai- pentru po)iiile avi)ate- toate c2eltuielile re)ultate din aceasta 0staionarea va5oanelor- depo)itare- manipulare suplimentar etc.1 vor +i suportate de ctre (Pn8*tor. Cum!*r*torul va transmite prin tele* sau +a* numelepavilionul i data sosirii trenului n 5ara +eroviar <ai- cu ' )ile nainte i va noti+ica de+initiv cu 2 de ore nainte de sosirea trenului. 7n ca)ul neavi)rii sau al ntr)ierii sosirii trenului peste data stabilit- (Pn8*torul va +i ndreptit s prelun5easc n mod corespun)tor termenul de livrare- iar toate c2eltuielile suplimentare vor +i suportate de Cum!*r*tor. Art# D# Condiiile de plat ,lata mr+urilor se va e+ectua prin acreditiv documentar irevocabil- desc2is n termen de ctre (Pn8*tor) prin +a* sau tele*. Acreditivul este valabil #& de )ile de la data desc2iderii pentru livrare i % de )ile pentru depunerea documentelor. Aceleai termene se vor aplica oricror modi+icri ale acreditivului sau ma3orrii valorii acestuia. Acreditivul va +i pltit la vedere contra pre)entrii urmtoarelor documente@ a1 :actura comercial- n % e*emplare n +avoarea lui (D<;ERSA8 R6M4<ai. b1 Speci+icarea mr+urilor livrateE c1 8ista de ambala3 n trei e*emplareE d1 Scrisoarea de nsoire a va5oanelor 0+ra2t1E e1 =erti+icatul de calitate emis de ctre productor- n copieE +1 :otocopiaFcopia licenei de e*port sau meniunea (Pn8*torului pe +actura comercial c nu este necesar licena de e*portE

2#"

51 =on+irmarea (Pn8*torului prin care acesta atest c la data ncrcrii au +ost trimise Cum!*r*torului cte un e*emplar dup +actura i certi+icatul de calitateE 21 =opia dup +a*ul sau tele*ul de comunicare dat n " de ore de la livrare- con+orm art. ! de mai sus. Spe)ele bancare pentru desc2iderea i utili)area acreditivului vor +i suportate de ctre Cum!*r*tor. Spe)ele bancare pentru modi+icarea acreditivului vor +i suportate de ctre (Pn8*tor. Cum!*r*torul nu va suporta c2eltuielile cu modi+icarea acreditivului dect n ca)ul n care ntr)ierea va +i cau)at de desc2iderea 5reit sau n ca)ul unui supliment al valorii acreditivului. Art# K# Recepia mrfurilor Recepia cantitativ i calitativ a mr+urilor trebuie e+ectuat n ma*imum % )ile de la data sosirii mr+ii la Cum!*r*tor- con+orm contractului. a1 Recepia cantitativ va +i +cut prin cntrire i menionat ntr4un proces4verbal de livrare F recepie- certi+icndu4se att 5reutatea- ct i lipsurile- de ctre repre)entanii Cum!*r*torului i cei ai (Pn8*toruluiE b1 Recepia calitativ va +i +cut printr4un certi+icat de control emis de ctre o or5ani)aie neutr. =ontrolul de calitate va +i e+ectuat n +uncie de condiiile de calitate stipulate n contract. Mr+urile sau partea de mr+uri 5site necorespun)toare la recepia calitativ vor +i puse la dispo)iia (Pn8*torului n ma*imum ' )ile de la data recepiei- pe c2eltuiala acestuiaE mr+urile respective vor putea +i +olosite numai cu acordul e*pres al (Pn8*torului. Bermenul menionat mai sus poate +i e*tins cu acordul ambelor pri. Art# ;# Reclamaii Reclamaiile pot +i adresate de Cum!*r*tor (Pn8*toruluidup cum urmea)@

2#$

a1 ,entru cantitate ? timp de 1% )ile de la data la care mr+urile au +ost primite la destinaia +inal- pe ba)a procesului4verbal menionat n art. !. b1 ,entru calitate ? timp de #& de )ile de la data sosirii mr+urilor la destinaia +inal pe ba)a certi+icatului de control emis de o or5ani)aie neutr- con+orm art. !. c1 ,entru de+ectele de calitate cau)ate de unele vicii ascunseaprute pe durata perioadei de utili)are a mr+urilorreclamaiile vor +i pre)entate n termen de 1% )ile de la data apariiei lor i vor +i nsoite de unul din urmtoarele documente- emise de ctre o or5ani)aie autori)at@ certi*icatul de inspecie- certi*icatul de control sau buletinul de anali' - *oto)ra*ii (i mostre- dup ca'. 7n ma*imum de 1% )ile de la data primirii reclamaiei(Pn8*torul are obli5aia s4i comunice cumprtorului punctul su de vedere +a de reclamaiile acestuia. 7n cadrul aceluiai interval- (Pn8*torul va comunica dac dorete s vad mr+urile reclamate- iar- n acest ca)- inspecia va +i +cut n intervalul cnd mr+urile sunt inute la dispo)iia sa. 9urata stin5erii reclamaiei este de #& de )ile de la data la care a +ost declanat. Acoperirea pre3udiciilor va consta +ie n nlocuirea acestor mr+uri- +ie n restituirea contravalorii cantitii lips- +ie prin alte ci de stin5ere convenite de pri. 9ac Cum!*r*torul nu4l avi)ea) pe (Pn8*tor asupra reclamaiei sale n perioada stabilit prin contract- vn)torul va +i ndreptit la reclamaii- ca i n ca)ul unei nclcri neeseniale a contractului. 7n a+ara stin5erii reclamaiilor pe cile menionateCum!*r*torul va +i ndreptit la compensaii pentru daune- interese i penali)ri. Art# :=# 'enalizri ,rile au convenit asupra urmtoarelor penali)ri care vor +i aplicate n ca)ul nerespectrii obli5aiilor@ 7n ca)ul reclamaiilor privind@ cantitatea- calitateasuplimentul +a de rabat- nlocuirea mr+urilor de+ectate(Pn8*torul va plti penali)ri pentru nelivrarea mr+urilor

2 &

n termenul i valoarea stabilit prin contract pentru ntr)ieri de livrare. ,enali)rile vor +i calculate de la data livrrii- con+orm contractului- pn la data acordrii rabatului sau a livrrii F nlocuirii mr+urilor reclamate. ,entru ntr)ieri n livrare- sunt calculate i deduse din sumele ce urmea) a +i pltite (Pn8*torului urmtoarele penali)ri@ &-&%V pe )i pentru primele 1% )ileE &-&"V pe )i pentru urmtoarele 1% )ileE &-12V pe )i pentru ntr)ieri mai mari de #& )ile. ,enali)rile se calculea) din valoarea loturilor ntr)iate i sunt ireductibile. ,entru ntr)ieri mai mari de #& de )ile- Cum!*r*torul are dreptul s renune la partea de mr+uri nelivrat i s cear acoperirea acestora de ctre (Pn8*tor dup cum urmea)E ,entru nee*pedierea certi+icatelor de calitate- con+orm prevederilor din contract- (Pn8*torul va plti aceleai penali)ri ca i pentru ntr)ieri n livrare. ,enali)rile vor +i pltite de ctre (Pn8*tor la prima solicitare a Cum!*r*torului sau vor +i deduse din sumele datorate de Cum!*r*tor (Pn8*torului% Aceast clau) nu e*clude acoperirea total a daunelor su+erite de Cum!*r*tor% Art# ::# (ora ma4or a1 :ora ma3or repre)int evenimentele i F sau situaiile ce nu se supun controlului prii care invoc +ora ma3or i sunt imprevi)ibile- de nenlturatE apar dup ce contractul a +ost nc2eiat- mpiedicnd sau ntr)iind total sau parial ndeplinirea obli5aiilor contractuale 0accidente- ntreruperi de ener5ie- incendii- inundaii- micri sociale- cri)e de 5uvern- catastro+e- calamiti naturale- r)boaie- ntr)ieri ale transporturilor etc.1. b1 9ac o situaie cali+icat ca +or ma3or mpiedic sau ntr)ie parial sau total reali)area prevederilor contractuale-

2 1

partea a+ectat va +i e*onerat de rspundere pe perioada n care a acionat +ora ma3or. c1 :iecare parte va depune toate e+orturile pentru reducerea cu ct mai mult posibil a de+icienelor datorate +orei ma3ore. d1 ,artea care este pus n imposibilitatea ndeplinirii obli5aiilor sale contractuale trebuie s avi)e)e- prin tele* sau +a*- cealalt parte- urmnd ca- n termen de % )ile- s e+ectue)e avi)area prin scrisoare recomandat- con+irmnd e*istena evenimentelor sau situaiilor cali+icate drept +or ma3or- trimind- totodat- i un document o+icial emis de =amera de =omer sau de o alt autoritate cu competen similar- care trebuie s certi+ice e*actitatea +aptelor- datei i mpre3urrilor noti+icate. Aceeai procedur i modalitate de noti+icare se aplic i pentru ncetarea situaiei de +or ma3or. 9ac noti+icarea i con+irmarea nceperii i ncetrii situaiei de +or ma3or nu se e+ectuea) n termenele stabilite- partea care ne5li3ea) aceast procedur este responsabil de pre3udiciile create celeilalte pri- datorit acestei omisiuni. e1 8a primirea noti+icrii i con+irmrii menionate- cele dou pri se vor consulta i vor decide- n termen de 1% )ileasupra aciunilor i msurilor ce se impun n interesul ambelor pri- pentru a limita i a contracara e+ectele situaiei de +or ma3or. +1 7n situaia n care +ora ma3or a +ost noti+icat i 3usti+icat +a de cealalt parte- drepturile i obli5aiile celor dou pri vor +i automat prelun5ite cu o perioad e5al cu cea 3usti+icat prin +ora ma3or. 51 9ac n termen de #& de )ile de la noti+icarea +orei ma3ore prile nu a3un5 la un acord pentru clasi+icarea relaiilor lor contractuale- partea +a de care s4a noti+icat i s4a 3usti+icat +ora ma3or are dreptul de a re)ilia contractul printr4o scrisoare recomandat- +r nici o alt +ormalitate. ,rile vor stabili condiiile re)ilierii contractului con+orm voinei lor i F sau con+orm prevederilor le5ale care 5uvernea) contractul. 21 ,entru orice ntr)iere i F sau nendeplinire a obli5aiilor contractuale de ctre oricare din prile implicate- drept

2 2

consecin a +orei ma3ore- noti+icat i 3usti+icat con+orm celor de mai sus- nici una din pri nu va avea dreptul de a solicita prii a+ectate penaliti- dobn)i sau compensaii. i1 Situaia de +or ma3or nu va e*onera prile de plata obli5aiilor pentru msurile livrate i pentru serviciile prestate pn la data apariiei +orei ma3ore. Art# :<# Arbitra4ul Boate eventualele liti5ii re)ultate din pre)entul contract sau n le5tur cu acesta- pe care prile nu le pot soluiona pe cale amiabil- vor +i re)olvate n +inal prin arbitra3- cu e*cluderea instanelor ordinare. <nstana arbitral competent va +i =omisia de Arbitra3 de pe ln5 =amera de =omer din- care va 3udeca liti5iile pe ba)a propriilor sale re5uli. 9eci)ia =omisiei de Arbitra3 este obli5atorie i de+initiv. Art# :?# Alte clauze a1 (Pn8*torul trebuie s obin licena de e*port 0dac este necesar1 pe spe)ele sale- licen care s4i permit ndeplinirea la timp i n bune condiii a obli5aiilor sale contractuale pentru a evita plata daunelor. b1 =ontractul poate +i modi+icat n scris nainte sau n timpul derulrii sale- cu acordul ambelor pri. c1 Cum!*r*torul are dreptul s ree*porte)e mr+urile care constituie obiectul pre)entului contract. d1 Acest contract intr n vi5oare numai dup con+irmarea lui de Cum!*r*tor n decurs de 1% )ile de la semnare. e1 Boate ne5ocierile i corespondena purtat nainte de data semnrii contractului i cele care sunt contrare prevederilor lui sunt nule i neavenite. =ontractul a +ost nc2eiat n # 0trei1 e*emplare- toate avnd aceeai valabilitate la <ai- Romnia ? =2iinu- Moldova. (Pn8*tor) Cum!*r*tor)

2 #

Contract individual de munc


Nr% iiiiiii #& au5ust 2&&# Dntre $irma FA(ICOO 1i domnul Emil R S urm*torul contractE se 3ncSeie

1. 9omnul Emil R S este an5a3at al +irmei .A;<=6/ n calitate de e+ al departamentului aprovi)ionare. ,erioada cuprins ntre &1.&$.2&&# i 11.11.2&&# este considerat de prob. 2. Salariul este de lei pe lun. #. Relaia de munc poate s +ie nc2eiat la s+ritul unui an calendaristic- cu respectarea termenului de re)iliere de luni. . 9urata muncii este de ore pe sptmn. %. 9omnul Emil R S are dreptul n +iecare an la un concediu de odi2n de sptmni pltit. !. 7n ca) de boal- salariul va +i pltit n continuare pe o durat de sptmni. '. 6rice modi+icare a pre)entului contract se va +ace n scris. 9in partea A#en&iei-irector, Anga4at-

Cate#orii de contracte comerciale interna&ionale 2

Comentarii scurte 9in tipurile de contracte comerciale internaionale cele mai +recvent ntlnite sunt@ 1. =ontractul comercial de factoring ,rin acest contract- o parte- denumit *actor- i asum obli5aia ca- n ba)a unui comision- s reali)e)e creanele- sub +orm de +acturi- pe care cealalt parte- denumit aderent- se obli5 s le transmit contra plat- prin subro5area +actorului n toate drepturile pe care le are asupra debitorilor 0cumprtori ai mr+urilor livrate1. 2. =ontractul comercial de forfaiting Acest contract prevede mobili)area creditelor de ctre e*portatori pe termen scurt i pe termen mediu prin scoaterea de titluri de credite- n special sub +orm de cambii. :irmele comerciale- industriale etc.- care pre)int bncilor spre scontare cambii- sunt creditate de ctre instituiile bancare respective. =reditul de scont ce se acord acestor +irme are o valoare e5al cu cea a cambiilor- din care se scade ta*a scontului. #. =ontractul comercial de leasing ,rin acest contract- +inanatorul pune la dispo)iia bene+iciarului mi3loace de producie pe care le4a ac2i)iionat n acest scop- uneori cu concursul te2nic al bene+iciarului. ,lata se +ace n rate periodice+iecare rat inclu)nd cota de amorti)are plus bene+iciul +inanatorului. Este un contract special de +inanare pe termen lun5. . =ontractul comercial de licen de brevet de invenie Este contractul prin care o parte 0liceniatorul1 transmite celeilalte pri 0liceniatul1 dreptul de +olosin asupra unei invenii prote3ate printr4un brevet de invenie- n sc2imbul unui preimprimndu4i ast+el un caracter oneros. %. =ontractul comercial de trans+er de 5noR+hoR Este contractul prin care o parte transmite celeilalte pri- contra unui pre- cunotinele sau procedeele te2nice pe care le deine i care nu au +ost brevetate sau nu sunt brevetabile- necesare +abricrii unui

2 %

anumit produs- comerciali)rii lui sau prestrii unui anumit serviciu prin metode necunoscute. Doiunea de Yno`91o` nu implic neaprat condiia noutii absolute. Este su+icient ca deintorul unor in+ormaii s +ac ceva mai bine dect o persoan interesat- care ac2i)iionea) aceste cunotine- pentru a reali)a accepia lui Yno`91o`. !. =ontract comercial de mandat Este contractul prin care o persoan +i)ic sau 3uridic- numit mandatar- se obli5 ctre o alt persoan- numit mandatant- s ndeplineasc nsrcinarea primit- n numele i n contul acestuia. '. =ontractul comercial de comision Este contractul prin care o parte- numit comitentmputernicete cealalt parte- numit comisionar- s nc2eie n contul ei acte de comer. =a i n contractul de mandat- contractul de comision pre)um e*istena a dou persoane@ comitentul ? persoana n contul creia se nc2eie acte de comerE comisionarul ? persoana care nc2eie actele de comer n numele su- dar n contul comitentului- avnd calitatea de comerciant independent. ". =ontractul comercial de consignaie Este contractul prin care o persoan- numit consi)nantncredinea) celeilalte pri- numit consi)natar- mr+uri n depo)it pentru a +i comerciali)ate n condiiile stabilite- contra unui comision. Este o varietate a contractului de comision. Brstura speci+ic a acestui contract este aceea c mr+urile nu trec n proprietatea consi5natarului- ci numai n posesia lui. Actul de vn)are este +cut n nume propriu- iar e+ectele lui se re5sesc n 5estiunea comitentului- prin obli5aia primitorului de a4i deconta preul ncasat. $. =ontractul comercial de depozit Este contractul- prin care o parte- denumit deponent- pred pentru pstrare i conservare celeilalte pri- denumit depo'itarmr+uri- pe care acesta se obli5 s le restituie la termenul convenit. 1&. =ontractul comercial de consulting i de engineering

2 !

Este contractul n care o parte 0 prestator1 se obli5 +a de cealalt parte 0client1 ca- n sc2imbul unui pre- s o+ere consultaii te2nice de specialitate i s asi5ure asisten te2nic privind reali)area unui anumit obiectiv industrial- social etc.

+losar tematic
Amiabil, +i- amiabil 9e ? /% =are este nele5tor- prietenosbinevoitor. 2% 09espre liti5ii- con+licte etc.1 =are re)olv prin ne5ociere- pe cale diplomatic. 9in +r. amiable# arbitra$a%- arbitre' ? 1. A soluiona un liti5iu n calitate de arbitru. 2. A conduce des+urarea unei competiii sportive. ? 9in +r. arbitrer# competitor- competitoare ? ,ersoan care +ace concuren alteia care lupt pentru ocuparea pieei. FF concurent. 9in +r. competiteurlat. competitor. concesiune- concesiuni ? /% =onvenie prin care o persoan 0+i)ic sau 3uridic1 dobndete dreptul de a e*ploata anumite servicii publice sau anumite bunuri ale statului- n sc2imbul unor bene+icii care revin acestuia din urm. 2% :in. Gunurile care +ormea) obiectul acestei convenii. ? 9in +r. concession- lat. concessio- ? onis. cota$a%- cote' ? /% 09espre aciuni- 2rtii de valoare etc.1 A avea o anumit valoare- un anumit curs. 2% 0:in.1 A stabili cursul aciunilor- al titlurilor de crean etc. 0la burs1. ? 9in +r. cote. design ? 9omeniu multidisciplinar interesat de ansamblul +actorilor 0social4economici- +uncionali- te2nici- er5onomici- estetici etc.1- care contribuie la mbuntirea aspectului i calitii produsului de mare serie. 2. Aspect e*terior- +el n care se pre)int un lucru 0d.p.d.v. estetic1 9in en5l.- +r. design# exonera$a%- exonere' ? A scuti pe cineva- total sau parial- de o datorie- de o obli5aie- de o sarcin. 9in +r. exonerer- lat. exonerare. forfetar- 9 - < *or*etari- 9e < 09espre tari+e- ta*e- impo)ite etc.1 =are este dinainte stabilit la o sum 5lobal i invariabil. ? 9in +r. forfaitaire# fungibil- 4 - *un)ibili- 9e ? 09espre lucruri1. =are poate +i nlocuit- n e*ecutarea unei obli5aii- cu altul de acelai +el. ? 9in +r. fongible- lat. fungibilis.

2 '

imputa$a%- imput ? 1. A reproa cuiva ceva. A atribui cuiva +apte- atitudini 5reite- nepotrivite- condamnabile % 2. A +ace pe cineva rspun)tor de o pa5ub adus instituiei- ntreprinderii unde lucrea)- impunndu4l la desp5ubiri. 9in +r. imputer- lat. imputare. neavenit- < - nea#enii- 9te ? 8ipsit de valabilitate- considerat ca ine*istent. ? Dul i neavenit. 09espre acte 3uridice1. 9in +r. non avenu. oneros- 9i- oneroas - 9e ? 0despre contracte- convenii etc.1 =are impune cuiva sarciniE mpovrtor- apstor- necinstit. E*. Act cu titlu oneros ? act 3uridic prin care o persoan se obli5 s e*ecute o prestaie- +r a urmri s primeasc ceva n sc2imb. 9in +r. onereuxlat. onerosus. preaviz- prea#i'e ? /% 7ntiinare prealabil de concediere +cut unui an5a3atE. 2% <nterval de timp n care un an5a3at mai lucrea) dup primirea acestei ntiinri. 5% Salariu care se cuvine celui concediat de la primirea ntiinrii pn la concedierea sa. 9in +r. preavis. prezuma$a%- pre'um ? A considera probabil- ipotetic. 9in +r. presumer# randament- randamente ? 1. Raportul dintre e+ectul obinut i e+ortul depus ntr4o activitateE e+icien. E+ectul util al unui +actor al procesului de producie ntr4o unitate de timp. 2. Raportul dintre valoarea unei mrimi 0ener5ie- putere etc.1 cedat de un sistem te2nic 0main- aparat1 sub o +orm util i valoarea aceleiai mrimi absorbit de acest sistem. 9in +r. rendement# ratifica$a%- rati*ic ? A4i mani+esta- printr4un act- acordul de a +i parte la un tratat- la o convenie. A aproba. 9in lat. ratificare. redeven- rede#ene ? 9atorie- obli5aie- rent care se pltete periodic la date +i*e i sub +orm de cot +i*. 9in +r. redevance. reticent,+i- reticen -9e ? 0despre oameni i cuvintele lor1. =are mani+est reinere- care omit voit- trec sub tcere un lucru care trebuie spus. 9in +r. r"ticence. speze ? 0rar1FFspese 4 =2eltuieli. 9in +r. spese. subroga$a%- subro) ? A nlocui pe cineva n e*ercitarea anumitor drepturi sau obli5aiiE a nlocui un bun cu altul n cadrul unui patrimoniu- al unor raporturi 3uridiceE a substitui. 9in +r. subroger- lat. subrogare.

2 "

tacit- 4 - tacii- 9te ? 09espre un acord- o convenie- o nele5ere etc.1. =are nu este e*primat +ormal- dar care este subneles i admis ca atare. 9in +r. tacite- lat. tacitus. vanitate- #anit i ? Ambiie nentemeiatE dorin de a +ace impresieE n+umurat- tru+a. 9in +r. vaniteux. uzan- u'ane ? ,ractic- obinuin- obicei statornicit- re5ul. 9in +r. usage. 1iniet, #iniete ? Mic desen +olosit ca ornament la nceputul sau la s+ritul unei cri ori al unui copiatorE ornament pe coperta unei cri. 9in +r. vignette#

4 Pro0leme su!use discu&iei


/% =are sunt elementele unui contractA 2% =e probleme trebuie s +ie stipulate ntr4un contractA 5% 7n ce ca)uri contractele sunt nsoite F anticipate de scrisori de pre)entareA :% =e vei relata ntr4o scrisoare de pre)entare a produsului sau a +irmeiA ;% 9e ce o atare scrisoare trebuie s se evidenie)e printr4un stil ori5inal i deosebit de alteleA

E9erci&ii 1i studii de ca8


1. Redactai un contract individual de munc n care ar urma s +ie an5a3at temporar un student 0care4i cti5 banii pentru studii1 la o +irm ce prestea) anumite servicii. 2. Redactai un contract de munc con+orm scenariului@ a8 Iene*iciarul solicit "xecutantului s e*ectue'e anumite lucr ri pri#ind amena$area cu mobil a birourilorB b8 "xecutantul reali'ea' lucr rile %ntr9un anumit termenspeci*ic3ndu9le. #. Redactai un contract individual de munc n care dl . A/ este an5a3at la compania .f/ n calitate de e+ de departament Marjetin#.

2 $

CAPI,O- - AII CORESPONDENA C INS,I, II-E SIS,EM - I 6INANCIAR"BANCAR


/2%/ No&iuni #enerale de cores!onden&* $inanciar"0ancar*
(nitile care i coordonea) activitatea re+eritoare la perceperea impo)itelor- ta*elor i a altor venituri care revin bu5etului de stat sunt instituiile +inanciar4bancare@ Ministerul :inanelor9irecia Keneral a :inanelor ,ublice- instituiile +iscale- bncile de stat i particulare- casele de economii etc. =a urmare- aceste uniti economice devin- n te*tele aparinnd corespondenei cu instituiile sistemului +inanciaremitorul 5eneral al corespondenei- respondenii +iind- dup ca)@ 4 o re5ie autonomE 4 o societateF+irm comercialE 4 o societate nonpro+it 0+undaie- asociaie1E 4 un alt a5ent economic evaluat drept persoan 3uridicE 4 o persoan +i)ic etc. ;i)nd aciuni ce au un caracter le5al i obli5atoriu- scrisorile +inanciar4bancare au valoare de acte 3uridice- +iind imperative nu prin tonul lor- ci prin obli5ativitatea le5al pe care o implic. 6rscrisorile emise de instituiile +inanciar4bancare repre)int acte le5al constituite- indi+erent de intenia sau voina destinatarului- iar nerespectarea prevederilor lor atra5 dup sine penali)area acestuia pentru +iecare )i de ntr)iere peste data limit stabilit pentru platFrambursare. Reieind din aceste caliti normative- tipurile de mesa3e din corespondena +inanciar4bancar au +inalitate imediat i inevitabil.

2%&

7n +uncie de natura emitentului i de speci+icul problemei la care se re+er scrisoarea sau actul- corespondena +inanciar4bancar poate +i divi)at n@ a@ corespondena financiar 7A#i'A%n(tiinare de plat 6on*irmare de primire- "xecutare silit - &roces9#erbal de constatare a insol#abilit ii sau de sec1estru etc.8B 0@ corespondena bancar 76erere de desc1idere de cont6erere de o*erire de credit- Fi(a cu specimene de semn turi6erere de trans*er de cont etc.8. 9e e*emplu- ,irecia Feneral a Finanelor &ublice coordonea) activitatea de percepere a ta*elor i impo)itelor- +iind emitorul actelor i scrisorilor o+iciale privind ncasarea impo)itelor pe pro+it- pe salarii- cldiri- terenuri a5ricole- pe ta*e de populaie etc. 7n activitatea unitilor economice administrative sau comercialecorespondena cu unitile bancare ocup o po)iie preponderent +a de ansamblul relaiilor de coresponden de a+aceri a acestoraatt ca +recven- ct i ca valoare i importan. Aceste relaii dau natere la drepturi i obli5aii ale unitilor economice- care se reali)ea)- n cea mai mare parte- pe calea ncasrii sau ac2itrii prin virament prin intermediul bncii. 9econtrile cu numerar conduc- de asemenea- la meninerea relaiilor cu bncile- prin intermediul ridicarii sau depunerii banilor la banc. ,entru e+ectuarea acestor operaii- unitile economice i instituiile bancare ntocmesc +recvent acte i scrisori o+iciale privind desc2iderea de conturi la banc- cumprarea de carnete de cecuri cu limit de sum i +r limit de sum- cumprarea 2rtiilor de valoare- e+ectuarea operaiunilor de ncasri i pli etc. 7n ba)a cererilor depuse la banc- unitilor economice comerciale i persoanelor 3uridice i +i)ice- pentru e+ectuarea operaiilor de ncasri i pli- li se pot desc2ide mai multe tipuri de conturi sau subconturi- cum ar +i@ conturi 7subconturi8 curenteconturi de disponibilit i- conturi de %mprumut etc. =on+orm =.e)ulamentului de desc1idere- modi*icare (i %nc1idere a conturilor la b ncile autori'ate din .epublica 4oldo#a? 7Got r3rea I@4 @r. 2/7 din 25.11.20048- pentru desc2iderea conturilor- ntreprinderile de tip .S.A/- .S.R.8./- Asociaiile 6bteti trebuie s pre)inte urmtoarele documente@

2%1

=ererea de desc2idere a contului n +orma stabilit de bancE Statutul- actul de constituire a ntreprinderii 0ori5inalul i copia1E 4 =ontractul de constituireFdeclaraia de constituireFsau deci)ia de constituire a ntreprinderii 0ori5inalul i copia1E 4 =erti+icatul de nre5istrare a ntreprinderii emis de ctre 6amera %nre)istr rii de Stat 0ori5inalul i copia1E 4 =erti+icatul de atribuire a codului +iscal- emis de ctre +nspectoratul Fiscal de Stat 0ori5inalul i copia1E 4 E*trasul din Re5istrul de Stat al ntreprinderilor i or5ani)aiilor- eliberat de 6amera 2nre)istr rii de Stat 0ori5inalul1E 4 :ia cu specimenele de semnturi i cu amprenta tampilei le5ali)at notarial 02 e*emplare1. ,ersoana care depune la banc documentele necesare pentru desc2iderea contului este obli5at s pre)inte- pe ln5 documentele enumerate- i actul care con+irm identitatea sa. :a de persoanele +i)ice i 3uridice care vor s se +oloseasc de produsele creditare- bncile naintea) anumite cerine i anume@ 4 situaia satis+ctoare +inanciar4economic a ntreprinderiiFcompanieiE 4 e*istena unui business stabil i de perspectivE 4 e*istena unui capital privatE 4 e*istena +lu*ului bnesc lunar prin conturile de decontare desc2ise n banca corespun)toareE 4 e*istena asi5urrii solvabile a creditelorE 4 concordana scopului solicitrii de credit cu obiectivelepro+ilul- domeniul de activitate a companiei- cu particularitile businessului acestuia i cu politica creditar curent a GnciiE 4 etc. ,entru solicitarea unui credit bancar- titularul va depune la banc un ir de documente- printre care@ 1. =ererea solicitantului privind acordarea creditului bancarE 2. Statutul ntreprinderii 0ori5inalul1 cu toate modi+icrile i completrileE #. =erti+icatul de renre5istrare a ntreprinderii 0ori5inalul1E

4 4

2%2

. 9ocumentele ce con+irm sediul real 0o+iciul ? n ca)ul n care acesta di+er de adresa 3uridic1 a solicitantuluiE %. =ontractul de constituire a ntreprinderii 0ori5inalul1E !. Gusiness4planul sau ar5umentarea te2nico4economic a proiectului sau a a+acerii creditateE '. =ontractele cu +urni)orii i cumprtorii- +acturile i alte acte ce se re+er la utili)area credituluiE ". 8icenele la dreptul de a e+ectua activitatea curent i cea creditat 0n ca)ul dac activitatea se supune licenierii1E $. Gilanurile pentru dou4trei perioade de activitateE 1&. 9esci+rarea capitolelor de ba) ale bilanuluiE 11. E*trasul din re5istrul de stat al comerului de pe ln5 =amera 7nre5istrrii de Stat privind con+irmarea directorului i a +ondatorilor Solicitantului. ,entru Societi pe Aciuni ? e*trasul din Re5istrul Acionarilor de la Re5istratorul <ndependentE 12. E*trasul din contul de decontare privind circulaia lunar pe ultimele !412 luniE 1#. 9ocumentele ce con+irm proprietatea averii propuse n 5a3E 1 . =ererea pentru desc2iderea contului de mprumutE 1%. Alte documente la vi)iunea e*pertului de creditare. Re)oluia n vederea posibilitii de +inanare de ctre banc este pre)entat solicitantului n urma e*aminrii tuturor documentelor +inanciare depuse. Bermenul creditrii depinde de scopul creditului i de solvabilitatea debitorului. Ast+el- e*ist credite pe termen scurt 0un an i mai puin1- pe termen mi$lociu 0de la 1 an la % ani1 i credite pe termen lun) 0mai mult de % ani1.

/2%2 ,r*s*turile s!eci$ice ale cores!onden&ei $inanciar"0ancare


Sub aspect stilistic- mesa3ul corespondenei +inanciar4bancare se deosebete de ce al corespondenei de a+aceri prin tonul su lipsit de a+ectivitate. 7n scrisorile de a+aceri- emitorul este implicat a+ectiv n mesa3ul transmis- urmrete cu mare interes reacia receptoruluidorind s obin de la el un rspuns +avorabil. Scopul urmrit nu este

2%#

e*pus autoritar- ci cu mult diplomaie- deoarece e*ist undeva- n spatele te*tului- teama de a nu +i respins. 9impotriv- n corespondena +inanciar4bancar- emitentul i pre)int punctul de vedere neutru- imparial- indi+erent de reaciile receptorului. Acest tip de mesa3 pre)int situaia- de +apt- cu rcealcu obiectivitate i are drept consecin re)olvarea nemi3locit a problemei e*puse- cu sau +r acordul interior al receptoruluiinvocndu4se temeiul le5al n ba)a cruia se cere sau se vorbete. Scopul urmrit este ntotdeauna atins- iar con+lictul soluionat. Este tipul de coresponden care intervine- de cele mai multe ori- dup ce ntre emitent i receptor este nc2eiat de3a o rund de coresponden. ,entru claritatea i conci)ia stilului corespondenei +inanciar4 bancare- sunt +olosii termeni +inanciari i contabili tradiionali- unii preponderent n +orma 5enului masculin 0cont- sold- cec- debitcredit- ordin1- alii ? n +orma 5enului +eminin 0*actur - *i( - plat trat 1. Spre deosebire de scrisorile de a+aceri i de unele scrisori ce +ac parte din corespondena 3udiciar- cea mai mare parte a corespondenei +inanciar4bancare nu se redactea) n +orm liber- ci se completea) pe +ormulare aprobate de ctre or5ane speciale 0Ministerul :inanelor- Ganca Daional etc.1. 9at +iind acest +apt- te*tele de acest 5en conin o serie de abrevieri- utili)ate n scop de economie de timp i spaiu. 6 parte din ele sunt 5enerale- altele ? speciali)ate domeniului +inanciar4bancar. 9e e*emplu@ Abrevieri generale Abrevieri specifice domeniului financiar+bancar a%c% ? anul curent ct% 4 cont adr% ? adresa ct% crt% ? cont curent dos% ? dosar ugm ? unitate de msur l%c% ? luna curent k 4 dolari nr% ? numrul 0il% 4 bilan ord% ? ordin 0al% 4 balan etc% cod% st% dest% ? codul staiei de destinaie $act% $isc% 4 +actur +iscal scad% ? scaden

2%

=orespondena +inanciar4bancar- ca i cea 3uridic- se caracteri)ea) printr4o serie de construcii- cliee- +ormule de redactare- care se atest mai ales la nceputul i la s+ritul actelor. 9e e*emplu@ 4 &entru e*ectuarea operaiunilor %n contAdecur)3nd din %ndeplinirea sarcinilor noastre ...B 4 : pre'ent m datele persoanelor cu drept pro#i'oriu de semn tur ...B 4 @e obli) m s p str m cecurile sub c1eie ...B 4 ,ele) m pentru primirea carnetului de cecuri ...B 4 ,eclar m pe proprie r spundere ...B 4 Am luat act de obli)aiunea noastr ...B 4 6erti*ic m semn turile persoanelor autori'ate ... . Sub aspectul volumului- te*tele de acest tip sunt de dimensiune redus- cu structur componenial strict- coninnd in+ormaii cuanti+icate- ceea ce nseamn ca latura a+ectiv lipsete.

/2%5 ,i!uri de scrisori $inanciar"0ancare


:<#?#: Cererea de deschidere a contului =ererea de desc2idere a contului este un act normativ- care cuprinde solicitarea persoanei 3uridice sau +i)ice adresat bncii- cu scopul de a desc2ide contulFconturile sau subcontulFsubconturile corespun)toare. Structura cererii de desc2idere a contului cuprinde@ /% Antetul ?plasat- ca i la scrisorile comerciale- sus- n partea stn5 a colii1E 2% Adresa destinataruluiE 5% ,e9tul !ro!riu"8is al scrisorii care cuprinde@ 4 datele de identi*icare a titularului de cont 7numeleprenumele- adresa- codul *iscal al persoanelor *i'icedenumirea unit ii economice9titular- adresa- codul *iscaltel.A*ax- e9mail9ul persoanei $uridice8B 4 solicitarea de a desc1ide contulAsubcontulB 4 menionarea documentelor anexate la cerere.

2%%

:% Semn*turagsemn*turile autori)ate ale titularului de cont 0persoan +i)icE persoan 3uridic@ conductor- contabil4e+1E ;% Am!renta 1tam!ilei% ,artea a doua a +ormularului inserea) notaFmeniunile bncii privind corectitudinea documentelor depuse de titular i re)oluia responsabilului bncii privind aprobarea de a desc2ide contul. Model orientativ de cerere de descSidere de cont nr%/

6 tre Ganca .XXXXXXXXXXXXXXXX/ 9lui director XXXXXXXXXXXXX Subsemnatul XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX0numele- prenumele persoanei +i)ice1 ro5 s desc2idei un cont curent n XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX0denumirea bncii1 pe numele XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 0numele- prenumele persoanei +i)ice ? titularul de cont1 7n con+ormitate cu normele Gncii XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXane*e) urmtoarele documente@ 1. Actul de identitate@ seria XXX nr. XXXX- eliberat de XXXXXXXXXXXXX la data de XXX XXXXXXXXX XXXXX- valabil pn la data de XXXXXXXXXX =od +iscal XXXXXXXXXX. 9omiciliat n XXXXXXXXXXXXX- str. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX . Bel.F+a* XXXXXXXXXXXXXXXXX- e4mail XXXXXXXXXXXXX .XXXXXXX/ XXXXXXXX anul XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX #. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX . XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX etc. Semntura titularului de cont XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

2%!

6eniunile @ncii 9ocumentele privind desc2iderea contului au +ost veri+icate .XXX/ XXXXXX anul. 9e desc2is un cont XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 0denumirea contului1 Dumrul contului desc2is XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX =onductorul- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 0semntura1 =ontabil4e+- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 0semntura1

Model orientativ de cerere de descSidere de cont nr%2 6 tre Ganca =omercial .Ener5banU/ S.A. Mun. =2iinu- str. ;asile Alecsandrii- '" 9lui director XXXXXXXXXXXXXXXXXX ,rin pre)enta- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX09enumirea unitii economice titular de cont1 Situat pe adresa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX- tel.F+a* XXXXXXXXXXe4mail XXXXXXXXXXXXXXXX- codul +iscal XXXXXXXXXXXXX- ru5m de a ne desc2ide un cont XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 0denumirea contului- valuta1 7n acest scop- ane*m urmtoarele documente cerute de normele Gncii@ 1. .................................................................................................. 2. .................................................................................................. #. .................................................................................................. . .................................................................................................. %. .................................................................................................. Semnturile autori)ate ale titularului

2%'

9irector=ontabil4e+-

XXXXXXXXXXXXX 0semntura1 XXXXXXXXXXXXX 0semntura1

Nota 0*nciiE 9ocumentele privind desc2iderea contului au +ost veri+icate. 9e desc2is un cont XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 0denumirea i valuta contului1 =onductor=ontabil4e+.XXXXXX/ XXXXXXXXX anul numrul contului desc2is :<#?#< (ia cu specimene de semnturi :ia cu specimene de semnturi repre)int o scrisoare o+icial adresat bncii- prin care se noti+ic +unciile- numele i semnturile persoanelor mputernicite s dispun de sumele din cont. Structura *i(ei cu specimene de semn turi 1. AntetulFdenumirea unitii economice emitenteE 2. Adresa bncii destinatarE #. Be*tul scrisorii care este divi)at n dou pri. &rima parte a scrisorii repre)int un te*t adresat bncii prin care se noti+ic trimiterea +iei cu specimenele de semnturi. &artea a doua a scrisorii inserea) lista persoanelor mputernicite s dispun de sumele din cont- specimenele semnturilor i amprenta tampilei titularului. XXXXXXXXXXXXX 0semntura1 XXXXXXXXXXXXX 0semntura1

2%"

7n unele +ormulare antetul lipsete- datele de identi+icare ale titularului de cont +iind inserate n conte*tul +iei cu specimene de semnturi 0Model orientativ nr. 21

Model orientativ nr% / (ia cu specimene de semnturi i amprenta tampilei 9enumirea societii comerciale Adresa@ Dr. de tele+on@ 6 tre Ganca XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX ; comunicm prin pre)enta specimenele de semnturi mpreun cu amprenta tampilei- valabile de la data de XXXXXXXXX . =erti+icm- totodat- semnturile persoanelor autori)ate s dispun de cont- dup cum urmea)@
Nr% crt%
1.

Nr% contului

Numele) !renu" mele !ersoanei autori8ate s* dis!un* de cont

6unc&ia I sau a II"a

S!ecimenul de semn*turi

2. =onductorul unitii- 0semntura1 =ontabil e+- 0semntura1

Amprenta tampilei

2%$

Model orientativ nr% 2 6i1a cu s!ecimene de semn*turi 1i am!renta 1tam!ilei 6 tre Ganca XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX Bitularul de cont XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 0denumirea complet1 =odul +iscal XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Adresa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Dr. tel. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX- Dr. +a* XXXXXXXXXXXXXXXXX Dr. conturilor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 6unc&ia I sau a II"a Numele) !renumele S!ecimenul de semn*turi ,ermenul de vala0ilitate a autori8a&iei !ersoanelor cu dre!t !rovi8oriu de semn*tur*

,rima semntur A doua semntur Specimenul amprentei tampilei

2!&

9ata XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX =onductor- XXXXXXXXXXXXXX =ontabil e+- XXXXXXXXXXXXX 8.L. Nota 0*nciiE Autori)area privind specimenele de semnturi =ontabil e+- 0semntura1 ,ersoana mputernicit- 0semntura1 .XXXXX/ XXXXXXXXXXXX anul XXXXXX :<#?#? Cererea de credit bancar =ererea de credit bancar pre)entat bncii de o persoan 3uridic trebuie s cuprind urmtoarele elemente@ 4 adresa destinatarului bncii de la care se solicit creditulE 4 denumirea complet a unitii economice4solicitantE 4 datele de identi+icare a persoanei mputernicite s solicite creditul. 9e re5ul- acesta este conductorul ntreprinderiiE 4 tipul credituluiE 4 suma- ce constituie creditul- scris cu ci+re i litereE 4 menionarea termenului pentru care se solicit creditulE 4 identi+icarea concret a scopului pentru care se solicit mprumutulE 4 semntura conductorului ntreprinderii i a contabilului4e+.

Model orientativ de cerere de credit 0ancar 6 tre G.=. .;ictoriabanU/ S.A. :iliala nr. 11- mun. =2iinu 9irectorului +ilialei9lui XXXXXXXXXXXXXXXXXX

2!1

,rin pre)enta- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX0denumirea solicitantului1 7n persoana XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX0numele- prenumele conductorului- unitii economice1

Ru5m s ne acordai un credit n sum de XXXXXXXXXXleiF(S9FE(R


0suma cu ci+re1

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 0suma cu litere1 pe termen de XXXXXXXXXXX luni. Scopul (i asi)urarea creditului Scopul creditului@ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Asi5urarea propus@ 1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX #. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Alte clau)e speci+ice@ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 0Semnturi@1 =onductorulFmana5erul ntreprinderiiXXXXXXXXXXXXX =ontabilul e+XXXXXXXXXXXXX 8.L. :<#?#> Mntiinarea de plat 2n(tiinarea sau a#i'ul de plat constituie o prim etap a creanei +iscale- repre)entnd nceputul activitii de urmrire a impo)itelor i ta*elor de ctre instituiile +iscale. Acest act se nmnea)- n situaie de ca)- sub luare de semntur a

2!2

contribuabilului- ceea ce dovedete c emitentul vrea s se asi5ure c mesa3ul a a3uns la destinatar i a +ost corect recepionat de ctre acesta. Structura a#i'ului de plat Be*tul avi)ului de plat poate +i divi)at n dou pri. ,rima parte a te*tului inserea) elementele@ 1. AntetulE 2. Bitlul actului@ =A#i' de plat ?B #. 6biectul la care se re+er avi)ul@ =+mpo'itul pe bunurile imobiliare?B . Adresa destinataruluiE %. ;aloarea obiectului impo)itatE !. =ota impo)itat 0n procente1E '. Menionarea actelor n ba)a crora se e+ectuea) aciunea. ,artea a doua a te*tului- care cuprinde datele privind sumele calculate 0restante- penaliti- sumele curente1- apare sub +orm de tabel. Model orientativ Avi8 de !lat* a im!o8itului !e 0unurile imo0iliare !entru anul 2CCi Adresa@ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX =ostul 0imobilului1 XXXXXXXXXXX =ota impo)itelor@ &-#&V =alculul s4a e+ectuat n ba)a le5ii R.M. nr. 1&%!4><; din 1!.&!.2&&& .pentru punerea n aplicare a Bitlului ;< din =odul :iscal/ Restan&* ?anii !receden&i@ ?lei@ &-&& Penalitat e laE ?data@ ?lei@ &-&& Recalcularea !e anii !receden&i ?lei@ &-&& Calculul !entru an% 2CCi ?lei@ #%-2# ,otal ?lei@ #%-2#

Le+ul 6+iciului :iscal XXXXXXXXXXXXXXX 0semntura1

2!#

:<#?#C *omaii bancare sau executarea silit 7n scopul recuperrii cu cerebitate a creanelor bu5etare de la debitorii ru4platnici- bncile i or5anele +iscale ntreprind aciuni concrete n sensul aplicrii operative i e+iciente a msurilor de e*ecutare silit- prin comunicarea masiv- ctre debitorii datornici- a somaiilor sau execut rilor silite. E important de reinut c o scrisoare de ncasare se aseamn- din toate punctele de vedere- cu o scrisoare de vn)ridoar c- n loc de a vinde mar+a- instituiile +inanciar4bancare i .vnd/ inteli5ena persuasiv contra sumei creditate- restante la moment. 9e e*emplu- primele somaii bancare- ca i reclamaiile de a+aceri- vor urmri s4i convin5 pe datornici- ntr4un mod amiabil i +r ceart- s ramburse)e creditulFcreditele sau restanele la termenul stabilit de ctre creditori. 6rice avocat poate susine c nu poi- n acelai timp- s te ceri cu cineva i s4l in+luene)i n +avoarea ta. 9e aceea- structura de coninut a primelor somaiiFscrisori de ncasare trebuie s urme)e aceeai sc2em ca i a scrisorilor de vn)ri i anume@ 4 s aib un nceput capabil s rein ateniaE 4 s aib o nc2eiere n care s se menione)e clar ce se cere de la datornic. 7n ca)urile cnd primele atenionri nu dau re)ultatele scontate- +inanitii trec la msuri de executare silit @ blocri de conturi bancare sau scoaterea la licitaie a bunurilor datornicilor. 2xecutarea silit se reali)ea) n ba)a unui act ce repre)int un &roces9#erbal privind stin5erea debitului pe calea opririi le5ale a sumei a+erente statului din alte venituri ale debitorului 0 de e*empluoprire de salariu1. ,rocesul4verbal respectiv trebuie s conin@ 4 date de identi+icare a inspectorului +iscalE 4 date de identi+icare a receptoruluiE 4 data i locul nc2eierii ,rocesului4verbalE 4 eventual- martori care au asistat la des+urarea acestui evenimentE 4 motivul prin care se acionea) ntr4un mod sau altulE 4 data intrrii n vi5oare a pre)entului .,roces4verbal/ cu valoare de act le5al.

2!

Be*tul va +i scris concis- obiectiv- cu enunuri scurte i clare.

Model orientativ de Proces"ver0alE Proces"ver0al de constatare a insolvabilitii nr# SSS din SSSSSSSSSSSSSSS 2n ba'a ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd . A#3nd %n #edere c debitorul ddddddddddddddd cu ultimul domiciliu cunoscut %nAdomiciliat %n localitatea dddddddddd str. dddddddddddd- are de pl tit suma de ddddddddddd- menion mC ,atura debitorului -ata c)nd s+a debitat suma an lun 'i *uma debitat debit ma$or ri

&entru urm rirea (i %ncasarea acestor sume- au *ost luate urm toarele m suriC a8 s9au e*ectuat cercet ri la ultimul domiciliu cunoscut al debitorului (i s9a constatat c dddddddddddddddddddddddB b8 s9au cerut relaii de la unit ile cunoscute de noi- unde debitorul a lucrat %n ultimii 2 ani (i ni s9a comunicat c ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddB 2n urma cercet rilor (i constat rilor de mai sus- re'ult c debitorul se %ncadrea' %n dispo'iiile dddddddddddd (i este insol#abil- %ntruc3t ddddddddddd .

2!%

&re'entul &roces9#erbal s9a %nc1eiat %n P exemplare- din care dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd . 0semnturi1 9up cum se vede- acest tip de coresponden implic obli5ativitatea total n ndeplinirea mesa3ului pn la cea din urm cerin a sa. 7n ca) contrar- se apelea) la +oruri competente n drept s re5lemente)e respectarea prevederilor sale.

+losar tematicE
Crean,+e ? 7nscris care con+irm dreptul creditorului de a pretinde debitorului e*ecutarea unei obli5aii. 9in +r. cr"ance% poprire,+i ? Msur luat de o instituie 3udectoreasc de oprire a sumelor de bani datorate unui debitor de ctre o persoan- urmnd ca ele s serveasc plii creditorului dup validarea inter)icerii. titular,+, 9ri-9e < /% ,ersoan care ocup un post sau ndeplinete o +uncie cu caracter de permanen- pe ba)a unei numiri le5aleE 2% 0Mur.1 ,ersoan care se bucur de un drept J titular de cont. credit,+e ? 7mprumut acordat de creditor 0cu titlu rambursabil i condiionat de obicei de plata unei dobn)i1- unei persoane +i)ice sau 3uridice- numit debitor. 9in +r. cr"dit# creditor,+oare,+i, ? /% <nstituieFpersoan care acord un credit. 2% 09espre sume1 care se nscrie n creditul unui cont. 9in +r. cr"diteur% credita$a% ? /% A acorda sau a desc2ide cuiva un creditE a mprumuta pe cineva cu o sum de baniE 2% A +ace o nre5istrare n creditul unui cont. 9in +r. cr"diter% d"bit,+e ? /% 9atorie pe care o are o persoan creditat. 2% =oloan ntr4un re5istru de contabilitate sau ntr4un e*tras dintr4un asemenea re5istru- n care se nscriu sporurile de activ sau- respectiv- reducerile de pasivE 0concr.1 Sum nscris n aceast coloan. 9in +r. d"bit% debita$a8 ? /% A trece- a nre5istra n contul unei persoane- al unei ntreprinderi etc. mr+urile care i4au +ost predate sau sumele de bani care i4au +ost pltite. 2% 07nv.1 A vinde mar+a cu amnuntul. 5% 0:i5.1 A spune- a rosti ceva nensemnat- plictisitor. 9in +r. d"biter% trat,+e ? 0Gancar1 6rdin din partea unui vn)tor 0sau e*portator1 prin care acesta cere ca banca cumprtorului 0sau importatorului1

2!!

s4i plteasc vn)torului o anumit sum- la data i la locul stabilitE =ambie. 9in it. tratta% debitant,+,+i,+te ? ,ersoan care vinde ntr4un debit. 07nv.1 ,ersoan care des+ace mar+a cu amnuntul. 9in +r. d"bitant% debitor,+i,+e-+oare ? /% 0Ad3E s.m. i +.1 09espre sume de bani1 =are se 5sete la debitul unui contE 2% ,ersoan 0+i)ic sau 3uridic1 care datorea) creditorului mr+uri sau sume de baniE datorat. 9in +r. d"biteur) lat. debitor%

E9erci&ii 1i studii de ca8


/% 7ntocmii o cerere de credit adresat unei bnci- n care s relevai@ 9 scopul solicit rii credituluiB 4 ar)umentele pe care se %ntemeia' solicitarea de credit bancarB 4 identi*icarea condiiilor de creditare a b ncii pentru suma de P lei pe un termen de Q ani. 2% Redactai o scrisoare de rspuns din partea bncii- la cererea pe care ai ntocmit4o n ba)a condiiilor de mai sus.0E*. nr. 11 5% 7ntocmii o cerere de trans+er de cont- de la banc la o sucursal a acesteia- care s cuprind elementele@ 4 contul nr. dddddddddd pe care %l posed titularul de cont la aceast banc B 4 extrasul de identitate bancar a noului cont pe care9l posed solicitantulB 4 *ormula de mulumire pentru ser#iciile o*erite timp de Z ani. :% Redactai o scrisoare ctre o banc n care declarai pierderea carnetului de cecuri sau a cardului. Solicitai anularea cecurilor sau a cardului. ;% Redactai- n +orm liber- o cerere de desc2idere de contadresat unei bnci- care s cuprind elementele pertinente acestui +el de document.

2!'

<% Suntei mana5erul serviciului credit al unei bnci. Redactai o somaie adresat unui titular de cont care nu a rambursat creditul la scadena acceptat n contract. =% =ontinuai te*tul somaiei bancare i completai elementele lips ale scrisorii. =@e re*erim la recentele dou scrisori %n care # reaminteam c ai %nt3r'iat cu mult cu rambursarea creditului ,#s. ddddddddddddddddddddd?.

CAPI,O- - AIII CORESPONDENA C INS,ANE-E J DEC,ORE,I


/5%/ No&iuni de cores!onden&* 'udiciar*
Corespondena cu instanele 4udectoreti este de+init ca modalitate practic- prev)ut de le5e- de solicitare unui or5an de 3urisdicie re)olvarea unor liti5ii ntre titulari sau recunoaterea unui drept subiectiv pree*istent- pentru construirea unei situaii 3uridice noiE desp5ubirea sau acoperirea pre3udiciilor provocate unei persoane etc. :ormele sub care ntlnim corespondena cu or5anele de 3ustiie sunt@ 1. =ererea de acionare n 3udecatE 2. 7ntmpinareaE #. =ererea de recurs naintat de reclamant sau prtE . =itaia emis de or5anul 3udectorescE %. etc. ,rota5onitii acestor tipuri de scrisori au statut 3uridic clar determinat i se situea) pe una din cele dou pri posibile ntr4un con+lict- care se cere a +i re)olvat de o ter persoan@ ei sunt reclamantul i !PrPtul sau reclamatul i instan&a de 'udecat*. Sc2ematic- situaiile de comunicare pot +i pre)entate ast+el@

2!"

/% acionare %n $udecat C reclamant Y mesa3 Y instan de 3udecat 2% recursC prt 0emitent1 Y mesa3 Y instan de 3udecat 5% %nt3mpinareC prt 0emitent1 Y mesa3 Y instan de 3udecat :% citaieC instan de 3udecat 0emitent1 Y mesa3 Y prt 7n vedea soluionrii problemelor ce in de le)area drepturilorpersoanele interesate n aprarea lor au posibilitatea de a se adresa unui or5an 3urisdicional competent cu cereri de c2emare n 3udecatcare- n +uncie de obiectivele abordate- pot +i@ /% Cereri cu caracter #eneral adresate instanelor de +ondprivind@ recu)area mpotriva cuiva- eliberarea unui act din dosar- ndreptarea erorilor materiale- re+acerea nscrisurilor i 2otrrilor disprute- e*ecutarea silit etc.E 2% Cereri de!use 3n c*ile de atac - avnd obiectivele@ suspendarea 2otrrilor e*ecutrii de drept sau 2otrrii cu e*ecuie vremelnicE contestaia n anulareE suspendarea e*ecutrii 2otrrii atacate cu contestaie n anulareE revi)uirea i suspendarea 2otrrilorE introducerea recursului n anulare etc.E 5% Cereri ce se re$er* la diverse !roceduri 'udec*tore1ti - cu obiectivele@ c2emare n 3udecatE constatarea nulitii unor acte de nstrinareE contestarea procesului4verbal de aplicare a sanciunii contravenionale cu amendE ree*aminarea 2otrrii 3udectoreti etc.E :% Cereri cu caracter administrativ !rivind @ c2emarea n 3udecat de ctre cei vtmai ntr4un drept printr4un act administrativE suspendarea e*ecutrii unui act administrativ etc.E ;% Cereri ce &in de dre!tul civil) avnd obiectivele@ rspunderea civil contractualE constatarea nulitii actelorE revocarea contractelor de donaiere)ilierea contractelorE constatareaFdeclararea simulaieiE anularea vn)rii sau reducerea preului dintr4un contract de vn)are4cumprare din cau)a viciilor ascunseE c2emarea n 3udecat pentru eviciune 0aciunea cumprtorului evins mpotriva vn)torului1E revendicarea de bunuri mobileE punerea sub interdicieE anulareaFrecti+icareaFcompletarea unei nre5istrri n re5istrul

2!$

de stare civilE acoperirea pre3udiciilor produse din cau)a nerespectrii clau)elor contractuale etc.E <% Cereri cu o0iective ce &in de dre!turile $amiliei @ stabilirea paternitii sau contestarea recunoaterii paternitiiE acordarea pensiilorE des+acerea cstorieiE plata alocaiei de statE ncuviinarea sau des+acerea adopieiE mprirea bunurilor comune etc.E =% Cereri cu re$erin&* la dre!tul locativ - avnd obiectivele@ predarea lucrului nc2iriat- evacuarea persoanelor care ocup o supra+a locativ +r contract de nc2iriere- n mod abu)iv sau prin +raud etc.E >% Cereri cu o0iective ce se re$er* la dre!tul muncii @ des+acerea contractului de muncE contestarea deci)iei de imputareE revendicarea drepturilor bneti pentru o munc prestat etc.E B% Cereri ce &in de dre!tul comercial @ nmatricularea n re5istrul comerului a societii comercialeE autori)area +uncionrii unei societi etc.E /C% Cereri s!eci$ice $a8ei urm*ririi !enale` //% Cereri s!eci$ice $a8ei 'udec*rii 3n !rima instan&*` /2% Cereri adresate instan&ei 3n $a8a e9ecut*rii Sot*rPrilor !enale !rivindE ealonarea plii amen)ii- revocarea msurilor de si5uran etc. =ererile adresate instanelor 3udectoreti pot +i redactate att de persoane 3uridice- ct i de cele +i)ice. Aciunea emitentului scrisorii va +i ntemeiat n ba)a anumitor condiii de admisibilitate ce in de@ 4 ca!acitatea !rocesual*@ persoanele +i)ice sau 3uridice pot deveni pri ale unui proces civil numai dac sunt capabile de a avea drepturi i ndatoririE 4 calitatea !rocesual*@ aptitudinea persoanei de a sta n proces- n calitate de reclamatFprt- n cau) concret 0indicat n cerere1. 9e e*emplu- emitentul poate participa n proces n nume propriu sau n numele altuia- n calitate de repre)entant 0calitatea de repre)entant se indic n cuprinsul cererii de c2emare n 3udecat- menionndu4se i actul care i con+er aceast calitate1E 4 e9isten&a 3n dre!t@ dreptul care se cere a +i valori+icat trebuie s +ie ocrotit de le5e- s +ie actual i s nu +ie prescrisE

2'&

4 'usti$icarea unui interes 'udiciar @ coninutul cererii trebuie s cuprind scopul reclamantului i avanta3ul pe care l4ar putea obine. 9e e*emplu- emitentul cererii a su+erit o anumit pa5ub prin +apta culpabil a prtului. 7n acest ca)- n cerere- reclamantul trebuie s evidenie)e c prtul este obli5at s4l desp5ubeasc ntr4un anumit mod.

/5% 2 S!eci$icul redact*rii cererilor de ac&ionare 3n 'udecat*


=ererile de c2emare n 3u decat- indi+erent de obiectul lorau structur similar. Be*tele cererilor trebuie s includ urmtoarele in+ormaii@ 4 datele de identi+icare ale reclamantului i ale prtuluiE 4 solicitarea reclamantului privind modul de soluionare a liti5iuluiE 4 valoarea liti5iului pentru acionare n 3udecatE 4 menionarea tuturor celorlalte +orme de re)olvare a liti5iului+olosite nainte de a se apela la instanele 3udectoretiE 4 datele privind ba)a le5al pe care sunt +undamentate cerinele reclamantuluiE 4 indicarea probelorE 4 data depunerii cereriiE 4 semnturaE 4 adresa destinatarului. Acionarea n 3udecat este un te*t redactat cu procedeele stilului 3uridic avnd urmtoarea structur@ (ormula de adresare 7ntroducerea: 4 menionarea datelor de identi+icare personal a reclamantuluiE 4 speci+icarea numelui complet al prtuluiE 4 menionarea obiectului adresrii. Corpul scrisorii: 4 preci)area datelor de identi+icare a prtuluiE 4 +ormularea clar a valorii liti5iuluiE 4 solicitarea modului de soluionare a liti5iului n +avoarea reclamantuluiE

2'1

e*punerea clar a motivelor care l4au determinat pe reclamant s acione)e n 3udecatE 4 menionarea actelor doveditoare ane*ate la pre)enta aciune 3udectoreasc. Mncheiere: 4 insistarea asupra re)olvrii aciunii n +avoarea reclamantuluiE 4 menionarea sumei pe care reclamantul o pretinde ca daun material sau moral de la prtE 4 identi+icarea numrului de e*emplare a scrisorii n calitate de msur de prevedereE 4 adresa destinataruluiE 4 data depunerii cereriiE 4 numrul nre5istrriiE 4 semntura. 7n +uncie de natura obiectului- cererile sunt adresate preedintelui unei 3udectorii- preedintelui de tribunal- preedintelui curii de apel etc. (ormula de adresare se compune din substantivul de re+erin- .,omnule/- .9oamn / i substantivul ce indic +uncia destinatarului@ .&re(edinte/- scrise cu ma3uscul. 9e e*emplu @ =,omnule &re(edinte?- =,oamn &re(edinte?. (ormulele de prezentare a prilor implicate n aciunea de 3udecat i a menionrii obiectului adresrii includ@ 4 numele i prenumele reclamantului i ale prtuluiE 4 domiciliulFlocul de reedin a prilorE 4 obiectul aciunii 3uridice. 9e e*emplu@ .Subsemnatul +on 6ondrea- domiciliat %n mun.. 61i(in u- str. F1. 4adan 45A4- ap. 15- c1em %n $udecat pe p3r3tul +lie F3rbudomiciliat %n mun. 61i(in u- str. :asile Alecsandri- 16.? sau@ =Subsemnatul- directorul S.6. XXXXXXXXXXX- XXXXXXXXXXXXXXXXX0denumirea S.=.1 numele- prenumele

cu sediul %n XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - *ormul m pre'enta ...?

2'2

7n cerere trebuie s se menione)e calitatea 4uridic n care prile stau n 3udecat- atunci cnd acestea nu stau n nume propriu. Not*E Este vorba de ca)ul n care aciunea nu este e*ercitat de titularul dreptului nsui- ci de o alt persoan care acionea) n numele titularului i pentru acesta- n calitate de repre)entat le5al sau convenional. 8ipsa meniunii corespun)toare nseamn c aciunea este introdus n nume propriu. 7ntr4o pricin ce urmea) ntre dou persoane- poate interveni o ter persoan- cnd aceasta invoc n dreptul su sau spri3in aprarea uneia din pri. 7n acest ca)- scrisoarea va +i intitulat@ FCerere de interven&ie 3n nume !ro!riuO sau FCerere de interven&ie accesorieO- ambele pri 0reclamantul i prtul1 vor +i menionate dup titlul cererii. 9e e*emplu@

6odel orientativ
-omnule preedinte, Subsemnatul7a8 dddddddddd- domiciliat7a8 %n ddddddddddddd Formule' Cerere de intervenie n nume propriu %n aciunea care *ormea' obiectul dosarului ci#il nr. dddddddd al acestei instane- cu termen de $udecat la data de dddddddddddd- %n care *i)urea' ca p riC 4 reclamant7 8 dddddddddddddomiciliat7 8 %n dddddddddddd 4 p3r3t7 8 dddddddddddd- domiciliat7 8 %n ddddddddddddddd

6odel orientativ
-omnule preedinte, Subsemnatul7a8 ddddddddddd- domiciliat7a8 %n ddddddddddddd Formule' Cerere de intervenie accesorie

2'#

2n aciunea care *ormea' obiectul dosarului nr. dddddddd al acestei instane- cu termen de $udecat la data de ddddddddddd%n care *i)urea' ca p riC 4 reclamant7 8 ddddddddddddddd4 p3r3t7 8 ddddddddddddddddd. +nter#enia o *ac %n spri$inul 7reclamantului sau p3r3tului8. Ebiectul aciunii l constituie pretenia +ormulat de reclamant mpotriva prtului. Ele pot +i@ respectarea dreptului de proprietate i posesie a unui bun imobil- restituirea sau plata unei sume- solicitarea pensiei de ntreinere- rente5rarea n domiciliul din care a +ost alun5at etc. 6biectul aciunii trebuie s +ie +ormulat clar i e*act- +r a lsa loc unor ec2ivocuri. Aceasta pre)int importan att pentru soluionarea e+icient a problemei care +ormea) obiectul pricinei supuse 3udecii- ct i pentru luarea unei 2otrri corecte de ctre 3udectori. ,re)entm cteva modele de +ormulare a obiectului aciunii@ 4 .: ro) s se constate c eu sunt proprietarul terenului asupra c ruia p rile se $udec - urm3nd s *ie obli)ate s 9 mi respecte dreptul de proprietate (i s 9mi pl teasc c1eltuielile de $udecat pe care le #oi *ace %n acest proces?. 4 =: ro) s respin)ei aciunea reclamantului (i s 9l obli)ai s 9mi pl teasc c1eltuielile de $udecat pe care le #oi *ace.? 1aloarea litigiului trebuie s +ie menionat prin termeni de cuanti+icare. 9e e*emplu@ 4 cer s 9mi restituie cantitatea de P Y) *ructeAle)umeAsemine etc.- pe care le9a ridicat * r drept de pe terenul proprietate a mea- sau contra#aloarea %n sum de Q leiB 4 cer s 9mi pl teasc suma de P lei- repre'ent3nd contra#aloarea bunurilor mobile pe care mi le9a distrusB 4 cer s 9mi pl teasc suma de P lei- repre'ent3nd repararea pre$udiciului pe care mi l9a cau'at- const3nd din ambalarea ne)li$ent a produselor u(or perisabile. (rmtorul para5ra+ al cererii va relata- n mod concismotivele aciunii i a mpre3urrilor care susin pretenia reclamantului- temeiul 3uridic i te*tele de le5e aplicabile.

2'

Sub aspect le*ical- te*tele cererilor de c2emare n 3udecat se deosebesc de te*tele corespondenei de a+aceri prin +olosirea- cu precdere- a termenilor- a unitilor le*icale i +ra)eolo5ice speci+ice limba3ului 3uridic. 7n acest sens- vom +ace re+erin la cele dou +ormule ale indicaiilor cererii sau aciunii in 3ustiie care s4au impus i n dreptul roman prin termenii Fde $actoO 0n +apt1 i F3n dre!tOla care +ace trimitere i articolul 12"- punctul al =odului de ,rocedur =ivil al Republicii Moldova- unde se stipulea)@ =6ererea trebuie s cuprind C ar tarea moti#elor de fapt i de drept- pe care se %ntemeia' aceasta- precum (i a do#e'ilor pe care se spri$in *iecare pretenie?. =u a3utorul +ormulei n fapt! se introduce n conte*tul cererii acea parte a aciunii n 3ustiie- care conine o trecere n revist a unor anumite evenimente- a cror consecine l4au determinat pe reclamant s apele)e la 3ustiie. 8a aceast parte- reclamantul va e*pune succint subiectul- respectnd cronolo5ia celor ntmplate. 7n acelai timp- vor +i evitate evenimentele ce nu se a+l n le5tur direct sau indirect cu cererea naintat. :ormula n drept! semni+ic ba)a le5al pe care sunt +undamentate cerinele reclamantului sau ale altei persoane ndreptite s se adrese)e n 3ustiie. ,artea n drept! trebuie s cuprind att norma material- ct i cea de procedur. <ndicarea normelor ntr4o cerere adresat or5anelor de 3ustiie nu numai c +acilitea) activitatea or5anelor care e*aminea) cererea- dar l +ace pe reclamant s studie)e mai adnc instrumentele 3uridice pe care acesta trebuie s le utili)e)e pentru atin5erea scopurilor sale. 7ntre noiunea n fapt! i cea n drept! trebuie s e*iste o le5tur- n sensul c prima trebuie s cuprind acele +apte care sunt +undamentate n partea a doua a cererii.

6odel orientativ:
6otivele aciunii: Mn fapt- printr9un act sub semn tur pri#at - intitulat =Act de #3n'are9cump rare?- p3r3tul mi9a #3ndut un autoturism marca dddddddddd- an de *abricaie dddddddddddd- culoarea ddddddddddla preul de dddddddddddd.?

2'%

6on*orm %nele)erii p rilor- peste o lun trebuia s ne pre'ent m la notarul public %n #ederea %nc1eierii actului autentic. ,e(i termenul a expirat- p3r3tul re*u' s se pre'inte la notar- moti# care m determin s introduc aceast aciune %n #ederea obinerii unei 1ot r3ri care s in loc de act de #3n'are9 cump rare- cu scopul de a %nmatricula ma(ina pe numele meu.? 2lucidarea dovezilor pe care se spri4in obiectul cererii . ,e ln5 preteniile relevate succint- este necesar ca persoana care +ormulea) cererea sa indice probele- dove)ile care spri3in cererea. Acestea vor +i@ 4 dove)i prin nscrisuri- care sunt ane*ate n copii 0e*perti)e te2nice- contabile- medico4le5ale etc.1E 4 menionarea- n coninutul cererii- a martorilor- indicndu4se numele- prenumele- domiciliul acestora. 7ntemeierea aciunii se inserea) n conte*tul cererii cu mbinarea n drept!@

6odel orientativ:
=Mn drept- %mi %ntemeie' aciunea pe dispo'iiile art. ddddddd 7se indic textul de le)e8. ,o#ada aciunii o *ac cu intero) rile celorlalte p ri din procescu experti'a te1nic (i cu martoriiC 7se indic numele- prenumele (i domiciliul acestora8. ,epun aciunea %n P exemplare- unul 9 pentru instan (i celelalte 9 pentru a *i comunicate p rilor %n proces.? Jimbrul fiscal. 7n te*tul cererii- se noti+ic i ac2itarea ta*ei de timbru- prevedere ce se aplic obli5atoriu aciunilor i cererilor n 3ustiie. Aceasta se poate meniona n +elul urmtor@ =,epunAanexe' c1itana nr. dddddd din ddddd- %n #aloare de P leipri#ind taxa de timbru (i timbrul $udiciar %n #aloare de P lei.? -ata i semntura. =ererea de c2emare n 3udecat care nu cuprinde data i semntura este declarat nul. =a i la scrisorile de tip .cerere/- data se plasea) n partea stn5- sub te*t- iar semntura ? n partea dreapt a te*tului.

2'!

Adresa destinatarului se scrie n subsolul scrisorii. Ea cuprinde +uncia persoanei- titlul i reedina instituiei 3udiciare. 9e e*emplu@ =,omnului &re(edinte al eudec toriei populare din or. I li?ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd .

6odel orientativ de cerere de chemare n 4udecat


-omnule 'reedinte, Subsemnatul7a8 dddddddddddddddomiciliat7 8 %n dddddddddddddddddd- c1em %n $udecat pe ddddddddddddddddd- cu sediul %n ddddddddddddddd- pentru a *i obli)at7 8 s 9mi pl teasc suma de ddddddd lei- repre'ent3nd drepturi b ne(ti care mi se cu#in pentru munca depus %n perioada ddddddddd- precum (i c1eltuielile de $udecat pe care le #oi *ace cu acest proces. 6otivele aciunii Mn fapt- %n perioada ddddddddd am des* (urat acti#itate %n cadrul unit ii economice p3r3te- %ndeplinind *uncia de ddddddddddd- iar aceasta re*u' s 9mi pl teasc drepturile b ne(ti %n sum de dddddddddd- repre'ent3nd dddddddddddd. Mn drept- %mi %ntemeie' cererea pe dispo'iiile art. dddddd Codul muncii!. 2n #ederea aciunii- m #oi ser#i de proba cu intero)atoriu scrispe care # ro) s 9l comunicai unit iiB de proba cu acte- de proba cu experti' (i cu urm torii martoriC ddddddddddddddddddddddddddddddddd- ddddddddddddddddddddddd .

2''

,epun pre'enta cerere %n dublu exemplar- pentru a *i comunicat celeilalte p ri din proces- c1itana de plat a taxei de timbru %n #aloare de ddddddd lei (i timbrul $udiciar %n #aloare de ddd lei. ,ata depunerii dddddddd Semn tura ddddddd

,omnului &re(edinte al eudec toriei ...ddddddddddddddddddddddddddddddddddd

6odel orientativ de contestare a deciziei 4udectoreti


-omnule 'reedinte, Subsemnatul7 8 dddddd- domiciliat7 8 %n dddddd- cu sediul ddddddd *ormule'C Cerere de contestare mpotriva deciziei de imputare nr. dddd- din ddddddd- emis de dddd- prin care mi s9a imputat suma de P lei 7sauC : ro) s anulai an)a$amentul de plat pe care mi l9au asumat- din data de ddddddd- prin care m9am obli)at la plata sumei de dddd lei *a de dddd lei8. &3n la soluionarea acestei contestaii- # ro) s suspendai executarea deci'iei de imputare 7sau a an)a$amentului de plat 8. ,e asemenea- # ro) s obli)ai pe intimat7 8 s 9mi pl teasc c1eltuielile de $udecat pe care le #oi *ace cu acest proces. 6otivele contestaiei: Mn fapt- prin an)a$amentul de plat - s9a reinut c m *ac #ino#at7 8 de alterarea produselor alimentare indicate %n nota pe care o anexe'- a c ror #3n'are s9a inter'is- *iind dep (it termenul de )aranie.

2'"

6u actul =dddddddd?- *ac do#ada c produsele respecti#e au *ost primite %n )estiune dup expirarea termenului de )aranie- ceea ce %nseamn c nu sunt #ino#at7 8 de dep (irea acestui termen 7sau de alterarea produselor8 (i- deci- deci'ia de imputare7sau an)a$amentul de plat 8 nu corespund ade# rului- pentru c nu am nici o culp . Mn drept- %mi %ntemeie' contestaia pe dispo'iiile art. dddddcodul muncii. 6er admiterea contestaiei 7sau cererii8 (i anularea sus9 numitei deci'ii 7sau a an)a$amentului de plat 8B obli)area unit ii intimate la restituirea sumelor pe care le9a reinut din salariu (i la plata c1eltuielilor de $udecat . 2n do#edirea contestaiei- depun urm toarele acteC ddddddd . 4 #oi *olosi (i de proba cu urm torii martoriC dddddddddd- iar %n ca' de ne#oie- de proba cu experti' . ,epun pre'enta cerere %n dublu exemplar. ,ata depunerii ddddddd Semn tura ddddddddd

,omnului &re(edinte al eudec toriei ...dddddddddddddddddddddddddddddddd

6odel orientativ de cerere de reziliere a contractantului


-omnule 'reedinte, Subsemnatul7 8 dddddd- domiciliat7 8 %n dddddd- cu sediul %n dddddc1em %n $udecat pe p3r3tul dddddddd- directorul ddddddddd- cu sediul %n ddddddddd- (i Formule' Cerere de rezilire a contactului de v)nzare+cumprare, pentru c C

2'$

a8 bunurile pe care le9am cump rat de la p3r3t 7mese (i scaune pentru s lile de curs8 au #icii ascunseB b8 p3r3tul re*u' s 9mi *ac act autentic de #3n'are9cump rare (i s 9mi restituie preul pl tit %n sum de P lei. ,e asemenea- # ro) s obli)ai pe p3r3t s 9mi pl teasc c1eltuielile de $udecat pe care le #oi *ace cu acest proces. 6otivele aciunii: Mn fapt- prin contractul de #3n'are9cump rare autenti*icat cu nr. dd din dddddd- am cump rat de la p3r3t mobil pentru s lile de curs- e#aluat la suma de P lei- pentru care a *ost ac1itat ar#una de P lei. 6er s re'iliai acest contract- pentru c a *ost %nc lcat o clau' important care #i'ea' calitatea bunurilor cump rate. Mn drept, %mi %ntemeie' aciunea pe dispo'iiile art. dddd . ,o#ada aciunii o *ac cu intero)atoriul p3r3tului- cu proba cu actecu experti'a te1nic (i cu urm torii martoriCdddddddddddddddddddd - ddddddddddddddddddd. ,epun aciunea %n dublu exemplar- pentru a se comunica p3r3tuluiB c1itana de plat a taxei %n #aloare de P lei (i timbrul $udiciar %n #aloare de Q lei. ,ata depunerii dddddddd Semn tura ddddddddd

,omnului &re(edinte al eudec toriei ...ddddddddddddddddddddddddddddddd

/5%5 A!elul
Apelul repre)int cererea de aciune a emitentului- cu titlul de apelant- n care acesta i e*prim nemulumirea +a de 2otrrea luat de ctre 3udectori n prima instan. Cererea de apel cuprinde: 4 numele- domiciliul sau reedina prilorE 4 relatarea 2otrrii ce se atacE 4 motivele de fapt (i de drept pe care se ntemeia) apelulE 4 dove)ile invocate n seciunea apeluluiE

2"&

semntura apelantului. 6odel orientativ de apel:

,omnule pre(edinteSubsemnatul- directorul S.A. =dddddddd?- cu sediul %n dddddddddd -eclar Apel 2mpotri#a sentinei ci#ile nr. dddddddd din ddddddddd a eudec toriei dddddddddd- pronunat %n dddddddd - prin care mi9a *ost respins aciunea %n re#endicare %mpotri#a intimatului S.A. =dddddddd?- cu sediul %n dddddddddddd. ,e asemenea- urmea' ca intimatul s *ie obli)at s 9mi pl teasc c1eltuielile de $udecat pe care le #oi *ace cu acest proces. 6otivele apelului: 1. Mn fapt- 7se anun situaia de *apt din dosar- respecti#C numele reclamantului care a introdus aciunea- obiectul aciunii- probele care s9au administrat (i soluia pronunat 8B 2. 4oti#ele de *apt (i de drept pe care se %ntemeia' apelul sunt ... 7urmea' pre'entarea lor8B 3. ,o#e'ile pe care le in#oc %n susinerea apelului le constituie ... 7#or *i indicateC %nscrisuri- martori- experti'e- cercet ri locale etc.8. Aceasta *iind at3t starea de *apt (i de drept din dosar- c3t (i do#e'ile pe care %nele) s le in#oc. : ro)C a8 s %ncu#iinai re*acerea sau completarea probelor administrate de prim instan - precum (i administrarea altor probedac le #ei considera necesare %n soluionarea cau'eiB b8 s sc1imbai %n tot 7sau %n parte8 1ot r3rea atacat B a8 s de*inii 1ot r3rea atacat pentru c C 4 procesul a *ost re'ol#at * r a se intra %n cercetarea *ondului problemeiB 4 $udecarea s9a * cut %n lipsa mea- c ci nu am *ost le)al citat. Mn drept- %mi %ntemeie' apelul pe dispo'iiile art. ddddd .

2"1

,epun apelul %n dublu exemplar- pentru ca s *ie comunicat intimatului odat cu citaia. Anexe' c1itana de plat a taxei de timbru %n #aloare de dddd lei (i timbrul $udiciar %n #aloare de dddd lei. ,ata depunerii ddddddddd Semn tura ddddddddd

,omnului &re(edinte al eudec toriei ... dddddddddddddddddddddddddddddddddd

/5%: Recursul
Recursul constituie o cerere ntocmit de reclamant- obiectul creia l constituie atacarea 2otrrii 3udectoreti n vederea anulrii sau modi+icrii n ca)ul cnd se constat c ea este nentemeiat sau nele5itim. Scrisoarea de recurs se scrie atunci cnd cererea de apel n 3udecat este respins. Ea poate +i +ormulat att de reclamant- ct i de prt- n situaia cnd unul dintre ei este nemulumit de 2otrrea pronunat. Mesa3ul acestui tip de te*t- avnd structura asemntoare cu a cererilor de aciune n 3udecat- este construit pe a*e temporale di+erite@ introducerea! i ncheierea! ? la indicativul prezent- iar corpul scrisorii ? la perfectul compus- +apt ndreptit- deoarece ceea ce se relatea) n corpul scrisorii s4a petrecut ntr4un trecut apropiatevenimentele +iind doar actuali)ate n te*t. Structura cererii de recurs con&ine elementele @ :# 7ntroducerea: 4 numele- prenumele i domiciliul prilorE 4 re+erina emitentului la dosarul anterior al acionrii n 3udecatE 4 obiectul adresrii@ Cerere de recurs!# <# Corpul recursului:

2"2

4 4 4 ?# ># C# B#

obiectul recursului i detalierea +iecrui motiv 0pre)entate ntr4un capitol aparte- decupat de restul te*tului1E re+ormularea scopului recursuluiE dovada motivelor. 6enionarea anexelorB -ata depuneriiN *emnturaN Adresa destinatarului#

6odel orientativ de cerere de recurs


-omnule preedinte, .e*eritor la dosarul nr. dddddddd din 200d pri#ind liti)iul cu Societatea dddddd S.6. dddddddd- adresa ddddddd- reclamant %n liti)iu cu ddddddddd- pentru suma de dddd lei cu titlul de daunerepre'ent3nd di*erena de sum neac1itat - pri#ind sentina ci#il nr. ddd din data de dddd- *ormulea' - prin repre'entanii s i le)alipre'enta Cerere de recurs, Solicit3nd des*iinarea 1ot r3rii atacate (i admiterea aciunii a(a cum a *ost *ormulat pentru urm toarele 6otive: Mn fapt- prin pronunarea sentinei de respin)ere a aciuniiinstana de $udecat nu a a#ut %n #edere totalitatea actelor normati#e care re)lementea' m ririle de preuri. 4enione' ast*el ,ecretul nr. ddd- 5e)ea nr. ddddd (i ,ecretul nr. dddddd- %n ba'a c rora am acionat. &entru moti#ele expuse (i *a de coninutul actelor anexateru) m a ni se admite pre'enta cerere de recurs (i- %n consecin - a

2"#

admite cererea a(a cum a *ost *ormulat - obli)3nd p3r3tul la plata sumei de P lei (i de Q lei tax de timbru. 2n drept- %mi %ntemeie' recursul pe dispo'iiile art. ddd . ,epun recursul %n dublu exemplar- pentru a se comunica intimatului odat cu citaia. Anexe' c1itana de plata sumei de P lei- repre'ent3nd taxa de timbru $udiciar %n #aloare de Q lei. ,ata depuneriidddddddd Semn tura ddddddddd

,omnului &re(edinte al 6urii de Apeldddddddddddddddddddddddddddddddddd

/5%; Cita&ia
=itaia este invitaia o+icial prin care or5anele 3udectoreti citea) 0c2eam1 n instan persoane +i)ice sau 3uridice la o anumit dat. ,ersoanele citate de or5anele 3udectoreti pot avea calitatea de prt sau de martor. =itaia +ace parte din corespondena cu +orm tipi)at i cuprinde urmtoarele elemente@ 4 autoritatea emitent 0instana- 5radul- localitatea- secia1E 4 titlul corespondenei@ Citaie!B 4 datele de identi+icare a destinataruluiE 4 locul unde urmea) a se ndeplini proceduraE 4 obiectul citaiei 0nr. dosarului- cau)- pri1E 4 data la care a +ost trimis citaiaE 4 semnturaE 4 tampila.

+losar tematic

2"

Ad4udeca$a% ? A atribui 0prin 2otrre 3udectoreasc1 un bun scos la licitaie persoanei care o+er preul cel mai mare. 9in lat. ad4udicare# ad4udectar, +, +tari, +e ? ,ersoan creia i se ad3udec un bun la o licitaie public. 9in +r. ad4udicataire% ad4udecaie,+ii ? Act prin care se ad3udec un obiect- o antrepri) la o licitaie public. ? din +r. ad4udecaion- lat. ad4udecatio% ad4udector, +oare, +ori ? ,ersoan care +ace ad3udecarea la o licitaie public. 9in +r% ad4udecateur% antrepriz, +ze ? 7ntreprindere care e*ecut lucrri industrialecomerciale- de construcie etcE lucrarea propriu4)is. J E*pr. A da %n antrepri' J a da o lucrare spre e*ecutare unei ntreprinderi sau unui antreprenor. A lua %n antrepri' J a lua conducerea unei lucrri. 9in +r. entreprise% eviciune, +ni# ? ,ierdere a posesiunii unui bun 0imobil1 ca urmare a e*ercitrii de ctre o alt persoan a dreptului su asupra acestui bun. 9in +r. "viction, lat. evictio, +onis# impieta$a% ? A interveni n treburile altuia- nelundu4i n considerare drepturileE a4i le)a drepturile. 9in +r. empiet"r. imputa$a% ? /% A 0i se1 reproa- a 0i se1 atribui cuiva +apteatitudini- 5esturi nepotrivite- condamnabile. 2% A +ace pe cineva rspun)tor de o pa5ub adus unei instituii- ntreprinderi 0unde lucrea)1- obli5ndu4l la desp5ubiri. 9in +r. imputer- lat. imputere. intimat, +, +i, +te ? ,arte ntr4un proces care se a+l n situaia unui prt n ca) de recurs sau n alt cale de atac. 9in +r. intimerlat. intimare% dol, +uri ? Aciune +cut cu rea4credin- cu viclenie- pentru a determina pe cineva s nc2eie un contract ne+avorabil sau s admit o clau) de+avorabil ntr4un contract. 9in +r. dol- lat% dolus. n drept.de.n fapt 0loc. adv.1 ? con+orm le5iiE n mod le5itim+iresc. leza$a% ? /% A aduce 0cuiva1 un pre3udiciu- a p5ubi 0pe cineva1E 2% 0Fi).8 A o+ensa. 9in +r. l"ser# revendica$a% ? A reclama- a cere un bun care se cuvine unei persoane- asupra cruia aceasta are drepturi. 9in +r. revendiFuer.

2"%

E9erci&ii 1i situa&ii de ca8


1. Redactai cte o cerere de c2emare n 3udecat n ba)a obiectivelor@ a8 eliberarea unui act din dosarB b8 acoperirea pre$udiciilor materiale (i morale aduse reclamantuluiB c8 ac1itarea unei sume de P lei- repre'ent3nd contra#aloarea bunurilori mobile distruseB d1 constatarea nulit ii absolute a unui contract. 2. 7ntocmii o cerere de c2emare n 3udecat n ba)a situaiei@ .6onsim m3ntul reclamantului pe care l9a exprimat la %nc1eierea contractului nu este #alabil- datorit incapacit ii acestuia de exerciiu sau surprinderii prin dol.? #. Redactai o cerere de c2emare n 3udecat- avnd ca reper conte*tul@ .,e la data per*ect rii #3n' rii- p3r3tul7a8 s9a mutat %n imobilul 7casa8 pe care i l9am #3ndut (i se *olose(te de toate bunurile. 6u toate acestea- re*u' s 9(i %ndeplineasc obli)aia de %ntreinere pe care (i9a asumat9oeu *iind %ntreinut de alte persoane- care nu au nici o obli)aie *a de mine.? . <nvocnd situaia de mai 3os- redactai o cere de c2emare n 3udecat@ =Terenul re#endicat de reclamant este posedat de p3r3t7 8- * r nici un drept- p3r3tul re*u'3nd s 9l cede'e reclamantului %n deplin proprietate (i posesie. Acest re*u' l9a determinat pe reclamant s 9l c1eme pe p3r3t %n $udecat (i s 9l obli)e s 9i lase terenul %n deplin proprietate- cu toate construciile (i plantaiile pe care p3r3tul7a8 le9a e*ectuat.? %. =ompletai cererea de c2emare n 3udecat- de mai 3os cu elementele care lipsesc@

2"!

= 1. S *iu restabilit la lucru %n *uncia de economist la dddddddd 7unitate8 2. &3r3tul s *ie obli)at s 9mi pl teasc salariul pentru lipsa *orat de la munc - reie(ind din c3(ti)ul mediu lunar- pentru absena *orat 7din 'iua concedierii p3n la restabilirea la munc 8. 3. Got r3rea instanei s *ie imediat adus la %ndeplinire. 4oti#ele cererii sunt urm toareleC Mn fapt, ........................................................................................... ........................................................................................................ ........................................................................................................ Mn drept, ........................................................................................ ........................................................................................................ ........................................................................................................ 2n spri$inul aciunii- ....................................................................... ........................................................................................................ ......................................................................................................?

CAPI,O- - AI( CORESPONDENA PRI(IND DI(ERSE ASPEC,E A-E AC,I(I,II IN,ERNE


Activitatea de 5estionare a societii comerciale- precum i a instituiilor bu5etare- 5enerea) )eci de scrisori i acte cu caracter intern. 8e vom e*amina pe cele mai des ntlnite n des+urarea activitii de administrare- consemnate n procese4verbale- rapoartere+erate- cereri o+iciale. :iecare dintre aceste documente se poate re+eri la diverse domenii- cum ar +i@ 5estionarea bunurilor- unele activiti de veri+icri- modi+icarea unor stri de lucruri- lucrrile de ntreinere i renovare- recepionarea produselor- constatrile cu privire la modul de 5estionare a mr+urilor n ma5a)ine etc.

/:%/% Ra!ortul
2"'

6 e*punere +cut n scris- n care cineva pre)int cuiva in+ormaii despre o activitate sau despre un aspect al ei- adunatee*aminate i aran3ate ntr4un anumit te*t- constituie un raport. E*ist mai multe tipuri de rapoarte- n +uncie de situaia pre)entat i de persoanele care le redactea) sau le solicit. 9e cele mai multe ori- prin raport sunt pre)entate in+ormaii cu privire la anumite stri de lucruri din unitate sau cu privire la modul n care au +ost ndeplinite sarcinile decur5nd din actele de dispo)iie. Redactarea unui raport necesit anumite competene. ,rincipala calitate a acestui document este aceea de a pre)enta +aptele corect i complet- ntr4o +orm inteli5ibil. :>#:#:# *tructura raportului Structura unui raport obinuit cuprinde trei pri@ introducereatratarea i %nc1eierea. <ntroducerea este partea care 5enerali)ea) e*po)eul de +apte i aprecieri ale tratrii. Aceast seciune cuprinde@ ? relatarea concis a scopului e*pus n raportE ? de+inirea temei i a subiectului e*puneriiE ? pre)entarea structurii n care este redactat raportul 0capitolele- para5ra+ele- titlurile- problemele i sarcinile abordate n raport1E ? re)umarea concis a conclu)iilor- noutilor i recomandrilor +ormulate n raport. :>#:#<# Jratarea coninutului ,rima etap n redactarea unui raport const n elaborarea unei sc2ie de plan de lucru- care va servi drept punct de reper. Se pornete de la ale5erea titlurilor potrivite- att al raportului nsui- ct i ale para5ra+elor- care a3ut cititorul s cuprind materialul dintr4o privire i s4l nelea5 mai uor. Bitlurile trebuie s corespund coninutului i s nu +ie evideniate unul dup altul- +apt care irit cititorul. Ele trebuie s +ie scurte- de+initorii i su5estive. Maniera n care este structurat coninutul ? modul de numerotare a capitolelor i a para5ra+elor ? este o problem att de corelare lo5ic a te*tului- ct i de pre)entare estetic.

2""

9ac modalitatea n care este structurat te*tul este clar prin +orma de evideniere a titlurilor i a ideilor principale- numerotarea nu este necesar. 9ac numerotarea este iminent- atunci cel mai comod sistem de numerotare este cel decimal 01.1.1.- 1.1.2. etc.1 8a nceput- se e*pun ideile principale- acordndu4se atenie a3ustrilor i stili)rilor- care se las pentru etapa +inal 4 cea a evalurii i a criticii. 9emonstraiile i probele e*puse n +ra5mente i pri- indi+erent de ordinea lor n cuprins- se sistemati)ea) n +inal. Dumai dup obinerea +ormei brute a raportului- se trece la sistemati)ri- modi+icri- stili)ri i corectri. 7n +inal- este posibil s se a3un5 la un alt cuprins dect cel ntocmit iniial. 9e aceea- de re5ul- introducerea se redactea) la s+rit- dup dresarea raportului propriu4)is ? pentru a corespunde n e*2austivitate coninutului.

/:%2% Ra!ortul de a$aceri


Spre deosebire de rapoartele obinuite- rapoartele de a+aceri 0de audit- de cercetare de pia- de constatare comercial etc.1 sunt mai comple*e- avnd o structur mai so+isticat- insernd urmtoarele para5ra+e@ I% Pream0ulul 1. ,a5ina de titluE 2. ,re+aaE #. =uprinsulE . 8ista sc2emelor- tabelelor- +i5urilor. II% Re8umatul

II% Conclu8iile 1i recomand*rile


I(% ,ratarea !ro!riu"8is* 1. <ntroducereE 2. ,robleme- +apte- demonstraii- probe- a+irmaiiE #. =onclu)ii detaliateE . ,ropuneri- recomandri.

2"$

(% Su!limente 1. Ane*eE 2. Re+erine biblio5ra+iceE #. <nde*. &reambulul cuprinde in+ormaiile de ba) pentru perceperea i acceptarea coninutului ca atare. &a)ina de titlu cuprinde titlul raportului- numele unitiiFsecieiF serviciului care l4a solicitat- numrul deci)iei administrative- al contractului sau comen)ii- numele raportorilor- data i locul elaborrii raportului. &re*aa include lista capitolelor i a para5ra+elor care sinteti)ea) ntre5ul coninut i lo5ica structurii raportului. .e'umatul cuprinde ideile 5enerale ale raportului. Iiblio)ra*ia cuprinde lista lucrrilor i autorilor la care s4a +cut apel n redactarea raportului. Ane9ele sunt un adaos sau un supliment la raport- care includ in+ormaii i documente invocate n spri3inul a+irmaiilor aduse n raport. Inde9ul cuprinde e*plicarea unor cuvinte- a unor nume sau ci+re care +acilitea) asimilarea in+ormaiilor. (nul dintre tipurile de rapoarte mai des ntocmite de ctre unitile comerciale este cel de constatare a modului de p strare (i aran$are a produselor de consum sau a modului de recepie a produselor. Structura acestui raport trebuie s conin urmtoarele elemente@ 1. BitlulE 2. Dumele persoanelor care au e+ectuat controlulE #. Meniuni cu privire la actele 0ordin- declaraie- deci)ie etc.1 ce permit e+ectuarea controluluiE . =onstatrile 0concrete- precise1 re+eritoare la problemele pre)entate 0n alineate separate i numerotate1E %. ,ropunerile- urmrind aceeai ordine ca i constatrileE !. :ormula de nc2eiere .drept care a *ost %nc1eiat pre'entul raport- ast 'iH?B '. Semnturile- precedate de +uncia persoanelor care au e+ectuat controlul.

2$&

6odel orientativ: Ra!ort ,R<;<D9 ;ER<:<=PR<8E E:E=B(ABE 8A .


7n ba)a ordinului F deci)iei privind- - subsemnaii- n calitate de - am constatat urmtoarele@ ? Mr+urile sunt 0sau nu sunt1 depo)itate corespun)tor- pentru a se evita de5radrile F alterareaE ? E*punerea n ra+turi se +ace F nu se +ace potrivit re5ulilor comerului modernE ? ;esela din butiZue4urile //- H/ nu este splat i de)in+ectat corespun)torE ? ,a2arele din plastic de unic +olosin sunt re+olositeE ? Bemperatura din +ri5iderele n care se pstrea) ma3oritatea produselor este mai 3oas dect cea prev)ut de normE ? 8ipsesc aparatele de condiionare a aerului n butiZue4uri. Aceasta ar putea constitui una din cau)ele reducerii numrului de clieniE ? 7n butiZue4urile lipsesc c2iuvetele pentru splatul pe miniE ? 7n ba)a celor constatate- propunem@ 1. 2. #. ,re)entul a +ost ntocmit la 0data1... de ctre subsemnaii@ 1. 2. #. ,re)entul raport a +ost ntocmit de ctre subsemnaii XXXXXXXla XXXXXXXXXX .

2$1

0semnturi1

6odel de raport privind controlul financiar intern

Ra!ort
,R<;<D9 9ES:PL(RAREA A=B<;<BPQ<< 9E RE=E,Q<E =A8<BAB<;P A MABER<A8E86R <DBRABE 7D 9E,6T<B(8 7DBRE,R<D9ER<< ../
7n perioada - ca urmare a 9eci)iei nr. din a Societii =omerciale...- a +ost e+ectuat de ctre subsemnaii o veri+icare a +elului cum s4a des+urat activitatea de recepie calitativ a materialelor intrate n depo)itele ntreprinderii- n perioada A fost verificat activitatea urmtoarelor depozite: 1. 9epo)itul de covoare al +abricii .6loareO` 2. 9epo)itul de preuri al +abricii F6loare/%

2$2

7n tabelul de mai 3os sunt inserate numrul de loturi de materiale intrate n cele 2 0dou1 depo)ite ale ntreprinderii- numrul de covoare admise i respinse la recepie.
,epo'itul 1 2 9epo)itul de covoare H6loare/ 9epo)itul de preuri H6loareO Ioturi intrate ,r# total de covoare $n loturi% intrate 0%*$&&1 %&& 0%*!%&1 #2%& ,r# de loturi i covoare recepionate Admise .espinse lot cov lot cov Covoare nerecep+ ionate

$&& !%&

"$% !&&

&&& #&&&

2% 2&

1&& 2%&

Cauzele nerecepionrii produselor: 1. 5 loturi de covoare 02% de covoare1 au +ost respinse- +iindc au de+iciene care depesc prevederile contractului nr. 21 0clau)ele din art. 12 i 1#1E 2. 4 loturi de preuri .6loare/ au +ost respinse- pentru c au de+iciene care depesc prevederile contractului nr - din 0art. 12 i 1#1E Concluzii i propuneri: S4a constatat c activitatea de recepie calitativ a covoarelor n depo)itele ntreprinderii s4a des+urat corespun)tor. Botodat- s4au atestat unele lipsuri. ,entru remedierea situaiei constatate- propunem@ 1. =omisia de recepie s veri+ice i s ntocmeasc actele pentru loturile nerecepionate@ 5 loturi de covoare .6loare/ i 4 loturi de preuri a6loare/. Bermenul de ntocmire a actelor este de 2. Serviciul s urmreasc trimiterea imediat de ctre +urni)ori a certi+icatelor de calitate. Bermen #. Serviciul s averti)e)e +urni)orii cu privire la nlocuirea i e*pedierea promt a celor 5 loturi de covoare .6loare/ i 4 loturi de preuri .6loare/ respinse la recepie.

2$#

. Serviciul s anune prin not scris serviciul - dac au +ost +cute remedierile propuse. Bermen 'rezentul raport a fost ntocmit la / de ctre subsemnaii: 1. 0semnturi1 2. #.

/:%5% Procesul"ver0al
(nul dintre documentele interne- cu utili)are n aproape toate domeniile de activitate a a5enilor economici- este procesul9#erbalactul care consemnea) +apte sau situaii concrete din activitatea economic i social. 7n +uncie de problemele consemnate- procesele4verbale se clasi+ic n trei cate5orii@ ? procese9#erbale cu coninut economic- care consemnea) operaii re+eritoare la recepia unor mi3loace de producie 0+i*e sau mobile1- cu privire la trans+ormarea unor mi3loacela constatarea unor di+erene +a de datele inserate n evideneE procese4verbale de predare4primire a unor 5estiunia unor bunuri etc.E ? procese9#erbale cu coninut te1nic- care consemnea) date cu privire la starea unor mi3loace n urma accidentelor sau date privind des+urarea te2nolo5iei de producie- sau cu privire la +uncionarea unor mi3loace te2niceE ? procese9#erbale cu coninut social- care consemnea) date cu privire la des+urarea unor edine- ntruniri. Ma3oritatea proceselor4verbale cu coninut economic sunt tipi)ate- pre)entndu4se ntr4o multitudine de variante- n +uncie de obiectul la care se re+er. :>#?#:# 'rocesul+verbal de constatare are o utili)are e*trem de variat- +iind ntocmit de or5ane mputernicite 0+inanciare- bancarepoliie etc.1 cu scopul de a e+ectua controale sau veri+icri de recepie- de a desemna comisii de inventariere etc.

2$

<ndi+erent de domeniul de activitate sau de coninutul lorprocesele9#erbale de constatare trebuie s respecte urmtoarea structur@ ? denumirea@ !roces"ver0al de E ? numrul de ordine i dataE ? numele i +uncia celui care +ace constatarea sau ale +iecrui membru al comisiei 0dac este ca)ul1E ? documentul care motivea) constatarea 0le5itimaiedele5aie etc.1 i actul nominativ n ba)a cruia se +ace constatarea 0ba)a le5al1E ? consemnarea detaliat- pe ct e posibil- a celor constatate- a strii mi3loacelor recepionate- a di+erenelor- avarierilorlipsurilor- dere5lrilorE ? meniuni pentru nlturarea de+icienelor constatate 0dac este ca)ul1E ? propuneri privind sancionarea vinovailor 0dac este ca)ul1E ? semnturile persoanelor care l4au ntocmit 0i ale celor veri+icate- dac este ca)ul1. &rocesul9#erbal de constatare se ntocmete- de re5ul- n dou e*emplare- din care unul se pred celui veri+icat- or5anului de conducere al acestuia sau contabilitii 0dup ca)1- iar cellalt rmne la emitent. 7n cadrul unitilor economice- n a+ar de procesele4verbale ntocmite de or5anele cu drept de control- se pot ntocmi i alte procese4verbale- cum ar +i@ ? proces9#erbal de recepie a mi3loacelor +i*e 0elaborat n mai multe variante1E ? proces9#erbal de recepie 0sau de constatare a di+erenelor la recepie1 a materialelorE ? proces9#erbal de stocare- de scoatere din u) a mi3loacelor +i*e 0sau- n alt variant- a obiectelor de inventar1. :>#?#<# 'rocesul+verbal de predare+primire a unei gestiuni repre)int o alt variant a acestui document- nc2eiat de persoana care pred cuiva un obiect sau un act i de recepionar. El cuprinde urmtoarele elemente@ ? denumirea unitii n care se e*aminea) problema economicE

2$%

titlul documentului@ .&roces9#erbal de predare9primireH/ data la care se nc2eie actulE invocarea actelor le5ale n a cror ba) are loc operaiaE perioada pentru care se +ace predarea 5estiuniiE numele i +uncia persoanelor care +ac operaiaE menionarea bunurilor care +ac obiectul operaiei de predare4 primireE ? dac inventarul este voluminos- se +ace o list aparte- care se ane*ea) la procesul4verbal cu meniunea@ . Se anexea' la pre'entulH/. 7n mod deosebit- ne vom re+eri la procesele4verbale ce consemnea) datele privind lic2idarea loturilor de produse alimentare- de le5ume i +ructe. Acestea se completea) n dou e*emplare- din care primul se pred serviciului +inane sau contabilitate- iar cel de4al doilea rmne la depo)itFsecia de producie. (n atare proces9#erbal cuprinde urmtoarele elemente@ 4 menionarea unitilor economice pe care le vi)ea) procesul4 verbalE 4 menionarea serviciilor care controlea) aciuneaE 4 denumirea actului de re+erire la aciunea n cau) 0. PROCES" (ERBA- de licSidare a /1E 4 meniuni cu privire la numele i +unciile membrilor comisiei de consemnare i semnturile lor 0pot +i inserate ntr4un tabel1E 4 meniuni cu privire la temeiul deci)iei de reali)are a aciunii 0.... %n ba'a deci'ieiH dinH?8B 4 sesi)rile +cute 0volumulFcantitatea de produse intrateE numrul l)ilor- cantitatea brut- cantitatea net- cantitatea alterat 4 n procente- di+erenele etc.1. ,entru ca procesul4 verbal s +ie mai e*plicit- sesi)rile pot +i inserate ntr4un tabel aparteE 4 conclu)iile comisiei.
? ? ? ? ? ?

6odel orientativ de 'REC2*+12R@AI


Societatea Comercial* FMO-DO(A/

2$!

Controlul financiar preventiv//#

*erviciul comercial ..

PROCES"(ERBADE -ICbIDARE DE -O,

*ubsemnaii: 1. 0Dumele i prenumele- +uncia- semntura1 2. ..

#. ..
=onstituii n comisie la - n ba)a 9eci)iei din- avnd n vedere sesi)area +cut de la data de- avi)at de serviciul comercial- am procedat la stabilirea situaiei +inale re)ultate n urma lic2idrii stocului de- re+arisirii lotului de i am constatat urmtoarele@ 8otul lic2idat a intrat n secie la data de - cu actul de recepie nr. - sosit de la- lic2idat la data - iar re+arisirea a nceput la data de.
Dr. crt. 1. 2. #.
,r# de lzi 3reutatea Cantitate Cantitatea ambala4elor a brut n net lad total Iegume alterate 5g T

2xplicaia

=antitatea recepionat + =antitatea livrat 0re)ultat din re+arisire1 + 9i+erena +

+ + + + + + + + +

+ + + +

*+a constatat: 1. S4a recuperat i s4a valori+icat cantitatea de U5E 2. =antitatea de U5 +ructe F le5ume alterate- +r posibilitate de cumprare- respectivV din cantitatea net- s4a denaturat n pre)ena comisiei i s4a transportat la cu mi3locul de transport la data de -

2$'

#. =antitatea recuperat- respectiv U5- s4a valori+icat la preul leiFU5- con+orm aprobrii nr- i s4a ncasat suma total de lei. Concluziile comisiei: ///////# :>#?#?# 'REC2*OI+12R@AI al edinei Acest act se ntocmete de secretariatul or5anelor care or5ani)ea) edina sau de alte persoane desemnate n acest scop. Elementele de structur ale acestui 5en de proces4verbal sunt@ ? titlul documentului ? PROCES"(ERBA- al 1edin&ei ... 0denumirea edinei1E ? data la care are loc edinaE ? meniuni cu privire la cadrul- mpre3urrile n care se ntocmete documentulE ? meniuni cu privire la numele i +uncia repre)entanilor or5anelor superioare- a dele5ailor sau a invitailor- numele sau numrul persoanelor care particip la edin 0dup mpre3urri1E ? meniuni cu privire la pre)idiul ales 0dac este ca)ul1@ . Au *ost ale(i %n pre'idiuH/E ? ordinea de )i 0prin numerotarea problemelor e*aminate1E ? meniuni cu privire la numele persoanei care desc2ide edinaE ? meniuni cu privire la pre)entarea rapoartelor sau re+eratelor. 9ac raportul sau re+eratul este amplu- de un volum mare- acesta se ane*ea) la procesul4verbal. 7n acest ca)- se +ac meniuni de +elul@ .A luat cu#3ntul asupra problemei / ./ dlAdna / 0.e*eratul se anexea' la pre'entul1. <nserarea celor relatate poate +i +cut la persoana nti sau a <<<4 a sau < 0n primul ca)- n modul e*act n care au +ost e*puse de ctre raportor1. Alocuiunile sau ntrebrile re+eritoare la cuvntri sunt- la +elinserate prin consemnarea nominal a participanilor. Meniunile cu privire la 2otrrile 0deci)iile luate1 se +ac dup +iecare c2estiune pus n discuie.

2$"

,rocesul4verbal este semnat de cei care l4au nc2eiat 0secretariatul sau persoanele desemnate1- iar n unele ca)uri- i de membrii pre)idiului.

/:%:% Protocolul
Acest act poate +i clasi+icat n aceeai 5rup de documente cu procesul4verbal. 9ocumentul consemnea) discuiile sau nele5erile intervenite ntre subunitile aceleiai uniti sau ntre persoane +i)ice i 3uridice antrenate n re)olvarea diverselor probleme ale a5enilor economici. Ast+el de nele5eri pot s intervin cu privire la +olosirea n comun i n anumite condiii a unor bunuri 0spaii comerciale sau alte mi3loace1 de ctre dou sau mai multe uniti de des+acere. ,rotocolul poate +i ntocmit- de e*emplu- i pentru nenele5erea intervenit ntre unitile de des+acere a mr+urilor i societile de asi5urare- n vederea asi5urrii bunurilor de valori ridicate- vndute populaiei de ctre societile comerciale sau pentru asi5urri de persoane sau asi5urri de alt natur. 7n aceste documente se consemnea) condiiile n care se +ace asi5urarea i vrsarea sumelor re)ultate din prime de asi5urareprecum i comisionul ce revine celui care nc2eie documentelencasea) sumele i le depune n contul societii de asi5urare. ,re)entm mai 3os modelul unui protocol ntocmit cu oca)ia reor5ani)rii unei ntreprinderi de le5ume i +ructe- din care s4a desprins comple*ul de le5ume i +ructe .Boamna/.

6odel de protocol
S%R%-% -e#ume 1i $ructe FMO-DO(A/ Nr% hg 2CC%% Com!le9ul comercial de le#ume 1i $ructe F,OAMNAO

PRO,OCO2$$

7nc2eiat a)i- % octombrie 2&&'- ntre Dntre!rinderea comercial* de le#ume 1i $ructe FMO-DO(A /- n calitate de persoan 3uridic care pred mar+a- i Com!le9ul comercial de le#ume 1i $ructe F,OAMNAO) n calitate de recepioner. &ersoana care pred mar*a este repre)entat de +Seor#Se MlNDR - director- i (iorel MIOAR- contabil4e+. .ecepionerul este repre)entat de (ictor OANEA- director- i de Elena M R+ - contabil4e+. ,redarea s4a +cut ca urmare a inventarierilor +aptice e+ectuate unilateral- la # ma5a)ine- de comisiile de inventariere- numite de S%R%-% FMoldova/. 7n urma inventarierii +aptice- s4au predat mr+uri n valoare de /55C2:C lei i ambala3e n valoare de :C2B// lei. =ontravaloarea acestor mi3loace circulare a +ost +acturat i ncasat la preul de vn)are cu amnuntul minus rabatul comercial n sum de BC;CC lei. ,re)entul protocol a +ost nc2eiat n ! e*emplare din care@ ? 2 e*emplare pentru recepionerE ? 2 e*emplare pentru persoan care pred mar+aE ? 1 0un1 e*emplar pentru Ganca de <nvestiii H/ n vederea trans+errii creditelor i a obli5aiilor pentru societate. 0semnturi1

+losar tematic
Asambla$a%- asamble' ? A reuni- ntr4un sistem te2nicelementele componente. 9in +r. assembler. consemna$a%- consemne' ? /% A nre5istra- a trece anumite meniuni ntr4un nscris constatator. 2% A depune o sum de bani la o instituie speciali)at. 9in +r. consigner. definitoriu- 9ie- de*initorii ? =are de+inete- care caracteri)ea) ceva. 9in +r. definitoire% *orginte- sor)ini ? /% 8oc unde se produce- unde se poate 5si sau de unde se propa5 cevaE obria unui lucru. 2% 0:i5.18oc de unde

#&&

se eman o in+ormaie- o noutate. <)vor- sursE ori5ine. 9in it. sorginte%

Pro0leme su!use discu&iei


1. =e tipuri de rapoarte cunoateiA 2. 9e ce urmea) s inei cont la elaborarea titlurilor unui raportA #. 9e ce se recomand redactarea introducerii numai dup elaborarea coninutuluiA . ,rin ce se deosebete raportul de a+aceri de raportul obinuit 0o+icial1A %. =e elemente trebuie s conin structura unui raport de a+aceriA !. 9e+inii noiunea de proces9#erbal. =e cate5orii de procese4 verbale cunoatei i ce consemnea) eleA '. =e trebuie s conin un proces4verbal economicA ". ,rin ce se deosebete procesul9#erbal de constatare de cel de primire9predareA $. =e consemnea) .&rotocolul? i cnd se ntocmete acest actA 1&. =e elemente trebuie s conin un .,rotocol?E

E9erci&ii 1i studii de ca8


1. Redactai un raport de a+aceri de veri+icare a unui ma5a)in n care se vnd produse lactate. Relevai prile po)itive i ne5ative ale modului de pstrare i de vn)are a produselor. 2. Redactai un raport cu obiectul@ . .ecepia unor produse 7sparte8 perisabile 7din sticl (i ceramic 8? . ;eri+icai loturile admise i respinse. Scriei conclu)iile i propunerile.

#&1

#. 7ntocmii un proces4verbal cu coninut economic avnd urmtorul obiect@ .5ic1idarea loturilor de produse sparteC #esel din sticl (i ceramic /. . 7ntocmii un protocol privind predarea4primirea unor produse alimentare- evideniind urmtoarele@ ? persoana care pred (i recepionerul 7persoane A unit i economice8B ? num rul A #olumul produselor predateB ? #aloarea produselor predateB ? meniuni cu pri#ire la num rul exemplarelor %ntocmite (i modul de reparti'are a lorB ? semn turile.

CAPI,O- - A( CORESPONDENA PRI(A, DE A6ACERI /;%/% 6orma !otrivit* a unei scrisori !ersonale de
a$aceri
Multe din scrisorile pe care i le trimit oamenii de a+aceri din corpul e*ecutiv sau administrativ 0cci au i ei de scris ast+el de scrisori1 ar putea +i numite scrisori de prietenie sau de relaii personale- care au menirea de a in+luena sau de a ncnta ntr4un +el sau altul. 9in ele +ac parte corespondena cu serviciile publice 0potasi5urri sociale etc.1 sau cu cele private 0birouri de turism- servicii de abonament etc.1 Mediul de lucru 5enerea) el nsui sc2imbul de coresponden 0raportul +a de cole5i- invitaii- petreceri1- care se a+l pe o po)iie intermediar ntre relaiile pro+esionale i cele personale. =2iar i corespondena privind c2estiunile de a+aceri poate avea un caracter personal- +r a aborda problema banilor. 6 persoan din conducere poate +olosi scrisorile pentru a4i e*prima prietenia +a de cole5i i asociai printr4o manier personal. 6 scrisoare amabil

#&2

poate +i un mod de rennoire a unei relaii vec2i- care s4a perimat- intmpltor- poate avea drept re)ultat o a+acere neateptat de bun doar pentru c e*peditorul a penetrat- ntr4un mod a5reabil- n sistemul de 5ndire al destinatarului. 6r- sunt de a3uns cteva minute pentru a compune i e*pedia o scrisoare de prietenie- dar in+luena ei poate +i durabil i util. 9e +iecare dat- cnd ntr4o scrisoare strict de a+aceri se adau5 o propo)iie personal ? ca- de e*emplu- ntr4o cerere adresat unei persoane din conducere este atins i problem personal ? scrisoarea respectiv este considerat i personal- i de a+aceri. ;olumul acestui 5en de a+aceri este impuntor. 7n ceea ce privete +orma i coninutul- aceste scrisori private se aseamn cu cele din corespondena comercial i necesit att o te2nic pra5matic- ct i o mare claritate n e*primare. Scrierea lor ar trebui s constituie un re+le* condiionat pentru toi membrii conducerii. Ea presupune nu numai o structur- o +orm i o etic2et. ,entru a comunica un mesa3- cel ce redactea) trebuie s +oloseasc i sentimentele la +el de bine ca i stiloul sau clapele mainii de scris. =ompunerea i e*pedierea unei scrisori reuite- care s conin i o not personal- dar care s +ie i de a+aceri- este nu numai un lucru amiabil- dar i inteli5ent. =a i o scrisoare comercial- scrisoarea personal trebuie s arate pro+esionalism- cci ea l repre)int pe autorul su. ,entru nceput- se ale5e 2rtia de scris potrivit pentru oca)ia dat i desi5nul ei. Du trebuie s uitm@ ima5inea personal poate +i distrus n parte de ceva att de nensemnat- cum ar +i calitatea in+erioar a 2rtiei. 6r- respectarea urmtoarelor re5uli 5enerale ar +ace ca scrisoarea s dein e+icien n orice situaie@ ? 6 not de mulumire sau o scrisoare de +elicitare nu se trimite pe o +oaie de birou cu antet sau pe una pentru nsemnri de birou- ci pe 2rtie de calitate sau pe o +oaie special pentru ast+el de scrisori. ? Bitlul scrisorii trebuie s +ie +ormulat adecvat i bine evideniat de te*tul scrisorii. ? Be*tul trebuie s +ie n5ri3it- +ie c scrisoarea este scris de mn sau dactilo5ra+iat.

#&#

? 9in scrisorile de mulumire scrise de mn +ac parte notele

trimise cuiva pentru o amabilitate pe care destinatarul a avut4o +a de autorul ei- Hca de la om la om/. ,oate +i scris de mn i o scrisoare de +elicitare- un mesa3 de condoleane sau alte scrisori similare. 9ar- totui- cnd este trimis o scrisoare careprobabil- va +i pstrat sau va +i v)ut i de altcineva 0o invitaie1- e bune s +ie dactilo5ra+iat. ? Du se admit 5reeli de orto5ra+ie sau sublinieri. ? ,rea mult +amiliaritate- n unele din aceste scrisori- n +uncie de personalitatea destinatarului- poate +ace ca lucrurile s nceap prost. 6 atenie deosebit trebuie s se acorde- mai ales- +olosirii numelor proprii i +ormulelor de nceput ale scrisorilor personale. ,ropunem cteva +ormule de adresare iniiale@
Circumstan&e ,entru o persoan cunoscutmai mult sau mai puin apropiat@ ,entru o persoan mai puin cunoscut este +olosit o adresare cu un semn mai ri5id sau mai +ormal@ ,entru o persoan mai n vrst- cnd se adresea) un tnrc2iar dac deine o +uncie ierar2ic superioar primului@ ,entru ,reedintele rii@ ,entru un ambasador@ ,entru un ministru@ ,entru un procuror@ ,entru un deputat sau senator@ Stimate A stimat A domn- doamn HB ,ra) H-

4ult stimate domnuleH-

StimateH- 4ult stimateH,ra) domnuleH,omnule &re(edinte,omnule Ambasador"xcelena :oastr ,omnule 4inistru,omnule &rocuror,omnule ,eputat-

#&

,omnule Senator-

7n scrisorile adresate unor oameni din alte ri- +ormulele de adresare sunt mai puin o+iciale. 9e e*emplu- americanii sunt considerai- n +olosirea +ormelor de adresare- e*cesiv de neo+icialicum i caracteri)ea) i +ormulele@

Circumstan&eE
,entru o persoan care devine mai mult sau mai puin apropiat dup o ntlnire de a+aceri- la s+ritul creia i se poate spune pe nume@ ,entru o persoan din e*ecutivcare tocmai a +ost cunoscut- sunt +olosite ambele nume n adresare ? un semn c cel care se adresea) nu vrea s +ie ri5id sau e*cesiv de +ormal@ ,entru un director tnr- care se adresea) unui director mai n vrst- nu se +olosete H,ra) eoe/+iindc este prea a5resiv i e*trem de +amiliar@

Adresarea !otrivit*E

,ra) eoe-

,ra) eoe filliams

,ra) domnule filliams-

(nii oameni sunt recunoscui pentru modul +oarte stili)at al +ormulelor cu care i nc2eie scrisorile personale. ,entru oamenii de a+aceri este su+icient o e*presie cum ar +i@ ? 6u sinceritate-H

#&%

/;%2% Scrisori de recuno1tin&* 1i de mul&umire


Multe persoane consider c un cuvnt de mulumire spus la tele+on e*prim ndea3uns recunotina pentru o +avoare- un cadou- o invitaie. Li totui o not scris de mn sau dactilo5ra+iat este mult mai e+icient i mai apreciat dect un tele+on. Aceste mulumiri pot +i nre5istrate i pstrate- dar pot +i artate i altor persoane. Atunci cnd se scrie o not de mulumire- este bine s se tie urmtoarele@ ? 6 scrisoare de mulumire trebuie scris pe o 2rtie corespun)toare- i nu pe orice +el de 2rtie- care- mai alesnu se asortea) cu pliculE ? 9ac autorul are o cali5ra+ie +rumoas- e bine ca scrisoarea s +ie scris de mn- dac nu- este de pre+erat s +ie dactilo5ra+iatE ? 9ac mulumirile se adresea) i altor persoane dect destinatarului- se solicit acestuia s transmit mesa3ul i celorlaliE ? Dotele de mulumire e necesar s +ie +ormulate scurt i +r +ra)e banale. 9e e*emplu- +ormula .: mulumesc *oarte

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Al dumnea#oastr -H Al dumnea#oastr cu respect-H 6u stim -H 6u cea mai %nalt consideraie-H 6u cele mai bune sentimente-H 6u sentimente alese-H 6u multe salut ri-H 6u multe mulumiri-H 6u salut ri cordiale-H ;r rile cele mai c lduroase-H 6u ur ri de *ericire-H 6u mult prietenie- ... 6u mult re)ret-H

#&!

mult/ nu trebuie s apar n scrisoare mai mult de o sin5ur dat. 7ntr4o scrisoare de mulumire nu se cere o +avoare. Ea trebuie doar s +ie e*presia 5ratitudinii celui care o scrie. 9ac se va cere o donaie sau orice altceva ce ar impune destinatarului o aciune concret- se distru5e impactul 5estului de recunotin.

,otE 6rice +avoare cerut e de dorit s +ie e*primat ntr4o alt scrisoare i trimis alt dat.

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

,entru +acilitarea redactrii- se propun urmtoarele +ra)e4tip@ Am dori s # mulumim din inim pentru H : mulumim *oarte mult (i sper m c acest contract #a conduce la relaii de durat H @u a#em cu#inte s ne exprim m recuno(tinaH Sper ca %ntr9o 'i s m pot re#an(a pentru acest )est de prietenie. : r m3nem *oarte %ndatoraiH@u #oi *i niciodat capabil s # mulumesc %ndea$uns. Ai *ost *oarte dr )u c m9ai primit ast 'i- %n ciuda pro)ramului ,umnea#oastr at3t de %nc rcat. 4i9a * cut pl cere s H. : mulumesc. : mulumesc pentru orice ai putea *ace %n acest sens. 4ii de mulumiri pentruH Am *ost %n mod special %nc3ntai s *im in#itaiiH (i # mulumim mult pentru aceasta. : mulumesc c ne9ai o*erit posibilitatea s H A de a *iH Aprecie' mult )estul ,umnea#oastr (i # transmit toate cele bune de s rb tori. ,e9abia a(tept s # aduc nemi$locit mulumirile mele6u mulumiri anticipate6u multe (i calde s rut ri de m3n .

#&'

6odele de scrisori de mulumire

4ulumiri pentru or)ani'area sta)ierii


Stimate 9omnule9up ntoarcerea mea n Moldova- a dori s v mulumesc pentru primirea prietenoas. ,ractica de nou sptmni la +irma ./ mi4a permis s m +amiliari)e) cu te2nicile de mana5ement ale unei +irme notorii. =olaboratorii 9vs. au dat dovad de mult rbdare i mi4au stat alturi pentru re)olvarea di+eritelor probleme pe care mi le4ai ncredinat. 7n ane* v trimit raportul meu de practic i sper c el conine cele mai importante aspecte ale activitii mele. =u salutri cordiale-

4ulumiri pentru or)ani'area #acanei

Stimat 9oamn:iul nostru este de cteva )ile din nou acas. A+larea lui lan mi3locul +amiliei 9umneavoastr- a +ost pentru el +oarte plcutcci vorbete mereu cu cldur despre 9vs. i prietenii si. Am dori s v mulumim din inim pentru primirea prietenoas pe care i4ai +cut4o. =ele trei sptmni petrecute la 9umneavoastr i4au permis s4i mbunteasc cunotinele de limba en5le) itotodat- pe cele din istoria i cultura rii 9umneavoastr. Am +i +ericii- dac am putea s i primim la noi- n urmtoarea vacan- pe cei doi +ii ai 9umneavoastr. ; mulumim +oarte mult i sperm c acest contact va conduce la relaii prieteneti i de durat.

#&"

=u salutri cordiale-

Scrisoare de mulumire pentru un a$utor pri#ind reali'area unui proiect

Stimate 9omnuleGanc2etul nostru de primire nu ar +i avut niciodat loc- dac 9umneavoastr i an5a3aii 9umneavoastr nu s4ar +i strduit s ne a3ute. Krupul 9umneavoastr ne4a +urni)at +or i inteli5en- de care am avut atta nevoie. Du vom +i niciodat capabili s v mulumim ndea3uns. Am +ost ncntai s lucrm cu 9umneavoastr- pentru c- n mod miraculos- buntatea- simul umorului i ima5inaia tuturor n4au ncetat s se mani+este- n ciuda unor mici de+iciene. ; suntem +oarte recunosctori-

Scrisoare de mulumire adresat salariailor

StimaiAcum- cnd se apropie =rciunul i s+ritul de an- a dori s v mulumesc pentru splendidele e+orturi +cute n cursul anului. A +ost un an e*celent pentru ntreprinderea noastr i avei tot dreptul s plecai n vacan cu ncrederea c ai +cut o treab bun i c meritai s v bucurai din plin de srbtori. De dm +oarte bine seam c asemenea re)ultate n4ar +i +ost posibile +r cooperarea entu)iast i e+ortul +iecruia dintre dumneavoastr i vreau s4mi art preuirea ntr4o +orm palpabiladic- n +orma unor boni+icaii sporite. Suma pe care o vei primi este scris n 3osul acestei scrisori i sper c v v4a satis+ace. ; sunt recunosctor pentru tot. =ontinuai tot aaC

#&$

/;%5% Scrisori de $elicitare sau de marcare a unor


oca8ii s!eciale
Scrisorile de +elicitare- calde- amicale- pot +i de mare a3utor- mai ales- n relaiile mana5er ? subaltern- cole5 ? cole5. 6rice se poate +ace pentru ca noul an5a3at s se simt bine primit- s se inte5re)e ct mai repede n serviciu sau pentru un cole5- cunoscut- prieten ? s se simt remarcat ntr4o clip important din viaa lui. ,oate prea surprin)tor- dar ntr4o ast+el de scrisoare se poate spune aproape orice i nu e*ist absolut nici un motiv ca o scrisoare de acest +el ? de felicitare < s nu +ie ptruns de sinceritate- cldur i de toate aprecierile po)itive. :ormule +olosite n scrisori de +elicitare@ ? Sin)urul scop al acestei scrisori este ca s # ure' de 6r ciun- ,#s. (i *amiliei- toate cele bune. ? " o pl cere real pentru mine s 9i 7# 8 trimit sincere *elicit ri pentruH ? @e *ace pl cere s # aduc7em8 cele mai sincere *elicit ri cu oca'iaH ? Am a*lat de cur3nd despre H (i m )r besc s : trimit *elicit ri din inim (i cele mai bune ur ri pentruH ? Felicit ri din inim pentruH (i cele mai bune ur ri pentru A cu oca'iaH ? ,orim s (tii c3t de mult apreciem remarcabilele ,#s. re'ultate pe care le9ai obinut (i : aducem cele mai sincere *elicit ri cu aceast oca'ie. ? Acum- cu oca'ia s rb torilor de iarn - dorim s : trimitem cele mai bune ur ri pentru ,umnea#oastr (i *amilia ,umnea#oastr . ? S a#ei un @ou an *ericit (i prosper^ ? Suntem m3ndri s a#em printre noi oameni ca ,umnea#oastr (i inem mult la calit ile deosebite cu care #9ai a*irmat %n mi$locul colecti#ului nostru. ? [tim c3t de serios ai muncit- ca s atin)ei acest el- (i # *elicit cu toat sinceritatea pentru succesul ,umnea#oastr .

#1&

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

:reau s # *elicit pentru re'ultatele ,umnea#oastr (i s # spun c3t suntem de m3ndri s # a#em %n ec1ipa noastr H H p3n atunci- dai9mi #oie s *iu primul 7a8 care # *elicit pentru acest *rumos succes. @e m3ndrim- %n mod deosebit- cu lucr torii no(tri cei mai consacrai (i9mi *ace mare pl cere s # ure' bun #enit %n acest )rup de elit . A( #rea s # ure' mult succes %n noua *uncie (i s # *elicit pentru rapida ,umnea#oastr ascensiune. Fie ca ,#s. (i *amilia ,#s. s # bucurai de muli ani de #ia * r umbre (i re)rete. ,ai9mi #oie s *iu primul care # *elicit pentru obinerea acestui statut de elit . @oua ,#s. po'iie este- cu si)uran - o recunoa(tere a contribuiilor ,#s. din ultimii ani la bunul mers al acestei companii. @imeni altcine#a nu merit mai mult aceast promo#are. Suntem m3ndri de marea per*orman pro*esional pe care ai c p tat9oH Aceast 'i este un prile$ de m3ndrie pentru tine- dar (i pentru noi- cei din companieH Ai lucrat laH timp de H ani- timp %n care ai muncit cu d ruire (i talent. Oameni cu entu'iasmul (i de#otamentul t u au adus *irmei succesul real de care se bucur %n pre'ent. Felicit ri^ Suntem m3ndri s te a#em %n ec1ip (i %i dorim %nc Hde ani *ericii- s n to(i (i producti#i al turi de noi. : aducem cele mai sincere *elicit ri (i cele mai respectuoase sentimente cu oca'ia 'ilei ,umnea#oastr de na(tere. : ru) m s primii oma)iile celui mai pro*und respect %ntru preuirea pro*esionalismului (i de#otamentului *a de #ocaie.

#11

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Ani muli (i s n tate^ 6onsideraiile noastre *a de pro*esionalismul ,omniei :oastre nu pot *i estimate. 6u oca'ia $ubileului- # aducem oma)iile noastre (i ne exprim m consideraia *a de H S tr ii muli ani *iind )lia de t mad (i cuibul de %n#iere al neamului unde doine(te *luierul (i naiulH S *ii i'#orul de s n tate- de #ia (i de bucurii al celor ce intr %n casa ,#s. : dorim ca discipolii ,#s. s *ie demni de marii peda)o)iH 2n aceste 'ile de lumin su*leteasc - permitei9ne s # aducem oma)iile noastre %ntru %mplinirea *rumuseii cununii ,#s. S # %nsoeasc mereu tot ce e mai bun pe lumeC s n tatea%nelepciunea- dra)ostea (i #isele %mplinite. Fie9# al turi mereu copiii- prietenii- norocul (i amintirile *rumoase. 5a %mplinirea anilor- c3nd #irtutea # %ncununea' opera *irii autentice- # aducem oma)iile noastreH Ani muli (i s n tate- entu'iasm (i #i)oare emoional prieteni de#otai (i oameni dra)i^ &rin munca ,umnea#oastr asidu ai reu(it s creai o ima)ine de sa#ant cu o %nalt inut H 6a &rometeu- ai purtat tora de iluminist prin labirinturile #ieii- sem n3nd lumin (i dra)oste pe acest p m3nt. Ai demonstrat o perse#eren (i o tenacitate de in#idiat^ 6ele mai alese cu#inte # aducem cu oca'ia 'ileiA s rb toriiA $ubileuluiH Aceast 'i %mi o*er un deosebit prile$ de a # aduce cele mai sincere *elicit ri (i ur ri de s n tate- *ericire (i pace %n su*let. Ai do#edit a *i un bun or)ani'atorC con*erina a trecut minunat^ Oma)iile mele^

#12

? ? ? ?

Am o mare pl cere s *iu al turi de ,umnea#oastr - pentru a : aduce- cu oca'ia $ubileuluiH- cele mai sincere *elicit ri din parteaH 6u#intele nu sunt capabile s exprime tot respectul ce i9l purt mH &rimii c ldura ur rilor noastre de bine. ;r3ndu9# - pe aceast cale- cu mult consideraieentu'iasm (i #i)oare emoional - prieteni (i oameni dra)iani muli (i s n tate durabil - # 'icemC :i#as^ :aleas^ Floreas^

6odele de scrisori de felicitare

Felicitare cu oca'ia $ubileului unei instituii Stimate-

Am o mare plcere s v aduc- cu oca)ia 3ubileului- cele mai sincere +elicitri din partea =orpului 9iplomatic al Ambasadelor rilor prietene care se a+l n Moldova. Att pentru 9vs.- ct i pentru noi- aceti 1& ani s4au ncununat cu o srbtoare de mare importan- ea relevnd +aptul c instituia 9vs. s4a a+irmat prin activitatea sa ca una dintre cele mai importante din nvmntul superior economic din Republica Moldovadeinnd- ast+el- po)iiile de lider i coordonator ntre ele. 7mi dau bine seama c aceste re)ultate n4ar +i +ost posibile +r o cooperare entu)iast i +r e+ortul +iecruia dintre dumneavoastr- stimai pro+esori- i vreau s4mi art preuirea salutndu4v clduros i )icndu4v@ H=ele mai sincere +elicitri pentru succesul 9umneavoastrC/ Este notoriu +aptul c ai promovat- nc de la n+iinare- o lar5 desc2idere internaionalmbinnd strate5ia activitii 9umneavoastr- tradiia colii din Moldova- cu e*periena acumulat de instituii similare din alte ri- i ne bucurm nespus de mult c i relaiile noastre de colaborare sunt n deplin n+lorire. 9ai4ne voie s v asi5urm c nu vor lipsi oca)iile s v susinem i mai departe-

#1#

n limita posibilitilor- n di+eritele modaliti de des+urare a sc2imburilor i contactelor interuniversitare- care i vor 5si concreti)area n iniierea unor noi i comple*e compartimente ale activitii 9vs. Qinem n mod deosebit la instituia 9umneavoastr i v urm s v a+irmai n acelai mod n cadrul instituiilor europene notorii. 7nc o dat primii- mult stimai- +elicitrile noastre. =ontinuai tot aaC

Felicit ri cu oca'ia $ubileului unor persoane o*iciale Stimate 9omnule- Altea ;oastrC

7n aceste )ile de lumin su+leteasc- permitei4ne s v )icem tot ce 5ndim despre 9omnia ;oastr. Am neles c- pe parcursul vieii 9umneavoastr- 6artea i Omul au constituit sor5intea adevrului. ;4ai condus de principiul@ )is i +cut. Ai demonstrat n activitatea 9umneavoastr o perseveren i o tenacitate de invidiat. Ai vslit la 5alere- purtnd tora de savant- peda5o5- mana5ernavi5nd prin labirinturile acestei instituii i semnnd lumin i dra5oste de carte. ,rin munca 9umneavoastr asidu- ai reuit s creai o minunat ima5ine de peda5o5 cu o nalt inut de conductor. ;rem s mai adu5m c- alturi de lumina su+leteasc pe care o emanai i munca asidu pe care ai depnat4o pe parcursul a celor # de ani de activitate- v4ar sta bine strlucirea unui ordin de +elul 9eocamdat- 9omnule- primii cldura urrilor noastre de bine. ; aducem cele mai nalte oma5ii ntru preuirea inteli5enei i nelepciunii 9umneavoastr- a pro+esionalismului i devotamentului pentru vocaie. ; urm- pe aceast cale- cu mult consideraie- entu)iasm i vi5oare emoional- prieteni i oameni dra5i- ani muli i sntate durabil.

6norat 9oamn-

#1

8a mplinirea anilor- cnd virtutea ; ncununea) opera +irii autentice- permitei4mi s ; aduc oma5iile mele ntru mplinirea +rumuseii cununii 9vs. S ; nsoeasc mereu tot ce e mai bun pe lume@ sntateanelepciunea- dra5ostea i visele mplinite. S v +ie mereu alturi copiii- prietenii- norocul i amintirile +rumoase. Muli ani ; ure) cu dra5-

Felicit ri pentru o acti#itate bine reali'at Stimat F9ra5-

Be4ai dovedit a +i o bun or5ani)atoare@ con+erina a trecut minunatC Krupul tu poate +i mndru de aceast treab bine +cut i de marea per+orman pro+esional. Este evident c s4a muncit contiincios i corect. Sper s transmii +elicitrile mele personale tuturor celor care au luat parte la or5ani)are i i4au +olosit ntre5ul pro+esionalismpentru ca pre)entarea dele5aiilor s aib succes. 6ma5iile meleC

Felicitare cu oca'ia unei s rb tori Stimat 9oamn-

A sosit nc o dat acea perioad a anului n care lsm de o parte- pentru o vreme- 5ri3ile a+acerilor- pentru a srbtori =rciunulmpreun cu +amiliile noastre. Sin5urul scop al acestei scrisori este de a v ura 9umneavoastr i +amiliei o srbtoare ct mai +ericit. A +ost- din mai multe puncte de vedere- un an di+icil- dar- cu toate acestea- re)ultatele sunt e*celente- mulumit muncii serioase i entu)iasmului 9umneavoastr- al tuturor. Acum- cnd ncepe vacana de =rciun- doresc s v trimit cele mai calde urri pentru 9umneavoastr i +amilia 9umneavoastr. S avei un An Dou +ericit i prosper.

Stimate-

#1%

8uminoasele srbtori de iarn- =rciunul i Anul Dou- mi o+er un deosebit prile3 de a v aduce cele mai sincere +elicitri i urri de sntate- +ericire i pace n su+let. =rciun +ericit i la muli aniC

Felicitare cu oca'ia unui trium* Stimate-

=ele mai sincere +elicitriC ;reau s tii c suntem deosebit de mndri s avem printre noi oameni ca 9umneavoastr i inem n mod deosebit s ; a+irmai calitile i s preluai responsabilitile sporite n cadrul societii noastre. 9ai4mi voie s ; asi5ur c nu ; vor lipsi oca)iile. Ltim ct de serios ai muncit- ca s atin5ei acest el- i ; +elicit cu toat sinceritatea pentru succesul 9umneavoastr. =ontinuai tot aaC

/;%:% Invita&ii
,resti5iul e*peditorului este pus ntr4o lumin +avorabil sau ne+avorabil i dup modul de redactare i de pre)entare a invitaiilor. Aspectul de ansamblu al invitaiei este +oarte important. Mrimea- culoarea- aspectul 5ra+ic- coninutul ? toate trebuie s corespund ima5inii +irmei i s comunice natura mani+estrii@ ceea ce este potrivit productorului de len3erie nu poate s corespund unei bnci i viceversa. 9e aceea- este un lucru important ca persoana care redactea) invitaiile s cunoasc att modul corect de +ormulare a ei- ct i re5ulile de e*pediere. :irete- dac este 5)duit un eveniment de proporii- la care vor participa persoane din a+ara oraului- trebuie s li se comunice din timp data la care va avea loc activitatea@ aceasta le va da posibilitate s4i pro5rame)e aciunea companiei45a)d n a5enda lor- pentru a4i re)erva timpul necesar. :C#>#:# *tructura unei invitaii 6 invitaie corect +ormulat i e+icient trebuie s conin urmtoarele elemente@

#1!

1. Simbolul F Emblema +irmei F companiei- care poate +i plasat la nceputul sau la s+ritul invitaieiE 2. Dumele 5a)delorE #. :ra)a de invitaieE . Kenul de evenimentE %. Scopul evenimentuluiE !. 9ata la care va avea loc evenimentulE '. 6ra la care va ncepe evenimentulE ". <ndicarea loculuiE $. <nstruciuni speciale 0dac e ca)ul1E 1&. Bele+on de relaii- adresa. :?#>#<# Reguli elementare de redactare a invitaiilor 1. 9ac numele +irmei F companiei +ace parte din antetul de pe invitaie sau dac este inclus n adresa de pe invitaie- nu trebuie s +ie repetat n conte*t. 9e e*emplu- denumirea companiei plasat n antet nu se mai scrie dup numele 5a)dei. Se va scrie@ . Marcu PD RAR - preedinte/- i nu .Marcu PD RAR pre(edintele 6ompaniei/. ? Multe invitaii poart doar numele companiei45a)d- te*tul avnd- ast+el- o amprent rece i impersonal. (n eveniment poate +i 5)duit de o persoan din cadrul companiei- de aceea n invitaii vor +i speci+icate numele i titlul 5a)dei. ? =nd este ca)ul- poate +i speci+icat n calitate de 5a)d un 5rup@ H6onsiliul directorilor de laH are pl cerea s # in#ite.? ? =nd invit dou 5a)de- titlurile 5a)delor i numele companiilor pot +i plasate ori)ontal sau vertical- n +uncie de ran5ul acestora@ Marcu PD RAR ) preedinte- i Ana (l-C - director; invit cu plcere/ sau .Marcu PD RAR - preedinteAna (l-C ) 9irector; invit cu cordialitate/

#1'

Dumele a trei 5a)de pot aprea scrise vertical sau ntr4o +orm triun52iular- meninndu4se titlurile 5a)delor.

9r. n economie- Constantin POPApreedinte- =ompania .>/

9r. n economie Ana CR D director

9r. n economie- Irina A-B preedinte- =ompania .N/

2. =nd un cuplu 5)duiete o petrecere- pe invitaie apare mai nti numele celui srbtorit. #. :ormulele de iniiere a invitaiilor di+er n +uncie de oca)iide statutul social al invitatului- de 5enul relaiilor stabilite ntre 5a)d i invitat. =ele mai +recvente +ormule sunt@ ? =Apel m la amabilitatea *irmei A companiei etc. d#s. de a participa laH? ? =6u cordialitate # in#it7 8 7 m8 la H? ? =Sper m la pre'ena d#s. laH? ? =: in#it7 8 7 m8 laH? ? =: ru) m s ne onorai cu pre'ena d#s.? ,otE (ltima +ormul este +olosit pentru oca)ii o+iciale- cum ar +i invitarea unui primar- preedinte- 5uvernator- demnitar strin etc. . Scopul evenimentului i numele oaspetelui de onoare trebuie s urme)e dup +ra)a care indic tipul de eveniment. 9e e*emplu@ ? =%n onoarea 7sau mai o*icial =%n cinstea?8?B

#1"

? ? ? ? ?

=pentru a marca a ZZ9a ani#ersare aH?B =pentru a s rb tori desc1iderea?B =cu oca'ia?B =pentru a inau)ura?B =pentru s rb torirea?.

%. Dumele oaspetelui de onoare poate +i evideniat prin litere aldine- n colul de sus- din stn5a- al invitaiei sau n mi3locul te*tului invitaiei@ =%n onoarea dlui 1aleriu AR7E,- dr. %n economie?. ,otE Dumele oaspetelui de onoare i cteva in+ormaii despre activitatea lui se recomand a +i scrise pe o pa5in separat. !. 9ata evenimentului poate aprea n urmtoarele variante@ ? =4ari- pe 20 mai 7o*icial8? ? =4ari- 20 mai 7mai puin o*icial8? ? =4ari- mai 20 7cel mai puin o*icial8? ,ot: Du se permite abrevierea )ilelor sptmnii 0de e*emplu =4ierc.?- =S3mb./1. '. 6ra se scrie n rndul de sub dat@ ? =la (ase $um tate? 7o*icial8B ? =la ora 1!.30? 7mai puin o*icial8B ? =la 1!.30? 7cel mai puin o*icial8. 7n unele ca)uri 0recepii1- este speci+icat intervalul de timp n care pot sosi oaspeii@ pentru cocteil .orele 17.30 (i 1/.30? ". Adresa la care va avea loc evenimentul trebuie s apar pe rndul de sub cel n care se speci+ic ora. 9ac locul respectiv este

#1$

un local renumit dintr4un orel- nu este absolut necesar s +ie inclus i strada- ci numai oraul. $. <nstruciunile speciale n vederea unor in+ormri sunt plasate 3os- n partea dreapt sau n cea stn5 a invitaiei. Ele pot +i tiprite pe o pa5in separat- ane*at la invitaie. 9e e*emplu@ ? =: ru) m s pre'entai in#itaia la intrare?B ? =+n#itaia nu este transmisibil ?B ? >+n#itaia este #alabil doar pentru o persoan Adou persoane?B ? =&entru c l toria de %ntoarcere #or exista taxiuri?B ? =]inut de a*aceri?. 1&. 9esi54nul unei invitaii trebuie e*ecutat de un pro+esionist. E necesar s corespund stilului +irmeiFcompaniei. 6 unitate economic- creia i pas ce 5ndesc despre ea partenerii- clienii- va selecta desi5nul invitaiei cu mare 5ri3 i se va n5ri3i de aspectul acesteia. 11. <nvitaiile care conin spaii libere pot +i completate i 5ravate cu emblema companiei- plasat n centrul invitaiei- mai sus de te*t. Semntura este +cut de ctre preedinteleFdirectorul unitii. =eilali e*ecutivi vor avea un spaiu 5ol n care s4i scrie numele i +unciile- atunci cnd sunt 5a)dele evenimentului. 6 invitaie poate arta ast+el@

Em0lema
9omnul 0numele 5a)dei F 5a)delor1 Are 0au1 plcerea s v invite 8a . ,e data de . 8a .

Sala Strada Dr. de tele+on.

#2&

(igura :# Model de invitaie

'reedintele /## are plcerea s v invite s participai 0pentru a marca1 la Aniversarea a PP+a a Companiei H/care va avea loc 3oi- 1% septembriede la 1'&& la 2&&& la Palatul Na&ional Gd. Renateriimun. =2iinu- Moldova Bel.@ 0&21 22. 2. &%
(igura <# Model de invitaie 12. <nvitaia nu trebuie tiprit ntotdeauna n combinaia sobr 4de alb i ne5ru. 9esi54nul ei poate varia puin. Dumai oamenii de a+aceri conservatori +olosesc n special invitaiile clasice- tiprite sau 5ravate cu ne5ru pe o carte de vi)it sau pe o 2rtie cartonatmpturit n dou 0cum sunt invitaiile de nunt1- cu un caracter tradiional de litere. =uloarea obinuit a 2rtiei i a literelor poate +i sc2imbat. 9e e*emplu- literele maro9%nc1is au un aspect +rumos pe o 2rtie de culoare cremB literele bleumarin ? pe 2rtie de culoare albastru9pal i literele de culoare ro(u9%nc1is < pe 2rtie )ri. <nvitaia poate +i ncadrat cu o linie de alt culoare. 9e asemenea- plicurile pot +i de o culoare care s se asorte)e cu cele ale invitaiei- dndu4i un aspect modern.

#21

1#. <nvitaiile cu un aspect modern sunt +olosite pentru comerul de produse cosmetice- comerul cu amnuntul- comerul cu mobil pentru interioare- pentru case de mod etc. ,entru acest 5en de a+aceri- ele sunt scrise pe 2rtie cu pori mari- de culori metali)atentunecate- luminoase sau cromate. 1 . <nvitaile pentru recepii o+iciale trebuie s +ie tiprite sau 5ravate 0pre+erabil- 5ravat1 cu ne5ru- pe 2rtie alb sau ecru. Dumele oaspeilor pot +i completate de mn- dup modelele de mai 3os@
Emblema 9omnul XXXXXXXXXXXX are plcerea s inviteFs ; inviteFpe 9omnul XXXXXXXXXXXX
0scris de mn1

la o recepie cu oca)ia desc2iderii ,Pr#ului Na&ional 9uminic- 1! mai 8a ora 2&.&& Strada XXXXXXXXXXXXXXXX Palatul Re!u0licii Bele+on nr. XXXXXXXXX ]inuta de sear 7 obli)atorie8

(igura ?# Model de invitaie

#22

Emblema <D;<BAQ<E Stimat 9oamn XXXXXXXXXXXXXDe +ace mare plcere s v anunm lansarea noului pac2et de pro5ramare 2CE smart pentru calculator. 9atorit interesului mani+estat de in+ormaticienii practici i de cei universitari- am reuit- pe parcursul a ani de e+orturi susinute- s elaborm i s de)voltm un produs in+ormatic comple* de prelucrare i stocare a ima5inilor alb+negru i colorcare va deveni- pentru pro+esia 9vs. -un adevrat asistent capabilprecis- rapid i +idel. 8ansarea o+icial a E=6 smart va avea loc n )iua de 4oi, :< septembrie <==..- ncepnd cu ora :B#== 0accesul va +i posibil numai pn la ora :B#?=1 n Sala Mare din Chiinu i va +i urmat de un cocteil la restaurantul 2otelului. Relaii la tel@ 22.22.22 @u uitai s aducei cu ,#s. aceast in#itaie^ Accesul n sal i surpri)ele din timpul evenimentului vor +i accesibile cu a3utorul ei. ; mulumim (igura ># Model de invitaie

/;%;% C*r&ile de vi8it* de a$aceri

,rima +ormul 5ra+ic- cu adevrat important pentru ma3oritatea oamenilor de a+aceri- este cartea de #i'it de a*aceri. (n tnr ntreprin)tor din )iua de a)i i +ace cartea de vi)it la primul succes al ntreprinderii la care activea).

#2#

=artea de vi)it de a+aceri i +elul n care ea este nmnat repre)int un mi3loc personal de comunicare al unui cadru e*ecutiv. ,entru interlocutor- este una dintre primele impresii despre posesorul ei. =artea de vi)it e necesar s +ie e*ecutat i nmnat n aa +el cuiva- nct s4l +ac s doreasc s mai ia le5tura cu stpnul ei. Ea poate +i pre)entat cu urmtoarele intenii@ pentru a4i aminti cuiva cine este autorul ei- unde se a+l i cum poate +i 5sit. +iind ane*at la un raport anual- la o revist sau la orice alt lucru promis de a +i e*pediat unei persoane- creia i4ar +ace plcere s4l primeasc. pentru a +i +olosit ca ane* la un cadou sau la un buc2et de +loriE etc. 6 carte de vi)it e*ecutat reuit i pre)entat corect va produce o impresie plcut i e+icient n relaiile de a+aceri. :?#C#:# 'rezentarea crii de vizit % Este deosebit de important s se tie- mai ales pentru un tnr cadru e*ecutiv- cum poate +i pre)entat corect cartea de vi)it de a+aceri. 6+erind4o unei persoane anumite- posesorul ei nu trebuie s par nici prea insistent i nici prea ne2otrt. 6r- urmtoarele recomandri l4ar a3uta nendoielnic@ ? =artea de vi)it de a+aceri nu trebuie impus unui superior n +uncie- +r ca acesta s o cearE ? =artea de vi)it de a+aceri nu trebuie o+erit unei persoane-complet necunoscute- ntlnite ntmpltor- dup o prim conversaie 0de e*.- unei persoanei ntlnite ntr4o cltorie n tren sau la un prn) ntr4un restaurant1- netiind adevratele ei intenii. ? =rile de vi)it nu trebuie rspndite ntr4un mare 5rup de necunoscui. Acetia pot s suspecte)e +aptul c sunt impui s cumpere ceva i se vor descotorosi de potenialul .vn)tor/. 8a o ntlnire de a+aceri- cea mai bun cale de

#2

? ?

pre)entare a crii de vi)it de a+aceri este ca ceilali s nu4i dea seama cnd cuiva i este nmnat cartea de vi)it. Sc2imbul se +ace n particular- numai ntre cei doi- nu ca un 5est bttor la oc2i ? n public. ,articipnd la o edin n a+ara serviciului- sc2imbul crilor de vi)it se +ace la nceputul ntrunirii sau- rareori- la s+ritul ei. 7n timpul ntrunirii- ea poate +i pre)entat celor ce stau n prea3m- cu scopul ca acetia s a+le cine vorbete. Du trebuie pre)entat- n nici un ca)- o carte de vi)it de a+aceri murdar- depit sau cu de+ect. =rile de vi)it pot +i pre)entate i n cadrul invitaiilor particulare- n ca)ul n care apare oca)ia unei a+aceri bune. 7n aceste situaii ? dineuri- prn)uri la restaurante sau acas la cineva- cocteiluri ? crile de vi)it nu trebuie o+erite niciodat n timpul mesei. =ea mai important parte a ceremonialului crii de vi)it de a+aceri este .personali)area/ ei- ceea ce presupune scrierea unei in+ormaii cu caracter personal cu un stilou pe verso4ul ei. 9e e*emplu- atunci cnd este pre)entat cineva- de posesorul crii de vi)it- unui cole5 de4al su- acesta poate scrie pe recto sau pe verso4ul crii de vi)it@ . Sunt si)ur c 9 i #a *ace pl cere s discui cu domnul Z?- semnat cu prenumele.

:?#C#<# -esig+nul crii de vizit de afaceri 6 carte de vi)it de a+aceri nu +ace parte numai din papetria personal a unui cadru e*ecutiv- ci este i o parte a unui pro5ram mai lar5 de uni+icare 5ra+ic a unei ntreprinderi. (n cadru e*ecutiv i tiprete cartea de vi)it n timp ce urc scara social. ,entru tiprirea acestui tip de papetrie- e*ist mai multe desi54nuri- tradiionale i ori5inale- care repre)int ntreprinderile n circulaie. ,ersoana care lucrea) ntr4o ntreprindere de presti5iu trebuie s aib i o carte de vi)it cu un standard de calitate- ceea ce4i imprim acesteia ra+inament i importan. (n desi5n de prost 5ust al crii de vi)it pre)int o ima5ine +r valoare a posesorului- pentru

#2%

acei crora le rmne numai cartea de vi)it- ca s4i aminteasc de el. 9imensiunea standard a unei cri de vi)it de a+aceri varia) n 3urul mrimilor "* *1F2 mm. =rile de vi)it pot avea +orme neobinuite- n +uncie de tipurile de a+aceri. <n5enio)itatea unor desi5neri privind mrimile i +orma crii de vi)it a3un5e pn la e*centricitate. (nii oameni de a+aceri- pentru a4i +ace cartea de vi)it memorabil- le dau +orma produselor ce in de a+acerea lor@ 1ambur)er- automobil- di*erite automate- c ri etc. Du se tie dac cu o ast+el de carte ntotdeauna se cti5 respect. 6amenii nu pot pune cu uurin n porto+elele sau n suporturile lor speciale o carte de vi)it cu o +orm ciudat. 4aterialul din care este e*ecutat cartea poate +i lucios sau mat5ros sau subire- dar trebuie s +ie ndea3uns de re)istent- ca s nu se i+one)e. =onductorii de ntreprinderi +olosesc dou tipuri de cri de vi)it@ primele 4 pentru a le trimite prin pot- iar celelalte ? pentru a le pre)enta persoanelor de a+aceri +oarte importante. 6uloarea crilor de vi)it trebuie s se potriveasc cu cea a papetriei companiei. =oninutul crii de vi)it de a+aceri e necesar s cuprind urmtoarele elemente@ 1. Antetul- marca sau simbolul ntreprinderii. Simbolul trebuie s repre)inte 5enul de activitate al ntreprinderii. 9e e*emplu@ pentru un in+ormatician sau un contabil ? poate +i un calculator- care are di+erite ci+re pe ecranE pentru o +lorreas ? un buc2et de +loriE pentru un specialist n domeniul institutelor de n+rumuseare ? un pa2ar plin cu perii de cosmeticE pentru o persoan care lucrea) la o cas de mod ? un manec2in cu o ear+ n+urat n 3urul 5tului etc. 2. @umeleB #. Funcia 0dac este oportun1E . @umele %ntreprinderiiE %. AdresaE !. Tele*onulE '. @um rul de telex 0dac este potrivit1E

#2!

". @um rul de tele*on de la domiciliu 0pentru persoanele care $. Adrese ale altor birouri din ar
lucrea) i n a+ara o+iciului F ntreprinderii1E 0dac este un lucru oportun1.

:?#C#?# 7nformaii necesare executrii design+ului crii de vizit de afaceri ? ,roprietarul mai multor ntreprinderi este pre+erabil s aib cri de vi)it separate- pentru +iecare ntreprindere cte una. ? 9ac birourile proprietarului se a+l n mai multe locuri- este bine ca adresa lor s +ie inclus pe cartea de vi)it. ? 9ac proprietarul crii de vi)it are un titlu pro+esional 0doctor- doctor %n economie etc.1- nu se +olosesc cuvintele .domnul!, doamna!, domnioara/- ci doar titlurile. Crile de vizit de afaceri pentru strintate se tipresc n dou limbi@ pe o parte n limba o+icial a rii unde se a+l ntreprinderea i pe cealalt parte ? n limba rii cu care se +ace tran)acia. (nii oameni de a+aceri europeni tipresc i in+ormaii suplimentare pe crile de vi)it. 9e e*emplu- tipul de ntreprinderenumrul de an5a3ai- veniturile anuale- reali)rile mai importante etc. Acest 5en de cri de vi)it de a+aceri repre)int un mi3loc de +urni)are de in+ormaii. E*ist un ritual al pre)entrii crilor de vi)it pentru +iecare ar n parte. 9e aceea- nainte de a pleca ntr4o ar- trebuie studiate subtilitile momentului i modului n care trebuie o+erit cartea de vi)it. 9e e*emplu- n Maponia- la +iecare ntlnire de a+aceri are loc sc2imbul crilor de vi)it ntre toi participanii. 9ac la o ntlnire particip 1&& de persoane- atunci toi 1&& i o+er crile de vi)it.

+losar tematic

#2'

Cromat- 9 - cromai- 9te ? /% =are conine cromE acoperit cu un strat de crom. 2% 0aici1 de culoare cenuie desc2is 0de la crom ? element c2imic- metal dur- de culoare cenuie1. 9in +r. chromate# 2cru ? 9e culoarea mtasei nesplate- care nu a +ost nlbitE be34desc2is. 9in +r. ecru# 2xcentricitate- excentricit i ? Situaie- +enomen ieit din comun- care ste e*trava5ant.6ri5inalitateE ciudenie- bi)areriee*trava5an. 9in +r. excentricit".

Pro0leme su!use discu&iei


1. Enumerai tipurile de scrisori care +ac parte din corespondena privat de a+aceriE 2. =e subiecte abordea) scrisorile personale de a+aceriA #. =e +el de scrisoare este considerat i scrisoare personal (i de a*aceriA . =aracteri)ai +orma potrivit a unei scrisori personale. %. 9e ce c2iar i o scrisoare personal- n unele situaii- nu admite prea mult +amiliaritateA !. =nd poate +i scris o scrisoare personal de mn i cnd poate +i dactilo5ra+iatA '. =e +ormule4adresri vei +olosi pentru circumstanele@ c3nd # adresai unei persoane cunoscuteB c3nd # adresai unei persoane mai puin cunoscuteB c3nd # adresai unei persoane mai %n #3rst B c3nd # adresai unui ambasador sau unui ministruE ". =e +ormul de nc2eiere vei pre+era s utili)ai la s+ritul unei scrisori personaleA 9e ceA $. =are sunt re5ulile de care trebuie s se in cont la scrierea unei scrisori de mulumireA 1&. Enumerai elementele care alctuiesc structura unei invitaii. 11. =are sunt cele mai +recvente +ormule de ncepere a unei invitaiiA 12. =u ce scop este pre)entat cartea de vi)it de a+aceriA 1#. 9e ce re5uli trebuie s inei cont la pre)entarea unei cri de vi)itA

#2"

1 . =e nseamn .personali)area/ unei cri de vi)itA 1%. =e trebuie s repre)inte simbolul unei cri de vi)itA

E9erci&ii 1i studii de ca8


1. Se d situaia@ Suntei mana)erul unei companii de transport. Redactai o scrisoare de mulumire adresat salariailor cu oca)ia srbtorilor de =rciun. 2. Redactai o scrisoare de mulumire unor persoane care au luat parte la un concert de bine+acere. #. Adresai o scrisoare directorului unei bnci- n care v e*primai mulumirile pentru o sponsori)are. . Redactai o scrisoare de +elicitare pentru o persoan pe care o cunoatei bine- con+orm situaiei@ &ersoana a urcat treptele succesului %n in#esti)aiile sale (tiini*ice (i a *ost onorat cu un premiu. %. Redactai o +elicitare pentru un an5a3at cu oca)ia unei aniversri importante- con+orm situaiei@ &ersoana a lucrat la o *irm 25 de ani %n *uncie de mana)er (i9(i s rb tore(te ani#ersarea a 509a. !. Se d situaia@ 5a data de ... #ei s rb tori ani#ersarea a Z9a a *irmei A companiei ,umnea#oastr . Redactai o invitaie cu aceast oca)ie- indicnd toate in+ormaiile necesare acestui tip de scrisoare.

#2$

CAPI,O- - A(I REDAC,AREA N I C RRIC - M (I,AE /<%/% Re#uli #enerale de redactare a unui C%(%
=2iar dac trim ntr4o con3unctur economic dintre cele mai ne+avorabile- n ciuda multor +rustrri i decepii- +iecare individ aspir la un loc de munc- i nu oricare ar +i el- ci unul care l4ar investi ntr4un proces de reuit. 8a acest nceput de secol 4 >><- concurena este att de acerbnct cutarea unui ast+el de loc de munc a devenit aproape o meserie ? o aciune ce const n 3usti+icarea per+ormanelor iniiale- prealabile demersului nostru ctre reuit. 6 arma important pentru a reui n aceast campanie de an5a3are este 6urriculum #itae. El relev ima5inea de marc a individului- este reclama .produsului/. 7mbinarea de cuvinte .curriculum vitae/ 0abreviat =.;.1 provine din limba latin i nseamn .cursul vieii/ sau .o scurt istorie a carierei autorului/. 9rept c- n anumite pro+esii 0n ca)ul artitilorar2itecilor- desi5nerilor etc.1- este mai bine de a aduce e*emple concrete din activitatea precedent- dect de a enumera aptitudinile. 9ar- n toate ca)urile- este necesar s nvm cum s ne redactm propriul =.;. 9e ce trebuie s inem cont- n primul rnd- cnd meditm asupra coninutului unui =.;.A E*ist o reet4miracol care s prescrie reuita unui =.;.A (n bun =.;.- care ar putea a3uta la 5sirea unei slu3be bunetrebuie s corespund standardelor impuse de comunicare din ce n ce mai acerbe de pe piaa muncii i a +orei de munc. <at de ce vom aborda cteva secrete ale redactrii unui =.;.- nepretin)nd a +i e*2austive i incontestabile- dar capabile s con+ere anse ma3ore pentru reuit. Aadar- un =.;. va +i convin5tor- dac va reali)a urmtoarele condiii@

##&

:B#:#:# C#1#+ul trebuie s aib o form de prezentare impecabil# Su+icient de muli intervievatori ncep prin a pipi 2rtiapentru a sesi)a calitatea acesteia. 9ac 5reutatea 2rtiei este sub "& 5Fmp- nseamn c autorul =.;.4ului are- de3a- o nsuire apriori ne5ativ@ pierde din vedere elemente eseniale. 6r- +orma de pre)entare a =.;.4ului creea) prima impresie asupra ima5inii intervievatului. ,entru a reui- trebuie s +ie +avorabil. ,entru a produce o impresie de persoan clasic i bine n5ri3it- trebuie s +ie +olosit o 2rtie de calitate superioar 01&& 5sm1 +a de 2rtia standard pentru +otocopiatoare 0doar "& 5sm1- uni 0+r dun5i sau caroia3e1- impecabil de curat- +r coluri ndoite sau urme de de5ete pe ea. Du mai este necesar s menionm c =.;.4ul ar trebui tiprit sau procesat 0e*ceptnd ca)ul n care ar e*ista un anumit motiv pentru a4l pre)enta n manuscris1. ,e ln5 +aptul c aceasta i d un aspect pro+esional- l +ace mult mai uor de actuali)at sau de modi+icat. Biprirea se +ace respectnd mar5inea de % cm n partea stn5- 2 cm n dreapta- '4" cm pn la primul rnd. =aracterele trebuie selectate n +uncie de te*t@ ma3uscule- italice 0cursive1 etc.E pentru evidenierea titlurilor- sunt +olosite sublinierile@ marcatoarele ? culoare de te*t nu sunt recomandate. Boate rubricile trebuie pre)entate n acelai mod@ aceleai mar5ini- aceleai spaieriaceleai caractere. Sunt absolut inter)ise returile- supraimprimrile- 5reelile de punctuaie i orto5ra+ie. :B#:#<# On bun C#1# trebuie s fie scris clar, concis, hotr)t, precis i clasic# <dealul volumului este de o sin5ur pa5in. Dici un intervievat nu va medita asupra coninutului unei brouri din %4! pa5ini- care relatea) detaliat activitatea individului n domeniul mana5ementului- marUetin5ului- contabilitii- comunicrii etc. =2iar i un =.;. de dou pa5ini poate s aib un e+ect ne+avorabil asupra intervievatului. =.;.4ul nu este o autobio5ra+ie- ci este o sc2i a re)ultatelor activitii pro+esionale. 9eci coninutul lui trebuie s +ie structurat n propo)iii scurte- concise. =eea ce poate +i e*primat ntr4un sin5ur rnd- nu trebuie enunat n # +ra)e i 2& de cuvinte. Aceasta nu nseamn c totul trebuie pre)entat Hlapidar/. S nu uitm c in+ormaiile comunicate n +orm limitat sunt sin5ura modalitate

##1

care relev valoarea aptitudinilor i a e*perienei necesare cti5rii concursului or5ani)at pentru ocuparea unui post. =laritatea este cea dinti calitate cerut. <niialele H A.S.".4./ pentru muli sunt destul de va5i. Abrevierile trebuie pre)entate desci+rat ntre parante)e 0Academia de Studii Economice din Moldova1. 7n sc2imb- numeralele e mai bine s +ie scrise cu ci+re- nu cu litere@ /2; este perceput mai bine dect .o sut dou 'eci (i cinci/. Brebuie evitate detaliile@ in+ormaiile mar5inale pe ln5 +aptul c plictisesc- nu aduc nimic important cititorului. Ale5erea vocabularului este +oarte important- cci ntr4un =.;. +iecare cuvnt contea)@ el trebuie s aib o semni+icaie +oarte precis. =uvntul potrivit- termenul e*act- care permite s e*prime 5ndul ntr4un mod clar- concis- va adu5a ima5inii intervievatului nc o nuan +avorabil. 9e asemenea- nu este recomandat abu)ul de termeni an5lo4sa*oni sau unele e*presii la mod. (tili)area lor ar putea +i apreciat ca lips de personalitate. Brebuie evitate- +irete- cuvintele sau termenii care e*prim noiuni imprecise- cuanti+icnd prin ci+re noiunea@ muli- numero(icea mai mare parte- di#er(i- important- #ariai- di*erit- mare- c3te#adi#er(i- #ast- mic- puin. S4a constatat c acest limba3 este +olosit n =.;.4urile concepute de +irmele de consultan. (n ast+el de =.;. impresionea) cititorul care nu este iniiat n re5ulile de redactare. 9e +apt- el ascunde calitile care trebuie scoase la iveal. :iind scris de cineva care cunoate doar +ra)e- abloane- i nu persoana n cau)=.;.4ul abund de in+ormaii va5i i imprecise@ =mana)er experimentat?=personalitate puternic ?=inteli)en per*ormant ?- =pro*esionalism %n economie? etc. ,entru redactarea para5ra+ului . 2xperien profesional/ imai ales- pentru de+inirea +unciilor deinute i re)ultatelor obinutesunt recomandate verbele@
am acoperit actuali'at adaptat administrat antrenat aplicat apro#i'ionat am *abricat *acturat *inanat *inisat *urni'at am )estionat )u#ernat am reali'at redactat redresat redus re*ormulat re)lementat re)rupat

##2

asociat adus a*lat ameliorat amena$at ampli*icat anali'at an)a$at animat am calculat c3(ti)at cercetat colaborat comerciali'at conceput condus construit contabili'at cooperat la creat am desc1is de*initi#at demarat de'#oltat di*u'at diri$at distribuit dob3ndit am economisit edi*icat editat e*ectuat elaborat examinat executat experimentat exploatat exportat extins

am in*ormat importat implantat iniiat ino#at instalat instaurat inte)rat inter#ie#at in#estit am %ncadrat %nc1eiat %nlocuit %nt rit %ntreprins %n# at am lansat lic1idat li#rat l r)it lucrat am mane#rat mobili'at montat am ne)ociat am obinut o*erit operat optimi'at or)ani'at am participat plani*icat practicat preci'at preconi'at pre) tit pre# 'ut pre'entat pre'idat

restructurat reunit reu(it re#alori'at re#i'uit am sc1imbat selecionat sporit stabilit stabili'at stocat structurat studiat su)erat suprimat suspendat susinut am testat trans*erat trans*ormat tran(at tratat trimis am inut am urm rit utili'at am #3ndut #eri*icat

rentabili'at repre'entat

primit produs pro)ramat proiectat promo#at propus prospectat publicat

###

:B#:#?# On C#1# c)tigtor trebuie s fie optimist: s releve competene- abiliti- potenial- ener5ie creatoare- aspiraii care urmea) a +i valori+icate n cadrul viitorului loc de munc al candidatului. 9e aceea vor +i omise cuvintele sau e*presiile cu re)onan pesimist sau ne5ativ. Se poate de5a3a o impresie de tristee- de pesimism- care s4l elimine din curs pe aplicat. =andidatul se va ba)a pe principiul@ nu se cere un post- ci se o+er serviciile. Re)ultatul este acelai- dar abordarea psi2olo5ic ? di+erit. Se nele5e- este di+icil s +ii optimist cnd- de un an- caui +r succes un loc de munc. 9ar cei care recrutea) personalul se las rareori convini de candidaii depresivi. 6r- trebuie s se evite- pe ct e posibil- urmtoarele cuvinte i e*presii@ =&robleme?- =)reut i?- =di*icult i?- =)ri$i?- =insucces?=*iasco?- =#icisitudini?- =nenorocire?- =%ndoial ?- =expectati# ?=%ncurc tur ?- =a spera?- =a sconta?- =a renuna?- =a abandona?=a abdica?- =a e(ua?- =a rata?B =@u am i'butit?- =nu am reu(it?- =nu am putut?- =nu am a$uns?- =nu mai am speran ?- =nu (tiu cui s m adrese'?-? nu mai (tiu ce s *ac?- =n9am a#ut noroc?- =am *ost %mpiedicat s ? ... etc. =.;.4ul 3oac un rol de .avocat/- de aceea trebuie s includ n coninutul lui cuvinte care su5erea) aciune- care relev potenialul aplicantului- re)ultatele notabile nre5istrate de acesta- punctele sale +orte. Asemenea =.;.4uri sunt optimiste i pro+und Hcomerciale/ din punct de vedere pro+esional- +iindc scopul lor este de a vinde cel mai preios produs@ pro*esionalismul- abilit ile- inteli)ena candidatului. :B#:#># On C#1# trebuie s fie convingtor: s4i tre)easc cititorului interesul i s4i 5enere)e dorina de a se ntlni cu autorul =.;.4ului. 9up cum am mai menionat- muli dintre recrutai consider c =.;.4urile nu sunt deosebit de importante- c2iar dac ele repre)int prima linie de atac- cci ele pot s aparin unui 5rup de oameni care 5ndesc i scriu la +el. Li atunci sin5ura metod de a cunoate candidatul este intervievarea lui.

##

=el mai reuit pas pe care ar putea s4l reali)e)e candidatul este ca- n ba)a =.;.4lui- s provoace o ntrevedere la care ar putea s4i arate adevrata valoare. ,entru aceasta- potenialul intervievat trebuie s urme)e re5ulile@ ? S p stre'e un oarecare mister - pentru a provoca celui care i citete =.;.4ul dorina de a4l vedea- de a4l asculta@ s4i atra5 atenia- s4i tre)easc curio)itatea- dar s nu4i de)vluie toate calitile. 7n acest ca)- este binevenit o +ra) de +elul@ =;n inter#iu cu ,#s. %mi #a o*eri oportunitatea (i (ansa de a # rele#a moti#aiile- aptitudinile (i abilit ile mele H/ ? S *ie realist. =ititorul =.;.4ului trebuie s ntlneasc n +ra)ele aplicantului dove)i de voin- ambiie- dinamism etc.de aceea nu4i bine s se apele)e la +ormule de 5enul@ . "u a( #reaAdori s H?- ="u a( c utaAcaut? sau =,oar eu potAam putut s H? etc.- cci ele relev un spirit individualist i c2iar e5oist. =andidatul plin de sine- cu si5uran- va +i respins. 9ac avei convin5erea c posedai caliti inestimabile- lsai interlocutorului plcuta surpri) de a le descoperi el nsuiE dorinele nu trebuie s se dea drept realiti. 6mul nu poate +i cel mai bun n toate. El doar trebuie s tind spre per+ormane. :B#:#C# 'ertinena & una dintre calitile principale ale unui C#1# reuit# ,entru un post anume se primesc )eci de =.;.4uri i recrutantul nu4i va reine atenia prea mult asupra unuia care aduce in+ormaii inutile ce nu relev calitile autorului@ enumerri banale de e*periene pro+esionale- care nu au tan5en cu postul pentru care se aspir- e*emple de critic asupra autoritilor de la +ostul loc de munc- unde aplicantul n4a +ost estimat la 3usta lui valoare etc. 6rice critic deliberat- de 5enul@ . [e*ul de ser#iciu era incompetentB secretarul )eneral era incapabil- patronul era preocupat mai mult de insuccesul subalternului dec3t de de'#oltarea %ntreprinderii etc ./ creea) o ima5ine de+avorabil. E*perienele pro+esionale precedente este util a +i enumerate doar dac acestea cadrea) cu postul care se dorete a +i ocupat. 9ac este vorba de .E*perien n a+aceri/- e bine s +ie inclus n =.;.4ul redactantului o rubric@ ."xperien %n a*aceriAcomercial /- n care s +ie incluse toate re)ultatele pro+esionale notabile n domeniu.

##%

:B#:#B# C#1#+ul & scar! de comensurare a performanelor autorului =.;.4ul este unul dintre cele mai adecvate i mai inteli5ibile mi3loace de evaluare a re)ultatelor obinute n activitatea pro+esional. 7n acest sens- este important a releva ceea ce pare a +i mai important@ propriile re)ultate obinute n cadrul unitii- i nu descrierea lapidar i neelocvent a sarcinilor ndeplinite. S e*aminm e*emplul unui candidat care- pur i simplu- i descrie succint cea mai important responsabilitate anterioar@ =[e*9secie de producie la S.6. ="lectroma(?. .esponsabil de execuia producieide coerena actului mana)erial. Am condus un colecti# de !0 de persoane. Iune cuno(tine %n comunicarea interpersonal .? =.;.4ul care conine o simpl descriere a modului n care conductorul i4a petrecut timpul n cadrul unitii economice va pierde imediat din valoare. .,asa3ul/ de mai sus este recomandabil s +ie redactat corespun)tor@ .[e*9secie de producie %n cadrul S.6. ="lectroma(?. Am *ost responsabil de )estionarea unei secii de producie %n care erau an)a$ai !0 de salariai- pe care am redinami'at9o re#i'uind (i sc1imb3nd te1nolo)ia. .e'ultatul l9a constituit cre(terea ci*rei de a*aceri a S.6. cu 25_ %n cursul primului meu an de acti#itate. [tiu s moti#e' oamenii prin aplicarea te1nicilor (i metodelor de comunicare- asi)ur3nd coerena actului mana)erial?. Evident- un recent absolvent nu are posibilitatea de a4i e*prima valoric reali)rile pro+esionale- dar poate 5si alt mi3loc de a +i apreciat. Spre e*emplu- s presupunem c n timpul anilor de studii el a publicat articole re+eritoare la domeniul mana5ementului resurselor umaneFpoliticii monetare sau la noile standarde contabile. =andidatul poate scrie@ =Autor a cinci articole %n domeniul mana)ementului resurselor umane/ sau .Autor a cinci articole cu titlurileC =Te1nici de comunicare mana)erial ?- =Iariere de comunicare interpersonal ?- =Or)ani'area unei comunic ri de a*aceri? etc. =2iar dac aceast descriere este adevrat- nu este su+icient pentru evidenierea calitilor candidatului. (rmtoarea re+ormulare a pasa3ului respectiv va satis+ace ateptrile interlocutorului- cci va de)volta ima5inea aplicantului@ .Am conceput (i reali'at cinci articole (tiini*ice aplicati#e pri#ind principiile de comunicare

##!

mana)erial - ceea ce permite ameliorarea per*ormanelor de comunicare interpersonal %n cadrul acti#it ii mana)eriale?. Aceast versiune este mult mai relevant pentru interlocutor. Accepiile verbelor .a concepe?- =a reali'a?- =a ameliora / ? semni+icaia de +ond a te*tului ? i con+er candidatului ima5inea unei persoane inteli5ente- care poate aduce per+ormane n domeniul de activitate mana5erial. 6miterea titlurilor lucrrilor poate 5enera doar curio)itatea cititorului- dorin de a reali)a un interviu cu redactantul pentru a4l cunoate mai bine 0a se vedea re5ula nr. #1 :B#:#D# (orma de redactare a C#1#+lui trebuie s fie determinat de personalitatea cititorului# =on+orm colii clasice- +orma de redactare cronolo5ic se ncepe cu studiile aplicantului i se nc2eie cu ultima lui activitate. Este lo5ic i recomandat pentru un candidat care are multe diplome i puin e*perien. Aceasta permite celui care citete =.;.4ul s aprecie)e des+urarea i evoluia carierei. =2iar dac pre)entarea nu este ori5inal- ea are- cel puin- avanta3ul de a +i neutr i de a nu irita pe cel care selecionea) candidaii. 9ac coninutul =.;.4lui este redactat n +orma anticronolo5ic- redactare modern- introdus de coala american- atunci se recomand@ ? S +ie pre)entate mai nti pre5tirea candidatului i- n interiorul +iecrui para5ra+- ultimele diplome- pentru a a3un5e pn la bacalaureat. Apoi va urma rubrica ="xperien pro*esional ?- ncepndu4se descrierea cu ultimul post ocupat- revenindu4se spre primul post. 6rdinea anticronolo5ic este indicat pentru a scoate n eviden ultima e*perien pro+esional- care e deosebit de interesant i important. Anticronolo5ia- ns- are un de)avanta3 ma3or@ cititorul aprecia) cu 5reu evoluia unei cariereE el trebuie s +ac un mare e+ort de memorare- ceea ce este destul de obositor pentru o persoan care se con+runt cu )eci de =.;.4uri pe )i. Aadar- ordinea optim de redactare a =.;4ului este cea clasicN ea pune %n #aloare pre) tirea- demonstrea' e#oluia cariereiB ordinea anticronolo5ic este modernN ea pri#ile)ia' ultima experien - dar este dificil de urmrit#

##'

:B#:#K# On C#1# reuit e necesar s fie bine structurat n domeniul de activitate solicitat# 7ntr4un =.;.- relevarea +unciilor ocupate de4a lun5ul timpului trebuie s se +ac n strns corelaie cu un obiectiv precis i clarstabilit de solicitant i urmat cu +idelitate pe parcursul carierei pro+esionale. =andidatul i .vinde/ e*periena pe care o are ntr4un anumit domeniu 0economie- in5inerie- avocatur- in+ormatic etc.1. 9ac- de e*emplu- se solicit un post n domeniul contabilitate=.;.4ul trebuie structurat n aceast direcie- domeniul respectiv constituind H+irul rou/ al coninutului de +ond. 7n acest sens- e necesar s +ie relevat orice e*perien avut n domeniul contabilitii- evideniind reali)rile obinute n cadrul i pentru unitatea economic n care s4a activat. Redactantul care a ocupat pe parcursul activitii mai multe +uncii distincte va ntocmi un =.;. *uncional- la care va ane*a scrisori de recomandare la postul din domeniul vi)at. :B#:#;# On bun C#1# trebuie s aib o imagine original, s nu semene cu o circular banal. (n =.;. neatr5tor- care abund n +ra)e4cliee repetate pe parcursul te*tului- nu va suscita i nu va implica- cu prile3ul interviului- dect ntrebri .tradiionale/. 7n sc2imb- un =.;. ori5inal- care conine aspiraii- subiecte problematice- .misterioase/- este capabil s4l determine pe intervievant s reali)e)e o comunicare cu potenialul candidaturmrind scopul de a4i releva punctele +orte sau reali)rile lui deosebite@ intervievantul va pune ntrebri n ba)a reali)rilor deosebite- descrise de candidat. =2iar dac candidatul are la dispo)iie lucrri din care se poate inspira sau cteva re5uli elementare de pre)entare i ntocmire a unui =.;.- ele nu trebuie copiate n ntre5ime sau respectate e*2austiv. :iecare individ este unic- la +el este i traseul su personal i pro+esional. <ndividului nu4i rmne dect s4i implice marca propriei personaliti. :B#:#:=# C#1#+ul trebuie s fie sincer# =ine nu are puncte slabe i 5reeli n activitatea sa- oricare ar +i eaA :iecare medalie are i un revers. <nconvenientele trebuie compensate prin avanta3eE punctele delicate trebuie omise i scoase

##"

la iveal cele +orte- dar candidatul nu trebuie s mint niciodat@ se poate veri+ica ntotdeauna nivelul de cunoatere a unei limbi strinerealitatea unei diplome sau e*actitatea unei date. 6r- nivelul calitilor pre5tirii- e*perienei- aptitudinilor deosebite trebuie evaluate n =.;. cu e*actitate- cci ele vor +i estimate- la rndul lorde ctre un cititor pro+esionist al recrutrilor de personal- i nu de un diletant. :B#:#::# On bun C#1# trebuie s fie bine prezentat, adic s +ie nsoit ntotdeauna de scrisori de recomandare +avorabile- de unele copii ale unor diplome- certi+icate- atestate etc. Scrisoarea de re+erin produce primul impact asupra cititoruluiprima re+lectare a personalitii candidatului la post@ c2eia care desc2ide ua. =t de sclipitor ar +i diamantul- mbrcat +iind ntr4un material ie+tin- i pierde din valoare. 7nsoit de o scrisoare de recomandare cu 5reeli orto5ra+ice- cu e*primri 5reoaie- eronateabsconse i e*a5erate- de +elul@ . talent nedisimulatAnotoriu?=reu(ite de excepie?- =re'ultate admirabile?- =personalitate proeminent (i marcant ?- =minune a contemporaneit ii? etc.=.;.4ul va proiecta o lumin de+avorabil pentru candidat- indi+erent de cine va +i semnat. 7n acest ca)- 5reeala nu aparine semnataruluici a celui care o accept. Menionm c importana modului de redactare a te*tului scrisorii de recomandare este de natur s4i con+ere valoare =.;.4 ului- dac aceasta se remarc printr4un real pro+esionalism al elementelor incluse- al +ormulrilor i e*primrilor +olosite- dac va evidenia cone*iunea dintre nevoile cititorului i ceea ce poate o+eri candidatul la post. Aceasta ar putea semnala +aptul c semnatarul l cunoate bine pe recomandant.

/<%2% Elementele unui Curriculum (itae


(n =urriculum ;itae are i alte destinaii- a+ar de cea de document elementar al dosarului de candidatur- n vederea ocuprii unui post. El poate avea rolul de@ ? memoriu de activitate 0aide9memoire1 [pron. ed9memoar\- n care se e*pune activitatea ntr4un anumit domeniu i constituie

##$

o solicitare de ba) pentru un ciclu de pre5tire tip masterstudii apro+undate- speciali)are- doctorat etc.E ? propunere a unei viitoare poteniale a+aceri- consultaneprestri servicii etc.E ? an5a3are temporar- pe anumite perioade 0vacan- se)on etc.1E ? solicitare la banc n scopul obinerii unui creditE ? solicitare de a ocupa un post scos la concurs. 6ricare ar +i destinaia unui =.;.- el trebuie s +ie structurat n urmtoarele elemente@ :oto n +uncie de ca) obli5atoriu

*tarea civil -ate personale


'regtirea .

esenial

(ormarea pro+esional *tagii de pregtire 2xperien profesional


+acultativ +undamental

Rezultate obinute

primordial

Iimbi strine

la solicitarea o+ertantului

'retenii salariale

la cererea o+ertantului

# &

Abiliti.activiti extraprofesionale

+acultativ

-iverse Referine

la aprecierea autorului la cererea o+ertantului

Aceste .casete/ obli5atorii- eseniale- +acultative etc. pot +i introduse e*2austiv ntr4un =.;. sau n corespundere cu tradiiile +irmei 0unitii1 ctre care se adresea) =.;.4ul. 7n 5eneral- un =.;. cuprinde urmtoarele rubrici@ .,ate personale 7starea ci#il 8?B =Formarea pro*esional ?B ="xperien pro*esional ?B =5imbi str ine?B =Abilit i?B 7=Acti#it i extrapro*esionale?8B =.e*erine /. 7n cele ce urmea)- vom e*amina detaliat +iecare element al unui =.;. Este strict necesar de a ncepe redactarea acestei Hcri de vi)it/ cu titlul Curriculum vitae/A Este recomandabil s nu se nscrie n antetul pa5inii de debut titulatura . Curriculum vitae/- +iindc nsi pre)entarea coninutului relev natura documentului n cau)- iar respectiva meniune 0=.;.1 a5asea) Hdeseori- pe cititorii de .curriculumuri/. 9in cele menionate- nu reiese ns c nscrierea titlului este o 5reeal ce va avea un impact ne5ativ asupra condiionrii. :B#<#:# *tarea civil/- ntlnit mai des cu titlul .-ate personale/- este prima in+ormaie a =.;.4ului. Ea cuprinde@ numrul de tele+on- data naterii 0vrsta1- naionalitatea- situaia +amilialserviciul militar- starea sntii 0dac e ca)ul1. :B#<#<# ,umele i prenumele# Este su+icient s se indice doar numele u)ual n ordinea@ prenume- nume. 9e e*emplu- meniunile@ 6aria C7E@A,O, %n loc de C7E@A,O 6aria. Se recomand ca

# 1

iniiala prenumelui s se scrie cu ma3uscul- urmtoarele litere ? cu minuscule- iar numele ? inte5ral cu ma3uscule. 7n situaia n care aplicantul are un prenume de ori5ine strinde e*emplu- 6arU, 3abU, -anU etc.- indi+erent de naionalitate- este recomandabil s se precead nscrierea acestuia cu abrevierile -l, -na, -ra 0n limba romn1E 6#, 6me, 6+elle 0n limba +rance)1E 6r#, 6rs#, 6s# 0n limba en5le)1 etc. @u se recomand @ ? s se nscrie prenumele n +orm abreviat 0 6# Ciobanu1ntruct abrevierea .M./ nu spune nimicE ? s se indice numele de domnioar pentru +emeile cstoriteE ? s se .n+loreasc/ sau s se sublinie)e numele i prenumeledeoarece aceasta diminuea) ima5inea simului estetic al redactantului. :B#<#?# Adresa se scrie imediat dup nume- n urmtoarea ordine@ denumirea str)ii cu indicarea numrului de casapartamentE denumirea oraului- a 3udeului i a codului potal. Se recomand ca denumirea str)ilor i- respectiv- cea a localitii- s se scrie ntr4un rnd cu codurile a+erente. 9e e*emplu@ 4,92043- str. Teilor- 6 4,92027- 61i(in uB :B#<#># ,umrul de telefon se scrie complet- indicndu4se i pre+i*ul rii sau al localitii de reedin. Spre e*emplu@ .0" 1&1 2 ' " #&% 2/ i nu doar .2 ' " #&% 2/. 7nscrierea n =.;. a adresei tele+onice pro+esionale indic +aptul c potenialul an5a3at poate +i deran3at- pe tot parcursul )ilei- la locul de munc. 7n situaia invers- este pre+erabil a nscrie n =.;. o adnotare de 5enul@ . "#itde re)ul - s utili'e' apelurile tele*onice pri#ate %n timpul pro)ramului meu de lucru- dar m putei contacta la num rul H?. :B#<#C# -ata naterii. 9ata naterii se nscrie n =.;. n maniera@ .#& iunie 1$'&/ i nu .#&. &!.'&/ sau se indic vrsta- ceea ce4l scutete pe cititor de a +ace calculul- orict de simplu ar +i el. (nele persoane pre+er s nscrie vrsta sau data naterii n +inalul =.;.4 ului- n rubrica .,i#erse/- inclu)nd- tot aici- o +ormul de 5enul@ .&este 15 ani de experien %n domeniul marYetin)ului comercial / etc.- ceea ce este +oarte riscant. =.;.4ul are- drept scop prioritar-

# 2

acceptarea accesului candidatului la post pentru interviu. 9e aceearealele capaciti sau disponibiliti pro+esionale de care dispune potenialul intervievat trebuie lsate pentru interviu. :B#<#B# ,aionalitatea i cetenia nu este o in+ormaie primordial- dar nu e nici inutil- dac acest +apt i poate con+eri persoanei un atu pentru postul la care aspir sau dac ea are un nume cu re)onan strin. :B#<#D# *ituaia familial este un element de stabilitate care nu trebuie ne5li3at- dar nici relatat cu ma*imum de detalii. Acestei rubrici e bine- ns- s i se acorde- asemenea celorlalte- o importan ma3or- mai ales c unele +irme pre+er an5a3ai cstorii 0de re5ulbrbai1- cu domiciliul n localitatea de reedin. Situaia +amilial poate in+luena mult deci)ia an5a3rii n unele posturi- spre e*emplucnd se solicit un post care presupune o oarecare mobilitate 5eo5ra+ic- de repre)entant comercial- sau unul ce ine de plani+icare con3u5al etc. 7n acest ca)- +ormulrile de 5enul@ . : du#- tat a doi copii/ sau .,i#orat - mam a doi copii/ sunt n de)avanta3ul candidatului. Este mult mai apreciat s se nscrie n =.;.- ntr4o asemenea con3unctur- .celibatar7 8?- ceea ce va elimina alte posibile interpretri. ,ersoanele cu o vrst de peste % de ani este recomandabil can rubrica destinat situaiei +amiliale- s scrie@ . ;n copilAdoi copii c s torii- %ncadrai %n munc /- ceea ce denot o situaie +inanciar stabil- +apt care poate releva c candidatul nu va solicita- prea curnd- o ma3orare de salariu. :B#<#K# *erviciul militar . situaia militar. 7n ca)ul e+ecturii sta5iului militar- este necesar a nscrie n =.;. perioada a+erent acestuia i 5radul de deinere ca re)ervist 0dac e necesar1. 7n ca)ul nee+ecturii sta5iului militar- unitatea care an5a3ea) va trebui s adopte msuri adecvate situaiei de ntrerupere temporar a lucrului. :>#<#;# *tudii# (ormare profesional. Modul de relatare a coninutului acestui para5ra+ se +ace n raport cu e*periena pro+esional a persoanei. =u ct e*periena pro+esional este mai

# #

bo5at- cu att este mai puin necesar s se vorbeasc despre colile absolvite i diplomele obinute. Li totui este recomandabil ca etapele pre5tirii pro+esionale s +ie nscrise n ordine cronolo5ic invers- indicndu4se nivelul cel mai nalt al studiilor@ nu este menionat liceul economic- cnd se dispune de o diplom a Academiei de Studii Economice sau de una n tiine economice- de e*emplu@ .2000 < ,octor %n (tiine economice- Academia de Studii "conomice din 4oldo#a/. Du este recomandabil- cnd se dispune de mai multe diplome- s se indice toate- ci doar cele care au le5tur cu postul solicitat. Aceasta este deseori interpretat drept lips de coeren- semn al unui spirit de)ordonat. =ursurile- speciali)rile- seminarele- sta5iile etc. de scurt durat nu se descriu cu lu* de amnunte. 9e e*emplu@ . Sta)iere %n mana)ement- 30 de 'ile- A.S.".- Iucure(ti- cu susinerea unui coloc#iu/. Se recomand@ .1/// < Sta)iere- ;ni#ersitatea din Orleans- Frana?. 7n +inalul acestui para5ra+- poate +i inserat o rubric intitulat .Ebiective personale/- n care se poate reda- n dou4trei +ormulriprincipalul obiectiv@ .,irector administrati# (i *inanciar al unei *irme de presti)iu/E .4ana)er compartiment de comunicare intern %n I@4? etc. Aceast rubric poate +i menionat doar n ca)ul cnd se tie c unitatea- la care solicit n serviciu persoana n cau)dispune de posturi vacante de acest 5en sau mcar posturi tan5eniale cu obiectivul personal. 9e alt+el- relatnd un obiectiv pro+esional mult prea precis- se poate comite o 5reeal@ =.;4ul. poate +i ar2ivat pentru un termen mult prea ndelun5at- n ateptarea pro+esiei corespun)toare. 7ntre timp- persoana poate evolua pe un alt obiectiv pro+esional- riscnd s nu mai corespund primului. 9ac persoana care i o+er serviciile este tnr- cu o e*perien recent- atunci va avea tot interesul s scoat n eviden elementele pre5tirii- care constituie- pentru moment- activul i ba5a3ul ei de cunotine. 9e e*emplu@ Pre#*tirea 1$$&@ bacalaureatul cu cali*icati#ul =*oarte bine?. 1$$%@ diploma Academiei de Studii "conomice. 2&&%@ diplom de doctor %n (tiine economice.

Sta#iile nu trebuie s +ie prea numeroase i prea diversi+icate@ se va presupune c persoana n4are dorin s4i reia viaa pro+esional i n4are un proiect pe termen lun5. Este recomandabil s se indice doar cele mai importante sta5ii sau cele care au le5tur cu postul 0n aceeai ramur de activitate- la acelai nivel de responsabiliate1. Sc2ema pre)entrii sta5iilor@ Data 2&&! Dntre!rinderea Lcoala Superioar de =omer- Gucureti 6unc&ia Ataat comercial

:B#<#:=# 2xperiena profesional este partea cea mai important a =.;.4ului. Acest para5ra+ relev ima5inea candidatului@ e*periena pro+esional- aptitudinile- competenele 0cunotinele apro+undate dobndite prin e*perien1. Aceast rubric include reali)rile i viitorul candidatului- de aceea evoluia carierei trebuie redactat complet. 9ac e*periena pro+esional a candidatului este scurtconinutul va +i memorat uor de ctre cititor. Este totui indispensabil s se menione)e toate etapele carierei pro+esionale- dar n mod concis i coerent. ,ropunem cteva re5uli de redactare a acestui para5ra+@ ? E*periena pro+esional urmea) a +i nscris n +uncie de tipul =.;.4ului elaborat 0cronolo5ic- +uncional- crono4 +uncional etc.1. ? 9ac se apelea) la =.;.4ul cronolo5ic- e de pre+erat s se nscrie posturile cu ordinea invers a perioadelor a+erente. 9ac se redactea) un =.;. +uncional- se ncepe cu +unciile cele mai importante- deinute pn n momentul ntocmirii =.;.4ului. ? 7n nici un ca) nu se comentea) i nici nu se nscriu eecurile sau motivele pentru care au +ost sc2imbate locurile de lucru. ? Se recomand a se nscrie i principalele sarcini sau atribuii de serviciu avute n decursul carierei pro+esionale i- n ca)uri relevante- re)ultatele obinute- dar +r a se +ace abu) de amnunte. ? Activitile se)oniere se nscriu doar dac candidatul caut un prim4loc de lucru.

# %

? Se evit nscrierea ca)urilor de 5enul@ . (omer %ntreH din H?-

=concediat din moti#e disciplinare la /. ? Du este recomandat s se indice salariile avute la locul precedent de munc- cci aceast problem poate +i soluionat doar n cadrul interviului. Meniunile privind mrimea salariului pot +i indicate doar n situaia cnd anunul +irmei solicit acest lucru. ? 7n ca)ul cnd potenialul candidat are publicaii 0autor de carte- de lucrri de specialitate sau de re+erin1- poate +i creat o rubric 0.caset/1 special n care se nserea) titlurile de publicaii. Be*tul trebuie s +ie bine structurat- respectndu4se o ordine lo5ic de pre)entare pentru +iecare post. El trebuie s includ@ ? ,ate autenticeB ? @umele societ ii < acti#itatea- ci*ra de a*aceri < num rul de salariaiB ? Titlul postuluiB ? ,escrierea *uncieiB ? .eali' ri concreteB ? 6ompetenele deosebite ale candidatului 7dac exist 8. =teva recomandri pentru a +acilita modul de redactare a acestei seciuni@

Du se recomand@ o societate de ser#iceB responsabil de ser#iciuB %ns rcinat cu publicitateaB inerea unui *i(ier de clieniB or)ani'area unei expo'iiiB

Se recomand@ o %ntreprindere de cur are industrial B responsabil cu ser#iciul personal 7400 salariai8B )estionarea unui bu)et de publicitate de... leiB )estionarea unui *i(ier de 2!0 clieniB pre) tirea particip rii %ntreprinderii la expo'iia "uroplastiaue 7%nc1iriere- amena$are- stand- conducereec1ip la *aa locului H8B in)iner pro)rame de ba' B ata(at comercial sector ma(ini9unelteC 9 urm rirea clienilor industrialiB 9 responsabilitatea clienilorB 9 le) tura %ntre u'in (i clieni.

in*ormaticianB ata(at comercialB

# !

.edactorB (e* de ser#iciuB (e* de produsB

responsabil ser#iciu = H?B responsabil contabilitate (i tre'orerieB responsabil cu de'#oltarea unei )ame de noi produse de birotic B selectarea *urni'orilorB supra#e)1erea pieelor (i a politicii de #3n' riB elaborarea (i punerea %n aplicare a planului de marYetin)B pre) tirea personalului din compartimentul de #3n' ri. conducerea ec1ipei %ns rcinate cu reali'area relaiilor cu *urni'orii (i subalterniiB supra#e)1erea (antierelor. pre) tirea- monitori'area (i executarea bu)etelorB control (i anali'a )estiuniB )estionarea tre'orerieiB )estiunea salariilorB elaborarea declaraiilor *iscale (i socialeB contabilitate in*ormaionali'a9 t B identi*icarea necesit ilor clienilorB de*inirea politicii comerciale (i promoionaleB coordonarea reelei de ser#iceB conducerea unei ec1ipe de ne)ociatori 715 persoane8B de'#oltarea strate)iei comerciale (i implementarea ei %n acti#itatea *irmelorB or)ani'area expo'iiilor 7&aris9,gsseldor*9 61ica)o8B urm rirea reali' rii suporturilor de pre'entare 7bro(uri- #ideo etc.8B contacte cu comercianii internaionaliB conducerea unei ec1ipe de 215 persoaneB )estiunea stocurilor.

%ns rcinat cu a*aceriB

(e* ser#iciu *inanciarB

in)iner marYetin)

director comercial

%ns rcinat cu relaiile externe

director de depo'it

=.;.4ul va +i e*2austiv numai completndu4se +unciile e*ercitate cu o e*punere a reali)rilor obinute n ndeplinirea sarcinilor. Gilanul pentru +iecare post- aportul candidatului la ntreprindere trebuie cuanti+icate- pentru ca cititorul s le poat aprecia valoarea. 9e e*.@

# '

6unc&iileE < .esponsabil de o ec1ip de #3n' toriC < .esponsabilul sectorului ="diie? al %ntreprinderiiC < ,irector de marYetin)C < [e* ser#iciu personalC

< ,irector administrati#C

< ,irector al unui superma)a'inC < .esponsabil cu *iscalitateaC

< .esponsabil cu ser#iciile de #3n' riC

Re8ultatele o0&inuteE =Am reali'at o ci*r de a*aceri cu 20_ mai mare dec3t a celorlalte ec1ipe?. =Am reu(it s reduc cu 10_ costul de producie al plac1etelor publicitare?. =Am %mbo) it *i(ierul de clieni cu 500 de nume?. =Am introdus o )ril de salari'are care a condus la %nc1eierea con*lictelor sociale repetate (i a antrenat o cre(tere a producti#it ii cu 10_?. =Am ne)ociat pentru a %nc1eia contracte cu di*erii transportatoricare au permis o economie de 25_ la capitolul =61eltuieli de deplasare? ale colaboratorilor?. =Am %n*iinat un ser#iciu centrali'at de cump r ri- ceea ce a permis reali'area unei economii anuale de 5_?. Am reu(it s diminue' sarcina *iscal a %ntreprinderii utili'3nd posibilit ile le)ate de credit (i de reducere de impo'it? =Am creat un departament =:3n' ri c tre colecti#it i?- sporind- ast*elcu 25_ ci*ra de a*aceri a %ntreprinderii?.

:B#<#::# Iimbi strine. ,entru unele pro+esii- cunoaterea limbilor strine este indispensabil- iar pentru alte +uncii- este mai puin important- dar este apreciat. ,ractic- ns- puini tineri contienti)ea) att importana pe care o pre)int cunoaterea limbilor strine- ct i modul de apreciere a nivelului de cunoatere.

# "

7n cele mai dese ca)uri- se +ace o apreciere sau o autoapreciere subiectivnede+inindu4se clar criteriile de evaluare. Responsabilitatea asupra oricrei aprecieri trebuie s +ie ma*im+iindc potenialul interviu va +i prima oca)ie de a se veri+ica sinceritatea celor declarate n =.;. Aadar- trebuie s se in cont de cteva re5uli de redactare a acestei casete@ ? S nu se 0supra1aprecie)e nivelul de cunoatere a unei limbi@ dac utili)area ei este necesar- candidatul va +i supus unor teste de evaluareE ? S nu se +oloseasc +ormule de tipul@ . 7 ani de en)le' /.5imbi str ine %n# ate/- pentru c aceste indicaii nu indic calitatea. Multe lucruri care au +ost nvate odat- pot +i uitateE ? Este recomandabil s se renune la +ormula des ntrebuinat@ .scris?- =citit?- =#orbit/- ceea ce semni+ic respectiv@ .noiuni excelente de )ramatic (i un #ocabular destul de bo)at/- Hcapabil de a desci*ra un text cu #ocabular curent /H%neles * r mari di*icult i?- apelndu4se la e*primri de 5enul@ .bilingv & (rancez.2nglez 0este una din limbile materne ale candidatului1E 3ermana & curent 0vorbete i scrie +r 5reeli de sinta*- dispunnd de un vocabular bo5at1E ,oiuni de italian 0debutant1 ? 0presupune o abordare colar +r nici o practic1/. :B#<#:<# Abiliti. 7n unele =.;.4uri sunt solicitate i competenele care caracteri)ea) personalitatea candidatului 0cunotine pentru limba3ele de pro5ramare la nivel de redactareFelaborareFutili)are a lor1E cunoatere de .navi5are/ pe <nternetE abiliti de comunicare interpersonalE abiliti de or5ani)ator i de conducere a unei ec2ipe 0aici pot +i preci)ate eventualele per+ormane pe care candidatul le4a nre5istrat pe parcursul carierei@ .Am *ost administrator de reea %n cadrul *irmei P/. .Am condus timp de 5 ani o ec1ip de pro)ramatori &6 (i am elaborat 3 pro)rame pentru *acilitarea e#idenei contabile a *irmei P?8.

# $

:B#<#:?# Activiti extraprofesionale. Se consider c 2obbS4 urile re+lect tendinele pro+unde ale candidatului. 9e aceea acest para5ra+ poate +i ntlnit i sub denumirile@ 0obbies!, 0obbU+ uri!, 7nformaii adiionale/. 7n aceast caset vor +i relatate numai pasiunile e*trapro+esionale care au contribuit la de)voltarea unor caliti ce se re+er la postul solicitat sau calitii care au permis candidatului s dobndeasc o oarecare e*perien social. Subliniem +aptul c pasiunile e*trapro+esionale relev multe dintre potenialele trsturi de+initorii ale personalitii candidailor. Spre e*emplu- practicarea sporturilor de ec2ip presupune o bun capacitate de inte5rare- un pronunat 5ust pentru contacte umaneE practicarea sporturilor individuale denot un spirit de independenE pictura- +oto5ra+iadesenul indic o +ire de artistE a2ul- lectura ? o nclinare spre re+lecieE cltoriile n strintate ? o mare curio)itate- o +ire sociabil i comunicativ. ,asiunile e*trapro+esionale trebuie artate ori5inal i sincerdescriindu4se e*act ceea ce4i place iFsau l atra5e pe candidat. 7n acelai timp- se recomand s +ie evitate +ormulrile .va5i/- 5eneralede 5enul@ .2mi place sportul- mu'ica- dansul/E e*a5errile 0indi+erent de voin1- activitile de coloratur politic- reli5ioas sau monden 0nu toat lumea mprtete opinia candidatului1- mai devreme sau mai tr)iu- vor +i depistate. 9e asemenea- nu trebuie ntocmit o list lun5 de diverse activiti 0+ace impresie c potenialul candidat nu mai are timp i pentru lucru1. :B#<#:># Referine# Acest para5ra+ se redactea) doar la o solicitare respectiv. 7n acest ca)- este de a3uns de a +i indicate dou nume de persoane care pot da re+erine despre candidat. 9ac caseta respectiv nu este inserat n =.;.- se poate nscrie- pur i simplu@ ..e*erine < disponibile la cerere/. :B#<#:C# 7nformaii ce trebuie scoase n eviden# 7n cariera +iecrei persoane e*ist elemente considerate preponderente- care risc s +ie estompate de mulimea altor in+ormaii. Este recomandabil s +ie puse n valoare- pentru a +i observate imediat de cititor- pentru a4i strni curio)itatea i a4l

#%&

ndemna s continue lectura. Aceste in+ormaii pot +i pre)entate la nceputul =.;.4ului- ntr4un c2enar. 9e e*emplu@

Gilin5v 7 en#le8*"romPn* # ani la 6ma2a 2 ani la DeR4 NorU E*pert +inanciar % ani ntr4un birou de audit internaional

9irector de personal %&& salariai " ani e*perien Serviciul E*port 6rance8* 7 curent ' ani ? a5ent comercial,aris

7n ast+el de c2enare vor +i inserate in+ormaii de +elul@ ? "xperien 0adesea se cere o e*perien de % pn la ' ani ntr4 o anumit ramur de activitate1? 6unoa(terea unor limbi str ine 0cu condiia ca nivelul s +ie +oarte bun@ bilin)# sau curent1? 6ali*icarea- *uncia- nsoite de cteva detalii semni+icative 0sectorul pro+esional- ci+ra de a+aceri- ederi n strintatecompetene deosebite1. Aadar- nainte de a ncepe redactarea propriului =.;.- este recomandabil s tii s rspundei la urmtoarele ntrebri@ a8 ,e ce cuno(tine teoretice dispuneiE b8 6e (tii s *aceiE c8 6e # place s *aceiE ,e ln5 aceasta- la redactarea unui =.;. cti5tor trebuie s se respecte re5ulile de scriere a elementelor de ba)- care sunt@ ? prenumele (i numeleB ? adresa 7permanent (i A sau < dac este ca'ul < temporar 8B ? num r post tele*onic- *ax- e9mailB ? starea ci#il (i situaia *amilial B ? data (i locul na(teriiB ? naionalitatea 7%n ca'ul %ntocmirii unui 6.:. pentru o *irm str in 8B ? obiecti#ele pro*esionaleB

#%1

? pre) tirea ?

? ? ? ?

? ?

pro*esional a candidatului7pe etape calendaristice8B experiena pro*esional 7se preci'ea' - pe etape calendaristice- numele complet al or)ani'aiei- al departamentului- menion3ndu9se concis reali' rile obinute %n acti#itatea des* (urat 8B limbile str ine cunoscute 7ni#el de cunoa(tere8B lucr ri didactice- studii- articole publicateB premii obinuteB pasiuni (i A sau preocup ri extrapro*esionale A sau >alte detalii- date?B cluburile- asociaiile etc. *rec#entate 7care o*er indicii rele#ante asupra importanei pe care o acordai carierei dumnea#oastr 8B persoanele care pot da re*erine despre dumnea#oastr B data redact rii 6.:.9ului (i semn tura.

7n continuare- vom pre)enta cteva modele de =.;.

Curriculum vitae cronolo#ic

Andrei ,23RO+1E-V G4dul Renaterii nr. %"F2- ap. 2& 2&2&4M9- mun. =2iinu #& aniE necstoritE sta5iu militar nesatis+cut.

E9!erien&* !ro$esional*E :;;C+:;;K@ =omitetul de E*po)iii al Moldovei 0or5ani)are de e*po)iii internaionale pro+esionale i pentru publicul lar5. =i+ra de a+aceri ? mil. lei1 :;;K+<==:: A5ent coordonatorE e+ ad3unct de e*po)iie. Am +ost nsrcinat cu or5ani)area .Salonului Krdinii/. 11& e*po)ani. =i+ra de a+aceri ? de lei. =ontactarea e*po)iiilor- montarea standuriloror5ani)area campaniei de publicitate direct. 7n acest post- am sporit cu 1&V numrul e*po)anilor

#%2

+a de anul - cu a3utorul unei te2nici personale de prospectare. ,rintr4o distribuire bine direcionat .a crilor de cumprtor/- am reuit s sporesc cu % V numrul de vi)itatori ai salonului. <==:+<==B: Le+ ad3unct de e*po)iie. Am +ost nsrcinat cu or5ani)area .Salonului Krdinii/- .Salonului Artelor =ulinare/E #%& de e*po)ani. =i+ra de a+aceri mii lei. Am diminuat c2eltuielile te2niceutili)nd material recuperat. -in <==B:Le+ e*po)iie. Am or5ani)at ! e*po)iii ale Saloanelor =asei- Artelor =ulinare- Artei ,opulare Moldoveneti. <==B+<==D: Saloanele au re5rupat '& de e*po)iii- inclusiv %& de +irme- i le4au vi)itat 2%&.&&& de persoane- inclusiv turiti din alte ri. Bacalaureat@ =ole5iul Daional de =omer ? 1$"! Absolvent@ Academia de Studii Economice ? 1$$1 Absolvent@ Masterat A.S.E.M. ? 1$$2 Absolvent@ Lcoala Superioar de =omer ? ,aris ? 1$$ -im0i str*ine cunoscuteE "n)le'a@ curent France'a@ curent +taliana@ curent Spaniola@ cunotine medii A0ilit*&iE =unotine operare ,=@ ]6R9- E>=E8 Pasiuni e9tra!ro$esionaleE 8iteratura- istoria- +oto5ra+ia. Re$erin&eE =ornel Moraru- Mana5er- S.=. .Mu5urel/. Andrei 6dobescu ? Mana5er- =entrul =omercial .Modern/

#%#

Elena MO-DO(AN Str. ;alea Morilor nr. 1% 2&2&4M9- mun. =2iinu Bel.@ 22 &2#E :a*@ 02 1221 1% =storit ? 1 copil colari)at

E9!erien&* !ro$esional*E :;;C: Elaborarea proiectului de licen cu tema@ .,robleme actuale ale R:;< ale Republicii Moldova/ :;;B+:;;D: Asistent mana5er la :undaia <nternaional de Mana5ement 6r5ani)area meselor rotunde pentru membrii :undaiilor <nternaionale de Mana5ement din Moldova- Romnia- :rana- An5lia- Rusia(craina- Gelorusia. M4am implicat n mbuntirea metodelor de or5ani)are a meselor rotundereali)nd un pro5ram deosebit al discuiilor. :;;K+<===: =olaborarea n cadrul unei ec2ipe4colectiv de la A5enia de 9e)voltare Economic =2iinu- n vederea reali)rii suportului 5ra+ic pentru proiecte de interes internaional. StudiiE :;;=: 9iploma de bacalaureat. 8iceul .K2. Asac2i/E =2iinuE :;;=+:;;C: :acultatea de Mana5ement <nternaional- Academia de Studii Economice din Moldova- mun. =2iinuE -im0i str*ine cunoscuteE France'a@ +luentE "n)le'a@ +luentE +taliana@ cunotine mediiE 5imba rus@ +luent. A0ilit*&iE =unotine pro+unde n sisteme de operare@ MS496S- ]<D96]S- (ni*E
MS E>=E8- MS ]6R9.

#%

Nicolae (AN+bE-I
Gd. Renaterii nr. 22- ap. 2" 2&2&4M9- mun. =2iinu Bel.@ 22"&"& 9ata naterii@ 2&.&!.' StudiiE :;;=+:;;?: =ole5iul Daional de =omer din =2iinu. Media de absolvent@ $- %E media de bacalaureat@ $-#%. :;;:: 9iploma ? atestat operator calculatorE :;;?+:;;K: :acultatea. =ontabilitate i Audit- Academia de Studii Economice din Moldova. Media 5eneral@ "-%E media de licen@ "-$. 8ucrarea de licen@ .Elaborarea politicii de contabilitate a unei ntreprinderi/ -im0i str*ineE "n)le'a ? e*celentE France'a ? acceptabilE 5imba rus ? +luent. E9!erien&* 3n in$ormatic*E :;;C+:;;B: Am colaborat la proiectul@ .<n+ormati)area 8imbii Romne/. Am elaborat o variant a pro5ramului computeri)at- menit s contribuie la nsuirea rapid a terminolo5iei i limba3elor de specialitate. bo00m"uriE Benis de cmpE in+ormaticE mu)ic clasic. Re$erin&eE <on AGAG<< ? pro+esor de in+ormatic- =ole5iul de =omer din =2iinuE Maria 96DQ( ? e+ catedr .=ontabilitate/Academia de Studii Economice din Moldova.

+losar tematic #%%

Abdica$a%, abdic < 7Aici8. 0+i51. A renuna la ceva- a ceda n +aa 5reutilor. 9in +r. abdiFuer, lat. abdicare# abscons, 9 - abscon(i- 9se < =eva ce este 5reu de nelesE ascunstainic- obscur. 9in +r. abscons, lat. absconsus# acerb, 9 acerbi- 9e < =are este necrutor- nverunat- asprua5resiv- caustic- sarcastic. 9in +r. acerbe- lat. acerbus# agasa$a%, a)ase' < A irita- a enerva- a plictisi pe cineva cu insisteneleE a e*aspera. 9in. +r. agacer# atu, atuuri F atale < /% =arte sau culoare de 3oc socotit a avea cea mai mare valoare. 2% Element care- ntr4o anumit mpre3urareo+er cuiva un avanta3 sau o ans n plus. 9in. +r. atout# delibera$a%, delibere' < 1. A c2ib)ui n comun i a discuta 0n secret1 asupra lurii unei 2otrri. 2. A decide- a re)olva 0ceva1. 9in +r. deliberer, lat. deliberare# expectativ, expectati#e < Ateptare ba)at pe anumite drepturipromisiuni- probabiliti sau calculeE neintervenie n anumite c2estiuni sau situaii i ateptarea unui moment potrivitE e*pectaie. 9in +r. expectative# fiasco < Eec total ntr4o aciune ntreprinsE insucces- nereuit. 9in it. fiasco. frustra$a%, *rustre' < A lipsi pe cineva de un drept sau de un bunE a p5ubiE a nela. ? 9in +r. frustrerE lat. frustrari# lapidar, 9 - lapidari- 9e < /% 09espre inscripii- ornamente1 Spat n piatr. 2% 0:i5. 9espre stil- vorbire1 =are se caracteri)ea) prin conci)ie 0asemenea stilului inscripiilor latine1E laconic- scurt- concis. 9in +r. lapidare# pertinent, 9 - pertineni- 9te < =are se potrivete e*act obiectului despre care este vorba- care este adecvat pentru ceea ce vrea s ar5umente)eE care denot pro+un)ime- competen i care se raportea) e*act la c2estiune- la +ondul cau)eiE potrivit- nimeritconvenabil. 9in +r. pertinent# procesa$a%, procese' < A prelucra semnalele nre5istrate pe band ma5netic prin intermediul unui procesor. 9in en5l. to process# rata$a%, rate' < /% A scpa- a pierde o oca)ieE a nu reui- a nu i)buti ntr4o mpre3urare- a da 5reE 2% 09espre oameni1 A nu reui s se a+irme sau s reali)e)e ceva la nivelul posibilitilor sale. 9in +r. rater#

#%!

vicisitudine, #icisitudini < =oncurs de mpre3urri 5relene+avorabile pentru cinevaE neca)- su+erin. 9in +r. vicissitudine, lat. vicissitudo, & inis#

4 Pro0leme su!use discu&iei


1. Enumerai elementele unui =.;. 2. 9e care re5uli trebuie s se in cont la ntocmirea unui =.;.A #. =are este cea dinti calitate necesar redactrii unui =.;.A Motivai4v rspunsul. . 9e ce coninutul unui =.;. trebuie s +ie optimistA %. =e re5uli trebuie s urmai scriind un =.;.- pentru a convin5e s provocai o ntrevedereA !. ,ertinena este una din calitile principale ale unui =.;. reuit. 9e ceA '. E*plicai cum nele5ei@ .;n 6.:. reu(it trebuie s de#in o =scar ? de comensurare a per*ormanelor autorului/. ". =um trebuie relatate in+ormaiile n ca)ul cnd =.;.4ul este redactat n ordine anticronolo5icA $. =um vei structura in+ormaiile ntr4un =.;.- atunci cnd solicitai o +uncie ntr4un domeniu concret de activitateA 1&. Se consider c partea cea mai important a =.;.4ului este ."xperiena pro*esional /. 9e ce re5uli trebuie s se in cont la redactarea acestui para5ra+A 11. <nvocai re5ulile de redactare a para5ra+ului@ . 5imbi str ine/. 12. =um trebuie relevate pasiunile e*trapro+esionale 0 .2obbS4 urile/1A 1#. 7n cariera +iecrei persoane e*ist elemente considerate preponderente- care trebuie puse n valoare pentru a strni curio)itatea cititorului. =um pot +i pre)entate ast+el de in+ormaiiA 1 . =are sunt principalele trsturi de caracter ale personalitii dumneavoastr pe care le4ai putea insera n =.;.4ul personalA

#%'

E9erci&ii 1i studii de ca8 Studiu de ca8 nr%/


1. =itii cu atenie =.;.4ul de mai 3os. ,ronunai4v asupra aspectelor critice privind coninutul lui@

Maria ENACbE 2& !4M9- str.=alea <eilor 1#- ap.1% Mun. =2iinu Bel.F+a* 0&##1%14%!41"

-ate personaleC Dscut la 2%.&#.1$'#E DecstoritE Daionalitate@ moldoveancE 'regtire profesionalC ? Lcoala 5eneral nr.22- =2iinu ? 1$"&41$""E ? 8iceul Economic nr.2- =2iinu ? 1$""41$$2E ? Academia de Studii Economice:acultatea Mana5ement ? 1$$241$$! ? 9iploma de 8icen ? 1$$! 2xperien profesionalC ? :abrica HGucuria/- S.A. contabilitate- au5ust4 octombrie- 1$$! ? :abrica HGucuria/ S.A.- marUetolo5- octombrie4 septembrie- 1$$$ ? :abrica HGucuria/ S.A. ;n)ri- septembrie 1$$$4 octombrie 2&&1 'reocupri extraprofesionaleC Mu)ic i sport. Studiul de ca8 nr% 2 Qinnd cont de principiile care stau la ba)a redactrii unui =.;. cti5tor 0este concis- este tonic i +orti+iant- este pertinent- are .relie+/- are o pre)entare impecabil- pre)int re)ultate- re+lect +idel e*periena pro+esional- este nsoit de scrisoarea de motivaieE incit dorina interlocutorului de a v ntlni1- redactai un =.;. cti5tor.

#%"

Studiul de ca8 nr% 5


7n vederea an5a3rii dumneavoastr- ai redactat propriul =.;. i ai depus candidatura la una dintre +irmele notorii cu activitate n domeniul in+ormaticii. 7n urma seleciei =.;.4urilor primitemana5erul compartimentului .Resurse umane/ v pro5ramea) pentru susinerea unui interviu. ,orto+oliul de =.;.4uri care au reinut atenia ec2ipei de resurse umane este pre)entat n urmtoarele pa5ini. ,resupunnd c suntei unul din cei care au candidat pentru posturile respective- atribuii personalitii dumneavoastr unul dintre aceste =.;.4uri i susinei calitile psi2osociopro+esionale de care dispunei. 7n +ormularea rspunsurilor dumneavoastr- v ru5m s nu uitai c- ntotdeauna- printre scopurile principale ale recrutantului- se nscriu i urmtoarele@ veri+icarea detaliat- prin cele mai .neateptate/ mi3loacemetode- a posibilitilor iFsau per+ormanelor individuale ale candidatuluiE identi+icarea pro+ilului moral i aptitudinilor speci+ice ale candidatuluiE testarea capacitii i a modalitilor speci+ice de a +urni)a i de a recepta in+ormaii din mediul ambiental- n timpul procesului de lucru- mai ales- n situaii de stresE testarea capacitii de a +olosi modaliti concrete de soluionare a .eventualelor con+licte/ intervenite n activitile cotidieneE testarea voinei 0.+orei/1 de a suporta eecul- victoriastresurileprin prisma .decodi+icrii/ reaciilor comportamentale verbale i nonverbale e*teriori)ateE etc.

,umeC AdresaC

Curriculum vitae nr#:


Ale9andra RAD Str. ,etru Rare- 21%- ap.1&1 2&"14M9- mun. =2iinu 412421

JelefonC

#%$

-ate personaleC data naterii@ C mai :;D< locul naterii@ mun# Chiinu naionalitatea@ ucraineanc 'regtire colarC 2&&1 ? 7n pre)ent- student Academia de Studii Eecconomice din Moldova ? :acultatea .MarUetin5/E mediile anilor de studii@ < ? "-"2E << ? $-%2E <<< ? $-%". 1$$"42&&1 ? =ole5iul Daional de =omer- =2iinu. Media de absolvire@ $-&2E bacalaureat@ $- ". 'remii obinuteC Mai- 2&&1 ? am obinut premiul << la Simpo)ionul Ltiini+ic al Studenilor A.S.E.M. 6ctombrie- 2&&1 ? am obinut premiul < la 6limpiada Republican de <n+ormatic. CunotineC =uno(tine de specialitate economic C Matematic aplicat n economieE microeconomieE contabilitateE mana5ementE marUetin5. 6uno(tine operare &.6.C 6perare te*te@ Microso+t ]ord- E*cel ,ro5ramare@ :o* ,ro Iimbi strineC En5le)a@ *luent :rance)a@ cuno(tine medii. 0obbU+uriC Sporturile 0membru al ec2ipei de basc2et a A.S.E.M.1 ReferineC ,ro+. dr. (lad MIbAI ? Academia de Studii Economice+acultatea MarUetin5 ,ro+. Maria B JOR ? catedra Economie Keneral -ataC ! noiembrie 2&&1

Curriculum vitae nr#<

,eodora (ASI-ACbE Adresa: Str. Miron =ostin 2!F - ap. %! 2&2#4M9- mun. =2iinu JelefonC 4'%41" -ata nateriiC 12.&".1$'1

#!&

Ebiectiv profesionalC An5a3area ntr4unul din 9epartamentele@ MarUetin5- :inanciar- =ontabilitate- din cadrul unei +irme moldo4americane. (ormare profesional: 1$"'41$$1 ? 8iceul .K2. Asac2i/- mun. =2iinu. Gacalaureat@ $-&$. 1$$141$$! ? :acultatea .Mana5ement/- Academia de Studii Economice- mun. =2iinu. Media de absolvire@ "-1!. Media de licen ? "-"$. 1$$!41$$' ? Masterat- cursuri apro+undate de mana5ement. Media de absolvire@ $-'%. 2xperiena profesionalC 1$$! ? Sta5iu practic de " sptmni la =ompania ;6>BE8. Am e+ectuat diverse traduceri romno4en5le)e pentru =ompanie. 1$$! ? ,n n pre)ent@ :irma .=ontabil SER;<S/ ? economist n cadrul serviciului .:inane i ,lani+icare/. Iimbi strine cunoscuteC limba en5le) ? *luent limba +rance) ? cuno(tine medii Cunotine operare 'CC Micrso+t o++ice 0]ord- E*cel1E Activiti diverseC Mu)ic clasic i popE literatura romn 0M. EminescuB. Ar52e)iM. EliadeK. =linescu- M. ,reda1 -ata ntocmiriiC 2& mai 2&&2

Curriculum vitae nr#?

-umini&a +ROS AdresaC Str. :lorilor 2&F 2&1#4M9- mun.=2iinu -ata nateriiC 2% iunie 1$''

#!1

Ebiective: 1. 7mbo5irea cunotinelor de specialitateE 2. 6peraionali)area cunotinelor dobndite n +inane i contabilitateE #. Aplicarea cunotinelor i a capacitilor pro+esionale n cadrul unei +irme notorii. *tudii:1$$#41$$!@ 4 8iceul .Mircea Eliade/ din =2iinu. 8a bacalaureat- am obinut media "-2". 1$$!42&&&@ 4 Academia de Studii Economice din Moldova. Media de absolvire@ "-%&. Media de licen@ "-2%. 2xperien profesionalC Au5ust 2&&1 ? au5ust 2&&2. 4 Am lucrat n Societatea Mi*t .;ESB/- contabiln serviciul contabilitate. :ebruarie 2&&2 ? au5ust 2&&2. 4 Am e+ectuat diverse traduceri pentru Societate. Romn4 spaniol4romn. Iimbi strine: Spaniol ? *luentE italian ? *luentE en5le) ? cuno(tine mediiB +rance) ? cuno(tine medii. Cunotine operare 'CC Microso+t 6++ice 0]ord DB- E*cel1E ,ro5ramare :6>,R62.&E <nternet. Activiti extraprofesionaleC La2- +ilo)o+ie- psi2olo5ie -ata redactrii C#1#+luiC #& au5ust 2&&1.

Curriculum vitae nr#>

Doru OPREA

#!2

6oto

Str. Mircea cel Gtrn 2&F!- ap. # 2&2#4M9- mun. =2iinu Bel. 2#4%&41!E !41241"

-ate personale: Statut $amilial@ necstorit Na&ionalitate@ moldovean Data na1terii@ &!.&1.1$'" P*rin&i@ mama ? contabil- tata ? matematician EbiectiveC An5a3area ntr4o unitate economic- ntr4unul departamentele@ marjetin#) vPn8*ri) in$ormatic*. din

*tudii: /BB="2CC/ ? Academia de Studii Economice- GucuretiE media de absolvire@ "-2#E media de licen@ "-"2. /BB:"/BB= ? 8iceul .,rometeu/- mun. =2iinu. /B>="/BB: ? Lcoala medie 5eneral nr.2- or. 6r2ei 2xperiena profesionalC Iunie 2CCC7iunie 2CC/- TE,BER <nternaional- mun. =2iinu 7 a#ent de vPn8*riE am nc2eiat % contracte n valoare de %&&& dolari. Iulie 2CC/ 7 !re8ent) ;6>BE8 7 a#ent de vPn8*riE Am nc2eiat # contracte cu dealerii =ompaniei n valoare de "&&& dolari. Iimbi strineC En5le)a ? *luentE +rance)a ? *luentE rusa ? *luent. Cunotine profunde operare 'C@ sisteme operare 0MS.96S- (DN>1E pro5ramare 0B(RG6 ? ,AS=A81E procesare de te*te 0Microso+t 6++ice4]ord- E*cel1E <nternet. 0obbU+uriC 8iteratura clasicE cltorii.

#!#

-ataC &1 iulie 2&&2 0Semntura1

Curriculum vitae nr#C

(italie ARbIRI Dscut la 22 iulie 1$'# Str. ,etru Movil 12- ap. 1% 2&1 4M9- mun. =2iinu (ormare profesionalC 1$$141$$! ? :acultatea .Relaii Economice <nternaionale/A.S.E.M.. Anul <<< de studii ? sptmni de practic lin5vistic n :rana- (niversitatea .,ierre Mendes/- Krenoble. 1$$% ? Gacalaureat- media $-2%. 1$"&41$$1 ? Lcoala medie 5eneral. 3ud. Edine. 2xperien profesionalC <ulie 1$$"?iulie 2&&& ? :irma .8(<T/ <nternaional. 4 economist- translatorE au5ust 1$$! ? iunie 1$$" ? :irma .8(<T/ <nternaional ? a5ent de vn)ri. Am nc2eiat trei contracte valoroase pentru doi ani de )ile- cu trei ma5a)ine- n sum de #&& &&& lei. Iimbi strineC En5le)a ? *luent +rance)a ? *luent spaniola ? %ncep tor rusa ? *luent Activiti extraprofesionaleC ? Sporturi@ tenis- +otbal. Membru al clubului sportiv .Moldova/E ? lecturE mu)icE teatru. ? in+ormaticaE ]orUs- ]ords-

#!

]or,er+ect- E*cel. -ataC % aprilie 2&&2

Studiul de ca8 nr% :


,ersona3ul s4a pre)entat la un interviu pentru a +i an5a3at la o companie notorie. 8a s+ritul interviului- i s4a spus c- dac va +i acceptat- i se va da de tire. =andidatul a evaluat c aceast or5ani)aie nu a procedat potrivit bunelor maniere. 9ac nu- atunci- dup prerea dumneavoastr- cum ar +i trebui s procede)e intervievantulA Avea dreptate candidatulA

Studiul de ca8 nr% ;


Reacionai- prin ma*imum trei +ormulri- la a+irmaia@ . 6.:.9ul ,#s. este *rumos redactat- dar cred c nu a#ei elemente ori)inalecalitati#e- care s # di*erenie'e de ali candidai C/

#!%

CAPI,O- - A(II SCRISORI DE RE6ERIN I DE RECOMANDARE /=%/% Structura scrisorilor de re$erin&* 1i de


recomandare% Re#uli de redactare
Scrisoarea de re+erin este unul din elementele decisive n vederea selectrii candidailor la ocuparea unor posturi. Ea completea) in+ormaiile despre candidat relatate n =.;. i n scrisoarea de motivaie. 7n multe ca)uri- recomandrile i- ndeosebi- re+erinele sunt neobiective. ,uin probabil c cel care4l cunoate pe candidat de 1& ani de )ile i va scrie o re+erin ce4i va +i n detriment. 8a redactarea scrisorii de re+erin i de recomandare e necesar s se in cont de urmtoarele@ ? =oninutul scrisorii trebuie s +ie comparat cu cel al =.;.4luipentru a nu repet unele detalii re+eritoare la activitatea persoaneiE ? 7nainte de a se redacta scrisoarea- trebuie s se +ac o list cu caracteristicele po)itive ale persoanei- pentru a +i si5ur c au +ost abordate toate n scrisoareE ? 9ac re+erina este +cut pentru o persoan care vrea s obin un credit sau s arende)e un imobil etc.- trebuie s se menione)e .solvabilitatea +inanciar a respectivului/. 8a elaborarea unei recomandri pentru cineva care pre)int suspiciuni- scrisoarea se redactea) +r entu)iasm- cu indi+erenmotiv care4l va pune n 5ard pe destinatar. 9e e*emplu@ . O cunosc pe dnaH de acum 10 ani. "ste prietenoas (i- dup c3te (tiu- onest (i cumsecade. @u am nici un temei s consider c dumneaei nu #a *ace *a acti#it ii propuseH? 6 scrisoare de recomandare trebuie s includ urmtoarele in+ormaii@ ? numele ntre5 al persoaneiE

#!!

titlul i adresa ntreprinderii unde lucrea)E adresa de la domiciliu- dac este ca)ulE numele membrilor +amiliei sale i vrsta copiilor 0dac e ca)ul1E ? numele persoanei care l4a propusE ? orice calitate a candidatului necesare serviciului solicitatE ? calitile deosebite- reali)rile avute la serviciu sau n timpul anilor de studii 0dac e ca)ul1E ? +ra)a de recomandare. =nd mana5erul este nevoit s concedie)e pe cineva din cu totul alte motive dect incompetena sau nclcrile de activitatescrisoarea de recomandare 0dac este solicitat1 va conine urmtoarele@ -atele privind perioada n care a lucrat pentru companie i randamentul corespun)tor@ .9omnul a lucrat pentru- de la pn la n calitate de contabil4e+/. 6otivele concedierii@ .9in cau)a unei reor5ani)ri a personalului din conducere i a unor di+iculti +inanciare ale companiei- suntem nevoii s renunm la serviciile domnului.../. Realizrile avute@ .7n timpul celor ani de activitate- s4a dovedit a +i un membru loial- inteli5ent i cu multe idei novatoare- +iind interesat de obiectivele companieispri3inindu4ne n acest sens/. Calitile deosebite@ .Este 5ata oricnd s participe la elaborarea de noi proiecte i propuneri pentru noi a+aceri. Are preri creatoare i este capabil s elabore)e soluii practice. Are un spirit bun de ec2ip/. (raza de recomandare@ .7l recomand cu toat rspunderea ca pe o persoan capabil i contiincioas/. Eferirea de a discuta cu orice patron@ .; stau la dispo)iie cu plcere pentru a rspunde la orice ntrebare despre serviciul prestat de domnul n aceast companie/.
? ? ?

7n scrisoarea de re+erin +ra)a de recomandare a persoanei lipsete. Autorul scrisorii nu aduce dect in+ormaii despre

#!'

activitatea- re)ultatele activitii- ci+ra de a+aceri reali)atcalitile deosebite de caracter etc.

/=%2% 6ormule

$olosite la redactarea scrisorilor de re$erin&* 1i de recomandare

:C#<#:# (ormule de introducere ? "ste o onoare pentru mine s susin pe domnul A doamnaH ? &rin pre'enta- am pl cerea s recomand pe dna A dlH ? Adrese' aceast scrisoare 6onsiliului ,#s.- pentru a recomanda peH ? Scopul acestei scrisori este de a o 7a9l8 propune pe dna A dl #icepre(edinte a 7al8 H ? ,lAdna H a lucrat pentru compania A *irma H timp deH ? O 72l8 recomand cu mult pl cere A cu toat r spunderea pe dna 7dl8 H :D#<#<# (ormule de coninut ? 2l 7o8 cunosc pe dlAdna H de 10 aniH (i am urm rit e#oluia carierei sale pe m sur ce s9au multiplicat acti#it ile luiAeiH ? ,etaliile bio)ra*iei luiAei- numeroasele premii pe care le9a primit %n domeniulH- precum (i acti#itatea sa ca membru al c3tor#a consilii de conducere a unor *irme- cu pro*it de #aloare- o 7%l8 recomand pe H ? ,lAdna a a#ut contribuii de #aloare %n H (i are reputaia de a *i o persoan acti# %n H ? A reu(it s combine #iaa de *amilie cu cea pro*esional cu o deosebit iscusin . ? &er*ecta cunoa(tere a domeniului administrati# (i a celui in*ormaional i9a permis de'#oltarea unor abilit i (i competene %n cadrulH ? A( *i %nc3ntat s # relate' despre cali*icarea (i despre c3t este de potri#it pentruH ? :ei obser#a %n scrisoarea de moti#aie anexat c dl 7dna8 H a %naintat rapid %n cariera sa- a#3nd o #3rst de numaiH ani. ? ,l7,na8H este un in#esti)ator important %ntr9unul din proiecteleH

#!"

:D#<#?# (ormule de ncheiere ? Sunt onorat s propun pe dl 7dna8H pentruH ? Sper c aceast propunere pri#ind obinerea postului de H #a *i examinat cu atenie de ,#s. ? : stau la dispo'iie cu pl cere- pentru a # o*eri in*ormaii suplimentare despre ser#iciul prestat deH ? OA 2l recomand cu toat r spunderea ca pe o persoan capabil (i con(tiincioas . ? Sunt con#ins 7 8 c dlAdna H- *iind %n mod deosebit interesat 7 8 de H ,#s. (i d3nd do#ad de deosebite calit i morale (i abilit i de studiere- #a *ace *a cerinelor instituiei ,#s. ? Am con#in)erea c este tocmai )enul de persoan care s ocupe acest post (i este %ntr9ade# r o pl cere s o recomand.

6odele de scrisori de recomandare a unei persoane

Stimate Domnule %%%)

7mi permit s v pre)int- n cele ce urmea)- aptitudinile i disponibilitile- n domeniul Relaiilor Economice <nternaionaleale absolventului Academiei de Studii Economice din MoldovaAndrei blNC ) care particip la concursul 9ESS H 3estion et -Unamisation du -eveloppement/. ,e parcursul anilor de studii universitare- Andrei O^D=( a acumulat cunotine teoretice ample n domeniul economiei- n domeniul mana5ementului i al +inanelor- dnd dovad de abiliti de sinteti)are i pre)entare a opiniilor personale. 9ispunnd de cunotine bune n aceste domenii i de posedare a patru limbi 0romn- rus- +rance)- en5le)1- Andrei O^D=( a activat n calitate de specialist coodonator n proiectul .,rivati)are i Restructurare/- sponsori)at de (SA <9- demonstrnd cunotine avansate n procesul de asisten al economiei Moldovei. 7n pre)ent- Andrei Oncu i +ace studiile cu +recven redus la +acultatea :inane- - pe care o va absolvi n...

#!$

Sunt convins01 c Andrei O^D=(- +iind n mod deosebit interesat de pro5ramul 9vs. de studiu i dnd dovad de deosebite caliti morale i abiliti de studiere- va +ace +a cerinelor instituiei 9vs. =u deosebit respectLe+ catedr .Relaii Economice <nternaionale/...Stimate Domn ?Domnuleh@) Este o onoare pentru mine s susin numele dlui >- pentru an5a3area lui n calitate de . Supun e*aminrii 9umneavoastr urmtoarele in+ormaii@ 9l >- n vrst de # de ani- a lucrat n calitate de e+ al 9epartamentului Resurse (mane. Este absolvent al Academiei de Studii Economice din Moldovaunde i4a +cut cu succes doctoratul. ,er+ecta cunoatere a domeniului administrativ i a celui de mana5ement i4a permis nsuirea i de)voltarea unor abiliti i competene n cadrul ntreprinderilor mici i mi3locii i- mai ales- n domeniul Resurselor (mane. 6pt ani a condus o ec2ip de 2& de consultani speciali)ai n domeniul vn)rilor i n cel administrativFde 5estiune. Are e*perien n prospectarea pieelor i n selectarea de noi clieni pentru +irm. A nc2eiat 2& de contracte n valoare de circa && mil. lei F an. Am onoarea s4l recomand- cu toat rspunderea- ca pe o persoan capabil i contiincioas- i sper c aceast propunere privind ocuparea postului de mana5er al departamentului la =ompania 9vs. va +i e*aminat cu atenie de =onsiliul Mana5er al =ompaniei-

Stimate Domnuleh) 9omnul Marin OA9^R=P a lucrat pentru +irma noastr- n calitate de contabil- timp de ani de )ile.

#'&

,e toat durata activitii a dat dovad de ener5ie i competende aceea re5retm cu toii plecarea lui. Suntem si5uri c e*periena lui i va permite s se ncadre)e repede n activitatea +irmei 9vs. 9l Marin OA9^R=P se bucur de o +oarte bun reputaie pe care credem c i4o va spori n continuare- dac va +i an5a3at la +irma 9umneavoastr. ; ru5m s primii asi5urarea ntre5ii noastre stime. Mana5erul :irmei .A96D<S/-

4 Pro0leme su!use discu&iei


1. =e deosebire este ntre scrisoarea de re*erin i cea de recomandareA 2. 9e ce re5uli trebuie s se in cont la ntocmirea scrisorilor de re+erin i de recomandareA #. Suntei nevoit s concediai pe cineva din motive de reducere a personalului. =e in+ormaii trebuie s indicai- obli5atoriuntr4o scrisoare de re+erinA . :acei o scrisoare de recomandare pentru o persoan care solicit unei bnci un credit. =e trebuie s se menione)e n aceast scrisoareA

E9erci&ii 1i studii de ca8


1. Redactai o reclamaie +avorabil pentru +uncia de e+ al serviciului :ormare pro+esional- conducndu4v de in+ormaiile@ %l cunoa(tei de ! aniB a lucrat (e* ser#iciu 7 aniB a reali'at urm toarele HB caracteristici de caracterB calit i deosebite. 2. Redactai o re+erin ne+avorabil motivnd4o cu urmtoarele@ caracteristici ne)ati#e de caracter 7ner#o'itate pronunat 8B

#'1

inte)rare incorect %n ec1ipa de lucruB abandonare a ser#iciului * r an)a$amentelor.

%ndeplinirea

#. Suntei e+ul ec2ipei de merceolo5i dintr4o +irm. Redactai pentru cole5ul dumneavoastr- pe care4l cunoatei bine- o recomandare pentru +uncia de marUetolo5 la o alt +irm evideniindu4i aptitudinile i abiliti pro+esionale. . Redactai o scrisoare de recomandare unei persoane care a +ost demisionat din motive de reducere a personalului. %. Redactai o recomandare pentru o persoan care dorete s obin un credit de la o banc din Republica Moldova. !. Redactai o re+erin i o recomandare +avorabil ca rspuns la urmtoarea scrisoare@ .Stimate domnule Marin DIN Brebuie s v in+ormm c cererea i =urriculum4ul 9umneavoastr pentru +uncia de e+ al Serviciului relaii e*terne ne4 au interesat mult. Am dori ns ca- pn la data de - s ne pre)entai o re+erin sau o recomandare din partea mana5erilor dumneavoastr- care ar +i o re+lectare a cali+icrii dumneavoastr de o ter persoan- ceea ce ne4ar a3uta s ne determinm ntr4un mod ct mai obiectiv la selectarea candidailor. Aceasta vine din motivul c numrul candidailor este neobinuit de mare i- prin urmare- n4am vrea s comitem o 5reeal n ale5erea celei mai competente candidaturi. ; mulumim c ne4ai contactat i ateptm scrisoarea 9umneavoastr. =u mult respect/

CAPI,O- - A(III SCRISOAREA DE PRE.EN,ARE


#'2

/>%/% Re#uli #enerale !rivind redactarea scrisorii de


!re8entare ?motiva&ie@
Scrisoarea de pre'entare- numit i scrisoare de moti#aie- este un element decisiv n vederea selectrii unui candidat la un post. =u alte cuvinte- ea trebuie s nsoeasc obli5atoriu =.;.4ul. Scrisoarea de pre)entare preced =.;.4ul- l anun- constituind primul contact al candidatului cu persoana care selecionea) candidaii. =ei care an5a3ea)- citind o scrisoare banal sau con+u)- sunt tentai s ntrerup lectura i s treac la candidatul urmtor. 9e aceea- ca i =.;.4ul- moti#aia trebuie s se con+orme)e unor re5uli de pre)entare i de stil@ Scrisoarea poate +i dactilo5ra+iat- dar i manuscris- ast+el putnd constitui i obiectul unei anali)e 5ra+olo5ice 0dac unitatea dispune de e*peri n 5ra+olo5ie1E Brebuie +olosit 2rtie de cea mai bun calitate de +ormat 21*2' cm- +r linii sau caroia3eE Du se e*pedia) niciodat o +otocopie imprimat sau o scrisoare4tip. 9ac e*ist mai muli destinatari- coninutul scrisorilor e bine s +ie di+erit- con+orm stilului ntreprinderii sau anunuluiE Be*tul scrisorii se structurea) n trei para5ra+e plasate pe o sin5ur pa5in- respectndu4se ast+el +orma estetic de redactare a scrisorii de a+aceriE ,re)entarea numelui i adresei trebuie s +ie impecabile@ n stn5a- sus- se plasea) prenumele- numele- adresa i numrul de tele+on. 7n dreapta- ceva mai 3os ? dataE Scrisoarea de motivaie este adresat unei persoane +i)ice- i nu 3uridice sau- cu att mai mult- unei +uncii. 9e aceea destinatarul trebuie identi+icat. Du se va scrie@ 4ana)erului,irectorului- ciC ,omunului director @icolae ,O@]; E ,ara5ra+ele trebuie s +ie alineate- respectndu4se mar5inile colii. />%2% Re#uli de stil 1i de con&inut

#'#

Be*tul scrisorii de motivaie trebuie s +ie concis- cu +ra)e clare i termeni precii. Du sunt recomandate e*primrile impersonale iFsau condiionale de tipul@ .se poate reali'a /- .pot *i * cute/- .s9ar putea *ace /- .cred c a( putea *ace *a / etc. Stilul nu trebuie s +ie nici prea ori5inal- ieit din comun- nici prea banal@ i unul- i cellalt displace. Se recomand a evita cu strictee@ Stilul administrativ 0.Al turat # trimit /1E Stilul pompos 0.&rin pre'enta- # ro) s luai %n considerare /1E Bonul implorator 0.Sunt (omer de trei ani- suntei ultima mea speran H?8B Bonul ludros 0.Sunt persoana de care a#ei ne#oie H?1E Bonul a5resiv 0.6um se *ace c produsele dumnea#oastr sunt at3t de puin competiti#eE/1E Stilul narcistic 0=Sunt con#ins c eu pot s # aduc un pro*it de H?8. :K#<#:# 7ntroducerea autorului n context =oninutul trebuie s demonstre)e c destinatarul nu a copiat +ra)e din nite scrisori4tip sau .standard/. =andidatul trebuie s sublinie)e +aptul c este la curent cu activitile i obiectivele +irmeicunoate re)ultatele de ansamblu ale acesteia i l interesea) soarta ei. 7n acest conte*t- pot +i +olosite +ormulri de 5enul@ . .ecent- am * cut un sonda$ asupra %ntreprinderilor care domin piaa produselor H (i am constatat c %ntreprinderea ,#s. deine un se)ment important pe pia HB. =Acti#itatea societ ii de consultin) mana)erial pe care o conducei este extrem de util pentru mine- de aceea am luat cuno(tin de re'ultatele pe care le a#ei %nscrise %n *i(ierele in*ormatice ale 6amerei de 6omer (i +ndustrie a 4oldo#eicare m9au interesat (i mai mult H?B =Am luat cuno(tin de acti#it ile *irmei ,#s. %nc din anii studeniei- cu prile$ul sta)iilor practice pe care le9am des* (urat %n perioada H- %n cadrul compartimentelor H ? etc. :K#<#<# 2xpunerea motivaiilor i definitivarea obiectivelor

#'

(n para5ra+ distinct al scrisorii de pre)entare trebuie s evidenie)e +aptul c e*periena pro+esional a candidatului 0dac o are1 corespunde nevoilor +irmei pentru care candidea) acesta. 7n acest ca)- va +i su+icient o simpl re+erire la activitatea pro+esional anterioar sau la capacitile relevante ale candidatului. Spre e*emplu@ .5u3nd %n considerare experiena mea pro*esional - %mi permit s aprecie' c #oi reu(i s contribui la ameliorarea re'ultatelor *irmei ,umnea#oastr ?B =2mi permit s # asi)ur c sunt pre) tit %n domeniu (i pot s 9mi asum sarcinile implicate de problematica acti#it ilor speci*ice unit ii ,umnea#oastr ?. :K#<#?# *ugerarea unei ntrevederi 7n +inalul scrisorii- poate +i solicitat- n mod +in- o ntrevedere anticipat pre)entrii =.;.4lui- menionndu4se +aptul c o ntlnire cu domnia sa va +i de natur s clari+ice unele dintre problemele comune care necesit o abordare mai detaliat. Se poate apela la +ormulri de 5enul@ .A( putea 7%mi permitei8 s # contacte' la %nceputul s pt m3nii #iitoare- pentru a putea stabili- de comun acord cu ,umnea#oastr - data unei %ntre#ederiE /- =Sper c #ei *i de acord s ne %nt3lnim s pt m3na #iitoare- ast*el %nc3t s putem discuta despre problema H? etc. :K#<#># 'ost+scriptum Scrisoarea de pre)entare poate +i nc2eiat cu un post4scriptum 0,.S.1- deoarece- n 5eneral- aa cum e*periena o demonstrea)- cel mai atent sunt citite primul para5ra+ i ,.S.4ul. Acesta din urm poate conine un e*emplu ci+ric al unei reali)ri personale sau un aspect important din =.;.- dar e*pus unei anali)e mai detaliate. 7n acest +elcandidatul se arat a +i convin5tor i un +idel e*ponent al trsturilor unei persoane care acord ma*imum de atenie detaliilor celor mai semni+icative. 9e e*emplu@ .2n ciuda unei con$uncturi economice de*a#orabile a *irmei b- am reu(it s %nc1ei trei contracte cu *irmele Z-c (i f- stabili'3nd- ast*el- %n decursul ultimilor ani ai acti#it ii mele- ci*ra de a*aceri a exporturilor- care era %n constant sc dere /E .2n urma propunerii (i aplic rii m surilor de marYetin)departamentul de export al *irmei Z a reu(it ca- p3n ast 'i- s 9(i m reasc #3n' rile cu 140_/.

#'%

=oninutul scrisorii de pre)entare nu trebuie s repete in+ormaiile incluse n =.;.- dar s re+lecte- ntr4o manier ct mai convin5toare- elementele +undamentale care l4au determinat pe candidat s opte)e pentru postul scos la concurs. 7n 5eneral- o scrisoare de pre)entare- +ie c este scris n ba)a unui anun de publicitate- +ie c se re+er la depunerea unei candidaturi spontane- trebuie s urme)e sc2ema de mai 3os@ 'rimul paragrafE 6um #9am cunoscutE 0introducerea n mod succint a autorului n conte*tul dat1E Al doilea paragrafE ,e ce # scriuE 0e*punerea motivaiilor care stau la ba)a depunerii candidaturii1E Al treilea paragrafE 6e pot s # aducE 0de+initivarea obiectivelor i a posibilitilor pentru reali)area lor1. Al patrulea paragrafE : cunosc (i am putea s ne %nt3lnim 0pre)entarea elementelor cunoscute despre +irma pentru care candidea) autorulE su5erarea unei ntrevederi1. :K#<#C# Referirea la un anun 1. Atunci cnd se rspunde la un anun- +irul clu)itor este de3a 5sit@ te*tul anunului. Re+erirea la anun se poate +ace n stn5a- sussau n introducere- citndu4se publicaia i data apariiei@ O*erta de ser#iciu- ap rut %n 'iarul =H? din H 2003. Anunul din... 2003- ap rut %n =.eclama?... Bot aici urmea) e*plicaia de ce anunul a +ost remarcat@ postul propus corespunde cu cel solicitat de candidat sau cu postul pe care4l ocup- ns avnd caracteristici deosebite- ce i4ar .clu)i e+orturile/ continue depuse de candidat pentru reuita carierei sale. 7n continuare- sunt pre)entate motivaiile pentru care se solicit postul. 9escrierea motivaiilor trebuie s +ie simpl- succint- la obiect- s releve- nuanat i +in- principalele trsturi de caracter ale candidatului@ are pre) tirea necesar B cunoa(te bine sectorul de acti#itateB are capacitatea de a lucra %n ec1ip B reu(e(te %n toate aciunile %ntreprinseB se poate adapta la condiiile impuse de mediul ambiental- concurenialB are marea dorin de a reu(iB =spiritul mentalit ii speci*ice %n#in) torului etc.? 2. ,entru crearea unei ima5ini comple*e asupra personalitii i a motivaiilor acesteia- este obli5atoriu ca emitentul scrisorii de pre)entare s releve- n conte*tul elaborat- un plan de carier-

#'!

de+initivnd obiectivele- posibilitile i disponibilitile personale- n scopul demonstrrii att a unei nalte adaptabilitii- ct i a capacitii sale de a se inte5ra rapid i e+icient n ec2ipa viitorilor cole5i. #. Relevnd elementele cunoscute despre +irma pentru care candidea)- autorul va demonstra cititorului c este ori5inal i dinamic n activitatea sa. 7n continuare- n ba)a elementelor incluse n consideraiile e*puse- vom pre)enta- pentru anali)- cteva dintre modalitile posibile de redactare a coninutului unei scrisori de motivaie 0de pre)entare1. *crisori de prezentare

2xemplul nr#:
Elena DOR Str. K2. Madan nr. %12&2&4M9- mun. =2iinu 1! septembrie 2&&1 Stimate domnule mana5er al ...Anunul 9umneavoastr din 1% septembrie 2&&# mi4a reinut ntrea5a atenie. Am #" de ani- sunt necstorit i sunt absolventa Academiei de Studii Economice din Moldova- +acultatea :inane i Asi5urri. Sunt ataat la ,irecia Feneral a I ncii @aionale de 1& ani i absena posibilitii de promovare m determin s4mi sc2imb serviciul. ; trimit alturat =urriculum vitae. Sunt la dispo)iia 9umneavoastr pentru o eventual ntrevedere. ; ro5 s primii e*presia devotamentului meu.

#''

Comentarii Aceast scrisoare este prea banal@ Du se +ace su+icient de mult re+erire la anunE Scrisoarea reia toate elementele e*puse n =.;.@ nimeni nu va mai avea dorina s4l mai citeasc- pentru c s4a spus de3a totulE Stilul este prea sec- prea administrativE :ormulele de politee i de adresare trebuie rev)ute@ . salut ri distinse? i indicarea numelui mana5erului ar +i mai potrivite.

2xemplul nr# <


Dumitru - N+ Gd. =. De5ru))i nr. %'- ap.1" 2&2&4Md- mun. =2iinu 2& octombrie 2&&2 9omnilor...Anunul 9umneavoastr m interesea)- pentru c sunt n cutarea unui post. Sunt n oma3 de 1& luni i nu am reuit pn n pre)ent s 5sesc un post corespun)tor. ; trimit alturat =. ;.4ul meu. Sper c v v4a interesa candidatura mea- pentru c doresc s4mi reiau activitatea ct mai repede. 7n sperana de a v ntlni- v ro5- s acceptai distinsele mele salutri. 0Semntura1 Comentariu Aceast scrisoare nu aduce nimic C%(%"ului. Bermenii +olosii sunt ne5ativi i dau o impresie de tristee i descura3areE Du se identi+ic anunul- ceea ce constituie o 5reeal- pentru c unele ntreprinderi public simultan anunuri pentru di+erite posturiE Du trebuie s se vorbeasc de oma3E era mai bine s se menione)e@ .disponibil imediat/. Bermenul de =(oma$? nu este

#'"

deosebit de valori)ant. 9in contra- disponibilitatea imediat poate +i un +actor po)itiv pentru candidat.

2xemplul nr# : $redactat%


Elena DOR Str% +S% Madan nr% ;/) a!%/; MD"2C2C) mun% CSi1in*u /< se!tem0rie 2CC/ Stimate domnule ,reedinte 0numele i prenumele1Subsemnata Elena DOR - am luat cunotin de anunul publicat n )iarul .Monitorul/ din 1% ianuarie 2&&2. 7nsu+leit de dorina de a reui i de realele posibiliti de a+irmare- propun ateniei 9vs. candidatura mea pentru ocuparea postului de economist la Ganca =omercial. Gene+iciind de o pre5tire universal adecvat- inclusiv de o diplom de absolvent a Academiei de Studii Economice din Moldova- +acultatea :inane i Gnci- sunt pre5tit s pun la dispo)iia instituiei pentru care candide) avanta3ele +ormrii mele teoretice- pe cele ale semni+icativei e*periene de care dispun 0ndeosebi n domeniul +inanciar4bancar1. 9ocumentndu4m asupra activitii derulate de banca pe care o conducei- am constatat- cu nedisimulat satis+acie- c pro+ilul i reali)rile acesteia corespund pe deplin aspiraiilor mele. <at de ce mi permit s aprecie) c dorina mea de a+irmare- entu)iasmuladaptabilitatea- +idelitatea i pasiunea pentru reuita total sunt numai cteva dintre trsturile de caracter pe care voi +i onorat s le e*pun la dispo)iia unei ec2ipe tinere i dinamice. 7n acelai conte*t- sublinie) +aptul c e*periena acumulat de mine pe parcursul a 1% ani de activitate- adu5at principiilor necon+ormiste de simpli+icare a aciunilor ntreprinse i dorinei de +inali)are e+icient pe care se ba)ea) ntrea5a mea activitate- poate dovedi din plin utilitatea i aportul bene+ic la creterea re)ultatelor unitii n cadrul creia a dori s m inte5re)- o+erind- i pe aceast cale- ma*imum de satis+acii celor care mi vor acorda ncrederea lor.

#'$

=u convin5erea c atenia 9umneavoastr va +i reinut de candidatura mea- v mulumesc pentru timpul acordat- spernd c un interviu va +i de natur s releve aspecte suplimentare a+erente personalitii- capacitilor i disponibilitilor mele. ; ro5 s primii- stimate 9omnule ,reedinte- e*presia sentimentelor mele cele mai distinse. 0Semntura1

2xemplu nr# < $redactat% Dumitru - N+ Gd. =. De5ru))i nr. %'- ap.1" M942&2&- mun. =2iinu

Stimate domnule director ...8und cunotin de avi)ul publicat n )iarul .Economica/ din 1% octombrie 2&&!- mi permit s ; pre)int- n cele ce urmea)scrisoarea mea de motivaie- ane*at =.;.4ului. 7n calitatea mea de absolvent al +acultii Gusiness i Administrare din cadrul Academiei de Studii Economice din =2iinu- caut un loc de munc capabil s4mi permit valori+icarea aptitudinilor i disponibilitilor mele n domeniul mana5ementului resurselor umane. Motivul pentru care solicit acest post este att interesul meu ma3or pentru domeniul menionat- ct i puternica dorin de a reui n cadrul unei ec2ipe tinere i dinamice. 7n timpul ultimilor doi ani de studenie am lucrat se)onier n perioada vacanelor de var- ntr4o +irm de consultan- n domeniul mana5ementului resurselor umane. E*periena acumulat de mine n domeniul relaiilor de comunicare pe parcursul anilor de studii i pe parcursul sta5iului practic din domeniul te2nicilor de comunicare- n intervalul de 2 +ebruarie 2&&!?1& mai 2&&!- n cadrul :irmei .'roiect/ din or. =2iinu- mi4a con+erit o i mai puternic motivaie pentru a m implica n problematica mana5ementului resurselor umane. 8a cunotinele de specialitate dobndite- ca urmare a sta5iilor de per+ecionare- mai pot adu5a +idelitatea mea +a de ec2ipa de

#"&

apartenen- entu)iasmul- puternica dorin de a+irmare i nalta adaptabilitate i capacitate de e+ort de care dispun. =u sperana c voi primi- ct mai curnd- un rspuns din partea 9umneavoastr- precum i cu convin5erea c am reuit s v rein atenia prin candidatura mea- sper c vei avea posibilitatea de a4mi o+eri o ntrevedere cu 9umneavoastr- care va putea de)vlui unele dintre tan5enele pe care ai dori s le a+lai. ,rimii e*presia ntre5ii mele consideraii. 0Semntura1

Ana + R Gd. 9acia nr. 11%- ap. 1! M942&2&- mun. =2iinu 1& au5ust 2&&2

Stimate 9oamne- Stimai 9omni=u re+erire la anunul 9umneavoastr aprut n .:8(>/- mi permit s4mi depun candidatura pentru postul de translatoare4e+ de +ormaie trilin5v. 9in +otocopiile alturate ale e*amenelor de translatoare n +rance) i en5le)- putei vedea c ndeplinesc condiiile solicitate de 9umneavoastr pentru acest post. 7n perioada studiilor- am absolvit cu succes e*amenele .6amerei de 6omer 4oldo9 France'e/ i pe cele ale .6amerei de 6omer Iritanice/. ,e ln5 cunotine bune de translatoare- am i o mare e*perien n domeniul biroticii 0prelucrare de te*te i de +iiere pe calculatoare compatibile <GM1- pe care le4am cptat n cei patru ani de activitate n departamentul de e*port al unei +irme multinaionale. 7n sperana c candidatura mea v ;4a tre)it interesul- v stau la dispo)iie pentru o discuie. =u mult respectAna K(RP(

#"1

4 Pro0leme su!use discu&iei


1. 9e ce re5uli trebuie s inei cont la redactarea unei scrisori de pre)entareA 2. =are este sc2ema 0structura1 unei scrisori de motivaieA #. =e vei releva n para5ra+ul . "xperiena pro*esional a candidatului/A . 7n ce mod vei solicita o ntrevedere anticipatA E*empli+icai prin cteva +ormulri concrete. %. =e trebuie s releve descrierea motivaiilorA !. =um vei nc2eia o scrisoare de pre)entareA

E9erci&ii 1i studii de ca8 1. Redactai o scrisoare de motivaie +olosind urmtoarele cuvinte i mbinri le*icale@ anun publicatB dorina de a reu(iB ambiieB perse#eren B posibilit i de a*irmareB postul de economistB pre) tire uni#ersitar B experien B pro*ilul *irmeiB aspiraiiB posibilit iB disponibilit iB a contribui la de'#oltarea acti#it ilorB anali'a condiiilorB *ormarea mea %n domeniul . 2. Redactai o scrisoare de motivaie- ce urmea) s +ie ane*at la un =.;.- n care emitentul relev urmtoarele@ a reali'at cre(terea ci*rei de #3n' ri lunare cuH a implementat un nou sistem de distribuie a produselor *irmei care a determinat cre(terea #3n' rilor cu H_B cunoa(te *luent limbi str ineC italian - *rance' - en)le' . #. Ai absolvit recent Academia de Studii Economice din Moldova. Du avei nici o e*perien pro+esional. Redactai o scrisoare de pre)entare n care s relevai calitile personale ce ar impresiona cititorul i l4ar +ace s accepte o ntrevedere cu 9umneavoastr.

#"2

. Rspundei la un anun de mic publicitate evideniind urmtoarele@ &ostul propus corespunde cu ceea ce c utai ,umnea#oastr B A#ei pre) tirea cerut B 6unoa(tei bine sectorul de acti#itateB A#ei un plan de carier B Su)erai o %ntre#edere. %. 9epunei o candidatur spontan adresnd scrisoarea conductorului ntreprinderii care v interesea). <ndicai persoana creia i adresai scrisoarea. 7n primul para5ra+artai cum ai ales ntreprinderea@ la s*atul unui prietendup ima)inea de marc a societ ii- %n urma unui articol ap rut %n pres H E*plicai motivele pentru care cutai acest post. Menionai +aptul c suntei disponibil. Su5erai mobilitatea- dorina de a pleca n strintate- de a urma sta5ii de limbi strine.

CAPI,O- - AIA CEREREA PERSONA- /B%/% 6unc&ia cererii !ersonale


#"#

(nul din cele mai +recvente acte de coresponden personal este cererea personal . Aceasta este scrisoarea prin care o persoan +i)ic solicit unitii unde lucrea) sau unui or5an de stat anumite drepturi le5ale. =ererea personal mai este numit i petiieB persoana care o redactea) ? petiionar- iar drepturile prev)ute de le5e ? drepturi de petiionare. Aceste scrisori pot aborda urmtoarele probleme@ 1. .aporturile dintre salariai (i unitatea economic @ ? solicitare de di+erite concediiE ? trans+er la o alt +uncieE ? trecere la o alt cate5orie de retribuieE ? plata alocaiei pentru copii sau a3utor material- sau a altor drepturi bnetiE ? eliberare sau certi+icare de acte. 2. An)a$area %n c3mpul munciiA %nscrierea la instituii de %n# m3ntC ? cereri de an5a3are n serviciuE ? cerere de nscriere ntr4o +orm de nvmntE ? nscriere la cursuri de speciali)areE ? nscriere ntr4o asociaie de pro+il 0asociaii sportiveasociaia vntorilor etc.1. #. 6on*erirea de drepturi (i obli)aii prin solicitarea anumitor acte administrati#e@ ? cereri de pensionareE ? solicitri de certi+icate sau adeverine care certi+ic sau adeveresc dreptul persoanelor de a obine- pe ba)a des+urrii unei activiti anterioare- e*ercitarea unei pro+esii F meserii ntr4o perioad corespun)toare de timp 0carnet de conducere- diplome de absolvire etc.1. . ,repturile sau obli)aiile determinate de administrarea public @ ? atribuirea unui teren pentru construcia de imobil ? proprietate privatE ? cerere de autori)are sau certi+icare a unei activiti etc. %. 5e'area persoanelor %n drepturi@ ? cereri adresate or5anelor de 3ustiie.

#"

/B%2% Structura cererii !ersonale% Re#uli de redactare


Structura cererii personale se deosebete de cea a scrisorilor o+iciale prin elementele de compunere i prin modelul de plasare a lor pe coala de 2rtie- corespun)tor sc2emei@ Adresa destinatarului :ormula de adresare Bratarea problemei

7nc2eierea 9ata Semntura solicitantului

1. Adresa destinatarului se plasea) la nceputul te*tului- n partea dreapt- sau n subsolul pa5inii- la 2-% cm de mar5inile +oii. Ea conine@ ? denumirea unitii- precedat de prepo)iia .= tre/ 06 tre &rim ria municipiului 61i(in u1E ? denumirea +unciei destinatarului 0la ca)ul 9ativ1 0,omnului director al *irmei =68<M,/1E 2. :ormula de adresare menionea) +uncia persoanei creia solicitantul i adresea) cererea i se plasea) sub adres- la 142 cm mai sus de centrul +oii. :uncia este precedat de cuvintele .,omnule/- .,oamn /- .Stimate7 8?. 9e e*emplu@ .,omnule director/- .Stimate domnule &rimar/. :ormula de apel se i)olea) de te*tul scrisorii prin vir5ul. #. Be*tul scrisorii se plasea) cu 24#cm mai 3os de +ormula de apel i include trei para5ra+e@ a@ pre'entarea solicitantuluiE 0@ conclu'iaE c@ moti#area.

#"%

a1 ,re)entarea ncepe cu cuvntul .Subsemnatul7a8/ urmat de meniunile privind prenumele- numele- locul de munc i adresa solicitantului 0Subsemnatul <lie K^R8EA- student la anul +:- *acultatea Iusiness (i Administraredomiciliat %n mun. 61i(in u- str. :asile Alecsandri- 121E b1 =onclu)ia sau obiectul cererii 4 al doilea element al te*tului ncepe cu clieele@ . .o) s dispuneiA aprobai Aaprobarea- con*irmaiAcon*irmarea/E ..o) s dispunei recalcularea salariului pe anul /E ..o) aprobarea ,umnea#oastr pentru a *i trans*erat la ser#iciul/E c1 Motivarea- care n ca)ul cererilor simple poate lipsi 0n le5ali)ri de acte- cereri de concedii- an5a3are la serviciu etc.1- poate +i amplasat att dup conclu)ie- ct i naintea ei- le5ndu4se cu cuvintele@ . deoarece?- =din moti#ul?- =*iindc ?- =dat *iind *aptul/. Motivarea poate +i i o propo)iie independent. 9e e*.@ . Solicit acest trans*er din urm toarele moti#eC H?- =.o) s dispunei acest trans*er- din moti#ul/. . =ererea se nc2eie cu o +ormul +acultativ de respect- de mulumire sau de salut- amplasat cu un rnd mai 3os de te*t. Spre e*emplu@ .6u stim ?- =6u mulumire?- =: mulumesc anticipat/. %. 9ata se amplasea) la stn5a- sub te*t. 9in punct de vedere le5al- data cererii personale este considerat data nre5istrat la unitatea destinatar. !. Semntura se amplasea) vi)avi de dat- n dreapta colii de 2rtie. 7n unele ca)uri- n +uncie de conclu)ie- se cere o motivare mai detaliat. 7n asemenea situaie- cererea mbrac +orma unui memoriu. Ast+el de scrisoare relatea) amnunit problemele sau evenimentele dintr4o anumit perioad din activitatea solicitantului. 7n acest conte*t- se deosebesc memorii de acti#itate 7de titular8 i $usti*icati#e. 6emoriul de activitate se redactea) cu scopul promovrii n munc sau pentru obinerea unui 5rad de serviciu. 7n scrisoare se

#"!

invoc +apte- enumerri bine documentate- care susin obiectul solicitat. Scopul se arat- de obicei- n +inalul memoriului. 6emoriul 4ustificativ este redactat cu scopul de a obine aprobarea unui or5an ierar2ic superior a unei aciuni n cau)@ c2eltuirea unor mi3loace bneti- +olosirea de materiale- amplasarea de construcii etc. ,entru aceasta- sunt motivate anumite aciuni care se deduc din activitatea de serviciu a titularului i- n +uncie de ca)se ntocmete i un devi) de c2eltuieli- o sc2i de plan- un 5ra+iccare demonstrea) utilitatea aciunii.

6odele de cereri personale

Cerere de an#a'are 3n cPm!ul muncii


9irectorului S%R%-% .B C RIA/9lui (ladimir ROB Stimate domnule director-

Subsemnatul +Seor#Se -A(RIC- absolvent al Academiei de Studii "conomice din Moldova- specialitatea H6ontabilitate (i Audit/- domiciliat n mun. =2iinu- str- ro5 s dispunei an5a3area mea n +uncia de contabil cu ncepere de la data de #& au5ust 2&&. 7n spri3inul cererii- menione) urmtoarele@ ? Am absolvit +acultatea cu media $-"!E ? ,e parcursul anilor de studii- n perioada au5ust 2&&1 ? iulie 2&&2- am lucrat n +uncia de contabil la +irma .ORION/. 8a cerere ane*e) urmtoarele acte@ 1. =urriculum vitaeE 2. =opia diplomei cu nr. 112%# E #. =arnetul de munc. 2$ au5ust 2&&2 0Semntura1

#"'

Cerere de eli0erare din $unc&ie


9irectorului firmei .A/9lui Marin +ROS

9omnule directorSubsemnata Maria =ondrea- ro5 s dispunei eliberarea mea din +uncia de contabil4e+- n le5tur cu trans+erul n alt serviciuncepnd cu data de XXXXXXXXXXXXXX2&&2 0Semntura1

Cerere !entru concediu de odiSn*


9omnului ,reedinte al Companiei .A/Ale9andru MIRON

9omnule ,reedinte...Subsemnatul (ictor Moraru- ro5 s4mi aprobai plecarea n concediu de odi2n pentru anul 2&&2- ncepnd cu data de XXXXX 2&&2.

#""

9ataXXXXXXXXXXXXXX 0Semntura1

Cerere !entru concediu $*r* !lat*


9irectorului firmei XXXXXXXXXX Dlui Ion +lR-EA 9omnule directorSubsemnatul (ictor MORAR - ro5 s4mi aprobai o lun de concediu +r plat- n le5tur cu plecarea mea n Romnia- la A.S.E. Gucureti- cu scopul +inisrii te)ei de doctorat. Solicit concediul ncepnd cu data de . XXXXXXXXXXXXX2&&2 0Semntura1

4 Pro0leme su!use discu&iei


1. ,rin ce se deosebete redactarea cererii personale de a celei o+icialeA 2. =um se mai numete cererea personalA #. =e elemente trebuie s conin structura unei cereri personaleA . =are sunt clieele de introducere a conclu)iei ntr4o cerere personalA %. =e nele5ei prin memoriul de activitateA !. 7n ce ca) se redactea) un memoriu 3usti+icativA

E9erci&ii #"$

1. Redactai cereri personale cu obiectele@ a8 An)a$are %n c3mpul muncii 7menion3ndu9se *uncia solicitat (i anex3ndu9se actele necesare8B b8 Solicitare de concediu pl tit pentru %n)ri$irea copilului 7cu anexarea actelor corespun' toare8B c8 Solicitare de concediu * r plat 7menion3ndu9se moti#ul8B d8 Trecerea la o alt cate)orie de retribuieB e8 Atribuire de teren pentru construirea de locuin 7sau pentru o alt proprietate pri#at 8B *8 Solicitare de a$utor social 7cu indicarea moti#ului8. 2. Redactai cte o cerere4memoriu de activitate cu unul din obiectele@ a8 Trans*er la un alt post de lucruB b8 Obinerea unui )rad de ser#iciu. #. Redactai o cerere cu obiectul@ HTrans*er la o munc mai u(oar /. Motivai4v cererea.

+-OSAR DE ,ERMENI ,I-I.AI DE OAMENII DE A6ACERI DIN - MEA DN,REA+


Absenteism ? 1. Absena ndelun5at a deintorului unei proprieti +unciare- pe care o e*ploatea) printr4un intermediar. 2. ,rocenta3ul din totalul +orei de munc an5a3ate n cadrul unei companii care absentea) ntr4o anumit )i lucrtoare. Abuz de ncredere ? Aciune constnd n a pro+ita de ncrederea cuiva pentru a obine din aceasta un avanta3 ilicitE Accept 4 =onsimmnt scris pe o poli- prin care o persoan desemnat de emitentul poliei- se obli5a s ac2ite bene+iciarului- la scaden- suma de bani din poliE Acceptare ? 1. Aciunea de a accepta i re)ultatul ei. 2. =onsimmnt al ntreprinderii cumprtoare pentru ac2itarea unei

#$&

cereri de plat emise de ntreprinderea +urni)oare. 2. Semntur de aprobare pus pe o poli prin care semnatarul se obli5 s plteasc la scaden suma din polia respectivE accept. Acceptare n alb ? Acceptarea unei cambii pe care nu este nscris sumaE Acceptare fr rezerve ? Acceptarea necondiionat a unui instrument de creditE Account director ? Mana5er principal al unei a5enii de publicitate care conduce o ec2ip nsrcinat cu coordonarea reali)rii unei companii publicitare i cu deservirea unui clientE Acont ? ,arte dintr4o sum pltit sau ncasat anticipat- la o cumprare sau la nc2eierea unei tran)acii ca 5aranieE avansacontare- arvunE Acreditiv ? 1. :orm a creditului documentar prin care o banc comercial- n ba)a contractului nc2eiat cu clientul su- i ia obli5aia de a plti o sum de bani bene+iciarului indicat- pn la termenul stabilit- n sc2imbul setului de documente comerciale indicate n avi)ul de desc2idere a creditului. 2. 9ocument +inanciar de decontare prin intermediul bncii sau al unei case de economiiE Acreditiv revocabil ? Bip de acreditiv caracteri)at prin +aptul c poate +i anulat de emitentE Acreditiv irevocabil & Bip de acreditiv +a de care banca creditoare are toate 5araniile irevocabile privind e+ectuarea pliiE Activ ? Botalul bunurilor 0terenuri- construcii- maini- stocuri de produse1- debite spre ncasare 0+acturi de ncasat1- alte drepturi 0de licen- patente etc.1 deinute n proprietate de o companie. Activ circulant 9 ,artea activului repre)entat ntr4un bilan contabil reali)at de o companie- care poate +i vndut sau comisionat 0n ca)ul activelor +inanciare1 n perioada de timp corespun)toare urmtorului e*erciiu contabil. 0E*emple de active circulante sunt@ bani n numerar- stocuri de materii prime i conturi debitoare1E Activ fix ? Activ utili)at ntr4o a+acere pe o perioad mai lun5 de timp- a crui deplasare dintr4un loc n altul este di+icil sau imposibil. 07n aceast cate5orie intr cldirile- terenurile sau utila3ele1E Activ intangibil ? Activ al unei a+aceri care nu poate +i atinscum ar +i +ondul comercial- marca de +abric sau potenialul de

#$1

inventivitate al departamentului de cercetare4de)voltare dintr4o companie. 0Activele intan5ibile au- n mod evident- o valoare considerabil- ns este di+icil s +ie evaluate e*act1E Active ngheate ? Active care- n urma 2otrrii unei instane 3udectoreti- nu pot +i utili)ate de ctre proprietarul acestora. 0Adesea- activele sunt blocate n situaia n care e*ist neclariti asupra re5imului de proprietate al acestora1E Activ n lucru ? Ansamblul de bunuri semi+inite care se a+l ntr4o ntreprindere i sunt pe cale de a deveni bunuri +inite. 07n S.(.A.- se utili)ea) termenul .`orY in process?8B Activ net ? ;aloarea re)idual a capitalului +irmei dup deducerea tuturor obli5aiilor +a de teri 0alii dect acionarii1E Activ tangibil ? Activul care poate +i atins cu mna 0imobilautomobil- numerar1E Acionar ? ,ersoan sau or5ani)aie care deine proprietate asupra unei aciuni ntr4o companieE Acionar minoritar ? Acionar care deine mai puin de %&V de aciuni dintr4o companieE Aciune ? Ortie de valoare care repre)int o parte anumit- +i* i dinainte stabilit a capitalului unei societi i care d deintorului dreptul s primeasc dividendeE Aciune cu plat am)nat ? Aciune a unei companii care- n ca) de lic2idare- nu este rscumprat pn ce acionarii pre+ereniali i ordinari nu primesc n ntre5ime valoarea nominal a tuturor aciunilor deinuteE Aciune de aur ? Aciune care con+er deintorilor drepturi speciale- mai ales dreptul de veto- n momentul n care are loc o o+ert de pre pentru preluarea unei companiiE Aciune la purttor ? Aciune emis de o societateindividuali)area lor +cndu4se prin numrul 0seria1 aciunii- nscris pe titlul respectivE Aciune nominativ ? Aciune emis de o societate cu speci+icarea numelui deintorului- spre deosebire de aciunile la purttorE Aciune fr drept de vot ? Aciune a unei companii care nu con+er deintorului dreptul de a vota la edina companieiE

#$2

Aciune ordinar ? =ea mai simpl +orm de aciune- care i con+er titularului dreptul de vot n cadrul edinei o+iciale a acionarilor i dreptul la o parte din dividendele declarateE Aciune preferenial ? Bip special de aciune pentru care plata dividendelor are prioritate asupra plilor de dividende ctre deintorii de aciuni ordinare. 07n eventualitatea lic2idrii companiei- titularii de aciuni pre+ereniale sunt desp5ubii naintea acionarilor ordinari1E Agent ? Repre)entatnt 0o+icial1 al unei instituii- al unei or5ani)aii- al unui stat etc.- care ndeplinete anumite nsrcinri n numele altei persoane- a5ent diplomatic- numit ordonator- cu acordul su prealabil. Agent de expediie ? A5ent care se ocup cu e*pedierea de bunuri i materii prime pentru un productorE Agent de v)nzare ? ,ersoan a crei principal atribuie este s vnd diverse bunuri sau serviciiE Agent comercial $bro5er1 ? ,ersoan +i)ic sau 3uridicintermediar pro+esionist- care des+oar o activitate permanentindependent- ne5ociind a+aceri comerciale n numele i n contul altei +irme- n ba)a unui contract de mandatE Agent de burs ? ,ersoan sau +irm care ndeplinete rolul de a5ent pentru investiii- n cumprarea i vn)area de titluri la o burs de valoriE Agent de nav ? ,ersoan +i)ic sau 3uridic al crei obiect de comer const n a repre)enta- n porturile n care activea)interesele navei- acionnd n nume propriu- dar n contul armatorilor- cu activiti vi)nd@ intrarea navei n port- ncrcarea F descrcarea- ntocmirea i ne5ocierea conosamentelor etc.E Agent vamal ? ,ersoan care ndeplinete +ormalitile vamale n numele comerciantului e*portator sau importatorE Agenie de creditare a exporturilor ? 6r5ani)aie n+iinat cu scopul de a administra 5arantarea creditelor pentru e*portE Agenie de plasare ? A5enie care ncearc s ec2ilibre)e o+erta de munc cu cererea de +or de munc- speciali)ate n depistarea i plasarea persoanelor care dispun de anumite cali+icri- cum ar +i operarea pe computer- munca de secretariat sau contabilitate etc.E Agenie de publicitate ? =ompanie speciali)at n proiectarea i producerea de mesa3e publicitare pentru alte or5ani)aiiE

#$#

Agenie de transport ? Societate speciali)at care e+ectuea) transportul mr+urilor pe cale +erat- maritim- +luvial- aerian sau pe rut- contra unei sume de baniE Afiliere ? Aciune de alturare a unei or5ani)aiiFinstituii alteiastabilindu4se ntre ele raporturi de colaborare sau subordonareE Alocaie ? Sum de bani sau bunuri acordate de stat- n anumite condiii- unei persoane +i)ice sau 3uridice- pentru un anumit scopE A3utor- indemni)aieE Alocaie pentru investiii ? Alocaie acordat n scopul reali)rii de investiiiE Ambalare blister ? :orm de ambalare care permite unui cumprtor potenial s vad un produs 5ata mpac2etat- nainte de a4l cumpraE Amendament ? Modi+icare- mbuntire aduse unui document 3uridic- care este acceptat de toate prile semnatareE Amonte ? Activitatea situat n apropierea sursei operaiunii- a e*ploatrii de materii prime utili)ate ntr4un proces 0n special- n ra+inarea petrolului1. 09e e*emplu- =Operaiunea de *orare %ntr9un de(ert se a*l %n amonte *a de *abricaia de produse petroc1imice? E Amortizare ? 1. ,ierderea n valoare a unui activ pe msura u)urii sale +i)ice i morale. 2. Stin5erea treptat a creditelor pe termen lun5 prin pli succesive sau prin rscumprarea creanelorE Andosare ? 9epunerea unei semnturi pe versou4ul unui cec sau al unui alt instrument +inanciar- trans+erndu4se- ast+el- e+ectivdreptul de posesie asupra titlului de la semnatar la purttorE Analiza breelor ? Be2nic de marUetin5 utili)at ntr4o cercetare de pia pentru identi+icarea .spaiilor 5oale/ de pe o anumit piaE Andosant ? ,osesorul unui titlu de credit care accept s l transmit prin andosareE Andosare n alb ? Bransmiterea titlului de credit ctre un nou posesor 05irator1- al crui nume nu este cunoscut 0n ba)a semnrii actului- pe verso- de ctre ultimul posesor1E An financiar ? <nterval de 12 luni n activitatea unei societiE perioada care nu trebuie- n mod obli5atoriu- s coincid cu anul calendaristicE An fiscal ? ,erioada de 12 luni care servete unui 5uvern n scopuri contabileE

#$

Anuitate ? 6 sum +i* inclu)nd o parte din capital i dobnda corespun)toare- care se pltete anual sau la intervale re5ulate de timp- spre a rambursa un capital sau o datorieE Arbitra4 ? 1. 6peraiune de cumprare i vn)are de bunuri i servicii pe di+erite piee- cu scopul de a pro+ita de di+erenele de pre e*istente. 2. Soluionarea unui di+erend comercial de ctre arbitri alei de prile din contractE Arierate ? 9ebite rmase restante dup e*pirarea scadeneiE Armator ? ,ersoan care ec2ipea) i lansea) n serviciu o navE proprietar de navE Articol ? ;ariant a unui model sau tip de produs destinat comerciali)rii. 0E*emplu@ &entru o #est a unui costum pentru b rbai 7produs8- di*erenele de material sau croial corespund modelelor- %n timp ce di*erenele de m rime (i culoare corespund articolelor8B Artizanat ? Sector economic ce se ba)ea) pe lucrtori care produc bunuri la domiciliul lor- acestea adesea obiecte de ceramic i mbrcminteE Asigurare ? 6peraie +inanciar decur5nd dintr4un contract ntre o parte 0asi5uratorul1 i o alt 0asi5uratul1- prin care primul se an5a3ea) s plteasc celui din urm 0o anumit sum de bani1 n ca)ul n care acesta ar su+eri anumite daune ntr4un interval de timp stabilitE Asigurare cu prim ? Asi5urare comercial a mr+urilor- prin care asi5uratorul se obli5- n sc2imbul unei prime- s l desp5ubeasc pe asi5urat de daunele su+erite prin producerea unui sinistru- acoperit prin contractul de asi5urareE Asigurare a exporturilor ? ,oli de asi5urare emis n scopul reducerii oricrui risc de pierdere a bunurilor e*portate pe perioada transportrii acestoraE Asigurare a responsabilitii directorilor i funcionarilor ? Bip de poli de asi5urare aprut pentru a prote3a directorii i membrii e*ecutivului superior al corporaiilor mpotriva riscului de a +i urmrii n 3ustiie ca persoane +i)ice- n urma unei ne5li3ene dovedit de companieE Asigurare maritim ? Asi5urare contra pierderilor care pot surveni pe parcursul transportului maritim al mr+urilorE

#$%

Asigurare de transport ? Asi5urare mpotriva pierderilor ce pot aparea pe parcursul transportului- indi+erent dac vina aparine sau nu cruuluiE Asigurri sociale ? Ansamblu de le5islaii care au drept scop de a prote3a indivi)ii i +amiliile acestora contra anumitor riscuri socialeE Asigurat ? ,ersoan care pltete o sum de bani n cadrul unui contract de asi5urare- cu scopul de a +i desp5ubit pentru eventualele daune ce le4ar su+eri n situaii de riscE Asigurtor ? Societate speciali)at care i asum responsabilitatea- n cadrul unui contract de asi5urare- de a desp5ubi total sau parial pe asi5urat pentru daunele su+eriteE Asisten 4udiciar ? Spri3in- a3utor acordat unor persoane 0cu venituri modeste1- pentru ca s poat recur5e la 3ustiiile sau la serviciile unui avocatE Asociaie ? Krupare de persoane- liber reunite ntr4un interes comun- or5ani)at pe ba)a unui statut- dar +r scop lucrativE Asociaie familial ? Bip de societate n care capitalul aparine unei sin5ure +amilii- care- de re5ul- asi5ur e*clusiv- prin membrii si- activitatea de a+aceriE Asortiment ? Botalitatea mr+urilor- produselor de aceeai cate5orie- dar de di+erite +orme- caliti etc.E Audioconferin ? =onvorbire tele+onic la care particip mai mult de dou persoane i care permite s poarte discuii ndelun5ate n birouri di+erite ale aceleiai corporaii- +r a +i nevoii s strbat distane mariE Audit ? ,rocesul re5ulat i sistematic de veri+icare a nre5istrrilor contabile privind o5lindirea real i corect a situaiei dintr4o unitate economicE Audit ecologic ? Audit al impactului pe care l are o ntreprindere asupra mediului ncon3urtorE Audit legal ? Activitatea de audit al unei +irme a crei ntocmire este cerut de le5ile rii n care este nre5istrat respectiva +irmE Audit trail ? =alea pe care un auditor e+ectuea) veri+icarea pornind napoi de la un anumit post din nre5istrrile contabile- la activitatea care a dat natere acestuiaE Auditor ? ,ersoan care e+ectuea) activitatea de audit pentru nre5istrrile contabile reali)ate de o companieE

#$!

Autentificare ? =erti+icarea le5alitii 0validitii1 unui act- a unei semnturi prin intermediul o+icialitii autori)ateE Aval ? Karanie dat- de re5ul- de o banc bene+iciarului unei cambii- nscris direct pe titlu sau pe un nscris separat- prin care avalistul se obli5 s plteasc la scaden suma nscris n cambien ca)ul n care nu este pltit de debitorul 5arantatE Avalist ? Karantul 0de re5ul o instituie bancar1 pentru un titlu de credit 0cambie1E Avans ? 1. Sum de bani 0parte din preul unei mr+i comerciali)ate1 pltit cu anticipaie de bene+iciarE 2. ,lat prealabil- e*. naintea salariilorE Avanta4 competitiv ? =eva prin care o +irm atin5e un .vr+/ n concurena cu alte +irme- aceasta +iind calitatea proprietii intelectuale- capacitatea de a 5enera calitate nalt sau abilitatea de a procura materii prime sau munc ie+tinE Aviza $a% ? A in+orma pe cineva- a noti+ica cuiva- de e*.- despre sosirea mr+urilorE Aviz de expediie ? Act- ntiinare cu caracter o+icial n care se noti+ic +aptul c mr+urile au +ost mbarcate pentru transportE Aviz de ncrcare ? 8ist pstrat de cpitanul naveicuprin)nd o eviden a tuturor mr+urilor transportate de vasul luiE @arier comercial ? ,iedic n calea +lu*ului liber al comerului- n special re+erindu4se la ta*ele vamale de import i la alte elemente care +ac bunurile importate mai puin competitive dect cele produse n arE @ariere la ieire ? 6bstacole care mpiedic o companie s prseasc o pia atunci cnd nu mai are perspective s cti5e bani pe eaE @ariere la intrare ? 6bstacole pe care o companie- care intr pe o pia pentru prima dat- trebuie s le depeasc cu scopul de a reui pe acea piaE @ariere netarifare ? Gariere n calea comerului- altele dect ta*ele vamale- percepute direct asupra importurilor la punctele de intrare n ar ale acestora- cuprin)nd elemente ca@ re5ulamentele de protecie pe care le satis+ac numai +irmele naionaleE sistemele de distribuie care discriminea) importurileE re5lamentrile 5uvernamentale care prevd prestarea de servicii 0cum ar +i +inanele publice1 de ctre anumii indivi)iE

#$'

@arter ? Modalitate prin care bunurile i serviciile sunt pltite prin intermediul altor bunuri i servicii 0se re+er la tran)aciile care nu implic un trans+er de bani1E @az de date ? Ansamblul in+ormaiilor .depo)itate/ electronic n memoria unui computerE @eneficiu ? =ti5- pro+it sau +olos pe care4l are cineva din cevaE pro+it +inanciar al unei ntreprinderi- repre)entnd di+erena dintre veniturile reali)ate i c2eltuielile oca)ionate de acesteaE @eneficii acumulate ? ,artea din pro+itul net al unei companii care nu se distribuie ca dividendE @eneficiu de diviziune ? 9reptul 5araniilor unui credit de a plti numai pentru partea din creditul respectiv pentru care s4a an5a3at +iecareE @ilet la ordin ? Bitlu de credit prin care emitentul se obli5 s plteasc suma menionat- la scaden- n mod necondiionatbene+iciarul devenind ast+el creditor pentru suma respectivE @on? 1. Gilet provi)oriu pe ba)a cruia se elaborea) o mar+un bun etc. 2. Ortie de valoare emis de stat sau de o instituie +inanciar recunoscut de stat@ Ion de te'aur ? obli5aie emis de stat pentru sumele mprumutate pe termen scurt i pentru care statul pltete dobndaE @on de comand ? 6rdin de cumprare emis de client i purtnd- n 5eneral- antetul suE @onifica ? A scdea dintr4o +actur o sum oarecare 0ca desp5ubire pentru lipsa de mar+- pentru o pierdere sau o deteriorare ntmpltoare1E A +ace rabatE @onificaie ? Sum de bani suplimentar acordat de Bre)orrie sau avanta3 acordat acionarilor sau an5a3ailor n plus +a de prevederile contractualeE @rainstorming 0an5lo4sa*on1 ? Metod de lucru 0edin1 avnd drept scop stimularea ima5inaiei creative a participanilorpermindu4le s se e*prime spontan- +r vreun plan prestabilit i +r s +ie supui criticiiE @revet de invenie ? 9ocument acordat unui inventator de ctre o autoritate recunoscut prin care i se acord acestuia drepturile e*clusive de +abricare i de vn)are a inveniei sale pe o anumit pia ntr4o anumit perioad de timp bine determinatE

#$"

@ro5er ? A5ent care cumpr i vinde active 0de obicei- active +inanciare1 n numele altor persoane i care cti5 un comision stabilit n +uncie de valoarea tran)aciilor e+ectuateE @rut ? =are nu a +ost nc prelucrat sau trans+ormat n produs +initE 7despre )reutatea m r*urilor8 din care nu s4a sc)ut darauaE 0despre un pro+it1 din care nu s4a sc)ut impo)itul sau amorti)areaE @unuri albe ? Gunuri de consum electrice care- n mod tradiional- se +abricau numai n carcase albe- cum ar +i +ri5iderele i mainile de splatE @unuri de capital ? Gunuri care se +olosesc la producerea altor bunuri@ utila3e industriale i imobile cu birouri- precum i e*cavatoare i computereE @unuri intermediare ? Gunuri care se 5sesc- undeva- pe linia de producie ntre materiile prime i produse +inite. 09e e*emplurolele de oel sunt bunuri intermediare n procesul de +abricare al automobilelorE minereul de +ier este materie prim- iar automobilul este produs +init1E @unuri perisabile ? Gunuri a cror durat de via este destul de scurt- cum ar +i petele proaspt- +ructele sau produsele lactateE @urs de comer ? 6r5ani)aie non5uvernamental- compus din repre)entani alei de comerciani i +uncionari e*ecutivi- avnd drept sarcin aprarea intereselor comerului n toate domeniileE @urs de valori mobiliare ? ,ia de titluri- aciuni- obli5aiuni sau +onduri de stat- unde monopolul ne5ocierilor aparine a5eniilor de sc2imbE Camt ? ,erceperea de rate de dobnd e*orbitante la mprumuturiE Cambie ? 6rdin din partea unui vn)tor 0sau e*portator1 prin care acesta cere ca banca cumprtorului 0sau importatorului1 s plteasc vn)torului o anumit sumE Camer de Comer ? Asociaie a oamenilor de a+aceri privat sau 5uvernamental- cu +uncii consultative i in+ormative- avnd ca scop aprarea intereselor or5ani)aiilor comercialeE Camera 7nternaional de Comer ? 6r5ani)aie cu sediul la ,aris care activea) n calitate de +orum internaional al camerelor de comer naionale i ca arbitru n liti5ii le5ate de activitatea de comer internaionalE

#$$

Capacitate de transport ? Kreutatea total pe care o poate transporta o main- nav 0mar+ plus ec2ipa3- ap potabilcombustibil etc.1 n condiii normale de navi5aieE Capital social ? =apitalul total nscris n statutul societiideinut de acionari i declarat la nre5istrareE Capital autorizat ? ;aloarea total a aciunilor pe care o companie are dreptul le5al s le emit n ba)a statutului suE Capital de interes ? 6rice proprietate asupra unui numr important de aciuni ntr4o companieE Capital de lucru ? 9i+erena dintre activele i pasivele curente ale unei +irmeE Capital de risc ? Gani o+erii de o instituie +inanciar sau de persoane bo5ate pentru a susine un proiect riscant- +ie n primele stadii ale acestuia- +ie n situaia n care necesit o nou intrare de capitalE Card ? 9ocument dotat cu microprocesor i cu memorie- care dovedete identitatea persoanei i permite e*ercitarea anumitor drepturiE Capital propriu ? =apital de risc vrsat de acionari ntr4o a+acereE valoarea cu care activele unei companii depesc pasivele 0ctre bnci- +urni)ori etc.1- acest sold repre)entnd +onduri suplimentare ale companiei- care aparin n mod ec2itabil acionarilor siE Capital speculativ ? =apital care nu se supune nici unei pieedeplasndu4se rapid i n mod +recvent acolo unde 5sete cea mai mare rat a randamentului pe termen scurt- avnd scopul ca autoritile +iscale sau investi5atorii unor ca)uri de +raud s i piard urmaE Capital vrsat ? Acea parte din capitalul social al unei companii pentru care s4a +cut inte5ral plata de ctre acionarii acesteiaE Caracteristic unic 0a produsului1 ? =aracteristica care di+erenia) un produs de toate produsele rivale i care devine punctul central ntr4o campanie de publicitate. 0E*presia este cunoscut sub abrevierea (S,1E Cargou $cargobot% & Dav maritim comercial destinat transportului de mr+uri la mare distanE

&&

Cash ? ,lat n numerar pentru stin5erea obli5aiilor- e+ectuat n comerul cu amnuntul imediat- iar n comerul cu ridicata ? la un anumit termen convenit- care nu coincide obli5atoriu cu data livrriiE Catalog ? Re5istru- cule5ere- n 5eneral tiprit- care enumer caracteristicile i preurile produselor unei +irme- o+erite spre ale5ere clientelei saleE Cec ? 9ocument nominal sau la purttor- prin care posesorul unui cont curent sau de decontare ori alt persoan mputernicit dispune plata unei sume din disponibilul a+lat n contul titularuluiE Cec n alb ? =ec n care nu sunt nscrise numele bene+iciarului i suma ordonat a +i pltit acestuia de banca stabilitE Cec de cltorie ? =ec cu valori +i*e- emise de banc- destinat persoanelor care se deplasea) n strintate- cu scopul de a +ace pliE Certificat de calitate ? 9ocument emis de productor- n care se nscriu indicatorii de calitate a mr+ii- potrivit condiiilor prev)ute n contractE Certificat $fito%sanitar ? =erti+icat emis de or5ane competentecare atest c mar+a corespunde normelor de calitate- este conservat corespun)tor i poate +i dat n consumE Certificat de origine ? 9ocument semnat de un e*portator sau de o instituie o+icial care dovedete proveniena mr+ii- necesar cumprtorului mr+ii n momentul vmuiriiE Cesiune ? Bransmiterea unui obiect ori a unui drept de ctre proprietarul sau titularul acestora altei persoane- n temeiul unui contractE Cifr de afaceri ? ;aloarea tuturor bunurilor i serviciilor vndute de o or5ani)aie ntr4o perioad de timp 0e*clusiv banii restituii pentru produsele returnate1E Citaie ? <nvitaie o+icial- prin care o persoan este somat s se pre)inte n +aa unei instane 3udectoreti sau n +aa altei autoriti pentru depunere de mrturie- declaraieE Clasament ? Aran3area documentelor dup anumite criteriiE Clauz aur ? =lau) a unui acord de mprumut care stipulea) c debitorul va rambursa datoria la un pre calculat n +uncie de valoarea unei anumite cantiti de aurE Clauza naiunii celei mai favorizate ? Statut acordat de o ar altei ri- prin care prima ar impune e*porturile celei de4a doua ri

&1

la tari+ele sale vamale cele mai sc)ute- ceea ce nseamn c e*porturile nici unei alte ri nu vor bene+icia de un tratament mai bunE Clauz roie ? =lau) marcat cu culoarea roie pe un acreditivpentru a indica +aptul c un e*portator poate primi ntrea5a sum care i se datorea) i este nscris pe acreditiv- nainte de a e*pedia bunurileE Clauz suspensiv de executare a contractului ? =lau)a care l e*onerea) de rspundere pe unul dintre parteneri pentru nee*ecutarea contractuluiE Clauz valutar ? =ondiia contractual privind ale5erea monedei n care urmea) a se e+ectua plata 0comer- titluri de creditobli5aiuni etc.1E Cod de aplicare ? 8ist redactat de ctre o industrie sau o asociaie pro+esional care cuprinde principii pe care membrii unei societi cad de acord s le respecte- n sperana de a4i apra reputaia n +aa unor pro+esioniti necinstiiE Cod personal de identificare ? Dumr prin care individul poate avea acces la in+ormaiile electronice personale i con+idenialeE Comand ? 6rdin cu valoare obli5atorie pentru pri de a cumpra sau a vinde bunuri sau serviciiE Comand special ? ,rodus sau serviciu care este special adaptat ast+el- nct s corespund cerinelor unui anumit clientE Comanditar ? Asociat n cadrul unei societi n comanditpersoan sau ntreprindere care contribuie cu +onduri la or5ani)area acestei societi- primind o cot4parte din pro+it cu rspundere n limitele capitalului social investit de elE Comanditat ? ,ersoan sau ntreprindere care se asocia) la cti5 i pierderi cu comanditarii i rspunde nelimitat +a de creditori pentru capitalul societiiE Comer electronic ? Bran)acionarea de a+aceri pe cale electronic- n 5eneral- prin intermediul internetuluiE Comer ilicit ? =omer ile5al- cu mr+uri pro2ibite- care se +ace pe un anumit teritoriuE Comer prin pot ? =omer reali)at cu a3utorul serviciilor potale- care se mani+est prin e*pedierea la comand a cataloa5elor i bunurilor ntr4un interval de timp presatbilitE

&2

Comer vizibil ? =omer cu bunuri manu+acturate- adic lucruri vi)ibile- cum ar +i automobile i computere- +r a o+eri o asi5urare sau servicii de room4serviceE Comfort letter ? Scrisoare redactat de un auditor independentcare declar c nu a avut loc nici o modi+icare important n nre5istrrile contabile ale unei companii n perioada care s4a scurs de la momentul pre5tirii unui prospect pentru o nou emisiune de aciuni i momentul n care prospectul este distribuit investitorilor potenialiE Comisie de cenzori ? 6r5an nsrcinat s controle)e 5estiunea directorului- neavnd putere asupra administrrii societiiE Comis+voia4or ? Repre)entantul mputernicit al unei case de comer 0interior sau e*terior1 cu care acesta se a+l n raporturi de munc i care se deplasea) la cumprtorii poteniali 0sau prospectnd noi clieni1- prelund comen)i- de re5ul- pe ba) de mostre sau cataloa5e- n contul i n numele patronului- respectiv al societii comerciale pe care o repre)int prin procurE Comision ? Remuneraie- de re5ul- sub +orm procentual- a comisionarului de comer- de asi5urri etc.- calculat din valoarea vn)rilor e+ectuateE Comisionar ? <ntermediar avnd calitatea de comerciant- care ne5ocia) tran)acii n nume propriu- dar n contul comitentului pe care l repre)int indirect- n sc2imbul unui bene+iciuE Comisionar vamal ? ,ersoan care e+ectuea)- n contul altei persoane- toate +ormalitile vamale ce privesc declararea cu amnuntul a mr+urilorE Comitent ? ,ersoan +i)ic sau 3uridic- care ncredinea) cuiva un mandat prin care l mputernicete s reali)e)e anumite tran)acii sub controlul su i con+orm directivelor saleE Companie ? Entitate 3uridic creat de un 5rup de persoane +i)ice- n scopul reali)rii unei a+aceriE Companie cotat ? =ompanie pentru care preul aciunilor este cotat la o burs de valori recunoscutE Companie fiduciar ? =ompanie a crei activitate este s acione)e ca administrator pentru persoane +i)ice i alte +irmeE Companie inactiv ? =ompanie care nu des+oar nici o activitate la un moment dat- are un nume nre5istrat- directori- statut etc.- dar nu are ci+r de a+aceriE

&#

Companie nchis ? =ompanie ale crei aciuni sunt deinute de civa investitori i care nu intr pe o pia n ntre5ime desc2isE Companie nregistrat ? =ompanie care este nre5istrat la autoritile rii n care i4a stabilit sediulE Companie necotat ? =ompanie ale crei aciuni nu sunt cotate la o burs de valori recunoscutE Companie multinaional ? =ompanie care des+oar activiti productive i de vn)are n cel puin dou ri pe cale le coordonea) dintr4un sediu unicE Concediu patern ? ,erioad de timp n care unui brbat an5a3at i se permite s nu lucre)e- pentru a4i a3uta partenera care tocmai a nscutE Concern ? (niune economic- a mai multor societi din ramuri di+erite de activitate- care i pstrea) independena activitii economiceE Concesiune ? 1. =onvenie prin care o persoan dobndete dreptul de a e*ploata anumite servicii publice sau anumite bunuri ale statului- n sc2imbul unor bene+icii care revin acestuia din urm. 2. Gunurile care +ormea) obiectul convenieiE Conciliere ? ,roces prin care se ncearc mpcarea ne5ociatorilor care au ncetat s poarte discuii- cum ar +i@ concilierea %ntre conducere (i sindicateB Condiii de livrare ? =ondiiile contractuale privind e+ectuarea unei operaiuni comerciale privind cantitatea- calitatea mr+urilordata i locul livrrii etc.E Condiii de plat ? =ondiii inserate n contractul de vn)are4 cumprare care include@ mi3locul de plat 0moneda de decontare1instrumentul de plat 0trat- cec1- termenul de plat- modalitatea de plat 0ordin de plat- acreditiv1- documentele necesare pentru ncasarea contravalorii mr+ii livrate- locul de plat etc.E Condiionare 0a mr+urilor1 ? Ansamblu de operaiuni care asi5ur prote3area unui produs- articol sau obiect i care +acilitea) vn)area i +olosirea acestuiaE Confirmare de primire ? Avi) ce in+ormea) c un obiect a +ost primit de destinatarul suE Conosament ? 9ocument eliberat de comandantul unei nave- pe care se transport mr+urile- i prin care se atest un drept de proprietate asupra mr+urilor pe perioada transportrii acestoraE

&

Conosament curat! ? 9ocument ataat de ctre o companie de navi5aie bunurilor care sunt livrate n per+ect stareE Conosament foul ? =onosament cu meniuni restrictive 0privind starea mr+ii sau a ambala3ului- obli5aia primitorului +iind de a suporta c2eltuieli suplimentare etc.1E Conosament la bord! ? =onosament n care se menionea) c mar+a se a+l ncrcat la bordul vasului de transportE Conosament la ordin ? =onosament emis la ordinul- de re5ulal bene+iciarului creditului documentar 0andosat apoi de ctre acesta1- la ordinul bncii care a desc2is creditul sau la ordinul cumprtorului4ordonatorE remitente1- sau direct la ordinul acestei bnciE Conosament murdar! ? 9ocument ataat de ctre o companie de navi5aie la mr+uri i care conine o clau) privind starea necalitativ a produselorE Conosament nominativ ? =onosament pe care se speci+ic numele persoanei creia i vor +i livrate mr+urileE Conosament primit pentru mbarcare! ? =onosament emis n condiiile n care- din cau)a a5lomerrii portuare- mar+a este depo)itat n port n vederea mbarcriiE Consignant ? ,ersoan sau companie menionat n documentele de e*pediie ca +iind e*pediatorul iniial de bunuriE Consignatar 0n a+aceri1 ? =omerciant 0persoan sau companie1 menionat n documentele de e*pediie ca +iind ultim primitor al unor bunuri e*pediateE Consignaie ?Act n ba)a cruia consi5nantul ncredinea) consi5natarului mr+uri pentru comerciali)are- n condiiile stabilitecontra plii unui comisionE Consiliu de administraie ? Krup de persoane 0directori1 desemnate n mod o+icial de ctre acionarii dintr4o companie pentru a urmri i a asi5ura reali)area intereselor acestoraE Container ? (nitate standardi)at n care sunt transportate bunuri pe cale terestr- +eroviar sau maritimE Contencios ? Serviciu de avocai n cadrul unei ntreprinderi care apr drepturile i interesele instituieiE

&%

Contingent de mrfuri ? =antitatea ma*im de mr+uri care poate +i importat sau e*portat ntr4o anumit perioadE Contract de nchiriere ? =ontract prin care se cedea) posesiunea unui bun mobil sau imobil pentru un anumit pre i ntr4 un termen bine determinatE Contract de navlosire ? =ontract prin care armatorul se obli5 ca- n sc2imbul unei pli 0navlu1- s procure celui care nc2iria) vasul +olosina acestuia n scopul convenitE la ncetarea contractuluinava este restituit n aceeai stare n care a +ost preluatE Contract de munc ? =onvenia prin care o persoan +i)ic se obli5 s preste)e activitatea de munc prev)ut n contract- iar cel care o an5a3ea) se obli5 s i asi5ure retribuirea n raport cu activitatea prestatE Contracta 0a1 ? A stabili un raport 3uridic ntre dou pri- cu obli5aii i drepturi reciproce- convenite sub +orma unui acord ntre priE Contravenient ? ,ersoan care ncalc le5ile sau re5ulamenteleE Contribuie pentru pensie ? Suma pltit periodic de salariat sau patron n contul asi5urrilor socialeE Convenie ? Acord verbal sau nele5ere scris ntre dou sau mai multe priE Convenie asupra dublei impuneri ? Acord nc2eiat ntre dou state prin care se 5arantea) persoanelor +i)ice i companiilor c un venit nu va +i sub nici un motiv impo)itat de dou oriE Convenie pentru transportul de mrfuri generale ? Re5lementri uni+orme pentru navlosirea navelor maritime la transportul de mr+uri 5eneraleE Convertibilitate ? 9reptul deintorului de bancnote de a le presc2imba ntr4o valut- la cursul o+icial- la banca de emisiuneE Cooperativ ? Bip de or5ani)are a unei a+aceri care se a+l n proprietatea colectiv a unor persoane i +uncionea) n bene+iciul lor reciproc- nu neaprat pentru obine a pro+itE Cooperativ de consum ? 6r5ani)aie cooperatist care vinde bunuri membrilor si sau unor persoane din a+ar n anumite condiii prestabiliteE Cost de tranzacie ? =ost al des+urrii unei tran)acii- de e*emplu- costul re5lementrii unui cec sau al cumprrii unui produs la licitaieE

&!

Cost direct ? =ost care poate +i atribuit n mod direct unui anumit proces de producieE Cost eficient ? =ostul unui produs care produce su+icient pro+it n urma vinderii produsuluiE Cost fix ? =ost care nu varia) n +uncie de volumul de bunuri produse i de servicii prestateE Cost istoric ? =ost al unui activ la data ac2i)iieiE Cost mediu ? Raportul dintre costul total al producerii de bunuri 0sau prestrii de servicii1 i numrul de uniti produse sau prestateE Cost unitar ? =ost al producerii unei uniti dintr4un produs sau serviciuE Cost, insurance and freight ? E*presie cunoscut +recvent sub +orma abreviat .=<:/ ataat documentelor de e*pediie- care indic +aptul c e*portatorul va plti costul bunurilor- asi5urarea lor n timpul tran)ituluiE Costul vieii ? 1. :actor luat n considerare n situaia n care un an5a3at este trimis s lucre)e ntr4o alt ar sau ntr4o alt re5iune. 2. Alocaie re)ultat din inde*area salariilor pentru a compensa nivelurile di+erite de preuri- pltit an5a3atului trimis s lucre)e ntr4 o alt arFre5iune- n ca)ul n care costul vieii n acea re5iune este mai ridicat dect n )ona n care a lucrat an5a3atulE Cot de pia ? ,rocentul tuturor vn)rilor pe o pianre5istrate de un sin5ur participantE Cot de v)nzri ? ;olumul sau valoarea vn)rilor pe care o companie ateapt s le reali)e)e ntr4un anumit interval de timpE Cotaie de pre ? <ndicarea unui pre pe care un +urni)or l cere pentru livrarea 0viitoare1 de bunuri sau serviciiE Crean ? 9reptul creditorului de a pretinde de la debitor s dea- s +ac sau s nu +ac cevaE Credit cumprtor ? =redit acordat de vn)tor 0sau de o banc1 cumprtorului pentru e+ectuarea unei operaiuni comercialeE Credit ipotecar ? 7mprumut pe termen lun5 acordat pentru a ac2i)iiona o proprietate imobiliar- n care respectiva proprietate se utili)ea) ca o 5aranie pentru creditE Credit lombard ? =reditul 5arantat cu bunurile mobiliare ale solicitantuluiE

&'

Credit+spot ? 7mprumut acordat pe termen scurt ce ndeplinete rolul unei .puni/ ntre un articol de c2eltuieli i un venit comercial care le va acoperiE Creditor ? ,ersoana +i)ic sau 3uridic care creditea) o operaiune comercial- cu toate obli5aiile i drepturile ce decur5 din raportul 3uridic aprut ntre el i bene+iciarul credituluiE Criz ? Recesiune economic ma3or n viaa economic a unei riE Cupon ? Rarte numerotat i detaabil a unui titlu- care repre)int dreptul proprietarului de a ncasa o sum corespun)toare dobn)ii unei obli5aiuni sau dividendelor unei aciuniE Curta4 ? 1. 6cupaia curtierului. 2. Remuneraie acordat curtierului la nc2eierea unei tran)aciiE Curtier ? ,ersoan care are ca ocupaie mi3locirea tran)aciilor de bursE Cvorum ? Dumrul minim de persoane care se cer a +i pre)ente la o edin o+icialE -atorie public ? Botalitatea mprumuturilor contractate 0la nivel naional1 de autoritile naionale ale unei ri- care include@ obli5aiile emise de 5uvern- mprumuturile atrase pe termen scurt 0bonuri de te)aur etc.1- alte datorii pe termen scurt 0obli5aiuni cu termen- unele pltibile n valute strine sau obli5aiuni necomerciali)abile1E -atorie secundar ? 6rice datorie care poate +i lic2idat numai dup ac2itarea altor datoriiE -aun ? ,ierdere- pre3udiciu- pa5ub adus unei ntreprinderi din cau)a calitii in+erioare a produsului sau a altor condiii contractuale nerespectateE -ealer ? ,ersoan care tran)acionea) bunuri sau servicii pe care le cumpr n nume propriu pentru a le vinde altcuivaE -ebitor ? ,ersoan sau or5ani)aie care datorea) cuiva cevaE -ebitor ipotecar ? ,ersoan sau or5ani)aie care deine imobilul asupra cruia se instituie ipotecaE -ebriefing ? ,ractic de mana5ement prin care un an5a3at i descrie- n or5ani)aie- propriile e*periene 0cum ar +i relaia cu un potenial client strin1 n pre)ena celorlaliE -eclaraie financiar ? 7nre5istrare n scris a situaiei +inanciare dintr4o or5ani)aie care- de obicei- cuprinde un bilan

&"

contabil- o declaraie de venit i o declaraie despre +lu*ul de numerarE -eclaraie fiscal ? :orm n care se trimit autoritilor +iscale detaliile privind venitul- c2eltuielile i cti5urile de capital ale unui contribuabilE -eflaie ? 1. :enomen economic care urmea) unei perioade in+laioniste- +iind caracteri)at prin retra5erea din circulaie a veniturilor n ci+re comparative. 2. Scderea nelimitat a preurilor care periclitea) mediul de a+aceri prin +aptul c o companie poate a3un5e s4i vnd producia la preuri in+erioare costurilor acestuiaE -egrevare ? 1. Reducerea sarcinilor sau obli5aiilor impuse unei persoane +i)ice sau unei instituii. 2. Micorarea valorii unei obli5aii- n special- +iscaleE -epreciere ? 1. Reducerea valorii mi3loacelor +i*e ca urmare a utili)rii sau distru5erii acestoraE 2. Reducerea valorii unei monede n raport cu aurul sau cu alte valute- n condiiile pieei libere- care se mani+est prin scderea cererii pentru acea valutE -eplasament ? Kreutatea total a unei nave. 2. Kreutatea volumului de ap de)locuit de o nav care pluteteE -ereglementare ? ,rocesul de eliminare a restriciilor le5ale i a birocraiei care restricionea) capacitatea +irmelor- dintr4un anumit sector economic- de a concura liberE -escoperit de cont ? 7mprumut pe termen scurt- acordat de ctre o banc titularului unui cont curent- peste valoarea contuluiE -espgubire ? Recompens stabilit de ctre o instan 3uridic sau un tribunal pentru plata de daune ce i s4au cau)at unui reclamantE -etailist ? ,ersoan care vinde mr+uri cu amnuntulE -evalorizare ? E+ect al unei msuri administrative- prin care se 2otrte reducerea valorii unei monede n raport cu alteleE -eviz ? SituaieFlist ntocmit anticipat n care se pre)int detaliat c2eltuielile necesare e*ecutrii unei lucrriE -evize ? 9ocument de credit i de plat 0cambii- cereri etc.1 emise n valut strin- pe ba)a crora bene+iciarul obine o anumit cantitate de valut dintr4o alt arE mi3loc de plat n valut strinE -ezintermediere ? E*cluderea intermediarilor +inanciari din procesul alocrii economiilorE

&$

-iluare ? Reducerea valorii aciunilor ce +ormea) capitalul social al unei companii- prin emisiunea de noi aciuni la un pre mai mic dect valoarea de pia a aciunilorE -in raft ? Articol care este ac2i)iionat direct de pe un ra+t al ma5a)inului- un produs +abricat n avans- n ateptarea c va 5si un consumator care este dispus s4l cumpereE =companie din ra*t? ? +irm care bene+icia) de3a de un statut le5al- care nu a des+urat niciodat vreo activitate- dar care are un nume- un statut i o adres nre5istratE -irector executiv ? ,ersoan nsrcinat cu conducerea permanent ntr4o or5ani)aieE -irector financiar ? ,ersoan nsrcinat cu nre5istrrile contabile i cu conducerea activitii +inanciare ntr4o companie 0atra5erea de mprumuturi sau emiterea de noi titluri +inanciare1E -irector general ? ,ersoan care direcionea) activitatea de mana5ement ntr4o or5ani)aieE -irector neexecutiv ? 6rice director dintr4un consiliu de administraie al unei companii care nu +ace parte din e*ecutivE -irector operativ ? ,ersoan care deine responsabilitatea pentru activitile de )i cu )i ale unei a+aceriE -iscount ? ;aloarea cu care se reduce un preE -iscount comercial ? 9iscount acordat de o parte a unui contract de comer celeilalte priE 0de e*emplu- reducere acordat de ctre un vn)tor en 5ross de con+ecii proprietarului unui ma5a)in de mod1E -iscount de volum ? 9iscount acordat unui cumprtorraportat la volumul de bunuri pe care acesta le ac2i)iionea)E -iscount important ? 9iscount de valoare mare raportat la preul bunurilor sau serviciilor- n mod probabil- depind valoarea de 2%VE -iscount pentru numerar ? 9iscount acordat de vn)tor cumprtorului care pltete n numerar preul unui produsE -ispens ? 1. Scutire a cuiva de ndeplinirea unei anumite obli5aii 0le5ale1. 2. Act care atest aceast scutireE -iurn ? Alocaie )ilnic acordat unui an5a3at pentru a4i acoperi unele c2eltuieli- de e*emplu- cele privind deplasrile sau pro5rame de divertisment antrenate de reali)area atribuiilor lor pro+esionaleE

1&

-ividend ? ,artea din pro+itul unei societi care se distribuie acionarilor- e*primat ca procent din valoarea nominal a capitalului subscris de acionari sau ca valoare absolut pe aciuneE -ividend provizoriu ? 6 parte a sumelor anuale a dividendelor unei companii- care se pltete n trane 0de obicei la ! sau la # luni1 nainte de s+ritul anuluiE -ob)nd ? Sum de bani pltit pentru privile5iul de a mprumuta baniE -ob)nd acumulat ? 9obnd care a +ost cti5at- dar nu este nc pltitE -ob)nd a4ustabil ? Rata dobn)ii la un mprumut- care varia) n +uncie de cursul pieei 0nivelul ratei dobn)ii pe pia1E -ob)nd compus ? 9obnda care se ncasea) ntr4o anumit perioad de timp- calculat procentual pe ba)a sumei dintre valoarea capitalului i toate sumele acumulate din dobnd n perioadele precedenteE -ob)nd de depozit ? 9obnd acordat de bnci pentru perioada de depunere- ca dobnd +i* sau variabil- potrivit re5lementrilor speci+iceE -oor+to+door ? Metod de vn)are- n pre)ent mai puin utili)at- care const n +aptul c un a5ent de vn)ri mer5e din u n u- ncercnd s convin5 di+erite persoane s ac2i)iione)e bunuri sau serviciiE -rept de autor ? 9reptul de proprietate intelectualrepre)entnd dreptul le5al al creatorului unei opere literaremu)icale- artistice de a deine n proprietate aceast creaieE -rept de preemiune ? 1. 9reptul uneia din pri de a +i pre+erat altei persoane la cumprarea unui bun- la vn)area de active ale unei societi etc. 2. 9reptul titularului unei creane asupra urmririi bunului ce constituie un drept real accesoriu al creaneiE -rept de proprietate ? 9reptul dat prin le5e unei persoane sau +irme de a dispune- potrivit voinei sale- asupra unui bun material- a unei mrci de +abric- mrci de comer- patent etc.E -rept real ? 9reptul unei persoane asupra unui bun- aprat n raport cu oricare alt persoanE -umping ? <ntroducerea produselor unor ri pe piaa altor ri la pre in+erior preului la care aceleai produse sunt vndute pe piaa

11

intern- cau)nd sau riscnd s cau)e)e pre3udicii produciei naionale n speE 2chilibru bugetar ? Situaia n care ncasrile curente sunt e5ale cu suma c2eltuielilor curenteE 2conomie de gam ? Economia reali)at prin producerea unei 5ame lar5i de bunuri sau prestarea unei 5ame lar5i de serviciiE 2mbargo ? Msur pro2ibitiv luat- de re5ul- de autoritile administrative ale unei ri n vederea inter)icerii accesului mr+urilor de importE interdicie asupra anumitor trans+eruri dintr4o parte n altaE 2misiune ? ,unerea n circulaie de ctre stat sau de ctre o instituie- o societate autori)at- a 2rtiilor de valoare- a bancnotelora aciunilor etc.E emitereE 2rgonomie ? Studiul condiiilor n care indivi)ii muncesc i al cilor prin care aceste condiii pot +i mbuntite pentru ca +ora de munc s devin mai e+icientE 2talon ? Msur a unui element care servete ca ba) pentru evaluarea altor elemente de acelai tipE 2tic comercial 0de a+aceri1 ? =odul moral dup care oamenii de a+aceri i 52idea) relaiile pro+esionale cu acionarii- an5a3aii+urni)orii- clienii etc.E 2antion ? ,oriune de dimensiuni mici- decupat dintr4o bucat de sto+- sau cantitate mic dintr4un produs care permite aprecierea calitilor acestuiaE 2ORAJE6 ? =omunitatea European pentru Ener5ie AtomicE 2urodolari ? 9enumirea atribuit dolarilor care se a+l depo)itai n a+ara S.(.A.- n special n bncile europene i n +ilialele europene ale bncilor americaneE 2vaziune fiscal ? (tili)area de mi3loace ile5ale pentru a reduce valoarea de impo)it datoratE 2xcedent bugetar ? Surplus n intrrile curente n raport cu plile pe perioada de timp acoperit de bu5etul estimatE 2x+divident ? <ndicaie care nsoete preul pe care l are o aciune i care arat c acest pre nu include plata unui dividend declarat- dar nc neac2itat de companieE 2xerciiu contabil ? ,erioad de timp la s+ritul creia se stabilete i se public soldul contului de pro+it i de pierderi al unei companiiE

12

2xercitare ? ,unerea n practic a unui drept con+erit prin clau)ele unui contractE (actoring ? Activitate de recuperare a datoriilor n numele altcuivaE (actur ? 9ocument doveditor privind mar+a livrat sau serviciul prestat- avnd menionate preul i alte speci+icaii necesare de identi+icare n vederea pliiE (actur consular ? 9ocument solicitat de le5islaia anumitor ri- din motive comerciale i vamale- prin care se adeverete c preul +acturat repre)int valoarea de pia n ara importatoareE (actur de cumprare ? :actura naintat de a5ent persoanei n numele cruia aceasta a e+ectuat cumprturi de mr+uriE (actur pro form ? 9ocumentul de in+ormare care conine elementele a+erente comerciali)riiE (actur de v)nzare ? :actura naintat de a5ent pentru vn)rile e+ectuate n numele celui pentru care lucrea)E (actur detaliat pe posturi ? Bip special de +actur- ca de e*emplu- nota de plat a convorbirilor tele+onice- care se detalia) punct cu punctE (aliment ? 1. Situaie de insolvabilitate n care se a+l un comerciant- un industria etc.- pe care o instan 3udectoreasc a declarat4o incapabil s4i ac2ite datoriileE (r avarie ? 0<ndicaie contractual1 E*cluderea riscului de avarie n asi5urarea mr+urilor cu perisabilitate mareE (r avarie particular ? 0=lau) n contractul de asi5urare maritim1 Asi5urtorul este e*onerat pentru avarii particulareE (idelitate ? =apacitatea consumatorilor de a cumpra aceleai bunuri i servicii n mod repetatE (ilial ? Societate al crei capital este constituit n proporie de peste %&V din capitalul altei societi- cu o anumit independen de a+aceri- cu sediu separat i clientel di+eritE (i $dosar% maestru+ah ? :ia 0dosarul1 cu nre5istrri contabile n sistem bilanierE (loor ? 1. Rin5 al burseiE locul unde se des+oar tran)aciile ntr4o burs de valori. 2. 8imita minim a unui pre variabil dintr4un contractE (lotaie ? 8ansarea unei noi emisiuni i obinerea de cotare bursier a aciunilor unei companii la o burs de valori recunoscutE

1#

(lux de fonduri ? Modul n care banii circul n sistemul +inanciar al unei ri- de la bnci ctre consumatori- ctre productori- ctre 5uvern i apoi napoi ctre bnciE (lux de numerar ? ;olumul de bani n numerar a+lat n circulaie ntr4o or5ani)aie pentru o perioad de timp datE (ond de amortizare ? :ondul creat special de emitentul de obli5aiuni distribuite sub +orm de credit- n vederea asi5urrii mi3loacelor necesare n momentul scadent al rambursriiE (ond comercial ? Bermen contabil pentru di+erena dintre suma pe care o companie o pltete pentru a cumpra o alt companie i valoarea de plat a activelor acesteia din urmE (ond de rezerv ? :ondul constituit din pro+itul societiipentru a +i +olosit n scop de a stimula de)voltarea +irmeiE (onduri de modernizare tehnologic ? :ondurile reinute din pro+itul +irmei pentru nlocuirea capitalului +i*- u)at +i)ic sau moralE (ormular de comand ? 6rdin de cumprare- cu antetul +urni)orului- pre)entat de ctre acesta clientului pentru completareE (orfait ? Activitatea de scontare a instrumentelor +inanciare n scopul +inanrii e*portului de bunuri de capitalE (or ma4or ? =lau) a unui contract care absolv prile de responsabilitate n ca)ul unor evenimente ce nu se a+l sub controlul acestora ? de e*emplu- un cutremur sau i)bucnirea unui r)boi ? care mpiedic s4i ndeplineasc obli5aiunile contractualeE (ranco ? Bermen ataat unei cotaii de pre ce semni+ic c toate c2eltuielile de transport al mr+urilor- de asi5urare etc.- sunt cuprinse n preul de vn)are pn la un loc anumitE (ranco bord ? 8ivrarea mr+ii la bordul vasului- cu suportarea de ctre vn)tor a tuturor c2eltuielilor pn n acest punctE (ranco la chei ? 8ivrarea mr+ii de ctre vn)tor pn la c2eiul portului de mbarcare- cu suportarea c2eltuielilor pn aiciE (ranco domiciliu ? Suportarea de ctre vn)tor a c2eltuielilor pn la depo)itele bene+iciaruluiE (ranco l)ng nav $(#A#*#% ? ;n)torul se obli5 s aduc mar+a ln5 nav- la data de ncrcare indicat de cumprtor- n portul de ncrcare convenit i n modul u)itat n acel port- dup care l ntiinea) imediat pe bene+iciar de livrarea mr+iiE (ranco vagon ? 8ivrarea mr+ii cade n sarcina vn)torului pn la staia de cale +erat convenitE

(ranco la bord 0:6G1 ? E*portatorul se an5a3ea)- pentru preul respectiv- s livre)e bunuri +olosind modalitatea de transport aleas de cumprtor ? de e*emplu- naval sau +eroviarE (raniz ? Mar3 de toleran la livrarea mr+urilor- provenind din scur5eri- evaporare etc.- precum i clau) din contractul de asi5urare prin care asi5urtorul este e*onerat n ca) de avarie particular- n procente variabile- n +uncie de perisabilitatea mr+urilorE (raud ? 7neltorie comis cu scopul de a obine un cti5 ilicit n detrimentul altoraE (urnizor de nav ? ,ersoan +i)ic sau 3uridic n atribuiile contractuale ale creia intr asi5urarea vasului cu toate +urniturile au*iliare i serviciile necesareE (ungibil ? =aracteistic a unui produs- care poate +i sc2imbat cu un altul- e*act de acelai tip- cu aceleai caliti- comerciali)at de mai muli productori pe piaE (urnizor ? ,ersoan care aprovi)ionea) o or5ani)aie cu bunuri sau servicii de care are nevoieE (urnizor privilegiat ? :urni)or care ntreine o relaie special cu un clientE (utures ? =ontracte prin care se stabilete o cumprare n viitor la un pre convenit n pre)entE (uziune ? Reor5ani)area- prin contopire- ntr4o sin5ur unitate omo5en a unor ntreprinderi sau a unor instituiiE 3a4 & 1. Gun corporal cu care un debitor 5arantea) datoriile sale +a de creditor pn la stin5erea datorieiE 2. 0 contract de98 J =ontract accesoriu- constitutiv de drepturi reale- prin care debitorul remite creditorului un bun mobil- drept 5aranie pentru e*ecutarea obli5aiei asumate printr4un contract principalE 3am de articole ? Ansamblu- serie de articole distincte ale aceluiai produsE 3aranie ? An5a3ament prin care o persoan se obli5 +a de un creditor s ndeplineasc obli5aiile debitorului principal- dac acesta nu le ndeplinete el nsuiE 3aranie bancar ? 9epunere bancar cu scopul de a 5aranta o aciune comercialE 3aranie de execuie ? An5a3ament scris de a reali)a o munc sau o lucrare la un anumit standard i ntr4un anumit interval de timpE

1%

3aranie pentru calitate ? Karanie pe care o acord un vn)tor de bunuri asupra +aptului c bunurile vor ndeplini condiiile de calitate promiseE 3era$a% ? A administra pe socoteala i n locul cuivaE 3erant ? Mandatar plasat n +runtea unei instituii comerciale sau a unei societiE 3estiune ? Administrare a patrimoniului sau a unor bunuri ale unei instituii sau a unor persoane de ctre repre)entantul eiE 3ir ? 1. Semntur pe o cambie prin care proprietarul cambiei dispune plata sumei prev)ute n document ctre o anumit persoan i la o dat anumit. 2. Mi3loc- act prin care cineva 5arantea) pentru aciunea- cinstea- an5a3amentele cuivaE 3ir pentru ncasare/ ? 7ncasarea de ctre 5iratar a cambiei care se +ace n calitate de mandatar al 5erantuluiE 3ir n garanie! ? Andosare pentru 5arantarea altor creane ale 5erantuluiE 3iratar ? ,ersoana n +avoarea creia este 5irat o cambie- un titlu de creditE 3ref ? Serviciu n cadrul unei instane 3udectoreti care ntocmete- pstrea)- comunic etc. actele de procedurE 3refa tribunalului ? Re5istrul ca)urilor comprute n +aa unei instaneE 3reutate net ? Kreutatea unui produs +r ambala3E 3reutate livrat ? Kreutatea mr+ii nre5istrat la locul de descrcare de pe mi3locul de transportE 3rup de consumatori ? Krup de consumatori care se reunesc la c2emarea departamentului de marUetin5 dintr4o companie- cu scopul ca membrii acestui departament s poat e*amina i discuta atitudinile acestora +a de produsele respectivei companii i de cele ale companiile rivale 0olding ? =ompanie care controlea) activitatea uneia sau a mai multor companii- ca urmare a +aptului c deine le5al ma3oritatea aciunilor acestor +ilialeE 7mport ? <ntroducere- ntr4o ar- a mr+urilor provenind din strintateE 7mpozit la surs ? <mpo)it care este reinut de .la surs/- adic nainte ca un venit sau un capital impo)itat s a3un5 n minile contribuabiluluiE

1!

7mpozit pe profit ? <mpo)it care se percepe asupra pro+itului unei companiiE 7mpozit pe v)nzri ? 6rice impo)it calculat la volumul sau valoarea vn)rilorE 7mpozit pe venit ? <mpo)it perceput asupra indivi)ilor sau +irmelor- stabilindu4se proporional cu venitul acestoraE 7ndemnizaie de disponibilizare ? Sum de bani pe care an5a3aii sunt ndreptii s o primeasc dac li se des+ace prematur contractul de munc- +r ca acetia s +i comis vreo 5reealE 7nsolvabilitate ? <ncapacitatea unei companii de a4i ac2ita datoriile la timpE 7nstrument de plat legal ? 6rice bani acceptai n mod le5al pentru plata unei datoriiE 7nstrument negociabil ? <nstrument +inanciar- cum ar +i o obli5aiune la purttor sau o aciune- care poate +i transmis de la un proprietar la altul- +r a trebui s +ie in+ormat emitentul iniial al instrumentuluiE 7ntegrare orizontal ? <nte5rarea companiilor care activea) mai mult sau mai puin n acelai domeniuE 7ntegrarea vertical ? Reuniunea n cadrul unei or5ani)aii a unor operaiuni care se succed secvenialE 7nteligen artificial ? Aptitudine a unei maini de a reproduce i de a e*ploata procese co5nitive umane n anumite domeniiprecum@ lin5vistic 0traducere- nele5ere a te*tului1- re)olvare a unei probleme lo5ice etc.E 7ntermediar & ,ersoan +i)ic sau 3uridic care mi3locete tr5ul- contra unei remuneraii- ntre vn)tor i cumprtor- +r ca s +ie nevoie s devin ea nsi cumprtor al mr+ii- sau care nc2eie o tran)acie ntre dou pri- cu mputernicirea acestoraE 7nventar ? Botalitatea materialelor i produselor utili)ate n activitatea unei companii- la care se adau5 produsele +inite nevndute- care sunt pstrate n depo)ite sau n alte locuriE 7nvestiie ? Ac2i)iionarea unui activ de capital cu scopul de a obine un venit de pe urma acesteia sau de a reali)a cti5 de capitalE 7nvestiie alternativ ? Alte investiii dect cele n titluri de valoare i bani- cum ar +i investiiile n opere de art- n colecii numismatice i +ilatelice- bi3uterii i aurE

1'

7nvestiie strin direct ? <nvestiie substanial a uni re)ident dintr4o ar n industria altei riE 7nvestitor imobiliar ? ,ersoan care reali)ea) creterea valorii unui teren- +ie construind pe supra+aa acestuia- +ie prin trans+ormarea ntr4un activ care poate produce un +lu* de venituriE Mmprumut cu dob)nd ? 7mprumut care se acord debitorului n condiii mai 5eneroase dect cele care ar putea +i obinute pe o pia desc2isE Mmprumut garantat ? 7mprumut care con+er creditorului dreptul de a lua n posesie anumite active speci+icate aparinnd debitorului- n ca)ul n care mprumutul nu va +i rambursat la termenE Mmprumut glonte ? 7mprumut pe durata cruia bene+iciarul pltete numai dobnda a+erentE Mmprumut la termen ? 6rice mprumut care trebuie ac2itat inte5ral ntr4o perioad stabilit de timpE Mmprumut obligatoriu ? :orm de mprumut public pe ba)a emiterii de obli5aiuni cu dobnd +i*E Mmputernicire ? 1. Mandat prin care un asociat d unui alt asociat +acultatea de a4l repre)enta i de a lua o deci)ie n numele su ntr4o adunare. 2. Aciunea de a mputerniciE Mmputernicit ? 1. ,ersoan autori)at de a svri ceva n numele altei persoane sau al unei societiE Mnlocuitor ? ,rodus care poate substitui un altul e*istent n mod obinuit pe piaE Ia accept ? Situaia n care anumite bunuri sunt +urni)ate con+orm nele5erii c persoana care cumpr le poate returna- dac demonstrea) c nu corespund dorinelor luiE Ian al ofertei ? :lu*ul de materiale care intr i ies dintr4o or5ani)aieE deplasarea produselor n interiorul or5ani)aiei n timpul unui proces de producie i livrarea lor +inal 0ca produs1 la un punct de vn)areE Iansare ? <ntroducerea unui nou produs sau serviciu pe o piaE Iaptop ? Bip de computer cu baterii interne care pot +i rencrcate i care poate +unciona independent de continenteE Iegalizare ? 1. 9eclaraie prin care un +uncionar public atest autenticitatea semnturilor de pe un act. 2. Aciunea de a le5ali)a i re)ultatele eiE

1"

Iicen ? 9rept acordat de o or5ani)aie alteia de a utili)a un proces- o marc de comer- un brevet etc.- aparinnd primei or5ani)aii- n sc2imbul plii unui onorariu sau a unei redeveneE Iiceniat ? <ndivid sau or5ani)aie creia i se acord o licenE Iicen de import ? Autori)aia administrativ pentru operaiunea comercial respectiv- o+erind dreptul de a importa mr+uriE Iiceniator ? <ndivid sau or5ani)aie care acord o licen altuiaE Iiceniere ? Metod de e*tindere a unei a+aceri prin acordarea de licene unor or5ani)aii independente ce activea) pe alte piee 0n special pe piee strine1E Iichidare ? ,rocesul de redistribuire a activelor unei companii dup ce aceasta a ncetat s +uncione)eE Iichidarea activului ? ,rocedeu prin care o companie sau o persoan +i)ic cumpr un activ 0n 5eneral- o companie cotat1 i apoi procedea) la vn)area treptat a acestuiaE Iicita 0a41 ? ,articiparea la o+erte prin licitaie- prin pre)entarea disponibilitilor n ce privete preul i cantitile pe care licitatorul consider c le poate an5a3a pentru termenul stabilitE Iicitaie nchis ? 8icitaie la care o+ertele de pre se trimit n plic nc2is- pn la o anumit dat naintea )ilei licitaieiE Iicitaie de v)nzare ? ,rocedeu or5ani)at n mod sistematic prin care se vinde ceva 0o proprietate imobiliar- lucrri de artproduse din pete etc.1 persoanei care o+er i pltete preul cel mai ridicat dintre potenialii cumprtoriE Iider de pia ? 6r5ani)aie care deine cel mai mare se5ment de pe orice pia speci+ic i ale crei tactici sunt urmrite cu cel mai mare interes de ceilali participani la piaE Iitigiu ? =on+lict ce d loc unui arbitra3 sau unui procesE Iingou ? Ar5int sau aur netrans+ormat n monede- avnd +orme i 5reuti standardE Iivrare ? Brans+erarea unui drept de proprietate asupra unui activ de la o persoan la altaE Iivrare la chei $nevmuit% ? ,unerea mr+ii la dispo)iia cumprtorului- la c2ei- n portul convenit- suportnd c2eltuielile de descrcare i alte c2eltuieli prev)ute n contract 0ambalareveri+icare- msurare- cntrire etc.1- +r plata ta*elor vamaleE

1$

Iivrare la chei $vmuit% ? 8ivrarea pn la c2eiul portului convenit- cu toate obli5aiile i c2eltuielile prev)ute n contract re+eritor la descrcare- inclusiv plata ta*elor vamaleE Iivrare la depozit ? ,unerea mr+ii la dispo)iia cumprtoruluipentru a +i ncrcat n mi3loace de transport care aparin cumprtoruluiE Iivrare la poarta fabricii ? ,reluarea mr+ii de ctre cumprtor de la locul +abricrii ei- avnd sarcina de a suporta toate obli5aiile de transportE Iocatar ? ,ersoan +i)ic sau 3uridic care ia cu c2irie un apartamentE Iocaie ? =ontract prin care se acord dreptul la utili)area unei proprieti pe o perioad de timp i n sc2imbul unei anumite pli 0sau trane de pli1E Ioco ? =ondiie de livrare prin care cumprtorul se obli5 s preia mar+a din depo)itul +abricii- din portul 05ara1 care deservete localitatea unde a +ost produs mar+a etc.E Iogo ? 9esi5nul sau simbolul care identi+ic n mod speci+icFindividual o anumit or5ani)aie sau marc de +abricE Iucrtor pe cont propriu ? ,ersoan care lucrea) pentru ea nsi i nu are un contract de munc cu nici o or5ani)aieE 6agazine n lan ? Ma5a)ine cu aceleai produse- ce aparin unei sin5ure +irme- +iind rspndite n aceeai localitate sau n mai multe localitiE 6andant ? ,ersoan pentru care se nc2eie un act 3uridicE 6andat 0contractul de41 ? 1. 7mputernicire 0contractual1 de a repre)enta o persoan +i)ic sau 3uridic i de a aciona n numele ei. 2. Act prin care se d aceast mputernicireE 6andat potal ? 6rdin de plat prin potE 6andatariat ? Activitatea des+urat de a5entul comercial n ba)a contractului de mandatE 6anipularea materialelor ? Activitatea prin care materialele antrenate n +uncionarea unui proces 0materii prime- bunuri semi+inite sau produse +inale1 sunt plasate ast+el- nct acestea s se 5seasc la locul potrivit la momentul potrivitE 6arc de comer ? Semnul distinct +olosit de o +irm de producie pentru a4i individuali)a produsele reali)ate- serviciile

2&

prestate- +a de cele identice sau similare ale altor productori sau prestatori de serviciiE 6arc de fabric ? Ansamblu de valori repre)entate de numele sau simbolul unei companii- care o di+erenia) de concurenE 6arca distribuitorului ? Dume de marc atribuit unui produs de ctre un detailistE 09e e*emplu- marca proprie aplicat de un supermarUet asupra unor produse pe care le comerciali)ea) n concuren cu aceleai produse purtnd marca +abricantului1E 6arc nregistrat ? Marca de +abric sau de comer depus la autoritile de resort pentru a +i prote3at i pentru a se bucura de toate drepturile acordate de le5e acestei instituiiE 6arf fungibil ? ,rodus care este vndut n cantitate +oarte mare i- practic- nu di+er de la un productor la altulE 6ar4 de profit ? 9i+erena dintre costul unui element i preul cu care acesta este vndutE 6entor ? ,ersoan numit s lucre)e cu un mana5er cu scopul speci+icat de a o+eri consultan independent asupra per+ormanelor mana5erului la locul de muncE 6entoring ? Activitatea unui mentorE 6esa4 publicitar ? ,re)entarea calitilor unui produs sau serviciu- ce are ca suport di+erite mi3loace de in+ormare@ )iare i reviste- televi)iune i cinema- panouri de a+ia3 i alte spaii e*terioare- pa5ini Reb internet etcE 6ic publicitate ? Mesa3 publicitar de dimensiuni mici- de obicei n +ormat alb4ne5ru- care cuprinde doar o coloan i al crui pre se calculea) n +uncie de numrul de rnduri- numrul de centimetri sau numrul de cuvinteE 6i4loace circulante ? =apitalul +olosit n operaiile comerciale curente ale +irmei- constituit ca di+eren dintre activele lic2ide 0stocuri- debitori- obli5aiuni etc.1 i debitele pe termen scurtE 6i4loace fixe ? Boate bunurile i valorile destinate s rmn pe o durat lun5- sub aceeai +orm- n ntreprindereE 6oratoriu ? 1. ,erioad de 5aranie acordat unui debitor pentru intervalul cnd nc nu s4a redresat- ast+el nct s4i poat plti datoria scadent i neonoratE 2. Msur le5islativ vi)nd ncetarea temporar a plilor e*terne din cau)a unei lipse ma3ore a disponibilitilor valutareE

21

6ostr ? Eantion dintr4un produs- e*pus n vederea aprecierii calitii mr+ii o+erite spre vn)areE 6ostr din marfa preluat ? Mostr reinut pentru a +ace dovada calitii mr+ii n momentul prelurii de ctre bene+iciarE ,av de linie ? ;as de transport de mr+uri care are curs re5ulat pe un traseu determinatE ,av tramp 0ntmpltoare1 ? Dav an5a3at care nu are un traseu stabilit n prealabilE se deplasea) n +uncie de necesiti i are c2eltuieli de transport mai reduse dect cele linerE ,avlosire ? Bransportul de mr+uri prin nc2irierea unui mi3loc de transport 0vas- avion1 contra unei pli denumit .navlu/E ,avlositor ? ,ersoan care transport 0n nume propriu- ca intermediar1 mr+uri- nc2iriind n acest scop o nav- inte5ral sau parialE ,avlu ? =2irie pltit pentru +olosirea unui vas maritimE costul transportului pe ap al mr+urilor convenit ntre armator i navlositorE ,avlu pltit ? Davlu pltit anticipat n portul de ncrcareE ,avlu mort ? Davlu pltit pentru spaiul neocupat cu mar+ pe transportul maritimE ,erambursabil ? Sum de bani avansat care nu se restituie cumprtorului n ca)ul n care acesta se r)5ndete n ceea ce privete ac2i)iia de produse i servicii pentru care a pltit avansulE ,ivel de subzisten ? Divel de trai minim- calculat dup criterii naionale sau internaionaleE ,otifica $a% ? A +ace cunoscut o deci)ie unei persoane- ntr4o +orm le5alE ,otificare de reziliere ? Anunare cu preavi) asupra ncetrii unor raporturi contractuale 0de comer- de munc etc.1E ,ovaie ? 1. Modalitate de stin5ere a unei obli5aii contractualeprin nlocuirea cu o alt obli5aie ce trebuie s aib un coninut di+erit de obli5aia stins. 2. Act 3uridic prin care o obli5aie nou i cu alt coninut se substituie unei obli5aii vec2iE Ebligaiune ? <nstrument +inanciar emis de o companie sau un 5uvern- n sc2imbul unui mprumut pe termen lun5- purttor de dobnd- care pot +i cumprate i vndute de ctre investitori pe piaa secundarE

22

Ebligaiune cu cupon zero ? 6bli5aiune care nu pltete deloc dobnda- este vndut cu un discount important la valoarea nominal a acesteiaE Efert ? 6+erirea de bunuri sau prestarea de servicii n vederea vinderii pe ba) contractualE Efert ferm ? 6+erta care conine toate elementele unui contract 0obiect- pre- termene de livrare etc.1- +iind acceptat ntocmai de ctre bene+iciar i avnd e+ect de contract nc2eiatE Efert cu timp de prob ? Aciune de promovare care are speci+icul de a permite unui consumator s ncerce un produs pentru o anumit perioad de timp- nainte de a decide dac l cumpr sau nuE Efert tender ? 6+ert de cumprare a unui anumit numr de titluri la un anumit preE Eperaiune triunghiular ? Modalitate de comer 0de re5ul- n comerul e*terior1- prin care mar+a circul ntre ara e*portatoare i cea importatoare prin intermediul unei case de comer dintr4o ar terE Erdin de cumprare ? =erere detaliat n scris adresat unui +urni)or pentru livrarea de bunuri sau prestri de servicii la un anumit preE Erdin de plat ? <nstruciune prin care un client solicit unei instituii +inanciare c e+ectue)e plata re5ulat 0adesea lunar1 a unei sume +i*e ctre un creditor speci+icatE 'erioad de graie ? <ntervalul de timp ntre acordarea unui mprumut i prima tran de rambursareE 'erioad de prob ? ,erioada n le5tur cu cali+icarea la locul de munc sau cu testarea noului an5a3atE 'erioad de preaviz ? <ntervalul de la nmnarea preavi)ului privind ncetarea contractului de munc pn la intrarea sa le5al n vi5oareE 'erioad sabatic ? ,erioad prelun5it de concediu luat de un an5a3at- adesea ca un drept stipulat n contractul su de muncE 'ersoan 4uridic ? 6r5ani)aie de persoane sau de capitaln+iinat pe cale 3uridic- care +uncionea) ntr4un cadru le5islativ determinatE 'iaa cumprtorului ? ,iaa dominat de cumprtor- unde o+erta este mai mare dect cerereaE

2#

'ia de capital ? ,iaa care are ca obiect tran)acionarea instrumentelor +inanciare pe termen lun5 0cum ar +i aciunile i obli5aiunile1 care constituie capitalul companiilorE 'iaa neagr! ? ,iaa care +uncionea) n a+ara le5ii i a re5lementrilor 5uvernamentaleE 'iaa titlurilor necotate ? ,ia a titlurilor +inanciare care nu sunt listate la o burs de valori recunoscut 0este cunoscut mai ales sub abrevierea (SM1E 'iaa v)nztorului ? ,iaa pe care cererea depete o+erta i unde vn)torii pot vinde oricte produse ar aveaE 'ia cenuie! ? ,ia pe care se tran)acionea) aciuni neemise ncE nainte ca o nou emisiune s +ie reparti)at investitorilor- aciunile sunt vndute i cumprate pe ba)a meniunii .la emitere/ 0R2en issued1 i marcate cu literele ]<E 'ia de ncercare ? 7ncercarea unui produs sau serviciu nou prin lansarea acestora pe o arie restrnsE 'ia primar ? ,ia pe care se vnd instrumentele +inanciare imediat dup emiterea lor- adic- n momentul n care se transmit de la emitent ctre primul cumprtor al acestora- n continuare- acestea +iind tran)acionate pe piaa secundarE 'ia secundar ? ,ia pentru bunurile i serviciile care de3a au parcurs un proces de vn)are ctre un consumatorE 0se re+er- n special- la pieele instrumentelor +inanciare- cum ar +i obli5aiunile i aciunile1E 'ia spot ? ,ia pe care preurile +i*ate pentru bunuri i servicii sunt pentru plat i livrare imediatE 'ia supl ? ,ia pe care o+erta este superioar cereriiE acest tip de pia +avori)ea) cumprtorii 0care stau n ateptarea unor scderi de preuri1 i nu vn)toriiE 'lanning ? Suport ce permite vi)uali)area i pro5ramarea unei activiti a ntreprinderii@ deplasri ale repre)entanilor- concedii etc.E 'lat anticipat ? Ac2itarea unei datorii naintate ca aceasta s devin scadentE 'lat n avans ? =reditarea de ctre cumprtor a livrriiE 'lat la vedere ? ,lat a unei trate la simpla ei pre)entareE 'lat prin ramburs ? 8ivrarea mr+ii la destinatar contra plii costului acesteiaE

'oli ? 9ocument emis de ctre o instituie de asi5urare prin care aceasta certi+ic un contract de asi5urare a vieii sau a bunurilor materiale ale cuivaE 'oli n alb ? Asi5urare n care lipsete numele asi5uratuluiactul putnd circula- prin andosare- la purttorE 'oli deschis ? ,oli de asi5urare n care se preci)ea) suma asi5urat- +r obiectele asi5urateE 'ortofoliu ? Ansamblu de active 0de obicei- +inanciare1 care aparin unui sin5ur proprietar- +ie persoan +i)ic- +ie instituie- i care cuprinde aciuni- obli5aiuni- aur i numerarE 'ostdata $a+% ? A pune pe un document data ulterioar celei ntocmirii actului respectivE 'oziie W la hausse ? ,o)iia a5entului de burs care speculea) n perspectiva unei creteri ulterioare a preuluiE 're4udiciu ? ,a5ub material- moral sau de alt tip- cau)at cuivaE 'restaie ? Serviciu +urni)at cuivaE 'restaie social ? Sum alocat cu titlul unei le5islaii socialeE 're de cumprare ? 1. =ursul de sc2imb stabilit de banca naional pentru moneda naional- n vederea ac2i)iionrii unei valute strineE 2. ,reul pltit de cumprtor la livrarea mr+iiE 're conform listei ? ,re +ormal- pentru bunuri i servicii- aa cum este nre5istrat pe o list reali)at de +abricantul sau prestatorul de serviciiE acesta nu coincide neaprat cu preul la care un vn)tor este dispus s vndE 're cu amnuntul recomandat ? ,re pe care productorii l recomand detailitilor cu scopul ca acetia s l aplice consumatorilor la vn)area produselor lorE 're de exercitare ? ,re nscris n contractele pentru opiuni- la care un titlu de valoare poate +i cumprat sau vndut n viitorE 're de intervenie ? ,re minim stabilit de 5uvern pentru un anumit produs n scopul 5arantrii +aptului c productorii vor obine un anumit venit din vn)rile lui@ de obicei- se practic pentru produsele a5ricoleE 're de transfer ? Brans+erarea de pro+it de la un membru al unui 5rup ctre altul prin ncrcarea de preuri arti+iciale 0nesupuse pieei1 pentru procurarea de bunuri i servicii ntre priE

2%

're estimativ ? ,re stabilit cu apro*imaie- pe care un vn)tor l indic unui client potenialE 're prag ? ,re pentru bunuri importate sub care intr n vi5oare restricii prestabilite asupra importurilor@ aceste restricii au scopul de a preveni invadarea pieei cu importuri ie+tine i cau)area de daune productorilor interniE 're spot ? ,reul unui articol n ca)ul n care acesta se cumpr pe loc i cu plata n numerarE 'rocesarea unui text ? =ompunerea unui te*t care se vi)uali)ea)- se corectea)- se modi+ic- apoi se nre5istrea) prin intermediul unui aparat dotat cu tastatur- memorie i ecranE 'rocur ? Act prin care o persoan mputernicete pe alt persoan 0denumit n comer .procurist comercial/1 s ne5ocie)e- s administre)e n numele ei- n parte sau n totalitate- patrimoniul unei +irme sau al unei persoane +i)iceE 'rocurist ? ,ersoanaFmoderator care este mputernicit de a repre)enta- prin procur- interesele unei persoane 3uridice sau ale unei persoane +i)iceE 'roducie de serie ?,roduse de acelai tip- reali)ate pe cale industrial n loturi mariE 'rodus cu cerere elastic ? ,rodus sau serviciu ale crui vn)ri +luctuea) n mod dramatic la +iecare modi+icare de preE 'rodus generic ? ,rodus care nu se vinde sub un nume cunoscut de marc de +abric@ se spune c produsele +armaceutice devin 5enerice n momentul n care ncetea) protecia lor prin brevet- ele pot +i +abricate i vndute de oricineE 'rodus finit ? Gun al crui proces de +abricaie s4a nc2eiat i care este 5ata s +ie vndut unui consumator +inalE 'rodus returnat ? ,rodus care este returnat unui +urni)or de un cumprtor cruia i se rambursea) preul de ac2i)iieE 'roiect la cheie ? ,roiect de construcii de mari dimensiuni pe care contractantul se an5a3ea) s4l reali)e)e n cele mai mici detaliiE 'romovare ? 1. Aciune prin care se avansea) un an5a3at pentru a ocupa o po)iie mai important. 2. =oncentrarea de e+orturi e*cepionale de marUetin5 pentru intensi+icarea vn)rii unui anumit produs sau serviciuE 'romovare special ? Aciune special de promovareE

2!

'romovarea v)nzrilor ? E+ort speci+ic pe termen scurt pentru promovarea sau lansarea unui produs sau serviciuE 'rospect ? 1. <mprimat publicitar care d o ima5ine asupra unui produs i asupra condiiilor sale de vn)are. 2. 9ocument care ac2i)iionea) planurile unei companii pentru emisiune de noi titluri de valoare i pentru ceea ce aceasta intenionea) s +ac cu banii pe care i colectea) n urma emisiuniiE 'rotest de neacceptare ? Deacceptarea unui titlu de creditE 'rotest de neplat ? Deacceptarea la plat a unui titlu de creditE 'ublicitate ? Ansamblu de mi3loace de in+ormare +olosite pentru a +ace cunoscut o ntreprindere sau un produsE 'unct de v)nzare ? Spaiu unde are loc o vn)are@ un ma5a)inun tele+on sau un +ormular de comand dintr4un catalo5 utili)at n comerul prin potE 'unct de v)nzare cu amnuntul ? 6rice reea de distribuie prin care se vnd bunuri i servicii cu amnuntul@ un ma5a)in - un catalo5 utili)at n comerul prin pot sau Reb siteE 'utere de cumprare ? =antitatea de bunuri sau servicii care pot +i ac2i)iionate de o unitate monetar sau la un anumit nivel al veniturilorE 'utere de cumprare paritar ? Ec2ilibrul dintre raportul de sc2imb al unei valute +a de alta- cnd puterile lor de cumprare interne- n +uncie de raportul de sc2imb- sunt ec2ivalenteE Rabat ? Reducere de pre +a de preul cu amnuntul al unei mr+i- n anumite situaiiE Rabat comercial ? ,arte din preul de vn)are cu amnuntulstabilit ca o cot procentual- destinat s acopere c2eltuielile de circulaie i s asi5ure bene+icii or5ani)aiilor comercialeE adaos comercialE Ramburs +are ? Sistem de e*pediere a mr+urilor- con+orm cruia contravaloarea acestora sau ta*a de transport este ac2itat de destinatar la primireE Rate 0#3n'are %n1 ? Sistem de vn)are prin care cumprtorul se ac2it prin pli ealonate n timpE Rzboiul preurilor ? :orm violent de concuren- n care vn)torii i subminea) unii altora preurile- pentru a cti5a cote de piaE

2'

Recall ? =erere e+ectuat de un productor privind returnarea produselor ac2i)iionate la un anumit moment 0pltite +iind prin rambursare1@ cel mai adesea- aceast te2nic se utili)ea) atunci cnd se descoper c un produs este de+icientE Recesiune ? Etap a economiei unei ri- caracteri)at prin scderea produciei i a productivitii- prin sporirea oma3ului sau deprecierea veniturilorE Reciclare ? 1. Reutili)area deeurilor industriale i comerciale ca materii prime- pentru un nou proces industrialE de e*empluutili)area deeurilor de 2rtie n +abricarea pastei de 2rtie. 2. ,rocesul prin care bncile acumulea) economiile suplimentare dintr4o parte a lumii i le investesc n alte re5iuni unde acestea lipsescE Recipis ? 9ovad de primire a mr+ii- a unei sume de bani etc.la data i n condiiile stipulateE Reclamaie ? ,ln5ere adresat unei autoriti pentru a4i +ace respectat un dreptE Recrutare ? ,rocesul de identi+icare i selectare de noi an5a3aiE Recurs 0a *ace98 ? =ale de atac prin care se cere unei instane superioare s veri+ice le5alitatea i temeinicia unei 2otrri 3udectoreti n vederea anulrii sau modi+icrii acesteiaE Redeven ? =2irie pltit de cineva pentru utili)area unui anumit tip de proprietate aparinnd altcuiva 0o ast+el de proprietate sunt operele scrise ale autorilor- mineralele a+late n subsolul unui teren i elementele prote3ate de un brevet1E Reealonare ? Modi+icarea scadenei datoriilor unui debitor 0att cu acordul acestuia- ct i cu al creditorului1 pentru a spori ansele debitorului de a plti la timpE Re+engineering ? ,roiectarea radical a unui proces de +abricaieE Registru de cadastru ? Re5istrul proprietilor de terenuri- cu preci)ri privind coordonatele- modi+icrile de proprietate- situaia impo)itelor etc.E Registru de cas ? 7nre5istrrile de intrri i ieiri n numerarde obicei n cursul unei )ileE Registrul comerului ? Re5istrul o+icial la care se nre5istrea) obli5atoriu- la n+iinare- societile comerciale- cu preci)area

2"

obiectului de activitate- a sediului- a capitalului- membrilor +ondatori etc.E Regulator ? ,ersoan an5a3at a unei a5enii 0sau departament 5uvernamental1- care s4a n+iinat n scopul introducerii de re5lementri ntr4o anumit indistrie sau pe o anumit piaE Remitere ? BrimitereaFpredareaFnmnarea unor sume de bani de ctre o persoan alteiaE Remitere de datorie ? Renunare parial sau total a unui creditor la dreptul su mpotriva debitoruluiE iertare de datorieE Repartizarea costurilor ? 9istribuirea costurilor 5enerale pe unitate de produsE Repoziionare ? Modi+icarea percepiei consumatorilor asupra unui produs sau serviciu prin modi+icareaFsc2imbarea ambala3ului acestuia sau a modului de comerciali)areE Repatrierea capitalului ? 9reptul de trans+erare n strintate a pro+itului capitali)at de ctre un investitor e*tern sau un asociat strin ntr4o societate mi*tE Reprezentant ? Salariat al crui rol este s primeasc sau s obin comen)i de bunuri sau servicii- n numele i n contul unuia sau mai multor patroniE Resort ? Ton de competen a unei 3urisdicii sau a unei administraiiE de asemenea- de competen a unei persoaneE Retorsiune ? Msur restrictiv luat de o ar privitor la comerul su e*terior- cu o alt ar- pentru a o determina pe aceasta s renune la practicile sale restrictiveE Retur ? Brimiterea napoi a unei mr+i e*peditoruluiE Revendicare ? =ererea prin care partea asi5urat solicit asi5urtorului o desp5ubire pentru o pierdere subscris condiiilor unui contract de asi5urareE Rezilia $a+% ? A des+ace- a anula o convenie sau un contractE Roll over ? Activitatea de a prelun5i scadena unui mprumut peste data iniial a rambursriiE *caden ? 9at de plat a unei datorii sau de e*ecutare a unei obli5aiiE *caden trimestrial ? Tilele n care se obinuiete s se e+ectue)e plile trimestriale 0c2iria i altele1E *cont ? 1. Ba* perceput- de re5ul- de o banc- cu oca)ia plii unui titlu de credit nainte de termen 0la ta*a scontului1- banca

2$

adu5nd- de asemenea- i comisionul pentru eventualele riscuri 5enerate de ast+el de operaiuni. 2. Reducere acordat unui debitor din valoarea unei polie sau a unei datorii pltite nainte de scadenE *contarea facturii ? ;n)area +acturii unei companii ctre o +irm +inanciar cu un discount la valoarea nominalE *crisoare de credit ? :orm a creditului documentarconcreti)at ntr4un document- prin care banca emitent se obli5 s plteasc- +r re)erve- o sum determinat- n condiiile n care bene+iciarul respect ntocmai clau)ele convenite i nscriseE *crisoare de intenie ? Scrisoare o+icial care e*prim intenia de a ntreprinde ceva n mod special- necreind obli5aii 3uridiceE *crisoare de trsur ? 9ocumentul care atest nc2eierea contractului de transport de mr+uri- n urma predrii mr+urilorconinnd i con+irmarea de primire din partea cruuluiE *crisoare de trsur pentru transportul aerian ? 9ocument ce conine lista de bunuri ce +ac obiectul transportului aerian internaional e+ectuat de un e*peditorE *cutire ? ,rivile5iu care anulea) o obli5aieE *ediu social ? 1. Sediul declarat al +irmei- respectiv unde +uncionea) aparatul administrativ. 2. Adresa pe care trebuie trimis corespondena o+icial a +irmei ca mi3loc de dovad le5alE *emifabricate ? ,roduse nedestinate consumului +inal- a+lndu4 se n continuare pe +lu*ul de producie n vederea obinerii unui produs +initE *ocietate comercial ? Asociaie de oameni de a+aceri care au contribuit cu capital sau bunuri la e*ecutarea unei aciuni comerciale n vederea obinerii unor bene+icii comuneE *ocietate $anonim% pe aciuni ? Societate comercial n care asociaii activea) n mod limitat- adic n limita capitalului social subscris i vrsat- e*primat prin aciuniE *ocietate n comandit ? Bip de societate n care asociaii comanditai rspund solidar i indivi)ibil- administrnd direct societatea- iar asociaii comanditari rspund direct numai n limita capitalului adus- +r a avea dreptul de a participa la administrarea societiiE *ocietate cooperatist ? Bip special de societate n care asociaii i stabilesc un re5im speci+ic de reali)are a activitii economice-

#&

pentru a4i asi5ura interesele comune n producie- n comerciali)are etc.E *ocietate+mam ? =ompanii care dein una sau mai multe +ilialeE *ocietate n nume colectiv ? Societatea care se caracteri)ea) printr4un numr mic de membri- cu capital redus- cu rspundere solidar i nemr5init pentru datoriile neacoperite din patrimoniul societiiE *ocietate utilitar ? 6rice companie care +urni)ea) servicii eseniale pentru +uncionarea con+ortabil a locuinelor i birourilorcum ar +i electricitatea- 5a)ul i apaE *old ? 1. 9i+erena dintre debit4credit@ rest de plat dup compensarea reciproc a unor obli5aii. 2. Stoc de mr+uri rmase nevndute la nc2eierea unui se)on i care se vnd cu pre redus. #. Reducere special a preurilor ca o modalitate de a stimula vn)rileE *old debitor ? 9i+erena ne5ativ a bilanului contabilE *old mediu zilnic ? Metod utili)at de bnci pentru a calcula dobnda contului unui client- care a rmas nepltitE *olvabil ? ,ersoan +i)ic sau 3uridic a crei situaie +inanciar i permite s4i onore)e debitele din capitalE *olvabilitate ?=apacitatea de onorare a datoriilor la nivelul societiiE *ondare a datelor ? (tili)area de pro5rame so+isticate de computer- n scopul unei cercetri sistemice a unei ba)e de date comple*eE *plarea banilor ? Brans+erarea de bani .murdari/ prin locuri .curate/- cum ar +i centre +inanciare reputabile- ast+el- nct s par c banii ar +i cti5ai n mod le5itim- sau c s4ar +i pltit ntre5ul impo)it datorat statului pentru respectiva sum de baniE *pecimen $mostr 1 ? E*emplar tip al unui produs- al unei mr+i etc.E *tivuire 0arimare1 ? Reparti)area metodic a mr+urilor pe navcon+orm planului de ncrcareE *toc ? =antitatea mr+urilor +inite 0materii prime- materiale1 disponibile n depo)it pentru livrareE *toc tampon ? Stoc de materiale pstrat ca re)ervE

#1

*top+loss order ? 6rdin de oprire a pierderii- prin care broUerul de burs urmea) s lic2ide)e po)iiile de cumprare4vn)are pentru evitarea sau- cel puin- limitarea pierderilorE *ubantreprenor ? ,ersoana care preia o parte din lucrri n sistem de subcontractare de la contractantul 0antreprenorul1 principal 05eneral1E *tudiu de fezabilitate ? Anali) a probabilitii ca un proiect s i ndeplineasc obiectivele plani+icateE *ub linie ? 7nre5istrri care apar sub valoarea pro+itului net ntr4 un cont de pro+it i pierderiE *ubcapitalizare ? Alimentarea unei a+aceri cu capital insu+icient- pentru ca aceasta s4i des+oare activitatea +r e+orturi +inanciareE *ubcontract ? 6rice individ sau +irm creia o persoan- care are un contract de e+ectuare a unei lucrri- i ncredinea) e*ecutarea unei pri a acelei lucrriE *ubnchiriere ? =ontract de nc2iriere a unui bun de la cineva care de3a deine n proprietate acel produs- printr4un contract de leasin5 nc2eiat cu o alt persoanE *ub+produs ? ,rodus au*iliar re)ultat din procesul principal de producie a altui produsE *ubproducie ? ;olum al produciei sub necesarul considerat la un moment datE *ubrogare ? Modalitate de transmitere a unui drept de creancu toate 5araniile sale- ctre un ter- numit sol#ens- care a pltit creditorului iniial n locul debitoruluiE *Rap ? 6peraiune prin care o banc central se an5a3ea) +a de o alt banc central ca- n ca) de nevoie- s4i mprumute acesteia o sum n moned naional- pe o perioad determinat- cu posibiliti de prelun5ire- n sc2imbul unei sume ec2ivalente n moneda naional a partenerului- +iecare banc urmnd- la e*pirarea termenului- s4i recupere)e sumele respectiveE *Ritch 0operaiuni de41 ? 6peraiuni comerciale combinate n care- de e*emplu- se reali)ea) un import pe valut de clirin5 i un ree*port pe valut convenabilE Aoma4 sezonier ? Loma3 determinat de dispariia se)onier a locurilor de muncE

#2

Aoma4 structural ? :enomenul de oma3 care apare ca urmare a modi+icrilor macroeconomiceE Jale Xuale ? =ondiie de livrare prin care e*peditorul nu se obli5 la controlul calitativ al +iecrei partide de mar+- aceasta urmnd a +i acceptat de bene+iciar n condiia n care se pre)int la recepieE Jarif ? ,re pentru servicii prestateE Jarif de navlosire ad valorem! ? Ba* perceput n +uncie de valoarea e*pediatE Jarif vamal protecionist ? Ba* care constituie msuri restrictive la import n vederea prote3rii anumitor sectoare ale economiei naionaleE Jarife vamale prohibitive ? Ba*e ma3orate- de natur s reduc importul la anumite produse- n vederea stimulrii productorilor interniE Jax de acciz ? <mpo)it indirect- instituit n unele state cu scopul de a descura3a consumul unor produse ? n special buturitutun- produse de lu* ? pentru a in+luena reparti)area unor resurse ori pentru a obine venituri suplimentareE Jaxe bancare ? Ba*e impuse de bnci pentru serviciile pe care le prestea)- cum ar +i trans+erul de bani 0cecuri de virament i multe altele1- conversia de moned i acordarea de mprumuturiE Jax compensatorie ? <nstrumente +iscale protecioniste impuse de o ar importatoare asupra produselor care bene+icia) de subvenii la e*port din partea rii e*portatoareE Jelematic ? Ansamblu de servicii de natur sau de ori5ine in+ormatic- ce pot +i +urni)ate printr4o reea de telecomunicaii@ consultarea unor +iiere sau ba)e de date- re)ervri- pot electroniccomen)i de mr+uriE Jaxe bancare ? Ba*e impuse de bnci pentru serviciile pe care le pstrea)- cum ar +i trans+erul de bani 0cecuri de virament i multe altele1- conversia de moned i acordarea de mprumuturiE Jeleconferin ? =onversaie tele+onic prelun5it ntre cel puin dou persoane situate n di+erite locuriE Jelemar5eting ? (tili)area tele+onului n calitate de reea de comerciali)are de bunuri i serviciiE Jelex ? Serviciu de dactilo5ra+iere la distan- pus la dispo)iia utili)atorului- prin intermediul teleimprimatoarelorE

##

Jermen de livrare ? <ntervalul de la nc2eierea contractului pn la intrarea bene+iciarului n posesia mr+ii- n condiiile stabilite prin contractE Jermen+limit ? Bermen pro5ramat pentru ndeplinirea unei sarcini- n trecut utili)at cu re+erire la termenul4limit 0n traducere direct- linie moart1 pn la care 3urnalitii trebuiau s i reali)e)e articolele pentru )iarE Jermen de valabilitate ? Marc aplicat pe ambala3ul unor bunuri perisabile indicnd data pn la care acestea ar trebui vndute i- de asemenea- data pn la care ar trebui consumateE Jestare psihometric ? (tili)area testelor care msoar caracteristicile personalitii unui individ- cu scopul de a stabili dac este potrivit pentru o anumit slu3bE Jimp de ateptare ? <ntervalul de timp scurs ntre momentul n care se transmite o comand i recepionarea bunurilor ceruteE Jimp mort ? ,erioad de timp din decursul unui proces de producie care se pierde cu ntreinerea utila3elor sau cu ateptarea unor materiale necesareE Jitlu de crean ? Act- de re5ul- privat- declaraie semnat de o sin5ur persoan prin care aceasta consimte asupra +aptului c datorea) o sum de baniE Jitluri de ordin ? Bitluri de credit cuprin)nd clau)a prin care devin e*e5ibile la ordinE Jona4 registru brut $J#R#@#% ? =apacitatea total n volum a naveiE Jona4 registru net 0J#R#,#% ? ;olumul spaiilor nc2isedestinate transportului mr+urilor iFsau pasa5erilorE Jransbordare ? Brans+erul mr+urilor de pe un mi3loc de transport pe altul- n cursul aceluiai transportE Jransport de tramp ? Bransport e+ectuat cu o nav de curs nere5ulat- +olosit pentru transportul mr+urilor de mas- n cantiti mariE Jranzacie spot ? Bran)acie de burs cu mr+uri disponibile pentru livrare imediat- spre deosebire de livrrile H+utures/ 0la termen1E Jranzit ? Bransportarea mr+urilor pe teritoriul unei ri- +r drept de comerciali)are- depo)itare- consi5naie etc.- pentru a a3un5e n ara de destinaieE

Jras ? ,ersoana indicat pe cambie pentru a plti o sum de bani determinat- la scaden i la locul menionat n titlul de creditE Jrat bancar ? 6rdin din partea unui vn)tor 0sau e*portatorprin care acesta cere ca banca cumprtorului 0sau importatorului1 s plteasc vn)torului o anumit sumE Jrat la vedere ? Brata la vedere pltibil la pre)entareE Jrgtor ? ,ersoana care d ordin trasului s plteasc o cambieE 1aloare comercial $efect comercial% ? Bitlu de credit ce conine an5a3amentul de a plti debitoruluiE 1aloare declarat ? ;aloarea pentru care se stabilete asi5urarea 0mr+urilor1E 1aloare nominal ? ;aloarea nscris pe partea din +a a unui instrument +inanciarE 1itez de circulaie 0rotaie1 a banilor ? <ndicator care e*prim numrul de tran)acii la care servete o unitate monetar ntr4o anumit perioadE 1)nzare cu amnuntul ? 8ivrarea comercial ctre consumatorul +inal 0spre deosebire de vn)area cu ridicata1 practicat ntre an5rositiE 1)nzare n for ? E+ort e*trem de mare depus de un a5ent de vn)ri pentru a vinde bunuri sau servicii unui consumatorE 1)nzare n pierdere ? ,rodus pe care un +abricant sau un detailist l vinde n pierdere pentru a atra5e 0adic a determina1 un client s cumpere alte produse ale aceluiai +abricant sau detailistE 1)nzare pe ncercate/ ? =lau) care permite cumprtorului s renune la livrrile ulterioare- dup ce a ncercat mar+a primit n prima tranE 1)nzare n sistemul piramidal ? Sistem de vn)are a produselor- care se ba)ea) pe +ormarea unei piramide din .straturi/ succesive de a5eni de vn)ri@ primul a5ent vinde o contitate de produse unui numr oarecare de ali a5eni i primete pentru aceasta un comision- apoi +iecare a5ent vinde- la rndul lui- altoraE 1)nzare forRard/ ? =ontracte practicate- de re5ul- pentru produse a5ricole- nc2eiate nainte de recoltare- la preuri +i*eE 1)nzare legat ? ,ractica de a o+eri- la un pre special- i alte produse sau servicii ce nsoesc acel produs care se vindeE

#%

1)nzare lichidatorie ? ;n)are special prin care un detailist lic2idea) ntre5ul stoc sau- cel puin- un anumit tip de produse- n ntre5imeE 1)nzare silit ? 6rice vn)are care trebuie s +ie e+ectuat imediat- nelsndu4i vn)torului oportunitatea de a studia piaa i de a atepta un pre mai bunE 1erificare inopinat ? ;eri+icare aleatorie neanunat- pentru a observa dac lucrul se reali)ea) corectE 1ia de raft ? 9urata de timp n care un produs poate +i lsat pe ra+t ntr4un punct de des+acere cu amnuntul- a+lndu4se n condiii corespun)toare consumuluiE 1ia economic ? ,erioada de timp n care un utila3 sau un ec2ipament va produce un venit comercial mai mare dect costurile de ntreinere a acestuiaE 1ideoconferin ? Modalitate de comunicare ntre 5rupuri de persoane a+late n locuri ndeprtate- prin intermediul tele+onului i televi)iuniiE 1rac 0m r*uri %n41 ? Modalitate de transport a mr+urilor neambalate- n ca)ul creia determinarea 5reutii se +ace indirectprin +ormule de calcul etc.

BIB-IO+RA6IE
Accesul la $ustiie. 0=ule5ere1. =2iinu- 1$$$
Baldri#e -eti&ia. 6odul manierelor %n a*aceri. < "diie ad u)it (i re# 'ut . Gusiness Bec2 <nternational ,ress S.R.8.Gucureti- 2&&&. BertS) Rol$. Succesul. ? Ed. Economica- 9_sseldor+- 1$$%. Boelcje Jur#en` Carrere CSristel` Strau0 Bernard` ,Siele Paul. 6orespondena comercial %n limba )erman . ? Ed. DiculescuGucureti- 2&&1. Borcoman Raisa% Acte (i scrisori de a*aceri. 4odele - =2iinu1$$%. Borcoman Raisa. 6oresponden comercial . ? Bipo5ra+ia A.S.E.M.- =2iinu- 1$$". Borcoman Raisa% Tendine actuale ale e#oluiei limba$ului terminolo)ic de a*aceri. FF Economie- :inane- nr.%F2&&1.

#!

Bostico Mari. Scrisori de a*aceri. ? Ediia a doua. ? Ed. Be2nic- Gucureti- 1$$2. Butunoiu +Seor#Se. Te1nici de #3n'are. ? Ed. A88Gucureti- 1$$%. Condrea Irina. @orma literar (i u'ul local. ? :irma editorial4 poli5ra+ic .Bipo5ra+ia central/- =2iinu- 2&&1. Cri1u Constantin) Cri1u te$an% F1idul $uristului. 4 Ed. ARKESS<S- =urtea de Ar5es- 1$$!. Do0inson David. "tic1eta %n a*aceri. Gucureti- 1$$$. Do0rescu Andrei) ,urcu 6ulvia. 4odele de contracte de a*aceri %n rom3n (i en)le' . Ed. ? Diculescu S.R.8.- Gucureti2&&&. +at'ens"Reuter) Mar#it` Be0rens) Claudia . 4anual de secretariat (i asisten mana)erial . ? Ed. Be2nic- Gucureti- 2&&1. -e Bras 6lorence. Secretele unui bun 6urriculum #itae. ? Ed. Beora- Gucureti- 1$$". Manejeller) 6ranj g Manejeller) col$#an#. 6um se scriu ast 'i scrisorile. ? Ed. Ool)mann- Gad ]oris2o+en- 1$$ . Marriott Sean) Iaco0s Paula. &ro*esionistul independentper*ect. ? Ed. Dational- 1$$". MoSl) cerner. Scrisorile de a*aceri scrise rapid (i u(or- cu modele pe disc1et . ? Ed. Economic- 9_sseldor+- 1$$'. Nina (Pr#olici% .edactare (i coresponden 4 Ed. (GGucureti- 2&& . Po!a Ioan. Tran'acii internaionale. ? Ed. Reci+- Gucureti1$$2. Po!escu Dan. Arta de a comunica. ? Ed. Economic- Gucureti2&&&. Po!escu Dan. 6onducerea a*acerilor. ? Ed. EconomicGucureti- 1$$'. Pruteanu te$an- Munteanu Corneliu) CaluscSi Ce8ar . +nteli)ena 4arYetin). ? Ed. Munimea- <ai- 1$$'. Pruteanu te$an. 6omunicare (i ne)ociere %n a*aceri. ? Ed. ,olirom- <ai- 1$$". Pruteanu te$an. 4anual de comunicare (i ne)ociere %n a*aceri. ? Ed. ,olirom- 2&&&.

#'

(ivien +eor#es) Arne (eroninue. Secretara per*ect . F1id practic de coresponden comercial (i administrati# . ? Ed. H8arousse/- HSi5ma/- H,rime*/- 1$$!. .oica (l*du&) ,eme1 Ana. 6orespondena comercial . ? Ed. 9idactic i ,eda5o5ic. ? R.A.- Gucureti- 1$$#. F1id de comer internaional (i coresponden de a*aceri %n limbi str ine. Supliment la Revista HBribuna economic/- Gucureti1$$2. `abcdefgh i jekalmainoajpgoa. qlmroasfae lapatie. uapbor- vbafadibr- 1$$1.

#"