Sunteți pe pagina 1din 19

1.

GENERALITATI Verificarile CUS la aparatul de rulare al materialului rulant se efectueaza in baza normelor tehnice feroviare care stabilesc cerintele privind aparatura, cerintele pentru operatorii care efectueaza controlul ultrasonic la osiilor montate de la vagoane, metodele de examinare si zonele aferente osiilor montate care se controleaza ultrasonic, tehnica de examinare si interpretare a oscilogramelor (fara ecou de defect si cu ecou de defect), in vederea depistarii urmatoarelor defecte: a) la osia montata: fisuri transversale de oboseala; b) la inelele de rulment: crapaturi, fisuri transversale sau circulare in racordarea gulerului ( !), inele slabite pe fus (pete de rugina)" c) la rotile monobloc: # fisuri radiale de oboseala ce se dezvolta la marginea exterioara a obezii rotii si datorate efectelor termice aparute in roti, (se depisteazd la CUS efectuat pe suprafata de rulare cu osia dezlegata de la vagon); # fisuri circumferentiale de oboseala la controlul racordarii disc#obada (cu osia dezlegata de la vagon); # tensiuni interne peste limitele admise la rotile monobloc franate cu saboti (cu osia dezlegata de la vagon) de la vagoanele de marfa; # defecte interne (numai daca rotile nu sunt insotite de documentul CUS emis la fabricatie); d) la banda$e: # fisuri in zona inscriptiilor (cu osia in stare dezlegata l, si la banda$ele noi); # defecte interne (numai daca banda$ele nu sunt insotite de documentul CUS emis la fabricatie)" %gentii economici autorizati ca furnizori feroviari pentru revizia si repararea vagoanelor (centrele pentru intrelinerea, revizia si reparatia tehnica a vagoanelor# C"l"&"&"'"V" si societiile comerciale reparatoare de vagoane) aplica prevederile normelor tehnice feroviare in urmatoarele cazuri: a) cu ocazia efectairii reviziei planificate tip &'( ( si &'( ) # CUS efectuata in gaura de centrare din capatul osiei si controlul cu palpatorul normal de *+, etapa - si . cu osiile nedezlegate de la vagon; b) cu ocazia efectuirii reviziei tip &'( . # CUS complet cu osiile in stare dezlegata de la vagon; c) cu ocazia efectuarii reviziei planificate tip && # CUS complet cu osiile in stare dezlegata de la vagon, la vagoane cu roti monobloc si la vagoane cu roti cu banda$ cand necesita, dezlegare de la vagon (inlocuire osii reprofilare, etc") si CUS efectuat din gaura de centrare din capatul osiei precum si controlul vizual al corpului osiei la vagoane cu roti cu banda$ care nu necesita dezlegare de la
-/ -0

vagon; d) cu ocazia prelungirii termenului de revizie periodica la vagoane de marfa # CUS complet cu osiile in stare dezlegata de la vagon; e) cu ocazia verificarii fusului incalzit anormal # CUS efectuat din gaura de centrare din capdtul osiei cu osiile nedezlegate de la vagon; , cu ocazia inlocuirii unor osii # CUS complet; g) cu ocazia deraierilor de osii (CUS complet cu osiile in stare dezlegata de la vagon); h) cu ocazia reparatiilor planificate tip &1, &2 gi &3 # CUS complet cu osiile in stare dezlegata de la vagon; i) cu ocazia receptiei osiilor montate noi (CUS complet numai daca osiile montate noi nu sunt insotite de documentul CUS)" 2. ABREVIERI in cadrul 4ormelor tehnice feroviare sunt utilizate urmatoarele abrevieri: # CUS # control ultrasonic; # &'( - # revizie tehnica intermediara - ; # &'( . # revizie tehnica intermediara .; # &'( ) # revizie tehnica intermediara ): # && # revizia rularii; # &1 5 reparatie periodica; # &2 # reparatie generala; # &3 5 reparatie capitala; # a 5 sectiunea parcursa de fascicolul ultrasonor in punctele indicate; # s # parcursul ultrasonor masurat in mm; # div # diviziunile de pe ecranul defectoscopului in dreptul carora apare ecoul respecitv ; # 67 # - # ecou de defect de la fisura de tip -; # 8#unde longitudinale; # '#unde transversale; # C9 # corpul osiei (zona cuprinsi intre roti); C(&&'V # centre pentru intretinerea, revizia si reparatia tehnica la vagoane; # US # ultrasonor: # :67 # fara ecou de defect" # S#unde superficiale 3. TIPURI DE OSII AXA PENTRU VAGOANE 9siile axa pentru vagoane se executa in patru tipuri constructive - 9sie axd tip %: ; varianta % (, cu fus de -.,m mm si cu filet; ; varianta % ((, cu disc de presiune si fus de -., mm;
./ -0

; varianta % lll, cu disc de presiune si fus de -), mm" ." 9sie axa tip <; )" 9sie axa tip C; *" 9sie axa tip 7" 4.DEFECTE TIPICE LA ELEMENTELE COMPONENTE ALE OSIILOR MONTATE. DESCRIERE 7efectele de regula apar in zonele de concentrare a tensiunilor si in zonele unde exista coroziune de fretare

4.1.Defecte tipice ! "#i! !$! :isurile transversale de oboseala se intalnesc in exploatarea osiilor ca urmare a solicitarilor dinamice oscilante alternant simetrice" %ceste fisuri si in special fisurile de suprafata de forma semieliptica, in timp, se propaga, conducand la ruperea osiei" Ca orientare fisurile de oboseald apar in planuri perpendiculare pe axa longitudinala a osiei" 8ocurile probabile de aparitie a fisurilor transversale de oboseala in osiile axa de la vagoane sunt numerotate astfel: # fisuri transversale de oboseala pe suprafetele fusurilor (apar mai ales in dreptul muchiilor inelelor interioare de rulment, fretate) si in zonele de tranzitie (de racordare) dintre fus si partea de obturare; # fisuri transversale de oboseald pe suprafetele pdrtii de obturare a osiei; # fisuri transversale de oboseala pe suprafata zonei de calare a rotilor, (aceste fisuri apar in general daca muchiile sunt ascutite si daca lungimea butucului rotii nu depaseste lungimea zonei de calare a rotii); # fisuri transversale de oboseala pe corpul osiei in apropierea zonei de calare situate pe corpul osiei intre zonele de calare a discurilor de frana; # fisuri transversale de oboseala pe suprafata de calare a discurilor de frana, 7e obicei adancimea unei fisuri reprezinta l/+#-/) din lungimea osiei"
)/ -0

(nainte de ruperea brusca fisura transversa-a de oboseala poate a$unge la *,# +, = din raza sectiunii transversale initiale" (ncepand de la o anumita adancime de fisurare (cca + mm) viteza de evolutie este mai rapida decat in faza iniliala" :isurile transversale de oboseal sunt deosebit de periculoase, indiferent de dimensiunilelor si de locul in care sunt amplasate, de aceea osiile la care se depisteaza existenta unor astfel de fisuri se retrag din exploatare" *"." Defecte tipice ! %"ti e &"'"( "c

; :isurile radiale de oboseala, apar la marginea exterioara a suprafetei de rulare a rolilor" %paritia acestora se datoreaza actiunii con$ugate a proceselor termice ce au loc la franarea cu saboti ( temperatura poate atinge cca" >,,, C) si a solicitarii date de contactul rotii cu sina" Ca masura de prevenire a aparitiei fisurilor termice este necesar masurarea periodica a nivelului tensiunilor interne din rotile monobloc" ; :isurile termice apar si pe suprafata de rulare a rotii si mai rar in buza rotii" &otile la care s#au depistat fisuri radiale de oboseali pe suprafala de rulare sunt supuse strun$irii de reprofilare iar in situatia in care defectele nu au fost eliminate prin strun$ire pana la ultima cota de reprofilare a rotilor, acestea se retrag din cxploatare" ; :isuri circumferentiale de oboseala , apar in discul rotii si sunt amorsate de la defectele initiale nedepistate la fabricatie precum si suprapuneri de material la laminare, sufluri si zone decarburate" &otile monobloc la care s#au depistat fisuri circumferentiale in zona racordirii disc#obada se retrag din exploatare" ; :isuri circumferentiale de oboseal apar in obada, sunt paralele avand orientarea cu suprafata de rulare si sunt amorsate din incluziunile existente in rotile vagoanelor" *")" 7efecte tipice la banda$e 7e regula defectele la banda$e apar pe suprafala de rulare respectiv fisuri radiale avand cauze termice datorate franarii cu saboti si fisuri ce pot porni de la zona de inscripfionare a banda$ului, spre exteriorul sau spre interiorul banda$ului,d
*/ -0

). METODA DE EXAMINARE 1entru controlul ultrasonic al osiilor montate de la vagoane se ulilizeaza metoda de examinare ultrasonora cu impulsuri reflectate" ).1. A&e'!*!%e! p+'ct+ +i ,e c"'t%" (n cazul in care osiile montate sunt dezlegate de (a vagon, controlul ultrasonic al osiilor montate se executa intr#un spatiu sau intr#o inctpere special amena$ate adiacente spatiului (fluxului) de reparatie a osiei montatc sau a elementului component respectiv" Se recomanda ca in incaperea destinata efectudrii CUS, lumina sa nu incomodeze vederea operatorului" 1entru efectuarea CUS trebuie sa existe un dispozitiv special care sa permita rotirea osiei in $urul axei proprii," Spatiul de lucru t mai sus trebuie dotat cu o mast de scris si un dulap pentru pastrarea aparaturii si a documentelor in condilii de siguranta" (ndiferentd e modul in care se efectueaza controlul ultrasonic trebuie si se asigure o temperaturd a osiilor supuse CUS intre ?+oC ? ? *,,C" 'emperatura osiilor supuse CUS se recomandd sd nu fie mai micd de ?!,@ pentru a nu scadea considerabil sensibilitatea de lucru a palpatoarelor inclinate, prin cresterea atenuarii undelor ultrasonore in penile de plexiglas ale acestor palpatoare conditii impuse de producdtorul aparaturii" ).2. Defect"#c"p+ + t%!#"'ic 7efectoscopul ultrasonic utilizat la efectuarea controlului ultrasonic nedistructiv trebuie sa fie de tipul ,,cu impulsuri ultrasonice reflec-ateA 7efectoscopul utilizat poate fi de tipul: # defectoscop analogic cu tub video#captor de tipul US(1# l, ; 7(#*('1); 7(#@ ('1) fara microprocessor incorporate cu conditia ca ecranul sa fie prevazut cu o retea rectangulara de linii orizontale si verticale gradate pe directia orizontalei; # defectoscop digital cu microprocesor incorporat care trebuie sa prezinte de asemenea o retea rectangulara de axe cum ar fi de exemplu defectoscop tip US4# +,-+.U: S4# +.&: # defectoscop digital prevazut cu butoane rotative pentru reglarea directa a amplificarii si pentru setarea si modificarea functiilor curente cum ar fi de exemplu USB #.+; USB# .+S; USB# @, si care trebuie sa fie si el prevdzut cu o
+/ -0

retea rectangulara de axe; # defectoscop digital cu ecran color prevazut cu butoane rotative pentru reglarea directa a amplificarii si pentru setarea gi modificarea functiilor curente cum ar fi de exemplu US4 # +> &, USB#)+S, USB )+CS si care trebuie sa fie prevazut cu o retea rectangulara de axe" <aza de timp trebuie sa fie liniara pand la cel putin *-+ din linia orizontala cu abateri de ?.=" 7efectoscopul trebuie sa aiba temperature de operare intre ?+?+,,C i n situatii cu totul speciale atunci cand se dispune de aparatura de control nedistructiv ce poate lucra la temperaturin negative, controlul se poate executa intre #l+,C ?++oC" 7omeniuldel lecvenD+a ldefectoscopuluti rebuies df ie cuprinsi n limitele, ,>#+ BEz" Viteza ultrasonicd ( ,,,?l +,,, m/s" Clasad e protectie a defectoscopului trebuie sa fie fie (1 +*" 7omeniul de calibrare max ,#0000 mm in otel in domeniul de frecventa ,,+:* BEz pentru unde 8, respectandu#se instrucliunile de lucru ale defectoscoapelor care se efectueaza controlul ultrasonic" ).3. P! p!t"!%e 6xista o gama larga de palpatoare de serie sau speciale de constructie normala sau miniatura de regula din titanat de bariu" Se pot utiliza urmatoarele tipuride palpatoare: a)palpatoare normale; # palpator normal, prote$at, cu transductor piezoelectric in constructie monolit executat din titanat de bariu care functioneaza in regim emisie#receptie avdnd diametrul in limitele ., 5 .* mm si frecventa . BEz; # palpator normal, prote$at, cu transductor piezoelectric in constructie monolit executat din titanat de bariu care functioneaza in regim emisie#receptie avdnd diametrul in limitele ., 5 .* mm si frecventa * BEz; b) palpatoare inclinate in constructie monolit tip emisie#receptie cu unghiul de refractie in otel de )+,?-,( )F,?-,); *+,?-,; ++,?l, si frecventa . BEz: c) palpator pentru unde superficiale cu 0,, si frecventa . Ez sau* BEz; d) palpatoare speciale: # palpatoare speciale de tip %S #.0,#0,,, ps#*),#@,, (pentru osii de transpunere) si 1S .> (pentru osii cale ingusta)" ).4. C"%p+%i ,e c! i(%!%e Corpul de calibrare nr"l este de forma cilindrica si este confectionat din acelasi material ca materialul osiei avand diametrul de cel putin +, mm si lungimea de -,,G,",+mm respectiv Corpul de calibrare nr". pentru CUS cu unde ' are forma semicilindrica cu raza &: +,? ,,,+m m si grosimea de .+ mm "
@/ -0

).). P%e-iti%e! "#iei &"'t!te pe't%+ c"'t%" + + t%!#"'ic Suprafetele exterioare ale corpului osiei si suprafetele de rulare ale rotilor pe care urmeaza, fi aplicate si manevrate palpatoarele, se curata de murdarie, rugini sau de vopsea" Suprafetelc astfel pregatite se ung cu ulei mineral de $ur impre$ur" Uleiul mineral utilizat ca element de contact trebuie sa fie lipsit de impuritati in suspensie si suficient de viscos" 2hidurile de centrarea la osiei trebuie si fie netede si sa nu prezinte neregulariti care ar putea impiedica realizarea unui cupla$ acustic corespunzator" 8a controlul efectuat cu unde superficiale la osia montata in stare dezlegata de la vagon cu inelele de rulment scoase de pe fus, suprafelele fusurilor se ung la inceput numai pe marginea exterioar, pe o banda circulara de )+#*, mm latime, masurata de la marginea santului circular al fusului, inspre roata" 7upd ce se executd CUS cu unde superficiale se unge si restul suprafetei fusurilor" Controlul pe corpul osiei montate se efectueaza cu osia in stare dezlegata de la vagon, se curata pana la metal, pe o lungime de ),, mm de la butucul rolii spre interior respectiv de la discul de frand spre interior la osiile echipate cu discuride frana" Suprafetele mentionate se ung de $ur#impre$ur cu ulei mineral"
F/ -0

)... Re- !%e! ec/ip!&e't+ +i pe't%+ c"'t%" + + t%!#"'ic +"@"- &eglarea circuitelor speciale ale defectoscopului ultrasonic Circuitele speciale cum sunt: circuitul de taiere, circuitul de compensarea efectului distantei, lupa de adancime# trebuie sa fie deconectate in mod obligatoriu" 7aca defectoscopul este prevazut cu un comutator al frecventei de repetie , acesta se regleaza pe pozitia pentru care nu se mai receplioneaza ecouri ,"fantomaA( ecouri provenite din ciclul de emisie anterior si neatenuate in material)" ).0. Re- !%e! f%ec1e'tei ,e +c%+ Se utilizeaza pentru: # controlul cu palpatoare inclinate si palpatoare conice ( speciale) al osiilor rotilor monobloc se utilizeaza frecventa de .BEz; # CUS al fusurilor osiilor cu unde superficiale se utilizeazd frecventa corespunzatoare palpatorului cu care se efectueaza examinarea de . sau * BEz # calibrarea bazei de timp in vederea efectuirii CUS cu palpator normal al rotilor monobloc se utilizeaza frecventa de * BEz, iar controlul se efectueaza,cu palpator de . BEz" ).2. A e-e%e! ,"&e'i+ +i ,e e$!&i'!%e #i c! i(%!%e! (!3ei ,e ti&p a) Domeniul de 500 mm. 8a controlul cu unde transversale in incidenta inclinata se utilizeaza palpatoare inclinate de )+, ,*+,,++,,@,, si F,, si la recventa . BEz, pe domeniul de exminare de +,,mm si viteza undelor de ).++m/s" Calibrarea bazei de timp se efectueaza cu palpatorul inclinat *+, si frecvenga . BEz pe corpul de calibrare nr". semicilindric oblinerea oscilogramei corespunzatoare" Calibrarea bazei de timp se poate efectua cu oricare dintre palpatoarele inclinate utilizate la CUS cu exceptia palpatoarelor inclinate de )+,( )F,) acestea din urma receptionand doar un singur ecou de la corpul de calibrare"

b) Domeniul de 250 mm. 8a controlul cu unde transversale in incidenta inclinata se utilizeaza palpatoare inclinate de ,*+,,@,, si F,, si la recventa . BEz, pe domeniul de exminare de .+,mm si viteza undelor de ).++m/s"

>/ -0

c) Domeniul de 250 mm cu palpatorul conic ASW-290-900. 8a controlul cu unde transversale in incidenta inclinati cu palpator conic %S # .0,#0,, se alege domeniul de .+, mm si frecvenla de .BEz" Calibrarea bazei de timp se efectueaza cu a$utorul unui palpator inclinat *+, si frecventa . BEz si a corpului de calibraren semicilindric"

).4. Re- !%e! #e'#i(i ititii ,e +c%+ 4ivelul de sensibilitate al sistemului de control alcatuit din defectoscop, cablu de conexiune, palpator, lichid de cuplare si piesa (osie, roati monobloc, banda$), in vederea efectuarii controlului ultrasonic, se regleaza in functie de nivelul zgomotului receptionat respectiv: # zgomotul de material; # zgomotul de la inelul interior al rulmentului; # zgomotul de la suprafata de calare a rotilor de rulare; # inaltimea varfului ecoului cel mai mic provenit de la fisura cea mai indepartata 1uterea de emisie si amplificarea se regleaza pentru fiecare palpator in parte si pentru fiecare osie controlata" +"0"-"Sensibilitatea de lucru la examinarea cu unde transversale in incidenta inclinata cu palpator conic special ASW-290-900 8a examinarea cu unde tranversale in incidenta inclinata sensibilitatea de lucru se regleaza cu a$utorul blocului de referint (capat de osie tip %l cu taieturi)" &otind palpatorul conic in gaura de centrare din capatul osiei si examinand taieturile amplificarea se regleaza astfel incat varful ecoului cel mai mic dintre cele
0/ -0

doua ecouri obtinute sa a$unga aproximativ la $umitatea inaltimii ecranului"7aca este necesar, amplificarea poate fi marita sau micsorata pand ce nivelul zgomotului de material care provine din osia supusa CUS a$unge la o inaltime l#) mm" 'ipul 'ipul 8ocul de agezare si zona Hona supusa CUS defectului undelor si al de din fig"-# > palpatorului manevrare a palpatorului 6tapa ( de control ) ' *+ 1e corpul osiei in spatele Suprafata exterioara a corpului fiecarei roti cu fascicolul osiei in vecinatatea racordari ultrasonor orientat spre si in zona de roata pe o lungime calare a rotilor de rulare pentru cuprinsa intre -F,?),, depistarea fisurilor ransversale mm pentru osiie cale de oboseala (cu osia in stare normala si @,#),, mm dezlegata / legata la vagon)" pentru osii cale ingusta fata de marginea interioara a butucului rotii" ' *+ 1e corpul osiei in 6tapa . de control spatele fiecarei roti cu 7oua treimi din lungimea fascicolul ultrasonor suprafetei de calare pornind de orientat spre roata pe la muchia dinspre corpul osiei o lungime cuprinsa intre pentru depistarea fisurilor +,# -F, mm fata de transversale de oboseala (c u marginea interioara a osia in stare dezlegata / legata la butucului rotii" vagon)" 6tapa ) de control (in situatia . ' *+, ' @, Se manevreaza pe fiecare cand inelele de rulment sunt fus al demontate de pe fusuri) osiei cu fascicolul &estul suprafetei de calare a ultrasonor orientat spre rotilor de rulare pentru roata pe aproximativ -/. depistarea fisurilor transversale din lungimea de oboseala (cu osia in fusului (masurata de la tare dezlegata de la vagon)" muchia partii de obturare) spre capatul fusului" 6tapa * de control (inelele de . ' ++ Se manevreaza pe corpul rulment montate pe fusuri) osiei in spatele fiecarei 'reimea dinspre exterior a roti cu fascicolul suprafetei de calare a rotii de ultrasonor orientat rulare pentru depistarea fisurilor spre roati pe o lungime
-,/ -0

transversale de oboseala (cu osia in stare dezlegata, de la vagon)" 6tapa + de control Suprafata exterioara a fusurilor pentru depistarea fisurilor transversale de oboseala (cu osia in stare dezlegata cu inelele interioare de rulment si freta demontate de pe fusuri)" 6tapa @ de control Suprafata fusului, suprafata partii de obturare pentru depistarea inelelelor de rulment slabite pe fus, crapate sau fisurate in racordarea ( !) si fisuri transversale de oboseala, cu osia in stare legata sau dezlegata de la vagon" 6tapa F de control Suprafata partii de obturare *, +, @ S 0,

de aproximativ F, mm masurata de la butucul rotii de rulare spre osie" 1e suprafata fusului la capatul exterior al acestuia cu fascicolul ultrasonor orientat spre roata"

*, +, @

%S

.0#0, Hona de asezarea este gaura de centrare din capatul osiei

' *+

Suprafata fusului cu fascicolul ultrasonor orientat spre roata, pe $umatate din lungimea fusului (masurata de ca muchia partii de obturare la capatul fusului)

).15. C"'t%" + "#ii "% &"'t!te c+ i'e e e i'te%i"!%e ,e %+ &e't ,e&"'t!te ,e pe f+#+%i Hona supusa controlului ultrasonic la etapa ( de control este suprafata exterioara a corpului osiei, in vecinatatea racordarii cu zona de calare a rotilor de rulare, domeniul de examinare respectiv baza de timp se calibreaza ,sensibilitatea sistemului de control se regleaza deasemenea controlul executandu#se in . etape: a) 6tapa - de control faza -" 8ocul de agezare si zona de manevrare a palpatorului este corpul osiei in spatele fiecarei roti cu fascicolul ultrasonor orientat spre roata pe o lungime cuprinsa intre ),, ? -0+ mm fata de marginea interioara a butucului rotii si are ca scop depistarea eventualelor fisuri de tip )"

--/ -0

Sectiunea parcursa de fascicolul ultrasonor, parcursul ultrasonor masurat in mrn precum si diviziunile de pe ecranul defectoscopului unde apar indicatii datorita rugozitatii osiei sunt prezentatein continuarea stfel: faza ( : a I-@,G.+mm sI.-0,.#..0,- mm div: *,*#*,@ 1alpatorul inclinat de *+, si frecvenfa . BEz calibrat pe domeniul de +,, mm se manevreaza pe corpul osiei in spatele fiecarei roti cu fascicolul ultrasonor orientat spre roata pe lungime cuprinsa intre ),,?-0+mm pentru osiile tip %( , %( ( , %( ( (, C, 7 si transpunere, inainte si inapoi in timp ce osia este rotita in $urul axei sale longitudinale in dispozitivul de rotire" (n situatia cand osia nu se afla in dispozitivul de rotire atunci, palparea se realizeaza pe toata circumferinta osiei in stare dezlegata/legata, de/la vagon" %spectul unei fara ecou de defect pe corpul osiei este prezentata in figura:

6ventualele ecouri de la fisura de tip ) la osiile de tip < apar la un parcurs ultrasonor s I.**,@m m respective in $urul div I* ,0 mm" b) 6tapa ( de control faza ((" 8ocul de asezare si zona de manevrare a palpatorului este corpul osiei in spatele fiecarei roti cu fascicolul ultrasonor orientat spre roata pe o lungime cuprinsa intre -0+# -F,m m fata de marginea interioara a butucului totii si are ca scop depistarea eventualelor fisuri de tip ) existente pe suprafata de racordare dintre corpul osiei si portiunea de calare a rotii de rulare" Sectiune cuprinsa de fasciculul ultrasonor, parcursul sonor masurat in mm precum si diviziunile de pe ecranul defectoscopului unde apar indicatii datoritda rugozitdatii osiei sunt prezentate in continuare astfel: faza (( : a I-F+mm sI.-0,.#..0,- mm div: *,*#+,palpatorul de *+, si frecventa . BEz calibrat pe domeniul de +,,mm se manevreaza pe corpul osiei in spatele fiecarei roti cu fascicolul US orientat spre
-./ -0

roata pe o lungime cuprinsa intre -0+#-F,mm pentru osiile tip %(, %((, %(((, <, C, 7 si transpunere inainte si inapoi in timp ce osia este rotita in $urul axei sale longitudinale in dispozitivul de rotire" %spectul unei oscilograme fara ecou de defect pe zona de racordare dintre corpul osiei si suprafata de calare a rotii de rulare este ca in figura :

6courile de la eventualele fisuri (ecouri de defect) existente pe racordarea dintre corpul osiei si suprafata de calare a rotii de rulare se receptioneaza la un parcurs ultrasonor s I .-0".# .**mm respectivi n $urul div :*,*# +,-/ afisa$, %spectul unei oscilograme cu ecou de defect de tip ) in zona de racordare este prezcntat in figura:

6ventualele ecouri de la fisura de tip ) la osiile de tip < apar la un parcurs ultrasonor de s I .**#.@) mm,a I ->@,+mm si la div: *,0#+,.mm" c) 6lapa . de control" Hona supusa controlului ultrasonic este doua treimi (./)) din lungimea suprafetei de calare pornind de la muchia dinspre corpul osiei" 8ocul de asezare si zona de manevrare a palpatorului este corpul osiei in spatele fiecarei roti cu fascicolul ultrasonor orientat spre roata pe o lungime cuprinsa intre -F,?+,m m fata de marginea interioara abutucului rotii pentru depistarea eventualelor fisuri de tip -"
-)/ -0

1alpatorul de *+, si frecventa .BEz calibrata pe domeniul de +,,mm se manevreaza pe corpul osiei in spatele fiecarei roti cu fascicolul ultrasonor orientat spre roata pe o lungime cuprinsa intre -F,# +,m m pentru osiile tip %(, %((, %lll, <, C, 7 si transpunere, inainte si inapoi in timp ce osia este rotita in $urul axei sale longitudinale in dispozitivul de rotire" %spectul unei oscilograme fara ecou de defect de tip - pe suprafata de calare a rotii de rulare este prezentat in figura :

ln $urul diviziunii * ,>#+,- la un parcurs sonor s I .*)# .@- mm se observa zomotul de la suprafata de calare a rotii de rulare" 6courile de la eventualele fisuri de tip- existente pe suprafata de calare a rotii de rulare de tip - se receptioneaza la un parcurs ultrasonor s I .@-,@ mm in $urul div I *,># +,. / afisa$, datorita cotelor nominale ale osiilor in stare noua sau reparata iar sera$ul in $urul diviziunii *"F# +,+ / afisa$" %spectul unei oscilograme cu ecou de defect de tip - pe suprafata de calare a rotii de rulare este prezentata in figura:

).11.. C"'t%" + "#ii "% &"'t!te c+ i'e e e i'te%i"!%e ,e %+ &e't &"'t!te pe #+p%!f!t! f+#+ +i. Controlul osiilor montate cu inelele interioare de rulment montate pe fusuri se face utilizand palpator ++, sau palpalor %S .0,# 0,,"
-*/ -0

Hona supusa controlului ultrasonic este suprafata fusului, suprafata partii de obturare pentru depistarea inelelor de rulment slabite pe fus, crapate sau fisurate in racordarea gulerului ( !) fisuri transversale de oboseala (cu osia in stare legata sau dezlegata de la vagon)" 8ocul de asezare si zona de manevrare a palpatorului conic tip %S .0,#0,, este gaura de centrare din capatul osiei"

1entru examinarea fusurilor si a suprafetelor partilor de obturare a osiile tip %(, %((,%(((, in situatia in care nu se demonteaza inelele de rulment de pe suprafata fusurilor se alege domeniul de examinare respectiv iar baza de timp si sensibilitatea se calibreaza " Se urmareste depistarea eventualelor fisuri existente pe suprafata fusului( de tip +# @) si pe suprafata de obturare (de tip * numai daca au adancimea mai mare de + mm) inelele interioare de rulment slabite pe fus, crapate sau fisurate in racordarea gulerului (cazul inelului !)" 6couri de la eventualele fisuri se obtin intre div I l# @,- si de la F# -," 9 oscilograma fara ecou de defect de tip *, +,@ pentru osiile tip % ( (9& l), este prezentata in figura:

-+/ -0

8ipsa semnalelor de la inelele de rulment indica faptul ca inelele interioare de rulment sunt slabite pe o directie paralela cu axa longitudinala, respectiv exista un strat superficial de rugina pe suprafata fusului, sau pe suprafata interioara a inelului de rulment" %spectul unei oscilograme obtinuta la controlul din capat pe o osie tip % ( cu ecou de defect de tip * avand adancimea mai mare de + mm, este prezentatdin figura:

).12. C"'t%" + (!',!*e "% Controlul banda$elor se face in . etape: etapa - de control si etapa . de control" 7e regula defectele la banda$e apar pe suprafata de rulare si in zona de inscriptionare a banda$ului" :isurile radialei n banda$ea pari n urmdtoarelez one: a) 6tapa - de control" Controlul suprafefei de rulare a banda$elor pentru depistarea fisurilor radiale de oboseala" Hona supusa controlului ultrasonic este suprafata de rulare pe intreaga circurnferinta a banda$ului pentru fisuri radiale de oboseala" 8ocul de asezare si zona de manevrare a palpatorului este suprafala de rulare a banda$ului" Controlul se efectueaza in atelierele de reparatii cu osia in stare dezlegata de la vagon" Se utilizeaza palpator inclinat de F,, si frecvenla . BEz, calibrat pe domeniul de +,,mm pentru unde transversale, iar sensibilitatea de lucru se regleaza, astfel incat inaltimea zgomotului de material receptionata sa nu depaseasca - mm, cand palpatorul este cuplat cu banda$ul" Controlul suprafetei de rulare pntru depistarea fisurilor radiale de oboseala se executa dupa cum urmeaza: # palpatorul inclinat se aseza pe suprafata de rulare a banda$ului si in timp ce osia montata se roteste cu o viteza de ,,> 5 + rot/min, se executa deplasari aproximativ paralele cu axa longitudinala a osiei intre marginea dinspre exterior a suprafetei de rulare si buza banda$ului in zig#zag, al carui pas trebuie sa fie de -,,#-+, mm" Stabilirea locului defectului se face astfel: # prin palparea suprafetei de rulare cu degetul (apar si unde superficiale);
-@/ -0

# cu a$utoruul unui compas,a carui deschidere corespunde distantei ecoului de defect citita pe ecran, fara a fi necesar ca inaltimea ecoului sa fie maxima; # prin manevrarea palpatorului, ecoul poate fi ,,potrivitA in dreptul unei distante exprimate printr#o valoare numerica ,,rotun$itaA # de exemplu, .,, mm; b) 6tapa . de control" Controlul ultrasonic al banda$elor in zona inscriptionata" 8ocul de asezare si manevrare a palpatorului este suprafala de rulare a banda$ului" Controlul se efectueaza, in scopul depistarii fisurilor amorsate de la extremitatile literelor si/sau cifrelor, cu osia in stare dezlegata de la vagon, asezata in asa fel incat zona inscrifionata sa se afle in partea superioari a rotii" Se examineaza zona in care sunt imprimate inscriptiile privind indentificarea datelor de fabricatie ale banda$ului" 6xaminarea se executd pe suprafala de rulare in zona invecinata cu suprafata laterala pe care sunt imprimate inscriptiile utilizand palpatoare inclinate de *+, si frecventa . BEz si F,, si frecventa . BEz" Se efectueaz calibrarea bazei de timp pe domeniul de .+, mm pentru unde transversale si sensibilitatea pentru ambele palpatoare" 1alpatoarele se orienteaza astfel incat axa fasciculului ultrasonor sa fie directionat dintr#un plan paralel cu planul cercului de rulare" .. CONDITIILE DE ACCEPTARE6RESPINGERE A OSIILOR MONTATE EXAMINATE CUS ..1 C"',ifii e ,e !ccept!%e6%e#pi'-e%e pe't%+ "#ii 9siile de la care prin efectuarea CUS s#au obtinut indicatii in oscilograme ca exista eventuale fisuri de oboseala amorsate la suprafata trebuie sa fie reexaminate in vederea confirmarii existentei efective a acestor fisuri" 7aca fisurile se afla pe suprafete accesibile (libere de piese montate) aceasta confirmare se efectueaz dupa caz, cu ochiul liber, cu lupa, cu lichide penetrante cu metoda curentilor turbionari" 7aca fisurile se afla pe suprafetele de calare, piesele care impiedica accesul la suprafata respectiva trebuic demontate de pe osia axa" 7aca ecoul suspect se recepfioneaza si in aceste conditii atunci defectul este confirmat iar reperele respective se retrag din circulatie" ..2 C"',ifii ,e !ccept!%e6%e#pi'-e%e pe't%+ %"ti e &"'"( "c &otile monobloc care au fost supuse masurarii tensiunilor interne se considera respinse daca depasesc valorile maxim admise" &otiile monobloc se considerd respinse in urma CUS daca prezinta fisuri radiale in obada sau fisuri circumferentiale in racordarea disc#obada, de orice marime ..3 C"',ifii ,e !ccept!%e6%e#pi'-e%e pe't%+ (!',!*e <anda$ele la care prin efectuarea CUS s#au oblinut indicatii despre existenta unor eventuale fisuri radiale, trebuie sa fie reexaminate in vederea confirmdrii existentei efective a acestor fisuri"
-F/ -0

daca se confirma existenta defectelor osiile montate respective se retrag din circulatie"

0. INREGISTRAREA RE7ULTATELOR CUS &ezultatele CUS se trec in registrul special pentru osiile montate de la vagoane, iar rezultatele masurarii tensiunilor interne vor fi consemnate in registrul special pentru masurarea tensiunii interne" &ezultatele CUS ale examinarii rotilor monobloc vor fi consemnate in registrul special al verificarii rotilor monobloc" (nregistrarile se fac numai cu cerneal si respectiv pasta albastra sau neagra" 4u se admit corecturi in registru iar in situatia in care s#au efectuat inregistriri gregite se anuleaza randul respectiv si se semneaza in dreptul randului, dupa care se repeta inregistrarea" 8a coloana in care se inregistreaza rezultatul controlului se va trece: # :67 daca osia este fara ecouri de defect; # daca osia are ecouri de defcct, in coloana la mentiuni speciale se va executa o schita de mana a osiei pe care se trece pozitia defectului, conditia de examinare si cu litere groase decizia ( retragere din circulalie);

->/ -0

2. DOCUMENTE DB REFERINTA

;:isaU (C 0@,#, editia a .#a din decembrie .,,- Certificarea si calificarea personalului insarcinat cu controalele nedistructive privind organele si structurile materialului rulant aflat in intretinere: ;Studiu 6 "&"&"("< -@0/&1@ :-00+ Betoda ultrasonora nedistrucriva de determinarae a tensiunilor reziduale; ;S&6 4 (S9 0,,-:.,,- Sisteme de managemeant al calitdtii" Cerinte; &aportu 6" &"&"("<" -@0/&1 >:0 0+7eterminarea tenacitii rotilor monobloc din otel &F" ;S& 64 -.@@>#):. ,,- 6xaminari nedistructive" Caracterizarea echipamentuli pentru examinare ultrasonica" ;49&B% '6E4(C% :6&9V(%&% 4': nr + ( #,,- din .,,>"

-0/ -0