Sunteți pe pagina 1din 10

Lege nr. 10 din 01/18/1995 privind calitatea in constructii Monitorul Oficial nr.

12 din 01/24/1995 Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege. !P"#O$%$ " & 'ispozitii generale !R#. 1. alitatea constructiilor este rezultanta totalitatii performantelor de comportare a acestora in e(ploatare) in scopul satisfacerii) pe intreaga durata de e(istenta) a e(igentelor) utilizatorilor si colectivitatilor. *(igentele privind calitatea instalatiilor si a ec+ipamentelor te+nologice de productie se sta,ilesc si se realizeaza pe ,aza de reglementari specifice fiecarui domeniu de activitate. !R#. 2. Prevederile prezentei legi se aplica constructiilor de orice categorie si instalatiilor aferente acestora & indiferent de forma de proprietate sau destinatie & denumite in continuare constructii) precum si lucrarilor de modernizare) modificare) transformare) consolidare si de reparatii ale acestora. -unt e(ceptate cladirile pentru locuinte cu parter si parter plus un eta. si ane(ele gospodaresti situate in mediul rural si in satele ce apartin oraselor) precum si constructiile provizorii. !R#. /. Prin prezenta lege se instituie sistemul calitatii in constructii) care sa conduca la realizarea si e(ploatarea unor constructii de calitate corespunzatoare) in scopul prote.arii vietii oamenilor) a ,unurilor acestora) a societatii si a mediului incon.urator. !R#. 4. -istemul calitatii in constructii se aplica in mod diferentiat in functie de categoriile de importanta ale constructiilor) conform regulamentelor si procedurilor de aplicare a fiecarei componente a sistemului. lasificarea in categorii de importanta a constructiilor se face in functie de comple(itate) destinatie) mod de utilizare) grad de risc su, aspectul sigurantei) precum si dupa considerente economice. !R#. 5. Pentru o,tinerea unor constructii de calitate corespunzatoare sunt o,ligatorii realizarea si mentinerea) pe intreaga durata de e(istenta a constructiilor) a urmatoarelor cerinte0 a1 rezistenta si sta,ilitate2 ,1 siguranta in e(ploatare2 c1 siguranta la foc2 d1 igiena) sanatatea oamenilor) refacerea si protectia mediului2 e1 izolatie termica) +idrofuga si economie de energie2 f1 protectie impotriva zgomotului. !R#. 3. O,ligatiile prevazute la articolul precedent revin factorilor implicati in conceperea) realizarea si e(ploatarea constructiilor) precum si in postutilizarea lor) potrivit responsa,ilitatilor fiecaruia. !cesti factori sunt0 investitorii) cercetatorii) proiectantii) verificatorii de proiecte) fa,ricantii si furnizorii de produse pentru constructii) e(ecutantii) proprietarii) utilizatorii) responsa,ilii

te+nici cu e(ecutia) e(pertii te+nici) precum si autoritatile pu,lice si asociatiile profesionale de profil. !R#. 4. "n contractele care se inc+eie ori) dupa caz) in dispozitiile sau in autorizatiile ce se emit) factorii prevazuti la articolul precedent sunt o,ligati sa inscrie clauzele referitoare la nivelul de calitate al constructiilor) corespunzatoare cerintelor) precum si garantiile materiale si alte prevederi) care sa conduca la realizarea acestor clauze. "n contracte nu se pot inscrie niveluri si cerinte) referitoare la calitate) inferioare reglementarilor in vigoare) cu privire la cerintele prevazute la art. 5. !P"#O$%$ "" & -istemul calitatii in constructii !R#. 5. -istemul calitatii in constructii reprezinta ansam,lul de structuri organizatorice) responsa,ilitati) regulamente) proceduri si mi.loace) care concura la realizarea calitatii constructiilor in toate etapele de concepere) realizare) e(ploatare si postutilizare a acestora. !R#. 9. -istemul calitatii in constructii se compune din0 a1 reglementarile te+nice in constructii2 ,1 calitatea produselor folosite la realizarea constructiilor2 c1 agrementele te+nice pentru noi produse si procedee2 d1 verificarea proiectelor) a e(ecutiei lucrarilor si e(pertizarea proiectelor si a constructiilor2 e1 conducerea si asigurarea calitatii in constructii2 f1 autorizarea si acreditarea la,oratoarelor de analize si incercari in activitatea de constructii2 g1 activitatea metrologica in constructii2 +1 receptia constructiilor2 i1 comportarea in e(ploatare si interventii in timp2 .1 postutilizarea constructiilor2 61 controlul de stat al calitatii in constructii. !R#. 10. Reglementarile te+nice se sta,ilesc prin regulamente si proceduri si au ca o,iect conceptia) calculul si alcatuirea) e(ecutia si e(ploatarea constructiilor. Prin reglementarile te+nice se sta,ilesc) in principal) conditiile minime de calitate cerute constructiilor) produselor si procedeelor utilizate in constructii) precum si modul de determinare si de verificare a acestora. !R#. 11. ertificarea calitatii produselor folosite in constructii se efectueaza prin gri.a producatorului) in conformitate cu metodologia si procedurile sta,ilite pe ,aza legii. $a lucrarile de constructii se interzice folosirea de produse fara certificarea calitatii lor) care tre,uie sa asigure nivelul de calitate corespunzator cerintelor. !R#. 12. !grementele te+nice pentru produse) procedee si ec+ipamente noi in constructii sta,ilesc) in conditiile prezentei legi) aptitudinea de utilizare) conditiile de fa,ricatie) de transport) de depozitare) de punere in opera si de intretinerea a acestora. $a lucrarile de constructii care tre,uie sa asigure nivelul de calitate conform cerintelor se vor

folosi produse) procedee si ec+ipamente traditionale) precum si altele noi pentru care e(ista agremente te+nice corespunzatoare. !R#. 1/. 7erificarea proiectelor pentru e(ecutia constructiilor) in ceea ce priveste respectarea reglementarilor te+nice referitoare la cerinte) se va face numai de catre specialisti verificatori de proiecte atestati) altii decat specialistii ela,oratori ai proiectelor. -e interzice aplicarea proiectelor si a detaliilor de e(ecutie neverificate in conditiile alineatului precedent. 7erificarea calitatii e(ecutiei constructiilor este o,ligatorie si se efectueaza de catre investitori prin diriginti de specialitate sau prin agenti economici de consultanta specializati. *(pertizele te+nice ale proiectelor si constructiilor se efectueaza numai de catre e(perti te+nici atestati. !R#. 14. onducerea si asigurarea calitatii in constructii constituie o,ligatia tuturor factorilor care participa la conceperea) realizarea si e(ploatarea constructiilor si implica o strategie adecvata si masuri specifice pentru garantarea calitatii acestora. !gentii economici care e(ecuta lucrari de constructii asigura nivelul de calitate corespunzator cerintelor) prin personal propriu si responsa,ili te+nici cu e(ecutia atestati) precum si printr&un sistem propriu conceput si realizat. !R#. 15. !utorizarea si acreditarea la,oratoarelor de analize si incercari in constructii se fac in conformitate cu prevederile legale. !R#. 13. !sigurarea activitatii metrologice in constructii se realizeaza conform prevederilor legale privind etalonarea) verificarea si mentinerea in stare de functionare a mi.loacelor de masurare si control utilizate in acest domeniu. !R#. 14. Receptia constructiilor constituie certificarea realizarii acestora pe ,aza e(aminarii lor nemi.locite) in conformitate cu documentatia de e(ecutie si cu documentele cuprinse in cartea te+nica a constructiei. artea te+nica a constructiei cuprinde documentatia de e(ecutie si documente privitoare la realizarea si e(ploatarea acesteia. *a se intocmeste prin gri.a investitorului si se preda proprietarului constructiei) care are o,ligatia sa o pastreze si sa o completeze la zi2 prevederile din cartea te+nica a constructiei referitoare la e(ploatare sunt o,ligatorii pentru proprietar si utilizator. Receptia constructiilor se face de catre investitor & proprietar) in prezenta proiectantului si a e(ecutantului si/sau reprezentantilor de specialitate) legal desemnati de acestia. !R#. 15. %rmarirea comportarii in e(ploatare a constructiilor se face pe toata durata de e(istenta a acestora si cuprinde ansam,lul de activitati privind e(aminarea directa sau investigarea cu mi.loace de o,servare si masurare specifice) in scopul mentinerii cerintelor. "nterventiile la constructiile e(istente se refera la lucrari de reconstruire) consolidare) transformare) e(tindere) desfiintare partiala) precum si la lucrari de reparatii) care se fac numai pe ,aza unui proiect avizat de proiectantul initial al cladirii sau a unei e(pertize te+nice

intocmite de un e(pert te+nic atestat) si se consemneaza o,ligatoriu in cartea te+nica a constructiei. !R#. 19. Postutilizarea constructiilor cuprinde activitatile de dezafectare) demontare si demolare a constructiilor) de reconditionare si de refolosire a elementelor si a produselor recupera,ile) precum si reciclarea deseurilor cu asigurarea protectiei mediului potrivit legii. !R#. 20. ontrolul de stat al calitatii in constructii cuprinde inspectii la investitori) la unitatile de proiectare) de e(ecutie) de e(ploatare si de postutilizare a constructiilor) privind e(istenta si respectarea sistemului calitatii in constructii. ontrolul de stat al calitatii in constructii se e(ercita de catre "nspectia de stat in constructii) lucrari pu,lice) ur,anism si amena.area teritoriului) care raspunde de e(ecutarea controlului statului cu privire la aplicarea unitara a prevederilor legale in domeniul calitatii constructiilor. !P"#O$%$ """ & O,ligatii si raspunderi -ectiunea 1 & O,ligatii si raspunderi ale investitorilor !R#. 21. "nvestitorii sunt persoane fizice sau .uridice care finanteaza si realizeaza investitii sau interventii la constructiile e(istente in sensul legii si au urmatoarele o,ligatii principale referitoare la calitatea constructiilor0 a1 sta,ilirea nivelului calitativ ce tre,uie realizat prin proiectare si e(ecutie pe ,aza reglementarilor te+nice) precum si a studiilor si cercetarilor efectuate2 ,1 o,tinerea acordurilor si a avizelor prevazute de lege) precum si a autorizatiei de construire2 c1 asigurarea verificarii proiectelor prin specialisti verificatori de proiecte atestati2 d1 asigurarea verificarii e(ecutiei corecte a lucrarilor de constructii prin diriginti de specialitate sau agenti economici de consultanta specializati) pe tot parcursul lucrarilor2 e1 actionarea in vederea solutionarii neconformitatilor) a defectelor aparute pe parcursul e(ecutiei lucrarilor) precum si a deficientelor proiectelor2 f1 asigurarea receptiei lucrarilor de constructii la terminarea lucrarilor si la e(pirarea perioadei de garantie2 g1 intocmirea cartii te+nice a constructiei si predarea acesteia catre proprietar2 +1 e(pertizarea constructiilor de catre e(perti te+nici atestati) in situatiile in care la aceste constructii se e(ecuta lucrari de natura celor prevazute la art. 15 alin. 2 al prezentei legi. -ectiunea 2 & O,ligatii si raspunderi ale proiectantilor !R#. 22. Proiectantii de constructii raspund de indeplinirea urmatoarelor o,ligatii principale referitoare la calitatea constructiilor0 a1 precizarea prin proiect a categoriei de importanta a constructiei2 ,1 asigurarea prin proiecte si detalii de e(ecutie a nivelului de calitate corespunzator cerintelor) cu respectarea reglementarilor te+nice si a clauzelor contractuale2 c1 prezentarea proiectelor ela,orate in fata specialistilor verificatori de proiecte atestati) sta,iliti de catre investitor) precum si solutionarea neconformitatilor si neconcordantelor semnalate2 d1 ela,orarea caietelor de sarcini) a instructiunilor te+nice privind e(ecutia lucrarilor) e(ploatarea) intretinerea si reparatiile) precum si) dupa caz) a proiectelor de urmarire privind

comportarea in timp a constructiilor. 'ocumentatia privind postutilizarea constructiilor se efectueaza numai la solicitarea proprietarului2 e1 sta,ilirea) prin proiect) a fazelor de e(ecutie determinate pentru lucrarile aferente cerintelor si participarea pe santier la verificarile de calitate legate de acestea2 f1 sta,ilirea modului de tratare a defectelor aparute in e(ecutie) din vina proiectantului) la constructiile la care tre,uie sa asigure nivelul de calitate corespunzator cerintelor) precum si urmarirea aplicarii pe santier a solutiilor adoptate) dupa insusirea acestora de catre specialisti verificatori de proiecte atestati) la cererea investitorului2 g1 participarea la intocmirea cartii te+nice a constructiei si la receptia lucrarilor e(ecutate. -ectiunea / & O,ligatii si raspunderi ale e(ecutantilor !R#. 2/. *(ecutantul lucrarilor de constructii are urmatoarele o,ligatii principale0 a1 sesizarea investitorilor asupra neconformitatilor si neconcordantelor constatate in proiecte) in vederea solutionarii2 ,1 inceperea e(ecutiei lucrarilor numai la constructii autorizate in conditiile legii si numai pe ,aza si in conformitate cu proiecte verificate de specialisti atestati2 c1 asigurarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor printr&un sistem propriu de calitate conceput si realizat prin personal propriu) cu responsa,ili te+nici cu e(ecutia atestati2 d1 convocarea factorilor care tre,uie sa participe la verificarea lucrarilor a.unse in faze determinante ale e(ecutiei si asigurarea conditiilor necesare efectuarii acestora) in scopul o,tinerii acordului de continuare a lucrarilor2 e1 solutionarea neconformitatilor) a defectelor si a neconcordantelor aparute in fazele de e(ecutie) numai pe ,aza solutiilor sta,ilite de proiectant cu acordul investitorului2 f1 utilizarea in e(ecutia lucrarilor numai a produselor si a procedeelor prevazute in proiect) certificate sau pentru care e(ista agremente te+nice) care conduc la realizarea cerintelor) precum si gestionarea pro,elor&martor2 inlocuirea produselor si a procedeelor prevazute in proiect cu altele care indeplinesc conditiile precizate si numai pe ,aza solutiilor sta,ilite de proiectanti cu acordul investitorului2 g1 respectarea proiectelor si a detaliilor de e(ecutie pentru realizarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor2 +1 sesizarea) in termen de 24 de ore) a "nspectiei de stat in constructii) lucrari pu,lice) ur,anism si amena.area teritoriului in cazul producerii unor accidente te+nice in timpul e(ecutiei lucrarilor2 i1 supunerea la receptie numai a constructiilor care corespund cerintelor de calitate si pentru care a predat investitorului documentele necesare intocmirii cartii te+nice a constructiei2 .1 aducerea la indeplinire) la termenele sta,ilite) a masurilor dispuse prin actele de control sau prin documentele de receptie a lucrarilor de constructii2 61 remedierea) pe propria c+eltuiala) a defectelor calitative aparute din vina sa) atat in perioada de e(ecutie) cat si in perioada de garantie sta,ilita potrivit legii2 l1 readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initiala) la terminarea e(ecutiei lucrarilor2 m1 sta,ilirea raspunderilor tuturor participantilor la procesul de productie & factori de raspundere) cola,oratori) su,contractanti & in conformitate cu sistemul propriu de asigurare a calitatii adoptat si cu prevederile legale in vigoare. -ectiunea 4 & O,ligatii si raspunderi ale specialistilor verificatori de proiecte) ale responsa,ililor te+nici cu e(ecutia si ale e(pertilor te+nici) atestati

!R#. 24. -pecialistii verificatori de proiecte atestati raspund in mod solidar cu proiectantul in ceea ce priveste asigurarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor proiectului. Responsa,ilii te+nici cu e(ecutia atestati raspund) conform atri,utiilor ce le revin) pentru realizarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor) la lucrarile de constructii pentru care sunt anga.ati. *(pertii te+nici atestati) anga.ati pentru e(pertizarea unor proiecte) lucrari de constructii sau constructii aflate in e(ploatare) raspund pentru solutiile date. O,ligatiile specialistilor atestati se sta,ilesc prin regulamente de aplicare a legii. -ectiunea 5 & O,ligatii si raspunderi ale proprietarilor constructiilor !R#. 25. Proprietarii constructiilor au urmatoarele o,ligatii principale0 a1 efectuarea la timp a lucrarilor de intretinere si de reparatii care le revin) prevazute conform normelor legale in cartea te+nica a constructiei si rezultate din activitatea de urmarire a comportarii in timp a constructiilor2 ,1 pastrarea si completarea la zi a cartii te+nice a constructiei si predarea acesteia) la instrainarea constructiei) noului proprietar2 c1 asigurarea urmaririi comportarii in timp a constructiilor) conform prevederilor din cartea te+nica si reglementarilor te+nice2 d1 efectuarea) dupa caz) de lucrari de reconstruire) consolidare) transformare) e(tindere) desfiintare partiala) precum si de lucrari de reparatii ale constructiei numai pe ,aza de proiecte intocmite de catre persoane fizice sau persoane .uridice autorizate si verificate potrivit legii2 e1 asigurarea realizarii lucrarilor de interventii asupra constructiilor) impuse prin reglementarile legale2 f1 asigurarea efectuarii lucrarilor din etapa de postutilizare a constructiilor) cu respectarea prevederilor legale in vigoare. -ectiunea 3 & O,ligatii si raspunderi ale administratorilor si ale utilizatorilor constructiilor !R#. 23. !dministratorii si utilizatorii constructiilor au urmatoarele o,ligatii principale0 a1 folosirea constructiilor conform instructiunilor de e(ploatare prevazute in cartea te+nica a constructiei2 ,1 efectuarea la timp a lucrarilor de intretinere si de reparatii care le revin conform contractului2 c1 efectuarea de lucrari de interventie la constructia e(istenta in sensul prevederilor art. 15 alin. 2) numai cu acordul proprietarului si cu respectarea prevederilor legale2 d1 efectuarea urmaririi comportarii in timp a constructiilor conform cartii te+nice a constructiei si contractului inc+eiat cu proprietarul2 e1 sesizarea) in termen de 24 de ore) a "nspectiei de stat in constructii) lucrari pu,lice) ur,anism si amena.area teritoriului) in cazul unor accidente te+nice la constructiile in e(ploatare. -ectiunea 4 & O,ligatii si raspunderi in activitatea de cercetare !R#. 24. %nitatile care presteaza activitati de cercetare in constructii au urmatoarele o,ligatii principale0

a1 efectuarea de cercetari teoretice si e(perimentale preliminare) in vederea fundamentarii reglementarilor te+nice in constructii2 ,1 fundamentarea) ela,orarea si e(perimentarea de solutii te+nice) produse si procedee noi pentru constructii2 c1 verificarea si controlul noilor produse si procedee la solicitarea producatorilor) in vederea eli,erarii de agremente te+nice) conform dispozitiilor legale. -ectiunea 5 & O,ligatii si raspunderi comune !R#. 25. Raspunderea pentru realizarea si mentinerea) pe intreaga durata de e(istenta) a unor constructii de calitate corespunzatoare) precum si pentru indeplinirea o,ligatiilor sta,ilite prin procedurile si regulamentele ela,orate potrivit prevederilor prezentei legi) revine factorilor care participa la conceperea) realizarea) e(ploatarea si postutilizarea acestora. !R#. 29. Proiectantul) specialistul verificator de proiecte atestat) fa,ricantii si furnizorii de materiale si produse pentru constructii) e(ecutantul) responsa,ilul te+nic cu e(ecutia atestat) dirigintele de specialitate) e(pertul te+nic atestat raspund potrivit o,ligatiilor ce le revin pentru viciile ascunse ale constructiei) ivite intr&un interval de 10 ani de la receptia lucrarii) precum si dupa indeplinirea acestui termen) pe toata durata de e(istenta a constructiei) pentru viciile structurii de rezistenta rezultate din nerespectarea normelor de proiectare si de e(ecutie in vigoare la data realizarii ei. -ectiunea 9 & O,ligatiile si raspunderile "nspectiei de stat in constructii) lucrari pu,lice) ur,anism si amena.area teritoriului !R#. /0. "nspectia de stat in constructii) lucrari pu,lice) ur,anism si amena.area teritoriului din cadrul Ministerului $ucrarilor Pu,lice si !mena.arii #eritoriului si inspectiile .udetene si a municipiului 8ucuresti in constructii) lucrari pu,lice) ur,anism si amena.area teritoriului su,ordonate acesteia) precum si celelalte organisme similare cu atri,utii sta,ilite prin dispozitii legale raspund de e(ercitarea controlului statului cu privire la aplicarea unitara a prevederilor legale in domeniul calitatii constructiilor) in toate etapele si componentele sistemului calitatii in constructii) precum si de constatarea contraventiilor) aplicarea sanctiunilor prevazute de lege si) dupa caz) de oprirea lucrarilor realizate necorespunzator. ontrolul de stat al calitatii in constructii pentru constructiile din cadrul o,iectivelor cu caracter secret) sta,ilite prin ordine ale Ministerului !pararii 9ationale) Ministerului de "nterne si -erviciului Roman de "nformatii) se realizeaza de catre organele proprii a,ilitate in acest scop. Organizarea si functionarea "nspectiei de stat in constructii) lucrari pu,lice) ur,anism si amena.area teritoriului vor fi sta,ilite prin +otarare a :uvernului in termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi. !P"#O$%$ "7 & -anctiuni !R#. /1. onstituie infractiune si se pedepseste cu inc+isoare de la 5 la 10 ani si interzicerea unor drepturi proiectarea) verificarea) e(pertizarea) realizarea unei constructii ori e(ecutarea de modificari a acesteia) fara respectarea reglementarilor te+nice privind sta,ilitatea si rezistenta) daca acestea ar putea produce una sau mai multe dintre urmatoarele consecinte0

pierderi de vieti omenesti) vatamare grava a integritatii corporale ori a sanatatii uneia sau mai multor persoane) distrugerea totala sau partiala a constructiei) distrugerea ori degradarea unor instalatii sau utila.e importante) ori alte consecinte deose,it de grave. ;apta prevazuta in alineatul precedent se pedepseste cu inc+isoare de la 10 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi) in cazul in care a avut drept urmare distrugerea totala sau partiala a constructiei) moartea sau vatamarea grava a integritatii corporale ori a sanatatii uneia sau mai multor persoane) distrugerea ori degradarea unor instalatii sau utila.e importante) ori alte consecinte deose,it de grave. !R#. /2. onstituie infractiune si se pedepseste cu inc+isoare de la / luni la 2 ani sau cu amenda continuarea lucrarilor de constructii e(ecutate necorespunzator si oprite prin dispozitii ale organelor de control) in toate cazurile in care acestea le afecteaza rezistenta si sta,ilitatea. !R#. //. onstituie contraventie la prevederile prezentei legi urmatoarele fapte) daca nu au fost savarsite in astfel de conditii incat) potrivit legii) sa constituie infractiuni si se sanctioneaza cu amenda0 ". 'e la 1.000.000 lei la 3.000.000 lei2 a1 e(ecutarea de modificari la constructie ori demolarea acesteia cu incalcarea prevederilor referitoare la autorizarea si e(ecutarea acesteia2 ,1 nee(ecutarea o,ligatiilor privind urmarirea comportarii in timp a constructiilor de comple(itate si importanta deose,ita) referitoare la sta,ilitate si rezistenta. "". 'e la 1.000.000 lei la 5.000.000 lei0 a1 realizarea de constructii fara proiecte sau pe ,aza de proiecte neverificate de specialisti atestati conform prevederilor legale2 ,1 nee(ecutarea o,ligatiilor privind urmarirea comportarii in timp a constructiilor) a lucrarilor de intretinere) de reparatii si de consolidari2 c1 realizarea de modificari) transformari) modernizari) consolidari care pot afecta cerintele) fara proiect verificat de specialisti atestati conform prevederilor legale2 d1 organizarea necorespunzatoare si neaplicarea sistemului de conducere si de asigurare a calitatii) inclusiv realizarea de constructii fara responsa,ili te+nici cu e(ecutia atestati corespunzator prevederilor art. 14. """. 'e la 500.000 lei la /.000.000 lei0 a1 ela,orarea de proiecte incomplete sau continand neconcordante intre diferitele sectiuni ale acestora) care pot determina nerealizarea nivelului de calitate al constructiilor corespunzator cerintelor) precum si insusirea acestora de catre specialisti verificatori de proiecte atestati2 ,1 incalcarea prevederilor din reglementarile te+nice referitoare la cerintele constructiei2 c1 receptionarea constructiei cu incalcarea prevederilor legale2 d1 necompletarea si nepastrarea cartii te+nice a constructiei conform prevederilor legale2 e1 sta,ilirea) in cadrul e(pertizei unor proiecte de e(ecutie sau lucrari de constructii) a unor solutii care pot determina nerealizarea nivelului de calitate al constructiilor corespunzator cerintelor2 f1 neamena.area terenurilor ocupate temporar pentru aducerea lor la starea initiala) la terminarea lucrarilor de constructii2 g1 neasigurarea verificarii e(ecutiei lucrarilor de constructii prin diriginti de specialitate sau agenti economici de consultanta specializati) corespunzator prevederilor art. 212 +1 interzicerea sau o,structionarea efectuarii controlului calitatii in constructii) neprezentarea documentelor si a actelor solicitate de persoanele cu atri,utii de control) conform prevederilor legale. "7. 'e la 200.000 lei la 500.000 lei0

a1 neprecizarea in proiect a categoriei de importanta a constructiei si nesta,ilirea fazelor determinante supuse controlului calitatii2 ,1 prevederea in proiect sau utilizarea unor produse necertificate sau pentru care nu e(ista agremente te+nice la lucrari la care tre,uie sa se asigure nivelul de calitate corespunzator cerintelor2 c1 nerespectarea prin proiecte a nivelului de calitate si a celorlalte clauze contractuale referitoare la cerinte2 d1 nee(ecutarea o,ligatiilor de intretinere si reparatii care revin proprietarilor potrivit legii si care afecteaza nivelul de calitate corespunzator cerintelor2 e1 neconvocarea factorilor care tre,uie sa participe la verificarea lucrarilor a.unse in faze determinante ale e(ecutiei si neasigurarea conditiilor de verificare. 7. 'e la 100.000 lei la 200.000 lei0 a1 lipsa nemotivata de la verificarea lucrarilor a.unse in faze determinante) urmare convocarii facute de e(ecutant) precum si convocarea ne.ustificata) de catre acesta) a factorilor interesati2 ,1 nesolicitarea de catre investitor sau e(ecutant a solutiilor de remediere a defectelor aparute in timpul e(ecutiei) referitoare la cerinte2 c1 neindeplinirea o,ligatiei proiectantului de a sta,ili solutii pentru remedierea defectelor sesizate) referitoare la cerinte2 d1 neaplicarea de catre e(ecutant a solutiilor sta,ilite de proiectant sau e(pert) pentru rezolvarea neconformitatilor) defectelor sau neconcordantelor aparute in timpul e(ecutiei2 e1 nesesizarea "nspectiei de stat in constructii) lucrari pu,lice) ur,anism si amena.area teritoriului in cazul producerii unor accidente te+nice la constructiile in e(ecutie) precum si la cele in e(ploatare2 f1 neindeplinirea) la termenul sta,ilit) a masurilor cuprinse in actele de control. !R#. /4. -anctiunile contraventionale prevazute la art. // se aplica persoanelor .uridice si fizice. !R#. /5. onstatarea contraventiilor prevazute la art. // si aplicarea sanctiunilor se fac de catre persoane cu atri,utii de control din cadrul "nspectiei de stat in constructii) lucrari pu,lice) ur,anism si amena.area teritoriului) iar in cazurile prevazute la art. /0) de catre persoanele imputernicite de Ministerul !pararii 9ationale) Ministerul de "nterne si -erviciul Roman de "nformatii. !R#. /3. ontraventiilor prevazute la art. // le sunt aplica,ile dispozitiile $egii /2/1935 privind sta,ilirea si sanctionarea contraventiilor. !P"#O$%$ 7 & 'ispozitii finale si tranzitorii !R#. /4. Regulamentele si procedurile pentru clasificarea constructiilor in categorii de importanta si pentru componentele sistemului calitatii in constructii prevazute la art. 9 se ela,oreaza de Ministerul $ucrarilor Pu,lice si !mena.arii #eritoriului) cu consultarea organismelor cu atri,utii sta,ilite prin dispozitii legale) in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi. !R#. /5. Regulamentele prevazute la art. /4 se apro,a prin +otarari ale :uvernului.

Procedurile prevazute la art. /4 si normele pentru ela,orarea si aplicarea componentelor sistemului calitatii in constructii se apro,a prin ordin al ministrului lucrarilor pu,lice si amena.arii teritoriului. !R#. /9. !utorizatia de construire pentru lucrarile prevazute la art. / lit. a1) ,1) c1) d1 si e1 din $egea 50/1991 se va eli,era numai pentru proiecte verificate de specialisti verificatori de proiecte atestati) cu e(ceptia prevazuta la art. 2 alin. 2 al prezentei legi. !R#. 40. +eltuielile necesare pentru ela,orarea reglementarilor te+nice si pentru inspectia statului pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii se suporta de catre investitori sau proprietari prin virarea unei sume ec+ivalente cu o cota de 0)40< din c+eltuielile pentru lucrarile prevazute la art. 2. alculul si virarea sumelor respective se fac esalonat) concomitent cu plata lucrarilor. ;ondurile respective se utilizeaza /0< pentru ela,orarea reglementarilor te+nice si 40< pentru controlul statului. "ntarzierile la plata a cotelor de catre investitor sau proprietar) prevazute la alin. 1) se penalizeaza cu 0)15< pe zi de intarziere) fara a se depasi suma datorata. +eltuielile necesare efectuarii activitatii de atestare te+nico&profesionala a specialistilor in constructii se suporta de catre partea interesata. 'isponi,ilitatile la finele anului din veniturile e(tra,ugetare se reporteaza in anul urmator si au aceeasi destinatie. +eltuielile necesare certificarii calitatii produselor si procedeelor) eli,erarii de agremente te+nice pentru noile materiale) procedee si ec+ipamente) autorizarii si acreditarii la,oratoarelor) verificarii proiectelor si e(ecutiei lucrarilor de constructii) conducerii si asigurarii calitatii) verificarilor metrologice) receptiei lucrarilor) urmaririi comportarii in e(ploatare si interventii in timp si postutilizarii constructiilor se suporta de catre factorii interesati. !R#. 41. Pe data intrarii in vigoare a prevederilor prezentei legi se a,roga $egea 5/1944 privind asigurarea dura,ilitatii) sigurantei in e(ploatare) functionalitatii si calitatii constructiilor) O.:. 2/1994 privind calitatea in constructii) precum si orice alte dispozitii contrare.