Sunteți pe pagina 1din 9

Program Serbare Craciun 2011

SERBARE DE MO CRCIUN 2011 GRUPA MIC

PRE EN!A!OR " Mamicu#e $i #a#ici Bunicu#e $i bunici Gru%a mic& ''(OINICEII)) E$#e m*n+r&' m*n+r& #are De ,n#*ia ei $erbareA.i /a c&min e$#e $erbare' (0am %o1#i# cu mic cu mare Programu/ e minuna# i noi #o2i /0am ,n3&2a#4 Mici $un#em' +ar am munci# Sa/a ne0am ,m%o+obi#4 Noi $un#em aici Cei mai mici %i#ici4 O mica $erbare ' Pen#ru incan#are Noi 30am %rega#i# Si aici in $a/& 30am %o1#i# Ca $a a%/au+a#i Si $a 3a +ri$#a#i4 M0am gr&bi# $%re gr&+ini2& 5iin+c& a$#&.i a3em $erbare Mo6 Cr&ciun /a gru%a mic&' (a 3eni c0o #rai$#& mare4 #iu eu' 6#iu c& mo6u/ 3ine' Cu ce3a /a 1iecare4 Dar mai 6#iu c& %en#ru mine Are un ca+ou mai mare-

De /a %oar#0am ob$er3a#' 7ume mu/#& 6i0am in#ra#4 Doamne'c*# e +e 1rumo$ Ce %o+oabe0$ $u$ 6i 8o$4 i e /ini6#e %e +rum9 Iar acu6' 3ine Mo6 Cr&ciun4 :nc&rca# cu bun&#&2i Pen#ru noi iubi2i co%ii4 Ura -Ura -Mo$u/ 3ine Sa0/ %rimim cum $e cu3ine 7anga bra+ $a ii can#am Poe.ii $a0i reci#am Cu #o#ii $a ne bucuram Bra+u/e#' bra+u/e# Parca e$#i un $oare S#ra/uce$#i ca0n %o3e$#i P/in +e g/obu$oare4 Bra+u/e#' bra+u/e# Eu $#iu 1oar#e bine Ca mai $u$ ai %e ram Daruri %en#ru mine

!are mu/# am mai munci#' De #oa#e am %reg&#i# (om c*n#a' 3om co/in+a' Poe.ii 3om reci#a-

Ie%ura6u/ 1 Bun& $eara' +ragi - %&r2ii Eu $un# micu/ Ie%uric& Greu e $ania0nc&rca#& S& o +uci %rin /umea #oa#&4 Pen#ru co%ii cura8o6i Noi o +ucem bucuro6i4 Ie%ura6u/ 2

#iu eu bine +rag& 1r&2ioare C& aici' ,n gru%a mic&' !o2i co%iii $un# cumin2i i a$cu/#& +e %&rin2i4 Ui#e' c*# $un# +e 1rumo6i i +e/oc nu0$ mo1#uro6i4 S%iri+u6 A$#a 6i eu %o# $& $%un' Ca $& 6#ie Mo6 Cr&ciun C& ,n gru%a +e 3oinici !o2i co%iii $un# cumin2i4 ;ai+e2i' #o#i can#a#i acum S& 30au+& Mo6u/ bun CAN!EC"

Noi a3em un in3i#a# 5oar#e' 1oar#e a6#e%#a#4 E$#e +arnic' e$#e bun i $e c<eam& Mo6 Cr&ciun4

:n cur*n+' e/ ne a+uce' P&%u6e/e' #ur#& +u/ce4 Pen#ru e/' +e bun 3eni#' O $erbare am %reg&#i#Mo6u/ no$#ru mu/# iubi# Pe /a noi a 3ru# $0a8ung& i0acum cre+ c0a obo$i# Du%0o ca/e a#*# +e /ung&4 S& ,i +&m un /oc $& 6a+& i a%oi $&0/ in3i#&m 7a $erbare $& ne 3a+& Cum c*n#&m 6i reci#&m4 Mo6 Cr&ciun %e +rum +e $ear&' Te-a prins viscolul afar, Neaua rece i pufoas i s-a prins n barba deas.

Iarna-i grea i vreau s vii Musafirul meu s fii. Stai la mine, te-a ruga entru c vreau s-!i spun ceva" Mo$u/e' $a $#ii #e0a$#e%# !i0am /ua# 1aringo$e%# Mi0a $%u$ mama ca #u$e$#i Da' a$a e can+ race$#i !i0 am /ua# $i un 1u/ar Sa0#i %ui /a na$uc macar

Mo$u/e <ai /a $erbare Pe un $caun $e.i Pune0#i $acu/ /a %icioare Pe noi $a ne 3e.i =ucarii $i +u/ciuri mu/#e !u ne +aruie$#i Mo$ Craciun' cu %/ecaciune I#i ur&m >BINE AI (ENI!?Si @#i +orim +oar .i/e bune Si un an nou 1erici#4 Pen#ru c0o $& 3ii /a noi (ream acum $a0#i mu/#umim Si $a0#i $%unem #o2i +in inimi Mo$u/e' noi #e iubim4 Mo6 Cr&ciun' Mo6 Cr&ciun' Noi cu #o2ii #e iubim !o# anu/ am 1o$# cumin2i i0am a$cu/#a# +e %&rin2i4 Am a1/a# c& o $& 3ii C0un $ac %/in +e 8uc&rii4 S& ne +ai +in e/ ce3a' Dac& cre.i c0am meri#a4

!e a$#e%# +e0a#a#a 3reme (i$am noa%#ea c0o $a 3ii Si ca mine #e a$#ea%#a

Mi/ioane +e co%ii0(reau $a $#ii c0am 1o$# cumin#e Mu/#e re/e n0am 1acu# De$i' %oa#e ca#eo+a#a Am gre$i#' +ar944.au'n0am 3ru#Baia# " Ia#a0ma c0un an mai mare Am +e8a #rei ani$ori Am cre$cu# $i0$ 3oinice/Dar mama #o# ma a/in#a >Dragu/ mamei' baie#e/? Mo$ Craciun 3i$e. /a #ine . De un an in#reg #e0a$#e%# S#iiA Mu/#e am 1acu# eu bine Sun# cumin#e $i +e$#e%#4 Mo$ Craciun' ca e$#i bun Ui#e' a$ +ori $a0#i $%un Ca /a anu/ can+ mai 3ii Sa renun#i /a 8ucarii Sa a+uci +e 3rei in $%a#e Mu/#a' mu/#a $ana#a#e Pen#ru #a#a $i mamica Pen#ru bunu/ $i bunica4 !e rog eu mu/# $& nu #e $u%eri' :n $eara $1*n#& +e A8un4 S& nu m& ui2i' c&0a#*# m& bucur S& 3ii /a mine' Mo6 Cr&ciunEu ,2i %romi#" +e a.i ,nco/o :2i $criu $cri$ori 6i c<iar #e $un S&02i %o3e$#e$c ce bun $un# .i/nic i ce cumin#e $un# eu' Mo6 Cr&ciun :n $eara $1*n#& +e A8un' Ne ,n#*/nim cu Mo6 Cr&ciun' Ce ,m%ar#e bucurii' 7a %&rin2i 6i /a co%ii4 O %ornim a%oi %rin Ia6i' 7a co/in+& 6i ura#4 S& 3e$#im c& e A8un i $e na6#e Domnu/ Bun-

Mo6 Cr&ciun' mo6u/e bun' !e rog '+&0mi 3oie $& $%un" Co%ii <arnici 6i cumin2i 7e urea.& /a %&rin2i S& /e 1ie 3ia2a %/in& De be/6ug 6i +e /umin&4

Anu/ care' ia#&' 3ine' S& /e0a+uc& numai bine' S& /e 1ie ca$a ' ca$&' Cu %*ine 6i co/aci %e ma$&4 5ra2i/or no6#ri mai mari' Care $un# 6i buni 6co/ari' S& /e0a+uc& $&n&#a#e' S%or /a munc& 6i /a car#e4 Pen#ru c& ne +au %o3a2&' E+uca#oare/or ce ne0n3a2&' 5ie0/e ca$a gr&+in& De be/6ug 6i +e /umin&4 S& aib&0n ca$& +e #oa#e" Bucurie' $&n&#a#e(ia2a 1ie0/e $enin& Cum e 1/oarea ,n gr&+in&Iar 3ou&' +ragi %arin#i' (& +orim ani 1erici2iS0a3e2i %ace' $&n&#a#e i %o+u/ %/in +e buca#e4 S& #r&i2i ,n 1ericire' Bucurie 6i iubire4 i /a anu/ c*n+ 3enim' S&n&#o6i $& 3& g&$im4 :n cin$#ea Anu/ui Nou i a mo6u/ui erou S& $o$ea$c& ur&#orii S& %o1#ea$c& ' +eci 1eciorii

;ai acum cu bucurie P/ugu6oru/ $&0/ %ornim !oa#& /umea ca $& 3a+& Cum 6#im $& ne 3e$e/im4 A<o ' a<o Bun& $eara /a 1erea$#r& Buna a$ear& ga.+a noa$#r& De +ormi2i ' +e nu +ormi2i Ia $cu/a2i +e ne0au.i2i Iar cei/a/2i care $un#e2i G&/&gie nu 1&ce2i S#a2i a6a 1rumo$ ,n $a/& i0a$cu/#a2i urarea no$#r& urg&/&i 6i c/o%o2ei M&na2i m&i- ;&i' ;&i-

Drag& mam&' +rag& #a#& Noi +orim $& 30a$cu/#&m Pe #o2i $& 3& bucur&m i $& a8ungem co%ii mari De6#e%2i 6i mari go$%o+ariSuna2i .urg&/&ii m&i S& $e au+&0n mun2i 6i 3&i;&i- ;&i(& %romi#em +ragi %&rin2i C& 3om 1i mu/# mai cumin2i Iar /a anu/ care 3ine (om 1ace %o.ne mai %u2ine S& 3& bucura2i +e noi !rage2i %/ugu/ m&i 1/&c&i;&i- ;&i(& ur&m ca nou/ an S& 3& a+uc& $aci +e bani S& 3& bucura2i +e ei S& ne cre6#e2i 3oiniceiurg&/&i 6i c/o%o2ei

M*na2i m&i- ;&i- ;&iA<o' a<o ' R&murea +e ani 1rumo6i Porni2i %/ugu/ 5e2i0 5rumo6i P/ugu/ ce/ cu $emne bune P/ugu/ +a#inii $#r&bune !rage2i <ora m&i 1/&c&i i $una2i +in .urg&/&i M*na2i m&i- ;&i' ;&i-

Mo6 (a$i/e ' mo6 (a$i/e Ce0ai $& 1aci cu0a#*#a %*ine D&0mi 6i mie0un co/&ce/ Nu m& 3e.i c&0$ mi#i#e/A D&0mi 6i 3in' +&0mi 6i %ara/e Ca $& cre$c' $& m& 1ac mare i /a anu/ $&02i 1ac a/#& urare Ia $una2i +in .urg&/&i i %ocni2i +in bici 1/&c&i M*na2i m&i - ;&i' ;&i-

A<o ' a<o Am mai .ice' am mai ura #im c& mu/# 30ar bucura Dar $un#em %rea mi#i#ei i ni0i 1ric& +e c&2ei i am #remura# +e 1rig Pen#ru0o nuc& 6i0un co3rig Ia $una2i +in .urg&/&i i $#iga2i cu #o2ii ' <&i ' <&iDu%& +a#ina $#r&bun& i obiceiu/ +in b&#r*ni S& con#inuie %e $cen& Sorco3a ca /a rom*ni4 Sorco3a (e$e/a Sa #rai#i Sa0mba#rani#i

Ca un mar Ca un %ar Ca un 1ir +e #ran+a1ir !are ca %ia#ra Iu#e ca $agea#a Iu#e ca 1ieru/ !are ca o#e/u 7a anu $i /a mu/#eaB

7A MU7!I ANI