Sunteți pe pagina 1din 38

MATEI

Genealogia lui Isus Hristos

1* Cartea neamului lui Isus Hristos, fiul


lui David, fiul lui Avraam.
Luc .! " #s 1 !.11" Isa 11.1" Ier ! .$" Matei !!.%!" Ioan &.%!" 'a(t !. )" 'a(t 1 .! " *om 1. " Gen 1!. " Gen !!.1+" Gal .1,"

! lui Avraam i s-a n.scut Isaac" lui Isaac i s-a n.scut Iacov" lui Iacov i s-a n.scut Iuda /i fra0ii lui" Gen !1.!- " Gen !$.!," Gen !1. $" lui Iuda i s-a n.scut 'ares /i 2ara, din Tamar" lui 'ares i s-a n.scut Esrom" lui Esrom i s-a n.scut Aram" Gen +.!&" *ut %.1+" 1Cron !.$-1 % lui Aram i s-a n.scut Aminada3" lui Aminada3 i s-a n.scut 4aason" lui 4aason i s-a n.scut 5almon" $ lui 5almon i s-a n.scut 6oa7, din *a8a3" lui 6oa7 i s-a n.scut 93ed, din *ut" lui 93ed i s-a n.scut Iese" , /i lui Iese i s-a n.scut :m(.ratul David. lui David i s-a n.scut 5olomon, din v.duva lui ;rie" 15am 1,.1" 15am 1&.1!" !5am 1!.!%" & lui 5olomon i s-a n.scut *o3oam" lui *o3oam i s-a n.scut A3ia" lui A3ia i s-a n.scut Asa" 1Cron . " + lui Asa i s-a n.scut Iosafat" lui Iosafat i s-a n.scut Ioram" lui Ioram i s-a n.scut 97ia" 1 lui 97ia i s-a n.scut Ioatam" lui Ioatam i s-a n.scut A8a7" lui A8a7 i s-a n.scut E7ec8ia" 1) lui E7ec8ia i s-a n.scut Manase" lui Manase i s-a n.scut Amon" lui Amon i s-a n.scut Iosia"
!Im( !).!1" 1Cron 1 "

i s-a n.scut Matan" lui Matan i s-a n.scut Iacov" 1, lui Iacov i s-a n.scut Iosif, 3.r3atul Mariei, din care 5-a n.scut Isus, care 5e c8eam. Hristos. 1& Deci, de la Avraam (:n. la David, s:nt (atrus(re7ece neamuri de toate" de la David (:n. la str.mutarea :n 6a3ilon s:nt (atrus(re7ece neamuri" /i de la str.mutarea :n 6a3ilon (:n. la Hristos, s:nt (atrus(re7ece neamuri. 4a/terea lui Isus Hristos 1+ Iar na/terea lui Isus Hristos a fost a/a < Maria, mama Lui, era logodit. cu Iosif" /i :nainte ca s. locuiasc. ei :m(reun., ea s-a aflat :ns.rcinat. de la Du8ul 5f:nt.
Luc 1.!&" Luc 1. $"

11 Iosif, 3.r3atul ei, era un om ne(ri8.nit, /i nu voia s-o fac. de ru/ine :naintea lumii" de aceea /i-a (us de g:nd s-o lase (e ascuns.
Deut !%.1"

!) Dar (e c:nd se g:ndea el la aceste lucruri, i s-a ar.tat :n vis un :nger al Domnului, /i i-a 7is < Iosife, fiul lui David, nu te teme s. iei la tine (e Maria, nevast.-ta, c.ci ce s-a 7.mislit :n ea, este de la Du8ul 5f:nt. Luc
1. $"

!1 Ea va na/te un 'iu, /i-i vei (une numele Isus, (entru c. El va m:ntui (e (o(orul Lui de (.catele sale.=
Luc 1. 1" 'a(t %.1!" 'a(t $. 1" 'a(t 1 .! - +"

11 lui Iosia i s-a n.scut Ie8onia /i fra0ii lui, (e vremea str.mut.rii :n 6a3ilon.
1Cron .1$-1," !Im( !%.1%-1," !Im( !$.11" !Cron ,.1)-!)" Ier !&.!)" Ier 1.1" Ier $!.11- )" Dan 1.!"

1! Du(. str.mutarea :n 6a3ilon, lui Ie8onia i s-a n.scut 5alatiel" lui 5alatiel i s-a n.scut 2oro3a3el"
1Cron .1&-11" E7ra .!" E7ra $.!" 4eem 1!.1" Hag 1.1"

!! Toate aceste lucruri s-au :nt:m(lat ca s. se :m(lineasc. ce vestise Domnul (rin (roorocul, care 7ice < ! Iat., fecioara va fi :ns.rcinat., va na/te un fiu, /i-i vor (une numele Emanuel=, care, tradus, :nseamn. < Dumne7eu este cu noi=.
Isa &.1%"

1 lui 2oro3a3el i s-a n.scut A3iud" lui A3iud i s-a n.scut Eliac8im" lui Eliac8im i s-a n.scut A7or" 1% lui A7or i s-a n.scut 5adoc" lui 5adoc i s-a n.scut Ac8im" lui Ac8im i s-a n.scut Eliud" 1$ lui Eliud i s-a n.scut Elea7ar" lui Elea7ar

!% C:nd s-a tre7it Iosif din somn, a f.cut cum :i (oruncise :ngerul Domnului" /i a luat la el (e nevast.-sa. !$ Dar n-a cunoscut-o, (:n. ce ea a n.scut un fiu. /i el i-a (us numele Isus.
E>od 1 .!" Luc !.&-!1"

?i7ita magilor

!* Du(. ce 5-a n.scut Isus :n 6etleemul din


Iudea, :n 7ilele :m(.ratului Irod, iat. c. au venit ni/te magi din *.s.rit la Ierusalim,
uc !.%-&" Gen 1). )" Gen !$.," 1Im( %. )"

! /i au :ntre3at < ;nde este @m(.ratul de cur:nd n.scut al Iudeilor A 'iindc. I-am v.7ut steaua :n *.s.rit, /i am venit s. ne :nc8in.m Lui.= Luc !.11" 4um !%.1&" Isa ,). " C:nd a au7it :m(.ratul Irod acest lucru, s-a tur3urat mult" /i tot Ierusalimul s-a tur3urat :m(reun. cu el. % A adunat (e to0i (reo0ii cei mai de seam. /i (e c.rturarii norodului, /i a c.utat s. afle de la ei unde tre3uia s. 5e nasc. Hristosul.
!Cron ,.1%" !Cron %.1 " Mal !.&"

1$ Acolo a r.mas (:n. la moartea lui Irod, ca s. se :m(lineac. ce fusese vestit de Domnul (rin (roorocul care 7ice < Am c8emat (e 'iul Meu din Egi(t.= 9sea 11.1" 1, Atunci Irod, c:nd a v.7ut c. fusese :n/elat de magi, s-a m:niat foarte tare, /i a trimes s. omoare (e to0i (runcii de (arte 3.r3.teasc., de la doi ani :n Bos, care erau :n 6etleem /i :n toate :m(reBurimile lui, (otrivit cu vremea, (e care o aflase :ntocmai de la magi. 1& Atunci s-a :m(linit ce fusese vestit (rin (roorocul Ieremia, care 7ice < Ier 1.1$" 1+ ;n 0i(.t s-a au7it :n *ama,(l:ngere, /i 3ocet mult < *a8ela :/i Belea co(iii,/i nu voia s. fie m:ng:iat., (entru ca nu mai erau.= @ntoarcerea :n 4a7aret 11 Du(. ce a murit Irod, un :nger al Domnului se arat. :n vis lui Iosif, :n Egi(t, !) /i-i 7ice < 5coal.-te, ia #runcul /i (e mama Lui, /i du-te :n 0ara lui Israel, c.ci au murit cei ce c.utau s. ia via0a #runcului.= !1 Iosif s-a sculat, a luat #runcul /i (e mama Lui, /i a venit :n 0ara lui Israel. !! Dar c:nd a au7it c. :n Iudea :m(.r.0e/te Ar8elau, :n locul tat.lui s.u Irod, s-a temut s. se duc. acolo" /i, fiind :n/tiin0at de Dumne7eu :n vis, a (lecat :n (.r0ile Galileii.
Matei .1 " Luc !. 1"

$ @n 6etleemul din Iudea=, i-au r.s(uns ei, c.ci iat. ce a fost scris (rin (roorocul < , /i tu, 6etleeme, 0ara lui Iuda, nu e/ti nici de cum cea mai ne:nsemnat. dintre c.(eteniile lui Iuda" c.ci din tine va ie/i o C.(etenie, care va fi #.storul (o(orului Meu Israel.=
Mic $.!" Ioa &.%!" A(oc !.!&"

& Atunci Irod a c8emat :n ascuns (e magi, /i a aflat :ntocmai de la ei vremea :n care se ar.tase steaua. + A(oi i-a trimes la 6etleem, /i le-a 7is < duce0i-v. de cerceta0i cu deam.runtul des(re #runc < /i c:nd @l ve0i g.si, da0i-mi /i mie de /tire, ca s. vin /i eu s. m. :nc8in Lui.= 1 Du(. ce au ascultat (e :m(.ratul, magii au (lecat. /i iat. c. steaua, (e care o v.7user. :n *.s.rit, mergea :naintea lor, (:n. ce a venit /i s-a o(rit deasu(ra locului unde era #runcul. 1) C:nd au v.7ut ei steaua, n-au mai (utut de 3ucurie. 11 Au intrat :n cas., au v.7ut #runcul cu Maria, mama Lui, s-au aruncat cu fa0a la (.m:nt, /i I s-au :nc8inat" a(oi /i-au desc8is vistieriile, /i I-au adus daruri < aur, t.m:ie /i smirn.. #s &!.1)" Isa ,).," 1! @n urm., au fost :n/tiin0a0i de Dumne7eu :n vis s. nu mai dea (e la Irod, /i s-au :ntors :n 0ara lor (e un alt drum. Matei 1.!)" 1 Du(. ce au (lecat magii, un :nger al Domnului se arat. :n vis lui Iosif, /i-i 7ice < 5coal.-te, ia #runcul /i (e mama Lui, fugi :n Egi(t, /i r.m:i acolo (:n. :0i voi s(une eu" c.ci Irod are s. caute #runcul, ca s.-L omoare.= 1% Iosif s-a sculat, a luat #runcul /i (e mama lui, noa(tea, /i a (lecat :n Egi(t.

! A venit acolo, /i a locuit :ntr-o cetate, numit. 4a7aret, ca s. se :m(lineasc. ce fusese vestit (rin (rooroci < c. El va fi c8emat 4a7arinean. Ioan 1.%$" Cud 1 .$" 15am 1.11" Ioan 6ote7.torul

* @n vremea aceea a venit Ioan


6ote7.torul, /i (ro(ov.duia :n (ustia Iudeii.
Marc 1.%.1$" Luc .!- " Ioan 1.!+" Ios 1%.1)"

! El 7icea < #oc.i0i-v., c.ci @m(.r.0ia cerurilor este a(roa(e.= Dan !.%%" Matei %.1&" Matei 1).&" Ioan acesta este acela care fusese vestit (rin (roorocul Isaia, c:nd 7ice < Iat. glasul celui ce strig. :n (ustie < #reg.ti0i calea Domnului, nete7i0i-I c.r.rile.=
Isa %). " Marc 1. " Luc .%" Ioan 1.! " Luc 1.&,"

% Ioan (urta o 8ain. de (.r de c.mil., /i la miBloc era :ncins cu un 3r:u de curea. El se 8r.nea cu l.custe /i miere s.l3atic. .
Marc 1.," !Im( 1.+" 2a8 1 .%" Lev 11.!!" 15am 1%.!$-!,"

$ Locuitorii din Ierusalim, din toat. Iudea /i din toate :m(reBurimile Iordanului, au :nce(ut s. ias. la el" Marc 1.$" Luc .&"

, /i, m.rturisindu-/i (.catele, erau 3ote7a0i de el :n r:ul Iordan. 'a(t 11.%-1+" & Dar c:nd a v.7ut (e mul0i din farisei /i din saduc8ei c. vin s. (rimeasc. 3ote7ul lui, le-a 7is < #ui de n.(:rci, cine v-a :nv.0at s. fugi0i de m:nia viitoare A Matei 1!. %" Matei ! . "
Luc .&-1" *om $.1" 1Tes 1.1)"

Marc 1.1!" Luc %.1" 1Im( 1+.1!" E7ec .1%" E7ec +. " E7ec 11.1-!%" E7ec %).!" E7ec % .$" 'a(t +. 1"

+ 'ace0i dar roade vrednice de (oc.in0a voastr.. 1 /i s. nu crede0i c. (ute0i 7ice :n voi :n/iv. < Avem ca tat. (e Avraam D C.ci v. s(un c. Dumne7eu din (ietrele acestea (oate s. ridice fii lui Avraam. Ioan +. - 1" 'a(t 1 .!," *om %.1-1," 1) Iat. c. securea a /i fost :nfi(t. la r.d.cina (omilor < deci, orice (om, care nu face road. 3un., va fi t.iat /i aruncat :n foc.
Matei &.11" Luc 1 .&-1" Ioa 1$.,"

! Acolo a (ostit (atru7eci de 7ile /i (atru7eci de no(0i" la urm. a fl.m:n7it. Is(ititorul s-a a(ro(iat de El, /i i-a 7is < Dac. e/ti 'iul lui Dumne7eu, (orunce/te ca (ietrele acestea s. se fac. (:ini.= % Dre(t r.s(uns, Isus i-a 7is < Este scris < 9mul nu tr.ie/te numai cu (:ine, ci cu orice cuv:nt care iese din gura lui Dumne7eu.=
Deut +. "

$ Atunci diavolul L-a dus :n sf:nta cetate, L-a (us (e strea/ina Tem(lului,
4eem 11.1-1+" Isa %+.!" Isa $!.1" Matei !&.$ " A(oc 11.!"

11 C:t des(re mine, eu v. 3ote7 cu a(., s(re (oc.in0." dar Cel ce vine du(. mine, este mai (uternic dec:t mine, /i eu nu s:nt vrednic s.-I duc :nc.l0.mintele. El v. va 3ote7a cu Du8ul 5f:nt /i cu foc. Marc 1.+" Luc .1," Ioan 1.1$- "
'a(t 1.$" 'a(t 11.1," 'a(t 11.%" Isa %.%" Isa %%. " Mal .!" 'a(t !. -%" 1Cor 1!.1 "

, /i I-a 7is < Dac. e/ti 'iul lui Dumne7eu, arunc.-Te Bos" c.ci este scris < El va (orunci :ngerilor 5.i s. veg8e7e asu(ra Ta" /i ei Te vor lua (e m:ni,ca nu cumva s. Te love/ti cu (iciorul de vreo (iatr..= #s 11.11-1!" & De asemenea este scris=, a 7is Iisus < 5. nu is(ite/ti (e Domnul, Dumne7eul t.u.=
Deut ,.1,"

1! Acela @/i are lo(ata :n m:n., @/i va cur.0i cu des.v:r/ire aria, /i @/i va str:nge gr:ul :n gr:nar" dar (leava o va arde :ntr-un foc care nu se stinge.= Mal . " Mal %.1" Matei 1 . )" 6ote7ul lui Isus 1 Atunci a venit Isus din Galilea la Iordan, la Ioan, ca s. fie 3ote7at de el.
Marc 1.1" Luc .!1" Matei !.!!"

+ Diavolul L-a dus a(oi (e un munte foarte :nalt, I-a ar.tat toate :m(.r.0iile lumii /i str.lucirea lor, /i I-a 7is < 1 Toate aceste lucruri Ei le voi da Eie, dac. Te vei arunca cu fa0a la (.m:nt /i Te vei :nc8ina mie.= 1) #leac., 5atano=, i-a r.s(uns Isus. C.ci este scris < Domnului, Dumne7eului t.u s. te :nc8ini /i numai Lui s.-I sluBe/ti.=
Deut ,.1 " Deut 1).!)" Ios !%.1%" 15am &. "

1% Dar Ioan c.uta s.-l o(reasc.. Eu=, 7icea el, am tre3uin0. s. fiu 3ote7at de Tine, /i Tu vii la mine A = 1$ Dre(t r.s(uns, Isus i-a 7is < Las.-M. acum, c.ci a/a se cade s. :m(linim tot ce tre3uie :m(linit.= Atunci Ioan L-a l.sat. 1, De :ndat. ce a fost 3ote7at, Isus a ie/it afar. din a(.. /i :n cli(a aceea cerurile s-au desc8is, /i a v.7ut (e Du8ul lui Dumne7eu co3or:ndu-5e :n c8i( de (orum3el /i venind (este El.
Marc 1.1)" Isa 11.!" Isa %!.1" Luc .!!" Ioan 1. !"

11 Atunci diavolul L-a l.sat. /i deodat. au venit la Isus ni/te :ngeri, /i au :nce(ut s.-I sluBeasc.. Evr 1.1%" Isus :n Ca(ernaum 1! C:nd a au7it Isus c. Ioan fusese :nc8is, a (lecat :n Galilea.
Marc 1.1%" Luc .!)" Luc %.1%- 1" Ioan %.% "

1& /i din ceruri s-a au7it un glas, care 7icea < Acesta este 'iul Meu (rea iu3it, :n care @mi g.sesc (l.cerea.= Ioan 1!.!+" #s !.&" Isa %!.1"
Matei 1!.1+" Matei 1&.$" Marc 1.11" Luc 1. $" Efes 1.," Col 1.1 " !#et 1.1&"

1 A (.r.sit 4a7aretul, /i a venit de a locuit :n Ca(ernaum, l:ng. mare, :n 0inutul lui 2a3ulon /i 4eftali, 1% ca s. se :m(lineasc. ce fusese vestit (rin (roorocul Isaia, care 7ice < 1$ Eara lui 2a3ulon /i 0ara lui 4eftali,:n s(re mare, dincolo de Iordan,Galilea 4eamurilor,
Isa 1.1-!"

Is(itirea lui Isus

1, 4orodul acesta, care 7.cea :n :ntuneric,a v.7ut o mare lumin." /i (este cei ce 7.ceau :n 0inutul /i :n um3ra mor0ii,a r.s.rit lumina.=
Isa %!.&" Luc !. !"

%* Atunci Isus a fost dus de Du8ul :n


(ustie, ca s. fie is(itit de diavolul.

1& De atunci :ncolo, Isus a :nce(ut s. (ro(ov.duiasc., /i s. 7ic. < #oc.i0i-v., c.ci @m(.r.0ia cerurilor este a(roa(e.=
Marc 1.1%-1$" Matei .!" Matei 1).&"

, 'erice de cei fl.m:n7i /i :nseta0i du(. ne(ri8.nire, c.ci ei vor fi s.tura0i D


Isa $$.1" Isa ,$.1 "

Isus c8eam. (e ucenici 1+ #e c:nd trecea (e l:ng. marea Galileii, Isus a v.7ut doi fra0i < (e 5imon, 7is #etru, /i (e fratele s.u Andrei, care aruncau o mreaB. :n mare" c.ci erau (escari.
Marc 1.1,-1+" Luc $.!" Ioa 1.%!"

& 'erice de cei milostivi, c.ci ei vor avea (arte de mil. D #s %1.1" Matei ,.1%" Marc 11.!$"
!Tim 1.1," Evr ,.1)" Iac !.1 "

+ 'erice de cei cu inima curat., c.ci ei vor vedea (e Dumne7eu D


#s 1$.!" #s !%.%" Evr 1!.1%" 1Cor 1 .1!" 1Ioan .!- "

11 El le-a 7is < ?eni0i du(. Mine, /i v. voi face (escari de oameni.= Luc $.1)-11" !) @ndat. ei au l.sat mreBile, /i au mers du(. El. Marc 1).!+" Luc 1+.!+" !1 De acolo a mers mai de(arte, /i a v.7ut (e al0i doi fra0i < (e Iacov, fiul lui 2e3edei, /i (e Ioan, fratele lui, care erau :ntr-o cora3ie cu tat.l lor 2e3edei, /i :/i c:r(eau mreBile. El i-a c8emat. Marc 1.11-!)" Luc $.1)" !! /i :ndat., ei au l.sat cora3ia /i (e tat.l lor, /i au mers du(. El. Isus :nva0. (e (o(or /i vindec. (e 3olnavi ! Isus str.3.tea toat. Galilea, :nv.0:nd (e norod :n sinagogi, (ro(ov.duind Evang8elia @m(.r.0iei, /i vindec:nd orice 3oal. /i orice ne(utin0. care era :n norod.
Matei 1. $" Marc 1.!1- 1" Luc %.1$-%%" Matei !%.1%" Marc 1.1%Marc"

1 'erice de cei :m(.ciuitori, c.ci ei vor fi c8ema0i fii ai lui Dumne7eu D 1) 'erice de cei (rigoni0i din (ricina ne(ri8.nirii, c.ci a lor este @m(.r.0ia cerurilor D
!Cor %.1&" !Tim !.1!" 1#et .1%"

11 'erice va fi de voi c:nd, din (ricina Mea, oamenii v. vor oc.r:, v. vor (rigoni, /i vor s(une tot felul de lucruri rele /i neadev.rate :m(otriva voastr. D Luc ,.1!" 1#et %.1%" 1! 6ucura0i-v. /i veseli0i-v., (entru ca r.s(lata voastr. este mare :n ceruri" c.ci tot a/a au (rigonit (e (roorocii, care au fost :nainte de voi. Luc ,.! " 'a(t $.%1" *om $. " Iac 1.!"
1#et %.1 " !Cron ,.1," 4eem 1.!," Matei ! . %- &" 'a(t &.$!" 1Tes !.1$"

5area (.m:ntului /i lumina lumii 1 ?oi s:nte0i sarea (.m:ntului. Dar dac. sarea :/i (ierde gustul, (rin ce :/i va c.(.ta iar./i (uterea de a s.ra A Atunci nu mai este 3un. la nimic dec:t s. fie aruncat. afar., /i c.lcat. :n (icioare de oameni. Marc 1.$)" Luc 1%. %- $" 1% ?oi s:nte0i lumina lumii. 9 cetate a/e7at. (e un munte, nu (oate s. r.m:n. ascuns..
#rov %.1+" 'ili( !.1$"

!% I s-a dus vestea :n toat. 5iria" /i aduceau la El (e to0i cei ce sufereau de felurite 3oli /i c8inuri < (e cei :ndr.ci0i, (e cei lunatici /i (e cei sl.3.nogi" /i El :i vindeca. !$ Du(. El au mers multe noroade din Galilea, din Deca(ole, din Ierusalim, din Iudea /i de dincolo de Iordan. Marc .&" Cuv:ntarea de (e munte. 'ericirile

1$ /i oamenii n-a(rind lumina ca s-o (un. su3 o3roc, ci o (un :n sfe/nic, /i luminea7. tuturor celor din cas.. Marc %.!1" Luc +.1," Luc 11. " 1, Tot a/a s. lumine7e /i lumina voastr. :naintea oamenilor, ca ei s. vad. fa(tele voastre 3une, /i s. sl.veasc. (e Tat.l vostru, care este :n ceruri.
1#et !.1!" Ioan 1$.+" 1Cor 1%.!$"

$* C:nd a v.7ut Isus noroadele, 5-a suit (e


munte" /i du(. ce a stat Bos, ucenicii Lui s-au a(ro(iat de El. Marc .1 " ! A(oi a :nce(ut s. vor3easc. /i s.-i :nve0e astfel < 'erice de cei s.raci :n du8, c.ci a lor este @m(.r.0ia cerurilor D Luc ,.!)" #s $1.1&"
#rov 1,.11" #rov !1.! " Isa $&.1$" Isa ,,.!"

@m(linirea Legii /i a #oruncilor 1& 5. nu crede0i c. am venit s. stric Legea sau #roorocii" am venit nu s. stric, ci s. :m(linesc. *om . 1" *om 1).%" Gal .!%" 1+ C.ci adev.rat v. s(un, c:t. vreme nu va trece cerul /i (.m:ntul, nu va trece o iot. sau o fr:ntur. de slov. din Lege, :nainte ca s. se fi :nt:m(lat toate lucrurile. Luc 1,.1&" 11 a/a c., ori cine va strica una din cele mai mici din aceste (orunci, /i va :nv.0a (e oameni a/a, va fi c8emat cel mai mic :n @m(.r.0ia

% 'erice de cei ce (l:ng, c.ci ei vor fi m:ng:ia0i D


Isa ,1.!- " Luc ,.!1" Ioan 1,.!)" !Cor 1.&" A(oc !1.%"

$ 'erice de cei 3l:n7i, c.ci ei vor mo/teni (.m:ntul D #s &.11" *om %.1 "

cerurilor" dar oricine le va (.7i, /i va :nv.0a (e al0ii s. le (.7easc., va fi c8emat mare :n @m(.r.0ia cerurilor. Iac !.1)" !) C.ci v. s(un c., dac. ne(ri8.nirea voastr. nu va :ntrece ne(ri8.nirea c.rturarilor /i a fariseilor, cu nici un c8i( nu ve0i intra :n @m(.r.0ia cerurilor. *om 1. 1" *om 1). "
F

! Dar Eu v. s(un c. ori /i cine :/i va l.sa nevasta, afar. numai din (ricin. de curvie, :i d. (rileB s. (reacurveasc." /i cine va lua de nevast. (e cea l.sat. de 3.r3at, (reacurve/te.
Matei 11.1" Luc 1,.1+" *om &. " 1Cor &.1)-11"

Des(re Bur.m:nt A0i mai au7it iar./i c. s-a 7is celor din vec8ime < 5. nu Buri str:m3" ci s. :m(line/ti fa0. de Domnul Bur.mintele tale.=
Matei ! .1," E>od !).&" Lev 11.1!" 4um ).!" Deut $.11" Deut ! .! "

Des(re ucidere

!1 A0i au7it c. s-a 7is celor din vec8ime < 5. nu uci7i" oricine va ucide, va c.dea su3 (edea(sa Budec.0ii.
E>od !).1 " Deut $.1&" 1Ioan .1$"

!! Dar Eu v. s(un c. ori /i cine se m:nie (e fratele s.u, va c.dea su3 (edea(sa Budec.0ii" /i oricine va 7ice fratelui s.u < #rostule D va c.dea su3 (edea(sa 5o3orului" iar oricine-i va 7ice < 4e3unule, va c.dea su3 (edea(sa focului g8eenei. Iac !.!)" ! a/a c., dac. :0i aduci darul la altar, /i acolo :0i aduci aminte c. fratele t.u are ceva :m(otriva ta, Matei +.%-! .11" !% las.-0i darul acolo :naintea altarului, /i du-te :nt:i de :m(ac.-te cu fratele t.u" a(oi vino de adu-0i darul. Iov %!.+" Matei 1+.11" 1Tim !.+" 1#et .&" !$ Caut. de te :m(ac. de gra3. cu (:r:/ul t.u, c:t. vreme e/ti cu el (e drum" ca nu cumva (:r:/ul s. te dea (e m:na Budec.torului, Budec.torul s. te dea (e m:na temnicerului, /i s. fii aruncat :n temni0..
#rov !$.+" Luc 1!.$+-$1" #s !.," Isa $$.,"

% Dar Eu v. s(un < 5. nu Bura0i nicidecum" nici (e cer, (entru c. este scaunul de domnie al lui Dumne7eu" Matei ! .1,-!!" Iac $.1!" Isa ,,.1" $ nici (e (.m:nt, (entru c. este a/ternutul (icioarelor Lui" nici (e Ierusalim, (entru c. este cetatea marelui @m(.rat. #s %+.!" #s +&. "

Iu3irea vr./ma/ilor , 5. nu Buri nici (e ca(ul t.u, c.ci nu (o0i face un singur (.r al3 sau negru. & 'elul vostru de vor3ire s. fie < Da, da" nu, nu=" ce trece (este aceste cuvinte, vine de la cel r.u. Col %.," Iac $.1!" + A0i au7it c. s-a 7is < 9c8i (entru oc8i, /i dinte (entru dinte.=
E>od !1.!%" Lev !%.!)" Deut 11.!1"

!, Adev.rat :0i s(un c. nu vei ie/i de acolo (:n. nu vei (l.ti cel din urm. 3.nu0.= Des(re adulter /i divor0 !& A0i au7it c. s-a 7is celor din vec8ime < 5. nu (reacurve/ti.= E>od !).1%" Deut $.1+" !+ Dar Eu v. s(un c. ori /i cine se uit. la o femeie, ca s-o (ofteasc., a /i (reacurvit cu ea :n inima lui.
Iov 1.1" #rov ,.!$" Gen %.!" !5am 11.!"

1 Dar Eu v. s(un < 5. nu v. :m(otrivi0i celui ce v. face r.u. Ci, oricui te loveste (este o3ra7ul dre(t, :ntoarce-i /i (e cel.lalt.
#rov !).!!" #rov !%.!1" Luc 1.!1" *om 1!.1&-11" 1Cor ,.&" 1Tes $.1$" 1#et .1" Isa $).," #l:n . )"

%) 9ri/icui vrea s. se Budece cu tine, /i s.-0i ia 8aina, las.-i /i c.ma/a. %1 Dac. te sile/te cineva s. mergi cu el o mil. de loc, mergi cu el dou..
Matei !&. !" Marc 1$.!1"

%! Celui ce-0i cere, d.-i" /i nu :ntoarce s(atele celui ce vrea s. se :m(rumute de la tine.
Deut 1$.+-1)" Luc ,. )- $"

!1 Dac. deci oc8iul t.u cel dre(t te face s. ca7i :n (.cat, scoate-l /i lea(.d.-l de la tine" c.ci este s(re folosul t.u s. (iar. unul din m.dularele tale, /i s. nu-0i fie aruncat tot tru(ul :n g8een.. Matei 1+.+-1" Marc 1.% -%&"
Matei 11.1!" *om +.1 " 1Cor 1.!&" Col .$"

% A0i au7it c. s-a 7is < 5. iu3e/ti (e a(roa(ele t.u, /i s. ur./ti (e vr.Bmasul t.u.=
Lev 11.1+" Deut ! .," #s %1.1)"

) Dac. m:na ta cea drea(t. te face s. ca7i :n (.cat, taie-o /i lea(.d.-o de la tine" c.ci este s(re folosul t.u s. (iar. unul din m.dularele tale, /i s. nu-0i fie aruncat tot tru(ul :n g8een.. 1 5-a 7is iar./i < 9ricine :/i va l.sa nevasta, s.-i dea o carte de des(.r0ire.=
Deut !%.11" Ier .1" Matei 11. " Marc 1).!"

%% Dar Eu v. s(un < Iu3i0i (e vr.Bmasii vo/tri, 3inecuv:nta0i (e cei ce v. 3last.m., face0i 3ine celor ce v. ur.sc, /i ruga0i-v. (entru cei ce v. asu(resc /i v. (rigonesc,
Luc ,.!&- $" *om 1!.1%-!)" Luc ! . %" 'a(t &.,)" 1Cor %.1!-1 " 1#et !.! " 1#et .1"

%$ ca s. fi0i fii ai Tat.lui vostru care este :n ceruri" c.ci El face s. r.sar. soarele 5.u

(este cei r.i /i (este cei 3uni, /i d. (loaie (este cei dre(0i /i (este cei nedre(0i.
Iov !$. "

Iov ! .1!" #rov ).+"

%, Dac. iu3i0i numai (e cei ce v. iu3esc, ce r.s(lat. mai a/te(ta0i A 4u fac a/a /i vame/ii A Luc
,. !"

%& /i dac. :m3r.0i/a0i cu dragoste numai (e fra0ii vo/tri, ce lucru neo3i/nuit face0i A 9are (.g:nii nu fac la fel A %+ ?oi fi0i dar des.v:r/i0i, du(. cum /i Tat.l vostru cel ceresc este des.v:r/it.
Gen 1&.1" Lev 11.%%" Lev 11.!" Luc ,. ," Col 1.!+" Col %.1!" Iac 1.%" 1#et 1.1$-1," Efes $.1"

1! /i ne iart. nou. gre/elile noastre, (recum /i noi iert.m gre/i0ilor no/tri GGreceste < Las.-ne datoriile noastre, cum /i noi am l.sat (e ale datornicilor no/tri.H" Matei 1+.!1" 1 /i nu ne duce :n is(it., ci i73.ve/te-ne de cel r.u. C.ci a Ta este :m(.r.0ia /i (uterea /i slava :n veci. Amin D
Matei !,.%1" Luc !!.%)-%," 1Cor 1).1 " !#et !.1" A(oc .1)" Ioan 1&.1$" 1Cron !1.11"

1% Dac. ierta0i oamenilor gre/elile lor, /i Tat.l vostru cel ceresc v. va ierta gre/elile voastre.
Marc 11.!$-!," Efes %. !" Col .1 "

Des(re d.rnicie /i rug.ciune

,* Lua0i seama s. nu v. :nde(lini0i


ne(ri8.nirea voastr. :naintea oamenilor, ca s. fi0i v.7u0i de ei" altminteri, nu ve0i avea r.s(lat. de la Tat.l vostru care este :n ceruri. ! Tu, dar, c:nd faci milostenie, nu suna cu tr:m3ita :naintea ta, cum fac f.0arnicii, :n sinagogi /i :n uli0e, (entru ca s. fie sl.vi0i de oameni. Adev.rat v. s(un, c. /i-au luat r.s(lata. *om 1!.+" Ci tu, c:nd faci milostenie, s. nu /tie st:nga ta ce face drea(ta, % (entru ca milostenia ta s. fie f.cut. :n ascuns" /i Tat.l t.u, care vede :n ascuns, :0i va r.s(l.ti. Luc 1%.1%" $ C:nd v. ruga0i, s. nu fi0i ca f.0arnicii, c.rora le (lace s. se roage st:nd :n (icioare :n sinagogi /i la colturile uli0elor, (entru ca s. fie v.7u0i de oameni. Adev.rat v. s(un, c. /i-au luat r.s(lata. , Ci tu, c:nd te rogi, intr. :n od.i0a ta, :ncuie-0i u/a, /i roag.-te Tat.lui t.u, care este :n ascuns" /i Tat.l t.u, care vede :n ascuns, :0i va r.s(l.ti. !Im( %. " & C:nd v. ruga0i, s. nu 3ol3orosi0i acelea/i vor3e, ca (.g:nii, c.rora li se (are c., dac. s(un o mul0ime de vor3e, vor fi asculta0i.
Ecl $.!" 1Im( 1+.!,-!1"

1$ Dar dac. nu ierta0i oamenilor gre/elile lor, nici Tat.l vostru nu v. va ierta gre/elile voastre. Matei 1+. $" Iac !.1 " Des(re (ost 1, C:nd (osti0i, s. nu v. lua0i o :nf.ti/are (osomor:t., ca f.0arnicii, care :/i slu0esc fe0ele, ca s. se arate oamenilor c. (ostesc. Adev.rat v. s(un, c. /i-au luat r.s(lata.
Isa $+.$"

1& Ci tu, c:nd (ostesti, unge-0i ca(ul, /i s(al.-0i fa0a , *ut . " Dan 1). " 1+ ca s. te ar.0i c. (oste/ti nu oamenilor, ci Tat.lui t.u, care este :n ascuns" /i Tat.l t.u, care vede :n ascuns, :0i va r.s(l.ti. Adev.ratele comori. 4e(utin0a de a sluBi la doi st.(:ini. GriBile /i :ngriBor.rile 11 4u v. str:nge0i comori (e (.m:nt, unde le m.n:nc. moliile /i rugina, /i unde le sa(. /i le fur. 8o0ii" #rov ! .%" 1Tim ,.1&" Evr 1 .$" Iac $.1" !) ci str:nge0i-v. comori :n cer, unde nu le m.n:nc. moliile /i rugina /i unde 8o0ii nu le sa(., nici nu le fur.. Matei 11.!1" Luc 1!. - %"
Luc 1+.!!" 1Tim ,.11" 1#et 1.%"

+ 5. nu v. asem.na0i cu ei" c.ci Tat.l vostru /tie de ce ave0i tre3uint., mai :nainte ca s.-I cere0i voi. 1 Iat. dar cum tre3uie s. v. ruga0i < Tat.l nostru care e/ti :n ceruri D 5fin0easc.-se 4umele T.u" Luc 11.!" 1) vie :m(.r.0ia Ta" fac.-se voia Ta, (recum :n cer /i (e (.m:nt.
Matei !,. 1-%!" 'a(t !1.1%" #s 1) .!)-!1"

!1 #entru c. unde este comoara voastr., acolo va fi /i inima voastr.. !! 9c8iul este lumina tru(ului. Dac. oc8iul t.u este s.n.tos, tot tru(ul t.u va fi (lin de lumin." Luc 11. %- ," ! dar dac. oc8iul t.u este r.u, tot tru(ul t.u va fi (lin de :ntuneric. a/a c., dac. lumina care este :n tine este :ntuneric, c:t de mare tre3uie s. fie :ntunericul acesta D !% 4imeni nu (oate sluBi la doi st.(:ini. C.ci sau va ur: (e unul /i va iu3i (e cel.lalt" sau va 0ine la unul, /i va nesocoti (e cel.lalt < 4u (ute0i sluBi lui Dumne7eu /i lui Mamona.
Luc 1,.1 " Gal 1.1)" 1Tim ,.1&" Iac %.%" 1Ioan !.1$"

11 #:inea noastr. cea de toate 7ilele G5au < (entru m:ine.H d.-ne-o nou. ast.7i"

!$ De aceea v. s(un < 4u v. :ngriBora0i de via0a voastr., g:ndindu-v. ce ve0i m:nca, sau

ce ve0i 3ea" nici de tru(ul vostru, g:ndindu-v. cu ce v. ve0i :m3r.ca. 9are nu este via0a mai mult dec:t 8rana, /i tru(ul mai mult dec:t :m3r.c.mintea A
#s $$.!!" Luc 1!.!!-! " 'ili( %.," 1#et $.&"

, 5. nu da0i c:nilor lucrurile sfinte, /i s. nu arunca0i m.rg.ritarele voastre :naintea (orcilor, ca nu cumva s. le calce :n (icioare, /i s. se :ntoarc. s. v. ru(..
#rov 1.&-+" #rov ! .1" 'a(t 1 .%$-%,"

!, ;ita0i-v. la (.s.rile cerului < ele nici nu seam.n., nici nu secer., /i nici nu str:ng nimic :n gr:nare" /i totu/i Tat.l vostru cel ceresc le 8r.ne/te. 9are nu s:nte0i voi cu mult mai de (re0 dec:t ele A
Iov +.%1" #s 1%&.1" Luc 1!.!%"

5t.ruin0a :n rug.ciune & Cere0i, /i vi se va da" c.uta0i /i ve0i g.si" 3ate0i, /i vi se va desc8ide.
Matei !1.!!" Marc 11.!%" Luc 11.1-1)" Luc 1 .1" Ioan 1%.1 " Ioan 1$.&" Ioan 1,.! -!%" Iac 1.$-," 1Ioan .!!" 1Ioan $.1%-1$"

!& /i a(oi, cine dintre voi, c8iar :ngriBor:nduse, (oate s. adauge m.car un cot la :n.l0imea lui A !+ /i de ce v. :ngriBora0i de :m3r.c.minte A ;ita0i-v. cu 3.gare de seam. cum cresc crinii de (e c:m( < ei nici nu torc, nici nu 0es" !1 totu/i v. s(un c. nici c8iar 5olomon, :n toat. slava lui, nu s-a :m3r.cat ca unul din ei. ) a/a c., dac. astfel :m3rac. Dumne7eu iar3a de (e c:m(, care ast.7i este, dar m:ne va fi aruncat. :n cu(tor, nu v. va :m3r.ca El cu mult mai mult (e voi, (u0in credincio/ilor A 1 4u v. :ngriBora0i dar, 7ic:nd < Ce vom m:nca A = 5au < Ce vom 3ea A = 5au < Cu ce ne vom :m3r.ca A = ! 'iindc. toate aceste lucruri 4eamurile le caut.. Tat.l vostru cel ceresc /tie c. ave0i tre3uint. de ele. C.uta0i mai :nt:i @m(.r.0ia lui Dumne7eu /i ne(ri8.nirea Lui, /i toate aceste lucruri vi se vor da (e deasu(ra.
1Im( .1 " #s &.!$" Marc 1). )" Luc 1!. 1" 1Tim %.+"

+ C.ci ori /i cine cere, ca(.t." cine caut., g.seste" /i celui ce 3ate, i se desc8ide.
#rov +.1&" Ier !1.1!-1 "

1 Cine este omul acela dintre voi, care, dac.-i cere fiul s.u o (:ine, s.-i dea o (iatr. A
Luc 11.11-1 "

1) 5au, dac.-i cere un (e/te, s.-i dea un /ar(e A 11 Deci, dac. voi, care s:nte0i r.i, /ti0i s. da0i daruri 3une co(iilor vo/tri, cu c:t mai mult Tat.l vostru, care este :n ceruri, va da lucruri 3une celor ce I le cer D Gen ,.$" Gen +.!1" 1! Tot ce voi0i s. v. fac. vou. oamenii, face0ile /i voi la fel" c.ci :n aceasta este cu(rins. Legea /i #roorocii. Luc ,. 1" Lev 11.1+" Matei !!.%)"
*om 1 .+-1)" Gal $.1%" 1Tim 1.$"

Dou. c.i 1 Intra0i (e (oarta cea str:mt.. C.ci larg. este (oarta, lat. este calea care duce la (ier7are, /i mul0i s:nt cei ce intr. (e ea. Luc 1 .!%" 1% Dar str:mt. este (oarta, :ngust. este calea care duce la via0., /i (u0ini s:nt cei ce o afl.. 1$ #.7i0i-v. de (rooroci mincinosi. Ei vin la voi :m3r.ca0i :n 8aine de oi, dar (e dinn.untru s:nt ni/te lu(i r.(itori.
Deut 1 . " Ier ! .1," Matei !%.%-!%" Marc 1 .!!" *om 1,.1&-1+" Efes $.," Col !.+" !#et !.1- " 1Ioan %.1" Mic .$" !Tim .$" 'a(t !).!1- )"

% 4u v. :ngriBora0i dar de 7iua de m:ne" c.ci 7iua de m:ne se va :ngriBora de ea :ns./i. ABunge 7ilei neca7ul ei. Des(re Budec.0ile as(re. 6:rna /i (aiul Lucrurile sfinte

&* 4u Budeca0i, ca s. nu fi0i Budeca0i.


Luc ,. &" *om !.1" *om 1%. -1 " 1Cor %. -$" Iac %.11-1!"

! C.ci cu ce Budecat. Budeca0i, ve0i fi Budeca0i" /i cu ce m.sur. m.sura0i, vi se va m.sura.


Marc %.!%" Luc ,. +"

De ce ve7i tu (aiul din oc8iul fratelui t.u, /i nu te ui0i cu 3.gare de seam. la 3:rna din oc8iul t.u A Luc ,.%1-%!" % 5au, cum (o0i 7ice fratelui t.u < Las.-m. s. scot (aiul din oc8iul t.u=, /i, c:nd colo, tu ai o 3:rn. :ntr-al t.u A ... $ '.0arnicule, scoate :nt:i 3:rna din oc8iul t.u, /i atunci vei vedea deslu/it s. sco0i (aiul din oc8iul fratelui t.u.

1, @i ve0i cunoaste du(. roadele lor. Culeg oamenii struguri din s(ini, sau smoc8ine din m.r.cini A Matei &.!)" Matei 1!. " Luc ,.% -%%" 1& Tot a/a, orice (om 3un face roade 3une, dar (omul r.u face roade rele.
Ier 11.11" Matei 1!. "

1+ #omul 3un nu (oate face roade rele, nici (omul r.u nu (oate face roade 3une. 11 9rice (om, care nu face roade 3une, este t.iat /i aruncat :n foc.
Matei .1)" Luc .1" Ioan 1$.!-,"

!) a/a c. du(. roadele lor :i ve0i cunoaste. Dou. case

!1 4u orisicine-Mi 7ice < Doamne, Doamne D = va intra :n @m(.r.0ia cerurilor, ci cel ce face voia Tat.lui Meu care este :n ceruri.
9sea +.!" Matei !$.11-1!" Luc ,.%," Luc 1 .!$" 'a(t 11.1 " *om !.1 " Iac 1.!!"

!! Mul0i @mi vor 7ice :n 7iua aceea < Doamne, Doamne D 4-am (roorocit noi :n 4umele T.u A 4-am scos noi draci :n 4umele T.u A /i n-am f.cut noi multe minuni :n 4umele T.u A =
4um !%.%" Ioan 11.$1" 1Cor 1 .!"

, /i-I 7icea < Doamne, ro3ul meu 7ace :n cas. sl.3.nog, /i se c8inuieste cum(lit.= & Isus i-a 7is < Am s. vin /i s.-l t.m.duiesc.= + Doamne=, a r.s(uns sutasul, nu s:nt vrednic s. intri su3 aco(erem:ntul meu" ci 7i numai un cuv:nt, /i ro3ul meu va fi t.m.duit.
Luc 1$.11" #s 1)&.!)"

! Atunci le voi s(une curat < 4iciodat. nu vam cunoscut" de(.rta0i-v. de la Mine, voi to0i care lucra0i f.r.delege.=
Matei !$.1!" Luc 1 .!$-!&" !Tim !.11" #s $.$" #s ,.+" Matei !$.%1"

!% De aceea, (e orisicine aude aceste cuvinte ale Mele, /i le face, :l voi asem.na cu un om cu Budecat., care /i-a 7idit casa (e st:nc..
Luc ,.%&"

1 C.ci /i eu s:nt om su3 st.(:inire" am su3 mine osta/i, /i 7ic unuia < Du-te D /i se duce" altuia < ?ino D /i vine" /i ro3ului meu < '. cutare lucru D /i-l face. 1) C:nd a au7it Isus aceste vor3e, 5-a mirat, /i a 7is celor ce veneau du(. El < Adev.rat v. s(un c. nici :n Israel n-am g.sit o credin0. a/a de mare. 11 Dar v. s(un c. vor veni mul0i de la r.s.rit /i de la a(us, /i vor st.tea la mas. cu Avraam, Isaac /i Iacov :n @m(.r.0ia cerurilor.
Gen 1!. " Isa !.!- " Isa 11.1)" Mal 1.11" Luc 1 .!1" 'a(t 1).%$" 'a(t 11.1+" 'a(t 1%.!&" *om 1$.1" Efes .,"

!$ A dat (loaia, au venit sivoaele, au suflat v:nturile /i au 3.tut :n casa aceea, dar ea nu sa (r.3usit, (entru ca avea temelia 7idit. (e st:nc.. !, @ns. ori /i cine aude aceste cuvinte ale Mele, /i nu le face, va fi asem.nat cu un om nec8i37uit, care /i-a 7idit casa (e nisi(. !& A dat (loaia, au venit sivoaiele, au suflat v:nturile, /i au i73it :n casa aceea < ea s-a (r.3usit, /i (r.3usirea i-a fost mare.= !+ Du(. ce a sf:r/it Isus cuv:nt.rile acestea, noroadele au r.mas uimite de :nv.0.tura Lui"
Matei 1 .$%" Marc 1.!!" Marc ,.!" Luc %. !"

1! Iar fiii @m(.r.0iei vor fi arunca0i :n :ntunericul de afar., unde va fi (l:nsul /i scr:snirea dintilor.=
Matei !1.% " Matei 1 .%!-$)" Matei !!.1 " Matei !%.$1" Matei !$. )" Luc 1 .!+" !#et !.1&" Cuda 1 "

1 A(oi a 7is sutasului < Du-te, /i fac.-0i-se du(. credinta ta.= /i ro3ul lui s-a t.m.duit c8iar :n ceasul acela. ?indecarea soacrei lui #etru /i a mai multor 3olnavi 1% Isus 5-a dus a(oi :n casa lui #etru, /i a v.7ut (e soacra acestuia 7.c:nd :n (at, (rins. de friguri. Marc 1.!1- 1" Luc %. +. 1" 1Cor 1.$" 1$ 5-a atins de m:na ei, /i au l.sat-o frigurile" a(oi ea s-a sculat, /i a :nce(ut s.-I sluBeasc.. 1, 5eara, au adus la Isus (e mul0i :ndr.citi. El, (rin cuv:ntul Lui, a scos din ei du8urile necurate, /i a t.m.duit (e to0i 3olnavii,
Marc 1. !" Luc %.%)-%1"

!1 c.ci El :i :nv.0a ca unul care avea (utere, nu cum :i :nv.0au c.rturarii lor. Ioan &.%," ?indecarea unui le(ros

+* C:nd 5-a co3or:t Isus de (e munte, multe


noroade au mers du(. El. ! /i un le(ros s-a a(ro(iat de El, I s-a :nc8inat, /i I-a 7is < Doamne, dac. vrei, (o0i s. m. cur.0esti.= Marc 1.%)" Isus a :ntins m:na, 5-a atins de el, /i a 7is < Da, vreau, fii cur.0it D = @ndat. a fost cur.0it. le(ra lui. % A(oi Isus i-a 7is < ?e7i s. nu s(ui la nimeni" ci du-te de te arat. (reotului, /i adu darul, (e care l-a r:nduit Moise, ca m.rturie (entru ei.=
Matei 1. )" Marc $.% " Lev 1%. -1)" Luc %.1%"

1& ca s. se :m(lineasc. ce fusese vestit (rin (roorocul Isaia, care 7ice < El a luat asu(ra Lui ne(utintele noastre /i a (urtat 3olile noastre.=
Isa $ .%" 1#et !.!%"

Cum s. urm.m (e 'iul 9mului 1+ Isus a v.7ut multe noroade :m(reBurul 5.u, /i a (oruncit s. treac. de cealalt. (arte. 11 Atunci s-a a(ro(iat de El un c.rturar, /i I-a 7is < @nv.0.torule, vreau s. Te urme7 ori unde vei merge.= Luc 1.$&.$+"

?indecarea sluBitorului unui suta/ $ #e c:nd intra Isus :n Ca(ernaum, s-a a(ro(iat de El un sutas, care-L ruga Luc &.1"

!) Isus i-a r.s(uns < ?ul(ile au vi7uini, /i (.s.rile cerului au cui3uri" dar 'iul omului nare unde-/i odi8ni ca(ul.= !1 ;n altul, care era dintre ucenici, I-a 7is < Doamne, d.-mi voie s. m. duc mai :nt:i s. :ngro( (e tat.l meu.= Luc 1.$1.,)" 1Im( 11.!)" !! ?ino du(. Mine=, i-a r.s(uns Isus, /i las. mor0ii s.-/i :ngroa(e mor0ii.= #otolirea furtunii ! Isus 5-a suit :ntr-o cora3ie, /i ucenicii Lui au mers du(. El. !% /i deodat. s-a st:rnit (e mare o furtun. at:t de strasnic., :nc:t cora3ia era aco(erit. de valuri. /i El dormea. Marc %. &" Luc +.! " !$ ;cenicii s-au a(ro(iat de El, /i L-au deste(tat, strig:nd < Doamne, sca(.-ne, c. (ierim D = !, El le-a 7is < De ce v. este fric., (u0in credinciosilor A = A(oi 5-a sculat, a certat v:nturile /i marea, /i s-a f.cut o lini/te mare.
#s ,$.&" #s +1.1" #s 1)&.!1"

1* Isus 5-a suit :ntr-o cora3ie, a trecut


marea, /i a venit :n cetatea 5a. Matei %.1 " ! /i iat. c. I-au adus un sl.3.nog, care 7.cea :ntr-un (at. Isus le-a v.7ut credinta, /i a 7is sl.3.nogului < @ndr.7neste, fiule D #.catele :0i s:nt iertate D = Marc !. " Luc $.1+" Matei +.1)" /i iat. c., unii din c.rturari au 7is :n ei :nsisi < 9mul acesta 8uleste D = % Isus, care le cunostea g:ndurile, a 7is < #entru ce ave0i g:nduri rele :n inimile voastre A =
#s 1 1.!" Matei 1!.!$" Marc 1!.1$" Luc $.!!" Luc ,.+" Luc 1.%&" Luc 11.1&"

!& 9amenii aceia se mirau, /i 7iceau < Ce fel de om este acesta, de-L ascult. (:n. /i v:nturile /i marea A = Doi :ndr.ci0i vindeca0i !+ C:nd a aBuns Isus de (artea cealalt., :n 0inutul Gadarenilor, L-au :nt:m(inat doi :ndr.ci0i, care ie/eau din morminte. Erau a/a de cum(li0i, c. nimeni nu (utea trece (e drumul acela. Marc $.1" Luc +.!," !1 /i iat. c. au :nce(ut s. strige < Ce leg.tur. este :ntre noi /i Tine, Isuse, 'iul lui Dumne7eu A Ai venit aici s. ne c8inuie/ti :nainte de vreme A = ) De(arte de ei era o turm. mare de (orci, care (.steau. 1 Dracii rugau (e Isus /i 7iceau < Dac. ne sco0i afar. din ei, d.-ne voie s. ne ducem :n turma aceea de (orci.= ! Duce0i-v.=, le-a 7is El. Ei au ie/it, /i au intrat :n (orci. /i deodat. toat. turma s-a re(e7it de (e r:(. :n mare, /i a (ierit :n a(e. #orcarei au fugit, /i s-au dus :n cetate de au (ovestit tot ce se (etrecuse /i cele :nt:m(late cu :ndr.citii. % /i iat. c. toat. cetatea a ie/it :n :nt:m(inarea lui Isus" /i, cum L-au v.7ut, L-au rugat s. (lece din 0inutul lor.
Deut $.!$" 1Im( 1&.1+" Luc $.+" 'a(t 1,. 1"

$ C.ci ce este mai lesne A A 7ice < Iertate :0i s:nt (.catele=, sau a 7ice < 5coal.-te /i um3l. A = , Dar, ca s. /ti0i c. 'iul omului are (utere (e (.m:nt s. ierte (.catele, 5coal.-te=, a 7is El sl.3.nogului, ridic.-0i (atul, /i du-te acas..= & 5l.3.nogul s-a sculat, /i s-a dus acas.. + C:nd au v.7ut noroadele lucrul acesta, s-au s(.im:ntat, /i au sl.vit (e Dumne7eu, care a dat oamenilor o astfel de (utere.

C8emarea lui Matei 1 De acolo, Isus a mers mai de(arte, /i a v.7ut (e un om, numit Matei, st:nd la vam.. /i i-a 7is < ?ino du(. Mine=. 9mul acela s-a sculat, /i a mers du(. El. Marc !.1%" Luc $.!&" 1) #e c:nd st.tea Isus la mas., :n cas., iat. c. au venit o mul0ime de vame/i /i (.c.to/i, /i au stat la mas. cu El /i cu ucenicii Lui.
Marc !.1$" Luc $.!1"

11 fariseii au v.7ut lucrul acesta, /i au 7is ucenicilor Lui < #entru ce m.n:nc. @nv.0.torul vostru cu vame/ii /i cu (.c.to/ii A =
Matei 11.11" Luc $. )" Luc 1$.!" Gal !.1$"

1! Isus i-a au7it, /i le-a 7is < 4u cei s.n.to/i au tre3uint. de doftor, ci cei 3olnavi. 1 Duce0i-v. de :nv.0a0i ce :nseamn. < Mil. voiesc, iar nu Bertf. D C.ci n-am venit s. c8em la (oc.in0. (e cei ne(ri8.ni0i, ci (e cei (.c.to/i.= 9sea ,.," Mic ,.,-+" Matei 1!.&" 1Tim 1.1$" @ntr3area ucenicilor lui Ioan des(re (ost 1% Atunci ucenicii lui Ioan au venit la Isus, /i Iau 7is < De ce noi /i fariseii (ostim des, iar ucenicii T.i nu (ostesc de loc A =

?indecarea unui om (arali7at

Marc !.1+" Luc $.

"

1$ Isus le-a r.s(uns < 5e (ot B.li nuntasii c:t. vreme este mirele cu ei A ?or veni 7ile, c:nd mirele va fi luat de la ei, /i atunci vor (osti.
Ioan .!1" 'a(t 1 .!- " 'a(t 1%.! " 1Cor &.$"

1, 4imeni nu (une un (etec de (ostav nou la o 8ain. vec8e" (entru ca /i-ar lua um(lutura din 8ain., /i ru(tura ar fi mai rea. 1& 4ici nu (un oamenii vin nou :n 3urdufuri vec8i" altfel, 3urdufurile (lesnesc, vinul se vars., /i 3urdufurile se (r.(.desc" ci vinul nou :l (un :n 3urdufuri noi, /i se (.strea7. am:ndou..= @nvierea ficei lui Iair 1+ #e c:nd le s(unea Isus aceste vor3e, iat. c. a venit unul din fruntasii sinagogii, I s-a :nc8inat, /i I-a 7is < 'iica mea adineaori a murit" dar vino de (une-0i m:inile (este ea, /i va :nvia.=
Marc $.!!" Luc +.%1"

!1 Atunci 5-a atins de oc8ii lor, /i a 7is < 'ac.vi-se du(. credinta voastr. D = ) /i li s-au desc8is oc8ii. Isus le-a (oruncit cu tot dinadinsul /i le-a 7is < ?edeti, s. nu /tie nimeni.= Matei +.%" Matei 1!.1," Matei 1&.1" Luc $.1%" 1 Dar ei, cum au ie/it afar., au r.s(:ndit vestea des(re El :n tot 0inutul acela.
Marc &. ,"

?indecarea unui mut :ndr.cit ! #e c:nd (lecau or3ii ace/tia, iat. c. au adus la Isus un mut :ndr.cit. Matei 1!.!!" Luc 11.1%" Du(. ce a fost scos dracul din el, mutul a vor3it. /i noroadele, mirate, 7iceau < 4iciodat. nu s-a v.7ut a/a ceva :n Israel D = % Dar fariseii 7iceau < Cu aButorul domnului dracilor scoate El dracii D =
Matei 1!.!%" Marc .!!" Luc 11.1$"

Lui Isus @i este mil. de mul0imi $ Isus str.3.tea toate cet.tile /i satele, :nv.0:nd (e norod :n sinagogi, (ro(ov.duind Evang8elia @m(.r.0iei, /i vindec:nd orice fel de 3oal. /i orice fel de ne(utin0., care era :n norod.
Marc ,.," Luc 1 .!!" Matei %.! "

11 Isus 5-a sculat, /i a (lecat du(. el :m(reun. cu ucenicii Lui. !) /i iat. o femeie, care de dois(re7ece ani avea o scurgere de s:nge, a venit (e dina(oi, /i s-a atins de (oala 8ainei Lui.
Marc $.!$" Luc +.% "

!1 C.ci :/i 7icea ea < 4umai s. m. (ot atinge de 8aina Lui, /i m. voi t.m.dui.= !! Isus 5-a :ntors, a v.7ut-o, /i i-a 7is < @ndr.7neste, fiic. D Credinta ta te-a t.m.duit.= /i s-a t.m.duit femeia c8iar :n ceasul acela.
Luc &.$)" Luc +.%+" Luc 1&.11" Luc 1+.%!"

, C:nd a v.7ut gloatele, I s-a f.cut mil. de ele, (entru c. erau nec.Bite /i risi(ite, ca ni/te oi care n-au (.stor. Marc ,. %" 4um !&.1&"
1Im( !!.1&" E7ec %.$" 2a8 1).!"

& Atunci a 7is ucenicilor 5.i < Mare este secerisul, dar (u0ini s:nt lucr.torii D
Luc 1).!" Ioan %. $"

! C:nd a aBuns Isus :n casa fruntasului sinagogii, /i c:nd a v.7ut (e cei ce c:ntau din fluier, /i gloata 3ocind,
Marc $. +" Luc +.$1" !Cron $.!$"

+ *uga0i dar (e Domnul secerisului s. scoat. lucr.tori la secerisul Lui.= !Tes .1" Trimiterea celor dois(re7ece

!% le-a 7is < Da0i-v. la o (arte" c.ci fetita n-a murit, ci doarme D = Ei :/i 3.teau Boc de El.
'a(t !).1)"

1)* A(oi Isus a c8emat (e cei


dois(re7ece ucenici ai 5.i, /i le-a dat (utere s. scoat. afar. du8urile necurate, /i s. t.m.duiasc. orice fel de 3oal. /i orice fel de ne(utin0.. Marc .1 .1%" Marc ,.&" Luc ,.1 " Luc 1.1" ! Iat. numele celor dois(re7ece a(ostoli < Cel dint:i, 5imon, 7is #etru, /i Andrei, fratele lui" Iacov, fiul lui 2e3edei, /i Ioan, fratele lui"
Ioan 1.%!"

!$ Dar, du(. ce a fost scoas. gloata afar., Isus a intrat :n.untru, a luat (e fetit. de m:n., /i fetita s-a sculat. !, /i s-a dus vestea des(re aceast. minune :n tot 0inutul acela. ?indecarea a doi or3i !& C:nd a (lecat de acolo, s-au luat du(. Isus doi or3i, care strigau /i 7iceau < Ai mil. de noi, 'iul lui David D = Matei 1$.!!" Matei !). ). 1"
Marc 1).%&-%+" Luc 1+. +- 1"

'ili( /i 6artolomeu" Toma /i Matei, vamesul" Iacov, fiul lui Alfeu, /i Levi, 7is /i Tadeu" % 5imon Cananitul, /i Iuda Iscareoteanul, cel care a v:ndut (e Isus.
Luc ,.1$" 'a(t 1.1 " Ioan 1 .!,"

!+ Du(. ce a intrat :n cas., or3ii au venit la El. /i Isus le-a 7is < Crede0i c. (ot face lucrul acesta A = Da, Doamne=, I-au r.s(uns ei.

$ Ace/tia s:nt cei dois(re7ece, (e care i-a trimes Isus, du(. ce le-a dat :nv.0.turile

10

urm.toare < 5. nu merge0i (e calea (.g:nilor /i s. nu intra0i :n vreo cetate a 5amaritenilor"


Matei %.1$" !Im( 1&.!%" Ioan %.1-!)"

!) fiindc. nu voi ve0i vor3i, ci Du8ul Tat.lui vostru va vor3i :n voi.


!5am ! .!" 'a(t %.+" 'a(t ,.1)" !Tim %.1&"

, ci s. merge0i mai de gra3.. la oile (ierdute ale casei lui Israel. Matei 1$.!%" 'a(t 1 .%," Isa $ .,"
Ier $).,-1&" E7ec %.$-1," 1#et !.!$"

& /i (e drum, (ro(ov.dui0i, /i 7ice0i < @m(.r.0ia cerurilor este a(roa(e D =


Luc 1.!" Matei .!" Matei %.1&" Luc 1).1"

!1 'ratele va da la moarte (e frate-s.u, /i tat.l (e co(ilul lui" co(iii se vor scula :m(otriva (.rin0ilor lor, /i-i vor omor:.
Mic &.," Matei 1). $. ," Luc !1.1,"

+ ?indeca0i (e 3olnavi, :nvia0i (e mor0i, cur.0i0i (e le(rosi, scoate0i afar. dracii. '.r. (lat. a0i (rimit, f.r. (lat. s. da0i. 'a(t +.1+-!)" 1 5. nu lua0i nici aur, nici argint, nici aram. :n 3r:ele voastre, 15am 1.&" Marc ,.+" Luc 1. "
Luc 1).%" Luc !!. $" Marc ,.+"

!! ?e0i fi ur:0i de to0i , din (ricina 4umelui Meu" dar cine va r.3da (:n. la sf:r/it, va fi m:ntuit.
Luc !1.1&" Dan 1!.1!-1 " Matei !%.1 " Marc 1 .1 "

! C:nd v. vor (rigoni :ntr-o cetate, s. fugi0i :ntr-alta. Adev.rat v. s(un c. nu ve0i is(r.vi de str.3.tut cet.tile lui Israel (:n. va veni 'iul omului. Matei !.1 " Matei %.1!" Matei 1!.1$"
'a(t +.1" 'a(t 1.!$" 'a(t 1%.," Matei 1,.!+"

1) nici traist. (entru drum, nici dou. 8aine, nici :nc.lt.minte, nici toiag, c.ci vrednic este lucr.torul de 8rana lui.
Luc 1).&" 1Cor 1.&" 1Tim $.1+"

!% ;cenicul nu este mai (e sus de :nv.0.torul s.u, nici ro3ul mai (e sus de domnul s.u.
Luc ,.%)" Ioa 1 .1," Ioa 1$. )"

11 @n orice cetate sau sat ve0i intra, s. cerceta0i cine este acolo vrednic /i s. r.m:ne0i la el (:n. ve0i (leca. Luc 1).+" 1! La intrarea voastr. :n cas., ura0i-i de 3ine" 1 /i dac. este casa aceea vrednic., (acea voastr. s. vin. (este ea" dar dac. nu este vrednic., (acea voastr. s. se :ntoarc. la voi.
Luc 1).$" #s $.1 "

!$ ABunge ucenicului s. fie ca :nv.0.torul lui, /i ro3ului s. fie ca domnul lui. Dac. (e 5t.(:nul casei L-au numit 6eel7e3ul, cu c:t mai mult vor numi a/a, (e cei din casa lui A
Matei 1!.!%" Marc .!!" Luc 11.1$" Ioan +.%+-$!"

!, a/a c. s. nu v. teme0i de ei. C.ci nu este nimic ascuns care nu va fi desco(erit, /i nimic t.inuit care nu va fi cunoscut.
Marc %.!!" Luc +.1&" Luc 1!.!- "

1% Dac. nu v. va (rimi cineva, nici nu va asculta cuvintele voastre, s. ie/i0i din casa sau din cetatea aceea, /i s. scutura0i (raful de (e (icioarele voastre.=
Marc ,.11" Luc 1.$" Luc 1).1)-11" 4eem $.1 " 'a(t 1 .$1" 'a(t 1+.,"

1$ Adev.rat v. s(un c., :n 7iua Budec.0ii, va fi mai u/or (entru 0inutul 5odomei /i Gomorei, dec:t (entru cetatea aceea.
Matei 11.!!-!%"

!& Ce v. s(un Eu la :ntuneric, voi s. s(une0i la lumin." /i ce au7i0i so(tindu-se la urec8e, s. (ro(ov.dui0i de (e aco(erisul caselor. !+ 4u v. teme0i de cei ce ucid tru(ul, dar care nu (ot ucide sufletul" ci teme0i-v. mai degra3.. de Cel ce (oate s. (iard. /i sufletul /i tru(ul :n g8een.. Isa +.1!-1 " Luc 1!.%" 1#et
.1%"

#reg.tirea (entru (rigonore 1, Iat., Eu v. trimet ca (e ni/te oi :n miBlocul lu(ilor. 'i0i dar :n0ele(0i ca ser(ii, /i f.r. r.utate ca (orum3eii.
Luc 1). " *om 1,.11" Efes $.1$" 1Cor 1%.!)" 'ili( !.1$"

!1 4u se v:nd oare dou. vr.3ii la un 3an A Totu/i, nici una din ele nu cade (e (.m:nt f.r. voia Tat.lui vostru. ) C:t des(re voi, (:n. /i (erii din ca(, to0i v. s:nt num.ra0i.
15am 1%.%$" !5am 1%.11" Luc !1.1+" 'a(t !&. %"

1& #.7i0i-v. de oameni" c.ci v. vor da :n Budecata so3oarelor, /i v. vor 3ate :n sinagogile lor.
Matei !%.1" Marc 1 .1" Luc 1!.11" Luc !1.1!" 'a(t $.%)"

1 Deci s. nu v. teme0i" voi s:nte0i mai de (re0 dec:t multe vr.3ii. ! De aceea, (e orisicine M. va m.rturi/i :naintea oamenilor, :l voi m.rturi/i /i Eu :naintea Tat.lui Meu care este :n ceruri"
Luc 1!.+" *om 1).1-1)" A(oc .$"

1+ Din (ricina Mea, ve0i fi du/i :naintea dreg.torilor /i :naintea :m(.ratilor, ca s. sluBi0i ca m.rturie :naintea lor /i :naintea 4eamurilor.
'a(t 1!.1" 'a(t !%.1)" 'a(t !$.&-! " !Tim %.1,"

dar de oricine se va le(.da de Mine :naintea oamenilor, M. voi le(.da /i Eu :naintea Tat.lui Meu care este :n ceruri.
Marc +. +" Luc 1.!," !Tim !.1!"

11 Dar, c:nd v. vor da :n m:na lor, s. nu v. :ngriBorati, g:ndindu-v. cum sau ce ve0i s(une" c.ci ce ve0i avea de s(us, v. va fi dat c8iar :n ceasul acela" Marc 1 .11-1 " Luc 1!.11"
Luc !1.1%-1$" E>od %.1!" Ier 1.&"

% 5. nu crede0i c. am venit s-aduc (acea (e (.m:nt" n-am venit s. aduc (acea, ci sa3ia.
Luc 1!.%1-$ "

$ C.ci am venit s. des(art (e fiu de tat.l s.u, (e fiic. de mam.-sa, /i (e nor. de soacr.-sa.
Mic &.,"

11

, /i omul va avea de vr.Bma/i c8iar (e cei din casa lui. #s %1.1" #s $$.1 " Mic &.," Ioa 1 .1+" & Cine iu3este (e tat., ori (e mam., mai mult dec:t (e Mine, nu este vrednic de Mine" /i cine iu3este (e fiu ori (e fiic. mai mult dec:t (e Mine, nu este vrednic de Mine. Luc 1%.!," + Cine nu-/i ia crucea lui, /i nu vine du(. Mine, nu este vrednic de Mine.
Matei 1,.!%" Marc +. %" Luc 1.! " Luc 1%.!&"

M.rturia lui Isus des(re Ioan & #e c:nd se duceau ei, Isus a :nce(ut s. vor3easc. noroadelor des(re Ioan < Ce a0i ie/it s. vede0i :n (ustie A 9 trestie cl.tinat. de v:nt A Luc &.!%" Efes %.1%" + Dac. nu, atunci ce a0i ie/it s. vede0i A ;n om :m3r.cat :n 8aine moi A Iat. c. cei ce (oart. 8aine moi s:nt :n casele :m(.ratilor. 1 Atunci ce a0i ie/it s. vede0i A ;n (rooroc A Da, v. s(un, /i mai mult dec:t un (rooroc"
Matei 1%.$" Matei !1.!," Luc 1.&," Luc &.!,"

1 Cine :/i va (.stra via0a, o va (ierde" /i cine :/i va (ierde via0a, (entru Mine, o va c:/tiga.
Matei 1,.!$" Luc 1&. " Ioa 1!.!$"

#rimirea ucenicilor %) Cine v. (rimeste (e voi, M. (rimeste (e Mine" /i cine M. (rimeste (e Mine, (rimeste (e Cel ce M-a trimes (e Mine.
Matei 1+.$" Luc 1.%+" Luc 1).1," Ioa 1!.%%" Ioa 1 .!)" Gal %.1%"

1) c.ci el este acela des(re care s-a scris < Iat., trimet :naintea fetei Tale (e solul Meu, care @0i va (reg.ti calea :naintea Ta.
Mal .1" Marc 1.!" Luc 1.&," Luc &.!&"

%1 Cine (rimeste un (rooroc, :n numele unui (rooroc, va (rimi r.s(lata unui (rooroc" /i cine (rimeste (e un om ne(ri8.nit, :n numele unui om ne(ri8.nit, va (rimi r.s(lata unui om ne(ri8.nit. 1Im( 1&.1)" 1Im( 1+.%" !Im( %.+" %! /i oricine va da de 3.ut numai un (a8ar de a(. rece unuia din ace/ti micu0i, :n numele unui ucenic, adev.rat v. s(un c. nu-/i va (ierde r.s(lata.=
Matei 1+.$-," Matei !$.%)" Marc 1.%1" Evr ,.1)"

11 Adev.rat v. s(un c., dintre cei n.scu0i din femei, nu s-a sculat nici unul mai mare dec:t Ioan 6ote7.torul. Totu/i, cel mai mic :n @m(.r.0ia cerurilor este mai mare dec:t el. 1! Din 7ilele lui Ioan 6ote7.torul (:n. acum, @m(.r.0ia cerurilor se ia cu n.val., /i cei ce dau n.val., (un m:na (e ea. Luc 1,.1," 1 C.ci (:n. la Ioan au (roorocit to0i (roorocii /i Legea. Mal %.," 1% /i, dac. vre0i s. :ntelegeti, el este Ilie, care tre3uia s. vin.. Mal %.$" Matei 1&.1!" Luc 1.1&" 1$ Cine are urec8i de au7it, s. aud..
Matei 1 .1" Luc +.+" A(oc !.&.11-!1" A(oc .,-!!"

11* Du(. ce a is(r.vit de dat :nv.0.turi la


cei dois(re7ece ucenici ai 5.i, Isus a (lecat de acolo, ca s. :nve0e (e oameni, /i s. (ro(ov.duiasc. :n cet.tile lor. @ntre3area lui Ioan 6ote7.torul ! Ioan a au7it din temni0. des(re lucr.rile lui Hristos, Luc &.1+" Matei 1%. " /i a trimes s.-L :ntre3e (rin ucenicii s.i < Tu e/ti Acela care are s. vin. sau s. a/te(t.m (e altul A = Gen %1.1)" 4um !%.1&" Dan 1.!%" Ioan ,.1%" % Dre(t r.s(uns, Isus le-a 7is < Duce0i-v. de s(une0i lui Ioan ce au7i0i /i ce vede0i < $ 9r3ii :/i ca(.t. vederea, /c8io(ii um3l., le(ro/ii s:nt cur.0i0i, sur7ii aud, mor0ii :nvia7., /i s.racilor li se (ro(ov.duie/te Evang8elia.
Isa !1.1+" Isa $.%-," Isa %!.&" Ioan !.! " Ioan .!" Ioan $. ," Ioan 1).!$- +" Ioan 1%.11" #s !!.!," Isa ,1.1" Luc %.1+" Iac !.$"

1, Cu cine voi asem.na neamul acesta de oameni A 5eam.n. cu ni/te co(ila/i, care stau :n (ie0e, /i strig. la tovar./ii lor <
Luc &. 1"

1& ?-am c:ntat din fluier, /i n-a0i Bucat" v-am c:ntat de Bale, /i nu v-a0i t:nguit. 1+ C.ci a venit Ioan, nici m:nc:nd, nici 3:nd, /i ei 7ic < Are drac D 11 A venit 'iul omului m:nc:nd /i 3:nd, /i ei 7ic < Iat. un om m:nc.cios /i 3.utor de vin, un (rieten al vame/ilor /i al (.c.to/ilor D Totu/i, @ntele(ciunea a fost :ndre(t.tit. din lucr.rile ei.= Matei 1.1)" Luc &. $" Mustrarea cet.0ilor ne(oc.ite !) Atunci Isus a :nce(ut s. mustre cet.tile :n care fuseser. f.cute cele mai multe din minunile Lui, (entru ca nu se (oc.iser..
Luc 1).1 "

, 'erice de acela (entru care Eu nu voi fi un (rileB de (oticnire.=


Isa +.1%-1$" Matei 1 .$&" Matei !%.1)" Matei !,. 1" *om 1. !- " 1Cor 1.! " 1Cor !.1%" Gal $.11" 1#et !.+"

!1 ?ai de tine, Hora7ine D = a 7is El. ?ai de tine, 6etsaido D = C.ci, dac. ar fi fost f.cute :n Tir /i 5idon minunile care au fost f.cute :n voi, de mult s-ar fi (oc.it, cu sac /i cenus..
Ioan .&-+"

!! De aceea v. s(un c., :n 7iua Budec.0ii, va fi mai u/or (entru Tir /i 5idon dec:t (entru voi.

12

Matei 1).1$" Matei 11.!%"

E>od !1. !-

" Lev +. 1" Lev !%.1"

! /i tu, Ca(ernaume, vei fi :n.l0at oare (:n. la cer A ?ei fi co3orit (:n. la Locuin0a mor0ilor" c.ci dac. ar fi fost f.cute :n 5odoma minunile, care au fost f.cute :n tine, ea ar fi r.mas :n (icioare (:n. :n 7iua de ast.7i. Is 1%.1 " #l:n !.1" !% De aceea, v. s(un, c. :n 7iua Budec.0ii, va fi mai u/or (entru 0inutul 5odomei dec:t (entru tine.= Matei 1).1$" Lucrurile desco(erite (runcilor Cugul lui Hristos !$ @n vremea aceea, Isus a luat cuv:ntul /i a 7is < Te laud, Tat., Doamne al cerului /i al (.m:ntului, (entru ca ai ascuns aceste lucruri de cei :n0ele(0i /i (rice(u0i, /i le-ai desco(erit (runcilor. Luc 1).!1" #s +.!" 1Cor 1.11-!&"
1Cor !.+" !Cor .1%" Matei 1,.1&"

$ 5au n-a0i citit :n Lege c., :n 7ilele de sa3at, (reo0ii calc. sa3atul :n Tem(lu, /i totu/i s:nt nevinova0i A 4um !+.1" Ioan &.!!" , Dar Eu v. s(un c. aici este ;nul mai mare dec:t Tem(lul. !Cron ,.1+" Mal .1" & Dac. a0i fi /tiut ce :nsemnea7. < Mil. voiesc, iar nu Bertfe, n-a0i fi os:ndit (e ni/te nevinova0i.
9sea ,.," Mic ,.,-+" Matei 1.1 "

+ C.ci 'iul omului este Domn /i al sa3atului.= 1 Isus a (lecat de acolo, /i a intrat :n sinagog..
Marc .1" Luc ,.,"

!, Da, Tat., Te laud, (entru ca a/a ai g.sit Tu cu cale D = !& Toate lucrurile Mi-au fost date :n m:ni de Tat.l Meu" /i nimeni nu cunoaste de(lin (e 'iul, afar. de Tat.l" tot astfel nimeni nu cunoaste de(lin (e Tat.l, afar. de 'iul, /i acela c.ruia vrea 'iul s. i-L desco(ere.
Matei !+.1+" Luc 1).!!" Ioan . $" Ioan 1 . " Ioan 1&.!" 1Cor 1$.!&" Ioan 1.1+" Ioan ,.%," Ioan 1).1$"

!+ ?eni0i la Mine, to0i cei trudi0i /i :m(ov.rati, /i Eu v. voi da odi8n.. !1 Lua0i Bugul Meu asu(ra voastr., /i :nv.0a0i de la Mine, c.ci Eu s:nt 3l:nd /i smerit cu inima" /i ve0i g.si odi8n. (entru sufletele voastre. Ioan 1 .1$" 'ili( !.$" 1#et !.!1"
1Ioan !.," 2a8 1.1" 'ili( !.&-+" Ier ,.1,"

1) /i iat. c. :n sinagog. era un om care avea o m:n. uscat.. Ei, ca s. (oat. :nvinui (e Isus, Lau :ntre3at < Este :ng.duit a vindeca :n 7ilele de sa3at A = Luc 1 .1%" Luc 1%. " Ioan 1.1," 11 El le-a r.s(uns < Cine este omul acela dintre voi care, dac. are o oaie, /i-i cade :ntr-o groa(., :n 7iua sa3atului, s. n-o a(uce /i s-o scoat. afar. A E>od ! .%-$" Deut !!.%" 1! Cu c:t mai de (re0 este deci un om dec:t o oaie A De aceea este :ng.duit a face 3ine :n 7ilele de sa3at.= 1 Atunci a 7is omului aceluia < @ntinde-0i m:na D = El a :ntins-o, /i m:na s-a f.cut s.n.toas. ca /i cealalt.. 1% fariseii au ie/it afar., /i s-au sf.tuit cum s. omoare (e Isus. Matei !&.1" Marc .," Luc ,.11"
Ioan $.1+" Ioan 1). 1" Ioan 11.$ "

Isus, *o3ul Domnului 1$ Dar Isus, ca unul care /tia lucrul acesta, a (lecat de acolo. Du(. El au mers multe noroade. El a t.m.duit (e to0i 3olnavii,
Matei 1).! " Marc .&" Matei 11.!"

) C.ci Bugul Meu este 3un, /i sarcina Mea este usoar..= 1Ioan $. " 5(icele /i 7iua sa3atului

1!* @n vremea aceea, Isus trecea (rin


lanurile de gr:u, :ntr-o 7i de sa3at. ;cenicii Lui, care erau fl.m:n7i, au :nce(ut s. smulg. s(ice de gr:u /i s. le m.n:nce.
Deut ! .!$" Marc !.! " Luc ,.1"

1, /i le-a (oruncit cu totdinadinsul s. nu-L fac. cunoscut" Matei 1. )" 1& ca s. se :m(lineasc. ce fusese vestit (rin (roorocul Isaia, care 7ice < 1+ Iat. *o3ul Meu, (e care L-am ales, #rea iu3itul Meu, :n care sufletul Meu :/i g.seste (l.cerea. ?oi (une Du8ul Meu (este El, /i va ve/ti 4eamurilor Budecata.
Isa %!.1" Matei .1&" Matei 1&.$"

! fariseii, c:nd au v.7ut lucrul acesta, I-au 7is < ;ite c. ucenicii T.i fac ce nu este :ng.duit s. fac. :n 7iua sa3atului.= Dar Isus le-a r.s(uns < 9are n-a0i citit ce a f.cut David, c:nd a fl.m:n7it, el /i cei ce erau :m(reun. cu el A 15am !1.," % Cum a intrat :n Casa lui Dumne7eu, /i a m:ncat (:inile (entru (unerea :naintea Domnului, (e care nu-i era :ng.duit s. le m.n:nce nici lui, nici celor ce erau cu el, ci numai (reo0ilor A E>od !$. )" Lev !%.$"

11 El nu 5e va lua la ceart., nici nu va striga. /i nimeni nu-I va au7i glasul (e uli0e. !) 4u va fr:nge o trestie ru(t., /i nici nu va /tinge un fitil care fumeg., (:n. va face s. 3iruie Budecata. !1 /i 4eamurile vor n.d.Bdui :n 4umele Lui.= Dem(ni7atul mut /i or3, Hula @m(otriva Du8ului sf:nt

13

!! Atunci I-au adus un :ndr.cit or3 /i mut" /i Isus l-a t.m.duit, a/a c. mutul vor3ea /i vedea. Matei 1. !" Marc .11" Luc 11.1%" ! Toate noroadele, mirate, 7iceau < 4u cumva este acesta 'iul lui David A = !% C:nd au au7it fariseii lucrul acesta, au 7is < 9mul acesta nu scoate dracii dec:t cu 6eel7e3ul, domnul dracilor D =
Matei 1. %" Marc .!!" Luc 11.1$"

Minunea cu (rorocul Iona + Atunci unii din c.rturari /i din farisei au luat cuv:ntul, /i I-au 7is < @nv.0.torule, am vrea s. vedem un semn de la Tine D =
Matei 1,.1" Marc +.11" Luc 11.1,-!1" Ioan !.1+" 1Cor 1.!!"

!$ Isus, care le cunostea g:ndurile, le-a 7is < 9rice :m(.r.0ie des3inat. :m(otriva ei :ns./i, este (ustiit." /i orice cetate sau cas., des3inat. :m(otriva ei :ns./i, nu (oate d.inui.
Matei 1.%" Ioan !.!$" A(oc !.! "

1 Dre(t r.s(uns, El le-a 7is < ;n neam viclean /i (reacurvar cere un semn" dar nu i se va da alt semn, dec:t semnul (roorocului Iona.
Isa $&. " Matei 1,.%" Marc +. +" Ioan %.%+"

!, Dac. 5atana scoate afar. (e 5atana, este des3inat" deci, cum (oate d.inui :m(.r.0ia lui A !& /i dac. Eu scot afar. dracii cu aButorul lui 6eel7e3ul, fiii vo/tri cu cine-i scot A De aceea ei vor fi Budec.torii vo/tri. !+ Dar dac. Eu scot afar. dracii cu Du8ul lui Dumne7eu, atunci @m(.r.0ia lui Dumne7eu a venit (este voi.
Dan !.%%" Dan &.1%" Luc 1. " Luc 11.!)" Luc 1&.!)-!1"

%) C.ci, du(. cum Iona a stat trei 7ile /i trei no(0i :n (:ntecele c8itului, tot a/a /i 'iul omului va st.tea trei 7ile /i trei no(0i :n inima (.m:ntului. Iona 1.1&" %1 6.r3atii din 4inive se vor scula al.turi de neamul acesta, :n 7iua Budec.0ii, /i-l vor os:ndi, (entru c. ei s-au (oc.it la (ro(ov.duirea lui Iona" /i iat. c. aici este ;nul mai mare dec:t Iona.
Luc 11. !" Ier .11" E7ec 1,.$1-$!" *om !.!&" Iona .$"

!1 5au, cum (oate cineva s. intre :n casa celui tare, /i s.-i B.fuiasc. gos(od.ria, dac. n-a legat mai :nt:i (e cel tare A 4umai atunci :i va B.fui casa. Isa %1.!%" Luc 11.!1-! " ) Cine nu este cu Mine, este :m(otriva Mea, /i cine nu str:nge cu Mine, risi(este. 1 De aceea v. s(un < 9rice (.cat /i orice 8ul. vor fi iertate oamenilor" dar 8ula :m(otriva Du8ului 5f:nt nu le va fi iertat..
Marc .!+" Luc 1!.1)" Evr ,.%" Evr 1).!,-!1" 1Ioan $.1," 'a(t &.$1"

%! @m(.r.teasa de la Mia7.7i se va scula al.turi de neamul acesta, :n 7iua Budec.0ii, /i-l va os:ndi, (entru c. ea a venit de la marginile (.m:ntului, ca s. aud. :ntele(ciunea lui 5olomon" /i iat. c. aici este ;nul mai mare dec:t 5olomon.
1Im( 1).1" 1Im( !" Cron 1.1" Luc 11. 1"

! 9ricine va vor3i :m(otriva 'iului omului, va fi iertat" dar oricine va vor3i :m(otriva Du8ului 5f:nt, nu va fi iertat nici :n veacul acesta, nici :n cel viitor.
Matei 11.11" Matei 1 .$$" Ioan &.1!-$!" 1Tim 1.1 "

9ri face0i (omul 3un /i rodul lui 3un, ori face0i (omul r.u /i rodul lui r.u < c.ci (omul se cunoaste du(. rodul lui.
Matei &.1&" Luc ,.% -%%"

% Du8ul necurat, c:nd a ie/it dintr-un om, um3l. (rin locuri f.r. a(., c.ut:nd odi8n., /i n-o g.seste. Luc 11.!%" Iov 1.&" 1#et $.+" %% Atunci 7ice < M. voi :ntoarce :n casa mea, de unde am ie/it. /i, c:nd vine :n ea, o g.seste goal., m.turat. /i :m(odo3it.. %$ Atunci se duce /i ia cu el alte /a(te du8uri mai rele dec:t el < intr. :n cas., locuiesc acolo, /i starea din urm. a omului acestuia aBunge mai rea dec:t cea dint:i. Tocmai a/a se va :nt:m(la /i cu acest neam viclean.=
Evr ,.%" Evr 1).!," !#et !.!)-!!"

Mama /i fra0ii lui Isus %, #e c:nd vor3ea :nc. Isus noroadelor, iat. c. mama /i fra0ii Lui st.teau afar. /i c.utau s. vor3easc. cu El. Marc . 1" Luc +.11-!1" %& Atunci cineva I-a 7is < Iat., mama Ta /i fra0ii T.i stau afar., /i caut. s. vor3easc. cu Tine.=
Matei 1 .$$" Marc ,. " Ioan !.1!" Ioan &. -$" 'a(t 1.1%" 1Cor 1.$" Gal 1.11"

% #ui de n.(:rci, cum a0i (utea voi s. s(une0i lucruri 3une, c:nd voi s:nte0i r.i A C.ci din (risosul inimii vor3este gura.
Matei .&" Matei ! . " Luc ,.%$"

$ 9mul 3un scoate lucruri 3une din vistieria 3un. a inimii lui" dar omul r.u scoate lucruri rele din vistieria rea a inimii lui. , ?. s(un c., :n 7iua Budec.0ii, oamenii vor da socoteal. de orice cuv:nt nefolositor, (e care-l vor fi rostit. & C.ci din cuvintele tale vei fi scos f.r. vin., /i din cuvintele tale vei fi os:ndit.=

%+ Dar Isus a r.s(uns celui ce-I adusese /tirea aceasta < Cine este mama Mea, /i care s:nt fra0ii Mei A =

14

%1 A(oi /i-a :ntins m:na s(re ucenicii 5.i /i a 7is < Iat. mama Mea /i fra0ii Mei D $) C.ci oricine face voia Tat.lui Meu care este :n ceruri, acela @mi este frate, sor. /i mam..=
Ioan 1$.1%" Gal $.," Gal ,.1$" Col .11" Evr !.11"

1, Dar ferice de oc8ii vo/tri c. v.d" /i de urec8ile voastre c. aud D


Matei 1,.1&" Luc 1).! -!%" Ioan !).!1"

#ilda sem.n.torului

1 * @n aceea/i 7i, Isus a ie/it din cas., /i


st.tea l:ng. mare. Marc %.1" ! 9 mul0ime de noroade s-au str:ns la El, a/a c. a tre3uit s. 5e suie s. stea :ntr-o cora3ie" iar tot norodul st.tea (e 0.rm. Luc +.%" Luc $. " El le-a vor3it des(re multe lucruri :n (ilde, /i le-a 7is < Iat., s.m.n.torul a ie/it s. samene. % #e c:nd s.m.na el, o (arte din s.m:nt. a c.7ut l:ng. drum, /i au venit (.s.rile /i au m:ncat-o. $ 9 alt. (arte a c.7ut (e locuri st:ncoase, unde n-avea (.m:nt mult < a r.s.rit :ndat., (entru ca n-a g.sit un (.m:nt ad:nc. , Dar, c:nd a r.s.rit soarele, s-a (.lit" /i, (entru ca n-avea r.d.cini, s-a uscat. & 9 alt. (arte a c.7ut :ntre s(ini < s(inii au crescut, /i au :necat-o. Luc +.$" + 9 alt. (arte a c.7ut :n (.m:nt 3un, /i a dat road. < un gr.unte a dat o sut., altul sai7eci, /i altul trei7eci. Gen
!,.1!"

1& Adev.rat v. s(un c., mul0i (rooroci /i oameni ne(ri8.ni0i au dorit s. vad. lucrurile (e care le vede0i voi, /i nu le-au v.7ut" /i s. aud. lucrurile (e care le au7i0i voi, /i nu le-au au7it. Evr 11.1 " 1#et 1.1)-11" 1+ Asculta0i dar ce :nsemnea7. (ilda s.m.ntorului. Marc %.1%" Luc +.11" 11 C:nd un om aude Cuv:ntul (rivitor la @m(.r.0ie, /i nu-l :ntelege, vine Cel r.u /i r.(este ce a fost s.m.nat :n inima lui. Acesta este s.m:nta c.7ut. l:ng. drum. Matei %.! " !) 5.m:nta c.7ut. :n locuri st:ncoase, este cel ce aude Cuv:ntul, /i-l (rimeste :ndat. cu 3ucurie" Isa $+.!" E7ec . 1- !" Ioan $. $" !1 dar n-are r.d.cin. :n el, ci tine (:n. la o vreme" /i, cum vine un neca7 sau o (rigonire din (ricina Cuv:ntului, se lea(.d. :ndat. de el.
Matei 11.," !Tim 1.1$"

!! 5.m:nta c.7ut. :ntre s(ini, este cel ce aude Cuv:ntul" dar :ngriBor.rile veacului acestuia /i :n/el.ciunea 3og.tiilor :neac. acest Cuv:nt, /i aBunge neroditor.
Matei 11.! " Marc 1).! " Luc 1+.!%" 1Tim ,.1" !Tim %.1)" Ier %. "

1 Cine are urec8i de au7it, s. aud..=


Matei 11.1$" Marc %.1"

! Iar s.m:nta c.7ut. :n (.m:nt 3un, este cel ce aude Cuv:ntul /i-l :ntelege" el aduce road. < un gr.unte d. o sut., altul sai7eci, altul trei7eci.= #ilda neg8inei !% Isus le-a (us :nainte o alt. (ild., /i le-a 7is < @m(.r.0ia cerurilor se aseam.n. cu un om care a s.m.nat o s.m:nt. 3un. :n tarina lui. !$ Dar, (e c:nd dormeau oamenii, a venit vr.Bmasul lui, a s.m.nat neg8in. :ntre gr:u, /i a (lecat. !, C:nd au r.s.rit firele de gr:u /i au f.cut rod, a ie/it la iveal. /i neg8ina. !& *o3ii st.(:nului casei au venit, /i i-au 7is < Doamne, n-ai s.m.nat s.m:nt. 3un. :n tarina ta A De unde are dar neg8in. A !+ El le-a r.s(uns < ;n vr.Bmas a f.cut lucrul acesta. /i ro3ii i-au 7is < ?rei dar s. mergem so smulgem A !1 4u, le-a 7is el, ca nu cumva, smulg:nd neg8ina, s. smulge0i /i gr:ul :m(reun. cu ea.
Matei .1!"

1) ;cenicii s-au a(ro(iat de El, /i I-au 7is < De ce le vor3e/ti :n (ilde A = 11 Isus le-a r.s(uns < #entru ca vou. v-a fost dat s. cunoaste0i tainele @m(.r.0iei cerurilor, iar lor nu le-a fost dat. Matei 11.!$" Matei 1,.1&"
Marc %.11" 1Cor !.1)" 1Ioan !.!&"

1! C.ci celui ce are, i se va da, /i va avea de (risos" iar de la cel ce n-are, se va lua c8iar /i ce are. Matei !$.!1" Marc %.!$" Luc +.1+" Luc 11.!," 1 De aceea le vor3esc :n (ilde, (entru ca ei, m.car c. v.d, nu v.d, /i m.car c. aud, nu aud, nici nu :nteleg. 1% /i cu (rivire la ei se :m(lineste (roorocia lui Isaia, care 7ice < ?e0i au7i cu urec8ile voastre, /i nu ve0i :ntelege" ve0i (rivi cu oc8ii vo/tri, /i nu ve0i vedea. Isa ,.1" E7ec 1!.!"
Marc %.1!" Luc +.1)" Ioan 1!.%)" 'a(t !+.!,-!&" *om 11.+" !Cor .1%.1$"

1$ C.ci inima acestui (o(or s-a :m(ietrit" au aBuns tari de urec8i, /i-au :nc8is oc8ii, ca nu cumva s. vad. cu oc8ii, s. aud. cu urec8ile, s. :nteleag. cu inima, s. se :ntoarc. la Dumne7eu, /i s.-i vindec. Evr $.11"

) L.sa0i-le s. creasc. am:ndou. :m(reun. (:n. la seceris" /i, la vremea secerisului, voi s(une secer.torilor < 5mulge0i :nt:i neg8ina, /i

15

lega0i-o :n sno(i, ca s-o ardem, iar gr:ul str:nge0i-l :n gr:narul meu. #ilda gr.untelui de mu/tar 1 Isus le-a (us :nainte o alt. (ild., /i le-a 7is < @m(.r.0ia cerurilor se aseam.n. cu un gr.unte de mustar, (e care l-a luat un om /i l-a s.m.nat :n tarina sa.
Isa !.!- " Mic %.1" Marc %. )" Luc 1 .1+-11"

Matei .1!" A(oc 11.!)" A(oc !).1)" Matei +.1!" Matei 1 .$)"

% Atunci cei ne(ri8.ni0i vor str.luci ca soarele :n @m(.r.0ia Tat.lui lor. Cine are urec8i de au7it, s. aud..
Dan 1!. " 1Cor 1$.%!-$+" Matei 1 .1"

#ilda comorii ascunse %% @m(.r.0ia cerurilor se mai aseam.n. cu o comoar. ascuns. :ntr-o tarin.. 9mul care o g.seste, o ascunde" /i, de 3ucuria ei, se duce /i vinde tot ce are, /i cum(.r. tarina aceea.
'ili( .&-+" Isa $$.1" A(oc .1+"

! Gr.untele acesta, :n adev.r, este cea mai mic. dintre toate semintele" dar, du(. ce a crescut, este mai mare dec:t 7ar7avaturile /i se face un co(ac, a/a c. (.s.rile cerului vin /i :/i fac cui3uri :n ramurile lui.= #ilda aluatului Le-a s(us o alt. (ild., /i anume < @m(.r.0ia cerurilor se aseam.n. cu un aluat, (e care l-a luat o femeie /i l-a (us :n trei m.suri de f.in. de gr:u, (:n. s-a dos(it toat. (l.m.deala.=
Luc 1 .!)"

#ilda m.rg.ritarului %$ @m(.r.0ia cerurilor se mai aseam.n. cu un negustor care caut. m.rg.ritare frumoase. %, /i, c:nd g.seste un m.rg.ritar de mare (re0, se duce de vinde tot ce are, /i-l cum(.r..
#rov !.%" #rov .1%-1$" #rov +.1)-11"

#ilda n.vodului %& @m(.r.0ia cerurilor se mai aseam.n. cu un n.vod aruncat :n mare, care (rinde tot felul de (esti. Matei !!.1)" %+ Du(. ce s-a um(lut, (escarii :l scot la mal, stau Bos, aleg :n vase ce este 3un, /i arunc. afar. ce este r.u. %1 Tot a/a va fi /i la sf:r/itul veacului. @ngerii vor ie/i, vor des(.r0i (e cei r.i din miBlocul celor 3uni, Matei !$. !" $) /i-i vor arunca :n cu(torul a(rins" acolo va fi (l:nsul /i scr:snirea dintilor.= Matei 1 .%!" $1 A0i :nteles voi toate aceste lucruri A = i-a :ntre3at Isus. Da, Doamne=, I-au r.s(uns ei. $! /i El le-a 7is < De aceea orice c.rturar, care a :nv.0at ce tre3uie des(re @m(.r.0ia cerurilor, se aseam.n. cu un gos(odar, care scoate din vistieria lui lucruri noi /i lucruri vec8i.=
C:nt &.1 "

% Isus a s(us noroadelor toate aceste lucruri :n (ilde" /i nu le vor3ea de loc f.r. (ild.,
Marc %. - %"

$ ca s. se :m(lineasc. ce fusese vestit (rin (roorocul, care 7ice < ?oi vor3i :n (ilde, voi s(une lucruri ascunse de la facerea lumii.=
#s &+.!" *om 1,.!$-!," 1Cor !.&" Efes .1" Col 1.!,"

E>(licarea (ildei cu neg8ina , Atunci Isus a dat drumul noroadelor, /i a intrat :n cas.. ;cenicii Lui s-au a(ro(iat de El, /i I-au 7is < T:lcuieste-ne (ilda cu neg8ina din tarin..= & El le-a r.s(uns < Cel ce seam.n. s.m:nta 3un., este 'iul omului. + Tarina, este lumea" s.m:nta 3un. s:nt fiii @m(.r.0iei" neg8ina, s:nt fiii Celui r.u.
Matei !%.1%" Matei !+.11" Marc 1,.1$-!)" Luc !%.%&" *om 1).1+" Col 1.," Gen .1$" Ioan +.%%" 'a(t 1 .1)" 1Ioan .+"

4ecredin0a celor din 4a7aret $ Du(. ce a is(r.vit Isus (ildele acestea, a (lecat de acolo. $% A venit :n (atria 5a, /i a :nce(ut s. :nve0e (e oameni :n sinagog." a/a c. cei ce-L au7eau, se mirau /i 7iceau < De unde are El :ntele(ciunea /i minunile acestea A
Matei !.! " Marc ,.1" Luc %.1,-! "

1 ?r.Bmasul, care a s.m.nat-o, este Diavolul" secerisul, este sf:r/itul veacului" secer.torii, s:nt :ngerii. Ioel .1 " A(oc 1%.1$" %) Deci, cum se smulge neg8ina /i se arde :n foc, a/a va fi /i la sf:r/itul veacului. %1 'iul omului va trimete (e :ngerii 5.i, /i ei vor smulge din @m(.r.0ia Lui toate lucrurile, care s:nt (ricin. de (.c.tuire /i (e cei ce s.v:rsesc f.r.delegea, Matei 1+.&" !#et !.1!" %! /i-i vor arunca :n cu(torul a(rins" acolo va fi (l:nsul /i scr:snirea dintilor

$$ 9are nu este El fiul t:m(larului A 4u este Maria mama Lui A /i Iacov, Iosif, 5imon /i Iuda, nu s:nt ei fra0ii Lui A
Isa %1.&" Marc ,. " Luc .! "

16

Ioan ,.%!" Marc 1$.%)" Matei 1!.%,"

$, /i surorile Lui nu s:nt toate (rintre noi A Atunci de unde are El toate lucrurile acestea A = $& /i g.seau astfel :n El o (ricin. de (oticnire.Dar Isus le-a 7is < 4ic.ieri nu este (re0uit un (rooroc mai (u0in dec:t :n (atria /i :n casa Lui.=
Matei 11.," Marc ,. -%" Luc %.!%" Ioan %.%%"

$+ /i n-a f.cut multe minuni :n locul acela, din (ricina necredintei lor. Marc ,.$-," 9mor:rea lui Ioan 6ote7.torul

1%* @n vremea aceea, c:rmuitorul Irod, a


au7it vor3indu-se des(re Isus"
Marc ,.1%" Luc 1.&"

! /i a 7is sluBitorilor s.i < Acesta este Ioan 6ote7.torul D A :nviat din mor0i, /i de aceea se fac minuni (rin el.= C.ci Irod (rinsese (e Ioan, :l legase /i-l (usese :n temni0., din (ricina Irodiadei, nevasta fratelui s.u 'ili("
Marc ,.1&" Luc .11-!)"

1% C:nd a ie/it din cora3ie, Isus a v.7ut o gloat. mare, I s-a f.cut mil. de ea, /i a vindecat (e cei 3olnavi. Matei 1. ," Marc ,. %" 1$ C:nd s-a :nserat, ucenicii s-au a(ro(iat de El, /i I-au 7is < Locul acesta este (ustiu, /i vremea iat. c. a trecut" d. drumul noroadelor s. se duc. (rin sate s.-/i cum(ere de m:ncare.= Marc ,. $" Luc 1.1!" Ioan ,.$" 1, 4-au nevoie s. (lece=, le-a r.s(uns Isus" da0i-le voi s. m.n:nce.= 1& Dar ei I-au 7is < 4-avem aici dec:t cinci (:ini /i doi (esti.= 1+ /i El le-a 7is < Aduce0i-i aici la Mine.= 11 A(oi a (oruncit noroadelor s. stea (e iar3., a luat cele cinci (:ini /i cei doi (esti, /i-a ridicat oc8ii s(re cer, a 3inecuv:ntat, a fr:nt (:inile /i le-a dat ucenicilor, iar ei le-au :m(.r0it noroadelor. Matei 1$. ," !) To0i au m:ncat /i s-au s.turat" /i s-au ridicat dou.s(re7ece cosuri (line cu r.m.sitele de f.r.mituri. !1 Cei ce m:ncaser., erau ca la cinci mii de 3.r3ati, afar. de femei /i de co(ii. ;m3larea (e mare !! @ndat. du(. aceea, Isus a silit (e ucenicii 5.i s. intre :n cora3ie, /i s. treac. :naintea Lui de (artea cealalt., (:n. va da drumul noroadelor. ! Du(. ce a dat drumul noroadelor, 5-a suit (e munte s. 5e roage, singur la o (arte. 5e :no(tase, /i El era singur acolo. Marc ,.%,.Ioan" !% @n tim(ul acesta, cora3ia era :nv.luit. de valuri :n miBlocul m.rii" c.ci v:ntul era :m(otriv.. !$ C:nd se :ng:na 7iua cu noa(tea GGreceste < :n a (atra straB..H, Isus a venit la ei, um3l:nd (e mare. Iov 1.+" !, C:nd L-au v.7ut ucenicii um3l:nd (e mare, s-au s(.im:ntat, /i au 7is < Este o n.luc. D = /i de fric. au 0i(at. !& Isus le-a 7is :ndat. < @ndr.7ni0i, Eu s:nt" nu v. teme0i D = !+ Doamne=, I-a r.s(uns #etru, dac. e/ti Tu, (orunce/te-mi s. vin la Tine (e a(e.= !1 ?ino D = i-a 7is Isus. #etru s-a co3or:t din cora3ie, /i a :nce(ut s. um3le (e a(e ca s. mearg. la Isus. ) Dar, c:nd a v.7ut c. v:ntul era tare, s-a temut" /i fiindc. :nce(ea s. se afunde, a strigat < Doamne, sca(.-m. D =

% (entru ca Ioan :i 7icea < 4u-0i este :ng.duit so ai de nevast..= Lev 1+.1," Lev !).!1" $ Irod ar fi vrut s.-l omoare, dar se temea de norod, (entru ca norodul (rivea (e Ioan ca (e un (rooroc. Matei !1.!," Luc !).," , Dar, c:nd se (r.7nuia 7iua na/terii lui Irod, fa0a Irodiadei a Bucat :naintea oas(e0ilor, /i a (l.cut lui Irod. & De aceea i-a f.g.duit cu Bur.m:nt c. :i va da orice va cere. + @ndemnat. de mam.-sa, ea a 7is < D.-mi aici, :ntr-o farfurie, ca(ul lui Ioan 6ote7.torul D = 1 @m(.ratul s-a :ntristat" dar din (ricina Bur.mintelor sale, /i de oc8ii celor ce stau la mas. :m(reun. cu el, a (oruncit s. i-l dea. 1) /i a trimes s. taie ca(ul lui Ioan :n temni0.. 11 Ca(ul a fost adus :ntr-o farfurie, /i dat fetei, care l-a dus la mam.-sa. 1! ;cenicii lui Ioan au venit de i-au luat tru(ul, l-au :ngro(at, /i s-au dus de au dat de /tire lui Isus. @nmul0irea (:inilor 1 Isus, c:nd a au7it vestea aceasta, a (lecat de acolo :ntr-o cora3ie, ca s. 5e duc. singur la o (arte, :ntr-un loc (ustiu. 4oroadele, c:nd au au7it lucrul acesta, au ie/it din cet.ti /i s-au luat du(. El (e Bos.
Matei 1).! " Matei 1!.1$" Marc ,. !" Luc 1.1)" Ioan ,.1-!"

17

1 @ndat., Isus a :ntins m:na, l-a a(ucat, /i i-a 7is < #u0in credinciosule, (entru ce te-ai :ndoit A= ! /i du(. ce au intrat :n cora3ie, a stat v:ntul. Cei ce erau :n cora3ie, au venit de s-au :nc8inat :naintea lui Isus, /i I-au 7is < Cu adev.rat, Tu e/ti 'iul lui Dumne7eu D =
#s !.&" Matei 1,.1," Matei !,., " Marc 1.1" Luc %.%1" Ioan 1.%1" Ioan ,.,1" Ioan 11.!&" 'a(t +. &" *om 1.!"

% Du(. ce au trecut marea, au venit :n 0inutul G8ene7aretului. Marc ,.$ " $ 9amenii din locul acela, care cunosteau (e Isus, au trimes s. dea de /tire :n toate :m(reBurimile, /i au adus la El (e to0i 3olnavii. , 6olnavii :l rugau s. le dea voie numai s. se ating. de (oala 8ainei Lui. /i to0i c:0i s-au atins, s-au vindecat.
Matei 1.!)" Marc .1)" Luc ,.11" 'a(t 11.1!" fariseii

1! Atunci ucenicii Lui s-au a(ro(iat, /i I-au 7is < /tii c. fariseii au g.sit (ricin. de (oticnire :n cuvintele, (e care le-au au7it A = 1 Dre(t r.s(uns, El le-a 7is < 9rice r.sad, (e care nu l-a s.dit Tat.l Meu cel ceresc, va fi smuls din r.d.cin.. Ioan 1$.!" 1Cor .1!" 1% L.sa0i-i < s:nt ni/te c.l.u7e oar3e" /i c:nd un or3 c.l.u7este (e un alt or3, vor c.dea am:ndoi :n groa(..=
Isa 1.1," Mal !.+" Matei ! .1," Luc ,. 1"

1$ #etru a luat cuv:ntul, /i I-a 7is < Deslusestene (ilda aceasta.= Marc &.1&" 1, Isus a 7is < /i voi tot f.r. (rice(ere s:nte0i A
Matei 1,.1" Marc &.1+"

/i tradi0ia 3.tr:nilor

1$* Atunci ni/te farisei /i ni/te c.rturari


din Ierusalim au venit la Isus, /i I-au 7is <
Marc &.1"

1& 4u :ntelege0i c. orice intr. :n gur. merge :n (:ntece, /i a(oi este aruncat afar. :n 8a7na A 1+ Dar, ce iese din gur., vine din inim., /i aceea s(urc. (e om. Iac .," 11 C.ci din inim. ies g:ndurile rele, uciderile, (reacurviile, curviile, furtisagurile, m.rturiile mincinoase, 8ulele.
Gen ,.$" Gen +.!1" #rov ,.1%" Ier 1&.1" Marc &.!1"

!) Iat. lucrurile care s(urc. (e om" dar a m:nca cu m:inile nes(.late nu s(urc. (e om.= 'emeia canaaneanc. !1 Isus, du(. ce a (lecat de acolo, 5-a dus :n (.r0ile Tirului /i ale 5idonului. Marc &.!%" !! /i iat. c. o femeie cananeanc., a venit din 0inuturile acelea, /i a :nce(ut s. strige c.tre El < Ai mil. de mine, Doamne, 'iul lui David D 'iic.-mea este muncit. r.u de un drac.= ! El nu i-a r.s(uns nici un cuv:nt. /i ucenicii Lui s-au a(ro(iat /i L-au rugat st.ruitor < D.-i drumul, c.ci strig. du(. noi.= !% Dre(t r.s(uns, El a 7is < Eu nu s:nt trimes dec:t la oile (ierdute ale casei lui Israel.=
Matei 1).$-," 'a(t .!$-!," 'a(t 1 .%," *om 1$.+"

! #entru ce calc. ucenicii T.i da0ina 3.tr:nilor A C.ci nu-/i s(al. m:inile c:nd m.n:nc..=
Marc &.$.Col"

Dre(t r.s(uns, El le-a 7is < Dar voi de ce c.lca0i (orunca lui Dumne7eu :n folosul da0inei voastre A % C.ci Dumne7eu a 7is < Cinsteste (e tat.l t.u /i (e mama ta" /i < Cine va gr.i de r.u (e tat.l s.u sau (e mama sa, s. fie (ede(sit negresit cu moartea.
E>od !).1!" Lev 11. " Deut $.1," #rov ! .!!" Efes ,.!" E>od !1.1&" Lev !).1" Deut !&.1," #rov !).!)" #rov ).1&"

$ Dar voi 7ice0i < Cine va 7ice tat.lui s.u sau mamei sale < 9ri cu ce te-a/ (utea aButa, l-am :nc8inat lui Dumne7eu, Marc &.11-1!" , nu mai este 0inut s. cinsteasc. (e tat.l s.u sau (e mama sa. /i a0i desfiintat astfel cuv:ntul lui Dumne7eu :n folosul da0inei voastre. & '.t.rnicilor, 3ine a (roorocit Isaia des(re voi, c:nd a 7is < Marc &.," + 4orodul acesta se a(ro(ie de Mine cu gura /i m. cinsteste cu 3u7ele, dar inima lui este de(arte de Mine. Isa !1.1 " E7ec . 1" 1 De gea3a M. cinstesc ei, :nv.0:nd ca :nv.0.turi ni/te (orunci omenesti.=
Isa !1.1 " Col !" Tit 1.1%"

!$ Dar ea a venit /i I s-a :nc8inat, 7ic:nd < Doamne, aBut.-mi D = !, Dre(t r.s(uns, El i-a 7is < 4u este 3ine s. iei (:inea co(iilor, /i s-o arunci la c.tei D =
Matei &.," 'il( .!"

!& Da, Doamne=, a 7is ea, dar /i c.teii m.n:nc. f.r.miturile care cad de la masa st.(:inilor lor.= !+ Atunci Isus i-a 7is < 9, femeie, mare este credinta Ta" fac.-0i-se cum voiesti.= /i fiica ei s-a t.m.duit c8iar :n ceasul acela. A doua :nmul0ire a (:inilor

1) Isus a c8emat mul0imea la 5ine, /i a 7is < Ascultati, /i :ntelege0i < Marc &.1%" 11 4u ce intr. :n gur. s(urc. (e om" ci ce iese din gur., aceea s(urc. (e om.=
'a(t 1).1$" *om 1%.1%-!)" 1Tim %.%" Tit 1.1$"

18

!1 Isus a (lecat din locurile acelea, /i a venit l:ng. marea Galileii. 5-a suit (e munte, /i a stat Bos acolo. Marc &. 1. ) Atunci au venit la El multe noroade, av:nd cu ele sc8io(i, or3i, mu0i, ciungi, /i mul0i al0i 3olnavi I-au (us la (icioarele Lui, /i El i-a t.m.duit" Isa $.$-," Matei 11.$" Luc &.!!" 1 a/a c. noroadele se mirau, c:nd au v.7ut c. mutii vor3esc, ciungii se :ns.n.tosea7., sc8o(ii um3l. /i or3ii v.d" /i sl.veau (e Dumne7eul lui Israel. ! Isus a c8emat (e ucenicii 5.i, /i le-a 7is < Mi-este mil. de gloata aceasta" c.ci iat. c. de trei 7ile astea(t. l:ng. Mine, /i n-au ce m:nca. 4u vreau s. le dau drumul fl.m:n7i, ca nu cumva s. lesine de foame (e drum.= Marc +.1" ;cenicii I-au 7is < De unde s. lu.m :n (ustia aceasta at:tea (:ini ca s. s.tur.m at:ta gloat. A =
!Im( %.% "

$ ;cenicii trecuser. de cealalt. (arte, /i uitaser. s. ia (:ini. Marc +.1%" , Isus le-a 7is < Lua0i seama /i (.7i0i-v. de aluatul fariseilor /i al saduc8eilor.=
Luc 1!.1"

& ;cenicii se g:ndeau :n ei, /i 7iceau < 4e 7ice a/a (entru ca n-am luat (:ini D = + Isus, care cunostea lucrul acesta, le-a 7is < #u0in credinciosilor, (entru ce v. g:ndi0i c. na0i luat (:ini A 1 Tot nu :ntelege0i A /i nici nu v. mai aduce0i aminte de cele cinci (:ini (entru cei cinci mii de oameni, /i c:te cosuri a0i ridicat A
Matei 1%.1&" Ioan ,.1"

1) 4ici de cele /a(te (:ini (entru cei (atru mii de oameni, /i c:te cosnite a0i ridicat A
Matei 1$. %"

11 Cum nu :ntelege0i c. nu v-am s(us de (:ini A Ci v-am s(us s. v. (.7i0i de aluatul fariseilor /i al saduc8eilor A = Isus :n 0inutul Ce7areii lui 'ili( 1! Atunci au :nteles ei c. nu le 7isese s. se (.7easc. de aluatul (:inii, ci de :nv.0.tura fariseilor /i a saduc8eilor. 1 Isus a venit :n (.r0ile Ce7areii lui 'ili(, /i a :ntre3at (e ucenicii 5.i < Cine 7ic oamenii c. s:nt Eu, 'iul omului A = Marc +.!&" Luc 1.1+" 1% Ei au r.s(uns < ;nii 7ic c. e/ti Ioan 6ote7.torul" al0ii < Ilie" al0ii < Ieremia, sau unul din (rooroci.= Matei 1%.!" Luc 1.&-1" 1$ Dar voi=, le-a 7is El, cine 7ice0i c. s:nt A = 1, 5imon #etru, dre(t r.s(uns, I-a 7is < Tu e/ti Hristosul, 'iul Dumne7eului celui viu D =
Matei 1%. " Marc +.!1" Luc 1.!)" Ioan ,.,1" Ioan 11.!&" 'a(t +. &" 'a(t 1.!)" Evr 1.!-$" 1Ioan %.1$" 1Ioan $.$"

% C:te (:ini ave0i A = i-a :ntre3at Isus. /a(te=, I-au r.s(uns ei, /i (u0ini (estisori= $ Atunci Isus a (oruncit norodului s. stea (e (.m:nt. , A luat cele /a(te (:ini /i (estisorii, /i, du(. ce a mul0umit lui Dumne7eu, a fr:nt, /i a dat ucenicilor, iar ucenicii au :m(.r0it norodului.
Matei 1%.11" 15am 1.1 " Luc !!.11"

& Au m:ncat to0i /i s-au s.turat" /i s-au ridicat /a(te cosnite (line cu r.m.sitele de f.r.mituri. + Cei ce m:ncaser. erau (atru mii de 3.r3ati, afar. de femei /i de co(ii. 1 @n urm. Isus a dat drumul noroadelor, 5-a suit :n cora3ie, /i a trecut :n 0inutul Magdalei.
Marc +.1)"

Aluatul fariseilor /i al saduc8eilor

1,* fariseii /i saduc8eii s-au a(ro(iat de


Isus, /i, ca s.-L is(iteasc., I-au cerut s. le arate un semn din cer.
Matei 1!. +" Marc +.11" Luc 11.1," Luc 1!.$%-$," 1Cor 1.!!"

1& Isus a luat din nou cuv:ntul, /i i-a 7is < 'erice de tine, 5imone, fiul lui Iona" fiindc. nu carnea /i s:ngele 0i-a desco(erit lucrul acesta, ci Tat.l Meu care este :n ceruri.
Efes !.+" 1Cor !.1)" Gal 1.1,"

! Dre(t r.s(uns, Isus le-a 7is < C:nd se :nserea7., voi 7ice0i < Are s. fie vreme frumoas., c.ci cerul este ros. /i dimineata, 7ice0i < Ast.7i are s. fie furtun., c.ci cerul este ros-(osomor:t. '.0arnicilor, fa0a cerului /ti0i s-o deose3i0i, /i semnele vremurilor nu le (ute0i deose3i A % ;n neam viclean /i (rea curvar cere un semn" nu i se va da alt semn dec:t semnul (roorocului Iona.=A(oi i-a l.sat /i a (lecat.
Matei 1!. 1"

1+ /i Eu :0i s(un < tu e/ti #etru GGreceste < #etros.H, /i (e aceast. (iatr. GGreceste < (etra.H voi 7idi 6iserica Mea, /i (ortile Locuintei mor0ilor nu o vor 3irui.
Ioan 1.%!" Efes !.!)" A(oc !1.1%" Iov +.1&" #s 1.1 " #s 1)&.1+" Isa +.1)"

11 @0i voi da c8eile @m(.r.0iei cerurilor, /i orice vei lega (e (.m:nt, va fi legat :n ceruri, /i orice vei de7lega (e (.m:nt, va fi de7legat :n ceruri.=
Matei 1+.1+" Ioan !).! "

!) Atunci a (oruncit ucenicilor 5.i s. nu s(un. nim.nui c. El este Hristosul.


Matei 1&.1" Marc +. )" Luc 1.!1"

19

Isus veste/te suferin0ele /i moartea 5a !1 De atunci :ncolo, Isus a :nce(ut s. s(un. ucenicilor 5.i c. El tre3uie s. mearg. la Ierusalim, s. (.timeasc. mult din (artea 3.tr:nilor, din (artea (reo0ilor celor mai de seam. /i din (artea c.rturarilor" c. are s. fie omor:t, /i c. a treia 7i are s. :nvie7e.
Matei !).1&" Marc +. 1" Marc 1. 1" Marc 1). " Luc 1.!!" Luc 1+. 1.!%.,-&"

un glas, care 7icea < Acesta este 'iul Meu (rea iu3it, :n care @mi g.sesc (l.cerea Mea < de El s. asculta0i D = !#et 1.1&" Matei .1&" Marc
1.11" Luc .!!" Isa %!.1" Deut 1+.1$-11" 'a(t .!!-! "

, C:nd au au7it, ucenicii au c.7ut cu fetele la (.m:nt, /i s-au :ns(.im:ntat foarte tare.
!#et 1.1+"

& Dar Isus 5-a a(ro(iat, 5-a atins de ei, /i le-a 7is < 5cula0i-v., nu v. teme0i D =
Dan +.1+" Dan 1.!1" Dan 1).1)-1+"

!! #etru L-a luat de o(arte, /i a :nce(ut s.-L mustre, 7ic:nd < 5. Te fereasc. Dumne7eu, Doamne D 5. nu 0i se :nt:m(le a/a ceva D = ! Dar Isus 5-a :ntors, /i a 7is lui #etru < @na(oia Mea, 5atano < tu e/ti o (iatr. de (oticnire (entru Mine D C.ci g:ndurile tale nu s:nt g:ndurile lui Dumne7eu, ci g:nduri de ale oamenilor.= !5am 11.!!" *om +.&" !% Atunci Isus a 7is ucenicilor 5.i < Dac. voieste cineva s. vin. du(. Mine, s. se le(ede de sine, s.-/i ia crucea, /i s. M. urme7e.
Matei 1). +" Marc +. %" Marc " Luc 1.! " Luc 1%.!&" 'a(t 1%.!!" 1Tes . " !Tim .1!"

!$ #entru ca oricine va vrea s.-/i sca(e via0a, o va (ierde" dar oricine :/i va (ierde via0a (entru Mine, o va c:/tiga. Luc 1&. " Ioan 1!.!$" !, /i ce ar folo/i unui om s. c:/tige toat. lumea, dac. /i-ar (ierde sufletul A 5au, ce ar da un om :n sc8im3 (entru sufletul s.u A
#s %1.&-+"

+ Ei au ridicat oc8ii, /i n-au v.7ut (e nimeni, dec:t (e Isus singur. 1 #e c:nd se co3orau din munte, Isus le-a dat (orunca urm.toare < 5. nu s(une0i nim.rui de vedenia aceasta, (:n. va :nvia 'iul omului din mor0i.= Matei 1,.!)" Marc +. )" Marc 1.1" 1) ;cenicii I-au (us :ntre3area urm.toare < 9are de ce 7ic c.rturarii c. :nt:i tre3uie s. vin. Ilie A = Mal %.$" Matei 11.1%" Marc 1.11" 11 Dre(t r.s(uns, Isus le-a 7is < Este adev.rat c. tre3uie s. vin. :nt:i Ilie, /i s. a/e7e din nou toate lucrurile. Mal %.," Luc 1.1,-1&" 'a(t .!1" 1! Dar v. s(un c. Ilie a /i venit, /i ei nu l-au cunoscut, ci au f.cut cu el ce au vrut. Tot a/a are s. sufere /i 'iul omului din (artea lor.=
Matei 11.1%" Marc 1.1!-1 " Matei 1$. -1)" Matei 1,.!1"

1 ;cenicii au :nteles atunci c. le vor3ise des(re Ioan 6ote7.torul. Matei 11.1%" ?indecarea unui lunatic 1% C:nd au aBuns la norod, a venit un om, care a c.7ut :n genunc8i :naintea lui Isus, /i I-a 7is <
Marc 1.1%" Luc 1. &"

!& C.ci 'iul omului are s. vin. :n slava Tat.lui 5.u, cu :ngerii 5.i" /i atunci va r.s(l.ti fiec.ruia du(. fa(tele lui.
Matei !,.,%" Marc +. +" Luc 1.!," Dan &.1)" 2a8 1%.$" Matei !$. 1" Cuda 1%" Iov %.11" #s ,!.1!" #rov !%.1!" Ier 1&.1)" Ier !.11" *om !.," 1Cor .+" !Cor $.1)" 1#et 1.1&" A(oc !.! " A(oc !!.1!"

!+ Adev.rat v. s(un c. unii din cei ce stau aici nu vor gusta moartea (:n. nu vor vedea (e 'iul omului venind :n @m(.r.0ia 5a.=
Marc 1.1" Luc 1.!&"

5c8im3area la fa0.

1&* Du(. /ase 7ile, Isus a luat cu El (e


#etru, Iacov /i Ioan, fratele lui, /i i-a dus la o (arte (e un munte :nalt.
Marc 1.!" Luc 1.!+"

! El 5-a sc8im3at la fa0. :naintea lor" fa0a Lui a str.lucit ca soarele, /i 8ainele I s-au f.cut al3e ca lumina. /i iat. c. li s-a ar.tat Moise /i Ilie, st:nd de vor3. cu El. $ #e c:nd vor3ea el :nc., iat. c. i-a aco(erit un nor luminos cu um3ra lui. /i din nor s-a au7it

1$ Doamne, ai mil. de fiul meu, c.ci este lunatic, /i (.timeste r.u < de multe ori cade :n foc, /i de multe ori cade :n a(.. 1, L-am adus la ucenicii T.i, /i n-au (utut s.-l vindece.= 1& 9, neam necredincios /i (ornit la r.u D = a r.s(uns Isus. #:n. c:nd voi fi cu voi A #:n. c:nd v. voi suferi A Aduce0i-l aici la Mine.= 1+ Isus a certat dracul, care a ie/it afar. din el. /i 3.iatul s-a t.m.duit c8iar :n ceasul acela. 11 Atunci ucenicii au venit la Isus, /i I-au 7is, deo(arte < 4oi de ce n-am (utut s.-l scoatem A = !) Din (ricina (u0inei voastre credinte=, le-a 7is Isus. Adev.rat v. s(un c., dac. a0i avea credin0. c:t un gr.unte de mustar, a0i 7ice muntelui acestuia < Mut.-te de aici colo, /i sar muta" nimic nu v-ar fi cu ne(utin0..
Matei !1.!1" Marc 11.! " Luc 1&.," 1Cor 1!.1" 1Cor 1 .!"

20

!1 Dar acest soi de draci nu iese afar. dec:t cu rug.ciune /i cu (ost.= Isus veste/te a doua oar. moartea /i :nvierea 5a !! #e c:nd st.teau :n Galilea, Isus le-a 7is < 'iul omului tre3uie s. fie dat :n m:inile oamenilor.
Matei 1,.!1" Matei !).1&" Marc +. 1" Marc 1. )- 1" Marc 1). " Luc 1.!!-%%" Luc 1+. 1" Luc !%.,-&"

mai de folos s. i se at:rne de g:t o (iatr. mare de moar., /i s. fie :necat :n ad:ncul m.rii.
Marc 1.%!" Luc 1&.1-!"

& ?ai de lume, din (ricina (rileBurilor de (.c.tuire D 'iindc. nu se (oate s. nu vin. (rileBuri de (.c.tuire" dar vai de omul acela (rin care vine (rileBul de (.c.tuire D
Luc 1&.1" 1Cor 11.11" Matei !,.!%"

! Ei @l vor omor:, dar a treia 7i va :nvia.= ;cenicii s-au :ntristat foarte mult. Isus (l.te/te ta>a (entru tem(lu !% C:nd au aBuns :n Ca(ernaum, cei ce str:ngeau darea (entru Tem(lu GGreceste < Cele dou. dra8me.H au venit la #etru, /i i-au 7is < @nv.0.torul vostru nu (l.teste darea A =
Marc 1. "

+ Acum, dac. m:na ta sau (iciorul t.u te face s. ca7i :n (.cat, taie-le /i lea(.d.-le de la tine. Este mai 3ine (entru tine s. intri :n via0. sc8io( sau ciung, dec:t s. ai dou. m:ni sau dou. (icioare, /i s. fii aruncat :n focul ve/nic.
Matei $.!1- )" Marc 1.% -%$"

1 /i dac. oc8iul t.u te face s. ca7i :n (.cat, scoate-l /i lea(.d.-l de la tine. Este mai 3ine (entru tine s. intri :n via0. numai cu un oc8i, dec:t s. ai am:ndoi oc8ii, /i s. fii aruncat :n focul g8eenei. #ilda cu oaia r.t.cit. 1) 'eri0i-v. s. nu def.ima0i nici m.car (e unul din ace/ti micu0i" c.ci v. s(un c. :ngerii lor :n ceruri v.d (ururea fa0a Tat.lui Meu care este :n ceruri.
#s %.&" 2a8 1 .&" Evr 1.1%" Est 1.1%" Luc 1.11"

!$ 6a da=, a 7is #etru. /i c:nd a intrat :n cas., Isus i-a luat :nainte, /i i-a 7is < Ce cre7i, 5imone A @m(.ratii (.m:ntului de la cine iau d.ri sau 3iruri A De la fiii lor sau de la str.ini A = !, #etru I-a r.s(uns < De la str.ini.= /i Isus i-a 7is < a/a dar fiii s:nt scutiti. !& Dar, ca s. nu-i facem s. (.c.tuiasc., du-te la mare, arunc. undita, /i trage afar. (estele care va veni :nt:i" desc8ide-i gura, /i vei g.si :n ea o ru3l. GGreceste < ;n statir.H (e care iao /i d.-le-o lor, (entru Mine /i (entru tine.= Cel mai mare :n :m(.r.0ia cerurilor

11 'iindc. 'iul omului a venit s. m:ntuiasc. ce era (ierdut.


Luc 1.$," Luc 11.1)" Ioan .1&" Ioan 1!.%&"

1+* @n cli(a aceea, ucenicii s-au a(ro(iat


de Isus, /i L-au :ntre3at < Cine este mai mare :n @m(.r.0ia cerurilor A =
Marc 1. " Luc 1.%," Luc !!.!%"

! Isus a c8emat la El un co(ilas, l-a (us :n miBlocul lor, /i le-a 7is < Adev.rat v. s(un c., dac. nu v. ve0i :ntoarce la Dumne7eu /i nu v. ve0i face ca ni/te co(ila/i, cu nici un c8i( nu ve0i intra :n @m(.r.0ia cerurilor. #s 1 1.!" Matei 11.1%"
Marc 1).1%" Luc 1+.1," 1Cor 1%.!)" 1#et !.!"

1! Ce crede0i A Dac. un om are o sut. de oi, /i se r.t.ce/te una din ele, nu las. el (e cele nou.7eci /i nou. (e mun0i, /i se duce s. caute (e cea r.t.cit. A Luc 1$.%" 1 /i, dac. i se :nt:m(l. s-o g.seasc., adev.rat v. s(un, c. are mai mult. 3ucurie de ea, dec:t de cele nou.7eci /i nou., care nu se r.t.ciser.. Lev 11.1&" Luc 1&. " 1% Tot a/a, nu este voia Tat.lui vostru celui din ceruri s. (iar. unul m.car din ace/ti micu0i. 1$ Dac. fratele t.u a (.c.tuit :m(otriva ta, dute /i mustr.-l :ntre tine /i el singur. Dac. te ascult., ai c:/tigat (e fratele t.u.
Iac $.!)" 1#et .1"

% De aceea, oricine se va smeri ca acest co(ilas, va fi cel mai mare :n @m(.r.0ia cerurilor. Matei !).!&" Matei ! .11" $ /i oricine va (rimi un co(ilas ca acesta :n 4umele Meu, M. (rimeste (e Mine.
Matei 1).%!.Luc"

1, Dar, dac. nu te ascult., mai ia cu tine unul sau doi in/i, (entru ca orice vor3. s. fie s(riBinit. (e m.rturia a doi sau trei martori.
Deut 1&.," Deut 11.1$" Ioan +.1&.!" Cor 1 .1" Evr 1).!+"

, Dar (entru oricine va face s. (.c.tuiasc. (e unul din ace/ti micu0i, care cred :n Mine, ar fi

1& Dac. nu vrea s. asculte de ei, s(une-l 6isericii" /i, dac. nu vrea s. asculte nici de 6iseric., s. fie (entru tine ca un (.g:n /i ca un vame/. *om 1,.1&" 1Cor $.1" !Tes .,-1%" !Ioan 1)"

21

1+ Adev.rat v. s(un, c. orice ve0i lega (e (.m:nt, va fi legat :n cer" /i orice ve0i de7lega (e (.m:nt, va fi de7legat :n cer.
Matei 1,.11" Ioan !).! " 1Cor $.%"

$ Tot a/a v. va face /i Tat.l Meu cel ceresc, dac. fiecare din voi nu iart. din toat. inima (e fratele s.u.=
#rov !1.1 " Matei ,.1!" Marc 11.!," Iac !.1 "

11 ?. mai s(un iar./i, c., dac. doi dintre voi se :nvoiesc (e (.m:nt s. cear. un lucru oarecare, le va fi dat de Tat.l Meu care este :n ceruri. Matei $.!%.1Ioan" Matei $.1%" !) C.ci acolo unde s:nt doi sau trei aduna0i :n G greceste < #entru 4umele MeuH 4umele Meu, s:nt /i Eu :n miBlocul lor.= #ilda ro3ului nemilostiv !1 Atunci #etru s-a a(ro(iat de El, /i I-a 7is < Doamne de c:te ori s. iert (e fratele Meu c:nd va (.c.tui :m(otriva mea A #:n. la /a(te ori A = Luc 1&.%" !! Isus i-a 7is < Eu nu-0i 7ic (:n. la /a(te ori, ci (:n. la /a(te7eci de ori c:te /a(te.
Matei ,.1%" Marc 11.!$" Col .1 "

Des(.r0irea so0ului de so0ie

11* Du(. ce a sf:r/it Isus cuv:nt.rile


acestea, a (lecat din Galilea, /i a venit :n 0inutul Iudeii, dincolo de Iordan.
Marc 1).1" Ioan 1).%)"

! Du(. El au mers multe gloate" /i acolo a vindecat (e cei 3olnavi.


Matei 1!.1$"

fariseii au venit la El, /i, ca s.-L is(iteasc., Iau 7is < 9are este :ng.duit unui 3.r3at s.-/i lase nevasta (entru orice (ricin. A = % Dre(t r.s(uns, El le-a 7is < 9are n-a0i citit c. 2iditorul, de la :nce(ut i-a f.cut (arte 3.r3.teasc. /i (arte femeiasc.,
Gen 1.!&" Gen $.!" Mal !.1$"

! De aceea, @m(.r.0ia cerurilor se aseam.n. cu un :m(.rat, care a vrut s. se socoteasc. cu ro3ii s.i. !% A :nce(ut s. fac. socoteala, /i i-au adus (e unul, care :i datora 7ece mii de gal3eni G Grece/te < Talan0iH. !$ 'iindc. el n-avea cu ce (l.ti, st.(:nul lui a (oruncit s.-l v:nd. (e el, (e nevasta lui, (e co(iii lui, /i tot ce avea, /i s. se (l.teasc. datoria. !Im( %.1" 4eem $.+" !, *o3ul s-a aruncat la (.m:nt, i s-a :nc8inat, /i a 7is < Doamne, mai :ng.duie/te-m., /i-0i voi (l.ti tot. !& 5t.(:nul ro3ului aceluia, f.c:ndu-i-se mil. de el, i-a dat drumul, /i i-a iertat datoria. !+ *o3ul acela, c:nd a ie/it afar., a :nt:lnit (e unul din tovar./ii lui de sluB3., care-i era dator o sut. de lei. A (us m:na (e el, /i-l str:ngea de g:t, 7ic:nd < #l.te/te-mi ce-mi e/ti dator. !1 Tovar./ul lui s-a aruncat la (.m:nt, :l ruga, /i 7icea < Mai :ng.duie/te-m., /i-0i voi (l.ti. ) Dar el n-a vrut, ci s-a dus /i l-a aruncat :n temni0., (:n. va (l.ti datoria. 1 C:nd au v.7ut tovar./ii lui cele :nt:m(late, s-au :ntristat foarte mult, /i s-au dus de au s(us st.(:nului lor toate cele (etrecute. ! Atunci st.(:nul a c8emat la el (e ro3ul acesta, /i i-a 7is < *o3 vicelan D Eu 0i-am iertat toat. datoria, fiindc. m-ai rugat. 9are nu se c.dea s. ai /i tu mil. de tovar./ul t.u, cum am avut eu mil. de tine A % /i st.(:nul s-a m:niat /i l-a dat (e m:na c8inuitorilor, (:n. va (l.ti tot ce datora.

$ /i a 7is < De aceea va l.sa omul (e tat.l s.u /i (e mama sa, /i se va li(i de nevast.-sa, /i cei doi vor fi un singur tru( A
Gen !.!%" Marc 1).$-1" Efes $. 1" 1Cor ,.1," 1Cor &.!"

, a/a c. nu mai s:nt doi, ci un singur tru(. Deci, ce a :m(reunat Dumne7eu, omul s. nu des(art..= & #entru ce dar=, I-au 7is ei, a (oruncit Moise ca 3.r3atul s. dea nevestei o carte de des(.r0ire, /i s-o lase A = Deut !%.1" Matei $. 1" + Isus le-a r.s(uns < Din (ricina :m(ietririi inimilor voastre a :ng.duit Moise s. v. l.sa0i nevestele" dar de la :nce(ut n-a fost a/a. 1 Eu :ns. v. s(un c. oricine :/i las. nevasta, afar. de (ricin. de curvie, /i ia (e alta de nevast., (reacurve/te" /i cine ia de nevast. (e cea l.sat. de 3.r3at, (reacurve/te.=
Matei $. !" Marc 1).11" Luc 1,.1+" 1Cor &.1)-11"

1) ;cenicii Lui I-au 7is < Dac. astfel st. lucrul cu 3.r3atul /i nevasta lui, nu este de folos s. se :nsoare.= #rov !1.11" 11 El le-a r.s(uns < 4u to0i (ot (rimi cuv:ntul acesta, ci numai aceia c.rora le este dat.
1Cor &.!-1&"

1! 'iindc. s:nt fameni, care s-au n.scut a/a din (:ntecele maicii lor" s:nt fameni, care au fost f.cu0i fameni de oameni" /i s:nt fameni, care singuri s-au f.cut fameni (entru @m(.r.0ia cerurilor. Cine (oate s. (rimeasc. lucrul acesta, s.-l (rimeasc..=
1Cor &. !- %" 1Cor 1.$-1$"

Isus /i co(ila/ii

22

1 Atunci I-au adus ni/te co(ila/i, ca s.-/i (un. m:inile (este ei, /i s. 5e roage (entru ei. Dar ucenicii :i certau. Marc 1).1 " Luc 1+.1$" 1% /i Isus le-a 7is < L.sa0i co(ila/ii s. vin. la Mine, /i nu-i o(ri0i, c.ci @m(.r.0ia cerurilor este a celor ca ei.= Matei 1+. " 1$ Du(. ce /i-a (us m:inile (este ei, a (lecat de acolo. T:n.rul 3ogat 1, Atunci s-a a(ro(iat de Isus un om, /i I-a 7is < @nv.0.torule, ce 3ine s. fac, ca s. am via0a ve/nic. A = Marc 1).1&" Luc 1+.1+" Luc
1).!$"

!+ Isus le-a r.s(uns < Adev.rat v. s(un c., atunci c:nd va st.tea 'iul omului (e scaunul de domnie al m.ririi 5ale, la :noirea tuturor lucrurilor, voi, care M-a0i urmat, ve0i st.tea /i voi (e dou.s(re7ece scaune de domnie, /i ve0i Budeca (e cele dou.s(re7ece semin0ii ale lui Israel.
Matei !).!1" Luc !!.!+- )" 1Cor ,.!- " A(oc !.!,"

!1 /i ori /i cine a l.sat case, sau fra0i, sau surori, sau tat., sau mam., sau nevast., sau feciori, sau 8olde, (entru 4umele Meu, va (rimi :nsutit, /i va mo/teni via0a ve/nic..
Marc 1).!1- )" Luc 1+-!1. )"

) Dar mul0i din cei dint:i vor fi cei din urm., /i mul0i din cei din urm. vor fi cei dint:i.
Matei !).1," Matei !1. 1- !" Marc 1). 1" Luc 1 . )"

1& El i-a r.s(uns < Dece m. :ntre3i < Ce 3ine A 6inele este ;nul singur. Dar dac. vrei s. intri :n via0., (.7e/te (oruncile.= 1+ Care A = I-a 7is el. /i Isus i-a r.s(uns < 5. nu uci7i < s. nu (reacurve/ti" s. nu furi" s. nu faci o m.rturisire mincinoas."
E>od !).1 " Deut $.1&"

#ilda lucr.torilor viei

11 s. cinste/ti (e tat.l t.u /i (e mama ta=" /i < 5. iu3e/ti (e a(roa(ele t.u ca (e tine :nsu0i.=
Matei 1$.%" Lev 11.1+" Matei !!. 1" *om 1 .1" Gal $.1%" Iac !.+"

!)* 'iindc. @m(.r.0ia cerurilor se


aseam.n. cu un gos(odar, care a ie/it dis de diminea0., s.-/i tocmeasc. lucr.tori la vie. ! 5-a :nvoit cu lucr.torii cu c:te un leu (e 7i, /i i-a trimes la vie. A ie/it (e la ceasul al treilea, /i a v.7ut (e al0ii st:nd :n (ia0. f.r. lucru. % Duce0i-v. /i voi :n via mea, le-a 7is el, /i v. voi da ce va fi cu dre(tul. /i s-au dus. $ A ie/it iar./i (e la ceasul al /aselea /i al nou.lea, /i a f.cut la fel. , C:nd a ie/it (e la ceasul al uns(re7ecelea, a g.sit (e al0ii st:nd :n (ia0., /i le-a 7is < De ce sta0i aici toat. 7iua f.r. lucru A & Ei i-au r.s(uns < #entru c. nu ne-a tocmit nimeni. Duce0i-v. /i voi :n via mea, le-a 7is el, /i ve0i (rimi ce va fi cu dre(tul. + 5eara, st.(:nul viei a 7is is(ravnicului s.u < C8eam. (e lucr.tori, /i d.-le (lata, :nce(:nd de la cei de (e urm., (:n. la cei dint:i. 1 Cei din ceasul al uns(re7ecelea au venit, /i au luat fiecare c:te un leu. 1) C:nd au venit cei dint:i, socoteau c. vor (rimi mai mult" dar au (rimit /i ei tot c:te un leu de fiecare. 11 Du(. ce au (rimit 3anii, c:rteau :m(otriva gos(odarului, 1! /i 7iceau < Ace/tia de (e urm. n-au lucrat dec:t un ceas, /i la (lat. i-ai f.cut deo(otriv. cu noi, care am suferit greul /i 7.duful 7ilei.

!) T:n.rul I-a 7is < Toate aceste (orunci le-am (.7it cu griB. din tinere0ea mea" ce-mi mai li(se/te A = !1 Dac. vrei s. fii des.v:r/it=, i-a 7is Isus, dute de vinde ce ai, d. la s.raci, /i vei avea o comoar. :n cer D A(oi vino, /i urmea7.-M..=
Matei ,.!)" Luc 1!. " Luc 1,.1" 'a(t !.%$" 'a(t %. %- $" 1Tim ,.1+-11"

!! C:nd a au7it t:n.rul vor3a aceasta, a (lecat foarte :ntristat" (entru ca avea multe avu0ii. ! Isus a 7is ucenicilor 5.i < Adev.rat v. s(un c. greu va intra un 3ogat :n @m(.r.0ia cerurilor.
Matei 1 .!!" Marc 1).!%" 1Cor 1.!," 1Tim ,.1.1)"

!% ?. mai s(un iar./i c. este mai u/or s. treac. o c.mil. (rin urec8ea acului, dec:t s. intre un 3ogat :n :m(.r.0ia lui Dumne7eu.= !$ ;cenicii, c:nd au au7it lucrul acesta, au r.mas uimi0i de tot, /i au 7is < Cine (oate, atunci s. fie m:ntuit A = !, Isus 5-a uitat 0int. la ei, /i le-a 7is < La oameni lucrul acesta este cu ne(utin0., dar la Dumne7eu toate lucrurile s:nt cu (utin0..=
Gen 1+.1%" Iov %!.!" Ier !.1&" 2a8 +.," Luc 1. &" Luc 1+.!&"

!& Atunci #etru a luat cuv:ntul /i I-a 7is < Iat. c. noi am l.sat tot, /i Te-am urmat" ce r.s(lat. vom avea A = Marc 1).!+" Luc 1+.!+"
Deut .1" Matei %.!)" Luc $.11"

23

1 Dre(t r.s(uns, el a 7is unuia dintre ei < #rietene, 0ie nu-0i fac nici o nedre(tate" nu teai tocmit cu mine cu un leu A 1% Ia-0i ce 0i se cuvine, /i (leac.. Eu vreau s. (l.tesc /i acestuia din urm. ca /i 0ie. 1$ 4u (ot s. fac ce vreau cu ce-i al meu A 9ri este oc8iul t.u r.u, fiindc. eu s:nt 3un A
*om 1.!" Deut 1$.1" #rov ! .," Matei ,.! "

1#et $. " Matei ! .11" Marc 1. $" Marc 1).% "

!& /i oricare va vrea s. fie cel dint:i :ntre voi, s. v. fie ro3. Matei 1+.%" !+ #entru c. nici 'iul omului n-a venit s. I se sluBeasc., ci El s. sluBeasc. /i s.-/i dea via0a ca r.scum(.rare (entru mul0i.=
Ioan 1 .%" 'ili( !.&" Luc !!.!&" Ioan 1 .1%" Isa $ .1)-11" Dan 1.!%-!," Ioan 11.$1-$!" 1Tim !.," Tit !.1%" 1#et 1.11" 1#et " Matei !,.!+" *om $.1$-11" Evr 1.!+"

1, Tot a/a, cei din urm. vor fi cei dint:i, /i cei dint:i vor fi cei din urm." (entru ca mul0i s:nt c8ema0i, dar (u0ini s:nt ale/i.= Matei 11. ).Matei" Isus veste/te a treia oar. moartea Ii :nvierea 5a 1& #e c:nd 5e suia Isus la Ierusalim, (e drum, a luat deo(arte (e cei dois(re7ece ucenici, /i le-a 7is < Marc 1). !" Luc 1+. 1" Ioan 1!.1!" 1+ Iat. c. ne suim la Ierusalim, /i 'iul omului va fi dat :n m:inile (reo0ilor celor mai de seam. /i c.rturarilor. Ei @l vor os:ndi la moarte,
Matei 1,.!1"

Doi or3i vindeca0i la Ieri8on !1 C:nd au ie/it din Ieri8on, o mare gloat. a mers du(. Isus. Marc 1).%," Luc 1+. $" ) /i doi or3i stau l:ng. drum. Ei au au7it c. trece Isus, /i au :nce(ut s. strige < Ai mil. de noi, Doamne, 'iul lui David D = Matei 1.!&" 1 Gloata :i certa s. tac.. Dar ei mai tare strigau < Ai mil. de noi, Doamne, 'iul lui David D= ! Isus 5-a o(rit, i-a c8emat, /i le-a 7is < Ce vre0i s. v. fac A = Doamne=, I-au 7is ei, s. ni se desc8id. oc8ii D = % Lui Isus I s-a f.cut mil. de ei, 5-a atins de oc8ii lor, /i :ndat. or3ii /i-au c.(.tat vederea, /i au mers du(. El. Intrarea lui Isus :n Ierusalim

11 /i-L vor da :n m:inile 4eamurilor, ca s.-L 3atBocoreasc., s.-L 3at. /i s.-L r.stigneasc." dar a treia 7i va :nvia.=
Matei !&.!" Marc 1$.1" Luc ! .1" Ioan 1+.!+" 'a(t .1 "

Cererea mamei fiilor lui 2e3edei !) Atunci mama fiilor lui 2e3edei s-a a(ro(iat de Isus :m(reun. cu fiii ei, /i I s-a :nc8inat, vr:nd s.-I fac. o cerere. Marc 1). $.Matei" !1 El a :ntre3at-o < Ce vrei A = #orunce/te=, I-a 7is ea, ca, :n @m(.r.0ia Ta ace/ti doi fii ai mei s. stea unul la drea(ta /i altul la st:nga Ta.=
Matei 11.!+"

!1* C:nd s-au a(ro(iat de Ierusalim /i au


aBuns la 6etfag8e, :n s(re muntele M.slinilor, Isus a trimes doi ucenici,
Marc 11.1" Luc 11.!1" 2a8 1%.1%"

!! Dre(t r.s(uns Isus a 7is < 4u /ti0i ce cere0i. #ute0i voi s. 3e0i (a8arul (e care am s.-l 3eau Eu, /i s. fi0i 3ote7a0i cu 3ote7ul cu care am s. fiu 3ote7at Eu A = #utem=, I-au 7is ei.
Matei !,. 1-%!" Marc 1%. ," Luc !!.%!" Ioan 1+.1," Luc 1!.$)"

! /i El le-a r.s(uns < Este adev.rat c. ve0i 3ea (a8arul Meu, /i ve0i fi 3ote7a0i cu 3ote7ul cu care am s. fiu 3ote7at Eu < dar a st.tea la drea(ta /i la st:nga Mea, nu at:rn. de Mine s-o dau, ci este (.strat. (entru aceia (entru care a fost (reg.tit. de Tat.l Meu.=
'a(t 1!.!" *om +.1&" !Cor 1.&" A(oc 1.1.Matei"

! /i le-a 7is < Duce0i-v. :n satul dinaintea voastr. < :n el ve0i g.si :ndat. o m.g.rit. legat., /i un m.g.ru/ :m(reun. cu ea" de7lega0i-i /i aduce0i-i la Mine. Dac. v. va 7ice cineva ceva, s. s(une0i c. Domnul are tre3uint. de ei. /i :ndat. :i va trimete.= % Dar toate aceste lucruri s-au :nt:m(lat ca s. se :m(lineasc. ce fusese vestit (rin (roorocul, care 7ice < $ 5(une0i fiicei 5ionului < Iat., @m(.ratul t.u vine la tine, 3l:nd /i c.lare (e un m.gar, (e un m.g.ru/, m:n7ul unei m.g.ri0e.=
Isa ,!.11" 2a8 1.1" Ioan 1!.1$"

!% Cei 7ece, c:nd au au7it, s-au m:niat (e cei doi fra0i. Marc 1).%1" Luc !!.!%-!$" !$ Isus i-a c8emat, /i le-a 7is < /ti0i c. domnitorii 4eamurilor domnesc (este ele, /i mai marii lor le (oruncesc cu st.(:inire. !, @ntre voi s. nu fie a/a. Ci oricare va vrea s. fie mare :ntre voi, s. fie sluBitorul vostru"

, ;cenicii s-au dus, /i au f.cut cum le (oruncise Isus. Marc 11.%" & Au adus m.g.ri0a /i m.g.ru/ul, /i-au (us 8ainele (este ei, /i El a stat deasu(ra.
!Im( 1.1 "

+ Cei mai mul0i din norod :/i a/terneau 8ainele (e drum" al0ii t.iau ramuri din co(aci, /i le (res.rau (e drum. Lev ! .%)" Ioan 1!.1 "

24

1 4oroadele care mergeau :naintea lui Isus /i cele ce veneau :n urm., strigau < 9sana 'iul lui David D 6inecuv:ntat este Cel ce vine :n 4umele Domnului D 9sana :n cerurile (rea :nalte D = #s 11+.!$" #s 11+.!," Matei ! . 1" I7gonirea v:n7.torilor din tem(lu 1) C:nd a intrat :n Ierusalim, toat. cetatea s-a (us :n mi/care, /i fiecare 7icea < Cine este acesta A = Marc 11.1$" Luc 11.%$" Ioan !.1 .1$" 11 Este Isus, #roorocul, din 4a7aretul Galileii=, r.s(undeau noroadele.
Matei !.! " Luc &.1," Ioan ,.1%" Ioan &.%)" Ioan 1.1&"

Matei 1&.!)" Luc 1&.," Iac 1.," 1Cor 1 .!"

!! Tot ce ve0i cere cu credin0., (rin rug.ciune, ve0i (rimi. Matei &.&" Marc 11.!%" Luc 11.1"
Iac $.1," Ioan .!!" Ioan $.1$"

Autoritatea lui Isus. #ilda celor doi fii ! Isus 5-a dus :n Tem(lu" /i, (e c:nd :nv.0a norodul, au venit la El (reo0ii cei mai de seam. /i 3.tr:nii norodului, /i I-au 7is < Cu ce (utere faci Tu lucrurile acestea, /i cine Ei-a dat (uterea aceasta A =
Marc 11.!&" Luc !).1" E>od !.1%" 'a(t %.&" 'a(t &.!&"

1! Isus a intrat :n Tem(lul lui Dumne7eu. A dat afar. (e to0i cei ce vindeau /i cum(.rau :n Tem(lu, a r.sturnat mesele sc8im3.torilor de 3ani /i scaunele celor ce vindeau (orum3ei,
Marc 11.11" Luc 11.%$" Ioan !.1$" Deut 1%.!$"

1 /i le-a 7is < Este scris < Casa Mea se va c8ema o cas. de rug.ciune. Dar voi a0i f.cut din ea o (e/ter. de t:l8ari.=
Isa $,.&" Ier &.11" Marc 11.1&" Luc 11.%,"

1% 4i/te or3i /i sc8io(i au venit la El :n Tem(lu, /i El i-a vindecat. 1$ Dar (reo0ii cei mai de seam. /i c.rturarii, c:nd au v.7ut minunile (e care le f.cea, /i (e co(ii strig:nd :n Tem(lu /i 7ic:nd < 9sana, 'iul lui David D = s-au um(lut de m:nie. 1, /i I-au 7is < Au7i ce 7ic ace/tia A = Da,= le-a r.s(uns Isus. 9are n-a0i citit niciodat. cuvintele acestea < Tu ai scos laude din gura (runcilor /i din gura celor ce sug A =
#s +.!"

!% Dre(t r.s(uns, Isus le-a 7is < ?. voi (une /i Eu o :ntre3are" /i dac.-Mi ve0i r.s(unde la ea, v. voi s(une /i Eu cu ce (utere fac aceste lucruri. !$ 6ote7ul lui Ioan de unde venea A Din cer, sau de la oameni A = Dar ei vor3eau :ntre ei /i 7iceau < Dac. vom r.s(unde < Din cer, ne va s(une < Atunci de ce nu l-a0i cre7ut A !, /i dac. vom r.s(unde < De la oameni, ne temem de norod, (entru ca to0i socotesc (e Ioan dre(t (rooroc.=
Matei 1%.$" Marc ,.!)" Luc !).,"

1& /i, l.s:ndu-i, a ie/it afar. din cetate, /i 5-a :ndre(tat s(re 6etania, /i a r.mas acolo.
Marc 11.11" Ioan 11.1+"

6lestemarea smoc8inului 1+ Diminea0a, (e c:nd 5e :ntorcea :n cetate, I-a fost foame. Marc 11.1!" 11 A v.7ut un smoc8in l:ng. drum, /i 5-a a(ro(iat de el" dar n-a g.sit dec:t frun7e, /i i-a 7is < Deacum :ncolo :n veac s. nu mai dea rod din tine D = /i (e dat. smoc8inul s-a uscat.
Marc 11.1 "

!& Atunci au r.s(uns lui Isus < 4u /tim D = /i El, la r:ndul Lui, le-a 7is < 4ici Eu nu v. voi s(une cu ce (utere fac aceste lucruri. !+ Ce crede0i A ;n om avea doi feciori" /i s-a dus la cel dint:i, /i i-a 7is < 'iule, du-te ast.7i de lucrea7. :n via mea D !1 4u vreau, i-a r.s(uns el. @n urm., i-a (.rut r.u, /i s-a dus. ) 5-a dus /i la cel.lalt, /i i-a s(us tot a/a. /i fiul acesta a r.s(uns < M. duc, doamne D /i nu s-a dus. 1 Care din am:ndoi a f.cut voia tat.lui s.u A = Cel dint:i,= au r.s(uns ei. /i Isus le-a 7is < Adev.rat v. s(un c. vame/ii /i curvele merg :naintea voastr. :n @m(.r.0ia lui Dumne7eu.
Luc &.!1-$)"

! 'iindc. Ioan a venit la voi um3l:nd :n calea ne(ri8.nirii, /i nu l-a0i cre7ut. Dar vame/ii /i curvele l-au cre7ut < /i, m.car c. a0i v.7ut lucrul acesta, nu v-a0i c.it :n urm. ca s.-l crede0i. Matei .1" #ilda viticultorilor Asculta0i o alt. (ild.. Era un om, un gos(odar, care a s.dit o vie. A :m(reBmuit-o cu un gard, a s.(at un teasc :n ea, /i a 7idit un turn. A(oi a dat-o unor vieri, /i a (lecat :n alt. 0ar.. #s +).1" C:nt +.11" Isa $.1" Ier !.!1"
Marc 1!.1" Luc !).1" Matei !$.1%-1$"

!) ;cenicii, c:nd au v.7ut acest lucru, s-au mirat, /i au 7is < Cum de s-a uscat smoc8inul acesta :ntr-o cli(. A = Marc 11.!)" !1 Dre(t r.s(uns, Isus le-a 7is < Adev.rat v. s(un c., dac. ve0i avea credin0. /i nu v. ve0i :ndoi, ve0i face nu numai ce s-a f.cut smoc8inului acestuia" ci c8iar dac. a0i 7ice muntelui acestuia < *idic.-te de aici, /i arunc.-te :n mare, se va face.

25

% C:nd a venit vremea roadelor, a trimes (e ro3ii s.i la vieri, ca s. ia (artea lui de rod.
C:nt +.11-1!"

$ ?ierii au (us m:na (e ro3ii lui, /i (e unul lau 3.tut, (e altul l-au omor:t, iar (e altul l-au ucis cu (ietre.
!Cron !%.!1" !Cron ,.1," 4eem 1.!," Matei $.1!" Matei ! . %- &" 'a(t &.$!" 1Tes !.1$" Evr 11. ,- &"

, A mai trimes al0i ro3i, mai mul0i dec:t cei dint:i" /i vierii i-au (rimit la fel. & La urm., a trimes la ei (e fiul s.u, 7ic:nd < ?or (rimi cu cinste (e fiul meu D + Dar vierii, c:nd au v.7ut (e fiul, au 7is :ntre ei < Iat. mo/tenitorul" veni0i s.-l omor:m /i s. (unem st.(:inire (e mo/tenirea lui.
#s !.+" Evr 1.!" #s !.!" Matei !,. " Matei !&" 1Ioan 11.$ " 'a(t %.!&"

! @m(.r.0ia cerurilor se aseam.n. cu un :m(.rat, care a f.cut nunt. fiului s.u. A trimes (e ro3ii s.i s. c8eme (e cei (ofti0i la nunt." dar ei n-au vrut s. vin.. % A trimes iar./i al0i ro3i, /i le-a 7is < 5(une0i celor (ofti0i < Iat. c. am g.tit os(.0ul meu" Bunincile /i vitele mele cele :ngr./ate au fost t.iate" toate s:nt gata, veni0i la nunt..
#rov 1"

1 /i au (us m:na (e el, l-au scos afar. din vie /i l-au omor:t. Matei !,.$)" Marc 1%.%," Luc !!.$%"
Ioan 1+.1!" 'a(t !.! "

$ Dar ei, f.r. s. le (ese de (oftirea lui, au (lecat < unul la 8olda lui, /i altul la negustoria lui. , Ceilal0i au (us m:na (e ro3i, /i-au 3.tut Boc de ei, /i i-au omor:t. & C:nd a au7it :m(.ratul s-a m:niat" a trimes o/tile sale, a nimicit (e uciga/ii aceia, /i le-a ars cetatea. Dan 1.!," Luc 11.!&" + Atunci a 7is ro3ilor s.i < 4unta este gata" dar cei (ofti0i n-au fost vrednici de ea.
Matei 1).11-1 " 'a(t 1 .%,"

%) Acum, c:nd va veni st.(:nul viei, ce va face el vierilor acelora A %1 Ei I-au r.s(uns < #e tic.lo/ii aceia tic.los :i va (ierde, /i via o va da altor vieri, care-i vor da rodurile la vremea lor.=
Luc !).1," Luc !1.!%" Evr !. " 'a(t 1 .%," 'a(t 1$.&" 'a(t 1+.," 'a(t +.!+" *om 1" *om 1)" *om 11"

%! Isus le-a 7is < 4-a0i citit niciodat. :n 5cri(turi c. < #iatra, (e care au aruncat-o 7idarii, a aBuns s. fie (us. :n ca(ul ung8iului" Domnul a f.cut acest lucru, /i este minunat :n oc8ii no/tri A #s 11+.!!" Isa !+.1," Marc 1!.1)"
Luc !).1&" 'a(t %.11" Efes !.!)" 1#et !.,.&"

1 Duce0i-v. dar la r.s(:ntiile drumurilor, /i c8ema0i la nunt. (e to0i aceia (e care-i ve0i g.si. 1) *o3ii au ie/it la r.s(:ntii, au str:ns (e to0i (e care i-au g.sit, /i 3uni /i r.i, /i odaia os(.0ului de nunt. s-a um(lut de oas(e0i.
Matei 1 . +-%&"

11 @m(.ratul a intrat s.-/i vad. oas(e0ii" /i a 7.rit acolo (e un om, care nu era :m3r.cat :n 8aina de nunt.. !Cor $. " Efes %.!%" Col .1)-1!"
A(oc .%" A(oc 1,.1$" A(oc 11.+"

% De aceea, v. s(un c. @m(.r.0ia lui Dumne7eu va fi luat. de la voi, /i va fi dat. unui neam, care va aduce roadele cuvenite.
Matei +.1!"

%% Cine va c.dea (este (iatra aceasta, va fi 7dro3it de ea" iar (e acela (este care va c.dea ea, :l va s(ul3era.=
*om 1. Isa +.1%-1$" 2a8 1!. " Luc !).1+" " 1#et !.+" Isa ,).1!" Dan !.%%"

1! #rietene, i-a 7is el, cum ai intrat aici f.r. s. ai 8ain. de nunt. A 9mul acela a amu0it. 1 Atunci :m(.ratul a 7is sluBitorilor s.i < Lega0i-i m:inile /i (icioarele, /i lua0i-l /i arunca0i-l :n :ntunericul de afar." acolo va fi (l:nsul /i scr:snirea dintilor. Matei +.1!" 1% C.ci mul0i s:nt c8ema0i, dar (u0ini s:nt ale/i.= Matei !).1," 6irul 1$ Atunci fariseii s-au dus /i s-au sf.tuit cum s. (rind. (e Isus cu vor3a.
Marc 1!.1 " Luc !).!)"

%$ Du(. ce au au7it (ildele Lui, (reo0ii cei mai de seam. /i fariseii au :nteles c. Isus vor3este des(re ei, %, /i c.utau s.-L (rind." dar se temeau de noroade, (entru ca ele :l socoteau dre(t (rooroc. Matei !1.11" Luc &.1," Ioan &.%)"

#ilda nun0ii fiului de :m(.rat

!!* Isus a luat cuv:ntul, /i le-a vor3it


iar./i :n (ilde. /i a 7is <
Luc 1%.1," A(oc 11.&.1"

1, Au trimes la El (e ucenicii lor :m(reun. cu Irodienii, care I-au 7is < @nv.0.torule, /tim c. e/ti adev.rat, /i c. :nve0i (e oameni calea lui Dumne7eu :n adev.r, f.r. s.-0i (ese de nimeni, (entru ca nu cau0i la fa0a oamenilor. 1& 5(une-ne dar, ce cre7i A 5e cade s. (l.tim 3ir Ce7arului sau nu A = 1+ Isus, care le cunostea vicle/ugul, a r.s(uns < #entru ce M. is(iti0i, f.0arnicilor A 11 Ar.ta0i-Mi 3anul 3irului.= /i ei I-au adus un 3an GGreceste < dinar.H.

26

!) El i-a :ntre3at < C8i(ul acesta /i slovele scrise (e el, ale cui s:nt A = !1 Ale Ce7arului,= I-au r.s(uns ei. Atunci El le-a 7is < Da0i dar Ce7arului ce este al Ce7arului, /i lui Dumne7eu ce este al lui Dumne7eu D =
Matei 1&.!$" *om 1 .&"

Deut ,.$" Deut 1).1!" Deut ).," Luc 1).!&"

+ Aceasta este cea dint:i, /i cea mai mare (orunc.. 1 Iar a doua, asemenea ei, este < 5. iu3e/ti (e a(roa(ele t.u ca (e tine :nsu0i.
Lev 11.1+" Matei 11.11" Marc 1!. 1" Luc 1).!&" *om 1 .1" Gal $.1%" Iac !.+"

!! Mira0i de cuvintele acestea, ei L-au l.sat, /i au (lecat.= Des(re :nviere ! @n aceea/i 7i, au venit la Isus saduc8eii, care 7ic c. nu este :nviere. Ei I-au (us urm.toarea :ntre3are <
Marc 1!.1+" Luc !).!&" 'a(t ! .+"

%) @n aceste dou. (orunci se cu(rinde toat. Legea /i #roorocii.= Matei &.1!" 1Tim 1.$" Al cui fiu este Hristosul A %1 #e c:nd erau str:n/i la un loc fariseii, Isus i-a :ntre3at < Marc 1!. $" Luc !).%1" %! Ce crede0i voi des(re Hristos A Al cui fiu este A = Al lui David=, I-au r.s(uns ei. % /i Isus le-a 7is < Cum atunci David, fiind :nsuflat de Du8ul, @l numeste Domn, c:nd 7ice < %% Domnul a 7is Domnului Meu < stai la drea(ta Mea, (:n. voi (une (e vr.Bma/ii T.i su3 (icioarele Tale A #s 11).1" 'a(t !. %" 1Cor
1$.!$" Evr 1.1 " Evr 1).1!-1 "

!% @nv.0.torule, Moise a 7is < Dac. moare cineva f.r. s. ai3. co(ii, fratele lui s. ia (e nevasta fratelui s.u, /i s.-i ridice urma/.
Deut !$.$"

!$ Erau dar la noi /a(te fra0i. Cel dint:i s-a :nsurat, /i a murit" /i, fiindc. n-avea co(ii, a l.sat fratelui s.u (e nevasta lui. !, Tot a/a /i al doilea, /i al treilea, (:n. la al /a(telea. !& La urm., du(. ei to0i , a murit /i femeia. !+ La :nviere, nevasta c.ruia din cei /a(te va fi ea A 'iindc. to0i au avut-o de nevast.. !1 Dre(t r.s(uns, Isus le-a 7is < ?. r.t.ci0i D #entru c. nu cunoaste0i nici 5cri(turile, nici (uterea lui Dumne7eu. Ioan !).1" ) C.ci la :nviere, nici nu se vor :nsura, nici nu se vor m.rita, ci vor fi ca :ngerii lui Dumne7eu :n cer. 1Ioan .!" 1 C:t (riveste :nvierea mor0ilor, oare n-a0i citit ce vi s-a s(us de Dumne7eu, c:nd 7ice < ! Eu s:nt Dumne7eul lui Avraam, Dumne7eul lui Isaac, /i Dumne7eul lui Iacov A Dumne7eu nu este un Dumne7eu al celor mor0i ci al celor vii.= E>od .,-1," Marc 1!.!," Luc !). &"
'a(t &. !" Evr 11.1,"

%$ Deci, dac. David @l numeste Domn, cum este El fiul lui A = %, 4imeni nu I-a (utut r.s(unde un cuv:nt. /i, din 7iua aceea, n-a :ndr.7nit nimeni s.-I mai (un. :ntre3.ri. Luc 1%.," Marc 1!. %" Luc !).%)" Isus mustr. (e c.rturari /i (e farisei

! * Atunci Isus, (e c:nd cuv:nta gloatelor


/i ucenicilor 5.i, ! a 7is < C.rturarii /i fariseii stau (e scaunul lui Moise.
4eem +.%-+" Mal !.&" Marc 1!. +" Luc !).%$"

4oroadele, care ascultau, au r.mas uimite de :nv.0.tura lui Isus. Matei &.!+" #orunca cea mai mare % C:nd au au7it fariseii c. Isus a astu(at gura saduc8eilor, s-au str:ns la un loc. Marc 1!.!+" $ /i unul din ei, un :nv.0.tor al Legii, ca s.-L is(iteasc., I-a (us :ntre3area urm.toare <
Luc 1).!$"

Deci toate lucrurile, (e care v. s(un ei s. le (.7i0i, (.7i0i-le /i face0i-le" dar du(. fa(tele lor s. nu face0i. C.ci ei 7ic, dar nu fac. *om !.11" % Ei leag. sarcini grele /i cu anevoie de (urtat, /i le (un (e umerii oamenilor, dar ei nici cu degetul nu vor s. le mi/te.
Luc 11.%," 'a(t 1$.1)" Gal ,.1 "

$ Toate fa(tele lor le fac (entru ca s. fie v.7u0i de oameni. Astfel, :/i fac filacteriile late, :/i fac (oalele ve/tmintelor cu ciucuri lungi"
Matei ,.1-1," 4um 1$. +" Deut ,.+" Deut !!.1!" #rov . "

, um3l. du(. locurile dint:i la os(e0e, /i du(. scaunele dint:i :n sinagogi"


Marc 1!. +- 1" Luc 11.% " Luc !).%," Ioan 1"

, @nv.0.torule, care este cea mai mare (orunc. din Lege A = & Isus i-a r.s(uns < 5. iu3e/ti (e Domnul, Dumne7eul t.u, cu toat. inima ta, cu tot sufletul t.u, /i cu tot cugetul t.u.=

& le (lace s. le fac. oamenii (lec.ciuni (rin (ie0e, /i s. le 7ic. < *a3i D *a3i D

27

+ ?oi s. nu v. numi0i *a3i D 'iindc. ;nul singur este @nv.0.torul vostru < Hristos, /i voi to0i s:nte0i fra0i. Iac .1" !Cor 1.!%" 1#et $. " Mal 1.," 1 /i Tat. s. nu numi0i (e nimeni (e (.m:nt" (entru ca ;nul singur este Tat.l vostru < Acela care este :n ceruri. 1) 5. nu v. numi0i Dasc.li" c.ci ;nul singur este Dasc.lul vostru < Hristosul. 11 Cel mai mare dintre voi s. fie sluBitorul vostru. Matei !).!,-!&" 1! 9ricine se va :n.l0a, va fi smerit" /i oricine se va smeri, va fi :n.l0at.
Iov !!.!1" #rov 1$. " #rov !1.! " Luc 1%.11" Luc 1+.1%" Iac %.," 1#et $.$"

!% #ov.tuitori or3i, care strecura0i 0:n0arul /i :ng8iti0i c.mila D !$ ?ai de voi, c.rturari /i farisei f.0arnici D #entru c. voi cur.0i0i (artea de afar. a (a8arului /i a 3lidului, dar :n.untru s:nt (line de r.(ire /i de necum(.tare.
Marc &.%" Luc 11. 1"

1 ?ai de voi, c.rturari /i farisei f.0arnici D #entru ca voi :nc8ide0i oamenilor @m(.r.0ia cerurilor < nici voi nu intra0i :n ea, /i nici (e cei ce vor s. intre, nu-i l.sa0i s. intre. Luc 11.$!" 1% ?ai de voi, c.rturari /i farisei f.0arnici D #entru ca voi m:nca0i casele v.duvelor, :n tim( ce, de oc8ii lumii, face0i rug.ciuni lungi" de aceea ve0i lua o mai mare os:nd.. 1$ ?ai de voi, c.rturari /i farisei f.0arnici D #entru ca voi :nconBura0i marea /i (.m:ntul, ca s. face0i un tovar./ de credin0." /i, du(. ce a aBuns tovar./ de credin0., face0i din el un fiu al g8eenei, de dou. ori mai r.u dec:t s:nte0i voi :n/iv.. 1, ?ai de voi, (ov.0uitori or3i, care 7ice0i < Dac. Bur. cineva (e Tem(lu, nu este nimic" dar dac. Bur. (e aurul Tem(lului, este legat de Bur.m:ntul lui.
Matei 1$.1%" Matei ! .!%" Matei $. - %"

!, 'ariseu or3 D Cur.0. :nt:i (artea din n.untru a (a8arului /i a 3lidului, (entru ca /i (artea de afar. s. fie curat.. !& ?ai de voi, c.rturari /i farisei f.0arnici D #entru ca voi s:nte0i ca mormintele v.ruite, care, (e dinafar. se arat. frumoase, iar (e dinn.untru s:nt (line de oasele mor0ilor /i de orice fel de necur.0enie. Luc 11.%%" 'a(t ! . " !+ Tot a/a /i voi, (e dinafar. v. ar.ta0i ne(ri8.ni0i oamenilor, dar (e dinn.untru s:nte0i (lini de f.t.rnicie /i de f.r.delege. !1 ?ai de voi, c.rturari /i farisei f.0arnici D #entru c. voi 7idi0i mormintele (roorocilor, :m(odo3i0i gro(ile celor ne(ri8.ni0i,
Luc 11.%&"

) /i 7ice0i < Dac. am fi tr.it noi :n 7ilele (.rin0ilor no/tri, nu ne-am fi unit cu ei la v.rsarea s:ngelui (roorocilor. 1 #rin aceasta m.rturisi0i des(re voi :n/iv. c. s:nte0i fiii celor ce au omor:t (e (rooroci.
'a(t &.$1-$!" 1Tes !.1,"

! ?oi dar um(le0i m.sura (.rin0ilor vo/tri D


Gen 1$.1," 1Tes !.1,"

1& 4e3uni /i or3i D Care este mai mare < aurul sau Tem(lul, care sfin0e/te aurul A E>od ).!1" 1+ Dac. Bur. cineva (e altar, nu este nimic, dar dac. Bur. (e darul de (e altar, este legat de Bur.m:ntul lui. 11 4e3uni /i or3i D Care este mai mare < darul, sau altarul, care sfin0e/te darul A E>od !1. &" !) Deci, cine Bur. (e altar, Bur. (e el /i (e tot ce este deasu(ra lui" !1 cine Bur. (e Tem(lu, Bur. (e el /i (e Cel ce locuie/te :n el"
1Im( +.1 " !Cron ,.!" #s !,.+" #s 1 !.1%"

/er(i, (ui de n.(:rci D Cum ve0i sc.(a de (edea(sa g8eenei A Matei .&" Matei 1!. %" % De aceea, iat., v. trimet (rooroci, :n0ele(0i /i c.rturari. #e unii din ei :i ve0i omor: /i r.stigni, (e al0ii :i ve0i 3ate :n sinagogile voastre, /i-i ve0i (rigoni din cetate :n cetate"
Matei !1. %- $" Luc 11.%1" 'a(t $.%)" 'a(t &.$+-$1" 'a(t !!.11" Matei 1).1&" !Cor 11.!%-!$"

$ ca s. vin. asu(ra voastr. tot s:ngele nevinovat, care a fost v.rsat (e (.m:nt, de la s:ngele ne(ri8.nitului A3el (:n. la s:ngele lui 2a8aria, fiul lui 6arac8ia, (e care l-a0i omor:t :ntre Tem(lu /i altar.
A(oc 1+.!%" Gen %.+" 1Ioan .1!" !Cron !%.!)-!1"

!! /i cine Bur. (e cer, Bur. (e scaunul de domnie al lui Dumne7eu /i (e Cel ce st. (e el.
#s 11.%" Matei $. %" 'a(t &.%1"

, Adev.rat v. s(un, c. toate acestea vor veni (este neamul acesta. #l:ngere (entru Ierusalim & Ierusalime, Ierusalime, care omori (e (rooroci /i uci7i cu (ietre (e cei trime/i la tine D De c:te ori am vrut s. str:ng (e co(iii t.i cum :/i str:nge g.ina (uii su3 ari(i, /i n-a0i vrut D
Luc 1 . %" !Cron !%.!1" Deut !.11-1!" #s 1&.+" #s 11.%"

! ?ai de voi, c.rturari /i farisei f.0arnici D #entru ca voi da0i 7eciuial. din i7m., din m.rar /i din c8imen, /i l.sa0i nef.cute cele mai :nsemnate lucruri din Lege < dre(tatea, mila /i credinciosia" (e acestea tre3uia s. le face0i, /i (e acelea s. nu le l.sa0i nef.cute.
Luc 11.%!" 15am 1$.!!" 9sea ,.," Mic ,.+" Matei 1.1 " Matei 1!.&"

28

+ Iat. c. vi se las. casa (ustie" 1 c.ci v. s(un c. deacum :ncolo nu M. ve0i mai vedea (:n. c:nd ve0i 7ice < 6inecuv:ntat este Cel ce vine :n 4umele Domnului D =
#s 11+.!," Matei !1.1"

1% Evang8elia aceasta a @m(.r.0iei va fi (ro(ov.duit. :n toat. lumea, ca s. sluBeasc. de m.rturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sf:r/itul.
Matei %.! " Matei 1. $" *om 1).1+" Col 1.,-! "

5emnele sf:r/itului veacului

!%* La ie/irea din Tem(lu, (e c:nd mergea


Isus, ucenicii Lui s-au a(ro(iat de El ca s.-I arate cl.dirile Tem(lului. Marc 1 .1" Luc !1.$" ! Dar Isus le-a 7is < ?ede0i voi toate aceste lucruri A Adev.rat v. s(un c. nu va r.m:nea aici (iatr. (e (iatr., care s. nu fie d.r:mat..=
1Im( 1.&" Ier !,.1+" Mic .1!" Luc 11.%%"

;r:ciunea (ustiirii /i venirea 'iului 9mului 1$ De aceea, c:nd ve0i vedea ur:ciunea (ustiirii, des(re care a vor3it (roorocul Daniel, a/e7at. :n locul sf:nt cine citeste s. :nteleag. D
Marc 1 .1%" Luc !1.!)" Dan 1.!&" Dan 1!.11" Dan 1.! -!$"

El a stat Bos (e muntele M.slinilor. /i ucenicii Lui au venit la El la o (arte, /i I-au 7is < 5(unene, c:nd se vor :nt:m(la aceste lucruri A /i care va fi semnul venirii Tale /i al sf:r/itului veacului acestuia A = Marc 1 . " % Dre(t r.s(uns, Isus le-a 7is < 6.ga0i de seam. s. nu v. :n/ele cineva.
Efes $.," Col !.+-1+" !Tes !. " 1Ioan %.1"

$ 'iindc. vor veni mul0i :n 4umele Meu, /i vor 7ice < Eu s:nt Hristosul D /i vor :n/ela (e mul0i.
Ier 1%.1%" Ier ! .!1-!$" Matei !%.!%" Ioan $.% " Matei !%.11"

1, atunci, cei ce vor fi :n Iudea, s. fug. la mun0i" 1& cine va fi (e aco(eri/ul casei, s. nu se co3oare s.-/i ia lucrurile din cas." 1+ /i cine va fi la c:m(, s. nu se :ntoarc. s.-/i ia 8aina. 11 ?ai de femeile, care vor fi :ns.rcinate /i de cele ce vor da 0:t. :n 7ilele acelea D Luc ! .!1" !) *uga0i-v. ca fuga voastr. s. nu fie iarna, nici :ntr-o 7i de sa3at. !1 #entru ca atunci va fi un neca7 a/a de mare, cum n-a fost niciodat. de la :nce(utul lumii (:n. acum, /i nici nu va mai fi.
Dan 1.!," Dan 1!.1" Ioel !.!"

, ?e0i au7i de r.73oaie /i ve/ti de r.73oaie < vede0i s. nu v. :ns(.im:nta0i, c.ci toate aceste lucruri tre3uie s. se :nt:m(le. Dar sf:r/itul tot nu va fi atunci. & ;n neam se va scula :m(otriva altui neam, /i o :m(.r.0ie :m(otriva altei :m(.r.0ii" /i, (e alocuri, vor fi cutremure de (.m:nt, foamete /i ciumi. !Cron 1$.," Isa 11.!" Hag !.!!" 2a8 1%.1 " + Dar toate aceste lucruri nu vor fi dec:t :nce(utul durerilor. 1 Atunci v. vor da s. fi0i c8inui0i, /i v. vor omor:" /i ve0i fi ur:0i de toate neamurile (entru 4umele Meu.
Matei 1).1&" Marc 1 .1" Luc !1.1!" Ioan 1$.!)" Ioan 1,.!" 'a(t %.!- " 'a(t &.$1" 'a(t 1!.1" 1#et %.1," A(oc !.1)-1 "

!! /i dac. 7ilele acelea n-ar fi fost scurtate, nimeni n-ar sc.(a" dar, din (ricina celor ale/i, 7ilele acelea vor fi scurtate.
Isa ,$.+-1" 2a8 1%.!- "

! Atunci dac. v. va s(une cineva < Iat., Hristosul este aici, sau acolo, s. nu-l crede0i.
Marc 1 .!1" Luc 1&.! " Luc !1.+"

!% C.ci se vor scula Hristo/i mincino/i /i (rooroci mincinosi" vor face semne mari /i minuni, (:n. acolo :nc:t s. :n/ele, dac. va fi cu (utin0., c8iar /i (e cei ale/i.
Deut 1 .1" Matei !%.$-11" !Tes !.1-11" A(oc 1 .1 " Iona ,. &" Iona 1).!+-!1" *om +.!+- )" !Tim !.11"

1) Atunci mul0i vor c.dea, se vor vinde unii (e al0ii, /i se vor ur: unii (e al0ii.
Matei 11.," Matei 1 .$&" !Tim 1.1$" !Tim %.1)-1,"

11 5e vor scula mul0i (rooroci mincinosi, /i vor :n/ela (e mul0i. Matei &.1$" 'a(t !).!1"
!#et !.1" 1Tim %.1" Matei !%.$-!%"

!$ Iat., c. v-am s(us mai dinainte. !, Deci, dac. v. vor 7ice < Iat.-L :n (ustie, s. nu v. duce0i acolo D Iat.-L :n od.ite ascunse, s. nu crede0i. !& C.ci, cum iese fulgerul de la r.s.rit /i se vede (:n. la a(us, a/a va fi /i venirea 'iului omului. Luc 1&.!%" !+ 9riunde va fi st:rvul G5au < 8oit, mort.ciune.H, acolo se vor aduna vulturii.
Iov 1. )" Luc 1&. &"

1! /i, din (ricina :nmul0irii f.r.delegii, dragostea celor mai mul0i se va r.ci. 1 Dar cine va r.3da (:n. la sf:r/it, va fi m:ntuit.
Matei 1).!!" Marc 1 .1 " Evr .,-1%" A(oc !.1)"

!1 @ndat. du(. acele 7ile de neca7, soarele se va :ntuneca, luna nu-/i va mai da lumina ei, stelele vor c.dea din cer, /i (uterile cerurilor vor fi cl.tinate.
Dan &.11-1!" Isa 1 .1)" E7ec !.&" Ioel !.1)- 1" Ioel .1$" Amos $.!)" Amos +.1" Marc 1 .!%"

29

Luc !1.!$" 'a(t !.!)" A(oc ,.1!"

) Atunci se va ar.ta :n cer semnul 'iului omului, toate semin0iile (.m:ntului se vor 3oci, /i vor vedea (e 'iul omului venind (e norii cerului cu (utere /i cu o mare slav..
Dan &.1 " 2a8 1!.1!" Matei 1,.!&" Marc 1 .!," A(oc 1.&"

%$ Care este deci ro3ul credincios /i :n0ele(t, (e care l-a (us st.(:nul s.u (este ceata slugilor sale, ca s. le dea 8rana la vremea 8ot.r:t. A
Luc 1!.%!" 'a(t !).!+" 1Cor %.!" Evr .$"

1 El va trimete (e :ngerii 5.i cu tr:m3i0a r.sun.toare, /i vor aduna (e ale/ii Lui din cele (atru v:nturi, de la o margine a cerurilor (:n. la cealalt.. Matei 1 .%1" 1Cor 1$.$!" 1Tes %.1," ! De la smoc8in :nv.0a0i (ilda lui < C:nd :i fr.ge7este /i :nfrun7este ml.di0a, /ti0i c. vara este a(roa(e. Luc !1.!1" Iac $.1" Tot a/a, /i voi, c:nd ve0i vedea toate aceste lucruri, s. /ti0i c. 'iul omului este a(roa(e, este c8iar la u/i. % Adev.rat v. s(un c., nu va trece neamul acesta (:n. se vor :nt:m(la toate aceste lucruri.
Matei 1,.!+" Matei ! . ," Marc 1 . )" Luc !1. !"

%, 'erice de ro3ul acela, (e care st.(:nul s.u, la venirea lui, :l va g.si f.c:nd a/a D A(oc 1,.1$" %& Adev.rat v. s(un c. :l va (une (este toate averile sale. Matei !$.!1-! " Luc !!.!1" %+ Dar dac. este un ro3 r.u, care 7ice :n inima lui < 5t.(:nul meu 7.3oveste s. vin. D %1 Dac. va :nce(e s. 3at. (e tovar./ii lui de sluB3., /i s. m.n:nce /i s. 3ea cu 3e0ivii, $) st.(:nul ro3ului aceluia va veni :n 7iua :n care el nu se a/tea(t., /i :n ceasul (e care nu-l /tie, $1 :l va t.ia :n dou., /i soarta lui va fi soarta f.0arnicilor" acolo va fi (l:nsul /i scr:/nirea din0ilor. Matei +.1!" Matei !$. )" #ilda celor 7ece fecioare

$ Cerul /i (.m:ntul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece.


#s 1)!.!," Isa $1.," Ier 1. $- ," Matei $.1+" Marc 1 . 1" Luc !1.! " Evr 1.11"

!$* Atunci @m(.r.0ia cerurilor se va


asem.na cu 7ece fecioare, care /i-au luat candelele, /i au ie/it :n :nt:m(inarea mirelui.
Efes $.!1- )" A(oc 11.&" A(oc !1.!-1"

@ndemn la veg8ere , Des(re 7iua aceea /i des(re ceasul acela, nu /tie nimeni < nici :ngerii din ceruri, nici 'iul, ci numai Tat.l.
Marc 1 . !" 'a(t 1.&" 1Tes $.!" !#et .1)" 2a8 1%.&"

& Cum s-a :nt:m(lat :n 7ilele lui 4oe, la fel se va :nt:m(la /i la venirea 'iului omului. + @n adev.r, cum era :n 7ilele dinainte de (oto(, c:nd m:ncau /i 3eau, se :nsurau /i se m.ritau, (:n. :n 7iua c:nd a intrat 4oe :n cora3ie, Gen ,. -$" Gen &.$" Luc 1&.!," 1#et .!)" 1 /i n-au /tiut nimic, (:n. c:nd a venit (oto(ul /i i-a luat (e to0i , tot a/a va fi /i la venirea 'iului omului. %) Atunci, din doi 3.r3a0i care vor fi la c:m(, unul va fi luat /i altul va fi l.sat. Luc 1&. %" %1 Din dou. femei care vor m.cina la moar., una va fi luat. /i alta va fi l.sat.. %! ?eg8ea0i dar, (entru c. nu /ti0i :n ce 7i va veni Domnul vostru.
Matei !$.1 " Marc 1 . " Luc !1. ,"

! Cinci din ele erau nec8i37uite, /i cinci :n0ele(te. Cele nec8i37uite, c:nd /i-au luat candelele, n-au luat cu ele untdelemn" % dar cele :n0ele(te, :m(reun. cu candelele, au luat cu ele /i untdelemn :n vase. $ 'iindc. mirele 7.3ovea, au a0i(it toate, /i au adormit. , La mie7ul no(0ii, s-a au7it o strigare < Iat. mirele, ie/i0i-i :n :nt:m(inare D
Matei !%. 1" 1Tes %.1,"

% 5. /ti0i c., dac. ar /ti st.(:nul casei la ce straB. din noa(te va veni 8otul, ar veg8ea /i nar l.sa s.-i s(arg. casa.
Luc 1!. 1" 1Tes $.!" !#et .1)" A(oc . " A(oc 1,.1$"

%% De aceea, /i voi fi0i gata" c.ci 'iul omului va veni :n ceasul :n care nu v. g:ndi0i.
Matei !$.1 " 1Tes $.,"

& Atunci toate fecioarele acelea s-au sculat /i /i-au (reg.tit candelele. Luc 1!. $" + Cele nec8i37uite au 7is celor :n0ele(te < Da0ine din untdelemnul vostru, c.ci ni se /ting candelele. 1 Cele :n0ele(te le-au r.s(uns < 4u" ca nu cumva s. nu ne aBung. nici nou. nici vou." ci mai 3ine duce0i-v. la cei ce v:nd untdelemn /i cum(.ra0i-v.. 1) #e c:nd se duceau ele s. cum(ere untdelemn, a venit mirele < cele ce erau gata, au intrat cu el :n odaia de nunt., /i s-a :ncuiat u/a. 11 Mai (e urm., au venit /i celelalte fecioare, /i au 7is < Doamne, Doamne, desc8ide-ne D 1! Dar el, dre(t r.s(uns, le-a 7is < Adev.rat v. s(un, c. nu v. cunosc D

30

1 ?eg8ia0i dar, c.ci nu /ti0i 7iua, nici ceasul :n care va veni 'iul omului. #ilda talan0ilor 1% Atunci @m(.r.0ia cerurilor se va asem.na cu un om, care, c:nd era s. (lece :ntr-o alt. 0ar., a c8emat (e ro3ii s.i, /i le-a :ncredin0at averea sa. 1$ ;nuia i-a dat cinci talan0i, altuia doi, /i altuia unul < fiec.ruia du(. (uterea lui" /i a (lecat. 1, @ndat., cel ce (rimise cei cinci talan0i, s-a dus, i-a (us :n negot, /i a c:/tigat cu ei al0i cinci talan0i. 1& Tot a/a, cel ce (rimise cei doi talan0i, a c:/tigat /i el al0i doi cu ei. 1+ Cel ce nu (rimise dec:t un talant, s-a dus de a f.cut o groa(. :n (.m:nt /i a ascuns acolo 3anii st.(:nului s.u. 11 Du(. mult. vreme, st.(:nul ro3ilor acelora s-a :ntors /i le-a cerut socoteala. !) Cel ce (rimise cei cinci talan0i, a venit, a adus al0i cinci talan0i, /i a 7is < Doamne, mi-ai :ncredintat cinci talan0i" iat. c. am c:/tigat cu ei al0i cinci talan0i. !1 5t.(:nul s.u i-a 7is < 6ine, ro3 3un /i credincios" ai fost credincios :n (u0ine lucruri, te voi (une (este multe lucruri" intr. :n 3ucuria st.(:nului t.u.
Matei !%.%&" Matei !$. %-%," Luc 1!.%%" Luc !!.!1- )" !Tim !.1!" Evr 1!.!" 1#et 1.+"

!1 #entru ca celui ce are, i se va da, /i va avea de (risos" dar de la cel ce n-are, se va lua /i ce are D ) Iar (e ro3ul acela netre3nic, arunca0i-l :n :ntunericul de afar. < acolo va fi (l:nsul /i scr:snirea dintilor. Cudecata oilor /i a ca(relor 1 C:nd va veni 'iul omului :n slava 5a, cu to0i sfintii :ngeri, va st.tea (e scaunul de domnie al slavei 5ale. ! Toate neamurile vor fi adunate :naintea Lui. El :i va des(.r0i (e unii de al0ii cum des(arte (.storul oile de ca(re"
*om 1%.1)" !Cor $.1)" A(oc !).1!" E7ec !). +" E7ec %.1&-!)" Matei 1 .%1"

/i va (une oile la drea(ta, iar ca(rele la st:nga Lui. % Atunci @m(.ratul va 7ice celor de la drea(ta Lui < ?eni0i 3inecuv:nta0ii Tat.lui Meu de mo/teni0i @m(.r.0ia, care v-a fost (reg.tit. de la :ntemeierea lumii. $ C.ci am fost fl.m:nd, /i Mi-a0i dat de m:ncat" Mi-a fost sete, /i Mi-a0i dat de 3.ut" am fost str.in, /i M-a0i (rimit"
Isa $+.&" E7ec 1+.&" Iac 1.!&" Evr 1 .!" Ioan $"

!! Cel ce (rimise cei doi talan0i, a venit /i el, /i a 7is < Doamne, mi-ai :ncredin0at doi talan0i" iat. c. am c:/tigat cu ei al0i doi talan0i. ! 5t.(:nul s.u i-a 7is < 6ine, ro3 3un /i credincios" ai fost credincios :n (u0ine lucruri, te voi (une (este multe lucruri" intr. :n 3ucuria st.(:nului t.u D Matei !$.!1" !% Cel ce nu (rimise dec:t un talant, a venit /i el, /i a 7is < Doamne, am /tiut c. e/ti om as(ru, care seceri de unde n-ai s.m.nat, /i str:ngi de unde n-ai v:nturat < !$ mi-a fost team., /i m-am dus de 0i-am ascuns talantul :n (.m:nt" iat.-0i ce este al t.u D !, 5t.(:nul s.u i-a r.s(uns < *o3 viclean /i lene/ D Ai /tiut c. secer de unde n-am s.m.nat, /i c. str:ng de unde n-am v:nturat" !& (rin urmare se c.dea ca tu s.-mi fi dat 3anii la 7arafi, /i, la venirea mea, eu mi-a/ fi luat :na(oi cu do3:nd. ce este al meu D !+ Lua0i-i dar talantul, /i da0i-l celui ce are 7ece talan0i.

, am fost gol, /i M-a0i :m3r.cat" am fost 3olnav, /i a0i venit s. M. vede0i" am fost :n temni0., /i a0i venit (e la Mine. & Atunci cei ne(ri8.ni0i @i vor r.s(unde < Doamne, c:nd Te-am v.7ut noi fl.m:nd, /i Eiam dat s. m.n:nci A 5au fiindu-0i sete, /i Eiam dat de ai 3.ut A + C:nd Te-am v.7ut noi str.in, /i Te-am (rimit A 5au gol, /i Te-am :m3r.cat A 1 C:nd Te-am v.7ut noi 3olnav sau :n temni0., /i am venit (e la Tine A %) Dre(t r.s(uns, @m(.ratul le va 7ice < Adev.rat v. s(un c., oridec:teori a0i f.cut aceste lucruri unuia din ace/ti foarte ne:nsemna0i fra0i ai Mei, Mie mi le-a0i f.cut.
#rov 1%. 1" #rov 11.1&" Matei 1).%!" Marc 1.%1" Evr ,.1)"

%1 A(oi va 7ice celor de la st:nga Lui < Duce0iv. de la Mine, 3lestema0ilor, :n focul cel ve/nic, care a fost (reg.tit diavolului /i :ngerilor lui D #s ,.+" Matei &.! " Luc 1 .!&"
Matei 1 .%)-%!" !#et !.%" Iuda ,"

%! C.ci am fost fl.m:nd, /i nu Mi-a0i dat s. m.n:nc" Mi-a fost sete, /i nu Mi-a0i dat s. 3eau" % am fost str.in, /i nu M-a0i (rimit" am fost gol, /i nu M-a0i :m3r.cat" am fost 3olnav /i :n temni0., /i n-a0i venit (e la Mine.

31

%% Atunci @i vor r.s(unde /i ei < Doamne, c:nd Te-am v.7ut noi fl.m:nd sau fiindu-0i sete, sau str.in, sau gol, sau 3olnav, sau :n temni0., /i nu Ei-am sluBit A %$ /i El, dre(t r.s(uns, le va 7ice < Adev.rat v. s(un c., oridec:teori n-a0i f.cut aceste lucruri unuia dintr-ace/ti foarte ne:nsemna0i fra0i ai Mei, Mie nu Mi le-a0i f.cut.
#rov 1%. 1" #rov 1&.$" 2a8 !.+" 'a(t 1.$"

lumea, se va s(une /i ce a f.cut femeia aceasta, s(re (omenirea ei.= ?:n7area lui Isus 1% Atunci unul din cei dois(re7ece, numit Iuda Iscareoteanul, s-a dus la (reo0ii cei mai de seam., Marc 1%.1)" Luc !!. " Ioan 1 .!- )" Matei 1).%" 1$ /i le-a 7is < Ce vre0i s.-mi da0i, /i-L voi da :n m:inile voastre A = Ei i-au c:nt.rit trei7eci de argin0i. 2a8 11.1!" Matei !&. " 1, Din cli(a aceea, Iuda c.uta un (rileB nimerit, ca s. dea (e Isus :n m:inile lor. 1& @n 7iua dint:i a (ra7nicului A7imilor, ucenicii au venit la Isus, /i I-au 7is < ;nde vrei s.-0i (reg.tim s. m.n:nci #a/tele A =
E>od 1!.,-1+" Marc 1%.1!" Luc !!.&"

%, /i ace/tia vor merge :n (edea(sa ve/nic., iar cei ne(ri8.ni0i vor merge :n via0a ve/nic..=
Dan 1!.!" Ioan $.!1" *om !.&"

5f.tuirea :m(otriva lui Isus

!,* Du(. ce a is(r.vit Isus toate


cuv:nt.rile acestea, a 7is ucenicilor 5.i < ! /ti0i c. du(. dou. 7ile vor fi #a/tele" /i 'iul omului va fi dat ca s. fie r.stignit D =
Marc 1%.1" Luc !!.1" Ioan 1 .1"

Atunci (reo0ii cei mai de seam., c.rturarii /i 3.tr:nii norodului s-au str:ns :n curtea marelui (reot care se numea Caiafa"
#s !.!" Ioan 11.%&" 'a(t %.!$"

% /i s-au sf.tuit :m(reun., cum s. (rind. (e Isus cu viclesug, /i s.-L omoare. $ Dar 7iceau < 4u :n tim(ul (ra7nicului, ca s. nu se fac. tur3urare :n norod.= #arfumul turnat (e ca(ul lui Isus , C:nd era Isus :n 6etania, :n casa lui 5imon le(rosul,
Marc 1%. " Ioan 11.1-!" Ioan 1!. " Matei !1.1&"

1+ El le-a r.s(uns < Duce0i-v. :n cetate la cutare om, /i s(une0i-i < @nv.0.torul 7ice < ?remea Mea este a(roa(e" voi face #a/tele cu ucenicii Mei :n casa ta.= 11 ;cenicii au f.cut cum le (oruncise Isus, /i au (reg.tit #a/tele. !) 5eara, Isus a stat la mas. cu cei dois(re7ece ucenici ai 5.i.
Marc 1%.1&-!1" Luc !!.1%" Ioan 1 .!1"

!1 #e c:nd m:ncau, El a 7is < Adev.rat v. s(un c. unul din voi M. va vinde.= !! Ei s-au :ntristat foarte mult, /i au :nce(ut s.-I 7ic. unul du(. altul < 4u cumva s:nt eu, Doamne A = ! Dre(t r.s(uns, El le-a 7is < Cel ce a :ntins cu Mine m:na :n 3lid, acela M. va vinde.
#s %1.1" Luc !!.!1" Ioan 1 .1+"

& s-a a(ro(iat de El o femeie cu un vas de ala3astru cu mir foarte scum(" /i, (e c:nd st.tea El la mas., ea a turnat mirul (e ca(ul Lui. + ;cenicilor le-a fost neca7, c:nd au v.7ut lucrul acesta, /i au 7is < Ce rost are risi(a aceasta A Ioan 1!.%" 1 Mirul acesta s-ar fi (utut vinde foarte scum(, /i 3anii s. se dea s.racilor.= 1) C:nd a au7it Isus, le-a 7is < De ce face0i su(.rare femeii A Ea a f.cut un lucru frumos fa0. de Mine. 11 #entru ca (e s.raci :i ave0i totdeauna cu voi, dar (e Mine nu M. ave0i totdeauna.
Deut 1$.11" Ioan 1!.+" Matei 1+.!)" Matei !+.!)" Ioan 1 . " Ioan 1%.11" Ioan 1,.$-!+" Ioan 1&.11"

!% 4egre/it, 'iul omului 5e duce du(. cum este scris des(re El. Dar vai de omul acela (rin care este v:ndut 'iul omului D Mai 3ine ar fi fost (entru el s. nu se fi n.scut D =
#s !!" Isa $ " Dan 1.!," Marc 1.1!" Luc !%.!$-%," 'a(t 1&.!- " 'a(t !,.!!-! " 1Cor 1$. " Ioan 1&.1!"

!$ Iuda, v:n7.torul, a luat cuv:ntul, /i I-a 7is < 4u cumva s:nt eu, @nv.0.torule A = Da=, i-a r.s(uns Isus, tu e/ti D = Cina Domnului !, #e c:nd m:ncau ei, Isus a luat o (:ine" /i du(. ce a 3inecuv:ntat, a fr:nt-o, /i a dat-o ucenicilor, 7ic:nd < Luati, m:nca0i" acesta este tru(ul Meu.=
Marc 1%.!!" Luc !!.11" 1Cor 11.! -!$" 1Cor 1).1,"

1! Dac. a turnat acest mir (e tru(ul Meu, ea a f.cut lucrul acesta :n vederea (reg.tirii Mele (entru :ngro(are. 1 Adev.rat v. s(un c. ori unde va fi (ro(ov.duit. Evang8elia aceasta, :n toat.

!& A(oi a luat un (a8ar, /i, du(. ce a mul0umit lui Dumne7eu, li l-a dat, 7ic:nd < 6e0i to0i din el"
Marc 1%.! "

32

!+ c.ci acesta este s:ngele Meu, s:ngele leg.m:ntului celui nou, care se vars. (entru mul0i, s(re iertarea (.catelor.
E>od !%.+" Lev 1&.11" Ier 1. 1" Matei !).!+" *om .1$" Evr 1.!!"

%1 ?eg8ea0i /i ruga0i-v., ca s. nu c.de0i :n is(it." du8ul, :n adev.r, este (lin de r:vn., dar carnea este ne(utincioas..=
Marc 1 . " Marc 1%. +" Luc !!.%)-%," Efes ,.1+"

!1 ?. s(un c., de acum :ncolo nu voi mai 3ea din acest rod al vitei, (:n. :n 7iua c:nd :l voi 3ea cu voi nou :n @m(.r.0ia Tat.lui Meu.=
Marc 1%.!$" Luc !!.1+" 'a(t 1).%1" F

Isus :n/tiin0ea7. (e ucenicii Lui

) Du(. ce au c:ntat c:ntarea, au ie/it :n muntele M.slinilor. Marc 1%.!," 1 Atunci Isus le-a 7is < @n noa(tea aceasta, to0i ve0i g.si :n Mine o (ricin. de (oticnire" c.ci este scris < ?oi 3ate #.storul, /i oile turmei vor fi risi(ite.
Marc 1%.!&" Ioan 1,. !" Matei 11.," 2a8 1 .&"

%! 5-a de(.rtat a doua oar., /i 5-a rugat, 7ic:nd < Tat., dac. nu se (oate s. se :nde(.rte7e de Mine (a8arul acesta, f.r. s.-l 3eau, fac.-se voia Ta D = % 5-a :ntors iar./i la ucenici, /i i-a g.sit dormind" (entru ca li se :ngreuiaser. oc8ii de somn. %% I-a l.sat din nou, 5-a de(.rtat, /i 5-a rugat a treia oar., 7ic:nd acelea/i cuvinte. %$ A(oi a venit la ucenici, /i le-a 7is < Dormi0i de acum /i odi8ni0i-v. D .. Iat. c. a venit ceasul ca 'iul omului s. fie dat :n m:inile (.c.to/ilor. %, 5cula0i-v., 8aidem s. mergem" iat. c. se a(ro(ie v:n7.torul.= #rinderea lui Isus %& #e c:nd vor3ea El :nc., iat. c. vine Iuda, unul din cei dois(re7ece, cu o gloat. mare, cu s.3ii /i cu ciomege, trime/i de (reo0ii cei mai de seam. /i de 3.tr:nii norodului.=
Marc 1%.% " Luc !!.%&" Ioan 1+. " 'a(t 1.1,"

! Dar, du(. ce voi :nvia, voi merge :naintea voastr. :n Galilea.=


Matei !+.&.1)-1," Marc 1%.!+" Marc 1,.&"

#etru a luat cuv:ntul, /i I-a 7is < C8iar dac. to0i ar g.si :n Tine o (ricin. de (oticnire, eu niciodat. nu voi g.si :n Tine o (ricin. de (oticnire.= % Adev.rat :0i s(un=, i-a 7is Isus, c. tu, c8iar :n noa(tea aceasta, :nainte ca s. c:nte cocosul, te vei le(.da de Mine de trei ori.=
Marc 1%. )" Luc !!. %" Ioan 1 . +"

$ #etru I-a r.s(uns < C8iar dac. ar tre3ui s. mor cu Tine, tot nu m. voi le(.da de Tine.= /i to0i ucenicii au s(us acelas lucru. Isus :n G8etsimani , Atunci Isus a venit cu ei :ntr-un loc :ngr.dit, numit G8etsimani, /i a 7is ucenicilor < sta0i aici (:n. M. voi duce acolo s. M. rog.=
Marc 1%. !- $" Luc !!. 1" Ioan 1+.1"

%+ ?:n7.torul le d.duse semnul acesta < #e care-l voi s.ruta eu, acela este" s. (une0i m:na (e el D = %1 @ndat., Iuda s-a a(ro(iat de Isus, /i I-a 7is < #lec.ciune, @nv.0.torule D = /i L-a s.rutat.
!5am !).1"

$) Isus i-a 7is < #rietene, ce ai venit s. faci, f. D = Atunci oamenii aceia s-au a(ro(iat, au (us m:inile (e Isus, /i L-au (rins. #s %1.1" #s
$$.1 "

& A luat cu El (e #etru /i (e cei doi fii ai lui 2e3edei, /i a :nce(ut s. 5e :ntriste7e /i s. se m:8neasc. foarte tare. Matei %.!1" + Isus le-a 7is atunci < 5ufletul Meu este cu(rins de o :ntristare de moarte" r.m:ne0i aici, /i veg8ea0i :m(reun. cu Mine.=
Ioan 1!.!&"

$1 /i unul din cei ce erau cu Isus, a :ntins m:na, a scos sa3ia, a lovit (e ro3ul marelui (reot, /i i-a t.iat urec8ea. Ioan 1+.1)" $! Atunci Isus i-a 7is < #une-0i sa3ia la locul ei" c.ci to0i cei ce scot sa3ia, de sa3ie vor (ieri.
Gen 1.," A(oc 1 .1)"

$ Cre7i c. n-a/ (utea s. rog (e Tat.l Meu, care Mi-ar (une :ndat. la :ndem:n. mai mult de dou.s(re7ece legiuni de :ngeri A
!Im( ,.1&" Dan &.1)"

1 A(oi a mers (u0in mai :nainte, a c.7ut cu fa0a la (.m:nt, /i 5-a rugat, 7ic:nd < Tat., dac. este cu (utin0., de(.rtea7. de la Mine (a8arul acesta D Totu/i nu cum voiesc Eu, ci cum voie/ti Tu.= Marc 1%. ," Luc !!.%!" Evr $.&"
Ioan 1!.!&" Matei !).!!" Ioan $. )" Ioan ,. +" 'ili( !.+"

$% Dar cum se vor :m(lini 5cri(turile, care 7ic c. a/a tre3uie s. se :nt:m(le A =
Isa $ .&" Matei !,.!%" Luc !%.!$-%,"

%) A(oi a venit la ucenici, i-a g.sit dormind, /i a 7is lui #etru < Ce, un ceas n-a0i (utut s. veg8ea0i :m(reun. cu Mine D

$$ @n cli(a aceea, Isus a 7is gloatelor < A0i ie/it ca du(. un t:l8ar, cu s.3ii /i cu ciomege, ca s. M. (rinde0i. @n toate 7ilele st.team :n miBlocul vostru, /i :nv.0am norodul :n Tem(lu, /i n-a0i (us m:na (e Mine.

33

$, Dar toate aceste lucruri s-au :nt:m(lat ca s. se :m(lineasc. cele scrise (rin (rooroci.=Atunci to0i ucenicii L-au (.r.sit /i au fugit. #l:n %.!)" Matei !,.$%" Ioan
1+.1$"

Marc 1%.,," Luc !!.$$" Ioan 1+.1,.1&.!$"

Isus :naintea sinedriului $& Cei ce au (rins (e Isus, L-au dus la marele (reot Caiafa, unde erau aduna0i c.rturarii /i 3.tr:nii. Marc 1%.$ " Luc !!.$%" Ioan 1+.1!-!%" $+ #etru L-a urmat de de(arte, (:n. la curtea marelui (reot" a(oi a intrat :n.untru, /i a stat Bos cu a(ro7ii, ca s. vad. sf:r/itul. $1 #reo0ii cei mai de seam., 3.tr:nii /i tot 5o3orul c.utau vre-o m.rturie mincinoas. :m(otriva lui Isus, ca s.-L (oat. omor:. ,) Dar n-au g.sit nici una, m.car c. s-au :nf.ti/at mul0i martori mincino/i. La urm. au venit doi,
#s !&.1!" #s $.11" Marc 1%.1$" 'a(t ,.1 " Deut 11.1$"

&) Dar el s-a aruncat :naintea tuturor, /i i-a 7is < 4u /tiu ce vrei s. 7ici.= &1 C:nd a ie/it :n (ridvor, l-a v.7ut o alt. sluBnic., /i a 7is celor de acolo < /i acesta era cu Isus din 4a7aret.= &! El s-a aruncat iar./i, cu un Bur.m:nt, /i a 7is < 4u cunosc (e omul acesta D = & #este (u0in, cei ce st.teau acolo, s-au a(ro(iat, /i au 7is lui #etru < 4u mai :nca(e :ndoial. c. /i tu e/ti unul din oamenii aceia, c.ci /i vor3a te d. de gol.= Luc !!.$1" &% Atunci el a :nce(ut s. se 3last.me /i s. se Bure, 7ic:nd < 4u cunosc (e omul acesta D = @n cli(a aceea a c:ntat cocosul. Marc 1%.&1" &$ /i #etru /i-a adus aminte de vor3a, (e care i-o s(usese Isus < @nainte ca s. c:nte cocosul, te vei le(.da de Mine de trei ori.= /i a ie/it afar. /i a (l:ns cu amar.
Matei !,. %" Marc 1%. )" Luc !!.,1-,!" Ioan 1 . +"

,1 /i au s(us < Acesta a 7is < Eu (ot s. stric Tem(lul lui Dumne7eu /i s.-l 7idesc iar./i :n trei 7ile.= Matei !&.%)" Ioan !.11" ,! Marele (reot s-a sculat :n (icioare, /i I-a 7is < 4u r.s(un7i nimic A Ce m.rturisesc ace/tia :m(otriva Ta A =
Marc 1%.,)"

Isus este dus la #ilat

!&* C:nd s-a f.cut 7iu., to0i (reo0ii cei


mai de seam. /i 3.tr:nii norodului au 0inut sfat :m(otriva lui Isus, ca s.-L omoare.
#s !.!" Marc 1$.1" Luc !!.,," Luc ! " 1Ioan 1+.!+"

, Isus t.cea. /i marele (reot a luat cuv:ntul /i I-a 7is < Te Bur, (e Dumne7eul cel viu, s. ne s(ui dac. e/ti Hristosul, 'iul lui Dumne7eu.=
Isa $ .&" Matei !&.1!-1%" Lev $.1" 15am 1%.!%-!,"

! Du(. ce L-au legat, L-au dus /i L-au dat :n m:na dreg.torului #ilat din #ont.
Matei !).11" 'a(t .1 "

,% Da=, i-a r.s(uns Isus, s:nt D 6a mai mult, v. s(un c. de acum :ncolo ve0i vedea (e 'iul omului st:nd la drea(ta (uterii lui Dumne7eu, /i venind (e norii cerului.=
Dan &.1 " Matei 1,.!&" Matei !%. )" Matei !$. 1" Luc !1.!&" Ioan 1.$1" *om 1%.1)" 1Tes %.1," A(oc 1.&" #s 11).1" 'a(t &.$$"

C.in0a /i moartea lui Iuda Atunci Iuda, v:n7.torul, c:nd a v.7ut c. Isus a fost os:ndit la moarte, s-a c.it, a dus :na(oi cei trei7eci de argin0i, i-a dat (reo0ilor celor mai de seam. /i 3.tr:nilor, Matei !,.1%-1$" % /i a 7is < Am (.c.tuit, c.ci am v:ndut s:nge nevinovat.= Ce ne (as. nou. A = i-au r.s(uns ei. Trea3a ta.= $ Iuda a aruncat argin0ii :n Tem(lu, /i s-a dus de s-a s(:n7urat. !5am 1&.! " 'a(t 1.1+" , #reo0ii cei mai de seam. au str:ns argin0ii, /i au 7is < 4u este :ng.duit s.-i (unem :n vistieria Tem(lului, fiindc. s:nt (re0 de s:nge.= & /i du(. ce s-au sf.tuit, au cum(.rat cu 3anii aceia Earina olarului,= ca loc (entru :ngro(area str.inilor. + Iat. de ce 0arina aceea a fost numit. (:n. :n 7iua de a7i < Earina s:ngelui.= 'a(t 1.11" 1 Atunci s-a :m(linit ce fusese vestit (rin (roorocul Ieremia, care 7ice < Au luat cei trei7eci de argin0i, (re0ul celui (re0uit, (e care l-au (re0uit unii din fiii lui Israel" 2a8 11.1!-1 "

,$ Atunci marele (reot /i-a ru(t 8ainele, /i a 7is < A 8ulit D Ce nevoie mai avem de martori A Iat. c. acum a0i au7it 8ula Lui.
!Im( 1+. &" !Im( 11.1"

,, Ce crede0i A = Ei au r.s(uns < Este vinovat s. fie (ede(sit cu moartea.=


Lev !%.1," Ioan 11.&"

,& Atunci L-au scui(at :n fa0., L-au 3.tut cu (umnii, /i L-au (.lmuit,
Isa $).," Isa $ . " Matei !&. )" Luc !!., " Ioan 11. "

,+ 7ic:nd < Hristoase, (rooroceste-ne cine Tea lovit A = Marc 1%.,$" Luc !!.,%" T.g.duirea lui #etru ,1 #etru :ns. st.tea afar. :n curte. 9 sluBnic. a venit la el, /i i-a 7is < /i tu erai cu Isus Galileanul D =

34

1) /i i-au dat (e Earina olarului, du(. cum :mi (oruncise Domnul.=

6atBocurile osta/ilor !, Atunci #ilat le-a eli3erat (e 6ara3a" iar (e Isus, du(. ce a (us s.-L 3at. cu nuiele, L-a dat :n m:inile lor, ca s. fie r.stignit.
Isa $ .$" Marc 1$.1$" Luc ! .1,-!$" Ioan 11.1.1,"

Isus :naintea lui #ilat 11 Isus 5-a :nf.ti/at :naintea dreg.torului. Dreg.torul L-a :ntre3at < E/ti Tu @m(.ratul Iudeilor A = Da=, i-a r.s(uns Isus, s:nt.=
Marc 1$.!" Luc ! . " Ioan 1+. " Ioan 1+. &" 1Tim ,.1 "

1! Dar n-a r.s(uns nimic la :nvinuirile (reo0ilor celor mai de seam. /i 3.tr:nilor.
Matei !,., " Ioan 11.1"

1 Atunci #ilat I-a 7is < 4-au7i de c:te lucruri Te :nvinuiesc ei A = Matei !,.,!" Ioan 11.1)" 1% Isus nu i-a r.s(uns la nici un cuv:nt, a/a c. se mira foarte mult dreg.torul. 1$ La fiecare (ra7nic al #astelor, dreg.torul avea o3icei s. slo3oad. norodului un :ntemnitat, (e care-l voiau ei.
Marc 1$.," Luc ! .1&" Ioan 1+. 1"

!& osta/ii dreg.torului au dus (e Isus :n (retoriu, /i au adunat :n Burul Lui toat. ceata osta/ilor. Marc 1$.1," Ioan 11.!" !+ L-au de73r.cat de 8ainele Lui, /i L-au :m3r.cat cu o 8ain. stacoBie. Luc ! .11" !1 Au :m(letit o cunun. de s(ini, (e care I-au (us-o (e ca(, /i I-au (us o trestie :n m:na drea(t.. A(oi :ngenunc8eau :naintea Lui, :/i 3.teau Boc de El, /i 7iceau < #lec.ciune, @m(.ratul Iudeilor D = #s ,1.11" Isa $ . " ) /i scui(au asu(ra Lui, /i luau trestia /i-L 3.teau :n ca(. Isa $).," Matei !,.,&" 1 Du(. ce /i-au 3.tut astfel Boc de El, L-au de73r.cat de 8aina stacoBie, L-au :m3r.cat cu 8ainele Lui, /i L-au dus s.-L r.stigneasc..
Isa $ .&"

1, #e atunci aveau un :ntemni0at vestit, numit 6ara3a. 1& C:nd erau aduna0i la un loc, #ilat le-a 7is < #e care voi0i s. vi-l slo3o7esc A #e 6ara3a sau (e Isus, care se numeste Hristos A = 1+ C.ci /tia c. din (i7m. d.duser. (e Isus :n m:inile lui. 11 #e c:nd st.tea #ilat (e scaun la Budecat., nevast.-sa a trimis s.-i s(un. < 5. n-ai nimic a face cu ne(ri8.nitul acesta" c.ci a7i am suferit mult :n vis din (ricina lui.= !) #reo0ii cei mai de seam. /i 3.tr:nii au :ndu(lecat noroadele s. cear. (e 6ara3a, iar (e Isus s.-L omoare.
Marc 1$.11" Luc ! .1+" Ioan 1+.%)" 'a(t .1%"

*.stignirea lui Isus ! #e c:nd ie/eau afar. din cetate, au :nt:lnit (e un om din Cirene numit 5imon, /i l-au silit s. duc. crucea lui Isus.
4um 1$. $" 1Im( !1.1 " 'a(t &.$+" Evr 1 .1!" Marc 1$.!1" Luc ! .!,"

C:nd au aBuns la un loc numit Golgota, care :nseamn. < Locul c.(.t:nii=,
Marc 1$.!!" Luc ! . " Ioan 11.1&"

% I-au dat s. 3ea vin amestecat cu fiere" dar, c:nd l-a gustat, n-a vrut s. 3ea.
#s ,1.!1" Matei !&.%+"

!1 Dreg.torul a luat cuv:ntul, /i le-a 7is < #e care din am:ndoi voi0i s. vi-l slo3o7esc A = #e 6ara3a=, au r.s(uns ei. !! #ilat le-a 7is < Dar ce s. fac cu Isus, care se numeste Hristos A = 5. fie r.stignit=, i-au r.s(uns cu to0ii. ! Dreg.torul a 7is < Dar ce r.u a f.cut A = Ei au :nce(ut s. strige /i mai tare < 5. fie r.stignit D = !% C:nd a v.7ut #ilat c. n-aBunge la nimic, /i c. se face mai mult. 7arv., a luat a(., /i-a s(.lat m:inile :naintea norodului, /i a 7is < Eu s:nt nevinovat de s:ngele ne(ri8.nitului acestuia. Trea3a voastr. D = Deut !1.," !$ /i tot norodul a r.s(uns < 5:ngele Lui s. fie asu(ra noastr. /i asu(ra co(iilor no/tri.=
Deut 11.1)" Ios !.11" !5am 1.1," 1Im( !. !" 'a(t $.!+"

$ Du(. ce L-au r.stignit, I-au :m(.r0it 8ainele :ntre ei, tr.g:nd la sor0i, (entru ca s. se :m(lineasc. ce fusese vestit (rin (roorocul care 7ice < /i-au :m(.r0it 8ainele Mele :ntre ei, /i (entru c.masa Mea au tras la sor0i.=
Marc 1$.!%" Luc ! . %" Ioan 11.!%" #s !!.1+"

, A(oi au stat Bos, /i-L (.7eau.


Matei !&.$%"

& /i I-au scris deasu(ra ca(ului vina < Acesta este Isus, @m(.ratul Iudeilor.=
Marc 1$.!," Luc ! . +" Ioan 11.11"

+ @m(reun. cu El, au fost r.stigni0i doi t:l8ari < unul la drea(ta /i cel.lalt la st:nga Lui.
Isa $ .1!" Marc 1$.!&" Luc ! . !" Ioan 11.1+"

6atBocurile trec.torilor 1 Trec.torii :/i 3.teau Boc de El, d.deau din ca(, #s !!.&" #s 1)1.!$" Marc 1$.!1" Luc ! . $" %) /i 7iceau < Tu, care strici Tem(lul, /i-l 7ide/ti la loc :n trei 7ile, m:ntuie/te-Te (e Tine

35

:nsu0i D Dac. e/ti Tu 'iul lui Dumne7eu, co3oar.-Te de (e cruce D = Matei !,.,1" Ioan
!.11" Matei !,., "

%1 #reo0ii cei mai de seam., :m(reun. cu c.rturarii /i 3.tr:nii, :/i 3.teau /i ei Boc de El, /i 7iceau < %! #e al0ii i-a m:ntuit iar (e 5ine nu 5e (oate m:ntui D Dac. este El @m(.ratul lui Israel, s. 5e co3oare acum de (e cruce, /i vom crede :n El D % 5-a :ncre7ut :n Dumne7eu < s.-l sca(e acum Dumne7eu, dac.-L iu3este. C.ci a 7is < Eu s:nt 'iul lui Dumne7eu D =
#s !!.+"

$$ Acolo erau /i multe femei, care (riveau de de(arte" ele urmaser. (e Isus din Galilea, ca s.-I sluBeasc.. Luc +.!- " $, @ntre ele era Maria Magdalina, Maria, mama lui Iacov /i a lui Iose, /i mama fiilor lui 2e3edei. Marc 1$.%)" @nmorm:ntarea lui Isus $& 5(re sear., a venit un om 3ogat din Arimatea, numit Iosif, care era /i el ucenic al lui Isus. Marc 1$.%!" Luc ! .$)" Ioan 11. +" $+ El s-a dus la #ilat, /i a cerut tru(ul lui Isus. #ilat a (oruncit s. i-l dea. $1 Iosif a luat tru(ul, l-a :nf./urat :ntr-o (:n7. curat. de in, ,) /i l-a (us :ntr-un morm:nt nou al lui :nsu/i, (e care-l s.(ase :n st:nc.. A(oi a (r.v.lit o (iatr. mare la u/a morm:ntului, /i a (lecat.
Isa $ .1"

%% T:l8arii care erau r.stigni0i :m(reun. cu El, :i aruncau acelea/i cuvinte de 3atBocur..
Marc 1$. !" Luc ! . 1"

@ntunericul %$ De la ceasul al /aselea (:n. la ceasul al nou.lea s-a f.cut :ntuneric (este toat. 0ara.
Amos +.1" Marc 1$. " Luc ! .%%"

,1 Maria Magdalina /i cealalt. Marie erau acolo, /i st.teau :n fa0a morm:ntului. #.7irea morm:ntului ,! A doua 7i care vine du(. 7iua #reg.tirii, (reo0ii cei mai de seam. /i fariseii, s-au dus :m(reun. la #ilat, , /i i-au 7is < Doamne, ne-am adus aminte c. :n/el.torul acela, (e c:nd era :nc. :n via0., a 7is < Du(. trei 7ile voi :nvia.
Matei 1,.!1" Matei 1&.! " Matei !).11" Matei !,.,1" Marc +. 1" Marc 1). %" Luc 1.!!" Luc 1+. " Luc !%.,-&" Ioan !.11"

%, /i (e la ceasul al nou.lea, Isus a strigat cu glas tare < Eli, Eli, Lama 5a3actani A = adic. < Dumne7eul Meu, Dumne7eul Meu, (entru ce Mai (.r.sit A = Evr $.&" #s !!.1" %& ;nii din cei ce st.teau acolo, c:nd au au7it aceste vor3e, au 7is < 5trig. (e Ilie D = %+ /i :ndat., unul din ei a alergat de a luat un 3urete, l-a um(lut cu o0et, l-a (us :ntr-o trestie, /i i-a dat s. 3ea.
#s ,1.!1" Marc 1$. ," Luc ! . ," Ioan 11.!1"

%1 Dar ceilal0i 7iceau < Las., s. vedem dac. va veni Ilie s.-L m:ntuiasc..= $) Isus a strigat iar./i cu glas tare, /i /i-a dat du8ul. Marc 1$. &" Luc ! .%," #erdeaua tem(lului se ru(e $1 /i :ndat. (erdeaua dinn.untrul Tem(lului s-a ru(t :n dou., de sus (:n. Bos, (.m:ntul s-a cutremurat, st:ncile s-au des(icat,
E>od !,. 1" !Cron .1%" Marc 1$. +" Luc ! .%$"

,% D. (orunc. dar ca morm:ntul s. fie (.7it 3ine (:n. a treia 7i, ca nu cumva s. vin. ucenicii Lui noa(tea s.-I fure tru(ul, /i s. s(un. norodului < A :nviat din mor0i D Atunci :n/el.ciunea aceasta din urm. ar fi mai rea dec:t cea dint:i.= ,$ #ilat le-a 7is < Ave0i o straB." duce0i-v. de (.7i0i cum (ute0i.= ,, Ei au (lecat, /i au :nt.rit morm:ntul, (ecetluind (iatra /i (un:nd straB..= Dan ,.1&" @nvierea lui Isus

$! mormintele s-au desc8is /i multe tru(uri ale sfin0ilor care muriser., au :nviat. $ Ei au ie/it din morminte, du(. :nvierea lui, au intrat :n sf:nta cetate, /i s-au ar.tat multora. $% 5uta/ul, /i cei ce (.7eau (e Isus :m(reun. cu el, c:nd au v.7ut cutremurul de (.m:nt /i cele :nt:m(late, s-au :nfrico/at foarte tare, /i au 7is < Cu adev.rat, acesta a fost 'iul lui Dumne7eu D = Matei !&. ," Marc 1$. 1" Luc ! .%&"

!+* La sf:r/itul 7ilei sa3atului, c:nd


:nce(ea s. se lumine7e :n s(re 7iua dint:i a s.(t.m:nii, Maria Magdalina /i cealalt. Marie au venit s. vad. morm:ntul.
Marc 1,.1" Luc !%.1" Ioan !).1" Matei !&.$,"

! /i iat. c. s-a f.cut un mare cutremur de (.m:nt" c.ci un :nger al Domnului s-a co3orit

36

din cer, a venit /i a (r.v.lit (iatra de la u/a morm:ntului, /i a stat (e ea.


Marc 1,.$" Luc !%.%" Ioan !).1!"

Matei !,. !" Matei !+.&"

@nf.ti/area lui era ca fulgerul, /i :m3r.c.mintea lui al3. ca 7.(ada.


Dan 1).,"

% 5tr.Berii au tremurat de frica lui, /i au r.mas ca ni/te mor0i. $ Dar :ngerul a luat cuv:ntul, /i a 7is femeilor < 4u v. teme0i" c.ci /tiu c. voi c.uta0i (e Isus, care a fost r.stignit. , 4u este aici" a :nviat, du(. cum 7isese. ?eni0i de vede0i locul unde 7.cea Domnul"
Matei 1!.%)" Matei 1,.!1" Matei 1&.! " Matei !).11"

1& C:nd L-au v.7ut ei, I s-au :nc8inat, dar unii s-au :ndoit. 1+ Isus 5-a a(ro(iat de ei, a vor3it cu ei, /i le-a 7is < Toat. (uterea Mi-a fost dat. :n cer /i (e (.m:nt.
Dan &.1 -1%" Matei 11.!&" Matei 1,.!+" Luc 1. !" Luc 1).!!" Ioan . $" Ioan $.!!" Ioan 1 . " Ioan 1&.!" 'a(t !. ," *om 1%.1" 1Cor 1$.!&" Efes 1.1)-!1" 'ili( !.1-1)" Evr 1.!" Evr !.+" 1#et .!!" A(oc 1&.1%"

11 Duce0i-v. /i face0i ucenici din toate neamurile, 3ote7:ndu-i :n 4umele Tat.lui /i al 'iului /i al 5f:ntului Du8.
Marc 1,.1$" Isa $!.1)" Luc !%.%&" 'a(t !. +- 1" *om 1).1+" Col 1.! "

& /i duce0i-v. re(ede de s(une0i ucenicilor Lui c. a :nviat dintre cei mor0i. Iat. c. El merge :naintea voastr. :n Galilea" acolo @l ve0i vedea. Iat. c. v-am s(us lucrul acesta.=
Matei !,. !" Marc 1,.&"

!) /i :nv.0a0i-i s. (.7easc. tot ce v-am (oruncit. /i iat. c. Eu s:nt cu voi :n toate 7ilele, (:n. la sf:r/itul veacului. Amin.
'a(t !.%!"

Isus se arat. femeilor + Ele au (lecat re(ede de la morm:nt, cu fric. /i cu mare 3ucurie, /i au alergat s. dea de veste ucenicilor Lui. 1 Dar iat. c. le-a :nt:m(inat Isus, /i le-a 7is < 6ucura0i-v. D = Ele s-au a(ro(iat s.-I cu(rind. (icioarele, /i I s-au :nc8inat.
Marc 1,.1" Ioan !).1%"

1) Atunci Isus le-a 7is < 4u v. teme0i" duce0iv. de s(une0i fra0ilor Mei s. mearg. :n Galilea < acolo M. vor vedea.=
Ioan !).1&" *om +.!1" Evr !.11"

Ademenirea (a7nicilor 11 #e c:nd se duceau ele, au intrat :n cetate unii din str.Beri, /i au dat de veste (reo0ilor celor mai de seam. des(re toate cele :nt:m(late. 1! Ace/tia s-au adunat :m(reun. cu 3.tr:nii, au 0inut sfat, au dat osta/ilor mul0i 3ani, 1 /i le-au 7is < 5(une0i a/a < ;cenicii Lui au venit noa(tea, (e c:nd dormeam noi, /i L-au furat. 1% /i dac. va aBunge lucrul acesta la urec8ile dreg.torului, :l vom (otoli noi, /i v. vom sc.(a de griB..= 1$ osta/ii au luat 3anii, /i au f.cut cum i-au :nv.0at. /i s-a r.s(:ndit 7vonul acesta (rintre Iudei (:n. :n 7iua de ast.7i. Ar.tarea lui Isus :n Galileea 1, Cei uns(re7ece ucenici s-au dus :n Galilea, :n muntele unde le (oruncise Isus s. mearg..

37

38