Sunteți pe pagina 1din 32

Regulamentul (CE) nr.

2201/2003 al Consiliului din 27 noiembrie 2003


privind competen a, recunoa terea i executarea hot rrilor judec tore ti n materie matrimonial i n materia r spunderii p rinte ti, de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1347/2000 CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, avnd n vedere Tratatul de instituire a Comunit ii Europene, n special articolul 61 litera (c) i articolul 67 alineatul (1), avnd n vedere propunerea Comisiei [1], avnd n vedere avizul Parlamentului European [2], avnd n vedere avizul Comitetului Economic i Social European [3], ntruct: (1) Comunitatea European i -a stabilit ca obiectiv crearea unui spa iu de libertate, securitate i justi ie n cadrul c ruia se asigur libera circula ie a persoanelor. n acest scop, Com unitatea adopt , n special, m surile n domeniul cooper rii judiciare n materie civil necesare pentru buna func ionare a pie ei interne. (2) Consiliul European de la Tampere a aprobat principiul recunoa terii reciproce a hot rrilor judiciare ca piatr de temelie pentru crearea unui spa iu judiciar veritabil i a identificat dreptul de vizit ca o prioritate. (3) Regulamentul (CE) nr. 1347/2000 al Consiliului din 29 mai 2000 [4] stabile te normele privind competen a, recunoa terea i executarea hot rrilor judec tore ti n materie matrimonial i n materia r spunderii p rinte ti fa de copiii comuni, pronun ate cu ocazia ac iunilor matrimoniale. Con inutul prezentului regulament a fost preluat n mare parte din Conven ia din 28 mai 1998 avnd acela i obiect [5]. (4) La 3 iulie 2000, Fran a a prezentat o ini iativ n vederea adopt rii unui regulament al Consiliului privind executarea reciproc a hot rrilor judec tore ti privind dreptul de vizit a copiilor [6]. (5) n vederea garant rii egalit ii tuturor copiilor, prezentul regulament reglementeaz toate hot rrile judec tore ti n materia r spunderii p rinte ti, inclusiv m surile de protec ie a copilului, independent de orice leg tur cu o procedur matrimonial . (6) Deoarece aplicarea normelor n materia r spunderii p rinte ti intervine adesea n cadrul ac iunilor matrimoniale, este mai indicat s existe un singur instrument n materie de divor i n materie de r spundere p rinteasc . (7) Domeniul de aplicare a prezentului regulament reglementeaz materiile civile, oricare ar fi natura instan ei. (8) n ceea ce prive te hot rrile judec tore ti de divor , de separare de drept sau de anulare a c s toriei, prezentul regulament ar trebui s se aplice numai desfacerii unei leg turi matrimoniale i nu ar trebui s reglementeze probleme precum cauzele de divor , efectele patrimoniale ale c s toriei sau alte eventuale m suri accesorii. (9) n ceea ce prive te bunurile copilului, prezentul regulament ar trebui s se aplice numai m surilor de protec ie a copilului, anume: (i) desemn rii i atribu iilor unei persoane sau ale unui organism ns rcinat s administreze bunurile copilului, s l reprezinte i s l asiste i (ii) m surilor privind administrarea, conservarea sau dispozi ia cu privire la bunurile copilul ui. n acest context i cu titlu de exemplu, prezentul regulament ar trebui s se aplice cazurilor n care p rin ii sunt n litigiu n leg tur cu administrarea bunurilor copilului. M surile privind bunurile copilului care nu privesc protec ia copilului ar trebui s fie reglementate n continuare de Regulamentul (CE) nr. 44/2001 al Consiliului din 22 decembrie 2000 privind competen a, recunoa terea i executarea hot rrilor judec tore ti n materie civil i comercial [7]. (10) Prezentul regulament nu se aplic acelor materii care privesc securitatea social , m surilor de

drept public cu caracter general n materie de educa ie i de s n tate, nici hot rrilor privind dreptul de azil i imigrarea. n plus, prezentul regulament nu se aplic nici stabilirii filia iei, care este o problem separat de atribuirea r spunderii p rinte ti, i nici altor probleme legate de starea persoanelor. Acesta nu se aplic nici m surilor luate ca urmare a faptelor penale s vr ite de c tre copii. (11) Obliga iile de ntre inere se exclud din domeniul de aplicare a prezentului regulament, deoarece sunt deja reglementate de Regulamentul (CE) nr. 44/2001. n general, instan ele competente n temeiul prezentului regulament vor avea competen a de a hot r n materie de obliga ii de ntre inere prin aplicarea articolului 5 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 44/2001. (12) Temeiurile de competen stabilite prin prezentul regulament n materia r spunderii p rinte ti sunt concepute n func ie de interesul superior al copilului i, n special, de criteriul proximit ii. Prin urmare, ar trebui s fie competente n primul rnd instan ele statului membru n care copilul i are re edin a obi nuit , cu excep ia unor cazuri de schimbare a re edin ei copilului sau ca urmare a unui acord ncheiat ntre titularii r spunderii p rinte ti. (13) n interesul copilului, prezentul regulament permite instan ei competente, n mod excep ional i n anumite condi ii, s trimit cauza instan ei unui alt stat membru, n cazul n care aceasta este mai n m sur s solu ioneze cauza. Cu toate acestea, n acest caz, cea de a doua instan sesizat nu ar trebui autorizat s trimit cazul unei a treia instan e. (14) Efectele prezentului regulament nu ar trebui s aduc atingere aplic rii dreptului interna ional public n materia imunit ii diplomatice. Dac instan a competent n temeiul prezentului regulament nu- i poate exercita competen a din cauza existen ei unei imunit i diplomatice n conformitate cu dreptul interna ional, competen a ar trebui stabilit n statul membru n care persoana n cauz nu beneficiaz de nici o imunitate, n conformitate cu legisla ia statului respectiv. (15) Regulamentul (CE) nr. 1348/2000 al Consiliului din 29 mai 2000 privind notificarea i comunicarea n statele membre a actelor judiciare i extrajudiciare n materie civil i comercial [8] se aplic pentru notificarea i comunicarea actelor din cadrul unei ac iuni judiciare intentate n temeiul prezentului regulament. (16) Prezentul regulament nu mpiedic instan ele unui stat membru s ia, n caz de urgen , m suri provizorii sau asiguratorii privind persoanele i bunurile aflate n acest stat. (17) n caz de deplasare sau de re inere ilicit a unui copil, napoierea sa ar trebui ob inut f r ntrziere, iar, n acest scop, Conven ia de la Haga din 25 octombrie 1980 ar trebui s se aplice n continuare, astfel cum a fost completat cu dispozi iile din prezentul regulament, n special cu cele din articolul 11. Instan ele din statul membru n care a fost deplasat copilul sau a fost re inut ilicit ar trebui s fie n m sur s se opun napoierii sale n cazuri precise, justificate n mod corespunz tor. Cu toate acestea, o astfel de hot rre ar trebui s poat fi nlocuit cu o hot rre ulterioar a instan ei din statul membru al re edin ei obi nuite a copilului naintea deplas rii sale sau a re inerii sale ilicite. Dac aceast hot rre implic napoierea copilului, napoierea ar trebui realizat f r a fi necesar recurgerea la vreo procedur pentru recunoa terea i executarea hot rrii n cauz n statul membru n care se afl copilul r pit. (18) n caz de hot rre de nenapoiere pronun at n temeiul articolului 13 din Conven ia de la Haga din 1980, instan a ar trebui s informeze cu privire la aceasta instan a competent sau autoritatea central din statul membru n care copilul i avea re edin a obi nuit naintea deplas rii sau re inerii sale ilicite. Aceast instan , n cazul n care nu a fost nc sesizat , sau autoritatea central , ar trebui s adreseze o notificare p r ilor. Aceast obliga ie nu ar trebui s mpiedice autoritatea central s adreseze, de asemenea, o notificare autorit ilor publice vizate n conformitate cu dreptul intern. (19) Ascultarea copilului joac un rol important n aplicarea prezentului regulament f r ca acest act s aib ca efect modificarea procedurilor na ionale aplicabile n aceast materie. (20) Ascultarea copilului ntr-un alt stat membru se poate efectua n conformitate cu modalit ile prev zute de Regulamentul (CE) nr. 1206/2001 al Consiliului din 28 mai 2001 privind cooperarea ntre instan ele statelor membre n domeniul ob inerii de probe n materie civil sau comercial [9].

(21) Recunoa terea i executarea hot rrilor judec tore ti pronun ate ntr-un stat membru ar trebui s se bazeze pe principiul ncrederii reciproce, iar motivele de refuz al recunoa terii ar trebui reduse la minimul necesar. (22) Actele autentice i acordurile ntre p r i care sunt executorii ntr-un stat membru ar trebui asimilate "hot rrilor judec tore ti" n scopul aplic rii normelor de recunoa tere i de executare. (23) Consiliul European de la Tampere a estimat n concluziile sale (punctul 34) c hot rrile judec tore ti pronun ate n litigiile care in de dreptul familiei ar trebui "recunoscute automat n ntreaga Uniune f r procedur intermediar sau motive de refuz al execut rii". Acesta este motivul pentru care hot rrile privind dreptul de vizit i cele privind napoierea copilului, care au fost certificate n statul membru de origine n conformitate cu dispozi iile din prezentul regulament, ar trebui s fie recunoscute i s fie executorii n toate celelalte state membre f r s fie solicitat vreo alt procedur . Procedura de executare a acestor hot rri judec tore ti r mne reglementat de dreptul intern. (24) Ar trebui ca certificatul eliberat pentru facilitarea execut rii hot rrii judec tore ti s nu poat fi supus nici unei c i de atac. Ar trebui ca acesta s fac obiectul unei ac iuni n rectificare numai n caz de eroare material , de exemplu, n cazul n care certificatul nu reflect corect con inutul hot rrii. (25) Autorit ile centrale ar trebui s coopereze att n mod general ct i n cazuri speciale, inclusiv n vederea ncuraj rii rezolv rii pe cale amiabil a conflictelor familiale n materia r spunderii p rinte ti. n acest scop, autorit ile centrale particip la Re eaua Judiciar European n materie civil i comercial creat prin Decizia 2001/470/CE a Consiliului din 28 mai 2001 de creare a unei Re ele Judiciare Europene n materie civil i comercial [10]. (26) Comisia ar trebui s fac publice i s actualizeze listele cu instan ele i c ile de atac transmise de statele membre. (27) Ar trebui s se ia m surile necesare pentru punerea n aplicare a prezentului regulament n conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a procedurilor pentru exercitarea competen elor de executare conferite Comisiei [11]. (28) Prezentul regulament nlocuie te Regulamentul (CE) nr. 1347/2000 care se abrog , n consecin . (29) n vederea bunei func ion ri a prezentului regulament, Comisia ar trebui s examineze punerea sa n aplicare pentru a propune, dac este cazul, modific rile necesare. (30) Regatul Unit i Irlanda, n temeiul articolului 3 din Protocolul privind poz i ia Regatului Unit i Irlandei anexat la Tratatul privind Uniunea European i Tratatul de instituire a Comunit ii Europene, au notificat dorin a lor de participare la adoptarea i punerea n aplicare a prezentului regulament. (31) Danemarca, n conformitate cu articolele 1 i 2 din Protocolul privind pozi ia Danemarcei anexat la Tratatul privind Uniunea European i Tratatul de instituire a Comunit ii Europene, nu particip la adoptarea prezentului regulament i, prin urmare, nu i revin obliga ii n temeiul acestuia i acesta nu i se aplic . (32) n elegnd c obiectivele prezentului regulament nu pot fi suficient realizate de c tre statele membre, dar pot fi mai bine realizate la nivel comunitar, Comunitatea poate lua m suri n conformitate cu principiul subsidiarit ii prev zut la articolul 5 din tratat. n conformitate cu principiul propor ionalit ii, astfel cum este enun at la articolul respectiv, prezentul regulament nu dep e te ceea ce este necesar pentru ndeplinirea acestor obiective. (33) Prezentul regulament recunoa te drepturile fundamentale i respect principiile consacrate de Carta drepturilor fundamentale ale Uniunii Europene. n special, prezentul regulament se asigur c sunt respectate drepturile fundamentale ale copilului n conformitate cu articolul 24 din Carta drepturilor fundamentale ale Uniunii Europene, ADOPTPREZENTUL REGULAMENT: CAPITOLUL I

DOMENIU DE APLICARE I DEFINI II Articolul 1 Domeniu de aplicare (1) Prezentul regulament se aplic , oricare ar fi natura instan ei, materiilor civile privind: (a) divor ul, separarea de drept i anularea c s toriei; (b) atribuirea, exercitarea, delegarea, retragerea total sau par ial a r spunderii p rinte ti. (2) Materiile prev zute la alineatul (1) litera (b) cuprind n special: (a) ncredin area i dreptul de vizit ; (b) tutela, curatela i institu iile similare; (c) desemnarea i atribu iile oric rei persoane sau oric rui organism ns rcinat s se ocupe de persoana sau bunurile copilului, s -l reprezinte sau s -l asiste; (d) plasarea copilului ntr-o familie substitutiv sau ntr-un centru de plasament; (e) m surile de protec ie a copilului privind administrarea, conservarea sau dispozi ia cu privire la bunurile copilului. (3) Prezentul regulament nu se aplic : (a) stabilirii sau contest rii filia iei; (b) hot rrii privind adop ia i m surilor premerg toare acesteia, precum i desfacerea i declararea nulit ii adop iei; (c) numelui i prenumelui copilului; (d) emancip rii; (e) obliga iei de ntre inere; (f) actelor fiduciare i succesiunilor; (g) m surilor luate ca urmare a faptelor penale s vr ite de copii. Articolul 2 Defini ii n sensul prezentului regulament: 1. "instan judec toreasc " nseamn toate autorit ile din statele membre competente n materiile care intr sub inciden a domeniului de aplicare a prezentului regulament n temeiul articolului 1; 2. "judec tor" nseamn judec torul sau func ionarul avnd competen e echivalente cu cele ale judec torului n materiile care intr sub inciden a domeniului de aplicare a prezentului regulament; 3. "stat membru" nseamn toate statele membre, cu excep ia Danemarcei; 4. "hot rre judec toreasc " nseamn orice hot rre de divor , de separare de drept sau de anulare a unei c s torii, precum i orice hot rre judec toreasc privind r spunderea p rinteasc pronun at de o instan judec toreasc a unui stat membru, oricare ar fi denumirea hot rrii, inclusiv termenii "decizie", "sentin " sau "ordonan "; 5. "stat membru de origine" nseamn statul membru n care a fost pronun at hot rrea care trebuie executat ; 6. "stat membru de executare" nseamn statul membru n care se solicit executarea hot rrii; 7. "r spundere p rinteasc " nseamn ansamblul drepturilor i obliga iilor conferite unei persoane fizice sau unei persoane juridice n temeiul unei hot rri judec tore ti, al unui act cu putere de lege sau al unui acord n vigoare privind persoana sau bunurile unui copil. Aceasta cuprinde n special ncredin area i dreptul de vizit ; 8. "titular al r spunderii p rinte ti" nseamn orice persoan care exercit r spunderea p rinteasc

fa de un copil; 9. "ncredin are" nseamn drepturile i obliga iile privind ngrijirea persoanei unui copil, n special dreptul de a decide asupra locului s u de re edin ; 10. "drept de vizit " nseamn n special dreptul de a duce copilul pentru o perioad limitat ntr-un alt loc dect cel al re edin ei sale obi nuite; 11. "deplasare sau re inere ilicit a unui copil" nseamn deplasarea sau re inerea unui copil n cazul n care: (a) a avut loc o nc lcare adus ncredin rii dobndit printr-o hot rre judec toreasc , printr-un act cu putere de lege sau printr-un acord n vigoare n temeiul legisla iei statului membru n care copilul i avea re edin a obi nuit imediat naintea deplas rii sau re inerii sale i (b) sub rezerva ca ncredin area s fi fost exercitat efectiv, singur sau mpreun , n momentul deplas rii sau re inerii, sau ar fi fost exercitat dac nu ar fi survenit aceste evenimente. ncredin area se consider ca fiind exercitat mpreun atunci cnd unul dintre titularii r spunderii p rinte ti nu poate, n temeiul unei hot rri judec tore ti sau ca efect al legii, s decid asupra locului de re edin a copilului f r consim mntul celuilalt titular al r spunderii p rinte ti. CAPITOLUL II COMPETEN SEC IUNEA 1 Divor , separare de drept i anulare a c s toriei Articolul 3 Competen de fond (1) Sunt competente s hot rasc n problemele privind divor ul, separarea de drept i anularea c s toriei instan ele judec tore ti din statul membru: (a) pe teritoriul c ruia se afl : - re edin a obi nuit a so ilor sau - ultima re edin obi nuit a so ilor n condi iile n care unul dintre ei nc locuie te acolo sau - re edin a obi nuit a prtului sau - n caz de cerere comun , re edin a obi nuit a unuia dintre so i sau - re edin a obi nuit a reclamantului n cazul n care acesta a locuit acolo cel pu in un an imediat naintea introducerii cererii sau - re edin a obi nuit a reclamantului n cazul n care acesta a locuit acolo cel pu in ase luni imediat naintea introducerii cererii i n cazul n care acesta este fie resortisant al statului membru respectiv, fie, n cazul Regatului Unit i al Irlandei, are "domiciliul" n acel loc; (b) de cet enie a celor doi so i sau, n cazul Regatului Unit i al Irlandei, statul "domiciliului" comun. (2) n sensul prezentului regulament, termenul "domiciliu" se interpreteaz n sensul sistemelor de drept ale Regatului Unit i Irlandei. Articolul 4 Cererea reconven ional Instan a n fa a c reia se desf oar procedura n temeiul articolului 3 este competent , de asemenea, pentru solu ionarea cererii reconven ionale, n m sura n care aceasta intr sub inciden a domeniului de aplicare a prezentului regulament. Articolul 5

Transformarea separ rii de drept n divor F r a aduce atingere articolului 3, instan a judec toreasc dintr-un stat membru care a pronun at o hot rre privind separarea de drept este competent , de asemenea, s transforme aceast hot rre n divor , n cazul n care dreptul acestui stat membru prevede aceasta. Articolul 6 Caracterul exclusiv al competen elor prev zute la articolele 3, 4 i5 Un so care: (a) are re edin a obi nuit pe teritoriul unui stat membru sau (b) este resortisant al unui stat membru sau, n cazul Regatului Unit sau al Irlandei, are "domiciliul" s u pe teritoriul unuia dintre aceste state membre, nu poate fi chemat n judecat n fa a instan elor judec tore ti dintr-un alt stat membru dect n temeiul articolelor 3, 4 i 5. Articolul 7 Competen e reziduale (1) n cazul n care nici o instan judec toreasc dintr-un stat membru nu este competent n temeiul articolelor 3, 4 i 5, competen a este stabilit , n fiecare stat membru, de legisla ia respectivului stat. (2) Orice resortisant al unui stat membru care i are re edin a obi nuit pe teritoriul unui alt stat membru poate s invoce, ca i cet enii acestui stat, normele de competen aplicabile n acest stat mpotriva unui prt care nu i are re edin a obi nuit ntr-un stat membru i care fie nu are cet enia unui stat membru fie, n cazul Regatului Unit sau al Irlandei, nu are "domiciliul" s u pe teritoriul unuia dintre aceste state membre. SEC IUNEA 2 R spundere p rinteasc Articolul 8 Competen de fond (1) Instan ele judec tore ti dintr-un stat membru sunt competente n materia r spunderii p rinte ti privind un copil care are re edin a obi nuit n acest stat membru la momentul la care instan a este sesizat . (2) Alineatul (1) se aplic sub rezerva dispozi iilor articolelor 9, 10 i 12. Articolul 9 Men inerea competen ei fostei re edin e obi nuite a copilului (1) n cazul n care copilul se mut n mod legal dintr-un stat membru n altul i dobnde te o nou re edin obi nuit , instan ele judec tore ti din statul membru al fostei re edin e obi nuite a copilului i p streaz competen a, prin derogare de la articolul 8, pe o perioad de trei luni de la mutare, pentru modificarea unei hot rri privind dreptul de vizit pronun at n acest stat membru nainte de mutarea copilului, n cazul n care titularul dreptului de vizit n temeiul hot rrii privind dreptul de vizit continu s locuiasc n mod obi nuit n statul membru al fostei re edin e obi nuite a copilului. (2) Alineatul (1) nu se aplic n cazul n care titularul dreptului de vizit men ionat la alineatul (1) a acceptat competen a instan elor judec tore ti din statul membru n care copilul are noua sa re edin obi nuit prin participarea la o procedur n fa a acestor instan e f r a le contesta competen a. Articolul 10 Competen a judec toreasc n cazuri de r pire a copilului n caz de deplasare sau de re inere ilicit a unui copil, instan ele judec tore ti din statul membru n care copilul i avea re edin a obi nuit imediat naintea deplas rii sale sau a re inerii sale ilicite

r mn competente pn n momentul n care copilul dobnde te o re edin obi nuit ntr-un alt stat membru i pn cnd (a) orice persoan , institu ie sau alt organism c reia/c ruia i-a fost ncredin at copilul consimte la deplasarea sau re inerea acestuia sau (b) copilul a locuit n acest alt stat membru o perioad de cel pu in un an dup ce persoana, institu ia sau orice alt organism c reia/c ruia i s-a ncredin at copilul a avut sau ar fi trebuit s aib cuno tin de locul n care se afla copilul, pn cnd copilul s-a integrat n noul s u mediu i pn cnd a fost ndeplinit cel pu in una dintre urm toarele condi ii: (i) n termen de un an de cnd cel c ruia i s-a ncredin at copilul a avut sau ar fi trebuit s aib cuno tin de locul n care se afla copilul, nu s-a depus nici o cerere de napoiere la autorit ile competente ale statului membru n care copilul a fost deplasat sau re inut; (ii) a fost retras o cerere de napoiere naintat de cel c ruia i s-a ncredin at copilul i nu s-a depus nici o nou cerere n termenul stabilit la punctul (i); (iii) o cauz solu ionat de o instan judec toreasc din statul membru n care copilul i avea re edin a obi nuit imediat naintea deplas rii sale sau re inerii sale ilicite a fost nchis n conformitate cu articolul 11 alineatul (7); (iv) o hot rre de ncredin are care nu implic napoierea copilului a fost pronun at de instan a judec toreasc din statul membru n care copilul i avea re edin a obi nuit imediat naintea deplas rii sau re inerii sale ilicite. Articolul 11 napoierea copilului (1) n cazul n care o persoan , institu ie sau orice alt organism c ruia/c reia i s-a ncredin at copilul solicit autorit ilor competente dintr-un stat membru s pronun e o hot rre judec toreasc pe baza Conven iei de la Haga din 25 octombrie 1980 asupra aspectelor civile ale r pirii interna ionale de copii (denumit n continuare "Conven ia de la Haga din 1980") n vederea ob inerii napoierii copilului care a fost deplasat sau re inut ilicit ntr-un alt stat membru dect statul membru n care copilul i avea re edin a obi nuit imediat nainte de deplasarea sau de re inerea sa ilicit , se aplic alineatele (2)-(8). (2) La aplicarea articolelor 12 i 13 din Conven ia de la Haga din 1980, se asigur posibilitatea de ascultare a copilului n cadrul procedurii, cu excep ia cazului n care aceasta este necorespunz toare n conformitate cu vrsta sau gradul s u de maturitate. (3) O instan sesizat cu o cerere de napoiere a unui copil prev zut la alineatul (1) ac ioneaz cu celeritate n cadrul procedurii privind cererea, utiliznd procedurile urgente prev zute de dreptul intern. F r a aduce atingere primului paragraf, instan a judec toreasc pronun hot rrea, cu excep ia cazului n care aceasta se dovede te imposibil din cauza unor mprejur ri excep ionale, n cel mult ase s pt mni de la sesizarea sa. (4) O instan judec toreasc nu poate refuza napoierea copilului n temeiul articolului 13 litera (b) din Conven ia de la Haga din 1980 n cazul n care se stabile te c s-au luat m suri corespunz toare pentru a asigura protec ia copilului dup napoierea sa. (5) O instan judec toreasc nu poate refuza napoierea copilului n cazul n care persoana care a solicitat napoierea copilului nu a avut posibilitatea s fie ascultat . (6) n cazul n care o instan judec toreasc a pronun at o hot rre de nenapoiere n temeiul articolului 13 din Conven ia de la Haga din 1980, instan a trebuie s transmit de ndat , fie direct, fie prin intermediul autorit ii sale centrale, o copie a hot rrii judec tore ti de nenapoiere i adocumentelor pertinente, n special un proces-verbal al edin elor instan ei competente sau autorit ii centrale din statul membru n care copilul i avea re edin a obi nuit imediat naintea deplas rii sale sau re ine rii sale ilicite, n conformitate cu dreptul intern. Instan a trebuie s

primeasc toate documentele men ionate n termen de o lun de la data hot rrii de nenapoiere. (7) Cu excep ia cazului n care instan ele judec tore ti din statul membru n care copi lul i avea re edin a obi nuit imediat nainte de deplasarea sa sau de re inerea sa ilicit au fost deja sesizate de una dintre p r i, instan a judec toreasc sau autoritatea central care prime te informa ia men ionat la alineatul (6) trebuie s o notifice p r ilor i s le invite s prezinte observa ii instan ei, n conformitate cu dreptul intern, n termen de trei luni de la data notific rii, pentru ca instan a judec toreasc s examineze problema ncredin rii copilului. F r a aduce atingere normelor n materie de competen prev zute de prezentul regulament, instan a judec toreasc nchide cauza n cazul n care nu a primit nici o observa ie n termenul prev zut. (8) F r a aduce atingere unei hot rri de nenapoiere pronun ate n conformitate cu articolul 13 din Conven ia de la Haga din 1980, orice hot rre ulterioar prin care se dispune napoierea copilului, pronun at de o instan competent n temeiul prezentului regulament, este executorie n conformitate cu capitolul III sec iunea 4, n vederea asigur rii napoierii copilului. Articolul 12 Prorogare de competen (1) Instan ele judec tore ti din statul membru care exercit competen a n temeiul articolului 3 cu privire la o cerere de divor , de separare de drept sau de anulare a c s toriei sunt competente n orice chestiune privind r spunderea p rinteasc n leg tur cu aceast cerere atunci cnd (a) cel pu in unul dintre so i exercit r spunderea p rinteasc fa de copil i (b) competen a instan elor a fost acceptat expres sau n orice alt mod neechivoc de c tre so i i de c tre titularii r spunderii p rinte ti, la data sesiz rii instan ei judec tore ti, iar aceasta este n interesul superior al copilului. (2) Competen a acordat la alineatul (1) nceteaz de ndat ce (a) hot rrea de admitere sau de respingere a cererii de divor , de separare de drept sau de anulare a c s toriei dobnde te autoritate de lucru judecat; (b) n cazul n care o procedur privind r spunderea p rinteasc este pe rolul unei instan e la data prev zut la litera (a), de ndat ce hot rrea privind r spunderea p rinteasc dobnde te autoritate de lucru judecat; (c) n cazurile prev zute la literele (a) i (b), de ndat ce procedura a ncetat dintr-un alt motiv. (3) Instan ele judec tore ti dintr-un stat membru sunt competente, de asemenea, n materie de r spundere p rinteasc n alte proceduri dect cele men ionate la alineatul (1) atunci cnd (a) copilul are o leg tur strns cu acest stat membru, n special datorit faptului c unul dintre titularii r spunderii p rinte ti i are re edin a obi nuit aici sau copilul este resortisant al acestui stat membru i (b) competen a instan elor a fost acceptat n mod expres sau n orice alt mod neechivoc de c tre toate p r ile la procedur la data sesiz rii instan ei, iar com peten a este n interesul superior al copilului. (4) n cazul n care copilul are i are re edin a obi nuit pe teritoriul unui stat ter , care nu este parte contractant la Conven ia de la Haga din 19 octombrie 1996 privind competen a, dreptul aplicabil, recunoa terea, executarea i cooperarea n materia r spunderii p rinte ti i a m surilor de protec ie a copiilor, competen a bazat pe prezentul articol se consider a fi n interesul copilului, n special atunci cnd o procedur se dovede te a fi imposibil n respectivul stat ter . Articolul 13 Competen bazat pe prezen a copilului

(1) Atunci cnd re edin a obi nuit a copilului nu poate fi stabilit i competen a nu poate fi stabilit pe baza articolului 12, instan ele judec tore ti din statul membru n care este prezent copilul sunt competente. (2) Alineatul (1) se aplic , de asemenea, copiilor refugia i, precum i copiilor care, ca urmare a tulbur rilor majore din rile lor, sunt deplasa i interna ional. Articolul 14 Competen e reziduale Atunci cnd nici o instan judec toreasc dintr-un stat membru nu este competent n temeiul articolelor 8-13, competen a este reglementat , n fiecare stat membru, de dreptul statului respectiv. Articolul 15 Trimiterea la o instan mai bine plasat pentru a solu i ona cauza (1) Cu titlu de excep ie, instan ele judec tore ti dintr-un stat membru competente pentru a solu iona cauza pe fond pot, n cazul n care consider c o instan dintr-un alt stat membru cu care copilul are o leg tur special este mai bine plasat pentru a solu iona cauza sau o parte specific a acesteia i atunci cnd acest lucru serve te interesul superior al copilului: (a) s suspende procedura sau respectiva parte a acesteia i s invite p r ile s depun o cerere la instan a judec toreasc din acest alt stat membru n conformitate cu alineatul (4) sau (b) s solicite instan ei judec tore ti din alt stat membru s - i exercite competen a n conformitate cu alineatul (5). (2) Alineatul (1) se aplic : (a) la cererea uneia dintre p r i sau (b) la ini iativa instan ei judec tore ti sau (c) la solicitarea instan ei judec tore ti dintr-un alt stat membru cu care copilul are o leg tur special , n conformitate cu alineatul (3). Cu toate acestea, trimiterea se poate efectua, la ini iativa instan ei sau la solicitarea instan ei dintrun alt stat membru, numai dac este acceptat de cel pu in una dintre p r i. (3) n sensul alineatului (1), se consider c un copil are o leg tur special cu un stat membru n cazul n care: (a) dup sesizarea instan ei judec tore ti men ionate la alineatul (1), copilul i -a dobndit re edin a obi nuit n acest stat membru sau (b) copilul a avut re edin a obi nuit n acest stat membru sau (c) copilul este resortisant al acestui stat membru sau (d) unul dintre titularii r spunderii p rinte ti i are re edin a obi nuit n acest stat membru sau (e) litigiul se refer la m surile de protec ie a copilului privind administrarea, conservarea sau dispozi ia cu privire la bunurile de inute de copil, bunuri care se afl pe teritoriul acestui stat membru. (4) Instan a judec toreasc din statul membru competent pentru a solu iona cauza pe fond acord un termen n care instan ele judec tore ti din cel lalt stat membru trebuie s fie sesizate n conformitate cu alineatul (1). n cazul n care instan ele nu sunt sesizate n acest termen, instan a sesizat continu s - i exercite competen a n conformitate cu articolele 8-14. (5) Instan ele judec tore ti din acest alt stat membru pot, n cazul n care este n interesul superior al copilului, din cauza circumstan elor specifice ale cauzei, s se declare competente ntr-un termen de ase s pt mni de la data sesiz rii acestora pe baza alineatului (1) litera (a) sau (b). n acest caz, prima instan sesizat i declin competen a. n caz contrar, prima instan sesizat continu s - i exercite competen a n conformitate cu articolele 8-14.

(6) Instan ele judec tore ti coopereaz , n sensul prezentului articol, direct sau prin intermediul autorit ilor centrale desemnate n conformitate cu articolul 53. SEC IUNEA 3 Dispozi ii comune Articolul 16 Sesizarea unei instan e judec tore ti (1) O instan judec toreasc se consider sesizat : (a) la data depunerii la instan a actului de sesizare a instan ei sau a unui act echivalent, cu condi ia ca reclamantul s nu fi neglijat n continuare s ia m surile pe care era obligat s le ia pentru ca actul s fie notificat sau comunicat prtului sau (b) n cazul n care actul trebuie notificat sau comunicat nainte de fi depus la instan , la data primirii acestuia de c tre autoritatea responsabil pentru notificare sau comunicare, cu condi ia ca reclamantul s nu fi neglijat n continuare s ia m surile pe care era obligat s le ia pentru ca actul s fie depus la instan . Articolul 17 Verificarea competen ei Instan a judec toreasc dintr-un stat membru sesizat cu o cauz pentru care nu este competent n temeiul prezentului regulament i pentru care, n temeiul prezentului regulament, este competent o instan dintr-un alt stat membru, se declar , din oficiu, necompetent . Articolul 18 Verificarea admisibilit ii (1) Atunci cnd prtul, care i are re edin a obi nuit ntr-un alt stat dect statul membru n care sa introdus ac iunea, nu se prezint , instan a judec toreasc competent este obligat s suspende procedura atta timp ct nu se stabile te c acest prt a fost pus n situa ia de a primi actul de sesizare a instan ei sau un act echivalent n timp util pentru a - i asigura ap rarea sau c s-au luat toate m surile necesare n acest scop. (2) Articolul 19 din Regulamentul (CE) nr. 1348/2000 se aplic n locul dispozi iilor alineatului (1) din prezentul articol n cazul n care actul de sesizare a instan ei sau un act echivalent a trebuit transmis dintr-un stat membru n altul n conformitate cu regulamentul men ionat anterior. (3) n cazul n care dispozi iile Regulamentului (CE) nr. 1348/2000 nu se aplic , articolul 15 din Conven ia de la Haga din 15 noiembrie 1965 privind notificarea i comunicarea n str in tate a actelor judiciare i extrajudiciare n materie civil sau comercial se aplic n cazul n care actul de sesizare a instan ei sau un act echivalent a trebuit s fie transmis n str in tate n temeiul respectivei conven ii. Articolul 19 Litispenden i ac iuni conexe (1) n cazul n care se introduc cereri de divor , de separare de drept sau de anulare a c s toriei ntre acelea i p r i n fa a unor instan e judec tore ti din state membre diferite, instan a sesizat n al doilea rnd suspend din oficiu procedura pn cnd se stabile te competen a primei instan e sesizate. (2) n cazul n care ac iuni referitoare la r spunderea p rinteasc privind un copil, avnd acela i obiect i aceea i cauz , se introduc n fa a instan elor judec tore ti din state membre diferite, instan a sesizat n al doilea rnd suspend din oficiu procedura pn cnd se stabile te competen a primei instan e sesizate. (3) n cazul n care se stabile te competen a primei instan e sesizate, instan a sesizat n al doilea rnd i declin competen a n favoarea acesteia.

n acest caz, partea care a introdus ac iunea la instan a sesizat n al doilea rnd poate intenta respectiva ac iune la prima instan sesizat . Articolul 20 M suri provizorii i asiguratorii (1) n caz de urgen , dispozi iile prezentului regulament nu mpiedic instan ele judec tore ti dintrun stat membru s ia m suri provizorii sau asiguratorii cu privire la persoanele sau bunurile prezente n acest stat, prev zute de dreptul acestui stat membru, chiar dac , n temeiul prezentului regulament, o instan dintr-un alt stat membru este competent pentru solu ionarea cauzei pe fond. (2) M surile luate n conformitate cu alineatul (1) nceteaz s produc efecte atunci cnd instan a din statul membru competent n temeiul prezentului regulament pentru solu ionarea cauzei pe fond a luat m surile pe care le consider corespunz toare. CAPITOLUL III RECUNOA TERE I EXECUTARE SEC IUNEA 1 Recunoa tere Articolul 21 Recunoa terea unei hot rri judec tore ti (1) Hot rrile judec tore ti pronun ate ntr-un stat membru se recunosc n celelalte state membre f r a fi necesar s se recurg la vreo procedur . (2) n special i f r a aduce atingere alineatului (3), nu este necesar nici o procedur pentru actualizarea actelor de stare civil ale unui stat membru pe baza unei hot rri pronun ate n alt stat membru n materie de divor , separare de drept sau anulare a c s toriei care nu mai poate fi supus nici unei c i de atac n conformitate cu dreptul respectivului stat membru. (3) F r a aduce atingere sec iunii 4 din prezentul capitol, orice parte interesat poate solicita, n conformitate cu procedurile prev zute de sec iunea 2 din prezentul capitol, pronun area unei hot rri de recunoa tere sau de refuz al recunoa terii hot rrii. Competen a teritorial a instan ei judec tore ti indicat n lista comunicat Comisiei de fiecare stat membru n conformitate cu articolul 68 este stabilit prin dreptul intern al statului membru n care se depune cererea de recunoa tere sau de refuz al recunoa terii. (4) n cazul n care recunoa terea unei hot rri judec tore ti se invoc ntmpl tor n fa a unei instan e judec tore ti dintr-un stat membru, aceasta poate pronun a o hot rre n acest sens. Articolul 22 Motive de refuz al recunoa terii hot rrilor judec tore ti pronun ate n ma terie de divor , de separare de drept sau de anulare a c s toriei O hot rre judec toreasc pronun at n materie de divor , de separare de drept sau de anulare a c s toriei nu se recunoa te: (a) n cazul n care recunoa terea contravine n mod evident ordinii publice a statului membru n care se solicit aceasta; (b) n cazul n care actul de sesizare a instan ei sau un act echivalent nu a fost notificat sau comunicat n timp util prtului care nu s-a prezentat i astfel nct acesta s i poat preg ti ap rarea, cu excep ia cazului n care se constat c prtul a acceptat hot rrea ntr-un mod neechivoc; (c) n cazul n care aceasta este ireconciliabil cu o hot rre pronun at ntr-o ac iune ntre acelea i p r i n statul membru n care se solicit aceasta sau (d) n cazul n care aceasta este ireconciliabil cu o hot rre pronun at anterior ntr-un alt stat membru sau ntr-un stat ter ntr-o cauz ntre acelea i p r i, din moment ce aceast prim hot rre ndepline te condi iile necesare recunoa terii sale n statul membru n care se solicit aceasta.

Articolul 23 Motive de refuz al recunoa terii hot rrilor judec tore ti n materia r spunderii p rinte ti O hot rre judec toreasc pronun at n materia r spunderii p rinte ti nu este recunoscut : (a) n cazul n care recunoa terea contravine n mod evident ordinii publice din statul membru n care se solicit recunoa terea, lund n considerare interesul superior al copilului; (b) n cazul n care, cu excep ia procedurilor urgente, aceasta a fost pronun at f r a-i da copilului posibilitatea de a fi ascultat, nc lcndu-se astfel normele fundamentale de procedur din statul membru n care se solicit aceasta; (c) n cazul n care actul de sesizare a instan ei sau un act echivalent nu a fost notificat sa u comunicat n timp util persoanei care nu s-a prezentat i astfel nct aceasta s i poat preg ti ap rarea, cu excep ia cazului n care se constat c respectiva persoan a acceptat hot rrea ntr-un mod neechivoc; (d) la solicitarea oric rei persoane care sus ine c hot rrea se opune exercit rii r spunderii sale p rinte ti, n cazul n care hot rrea a fost pronun at f r ca aceast persoan s fi avut posibilitatea de a fi ascultat ; (e) n cazul n care aceasta este ireconciliabil cu o hot rre pronun at ulterior n materia r spunderii p rinte ti n statul membru n care se solicit recunoa terea; (f) n cazul n care aceasta este ireconciliabil cu o hot rre pronun at ulterior n materia r spunderii p rinte ti ntr-un alt stat membru sau n statul ter n care copilul i are re edin a obi nuit , din moment ce hot rrea ulterioar ndepline te condi iile necesare recunoa terii sale n statul membru solicitat sau (g) n cazul n care nu a fost respectat procedura prev zut la articolul 56. Articolul 24 Interzicerea controlului competen ei instan ei judec tore ti de origine Competen a instan ei judec tore ti din statul membru de origine nu poate fi controlat . Criteriul ordinii publice men ionat la articolul 22 litera (a) i la articolul 23 litera (a) nu se poate aplica normelor de competen men ionate la articolele 3-14. Articolul 25 Diferen e ntre dreptul aplicabil Recunoa terea unei hot rri judec tore ti nu poate fi refuzat pe motiv c dreptul statului membru n care se solicit aceasta nu permite divor ul, separarea de drept sau anularea c s toriei pe baza unor fapte identice. Articolul 26 Interzicerea revizuirii pe fond n nici un caz, o hot rre judec toreasc nu poate face obiectul unei revizuiri pe fond. Articolul 27 Suspendarea procedurii (1) Instan a judec toreasc dintr-un stat membru sesizat cu o cerere de recunoa tere a unei hot rri judec tore ti pronun ate ntr-un alt stat membru poate suspenda procedura n cazul n care aceasta face obiectul unei c i de atac ordinare. (2) Instan a judec toreasc dintr-un stat membru sesizat cu o cerere de recunoa tere a unei hot rri judec tore ti pronun ate n Irlanda sau n Regatul Unit i a c rei executare este suspendat n statul membru de origine din cauza exercit rii unei c i de atac poate suspenda procedura. SEC IUNEA 2

Cerere de ncuviin are a execut rii Articolul 28 Hot rri judec tore ti executorii (1) Hot rrile judec tore ti pronun ate ntr-un stat membru cu privire la exercittarea r spunderii p rinte ti fa de un copil, care sunt executorii n acel stat i care au fost notificate sau comunicate, se execut ntr-un alt stat membru dup ce s-a ncuviin at executarea la cererea oric rei p r i interesate. (2) Cu toate acestea, n Regatul Unit, aceste hot rri judec tore ti se execut n Anglia i n ara Galilor, n Sco ia sau n Irlanda de Nord numai dup ce au fost nregistrate n vederea execut rii, la cererea oric rei p r i interesate, n acea parte a Regatului Unit, dup caz. Articolul 29 Competen a teritorial a instan elor judec tore ti (1) Cererea de ncuviin are a execut rii se prezint instan ei judec tore ti indicate n lista comunicat Comisiei n conformitate cu articolul 68. (2) Competen a teritorial se stabile te n func ie de re edin a obi nuit a persoanei mpotriva c reia se solicit executarea sau n func ie de re edin a obi nuit a oric rui copil vizat de cerere. n cazul n care re edin ele men ionate la primul paragraf nu se afl n statul membru de executare, competen a teritorial se stabile te n func ie de locul de executare. Articolul 30 Procedur (1) Procedura privind depunerea cererii este reglementat de dreptul statului membru n care are loc executarea. (2) Reclamantul trebuie s - i aleag domiciliul n raza teritorial a instan ei judec tore ti sesizate. Cu toate acestea, dac dreptul statului membru n care are loc executarea nu prevede alegerea domiciliului, reclamantul desemneaz un mputernicit ad litem. (3) Documentele men ionate la articolele 37 i 39 se anexeaz cererii. Articolul 31 Hot rrea pronun at de instan a judec toreasc (1) Instan a judec toreasc sesizat prin cerere pronun o hot rre n termen scurt, f r ca persoana mpotriva c reia se solicit executarea sau copilul s poat , n aceast faz a procedurii, s prezinte observa ii. (2) Cererea poate fi respins numai pentru unul dintre motivele prev zute la articolele 22, 23 i 24. (3) n nici un caz, hot rrea judec toreasc nu poate face obiectul unei revizuiri pe fond. Articolul 32 Comunicarea hot rrii Hot rrea pronun at privind cererea este adus de ndat la cuno tin a reclamantului, prin grija grefierului, n conformitate cu procedura prev zut de dreptul statului membru de executare. Articolul 33 C i de atac (1) Oricare dintre p r i poate exercita o cale de atac mpotriva hot rrii privind cererea de ncuviin are a execut rii. (2) Ac iunea se introduce la instan a judec toreasc indicat n lista comunicat Comisiei de c tre fiecare stat membru n conformitate cu articolul 68. (3) Ac iunea se solu ioneaz n conformitate cu normele ce reglementeaz procedura contradictorie.

(4) n cazul n care ac iunea este introdus de persoana care a solicitat ncuviin area execut rii, partea mpotriva c reia se solicit executarea este citat s se prezinte n fa a instan ei sesizate cu respectiva cale de atac. n cazul n care nu se prezint , se aplic dispozi iile articolului 18. (5) Ac iunea mpotriva ncuviin rii execut rii trebuie introdus n termen de o lun de la comunicare. n cazul n care partea mpotriva c reia se solicit executarea i are re edin a obi nuit ntr-un alt stat membru dect cel n care s-a ncuviin at executarea, termenul este de dou luni i se calculeaz de la data comunic rii persoanei sau la domiciliul acesteia. Prezentul termen nu poate fi prelungit din cauza distan ei. Articolul 34 Instan e judec tore ti care solu ioneaz c ile de atac i c i de atac Hot rrea judec toreasc pronun at n urma exercit rii unei c i de atac poate fi supus numai unei c i de atac men ionate n lista comunicat Comisiei de fiecare stat membru n conformitate cu articolul 68. Articolul 35 Suspendarea procedurii (1) Instan a judec toreasc sesizat printr-o cale de atac formulat n temeiul articolului 33 sau al articolului 34 poate, la cererea p r ii mpotriva c reia se solicit executarea, s suspende procedura n cazul n care hot rrea face obiectul unei c i de atac ordinare, n statul membru de origine, sau n cazul n care termenul de intentare a acesteia nu a expirat. n acest din urm caz, instan a poate acorda un termen pentru intentarea respectivei c i de atac. (2) n cazul n care hot rrea judec toreasc a fost pronun at n Irlanda sau n Regatul Unit, orice cale de atac prev zut n statul membru de origine se consider ca o cale ordinar de atac n sensul aplic rii alineatului (1). Articolul 36 Executare par ial (1) n cazul n care s-a pronun at o hot rre cu privire la mai multe capete de cerere i executarea nu poate fi ncuviin at pentru toate, instan a judec torea sc ncuviin eaz executarea pentru unul sau mai multe dintre acestea. (2) Reclamantul poate cere o executare par ial . SEC IUNEA 3 Dispozi ii comune sec iunilor 1 i2 Articolul 37 Documente (1) Partea care solicit sau contest recunoa terea unei hot rri judec tore ti ori solicit ncuviin area execut rii trebuie s prezinte: (a) o copie a hot rrii care s ntruneasc toate condi iile necesare n vederea stabilirii autenticit ii sale i (b) certificatul men ionat la articolul 39. (2) n afar de aceasta, n cazul n care este vorba despre o hot rre n lips , partea care solicit recunoa terea sau ncuviin area execut rii trebuie s prezinte: (a) originalul sau o copie certificat pentru conformitate a documentului care stabile te c actul de sesizare a instan ei sau un act echivalent a fost notificat sau comunicat p r ii care nu s-a prezentat sau (b) orice document care arat c prtul a acceptat hot rrea n mod neechivoc.

Articolul 38 Lipsa unor documente (1) n lipsa prezent rii documentelor men ionate la articolul 37 alineatul (1) litera (b) sau alineatul (2), instan a judec toreasc poate acorda un termen pentru prezentarea lor sau poate accepta documente echivalente sau, n cazul n care consider c dispune de suficiente informa ii, poate s renun e la prezentarea lor. (2) La solicitarea instan ei judec tore ti, se prezint o traducere a documentelor. Traducerea este certificat de o persoan autorizat n acest sens ntr-unul dintre statele membre. Articolul 39 Certificat privind hot rrile judec tore ti n materie matrimonial i certificat privind hot rrile judec tore ti n materia r spunderii p rinte ti Instan a judec toreasc sau autoritatea competent din statul membru de origine elibereaz , la cererea oric rei p r i interesate, un certifica t utiliznd formularul al c rui model este prezentat n anexa I (hot rri judec tore ti n materie matrimonial ) sau n anexa II (hot rri judec tore ti n materia r spunderii p rinte ti). SEC IUNEA 4 For a executorie a anumitor hot rri judec tore ti privind dreptul de vizit i a anumitor hot rri judec tore ti prin care se dispune napoierea copilului Articolul 40 Domeniu de aplicare (1) Prezenta sec iune se aplic : (a) dreptului de vizit i (b) napoierii copilului ca urmare a unei hot rri judec tore ti prin care se dispune napoierea copilului men ionat la articolul 11 alineatul (8). (2) Dispozi iile din prezenta sec iune nu l mpiedic pe un titular al r spunderii p rinte ti s solicite recunoa terea i executarea unei hot rri, n conformitate cu dispozi iile cuprinse n sec iunile 1 i2 din prezentul capitol. Articolul 41 Dreptul de vizit (1) Dreptul de vizit men ionat la articolul 40 alineatul (1) litera (a), acordat printr-o hot rre judec toreasc executorie pronun at ntr-un stat membru, este recunoscut i are for executorie ntr-un alt stat membru f r s fie necesar ncuviin area execut rii i f r s fie posibil s se opun recunoa terii acesteia n cazul n care hot rrea a fost certificat n statul membru de origine n conformitate cu alineatul (2). Chiar dac dreptul intern nu prevede caracterul executoriu de drept al unei hot rri judec tore ti de acordare a dreptului de vizit , instan a de origine poate declara hot rrea executorie, f r a aduce atingere unei eventuale c i de atac. (2) Instan a judec toreasc de origine nu elibereaz certificatul men ionat la alineatul (1), utiliznd formularul al c rui model este prev zut n anexa III (certificat privind dreptul de vizit ), dect n cazul n care: (a) n caz de procedur n lips , actul de sesizare a instan ei sau un act echivalent a fost notificat sau comunicat n timp util persoanei care nu s-a prezentat i astfel nct aceast persoan s i poat preg ti ap rarea sau, n cazul n care a fost notificat sau comunicat f r respectarea acestor condi ii, se stabile te totu i c aceasta a acceptat hot rrea n mod neechivoc; (b) toate p r ile interesate au avut posibilitatea de a fi ascultate;

i (c) copilul a avut posibilitatea de a fi ascultat, cu excep ia cazului n care ascultarea sa a fost considerat necorespunz toare n conformitate cu vrsta sau gradul s u de maturitate. Certificatul se completeaz n limba hot rrii judec tore ti. (3) n cazul n care dreptul de vizit prive te o situa ie care are un caracter transfrontalier nc de la pronun area hot rrii, certificatul se elibereaz din oficiu atunci cnd hot rrea devine executorie, inclusiv vremelnic . n cazul n care situa ia nu dobnde te caracter transfrontalier dect ulterior, certificatul se elibereaz la solicitarea uneia dintre p r i. Articolul 42 napoierea copilului (1) napoierea copilului prev zut la articolul 40 alineatul (1) litera (b), care rezult dintr-o hot rre judec toreasc executorie pronun at ntr-un stat membru este recunoscut i executorie ntr-un alt stat membru f r s fie necesar ncuviin area execut rii i f r s fie posibil s se opun recunoa terii sale n cazul n care hot rrea a fost certificat n statul membru de origine n conformitate cu alineatul (2). Chiar dac dreptul intern nu prevede caracterul executoriu de drept al unei hot rri prin care se dispune napoierea copilului, instan a de origine poate declara hot rrea executorie, f r a aduce atingere unei eventuale c i de atac. (2) Instan a judec toreasc de origine care a pronun at hot rrea men ionat la articolul 40 alineatul (1) litera (b) nu elibereaz certificatul men ionat la alineatul (1) dect n cazul n care: (a) copilul a avut posibilitatea de a fi ascultat, cu excep ia cazului n care aceasta a fost considerat necorespunz toare n conformitate cu vrsta sau gradul s u de maturitate; (b) p r ile au avut posibilitatea de a fi ascultate i (c) instan a judec toreasc a pronun at hot rrea innd seama de motivele i mijloacele de prob care au stat la baza hot rrii pronun ate n conformitate cu articolul 13 din Conven ia de la Haga din 1980. n cazul n care instan a judec toreasc sau orice alt autoritate ia m suri n vederea asigur rii protec iei copilului dup napoierea sa n statul membru n care i are re edin a obi nuit , certificatul precizeaz modul de aplicare a acestor m suri. Instan a judec toreasc de origine elibereaz din proprie ini iativ certificatul men ionat anterior, utiliznd formularul al c rui model este prev zut n anexa IV (certificat privind napoierea copilului). Certificatul se completeaz n limba hot rrii judec tore ti. Articolul 43 Ac iunea n rectificarea certificatului (1) n cazul oric rei rectific ri a certificatului se aplic dreptul statului membru de origine. (2) Eliberarea unui certificat n temeiul articolului 41 alineatul (1) sau al articolului 42 alineatul (1) nu este supus nici unei c i de atac. Articolul 44 Efecte ale certificatului Certificatul nu- i produce efectele dect n limitele caracterului executoriu al hot rrii judec tore ti. Articolul 45 Documente (1) Partea care solicit executarea unei hot rri judec tore ti trebuie s prezinte: (a) o copie a acesteia care s ntruneasc toate condi iile necesare n vederea stabilirii autenticit ii

sale i (b) certificatul men ionat la articolul 41 alineatul (1) sau la articolul 42 alineatul (1). (2) n sensul prezentului articol, - certificatul men ionat la articolul 41 alineatul (1) este nso it de traducerea punctului 12 privind modalit ile de exercitare a dreptului de vizit ; - certificatul men ionat la articolul 42 alineatul (1) este nso it de traducerea punctului 14 privind tipurile de m suri luate n vederea asigur rii napoierii copilului. Traducerea se efectueaz n limba oficial sau ntr-una dintre limbile oficiale ale statului membru de executare sau n orice alt limb pe care acesta din urm a indicat c o accept . Traducerea se certific de c tre o persoan autorizat n acest scop n unul dintre statele membre. SEC IUNEA 5 Acte autentice i acorduri Articolul 46 Actele autentice primite i executorii ntr-un stat membru, precum i acordurile ntre p r i, executorii n statul membru de origine, sunt recunoscute i considerate executorii n acelea i condi ii ca i hot rrile. SEC IUNEA 6 Alte dispozi ii Articolul 47 Procedura de executare (1) Procedura de executare se stabile te prin dreptul statului membru n care are loc executarea. (2) Orice hot rre pronun at de instan a judec toreasc din alt stat membru i declarat executorie n conformitate cu sec iunea 2 sa u certificat n conformitate cu articolul 41 alineatul (1) sau cu articolul 42 alineatul (1) se execut n statul membru de executare n acelea i condi ii ca i n cazul n care aceasta ar fi fost pronun at n acest stat membru. n special, o hot rre judec toreasc certificat n conformitate cu articolul 41 alineatul (1) sau cu articolul 42 alineatul (1) nu se poate executa n cazul n care aceasta este ireconciliabil cu o hot rre executorie pronun at ulterior. Articolul 48 Modalit i practice de exercitare a dreptului de vizit (1) Instan ele judec tore ti din statul membru de executare pot hot r modalit ile practice pentru a organiza exercitarea dreptului de vizit , n cazul n care modalit ile necesare nu au fost prev zute sau nu au fost suficient prev zute n hot rrea pronun at de instan ele judec tore ti din statul membru competente pentru solu ionarea cauzei pe fond i cu condi ia s fie respectate elementele esen iale din hot rrea men ionat . (2) Modalit ile practice hot rte n conformitate cu alineatul (1) i nceteaz aplicabilitatea n executarea hot rrii ulterioare pronun ate de c tre instan ele judec tore ti din statul membru competente pentru solu ionarea cauzei pe fond. Articolul 49 Costuri Dispozi iile prezentului capitol, cu ex cep ia celor prev zute de sec iunea 4, se aplic , de asemenea, pentru stabilirea cuantumului cheltuielilor de judecat n cadrul procedurilor ini iate n temeiul prezentului regulament i pentru executarea oric rei hot rri judec tore ti privind astfel de cheltuieli.

Articolul 50 Asisten judiciar Reclamantul care, n statul membru de origine, a beneficiat n tot sau n parte de asisten judiciar sau de o scutire de taxe i de cheltuieli beneficiaz , n cadrul procedurii prev zute la articolele 21, 28, 41, 42 i 48, de cea mai favorabil asisten sau de cea mai mare scutire prev zut de dreptul statului membru de executare. Articolul 51 Cau iune sau garan ie Nici o cau iune, nici o garan ie, oricare ar fi denumirea, nu poate fi impus p r ii care solicit executarea ntr-un stat membru a unei hot rri judec tore ti pronun ate ntr-un alt stat membru din cauza: (a) lipsei re edin ei obi nuite n statul membru solicitat sau (b) fie a calit ii sale de str in, fie, atunci cnd executarea se solicit n Regatul Unit sau n Irlanda, n absen a "domiciliului" ntr-unul dintre aceste state membre. Articolul 52 Legalizarea sau alt formalitate similar Nici o legalizare sau alt formalitate similar nu este necesr cu privire la documentele men ionate la articolele 37, 38 i 45 sau, dac este cazul, cu privire la o procur ad litem. CAPITOLUL IV COOPERARE NTRE AUTORIT ILE CENTRALE N MATERIA R SPUNDERII P RINTE TI Articolul 53 Desemnare Fiecare stat membru desemneaz una sau mai multe autorit i centrale ns rcinate s -l asiste la aplicarea prezentului regulament i precizeaz competen ele teritoriale sau materiale ale fiec reia. Atunci cnd un stat membru a desemnat mai multe autorit i centrale, comunic rile se adreseaz , n principiu, direct autorit ii centra le competente. n cazul n care o comunicare este adresat unei autorit i centrale necompetente, aceasta este responsabil de transmiterea comunic rii c tre autoritatea central competent i de informarea expeditorului cu privire la acest fapt. Articolul 54 Atribu ii generale Autorit ile centrale comunic informa ii cu privire la dreptul intern i procedurile na ionale i iau m suri pentru ameliorarea aplic rii prezentului regulament i consolidarea cooper rii acestora. n acest scop, este utilizat Re eaua Judiciar European n materie civil i comercial creat prin Decizia nr. 2001/470/CE. Articolul 55 Cooperare n cadrul cauzelor specifice r spunderii p rinte ti Autorit ile centrale, la solicitarea unei autorit i centrale a unui alt stat membru sa u a titularului r spunderii p rinte ti, coopereaz n cauze specifice pentru realizarea obiectivelor men ionate n prezentul regulament. n acest scop, acestea iau, direct sau prin intermediul autorit ilor publice sau al altor organisme, toate m surile necesare n conformitate cu dreptul acestui stat membru n materie de protec ie a datelor cu caracter personal, pentru: (a) ob inerea i schimbul de informa ii: (i) privind situa ia copilului; (ii) privind orice procedur n curs sau

(iii) privind orice hot rre pronun at cu privire la copil; (b) furnizarea de informa ii i asisten titularilor r spunderii p rinte ti care solicit recunoa terea i executarea unei hot rri pe teritoriul acestora, n special n ceea ce prive te dreptul de vizit i napoierea copilului; (c) facilitarea comunic rilor ntre instan ele judec tore ti, n special pentru aplicarea articolului 11 alineatele (6) i (7) i a articolului 15; (d) furnizarea oric rei informa ii i oric rui sprijin utile pentru aplicarea de c tre instan el e judec tore ti a articolului 56 i (e) facilitarea ncheierii de acorduri ntre titularii r spunderii p rinte ti recurgnd la mediere sau la alte mijloace i facilitarea n acest scop a cooper rii transfrontaliere. Articolul 56 Plasarea copilului ntr-un alt stat membru (1) n cazul n care instan a judec toreasc competent n temeiul articolelor 8-15 preconizeaz plasarea copilului ntr-un centru de plasament ntr-o sau familie substitutiv i respectiva plasare va avea loc ntr-un alt stat membru, aceasta consult n prealabil autoritatea central sau o alt autoritate competent din acest din urm stat membru n cazul n care interven ia unei autorit i publice este prev zut n acest stat membru pentru cazurile interne de plasare a copiilor. (2) Hot rrea judec toreasc privind plasarea prev zut la alineatul (1) nu poate fi luat n statul membru solicitant dect n cazul n care autoritatea competent a statului membru solicitat a aprobat acest plasament. (3) Modalit ile de consultare sau de aprobare men ionate la alineatele (1) i (2) sunt reglementate de dreptul intern al statului solicitat. (4) n cazul n care autoritatea competent n temeiul articolelor 8-15 hot r te plasarea copilului ntr-o familie substitutiv i aceast plasare va avea loc ntr-un alt stat membru, iar interven ia unei autorit i publice nu este prev zut n acest din urm stat membru pentru cazurile interne de plasare a copiilor, aceasta notific acest fapt autorit ii centrale sau unei autorit i competente din respectivul stat membru. Articolul 57 Metod de lucru (1) Orice titular al r spunderii p rinte ti poate adresa autorit ii centrale din statul membru n care i are re edin a obi nuit sau autorit ii centrale din statul membru n care copilul are re edin a obi nuit sau este prezent o cerere de asisten n conformitate cu articolul 55. De regul , cererea este nso it de toate informa iile disponibile care i pot facilita executarea. n cazul n care cererea de asisten prive te recunoa terea sau executarea unei hot rri judec tore ti privind r spunderea p rinteasc reglementat de domeniul de aplicare a prezentului regulament, titularul r spunderii p rinte ti este obligat s anexeze la aceasta certificatele corespunz toare prev zute la articolul 39, articolul 41 alineatul (1) sau la articolul 42 alineatul (1). (2) Statele membre adreseaz notific ri Comisiei privind limba sau limbile oficiale ale institu iilor din Comunitate altele dect propria (propriile) limb (limbi) n care se pot adresa comunic rile autorit ilor centrale. (3) Asisten a acordat de autorit ile centrale n temeiul articolului 55 este gratuit . (4) Fiecare autoritate central i suport propriile cheltuieli. Articolul 58 ntruniri (1) Autorit ile centrale se ntrunesc n mod regulat pentru a facilita aplicarea prezentului regulament. (2) Convocarea acestor ntruniri se efectueaz n conformitate cu Decizia 2001/470/CE privind

crearea unei Re ele Judiciare Europene n materie civil i comercial . CAPITOLUL V RELA II CU ALTE INSTRUMENTE Articolul 59 Rela ia cu alte instrumente (1) F r a aduce atingere articolelor 60, 63, 64 i alineatului (2) din prezentul articol, prezentul regulament nlocuie te, pentru statele membre, conven iile existente la data intr rii n vigoare a prezentului regulament, care au fost ncheiate ntre dou sau mai multe state membre i care se refer la materiile reglementate de prezentul regulament. (2) (a) Finlanda i Suedia au posibilitatea de a declara Conven ia din 6 februarie 1931 ntre Danemarca, Finlanda, Islanda, Norvegia i Suedia con innd dispozi ii de drept interna ional privat privind c s toria, adop ia i ncredin area copiilor, precum i protocolul s u final, ca aplicabile n tot sau n parte, n rela iile lor reciproce, n locul normelor din prezentul regulament. Aceste declara ii se public n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene ca anex la prezentul regulament. Statele membre men ionate pot renun a la acestea, n tot sau n parte, n orice moment. (b) Principiul nediscrimin rii pe motiv de cet enie ntre cet enii Uniunii Europene se respect . (c) n orice acord care urmeaz s se ncheie ntre statele membre men ionate la litera (a), privind materiile reglementate de prezentul regulament, normele de competen se aliniaz la cele prev zute de prezentul regulament. (d) Hot rrile judec tore ti pronun ate ntr-unul dintre statele nordice care a f cut declara ia men ionat la litera (a) la o instan competent corespunz toare uneia dintre cele prev zute de capitolul II din prezentul regulament sunt recunoscute i executate n celelalte state membre n conformitate cu normele prev zute de capitolul III din prezentul regulament. (3) Statele membre comunic Comisiei: (a) o copie a acordurilor i actelor cu putere de lege uniforme care le pun n aplicare men ionate la alineatul (2) literele (a) i (c); (b) orice denun are sau modificare a acestor acorduri sau a acestor acte cu putere de lege uniforme. Articolul 60 Raporturile cu anumite conven ii multilaterale n rela iile dintre statele membre, prezentul regulament prevaleaz asupra urm toarelor conven ii n m sura n care acestea privesc materiile reglementate de prezentul regulament: (a) Conven ia de la Haga din 5 octombrie 1961 cu privire la suprimarea cerin ei supralegaliz rii actelor oficiale str ine i legea aplicabil cu privire la protec ia minorilor; (b) Conven ia de la Luxemburg din 8 septembrie 1967 privind recunoa terea hot rrilor privind valabilitatea c s toriilor; (c) Conven ia de la Haga din 1 iunie 1970 privind recunoa terea divor urilor i separ rilor de drept; (d) Conven ia European din 20 mai 1980 privind recunoa terea i executarea hot rrilor privind ncredin area copiilor i restabilirea ncredin rii copiilor i (e) Conven ia de la Haga din 25 octombrie 1980 asupra aspectelor civile ale r pirii interna ionale de copii. Articolul 61 Rela ii cu Conven ia de la Haga din 19 octombrie 1996 privind competen a, dreptul aplicabil, recunoa terea, executarea i cooperarea n materia r spunderii p rinte ti i a m surilor de protec ie a copiilor n rela iile cu Conven ia de la Haga din 19 octombrie 1996 privind competen a, dreptul aplicabil,

recunoa terea, executarea i cooperarea n materia r spunderii p rinte ti i a m surilor de protec ie a copiilor, prezentul regulament se aplic : (a) atunci cnd respectivul copil i are re edin a obi nuit pe teritoriul unui stat membru; (b) n ceea ce prive te recunoa terea i executarea unei hot rri pronun ate de instan a judec toreasc competent dintr-un stat membru pe teritoriul unui alt stat membru, chiar dac respectivul copil i are re edin a obi nuit pe teritoriul unui stat nemembru care este parte contractant la conven ia men ionat anterior. Articolul 62 ntinderea efectelor (1) Acordurile i conven iile men ionate la articolul 59 alineatul (1) i la articolele 60 i 61 continu s - i produc efectele n materiile nereglementate de prezentul regulament. (2) Conven iile men ionate la articolul 60, n special Conven ia de la Haga din 1980, continu s - i produc efectele ntre statele membre care sunt p r i contractante la aceasta, n conformitate cu articolul 60. Articolul 63 Tratate ncheiate cu Sfntul Scaun (1) Prezentul regulament se aplic f r a aduce atingere Tratatului interna ional (concordat) ncheiat ntre Sfntul Scaun i Portugalia, semnat la Vatican la 7 mai 1940. (2) Orice hot rre privind nevalabilitatea unei c s torii pronun ate n temeiul tratatului men ionat la alineatul (1) este recunoscut n statele membre n condi iile prev zute de capitolul III sec iunea 1. (3) Dispozi iile alineatel or (1) i (2) se aplic , de asemenea, urm toarelor tratate interna ionale (concordate) ncheiate cu Sfntul Scaun: (a) "Concordato lateranense" din 11 februarie 1929 dintre Italia i Sfntul Scaun, modificat prin acordul i protocolul adi ional semnat la Roma la 18 februarie 1984; (b) Acordul din 3 ianuarie 1979 dintre Sfntul Scaun i Spania privind problemele juridice. (4) n Italia sau n Spania, recunoa terea hot rrilor prev zute la alineatul (2) poate fi supus acelora i proceduri i acelora i controale ca i cele aplicabile hot rrilor pronun ate de instan ele ecleziastice n conformitate cu tratatele interna ionale ncheiate cu Sfntul Scaun i men ionate la alineatul (3). (5) Statele membre comunic Comisiei (a) o copie a tratatelor men ionate la al ineatele (1) i (3); (b) orice denun are sau modificare a acestor tratate. CAPITOLUL VI DISPOZI II TRANZITORII Articolul 64 (1) Dispozi iile prezentului regulament se aplic numai ac iunilor judiciare intentate, actelor autentice primite i acordurilor dintre p r i ncheiate dup data punerii sale n aplicare n conformitate cu prevederile articolului 72. (2) Hot rrile judec tore ti pronun ate dup data punerii n aplicare a prezentului regulament ca urmare a unor ac iuni intentate naintea acestei date, dar dup data intr rii n vigoare a Regulamentului (CE) nr. 1347/2000, sunt recunoscute i executate n conformitate cu dispozi iile capitolului III din prezentul regulament, n cazul n care normele de competen aplicate sunt conforme cu cele prev zute fie de capitolul II din prezentul regulament sau din Regulamentul (CE) nr. 1347/2000, fie de o conven ie care era n vigoare ntre statul membru de origine i statul membru solicitat atunci cnd s-a intentat ac iunea. (3) Hot rrile judec tore ti pronun ate nainte de data punerii n aplicare a prezentului regulament

ca urmare a unor ac iuni intentate dup data intr rii n vigoare a Regulamentului (CE) nr. 1347/2000 sunt recunoscute i executate n conformitate cu dispozi iile capitolului III din prezentul regulament, cu condi ia s se refere la divor , separare de drept sau anulare a c s toriei, sau r spunderea p rinteasc fa de copiii comuni pronun at cu ocazia respectivelor ac iuni matrimoniale. (4) Hot rrile judec tore ti pronun ate nainte de data punerii n aplicare a prezentului regulament, dar dup data intr rii n vigoare a Regulamentului (CE) nr. 1347/2000, ca urmare a unor ac iuni intentate naintea intr rii n vigoare a Regulamentului (CE) nr. 1347/2000, sunt recunoscute i executate n conformitate cu dispozi iile capitolului III din prezentul regulament, cu condi ia s se refere la divor , separare de drept sau anulare a c s toriei, ori la r spunderea p rinteasc fa de copiii comuni pronun at cu ocazia respectivelor ac iuni matrimoniale, i normele de competen s fie conforme cu cele prev zute fie de capitolul II din prezentul regulament sau din Regulamentul (CE) nr. 1347/2000, fie de o conven ie care era n vigoare ntre statul membru de origine i statul membru solicitat atunci cnd s-a intentat ac iunea. CAPITOLUL VII DISPOZI II FINALE Articolul 65 Revizuire Pn la 1 ianuarie 2012, iar dup aceea la fiecare cinci ani, Comisia prezint Parlamentului European, Consiliului i Comitetului Economic i Social European, pe baza informa iilor furnizate de c tre statele membre, un raport privind punerea n aplicare a prezentului regulament, nso it, dup caz, de propuneri viznd adaptarea sa. Articolul 66 State membre cu dou sau mai multe sisteme de drept n ceea ce prive te un stat membru n care dou sau mai multe sisteme de drept sau ansambluri de norme privind problemele reglementate de prezentul regulament se aplic n unit i teritoriale diferite: (a) orice trimitere la re edin a obi nuit n acest stat membru se refer la re edin a obi nuit ntr-o unitate teritorial ; (b) orice trimitere la cet enie sau, n cazul Regatului Unit, la "domiciliu", se refer la unitatea teritorial desemnat de dreptul statului respectiv; (c) orice trimitere la autoritatea unui stat membru se refer la autoritatea unit ii teritoriale respective din cadrul acestui stat; (d) orice trimitere la normele statului membru solicitat se refer la normele unit ii teritoriale n care este invocat competen a, recunoa terea sau executarea. Articolul 67 Informa ii privind autorit ile centrale i limbile acceptate Statele membre notific Comisiei, n termen de trei luni de la intrarea n vigoare a prezentului regulament: (a) denumirile, adresele i mijloacele de comunicare ale autorit ilor centrale desemnate n conformitate cu articolul 53; (b) limbile acceptate pentru comunic rile adresate autorit ilor centrale n conformitate cu articolul 57 alineatul (2) i (c) limbile acceptate pentru certificatul privind dreptul de vizit n conformitate cu articolul 45 alineatul (2). Statele membre comunic Comisiei orice modificare adus acestor informa ii.

Comisia pune aceste informa ii la dispozi ia publicului. Articolul 68 Informa ii privind instan ele care solu ioneaz c ile de atac i c i de atac Statele membre comunic Comisiei listele cu instan ele care solu ioneaz c ile de atac i c i de atac men ionate la articolele 21, 29, 33 i 34, precum i modific rile care li s-au adus. Comisia actualizeaz aceste informa ii i le pune la dispozi ia publicului prin publicarea n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene i prin orice alt mijloc corespunz tor. Articolul 69 Modificarea anexelor Orice modificare adus formularelor ale c ror modele sunt prev zute n anexele I-IV se adopt conform procedurii men ionate la articolul 70 alineatul (2). Articolul 70 Comitet (1) Comisia este asistat de un comitet (denumit n continuare "comitetul"). (2) Atunci cnd se face trimitere la prezentul alineat, se aplic articolele 3 i 7 din Decizia 1999/468/CE. (3) Comitetul i adopt regulamentul de procedur . Articolul 71 Abrogarea Regulamentului (CE) nr. 1347/2000 (1) Regulamentul (CE) nr. 1347/2000 se abrog de la data punerii n aplicare a prezentului regulament. (2) Trimiterile la Regulamentul (CE) nr. 1347/2000 se n eleg ca trimiteri la prezentul regulament n conformitate cu tabelul de coresponden din anexa V. Articolul 72 Intrare n vigoare Prezentul regulament intr n vigoare la 1 august 2004. Prezentul regulament se aplic de la 1 martie 2005, cu excep ia articolelor 67, 68, 69 i 70, care se aplic de la 1 august 2004. Prezentul regulament este obligatoriu n toate elementele sale i se aplic direct n toate statele membre n conformitate cu Tratatul de instituire a Comunit ii Europene. Adoptat la Bruxelles, 27 noiembrie 2003. Pentru Consiliu Pre edintele R. Castelli [1] JO C 203 E, 27.8.2002, p. 155. [2] Aviz adoptat la 20 septembrie 2002 (nepublicat n Jurnalul Oficial pn la aceast dat ). [3] JO C 61, 14.3.2003, p. 76. [4] JO L 160, 30.6.2000, p. 19. [5] La momentul adopt rii Regulamentului (CE) nr. 1347/2000, Consiliul a luat not de raportul explicativ privind conven ia, elaborat de doamna profesor Alegria Borras (JO C 221, 16.7.1998, p. 27). [6] JO C 234, 15.8.2000, p. 7.

[7] JO L 12, 16.1.2001, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dat prin Regulamentul (CE) nr. 1496/2002 al Comisiei (JO L 225, 22.8.2002, p. 13). [8] JO L 160, 30.6.2000, p. 37. [9] JO L 174, 27.6.2001, p. 1. [10] JO L 174, 27.6.2001, p. 25. [11] JO L 184, 17.7.1999, p. 23. -------------------------------------------------20031127 ANEXA I CERTIFICATUL PREV ZUT LA ARTICOLUL 39 PRIVIND HOT RRILE N MATERIE MATRIMONIAL[1] 1. Statul membru de origine 2. Instan a judec toreasc sau autoritatea care elibereaz certificatul 2.1. Denumirea 2.2. Adresa 2.3. Telefon/Fax/Adresa electronic 3. C s toria 3.1. So ia 3.1.1. Numele i prenumele 3.1.2. Adresa 3.1.3. ara i locul na terii 3.1.4. Data na terii 3.2. So ul 3.2.1. Numele i prenumele 3.2.2. Adresa 3.2.3. ara i locul na terii 3.2.4. Data na terii 3.3. ara, locul (n cazul n care aceast informa ie este disponibil ) i data c s toriei 3.3.1. ara c s toriei 3.3.2. Locul c s toriei (n cazul n care aceast informa ie este disponibil ) 3.3.3. Data c s toriei 4. Instan a care a pronun at hot rrea 4.1. Denumirea instan ei 4.2. Situarea instan ei 5. Hot rrea 5.1. Data 5.2. Num rul de referin 5.3. Tipul hot rrii 5.3.1. Divor 5.3.2. Anulare a c s toriei

5.3.3. Separare de drept 5.4. Hot rrea a fost pronun at n lips ? 5.4.1. Nu 5.4.2. Da [2] 6. Numele p r ilor care au beneficiat de asisten a judiciar 7. Hot rrea poate fi supus c ilor de atac n conformitate cu legisla ia statului membru de origine? 7.1. Nu 7.2. Da 8. Data la care produce efecte juridice n statul membru n care s-a pronun at hot rrea 8.1. Divor 8.2. Separare de drept ntocmit la , data Semn tura i/sau tampila [1] Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 al Consiliului din 27 noiembrie 2003 privind competen a, recunoa terea i executarea hot rrilor judec tore ti n materie matrimonial i n materia r spunderii p rinte ti, de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1347/2000. [2] Trebuie anexate documentele men ionate la articolul 37 alineatul (2). -------------------------------------------------20031127 ANEXA II CERTIFICATUL MEN IONAT LA ARTICOLUL 39 PRIVIND HOT RRILE N MATERIA R SPUNDERII P RINTE TI [1] 1. Statul membru de origine 2. Instan a judec toreasc sau autoritatea care elibereaz certificatul 2.1. Denumirea 2.2. Adresa 2.3. Telefon/Fax/Adresa electronic 3. Titularul (titularii) dreptului de vizit 3.1. Numele i prenumele 3.2. Adresa 3.3. Data i locul na terii (n cazul n care aceste informa ii sunt disponibile) 4. Titularii r spunderii p rinte ti al ii dect cei men iona i la punctul 3 [2] 4.1. 4.1.1. Numele i prenumele 4.1.2. Adresa 4.1.3. Data i locul na terii (n cazul n care aceste informa ii sunt disponibile) 4.2. 4.2.1. Numele i prenumele 4.2.2. Adresa 4.2.3. Data i locul na terii (n cazul n care aceste informa ii sunt disponibile) 4.3. 4.3.1. Numele i prenumele 4.3.2. Adresa

4.2.3. Data i locul na terii (n cazul n care aceste informa ii sunt disponibile) 5. Instan a judec toreasc care a pronun at hot rrea 5.1. Denumirea instan ei judec tore ti 5.2. Situarea instan ei judec tore ti 6. Hot rrea 6.1. Data 6.2. Num rul de referin 6.3. Hot rrea a fost pronun at n lips ? 6.3.1. Nu 6.3.2. Da [3] 7. Copiii cuprin i n hot rre [4] 7.1. Numele, prenumele i data na terii 7.2. Numele, prenumele i data na terii 7.3. Numele, prenumele i data na terii 7.4. Numele, prenumele i data na terii 8. Numele p r ilor care au beneficiat de asisten a judiciar 9. Atestarea caracterului executoriu i a notific rii/comunic rii 9.1. Hot rrea este executorie n conformitate cu legisla ia satului membru de origine? 9.1.1. Da 9.1.2. Nu 9.2. Hot rrea a fost notificat sau comunicat p r ii mpotriva c reia se cere executarea? 9.2.1. Da 9.2.1.1. Numele i prenumele p r ii 9.2.1.2. Adresa 9.2.1.3. Data notific rii/comunic rii 9.2.2. Nu 10. Informa ii specifice pentru hot rrile privind napoierea copilului n cazul n care se solicit exequatur n conformitate cu articolul 28. Aceast posibilitate este prev zut la articolul 40 alineatul (2): 10.1. Modalit i de exercitare a dreptului de vizit (n cazul i n m sura n care hot rrea cuprinde o astfel de precizare) 10.1.1. Data, ora 10.1.1.1. nceput 10.1.1.2. Sfr it 10.1.2. Locul 10.1.3. Obliga ii specifice titularului r spunderii p rinte ti 10.1.4. Obliga ii specifice beneficiarului dreptului de vizit 10.1.5. Eventuale limit ri privind exercitarea dreptului de vizit 11. Informa ii specifice pentru hot rrile privind dreptul de vizit n cazul n care se solicit exequatur n conformitate cu articolul 28. Aceast posibilitate este prev zut la articolul 40 alineatul (2):

11.1. Hot rrea dispune napoierea copilului 11.2. Persoana la care trebuie efectuat napoierea copilului (n cazul i n m sura n care hot rrea cuprinde o astfel de precizare) 11.2.1. Numele i prenumele 11.2.2. Adresa ntocmit la , data Semn tura i/sau t ampila [1] Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 al Consiliului din 27 noiembrie 2003 privind competen a, recunoa terea i executarea hot rrilor judec tore ti n materie matrimonial i n materia r spunderii p rinte ti, de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1347/2000. [2] n caz de ncredin are comun , persoana men ionat la punctul 3 poate fi, de asemenea, men ionat la punctul 4. [3] Trebuie anexate documentele men ionate la articolul 37 alineatul (2). [4] n cazul n care certificatul cuprinde mai mult de patru copii, se utilizeaz un al doilea formular. -------------------------------------------------20031127 ANEXA III CERTIFICATUL MEN IONAT LA ARTICOLUL 41 ALINEATUL (1) PRIVIND HOT RRILE N MATERIA DREPTULUI DE VIZIT[1] 1. Statul membru de origine 2. Instan a judec toreasc sau autoritatea care elibereaz certificatul 2.1. Denumirea 2.2. Adresa 2.3. Telefon/Fax/Adresa electronic 3. Titularii dreptului de vizit 3.1. Numele i prenumele 3.2. Adresa 3.3. Data i locul na terii (n cazul n care aceste i nforma ii sunt disponibile) 4. Titularii r spunderii p rinte ti al ii dect cei men iona i la punctul 3 [2] [3] 4.1. 4.1.1. Numele i prenumele 4.1.2. Adresa 4.1.3. Data i locul na terii (n cazul n care aceste informa ii sunt disponibile) 4.2. 4.2.1. Numele i prenumele 4.2.2. Adresa 4.2.3. Data i locul na terii (n cazul n care aceste informa ii sunt disponibile) 4.3. Al ii 4.3.1. Numele i prenumele 4.3.2. Adresa 4.2.3. Data i locul na terii (n cazul n care aceste informa ii sunt disponibile) 5. Instan a judec toreasc care a pronun at hot rrea 5.1. Denumirea instan ei judec tore ti

5.2. Situarea instan ei judec tore ti 6. Hot rrea 6.1. Data 6.2. Num rul de referin 7. Copiii cuprin i n hot rre [4] 7.1. Numele, prenumele i data na terii 7.2. Numele, prenumele i data na terii 7.3. Numele, prenumele i data na terii 7.4. Numele, prenumele i data na terii 8. Hot rrea poate fi supus c ilor de atac n conformitate cu legisla ia statului membru de origine? 8.1. Nu 8.2. Da 9. n caz de procedur n lips , actul de sesizare a instan ei sau un act echivalent a fost notificat sau comunicat n timp util persoanei care nu s-a prezentat i astfel nct aceast persoan s i poat preg ti ap rarea sau, n cazul n care a fost notificat sau comunicat f r respectarea acestor condi ii, se stabile te totu i c aceasta a acceptat hot rrea n mod neechivoc 10. Toate p r ile au avut posibilitatea de a fi ascultate 11. Copiii au avut posibilitatea de a fi asculta i, cu excep ia cazului n care aceasta a fost considerat necorespunz toare n conformitate cu vrsta sau gradul lor de maturitate 12. Modalit ile de exercitare a dreptului de vizit (n cazul i n m sura n care hot rrea cuprinde astfel de preciz ri) 12.1. Data, ora 12.1.1. nceput 12.1.2. Sfr it 12.2. Locul 12.3. Obliga ii specifice titularului r spunderii p rinte ti 12.4. Obliga ii specifice beneficiarului dreptului de vizit 12.5. Eventuale limit ri privind exercitarea dreptului de vizit 13. Numele p r ilor care au beneficiat de asisten a judiciar ntocmit la , data Semn tura i/sau tampila [1] Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 al Consiliului din 27 noiembrie 2003 privind competen a, recunoa terea i executarea hot rrilor judec tore ti n materie matrimonial i n materia r spunderii p rinte ti, de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1347/2000. [2] n caz de ncredin are comun , persoana men ionat la punctul 3 poate fi, de asemenea, men ionat la punctul 4. [3] A se bifa c su a corespunz toare persoanei fa de care hot rrea trebuie pus n executare. [4] n cazul n care certificatul cuprinde mai mult de patru copii, se utilizeaz un al doilea formular. -------------------------------------------------20031127 ANEXA IV CERTIFICATUL MEN IONAT LA ARTICOLUL 42 ALINEATUL (1) PRIVIND NAPOIEREA

COPILULUI [1] 1. Statul membru de origine 2. Instan a judec toreasc sau autoritatea care elibereaz certificatul 2.1. Numele 2.2. Adresa 2.3. Telefon/Fax/Adresa electronic 3. Persoana la care trebuie efectuat napoierea copilului (n cazul n care hot rrea cuprinde o astfel de precizare) 3.1. Numele i prenumele 3.2. Adresa 3.3. Data i locul na terii (n cazul n care aceste date sunt disponibile) 4. Titularii r spunderii p rinte ti [2] 4.1. Mama 4.1.1. Numele i prenumele 4.1.2. Adresa (n cazul n care aceast informa ie este disponibil ) 4.1.3. Data i locul na terii (n cazul n care aceste date sunt disponibile) 4.2. Tat l 4.2.1. Numele i prenumele 4.2.2. Adresa (n cazul n care aceste date sunt disponibile) 4.2.3. Data i locul na terii (n c azul n care aceste date sunt disponibile) 4.3. Al ii 4.3.1. Numele i prenumele 4.3.2. Adresa (n cazul n care aceste date sunt disponibile) 4.3.3. Data i locul na terii (n cazul n care aceste date sunt disponibile) 5. Prtul (n cazul n care aceast informa ie este disponibil ) 5.1. Numele i prenumele 5.2. Adresa (n cazul n care aceast informa ie este disponibil ) 6. Instan a judec toreasc care a pronun at hot rrea 6.1. Denumirea instan ei judec tore ti 6.2. Situarea instan ei judec tore ti 7. Hot rrea 7.1. Data 7.2. Num rul de referin 8. Copiii cuprin i n hot rre [3] 8.1. Numele, prenumele i data na terii 8.2. Numele, prenumele i data na terii 8.3. Numele, prenumele i data na terii 8.4. Numele, prenumele i data na terii 9. Hot rrea dispune napoierea copilului 10. Hot rrea este executorie n statul membru de origine?

10.1. Da 10.2. Nu 11. Copii au avut posibilitatea de a fi asculta i, cu excep ia cazului n care aceasta a fost considerat necorespunz toare n conformitate cu vrsta sau gradul lor de maturitate 12. P r ile au avut posibilitatea de a fi ascultate 13. Hot rrea prevede napoierea copilului, iar instan a a luat n considerare n hot rrea sa motivele i mijloacele de prob pe care se bazeaz hot rrea pronun at n conformitate cu articolul 13 din Conven ia de la Haga din 25 octombrie 1980 asupra aspectelor civile ale r pirii interna ionale a copiilor 14. Dup caz, normele de aplicare a m surilor luate de instan e judec tore ri sau autorit i n vederea asigur rii protec iei copilului dup napoierea sa n statul membru n care i are re edin a obi nuit 15. Numele p r ilor care au beneficiat de asisten judiciar ntocmit la , data Semn tura i/sau tampila [1] Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 al Consiliului din 27 noiembrie 2003 privind competen a, recunoa terea i executarea hot rrilor judec tore ti n materie matrimonial i n materia r spunderii p rinte ti, de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1347/2000. [2] Acest punct este facultativ. [3] n cazul n care sunt mai mult de patru copii, se utilizeaz un al doilea formular. -------------------------------------------------20031127 ANEXA V TABEL DE CORESPONDEN CU REGULAMENTUL (CE) nr. 1347/2000 Articolele abrogate | Articolele corespondente din noul text | 1 | 1, 2 | 2|3| 3 | 12 | 4|| 5|4| 6|5| 7|6| 8|7| 9 | 17 | 10 | 18 | 11 | 16, 19 | 12 | 20 | 13 | 2, 49, 46 | 14 | 21 | 15 | 22, 23 | 16 | | 17 | 24 |

18 | 25 | 19 | 26 | 20 | 27 | 21 | 28 | 22 | 21, 29 | 23 | 30 | 24 | 31 | 25 | 32 | 26 | 33 | 27 | 34 | 28 | 35 | 29 | 36 | 30 | 50 | 31 | 51 | 32 | 37 | 33 | 39 | 34 | 38 | 35 | 52 | 36 | 59 | 37 | 60, 61 | 38 | 62 | 39 | | 40 | 63 | 41 | 66 | 42 | 64 | 43 | 65 | 44 | 68, 69 | 45 | 70 | 46 | 72 | Anexa I | 68 | Anexa II | 68 | Anexa III | 68 | Anexa IV | Anexa I | Anexa V | Anexa II | -------------------------------------------------20031127 ANEXA VI Declara ii ale Suediei i Finlandei n conformitate cu articolul 59 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul Consiliului privind competen a, recunoa terea i executarea hot rrilor judec tore ti n materie matrimonial i n materia r spunderii p rinte ti, de abrogare a Regulamentului (CE) nr.

1347/2000. Declara ia Suediei: n conformitate cu articolul 59 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul Consiliului privind competen a, recunoa terea i executarea hot rrilor judec tore ti n materie matrimonial i n materia r spunderii p rinte ti, de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1347/2000, Suedia declar c Conven ia din 6 februarie 1931 ntre Danemarca, Finlanda, Islanda, Norvegia i Suedia cuprinznd dispozi ii de drept interna ional privat privind c s toria, adop ia i ncredin area copiilor, precum i protocolul s u final, se vor aplica integral n rela iile dintre Suedia i Finlanda n locul normelor din regulament. Declara ia Finlandei: n conformitate cu articolul 59 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul Consiliului privind competen a, recunoa terea i executarea hot rrilor judec tore ti n materie matrimonial i n materia r spunderii p rinte ti, de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1347/2000, Finlanda declar c Conven ia din 6 februarie 1931 ntre Danemarca, Finlanda, Islanda, Norvegia i Suedia cuprinznd dispozi ii de drept interna ional privat privind c s toria, adop ia i ncredin area copiilor, precum i protocolul s u final, se vor aplica integral n rela iile dintre Finlanda i Suedia n locul normelor din regulament. --------------------------------------------------