Sunteți pe pagina 1din 4

FIA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituia de nvmnt superior 1.2 Facultatea 1.3 Departamentul 1.

4 Domeniul de studii 1.5 Ciclul de studii 1.6 Programul de studiu / Calificarea Universitatea Babe-Bolyai, Cluj-Napoca Istorie i Filosofie Departamentul de Filosofie Filosofie Masterat FILOSOFIE, CULTUR, COMUNICARE Masterat n Filosofie

2. Date despre disciplin 2.1 Denumirea disciplinei HERMENEUTICA CULTURII 2.2 Titularul activitilor de curs Prof. univ. dr. Veress Carol 2.3 Titularul activitilor de seminar Prof. univ. dr. Veress Carol 2.4 Anul de studiu 2 2.5 Semestrul 2 2.6. Tipul de evaluare E

2.7 Regimul disciplinei Ob.

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice) 3.1 Numr de ore pe sptmn 4 Din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 3.4 Total ore din planul de nvmnt 48 Din care: 3.5 curs 24 3.6 seminar/laborator Distribuia fondului de timp: Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren Pregtire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri Tutoriat Examinri Alte activiti: .................. 3.7 Total ore studiu individual 60 3.8 Total ore pe semestru 48 fiz. / 156 conv. 3.9 Numrul de credite 8 4. Precondiii (acolo unde este cazul) 4.1 de curriculum 4.2 de competene 5. Condiii (acolo unde este cazul) 5.1 De desfurare a cursului 5.2 De desfurare a seminarului/laboratorului

2 24 ore 15 15 30 24 4

Prezena la orele de curs nu este obligatorie. Prezentarea la examen nu este condiionat de numr minim de prezene. Activitatea la seminar este obligatorie. Seminariile pierdute se pot recupera.

6. Competenele specifice acumulate Competene profesionale


C1.1 Aprofundarea domeniului de cunoaterea a teoriilor i orientrilor metodo-logice actuale din filosofia culturii i artei, legate de fenomenele i practicile culturale C6.1 Definirea i alegerea metodelor i tehnicilor adecvate de soluionare a unor probleme interumane i interculturale cu un nivel ridicat de complexitate C6.2 Identificarea, interpretarea i respectarea - n context profesional i n viaa cotidian - a diferenelor culturale; recunoaterea pluralismului cultural i politic, specific democraiei C1.3 Descrierea integral i n detaliu a conceptelor i metodelor hermeneuticii filosofice i utilizarea lor adecvat n cercetarea fenomenelor i proceselor culturale C6.5 Elaborarea unui studiu de caz sau proiect de consiliere filosofic pe teme interumane i interculturale, cu un nivel ridicat de complexitate CT1 Abordarea n mod realist i prin argumentare att teoretic, ct i practic a unor situaiiproblem cu grad ridicat de dificultate n vederea soluionrii lor eficiente CT2 Gestionarea de activiti sau proiecte profesionale complexe, prin asumarea responsabilit ii n luarea deciziilor ntr-o echip multidisciplinar CT3 Autogestionarea activitilor de dezvoltare profesional proprie i exersarea autonomiei personale n condiii de studiu i de munc imprevizibile

Competene transversale

7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor acumulate) 7.1 Obiectivul general al disciplinei 7.2 Obiectivele specifice
Aplicarea concepiei hermeneutice asupra cercetrii fenomenelor i proceselor culturale, n interpretarea i nelegerea experienelor culturale contemporane. problematizarea experienei culturale ca experien hermeneutic fundamentarea teoretic i metodologic a investigaiilor interpretative orientate spre problematica culturii evidenierea posibilitilor practice-aplicative ale hermeneuticii de a contribui la realizarea schimbrii de paradigme n domeniul teoriilor i practicilor culturale

8. Coninuturi 8.1 Curs


Semantica istoric a termenului cultur Constituirea modernitii culturale Contiina cultural, intelectualitatea, ideologia Critica hermeneutic a contiinei culturale Cultura ca Bildung, poiesis, creaie, joc Experiena cultural ca experien hermeneutic Memoria cultural i tradiia Generaiile i schimbul de generaii Cultura ca intercultur interculturalitatea Identitatea i comunicarea (inter)cultural ansele dialogului intercultural Cultura comprehensiunii

Metode de predare
prelegere, problematizare, dezbatere prelegere, problematizare, dezbatere prelegere, problematizare, dezbatere prelegere, problematizare, dezbatere prelegere, problematizare, dezbatere prelegere, problematizare, dezbatere prelegere, problematizare, dezbatere prelegere, problematizare, dezbatere prelegere, problematizare, dezbatere prelegere, problematizare, dezbatere prelegere, problematizare, dezbatere prelegere, problematizare, dezbatere

Observaii

Bibliografie
CARRILHO, M.M.: Rhtorique de la modernit. Presses Universitaires de France.1992. 7985; 142152; 162170. CODOBAN, Aurel: Semn i interpretare. Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2001. GADAMER, Hans-Georg: Cultura i cuvntul; tiina ca instrument al luminismului; nsingurarea ca simptom al nstrinrii de sine; Diversitatea Europei. Motenire i viitor; Ceteni a dou lumi; Limitele expertului; Despre cei care predau i cei care nva. In: Elogiul teoriei. Motenirea Europei. Polirom, Iai, 1999. 2332; 6876; 8896; 121136; 178189; 196208; 209213. GADAMER, Hans-Georg: Adevr i metod; Despre cercul nelegerii; Natura lucrului i limba lucrurilor; Istoria conceptelor ca filozofie; Despre problema autonelegerii. O contribuie la problema demitologizrii ; Continuitatea istoriei i clipa contiinei; Omul i limba; Despre planificarea viitorului; Limb i nelegere; Inaptitudinea pentru

dialog; Text i interpretare; Hermeneutic i istorism. Teora, Buc., 2001. 1926; 8691; 409414; 415422; 423432; 451469; 460468; 469474; 475487; 495505; 512517; 596618; 637663. GRONDIN, Jean: Luniversalit de lhermneutique. Presses Universitaires de France, Paris, 1993. 101128; 129 146; 165174; 175184; 185193. LVI-STRAUSS, Claude: Antropologia structural. Editura Politic, Buc., 1978. 3999, 221290, 333416. LYOTARD, J-Fr.: Condiia postmodern. Editura Babel, Buc., 1993. NECULAU, Radu: Filosofii terapeutice ale modernitii trzii. Hermeneutic, teorie critic, pragmatism . Polirom, Iai, 2001. RAIU, Dan-Eugen: Disputa modernism-postmodernism. Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2001. RESWEBER, J-P.: Quest-ce quinterprter? Les ditions du Cerf. Paris, 1988. RIEDEL, Manfred: Comprehensiune sau explicare? Despre teoria si istoria stiintelor hermeneutice. Ed. Dacia, ClujNapoca, 1989. SHILS, Edward: Tradition. The University of Chicago Press. 1981. VATTIMO, Gianni: thique de linterprtation. dition de la Dcouverte, Paris, 1991. 1329, 4558, 7792, 116 132, 133148, 164182, 205211, 214218. VERESS, Kroly: Fiina generaional i sensul culturii. Casa Crii de tiin, Cluj-Napoca, 2003.

8.2 Seminar / laborator


Organizarea activitilor de seminar; Gadamer: Cultura i cuvntul (2332); Istoria conceptelor ca filozofie (423432) Vattimo: Sfritul modernitii (111180) Ricoeur: tiin i ideologie (204230); Ideologia i utopia: dou expresii ale imaginarului (274286). Heidegger: Scrisoare despre umanism (321382); Vattimo: Sfritul modernitii (2152) Heidegger: ntrebarea privitoare la tehnic (106145); Gadamer: Bildung (1926); Conceptul jocului (8692) Gadamer: Text i interpretare (596618). Gadamer: Hermeneutic i istorism (634663). Gadamer: Continuitatea istoriei i clipa existenei (460 468); Ricoeur: Paternalitatea: de la fantasm la simbol (424450). Figal: Interludiul modernitii. (3352); Frank: Dou secole de critic a raionalitii i supralicitarea ei postmodern. (532) Habermas: Probleme de legitimare n capitalismul trziu (230407). Gadamer: Diversitatea Europei. Motenire i viitor (121 136); Planificarea viitorului (475487) Evaluarea activitii de seminar

Metode de predare
comentariu text, dezbatere referat, comentariu text, dezbatere referat, comentariu text, dezbatere referat, comentariu text, dezbatere referat, comentariu text, dezbatere referat, comentariu text, dezbatere referat, comentariu text, dezbatere referat, comentariu text, dezbatere

Observaii

referat, comentariu text, dezbatere

referat, comentariu text, dezbatere referat, comentariu text, dezbatere

Bibliografie
FIGAL, Gnter: Interludiul modernitii. In: Postmodernismul. Deschideri filosofice. Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1995. 3352. FRANK, Manfred: Dou secole de critic a raionalitii i supralicitarea ei postmodern. In: Postmodernismul. Deschideri filosofice. Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1995. 532. GADAMER, Hans-Georg: Cultura i cuvntul; tiina ca instrument al luminismului; nsingurarea ca simptom al nstrinrii de sine; Diversitatea Europei. Motenire i viitor; Ceteni a dou lumi; Limitele expertului; Despre cei care predau i cei care nva. In: Elogiul teoriei. Motenirea Europei. Polirom, Iai, 1999. 2332; 6876; 8896; 121136; 178189; 196208; 209213. HABERMAS, Jrgen: Tehnica i tiina ca ideologie; Preliminarii la o teorie a competenei comunicative; Probleme de legitimare n capitalismul trziu. In: Cunoatere i comunicare. Editura Politic, Buc., 1983. 142189; 190229; 230407. HEIDEGGER, Martin: Intrebarea privitoare la tehnic; Scrisoare despre umanism. In: Originea operei de art. Editura Univers, Buc., 1982. 106145; 321382. RICOEUR, Paul: Despre interpretare; Funcia hermeneutic a distanrii; Ce este un text?; Explicaie i comprehensiune; Modelul textului: aciunea intenionat considerat ca text; Intersubiectivitatea n vederile lui Hegel i Husserl; tiin i ideologie; Ideologia i utopia: dou expresii ale imaginarului social. Eticul i politicul. In: Eseuri de hermeneutic, Humanitas, 1995. 934; 93110; 111132; 133153; 155166; 183203; 204230; 274286; 287 300.

RICOEUR, Paul: Existen i hermeneutic; Hermeneutic i structuralism; Hermeneutica simbolurilor i reflecia filosofic (I), (II); Paternalitatea: de la fantasm la simbol. In: Conflictul interpretrilor, Ed. Echinox, Cluj, 1999. 7 30; 3196; 264305; 424450. VATTIMO, Gianni: Sfritul modernitii. Editura Pontica, Constana, 1993. 2152; 111180.

9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii epistemice, asociaiilor profesionale i angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Coninutul cursului este compatibil cu cursurile de hermeneutici aplicate la nivel masterat; el contribuie la dobndirea unor cunotine i abiliti interpretative-comprehensive care sunt funcionale n nelegerea fenomenelor culturale actuale i n soluionarea unor probleme culturale complexe care in de managementul proceselor i instituiilor culturale, deci corespund ateptrilor asociaiilor i angajatorilor interesai n acest domeniu.

10. Evaluare Tip activitate 10.4 Curs

10.1 Criterii de evaluare


- nsuirea cunotinelor predate la curs - capacitatea de a opera n mod corect i adecvat cu acestea - capacitatea de aplicare a modului de gndire i a limbajului hermeneutic n interpretarea unor experiene culturale concrete - nsuirea i aplicarea metodelor de investigaii interpretative n cadrul unei cercetri proprii (lucrare aplicativ) - nsuirea cunotinelor predate la curs - capacitatea de a opera n mod corect i adecvat cu acestea - participarea la dezbateri - nsuirea i aplicarea metodelor de cercetare, de interpretare, de redactare specifice raportrii hermeneutice

10.2 metode de evaluare


Evaluarea se va face att pe parcursul semestrului ct i n timpul examinrii finale Lucrare aplicativ (la sfritul semestrului)

10.3 Pondere din nota final

66% din nota final

10.5 Seminar/laborator

Evaluarea se va face att pe parcursul semestrului ct i n timpul examinrii finale 33% din nota final

10.6 Standard minim de performan


Elaborarea unei lucrri aplicative de 5-7 pagini cu tema: Interpretarea hermeneutic a unei experiene culturale concrete (utilizarea procedeelor hermeneutice n identificarea i soluionarea unei probleme culturale concrete, actuale) capacitatea de aplicare a cunotinelor studiate, problematizarea, modul de selectare i valorificare a bibliografiei. Prezentri individuale orale i scrise la seminarii, participare la dezbateri. Orice utilizare a plagiatului va determina anularea evalurii. Contestaia nsoit de o cerere scris din partea masterandului va fi rezolvat n termen de 2 zile prin reevaluare lucrrii aplicative n prezena masterandului.

Data completrii 25. 03. 2013

Semntura titularului de curs Prof. univ. dr. Veress Carol

Semntura titularului de seminar Prof. univ. dr. Veress Carol

Data avizrii n departament ...........................................

Semntura directorului de departament ............................