Sunteți pe pagina 1din 118

Societatea pe Aciuni Termocom

SOLUII DE MODERNIZARE
a sistemului e alimentare centrali!at" cu ener#ie termic" in mun$ %&i'in"u
(Stu iu e pre)e!a*ilitate+

Reali!at , Echipa condus de Prof. univ. Valentin ARION

Chiinu 200

REZUMAT !tudiul "n cau# definete oportunit$ile investi$ionale de de#voltare pe ter%en %ediu i lun& a siste%ului de ali%entare centrali#at cu ener&ie ter%ic a %un. Chiinu' i indic asupra proiectelor posi(ile' fe#a(ile i de dura(ilitate.
)surile propuse privesc %oderni#area structurii !ACE* "n raport cu po#i$ionarea actual a surselor de ener&ie ter%ic i a punctelor ter%ice centrale' %oderni#area structurii re$elelor de transport' introducerea siste%ului de distri(u$ie pe dou conducte i a punctelor ter%ice individuale +de (loc,' acolo unde este ca#ul' continuarea efortului de contori#are a ener&iei. Aceste %suri ur%resc eficienti#area !ACE* i di%inuarea costurilor totale

!unt pre#entate de ase%enea aspectele tehnice' econo%ico-financiare i de %ediu pentru solu$iile tehnice propuse. !tudiul pre#int sursele posi(ile de finan$are a noilor investi$iei.

!copul studiului este de a furni#a factorilor de deci#ie infor%a$ii suficiente pentru a .ustifica acceptarea' %odificarea sau respin&erea viitoarelor proiecte investi$ionale propuse "n vederea reali#rii prevederilor Concep$iei de de#voltare a siste%ului de ali%entare centrali#at cu ener&ie ter%ic "n %un. Chiinu.

/ucrarea este reali#at cu spri.inul 0ondului Ecolo&ic Na$ional.

A*re-ieri 'i notaii ,


CE* CE*-1 CE*-2 C* !ACE* !ACE* Chiinu RE - Chiinu 4E! C5)

Central electric cu ter%oficare Centrala electric cu ter%oficare nr.1 din Chiinu Centrala electric cu ter%oficare nr.2 din Chiinu Central ter%ic !iste% de ali%entare centrali#at cu ener&ie ter%ic !iste%ul de ali%entare centrali#at cu ener&ie ter%ic din

%un. Chiinu - 2.C.!.3Re$elele electrice Chiinu3' !.A. - 4a#e cu efect de ser - )ecanis%ul de#voltrii nepoluante' din cadrul Protocolului de la 67oto

%U.RINS
A(revieri i nota$ii

Pa& .

Introducere

8 9

/$ MODERNIZAREA SISTEMELOR DE ALIMENTARE %ENTRALIZAT0 : %U ENER1IE TERMI%0 2 UN IM.ERATI3 AL TIM.ULUI44444444$$ : /$/$ Sistemele e alimentare centrali!at" cu ener#ie termic" (SA%ET+ 'i -iitorul lor444$$ 1.1.1. Aprovi#ionarea centrali#at cu ener&ie ter%ic - serviciu pu(lic re&le%entat : de stat;;;;.. < 1.1.2. Evolu$ia situa$iei "n do%eniul aprovi#ionrii centrali#ate cu ener&ie ter%ic ;;;;;;;;; 10 1.1.=. !iste%ele centrali#ate de ali%entare cu ener&ie ter%ic versus siste%ele individuale ;;;;;.. 18 /$5$ In)rastructura te&nico2e ilitar" a SA%ET in mun$ %&i'in"u444444444444$ 1.2.1. !ACE*-Chiinu> infor%a$ii 18 &enerale;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.. 1.2.2. !ursele ur(ane 19 i su(ur(ane;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1.2.=. Re$ele %a&istrale i de distri(u$ie 1: ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1.2.8. Punctele 1< ter%ice;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1.2.9. Necesitatea %oderni#rii !ACE*- Chiinu ;;;;;;;;;;. 1? /$6$ E)icienta )uncion"rii sistemului municipal e alimentare cu ener#ie 20 termic"44444$$ 1.=.1. 20 4eneralit$i;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;. 1.=.2. Perfor%an$a 20 tehnolo&ic;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1.=.=. !itua$ia econo%ico-financiar a !.A.3*er%oco%3 2= /$7$ .iaa municipal" 4444444444444444444444444$ 1.8.1. Or&ani#area pie$ei i ei;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;. 1.8.2. *arifele la ener&ie lor;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;. a ener#iei 29 re&le%entarea 29 i evolu$ia 2 =0 'i =1 SA%ET2

%onstat"ri conclu!ii444444444444444444444444444444$

5$ SOLUII DE MODERNIZARE %8ISIN0U4444444444444$

5$/$ %oncepia9 o*iecti-e 'i soluii =1 ale mo erni!"rii444444444444444444$$ 2.1.1. Concep$ia =1 %oderni#rii;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

2.1.2. O(iective pe ter%en scurt =1 i %ediu;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;. 2.1.=. Cerin$e fat de solu$iile aplicate "n proiectele de %oderni#are a !ACE*=1 Chiinu;;;;;;; 2.1.8. Criterii i indicatori de eficien$ a investi$iilor "n %oderni#area =2 !ACE*;;;;;;;;;;; 2.1.9. !ursele poten$iale de finan$are a proiectelor =8 de %oderni#are;;;;;;;;;;;;;.. =9 5$5$ Soluii e mo erni!are a surselor e ener#ie termic" ;;;;;;;;;;;;;;;. 2.2.1. Principii &enerale privind di%ensionarea i ale&erea capacit$ilor =9 de produc$ie;;;;;;.. 2.2.2. !olu$ii de %oderni#are a centralelor ter%ice e@istente;;;;;.. =< ;;;;;;;;;; 2.2.=. *ransfor%area centralelor ter%ice "n centrale de co&enerare =< a ener&iei;;;;;;;;;;; =? 5$6$ Rea*ilitarea 'i mo erni!area reelelor termice4444444444444444444 2.=.1. Rea(ilitarea re$elelor =? de conducte;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.. 2.=.2. )oderni#area co%pensatoarelor instalate "n re$elele 81 %a&istrale;;;;;;;;;;;;;.. 2.=.=. )oderni#area sta$iilor 81 de po%pare;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;. 82 5$7$ Mo erni!area punctelor termice44444444444444444444444 2.8.1.*ransfor%area punctelor ter%ice "n centrale ter%ice 82 de cvartal44444444$$;;;; 2.8.2. !olu$ii privind racordarea consu%atorilor la re$elele de ap fier(inte 82 ;;;;;;;;;. %onclu!ii 'i recoman "ri444444444444444444444444444$$ 8=

6 IM.LEMENTAREA %O1ENERARII :N %ADRUL SA%ET2%8ISIN0U $

88

6$/$ %o#enerarea ; cea mai atracti-" te&nolo#ie in ustrial" e pro 88 ucere a ener#iei444$ =.1.1. Esen$a co&enerrii;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.. 88 =.1.2. 5iversitatea solu$iilor i tipurilor de echipa%ente de 88 co&enerare;;;;;;;;;;;.. 6$5$ .rincipalele soluii te&nice e 8: co#enerare444444444444444444$$ =.2.1$ Co&enerarea cu tur(in cu a(ur cu contrapresiune;;;;;;;;;;. 8: ;;;;;;;......... =.2.2$ Co&enerarea cu tur(ine pe &a#e i ca#an 8 recuperator;;;;;;;;;;;;;;;;; =.2.=$ Co&enerarea cu ciclu co%(inat &a#e8< a(ur;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;. =.2.8. Co&enerarea cu %otoare cu ardere 8? interna;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; =.2.9. Anii productori de instala$ii de co&enerare de %ic i %edie 90 putere;;;;;;;;;;;.. 6$6$ E)icienta economico 2 )inanciar" 'i e 98 me iu444444444444444444$$ =.=.1. %riterii 'i in icatori e 98 e)icient"44444444444444444444444$$ =.=.2. Anali#a co%parativ econo%ico-financiar a instala$iilor de co&enerare 9: ;;;;;;;;. =.=.9$ .rotecia :2 me iului44444444444444444444444444444$ %onclu!ii 'i recoman "ri4444444444444444444444444444$ :=

7$ REDU%EREA EMISIILOR DE 1AZE %U E<E%T DE SER0 (1ES+ .RIN M0SURI DE E<I%IENTIZARE A SA%ET2%8I=IN0U 44444444$$ :8
7$/$ Esena pro*lemei 'i m"surile e re ucere a 1ES4444444444444$$ 8.1.1. Efectul de ser i feno%enul "ncl#irii &lo(ale 8.1.2. )asurile de reducere a e%isiilor 4E! "n sectorul ter%oener&etic... 8.1.=. Proiectele de car(on i %odalitatea pro%ovrii acestora "n Repu(lica )oldova :8 emisiilor :8 :: :

:? 7$5$ Meto olo#ia e calcul a emisiilor 'i re ucerilor e emisii 1ES444444444444$ 8.2.1. Conceptul &eneral de calcul :? 8.2.2. )etodolo&ia de calcul pentru activit$ile de rea(ilitare a centralelor te 1 8.2.=. Pro%ovarea co&enerrii ener&iei ter%ice i electrice 1 8.2.8. Eficienti#area transportului i distri(u$iei ener&iei ter%ice 2 8 7$6$ E-aluarea re ucerilor e emisii pentru i)erite cate#orii e m"suri444444444444$ 8.=.1. *ransfor%area C* "n CE*-uri 8 8.=.2. Rea(ilitarea centralelor ter%ice din #ona su(ur(an 9 8.=.=. Rea(ilitarea re$elelor ter%ice 9 8.=.8. 5i%inuarea consu%ului de ener&ie la sta$iile de po%pare a a&entului ter%ic : 8.=.9. Oportunit$i de proiecte C5) ce $in de %oderni#area !ACE*-Chiinu %onclu!ii 'i recoman "ri4444444444444444444444444444$ <

%ON%LUZII 1ENERALE44444444444444444444444$ ?
<0 RE<ERINE444444444444444444444444444444 ANE>E, <2
Ane?a /$ !curt &losar al ter%enilor utili#a$i "n do%eniul pie$ei ener&iei ter%ice <= Ane?a 5$ Consu%ul de &a#e naturale i electricitate la centralele ter%ice' !A *er%oco% <9 +200:, Ane?a 6$ Consu%ul de electricitate la sta$iile de po%pare' !A *er%oco% +200:, < Ane?a 7$ Volu%ul ener&iei ter%ice produse la centralele ter%ice' !A *er%oco% +200:, <<

<? Ane?a A$ Bisto&ra%ele 5-/ ale re$elelor ter%ice !ACE*-Chiinu ?8 Ane?a B$ Calculul necesarului de ener&ie ter%ic al unui siste% de ali%entare centrali#at ?
Ane?a @$ /un&i%ea re$elelor ter%ice "n or. Chiinu Ane?a C. Alocarea nediscri%inatorie a cheltuielilor totale la o central de co&enerare ??

:NTRODU%ERE Asi&urarea condi$iilor nor%ale de i&ien i confort ter%ic "n locuin$ele chiinuienilor prin %oderni#area instala$iilor aferente siste%ului de ali%entare centrali#at cu ener&ie ter%ic a %un. Chiinu este o cerin de baz pentru calitatea vieii n societatea modern. !iste%ele de ali%entare centrali#at cu ener&ie ter%ic +!ACE*, "n Repu(lica )oldova au cunoscut o evolu$ie po#itiv "n ti%pul sovietic' fapt care se datorea# de#voltrii intensive ur(ane' de#voltrii industriale i pre$urilor %ici la sursele ener&etice. 2n or. Chiinu la "nceputul anilor C?0 siste%ul de ter%oficare atinser nivelul de 9D de acoperire a consu%ului de ener&ie ter%ic. 5up de#inte&rarea A.R.!.!. evolu$ia de %ai departe a !ACE*-lor "n )oldova a fost influen$at puternic de situa$ia econo%ic de atunci din tar' creterea &alopant a pre$urilor la sursele ener&etice din i%port' politica tarifar i de su(ven$ionare pro%ovat' politica statului "n do%eniul ener&etic' calitatea serviciilor prestate de furni#orii de ener&ie ter%ic. *o$i aceti factori au dus la scu%pirea drastic a ener&iei ter%ice' cderea calit$ii serviciilor' i "n consecin$ la de(ranarea "n %as a consu%atorilor de la !ACE*' di%inuarea se%nificativ a volu%ului livrrilor de ener&ie' i "n %ulte ca#uri - la fali%entare. A trecut %ai %ult de un deceniu de lupt pentru supravie$uire> din cca 80 de siste%e !ACE* "n )oldova au re#istat doar cEteva - "n %un. Chiinu' %un. Fl$i' An&heni' Co%rat' Ci%ilia etc. Operatorii !ACE*' care asi&ur servicii locale de "ncl#ire' concentra$i pEn nu de%ult pe producia de cldura' au fost pui "n situa$ia de ai transfera centrul aten$iei de pe produc$ie pe consumatorul de cldur.. Acest e@a%en !ACE*-Chiinu pare c la trecut cu succes' recEti&End "ncrederea consu%atorului i transfor%End rela$ia cu el "n una de parteneriat. Ac$iunea de de#voltare a !ACE*-Chiinu' "n care *er%oco% !.A. s-a an&a.at de %ai %ul$i ani' include trei co%ponente>

schi%(area treptat' de lun& durat' a structurii siste%ului' rea(ilitarea instala$iilor u#ate' i pro%ovarea tehnolo&iilor eficiente i curate. reducerea pierderilor aferente producerii' transportului i distri(u$iei ener&iei ter%ice' introducerea siste%elor de facturare i re&la. individual' care s per%it adaptarea consu%ului la puterea de plat a consu%atorilor' precu% i %otivarea acestora pentru reali#area %surilor de i#olare ter%ic a cldirilor. i%plicit' scderea presiunii asupra (u&etului %unicipal' reducerea datoriilor financiare istorice ale *er%oco% !.A. ctre furni#orii de cldur i co%(usti(il.

!e ateapt ca %oderni#area !ACE*-Chiinu s conduc la -

*ehnolo&ia "ncl#irii ur(ane prin siste%e !ACE* a evoluat "n ulti%ul ti%p datorit avanta.elor oferite>
posi(ilitatea utili#rii %ai %ultor tipuri de co%(usti(ili "n func$ie de con.unctura pie$ei' inclusiv a unor surse re&enera(ile +(io&a# din sta$iile de epurare ur(an' deeuri %ena.ere' alte deeuri co%(usti(ile' etc.,G consu%atorul este scutit de nevoia de a se i%plica "n activit$i de aprovi#ionare cu co%(usti(il' "ntre$inere' suprave&here a func$ionrii etc.G

risc tehnic redus pentru consu%ator' co%parativ cu sursele individualeG poluarea redus "n spa$iul ur(an' prin a%plasarea surselor de ener&ie ter%ic "n afara #onei locui(ile i transportul la distan$ a a&entului ter%icG eficien$a ener&etic ridicatG posi(ilitatea aplicrii unor politici locale de investi$ii' de coe#iune social' de protec$ie a %ediului etc.

)oderni#area !ACE* este doar o parte a pro(le%ei' cealalt parte $ine de necesitatea "%(unt$irii nivelului de protecie termic a spaiilor nclzite. )area %a.oritate a instala$iilor interioare ale consu%atorilor au o durat de via$ ce depete durata nor%at i necesit a fi schi%(ate co%plet i %ontate instala$ii noi' din %ateriale de calitate superioar.

MODERNIZAREA SISTEMELOR DE ALIMENTARE %ENTRALIZAT0 %U ENER1IE TERMI%0 2 UN IM.ERATI3 AL TIM.ULUI

/$/$ Sistemele e alimentare centrali!at" cu ener#ie termic" (SA%ET+ 'i -iitorul lor /$/$/$ Apro-i!ionarea centrali!at" cu ener#ie termic" ; ser-iciu pu*lic re#lementat e stat In scopul aprovi#ionrii popula$iei' institu$iilor pu(lice' o(iectivelor socialculturale i a&en$ilor econo%ici cu ener&ie ter%ic +necesare "ncl#irii i preparrii apei calde de consu%, la nivelul unit$ilor ad%inistrativ-teritoriale +sat' ora' %unicipiu, se "nfiin$ea# i or&ani#ea# un serviciu public' care face parte din sfera serviciilor co%unitare de utilit$i pu(lice. In vederea utili#rii opti%e a resurselor ener&etice i respectrii nor%elor de protec$ie a %ediului ali%entarea cu ener&ie ter%ic adesea se reali#ea# "n sistem centralizat. Activit$ile specifice serviciilor pu(lice de ali%entare cu ener&ie ter%ic "n siste% centrali#at sunt ur%toarele> producerea' transportul' distri(u$ia i
furni#area ener&iei ter%ice.

!erviciul pu(lic de ali%entare cu ener&ie ter%ic "n siste% centrali#at se desfoar su( conducerea' coordonarea i responsa(ilitatea ad%inistra$iei pu(lice locale. Acest serviciu se reali#ea# prin inter%ediul infrastructurii tehnico-edilitare specifice apar$inEnd do%eniului pu(lic sau privat al ad%inistra$iei pu(lice locale' care for%ea# sistemul de alimentare centralizat cu energie termic al localitii +!ACE*,. Ser-iciu pu*lic e alimentare cu ener#ie termic" 2 serviciu pu(lic de interes &eneral' care cuprinde totalitatea activit$ilor desfurate "n scopul ali%entrii centrali#ate cu ener&ie ter%ic a cel pu$in doi consu%atori racorda$i la re$ea. !ACE* repre#int un ansa%(lu tehnolo&ic i func$ional unitar ce cuprinde construc$ii' instala$ii' echipa%ente' dotri specifice i %i.loace de %surare destinat producerii' transportului' distri(u$iei i furni#rii ener&iei ter%ice consu%atorilor' "n condi$ii de eficien$ i la standarde de calitate. !ACE* cuprinde ur%toarele co%ponente>

1. Anitatea de produc$ie a a&entului ter%ic - centrale ter%ice +C*, iHsau centrale electrice de ter%oficare +CE*,G 2. Re$eaua de transport a&ent ter%ic pri%ar +ap fier(inte,G =. Punctele ter%ice sau %odule ter%ice la nivel de i%o(ilG 8. Re$eaua de distri(u$ie a apei calde i a a&entului ter%ic de "ncl#ire' 9. Contori#area la nivel de cldire'

corelate cu co%ponentele consu%atorului final>


:. Re$eaua interioar de ali%entare a cldirii' cu ap cald i cu a&ent ter%ic de "ncl#ireG . !iste%e de %sur' control i auto%ati#are. Sistem e alimentare centrali!at" cu ener#ie termic" +SA%ET, ansa%(lul instala$iilor i construc$iilor' situate "ntr-o #on deli%itat' le&ate printr-un proces co%un de func$ionare' destinate producerii' transportului i distri(u$iei ener&iei ter%ice pentru cel pu$in doi consu%atori.

Ali%entarea cu ener&ie ter%ic "n siste% centrali#at este un serviciu pu(lic reglementat de stat "n scopul asi&urrii>
continuit$ii i calit$ii serviciuluiG accesi(ilit$ii pre$urilor la consu%atoriG resurselor necesare serviciului pu(lic pe ter%en lun&G si&uran$ei "n func$ionarea serviciului pu(lic de ali%entare cu ener&ie ter%icG transparen$ei costurilor i tarifului la ener&ia ter%ic.

Reali#area serviciul pu(lic de ali%entare cu ener&ie ter%ic "n siste% centrali#at are ur%toarele o(iective>
utili#area eficient a resurselor ener&eticeG de#voltarea dura(il a unit$ilor ad%inistrativ-teritorialeG di%inuarea i%pactului asupra %ediuluiG pro%ovarea co&enerrii de "nalt eficien$ i utili#area surselor noi i re&enera(ile de ener&ieG re&le%entarea i transparen$a tarifelor i pre$urilor ener&iei ter%iceG asi&urarea accesului nediscri%inatoriu al utili#atorilor la re$elele ter%ice i la serviciul pu(lic de ali%entare cu ener&ie ter%ic.

10

<i#ura /$/$ Infrastructura edilitar a unui a unui siste% de ali%entare

centrali#at cu ener&ie ter%ic

Autoritatea ad%inistra$iei pu(lice locale' "n principal' are ur%toarele atri(u$ii "n asi&urarea serviciului pu(lic de ali%entare cu ener&ie ter%ic>

asi&urarea continuit$ii serviciului pu(lic de ali%entare cu ener&ie ter%icG ela(orarea anual a pro&ra%ului propriu "n do%eniul ener&iei ter%ice'G apro(area tarifului la ener&ia ter%ic livrat consu%atorilor' "n (a#a propunerii ela(orate de ctre operatorul de serviciuG apro(area pro&ra%ului de de#voltare' %oderni#are i contori#are a !ACE* pe (a#a datelor furni#ate de operatorul de serviciuG asi&urarea condi$iilor pentru "ntoc%irea studiilor privind evaluarea poten$ialului local al resurselor re&enera(ile de ener&ie i al studiilor de fe#a(ilitate privind valorificarea acestui poten$ialG sta(ilirea #onelor unitare de "ncl#ire' pe (a#a studiilor de fe#a(ilitate privind de#voltarea re&ional' ur%rete instituirea de ctre operatorul serviciului a #onelor de protec$ie i si&uran$ a !ACE*.

)ai %ulte detalii ce privesc aspectele de or&ani#are a pie$ei ener&iei ter%ice' operatorii de pe pia$a' sunt pre#entate in Para 1.8.

11

/$/$5$ E-oluia situaiei Dn ener#ie termic"

omeniul apro-i!ion"rii centrali!ate cu

!curt istoric. In Repu(lica )oldova siste%ele de ali%entare centrali#at cu ener&ie ter%ic cunosc o de#voltare istoric "ncepEnd cu %i.locul anilor I90 ai secolului trecut. Odat cu punerea "n func$ionare a CE*-1-Chiinu a fost lansat i siste%ul actual %unicipal J !ACE*-Chiinu. 2n scurt ti%p "n toate oraele i orelele )oldovei au fost construite siste%e de "ncl#ire centrali#at. Ctre anii I?0 de.a "n =< de localit$i ur(ane din tar e@istau siste%e !ACE*' care acopereau %ai %ult de 0D din sarcina ter%ic ur(an. *oate aceste siste%e' construite "n perioada sovietic' aveau la (a# ceva co%un>

se caracteri#au printr-un &rad "nalt de centrali#are a ali%entrii cu ener&ieG altfel spus' incorporau surse pu$ine la nu%r' ins de %are capacitate J de re&ul CE*-ri sau %ari C* G re&la.ul te%peraturii a&entului ter%ic se reali#a doar la sursG consu%atorul era "n i%posi(ilitatea de a re&la nivelul consu%ului de cldur.

)ulte din caracteristicele siste%elor !ACE* ale perioadei sovietice' "n deose(i aspectele de concep$ie' erau profund %arcate de faptul c pre$ul co%(usti(ilului folosit la producerea ener&iei ter%ice era e@tre% de %ic. Ins chiar i "n aceste condi$ii' cu costuri practic ne&li.a(ile la co%(usti(ili' "n cadrul !ACE* e@ista su(ven$ionarea "ncruciat - cEnd o parte din costul ener&iei livrate popula$iei era acoperit din contul consu%atorilor pu(lici i industriali.
%onceptul e structur" 'i e )uncionare a siste%elor de ali%entare centrali#at cu ener&ie ter%ic' edificate "n perioada sovietic' sunt profund %arcate de faptul c pre$ul co%(usti(ilului folosit la producerea ener&iei ter%ice era foarte %ic. Este necesar o refacere lent i de durat a !ACE*-Chiinu' care ar per%ite de al transfor%a intr-un siste% %odern' eficient ce ar oferi servicii de calitate la un pre$ accesi(il - aa cu% ast#i este definit un serviciu pu(lic 1.

5up anul 1??1' odat cu creterea &alopant a pre$ului la co%(usti(il atractivitatea !ACE* "n tar a "nceput sa cadG %a.oritatea operatorilor acestor siste%e "n scurt ti%p au devenit fali%entari. 2n %un. Chiinu situa$ia &rea s-a accentuat intre anii 1??8-?: "n ur%a deconectrii consu%atorilor industriali ce su(ven$ionau consu%atorii casnici' ceea ce ulterior a dus la creterea costului serviciului i scderii considera(ile a volu%ului vEn#rilor de ener&ie ter%ic. Astfel din =< siste%e opera$ionale la %i.locul anilor ?0' la %o%ent sunt opera$ionale doar cEteva. Acolo unde siste%ele centrali#ate au supravie$uit' calitatea serviciilor treptat a "nceput s se "%(unt$easc i volu%ul vEn#rilor s creasc "n %od sta(il.

Cart al( a serviciilor pu(lice de interes econo%ic &eneral. Co%isia European' 200=

12

Anali#a critic a %odelul e@istent de ali%entare centrali#at cu ener&ie ter%ic )odelul adoptat "n %un. Chiinu pentru asi&urarea serviciilor de ali%entare cu ener&ie ter%ic este tipic siste%elor edificate "n perioada sovietic. Acest %odel presupune e@istenta unei surse de %are capacitate' de re&ul CE*' care produce ener&ia electric' a(urul tehnolo&ic i a&entul ter%ic pentru "ncl#ire. A&entul ter%ic este po%pat "n re$ele pri%are' racordate la puncte ter%ice' unde prin inter%ediul schi%(toarelor de cldur se reali#ea# transferul ener&iei ter%ice ctre a&entul ter%ic secundar' cu a.utorul cruia se asi&ur "ncl#irea cldirilor. Acest %odel de or&ani#are a unui siste% de "ncl#ire centrali#at' pe lar& aplicat "n %ai %ulte $ri pEn la cri#a ener&etic din anii 1? 2- =' pre#int un ir de de#avanta.e serioase' precu% sunt>

e@isten$a unor surse de %are sau foarte %are capacitate ce produc ener&ie ter%ic sau i ener&ie electric' care nu sunt fle@i(ile i nu pot fi adaptate la noi cerin$e i%puseG cantitatea de cldur produs la surs nu este intr-o strEns rela$ie func$ional cu cererea de cldurG aceste siste%e au randa%ente co%parativ sc#ute iar uneori i foarte sc#ute pe "ntre&ul lan$ tehnolo&ic.

!u( aspectul tehnico-tehnolo&ic siste%ul e@istent in %un. Chiinu are ur%toarele pr$i sla(e>

echipa%ente de producere a ener&iei ter%ice cu randa%ente sc#uteG conducte de transport cu pierderi foarte %ari atEt a ener&iei ter%ice cEt i a a&entului ter%icG schi%(toare de cldur cu randa%ente sc#uteG cone@iune punct ter%ic-consu%ator cu 8 conducteG lipsa contori#rii la (rana%ent pentru o (un parte de consu%atoriG a(sen$a siste%ului de re&la. a consu%ului de cldur la consu%ator.

O alt pro(le% cu care se confrunt "n %od curent productorii de ener&ie ter%ic din tar se datorea# scderii presiunii i de(itului &a#elor naturale "n perioada de iarn' feno%en care va face necesar reali#area unor re#erve i%portante de co%(usti(il lichid' cu repercusiuni asupra costurilor de produc$ie. !u(siste%ul consu%atorului' aferent !ACE*-lui' cuprinde i el o serie de de#avanta.e tehnice i constructive din punctul de vedere al perfor%an$elor ter%ice' precu% sunt>

#idurile e@terioare i terasele sunt reali#ate cu tehnolo&ii i %ateriale care uor transfer cldur ctre e@teriorG tE%plrii cu perfor%an$e foarte sc#ute din punctul de vedere al transferului de cldurG re$eaua interioar de ali%entare a (locului de locuin$e nu per%ite o contori#are individual pe fiecare aparta%ent.

!itua$ia e@istent "n %un. Chiinu indic asupra faptului c actualul siste% de producere' transport i furni#are a ener&iei ter%ice conduce la costuri ridicate a serviciului' care depesc li%ita de suporta(ilitate a %ultor consu%atorilor. Iat de ce este necesar o refacere lent i de durat a

13

acestui siste%' care ar per%ite de al transfor%a intr-un siste% %odern' eficient ce ofer un serviciu de calitate la un pre$ accesi(il. Operatorul !ACE* se confrunt cu un sir de constrngeri financiare cau#ate de ur%torii factori>

costuri %ari de producere' transport i distri(u$ie a ener&iei ter%iceG un nu%r foarte %are de consu%atori au venituri %ici' fapt ce nu le per%ite s-i achite consu%ul inte&ral i la ti%pG e@ist datorii creditoare ctre furni#ori i datorii de(itoare la consu%atori' acestea din ur% "n %a.oritatea ca#urilor ne %ai putEnd fi recuperateG i%pactul de(ranrii "n %as a consu%atorilor a %rit i %ai %ult costul serviciului' datorit faptului c partea fi@ a costurilor se "%parte la un volu% %ai %ic al produc$ieiG o(li&ativitatea pl$ii *VA de ctre operatori la e%iterea facturilor i nu la "ncasarea efectiv a acestoraG incapacitatea (u&etului local de a achita la ti%p su(ven$ia.

!iste%ele centrali#ate "n Europa i tendin$a de de#voltare a acestora In a doua .u%tate a secolului trecut siste%ele de ali%entare centrali#at cu ener&ie ter%ic au cunoscut o de#voltare rapid "n toat lu%ea. Aceste siste%e au devenit foarte rspEndite in deose(i "n $rile scandinave 5ane%arca' !uedia' 0inlanda' precu% i "n 4er%ania' Olanda etc. In $rile occidentale serviciul pu(lic de ali%entare cu ener&ie ter%ic prin inter%ediul !ACE* se caracteri#ea# prin ur%toarele particularit$i >

aplicarea principiilor de pia$ - cu tarife ce corespund costurilor' cu tarife diferen$iate' cu e@isten$a concurentei intre productorii de ener&ieG posi(ilitatea consu%atorilor de a re&la consu%ul de cldur "n dependen$ de necesitate i capacitatea lor de platG nead%iterea su(ven$ionrii directe sau "ncruciate "n cadrul !ACE*' ins cu e@istenta unor pro&ra%e de asisten$ social cu su(ven$ii no%inativeG pro%ovarea surselor de ener&ii re&enera(ile +"n pre#ent "n 5ane%arca peste 20 D din ener&ia livrat este produs din surse re&enera(ile,.

Pe pie$ele locale +concuren$iale, ale ener&iei ter%ice - !ACE* repre#int spa$iul "n care pot intra "n co%peti$ie diveri productori de ener&ie ter%ic. 2n AE "ncl#irea (a#at pe utili#area %asei ve&etale este pro%ovat intens ca %i.loc de utili#are eficient a resurselor locale i de cretere a securit$ii ener&etice. 5eeurile le%noase su( for% de pele$i i (richete' resturile ve&etale din a&ricultur' precu% i le%nul ar(orilor cu cretere rapid +cultiva$i "n parcele cu ciclu %ultianual, fac parte din &rupa resurselor re&enera(ile i au de.a o pondere se%nificativ "n %ai %ulte $ri +5ane%arca' )area Fritanii' Olanda' 4er%ania, fiind utili#ate atEt individual' cEt i ca resurse pentru acoperirea local a vErfului de sarcin "n siste%.
De!-oltarea ura*il" Dn omeniul aliment"rii centrali!are cu ener#ie termic" presupune aplicarea unor solu$ii tehnice perfor%ante capa(ile s asi&ure> - condi$ii nor%ale de via$ i de %unc co%unit$ilor locale i satisfacerea nevoilor sociale ale acestora "n condi$ii de renta(ilitate econo%ic i eficien$ ener&etic' pe de o parte' i'

14

conservarea resurselor pri%are' protec$ia i conservarea %ediului' fr a afecta echili(rul ecosferei i accesul &enera$iilor viitoare la resursele ener&etice pri%are' pe de alt parte.

!iste%ele centrali#ate "n AE sunt privite ca o infrastructur ce per%ite de a pro%ova pe lar& cea %ai eficient tehnolo&ie de producere a ener&iei la scar industrial - co&enerarea ener&iei. 2n acest sens a fost apro(at 5irectiva 2008H00<HEC privind co&enerarea care prevede creterea ponderii ener&iei o($inute prin co&enerare de la ?D pEn la 1<D +2010,. /$/$6$ Sistemele e alimentare centrali!at" cu ener#ie termic" -ersus sistemele in i-i uale Pentru toate $rile "n tran#i$ie una din cele %ai de#(tute pro(le%e "n societate este cea ce $ine de %odalitatea de "ncl#ire - a r%Ene (ranat la siste%ul centrali#at de "ncl#ire sau de a trece la "ncl#irea individual - fie de aparta%ent sau (loc etc.K *eoretic' consu%atorul ar putea s-i alea& o %odalitate de ali%entare cu ener&ie ter%ic din ur%toarele variante>

siste% ter%ic individual de aparta%ent +sau cas individual,' pe co%(usti(il fosil sau le%n' siste% individual de "ncl#ire electric direct sau prin utili#area po%pelor de cldur' siste% de "ncl#ire colectiv de scar sau de (locHcldire cu ca#an pe co%(usti(il fosil' siste% centrali#at de cartierHoraH%unicipiu.

Cei care Ls-au tre#it3 conecta$i la !ACE* i pun pro(le%a separrii de siste% pot ale&e o alt variant de "ncl#ire din rEndul celor %en$ionate %ai sus. 2ns "n unele ca#uri' o alt variant' pur i si%plu' poate s nu e@isteG spre e@e%plu' pentru un aparta%ent de la (loc' "ntr-o #on ne&a#ificat sau cu capacit$i li%itate a re$elei de distri(u$ie a &a#ului - doar solu$ia "ncl#irii centrali#ate +fie de (loc sau de cartier, este vala(il. !iste% individual de "ncl#ire electric 2ncl#irea electric (a#at pe conversia direct a ener&iei electrice "n cldur necesit cea %ai %ic investi$ie specific' este cea %ai curat local' dar este de dou ori %ai costisitoare decEt "ncl#irea cu prin inter%ediul !ACE*Chiinu+200 ,. Aceasta e@plic ponderea nese%nificativ a acestor siste%e pe pia$a local. !iste%ele electrice de "ncl#ire pot constitui sursa de re#erv sau de vErf pentru locuin$e care se (a#ea# pe alte siste%e de "ncl#ire. Po%pele de cldur sunt echipa%ente care' pe (a#a unui ciclu fri&orific inter%ediar cu consu% de ener&ie electric' transfer cldura din %ediul a%(iant +aer' sol' apa din rEuri' lacuri' sau apa freatic, la un poten$ial %ai ridicat J adic la o te%peratur care sa per%it "ncl#irea spa$iilor locuite. Principiul este cunoscut de %ult' dar rit%ul evolu$iei perfor%an$elor tehnolo&ice' ca i costul sc#ut al co%(usti(ililor fosili au fcut ca po%pele de cldura sa devin co%petitive pe pia$a "ncl#irii a(ia dup cri#a petrolului de la "nceputul anilor 0. 2n pre#ent acestea sunt utili#ate pe scara tot %ai lar&' avEnd avanta.ul ca acelai echipa%ent poate produce cldura iarna i fri& vara' asi&urEnd deci condi$ionarea aerului din spa$iile pu(lice sau de 15

locuit. Coeficientul %ediu de perfor%an$ se#onier al po%pelor de cldur &eoter%ale' de e@e%plu' atin&e ast#i "n %od curent valoarea =-8 J ceea ce "nsea%n c la 1 MNh de ener&ie electric consu%at se produc =-8 MNh de cldur. /a pre$urile de pe pia$a ener&iei din $ar' aceasta "nsea%n c "ncl#irea cu po%pe de cldur' "n anu%ite condi$ii' poate costa tot atEt ca i "ncl#irea cu &a#e J ceea ce i%pune ca aceast solu$ie tehnic +relativ pu$in cunoscut la noi, s fie pro%ovat cu insisten$ pe toate cile. !iste%ele individuale co%(usti(ilului fosil i siste%ele colective' (a#ate pe arderea

2n ulti%a perioada' construirea de centrale ter%ice de (loc i de aparta%ent a devenit solu$ia la care recur& o parte din consu%atori. Aceste siste%e sunt o solu$ie adecvata la re#olvarea pro(le%elor de "ncl#ire a locuin$elor pentru #onele re#iden$iale cu densitate %ic a popula$iei. RspEndirea lor "n #onele a&lo%erate' #onele centrale ale oraelor i #onele cu (locuri de locuin$e a fost cau#at de proasta func$ionare a siste%elor centrali#ate. 5e ce consu%atorul ar prefera siste%ul individualO 2ntrucEt cu acest siste% el va ti e@act cEt a consu%at - prin contorul propriu de &a#G plus la aceasta' el poate s-i re&le#e sin&ur consu%ul dup necesitate i capacitatea sa de plat Ali%entarea conforta(il cu cldur i ap cald %ena.er la para%etri opti%i 28 din 28 ore' repre#int un factor de atractivitate pentru consu%atori. In aceast variant se evit ceea ce %ult revolta lu%ea - pierderile de cldur din re$elele de ter%oficare' care an de an au crescut i s-au "%pr$it pe un nu%r tot %ai %ic de consu%atori. 2n plus' fia(ilitatea siste%ului centrali#at nu este atEt de "nalt. Revi#iile anuale' "ntreruperile accidentale ale apei calde sau cldurii' furni#area acestora la para%etri su( nivelul ateptrilor noastre cau#ea# un %are disconfort. 5atorit calit$ii inferioare a siste%ului vechi de ter%oficare' pierderile de cldur "n re$eaua de ter%oficare sunt "nalte +=0-89D,' aa cu% sunt "nalte i pierderile de cldur "n locuin$ele noastre +=0-89D, fa$ de standardele europene. Noi' cei care pled% pentru inte&rarea in AE' ar fi s ti%' c una din cerin$ele AE este eli%inarea su(ven$iilor pentru ener&ia ter%ic' ceea ce ar "nse%na c plata consu%atorului pentru "ncl#irea centrali#at ar putea s se du(le#e. 2n lipsa %surilor de eficienti#area a actualului siste%ul centrali#at ar putea s se "ntE%ple ca "ncl#irea centrali#at s fie %ai costisitoare fa$ de varianta "ncl#irii individuale. Construirea de centrale ter%ice de (loc i de aparta%ent a fost solu$ia la care o parte a popula$ie a recurs' unii %ai recur& i ast#i. Aceste siste%e sunt o solu$ie alternativa la re#olvarea pro(le%elor cau#ate de .oasa calitate a serviciilor de ter%oficare' de lipsa de ap cald %ena.er in unele (locuri' de lipsa "ncl#irii in #ilele reci din afara perioadei de "ncl#ire. In %un. Chiinu cea %ai %are parte a consu%atorilor care au trecut de la !ACE* la siste%e individuale au fost ne%ul$u%i$i de calitatea serviciilor i nu de pre$ul acestora' al$ii i-au dorit un confort %ai "nalt. Pentru #onele re#iden$iale cu densitate %ica a popula$iei siste%ele individuale i siste%ele colective de scar sau de (loc pot fi o solu$ie re#ona(il. 16

Principalele avanta.e ale solu$ii J siste% individual>


independen$a ener&etica +ter%ica, a consu%atoruluiG consu% pe %sura capacit$ii de plat i pltesc cEt consu%iG autodeter%inarea i personali#area confortuluiG independen$a fa$ de capacitatea de plat a vecinilor de (locG investi$ie %areG dependen$a de un sin&ur co%(usti(il +&a#e naturale, i de fluctua$iile de pre$ ale acestuiaG necesitatea e@istentei sau e@tinderii re$elei de distri(u$ie a &a#elor naturaleG poluarea locala a %ediului ridicatG pericol de e@plo#ii datorit lipsei de suprave&here de ctre personal calificat.

5e#avanta.ele solu$iei>

5e %en$ionat' c centralelor ter%ice de aparta%ent sunt fa(ricate pe (a#a tehnolo&iilor de ulti% or' au o eficien$a ener&etic foarte "nalt +%ai %are de ?0 D,' sunt reali#ate in %odule co%pacte' co%plet auto%ati#ate. !iste%ele individuale' precu% i cele colective' (a#ate pe &a#ele naturale' i%plic un risc considera(il - cel le&at de o cretere posi(il a pre$ului pEn la nivelul celor %ondiale J pre$uri insuporta(ile pentru %a.oritatea consu%atorilor din $ara noastrK ! ad%ite% i o alt ipote# - c din oarecare pricin' pur i si%plu' nu %ai sun livrate &a#ele naturale. Pentru o ase%enea situa$ie privit fa$ de un !ACE* J se poate &si o solu$ie co%parativ uoar> sursele acestui siste% pot fi trecute la al$i co%(usti(ili' fie cr(une' fie pcur etc. 5ar ce s-ar putea de fcut cu cele cEteva #eci de %ii de centrale ter%ice de aparta%ent' pe &a#eOK J !olu$ia de alternativ ar fi una foarte costisitoare i dureroas. 5in acest e@e%plu se desprinde o(serva$ia c in proiectele (locurilor cu locuin$e' pro%ovate in %un. Chiinu' in special pentru #ona central' a prevedea instalarea centralelor ter%ice individuale J la o adic' poate costa foarte' foarte %ultK ! reveni% la siste%ele centrali#ate> "n unele ca#uri' la ti%purile noastre cEnd tehnolo&ia %oderna tinde cEtre perfec$iune' consu%atorul racordat la un siste% centrali#at' u#at fi#ic i %oral' vechi de cca. .u%tate de secol este nevoit s "n&he$e sau s fie in i%posi(ilitatea deconectrii "ncl#irii e@cesive a aparta%entului.
Inter!icerea e*ran'"rii consumatorilor e la sistemele e alimentare centrali!at" este inoportuna i fr perspectiva. Cet$eanul este li(er s-i alea& cea %ai potrivit solu$ie de "ncl#ire. Este posi(il ca el %er&End spre un siste% individual' pe &a#e naturale' s se ciocneasc cu lipsa capacit$ilor necesare a re$elei de distri(u$ie a &a#elor naturale' "ns i aceasta nu "nsea%n c el tre(uie o(li&at s r%En (ranat la !ACE*. !olu$ia const "n oferirea de alternative i nu "n stoparea la co%anda a %i&ra$iei consu%atorilor de la !ACE* la siste%e individuale.

Infor%area corect a consu%atorului final "n ceea ce privete avanta.ele i caracteristicile fiecrui siste% de "ncl#ire este o necesitate i una dintre o(li&a$iile autorit$ilor locale. !iste%ul de ali%entare centrali#at +!ACE*, 17

Acolo unde ener&ia ter%ica este livrat dintr-o instala$ie de producere speciali#at' prin inter%ediul unui a&ent ter%ic vehiculat "ntr-o infrastructur de transport i distri(u$ie ctre %ai %ul$i consu%atori' ave% de a face cu un siste% de ali%entare centrali#at cu ener&ie ter%ica. !ACE*' fa$ de siste%ele individuale' are unele pr$i sla(e' ins i pr$i tari> consu%atorul racordat la un !ACE* tre(uie' "n %od firesc' s se "%pace cu faptul c siste%ul centrali#at are unele li%itri "n asi&urarea confortului ter%ic in aparta%ent fa$ de alternativa de "ncl#ire individual. In plus' "n !ACE* "n %od natural e@ist anu%ite pierderi de cldura +care pot fi %en$inute "n %od econo%ic su( 10D' iar pentru unele siste%e la nivel de :<D, i de a&ent ter%ic +=-9D,. 0eno%enul de(ranrilor de la !ACE*' accentuat in Repu(lica )oldova prin anii 1??=-? ' pe lEn& aspectul financiar +de cost al "ncl#irii, a fost deter%inat i de ur%torii factori>

calitatea sc#ut a serviciilorG i%posi(ilitatea re&lrii locale a nivelului de te%peratur la consu%atorG %arMetin&ul a&resiv al distri(uitorilor de echipa%ente de "ncl#ire individual i %ai ales scderea %arcat a pre$ului acestor echipa%ente pe pia$ local J care a sporit accesi(ilitatea fa%iliilor cu venituri reduse la aceast tehnolo&ie.

Acolo unde un siste% centrali#at este (ine &Endit' %en$inut i de#voltat' unde tehnolo&iile %oderne de producere' transport i distri(u$ie a ener&iei ter%ice sunt constant i%ple%entate' unde consu%atorii "i onorea# facturile J solu$ia siste%ului de ali%entare ur(an centrali#at asi&ur servicii de calitate la costuri %ai %ici sau cel %ult e&ale cu cele oferite de solu$iile alternative individuale. !ACE* este solu$ia co%petitiv' adecvat pentru #onele a&lo%erate' #onele centrale ale oraelor i #onele cu (locuri de locuin$e %ultieta.ate. RspEndirea siste%elor individuale in aceste #one este un se%nal a unei proaste func$ionri a siste%ului centrali#at. Avanta.ele siste%ului de ali%entare centrali#at P10Q>

asi&urarea unui cli%at sntos' nepoluat "n ariile locuite' prin reducere nu%rului de &uri de e%isie' a%plasarea centralelor ter%ice la %ar&inea oraelor i construirea de couri suficient de "nalte pentru dispersarea e%isiilor poluanteG evitarea depo#itrii i %anipulrii unor co%(usti(ili i a produselor de ardere "n #one intens populateG posi(ilitatea utili#rii tehnolo&iilor cu eficien$ ter%ic ridicat +cu% este co&enerarea,' care nu sunt disponi(ile "n %od co%petitiv la scar individualG posi(ilitatea utili#rii unor co%(usti(ili care nu pot fi folosi$i individual +de e@. deeuri %ena.ere ur(ane' (io%as' etc,G posi(ilitatea utili#rii de resurse alternative la co%(usti(ilii fosili> resurse re&enera(ile disponi(ile pe plan local' deeuri %ena.ere ur(ane' deeuri le%noase' din care unele nu pot fi utili#ate eficient sau chiar de loc "n %od individual. evitarea utili#rii co%(usti(ililor i instala$iilor de ardere de ctre %ase lar&i de oa%eni care nu au cunotin$e de specialitate.

5e#avanta.ele specifice !ACE* constau "n lipsa de perfor%an$ a acestor siste%e cau#at de 18

o supracentrali#are a producerii ener&iei ter%iceG u#ura fi#ica i %orala a instala$iilor i echipa%entelorG lipsa fondurilor pentru "ntre$inere' %oderni#are i de#voltareG e@ploatarea neprofesional.

/a de#avanta.ele !ACE* se adao& i ter%enii planifica$i de lansare i "ncheiere a perioadei de "ncl#ire' cEnd "ntr-o toa%n %ai fri&uroas "n aparta%ente devine insuporta(il de fri& "nainte de data lansrii "ncl#irii centrali#ateG acelai lucru se poate "ntE%pla i pri%vara cEnd cldura vine "n casele noastre "nainte de data deconectrii "ncl#irii' suferind in acest ca# de e@cesul de cldur 2ntr-o econo%ie de pia$ !ACE* constituie de o(icei cadrul "n care se %anifest co%peti$ia "ntre diveri productori de cldur' ce folosesc tehnolo&ii i resurse diferite' - co%peti$ia care conduce la pre$uri %ai reduse ale ener&iei ter%ice "n !ACE*. In %ulte state pre$ul &a#elor naturale folosite in siste%ele individuale este %ult %ai %are decEt pre$ul cu care productorii de ener&ie ter%ic +pentru servicii pu(lice, achi#i$ionea# acest co%(usti(il. Acest raport de pre$uri +"n $ara noastr constituie apr. 1'9, - deter%inat "n (un %sur de deschiderea pie$elor de ener&ie' dar i de politicile na$ionale "n do%eniu face ca nclzirea individual s fie n general mai scump dect n cazul racordrii la SACET J acolo unde aceast alternativ e@ist.

19

/$5$ In)rastructura te&nico2e ilitar" a SA%ET /$5$/$ SA%ET2%&i'in"u, in)ormaii #enerale

in mun$ %&i'in"u

!iste%ul de ter%oficare din %un. Chiinu' pri%ul !ACE* din tar' pe parcursul celor peste 90 de ani de la "nfiin$are evoluat continuu' cu e@tinderea ariei de deservire. "n pre#ent prin inter%ediul acestui siste% cca 0D din locuitorii %un. Chiinu sunt asi&ura$i cu cldur. Apr. 200 %ii aparta%ente sunt conectate la siste% pentru serviciul de "ncl#ire i 120 %ii aparta%ente - pentru serviciul de ali%entare cu ap cald %ana&er. 5in cele 2800 (locuri locative conectate la siste% pentru serviciul de "ncl#ire' doar 1:00-1 00 folosesc apa cald %ena.er. Volu%ul anual al ener&iei livrate consu%atorilor actual%ente constituie cca 1.9 %ln. &i&acalorii' ceea ce pre#int practic de dou ori %ai pu$in fat de livrrile anilor I<0. !cderea volu%ului s-a produs "n perioada 1?? -200= i se datorea# unui ir de factori' cel %ai i%portant fiind calitatea .oas a serviciilor. Operatorul siste%ului %unicipal de ali%entare cu ener&ie ter%ic este !.A.3*er%oco%3. 2n pre#ent' *er%oco% S$A$ dispune de ur%torul echipa%ent tehnolo&ic>

re$ele ter%ice +re-calcul in dou conducte,> - %a&istrale J 2=='9 M%G - de cartier J 2<='0 M%G - de ali%entare cu apa calda J 208' M%. 8?0 puncte ter%ice centraleG = centrale ter%ice ur(ane de %are capacitate' una din ele fiind conservat +C*-Est,G 21 centrale ter%ice su(ur(aneG 1? sta$ii de po%pareG 20= unit$i de tehnic speciali#at i transport auto.

!tructura !ACE*-Chisinu !iste%ul de ali%entare centrali#at cu ener&ie ter%ic din %un. Chiinu +!ACE*-Chisinu, este or&ani#at confor% unei sche%e tradi$ionale +fi&.1.2., i include cele dou centrale electrice de ter%oficare din Chiinu +CE*-1' CE*-2, i centralele ter%ice ur(ane +C*-!ud i C*-Vest, precu% i 1? centrale ter%ice su(ur(ane' re$ele de transport cu sta$ii de po%pare' puncte ter%ice' re$ele de distri(u$ie.

20

<i#ura /$5$ !che%a de principiu a !ACE*- %un. Chiinu

Caracteristic pentru !ACE*-Chiinu este sche%a de furni#are a ener&iei ter%ice de tip sovietic care presupune re&larea produceriiHconsu%ului doar la surs. Ener&ia ter%ic procurat de ctre *er%oco% !A de la CE*-1 i CE*-2 repre#int apr. 0D din volu%ul ener&iei livrate consu%atorilor. Restul ener&iei ter%ice este produs la sursele care apar$in *er%oco% !.A. !ACE*-Chiinu nu repre#int un siste% unic la care ar fi fost conectate toate sursele i toti consu%atorii. !iste%ul %unicipal %ai de&ra( este un siste% insulari#at' "n care CE*-1 "%preun cu CE*-2 ali%entea# o #on' centralele ter%ice C*-!ud i C*-Vest respectiv alte dou #one. Infrastructura !ACE*-Chiinu este u#at "n propor$ie de apr. %ari pro(le%e $in de re$elele de transport i distri(u$ie. /$5$5$ Sursele ur*ane 'i su*ur*ane e ener#ie termic" 0DG cele %ai

!ursele de ener&ie ter%ic a !ACE*-Chiinu>


centralele electrice de ter%oficare CE*-1 i CE*-2' care livrea# "n siste% cca 1990%ii 4calHan' 0D din necesarul de ener&ie,G centralele ter%ice ale !.A.R*er%oco%R +920 %ii 4calHanG =0D,G

Volu%ul anual al ener&iei ter%ice in.ectate "n siste% constituie cca 2%ln 4cal. CE*-1 este dotat cu>

dou tipuri de ca#ane ener&etice> de tip ST-90 +: unit$i a cEte 90 t a(urHh,' ce lucrea# la = tur(ine' i de tip UVW-120H100-ST +2 unit$i a cEte 120 tHh,' ce lucrea# la 2 tur(ineG ca#ane ap fier(inte de tip XYZT-100 +2 unit$i a cEte 100 4calHh,' care' "ncepEnd cu anul 1??9' nu sunt opera(ile.

Pentru ter%oficare' de la tur(inele CE*-1 pot fi e@trase 1?8 4calHh' adi$ional 200 4calHh de la ca#anele de ap fier(inte +CA0, disponi(ile' "n total =?8 4calHh. 21

CE*-2 este dotat cu

trei &rupuri ener&etice - ca#an YST-?:F' 800t a(urHh +sau 1<0 4calHh,G tur(in XY-<0H100-1=0H1=G &enerator electric YZ[-120-2' cu capacitatea de 120 )N. Nu e@ist le&turi tehnolo&ice "ntre cele trei &rupuri. ca#ane ap fier(inte de tip XYZT-100 += unit$i a cEte 100 4calHh, i de tip VZST-1<0 +2 unit$i a cEte 1<0 4calHh,.

Ta*elul /$/$ Capacitatea ter%ic a CE*-1 i CE*-2


Nr. *ipul ca#anului 1 . 2 . = .
Anit$i

Anitar CE*-1 Chiinu : 2 2 10 90 tHh 120 tHh 100 4calHh 1 0 tHh'


100 4calHh

Capacitatea ter%ic !u%ar =00 tHh 280 tHh 200 4calHh =?8 4calHh 980 4calHh =00 4calHh =:0 4calHh 1200 4calHh

ST-90' ca#ane cu a(ur UVW-120H100-ST'ca#ane cu a(ur XYZT-100' ca#ane ap fier(inte *otal ener&ie ter%ic

1 . 2 . = .

YST-?:Z' ca#ane cu a(ur

CE*-2 Chiinu = 1<0 4calHh 100 4calHh 1<0 4calHh 8:0 4calHh

XYZT-100' ca#ane ap fier(inte = VZST-1<0' ca#ane ap fier(inte 2 *otal ener&ie ter%ic <

Centralele ter%ice ale !.A.*er%oco% In pre#ent !.A. \*er%oco%3 dispune de 8 centrale ter%ice a%plasate "n %unicipiul Chiinu> C* !ud' C* Vest' C* )uncesti i C* Est +"n re#erv din 1??<, i de 1? centrale su(ur(ane' a%plasate "n localit$ile su(ur(ane. *oate aceste surse sunt ali%entate cu &a#e naturale' avEnd "n calitate de co%(usti(il de re#erv pcura9 cr(unele i co%(usti(ilul de so(. Principalele caracteristici ale centralelor ter%ice ur(ane sunt redate "n ta(elul 1.2.
Ta*elul /$5$ Centralele ter%ice !.A.R*er%oco%R din #ona ur(an *ipul ca#anului Capacitatea ter%ic Anit$ i Anitar !u%ar Centrala termic Est' sectorul Fotanica 6ZST-1<0' ap cald "ncl#ire ]E-29H18 S)' a(ur 2 2 1<0 4calHh =:0 4calHh 2 linii 110 MV 90 tHh 100 tHh 1<0 4calHhG 90 =:0 4calHhG *otal ap cald' a(ur 8 tHh 100tHh Centrala termic est' sectorul Fuiucani XYZT-100'ap cald' 8 100 4calHh 800 4calHh "ncl#ire ]VZ^-:'9H1='a(ur 2 :'9 tHh 1= tHh 100 4calHhG :'9 800 4calHhG 1= *otal ap cald' a(ur : tHh tHh Centrala termic Sud' sectorul Centru Ali%entarea cu ener&ie electric

8 linii : MV

22

*ZST-=0' ap cald' "ncl#ire XYZT-90' ap cald' "ncl#ire 6ZST-100'ap cald' "ncl#ire ]VZ^-10H1=' a(ur ]_-:.9H1=' a(ur *otal ap cald' a(ur

2 1 2 2 1

=0 4calHh 90 4calHh 100 4calHh

:0 4calHh 90 4calHh 200 4calHh 8 linii : MV

10 tHh 20 tHh +18 + 4calHh, 4calHh, :'9 tHh :'9 tHh 1<0 4calHhG 1:'9 =104calHhG 2:'9 tHh tHh

Centralele ter%ice ce se afl actual%ente "n func$iune au fost puse "n e@ploatare "ncepEnd cu anul 1?: ' o parte din ele fiind reutilate i %oderni#ate' "ndeose(i "n ulti%ii ani. 5in cele 1? centrale ter%ice su(ur(ane' "n anii 200=-2009 1= din ele au fost %oderni#ate prin instalarea unor ca#ane i utila.e %ai perfor%ante' cu o capacitate su%ar instalat de 29'2 )N. Caracteristicile tehnice ale centralelor ter%ice su(ur(ane sunt pre#entate in ta(.1.=. 2n scopul %ini%i#rii costurilor producerii ener&iei ter%ice' la C* !ud i C* Vest au fost construite cEte o fEntEn' proiectele crora presupun o perioad de recuperare a investi$iilor de 1-2 ani. Atila.ele unor centrale ter%ice corespund cerin$elor tehnice' iar o parte din ele +precu% cele din #ona su(ur(an, necesit a fi %oderni#ate. /a aceast "ntreprindere activea# "n total 1 10 persoane' dintre care personal tehnico-in&ineresc J cca 800 persoane. /$5$6$ Reele ma#istrale 'i e istri*uie

Re$elele ter%ice s-au de#voltat odat cu conectarea noilor consu%atori. /a %o%entul actual' siste%ul de re$ele per%ite transportarea i livrarea ener&iei ter%ice de la sursele centrale ctre %ai %ult de 9D din consu%atorii de ener&ie ter%ic din %un. Chiinu. !A *er%oco% are "n &estiune>

299': M% de re$ele ter%ice %a&istrale i de distri(u$ie' cu dia%etrele no%inale intre 90-1200 %%G 2<: M% de re$ele intra-cartiere i 208 M% de re$ele pentru ap cald %ena.er' %a.oritatea a%plasate su(teran' 2=D din re$ele sunt a%plasate aerian.

5in apr. 280 M% de re$ele %a&istrale' =1 M% de conducte sunt i#olate cu poliuretan e@pandat' celelalte cu i#ola$ie tradi$ional. Confor% datelor !.A. *er%oco%' anual sunt reconstruite 18-1 M% de re$ele ter%ice. Pri%ele por$iuni de conducte au fost puse "n e@ploatare "n anul 1?99G "n pre#ent u#ura re$elelor constituie peste 0D. Pierderile de ener&ie ter%ic "n re$ele constituie 20'2D +200:,. )oderni#area re$elelor de transport i livrare a ener&iei ter%ice presupune schi%(area $evilor actuale cu $evi prei#olate "n poliuretan e@pandat' ceea ce repre#int tehnolo&ia utili#at de ctre %ulte $ri occidentale unde pierderile 23

din re$ele se situea# su( 10D' o(iectiv care ur%ea# a fi atins i de *er%oco% !.A. "n ur%a i%ple%entrii tehnolo&iilor noi.
Ta*elul /$6$ Atila.ul centralelor ter%ice !.A.R*er%oco%R din #ona su(ur(an
Nr . dH o 1 2 = 8 5enu%irea localit$ilor i nr. centralelor ter%ice Vadul lui Vod' :011 Fu(uieci' :021 Fu(uieci Pri%ria' :022 *ohatin' :0=1 4hidi&hici' :081 5urleti' :091 Vatra' :0:1 < ? 10 11 12 !En&era' :0 1 Fcioii Noi' :00= 5o(ru.a' :0<1 4rtieti' :0?1 Coloni$a bcoala' :121 Anul de punere "n e@ploat are 1??0 200= 200= 200= *ipodi%ensiune Capacitatea a ter%ic' ca#anelor i 4calHh nu%rul de unit$i CV-4 J 2'9 @ 2 CV` J 1'1: @ 2 EN-90 @ 2 CV` J0':=- 4n @ 1 CV` J0'8- 4n @ 1 5CVR 2'9H1=@2 CV-4 J 1'1 @ 2 CV-4 J 0':= @ 1 EN-1000 @ 2 )insc-1 @ 2 )insc-1 @ : aiO!AF-2'9@ 2 5CVR :'9H1=@2 CV` J0'8 - 4n @ 1 CV` J0'1: - 4n @ 1 CV` J0'29 - 4n @ 1 CV` J0'1: - 4n @ 1 EN-90 @ 2 EN-90 @ 2 5CVR 10H1=@2 5CVR :'9H1=@1 CV-4 J 2'9 @ 2 CV` J0'8 - 4n @ 2 5CVR 2'9H1=@2 8'18 1'??9 0'2 0'<<: !arcina ter%ic' 4calHh /un&i%ea re$elelor' %

9'08 2'12 0'02 0'?<

9<<=': 20:1 --<8=

9 :

1? ? 200= 2008 1?<9 1?<9 200= 1? ? 200=

='== 2'8=9 1'??9 0'8< 2' 0 8'= <':: 0'8<2

1':: ='=9 1'<? 0'=? 1'0? 8'1 1'=8 0'8:

2?=1 1< 1'9 =:80 10 ?=8 181 ==0: =2

1=

Coloni$a 4rdini$a' :122

200=

0'=9=

0'0=:

=:2

18 19 1: 1 1< 1?

Coloni$a Pri%ria' :12= Coloni$a A%(.' :128 Ciorescu' :1=1 Cricova' :181 Cricova bcoala' :182 !tuceni'

200= 200= 1?< 2008 200= 1? 2

0'1 0'1 1='=2 <':= 0':<< 2='=

0'08 0'0? ='?? 8'=9 0'8: :'99

--= 9=8? 82< 28?' 82 ?

24

:1:1 20 )unceti' :002 1?::

5CVR 10H1=@1 5E 10H1=@2 5CVR 8H1=@2 5CVR 10H1=@2 29'=2 9'29 =:8<'

!ta$iile de po%pare !ACE*-Chiinu include 1 sta$ii de po%pare cu o putere %edie su%ar de <': )NG pri%a sta$ie de po%pare a fost reali#at in anul 1?:9' iar ulti%a in1?<1. Costul ener&iei electrice consu%ate la sta$iile de po%pare "n scopul transportrii ener&iei ter%ice constituie apr. 11D din costul unei 4cal. )oderni#area sta$iilor de po%pare are ca o(iectiv reducerea consu%ului de ener&ie electric i a altor cheltuieli le&ate de operarea i e@ploatarea acestora' care const "n utili#area tehnolo&iilor %oderne inclusiv converti#oarele de frecven$' auto%ati#area procesului de operare a sta$iilor de po%pare .a.

25

Ta*elul /$7. Caracteristicele utila.ului sta$iilor de po%pare a !ACE*-Chiinu

+01.01.200 ,
Nr Cartier ul !ta$ia 5estina$ia Xcd-< Xcd-12 Xcd-1= Xcd-21 XX^-11 %entru Xcd-1< Xcd-1? Xcd-2 RD'cani Xcd-: Xcd-19 Xcd-8 Xcd-9 Eotani ca XcdXcd-18 Xcd-1: Xcd-22 +80 0, Xcd-1 Xcd-= Euiuca ni 1? 20 Xcd-? Xcd-10 5e 5e 5e 5e 5e 5e 5e 5e 5e 5e 5e re$ea retur adaos re$ea retur re$ea retur adaos adaos adaos re$ea Po%pe Cantit atea' )arca Fuc. ]-=200- 9 8 V<H1< 1 SceT-9=-10Y 1 df-2900-:0 = V20H=0 1 df-2900-:0 8 SceT 1 cVg-180 1 :cV?-1 1 V?0H<9 1 T_-200-900 =
T_N-129-100290/

1 2 = 8 9 :

%iocan a

Productivitatea' %= Hh =200 < 9=0 2900 29 2900 10 180 120 ?0 900 =20 900 <00 < 900 < ?0 <00 20 ?0 <00 < <00 < <00 <00 20 120 290 90 ?0 9<8 900 < 90 <00 < 11 - 22 <00 < 11 - 22

Presi-unea' % col. de ap 9 1< 10 :0 =2 :0 10 8? :9 <9 8.? 8.? 8'? 99 1< 0 1< <9 100 1< 89 100 1< 110 1< 10 100 =0 :9 =2 90 98 2< 8< 1< =9 110 1< 1 - 21 110 1< 1 - 21

5e re$ea 5e re$ea 5e re$ea 5e retur 5e re$ea 5e retur 5e adaos 5e re$ea 5e retur 5e adaos 5e re$ea 5e retur 5e re$ea 5e retur 5e adaos 5e re$ea 5e re$ea 5e retur 5e re$ea 5e re$ea 5e adaos 5e re$ea 5e de la retur 5e re$ea 5e retur 5e adaos 5e re$ea 5e retur 5e adaos 5e re$ea 5e retur 5e adaos

= = = 1 = 1 1 : 2 1 8 1 = 1 = 1 1 = 8 2 2 1 = 1 1 = 1 1 = 1 1

< ? 10 11 12 1= 18 19 1: 1 1<

T_-200-900 df-<00-99 V<H1< 10d]-: V<H1< 86? df-<00-100 V20H1< V?0H89 df-<00-100 V-<-1< 290/NN-:00 V<H1< 200/NN-:00 df-<00-100 V20H=0 :cV?-1 cVg-290-=2 V89H99 12d]-? 2:eh-:00 df-<00-99 V<H1< V89H99h 290/NN-:00 V<H1< cVg-100 290/NN-:00 V<H1< cVg-100

/$5$7$ .unctele termice

26

Peste =00 puncte ter%ice au fost %oderni#ate utili#End schi%(toare de cldur de tip LAlfa-/aval3' celelalte 1<0 utili#ea# schi%(toare de cldur de tip (oiler. Pe parcursul anului 200: s-a reali#at trecerea la schi%(toare de cldur de tip LAlfa-/aval3 la 9: de puncte ter%ice.

27

/$5$@$ Necesitatea mo erni!"rii SA%ET2 %&i'in"u Rea(ilitarea i %oderni#area !ACE*-Chiinu este .ustificat de ur%toarele aspecte>

de#voltarea !ACE* "n %un. Chiinu este o op$iune strate&ic' dat fiind faptul c "nlocuirea acestui siste% cu alte siste%e individuale nu este posi(il din cau#a lipsei de resurse i a infrastructurii aferenteG ac$iunea de rea(ilitare a !ACE*-Chiinu este "n concordan$ cu !trate&ia na$ional P1Q' "n care siste%ul de ali%entare centrali#at cu ener&ie ter%ic a fost identificat ca o prioritate de cretere a eficien$ei ener&etice. Poten$ialul de conservare a ener&iei "n cadru !ACE*-Chiinu constituie cca 19-20DG e@isten$a siste%ului centrali#at condi$ionea# pro%ovarea co&enerrii' ca tehnolo&ie de %a@i% eficien$ "n utili#area &a#elor naturaleG ac$iunea de rea(ilitare i %oderni#are a !ACE*-Chiinu ctre anul 2011 tre(uie s co%pense#e par$ial atEt efectul reducerii su(ven$iilor pentru ener&ia ter%ic' cEt i efectul creterii pre$ului la &a#ele naturale. inte&rarea european necesit aplicarea 5irectivei ?=H :HEEC cu referire la facturarea individual a ener&iei ter%ice i a 5irectivei 2008H<HEC cu referire la co&enerarea de "nalt eficien$G reali#area unor investi$ii de %ari propor$ii necesit politici na$ionale speciale care s per%it atra&erea capitalului privat prin parteneriat pu(lic-privat' finan$area cu a treia parte etc.' atra&erea unor (nci i%portante "n reali#area unui siste% de &aran$ii pentru credite' cofinan$area unor co%ponente de investi$ii de interes pu(lic' din fonduri locale sau centraleG

Ac$iunea de de#voltare a !ACE*-Chiinu ce tine de rea(ilitarea instala$iilor u#ate pe de-o parte i pro%ovarea de tehnolo&iilor eficiente i curate' pe de alt parte' va conduce

la reducerea pierderilor aferente producerii' transportului i distri(u$iei' inclusiv a celor din sta$iile i punctele ter%ice' la introducerea siste%elor de facturare i re&la. individual' care s per%it adaptarea consu%ului la puterea de plat a consu%atorilor' precu% i %otivarea acestora pentru reali#area %surilor de i#olare ter%ic a cldirilor' i%plicit' la scderea presiunii asupra (u&etului local' care este "n %od serios afectat de valoarea su(ven$iilor pentru ener&ie ter%ic ceea ce li%itea# capacitatea de investi$ie a acestora i eli&i(ilitatea lor pentru credite (ancareG la reducerea datoriilor financiare istorice ale *er%oco% !.A. ctre furni#orii de cldur i co%(usti(il' la crearea de noi locuri de %unc datorit volu%ului %are de lucrri de construc$ii-%onta..

!iste%ul centrali#at de ali%entare cu ener&ie ter%ic din %un. Chiinu se caracteri#ea# printr-un nivel "nalt de u#ur a echipa%entelor' re#ultat al lipsei investi$iilor i%portante "n acest sector "n ulti%ii 19 ani. 5in acest considerent' eficien$a func$ionrii siste%ului este la un nivel sc#ut ceea ce condi$ionea# ridicarea costului producerii' transportrii i furni#rii ener&iei ter%ice. Cu scopul evitrii i%pactului ne&ativ asupra furni#orului de ener&ie ter%ic cEt i a consu%atorilor re#ultate "n ur%a ridicrii pre$urilor la co%ponentele de produc$ie' transportare i furni#are a ener&iei ter%ice' este necesar de a 28

ridica eficien$a producerii i transportrii prin utili#area tehnolo&iilor noi' care per%it de e@e%plu reducerea pierderilor "n re$ele cu =0-90D fa$ de pierderile actuale.

29

/$6$ E)icienta )uncion"rii sistemului municipal ener#ie termic" /$6$/$ 1eneralit"i Principalii indicatori de perfor%ant a !ACE*-Chiinu> tehnolo&ici

e alimentare cu

randa%entul surselor de producere a ener&iei ter%ice' nivelul pierderilor de ener&ie ter%ic "n re$ele' volu%ul apei de adaos' consu%ul specific de electricitate' pre$ul pre$ul pre$ul tariful de cost al ener&iei ter%ice produse' de cost al serviciului de transport i distri(u$ie' de cost al ener&iei ter%ice livrate consu%atorilor' la ener&ia ter%ic livrat.

econo%ici

)ai .os sunt pre#enta$i "n a%nunte aceti indicatori. /$6$5$ .er)ormanta te&nolo#ic" Randa%entul surselor de producere a ener&iei ter%ice +ta( 1.:, Consu%ul total anual de &a#e naturale i electricitate la o(iectivele !.A. *er%oco% +200:, constituie respectiv :9.?%il % = i 10=. %ln. MNh +Ane@a 2' ta(.1.9,. Volu%ul anual al produc$iei ener&ie ter%ic este de 92= %ii &i&acalorii +pe surse ve#i Ane@a 8,. Pe parcursul ulti%ilor ani s-a "nre&istrat o cretere lent a eficien$ei producerii ener&iei ter%ice la sursele "ntreprinderii. Intre anii 2001-200: valoarea %edie a consu%ului specific de co%(usti(il la surse s-a %icorat de la 1:9'8 pEn la 19 '1 M& c.c.H4cal. In ansa%(lu' eficien$a producerii ener&iei ter%ice +randa%entele centralelor ter%ice, este la un nivel satisfctor. /a un ir de centralele su(ur(ane e@ist "nc re#erve de "%(unt$ire a situa$iei +ta(. 1.:,. Consu%ul specific de electricitate la o &i&acalorie ener&ie ter%ic produs este un alt indicator de eficien$ a producerii ener&iei +ta( 1.:,. Confor% datelor anului 200:' valoarea %edie a consu%ului specific de electricitate la sursele *er%oco% constituie =='= MNhH4cal. /a costul unei 4cal de 980 /ei' ponderea electricit$ii constituie cca 2: /ei sau apr. 9D. E@ist un ir de C* cu un consu% i%portant de electricitate - C* 4ratieti' C* 4hidi&hici' C* !tauceni' C* Vadul lui Vod - la care tre(uie cutate in continuare re#erve de di%inuare a consu%ului de ener&ie electric +fi&. 1.8,. Consu%ul de electricitate pe sta$ii de po%pare +200:, este pre#entat "n Ane@a =.
Ta*elul /$@$ Consu%ul de electricitate la !.A. *er%oco% +200:, Ener&ie Ener&ie Nr. 5o%enii activ' D reactiv' MVAr MNh 1. Centralele inclusiv d* ur(ane ter%ice' :? 902 8 :2 =01 =99
: '0 :0'1

291 102

30

C* su(ur(ane 2. =. 8. Re$elele de cartier !ta$iile de po%pare Altele *otal

201 122 9 0<9 018 2< 81 191 = 8 ?81 10= 0= 9<=

:'? 8'? 2 ' 0'8 100 '0

28

2 29= ?2?

=08 09:

Puterea total %edie anual de consu% a electricit$ii la o(iectivele "ntreprinderii constituie cca 12)N' puterea %a@i% anual J cca 2:)N.
Ta*elul /$A$ Consu%ul specific de electricitate i randa%entul centralelor ter%ice

ale !.A.*er%oco% +200:,


%alculul consumului speci)ic electricitate e %alculul ran amentului Randa%e nt Consu% +Bi i &a#e <000 4calH%=,

Denumirea

Consu% ener&ie electric

Ener&ia ter%ic produs

Consu% specific ener&ie electric

MNhHan

4calHan

MNhH4cal

%=Han =8 29< 10= 2: ==1 8?9 0 1 11 9

u$r$

Centrale ter%ice ur(ane Vest !ud Est =:1 902 : <1? 8 =


+o(iectiv

2:0 :08 1? ?1 0 12 082

2<'29 =8'8: 0'00 =8'11


6595B

0'?9 0'?8 0'00 0'<<

conservat,

:002 )uncesti

1== <9: 810 20

:00= :011 Voda :021 :022 :0=1 :081 :091 :0:1 :0<1 :0?1 :121 :122 :12= :128 :1=1 :181 :182 :1:1

Facioi Vadul Fu(uieci F. Pri%ria *o&atin 4hidi&hici 5urlesti Vatra 5o(ru.a 4ratieti

Centrale ter%ice su(ur(ane =1 1:9 1 ?0: lui = <: < <1 2<0 9:9 22 08 189 21: 11< 8:0 10? 800 1 ? 100 190 ::0 <? : : :91 988 988 =12 ?:2 =22 9 8 1? 0=2 =:? 2=: : 80< = 2:2 9< <=0 2 12= =8 = =19 8? 8 1 ?8< =<2 12 :< 2 < 221 < 82= <<2 9 <?

1:'=9 9?'0? 28'?2 ?':: 2:'9< :<'80 =8'0 =='00 =:'01 '=: 2='92 92'29 '?8 '9< =<'0 =<'=0 21'9? :2':1

2 1 91: ?=8 2 9 8=0 :28 <21 10? 08 =00 8:: 89? =0? 8=< 0:8 :9< <90 =0: <02 90 1: ? ? 1 0<8 1 129 11: < 0 82< <:? =:= <01 =<= 9== ?11 80=

0'<< 0'<: 0'?9 0'?= 0'?9 0'<< 0'?9 0'?9 0'?8 0' ? 0'?9 0'?8 0'?1 0'?2 0'?9 0'?8 0'?8 0'<9

Colonita' jk. Colonita' ].l Colonita' Xm. Colonita' hno Ciorescu Cricova Cricova' bc. !tauceni
Total

/A FC5 A7/

@55 F6A

66965

AF @G5 7BB F7

G9

31

Pierderile de ener&ie "n re$elele ter%ice Pierderile de ener&ie' fie "n valori a(solute sau procentuale' repre#int unul dintre cei cai si%pli i clari indicatori pe perfor%an$ a "ntreprinderii. Valoarea procentual a pierderilor se deter%in prin raportarea valorii a(solute a pierderilor la volu%ul ener&iei in.ectate in re$ea.
550 500 450 400 350 mii Gcal 300 250 200 150 100 50 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006

922'2 801': 898 = :'= 8==':

92='=

<i#ura /$6. 5ina%ica producerii ener&iei ter%ice in cadrul !.A. *er%oco%

intre anii 2001-200:

1600 1400 1200

182:'8 12:='? 112?'= 11? '2 119<'1

18?0'8

m ii 1cal

1000 800 600 400 200 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006

<i#ura /$7. 5ina%ica livrrilor de ener&ie ter%ic ctre consu%atorilor

/a !.A. *er%oco% in lipsa unei i!olaii corespun!"toare a con uctelor pier erile e c"l ur" sunt consi era*ile$ <i#$ /$@ ilustrea!" inamica pier erilor e ener#ie Dn reelele termice$

32

700 600 500

:=1'?

:18'9

:10'1

9:8

89?'=

8=?'1

m ii 1cal

400 300 200 100 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006
26,7% 35,9% 33,9% 27,5% 30,0% 27,5%

<i#ura /$@. Pierderile anuale de ener&ie ter%ic in re$ele !.A. *er%oco% in

perioada 2001-200: 2n pofida eforturilor depuse de !.A. *er%oco% "n ulti%ii ani 9 ni-elul pier erilor continue s" r"mHn" Dnalt$ Principalele %suri de di%inuare a pierderilor de ener&ie sunt> "nlocuirea conductelor u#ate i consolidarea i#ola$iei ter%ice. Pierderile de ap !.A. *er%oco% din surse proprii a i%ple%entat un siste% de %onitori#area i control a furni#rii ener&iei ter%ice' unic in re&iune' care a condus la reducerea se%nificativ a pierderilor de ap "n re$ele. Aa' doar pe parcursul doar a = ani pierderile de a&ent s-au %icorat de la :90 pEn la 110 toneHor. In perioada 2001-200: consu%ul specific al apei ini$iale a sc#ut de la 1'0? pEn la 0'2 %pH4cal' iar consu%ul apei de adaos de la 1'9? %= pEn la 0'<= %= pentru o &i&acalorie.

33

00

:98
:00 900

Consu%ul apei de adaos

Nor%ativ +=:0'2 %=,

3olum ul m I &

80:
800 =00 200 100 0 2001 2002

= < =2< 20 =:0'2

19: 120

200=

2008

2009

200:

200

<i#ura /$A$ 5ina%ica consu%ului %ediu al apei de adaos pentru anii 2001-

200 +pri%ele 9 luni,

80 =9 =0

Procentul pierderilor "n re$ea co%parativ cu v aloarea total liv rat


=9'::

Nor%ativ

29 20 19 10 2001

28'?

28'1= 22'11 1?' 1 1<'= 1 '0? 1:'9

2002

200=

2008

2009

200:

200

<i#ura /$B$ Nivelul procentual al pierderilor "n re$ea "n perioada

2001-

200 +pri%ele 9 luni,

/$6$6$ Situaia economico2)inanciar" a S$A$Termocom 'i c"ile re resare

!itua$ia financiar i politica tarifar a "ntreprinderii este strEns le&at de evolu$ia apartenen$ei ei departa%entale i situa$ia situa$iei politice din tar. 2n anul 1??? \*er%oco%3 !.A. a fost trans%is "n proprietatea %un. ChiinuG de atunci situa$ia ei financiar i indicii de (a# au "nceput s se

34

"nrut$easc' ceea ce peste doi ani a adus intreprinderea la fali%entare. )otivele crerii acestei situa$ii au fost ur%toarele>

Pri%ria %un. Chiinu "nainte de ale&erile &enerale din anul 2000 a o($inut anularea tarifului de 2: lei' "ntorcEndu-se la tariful precedent de 2== leiG la ini$iativa Pri%riei la \*er%oco%3 !.A. a fost alipit "ntreprinderea !.A. \Rapdet3' "n sea%a creia la desfiin$area A.P.3)oldener&o3 au fost puse toate datoriile acestei asocia$ii "n su% de 9=0 %ln.leiG lipsa de eficient "n &estionarea "ntreprinderii atEt din partea %ana&e%entului cEt i a Pri%riei.

5rept re#ultat' a sc#ut (rusc volu%ul livrrilor de ener&ie ter%ic - "n aparta%ente se %en$inea o te%peratur su( 12-18 0C' nivelul de achitare a pl$ilor s-a redus pEn la 90-:0D' datoriile \*er%oco%3 !.A. fa$ de furni#orii de resurse ener&etice +&a#e' ener&ie electric' ap' ener&ie ter%ic, au crescut pEn la 1'1 %lrd.lei. !e crease o situa$ie %ai pu$in ordinar cEnd era necesar o schi%(are. 2n luna noie%(rie 2001 \*er%oco%3 !.A. a fost declarat insolva(il de ctre instan$a de .udecat i &estiunea "ntreprinderii a trecut la Consiliu Creditorilor. In perioada 2001-pre#ent noua conducere a !.A. *er%oco% a reuit considera(il s schi%(e situa$ia "ntreprinderii - su( aspectul tehnicotehnolo&ic i econo%ico-financiar. Au fost reali#ate eforturi %ari de rea(ilitare i %oderni#area a siste%ului %otenit din perioada sovietic' cu o vechi%e de peste o .u%tate de secol. Indicii de produc$ie s-au "%(unt$it si%$itor +ta(. 1.2,.
Ta*elul /$5$ Indicii de (a# ai activit$ii de produc$ie a !.A.R*er%oco%R

+2001-200:,
Nr $
1.

Denumirea in icilor Producerea ener&iei ter%ice Procurarea ener&iei ter%ice din e@terior Consu% propriu Ener&ia ter%ic in.ectat "n siste%

Unit"i e 5GG/ m"sur" %ii 4cal %ii 4cal %ii 4cal %ii 4cal %ii 4cal D %ii 4cal 801':

5GG5

5GG6

5GG7

5GG@

5GGA

5GGA I 5GG/9 J
1=0'=

= :'=

898'0

8==':

922'2

92='=

2.

1 == ' 1:'1 / B5695 7@F96 2:' / 5A69F 2 < <89

1 801'? 1 '0 / BA/95 A6/9F =9'? / /5F96 2:: 88

1 = :'= 1<'9 / C//9C A/79@ =='? / /FB95 2 ? 9<0

1 1 ?'1 19'9 / @FB95 76F9/ 2 '9 / /@C9/ 2 0 :9

1 9=2'? 1<': 5 G6A9@ A/G9/ =0'0 / 75A97 === 11

1 98<'2 1 '1 5 G@797 @A79G 2 '9 / 7FG97 =8 9?:'?

119'

=.

10:'2 11?'2 122'< 11 '?

8.

Pierderi "n re$ele Ener&ia ter%ic furni#at consu%lor Veniturile de la reali#area ener&iei ter%ice fr *VA

9.

:.

%ii lei

128'

35

. <. ?.

Cheltuieli pentru producere Venitul HPierderile

%ii lei 811 1?1 = : :8: =?2 890 =? 8:? 8= 188 %ii lei %ii lei %ii lei lei M&H4ca l %pH4c al %pH4c al -1=2 =8: -1 2 -190 0 = 65@96 1:9'8 -10? ?02 -19 ==1 -129 2== 6669@ 1:='9 -112 < 0 -1< = ? -1=1 28? 65B9C 19?'2 -12: <12 -1= 81= -180 229 67695 19?'0 -108 02 -? 91 -11= 988 6G697 19 '<

Veniturile' pierderile 10. Venitul de (ilan$' pierderile Pre$ul de cost al 1 11. 4cal Consu%ul specific de co%(usti(il Consu%ul specific al apei 12. ini$iale Consu%ul specific al apei de adaos
1=.

8<? 1:<'2 -181 9 1'= -= =8<'= -188 ?1?': 65C95 19 '1

11?'0 10 '0 1<'? ?:': 100'? ?9'0

1'0?

0'<=

0':8

0'92

0'=8

0'2

28'<

1'9?

2'28

2'01

1'9<

1'1=

0'<= 1 1<'00

92'2 ':

Personal

persoan 2 2 1 1 1 e 219'00 0=<'00 ?1 '00 <=9'00 <01'00

2n ulti%ii ani nivelul achitrilor pentru ener&ia ter%ic s-a ridicat de la 9: la 109D +cu datoriile istorice,' ceea ce ar putea asi&ur o sta(ilitate econo%ico-financiar pe viitor. Ad%inistra$ia !.A. *er%oco% in anul 200: a ela(orat i propus in ir de %suri de solu$ionare a pro(le%ei datoriilor istorice' printre ele>

Continuarea colectrii datoriilor istorice de(itoare realeG Aplicarea /e&ii 11<< din 2<.0 .2000 LCu privire la restructurarea datoriilor !.A. *er%oco%3G Nead%iterea creterii "n continuare a datoriei creditoareG Perfec$ionarea (a#ei nor%ative ce privete func$ionarea !ACE*

Prea c a r%as doar un pas pentru a vedea !.A. *er%oco% ca o "ntreprindere solva(il i profita(il. Ins la 1.01.200 a fost sta(ilit un nou tarif la ener&ia ter%ic de 980/eiH4cal' cu o su(ven$ionare %asiv a popula$ieiG diferen$a dintre noul i vechiul tarif pentru popula$ie ur%a s fie acoperit din (u&etul local. bi aa cu% "n (u&etul %un. Chiinu resursele necesare nu se &sesc la ti%pul cuvenit' "n anul 200 datoriile creditoare ale !.A. *er%oco% iari au urcat in sus. /a %o%ent +au&. 200 , datoria total a consu%atorilor !ACE* pentru ener&ia ter%ic livrat constituie 8?: :1< %ii lei2' inclusiv J

fondul locativ =<: 91= %ii lei +"ntreprinderile %unicipale de &estionare a fondului locativ I)40/ - 21= 000' casele cooperatiste - 91 000' AP/P - 112 000' fondul locativ departa%ental - 10 92<' casele particulare - 8=8,G a&en$ii econo%ici J 8 291 %ii leiG direc$iile %unicipale - ?2: %ii leiG %inisterele i departa%entele J :?1%ii lei.

/$7$
2

.iaa municipal" a ener#iei 'i re#lementarea ei

http>HHqqq.ter%oco%.%dHinfor%are.ht%

36

/$7$/$ Or#ani!area pieei !iaa energiei' ca i oarecare pia$ a %uncii' repre#int totalitatea rela$iilor de vEn#are-cu%prare a factorului %unca' "n interac$iunea lor i "n strEnsa le&tur cu spa$iul econo%ic "n care au loc. Pia$a ener&iei - ter%en ce releva "ntElnirea cererii cu oferta ener&iei' ca %arf' sta(ilirea pre$ului i a cantit$ilor care se schi%(a. !articipanii la piaa ener&iei ter%ice sunt operatorii i utilizatorii de ener&ie ter%ic. Operatorii repre#int persoanele .uridice' titularii de licen$Hautori#a$ie de operare pentru prestarea uneia sau %ai %ultor activit$i +producere' transport' distri(u$ie' furni#are, specifice serviciului pu(lic de ali%entare cu ener&ie ter%ic. In %un. Chiinu acetia sunt CE*1. CE*-2 i *er%oco%. Sursele de energie termic "ntr-un siste% de aprovi#ionare centrali#at sunt centralele ter%ice +C*, sauHi centralele electrice de ter%oficare +CE*,' care pot repre#enta proprietate pu(lic sau privat. !ursele din proprietatea pu(lic pot fi date "n ad%inistrare sau concesionate ori pot fi incluse "n orice for%e de asociere sau parteneriat pu(lic-privat. /a diferite surse por fi aplicate diferite tehnolo&ii de producere a ener&iei ter%ice din diferite resurse pri%are. !ACE*-Chiinu repre#int co%ponenta de infrastructur a pie$ei ener&iei ter%ice din %un. Chiinu. Ele%entul central al !ACE* este re$eaua ter%ic de transport i de distri(u$ie. Re$eaua constituie veri&a central care lea& consu%atorii cu productorii de ener&ie ter%ic. "elaia furnizor#consumator$ Pe pia$ "ntre consu%atorul i furni#orul de ener&ie e@ist rela$ii contractuale - cele dou pr$i se%nea# un contract de furni#are a ener&iei ter%ice ce corespunde prevederilor contractului-cadru. 2n ca#ul condo%iniilor' contractul de furni#are a ener&iei ter%ice' la solicitarea furni#orului' este "nso$it de conven$ii' "ncheiate de acesta cu fiecare consu%ator din condo%iniu' ali%entat prin acelai (rana%ent ter%ic. In Repu(lica )oldova conceptul de pia$ a ener&iei ter%ice este sla( de#voltat. Cadrul le&islativ i nor%ativ' la fel' este sla(' cu %ulte ele%ente contradictorii. CEte ceva despre ener&ia ter%ic este in /e&ea cu privire la ener&etic +1??<, i /e&ea condo%iniului in fondul locativ +2000,. Ins e@ist o necesitate i%perioas de a adopta le&ea cu privire la ener&ia ter%ic' proiectul creia circul de cca 10 ani. )ai (ine o le&e nu atEt de perfect' care poate fi "%(unt$it in ti%p' decEt ni%ic K 5repturile i o(li&a$iile furni#orului 0urni#orul de ener&ie ter%ic' de re&ul' are ur%toarele drepturi>
s desfoare activit$i co%erciale le&ate de vEn#area-cu%prarea ener&iei ter%ice' prin e@ploatarea capacit$ilor de producere i a re$elelor ter%iceG s solicite sta(ilirea' a.ustarea iHsau %odificarea nivelului pre$urilor iHsau a tarifelor de transport' distri(u$ie iHsau furni#are a ener&iei ter%ice i s "ncase#e contravaloarea ener&iei ter%ice furni#ateG s sta(ileasc condi$iile tehnice de (ranare sau de de(ranare a utili#atorilor de ener&ie ter%ic la instala$iile aflate "n ad%inistrarea lor' cu respectarea nor%ativelor tehnice "n vi&oareG

37

s ai( acces' "n condi$iile le&ii' la instala$iile interioare ale utili#atorului de ener&ie ter%ic' confor% contractelor individuale de furni#are' ori de cEte ori este necesar interven$ia la acesteaG s preste#e activit$i de infor%are' consultan$ sau s e@ecute lucrri de repara$ii i rea(ilitri la instala$iile utili#atorilor de ener&ie ter%ic' "n condi$iile convenite cu acetia' "n scopul creterii eficien$ei i utili#rii ra$ionale a ener&iei ter%iceG

2n ca#ul "n care se reali#ea# %odificri ale traseelor i a%plasa%entelor re$elelor ter%ice e@istente' costurile acestora vor fi suportate de ctre cel care a &enerat %odificarea respectiv. 0urni#orul' de re&ul' are ur%toarele obligaii>
s respecte prevederile licen$ei' caietului de sarcini i ale contractului de dele&are a &estiuniiG s asi&ure continuitatea serviciului pu(lic de ali%entare cu ener&ie ter%icG s respecte indicatorii de perfor%an$ apro(a$i de autorit$ile ad%inistra$iei pu(lice localeG s asi&ure transparen$ total "n ceea ce privete calcularea facturilor pentru serviciile prestateG s furni#e#e autorit$ii co%petente infor%a$ii privind activit$ile prev#ute "n licen$G s asi&ure securitatea serviciului pu(lic de ali%entare cu ener&ie ter%ic i a !ACE*G s asi&ure accesul nediscri%inatoriu la re$eaua ter%ic pentru to$i utili#atorii de ener&ie ter%ic solicitan$iG s $in situa$ii conta(ile separate pentru fiecare activitate re&le%entat specific serviciului pu(lic de ali%entare cu ener&ie ter%ic' confor% prevederilor le&aleG s asi&ure stocurile de co%(usti(ili i piese de schi%(' "n aa fel "ncEt s respecte principiul continuit$ii serviciului pu(lic de ali%entare cu ener&ie ter%ic' "n orice condi$iiG

0urni#orul rspunde pentru daunele provocate consu%atorului de ener&ie ter%ic din pricina sa "n condi$iile sta(ilite prin contract i' "n special' dac>
nu "ncepe furni#area ener&iei ter%ice la ter%enul contractat sau nu livrea# ener&ia ter%ic "n condi$iile sta(ilite "n contractG nu anun$ utili#atorul de ener&ie ter%ic din ti%p cu privire la li%itrile sau "ntreruperile pro&ra%ate pentru lucrri planificateG dup sistarea furni#rii ener&iei ter%ice cerut de utili#atorul de ener&ie ter%ic' nu reia furni#area "n pri%ele = #ile lucrtoare de la pri%irea' "n scris' a notificrii privind "ncetarea %otivului sistriiG nu respect para%etrii de calitate contracta$i pentru ener&ia ter%ic furni#at.

5repturile i o(li&a$iile consu%atorului Consu%atorul de ener&ie ter%ic are' "n principal' ur%toarele drepturi>
s preia ener&ia ter%ic din instala$iile de distri(u$ie "n confor%itate cu prevederile contractului de furni#areG s ai( acces la &rupurile de %surare a ener&iei ter%ice utili#ate pentru facturareG s solicite operatorului care are i calitatea de furni#or re%edierea defec$iunilor i a deran.a%entelor survenite la instala$iile de distri(u$ieG s recupere#e de la operatorul serviciului daunele dovedite a fi din vina acestuiaG de a fi anun$at' din ti%p' despre "ntreruperea furni#rii de ener&ie ter%icG

38

de a avea acces ori de a pri%i' la cerere' infor%a$ii cu privire la structura costurilorHtarifelor percepute de furni#or. s per%it operatorului' la solicitarea acestuia' "ntreruperea pro&ra%at a ali%entrii cu ener&ie ter%ic pentru "ntre$inere' revi#ii i repara$ii e@ecutate la instala$iile acestuiaG s per%it accesul operatorului care are i calitatea de furni#or la instala$iile de utili#are a ener&iei ter%ice aflate "n folosin$a sau pe proprietatea sa' pentru verificarea func$ionrii i inte&rit$ii acestora ori pentru de(ranareaH deconectarea instala$iilor "n ca# de neplat sau de avarieG s nu consu%e ener&ie ter%ic ocolind sau afectEnd %i.loacele de %sur.

Consu%atorul de ener&ie ter%ic are' "n principal' ur%toarele obligaii>


/$7$5$ Tari)ele la ener#ie 'i e-oluia lor Pre$urile i tarifele la ener&ia ter%ic produs i livrat prin inter%ediul !ACE* se sta(ilesc' se a.ustea# sau se %odific pe (a#a %etodolo&iei apro(ate de A&en$ia Na$ional pentru Re&le%entare "n Ener&etic. 2n calculul acestora se iau "n considerare costurile .ustificate ale activit$ilor de producere' transport' distri(u$ie i furni#are a ener&iei ter%ice' inclusiv cheltuielile aferente de#voltrii i %oderni#rii !ACE*' pierderile tehnolo&ice' cheltuielile pentru protec$ia %ediului' precu% i o cot de profit. Apro(area tarifelor este prero&ativa autorit$ii locale - Pri%riei %un. Chiinu. Pre$ul de cost al ener&iei ter%ice livrate consu%atorilor' confor% datelor *er%oco% !.A. "ntre anii 2001-200: a variat de la =29'= pEn la =2<.2/eiH4cal. *ariful la ener&ia ter%ic livrat consu%atorilor "ncepEnd cu 1.0 .1??? i pEn la =1.12.200: a fost %en$inut neschi%(at la nivelul de 2==/eiH4cal +fi&. 1.<,.
550,0 500,0 450,0 400,0 350,0 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0 MDL/1Gcal

10 03 94 19,0 301,0 301,0

1 03 95 19,0 271,5 344,9

1 05 96 28,5 271,5 344,9

1 03 97 37,0 271,5 344,9

1 06 97 70,0 165,0 215,0

1 11 98 126,0 126,0 126,0

24 12 98 189,0 189,0 189,0

1 07 99 233,0 233,0 233,0

01 01 07 540,0 540,0 540,0

casnici Public Comercial& Industrial

<i#ura /$C$ Evolu$ia tarifelor la ener&ia ter%ic "n dependen$ de cate&oria

de consu%ator Intr-o perioad de tran#i$ie a $rii tariful la ener&ia ter%ic furni#at consu%atorilor a fost for$at %en$inut constant ti%p de %ai %ult de aniK 5e la 1.01.200 a intrat in vi&oare un nou tarif - 980/eiH4cal' care pro(a(il in scurt ti%p va fi actuali#at. 39

a, /eiH 1000%=
2500 2335 2000 1553 926 926 1079 1058 1083

1500

1000 638 370

500

454

0 05 06 1997 09 09 1998 15 12 1998 25 06 1999 01 01 2003 01 07 2003 15 07 2003 01 03 2004 17 02 2006 21 07 2006

(, A!5H 1000 %=
200 175,8 150 120 77,2 75 85,1 185,8

100

98,7 74,9 70,9 67 76,5

50

0
19 98 19 99 20 03 20 06 20 06 07 21 01 19 97 19 98 20 03 20 03 20 04 20 07 01

06

09

12

06

01

07

03

09

25

01

07

15

01

<i#ura/$F$ Evolu$ia tarifului %ediu la &a#ele naturale la consu%atorii finali "n

Repu(lica )oldova 40

17

05

15

01

02

"n ulti%ul deceniu> a, /eiH1000%=G


Raport anual 200:

(, A!5H1000%=. !ursa> ANRE

41

3,00
100 120 20 40 60 80 0
05 06 1997 24

3,50

4,00

4,50

5,00

5,50

6,00

6,50

7,00

05 06 1997 5,22

05 12 1997
09 09 1998 26

05 06 1998 5,16
15 12 1998 42

05 12 1998 4,67 4,17

05 06 1999
25 06 1999

05 12 1999 5,15
21 03 2000

50

05 06 2000

05 12 2000

65

05 06 2001 5,27

11 09 2001 68

05 12 2001 5,50

05 06 2002

01 08 2002 72

05 12 2002 5,66 5,53

01 07 2003 80

05 06 2003

05 12 2003

15 07 2003 78

05 06 2004 6,26

31 12 2004 78

05 12 2004

05 06 2005 6,08

31 12 2005 78

05 12 2005

31 12 2006 78

!a"#bani$%&'

<i#ura /$/G$ Evolu$ia tarifului la ener&ia electric la consu%atorii finali


b"##c()*$%&'
01 07 2007

05 06 2006 5,93

05 12 2006

96

din #ona de deservire Anion 0enosa' !ursa> ANRE Raport anual 200:

42

%onstat"ri 'i conclu!ii


1. !iste%ele centrali#ate repre#int o %odalitate co%petitiv de ali%entare cu ener&ie ter%ic a localit$ilor ur(ane. 2. Aprovi#ionarea centrali#at cu ener&ie ter%ic prin inter%ediul siste%ului !ACE* tine de serviciile pu(lice re&le%entate de stat. Acest serviciu are o du(l di%ensiune> una econo%ic i alta social i statul tre(uie s se preocupe "n e&al %sur de cele dou aspecte. Autoritatea local +Pri%ria %un.Chiinu, este responsa(il de sta(ilirea tarifului la ener&ia ter%ic livrat consu%atorilor prin inter%ediul !ACE*. =. 5e#voltarea !ACE* "n %un. Chiinu este o op$iune strate&ic' dat fiind faptul c "nlocuirea acestui siste% cu alte siste%e individuale este i%posi(il din lipsa de resurse i a infrastructurii aferente. 8. Infrastructura !ACE*-Chiinu are o pronun$at u#ur fi#ic' care conduce la randa%ente sc#ute' consu%uri %ari i la o calitate necorespun#toare a serviciuluiG ea necesit a fi rea(ilitat i %oderni#at - fiind pro%ovate cele %ai avansate tehnolo&ii de producere' transport' distri(u$ie i furni#are a ener&iei ter%ice. 9. Asi&urarea unui serviciu co%petitiv pe pia$a ener&iei ter%ice presupune %oderni#area continu a tehnolo&iilor i instala$iilor "n scopul %en$inerii unei eficiente tehnolo&ice i econo%ico-financiare "nalte. :. Poten$ialul %a@i% de conservare a ener&iei "n cadrul !ACE*-Chiinu este de cca 19-20D. Valorificarea acestui poten$ial' corelat cu valorificarea poten$ialului re#ultat din rea(ilitarea ter%ic a cldirilor ali%entate' ar putea conduce la reduceri se%nificative a cheltuielilor pentru ener&ia ter%ic sau la creterea confortului i a si&uran$ei "n ali%entarea cu cldur i ap cald %ena.er. . !ursele proprii financiare ale *er%oco% !.A.' ca i cele ale (u&etului %unicipal i' respectiv' ale (u&etului central' nu pot asi&ura %oderni#area i de#voltarea infrastructurii !ACE*-Chiinu. In aceste condi$ii este a(solut necesar i%plicarea capitalului privat "n finan$area proiectelor de eficienti#are a siste%ului. <. E@ist tendin$a pe ter%en %ediu i lun& de trecerea de la folosirea cr(unelui i &a#ului natural la surse re&enera(ile. !e "ncura.ea# astfel i descentrali#area ali%entrii cu ener&ie' "n ca#ul utili#rii co&enerrii de %ic putere +1000MN, a%plasat lEn& consu%ator. ?. Investi$ia pro&no#at pentru %oderni#area !ACE*-Chiinu "n ur%torii #ece ani de cca 20-29 %il.A!5Han tre(uie considerat ca o necesitate i un efort "n crearea unei infrastructuri cu o lun& durat de viat "n do%eniul serviciului pu(lic %unicipal.

43

SOLUTII DE MODERNIZARE A SA%ET2%8ISIN0U

5$/$ %oncepia9 o*iecti-e 'i soluii ale mo erni!"rii 5$/$/$ %oncepia mo erni!"rii /a (a#a Concep$iei de %oderni#are a !ACE*-Chiinu' ela(orate de *er%oco% !.A.' stau ur%toarele principii ale politicilor ener&etice>

accesi(ilitatea popula$iei la resurse ener&etice pentru "ncl#ire +accesul "ntre&ii popula$ii la "ncl#ire i apa cald %ena.er,G si&uran$a "n ali%entarea cu ener&ie ter%ic +diversificarea surselor i furni#orilor de resurse' prevederea surselor de producere cu posi(ilitatea func$ionrii pe dou sau %ai %ulte tipuri de co%(usti(ili' utili#area resurselor re&enera(ile de ener&ie,G eficien$a ener&etic a instala$iilor +reducerea consu%ului de co%(usti(ili prin retehnolo&i#are H %oderni#are' pro%ovarea siste%elor de co&enerare de eficien$ "nalt de tip centrali#at iHsau distri(uit,G i%pact redus asupra %ediuluiG reducerea pericolului de foc i e@plo#ii "n locuin$e prin pro%ovarea unor siste%e de "ncl#ire fr foc deschisG respectarea le&isla$iei na$ionale i alinierea la le&isla$ia Aniunii Europene "n do%eniul ener&iei i protec$iei %ediuluiG asi&urarea renta(ilit$ii econo%ice a a&en$ilor econo%ici care desfoar activitatea "n producerea' transportul i distri(u$ia ener&iei ter%ice.

5$/$5$

O*iecti-e pe termen scurt 'i me iu

)oderni#area i de#voltarea !ACE*-Chiinu pe ter%en scurt i %ediu ur%rete ur%toarele o(iective>

"%(unt$irea continu a calit$ii serviciilor de ali%entare cu ener&ie ter%ic cu %en$inerea costurilor la un nivel ce ar asi&ura accesi(ilitatea consu%atorilor la aceste serviciiG pro%ovarea principiilor econo%iei de pia$G atra&erea capitalului privat "n finan$area investi$iilor din do%eniul infrastructurii localeG pro%ovarea %surilor de eficien$ ener&eticG pro%ovarea parteneriatului social.

2.1.3. Cerine fa de soluiile aplicate in proiectele de modernizare a SACETChiinu

/a ela(orarea i pro%ovarea solu$iilor tehnice de rea(ilitare i %oderni#are a !ACE* tre(uie s fie respectate ur%toarele condi$ii o(li&atorii P11Q>

instala$ia de (a# a unit$ilor de produc$ie a a&entului ter%ic tre(uie s fie o instala$ie de co&enerareG capacitatea de produc$ie a unit$ii de produc$ie a&ent ter%ic tre(uie proiectat pentru consu%ul actual i cel previ#ionat G

44

unitatea de produc$ie "n co&enerare va func$iona la capacitatea para%etrilor no%inali cel pu$in 000 oreHanG randa%entul ener&etic &lo(al al unit$ii de produc$ie a&ent ter%ic tre(uie s fie de cel pu$in <0D' e@cep$ie pot face doar unit$ile de produc$ie care utili#ea# (io%asa ca resurs ener&etic pri%ar +la instala$ia "n co&enerare,' unde randa%entul ener&etic total tre(uie s fie de cel pu$in 0DG reducerea pierderilor "n re$elele de transport a&ent ter%ic pri%arG creterea eficien$ei ener&etice a punctelor ter%iceG instalarea punctelor ter%ice individuale' acolo unde se .ustific econo%icG contori#are la nivel de i%o(il i la nivel de puncte ter%iceG reducerea pierderilor de ener&ie ter%ic i ap din re$elele interioare ale i%o(ilelorG contori#are individual la consu%atorii finaliG introducerea siste%elor de auto%ati#are i dispeceri#are astfel "ncEt s poat fi asi&urat %onitori#area i controlul per%anent al func$ionrii instala$iilor "n cadrul para%etrilor opti%i' de la producere pan la utili#ator.

Adoptarea oricrei solu$ii de %oderni#are a !ACE* tre(uie sa se (a#e#e pe respectarea principiului econo%ic de pia$> solu$ia propus va tre(ui sa asi&ure func$ionarea !ACE* "n condi$iile "n care sa se poat>

returna valoarea investi$iei reali#ate' recupera cheltuielile de e@ploatare i o($ine de profit din activitatea opera$ional. starea e@istent a siste%uluiG volu%ul i caracteristicile cererii de ener&ie +cldur' AC)'a(ur' ener&ie electrica,G posi(ilit$ile de a asi&ura aprovi#ionarea cu co%(usti(iliG posi(ilit$ile de atra&ere a investi$iilor. pro&no#ele de de#voltare econo%ica a %un. Chiinu i puterea de cu%prare a popula$ieiG e@isten$a su(ven$ionrii !ACE* de cEtre stat.

!olu$iile de eficienti#are propuse tre(uie sa $in cont de>


Soluiile ce in de dezvoltarea ulterioar a SACE !C"i#inu$ %n &rinci&al$ &rive'c(

la nivelul instala$iilor ce apar$in operatorului !ACE*

sursele de producere a ener&iei ter%ice' re$elele de transport a a&entului ter%ic pri%ar' inclusiv sta$iile de po%pare' punctele ter%ice centrale sauHi punctele ter%ice individuale' re$elele de distri(u$ie a apei calde de consu% si a a&entului ter%ic pentru "ncl#ire contori#area ener&iei la nivel de i%o(il +la punctul de deli%itare dintre instala$iile Operatorului i ale consu%atorului,'

la nivelul consu%atorului final

re$elele interioare de ali%entare cu ap cald de consu% i a&ent ter%ic pentru "ncl#ire i reali#area distri(u$iei ori#ontale' contori#area individual si %ontarea ro(inetelor ter%ostatici rea(ilitarea ter%ica a anvelopei cldirilor.

45

In pro%ovarea solu$iilor tehnice propuse se ur%rete o($inerea ur%toarelor efecte &lo(ale>


reducerea pierderilor de cldura din cadrul !ACE*' reducerea consu%urilor specifice de ener&ie i co%(usti(il' creterea eficientei echipa%entelor i instala$iilor din cadrul siste%ului' creterea &radului de si&uran$a in e@ploatare a siste%ului' reducerea costurilor de producere a ener&iei' creterea &radului de protec$ie a %ediului "ncon.urtor prin reducerea e%isiilor de &a#e pe unitatea de ener&ie produsa.

rinEnd cont de cele e@puse %ai sus' "n papa 2.2-2.8 i =.= pre#enta% solu$ii tehnice concrete din cele %ai u#itate pentru %oderni#area !ACE*-Chiinu.

5$/$7$ %riterii 'i in icatori mo erni!area SA%ET

e e)icien" a in-estiiilor Dn

Cel %ai i%portant criteriu i' respectiv' indicator de eficien$ econo%icofinanciar a investi$iilor este enitul %et Actualizat ma&imum ' %A( pe perioada de studiu +sau de via$ a instala$iilor, P29Q. Venitul net %t repre#int acea parte a veniturilor totale' "ncasate "ntr-un an' r%as dup e@cluderea tuturor cheltuielilor reali#ate "n anul respectiv %t ) Tt # CTt* * unde Tt este venitul (rut +"ncasarea, anului tG CTt J cheltuielile +costurile, totale ale anului t.

Venitul net actuali#at pe perioada de studiu este su%a veniturilor nete anuale %t actuali#ate VNA = VN t !1 + i "
t =t i tf t t sau VNA = !VTt CTt " !1 + i " sau t =t i tf

%A )

TA

+ CTA* unde TA i CTA repre#int venitul (rut actuali#at i respectiv


t cheltuielile totale actuali#ate' VTA = VTt !1 + i " . t =t i tf

Aadar' un efort investi$ional este econo%ic .ustificat "n ca#ul "n care pe perioad de studiu veniturile totale depesc cheltuielile totale TA , CTA* sau %A ) TA + CTA , -. Iinitial Ire+ ca+
,C. ,/ VN

10

11

12

13

14

t,#ani

,rem

<i#ura 5$/$ 0lu@ul de nu%erar al unui proiect de co&enerare de %ic putere' cu o repara$ie capital 46

+ Iinit - investi$ia ini$ial' Irep.cap.- investi$ia "n repara$ia capital' C* cheltuielile totale anuale' VF - venitul (rut anual' VN - venitul net anual' Vre% - valoarea re%anent a fondurilor ,

Venitul net actuali#at' reparti#at unifor% pe anii perioadei de studii' repre#int un alt indicator de eficien$ econo%ic a investi$iilor cunoscut su( denu%irea de venit net mediu anual VA = VNA $ T s . Pe lEn& VNA' pe creditor "l interesea# i "ata /ntern de "entabilitate '"/"( a proiectului' care pentru un proiect renta(il ur%ea# a fi %ai %are decEt costul "%pru%utului pe pia$a de capital "/" 0 i . Prin defini$ie' rata intern de renta(ilitate a unui proiect econo%ic e@pri% acea valoare a ratei de actuali#are i care e&alea# valorile actuali#ate ale veniturilor i cheltuielilor totale pentru "ntrea&a perioad de studiu TA"/" ) CTA"/" sau pentru care venitul net actuali#at devine e&al cu #ero - %A"/" ) -. 1urata de recuperare a investiiei '1"/( este i ea un indicator de eficien$ a investi$iei' care e@pri% capacitatea proiectului de a &enera profit i restitui capitalul "%pru%utat. 2n ca# &eneral' 1"/ deter%in nu%rul de ani pe parcursul crora investi$ia reali#at se recuperea# din profitul o($inut "n ur%a punerii "n func$iune a unor capacit$i de produc$ie. 5RI se deter%in din condi$ia e&alit$ii veniturilor i cheltuielilor' sau e&alit$ii cu #ero a venitul net actuali#at - %A1"/ ) -. Pentru un proiect renta(il durata de recuperare tre(uie s fie %ai %ic decEt durata acceptat pentru proiecte si%ilare. Pentru (eneficiar' preul de cost al energiei este un indicator e@tre% de i%portantG cu cEt pre$ul este %ai %ic decEt pre$ul la sursa de referin$ cu atEt proiectul este %ai atractiv. Renta(ilitatea unui proiect investi$ional e@pri% capacitatea de a &enera profit. 2ns e@isten$a aparent a unui profit "nc nu "nsea%n c acest proiect %erit a fi reali#at +este fe#a(il,' "ntrucEt pot e@ista (ariere i riscuri ce nu-i &sesc o e@presie %onetar "n evaluarea cantitativ a eficien$ei proiectului. Riscul e@istent ce ar privi posi(ila %icorare a volu%ului ener&iei produse i a (eneficiului' posi(ila di%inuare a capacit$ii de ra%(ursare a capitalului "%pru%utat J este unul din cei %ai i%portan$i factori "n luarea deci#iei cu privire la i%ple%entarea unei noi surse de ener&ie.

47

Atra&erea de fonduri de investi$ii de pe pia$a de capital este reali#a(ila in condi$iile recuperrii investi$iilor cu rate de renta(ilitate ce $in cont de &radul de risc al investi$iilor industriale de a#i i in perspectiv.

5$/$@$ Sursele poteniale

e )inanare a proiectelor

e mo erni!are

5e#voltarea !ACE*-Chiinu presupune reali#area unor i%portante investi$ii' care se pot cifra la cca 20-29 %ln A!5 pe an pentru ur%torii #ece ani. 5up cu% se cunoate' (u&etul %unicipal "n aceast perioad se confrunt cu constrEn&eri foarte serioaseG %ult pro(a(il ca i "n ur%torii ani s nu de$in suficiente resurse proprii necesare de#voltrii !ACE*. Pe de alt parte' posi(ilitatea (u&etului de stat la acoperirea acestei nevoi este tot li%itat. Iat de ce tre(uie avute "n vedere i ur%toarele ci de atra&ere a capitalului "n finan$area de#voltrii infrastructurii-edilitare >

atra&erea capitalului privat intern sau e@tern> constituirea de societ$i %i@te sau de tip parteneriat pu(lic-privat. fonduri nera%(ursa(ile o($inute prin aran.a%ente (ilaterale sau %ultilateraleG utili#area creditelor interne i e@terne "n finan$area lucrrilor de investi$ii "n infrastructura local' surse financiare' re#ultate din co%erciali#area reducerilor de e%isii de &a#e cu efect de serG ta@e speciale' instituite la nivelul autorit$ilor ad%inistra$iei pu(lice localeG alte surse.

Capitalul privat tre(uie i%plicat "n parteneriatului pu(lic-privat' pentru c>


de#voltarea

!ACE*'

su(

for%a

interesul privat disciplinea# autoritatea din punct de vedere (u&etar i crete eficien$a econo%ic a operatoruluiG concentrea# capital pe ter%en lun& "n sfera serviciilor pu(liceG introduce ele%ente de concuren$ "ntr-un do%eniu caracteri#at "n &eneral ca %onopolist' iar concuren$a deter%in creterea calit$ii.

Autorit$ile na$ionale tre(uie s spri.ine i%plicarea capitalului privat "n investi$iile din &ospodria co%unal' "n &eneral i (ine"n$eles "n sectorul serviciilor de "ncl#ire ur(an' "n principal prin aran.a%ente de Construiete-E@ploatea#-*ransfer Contractelor de procurare a +FO*, i pro(a(il purchase prin ener&iei +Poqer tip oferirea

a&ree%ents,.

Investi$iile %ari i costisitoare' necesare construirii unor centrale de co&enerare' inte&rate in !ACE*' se vor reali#a doar prin aran.a%ente contractuale de aceasta for%. In acest scop este necesar de a revi#ui le&isla$ia secundar' care ar prevedea> 48

%odalit$i de selec$ie a partenerilor' cerin$e specifice fat de contractele de dele&are a serviciului' condi$iile de derulare i &arantare a investi$iei etc.

0oarte i%portant este ca %esa.ul autorit$ilor locale i centrale cu privire la interesul pentru astfel de aran.a%ente s fie transparent' ri&uros i profesionist' "n aa fel "ncEt s fie "ncura.a$i parteneri serioi cu poten$ial econo%ic i tehnic i nu vEntori de afaceri du(ioase. *re(uie s recunoate% c "n pre#ent interesul capitalului privat este "nc %ic' co%parativ cu nevoile de investi$ii "n acest do%eniu.
0inan$area infrastructurii prin credite oferite de institu$iile (ancare tre(uie e@tins pentru c>

aloca$iile de la (u&etul local i central sunt reduse' ca ur%are a constrEn&erilor e@istenteG creditul i%pune eficien$a econo%ic i disciplina financiarG creditul per%ite "%pr$irea poverii investi$iilor %ari' necesare crerii unei infrastructuri cu lun& durat' pe %ai %ulte &enera$ii de viitori (eneficiari.

Pentru a de#volta %ecanis%ul creditrii este necesar ca statul s-i asu%e "n %ai %are %sur responsa(ilitatea &arantrii creditelor pentru investi$ii' iar autoritatea local s devin %ai cura.oas i %ai independent "n acordarea unor &aran$ii' "n confor%itate cu le&isla$ia "n vi&oareG

*er%oco% !.A. este preocupat de atra&erea investi$iilor directe ctre proiecte de transfor%are a C* "n CE*' inclu#iv prin crearea de parteneriat pu(lic-privat. An factor de atractivitate pentru investitori sunt contractele de lun& durat privind procurarea ener&iei ter%ice de ctre operatorul !ACE* +*er%oco%, de la CE*-ce ce ur%ea# a fi edificate. 5$5$ Soluii e mo erni!are a surselor e ener#ie termic"

5$5$/$ .rincipii #enerale pri-in capacit"ilor e pro ucie P10Q Anit$ile de produc$ie de (a#

imensionarea 'i ale#erea

Anit$ile de produc$ie de (a# asi&ur consu%ul din perioada "ncl#irii ur(ane' precu% i consu%ul aferent asi&urrii apei calde de consu% "n perioada de var' func$ionEnd "n re&i% de co&enerare. Co&enerarea repre#int producerea si%ultan de ener&ie ter%ic i de ener&ie electric ori %ecanic' "n cadrul unui sin&ur proces' din aceleai instala$ii tehnolo&ice special reali#ate pentru aceasta i utili#End acelai
49

co%(usti(il. Ener&ia ter%ic produs "n co&enerare repre#int cldura utili#a(il pentru satisfacerea unui consu% .ustificat din punct de vedere econo%ic. *ehnolo&iile de co&enerare au "n co%un conversia ener&iei ter%ice' o($inute prin arderea de co%(usti(ili' "n ener&ie %ecanic i "ntr-o for% utili#a(il de ener&ie ter%ic' produc$iile de ener&ie fiind dependente reciproc. Ener&ia %ecanic poate fi utili#at pentru antrenarea diverselor echipa%ente industriale +po%pe' suflante' co%presoare' etc., sau pentru antrenarea de &eneratoare electrice. 5i%ensionarea unit$ii de produc$ie de (a# se reali#ea# cunoscEnd sarcina ter%ic de calcul +fi&.2.2,' asi&urEnd preluarea unor reduceri de consu% fa$ de capacitatea no%inal' "n li%itele ad%ise de instala$iile respective.

<i#ura 5$5$ Instala$ia de co&enerare acoper partea de (a# a cur(ei de sarcin Asigurarea apei calde de consum din perioada se#onului de var' se va face dintr-o unitate +aceeai sau alta, de produc$ie di%ensionat "n (a#a sarcinii de calcul. Este reco%andat ca "ntrea&a capacitate de produc$ie necesar' s fie reali#at prin proiectarea i %ontarea a dou sau %ai %ulte unit$i de produc$ie di%ensionate corespun#tor. !e asi&ur astfel o func$ionare %ai si&ur "n ali%entarea cu ener&ie ter%ic a unor consu%atori cu cereri varia(ile' precu% i posi(ilit$ile de e@tindere i cretere %odulat a capacit$ii de produc$ie. Randa%entul ener&etic anual "n co&enerare se deter%in ca fiind raportul dintre ener&ia produs anual +ener&ie electric i ener&ie ter%ic, "n co&enerare i ener&ia con$inut "n co%(usti(ilii

50

utili#a$i pentru co&enerare i repre#int eficien$a &lo(al anual a unit$ii de produc$ie. Ale&erea solu$iei de co&enerare va $ine cont de faptul c fiecare tehnolo&ie de co&enerare are avanta.e i de#avanta.e sau li%itri care i%pun opti%i#area solu$iei "n raport cu cerin$ele tehnice i econo%ice specifice situa$iei respective +ve#i cap.=,. 5in punct de vedere tehnic' efectele restrictive ale interdependen$ei celor dou for%e de ener&ie pot fi atenuate prin ale&erea adecvat a tehnolo&iei de co&enerare i printr-o di%ensionare corect a instala$iilor' productorii de echipa%ente oferind o palet relativ lar& de tipodi%ensiuni de echipa%ente "n vederea construirii solu$iei adecvate +detalii la Para =.2.9 i =.=.=,. 5in punct de vedere econo%ic' tre(uie s se ai( "n vedere c renta(ilitatea co&enerrii este influen$at de produc$iile anuale de ener&ie electric i ter%ic. 2n ti%p ce produc$ia de ener&ie electric poate fi tran#ac$ionat pe pia$' produc$ia de ener&ie ter%ic tre(uie s $in sea%a de condi$iile tehnice' socioecono%ice i co%erciale ale consu%atorilor locali' precu% i de factorii politici +su(ven$ii' sti%ulente' politica de %ediu' etc.,. Eficien$a &lo(al anual de proiect a unit$ilor de produc$ie "n co&enerare nu va fi %ai %ic de <0D' corelat cu prevederile 5irectivei 2008H<HEC privind co&enerarea. Valoarea eficien$ei &lo(ale anuale a unit$ilor de produc$ie "n co&enerare care utili#ea# ca resurs ener&etic pri%ar (io%asa tre(uie s fie %ai %are de 0D. !olu$ii tip pentru siste%e de co&enerare sunt pre#entate in Cap.=. 2n %od o(li&atoriu echipa%entele i utila.ele proiectate i achi#i$ionate pentru reali#area instala$iilor de produc$ie a ener&iei electrice i ter%ice "n co&enerare' vor fi alese astfel "ncEt s poat func$iona prin utili#area alternativ sau conco%itent cu cel pu$in dou tipuri de co%(usti(il.

51

Instala$iile de co&enerare pot fi aplicate doar "n #onele unde e@ist un consu% si%ultan de ener&ie electric i ter%ic i cur(ele de sarcin au un &rad "nalt de corela$ie. 5i%ensionarea unit$ilor co&eneratoare se face "n (a#a cunoaterii sarcinii

ter%ice %ini%e a consu%atorului. Altfel spus' instala$iile de co&enerare ur%ea# s acopere partea de (a# a cur(ei de sarcin ter%ic +ve#i fi&.2.2 i 2.=,.

<i#ura 5$6$ Cur(a anual de sarcin a unui consu%ator din #on %odul de acoperire a ei Soluii utiliznd uniti de producie din surse regenerabile
52

Atili#area unor surse re&enera(ile de ener&ie se i%pune atEt pentru conservarea resurselor clasice co%(usti(ili fosili' cEt i ca o necesitate %a.or privind protec$ia %ediului. 2n siste%ele centrali#ate de ali%entare cu ener&ie ter%ic pot fi utili#ate ca resurse ener&etice ur%toarele resurse re&enera(ile> Energie solar poate fi utili#at pentru a produce ener&ie electric +fotovoltaic, sau pentru a produce ener&ie ter%ic - ener&ie solar ter%ic. Prepararea apei calde de consu%' "ncl#irea i%o(ilelor de locuit sau a celor co%erciale' cli%ati#area' precu% i alte aplica$ii industriale' repre#int un poten$ial i%portant pentru de#voltarea ener&iei ter%ice solare. Principalele avanta.e ale acestei for%e de ener&ie sunt>

ener&ie pri%ar &ratuit J tehnolo&iile care utili#ea# ener&ia solar &enerea# putere #ile "ntre&iG nu se defectea# nici o co%ponenta' neavEnd piese "n %icareG siste%ele pot fi foarte rapid instalate oriunde' avEnd o a%orti#are rapidG nu fac #&o%ot i nu au e%isii de &a#e poluante G se potrivesc foarte (ine "n #one de a&lo%era$ie ur(an' precu% i "n #one %ai pu$in populate.

2iomasa repre#int frac$iunea (iode&rada(il a produselor' deeurilor i re#iduurilor din a&ricultura +inclusiv su(stan$e ve&etale i re#iduuri de ori&ine ani%ala,' silvicultura i industrii cone@e' precu% i frac$iunea (iode&rada(il a deeurilor industriale i co%unale' oreneti i %unicipale. !ursele principale de (io%as sunt re#iduurile forestiere' industria le%nului i culturile speciale pentru a fi utili#ate pe post de co%(usti(il. Fio%asa cuprinde (ioco%(usti(ilii soli#i' lichi#i i &a#oi. Fioco%(usti(ilii soli#i sunt utili#a$i "n special pentru "ncl#irea locuin$elor. Fioco%(usti(ilii lichi#i sunt utili#a$i ca i car(uran$i "n transport. 2n ceea ce privete producerea ener&iei electrice i ter%ice pe (a# de (io&a#' aceasta poate fi considerat nepoluant i poate fi eficient din punct de vedere econo%ic. Este reco%andat ca "n paralel cu instala$ia de produc$ie a ener&iei ter%ice' utili#End ca resurs ener&etic (io%asa' s fie prev#ut i o instala$ie pe co%(usti(il clasic' pentru asi&urarea continuit$ii "n aprovi#ionare. Instala$ia +ca#anul, de ardere a (io%asei' poate face parte dintr-o instala$ie co%ple@' cuprin#End un ciclu %i@t cu tur(in cu &a#e
53

i tur(in cu a(ur sau alt co%(ina$ie' astfel "ncEt randa%entul total s corespund o(iectivelor i%puse "n pro&ra%. Alte resurse ener&etice re&enera(ile care pot fi utili#ate sunt (io&a#ul' uleiurile ve&etale i (iodieselul. !che%e de spri.in 5ac solu$ia adoptat pentru sursa de producere este o unitate de co&enerare utili#End resurse re&enera(ile' pentru ener&ia electric produs "n co&enerare se e%ite &aran$ia de ori&ine. 4aran$ia de ori&ine este docu%entul prin care se specific sursa re&enera(il de ener&ie din care a fost produs ener&ia electric' indicEnd data' locul de produc$ie i puterea instalat a capacit$ii de produc$ie. 4aran$ia de ori&ine per%ite productorilor de ener&ie electric din surse re&enera(ile de ener&ie s de%onstre#e c ener&ia electric pe care o vEnd este produs din surse re&enera(ile de ener&ie. 4aran$iile de ori&ine se e%it de ctre ANRE' "n vederea>

%onitori#rii "ndeplinirii $intei na$ionale privind ponderea ener&iei electrice produse din surse re&enera(ile de ener&ie "n consu%ul na$ional (rut de ener&ie electricG deter%inrii i eviden$ierii ponderii ener&iei electrice produse din surse de ener&ie re&enera(ils' "n ener&ia electric facturat consu%atorilor finaliG accesului productorului la siste%ele de pro%ovare a ener&iei electrice produse din surse de ener&ie re&enera(ilsG utili#rii acestora "n ca#ul i%portuluiHe@portului de ener&ie electric produs din surse de ener&ie re&enera(ils.

Anitatea H unit$ile de produc$ie pentru acoperirea vErfului de consu% VErful cur(ei de consu% este deter%inat ca fiind diferen$a dintre valoarea consu%ului %a@i% i valoarea opti%' di%ensionat din punct de vedere ter%ic' a instala$iei de co&enerare' ca unitate de produc$ie de (a#. VErful cur(ei de consu% corespunde necesarului %a@i% de ener&ie ter%icaG acesta are o durat de ti%p li%itata i este datorat fie si%ultaneit$ii re&i%urilor de func$ionare a consu%atorilor' fie "nre&istrrii unor te%peraturi e@terioare %ini%e. Capacit$ile de produc$ie destinate acoperirii vErfului cur(ei de consu%' pot fi utili#ate i ca re#erv a capacit$ii de (a#a. 5e re&ul' pentru siste%ele centrali#ate de ali%entare cu ener&ie ter%ic' pentru acoperirea vErfului de consu% se utili#ea# ca#anele de ap fier(inte.

54

Este reco%andat ca atEt la di%ensionare cEt i la a%plasarea capacit$ilor de produc$ie necesare acoperirii vErfului de sarcina' s se $in cont de>

posi(ilitatea %ontrii a dou sau %ai %ulte unit$i de acelai tip' a%plasarea unit$ilor de produc$ie "n punctele critice ale re$elei de ter%oficare cEt %ai aproape de consu%ator' asi&urarea co%(usti(ilului necesar astfel "ncEt' ti%pul necesar pornirii i atin&erii para%etrilor no%inali sa fie cEt %ai scurt.

Acoperirea vErfului cur(ei de consu% "n ca#uri particulare' se poate reali#a prin racordarea la siste%ul centrali#at de ali%entare cu ener&ie ter%ic' a unor productori industriali independen$iG condi$iile i re&i%urile de func$ionare i%puse sta(ilindu-se "n cadrul unui contract co%ercial. Anit$ile de produc$ie destinate acoperirii vErfului cur(ei de consu% vor respecta aceleai condi$ii tehnice i de randa%ent ca i cele i%puse unit$ii de produc$ie de (a#a. An rol i%portant "n acoperirea vErfului cur(ei de consu% "l pot avea instala$iile vechi' e@istente "n centralele ter%ice ale operatorilor' care prin unele lucrri de %ica a%ploare pot fi %en$inute "n re#erva. 0unc$ionEnd la capacitate redus "n condi$iile "ncadrrii "n condi$iile de %ediu' instala$iile nesupuse retehnolo&i#rii co%plete pot constitui o variant pentru acoperirea vErfului cur(ei de consu%. 5$5$5$ Soluii e?istente e mo erni!are a centralelor termice

Aceasta solu$ie i%plic %oderni#area instala$iilor tehnolo&ice din centralele ter%ice de #ona i rea(ilitarea re$elelor de transport i distri(u$ie. 5e la ca# la ca#' %oderni#are C* i%plica "nlocuirea par$iala sau totala a echipa%entelor tehnolo&ice' auto%ati#area proceselor i opti%i#area sche%elor de func$ionare. Pentru sta(ilirea volu%ului de lucrri de %oderni#are tre(uie sa se porneasc de la cererea de ener&ie ter%ica' ur%at de di%ensionarea opti% a instala$iilor tehnolo&ice. Principalele avanta.e ale acestei solu$ii sunt>

utili#area e@istenta e@istenta e@istenta e@istenta utili#area e@istenta consu%atori.

par$iala a instala$iilor e@istente in centrala ter%ica de #onaG a%plasa%entelor i a utilit$ilorG personalului calificat i a structurilor or&ani#atoriceG re$elelor de transport ener&ie ter%icaG consu%atorilor ur(ani deservi$i de siste%ul de ter%oficareG par$iala a instala$iilor din punctele ter%iceG re$elelor secundare de distri(u$ie ener&ie ter%ica la

5e#avanta.ele acestei variante sunt>


pstrarea structurii de producere i distri(u$ie a ener&iei ter%iceG utili#are redus a siste%ului in special pe perioada veriiG posi(ilitatea redus de scdere a pre$ului ener&iei ter%ice produse.

55

Anali#a acestei variante arat ca prin pstrarea siste%ului e@istent i utili#area in %are parte a instala$iilor e@istente' volu%ul de investi$ii necesar este redus. Pe de alta parte' ne%odificarea structurii siste%ului de ter%oficare ur(ana reduce posi(ilitatea scderii costului producerii ener&iei ter%ice.

5$5$6$ Trans)ormarea centralelor termice Dn centrale co#enerare a ener#iei

!olu$ia de transfor%are a centralelor ter%ice de #ona' cu% ar fi C*-!ud sau C*-Vest in Chiinu' din centrale productoare de ener&ie ter%ica "n CE* productoare de ener&ie ter%ica co%(inat cu producerea de ener&ie electrica' i%plica %odificri de structura in instala$iile tehnolo&ice e@istente. Aceasta varianta i%pune utili#area ca#anilor de a(ur e@istente sau instalarea de ca#ane noi de a(ur in centralele dotate doar cu ca#ane de apa fier(inte. Aceast solu$ie poate fi pro%ovat atEt in ca#ul e@istentei unei C* de #on' ce distri(uie ener&ia ter%ica la punctele ter%ice' cEt i "n ca#ul e@isten$ei centralelor ter%ice de cvartal ce distri(uie ener&ia ter%ica direct la consu%atori. Pentru di%ensionarea corecta a instala$iilor tehnolo&ice de producere a ener&iei electrice' este necesar de a $ine sea%a de cur(a clasat a consu%ului de ener&ie ter%ic i de cererea de ener&ie electrica. Ener&ia electrica produsa va acoperi pri%ordial consu%urile proprii ale instala$iilor de ter%oficare ur(an. Pentru disponi(ilul r%as' operatorii serviciilor de ter%oficare +*er%oco% !.A., ar putea s "ncheie contracte directe cu consu%atori locali' de preferin$a "ntreprinderi din su(ordinea pri%riei. Principalele avanta.e ale acestei solu$ii sunt>

creterea produc$iei ener&etice &lo(ale propriiG creterea &radului de utili#are a capacita$ilor de producere ener&ieG scderea cheltuielilor specifice pe unitatea de produsG creterea randa%entelor ener&eticeG utili#area par$ial a instala$iilor e@istenteG e@isten$a a%plasa%entelor i a utilit$ilorG e@isten$a personalului calificat si a structurilor or&ani#atoriceG e@isten$a re$elelor de transport ener&ie ter%icaG e@istenta consu%atorilor ur(ani deservi$i de siste%ul de ter%oficareG utili#area par$ial a instala$iilor din punctele ter%iceG e@isten$a re$elelor secundare de distri(u$ie ener&ie ter%ic la consu%atoriG posi(ilit$i de scdere a pre$ului ener&iei ter%ice produseG

5e#avanta.ele acestei variante sunt>


volu% ridicat de investi$iiG necesitatea utili#rii de personal cu calificare ridicatG creterea volu%ului de co%(usti(il consu%at "n instala$iiG

56

creterea cheltuielilor anualeG dependen$a de fluctua$iile de pre$ ale ener&iei electrice pe pia$.

Anali#a acestei variante arata avanta.e covEritoare fata de siste%ele e@istente. Prin %odificarea structurii produc$iei ener&etice' func$ionarea instala$iilor "n re&i% de co&enerare apropie siste%ul de ter%oficare ur(ana de siste%ele perfor%ante la nivel european. 5ei aceasta varianta i%plica investi$ii sporite' aa cu% se va vedea in capitolul ur%tor' efectele econo%ice sunt po#itive. O a(ordare %ai realist ar putea fi noile solu$ii aplica(ile pe plan local prin trecerea la co&enerarea de %icH%edie putere i renun$area "n ti%p la centralele %ari i re$elele de distri(u$ie foarte %ari. In %un. Chiinu este necesara anali#area oportunit$ii divi#rii re$ele ter%ice "n su(siste%e i folosirea C* sau P* pentru i%ple%entarea co&enerrii de %ic putere. Capacit$ile %ici de co&enerare au "n &eneral costuri specifice %ai ridicate de instalare i "ntre$inere. 2n consecin$' via(ilitatea proiectelor de co&enerare depinde de capacitatea de a o($ine cel %ai ridicat venit din ener&ia electric vEnduta i de posi(ilitatea de valorificare a avanta.elor care decur& din apropierea de consu%ator.
2n capitolul ur%tor sunt pre#entate %ai a%nun$it condi$iile in care in cadrul !ACE* se pot i%ple%enta siste%ele de co&enerare a ener&iei ter%ice i electrice.

5$6$ Rea*ilitarea 'i mo erni!area reelelor termice 5$6$/$ Rea*ilitarea reelelor


e con ucte

!iste%ul de transport i distri(u$ie a a&entului ter%ic cuprinde>


$evi prei#olate' ele%ente de conducte' prei#olate> coturi prei#olate' ra%ifica$ii prei#olate' &oliri' aerisiri prei#olate' reduc$ii prei#olate' siste% de se%nali#are +o pereche de fire de se%nali#are "ncorporate "n $evile i fitin&urile prei#olate,' accesorii specifice siste%ului de conducte prei#olate +perne de dilatare' cciuli de capt' etc.,.

2ncadrarea pierderi tehnolo&ice "n re$elele ter%ice "ntr-un procent de pEn la 19D' i%plic utili#area unor conducte cu perfor%an$e %ecanice i de i#olare ter%ic deose(ite. *ehnolo&iile actuale' de fa(ricare i %onta.' a conductelor pentru transportul i distri(u$ia a&entului ter%ic' per%it reali#area unor perfor%an$e superioare. Produsele prei#olate respect standardele europeneP10Q>

EN 29= siste%e de conducte prei#olate industrial'

57

EN 88< siste%e de racorduri prei#olate - fitin&uri prei#olate industrial' EN 8<? posti#olarea conductelor prei#olate.

2n ta(elul 2.1 este pre#entat centrali#atorul standardelor europene ar%oni#ate pentru $evi de o$el destinate re$elelor ter%ice. Ta*elul 5$/$ !tandarde europene ar%oni#ate pentru $evi de o$el destinate re$elelor ter%iceP10Q Domeniu e aplicare pentru reele termice

Denumire stan ar reav fr sudur' pentru presiune' te%peratur a%(iant reav fr sudur' pentru presiune' te%peratura ridicat reav sudat electric la "nalt frecven$' pentru presiune' te%peratur a%(iant

Nr$ stan ar

Dimensiun i 'i masa

!R EN 1021:!ecundar' !R EN 1HA1>2008 5n t =00 10220>200=

!R EN !R EN 1021:2>200= 10220>200=

Pri%ar' 5n t =00

!ecundar' !R EN 2012 sudat !R EN 1>2002 lon&itudinal 10220>200= ' 5n t =00 Pri%ar' sudat /on&itudina l' 5n t =00 Cate&oria de "ncercare *C2 Pri%ar' sudat elicoidal'
58

reav sudat electric la "nalt frecven$' !R EN 1021 !R EN pentru 2>200= 10220>200= presiune' te%peratura ridicat reav sudat !R EN 1021 su( strat de flu@' pentru 9>200= !R EN 10220>200=

presiune' te%peratura ridicat I#ola$ia ter%ic din spu% ri&id de poliuretan

5n t =00' Cate&oria de "ncercare *C 2

!e reco%and utili#area lar& a $evilor prei#olate cu poliuretan e@pandat. Principalele caracteristici ale siste%ului cu $evi prei#olate cu
poliuretan e@pandat "n raport cu cel tradi$ional sunt>

dura(ilitatea#construc0iei#cre1te#+2n3#la#25-30#de#ani#1i#mai#mult4 +ierderile#de#ener5ie#6n#re0ea#sunt#mai#mici4 7iabilit30ii#re0elelor#termice#este#mai#6nalt34 c'eltuielile#de#re+ara0ie#1i#e8+loatare#a#re0elelor#termice#sunt#mai#reduse4 c'eltuielile#ca+itale#1i#+erioada#de#construc0ie#a#re0elelor#sunt#mai#mici4 este#+osibil3#instalarea#sistemului#de#control#o+erati9#la#distan03#a#umidit30ii#i:ola0iei

I#ola$ia se reali#ea# cu spu%a dur de poliuretan' confor% prescrip$iilor !R EN 29=> 2008. Ade#iunea opti%a "ntre spu%a PAR si $eava de transport respectiv %anta repre#int un Lsiste% le&atR ce va asi&ura o re#isten$ la forfecare opti%' &arantEnd %icarea unitar a siste%ului $eava de lucru - spu%a PAR - %anta. Propriet$ii fi#ice>

coeficientul conductivit$ii ter%ice u 0'02 NH%6 la 90v C' densitatea totala %edie a spu%ei de-a lun&ul $evii> %ini% <0 M& H %=' siste% celular "nchis "n propor$ie de ?0D' confor% I!O 89?0' re#isten$ la co%presiune> 0.= )pa - !R EN I!O <88H 1 ??<' re#istenta Ia forfecare a@iala Ia 20v C > w 0'2 )pa' a(sor($ie %a@i% de ap fier(inte> %ai pu$in de 10D din volu%ul ini$ial ti%p de ?0 %inute.

)antaua conductelor prei#olate' confec$ionat din polietilen nea&r de "nalt densitate' con$inEnd antio@idan$i' sta(ili#atori /IV i ne&ru de fu% +%a@i% 2.9 . 0.9 D din %asa total,' avEnd ur%toarele caracteristici>

densitate> %ini% ?88 M& H %= - ! R I!O l 1<= H 1??8' alun&ire la rupere> %ini% =90D "n confor%itate cu I!O 92 ' efort la cur&ere> %ini% 1? daN H %%2' confor% I!O 92 ' coeficient de topire>0'9 & H l O %% "n confor%itate cu !R I!O 11==H1??=' sta(ilitate ter%ic i ti%p de induc$ie> %in 20%in H 200vC-!R 1!OH*R 10<= H1??:' nu pre#int defor%a$ii per%anente la varia$ia de te%peratura conf I!O 290:H<1' re#istent la a&resiunea a&en$ilor de %ediu conf. I!O 8:0 H <.

59

)antaua se confec$ionea# din tu(uri PEB5 e@trudate confor% 5IN <0 8 i <0 9 respectiv !R EN 29=' cu prelucrarea RcoronaR a suprafe$elor interioare pentru asi&urarea ade#iunii ridicate a spu%ei cu %antaua PEB5. )anoanele se confor%ea# standardului EN 8<?. I#ola$ia dura(il i i%per%ea(il a "%(inrilor sudate se va reali#a prin inter%ediul %ufelor +%anoanelor, ter%ocontracti(ile. )aterialul %ufei +tu(ului, va fi polietilena PEB5 ter%ocontracti(ila sau polietilena PEB5 ter%ocontracti(il reticulat reco%andat "n ca#ul dia%etrelor %ai %ari de 800 rn%. Pernele de dilatare se %ontea# pentru preluarea dilatrilor pe tronsoane unde e@ist schi%(ri de direc$ie. 5i%ensiunile pernelor de dilatare >

tip l +conducte 5N 20 - 5N :9, > 89 @ 1000 @ 120 %% tip II +conducte 5N <0 - 5N 100, > 89 @ 1000 @ 1<0 %% tip 111 +conducte 5N 129 - 5N 190, > 89 @ "000 @ 280 %%

5i%ensionarea i ale&erea re$elelor de transport i de distri(u$ie a ener&iei ter%ice /a proiectarea' ale&erea i achi#i$ionarea conductelor pentru transportul i distri(u$ia ener&iei ter%ice tre(ui s fie respectate condi$iile e@puse %ai sus. Pentru reali#area circuitelor supraterane' precu% i pentru circuitele de conducte avEnd 5n x 800 %%' utili#area conductelor prei#olate nu este o(li&atorie dac din punct de vedere econo%ic alte solu$ii' care reali#ea# aceleai perfor%an$e tehnice' sunt %ai avanta.oase. 5$6$5$ Mo erni!area compensatoarelor instalate Dn reelele ma#istrale
Co%pensatoarele silfonice utili#ate "n calitate de ele%ente de %ontare pentru a%orti#area defor%a$iilor conductelor care transporta ener&ie ter%ica i apa calda' datorate te%peraturilor "nalte' precu% i pentru %icorarea sarcinilor de vi(ra$ie' sunt er%etice' re#istente la te%peratur' fia(ile "n e@ploatare i nu necesit deservire pe tot parcursul ter%enului de func$ionare.

5$6$6$ Mo erni!area staiilor

e pompare

Instalarea converti#oarelor de frecven$ in cadrul siste%elor de ac$ionare a po%pelor cu sarcin varia(il per%ite>

economisirea#ener5iei#electrice4 reducerea#c'eltuielilor#de#re+ara0ie#1i#e8+loatare#a#sistemelor#elementelor#de#re5lare#din # contul#e8cluderii#sau#diminu3rii#su+rasarcinilor#de#1oc#1i#dinamice4 ma;orarea#termenului#de#7unc0ionare#a#motorului#electric#1i#a#mecanismului#de#ac0ionare# din#contul#o+timi:3rii#7unc0ion3rii#lor#6ntr-un#dia+a:on#lar5#de#9aria0ie#a#sarcinilor4

60

de # a # crea # sisteme # 6nc'ise # ale # dis+o:iti9ului # de # ac0ionare # asincron # cu # +osibilitatea# men0inerii#e8acte#a#+arametrilor#te'nolo5ici#stabili0i

*er%oco% !.A. ur%ea# s continue lucrrile de instalare a converti#oarelor de frecven$ la sta$iile de po%pare a a&entului ter%ic. 5$7$ Mo erni!area punctelor termice
5$7$/$Trans)ormarea c-artal punctelor termice Dn centrale termice e

!olu$ia de transfor%are a punctelor ter%ice "n centrale ter%ice de cvartal pentru producerea ener&iei ter%ice' i%plica %odificri de structura "n instala$iile tehnolo&ice e@istente. Aceast variant i%pune "nlocuirea instala$iilor e@istente cu instala$ii de ca#ane pentru producerea ener&iei ter%ice pentru "ncl#ire i apa calda %ena.era. Aceasta solu$ie i%plica a(andonarea instala$iilor tehnolo&ice e@istente "n centrala ter%ica de #ona i a re$elelor pri%are prin care erau ali%entate punctele ter%ice. Principalele avanta.e ale acestei solu$ii sunt>

instalarea de echipa%ente noi' perfor%ante' cu randa%ente ridicateG reducerea consu%urilor specifice datorate renun$rii la re$elele de ter%oficare pri%areG creterea &radului de utili#are a capacita$ilor de producere ener&ie ter%icaG e@istenta a%plasa%entelor i a utilit$ilorG e@istenta personalului calificat i a structurilor or&ani#atoriceG e@istenta consu%atorilor ur(ani deservi$i de siste%ul de ter%oficareG e@istenta re$elelor secundare de distri(u$ie ener&ie ter%ica la consu%atoriG posi(ilitatea o($inerii de fonduri din de#afectri i eli(erri de terenuri. volu% %are de investi$iiG utili#are redusa a siste%ului in special pe perioada veriiG posi(ilit$i reduse de scdere a pre$ului ener&iei ter%ice produseG posi(ilit$i restrEnse de reducere a nivelului no@elor in #onele ur(ane a&lo%erateG necesitatea asi&urrii unui siste% e@tins de distri(u$ie a co%(usti(ililor la C*.

5e#avanta.ele acestei solu$ii sunt>


Aceasta varianta asi&ura reducerea uoara a cheltuielilor de e@ploatare la un nivel de investi$ii destul de ridicat. R%En &reu de re#olvat pro(le%ele le&ate de protec$ia %ediului i necesitatea e@tinderii siste%ului de distri(u$ie a co%(usti(ililor. 5$7$5$ Soluiile pri-in racor area consumatorilor reelele e ap" )ier*inte (ap" cal "+ P10Q la

2n ca#ul siste%elor %ari de ali%entare cu cldur se aplic solu$ii "n care fluidul purttor de ener&ie este e%is de surse la para%etri +presiune' te%peratur, superiori celor i%pui de consu%atori.
61

0luidul purttor de ener&ie ter%ic + agentul termic primar, asi&urat de surse este' de re&ul' apa fier(inte sau a(urul de presiune %edieG fluidul este transportat i distri(uit la a(ona$i unde este necesar schi%(area nivelului para%etrilor pan la valorile cerute de instala$iile consu%atorilor +incl#ire' ventilare' prepararea apei calde de consu%,. Instala$iile "n care au loc transfor%ri +%odificri, ale valorilor para%etrilor sunt cunoscute' "n su( denu%irea de puncte termice i module compacte de puncte termice +sau puncte termice de tip modul(. 2n alte $ri' aceste instala$ii au diverse denu%iri' de e@e%plu' sta$ii' su(sta$ii' posturi de racordare' etc. !unctele termice' su( aspectul a%plasrii' sche%ei de principiu' echiprii cu utila.e i aparatur' se funda%entea# pe o serie de date +infor%a$ii, de (a# i anu%e> puterea ter%ic pe procese' aria de valori ale para%etrilor +circuit pri%ar i circuit secundar,' solu$ia de re&lare a&reat' natura a&en$ilor ter%ici' etc. !e deli%itea# dou cate&orii de solu$ii de racordare a instala$iilor de "ncl#ire aferente cldirilor ur(ane si anu%e>

direct' cu a%estec prin po%peG indirect.

5in punct de vedere econo%ic este indicat s se adopte racordarea direct cu a%estec a instala$iilor de "ncl#ire' cu condi$ia ca para%etrii fluidului ter%ic pri%ar s nu pun in pericol instala$iile de la consu%ator. In acest ca#' nu tre(uie s apar feno%enul de &olire a instala$iilor de "ncl#ire +de ptrundere a aerului, sau de vapori#are a fluidului. 5e ase%enea' nu tre(uie s apar pericolul de avariere a instala$iilor' feno%en &enerat de depea' in func$ionare curent' a presiunii %a@i%e ad%ise de acestea. Racordarea indirecta a instala$iilor de "ncl#ire apare frecvent ca o solu$ie i%pus' din punct de vedere tehnic' "n toate situa$iile "n care nu se poate respecta cel pu$in una din cerin$ele de evitare a pericolului de &olire' de vapori#are i de avariere "n %icrosiste%ul de ali%entare cu cldur al consu-%atorului. Racordarea instala$iilor de preparare a apei calde de consu% poate avea %ai %ulte re#olvri' "n func$ie de nu%rul de trepte de schi%(toare de cldur i de po#i$ia acestora fa$ de co%parti%entul aferent procesului de "ncl#ire. Apar diferen$e "ntre solu$iile de racordare' dup cu% prepararea apei calde de consu% se face instantaneu +cu schi%(toare de cldur de tipul \"n contracurent3, sau se%iinstantaneu +cu
62

schi%(toare de cldur i re#ervoare de acu%ulare' fr serpentin,. Astfel' pentru prepararea apei calde de consu%' se pot utili#a ur%toarele solu$ii>

o treapt de schi%(toare' "n serie cu siste%ul de "ncl#ire +dup acesta, cu in.ec$ie i cu acu%ulareG dou trepte de schi%(toare' "n paralel cu siste%ul de "ncl#ire' cu acu%ulare +preparare se%i-instantanee, sau fr acu%ulare +preparare instantanee,G o treapt de schi%(toare' "n serie +pri%a treapt, i "n paralel +a doua treapt, cu siste%ul de "ncl#ire' cu acu%ulare sau fr acu%ulareG dou trepte de schi%(toare' a%(ele "n serie cu siste%ul de "ncl#ire +"nainte i dup acesta,' fr acu%ulare.

2n principiu' orice solu$ie de preparare a apei calde de consu% se poate co%(ina cu orice solu$ie de racordare a instala$iilor de "ncl#ire la re$elele de ap fier(inte sau de ap cald. !olu$ia opti% de racordare a instala$iei de "ncl#ire i de preparare a apei calde de consu% re#ult "n ur%a unei anali#e tehnicoecono%ice>

investi$iile i cheltuielile de e@ploatareG %ri%ea i varia$ia de(itelor de fluid' nivelul +valorile, te%peraturii din conducta de "ntoarcere a re$eleiG acest para%etru este foarte i%portant "n deter%inarea indicilor tehnicoecono%ici ai centralelor de co&enerare.

!unctele termice de tip modul sunt ansa%(luri prefa(ricate' co%plet echipate i auto%ati#ate' care utili#ea# a&entul ter%ic furni#at de o surs centrali#at' pentru producerea i distri(u$ia apei calde destinate instala$iilor de "ncl#ire iHsau pentru producerea apei calde de consu% %ena.er. /nstalarea punctelor termice individuale
I%ple%entarea punctele ter%ice individuale P*I' cu un &rad "nalt de auto%ati#are per%ite de a opti%i#a sche%a re$elei de transport i distri(u$ie i a %ri eficien$ei utili#rii ener&iei ter%ice. Atili#area P*I conduce i reducerea lun&i%ii re$elei de ap cald cu apr.90D' ceea ce i%plic reducerea pierderilor "n siste%ul hidraulic i a cheltuielilor de transport a apei spre consu%ator' %a.orEnd totodat i vite#a de circula$ie a apei calde %ena.ere.

%onclu!ii !ACE*-Chiinu' ca siste% edificat "n perioada sovietic "n (a#a unui concept depit' este caracteri#at cu un &rad avansat de u#ur i necesit a fi %oderni#at. !e cere a fi opti%i#at structura capacit$ilor de produc$ie i structura re$elelor de transport i distri(u$ie. Principalele direc$ii de %oderni#are sunt> pro%ovarea
co&enerrii de %edie i %ic putere' transfor%area punctelor ter%ice "n centrale

63

ter%ice' reabilitarea # conductelor # +rin # 6nlocuirea # 0e9ilor # 9ec'i # cu # 0e9i # +re izolate cu poliuretan expandat,
utilizarea compensatoarelor silfonice' instalarea#con9erti:oarelor#de#7rec9enta#la#sta0iile#de#+om+are.

64

IM.LEMENTAREA %O1ENERARII :N %ADRUL SA%ET2%8I=IN0U


te&nolo#ie

6$/$ %o#enerarea ; cea mai atracti-" in ustrial" e pro ucere a ener#iei


6$/$/$ Esena co#ener"rii

Co&enerarea' "n co%para$ia cu producerea separat de ener&ie' ofer (eneficii "n ter%eni de econo%ie de co%(usti(ili' %ediu i eficien$. Randa%entul &lo(al al producerii de ener&ie pentru centralele de co&enerare este cuprins "ntre <9-?2D "n co%para$ie cu randa%entul de apr. =9D al centralelor ter%oelectrice. Aceast econo%ie de ener&ie anticipat este de cca 20D "n co%para$ie cu producerea separat de ener&ie ter%ic i ener&ie electric +fi&. =.1.,. E%isiile poluante +NO@' !O@' pul(eri, i de CO2' sunt de ase%enea %ai %ici' &enerate de econo%ia de co%(usti(il.

Producere separat
#Combustibil #
#

Producere energie final =lectricitate#

Producere com inat #


#

#
#

62#

<=#>#35%#
#

###100# 38#

22#
#

40#

22# 34# C3ldur3#

22# 34 # 40#
#
#
#

9#

#<=#>#34#%#
#

Combustibil#
#

<.#>#90%#

######
#

<#>#86%#

######65#

34# 4#
#

#<.#>#52#%#

Pierderi#-#44#

Pierderi#-#9#

Eficien$a &lo(al a producerii ener&iei electrice i ter%ice "n co&enerare


<i#ura 6$/$

Indicatorii de perfor%an$ co&enerare sunt ur%torii>


-

ai

siste%elor

de

producere

"n

Eficiena electric a producerii n cogenerare - raportul dintre ener&ie electric produs anual "n co&enerare i ener&ie pri%ar din co%(usti(ilii utili#a$i pentru producerea ener&iei ter%ice utile i a ener&iei electrice. Eficiena termic - raportul dintre ener&ie ter%ic util produs anual "n co&enerare i ener&ia din co%(usti(ilii utili#a$i "n procesul de co&enerare pentru producerea ener&iei ter%ice utile i a ener&iei electrice. Eficiena global - raportul dintre ener&ia produs anual "n co&enerare i ener&ia con$inut "n co%(usti(ilii utili#a$i pentru co&enerare. "aportul energie electric 3 energia termic J raportul dintre ener&ia electric i ener&ia ter%ic util produse "n co&enerare.

65

6$/$5$ Di-ersitatea co#enerare

soluiilor

'i

tipurilor

ec&ipamente

E@ist un ir de solu$ii pentru co&enerare' ale cror tehnolo&ii sunt (ine puse la punct. *ehnolo&iile difer "n func$ie de instala$iile de (a# utili#ate la producerea si%ultan a celor dou for%e de ener&ie. 2n ta(. =.1 sunt pre#entate tehnolo&iile de co&enerare i instala$iile care stau la (a#a acestora.

66

Ta*elul 6$/$

*ehnolo&iile de producere a ener&iei "n re&i% de

co&enerare
Nr $ 1. 2. =. 8. Te&nolo#ia co#enerare Ciclu si%plu cu a(ur Ciclu si%plu cu &a#e Ciclu %i@t &a#-a(ur )otoare cu ardere intern e Instalaiile respecti-e *ur(in cu a(ur cu contrapresiune *ur(in cu a(ur cu condensa$ie i pri#e *ur(in cu &a#e i recuperatoare de cldur )icrotur(in cu &a#e *ur(in cu condensa$ie i pri#e *ur(in cu &a#e' cu recuperare de cldur )otoare 5iesel )otoare pe &a#e naturale Pil de co%(ustie )otor !tirlin& )otor cu a(ur )otor cu ciclu RanMine

9.

*ehnolo&ii noi

*ehnolo&iile de co&enerare pe lar& aplicate la scar industrial pe parcursul a %ai %ultor decenii sunt>

co&enerare cu tur(ine cu a(ur +cu contrapresiune sau cu condensa$ie i pri# re&la(il,' co&enerare cu tur(ine cu &a#e i ca#an recuperator' co&enerare cu %otoare cu co%(ustie intern' co&enerare cu ciclu %i@t &a#-a(ur.

*ehnolo&iile (a#ate pe tur(ine cu a(ur sau ciclu %i@t se folosesc "n instala$ii de %edie i de %are putere' iar cele (a#ate pe tur(ine cu &a#e i %otoare ter%ice pot acoperi "ntrea&a &a% de %ic i %edie putere.

Instala$iile de co&enerare pot utili#a o serie de tipuri de co%(usti(ili J

co%(usti(ili fosili J &a#e naturale' cr(une i produse derivate din petrol J (en#in' %otorinG co%(usti(ili re&enera(ili J re#iduuri le%noase' deeuri a&ricole' recolte specifice' &a#e co%(usti(ile astfel ca (io&a#ul' (iodieselul' (io-etanolul etc.G
instalarea de tur(oa&re&ate "n contrapresiune care s utili#e#e a(urul produs de ca#anele e@istenteG instalarea de ca#ane de a(ur i tur(oa&re&ate "n contrapresiune noiG instalarea de tur(ine cu &a#e co%pletate cu ca#ane recuperatoare pentru producerea ener&iei ter%iceG instalarea de %otoare cu ardere intern cuplate cu &eneratoare electrice' cu recuperarea cldurii din &a#ele arse i producerea ener&iei ter%iceG

Astfel printre solu$iile posi(ile se pot preci#a>

!olu$iile i tipurile de echipa%ente sunt diverse' hotrEtoare "n ale&erea variantei opti%e fiind tipul de co%(usti(il utili#at' necesarul de ener&ie i raportul dintre ener&ia ter%ica i cea electrica cerute de consu%atori. 67

Nivelul tehnic actual al fa(rican$ilor de echipa%ente per%ite proiectarea i e@ecu$ia utila.elor la para%etri ceru$i' cu posi(ilitatea de schi%(are auto%ata a re&i%ului de func$ionare' i adaptare la cerin$ele siste%ului. )ai .os ur%ea# o descriere succint a celor %ai aplicate tehnolo&ii de co&enerare a ener&ieiP11Q.

68

6$5$ .rincipalele soluii te&nice

e co#enerare

=.2.1. %o#enerarea cu tur*in" cu a*ur cu contrapresiune


Acest tip de co&enerare este utili#a(il "n #ona de %edie putere' prin folosirea unui ciclu si%plu' cu para%etri redui ai a(urului la intrare. Accentul tre(uie pus pe o($inerea unei disponi(ilit$i ridicate cu o investi$ie cEt %ai %ic' %ai curEnd decEt o($inerea unor randa%ente foarte %ari la producerea ener&iei' cEti&ul principal fiind toc%ai producerea "n co&enerare a celor dou for%e de ener&ie.

/a folosirea ciclului de tur(in cu a(ur pot fi alese dou variante> tur(ina cu condensa$ie i pri#e re&la(ile' sau tur(ina cu contrapresiune. Ciclul cu contrapresiune simpl' utili#End apa fier(inte ca a&ent "n circuitul pri%ar' poate destinde a(urul pEn la o presiune .oas cu un (un raport "ntre ener&ia electric i cldura produs +fi&. =.2,. /a acest ciclu produc$ia de ener&ie electric este dependent de consu%atorul de caldur. !e poate utili#a o rcire supli%entar' astfel "ncEt s se poat %en$ine produc$ia de ener&ie electric i "n ti%pul verii cEnd necesarul de cldur este foarte sc#ut.

<i#ura 6$5$

Co&enerare cu tur(in cu a(ur cu contrapresiune

Ciclul cu condensaie i prize reglabile este %ai co%ple@ i asi&ur o eficien$ %ai %are a producerii ener&iei electrice+fi&. =.=,. Are avanta.ul c producerea de ener&ie electric este asi&urat i "n perioadele cEnd nu este necesar de cldur i c e@ist o %ai %are fle@i(ilitate privind propor$ia "ntre ener&ia electric i cea ter%ic produse. Cheltuielile %ai %ari de investi$ie' privind corpul de .oas presiune' condensatorul i siste%ul de rcire' se recuperea# prin vEn#area de ener&ie electric produs supli%entar. Avanta.e
69

*ehnolo&ia (a#at pe utili#area tur(inelor cu a(ur per%ite folosirea oricrui tip de co%(usti(il. *ehnolo&ia ciclului tur(inei de a(ur este foarte (ine stpEnit )ri%ea centralei nu este li%itat

5e#avanta.e

Eficien$ redus la producerea ener&iei electrice Perfor%an$e sc#ute la func$ionarea cu sarcin par$ial. Costuri de e@ploatare ridicate.

Co&enerarea cu tur(in cu a(ur' func$ionEnd descentrali#at' utili#ea# tur(ine "n &a%a 1-10)N' cu presiunea a(urului la intrare de =0- 0 (ar i te%peratura de 800-9000C.

<i#ura 6$6$

Co&enerare cu tur(in cu a(ur cu condensa$ie i

pri#e
6$5$5$ %o#enerarea cu tur*ine pe #a!e 'i ca!an recuperator

*ur(ina cu &a#e repre#int un %otor cu co%(ustie intern' ali%entat cu &a#e' petrol sau un a%estec de &a#e. Partea %o(il a tur(inei' nu%it rotor' are o palet cu #i%$i. Aerul co%pri%at de pri%ul set de #i%$i este tri%is ca%erelor de co%(ustie din care &a#ele de eapa%ent sunt tri%ise ctre ceilal$i #i%$i' &enerEnd astfel putere. Procesul este cEt se poate de ne#&o%otos datorit a(sen$ei e@plo#iilor interne i al pistoanelor. Co%ponentele de (a# ale instala$iei de for$ cu tur(ine cu &a#e sunt trei J co%presorul' ca%era de ardere i tur(ina cu &a#e. Principiul de func$ionare al instala$iei respective este> aerul aspirat din at%osfer este co%pri%at prin inter%ediul unui co%presor i tri%is ca%erelor de co%(ustie din care &a#ele de eapa%ent sunt tri%ise tur(inei cu &a#e' transfor%End ener&ia lor ter%ic "n ener&ie %ecanic. 5in punct de vedere ter%odina%ic' principiul de func$ionare al tur(inei cu &a#e este descris de ciclul 2ra4ton.

70

2n diapa#onul &enerrii distri(uite tur(inele cu &a#e pot de#volta o putere de cca 900 MN J 29 )N i dispun de un randa%entul &lo(al de 20 J 89D. *ur(inele cu &a#e sunt relativ ieftine "n co%para$ie cu alte tehnolo&ii ale &enerrii distri(uite' costul specific al cruia varia# "ntre =00 J 1000 A!5HMN i are tendin$a de a crete odat cu %icorarea puterii. Costul instalrii i a ele%entelor supli%entare pot %a.ora costul tur(inei cu =0 J 90D' de e@e%plu nu%ai co%presorul %rete acest cost cu 9-10D. Turbine pe gaze cu cazan recuperator. Ini$ial tur(inele pe &a#e erau folosite ca tur(ine de vErf la furni#area ener&iei electrice' actual%ente "ns tur(inele pe &a#e cuplate cu un ca#an recuperator sunt folosite "n co&enerare pentru sarcina de (a# +fi&. =.8,. *ur(ina pe &a#e antrenea# &eneratorul pentru producerea de curent electric. 4a#ele de ardere cu un con$inut %are de o@i&en i cu o te%peratur de ieire de cca 900 vC' sunt utili#ate "ntr-un ca#an recuperator. Caracteristic pentru confi&ura$ia instala$iei este coeficientul de co&enerare relativ ridicat' care poate fi de peste 0': "n func$ie de randa%entul ter%ic al respectivei tur(ine pe &a#e. Presiunea necesar a a(urului i te%peratura reali#at a &a#elor re#iduale deter%in randa%entul co%(usti(ilului i al ca#anului. Printr-un schi%(tor de cldur instalat ulterior ca#anului de recuperare' ener&ia con$inut "n &a#ele de ardere este utili#at i pentru producerea de ap cald. Prin aceasta poate fi %rit' "n continuare' randa%entul.

<i#ura 6$7$

Co&enerare cu tur(in pe &a#e

Turbin pe gaze cu cazan recuperator i ardere suplimentar . /a dotarea ca#anului recuperator cu o ardere supli%entar se poate lr&i spectrul de utili#are pentru presiuni ridicate ale
71

a(urului i pentru randa%ente %ai (une ale co%(usti(ilului. Coeficientul de co&enerare al centralei cu tur(in pe &a#e se poate %odifica "ntr-un interval de 0': pEn la 0'19' deoarece randa%entul ter%ic este %rit prin ali%entarea cu co%(usti(il supli%entar' la &enerarea constant de ener&ie electric. *ur(inele pe &a#e sunt %ai des utili#ate "n proiectele de co&enerare %ai %ari de =-8 )Ne unde este o cerere de a(ur la presiune %are. !iste%ele sunt de ase%enea potrivite la scara de :00-<00 MNe' dar eficien$a electric reali#at la aceast scar este redus cu apro@i%ativ 29-=0D. In ciuda acestui fapt' eficien$a %edie este de <0-?0D' cu un &rad "nalt de recuperarea cldurii' care poate fi utili#at la a(ur de presiune %edie sau .oas sau' "n ca# de necesitate' poate fi folosit i pentru aplica$ii directe de "ncl#ire sau uscare. 6$5$6$ %o#enerarea cu ciclu com*inat #a!e2a*ur
Ciclul %i@t &a#e-a(ur folosete cldura din &a#ele de evacuare ale tur(inei cu &a#e pentru a produce "ntr-un ca#an recuperator a(urul necesar tur(inei cu a(ur +fi&.=.9,. Pentru "ncl#irea a&entului pri%ar din circuitul de "ncl#ire se folosete a(ur din pri#ele tur(inei i a(ur din ca#anul recuperator. Ciclul %i@t se caracteri#ea# printr-un randa%ent ridicat de circa 90D la func$ionarea nu%ai pentru producerea ener&iei electrice i de apro@i%ativ <9D "n ciclul de co&enerare.

E@cesul de o@i&en din &a#ele de ardere per%ite de ase%enea folosirea arderii supli%entare de co%(usti(il "n ca#anul recuperator. Arderea supli%entar de co%(usti(il "n ca#anul recuperator este %ai eficient decEt arderea "ntr-un ca#an clasic' i nu%ai necesit pre"ncl#irea aerului. 5atorita eficien$ei ridicate i investi$iei specifice foarte co%petitive' centralele cu ciclu co%(inat se instalea# "n locul celor clasice cu tur(ine cu a(ur' acolo unde e@ist &a#e naturale pentru tur(ina cu &a#e. Opti%i#area ciclului a(ur&a#e pentru co&enerare este si%ilar cu cea pentru ciclul tur(inei cu a(ur' deoarece orice cantitate de cldur e@tras din tur(ina cu a(ur conduce la di%inuarea puterii electrice. An avanta. "l repre#int faptul c apro@i%ativ o trei%e din cldura recuperat din &a#ele de evacuare ale tur(inei cu &a#e poate fi folosit pentru "ncl#ire' la o te%peratur care nu afectea# producerea de a(ur pentru tur(ina cu a(ur' respectiv puterea produs de aceasta.
72

<i#ura 6$@$

Co&enerare cu ciclu co%(inat a(ur-&a#e

6$5$7$ %o#enerarea cu motoare cu ar ere interna

!iste%ul de co&enerare cu %otor cu ardere intern include un %otor ter%ic ce antrenea# &eneratorul pentru producerea curentului electric +fi&.=.:,. 4eneratorul transfor% ener&ia %ecanic' produs "n %otor direct din ener&ia chi%ic prin arderea unui co%(usti(il "ntr-o ca%er de co%(ustie' "n ener&ie electric.

Co&enerare (a#at pe aplicarea unui %otor cu ardere intern


<i#ura 6$A$

Cldura se recuperea# din &a#ele de ardere' din siste%ul de rcire al %otorului' din siste%ul de rcire a uleiului i prin rcirea aerului din siste%ul de supra-ali%entare. Recuperarea de cldur "%(unt$ete eficien$a total a siste%ului de la =:-=<D' caracteristic producerii separate a ener&iei electrice' la peste ?0D dac toat cldura recuperat este folosit "ntrun circuit de "ncl#ire cu te%peratura pe tur de circa ?0 oC.

73

Co&enerarea cu %otoare cu co%(ustie intern este adecvat func$ionarii de (a#' "n do%eniul de puteri de la 10 MN pEn la : )N. )otoarele cu co%(ustie intern pot utili#a o &a% variat de co%(usti(ili> &a#e naturale' (io&a#' co%(usti(ili o($inu$i prin &a#ificarea (io%asei' co%(usti(ili lichi#i uori i chiar pcur. 2n pre#ent sunt disponi(ile i %otoare care func$ionea# atEt cu &a#e cEt i cu co%(usti(ili lichi#i.

74

Avanta.e
Cldura

i ener&ia electric pot fi &enerate "n apropierea consu%atorului' eli%inEnd astfel pierderile "n re$elele de transport' aa cu% se "ntE%pl "n cadrul %arilor siste%e de "ncl#ire centrali#at. total a siste%ului de co&enerare cu %otoare cu co%(ustie intern se ridic la peste <9D' avEnd "n vedere consu%atorul final' apro@i%ativ cu 10D %ai %are decEt la o surs tradi$ional din siste%ul de "ncl#ire centrali#at. consu%ului de ener&ie pri%ar prin utili#area cu eficien$ ridicat a cldurii din &a#ele de ardere i din apa de rcire a %otorului. polurii %ediului prin cldura re#idual a &a#elor de ardere. %odular a centralelor de co&enerare utili#End %ai %ulte (locuri %otor-&enerator conduce la o %ai (un adaptare la cererea de putere i o "ntre$inere %ai uoar. pia$ e@ist %ul$i productori' deci o ofert (o&at.

Eficien$a

Reducerea Reducerea Reali#area

Pe

5e#avanta.e

Co&enerarea (a#at pe %otoare ter%ice este adecvat pentru siste%e de "ncl#ire cu te%peraturi .oase pe tur +120oC,.

6$5$@$ Unii pro uc"tori putere

e instalaii

e co#enerare

e mic" si me ie

Co%pania *edo% 0ir%a *E5O) se ocup de cercetarea' producerea i e@ploatarea instala$iilor de co&enerare. *i%p de 10 ani fir%a produce instala$ii de co&enerare pe (a#a %otoarelor cu ardere intern. PEn "n pre#ent au fost produse peste 1000 de instala$ii cu puterea electric de la 10 MN pEn la 2000 MN. Anele din aceste instala$ii au func$ionat %ai %ult de 80 %ii de ore fr repara$ii capitale. *oate instala$iile produse' de re&ul' sunt asi&urate cu deservirea necesar ne%i.locit de fir%a *E5O) sau de partenerii ei. Instala$iile *E5O) sunt in e@ploatare "ntr-un ir de $ri> Cehia' !lovacia' 4er%ania' Polonia' An&aria' Austria' !pania' 0ran$a' Italia' 5ane%arca' Olanda' Elve$ia' Ful&aria' Rusia' Felorusia' 6a#ahstan' 4eor&ia' !AA' /ituania' )oldova' Cili i /etonia. Instala$iile de co&enerare pe &a#e *edo% se produc "n trei cate&orii fi&. =.' "n dependen$ de putere>
Instala$iile Pre%i cu puterea de la 22 la 88 MN' ce se folosesc %ai des pentru necesit$ile proprii de electricitate i ener&ie ter%ic ai consu%atorilor casnici %ici'

75

Instala$iile Cento cu puterea cuprins "ntre 88 i 190 MN' Instala$iile yuanto cu puterea de la 1?0 pEn la <i#ura 6$B$ Instala$ia de co&enerare =<?1 MN' care sunt destinate "ntreprinderilor %ai' *E5O) 100 Cento !P_ ca%pusuri studen$eti' C* de #on.

2n ceea ce privete co%(usti(ilul' instala$iile *edo% pot func$iona i pe (a# de (io&a#. Astfel' instala$iile *edo% pe (io&a# sunt>

Instala$iile Pre%i Fio cu puterea de la 20 la 80 MN' Instala$iile Cento Fio cu puterea de la =0 la 180 MN' Instala$iile yuanta Fio cu puterea de la 2<0 la 1100 MN.

Co%pania PerMins
*i%p de %ai %ut de 0 de ani co%pania PerMins avansea# "n do%eniul proiectrii i producerii %otoarelor' &eneratoarelor "nalt perfor%ante. Pro&ra%ul de de#voltare continu a tehnolo&iilor pentru proiectarea instala$iilor de co&enerare i a %otoarelor per%ite co%paniei s ofere unele din cele %ai avansate perfor%ante tipuri de %otoare i &eneratoare diesel i pe &a# disponi(ile a#i. i %ai

)otoarele PerMins au o capacitate de la 9 la 2:00 MN. 4eneratoarele cu o putere %ai %are de 9 i-au &sit aplica$ii diverse "n peste 1000 "ntreprinderi %ari productoare' a&ricultur etc. Co%pania !parM Ener&7
Co%pania !parM Ener&7 este o co%panie productoare de instala$ii de co&enerare' &eneratoare i %otoare. 5iri.area i controlul func$ionrii instala$iilor de co&enerare !parM Ener&7 se efectuea# de la panoul de co%and' care asi&ur ai ulei' anclanarea instala$iei' cderi i a de declanarea instala$iei' la fel i controlul para%etrilor diferitelor principali de avariilor "n ca# de situa$ii e@cep$ionale' a scur&eri tensiune etc. Instala$iile de co&enerare se pot produce atEt deschise c"t i "ntr-o %anta ce asi&ura i#olarea ter%ic i acustic. Instala$iile' de ase%enea pot fi introduse "ntr-o carcas ce are caracteristicile unei %antale' unde instala$ia este ilu%inat' se%nali#at' ventilat' verificat. Carcasele i %antalele "n care se instalea# siste%ele de co&enerare au o un &rad "nalt <i#ura 6$C$ Instala$ia de co&enerare !parM Ener&7 anticoro#iv. Ana din instala$iile co%paniei !parM Ener&7 este repre#entat "n fi&ura =.<..

76

2n ta(ela de %ai .os sunt repre#entate datele privind caracteristicile instala$iilor !parM Ener&7. Ta*elul 6$/$ Instala$ii

Caracteristicile instala$iilor !parM Ener&7


co&enerare 5iapa#onul electrice =8-1=:? =0-2? 91-1=?: puterii 5iapa#onul ter%ice :<-1:<2 89-8=0 9=-121? puterii

de

!parM Cu %otor pe &a#e naturale Cu %otor pe (io&a# Cu %otor diesel

Co%pania zen(acher A4
Co%pania zen(acher este unul din liderii de producere a instala$iilor co&enerative %ai %ult de 80 de ani. Co%pania se speciali#ea# pe producerea i proiectarea %ini-centralelor pentru producerea ener&iei electrice i ener&iei ter%ice' ce lucrea# nu nu%ai pe &a#e cu puterea calorific %ic cu con$inut sc#ut de %etan' dar i pe &a#e cu puterea calorific foarte %are.

77

Ta*elul 6$5$ Caracteristicile tehnice ale instala$iilor de co&enerare zen(acher


Puterea *ipul instala$iei electric no%inal' MN Puterea ter%ic %a@i%' MN Randa%entul' D electri ter%i c c &lo(al Presiunea a(solut a &a#elor' (ar *e%peratura apei intrareHieire'
0

z)!20< z)!212 z)!=12 z)!=1: z)!=20 z)!820 z)!:12 z)!:1: z)!:20 z)!:20

4!-N./ 4!-N./ 4!-N./ 4!-N./ 4!-N./ 4!-N./ 4!-N./ 4!-N./ 4!-N./ 4!-N./

1 1 1 2 2 =

==0 92: :29 <=: 0:9 81= :88 1<< 80 08

1 1 1 2 2 =

=:1 :== 8: ?? 1? 909 =0 =90 ?0= 1 =

=<' =?'2 =?'< 80'0 80'? 82'8 82'8 81'? 82'9 82':

82'8 8 '2 8 ': 8 ': 89'? 89'1 88': 89'0 89'0 88'8

<1'1 <:'8 < '8 < ': <:'< < '9 < '0 <:'? < '9 < '0

1:'9 1 '9 1 ' 1 ' 1<'0 1?'0 1<'0 1<'0 1<'0 20'0

80H 80H 80H 80H 80H 80H 80H 80H 80H 80H

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Co%pania Caterpillar

Caterpillar pro(a(il este cea %ai cunoscut co%panie "n lu%e productoare de %otoare. Aspectul e@terior al %otorului cu ardere intern de tip CA*ERPI//AR 4 1: C)=8' pe &a#e' cu puterea instalat de : )qe este pre#entat in fi&. =.?.

78

Co%pania &er%an 5eut# produce %otoare (a#ate pe ciclul )iller. In fi&. =.10 este pre#entat instala$ia de co&enerare 5EA*a de tip *C420=2 V1:

<i#ura 6$/G$ Ta*elul 6$6$

Instala$ia de tip *C420=2 V1:' %otorului 5eut# Caracteristicile tehnice a instala$iei de tip *C420=2V1:
Anit$ile de %sur MN Valoarea =?1: <:':H81'? 81<0 ?<= 1000 :=00 0'2 8: /{F{B' < 00{2 00{= 00 %% 89100

Indicator Puterea electric' Randa%entul totalHelectric' D Puterea ter%ic' MN Consu%ul de &a#' %=Hor *ura$ii' turH%in *ensiunea &eneratorului' V Consu%ul de ulei' &HMNh *e%peratura &a#elor de ardere' oC 4a(arite )asa instalr$iei' M&

79

6$6$

E)icienta

economico2)inanciar"

'i

me iu

instalaiilor

co#enerare

6$6$/$ Aspecte economice #enerale

Ale&erea solu$iei opti%e cu privire la tipul instala$iilor de co&enerare i re&i%ul lor de func$ionare se reali#ea# $inEnd cont de>
nivelul consu%ului' accesi(ilitatea i si&uran$a ali%entrii cu co%(usti(ilG volu%ul de investi$ii necesarG pre$ul ener&iei ter%ice la consu%atorul final +"n condi$ii de renta(ilitate econo%ic i financiar> VNAw0' RIR w rata de actuali#are,G nivelul polurii %ediului' "n confor%itate cu nor%ele "n vi&oare.

*recerea la producerea ener&iei ter%ice i electrice "n re&i% de co&enerare asi&ura creterea eficientei ener&etice a siste%ului. Anali#ele econo%ico-financiare arat o "%(unt$ire considera(il a indicilor. Efectele econo%ice i financiare se reflect in scderea pre$ului de producere a ener&iei ter%ice livrate consu%atorilor ur(ani in condi$iile livrrii ener&iei electrice la pre$ul pie$ei. Evident ca ener&ia ter%ica produsa in cadrul !ACE* tre(uie oferita consu%atorilor la un pre$ care sa descura.e#e trecerea acestora la siste%e individuale. Persistenta ideii ca popula$ia tre(uie sa (eneficie#e de cldura dar o pltete statul' nu este de natura sa "ncura.e#e atra&erea de investi$ii in acest do%eniu. Investi$iile - in do%eniul co&enerrii sunt foarte %ari' iar recuperarea lor se face in ter%en de apr. 8-: ani i %ai %ult in func$ie de condi$iile concrete de func$ionare. Poten$ialii investitori in instala$ii de co&enerare sunt> operatorul !ACE*' ce e@ploatea# siste%ul' autoritatea locale' investitorii priva$i autohtoni i strini' etc.

Investi$ia specific "n co&enerare este relativ ridicat' de aceea se i%pune di%ensionarea cu &ri. a capacit$ii echipa%entului de co&enerare relativ la necesarul ter%ic de vErf. VErful de sarcina se#onier se acoper de o(icei din alt surs +ca#an clasic,. Pe de alt parte' investi$ia specific relativ %ai ridicat conduce la necesitatea cutrii unor facilit$i financiare pentru a asi&ura co%petitivitatea solu$iei. )a@i%i#area (eneficiilor co&enerrii "n aplica$iile de "ncl#ire ur(an se o($ine prin di%ensionarea instala$iei dup necesarul de cldur' i nu dup cel de ener&ie electric. 2n aceast situa$ie' e@perien$a arat c pentru o fe#a(ilitate accepta(il a proiectelor este indispensa(il asi&urarea unui de(ueu per%anent pentru ener&ia electric - produs de re&ula %ult peste nevoile consu%atorului de cldur. Re&le%entarea accesului la re$eaua electric i condi$iile contractuale "n care se face livrarea ener&iei electrice ctre
80

re$ea se dovedesc a fi (ariere principale "n calea de#voltrii co&enerrii. Pro%ovarea unei investi$ii "n acest do%eniu tre(uie s ai( la (a# studii aprofundate' (a#ate pe date reale caracteristice #onei anali#ate. !tudiile vor pune "n eviden$ ce solu$ii "i poate per%ite o co%unitate local pentru re#olvarea pro(le%ei "ncl#irii centrali#ate folosind co&enerarea i %o%entul "n care sunt "ndeplinite condi$iile pentru de%ararea investi$iei. 2n sta(ilirea solu$iilor de eficienti#are a ali%entrii cu ener&ie ter%ic a consu%atorilor ur(ani va tre(ui s se porneasc de la principii econo%ice de pia$. Orice solu$ie va tre(ui s asi&ure func$ionarea siste%ului de ter%oficare "n condi$iile "n care s poat returna valoarea investitiei fcute' recuperarea cheltuielilor de e@ploatare i o($inerea de profit. 0inan$area co&enerrii este o afacere plin de risc. Iat de ce aceste investi$ii tre(uie fcute acolo unde e@ist posi(ilit$i i sunt "ntrunite toate condi$iile ce privesc sarcina ter%ic i electric' &radul de si%ultaneitate a acestora' &raficele de consul etc. Pentru re#olvarea necesit$ilor de "ncl#ire ale unei #one' nu%ai un studiul de fe#a(ilitate poate arta dac este aplica(il solu$ia cu co&enerare' sau tre(uie s se i%ple%ente#e alte solu$ii alternative. In ta(.=.1 sunt pre#entate spre co%parare cEteva date caracteristice pentru diverse sche%e de co&enerare de %icH%edie putereP12Q. Ta*elul 6$/$ Caracteristicile principale ale diferitor tipuri de instala$ii de co&enerare a ener&iei
*ipul centralei A.%. *ur(in cu a(ur
1 000 1 900 0'00 10 - 20 0 - <9 890-:00

*ur(in cu &a#e
20 000 1 200 0'00 29 - =9 0 - ?2 29

)icrotur(ina

)otoare ter%ice

Ciclu %i@t

MNe Capacitate EuroHMN Investi$ie specific EuroHMN Cost "ntre$inere-repar e Randa%ent electric D Randa%ent &lo(al D )&HN%= E%isii +NO@, e

=0 - 9 10 J : 000 80 000 :90 - 1 100 1 290 - <00 <00 0'009 - 0'000'2 - 0'= 19 - 29 0 - ?0 20 2< - =1 92 - < 100 - 290 0'00 J 0'011 90 - 99 <9 - ?0 29

81

6$6$5$ Anali!a comparati-" economico2)inanciar" a instalaiilor e co#enerare !tudiu co%parativ pentru unit$i de co&enerare de %ic putere +t 1000MNe, Ta*elul 6$7$ Caracteristicile unit$ilor de co&enerare considerate "n studiu .arametri
Puterea electric no%inal a unit$ii Puterea ter%ic %a@i% a unit$ii Volu%ul anual de produc$ie> ener&ie electric ener&ie ter%ic Investi$ia ini$ial su%ar Costul repara$iei capitale a unit$ii Consu% &a#e pe or Consu% ulei pe or Cota de "ntre$inere i repara$ii investi$ie

Unit"i
MN MN )NhHan 4calHan %ii A!5 %ii A!5 %=Hh &HMNh din D

/GG KL

@GG KL

/GGG KL

100'0 19 '0 <<'0 9=2'0 12?'< 2 '? =1'9 0'9 1='0

918'0 :89'0 8 092'0 2 1< '0 90=' 10 '? 18='0 0'9 11'0

1 090'0 1 =< '0 < 2 <'0 8 02'0 =9'0 19 '9 2?2'0 0'9 10'0

Ta*elul 6$@$ Condi$iile specifice de calcul acceptate "n studiu Unit" 3alor .arametri i i
4radul de utili#are a puterii electrice no%inale 4radul de utili#are a puterii ter%ice %a@i%e Rata anual de cretere a consu%ului de ulei 5urata anual de func$ionare a instala$iei 5urata de studiu *ariful de achi#i$ionare a &a#elor naturale +valoare la pri%ul an al perioadei de studiu, Rata anual de cretere a tarifului la &a#e Pre$ul de cost al ener&iei ter%ice +E*, la sursa de referin$ +valoare la pri%ul an al perioadei de studiu, Rata anual de cretere a tarifului la E* "n re$eaua pu(lic *ariful la ener&ia electric +EE, "n re$eaua pu(lic +valoare la pri%ul an al perioadei de studiu, Rata anual de cretere a tarifului la EE "n re$eaua pu(lic Pre$ul de achi#i$ie al uleiului Rata anual de cretere a pre$ului la ulei Rata de cretere a cheltuielilor pentru "ntre$inere i repara$ii Consu% specific de ap *ariful de achi#i$ionare al apei +valoare la pri%ul an al perioadei de studiu, Rata anual de cretere a tarifului de achi#i$ionare al apei Costul unitar al preparrii apei +valoare la pri%ul an al perioadei de studiu, Rata anual de cretere a costului unitar al preparrii apei Rata de schi%( valutar Rata de actuali#are' i Anul de actuali#are' | D D D hHan ani A!5H%ie %= D leiH4cal D leiHMNh D leiHl D D %=H4cal /eiH%= D /eiH%= D /eiHA!5 D FG9G @G9G :'0 < 000'0 18'0 2=0'0 :'0 980'0 :'0 1'0 :'0 =9'0 :'0 :'0 0'? 12'0 8'0 89'0 2'0 1='= 11'0 0'0

82

Re#ultatele anali#ei econo%ico-financiare sunt pre#entate "n ta(elele =.: J =.<.

83

Ta*elul 6$A$ Cheltuielile totale pe durata de studiu In icatori Unit" i /GG KL


18='2 98='2 19'< ?<'< =' 12': : 8'1 <1 '= 11 '1

@GG KL
999' 2 8:9'? <1'0 =2='8 19'= 91'? 2 ?= '9 = 8?='= 900'=

/ GGG KL
<10'? 9 0=9'= 1:9'8 82?'0 =='0 111': 9 8'= : 9<9'2 ?8='2

Rata de ra%(ursare a "%pru%. %ii A!5 actuali#at Costul consu%ului de 4N actuali#at %ii A!5 Costul consu%ului de ulei actuali#at %ii A!5 Cheltuielile de "ntr. i rep. actuali#ate %ii A!5 Costul apei %ii A!5 Costul preparrii apei %ii A!5 Cheltuieli de produc$ie actuali#ate %ii A!5 Cheltuieli totale actuali#ate' C*A %ii A!5 Cheltuielile de calcul anuale nivelate' CA %ii A!5

Ta*elul 6$B$ Veniturile totale pe durata de studiu In icatori


Valoarea ener&iei electrice actuali#at Valoarea ener&iei ter%ice actuali#at Valoarea re%anent a fond. la sfEritul perioadei de studiu' actuali#at Venitul total actuali#at' V*A 3enitul net actuali!at9 3NA Venitul net %ediu anual' VA

Unit" i
%ii A!5 %ii A!5 %ii A!5 %ii A!5 %ii A!5 %ii A!5

/GG KL
9:=' 209'9 0'= :?'9 - 8 '<= - :'<9

@GG KL
2 <? '9 <88'= 1'2 = 82'? 28?' =9' :

/ GGG KL
9 ?1?'0 1 <19'9 1' =:'2 1 191'0 1:8'?

Ta*elul 6$C. Pre$ul de cost al ener&iei electrice i ter%ice produse "n instala$iile de co&enerare
+alocarea costurilor totale prin %etoda cheltuielilor re%anente,

.reul
Ener&ie Ener&ie ter%ic electric

e cost al ener#iei Unit"i

/GG KL

@GG KL
F96A C9AC @@96G 7G9AG

/ GGG KL
C95@ B967

Instalaia valoare %edie pe durata de studiu valoare la pri%ul an valoare %edie pe durata de studiu acceptat la nivelul celei de referin$ valoare la pri%ul an Sursa

e co#enerare c}HMNh //9/5 c}HMNh }H4cal }H4cal e re)erin" c}HMNh /G9A/

Ener&i electricEner&ie e

valoare %edie pe durata de studiu

/G 957

valoare la pri%ul an

c}HMNh }H4cal

B9@5 @@96G

valoare %edie pe durata de studiu

84

ter% ic

85

!tudiu co%parativ pentru unit$i de co&enerare de %edie putere + "ntre 1 000 i 10 000 MNe,
!tudiile efectuate arat' c "n condi$iile %un. Chiinu pot fi atractive' din punct de vedere econo%ico-financiar' instala$iile de co&enerare' (a#ate pe %otoare cu ardere intern' pe &a#e' cu puteri unitare de la 1 la : )Ne ce asi&ura func$ionarea pentru cel pu$in :900 ore pe an. 5e %en$ionat c instala$iile cu %otoare cu ardere intern "n #ona puterilor %en$ionate sunt %ai atractive decEt alte tipuri de instala$ii i "n particular tur(ine cu &a#e. Randa%entul %otorului cu ardere intern pu$in scade la %icorarea sarcinii' pe cEnd randa%entul tur(inei pe &a#e cade si%$itor. 2n cadrul centralelor ter%ice ur(ane J C*-!ud i C*-Vest J ar putea fi a%plasate unit$i de co&enerare cu puterea unitar de =-8 )Ne' cu o putere total de 10-29 )Ne. Calculele tehnico-econo%ice reali#ate arat c perfor%an$a tehnolo&ic i econo%ic a instala$iilor diferitor productori din Vest sunt foarte aproape. )ai .os sunt pre#entate re#ultatele anali#ei co%parative pentru trei variante J

5ou instala$ii a fir%ei Caterpillar' cu puterea unitar de 9 ?90 MNe +CA* 41:C)=8, *rei instala$ii Caterpillar' cu puterea unitar =<<8 MNe +CA* 4=:1:, Patru instala$ii ale co%paniei zen(acher' cu puterea unitar de =08 :204!-EO1, MNe +z)!

Re#ultatele calculului econo%ico-financiar pentru op$iunile de co&enerare considerate sunt pre#entate %ai .os in ta(. =.<-=.1=.
Ta*elul 6$C$

5atele ini$iale folosite "n proiect


.arametri Unit"i nl

%AT
2 9 ?90'0 : 00'0 ?0'0

%AT
= = <<8'0 8 =12'0 ?0'0

MMS A5G1S2 EO/


8 = 08 '0 = 1 ='0 ?0'0

Nu%rul de unit$i &eneratoare


~l l`k gl`` l`k

Puterea electric no%inal a unei unit$i


+kmlk`,

MN MN D D } } } } %=Hh

Puterea ter%ic %a@i% a unei unit$i

T`kln`` ` nl l`k

4radul de utili#are a puterii electrice no%inale. 4radul de utili#are a puterii ter%ice %a@i%e
d l` nl n`kln`

d l` l` kmlk nl

<0'0 2 = 000' 0 911 00'0 = 28< 00'0 <21 100'0 1 9 0'

<0'0 1 <29 8<0' 0 =2: 29:'0

<0'0 1 :=0 189' 0 28? <98'0

Costul de achi#i$ie a unei unit$i co&eneratoare


dnl mom l`k

Investi$ia cone@ +transport' %onta.' construc$ii' cldiri,


dn k`

Investi$ia su%ar.

dnn`m` k`

2 1 < ? ???'0 191 =:'0 98 :88'0 1 01 ' 8<? 08='9 :<':

Costul repara$iei capitale a unei unit$i


dnl k`` mn`

Consu% &a#e pe or pentru o unitate &eneratoare


Xmo `` l`k

86

Consu% ulei pe or
Xmo n`l`

&HMNh D hHan h ani

0'9 :'0 < 000'0 :0 000'0 18'0

0'9 :'0 < 000'0 :0 000'0 18'0

0'9 :'0 < 000'0 :0 000'0 18'0

Rata anual de cretere a consu%ului de ulei


_ mml m`l` n`l` Xml m`o

5urata anual de func$ionare a instala$iei Resursa unit$ii pEn la pri%a repar$ie capital
c`` mlml k`` mn`

5urata de studiu

^`l m

Ta*elul 6$C$ Continuare


.arametri Unit" CA*
2=0'0 :'0

CA* 4=:1:
2=0'0 :'0

z)! :204!-

*ariful de achi#i$ionare a &a#elor naturale +valoare la }H%ii %= pri%ul an al perioadei de studiu,


Y`m ` mm ` +` m , _ mml `m` ` `

2=0'0 :'0

Rata anual de cretere a tarifului la &a#e

*arif %ediu de achi#i$ie al ener&iei ter%ice din surse alternative +valoare la pri%ul an al perioadei de /eiH4cal
studiu, dm `m ` m +` m ,

980'0

980'0

980'0

Rata anual de cretere a tarifului la E*

_ mml `m` ` m

:'0

:'0

:'0

*arif %ediu de achi#i$ie al ener&iei electrice din re$eaua pu(lic +valoare la pri%ul an al perioadei /eiHMNh de studiu,
dm `m ` kmm l +` m ,

0'<9

0'<9

0'<9

Rata anual de cretere a tarifului la EE Pre$ul de achi#i$ie al uleiului


dnl n`l`

_ mml `m` ` kmm

D /eiHl D D D %=Han

:'0 =9'0 :'0 :'0

:'0 =9'0 :'0 :'0

:'0 =9'0 :'0 :'0

Rata anual de cretere a pre$ului la ulei


_ mml lnl n`l`

Cota de "ntre$inere i repara$ii din investi$ie

mk ` k mn ol`

Rata de cretere a cheltuielilor pentru "ntre$inere i repara$ii Consu%ul anual de ap


_ m`l
perioadei de studiu,

_ mml mk ` k mn ol`

:'0

:'0

:'0

0'?1 12'<= 8'0

0'?1 12'<= 8'0

0'?1 12'<= 8'0

*ariful de achi#ionare al apei

+valoare la pri%ul an al

dm `m ` l +` m ,

/eiH%= D
=

Rata anual de cretere a tarifului la ap


_ mml `m` `

Costul unitar al preparrii apei


perioadei de studiu,

+valoare la pri%ul an al

g` lnl k ' ` m /eiH% m`l m` Rata anual de cretere a costului unitar al D preparrii apei
_ mml

89'0

89'0

89'0

2'0

2'0

2'0

Valoarea re%anent perioadei de studiu Rata de actuali#are


cmn` m

fondurilor

la

sfEritul

k`` lnl ` k m`

m`l

D D /eiH}

1'0

1'0

1'0

10'0 1='

10'0 1='

10'0 1='

Rata de schi%( valutar


Vml on` `m`

87

Ta*elul

6$F$

Para%etrii
.arametrii

inte&rali

ai

celor

trei

instala$ii
CA*

de

co&enerare
Unit" i MN MN )NhHa ?= <20'0 n 4calHa 2 :<8'0 n %=Hh
2 <2 '0 ?1 <:8'0 0 1: '0 2 8<'0 ?: 0?0'0 :< <88'0 2 : '0 CA*
MMS A5G1S2 EO/

Capacitatea de produc$ie H Xml


ener&ie electric H kmm ener&iei ter%ic H ` m Volu%ul anual de produc$ie H S ml` ener&ie electric H kmm ener&iei ter%ic H ` m

11 ?00'0 1= 800'0

11 :92'0 12 ?=:'0

12 1<<'0 12 :?2'0

on

Consu% &a#e a.ustat la &radul de "ncrcare al %otorului


Xmo ``

88

Ta*elul 6$/G$ Cheltuielile totale pe perioada de studiu


In icatori Cheltuielile cu investi$ia
dnl k`

Unit" i %ii } %ii } %ii } %ii } %ii } %ii } %ii } %ii }Han
1 9

CA* =80'1 :2='0 1 ?92': 2 <= '< 9:1': 2'1

CA* 2?<'= 9: 001'= 1 ?11'? 2 <=?'0 982'2 1 10' 0 =0='9 ? 98='=

MMS A5G1S2 EO/

< 92='< 9: =?2'? 1 ???'? = =<0'= 9=1'? 1 : <'9 2 90 '= ? <82':

Costul consu%ului de &a#e naturale


dnl m`l` `

Costul consu%ului de ulei


dnl m`l` n`l`

Cheltuielile "ntre$inere i repara$ii


S mk ml`

Costul consu%ului de ap

dnl m`l` Costul preparrii apei dnl k

Cheltuielile totale actuali#ate Cheltuielile de calcul anuale


S m`l `m`

dnn`m m `m`

2 0< '2 ? <9':

Veniturile totale pe perioada de studiu pentru cele trei surse co%parate


Ta*elul 6$//$
In icatori Valoarea ener&iei electrice produse Valoarea ener&iei ter%ice produse Valoarea re%anent a fondurilor Unit" i %ii } %ii } %ii } %ii } %ii } %ii }Han ani D
CA* 9< <<='0 2< ?<1'0 1 '0 < <<1' 19 ?8'9 2 188'0 ='9 =?'2 CA* 9 :9:'0 2 ? <'0 1 '0 <9 :90'? 19 =8 '8 2 0<='8 ='9 =<': <
MMS A5G1S2 EO/

dnl m kmm dnl m m k`` lnl om` Xm om ` m`l m

:0 =0?'0 2 890'0 20'0 <'2

Venitul total actuali#at pe perioada de studiu

Venitul net actuali#at pe perioada de studiu


~l lm

~l m ` m`l m

19 2 0'? 2 0 2'? =' =8'?

Venitul net anual' %edia pe durata de via$ 5urata de recuperare a investi$iei i do(En#ii
dmk k`nl l m

Rata intern de renta(ilitate


Zm mn` l

Ta*elul 6$/5$

Pre$ul de cost al ener&iei produse


In icatori Instalaia Unit" i
CA* CA*
MMS A5G1S2 EO/

e co#enerare consi erat" Dn proiect


c}HMNh (aniHM Nh c}HMNh studiu' }H4cal leiH4cal :'28 <9'89 9'8? :'29 <9':? 9'92 98'1= 81'92 :'= < '20 9' 0

Ener&ie electric

valoare %edie pe perioada de studiu


lm lolnl ` m`l m

valoare la pri%ul an
lolnl ` m

valoare %edie pe perioada de acceptat la nivelul celei de referin$

lm lolnl ` m`l m'

89

m ` m o`

}H4cal /eiH4cal

=?'82 980'00

ter%ic

valoare la pri%ul an
lolnl ` m

ter%ic Ener&ie electric Ener&ie

Sursa
valoare %edie pe perioada de studiu

e re)erin"
c}HMNh <'92

lm lolnl ` m`l m

valoarea la pri%ul an
lolnl ` m

c}HMNh }H4cal /eiH4cal }H4cal /eiH4cal

:'20 98'1= 81'92 =?'82 980'00

valoare %edie pe perioada de studiu


lm lolnl ` m`l m

Ener&ie

valoarea la pri%ul an
lolnl ` m

Ta*elul 6$/6$ !u%arul eficien$ei solu$iilor co%parative

considerate
In icatori Volu%ul anual de produc$ie Unit" i )NhHa n 4calHa n c}HMN h }H4cal %ii }
?= <20'0 2 :<8'0 ?1 <:8'0 0 1: '0 ?: 0?0'0 :< <88'0 CA* CA*
MMS A5G1S2 EO/

S on ml` ener&ie electric kmm ener&iei ter%ic ` m Pre$ul de cost al ener&iei produse' valoare %edie pe durata de studiu Colnl m' lm ` ` m`l m

ener&ie kmm ener&ie ` m Investi$ia ini$ial

electric' ter%ic'

:'28 98'1= : 8? '8

:'29 98'1= : 899'2

:'= 98'1= 920'0

dnn`m m`` k`

Investi$ia ini$ial i costul repara$iilor capitale actuali#ate

dnn`m m m`` k` lnl k`mn

%ii } %ii }Han %ii } ani D

=80'1

2?<'=

< 92='<

Venitul net anual' %edia pe durata de via$


~l lm

2 188'0 19 ?8'9 ='9 =?'2

2 0<='8 19 =8 '8 ='9 =<':

2 0 2'? 19 2 0'? =' =8'?

Venitul net actuali#at pe durata de via$

~l m ` m`l m

5urata de recuperare a investi$iei i do(En#ii


dmk k`nl l m

Rata intern de renta(ilitate


Zm mn` l

90

20000 CA*41:C)=8 19000 CA*4=:1: z )!:204!-E 01

10000

9000

0 0 -9000 2 8 : < 10 12 18 1:

-10000

<i#ura 6$B$

5ia&ra%a venitului net cu%ulativ pentru variantele

considerate

:0000 90000 80000 =0000 20000 10000 0 0 2 8 : < 10 12 18 1: CA*41:C)=8 CA*4=:1: z )!:204!-E01

<i#ura 6$C$ 5ia&ra%a venitului net cu%ulativ pentru variantele considerate

+cu aducerea investi$iilor pentru repara$iile capitale la anul ce precedea# pri%ul an de e@ploatare,

6$6$6$ .rotecia me iului Alternativa la siste%ele centrali#ate de producere a ener&iei ter%ice este data in ulti%ii ani de instala$iile individuale de producere a ener&iei ter%ice. AvEnd in vedere densitatea popula$iei in centrele ur(ane' aceste solu$ii duc la o cretere se%nificativa a nivelului de poluare. 5e ase%enea este de preci#at faptul ca instala$iile locale de producere ener&ie ter%ica +la nivel de i%o(il sau aparta%ent, nu pot fi prev#ute cu instala$ii de depoluare i de dispersie a no@elor eficiente. 2n aceste condi$ii' siste%ele centrali#ate sunt sin&urele posi(ile pentru o deno@are eficient. Nivelul deno@arii la aceste siste%e depinde atEt de disponi(ilit$ile financiare cEt i de re&le%entrile le&ale in do%eniu. Alinierea la re&le%entrile europene "n ceea ce privete protec$ia %ediului va o(li&a operatorul serviciilor de ter%oficare la investi$ii %a.ore in acest do%eniu. 91

%onclu!ii si recoman "ri 1. Co&enerarea ener&iei este cea %ai eficient tehnolo&ie de producere a ener&iei la scar industrial. 5e#voltarea pro&resului tehnic a adus la apari$ia pe pia$ a instala$iilor de co&enerare de %ic i %edie putere ce sunt %ai perfor%ante decEt instala$iile tradi$ionale. 2. Pro%ovarea co&enerrii este o prioritate a politicilor ener&etice i de %ediu pentru %ulte state a lu%ii. Co&enerarea este privit ca o %sur de efecienti#are a producerii i respectiv' de conservare a ener&iei' pe de o parte' precu% i de di%inuare a &a#elor cu efect de ser' pe de alt parte. =. rin"nd cont de atractivitatea co&enerrii' "n anul 2008 "n Aniunea European a fost adoptat o dirictiv special cu privire la co&enerare +5irictiva 2008H0<HEC,' care sta(ilite un an&a.a%ent co%unitar de du(lare ctre anul 2010 a nivelului i%ple%entrii co&enerrii +de la ? D la 1< D,. 8. Eficien$a econo%ico-financiar a proiectelor de co&enerare pentru fiecare ca# "n parte tre(uie deter%inat "n ur%a efecturii unui studiu aprofundat' care ar $ine sea%a de un ir de factori precu% sunt> sarcina ter%ic i electric a #onei ali%entate' re&i%ul de consu%' tariful la co%(usti(ilul folosit la instala$ia de co&enerare' tariful la ener&ia electric i ter%ic din #ona de a%plasare a sursei. 9. In cadrul !ACE*-Chiinu se reco%and i%ple%entarea instala$iilor de co&enerare de %ic i %edie capacitate' cu puteri unitare de pEn la :)Ne. Printre cele %ai atractive' din punct de vedere tehnolo&ic i econo%ico-financiar' sunt instala$iile de co&enerare (a#ate pe utili#area %otoarelor cu ardere intern' ali%entate cu &a#e naturale' de tip %odule. :. /a centralele ter%ice de #on a %un. Chiinu +C*-!ud' C*Vest, pot fi instalate' la pri% fa#' instala$ii de co&enerare cu puterea "ntre :-12)Ne. 2n ca#ul creterii sarcinii ter%ice ar putea fi adu&ate noi %odule. . /a centralele ter%ice de cartier' sau la cele su(ur(ane' "n func$ie de sarcina ter%ic "n perioada de var ar putea fi i%ple%entate instala$ii de co&enerare cu puterea "ntre =001000 MN' ce ar acoperi partea de (a# a cur(ei de sarcin.
92

<. !tudiile efectuate de%onstrea#' c instala$iile de co&enerare produse "n vest de %arile co%panii din do%eniu +Caterpillar' zen(acher' 5eut# etc., practic au una i aceiai perfor%an$ tehnolo&ic i econo%ic. O lar& rspEndire "n re&iune au o($inut instala$iile co%paniilor zen(acher +Austria, i *edo% +Cehia,.

93

REDU%EREA EMISIILOR DE 1AZE %U E<E%T DE SER0 (1ES+ .RIN M0SURI DE E<I%IENTIZARE A SA%ET2%8I=INAU e ser" 'i )enomenul Dnc"l!irii #lo*ale

4.1. Esena problemei i msurile de reducere a emisiilor GES 7$/$/$ E)ectul

0eno%enul "ncl#irii &lo(ale. 0eno%enul "ncl#irii planetei P%Ent "n re#ultatul creterii concentra$iei &a#elor de ser "n at%osfera repre#int o pro(le% &lo(al a o%enirii. Principala schi%(are are loc "n at%osfera. Industria' transportul' a&ricultura produc aa nu%itele R&a#e cu efect de serR cu% ar fi (io@idul de car(on +CO2, ' %etanul +CB8,' o@idul nitros +N2O, si altele. Aceste &a#e' rspEndite "n natur' constituie %ai pu$in de un procent al at%osferei totale care const' "n %area ei %a.oritate' din o@i&en +21D, i a#ot + <D,. 2ns 4E! sunt esen$iale' deoarece ele ac$ionea# ca o cuvertur "n .urul P%Entului. 0r acest acoperi natural' suprafa$a *errei ar fi apro@i%ativ cu =0-=9oC %ai rece decEt "n pre#ent. 2n esen$' cli%a e controlat de (alan$a de lun& durat a ener&iei P%Entului. Radia$ia care vine de la soare' "n principal "n for% de lu%ina vi#i(il' se a(soar(e de ctre suprafa$a *errei i de ctre at%osfera de asupra ei. 2n %ediu' radia$ia a(sor(it e e&al cu volu%ul de ener&ie trans%is "n cos%os "n for%a de radia$ie infraroie. 4E! captea# careva cldur "n partea de .os a at%osferei' alt parte se e%an "n cos%os de ctre partea ei de sus' troposfera. !chi%(rile cli%atice sunt re#ultatul activit$ii u%ane' le&at' "n pri%ul rEnd' de arderea co%(usti(ililor fosili' producerea cloro-fluoro-car(urilor +C0C,' de practicile ne.udicioase din a&ricultur i despduririle %asive. 2ncepEnd cu a doua .u%tate a secolului ' au crescut su(stan$ial cantit$ile de &a#e antropo&ene e%ise' care produc efectul de ser' ceea ce a condus la un de#echili(ru "n co%po#i$ia at%osferei P%Entului. Aceasta a condus la creterea de doua ori a cantit$ii (io@idului de car(on "n aer' a sporit concentra$ia %etanului de 189 D "n e@ces la volu%ul' care a e@istat "n %od natural' concentra$ia o@idului nitros a sporit de 19 D. 4E! "n e@ces %resc cantitatea de radia$ie a(sor(it de at%osfer i treptat' are loc "ncl#irea planetei. 2ncepEnd cu anii 1<90' te%peratura ei %edie a crescut cu .u%tate de &rad. Nu%eroase studii i cercetri arat ca creterea concentra$iei &a#elor cu efect de ser +4E!, poate declana un proces accelerat i ireversi(il de "ncl#ire continu a planetei' cu consecin$e dra%atice. 2ntr-un raport pre#entat Co%isiei Europene
94

Inter&uverna%entale asupra !chi%(rilor Cli%atice +2001,' se %en$ionea# c "n ca#ul "n care nu se vor lua %suri de co%(atere a feno%enului "ncl#irii planetei' ctre sfEritul secolului I te%peratura la suprafa$a P%Entului ar putea crete cu 1'8-9'<0C. Aceasta ar duce la consecin$e periculoase - nivelul %rii ar putea crete cu ?-<< c%' "necEnd #onele costiere din Europa' insulele %ici' fcEnd %ai frecvente i %ai severe cataclis%ele %eteorolo&ice.
Ta*elul$ 7$/$

4a#ele cu efect de ser' confor% Protocolului de la


C241 1 21 =10 180...11 00 : 900.. .? 200 2= ?00 Ro%En 5io@id de car(on )etan Proto@id de a#ot' O@idul nitros Bidrofluorocar(uri' hidrofluorocar(oni Perfluorocar(uri' perfluorocar(oni Be@afluorur de sulf' he@afluorida sulfuroas ^llk gkl ` T` W`kl `` Smmm +S[g, Xmmm- +X[g, Skl`m lm

67oto
0or%ula 1 2 = 8 9 :
1

CO2 CB8 N2O B0C' +CB0, P0C +C0 , !0:

C24 - coeficientul "ncl#irii &lo(ale

Consecin$ele schi%(rii cli%ei. 5aca pronosticurile actuale se vor dovedi a fi' schi%(rile cli%ei "n secolul al I-lea vor fi %ai %ari decEt orice alte schi%(ri de la rsritul civili#a$iei u%ane. !e poate schi%(a si%$itor cli%a la nivel re&ional. Re&iunile cu latitudine %edie i "nalt' ca este Europa' ar putea suferi de te%peraturi "nalte' inunda$ii i secet pe %sura schi%(rii cli%ei planetare. /a nivel &lo(al se anticipea# ca ciclul evaporare transpirare va deveni %ai rapid. Aceasta "nsea%n c va ploua %ai %ult' dar apa se va evapora %ai repede' lsEnd solurile %ai uscate "n ti%pul perioadelor critice ale se#onului de cretere. !ecetele noi sau %ai &rave' "ndeose(i "n $rile %ai srace' pot reduce re#ervele de ap curat' proaspta pEn la nivelul "n care sntatea pu(lic se va pune serios "n pri%e.die. Pro(a(il' schi%(area cli%ei va avea i%pacturi foarte diverse' in %a.oritate lor adverse' asupra snt$ii u%ane. Creterea pronosticat a duratei i frecventei valorilor de cldur va spori rata %ortalit$ii ca re#ultat al stresului de cldur' "ndeose(i "n lipsa condi$ionrii aerului. !e anticip' de ase%enea' c schi%(area cli%ei va conduce la
95

trans%iterea poten$iala a (olilor infec$ioase' inclusiv %alaria' fe(ra tropical' fri&urile &al(ene' lr&ind spectrul de or&anis%e' ca' de e@e%plu' insectele' care ar trans%ite aceste (oli "n #ona te%perat' inclusiv anu%ite pr$i ale Europei. aonele cli%aterice i a&ricole se pot deplasa spre poli. 2n re&iunile cu latitudinile %edie' se anticipea# o deplasare cu 200-=00 M% pentru fiecare &rad Celsius de "ncl#ire. !ecetele de var %ai acute pot reduce recolta %edie cu 10-=0D. aonele %ai apropiate de poli pot (eneficia de te%peraturi %ai "nalte' "ns condi$iile &eolo&ice nu vor per%ite acestor $ri s co%pense#e recoltele reduse din re&iunile %ai productive de ast#i. 2n #onele su(tropicale' tropicale aride i se%iaride va spori' pro(a(il' riscul foa%ei. *opirea &he$arelor i e@pansiunea ter%ic a apelor %ariti%e pot conduce la creterea nivelului %rilor' ceea ce ar a%enin$a #onele de litoral situate la nivel .os i insuli$e %ici cu popula$ie de sute de %ilioane. Nivelul &lo(al al %rilor de.a s-a ridicat cu apro@i%ativ 19 c% pe parcursul veacului trecut' iar "ncl#irea &lo(al va cau#a "n continuare o ridicare de 1< c% ctre 20=0. 5ac tendin$ele actuale de e%isie a 4E! vor continua' ridicare nivelului %rii va atin&e :9 c% ctre anul 2100. Cele %ai vulnera(ile #one vor fi cele de litoral' neprote.ate i dens populate' ale celor %ai srace $ri ale lu%ii. !ute de %ilioane de oa%eni pot fi sili$i s %i&re#e' creEnd pro(le%e serioase "n alte #one ale lu%ii. Pentru Repu(lica )oldova se pro&no#ea# o "ncl#ire &enerala a ti%pului i o cretere a u%idit$ii "n perioada rece a anului. Vara secetele pot fi %ai frecvente i %ai adEnci' insuficien$a de ap "n sol poate fi %ai sporit. Precipita$iile "n for%a de averse pot conduce la splarea %ai intensa i de&radarea "n continuare a solurilor. !e anticipea# o %ai %are insta(ilitate a ti%pului' poate crete riscul cala%it$ilor naturale. Pentru a pre"ntE%pina sau a %ini%ali#a i%pacturile ne&ative asupra planetei cau#ate de schi%(area cli%ei o%enirea n-are alta varianta decEt cea de a uni eforturile tuturor $rilor' "n pri%ul rEnd a celor "nalt de#voltate' la reducerea i%pactului asupra naturii. 5e fapt' anu%e lor le apar$ine cea %ai %are parte a 4E! e%ise "n at%osfer "n ulti%ul secol. rrile vest-europene' A%erica de Nord' zaponia i alte cEteva i-au creat o parte din (o&$ia actuala prin po%parea "n at%osfer a unor cantit$i enor%e de 4E!' cu %ult "nainte de a "n$ele&e care pot fi consecin$ele pro(a(ile. Astfel' pro(le%a schi%(rii cli%ei devine una &lo(al. /a co%(aterea ei tre(uie s contri(uie fiecare $ar precu% i Repu(lica )oldova.
96

Ener&etica - sursa principal de e%isii. Cele %ai %ari surse de e%isii 4E! din Repu(lica )oldova sunt> ener&etica' transportul' a&ricultura' deeurile %ana&ere i a apele re#iduale. !ectorul ener&etic na$ional func$ionea# aproape "n totalitate "n (a#a resurselor ener&etice i%portate. !e i%port atEt electricitate' cEt i co%(usti(il pentru producerea ener&iei electrice i ter%ice. Consu%ul resurselor ener&etice in ulti%ul deceniu s-a %icorat puternic "n co%para$ie cu anul 1??0' reflectEnd "n (un %sur pr(uirea &eneral a econo%iei $rii' ur%are a transfor%rilor radicale politice i sociale din anii 1??0. Confor% datelor statistice consu%ul total al resurselor co%(usti(ilo-ener&etice "n Repu(lica )oldova de pe %alul drept al Nistrului "n ulti%ii 10 ani se afla la nivelul ='2-2'9 %ln. t.c.c. 5up declinul din perioada 1???-2001 consu%ul de resurse de co%(usti(il a %anifestat tendin$e de cretere. 5e e@e%plu' "n anul 2002 consu%ul a fost de 2219'9 %ii t.c.c.' iar "n 2008 - 29=8 %ii t.c.c. Necesarul de co%(usti(il este acoperit prin i%portului %ultor tipuri de co%(usti(il precu% &a#ul natural' &a#ul lichefiat' produsele petroliere' cr(unele' le%nele. Arderea co%(usti(ililor fosili aduce la cele %ai %ari e%isii de &a#e cu efect de ser.
7$/$5$ M"surile e termoener#etic re ucere a emisiilor 1ES Dn sectorul

2n ulti%ul ti%p +anii 2009-200:, situa$ia privind acoperirea necesarului de co%(usti(il s-a co%plicat "n le&tur cu creterea considera(il a pre$urilor la resursele ener&etice de i%port' ceea ce creea# noi dificult$i "n de#voltarea econo%iei repu(licii' "n asi&urarea popula$iei cu co%(usti(il i ener&ie i condi$ionea# creterea riscului asi&urrii sta(ile cu ener&ie a econo%iei i a securit$ii ener&etice a Repu(licii )oldova. Pro(le%ele curente principale ale de#voltrii ener&eticii "n Repu(lica )oldova le repre#int >
&radul "nalt de u#ur a echipa%entului tehnolo&ic de producere a ener&iei i al re$elelor de transport i distri(uireG nivelul sc#ut de utili#are a echipa%entului tehnolo&ic i al re$elelor de transport i distri(uireG pierderile supranor%ative de resurse ener&eticeG lipsa unui siste% eficient de eviden$ a consu%ului de resurse ener&etice i ener&ie.

!ursele ener&etice' de rEnd cu transportul' au ponderea cea %ai %are "n poluarea (a#inului aerian. I%pactul centralelor ter%ice i centralelor electrice cu ter%oficare asupra %ediului este deter%inat de natura i cantit$ile de co%(usti(il consu%at pentru producerea ener&iei. 5in punct de vedere ecolo&ic &a#ul natural este cel %ai convena(il din co%(usti(ilii folosi$i' deoarece con$ine %ai %ulte hidrocar(uri uoare i poluea# %ai pu$in (a#inul aerian. Op$iunile de reducere a e%isiilor 4E! "n sectorul ter%oener&etic pot fi> 97

- !roducerea energiei termice i electrice n cogenerare ' repre#int solu$ia cea %ai econo%ic' favora(il %oderni#rii i de#voltrii siste%elor centrali#ate de ali%entare cu cldur. Aceast solu$ie sus$inut i pro%ovat consecvent "n $rile AE' pe parcursul ulti%ului deceniu a cedat %ult "n favoarea siste%elor locale. - !romovarea tehnologiilor moderne ; su(stituirea tehnolo&iilor "nvechite cu o eficien$ sc#ut cu tehnolo&ii perfor%ante ar putea reduce considera(il consu%ul de resurse ener&etice pri%are. - 5tilizarea surselor regenerabile J a (io%asei' in special' ca co%(usti(il la producerea ener&iei ter%ice. - 1otarea sistemelor de nclzire cu mi6loacele necesare pentru reglare i contorizare poate asi&ura ra$ionali#area consu%urilor de ener&ie i repre#int o solu$ie accesi(il. In aceast cate&orie se "ncadrea# introducerea (uclelor de re&la. "n siste%ele de distri(u$ie' utili#area po%pelor cu tura$ie varia(il i folosirea ar%turilor ter%ostate. - Eficientizarea sistemelor de asigurare centralizat cu cldur. alorificarea intensiv a resurselor energetice disponibile prin recuperarea cldurii re#iduale din &a#ele de ardere "n ca#ane cu condensa$ie sau "n recuperatoare ter%ice' folosirea po%pelor de cldur' reducerea pierderilor de ener&ie la transportul a&en$ilor de lucru prin utili#area unor %ateriale cu caracteristici ter%ofi#ice i hidraulice favora(ile' folosirea po%pelor de cldur "n siste%ele de condi$ionare a aerului. - 7estiunea monitorizat a sistemelor de nclzire , care s per%it re&larea auto%at a para%etrilor func$ionali corespun#tor e@i&en$elor de confort i de eficien$ ener&etic i econo%ic. - Standardizarea performanei energetice a instalaiilor de consum i producere a energiei. -

98

7$/$6$ .roiectele e car*on 'i mo alitatea promo-"rii acestora Dn Repu*lica Mol o-a

!chi%(rile cli%aterice' tot %ai pronun$ate "n ulti%ul secol' repre#int o consecin$ a i%plicrii factorului u%an "n procesele ce deter%in evolu$ia cli%ei pe P%Ent. Co%(aterea feno%enului schi%(rii cli%ei prin reducerea e%isiilor antropice de &a#e cu efect de ser +4E!, "n at%osfer a devenit una din preocuprile &lo(ale ale o%enirii. )a.oritatea covEritoare a statelor lu%ii a se%nat Conven$ia Cadru a Na$iunilor Anite cu privire la !chi%(area Cli%ei' fiind decis s ia %surile necesare "n scopul di%inurii concentra$iei 4E! "n at%osfer. !tatele industriali#ate i-au asu%at de.a an&a.a%ente concrete "ntru reducerea e%isiilor 4E!. 2n cadrul Protocolului de la 67oto' Repu(lica )oldova este o $ar fr an&a.a%ente de reducere a e%isiilor de &a#e cu efect de ser. 2ns ea poate contri(ui la efortul interna$ional de co%(atere a efectelor polurii' o($inEnd spri.in i (eneficii pentru de#voltarea dura(il a $rii. Institu$iileHor&ani#a$iile i "ntreprinderile din $ar' car in ur%a reali#rii unor %suri specifice o($in reducerea de e%isii de &a#e cu efect de ser pot co%erciali#a aceste reduceri altor $ri care au an&a.a%ente presta(ilite de reducere a 4E!. In scopul pro%ovrii proiectelor de co%erciali#are a reducerilor 4E! +Lproiecte de car(on3, in )oldova a fost instituit aa nu%itul Oficiu al 0inan$rii de Car(on.
Ta*elul 7$5$ Contri(u$ia i (eneficiile $rilor i%plicate "ntr-un proiect C5) rara ce &#duiete proiectul +$ar fr an&a.a%ente,
+i, &#duiete un proiect ce va &enera reduceri de e%isii pe durata a %ai %ul$i ani sau Contri(u$ie +ii, &#duiete i i%ple%entea# sau +iii, &#duiete' finan$ea# i i%ple%entea#. Reali#ea# activit$i i%portante pentru de#voltarea dura(il a $rii' oferind> investi$ii strineG e@perien$ i transfer de tehnolo&iiG noi locuri de %uncG de#voltarea infrastructuriiG reducerea consu%urilor de resurse ener&eticeG - i%a&ine 3verde3. -

rara ce finan$ea# proiectul +$ar cu an&a.a%ente,


+iv, finan$ea# i i%ple%entea# proiectul +v, finan$ea# sau +vi, pltete pentru reducerile de e%isii o($inute O($ine o fle@i(ilitate i un costeficien$ "n reali#area an&a.a%entelor de reducere a e%isiilor 4E!' oferind> - reduceri certificare de e%isiiG - reducerea costurilor totale de atenuare a e%isiilorG - o pia$ de desfacere a tehnolo&iilor noiG - contacte pentru noi investi$ii

Feneficii

99

Ce#re+re:int3#un#+roiect#C*?@##(n#+roiect#C*?#este,#6n#+rimul#r2nd,#un#+roiect#in9esti0ional#ce#+re9ede# ob0inerea#unor#bene7icii#6n#9iitor#6n#urma#reali:3rii#unui#e7ort#6n#+re:ent #*in#acest#+unct#de#9edere,#6n # cadrul#unui#+roiect#C*?#se#cere#cunoa1terea#+rinci+alilor#indicatori#de#e7icien03#economico-7inanciar3#a # in9esti0ieiA#9enitul#net#actuali:at,#rata#intern3#de#rentabilitate#1 #a Proiectele C5) sunt specifice "n raport cu proiectele pur investi$ionale prin faptul c> - i%ediat dup validarea i "nre&istrarea acestora' devin proiecte interna$ionale' cu acces li(er la infor%a$iile despre eleG - sunt proiecte pre#entate confor% unor cerin$e stricte' definite de Co%itetul E@ecutiv al )ecanis%ului C5) +C5)-EF,G - docu%enta$ia de proiect se pre#int "ntr-o for% electronic presta(ilit' disponi(il pe site-ul !ecretariatului Co%itetul E@ecutiv C5)G - durata de via$ a proiectului poate fi> o perioad fi@ de 10 ani' sau o perioad de ani' care poate fi e@tins "nc cel %ult de dou ori a cEte aniG %etodolo&ia de calcul a e%isiilor i a reducerilor de e%isii ur%ea# a fi apro(at "n preala(il de ctre C5)-EF +pentru proiectele o(inuite, ori a fi aplicat una din %etodolo&iile prescrise "n ca#ul proiectelor %iciG reducerile de e%isii' o($inute "n proiect' sunt verificate i certificateG un proiect de reducere a e%isiilor poate o($ine statutul de proiect C5) doar "n ca#ul "n care reducerile de e%isii sunt adi$ionaleG un proiect C5) presupune o($inerea apro(rii $rii-&a#dG "n fa#a opera$ional' reducerile de e%isii sunt suprave&heate de ctre o ter$ institu$ie.

Proiectele de reducere i co%erciali#are a e%isiilor de &a#e cu efect de ser se nu%esc proiecte C18 sau proiecte de carbon. 2ntr-un proiect' reducerile de e%isii 4E! se e@pri% "n tone CO 2-echivalent' indiferent de &a#ele considerate "n proiect.

An proiect C5)> are ca scop final reducerea e%isiilor antropice de &a#e cu efect de ser "n at%osfer sau a(sor($ia acestor &a#e' r%EnEnd "n esen$ un proiect investi$ionalG presupune utili#area ra$ional de resurse +%ateriale' financiare' u%ane i infor%a$ionale, precu% i transferul tehnolo&iilor de %ediuG este ela(orat i pro%ovat "n strict confor%itate cu %odalit$ile' re&ulile i procedurile C5)-EF.

Actorii principali "ntr-un proiect C5) sunt repre#entan$ii celor dou pr$i +$ri,>

Entitatea ce &#duiete proiectul +o "ntreprindere sau o institu$ie pu(lic din $ara noastr ce are un poten$ial de reducere a e%isiilor 4E!,' nu%it' de altfel' vnztorul de reduceri de e%isii 4E!G Entitatea ce achi#i$ionea# reducerile de e%isii +o "ntreprindere' institu$ie sau or&ani#a$ie dintr-o $ar cu an&a.a%ente,' nu%it cumprtorul de reduceri.

100

5in nu%ele acestor dou entit$i' se pre#int cererea de "nre&istrare a propunerii de proiect +a docu%enta$iei de proiect, adresat !ecretariatul Co%itetului E@ecutiv C5) +C5)-EF,' cu sediul la Fonn' 4er%ania. !ecretariatul C5)-EF "nre&istrea# proiectul i e%ite certificate de reducere a e%isiilor.

*re(uie s re$ine% c un proiect C5) este un proiect investi$ional menit s rezolve o nevoie concret +econo%ic' social sau ecolo&ic' spre e@e%plu> producerii ener&iei ter%ice' necesitatea tratrii apelor u#ate etc.,' pentru care o($inerea reducerii de e%isii 4E! repre#int doar o valoare adu&at a proiectului+fi&. 8.1,. 2n ase%enea proiecte' de re&ul' valoarea investi$iei este %are sau foarte %are vi#avi de (eneficiile de car(on oferite pe pia$ C5). Aceasta "nsea%n' c investi$ia inte&ral reali#at "ntrun proiect C5)' nu poate fi total%ente recuperat doar din (eneficiile de car(on. 5in cele e@puse se desprinde o conclu#ie i%portant privind finan$area proiectelor C5)> un a&ent
#eneficii $%&'
"esurse 7inanciare,# materiale,# umane

B1 B2

Proiect !DM

=1 =2

Beali:area#+roduc0iei# sau#a#ser9iciilor Beali:area# reducerilor#de#emisii

<i#ura 7$/$

Efectele principale ale unui proiect C5)

econo%ic din $ara noastr nu poate s-i asu%e povara finan$rii inte&rale a unui proiect C5) doar de dra&ul o($inerii i al co%erciali#rii RE-4E!. *re(uie s e@iste o nevoie pe care ar putea s-o re#olve' inclusiv cu suportul %odest al (eneficiilor de car(on. Nu toate proiectele' i%ple%entarea crora conduce la reducerea e%isiilor 4E!' pot fi pro%ovate ca proiecte C5). E@ist un ir de cerin$e supli%entateG printre acestea este i aa nu%ita adiionalitate a proiectului. Adiionalitatea repre#int o cerin$ care prevede ca reducerile de e%isii' &enerate de proiect' sa fie adi$ionale la cele ce ar fi avut loc "n a(sen$a proiectului. Adi$ionalitatea este una din cele %ai R&releR cerin$e de eli&i(ilitate ale unui proiect C5). Proiectele C5) in func$ie de di%ensiune se "%part "n proiecte %ari i proiecte %ici. Proiectele %ici presupun activit$i ce conduc la o($inerea a cca 10;29%ii tone CO2-e pe an. 5e aici se desprinde o o(serva$ie practic J "n ca#ul "n care "n ur%a i%ple%entrii unui proiect investi$ional se poate o($ine reducerea respectiv +in cadrul unei sau %ai %ultor "ntreprinderi, J ar putea
101

fi posi(il lansarea unui proiect de car(on. Feneficiul o($inut de la i%ple%entarea unui proiect %ic ar putea constitui de la <0 pEn la 200 %ii A!5 anual. Oficiul 0inan$rii de Car(on +O0C, din Repu(lica )oldova O0C= este o institu$ie de stat non-co%ercial' persoan .uridic' creat pe lEn& )inisterul Ecolo&iei i resurselor naturale pentru de#voltrii capacit$ii institu$ionale "n scopul e@ecutrii /e&ii nr.2?-V din 1=.02.200= privind aderarea Repu(licii )oldova la Protocolul de la 67oto i la Conven$ia-cadru a Or&ani#a$iei Na$iunilor Anite cu privire la schi%(area cli%ei. Altfel spus' O0C ofer a.utor in identificarea' ela(orarea' pro%ovarea i &estionarea ulterioar a proiectelor de car(on.
4.2. Metodologia de calcul a emisiilor i reducerilor de emisii GES 7$5$/$ %onceptul #eneral e calcul

2n cele ce ur%ea# vo% pre#enta conceptul &eneral de calculul a e%isiilor i reducerilor de e%isii de &a#e cu efect de ser pentru %surile propuse de %oderni#are a !ACE*-Chiinu. Confor% cerin$elor' %etodolo&ia de calcul a reducerilor de e%isii 4E! tre(uie s fie aleas din rEndul %etodolo&iilor apro(ate de ctre Co%itetului E@ecutiv C5) de la Fonn. 2n ca#ul "n care o astfel de %etodolo&ie lipsete' aceasta ur%ea# a fi ela(orat i propus %ai "ntEi spre apro(are Co%itetului E@ecutiv C5). Pentru un proiect C5) deter%inarea reducerilor de e%isii 4E!' &enerate de reali#area proiectului' se reduce la calculul e%isiilor de &a#e cu efect de ser pentru dou ca#uri> pentru situa$ia fr proiect +!cenariul de Fa#, i situa$ia "n care proiectul este i%ple%entat +!cenariul de Proiect, "educerea de emisii G%( $t !)*e&

%misiile (cenariul de #az $t !)*e&

%misiile (cenariul proiect $t !)*e&

de

Scenariul de 2az repre#int scenariul ce corespunde evolu$iei situa$iei "n lipsa i%ple%entrii proiectului' i anu%e e%isiile 4E! din cadrul activit$ilor ur%rite de ctre proiectul C5). Scenariul de !roiect sau Activitatea de !roiect repre#int scenariul evolu$iei situa$iei "n ur%a i%ple%entrii proiectului C5).
3

#.ele7on#de#contact#C#22#68#60

102

!cenariul de proiect este un scenariu real pe care "l pute% uor sesi#a i verifica' pe cEnd !cenariul de Fa# este unul ipotetic. Calculul reducerilor de e%isii 4E! se (a#ea# pe aplicarea ur%toarelor ipote#e>

cererea i consu%ul anual de ener&ie ter%ic "n !cenariul de Fa# i !cenariul de Proiect va fi aceleaiG eficien$a siste%elor de "ncl#ire "n a%(ele scenarii va r%Ene neschi%(at pe perioada de creditareG tipul co%(usti(ililor folosi$i "n scenariul de (a# va r%Ene neschi%(at pe perioada de creditareG "n scenariul de proiect co%(usti(ilul folosit nu se va schi%(a pe perioada considerat.

##/i9elul#emisiei# Dinia#de#ba:3# ,olumul#de#reducere# a#emisiei#

Dinia# +roiectului#

.im+# *-1*

##*---

*--.

*--/

<i#ura 7$5$

5eter%inarea reducerilor de e%isii

E%isiile antropice pentru toate sursele incluse "n acest proiect' pot fi deter%inate aplicEnd ur%torul al&orit%. Pentru un anu%it an t' e%isiile totale din proiect Em!"*t sunt calculate ca su%a e%isiilor pe surse +6, "n func$ie de tipul co%(usti(ilului folosit f +f i &a#e naturale sau pcur,>
Em PR ,t = Em jf
j

+1, AtEta ti%p cEt "n scenariul de proiect' la fiecare surs de "ncl#ire se arde doar un tip de co%(usti(il' calculul anual al e%isiilor de CO2 se reali#ea# astfel> ' +2, unde 9fuel*!" repre#int ener&ia cuprins "n volu%ul anual de co%(usti(ilului de tipul f ' planificat a fi ars pentru satisfacerea cererii de ener&ie ter%ic de la sursa 6 ' iar E:f este factorul de e%isii pentru co%(usti(ilului f' "n tCO2H4z.
Em j = Q fuel , PR EF f

103

Pentru 9fuel*!" i E:f cunoscu$i' e%isiile CO2 sunt uor de deter%inat pe sure i pe ani ai perioadei de studiu. E%isiile pentru scenariul de baz pot fi deter%inate "n acelai %od ca i pentru scenariul de proiect. Pentru un anu%it an t' e%isiile totale "n scenariul de (a# Em2S;*t sunt deter%inate ca su%a e%isiilor pe surse +., "n func$ie de tipul co%(usti(ilului folosit f +f i &a#e naturale' cr(une' pcur' le%ne etc., Em BSL ,t = Em j
j

+=,

sau

Em j = Q fuel , BSL , f EF f
f

'

+8, unde 9fuel*2S;f repre#int ener&ia cuprins "n volu%ul anual de co%(usti(ilului de tipul f ' "n 4z' planificat a fi ars "n !cenariul de (a# pentru satisfacerea cererii de ener&ie de la sursa 6 ' iar E:f este factorul de e%isii pentru co%(usti(ilului f' "n tCO2H4z. 2ntrucEt "n for%ulele +2, i +9, para%etrul 9fuel*2S;f ia in considera$ie tipul sursei' tipul co%(usti(ilului folosit i randa%entul &lo(al al siste%ului de "ncl#ire - nu e@ist o diferen$ "n calculul e%isiilor pentru diferitele cate&orii de activit$i de proiect considerate. 2n aa fel' pentru 9fuel*2S;f i E:f cunoscu$i uor pot fi deter%inate e%isiile i reducerile de e%isii de CO2 confor% for%ulelor +8, i +9,. 5iferen$a dintre Em2S;*t i Em!"*t repre#int reducerile de emisii &enerate de proiect "n anul t> "Et ) Em2S;*t - Em!"*t . +9,
7$5$5$ Meto olo#ia e calcul pentru acti-it"ile centralelor termice e rea*ilitare a

Rea(ilitarea centralelor ter%ice presupune o eficienti#are a procesului de producere a ener&iei care va conduce la di%inuarea consu%urilor de co%(usti(il i respectiv a e%isiilor de 4E!. Pentru aceast activitate' care poate face su(iectul unui proiect C5)' e@ist o %etodolo&ie-standard de calcul a reducerilor de e%isii cunoscut su( denu%irea8> !romovarea eficienei la partea de producere a energiei termice # generarea energiei. Aceast %etodolo&ie poate fi aplicat pentru ca#ul considerrii tehnolo&iilor sau %surilor de eficienti#are a utili#rii co%(usti(ililor fosili la instala$iile de producere a ener&iei
4

##EEE cdm or5

104

electrice sau ter%ice cu reducerea consu%ului de co%(usti(il de pEn la :0 4Nh pe an. )etodolo&ia poate fi aplicate atEt centralelor ter%ice e@istente cEt i celor noi. !cenariul de (a# 2n cadrul %surilor de "nlocuire' ener&ia produs "n !cenariul de (a# se calcul prin inter%ediul randa%entului %onitori#at a echipa%entului e@istent. 2n ca#ul unei noi instala$ii' ener&ia din !cenariul de (a# se calcul prin inter%ediul standardelor e@istente pentru echipa%entul dat care va fi "nlocuit. E%isiile din !cenariul de (a# corespund ener&iei produse de C* din co%(usti(ilul utili#at. 2n acest calcul pot fi utili#a$i factorii de e%isie accepta$i de IPCC P=0Q. Ener&ia econo%isit se va %sura dup i%ple%entarea %surilor de eficien$' prin calcularea ener&iei con$inute de co%(usti(ilul consu%at de instala$ia &eneratoare i ener&ia electric sau ter%ic produs. Activitatea de proiect 2n ca#ul activit$ii de proiect care include "nlocuirea echipa%entului' func$ionarea acestui echipa%ent tre(uie s fie efectuat o verificare de o ter$ parte. Verificarea tre(uie s includ i un control dac nu%rul unit$ilor echipa%entului rev#ut i nu%rul unit$ilor de echipa%ent "nlocuit corespund unul altuia. Cu acest scop echipa%entul rev#ut tre(uie s fie pstrat pEn cEnd nu va fi verificat aceast corespundere. Revi#uirea echipa%entului tre(uie s fie "nre&istrat i verificat independent.
7$5$6$ .romo-area co#ener"rii ener#iei termice 'i electrice

Pentru activit$ile de transfor%are a C* "n CE*-uri calculul e%isiilor i reducerilor de e%isii se reali#ea# confor% %etodolo&iei e@istente apro(ate' cunoscute su( denu%irea J !romovarea eficienei pe partea producerii energiei termice + co# generarea energiei termice i electrice. )etodolo&ia este aplica(il activit$ilor de proiect care includ co&enerarea ener&iei +ener&iei electrice i ener&iei ter%ice, cadrul instala$iilor industriale e@istente. Aceast %etodolo&ie este aplica(il pentru ur%toarele tipuri de activit$i de proiecte>
1. Producerea conco%itent a ener&iei electrice i a(uruluiG 2. Producerea conco%itent a ener&iei electrice i clduriiG =. !chi%(area co%(usti(ilului - trecerea de la cr(une la co%(usti(il &a#osG

105

Scenariul de baz E%isiile in !cenariul de (a#' sunt e%isiile de la arderea co%(usti(ilului "n a(sen$a activit$ii de proiect prev#ute. E%isiile totale vor fi pre#entate ca su%a e%isiilor de la &enerarea ener&iei electrice i ter%ice "n ele%ente separate +E@.> producerea ener&iei ter%ice la o central ter%ic i a ener&iei electrice la o central ter%oelectric,>
E BSL = E EnEL + E ET

'

unde

repre#int e%isiile totale "n !cenariul de (a#G - e%isiile &enerate la producere ener&iei electrice "n !cenariul de (a#G E ET - e%isiile &enerate la producere ener&iei ter%ice "n !cenariul de (a#.
E BSL E EnEL

E%isiile &enerate la producerea ener&iei electrice sunt>


E EnEL = El BSL FE BSL !1 el " '

unde

- ener&ia electric produs "n !cenariul de (a#G - factorul de e%isie a co%(usti(ilului utili#at "n !cenariul de (a#G el - randa%entul de producere a ener&iei electrice "n !cenariul de (a#.
El BSL FE BSL

E%isiile &enerate la producerea ener&iei ter%ice> E ET = Bc Qir T FE BSL '


Bc J consu%ul de co%(usti(il utili#at la producerea unde ener&iei ter%iceG

J cldura inferioar de ardere a co%(usti(ilului utili#at la producerea ener&iei ter%iceG


Qir

J randa%entul de producere a ener&iei ter%ice "n !cenariul de (a# J factorul de e%isie a co%(usti(ilului utili#at "n !cenariul de (a# la &enerarea ener&iei ter%ice.
FE BSL

Scenariul de proiect E%isiile din activitatea de proiect sunt e%isiile &enerate la producerea ener&iei electrice i ter%ice "n re&i% de co-&enerare. E%isiile se vor calcula ca produsul dintre co%(usti(ilul consu%at' cldura inferioar de ardere a co%(usti(ilului respectiv i factorul de e%isie pentru co%(usti(ilul respectiv>
E PR = Bc Qir FE PR '

106

unde E PR - e%isiile &enerate la producerea ener&iei ter%ice i electrice "n re&i% de co-&enerareG Bc - consu%ul de co%(usti(il la producerea ener&iei ter%ice i electrice "n re&i% de co-&enerareG Qir - cldura inferioar de ardere a co%(usti(ilului utili#at la producerea ener&iei ter%ice i electrice "n re&i% de co-&enerareG FE PR -factorul de e%isie a co%(usti(ilului utili#at "n Activitatea de proiect respectiv.
7$5$7$ E)icienti!area transportului 'i istri*uiei ener#iei termice

Pentru calculul reducerilor de e%isii 4E! &enerate de i%ple%entarea activit$ilor de rea(ilitare a re$elelor de ter%ice e@ist %etodolo&ia-standard nu%it !romovarea eficienei pe partea producerii energiei termice + transportul i distribuia. Aceast %etodolo&ie se refer la activit$ile' tehnolo&iile sau %surile care duc la %a.orarea eficien$ei a siste%ului de transport i distri(u$ie a ener&iei ter%ice' i o($inerea unor reduceri a pierderilor de ener&ie ter%ic de pEn la :0 4Nh pe an. In ca#ul in care econo%ia de ener&ie este %ai %are de :0 4Nh pe an se sere o act %etodolo&ie de calcul. E@e%plu de %suri pentru care aceast %etodolo&ie este aplica(il "%(unt$irea i#ola$iei conductelor de transport a a&entului ter%ic. )etodolo&ia poate fi folosit atEt in ca#ul unei re$ele ter%ice e@istente' cEt i re$ele "n de#voltare. Scenariul de baz Pierderile tehnice de ener&ie "n !cenariul de (a# se calcul>

confor% %surrilor eficien$ei echipa%entului e@istent' sau confor% perfor%an$ei echipa%entului e@istent deter%inate prin utili#area datelor standard pentru astfel de echipa%ent.

2n ca#ul unei noi instala$ii pierderile tehnice de ener&ie se calcul confor% perfor%an$ei standard pentru echipa%entul care ipotetic ar fi e@istent "n !cenariul de (a#. E%isiile din !cenariul de (a# se deter%in prin produsul ener&iei &enerate la factorul de e%isie. Pentru %surile i%ple%entate "n scopul %a.orrii eficien$ei siste%ului de "ncl#ire centrali#ate' factorul de e%isie corespunde co%(usti(ilului utili#at "n acest siste%. Pot fi utili#a$i factorii de e%isie accepta$i de IPCC. Scenariul de proiect 2n ca#ul "n care "n cadrul unui proiect de eficienti#are a !ACE* tehnolo&ia ener&oeficient sau echipa%entul e@istent este transferat la un alt o(iectiv' reducerile de e%isii o($inute in acest ca# nu se iau "n calcul.
107

Eficienti#area instala$iilor de po%pare a a&entului ter%ic

Aceast %etodolo&ie poate fi aplicat la ur%toarele activit$i de proiect>


activit$i' se %icorea# cantitatea de ener&ie consu%at pentru livrarea a&entului ter%ic la consu%atorul finalG %a.orea# eficien$a total a po%prii apei' inclusiv i "nlturarea pierderilor tehnice i scur&erilor de ap' la fel i %a.orarea eficien$ei ener&etice a sche%ei de po%pare' care consu% ener&ie electric din re$ea' unde> - sche%a e@istent de po%pare este "%(unt$it' sau - vechea sche% este "nlocuit "n "ntre&i%e cu una nou.

)etodolo&ia poate fi aplicat doar "n ca#ul cEnd capacitatea noii sche%e de po%pare nu depete capacitatea sche%ei vechi.

Scenariul de proiect Activitatea de proiect $ine de pro%ovarea eficien$ei la po%pele de re$ea care utili#ea# ener&ia electric. Botarele proiectului vor constitui hotarele siste%ului de po%pare a a&entului ter%ic a !.A. \*er%oco%3. Proiectul se va e@tinde asupra tuturor sta$iilor de po%pare. 2n situa$ia "n care vor fi eficienti#ate %ai %ulte sta$ii de po%pare' fiecare sta$ie va tre(ui s fie %onitori#at "n parte. E%isiile de calcul corespund e%isiilor 4E!' ce au loc la producerea ener&iei electrice' consu%ate la sta$iile de po%pare. Scenariul de baz E%isiile 4E! Em BSL +M& CO2, se deter%in prin %ultiplicarea consu%ului specific de ener&ie electric din cadrul sche%ei e@istente de po%pare c el BSL +MNhH%=, pentru po%parea unei unit$i de ap cu volu%ul de ap livrat "n post-proiect M y +%=, i factorul de e%isie 4E! FE y +M& CO2HMNh, - Em BSL = M y celBSL FE y . Scenariul de proiect E%isiile din cadrul activit$ii de proiect ur%tor>
Em PR = M y celPR FE y

Em PR

se calcul "n felul

unde c elPR repre#int consu%ul specific de ener&ie electric la sta$ie +dup pro%ovarea %surilor de eficienti#are, pentru po%parea unei unit$i de ap' +MNhH%=,. Reducerile anuale de e%isii 4E! &enerate de activitatea de proiect E" se vor calcula ca diferen$a dintre e%isiile din !cenariul de (a# i Activitatea de proiect - ER = Em BSL Em PR
4.3.Evaluarea reducerilor de emisii pentru msurile propuse de e icienti!are a S"#E$%#&'(')"* 108

)ai .os este evaluat efectul de %ediu +reducere e%isii 4E!, posi(il a fi o($inut in ur%a i%ple%entrii principalelor %suri de %oderni#are a !ACE*-Chiinu' a(ordate "n capitolele precedente.
7$6$/$ Trans)ormarea %T Dn %ET2uri

)surile principale de schi%(are a structurii !ACE*-Chiinu $in de transfor%area centralelor ter%ice C*-Vest i C*-!ud "n CE*uri. 0iecare CE* va avea o putere instalat de cca =9 )Ne i cca <0 )N capacitatea ter%ic ter%ic. Eficien$a producerii ener&iei se ateapt a fi de cca 9< D pentru ener&ia ter%ic i de 2< D pentru ener&ia electric. Randa%entul &lo(al de producere a ener&iei la CE*-urile noi va constitui <:D 5urata de func$ionare a centralei "n re&i% de co&enerare la puterea %a@i% va fi apro@i%ativ de 2900 h. Pentru aceste condi$ii vo% evalua reducerile de e%isii de 4E! o($inute "n ur%a eficienti#rii producerii de ener&iei - prin aplicarea co&enerrii. !cenariul de (a# Ener&ia "n&lo(at "n co%(usti(ilul ars la func$ionarea "n re&i% de co&enerare va fi>
QBSL = P Tma8 gl-)D =115 2500 0,75 0,001 = 383

4NhHan'

unde

! repre#int puterea totala a CE*' )NG Tma& J durata de func$ionare la sarcina %a@i%a' hG <gl 2S; J eficienta &lo(ala a unui CE* e@istent.

E%isiile de 4E! la producerea acestei cantit$i de ener&ie la CE*urile e@istente va fi>


E BSL = QBSL FE BSL = 383000 0,2 = 76600

t CO2Han'

unde E2S; repre#int e%isiile 4E! pentru scenariul de (a#' t CO2 echivalentHanG :E2S; J factorul de e%isii 4E! pentru co%(usti(ilul consu%at "n !cenariului de Fa#. 0actorul de e%isie pentru &a#ul natural are valoare de 0'2 t CO2-eH)Nh. !cenariul de proiect E%isiile anticipate "n scenariul de proiect>
E PR = Q BSL FE PR glBSL glPR = 383000 0,2 0,75 0,86 = 67600

t CO2Han'
109

unde

<gl 2S; - eficienta &lo(ala a unui CE* nou' 0'<:.

Reducerile de e%isii 4E! Reducerile de e%isii 4E!' o($inute "n ur%a construc$iei unui CE* nou vor fi>
RE = E BSL E PR = 76600 67600 = 9000

t CO2Han.

5in calculele orientative pre#entate %ai sus re#ult c edificarea unei noi CE* de %edie putere +=9)Ne i <0)Nth, "n cadrul !ACE*-Chiinu ar conduce la o($inerea unei reduceri de e%isii de cel pu$in ?000 t CO2Han' iar pentru dou CE*-ri' a%plasate respectiv pe teritoriul C*-!ud i C*-Vest - 1<000 t CO 2Han.
7$6$5$ Rea*ilitarea centralelor termice in !ona su*ur*an"

/a centralele ter%ice din #ona su(ur(an anual pentru producerea ener&iei ter%ice se consu% inte&ral circa ?%ln.% = &a#e naturale. Prin %oderni#area acestor surse de ener&ie ter%ic ale !.A. L*er%oco%3' este posi(il o econo%ie de circa 10 D din consu%ul total de co%(usti(il - deci cca 0'?%ln. % = &a#e naturale. Vo% calcula reducerile de e%isii 4E! care ar putea fi o($inute "n ur%a %oderni#rii surselor de ener&ie ter%ic. !cenariul de (a# E%isiile 4E! provenite de la arderea celor ?%ln.% = &a#e naturale sunt>
E BSL = BBSL LHV FE BSL = 9 10 6 9,306 10 3 0,2 = 16750

t CO2Han'

unde eHanG

E2S; repre#int e%isiile 4E! din scenariul de (a#' t CO 2

22S; - co%(usti(ilul consu%at "n scenariul de (a#G ;= - cldura inferioar de ardere a &a#ului natural' ?'=0: MNhH%=G :E2S; - factorul de e%isii 4E! pentru co%(usti(ilul consu%at "n !cenariului de Fa#. 0actorul de e%isie pentru &a#ul natural' 0'2 t CO2-eH)Nh. !cenariul de proiect 2n ur%a reali#rii %surilor de %oderni#are' consu%ul de &a#e va fi>
B PR = B BSL !100 10" 100 = 9 10 6 0,9 = 8,1 10 6

%=Han'

iar e%isiile 4E! vor constitui>


E PR = B PR LHV FE PR = 8,1 10 3 9,306 0,2 = 15075 t CO2Han'

110

Reducerile de e%isii 4E! Reducerile de e%isii 4E!' o($inute "n ur%a %oderni#rii surselor su(ur(ane de ener&ie ter%ic vor fi>
RE = E BSL E PR = 16750 15075 = 1675 t

CO2Han.

Volu%ul de e%isii re#ultat pare a fi nese%nificativ pentru ini$ierea unei propuneri de proiect C5).
7$6$6$ Rea*ilitarea reelelor termice

In cadrul !ACE*-Chiinu pierderile anuale de ener&ie ter%ic prin i#ola$ia conductelor constituie cca 210000 4calHan sau 288000 )NhHan. 2n ur%a rea(ilitrii re$elelor ter%ice prin "nlocuirea conductelor vechi ce au o conductivitate ter%ic de 0'089 NH% oC cu conducte prei#olate ter%ic - cu %aterial din poliuretan e@pandat - cu conductivitatea ter%ic de 0'0= NH% oC' se prevede de a reduce pierderile de ener&ie cu circa 20 D. Fa#Endu-ne pe aceste date ini$iale vo% calcula reducerile de e%isii 4E!' e@pectate in ca#ul reali#rii acestei %suri. !cenariul de (a# Pentru scenariul de (a# vo% deter%ina e%isiile 4E! ce corespund pierderilor de ener&ie E BSL = QBSL FE BSL = 244000 0,2 = 48800 t

CO2Han'

unde92S; - pierderile de ener&ie prin i#ola$ia conductelor' )NhG :E2S; J factorul de e%isii 4E! pentru co%(usti(ilul consu%at "n cadrul !cenariului de Fa#. 2n a%(ele scenarii "n calitate de co%(usti(il se utili#ea# &a#ul natural. 0actorul de e%isie pentru &a#ul natural are valoare de 0'2 t CO2 H)Nh. !cenariul de proiect Reieind din condi$iile ini$iale' pierderile de ener&ie ter%ic prin conducte se vor di%inua cu 20 D i vor constitui>
QPR = QBSL !100 20" 100 = 244000 0,8 = 195200

)NhHan.

5up rea(ilitarea conductelor e%isiile de 4E! vor fi>


E PR = Q PR FE PR = 195200 0,2 = 39040 t

CO2Han'

unde

E!" repre#int e%isiile 4E! "n !cenariul de proiectG 9!" - pierderile de ener&ie ter%ic "n scenariul de proiectG :E!" - factorul de e%isii 4E!' 0'2 t CO2H)Nh.
111

Reducerile de e%isii 4E! Reducerile de e%isii 4E!' o($inute "n ur%a rea(ilitrii re$elelor de conducte vor fi>
RE = E BSL E PR = 48800 39040 = 9760 t

CO2Han.
e pompare a

7$6$7$ Diminuarea consumului a#entului termic

e ener#ie la staiile

Consu%ul %ediu anual de ener&ie electric la sta$iile de po%pare ale re$elelor ter%ice %a&istrale constituie cca 2?000)NhHan. 2n ur%a %oderni#rii acestor sta$ii de po%pare se preconi#ea# o econo%isire a circa 10 D din ener&ia electric consu%at anual. !cenariul de (a# Vo% calcula e%isiile din scenariul de (a# reieind din consu%ul e@istent de ener&ie electric>
E BSL = En BSL FE BSL el = 29000 0,2 0,35 = 16570

t CO2Han'

unde eHanG

E2S; repre#int e%isiile 4E! din scenariul de (a#' t CO 2

En2S; - consu%ul anual de ener&ie electric "n cadrul scenariului de (a#' )NhG :E2S; - factorul de e%isii 4E! pentru co%(usti(ilul consu%at "n cadrul !cenariului de Fa# +pentru &a#ul natural # 0'2 t CO2eH)Nh,G +<CET <el - eficien$a producerii ener&iei electrice la CE*-urile locale i =9 D,.

!cenariul de proiect Cu% a% %en$ionat' reducerea ateptat a consu%ului de ener&ie electric constituie cca 10 D. Astfel consu%ul de ener&ie electric dup %oderni#area sta$iilor de po%pare va fi>
En PR = En BSL !100 10" 100 = 29000 0,9 = 26100 )NhHan.

5up %oderni#are' e%isiile de 4E! vor fi>


E PR = En PR FE PR el = 26100 0,2 0,35 = 14914 t

CO2Han'

unde E!" repre#int e%isiile 4E! "n !cenariul de proiectG En!" J consu%ul anual de ener&ie electric dup %oderni#areG :E!" J factorul de e%isii 4E! pentru co%(usti(ilul utili#at "n activitatea de proiect +0'2 t CO2eH)Nh,. Reducerile de e%isii 4E!' o($inute "n ur%a %oderni#rii sta$iilor de po%pare a re$elelor ter%ice %a&istrale vor fi>
112

RE = E BSL E PR = 16570 14914 = 1656 t

CO2Han. %DM ce in e

7$6$@$Oportunit"i e proiecte mo erni!area SA%ET2%&i'in"u

Reducerile de e%isii 4E!' care ar putea fi &enerate de %surile a(ordate in acest studiu cu privire la %oderni#are a !ACE*Chiinu' sunt' in su%ar' pre#entate in ta(.8.=.
Ta*elul 7$6$ Nr . 1. 2. =. 8.

Reducerile de e%isii 4E!


Reducerile de e%isii' tone CO2e pe an 1< 000 1 00 10 000 1 00

5enu%irea proiectelor investi$ionale

*ransfor%area C* "n CE*-uri +C*-Est' C*-!ud, Rea(ilitarea su(ur(an Centralelor ter%ice din #ona

Rea(ilitarea re$elelor de conducte 5i%inuarea consu%ului de ener&ie electric la sta$iile de po%pare ale re$elelor ter%ice %a&istrale Producerea ener&iei ter%ice i electrice' (a#at pe folosirea surselor re&enera(ile

9.

=0 000

Anali#a arat c poten$ial pentru o reducere real a e%isiilor 4E! e@ist doar la sursele de producere a ener&iei. Valorificarea acestui poten$ial i%plic investi$ii considera(ile. In ter%en %ediu i lun& este %ult pro(a(il edificarea in cadrul !ACE*-Chiinu %ai %ultor centrale de co&enerare de %edie putere' care ar fi aprovi#ionate cu ener&ii re&enera(ile. I%ple%entarea surselor de ener&ii re&enera(ile. In vara anului 200 Parla%entul a adoptat un pachet de le&i ce privesc valorificarea ener&iilor re&enera(ile in Repu(lica )oldova care sta(ilesc' pe de-o parte' un cadru .uridic in do%eniul dat si %odalit$i de or&ani#are a producerii i co%erciali#rii ener&iei re&enera(ile' iar pe de alt parte J an&a.a%ente concrete. Repu(lica )oldova i-a asu%at un ir de an&a.a%entele' foarte a%(i$ioase' ce privesc valorificarea ener&iei re&enera(ile

cota ener&iei o($inute din surse re&enera(ile "n anul 2010 va constitui :D din cuantu%ul ener&iei provenite din surse tradi$ionale' iar "n anul 2020 - 20DG volu%ul (ioetanolului a%estecat cu (en#in in 2010 va constitui :D din volu%ul (en#inei co%erciali#ate' iar "n anul 2020 - 20DG volu%ul (iodieselului a%estecat cu %otorin in 2010 va constitui 9D din volu%ul %otorinei co%erciali#ate "n anul respectiv' iar "n anul 2020 - 20DG

113

cota ener&iei electrice produse din surse re&enera(ile "n anul 2010 va constitui <D din consu%ul total (rut al ener&iei electrice "n Repu(lica )oldova.

In#sco+ul#im+lement3rii#+oliticii#statului#in#domeniul#men0ionat#in#scurt#tim+#se#9a# +une # +roblema # utili:3rii # surselor # de # ener5ii # re5enerabile # 6n # sistemul # )FC=.C'i1in3u#1i#6n#+articular,#este#mult#+robabil3#utili:area#biomasei#sub#di7erite#7orme # Frderea#biomasei#in#sco+uri#ener5etice#se#consider3#neutr3#sub#as+ectul#emisiilor# de#5a:e#cu#e7ect#de#ser3 #*in#acest#+unct#de#9edere#im+lementarea#instala0iilor#de# +roducere # a # ener5iei, # ba:ate # +e # 7olosirea # biomasei, # ar # contribui # la # reducerea# emisiilor#G=)#1i#res+ecti9#C#5enera#bene7icii#de#carbon =8em+luA#Im+lementarea#unei#instala0ii#de#co5enerare,#+e#biomas3,#cu#o#+roduc0ie# anual3#de#ener5ie#termic3#de#17000Gcal#1i#electric3#de#24000?&'#contribuie#la# reducerea#emisiilor#G=)#in#+ro+or0ie#de##

cca##8#700#tone#CH2e#anual,#in#ca:ul#substituirii#arderii#5a:elor#naturale#1i cca#15#000#tone#CH2e#anual,#in#ca:ul#substituirii#arderii#c3rbunelui

-ene7iciul#economic#Ide#carbonJ#ar#constitui#in#+rimul#ca:#a+r #50-60#mii#()*#+e# an,#iar#in#al#doilea#C#100-120#mii#()*#$#an %onclu!ii 'i recoman "ri


1 )c'imb3rile#climaterice,#tot#mai#+ronun0ate#6n#ultimul#deceniu,#re+re:int3#o#consecin03#a#im+lic3rii # 7actorului # uman # 6n # +rocesele # ce # determin3 # e9olu0ia # climei # +e # P3m2nt # Combaterea # 7enomenului # sc'imb3rii#climei#+rin#reducerea#emisiilor#antro+ice#de#5a:e#cu#e7ect#de#ser3#!G=)"#6n#atmos7er3#a# de9enit#una#din#+reocu+3rile#5lobale#ale#omenirii #?a;oritatea# #co92r1itoare#a#statelor#lumii#1i-au # asumat#an5a;amente#concrete#de#reducere#a#emisiilor#G=) Be+ublica # ?oldo9a # la # eta+a # actual3 # !+erioada # KLoto" # este # 0ar3 # 73r3 # an5a;amente # de # reducere # a# emisiilor#G=),#ins3#+oate#bene9ol#contribui#la#e7ortul#interna0ional,#ob0in2nd#concomitent#1i#un#1ir#de# bene7icii In#cadrul#lucr3rilor#de#moderni:are#a#)FC=.-C'i1in3u,#+re93:ute#+e#termen#mediu#1i#lun5,#e8ist3#un # +oten0ial#de#reducere#a#emisiilor#G=),#care#+oate#7i#9alori7icat#+rin#+romo9area#+roiectelor,#in#+rimul# r2nd,#de#e7icienti:are#a#te'nolo5iei#de#+roducere#a#ener5iei#!+romo9area#co5ener3rii",#iar#mai#a+oi#1i# de#im+licarea#surselor#de#ener5ii#re5enerabile#6n#+roducerea#ener5iei#termice#1i#electrice

114

%ON%LUZII 1ENERALE 1. Actualul siste% de ali%entare centrali#at cu ener&ie ter%ic "n %un. Chiinu +!ACE*-Chiinu, asi&ur serviciul de "ncl#ire i ap cald pentru apr. 2D din popula$ia %unicipiului. 2. !ACE*-Chiinu' ca siste% edificat "n perioada sovietic' este profund %arcat' su( aspectul de structur i %odul de func$ionare al su' de faptul c pre$ul co%(usti(ilului folosit era foarte %ic. Este necesar o refacere lent i de durat a acestui siste%' care ar per%ite de al transfor%a intr-un siste% %odern' cu o eficien$ ener&etic "nalt' ce ar oferi consu%atorilor servicii de calitate la un pre$ accesi(il.
=. !ACE*-Chiinu repre#int o infrastructur lar& de#voltat pe "ntre& teritoriul %un. Chiinu' foarte costisitoare' cu ele%ente po#i$ionate su(teran "n #one intens populate' dea lun&ul (ulevardelor de %are circula$ie' pie$elor' scuarurilor i unor edificii. 8. rinEnd cont de cele %en$ionate' de co%ple@itatea i di%ensiunea acestui siste%' opiunea de modernizare i de dezvoltarea de mai departe a SACET#Chiinu este una strategic i de nenlocuit . !ACE* poate concura cu alte siste%e de ali%entare cu ener&ie ter%ic i el tre(uie %oderni#at' eficienti#at ca s corespund ri&orilor ti%pului.

9. Infrastructura !ACE*-Chiinu are un &rad avansat de u#ur fi#ic i %oral i %oderni#area ei necesit un efort considera(il i de durat. !e cer investi$ii in valoare de cca 200-290%ln A!5 pentru a transfor%a acest siste% in curs de cca #ece ani intr-un siste% %odern.
:. )oderni#area treptat a !ACE*-Chiinu tre(uie privit ca un proces co%ple@' "n cadrul cruia se creea# o infrastructur cu o durat lun& de utili#are' se reali#ea# condi$ii de via$a la standardele europene pentru cca 0D din popula$ia %un. Chiinu i se "ndeplinesc politicile de %ediu i de de#voltare dura(il pentru care )oldova s-a an&a.at "n perspectiva inte&rrii sale "n Aniunea European.

. !erviciul pu(lic de ali%entare cu ener&ie ter%ic are o du(l di%ensiune> una econo%ic i alta social. !tatul tre(uie s se preocupe "n e&al %sur de cele dou aspecte. <. )oderni#area i de#voltarea !ACE*-Chiinu i aducerea sa la nivelul standardelor europene nu este posi(il atra&erea investi$iilor private ?. Recent +200 , Repu(lica )oldova i asu%at an&a.a%ente serioase de i%plicare a surselor re&ene-ra(ile "n (alan$a ener&etic a $rii. In scopul reali#rii acestei politici' este necesar pro%ovarea cu insisten$ a (io%asei +deeurile le%noase su( for% de pele$i i (richete' resturile ve&etale din a&ricultur' precu% i le%nul ar(orilor cu cretere rapid, ca
115

resurs pentru acoperirea #onelor de se%i-vErf i de vErf a cur(ei de sarcin a siste%ului - ca %i.loc de utili#are eficient a resurselor locale i de cretere a securit$ii ener&etice. 10. In7rastructura # consumatorului # a7erent3 # )FC=. # !re0eaua # interioar3 # de# alimentare#cu#c3ldur3#1i#a+3#cald3,#sistemul#de#m3surare#1i#e9iden03"#este#u:at3,# 6n # +lus, # ea #nu # +ermite # se+ararea # consumurilor # indi9iduale # de # a+3 # cald3 # 1i# c3ldur3 # +e # a+artamente #Pierderile # de # ener5ie # in # cl3diri # sunt # considerabile # -# 7actor#ce#ma;orea:3#consumul#de#ener5ie#costul#ser9iciului #=8ist3#necesitatea# re7acerii#re0elelor#interne#a#cl3dirilor#multieta;ate#cu#bran1area#a+artamentelor# +e#ori:ontal3,#+recum#1i#reali:area#lucr3rilor#de#consolidare#a#i:ola0iei#termice#a# cl3dirilor#inc3l:ite

116

RE<ERINEIEIELIO1RA<IE
1. 2. =. 8. !trate&ia ener&etic a Repu(licii )oldova pEn "n anul 2010. B4 nr.=:0' 11.0=.2000. /e&ea serviciului pu(lic Nr.88=-III din 08.09.?9' )O R) nr.:1 din 02.11.1??9 /e&ea serviciilor pu(lice de &ospodrie co%unal Nr.1802-Vdin 28 oct. 2002. Re&ula%entului cu privire la furni#area si utili#area ener&iei ter%ice' B4 R) Nr.8=8 din 0?.08.?<' )O R) nr.:0-:1 din 02.0 .1??<. 9. Planului de restructurare a siste%ului ter%oener&etic din Repu(lica )oldova' B4 R) Nr.9<1 din 21.0:.??' )O R) nr. =din 19.0 .1???. :. Reor&ani#area Asocia$iei Repu(licane de Produc$ie R*er%oco%ener&oR' B4 R) Nr.8=< din 10.09.2000' B4 R) nr.98-9: din 12.09.2000. . Concep$ia privind renovarea siste%ului repu(lican de ali%entare cu cldura' B4 R) N 1<? din 20.02.200=' )O R) N 2 -2? din 2<.02.200=. <. /e&ea Rep. )oldova nr. 11=:-IV din 1=.0 .2000 privind conservarea ener&iei. ?. /E4EA nr.=29 din 18 iulie 200: serviciului pu(lic de ali%entare cu ener&ie ter%ic. ).O. Ro%Enia' nr. :91H2 ' iulie 200:. 10. Re&ula%ent pentru i%ple%entarea pro&ra%ului \*er%oficare 200:-200? J calitate i eficien$3' )inisterul ad%inistra$iei i internelor'Fucureti' 200:' =<pp. 11. 4hid %oderni#area siste%elor de ali%entare cu ener&ie ter%ic produs centrali#at prin utili#area co&enerrii de %icH%edie putere. ARCE RO' Iunie 2008' =pp. 12. Cu privire la opti%i#area procedurii de instalare a ca#anelor cu &a#e in aparta%ente' case de locuit individuale si la o(iectele de %enire sociala. B4 R) Nr.2: din 12.0=.200=. )O R) nr.8:-8 H2 2 din 18.0=.200=. Cu privire la e@tinderea ac$iunii Re&ulilor provi#orii de e@ploatare a locuin$elor' "ntre$inere a (locurilor locative si teritoriilor aferente in Repu(lica )oldova asupra c%inelor. B4 R) Nr.12 1 din 2 .0?.2002. 1=. 5espre apro(area Re&ula%entului cu privire la %odul de prestare si achitare a serviciilor locative' co%unale i neco%unale pentru fondul locativ' contori#area aparta%entelor si condi$iile deconectrii acestora de laH reconectrii la siste%ele de "ncl#ire si ali%entare cu apa. B4 R) Nr.1?1 din 1?.02.2002. )O R) nr.2?-=1H2:= din 2<.02.2002. 18. Cu privire la %odificarea si co%pletarea Re&ulilor provi#orii de e@ploatare a locuin$elor' "ntre$inere a (locurilor locative si teritoriilor aferente in Repu(lica )oldova si a(ro&area unor hotrEri ale 4uvernului Repu(licii )oldova Nr.929 din 2:.0:.2001. )O R) nr. 9- H9<2 din 0:.0 .2001. 19. Privind apro(area Re&ulilor provi#orii de e@ploatare a locuin$elor' "ntre$inere a (locurilor locative si teritoriilor aferente in Repu(lica )oldova' B4 R) Nr.1228 din 21.12.?<. ) )O R) nr.=-8H2< din 18.01.1???. 1:. 5espre apro(area Re&ula%entului cu privire la furni#area si utili#area ener&iei ter%ice. B4 R) Nr.8=8 din 0?.08.?<. 1 . 5espre apro(area Re&ula%entului privind %odul de achitare de ctre popula$ie a pltii pentru serviciile locativ-co%unale si pentru folosirea re$elei de radiodifu#iune si a antenei colective de televi#iune. B4 R) Nr.8:= din 1:.09.? 1<. Cu privire la apro(area !tatutului-%odel al cooperativei de construire a locuin$elor din R!!) . B4 Nr.==< din 0<.10.<8 1?. Cu privire la apro(area Instruc$iunii privind %odul de co%pensare &estionarilor fondului de locuin$e de catre furni#ori a cheltuielilor pentru deservirea tehnica a siste%elor interne de ali%entare cu apa' ener&ie ter%ica' electrica si a siste%elor de evacuare a apelor u#ate in (locurile locative Nr.12?H:2 din 0 .11.2001. )O R) nr.18 -18?H=99 din 0:.12.2001 20. !trate&ic Beatin& Options for )oldova' !qedPoqerH0VF 5istrict Beatin&' Chiinu' 2001. 21. Pro&ra%ul de de#voltare i sporire a eficientei siste%ului centrali#at de ter%oficare al %un. Chiinu "n perioada anilor 200:-201 . http>HHqqq.ter%oco%.%dHproiect1.ht% 22. /e&ea Ro%Eniei nr.9:H200: pentru %odificarea si co%pletarea u//N6 12000 1?? 11 201 0 1<w/e&ii nr.1??H2000 privind utili#area eficient a ener&iei.

23 /e&ea Ro%Eniei nr. 1??H1=.11.2000 privind utili#area eficienta a ener&iei.

28. !trate&ia de valorificare a surselor re&enera(ile de ener&ie' B4R nr. 19=9H2008.

117

29. Victor Athanasovici i al$ii' !olu$ii privind strate&ia ali%entarii cu cldur a oraelor cu siste%e e@istente de ali%entare centrali#at cu cldur J re#ultate ale anali#elor de ca#. CNE-2008 Neptun' 2008. 2:. Ar(an Beatin& Polic7 NorMshop> )unicipal NetqorM for Ener&7 Efficienc7 +)ANEE,. A!AI5' Alliance to !ave Ener&7' 2 -2< )arch' 200 . 6iev' AMraine 2 . Ar(an Beatin& in )oldova> E@perience fro% the *ransition and 0uture 5irections. A!AI5' Alliance to save ener&7. )unicipal NetqorM for Ener&7 Efficienc7' 200 . 2<. 5irective 2008H<HEC of the European Parlia%ent and of the Council of 11 0e(ruar7 2008 on the pro%otion of co&eneration (ased on a useful heat de%and in the internal ener&7 %arMet and a%endin& 5irective ?2H82HEEC. 2?. Re&ula%ent de or&ani#are si func$ionare a serviciului pu(lic centrali#at al .ude$ului Prahova de ali%entare cu ener&ie ter%ica a %un. Ploieti in siste% unificat de producere-transport-distri(utie ener&ie ter%ica' <8pp.

30 *oqards

/ocal Ener&7 !7ste%s> Revitali#in& 5istrict Beatin& and Co-4eneration in Central and Eastern Europe. Norld Ener&7 Council' Prepared (7 5r. 6. Frendoq' 200=' 101pp.

31 http>HHqqq.qorldener&7.or&Hqec-

&eisHpu(licationsHreportsHdhHcountr7studiesHcountr7studies.asp =2. Fe&& 5.' 0isher !.' 5orn(usch R.' Econo%ics' )c. 4raq-Bill FooM Co.Europe' *hird edition'1??1. ==. Ion Ro%anu' Ion Vasilescu' Eficien$a econo%ic a investi$iilor i a capitalului fi@. Editura 5idactic i Prda&o&ic' R.A. J Fucureti' 1??=. =8. 4reen Paper on ener&7 efficienc7> 5oin& %ore qith less. CO)+2009, 2:9 final. =9. 5irective 200:H=2HEC of the European Parlia%ent and of the Council of 9 April 200: on ener&7 end-use efficienc7 and ener&7 services and repealin& Council 5irective ?=H :HEEC' Oz / 118' 2 .8.200:' p. :8J<9. =:. /eca A. i al$ii. Principii de %ana&e%ent ener&etic. Editura *ehnic' Fucureti' 1?? . = . SedY-^ 91=< .??. fmlom. cmn`-nlk ol. el . )olk`' 1???. =<. 5irective 2002H?1HEC of the European Parlia%ent and of the Council of 1: 5ece%(er 2002 on the ener&7 perfor%ance of (uildin&s. Oz / 001 08.01.200= P. 00:9 - 00 1. =?. 5irective ?:H9 HEC of the European Parlia%ent and of the Council of = !epte%(er 1??: on ener&7 efficienc7 reuire%ents for household electric refri&erators' free#ers and co%(inations thereof Oz/ 2=: 1<.0?.1??: p.=:. 80. Arion Valentin' 5rucioc !tela' 4her%an Cristina. !chi%(area cli%ei i co%(aterea ei> Note de cursG Aniv. *eh. a )oldovei. 0ac. de Ener&etic J Ch.> !.N.' 200: +Centrul Edit. Poli&r. A*),' <0 pp. 81. 5ic$ionar de ter%eni folosi$i "n do%eniul ener&iei. Consiliul )ondial al Ener&ieiG Co%itetul Na$ional Ro%"n' Fucureti' 1??9.

118