Anexa la Dota-raport Dr.lOS207/S3/NRRI~.OS.

2011 ROMÂNIA MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR NESECRET Bucuresti

Lea
INSPECTORATULGENERALAL POLITIEI ROMÂNE Comisia de admitere a I.G.P.R. ~siunea 2011 Nr. /{)(j 4.'07 /S3/NRRlQl.OS.2011

-

PROPUNERILE INSPECTORATULUI GENERAL AL POLITIEI

ROMÂNEPRIVINDTEMATICASI BmLIOGRAFIA
PENTRU CONCURSUL DE ADMITERE ÎN SCOLILE DE AGENTI DE POLITIE

-SESIUNEA

2011

IL., LIMBA

ROMANA

LEXIC

-VocabuIarullimbii române. Vocabulaml fundamental. Masa vocabularului.
- Cuvântul. POfiDasi continutul. Cuvântul de baza. Sensul cuvintelor in context. Sensul propriu (de baza si secundar) si sensul figurat.. - Mijloace interne de imbogafire a vocabularului. Derivarea. Compunerea. Schimbarea valorii gramaticale (conversiunea). Familia lexicala.. - Mijloace exteme de imbogafire a vocabularului. Împrumuturile. Neologismele. - Sinonimele. Antouimefe. OmonimeIe. Paronimele. - RegionaIismeIe. ArhaismeIe. - Cuvintele polisemantice. -Unitatile ftazeologice (Iocutiuni, expresii).
- Pleonasmul.

t-IOTIUNIDE FONETICA [;- Vocalele.Consoanele.SemivocaIele. Diftongul.Triftongul.Hiatol - Silaba.Despartireacuvintelorin silabe.

- Folosirea corecta a accentuIui in limba româna.

MORFOSINTAXA

- Partile de vorbire flexibiIe. Clasificare/fef(verb, substantiv, articol, pronume, numeral~adjective). LocutiuniIe.Categorii morfologice(diateza, conjugare~ m~ timp, persoana, g~ numar, caz, grad de
compara,ie). Functii sintactice. . - Partile de vorbire ndIexi'bile. Clasificare/fel (adverb, prepozitie, conjtmctie, interjectie). Locutiunile. Functii sintactice (adverb, interjeqie).

Pag.4/8.Bucuresti, Str. Mihai Voda nr. 6, sector 5

Tel./Fax: 021/316.43.61, e-mail- resuJSe«v.oolitiaromana.ro

Invitatia. ftaza. Trecutul continuu. . . SCRIEREA FUNCTIONALA. Mihai Vodam.43.Fraza.5/& Bucuresti. linia de pauza . Elementele de relatie în fraza. . de cauza. .Tipuri . ORTOGRAFIA SI PUNCTUATIA . Complementul direct si indirect.Propozitia subordonata completiva directa.Timpul . virgul~ punctul si virgula. Elementul regent. semnul exclamarii.NOTIUNI DE SINTAXA . Mai mult ca perfectul continuu. Propozitia regenta si propozitia subordonata.Curriculum vitae (in format european). Complementele circumstantiale si necircumstantiale. concesive.intonatia sipauza. .Relatia text.propozitie~cuvânt. de scop.Mijloacelede realizarea relatiilorsintacticein propozitiesi in fraza:flexiun~ jonctiunea. . Prezentul continuu.. SINTAXA PROPOZITIEI SI A FRAZEI .resurse@oolitiaromana. Str. . Expansiunea si contragerea. apostrofu~ punctul ca semn ortografic 2. LIMBA ENGLEZA MORFOLOGlA 1. de mod. de ScrisorL . Perfectul prezent. sector 5 Tel. Mijloace de exprimare a viitonilui.Cuvintele si constmctiile incidente.Relatii smtacticein propozitie si in tiaza (interdepen~ coordonaresi subordonare). ..Subiectul si propozjtia subordonata subiectiva.ro . .Acordul./Fax: 021/316. Prezent simplu.Semnele de punctuafie . consecutive.Categoriile grnmaticale ale verbului..Cererea. 6. Propozitiile subordonate circumstanfiale conditionale.Procesul-verbal. Pag. .topica. Viitorul perfect continuu. punctul. e-mail. . Propozitia subordonata completiva indirecta. de mod. cmtima. Complementul circumstantial de cauza si de scop. Complementele circumstantiale de loc.Semnele ortografice . VERBUL. Trecut simplu. Punctuatia lor. . . .Complementul.Viitorul continuu.61. semnul intrebarii.Propozitia si parfile de propozitie. Propozitiile subordonate circumstanfiale de loc~ de timp. .Aspectul. . Mai mult ca perfectul. Propozitia principala si secundara/subordonata.juxtapunerea. de timp..Predicatul si propozitia subordonata predicaciva. TIpUrilede propoZitie.Atributul si propozitia subordonata atn"butiva.

.ARTICOLUL . Formarea comparativului si superlativului.Vorbirea directa si indirecta. Pag. ..Modul. 6.NumarnI substantivelor. Nmneralul colectiv. 3.CorespoodenJa timpmiJor. 5. SINTAXA . 2. Nmneralul cardinaI. articolul partitiv. Articolul hotarât.Propozitii coodiJionaIe~ II" llI).Verbele modaJe. ADJECTIVUL. ComparaJia adjectivelor. articolul nehotarât.resurse@oolitiaromana. Femininul substantivelor./Fax: 021/316. 7. Cazul substantivelor. Genul substantivelor. NillvffiRALUL. . PREPOZITIA. Omisiunea articolului..Tipuri de propozitii (emmtiative~interogative etc. Pronumele relativ. .Omisiunea articolului. Nmneralul multiplicativ. LIMBAFRANCEZA MORFOLOGIA 1. '1. Articolul nehotarât. ADVERBUL. Numeralul fiacJionar.43. Adjectivul interogativ.ro . Pronumele interogativ. . . Substantive cu doua gemni. Nume de tari.Verbele auxiliare.SUBSTANTIVUL . Comparatia neregulata a adjectivului. .). Numeralul ordinaL. Compamtia adverbuiuL 8. Pronumele posesiv. .Persoana si numaruL . Adjectivul demonstmtiv. Pronumele reflexiv. 4. SUBSTANTIVUL. Numernlul distributiv. Pronumele personal. Articolul zero. . .Genul substantivelor.. Pronwnele nehotarât.ArticolUlhotarât.Ordinea cuvintelor În propozitie. sector 5 Tel. ARTICOLUL SI AL11 DETERMINANTI.. .. Pronumele negativ. PRONUMELE. Nmneralul adverbial.61.6/8Bucuresti.. Mihai Voda Of. e-mail . PropoziJli conditiona1emixte. Str. Locul adjectivului în propozitie.Formele nepersonaJe ale verbului. Adjectivul nehotarât. 6. 2.Diateza: Activ~ Pasiva. 3. Adjectivul posesiv.

. . gerunziu. .Adverbe la comparativ si superlativ.Verbele impersonale..Verbele auxiliare avoir si etre . concesive. suberdonatoare).6. conditional.Pronumelepersonal (ato~ tonic).Acordul adjectivului calificativ.Discursul raportat. adjectivul posesiv. Si dubitativ - 6.ADVERBUL . Pozitia adverbelor negative. .Adjectivele demonstrative. Acordul participiului trecut (cu etre.Cazurile substantivelor. omisiune~ Întrebuintare). . loc. grupa a treia : moduri verbale.Sintaxa ftazei : propozitii subordonare relative. Moduri verbale : indicativ. Valorile lui oui. partiala. e-mail. reflexiva. negative. Substantive compuse. Întrebuintarea negatiei ne. circumstantiale cauzale. Suprimarea negatiei ~. infinitiv. locutiuni prepozitionaJe. cu avoir. sector 5 Tel.VERBUL .Timpuri verbale : simple si compuse. forme. . . subjonctiv.61. completive. repetare. pasiva.cu valoare de pronume n~ complem~ pronumele personal pronumele demonstrativ./Fax: 021/316. .ro . loc. de comparatie.Verbe de grupa întâi.Femininul adjectivului calificativ.Concordanta timpurilor la modul indicativ. imperativ. . Substantive care îsi schimba sensul la plural.Pluralul substantivelor.PRONUMELE . cu verbele reflexive).Locul adjectivului calificativ. 7.Diatezele : activa..CUVINTE DE LEGATURA .Sintaxa propozitiei: exprimarea afinnafi~ negati~ interogatiei. participiu.. LEXIC Expresii. Ne expletiv. . Conjnnqia (coordonatoare.Tipuri de adverbe (mod. cantitative. consecutive. Interogatia totala.43. pronumele posesiv.Prepozi.ia (principalele prepozitii. Fonnarea adverbelor de mod. Pluralul adjectivului calificativ.Si conditional.folosite la timpurile compuse. .? /8 ~ Bucuresti. _ 5. sinonime. afinnative. il . adjectivul nehotarât.ADJECTIVUL .etLL pronumelerelativ~ pronumelenehotarât. Pag. Mihai Voda DT. interogative). infinitivale. timpuri verbale. . 4. antouDne. de scop. grupa a doua. Str. Adjective care îsi schimba sensul dupa loc. adjectivul numeral. pronumele interogativ. . timp. . 3. NTAXA .resurse@oolitiaromana. Fonnarea timpurilor verbale. -Adjective întrebuintate adverbial. pronumele - adverbiale. Acordul substantivului GENS. temporaIe. familii de cuvinte.omonime.

dec1inare.ronime. indicativ.2011. PRECIZARI: Sunt recomandate toate manualele scolare alternative.din materiacarorase stabilescsubiectelede concurs.antonime.Pozitia în propozitie.Prepozitia. elaborate si aprobate prin Ordinele MEdC. conjunctiv.Gen. substantive compuse. diateze.NUMERALUL SINTAXA . 4.VERBUL .4.8 Bucuresti. demonstrativ. posesiv.SUBST ANTIVUL . dec1inare.Constructii infinitivale si participiale. loc.S. .famIliide cuvinte. sector 5 Tel. 6. folosire si grade de comparatie. Pag.ro - . numar. Str. LIMBA GERMANA MORFOLOGIE 1.ADJECTIVUL .resurse!a>.Personal.nolitiaromana.61.Propozitii secundare. .r.PRONUMELE .8f.sinonime. si ajlateîn vigoareîn anulscolar2010 . 7. e-mail. 3. Mihai Voda nr. 2.cuvintecu mai multesensuri. declinare. impersonal.omonime./Fax: 021/316.Pozitie. .43.Timp. : ~u .Vorbire directa si indirecta. mod.tUVINTE DE LEGATURA . . ~ LEXIC . .Cuvintesi expresii.ADVERBUL .Topica propozitiei principale si subordonatoare. 6. .Conjunctia (coordonatoare si subordonatoare).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful