Anexa la Dota-raport Dr.lOS207/S3/NRRI~.OS.

2011 ROMÂNIA MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR NESECRET Bucuresti

Lea
INSPECTORATULGENERALAL POLITIEI ROMÂNE Comisia de admitere a I.G.P.R. ~siunea 2011 Nr. /{)(j 4.'07 /S3/NRRlQl.OS.2011

-

PROPUNERILE INSPECTORATULUI GENERAL AL POLITIEI

ROMÂNEPRIVINDTEMATICASI BmLIOGRAFIA
PENTRU CONCURSUL DE ADMITERE ÎN SCOLILE DE AGENTI DE POLITIE

-SESIUNEA

2011

IL., LIMBA

ROMANA

LEXIC

-VocabuIarullimbii române. Vocabulaml fundamental. Masa vocabularului.
- Cuvântul. POfiDasi continutul. Cuvântul de baza. Sensul cuvintelor in context. Sensul propriu (de baza si secundar) si sensul figurat.. - Mijloace interne de imbogafire a vocabularului. Derivarea. Compunerea. Schimbarea valorii gramaticale (conversiunea). Familia lexicala.. - Mijloace exteme de imbogafire a vocabularului. Împrumuturile. Neologismele. - Sinonimele. Antouimefe. OmonimeIe. Paronimele. - RegionaIismeIe. ArhaismeIe. - Cuvintele polisemantice. -Unitatile ftazeologice (Iocutiuni, expresii).
- Pleonasmul.

t-IOTIUNIDE FONETICA [;- Vocalele.Consoanele.SemivocaIele. Diftongul.Triftongul.Hiatol - Silaba.Despartireacuvintelorin silabe.

- Folosirea corecta a accentuIui in limba româna.

MORFOSINTAXA

- Partile de vorbire flexibiIe. Clasificare/fef(verb, substantiv, articol, pronume, numeral~adjective). LocutiuniIe.Categorii morfologice(diateza, conjugare~ m~ timp, persoana, g~ numar, caz, grad de
compara,ie). Functii sintactice. . - Partile de vorbire ndIexi'bile. Clasificare/fel (adverb, prepozitie, conjtmctie, interjectie). Locutiunile. Functii sintactice (adverb, interjeqie).

Pag.4/8.Bucuresti, Str. Mihai Voda nr. 6, sector 5

Tel./Fax: 021/316.43.61, e-mail- resuJSe«v.oolitiaromana.ro

Trecut simplu. Propozitiile subordonate circumstanfiale conditionale. e-mail.Fraza. . . Pag. . Propozitia principala si secundara/subordonata.Mijloacelede realizarea relatiilorsintacticein propozitiesi in fraza:flexiun~ jonctiunea. Prezent simplu.. Mihai Vodam. Complementul direct si indirect. Mijloace de exprimare a viitonilui.ro . . Propozitia regenta si propozitia subordonata./Fax: 021/316.43. ftaza.Semnele ortografice .Viitorul continuu.resurse@oolitiaromana. Prezentul continuu.Aspectul.Relatia text. Viitorul perfect continuu. sector 5 Tel. Complementele circumstantiale si necircumstantiale.Propozitia si parfile de propozitie.NOTIUNI DE SINTAXA . . . linia de pauza .Timpul .Semnele de punctuafie . . semnul exclamarii.intonatia sipauza. Mai mult ca perfectul. Elementele de relatie în fraza. Expansiunea si contragerea.Procesul-verbal. Propozitiile subordonate circumstanfiale de loc~ de timp. virgul~ punctul si virgula. Complementele circumstantiale de loc.Curriculum vitae (in format european).5/& Bucuresti. . de mod. de timp.Propozitia subordonata completiva directa.. . 6.juxtapunerea.Predicatul si propozitia subordonata predicaciva.Complementul. apostrofu~ punctul ca semn ortografic 2. LIMBA ENGLEZA MORFOLOGlA 1. consecutive. concesive.. de mod.. . cmtima.61.Relatii smtacticein propozitie si in tiaza (interdepen~ coordonaresi subordonare). de cauza.propozitie~cuvânt. . .topica. .Tipuri . Elementul regent. Punctuatia lor.Acordul. SINTAXA PROPOZITIEI SI A FRAZEI . Perfectul prezent. Trecutul continuu.Categoriile grnmaticale ale verbului. . punctul. SCRIEREA FUNCTIONALA.Cuvintele si constmctiile incidente. . de scop. semnul intrebarii. de ScrisorL .Cererea. Complementul circumstantial de cauza si de scop.Atributul si propozitia subordonata atn"butiva. TIpUrilede propoZitie. ORTOGRAFIA SI PUNCTUATIA . Propozitia subordonata completiva indirecta.Invitatia. .Subiectul si propozjtia subordonata subiectiva. Mai mult ca perfectul continuu. Str. VERBUL.

Pronumele posesiv. SUBSTANTIVUL. Compamtia adverbuiuL 8. Articolul hotarât. 7.SUBSTANTIVUL . 6. . . Adjectivul interogativ. SINTAXA . articolul partitiv.Ordinea cuvintelor În propozitie. Articolul zero. Adjectivul demonstmtiv.Tipuri de propozitii (emmtiative~interogative etc.6/8Bucuresti..43.Diateza: Activ~ Pasiva. sector 5 Tel. Nmneralul cardinaI. Pag.Omisiunea articolului. Comparatia neregulata a adjectivului. . 2.. 2.Verbele modaJe.Genul substantivelor. Locul adjectivului în propozitie. Adjectivul nehotarât.Persoana si numaruL .. Formarea comparativului si superlativului.ro . Pronumele negativ. NillvffiRALUL. Numeralul ordinaL. Articolul nehotarât. . LIMBAFRANCEZA MORFOLOGIA 1. . Nmneralul adverbial. Pronumele reflexiv. Nmneralul colectiv. .ARTICOLUL .Formele nepersonaJe ale verbului. ARTICOLUL SI AL11 DETERMINANTI. Femininul substantivelor. PREPOZITIA. '1. Str. 4. 6. PropoziJli conditiona1emixte.). Substantive cu doua gemni.. ADVERBUL. ./Fax: 021/316. Numernlul distributiv.Vorbirea directa si indirecta.. Pronumele personal. ADJECTIVUL. Mihai Voda Of. 5. PRONUMELE. . e-mail .CorespoodenJa timpmiJor. Pronwnele nehotarât. Cazul substantivelor. Genul substantivelor.Modul. Nmneralul multiplicativ. . 3. Pronumele interogativ. Pronumele relativ.61.NumarnI substantivelor. Omisiunea articolului. articolul nehotarât.Propozitii coodiJionaIe~ II" llI). Numeralul fiacJionar.. Nume de tari.ArticolUlhotarât.Verbele auxiliare. 3. . . Adjectivul posesiv.resurse@oolitiaromana. ComparaJia adjectivelor.

repetare. . .resurse@oolitiaromana.etLL pronumelerelativ~ pronumelenehotarât.Timpuri verbale : simple si compuse. . negative.VERBUL .Pronumelepersonal (ato~ tonic). completive. Suprimarea negatiei ~.Tipuri de adverbe (mod. Pag. suberdonatoare).. . .Discursul raportat.Sintaxa propozitiei: exprimarea afinnafi~ negati~ interogatiei. Acordul participiului trecut (cu etre. Fonnarea adverbelor de mod.Diatezele : activa. Acordul substantivului GENS. grupa a treia : moduri verbale. cu avoir. Interogatia totala. . e-mail.ADJECTIVUL . pasiva. . Pluralul adjectivului calificativ. Întrebuintarea negatiei ne. de scop. consecutive. gerunziu.Adjectivele demonstrative. Ne expletiv. Fonnarea timpurilor verbale. Str. NTAXA . pronumele - adverbiale.folosite la timpurile compuse./Fax: 021/316. interogative). . il . Si dubitativ - 6.Prepozi. LEXIC Expresii. pronumele posesiv. cu verbele reflexive). .Locul adjectivului calificativ. 7.61.6.Pluralul substantivelor.43.Acordul adjectivului calificativ. Mihai Voda DT. omisiune~ Întrebuintare). infinitiv. .Adverbe la comparativ si superlativ. 4.omonime. 3. imperativ. Substantive compuse. adjectivul posesiv. Moduri verbale : indicativ. participiu. . sector 5 Tel. _ 5. . afinnative. locutiuni prepozitionaJe.Verbele impersonale. conditional. Adjective care îsi schimba sensul dupa loc.ro . grupa a doua.PRONUMELE .ia (principalele prepozitii. partiala. loc. Substantive care îsi schimba sensul la plural. timpuri verbale.. Valorile lui oui. antouDne.? /8 ~ Bucuresti. loc. Pozitia adverbelor negative. .cu valoare de pronume n~ complem~ pronumele personal pronumele demonstrativ. timp.Cazurile substantivelor. .Sintaxa ftazei : propozitii subordonare relative.ADVERBUL . adjectivul numeral. reflexiva.Femininul adjectivului calificativ.CUVINTE DE LEGATURA . concesive.Verbe de grupa întâi. subjonctiv. adjectivul nehotarât. temporaIe. circumstantiale cauzale. de comparatie.Si conditional. sinonime. forme.Concordanta timpurilor la modul indicativ. pronumele interogativ.. Conjnnqia (coordonatoare.Verbele auxiliare avoir si etre . cantitative. -Adjective întrebuintate adverbial. infinitivale. familii de cuvinte.

Propozitii secundare. folosire si grade de comparatie. 7.Vorbire directa si indirecta.S. .Topica propozitiei principale si subordonatoare.Constructii infinitivale si participiale. LIMBA GERMANA MORFOLOGIE 1. elaborate si aprobate prin Ordinele MEdC.omonime.Cuvintesi expresii.nolitiaromana. .resurse!a>. 3.r. 6. . 6. loc. declinare. demonstrativ. substantive compuse.SUBST ANTIVUL . 2. Mihai Voda nr.VERBUL . : ~u . . ~ LEXIC .Personal. dec1inare.antonime. e-mail./Fax: 021/316. PRECIZARI: Sunt recomandate toate manualele scolare alternative.61. mod.ADVERBUL .Prepozitia.ronime. posesiv.famIliide cuvinte. Pag. indicativ.tUVINTE DE LEGATURA .2011. conjunctiv.Pozitie.Timp. si ajlateîn vigoareîn anulscolar2010 .8 Bucuresti. sector 5 Tel. impersonal. 4. .ro - .NUMERALUL SINTAXA .8f. numar. dec1inare.din materiacarorase stabilescsubiectelede concurs.PRONUMELE . Str.sinonime.Gen. .cuvintecu mai multesensuri. diateze.4.Conjunctia (coordonatoare si subordonatoare).Pozitia în propozitie.ADJECTIVUL .43.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful