Anexa la Dota-raport Dr.lOS207/S3/NRRI~.OS.

2011 ROMÂNIA MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR NESECRET Bucuresti

Lea
INSPECTORATULGENERALAL POLITIEI ROMÂNE Comisia de admitere a I.G.P.R. ~siunea 2011 Nr. /{)(j 4.'07 /S3/NRRlQl.OS.2011

-

PROPUNERILE INSPECTORATULUI GENERAL AL POLITIEI

ROMÂNEPRIVINDTEMATICASI BmLIOGRAFIA
PENTRU CONCURSUL DE ADMITERE ÎN SCOLILE DE AGENTI DE POLITIE

-SESIUNEA

2011

IL., LIMBA

ROMANA

LEXIC

-VocabuIarullimbii române. Vocabulaml fundamental. Masa vocabularului.
- Cuvântul. POfiDasi continutul. Cuvântul de baza. Sensul cuvintelor in context. Sensul propriu (de baza si secundar) si sensul figurat.. - Mijloace interne de imbogafire a vocabularului. Derivarea. Compunerea. Schimbarea valorii gramaticale (conversiunea). Familia lexicala.. - Mijloace exteme de imbogafire a vocabularului. Împrumuturile. Neologismele. - Sinonimele. Antouimefe. OmonimeIe. Paronimele. - RegionaIismeIe. ArhaismeIe. - Cuvintele polisemantice. -Unitatile ftazeologice (Iocutiuni, expresii).
- Pleonasmul.

t-IOTIUNIDE FONETICA [;- Vocalele.Consoanele.SemivocaIele. Diftongul.Triftongul.Hiatol - Silaba.Despartireacuvintelorin silabe.

- Folosirea corecta a accentuIui in limba româna.

MORFOSINTAXA

- Partile de vorbire flexibiIe. Clasificare/fef(verb, substantiv, articol, pronume, numeral~adjective). LocutiuniIe.Categorii morfologice(diateza, conjugare~ m~ timp, persoana, g~ numar, caz, grad de
compara,ie). Functii sintactice. . - Partile de vorbire ndIexi'bile. Clasificare/fel (adverb, prepozitie, conjtmctie, interjectie). Locutiunile. Functii sintactice (adverb, interjeqie).

Pag.4/8.Bucuresti, Str. Mihai Voda nr. 6, sector 5

Tel./Fax: 021/316.43.61, e-mail- resuJSe«v.oolitiaromana.ro

Invitatia. de cauza. punctul. Elementul regent.Relatii smtacticein propozitie si in tiaza (interdepen~ coordonaresi subordonare). de scop. TIpUrilede propoZitie.juxtapunerea.Timpul . Propozitia principala si secundara/subordonata. Prezentul continuu. Pag. . Str. de ScrisorL .Acordul. .Fraza. . Propozitiile subordonate circumstanfiale conditionale.Procesul-verbal./Fax: 021/316. VERBUL. Trecut simplu. Complementul direct si indirect.Tipuri .Cuvintele si constmctiile incidente. . de timp.Aspectul. LIMBA ENGLEZA MORFOLOGlA 1. Punctuatia lor. .resurse@oolitiaromana.Subiectul si propozjtia subordonata subiectiva. Propozitia regenta si propozitia subordonata. Mai mult ca perfectul...Relatia text. Expansiunea si contragerea..Atributul si propozitia subordonata atn"butiva. Prezent simplu. consecutive.. . Elementele de relatie în fraza.propozitie~cuvânt. Complementele circumstantiale de loc. virgul~ punctul si virgula. 6.NOTIUNI DE SINTAXA . Perfectul prezent. concesive. . e-mail.Categoriile grnmaticale ale verbului. .Curriculum vitae (in format european).5/& Bucuresti.43. sector 5 Tel.intonatia sipauza. Propozitiile subordonate circumstanfiale de loc~ de timp. ftaza. Mihai Vodam. cmtima.Viitorul continuu. Viitorul perfect continuu. SINTAXA PROPOZITIEI SI A FRAZEI . SCRIEREA FUNCTIONALA.ro .Complementul.topica. . . de mod. . . linia de pauza .Cererea. . ORTOGRAFIA SI PUNCTUATIA . de mod.Mijloacelede realizarea relatiilorsintacticein propozitiesi in fraza:flexiun~ jonctiunea. . . Complementele circumstantiale si necircumstantiale.Predicatul si propozitia subordonata predicaciva.Propozitia subordonata completiva directa. Mai mult ca perfectul continuu. apostrofu~ punctul ca semn ortografic 2.Propozitia si parfile de propozitie. semnul exclamarii.61. Mijloace de exprimare a viitonilui. semnul intrebarii. Propozitia subordonata completiva indirecta.Semnele de punctuafie . Complementul circumstantial de cauza si de scop. . Trecutul continuu.Semnele ortografice .

Femininul substantivelor.6/8Bucuresti. 4. Comparatia neregulata a adjectivului.Formele nepersonaJe ale verbului. 5.SUBSTANTIVUL .Verbele auxiliare. . Pronumele reflexiv. Formarea comparativului si superlativului. . Pronumele posesiv. 2. sector 5 Tel. . . Pronumele negativ. ADVERBUL. Genul substantivelor. Adjectivul nehotarât.. Pronumele interogativ. Adjectivul interogativ. PropoziJli conditiona1emixte.ro .resurse@oolitiaromana. articolul nehotarât.Propozitii coodiJionaIe~ II" llI). 7. 3.Vorbirea directa si indirecta.43.Omisiunea articolului. Articolul hotarât. Numernlul distributiv./Fax: 021/316.. Str. Nmneralul cardinaI. .ArticolUlhotarât. 6. Adjectivul posesiv. . ADJECTIVUL. .Verbele modaJe. LIMBAFRANCEZA MORFOLOGIA 1. Nmneralul multiplicativ. SINTAXA .Modul. Omisiunea articolului.61. Cazul substantivelor. Pronumele personal. articolul partitiv. Locul adjectivului în propozitie.NumarnI substantivelor. . Numeralul ordinaL. NillvffiRALUL.Tipuri de propozitii (emmtiative~interogative etc. SUBSTANTIVUL. 3.). ARTICOLUL SI AL11 DETERMINANTI.Diateza: Activ~ Pasiva. ComparaJia adjectivelor.Genul substantivelor. Nmneralul adverbial. Articolul nehotarât. Mihai Voda Of. PREPOZITIA.. Adjectivul demonstmtiv. Numeralul fiacJionar..Persoana si numaruL . Articolul zero. Pag. '1.ARTICOLUL . Pronumele relativ. . Pronwnele nehotarât. Nmneralul colectiv.. 2.. . Substantive cu doua gemni. 6. PRONUMELE. . e-mail . Nume de tari. Compamtia adverbuiuL 8.CorespoodenJa timpmiJor.Ordinea cuvintelor În propozitie.

Sintaxa ftazei : propozitii subordonare relative.Adverbe la comparativ si superlativ./Fax: 021/316.43. adjectivul posesiv. temporaIe.Timpuri verbale : simple si compuse. subjonctiv.? /8 ~ Bucuresti.Verbele auxiliare avoir si etre .resurse@oolitiaromana. completive. circumstantiale cauzale. Ne expletiv. timpuri verbale. . .Sintaxa propozitiei: exprimarea afinnafi~ negati~ interogatiei. . omisiune~ Întrebuintare). .Discursul raportat. negative. . LEXIC Expresii. grupa a treia : moduri verbale. sector 5 Tel. Pozitia adverbelor negative. imperativ. 7. -Adjective întrebuintate adverbial. Valorile lui oui. Fonnarea timpurilor verbale.cu valoare de pronume n~ complem~ pronumele personal pronumele demonstrativ.Concordanta timpurilor la modul indicativ.6.folosite la timpurile compuse. Pluralul adjectivului calificativ. suberdonatoare). . Mihai Voda DT. Conjnnqia (coordonatoare. Substantive compuse.Locul adjectivului calificativ.Verbele impersonale. Interogatia totala. 3.Femininul adjectivului calificativ. Substantive care îsi schimba sensul la plural.Cazurile substantivelor. . Str..CUVINTE DE LEGATURA . pronumele posesiv.VERBUL . Adjective care îsi schimba sensul dupa loc. infinitiv. grupa a doua. pasiva. .PRONUMELE .Adjectivele demonstrative. .etLL pronumelerelativ~ pronumelenehotarât.ADJECTIVUL .Tipuri de adverbe (mod. concesive. consecutive. gerunziu.ADVERBUL .. pronumele - adverbiale. cu verbele reflexive). loc. conditional. repetare. 4. cu avoir. Si dubitativ - 6.Prepozi.omonime. adjectivul nehotarât. reflexiva. e-mail. Acordul substantivului GENS. afinnative. de scop. loc.61.Verbe de grupa întâi. antouDne.ia (principalele prepozitii. sinonime. Pag. NTAXA . forme. locutiuni prepozitionaJe. Fonnarea adverbelor de mod. . adjectivul numeral. Suprimarea negatiei ~.Pluralul substantivelor. timp.. il .ro .Diatezele : activa. . _ 5. pronumele interogativ. Moduri verbale : indicativ. . . interogative). cantitative. familii de cuvinte. de comparatie.Acordul adjectivului calificativ. infinitivale. partiala. Întrebuintarea negatiei ne.Pronumelepersonal (ato~ tonic). participiu. . Acordul participiului trecut (cu etre.Si conditional.

Pag. loc. 4.ADVERBUL . posesiv. si ajlateîn vigoareîn anulscolar2010 . . numar. dec1inare. 6.Topica propozitiei principale si subordonatoare. . . 6.4. impersonal.Prepozitia. substantive compuse. conjunctiv.nolitiaromana. PRECIZARI: Sunt recomandate toate manualele scolare alternative.tUVINTE DE LEGATURA . e-mail.8 Bucuresti. mod.resurse!a>. .ronime.antonime.Timp.Propozitii secundare.Pozitie. sector 5 Tel.Conjunctia (coordonatoare si subordonatoare). Str.omonime. .sinonime./Fax: 021/316.Gen.43.8f. 7.VERBUL . .SUBST ANTIVUL .S.ro - .2011. 3.r.Cuvintesi expresii. elaborate si aprobate prin Ordinele MEdC. indicativ.famIliide cuvinte.NUMERALUL SINTAXA . demonstrativ.PRONUMELE . declinare. Mihai Voda nr. 2. diateze. dec1inare. ~ LEXIC .din materiacarorase stabilescsubiectelede concurs.Constructii infinitivale si participiale. : ~u .cuvintecu mai multesensuri.Pozitia în propozitie.61.Vorbire directa si indirecta.ADJECTIVUL . folosire si grade de comparatie.Personal. LIMBA GERMANA MORFOLOGIE 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful