Anexa la Dota-raport Dr.lOS207/S3/NRRI~.OS.

2011 ROMÂNIA MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR NESECRET Bucuresti

Lea
INSPECTORATULGENERALAL POLITIEI ROMÂNE Comisia de admitere a I.G.P.R. ~siunea 2011 Nr. /{)(j 4.'07 /S3/NRRlQl.OS.2011

-

PROPUNERILE INSPECTORATULUI GENERAL AL POLITIEI

ROMÂNEPRIVINDTEMATICASI BmLIOGRAFIA
PENTRU CONCURSUL DE ADMITERE ÎN SCOLILE DE AGENTI DE POLITIE

-SESIUNEA

2011

IL., LIMBA

ROMANA

LEXIC

-VocabuIarullimbii române. Vocabulaml fundamental. Masa vocabularului.
- Cuvântul. POfiDasi continutul. Cuvântul de baza. Sensul cuvintelor in context. Sensul propriu (de baza si secundar) si sensul figurat.. - Mijloace interne de imbogafire a vocabularului. Derivarea. Compunerea. Schimbarea valorii gramaticale (conversiunea). Familia lexicala.. - Mijloace exteme de imbogafire a vocabularului. Împrumuturile. Neologismele. - Sinonimele. Antouimefe. OmonimeIe. Paronimele. - RegionaIismeIe. ArhaismeIe. - Cuvintele polisemantice. -Unitatile ftazeologice (Iocutiuni, expresii).
- Pleonasmul.

t-IOTIUNIDE FONETICA [;- Vocalele.Consoanele.SemivocaIele. Diftongul.Triftongul.Hiatol - Silaba.Despartireacuvintelorin silabe.

- Folosirea corecta a accentuIui in limba româna.

MORFOSINTAXA

- Partile de vorbire flexibiIe. Clasificare/fef(verb, substantiv, articol, pronume, numeral~adjective). LocutiuniIe.Categorii morfologice(diateza, conjugare~ m~ timp, persoana, g~ numar, caz, grad de
compara,ie). Functii sintactice. . - Partile de vorbire ndIexi'bile. Clasificare/fel (adverb, prepozitie, conjtmctie, interjectie). Locutiunile. Functii sintactice (adverb, interjeqie).

Pag.4/8.Bucuresti, Str. Mihai Voda nr. 6, sector 5

Tel./Fax: 021/316.43.61, e-mail- resuJSe«v.oolitiaromana.ro

. Complementul direct si indirect. Perfectul prezent. concesive.Mijloacelede realizarea relatiilorsintacticein propozitiesi in fraza:flexiun~ jonctiunea. SINTAXA PROPOZITIEI SI A FRAZEI .Semnele ortografice . punctul.juxtapunerea.Tipuri . . Expansiunea si contragerea.propozitie~cuvânt. Trecutul continuu. e-mail. . semnul exclamarii..Relatia text. Propozitiile subordonate circumstanfiale de loc~ de timp.Cuvintele si constmctiile incidente. TIpUrilede propoZitie. Prezentul continuu. Propozitia regenta si propozitia subordonata.Subiectul si propozjtia subordonata subiectiva. Propozitia subordonata completiva indirecta.intonatia sipauza. . . Elementele de relatie în fraza. Mijloace de exprimare a viitonilui. . . virgul~ punctul si virgula.Categoriile grnmaticale ale verbului. Viitorul perfect continuu.Cererea.Semnele de punctuafie .Fraza.Viitorul continuu. . . de scop. Complementul circumstantial de cauza si de scop. VERBUL. Mihai Vodam./Fax: 021/316. Pag. cmtima. Mai mult ca perfectul.. Complementele circumstantiale si necircumstantiale.Curriculum vitae (in format european). de timp.Procesul-verbal.Aspectul. de cauza.61.Propozitia si parfile de propozitie. Prezent simplu.5/& Bucuresti. Propozitiile subordonate circumstanfiale conditionale. linia de pauza . ftaza.topica. de mod.resurse@oolitiaromana.Propozitia subordonata completiva directa. SCRIEREA FUNCTIONALA. . Elementul regent. . consecutive. .Predicatul si propozitia subordonata predicaciva.NOTIUNI DE SINTAXA . sector 5 Tel.ro .Atributul si propozitia subordonata atn"butiva. Str.Complementul. . Mai mult ca perfectul continuu.43. apostrofu~ punctul ca semn ortografic 2.Invitatia. Punctuatia lor. .. semnul intrebarii. LIMBA ENGLEZA MORFOLOGlA 1. Propozitia principala si secundara/subordonata.Acordul. Trecut simplu.Relatii smtacticein propozitie si in tiaza (interdepen~ coordonaresi subordonare).Timpul . Complementele circumstantiale de loc. ORTOGRAFIA SI PUNCTUATIA . 6.. . . de mod. de ScrisorL .

Omisiunea articolului. ARTICOLUL SI AL11 DETERMINANTI. Nmneralul multiplicativ. e-mail . Adjectivul interogativ. Numernlul distributiv. Articolul zero. 3. PREPOZITIA.).Propozitii coodiJionaIe~ II" llI). SINTAXA . Articolul hotarât..Genul substantivelor. 6.Modul. Numeralul ordinaL.SUBSTANTIVUL . PRONUMELE. Omisiunea articolului. Pronumele reflexiv.43. sector 5 Tel. . Mihai Voda Of. ComparaJia adjectivelor. . 3. Pronumele posesiv. Pronwnele nehotarât. Substantive cu doua gemni.Ordinea cuvintelor În propozitie. . 6. ADVERBUL.Verbele auxiliare. Pag. ./Fax: 021/316. Nmneralul cardinaI.Persoana si numaruL ..NumarnI substantivelor. 2.resurse@oolitiaromana. Compamtia adverbuiuL 8. Adjectivul demonstmtiv. Locul adjectivului în propozitie.Verbele modaJe. 7.Formele nepersonaJe ale verbului. Str. . 2.Tipuri de propozitii (emmtiative~interogative etc. articolul nehotarât.CorespoodenJa timpmiJor. Comparatia neregulata a adjectivului. Pronumele personal.Diateza: Activ~ Pasiva. NillvffiRALUL..ro . PropoziJli conditiona1emixte. . Pronumele relativ.61. Genul substantivelor.Vorbirea directa si indirecta. Adjectivul posesiv. . 4. . . Pronumele negativ.. Nmneralul colectiv. Numeralul fiacJionar. . Formarea comparativului si superlativului.ARTICOLUL . Nume de tari. Articolul nehotarât. Adjectivul nehotarât. Pronumele interogativ.ArticolUlhotarât. '1.6/8Bucuresti. 5. ADJECTIVUL. . Nmneralul adverbial. SUBSTANTIVUL. Cazul substantivelor. LIMBAFRANCEZA MORFOLOGIA 1. Femininul substantivelor. articolul partitiv...

Acordul substantivului GENS. -Adjective întrebuintate adverbial. afinnative. timp.. participiu. cu verbele reflexive).Sintaxa propozitiei: exprimarea afinnafi~ negati~ interogatiei. repetare.Tipuri de adverbe (mod.? /8 ~ Bucuresti./Fax: 021/316.VERBUL . Suprimarea negatiei ~.Pluralul substantivelor. Str. grupa a treia : moduri verbale. interogative). . Întrebuintarea negatiei ne. Si dubitativ - 6. reflexiva.Locul adjectivului calificativ. . pasiva. adjectivul posesiv. sector 5 Tel. 7.Discursul raportat. adjectivul numeral. NTAXA . concesive. infinitivale.resurse@oolitiaromana. pronumele interogativ. Mihai Voda DT. sinonime. loc. de comparatie.CUVINTE DE LEGATURA . antouDne. . . de scop. .folosite la timpurile compuse.Adjectivele demonstrative.ro .cu valoare de pronume n~ complem~ pronumele personal pronumele demonstrativ. pronumele - adverbiale.Diatezele : activa.Si conditional.PRONUMELE . . Conjnnqia (coordonatoare.61.. completive. loc.Concordanta timpurilor la modul indicativ. 3. locutiuni prepozitionaJe. grupa a doua. pronumele posesiv. consecutive. Interogatia totala.ADJECTIVUL . negative. _ 5. . . Adjective care îsi schimba sensul dupa loc.Cazurile substantivelor.43.Femininul adjectivului calificativ. omisiune~ Întrebuintare). . suberdonatoare). Substantive care îsi schimba sensul la plural.Prepozi. . circumstantiale cauzale. infinitiv. adjectivul nehotarât.Timpuri verbale : simple si compuse.Verbele auxiliare avoir si etre . Ne expletiv. .omonime. familii de cuvinte. conditional.Acordul adjectivului calificativ.Verbele impersonale.Adverbe la comparativ si superlativ. .etLL pronumelerelativ~ pronumelenehotarât. Fonnarea adverbelor de mod. .Verbe de grupa întâi. Valorile lui oui.. gerunziu. Pluralul adjectivului calificativ. cantitative. Pag. 4. subjonctiv. Substantive compuse. timpuri verbale. e-mail.ADVERBUL .Sintaxa ftazei : propozitii subordonare relative. partiala.ia (principalele prepozitii.6. temporaIe. il . Fonnarea timpurilor verbale. . Acordul participiului trecut (cu etre. LEXIC Expresii. imperativ. cu avoir. forme.Pronumelepersonal (ato~ tonic). Pozitia adverbelor negative. Moduri verbale : indicativ.

substantive compuse.famIliide cuvinte.ro - .Conjunctia (coordonatoare si subordonatoare). .VERBUL . 2. : ~u .4. Pag. 6.NUMERALUL SINTAXA . loc.SUBST ANTIVUL .S.Constructii infinitivale si participiale.Pozitia în propozitie. Str.cuvintecu mai multesensuri.Topica propozitiei principale si subordonatoare. PRECIZARI: Sunt recomandate toate manualele scolare alternative.Pozitie. folosire si grade de comparatie.Propozitii secundare. mod. elaborate si aprobate prin Ordinele MEdC.8 Bucuresti.8f. conjunctiv.resurse!a>. si ajlateîn vigoareîn anulscolar2010 .antonime. indicativ./Fax: 021/316.Timp. 4. dec1inare.PRONUMELE . numar.Gen.nolitiaromana.din materiacarorase stabilescsubiectelede concurs.Personal.r. . sector 5 Tel.tUVINTE DE LEGATURA .ADVERBUL . diateze. . dec1inare. 7.ADJECTIVUL . Mihai Voda nr.61. LIMBA GERMANA MORFOLOGIE 1.ronime. 6. demonstrativ.2011. ~ LEXIC .sinonime. declinare. .omonime.Vorbire directa si indirecta. .43.Prepozitia. impersonal. . 3. e-mail.Cuvintesi expresii. posesiv.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful