Anexa la Dota-raport Dr.lOS207/S3/NRRI~.OS.

2011 ROMÂNIA MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR NESECRET Bucuresti

Lea
INSPECTORATULGENERALAL POLITIEI ROMÂNE Comisia de admitere a I.G.P.R. ~siunea 2011 Nr. /{)(j 4.'07 /S3/NRRlQl.OS.2011

-

PROPUNERILE INSPECTORATULUI GENERAL AL POLITIEI

ROMÂNEPRIVINDTEMATICASI BmLIOGRAFIA
PENTRU CONCURSUL DE ADMITERE ÎN SCOLILE DE AGENTI DE POLITIE

-SESIUNEA

2011

IL., LIMBA

ROMANA

LEXIC

-VocabuIarullimbii române. Vocabulaml fundamental. Masa vocabularului.
- Cuvântul. POfiDasi continutul. Cuvântul de baza. Sensul cuvintelor in context. Sensul propriu (de baza si secundar) si sensul figurat.. - Mijloace interne de imbogafire a vocabularului. Derivarea. Compunerea. Schimbarea valorii gramaticale (conversiunea). Familia lexicala.. - Mijloace exteme de imbogafire a vocabularului. Împrumuturile. Neologismele. - Sinonimele. Antouimefe. OmonimeIe. Paronimele. - RegionaIismeIe. ArhaismeIe. - Cuvintele polisemantice. -Unitatile ftazeologice (Iocutiuni, expresii).
- Pleonasmul.

t-IOTIUNIDE FONETICA [;- Vocalele.Consoanele.SemivocaIele. Diftongul.Triftongul.Hiatol - Silaba.Despartireacuvintelorin silabe.

- Folosirea corecta a accentuIui in limba româna.

MORFOSINTAXA

- Partile de vorbire flexibiIe. Clasificare/fef(verb, substantiv, articol, pronume, numeral~adjective). LocutiuniIe.Categorii morfologice(diateza, conjugare~ m~ timp, persoana, g~ numar, caz, grad de
compara,ie). Functii sintactice. . - Partile de vorbire ndIexi'bile. Clasificare/fel (adverb, prepozitie, conjtmctie, interjectie). Locutiunile. Functii sintactice (adverb, interjeqie).

Pag.4/8.Bucuresti, Str. Mihai Voda nr. 6, sector 5

Tel./Fax: 021/316.43.61, e-mail- resuJSe«v.oolitiaromana.ro

.intonatia sipauza.topica.Atributul si propozitia subordonata atn"butiva. Mihai Vodam. Prezent simplu. e-mail.5/& Bucuresti.Categoriile grnmaticale ale verbului. Prezentul continuu. Mai mult ca perfectul continuu.Timpul .. Complementul circumstantial de cauza si de scop.juxtapunerea. Propozitiile subordonate circumstanfiale conditionale. Elementul regent. punctul. sector 5 Tel.61. semnul exclamarii.. Perfectul prezent. Trecut simplu. ORTOGRAFIA SI PUNCTUATIA .Viitorul continuu. SINTAXA PROPOZITIEI SI A FRAZEI . Propozitia subordonata completiva indirecta. apostrofu~ punctul ca semn ortografic 2.Propozitia subordonata completiva directa.Procesul-verbal. Pag.Relatia text. SCRIEREA FUNCTIONALA.Semnele de punctuafie . de mod.Fraza.Cuvintele si constmctiile incidente. Propozitia principala si secundara/subordonata. . .Curriculum vitae (in format european).Subiectul si propozjtia subordonata subiectiva. . .Mijloacelede realizarea relatiilorsintacticein propozitiesi in fraza:flexiun~ jonctiunea.Relatii smtacticein propozitie si in tiaza (interdepen~ coordonaresi subordonare).. Trecutul continuu.Cererea. LIMBA ENGLEZA MORFOLOGlA 1.resurse@oolitiaromana. .Semnele ortografice . de cauza. semnul intrebarii. . Expansiunea si contragerea. Complementul direct si indirect. virgul~ punctul si virgula.Acordul.Tipuri . . .ro . de timp.Complementul./Fax: 021/316. Punctuatia lor. . Propozitia regenta si propozitia subordonata. Mijloace de exprimare a viitonilui. linia de pauza . Propozitiile subordonate circumstanfiale de loc~ de timp. Viitorul perfect continuu. Mai mult ca perfectul. TIpUrilede propoZitie. de mod. concesive. .Aspectul.Predicatul si propozitia subordonata predicaciva. .NOTIUNI DE SINTAXA .43. . de ScrisorL . VERBUL. Complementele circumstantiale de loc. . Complementele circumstantiale si necircumstantiale.propozitie~cuvânt. . consecutive. . . Elementele de relatie în fraza. ftaza.Propozitia si parfile de propozitie. cmtima. 6. Str.Invitatia. de scop.

Comparatia neregulata a adjectivului. e-mail . Locul adjectivului în propozitie.SUBSTANTIVUL . Adjectivul demonstmtiv. ADVERBUL.Tipuri de propozitii (emmtiative~interogative etc. 3.Propozitii coodiJionaIe~ II" llI).. .Vorbirea directa si indirecta. Adjectivul posesiv. PRONUMELE. Articolul nehotarât. sector 5 Tel..CorespoodenJa timpmiJor. SINTAXA .. Adjectivul nehotarât. Femininul substantivelor.ARTICOLUL . articolul nehotarât.Omisiunea articolului.ArticolUlhotarât. Numernlul distributiv. articolul partitiv. Nmneralul cardinaI. ComparaJia adjectivelor.6/8Bucuresti. Numeralul fiacJionar. . 3. Pronumele reflexiv. '1. .61. . Compamtia adverbuiuL 8.Persoana si numaruL .NumarnI substantivelor.resurse@oolitiaromana.Verbele auxiliare. Pronumele posesiv. 6.Verbele modaJe. PropoziJli conditiona1emixte. ADJECTIVUL. Pronumele interogativ. Articolul zero. . Pronwnele nehotarât.. 4. . . Mihai Voda Of.. Nmneralul multiplicativ. LIMBAFRANCEZA MORFOLOGIA 1. Articolul hotarât. Pag.Ordinea cuvintelor În propozitie.Modul. Str. Adjectivul interogativ. 2. . Numeralul ordinaL. Cazul substantivelor. Genul substantivelor.Genul substantivelor. . 5. 2.ro . PREPOZITIA. SUBSTANTIVUL.). Substantive cu doua gemni. Formarea comparativului si superlativului. 6.43. Nume de tari.. ARTICOLUL SI AL11 DETERMINANTI. 7. Pronumele negativ. . Nmneralul colectiv./Fax: 021/316. Omisiunea articolului.Formele nepersonaJe ale verbului. Pronumele personal. Pronumele relativ. Nmneralul adverbial.Diateza: Activ~ Pasiva. . NillvffiRALUL.

NTAXA . temporaIe.Acordul adjectivului calificativ. . Acordul substantivului GENS. suberdonatoare). pasiva. cantitative.6. grupa a treia : moduri verbale. Si dubitativ - 6. Adjective care îsi schimba sensul dupa loc.ro . pronumele posesiv. afinnative. 4.Sintaxa ftazei : propozitii subordonare relative. adjectivul nehotarât.Verbele auxiliare avoir si etre . Interogatia totala. .Verbele impersonale.PRONUMELE .ADJECTIVUL . ..Sintaxa propozitiei: exprimarea afinnafi~ negati~ interogatiei.Verbe de grupa întâi. completive. de scop. Suprimarea negatiei ~.Femininul adjectivului calificativ. . forme. Acordul participiului trecut (cu etre. loc. Fonnarea timpurilor verbale.Diatezele : activa. cu avoir. familii de cuvinte.cu valoare de pronume n~ complem~ pronumele personal pronumele demonstrativ.ADVERBUL .Adjectivele demonstrative. 3. Fonnarea adverbelor de mod.. negative. . Substantive compuse. _ 5.Pluralul substantivelor. Pozitia adverbelor negative.VERBUL . Str. LEXIC Expresii.? /8 ~ Bucuresti. infinitiv. timp. grupa a doua.Prepozi. . sector 5 Tel. il . . consecutive.etLL pronumelerelativ~ pronumelenehotarât. . locutiuni prepozitionaJe. participiu. Valorile lui oui. timpuri verbale. conditional. adjectivul posesiv. adjectivul numeral.folosite la timpurile compuse. .61. Ne expletiv. e-mail. interogative). gerunziu.resurse@oolitiaromana. . cu verbele reflexive). partiala.Adverbe la comparativ si superlativ. . infinitivale. Conjnnqia (coordonatoare. .CUVINTE DE LEGATURA .omonime. Pag. .Locul adjectivului calificativ./Fax: 021/316. subjonctiv.Timpuri verbale : simple si compuse. imperativ.Cazurile substantivelor. -Adjective întrebuintate adverbial.Pronumelepersonal (ato~ tonic). antouDne.Concordanta timpurilor la modul indicativ.Tipuri de adverbe (mod. sinonime. Pluralul adjectivului calificativ.Si conditional. loc. pronumele - adverbiale. concesive. . Întrebuintarea negatiei ne. de comparatie. omisiune~ Întrebuintare). circumstantiale cauzale. Substantive care îsi schimba sensul la plural.Discursul raportat. pronumele interogativ. repetare.. reflexiva.43. 7. Moduri verbale : indicativ. Mihai Voda DT.ia (principalele prepozitii.

dec1inare. 6.din materiacarorase stabilescsubiectelede concurs.Propozitii secundare.Pozitia în propozitie. .Pozitie. substantive compuse.Topica propozitiei principale si subordonatoare. posesiv./Fax: 021/316. mod.antonime. 7.sinonime. dec1inare. demonstrativ. 2.S. 3.43.2011. conjunctiv.Personal.Timp. : ~u . . Str. impersonal.tUVINTE DE LEGATURA .4.r. e-mail. Pag. sector 5 Tel.8f.nolitiaromana.Conjunctia (coordonatoare si subordonatoare). folosire si grade de comparatie. ~ LEXIC .Prepozitia.ronime. si ajlateîn vigoareîn anulscolar2010 . 6.Vorbire directa si indirecta. elaborate si aprobate prin Ordinele MEdC.omonime.PRONUMELE .SUBST ANTIVUL . . numar.Constructii infinitivale si participiale. . indicativ. Mihai Voda nr. .VERBUL . LIMBA GERMANA MORFOLOGIE 1. PRECIZARI: Sunt recomandate toate manualele scolare alternative.resurse!a>. loc.61.ro - .Gen. 4.famIliide cuvinte.8 Bucuresti.NUMERALUL SINTAXA . .ADJECTIVUL .ADVERBUL .cuvintecu mai multesensuri. diateze.Cuvintesi expresii. declinare.