Anexa la Dota-raport Dr.lOS207/S3/NRRI~.OS.

2011 ROMÂNIA MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR NESECRET Bucuresti

Lea
INSPECTORATULGENERALAL POLITIEI ROMÂNE Comisia de admitere a I.G.P.R. ~siunea 2011 Nr. /{)(j 4.'07 /S3/NRRlQl.OS.2011

-

PROPUNERILE INSPECTORATULUI GENERAL AL POLITIEI

ROMÂNEPRIVINDTEMATICASI BmLIOGRAFIA
PENTRU CONCURSUL DE ADMITERE ÎN SCOLILE DE AGENTI DE POLITIE

-SESIUNEA

2011

IL., LIMBA

ROMANA

LEXIC

-VocabuIarullimbii române. Vocabulaml fundamental. Masa vocabularului.
- Cuvântul. POfiDasi continutul. Cuvântul de baza. Sensul cuvintelor in context. Sensul propriu (de baza si secundar) si sensul figurat.. - Mijloace interne de imbogafire a vocabularului. Derivarea. Compunerea. Schimbarea valorii gramaticale (conversiunea). Familia lexicala.. - Mijloace exteme de imbogafire a vocabularului. Împrumuturile. Neologismele. - Sinonimele. Antouimefe. OmonimeIe. Paronimele. - RegionaIismeIe. ArhaismeIe. - Cuvintele polisemantice. -Unitatile ftazeologice (Iocutiuni, expresii).
- Pleonasmul.

t-IOTIUNIDE FONETICA [;- Vocalele.Consoanele.SemivocaIele. Diftongul.Triftongul.Hiatol - Silaba.Despartireacuvintelorin silabe.

- Folosirea corecta a accentuIui in limba româna.

MORFOSINTAXA

- Partile de vorbire flexibiIe. Clasificare/fef(verb, substantiv, articol, pronume, numeral~adjective). LocutiuniIe.Categorii morfologice(diateza, conjugare~ m~ timp, persoana, g~ numar, caz, grad de
compara,ie). Functii sintactice. . - Partile de vorbire ndIexi'bile. Clasificare/fel (adverb, prepozitie, conjtmctie, interjectie). Locutiunile. Functii sintactice (adverb, interjeqie).

Pag.4/8.Bucuresti, Str. Mihai Voda nr. 6, sector 5

Tel./Fax: 021/316.43.61, e-mail- resuJSe«v.oolitiaromana.ro

. Prezent simplu.Timpul . cmtima.juxtapunerea. . linia de pauza .43. SINTAXA PROPOZITIEI SI A FRAZEI .61. .Semnele ortografice . de mod. Perfectul prezent. 6. Mihai Vodam. de scop.intonatia sipauza. Complementele circumstantiale de loc. de timp. VERBUL. . Propozitiile subordonate circumstanfiale conditionale.Cuvintele si constmctiile incidente./Fax: 021/316. Complementele circumstantiale si necircumstantiale.Propozitia si parfile de propozitie. . Elementul regent. apostrofu~ punctul ca semn ortografic 2. Propozitia regenta si propozitia subordonata.Mijloacelede realizarea relatiilorsintacticein propozitiesi in fraza:flexiun~ jonctiunea. sector 5 Tel. . Trecut simplu. de ScrisorL .Viitorul continuu.Acordul. de mod.topica.Atributul si propozitia subordonata atn"butiva. ftaza. punctul. semnul exclamarii. Expansiunea si contragerea. ORTOGRAFIA SI PUNCTUATIA . Propozitiile subordonate circumstanfiale de loc~ de timp. TIpUrilede propoZitie.Categoriile grnmaticale ale verbului. . .Curriculum vitae (in format european).Tipuri . Punctuatia lor.5/& Bucuresti.Relatii smtacticein propozitie si in tiaza (interdepen~ coordonaresi subordonare)..Semnele de punctuafie .Predicatul si propozitia subordonata predicaciva. semnul intrebarii.Subiectul si propozjtia subordonata subiectiva. Complementul direct si indirect. .. Viitorul perfect continuu. . e-mail.Fraza. Str. .Procesul-verbal. .Relatia text.propozitie~cuvânt. LIMBA ENGLEZA MORFOLOGlA 1. Complementul circumstantial de cauza si de scop. . . .Invitatia. Propozitia principala si secundara/subordonata. Trecutul continuu. consecutive. . de cauza. SCRIEREA FUNCTIONALA.ro . Pag.Aspectul. Mijloace de exprimare a viitonilui.Complementul.Propozitia subordonata completiva directa. Mai mult ca perfectul.NOTIUNI DE SINTAXA .resurse@oolitiaromana.. Prezentul continuu.Cererea. Elementele de relatie în fraza. virgul~ punctul si virgula. Mai mult ca perfectul continuu. concesive. Propozitia subordonata completiva indirecta. .

6. Adjectivul interogativ. Str. PropoziJli conditiona1emixte. 7.). Pag. '1. 6... Pronwnele nehotarât. Substantive cu doua gemni..ARTICOLUL . Cazul substantivelor.6/8Bucuresti.SUBSTANTIVUL .Tipuri de propozitii (emmtiative~interogative etc./Fax: 021/316. 2. Nmneralul adverbial. Articolul nehotarât.Genul substantivelor. .Omisiunea articolului.Verbele auxiliare. . . 4. ARTICOLUL SI AL11 DETERMINANTI.CorespoodenJa timpmiJor.Verbele modaJe. Numernlul distributiv. articolul partitiv. Comparatia neregulata a adjectivului. SINTAXA .Ordinea cuvintelor În propozitie. ADJECTIVUL. 5.Diateza: Activ~ Pasiva.Propozitii coodiJionaIe~ II" llI).ArticolUlhotarât. Numeralul fiacJionar.Persoana si numaruL . Nmneralul multiplicativ.NumarnI substantivelor.ro . SUBSTANTIVUL. .. Omisiunea articolului. Formarea comparativului si superlativului. Compamtia adverbuiuL 8. . Pronumele posesiv. Articolul hotarât. PREPOZITIA. articolul nehotarât.61. Femininul substantivelor. Nmneralul cardinaI. Genul substantivelor.. 3. Adjectivul nehotarât.resurse@oolitiaromana. LIMBAFRANCEZA MORFOLOGIA 1. . Numeralul ordinaL. Adjectivul posesiv. Nume de tari. . ComparaJia adjectivelor. e-mail . Pronumele reflexiv.Vorbirea directa si indirecta. Pronumele relativ. Articolul zero. . 3. ADVERBUL. Pronumele personal. Pronumele interogativ. NillvffiRALUL. Nmneralul colectiv. PRONUMELE. Locul adjectivului în propozitie. Adjectivul demonstmtiv.Modul. sector 5 Tel. .43. Mihai Voda Of. . . Pronumele negativ. 2..Formele nepersonaJe ale verbului.

? /8 ~ Bucuresti. adjectivul numeral. Mihai Voda DT.Femininul adjectivului calificativ. familii de cuvinte.ro .Tipuri de adverbe (mod. Conjnnqia (coordonatoare.Sintaxa ftazei : propozitii subordonare relative. antouDne. temporaIe. completive.resurse@oolitiaromana. cu avoir.PRONUMELE . . il . .43.ia (principalele prepozitii.Sintaxa propozitiei: exprimarea afinnafi~ negati~ interogatiei. . concesive. suberdonatoare). cantitative. 4. reflexiva. Întrebuintarea negatiei ne. pasiva. . infinitiv.Adjectivele demonstrative. Acordul substantivului GENS. .Locul adjectivului calificativ. Str..folosite la timpurile compuse./Fax: 021/316. _ 5.Verbele impersonale. Substantive compuse. -Adjective întrebuintate adverbial. afinnative. consecutive.Verbele auxiliare avoir si etre . Acordul participiului trecut (cu etre. . . imperativ. de scop.Discursul raportat. Pluralul adjectivului calificativ. pronumele posesiv. conditional. adjectivul nehotarât.CUVINTE DE LEGATURA . Pag. Moduri verbale : indicativ. circumstantiale cauzale. de comparatie.6. 3. .ADJECTIVUL . . participiu. Fonnarea timpurilor verbale. Substantive care îsi schimba sensul la plural. interogative).. omisiune~ Întrebuintare). Si dubitativ - 6. timp. .Pluralul substantivelor. sector 5 Tel.Pronumelepersonal (ato~ tonic). locutiuni prepozitionaJe.Adverbe la comparativ si superlativ.Acordul adjectivului calificativ. Valorile lui oui. cu verbele reflexive). partiala. Fonnarea adverbelor de mod.Prepozi.cu valoare de pronume n~ complem~ pronumele personal pronumele demonstrativ. subjonctiv. Interogatia totala.Concordanta timpurilor la modul indicativ. timpuri verbale. loc.VERBUL . 7.ADVERBUL . . Pozitia adverbelor negative. adjectivul posesiv. .omonime.Cazurile substantivelor.etLL pronumelerelativ~ pronumelenehotarât. pronumele - adverbiale. negative. Adjective care îsi schimba sensul dupa loc. infinitivale.Si conditional. NTAXA . gerunziu. grupa a treia : moduri verbale.Diatezele : activa. LEXIC Expresii. forme. sinonime. e-mail. repetare. grupa a doua.. .61. loc. pronumele interogativ.Timpuri verbale : simple si compuse. Ne expletiv.Verbe de grupa întâi. . Suprimarea negatiei ~.

Cuvintesi expresii.2011.famIliide cuvinte.Gen. conjunctiv. .VERBUL . impersonal. 2.43. elaborate si aprobate prin Ordinele MEdC. .Pozitia în propozitie. 6.Prepozitia.4. numar.cuvintecu mai multesensuri./Fax: 021/316. si ajlateîn vigoareîn anulscolar2010 . . : ~u .tUVINTE DE LEGATURA .NUMERALUL SINTAXA . substantive compuse. PRECIZARI: Sunt recomandate toate manualele scolare alternative. Mihai Voda nr. Pag. dec1inare. sector 5 Tel. loc.ADVERBUL . . demonstrativ. mod.Timp. dec1inare.S. 6.r. folosire si grade de comparatie.ronime. 4. diateze.resurse!a>. LIMBA GERMANA MORFOLOGIE 1. .Topica propozitiei principale si subordonatoare. ~ LEXIC .ADJECTIVUL .8 Bucuresti. . 7.Vorbire directa si indirecta.din materiacarorase stabilescsubiectelede concurs.Pozitie.Conjunctia (coordonatoare si subordonatoare). e-mail.Propozitii secundare.PRONUMELE .omonime.Personal.Constructii infinitivale si participiale.antonime. declinare.8f.SUBST ANTIVUL . posesiv.ro - . Str.61. 3.sinonime.nolitiaromana. indicativ.