Anexa la Dota-raport Dr.lOS207/S3/NRRI~.OS.

2011 ROMÂNIA MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR NESECRET Bucuresti

Lea
INSPECTORATULGENERALAL POLITIEI ROMÂNE Comisia de admitere a I.G.P.R. ~siunea 2011 Nr. /{)(j 4.'07 /S3/NRRlQl.OS.2011

-

PROPUNERILE INSPECTORATULUI GENERAL AL POLITIEI

ROMÂNEPRIVINDTEMATICASI BmLIOGRAFIA
PENTRU CONCURSUL DE ADMITERE ÎN SCOLILE DE AGENTI DE POLITIE

-SESIUNEA

2011

IL., LIMBA

ROMANA

LEXIC

-VocabuIarullimbii române. Vocabulaml fundamental. Masa vocabularului.
- Cuvântul. POfiDasi continutul. Cuvântul de baza. Sensul cuvintelor in context. Sensul propriu (de baza si secundar) si sensul figurat.. - Mijloace interne de imbogafire a vocabularului. Derivarea. Compunerea. Schimbarea valorii gramaticale (conversiunea). Familia lexicala.. - Mijloace exteme de imbogafire a vocabularului. Împrumuturile. Neologismele. - Sinonimele. Antouimefe. OmonimeIe. Paronimele. - RegionaIismeIe. ArhaismeIe. - Cuvintele polisemantice. -Unitatile ftazeologice (Iocutiuni, expresii).
- Pleonasmul.

t-IOTIUNIDE FONETICA [;- Vocalele.Consoanele.SemivocaIele. Diftongul.Triftongul.Hiatol - Silaba.Despartireacuvintelorin silabe.

- Folosirea corecta a accentuIui in limba româna.

MORFOSINTAXA

- Partile de vorbire flexibiIe. Clasificare/fef(verb, substantiv, articol, pronume, numeral~adjective). LocutiuniIe.Categorii morfologice(diateza, conjugare~ m~ timp, persoana, g~ numar, caz, grad de
compara,ie). Functii sintactice. . - Partile de vorbire ndIexi'bile. Clasificare/fel (adverb, prepozitie, conjtmctie, interjectie). Locutiunile. Functii sintactice (adverb, interjeqie).

Pag.4/8.Bucuresti, Str. Mihai Voda nr. 6, sector 5

Tel./Fax: 021/316.43.61, e-mail- resuJSe«v.oolitiaromana.ro

Complementul. semnul intrebarii. de cauza.topica.43.ro . cmtima.Propozitia si parfile de propozitie..Procesul-verbal. Mijloace de exprimare a viitonilui. .juxtapunerea. Elementul regent. apostrofu~ punctul ca semn ortografic 2. LIMBA ENGLEZA MORFOLOGlA 1. Propozitia regenta si propozitia subordonata.Viitorul continuu.intonatia sipauza. ..Atributul si propozitia subordonata atn"butiva. Trecut simplu..Tipuri . de scop. Complementele circumstantiale si necircumstantiale. . SINTAXA PROPOZITIEI SI A FRAZEI .Cererea. Str. .Acordul. . . Viitorul perfect continuu.Curriculum vitae (in format european).Categoriile grnmaticale ale verbului.Relatia text. de timp. . Mai mult ca perfectul. concesive.5/& Bucuresti. virgul~ punctul si virgula. e-mail./Fax: 021/316.Mijloacelede realizarea relatiilorsintacticein propozitiesi in fraza:flexiun~ jonctiunea.Cuvintele si constmctiile incidente. ftaza. . Propozitia subordonata completiva indirecta. .Fraza.Relatii smtacticein propozitie si in tiaza (interdepen~ coordonaresi subordonare). de ScrisorL . Complementul circumstantial de cauza si de scop.Propozitia subordonata completiva directa. Mihai Vodam.Timpul .propozitie~cuvânt. consecutive.Semnele de punctuafie . Elementele de relatie în fraza. Pag. sector 5 Tel.Subiectul si propozjtia subordonata subiectiva. de mod. . Punctuatia lor. VERBUL. Mai mult ca perfectul continuu. . semnul exclamarii. TIpUrilede propoZitie. 6. Propozitiile subordonate circumstanfiale de loc~ de timp. de mod. Trecutul continuu. Prezent simplu. punctul.Aspectul. Complementul direct si indirect.. .Invitatia.Predicatul si propozitia subordonata predicaciva. .Semnele ortografice . Expansiunea si contragerea. SCRIEREA FUNCTIONALA. . Propozitiile subordonate circumstanfiale conditionale. Prezentul continuu.NOTIUNI DE SINTAXA . ORTOGRAFIA SI PUNCTUATIA . Complementele circumstantiale de loc.61. Propozitia principala si secundara/subordonata.resurse@oolitiaromana. . Perfectul prezent. . linia de pauza .

Formele nepersonaJe ale verbului. Pronwnele nehotarât..Tipuri de propozitii (emmtiative~interogative etc. Formarea comparativului si superlativului. NillvffiRALUL.. Nume de tari. .ro . Locul adjectivului în propozitie. Omisiunea articolului. PRONUMELE.43. '1.resurse@oolitiaromana. Pronumele posesiv.ArticolUlhotarât. sector 5 Tel. . Adjectivul nehotarât. Numeralul fiacJionar. 3.. Genul substantivelor. PropoziJli conditiona1emixte.). Nmneralul adverbial. 2. Articolul zero. 4. Pronumele reflexiv. e-mail .Omisiunea articolului. Adjectivul demonstmtiv. 6. Pronumele negativ.61. Pronumele relativ. Numeralul ordinaL. SINTAXA . Adjectivul posesiv.ARTICOLUL . LIMBAFRANCEZA MORFOLOGIA 1. .Vorbirea directa si indirecta. PREPOZITIA. articolul nehotarât. Pronumele personal. . Numernlul distributiv.Persoana si numaruL . ARTICOLUL SI AL11 DETERMINANTI. .Ordinea cuvintelor În propozitie. Adjectivul interogativ...Diateza: Activ~ Pasiva. Nmneralul multiplicativ. Cazul substantivelor. ADJECTIVUL.Modul. . SUBSTANTIVUL. ADVERBUL.SUBSTANTIVUL .Verbele modaJe. Articolul hotarât. . 3.Propozitii coodiJionaIe~ II" llI)..Genul substantivelor. 7. . Nmneralul cardinaI. . 5. ComparaJia adjectivelor. Substantive cu doua gemni.Verbele auxiliare. Pag. Articolul nehotarât. Mihai Voda Of. 6. Compamtia adverbuiuL 8.NumarnI substantivelor. ./Fax: 021/316. Femininul substantivelor.CorespoodenJa timpmiJor. Nmneralul colectiv. Str.6/8Bucuresti. 2. . Pronumele interogativ. articolul partitiv. Comparatia neregulata a adjectivului.

consecutive. sinonime. cantitative.ADVERBUL .ro .Discursul raportat. loc. reflexiva. familii de cuvinte.Cazurile substantivelor.Pluralul substantivelor. repetare. partiala. Adjective care îsi schimba sensul dupa loc.VERBUL . adjectivul numeral. . Substantive care îsi schimba sensul la plural.Locul adjectivului calificativ. . timp. cu verbele reflexive). afinnative.43. grupa a doua. Ne expletiv.61.Prepozi. locutiuni prepozitionaJe. adjectivul nehotarât. 3. pronumele interogativ. 4./Fax: 021/316. subjonctiv. .PRONUMELE . .Verbe de grupa întâi. Str.ADJECTIVUL . suberdonatoare). adjectivul posesiv. -Adjective întrebuintate adverbial. omisiune~ Întrebuintare). Moduri verbale : indicativ. interogative). LEXIC Expresii. .Si conditional. pasiva.Diatezele : activa.Sintaxa propozitiei: exprimarea afinnafi~ negati~ interogatiei. pronumele posesiv. Mihai Voda DT. de scop.. Fonnarea timpurilor verbale. . gerunziu.Adverbe la comparativ si superlativ.Concordanta timpurilor la modul indicativ. infinitiv. e-mail. completive. . Substantive compuse.. Interogatia totala. . sector 5 Tel..Tipuri de adverbe (mod.CUVINTE DE LEGATURA . antouDne. .Acordul adjectivului calificativ. . . circumstantiale cauzale.etLL pronumelerelativ~ pronumelenehotarât.6. grupa a treia : moduri verbale. Suprimarea negatiei ~.? /8 ~ Bucuresti. Fonnarea adverbelor de mod.Timpuri verbale : simple si compuse.omonime.ia (principalele prepozitii. .Adjectivele demonstrative. forme. loc.Verbele impersonale. de comparatie. cu avoir. Si dubitativ - 6.Verbele auxiliare avoir si etre . NTAXA . imperativ. timpuri verbale.Sintaxa ftazei : propozitii subordonare relative. . concesive. Întrebuintarea negatiei ne. participiu. Pozitia adverbelor negative. Pag. Acordul participiului trecut (cu etre.Pronumelepersonal (ato~ tonic). il . _ 5. temporaIe. negative.resurse@oolitiaromana. . infinitivale. Pluralul adjectivului calificativ. 7.cu valoare de pronume n~ complem~ pronumele personal pronumele demonstrativ. conditional. Acordul substantivului GENS. Conjnnqia (coordonatoare.folosite la timpurile compuse.Femininul adjectivului calificativ. pronumele - adverbiale. Valorile lui oui.

. numar. .ro - .omonime. 4.SUBST ANTIVUL .Topica propozitiei principale si subordonatoare. si ajlateîn vigoareîn anulscolar2010 .ADJECTIVUL .r. : ~u .Constructii infinitivale si participiale.4.Cuvintesi expresii.S.ronime.Timp.Pozitia în propozitie. ~ LEXIC . 7.Propozitii secundare. dec1inare. demonstrativ. PRECIZARI: Sunt recomandate toate manualele scolare alternative.Personal.din materiacarorase stabilescsubiectelede concurs. Pag.8f.2011.43.nolitiaromana. .Gen. substantive compuse. 3. 6. .sinonime. LIMBA GERMANA MORFOLOGIE 1. . Str./Fax: 021/316. indicativ.61.Vorbire directa si indirecta. 2.Conjunctia (coordonatoare si subordonatoare). posesiv. dec1inare. Mihai Voda nr. .antonime. declinare.8 Bucuresti.Prepozitia.NUMERALUL SINTAXA . loc.resurse!a>.famIliide cuvinte.VERBUL .Pozitie. elaborate si aprobate prin Ordinele MEdC.PRONUMELE . folosire si grade de comparatie. conjunctiv. 6. impersonal.tUVINTE DE LEGATURA .cuvintecu mai multesensuri. mod. sector 5 Tel.ADVERBUL . diateze. e-mail.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful