Desfasurarea in bune conditii a procesului de inventariere inseamna parcurgerea urmatoarelor etape (pasi de urmat): 1.

Decizia administratorului sau a altei persoane care are obligatia gestionarii entitatii (presedinte consiliu de administratie, director, director general, asociat, asociat unic, etc. - in functie de prevederile din statut sau contract de societate sau alte prevederi interne) de efectuare a inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii; aici trebuie sa aveti in vedere: - -data si numarul deciziei de inventariere. perioada pe care se efectueaza inventarierea (tinand cont de prevederile legale in vigoare care cer ca inventarierea sa se faca de regula la sfarsitul anului, este bine sa se treaca ca perioada de inventariere luna decembrie 200… - !-20 ianuarie 200…; aceasta in ideea ca imediat la inceputul lunii ianuarie 200…" vor incepe controale ale organelor fiscale care vor intreba de inventariere si vor incerca sa aplice amenzi pe inventarierea anuala#); stabilirea comisiei de inventariere si a presedintelui comisiei de inventariere (a se vedea prevederile cerute de lege, mentionate anterior); stabilirea gestiunilor care se vor inventaria; declaratia gestionarilor, inainte de inceperea inventarierii; stabilirea rezultatelor inventarierii, care se vor mentiona in $rocesul verbal redactat de comisia de inventariere; La entităţile al căror număr de salariaţi este redus, inventarierea poate fi efectuată de către o singură persoană. În această situaţie, răspunderea pentru corectitudinea inventarierii revine administratorului sau altei persoane care are obligaţia gestionării entităţii respective. În condiţiile în care entităţile nu au niciun salariat care să poată efectua operaţiunea de inventariere, aceasta se efectuează de către administratori.

-

-

-

2. Declaratia gestionarului sau a gestionarilor care au in gestiune bunurile supuse inventarierii anuale (declaratie conform modelului ane at); atentie! declaratia se ia personalizat, pe fiecare gestionar, inainte de inceperea inventarierii; gestionarii nu participa efectiv la procesul de inventariere, ei asista doar; trebuiesc completate toate datele, conform modelului de declaratie ane%at la prezentul e-mail"

listele de inventariere se fac pa baza soldurilor din e trasele de cont.3.! ###" .clienti . -clasa ).imobilizari iii. iv. de asemenea trebuiesc trimise confirmari catre avocati pentru eventualele procese pe care le are anga(ate societatea sau in care este anga(ata societatea (conform modelului ane at). . clasa % .* +-./-0*12& $13$1+2 4+5 *& 0202131 62-21+&31 D+.banci (daca se *tentie: conform prevederilor legale.*ceasta inseamna liste de inventar la: i.*D+.avocati doreste) - . conform modelului ane at sau alte liste de inventariere.+/0*0++ ###)" 4. 0ransmiterea confirmarilor de solduri pentru: . stocuri materiale. -clasa & (listele de inventariere se intocmesc pe baza 'onfirmarilor de solduri pentru furnizori si clienti conform modelelor ane ate la prezentul e-mail. 5..conturi de stocuri si productie neterminata . *tentie: inventarirea patrimoniului societatii presupune efectuarea inventarierii la toate bunurile si valorile cuprinse in clasele de conturi .furnizori . listele de inventariere cod 8-'..conturile de capital ii..tras de cont+ -model ane at la prezentul e-mail) si semneaza pe aceasta confirmare cu .inclusiv la bunuri date in custodie. &istele de inventariere. elemente de trezorerie" 6.. v.2 se folosesc pentru: imobilizari. toate societatile sunt obligate sa procedeze la confirmarea de solduri (circularizarea elementelor patrimoniale) . clasa $ . conform prevederilor legale in vigoare (a se vedea "rdin ul '! 2(200) . clasa # . stampilate cu stampila oficiala a bancii sau a confirmarilor de sold trimise. *entru toate aceste elemente de patrimoniu se folosesc +Liste de inventariere+ . conform "rdin '! 2(200). aceasta inseamna ca daca un client primeste o confirmare de sold (conform +. la bunuri date spre prelucrare la terti.$*01+73-+2& 53.

practic. va rog sa aveti in vedere acest lucru si sa respectati prevederile legale in materie de inventariere. dar 5vs. obiecte de inventar.. ca si societatea 5vs. prin aceasta decizie administratorul societatii decide operarea rezultatelor inventarierii. .. $rocesul verbal de inventariere . si 5vs. pentru acelasi client. 'a atare. pentru ca si-a indeplinit obligatiile legate de efectuarea inventarierii. ca este de a(uns.$roces verbal privind valorificarea rezultatelor inventarierii . etc. se intocmeste dupa inc9eierea inventarierii si reprezinta practic concluziile comisie de inventariere. aceasta inseamna efectuarea inventarierii patrimoniului./%trase de cont. cu data la care s-au finalizat rezultatele inventarierii.contabila. trebuie (in conformitate cu L6$7#88# si "rdin 2)9 (200: care obliga toti agentii economici sa trimita confirmari de solduri) sa transmiteti . - - 8./0. comisia de inventariere poate face propuneri pentru scoaterea din folosinta a unor bunuri ( mi(loace fi e. nu ati procedat la efectuarea inventarierii.'-. 12 31/-. . a procedat la efectuarea inventarierii. Decizia . 5in punct de vedere legal este in regula doar partenerul 5vs.) .41.cuprinde rezultatele inventarierii patrimoniului. stabilirea modului de recuperarea a lipsurilor constatate cu ocazia inventarierii . aceasta pentru a elimina posibilele amenzi din partea organelor de control fiscal" 7.. se pot face propuneri pentru casari. tot prin acest *roces verbal de inventariere. se semneaza de presedintele comisiei de inventariere si de membrii comisiei de inventariere.atentie doare la deductibilitatea sau nedeductibilitatea lor fiscala. de asemenea.acceptarea sau neacceptarea sumei. etc. pentru confirmarea de debite sau creante pe care le aveti in evidenta financiar .pentru acestea aveti modele ane ate la e-mail. conform listelor de inventariere. distrugeri de bunuri... cu constatarea plusurilor sau minusurilor pe fiecare gestiune in parte.

etc. prin acesta decizie se 9otaraste daca se scot sau nu din folosinta diverse bunuri (mi(loace fi e. - .atentie la aspectul fiscal lipsurile imputabile se recupereaza de la persoanele vinovate (modalitatea de recuperare poate fi prin retineri din salariu.- lipsurile neimputabile se suporta de societate prin trecerea lor pe cheltuieli . prin plata contravalorii acestor lipsuri.). pentru aceasta se intocmesc +*rocese verbale de scoatere din folosinta+ (conform modelelor ane ate). daca se caseaza sau se distrug diverse bunuri. adica inclusiv tva-ul.la valorea lor de piata. atentie la pretul la care se recupereaza aceste lipsuri. obiecte de inventar). .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful