Desfasurarea in bune conditii a procesului de inventariere inseamna parcurgerea urmatoarelor etape (pasi de urmat): 1.

Decizia administratorului sau a altei persoane care are obligatia gestionarii entitatii (presedinte consiliu de administratie, director, director general, asociat, asociat unic, etc. - in functie de prevederile din statut sau contract de societate sau alte prevederi interne) de efectuare a inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii; aici trebuie sa aveti in vedere: - -data si numarul deciziei de inventariere. perioada pe care se efectueaza inventarierea (tinand cont de prevederile legale in vigoare care cer ca inventarierea sa se faca de regula la sfarsitul anului, este bine sa se treaca ca perioada de inventariere luna decembrie 200… - !-20 ianuarie 200…; aceasta in ideea ca imediat la inceputul lunii ianuarie 200…" vor incepe controale ale organelor fiscale care vor intreba de inventariere si vor incerca sa aplice amenzi pe inventarierea anuala#); stabilirea comisiei de inventariere si a presedintelui comisiei de inventariere (a se vedea prevederile cerute de lege, mentionate anterior); stabilirea gestiunilor care se vor inventaria; declaratia gestionarilor, inainte de inceperea inventarierii; stabilirea rezultatelor inventarierii, care se vor mentiona in $rocesul verbal redactat de comisia de inventariere; La entităţile al căror număr de salariaţi este redus, inventarierea poate fi efectuată de către o singură persoană. În această situaţie, răspunderea pentru corectitudinea inventarierii revine administratorului sau altei persoane care are obligaţia gestionării entităţii respective. În condiţiile în care entităţile nu au niciun salariat care să poată efectua operaţiunea de inventariere, aceasta se efectuează de către administratori.

-

-

-

2. Declaratia gestionarului sau a gestionarilor care au in gestiune bunurile supuse inventarierii anuale (declaratie conform modelului ane at); atentie! declaratia se ia personalizat, pe fiecare gestionar, inainte de inceperea inventarierii; gestionarii nu participa efectiv la procesul de inventariere, ei asista doar; trebuiesc completate toate datele, conform modelului de declaratie ane%at la prezentul e-mail"

. listele de inventariere cod 8-'. elemente de trezorerie" 6. conform "rdin '! 2(200).* +-.! ###" .*ceasta inseamna liste de inventar la: i.listele de inventariere se fac pa baza soldurilor din e trasele de cont.$*01+73-+2& 53.clienti .furnizori .avocati doreste) - .conturile de capital ii. clasa $ .. clasa % . v.2 se folosesc pentru: imobilizari. stocuri materiale. aceasta inseamna ca daca un client primeste o confirmare de sold (conform +. conform prevederilor legale in vigoare (a se vedea "rdin ul '! 2(200) ./-0*12& $13$1+2 4+5 *& 0202131 62-21+&31 D+.conturi de stocuri si productie neterminata . clasa # . 5. de asemenea trebuiesc trimise confirmari catre avocati pentru eventualele procese pe care le are anga(ate societatea sau in care este anga(ata societatea (conform modelului ane at). toate societatile sunt obligate sa procedeze la confirmarea de solduri (circularizarea elementelor patrimoniale) . iv.imobilizari iii. *entru toate aceste elemente de patrimoniu se folosesc +Liste de inventariere+ .inclusiv la bunuri date in custodie. la bunuri date spre prelucrare la terti. -clasa ). -clasa & (listele de inventariere se intocmesc pe baza 'onfirmarilor de solduri pentru furnizori si clienti conform modelelor ane ate la prezentul e-mail...+/0*0++ ###)" 4. stampilate cu stampila oficiala a bancii sau a confirmarilor de sold trimise..tras de cont+ -model ane at la prezentul e-mail) si semneaza pe aceasta confirmare cu .banci (daca se *tentie: conform prevederilor legale.3.*D+. conform modelului ane at sau alte liste de inventariere. &istele de inventariere. 0ransmiterea confirmarilor de solduri pentru: . *tentie: inventarirea patrimoniului societatii presupune efectuarea inventarierii la toate bunurile si valorile cuprinse in clasele de conturi .

prin aceasta decizie administratorul societatii decide operarea rezultatelor inventarierii. etc.acceptarea sau neacceptarea sumei. etc./0./%trase de cont. comisia de inventariere poate face propuneri pentru scoaterea din folosinta a unor bunuri ( mi(loace fi e.) . ca si societatea 5vs. aceasta inseamna efectuarea inventarierii patrimoniului.atentie doare la deductibilitatea sau nedeductibilitatea lor fiscala. 12 31/-. . se intocmeste dupa inc9eierea inventarierii si reprezinta practic concluziile comisie de inventariere. va rog sa aveti in vedere acest lucru si sa respectati prevederile legale in materie de inventariere.'-. distrugeri de bunuri.practic. pentru ca si-a indeplinit obligatiile legate de efectuarea inventarierii. pentru acelasi client.cuprinde rezultatele inventarierii patrimoniului.41.. nu ati procedat la efectuarea inventarierii. 5in punct de vedere legal este in regula doar partenerul 5vs. se pot face propuneri pentru casari. pentru confirmarea de debite sau creante pe care le aveti in evidenta financiar . se semneaza de presedintele comisiei de inventariere si de membrii comisiei de inventariere.. . cu data la care s-au finalizat rezultatele inventarierii.. a procedat la efectuarea inventarierii. de asemenea. - - 8.. aceasta pentru a elimina posibilele amenzi din partea organelor de control fiscal" 7. Decizia . trebuie (in conformitate cu L6$7#88# si "rdin 2)9 (200: care obliga toti agentii economici sa trimita confirmari de solduri) sa transmiteti . dar 5vs..pentru acestea aveti modele ane ate la e-mail. conform listelor de inventariere. obiecte de inventar. cu constatarea plusurilor sau minusurilor pe fiecare gestiune in parte.contabila.$roces verbal privind valorificarea rezultatelor inventarierii . 'a atare. stabilirea modului de recuperarea a lipsurilor constatate cu ocazia inventarierii . si 5vs. ca este de a(uns. tot prin acest *roces verbal de inventariere. $rocesul verbal de inventariere .

atentie la aspectul fiscal lipsurile imputabile se recupereaza de la persoanele vinovate (modalitatea de recuperare poate fi prin retineri din salariu. pentru aceasta se intocmesc +*rocese verbale de scoatere din folosinta+ (conform modelelor ane ate).la valorea lor de piata. . daca se caseaza sau se distrug diverse bunuri. - . atentie la pretul la care se recupereaza aceste lipsuri.). prin plata contravalorii acestor lipsuri. prin acesta decizie se 9otaraste daca se scot sau nu din folosinta diverse bunuri (mi(loace fi e. obiecte de inventar).- lipsurile neimputabile se suporta de societate prin trecerea lor pe cheltuieli . adica inclusiv tva-ul. etc.