Sunteți pe pagina 1din 9

MAGAZINAJUL Contractul de magazinaj (numit i contract comercial de depozit) este destinat satis acerii necesit!"ilor de p!

strare a #unurilor a late $n circuitul comercial% &pre deose#ire de contractul ci'il de depozit care este( de regul!( gratuit (art% )*++ alin( ()))( contractul comercial de magazinaj este $n toate cazurile oneros( pre"ul presta"iei e ectuate de magaziner (depozitar) iind determinat de aa criterii ca 'olumul i termenul de depozitare( comple,itatea te-nologic! a m!surilor de conser'are a m!r ii etc% Alte deose#iri esen"iale dintre contractul de magazinaj i contractul de depozit s$nt caracterizate de statutul p!r"ilor la contract i caracteristicile speci ice ale #unurilor transmise spre p!strare% . parte la contractul de magazinaj $ntotdeauna este magazinerul (depozitul de m!r uri)( care tre#uie s! ie $nregistrat $n una din ormele acti'it!"ii de $ntreprinz!tor ( ie c-iar i !r! constituirea unei persoane juridice) i s! ie autorizat $n modul corespunz!tor pentru prestarea ser'iciilor de depozitare a m!r urilor% Cealalt! deose#ire const! $n aptul c! o#iectul contractului de magazinaj este p!strarea m!r urilor i nu a oric!ror #unuri% Mar a este #unul sau totalitatea #unurilor o#"inute $n procesul de produc"ie i destinate sc-im#ului comercial% /epozitarea unor categorii de m!r uri poate i condi"ionat! de e,isten"a statutului de persoan! juridic! i0sau de primirea unei licen"e (depozitarea alcoolului( materialelor c-imice( to,ice sau e,plozi'e etc%)% 1n a ar! de deose#irile men"ionate( merit! a i accentuat c!( $n cadrul raporturilor de magazinaj( o importan"! semni icati'! primete circula"ia recipisei de magazinaj la ordin $n calitate de titlu de 'aloare transmisi#il i gajul m!r ii $nmagazinate prin intermediul recipisei de gaj al $nmagazin!rii (2arant)% Constituind ele $nsei acte de comer"( $nmagazinarea m!r urilor la depozite are importante unc"ii $n comer"ul interna"ional% 3rintre aceste unc"ii( una esen"ial! este c! $nlesnete '$nzare4 cump!rarea datorit! circula"iei recipisei de magazinaj( dar o importan"! mare se atri#uie o#"inerii de credite cu ajutorul recipisei de gaj al $nmagazin!rii( deoarece transmiterea acesteia creditorului prin andosare duce la constituirea gajului asupra m!r urilor a late $n depozit i "ine loc de remitere a gajului% . dez'oltare puternic! a raporturilor de magazinaj poate i urm!rit! $n statele industrial dez'oltate( cu economii de pia"! consolidate( iar $n ultimul timp $n 5usia i alte state C&I% /rept surs! de inspira"ie pentru interpretarea i aplicarea dispozi"iilor noului Cod ci'il i pentru dez'oltarea cadrului normati' na"ional $n domeniul magazinajului putem recomanda Codul comercial rancez (art% L6774)4L67748* /es d9p:ts en magasins g9n9rau,)( Codul comercial uni orm al &UA (Uniform Commercial Code, art. 7 -Warehouse Receipts, Bills of Landing and Other Documents of Title)( Legea Canadei cu pri'ire la recipisele de magazinaj (Warehouse Receipts ct )( dar i cadrul normati' $n proces de ormare al ;edera"iei 5use $n domeniul respecti'% <re#uie totui su#liniat aptul c!( spre deose#ire de dreptul continental( care reglementeaz! at$t recipisa de depozit( c$t i recipisa de gaj al $nmagazin!rii (2arantul)( dreptul anglo4sa,on nu cunoate sistemul titlului du#lu( depozitele emi"$nd numai recipisa de magazinaj% 3rin urmare( gajarea m!r urilor se ace numai prin andosarea (girarea) acestei recipise% &olu"ia adoptat! de dreptul continental prezint! a'antajul( c! prin olosirea separat! a recipisei de gaj al $nmagazin!rii pot i o#"inute credite numai pe #aza $nm$n!rii acestui document creditorului( opera"ie ce are ca e ect gajarea m!r urilor i "ine locul remiterii gajului( posesorul recipisei de magazinaj a'$nd posi#ilitatea s! dispun! $n continuare de mar a respecti'!% Articolul 1113. Obligaia de diligen a magazinerului

Magazinerul trebuie s asigure nmagazinarea i pstrarea bunurilor preluate cu diligena unui bun profesionist. Codul ci'il $l de inete pe magaziner $n calitate de pro esionist( deoarece acesta practic! acti'itatea de depozitare a m!r urilor cu scop de pro it% /e aici rezult! i r!spunderea sporit! a magazinerului $n pri'in"a tuturor aptelor $ntreprinse $ntru e,ecutarea o#liga"iilor contractuale i consecin"elor acestora% 1n cadrul depozitului cu titlu gratuit( depozitarul urmeaz! s! se $ngrijeasc! de integritatea #unului transmit cu diligen"a unui #un proprietar( iar $n cazul depozitului cu titlu oneros( ca i $n cazul contractului de magazinaj( depozitarul tre#uie s! se comporte ca un pro esionist diligent% /eose#irea o#liga"iei de diligen"! $n cele dou! cazuri nu este at$t de e'ident!( a'$nd $n 'edere c! legisla"ia anterioar! e,trem de rar manipula cu conceptele date i cu at$t mai pu"in !cea 'reo delimitare $ntre ele% A'$nd $n 'edere c! cali icati'ul =#un> denot! mai degra#! un ni'el mediu de per orman"!( dup! p!rerea noastr!( $n am#ele cazuri instan"ele de judecat! se 'or conduce de etalonul proprietarului i pro esionistului cu cunotin"e i e,perien"! medii% <otodat!( orice antreprenor ce se antreneaz! #ene'ol $ntr4o acti'itate dintr4un anumit domeniu se 'a prezuma pro esionist pentru domeniul dat% &pre deose#ire de proprietar( pro esionistul tre#uie s! cunoasc! mult mai #ine aspectele te-nice( tiin"i ice( practice i economice( precum i riscurile legate de acti'itatea $n care este angajat( din care cauz! ceea ce un proprietar mediu poate s! nu cunoasc!( un pro esionist tre#uie s! aprecieze corect aproape $n toate cazurile% 1n 'ederea aprecierii diligen"ei unui magaziner( judec!torul 'a apela la opiniile e,per"ilor( adres$ndu4le( $n particular( $ntre#area dac! un pro esionist cu per orman"e #une (spre deose#ire de cel cu per orman"e e,celente) tre#uia s! pre'ad! riscurile aptei sau circumstan"elor ce au pro'ocat prejudiciile i dac! acesta putea s! le pre'in!% Cu toate c! redac"ia articolului comentat se re er! la cerin"a de diligen"! $n cadrul acti'it!"ilor de $nmagazinare i p!strare a #unurilor( aceeai o#liga"ie de diligen"! se 'a r!sp$ndi i asupra altor ser'icii i acti'it!"i a erente $nmagazin!rii% Articolul 1114. Constatarea cantitii i felului bunurilor 1! Magazinerul nu este obligat" dac legea sau contractul nu pre#ede altfel" s constate la preluarea bunurilor cantitatea numrul" msura ori greutatea!" genul" felul sau alte caracteristici ale lor. $! %ac bunurile predate spre nmagazinare se afl la li#rare ntr&o stare de depreciere sau deteriorare ce poate fi constatat din e'terior" magazinerul trebuie s conser#e drepturile n despgubire mpotri#a transportatorului" s se ngri(easc de do#ada acestei stri a bunurilor nmagazinate i s&l anune nentrziat pe deponent. )n caz de omisiune" el este obligat s repare pre(udiciul produs prin aceasta. 1. /e cele mai multe ori m!r urile s$nt supuse unor procese naturale de diminuare a su#stan"ei( sc-im#are a aspectului e,terior i altor deprecieri% Acest enomen dicteaz! un control al caracteristicilor m!r ii $nmagazinate la etapele prelu!rii i pred!rii acesteia( precum i pe parcursul p!str!rii ei% Controlul caracteristicilor m!r ii poate i util at$t pentru deponent (posesorul legitim al recipisei de magazinaj)( c$t i pentru magaziner( deoarece $l 'a proteja pe acesta din urm! de preten"ii ne$ntemeiate din partea deponentului dau a persoanei $ndrept!"ite de a ridica mar a%

Norma art% )))8 alin ()) prezint! o solu"ie accepta#il! doar pentru etapa ini"ial! de reglementare juridic! i dez'oltare a raporturilor de magazinaj% . asemenea regul! poate satis ace am#ele p!r"i ale contractului doar $n cazurile $n care magazinerul pune la dispozi"ia deponentului un spa"iu corespunz!tor pentru p!strarea anumitor categorii de m!r uri( dar nu4i asum! alte o#liga"ii caracteristice magazinajului( o#liga"ii care prin natura lor implic! controlul cantit!"ii( calit!"ii i altor caracteristici ale m!r ii de c!tre magaziner% Ast el( dac! magazinerul nu 'a constata cantitatea i celelalte caracteristici ale m!r ii recep"ionate( el nu 'a putea e,ecuta pe deplin o#liga"iile de in ormare (art% )))?)( de eli#erare a recipisei complete de magazinaj (art% ))7)) etc% Cele men"ionate ne ace s! suger!m participan"ilor la un raport de magazinaj s! pre'ad! e,pres( $n cadrul contractului( clauze cu pri'ire la o#liga"iile magazinerului de control al caracteristicilor m!r urilor recep"ionate spre p!strare% 5egula comentat! nu interzice magazinerului s! 'eri ice cantitatea i alte caracteristici ale m!r ii recep"ionate( dar el 'a suporta de sine st!t!tor toate c-eltuielile legate de aceast! opera"iune( dac! contractul nu pre'ede altce'a% $. Alin% (7) al articolului comentat( $n calitate de e,cep"ie de la dispozi"ia alineatului precedent( sta#ilete c! magazinerul este o#ligat s! 'eri ice pe contul propriu cel pu"in aspectul e,terior al m!r ii preluate de la un transportator (c!r!u)( #ine$n"eles dac! contractul nu pre'ede altce'a% /ac! #unurile predate spre $nmagazinare de c!tre un transportator se a l! $ntr4o stare de depreciere sau deteriorare ce poate i constatat! din e,terior( magazinerul tre#uie s! conser'e drepturile deponentului la desp!gu#ire din partea transportatorului% 1ntru e,ecutarea acestei o#liga"ii( magazinerul se 'a $ngriji de do'ada st!rii m!r ii $nmagazinate( 'a $nainta o#iec"iile corespunz!toare a"! de transportator( $n con ormitate cu art% )*7* (7) i4l 'a anun"a ne$nt$rziat pe deponent% 1n cazul nee,ecut!rii o#liga"iei men"ionate( magazinerul poate i o#ligat s! repare prejudiciul produs prin imposi#ilitatea realiz!rii drepturilor deponentului a"! de transportator% Aadar( pentru a putea i in'ocat! r!spunderea magazinerului $n condi"iile alineatului comentat( este necesar! do'ada aptului c! dreptul deponentului la desp!gu#ire din partea transportatorului nu poate i realizat% Consider!m c! pentru constatarea acestei circumstan"e nu este necesar! epuizarea tuturor mijloacelor procedurale e,istente la dispozi"ia deponentului $n calitate de parte la contractul de transport% Instan"a de judecat! 'a aprecia o#iecti' toate circumstan"ele cauzei( inclusi' disponi#ilitatea unor mijloace de pro#! alternati'e pentru do'edirea nee,ecut!rii corespunz!toare a o#liga"iilor transportatorului% Un unele cazuri( pot i recunoscute ca su iciente pentru angajarea r!spunderii magazinerului nee,ecutarea de c!tre acesta a o#liga"iei de conser'are a drepturilor la desp!gu#ire $mpotri'a transportatorului i re uzul transportatorului de a recunoate preten"iile deponentului% Articolul 111*. %reptul de inspectare a bunurilor Magazinerul este obligat s permit" pe parcursul orelor de lucru" deponentului sau unei alte persoane ndreptite s ia mostre" s inspecteze bunurile nmagazinate i s adopte msurile necesare conser#rii lor. /up! cum sa men"ionat deja( 'eri icarea st!rii m!r ii la di erite etape de p!strare a acesteia este de o importan"! major! pentru magaziner( dar mai ales pentru deponent (posesorul legitim al recipisei de magazinaj)% A'$nd $n 'edere regula general!( instituit! prin art% )))8 alin% ())( posi#ilitatea deponentului de a 'eri ica integritatea i caracteristicile m!r ii sale( depozitate $n spa"iile comerciale ale magazinerului( cap!t! o semni ica"ie sporit!% Acest control permite

constatarea timpurie a pierderilor( deterior!rilor i altor deprecieri anormale ale m!r ii i pre$nt$mpinarea unor pagu#e economice considera#ile% 5ealizarea dreptului de inspectare implic! accesul izic al deponentului sau reprezentan"ilor acestuia la spa"iile de depozitare a m!r ii( precum i posi#ilitatea inspect!rii m!r ii( prelu!rii pro#elor( e ectu!rii unor m!sur!ri ale parametrilor izici i c-imici din spa"iile de depozitare etc% /ac! mar a se depoziteaz! prin amestecare cu #unuri de acelai gen( deponentului i se 'a asigura realizarea dreptului de inspectare prin punerea la dispozi"ia acestuia a mostrelor i pro#elor din stocul rezultat prin amestec% /reptul deponentului de a inspecta m!r urile impune i o#liga"ia acestuia de a nu $mpiedica acti'itatea $n condi"ii normale a magazinerului i angaja"ilor lui% /rept e,emplu de realizare a acestei cerin"e poate ser'i prescrip"ia con orm c!reia magazinerului nu i se poate pretinde o erirea accesului la spa"iile de depozitare a m!r ii $n a ara orelor de lucru% 3eriodicitatea inspec"iilor organizate de deponentul m!r ii nu tre#uie s! dep!easc! limita rezona#ilului( a'$nd $n 'edere propriet!"ile m!r ii i reputa"ia magazinerului% 1n rezultatul inspect!rii m!r ii( deponentul poate s! $ntreprind! m!surile necesare pentru conser'area acesteia( m!suri care pot lua i orma ridic!rii m!r ii de la magaziner% <emei pentru o ast el de ac"iune poate ser'i at$t nee,ecutarea sau e,ecutarea necorespunz!toare a o#liga"iilor contractule de c!tre magaziner( c$t i pre'ederile art% )*@?( mai ales atunci c$nd deponentul nu poate do'edi 'ino'!"ia magazinerului sau deprecierea m!r ii are loc din moti'e o#iecti'e% Articolul 111+. Obligaia de informare %ac se sc,imb locul de nmagazinare" dac au aprut sc,imbri ale caracteristicilor bunurilor sau dac asemenea sc,imbri snt pe cale de a se produce" magazinerul este obligat s anune de ndat faptul acesta. Anunul #a fi fcut ctre ultimul deintor" cunoscut de magaziner" al recipisei de magazina(. )n caz de omisiune" magazinerul este obligat s repare pre(udiciul produs prin aceasta. Articolul )))? se re er! la dou! situa"ii di eriteA (i) in ormarea deponentului despre sc-im#area condi"iilor de $nmagazinare a m!r urilor i (ii) in ormarea deponentului despre sc-im#area caracteristicilor m!r urilor pe parcursul p!str!rii acestora% 1n con ormitate cu normele sta#ilite pentru contractul de depozit( aplica#ile i contractului de magazinaj $n temeiul art% )))7( magazinerul nu are dreptul( !r! $ncu'iin"area deponentului( s! transmit! unui ter" spre $nmagazinare m!r urile recep"ionate de la deponent ('ezi art% )*@) alin% ()))% <otodat!( magazinerul poate s! sc-im#e de sine st!t!tor locul de $nmagazinare (dar numai $n cadrul spa"iilor proprii de depozitare)( atunci c$nd aceast! sc-im#are este dictat! de necesitatea conser'!rii m!r ii( utiliz!rii e iciente a spa"iilor comerciale sau de alte necesit!"i o#iecti'e% 1n acest caz( magazinerul 'a ac"iona $n interesul deponentului i4l 'a in orma pe acesta c$t mai cur$nd despre sc-im#area locului de $nmagazinare a m!r urilor i circumstan"ele care au condi"ionat aceast! sc-im#are% Cu toate c! redac"ia art% )))? se re er! doar la locul de $nmagazinare( magazinerul 'a adopta acelai comportament i $n cazurile de modi icare a altor condi"ii de $nmagazinare( $n compara"ie cu cele con'enite prin contract% 1n aa el( spre deose#ire de contractul de depozit ('ezi art% )*@B alin% ()))( magazinerul nu este o#ligat s! o#"in! $ncu'iin"area preala#il! a deponentului pentru sc-im#area locului i altor condi"ii de p!strare a m!r ii% Aceast! op"iune a legiuitorului se e,plic! prin statutul de pro esionist al magazinerului i controlului sporit pe care acesta $l e,ercit! asupra condi"iilor de p!strare a m!r urilor%

/ac! sc-im#area locului de $nmagazinare i a altor condi"ii de $nmagazinare 'a duce la sporirea considera#il! a c-eltuielilor de $nmagazinare( repartizarea acestor c-eltuieli se 'a ace $n con ormitate cu pre'ederile art% ?7B =Ajustarea contractului $n cazul modi ic!rii $mprejur!rilor>( lu$ndu4se $n considera"ie i gradul de 'ino'!"ie a p!r"ilor pentru inter'enirea noilor circumstan"e i $ntinderea c-eltuielilor suplimentare% Ast el( dac! magazinerul nu 'a putea do'edi c! c-eltuielile suplimentare nu se datoreaz! 'ino'!"iei sale i nu puteau i pre'!zute sau e'itate prin diligen"a unui #un pro esionist( acesta nu 'a putea cere compensarea de c!tre deponent a di eren"ei dintre c-eltuielile pre'!zute i con'enite la momentul $nc-eierii contractului i cele e ecti' suportate% /reptul deponentului la controlul caracteristicilor m!r ii $nmagazinate i la in ormare din partea magazinerului se $ncununeaz! cu o#liga"ia acestuia din urm! de a comunica deponentului modi ic!rile caracteristicilor m!r ii( care au a'ut loc sau iminente i care dep!esc limitele pierderilor (deprecierilor) naturale sau con'enite contractual ($n ceea ce pri'ete con"inutul dreptului i o#liga"iei p!r"ilor la un raport o#liga"ional de a se in orma reciproc 'ezi i art% 6)?)% Implic! oare aceast! o#liga"ie a magazinerului i o#liga"ia de 'eri icare a st!rii m!r ii $nmagazinateC 1n mod normal( r!spunsul la aceast! $ntre#are urmeaz! s!4l dea contractul( deoarece di erite categorii de m!r uri i condi"ii de p!strare condi"ioneaz! comportament di erit din partea magazinerului% /ac! contractul nu a !cut re erire e,pres! la o#liga"iile magazinerului $n acest sens( magazinerul 'a i o#ligat s! 'eri ice doar aspectul e,terior al m!r ii sau acele caracteristici( care nu implic! des acerea am#alajului( e ectuarea e,pertizelor etc% (de e,emplu( la o e,aminare e,terioar! se constat! scurgerea din am#alajeD aspectul e,terior i mirosul m!r ii indic! asupra unor procese de alterareD a ost $nc!lcat regimul de temperatur!( prescris de reglement!rile te-nice i standardele na"ionale pentru p!strarea m!r urilor alimentare etc%)% 3eriodicitatea 'eri ic!rii caracteristicilor m!r ii 'a depinde de categoria acesteia i practica acti'it!"ii pro esionitilor $n domeniu( dac! nu a ost pre'!zut e,pres altce'a% .#liga"ia de in ormare( prescris! de articolul comentat( se e,ecut! ne$nt$rziat( adic! $n termenul minim posi#il( a'$nd $n 'edere toate circumstan"ele cauzei (mai ales mijloacele de comunicare disponi#ile)( iar anun"ul despre sc-im#area locului sau a altor condi"ii de $nmagazinare 'a i !cut oral sau $n scris c!tre ultimul de"in!tor( cunoscut de magaziner( al recipisei de magazinaj% /eoarece( $n cazul nee,ecut!rii o#liga"iei de in ormare( magazinerul este "inut s! repare prejudiciul produs prin aceasta( el urmeaz! s! se $ngrijeasc! de do'ada pro#ei pri'ind e,ecutarea corespunz!toare a o#liga"ie de in ormare% 3rejudiciul la care se ace re erire 'a i apreciat lu$ndu4se $n considera"ie posi#ilit!"ile reale pentru pre$nt$mpinarea sau diminuarea acestuia $n cazul e,ecut!rii corespunz!toare a o#liga"ie de in ormare% Cu toate c! este reglementat! e,pres doar o#liga"ia de in ormare ce4i incum#! magazinerului( deponentul este i el o#ligat s!4l in ormeze pe magaziner despre circumstan"ele ce au importan"! pentru e,ecutarea corespunz!toare a contractului i pentru pre'enirea prejudiciilor ce ar putea i cauzate prin caracteristicile #unului ($n temeiul aceluiai art% 6)?)% La transmiterea spre $nmagazinare a unor materiale 'olatile( e,plozi'e( to,ice sau altor su#stan"e periculoase( deponentul este o#ligat s!4l in ormeze pe magaziner despre caracterul m!r ii i s!4i pun! la dispozi"ie documentele corespunz!toare( dac! din condi"iile $nmagazin!rii nu reiese implicit caracterul periculos al m!r ii% 1n cazul nerespect!rii acestei o#liga"ii( magazinerul poate re uza recep"ionarea m!r urilor respecti'e sau $ntreprinde pe contul deponentului m!surile necesare pentru pre'enirea prejudiciilor ('ezi i art% )*@8)% Articolul 111-. .spunderea magazinerului

Magazinerul este rspunztor de distrugerea" pierderea ori deteriorarea bunurilor aflate n paza sa dac distrugerea" pierderea sau deteriorarea nu s&au produs ca urmare a unor mpre(urri care nu pot fi e#itate prin gri(a unui depozitar profesionist. Ca i $n cazul depozitului cu titlu oneros( magazinerul este o#ligat s! se $ngrijeasc! de integritatea m!r ii primite cu pruden"a i diligen"a unui #un pro esionist% El tre#uie s! conser'e m!r urile preluate spre p!strare( s! nu se oloseasc! de ele contrar scopului contractului( s! le restituie la cerere i( dac! s4a pre'!zut e,pres $n contract( s! p!streze secretul opera"iei% Nee,ecutarea o#liga"iilor de p!strare i conser'are a m!r ii( precum i a altor o#liga"ii ce reies din raportul de magazinaj( atrage r!spunderea ci'il! contractual! a magazinerului a"! de deponent sau posesorul legitim al recipisei de magazinaj% Am putea a irma c! dispozi"ia art% )))F nu ace altce'a dec$t s! repete regula general! a r!spunderii ci'ile contractuale( cu acea di eren"! c! 'ino'!"ia magazinerului ($n special $n orma impruden"ei) 'a i apreciat! reieind din calitatea acestuia de pro esionist ('ezi comentariul la art% )))B)% Nu consider!m necesar ca $n cadrul comentariului la acest articol s! e,punem caracteristicile juridice ale nee,ecut!rii o#liga"iilor contractuale i e ectelor unei ast el de nee,ecut!ri ('ezi art% ?*74?7B)( c-iar dac! s4ar ace re erire la cazul speci ic de nee,ecutare a o#liga"iilor ce reies din contractul de magazinaj% Grija unui magaziner a"! de mar a depozitat! presupune $ntreprinderea ac"iunilor con'enite contractual( uzuale sau care pot i ateptate $n mod normal de la un #un pro esionist( a'$nd $n 'edere condi"iile depozit!rii i particularit!"ile m!r ii( $ndreptate spre pre'enirea sau diminuarea pagu#ei ce poate i cauzat! de distrugerea sau degradarea #unului $nmagazinat% . list! indicati'! a m!surilor ce pot i $ntreprinse de un magaziner $n 'ederea conser'!rii m!r urilor depozitate este o erit! de GG ?*+0)@@8 =/espre crearea pe teritoriul 5epu#licii Moldo'a a depozitelor 'amale li#ere>( con orm pct% B+ al c!reiaA >$n scopul asigur!rii integrit!"ii lor( m!r urile p!strate la depozitul 'amal pot i supuse urm!toarelor opera"iuniA cur!"ireD 'entilareD uscare (inclusi' cu crearea lu,ului de c!ldur!)D crearea condi"iilor optime de temperatur! pentru p!strarea m!r urilor (r!cire( congelare( $nc!lzire)D utilizarea am#alajului de protec"ieD aplicarea conser'an"ilorD 'opsire $n scopul protej!rii de rugin!D tratarea cu su#stan"e c-imice de protec"ie>% 3ro#a#il nu 'a i inutil s! amintim c!( con orm art% ?*7 ()) de#itorul este "inut s!4l desp!gu#easc! pe creditor pentru prejudiciul cauzat prin nee,ecutarea o#liga"iei dac! nu do'edete c! nee,ecutarea nu4i este imputa#il!( ceea ce $nseamn! c! i $n cazul raportului de magazinaj 'ino'!"ia magazinerului( dac! o#liga"ia acestuia nu este e,ecut! $n mod corespunz!tor( se prezum!% 1n cazul $n care magazinerul 'a putea do'edi lipsa de 'ino'!"ie din partea sa pentru producerea prejudiciului( e,isten"a i gradul de 'ino'!"ie pentru $ntinderea acestuia se 'a aprecia separat( deoarece deseori( c-iar dac! producerea prejudiciului nu poate i pre'!zut! i pre$nt$mpinat!( 'olumul pagu#elor materiale poate i diminuat prin ac"iuni adec'ate ale magazinerului% 1n situa"ii speciale( comportamentul diligent al magazinerului poate presupune i ac"iuni $ndreptate spre 'alori icarea economic! a stocului de m!r uri( care nu poate i sal'at alt el sau !r! c-eltuieli dispropor"ionate% Este e,clus! r!spunderea magazinerului atunci c$nd distrugerea( pierderea ori deteriorarea #unurilor a late $n paza lui sau datorat unui caz ortuit sau de or"! major! ('ezi art% B)+( ?*?)% Articolul 111/. )nmagazinarea bunurilor determinate prin caracteristici de gen

1! )n cazul nmagazinrii unor bunuri determinate generic" magazinerul este ndreptit s le amestece cu bunuri de acelai gen doar dac i s&a permis n mod e'pres. $! 0a de stocul total rezultat prin amestec" proprietarii bunurilor amestecate snt coproprietari pe cote&pri. Cota&parte se determin" n cazul n care nu s&a con#enit altfel" n funcie de cantitatea de bunuri nmagazinate. 3! Magazinerul are dreptul i obligaia de a preda fiecrui deponent" din stocul total" partea ce i se cu#ine" fr ncu#iinarea celorlali deponeni. 1. 1n cadrul contractului ci'il de depozit( dac! spre depozitare au ost predate #unuri determinate generic( acestea trec( $n lipsa unei $n"elegeri contrare( $n proprietatea depozitarului% 1n calitate de proprietar al #unurilor( depozitarul poate s! le amestece i s! dispun! de ele dup! #unul s!u plac( iind o#ligat s! restituie deponentului (posesorului recipisei de magazinaj) o cantitate de #unuri egal! sau stipulat! de p!r"i( de acelai gen i de aceeai calitate% Con orm articolului comentat( pentru contractul de magazinaj este sta#ilit! o regul! diametral opus!( $n sensul c! magazinerul nu de'ine proprietarul #unurilor de acelai gen( recep"ionate spre p!strare de la di eri"i deponen"i i doar atunci poate s! le amestece( c$nd acest drept este pre'!zut e,pres $n contractul $nc-eiat $ntre p!r"i% Mai mult ca at$t( c-iar dac! a amestecat( iind $ndrept!"it( #unurile de acelai gen( magazinerul nu o#"ine dreptul de proprietate asupra stocului rezultat prin amestecare% 5eglement$nd contractul ci'il de depozit( scopul legiuitorului a ost de a proteja deponentul( care nu este comerciant i particip! de multe ori la raportul respecti' $n calitate de consumator% 1n acest sens( riscul pieirii ortuite a #unurilor depozitate( determinate prin caracteristici de gen a ost pus pe umerii depozitarului( datorit! prezum"iei c! acesta de'ine proprietar al #unurilor respecti'e dup! predarea lor de c!tre deponent% 1n cazul contractului de magazinaj aceast! solu"ie de'ine contrae ecti'!( deoarece am#ii participan"i la raport s$nt( de regul!( comercian"i( iar datorit! aptului c! magazinerul acti'eaz! cu o marj! de pro ita#ilitate mic!( dar cu cantit!"i mari de m!r uri( trans erarea riscului pieirii ortuite a #unurilor determinate prin caracteristici de gen asupra lui nu este ec-ita#il! din punct de 'edere al repartiz!rii riscurilor contractuale% 3e de alt! parte( aplicarea aceleiai solu"ii ca i $n cazul contractului de depozit ar ace imposi#il! circula"ia recipiselor de magazinaj la ordin i recipiselor de gaj al $nmagazin!rii% /ac! con orm contractului magazinerul este $ndrept!"it s! amestece #unurile deponentului determinate prin caracteristici de gen cu #unuri de acelai gen ale altor deponen"i( acest apt urmeaz! a i consemnat $n recipisa de magazinaj% $. Cel mai rec'ent anume contractele de $nmagazinare a produselor agricole( z!c!mintelor minerale i altor materii prime pre'!d dreptul magazinerului de a amesteca produsele de acelai gen i calitate( recep"ionate de la di eri"i deponen"i( apt ce se datoreaz! $n mare parte particularit!"ilor te-nologice de recep"ionare( stocare i p!strare a m!r urilor respecti'e% 3roprietarii m!r urilor amestecate de'in coproprietari pe cote4p!r"i $n pri'in"a stocului rezultat prin amestec( iar cota parte a iec!ruia se determin! $n dependen"! de cantitatea m!r urilor depuse spre p!strare% 1n principiu( rareori se determin! o cot! procentual! de care dispune iecare deponent din stocul glo#al al m!r ii $nmagazinate( aceast! opera"iune iind greu realiza#il! c$nd mar a este depozitat! i restituit! incontinuu sau pe parcursul unor perioade $ndelungate% La restituirea m!r ii( iec!ruia dintre deponen"i i se restituie m!r urile $n 'olumul depozitat( sc!z$ndu4se procentajul pierderii te-nologice o#inuite la p!strare pentru mar a respecti'!( propor"ional perioadei pentru care a ost depozitat!% Utilitatea determin!rii cotei procentuale din proprietatea comun! de'ine e'ident! atunci c$nd o parte din mar ! a ost distrus! sau a degradat su#stan"ial( proprietarii suport$nd pierderile propor"ional cotei iec!ruia% Magazinerul 'a i ne'oit s!

e ectueze opera"iunea de determinare a cotei4p!r"i ideale a iec!rui deponent i partajarea propriet!"ii comune r!mase con orm acestor cote4p!r"i( indi erent de aptul dac! deponen"ii s4au adresat concomitent sau la anumite inter'ale de timp pentru restituirea m!r ii% 3. 1n cazul $n care unul sau o parte din deponen"ii (posesorii recipiselor de magazinaj)( coproprietari pe cote4p!r"i ai stocului rezultat prin amestecare( se adreseaz! c!tre magaziner cu cererea de restituire a m!r urilor( acesta din urm! are dreptul i o#liga"ia de a preda iec!rui deponent partea ce i se cu'ine din stocul total( !r! $ncu'iin"area celorlal"i deponen"i% 1n acelai timp( ac"ion$nd cu diligen"a unui #un pro esionist( $nainte de eli#erarea p!r"ii ce se cu'ine unui deponent( magazinerul urmeaz! s! aprecieze starea $ntregului stoc( pentru a constata pierderile e,tranormati'e a m!r urilor i a e'ita prejudicierea celorlal"i coproprietari prin eli#erarea unui 'olum de mar ! nepropor"ional cotei4p!r"i a deponentului respecti'% 1n caz contrar( magazinerul 'a purta r!spundere a"! de ceilal"i deponen"i pentru imposi#ilitatea restituirii m!r ii $n 'olumul ce li se cu'ine iec!ruia dintre acetia% Articolul 1111. 2nzarea" n cazul degradrii" a bunului nmagazinat 1! %ac bunul nmagazinat este e'pus degradrii sau dac se produc modificri ale lui care implic un pericol de depreciere i nu mai este timp pentru pre#enirea sau nlturarea degradrii sau deprecierii ori cel ndreptit" fiind informat" nu a decis n timp util" magazinerul poate organiza #nzarea bunului la licitaie. $! 3uma obinut din #nzare conform alin. 1! este predat deponentului dup ce au fost reinute c,eltuielile de pstrare i #nzare. 1. 1n continuare celor pre'!zute la art% )))?( pe l$ng! o#liga"ia de in ormare a deponentului despre sc-im#!rile caracteristicilor m!r ii( magazinerul este $ndrept!"it s! scoat! la licita"ie mar a supus! degrad!rii sau pericolului iminent de degradare% 3entru ca magazinerul s! poat! $nstr!ina mar a a lat! $n paza sa( $n temeiul articolului comentat( tre#uie $ntrunite dou! condi"iiA (i) mar a s! ie supus! unor procese de degradare i depreciere( care dep!esc limitele pierderilor naturale sau con'enite contractual( sau s! se a le $ntr4un pericol real de producere a unor ast el de proceseD (ii) s! nu e,iste timp su icient pentru pre'enirea sau $nl!turarea degrad!rii sau deprecierii m!r iiD ori persoana $ndrept!"it! de a dispune de mar a $n cauz! s! nu poat! i in ormat! $n timp util pentru a decide soarta m!r ii sau( iind in ormat!( ezit! s! dea indica"iile necesare magazinerului% &c-im#area conjuncturii pe"ii( $n urma c!reia 'aloarea m!r ii $nmagazinate se depreciaz!( nu poate constitui temei pentru scoaterea acesteia la licita"ie de c!tre magaziner% &e cere a i accentuat aptul c! '$nzarea #unurilor la licita"ie este dreptul i nu o#liga"ia magazinerului( ceea ce $nseamn! c! acestuia nu i se poate imputa( $n temeiul articolului comentat( lipsa de ac"iune $n 'ederea licit!rii m!r ii supuse degrad!rii% <otui( grija unui #un pro esionist a"! de mar a depozitat! ('ezi art% )))F) presupune i ac"iuni $ndreptate spre pre'enirea sau diminuarea pagu#ei ce poate i cauzat! de degradarea #unului $nmagazinat( inclusi' prin 'alori icarea economic! a stocului respecti' cu sau !r! acordul preala#il al deponentului( $n dependen"! de caz% Cu toate c! legea nu con"ine 'reo indica"ie e,pres!( este recomanda#il! scoaterea m!r ii la licita"ie prin intermediul #urselor de m!r uri (Legea )))F0)@@F)( m!sur! ce 'a proteja magazinerul $mpotri'a e'entualelor preten"ii pri'ind legalitatea organiz!rii i petrecerii

licita"iei( cu at$t mai mult c! legisla"ia na"ional! la acest capitol este $nc! sla# dez'oltat!% 1n orice caz( la organizarea licita"iei i adjudecarea m!r ii se 'or respecta dispozi"iile art% ?@+ i +*@4+)? pri'ind $nc-eierea contractului la licita"ie i '$nzarea la licita"ie( precum i pre'ederile altor acte normati'e cu pri'ire la organizarea licita"iilor de m!r uri industriale( agricole i alte tipuri de produse ('ezi GG 66)0)@@))% $. &uma o#"inut! din '$nzarea e ectuat! con orm art% )))@ alin% ()) se transmite deponentului sau persoanei $ndrept!"ite de a dispune de mar ! (posesorului recipisei de magazinaj)( re"in$ndu4 se c-eltuielile de p!strare i '$nzare% 3rin analogie cu alte norme ale Codului ci'il ('ezi art% F+) alin% (B) )( magazinerul are dreptul de a re"ine doar c-eltuielile rezona#ile de '$nzare% /ac! circumstan"ele ce au dictat licitarea m!r ii $nmagazinate au ap!rut din cauze pentru care poart! r!spundere magazinerul( se 'a aplica dispozi"ia art% )*@B (8)( magazinerul iind o#ligat s! suporte c-eltuielile de '$nzare% 1n asemenea cazuri( tot magazinerul 'a i "inut s! repare i alte prejudicii cauzate deponentului (de e,emplu( 'enitul nerealizat datorit! '$nz!rii m!r urilor sezoniere la pre"uri deza'antajoase)% Articolul 11$4. .ecipisa de magazina( 5a primirea bunurilor" magazinerul are obligaia s elibereze o recipis de magazina(. 5ecipisa de magazinaj este documentul( care se $ntocmete i eli#ereaz! de c!tre magaziner deponentului( cu scopul constat!rii aptului $nc-eierii contractului i pred!rii m!r ii la depozitul magazinerului% 5ecipisa de magazinaj se alc!tuiete $n orm! scris! (prin imprimare( completare a unui ormular sau c-iar scriere de m$n!( dac! legea sau contractul nu stipuleaz! altce'a) i se eli#ereaz! $n mod o#ligatoriu deponentului la momentul recep"ion!rii m!r ii% 1ntocmirea recipisei este su icient! pentru a considera orma scris! a contractului respectat!( iar alc!tuirea separat! a unui contract scris nu scutete magazinerul de o#liga"ia de a eli#era deponentului recipisa de magazinaj% Magazinerul este responsa#il pentru $ntocmirea recipisei de magazinaj i( respecti'( pentru corectitudinea $ntocmirii acesteia i e,actitatea datelor $nscrise $n ea( cu e,cep"ia cazului $n care consemneaz! prin $nscriere pe recipis! c! datele $nscrise se #azeaz! e,clusi' pe comunic!rile deponentului sau ale unui ter"% ('ezi i comentariul la ))78)% Utilizarea recipiselor de magazinaj comport! un ir de aspecte economice atracti'e pentru produc!tori( comercian"i i inan"atorii acestora% 1ns!( emiterea unei recipise de magazinaj $nc! nu $nseamn! c! $n pri'in"a acesteia se pot e ectua acte de comer"( deoarece( dup! cum 'om 'edea( pentru a putea i pus! $n circula"ie $n calitate de titlu de 'aloare transmisi#il( recipisa de magazinaj tre#uie s! corespund! unor criterii care ar asigura interpretarea corect! i uni orm! a in orma"iei $nscrise pe ea i ar proteja4o de alsi icare( garant$nd( $n acest el( drepturile i interesele p!r"ilor% Cu p!rere de r!u( te,tele Codului ci'il nu s$nt su icient de e,plicite $n pri'in"a tipurilor recipisei de magazinaj i particularit!"ile acestora( ceea ce indic! odat! $n plus necesitatea dez'olt!rii reglement!rilor Codului la acest capitol $ntr4o lege special!% 5eieind din indicii pe care ni le o er! art%))7B4))76( putem concluziona c! inten"ia legiuitorului a ost de a reglementa dou! tipuri de recipise de magazinajA simpl! i la ordin% 5ecipisa simpl! de magazinaj (care mai poate i numit! i c-itan"! de $nmagazinare) constituie do'ada $nc-eierii contractului i respect!rii ormei scrise a acestuia( ade'erete predarea m!r ii la depozitul magazinerului i con er! deponentului dreptul de a ridica mar a respecti'!% /up! p!rerea noastr!( recipisa simpl! de magazinaj( aa cum este reglementat! de prezentul Cod( nu o er! posi#ilitatea de a dispune

de mar !( adic! nu este transmisi#il!% Cesiunea drepturilor ce reies din aceast! recipisa urmeaz! a se e ectua con orm normelor generale pri'ind cesiunea crean"ei ('ezi art% 66?46??)% 5ecipisa de magazinaj la ordin este un titlu de 'aloare transmisi#il( care( pe l$ng! unc"iile $ndeplinite de recipisa simpl!( o er! posesorului i dreptul de dispozi"ie asupra m!r ii prin intermediul opera"iunii de andosare% Magazinerul este o#ligat s! eli#ereze mar a de"in!torului legitim al recipisei de magazinaj la ordin% 1n calitate de titlu de 'aloare transmisi#il( recipisa de magazinaj la ordin posed! urm!toarele caracteristiciA 4 este un titlu ce con irm! drepturi patrimoniale care pot i realizate sau transmise doar prin prezentarea acestuiaD 4 este o#iect al drepturilor i o#liga"iilor ci'ileD 4 tre#uie s! corespund! $n mod o#ligatoriu unor condi"ii e,pres sta#ilite de orm! i con"inut% Unul dintre principalele rec-izitele ale recipisei de magazinaj la ordin este $nsei men"iunea c! titlul respecti' este eli#erat la ordin% A'$nd $n 'edere c! $n cadrul raporturilor de magazinaj mai poate i eli#erat! i recipisa de gaj al $nmagazin!rii( care impune condi"ii speciale de circula"ie a recipisei de magazinaj i de realizare a drepturilor posesorilor acestor recipise( $n legisla"iile unor state s4a reglementat o orm! special! a recipisei de magazinaj( numit! recipis! du#l! de magazinaj( care este alc!tuit! din recipisa de magazinaj i recipisa de gaj al $nmagazin!rii% Cu toate c! p!r"ile aa4numitei =recipise du#le de magazinaj> pot i separate i circula independent( magazinerul eli#ereaz! mar a doar la prezentarea am#elor p!r"i( sau la prezentarea recipisei de magazinaj i a documentelor ce ade'eresc ac-itarea datoriei garantate prin recipisa de gaj al $nmagazin!rii% ;ormal( Codul ci'il al 5epu#licii Moldo'a nu constituie o ast el de categorie( dar $n practic! consecin"ele eli#er!rii( pe l$ng! recipisa de magazinaj( a recipisei de gaj al $nmagazin!rii( duce la aceleai consecin"e juridice% Articolul 11$1. Coninutul recipisei de magazina( 1! .ecipisa de magazina( trebuie s conin6 a! data ntocmirii i numrul nscrierii n registrul de magazina(7 b! numele sau denumirea i adresa persoanei ale crei bunuri se nmagazineaz7 c! locul de nmagazinare7 d! regulile magazina(ului7 e! cantitatea numrul" msura ori greutatea! bunurilor nmagazinate i calitatea" iar n cazul bunurilor ambalate" descrierea ambala(ului7 f! costul de magazina(" alte costuri care pot s apar7 g! faptul c bunul nmagazinat trebuie sau nu asigurat i" dup caz" costul de asigurare7 ,! termenul magazina(ului i data e'pirrii lui ori ine'istena termenului7 i! alte date" la alegerea prilor7 (! semntura magazinerului i tampila. $! 5ipsa unor date nu poate in#alida recipisa de magazina(. 1. 5ecipisele de magazinaj constituie pro#a apartenen"ei m!r ii unei persoane anumite( identi ic! magazinerul care a preluat mar a pentru p!strare( con"ine indica"ii cu pri'ire caracteristicile esen"iale ale m!r ii i stipuleaz! principalele o#liga"ii ale deponentului a"! de magaziner% 1n principiu( condi"iile stipulate $n alineatul analizat( la lit% a)4-) i j) urmeaz! a i

considerate condi"ii minime o#ligatorii pentru recipisa de magazinaj la ordin (i recipisa de gaj al $nmagazin!rii)( deoarece numai aceasta este un document strict ormalizat( care tre#uie s! con"in! toate rec-izitele pre'!zute de lege( pentru a i considerat 'ala#il% 3utem indica dou! moti'e( pentru care este necesar de a se reglementa con"inutul recipisei de magazinajA 4 dac! recipisa de magazinaj este unicul $nscris( care constat! aptul $nc-eierii contractului( aceasta tre#uie s! con"in! indicii cu pri'ire la toate elementele esen"iale ale contractuluiA p!r"ile( o#iectul( pre"ulD 4 dac! recipisa de magazinaj este transmisi#il!( ea urmeaz! s! con"in! indicii necesari pentru constatarea caracteristicilor i 'alorii #unurilor pe care le reprezint! i pentru e,ercitarea drepturilor pe care le con er!% Condi"iile de $nscriere i con"inutul elementelor in orma"ionale concrete urmeaz! a i detaliate $ntr4o lege special!( necesitatea ela#or!rii c!reia s4a men"ionat deja% <otui( ne 'om re eri pe scurt la cerin"a literei (a)( deoarece aceasta ace trimitere la un aspect important al acti'it!"ii de magazinaj( care n4a ost atins% Aadar( magazinerul este o#ligat( $n cadrul acti'it!"ii sale pro esionale( s! "in! registrul de magazinaj( care tre#uie s! includ! in orma"ii re eritoare la elementele contractului( $n special cu pri'ire la momentul $nmagazin!rii( identitatea deponentul( caracteristicile esen"iale ale m!r ii etc% <ot $n acest registru se 'or consemna i gre'!rile m!r ii% 1n practic!( ceea ce se numete registru de magazinaj este alc!tuit din cel pu"in dou! registre separateA registrul m!r urilor primite spre $nmagazinare i registrul recipiselor de magazinaj% /eoarece $nscrierea $n registrul de magazinaj i eli#erarea recipisei de magazinaj se e ectueaz! concomitent sau la inter'ale scurte de timp i $ndeplinesc aceeai unc"ie pro#ant!( in orma"iile pe care le con"in tre#uie s! ie identice( magazinerul purt$nd r!spundere deplin! pentru aceasta% Consider!m c!( $n cazul $n care se 'a constata necoinciden"a datelor din registrul de magazinaj i recipisa de magazinaj i nu 'or e,ista mijloace pro#ante sau circumstan"e concludente $n a'oarea corectitudinii unuia dintre aceste $nscrisuri( se 'or considera corecte datele mai a'ora#ile pentru deponent% /ei legea nu speci ic! e,pres o asemenea consecin"!( aceasta este ec-ita#il! $n 'irtutea calit!"ii pro esionale a magazinerului i responsa#ilit!"ilor acestuia pentru $ntocmirea registrului i recipisei de magazinaj% Un mare interes practic prezint! i cerin"a $nscrierii regulilor magazinajului $n recipisa de magazinaj (lit% d))% Aceasta nu tre#uie s! $nsemne c! $n recipis! se 'or indica normele cu pri'ire la contractul de magazinaj sau condi"iile i consecin"ele $nc-eierii acestuia% &e are $n 'edere c! recipisa de magazinaj 'a con"ine indica"ii cu pri'ire la condi"iile care nu s$nt reglementate de lege( care completeaz! regulile sta#ilite prin norma de drept( sau care derog! de la regula general! cu caracter permisi'% Ast el( se 'or indica aa aspecte ca aptul eli#er!rii( pe l$ng! recipisa de magazinaj( a unei recipise de gaj al $nmagazin!rii( dreptul magazinerului de a amesteca #unurile determinate prin caracteristici de gen sau de a $nstr!ina m!r urile $nmagazinate etc% 5ecipisa de magazinaj se autenti ic! prin semnarea acesteia de c!tre persoana $mputernicit! i aplicarea tampilei magazinerului% $. /ispozi"ia alin% (7) tre#uie interpretat! cu aten"ie( deoarece ea nu indic! nici m!sura $n care( $n pri'in"a unor recipise de magazinaj( se poate ace a#strac"ie de cerin"ele legale pri'ind con"inutul acestor documente( nici consecin"ele juridice ale eli#er!ri unor recipise de magazinaj incomplete% . simpl! con runtare logic! a celor dou! alineate ale art% ))7) ar demonstra inconsec'en"a legiuitorului( dac! nu am $ncerca s! identi ic!m inten"ia acestuia% Iar inten"ia a ost de a sta#ili condi"iile de con"inut al recipisei de magazinaj i de a indica deose#irea dintre caracterul imperati' al cerin"elor respecti'e $n cazul recipisei de magazinaj la ordin i cerin"ele mult mai li#erale a"! de con"inutul recipisei simple de magazinaj% . redac"ie mai reuit! a alin% (7) ar i( dup! p!rerea noastr!( urm!toareaA =(7) 5ecipisa de magazinaj( care nu con"ine unele

date indicate la alin% ())( lit% a)4-) i j)( nu 'a i in'alidat! dar nu se 'a recunoate recipis! de magazinaj la ordin%>% A'$nd $n 'edere cele men"ionate( lipsa unor date nu in'alideaz! recipisa de magazinaj( dar toate recipisele de magazinaj care nu corespund condi"iilor de con"inut pre'!zute la alineatul precedent 'or i considerate recipise simple( adic! nu se 'or constitui ca titluri de 'aloare negocia#ile% Articolul 11$$. %reptul de gre#are a bunului nmagazinat 8osesorul recipisei de magazina( poate gre#a bunul nmagazinat n calitate de garanie pentru o alt crean dac bunul rmne n depozit. Gre'area cu sarcini reale a m!r urilor $nmagazinate constituie un act juridic de dispozi"ie% <otodat!( garan"ia este acel mijloc juridic care( dincolo de limitele dreptului general de gaj i $n plus a"! de acest drept( con er! creditorului garantat anumite prerogati'e suplimentare spre a contri#ui la asigurarea e,ecut!rii reale a o#liga"iei( la conser'area anumitor #unuri $n 'ederea e,ecut!rii silite sau la desp!gu#irea creditorului( $n cazul $n care e,ecutarea real! nu mai are loc% <eoretic( gre'area m!r urilor $nmagazinate poate lua mai multe orme (ar'una( garan"ia de#itorului( gajul)( dar $n practic! aceasta se realizeaz!( $n special( prin gajarea lor% 1n ipoteza unei gre'!ri( magazinerul 'a i solicitat s! eli#ereze( dup! caz( o recipis! de gaj al $nmagazin!rii i0sau s! consemneze gre'area $n registrul de magazinaj% Articolul 11$3. Andosarea recipisei de magazina( %ac magazinerul a ntocmit o recipis de magazina( la ordin" aceasta poate fi transmis unui ter prin andosare. 3rocedura de andosare a recipisei de magazinaj la ordin urmeaz! a i sta#ilit! prin lege( din care cauz!( $n cele ce urmeaz!( nu putem dec$t s! ormul!m doar unele recomand!ri pentru 'iitoarele reglement!ri% Andosarea propriu4zis! tre#uie s! se e ectueze $n lim#a de stat sau $n lim#a $n care a ost $ntocmit! recipisa de magazinaj( dar nu tre#uie e,clus! i e ectuarea andos!rii $ntr4o lim#! de circula"ie interna"ional!% Andosamentul tre#uie s! con"in!A 4 denumirea andosantului i a andosatului( cu indicarea adreselor i ormelor de organizare juridic! ($n cazul persoanelor juridice)D 4 semn!tura persoanei $mputernicite de a ac"iona din numele andosantului i tampila andosantului persoan! juridic!D 4 data s!'$ririi andos!rii% Andosarea tre#uie s! ie simpl! i necondi"ionat!% .rice condi"ie inserat! $n te,tul andos!rii se consider! nescris!% La e ectuarea andos!rii ulterioare nu se admite $nserarea unor modi ic!ri $n te,tul andos!rilor anterioare( $n te,tul recipisei de magazinaj sau cel al recipisei de gaj al $nmagazin!rii% Andosamentul care pre'ede transmiterea dreptului de a ridica doar o parte din m!r urile reprezentate prin recipisa de magazinaj este nul% Andosamentul #arat sau e ectuat cu $nc!lcarea pre'ederilor legii se 'a considera nescris% Articolul 11$4. .spunderea magazinerului n cazul andosrii

1! )n cazul n care recipisa de magazina( a fost transmis prin andosare" magazinerul rspunde fa de posesorul legitim al recipisei pentru e'actitatea datelor nscrise n ea dac nu s&a consemnat prin nscriere pe recipis c aceste date se bazeaz e'clusi# pe comunicrile deponentului sau ale unui ter. $! %ac magazinerul cunotea ine'actitatea datelor" #a rspunde i atunci cnd a nscris n recipis o consemnare de felul celor menionate la alin. 1!. 3! )n cazul unui magazina( de colectare" magazinerul nu are dreptul s nscrie n recipis consemnri de felul celor menionate la alin. 1!. 1. /up! cum s4a men"ionat deja( magazinerul este cel care $ntocmete recipisa de magazinaj i recipisa de gaj al $nmagazin!rii( din care cauz! el poart! r!spundere pentru corectitudinea $ntocmirii acestora i e,actitatea datelor $nscrise $n ele% A'$nd $n 'edere caracterul transmisi#il al recipiselor de magazinaj la ordin i de gaj al $nmagazin!rii( responsa#ilitatea magazinerului de'ine i mai important!( deoarece ter"ele persoane( care intr! $n raporturi juridice $n pri'in"a acestor documente( ac"ioneaz! $n temeiul $ncrederii $n 'eridicitatea i corectitudinea datelor pe care le con"in% <otui( acti'itatea de depozitare a m!r urilor este at$t de comple,! i di'ersi icat!( inclusi' datorit! dinamismului circuitului comercial i caracteristicilor speci ice di eritor categorii de m!r uri( $nc$t magazinerul nu este $ntotdeauna $n stare s! 'eri ice cu siguran"! cantitatea( calitatea sau alte caracteristici ale m!r urilor recep"ionate pentru $nmagazinare% Alteori deponen"ii i partenerii lor comerciali ac"ioneaz! $n condi"iile unei $ncrederi mutuale i n4au ne'oie dec$t s! micoreze c-eltuielile de depozitare( din care cauz! doresc s! e'ite angajarea responsa#ilit!"ii magazinerului i implicit costurile sporite de magazinaj% Aceste circumstan"e au generat practica i recunoaterea( $n temeiul principiului li#ert!"ii contractuale( a posi#ilit!"ii emiterii recipiselor de magazinaj i( pe cale de consecin"!( a celor de gaj al $nmagazin!rii( care con"in men"iuni despre aptul c! datele ce le con"in s$nt $nscrise e,clusi' $n #aza declara"iilor deponentului sau ale unui ter" (de e,emplu H e,peditor( transportator( reprezentant( e,pert etc%) i n4au ost 'eri icate de c!tre magaziner% 3ersoana care primete o asemenea recipis! $n temeiul unui contract sau $n calitate de garan"ie( este contient! i $4i asum! de #un! 'oie riscurile legate de e'entuala ine,actitate a datelor $nscrise% $. Aadar( $n con ormitate cu primul alineat( dac! magazinerul a consemnat pe documentele de $nmagazinare aptul c! datele $nscrise se #azeaz! e,clusi' pe comunic!rile deponentului sau ale unui ter"( el este eli#erat de r!spundere $n cazul unui e'entual litigiu% Aceast! regul! nu mai este 'ala#il! i atunci c$nd magazinerul a ac"ionat !r! #un!4credin"!% 1n toate cazurile $n care cunoate necorespunderea datelor declarate de deponent sau ter"ul care ac"ioneaz! $n interesul acestuia i realitatea( magazinerul urmeaz! s! re uze $nscrierea datelor declarate $n recipisa de magazinaj% 3. /eoarece magazinajul de colectare este unul specializat( iar m!r urile colectate i depozitate posed!( de regul!( aceleai caracteristici constante( pre'ederile alin% ()) i (7) nu se mai aplic!( magazinerul iind o#ligat s! 'eri ice atent caracteristicile m!r ii $nmagazinate i s! urm!reasc! cu stricte"e corectitudinea datelor $nscrise $n recipisele pe care le eli#ereaz!% Articolul 11$*. 5i#rarea bunurilor n cazul recipisei la ordin

1! )n cazul ntocmirii unei recipise de magazina( la ordin" magazinerul este obligat s li#reze bunurile nmagazinate numai posesorului legitim al recipisei i numai n sc,imbul recipisei. $! %ac s&a ntocmit o recipis prin care s&a constituit un ga( asupra bunurilor nmagazinate" magazinerul trebuie s cear i restituirea acestei recipise. 3! Magazinerul nu este obligat s #erifice autenticitatea andosamentelor. 5i#rarea se atest prin nscriere pe recipisa de nmagazinare. 1. 3osesorul recipisei de magazinaj la ordin poate dispune de m!r urile $nmagazinate $n deplin! m!sur!% 3entru a ridica m!r urile de la depozit( posesorul recipisei de magazinaj urmeaz! s! se prezinte sau s! trimit! un reprezentant la locul $nmagazin!rii i s! adreseze o cerere scris! magazinerului( aduc$nd do'ada posesiei originalului recipisei de magazinaj% Mar a se transmite doar contra originalului recipise de magazinaj( pe care posesorul recipisei sau reprezentantul s!u consemneaz! recep"ionarea m!r ii% /up! ce mar a este transmis! persoanei $ndrept!"ite( recipisa de magazinaj se anuleaz! (stinge) $n con ormitate cu legea( consemn$ndu4se acest apt $n registrul de magazinaj% $. 3osesorul recipisei de magazinaj( $n cazul $n care a ost eli#erat! i o recipis! de gaj al $nmagazin!rii( poate cere transmiterea m!r urilor doar $n cazul $n care posed! i aceast! recipisa% /ac! prezint! doar recipisa de magazinaj( persoana poate cere transmiterea m!r urilor( aduc$nd do'ada ac-it!rii crean"ei garantate prin recipisa de gaj al $nmagazin!rii% 1n unele cazuri( magazinerul poate eli#era m!r urile $nmagazinate( dac! posesorul recipisei de magazinaj consemneaz! la contul magazinerului suma datorat!( con orm recipisei de gaj al $nmagazin!rii% Magazinerul care 'a preda mar a cu $nc!lcarea pre'ederilor alineatului comentat 'a purta r!spundere a"! de posesorul recipisei de gaj al $nmagazin!rii $n limitele crean"ei garantate prin gajul m!r urilor% 3. Magazinerul nu este o#ligat (dar legea nu4i interzice) s! 'eri ice autenticitatea andosamentelor !cute pe recipisa de magazinaj sau cea de gaj al $nmagazin!rii% <otui( magazinerul tre#uie s! e,amineze recipisele respecti'e cu diligen"a unui #un pro esionist( pentru a constata andos!rile nule% Articolul 11$+. %istrugerea sau pierderea recipisei de nmagazinare 1! %ac recipisa de nmagazinare este distrus sau pierdut n alt mod" cel ndreptit poate cere" pe calea procedurii anunului public" declararea nulitii ei i ntocmirea unei noi recipise. )n acest caz" se aplic dispoziiile speciale ale Codului de procedur ci#il. $! )n baza unei ,otrri (udectoreti" magazinerul #a ntocmi o a doua recipis de magazina( i o a doua recipis de ga( al nmagazinrii" dup caz. 1. Art% B)@ al Codului de procedur! ci'il! stipuleaz! c! persoana care a pierdut un titlu de 'aloare la purt!tor sau un titlu de 'aloare la ordin poate cere( $n cazurile pre'!zute de lege( instan"ei judec!toreti s! declare nul documentul pierdut i resta#ilirea $n drepturi asupra lui% /ac! a pierdut recipisa de magazinaj( recipisa de magazinaj la ordin sau recipisa de gaj al $nmagazin!rii( persoana $ndrept!"it! se 'a adresa !r! $nt$rziere magazinerului% ;iind noti icat despre pierderea documentelor de $nmagazinare( magazinerul 'a i o#ligat s! $ntreprind! m!surile necesare pentru protec"ia drepturilor persoanelor interesate( inclusi' s! se a#"in! de la

li'rarea m!r urilor sau e,ercitarea altor drepturi de c!tre posesorii de rea4credin"! a acestor documente% /uplicate ale documentelor men"ionate nu se eli#ereaz!% 3ricinile pri'ind declararea nulit!"ii recipisei de magazinaj distrus! sau pierdut! i $ntocmirea unei noi recipise se e,amineaz! de c!tre instan"ele de judecat! $n procedur! special!% /ac!( la depunerea cererii sau la e,aminarea pricinii $n procedur! special!( se constat! un litigiu de drept ce "ine de competen"a instan"elor judec!toreti( instan"a scoate cererea de pe rol printr4o $nc-eiere i e,plic! peti"ionarului i persoanelor interesate dreptul de a cere solu"ionarea litigiului $n procedur! de ac"iune ci'il!% /ac! recipisa de magazinaj sau recipisa de gaj al $nmagazin!rii au ost doar deteriorate( magazinerul este $n drept s! eli#ereze( pe contul persoanei ce solicit! sc-im#area acestora( documente noi( !r! a modi ica rec-izitele lor o#ligatorii% /ocumentele deteriorate se scot din circuit i se anuleaz! $n con ormitate cu legea( apt despre care se e ectueaz! o $nregistrare $n registrul de magazinaj% $. 1n con ormitate cu normele Codului de procedur! ci'il!( cererea de declarare a nulit!"ii documentului pierdut se depune la instan"a judec!toreasc! de la sediul institu"iei (persoanei) care a eli#erat documentul% 1n caz de admitere a cererii peti"ionarului( instan"a judec!toreasc! emite o -ot!r$re prin care declar! nul documentul pierdut% Got!r$rea constituie temeiul eli#er!rii m!r urilor peti"ionarului sau al eli#er!rii unei noi recipise $n locul celei declarate nul!% C-eltuielile adi"ionale( suportate de magaziner $n leg!tur! cu prelungirea termenului de p!strare( se compenseaz! de persoana ce4i realizeaz! drepturile atestate prin documentele pierdute% Articolul 11$-. .emiterea ga(ului asupra bunului nmagazinat

m!r urilor $nmagazinate se consider! un gaj cu deposedare (amanet)( din care cauz! nu se $nscrie $n registrul gajului% 3entru a primi plata ajuns! la scadent! i garantat! prin gajul m!r urilor $nmagazinate( posesorul recipisei de gaj al $nmagazin!rii urmeaz! s! se adreseze !r! $nt$rziere (termenul se 'a sta#ili prin lege) cu o cerere scris! pri'ind e ectuarea pl!"ii primului andosant% /ac! plata crean"ei garantate prin gaj este e ectuat! $n mod corespunz!tor( posesorul recipisei de gaj al $nmagazin!rii este o#ligat s! transmit! recipisa primului andosant( e ectu$nd o nou! andosare pe numele acestuia i aplic$nd men"iunea despre primirea pl!"ii% /ac! o#liga"ia garantat! prin gaj nu se e,ecutat! sau este e,ecutat! $n mod necorespunz!tor( posesorul recipisei de gaj al $nmagazin!rii poate $ncepe procedura de urm!rire a o#iectului gajului% 1n acesta caz se 'or aplica regulile sta#ilite prin Legea 88@07**) i Codul de procedur! ci'il!% $. 3rima andosare a recipisei de gaj al $nmagazin!rii tre#uie s! con"in! o#liga"ia simpl! i necondi"ionat! de a pl!ti persoanei( $nscrise $n calitate de prim de"in!tor al recipisei de gaj al $nmagazin!rii (andosat)( sau la ordinul acesteia o anumit! sum! de #ani% A ar! de rec-izitele andosantului i andosatului( la care s4a !cut re erire $n comentariul la art% ))7B( urmeaz! a se indica i condi"iile pl!"ii datorate (termenul( do#$nda( locul e ectu!rii pl!"ii)% 1nregistr!rile cu pri'ire la suma datorat! i condi"iile de e ectuare a pl!"ii( e ectuate pe recipisa de gaj al $nmagazin!rii( urmeaz! a i du#late i pe recipisa de magazinaj% 3. Gajul m!r urilor $nmagazinate se $nregistreaz! $n registrul de magazinaj% Este o#ligat! s!4l in ormeze pe magaziner despre gajarea m!r urilor $nmagazinate persoana care a e ectuat andosarea( indic$nd andosatul( suma datorat! i condi"iile de e ectuare a pl!"ii% Articolul 11$/. %reptul de ga( al magazinerului

1! %ac proprietarul instituie un drept de ga( asupra bunurilor nmagazina te" andosarea i remiterea recipisei de ga( al nmagazinrii #or ine loc de remitere a ga(ului. $! Andosamentul trebuie s indice creditorul ga(ist i cuantumul creanei. 3! Magazinerul trebuie anunat n pri#ina ga(rii. 9l trebuie s consemneze c a a#ut loc ga(area. 1. /ac! deponentul( c!ruia i4au ost eli#erate recipisa de magazinaj i recipisa de gaj al $nmagazin!rii( are ne'oie de un credit( el poate transmite recipisa de gaj al $nmagazin!rii creditorului (#!ncii sau unei alte institu"ii de credit)% Con orm art% 8?* (7)( gajarea titlurilor de 'aloare care con irm! dreptul asupra unor anumite #unuri (titluri reprezentati'e ale #unurilor) $nseamn! i gajarea #unurilor respecti'e% 1n acest caz( deponentul prezer'! dreptul de dispozi"ie asupra m!r ii $nmagazinate( dar nu poate cere restituirea acesteia% La r$ndul s!u( creditorul gajist nu se #ucur! de dreptul de dispozi"ie asupra m!r ii $nmagazinate( dar o poate gaja $n mod repetat( $n m!rimea crean"ei sale a"! de posesorul recipisei de magazinaj( lu$nd $n considera"ie i interesului a erent creditului% 3$n! la sur'enirea momentului pl!"ii( $n con ormitate cu condi"iile recipisei de gaj al $nmagazin!rii( de"in!torul acesteia poate dispune li#er de ea% /espre orice gaj ulterior se e ectueaz! consemnarea corespunz!toare( $n condi"iile articolului comentat% Con orm art% 77 al Legii 88@07**) cu pri'ire la gaj( amanetul care gre'eaz! #unuri reprezentate printr4un conosament sau prin alt titlu negocia#il apare $n momentul $n care creditorul gajist i4a e,ecutat presta"ia dac! titlul $i este remis $n urm!toarele )* zile% /ac! titlul este negocia#il prin andosare( transmiterea lui c!tre creditorul gajist are loc prin andosare i remitere% Aadar( gajul

1! )n pri#ina costurilor de magazina(" magazinerul are un drept de ga( asupra bunului ct timp acesta se afl n posesiunea sa. $! %ac recipisa de nmagazinare a fost transmis prin andosare" dreptul de ga( #a e'ista doar fa de posesorul legitim al recipisei de nmagazinare. 1. Cu toate c! nu este considerat un gaj legal( $n sensul $ngust al acestei no"iuni( dreptul de gaj al magazinerului asupra m!r urilor pe care le de"ine $n temeiul contractului de magazinaj se instituie automat( $n 'irtutea legii( c-iar dac! contractul de magazinaj nu con"ine pre'ederi $n acest sens% Aceast! garan"ie se supune regulilor amanetului i acoper! e,clusi' crean"ele magazinerului $n leg!tur! cu contractul respecti'( adic! toate costurile de magazinaj% 1n cazul $n care m!r urile $nmagazinate au ost gajate $n temeiul unei recipise de gaj al $nmagazin!rii( magazinerul 'a a'ea gradul superior de prioritate( a"! de ceilal"i creditori gajiti% /reptul de gaj al magazinerului urmeaz! a i tratat $n cone,iune direct! cu dreptul de reten"ie( pre'!zut de art% ))*B i art% ?BF4?8)( deoarece( odat! ce nu a !cut uz de dreptul de reten"ie i a cedat posesia m!r ii( magazinerul pierde $n consecin"! i dreptul de gaj $n pri'in"a m!r ii respecti'e( indi erent de aptul dac! aceasta a ost transmis! deponentului sau unui ter"% /reptul de gaj( reglementat de articolul comentat( nu tre#uie $nscris $n registrul de magazinaj% $. At$t timp c$t mar a r!m$ne $n posesia magazinerului( dreptul de gaj $n pri'in"a costurilor $nmagazin!rii poate i e,ercitat a"! de de"in!torul legal al recipisei de magazinaj% <otodat!( dac! mar a depozitat! a ost gre'at! cu un gaj prin intermediul andos!rii recipisei de gaj al $nmagazin!rii( crean"a magazinerului 'a i prima $n ordinea de pre erin"! a gajului% Aceste consecin"e par s! de a'orizeze do#$nditorii m!r urilor $nmagazinate i al"i creditori gajiti( dar

cerin"ele legii cu pri'ire la con"inutul recipiselor de magazinaj i gaj al $nmagazin!rii( care tre#uie s! includ! i in orma"ii cu pri'ire la costurile de magazinaj i alte costuri care pot s! apar!( constituie( de apt( garan"ie pentru in ormarea adec'at! a p!r"ilor respecti'e% Articolul 11$1. %reptul magazinerului de a cere ridicarea bunului nmagazinat 1! Magazinerul nu poate cere ridicarea bunului nmagazinat nainte de e'pirarea termenului con#enit pentru magazina(" iar dac nu s&a con#enit asupra unui astfel de termen" nainte de a e'pira 3 luni de la nmagazinare. $! %ac nu s&a con#enit asupra unui termen de magazina( sau dac pstreaz bunul dup e'pirarea termenului" magazinerul poate cere ridicarea bunului numai n urma rezilierii contractului cu respectarea unui termen de prea#iz de o lun. 1. Ultima etap! de e,ecutare a contractului de magazinaj se re er! la ridicarea de c!tre deponent (aici i $n comentariul la articolul urm!tor( prin deponent se 'a su#$n"elege posesorul legitim al recipisei de magazinaj) a #unurilor $nmagazinate% /eoarece contractul de magazinaj necesit! o reglementare juridic! care ar garanta sta#ilitate sporit! rela"iilor respecti'e( aceast! sta#ilitate i4a g!sit re lectare i $nA 4 limitele impuse magazinerului $n ceea ce pri'ete e,ercitarea dreptului de a cere ridicarea m!r urilor( atunci c$nd contractul nu sta#ilete e,pres termenul de $nmagazinare sau atunci c$nd( dup! e,pirarea termenului contractului de magazinaj( acesta a ost prelungit tacit pentru o perioad! nedeterminat!D 4 condi"iile ce urmeaz! a i respectate de c!tre magaziner pentru a4i satis ace crean"ele prin '$nzarea m!r urilor care nu s$nt ridicate de deponent% <ermenul minim al $nmagazin!rii( dac! contractul nu stipuleaz! e,pres altce'a( este de trei luni% <otodat!( acest minim nu4i poate i in'ocat deponentului i $l leag! doar pe magaziner( $n sensul c! deponentul poate s!4i ridice mar a oric$nd ('ezi art% )*@?)% /ac!( p$n! la e,pirarea termenului de trei luni( magazinerul $l $ntiin"eaz! pe deponent despre inten"ia sa de a rezilia contractul de magazinaj( acesta din urm! se 'a considera $n $nt$rziere( dac! nu4i 'a ridica mar a la data e,pir!rii termenului de trei luni din momentul $nmagazin!rii sa a unei luni din momentul $ntiin"!rii despre inten"ia magazinerului de a rezilia contractul( oricare dintre aceste momente 'a sur'eni ultimul% /ac! deponentul se prezint! $n termen pentru ridicarea m!r ii( dar nu ac-it! remunera"ia cu'enit! magazinerului( $n cazul $n care contractul nu pre'ede ac-itarea ulterioar! a pre"ului magazinajului sau nu se con'ine asupra unor garan"ii su iciente( deponentul 'a i pus $n $nt$rziere( cu toate consecin"ele corespunz!toare% $. /ac!( dup! e,pirarea termenului con'enit prin contract( magazinerul nu o#iecteaz! ne$nt$rziat (con orm uzan"elor comerciale) $mpotri'a aptului c! mar a nu a ost ridicat!( contractul de magazinaj se consider! prelungit $n mod tacit pentru o perioad! nedeterminat!% 1n asemenea caz( precum i dac! contractul a ost $nc-eiat pe o perioad! nedeterminat!( deponentul se 'a considera $n $nt$rziere doar dac! nu4i 'a ridica mar a timp de o lun! din momentul $ntiin"!rii despre inten"ia magazinerului de a rezilia contractul (sau( $n cel de4al doilea caz( a trei luni din momentul $nmagazin!rii( dac! acestea e,pir! ulterior termenului de prea'iz)% 3rezentul articol se re er! la momentul termin!rii contractului i condi"iile punerii $n $nt$rziere a deponentului( dar nu se re er! la consecin"ele unei ast el de $nt$rzieri% Consider!m c! aici sunt aplica#ile pre'ederile art% 6@646@F( care se re er! la e ectele $nt$rzierii creditorului% 1n a ar! de

aceasta( magazinerul o#"ine i dreptul de a 'inde( $n urma unei soma"ii( m!r urile neridicate la licita"ie ('ezi art% ))B*) Costurile restituirii re'in magazinerului ('ezi art% ))**)% Articolul 1134. 2nzarea bunului la licitaie 1! %ac deponentul nu ridic la e'pirarea termenului de magazina( bunul nmagazinat" magazinerul are dreptul" n urma unei somaii" s #nd bunul la licitaie. Aceasta nu poate a#ea loc nainte de e'pirarea unei luni de la somaie. $! %up ce creanele magazinerului decurgnd din magazina( i organizarea licitaiei au fost satisfcute din suma obinut din #nzare" restul #a fi predat de ctre magaziner posesorului legitim al recipisei de magazina(. 1. 3entru ca magazinerul s! poat! 'inde m!r urile( pe care le de"ine $n temeiul unui contract de magazinaj( urmeaz! a i $ntrunite urm!toarele condi"iiA 4 deponentul s! ie $n $nt$rziereD 4 deponentul s! i ost somat despre inten"ia magazinerului de a 'inde mar aD 4 s! i e,pirat o lun! de la momentul som!rii deponentului( !r! ca acesta s! i ridicat mar a( ac-it$nd $n preala#il costurile $nmagazin!rii i prejudiciul cauzat prin $nt$rziereD 4 mar a s! ie '$ndut! doar prin intermediul unei licita"ii organizate $n con ormitate cu legea% .rganizarea i petrecerea licita"iei se 'a e ectua $n strict! con ormitate cu legisla"ia ('ezi art% +*@4+)?( GG 66)0)@@) /espre apro#area 5egulamentului cu pri'ire la organizarea licita"iilor de m!r uri industriale( agricole i alte tipuri de produse i Legea )))F0)@@F pri'ind #ursele de m!r uri)( iind recomanda#il! '$nzarea la #ursa de m!r uri ('ezi comentariul la art )))@)% $. 3re"ul $ncasat $n urma '$nz!rii m!r ii la licita"ie se restituie posesorului legitim al recipisei de magazinaj( re"in$ndu4se sumele necesare pentru satis acerea crean"elor magazinerului( decurg$nd din magazinaj i c-eltuielile rezona#ile( legate de '$nzare% /ac! nu este cunoscut posesorul legitim al recipisei de magazinaj( sumele respecti'e se trec $ntr4un cont de depozit la 'edere separat% Urmeaz! a se lua $n considera"ie c! magazinerul( particip$nd la raportul de magazinaj $n calitate de pro esionist( tre#uie s! ac"ioneze cu diligen"! $n 'ederea minimiz!rii c-eltuielilor legate de organizarea i petrecerea licita"iei de '$nzare a m!r urilor $nmagazinate i o#"inerii unui pre" rezona#il (pre" o#inuit la momentul '$nz!rii pe pia"a rele'ant!)% 1n cazul nerespect!rii acestei o#liga"ii( posesorului legitim al recipisei de magazinaj 'a putea cere repararea prejudiciului cauzat%