Sunteți pe pagina 1din 0

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Teza cu subiect unic pe semestrul I

Disciplina

Clasa

Istorie

a VIII-a

Varianta 11

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.

Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.

SUBIECTUL I

(15 puncte)

Scrieţi, pe foaia de teză, literele (a, b, c) corespunzătoare evenimentelor de mai jos în ordinea cronologică a desfăşurării acestora:

a. înfiinţarea Mitropoliei Ţării Româneşti de către Nicolae Alexandru;

b. sfârşitul domniei lui Burebista;

c. înfiinţarea primelor comitate în Transilvania.

SUBIECTUL II

(55 de puncte)

Citiţi, cu atenţie, textul de mai jos:

„În cadrul Imperiului Roman, Dacia, ca provincie de graniţă, era puternic militarizată. Încă de la început, au fost concentrate aici legiuni şi numeroase trupe auxiliare pentru a asigura graniţa

La acestea se adăugau

unităţile militare de pe linia Dunării şi mai ales de la gurile fluviului, care aveau ca scop stoparea atacurilor declanşate de neamurile migratoare venite din stepele pontice. În jurul cetăţilor şi al

valurilor de apărare înălţate de romani, unde a fost concentrată cea mai mare parte a acestor forţe militare, s-au stabilit numeroase aşezări cu populaţie civilă: familiile soldaţilor ca şi meşteşugari, negustori, necesari funcţionării taberelor militare. Pretutindeni în spaţiul lumii romane, armata a constituit un factor esenţial în procesul de romanizare.” (despre romanizarea dacilor) Pornind de la acest text, răspundeţi următoarelor cerinţe:

1. Transcrieţi o cauză a concentrării legiunilor şi trupelor auxiliare în Dacia. 5 puncte

2. Preciza ţ i, pe baza textului, scopul unit ăţ ilor militare de pe linia Dun ă rii. 5 puncte

3. Menţionaţi, pe baza textului, forma de organizare a Daciei în cadrul Imperiului Roman. 5 puncte

4. Menţionaţi, pe baza textului, una dintre ocupaţiile populaţiei civile situate în aşezările din jurul

nord-estică a imperiului şi a constitui un scut împotriva lumii barbare. (

)

cetăţilor şi al valurilor de apărare.

5 puncte

5. Menţionaţi alţi doi factori ai procesului de romanizare a dacilor, în afara celor precizaţi în text.

6 puncte

6. Stabiliţi două asemănări şi o deosebire dintre politica Imperiului Roman în timpul lui Domiţian, respectiv, în timpul lui Traian faţă de geto-daci, pe baza următoarelor evenimente istorice:

declanşarea conflictelor daco-romane în anul 87 d.Hr.;

pacea din 89 d.Hr.;

Decebal devine client al Romei, iar Dacia regat clientelar;

desfăşurarea războiului din anii 101-102 d.Hr.;

pacea din 102 d.Hr.;

este construit peste Dunăre podul de la Drobeta;

desfăşurarea războiului din 105-106 d.Hr.;

cucerirea Daciei şi desfiinţarea statului dac condus de către Decebal.

15 puncte

7. Prezentaţi o urmare a romanizării dacilor, în plan religios.

7 puncte

8. Prezentaţi o urmare a asimilării migratorilor de către populaţia daco-romană din nordul Dunării.

7 puncte

SUBIECTUL III

(20 de puncte)

Construiţi, cu fiecare dintre termenii istorici din lista de mai jos, câte o propoziţie/ frază, referitoare la un fapt din istoria românilor. Lista termenilor istorici: trib, district, dinastie, jude, sedentari.

Disciplina

Istorie

Varianta

11