Sunteți pe pagina 1din 4

Aprob Prorector didactic al USMF "Nicolae Testemianu". Profesor universitar !.

"ernec#i Subiecte pentru e$amen la disciplina Mana%ementul Serviciilor de S&n&tate pentru studenii anului '() facultatea S&n&tate Public&) anul universitar *+,,-*+,* ,. Teoria %eneral& a sistemelor) definiia. "omponentele sistemului. "aracteristica lor. *. .tapele /blocurile0 structurii procesului de or%ani1are. 2. Noiuni de abordare sistemic& 3i anali1& sistemic&. "aracteristica etapelor de abordare sistemic&. 4. "lasificarea sistemelor 3i caracteristica lor. 5. .tapele or%ani1aional-funcionale ale sistemului 3i caracteristica lor. 6. Factorii de stabili1are sistemic& 3i caracteristica lor. 7. Propriet&ile 3i particularit&ile sistemelor %estionabile 3i caracteristica lor. 8. 9e%ulile or%ani1&rii unui nou sistem %estionabil. :. P&rile componente ale sistemului %estionabil. "aracteristica subiectului diri;&rii. ,+.P&rile componente ale sistemului %estionabil. "aracteristica obiectului diri;&rii. ,,.P&rile componente ale sistemului %estionabil. "aracteristia serviciului de asi%urare informaional-analitic&. ,*.Particularit&ile sistemului de s&n&tate public& ca sistem %estionabil. ,2..lementele 3i etapele procesului sc#imbului de informaie) 3i tipurile de informaii utili1ate <n mana%ement. ,4.Factorii care contribuie 3i cei care complic& diri;area sistemului de s&n&tate public& 3i caracteristica lor. ,5.Aspectele eseniale ale mana%ementului sistemului de s&n&tate public&. ,6."omponentele sistemului de conducere dup& =eine>o 3i caracteristica lor. Sarcinile or%ani1&rii sistemului de s&n&tate public&.

,7.Principiile de constituire a te#nolo%iilor de conducere. ,8."au1ele or%ani1&rii neraionale a muncii mana%eriale. ,:.Noiunea 3i caracteristicile sistemului de S&n&tate Public&. Factorii determinani de formare 3i de1voltare. *+."omponentele de ba1& ale unui sistem de s&n&tate. *,.Tipuri de sisteme de S&n&tate Public& e$istente <n lume. Sursele de finanare 3i modurile de administrare. **.Principiile sistemului de s&n&tate public& ba1at pe modelul ?ismarc>. *2."&ile de reformare a sistemelor de s&n&tate public& 3i caracteristica lor. *4.Scopurile sistemelor naionale de s&n&tate public&. *5.Sistemul naional de S&n&tate Public&. "aracteristica. Structura 3i or%ani1area. .ficacitatea sistemului de s&n&tate public&. *6.Strate%ia de de1voltare a Sistemului Naional de S&n&tate Public& <n perioada *++8-*+,7. Scopul) obiectivele 3i m&surile de reali1are a strate%iei. *7.Politica naional& de s&n&tate pentru anii *++7-*+*,. Scopul) obiectivele) m&surile. *8.Asi%urarea obli%atorie de asisten& medical&. Noiunea) cadrul le%islativ. "aracteristica subiecilor asi%ur&rilor obli%atorii. *:."ompania Naional& de Asi%ur&ri <n Medicin& /"NAM0@ structura) drepturile 3i obli%aiunile. 2+.Particularit&ile de asi%urare medical& <n 9. Moldova. Pl&titorii primelor de asi%urare obli%atorie. 2,.Serviciile medicale prev&1ute <n Pro%ramul Unic <n cadrul A!AM. =repturile asi%uratului. 2*.Sistemele de plat& a furni1orilor serviciilor medicale. 22.Structura sistemului de finanaare a sectorului de s&n&tate. Fondurile AM!. 24.'nterpretarea conceptului 3i importana medicinei de ur%en&. Factorii ce determin& de1voltarea medicinei de ur%en&. 25.Strate%iile 3i obiectivele de de1voltare ale asistenei medicale de ur%en& AAMUB <n 9epublica Moldova. 26.Factorii ce determin& necesitatea perfecion&rii serviciului. 9e%ulile AMU. 'ndicatorii de performan& <n sistem. 27.Structura or%ani1aional& 3i funciile AMU. 28."onlucrarea serviciului AMU cu serviciul de asisten& medical& primar& AAMPB 3i spitalicesc. 2:.'nterpretarea conceptului de AMP. Funciile serviciului de A.M.P.

4+.!r%ani1area asistenei medicale primare <n 9.M. 3i structura serviciului de A.M.P. 4,.Particularit&ile de activitate a medicului de familie. 'ndicatorii de performan& a medicului de familie. 4*.Avanta;ele medicinii de familie. 42.=ocumentaia medical& primar& din "MF. 44.=efinirea conceptului de spital. 'mportana asistenei medicale spitalice3ti. Tipuri de spitale. 45.Structura 3i particularit&ile or%ani1&rii serviciului de asisten& medical& spitaliceasc&. 46.Scopul) sarcinile 3i principiile de funcionare a servicuiului de asisten& medical& spitaliceasc&. 47.Tipurile 3i criteriile de spitali1are. 48.=ocumentaia primar& 3i indicii de anali1& a activit&ii spitalului. "alitatea serviciilor spitalice3ti. 4:.9esponsabilit&ile 3i competenele mana%erului spitalului. 5+."aracteristica %eneral&) structura 3i particularit&ile de or%ani1are asistenei medicale a mamei 3i copilului. 5,..tapele or%ani1&rii asistenei medicale a mamei 3i copilului. 5*.!bli%aiunile de funcii ale mana%erilor <n or%ani1area asisteneri medicale a mamei 3i copilului. 52.!r%ani1area asistenei %inecolo%ice de ambulator. Funciile obstretrician%inecolo%ului. 54.!r%ani1area asistenei medicale de staionar a mamei 3i copilului. Funciile staionarului <n cadrul acestei activit&i. 55.Finanarea) documentaia primar& 3i indicatorii de activitate a serviciului de asisten& medical& a mamei 3i copilului. 56.Particularit&ile mana%ementului sistemului de asisten& cu medicamente. 57.Tipurile de farmacii. Specificul activit&ii farmaciilor. 58.Aspecte %enerale 3i re%lementarea activit&ii serviciului de sCn%e. 5:. Structura serviciului de sCn%e. Promovarea 3i or%ani1area don&rii de sCn%e. "erine c&tre donatori) drepturile donatorilor. a

6+."olectarea sCn%elui. Asi%urarea calit&ii 3i securit&ii produselor san%vine. 6,. "entrul Naional de transfu1ie a sCn%elui) structura) sarcinile 3i direciile principale de activitate. 6*.Principiile %enerale de or%ani1are a activit&ii Serviciului de S&n&tate Public&. 62.Scopul 3i compartimentele de ba1& ale De%ii N. ,+ din +2.+*.*++:) privind suprave%#erea de stat a s&n&t&ii publice. 64.Structura 3i particularit&ile mana%ementului Sistemului de suprave%#ere de stat a s&n&t&ii publice. 65.Activit&ile de ba1& 3i domeniile <n suprave%#erea de stat a s&n&t&ii publice. 66. Mana%ementul resurselor sistemului de suprave%#ere de stat a s&n&t&ii publice. 67."entrul Naional de S&n&tate Public&) structura) funciile) particularit&ile de activitate. =iscutate 3i aprobate la 3edina catedrei E.conomie) Mana%ement 3i Psi#opeda%o%ie de la *8 noiembrie *+,, Proces verbal nr. ,*

Fef catedr&) dr.#ab.<n med.) profesor universitar C. Eco