Sunteți pe pagina 1din 3

Structura si etapele elaborarii lucrarii de licenta Gabriel Bobeica, Dep.

Moneda & Banci 1 Structura proiectului de licenta Proiectul de licenta are trei componente: - textul: descrierea temei, a datelor, a modelului si a rezultatelor obtinute; - baza cu datele utilizate; - aplicatia econometrica: programele sau isierele utilizate pentru analiza datelor. 1.1 Textul (lucrarea propriu-zisa) !ucrarea trebuie sa includa urmatoarele elemente "delimitarea acestora ca sectiuni independente sau gruparea mai multor elemente intr-o singura sectiune este optionala#: $. %ntroducere %ntroducerea trebuie sa raspunda la urmatoarele intrebari: care este problema economica studiata, de ce este importanta si pentru cine prezinta interes& %n cadrul introducerii se prezinta, de asemenea, rezultate asupra carora exista de'a un consens in literatura de specialitate. (oarte importanta este prezentarea in introducere a modului in care se raporteaza propriile rezultate la cele obtinute in alte studii de specialitate: daca sunt con orme sau daca di era etc. )ltimul paragra din introducere trebuie sa contina prezentarea structurii lucrarii. *. +ecapitularea literaturii rele,ante %n aceasta sectiune se trec in re,ista studii similare care abordeaza aceeasi tema sau teme conexe, punand accent pe rezultatele obtinute in cadrul acestora. Prezentarea trebuie sa ie sintetica si sa se re ere la cel putin --. studii rele,ante pentru problema studiata. Pentru identi icarea re erintelor rele,ante se recomanda utilizarea bazelor de re erinte, cum ar /Stor, Pro0uest, ScienceDirect sau a colectiilor de 1or2ing papers, cum ar 3B4+, +4P45, SS+3. 3u se recomanda includerea ca re erinte a articolelor din publicatii ne-academice, cum ar ziare si re,iste de popularizare, c6iar daca tematica acestora este economica sau inanciara. 7. 8eoria economica si modelul econometric %n aceasta sectiune se descrie intuitia economica, impreuna cu modul in care se ,or utiliza datele statistice si metodele econometrice pentru analiza problemei speci icata in introducere. Se ,or preciza modelul econometric, testele care urmeaza sa ie aplicate ,ariabilelor, metoda sau metodele de estimare etc. +e eritor la metoda de estimare, trebuie sa se discute plauzibilitatea ipotezelor presupuse a respectate de catre ,ariabile, e,entualele probleme, a,anta'ele si deza,anta'ele, relati, la metode alternati,e. Din aceata sectiune trebuie sa reiasa clar scopul studiului empiric, de exemplu ipotezele care se testeaza si cum se realizeaza testarea. -. Setul de date Se descriu in detaliu datele ce urmeaza sa e utilizate: numele date ,ariabilelor in aplicatia econometrica, sursa datelor, inter,alul de timp, rec,enta, unitatea de

masura, daca au ost a'ustate sezonier sau nu, modul de calcul, daca sunt calculate pe baza altor ,ariabile. .. +ezultatele empirice +ezultatele empirice cuprind rezultatele estimarilor si implicatiile acestora asupra problemei economice in,estigate. +ezultatele trebuie sa o ere in ormatii econometrice si economice. %n ormatiile econometrice trebuie sa se re ere la ,alorile coecientilor, la rezultatele aplicarii unor teste, la semnicatia coecientilor, la robustetea modelului sau la testele de specicare. +ezultatele economice trebuie sa se re ere la implicatiile rezultatelor statistice asupra teoriei studiate. +ezultatele estimarilor se prezinta sub orma de tabele si grace. 3u se recomanda copierea 5op9-Paste a tabelelor din aplicatia econometrica. 8abelele trebuie sa includa toate elementele necesare pentru o interpretare completa a rezultatelor: numarul de obser,atii, ,alorile testelor statistice uzuale, ni,el de incredere etc. Gra icele trebuie sa specice semnicatia ecarei axe, precum si sursa "primara# a datelor. %n corpul lucrarii se includ numai acele tabele si gra ice care prezinta importanta din punctul de ,edere al expunerii. +estul se prezinta in :nexa. ;. 5oncluzii Sectiunea rezer,ata concluziilor prezinta succint problema studiata, principalele rezultate empirice obtinute, implicatiile economice ale acestora si modul <n care rezultatele obtinute se raporteaza la rezultatele obtinute in alte studii. 5oncluziile trebuie sa includa, de asemenea, directiile in care se poate extinde cercetarea. =. Bibliogra ie Bibliogra ia inclusa la s arsitul lucrarii se ,a redacta potri,it standardului >ar,ard, exemplicat in continuare. :rticol de re,ista: :utor ":nul# ?8itlul articolului,? 8itlul re,istei, @olumul sau numarul: paginile. 4xemple: A+)G4+, /.P. "$BCC# ?Sexism in ad,ertising,? 5ommunicare, ="7#:$*-$.. A!%MDSA%, +., & P:!M4+, S. "$BB7# ?86e :D: and t6e 6iring process in organisations,? 5onsulting ps9c6olog9 'ournal: practice and researc6, -."*#:$E-7;. 5arte, un singur autor: :utor ":nul# 8itlu: Subtitlu, !ocul aparitiei: 4ditura. 4xemplu: 5>:S4, /.:. "$B=B# :d,ertising: t6e 6its and m9t6s, 3e1 For2: Doubleda9. 5arte, mai multi autori: :utori ":nul# 8itlu: Subtitlu, !ocul aparitiei: 4ditura. 4xemplu: >43D4+SD3, +.S., SM%8>, P.G., +DSS%84+, %. & A%3G, P.0. "$BC=# 86e tenets o moral p6ilosop69, 3e1 For2: @an 3ostrand. 5arte, doua aparitii ale aceluiasi autor: :utori ":nula# 8itlu: Subtitlu, !ocul aparitiei: 4ditura. 4xemplu: P+%3G!4, G.S. "$BC*a# 86e allegorical no,els o /.M. 5oetzee, Gra6amsto1n: +6odes )ni,ersit9.

P+%3G!4, G.S. "$BC*b# :spects o st9le in t6e no,els o /.M. 5oetzee, 5ollege 4nglis6, 7.";#:7---$, Septembrie. %nternet: :utor ":nul# ?8itlul articolului.? GDnlineH. Disponibil: )+! "adresa de internet#. GData accesarii situluiH. 4xemplu: McA%4+3:3, G. "$BB;# ?Pro'ect :ristotle"sm#: automated categorization o Ieb resources.? GDnlineH. Disponibil: 6ttp:JJ111.public.iastate.eduJK5FB4+S8:5ASJ: ristotle.6tm G- Septembrie $BB;H Mai multe in ormatii re eritoare la stilul de redactare a re erintelor din text si a bibliograei se gasesc la adresele 6ttp:JJ111.cput.ac.zaJlibrar9Jin o !itJbib6ar,ard.6tm si 6ttp:JJlibrar9.curtin.edu.auJresearc6LandLin ormationLs2illsJre erencingJc6icago.pd . Bibliogra ie G$H 5>4!54:, S. "*EE7# 5um sa redactam o lucrare de licenta, o teza de doctorat, un articol stiintic in domeniul stiintelor socioumane "ed. a%%-a#, Bucuresti: 4ditura 5omunicare.ro. G*H 45D, ). "*EEE# 5um se ace o teza de licenta, 5onstanta: 4ditura Pontica. Biblioteca %taliana. G7H ADDP, G. "*EE.# :nal9sis o 4conomic Data, Iile9 & Sons.