Sunteți pe pagina 1din 37

LEGE nr.

304 din 28 iunie 2004*) privind organizarea judiciar Republicare


Publicat n Monitorul Oficial cu numrul 827 din data de 13 septembrie 2005
Forma sintetic la data 15- o!-2013" #cest act a fost creat utili$and te%nolo&ia 'int#ct(-#cte 'intetice" 'int#ct( )i te%nolo&ia #cte 'intetice sunt mrci inre&istrate ale *olters +lu,er"

-la data 30-Mar-2010 actul a fost .urisprudenta /eci$ia nr" 72201 din 30-mar-2010 2 -la data 23-'ep-2008 actul a fost .urisprudenta 'entinta nr" 330/ din 23-sep-2008 2 -la data 03-4un-2008 actul a fost .urisprudenta /eci$ia nr" 35501-6M din 03-iun-2008 2
rganizarea judiciar !e in!"i"uie av#nd ca $inali"a"e a!igurarea re!pec"rii drep"urilor %i a liber"&ilor $unda'en"ale ale per!oanei pre!$ute7 n principal7 n urmtoarele documente8 6arta interna9ional a drepturilor omului7 6on!en9ia pentru aprarea drepturilor omului )i a libert9ilor fundamentale7 6on!en9ia Or&ani$a9iei a9iunilor :nite asupra drepturilor copilului )i 6arta drepturilor fundamentale ale :niunii ;uropene7 precum )i pentru &arantarea respectrii 6onstitu9iei )i a le&ilor 9rii" rganizarea judiciar are( de a!e'enea( ca obiec"iv de baz a!igurarea re!pec"rii drep"ului la un proce! ec)i"abil %i judecarea proce!elor de c"re in!"an&e judec"ore%"i *n 'od i'par&ial %i independen" de orice in$luen&e e+"ranee. ,-,L.L -/ 0i!pozi&ii generale 123-, L.L -/ 3rincipiile organizrii judiciare 2r". 4 54)3u"erea judec"orea!c !e e+erci" de 6nal"a 1ur"e de 1a!a&ie %i 7u!"i&ie %i de celelal"e in!"an&e judec"ore%"i !"abili"e de lege. 52)1on!iliul 8uperior al 9agi!"ra"urii e!"e garan"ul independen&ei ju!"i&iei. 53)9ini!"erul 3ublic *%i e+erci" a"ribu&iile prin procurori con!"i"ui&i *n parc)e"e( *n condi&iile legii. 2r". 2 54)7u!"i&ia !e *n$p"uie%"e *n nu'ele legii( e!"e unic( i'par&ial %i egal pen"ru "o&i. 52)7u!"i&ia !e realizeaz prin ur'"oarele in!"an&e judec"ore%"i/ a)6nal"a 1ur"e de 1a!a&ie %i 7u!"i&ie: b)cur&i de apel: c)"ribunale: d)"ribunale !pecializa"e: e)in!"an&e 'ili"are: $)judec"orii. 2r". 3 1o'pe"en&a organelor judiciare %i procedura judiciar !un" !"abili"e de lege. 2r". 4 54)6n ac"ivi"a"ea judiciar 9ini!"erul 3ublic reprezin" in"ere!ele generale ale !ocie"&ii %i apr ordinea de drep"( precu' %i drep"urile %i liber"&ile ce"&enilor. 52)3arc)e"ele $unc&ioneaz pe l#ng in!"an&ele de judeca"( conduc %i !upraveg)eaz ac"ivi"a"ea de cerce"are penal a poli&iei judiciare( *n condi&iile legii. 2r". ; 9ini!"erul 7u!"i&iei a!igur buna organizare %i ad'ini!"rare a ju!"i&iei ca !erviciu public. 123-, L.L --/ 2cce!ul la ju!"i&ie 2r". < 54) rice per!oan !e poa"e adre!a ju!"i&iei pen"ru aprarea drep"urilor( a liber"&ilor %i a in"ere!elor !ale legi"i'e *n e+erci"area drep"ului !u la un proce! ec)i"abil.

5la da"a 4;=0ec=200> 2r". <( alin. 54) din "i"lul -( capi"olul -- a !e vedea juri!pruden"a 0ecizia nr. ;34 din 4;=dec=200> ) 52)2cce!ul la ju!"i&ie nu poa"e $i *ngrdi". 2r". ? 54),oa"e per!oanele !un" egale *n $a&a legii( $r privilegii %i $r di!cri'inri. 52)7u!"i&ia !e realizeaz *n 'od egal pen"ru "o&i( $r deo!ebire de ra!( na&ionali"a"e( origine e"nic( li'b( religie( !e+( orien"are !e+ual( opinie( apar"enen& poli"ic( avere( origine ori condi&ie !ocial !au de orice al"e cri"erii di!cri'ina"orii. 2r". 8 2!i!"en&a judiciar in"erna&ional !e !olici" !au !e acord *n condi&iile prevzu"e de lege( de "ra"a"ele in"erna&ionale la care Ro'#nia e!"e par"e !au( dup caz( pe baz de reciproci"a"e. 2r". > 3lenul 1on!iliului 8uperior al 9agi!"ra"urii $unc&ioneaz ca in!"an& de judeca" pen"ru !olu&ionarea con"e!"a&iilor $or'ula"e de judec"ori %i procurori *'po"riva )o"r#rilor pronun&a"e de !ec&iile 1on!iliului 8uperior al 9agi!"ra"urii( cu e+cep&ia celor da"e *n 'a"erie di!ciplinar. 123-, L.L ---/ 0i!pozi&ii generale privind procedura judiciar 2r". 40 ,oa"e per!oanele au drep"ul la un proce! ec)i"abil %i la !olu&ionarea cauzelor *n"r=un "er'en rezonabil( de c"re o in!"an& i'par&ial %i independen"( con!"i"ui" po"rivi" legii.
#rt" 11 -la data 0<-Oct-2007 #rt" 11 din titlul =7 capitolul === a se !edea .urisprudenta /eci$ia nr" 1502 din 0<-oct-2007 2 #cti!itatea de .udecat se desf)oar cu respectarea principiilor distribuirii aleatorii a dosarelor )i continuit9ii7 cu e>cep9ia situa9iilor n care .udectorul nu poate participa la .udecat din moti!e obiecti!e" #rt" 12 -la data 12-#u&-200< #rt" 12 din titlul =7 capitolul === a se !edea .urisprudenta /eci$ia nr" <75 din 12-au&-200< 2 ?edin9ele de .udecat sunt publice7 n afar de ca$urile pre!$ute de le&e" Pronun9area %otr@rilor se face n )edin9 public7 cu e>cep9ia ca$urilor pre!$ute de le&e" #rt" 13 -12?edin9ele de .udecat se nre&istrea$ prin mi.loace te%nice !ideo sau audio ori se consemnea$ prin steno&rafiere" Anre&istrrile sau steno&ramele se transcriu de ndat" -22Brefierul sau specialistul n steno&rafie consemnea$ toate afirma9iile7 ntrebrile )i sus9inerile celor pre$en9i7 inclusi! ale pre)edintelui completului de .udecat" -32Ca cerere7 pr9ile pot primi o copie a transcrierii nre&istrrilor7 steno&ramelor sau notelor &refierului" #rt" 13 -12Procedura .udiciar se desf)oar n limba rom@n" -226et9enii rom@ni apar9in@nd minorit9ilor na9ionale au dreptul s se e>prime n limba matern7 n fa9a instan9elor de .udecat7 n condi9iile pre$entei le&i" -32An ca$ul n care una sau mai multe pr9i solicit s se e>prime n limba matern7 instan9a de .udecat trebuie s asi&ure7 n mod &ratuit7 folosirea unui interpret sau traductor autori$at" -32An situa9ia n care toate pr9ile solicit sau sunt de acord s se e>prime n limba matern7 instan9a de .udecat trebuie s asi&ure e>ercitarea acestui drept7 precum )i buna administrare a .usti9iei7 cu respectarea principiilor contradictorialit9ii7 oralit9ii )i publicit9ii" -526ererile )i actele procedurale se ntocmesc numai n limba rom@n" -52/e$baterile purtate de pr9i n limba matern se nre&istrea$7 consemn@ndu-se n limba rom@n" Obiec9iunile formulate de cei interesa9i cu pri!ire la traduceri )i consemnarea acestora se re$ol! de instan9a de .udecat p@n la nc%eierea de$baterilor din acel dosar7 consemn@ndu-se n nc%eierea de )edin9" -72=nterpretul sau traductorul !a semna pe toate actele ntocmite7 pentru conformitate7 atunci c@nd acestea au fost redactate sau consemnarea s-a fcut n ba$a traducerii sale" #rt" 15 /reptul la aprare este &arantat" An tot cursul procesului7 pr9ile au dreptul s fie repre$entate sau7 dup ca$7 asistate de un aprtor7 ales sau numit din oficiu7 potri!it le&ii" #rt" 15 Dotr@rile .udectore)ti trebuie respectate )i aduse la ndeplinire n condi9iile le&ii"

#rt" 17 Dotr@rile .udectore)ti pot fi desfiin9ate sau modificate numai n cile de atac pre!$ute de le&e )i e>ercitate conform dispo$i9iilor le&ale" E=EC:C ==8 =nstan9ele .udectore)ti 6#P=EOC:C =8 Analta 6urte de 6asa9ie )i 4usti9ie ';6F=: ;# 18 Or&ani$area Analtei 6ur9i de 6asa9ie )i 4usti9ie #rt" 18 -12An 1om@nia func9ionea$ o sin&ur instan9 suprem7 denumit Analta 6urte de 6asa9ie )i 4usti9ie7 cu personalitate .uridic )i cu sediul n capitala 9rii" -22Analta 6urte de 6asa9ie )i 4usti9ie asi&ur interpretarea )i aplicarea unitar a le&ii de ctre celelalte instan9e .udectore)ti7 potri!it competen9ei sale" -32Pre)edintele Analtei 6ur9i de 6asa9ie )i 4usti9ie are calitatea de ordonator principal de credite" -326%eltuielile necesare func9ionrii se finan9ea$ din bu&etul de stat" #rt" 1< -12Analta 6urte de 6asa9ie )i 4usti9ie se compune din8 pre)edinte7 un !icepre)edinte7 3 pre)edin9i de sec9ii )i .udectori" 54)6nal"a 1ur"e de 1a!a&ie %i 7u!"i&ie !e co'pune din/ pre%edin"e( 2 vicepre%edin&i( 4 pre%edin&i de !ec&ii %i judec"ori. 5la da"a 4;=@eb=2043 2r". 4>( alin. 54) din "i"lul --( capi"olul -( !ec"iunea 4 'odi$ica" de 2r". ;4( punc"ul 4. din "i"lul -A din Legea ?<B2042 ) -22Analta 6urte de 6asa9ie )i 4usti9ie este or&ani$at n 3 sec9ii - 'ec9ia ci!il )i de proprietate intelectual7 'ec9ia penal7 'ec9ia comercial7 'ec9ia de contencios administrati! )i fiscal -7 6ompletul de < .udectori )i 'ec9iile :nite7 fiecare a!@nd competen9 proprie" 52)6nal"a 1ur"e de 1a!a&ie %i 7u!"i&ie e!"e organiza" *n 4 !ec&ii = 8ec&ia civil %i de proprie"a"e in"elec"ual( 8ec&ia penal( 8ec&ia co'ercial( 8ec&ia de con"encio! ad'ini!"ra"iv %i $i!cal( 4 co'ple"e de ; judec"ori %i 8ec&iile .ni"e( cu co'pe"en& proprie. 5la da"a 2;=Cov=2040 2r". 4>( alin. 52) din "i"lul --( capi"olul -( !ec"iunea 4 'odi$ica" de 2r". ---( punc"ul 4. din Legea 202B2040 ) 52)6nal"a 1ur"e de 1a!a&ie %i 7u!"i&ie e!"e organiza" *n 4 !ec&ii = 8ec&ia - civil( 8ec&ia a --=a civil( 8ec&ia penal %i 8ec&ia de con"encio! ad'ini!"ra"iv %i $i!cal( 4 co'ple"e de ; judec"ori %i 8ec&iile .ni"e( cu co'pe"en& proprie. 5la da"a 04= c"=2044 2r". 4>( alin. 52) din "i"lul --( capi"olul -( !ec"iunea 4 'odi$ica" de 2r". 24;( punc"ul 4. din capi"olul D din Legea ?4B2044 ) 52)6nal"a 1ur"e de 1a!a&ie %i 7u!"i&ie e!"e organiza" *n 4 !ec&ii = 8ec&ia - civil( 8ec&ia a --=a civil( 8ec&ia penal( 8ec&ia de con"encio! ad'ini!"ra"iv %i $i!cal %i 8ec&iile .ni"e( cu co'pe"en& proprie. 5la da"a 4;=@eb=2043 2r". 4>( alin. 52) din "i"lul --( capi"olul -( !ec"iunea 4 'odi$ica" de 2r". ;4( punc"ul 4. din "i"lul -A din Legea ?<B2042 ) 524)6n cadrul 6nal"ei 1ur&i de 1a!a&ie %i 7u!"i&ie $unc&ioneaz 1o'ple"ul pen"ru !olu&ionarea recur!ului *n in"ere!ul legii( 1o'ple"ul pen"ru dezlegarea unor c)e!"iuni de drep"( precu' %i 4 co'ple"e de ; judec"ori. 5la da"a 4;=@eb=2043 2r". 4>( alin. 52) din "i"lul --( capi"olul -( !ec"iunea 4 co'ple"a" de 2r". ;4( punc"ul 2. din "i"lul -A din Legea ?<B2042 ) 53)La *ncepu"ul $iecrui an( 1olegiul de conducere al 6nal"ei 1ur&i de 1a!a&ie %i 7u!"i&ie( la propunerea pre%edin"elui !au a vicepre%edin"elui ace!"eia( poa"e aproba *n$iin&area de co'ple"e !pecializa"e *n cadrul !ec&iilor 6nal"ei 1ur&i de 1a!a&ie %i 7u!"i&ie( *n $unc&ie de nu'rul %i na"ura cauzelor( de volu'ul de ac"ivi"a"e al $iecrei !ec&ii( precu' %i de !pecializarea judec"orilor %i nece!i"a"ea valori$icrii e+perien&ei pro$e!ionale a ace!"ora. 5la da"a 04= c"=2044 2r". 4>( alin. 52) din "i"lul --( capi"olul -( !ec"iunea 4 co'ple"a" de 2r". 24;( punc"ul 2. din capi"olul D din Legea ?4B2044 ) 54)0e!e'narea judec"orilor *n co'punerea co'ple"elor co'pe"en"e ! judece recur!ul *n in"ere!ul legii( precu' %i a co'ple"elor co'pe"en"e ! !olu&ioneze !e!izarea *n vederea pronun&rii unei )o"r#ri prealabile pen"ru dezlegarea unor c)e!"iuni de drep" !e va realiza *n $unc&ie de !pecializarea co'ple"elor de judeca" din care ace%"ia $ac par"e. 5la da"a 4;=@eb=2043 2r". 4>( alin. 53) din "i"lul --( capi"olul -( !ec"iunea 4 co'ple"a" de 2r". ;4( punc"ul 3. din "i"lul -A din Legea ?<B2042 ) #rt" 20 -12An cadrul Analtei 6ur9i de 6asa9ie )i 4usti9ie func9ionea$ ma&istra9i-asisten9i7 stabili9i prin statul de func9ii" -22Analta 6urte de 6asa9ie )i 4usti9ie cuprinde n structur 6ancelaria7 direc9ii7 ser!icii )i birouri7 cu personalul stabilit prin statul de func9ii"

';6F=: ;# 28 6ompeten9a Analtei 6ur9i de 6asa9ie )i 4usti9ie #rt" 21 -12'ec9ia ci!il )i de proprietate intelectual7 'ec9ia penal7 'ec9ia comercial )i 'ec9ia de contencios administrati! )i fiscal ale Analtei 6ur9i de 6asa9ie )i 4usti9ie .udec recursurile mpotri!a %otr@rilor pronun9ate de cur9ile de apel )i a altor %otr@ri7 n ca$urile pre!$ute de le&e" = 8ec&ia - civil( 8ec&ia a --=a civil( 8ec&ia penal %i 8ec&ia de con"encio! ad'ini!"ra"iv %i $i!cal ale 6nal"ei 1ur&i de 1a!a&ie %i 7u!"i&ie judec recur!urile *'po"riva )o"r#rilor pronun&a"e de cur&ile de apel %i a al"or )o"r#ri( *n cazurile prevzu"e de lege. 5la da"a 04= c"=2044 2r". 24 din "i"lul --( capi"olul -( !ec"iunea 2 'odi$ica" de 2r". 24;( punc"ul 3. din capi"olul D din Legea ?4B2044 ) = 8ec&ia - civil( 8ec&ia a --=a civil %i 8ec&ia de con"encio! ad'ini!"ra"iv %i $i!cal ale 6nal"ei 1ur&i de 1a!a&ie %i 7u!"i&ie judec recur!urile *'po"riva )o"r#rilor pronun&a"e de cur&ile de apel %i a al"or )o"r#ri( *n cazurile prevzu"e de lege( precu' %i recur!urile declara"e *'po"riva )o"r#rilor nede$ini"ive !au a ac"elor judec"ore%"i( de orice na"ur( care nu po" $i a"aca"e pe nicio al" cale( iar cur!ul judec&ii a $o!" *n"rerup" *n $a&a cur&ilor de apel. 5la da"a 4;=@eb=2043 2r". 24 din "i"lul --( capi"olul -( !ec"iunea 2 'odi$ica" de 2r". ;4( punc"ul 4. din "i"lul -A din Legea ?<B2042 ) #rt" 22 -12'ec9ia penal a Analtei 6ur9i de 6asa9ie )i 4usti9ie .udec8 a2n prim instan97 procesele )i cererile date prin le&e n competen9a de prim instan9 a Analtei 6ur9i de 6asa9ie )i 4usti9ieG b2recursurile7 n condi9iile pre!$ute de le&e" #rt" 23 -12'ec9iile Analtei 6ur9i de 6asa9ie )i 4usti9ie7 n raport cu competen9a fiecreia7 solu9ionea$8 a2cererile de strmutare7 pentru moti!ele pre!$ute n codurile de procedurG b2conflictele de competen97 n ca$urile pre!$ute de le&eG c2orice alte cereri pre!$ute de le&e" -22'ec9iile Analtei 6ur9i de 6asa9ie )i 4usti9ie solu9ionea$ )i recursurile declarate mpotri!a %otr@rilor nedefiniti!e sau a actelor .udectore)ti7 de orice natur7 care nu pot fi atacate pe nici o alt cale7 iar cursul .udec9ii a fost ntrerupt n fa9a cur9ilor de apel" #rt" 23 -126ompletul de < .udectori solu9ionea$ recursurile )i cererile n cau$ele .udecate n prim instan9 de 'ec9ia penal a Analtei 6ur9i de 6asa9ie )i 4usti9ie" -226ompletul de < .udectori .udec )i alte cau$e date n competen9a sa prin le&e7 precum )i ca instan9 disciplinar" 1o'ple"ele de ; judec"ori !olu&ioneaz recur!urile %i cererile *n cauzele judeca"e *n pri' in!"an& de 8ec&ia penal a 6nal"ei 1ur&i de 1a!a&ie %i 7u!"i&ie %i judec %i al"e cauze da"e *n co'pe"en&a lor prin lege( precu' %i ca in!"an& di!ciplinar. 5la da"a 2;=Cov=2040 2r". 24 din "i"lul --( capi"olul -( !ec"iunea 2 'odi$ica" de 2r". ---( punc"ul 2. din Legea 202B2040 ) 2r". 244 1o'ple"ul de ; judec"ori e+a'ineaz ad'i!ibili"a"ea recur!ului *n ca'era de con!iliu( $r ci"area pr&ilor. 6n cazul *n care con!"a" c cererea de recur! e!"e $or'ula" *'po"riva unei )o"r#ri care nu e!"e !upu! niciunei ci de a"ac( a unei *nc)eieri care nu !e a"ac dec#" oda" cu $ondul( a unei )o"r#ri pronun&a"e *n recur! !au *n con"e!"a&ie *n anulare( di!pune( prin *nc)eiere( re!pingerea cererii ca inad'i!ibil. 5la da"a 2;=Cov=2040 2r". 24 din "i"lul --( capi"olul -( !ec"iunea 2 co'ple"a" de 2r". ---( punc"ul 3. din Legea 202B2040 ) #rt" 25 Analta 6urte de 6asa9ie )i 4usti9ie se constituie n 'ec9ii :nite pentru8 a2.udecarea recursurilor n interesul le&iiG -la data 1<-4an-200< #rt" 257 litera #" din titlul ==7 capitolul =7 sectiunea 2 a se !edea .urisprudenta /eci$ia nr" 2 din 1<-ian200< 2 -la data 1<-4an-200< #rt" 257 litera #" din titlul ==7 capitolul =7 sectiunea 2 a se !edea .urisprudenta /eci$ia nr" 1 din 1<-ian200< 2 -la data 1<-4an-200< #rt" 257 litera #" din titlul ==7 capitolul =7 sectiunea 2 a se !edea .urisprudenta /eci$ia nr" 3 din 1<-ian200< 2 -la data 1<-4an-200< #rt" 257 litera #" din titlul ==7 capitolul =7 sectiunea 2 a se !edea .urisprudenta /eci$ia nr" 5 din 1<-ian200< 2 -la data 1<-4an-200< #rt" 257 litera #" din titlul ==7 capitolul =7 sectiunea 2 a se !edea .urisprudenta /eci$ia nr" 3 din 1<-ian200< 2 -la data 0<-Feb-200< #rt" 257 litera #" din titlul ==7 capitolul =7 sectiunea 2 a se !edea .urisprudenta /eci$ia nr" 10 din 0<-feb200< 2 -la data 0<-Feb-200< #rt" 257 litera #" din titlul ==7 capitolul =7 sectiunea 2 a se !edea .urisprudenta /eci$ia nr" < din 0<-feb200< 2 -la data 0<-Feb-200< #rt" 257 litera #" din titlul ==7 capitolul =7 sectiunea 2 a se !edea .urisprudenta /eci$ia nr" 8 din 0<-feb200< 2

-la data 0<-Feb-200< #rt" 257 litera #" din titlul ==7 capitolul =7 sectiunea 2 a se !edea .urisprudenta /eci$ia nr" 11 din 0<-feb200< 2 -la data 0<-Feb-200< #rt" 257 litera #" din titlul ==7 capitolul =7 sectiunea 2 a se !edea .urisprudenta /eci$ia nr" 7 din 0<-feb200< 2 -la data 05-#pr-200< #rt" 257 litera #" din titlul ==7 capitolul =7 sectiunea 2 a se !edea .urisprudenta /eci$ia nr" 15 din 05-apr200< 2 -la data 15-4un-2010 #rt" 257 litera #" din titlul ==7 capitolul =7 sectiunea 2 a se !edea .urisprudenta /eci$ia nr" 3 din 15-iun2010 2 -la data 20-'ep-2010 #rt" 257 litera #" din titlul ==7 capitolul =7 sectiunea 2 a se !edea .urisprudenta /eci$ia nr" 5 din 20-sep2010 2 -la data 25- o!-2010 #rt" 257 litera #" din titlul ==7 capitolul =7 sectiunea 2 abro&at de #rt" ===7 punctul 3" din Ce&ea 20202010 2 b2solu9ionarea7 n condi9iile pre$entei le&i7 a sesi$rilor pri!ind sc%imbarea .urispruden9ei Analtei 6ur9i de 6asa9ie )i 4usti9ieG c2sesi$area 6ur9ii 6onstitu9ionale pentru controlul constitu9ionalit9ii le&ilor nainte de promul&are" #rt" 25 /ac o sec9ie a Analtei 6ur9i de 6asa9ie )i 4usti9ie consider c este necesar s re!in asupra propriei .urispruden9e7 ntrerupe .udecata )i sesi$ea$ 'ec9iile :nite ale Analtei 6ur9i de 6asa9ie )i 4usti9ie7 care .udec cu citarea pr9ilor din dosarul a crui .udecat a fost ntrerupt" /up ce 'ec9iile :nite s-au pronun9at asupra sesi$rii pri!ind sc%imbarea .urispruden9ei7 .udecata continu" #rt" 27 -12Ca sf@r)itul fiecrui an7 Analta 6urte de 6asa9ie )i 4usti9ie7 n 'ec9ii :nite7 stabile)te ca$urile n care este necesar mbunt9irea le&isla9iei )i le comunic ministrului .usti9iei" -22Pre)edintele Analtei 6ur9i de 6asa9ie )i 4usti9ie poate ncu!iin9a ca .udectorii s se informe$e la sediul instan9elor asupra aspectelor pri!ind aplicarea corect )i unitar a le&ii7 fc@nd cunoscut .urispruden9a Analtei 6urii de 6asa9ie )i 4usti9ie7 )i s constate situa9ii care .ustific propuneri de mbunt9ire a le&isla9iei" ';6F=: ;# 38 6onducerea Analtei 6ur9i de 6asa9ie )i 4usti9ie #rt" 28 -126onducerea Analtei 6ur9i de 6asa9ie )i 4usti9ie se e>ercit de pre)edinte7 !icepre)edinte )i cole&iul de conducere" -22Pre)edintele repre$int Analta 6urte de 6asa9ie )i 4usti9ie n rela9iile interne )i interna9ionale" -32Pre)edintele7 !icepre)edintele )i < .udectori7 ale)i pe o perioad de 3 ani n adunarea &eneral a .udectorilor7 cu repre$entarea fiecrei sec9ii7 constituie 6ole&iul de conducere al Analtei 6ur9i de 6asa9ie )i 4usti9ie" 6@nd se de$bat probleme economico-financiare )i administrati!e7 la )edin9ele cole&iului de conducere particip mana&erul economic al Analtei 6ur9i de 6asa9ie )i 4usti9ie7 care are !ot consultati!" Ca )edin9ele cole&iilor de conducere pot participa )i pre)edin9ii de sec9ii" #rt" 2< -126ole&iul de conducere al Analtei 6ur9i de 6asa9ie )i 4usti9ie are urmtoarele atribu9ii8 a2aprob 1e&ulamentul pri!ind or&ani$area )i func9ionarea administrati!7 precum )i statele de func9ii )i de personal ale Analtei 6ur9i de 6asa9ie )i 4usti9ieG b2anali$ea$ candidaturile depuse pentru func9ia de .udector la Analta 6urte de 6asa9ie )i 4usti9ie )i pre$int Plenului 6onsiliului 'uperior al Ma&istraturii raportul consultati! asupra promo!rii n func9ia de .udector la Analta 6urte de 6asa9ie )i 4usti9ieG b)propune 1on!iliului 8uperior al 9agi!"ra"urii judec"orii care vor $ace par"e din co'i!iile de concur! pen"ru pro'ovarea *n $unc&ia de judec"or la 6nal"a 1ur"e de 1a!a&ie %i 7u!"i&ie: 5la da"a 30=0ec=2044 2r". 2>( alin. 54)( li"era E. din "i"lul --( capi"olul -( !ec"iunea 3 'odi$ica" de 2r". -- din Legea 300B2044 ) c2propune 6onsiliului 'uperior al Ma&istraturii numirea7 promo!area7 transferul7 suspendarea )i ncetarea din func9ie a ma&istra9ilor-asisten9iG d2or&ani$ea$ )i supra!e&%ea$ re$ol!area peti9iilor7 n condi9iile le&iiG e2propune proiectul de bu&et al Analtei 6ur9i de 6asa9ie )i 4usti9ieG f2e>ercit alte atribu9ii pre!$ute n 1e&ulamentul pri!ind or&ani$area )i func9ionarea administrati! a Analtei 6ur9i de 6asa9ie )i 4usti9ie" -226ole&iul de conducere al Analtei 6ur9i de 6asa9ie )i 4usti9ie este pre$idat de ctre pre)edinte7 iar n lipsa acestuia7 de ctre !icepre)edinte" -326ole&iul de conducere al Analtei 6ur9i de 6asa9ie )i 4usti9ie se ntrune)te trimestrial sau ori de c@te ori este necesar7 la con!ocarea pre)edintelui Analtei 6ur9i de 6asa9ie )i 4usti9ie sau la solicitarea a cel pu9in 3 dintre membrii si" -32Dotr@rile 6ole&iului de conducere al Analtei 6ur9i de 6asa9ie )i 4usti9ie se adopt cu !otul ma.orit9ii membrilor si" #rt" 30 #dunarea &eneral a .udectorilor Analtei 6ur9i de 6asa9ie )i 4usti9ie se ntrune)te pentru8 a2aprobarea raportului anual de acti!itate7 care se d publicit9iiG b2aprobarea bu&etului Analtei 6ur9i de 6asa9ie )i 4usti9ie7 cu a!i$ul consultati! al Ministerului Finan9elor PubliceG c2ale&erea celor 2 membri pentru 6onsiliul 'uperior al Ma&istraturii7 n condi9iile le&ii"

';6F=: ;# 38 6ompletele de .udecat #rt" 31 -126ompletele de .udecat se compun din 3 .udectori ai aceleia)i sec9ii" -22/ac numrul de .udectori necesar formrii completului de .udecat nu se poate asi&ura7 acesta se constituie cu .udectori de la celelalte sec9ii7 desemna9i de ctre pre)edintele sau !icepre)edintele Analtei 6ur9i de 6asa9ie )i 4usti9ie" #rt" 32 -126ompletul de < .udectori este pre$idat de pre)edintele sau !icepre)edintele Analtei 6ur9i de 6asa9ie )i 4usti9ie" An lipsa acestora7 completul poate fi pre$idat de un pre)edinte de sec9ie sau de un .udector desemnat n acest scop de pre)edintele ori !icepre)edintele Analtei 6ur9i de 6asa9ie )i 4usti9ie" -226ompletul de < .udectori se constituie7 de re&ul7 din .udectori speciali$a9i7 n func9ie de natura cau$ei" 54)La *ncepu"ul $iecrui an( *n 'a"erie penal !e !"abile!c dou co'ple"e de ; judec"ori $or'a"e nu'ai din judec"ori din cadrul 8ec&iei penale a 6nal"ei 1ur&i de 1a!a&ie %i 7u!"i&ie. 52)6n al"e 'a"erii dec#" cea penal !e !"abile!c la *ncepu"ul $iecrui an dou co'ple"e de ; judec"ori. 53)6n co'punerea co'ple"elor prevzu"e la alin. 52) in"r( de regul( judec"ori !pecializa&i( *n $unc&ie de na"ura cauzei. 54)1olegiul de conducere al 6nal"ei 1ur&i de 1a!a&ie %i 7u!"i&ie aprob co'punerea co'ple"elor de ; judec"ori. 7udec"orii care $ac par"e din ace!"e co'ple"e !un" de!e'na&i de pre%edin"ele !au( *n lip!a ace!"uia( de vicepre%edin"ele 6nal"ei 1ur&i de 1a!a&ie %i 7u!"i&ie. 8c)i'barea 'e'brilor co'ple"elor !e $ace *n 'od e+cep&ional( pe baza cri"eriilor obiec"ive !"abili"e de Regula'en"ul privind organizarea %i $unc&ionarea ad'ini!"ra"iv a 6nal"ei 1ur&i de 1a!a&ie %i 7u!"i&ie. 5;)1o'ple"ul de ; judec"ori e!"e prezida" de pre%edin"ele !au vicepre%edin"ele 6nal"ei 1ur&i de 1a!a&ie %i 7u!"i&ie. 6n lip!a ace!"ora( co'ple"ul poa"e $i prezida" de un pre%edin"e de !ec&ie de!e'na" *n ace!" !cop de pre%edin"ele !au( *n lip!a ace!"uia( de vicepre%edin"ele 6nal"ei 1ur&i de 1a!a&ie %i 7u!"i&ie. 5<)1auzele care in"r *n co'pe"en&a co'ple"elor prevzu"e la alin. 54) %i 52) vor $i repar"iza"e alea"oriu *n !i!"e' in$or'a"iza". 5la da"a 2;=Cov=2040 2r". 32 din "i"lul --( capi"olul -( !ec"iunea 4 'odi$ica" de 2r". ---( punc"ul ;. din Legea 202B2040 ) #rt" 33 -12Pre)edintele Analtei 6ur9i de 6asa9ie )i 4usti9ie pre$idea$ 'ec9iile :nite7 6ompletul de < .udectori7 iar n cadrul sec9iilor orice complet7 c@nd particip la .udecat" 54)3re%edin"ele 6nal"ei 1ur&i de 1a!a&ie %i 7u!"i&ie !au( *n lip!a ace!"uia( vicepre%edin"ele prezideaz 8ec&iile .ni"e( 1o'ple"ul de ; judec"ori( iar *n cadrul !ec&iilor orice co'ple"( c#nd par"icip la judeca". 5la da"a 2;=Cov=2040 2r". 33( alin. 54) din "i"lul --( capi"olul -( !ec"iunea 4 'odi$ica" de 2r". ---( punc"ul <. din Legea 202B2040 ) 54)3re%edin"ele 6nal"ei 1ur&i de 1a!a&ie %i 7u!"i&ie !au( *n lip!a ace!"uia( unul din"re vicepre%edin&i prezideaz 8ec&iile .ni"e( 1o'ple"ul pen"ru !olu&ionarea recur!ului *n in"ere!ul legii( precu' %i 1o'ple"ul pen"ru dezlegarea unor c)e!"iuni de drep"( 1o'ple"ul de ; judec"ori %i orice co'ple" *n cadrul !ec&iilor( c#nd par"icip la judeca". 5la da"a 4;=@eb=2043 2r". 33( alin. 54) din "i"lul --( capi"olul -( !ec"iunea 4 'odi$ica" de 2r". ;4( punc"ul ;. din "i"lul -A din Legea ?<B2042 ) -22An lipsa pre)edintelui7 )edin9ele la care acesta trebuie s ia parte sunt pre$idate de !icepre)edintele instan9ei sau de un pre)edinte de sec9ie" -la data 25- o!-2010 #rt" 337 alin" -22 din titlul ==7 capitolul =7 sectiunea 3 abro&at de #rt" ===7 punctul 7" din Ce&ea 20202010 2 -32Pre)edin9ii de sec9ii pot pre$ida orice complet de .udecat din cadrul sec9iei7 iar ceilal9i .udectori pre$idea$ prin rota9ie" #rt" 33 An ca$ul n care Analta 6urte de 6asa9ie )i 4usti9ie .udec n 'ec9ii :nite7 la .udecat trebuie s ia parte cel pu9in dou treimi din numrul .udectorilor n func9ie" /eci$ia poate fi luat numai cu ma.oritatea !oturilor celor pre$en9i" 6#P=EOC:C ==8 6ur9ile de apel7 tribunalele7 tribunalele speciali$ate )i .udectoriile ';6F=: ;# 18 Or&ani$area cur9ilor de apel7 a tribunalelor7 a tribunalelor speciali$ate )i a .udectoriilor #rt" 35 -la data 25-Oct-2010 #rt" 35 din titlul ==7 capitolul ==7 sectiunea 1 a se !edea .urisprudenta /eci$ia nr" 320201 din 25-oct2010 2 -la data 05- o!-200< #rt" 35 din titlul ==7 capitolul ==7 sectiunea 1 a se !edea .urisprudenta /eci$ia nr" 150<01-6M din 05no!-200< 2 -126ur9ile de apel sunt instan9e cu personalitate .uridic7 n circumscrip9ia crora func9ionea$ mai multe tribunale )i tribunale speciali$ate7 potri!it ane>ei nr" 1 care face parte inte&rant din pre$enta le&e" -22An cadrul cur9ilor de apel func9ionea$ sec9ii sau7 dup ca$7 complete speciali$ate pentru cau$e ci!ile7 cau$e penale7 cau$e comerciale7 cau$e cu minori )i de familie7 cau$e de contencios administrati! )i fiscal7 cau$e pri!ind conflicte de munc )i asi&urri sociale7 precum )i7 n raport cu natura )i numrul cau$elor7 sec9ii maritime )i flu!iale sau pentru alte materii"

-la data 13-'ep-2007 #rt" 357 alin" -22 din titlul ==7 capitolul ==7 sectiunea 1 a se !edea .urisprudenta /eci$ia nr" 175 din 13sep-2007 2 52)6n cadrul cur&ilor de apel $unc&ioneaz !ec&ii !au( dup caz( co'ple"e !pecializa"e pen"ru cauze civile( cauze penale( cauze cu 'inori %i de $a'ilie( cauze de con"encio! ad'ini!"ra"iv %i $i!cal( cauze privind con$lic"e de 'unc %i a!igurri !ociale( !ocie"&i co'erciale( regi!"rul co'er&ului( in!olven&( concuren& neloial !au pen"ru al"e 'a"erii( precu' %i( *n rapor" cu na"ura %i nu'rul cauzelor( !ec&ii 'ari"i'e %i $luviale. 5la da"a 04= c"=2044 2r". 3;( alin. 52) din "i"lul --( capi"olul --( !ec"iunea 4 'odi$ica" de 2r". 24;( punc"ul 4. din capi"olul D din Legea ?4B2044 ) 52)6n cadrul cur&ilor de apel $unc&ioneaz !ec&ii !au( dup caz( co'ple"e !pecializa"e pen"ru cauze civile( indi$eren" de obiec"ul lor !au de cali"a"ea pr&ilor( cauze penale( cauze cu 'inori %i de $a'ilie( cauze de con"encio! ad'ini!"ra"iv %i $i!cal( cauze privind con$lic"e de 'unc %i a!igurri !ociale( !ocie"&i( regi!"rul co'er&ului( in!olven&( concuren& neloial !au pen"ru al"e 'a"erii( precu' %i( *n rapor" cu na"ura %i nu'rul cauzelor( co'ple"e !pecializa"e pen"ru cauze 'ari"i'e %i $luviale. 5la da"a 4;=@eb=2043 2r". 3;( alin. 52) din "i"lul --( capi"olul --( !ec"iunea 4 'odi$ica" de 2r". ;4( punc"ul <. din "i"lul -A din Legea ?<B2042 ) #rt" 35 -la data 25-Oct-2010 #rt" 35 din titlul ==7 capitolul ==7 sectiunea 1 a se !edea .urisprudenta /eci$ia nr" 320201 din 25-oct2010 2 -la data 05- o!-200< #rt" 35 din titlul ==7 capitolul ==7 sectiunea 1 a se !edea .urisprudenta /eci$ia nr" 150<01-6M din 05no!-200< 2 -la data 30-'ep-200< #rt" 35 din titlul ==7 capitolul ==7 sectiunea 1 a se !edea .urisprudenta /eci$ia nr" 837 din 30-sep-200< 2 -12Eribunalele sunt instan9e cu personalitate .uridic7 or&ani$ate la ni!elul fiecrui .ude9 )i al municipiului Hucure)ti7 )i au7 de re&ul7 sediul n municipiul re)edin9 de .ude9" -22An circumscrip9ia fiecrui tribunal sunt cuprinse toate .udectoriile din .ude9 sau7 dup ca$7 din municipiul Hucure)ti" -32An cadrul tribunalelor func9ionea$ sec9ii sau7 dup ca$7 complete speciali$ate pentru cau$e ci!ile7 cau$e penale7 cau$e comerciale7 cau$e cu minori )i de familie7 cau$e de contencios administrati! )i fiscal7 cau$e pri!ind conflicte de munc )i asi&urri sociale7 precum )i7 n raport cu natura )i numrul cau$elor7 sec9ii maritime )i flu!iale sau pentru alte materii" -la data 0<-4an-200< #rt" 357 alin" -32 din titlul ==7 capitolul ==7 sectiunea 1 a se !edea .urisprudenta /eci$ia nr" 201-6 din 0<ian-200< 2 -la data 2<-4an-2010 #rt" 357 alin" -32 din titlul ==7 capitolul ==7 sectiunea 1 a se !edea .urisprudenta /eci$ia nr" 20701 din 2<ian-2010 2 53)6n cadrul "ribunalelor $unc&ioneaz !ec&ii !au( dup caz( co'ple"e !pecializa"e pen"ru cauze civile( cauze penale( cauze cu 'inori %i de $a'ilie( cauze de con"encio! ad'ini!"ra"iv %i $i!cal( cauze privind con$lic"e de 'unc %i a!igurri !ociale( !ocie"&i co'erciale( regi!"rul co'er&ului( in!olven&( concuren& neloial !au pen"ru al"e 'a"erii( precu' %i( *n rapor" cu na"ura %i nu'rul cauzelor( !ec&ii 'ari"i'e %i $luviale. la da"a 04= c"=2044 2r". 3<( alin. 53) din "i"lul --( capi"olul --( !ec"iunea 4 'odi$ica" de 2r". 24;( punc"ul ;. din capi"olul D din Legea ?4B2044 ) 53)6n cadrul "ribunalelor $unc&ioneaz !ec&ii !au( dup caz( co'ple"e !pecializa"e pen"ru cauze civile( indi$eren" de obiec"ul lor !au de cali"a"ea pr&ilor( cauze penale( cauze cu 'inori %i de $a'ilie( cauze de con"encio! ad'ini!"ra"iv %i $i!cal( cauze privind con$lic"e de 'unc %i a!igurri !ociale( !ocie"&i( regi!"rul co'er&ului( in!olven&( concuren& neloial !au pen"ru al"e 'a"erii( precu' %i( *n rapor" cu na"ura %i nu'rul cauzelor( co'ple"e !pecializa"e pen"ru cauze 'ari"i'e %i $luviale. 5la da"a 4;=@eb=2043 2r". 3<( alin. 53) din "i"lul --( capi"olul --( !ec"iunea 4 'odi$ica" de 2r". ;4( punc"ul ?. din "i"lul -A din Legea ?<B2042 ) #rt" 37 -la data 30-'ep-200< #rt" 37 din titlul ==7 capitolul ==7 sectiunea 1 a se !edea .urisprudenta /eci$ia nr" 837 din 30-sep-200< 2 -12An domeniile pre!$ute de art" 35 alin" -32 se pot nfiin9a tribunale speciali$ate" -la data 13-'ep-2007 #rt" 377 alin" -12 din titlul ==7 capitolul ==7 sectiunea 1 a se !edea .urisprudenta /eci$ia nr" 175 din 13sep-2007 2 -22Eribunalele speciali$ate sunt instan9e fr personalitate .uridic7 care pot func9iona la ni!elul .ude9elor )i al municipiului Hucure)ti )i au7 de re&ul7 sediul n municipiul re)edin9 de .ude9" -32Eribunalele speciali$ate preiau cau$ele de competen9a tribunalului n domeniile n care se nfiin9ea$" -la data 13-Oct-200< #rt" 377 alin" -32 din titlul ==7 capitolul ==7 sectiunea 1 a se !edea .urisprudenta /eci$ia nr" 138101-6M din 13-oct-200< 2 #rt" 38 -124udectoriile sunt instan9e fr personalitate .uridic7 or&ani$ate n .ude9e )i n sectoarele municipiului Hucure)ti7 potri!it ane>ei nr" 1" -22Cocalit9ile care fac parte din circumscrip9iile .udectoriilor din fiecare .ude9 se stabilesc prin %otr@re a Bu!ernului7 la propunerea ministrului .usti9iei7 cu a!i$ul 6onsiliului 'uperior al Ma&istraturii" #rt" 3< -la data 25-Oct-2010 #rt" 3< din titlul ==7 capitolul ==7 sectiunea 1 a se !edea .urisprudenta /eci$ia nr" 320201 din 25-oct2010 2

-12An raport cu natura )i numrul cau$elor7 n cadrul .udectoriilor se pot nfiin9a sec9ii sau complete speciali$ate" -22An cadrul .udectoriilor se !or or&ani$a sec9ii sau complete speciali$ate pentru minori )i familie" #rt" 30 -126ompletele )i sec9iile speciali$ate pentru minori )i familie7 precum )i tribunalele speciali$ate pentru minori )i familie .udec at@t infrac9iunile s!@r)ite de minori7 c@t )i infrac9iunile s!@r)ite asupra minorilor" -226@nd n aceea)i cau$ sunt mai mul9i inculpa9i7 unii minori )i al9ii ma.ori7 )i nu este posibil dis.un&erea7 competen9a apar9ine tribunalului speciali$at pentru minori )i familie" -32/ispo$i9iile 6odului de procedur penal se aplic n mod corespun$tor" #rt" 31 -12'ec9iile )i completele speciali$ate ale cur9ilor de apel )i ale instan9elor din circumscrip9ia acestora se nfiin9ea$7 la propunerea cole&iilor de conducere ale fiecrei instan9e7 prin %otr@re a 6onsiliului 'uperior al Ma&istraturii" 54)8ec&iile cur&ilor de apel %i ale in!"an&elor din circu'!crip&ia ace!"ora !e *n$iin&eaz( la propunerea colegiului de conducere al $iecrei in!"an&e( prin )o"r#re a 1on!iliului 8uperior al 9agi!"ra"urii. 1o'ple"ele !pecializa"e ale !ec&iilor cur&ilor de apel %i ale in!"an&elor din circu'!crip&ia ace!"ora !e *n$iin&eaz de pre%edin"ele in!"an&ei( la propunerea colegiului de conducere al $iecrei in!"an&e. 5la da"a 4;=@eb=2043 2r". 44( alin. 54) din "i"lul --( capi"olul --( !ec"iunea 4 'odi$ica" de 2r". ;4( punc"ul 8. din "i"lul -A din Legea ?<B2042 ) -226omponen9a sec9iilor )i completelor speciali$ate se stabile)te de cole&iul de conducere al instan9ei7 n raport cu !olumul de acti!itate7 9in@ndu-se seama de speciali$area .udectorului" -la data 23-#u&-2005 #rt" 317 alin" -22 din titlul ==7 capitolul ==7 sectiunea 1 a se !edea .urisprudenta /eci$ia nr" 170< din 23au&-2005 2 -32An mod e>cep9ional7 n situa9ia n care n cadrul unei sec9ii nu se poate constitui un complet de .udecat7 cole&iul de conducere al instan9ei poate dispune participarea unor .udectori de la alte sec9ii" -la data 23-#u&-2005 #rt" 317 alin" -32 din titlul ==7 capitolul ==7 sectiunea 1 a se !edea .urisprudenta /eci$ia nr" 170< din 23au&-2005 2 #rt" 32 An raport cu !olumul de acti!itate7 cu natura )i comple>itatea cau$elor deduse .udec9ii7 pentru cur9ile de apel7 tribunale )i .udectorii se pot nfiin9a sedii secundare cu acti!itate permanent n alte localit9i din .ude9 sau n municipiul Hucure)ti" 2r". 424 6n cauzele 'ari"i'e %i $luviale( circu'!crip&iile "ribunalelor 1on!"an&a %i Gala&i !un" ur'"oarele/ a),ribunalul 1on!"an&a/ jude&ele 1on!"an&a %i ,ulcea( 'area "eri"orial( 0unrea p#n la 'ila 'arin <4 inclu!iv: b),ribunalul Gala&ii/ celelal"e jude&e( 0unrea de la 'ila 'arin <4 *n a'on"e p#n la F' 4.0?;. 5la da"a 4;=@eb=2043 2r". 42 din "i"lul --( capi"olul --( !ec"iunea 4 co'ple"a" de 2r". ;4( punc"ul >. din "i"lul -A din Legea ?<B2042 ) ';6F=: ;# 28 6onducerea instan9elor .udectore)ti #rt" 33 -12Fiecare instan9 .udectoreasc este condus de un pre)edinte care e>ercit atribu9iile mana&eriale n scopul or&ani$rii eficiente a acti!it9ii acesteia" -22Pre)edin9ii cur9ilor de apel )i ai tribunalelor e>ercit7 de asemenea7 atribu9ii de coordonare )i control ale administrrii instan9ei unde func9ionea$7 precum )i ale instan9elor din circumscrip9ie" -32Pre)edin9ii .udectoriilor )i ai tribunalelor speciali$ate e>ercit )i atribu9ii de administrare a instan9ei" #rt" 33 Pre)edin9ii cur9ilor de apel au calitatea de ordonator secundar de credite7 iar pre)edin9ii tribunalelor au calitatea de ordonator ter9iar de credite" 52)3en"ru in!"an&ele 'ili"are( 0irec&ia in!"an&elor 'ili"are din cadrul 9ini!"erului 2prrii e!"e ordona"or "er&iar de credi"e. 5la da"a 48=2pr=2008 2r". 44 din "i"lul --( capi"olul --( !ec"iunea 2 co'ple"a" de 2r". -( punc"ul 44. din Legea >?B2008 ) #rt" 35 -12An func9ie de !olumul de acti!itate )i de comple>itatea cau$elor7 la cur9ile de apel7 tribunale )i tribunale speciali$ate7 pre)edintele poate fi a.utat de 1-2 !icepre)edin9i7 iar la .udectorii7 pre)edintele poate fi a.utat de un !icepre)edinte" -22Ca 6urtea de #pel Hucure)ti )i la Eribunalul Hucure)ti7 pre)edintele poate fi a.utat de 1-3 !icepre)edin9i" #rt" 35 -12Pre)edin9ii )i !icepre)edin9ii instan9elor .udectore)ti iau msuri pentru or&ani$area )i buna func9ionare a instan9elor pe care le conduc )i7 dup ca$7 a instan9elor din circumscrip9iile acestora7 asi&ur )i !erific respectarea obli&a9iilor statutare )i a re&ulamentelor de ctre .udectori )i personalul au>iliar de specialitate" -22Ierificrile efectuate personal de pre)edin9i sau !icepre)edin9i ori prin .udectori anume desemna9i trebuie s respecte principiile independen9ei .udectorilor )i supunerii lor numai le&ii7 precum )i autoritatea de lucru .udecat" 53)2"ribu&iile da"e prin lege !au prin regula'en" *n co'pe"en&a pre%edin&ilor !au a vicepre%edin&ilor de in!"an&e nu po" $i delega"e colegiilor de conducere. 5la da"a 30=7un=200< 2r". 4< din "i"lul --( capi"olul --( !ec"iunea 2 co'ple"a" de 2r". --( punc"ul 4. din rdonan"a urgen"a ;0B200< )

#rt" 37 Pre)edin9ii instan9elor desemnea$ .udectorii care urmea$ s ndeplineasc7 potri!it le&ii7 )i alte atribu9ii dec@t cele pri!ind acti!itatea de .udecat" #rt" 38 'ec9iile instan9elor .udectore)ti sunt conduse de c@te un pre)edinte de sec9ie" #rt" 3< -12An cadrul fiecrei instan9e .udectore)ti func9ionea$ un cole&iu de conducere7 care %otr)te cu pri!ire la problemele &enerale de conducere ale instan9ei )i ndepline)te atribu9iile pre!$ute la art" 31" -226ole&iile de conducere sunt formate dintr-un numr impar de membri )i au urmtoarea componen98 a2la cur9ile de apel )i tribunale8 pre)edintele )i 5 .udectori7 ale)i pe o perioad de 3 ani n adunarea &eneral a .udectorilorG b2la tribunale speciali$ate )i .udectorii8 pre)edintele )i 2 sau 3 .udectori7 ale)i pe o perioad de 3 ani n adunarea &eneral a .udectorilor" 524)6n cazul *n care la judec"orii %i "ribunale !pecializa"e nu'rul judec"orilor e!"e 'ai 'ic de 3( a"ribu&iile colegiului de conducere !e e+erci" de pre%edin"e. 5la da"a 30=7un=200< 2r". 4>( alin. 52) din "i"lul --( capi"olul --( !ec"iunea 2 co'ple"a" de 2r". --( punc"ul 2. din rdonan"a urgen"a ;0B200< ) -32Dotr@rile cole&iului de conducere se adopt cu !otul ma.orit9ii membrilor si" -32Ca )edin9ele cole&iilor de conducere pot participa )i pre)edin9ii de sec9ii" -52Ca cur9ile de apel )i tribunale7 c@nd cole&iul de conducere de$bate probleme economico-financiare sau administrati!e7 la )edin9ele acestuia particip )i mana&erul economic al instan9ei7 cu !ot consultati!" -52An func9ie de problemele supuse de$baterii7 la )edin9ele cole&iilor de conducere ale cur9ilor de apel7 ale tribunalelor )i tribunalelor speciali$ate pot fi in!ita9i )i .udectori de la alte instan9e7 care nu au drept de !ot" -72Membrii ale)i ai cole&iilor de conducere pot fi re!oca9i de adunrile &enerale n ca$ul e>ercitrii necorespun$toare a atribu9iilor pre!$ute de le&e" #rt" 50 -12Ca instan9ele .udectore)ti se or&ani$ea$7 anual sau ori de c@te ori este necesar7 adunri &enerale ale .udectorilor" -22#dunrile &enerale ale .udectorilor se con!oac dup cum urmea$8 a2adunarea &eneral a cur9ii de apel )i adunarea &eneral a .udectorilor din circumscrip9ia acesteia - de pre)edintele cur9ii de apelG b2adunarea &eneral a tribunalului )i adunarea &eneral a .udectorilor din circumscrip9ia acestuia - de pre)edintele tribunaluluiG c2adunarea &eneral a tribunalului speciali$at - de pre)edintele acestuiaG d2adunarea &eneral a .udectorilor - de pre)edintele .udectoriei" -32#dunrile &enerale ale .udectorilor se con!oac )i la solicitarea unei treimi din numrul .udectorilor care fac parte din aceasta" -32#dunrile &enerale ale .udectorilor se pot con!oca )i de ctre Plenul 6onsiliului 'uperior al Ma&istraturii sau cole&iul de conducere al instan9ei" #rt" 51 #dunrile &enerale ale .udectorilor7 pre!$ute la art" 50 alin" -127 au urmtoarele atribu9ii8 a2de$bat acti!itatea anual desf)urat de instan9eG b2ale&7 n condi9iile le&ii7 membrii 6onsiliului 'uperior al Ma&istraturiiG c2de$bat probleme de dreptG d2anali$ea$ proiecte de acte normati!e7 la solicitarea ministrului .usti9iei sau a 6onsiliului 'uperior al Ma&istraturiiG e2formulea$ puncte de !edere la solicitarea 6onsiliului 'uperior al Ma&istraturiiG -la data 20-'ep-2010 #rt" 517 litera ;" din titlul ==7 capitolul ==7 sectiunea 2 a se !edea .urisprudenta /eci$ia nr" 5 din 20-sep2010 2 f2ale& )i re!oc membrii cole&iilor de conducereG &2ini9ia$ procedura de re!ocare a membrilor 6onsiliului 'uperior al Ma&istraturii7 n condi9iile pre!$ute de Ce&ea nr" 31702003 pri!ind 6onsiliul 'uperior al Ma&istraturiiG %2ndeplinesc alte atribu9ii pre!$ute de le&e sau re&ulamente" ';6F=: ;# 38 6ompletele de .udecat #rt" 52 -126ole&iile de conducere stabilesc compunerea completelor de .udecat la nceputul anului7 urmrind asi&urarea continuit9ii completului" 'c%imbarea membrilor completelor se face n mod e>cep9ional7 pe ba$a criteriilor obiecti!e stabilite de 1e&ulamentul de ordine interioar a instan9elor .udectore)ti" -226ompletul de .udecat este pre$idat7 prin rota9ie7 de unul dintre membrii acestuia" #rt" 53 -121eparti$area cau$elor pe complete de .udecat se face n mod aleatoriu7 n sistem informati$at" -226au$ele reparti$ate unui complet de .udecat nu pot fi trecute altui complet dec@t n condi9iile pre!$ute de le&e" #rt" 53 -126au$ele date7 potri!it le&ii7 n competen9a de prim instan9 a .udectoriei7 tribunalului )i cur9ii de apel se .udec n complet format dintr-un .udector7 cu e>cep9ia cau$elor pri!ind conflictele de munc )i de asi&urri sociale"

-la data 30-MaJ-2007 #rt" 537 alin" -12 din titlul ==7 capitolul ==7 sectiunea 3 a se !edea recurs in interesul le&ii /eci$ia KKKI==02005 2 -22#pelurile se .udec n complet format din 2 .udectori7 iar recursurile7 n complet format din 3 .udectori7 cu e>cep9ia ca$urilor n care le&ea pre!ede altfel" -la data 12-'ep-2005 #rt" 537 alin" -22 din titlul ==7 capitolul ==7 sectiunea 3 a se !edea .urisprudenta /eci$ia nr" 1507 din 12sep-2005 2 -la data 22-Feb-2008 #rt" 537 alin" -22 din titlul ==7 capitolul ==7 sectiunea 3 a se !edea .urisprudenta /eci$ia nr" 7301 din 22feb-2008 2 -la data 27-Mar-2008 #rt" 537 alin" -22 din titlul ==7 capitolul ==7 sectiunea 3 a se !edea .urisprudenta /eci$ia nr" 35201 din 27mar-2008 2 -la data 10-Mar-200< #rt" 537 alin" -22 din titlul ==7 capitolul ==7 sectiunea 3 a se !edea .urisprudenta /eci$ia nr" 15 din 10mar-200< 2 -la data 11-/ec-200< #rt" 537 alin" -22 din titlul ==7 capitolul ==7 sectiunea 3 a se !edea .urisprudenta /eci$ia nr" 287201 din 11-dec-200< 2 -la data 0<-MaJ-2011 #rt" 537 alin" -22 din titlul ==7 capitolul ==7 sectiunea 3 a se !edea .urisprudenta /eci$ia nr" 83501 din 0<-mai-2011 2 -la data 15-'ep-2011 #rt" 537 alin" -22 din titlul ==7 capitolul ==7 sectiunea 3 a se !edea .urisprudenta /eci$ia nr" 137<01 din 15-sep-2011 2 -32An ca$ul completului format din 2 .udectori7 dac ace)tia nu a.un& la un acord asupra %otr@rii ce urmea$ a se pronun9a7 procesul se .udec din nou n complet de di!er&en97 n condi9iile le&ii" -la data 10-Mar-200< #rt" 537 alin" -32 din titlul ==7 capitolul ==7 sectiunea 3 a se !edea .urisprudenta /eci$ia nr" 15 din 10mar-200< 2 -326ompletul de di!er&en9 se constituie prin includerea7 n completul de .udecat7 a pre)edintelui sau a !icepre)edintelui instan9ei7 a pre)edintelui de sec9ie ori a .udectorului din planificarea de permanen9" -la data 10-Mar-200< #rt" 537 alin" -32 din titlul ==7 capitolul ==7 sectiunea 3 a se !edea .urisprudenta /eci$ia nr" 15 din 10mar-200< 2 #rt" 55 -la data 07-4un-2007 #rt" 55 din titlul ==7 capitolul ==7 sectiunea 3 a se !edea .urisprudenta /eci$ia nr" 35701 din 07-iun2007 2 -la data 07-4un-2007 #rt" 55 din titlul ==7 capitolul ==7 sectiunea 3 a se !edea .urisprudenta /eci$ia nr" 35701 din 07-iun2007 2 -126ompletul pentru solu9ionarea n prim instan9 a cau$elor pri!ind conflictele de munc )i asi&urri sociale se constituie din 2 .udectori )i 2 asisten9i .udiciari" -la data 21-MaJ-200< #rt" 557 alin" -12 din titlul ==7 capitolul ==7 sectiunea 3 a se !edea .urisprudenta /eci$ia nr" 1787 din 21mai-200< 2 -la data 2<-4an-2010 #rt" 557 alin" -12 din titlul ==7 capitolul ==7 sectiunea 3 a se !edea .urisprudenta /eci$ia nr" 20701 din 2<ian-2010 2 54)1o'ple"ul pen"ru !olu&ionarea *n pri' in!"an& a cauzelor privind con$lic"ele de 'unc %i a!igurri !ociale !e con!"i"uie din"r=un judec"or %i 2 a!i!"en&i judiciari. 5la da"a 2;=Cov=2040 2r". ;;( alin. 54) din "i"lul --( capi"olul --( !ec"iunea 3 'odi$ica" de 2r". ---( punc"ul 8. din Legea 202B2040 ) 54)1o'ple"ul pen"ru !olu&ionarea *n pri' in!"an& a cauzelor privind con$lic"ele de 'unc %i a!igurri !ociale !e con!"i"uie din"r=un judec"or %i 2 a!i!"en&i judiciari. 0i!pozi&iile ar". 44 %i ale ar". ;2 alin. 54) !e aplic *n 'od core!punz"or. 5la da"a 4;=@eb=2043 2r". ;;( alin. 54) din "i"lul --( capi"olul --( !ec"iunea 3 'odi$ica" de 2r". ;4( punc"ul 40. din "i"lul -A din Legea ?<B2042 ) -22#sisten9ii .udiciari particip la deliberri cu !ot consultati! )i semnea$ %otr@rile pronun9ate" Opinia acestora se consemnea$ n %otr@re7 iar opinia separat se moti!ea$" -32An ca$ul n care .udectorii care intr n compunerea completului de .udecat nu a.un& la un acord asupra %otr@rii ce urmea$ a se pronun9a7 procesul se .udec din nou n complet de di!er&en97 pre!ederile art" 53 alin" -32 )i -32 fiind aplicabile" -la data 25- o!-2010 #rt" 557 alin" -32 din titlul ==7 capitolul ==7 sectiunea 3 abro&at de #rt" ===7 punctul <" din Ce&ea 20202010 2 6#P=EOC:C ===8 =nstan9ele militare #rt" 55 -12=nstan9ele militare sunt8 a2tribunalele militareG b2Eribunalul Militar Eeritorial Hucure)tiG c26urtea Militar de #pel Hucure)ti" -226ircumscrip9iile instan9elor militare sunt pre!$ute n ane>a nr" 2 care face parte inte&rant din pre$enta le&e" -32=nstan9ele militare au7 fiecare7 statut de unitate militar7 cu indicati! propriu" #rt" 57

-la data 0<-Feb-2005 #rt" 57 din titlul ==7 capitolul === a se !edea recurs in interesul le&ii /eci$ia I02005 2 -12=nstan9ele militare .udec la sediul acestora" Pentru moti!e temeinice7 instan9a poate dispune ca .udecata s se desf)oare n alt loc" -22=nstan9ele militare pot .udeca )i pe teritoriul altor state7 militari rom@ni7 membri ai unei for9e multina9ionale7 n condi9iile n care7 potri!it unei con!en9ii interna9ionale7 pe teritoriul statului primitor poate fi e>ercitat .urisdic9ia rom@n" #rt" 58 -12Ca )edin9ele de .udecat7 .udectorii )i procurorii militari sunt obli&a9i s poarte uniforma militar" -226@nd inculpatul este militar acti!7 pre)edintele completului de .udecat7 precum )i procurorul care particip la .udecarea cau$ei trebuie s fac parte cel pu9in din aceea)i cate&orie de &rade" -326@nd &radul procurorului nu face parte din aceea)i cate&orie cu &radul n!inuitului sau inculpatului7 acesta !a fi asistat de un alt procuror cu &rad din cate&oria corespun$toare7 numit de conductorul parc%etului la care este nre&istrat cau$a" #rt" 5< -12An municipiile Hucure)ti7 6lu.- apoca7 =a)i )i Eimi)oara func9ionea$ tribunale militare" -22Eribunalele militare .udec procesele )i cererile date prin le&e n competen9a lor" -32Eribunalul militar este condus de un pre)edinte a.utat de un !icepre)edinte" /ispo$i9iile art" 3<-51 se aplic n mod corespun$tor7 cole&iile de conducere fiind formate din pre)edinte )i doi .udectori" #rt" 50 -12An municipiul Hucure)ti func9ionea$ Eribunalul Militar Eeritorial Hucure)ti" -22Eribunalul Militar Eeritorial Hucure)ti este condus de un pre)edinte a.utat de un !icepre)edinte" /ispo$i9iile art" 3<-51 se aplic n mod corespun$tor7 cole&iul de conducere fiind format din pre)edinte )i doi .udectori" -32Pre)edintele Eribunalului Militar Eeritorial Hucure)ti este ordonator ter9iar de credite" -la data 18-#pr-2008 #rt" 507 alin" -32 din titlul ==7 capitolul === abro&at de #rt" =7 punctul 11" din Ce&ea <702008 2 #rt" 51 -126urtea Militar de #pel func9ionea$ n municipiul Hucure)ti7 ca instan9 unic7 cu personalitate .uridic7 fiind condus de un pre)edinte a.utat de un !icepre)edinte" /ispo$i9iile art" 3<-51 se aplic n mod corespun$tor7 cole&iul de conducere fiind format din pre)edinte )i doi .udectori" -22Pre)edintele 6ur9ii Militare de #pel Hucure)ti este ordonator secundar de credite" -la data 18-#pr-2008 #rt" 517 alin" -22 din titlul ==7 capitolul === abro&at de #rt" =7 punctul 11" din Ce&ea <702008 2 E=EC:C ===8 Ministerul Public 6#P=EOC:C =8 #tribu9iile Ministerului Public #rt" 52 -12Ministerul Public )i e>ercit atribu9iile n temeiul le&ii )i este condus de procurorul &eneral al Parc%etului de pe l@n& Analta 6urte de 6asa9ie )i 4usti9ie" -22Procurorii )i desf)oar acti!itatea potri!it principiilor le&alit9ii7 impar9ialit9ii )i controlului ierar%ic7 sub autoritatea ministrului .usti9iei7 n condi9iile le&ii" -32Procurorii )i e>ercit func9iile n conformitate cu le&ea7 respect )i prote.ea$ demnitatea uman )i apr drepturile persoanei" -32Parc%etele sunt independente n rela9iile cu instan9ele .udectore)ti7 precum )i cu celelalte autorit9i publice" #rt" 53 Ministerul Public e>ercit7 prin procurori7 urmtoarele atribu9ii8 a2efectuea$ urmrirea penal n ca$urile )i n condi9iile pre!$ute de le&e )i particip7 potri!it le&ii7 la solu9ionarea conflictelor prin mi.loace alternati!eG b2conduce )i supra!e&%ea$ acti!itatea de cercetare penal a poli9iei .udiciare7 conduce )i controlea$ acti!itatea altor or&ane de cercetare penalG c2sesi$ea$ instan9ele .udectore)ti pentru .udecarea cau$elor penale7 potri!it le&iiG d2e>ercit ac9iunea ci!il7 n ca$urile pre!$ute de le&eG e2particip7 n condi9iile le&ii7 la )edin9ele de .udecatG f2e>ercit cile de atac mpotri!a %otr@rilor .udectore)ti7 n condi9iile pre!$ute de le&eG &2apr drepturile )i interesele le&itime ale minorilor7 ale persoanelor puse sub interdic9ie7 ale dispru9ilor )i ale altor persoane7 n condi9iile le&iiG %2ac9ionea$ pentru pre!enirea )i combaterea criminalit9ii7 sub coordonarea ministrului .usti9iei7 pentru reali$area unitar a politicii penale a statuluiG i2studia$ cau$ele care &enerea$ sau fa!ori$ea$ criminalitatea7 elaborea$ )i pre$int ministrului .usti9iei propuneri n !ederea eliminrii acestora7 precum )i pentru perfec9ionarea le&isla9iei n domeniuG .2!erific respectarea le&ii la locurile de de9inere pre!enti!G L2e>ercit orice alte atribu9ii pre!$ute de le&e" #rt" 53

-12/ispo$i9iile procurorului ierar%ic superior7 date n scris )i n conformitate cu le&ea7 sunt obli&atorii pentru procurorii din subordine" -22An solu9iile dispuse7 procurorul este independent7 n condi9iile pre!$ute de le&e" Procurorul poate contesta la 6onsiliul 'uperior al Ma&istraturii7 n cadrul procedurii de !erificare a conduitei .udectorilor )i procurorilor7 inter!en9ia procurorului ierar%ic superior7 n orice form7 n efectuarea urmririi penale sau n adoptarea solu9iei" -32'olu9iile adoptate de procuror pot fi infirmate moti!at de ctre procurorul ierar%ic superior7 c@nd sunt apreciate ca fiind nele&ale" Msura infirmrii este supus controlului instan9ei competente s .udece cau$a n fond7 la cererea procurorului care a adoptat solu9ia" 53)8olu&iile adop"a"e de procuror po" $i in$ir'a"e 'o"iva" de c"re procurorul ierar)ic !uperior( c#nd !un" aprecia"e ca $iind nelegale. 5la da"a 08=@eb=200; 2r". <4( alin. 53) din "i"lul ---( capi"olul - a"aca" de 5e+cep"ie ad'i!a) 2c"ul din 0ecizia 34;B200< ) 53)8olu&iile adop"a"e de procuror po" $i in$ir'a"e 'o"iva" de c"re conduc"orul parc)e"ului( c#nd !un" aprecia"e ca $iind nelegale. 8olu&iile adop"a"e de conduc"orii parc)e"elor po" $i in$ir'a"e( 'o"iva"( de conduc"orul parc)e"ului ierar)ic !uperior. 5la da"a 30=7un=200< 2r". <4( alin. 53) din "i"lul ---( capi"olul - 'odi$ica" de 2r". --( punc"ul 3. din rdonan"a urgen"a ;0B200< ) 53)8olu&iile adop"a"e de procuror po" $i in$ir'a"e 'o"iva" de c"re procurorul ierar)ic !uperior( c#nd !un" aprecia"e ca $iind nelegale. 5la da"a 0?=8ep=200< 2r". <4( alin. 53) din "i"lul ---( capi"olul - 'odi$ica" de 2r". A( punc"ul 4. din rdonan"a urgen"a <0B200< ) -32Cucrrile reparti$ate pot fi trecute altui procuror numai n ca$ul suspendrii sau al ncetrii calit9ii acestuia7 potri!it le&ii7 ori7 n absen9a sa7 dac e>ist cau$e obiecti!e care .ustific ur&en9a )i care mpiedic rec%emarea sa" Procurorul poate contesta la 6onsiliul 'uperior al Ma&istraturii7 n cadrul procedurii de !erificare a conduitei .udectorilor )i procurorilor7 msura dispus de procurorul ierar%ic superior" 54)Lucrrile repar"iza"e unui procuror po" $i "recu"e al"ui procuror *n ur'"oarele !i"ua&ii/ a)!u!pendarea !au *nce"area cali"&ii de procuror( po"rivi" legii: b)*n ab!en&a !a( dac e+i!" cauze obiec"ive care ju!"i$ic urgen&a %i care *'piedic rec)e'area !a: c)l!area cauzei *n nelucrare *n 'od neju!"i$ica" 'ai 'ul" de 30 de zile. 5la da"a 30=7un=200< 2r". <4( alin. 54) din "i"lul ---( capi"olul - 'odi$ica" de 2r". --( punc"ul 3. din rdonan"a urgen"a ;0B200< ) 5;)3rocurorul poa"e con"e!"a la 1on!iliul 8uperior al 9agi!"ra"urii( *n cadrul procedurii de veri$icare a condui"ei judec"orilor %i procurorilor( '!ura di!pu!( po"rivi" alin. 54)( de conduc"orul parc)e"ului. 5la da"a 30=7un=200< 2r". <4 din "i"lul ---( capi"olul - co'ple"a" de 2r". --( punc"ul 4. din rdonan"a urgen"a ;0B200< ) 5;)3rocurorul poa"e con"e!"a la 1on!iliul 8uperior al 9agi!"ra"urii( *n cadrul procedurii de veri$icare a condui"ei judec"orilor %i procurorilor( '!ura di!pu!( po"rivi" alin. 54)( de procurorul ierar)ic !uperior. 5la da"a 0?=8ep=200< 2r". <4( alin. 5;) din "i"lul ---( capi"olul - 'odi$ica" de 2r". A( punc"ul 4. din rdonan"a urgen"a <0B200< ) #rt" 55 -12Procurorii din fiecare parc%et sunt subordona9i conductorului parc%etului respecti!" -226onductorul unui parc%et este subordonat conductorului parc%etului ierar%ic superior din aceea)i circumscrip9ie" -326ontrolul e>ercitat de procurorul &eneral al Parc%etului de pe l@n& Analta 6urte de 6asa9ie )i 4usti9ie7 de procurorul &eneral al Parc%etului a9ional #nticorup9ie sau de procurorul &eneral al parc%etului de pe l@n& curtea de apel asupra procurorilor din subordine se poate reali$a direct sau prin procurori anume desemna9i" #rt" 55 -12Or&anele de poli9ie .udiciar )i desf)oar acti!itatea de cercetare penal7 n mod nemi.locit7 sub conducerea )i supra!e&%erea procurorului7 fiind obli&ate s aduc la ndeplinire dispo$i9iile acestuia" -22'er!iciile )i or&anele speciali$ate n cule&erea7 prelucrarea )i ar%i!area informa9iilor au obli&a9ia de a pune7 de ndat7 la dispo$i9ia parc%etului competent7 la sediul acestuia7 toate datele )i toate informa9iile7 neprelucrate7 de9inute n le&tur cu s!@r)irea infrac9iunilor" -32 erespectarea obli&a9iilor pre!$ute la alin" -12 )i -22 atra&e rspunderea .uridic potri!it le&ii" #rt" 57 -12Procurorul particip la )edin9ele de .udecat7 n condi9iile le&ii7 )i are rol acti! n aflarea ade!rului" -22Procurorul este liber s pre$inte n instan9 conclu$iile pe care le consider ntemeiate7 potri!it le&ii7 9in@nd seama de probele administrate n cau$" Procurorul poate contesta la 6onsiliul 'uperior al Ma&istraturii inter!en9ia procurorului ierar%ic superior7 pentru influen9area n orice form a conclu$iilor" -32An procesele penale7 la )edin9a de .udecat7 poate participa procurorul care a efectuat urmrirea penal sau alt procuror desemnat de conductorul parc%etului" #rt" 58 Procurorul e>ercit7 n condi9iile le&ii7 cile de atac mpotri!a %otr@rilor .udectore)ti pe care le consider netemeinice )i nele&ale" #rt" 5<

-12Ministrul .usti9iei7 c@nd consider necesar7 din proprie ini9iati! sau la cererea 6onsiliului 'uperior al Ma&istraturii7 e>ercit controlul asupra procurorilor7 prin procurori anume desemna9i de procurorul &eneral al Parc%etului de pe l@n& Analta 6urte de 6asa9ie )i 4usti9ie sau7 dup ca$7 de procurorul &eneral al Parc%etului a9ional #nticorup9ie7 ori de ministrul .usti9iei" -226ontrolul const n !erificarea eficien9ei mana&eriale7 a modului n care procurorii )i ndeplinesc atribu9iile de ser!iciu )i n care se desf)oar raporturile de ser!iciu cu .usti9iabilii )i cu celelalte persoane implicate n lucrrile de competen9a parc%etelor" 6ontrolul nu poate !i$a msurile dispuse de procuror n cursul urmririi penale )i solu9iile adoptate" -32Ministrul .usti9iei poate s cear procurorului &eneral al Parc%etului de pe l@n& Analta 6urte de 6asa9ie )i 4usti9ie sau7 dup ca$7 procurorului &eneral al Parc%etului a9ional #nticorup9ie informri asupra acti!it9ii parc%etelor )i s dea ndrumri scrise cu pri!ire la msurile ce trebuie luate pentru pre!enirea )i combaterea eficient a criminalit9ii" 6#P=EOC:C ==8 Or&ani$area Ministerului Public ';6F=: ;# 18 Parc%etul de pe l@n& Analta 6urte de 6asa9ie )i 4usti9ie #rt" 70 -la data 25-Oct-2007 #rt" 70 din titlul ===7 capitolul ==7 sectiunea 1 a se !edea .urisprudenta /eci$ia nr" 215701 din 25-oct2007 2 -12Parc%etul de pe l@n& Analta 6urte de 6asa9ie )i 4usti9ie coordonea$ acti!itatea parc%etelor din subordine7 ndepline)te atribu9iile pre!$ute de le&e7 are personalitate .uridic )i &estionea$ bu&etul Ministerului Public" -22Parc%etul de pe l@n& Analta 6urte de 6asa9ie )i 4usti9ie este condus de procurorul &eneral al Parc%etului de pe l@n& Analta 6urte de 6asa9ie )i 4usti9ie7 a.utat de un prim-ad.unct )i un ad.unct" -32An acti!itatea sa7 procurorul &eneral al Parc%etului de pe l@n& Analta 6urte de 6asa9ie )i 4usti9ie este a.utat de 3 consilieri" -32Procurorul &eneral al Parc%etului de pe l@n& Analta 6urte de 6asa9ie )i 4usti9ie este ordonator principal de credite" #rt" 71 Procurorul &eneral al Parc%etului de pe l@n& Analta 6urte de 6asa9ie )i 4usti9ie repre$int Ministerul Public n rela9iile cu celelalte autorit9i publice )i cu orice persoane .uridice sau fi$ice7 din 9ar sau din strintate" #rt" 72 Procurorul &eneral al Parc%etului de pe l@n& Analta 6urte de 6asa9ie )i 4usti9ie e>ercit7 direct sau prin procurori anume desemna9i7 controlul asupra tuturor parc%etelor" #rt" 73 -12Procurorul &eneral al Parc%etului de pe l@n& Analta 6urte de 6asa9ie )i 4usti9ie particip la )edin9ele Analtei 6ur9i de 6asa9ie )i 4usti9ie n 'ec9ii :nite7 precum )i la orice complet al acesteia7 c@nd consider necesar" -22An ca$ul imposibilit9ii de participare7 procurorul &eneral delea& pe prim-ad.unctul sau pe ad.unctul su ori pe un alt procuror pentru a participa7 n locul su7 la )edin9ele Analtei 6ur9i de 6asa9ie )i 4usti9ie pre!$ute la alin" -12" #rt" 73 Procurorul &eneral al Parc%etului de pe l@n& Analta 6urte de 6asa9ie )i 4usti9ie desemnea$7 dintre procurorii acestui parc%et7 pe procurorii care particip la )edin9ele 6ur9ii 6onstitu9ionale7 n ca$urile pre!$ute de le&e" #rt" 75 -la data 23-Mar-200< #rt" 75 din titlul ===7 capitolul ==7 sectiunea 1 a se !edea .urisprudenta /eci$ia nr" 58301-6M din 23mar-200< 2 -12Parc%etul de pe l@n& Analta 6urte de 6asa9ie )i 4usti9ie are n structur sec9ii conduse de procurori )efi7 care pot fi a.uta9i de ad.unc9i" An cadrul sec9iilor pot func9iona ser!icii )i birouri conduse de procurori )efi" -22An cadrul Parc%etului de pe l@n& Analta 6urte de 6asa9ie )i 4usti9ie func9ionea$ /irec9ia de =n!esti&are a =nfrac9iunilor de 6riminalitate Or&ani$at )i Eerorism7 ca structur speciali$at n combaterea criminalit9ii or&ani$ate )i terorismului" -32/irec9ia de =n!esti&are a =nfrac9iunilor de 6riminalitate Or&ani$at )i Eerorism se ncadrea$ cu procurori numi9i prin ordin al procurorului &eneral al Parc%etului de pe l@n& Analta 6urte de 6asa9ie )i 4usti9ie7 cu a!i$ul 6onsiliului 'uperior al Ma&istraturii7 n limita posturilor pre!$ute n statul de func9ii7 aprobat potri!it le&ii" -32Pentru a fi numi9i n cadrul /irec9iei de =n!esti&are a =nfrac9iunilor de 6riminalitate Or&ani$at )i Eerorism procurorii trebuie s aib o bun pre&tire profesional7 o conduit moral irepro)abil7 o !ec%ime de cel pu9in 5 ani n func9ia de procuror sau .udector )i s fi fost declara9i admi)i n urma inter!iului or&ani$at de comisia constituit n acest scop" -52Ca inter!iu poate participa orice procuror care ndepline)te condi9iile pre!$ute la alin" -32" -52=nter!iul const n !erificarea pre&tirii profesionale7 a capacit9ii de a lua deci$ii )i de a-)i asuma rspunderea7 re$isten9ei la stres7 precum )i altor calit9i specifice" -72Ca e!aluarea candida9ilor7 !or fi a!ute n !edere )i acti!itatea desf)urat de procurori7 cunoa)terea unei limbi strine )i cuno)tin9ele de operare pe calculator" -826omisia pre!$ut la alin" -32 este numit prin ordin al procurorului &eneral al Parc%etului de pe l@n& Analta 6urte de 6asa9ie )i 4usti9ie7 )i este format din 3 procurori din cadrul /irec9iei de =n!esti&are a =nfrac9iunilor de 6riminalitate Or&ani$at )i Eerorism" /in comisie pot face parte )i speciali)ti n psi%olo&ie7 resurse umane )i alte domenii" -<2Procurorul &eneral al Parc%etului de pe l@n& Analta 6urte de 6asa9ie )i 4usti9ie e!aluea$7 anual7 re$ultatele ob9inute de procurorii /irec9iei de =n!esti&are a =nfrac9iunilor de 6riminalitate Or&ani$at )i Eerorism" -102Procurorii numi9i n cadrul /irec9iei de =n!esti&are a =nfrac9iunilor de 6riminalitate Or&ani$at )i Eerorism pot fi re!oca9i prin ordin al procurorului &eneral al Parc%etului de pe l@n& Analta 6urte de 6asa9ie )i 4usti9ie7 cu a!i$ul 6onsiliului 'uperior

al Ma&istraturii7 n ca$ul e>ercitrii necorespun$toare a atribu9iilor specifice func9iei sau n ca$ul aplicrii unei sanc9iuni disciplinare" -112Ca data ncetrii acti!it9ii n cadrul /irec9iei de =n!esti&are a =nfrac9iunilor de 6riminalitate Or&ani$at )i Eerorism procurorul re!ine la parc%etul de unde pro!ine sau la alt parc%et unde are dreptul s func9ione$e potri!it le&ii" 5444)0e la da"a revenirii la parc)e"ul de unde provin !au la al" parc)e" unde au drep"ul ! $unc&ioneze po"rivi" legii( procurorii care au ac"iva" *n cadrul 0irec&iei de -nve!"igare a -n$rac&iunilor de 1ri'inali"a"e rganiza" %i ,erori!' *%i redob#nde!c gradul pro$e!ional de e+ecu&ie %i !alarizarea core!punz"oare ace!"uia avu"e an"erior !au pe cele dob#ndi"e ca ur'are a pro'ovrii( *n condi&iile legii( *n "i'pul de!$%urrii ac"ivi"&ii *n cadrul ace!"ei direc&ii. 5la da"a 04=7un=200> 2r". ?;( alin. 544) din "i"lul ---( capi"olul --( !ec"iunea 4 co'ple"a" de 2r". 4( punc"ul 4. din rdonan"a urgen"a ;<B200> ) -122#tribu9iile7 competen9a7 structura7 or&ani$area )i func9ionarea /irec9iei de =n!esti&are a =nfrac9iunilor de 6riminalitate Or&ani$at )i Eerorism sunt stabilite prin le&e special" -132/ispo$i9iile art" 38 alin" -102 )i -112 din Ce&ea nr" 30302003 pri!ind statutul .udectorilor )i procurorilor7 republicatMM27 se aplic n mod corespun$tor" #rt" 75 An e>ercitarea atribu9iilor ce-i re!in7 procurorul &eneral al Parc%etului de pe l@n& Analta 6urte de 6asa9ie )i 4usti9ie emite ordine cu caracter intern" #rt" 77 -12An cadrul Parc%etului de pe l@n& Analta 6urte de 6asa9ie )i 4usti9ie func9ionea$ cole&iul de conducere7 care %otr)te asupra problemelor &enerale de conducere ale Ministerului Public" -226ole&iul de conducere al Parc%etului de pe l@n& Analta 6urte de 6asa9ie )i 4usti9ie este constituit din procurorul &eneral al Parc%etului de pe l@n& Analta 6urte de 6asa9ie )i 4usti9ie7 prim-ad.unctul7 )i 5 procurori ale)i n adunarea &eneral a procurorilor" -32/ispo$i9iile art" 3< alin" -32--72 se aplic n mod corespun$tor" #rt" 78 -12#dunarea &eneral a procurorilor Parc%etului de pe l@n& Analta 6urte de 6asa9ie )i 4usti9ie se con!oac de ctre procurorul &eneral al Parc%etului de pe l@n& Analta 6urte de 6asa9ie )i 4usti9ie7 anual sau ori de c@te ori este necesar" -22/ispo$i9iile art" 51 se aplic n mod corespun$tor" #rt" 7< Parc%etul de pe l@n& Analta 6urte de 6asa9ie )i 4usti9ie elaborea$ anual un raport pri!ind acti!itatea desf)urat7 pe care l pre$int 6onsiliului 'uperior al Ma&istraturii )i ministrului .usti9iei7 nu mai t@r$iu de luna februarie a anului urmtor" Ministrul .usti9iei !a pre$enta Parlamentului conclu$iile asupra raportului de acti!itate a Parc%etului de pe l@n& Analta 6urte de 6asa9ie )i 4usti9ie" ';6F=: ;# 28 Parc%etul a9ional #nticorup9ie #rt" 80 -la data 23-Mar-200< #rt" 80 din titlul ===7 capitolul ==7 sectiunea 2 a se !edea .urisprudenta /eci$ia nr" 58301-6M din 23mar-200< 2 -12Parc%etul a9ional #nticorup9ie este speciali$at n combaterea infrac9iunilor de corup9ie7 potri!it le&ii7 )i e>ercit atribu9iile pe ntre& teritoriul 1om@niei )i func9ionea$ pe l@n& Analta 6urte de 6asa9ie )i 4usti9ie" -22Parc%etul a9ional #nticorup9ie se or&ani$ea$ ca structur autonom n cadrul Ministerului Public )i este coordonat de procurorul &eneral al Parc%etului de pe l@n& Analta 6urte de 6asa9ie )i 4usti9ie" -32Parc%etul a9ional #nticorup9ie are personalitate .uridic )i sediul n municipiul Hucure)ti" #rt" 81 -12Parc%etul a9ional #nticorup9ie )i desf)oar acti!itatea potri!it principiului le&alit9ii7 al impar9ialit9ii )i al controlului ierar%ic" -22Parc%etul a9ional #nticorup9ie este independent n raport cu instan9ele .udectore)ti )i cu parc%etele de pe l@n& acestea7 precum )i n rela9iile cu celelalte autorit9i publice7 e>ercit@ndu-)i atribu9iile numai n temeiul le&ii )i pentru asi&urarea respectrii acesteia" #rt" 82 -12Parc%etul a9ional #nticorup9ie este condus de un procuror &eneral7 asimilat prim-ad.unctului procurorului &eneral al Parc%etului de pe l@n& Analta 6urte de 6asa9ie )i 4usti9ie7 a.utat de 2 ad.unc9i7 asimila9i ad.unctului procurorului &eneral al Parc%etului de pe l@n& Analta 6urte de 6asa9ie )i 4usti9ie" -22An acti!itatea sa7 procurorul &eneral al Parc%etului a9ional #nticorup9ie este a.utat de 2 consilieri7 asimila9i consilierilor procurorului &eneral al Parc%etului de pe l@n& Analta 6urte de 6asa9ie )i 4usti9ie" -32Procurorul &eneral al Parc%etului a9ional #nticorup9ie este ordonator principal de credite" -32Finan9area c%eltuielilor curente )i de capital ale Parc%etului a9ional #nticorup9ie se asi&ur de la bu&etul de stat" #rt" 83 -12An cadrul Parc%etului a9ional #nticorup9ie func9ionea$ cole&iul de conducere7 care %otr)te asupra problemelor &enerale de conducere ale acestui parc%et" -226ole&iul de conducere al Parc%etului a9ional #nticorup9ie este constituit din procurorul &eneral7 unul dintre ad.unc9ii acestuia )i 5 procurori ale)i n adunarea &eneral a procurorilor"

-32/ispo$i9iile art" 3< alin" -32--72 se aplic n mod corespun$tor" #rt" 83 -12#dunarea &eneral a procurorilor Parc%etului a9ional #nticorup9ie se con!oac de ctre procurorul &eneral al acestui parc%et7 anual sau ori de c@te ori este necesar" -22/ispo$i9iile art" 51 se aplic n mod corespun$tor" #rt" 85 An e>ercitarea atribu9iilor ce-i re!in7 procurorul &eneral al Parc%etului a9ional #nticorup9ie emite ordine cu caracter intern" #rt" 85 -12An cadrul Parc%etului a9ional #nticorup9ie se pot nfiin9a ser!icii teritoriale7 ser!icii7 birouri )i alte compartimente de acti!itate7 prin ordin al procurorului &eneral al acestui parc%et" -22'ediul ser!iciilor teritoriale )i circumscrip9ia acestora se stabilesc de procurorul &eneral al Parc%etului a9ional #nticorup9ie7 de re&ul7 n localit9ile n care )i au sediul parc%etele de pe l@n& cur9ile de apel )i n raport cu circumscrip9iile acestora" #rt" 87 -la data 11-Mar-2008 #rt" 87 din titlul ===7 capitolul ==7 sectiunea 2 a se !edea .urisprudenta /eci$ia nr" <<0 din 11-mar2008 2 -12Parc%etul a9ional #nticorup9ie se ncadrea$ cu procurori numi9i prin ordin al procurorului &eneral al Parc%etului a9ional #nticorup9ie7 cu a!i$ul 6onsiliului 'uperior al Ma&istraturii7 n limita posturilor pre!$ute n statul de func9ii7 aprobat potri!it le&ii" -22Pentru a fi numi9i n cadrul Parc%etului a9ional #nticorup9ie7 procurorii trebuie s aib o bun pre&tire profesional7 o conduit moral irepro)abil7 o !ec%ime de cel pu9in 5 ani n func9ia de procuror sau .udector )i s fi fost declara9i admi)i n urma unui inter!iu or&ani$at de comisia constituit n acest scop" -32Ca inter!iu poate participa orice procuror care ndepline)te condi9iile pre!$ute la alin" -22" -32=nter!iul const n !erificarea pre&tirii profesionale7 a capacit9ii de a lua deci$ii )i de a-)i asuma rspunderea7 a re$isten9ei la stres7 precum )i altor calit9i specifice" -52Ca e!aluarea candida9ilor7 !or fi a!ute n !edere )i acti!itatea desf)urat de procurori7 cunoa)terea unei limbi strine )i cuno)tin9ele de operare pe calculator" -526omisia pre!$ut la alin" -22 este numit prin ordin al procurorului &eneral al Parc%etului a9ional #nticorup9ie )i este format din 3 procurori de la Parc%etul a9ional #nticorup9ie" /in comisie pot face parte )i speciali)ti n psi%olo&ie7 resurse umane )i alte domenii" -72Procurorul &eneral al Parc%etului a9ional #nticorup9ie e!aluea$7 anual7 re$ultatele ob9inute de procurorii Parc%etului a9ional #nticorup9ie" -82Procurorii numi9i n cadrul Parc%etului a9ional #nticorup9ie pot fi re!oca9i prin ordin al procurorului &eneral al Parc%etului a9ional #nticorup9ie7 cu a!i$ul 6onsiliului 'uperior al Ma&istraturii7 n ca$ul e>ercitrii necorespun$toare a atribu9iilor specifice func9iei sau n ca$ul aplicrii unei sanc9iuni disciplinare" -<2Ca data ncetrii acti!it9ii n cadrul Parc%etului a9ional #nticorup9ie7 procurorul re!ine la parc%etul de unde pro!ine sau la alt parc%et unde are dreptul s func9ione$e potri!it le&ii" 5>4)0e la da"a revenirii la parc)e"ul de unde provin !au la al" parc)e" unde au drep"ul ! $unc&ioneze( po"rivi" legii( procurorii care au ac"iva" *n cadrul 0irec&iei Ca&ionale 2n"icorup&ie *%i redob#nde!c gradul pro$e!ional de e+ecu&ie %i !alarizarea core!punz"oare ace!"uia avu"e an"erior !au pe cele dob#ndi"e ca ur'are a pro'ovrii( *n condi&iile legii( *n "i'pul de!$%urrii ac"ivi"&ii *n cadrul direc&iei. 5la da"a 04=7un=200> 2r". 8?( alin. 5>) din "i"lul ---( capi"olul --( !ec"iunea 2 co'ple"a" de 2r". 4( punc"ul 2. din rdonan"a urgen"a ;<B200> ) -102#tribu9iile7 competen9a7 structura7 or&ani$area )i func9ionarea Parc%etului a9ional #nticorup9ie sunt stabilite prin le&e special" -112/ispo$i9iile art" 38 alin" -102 )i -112 din Ce&ea nr" 303020037 republicat7 se aplic n mod corespun$tor" #rt" 88 Parc%etul a9ional #nticorup9ie elaborea$ anual un raport pri!ind acti!itatea desf)urat7 pe care l pre$int 6onsiliului 'uperior al Ma&istraturii )i ministrului .usti9iei7 nu mai t@r$iu de luna februarie a anului urmtor" Ministrul .usti9iei !a pre$enta Parlamentului conclu$iile asupra raportului de acti!itate al Parc%etului a9ional #nticorup9ie" ';6F=: ;# 38 Parc%etele de pe l@n& cur9ile de apel7 tribunale7 tribunale pentru minori )i familie )i .udectorii #rt" 8< -12Pe l@n& fiecare curte de apel7 tribunal7 tribunal pentru minori )i familie )i .udectorie func9ionea$ un parc%et" -22Parc%etele au sediul n localit9ile n care )i au sediul instan9ele pe l@n& care func9ionea$ )i au aceea)i circumscrip9ie cu acestea" -32Parc%etele de pe l@n& cur9ile de apel )i parc%etele de pe l@n& tribunale au personalitate .uridic" Parc%etele de pe l@n& tribunalele pentru minori )i familie )i parc%etele de pe l@n& .udectorii nu au personalitate .uridic" #rt" <0 -12Parc%etele de pe l@n& cur9ile de apel )i tribunale au n structur sec9ii7 n cadrul crora pot func9iona ser!icii )i birouri" Parc%etele de pe l@n& cur9ile de apel au n structur )i c@te o sec9ie pentru minori )i familie"

-22An raport cu natura )i numrul cau$elor7 n cadrul parc%etelor de pe l@n& .udectorii pot func9iona sec9ii maritime )i flu!iale" -32Hirourile7 ser!iciile ori alte compartimente de specialitate din cadrul parc%etelor se stabilesc de ctre procurorul &eneral al Parc%etului de pe l@n& Analta 6urte de 6asa9ie )i 4usti9ie7 cu a!i$ul ministrului .usti9iei" #rt" <1 An localit9ile unde func9ionea$ sediile secundare ale tribunalelor )i .udectoriilor se nfiin9ea$ sedii secundare ale parc%etelor7 cu acti!itate permanent7 a!@nd aceea)i circumscrip9ie cu sediile secundare ale instan9elor pe l@n& care func9ionea$" #rt" <2 -12Parc%etele de pe l@n& cur9ile de apel sunt conduse de procurori &enerali" -22Parc%etele de pe l@n& tribunale7 tribunale pentru minori )i familie )i .udectorii sunt conduse de prim-procurori" -32Procurorii &enerali ai parc%etelor de pe l@n& cur9ile de apel )i prim-procurorii parc%etelor de pe l@n& tribunale e>ercit )i atribu9ii de coordonare )i control al administrrii parc%etului unde func9ionea$7 precum )i al parc%etelor din circumscrip9ie" -32Prim-procurorii parc%etelor de pe l@n& tribunalele pentru minori )i prim-procurorii parc%etelor de pe l@n& .udectorii e>ercit )i atribu9ii de administrare a parc%etului" 5;)0i!pozi&iile ar". 4< alin. 53) !e aplic *n 'od core!punz"or. 5la da"a 30=7un=200< 2r". >2 din "i"lul ---( capi"olul --( !ec"iunea 3 co'ple"a" de 2r". --( punc"ul ;. din rdonan"a urgen"a ;0B200< ) #rt" <3 Procurorii &enerali ai parc%etelor de pe l@n& cur9ile de apel au calitatea de ordonatori secundari de credite7 iar primprocurorii parc%etelor de pe l@n& tribunale au calitatea de ordonatori ter9iari de credite" #rt" <3 -12An func9ie de !olumul de acti!itate7 la parc%etele de pe l@n& cur9ile de apel )i tribunale7 procurorul &eneral sau7 dup ca$7 prim-procurorul poate fi a.utat de 1-2 ad.unc9i7 iar la parc%etele de pe l@n& tribunalele pentru minori )i familie )i .udectorii7 prim-procurorul poate fi a.utat de un ad.unct" -22Ca Parc%etul de pe l@n& 6urtea de #pel Hucure)ti )i la Parc%etul de pe l@n& Eribunalul Hucure)ti7 procurorul &eneral sau7 dup ca$7 prim-procurorul poate fi a.utat de 1-3 ad.unc9i" #rt" <5 -12'ec9iile7 ser!iciile )i birourile parc%etelor de pe l@n& instan9e sunt conduse de procurori )efi" -226onductorul fiecrui parc%et reparti$ea$ procurorii pe sec9ii7 ser!icii )i birouri7 n func9ie de pre&tirea7 speciali$area )i aptitudinile acestora" -326onductorul fiecrui parc%et reparti$ea$ dosarele procurorilor7 9in@nd cont de speciali$area acestora" #rt" <5 -12An cadrul parc%etelor func9ionea$ cole&ii de conducere7 care a!i$ea$ problemele &enerale de conducere ale parc%etelor" -226ole&iile de conducere ale parc%etelor de pe l@n& cur9i de apel7 tribunale7 tribunale pentru minori )i familie )i .udectorii au n componen9 procurori care de9in func9ii de ni!elul celor pre!$ute la art" 3< alin" -22 pentru cole&iile de conducere ale instan9elor" -32/ispo$i9iile art" 3< alin" -22--72 se aplic n mod corespun$tor" #rt" <7 /ispo$i9iile art" 50 )i 51 se aplic n mod corespun$tor )i pentru or&ani$area )i desf)urarea adunrilor &enerale ale procurorilor" ';6F=: ;# 38 Or&ani$area parc%etelor militare #rt" <8 -12Pe l@n& fiecare instan9 militar func9ionea$ un parc%et militar" Pe l@n& 6urtea Militar de #pel Hucure)ti func9ionea$ Parc%etul Militar de pe l@n& 6urtea de #pel Hucure)ti7 pe l@n& Eribunalul Militar Eeritorial Hucure)ti func9ionea$ Parc%etul Militar de pe l@n& Eribunalul Militar Eeritorial Hucure)ti7 iar pe l@n& tribunalele militare func9ionea$ parc%etele de pe l@n& tribunalele militare" -226ircumscrip9iile parc%etelor militare sunt pre!$ute n ane>a nr" 2 care face parte inte&rant din pre$enta le&e" -32Parc%etele militare pre!$ute la alin" -12 au7 fiecare7 statut de unitate militar7 cu indicati! propriu" #rt" << -12Parc%etele militare sunt conduse de un prim-procuror militar a.utat de un prim-procuror militar ad.unct" -22Parc%etul Militar de pe l@n& 6urtea de #pel Hucure)ti este condus de un procuror &eneral militar7 a.utat de un procuror &eneral militar ad.unct" #rt" 100 -12Parc%etele militare e>ercit prin procurorii militari atribu9iile pre!$ute la art" 537 care se aplic n mod corespun$tor" -22Parc%etele militare efectuea$ urmrirea penal n cau$ele pri!ind fapte penale comise de militari rom@ni disloca9i pe teritoriul altor state7 n cadrul unor for9e multina9ionale7 n condi9iile n care7 potri!it unei con!en9ii interna9ionale7 pe teritoriul statului primitor poate fi e>ercitat .urisdic9ia rom@n" Procurorii militari particip la )edin9ele de .udecat ce se desf)oar potri!it art" 57" -32Parc%etele militare dispun de or&ane de cercetare special puse n ser!iciul lor )i fa9 de care e>ercit atribu9iile pre!$ute la art" 53 lit" b2"

-32/ispo$i9iile art" <5 )i <7 se aplic n mod corespun$tor" #rt" 101 -126@nd inculpatul este militar acti!7 procurorul militar care efectuea$ urmrirea penal trebuie s fac parte cel pu9in din aceea)i cate&orie de &rade" -226@nd &radul procurorului nu face parte din aceea)i cate&orie cu &radul n!inuitului sau inculpatului7 acesta !a fi asistat de un alt procuror cu &rad din cate&oria corespun$toare7 numit de conductorul parc%etului la care este nre&istrat cau$a" #rt" 102 -12An cadrul Parc%etului de pe l@n& Analta 6urte de 6asa9ie )i 4usti9ie )i Parc%etului a9ional #nticorup9ie func9ionea$ sec9ii sau ser!icii de combatere a infrac9iunilor s!@r)ite de militari care au7 fiecare7 statut de unitate militar7 cu indicati! propriu" -22Pentru pre!enirea )i combaterea criminalit9ii7 precum )i pentru stabilirea cau$elor care &enerea$ sau fa!ori$ea$ criminalitatea n r@ndul militarilor7 sec9iile sau ser!iciile din cadrul Parc%etului de pe l@n& Analta 6urte de 6asa9ie )i 4usti9ie )i Parc%etului a9ional #nticorup9ie or&ani$ea$ )i desf)oar acti!it9i comune ale procurorilor militari cu or&anele de control din cadrul Ministerului #prrii a9ionale7 Ministerului #dministra9iei )i =nternelor7 precum )i din cadrul altor structuri militare7 pe ba$ de protocoale" E=EC:C =I8 Or&ani$area )i func9ionarea =nstitutului a9ional al Ma&istraturii #rt" 103 -12=nstitutul a9ional al Ma&istraturii este institu9ia public cu personalitate .uridic7 aflat n coordonarea 6onsiliului 'uperior al Ma&istraturii7 care reali$ea$ formarea ini9ial a .udectorilor )i procurorilor7 formarea profesional continu a .udectorilor )i procurorilor n func9ie7 precum )i formarea formatorilor7 n condi9iile le&ii" -22=nstitutul a9ional al Ma&istraturii nu face parte din sistemul na9ional de n!9m@nt )i educa9ie )i nu este supus dispo$i9iilor le&ale n !i&oare cu pri!ire la acreditarea institu9iilor de n!9m@nt superior )i recunoa)terea diplomelor" -32=nstitutul a9ional al Ma&istraturii are sediul n municipiul Hucure)ti" #rt" 103 -12=nstitutul a9ional al Ma&istraturii este condus de un consiliu )tiin9ific format din 13 membri8 un .udector al Analtei 6ur9i de 6asa9ie )i 4usti9ie7 un procuror de la Parc%etul de pe l@n& Analta 6urte de 6asa9ie )i 4usti9ie7 un .udector al 6ur9ii de #pel Hucure)ti7 un procuror de la Parc%etul de pe l@n& 6urtea de #pel Hucure)ti7 desemna9i de 6onsiliul 'uperior al Ma&istraturii7 3 profesori uni!ersitari7 recomanda9i de Facultatea de /rept a :ni!ersit9ii Hucure)ti7 Facultatea de /rept a :ni!ersit9ii N#le>andru =oan 6u$aN din =a)i )i Facultatea de /rept a :ni!ersit9ii NHabe)-HolJaiN din 6lu.- apoca7 3 repre$entan9i ale)i ai personalului de instruire din cadrul =nstitutului7 un repre$entant al auditorilor de .usti9ie7 un repre$entant al asocia9iilor profesionale le&al constituite ale .udectorilor )i procurorilor7 precum )i directorul =nstitutului a9ional al Ma&istraturii7 care face parte de drept din consiliu )i l pre$idea$" -22/irectorul =nstitutului a9ional al Ma&istraturii )i cei doi ad.unc9i ai acestuia sunt numi9i de 6onsiliul 'uperior al Ma&istraturii7 la propunerea 6onsiliului )tiin9ific al =nstitutului a9ional al Ma&istraturii7 din r@ndul personalului de instruire de specialitate .uridic al =nstitutului7 al .udectorilor )i procurorilor sau al cadrelor didactice din n!9m@ntul superior .uridic acreditat potri!it le&ii" 52)0irec"orul -n!"i"u"ului Ca&ional al 9agi!"ra"urii %i cei doi adjunc&i ai ace!"uia !un" nu'i&i %i revoca&i de 1on!iliul 8uperior al 9agi!"ra"urii. Cu'irea direc"orului -n!"i"u"ului Ca&ional al 9agi!"ra"urii %i a celor doi adjunc&i ai ace!"uia !e $ace din r#ndul per!onalului de in!"ruire de !peciali"a"e juridic al -n!"i"u"ului( al judec"orilor %i procurorilor !au al cadrelor didac"ice din *nv&'#n"ul !uperior juridic acredi"a" po"rivi" legii. 5la da"a 08= c"=200? 2r". 404( alin. 52) din "i"lul -A 'odi$ica" de 2r". --( punc"ul 4. din rdonan"a urgen"a 400B200? ) -32/urata mandatului membrilor consiliului )tiin9ific este de 3 ani )i poate fi rennoit7 cu e>cep9ia mandatului repre$entantului auditorilor de .usti9ie7 care este ales pe un an" 54)1ali"a"ea de 'e'bru al con!iliului %"iin&i$ic al -n!"i"u"ului Ca&ional al 9agi!"ra"urii e!"e inco'pa"ibil cu cali"a"ea de 'e'bru al unui par"id poli"ic. 5la da"a 08= c"=200? 2r". 404 din "i"lul -A co'ple"a" de 2r". --( punc"ul 2. din rdonan"a urgen"a 400B200? ) #rt" 105 6onsiliul )tiin9ific al =nstitutului a9ional al Ma&istraturii propune proiectul de bu&et )i %otr)te asupra problemelor care pri!esc or&ani$area )i func9ionarea =nstitutului7 la propunerea directorului acestei institu9ii" #rt" 105 -12=nstitutul a9ional al Ma&istraturii este finan9at de la bu&etul de stat7 prin bu&etul 6onsiliului 'uperior al Ma&istraturii7 n condi9iile le&ii" -22/irectorul =nstitutului a9ional al Ma&istraturii este ordonator secundar de credite" #rt" 107 -12 umrul ma>im de posturi pentru =nstitutul a9ional al Ma&istraturii se stabile)te prin %otr@re a Bu!ernului" -22'tructura or&ani$atoric7 statele de func9ii )i statele de personal ale =nstitutului a9ional al Ma&istraturii se aprob de 6onsiliul 'uperior al Ma&istraturii" #rt" 108 -12Personalul de instruire al =nstitutului a9ional al Ma&istraturii este asi&urat7 de re&ul7 din r@ndul .udectorilor )i procurorilor n func9ie7 care pot fi deta)a9i n condi9iile pre$entei le&i7 cu acordul lor7 n cadrul =nstitutului7 cu a!i$ul consiliului )tiin9ific al =nstitutului"

-22=nstitutul a9ional al Ma&istraturii poate folosi7 n condi9iile le&ii7 )i cadre didactice din n!9m@ntul .uridic superior acreditat potri!it le&ii7 al9i speciali)ti rom@ni )i strini7 precum )i personal de specialitate .uridic pre!$ut la art" 87 alin" -12 din Ce&ea nr" 303020037 republicat7 pentru desf)urarea procesului de formare profesional" -32'alari$area personalului de instruire al =nstitutului a9ional al Ma&istraturii la plata cu ora se face n func9ie de numrul de ore de seminar sau curs sus9inute7 de indemni$a9ia brut lunar a func9iei de .udector la Analta 6urte de 6asa9ie )i 4usti9ie )i de norma didactic stabilit conform art" 80 alin" -22 din Ce&ea nr" 12801<<7 pri!ind 'tatutul personalului didactic7 cu modificrile )i completrile ulterioare" #rt" 10< Prin %otr@re a Bu!ernului se pot nfiin9a7 n subordinea Ministerului 4usti9iei )i a Ministerului Public7 centre re&ionale de formare profesional continu a &refierilor )i a altor cate&orii de personal de specialitate" E=EC:C I8 #sisten9ii .udiciari #rt" 110 #sisten9ii .udiciari sunt numi9i de ministrul .usti9iei7 la propunerea 6onsiliului ;conomic )i 'ocial7 pe o perioad de 5 ani7 dintre persoanele cu o !ec%ime n func9ii .uridice de cel pu9in 5 ani )i care ndeplinesc cumulati! urmtoarele condi9ii8 a2au cet9enia rom@n7 domiciliul n 1om@nia )i capacitate deplin de e>erci9iuG b2sunt licen9iate n drept )i do!edesc o pre&tire teoretic corespun$toareG c2nu au antecedente penale7 nu au ca$ier fiscal )i se bucur de o bun reputa9ieG d2cunosc limba rom@nG e2sunt apte7 din punct de !edere medical )i psi%olo&ic7 pentru e>ercitarea func9iei" #rt" 111 -12#sisten9ii .udiciari se bucur de stabilitate pe durata mandatului )i se supun numai le&ii" -22/ispo$i9iile le&ale pri!ind obli&a9iile7 interdic9iile )i incompatibilit9ile .udectorilor )i procurorilor se aplic )i asisten9ilor .udiciari" -32/ispo$i9iile referitoare la concediul de odi%n7 asisten9 medical &ratuit )i &ratuitatea transportului7 pre!$ute de le&e pentru .udectori )i procurori7 se aplic )i asisten9ilor .udiciari" -32#sisten9ii .udiciari depun .urm@ntul n condi9iile pre!$ute de le&e pentru .udectori )i procurori" -52 umrul total al posturilor de asisten9i .udiciari )i reparti$area posturilor pe instan9e7 n raport cu !olumul de acti!itate7 se stabilesc prin ordin al ministrului .usti9iei" #rt" 112 #sisten9ii .udiciari e>ercit atribu9iile pre!$ute la art" 55 alin" -227 precum )i alte atribu9ii pre!$ute n 1e&ulamentul de ordine interioar al instan9elor .udectore)ti" #rt" 113 -12#sisten9ilor .udiciari li se aplic dispo$i9iile le&ale pri!ind abaterile )i sanc9iunile disciplinare7 precum )i moti!ele de eliberare din func9ie pre!$ute de le&e pentru .udectori )i procurori" -22'anc9iunile disciplinare se aplic de ctre ministrul .usti9iei" -32Ampotri!a sanc9iunilor aplicate potri!it alin" -22 se poate face contesta9ie7 n termen de 30 de $ile de la comunicarea sanc9iunii7 la sec9ia de contencios administrati! )i fiscal a cur9ii de apel n circumscrip9ia creia func9ionea$ cel sanc9ionat" Dotr@rea cur9ii de apel este definiti!" 53)6'po"riva !anc&iunilor aplica"e po"rivi" alin. 52) !e poa"e $ace con"e!"a&ie( *n "er'en de 30 de zile de la co'unicarea !anc&iunii( la !ec&ia de con"encio! ad'ini!"ra"iv %i $i!cal a cur&ii de apel *n circu'!crip&ia creia $unc&ioneaz cel !anc&iona". 5la da"a 4;=@eb=2043 2r". 443( alin. 53) din "i"lul A 'odi$ica" de 2r". ;4( punc"ul 44. din "i"lul -A din Legea ?<B2042 ) -32#sisten9ii .udiciari pot fi elibera9i din func9ie )i ca urmare a reducerii numrului de posturi7 n raport cu !olumul de acti!itate al instan9ei" -52'anc9iunile aplicate asisten9ilor .udiciari )i eliberarea din func9ie a acestora se comunic 6onsiliului ;conomic )i 'ocial de ministrul .usti9iei" #rt" 113 -la data 05-4ul-2005 #rt" 113 din titlul I a se !edea referinte de aplicare din Dotarirea 51502005 2 Prin %otr@re a Bu!ernului7 la propunerea 6onsiliului ;conomic )i 'ocial )i a Ministerului 4usti9iei7 se stabilesc8 a2condi9iile7 procedura de selec9ie )i de propunere de ctre 6onsiliul ;conomic )i 'ocial a candida9ilor7 pentru a fi numi9i ca asisten9i .udiciari de ctre ministrul .usti9ieiG b2condi9iile de dele&are7 deta)are )i transfer al asisten9ilor .udiciari" #rt" 115 -la data 17-MaJ-2010 #rt" 115 din titlul I a se !edea .urisprudenta /eci$ia nr" 83801-6M din 17-mai-2010 2 Ma&istra9ii consultan9i n func9ie la data de intrrii n !i&oare a pre$entei le&i sunt numi9i de drept n func9iile de asisten9i .udiciari )i )i continu acti!itatea n cadrul tribunalelor de munc )i asi&urri sociale sau7 dup ca$7 al sec9iilor sau completelor speciali$ate" E=EC:C I=8 6ompartimentele au>iliare de specialitate din cadrul instan9elor )i al parc%etelor #rt" 115

-12Eoate instan9ele .udectore)ti )i toate parc%etele au n structur urmtoarele compartimente au>iliare de specialitate8 a2re&istraturaG b2&refaG c2ar%i!aG d2biroul de informare )i rela9ii publiceG e2biblioteca" -22=nstan9ele .udectore)ti )i parc%etele pot a!ea )i alte compartimente stabilite prin re&ulamentele pre!$ute la art" 13< alin" -12 )i art" 130 alin" -12" -326ur9ile de apel )i parc%etele de pe l@n& aceste cur9i7 Analta 6urte de 6asa9ie )i 4usti9ie7 Parc%etul de pe l@n& Analta 6urte de 6asa9ie )i 4usti9ie )i Parc%etul a9ional #nticorup9ie au7 de asemenea7 n structur un compartiment de documentare )i un compartiment de informatic .uridic" 6ompartimentele de informatic .uridic se pot or&ani$a )i n structura tribunalelor7 a tribunalelor speciali$ate7 a .udectoriilor )i a parc%etelor de pe l@n& aceste instan9e" -32=nstan9ele )i parc%etele militare au n structur )i un compartiment de documente clasificate" #rt" 117 -12Hiroul de informare )i rela9ii publice asi&ur le&turile instan9ei sau ale parc%etului cu publicul )i cu mi.loacele de comunicare n mas7 n !ederea &arantrii transparen9ei acti!it9ii .udiciare7 n condi9iile stabilite de le&e" -226onductorul biroului7 care ndepline)te )i rolul de purttor de cu!@nt7 poate fi un .udector sau procuror desemnat de pre)edintele instan9ei sau7 dup ca$7 de conductorul parc%etului ori un absol!ent al unei facult9i de .urnalistic sau specialist n comunicare7 numit prin concurs sau e>amen" #rt" 118 -12Personalul de specialitate au>iliar este subordonat ierar%ic conducerii instan9elor sau parc%etelor unde func9ionea$" -221eparti$area personalului n cadrul compartimentelor au>iliare de specialitate se face de pre)edintele instan9ei sau de procurorul &eneral ori7 dup ca$7 de prim-procurorul parc%etului" -32Ca cur9ile de apel7 tribunale7 tribunale speciali$ate )i parc%etele de pe l@n& acestea7 compartimentele n care )i desf)oar acti!itatea personalul au>iliar de specialitate sunt conduse de prim-&refieri7 iar la sec9iile Parc%etului de pe l@n& Analta 6urte de 6asa9ie )i 4usti9ie7 la sec9iile Parc%etului a9ional #nticorup9ie7 la .udectorii )i parc%etele de pe l@n& acestea7 de &refieri)efi" -32Personalul de specialitate informatic !a fi subordonat din punct de !edere administrati! pre)edintelui instan9ei din care face parte )i profesional /irec9iei de e>ploatare a te%nolo&iei informa9iei din cadrul Ministerului 4usti9iei" -52Personalul au>iliar de la instan9ele )i parc%etele militare7 de la sec9iile sau ser!iciile din cadrul Parc%etului de pe l@n& Analta 6urte de 6asa9ie )i 4usti9ie )i Parc%etului a9ional #nticorup9ie poate pro!eni )i din r@ndul militarilor acti!i" art" 11< -12Brefierii care particip la )edin9ele de .udecat sau la efectuarea actelor de urmrire penal sunt obli&a9i s efectue$e toate consemnrile despre desf)urarea acestora )i s ndeplineasc orice alte nsrcinri din dispo$i9ia )i sub controlul pre)edintelui completului de .udecat sau7 dup ca$7 al procurorului" -22Ca )edin9ele de .udecat7 &refierii sunt obli&a9i s poarte 9inuta !estimentar corespun$toare instan9ei unde func9ionea$" Finuta !estimentar se stabile)te prin %otr@re a Bu!ernului )i se asi&ur n mod &ratuit" -32Ca )edin9ele de .udecat7 &refierii militari sunt obli&a9i s poarte uniforma militar" #rt" 120 -12An !ederea informati$rii acti!it9ii instan9elor )i parc%etelor7 pre)edintele Analtei 6ur9i de 6asa9ie )i 4usti9ie7 ministrul .usti9iei7 procurorul &eneral al Parc%etului de pe l@n& Analta 6urte de 6asa9ie )i 4usti9ie sau7 dup ca$7 procurorul &eneral al Parc%etului a9ional #nticorup9ie iau msuri pentru dotarea te%nic corespun$toare a acestora" -22 umrul informaticienilor se stabile)te de ctre pre)edintele instan9ei sau7 dup ca$7 de ctre conductorul parc%etului7 cu a!i$ul conform al direc9iei de specialitate din cadrul Ministerului 4usti9iei7 respecti! al compartimentului informatic din cadrul Parc%etului de pe l@n& Analta 6urte de 6asa9ie )i 4usti9ie" -32An ca$ul Analtei 6ur9i de 6asa9ie )i 4usti9ie )i al Parc%etului a9ional #nticorup9ie7 a!i$ul pre!$ut la alin" -22 nu este necesar" -32An !ederea crerii unui sistem informatic unitar )i func9ional7 institu9iile sistemului .udiciar au obli&a9ia de a duce la ndeplinire msurile pre!$ute n strate&ia de informati$are a sistemului .udiciar7 care se aprob prin %otr@re a Bu!ernului7 la propunerea Ministerului 4usti9iei" -52/otarea te%nic necesar informati$rii instan9elor militare7 a sec9iei sau ser!iciului din cadrul Parc%etului de pe l@n& Analta 6urte de 6asa9ie )i 4usti9ie ori7 dup ca$7 din cadrul Parc%etului a9ional #nticorup9ie7 precum )i a parc%etelor militare se asi&ur de Ministerul #prrii a9ionale" 2r". 4204 6n cadrul parc)e"elor *%i po" de!$%ura ac"ivi"a"ea !peciali%"i *n do'eniul econo'ic( $inanciar( bancar( va'al( in$or'a"ic( precu' %i *n al"e do'enii( pen"ru clari$icarea unor a!pec"e "e)nice *n ac"ivi"a"ea de ur'rire penal. 5la da"a 2>=7un=2043 2r". 420 din "i"lul A- co'ple"a" de 2r". 24 din rdonan"a urgen"a ?4B2043 ) E=EC:C I==8 Pa$a instan9elor .udectore)ti )i a parc%etelor )i protec9ia ma&istra9ilor -la data 21-4ul-2005 titlul I== a se !edea referinte de aplicare din Dotarirea 71<02005 2 #rt" 121

-12Pa$a sediilor instan9elor .udectore)ti )i a parc%etelor7 a bunurilor )i !alorilor apar9in@nd acestora7 supra!e&%erea accesului )i men9inerea ordinii interioare necesare desf)urrii normale a acti!it9ii n aceste sedii se asi&ur7 n mod &ratuit7 de ctre 4andarmeria 1om@n7 prin structurile sale speciali$ate" -22 umrul personalului 4andarmeriei 1om@ne necesar pentru aplicarea pre!ederilor alin" -12 se stabile)te prin %otr@re a Bu!ernului7 la propunerea ministrului .usti9iei )i ministrului administra9iei )i internelor7 precum )i a pre)edintelui Analtei 6ur9i de 6asa9ie )i 4usti9ie" -32#cti!itatea personalului pre!$ut la alin" -22 este coordonat de pre)edintele instan9ei sau de conductorul parc%etului" #rt" 122 -12=nstan9ele )i parc%etele militare dispun de poli9ia militar pus n ser!iciul lor de Ministerul #prrii a9ionale7 n mod &ratuit" ecesarul de personal de poli9ie militar !a fi stabilit prin %otr@re a Bu!ernului7 la propunerea Ministerului 4usti9iei )i a Ministerului #prrii a9ionale" -22Poli9ia militar pus n ser!iciul instan9elor )i parc%etelor militare este subordonat pre)edin9ilor sau prim-procurorilor acestora" -32Pa$a sediilor instan9elor )i parc%etelor militare7 a celorlalte spa9ii folosite de acestea7 a bunurilor )i !alorilor ce le apar9in7 supra!e&%erea accesului )i men9inerea ordinii interioare necesare desf)urrii normale a acti!it9ii se asi&ur7 n mod &ratuit7 de ctre Poli9ia Militar" -32 umrul personalului necesar pentru fiecare instan9 sau parc%et !a fi stabilit de ministrul .usti9iei7 la propunerea pre)edintelui 6ur9ii Militare de #pel )i a sec9iei sau ser!iciului din cadrul Parc%etului de pe l@n& Analta 6urte de 6asa9ie )i 4usti9ie" #rt" 123 Poli9ia 1om@n )i 4andarmeria 1om@n au obli&a9ia de a acorda spri.inul necesar7 potri!it atribu9iilor le&ale7 instan9elor )i parc%etelor militare7 sec9iei sau ser!iciului din cadrul Parc%etului de pe l@n& Analta 6urte de 6asa9ie )i 4usti9ie )i din cadrul Parc%etului a9ional #nticorup9ie7 pentru buna desf)urare a procesului penal7 la solicitarea acestora" #rt" 123 Modul de utili$are a personalului de poli9ie pentru asi&urarea protec9iei .udectorilor )i procurorilor7 precum )i modul de utili$are a personalului 4andarmeriei 1om@ne pentru asi&urarea pa$ei sediilor instan9elor .udectore)ti )i parc%etelor7 a bunurilor )i !alorilor apar9in@nd acestora7 supra!e&%erea accesului )i men9inerea ordinii interioare se stabilesc prin protocol nc%eiat ntre Analta 6urte de 6asa9ie )i 4usti9ie7 Parc%etul de pe l@n& Analta 6urte de 6asa9ie )i 4usti9ie7 Parc%etul a9ional #nticorup9ie sau7 dup ca$7 Ministerul 4usti9iei )i Ministerul #dministra9iei )i =nternelor" E=EC:C I===8 Bestiunea economico-financiar )i administrati! a instan9elor )i parc%etelor 6#P=EOC:C =8 Or&ani$area departamentului economico-financiar )i administrati! #rt" 125 -12Analta 6urte de 6asa9ie )i 4usti9ie7 Parc%etul de pe l@n& Analta 6urte de 6asa9ie )i 4usti9ie7 Parc%etul a9ional #nticorup9ie7 cur9ile de apel7 parc%etele de pe l@n& cur9ile de apel7 tribunalele )i parc%etele de pe l@n& tribunale au n structur c@te un departament economico-financiar )i administrati!7 condus de un mana&er economic" -22Mana&erul economic este subordonat pre)edintelui instan9ei sau7 dup ca$7 conductorului parc%etului n cadrul cruia func9ionea$" -32/epartamentul economico-financiar )i administrati! din cadrul tribunalelor )i parc%etelor de pe l@n& acestea asi&ur acti!itatea economic7 financiar )i administrati! )i pentru tribunalele speciali$ate )i .udectoriile sau7 dup ca$7 pentru parc%etele din circumscrip9ia lor" -32/ispo$i9iile alin" -12 )i -22 se aplic )i 6ur9ii Militare de #pel Hucure)ti )i Parc%etului Militar de pe l@n& 6urtea Militar de #pel Hucure)ti" 54)0i!pozi&iile alin. 54) %i 52) !e aplic %i ordona"orilor de credi"e pen"ru in!"an&ele %i parc)e"ele 'ili"are. 5la da"a 48=2pr=2008 2r". 42;( alin. 54) din "i"lul A---( capi"olul - 'odi$ica" de 2r". -( punc"ul 42. din Legea >?B2008 ) #rt" 125 -12Poate fi numit n func9ia de mana&er economic persoana care a fost admis la concursul or&ani$at n acest scop de ctre8 a2Analta 6urte de 6asa9ie )i 4usti9ie7 pentru mana&erul economic al acestei instan9eG b2cur9ile de apel7 pentru mana&erii economici ai cur9ilor de apel )i ai tribunalelorG c2Parc%etul de pe l@n& Analta 6urte de 6asa9ie )i 4usti9ie7 pentru mana&erul economic al acestui parc%et )i pentru mana&erii economici ai parc%etelor de pe l@n& cur9i de apel )i tribunaleG d2Parc%etul a9ional #nticorup9ie7 pentru mana&erul economic al acestui parc%et" -22Ca concursul pre!$ut la alin" -12 se pot nscrie persoanele care au studii economice superioare )i o !ec%ime n specialitate de minimum 5 ani" -32 umirea n func9ia de mana&er economic a persoanelor declarate admise la concursul pre!$ut la alin" -12 se face prin ordin al conductorului instan9ei sau7 dup ca$7 al conductorului parc%etului care or&ani$ea$ concursul" -32Personalul din cadrul departamentului economico-financiar )i administrati! este ncadrat de ctre pre)edintele Analtei 6ur9i de 6asa9ie )i 4usti9ie7 procurorul &eneral al Parc%etului de pe l@n& Analta 6urte de 6asa9ie )i 4usti9ie7 procurorul &eneral al

Parc%etului a9ional #nticorup9ie7 pre)edintele cur9ii de apel sau7 dup ca$7 procurorul &eneral al parc%etului de pe l@n& curtea de apel7 pe ba$ de concurs sau prob practic" -526oncursul pre!$ut la alin" -12 )i -32 se or&ani$ea$ potri!it unui re&ulament aprobat de pre)edintele Analtei 6ur9i de 6asa9ie )i 4usti9ie7 de ministrul .usti9iei7 de procurorul &eneral al Parc%etului de pe l@n& Analta 6urte de 6asa9ie )i 4usti9ie sau7 dup ca$7 de procurorul &eneral al Parc%etului a9ional #nticorup9ie" #rt" 127 Mana&erul economic are urmtoarele atribu9ii principale8 a2conduce departamentul economico-financiar )i administrati! al instan9ei sau parc%etului n cadrul cruia func9ionea$G b2rspunde pentru &estiunea economico-financiar a instan9elor sau parc%etelor fr personalitate .uridic din circumscrip9ia instan9ei sau a parc%etului n cadrul cruia func9ionea$G c2ndepline)te7 pe ba$a dele&rii primite din partea ordonatorilor de credite7 toate atribu9iile acestora pre!$ute de le&eG d2or&ani$ea$ elaborarea7 fundamentarea )i pre$entarea la or&anele abilitate a proiectelor de bu&et anuale7 la termenele )i n condi9iile pre!$ute de Ce&ea nr" 50002002 pri!ind finan9ele publice7 cu modificrile )i completrile ulterioareG e2coordonea$ acti!itatea de administrare a sediilor instan9elor )i parc%etelor )i ia msuri pentru asi&urarea condi9iilor materiale n !ederea desf)urrii corespun$toare a acti!it9ii instan9elor )i parc%etelorG f2ia msuri pentru elaborarea )i fundamentarea temelor de proiectare pentru lucrrile de repara9ii curente )i capitale ale sediilor )i obiecti!elor de in!esti9ii7 urmre)te )i rspunde de reali$area acestoraG &2or&ani$ea$ 9inerea e!iden9ei tuturor imobilelor din proprietatea sau administrarea instan9elor ori7 dup ca$7 a parc%etelor7 precum )i a celorlalte bunuri aflate n patrimoniul acestoraG %2urmre)te )i rspunde de utili$area cu eficien9 a fondurilor primite de la bu&etul de stat7 bu&etul asi&urrilor sociale de stat sau bu&etele fondurilor speciale7 precum )i a celor constituite din !eniturile proprii7 potri!it le&iiG i2or&ani$ea$ 9inerea la $i a contabilit9ii instan9ei )i parc%etului din circumscrip9ia n cadrul creia func9ionea$ )i controlea$ efectuarea corect a tuturor opera9iunilor financiar-contabile n documentele specifice7 precum )i ntocmirea )i pre$entarea la termenele stabilite a situa9iilor financiare asupra patrimoniului aflat n administrare7 potri!it pre!ederilor Ce&ii contabilit9ii nr" 8201<<17 republicatG .2coordonea$ acti!itatea de administrare a sediilor instan9elor )i parc%etelor din circumscrip9iile n cadrul crora func9ionea$7 stabilind msuri pentru asi&urarea condi9iilor materiale n !ederea desf)urrii corespun$toare a acti!it9ii acestora" /e asemenea7 asi&ur ordinea7 cur9enia )i pa$a bunurilor n sediile instan9elor7 inclusi! msuri pentru pre!enirea )i stin&erea incendiilor" #rt" 128 Mana&erii economici7 informaticienii )i personalul de specialitate din acti!itatea financiar-contabil )i din birourile locale pentru e>perti$e .udiciare te%nice )i contabile au calitatea de func9ionari publici7 a!@nd drepturile )i obli&a9iile pre!$ute de Ce&ea nr" 18801<<< pri!ind 'tatutul func9ionarilor publici7 republicat7 cu modificrile )i completrile ulterioare" *) 8e abrog prevederile ar". 428 *n ceea ce *i prive%"e pe in$or'a"icieni. 5la da"a 04=7an=200? 2r". 428 din "i"lul A---( capi"olul - 'odi$ica" de 2r". -- din Legea 4?B200< ) #rt" 12< Pre)edin9ii instan9elor )i conductorii parc%etelor pot dele&a calitatea de ordonator de credite mana&erilor economici" #rt" 130 -12=nstan9ele militare care nu au sediul n municipiul Hucure)ti )i parc%etele de pe l@n& acestea au n structur un compartiment economico-administrati!" -22Personalul au>iliar din compartimentul economico-administrati! are urmtoarele atribu9ii principale8 a2ntocme)te documenta9ia pentru ac%i$i9iile publice7 ser!iciile )i lucrrile necesare desf)urrii acti!it9ii instan9elorG b2asi&ur apro!i$ionarea cu materiale de ntre9inere )i u$ &ospodresc7 mi.loace fi>e )i obiecte de in!entar sau alte bunuri necesare desf)urrii optime a acti!it9ii instan9elorG c2asi&ur ntre9inerea )i func9ionarea cldirilor7 instala9iilor te%nico-sanitare de ncl$ire7 a celorlalte mi.loace fi>e )i obiecte de in!entar din dotareG d2asi&ur ordinea7 cur9enia )i pa$a bunurilor n sediile instan9elorG e2ntreprinde msuri pentru pre!enirea )i stin&erea incendiilor7 precum )i pentru nlturarea consecin9elor unor calamit9i" 6#P=EOC:C ==8 Hu&etele instan9elor )i parc%etelor #rt" 131 -12#cti!itatea instan9elor )i parc%etelor este finan9at de la bu&etul de stat" -22Hu&etul cur9ilor de apel7 al tribunalelor7 al tribunalelor speciali$ate )i al .udectoriilor este &estionat de Ministerul 4usti9iei7 ministrul .usti9iei a!@nd calitatea de ordonator principal de credite" -32Hu&etul pentru parc%etele de pe l@n& cur9ile de apel7 tribunale7 tribunale speciali$ate )i .udectorii este &estionat de Parc%etul de pe l@n& Analta 6urte de 6asa9ie )i 4usti9ie" -32Hu&etele instan9elor )i parc%etelor militare este &estionat de Ministerul #prrii a9ionale7 ministrul aprrii na9ionale a!@nd calitatea de ordonator principal de credite" #rt" 132 -126ur9ile de apel )i parc%etele de pe l@n& cur9ile de apel elaborea$ proiectele de bu&et anual pentru instan9ele sau7 dup ca$7 parc%etele din circumscrip9iile lor"

-22Proiectele de bu&et elaborate potri!it alin" -12 se transmit Ministerului 4usti9iei sau7 dup ca$7 Parc%etului de pe l@n& Analta 6urte de 6asa9ie )i 4usti9ie" -32Parc%etul de pe l@n& Analta 6urte de 6asa9ie )i 4usti9ie )i Parc%etul a9ional #nticorup9ie )i elaborea$ propriile proiecte de bu&et anual" An bu&etul Parc%etului de pe l@n& Analta 6urte de 6asa9ie )i 4usti9ie sunt cuprinse )i bu&etele parc%etelor de pe l@n& celelalte instan9e .udectore)ti" -32Proiectele de bu&ete elaborate potri!it alin" -12 )i -32 se supun a!i$ului conform al 6onsiliului 'uperior al Ma&istraturii" -52Hu&etul Analtei 6ur9i de 6asa9ie )i 4usti9ie se aprob de adunarea &eneral a .udectorilor acestei cur9i7 cu a!i$ul consultati! al Ministerului Finan9elor Publice" -52Proiectele de bu&et anual se elaborea$ de 6urtea Militar de #pel Hucure)ti7 respecti! de sec9ia sau ser!iciul din cadrul Parc%etului de pe l@n& Analta 6urte de 6asa9ie )i 4usti9ie7 dup consultarea celorlalte instan9e )i parc%ete militare7 se supun a!i$ului conform al 6onsiliului 'uperior al Ma&istraturii )i se transmit Ministerului #prrii a9ionale" 5<)3roiec"ele de buge" anual ale in!"an&elor 'ili"are !e elaboreaz de 0irec&ia in!"an&elor 'ili"are din cadrul 9ini!"erului 2prrii( iar cele ale parc)e"elor 'ili"are = de !ec&ia !au !erviciul din cadrul 3arc)e"ului de pe l#ng 6nal"a 1ur"e de 1a!a&ie %i 7u!"i&ie( dup con!ul"area in!"an&elor( re!pec"iv a parc)e"elor 'ili"are( %i !e "ran!'i" ordona"orului principal de credi"e. 5la da"a 48=2pr=2008 2r". 432( alin. 5<) din "i"lul A---( capi"olul -- 'odi$ica" de 2r". -( punc"ul 42. din Legea >?B2008 ) -72#nual7 Bu!ernul 1om@niei !a include n bu&etul Ministerului #prrii a9ionale fondurile necesare potri!it art" 131 alin" -32" #rt" 133 -12Fiecare instan9 )i fiecare parc%et se ncadrea$ cu numrul necesar de .udectori sau7 dup ca$7 de procurori7 precum )i cu numrul necesar de personal au>iliar de specialitate )i personal al departamentului economico-financiar )i administrati!" -22Pre)edintele Analtei 6ur9i de 6asa9ie )i 4usti9ie )i pre)edin9ii cur9ilor de apel7 mpreun cu ministrul .usti9iei7 procurorul &eneral al Parc%etului de pe l@n& Analta 6urte de 6asa9ie )i 4usti9ie sau7 dup ca$7 procurorul &eneral al Parc%etului a9ional #nticorup9ie anali$ea$ anual !olumul de acti!itate al instan9elor )i parc%etelor )i7 n func9ie de re$ultatele anali$ei7 iau msuri pentru suplimentarea sau reducerea numrului de posturi7 cu acordul 6onsiliului 'uperior al Ma&istraturii" #rt" 133 -12 umrul ma>im de posturi pentru instan9e )i parc%ete se stabile)te prin %otr@re a Bu!ernului7 la propunerea ministrului .usti9iei7 cu a!i$ul 6onsiliului 'uperior al Ma&istraturii" -22Pentru Analta 6urte de 6asa9ie )i 4usti9ie7 numrul ma>im de posturi se stabile)te prin %otr@re a Bu!ernului7 la propunerea ministrului .usti9iei )i a pre)edintelui Analtei 6ur9i de 6asa9ie )i 4usti9ie7 cu a!i$ul 6onsiliului 'uperior al Ma&istraturii" -la data 08-Feb-2007 #rt" 1337 alin" -22 din titlul I===7 capitolul == a se !edea referinte de aplicare din Dotarirea 10302007 2 -32Pentru instan9ele )i parc%etele militare7 numrul ma>im de posturi se aprob7 potri!it alin" -127 cu a!i$ul consultati! al ministrului aprrii na9ionale" 2r". 4344 54)6n cazul *n care buna $unc&ionare a in!"an&elor !au a parc)e"elor e!"e grav a$ec"a" din cauza nu'rului de po!"uri vacan"e "e'porar( ace!"ea po" $i ocupa"e pe perioad nede"er'ina"( po"rivi" legii( *n cazul *n care vacan"area po!"urilor !=a realiza" *n ur'a/ a)nu'irii *n $unc&ii de conducere: b)nu'irii ca procuror *n cadrul 0irec&iei de -nve!"igare a -n$rac&iunilor de 1ri'inali"a"e rganiza" %i ,erori!' ori al 0irec&iei Ca&ionale 2n"icorup&ie: c)de"a%rii: d)alegerii *n $unc&ia de 'e'bru al 1on!iliului 8uperior al 9agi!"ra"urii: e)!u!pendrii din $unc&ie( *n "e'eiul ar". <2 din Legea nr. 303B2004( republica"( cu 'odi$icrile %i co'ple"rile ul"erioare: $)vacan"rii din al"e cauze( pe o perioad 'ai 'are de un an. 52)Cu'rul po!"urilor vacan"e "e'porar care !e po" ocupa *n cazurile prevzu"e la alin. 54) !e aprob pen"ru $iecare in!"an& !au( dup caz( parc)e" de 1on!iliul 8uperior al 9agi!"ra"urii( la propunerea ordona"orilor de credi"e. 53)0up *nce"area !i"ua&iilor prevzu"e la alin. 54)( *n cazul *n care judec"orul !au procurorul revine la in!"an&a !au parc)e"ul unde a $unc&iona" an"erior( ordona"orul principal de credi"e e!"e obliga" !=i a!igure de *nda" un po!" vacan" din $ondul de rezerv prevzu" la alin. 54) %i 5;)( *n cazul *n care nu 'ai e+i!" po!"uri vacan"e la acea in!"an& !au parc)e". 54)3en"ru a!igurarea po!"urilor nece!are de judec"or !au procuror la *nce"area !i"ua&iilor prevzu"e la alin. 54)( !e con!"i"uie( prin buge"ul de !"a"( un $ond de rezerv de ;0 de po!"uri de judec"or %i ;0 de po!"uri de procuror. Cu'rul po!"urilor din $ondul de rezerv !e poa"e ac"ualiza anual prin )o"r#re a Guvernului. 54)3en"ru a!igurarea po!"urilor nece!are de judec"or !au procuror la *nce"area !i"ua&iilor prevzu"e la alin. 54)( !e con!"i"uie( prin buge"ul de !"a"( un $ond de rezerv de ?; de po!"uri de judec"or %i ;0 de po!"uri de procuror. Cu'rul po!"urilor din $ondul de rezerv !e poa"e ac"ualiza anual prin )o"r#re a Guvernului. 5la da"a 43=7ul=2042 2r". 434G4( alin. 54) din "i"lul A---( capi"olul -- 'odi$ica" de 2c"ul din Ho"arirea <<<B2042 ) 5;)3o!"urile prevzu"e la alin. 54) vor $i repar"iza"e in!"an&elor %i parc)e"elor prin ordin al 'ini!"rului ju!"i&iei( *n !i"ua&ia *n care la in!"an&ele !au parc)e"ele unde judec"orul !au procurorul a !olici"a" revenirea pe po!" nu e+i!" po!"uri vacan"e.

5<)6n cazul vacan"rii ul"erioare a unor po!"uri la in!"an&a !au parc)e"ul re!pec"ivBre!pec"iv( "e'porar !au de$ini"iv( po!"urile de judec"or !au procuror repar"iza"e *n condi&iile alin. 54) !e reinclud de drep"( de la da"a vacan"rii( *n $ondul de rezerv( iar judec"orul !au procurorul care a ocupa" un a!"$el de po!" e!"e con!idera" *ncadra" pe po!"ul care !e vacan"eaz. -ncluderea po!"ului vacan"a" *n $ondul de rezerv !e con!"a" prin ordin al 'ini!"rului ju!"i&iei( la propunerea 1on!iliului 8uperior al 9agi!"ra"urii( *n "er'en de 4; zile de la vacan"are. 5?)8u'ele de bani core!punz"oare $inan&rii po!"urilor neocupa"e prevzu"e la alin. 54) vor $i vira"e la buge"ul de !"a"( la !$#r%i"ul $iecrui an calendari!"ic. 5la da"a 08= c"=200? 2r". 434 din "i"lul A---( capi"olul -- co'ple"a" de 2r". --( punc"ul 3. din rdonan"a urgen"a 400B200? ) #rt" 135 -12'tatele de func9ii )i de personal pentru cur9ile de apel7 tribunale7 tribunale speciali$ate7 .udectorii )i parc%ete se aprob cu a!i$ul conform al 6onsiliului 'uperior al Ma&istraturii7 prin ordin al ministrului .usti9iei" -22'tatele de func9ii )i de personal pentru fiecare instan9 militar )i parc%et de pe l@n& aceasta se aprob prin ordin al ministrului .usti9iei7 cu a!i$ul conform al 6onsiliului 'uperior al Ma&istraturii )i al ministrului aprrii na9ionale" 52)8"a"ele de $unc&ii %i de per!onal pen"ru $iecare in!"an& 'ili"ar %i parc)e" de pe l#ng acea!"a !e aprob prin ordin co'un al 'ini!"rului ju!"i&iei %i al 'ini!"rului aprrii( cu avizul con$or' al 1on!iliului 8uperior al 9agi!"ra"urii. 5la da"a 48=2pr=2008 2r". 43;( alin. 52) din "i"lul A---( capi"olul -- 'odi$ica" de 2r". -( punc"ul 43. din Legea >?B2008 ) #rt" 135 Ancep@nd cu data de 1 ianuarie 20087 atribu9iile Ministerului 4usti9iei referitoare la &estionarea bu&etului cur9ilor de apel7 al tribunalelor7 al tribunalelor speciali$ate )i al .udectoriilor !or fi preluate de Analta 6urte de 6asa9ie )i 4usti9ie" 6ncep#nd cu da"a de 4 ianuarie 200>( a"ribu&iile 9ini!"erului 7u!"i&iei re$eri"oare la ge!"ionarea buge"ului cur&ilor de apel( al "ribunalelor( al "ribunalelor !pecializa"e %i al judec"oriilor vor $i prelua"e de 6nal"a 1ur"e de 1a!a&ie %i 7u!"i&ie. 5la da"a 08= c"=200? 2r". 43< din "i"lul A---( capi"olul -- 'odi$ica" de 2r". A din rdonan"a urgen"a 400B200? ) 6ncep#nd cu da"a de 4 ianuarie 2040( a"ribu&iile 9ini!"erului 7u!"i&iei re$eri"oare la ge!"ionarea buge"ului cur&ilor de apel( al "ribunalelor( al "ribunalelor !pecializa"e %i al judec"oriilor vor $i prelua"e de 6nal"a 1ur"e de 1a!a&ie %i 7u!"i&ie. 5la da"a 04=Cov=2008 2r". 43< din "i"lul A---( capi"olul -- 'odi$ica" de 2r". 2 din rdonan"a urgen"a 43?B2008 ) *) ,er'enul prevzu" la ar". 43< !e prorog la da"a de 4 ianuarie 2044. 5la da"a 2>=0ec=200> 2r". 43< din "i"lul A---( capi"olul -- 'odi$ica" de 2r". D din rdonan"a urgen"a 444B200> ) **) ,er'enul prevazu" de ar". 43< !e prorog p#n la da"a de 4 ianuarie 2042. 5la da"a 4<=0ec=2040 2r". 43< din "i"lul A---( capi"olul -- 'odi$ica" de 2r". -A din rdonan"a urgen"a 40>B2040 ) 6ncep#nd cu da"a de 4 ianuarie 2043( a"ribu&iile 9ini!"erului 7u!"i&iei re$eri"oare la ge!"ionarea buge"ului cur&ilor de apel( al "ribunalelor( al "ribunalelor !pecializa"e %i al judec"oriilor vor $i prelua"e de 6nal"a 1ur"e de 1a!a&ie %i 7u!"i&ie. 5la da"a 4?=0ec=2044 2r". 43< din "i"lul A---( capi"olul -- 'odi$ica" de 2c"ul din Legea 283B2044 ) 6ncep#nd cu da"a de 4 ianuarie 2044( a"ribu&iile 9ini!"erului 7u!"i&iei re$eri"oare la ge!"ionarea buge"ului cur&ilor de apel( al "ribunalelor( al "ribunalelor !pecializa"e %i al judec"oriilor vor $i prelua"e de 6nal"a 1ur"e de 1a!a&ie %i 7u!"i&ie. 5la da"a 42=0ec=2042 2r". 43< din "i"lul A---( capi"olul -- 'odi$ica" de 2r". -- din rdonan"a urgen"a 84B2042 ) E=EC:C =K8 /ispo$i9ii tran$itorii )i finale #rt" 137 Pe l@n& instan9ele .udectore)ti func9ionea$7 n condi9iile le&ii7 urmtoarele structuri8 a2ser!iciile de reinte&rare social )i supra!e&%ereG b2oficiile re&istrului comer9uluiG c2alte structuri nfiin9ate prin le&e special" #rt" 138 -12'tatul este obli&at s asi&ure sediile )i celelalte mi.loace materiale )i financiare necesare pentru buna func9ionare a acti!it9ii instan9elor )i parc%etelor" -22Bu!ernul7 6onsiliul Beneral al Municipiului Hucure)ti7 consiliile .ude9ene )i consiliile locale7 cu spri.inul prefecturilor7 pun la dispo$i9ia Analtei 6ur9i de 6asa9ie )i 4usti9ie7 a Ministerului 4usti9iei7 a Parc%etului de pe l@n& Analta 6urte de 6asa9ie )i 4usti9ie )i a Parc%etului a9ional #nticorup9ie sediile necesare bunei func9ionri a instan9elor .udectore)ti )i a parc%etelor" -32/repturile materiale )i bne)ti ale personalului instan9elor )i parc%etelor militare )i mi.loacele materiale7 inclusi! cele auto7 necesare func9ionrii instan9elor )i parc%etelor militare7 sec9iei sau ser!iciului din cadrul Parc%etului de pe l@n& Analta 6urte de 6asa9ie )i 4usti9ie )i sec9iei sau ser!iciului din cadrul Parc%etului a9ional #nticorup9ie se asi&ur de Ministerul #prrii a9ionale" #rt" 13< -la data 28-Oct-2005 #rt" 13< din titlul =K a se !edea referinte de aplicare din 1e&ulament din 2005 2 -12Prin 1e&ulamentul de ordine interioar al instan9elor .udectore)ti se stabilesc8 a2or&ani$area administrati! a cur9ilor de apel7 a tribunalelor7 a tribunalelor speciali$ate )i a .udectoriilorG

b2modul )i criteriile de reparti$are a cau$elor pe complete de .udecat7 n !ederea asi&urrii respectrii principiilor distribu9iei aleatorii )i continuit9iiG c2atribu9iile pre)edin9ilor7 !icepre)edin9ilor7 .udectorilor inspectori7 pre)edin9ilor de sec9ii7 ale .udectorilor )i ale celorlalte cate&orii de personalG d2or&ani$area )i modul de desf)urare a acti!it9ii cole&iilor de conducere ale instan9elor .udectore)ti )i a adunrilor &enerale ale .udectorilorG e2!acan9a .udectoreascG f2modul de or&ani$are7 func9ionarea )i atribu9iile compartimentelor au>iliare de specialitateG &2modul de or&ani$are7 func9ionarea )i atribu9iile departamentului economico-financiar )i administrati!" -221e&ulamentul de ordine interioar al instan9elor .udectore)ti se elaborea$ de 6onsiliul 'uperior al Ma&istraturii )i de Ministerul 4usti9iei )i se aprob prin %otr@re a 6onsiliului 'uperior al Ma&istraturii7 care se public n Monitorul Oficial al 1om@niei7 Partea =" #rt" 130 -12Prin 1e&ulamentul de ordine interioar al parc%etelor se stabilesc8 a2or&ani$area administrati! a Parc%etului de pe l@n& Analta 6urte de 6asa9ie )i 4usti9ie7 a Parc%etului a9ional #nticorup9ie7 a parc%etelor de pe l@n& cur9ile de apel7 tribunale7 tribunale pentru minori )i familie )i .udectoriiG b2atribu9iile procurorilor &enerali7 prim-procurorilor )i ale ad.unc9ilor acestora7 ale procurorilor inspectori7 ale procurorilor )efi )i ale procurorilor7 precum )i ale celorlalte cate&orii de personalG c2or&ani$area )i modul de desf)urare a acti!it9ii cole&iilor de conducere ale parc%etelor )i a adunrilor &enerale ale procurorilorG d2ierar%ia func9iilor administrati!e din cadrul Ministerului PublicG e2modul de or&ani$are7 func9ionarea )i atribu9iile compartimentelor au>iliare de specialitate ale parc%etelorG f2modul de or&ani$are7 func9ionarea )i atribu9iile departamentului economico-financiar )i administrati! din cadrul parc%etelor" -221e&ulamentul de ordine interioar pre!$ut la alin" -12 se aprob prin ordin al ministrului .usti9iei7 la propunerea procurorului &eneral al Parc%etului de pe l@n& Analta 6urte de 6asa9ie )i 4usti9ie sau7 dup ca$7 a procurorului &eneral al Parc%etului a9ional #nticorup9ie7 cu a!i$ul 6onsiliului 'uperior al Ma&istraturii" -la data 05-Mar-2007 #rt" 1307 alin" -22 din titlul =K a se !edea referinte de aplicare din 1e&ulament din 2007 2 #rt" 131 1eferirile la 6urtea 'uprem de 4usti9ie cuprinse n actele normati!e n !i&oare se consider a fi fcute la Analta 6urte de 6asa9ie )i 4usti9ie" #rt" 132 -12/atele la care !or ncepe s func9ione$e tribunalele speciali$ate )i localit9ile n care )i !or desf)ura acti!itatea se stabilesc7 n mod e)alonat7 prin ordin al ministrului .usti9iei7 cu a!i$ul conform al 6onsiliului 'uperior al Ma&istraturii" -22/ispo$i9iile pre$entei le&i pri!ind mana&erii economici ai instan9elor )i ai parc%etelor se aplic ncep@nd cu 1 iulie 2005" -32Func9ia de mana&er economic se ec%i!alea$ cu func9ia de director e>ecuti!" -32P@n la nceperea func9ionrii Eribunalului =lfo! )i a parc%etului de pe l@n& aceast instan97 cau$ele de competen9a acestora se solu9ionea$ de Eribunalul Hucure)ti )i7 respecti!7 de Parc%etul de pe l@n& Eribunalul Hucure)ti" #rt" 133 -12/ispo$i9iile art" 53 alin" -12 pri!ind reparti$area cau$elor n sistem informati$at se aplic treptat7 ac9iunea nc%eindu-se p@n n anul 2007" -22P@n n anul 2007 reparti$area cau$elor la instan9ele care nu dispun de sistem informati$at se face n mod aleatoriu7 n condi9iile stabilite prin 1e&ulamentul de ordine interioar al instan9elor .udectore)ti" #rt" 133 -12Pe data intrrii n !i&oare a pre$entei le&i7 se abro&8 a2dispo$i9iile art" 1-57 art" 7-117 art" 17-257 art" 27-357 art" 33-537 art" 55 )i 57 din Ce&ea 6ur9ii 'upreme de 4usti9ie nr" 5501<<37 republicat n Monitorul Oficial al 1om@niei7 Partea =7 nr" 55 din 8 februarie 1<<<7 cu modificrile )i completrile ulterioareG b2dispo$i9iile art" 17 art" 2 alin" 17 3 )i 37 art" 3-<7 art" 10-157 art" 17 alin" 11-13 )i alin" 3-57 art" 18-257 art" 25-317 art" 5<1-5<57 art" 70-857 art" 1327 art" 133 alin" 1 )i 37 art" 133 )i art" 135-150 din Ce&ea nr" <201<<2 pentru or&ani$area .udectoreasc7 republicat n Monitorul Oficial al 1om@niei7 Partea =7 nr" 25< din 30 septembrie 1<<77 cu modificrile )i completrile ulterioare" -22/ispo$i9iile art" 135 din Ce&ea nr" <201<<27 republicat7 cu modificrile )i completrile ulterioare7 referitoare la directorii economici se abro& de la data de 1 iulie 2005" C ,I/ Reproduce' 'ai jo! prevederile ar". --=-A( A-- %i A--- din "i"lul DA- al Legii nr. 24?B200;( care nu !un" *ncorpora"e *n "e+"ul republica" al Legii nr. 304B2004 %i care !e aplic( *n con"inuare( ca di!pozi&ii proprii ale "i"lului DA- al Legii nr. 24?B200;. N#rt" == -12Ca data intrrii n !i&oare a pre$entei le&i7 func9iile de .udector inspector )i procuror inspector se desfiin9ea$7 iar posturile se transform n posturi de .udector7 respecti! procuror"

-22#cti!it9ile aflate n curs de desf)urare ale .udectorilor inspectori )i procurorilor inspectori !or fi continuate de .udectori sau procurori desemna9i de conductorii instan9elor .udectore)ti sau parc%etelor" #rt" === /ispo$i9iile pre$entei le&i pri!ind nre&istrarea )edin9elor de .udecat7 precum )i cele pri!ind numirea la birourile de informare )i rela9ii publice a absol!en9ilor unei facult9i de .urnalistic sau a speciali)tilor n comunicare se aplic de la 1 iulie 2005" #rt" =I -126ircumscrip9iile teritoriale ale parc%etelor militare din municipiile Hacu7 Hra)o!7 6onstan9a7 6raio!a7 Oradea7 Ploie)ti )i E@r&u Mure) care se desfiin9ea$ prin intrarea n !i&oare a pre$entei le&i se redistribuie n concordan9 cu circumscrip9iile teritoriale ale instan9elor militare n aceste localit9i7 potri!it ane>ei nr" 2 la pre$enta le&e" -22Func9iile reduse ca urmare a reor&ani$rii instan9elor )i parc%etelor militare7 potri!it pre$entei le&i7 trec n statele de func9ii ale Ministerului 4usti9iei )i ale Ministerului Public7 cu luarea msurilor de finan9are prin transferul la aceste institu9ii a fondurilor corespun$toare din bu&etul Ministerului #prrii a9ionale" -32'pa9iile )i dotrile materiale ale parc%etelor militare desfiin9ate !or fi preluate de parc%etele militare crora7 prin redistribuire7 le re!in circumscrip9iile teritoriale ale unit9ilor desfiin9ate" -32Personalul au>iliar ci!il )i militar din cadrul instan9elor )i parc%etelor militare care optea$ pentru transfer la instan9ele )i parc%etele ci!ile sau ale cror func9ii au fost reduse !a fi transferat7 9in@ndu-se seama de op9iunea e>primat7 la instan9ele )i parc%etele ci!ile din ra$a de domiciliu sau din alte localit9i" -52Ca transferul personalului au>iliar ci!il )i militar de la instan9ele )i parc%etele militare la instan9ele sau parc%etele ci!ile7 se 9ine seama7 potri!it le&ii7 de !ec%imea n munc )i de acti!itatea profesional" An acest ca$7 trecerea n re$er! sau direct n retra&ere a personalului au>iliar militar este obli&atorie" """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" #rt" I== 1e&ulamentele pre!$ute de pre$enta le&e se actuali$ea$ )i se adopt n termen de 50 de $ile de la intrarea n !i&oare a pre$entei le&i )i se public n Monitorul Oficial al 1om@niei7 Partea =" #rt" I=== -12An termen de <0 de $ile de la intrarea n !i&oare a pre$entei le&i7 !or fi or&ani$ate ale&eri pentru cole&iile de conducere ale instan9elor )i parc%etelor" -22#tribu9iile membrilor actualelor cole&ii de conducere ncetea$ la e>pirarea termenului pre!$ut la alin" -12"N -MMMMM2 1epublicat n temeiul art" K=I al titlului KI= din Ce&ea nr" 23702005 pri!ind reforma n domeniile propriet9ii )i .usti9iei7 precum )i unele msuri adiacente7 publicat n Monitorul Oficial al 1om@niei7 Partea =7 nr" 553 din 22 iulie 20057 d@ndu-se te>telor o nou numerotare" Ce&ea nr" 30302003 a fost publicat n Monitorul Oficial al 1om@niei7 Partea =7 nr" 575 din 2< iunie 2003 )i a mai fost modificat prin Ordonan9a de ur&en9 a Bu!ernului nr" 123020037 publicat n Monitorul Oficial al 1om@niei7 Partea =7 nr" 1"158 din < decembrie 20037 aprobat cu modificri )i completri prin Ce&ea nr" 71020057 publicat n Monitorul Oficial al 1om@niei7 Partea =7 nr" 300 din 11 aprilie 2005" MM2 Ce&ea nr" 30302003 a fost republicat n Monitorul Oficial al 1om@niei7 Partea =7 nr" 825 din 13 septembrie 2005"

2CED2 Cr. 4/
2.7.0E1I, R--LE( 32R1HE,ELE J- L 12L-,IK-LE 0E REJE0-CKI 2LE 21E8, R2

4ude9ul #lba #lba =ulia 6@mpeni #iud Hla. 'ebe) #rad #rad

4udectoria

Cocalitatea de re)edin9 municipiul #lba =ulia ora)ul 6@mpeni municipiul #iud municipiul Hla. municipiul 'ebe) municipiul #rad

=neu Cipo!a Bura%on9 6%i)ineu-6ri) #r&e) Pite)ti 6@mpulun& 6urtea de #r&e) 6oste)ti Eopolo!eni Hacu Hacu One)ti Moine)ti Podu Eurcului Hu%u)i Hi%or Oradea Heiu) Mar&%ita #le)d 'alonta Histri9a- sud Histri9a sud Heclean Hoto)ani Hoto)ani /oro%oi

ora)ul =neu ora)ul Cipo!a comuna Bura%on9 ora)ul 6%i)ineu-6ri) municipiul Pite)ti municipiul 6@mpulun& municipiul 6urtea de #r&e) ora)ul 6oste)ti ora)ul Eopolo!eni municipiul Hacu municipiul One)ti municipiul Moine)ti comuna Podu Eurcului ora)ul Hu%u)i municipiul Oradea municipiul Heiu) municipiul Mar&%ita ora)ul #le)d municipiul 'alonta municipiul Histri9a ora)ul sud ora)ul Heclean municipiul Hoto)ani municipiul /oro%oi

'!eni /arabani Hra)o! Hra)o! F&ra) 1upea Orne)ti Hrila Hrila Furei Ansur9ei Hu$u Hu$u 1@mnicu 'rat Pt@rla&ele Po&oanele 6ara)-'e!erin 1e)i9a 6aransebe) Ora!i9a Moldo!a ou Ho$o!ici Hoc)a 6lra)i 6lra)i Olteni9a Ce%liu-Bar 6lu. 6lu.- apoca Eurda

ora)ul '!eni ora)ul /arabani municipiul Hra)o! municipiul F&ra) ora)ul 1upea ora)ul Orne)ti municipiul Hrila ora)ul Furei ora)ul Ansur9ei municipiul Hu$u municipiul 1@mnicu 'rat ora)ul Pt@rla&ele ora)ul Po&oanele municipiul 1e)i9a municipiul 6aransebe) ora)ul Ora!i9a ora)ul Moldo!a ou comuna Ho$o!ici ora)ul Hoc)a municipiul 6lra)i municipiul Olteni9a ora)ul Ce%liu-Bar municipiul 6lu.- apoca municipiul Eurda

/e. Duedin B%erla 6onstan9a 6onstan9a Med&idia D@r)o!a Man&alia 6erna!od Hneasa 6o!asna 'f@ntu B%eor&%e E@r&u 'ecuiesc Antorsura Hu$ului /@mbo!i9a E@r&o!i)te Be)ti Pucioasa 1cari Moreni /ol. 6raio!a Hile)ti Filia)i ?e&arcea 6alafat Hec%et Bala9i Bala9i

municipiul /e. ora)ul Duedin municipiul B%erla municipiul 6onstan9a municipiul Med&idia ora)ul D@r)o!a municipiul Man&alia ora)ul 6erna!od ora)ul Hneasa municipiul 'f@ntu B%eor&%e municipiul E@r&u 'ecuiesc ora)ul Antorsura Hu$ului municipiul E@r&o!i)te ora)ul Be)ti ora)ul Pucioasa ora)ul 1cari municipiul Moreni municipiul 6raio!a municipiul Hile)ti ora)ul Filia)i ora)ul ?e&arcea municipiul 6alafat ora)ul Hec%et municipiul Bala9i

Eecuci E@r&u Hu.or Cie)ti Biur&iu Biur&iu Holintin-Iale 6omana Bor. E@r&u 4iu E@r&u 6rbune)ti o!aci Motru Dar&%ita Miercurea-6iuc Odor%eiu 'ecuiesc Eopli9a B%eor&%eni Dunedoara /e!a Dunedoara Petro)ani Or)tie Hrad Da9e& =alomi9a 'lobo$ia :r$iceni Fete)ti =a)i =a)i

municipiul Eecuci ora)ul E@r&u Hu.or comuna Cie)ti municipiul Biur&iu ora)ul Holintin-Iale comuna 6omana municipiul E@r&u 4iu ora)ul E@r&u 6rbune)ti ora)ul o!aci municipiul Motru municipiul Miercurea-6iuc municipiul Odor%eiu 'ecuiesc municipiul Eopli9a municipiul B%eor&%eni municipiul /e!a municipiul Dunedoara municipiul Petro)ani municipiul Or)tie municipiul Hrad ora)ul Da9e& municipiul 'lobo$ia municipiul :r$iceni municipiul Fete)ti municipiul =a)i

Pa)cani D@rlu 1ducneni =lfo! Huftea 6ornetu Maramure) Haia Mare 'i&%etu Marma9iei Ii)eu de 'us E@r&u Cpu) /ra&omire)ti ?omcuta Mare Me%edin9i /robeta-Eurnu 'e!erin 'tre%aia Or)o!a I@n.u Mare Haia de #ram Mure) E@r&u Mure) 'i&%i)oara 1e&%in E@rn!eni Cudu) '@n&eor&iu de Pdure eam9 Piatra- eam9 1oman

municipiul Pa)cani ora)ul D@rlu comuna 1ducneni ora)ul Huftea comuna 6ornetu municipiul Haia Mare municipiul 'i&%etu Marma9iei ora)ul Ii)eu de 'us ora)ul E@r&u Cpu) comuna /ra&omire)ti ora)ul ?omcuta Mare municipiul /robeta-Eurnu 'e!erin ora)ul 'tre%aia municipiul Or)o!a ora)ul I@n.u Mare ora)ul Haia de #ram municipiul E@r&u Mure) municipiul 'i&%i)oara municipiul 1e&%in municipiul E@rn!eni ora)ul Cudu) ora)ul '@n&eor&iu de Pdure municipiul Piatra- eam9 municipiul 1oman

E@r&u- eam9 Hica$ Olt 'latina 6aracal 6orabia Hal) 'cornice)ti Pra%o!a Ploie)ti 6@mpina Ilenii de Munte Mi$il 'inaia :rla9i 'atu Mare 'atu Mare 6arei e&re)ti-Oa) 'la. Oalu ?imleu 'il!aniei 4ibou 'ibiu 'ibiu Media) #&nita #!ri& 'li)te

ora)ul E@r&u- eam9 ora)ul Hica$ municipiul 'latina municipiul 6aracal ora)ul 6orabia ora)ul Hal) ora)ul 'cornice)ti municipiul Ploie)ti municipiul 6@mpina ora)ul Ilenii de Munte ora)ul Mi$il ora)ul 'inaia ora)ul :rla9i municipiul 'atu Mare municipiul 6arei ora)ul e&re)ti-Oa) municipiul Oalu ora)ul ?imleu 'il!aniei ora)ul 4ibou municipiul 'ibiu municipiul Media) ora)ul #&nita ora)ul #!ri& ora)ul 'li)te

'ucea!a

'ucea!a 6@mpulun& Moldo!enesc 1du9i Flticeni Iatra /ornei Bura Dumorului

municipiul 'ucea!a municipiul 6@mpulun& Moldo!enesc municipiul 1du9i municipiul Flticeni municipiul Iatra /ornei ora)ul Bura Dumorului municipiul #le>andria municipiul 1o)iori de Iede municipiul Eurnu M&urele ora)ul Iidele ora)ul Oimnicea municipiul Eimi)oara municipiul Cu&o. ora)ul /eta ora)ul '@nnicolau Mare ora)ul F&et ora)ul 4imbolia municipiul Eulcea ora)ul Habada& ora)ul Mcin municipiul Iaslui municipiul H@rlad municipiul Du)i ora)ul Mur&eni

Eeleorman

#le>andria 1o)iori de Iede Eurnu M&urele Iidele Oimnicea

Eimi)

Eimi)oara Cu&o. /eta '@nnicolau Mare F&et 4imbolia

Eulcea

Eulcea Habada& Mcin

Iaslui

Iaslui H@rlad Du)i Mur&eni

I@lcea

1@mnicu I@lcea /r&)ani Dore$u Hre$oi Hlce)ti

municipiul 1@mnicu I@lcea municipiul /r&)ani ora)ul Dore$u ora)ul Hre$oi ora)ul Hlce)ti municipiul Foc)ani ora)ul Panciu municipiul #d.ud municipiul Hucure)ti municipiul Hucure)ti municipiul Hucure)ti municipiul Hucure)ti municipiul Hucure)ti municipiul Hucure)ti

Irancea

Foc)ani Panciu #d.ud

Hucure)ti

4udectoria sectorului 1 4udectoria sectorului 2 4udectoria sectorului 3 4udectoria sectorului 3 4udectoria sectorului 5 4udectoria sectorului 5

*) .r'"oarele in!"an&e judec"ore%"i %i parc)e"ele de pe l#ng ace!"ea !e de!$iin&eaz

r" crt"
1" 2" 3" 3" 5" 5" 7" 8" <" 6ara)-'e!erin 6ara)-'e!erin 6onstan9a 6onstan9a /ol. Biur&iu Maramure) Mure) Olt

4ude9ul
Hoc)a Ho$o!ici 6erna!od Hneasa Hec%et 6omana ?omcuta Mare

4udectoria

Cocalitatea de re)edin9
Ora)ul Hoc)a 6omuna Ho$o!ici Ora)ul 6erna!od Ora)ul Hneasa Ora)ul Hec%et 6omuna 6omana Ora)ul ?omcuta Mare Ora)ul '@n&eor&iu de Pdure Ora)ul 'cornice)ti

'@n&eor&iu de Pdure 'cornice)ti

10" 11" 12"

Pra%o!a Eimi) Iaslui

:rla9i 4imbolia Mur&eni

Ora)ul :rla9i Ora)ul 4imbolia Ora)ul Mur&eni -la data 01- o!-2011 punctul #" din ane>a 1 modificat de #rt" 7 din Ce&ea 13802011 2

E.,R-E.C2LELE( 32R1HE,ELE 0E 3E LLCGI ,R-E.C2LE J- L 12L-,IK-LE 0E REJE0-CKI

4ude9ul #lba #rad #r&e) Hacu Hi%or Histri9a- sud Hoto)ani Hra)o! Hrila Hu$u 6ara)-'e!erin 6lra)i 6lu. 6onstan9a 6o!asna /@mbo!i9a /ol.

Eribunalul #lba =ulia #rad #r&e) Hacu Hi%or Histri9a- sud Hoto)ani Hra)o! Hrila Hu$u 6ara)-'e!erin 6lra)i 6lu. 6onstan9a 6o!asna /@mbo!i9a /ol.

Cocalitatea de re)edin9 municipiul #lba =ulia municipiul #rad municipiul Pite)ti municipiul Hacu municipiul Oradea municipiul Histri9a municipiul Hoto)ani municipiul Hra)o! municipiul Hrila municipiul Hu$u municipiul 1e)i9a municipiul 6lra)i municipiul 6lu.- apoca municipiul 6onstan9a municipiul 'f@ntu B%eor&%e municipiul E@r&o!i)te municipiul 6raio!a

Bala9i Biur&iu Bor. Dar&%ita Dunedoara =alomi9a =a)i =lfo! Maramure) Me%edin9i Mure) eam9 Olt Pra%o!a 'atu Mare 'la. 'ibiu 'ucea!a Eeleorman Eimi) Eulcea Iaslui I@lcea Irancea

Bala9i Biur&iu Bor. Dar&%ita Dunedoara =alomi9a =a)i =lfo! Maramure) Me%edin9i Mure) eam9 Olt Pra%o!a 'atu Mare 'la. 'ibiu 'ucea!a Eeleorman Eimi) Eulcea Iaslui I@lcea Irancea

municipiul Bala9i municipiul Biur&iu municipiul E@r&u 4iu municipiul Miercurea-6iuc municipiul /e!a municipiul 'lobo$ia municipiul =a)i ora)ul Huftea municipiul Haia Mare municipiul /robeta-Eurnu 'e!erin municipiul E@r&u Mure) municipiul Piatra- eam9 municipiul 'latina municipiul Ploie)ti municipiul 'atu Mare municipiul Oalu municipiul 'ibiu municipiul 'ucea!a municipiul #le>andria municipiul Eimi)oara municipiul Eulcea municipiul Iaslui municipiul 1@mnicu I@lcea municipiul Foc)ani

Hucure)ti

Hucure)ti

municipiul Hucure)ti

1.1.RK-LE 0E 23EL( 32R1HE,ELE 0E 3E LLCGI 1.RK-LE 0E 23EL( 1-R1.981R-3K--LE 21E8, R2 JL 12L-,IK-LE 0E REJE0-CKI

6urtea de apel 6urtea de #pel #lba =ulia 1" 6urtea de #pel Pite)ti 2" 6urtea de #pel Hacu 3" 6urtea de #pel Oradea 3" 6urtea de #pel 'ucea!a 5" 6urtea de #pel Hra)o! 5" 6urtea de #pel Hucure)ti 7"

Eribunalele cuprinse n circumscrip9ia cur9ii de apel #lba 'ibiu Dunedoara #r&e) I@lcea Hacu eam9 Hi%or 'atu Mare 'ucea!a Hoto)ani Hra)o! 6o!asna Hucure)ti 6lra)i Biur&iu =alomi9a =lfo! Eeleorman 6lu. Histri9a- sud Maramure) 'la. 6onstan9a Eulcea /ol. Bor. Me%edin9i Olt Bala9i Hrila Irancea =a)i Iaslui Mure) Dar&%ita Pra%o!a Hu$u /@mbo!i9a Eimi) #rad 6ara)-'e!erin

Cocalitatea de re)edin9 municipiul #lba =ulia

municipiul Pite)ti municipiul Hacu municipiul Oradea municipiul 'ucea!a municipiul Hra)o! municipiul Hucure)ti

6urtea de #pel 6lu. 8" 6urtea de #pel 6onstan9a <" 6urtea de #pel 6raio!a 10" 6urtea de #pel Bala9i 11" 6urtea de #pel =a)i 12" 6urtea de #pel E@r&u Mure) 13" 6urtea de #pel Ploie)ti 13" 6urtea de #pel Eimi)oara 15"

municipiul 6lu.- apoca

municipiul 6onstan9a municipiul 6raio!a

municipiul Bala9i

municipiul =a)i municipiul E@r&u Mure) municipiul Ploie)ti

municipiul Eimi)oara

2CED2 CR. 2/ 1ircu'!crip&iile in!"an&elor 'ili"are( ale parc)e"elor de pe l#ng ace!"ea %i locali"&ile de re%edin&

=nstan9a militar )i localitatea de r" crt" re)edin9 ="1


Eribunalul Militar Hucure)ti 'ediul8 Municipiul Hucure)ti

Parc%etul militar )i localitatea de re)edin9


Parc%etul de pe l@n& Eribunalul Militar Hucure)ti 'ediul8 Municipiul Hucure)ti

6ircumscrip9ia teritorial
#r&e) 6lra)i Biur&iu =alomi9a =lfo! Olt Eeleorman I@lcea Municipiul Hucure)ti 6onstan9a Eulcea Hrila Hu$u /@mbo!i9a Pra%o!a Hra)o! 6o!asna 'ibiu #lba Histri9a- sud 6lu. 'la. Dar&%ita Mure) Hi%or Maramure) 'atu-Mare Hacu eam9 'ucea!a Irancea Hoto)ani Bala9i =a)i Iaslui /ol. Bor. Dunedoara Me%edin9i #rad 6ara)-'e!erin Eimi) 6ompeten9 teritorial &eneral

="2

Eribunalul Militar 6lu. 'ediul8 Municipiul 6lu.- apoca

Parc%etul de pe l@n& Eribunalul Militar 6lu. 'ediul8 Municipiul 6lu.- apoca

="3"

Eribunalul Militar =a)i 'ediul8 Municipiul =a)i

Parc%etul de pe l@n& Eribunalul Militar =a)i 'ediul8 Municipiul =a)i

="3

Eribunalul Militar Eimi)oara 'ediul8 Municipiul Eimi)oara

Parc%etul de pe l@n& Eribunalul Militar Eimi)oara 'ediul8 Municipiul Eimi)oara

==" ==="

Eribunalul Militar Eeritorial Hucure)ti 'ediul8 Municipiul Hucure)ti 6urtea Militar de #pel Hucure)ti 'ediul8 Municipiul Hucure)ti

Parc%etul Militar de pe l@n& Eribunalul Militar Eeritorial Hucure)ti 'ediul8 Municipiul Hucure)ti Parc%etul Militar de pe l@n& 6urtea Militar de #pel Hucure)ti 'ediul8 Municipiul Hucure)ti

6ompeten9 teritorial &eneral

Publicat n Monitorul Oficial cu numrul 827 din data de 13 septembrie 2005


Forma sintetic la data 15- o!-2013" #cest act a fost creat utili$and te%nolo&ia 'int#ct(-#cte 'intetice" 'int#ct( )i te%nolo&ia #cte 'intetice sunt mrci inre&istrate ale *olters +lu,er"