Sunteți pe pagina 1din 48

Codul Muncii

Legea 53/2003 MO 72/2003 - reactualizat 2013TITLUL I Dispoziii generale CAPITOLUL I Domeniul de aplicare Art. 1. - (1) rezentul cod reglementeaz! domeniul raporturilor de munc!" modul #n care se e$ectueaz! controlul aplic!rii reglement!rilor din domeniul raporturilor de munc!" precum %i &urisdicia muncii' (2) rezentul cod se aplic! %i raporturilor de munc! reglementate prin legi speciale" numai #n m!sura #n care acestea nu conin dispoziii speci$ice derogatorii' Art. 2. - Dispoziiile cuprinse #n prezentul cod se aplic!( a) cet!enilor rom)ni #ncadrai cu contract indi*idual de munc!" care presteaz! munc! #n +om)nia, b) cet!enilor rom)ni #ncadrai cu contract indi*idual de munc! %i care presteaz! acti*itatea #n str!in!tate" #n -aza unor contracte #nc.eiate cu un anga&ator rom)n" cu e/cepia cazului #n care legislaia statului pe al c!rui teritoriu se e/ecut! contractul indi*idual de munc! este mai $a*ora-il!, c) cet!enilor str!ini sau apatrizi #ncadrai cu contract indi*idual de munc!" care presteaz! munc! pentru un anga&ator rom)n pe teritoriul +om)niei, d) persoanelor care au do-)ndit statutul de re$ugiat %i se #ncadreaz! cu contract indi*idual de munc! pe teritoriul +om)niei" #n condiiile legii, e) ucenicilor care presteaz! munc! #n -aza unui contract de ucenicie la locul de munc!, f) anga&atorilor" persoane $izice %i &uridice, g) organizaiilor sindicale %i patronale' CAPITOLUL II rincipii $undamentale Art. 3. - (1) Li-ertatea muncii este garantat! prin 0onstituie' Dreptul la munc! nu poate $i #ngr!dit' (2) Orice persoan! este li-er! #n alegerea locului de munc! %i a pro$esiei" meseriei sau acti*it!ii pe care urmeaz! s! o presteze' (3) 1imeni nu poate $i o-ligat s! munceasc! sau s! nu munceasc! #ntr-un anumit loc de munc! ori #ntr-o anumit! pro$esie" oricare ar $i acestea' (4) Orice contract de munc! #nc.eiat cu nerespectarea dispoziiilor alin' 213-233 este nul de drept' Art. 4. - (1) Munca $orat! este interzis!' (2) 4ermenul munc! $orat! desemneaz! orice munc! sau ser*iciu impus unei persoane suameninare ori pentru care persoana nu %i-a e/primat consim!m)ntul #n mod li-er' (3) 1u constituie munc! $orat! munca sau acti*itatea impus! de autorit!ile pu-lice( a) #n temeiul legii pri*ind ser*iciul militar o-ligatoriu553, 66666666666
**) A se vedea Legea nr. 395/2005 privind suspendarea pe timp de pace a serviciului militar obligatoriu i trecerea la serviciul militar pe baz de voluntariat, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea , nr! "!"## din $% decembrie $%%#, cu modificrile ulterioare!

ostat pe 777'ca-inete/pert'ro

b) pentru #ndeplinirea o-ligaiilor ci*ice sta-ilite prin lege, c) #n -aza unei .ot!r)ri &udec!tore%ti de condamnare" r!mas! de$initi*!" #n condiiile legii, d) #n caz de $or! ma&or!" respecti* #n caz de r!z-oi" catastro$e sau pericol de catastro$e precum( incendii" inundaii" cutremure" epidemii sau epizootii *iolente" in*azii de animale sau insecte %i" #n general" #n toate circumstanele care pun #n pericol *iaa sau condiiile normale de e/isten! ale ansam-lului populaiei ori ale unei p!ri a acesteia' Art. . - (1) 8n cadrul relaiilor de munc! $uncioneaz! principiul egalit!ii de tratament $a! de toi salariaii %i anga&atorii' (2) Orice discriminare direct! sau indirect! $a! de un salariat" -azat! pe criterii de se/" orientare se/ual!" caracteristici genetice" *)rst!" apartenen! naional!" ras!" culoare" etnie" religie" opiune politic!" origine social!" .andicap" situaie sau responsa-ilitate $amilial!" apartenen! ori acti*itate sindical!" este interzis!' (3) 0onstituie discriminare direct! actele %i $aptele de e/cludere" deose-ire" restricie sau pre$erin!" #ntemeiate pe unul sau mai multe dintre criteriile pre*!zute la alin' 223" care au ca scop sau ca e$ect neacordarea" restr)ngerea ori #nl!turarea recunoa%terii" $olosinei sau e/ercit!rii drepturilor pre*!zute #n legislaia muncii' (4) 0onstituie discriminare indirect! actele %i $aptele #ntemeiate #n mod aparent pe alte criterii dec)t cele pre*!zute la alin' 223" dar care produc e$ectele unei discrimin!ri directe' Art. !. - (1) Orice salariat care presteaz! o munc! -ene$iciaz! de condiii de munc! adec*ate acti*it!ii des$!%urate" de protecie social!" de securitate %i s!n!tate #n munc!" precum %i de respectarea demnit!ii %i a con%tiinei sale" $!r! nicio discriminare' (2) 4uturor salariailor care presteaz! o munc! le sunt recunoscute dreptul la negocieri colecti*e" dreptul la protecia datelor cu caracter personal" precum %i dreptul la protecie #mpotri*a concedierilor nelegale' (3) entru munca egal! sau de *aloare egal! este interzis! orice discriminare -azat! pe criteriul de se/ cu pri*ire la toate elementele %i condiiile de remunerare' Art. ". - 9alariaii %i anga&atorii se pot asocia li-er pentru ap!rarea drepturilor %i promo*area intereselor lor pro$esionale" economice %i sociale' Art. #. - (1) +elaiile de munc! se -azeaz! pe principiul consensualit!ii %i al -unei-credine' (2) entru -una des$!%urare a relaiilor de munc!" participanii la raporturile de munc! se *or in$orma %i se *or consulta reciproc" #n condiiile legii %i ale contractelor colecti*e de munc!' Art. $. - 0et!enii rom)ni sunt li-eri s! se #ncadreze #n munc! #n statele mem-re ale :niunii ;uropene" precum %i #n oricare alt stat" cu respectarea normelor dreptului internaional al muncii %i a tratatelor -ilaterale la care +om)nia este parte'

TITLUL II 0ontractul indi*idual de munc! CAPITOLUL I 8nc.eierea contractului indi*idual de munc! Art. 1%. - 0ontractul indi*idual de munc! este contractul #n temeiul c!ruia o persoan! $izic!" denumit! salariat" se o-lig! s! presteze munca pentru %i su- autoritatea unui anga&ator" persoan! $izic! sau &uridic!" #n sc.im-ul unei remuneraii denumite salariu' Art. 11. - 0lauzele contractului indi*idual de munc! nu pot conine pre*ederi contrare sau drepturi su- ni*elul minim sta-ilit prin acte normati*e ori prin contracte colecti*e de munc!' Art. 12. - (1) 0ontractul indi*idual de munc! se #nc.eie pe durat! nedeterminat!' (2) rin e/cepie" contractul indi*idual de munc! se poate #nc.eia %i pe durat! determinat!" #n condiiile e/pres pre*!zute de lege' Art. 13. - (1) ersoana $izic! do-)nde%te capacitate de munc! la #mplinirea *)rstei de 1< ani'

ostat pe 777'ca-inete/pert'ro

(2) ersoana $izic! poate #nc.eia un contract de munc! #n calitate de salariat %i la #mplinirea *)rstei de 15 ani" cu acordul p!rinilor sau al reprezentanilor legali" pentru acti*it!i potri*ite cu dez*oltarea $izic!" aptitudinile %i cuno%tinele sale" dac! ast$el nu #i sunt periclitate s!n!tatea" dez*oltarea %i preg!tirea pro$esional!' (3) 8ncadrarea #n munc! a persoanelor su- *)rsta de 15 ani este interzis!' (4) 8ncadrarea #n munc! a persoanelor puse su- interdicie &udec!toreasc! este interzis!' ( ) 8ncadrarea #n munc! #n locuri de munc! grele" *!t!m!toare sau periculoase se poate $ace dup! #mplinirea *)rstei de 1= ani, aceste locuri de munc! se sta-ilesc prin .ot!r)re a >u*ernului' Art. 14. - (1) 8n sensul prezentului cod" prin anga&ator se #nelege persoana $izic! sau &uridic! ce poate" potri*it legii" s! anga&eze $or! de munc! pe -az! de contract indi*idual de munc!' (2) ersoana &uridic! poate #nc.eia contracte indi*iduale de munc!" #n calitate de anga&ator" din momentul do-)ndirii personalit!ii &uridice' (3) ersoana $izic! do-)nde%te capacitatea de a #nc.eia contracte indi*iduale de munc! #n calitate de anga&ator" din momentul do-)ndirii capacit!ii depline de e/erciiu' Art. 1 . - ;ste interzis!" su- sanciunea nulit!ii a-solute" #nc.eierea unui contract indi*idual de munc! #n scopul prest!rii unei munci sau a unei acti*it!i ilicite ori imorale' Art. 1!. - (1) 0ontractul indi*idual de munc! se #nc.eie #n -aza consim!m)ntului p!rilor" #n $orm! scris!" #n lim-a rom)n!' O-ligaia de #nc.eiere a contractului indi*idual de munc! #n $orm! scris! re*ine anga&atorului' ?orma scris! este o-ligatorie pentru #nc.eierea *ala-il! a contractului' (2) @nterior #nceperii acti*it!ii" contractul indi*idual de munc! se #nregistreaz! #n registrul general de e*iden! a salariailor" care se transmite inspectoratului teritorial de munc!' (3) @nga&atorul este o-ligat ca" anterior #nceperii acti*it!ii" s! #nm)neze salariatului un e/emplar din contractul indi*idual de munc!' (4) Munca prestat! #n temeiul unui contract indi*idual de munc! constituie *ec.ime #n munc!' Art. 1". - (1) @nterior #nc.eierii sau modi$ic!rii contractului indi*idual de munc!" anga&atorul are o-ligaia de a in$orma persoana selectat! #n *ederea anga&!rii ori" dup! caz" salariatul" cu pri*ire la clauzele eseniale pe care intenioneaz! s! le #nscrie #n contract sau s! le modi$ice' (2) O-ligaia de in$ormare a persoanei selectate #n *ederea anga&!rii sau a salariatului se consider! #ndeplinit! de c!tre anga&ator la momentul semn!rii contractului indi*idual de munc! sau a actului adiional" dup! caz' (3) ersoana selectat! #n *ederea anga&!rii ori salariatul" dup! caz" *a $i in$ormat! cu pri*ire la cel puin urm!toarele elemente( a) identitatea p!rilor, b) locul de munc! sau" #n lipsa unui loc de munc! $i/" posi-ilitatea ca salariatul s! munceasc! #n di*erse locuri, c) sediul sau" dup! caz" domiciliul anga&atorului, d) $uncia/ocupaia con$orm speci$icaiei 0lasi$ic!rii ocupaiilor din +om)nia sau altor acte normati*e" precum %i $i%a postului" cu speci$icarea atri-uiilor postului, e) criteriile de e*aluare a acti*it!ii pro$esionale a salariatului aplica-ile la ni*elul anga&atorului, f) riscurile speci$ice postului, g) data de la care contractul urmeaz! s! #%i produc! e$ectele, &) #n cazul unui contract de munc! pe durat! determinat! sau al unui contract de munc! temporar!" durata acestora, i) durata concediului de odi.n! la care salariatul are dreptul, ') condiiile de acordare a prea*izului de c!tre p!rile contractante %i durata acestuia, () salariul de -az!" alte elemente constituti*e ale *eniturilor salariale" precum %i periodicitatea pl!ii salariului la care salariatul are dreptul, l) durata normal! a muncii" e/primat! #n ore/zi %i ore/s!pt!m)n!,

ostat pe 777'ca-inete/pert'ro

)) indicarea contractului colecti* de munc! ce reglementeaz! condiiile de munc! ale salariatului, n) durata perioadei de pro-!' (4) ;lementele din in$ormarea pre*!zut! la alin' 233 tre-uie s! se reg!seasc! %i #n coninutul contractului indi*idual de munc!' ( ) Orice modi$icare a unuia dintre elementele pre*!zute la alin' 233 #n timpul e/ecut!rii contractului indi*idual de munc! impune #nc.eierea unui act adiional la contract" #ntr-un termen de 20 de zile lucr!toare de la data apariiei modi$ic!rii" cu e/cepia situaiilor #n care o asemenea modi$icare este pre*!zut! #n mod e/pres de lege' (!) La negocierea" #nc.eierea sau modi$icarea contractului indi*idual de munc!" oricare dintre p!ri poate $i asistat! de teri" con$orm propriei opiuni" cu respectarea pre*ederilor alin' 273' (") 0u pri*ire la in$ormaiile $urnizate salariatului" preala-il #nc.eierii contractului indi*idual de munc!" #ntre p!ri poate inter*eni un contract de con$idenialitate' Art. 1#. - (1) 8n cazul #n care persoana selectat! #n *ederea anga&!rii ori salariatul" dup! caz" urmeaz! s! #%i des$!%oare acti*itatea #n str!in!tate" anga&atorul are o-ligaia de a-i comunica #n timp util" #nainte de plecare" in$ormaiile pre*!zute la art' 17 alin' 233" precum %i in$ormaii re$eritoare la( a) durata perioadei de munc! ce urmeaz! s! $ie prestat! #n str!in!tate, b) moneda #n care *or $i pl!tite drepturile salariale" precum %i modalit!ile de plat!, c) prestaiile #n -ani %i/sau #n natur! a$erente des$!%ur!rii acti*it!ii #n str!in!tate, d) condiiile de clim!, e) reglement!rile principale din legislaia muncii din acea ar!, f) o-iceiurile locului a c!ror nerespectare i-ar pune #n pericol *iaa" li-ertatea sau sigurana personal!, g) condiiile de repatriere a lucr!torului" dup! caz' (2) An$ormaiile pre*!zute la alin' 213 lit' a3" -3 %i c3 tre-uie s! se reg!seasc! %i #n coninutul contractului indi*idual de munc!' (3) Dispoziiile alin' 213 se completeaz! prin legi speciale care reglementeaz! condiiile speci$ice de munc! #n str!in!tate' Art. 1$. - 8n situaia #n care anga&atorul nu #%i e/ecut! o-ligaia de in$ormare pre*!zut! la art' 17 %i 1=" persoana selectat! #n *ederea anga&!rii ori salariatul" dup! caz" are dreptul s! sesizeze" #n termen de 30 de zile de la data ne#ndeplinirii acestei o-ligaii" instana &udec!toreasc! competent! %i s! solicite desp!gu-iri corespunz!toare pre&udiciului pe care l-a su$erit ca urmare a nee/ecut!rii de c!tre anga&ator a o-ligaiei de in$ormare' Art. 2%. - (1) 8n a$ara clauzelor eseniale pre*!zute la art' 17" #ntre p!ri pot $i negociate %i cuprinse #n contractul indi*idual de munc! %i alte clauze speci$ice' (2) 9unt considerate clauze speci$ice" $!r! ca enumerarea s! $ie limitati*!( a) clauza cu pri*ire la $ormarea pro$esional!, b) clauza de neconcuren!, c) clauza de mo-ilitate, d) clauza de con$idenialitate' Art. 21. - (1) La #nc.eierea contractului indi*idual de munc! sau pe parcursul e/ecut!rii acestuia" p!rile pot negocia %i cuprinde #n contract o clauz! de neconcuren! prin care salariatul s! $ie o-ligat ca dup! #ncetarea contractului s! nu presteze" #n interes propriu sau al unui ter" o acti*itate care se a$l! #n concuren! cu cea prestat! la anga&atorul s!u" #n sc.im-ul unei indemnizaii de neconcuren! lunare pe care anga&atorul se o-lig! s! o pl!teasc! pe toat! perioada de neconcuren!' (2) 0lauza de neconcuren! #%i produce e$ectele numai dac! #n cuprinsul contractului indi*idual de munc! sunt pre*!zute #n mod concret acti*it!ile ce sunt interzise salariatului la data #ncet!rii contractului" cuantumul indemnizaiei de neconcuren! lunare" perioada pentru care #%i produce e$ectele clauza de neconcuren!" terii #n $a*oarea c!rora se interzice prestarea acti*it!ii" precum %i aria geogra$ic! unde salariatul poate $i #n real! competiie cu anga&atorul'

ostat pe 777'ca-inete/pert'ro

(3) Andemnizaia de neconcuren! lunar! datorat! salariatului nu este de natur! salarial!" se negociaz! %i este de cel puin 50B din media *eniturilor salariale -rute ale salariatului din ultimele < luni anterioare datei #ncet!rii contractului indi*idual de munc! sau" #n cazul #n care durata contractului indi*idual de munc! a $ost mai mic! de < luni" din media *eniturilor salariale lunare -rute cu*enite acestuia pe durata contractului' (4) Andemnizaia de neconcuren! reprezint! o c.eltuial! e$ectuat! de anga&ator" este deducti-il! la calculul pro$itului impoza-il %i se impoziteaz! la persoana $izic! -ene$iciar!" potri*it legii' Art. 22. - (1) 0lauza de neconcuren! #%i poate produce e$ectele pentru o perioad! de ma/imum 2 ani de la data #ncet!rii contractului indi*idual de munc!' (2) re*ederile alin' 213 nu sunt aplica-ile #n cazurile #n care #ncetarea contractului indi*idual de munc! s-a produs de drept" cu e/cepia cazurilor pre*!zute la art' 5< alin' 213 lit' c3" e3" $3" g3 %i i3" ori a inter*enit din iniiati*a anga&atorului pentru moti*e care nu in de persoana salariatului' Art. 23. - (1) 0lauza de neconcuren! nu poate a*ea ca e$ect interzicerea #n mod a-solut a e/ercit!rii pro$esiei salariatului sau a specializ!rii pe care o deine' (2) La sesizarea salariatului sau a inspectoratului teritorial de munc! instana competent! poate diminua e$ectele clauzei de neconcuren!' Art. 24. - 8n cazul nerespect!rii" cu *ino*!ie" a clauzei de neconcuren! salariatul poate $i o-ligat la restituirea indemnizaiei %i" dup! caz" la daune-interese corespunz!toare pre&udiciului pe care l-a produs anga&atorului' Art. 2 . - (1) rin clauza de mo-ilitate p!rile #n contractul indi*idual de munc! sta-ilesc c!" #n considerarea speci$icului muncii" e/ecutarea o-ligaiilor de ser*iciu de c!tre salariat nu se realizeaz! #ntr-un loc sta-il de munc!' 8n acest caz salariatul -ene$iciaz! de prestaii suplimentare #n -ani sau #n natur!' (2) 0uantumul prestaiilor suplimentare #n -ani sau modalit!ile prestaiilor suplimentare #n natur! sunt speci$icate #n contractul indi*idual de munc!' Art. 2!. - (1) rin clauza de con$idenialitate p!rile con*in ca" pe toat! durata contractului indi*idual de munc! %i dup! #ncetarea acestuia" s! nu transmit! date sau in$ormaii de care au luat cuno%tin! #n timpul e/ecut!rii contractului" #n condiiile sta-ilite #n regulamentele interne" #n contractele colecti*e de munc! sau #n contractele indi*iduale de munc!' (2) 1erespectarea acestei clauze de c!tre oricare dintre p!ri atrage o-ligarea celui #n culp! la plata de daune-interese' Art. 2". - (1) O persoan! poate $i anga&at! #n munc! numai #n -aza unui certi$icat medical" care constat! $aptul c! cel #n cauz! este apt pentru prestarea acelei munci' (2) 1erespectarea pre*ederilor alin' 213 atrage nulitatea contractului indi*idual de munc!' (3) 0ompetena %i procedura de eli-erare a certi$icatului medical" precum %i sanciunile aplica-ile anga&atorului #n cazul anga&!rii sau sc.im-!rii locului ori $elului muncii $!r! certi$icat medical sunt sta-ilite prin legi speciale' (4) 9olicitarea" la anga&are" a testelor de gra*iditate este interzis!' ( ) La anga&area #n domeniile s!n!tate" alimentaie pu-lic!" educaie %i #n alte domenii sta-ilite prin acte normati*e se pot solicita %i teste medicale speci$ice' Art. 2#. - 0erti$icatul medical este o-ligatoriu %i #n urm!toarele situaii( a) la re#nceperea acti*it!ii dup! o #ntrerupere mai mare de < luni" pentru locurile de munc! a*)nd e/punere la $actori noci*i pro$esionali" %i de un an" #n celelalte situaii, b) #n cazul deta%!rii sau trecerii #n alt loc de munc! ori #n alt! acti*itate" dac! se sc.im-! condiiile de munc!, c) la #nceperea misiunii" #n cazul salariailor #ncadrai cu contract de munc! temporar!, d) #n cazul ucenicilor" practicanilor" ele*ilor %i studenilor" #n situaia #n care urmeaz! s! $ie instruii pe meserii %i pro$esii" precum %i #n situaia sc.im-!rii meseriei pe parcursul instruirii, e) periodic" #n cazul celor care lucreaz! #n condiii de e/punere la $actori noci*i pro$esionali" potri*it reglement!rilor Ministerului 9!n!t!ii,

ostat pe 777'ca-inete/pert'ro

f) periodic" #n cazul celor care des$!%oar! acti*it!i cu risc de transmitere a unor -oli %i care lucreaz! #n sectorul alimentar" zoote.nic" la instalaiile de apro*izionare cu ap! pota-il!" #n colecti*it!i de copii" #n unit!i sanitare" potri*it reglement!rilor Ministerului 9!n!t!ii, g) periodic" #n cazul celor care lucreaz! #n unit!i $!r! $actori de risc" prin e/amene medicale di$ereniate #n $uncie de *)rst!" se/ %i stare de s!n!tate" potri*it reglement!rilor din contractele colecti*e de munc!' Art. 2$. - (1) 0ontractul indi*idual de munc! se #nc.eie dup! *eri$icarea preala-il! a aptitudinilor pro$esionale %i personale ale persoanei care solicit! anga&area' (2) Modalit!ile #n care urmeaz! s! se realizeze *eri$icarea pre*!zut! la alin' 213 sunt sta-ilite #n contractul colecti* de munc! aplica-il" #n statutul de personal - pro$esional sau disciplinar - %i #n regulamentul intern" #n m!sura #n care legea nu dispune alt$el' (3) An$ormaiile cerute" su- orice $orm!" de c!tre anga&ator persoanei care solicit! anga&area cu ocazia *eri$ic!rii preala-ile a aptitudinilor nu pot a*ea un alt scop dec)t acela de a aprecia capacitatea de a ocupa postul respecti*" precum %i aptitudinile pro$esionale' (4) @nga&atorul poate cere in$ormaii #n leg!tur! cu persoana care solicit! anga&area de la $o%tii s!i anga&atori" dar numai cu pri*ire la acti*it!ile #ndeplinite %i la durata anga&!rii %i numai cu #ncuno%tinarea preala-il! a celui #n cauz!' Art. 3%. - (1) 8ncadrarea salariailor la instituiile %i autorit!ile pu-lice %i la alte unit!i -ugetare se $ace numai prin concurs sau e/amen" dup! caz' (2) osturile *acante e/istente #n statul de $uncii *or $i scoase la concurs" #n raport cu necesit!ile $iec!rei unit!i pre*!zute la alin' 213' (3) 8n cazul #n care la concursul organizat #n *ederea ocup!rii unui post *acant nu s-au prezentat mai muli candidai" #ncadrarea #n munc! se $ace prin e/amen' (4) 0ondiiile de organizare %i modul de des$!%urare a concursului/e/amenului se sta-ilesc prin regulament apro-at prin .ot!r)re a >u*ernului' Art. 31. - (1) entru *eri$icarea aptitudinilor salariatului" la #nc.eierea contractului indi*idual de munc! se poate sta-ili o perioad! de pro-! de cel mult C0 de zile calendaristice pentru $unciile de e/ecuie %i de cel mult 120 de zile calendaristice pentru $unciile de conducere' (2) Deri$icarea aptitudinilor pro$esionale la #ncadrarea persoanelor cu .andicap se realizeaz! e/clusi* prin modalitatea perioadei de pro-! de ma/imum 30 de zile calendaristice' (3) e durata sau la s$)r%itul perioadei de pro-!" contractul indi*idual de munc! poate #nceta e/clusi* printr-o noti$icare scris!" $!r! prea*iz" la iniiati*a oric!reia dintre p!ri" $!r! a $i necesar! moti*area acesteia' (4) e durata perioadei de pro-! salariatul -ene$iciaz! de toate drepturile %i are toate o-ligaiile pre*!zute #n legislaia muncii" #n contractul colecti* de munc! aplica-il" #n regulamentul intern" precum %i #n contractul indi*idual de munc!' ( ) entru a-sol*enii instituiilor de #n*!!m)nt superior" primele < luni dup! de-utul #n pro$esie se consider! perioad! de stagiu' ?ac e/cepie acele pro$esii #n care stagiatura este reglementat! prin legi speciale' La s$)r%itul perioadei de stagiu" anga&atorul eli-ereaz! o-ligatoriu o ade*erin!" care este *izat! de inspectoratul teritorial de munc! #n a c!rui raz! teritorial! de competen! acesta #%i are sediul' (!) Modalitatea de e$ectuare a stagiului pre*!zut la alin' 253 se reglementeaz! prin lege special!' Art. 32. - (1) e durata e/ecut!rii unui contract indi*idual de munc! nu poate $i sta-ilit! dec)t o singur! perioad! de pro-!' (2) rin e/cepie" salariatul poate $i supus la o nou! perioad! de pro-! #n situaia #n care acesta de-uteaz! la acela%i anga&ator #ntr-o nou! $uncie sau pro$esie ori urmeaz! s! presteze acti*itatea #ntr-un loc de munc! cu condiii grele" *!t!m!toare sau periculoase' (3) erioada de pro-! constituie *ec.ime #n munc!' Art. 33. - erioada #n care se pot $ace anga&!ri succesi*e de pro-! ale mai multor persoane pentru acela%i post este de ma/imum 12 luni' Art. 34. - (1) ?iecare anga&ator are o-ligaia de a #n$iina un registru general de e*iden! a salariailor'

ostat pe 777'ca-inete/pert'ro

(2) +egistrul general de e*iden! a salariailor se *a #nregistra #n preala-il la autoritatea pu-lic! competent!" potri*it legii" #n a c!rei raz! teritorial! se a$l! domiciliul" respecti* sediul anga&atorului" dat! de la care de*ine document o$icial' (3) +egistrul general de e*iden! a salariailor se completeaz! %i se transmite inspectoratului teritorial de munc! #n ordinea anga&!rii %i cuprinde elementele de identi$icare ale tuturor salariailor" data anga&!rii" $uncia/ocupaia con$orm speci$icaiei 0lasi$ic!rii ocupaiilor din +om)nia sau altor acte normati*e" tipul contractului indi*idual de munc!" salariul" sporurile %i cuantumul acestora" perioada %i cauzele de suspendare a contractului indi*idual de munc!" perioada deta%!rii %i data #ncet!rii contractului indi*idual de munc!' (4) +egistrul general de e*iden! a salariailor este p!strat la domiciliul" respecti* sediul anga&atorului" urm)nd s! $ie pus la dispoziie inspectorului de munc! sau oric!rei alte autorit!i care #l solicit!" #n condiiile legii' ( ) La solicitarea salariatului sau a unui $ost salariat" anga&atorul este o-ligat s! eli-ereze un document care s! ateste acti*itatea des$!%urat! de acesta" durata acti*it!ii" salariul" *ec.imea #n munc!" #n meserie %i #n specialitate' (!) 8n cazul #ncet!rii acti*it!ii anga&atorului" registrul general de e*iden! a salariailor se depune la autoritatea pu-lic! competent!" potri*it legii" #n a c!rei raz! teritorial! se a$l! sediul sau domiciliul anga&atorului" dup! caz' (") Metodologia de #ntocmire a registrului general de e*iden! a salariailor" #nregistr!rile care se e$ectueaz!" precum %i orice alte elemente #n leg!tur! cu #ntocmirea acestora se sta-ilesc prin .ot!r)re a >u*ernului'
66666666666 us #n aplicare prin Eot!r)re nr. %%*2%11 #ncep)nd cu 01'0='2011'

Art. 3 . - (1) Orice salariat are dreptul de a munci la anga&atori di$erii sau la acela%i anga&ator" #n -aza unor contracte indi*iduale de munc!" -ene$iciind de salariul corespunz!tor pentru $iecare dintre acestea' (2) ?ac e/cepie de la pre*ederile alin' 213 situaiile #n care prin lege sunt pre*!zute incompati-ilit!i pentru cumulul unor $uncii' Art. 3!. - 0et!enii str!ini %i apatrizii pot $i anga&ai prin contract indi*idual de munc! #n -aza autorizaiei de munc! sau a permisului de %edere #n scop de munc!" eli-erat!/eli-erat potri*it legii' CAPITOLUL II ;/ecutarea contractului indi*idual de munc! Art. 3". - Drepturile %i o-ligaiile pri*ind relaiile de munc! dintre anga&ator %i salariat se sta-ilesc potri*it legii" prin negociere" #n cadrul contractelor colecti*e de munc! %i al contractelor indi*iduale de munc!' Art. 3#. - 9alariaii nu pot renuna la drepturile ce le sunt recunoscute prin lege' Orice tranzacie prin care se urm!re%te renunarea la drepturile recunoscute de lege salariailor sau limitarea acestor drepturi este lo*it! de nulitate' Art. 3$. - (1) 9alariatul are" #n principal" urm!toarele drepturi( a) dreptul la salarizare pentru munca depus!, b) dreptul la repaus zilnic %i s!pt!m)nal, c) dreptul la concediu de odi.n! anual, d) dreptul la egalitate de %anse %i de tratament, e) dreptul la demnitate #n munc!, f) dreptul la securitate %i s!n!tate #n munc!, g) dreptul la acces la $ormarea pro$esional!, &) dreptul la in$ormare %i consultare, i) dreptul de a lua parte la determinarea %i ameliorarea condiiilor de munc! %i a mediului de munc!, ') dreptul la protecie #n caz de concediere, () dreptul la negociere colecti*! %i indi*idual!,

ostat pe 777'ca-inete/pert'ro

l) dreptul de a participa la aciuni colecti*e, )) dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat, n) alte drepturi pre*!zute de lege sau de contractele colecti*e de munc! aplica-ile' (2) 9alariatului #i re*in" #n principal" urm!toarele o-ligaii( a) o-ligaia de a realiza norma de munc! sau" dup! caz" de a #ndeplini atri-uiile ce #i re*in con$orm $i%ei postului, b) o-ligaia de a respecta disciplina muncii, c) o-ligaia de a respecta pre*ederile cuprinse #n regulamentul intern" #n contractul colecti* de munc! aplica-il" precum %i #n contractul indi*idual de munc!, d) o-ligaia de $idelitate $a! de anga&ator #n e/ecutarea atri-uiilor de ser*iciu, e) o-ligaia de a respecta m!surile de securitate %i s!n!tate a muncii #n unitate, f) o-ligaia de a respecta secretul de ser*iciu, g) alte o-ligaii pre*!zute de lege sau de contractele colecti*e de munc! aplica-ile' Art. 4%. - (1) @nga&atorul are" #n principal" urm!toarele drepturi( a) s! sta-ileasc! organizarea %i $uncionarea unit!ii, b) s! sta-ileasc! atri-uiile corespunz!toare $iec!rui salariat" #n condiiile legii, c) s! dea dispoziii cu caracter o-ligatoriu pentru salariat" su- rezer*a legalit!ii lor, d) s! e/ercite controlul asupra modului de #ndeplinire a sarcinilor de ser*iciu, e) s! constate s!*)r%irea a-aterilor disciplinare %i s! aplice sanciunile corespunz!toare" potri*it legii" contractului colecti* de munc! aplica-il %i regulamentului intern, f) s! sta-ileasc! o-iecti*ele de per$orman! indi*idual!" precum %i criteriile de e*aluare a realiz!rii acestora' (2) @nga&atorului #i re*in" #n principal" urm!toarele o-ligaii( a) s! in$ormeze salariaii asupra condiiilor de munc! %i asupra elementelor care pri*esc des$!%urarea relaiilor de munc!, b) s! asigure permanent condiiile te.nice %i organizatorice a*ute #n *edere la ela-orarea normelor de munc! %i condiiile corespunz!toare de munc!, c) s! acorde salariailor toate drepturile ce decurg din lege" din contractul colecti* de munc! aplica-il %i din contractele indi*iduale de munc!, d) s! comunice periodic salariailor situaia economic! %i $inanciar! a unit!ii" cu e/cepia in$ormaiilor sensi-ile sau secrete" care" prin di*ulgare" sunt de natur! s! pre&udicieze acti*itatea unit!ii' eriodicitatea comunic!rilor se sta-ile%te prin negociere #n contractul colecti* de munc! aplica-il, e) s! se consulte cu sindicatul sau" dup! caz" cu reprezentanii salariailor #n pri*ina deciziilor suscepti-ile s! a$ecteze su-stanial drepturile %i interesele acestora, f) s! pl!teasc! toate contri-uiile %i impozitele a$late #n sarcina sa" precum %i s! rein! %i s! *ireze contri-uiile %i impozitele datorate de salariai" #n condiiile legii, g) s! #n$iineze registrul general de e*iden! a salariailor %i s! opereze #nregistr!rile pre*!zute de lege, &) s! eli-ereze" la cerere" toate documentele care atest! calitatea de salariat a solicitantului, i) s! asigure con$idenialitatea datelor cu caracter personal ale salariailor' CAPITOLUL III Modi$icarea contractului indi*idual de munc! Art. 41. - (1) 0ontractul indi*idual de munc! poate $i modi$icat numai prin acordul p!rilor' (2) 0u titlu de e/cepie" modi$icarea unilateral! a contractului indi*idual de munc! este posi-il! numai #n cazurile %i #n condiiile pre*!zute de prezentul cod' (3) Modi$icarea contractului indi*idual de munc! se re$er! la oricare dintre urm!toarele elemente( a) durata contractului, b) locul muncii, c) $elul muncii,

ostat pe 777'ca-inete/pert'ro

d) condiiile de munc!, e) salariul, f) timpul de munc! %i timpul de odi.n!' Art. 42. - (1) Locul muncii poate $i modi$icat unilateral de c!tre anga&ator prin delegarea sau deta%area salariatului #ntr-un alt loc de munc! dec)t cel pre*!zut #n contractul indi*idual de munc!' (2) e durata deleg!rii" respecti* a deta%!rii" salariatul #%i p!streaz! $uncia %i toate celelalte drepturi pre*!zute #n contractul indi*idual de munc!' Art. 43. - Delegarea reprezint! e/ercitarea temporar!" din dispoziia anga&atorului" de c!tre salariat" a unor lucr!ri sau sarcini corespunz!toare atri-uiilor de ser*iciu #n a$ara locului s!u de munc!' Art. 44. - (1) Delegarea poate $i dispus! pentru o perioad! de cel mult <0 de zile calendaristice #n 12 luni %i se poate prelungi pentru perioade succesi*e de ma/imum <0 de zile calendaristice" numai cu acordul salariatului' +e$uzul salariatului de prelungire a deleg!rii nu poate constitui moti* pentru sancionarea disciplinar! a acestuia' (2) 9alariatul delegat are dreptul la plata c.eltuielilor de transport %i cazare" precum %i la o indemnizaie de delegare" #n condiiile pre*!zute de lege sau de contractul colecti* de munc! aplica-il' Art. 4 . - Deta%area este actul prin care se dispune sc.im-area temporar! a locului de munc!" din dispoziia anga&atorului" la un alt anga&ator" #n scopul e/ecut!rii unor lucr!ri #n interesul acestuia' 8n mod e/cepional" prin deta%are se poate modi$ica %i $elul muncii" dar numai cu consim!m)ntul scris al salariatului' Art. 4!. - (1) Deta%area poate $i dispus! pe o perioad! de cel mult un an' (2) 8n mod e/cepional" perioada deta%!rii poate $i prelungit! pentru moti*e o-iecti*e ce impun prezena salariatului la anga&atorul la care s-a dispus deta%area" cu acordul am-elor p!ri" din < #n < luni' (3) 9alariatul poate re$uza deta%area dispus! de anga&atorul s!u numai #n mod e/cepional %i pentru moti*e personale temeinice' (4) 9alariatul deta%at are dreptul la plata c.eltuielilor de transport %i cazare" precum %i la o indemnizaie de deta%are" #n condiiile pre*!zute de lege sau de contractul colecti* de munc! aplica-il' Art. 4". - (1) Drepturile cu*enite salariatului deta%at se acord! de anga&atorul la care s-a dispus deta%area' (2) e durata deta%!rii salariatul -ene$iciaz! de drepturile care #i sunt mai $a*ora-ile" $ie de drepturile de la anga&atorul care a dispus deta%area" $ie de drepturile de la anga&atorul la care este deta%at' (3) @nga&atorul care deta%eaz! are o-ligaia de a lua toate m!surile necesare pentru ca anga&atorul la care s-a dispus deta%area s! #%i #ndeplineasc! integral %i la timp toate o-ligaiile $a! de salariatul deta%at' (4) Dac! anga&atorul la care s-a dispus deta%area nu #%i #ndepline%te integral %i la timp toate o-ligaiile $a! de salariatul deta%at" acestea *or $i #ndeplinite de anga&atorul care a dispus deta%area' ( ) 8n cazul #n care e/ist! di*ergen! #ntre cei doi anga&atori sau niciunul dintre ei nu #%i #ndepline%te o-ligaiile potri*it pre*ederilor alin' 213 %i 223" salariatul deta%at are dreptul de a re*eni la locul s!u de munc! de la anga&atorul care l-a deta%at" de a se #ndrepta #mpotri*a oric!ruia dintre cei doi anga&atori %i de a cere e/ecutarea silit! a o-ligaiilor ne#ndeplinite' Art. 4#. - @nga&atorul poate modi$ica temporar locul %i $elul muncii" $!r! consim!m)ntul salariatului" %i #n cazul unor situaii de $or! ma&or!" cu titlu de sanciune disciplinar! sau ca m!sur! de protecie a salariatului" #n cazurile %i #n condiiile pre*!zute de prezentul cod' CAPITOLUL I+ 9uspendarea contractului indi*idual de munc!

ostat pe 777'ca-inete/pert'ro

Art. 4$. - (1) 9uspendarea contractului indi*idual de munc! poate inter*eni de drept" prin acordul p!rilor sau prin actul unilateral al uneia dintre p!ri' (2) 9uspendarea contractului indi*idual de munc! are ca e$ect suspendarea prest!rii muncii de c!tre salariat %i a pl!ii drepturilor de natur! salarial! de c!tre anga&ator' (3) e durata suspend!rii pot continua s! e/iste alte drepturi %i o-ligaii ale p!rilor dec)t cele pre*!zute la alin' 223" dac! acestea sunt pre*!zute prin legi speciale" prin contractul colecti* de munc! aplica-il" prin contracte indi*iduale de munc! sau prin regulamente interne' (4) 8n cazul suspend!rii contractului indi*idual de munc! din cauza unei $apte imputa-ile salariatului" pe durata suspend!rii acesta nu *a -ene$icia de niciun drept care rezult! din calitatea sa de salariat' ( ) De $iecare dat! c)nd #n timpul perioadei de suspendare a contractului inter*ine o cauz! de #ncetare de drept a contractului indi*idual de munc!" cauza de #ncetare de drept pre*aleaz!' (!) 8n cazul suspend!rii contractului indi*idual de munc! se suspend! toate termenele care au leg!tur! cu #nc.eierea" modi$icarea" e/ecutarea sau #ncetarea contractului indi*idual de munc!" cu e/cepia situaiilor #n care contractul indi*idual de munc! #nceteaz! de drept' Art. %. - 0ontractul indi*idual de munc! se suspend! de drept #n urm!toarele situaii( a) concediu de maternitate, b) concediu pentru incapacitate temporar! de munc!, c) carantin!, d) e/ercitarea unei $uncii #n cadrul unei autorit!i e/ecuti*e" legislati*e ori &udec!tore%ti" pe toat! durata mandatului" dac! legea nu pre*ede alt$el, e) #ndeplinirea unei $uncii de conducere salarizate #n sindicat, f) $or! ma&or!, g) #n cazul #n care salariatul este arestat pre*enti*" #n condiiile 0odului de procedur! penal!, &) de la data e/pir!rii perioadei pentru care au $ost emise a*izele" autorizaiile ori atest!rile necesare pentru e/ercitarea pro$esiei' Dac! #n termen de < luni salariatul nu %i-a re#nnoit a*izele" autorizaiile ori atest!rile necesare pentru e/ercitarea pro$esiei" contractul indi*idual de munc! #nceteaz! de drept, i) #n alte cazuri e/pres pre*!zute de lege' Art. 1. - (1) 0ontractul indi*idual de munc! poate $i suspendat din iniiati*a salariatului" #n urm!toarele situaii( a) concediu pentru cre%terea copilului #n *)rst! de p)n! la 2 ani sau" #n cazul copilului cu .andicap" p)n! la #mplinirea *)rstei de 3 ani, b) concediu pentru #ngri&irea copilului -olna* #n *)rst! de p)n! la 7 ani sau" #n cazul copilului cu .andicap" pentru a$eciuni intercurente" p)n! la #mplinirea *)rstei de 1= ani, c) concediu paternal, d) concediu pentru $ormare pro$esional!, e) e/ercitarea unor $uncii electi*e #n cadrul organismelor pro$esionale constituite la ni*el central sau local" pe toat! durata mandatului, f) participarea la gre*!' (2) 0ontractul indi*idual de munc! poate $i suspendat #n situaia a-senelor nemoti*ate ale salariatului" #n condiiile sta-ilite prin contractul colecti* de munc! aplica-il" contractul indi*idual de munc!" precum %i prin regulamentul intern' Art. 2. - (1) 0ontractul indi*idual de munc! poate $i suspendat din iniiati*a anga&atorului #n urm!toarele situaii( a) pe durata cercet!rii disciplinare preala-ile" #n condiiile legii, b) #n cazul #n care anga&atorul a $ormulat pl)ngere penal! #mpotri*a salariatului sau acesta a $ost trimis #n &udecat! pentru $apte penale incompati-ile cu $uncia deinut!" p)n! la r!m)nerea de$initi*! a .ot!r)rii &udec!tore%ti, c) #n cazul #ntreruperii sau reducerii temporare a acti*it!ii" $!r! #ncetarea raportului de munc!" pentru moti*e economice" te.nologice" structurale sau similare, d) pe durata deta%!rii,

ostat pe 777'ca-inete/pert'ro

e) pe durata suspend!rii de c!tre autorit!ile competente a a*izelor" autorizaiilor sau atest!rilor necesare pentru e/ercitarea pro$esiilor' (2) 8n cazurile pre*!zute la alin' 213 lit' a3 %i -3" dac! se constat! ne*ino*!ia celui #n cauz!" salariatul #%i reia acti*itatea anterioar! %i i se pl!te%te" #n temeiul normelor %i principiilor r!spunderii ci*ile contractuale" o desp!gu-ire egal! cu salariul %i celelalte drepturi de care a $ost lipsit pe perioada suspend!rii contractului' (3) 8n cazul reducerii temporare a acti*it!ii" pentru moti*e economice" te.nologice" structurale sau similare" pe perioade care dep!%esc 30 de zile lucr!toare" anga&atorul *a a*ea posi-ilitatea reducerii programului de lucru de la 5 zile la F zile pe s!pt!m)n!" cu reducerea corespunz!toare a salariului" p)n! la remedierea situaiei care a cauzat reducerea programului" dup! consultarea preala-il! a sindicatului reprezentati* de la ni*elul unit!ii sau a reprezentanilor salariailor" dup! caz' Art. 3. - (1) e durata reducerii %i/sau a #ntreruperii temporare a acti*it!ii" salariaii implicai #n acti*itatea redus! sau #ntrerupt!" care nu mai des$!%oar! acti*itate" -ene$iciaz! de o indemnizaie" pl!tit! din $ondul de salarii" ce nu poate $i mai mic! de 75B din salariul de -az! corespunz!tor locului de munc! ocupat" cu e/cepia situaiilor pre*!zute la art' 52 alin' 233' (2) e durata reducerii %i/sau a #ntreruperii temporare pre*!zute la alin' 213" salariaii se *or a$la la dispoziia anga&atorului" acesta a*)nd oric)nd posi-ilitatea s! dispun! re#nceperea acti*it!ii' Art. 4. - 0ontractul indi*idual de munc! poate $i suspendat" prin acordul p!rilor" #n cazul concediilor $!r! plat! pentru studii sau pentru interese personale'

CAPITOLUL + 8ncetarea contractului indi*idual de munc! Art. . - 0ontractul indi*idual de munc! poate #nceta ast$el( a) de drept, b) ca urmare a acordului p!rilor" la data con*enit! de acestea, c) ca urmare a *oinei unilaterale a uneia dintre p!ri" #n cazurile %i #n condiiile limitati* pre*!zute de lege'

,-C.IU/-A 1 8ncetarea de drept a contractului indi*idual de munc! Art. !. - (1) 0ontractul indi*idual de munc! e/istent #nceteaz! de drept( a) la data decesului salariatului sau al anga&atorului persoan! $izic!" precum %i #n cazul dizol*!rii anga&atorului persoan! &uridic!" de la data la care anga&atorul %i-a #ncetat e/istena con$orm legii,

ostat pe 777'ca-inete/pert'ro

b) la data r!m)nerii ire*oca-ile a .ot!r)rii &udec!tore%ti de declarare a morii sau a punerii su- interdicie a salariatului sau a anga&atorului persoan! $izic!, c) la data #ndeplinirii cumulati*e a condiiilor de *)rst! standard %i a stagiului minim de cotizare pentru pensionare, la data comunic!rii deciziei de pensie #n cazul pensiei de in*aliditate" pensiei anticipate pariale" pensiei anticipate" pensiei pentru limit! de *)rst! cu reducerea *)rstei standard de pensionare, d) ca urmare a constat!rii nulit!ii a-solute a contractului indi*idual de munc!" de la data la care nulitatea a $ost constatat! prin acordul p!rilor sau prin .ot!r)re &udec!toreasc! de$initi*!, e) ca urmare a admiterii cererii de reintegrare #n $uncia ocupat! de salariat a unei persoane concediate nelegal sau pentru moti*e ne#ntemeiate" de la data r!m)nerii de$initi*e a .ot!r)rii &udec!tore%ti de reintegrare, f) ca urmare a condamn!rii la e/ecutarea unei pedepse pri*ati*e de li-ertate" de la data r!m)nerii de$initi*e a .ot!r)rii &udec!tore%ti, g) de la data retragerii de c!tre autorit!ile sau organismele competente a a*izelor" autorizaiilor ori atest!rilor necesare pentru e/ercitarea pro$esiei, &) ca urmare a interzicerii e/ercit!rii unei pro$esii sau a unei $uncii" ca m!sur! de siguran! ori pedeaps! complementar!" de la data r!m)nerii de$initi*e a .ot!r)rii &udec!tore%ti prin care s-a dispus interdicia, i) la data e/pir!rii termenului contractului indi*idual de munc! #nc.eiat pe durat! determinat!, ') retragerea acordului p!rinilor sau al reprezentanilor legali" #n cazul salariailor cu *)rsta cuprins! #ntre 15 %i 1< ani' (2) entru situaiile pre*!zute la alin' 213 lit' c3-&3" constatarea cazului de #ncetare de drept a contractului indi*idual de munc! se $ace #n termen de 5 zile lucr!toare de la inter*enirea acestuia" #n scris" prin decizie a anga&atorului" %i se comunic! persoanelor a$late #n situaiile respecti*e #n termen de 5 zile lucr!toare' Art. ". - (1) 1erespectarea oric!reia dintre condiiile legale necesare pentru #nc.eierea *ala-il! a contractului indi*idual de munc! atrage nulitatea acestuia' (2) 0onstatarea nulit!ii contractului indi*idual de munc! produce e$ecte pentru *iitor' (3) 1ulitatea contractului indi*idual de munc! poate $i acoperit! prin #ndeplinirea ulterioar! a condiiilor impuse de lege' (4) 8n situaia #n care o clauz! este a$ectat! de nulitate" #ntruc)t sta-ile%te drepturi sau o-ligaii pentru salariai" care contra*in unor norme legale imperati*e sau contractelor colecti*e de munc! aplica-ile" aceasta este #nlocuit! de drept cu dispoziiile legale sau con*enionale aplica-ile" salariatul a*)nd dreptul la desp!gu-iri' ( ) ersoana care a prestat munca #n temeiul unui contract indi*idual de munc! nul are dreptul la remunerarea acesteia" corespunz!tor modului de #ndeplinire a atri-uiilor de ser*iciu' (!) 0onstatarea nulit!ii %i sta-ilirea" potri*it legii" a e$ectelor acesteia se pot $ace prin acordul p!rilor' (") Dac! p!rile nu se #neleg" nulitatea se pronun! de c!tre instana &udec!toreasc!'

,-C.IU/-A a 20a 0oncedierea Art. #. - (1) 0oncedierea reprezint! #ncetarea contractului indi*idual de munc! din iniiati*a anga&atorului' (2) 0oncedierea poate $i dispus! pentru moti*e care in de persoana salariatului sau pentru moti*e care nu in de persoana salariatului' Art. $. - ;ste interzis! concedierea salariailor(

ostat pe 777'ca-inete/pert'ro

a) pe criterii de se/" orientare se/ual!" caracteristici genetice" *)rst!" apartenen! naional!" ras!" culoare" etnie" religie" opiune politic!" origine social!" .andicap" situaie sau responsa-ilitate $amilial!" apartenen! ori acti*itate sindical!, b) pentru e/ercitarea" #n condiiile legii" a dreptului la gre*! %i a drepturilor sindicale' Art. !%. - (1) 0oncedierea salariailor nu poate $i dispus!( a) pe durata incapacit!ii temporare de munc!" sta-ilit! prin certi$icat medical con$orm legii, b) pe durata suspend!rii acti*it!ii ca urmare a instituirii carantinei, c) pe durata #n care $emeia salariat! este gra*id!" #n m!sura #n care anga&atorul a luat cuno%tin! de acest $apt anterior emiterii deciziei de concediere, d) pe durata concediului de maternitate, e) pe durata concediului pentru cre%terea copilului #n *)rst! de p)n! la 2 ani sau" #n cazul copilului cu .andicap" p)n! la #mplinirea *)rstei de 3 ani, f) pe durata concediului pentru #ngri&irea copilului -olna* #n *)rst! de p)n! la 7 ani sau" #n cazul copilului cu .andicap" pentru a$eciuni intercurente" p)n! la #mplinirea *)rstei de 1= ani, g) pe durata e/ercit!rii unei $uncii eligi-ile #ntr-un organism sindical" cu e/cepia situaiei #n care concedierea este dispus! pentru o a-atere disciplinar! gra*! sau pentru a-ateri disciplinare repetate" s!*)r%ite de c!tre acel salariat, &) pe durata e$ectu!rii concediului de odi.n!' (2) re*ederile alin' 213 nu se aplic! #n cazul concedierii pentru moti*e ce inter*in ca urmare a reorganiz!rii &udiciare" a $alimentului sau a dizol*!rii anga&atorului" #n condiiile legii'

,-C.IU/-A a 30a 0oncedierea pentru moti*e care in de persoana salariatului Art. !1. - @nga&atorul poate dispune concedierea pentru moti*e care in de persoana salariatului #n urm!toarele situaii( a) #n cazul #n care salariatul a s!*)r%it o a-atere gra*! sau a-ateri repetate de la regulile de disciplin! a muncii ori de la cele sta-ilite prin contractul indi*idual de munc!" contractul colecti* de munc! aplica-il sau regulamentul intern" ca sanciune disciplinar!, b) #n cazul #n care salariatul este arestat pre*enti* pentru o perioad! mai mare de 30 de zile" #n condiiile 0odului de procedur! penal!, c) #n cazul #n care" prin decizie a organelor competente de e/pertiz! medical!" se constat! inaptitudinea $izic! %i/sau psi.ic! a salariatului" $apt ce nu permite acestuia s! #%i #ndeplineasc! atri-uiile corespunz!toare locului de munc! ocupat, d) #n cazul #n care salariatul nu corespunde pro$esional locului de munc! #n care este #ncadrat' Art. !2. - (1) 8n cazul #n care concedierea inter*ine pentru unul dintre moti*ele pre*!zute la art' <1 lit' -3-d3" anga&atorul are o-ligaia de a emite decizia de concediere #n termen de 30 de zile calendaristice de la data constat!rii cauzei concedierii' (2) 8n cazul #n care concedierea inter*ine pentru moti*ul pre*!zut la art' <1 lit' a3" anga&atorul poate emite decizia de concediere numai cu respectarea dispoziiilor art' 2F7252' (3) Decizia se emite #n scris %i" su- sanciunea nulit!ii a-solute" tre-uie s! $ie moti*at! #n $apt %i #n drept %i s! cuprind! preciz!ri cu pri*ire la termenul #n care poate $i contestat! %i la instana &udec!toreasc! la care se contest!' Art. !3. - (1) 0oncedierea pentru s!*)r%irea unei a-ateri gra*e sau a unor a-ateri repetate de la regulile de disciplin! a muncii poate $i dispus! numai dup! #ndeplinirea de c!tre anga&ator a cercet!rii disciplinare preala-ile %i #n termenele sta-ilite de prezentul cod' (2) 0oncedierea salariatului pentru moti*ul pre*!zut la art' <1 lit' d3 poate $i dispus! numai dup! e*aluarea preala-il! a salariatului" con$orm procedurii de e*aluare sta-ilite prin contractul colecti* de munc! aplica-il sau" #n lipsa acestuia" prin regulamentul intern'

ostat pe 777'ca-inete/pert'ro

Art. !4. - (1) 8n cazul #n care concedierea se dispune pentru moti*ele pre*!zute la art' <1 lit' c3 %i d3" precum %i #n cazul #n care contractul indi*idual de munc! a #ncetat de drept #n temeiul art' 5< alin' 213 lit' e3" anga&atorul are o-ligaia de a-i propune salariatului alte locuri de munc! *acante #n unitate" compati-ile cu preg!tirea pro$esional! sau" dup! caz" cu capacitatea de munc! sta-ilit! de medicul de medicin! a muncii' (2) 8n situaia #n care anga&atorul nu dispune de locuri de munc! *acante potri*it alin' 213" acesta are o-ligaia de a solicita spri&inul ageniei teritoriale de ocupare a $orei de munc! #n *ederea redistri-uirii salariatului" corespunz!tor preg!tirii pro$esionale %i/sau" dup! caz" capacit!ii de munc! sta-ilite de medicul de medicin! a muncii' (3) 9alariatul are la dispoziie un termen de 3 zile lucr!toare de la comunicarea anga&atorului" con$orm pre*ederilor alin' 213" pentru a-%i mani$esta #n scris consim!m)ntul cu pri*ire la noul loc de munc! o$erit' (4) 8n cazul #n care salariatul nu #%i mani$est! consim!m)ntul #n termenul pre*!zut la alin' 233" precum %i dup! noti$icarea cazului c!tre agenia teritorial! de ocupare a $orei de munc! con$orm alin' 223" anga&atorul poate dispune concedierea salariatului' ( ) 8n cazul concedierii pentru moti*ul pre*!zut la art' <1 lit' c3 salariatul -ene$iciaz! de o compensaie" #n condiiile sta-ilite #n contractul colecti* de munc! aplica-il sau #n contractul indi*idual de munc!" dup! caz'

,-C.IU/-A a 40a 0oncedierea pentru moti*e care nu in de persoana salariatului Art. ! . - (1) 0oncedierea pentru moti*e care nu in de persoana salariatului reprezint! #ncetarea contractului indi*idual de munc! determinat! de des$iinarea locului de munc! ocupat de salariat" din unul sau mai multe moti*e $!r! leg!tur! cu persoana acestuia' (2) Des$iinarea locului de munc! tre-uie s! $ie e$ecti*! %i s! ai-! o cauz! real! %i serioas!' Art. !!. - 0oncedierea pentru moti*e care nu in de persoana salariatului poate $i indi*idual! sau colecti*!' Art. !". - 9alariaii concediai pentru moti*e care nu in de persoana lor -ene$iciaz! de m!suri acti*e de com-atere a %oma&ului %i pot -ene$icia de compensaii #n condiiile pre*!zute de lege %i de contractul colecti* de munc! aplica-il'

,-C.IU/-A a 0a 0oncedierea colecti*!' An$ormarea" consultarea salariailor %i procedura concedierilor colecti*e Art. !#. - (1) rin concediere colecti*! se #nelege concedierea" #ntr-o perioad! de 30 de zile calendaristice" din unul sau mai multe moti*e care nu in de persoana salariatului" a unui num!r de( a) cel puin 10 salariai" dac! anga&atorul care disponi-ilizeaz! are #ncadrai mai mult de 20 de salariai %i mai puin de 100 de salariai, b) cel puin 10B din salariai" dac! anga&atorul care disponi-ilizeaz! are #ncadrai cel puin 100 de salariai" dar mai puin de 300 de salariai, c) cel puin 30 de salariai" dac! anga&atorul care disponi-ilizeaz! are #ncadrai cel puin 300 de salariai' (2) La sta-ilirea num!rului e$ecti* de salariai concediai colecti*" potri*it alin' 213" se iau #n calcul %i acei salariai c!rora le-au #ncetat contractele indi*iduale de munc! din iniiati*a anga&atorului" din unul sau mai multe moti*e" $!r! leg!tur! cu persoana salariatului" cu condiia e/istenei a cel puin 5 concedieri' Art. !$. - (1) 8n cazul #n care anga&atorul intenioneaz! s! e$ectueze concedieri colecti*e" acesta are o-ligaia de a iniia" #n timp util %i #n scopul a&ungerii la o #nelegere" #n condiiile

ostat pe 777'ca-inete/pert'ro

pre*!zute de lege" consult!ri cu sindicatul sau" dup! caz" cu reprezentanii salariailor" cu pri*ire cel puin la( a) metodele %i mi&loacele de e*itare a concedierilor colecti*e sau de reducere a num!rului de salariai care *or $i concediai, b) atenuarea consecinelor concedierii prin recurgerea la m!suri sociale care *izeaz!" printre altele" spri&in pentru recali$icarea sau recon*ersia pro$esional! a salariailor concediai' (2) 8n perioada #n care au loc consult!ri" potri*it alin' 213" pentru a permite sindicatului sau reprezentanilor salariailor s! $ormuleze propuneri #n timp util" anga&atorul are o-ligaia s! le $urnizeze toate in$ormaiile rele*ante %i s! le noti$ice" #n scris" urm!toarele( a) num!rul total %i categoriile de salariai, b) moti*ele care determin! concedierea preconizat!, c) num!rul %i categoriile de salariai care *or $i a$ectai de concediere, d) criteriile a*ute #n *edere" potri*it legii %i/sau contractelor colecti*e de munc!" pentru sta-ilirea ordinii de prioritate la concediere, e) m!surile a*ute #n *edere pentru limitarea num!rului concedierilor, f) m!surile pentru atenuarea consecinelor concedierii %i compensaiile ce urmeaz! s! $ie acordate salariailor concediai" con$orm dispoziiilor legale %i/sau contractului colecti* de munc! aplica-il, g) data de la care sau perioada #n care *or a*ea loc concedierile, &) termenul #n!untrul c!ruia sindicatul sau" dup! caz" reprezentanii salariailor pot $ace propuneri pentru e*itarea ori diminuarea num!rului salariailor concediai' (3) 0riteriile pre*!zute la alin' 223 lit' d3 se aplic! pentru departa&area salariailor dup! e*aluarea realiz!rii o-iecti*elor de per$orman!' (4) O-ligaiile pre*!zute la alin' 213 %i 223 se menin indi$erent dac! decizia care determin! concedierile colecti*e este luat! de c!tre anga&ator sau de o #ntreprindere care deine controlul asupra anga&atorului' ( ) 8n situaia #n care decizia care determin! concedierile colecti*e este luat! de o #ntreprindere care deine controlul asupra anga&atorului" acesta nu se poate pre*ala" #n nerespectarea o-ligaiilor pre*!zute la alin' 213 %i 223" de $aptul c! #ntreprinderea respecti*! nu i-a $urnizat in$ormaiile necesare' Art. "%. - @nga&atorul are o-ligaia s! comunice o copie a noti$ic!rii pre*!zute la art' <C alin' 223 inspectoratului teritorial de munc! %i ageniei teritoriale de ocupare a $orei de munc! la aceea%i dat! la care a comunicat-o sindicatului sau" dup! caz" reprezentanilor salariailor' Art. "1. - (1) 9indicatul sau" dup! caz" reprezentanii salariailor pot propune anga&atorului m!suri #n *ederea e*it!rii concedierilor ori diminu!rii num!rului salariailor concediai" #ntrun termen de 10 zile calendaristice de la data primirii noti$ic!rii' (2) @nga&atorul are o-ligaia de a r!spunde #n scris %i moti*at la propunerile $ormulate potri*it pre*ederilor alin' 213" #n termen de 5 zile calendaristice de la primirea acestora' Art. "2. - (1) 8n situaia #n care" ulterior consult!rilor cu sindicatul sau reprezentanii salariailor" potri*it pre*ederilor art' <C %i 71" anga&atorul decide aplicarea m!surii de concediere colecti*!" acesta are o-ligaia de a noti$ica #n scris inspectoratul teritorial de munc! %i agenia teritorial! de ocupare a $orei de munc!" cu cel puin 30 de zile calendaristice anterioare datei emiterii deciziilor de concediere' (2) 1oti$icarea pre*!zut! la alin' 213 tre-uie s! cuprind! toate in$ormaiile rele*ante cu pri*ire la intenia de concediere colecti*!" pre*!zute la art' <C alin' 223" precum %i rezultatele consult!rilor cu sindicatul sau reprezentanii salariailor" pre*!zute la art' <C alin' 213 %i art' 71" #n special moti*ele concedierilor" num!rul total al salariailor" num!rul salariailor a$ectai de concediere %i data de la care sau perioada #n care *or a*ea loc aceste concedieri' (3) @nga&atorul are o-ligaia s! comunice o copie a noti$ic!rii pre*!zute la alin' 213 sindicatului sau reprezentanilor salariailor" la aceea%i dat! la care a comunicat-o inspectoratului teritorial de munc! %i ageniei teritoriale de ocupare a $orei de munc!' (4) 9indicatul sau reprezentanii salariailor pot transmite e*entuale puncte de *edere inspectoratului teritorial de munc!'

ostat pe 777'ca-inete/pert'ro

( ) La solicitarea moti*at! a oric!reia dintre p!ri" inspectoratul teritorial de munc!" cu a*izul ageniei teritoriale de ocupare a $orei de munc!" poate dispune reducerea perioadei pre*!zute la alin' 213" $!r! a aduce atingere drepturilor indi*iduale cu pri*ire la perioada de prea*iz' (!) Anspectoratul teritorial de munc! are o-ligaia de a in$orma #n termen de 3 zile lucr!toare anga&atorul %i sindicatul sau reprezentanii salariailor" dup! caz" asupra reducerii sau prelungirii perioadei pre*!zute la alin' 213" precum %i cu pri*ire la moti*ele care au stat la -aza acestei decizii' Art. "3. - (1) 8n perioada pre*!zut! la art' 72 alin' 213" agenia teritorial! de ocupare a $orei de munc! tre-uie s! caute soluii la pro-lemele ridicate de concedierile colecti*e preconizate %i s! le comunice #n timp util anga&atorului %i sindicatului ori" dup! caz" reprezentanilor salariailor' (2) La solicitarea moti*at! a oric!reia dintre p!ri" inspectoratul teritorial de munc!" cu consultarea ageniei teritoriale de ocupare a $orei de munc!" poate dispune am)narea momentului emiterii deciziilor de concediere cu ma/imum 10 zile calendaristice" #n cazul #n care aspectele legate de concedierea colecti*! a*ut! #n *edere nu pot $i soluionate p)n! la data sta-ilit! #n noti$icarea de concediere colecti*! pre*!zut! la art' 72 alin' 213 ca $iind data emiterii deciziilor de concediere' (3) Anspectoratul teritorial de munc! are o-ligaia de a in$orma #n scris anga&atorul %i sindicatul sau reprezentanii salariailor" dup! caz" asupra am)n!rii momentului emiterii deciziilor de concediere" precum %i despre moti*ele care au stat la -aza acestei decizii" #nainte de e/pirarea perioadei iniiale pre*!zute la art' 72 alin' 213' Art. "4. - (1) 8n termen de F5 de zile calendaristice de la data concedierii" salariatul concediat prin concediere colecti*! are dreptul de a $i reanga&at cu prioritate pe postul re#n$iinat #n aceea%i acti*itate" $!r! e/amen" concurs sau perioad! de pro-!' (2) 8n situaia #n care #n perioada pre*!zut! la alin' 213 se reiau acelea%i acti*it!i" anga&atorul *a transmite salariailor care au $ost concediai de pe posturile a c!ror acti*itate este reluat! #n acelea%i condiii de competen! pro$esional! o comunicare scris!" prin care sunt in$ormai asupra relu!rii acti*it!ii' (3) 9alariaii au la dispoziie un termen de ma/imum 5 zile calendaristice de la data comunic!rii anga&atorului" pre*!zut! la alin' 223" pentru a-%i mani$esta #n scris consim!m)ntul cu pri*ire la locul de munc! o$erit' (4) 8n situaia #n care salariaii care au dreptul de a $i reanga&ai potri*it alin' 223 nu #%i mani$est! #n scris consim!m)ntul #n termenul pre*!zut la alin' 233 sau re$uz! locul de munc! o$erit" anga&atorul poate $ace noi #ncadr!ri pe locurile de munc! r!mase *acante' ( ) re*ederile art' <=-73 nu se aplic! salariailor din instituiile pu-lice %i autorit!ile pu-lice' (!) re*ederile art' <=-73 nu se aplic! #n cazul contractelor indi*iduale de munc! #nc.eiate pe durat! determinat!" cu e/cepia cazurilor #n care aceste concedieri au loc #nainte de data e/pir!rii acestor contracte'

,-C.IU/-A a !0a Dreptul la prea*iz Art. " . - (1) ersoanele concediate #n temeiul art' <1 lit' c3 %i d3" al art' <5 %i << -ene$iciaz! de dreptul la un prea*iz ce nu poate $i mai mic de 20 de zile lucr!toare' (2) ?ac e/cepie de la pre*ederile alin' 213 persoanele concediate #n temeiul art' <1 lit' d3" care se a$l! #n perioada de pro-!' (3) 8n situaia #n care #n perioada de prea*iz contractul indi*idual de munc! este suspendat" termenul de prea*iz *a $i suspendat corespunz!tor" cu e/cepia cazului pre*!zut la art' 51 alin' 223' Art. "!. - Decizia de concediere se comunic! salariatului #n scris %i tre-uie s! conin! #n mod o-ligatoriu(

ostat pe 777'ca-inete/pert'ro

a) moti*ele care determin! concedierea, b) durata prea*izului, c) criteriile de sta-ilire a ordinii de priorit!i" con$orm art' <C alin' 223 lit' d3" numai #n cazul concedierilor colecti*e, d) lista tuturor locurilor de munc! disponi-ile #n unitate %i termenul #n care salariaii urmeaz! s! opteze pentru a ocupa un loc de munc! *acant" #n condiiile art' <F' Art. "". - Decizia de concediere produce e$ecte de la data comunic!rii ei salariatului'

,-C.IU/-A a "0a 0ontrolul %i sancionarea concedierilor nelegale Art. "#. - 0oncedierea dispus! cu nerespectarea procedurii pre*!zute de lege este lo*it! de nulitate a-solut!' Art. "$. - 8n caz de con$lict de munc! anga&atorul nu poate in*oca #n $aa instanei alte moti*e de $apt sau de drept dec)t cele precizate #n decizia de concediere' Art. #%. - (1) 8n cazul #n care concedierea a $ost e$ectuat! #n mod netemeinic sau nelegal" instana *a dispune anularea ei %i *a o-liga anga&atorul la plata unei desp!gu-iri egale cu salariile inde/ate" ma&orate %i reactualizate %i cu celelalte drepturi de care ar $i -ene$iciat salariatul' (2) La solicitarea salariatului instana care a dispus anularea concedierii *a repune p!rile #n situaia anterioar! emiterii actului de concediere' (3) 8n cazul #n care salariatul nu solicit! repunerea #n situaia anterioar! emiterii actului de concediere" contractul indi*idual de munc! *a #nceta de drept la data r!m)nerii de$initi*e %i ire*oca-ile a .ot!r)rii &udec!tore%ti'

,-C.IU/-A a #0a Demisia Art. #1. - (1) rin demisie se #nelege actul unilateral de *oin! a salariatului care" printr-o noti$icare scris!" comunic! anga&atorului #ncetarea contractului indi*idual de munc!" dup! #mplinirea unui termen de prea*iz' (2) @nga&atorul este o-ligat s! #nregistreze demisia salariatului' +e$uzul anga&atorului de a #nregistra demisia d! dreptul salariatului de a $ace do*ada acesteia prin orice mi&loace de pro-!' (3) 9alariatul are dreptul de a nu moti*a demisia' (4) 4ermenul de prea*iz este cel con*enit de p!ri #n contractul indi*idual de munc! sau" dup! caz" cel pre*!zut #n contractele colecti*e de munc! aplica-ile %i nu poate $i mai mare de 20 de zile lucr!toare pentru salariaii cu $uncii de e/ecuie" respecti* mai mare de F5 de zile lucr!toare pentru salariaii care ocup! $uncii de conducere' ( ) e durata prea*izului contractul indi*idual de munc! continu! s! #%i produc! toate e$ectele' (!) 8n situaia #n care #n perioada de prea*iz contractul indi*idual de munc! este suspendat" termenul de prea*iz *a $i suspendat corespunz!tor' (") 0ontractul indi*idual de munc! #nceteaz! la data e/pir!rii termenului de prea*iz sau la data renun!rii totale ori pariale de c!tre anga&ator la termenul respecti*' (#) 9alariatul poate demisiona $!r! prea*iz dac! anga&atorul nu #%i #ndepline%te o-ligaiile asumate prin contractul indi*idual de munc!'

ostat pe 777'ca-inete/pert'ro

CAPITOLUL +I 0ontractul indi*idual de munc! pe durat! determinat! Art. #2. - (1) rin derogare de la regula pre*!zut! la art' 12 alin' 213" anga&atorii au posi-ilitatea de a anga&a" #n cazurile %i #n condiiile prezentului cod" personal salariat cu contract indi*idual de munc! pe durat! determinat!' (2) 0ontractul indi*idual de munc! pe durat! determinat! se poate #nc.eia numai #n $orm! scris!" cu precizarea e/pres! a duratei pentru care se #nc.eie' (3) 0ontractul indi*idual de munc! pe durat! determinat! poate $i prelungit" #n condiiile pre*!zute la art' =3" %i dup! e/pirarea termenului iniial" cu acordul scris al p!rilor" pentru perioada realiz!rii unui proiect" program sau unei lucr!ri' (4) 8ntre acelea%i p!ri se pot #nc.eia succesi* cel mult 3 contracte indi*iduale de munc! pe durat! determinat!' ( ) 0ontractele indi*iduale de munc! pe durat! determinat! #nc.eiate #n termen de 3 luni de la #ncetarea unui contract de munc! pe durat! determinat! sunt considerate contracte succesi*e %i nu pot a*ea o durat! mai mare de 12 luni $iecare' Art. #3. - 0ontractul indi*idual de munc! poate $i #nc.eiat pentru o durat! determinat! numai #n urm!toarele cazuri( a) #nlocuirea unui salariat #n cazul suspend!rii contractului s!u de munc!" cu e/cepia situaiei #n care acel salariat particip! la gre*!, b) cre%terea %i/sau modi$icarea temporar! a structurii acti*it!ii anga&atorului, c) des$!%urarea unor acti*it!i cu caracter sezonier, d) #n situaia #n care este #nc.eiat #n temeiul unor dispoziii legale emise cu scopul de a $a*oriza temporar anumite categorii de persoane $!r! loc de munc!, e) anga&area unei persoane care" #n termen de 5 ani de la data anga&!rii" #ndepline%te condiiile de pensionare pentru limit! de *)rst!, f) ocuparea unei $uncii eligi-ile #n cadrul organizaiilor sindicale" patronale sau al organizaiilor negu*ernamentale" pe perioada mandatului, g) anga&area pensionarilor care" #n condiiile legii" pot cumula pensia cu salariul, &) #n alte cazuri pre*!zute e/pres de legi speciale ori pentru des$!%urarea unor lucr!ri" proiecte sau programe' Art. #4. - (1) 0ontractul indi*idual de munc! pe durat! determinat! nu poate $i #nc.eiat pe o perioad! mai mare de 3< de luni' (2) 8n cazul #n care contractul indi*idual de munc! pe durat! determinat! este #nc.eiat pentru a #nlocui un salariat al c!rui contract indi*idual de munc! este suspendat" durata contractului *a e/pira la momentul #ncet!rii moti*elor ce au determinat suspendarea contractului indi*idual de munc! al salariatului titular' Art. # . - 9alariatul #ncadrat cu contract indi*idual de munc! pe durat! determinat! poate $i supus unei perioade de pro-!" care nu *a dep!%i( a) 5 zile lucr!toare pentru o durat! a contractului indi*idual de munc! mai mic! de 3 luni, b) 15 zile lucr!toare pentru o durat! a contractului indi*idual de munc! cuprins! #ntre 3 %i < luni, c) 30 de zile lucr!toare pentru o durat! a contractului indi*idual de munc! mai mare de < luni, d) F5 de zile lucr!toare #n cazul salariailor #ncadrai #n $uncii de conducere" pentru o durat! a contractului indi*idual de munc! mai mare de < luni' Art. #!. - (1) @nga&atorii sunt o-ligai s! in$ormeze salariaii anga&ai cu contract indi*idual de munc! pe durat! determinat! despre locurile de munc! *acante sau care *or de*eni *acante" corespunz!toare preg!tirii lor pro$esionale" %i s! le asigure accesul la aceste locuri de munc! #n condiii egale cu cele ale salariailor anga&ai cu contract indi*idual de munc! pe perioad! nedeterminat!' @ceast! in$ormare se $ace printr-un anun a$i%at la sediul anga&atorului'

ostat pe 777'ca-inete/pert'ro

(2) O copie a anunului pre*!zut la alin' 213 se transmite de #ndat! sindicatului sau reprezentanilor salariailor' Art. #". - (1) +e$eritor la condiiile de anga&are %i de munc!" salariaii cu contract indi*idual de munc! pe durat! determinat! nu *or $i tratai mai puin $a*ora-il dec)t salariaii permaneni compara-ili" numai pe moti*ul duratei contractului indi*idual de munc!" cu e/cepia cazurilor #n care tratamentul di$erit este &usti$icat de moti*e o-iecti*e' (2) 8n sensul alin' 213" salariatul permanent compara-il reprezint! salariatul al c!rui contract indi*idual de munc! este #nc.eiat pe durat! nedeterminat! %i care des$!%oar! aceea%i acti*itate sau una similar!" #n aceea%i unitate" a*)ndu-se #n *edere cali$icarea/aptitudinile pro$esionale' (3) @tunci c)nd nu e/ist! un salariat cu contract indi*idual de munc! #nc.eiat pe durat! nedeterminat! compara-il #n aceea%i unitate" se au #n *edere dispoziiile din contractul colecti* de munc! aplica-il sau" #n lipsa acestuia" reglement!rile legale #n domeniu' CAPITOLUL +II Munca prin agent de munc! temporar! Art. ##. - (1) Munca prin agent de munc! temporar! este munca prestat! de un salariat temporar care a #nc.eiat un contract de munc! temporar! cu un agent de munc! temporar! %i care este pus la dispoziia utilizatorului pentru a lucra temporar su- supra*eg.erea %i conducerea acestuia din urm!' (2) 9alariatul temporar este persoana care a #nc.eiat un contract de munc! temporar! cu un agent de munc! temporar!" #n *ederea punerii sale la dispoziia unui utilizator pentru a lucra temporar su- supra*eg.erea %i conducerea acestuia din urm!' (3) @gentul de munc! temporar! este persoana &uridic!" autorizat! de Ministerul Muncii" ?amiliei %i roteciei 9ociale" care #nc.eie contracte de munc! temporar! cu salariai temporari" pentru a-i pune la dispoziia utilizatorului" pentru a lucra pe perioada sta-ilit! de contractul de punere la dispoziie su- supra*eg.erea %i conducerea acestuia' 0ondiiile de $uncionare a agentului de munc! temporar!" precum %i procedura de autorizare se sta-ilesc prin .ot!r)re a >u*ernului' (4) :tilizatorul este persoana $izic! sau &uridic! pentru care %i su- supra*eg.erea %i conducerea c!reia munce%te temporar un salariat temporar pus la dispoziie de agentul de munc! temporar!' ( ) Misiunea de munc! temporar! #nseamn! acea perioad! #n care salariatul temporar este pus la dispoziia utilizatorului pentru a lucra temporar su- supra*eg.erea %i conducerea acestuia" pentru e/ecutarea unei sarcini precise %i cu caracter temporar' Art. #$. - :n utilizator poate apela la ageni de munc! temporar! pentru e/ecutarea unei sarcini precise %i cu caracter temporar" cu e/cepia cazului pre*!zut la art' C3' Art. $%. - (1) Misiunea de munc! temporar! se sta-ile%te pentru un termen care nu poate $i mai mare de 2F de luni' (2) Durata misiunii de munc! temporar! poate $i prelungit! pe perioade succesi*e care" ad!ugate la durata iniial! a misiunii" nu poate conduce la dep!%irea unei perioade de 3< de luni' (3) 0ondiiile #n care durata unei misiuni de munc! temporar! poate $i prelungit! sunt pre*!zute #n contractul de munc! temporar! sau pot $ace o-iectul unui act adiional la acest contract' Art. $1. - (1) @gentul de munc! temporar! pune la dispoziia utilizatorului un salariat anga&at prin contract de munc! temporar!" #n -aza unui contract de punere la dispoziie #nc.eiat #n $orm! scris!' (2) 0ontractul de punere la dispoziie tre-uie s! cuprind!( a) durata misiunii, b) caracteristicile speci$ice postului" #n special cali$icarea necesar!" locul e/ecut!rii misiunii %i programul de lucru, c) condiiile concrete de munc!,

ostat pe 777'ca-inete/pert'ro

d) ec.ipamentele indi*iduale de protecie %i de munc! pe care salariatul temporar tre-uie s! le utilizeze, e) orice alte ser*icii %i $acilit!i #n $a*oarea salariatului temporar, f) *aloarea comisionului de care -ene$iciaz! agentul de munc! temporar!" precum %i remuneraia la care are dreptul salariatul, g) condiiile #n care utilizatorul poate re$uza un salariat temporar pus la dispoziie de un agent de munc! temporar!' (3) Orice clauz! prin care se interzice anga&area de c!tre utilizator a salariatului temporar dup! #ndeplinirea misiunii este nul!' Art. $2. - (1) 9alariaii temporari au acces la toate ser*iciile %i $acilit!ile acordate de utilizator" #n acelea%i condiii ca %i ceilali salariai ai acestuia' (2) :tilizatorul este o-ligat s! asigure salariatului temporar dotarea cu ec.ipamente indi*iduale de protecie %i de munc!" cu e/cepia situaiei #n care prin contractul de punere la dispoziie dotarea este #n sarcina agentului de munc! temporar!' Art. $3. - :tilizatorul nu poate -ene$icia de ser*iciile salariatului temporar" dac! urm!re%te s! #nlocuiasc! ast$el un salariat al s!u al c!rui contract de munc! este suspendat ca urmare a particip!rii la gre*!' Art. $4. - (1) 0ontractul de munc! temporar! este un contract indi*idual de munc! ce se #nc.eie #n scris #ntre agentul de munc! temporar! %i salariatul temporar" pe durata unei misiuni' (2) 8n contractul de munc! temporar! se precizeaz!" #n a$ara elementelor pre*!zute la art' 17 %i art' 1= alin' 213" condiiile #n care urmeaz! s! se des$!%oare misiunea" durata misiunii" identitatea %i sediul utilizatorului" precum %i cuantumul %i modalit!ile remuneraiei salariatului temporar' Art. $ . - (1) 0ontractul de munc! temporar! se poate #nc.eia %i pentru mai multe misiuni" cu respectarea termenului pre*!zut la art' C0 alin' 223' (2) @gentul de munc! temporar! poate #nc.eia cu salariatul temporar un contract de munc! pe durat! nedeterminat!" situaie #n care #n perioada dintre dou! misiuni salariatul temporar se a$l! la dispoziia agentului de munc! temporar!' (3) entru $iecare nou! misiune #ntre p!ri se #nc.eie un contract de munc! temporar!" #n care *or $i precizate toate elementele pre*!zute la art' CF alin' 223' (4) 0ontractul de munc! temporar! #nceteaz! la terminarea misiunii pentru care a $ost #nc.eiat sau dac! utilizatorul renun! la ser*iciile sale #nainte de #nc.eierea misiunii" #n condiiile contractului de punere la dispoziie' Art. $!. - (1) e toat! durata misiunii salariatul temporar -ene$iciaz! de salariul pl!tit de agentul de munc! temporar!' (2) 9alariul primit de salariatul temporar pentru $iecare misiune se sta-ile%te prin negociere direct! cu agentul de munc! temporar! %i nu poate $i mai mic dec)t salariul minim -rut pe ar! garantat #n plat!' (3) @gentul de munc! temporar! este cel care reine %i *ireaz! toate contri-uiile %i impozitele datorate de salariatul temporar c!tre -ugetele statului %i pl!te%te pentru acesta toate contri-uiile datorate #n condiiile legii' (4) 8n cazul #n care #n termen de 15 zile calendaristice de la data la care o-ligaiile pri*ind plata salariului %i cele pri*ind contri-uiile %i impozitele au de*enit scadente %i e/igi-ile" iar agentul de munc! temporar! nu le e/ecut!" ele *or $i pl!tite de utilizator" #n -aza solicit!rii salariatului temporar' ( ) :tilizatorul care a pl!tit sumele datorate potri*it alin' 2F3 se su-rog!" pentru sumele pl!tite" #n drepturile salariatului temporar #mpotri*a agentului de munc! temporar!' Art. $". - rin contractul de munc! temporar! se poate sta-ili o perioad! de pro-! pentru realizarea misiunii" a c!rei durat! nu poate $i mai mare de( a) dou! zile lucr!toare" #n cazul #n care contractul de munc! temporar! este #nc.eiat pentru o perioad! mai mic! sau egal! cu o lun!, b) 5 zile lucr!toare" #n cazul #n care contractul de munc! temporar! este #nc.eiat pentru o perioad! cuprins! #ntre o lun! %i 3 luni,

ostat pe 777'ca-inete/pert'ro

c) 15 zile lucr!toare" #n cazul #n care contractul de munc! temporar! este #nc.eiat pentru o perioad! cuprins! #ntre 3 %i < luni, d) 20 de zile lucr!toare" #n cazul #n care contractul de munc! temporar! este #nc.eiat pentru o perioad! mai mare de < luni, e) 30 de zile lucr!toare" #n cazul salariailor #ncadrai #n $uncii de conducere" pentru o durat! a contractului de munc! temporar! mai mare de < luni' Art. $#. - (1) e parcursul misiunii utilizatorul r!spunde pentru asigurarea condiiilor de munc! pentru salariatul temporar" #n con$ormitate cu legislaia #n *igoare' (2) :tilizatorul *a noti$ica de #ndat! agentului de munc! temporar! orice accident de munc! sau #m-oln!*ire pro$esional! de care a luat cuno%tin! %i a c!rei *ictim! a $ost un salariat temporar pus la dispoziie de agentul de munc! temporar!' Art. $$. - (1) La #ncetarea misiunii salariatul temporar poate #nc.eia cu utilizatorul un contract indi*idual de munc!' (2) 8n cazul #n care utilizatorul anga&eaz!" dup! o misiune" un salariat temporar" durata misiunii e$ectuate se ia #n calcul la sta-ilirea drepturilor salariale" precum %i a celorlalte drepturi pre*!zute de legislaia muncii' Art. 1%%. - @gentul de munc! temporar! care concediaz! salariatul temporar #nainte de termenul pre*!zut #n contractul de munc! temporar!" pentru alte moti*e dec)t cele disciplinare" are o-ligaia de a respecta reglement!rile legale pri*ind #ncetarea contractului indi*idual de munc! pentru moti*e care nu in de persoana salariatului' Art. 1%1. - 0u e/cepia dispoziiilor speciale contrare" pre*!zute #n prezentul capitol" dispoziiile legale" pre*ederile regulamentelor interne" precum %i cele ale contractelor colecti*e de munc! aplica-ile salariailor anga&ai cu contract indi*idual de munc! pe durat! nedeterminat! la utilizator se aplic! #n egal! m!sur! %i salariailor temporari pe durata misiunii la acesta' Art. 1%2. - @genii de munc! temporar! nu percep nicio ta/! salariailor temporari #n sc.im-ul demersurilor #n *ederea recrut!rii acestora de c!tre utilizator sau pentru #nc.eierea unui contract de munc! temporar!' CAPITOLUL +III 0ontractul indi*idual de munc! cu timp parial Art. 1%3. - 9alariatul cu $raciune de norm! este salariatul al c!rui num!r de ore normale de lucru" calculate s!pt!m)nal sau ca medie lunar!" este in$erior num!rului de ore normale de lucru al unui salariat cu norm! #ntreag! compara-il' Art. 1%4. - (1) @nga&atorul poate #ncadra salariai cu $raciune de norm! prin contracte indi*iduale de munc! pe durat! nedeterminat! sau pe durat! determinat!" denumite contracte indi*iduale de munc! cu timp parial' (2) 0ontractul indi*idual de munc! cu timp parial se #nc.eie numai #n $orm! scris!' (3) 9alariatul compara-il este salariatul cu norm! #ntreag! din aceea%i unitate" care are acela%i tip de contract indi*idual de munc!" presteaz! aceea%i acti*itate sau una similar! cu cea a salariatului anga&at cu contract indi*idual de munc! cu timp parial" a*)ndu-se #n *edere %i alte considerente" cum ar $i *ec.imea #n munc! %i cali$icarea/aptitudinile pro$esionale' (4) @tunci c)nd nu e/ist! un salariat compara-il #n aceea%i unitate" se au #n *edere dispoziiile din contractul colecti* de munc! aplica-il sau" #n lipsa acestuia" reglement!rile legale #n domeniu' Art. 1% . - (1) 0ontractul indi*idual de munc! cu timp parial cuprinde" #n a$ara elementelor pre*!zute la art' 17 alin' 233" urm!toarele( a) durata muncii %i repartizarea programului de lucru, b) condiiile #n care se poate modi$ica programul de lucru, c) interdicia de a e$ectua ore suplimentare" cu e/cepia cazurilor de $or! ma&or! sau pentru alte lucr!ri urgente destinate pre*enirii producerii unor accidente ori #nl!tur!rii consecinelor acestora'

ostat pe 777'ca-inete/pert'ro

(2) 8n situaia #n care #ntr-un contract indi*idual de munc! cu timp parial nu sunt precizate elementele pre*!zute la alin' 213" contractul se consider! a $i #nc.eiat pentru norm! #ntreag!' Art. 1%!. - (1) 9alariatul #ncadrat cu contract de munc! cu timp parial se -ucur! de drepturile salariailor cu norm! #ntreag!" #n condiiile pre*!zute de lege %i de contractele colecti*e de munc! aplica-ile' (2) Drepturile salariale se acord! proporional cu timpul e$ecti* lucrat" raportat la drepturile sta-ilite pentru programul normal de lucru' Art. 1%". - (1) @nga&atorul este o-ligat ca" #n m!sura #n care este posi-il" s! ia #n considerare cererile salariailor de a se trans$era $ie de la un loc de munc! cu norm! #ntreag! la unul cu $raciune de norm!" $ie de la un loc de munc! cu $raciune de norm! la un loc de munc! cu norm! #ntreag! sau de a-%i m!ri programul de lucru" #n cazul #n care apare aceast! oportunitate' (2) @nga&atorul este o-ligat s! in$ormeze la timp cu pri*ire la apariia unor locuri de munc! cu $raciune de norm! sau cu norm! #ntreag!" pentru a $acilita trans$erurile de la norm! #ntreag! la $raciune de norm! %i in*ers' @ceast! in$ormare se $ace printr-un anun a$i%at la sediul anga&atorului' (3) O copie a anunului pre*!zut la alin' 223 se transmite de #ndat! sindicatului sau reprezentanilor salariailor' (4) @nga&atorul asigur!" #n m!sura #n care este posi-il" accesul la locuri de munc! cu $raciune de norm! la toate ni*elurile' CAPITOLUL I1 Munca la domiciliu Art. 1%#. - (1) 9unt considerai salariai cu munca la domiciliu acei salariai care #ndeplinesc" la domiciliul lor" atri-uiile speci$ice $unciei pe care o dein' (2) 8n *ederea #ndeplinirii sarcinilor de ser*iciu ce le re*in" salariaii cu munca la domiciliu #%i sta-ilesc singuri programul de lucru' (3) @nga&atorul este #n drept s! *eri$ice acti*itatea salariatului cu munca la domiciliu" #n condiiile sta-ilite prin contractul indi*idual de munc!' Art. 1%$. - 0ontractul indi*idual de munc! la domiciliu se #nc.eie numai #n $orm! scris! %i conine" #n a$ara elementelor pre*!zute la art' 17 alin' 233" urm!toarele( a) precizarea e/pres! c! salariatul lucreaz! la domiciliu, b) programul #n cadrul c!ruia anga&atorul este #n drept s! controleze acti*itatea salariatului s!u %i modalitatea concret! de realizare a controlului, c) o-ligaia anga&atorului de a asigura transportul la %i de la domiciliul salariatului" dup! caz" al materiilor prime %i materialelor pe care le utilizeaz! #n acti*itate" precum %i al produselor $inite pe care le realizeaz!' Art. 11%. - (1) 9alariatul cu munca la domiciliu se -ucur! de toate drepturile recunoscute prin lege %i prin contractele colecti*e de munc! aplica-ile salariailor al c!ror loc de munc! este la sediul anga&atorului' (2) rin contractele colecti*e de munc! %i/sau prin contractele indi*iduale de munc! se pot sta-ili %i alte condiii speci$ice pri*ind munca la domiciliu" #n con$ormitate cu legislaia #n *igoare'

ostat pe 777'ca-inete/pert'ro

TITLUL III 4impul de munc! %i timpul de odi.n! CAPITOLUL I 4impul de munc!

,-C.IU/-A 1 Durata timpului de munc! Art. 111. - 4impul de munc! reprezint! orice perioad! #n care salariatul presteaz! munca" se a$l! la dispoziia anga&atorului %i #ndepline%te sarcinile %i atri-uiile sale" con$orm pre*ederilor contractului indi*idual de munc!" contractului colecti* de munc! aplica-il %i/sau ale legislaiei #n *igoare' Art. 112. - (1) entru salariaii anga&ai cu norm! #ntreag! durata normal! a timpului de munc! este de = ore pe zi %i de F0 de ore pe s!pt!m)n!' (2) 8n cazul tinerilor #n *)rst! de p)n! la 1= ani durata timpului de munc! este de < ore pe zi %i de 30 de ore pe s!pt!m)n!' Art. 113. - (1) +epartizarea timpului de munc! #n cadrul s!pt!m)nii este" de regul!" uni$orm!" de = ore pe zi timp de 5 zile" cu dou! zile de repaus' (2) 8n $uncie de speci$icul unit!ii sau al muncii prestate" se poate opta %i pentru o repartizare inegal! a timpului de munc!" cu respectarea duratei normale a timpului de munc! de F0 de ore pe s!pt!m)n!' Art. 114. - (1) Durata ma/im! legal! a timpului de munc! nu poate dep!%i F= de ore pe s!pt!m)n!" inclusi* orele suplimentare' (2) rin e/cepie" durata timpului de munc!" ce include %i orele suplimentare" poate $i prelungit! peste F= de ore pe s!pt!m)n!" cu condiia ca media orelor de munc!" calculat! pe o perioad! de re$erin! de F luni calendaristice" s! nu dep!%easc! F= de ore pe s!pt!m)n!' (3) entru anumite acti*it!i sau pro$esii sta-ilite prin contractul colecti* de munc! aplica-il" se pot negocia" prin contractul colecti* de munc! respecti*" perioade de re$erin! mai mari de F luni" dar care s! nu dep!%easc! < luni' (4) 9u- rezer*a respect!rii reglement!rilor pri*ind protecia s!n!t!ii %i securit!ii #n munc! a salariailor" din moti*e o-iecti*e" te.nice sau pri*ind organizarea muncii" contractele colecti*e de munc! pot pre*edea derog!ri de la durata perioadei de re$erin! sta-ilite la alin' 233" dar pentru perioade de re$erin! care #n niciun caz s! nu dep!%easc! 12 luni' ( ) La sta-ilirea perioadelor de re$erin! pre*!zute la alin' 223-2F3 nu se iau #n calcul durata concediului de odi.n! anual %i situaiile de suspendare a contractului indi*idual de munc!' (!) re*ederile alin' 213-2F3 nu se aplic! tinerilor care nu au #mplinit *)rsta de 1= ani'

ostat pe 777'ca-inete/pert'ro

Art. 11 . - (1) entru anumite sectoare de acti*itate" unit!i sau pro$esii se poate sta-ili prin negocieri colecti*e sau indi*iduale ori prin acte normati*e speci$ice o durat! zilnic! a timpului de munc! mai mic! sau mai mare de = ore' (2) Durata zilnic! a timpului de munc! de 12 ore *a $i urmat! de o perioad! de repaus de 2F de ore' Art. 11!. - (1) Modul concret de sta-ilire a programului de lucru inegal #n cadrul s!pt!m)nii de lucru de F0 de ore" precum %i #n cadrul s!pt!m)nii de lucru comprimate *a $i negociat prin contractul colecti* de munc! la ni*elul anga&atorului sau" #n a-sena acestuia" *a $i pre*!zut #n regulamentul intern' (2) rogramul de lucru inegal poate $unciona numai dac! este speci$icat e/pres #n contractul indi*idual de munc!' Art. 11". - rogramul de munc! %i modul de repartizare a acestuia pe zile sunt aduse la cuno%tin! salariailor %i sunt a$i%ate la sediul anga&atorului' Art. 11#. - (1) @nga&atorul poate sta-ili programe indi*idualizate de munc!" cu acordul sau la solicitarea salariatului #n cauz!' (2) rogramele indi*idualizate de munc! presupun un mod de organizare $le/i-il a timpului de munc!' (3) Durata zilnic! a timpului de munc! este #mp!rit! #n dou! perioade( o perioad! $i/! #n care personalul se a$l! simultan la locul de munc! %i o perioad! *aria-il!" mo-il!" #n care salariatul #%i alege orele de sosire %i de plecare" cu respectarea timpului de munc! zilnic' (4) rogramul indi*idualizat de munc! poate $unciona numai cu respectarea dispoziiilor art' 112 %i 11F' Art. 11$. - @nga&atorul are o-ligaia de a ine e*idena orelor de munc! prestate de $iecare salariat %i de a supune controlului inspeciei muncii aceast! e*iden! ori de c)te ori este solicitat'

,-C.IU/-A a 20a Munca suplimentar! Art. 12%. - (1) Munca prestat! #n a$ara duratei normale a timpului de munc! s!pt!m)nal" pre*!zut! la art' 112" este considerat! munc! suplimentar!' (2) Munca suplimentar! nu poate $i e$ectuat! $!r! acordul salariatului" cu e/cepia cazului de $or! ma&or! sau pentru lucr!ri urgente destinate pre*enirii producerii unor accidente ori #nl!tur!rii consecinelor unui accident' Art. 121. - (1) La solicitarea anga&atorului salariaii pot e$ectua munc! suplimentar!" cu respectarea pre*ederilor art' 11F sau 115" dup! caz' (2) ;$ectuarea muncii suplimentare peste limita sta-ilit! potri*it pre*ederilor art' 11F sau 115" dup! caz" este interzis!" cu e/cepia cazului de $or! ma&or! sau pentru alte lucr!ri urgente destinate pre*enirii producerii unor accidente ori #nl!tur!rii consecinelor unui accident' Art. 122. - (1) Munca suplimentar! se compenseaz! prin ore li-ere pl!tite #n urm!toarele <0 de zile calendaristice dup! e$ectuarea acesteia' (2) 8n aceste condiii salariatul -ene$iciaz! de salariul corespunz!tor pentru orele prestate peste programul normal de lucru' (3) 8n perioadele de reducere a acti*it!ii anga&atorul are posi-ilitatea de a acorda zile li-ere pl!tite din care pot $i compensate orele suplimentare ce *or $i prestate #n urm!toarele 12 luni' Art. 123. - (1) 8n cazul #n care compensarea prin ore li-ere pl!tite nu este posi-il! #n termenul pre*!zut de art' 122 alin' 213 #n luna urm!toare" munca suplimentar! *a $i pl!tit! salariatului prin ad!ugarea unui spor la salariu corespunz!tor duratei acesteia' (2) 9porul pentru munca suplimentar!" acordat #n condiiile pre*!zute la alin' 213" se sta-ile%te prin negociere" #n cadrul contractului colecti* de munc! sau" dup! caz" al contractului indi*idual de munc!" %i nu poate $i mai mic de 75B din salariul de -az!'

ostat pe 777'ca-inete/pert'ro

Art. 124. - 4inerii #n *)rst! de p)n! la 1= ani nu pot presta munc! suplimentar!'

,-C.IU/-A a 30a Munca de noapte Art. 12 . - (1) Munca prestat! #ntre orele 22"00-<"00 este considerat! munc! de noapte' (2) 9alariatul de noapte reprezint!" dup! caz( a) salariatul care e$ectueaz! munc! de noapte cel puin 3 ore din timpul s!u zilnic de lucru, b) salariatul care e$ectueaz! munc! de noapte #n proporie de cel puin 30B din timpul s!u lunar de lucru' (3) Durata normal! a timpului de lucru" pentru salariatul de noapte" nu *a dep!%i o medie de = ore pe zi" calculat! pe o perioad! de re$erin! de ma/imum 3 luni calendaristice" cu respectarea pre*ederilor legale cu pri*ire la repausul s!pt!m)nal' (4) Durata normal! a timpului de lucru pentru salariaii de noapte a c!ror acti*itate se des$!%oar! #n condiii speciale sau deose-ite de munc! nu *a dep!%i = ore pe parcursul oric!rei perioade de 2F de ore dec)t #n cazul #n care ma&orarea acestei durate este pre*!zut! #n contractul colecti* de munc! aplica-il %i numai #n situaia #n care o ast$el de pre*edere nu contra*ine unor pre*ederi e/prese sta-ilite #n contractul colecti* de munc! #nc.eiat la ni*el superior' ( ) 8n situaia pre*!zut! la alin' 2F3" anga&atorul este o-ligat s! acorde perioade de repaus compensatorii ec.i*alente sau compensare #n -ani a orelor de noapte lucrate peste durata de = ore' (!) @nga&atorul care" #n mod $rec*ent" utilizeaz! munca de noapte este o-ligat s! in$ormeze despre aceasta inspectoratul teritorial de munc!' Art. 12!. - 9alariaii de noapte -ene$iciaz!( a) $ie de program de lucru redus cu o or! $a! de durata normal! a zilei de munc!" pentru zilele #n care e$ectueaz! cel puin 3 ore de munc! de noapte" $!r! ca aceasta s! duc! la sc!derea salariului de -az!, b) $ie de un spor pentru munca prestat! #n timpul nopii de 25B din salariul de -az!" dac! timpul ast$el lucrat reprezint! cel puin 3 ore de noapte din timpul normal de lucru' Art. 12". - (1) 9alariaii care urmeaz! s! des$!%oare munc! de noapte #n condiiile art' 125 alin' 223 sunt supu%i unui e/amen medical gratuit #nainte de #nceperea acti*it!ii %i" dup! aceea" periodic' (2) 0ondiiile de e$ectuare a e/amenului medical %i periodicitatea acestuia se sta-ilesc prin regulament apro-at prin ordin comun al ministrului muncii" $amiliei %i proteciei sociale %i al ministrului s!n!t!ii' (3) 9alariaii care des$!%oar! munc! de noapte %i au pro-leme de s!n!tate recunoscute ca a*)nd leg!tur! cu aceasta *or $i trecui la o munc! de zi pentru care sunt api' Art. 12#. - (1) 4inerii care nu au #mplinit *)rsta de 1= ani nu pot presta munc! de noapte' (2) ?emeile gra*ide" l!uzele %i cele care al!pteaz! nu pot $i o-ligate s! presteze munc! de noapte'

,-C.IU/-A a 40a 1orma de munc! Art. 12$. - 1orma de munc! e/prim! cantitatea de munc! necesar! pentru e$ectuarea operaiunilor sau lucr!rilor de c!tre o persoan! cu cali$icare corespunz!toare" care lucreaz! cu intensitate normal!" #n condiiile unor procese te.nologice %i de munc! determinate' 1orma de munc! cuprinde timpul producti*" timpul pentru #ntreruperi impuse de des$!%urarea procesului te.nologic" timpul pentru pauze legale #n cadrul programului de munc!'

ostat pe 777'ca-inete/pert'ro

Art. 13%. - 1orma de munc! se e/prim!" #n $uncie de caracteristicile procesului de producie sau de alte acti*it!i ce se normeaz!" su- $orm! de norme de timp" norme de producie" norme de personal" s$er! de atri-uii sau su- alte $orme corespunz!toare speci$icului $iec!rei acti*it!i' Art. 131. - 1ormarea muncii se aplic! tuturor categoriilor de salariai' Art. 132. - 1ormele de munc! se ela-oreaz! de c!tre anga&ator" con$orm normati*elor #n *igoare" sau" #n cazul #n care nu e/ist! normati*e" normele de munc! se ela-oreaz! de c!tre anga&ator dup! consultarea sindicatului reprezentati* ori" dup! caz" a reprezentanilor salariailor' CAPITOLUL II +epausuri periodice Art. 133. - erioada de repaus reprezint! orice perioad! care nu este timp de munc!'

,-C.IU/-A 1 auza de mas! %i repausul zilnic Art. 134. - (1) 8n cazurile #n care durata zilnic! a timpului de munc! este mai mare de < ore" salariaii au dreptul la pauz! de mas! %i la alte pauze" #n condiiile sta-ilite prin contractul colecti* de munc! aplica-il sau prin regulamentul intern' (2) 4inerii #n *)rst! de p)n! la 1= ani -ene$iciaz! de o pauz! de mas! de cel puin 30 de minute" #n cazul #n care durata zilnic! a timpului de munc! este mai mare de F ore %i &um!tate' (3) auzele" cu e/cepia dispoziiilor contrare din contractul colecti* de munc! aplica-il %i din regulamentul intern" nu se *or include #n durata zilnic! normal! a timpului de munc!' Art. 13 . - (1) 9alariaii au dreptul #ntre dou! zile de munc! la un repaus care nu poate $i mai mic de 12 ore consecuti*e' (2) rin e/cepie" #n cazul muncii #n sc.im-uri" acest repaus nu poate $i mai mic de = ore #ntre sc.im-uri' Art. 13!. - (1) Munc! #n sc.im-uri reprezint! orice mod de organizare a programului de lucru" potri*it c!ruia salariaii se succed unul pe altul la acela%i post de munc!" potri*it unui anumit program" inclusi* program rotati*" %i care poate $i de tip continuu sau discontinuu" implic)nd pentru salariat necesitatea realiz!rii unei acti*it!i #n inter*ale orare di$erite #n raport cu o perioad! zilnic! sau s!pt!m)nal!" sta-ilit! prin contractul indi*idual de munc!' (2) 9alariat #n sc.im-uri reprezint! orice salariat al c!rui program de lucru se #nscrie #n cadrul programului de munc! #n sc.im-uri'

,-C.IU/-A a 20a +epausul s!pt!m)nal Art. 13". - (1) +epausul s!pt!m)nal se acord! #n dou! zile consecuti*e" de regul! s)m-!ta %i duminica' (2) 8n cazul #n care repausul #n zilele de s)m-!t! %i duminic! ar pre&udicia interesul pu-lic sau des$!%urarea normal! a acti*it!ii" repausul s!pt!m)nal poate $i acordat %i #n alte zile sta-ilite prin contractul colecti* de munc! aplica-il sau prin regulamentul intern' (3) 8n situaia pre*!zut! la alin' 223 salariaii *or -ene$icia de un spor la salariu sta-ilit prin contractul colecti* de munc! sau" dup! caz" prin contractul indi*idual de munc!' (4) 8n situaii de e/cepie zilele de repaus s!pt!m)nal sunt acordate cumulat" dup! o perioad! de acti*itate continu! ce nu poate dep!%i 1F zile calendaristice" cu autorizarea

ostat pe 777'ca-inete/pert'ro

inspectoratului teritorial de munc! %i cu acordul sindicatului sau" dup! caz" al reprezentanilor salariailor' ( ) 9alariaii al c!ror repaus s!pt!m)nal se acord! #n condiiile alin' 2F3 au dreptul la du-lul compensaiilor cu*enite potri*it art' 123 alin' 223' Art. 13#. - (1) 8n cazul unor lucr!ri urgente" a c!ror e/ecutare imediat! este necesar! pentru organizarea unor m!suri de sal*are a persoanelor sau -unurilor anga&atorului" pentru e*itarea unor accidente iminente sau pentru #nl!turarea e$ectelor pe care aceste accidente le-au produs asupra materialelor" instalaiilor sau cl!dirilor unit!ii" repausul s!pt!m)nal poate $i suspendat pentru personalul necesar #n *ederea e/ecut!rii acestor lucr!ri' (2) 9alariaii al c!ror repaus s!pt!m)nal a $ost suspendat #n condiiile alin' 213 au dreptul la du-lul compensaiilor cu*enite potri*it art' 123 alin' 223'

,-C.IU/-A a 30a 9!r-!torile legale Art. 13$. - (1) Gilele de s!r-!toare legal! #n care nu se lucreaz! sunt( 0 1 %i 2 ianuarie, 0 prima %i a doua zi de a%ti, 0 1 mai, 0 prima %i a doua zi de +usalii, 0 @dormirea Maicii Domnului, 0 30 noiem-rie - 9$)ntul @postol @ndrei cel 8nt)i c.emat" Ocrotitorul +om)niei, 0 1 decem-rie, 0 prima %i a doua zi de 0r!ciun, 0 dou! zile pentru $iecare dintre cele 3 s!r-!tori religioase anuale" declarate ast$el de cultele religioase legale" altele dec)t cele cre%tine" pentru persoanele aparin)nd acestora' 66666666666 @lineatul 213 a $ost modi$icat prin alineatul din Lege nr. 14"*2%12 #ncep)nd cu 27'07'2012' (2) @cordarea zilelor li-ere se $ace de c!tre anga&ator' Art. 14%. - rin .ot!r)re a >u*ernului se *or sta-ili programe de lucru adec*ate pentru unit!ile sanitare %i pentru cele de alimentaie pu-lic!" #n scopul asigur!rii asistenei sanitare %i" respecti*" al apro*izion!rii populaiei cu produse alimentare de strict! necesitate" a c!ror aplicare este o-ligatorie' Art. 141. - re*ederile art' 13C nu se aplic! #n locurile de munc! #n care acti*itatea nu poate $i #ntrerupt! datorit! caracterului procesului de producie sau speci$icului acti*it!ii' Art. 142. - (1) 9alariailor care lucreaz! #n unit!ile pre*!zute la art' 1F0" precum %i la locurile de munc! pre*!zute la art' 1F1 li se asigur! compensarea cu timp li-er corespunz!tor #n urm!toarele 30 de zile' (2) 8n cazul #n care" din moti*e &usti$icate" nu se acord! zile li-ere" salariaii -ene$iciaz!" pentru munca prestat! #n zilele de s!r-!toare legal!" de un spor la salariul de -az! ce nu poate $i mai mic de 100B din salariul de -az! corespunz!tor muncii prestate #n programul normal de lucru' Art. 143. - rin contractul colecti* de munc! aplica-il se pot sta-ili %i alte zile li-ere' CAPITOLUL III 0oncediile

ostat pe 777'ca-inete/pert'ro

,-C.IU/-A 1 0oncediul de odi.n! anual %i alte concedii ale salariailor Art. 144. - (1) Dreptul la concediu de odi.n! anual pl!tit este garantat tuturor salariailor' (2) Dreptul la concediu de odi.n! anual nu poate $orma o-iectul *reunei cesiuni" renun!ri sau limit!ri' Art. 14 . - (1) Durata minim! a concediului de odi.n! anual este de 20 de zile lucr!toare' (2) Durata e$ecti*! a concediului de odi.n! anual se sta-ile%te #n contractul indi*idual de munc!" cu respectarea legii %i a contractelor colecti*e aplica-ile" %i se acord! proporional cu acti*itatea prestat! #ntr-un an calendaristic' (3) 9!r-!torile legale #n care nu se lucreaz!" precum %i zilele li-ere pl!tite sta-ilite prin contractul colecti* de munc! aplica-il nu sunt incluse #n durata concediului de odi.n! anual' Art. 14!. - (1) 0oncediul de odi.n! se e$ectueaz! #n $iecare an' (2) rin e/cepie de la pre*ederile alin' 213" e$ectuarea concediului #n anul urm!tor este permis! numai #n cazurile e/pres pre*!zute de lege sau #n cazurile pre*!zute #n contractul colecti* de munc! aplica-il' (3) @nga&atorul este o-ligat s! acorde concediu" p)n! la s$)r%itul anului urm!tor" tuturor salariailor care #ntr-un an calendaristic nu au e$ectuat integral concediul de odi.n! la care a*eau dreptul' (4) 0ompensarea #n -ani a concediului de odi.n! nee$ectuat este permis! numai #n cazul #ncet!rii contractului indi*idual de munc!' Art. 14". - (1) 9alariaii care lucreaz! #n condiii grele" periculoase sau *!t!m!toare" ne*!z!torii" alte persoane cu .andicap %i tinerii #n *)rst! de p)n! la 1= ani -ene$iciaz! de un concediu de odi.n! suplimentar de cel puin 3 zile lucr!toare' (2) 1um!rul de zile lucr!toare a$erent concediului de odi.n! suplimentar pentru categoriile de salariai pre*!zute la alin' 213 se sta-ile%te prin contractul colecti* de munc! aplica-il %i *a $i de cel puin 3 zile lucr!toare' Art. 14#. - (1) ;$ectuarea concediului de odi.n! se realizeaz! #n -aza unei program!ri colecti*e sau indi*iduale sta-ilite de anga&ator cu consultarea sindicatului sau" dup! caz" a reprezentanilor salariailor" pentru program!rile colecti*e" ori cu consultarea salariatului" pentru program!rile indi*iduale' rogramarea se $ace p)n! la s$)r%itul anului calendaristic pentru anul urm!tor' (2) rin program!rile colecti*e se pot sta-ili perioade de concediu care nu pot $i mai mici de 3 luni pe categorii de personal sau locuri de munc!' (3) rin programare indi*idual! se poate sta-ili data e$ectu!rii concediului sau" dup! caz" perioada #n care salariatul are dreptul de a e$ectua concediul" perioad! care nu poate $i mai mare de 3 luni' (4) 8n cadrul perioadelor de concediu sta-ilite con$orm alin' 223 %i 233 salariatul poate solicita e$ectuarea concediului cu cel puin <0 de zile anterioare e$ectu!rii acestuia' ( ) 8n cazul #n care programarea concediilor se $ace $racionat" anga&atorul este o-ligat s! sta-ileasc! programarea ast$el #nc)t $iecare salariat s! e$ectueze #ntr-un an calendaristic cel puin 10 zile lucr!toare de concediu ne#ntrerupt' Art. 14$. - 9alariatul este o-ligat s! e$ectueze #n natur! concediul de odi.n! #n perioada #n care a $ost programat" cu e/cepia situaiilor e/pres pre*!zute de lege sau atunci c)nd" din moti*e o-iecti*e" concediul nu poate $i e$ectuat' Art. 1 %. - (1) entru perioada concediului de odi.n! salariatul -ene$iciaz! de o indemnizaie de concediu" care nu poate $i mai mic! dec)t salariul de -az!" indemnizaiile %i sporurile cu caracter permanent cu*enite pentru perioada respecti*!" pre*!zute #n contractul indi*idual de munc!' (2) Andemnizaia de concediu de odi.n! reprezint! media zilnic! a drepturilor salariale pre*!zute la alin' 213 din ultimele 3 luni anterioare celei #n care este e$ectuat concediul" multiplicat! cu num!rul de zile de concediu' (3) Andemnizaia de concediu de odi.n! se pl!te%te de c!tre anga&ator cu cel puin 5 zile lucr!toare #nainte de plecarea #n concediu'

ostat pe 777'ca-inete/pert'ro

Art. 1 1. - (1) 0oncediul de odi.n! poate $i #ntrerupt" la cererea salariatului" pentru moti*e o-iecti*e' (2) @nga&atorul poate rec.ema salariatul din concediul de odi.n! #n caz de $or! ma&or! sau pentru interese urgente care impun prezena salariatului la locul de munc!' 8n acest caz anga&atorul are o-ligaia de a suporta toate c.eltuielile salariatului %i ale $amiliei sale" necesare #n *ederea re*enirii la locul de munc!" precum %i e*entualele pre&udicii su$erite de acesta ca urmare a #ntreruperii concediului de odi.n!' Art. 1 2. - (1) 8n cazul unor e*enimente $amiliale deose-ite" salariaii au dreptul la zile li-ere pl!tite" care nu se includ #n durata concediului de odi.n!' (2) ;*enimentele $amiliale deose-ite %i num!rul zilelor li-ere pl!tite sunt sta-ilite prin lege" prin contractul colecti* de munc! aplica-il sau prin regulamentul intern' Art. 1 3. - (1) entru rezol*area unor situaii personale salariaii au dreptul la concedii $!r! plat!' (2) Durata concediului $!r! plat! se sta-ile%te prin contractul colecti* de munc! aplica-il sau prin regulamentul intern'

,-C.IU/-A a 20a 0oncediile pentru $ormare pro$esional! Art. 1 4. - (1) 9alariaii au dreptul s! -ene$icieze" la cerere" de concedii pentru $ormare pro$esional!' (2) 0oncediile pentru $ormare pro$esional! se pot acorda cu sau $!r! plat!' Art. 1 . - (1) 0oncediile $!r! plat! pentru $ormare pro$esional! se acord! la solicitarea salariatului" pe perioada $orm!rii pro$esionale pe care salariatul o urmeaz! din iniiati*a sa' (2) @nga&atorul poate respinge solicitarea salariatului numai dac! a-sena salariatului ar pre&udicia gra* des$!%urarea acti*it!ii' Art. 1 !. - (1) 0ererea de concediu $!r! plat! pentru $ormare pro$esional! tre-uie s! $ie #naintat! anga&atorului cu cel puin o lun! #nainte de e$ectuarea acestuia %i tre-uie s! precizeze data de #ncepere a stagiului de $ormare pro$esional!" domeniul %i durata acestuia" precum %i denumirea instituiei de $ormare pro$esional!' (2) ;$ectuarea concediului $!r! plat! pentru $ormare pro$esional! se poate realiza %i $racionat #n cursul unui an calendaristic" pentru susinerea e/amenelor de a-sol*ire a unor $orme de #n*!!m)nt sau pentru susinerea e/amenelor de promo*are #n anul urm!tor #n cadrul instituiilor de #n*!!m)nt superior" cu respectarea condiiilor sta-ilite la alin' 213' Art. 1 ". - (1) 8n cazul #n care anga&atorul nu %i-a respectat o-ligaia de a asigura pe c.eltuiala sa participarea unui salariat la $ormare pro$esional! #n condiiile pre*!zute de lege" salariatul are dreptul la un concediu pentru $ormare pro$esional!" pl!tit de anga&ator" de p)n! la 10 zile lucr!toare sau de p)n! la =0 de ore' (2) 8n situaia pre*!zut! la alin' 213 indemnizaia de concediu *a $i sta-ilit! con$orm art' 150' (3) erioada #n care salariatul -ene$iciaz! de concediul pl!tit pre*!zut la alin' 213 se sta-ile%te de comun acord cu anga&atorul' 0ererea de concediu pl!tit pentru $ormare pro$esional! *a $i #naintat! anga&atorului #n condiiile pre*!zute la art' 15< alin' 213' Art. 1 #. - Durata concediului pentru $ormare pro$esional! nu poate $i dedus! din durata concediului de odi.n! anual %i este asimilat! unei perioade de munc! e$ecti*! #n ceea ce pri*e%te drepturile cu*enite salariatului" altele dec)t salariul'

TITLUL I+ 9alarizarea

ostat pe 777'ca-inete/pert'ro

CAPITOLUL I Dispoziii generale Art. 1 $. - (1) 9alariul reprezint! contraprestaia muncii depuse de salariat #n -aza contractului indi*idual de munc!' (2) entru munca prestat! #n -aza contractului indi*idual de munc! $iecare salariat are dreptul la un salariu e/primat #n -ani' (3) La sta-ilirea %i la acordarea salariului este interzis! orice discriminare pe criterii de se/" orientare se/ual!" caracteristici genetice" *)rst!" apartenen! naional!" ras!" culoare" etnie" religie" opiune politic!" origine social!" .andicap" situaie sau responsa-ilitate $amilial!" apartenen! ori acti*itate sindical!' Art. 1!%. - 9alariul cuprinde salariul de -az!" indemnizaiile" sporurile" precum %i alte adaosuri' Art. 1!1. - 9alariile se pl!tesc #naintea oric!ror alte o-ligaii -!ne%ti ale anga&atorilor' Art. 1!2. - (1) 1i*elurile salariale minime se sta-ilesc prin contractele colecti*e de munc! aplica-ile' (2) 9alariul indi*idual se sta-ile%te prin negocieri indi*iduale #ntre anga&ator %i salariat' (3) 9istemul de salarizare a personalului din autorit!ile %i instituiile pu-lice $inanate integral sau #n ma&oritate de la -ugetul de stat" -ugetul asigur!rilor sociale de stat" -ugetele locale %i -ugetele $ondurilor speciale se sta-ile%te prin lege" cu consultarea organizaiilor sindicale reprezentati*e' Art. 1!3. - (1) 9alariul este con$idenial" anga&atorul a*)nd o-ligaia de a lua m!surile necesare pentru asigurarea con$idenialit!ii' (2) 8n scopul promo*!rii intereselor %i ap!r!rii drepturilor salariailor" con$idenialitatea salariilor nu poate $i opus! sindicatelor sau" dup! caz" reprezentanilor salariailor" #n strict! leg!tur! cu interesele acestora %i #n relaia lor direct! cu anga&atorul' CAPITOLUL II 9alariul de -az! minim -rut pe ar! garantat #n plat! Art. 1!4. - (1) 9alariul de -az! minim -rut pe ar! garantat #n plat!" corespunz!tor programului normal de munc!" se sta-ile%te prin .ot!r)re a >u*ernului" dup! consultarea sindicatelor %i a patronatelor' 8n cazul #n care programul normal de munc! este" potri*it legii" mai mic de = ore zilnic" salariul de -az! minim -rut orar se calculeaz! prin raportarea salariului de -az! minim -rut pe ar! la num!rul mediu de ore lunar potri*it programului legal de lucru apro-at' (2) @nga&atorul nu poate negocia %i sta-ili salarii de -az! prin contractul indi*idual de munc! su- salariul de -az! minim -rut orar pe ar!' (3) @nga&atorul este o-ligat s! garanteze #n plat! un salariu -rut lunar cel puin egal cu salariul de -az! minim -rut pe ar!' @ceste dispoziii se aplic! %i #n cazul #n care salariatul este prezent la lucru" #n cadrul programului" dar nu poate s! #%i des$!%oare acti*itatea din moti*e neimputa-ile acestuia" cu e/cepia gre*ei' (4) 9alariul de -az! minim -rut pe ar! garantat #n plat! este adus la cuno%tina salariailor prin gri&a anga&atorului' Art. 1! . - entru salariaii c!rora anga&atorul" con$orm contractului colecti* sau indi*idual de munc!" le asigur! .ran!" cazare sau alte $acilit!i" suma #n -ani cu*enit! pentru munca prestat! nu poate $i mai mic! dec)t salariul minim -rut pe ar! pre*!zut de lege' CAPITOLUL III lata salariului

ostat pe 777'ca-inete/pert'ro

Art. 1!!. - (1) 9alariul se pl!te%te #n -ani cel puin o dat! pe lun!" la data sta-ilit! #n contractul indi*idual de munc!" #n contractul colecti* de munc! aplica-il sau #n regulamentul intern" dup! caz' (2) lata salariului se poate e$ectua prin *irament #ntr-un cont -ancar' (3) lata #n natur! a unei p!ri din salariu" #n condiiile sta-ilite la art' 1<5" este posi-il! numai dac! este pre*!zut! e/pres #n contractul colecti* de munc! aplica-il sau #n contractul indi*idual de munc!' (4) 8nt)rzierea ne&usti$icat! a pl!ii salariului sau neplata acestuia poate determina o-ligarea anga&atorului la plata de daune-interese pentru repararea pre&udiciului produs salariatului' Art. 1!". - (1) 9alariul se pl!te%te direct titularului sau persoanei #mputernicite de acesta' (2) 8n caz de deces al salariatului" drepturile salariale datorate p)n! la data decesului sunt pl!tite" #n ordine" soului supra*ieuitor" copiilor ma&ori ai de$unctului sau p!rinilor acestuia' Dac! nu e/ist! niciuna dintre aceste categorii de persoane" drepturile salariale sunt pl!tite altor mo%tenitori" #n condiiile dreptului comun' Art. 1!#. - (1) lata salariului se do*ede%te prin semnarea statelor de plat!" precum %i prin orice alte documente &usti$icati*e care demonstreaz! e$ectuarea pl!ii c!tre salariatul #ndrept!it' (2) 9tatele de plat!" precum %i celelalte documente &usti$icati*e se p!streaz! %i se ar.i*eaz! de c!tre anga&ator #n acelea%i condiii %i termene ca #n cazul actelor conta-ile" con$orm legii' Art. 1!$. - (1) 1icio reinere din salariu nu poate $i operat!" #n a$ara cazurilor %i condiiilor pre*!zute de lege' (2) +einerile cu titlu de daune cauzate anga&atorului nu pot $i e$ectuate dec)t dac! datoria salariatului este scadent!" lic.id! %i e/igi-il! %i a $ost constatat! ca atare printr-o .ot!r)re &udec!toreasc! de$initi*! %i ire*oca-il!' (3) 8n cazul pluralit!ii de creditori ai salariatului *a $i respectat! urm!toarea ordine( a) o-ligaiile de #ntreinere" con$orm Codului fa)iliei, b) contri-uiile %i impozitele datorate c!tre stat, c) daunele cauzate propriet!ii pu-lice prin $apte ilicite, d) acoperirea altor datorii' (4) +einerile din salariu cumulate nu pot dep!%i #n $iecare lun! &um!tate din salariul net' Art. 1"%. - @cceptarea $!r! rezer*e a unei p!ri din drepturile salariale sau semnarea actelor de plat! #n ast$el de situaii nu poate a*ea semni$icaia unei renun!ri din partea salariatului la drepturile salariale ce i se cu*in #n integralitatea lor" potri*it dispoziiilor legale sau contractuale' Art. 1"1. - (1) Dreptul la aciune cu pri*ire la drepturile salariale" precum %i cu pri*ire la daunele rezultate din nee/ecutarea #n totalitate sau #n parte a o-ligaiilor pri*ind plata salariilor se prescrie #n termen de 3 ani de la data la care drepturile respecti*e erau datorate' (2) 4ermenul de prescripie pre*!zut la alin' 213 este #ntrerupt #n cazul #n care inter*ine o recunoa%tere din partea de-itorului cu pri*ire la drepturile salariale sau deri*)nd din plata salariului'

CAPITOLUL I+ ?ondul de garantare pentru plata creanelor salariale Art. 1"2. - 0onstituirea %i utilizarea $ondului de garantare pentru plata creanelor salariale se *or reglementa prin lege special!' CAPITOLUL + rotecia drepturilor salariailor #n cazul trans$erului #ntreprinderii" al unit!ii sau al unor p!ri ale acesteia

ostat pe 777'ca-inete/pert'ro

Art. 1"3. - (1) 9alariaii -ene$iciaz! de protecia drepturilor lor #n cazul #n care se produce un trans$er al #ntreprinderii" al unit!ii sau al unor p!ri ale acesteia c!tre un alt anga&ator" potri*it legii' (2) Drepturile %i o-ligaiile cedentului" care decurg dintr-un contract sau raport de munc! e/istent la data trans$erului" *or $i trans$erate integral cesionarului' (3) 4rans$erul #ntreprinderii" al unit!ii sau al unor p!ri ale acesteia nu poate constitui moti* de concediere indi*idual! sau colecti*! a salariailor de c!tre cedent ori de c!tre cesionar' Art. 1"4. - 0edentul %i cesionarul au o-ligaia de a in$orma %i de a consulta" anterior trans$erului" sindicatul sau" dup! caz" reprezentanii salariailor cu pri*ire la implicaiile &uridice" economice %i sociale asupra salariailor" decurg)nd din trans$erul dreptului de proprietate'

TITLUL + 9!n!tatea %i securitatea #n munc! CAPITOLUL I +eguli generale Art. 1" . - (1) @nga&atorul are o-ligaia s! asigure securitatea %i s!n!tatea salariailor #n toate aspectele legate de munc!' (2) Dac! un anga&ator apeleaz! la persoane sau ser*icii e/terioare" aceasta nu #l e/onereaz! de r!spundere #n acest domeniu' (3) O-ligaiile salariailor #n domeniul securit!ii %i s!n!t!ii #n munc! nu pot aduce atingere responsa-ilit!ii anga&atorului' (4) M!surile pri*ind securitatea %i s!n!tatea #n munc! nu pot s! determine" #n niciun caz" o-ligaii $inanciare pentru salariai' Art. 1"!. - (1) Dispoziiile prezentului titlu se completeaz! cu dispoziiile legii speciale" ale contractelor colecti*e de munc! aplica-ile" precum %i cu normele %i normati*ele de protecie a muncii' (2) 1ormele %i normati*ele de protecie a muncii pot sta-ili( a) m!suri generale de protecie a muncii pentru pre*enirea accidentelor de munc! %i a -olilor pro$esionale" aplica-ile tuturor anga&atorilor, b) m!suri de protecie a muncii" speci$ice pentru anumite pro$esii sau anumite acti*it!i, c) m!suri de protecie speci$ice" aplica-ile anumitor categorii de personal, d) dispoziii re$eritoare la organizarea %i $uncionarea unor organisme speciale de asigurare a securit!ii %i s!n!t!ii #n munc!' Art. 1"". - (1) 8n cadrul propriilor responsa-ilit!i anga&atorul *a lua m!surile necesare pentru prote&area securit!ii %i s!n!t!ii salariailor" inclusi* pentru acti*it!ile de pre*enire a riscurilor pro$esionale" de in$ormare %i preg!tire" precum %i pentru punerea #n aplicare a organiz!rii proteciei muncii %i mi&loacelor necesare acesteia' (2) La adoptarea %i punerea #n aplicare a m!surilor pre*!zute la alin' 213 se *a ine seama de urm!toarele principii generale de pre*enire( a) e*itarea riscurilor, b) e*aluarea riscurilor care nu pot $i e*itate, c) com-aterea riscurilor la surs!, d) adaptarea muncii la om" #n special #n ceea ce pri*e%te proiectarea locurilor de munc! %i alegerea ec.ipamentelor %i metodelor de munc! %i de producie" #n *ederea atenu!rii" cu prec!dere" a muncii monotone %i a muncii repetiti*e" precum %i a reducerii e$ectelor acestora asupra s!n!t!ii, e) luarea #n considerare a e*oluiei te.nicii, f) #nlocuirea a ceea ce este periculos cu ceea ce nu este periculos sau cu ceea ce este mai puin periculos,

ostat pe 777'ca-inete/pert'ro

g) plani$icarea pre*enirii, &) adoptarea m!surilor de protecie colecti*! cu prioritate $a! de m!surile de protecie indi*idual!, i) aducerea la cuno%tina salariailor a instruciunilor corespunz!toare' Art. 1"#. - (1) @nga&atorul r!spunde de organizarea acti*it!ii de asigurare a s!n!t!ii %i securit!ii #n munc!' (2) 8n cuprinsul regulamentelor interne sunt pre*!zute #n mod o-ligatoriu reguli pri*ind securitatea %i s!n!tatea #n munc!' (3) 8n ela-orarea m!surilor de securitate %i s!n!tate #n munc! anga&atorul se consult! cu sindicatul sau" dup! caz" cu reprezentanii salariailor" precum %i cu comitetul de securitate %i s!n!tate #n munc!' Art. 1"$. - @nga&atorul are o-ligaia s! asigure toi salariaii pentru risc de accidente de munc! %i -oli pro$esionale" #n condiiile legii' Art. 1#%. - (1) @nga&atorul are o-ligaia s! organizeze instruirea anga&ailor s!i #n domeniul securit!ii %i s!n!t!ii #n munc!' (2) Anstruirea se realizeaz! periodic" prin modalit!i speci$ice sta-ilite de comun acord de c!tre anga&ator #mpreun! cu comitetul de securitate %i s!n!tate #n munc! %i cu sindicatul sau" dup! caz" cu reprezentanii salariailor' (3) Anstruirea pre*!zut! la alin' 223 se realizeaz! o-ligatoriu #n cazul noilor anga&ai" al celor care #%i sc.im-! locul de munc! sau $elul muncii %i al celor care #%i reiau acti*itatea dup! o #ntrerupere mai mare de < luni' 8n toate aceste cazuri instruirea se e$ectueaz! #nainte de #nceperea e$ecti*! a acti*it!ii' (4) Anstruirea este o-ligatorie %i #n situaia #n care inter*in modi$ic!ri ale legislaiei #n domeniu' Art. 1#1. - (1) Locurile de munc! tre-uie s! $ie organizate ast$el #nc)t s! garanteze securitatea %i s!n!tatea salariailor' (2) @nga&atorul tre-uie s! organizeze controlul permanent al st!rii materialelor" utila&elor %i su-stanelor $olosite #n procesul muncii" #n scopul asigur!rii s!n!t!ii %i securit!ii salariailor' (3) @nga&atorul r!spunde pentru asigurarea condiiilor de acordare a primului a&utor #n caz de accidente de munc!" pentru crearea condiiilor de pre#nt)mpinare a incendiilor" precum %i pentru e*acuarea salariailor #n situaii speciale %i #n caz de pericol iminent' Art. 1#2. - (1) entru asigurarea securit!ii %i s!n!t!ii #n munc! instituia a-ilitat! prin lege poate dispune limitarea sau interzicerea $a-ric!rii" comercializ!rii" importului ori utiliz!rii cu orice titlu a su-stanelor %i preparatelor periculoase pentru salariai' (2) Anspectorul de munc! poate" cu a*izul medicului de medicin! a muncii" s! impun! anga&atorului s! solicite organismelor competente" contra cost" analize %i e/pertize asupra unor produse" su-stane sau preparate considerate a $i periculoase" pentru a cunoa%te compoziia acestora %i e$ectele pe care le-ar putea produce asupra organismului uman' CAPITOLUL II 0omitetul de securitate %i s!n!tate #n munc! Art. 1#3. - (1) La ni*elul $iec!rui anga&ator se constituie un comitet de securitate %i s!n!tate #n munc!" cu scopul de a asigura implicarea salariailor #n ela-orarea %i aplicarea deciziilor #n domeniul proteciei muncii' (2) 0omitetul de securitate %i s!n!tate #n munc! se constituie #n cadrul persoanelor &uridice din sectorul pu-lic" pri*at %i cooperatist" inclusi* cu capital str!in" care des$!%oar! acti*it!i pe teritoriul +om)niei' Art. 1#4. - (1) 0omitetul de securitate %i s!n!tate #n munc! se organizeaz! la anga&atorii persoane &uridice la care sunt #ncadrai cel puin 50 de salariai' (2) 8n cazul #n care condiiile de munc! sunt grele" *!t!m!toare sau periculoase" inspectorul de munc! poate cere #n$iinarea acestor comitete %i pentru anga&atorii la care sunt #ncadrai mai puin de 50 de salariai'

ostat pe 777'ca-inete/pert'ro

(3) 8n cazul #n care acti*itatea se des$!%oar! #n unit!i dispersate teritorial" se pot #n$iina mai multe comitete de securitate %i s!n!tate #n munc!' 1um!rul acestora se sta-ile%te prin contractul colecti* de munc! aplica-il' (4) 0omitetul de securitate %i s!n!tate #n munc! coordoneaz! m!surile de securitate %i s!n!tate #n munc! %i #n cazul acti*it!ilor care se des$!%oar! temporar" cu o durat! mai mare de 3 luni' ( ) 8n situaia #n care nu se impune constituirea comitetului de securitate %i s!n!tate #n munc!" atri-uiile speci$ice ale acestuia *or $i #ndeplinite de responsa-ilul cu protecia muncii numit de anga&ator' Art. 1# . - 0omponena" atri-uiile speci$ice %i $uncionarea comitetului de securitate %i s!n!tate #n munc! sunt reglementate prin .ot!r)re a >u*ernului' CAPITOLUL III rotecia salariailor prin ser*icii medicale Art. 1#!. - @nga&atorii au o-ligaia s! asigure accesul salariailor la ser*iciul medical de medicin! a muncii' Art. 1#". - (1) 9er*iciul medical de medicin! a muncii poate $i un ser*iciu autonom organizat de anga&ator sau un ser*iciu asigurat de o asociaie patronal!' (2) Durata muncii prestate de medicul de medicin! a muncii se calculeaz! #n $uncie de num!rul de salariai ai anga&atorului" potri*it legii' Art. 1##. - (1) Medicul de medicin! a muncii este un salariat" atestat #n pro$esia sa potri*it legii" titular al unui contract de munc! #nc.eiat cu un anga&ator sau cu o asociaie patronal!' (2) Medicul de medicin! a muncii este independent #n e/ercitarea pro$esiei sale' Art. 1#$. - (1) 9arcinile principale ale medicului de medicin! a muncii constau #n( a) pre*enirea accidentelor de munc! %i a -olilor pro$esionale, b) supra*eg.erea e$ecti*! a condiiilor de igien! %i s!n!tate #n munc!, c) asigurarea controlului medical al salariailor at)t la anga&area #n munc!" c)t %i pe durata e/ecut!rii contractului indi*idual de munc!' (2) 8n *ederea realiz!rii sarcinilor ce #i re*in medicul de medicin! a muncii poate propune anga&atorului sc.im-area locului de munc! sau a $elului muncii unor salariai" determinat! de starea de s!n!tate a acestora' (3) Medicul de medicin! a muncii este mem-ru de drept #n comitetul de securitate %i s!n!tate #n munc!' Art. 1$%. - (1) Medicul de medicin! a muncii sta-ile%te #n $iecare an un program de acti*itate pentru #m-un!t!irea mediului de munc! din punct de *edere al s!n!t!ii #n munc! pentru $iecare anga&ator' (2) ;lementele programului sunt speci$ice pentru $iecare anga&ator %i sunt supuse a*iz!rii comitetului de securitate %i s!n!tate #n munc!' Art. 1$1. - rin lege special! *or $i reglementate atri-uiile speci$ice" modul de organizare a acti*it!ii" organismele de control" precum %i statutul pro$esional speci$ic al medicilor de medicin! a muncii'

TITLUL +I ?ormarea pro$esional!

ostat pe 777'ca-inete/pert'ro

CAPITOLUL I Dispoziii generale Art. 1$2. - (1) ?ormarea pro$esional! a salariailor are urm!toarele o-iecti*e principale( a) adaptarea salariatului la cerinele postului sau ale locului de munc!, b) o-inerea unei cali$ic!ri pro$esionale, c) actualizarea cuno%tinelor %i deprinderilor speci$ice postului %i locului de munc! %i per$ecionarea preg!tirii pro$esionale pentru ocupaia de -az!, d) recon*ersia pro$esional! determinat! de restructur!ri socioeconomice, e) do-)ndirea unor cuno%tine a*ansate" a unor metode %i procedee moderne" necesare pentru realizarea acti*it!ilor pro$esionale, f) pre*enirea riscului %oma&ului, g) promo*area #n munc! %i dez*oltarea carierei pro$esionale' (2) ?ormarea pro$esional! %i e*aluarea cuno%tinelor se $ac pe -aza standardelor ocupaionale' Art. 1$3. - ?ormarea pro$esional! a salariailor se poate realiza prin urm!toarele $orme( a) participarea la cursuri organizate de c!tre anga&ator sau de c!tre $urnizorii de ser*icii de $ormare pro$esional! din ar! ori din str!in!tate, b) stagii de adaptare pro$esional! la cerinele postului %i ale locului de munc!, c) stagii de practic! %i specializare #n ar! %i #n str!in!tate, d) ucenicie organizat! la locul de munc!, e) $ormare indi*idualizat!, f) alte $orme de preg!tire con*enite #ntre anga&ator %i salariat' Art. 1$4. - (1) @nga&atorii au o-ligaia de a asigura participarea la programe de $ormare pro$esional! pentru toi salariaii" dup! cum urmeaz!( a) cel puin o dat! la 2 ani" dac! au cel puin 21 de salariai, b) cel puin o dat! la 3 ani" dac! au su- 21 de salariai' (2) 0.eltuielile cu participarea la programele de $ormare pro$esional!" asigurat! #n condiiile alin' 213" se suport! de c!tre anga&atori' Art. 1$ . - (1) @nga&atorul persoan! &uridic! care are mai mult de 20 de salariai ela-oreaz! anual %i aplic! planuri de $ormare pro$esional!" cu consultarea sindicatului sau" dup! caz" a reprezentanilor salariailor' (2) lanul de $ormare pro$esional! ela-orat con$orm pre*ederilor alin' 213 de*ine ane/! la contractul colecti* de munc! #nc.eiat la ni*el de unitate' (3) 9alariaii au dreptul s! $ie in$ormai cu pri*ire la coninutul planului de $ormare pro$esional!' Art. 1$!. - (1) articiparea la $ormarea pro$esional! poate a*ea loc la iniiati*a anga&atorului sau la iniiati*a salariatului' (2) Modalitatea concret! de $ormare pro$esional!" drepturile %i o-ligaiile p!rilor" durata $orm!rii pro$esionale" precum %i orice alte aspecte legate de $ormarea pro$esional!" inclusi* o-ligaiile contractuale ale salariatului #n raport cu anga&atorul care a suportat c.eltuielile ocazionate de $ormarea pro$esional!" se sta-ilesc prin acordul p!rilor %i $ac o-iectul unor acte adiionale la contractele indi*iduale de munc!' Art. 1$". - (1) 8n cazul #n care participarea la cursurile sau stagiile de $ormare pro$esional! este iniiat! de anga&ator" toate c.eltuielile ocazionate de aceast! participare sunt suportate de c!tre acesta' (2) e perioada particip!rii la cursurile sau stagiile de $ormare pro$esional! con$orm alin' 213" salariatul *a -ene$icia" pe toat! durata $orm!rii pro$esionale" de toate drepturile salariale deinute' (3) e perioada particip!rii la cursurile sau stagiile de $ormare pro$esional! con$orm alin' 213" salariatul -ene$iciaz! de *ec.ime la acel loc de munc!" aceast! perioad! $iind considerat! stagiu de cotizare #n sistemul asigur!rilor sociale de stat'

ostat pe 777'ca-inete/pert'ro

Art. 1$#. - (1) 9alariaii care au -ene$iciat de un curs sau un stagiu de $ormare pro$esional!" #n condiiile art' 1C7 alin' 213" nu pot a*ea iniiati*a #ncet!rii contractului indi*idual de munc! pentru o perioad! sta-ilit! prin act adiional' (2) Durata o-ligaiei salariatului de a presta munc! #n $a*oarea anga&atorului care a suportat c.eltuielile ocazionate de $ormarea pro$esional!" precum %i orice alte aspecte #n leg!tur! cu o-ligaiile salariatului" ulterioare $orm!rii pro$esionale" se sta-ilesc prin act adiional la contractul indi*idual de munc!' (3) 1erespectarea de c!tre salariat a dispoziiei pre*!zute la alin' 213 determin! o-ligarea acestuia la suportarea tuturor c.eltuielilor ocazionate de preg!tirea sa pro$esional!" proporional cu perioada nelucrat! din perioada sta-ilit! con$orm actului adiional la contractul indi*idual de munc!' (4) O-ligaia pre*!zut! la alin' 233 re*ine %i salariailor care au $ost concediai #n perioada sta-ilit! prin actul adiional" pentru moti*e disciplinare" sau al c!ror contract indi*idual de munc! a #ncetat ca urmare a arest!rii pre*enti*e pentru o perioad! mai mare de <0 de zile" a condamn!rii printr-o .ot!r)re &udec!toreasc! de$initi*! pentru o in$raciune #n leg!tur! cu munca lor" precum %i #n cazul #n care instana penal! a pronunat interdicia de e/ercitare a pro$esiei" temporar sau de$initi*' Art. 1$$. - (1) 8n cazul #n care salariatul este cel care are iniiati*a particip!rii la o $orm! de preg!tire pro$esional! cu scoatere din acti*itate" anga&atorul *a analiza solicitarea salariatului #mpreun! cu sindicatul sau" dup! caz" cu reprezentanii salariailor' (2) @nga&atorul *a decide cu pri*ire la cererea $ormulat! de salariat potri*it alin' 213" #n termen de 15 zile de la primirea solicit!rii' 4otodat! anga&atorul *a decide cu pri*ire la condiiile #n care *a permite salariatului participarea la $orma de preg!tire pro$esional!" inclusi* dac! *a suporta #n totalitate sau #n parte costul ocazionat de aceasta' Art. 2%%. - 9alariaii care au #nc.eiat un act adiional la contractul indi*idual de munc! cu pri*ire la $ormarea pro$esional! pot primi #n a$ara salariului corespunz!tor locului de munc! %i alte a*anta&e #n natur! pentru $ormarea pro$esional!' CAPITOLUL II 0ontracte speciale de $ormare pro$esional! organizat! de anga&ator Art. 2%1. - 9unt considerate contracte speciale de $ormare pro$esional! contractul de cali$icare pro$esional! %i contractul de adaptare pro$esional!' Art. 2%2. - (1) 0ontractul de cali$icare pro$esional! este cel #n -aza c!ruia salariatul se o-lig! s! urmeze cursurile de $ormare organizate de anga&ator pentru do-)ndirea unei cali$ic!ri pro$esionale' (2) ot #nc.eia contracte de cali$icare pro$esional! salariaii cu *)rsta minim! de 1< ani #mplinii" care nu au do-)ndit o cali$icare sau au do-)ndit o cali$icare ce nu le permite meninerea locului de munc! la acel anga&ator' (3) 0ontractul de cali$icare pro$esional! se #nc.eie pentru o durat! cuprins! #ntre < luni %i 2 ani' Art. 2%3. - (1) ot #nc.eia contracte de cali$icare pro$esional! numai anga&atorii autorizai #n acest sens de Ministerul Muncii" ?amiliei %i roteciei 9ociale %i de Ministerul ;ducaiei" 0ercet!rii" 4ineretului %i 9portului' (2) rocedura de autorizare" precum %i modul de atestare a cali$ic!rii pro$esionale se sta-ilesc prin lege special!' Art. 2%4. - (1) 0ontractul de adaptare pro$esional! se #nc.eie #n *ederea adapt!rii salariailor de-utani la o $uncie nou!" la un loc de munc! nou sau #n cadrul unui colecti* nou' (2) 0ontractul de adaptare pro$esional! se #nc.eie odat! cu #nc.eierea contractului indi*idual de munc! sau" dup! caz" la de-utul salariatului #n $uncia nou!" la locul de munc! nou sau #n colecti*ul nou" #n condiiile legii' Art. 2% . - (1) 0ontractul de adaptare pro$esional! este un contract #nc.eiat pe durat! determinat!" ce nu poate $i mai mare de un an'

ostat pe 777'ca-inete/pert'ro

(2) La e/pirarea termenului contractului de adaptare pro$esional! salariatul poate $i supus unei e*alu!ri #n *ederea sta-ilirii m!surii #n care acesta poate $ace $a! $unciei noi" locului de munc! nou sau colecti*ului nou #n care urmeaz! s! presteze munca' Art. 2%!. - (1) ?ormarea pro$esional! la ni*elul anga&atorului prin intermediul contractelor speciale se $ace de c!tre un $ormator' (2) ?ormatorul este numit de anga&ator dintre salariaii cali$icai" cu o e/perien! pro$esional! de cel puin 2 ani #n domeniul #n care urmeaz! s! se realizeze $ormarea pro$esional!' (3) :n $ormator poate asigura $ormarea" #n acela%i timp" pentru cel mult 3 salariai' (4) ;/ercitarea acti*it!ii de $ormare pro$esional! se include #n programul normal de lucru al $ormatorului' Art. 2%". - (1) ?ormatorul are o-ligaia de a primi" de a a&uta" de a in$orma %i de a #ndruma salariatul pe durata contractului special de $ormare pro$esional! %i de a supra*eg.ea #ndeplinirea atri-uiilor de ser*iciu corespunz!toare postului ocupat de salariatul #n $ormare' (2) ?ormatorul asigur! cooperarea cu alte organisme de $ormare %i particip! la e*aluarea salariatului care a -ene$iciat de $ormare pro$esional!' CAPITOLUL III 0ontractul de ucenicie la locul de munc! Art. 2%#. - (1) :cenicia la locul de munc! se organizeaz! #n -aza contractului de ucenicie' (2) 0ontractul de ucenicie la locul de munc! este contractul indi*idual de munc! de tip particular" #n temeiul c!ruia( a) anga&atorul persoan! &uridic! sau persoan! $izic! se o-lig! ca" #n a$ara pl!ii unui salariu" s! asigure $ormarea pro$esional! a ucenicului #ntr-o meserie potri*it domeniului s!u de acti*itate, b) ucenicul se o-lig! s! se $ormeze pro$esional %i s! munceasc! #n su-ordinea anga&atorului respecti*' (3) 0ontractul de ucenicie la locul de munc! se #nc.eie pe durat! determinat!' Art. 2%$. - (1) ersoana #ncadrat! #n munc! #n -aza unui contract de ucenicie are statut de ucenic' (2) :cenicul -ene$iciaz! de dispoziiile aplica-ile celorlali salariai" #n m!sura #n care ele nu sunt contrare celor speci$ice statutului s!u' Art. 21%. - Organizarea" des$!%urarea %i controlul acti*it!ii de ucenicie se reglementeaz! prin lege special!'

TITLUL +II Dialogul social CAPITOLUL I Dispoziii generale Art. 211. - entru asigurarea climatului de sta-ilitate %i pace social!" prin lege sunt reglementate modalit!ile de consult!ri %i dialog permanent #ntre partenerii sociali' Art. 212. - (1) 0onsiliul ;conomic %i 9ocial este instituie pu-lic! de interes naional" tripartit!" autonom!" constituit! #n scopul realiz!rii dialogului tripartit la ni*el naional' (2) Organizarea %i $uncionarea 0onsiliului ;conomic %i 9ocial se sta-ilesc prin lege special!' Art. 213. - 8n cadrul ministerelor %i pre$ecturilor $uncioneaz!" #n condiiile legii" comisii de dialog social" cu caracter consultati*" #ntre administraia pu-lic!" sindicate %i patronat'

ostat pe 777'ca-inete/pert'ro

CAPITOLUL II 9indicatele Art. 214. - (1) 9indicatele" $ederaiile %i con$ederaiile sindicale" denumite #n continuare organizaii sindicale" sunt constituite de c!tre salariai pe -aza dreptului de li-er! asociere" #n scopul promo*!rii intereselor lor pro$esionale" economice %i sociale" precum %i al ap!r!rii drepturilor indi*iduale %i colecti*e ale acestora pre*!zute #n contractele colecti*e %i indi*iduale de munc! sau #n acordurile colecti*e de munc! %i raporturile de ser*iciu" precum %i #n legislaia naional!" #n pactele" tratatele %i con*eniile internaionale la care +om)nia este parte' (2) 0onstituirea" organizarea %i $uncionarea sindicatelor se reglementeaz! prin lege' Art. 21 . - 9indicatele particip! prin reprezentanii proprii" #n condiiile legii" la negocierea %i #nc.eierea contractelor colecti*e de munc!" la tratati*e sau acorduri cu autorit!ile pu-lice %i cu patronatele" precum %i #n structurile speci$ice dialogului social' Art. 21!. - 9indicatele se pot asocia #n mod li-er" #n condiiile legii" #n $ederaii" con$ederaii sau uniuni teritoriale' Art. 21". - ;/erciiul dreptului sindical al salariailor este recunoscut la ni*elul tuturor anga&atorilor" cu respectarea drepturilor %i li-ert!ilor garantate prin 0onstituie %i #n con$ormitate cu dispoziiile prezentului cod %i ale legilor speciale' Art. 21#. - (1) ;ste interzis! orice inter*enie a autorit!ilor pu-lice de natur! a limita drepturile sindicale sau a #mpiedica e/ercitarea lor legal!' (2) ;ste interzis" de asemenea" orice act de ingerin! al patronilor sau al organizaiilor patronale" $ie direct" $ie prin reprezentanii sau mem-rii lor" #n constituirea organizaiilor sindicale sau #n e/ercitarea drepturilor lor' Art. 21$. - La cererea mem-rilor lor" sindicatele pot s! #i reprezinte pe ace%tia #n cadrul con$lictelor de munc!" #n condiiile legii' Art. 22%. - (1) +eprezentanilor ale%i #n organele de conducere ale sindicatelor li se asigur! protecia legii contra oric!ror $orme de condiionare" constr)ngere sau limitare a e/ercit!rii $unciilor lor' (2) e toat! durata e/ercit!rii mandatului" reprezentanii ale%i #n organele de conducere ale sindicatelor nu pot $i concediai pentru moti*e ce in de #ndeplinirea mandatului pe care l-au primit de la salariaii din unitate' (3) @lte m!suri de protecie a celor ale%i #n organele de conducere ale sindicatelor sunt pre*!zute #n legi speciale %i #n contractul colecti* de munc! aplica-il' CAPITOLUL III +eprezentanii salariailor Art. 221. - (1) La anga&atorii la care sunt #ncadrai mai mult de 20 de salariai %i la care nu sunt constituite organizaii sindicale reprezentati*e con$orm legii" interesele salariailor pot $i promo*ate %i ap!rate de reprezentanii lor" ale%i %i mandatai special #n acest scop' (2) +eprezentanii salariailor sunt ale%i #n cadrul adun!rii generale a salariailor" cu *otul a cel puin &um!tate din num!rul total al salariailor' (3) +eprezentanii salariailor nu pot s! des$!%oare acti*it!i ce sunt recunoscute prin lege e/clusi* sindicatelor' Art. 222. - (1) ot $i ale%i ca reprezentani ai salariailor salariaii care au capacitate deplin! de e/erciiu' (2) 1um!rul de reprezentani ale%i ai salariailor se sta-ile%te de comun acord cu anga&atorul" #n raport cu num!rul de salariai ai acestuia' (3) Durata mandatului reprezentanilor salariailor nu poate $i mai mare de 2 ani' Art. 223. - +eprezentanii salariailor au urm!toarele atri-uii principale(

ostat pe 777'ca-inete/pert'ro

a) s! urm!reasc! respectarea drepturilor salariailor" #n con$ormitate cu legislaia #n *igoare" cu contractul colecti* de munc! aplica-il" cu contractele indi*iduale de munc! %i cu regulamentul intern, b) s! participe la ela-orarea regulamentului intern, c) s! promo*eze interesele salariailor re$eritoare la salariu" condiii de munc!" timp de munc! %i timp de odi.n!" sta-ilitate #n munc!" precum %i orice alte interese pro$esionale" economice %i sociale legate de relaiile de munc!, d) s! sesizeze inspectoratul de munc! cu pri*ire la nerespectarea dispoziiilor legale %i ale contractului colecti* de munc! aplica-il, e) s! negocieze contractul colecti* de munc!" #n condiiile legii' Art. 224. - @tri-uiile reprezentanilor salariailor" modul de #ndeplinire a acestora" precum %i durata %i limitele mandatului lor se sta-ilesc #n cadrul adun!rii generale a salariailor" #n condiiile legii' Art. 22 . - 1um!rul de ore #n cadrul programului normal de lucru pentru reprezentanii salariailor destinat #n *ederea #ndeplinirii mandatului pe care l-au primit se sta-ile%te prin contractul colecti* de munc! aplica-il sau" #n lipsa acestuia" prin negociere direct! cu conducerea unit!ii' Art. 22!. - e toat! durata e/ercit!rii mandatului" reprezentanii salariailor nu pot $i concediai pentru moti*e ce in de #ndeplinirea mandatului pe care l-au primit de la salariai' CAPITOLUL I+ atronatul Art. 22". - (1) atronatele" denumite %i organizaii de anga&atori" constituite #n condiiile legii" sunt organizaii ale anga&atorilor" autonome" $!r! caracter politic" #n$iinate ca persoane &uridice de drept pri*at" $!r! scop patrimonial' (2) @nga&atorii se pot asocia #n $ederaii %i/sau con$ederaii ori alte structuri asociati*e" con$orm legii' Art. 22#. - 0onstituirea" organizarea %i $uncionarea patronatelor" precum %i e/ercitarea drepturilor %i o-ligaiilor acestora sunt reglementate prin lege special!'

TITLUL +III 0ontractele colecti*e de munc! Art. 22$. - (1) 0ontractul colecti* de munc! este con*enia #nc.eiat! #n $orm! scris! #ntre anga&ator sau organizaia patronal!" de o parte" %i salariai" reprezentai prin sindicate ori #n alt mod pre*!zut de lege" de cealalt! parte" prin care se sta-ilesc clauze pri*ind condiiile de munc!" salarizarea" precum %i alte drepturi %i o-ligaii ce decurg din raporturile de munc!' (2) 1egocierea colecti*! la ni*el de unitate este o-ligatorie" cu e/cepia cazului #n care anga&atorul are #ncadrai mai puin de 21 de salariai' (3) La negocierea clauzelor %i la #nc.eierea contractelor colecti*e de munc! p!rile sunt egale %i li-ere' (4) 0ontractele colecti*e de munc!" #nc.eiate cu respectarea dispoziiilor legale" constituie legea p!rilor' Art. 23%. - !rile" reprezentarea acestora" precum %i procedura de negociere %i de #nc.eiere a contractelor colecti*e de munc! sunt sta-ilite potri*it legii'

TITLUL I1 0on$lictele de munc!

ostat pe 777'ca-inete/pert'ro

CAPITOLUL I Dispoziii generale Art. 231. - rin con$licte de munc! se #nelege con$lictele dintre salariai %i anga&atori pri*ind interesele cu caracter economic" pro$esional sau social ori drepturile rezultate din des$!%urarea raporturilor de munc!' Art. 232. - rocedura de soluionare a con$lictelor de munc! se sta-ile%te prin lege special!'

CAPITOLUL II >re*a Art. 233. - 9alariaii au dreptul la gre*! pentru ap!rarea intereselor pro$esionale" economice %i sociale' Art. 234. - (1) >re*a reprezint! #ncetarea *oluntar! %i colecti*! a lucrului de c!tre salariai' (2) articiparea salariailor la gre*! este li-er!' 1iciun salariat nu poate $i constr)ns s! participe sau s! nu participe la o gre*!' (3) Limitarea sau interzicerea dreptului la gre*! poate inter*eni numai #n cazurile %i pentru categoriile de salariai pre*!zute e/pres de lege' Art. 23 . - articiparea la gre*!" precum %i organizarea acesteia cu respectarea legii nu reprezint! o #nc!lcare a o-ligaiilor salariailor %i nu pot a*ea drept consecin! sancionarea disciplinar! a salariailor gre*i%ti sau a organizatorilor gre*ei' Art. 23!. - Modul de e/ercitare a dreptului de gre*!" organizarea" declan%area %i des$!%urarea gre*ei" procedurile preala-ile declan%!rii gre*ei" suspendarea %i #ncetarea gre*ei" precum %i orice alte aspecte legate de gre*! se reglementeaz! prin lege special!'

TITLUL 1 Anspecia Muncii Art. 23". - @plicarea reglement!rilor generale %i speciale #n domeniul relaiilor de munc!" securit!ii %i s!n!t!ii #n munc! este supus! controlului Anspeciei Muncii" ca organism specializat al administraiei pu-lice centrale" cu personalitate &uridic!" #n su-ordinea Ministerului Muncii" ?amiliei %i roteciei 9ociale' Art. 23#. - Anspecia Muncii are #n su-ordine inspectoratele teritoriale de munc!" organizate #n $iecare &ude %i #n municipiul Hucure%ti' Art. 23$. - 8n$iinarea %i organizarea Anspeciei Muncii sunt reglementate prin lege special!' Art. 24%. - rin derogare de la pre*ederile art' 3 alin' 223 din Legea nr. 2 2*2%%3 pri*ind registrul unic de control" #n cazul controalelor care au ca o-iecti* depistarea muncii $!r! $orme legale" inspectorii de munc! *or completa registrul unic de control dup! e$ectuarea controlului'

TITLUL 1I +!spunderea &uridic! CAPITOLUL I +egulamentul intern

ostat pe 777'ca-inete/pert'ro

Art. 241. - +egulamentul intern se #ntocme%te de c!tre anga&ator" cu consultarea sindicatului sau a reprezentanilor salariailor" dup! caz' Art. 242. - +egulamentul intern cuprinde cel puin urm!toarele categorii de dispoziii( a) reguli pri*ind protecia" igiena %i securitatea #n munc! #n cadrul unit!ii, b) reguli pri*ind respectarea principiului nediscrimin!rii %i al #nl!tur!rii oric!rei $orme de #nc!lcare a demnit!ii, c) drepturile %i o-ligaiile anga&atorului %i ale salariailor, d) procedura de soluionare a cererilor sau a reclamaiilor indi*iduale ale salariailor, e) reguli concrete pri*ind disciplina muncii #n unitate, f) a-aterile disciplinare %i sanciunile aplica-ile, g) reguli re$eritoare la procedura disciplinar!, &) modalit!ile de aplicare a altor dispoziii legale sau contractuale speci$ice, i) criteriile %i procedurile de e*aluare pro$esional! a salariailor' Art. 243. - (1) +egulamentul intern se aduce la cuno%tina salariailor prin gri&a anga&atorului %i #%i produce e$ectele $a! de salariai din momentul #ncuno%tin!rii acestora' (2) O-ligaia de in$ormare a salariailor cu pri*ire la coninutul regulamentului intern tre-uie #ndeplinit! de anga&ator' (3) Modul concret de in$ormare a $iec!rui salariat cu pri*ire la coninutul regulamentului intern se sta-ile%te prin contractul colecti* de munc! aplica-il sau" dup! caz" prin coninutul regulamentului intern' (4) +egulamentul intern se a$i%eaz! la sediul anga&atorului' Art. 244. - Orice modi$icare ce inter*ine #n coninutul regulamentului intern este supus! procedurilor de in$ormare pre*!zute la art' 2F3' Art. 24 . - (1) Orice salariat interesat poate sesiza anga&atorul cu pri*ire la dispoziiile regulamentului intern" #n m!sura #n care $ace do*ada #nc!lc!rii unui drept al s!u' (2) 0ontrolul legalit!ii dispoziiilor cuprinse #n regulamentul intern este de competena instanelor &udec!tore%ti" care pot $i sesizate #n termen de 30 de zile de la data comunic!rii de c!tre anga&ator a modului de soluionare a sesiz!rii $ormulate potri*it alin' 213' Art. 24!. - (1) 8ntocmirea regulamentului intern la ni*elul $iec!rui anga&ator se realizeaz! #n termen de <0 de zile de la data intr!rii #n *igoare a prezentului cod' (2) 8n cazul anga&atorilor #n$iinai dup! intrarea #n *igoare a prezentului cod" termenul de <0 de zile pre*!zut la alin' 213 #ncepe s! curg! de la data do-)ndirii personalit!ii &uridice' CAPITOLUL II +!spunderea disciplinar! Art. 24". - (1) @nga&atorul dispune de prerogati*! disciplinar!" a*)nd dreptul de a aplica" potri*it legii" sanciuni disciplinare salariailor s!i ori de c)te ori constat! c! ace%tia au s!*)r%it o a-atere disciplinar!' (2) @-aterea disciplinar! este o $apt! #n leg!tur! cu munca %i care const! #ntr-o aciune sau inaciune s!*)r%it! cu *ino*!ie de c!tre salariat" prin care acesta a #nc!lcat normele legale" regulamentul intern" contractul indi*idual de munc! sau contractul colecti* de munc! aplica-il" ordinele %i dispoziiile legale ale conduc!torilor ierar.ici' Art. 24#. - (1) 9anciunile disciplinare pe care le poate aplica anga&atorul #n cazul #n care salariatul s!*)r%e%te o a-atere disciplinar! sunt( a) a*ertismentul scris, b) retrogradarea din $uncie" cu acordarea salariului corespunz!tor $unciei #n care s-a dispus retrogradarea" pentru o durat! ce nu poate dep!%i <0 de zile, c) reducerea salariului de -az! pe o durat! de 1-3 luni cu 5-10B, d) reducerea salariului de -az! %i/sau" dup! caz" %i a indemnizaiei de conducere pe o perioad! de 1-3 luni cu 5-10B, e) des$acerea disciplinar! a contractului indi*idual de munc!'

ostat pe 777'ca-inete/pert'ro

(2) 8n cazul #n care" prin statute pro$esionale apro-ate prin lege special!" se sta-ile%te un alt regim sancionator" *a $i aplicat acesta' (3) 9anciunea disciplinar! se radiaz! de drept #n termen de 12 luni de la aplicare" dac! salariatului nu i se aplic! o nou! sanciune disciplinar! #n acest termen' +adierea sanciunilor disciplinare se constat! prin decizie a anga&atorului emis! #n $orm! scris!' Art. 24$. - (1) @menzile disciplinare sunt interzise' (2) entru aceea%i a-atere disciplinar! se poate aplica numai o singur! sanciune' Art. 2 %. - @nga&atorul sta-ile%te sanciunea disciplinar! aplica-il! #n raport cu gra*itatea a-aterii disciplinare s!*)r%ite de salariat" a*)ndu-se #n *edere urm!toarele( a) #mpre&ur!rile #n care $apta a $ost s!*)r%it!, b) gradul de *ino*!ie a salariatului, c) consecinele a-aterii disciplinare, d) comportarea general! #n ser*iciu a salariatului, e) e*entualele sanciuni disciplinare su$erite anterior de c!tre acesta' Art. 2 1. - (1) 9u- sanciunea nulit!ii a-solute" nicio m!sur!" cu e/cepia celei pre*!zute la art' 2F= alin' 213 lit' a3" nu poate $i dispus! mai #nainte de e$ectuarea unei cercet!ri disciplinare preala-ile' (2) 8n *ederea des$!%ur!rii cercet!rii disciplinare preala-ile" salariatul *a $i con*ocat #n scris de persoana #mputernicit! de c!tre anga&ator s! realizeze cercetarea" preciz)ndu-se o-iectul" data" ora %i locul #ntre*ederii' (3) 1eprezentarea salariatului la con*ocarea $!cut! #n condiiile pre*!zute la alin' 223 $!r! un moti* o-iecti* d! dreptul anga&atorului s! dispun! sancionarea" $!r! e$ectuarea cercet!rii disciplinare preala-ile' (4) 8n cursul cercet!rii disciplinare preala-ile salariatul are dreptul s! $ormuleze %i s! susin! toate ap!r!rile #n $a*oarea sa %i s! o$ere persoanei #mputernicite s! realizeze cercetarea toate pro-ele %i moti*aiile pe care le consider! necesare" precum %i dreptul s! $ie asistat" la cererea sa" de c!tre un reprezentant al sindicatului al c!rui mem-ru este' Art. 2 2. - (1) @nga&atorul dispune aplicarea sanciunii disciplinare printr-o decizie emis! #n $orm! scris!" #n termen de 30 de zile calendaristice de la data lu!rii la cuno%tin! despre s!*)r%irea a-aterii disciplinare" dar nu mai t)rziu de < luni de la data s!*)r%irii $aptei' (2) 9u- sanciunea nulit!ii a-solute" #n decizie se cuprind #n mod o-ligatoriu( a) descrierea $aptei care constituie a-atere disciplinar!, b) precizarea pre*ederilor din statutul de personal" regulamentul intern" contractul indi*idual de munc! sau contractul colecti* de munc! aplica-il care au $ost #nc!lcate de salariat, c) moti*ele pentru care au $ost #nl!turate ap!r!rile $ormulate de salariat #n timpul cercet!rii disciplinare preala-ile sau moti*ele pentru care" #n condiiile pre*!zute la art' 251 alin' 233" nu a $ost e$ectuat! cercetarea, d) temeiul de drept #n -aza c!ruia sanciunea disciplinar! se aplic!, e) termenul #n care sanciunea poate $i contestat!, f) instana competent! la care sanciunea poate $i contestat!' (3) Decizia de sancionare se comunic! salariatului #n cel mult 5 zile calendaristice de la data emiterii %i produce e$ecte de la data comunic!rii' (4) 0omunicarea se pred! personal salariatului" cu semn!tur! de primire" ori" #n caz de re$uz al primirii" prin scrisoare recomandat!" la domiciliul sau re%edina comunicat! de acesta' ( ) Decizia de sancionare poate $i contestat! de salariat la instanele &udec!tore%ti competente #n termen de 30 de zile calendaristice de la data comunic!rii' CAPITOLUL III +!spunderea patrimonial! Art. 2 3. - (1) @nga&atorul este o-ligat" #n temeiul normelor %i principiilor r!spunderii ci*ile contractuale" s! #l desp!gu-easc! pe salariat #n situaia #n care acesta a su$erit un pre&udiciu

ostat pe 777'ca-inete/pert'ro

material sau moral din culpa anga&atorului #n timpul #ndeplinirii o-ligaiilor de ser*iciu sau #n leg!tur! cu ser*iciul' (2) 8n cazul #n care anga&atorul re$uz! s! #l desp!gu-easc! pe salariat" acesta se poate adresa cu pl)ngere instanelor &udec!tore%ti competente' (3) @nga&atorul care a pl!tit desp!gu-irea #%i *a recupera suma a$erent! de la salariatul *ino*at de producerea pagu-ei" #n condiiile art' 25F %i urm!toarele' Art. 2 4. - (1) 9alariaii r!spund patrimonial" #n temeiul normelor %i principiilor r!spunderii ci*ile contractuale" pentru pagu-ele materiale produse anga&atorului din *ina %i #n leg!tur! cu munca lor' (2) 9alariaii nu r!spund de pagu-ele pro*ocate de $ora ma&or! sau de alte cauze nepre*!zute care nu puteau $i #nl!turate %i nici de pagu-ele care se #ncadreaz! #n riscul normal al ser*iciului' (3) 8n situaia #n care anga&atorul constat! c! salariatul s!u a pro*ocat o pagu-! din *ina %i #n leg!tur! cu munca sa" *a putea solicita salariatului" printr-o not! de constatare %i e*aluare a pagu-ei" recuperarea contra*alorii acesteia" prin acordul p!rilor" #ntr-un termen care nu *a putea $i mai mic de 30 de zile de la data comunic!rii' (4) 0ontra*aloarea pagu-ei recuperate prin acordul p!rilor" con$orm alin' 233" nu poate $i mai mare dec)t ec.i*alentul a 5 salarii minime -rute pe economie' Art. 2 . - (1) 0)nd pagu-a a $ost produs! de mai muli salariai" cuantumul r!spunderii $iec!ruia se sta-ile%te #n raport cu m!sura #n care a contri-uit la producerea ei' (2) Dac! m!sura #n care s-a contri-uit la producerea pagu-ei nu poate $i determinat!" r!spunderea $iec!ruia se sta-ile%te proporional cu salariul s!u net de la data constat!rii pagu-ei %i" atunci c)nd este cazul" %i #n $uncie de timpul e$ecti* lucrat de la ultimul s!u in*entar' Art. 2 !. - (1) 9alariatul care a #ncasat de la anga&ator o sum! nedatorat! este o-ligat s! o restituie' (2) Dac! salariatul a primit -unuri care nu i se cu*eneau %i care nu mai pot $i restituite #n natur! sau dac! acestuia i s-au prestat ser*icii la care nu era #ndrept!it" este o-ligat s! suporte contra*aloarea lor' 0ontra*aloarea -unurilor sau ser*iciilor #n cauz! se sta-ile%te potri*it *alorii acestora de la data pl!ii' Art. 2 ". - (1) 9uma sta-ilit! pentru acoperirea daunelor se reine #n rate lunare din drepturile salariale care se cu*in persoanei #n cauz! din partea anga&atorului la care este #ncadrat! #n munc!' (2) +atele nu pot $i mai mari de o treime din salariul lunar net" $!r! a putea dep!%i #mpreun! cu celelalte reineri pe care le-ar a*ea cel #n cauz! &um!tate din salariul respecti*' Art. 2 #. - (1) 8n cazul #n care contractul indi*idual de munc! #nceteaz! #nainte ca salariatul s! #l $i desp!gu-it pe anga&ator %i cel #n cauz! se #ncadreaz! la un alt anga&ator ori de*ine $uncionar pu-lic" reinerile din salariu se $ac de c!tre noul anga&ator sau noua instituie ori autoritate pu-lic!" dup! caz" pe -aza titlului e/ecutoriu transmis #n acest scop de c!tre anga&atorul p!gu-it' (2) Dac! persoana #n cauz! nu s-a #ncadrat #n munc! la un alt anga&ator" #n temeiul unui contract indi*idual de munc! ori ca $uncionar pu-lic" acoperirea daunei se *a $ace prin urm!rirea -unurilor sale" #n condiiile 0odului de procedur! ci*il!' Art. 2 $. - 8n cazul #n care acoperirea pre&udiciului prin reineri lunare din salariu nu se poate $ace #ntr-un termen de ma/imum 3 ani de la data la care s-a e$ectuat prima rat! de reineri" anga&atorul se poate adresa e/ecutorului &udec!toresc #n condiiile 0odului de procedur! ci*il!' CAPITOLUL I+ +!spunderea contra*enional! Art. 2!%. - (1) 0onstituie contra*enie %i se sancioneaz! ast$el urm!toarele $apte( a) nerespectarea dispoziiilor pri*ind garantarea #n plat! a salariului minim -rut pe ar!" cu amend! de la 300 lei la 2'000 lei,

ostat pe 777'ca-inete/pert'ro

b) #nc!lcarea de c!tre anga&ator a pre*ederilor art' 3F alin' 253" cu amend! de la 300 lei la 1'000 lei, c) #mpiedicarea sau o-ligarea" prin amenin!ri ori prin *iolene" a unui salariat sau a unui grup de salariai s! participe la gre*! ori s! munceasc! #n timpul gre*ei" cu amend! de la 1'500 lei la 3'000 lei, d) stipularea #n contractul indi*idual de munc! a unor clauze contrare dispoziiilor legale" cu amend! de la 2'000 lei la 5'000 lei, e) primirea la munc! a p)n! la 5 persoane $!r! #nc.eierea unui contract indi*idual de munc!" potri*it art' 1< alin' 213" cu amend! de la 10'000 lei la 20'000 lei pentru $iecare persoan! identi$icat!, f) prestarea muncii de c!tre o persoan! $!r! #nc.eierea unui contract indi*idual de munc!" cu amend! de la 500 lei la 1'000 lei, g) #nc!lcarea de c!tre anga&ator a pre*ederilor art' 13C %i 1F2" cu amend! de la 5'000 lei la 10'000 lei, &) #nc!lcarea o-ligaiei pre*!zute la art' 1F0" cu amend! de la 5'000 lei la 20'000 lei, i) nerespectarea dispoziiilor pri*ind munca suplimentar!" cu amend! de la 1'500 lei la 3'000 lei, ') nerespectarea pre*ederilor legale pri*ind acordarea repausului s!pt!m)nal" cu amend! de la 1'500 lei la 3'000 lei, () neacordarea indemnizaiei pre*!zute la art' 53 alin' 213" #n cazul #n care anga&atorul #%i #ntrerupe temporar acti*itatea cu meninerea raporturilor de munc!" cu amend! de la 1'500 lei la 5'000 lei, l) #nc!lcarea pre*ederilor legale re$eritoare la munca de noapte" cu amend! de la 1'500 lei la 3'000 lei, )) #nc!lcarea de c!tre anga&ator a o-ligaiei pre*!zute la art' 27 %i 11C" cu amend! de la 1'500 lei la 3'000 lei, n) nerespectarea pre*ederilor legale pri*ind #nregistrarea de c!tre anga&ator a demisiei" cu amend! de la 1'500 lei la 3'000 lei, o) #nc!lcarea de c!tre agentul de munc! temporar! a o-ligaiei pre*!zute la art' 102" cu amend! de la 5'000 lei la 10'000 lei" pentru $iecare persoan! identi$icat!" $!r! a dep!%i *aloarea cumulat! de 100'000 lei, 2) #nc!lcarea pre*ederilor art' 1< alin' 233" cu amend! de la 1'500 lei la 2'000 lei' (2) 0onstatarea contra*eniilor %i aplicarea sanciunilor se $ac de c!tre inspectorii de munc!' (3) 0ontra*eniilor pre*!zute la alin' 213 li se aplic! dispoziiile legislaiei #n *igoare' CAPITOLUL + +!spunderea penal! Art. 2!1. - 1ee/ecutarea unei .ot!r)ri &udec!tore%ti de$initi*e pri*ind plata salariilor #n termen de 15 zile de la data cererii de e/ecutare adresate anga&atorului de c!tre partea interesat! constituie in$raciune %i se pedepse%te cu #nc.isoare de la 3 la < luni sau cu amend!' Art. 2!2. - 1ee/ecutarea unei .ot!r)ri &udec!tore%ti de$initi*e pri*ind reintegrarea #n munc! a unui salariat constituie in$raciune %i se pedepse%te cu #nc.isoare de la < luni la un an sau cu amend!' Art. 2!3. - (1) 8n cazul in$raciunilor pre*!zute la art' 2<1 %i 2<2 aciunea penal! se pune #n mi%care la pl)ngerea persoanei *!t!mate' (2) 8mp!carea p!rilor #nl!tur! r!spunderea penal!' Art. 2!4. - (1) 0onstituie in$raciune %i se pedepse%te cu #nc.isoare de la < luni la un an sau cu amend! penal! $apta persoanei care" #n mod repetat" sta-ile%te pentru salariaii #ncadrai #n -aza contractului indi*idual de munc! salarii su- ni*elul salariului minim -rut pe ar! garantat #n plat!" pre*!zut de lege' (2) 0u pedeapsa pre*!zut! la alin' 213 se sancioneaz! %i in$raciunea const)nd #n re$uzul repetat al unei persoane de a permite" potri*it legii" accesul inspectorilor de munc! #n

ostat pe 777'ca-inete/pert'ro

oricare dintre spaiile unit!ii sau de a pune la dispoziia acestora documentele solicitate" potri*it legii' (3) 0onstituie in$raciune %i se sancioneaz! cu #nc.isoare de la unu la 2 ani sau cu amend! penal! primirea la munc! a mai mult de 5 persoane" indi$erent de cet!enia acestora" $!r! #nc.eierea unui contract indi*idual de munc!' Art. 2! . - (1) 8ncadrarea #n munc! a minorilor cu nerespectarea condiiilor legale de *)rst! sau $olosirea acestora pentru prestarea unor acti*it!i cu #nc!lcarea pre*ederilor legale re$eritoare la regimul de munc! al minorilor constituie in$raciune %i se pedepse%te cu #nc.isoare de la un an la 3 ani' (2) 0u pedeapsa pre*!zut! la art' 2<F alin' 233 se sancioneaz! primirea la munc! a unei persoane a$late #n situaie de %edere ilegal! #n +om)nia" cunosc)nd c! aceasta este *ictim! a tra$icului de persoane' (3) Dac! munca prestat! de persoana pre*!zut! la alin' 223 %i la art' 2<F alin' 233 este de natur! s! #i pun! #n pericol *iaa" integritatea sau s!n!tatea" pedeapsa este #nc.isoarea de la < luni la 3 ani' (4) 8n cazul s!*)r%irii uneia dintre in$raciunile pre*!zute la alin' 223 %i 233 %i la art' 2<F alin' 233" instana de &udecat! poate dispune %i aplicarea uneia dintre urm!toarele pedepse complementare( a) pierderea total! sau parial! a dreptului anga&atorului de a -ene$icia de prestaii" a&utoare sau su-*enii pu-lice" inclusi* $onduri ale :niunii ;uropene gestionate de autorit!ile rom)ne" pentru o perioad! de p)n! la 5 ani, b) interzicerea dreptului anga&atorului de a participa la atri-uirea unui contract de ac.iziii pu-lice pentru o perioad! de p)n! la 5 ani, c) recuperarea integral! sau parial! a prestaiilor" a&utoarelor sau su-*eniilor pu-lice" inclusi* $onduri ale :niunii ;uropene gestionate de autorit!ile rom)ne" atri-uite anga&atorului pe o perioad! de p)n! la 12 luni #nainte de comiterea in$raciunii, d) #nc.iderea temporar! sau de$initi*! a punctului ori punctelor de lucru #n care s-a comis in$raciunea sau retragerea temporar! ori de$initi*! a unei licene de des$!%urare a acti*it!ii pro$esionale #n cauz!" dac! acest lucru este &usti$icat de gra*itatea #nc!lc!rii' ( ) 8n cazul s!*)r%irii uneia dintre in$raciunile pre*!zute la alin' 223 %i 233 %i la art' 2<F alin' 233" anga&atorul *a $i o-ligat s! pl!teasc! sumele reprezent)nd( a) orice remuneraie restant! datorat! persoanelor anga&ate ilegal' 0uantumul remuneraiei se presupune a $i egal cu salariul mediu -rut pe economie" cu e/cepia cazului #n care $ie anga&atorul" $ie anga&atul poate do*edi contrariul, b) cuantumul tuturor impozitelor" ta/elor %i contri-uiilor de asigur!ri sociale pe care anga&atorul le-ar $i pl!tit dac! persoana ar $i $ost anga&at! legal" inclusi* penalit!ile de #nt)rziere %i amenzile administrati*e corespunz!toare, c) c.eltuielile determinate de trans$erul pl!ilor restante #n ara #n care persoana anga&at! ilegal s-a #ntors de -un!*oie sau a $ost returnat! #n condiiile legii' (!) 8n cazul s!*)r%irii uneia dintre in$raciunile pre*!zute la alin' 223 %i 233 %i la art' 2<F alin' 233 de c!tre un su-contractant" at)t contractantul principal" c)t %i orice su-contractant intermediar" dac! au a*ut cuno%tin! de $aptul c! su-contractantul anga&ator anga&a str!ini a$lai #n situaie de %edere ilegal!" pot $i o-ligai de c!tre instan!" #n solidar cu anga&atorul sau #n locul su-contractantului anga&ator ori al contractantului al c!rui su-contractant direct este anga&atorul" la plata sumelor de -ani pre*!zute la alin' 253 lit' a3 %i c3'

TITLUL 1II Iurisdicia muncii CAPITOLUL I Dispoziii generale

ostat pe 777'ca-inete/pert'ro

Art. 2!!. - Iurisdicia muncii are ca o-iect soluionarea con$lictelor de munc! cu pri*ire la #nc.eierea" e/ecutarea" modi$icarea" suspendarea %i #ncetarea contractelor indi*iduale sau" dup! caz" colecti*e de munc! pre*!zute de prezentul cod" precum %i a cererilor pri*ind raporturile &uridice dintre partenerii sociali" sta-ilite potri*it prezentului cod' Art. 2!". - ot $i p!ri #n con$lictele de munc!( a) salariaii" precum %i orice alt! persoan! titular! a unui drept sau a unei o-ligaii #n temeiul prezentului cod" al altor legi sau al contractelor colecti*e de munc!, b) anga&atorii - persoane $izice %i/sau persoane &uridice -" agenii de munc! temporar!" utilizatorii" precum %i orice alt! persoan! care -ene$iciaz! de o munc! des$!%urat! #n condiiile prezentului cod, c) sindicatele %i patronatele, d) alte persoane &uridice sau $izice care au aceast! *ocaie #n temeiul legilor speciale sau al 0odului de procedur! ci*il!' Art. 2!#. - (1) 0ererile #n *ederea soluion!rii unui con$lict de munc! pot $i $ormulate( a) #n termen de 30 de zile calendaristice de la data #n care a $ost comunicat! decizia unilateral! a anga&atorului re$eritoare la #nc.eierea" e/ecutarea" modi$icarea" suspendarea sau #ncetarea contractului indi*idual de munc!, b) #n termen de 30 de zile calendaristice de la data #n care s-a comunicat decizia de sancionare disciplinar!, c) #n termen de 3 ani de la data na%terii dreptului la aciune" #n situaia #n care o-iectul con$lictului indi*idual de munc! const! #n plata unor drepturi salariale neacordate sau a unor desp!gu-iri c!tre salariat" precum %i #n cazul r!spunderii patrimoniale a salariailor $a! de anga&ator, d) pe toat! durata e/istenei contractului" #n cazul #n care se solicit! constatarea nulit!ii unui contract indi*idual sau colecti* de munc! ori a unor clauze ale acestuia, e) #n termen de < luni de la data na%terii dreptului la aciune" #n cazul nee/ecut!rii contractului colecti* de munc! ori a unor clauze ale acestuia' (2) 8n toate situaiile" altele dec)t cele pre*!zute la alin' 213" termenul este de 3 ani de la data na%terii dreptului'

CAPITOLUL II 0ompetena material! %i teritorial! Art. 2!$. - (1) Iudecarea con$lictelor de munc! este de competena instanelor sta-ilite con$orm 0odului de procedur! ci*il!' (2) 0ererile re$eritoare la cauzele pre*!zute la alin' 213 se adreseaz! instanei competente #n a c!rei circumscripie reclamantul #%i are domiciliul sau re%edina ori" dup! caz" sediul' CAPITOLUL III +eguli speciale de procedur! Art. 2"%. - 0auzele pre*!zute la art' 2<< sunt scutite de ta/a &udiciar! de tim-ru %i de tim-rul &udiciar' Art. 2"1. - (1) 0ererile re$eritoare la soluionarea con$lictelor de munc! se &udec! #n regim de urgen!' (2) 4ermenele de &udecat! nu pot $i mai mari de 15 zile' (3) rocedura de citare a p!rilor se consider! legal #ndeplinit! dac! se realizeaz! cu cel puin 2F de ore #nainte de termenul de &udecat!' Art. 2"2. - 9arcina pro-ei #n con$lictele de munc! re*ine anga&atorului" acesta $iind o-ligat s! depun! do*ezile #n ap!rarea sa p)n! la prima zi de #n$!i%are'

ostat pe 777'ca-inete/pert'ro

Art. 2"3. - @dministrarea pro-elor se $ace cu respectarea regimului de urgen!" instana $iind #n drept s! decad! din -ene$iciul pro-ei admise partea care #nt)rzie #n mod ne&usti$icat administrarea acesteia' Art. 2"4. - Eot!r)rile pronunate #n $ond sunt de$initi*e %i e/ecutorii de drept' Art. 2" . - Dispoziiile prezentului titlu se completeaz! cu pre*ederile 0odului de procedur! ci*il!'

TITLUL 1III Dispoziii tranzitorii %i $inale Art. 2"!. - otri*it o-ligaiilor internaionale asumate de +om)nia" legislaia muncii *a $i armonizat! permanent cu normele :niunii ;uropene" cu con*eniile %i recomand!rile Organizaiei Anternaionale a Muncii" cu normele dreptului internaional al muncii' Art. 2"". - (1) 8n sensul prezentului cod" $unciile de conducere sunt cele de$inite prin lege sau prin reglement!ri interne ale anga&atorului' (2) rezenta lege transpune art' 1< lit' -3" art' 1= %i 1C din Directi*a 2003/==/0; a arlamentului ;uropean %i a 0onsiliului din F noiem-rie 2003 pri*ind anumite aspecte ale organiz!rii timpului de lucru" pu-licat! #n Iurnalul O$icial al :niunii ;uropene" seria L" nr' 2CC din 1= noiem-rie 2003" %i art' 3" F %i 10 din Directi*a 200=/10F/0; a arlamentului ;uropean %i a 0onsiliului din 1C noiem-rie 200= pri*ind munca prin agent de munc! temporar!" pu-licat! #n Iurnalul O$icial al :niunii ;uropene" seria L" nr' 327 din 5 decem-rie 200=' Art. 2"#. - (1) Dispoziiile prezentului cod se #ntregesc cu celelalte dispoziii cuprinse #n legislaia muncii %i" #n m!sura #n care nu sunt incompati-ile cu speci$icul raporturilor de munc! pre*!zute de prezentul cod" cu dispoziiile legislaiei ci*ile' (2) re*ederile prezentului cod se aplic! cu titlu de drept comun %i acelor raporturi &uridice de munc! ne#ntemeiate pe un contract indi*idual de munc!" #n m!sura #n care reglement!rile speciale nu sunt complete %i aplicarea lor nu este incompati-il! cu speci$icul raporturilor de munc! respecti*e' Art. 2"$. - (1) Dec.imea #n munc! sta-ilit! p)n! la data de 31 decem-rie 2010 se pro-eaz! cu carnetul de munc!' (2) Dup! data a-rog!rii Decretului nr. $2*1$"! pri*ind carnetul de munc!" cu modi$ic!rile ulterioare" *ec.imea #n munc! sta-ilit! p)n! la data de 31 decem-rie 2010 se reconstituie" la cererea persoanei care nu posed! carnet de munc!" de c!tre instana &udec!toreasc! competent! s! soluioneze con$lictele de munc!" pe -aza #nscrisurilor sau a altor pro-e din care s! rezulte e/istena raporturilor de munc!' 0ererile de reconstituire $ormulate anterior datei a-rog!rii Decretului nr' C2/1C7<" cu modi$ic!rile ulterioare" se *or soluiona potri*it dispoziiilor acestui act normati*' (3) @nga&atorii care p!streaz! %i completeaz! carnetele de munc! le *or eli-era titularilor #n mod e%alonat" p)n! la data de 30 iunie 2011" pe -az! de proces-*er-al indi*idual de predareprimire' (4) Anspectoratele teritoriale de munc! ce dein carnetele de munc! ale salariailor le *or eli-era p)n! la data pre*!zut! la alin' 233" #n condiiile sta-ilite prin ordin al ministrului muncii" $amiliei %i proteciei sociale' ( ) @nunul pri*ind pierderea carnetelor de munc! emise #n temeiul Decretului nr' C2/1C7<" cu modi$ic!rile ulterioare" se pu-lic! #n Monitorul O$icial al +om)niei" artea a AAA-a' Art. 2#%. - e data intr!rii #n *igoare a prezentului cod cauzele pri*ind con$licte de munc! a$late pe rolul tri-unalelor se &udec! #n continuare potri*it dispoziiilor procesuale aplica-ile la data sesiz!rii instanelor' Art. 2#1. - (1) rezentul cod intr! #n *igoare la data de 1 martie 2003' (2) e data intr!rii #n *igoare a prezentului cod se a-rog!( 0 0odul muncii al +'9'+'" Legea nr. 1%*1$"2" pu-licat! #n Huletinul O$icial" artea A" nr' 1F0 din 1 decem-rie 1C72" cu modi$ic!rile %i complet!rile ulterioare,

ostat pe 777'ca-inete/pert'ro

0 Legea nr. 1*1$"% - Legea organiz!rii %i disciplinei muncii #n unit!ile socialiste de stat" pu-licat! #n Huletinul O$icial" artea A" nr' 27 din 27 martie 1C70" cu modi$ic!rile %i complet!rile ulterioare, 0 Decretul nr. !3*1$#1 pri*ind modul de recuperare a unor pagu-e aduse a*utului o-%tesc" pu-licat #n Huletinul O$icial" artea A" nr' 17 din 25 martie 1C=1, 0 Legea nr. 3%*1$$% pri*ind anga&area salariailor #n $uncie de competen!" pu-licat! #n Monitorul O$icial al +om)niei" artea A" nr' 125 din 1< noiem-rie 1CC0, 0 Legea nr. 2*1$$1 pri*ind cumulul de $uncii" pu-licat! #n Monitorul O$icial al +om)niei" artea A" nr' 1 din = ianuarie 1CC1, 0 Legea salariz!rii nr. 14*1$$1" pu-licat! #n Monitorul O$icial al +om)niei" artea A" nr' 32 din C $e-ruarie 1CC1" cu modi$ic!rile %i complet!rile ulterioare, 0 Legea nr. !*1$$2 pri*ind concediul de odi.n! %i alte concedii ale salariailor" pu-licat! #n Monitorul O$icial al +om)niei" artea A" nr' 1< din 10 $e-ruarie 1CC2, 0 Legea nr. !#*1$$3 pri*ind garantarea #n plat! a salariului minim" pu-licat! #n Monitorul O$icial al +om)niei" artea A" nr' 2F< din 15 octom-rie 1CC3, 0 Legea nr. " *1$$! pri*ind sta-ilirea zilelor de s!r-!toare legal! #n care nu se lucreaz!" pu-licat! #n Monitorul O$icial al +om)niei" artea A" nr' 150 din 17 iulie 1CC<" cu modi$ic!rile %i complet!rile ulterioare, 0 art' 3F %i 35 din Legea nr. 13%*1$$! pri*ind contractul colecti* de munc!" repu-licat! #n Monitorul O$icial al +om)niei" artea A" nr' 1=F din 1C mai 1CC=' (3) e data de 1 ianuarie 2011 se a-rog! dispoziiile Decretului nr' C2/1C7< pri*ind carnetul de munc!" pu-licat #n Huletinul O$icial" artea A" nr' 37 din 2< aprilie 1C7<" cu modi$ic!rile ulterioare' /OT34 +eproducem mai &os pre*ederile art' AA" AAA %i AD din Legea nr' F0/2011 pentru modi$icarea %i completarea Legii nr' 53/2003 0odul muncii" care nu sunt #ncorporate #n $orma repu-licat! a Legii nr' 53/2003 - 0odul muncii %i care se aplic!" #n continuare" ca dispoziii proprii ale actului modi$icator( J@rt' AA' - 213 0ontractele colecti*e de munc! %i actele adiionale #nc.eiate #n inter*alul de la data intr!rii #n *igoare a prezentei legi %i p)n! la 31 decem-rie 2011 nu pot pre*edea o durat! de *ala-ilitate care s! dep!%easc! 31 decem-rie 2011' Dup! aceast! dat!" contractele colecti*e de munc! %i actele adiionale se *or #nc.eia pe durate sta-ilite prin legea special!' 223 0ontractele colecti*e de munc! #n aplicare la data intr!rii #n *igoare a prezentei legi #%i produc e$ectele p)n! la data e/pir!rii termenului pentru care au $ost #nc.eiate' @rt' AAA' - La data intr!rii #n *igoare a prezentei legi se a-rog!( - art' 23 alin' 213 din Legea nr' 130/1CC< pri*ind contractul colecti* de munc!" repu-licat! #n Monitorul O$icial al +om)niei" artea A" nr' 1=F din 1C mai 1CC=" cu modi$ic!rile %i complet!rile ulterioare, - art' 72 din Legea nr' 1<=/1CCC pri*ind soluionarea con$lictelor de munc!" pu-licat! #n Monitorul O$icial al +om)niei" artea A" nr' 5=2 din 2C noiem-rie 1CCC" cu modi$ic!rile %i complet!rile ulterioare' @rt' AD' - rezenta lege intr! #n *igoare la 30 de zile de la data pu-lic!rii #n Monitorul O$icial al +om)niei" artea A'J

ostat pe 777'ca-inete/pert'ro