Evaluarea competenţelor profesionale pentru ocupaţia FORMATOR Caietul evaluatorului

OPISUL DOSARULUI DE EVALUARE

Caietul personal al candidatului 1. Copia actului de identitate 2. CV-ul profesional 3. Copia actelor de studii 4. Copiile certificatelor şi a diplomelor obţinute de-a lungul timpului recunoscute atât la nivel naţional şi internaţional cât şi certificate de participare ob ținute în urma unor traininguri interne din cadrul unit ții de înv ț mânt !. "ove#ile necesare pentru completarea portofoliului Caietul candidatului $. %iș de auto-evaluare &. 'nstrumente de evaluare Caietul evaluării candidatului (. )nregistrarea re#ultatului *. %ișa dosarului de evaluare 1+. ,abel identificare - îndeplinire aspecte critice și stabilirea metodelor de evaluare 11. .rilele de notare ale instrumentelor de evaluare

Dovezile necesare pentru portofoliul DOSARULUI DE EVALUARE PEN RU OCUPAȚIA !OR"A OR#

Unitatea $# Pre%ătirea for&ării "ocumente care s ateste faptul ca aţi de#voltat programe de formare care s ţin seama de informaţiile obţinute de la persoane relevante precum şi modalit ţile de culegere a acestor informaţii /e0emple de c'estionare sau discutii fa(ă )n fa(ă12 E*e&ple de pro%ra&e de for&are3 a%ende3 planuri de lecție care s susțin faptul c știți s construiți un program în care s includeți obiective de formare3 s alegeți durata potrivit 3 metodologia adecvat 4 listă de verificare a lo%isticii +i ec'ipa&entelor necesare în vederea derularii în condiţii optime a programului.

Unitatea ,# Evaluarea participan(ilor la for&are Docu&ente care s ateste faptul c evalua(i cursan(ii înainte de definirea programului şi ţinând seama de obiective 50emple de for&ulare de evaluare pe care le folosiţi în mod curent 6n e0emplu de -ază de date în care înscrieţi cursanţii şi monitori#aţi pre#enţa acestora la programele de formare

Unitatea .# "ar/etin%ul for&arii "ocumente care s ateste faptul c promovaţi programul de formare 7 oferte0 pliante0 afi+e "ocumente care s ateste faptul c oferiţi infor&a(ii supli&entare persoanelor interesate de programele de formare 7 oferte detaliate3 personali#ate "ocumente care atest faptul c se monitori#ea# şi se adaptea# în permanenţ activitatea de promovare a programelor de instruire

Unitatea 1# Evaluarea0 revizuirea +i asi%urarea calită(ii pro%ra&ului +i a sta%iilor de for&are "ocumente care s ateste faptul c evaluaţi reacţia cursanţilor post-curs /c'estionar post2 curs3 50emple de for&ulare de evaluare pe care le folosiţi în mod curent 50emplu de raport )n ur&a cursului care s conţin informaţii referitoare la atingerea obiectivelor cursului3 recomand ri de de#voltare etc.

Evaluarea competenţelor profesionale pentru ocupaţia FORMATOR Caietul evaluării candidatului

Evaluarea competenţelor profesionale pentru ocupaţia FORMATOR Caietul evaluării candidatului

și :8' 8tabileşte aştept rile participanţilor şi comunic obiectivele cursului <daptea# structura sesiunilor de instruire în funcţie de dinamica grupului şi nevoile de înv ţare ale participanţilor %oloseşte metode de pre#entare şi formare diversificate în raport cu obiectivele cursului şi cu profilul auditoriului Cunoaşte metode de a trata cursanţii dificili 50plic ori de câte ori e nevoie terminologia utili#at în ca#ul est scris 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 est scris 8 8 8 8 8 8 * 7ntre-ări orale O-servare Directă 8 8 8 8 8 8 * Si&ulare 8 8 8 8 8 8 * 7ntre-ări orale O-servare Directă Si&ulare Portofoliu 8 8 8 8 8 8 8 8 8 * Portofoliu Proiect 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 Proiect Raport APRECIERE DA NU Raport APRECIERE DA NU .Evaluarea competenţelor profesionale pentru ocupaţia FORMATOR Caietul evaluatorului A4EL IDEN I!ICARE5INDEPLINIRE ASPEC E CRI ICE 6I S A4ILIREA "E ODELOR DE EVALUARE Unitatea de co&petență U$ 2 Pre%ătirea for&ării Cunoaşte metode prin care identific nevoile de formare la nivel de organi#ație și individ 'mplic persoanele relevante în evaluarea nevoilor de fromare %ormulea# o conclu#ie obiectiv și corect referitoare la problemele identificate Ține seama de persoanele cu di#abilit ți în preg tirea programului de formare 'dentific şi previne eventualele obstacole în calea form rii 8tabileşte corect şi specific obiectivele programului de formare 9ine seama de nevoile de înv ţare ale adulţilor în alegerea metodologiei de formare :reg tește materiale de instruire structurate3 clare3 în formate eficiente pentru cursanţi /suport de curs3 materiale audio-vi#uale etc.1 8e asigur de eficienţa optim a logisticii pentru susţinerea cursului de formare :roiectea# metode de evaluare a procesului de instruire dup curs Unitatea de co&petență U9 2 Realizarea activităților de for&are 8e asigur c participanţii la curs sunt informaţi asupra detaliilor organi#atorice referitoare la curs 8tabileşte împreun cu cursanţii regulile aplicabile pe durata desf şur rii cursului3 inclusiv cele de 88.

: Aplicarea &etodelor +i te'nicilor speciale de for&are )ncura>ea# reflecţia critic şi manifestarea autonomiei participanţilor la formare în scopul cre rii unei atmosfere lucrative 6tili#ea# metoda de grup în scopul dinami# rii procesului de formare ?ucrea# ori de câte ori este nevoie împreun cu alţi formatori şi persoane-resurs în funcţie de competenţele şi performanţele acestora %oloseşte în scop formativ situaţiile neaşteptate şi conflictele ap rute 6rm reşte în permanenţa e0primarea corect 3 coerent şi în limba> adecvat a celor ce particip la formare 8 8 8 8 est scris 8 8 8 8 8 8 8 est scris 8 8 8 8 8 7ntre-ări orale 7ntre-ări orale 8 8 8 8 O-servare Directă 8 8 8 8 Si&ulare Portofoliu 8 8 8 8 8 8 * Proiect Raport 8 8 8 8 8 8 * Proiect Raport 8 8 8 8 8 APRECIERE DA NU APRECIERE DA NU O-servare Directă Si&ulare 8 8 8 8 8 Portofoliu Evaluarea competenţelor profesionale pentru ocupaţia FORMATOR Caietul evaluării candidatului . : Evaluarea participanților la for&are 5valuea# cursanţii pe ba#a unor dove#i valide şi credibile în concordanţ cu obiectivele programului de formare 6tili#ea# metode de evaluare relevante pentru cunoştinţele şi aptitudinile ce vor fi evaluate 8ugerea# sfaturi cursanţilor3 referitor la posibilele oportunit ţi de de#voltare ulterioar )nregistrea# şi p strea# evaluarea în condiţii de siguranţ şi confidenţialitate 4rgani#ea# sesiunile de evaluare în conformitate cu prevederile legale <daptea# instrumentele de evaluare utili#ate la cerinţele participanţilor cu nevoi speciale 'nregistrea# re#ultatele evalu rii în formatul agreat de furni#orul de formare şi cu respectarea prevederilor legale3 atunci când este ca#ul.transmiterii unor cunoştinţe noi %ace analogie între informaţia din programul de formare şi activitatea curent a participantului 8timulea# prin e0erciţii şi întreb ri cursanţii s participe activ în procesul de formare 8e asigur c participanţii au înţeles informaţiile transmise 4fer feedbac= cursanţilor pe ba#a evoluţiei lor în timpul programului de formare Unitatea de co&petență U. Unitatea de co&petență U.

: "ar/etin%ul for&ării :romovea# cu regularitate programul de formare 4fer informaţii suplimentare celor interesaţi de programul de formare . Unitatea de co&petență U< : Proiectarea pro%ra&elor de for&are 8tabileşte scopul şi obiectivele form rii pentru a le adapta caracteristicilor individuale ale participanţilor la formare 'dentific atent resursele necesare desf şur rii programului de formare în funcţie de comple0itatea activit ţilor de formare prev #ute 4rgani#ea# progresiv materialele suport astfel încât fiecare unitate noua de conţinut s se ba#e#e pe cele parcurse anterior 'dentific atent componentele teoretice şi practice asociate fiec rei activit ţi de formare 8tabileşte strategia şi construirea programului de formare pornind de la obiectivele propuse Unitatea de co&petență U= : Evaluarea participanților la for&are Aegocia# cu beneficiarul-finanţatorul elementele programului de formare în scopul atingerii obiectivelor Constituie grupe de lucru în conformitate cu principiile educaţiei adulţilor <sigur facilit ţi suplimentare pe toat durata desf şur rii 8 8 8 8 est scris 8 8 8 8 est scris 8 8 8 8 8 est scris 8 8 8 7ntre-ări orale 8 8 8 8 7ntre-ări orale 8 8 8 8 * 7ntre-ări orale O-servare Directă O-servare Directă O-servare Directă 8 8 8 8 Si&ulare Portofoliu 8 8 8 8 Si&ulare Portofoliu Proiect 8 8 8 8 * Si&ulare Portofoliu Proiect Proiect 8 8 8 8 Raport APRECIERE DA NU Raport APRECIERE DA NU Raport 8 8 * APRECIERE DA NU Evaluarea competenţelor profesionale pentru ocupaţia FORMATOR Caietul evaluării candidatului . )ncura>ea# lucrul în ec@ip )ncura>ea# şi susţin colegii de grup ai cursanţilor cu dificult ţi de înv ţare sau în îndeplinirea sarcinilor de lucru3 pentru a le acorda acestora spri>in în procesul de formare.ec@ipele de lucru constituite.onitori#ea# cu regularitate activit ţile de promovare a programelor de instruire )şi adaptea# metodele de promovare pe ba#a feedbac=-urilor primite astfel încât s asigure eficacitatea promov rii programelor de formare.4fer în mod sistematic oca#ii şi situaţii în care participanţii la formare s îşi poat manifesta autonomia3 prin studiu şi e0erciţiu individual şi de grup. 'ntegrea# persoanele cu nevoi speciale în grupurile . Unitatea de co&petență U.

programului de formare conform contractului înc@eiat <sigur resursele necesare în deplin conformitate cu bugetul elaborat %ormea# grupe de lucru ţinând cont de caracteristicile individuale ale participanţilor la formare Unitatea de co&petență U1 : Evaluarea0 revizuirea +i asi%urarea calită(ii pro%ra&elor +i a sta%iilor de for&are <dministrea# participanţilor la cursul desf şurat c@estionare de evaluare a reacţiilor %ace sc@imb ri în program pe ba#a opiniilor primite de la participanţi )nregistrea# cu acurateţe datele referitoare la cursanţi şi la cursuri3 conform procedurilor interne )ntocmeşte rapoarte referitoare la curs Bevi#uieşte periodic manualele formatorului şi ale cursanţilor şi aduce îmbun t ţiri 8 8 est scris 8 8 8 8 8 7ntre-ări orale O-servare Directă Si&ulare Portofoliu 8 8 8 8 8 Proiect 8 8 Raport APRECIERE DA NU Evaluarea competenţelor profesionale pentru ocupaţia FORMATOR Caietul evaluării candidatului .

. considera că nu dore te să fie format sau nu dore te să fie format pe o anumită competenţă.> Care considera(i că sunt &odalită(ile de prevenire sau de depă+ire a acestoraA Răspuns:$n funcţie de natura obstacolului se pot discuta i negocia posibilităţile de depă ire a lor. . Cel instruit poate. de exemplu. . . Pot fi obstacole legate de logistică !sală de curs. Dacă este vorba despre persoana care ar trebui instruită. -. -. -. metoda de formare prin stimularea creativităţii. . măsurabil !să existe indicatori care să permită determinarea nivelului de realizare". (ceste nevoi pot fi de ordin sipiritual. %. temporal !să fie o dată de începere i una de finalizare a procesului de formare". -. ec#ipamente etc.. materiale audio !inregistrari". realist !să existe resursele necesare". întrebare 1 # $ % & ' ( ) * TOTA+ a!i . de atins !să se propună obiective care nu sunt imposibil de realizat din punct de vedere al potenţialului individului". * Punctaj ini -. articole din presă.. . 9> "en(iona(i care ar putea fi o-satcolele )n calea procesului de for&are> Răspuns:Posibilele obstacole în calea procesului de formare sunt legate de cel care urmează să fie instruit sau de părinții acestuia. . -. filme. etc. formare prin )ocuri de rol. formare orientată pe sarcini. . <> Da(i e*e&ple de &etode utilizate )n for&area adul(ilor> Grila de notare – U1 PREGĂTIREA FORMĂRII Nr. . studii de caz. -. formare prin simulare.> Care sunt caracteristicile unui o-iectiv de for&areA Răspuns: &n obiectiv în primul r'nd trebuie să fie specific !legat de o nevoie a institu ției de învă țăm'nt i% sau a individului".. . etc. au nevoie să vadă care sunt beneficiile învăţării i cum răspund acestea nevoilor lor. material. i se poate arăta legătura dintre formarea lui%ei i viitoarele performanţe ale lui%ei..> Ce )i deter&ină pe adul(i să )nve(eA Raspuns:(dulții. poate considera că nu are timp !nu este o prioritate a lui ca persoană".. Da(i e*e&ple de tipuri de &ateriale +i resurse care pot fi utilizate )n for&area adul(ilor> Raspuns: *uport scris. studii de caz. metoda de formare activă. metoda de formare în sistem outdoor..ES SCRIS U$> PRE?@ IREA !OR"@RII $> Prin ce &etode deter&ina(i nevoile de for&are ale viitorilor cursan(iA Răspuns : Prin culegerea de informaţii scrise sau prin discuţii. .& reali"at Raspuns: metoda de formare pasivă. Discuţiile pot fi interviuri formale sau informale. prezentari pe slide+uri. -. .. spre deosebire de copii. etc. &.. etc. .". -.

. respectarea timpului de vorbire agreat. scaune *ursa de curent / funcționalitate.> Cu& deter&ina(i a+teptările participan(ilor de la cursA F&ini& 9 &etode3 Raspuns: exercițiu de încălzire cu acest scop. pixuri. .> Da(i e*e&ple de tipuri de cursan(i dificili F&ini& . respectarea orelor agreate. auditiv. luminozitate. etc. faceți o agendă pe minute și repeta ți înainte. informare verbală la sedințele periodice. aplicarea unui c#estionar pre+curs etc. atotștiutorul. guralivul. teoretic.3 Raspuns: telefoane înc#ise.(. loc de fumat. cere ți unui cursant sp fie time1eeper. distanța față de ec#ipamente 0c#ipamente / videoproiector. reflexiv. suporturi de nume 3acilităţi / loc de luat masa. etc. timidul etc. acces internet. tablă magnetica. etc. Care sunt aspectele lo%istice de care tre-uie să (ine(i cont atunci cBnd pre%ăti(i un cursA Raspuns: *ala / dimensiuni. pragmatic sau activ. 2ateriale pentru cursanți / caiete. mese. <> Dati e*e&ple de &etode prin care va asi%urati ca vă )ncadra(i )n ti&pul pro%ra&at +i alocat pentru sus(inerea cursului F&ini& 93> Raspuns: instalați un ceas în sala de curs. => Care sunt căile de sti&ulare a participării active a cursan(ilor )n procesul de for&areA Evaluarea competenţelor profesionale pentru ocupaţia FORMATOR Caietul evaluatorului . parcurgerea tuturor capitolelor. noteboo1 sau PC etc. toalete 4orme de securitate i protecţia muncii C> Da(i e*e&ple de &etode de evaluare ale cursului> Răspuns: 3ormulare de evaluare imediată a formatorului. a conţinutului cursului 0valuare post curs. la un interval după finalizare prin formulare sau prin interviu cu supervizorul participantului 5valuare pe ba#a indicatorilor de performanţ ES SCRIS U9> REALIDAREA AC IVI @EILOR DE !OR"ARE $> E*e&plificati &etodele prin care infor&a(i participan(ii la curs asupra detaliilor or%anizatorice F&ini& 9 &etode3> Raspuns: email trimis. postare pe calendar% afi ș 9> Da(i e*e&ple de re%uli aplica-ile pe durata desfă+urării cursului> F&ini& .> Enu&erati stilurile de invatare ale adulților> Raspuns: vizual. flipc#art. e*e&ple3 Raspuns: certăretul. adresarea cu numele mic. .

& reali"at 1> Cu& vă asi%ura(i că participan(ii au )n(eles infor&a(iile trans&iseA Raspuns: prin solicitarea directă a feedbac1+ului. -.. . . . . -. -. Evaluarea competenţelor profesionale pentru ocupaţia FORMATOR Caietul evaluatorului .. -. -. .. %. discuții pe grupe de 6 participanți Grila de notare – U# REA+I. . Prin ce &iGloace co&unica(i cursan(ilor evolu(ia lor )n ti&pul pro%ra&ului de for&areA /minim 2 e0emple1 Raspuns: interpretarea idediată a testelor. prin studii de caz în care se pot utiliza informa țiile transmise *.. role+pla5.Raspuns: exercitii. . discu ții fa ță în fa ță după finalizarea cursului etc. . -. -. . simulari. -.AREA A-TI. feedbac1 între participan ți. < = 1 C O AL a!i ...ITĂ/I+OR 0E FORMARE Nr> )ntre-are $ 9 .. * PunctaG ini -. ...

. <> Su. 7nspectoratul școlar. . . informa ții legate de curs..> Care sunt persoanele pe care le infor&a(i cu privire la rezultatele evaluării participan(ilor Fau acces la rezultatele evaluării3A R(*P&4*: conducerea instituției de învățăm'nt. EVALUAREA PAR ICIPANEILOR LA !OR"ARE Nr> )ntre-are $ 9 . .> Ce persoane i&plica(i )n evaluarea participan(ilor astfel )ncBt să o-(ine(i date valide +i credi-ile )n le%ătură cu perfor&an(ele participan(ilorA R(*P&4*: conducerea instituției de învățăm'nt. părin ți. etc. . rezultat 9> Oferi(i e*e&ple de &etode de evaluare a participan(ilor pe care le folosi(iA R(*P&4*: teste scrise. gradul de motivare.ce &odalitate )nre%istra(i +i păstra(i datele evaluării participan(ilorA R(*P&4*: dosare de personal !formă tiparită".. nivelul de implicare al participanților. colegi din alte catedre. -. . -. comportament.. $ realizat R(*P&4*: informații legate de comportamente. ' PunctaG &ini& -. etc. baze de date electronice. nivelul și viteza de învă țare etc.. învă țare. < O AL &a*i& .> EVALUAREA PAR ICIPANEILOR LA !OR"ARE $> Ce dovezi căuta(i care să vă valideze succesul pro%ra&ului de for&are pe -aza evaluării participan(ilorA R(*P&4*: dovezi legate de reacție. c#estionare. -. etc. -. întrebări orale. părin ții. role+pla5 în care să demonstreze anumite comportamente etc.> Ce tipuri de infor&a(ii le oferi(i acestora )n ur&a evaluării participan(ilorA ?rila de notare : U. .. .ES SCRIS U. . -. . Evaluarea competenţelor profesionale pentru ocupaţia FORMATOR Caietul evaluatorului . .

Evaluarea competenţelor profesionale pentru ocupaţia FORMATOR Caietul evaluatorului .

. Cel profesional se clarifică prin discutarea punctelor de vedere cu ?rila de notare : U. 9> Da(i e*e&ple de situa(ii care conduc la o at&osferă lucrativă R(*P&4*: studii de caz. -.. -.> Care este cea &ai potrivită a-ordare a unei situa(ii conflictuale aparută )n pro%ra&ul de instruireA R(*P&4*: în funcție de tipul de conflict. concizie. . corectitudine. . consecven ță..> Da(i e*e&ple de te'nici care dina&izează procesul de for&are R(*P&4*: exerciții de energizare. < = O AL &a*i& . .. $. . politicos. ( PunctaG &ini& -. => Care este %rupul ideal de lucru pe activitati )n cadrul unei sesiuni de for&areA Evaluarea competenţelor profesionale pentru ocupaţia FORMATOR Caietul evaluatorului .> APLICAREA participanții. . dacă este de interes pentru toți sau "E ODELOR 6I EHNICILOR SPECIALE DE în particular dacă nu este de interes. dezvoltarea unor soluții pentru situații date. Conflictele !OR"ARE personale se tratează în pauză. -. . -. activități care implică to ți participanții etc. -. . adresarea de intrebări legate de experiența participanților etc. -.&1 realizat <> Prin ce se caracterizeaza li&-aGul utilizat )n ti&pul pro%ra&ului de for&are atBt de către for&ator cBt +i de către participan(iA R(*P&4*: claritate. . personal sau profesional se tratează diferit... .. coerență. prezentarea pe r'nd a rezultatelor exerci țiilor. gruparea participan ților etc. .> Pe ce -ază se alcătuiesc ec'ipele de for&atori care sus(in )&preună pro%ra&e de instruireA R(*P&4*: compatibilitate comportamentală și complementaritatea cuno știn țelor .ES SCRIS U.> APLICAREA "E ODELOR 6I EHNICILOR SPECIALE DE !OR"ARE $> Care considera(i că sunt &etodele cele &ai potrivite pentru a )ncuraGa &anifestarea autono&ă a participan(ilorA R(*P&4*: munca pe ec#ipe sau independentă. Nr> )ntre-are $ 9 . non+formal etc.

> Ce tipuri de infor&a(ii oferi(i persoanelor interesate de pro%ra&ele de for&areA a" beneficiile participării la aceste programe de formare b" structura programelor de formare c" cerinţele care trebuie îndeplinite pentru participarea la acest program Evaluarea competenţelor profesionale pentru ocupaţia FORMATOR Caietul evaluatorului . ES SCRIS U.> "ARIE IN?2UL !OR"@RII $> Ce &etode5activită(i folosi(i pentru a pro&ova pro%ra&ele de for&are astfel )ncBt să răspundă cerin(elor de dezvoltare specifice educațieiA • 2etode conform procedurilor existente + dar trebuie să existe cel puţin 8 metode dintre cele enumerate mai )os 2au cel 3u4in # etode 5olo2ite din ur 6toarele7  (nunţuri prin intermediul mi)loacelor electronice de comunicare  (fi iere  Reviste interne / 9uletine informative  Prezentări în cadrul unor edinţe la care participă persoane din grupul ţintă agreat pentru respectivul program sau persoane cu putere de decizie în acest sens  7nvitaţii transmise potențialilor participanți 9> Care sunt persoanele cărora vă adresa(i )n pro&ovarea pro%ra&elor de for&are astfel )ncBt să vă atin%e(i o-iectivele doriteA Per2oanele la ni8elul c6rora 2e reali"ea"6 3ro o8area 3ro9ra elor de 5or are – trebuie en4ionat6 cel 3u4in o cate9orie dintre cele enu erate ai jo27 a" Potenţialii participanţi pe baza nevoilor de dezvoltare identificate b" Conducerea instutuției c" (lte persoane cu putere de decizie 2au următorul răspuns pentru instituții care au proceduri în acest sens: d" conform procedurii existente .R(*P&4*: 6 persoane dacă nu se specifică altfel în instruc țiunile exerci țiului.

. programul. -. .> Cu& anu&e vă asi%ura(i de eficacitatea &etodelor5activită(ilor de pro&ovare a pro%ra&elor de for&areA a" monitorizează cu regularitate impactul metodelor la nivelul grupului ţintă căruia i se adresează b" solicită feedbac1 din partea grupului ţintă la nivelul căruia s+a realizat promovarea c" î i adaptează metodele de promovare conform feedbac1+urilor primite sau observaţiilor directe din cadrul activităţilor de monitorizare ES SCRIS U<> PROIEC AREA PRO?RA"ELOR DE !OR"ARE $> Care sunt ele&entele care stau la -aza proiectării pro%ra&elor de for&areA R(*P&4*: Programul de formare se proiectează pornind de la obiectivele formării care pot fi de dezvoltare de abilităţi. de transmitere de informaţii. " e" modul de desfă urare. alte detalii administrative Grila de notare – U&. durata. locaţia. . ore0 pentru un %rup de tineri a-solven(i de liceu3 Evaluarea competenţelor profesionale pentru ocupaţia FORMATOR Caietul evaluatorului . # reali"at . de ore care trebuie parcuse în cadrul programului de formare: activităţi care trebuie desfă urate pentru a certifica ac#iziţionarea de competenţe i aplicarea lor în practică.. i de la profilul auditoriului.. iar obiectivele sunt rezultatul identificării de nevoi. % Punctaj ini -.. ..otodată. de creare de depinderi etc. -.d" cerinţe care trebuie respectate pentru a obţine certificatul de absolvire a programului de instruire !nr.> Da(i e*e&ple de activită(i +i &etode folosite )n for&are raportat la co&ple*itatea pro%ra&ului de for&are Fde e*e&plu0 pentru un pro%ra& de dezvoltare a co&peten(ei de co&unicare0 cu o durata de . etc. la proiectarea programului de formare se ţine seama de cele mai potrivite metode perntru a atinge un anumit rezultat al procesului de formare. . întrebare 1 # $ % TOTA+ a!i . -. MAR:ETINGU+ FORMĂRII Nr. 9> Care sunt infor&a(iile pe -aza cărora se sta-ilesc scopul +i o-iectivele pro%ra&ului de for&areA R(*P&4*: *copul programului de formare se determină pornind de la strategia de dezvoltare pentru grupul considerat pentru dezvoltare.

pentru >estiunea timpului se va începe cu Definirea sarcinilor importante i a celor urgente.R(*P&4*: Pentru programe scurte. . -... O AL &a*i& . . -. Pornind de la aceste informaţii va identifica resursele. materialele. & PunctaG &ini& -. #. Pentru programele care depă esc două+trei zile se recomandă i studiu individual urmat de discuţii pe baza celor studiate. 0ste totodată important să se aibă în vedere i acele activităţi care se pot derula. sunt potrivite exerciţiile i simulările care permit practicarea imediată a celor discutate. studii de caz etc. -. care î i propun să dezvolte o singură competenţă.& realizat R(*P&4*: (cest procent depinde de tipul de formare: dacă formarea are ca scop exersarea unor deprinderi. . .De exemplu. Evaluarea competenţelor profesionale pentru ocupaţia FORMATOR Caietul evaluatorului . . se va continua cu 7dentificarea *arcinilor prioritare ale unei zile de lucru. documentele necesare în vederea alcătuirii programului de formare.> Da(i e*e&plu de succesiune a unor capitole )ntr2un curs de "an%e&entul ti&pului R(*P&4*: =rice curs are o succesiune logică a capitolelor i temelor tratate. sub forma de proiecte. . -.. <a programele care se desfa oară pe o durata mai lungă se recomandă îmbinarea prezentărilor facute de formator cu exerciţii.. . atunci volumul de informaţii teoretice va fi mai redus i exerciţiile utilizate mai numeroase.> Care este procentul de activită(i practice respectiv teoretice )ntr2o activitate de for&areA ?rila de notare : U<> PROIEC AREA PRO?RA"ELOR DE !OR"ARE Nr> )ntre-are $ 9 . în a a fel înc't ele să permită construirea treptată a unor competenţe sau abilităţi din ce în ce mai complexe. dupa aceea ?oţii de timp i în continuare se pot aborda . ..e#nici de gestionare a timpului. cu spri)inul supervizorului. 3ormatorul trebuie să analizeze înainte de a începe proiectarea programului de formare care sunt acele informaţii teoretice absolut necesare pentru a fi incluse în prezentare i care sunt posibilităţile de exersare practică.

% PunctaG &ini& -. posibilitatea de continuare a programului .. -. CCD. .ES SCRIS U=> OR?ANIDAREA PRO?RA"ELOR 6I S RA E?IILOR DE !OR"ARE $> Care sunt factorii de decizie care pot influen(a desfă+urarea pro%ra&ului de for&areA Răspuns: 3actorii de decizie pot fi oricare din actorii implicați: Participanți 3ormatori 3inanțator !școală. . . .. O AL &a*i& .> Da(i e*e&ple de ele&ente contractuale pe care fie le cunoa+te(i Răspuns: ?rila de notare : U=> OR?ANIDAREA PRO?RA"ELOR 6I S RA E?IILOR DE !OR"ARE Nr> )ntre-are $ 9 .. durata. etc. 9> Care sunt principiile care stau la -aza alcătuirii unită(ilor5 %rupelor de lucruA Răspuns: &nităţile sau grupele de lucru se formeaza av'nd la bază principiile educaţiei adulţilor. -. -. Cel evaluat trebuie să+ i argumenteze răspunsul furniz'nd exemple din activitatea curentă de formator. finanțator extern.. dar i obiectivele programului de formare.". # realizat *tabilirea calendarului de activităţi: definirea rezultatelor a teptate în urma programului de formare. elemente de cost ale programului. .> Care sunt cBteva dintre caracteristicile individuale pe care un for&ator le ia )n considerare la for&area unită(ilor 5 %rupelor de lucruA Răspuns: Evaluarea competenţelor profesionale pentru ocupaţia FORMATOR Caietul evaluatorului .

radul de relevanţ a programului de formare pentru activitatea cursanţilor 6tilitatea metodelor folosite în cadrul programuluiC activit ţi3 >ocuri de rol3 casete de instruire3 studii de ca#3 pre#ent ri3 etc.enţinerea discuţiilor focali#ate pe subiectele propuse pentru atingerea obiectivelor <decvarea s lii la activit ţile desf şurate la curs :rogramul cursului "urata cursului b" 2etodologie   c" Prestaţia trainerului       d" (specte administrative    Evaluarea competenţelor profesionale pentru ocupaţia FORMATOR Caietul evaluatorului . rolul în ec#ipă.radul de înţelegere a conceptelor3 modelelor3 materialelor pre#entate de trainer . ES SCRIS U1> EVALUAREA0 REVIDUIREA 6I ASI?URAREA CALI @EII PRO?RA"ELOR DE !OR"ARE $> E*e&ple de &etode de evaluare a pro%ra&elor de for&are Fcel pu(in 9 &etode tre-uie &en(ionate3# a1 C@estionar de evaluare a reacţiilor participanţilor la sfârşitul programelor de formare b1 5valuarea reacţiilor participanţilor pe parcursul sesiunilor de formare prin observare direct c1 8esiune de feedbac= în plen solicitat participanţilor la sfârşitul fiec rei #ile de curs sau la sfârşitul programelor de formare facilitat de c tre trainer d1 4rice alte metode care au ca şi obiectiv solicitarea de feedbac= de la participanţi în scopul evalu rii programelor de formare 9> Posi-ile aspecte luate )n considerare )n evaluarea pro%ra&elor de for&are Fde &en(ionat cel pu(in .odalitatea de gestionare a dinamicii grupului . stilul de învăţare.ipul de r spunsuri oferite la întreb rile participanţilor . aspecte relevante3# a" Conţinutul programelor de formare     Claritate în e0plicarea obiectivelor programului de formare .0xperienţa anterioară. a teptările i nevoile de dezvoltare etc.radul de atingere a obiectivelor programului de formare . )n scopul atingerii obiectivelor cursului 6tilitatea documentaţiei primite înainte de începerea cursului pentru atingerea obiectivelor programului de instruire Cunoaşterea subiectelor pre#entate 'nteractivitate în pre#entarea subiectelor pre#entate )ncura>area discuţiilor desc@ise şi a implic rii active a tuturor participanţilor .

. $ Evaluarea competenţelor profesionale pentru ocupaţia FORMATOR Caietul evaluatorului .> Stocarea infor&a(iilor ad&inistrative# a1 Conform procedurilor 8au b1 6tili#ea# un mod de ar@ivare care permite accesul rapid la aceste informa ții <> Rapoartele de la sfBr+itul pro%ra&elor de instruire pot con ține# a.aterialele şi resursele necesare derul rii programului de formare Costul programului de formare Competenţele ac@i#iţionate de participanţi <lte date relevante pentru organi#aţie .e" (lte aspecte care sunt relevante pentru conţinutul cursului în scopul cre terii eficacităţii acestuia pe baza feedbac1+urilor primite . dinamica grupului e. aspectele cele mai relevante şi mai puţin relevante pentru participanţi c. . . -. .> Cu infor&a(iile o-(inute )n ur&a evaluării cursului#  face sc@imb ri ale cursului în funcţie de feedbac=-urile primite de la participanţi pe aspectele menţionate mai sus şi  revi#uieşte periodic manualele formatorului şi ale cursanţilor şi aduce îmbun t ţiri Conform procedurilor interne 8au        Aumele cursanţilor Aumele programului de formare "urata programului de formare . gradul de atingere a obiectivelor programului de formare b. .. planurile de acţiune propuse de participanţi la sfârşitul programului /dac programului de formare1 este o component a ?rila de notare : U1> EVALUAREA0 REVIDUIREA 6I ASI?URAREA CALI @EII PRO?RA"ELOR 6I A S A?IILOR DE !OR"ARE Nr> intre-are $ 9 . ' PunctaG &ini& -.. -. . . aspecte care merit menţinute şi care trebuie îmbun t ţite la ediţiile viitoare ale cursului f.. -. < O AL &a*i& ..> Date ad&inistrative )nre%istrate pot fi#  .. . utilitatea cursului faţ de problemele cu care se confrunt participanţii d. -. -.

Evaluarea competenţelor profesionale pentru ocupaţia FORMATOR Caietul evaluatorului .

.& Evaluarea competenţelor profesionale pentru ocupaţia FORMATOR Caietul evaluatorului ... %. realizat 6 6 * ..POR O!OLIU U$> PRE?@ IREA !OR"@RII Candidatului i se solicit alc tuirea şi pre#entarea unui portofoliu constituit din C "ocumente care s ateste faptul c a de#voltat programe de formare care s ţin seama de informaţiile obţinute de la persoane relevante precum şi modalit ţile de culegere a acestor informaţii /e0emple de c@estionare sau discutii faţ în faţ 12 50emple de programe de formare3 agende3 care s susțin faptul c știe s construiasc un program în care s includ obiective de formare3 s aleag durata potrivit 3 metodologia adecvat 4 lista de verificare a logisticii şi ec@ipamentelor necesare în vederea derularii în condiţii optime a programului.. . O AL Evaluator Se&nătura 6 PunctaG &ini& .. Candidatul va enumera dovezile prezentate ?rila de notare : U$> PRE?@ IREA !OR"@RII 2 Portofoliu Rezultate așteptate &a*i& "ocumente care s ateste faptul ca aţi de#voltat programe de formare care s ţin seama de informaţiile obţinute de la persoane relevante precum şi modalit ţile de culegere a acestor informaţii /e0emple de c@estionare sau discutii faţ în faţ 12 50emple de programe de formare3 agende3 care s susțin faptul c ști ți s construiți un program în care s includeți obiective de formare3 s alege ți durata potrivit 3 metodologia adecvat 4 lista de verificare a logisticii şi ec@ipamentelor necesare în vederea derul rii în condiţii optime a programului.

' realizat Evaluarea competenţelor profesionale pentru ocupaţia FORMATOR Caietul evaluatorului .otodat va trebui s pre#inte care sunt nevoile de ec@ipament şi logistic pentru programul propus.odalitatea de stabilire a obiectivelor programului. i&p de lucru . "escrierea grupului țint 2.... . :unctul de vedere şi argumentele pentru susţinerea unui anume program.PROIEC U$> PRE?@ IREA !OR"@RII e&a Candidatul va reali#a un proiect de ma0im 3 pagini în care s pre#inte metodologia folosit pentru identificarea nevoilor de formare ale unei grupe de p rinți în comunicarea cu elevii3 sursele de informaţii folosite şi >ustificarea propunerii. Structura proiectului 1. O AL 6 6 6 6 1# PunctaG &ini& .1 !. 'nstrumentul folosit pentru identificarea nevoii de formare /c@estionar3 discuţii individuale3 ședințe cu p rinții etc.1 O-iective de atins )n acest proiect este important s ating urm toarele aspecteC implicarea proprie în evaluarea nevoilor de formare3 punctul de vedere şi argumentele pentru susţinerea unui anume program3 modalitatea de stabilire a obiectivelor programului precum şi e0emple de obiective3 informațiile care stau la ba#a alegerii unui program de formare sau altul.. Deneficiile programului /e0empluC comunicarea elev-p rinte-cadru didactic3 atitudinea elevului faţ de înv țare3 etc. .a0im 2 ore ?rila de notare : U$> PRE?@ IREA !OR"@RII 2 Proiect O-iective de atins &a*i& 'mplicarea proprie în evaluarea nevoilor de formare3 informa țiile care stau la ba#a alegerii unui program de formare sau altul... 'nformațiile obținute în urma aplic rii instrumentului 7 tematici de de#voltare3 probleme întâmpinate de p rinți 4.. . 50emple de obiective.. . . 4biectivele programului /e0empluC creșterea nivelului de pre#enț a copilului la clas sau activit ți e0tracurriculare3 reducerea absenteismului etc.1 7 minim 2 fra#e despre motivul pentru care s-a ales acest instrument 3.

.. 8e vor urm ri aspectele legate de comunicare3 de e0primare3 limba>ul folosit şi modul în care se raportea# la obiectivul programului. %olosește un limba> specific temei alese și nivelului auditoriului... . ' realizat Evaluarea competenţelor profesionale pentru ocupaţia FORMATOR Caietul evaluatorului ..otodat se va urm ri şi modul în care selec ționea# e0erciţiul aferent programului de formare Resurse alocate Candidatul va avea la dispo#iţie materiale din care s aleag un e0erciţiu pe care s îl introduc în sesiunea de formare şi pe care s îl argumente#e.SI"ULARE U9> REALIDAREA AC IVI @EILOR DE !OR"ARE Scenariu# Descriere Candidatului i se solicit s fac o pre#entare care s conţin o tem la alegere prin care s simule#e un program de formare.. O AL 6 6 6 6 1# PunctaG &ini& . .. .. i&p de lucru :entru redactarea punctelor c@eie se aloc 3+-4! de minute :entru pre#entarea propriu-#is se vor acorda ma0im 1! minute ?rila de notare : U9> Realizarea activităților de for&are 2 Si&ulare O-iective de atins &a*i& Etie s r spund întreb rilor evaluatorului )şi susţine în mod profesionist pre#entarea /folosește principiul $+-3+-1+1 :oate face faţ întreruperilor3 ascult activ. . 8e va defini auditoriul şi scopul programului de formare.

!I6A DE O4SERVARE DIREC @ U9> REALIDAREA AC IVI @EILOR DE !OR"ARE 5valuatorul va urm ri pe parcursul evalu rii dac persoana evaluat poate demostra competenţe de susţinere a unui program de formare3 de comunicare cu participanţii3 de selectare a e0erciţiilor potrivite şi de aplicare a acestora.! +.11 4fer feedbac= cursanţilor pe 4fera feedbac= pe parcursul cursului ba#a evoluţiei lor în timpul programului și la final de formare O AL 1 +. și :8' 2.! +.3 e0erciții3 studii de raport cu obiectivele cursului şi cu ca#3 lucru pe ec@ipe3 etc profilul auditoriului 2.1 8e asigur c participanţii la 4fer informații organi#atorice curs sunt informaţi asupra detaliilor despre curs organi#atorice referitoare la curs 2.! PunctaG realizat 2.$ Cunoaşte metode de a trata Cunoaște metode de tratare a cursanţii dificili cursanților dificili 2.! +. ?rila de notare : U9> Realizarea activităților de for&are : O-servare directă Unitatea 9 # Realizarea activită(ilor de for&are Ele&ente ur&ărite la o-servare PunctaG &a*i& 1 1 1 1 PunctaG &ini& +.! +.! +. Evaluarea competenţelor profesionale pentru ocupaţia FORMATOR Caietul evaluatorului .! +.! 1 1 1 1 1 1 $$ +.2 8tabileşte împreun cu cursanţii <grea# reguli de desf șurare a regulile aplicabile pe durata desf şur rii cursului cursului3 inclusiv cele de 88.! +.>.! .3 8tabileşte aştept rile 8tabilește obiectivele cursului participanţilor şi comunic obiectivele 'dentific aștept rile cursanților cursului 2..! %oloseşte metode de %olosește metode de formare diverse pre#entare şi formare diversificate în 7 pre#entare ::.* 8timulea# prin e0erciţii şi 50ercițiile și întreb rile stimulea# întreb ri cursanţii s participe activ în participarea activ a participanților procesul de formare 2.4 <daptea# structura sesiunilor 'dentific nevoile de învațare și de instruire în funcţie de dinamica adaptea# conținutul cursului în grupului şi nevoile de înv ţare ale consecinț participanţilor 2.( %ace analogie între informaţia 4fer e0emple concrete din din programul de formare şi activitatea activitatea curent a participanților curent a participantului 2.enționea# regulile de 8.! +.1+ 8e asigur c participanţii au :eriodic verific nivelul de înțelegere înţeles informaţiile transmise a informațiilor transmise 2.& 50plic ori de câte ori e nevoie 4fer e0plicații3 definește termenii terminologia utili#at în ca#ul transmiterii unor cunoştinţe noi 2. și :8' .

.# Evaluarea participan(ilor la for&are Candidatului i se solicit alc tuirea şi pre#entarea unui portofoliu constituit din C "ocumente care s ateste faptul c evaluea# cursanţii înainte de definirea programului şi ţinând seama de obiective 50emple de formulare de evaluare pe care le folosește în mod curent 6n e0emplu de ba# de date în care înscrie cursanţii şi monitori#ea# pre#enţa acestora la programele de formare Candidatul va enu&era dovezile prezentate# ?rila de notare : U.. .. %.. .& realizat Evaluarea competenţelor profesionale pentru ocupaţia FORMATOR Caietul evaluatorului ...POR O!OLIU Unitatea .> Evaluarea participanților la for&are 2 Portofoliu Rezultate așteptate &a*i& "ocumente care s ateste faptul c evaluaţi cursanţii înainte de definirea programului şi ţinând seama de obiective 50emple de formulare de evaluare pe care le folosiţi în mod curent 6n e0emplu de ba# de date în care înscrieţi cursanţii şi monitori#aţi pre#enţa acestora la programele de formare O AL Evaluator Se&nătura 6 6 6 * PunctaG &ini& .

..Baport Apreciere din partea raportorului Da Nu 5valuea# cursanţii pe ba#a unor dove#i valide şi credibile în concordanţ cu obiectivele programului de formare 6tili#ea# metode de evaluare relevante pentru cunoştinţele şi aptitudinile ce vor fi evaluate 8ugerea# sfaturi cursanţilor3 referitor la posibilele oportunit ţi de de#voltare ulterioar )nregistrea# şi p strea# evaluarea în condiţii de siguranţ şi confidenţialitate 4rgani#ea# sesiunile de evaluare în conformitate cu prevederile legale <daptea# instrumentele de evaluare utili#ate la cerinţele participanţilor cu nevoi speciale )nregistrea# re#ultatele evalu rii în formatul agreat de furni#orul de formare şi cu respectarea prevederilor legale3 atunci când este ca#ul....... O AL Evaluator Se&nătura PunctaG &a*i& &ini& pt DA 1 1 1 1 1 1 1 = .......rila de notare 7 63...F ........................ asupra activit ţii desf şurate de dna-dnul .....FF............ 5valuarea participanților la formare ...........................................................3 în calitate de FFFFFFFFF.........................FFFFFFFFFFF.......>........ realizat Evaluarea competenţelor profesionale pentru ocupaţia FORMATOR Caietul evaluatorului ...........# Evaluarea participan(ilor la for&are 5laborat de dna-dnul FFF..RAPOR DIN PAR EA AL OR PERSOANE Unitatea ......... ........FF la F...

otodat se va urm ri şi modul în care este selectat metoda de formare potrivit .de#voltarea unei competenţe de comunicare 8e vor urm ri aspectele legate de comunicare3 de e0primare3 specificitatea mesa>ului formulat... ..e0ersarea unei deprinderi .. 8e vor propune urm toarele obiective de formareC .> Aplicarea &etodelor +i te'nicilor speciale de for&are 2 Si&ulare O-iective de atins &a*i& Etie s raspund întreb rilor evaluatorului )şi susţine în mod profesionist pre#entarea /foloseste principiul $+-3+-1+1 :oate face faţ întreruperilor3 ascult activ %olosește un limba> specific temei alese și nivelului auditoriului O AL 6 6 6 6 1# PunctaG &ini& ..SI"ULARE Unitatea ... .# Aplicarea &etodelor +i te'nicilor speciale de for&are Scenariu# Descriere Veți propune candidatului câteva obiective de formare şi îi ve ți cere s aleag o metod formare adecvat obiectivelor specificate.. . .transmiterea de informaţii specifice /se va alege în funcţie de e0perienţa candidatului la evaluare1 . Resurse alocate Candidatul va avea la dispo#iţie materiale din care s aleag e0erciţiile3 sudiul de ca# sau alt te@nic considerat potrivit pentru atingerea obiectivului programului de formare. ' realizat Evaluarea competenţelor profesionale pentru ocupaţia FORMATOR Caietul evaluatorului . i&p de lucru :entru redactarea punctelor c@eie se aloc 3+-4! de minute :entru pre#entarea propriu-#is se vor acorda ma0im 1! minute sau te@nic de ?rila de notare : U.

......... ... 'ntegrea# persoanele cu nevoi speciale în grupurile ........ )ncura>ea# lucrul în ec@ip 1 )ncura>ea# şi susţine colegii de grup ai cursanţilor cu dificult ţi de 1 înv ţare sau în îndeplinirea sarcinilor de lucru3 pentru a le acorda acestora spri>in în procesul de formare...........# Aplicarea &etodelor +i te'nicilor speciale de for&are 5laborat de dna-dnul FFF.....3 în calitate de FFFFFFFFF..................................................FF la F............ec@ipele de lucru 1 constituite.. O AL C . realizat Evaluarea competenţelor profesionale pentru ocupaţia FORMATOR Caietul evaluatorului ...........> Aplicarea &etodelor +i te'nicilor speciale de for&are 2 Raport Apreciere din partea raportorului PunctaG Da Nu &a*i& &ini& pt DA )ncura>ea# reflecţia critic şi manifestarea autonomiei participanţilor la 1 formare în scopul cre rii unei atmosfere lucrative 6tili#ea#a metoda de grup în scopul dinami# rii procesului de formare 1 ?ucrea# ori de câte ori este nevoie împreun cu alţi formatori şi 1 persoane-resurs în funcţie de competenţele şi performanţele acestora %oloseşte în scop formativ situaţiile neaşteptate şi conflictele ap rute 1 6rm reşte în permanenţ e0primarea corect 3 coerent şi în limba> 1 adecvat a celor ce particip la formare 4fer în mod sistematic oca#ii şi situaţii în care participanţii la formare s 1 îşi poat manifesta autonomia3 prin studiu şi e0erciţiu individual şi de grup....................FFFFFFFFFFF................. asupra activit ţii desf şurate de dna-dnul ....................F ?rila de notare : U..>.................RAPOR DIN PAR EA AL OR PERSOANE Unitatea ...FF..

> "ar/etin%ul for&ării 2 Portofoliu Rezultate așteptate &a*i& "ocumente care s ateste faptul c promovea# programul de formare 7 oferte3 pliante3 afişe "ocumente care s ateste faptul c ofer informaţii suplimentare persoanelor interesate de programele de formare 7 oferte detaliate3 personali#ate "ocumente care atest faptul c se monitori#ea# şi se adaptea# în permanenţ activitatea de promovare a programelor de instruire O AL 6 6 6 * PunctaG &ini& .# "ar/etin%ul for&arii Candidatului i se solicit alc tuirea şi pre#entarea unui portofoliu constituit din C "ocumente care s ateste faptul c promovea# programul de formare 7 oferte3 pliante3 afişe "ocumente care s ateste faptul c ofer informaţii suplimentare persoanelor interesate de programele de formare 7 oferte detaliate3 personali#ate "ocumente care atest faptul c se monitori#ea# şi se adaptea# în permanenţ activitatea de promovare a programelor de instruire Candidatul va enumera dovezile prezentate# ?rila de notare : U.& realizat Evaluarea competenţelor profesionale pentru ocupaţia FORMATOR Caietul evaluatorului ...%> POR O!OLIU Unitatea .. . ... %..

# "ar/etin%ul for&arii ?rila de notare : U. locaţia.> Cu& anu&e vă asi%ura(i de eficacitatea &etodelor5activită(ilor de pro&ovare a pro%ra&elor de for&areA • • • monitorizează cu regularitate impactul metodelor la nivelul grupului ţintă căruia i se adresează solicită feedbac1 din partea grupului ţintă la nivelul căruia s+a realizat promovarea î i adaptează metodele de promovare conform feedbac1+urilor primite sau observaţiilor directe din cadrul activităţilor de monitorizare O AL 1 J>. durata.> "ar/etin%ul for&ării : 7ntre-ări orale 7ntre-are 5 Răspuns acordat PunctaG &a*i& 1 PunctaG &ini& J>. de ore care trebuie parcuse în cadrul programului de formare: activităţi care trebuie desfă urate pentru a certifica ac#iziţionarea de competenţe i aplicarea lor în practică. " • modul de desfă urare. programul.IN RE4@RI ORALE Unitatea . etc. 1 J>.> Cu& &onitorizati eficiența activităților de pro&ovareA • Da# de date conținândC o o • Aum rul de persoane care solicit informații suplimentare despre programul de formare Aum rul de persoane participante la programul de formare • • • • 1 J>. alte detalii administrative . 4 9 Evaluarea competenţelor profesionale pentru ocupaţia FORMATOR Caietul evaluatorului . PunctaG realizat $> Dați e*e&ple de &etode5activită(i pentru pro&ovarea pro%ra&elor de for&are> • 2etode conform procedurilor existente + dar trebuie să existe cel puţin 8 metode dintre cele enumerate mai )os 2au cel 3u4in # etode 5olo2ite din ur 6toarele7  (nunţuri prin intermediul mi)loacelor electronice de comunicare  (fi iere  Reviste interne / 9uletine informative  Prezentări în cadrul unor edinţe la care participă persoane din grupul ţintă agreat pentru respectivul program sau persoane cu putere de decizie în acest sens  7nvitaţii transmise potențialilor participanți 9> Ce tipuri de infor&a(ii oferi(i persoanelor interesate de pro%ra&ele de for&areA beneficiile participării la aceste programe de formare structura programelor de formare cerinţele care trebuie îndeplinite pentru participarea la acest program cerinţe care trebuie respectate pentru a obţine certificatul de absolvire a programului de instruire !nr. 'nregistrarea feedbac=-urilor participanților la programele de formare .

.. 4... ' realizat Evaluarea competenţelor profesionale pentru ocupaţia FORMATOR Caietul evaluatorului . Cursul va avea o durat de dou ore.a0im 2 ore ?rila de notare : U<> Proiectarea pro%ra&elor de for&are 2 Proiect O-iective de atins &a*i& 4biectivele programului .. 3. . 4biectivele programului . . Proiectarea pro%ra&elor de for&are e&a Candidatului i se solicit s propun un program de formare pentru cadrele didactice din catedra de matematic și cea de fi#ic în scopul de a consolida relațiile dintre membrii celor dou catedre.... :roiectul va conțineC 1.PROIEC Unitatea < .emele propuse "escrierea pe scurt a temelor "escrierea cel puțin a unei activit ți practice O AL 6 6 6 6 1# PunctaG &ini& . 2. . <cest program urm rește s de#volte capacit țile de comunicare între cele dou catedre3 s creasc nivelul de cunoaştere între membrii catedrelor precum și s identifice tematici comune prin care ar putea atrage elevii c tre aceste dou materii.emele propuse "escrierea pe scurt a temelor "escrierea cel puțin a unei activit ți practice i&p de lucru .

0ste totodată important să se aibă în vedere i acele activităţi care se pot derula. Cum stabiliti strategia și construirea programelor de formareG • • • • 7dentificarea grupului țintă 7dentificarea nevoilor de instruire *tabilirea obiectivelor programului de formare (daptarea materialelor de curs și a metodelor de instruire în func ție de grupul țintă și de nevoile grupului țintă 1 J>.e#nici de comunicare eficiente pentru evaluarea cadrelor didactice 4.anagementul . "aţi e0emplu de succesiune a unor capitole într-un curs de Comunicare. sub forma de proiecte. (cest program de formare va include cel puțin o înt'lnire de folloB+up. . cu spri)inul supervizorului. pentru a discuta problemele legate de implementare. 2. *timularea g'ndirii elevilor prin discu ții la clasă. atunci volumul de informaţii teoretice va fi mai redus i exerciţiile utilizate mai numeroase. PunctaG realizat 1. 3. 3ormatorul trebuie să analizeze înainte de a începe proiectarea programului de formare care sunt acele informaţii teoretice absolut necesare pentru a fi incluse în prezentare i care sunt posibilităţile de exersare practică. $n fiecare an. studii de caz.IN RE4@RI ORALE Unitatea < > Proiectarea pro%ra&elor de for&are ?rila de notare : U<> Proiectarea pro%ra&elor de for&are : 7ntre-ări orale Intre-are 5 Răspuns acordat PunctaG &a*i& 1 PunctaG &ini& J>. documentele necesare în vederea alcătuirii programului de formare. Evaluarea competenţelor profesionale pentru ocupaţia FORMATOR Caietul evaluatorului . 1 J>. !. slide+uri. 1 J>. profesorii vor fi instruiți în cel pu țin o zonă de bază prezentată în planul de dezvoltare profesională. 3eedbac1 elev+profesor+părinte. Comunicarea cu clasa. Care este procentul de activit ţi practice respectiv teoretice într-o activitate de formare pentru o grupa de p rinți la un curs de Comunicare cu profesoriiG (cest procent depinde de tipul de formare: dacă formarea are ca scop exersarea unor deprinderi. 2odul 6: *tructura participării. )ocuri de rol adaptate în funcție de nevoile cursanților. Pornind de la aceste informaţii va identifica resursele. "ati e0emple de scopuri şi obiective pentru programe de formare desfasurate de dumneavoastraG *C=P: Profesorii vor fi instruiți în teoria și strategiile de învă țare specifice predării în două limbi.impului cu durata de o #i pentru alte cadre didactice din unitatea școlar G *uport curs 2anagementul timpului / caiet participant. 1 J>. =970C.7@0: 0laborarea unui plan de dezvoltare profesională bazat pe principiile predării în două limbi care va fi dezvoltat p'nă la data AAA . materialele. Comunicarea verbală și non+verbală eficientă. Ce resurse ati avea nevoie pentru desfasurarea unui curs de . exercitii.

.........FFFFFFFFFFF............... realizat Evaluarea competenţelor profesionale pentru ocupaţia FORMATOR Caietul evaluatorului ......... asupra activit ţii desf şurate de dna-dnul ......... ..... 9>............FF.....3 în calitate de FFFFFFFFF...................................................... Or%anizarea pro%ra&elor +i strate%iilor de for&are 5laborat de dna-dnul FFF.........F ?rilă de notare : U=> Evaluarea participanților la for&are 2 Raport Apreciere din partea raportorului Da Nu Aegocia# cu beneficiarul-finanţatorul elementele programului de formare în scopul atingerii obiectivelor Constituie unit ţi de lucru în conformitate cu principiile educaţiei adulţilor <sigur facilit ţi suplimentare pe toat durata desf şur rii programului de formare conform contractului înc@eiat <sigur resursele necesare în deplin conformitate cu bugetul elaborat %ormea# unit ţi de lucru ţinând cont de caracteristicile individuale ale participanţilor la formare O AL PunctaG &a*i& &ini& pt DA 1 1 1 1 1 ..FF la F......................................................RAPOR DIN PAR EA AL OR PERSOANE U =.....

Or%anizarea pro%ra&elor +i strate%iilor de for&are ?rila de notare : U=> Evaluarea participanților la for&are : 7ntre-ări orale Intre-are 5 Răspuns acordat PunctaG &a*i& 1 PunctaG &ini& J>. PunctaG realizat 1. 1 J>. dar i obiectivele programului de formare. "e-a lungul activitatii dumneavoastra ce facilit ţi suplimentare a trebuit sa asiguratiG • susținere modul online • • asigurare locație cu capacitate mare integrarea unor e0periențe practice 1 J>. Evaluarea competenţelor profesionale pentru ocupaţia FORMATOR Caietul evaluatorului . • evaluarea interacțiunii între cadrele didactice din catedre diferite 3. 2. etc. finanțator extern. O AL 3 $>. Care sunt factorii de deci#ie care pot influenţa în sens po#itiv sau în sens negativ desf şurarea programului de formare din punct de vedere financiarG 3actorii de decizie pot fi oricare din actorii implicați: Participanți 3ormatori 3inanțator !școală. CCD. Ce criterii folositi in alcatuirea grupelor de lucruG &nităţile sau grupele de lucru se formeaza av'nd la bază principiile educaţiei adulţilor. Cel evaluat trebuie să+ i argumenteze răspunsul furniz'nd exemple din activitatea curentă de formator.".IN RE4@RI ORALE U =.

%.. . . O AL 6 6 6 * PunctaG &ini& ...POR O!OLIU Unitatea 1# Evaluarea0 revizuirea +i asi%urarea calită(ii pro%ra&ului +i a sta%iilor de for&are Candidatului i se solicit alc tuirea şi pre#entarea unui portofoliu constituit din C "ocumente care s ateste faptul c evaluea# reacţia cursanţilor post-curs 50emple de formulare de evaluare pe care le folosește în mod curent 50emplu de raport în urma cursului care s conţin informaţii referitoare la atingerea obiectivelor cursului3 recomand ri de de#voltare etc. Candidatul va enumera dovezile prezentate# ?rila de notare : U1> Evaluarea0 revizuirea +i asi%urarea calită(ii pro%ra&ului +i a sta%iilor de for&are 2 Portofoliu Rezultate așteptate &a*i& "ocumente care s ateste faptul c evaluaţi reacţia cursanţilor post-curs 50emple de formulare de evaluare pe care le folosiţi în mod curent 50emplu de raport în urma cursului care s conţin informaţii referitoare la atingerea obiectivelor cursului3 recomand ri de de#voltare etc.& realizat Evaluarea competenţelor profesionale pentru ocupaţia FORMATOR Caietul evaluatorului ....

Ce surse folositi pentru a actuali#a materialul de curs 7 manualul cursantului si formatoruluiG %eedbac= participanți C rți de specialitate 'nternet 1 J>. 1 J>.IN RE4@RI ORALE ?rila de notare : U1> Evaluarea0 revizuirea +i asi%urarea calită(ii pro%ra&ului +i a sta%iilor de for&are : 7ntre-ări orale Intre-are 5 Răspuns acordat PunctaG &a*i& PunctaG &ini& PunctaG realizat 1. 1 J>. Cat de des actuali#ati programul de formare in urma c@estionarelor de evaluareG "ati un e0emplu. După derularea unui program de formare. pe baza feedbac1+ului primit de la participanți. 3. Ce capitole contin rapoartele pe care le reali#ati la sfârşitul fiec rui program de formare si cui le comunicatiG • • • • • • gradul de atingere a obiectivelor programului de formare aspectele cele mai relevante i mai puţin relevante pentru participanţi utilitatea cursului faţă de problemele cu care se confruntă participanţii dinamica grupului aspecte care merită menţinute i care trebuie îmbunătăţite la ediţiile viitoare ale cursului planurile de acţiune propuse de participanţi la sf'r itul programului !dacă este o componentă a programului de formare" <ceste rapoarte pot fi comunicate 'nspectoratelor școlare3 conducerii institu ției de înv ț mânt3 p rinților3 etc. Cum stocaţi informatiile administrative ale cursuluiG Conform procedurilor &tilizează un mod de ar#ivare care permite accesul rapid la aceste informa ții 4. Evaluarea competenţelor profesionale pentru ocupaţia FORMATOR Caietul evaluatorului . înlocuirea unui exercițiu static cu unul dinamic". 1 J>. Ce metode utili#ati pentru a evalua programelele de formare pe care le derulatiG C#estionar de evaluare a reacţiilor participanţilor la sf'r itul programelor de formare 0valuarea reacţiilor participanţilor pe parcursul sesiunilor de formare prin observare directă *esiune de feedbac1 în plen solicitat participanţilor la sf'r itul fiecărei zile de curs sau la sf'r itul programelor de formare facilitată de către trainer =rice alte metode care au ca i obiectiv solicitarea de feedbac1 de la participanţi în scopul evaluării programelor de formare 2. formatorul poate actualiza punctual materialul de curs !explicarea unui termen mai puțin cunoscut. Periodic formatorul va actualiza materialele în funcție de nevoile și noută țile identificate pe piață. 1 J>. !.

Evaluarea competenţelor profesionale pentru ocupaţia FORMATOR Caietul evaluatorului .Aorme metodologice3 standarde3 legi și acte normative O AL ! 9>.