Sunteți pe pagina 1din 19

RETETE MORTARE SI BETOANE

522011
PAG.: 1
=================================================================
=
A R T I C O L E:
=
=NR.
SIMBOL
DENUMIRE
CANTITATE
=
=
=
=SPOR: MAT. MAN. UTI.
U.M.
=
=================================================================
A. CHELTUIELI DIRECTE ARTICOLE
1 CZ0201A1
MC............1,000
PREPARARE MORTAR VAR CIM PT ZID M10-Z CU CIM F25 IN I
NSTALATII CENTRALIZATE CU VAR PASTA
+------[Reteta normei:CZ0201A1
]--[U.M]-[ Consum ]-[ Pret ]-+
| 1 Mat. 2200575 Nisip sortat
spalat
MC
0,75000
|
|
de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
|
| 2 Mat. 2100373 Ciment de furnal cu a KG 106,00000
|
|
daosuri
f
25 vrac
s 1500
|
| 3 Mat. 2100713 Var pasta pt construct MC
0,10300
|
|
ii
tip 2
|
| 4 Mat. 6202818 Apa industriala pentru MC
0,31500
|
|
mortare si betoane dela retea
|
| 5 Mat. 2200642 Nisip sortat
spalat
MC
0,50000
|
|
de riu si lacuri 3,0-7,0 mm
|
| 6 Man. 013421 Zidar cat.2
ORA
0,52000
|
| 7 Uti.
3709 Centrala de beton semi ORA
0,20600
|
|
automatizata 8-20mc/n
|
+------[Ore manopera:
0,520]---------[Ore utilaj:
0,206]-----+
2 CZ0201B1
MC............1,000
PREPARARE MORTAR VAR-CIM.PT.ZID.M10-Z CU CIM.F25 1N I
NSTALATII CENTRALIZATE CU VAR HIDRATAT
+------[Reteta normei:CZ0201B1
]--[U.M]-[ Consum ]-[ Pret ]-+
| 1 Mat. 2200575 Nisip sortat
spalat
MC
0,75000
|
|
de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
|
| 2 Mat. 2100373 Ciment de furnal cu a KG 106,00000
|
|
daosuri
f
25 vrac
s 1500
|
| 3 Mat. 2100725 Var hidratat pulb.pt.c KG
61,50000
|
|
onst. tip 1
vrac
s 9201
|
| 4 Mat. 6202818 Apa industriala pentru MC
0,31500
|
|
mortare si betoane dela retea
|
| 5 Mat. 2200642 Nisip sortat
spalat
MC
0,50000
|
|
de riu si lacuri 3,0-7,0 mm
|
| 6 Man. 013421 Zidar cat.2
ORA
0,52000
|
| 7 Uti.
3709 Centrala de beton semi ORA
0,20600
|
|
automatizata 8-20mc/n
|
+------[Ore manopera:
0,520]---------[Ore utilaj:
0,206]-----+
3 CZ0201E1
MC............1,000
PREPARARE MORTAR VAR-CIMENT PT ZIDARIE M10-Z CU CIMEN
T F25,MANUAL,CU VAR PASTA

522011 RETETE DE MORTAR


PAG.: 2
=================================================================
=
A R T I C O L E:
=
=NR.
SIMBOL
DENUMIRE
CANTITATE
=
=
=
=SPOR: MAT. MAN. UTI.
U.M.
=
=================================================================
+------[Reteta normei:CZ0201E1
]--[U.M]-[ Consum ]-[ Pret ]-+
| 1 Mat. 2200575 Nisip sortat
spalat
MC
0,76000
|
|
de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
|
| 2 Mat. 2100385 Ciment de furnal cu a KG 107,00000
|
|
daosuri
f
25 saci
s 1500
|
| 3 Mat. 2100713 Var pasta pt construct MC
0,10300
|
|
ii
tip 2
|
| 4 Mat. 2200642 Nisip sortat
spalat
MC
0,50000
|
|
de riu si lacuri 3,0-7,0 mm
|
| 5 Mat. 6202818 Apa industriala pentru MC
0,32000
|
|
mortare si betoane dela retea
|
| 6 Man. 013411 Zidar cat.1
ORA
2,50000
|
+------[Ore manopera:
2,500]---------[Ore utilaj:
0,000]-----+
4 CZ0201F1
MC............1,000
PREPARARE MORTAR VAR-CIMENT PT.ZIDARIE M10-Z CU C1MEN
T F25,MANUAL,CU VAR HIDRATAT
+------[Reteta normei:CZ0201F1
]--[U.M]-[ Consum ]-[ Pret ]-+
| 1 Mat. 2200575 Nisip sortat
spalat
MC
0,76000
|
|
de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
|
| 2 Mat. 2100385 Ciment de furnal cu a KG 107,00000
|
|
daosuri
f
25 saci
s 1500
|
| 3 Mat. 2100737 Var hidratat pulb.pt c KG
61,50000
|
|
onst. tip 1
saci
s 9201
|
| 4 Mat. 2200642 Nisip sortat
spalat
MC
0,50000
|
|
de riu si lacuri 3,0-7,0 mm
|
| 5 Mat. 6202818 Apa industriala pentru MC
0,32000
|
|
mortare si betoane dela retea
|
| 6 Man. 013411 Zidar cat.1
ORA
2,50000
|
+------[Ore manopera:
2,500]---------[Ore utilaj:
0,000]-----+
5 CZ0202A1
MC............1,000
PREPARARE MORTAR VAR-CIM PT ZIDARII M25-Z CU CIM F25
IN INST CENTRALIZATE CU VAR PASTA
+------[Reteta normei:CZ0202A1
]--[U.M]-[ Consum ]-[ Pret ]-+
| 1 Mat. 2200575 Nisip sortat
spalat
MC
0,75000
|
|
de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
|
| 2 Mat. 2100373 Ciment de furnal cu a KG 151,00000
|
|
daosuri
f
25 vrac
s 1500
|
| 3 Mat. 2100713 Var pasta pt construct MC
0,10300
|
|
ii
tip 2
|
| 4 Mat. 6202818 Apa industriala pentru MC
0,31500
|
|
mortare si betoane dela retea
|
| 5 Mat. 2200642 Nisip sortat
spalat
MC
0,50000
|
|
de riu si lacuri 3,0-7,0 mm
|
| 6 Man. 013421 Zidar cat.2
ORA
0,52000
|
| 7 Uti.
3709 Centrala de beton semi ORA
0,20600
|
|
automatizata 8-20mc/n
|
+------[Ore manopera:
0,520]---------[Ore utilaj:
0,206]-----+

522011 RETETE DE MORTAR


PAG.: 3
=================================================================
=
A R T I C O L E:
=
=NR.
SIMBOL
DENUMIRE
CANTITATE
=
=
=
=SPOR: MAT. MAN. UTI.
U.M.
=
=================================================================
6 CZ0202B1
MC............1,000
PREPARARE MORTAR VAR-CIM.PT.ZIDARI2 M25-Z CU CIM.F25
IN INST.CENTRALIZATE CU VAR HIDRATAT
+------[Reteta normei:CZ0202B1
]--[U.M]-[ Consum ]-[ Pret ]-+
| 1 Mat. 2200575 Nisip sortat
spalat
MC
0,75000
|
|
de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
|
| 2 Mat. 2100373 Ciment de furnal cu a KG 151,00000
|
|
daosuri
f
25 vrac
s 1500
|
| 3 Mat. 2100725 Var hidratat pulb.pt.c KG
61,50000
|
|
onst. tip 1
vrac
s 9201
|
| 4 Mat. 6202818 Apa industriala pentru MC
0,31500
|
|
mortare si betoane dela retea
|
| 5 Mat. 2200642 Nisip sortat
spalat
MC
0,50000
|
|
de riu si lacuri 3,0-7,0 mm
|
| 6 Man. 013421 Zidar cat.2
ORA
0,52000
|
| 7 Uti.
3709 Centrala de beton semi ORA
0,20600
|
|
automatizata 8-20mc/n
|
+------[Ore manopera:
0,520]---------[Ore utilaj:
0,206]-----+
7 CZ0202E1
MC............1,000
PREPARARE MORTAR VAR.CIM.PT.ZIDARII M25-Z CU CIM.F25
MANUAL CU VAR PASTA
+------[Reteta normei:CZ0202E1
]--[U.M]-[ Consum ]-[ Pret ]-+
| 1 Mat. 2200575 Nisip sortat
spalat
MC
0,76000
|
|
de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
|
| 2 Mat. 2100385 Ciment de furnal cu a KG 153,00000
|
|
daosuri
f
25 saci
s 1500
|
| 3 Mat. 2100713 Var pasta pt construct MC
0,10300
|
|
ii
tip 2
|
| 4 Mat. 2200642 Nisip sortat
spalat
MC
0,50000
|
|
de riu si lacuri 3,0-7,0 mm
|
| 5 Mat. 6202818 Apa industriala pentru MC
0,32000
|
|
mortare si betoane dela retea
|
| 6 Man. 013411 Zidar cat.1
ORA
2,50000
|
+------[Ore manopera:
2,500]---------[Ore utilaj:
0,000]-----+
8 CZ0202F1
MC............1,000
PREPARARE MORTAR VAR-CIM.PT.ZIDARII M25-Z CU CIM.F25,
MANUAL,CU VAR HIDRATAT
+------[Reteta normei:CZ0202F1
]--[U.M]-[ Consum ]-[ Pret ]-+
| 1 Mat. 2200575 Nisip sortat
spalat
MC
0,76000
|
|
de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
|
| 2 Mat. 2100385 Ciment de furnal cu a KG 153,00000
|
|
daosuri
f
25 saci
s 1500
|
| 3 Mat. 2100737 Var hidratat pulb.pt c KG
61,50000
|
|
onst. tip 1
saci
s 9201
|
| 4 Mat. 2200642 Nisip sortat
spalat
MC
0,50000
|
|
de riu si lacuri 3,0-7,0 mm
|
| 5 Mat. 6202818 Apa industriala pentru MC
0,32000
|
|
mortare si betoane dela retea
|

522011 RETETE DE MORTAR


PAG.: 4
=================================================================
=
A R T I C O L E:
=
=NR.
SIMBOL
DENUMIRE
CANTITATE
=
=
=
=SPOR: MAT. MAN. UTI.
U.M.
=
=================================================================
| 6 Man. 013411 Zidar cat.1
ORA
2,50000
|
+------[Ore manopera:
2,500]---------[Ore utilaj:
0,000]-----+
9 CZ0203A1
MC............1,000
PREPARARE MORTAR CIM -VAR PT ZID M50-Z CU CIM F25 IN
INSTALATII CENTRALIZATE CU VAR PASTA
+------[Reteta normei:CZ0203A1
]--[U.M]-[ Consum ]-[ Pret ]-+
| 1 Mat. 2200575 Nisip sortat
spalat
MC
0,72000
|
|
de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
|
| 2 Mat. 2100373 Ciment de furnal cu a KG 211,00000
|
|
daosuri
f
25 vrac
s 1500
|
| 3 Mat. 2100713 Var pasta pt construct MC
0,09200
|
|
ii
tip 2
|
| 4 Mat. 6202818 Apa industriala pentru MC
0,31000
|
|
mortare si betoane dela retea
|
| 5 Mat. 2200642 Nisip sortat
spalat
MC
0,48000
|
|
de riu si lacuri 3,0-7,0 mm
|
| 6 Man. 013421 Zidar cat.2
ORA
0,52000
|
| 7 Uti.
3709 Centrala de beton semi ORA
0,20600
|
|
automatizata 8-20mc/n
|
+------[Ore manopera:
0,520]---------[Ore utilaj:
0,206]-----+
10 CZ0203B1
MC............1,000
PREPARARE MORTAR CIM-VAR PT.ZID.M50-Z CU CIM.F25 1N I
NSTALATII CENTRALIZATE CU VAR HIDRATAT
+------[Reteta normei:CZ0203B1
]--[U.M]-[ Consum ]-[ Pret ]-+
| 1 Mat. 2200575 Nisip sortat
spalat
MC
0,72000
|
|
de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
|
| 2 Mat. 2100373 Ciment de furnal cu a KG 211,00000
|
|
daosuri
f
25 vrac
s 1500
|
| 3 Mat. 2100725 Var hidratat pulb.pt.c KG
55,40000
|
|
onst. tip 1
vrac
s 9201
|
| 4 Mat. 6202818 Apa industriala pentru MC
0,31000
|
|
mortare si betoane dela retea
|
| 5 Mat. 2200642 Nisip sortat
spalat
MC
0,48000
|
|
de riu si lacuri 3,0-7,0 mm
|
| 6 Man. 013421 Zidar cat.2
ORA
0,52000
|
| 7 Uti.
3709 Centrala de beton semi ORA
0,20600
|
|
automatizata 8-20mc/n
|
+------[Ore manopera:
0,520]---------[Ore utilaj:
0,206]-----+
11 CZ0203E1
MC............1,000
PREPARARE MORTAR CIM -VAR PT ZID M50-Z CU CIM F25 MAN
UAL CU VAR PASTA
+------[Reteta normei:CZ0203E1
]--[U.M]-[ Consum ]-[ Pret ]-+
| 1 Mat. 2100713 Var pasta pt construct MC
0,09200
|
|
ii
tip 2
|
| 2 Mat. 2100385 Ciment de furnal cu a KG 214,00000
|
|
daosuri
f
25 saci
s 1500
|

522011 RETETE DE MORTAR


PAG.: 5
=================================================================
=
A R T I C O L E:
=
=NR.
SIMBOL
DENUMIRE
CANTITATE
=
=
=
=SPOR: MAT. MAN. UTI.
U.M.
=
=================================================================
| 3 Mat. 2200642 Nisip sortat
spalat
MC
0,48000
|
|
de riu si lacuri 3,0-7,0 mm
|
| 4 Mat. 6202818 Apa industriala pentru MC
0,31500
|
|
mortare si betoane dela retea
|
| 5 Mat. 2200575 Nisip sortat
spalat
MC
0,73000
|
|
de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
|
| 6 Man. 013411 Zidar cat.1
ORA
2,50000
|
+------[Ore manopera:
2,500]---------[Ore utilaj:
0,000]-----+
12 CZ0203F1
MC............1,000
PREPARARE MORTAR CIM-VAR PT.ZID.M50-Z CU CIM.F25 MANU
AL CU VAR HIDRATAT
+------[Reteta normei:CZ0203F1
]--[U.M]-[ Consum ]-[ Pret ]-+
| 1 Mat. 2200575 Nisip sortat
spalat
MC
0,73000
|
|
de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
|
| 2 Mat. 2100385 Ciment de furnal cu a KG 214,00000
|
|
daosuri
f
25 saci
s 1500
|
| 3 Mat. 2100737 Var hidratat pulb.pt c KG
55,40000
|
|
onst. tip 1
saci
s 9201
|
| 4 Mat. 2200642 Nisip sortat
spalat
MC
0,48000
|
|
de riu si lacuri 3,0-7,0 mm
|
| 5 Mat. 6202818 Apa industriala pentru MC
0,31500
|
|
mortare si betoane dela retea
|
| 6 Man. 013411 Zidar cat.1
ORA
2,50000
|
+------[Ore manopera:
2,500]---------[Ore utilaj:
0,000]-----+
13 CZ0204A1
MC............1,000
PREPARARE MORTAR CIMENT PT ZID M100-Z CU CIMENT M30 I
N INSTALATII CENTRALIZATE FARA ADAOS DE VAR
+------[Reteta normei:CZ0204A1
]--[U.M]-[ Consum ]-[ Pret ]-+
| 1 Mat. 2200642 Nisip sortat
spalat
MC
0,48000
|
|
de riu si lacuri 3,0-7,0 mm
|
| 2 Mat. 2100397 Ciment metalurgic cu a KG 311,00000
|
|
daosuri
m
30 vrac
s 1500
|
| 3 Mat. 2200575 Nisip sortat
spalat
MC
0,72000
|
|
de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
|
| 4 Mat. 6202818 Apa industriala pentru MC
0,32000
|
|
mortare si betoane dela retea
|
| 5 Man. 013421 Zidar cat.2
ORA
0,52000
|
| 6 Uti.
3709 Centrala de beton semi ORA
0,20600
|
|
automatizata 8-20mc/n
|
+------[Ore manopera:
0,520]---------[Ore utilaj:
0,206]-----+
14 CZ0204B1
MC............1,000
PREPARARE MORTAR CIMENT PT ZID M100-Z CU CIM M30 IN I
NST CENTRALIZATE CU ADAOS DE VAR PASTA
+------[Reteta normei:CZ0204B1
]--[U.M]-[ Consum ]-[ Pret ]-+
| 1 Mat. 2200575 Nisip sortat
spalat
MC
0,72000
|
|
de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
|

522011 RETETE DE MORTAR


PAG.: 6
=================================================================
=
A R T I C O L E:
=
=NR.
SIMBOL
DENUMIRE
CANTITATE
=
=
=
=SPOR: MAT. MAN. UTI.
U.M.
=
=================================================================
| 2 Mat. 2100397 Ciment metalurgic cu a KG 264,00000
|
|
daosuri
m
30 vrac
s 1500
|
| 3 Mat. 2100713 Var pasta pt construct MC
0,06200
|
|
ii
tip 2
|
| 4 Mat. 6202818 Apa industriala pentru MC
0,32000
|
|
mortare si betoane dela retea
|
| 5 Mat. 2200642 Nisip sortat
spalat
MC
0,48000
|
|
de riu si lacuri 3,0-7,0 mm
|
| 6 Man. 013421 Zidar cat.2
ORA
0,52000
|
| 7 Uti.
3709 Centrala de beton semi ORA
0,20600
|
|
automatizata 8-20mc/n
|
+------[Ore manopera:
0,520]---------[Ore utilaj:
0,206]-----+
15 CZ0204C1
MC............1,000
PREPARARE MORTAR CIMENT PT.ZID.M100-Z CU CIM.M30 1N I
NST.CENTRALIZATE CU ADAOS DE VAR HIDRATAT
+------[Reteta normei:CZ0204C1
]--[U.M]-[ Consum ]-[ Pret ]-+
| 1 Mat. 2200575 Nisip sortat
spalat
MC
0,72000
|
|
de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
|
| 2 Mat. 2100397 Ciment metalurgic cu a KG 264,00000
|
|
daosuri
m
30 vrac
s 1500
|
| 3 Mat. 2100725 Var hidratat pulb.pt.c KG
37,00000
|
|
onst. tip 1
vrac
s 9201
|
| 4 Mat. 6202818 Apa industriala pentru MC
0,32000
|
|
mortare si betoane dela retea
|
| 5 Mat. 2200642 Nisip sortat
spalat
MC
0,48000
|
|
de riu si lacuri 3,0-7,0 mm
|
| 6 Man. 013421 Zidar cat.2
ORA
0,52000
|
| 7 Uti.
3709 Centrala de beton semi ORA
0,20600
|
|
automatizata 8-20mc/n
|
+------[Ore manopera:
0,520]---------[Ore utilaj:
0,206]-----+
16 CZ0204G1
MC............1,000
PREPARARE MORTAR DE CIMENT PT.ZIDARIE M100-Z CU CIMEN
T M30 MANUAL FARA ADAOS VAR
+------[Reteta normei:CZ0204G1
]--[U.M]-[ Consum ]-[ Pret ]-+
| 1 Mat. 2200642 Nisip sortat
spalat
MC
0,48000
|
|
de riu si lacuri 3,0-7,0 mm
|
| 2 Mat. 2100402 Ciment metalurgic cu a KG 315,00000
|
|
daosuri
m
30 saci
s 1500
|
| 3 Mat. 2200575 Nisip sortat
spalat
MC
0,73000
|
|
de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
|
| 4 Mat. 6202818 Apa industriala pentru MC
0,32500
|
|
mortare si betoane dela retea
|
| 5 Man. 013411 Zidar cat.1
ORA
3,00000
|
+------[Ore manopera:
3,000]---------[Ore utilaj:
0,000]-----+
17 CZ0204H1
MC............1,000
PREPARARE MORTAR CIM VAR PT ZID M100-Z CU CIMENT M30,
MANUAL,CU ADAOS DE VAR PASTA

522011 RETETE DE MORTAR


PAG.: 7
=================================================================
=
A R T I C O L E:
=
=NR.
SIMBOL
DENUMIRE
CANTITATE
=
=
=
=SPOR: MAT. MAN. UTI.
U.M.
=
=================================================================
+------[Reteta normei:CZ0204H1
]--[U.M]-[ Consum ]-[ Pret ]-+
| 1 Mat. 2200575 Nisip sortat
spalat
MC
0,73000
|
|
de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
|
| 2 Mat. 2100402 Ciment metalurgic cu a KG 268,00000
|
|
daosuri
m
30 saci
s 1500
|
| 3 Mat. 2100713 Var pasta pt construct MC
0,06200
|
|
ii
tip 2
|
| 4 Mat. 2200642 Nisip sortat
spalat
MC
0,48000
|
|
de riu si lacuri 3,0-7,0 mm
|
| 5 Mat. 6202818 Apa industriala pentru MC
0,32500
|
|
mortare si betoane dela retea
|
| 6 Man. 013411 Zidar cat.1
ORA
2,50000
|
+------[Ore manopera:
2,500]---------[Ore utilaj:
0,000]-----+
18 CZ0204I1
MC............1,000
PREPARARE MORTAR CIM-VAR PT.ZID.M100-Z CU CIMENT M30,
MANUAL,CU ADAOS DE VAR HIDRATAT
+------[Reteta normei:CZ0204I1
]--[U.M]-[ Consum ]-[ Pret ]-+
| 1 Mat. 2200575 Nisip sortat
spalat
MC
0,73000
|
|
de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
|
| 2 Mat. 2100402 Ciment metalurgic cu a KG 268,00000
|
|
daosuri
m
30 saci
s 1500
|
| 3 Mat. 2100737 Var hidratat pulb.pt c KG
37,00000
|
|
onst. tip 1
saci
s 9201
|
| 4 Mat. 2200642 Nisip sortat
spalat
MC
0,48000
|
|
de riu si lacuri 3,0-7,0 mm
|
| 5 Mat. 6202818 Apa industriala pentru MC
0,32500
|
|
mortare si betoane dela retea
|
| 6 Man. 013411 Zidar cat.1
ORA
2,50000
|
+------[Ore manopera:
2,500]---------[Ore utilaj:
0,000]-----+
19 CZ0205A1
MC............1,000
PREPARARE MORTAR DE VAR PT TENCUIELI M4-T IN INSTALAT
II CENTRALIZATE
+------[Reteta normei:CZ0205A1
]--[U.M]-[ Consum ]-[ Pret ]-+
| 1 Mat. 2100713 Var pasta pt construct MC
0,38400
|
|
ii
tip 2
|
| 2 Mat. 2200575 Nisip sortat
spalat
MC
1,17000
|
|
de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
|
| 3 Mat. 6202818 Apa industriala pentru MC
0,31000
|
|
mortare si betoane dela retea
|
| 4 Man. 013421 Zidar cat.2
ORA
0,52000
|
| 5 Uti.
3709 Centrala de beton semi ORA
0,20600
|
|
automatizata 8-20mc/n
|
+------[Ore manopera:
0,520]---------[Ore utilaj:
0,206]-----+
20 CZ0205C1
MC............1,000
PREPARARE MORTAR DE VAR PT.TENCUIELI M4-T,MANUAL
+------[Reteta normei:CZ0205C1
]--[U.M]-[ Consum ]-[ Pret ]-+
| 1 Mat. 6202818 Apa industriala pentru MC
0,31000
|
|
mortare si betoane dela retea
|

522011 RETETE DE MORTAR


PAG.: 8
=================================================================
=
A R T I C O L E:
=
=NR.
SIMBOL
DENUMIRE
CANTITATE
=
=
=
=SPOR: MAT. MAN. UTI.
U.M.
=
=================================================================
| 2 Mat. 2100713 Var pasta pt construct MC
0,38400
|
|
ii
tip 2
|
| 3 Mat. 2200575 Nisip sortat
spalat
MC
1,18000
|
|
de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
|
| 4 Man. 013411 Zidar cat.1
ORA
2,05000
|
+------[Ore manopera:
2,050]---------[Ore utilaj:
0,000]-----+
21 CZ0206A1
MC............1,000
PREPARARE MORTAR VAR-CIM.PT.TENCUIELI M10-T CU CIM.F2
5 IN INSTAL.CENTRAL.CU ADAOS DE VAR PASTA
+------[Reteta normei:CZ0206A1
]--[U.M]-[ Consum ]-[ Pret ]-+
| 1 Mat. 2200575 Nisip sortat
spalat
MC
1,22000
|
|
de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
|
| 2 Mat. 2100373 Ciment de furnal cu a KG 131,00000
|
|
daosuri
f
25 vrac
s 1500
|
| 3 Mat. 2100713 Var pasta pt construct MC
0,25600
|
|
ii
tip 2
|
| 4 Mat. 6202818 Apa industriala pentru MC
0,20500
|
|
mortare si betoane dela retea
|
| 5 Man. 013421 Zidar cat.2
ORA
0,52000
|
| 6 Uti.
3709 Centrala de beton semi ORA
0,20600
|
|
automatizata 8-20mc/n
|
+------[Ore manopera:
0,520]---------[Ore utilaj:
0,206]-----+
22 CZ0206B1
MC............1,000
PREPARARE MORTAR VAR-CIM.PT.TENCUIELI M10-T CU CIM.F2
5 IN INSTAL.CENTRAL.CU ADAOS DE VAR HIDRATAT
+------[Reteta normei:CZ0206B1
]--[U.M]-[ Consum ]-[ Pret ]-+
| 1 Mat. 2200575 Nisip sortat
spalat
MC
1,22000
|
|
de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
|
| 2 Mat. 2100373 Ciment de furnal cu a KG 131,00000
|
|
daosuri
f
25 vrac
s 1500
|
| 3 Mat. 2100725 Var hidratat pulb.pt.c KG 128,00000
|
|
onst. tip 1
vrac
s 9201
|
| 4 Mat. 6202818 Apa industriala pentru MC
0,20500
|
|
mortare si betoane dela retea
|
| 5 Man. 013421 Zidar cat.2
ORA
0,52000
|
| 6 Uti.
3709 Centrala de beton semi ORA
0,20600
|
|
automatizata 8-20mc/n
|
+------[Ore manopera:
0,520]---------[Ore utilaj:
0,206]-----+
23 CZ0206E1
MC............1,000
PREPARARE MORTAR VAR-CIM PT TENCUIELI M10-T,CIM F25,M
ANUAL CU ADAOS DE VAR PASTA
+------[Reteta normei:CZ0206E1
]--[U.M]-[ Consum ]-[ Pret ]-+
| 1 Mat. 2200575 Nisip sortat
spalat
MC
1,23000
|
|
de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
|
| 2 Mat. 2100385 Ciment de furnal cu a KG 133,00000
|
|
daosuri
f
25 saci
s 1500
|

522011 RETETE DE MORTAR


PAG.: 9
=================================================================
=
A R T I C O L E:
=
=NR.
SIMBOL
DENUMIRE
CANTITATE
=
=
=
=SPOR: MAT. MAN. UTI.
U.M.
=
=================================================================
| 3 Mat. 2100713 Var pasta pt construct MC
0,25600
|
|
ii
tip 2
|
| 4 Mat. 6202818 Apa industriala pentru MC
0,21000
|
|
mortare si betoane dela retea
|
| 5 Man. 013411 Zidar cat.1
ORA
2,50000
|
+------[Ore manopera:
2,500]---------[Ore utilaj:
0,000]-----+
24 CZ0206F1
MC............1,000
PREPARARE MORTAR VAR-CIM.PT.TENCUIELI M10-T,CIM.F25,M
ANUAL,CU ADAOS DE VAR HIDRATAT
+------[Reteta normei:CZ0206F1
]--[U.M]-[ Consum ]-[ Pret ]-+
| 1 Mat. 2200575 Nisip sortat
spalat
MC
1,23000
|
|
de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
|
| 2 Mat. 2100385 Ciment de furnal cu a KG 133,00000
|
|
daosuri
f
25 saci
s 1500
|
| 3 Mat. 2100737 Var hidratat pulb.pt c KG 128,00000
|
|
onst. tip 1
saci
s 9201
|
| 4 Mat. 6202818 Apa industriala pentru MC
0,21000
|
|
mortare si betoane dela retea
|
| 5 Man. 013411 Zidar cat.1
ORA
2,50000
|
+------[Ore manopera:
2,500]---------[Ore utilaj:
0,000]-----+
25 CZ0207A1
MC............1,000
PREPARARE MORTAR VAR-CIM PT TENCUIELI M25-T CU CIM F2
5 IN INSTAL CENTRAL CU VAR PASTA
+------[Reteta normei:CZ0207A1
]--[U.M]-[ Consum ]-[ Pret ]-+
| 1 Mat. 2200575 Nisip sortat
spalat
MC
1,22000
|
|
de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
|
| 2 Mat. 2100373 Ciment de furnal cu a KG 166,00000
|
|
daosuri
f
25 vrac
s 1500
|
| 3 Mat. 2100713 Var pasta pt construct MC
0,20500
|
|
ii
tip 2
|
| 4 Mat. 6202818 Apa industriala pentru MC
0,23500
|
|
mortare si betoane dela retea
|
| 5 Man. 013421 Zidar cat.2
ORA
0,52000
|
| 6 Uti.
3709 Centrala de beton semi ORA
0,20600
|
|
automatizata 8-20mc/n
|
+------[Ore manopera:
0,520]---------[Ore utilaj:
0,206]-----+
26 CZ0207B1
MC............1,000
PREPARARE MORTAR VAR-CIM.PT.TENCUIELI M25-T CU CIM.F2
5 IN INSTAL.CENTRAL.CU VAR HIDRATAT
+------[Reteta normei:CZ0207B1
]--[U.M]-[ Consum ]-[ Pret ]-+
| 1 Mat. 2200575 Nisip sortat
spalat
MC
1,22000
|
|
de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
|
| 2 Mat. 2100373 Ciment de furnal cu a KG 166,00000
|
|
daosuri
f
25 vrac
s 1500
|
| 3 Mat. 2100725 Var hidratat pulb.pt.c KG 123,00000
|
|
onst. tip 1
vrac
s 9201
|

522011 RETETE DE MORTAR


PAG.: 10
=================================================================
=
A R T I C O L E:
=
=NR.
SIMBOL
DENUMIRE
CANTITATE
=
=
=
=SPOR: MAT. MAN. UTI.
U.M.
=
=================================================================
| 4 Mat. 6202818 Apa industriala pentru MC
0,23500
|
|
mortare si betoane dela retea
|
| 5 Man. 013421 Zidar cat.2
ORA
0,52000
|
| 6 Uti.
3709 Centrala de beton semi ORA
0,20600
|
|
automatizata 8-20mc/n
|
+------[Ore manopera:
0,520]---------[Ore utilaj:
0,206]-----+
27 CZ0207E1
MC............1,000
PREPARARE MORTAR VAR-CIM PT TENCUIELI M25-T CU CIM F2
5 MANUAL CU VAR PASTA
+------[Reteta normei:CZ0207E1
]--[U.M]-[ Consum ]-[ Pret ]-+
| 1 Mat. 2200575 Nisip sortat
spalat
MC
1,23000
|
|
de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
|
| 2 Mat. 2100385 Ciment de furnal cu a KG 168,00000
|
|
daosuri
f
25 saci
s 1500
|
| 3 Mat. 2100713 Var pasta pt construct MC
0,20500
|
|
ii
tip 2
|
| 4 Mat. 6202818 Apa industriala pentru MC
0,24000
|
|
mortare si betoane dela retea
|
| 5 Man. 013411 Zidar cat.1
ORA
2,50000
|
+------[Ore manopera:
2,500]---------[Ore utilaj:
0,000]-----+
28 CZ0207F1
MC............1,000
PREPARARE MORTAR VAR-CIM.PT.TENCUIELI M25-T CU CIM.F2
5,MANUAL,CU VAR HIDRATAT
+------[Reteta normei:CZ0207F1
]--[U.M]-[ Consum ]-[ Pret ]-+
| 1 Mat. 2200575 Nisip sortat
spalat
MC
1,23000
|
|
de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
|
| 2 Mat. 2100385 Ciment de furnal cu a KG 168,00000
|
|
daosuri
f
25 saci
s 1500
|
| 3 Mat. 2100737 Var hidratat pulb.pt c KG 123,00000
|
|
onst. tip 1
saci
s 9201
|
| 4 Mat. 6202818 Apa industriala pentru MC
0,24000
|
|
mortare si betoane dela retea
|
| 5 Man. 013411 Zidar cat.1
ORA
2,50000
|
+------[Ore manopera:
2,500]---------[Ore utilaj:
0,000]-----+
29 CZ0208A1
MC............1,000
PREPARARE MORTAR CIM-VAR PT.TENCUIELI M50-T CU CIM.F2
5 IN INSTAL.CENTRALIZATE CU VAR.PASTA
+------[Reteta normei:CZ0208A1
]--[U.M]-[ Consum ]-[ Pret ]-+
| 1 Mat. 2200575 Nisip sortat
spalat
MC
1,22000
|
|
de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
|
| 2 Mat. 2100373 Ciment de furnal cu a KG 267,00000
|
|
daosuri
f
25 vrac
s 1500
|
| 3 Mat. 2100713 Var pasta pt construct MC
0,08700
|
|
ii
tip 2
|
| 4 Mat. 6202818 Apa industriala pentru MC
0,31000
|
|
mortare si betoane dela retea
|

522011 RETETE DE MORTAR


PAG.: 11
=================================================================
=
A R T I C O L E:
=
=NR.
SIMBOL
DENUMIRE
CANTITATE
=
=
=
=SPOR: MAT. MAN. UTI.
U.M.
=
=================================================================
| 5 Man. 013421 Zidar cat.2
ORA
0,52000
|
| 6 Uti.
3709 Centrala de beton semi ORA
0,20600
|
|
automatizata 8-20mc/n
|
+------[Ore manopera:
0,520]---------[Ore utilaj:
0,206]-----+
30 CZ0208B1
MC............1,000
PREPARARE MORTAR CIM-VAR PT.TENCUIELI M50-T CU CIM.F2
5 IN INSTAL.CENTRALIZATE CU VAR HIDRATAT
+------[Reteta normei:CZ0208B1
]--[U.M]-[ Consum ]-[ Pret ]-+
| 1 Mat. 2200575 Nisip sortat
spalat
MC
1,22000
|
|
de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
|
| 2 Mat. 2100373 Ciment de furnal cu a KG 267,00000
|
|
daosuri
f
25 vrac
s 1500
|
| 3 Mat. 2100725 Var hidratat pulb.pt.c KG
52,30000
|
|
onst. tip 1
vrac
s 9201
|
| 4 Mat. 6202818 Apa industriala pentru MC
0,31000
|
|
mortare si betoane dela retea
|
| 5 Man. 013421 Zidar cat.2
ORA
0,52000
|
| 6 Uti.
3709 Centrala de beton semi ORA
0,20600
|
|
automatizata 8-20mc/n
|
+------[Ore manopera:
0,520]---------[Ore utilaj:
0,206]-----+
31 CZ0208E1
MC............1,000
PREPARARE MORTAR CIM-VAR PT TENCUIELI M50-T CU CIM F2
5 MANUAL CU VAR PASTA
+------[Reteta normei:CZ0208E1
]--[U.M]-[ Consum ]-[ Pret ]-+
| 1 Mat. 2200575 Nisip sortat
spalat
MC
1,23000
|
|
de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
|
| 2 Mat. 2100385 Ciment de furnal cu a KG 271,00000
|
|
daosuri
f
25 saci
s 1500
|
| 3 Mat. 2100713 Var pasta pt construct MC
0,08700
|
|
ii
tip 2
|
| 4 Mat. 6202818 Apa industriala pentru MC
0,31500
|
|
mortare si betoane dela retea
|
| 5 Man. 013411 Zidar cat.1
ORA
2,50000
|
+------[Ore manopera:
2,500]---------[Ore utilaj:
0,000]-----+
32 CZ0208F1
MC............1,000
PREPARARE MORTAR CIM-VAR PT.TENCUIELI M50-T CU CIM.F2
5,MANUAL,CU VAR HIDRATAT
+------[Reteta normei:CZ0208F1
]--[U.M]-[ Consum ]-[ Pret ]-+
| 1 Mat. 2200575 Nisip sortat
spalat
MC
1,23000
|
|
de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
|
| 2 Mat. 2100385 Ciment de furnal cu a KG 271,00000
|
|
daosuri
f
25 saci
s 1500
|
| 3 Mat. 2100737 Var hidratat pulb.pt c KG
52,30000
|
|
onst. tip 1
saci
s 9201
|
| 4 Mat. 6202818 Apa industriala pentru MC
0,31500
|
|
mortare si betoane dela retea
|

522011 RETETE DE MORTAR


PAG.: 12
=================================================================
=
A R T I C O L E:
=
=NR.
SIMBOL
DENUMIRE
CANTITATE
=
=
=
=SPOR: MAT. MAN. UTI.
U.M.
=
=================================================================
| 5 Man. 013411 Zidar cat.1
ORA
2,50000
|
+------[Ore manopera:
2,500]---------[Ore utilaj:
0,000]-----+
33 CZ0209A1
MC............1,000
PREPARARE MORTAR PT TENCUIELI M100-T CU CIMENT M30IN
INSTALATII CENTRALIZATE FARA ADAOS DE VAR
+------[Reteta normei:CZ0209A1
]--[U.M]-[ Consum ]-[ Pret ]-+
| 1 Mat. 2100397 Ciment metalurgic cu a KG 372,00000
|
|
daosuri
m
30 vrac
s 1500
|
| 2 Mat. 2200575 Nisip sortat
spalat
MC
1,27500
|
|
de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
|
| 3 Mat. 6202818 Apa industriala pentru MC
0,31500
|
|
mortare si betoane dela retea
|
| 4 Man. 013421 Zidar cat.2
ORA
0,52000
|
| 5 Uti.
3709 Centrala de beton semi ORA
0,20600
|
|
automatizata 8-20mc/n
|
+------[Ore manopera:
0,520]---------[Ore utilaj:
0,206]-----+
34 CZ0209B1
MC............1,000
PREPARARE MORTAR PT TENCUIELI M100-T CU CIMENT M30IN
INST CENTRAL CU ADAOS DE VAR PASTA
+------[Reteta normei:CZ0209B1
]--[U.M]-[ Consum ]-[ Pret ]-+
| 1 Mat. 2200575 Nisip sortat
spalat
MC
1,27500
|
|
de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
|
| 2 Mat. 2100397 Ciment metalurgic cu a KG 357,00000
|
|
daosuri
m
30 vrac
s 1500
|
| 3 Mat. 2100713 Var pasta pt construct MC
0,04600
|
|
ii
tip 2
|
| 4 Mat. 6202818 Apa industriala pentru MC
0,31500
|
|
mortare si betoane dela retea
|
| 5 Man. 013421 Zidar cat.2
ORA
0,52000
|
| 6 Uti.
3709 Centrala de beton semi ORA
0,20600
|
|
automatizata 8-20mc/n
|
+------[Ore manopera:
0,520]---------[Ore utilaj:
0,206]-----+
35 CZ0209C1
MC............1,000
PREPARARE MORTAR PT.TENCUIELI M100-T CU CIMENT M30 IN
INSTAL.CENTRALIZATE CU VAR HIDRATAT
+------[Reteta normei:CZ0209C1
]--[U.M]-[ Consum ]-[ Pret ]-+
| 1 Mat. 2200575 Nisip sortat
spalat
MC
1,27500
|
|
de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
|
| 2 Mat. 2100397 Ciment metalurgic cu a KG 357,00000
|
|
daosuri
m
30 vrac
s 1500
|
| 3 Mat. 2100725 Var hidratat pulb.pt.c KG
27,70000
|
|
onst. tip 1
vrac
s 9201
|
| 4 Mat. 6202818 Apa industriala pentru MC
0,31500
|
|
mortare si betoane dela retea
|
| 5 Man. 013421 Zidar cat.2
ORA
0,52000
|
| 6 Uti.
3709 Centrala de beton semi ORA
0,20600
|
|
automatizata 8-20mc/n
|

522011 RETETE DE MORTAR


PAG.: 13
=================================================================
=
A R T I C O L E:
=
=NR.
SIMBOL
DENUMIRE
CANTITATE
=
=
=
=SPOR: MAT. MAN. UTI.
U.M.
=
=================================================================
+------[Ore manopera:
0,520]---------[Ore utilaj:
0,206]-----+
36 CZ0209G1
MC............1,000
PREPARARE MORTAR CU CIMENT M30 PENTRU TENCUIELI,MARCA
M100-T MANUAL FARA ADAOS VAR
+------[Reteta normei:CZ0209G1
]--[U.M]-[ Consum ]-[ Pret ]-+
| 1 Mat. 6202818 Apa industriala pentru MC
0,32000
|
|
mortare si betoane dela retea
|
| 2 Mat. 2100402 Ciment metalurgic cu a KG 377,00000
|
|
daosuri
m
30 saci
s 1500
|
| 3 Mat. 2200575 Nisip sortat
spalat
MC
1,28000
|
|
de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
|
| 4 Man. 013411 Zidar cat.1
ORA
3,00000
|
+------[Ore manopera:
3,000]---------[Ore utilaj:
0,000]-----+
37 CZ0209H1
MC............1,000
PREPARARE MORTAR PT TENCUIELI M100-T MANUAL CU ADAOS
DE VAR PASTA
+------[Reteta normei:CZ0209H1
]--[U.M]-[ Consum ]-[ Pret ]-+
| 1 Mat. 2200575 Nisip sortat
spalat
MC
1,28000
|
|
de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
|
| 2 Mat. 2100402 Ciment metalurgic cu a KG 362,00000
|
|
daosuri
m
30 saci
s 1500
|
| 3 Mat. 2100713 Var pasta pt construct MC
0,04600
|
|
ii
tip 2
|
| 4 Mat . 6202818 Apa industriala pentru MC
0,32000
|
|
mortare si betoane dela retea
|
| 5 Man. 013411 Zidar cat.1
ORA
2,50000
|
+------[Ore manopera:
2,500]---------[Ore utilaj:
0,000]-----+
38 CZ0209I1
MC............1,000
PREPARARE MORTAR PT.TENCUIELI M100-T MANUAL CU ADAOS
DE VAR HIDRATAT
+------[Reteta normei:CZ0209I1
]--[U.M]-[ Consum ]-[ Pret ]-+
| 1 Mat. 2200575 Nisip sortat
spalat
MC
1,28000
|
|
de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
|
| 2 Mat. 2100402 Ciment metalurgic cu a KG 362,00000
|
|
daosuri
m
30 saci
s 1500
|
| 3 Mat. 2100737 Var hidratat pulb.pt c KG
27,70000
|
|
onst. tip 1
saci
s 9201
|
| 4 Mat. 6202818 Apa industriala pentru MC
0,32000
|
|
mortare si betoane dela retea
|
| 5 Man. 013411 Zidar cat.1
ORA
2,50000
|
+------[Ore manopera:
2,500]---------[Ore utilaj:
0,000]-----+
39 CZ0210A1
MC............1,000
PREPARARE VAR PASTA,MECANIZAT,IN INSTALATII INDEPENDE
NTE

522011 RETETE DE MORTAR


PAG.: 14
=================================================================
=
A R T I C O L E:
=
=NR.
SIMBOL
DENUMIRE
CANTITATE
=
=
=
=SPOR: MAT. MAN. UTI.
U.M.
=
=================================================================
+------[Reteta normei:CZ0210A1
]--[U.M]-[ Consum ]-[ Pret ]-+
| 1 Mat. 2100696 Var bulgari pt constru KG 500,00000
|
|
ctii
tip 2
vrac
s
146
|
| 2 Mat. 6202818 Apa industriala pentru MC
1,50000
|
|
mortare si betoane dela retea
|
| 3 Man. 013411 Zidar cat.1
ORA
0,45000
|
| 4 Man. 013421 Zidar cat.2
ORA
0,45000
|
| 5 Man. 019921 Muncitor deservire con ORA
0,52000
|
|
structii-montaj cat.2
|
| 6 Uti.
3815 Inst.pt.depozitarea si ORA
0,60000
|
|
sting.varului prod.2,3mc/h
|
| 7 Uti.
7201 Transportor cu banda,m ORA
0,25000
|
|
obil,15m
|
+------[Ore manopera:
1,420]---------[Ore utilaj:
0,850]-----+
40 CZ0210B1
PREPARARE VAR PASTA,MANUAL

MC............1,000

+------[Reteta normei:CZ0210B1
]--[U.M]-[ Consum ]-[ Pret ]-+
| 1 Mat. 6202818 Apa industriala pentru MC
1,50000
|
|
mortare si betoane dela retea
|
| 2 Mat. 2100696 Var bulgari pt constru KG 500,00000
|
|
ctii
tip 2
vrac
s
146
|
| 3 Man. 013411 Zidar cat.1
ORA
1,70000
|
| 4 Man. 019921 Muncitor deservire con ORA
6,36000
|
|
structii-montaj cat.2
|
+------[Ore manopera:
8,060]---------[Ore utilaj:
0,000]-----+
44 CZ0104C1
MC............1,000
PREPARARE BETON B100 CU BALAST,GRANULATIA<31MM CU CIM
ENT F25,MANUAL
+------[Reteta normei:CZ0104C1
]--[U.M]-[ Consum ]-[ Pret ]-+
| 1 Mat. 2100385 Ciment de furnal cu a KG 204,00000
|
|
daosuri
f
25 saci
s 1500
|
| 2 Mat. 2200408 Balast sortat nespalat MC
1,20499
|
|
de riu
0-30 mm
|
| 3 Mat. 2200642 Nisip sortat
spalat
MC
0,14800
|
|
de riu si lacuri 3,0-7,0 mm
|
| 4 Mat. 6202818 Apa industriala pentru MC
0,17000
|
|
mortare si betoane dela retea
|
| 5 Man. 010211 Betonist cat.1
ORA
2,62000
|
| 6 Man. 010221 Betonist cat.2
ORA
0,88000
|
+------[Ore manopera:
3,500]---------[Ore utilaj:
0,000]-----+
45 CZ0103F1
MC............1,000
PREPARARE BETON B75 CU BALAST GRANULATIA<71MM CU CIME
NT F25,MANUAL
+------[Reteta normei:CZ0103F1
]--[U.M]-[ Consum ]-[ Pret ]-+
| 1 Mat. 2100385 Ciment de furnal cu a KG 158,00000
|
|
daosuri
f
25 saci
s 1500
|

522011 RETETE DE MORTAR


PAG.: 15
=================================================================
=
A R T I C O L E:
=
=NR.
SIMBOL
DENUMIRE
CANTITATE
=
=
=
=SPOR: MAT. MAN. UTI.
U.M.
=
=================================================================
| 2 Mat. 2200381 Balast sortat spalat
MC
1,21200
|
|
de riu
0-70 mm
|
| 3 Mat. 2200642 Nisip sortat
spalat
MC
0,14900
|
|
de riu si lacuri 3,0-7,0 mm
|
| 4 Mat. 6202818 Apa industriala pentru MC
0,15000
|
|
mortare si betoane dela retea
|
| 5 Man. 010211 Betonist cat.1
ORA
2,62000
|
| 6 Man. 010221 Betonist cat.2
ORA
0,88000
|
+------[Ore manopera:
3,500]---------[Ore utilaj:
0,000]-----+
46 CZ0102F1
MC............1,000
PREPARARE BETON B50 CU BALAST,GRANULATIA<71MM CU CIME
NT F25,MANUAL
+------[Reteta normei:CZ0102F1
]--[U.M]-[ Consum ]-[ Pret ]-+
| 1 Mat. 2100385 Ciment de furnal cu a KG 128,00000
|
|
daosuri
f
25 saci
s 1500
|
| 2 Mat. 2200381 Balast sortat spalat
MC
1,21200
|
|
de riu
0-70 mm
|
| 3 Mat. 2200642 Nisip sortat
spalat
MC
0,14900
|
|
de riu si lacuri 3,0-7,0 mm
|
| 4 Mat. 6202818 Apa industriala pentru MC
0,15000
|
|
mortare si betoane dela retea
|
| 5 Man. 010211 Betonist cat.1
ORA
2,62000
|
| 6 Man. 010221 Betonist cat.2
ORA
0,88000
|
+------[Ore manopera:
3,500]---------[Ore utilaj:
0,000]-----+
47 CZ0101C1
MC............1,000
PREPARARE BETON B25 CU BALAST,GRANULATIA<31MM,CU CIME
NT F25,MANUAL
+------[Reteta normei:CZ0101C1
]--[U.M]-[ Consum ]-[ Pret ]-+
| 1 Mat. 2100385 Ciment de furnal cu a KG
76,00000
|
|
daosuri
f
25 saci
s 1500
|
| 2 Mat. 2200408 Balast sortat nespalat MC
1,24600
|
|
de riu
0-30 mm
|
| 3 Mat. 2200642 Nisip sortat
spalat
MC
0,15300
|
|
de riu si lacuri 3,0-7,0 mm
|
| 4 Mat. 6202818 Apa industriala pentru MC
0,17000
|
|
mortare si betoane dela retea
|
| 5 Man. 010211 Betonist cat.1
ORA
2,62000
|
| 6 Man. 010221 Betonist cat.2
ORA
0,88000
|
+------[Ore manopera:
3,500]---------[Ore utilaj:
0,000]-----+
48 CZ0105E1
MC............1,000
PREPARARE BETON B150,CU AGREGATE GRELE,GRANULATIA<31M
M,CIMENT M30 MANUAL
+------[Reteta normei:CZ0105E1
]--[U.M]-[ Consum ]-[ Pret ]-+
| 1 Mat. 2100402 Ciment metalurgic cu a KG 281,00000
|
|
daosuri
m
30 saci
s 1500
|
| 2 Mat. 2200288 Pietris ciuruit
spal MC
0,28300
|
|
at de mal
7-15 mm
|

522011 RETETE DE MORTAR


PAG.: 16
=================================================================
=
A R T I C O L E:
=
=NR.
SIMBOL
DENUMIRE
CANTITATE
=
=
=
=SPOR: MAT. MAN. UTI.
U.M.
=
=================================================================
| 3 Mat. 2200317 Pietris ciuruit
spal MC
0,35800
|
|
at de mal
15-30 mm
|
| 4 Mat. 2200513 Nisip sortat nespalat
MC
0,50999
|
|
de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
|
| 5 Mat. 2200642 Nisip sortat
spalat
MC
0,24500
|
|
de riu si lacuri 3,0-7,0 mm
|
| 6 Mat. 6202818 Apa industriala pentru MC
0,19500
|
|
mortare si betoane dela retea
|
| 7 Man. 010211 Betonist cat.1
ORA
2,62000
|
| 8 Man. 010221 Betonist cat.2
ORA
0,88000
|
+------[Ore manopera:
3,500]---------[Ore utilaj:
0,000]-----+
49 CZ0106J1
MC............1,000
PREPARARE BETON B200,AGREG.GRELE,SORT.GRAN.<31MM,CIM.
PA35.FUNDATII.BET.SIMPLU,MEDII AGRESIVE NECEN.
+------[Reteta normei:CZ0106J1
]--[U.M]-[ Consum ]-[ Pret ]-+
| 1 Mat. 2100440 Ciment portland
cu a KG 305,00000
|
|
daosuri
pa 35 saci
s 1500
|
| 2 Mat. 2200288 Pietris ciuruit
spal MC
0,29000
|
|
at de mal
7-15 mm
|
| 3 Mat. 2200317 Pietris ciuruit
spal MC
0,40800
|
|
at de mal
15-30 mm
|
| 4 Mat. 2200513 Nisip sortat nespalat
MC
0,42600
|
|
de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
|
| 5 Mat. 2200642 Nisip sortat
spalat
MC
0,24600
|
|
de riu si lacuri 3,0-7,0 mm
|
| 6 Mat. 6202818 Apa industriala pentru MC
0,19500
|
|
mortare si betoane dela retea
|
| 7 Man. 010211 Betonist cat.1
ORA
0,85000
|
| 8 Man. 010221 Betonist cat.2
ORA
0,28000
|
| 9 Uti.
3702 Betoniera cu cadere li ORA
0,29299
|
|
bera act.electric 101-250l
|
+------[Ore manopera:
1,130]---------[Ore utilaj:
0,292]-----+
50 CZ0107L1
MC............1,000
PREPARARE BETON B250 AGREG.GRELE <31MM CIMENT PA35 IN
FUNDATII,STRUCT.BET.ARMAT,IN INST.NECENTRALIZ
+------[Reteta normei:CZ0107L1
]--[U.M]-[ Consum ]-[ Pret ]-+
| 1 Mat. 2100440 Ciment portland
cu a KG 330,00000
|
|
daosuri
pa 35 saci
s 1500
|
| 2 Mat. 2200288 Pietris ciuruit
spal MC
0,27700
|
|
at de mal
7-15 mm
|
| 3 Mat. 2200317 Pietris ciuruit
spal MC
0,35100
|
|
at de mal
15-30 mm
|
| 4 Mat. 2200513 Nisip sortat nespalat
MC
0,49800
|
|
de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
|
| 5 Mat. 2200642 Nisip sortat
spalat
MC
0,24200
|
|
de riu si lacuri 3,0-7,0 mm
|
| 6 Mat. 6202818 Apa industriala pentru MC
0,19000
|
|
mortare si betoane dela retea
|

522011 RETETE DE MORTAR


PAG.: 17
=================================================================
=
A R T I C O L E:
=
=NR.
SIMBOL
DENUMIRE
CANTITATE
=
=
=
=SPOR: MAT. MAN. UTI.
U.M.
=
=================================================================
| 7 Man. 010211 Betonist cat.1
ORA
0,85000
|
| 8 Man. 010221 Betonist cat.2
ORA
0,28000
|
| 9 Uti.
3702 Betoniera cu cadere li ORA
0,29299
|
|
bera act.electric 101-250l
|
+------[Ore manopera:
1,130]---------[Ore utilaj:
0,292]-----+
51 CZ0108F1
MC............1,000
PREPARARE BETON B300 AGREG.GRELE <16MM CIMENT PA35 IN
STRUCTURI,IN INSTALATII NECENTRALIZATE
+------[Reteta normei:CZ0108F1
]--[U.M]-[ Consum ]-[ Pret ]-+
| 1 Mat. 2100440 Ciment portland
cu a KG 416,00000
|
|
daosuri
pa 35 saci
s 1500
|
| 2 Mat. 2200288 Pietris ciuruit
spal MC
0,41200
|
|
at de mal
7-15 mm
|
| 3 Mat. 2200513 Nisip sortat nespalat
MC
0,55200
|
|
de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
|
| 4 Mat. 2200642 Nisip sortat
spalat
MC
0,30700
|
|
de riu si lacuri 3,0-7,0 mm
|
| 5 Mat. 6202818 Apa industriala pentru MC
0,22000
|
|
mortare si betoane dela retea
|
| 6 Man. 010211 Betonist cat.1
ORA
0,85000
|
| 7 Man. 010221 Betonist cat.2
ORA
0,28000
|
| 8 Uti.
3702 Betoniera cu cadere li ORA
0,29299
|
|
bera act.electric 101-250l
|
+------[Ore manopera:
1,130]---------[Ore utilaj:
0,292]-----+
52 CZ0108H1
MC............1,000
PREPARARE BETON B300 AGREG.GRELE <31MM CIMENT PA35 IN
STRUCTURI,IN INSTALATII NECENTRALIZATE
+------[Reteta normei:CZ0108H1
]--[U.M]-[ Consum ]-[ Pret ]-+
| 1 Mat. 2100440 Ciment portland
cu a KG 376,00000
|
|
daosuri
pa 35 saci
s 1500
|
| 2 Mat. 2200288 Pietris ciuruit
spal MC
0,27700
|
|
at de mal
7-15 mm
|
| 3 Mat. 2200317 Pietris ciuruit
spal MC
0,38500
|
|
at de mal
15-30 mm
|
| 4 Mat. 2200513 Nisip sortat nespalat
MC
0,40600
|
|
de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
|
| 5 Mat. 2200642 Nisip sortat
spalat
MC
0,23100
|
|
de riu si lacuri 3,0-7,0 mm
|
| 6 Mat. 6202818 Apa industriala pentru MC
0,20000
|
|
mortare si betoane dela retea
|
| 7 Man. 010211 Betonist cat.1
ORA
0,85000
|
| 8 Man. 010221 Betonist cat.2
ORA
0,28000
|
| 9 Uti.
3702 Betoniera cu cadere li ORA
0,29299
|
|
bera act.electric 101-250l
|
+------[Ore manopera:
1,130]---------[Ore utilaj:
0,292]-----+
53 CZ0109F1
MC............1,000
PREPARARE BETON B400 AGREG.GRELE <16MM CIMENT P45 IN
STRUCTURI,IN INST.NECENTRALIZATE

522011 RETETE DE MORTAR


PAG.: 18
=================================================================
=
A R T I C O L E:
=
=NR.
SIMBOL
DENUMIRE
CANTITATE
=
=
=
=SPOR: MAT. MAN. UTI.
U.M.
=
=================================================================
+------[Reteta normei:CZ0109F1
]--[U.M]-[ Consum ]-[ Pret ]-+
| 1 Mat. 2100048 Ciment portland
KG 426,00000
|
|
p
45 saci
s
388
|
| 2 Mat. 2200288 Pietris ciuruit
spal MC
0,40800
|
|
at de mal
7-15 mm
|
| 3 Mat. 2200513 Nisip sortat nespalat
MC
0,55200
|
|
de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
|
| 4 Mat. 2200642 Nisip sortat
spalat
MC
0,30700
|
|
de riu si lacuri 3,0-7,0 mm
|
| 5 Mat. 6202818 Apa industriala pentru MC
0,22000
|
|
mortare si betoane dela retea
|
| 6 Man. 010211 Betonist cat.1
ORA
0,85000
|
| 7 Man. 010221 Betonist cat.2
ORA
0,28000
|
| 8 Uti.
3702 Betoniera cu cadere li ORA
0,29299
|
|
bera act.electric 101-250l
|
+------[Ore manopera:
1,130]---------[Ore utilaj:
0,292]-----+
54 CZ0109H1
MC............1,000
PREPARARE BETON B400 AGREG.GRELE <31MM CIMENT P45 IN
STRUCTURI,IN INST.NECENTRALIZATE
+------[Reteta normei:CZ0109H1
]--[U.M]-[ Consum ]-[ Pret ]-+
| 1 Mat. 2100048 Ciment portland
KG 386,00000
|
|
p
45 saci
s
388
|
| 2 Mat. 2200288 Pietris ciuruit
spal MC
0,27700
|
|
at de mal
7-15 mm
|
| 3 Mat. 2200317 Pietris ciuruit
spal MC
0,38500
|
|
at de mal
15-30 mm
|
| 4 Mat. 2200513 Nisip sortat nespalat
MC
0,40200
|
|
de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
|
| 5 Mat. 2200642 Nisip sortat
spalat
MC
0,23100
|
|
de riu si lacuri 3,0-7,0 mm
|
| 6 Mat. 6202818 Apa industriala pentru MC
0,20000
|
|
mortare si betoane dela retea
|
| 7 Man. 010211 Betonist cat.1
ORA
0,85000
|
| 8 Man. 010221 Betonist cat.2
ORA
0,28000
|
| 9 Uti.
3702 Betoniera cu cadere li ORA
0,29299
|
|
bera act.electric 101-250l
|
+------[Ore manopera:
1,130]---------[Ore utilaj:
0,292]-----+
55 CZ0110J1
MC............1,000
PREPARARE BETON B500,AGREG.GRELE<31MM,CIMENT P45 PT.E
LEMENTE SPECIALE,IN INST.NECENTRALIZATE
+------[Reteta normei:CZ0110J1
]--[U.M]-[ Consum ]-[ Pret ]-+
| 1 Mat. 2100048 Ciment portland
KG 548,00000
|
|
p
45 saci
s
388
|
| 2 Mat. 2200288 Pietris ciuruit
spal MC
0,24900
|
|
at de mal
7-15 mm
|
| 3 Mat. 2200317 Pietris ciuruit
spal MC
0,38700
|
|
at de mal
15-30 mm
|
| 4 Mat. 2200513 Nisip sortat nespalat
MC
0,33400
|
|
de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
|

522011 RETETE DE MORTAR


PAG.: 19
=================================================================
=
A R T I C O L E:
=
=NR.
SIMBOL
DENUMIRE
CANTITATE
=
=
=
=SPOR: MAT. MAN. UTI.
U.M.
=
=================================================================
| 5 Mat. 2200642 Nisip sortat
spalat
MC
0,18300
|
|
de riu si lacuri 3,0-7,0 mm
|
| 6 Mat. 6202818 Apa industriala pentru MC
0,21000
|
|
mortare si betoane dela retea
|
| 7 Man. 010211 Betonist cat.1
ORA
0,85000
|
| 8 Man. 010221 Betonist cat.2
ORA
0,28000
|
| 9 Uti.
3702 Betoniera cu cadere li ORA
0,29299
|
|
bera act.electric 101-250l
|
+------[Ore manopera:
1,130]---------[Ore utilaj:
0,292]-----+
56 CZ0110H1
MC............1,000
PREPARARE BETON B500,AGREG.GRELE<16MM,CIMENT P50 PT.M
ONOLITIZARI,ELEM.SPECIALE,INST.NECENTRALIZATE
+------[Reteta normei:CZ0110H1
]--[U.M]-[ Consum ]-[ Pret ]-+
| 1 Mat. 2100062 Ciment portland
KG 533,00000
|
|
p
50 saci
s
388
|
| 2 Mat. 2200288 Pietris ciuruit
spal MC
0,43800
|
|
at de mal
7-15 mm
|
| 3 Mat. 2200513 Nisip sortat nespalat
MC
0,47300
|
|
de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
|
| 4 Mat. 2200642 Nisip sortat
spalat
MC
0,25200
|
|
de riu si lacuri 3,0-7,0 mm
|
| 5 Mat. 6202818 Apa industriala pentru MC
0,23000
|
|
mortare si betoane dela retea
|
| 6 Man. 010211 Betonist cat.1
ORA
0,85000
|
| 7 Man. 010221 Betonist cat.2
ORA
0,28000
|
| 8 Uti.
3702 Betoniera cu cadere li ORA
0,29299
|
|
bera act.electric 101-250l
|
+------[Ore manopera:
1,130]---------[Ore utilaj:
0,292]-----+

=================================================================

Proiectant

Constructor

###

Beneficiar
.

Program X-DEV (c) tel: 0232.240792, www.x-dev.ro, devize@x-dev.ro