Sunteți pe pagina 1din 7

SEMINAR 4: ANALIZA PERFORMANTEI FINANCIARE

= pp. analiza si interpretarea indicatorilor de performanta calculati pe baza Contului de Profit si Pierdere (CPP) = In cadrul CPP veniturile si cheltuielile sunt clasificate fiecare in trei categorii: din exploatare, financiare si exceptionale. Cheltuieli din exploatare: - Cheltuielile cu materiile prime, materialele, serviciile prestate de terti - Cheltuielile cu salariile personalului si asigurarile sociale aferente - !mortizarile si provizioanele de exploatare constituite !lte cheltuieli de exploatare: amenzi, penalizari, despagubiri platite, cheltuieli din cedarea activelor Cheltuieli financiare: - Chelt. privind imobilizarile financiare - Pierderile din participatii Venituri din exploatare: - C! neta (vanzari de prod., marfuri, subventii de expl. aferente C! - Productie imobilizata !lte venituri din exploatare: donatii, subventii, despagub. primite, venituri din cedarea activelor, etc.

"iferente nefavorabile de curs valutar "obanzile platite #conturile acordate Provizioanele constituite pentru titlurile detinute, etc. Cheltuieli extraordinare: Venituri extraordinare: Calamitati naturale, razboaie, nationalizari, exproprieri, etc.

Venituri financiare: - Imobilizari financiare - !lte investitii fin. si creante imobilizate - "obanzi - "iferente favorabile de curs, etc.

"pdv contabil, toate aceste fluxuri din contul de profit si pierderi afecteaza rezultatul exercitiului. "pdv financiar ne intereseaza modul in care veniturile si cheltuielile influenteaza trezoreria, generand incasari, respectiv plati. !stfel, distingem intre: Venituri ncasabile (influenteaza rezultatul exercitiului si trezoreria): - $enituri din vanzarea productiei - $enituri din servicii prestate - $enituri din dobanzi, etc. Venituri calculate (nu genereaza incasari, deci nu afecteaza trezoreria): - $en. din proviz. si subventii pt investitii - $enituri din cedarea activelor Cheltuieli pltibile (influenteaza rezultatul exercitiului si trezoreria): - Cheltuieli materiale, - Chelt. cu serviciile prestate de terti, - Chelt. cu salarii si asigurari sociale, - Chelt. cu dobanzi, impozite, etc. Cheltuieli calculate ( nu genereaza plati deci nu afecteaza trezoreria) - Chelt. cu amortizari si provizioane, - $al. neta contabila a activelor cedate

Indicatorii de performanta pot fi calculati in doua variante: $arianta continental % franceza (& indicatori) '

$arianta anglo % saxona (( indicatori) In varianta continentala france!a" In varianta an#lo$saxona )ar*a Comerciala ()*C) Productia +xercitiului (P+) $aloarea !daugata ($!) )C$ +xcedentul ,rut din +xploatare (+,+) +,I-"! .ezultatul +xploatarii (.+xpl) +,I.ezultatul Curent (.C) +,.ezultatul exercitiului (.+) .+ Capacitatea de !utofinantare (C!/)

Indicatorii in varianta an#lo$saxona:


Mar%e de acu&ulare Cifra de afaceri (C!) (0) Cheltuieli variabile de exploatare (C$) (=) '( MCV Mar%a asupra cheltuielilor variabile" (0) Cheltuieli fixe C/)1111111111111111111111111111111111111111111111 (=) )( E*I+,A Earnin# *efore Interest- +axes- ,epreciation.A&orti!ation (0) !mortizari si provizioane pentru deprecierea imob. corp. si necorp. ("!) (=) /( E*I+ Earnin# *efore Interests and +axes" (0) "obanzi (Interests I) 11111111111111111111111111111111111111111111 (=) 0( E*+ Earnin# *efore +axes" (0) Impozitul pe profit (-axes -) (=) 1( RN sau 2N Re!ultatul Net sau 2rofitul Net" .ela2ii importante rezultate din indicatorii de mai sus: +,I- % Imp. 3 (-) = P4 5 "obanzi (I) P4 = C! % C$ % C/ % !mo % "ob % Imp.pe profit

Indicatorii in varianta continental$ france!a


Cascada SI3 Solduri Inter&ediare de 3estiune" $enituri din vanzarea marfurilor ($mf) (0) Cheltuieli cu marfurile (Chmf) (=) '( MAR4A C5MERCIA6A MCo&" 6

Productia vanduta (P$) (5) Productia stocata (P#) (5) Productia imobilizata (PI) (=) )( 2R5,7C+IA E8ERCI+I767I 2E" (5) (0) (=) (5) (0) (0) (=) (0) (5) (0) (=) (5) (0) (=) (5) (0) (0) )ar*a comerciala ()Com) Productia exercitiului (P+) Consumuri de la terti /( VA65AREA A,A73A+A VA" #ubventii de exploatare Impozite, taxe si varsaminte asimilate Cheltuieli cu personalul 0( E8CE,EN+ *R7+ ,IN E8265A+ARE E*E" !mortizari si provizioane din exploatare !lte venituri din exploatare !lte cheltuieli de exploatare 1( RE976+A+76 E8265A+ARII RE" $enituri financiare Cheltuieli financiare :( RE976+A+76 C7REN+ RC" $enituri extraordinare Cheltuieli exceptionale Impozit pe profit ;( RE976+A+76 E8ERCI+I767I RN sau 2N $ 2R5<I+76 NE+"

CA2ACI+A+EA ,E A7+5<INAN+ARE CA<" = potentialul financiar al intreprinderii, capacitatea de a0si finanta dezvoltarea si activit. de exploatare viitoare din surse proprii. CA< = +otal Venituri incasabile >+otal Cheltuieli platibile CA< se poate determina prin doua metode: Metoda Deductiva C!/ =+,+ 5($.fin. inc.% Ch.fin. pl.) 5 ($en. extraord. inc. %Ch. extraord. pl.)0Imp. pe 3 +,+ = $en. din expl. incasabile % Chelt. din expl. platibile Metoda Aditiva: C!/ = P4 5 Ch. calculate % !mortizari5 provizioane $al. 4eta conta a activelor cedate (chelt.cu cedarea activelor) A26ICA+II: '. "in Contul de Profit si Pierdere al intreprinderii ,+-! #! se desprind urmatoarele informatii prezentate in tabelul '. 7 $en. calculate $en. din provizioane #ubv. pt investitii virate la venituri $en. din cesiunea elem. de activ

Pe baza acestora, sa se calculeze indicatorii performantei financiare, in varianata franceza0 continentala.


VENITU I Productia vanduta Productia stocata Productia imobilizata $ubventii de exploatare %lte venituri din exploatare &enituri din provizioane &enituri din cedarea activelor T!TA" VENITU I E#P"!ATA E &enit din dobanzi &enit din provizioane T!TA" VENITU I %INANCIA E VENITU I E#T A! &INA E C(E"TUIE"I 'umparari de materii prime &ariatia stoc de materii prime ($)-$i* +ucrari si serv executate de terti ,mpozite si taxe '-eltuieli cu personalul '-eltuieli cu amortiz. si provizioanele '-eltuieli din cedarea activelor %lte c-eltuieli exploatare T!TA" C(E"TUIE"I E#P"!ATA E '-eltuieli cu dobanzi '-elt. din di)erente de curs valutar '-eltuieli cu amortiz. si provizioanele T!TA" C(E"TUIE"I %INANCIA E C(E"TUIE"I E#T A! &INA E Im*o+it *e *ro,it 35#000#000 200#000 10#000 15#000 0 0 0 35$225$000 20#000 2#500 22$500 '10$000

15#500#000 300#000 1#750#000 700#000 7#500#000 1#500#000 3.5#000 0 26$995$000 /00#000 2#500 15#000 81)$500 320$000 525$000

E-U"TATU" E#E CITIU"UI )$000$000 PE= Productia vanduta+ productia stocata+ productia imobilizata= 35.000.000+200.000 +10.000 = 35.210.000. Consumuri de la terti= cumparari de materii prime+ lucrari si servicii executate de terti- variatia stocului de materii prime= 15.500.000+1.750.000-300.000= 16.950.000. VA= marja comerciala+ P - cons terti= 0+ 35.210.000-1!."50.000= 18.260.000.

E*E= $!5 subventii de expl0 imp si taxe0 chelt cu personalul= '8.69:.:::5'(.:::0&::.:::0 &.(::.:::= '?(?;1(???( RE= +,+0 amortiz si proviz din expl. 5alte ven din expl. % alte chelt din expl= ':.:&(.:::0 '.(::.:::07;(.:::= @()/?(???( RC= .+5 $en. /in. % Chelt. /in.=8.67:.:::566.(::08'&.(::= ;(0/1(???( 2N= .C5 $en. +xtraordinare0 Chelt +xtraordinare0 Imp pe profit= ;(???(??? ;

6. Calculati indicatorii de performanta (in ambele variante) ai intreprinderii !P<=! al carei Cont de Profit si Pierdere se gaseste in fisierul +xcel alaturat. 7. Pentru intreprinderea ,+-! se cunosc urmatoarele elemente din Contul de Profit si Pierdere (in .>4): $ Cifra de afaceri: ;7.9(: $ Cheltuieli totale de exploatare: 7'.9:: din care: $ Consumuri externe:'7.9:: $ !mortizari: ;.6:: $ Cheltuieli din cedarea activelor: '.::: $ $enituri din cedarea activelor: '.9:: $ $enituri din dobanzi: ((: $ Cheltuieli cu dobanzile: 7.7:: $ Cota de impozit pe profit: '9? Pentru aceasta @ntreprindere calculati urmatorii indicatori: $aloarea adaugata +xcedentul brut din exploatare .ezultatul exploatarii .ezultatul curent .ezultatul net Capacitatea de autofinantare

RE956VARE II:
VA IANTA C!NTINENTA" . % ANCE-A 0olduri Intermediare de /estiune &enituri din vanzarea mar)urilor '-eltuieli privind mar)urile 1. 1A 4A C!1E CIA"A Productia vanduta Productia stocata Productia imobilizata 2. P !&UCTIA E#E CITIU"UI 'umparari de materii prime %lte c-eltuieli materiale +ucrari si servicii executate de terti Prestatii externe Consumuri de la terti 3. VA"!A EA A&AU/ATA $ubventii de exploatare ,mpozite si taxe '-eltuieli cu personalul '. E#CE&ENT 5 UT &IN E#P"!ATA E &enituri din provizioane %lte venituri din exploatare '-eltuieli cu amortizarile '-eltuieli privind provizioane %lte c-eltuieli de exploatare 5. E-U"TATU" E#P"!ATA II &enituri )inanciare '-eltuieli )inanciare 6. E-U"TATU" CU ENT &enituri extraordinare '-eltuieli extraordinare ,mpozit pe pro)it ). E-U"TATU" NET A" E#E CITIU"UI 0uma 330.000 2!0.000 )0.000 10.5/0.000 205.000 ..000 10.)89.000 /.200.000 7.500 270.000 750.000 ".227.500 1.631.500 0 .7.000 7"0.000 )9'.500 2.500 2.000 2"0.000 0 10.000 '99.000 1.200 .15.000 85.200 0 0 10.200 )5.000 VA IANTA AN/"!.0A#!NA 1ar2e de a3umulare '% %lte venituri '&+'0 E5IT&A %mo E5IT 1ob E5T ,mp pe pro)it PN 0uma 10."10.000 21..700 10.33..500 )90.200 2"0.000 500.200 .15.000 85.200 10.200 )5.000

RE956VARE III: 9

VA IANTA C!NTINENTA" . % ANCE-A IN&ICAT! I 'i)ra de a)aceri 'onsumuri de la terti VA"!A EA A&AU/ATA '-eltuieli cu personalul ,mpozite si taxe E#CE&ENT 5 UT &IN E#P"!ATA E &enituri din provizioane %lte venituri din exploatare '-eltuieli cu amortizari si provizionane %lte c-eltuieli de exploatare E-U"TATU" E#P"!ATA II &enituri )inanciare '-eltuieli )inanciare E-U"TATU" CU ENT &enituri extraordinare '-eltuieli extraordinare ,mpozit pe pro)it E-U"TATU" NET A" E#E CITIU"UI

0U1E .3.!50 13.!00 30.050 12.800 1).250 0 1.!00 ..200 1.000 13.650 550 3.300 10.900 0 0 1.7.. 9.156

E-U"TATU" NET A" E#E CITIU"UI &enituri calculate '-eltuieli calculate CAPACITATEA &E AUT!%INANTA E

9.156 1.!00 5.200 12.)56

E#CE&ENT 5 UT &IN E#P"!ATA E &enituri )inanciare si extraordinare monetare '-eltuieli )inanciare si extraordinare monetare ,mpozit pe pro)it CAPACITATEA &E AUT!%INANTA E

1).250 550 3.300 1.7.. 12.)56

&