Sunteți pe pagina 1din 3

Contractul individual de munc este contractul n temeiul cruia o persoan fizic, denumit salariat, se oblig s presteze munca pentru

i sub autoritatea unui angajator, persoan fizic sau juridic, n schimbul unei remuneraii denumite salariu. Contractul are ca obiect prestarea muncii de catre Salariat, pentru si sub autoritatea Angajatorului, in schimbul salariului datorat Salariatului de catre Angajator, in conditiile convenite intre parti. Contractul contine toate clauzele ce pot fi specificate conform Codului Muncii, urmand a fi adaptat situatiei concrete de la caz la caz. Contractul este intocmit complex, la unele articole cu variante de optiune, urmand ca partile sa il adapteze de la caz la caz. Contractul poate fi folosit si pentru: perioada de munca determinata / nedeterminata norma de munca intreaga / fractionata munca la sediul / punctele de lucru ale angajatorului / la client / la domiciliu. !nstitu"ia central# a dreptului muncii, contractul individual de munc#, declan$eaz# $i face aplicabile at%t prevederile legale, c%t $i pe cele ale contractului colectiv de munc#, imediat dup# &ncheierea lui. 'ecesitatea $i importan"a contractului individual de munc# poate fi sesizat# prin urm#toarele aspecte: contractul de munc# reprezint# o form# juridic# principal# de atragere, distribuire, redistribuire $i folosire ra"ional# a for"ei de munc#, contractul de munc# constituind baza apari"iei drepturilor $i obliga"iunilor de munc# ale p#r"ilor contractante. Elementele eseniale ale contractului individual de munc sunt: p#r"ile contractante( prestarea muncii( plata salariului( elementul temporar al contractului individual de munc#( subordonarea( rsturile caracteristice ale contractului individual de munc sunt: este un act juridic bilateral bazat pe principiul propriei voin"e( este reglementat prin normele dreptului muncii( participan"ii la contract sunt doar dou# p#r"i: salariatul $i angajatorul( obliga"ia salariatului este de a munci( este un contract sinalagmatic )drepturile unei p#r"i au baz# juridic# &n obliga"iile celeilalte p#r"i*, comutativ )presta"iile sunt cunoscute ini"ial*, oneros )fiecare parte urm#re$te un avantaj*( este un contract personal $i cu executare &n timp( este un contract consensual deci se &ncheie prin simplul acord de voin"#(

se &ncheie numai &n form# scris#. Contractul individual de munc# are ca obiect s#v%r$irea de acte sau fapte materiale, f#r# ca salariatul sa+l reprezinte pe angajator $i el nu poate fi revocat unilateral. ,biectul contractului individual de munc# sunt presta"iile reciproce ale p#r"ilor: prestarea muncii de c#tre salariat $i respectiv salarizarea acestuia de c#tre angajator. -rin intermediul contractului individual de munc# se realizeaz# o &mbinare armonioas# a intereselor personale ale fiec#rui salariat cu interesele unit#"ii &n care activeaz# $i nu &n ultimul r%nd cu interesele generale ale societ#"ii.Ca orice contract, contractul de munca este rezultatul acordului de vointe dintre cele doua parti, intre care se incheie. Angajatorul si salariatul negociaza si, ajunsi la un acord, incheie contract de munca. Atat de simplu. 'u. Contractul de munca nu seamana cu celelalte contracte. !n cazul acestui tip de contract, prevederile legale sunt foarte restrictive. -artile nu pot negocia orice si nu pot cuprinde in contractul de munca incheiat orice clauze. Codul muncii prevede chiar ca stipularea in contractul individual de munca a unor clauze contrare dispozitiilor legale constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la /.000 lei la 1.000 lei )art. /23 alin. )4* lit. d*. -e langa aceasta sanctiune contraventionala, clauzele respective se vor considera nescrise, deci se vor aplica in locul lor dispozitiile legii. Drepturile i obligaiile de baz ale salariatului )4* Salariatul are dreptul: a* la &ncheierea, modificarea, suspendarea $i desfacerea contractului individual de munc#, &n modul stabilit de prezentul cod( b* la munc#, conform clauzelor contractului individual de munc#( c* la un loc de munc#, &n condi"iile prev#zute de standardele de stat privind organizarea, securitatea $i s#n#tatea &n munc#, de contractul colectiv de munc# $i de conven"iile colective( d* la achitarea la timp $i integral# a salariului, &n corespundere cu calificarea sa, cu complexitatea, cantitatea $i calitatea lucrului efectuat( e* la odihn#, asigurat# prin stabilirea duratei normale a timpului de munc#, prin reducerea timpului de munc# pentru unele profesii $i categorii de salaria"i, prin acordarea zilelor de repaus $i de s#rb#toare nelucr#toare, a concediilor anuale pl#tite( f* la informare deplin# $i veridic# despre condi"iile de munc# $i cerin"ele fa"# de securitatea $i s#n#tatea &n munc# la locul de munc#( g* la adresare c#tre angajator, patronate, sindicate, organele administra"iei publice centrale $i locale, organele de jurisdic"ie a muncii( h* la formare profesional#, reciclare $i perfec"ionare, &n conformitate cu prezentul cod $i cu alte acte normative( i* la libera asociere &n sindicate, inclusiv la constituirea de organiza"ii sindicale $i aderarea la acestea pentru ap#rarea drepturilor sale de munc#, a libert#"ilor $i intereselor sale legitime( j* la participare &n administrarea unit#"ii, &n conformitate cu prezentul cod $i cu contractul colectiv de munc#(

5* la purtare de negocieri colective $i &ncheiere a contractului colectiv de munc# $i a conven"iilor colective, prin reprezentan"ii s#i, la informare privind executarea contractelor $i conven"iilor respective( l* la ap#rare, prin metode neinterzise de lege, a drepturilor sale de munc#, a libert#"ilor $i intereselor sale legitime( m* la solu"ionarea litigiilor individuale de munc# $i a conflictelor colective de munc#, inclusiv dreptul la grev#, &n modul stabilit de prezentul cod $i de alte acte normative( n* la repararea prejudiciului material $i a celui moral cauzat &n leg#tur# cu &ndeplinirea obliga"iilor de munc#, &n modul stabilit de prezentul cod $i de alte acte normative( o* la asigurarea social# $i medical# obligatorie, &n modul prev#zut de legisla"ia &n vigoare. Salariatul este obligat sa: a* s#+$i &ndeplineasc# con$tiincios obliga"iile de munc# prev#zute de contractul individual de munc#( b* s# &ndeplineasc# normele de munc# stabilite( c* s# respecte cerin"ele regulamentului intern al unit#"ii $i s# poarte &n permanen"# asupra sa permisul nominal de acces la locul de munc#, acordat de angajator(