Sunteți pe pagina 1din 261

CUPRINS

CAPITOLUL 1 Economia mondial! o realitate dinamic!

1.1. Tr!s!trurile economiei mondiale 1.2. Economia mondial! ca sistem dinamic 1.2.1. Economiile na!ionale 1.2.2. Organiza!iile economice interstatale 1.2.3. Societ"!ile Transna!ionale 1.2.4. Diviziunea mondial" a muncii 1.2.5. Rela!iile economice interna!ionale 1.2.6. Pia!a mondial"

CAPITOLUL 2 2.1. Globlalizare

Perspectivele economiei mondiale

2.1.1. Concepte #i evolu!ii 2.1.2. Dimensiunile procesului de globalizare 2.1.3. Efectele globaliz"rii 2.2. Regionalizare 2.2.1. Abord"ri ale regionaliz"rii 2.2.2. Integrarea economic" regional": factori #i dinamic" 1

2.2.3. Uniunea European" 2.2.3.1. Principalele etape n crearea Uniunii Europene 2.2.3.2. Structura institu!ional" a Uniunii Europene 2.2.3.3. Procesul de aderare n Europa Central" #i de Est 2.2.4. Alte grup"ri de integrare regional" 2.2.4.1. Integrarea economic" regional" n America Latin" 2.2.4.2. Integrarea economic" regional" n America de Nord 2.2.4.3. Procesul de integrare economic" regional" n zona Asia Pacific CAPITOLUL 3 Economia "!rilor dezvoltate

3.1. Locul "!rilor devoltate n lume 3.2. Politica economic! n "!rile dezvoltate 3.2.1. Politica monetar" #i de credit 3.2.2. Politica fiscal" 3.2.3. Politica cheltuielilor publice 3.2.4. Politica comercial" 3.2.4.1. Politici comerciale favorabile liberului schimb vs. politici comerciale protec!ioniste 3.3. Organiza"ia de Cooperare #i Dezvoltare Economic! 3.4. Grupul celor 8 2

CAPITOLUL 4

Societ!"ile transna"ionale

4.1. Evolu"ia societ!"ilor transna"ionale 4.2. Societ!"ile transna"ionale #i investi"ii externe de capital 4.2.1. Indicatorii de m"surare a ISD 4.2.2. Rolul investi!iilor str"ine directe 4.2.2.1. Rolul STN n promovarea competitivit"!ii exporturilor 4.2.3. Cracteristicile investi!iilor str"ine directe 4.2.4. Factorii care influen!eaz" dinamica fluxurilor investi!ionale 4.2.5. Evolu!ia fluxurilor de investi!ii str"ine directe 4.3. Managementul societ!"ilor transna"ionale #i strategii de cre#tere 4.4. Pia"a societ!"ilor transna"ionale 4.5. Pre"ul de transfer 4.6. Rela"iile societ!"ilor transna"ionale cu statele na"iune CAPITOLUL 5 Economia "!rilor n dezvoltare

5.1. Tendin"e globale la nivelul "!rilor n dezvoltare 5.1.1. $"rile n dezvoltare #i societ"!iile transna!ionale 5.2. Caracteristicile "!rilor n dezvoltare 3

5.3. Tranzi"ia la economia de pia"! n Europa Central! #i de Est 5.3.1. Tranzi!ia Romniei la economia de pia!"

Bibliografie

CAPITOLUL 1
ECONOMIA MONDIAL$ O REALITATE DINAMIC$ Sistemul capitalist a stat la baza apari!iei #i dezvolt"rii economiei mondiale. Pia!a mondial" dateaz" nc" din secolul al XVI-lea, ns", adev"ratul salt al vie!ii economice la nivel mondial a fost rezultatul primei revolu!ii industriale din Anglia (sfr#itul secolului XVIII nceputul secolului XIX). Economia mondial" reprezint" ansamblul format din totalitatea agen!ilor economici #i a interac!iunilor (raporturilor economice) dintre ace#tia la scar" global". Din cele mai vechi timpuri, la baza sistemului capitalist a stat proprietatea privat", accentund astfel gradul de cointeresare a agen!ilor economici. Ca urmare, la nivelul economiilor na!ionale, treptat, s-au conturat anumite direc!ii de dezvoltare, aflate n strns" leg"tur" cu avantajele competitive, conferite de factorii de produc!ie de!inu!i. Transform"rile la nivelul economiilor na!ionale n sensul perfec!ion"rii #i specializ"rii n produc!ie, au generat apari!ia diviziunii mondiale a muncii. n evolu!ia dividiunii muncii s-au conturat trei etape: ! prima mare diviziune a muncii, manifestat" prin separarea triburilor de p"stori de celelalte triburi; ! a doua mare diviziune a muncii prin care me#te#ugarii se separ" de agricultori; ! a treia diviziune a muncii, concretizat" prin separarea negustorilor de me#te#ugari #i de agricultori. 5

Treptat, ca urmare a adncirii diviziunii mondiale a muncii, apare produc!ia destinat" schimbului #i implicit conceptul de comer!. Dezvoltarea rela!iilor comerciale dintre state, a condus la accentuarea interdependen!elor la nivel mondial, stimulnd decisiv procesul de mondializare a activit"!ii economice. Principalele stadii ale mondializ"rii, sunt mondializarea prin comer! exterior #i mondializare prin investi!ii externe de capital. Ini!ial principala form" de desf"#urare a raporturilor economice la nivel global, s-a manifestat prin comer! exterior. Fluxurile comerciale au fost sus!inute #i stimulate la nivel interna!ional reprezentnd principala surs" de dezvoltare a economiilor na!ionale. Treptat, s-a constatat c" opera!iunile de comer! exterior comport" o serie de dezavantaje n ceea ce prive#te costurile. Dezvoltarea economiei mondiale n sensul globaliz"rii, a condus la apari!ia pe pia!a mondial", a unei noi categorii de agen!i economici (societ"!ile transna!ionale), care #i-au ndreptat aten!ia, tot mai mult, spre oportunitatea transfer"rii produc!iei n str"in"tate, n scopul diminu"rii costurilor generate de opera!iunile de comer! exterior. Impozitele indirecte percepute de statele lumii, sub forma taxelor vamale, reprezint" numai unul din multitudinea de exemple. Astfel pe m"sur" ce statele lumii au creat cadrul legislativ, economic #i social necesar extinderii societ"!ilor transna!ionale (STN), s-a trecut treptat n cel de-al doilea stadiu al mondializ"rii, mondializarea prin investi!ii externe de capital. n scurt timp, toate !"rile lumii, att cele dezvoltate, ct #i cele n dezvoltare au sesizat importan!a fluxurilor investi!ionale, deschizndu-#i economiile. Realitatea economic" vine s" confirme importan!a fluxurilor de investi!ii, ele constituind n prezent principala surs" a dezvolt"rii. 1.1. Tr!s!trurile economiei mondiale 6

Economia mondial" a evoluat diferit, n func!ie de tendin!ele manifestate la nivel global de-a lungul timpului, nregistrnd o dinamic" pronun!at" n ultimii dou"zeci de ani. Cu toate acestea putem contura cteva tras"turi caracteristice ale evolu!iei economiei mondiale1: ! Economia mondial" este format" din state na!ionale, care constituie celulele de baz". ! Economia mondial" este puternic influen!at" de ac!iunile statelor na!ionale, a corpora!iilor transna!ionale #i a organiza!iilor regionale (UE, NAFTA, MERCOSUR, ASEAN, etc.). ! Economia mondial" este expresia unui sistem de interdependen!e. Dezvoltarea economiilor na!ionale determin" adncirea diviziunii mondiale a muncii, care conduce la adncirea rela!iilor dintre economiile na!ionale la nivel comercial, valutar #i financiar. ! Economiei mondiale i este propice concuren!a ntre agen!ii economici. Concuren!a conduce la o selec!ie natural" a agen!ilor economici, n raport cu for!a lor de inova!ie tehnologic" #i managerial", ceea ce d" impuls progresului economic. ! Economia mondial" se caracterizeaz" prin ciclitatea activit"!ii economice, prin alternarea fazelor de cre#tere economic" #i a fazelor de recesiune, n diferite zone ale globului.

Sterian Dumitrescu #i Ana Bal Economie Mondial", Editura Economic", Bucure#ti, 2002.

! Dezvoltarea inegal" a statelor lumii confer" economiei mondiale un caracter eterogen. ! n economia mondial" se manifest" tendin!e, precum regionalizarea #i globalizarea, ce afecteaz" fiecare agent economic indiferent de spa!iul economic n care #i desf"#oar" activitatea. Globalizarea este puternic sus!inut" nu numai de corpora!iile transna!ionale, care au direct de c#tigat, ci #i de unele organiza!ii economice interna!ionale (Fondul Monetar Interna!ional, Banca Mondial", Organiza!ia Mondial" a Comer!ului). Ca urmare a procesului mai sus amintit, n economia mondial" se manifest" o tendin!" de cre#tere a decalajelor de dezvoltare ntre statele dezvoltate #i cele n curs de dezvoltare. ! Problemele legate de dezvoltare durabil" #i protec!ia mediului nconjur"tor sunt din ce n ce mai presante. Politicile macroeconomice promovate de majoritatea !"rilor lumii, au ca !int" cre#terea economic", f"r" a !ine seama de limitele ecosistemului. ! Multipolarizarea economiei mondiale, manifestat" prin concentrarea puterii economice #i politice de pe mapamond, n jurul triadei SUA, UE #i Japonia. Este posibil ca dezvoltarea accentuat" a Chinei din ultimii ani, s" modifice raportul de for!e la nivel mondial n perioada urm"toare. ! n ultimii ani, economia mondial" a fost puternic zdruncinat" de amploarea pe care au luat-o actele de terorism, ca urmare a amplific"rii problemelor sociale, economice #i politice regionale. 8

! Tranzi!ia !"rilor din Europa Central" #i de Est la o economie de pia!" func!ional", se nscrie n tendin!a de expansiune a sistemului capitalist la nivel global. 1.2. Economia mondial! ca sistem dinamic Economia mondial" este un sistem alc"tuit din componente fundamentale economiile na!ionale, societ"!ile transna!ionale, organiza!iile economice interstatale #i de conexiune, derivate diviziunea mondial" a muncii, rela!iile economice interna!ionale, pia!a mondial". Componentele derivate apar ca rezultat al ac!iunii componentelor fundamentale, mpreun" determinnd evolu!ia #i dinamica economiei #i tendin!elor la nivel global. 1.2.1. Economiile na"ionale Economiile na!ionale reprezint" componenta de baz" a economiei mondiale. Economiile na!ionale sunt rezultatul interac!iunilor dintre agen!ii economici reziden!i pe teritoriul unui stat na!ional. Progresul economiilor na!ionale s-a realizat n stns" leg"tur" cu diversificarea #i dezvoltarea factorilor de produc!ie #i cu adncirea specializ"rii n produc!ie. Interac!iunile agen!ilor economici pe termen lung, n spa!iul economic delimitat de teritoriul na!ional, genereaz" apari!ia pie!ei interne, care a generat formarea #i dezvoltarea economiilor na!ionale. Orice economie na!ional" este compus" din sectoare de activitate care la rndul lor sunt structurate pe ramuri #i subramuri. Principalele sectoare de activitate sunt: ! Sectorul primar este compus din agricultur", silvicultur", extrac!ia resurselor naturale. n cazul !"rilor cu economie dezvoltat" sectorul primar are o 9

pondere relativ redus", aproximativ 5% din activit"!ile la nivel na!ional. De asemenea, este un sector cu atractivitate redus", din punct de vedere al investi!iilor str"ine directe, cu excep!ia domeniului petrolier. ! Sectorul secundar, format din ramurile industriale #i construc!ii, de!ine o pondere de circa 20%, n activitatea economic" na!ional". ! Sectorul ter!iar, sau sectorul serviciilor, de!ine ponderea cea mai ridicat" (75%) n activitatea economic" a statelor na!ionale, dezvoltndu-se puternic n ultima perioad". Dezvoltarea sectorului ter!iar, a ap"rut ca singura solu!ie a economiilor na!ionale, care n urma accentu"rii proceselor de interna!inalizare, regionalizare #i globalizare, s-au confruntat cu probleme sociale acute, generate de rate ridicate ale #omajului. Delocalizarea produc!iilor n str"in"tate cuplat" cu dezvoltarea puternic" a tehnicilor #i tehnologiilor utilizate n industrie sunt principalii factori care au contribuit la aceste evolu!ii. n realitate, ne confrunt"m cu o nou" tendin!" global", tendin!a de tre!ializare a economiilor na!ionale. La nivel mondial, se remarc" un proces continu de formare #i restructurare a economiilor. Facem referire n mod deosebit la !"rile n dezvoltare, multe dintre ele urmnd un proces de tranzi!ie la o economie de pia!", sau de restructurare #i eficientizare a activit"!ii economice n general. De cealalt" parte, !"rile dezvoltate cu economii performante sunt antrenate n procese de integrare regional", care ar trebui s" le ofere n final avantajele unei economii de scar". 10

Global, toate economiile na!ionale, indiferent de gradul lor de dezvoltare, sunt implicate n procesul ireversibil al globaliz"rii. Evaluarea performan"elor economiilor na"ionale Principalele criterii care stau la baza clasific"rii economiilor na!ionale sunt: ! M!rimea popula"iei n func!ie de acest criteriu, !"rile se mpart n trei categorii: !"ri mari cu o popula!ie de peste 50 milioane locuitori, !"ri mijlocii cu o popula!ie de cuprins" ntre 15 #i 50 milioane locuitori #i !"ri mici cu o popula!ie de maxim n 15 milioane. ! Raportul dintre sectoarele economice criteriul clasific" economiile na!ionale n economii cu orientare industrial" #i economii cu orientare primar", n care sectorul agricol sau sectorul extractiv dep"#e#te ca pondere sectorul industrial. ! Indicatorii macroeconomici. Printre indicatorii macroeconomici pe baza c"rora putem clasifica economiile na!ionale, se num"r" PIB2, PNB3, VNB4 pe cap de locuitor, care exprim" nivelul dezvolt"rii din
2

Produsul Intern Brut reprezint" valoarea tuturor bunurilor #i serviciilor destinate consumului final realizate n interiorul unei !"ri ntr-o perioad" determinat" de timp. 3 Produsul Na!ional Brut m"soar" valoarea bunurilor #i serviciilor finale produse de firme na!ionale n decursul unei perioade determinate, att n !ar" ct #i n str"in"tate. 4 Venitul Na!ional Brut reprezint" m"rimea veniturilor ob!inute de firmele na!ionale n decursul unei perioade de timp.

11

punct de vedere cantitativ #i indicatori calitativi Indicele Dezvolt"rii Umane IDU (Human Development Index HDI), calculat n cadrul Programului Na!iunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), indice care cuptinde pe lng" indicatorii aminti!i #i aspecte calitative legate de speran!a de via!", rata alfabetiz"rii, etc. n func!ie de nivelul de dezvoltare economiile na!ionale se mpart n dou" mari categorii !"ri dezvoltate #i !"ri n dezvoltare. ntre !"rile n dezvoltare se remarc" din punct de vedere economic !"rile cu economie de pia!", urmate de !"rile aflate n tranzi!ie. La nivelul anului 2006, economia mondial" nsuma un total de 208 economii, cu o popula!ie total" de peste 30.000 miloane locuitori. Majoritatea !"rilor lumii sunt membre ale Organiza!iei Na!iunilor Unite #i ale B"ncii Mondiale. Conform datelor furnizate de Banca Mondial", referitor la VNB pe locuitor, economiile na!ionale sunt clasificate n patru mari categorii: ! $"ri cu venituri reduse situate sub 875 USD/locuitor; ! $"ri cu venituri medii joase, situate ntre 876 #i 3465 USD/locuitor; ! $"ri cu venituri medii ridicate, situate ntre 3466 #i 10725 USD/locuitor; ! $"ri cu venituri ridicate, care dep"#esc 10726 USD/locuitor. %!ri cu venituri reduse
(Low-income economies) Afganistan Haiti Papua Noua Guinee

12

Bangladesh Benin Bhutan Burkina Faso Burundi Cambogia Rep. Central African" Ciad Comore Rep. Democrat" Congo Coasta de Filde# Eritrea Etiopia Gambia Ghana Guinea Guinea-Bissau

India Kenya Rep. Democrat" Coreea Rep. Kyrgyz Rep. Democrat" Laos Liberia Madagascar Malawi Mali Mauritania Mongolia Mozambic Myanmar Nepal Niger Nigeria Pakistan

Rwanda Sao Tome #i Principe Senegal Sierra Leone Insulele Solomon Somalia Sudan Tadjikistan Tanzania Timor-Leste Togo Uganda Uzbekistan Vietnam Rep. Yemen Zambia Zimbabwe

Sursa: World Bank Group, Data & Statistic, 2006

%!ri cu venituri medii joase


(Lower-middle-income economies)

13

Albania Algeria Angola Armenia Azerbaijan Belarus Bolivia Bosnia #i Herzegovina Brazilia Bulgaria Camerun Capul Verde China Columbia Rep. Congo Cuba Djibouti Rep. Dominican" Ecuador Rep. Arab" Egipt

El Salvador Fiji Georgia Guatemala Guyana Honduras Indonesia Rep. Islamic" Iran Irak Jamaica Iordania Kazakhstan Kiribati Lesotho Macedonia Maldive Insulele Marshall Micronesia Moldova Maroc

Namibia Nicaragua Paraguay Peru Philippines Samoa Serbia #i Muntenegru Sri Lanka Suriname Swaziland Rep. Arab" Sirian" Thailanda Tonga Tunisia Turkmenistan Ucraina Vanuatu F#ia de Vest #i Gaza

14

Sursa: World Bank Group, Data & Statistic, 2006

%!ri cu venituri medii ridicate


(Upper-middle-income economies) Samoa American" Argentina Barbados Belize Botswana Chile Costa Rica Croatia Rep. Ceh" Dominica Guinea Estonia Gabon Grenada Ungaria Letonia Liban Libia Lituania Malaysia Mauritius Mayotte Mexico Insulele Mariane de Nord Oman Palau Panama Polonia Sursa: World Bank Group, Data & Statistic, 2006 Romnia Federa!ia Rus" Seychelles Rep. Slovacia Africa de Sud St. Kitts #i Nevis St. Lucia St. Vincent #i Grenadines Trinidad #i Tobago Turcia Uruguay Venezuela

15

%!ri cu venituri ridicate


(High-income economies) Andorra Anglia Antigua #i Barbuda Arabia Saudit" Aruba Australia Austria Bahamas Bahrain Belgia Bermuda Brunei Darussalam Canada Insulele Cayman Insulele Channel Cipru Danemarca Elve!ia Emiratele Arabe Unite Insulele Feroe Finlanda Fran!a Germania Grecia Greenland Guam Hong Kong, China Islanda Irlanda Insulele Man Israel Italia Japonia Corea de Sud Kuwait Liechtenstein Luxembourg Macao Malta Monaco Olanda Antilele Olandeze Noua Caledonie Noua Zeeland" Norvegia Polynesia Portugalia Puerto Rico Qatar San Marino Singapore Slovenia Spania Suedia Statele Unite Insulele Virgine (SUA)

16

Sursa: World Bank Group, Data & Statistic, 2006

%!ri membre OCDE


(High-income OECD members) Anglia Australia Austria Belgia Canada Coreea de Sud Danemarca Elve!ia Finlanda Fran!a Germania Grecia Islanda Irlanda Italia Japonia Luxembourg Olanda Noua Zeeland" Norvegia Portugalia Spania Suedia Statele Unite

Sursa: World Bank Group, Data & Statistic, 2006

Comparnd evolu!iile venitului na!ional brut din ultimii ani, se poate remarca conturarea unei tendin!e de cre#tere att n cazul !"rilor dezvoltate ct #i n cazul !"rilor n dezvoltare. n schimb, principala diferen!" ntre economiile dezvoltate #i cele n dezvoltare r"mne aportul diferit al sectoarelor economice n Venitul Na!ional Brut. Dac" n !"rile n dezvoltare, sectorul primar #i cel industrial primeaz", n cazul celor dezvoltate ponderea cea mai mare n formarea VNB o are sectorul serviciilor. 1.2.2. Organiza"iile economice interstatale

17

Organiza!iile economice interstatate au proliferat dup" cel de-al doilea r"zboi mondial, fiind expresia tendin!elor de regionalizare #i globalizare, ap"rute la nivel global. Organiza!iile economice interstatale includ att organiza!iile cu voca!ie universal", ct #i organiza!iile de tip integra!ionist. Cele mai reprezentative organiza!ii cu voca!ie universal" cuprinse n sistemul ONU, care n prezent are n componen!" 20 de astfel de institu!ii specializate, sunt urm"toarele: ! FAO Organiza!ia Na!iunilor Unite pentru Alimenta!ie #i Agricultur", fondat" n 1945. ! FMI Fondul Monetar Interna!ional, creat n 1944, dar devenit opera!ional la 1 ianuarie 1946. ! BIRD Banca Interna!ional" pentru Reconstruc!ie #i Dezvoltare, pe care o g"sim #i sub denumirea de Banca Mondial", fondat" n 1944. Banca Mondial" devine func!ional" la 25 iunie 1946. ! ONUDI Organiza!ia Na!iunilor Unite pentru Dezvoltare Industrial", creat" n 1965. Este opera!ional" de la 1 decembrie 1967. ! PNUD Programul Na!iunilor Unite pentru Dezvoltare, contituit n 1965 devine opera!ional la 1 ianuarie 1966. ! UNCTAD Conferin!a Na!iunilor Unite pentru Comer! #i Dezvoltare, creat" n 1964.

18

! UNEP Programul Na!iunilor Unite pentru Protec!ia Mediului, creat n 1972. ! OMC Organiza!ia Mondial" a Comer!ului, fondat" n 1995, pe baza GATT Acordului General pentru Tarife #i Comer!. Organiza!iile economice interstatale de tip integra!ionist, reprezint" o form" complex" de cooperare interna!ional" ntre un grup de state, care pe plan regional adopt" o serie de principii comune, cu privire la desf"#urarea rela!iilor economice. Exemple sunt nenum"rate, de la Uniunea European", care a atins cel mai nalt grad de integrare regional" uniunea economic! "i monetar!, la acordul de liber schimb ncheiat n America de Nord (NAFTA) ntre Statele Unite, Canada #i Mexic, care se restrnge la crearea unui spa!iu economic unic. n general organiza!iile economice interstatale urm"resc stimularea comer!ului reciproc, prin crearea unei zone de liber schimb. Abordarea procesului de integrare regional" distinge dou" concepte, integrarea economic" #i integrarea politic" #i institu!ional". Se pleac" de la ideea cre"rii unui spa!iu economic unic, care are la baz" libera circula!ie a bunurilor #i serviciilor #i libera circula!ie a factorilor de produc!ie (capital, for!" de munc"), abia ulterior punndu-se problema aspectelor politice #i de ap"rare comune. Din punct de vedere al gradului de integrare, se disting urm"toarele forme: zona de liber schimb, uniunea vamal", pia!a comun", uniunea economic" #i monetar" #i uniunea politic". Cele mai importante organiza!ii economice de integrare regional" sunt: ! UE Uniunea European", creat" n 1957; 19

! AELS Asocia!ia European" a Liberului Schimb, creat" n 1958; ! NAFTA Acordul Nord-American de Liber Schimb, creat n 1992; ! CEFTA Acordul Central-European de Liber Schimb, creat n 1992; ! APEC Ini!iativa de Cooperare Asia-Pacific, apare n 1989; ! MERCOSUR Pia!a Comun" a Americii de Sud, creat" n 1992; ! ASEAN Asocia!ia Statelor din Sud-Estul Asiei, creat" n 1969; ! CEA Comunitatea Economic" African", creat" n 1991; ! CEMN Cooperare Economic" n Regiunea M"rii Negre, creat" n 1992; 1.2.3. Societ!"ile Transna"ionale (STN) Societ"!ile transna!ionale reprezint" principala for!" care ac!ioneaz" n sensul interna!ionaliz"rii #i globaliz"rii vie!ii economice. n prezent, societ"!ile transna!ionale au dep"#it ca for!" economic" statele na!iune, un num"r mai mic de 50 de corpora!ii, controlnd peste 40% din exporturile mondiale, pe cnd vnzarile filialelor au dep"#it de mult volumul nregistrat de c"tre comer!ul exterior. Societ"!ie transna!ionale reprezint" entit"!i economice care #i-au extins activit"!ile economico-financiare dincolo de 20

grani!ele !"rii de origine. Sunt compuse dintr-o firm"-mam" #i filiale implantate n mai multe !"ri. Interna!ionalizarea produc!iei are la baz" accesul facil la resurse umane, materiale #i financiare la nivel interna!ional. Strategic, societ"!ie transna!ionale se axeaz" pe valorificarea oportunit"!ilor oferite de mediul economic global. n dezvoltarea lor, societ"!ie transna!ionale au parcurs mai multe etape. Ini!ial, n perioada interbelic", dezvoltarea s-a concentrat n sensul constituirii de filiale pe pie!ele !"rilor !int", datorit" m"surilor protec!ioniste manifestate n comer!ul interna!ional. Perioada de dup" cel de-al doilea razboi mondial si pna la sfrsitul anilor 60 a fost caracterizat" de liberarizarea comer!ului interna!ional, ca urmare a rundelor GATT #i a efectelor acordului de la Bretton Woods. n aceast" perioad" a crescut rolul investi!ional al societ"!ilor transna!ionale, pe fondul lipsei de lichidit"!i a !"rilor dezvoltate. Ac!iunea societ"!ilor transna!ionale, n anii 70-80 se caracterizeaz" n schimb, prin accentuarea integr"rii regionale. Procesul de globalizare le modific" caracterul regional, afacerile acestora r"spndindu-se n scurt timp, la nivelul continentelor n func!ie de oportunit"!ile oferite #i de posibilitatea de valorificare a acestora. 1.2.4. Diviziunea mondial! a muncii Diviziunea mondial" a muncii reprezint" un proces de specializare interna!ional" n produc!ie a economiilor na!ionale. Evolu!ia pie!ei mondiale se reflect" n diviziunea muncii, economiile na!ionale fiind nevoite s" se adapteze din mers la noile cerin!e de pe pia!a mondial". Procesul de specializare n produc!ie este determinat de o serie de factori precum: condi!iile naturale, suprafa!a, m"rimea popula!iei, gradul de diversificare #i de nzestrare tehnologic" a economiilor na!ionale. 21

Este elocvent" rela!ia dintre dezvoltarea capitalismului #i adncirea diviziunii mondiale a muncii. Factorul cel mai important care a condus la accentuarea specializ"rii economiilor na!ionale #i la cre#terea interdependen!elor #i a cooper"rii dintre statele lumii a fost revolu!ia tehnico-#tiin!ific". Specializarea unei economii trebuie s" !in" seama de avantajele de care dispune !ara ntr-un anumit domeniu: for!" de munc" ieftin" #i calificat", acces la resurse naturale, dar #i de posibilit"!ile de desfacere a produselor pe plan extern. O specilazare eficient" n produc!ie asigur" economiei un grad ridicat de acoperire a importurilor prin export #i un sold comercial pozitiv. Diviziunea mondial" a muncii, de-a lundul timpului, a consemnat mai multe tipuri de specializare interna!ional": intersectorial", interramur" #i intraramur". n ceea ce prive#te specializarea n produc!ie apar diferen!e majore ntre !"ri. $"rile dezvoltate s-au specializat n produse nalt prelucrate, pe cnd !"rile n dezvoltare s-au specializat n produse de baz", produse cu valoare ad"ugat" mic". Aceste tendin!e apar ca urmare al accesului limitat al !"rilor n dezvoltare la tehnici #i tehnologii performante. Transferul interna!ional de tehnologie este finan!at #i sus!inut n principal de societ"!ile transna!ionale care dispun de capitalul necesar. Singura speran!" a unei !"ri n dezvoltare este s" se numere printre destina!iile favorite, n materie de investi!ii str"ine de capital. Odat" cu intr"rile masive de capital, sub form" de investi!ii str"ine directe, !ara n cauz" va avea posibilitatea s"-#i modifice treptat orientarea n produc!ie, specializndu-se n produse nalt prelucrate. 1.2.5. Rela"iile economice interna"ionale Rela!iile economice interna!ionale reprezint" leg"turile dintre economiile na!ionale, dintre agen!ii economici de pe glob, leg"turi care se formeaz" n virtutea diviziunii mondiale a 22

muncii5. Aceste rela!ii se desf"#oar" ntr-un cadru economicojuridic determinat de ncheierea de acorduri bilaterale #i multilaterale. Dac" bilateralismul nu are nevoie de o defini!ie, fiind subn!eleas", multilateralismul se define#te ca fiind ansamblul de rela!ii economice coordonate la scar" subregional", regional" sau mondial", ntre state independente #i suverane. Principalii actori pe #cena rela!iilor economice interna!ionale sunt statele na!iune, societ"!ile transna!ionale #i organiza!iile economice interstatale. Rela!iile economice interna!ionale se manifest" concomitent la nivel comercial, valutar #i financiar. Se observ" concentrarea rela!iilor interna!ionale pe zone geografice #i pe grupe de !"ri. Astfel, este tot mai evident" dezvoltarea rela!iilor pe axa nord-nord, ntre !"ri dezvoltate #i pe axa sud-sud ntre !"ri n dezvoltare. De asemenea, rela!iile economice interna!ionale sunt puternic influen!ate de grup"rile de integrare regional", concentrndu-se n spa!ii economice regionale cum ar fi UE, NAFTA, AELS. Rela!iile economice interna!ionale genereaz" fluxuri economice interna!ionale. Prin flux interna!ional se n!elege mi#carea unor unor valori materiale, b"ne#ti sau spirituale, de la o !ar" la alta. Fluxurile interna!ionale se pot ntlni sub form" de fluxuri comerciale de bunuri #i servicii, fluxuri de capital, fluxuri de for!" de munc" #i nu n ultimul rnd fluxuri de cuno#tin!e tehnico-#tiin!ifice. 1.2.6. Pia"a mondial! A#a cum am mai amintit, la baza form"rii #i dezvolt"rii economiei mondiale a stat pia!a mondial". Pia!a mondial"

Sterian Dumitrescu #i Ana Bal Economie Mondial", Editura Economic", Bucure#ti, 1999.

23

reprezint" ansamblul tranzac!iilor care au loc ntre agen!ii economici de pe glob. Principalele forme ale pie!ei mondiale sunt: ! Pia!a interna!ional" a bunurilor #i serviciilor, care cuprinde ansamblul tranzac!iilor de import #i de export ntre agen!ii economici de pe glob. Pia!a bunurilor #i serviciilor a fost prima form" de manifestare a pie!ei mondiale. Dezvoltarea ei a condus la des"vr#irea mondializ"rii prin comer! exterior. ! Pia!a interna!ional" a capitalului reprezint" plasamentele realizate de c"tre agen!ii economici sub forma investi!iilor externe de capital. Ultimele decenii au fost marcate de o dinamic" pronun!at" a fluxurilor investi!ionale n contextul unui nou stadiu de mondializare mondializarea prin investi!ii externe de capital. ! Pia!a interna!ional" a muncii, cuprinde rela!iile stabilite ntre state ca urmare a migra!iei interna!ionale a for!ei de munc". Pie!ele analizate mai sus se afl" n strns" interdependen!", deoarece evolu!iile nregistrate pe una dintre ele vor genera cu siguran!" o serie de efecte pe celelalte pie!e. S" lu"m exemplul pie!ei capitalului. Sporirea fluxurilor investi!ionale pe pia!a interna!ional" a capitalului va genera apari!ia de noi capacit"!i de produc!ie, respectiv o modificare a gradului de ocupare pe pia!a interna!ional" a muncii #i o serie de modific"ri n structura #i nivelul pre!urilor pe pia!a bunurilor #i serviciilor. 24

Pia!a mondial" este eterogen", reflect" tr"s"turile definitorii ale economiei mondiale.

25

CAPITOLUL 2
PERSPECTIVELE ECONOMIEI MONDIALE n prezent economia mondial" se confrunt" cu dou" tendin!e majore globalizarea #i regionalizarea care afecteaz" att activitatea economic" la nivel intrena!ional ct #i cea la nivel na!ional. Efectele proceselor amintite sunt diferite ca propor!ii #i orientare, abordarea lor genereaz" diferende #i uneori chiar conflicte. 2.1. Globlalizare 2.1.1. Concepte si evolu"ii Mondializare, globalizare, regionalizare sunt termeni ce constitue o realitate a lumii contemporane. n opinia speciali#tilor, conceptele enumerate, beneficiaz" de abord"ri diferite. Dac" uneori globalizarea #i mondializarea sunt termeni aborda!i ca sinonimi, alteori anali#tii consider" globalizarea o etap" n atingerea mondializ"rii. Anali#tii francezi sunt adep!ii conceptului de mondializare iar cei anglo-americani prefer" conceptul de globalizare pentru a caracteriza acela#i fenomen. Anali#tii francezi definesc mondializarea prin 6 expansiunea #i accelerarea fluxurilor de m"rfuri, informa!ii, servicii, valori, ca #i prin deplasarea rapid" a maselor (turism, emigrare a for!ei de munc", definitiv" sau temporal"). Publica!ia francez" Problemes Economiques, un nume de referin!" n domeniul economic, define#te mondializarea ca fiind un proces ce presupune trei etape: interna!ionalizare, transna!ionalizare #i

Problemes Economiques, 2002.

26

globalizare. Anali#tii economici romni folosesc n terminologia de specialitate ambele concepte. Anali#tii anglo-americani definesc globalizarea prin componentele sale: economie global", politic" global", societate civil" global". Economistul englez J. Habernas 7 consider" economia global" ca avnd urm"toarele caracteristici: ! genereaz" dezvoltarea #i modificarea structurii fluxurilor comerciale; ! asigur" integrarea economiei na!ionale n economia mondial"; ! asigur" cre#terea valorii investi!iilor pe termen lung #i intensificarea fluxurilor de capital; ! redefine#te criteriile de competitivitate. Analistul economic R. Boyer, consider" c" prin fenomenul globaliz"rii, economiile na!ionale sunt descompuse #i apoi rearticulate ntr-un sistem de tranzac!ii #i procese, care opereaz" direct la nivel interna!ional. Fenomenul ar presupune extinderea unor realit"!i la scar" mondial" #i intensificarea unei mai largi game de interdependen!e mondiale. Globalizarea economic" reprezint" n esen!", procesul prin care pie!ele bunurilor #i serviciilor, pia!a monetar", financiar" #i a muncii se extind dincolo de grani!ele unei !"ri constituindu-se astfel un sistem economic mondial unic #i coerent. Analizat" ndelung, globalizarea a devenit un fenomen obiectiv, f"r" precedent n istorie, prin amploarea #i evolu!ia sa. Criticat" #i apreciat" n acela#i timp ea #i urmeaz" evolu!ia.
7

J. Habernas Beyond the Nation State, Editura Routleg London, 2000.

27

De#i, are aspecte negative, sunt ns" #i aspecte importante care asigur" echilibrul #i bun"starea. Globalizarea a ap"rut #i s-a dezvoltat ca urmare a adncirii f"r" precedent a concuren!ei la toate nivelurile: agen!i economici, state, regiuni. Liberalizarea comer!ului interna!ional a stat la baza dezvolt"rii economice a statelor #i a cre#terii nivelului de trai. n opinia lui E. Stiglitz8, cei care critic" globalizarea critic" adesea beneficiile ei. Prin accesul nelimitat la cunoa#tere, !"rile n dezvoltare au ie#it din conul de izolare n care au stat secole. Liberalizarea pie!elor n !"rile n curs de dezvoltare, chiar dac" a afectat activitatea economic" intern", a adus beneficii consumatorilor s"raci, prin sporirea accesului la bunuri mai ieftine #i n cantitate mai mare. Sus!in"torii globaliz"rii privesc aceast" realitate ca pe un progres. Pentru #ceptici ns", adncirea decalajelor dintre s"raci #i boga!i constituie un atac la democra!ie #i bun"stare. Criticii acuz" statele dezvoltate de ipocrizie deoarece au obligat statele s"race s" adopte o politic" de deschidere economic", prin eliminarea barierelor comerciale, f"r" ca ei s" procedeze la fel. Unii anali#ti consider" c" atunci cnd se stabilesc priorit"!ile globaliz"rii, !"rile s"race sunt ntotdeauna cele care au de pierdut, sau nregistrez" un beneficiu redus, n termeni de cre#tere economic". Sunt cunoscute mi#c"rile mondiale antiglobalizare #i antiregionalizare, care strng mase impresionante de protestatari. Fostul secretar general al ONU, Butros Butros-Ghali, amintea c" tr"im n mijlocul unei evolu!ii mondiale...Planeta noastr" se afl" sub presiunea a dou" for!e uria#e opuse: globalizarea #i dezagregarea. O ngrijorare major" apare datorit" cre#terii popula!iei globului, n timp ce resursele, n mare parte neregenerabile #i limitate, se apropie de punctul critic. n acest context #ansa unic" de rezolvare a problemelor este globalizarea. Universul este cuprins de o adev"rat" revolu!ie, transformarea prezentului, nu menajaz" pe
8

Joseph E. Stiglitz Globalizarea speran!e #i deziluzii, 2004.

28

nimeni. Pentru majoritatea na!iunilor, globalizarea este un proces impus cu for!a, c"ruia nu i se pot sustrage. Principiile acestui proces sunt stabilite de marile puteri economice. Pentru Statele Unite, globalizarea este un proces pus n mi#care #i sus!inut de elita politic" #i economic". Prin for!a lor economic", au devenit un factor de ordine n haosul interdependen!ei globale. n contextul globaliz"rii, Statele Unite dau tonul pe pia!a financiar" #i n comer!ul interna!ional, de!ind toate mijloacele prin care pot s"-#i exercite atributele de superputere mondial". n opinia economi#tilor contemporani, lumea ar trebui s" fie un sistem organizat, guvernat global, n care s" se stimuleze competi!ia economic" ntre principalii poli ai puterii SUA, UE #i Japonia. Marile puteri au un cuvnt important n stabilirea strategiilor de dezvoltare a lumii, nemul!umirile celor s"raci f"cndu-se tot mai sim!ite, a#a nct marginalizarea lor poate genera conflicte. Mi#c"rile antiglobalizare sunt o replic" la atitudinea organiza!iilor interna!ionale, care dezavantajaz" economia !"rilor n dezvoltare #i favorizeaz" marile puteri. Amenin!"rile terorismului interna!ional din ultimii ani, atrag aten!ia asupra fisurilor existente n elaborarea acestor politici care genereaz" mari pierderi. O solu!ie la problemele globale, nu poate fi g"sit" dect prin ac!iuni comune #i echilibrate. Globalizarea nu are ca scop depersonalizarea individului sau degradarea culturii locale, sus!in unii anali#ti n timp ce al!ii consider" c" fenomenul are deficien!e la nivel local. Globalizarea este a#adar un sistem extrem de controversat. Economia mondial" nregistrez" n ultimii ani evolu!ii f"r" precedent. Chiar #i ciclitatea proceselor economice s-a modificat, a#a nct revenirea din starea de criz" nu se mai manifest" pe perioade mari de timp, ns" eforturile economice #i cele pentru g"sirea solu!iilor optime sunt uria#e. Speciali#tii 29

sus!in c" orice cre#tere economic", nu trebuie s" se realizeze necontrolat, deoarece poate presupune consumuri imense de resurse naturale, umane, financiare, informa!ionale, parte din ele fiind neregenerabile #i epuizabile, putnd conduce la catastrofe naturale. Ideal ar fi ca dezvoltarea economic" s" aib" la baz" o cercetare #tiin!ific" axat" pe eficientizarea utiliz"rii resurselor. Cercetarea implic" costuri ridicate, inaccesibile n cazul !"rilor n dezvoltare. A#adar, n timp ce unele state nregistreaz" o dinamic" pronun!at" n termeni de cre#tere economic", altele se afl" la niveluri de subzisten!". Unii autori sus!in c" nving"torii iau totul, n sensul c" marile puteri vor nregistra cre#teri f"r" precedent n timp ce restul statelor vor ndura tot mai greu povara s"r"ciei. Optimi#tii sus!in c" globalizarea prin natura sa va mbun"t"!ii situa!ia economic" #i social" a fiec"rui stat n parte, ns" n propor!ii diferite, n schimb, pesimi#tii, consider" c" pr"pastia dintre boga!i #i s"raci se va adncii tot mai mult, f"r" #anse de redresare. Procesul n ansamblu, trebuie derulat cu pruden!" pentru a se limita impactul negativ. Astfel o parte redus" de subiec!i definesc majoritar un fenomen, n timp ce diferen!a se constituie n parte nesemnificativ": 1/5 din popula!ia activ" este suficient" pentru a acoperii cererea mondial" pentru produse #i servicii. Ace#tia vor participa activ la c#ig #i la consum, restul vor alc"tui categoria dezavantajat" care ntmpin" dificult"!i materiale uria#e. Explica!ia declinului social dat" de economi#ti se rezum" mereu la globalizare. Organiza!iile umanitare ar trebui s" fac" mai multe eforturi n acest sens. Interdependen!a economiei globalizate 9 este determinat" n mod con#tient de politica dus" de guverne, care

Hans Peter Nartin #i Herald Shuman Capcana Globaliz"rii, Editura Economic", Bucure#ti 1999.

30

doresc s" nl"ture barierele transfrontaliere din calea liberei circula!ii #i n nici un caz nu este un fenomen natural. Integrarea global" este nso!it" de ascensiunea neoliberalismului. Milton Friedman sus!ine dereglementarea n locul interven!ionismului. Noua percep!ie asupra lucrurilor s-a concentrat n procesul de globalizare. Globalizarea const" n caracterul nedefinit, dezorganizat #i autopropulsat al problemelor lumii10 determinate de lipsa unui sisem decizional coordonat. Manifest"rile antiglobalizare, un exemplu elocvent al nemul!umirilor generate de acest fenomen, constitue un avertisment al lumii s"race, de pe toate continentele, care dore#te s" transmit" un mesaj puterilor mondiale pentru cooperare #i sprijin n scopul rezolv"rii problemelor cu care se confrunt" planeta. Dintr-un cap"t n altul al lumii, bun"starea ca fenomen de mas" se afl" n snul na!iunilor dezvoltate. Uria#e pierderi de locuri de munc" se prev"d #i n domeniile care, pn" nu demult, promiteau colaboratorilor contracte de munc" pe via!", indiferent de conjunctura mondial": sectorul bancar, sectorul asigur"rilor, telecomunica!iile, serviciile publice, companiile aeriene. Teama de viitor #i insecuritatea se r"spndesc tot mai mult iar structura social" se destram". Concuren!a ntr-o economie global" brutal", creaz" o piat" global" a muncii n care nici un loc de munc" nu mai este sigur. Reducerea locurilor de munc" ar fi urmarea unor schimb"ri structurale inevitabile. Dezvoltarea tehnologic" #i apari!ia sistemelor informatice performante vor conduce la cre#terea eficien!ei #i eficacit"!ii activit"!ilor economice. Scopul ntreprinz"torului fiind acela de a ob!ine efecte maxime cu eforturi minime.
10

Zygmunt Brauman Globalizarea #i efectele sociale, Editura Antet, Bucure#ti 2001.

31

Beneficiarii economiei f"r" grani!e, marii magna!i #i corpora!iile transna!ionale, transpun criza ntr-un proces legic natural, considernd concuren!a n statul global, o mare dezl"n!uit" c"reia nimeni nu i se poate opune. A#adar, viitorul omenirii este incert. Marea problem" fiind lipsa preocup"rilor de a crea profesii noi. Rezolvarea problemelor ecologice, asigurarea de asisten!" social" pentru eradicarea s"r"ciei #i a analfebetismului, dezvoltarea turismului, amenajarea teritorial" a unor zone, necesit" o important" for!" de munc", dar problema o constitue absen!a capitalului. Ajutoarele financiare pentru dezvoltare, acordate de c"tre !"rile dezvoltate statelor n dezvoltare, Organiza!ii Nonguvernamentale (ONG) #i alte institu!ii interna!ionale, s-au diminuat, politica actual" concentrndu-se doar pe asigurarea asisten!ei tehnice n domeniu. De cele mai multe ori fondurile alocate !"rilor n dezvoltare au fost deviate de la destina!ia lor. Izolarea na!iunilor nu reprezint" o solu!ie, problemele amintite nu se opresc la grani!a unui stat. Pn" n prezent nu s-a g"sit o solu!ie la problemele omenirii care s" nu implice regionalizarea #i globalizarea. Speciali#tii sus!in c" numai printr-o ac!iune colectiv" se poate men!ine echilibrul planetei #i asigura dezvoltarea durabil" a acesteia. De#i succesele n domeniu sunt importante, nu sunt suficiente. O realitate de care trebuie s" !in" seama toate statele indiferent de nivelul lor de dezvoltare este gnde#te global #i ac!ioneaz" local, acest aforism unanim acceptat, din punct de vedere opera!ional are multe deficien!e. G"sirea solu!iilor nu poate fi pus" n sarcina unui stat, trebuie ac!ionat pe calea cooper"rii #i consult"rii interna!ionale. 2.1.2. Dimensiunile globaliz!rii Globalizarea privit" ca un singur proces de cre#tere al gradului de unitate a lumii ar fi o gre#al". Globalizarea 32

rela!iilor economice presupune n primul rnd o reconsiderare a timpului #i spa!iului n via!a economic" #i social". Via!a oamenilor este influen!at" tot mai mult de evenimente care se petrec departe de contextul social n care ei #i desf"#oar" activit"!ile cotidiene. Globalizarea nu este o noutate din acest punct de vedere ea manifestndu-se cu dou" trei secole n urm" pe m"sur" ce cuceririle #tiin!ei #i tehnicii se impuneau la scar" regional" #i universal". Globalizarea rela!iilor sociale a fost asociat" cu inegalitatea dintre diferite regiuni ale lumii. Sistemul mondial, n pofida cre#terii accelerate, a interdependen!ei economice #i culturale este caracterizat ca un mozaic de state a c"ror preocup"ri deseori sunt divergente. Nu exist" nc" #i nu se ntrevede n viitorul apropriat o dovad" a unui consens politic capabil s" dep"#easc" interesele locale ale statelor. Probabil c" ntr-un viitor ndep"rtat va fi posibil" crearea unui guvern mondial, dar aceasta va fi cu certitudine rezultatul unui proces ndelungat. Deja n multe direc!ii lumea devine mai unit" iar multe din sursele de conflict dintre statele lumii dispar. Globalizarea este a#adar printre cele mai importante schimb"ri sociale cu care se confrunt" lumea de azi. n procesul competi!ional ast"zi se poart" o nou" lupt" #i anume aceea pentru st"pnirea informa!iilor. Se deschide astfel un nou cmp pentru strategiile financiar-bancare, industriale, comerciale dar #i pentru cele militare #i politice. Apar noi raporturi ntre institu!iile statale #i economice, ntre sectorul public #i cel privat, ntre stat #i pia!". Globalizarea este printre cele mai importante schimb"ri sociale cu care se confrunt" lumea de azi. Problemele fundamentale din prezent sunt: problemele ecologice, sociale #i evitarea confrunt"rilor militare. Ca prim" dimensiune a globaliz"rii apare omogenizarea lumii. Diferen!ierilor dintre unit"!ile teritoriale le iau locul prin expansiune o anumit" standardizare, o uniformizare reprezentnd o nou" infrastructur" spa!ial" inso!it" de 33

mi#c"ri libere de bunuri materiale, servicii, capitaluri #i for!" de munc", la scar" regional" #i global". Un proces similar se desf"#oar" #i la scar" teritorial" restrns". Integrarea european" #i-a propus mai multe m"suri n vederea cre"rii unei Europe f"r" grani!e eliminarea exclusivit"!ii reciproce n condi!iile existen!ei unor sisteme nchise la nivelul statelor care presupune, realizarea unei culturi comune fie ca proces de difuziune a unei culturi existente, fie ca proces participativ-colectiv de creare a uneia noi. Globalizarea nu a produs nc" o entitate institu!ional" mondial", consacrat" juridic, capabil" s" poat" conduce #i controla eficient procesul de omogenizre, tensiunile existente, sau s" realizeze o distribuire a p"cii #i prosperit"!ii n lume. Constat"m astfel c" dimensiunile globaliz"rii sunt pe cale de a se individualiza, c"utndu-#i mijloacele de realizare #i consolidare. n prezent globalizarea este marcat" de mijloacele de comunicare via internet, datorit" c"rora distan!ele geografice au disp"rut, ele m"surndu-se dup" cu totul alte criterii tehnice, economice, fapt de determin" o nou" ordine universal". Cibernetica, electronica, internetul au desfiin!at deja grani!ele n multe domenii cum sunt: transporturile, comunica!iile, comer!ul #i tranzac!iile bancare. Lumea a devenit una a comunica!iilor globalizate n care informa!iile sunt standardizate, dematerializate, simbolice, directe, f"r" intermediari, o lume n care informa!ia circul" rapid transmi!"nd la mare distan!" efectele pozitive ct #i resim!irea #ocurilor (efectelor negative), ca urmare a complexelor #i complementarit"!ii conexiunilor n care sunt angrenate toate statele. Un exemplu l constirue apari!ia comer!ului electronic, nso!it de instrumente financiar-bancare noi, care fluidizeaz" circula!ia #i schimburile comerciale, nlesne#te tranzac!iile la distan!" f"r" deplas"ri, n care ofertele #i cererile se por intersecta pe internet, asigurndu-se astfel un sistem de re!ele 34

n care paginile web #i site-urile ofer" informa!ii cu privire la stocuri, variet"!i, pre!uri, depozite, condi!ii prin intermediul c"rora se materializeaz" schimburile, se mondializeaz" pia!a, circula!ia capitalurilor #i a m"rfurilor. n context, noul sistem pune probleme juridice noi de accesare, promovare, concuren!", fiscalitate, control, protec!ie, toate subsumate unei noi ordini economice. Fenomenul de disfunc!ionalitate organizat" cu ajutorul internetului mbrac" forme ngrijor"toare fraude, sp"lare de bani, trafic de bunuri #i persoane, spargeri, distrugeri de re!ele, care pot destabiliza prin impactul lor ordinea mondial". Aceast" dimensiune a globaliz"rii prive#te a#adar att l"rgirea cadrului spa!ial al interdependen!ei evenimentelor ct #i intensificarea extinderii pe baza conexiunilor #i a complementarit"!ii diferen!elor #i competitivit"!ii alternativelor. O alt" dimensiune a globaliz"rii este tendin!a de unificare a spa!iului #i timpului. A#a cum din punct de vedere spa!ial, globalizarea tinde s" treac" de la spa!iul local la spa!iul global unic, tot a#a putem vorbi #i de o unificare a timpilor locali ntr-un timp global, pe baza unific"rii ritmurilor nesimultane ale diferitelor tipuri de activit"!i #i a includerii acestora n cadrele spa!iale mondiale. Avem n vedere serviciile bancare #i pie!ele bursiere care nu-#i mai permit pauzele zilnice raportate la timpul local. n marile ora#e ale lumii sunt institu!ii #i activit"!i care lucreaz" n acord cu timpul global (industria hotelier", aeroporturile interna!ionale). A#adar, odat" cu apari!ia tehnicilor #i tehnologiilor noi, diferen!ele temporale nu mai exclud o zon" sau alta de la sistemul global, tendin!a fiind accea de a realiza o sincronizare temporal", universal activ". O alt" dimensiune a globaliz"rii ca proces istoric este aceea de a induce o nou" treapt" de civiliza!ie, a societ"!ii globale, a unei societ"!i diversificate n universal. 35

Reconsiderarea pie!ei mondiale, competi!ia economic" sus!inut", apari!ia corpora!iilor multina!ionale, a noilor poli de putere prin declinul altenativei socialist-comuniste, au f"cut statele s"-#i revizuiasc" n mod serios rolul pe care s-au obi#nuit s"-l joace n istorie. Globalizarea m"tur" n calea sa toate adversit"!ile care ar ncerca s"-i mpiedice naintarea. Ea se realizeaz" independent de voin!a statelor, guvernelor, pie!elor #i civiliza!iilor, liberaliznd #i unificnd managementul diferitelor tipuri de activit"!i. Intensificarea proceselor de integrare #i cooperare, ca #i de globalizare dau frontierelor economice o mai mare mobilitate. Uniunile vamale, zonele de liber schimb, complementarit"!ile economice #i politice, culturale, militare, amplific" aceste tendin!e #i impun n mod natural parteneriatul pentru dezvoltare #i pace precum #i spiritul de solidaritate. A#adar, globalizarea nu se limiteaz" strict la economie, ea prive#te elementele de civiliza!ie n ansamblul lor #i n toate dimensiunile: politic", de conducere #i organizare global", trecnd prin cea economic" #i social", pn" la dimensiunea militar". Globalizarea aduce schimb"ri radicale n comunica!ii #i economie, n reconfigurarea pie!elor interne, n sistemul institu!ional, n modul de via!", n rela!iile #i mentalit"!ile umane, induce o nou" moral". Globalizarea este un proces ce l"rge#te cadrele determinate ale schimb"rii sociale la nivelul lumii ca ntreg. Lumea n care tr"im este o lume a blocurilor zonale #i regionale, determinat" de nevoia de valorificare #i de protec!ie n comun a resurselor. Este o lume dominat" de interese #i inegalit"!i economice #i sociale, de concentr"ri suprastatale #i strategii cu consecin!e poten!ial destabilizatoare n special pentru !"rile n dezvoltare, de institu!ii suprana!ionale, zonale #i globale, financiare cu politici #i strategii proprii, cu ignorarea 36

uneori a particularit"!ilor locale: nivel de dezvoltare, resurse, oportunit"!i, tradi!ii. Existen!a #i dezvoltarea societ"!ilor transna!ionale, a monopolurilor transna!ionale, a valurilor de fuziuni #i achizi!ii, determin" n mare m"sur" economia global", nevoile societ"!ii globale, cu institu!iile #i cu mecanismele corespunz"toare. Implicarea statelor ntr-un sistem de rela!ii la nivel global genereaz" schimb"ri profunde n configurarea statelor na!iune, n reducerea rolului acestora din urm" fa!" de organiza!iile interna!ionale, interstatale #i fa!" de corpora!iile transna!ionale, dar #i n rea#ezerea pozi!iilor de putere n sistemul rela!iilor interna!ionale. Globalizarea ca proces constitue dincolo de obiectivitatea extinderii comunica!iilor #i a revolu!iei informa!ionale, o problem" politic" cu implica!ii n toate domeniile de activitate, inclusiv militar. Dimensiunea politic" este cea care pn" la urm", stabile#te politica globaliz"rii, direc!iile #i strategiile, treptele de realizare a societ"!ii globale. Ea este cea care face #i desface alian!e, dezvolt", limiteaz" #i structureaz" pie!e, introduce modific"ri n suveranitatea statelor, tulbur" structurile identit"!ilor existente. Globalizarea apare astfel ca cea mai mare sfidare #i provocare a secolului dar #i ca o amenin!are. Pentru c" societatea global" sau sistemul mondial nu apare pe baza interdependen!elor #i a leg"turilor reciproce ale p"r!ilor sale, globalizarea putnd nainta att n direc!ia democre!iei ct #i n cea a domina!iei. Intensificarea, amplasarea #i ntinderea spa!ial" a proceselor integra!ioniste implic" armonizarea deciziilor statelor participante, a programelor #i proiectelor comune n promovarea celor mai importante obiective, strategii #i priorit"!i economice #i sociale, politice #i militare pentru o zon" dat". Aceste m"suri #i eforturi comune conduc la o nou" dimensiune a cooper"rii interna!ionale, la crearea unei noi st"ri 37

de spirit decurgnd din promovarea rela!iilor de tip regional, comunitar #i global. n condi!iile obiectiviz"rii acestui proces, n care economiile, pie!ele, capitalurile, nu vor mai avea frontiere, n care competitivitatea, concuren!a #i eficien!a devin factori de referin!", cre#te definitoriu rolul individului, al educa!iei, al profesionalismului #i pragmatismului, al inteligen!ei #i ingeniozit"!ii sale, al puterii de adaptare la o lume din ce n ce mai mobil". Dezvoltarea uman" durabil" r"mne principala dimensiune, cale, care asigur" dezvoltarea n general, democratizarea societ"!ii, demnitatea uman", solidaritatea, participarea la decizii, distribuirea echitabil" #i nu n ultimul rnd protejarea mediului nconjur"tor. 2.1.3. Efectele globaliz!rii Globaliare aduce un progres n anumite domenii, acesta este departe de a fi uniform n plus el poate tensiona structuri sociale #i economice care nu se pot adapta rapid. Diferen!ele statice #i dinamice generate de globalizare pot cauza conflicte majore. ntr-o lume n care tehnologiile informa!iei ne permit s" interac!ion"m direct n timp real #i n care exist" frecvent interese diferite, de multe ori dialogul poate fi nlocuit de confruntare. Studiile arat" c" efectele generate de globalizare sunt multiple, globalizarea fiind o certitudine care include lumea n ansamblul ei. Problema care se pune este dac" fenomenul genereaz" bun"stare #i avantaje pentru to!i indivizii, sau efectele pozitive sunt percepute doar de o parte a popula!iei. Argumentele pro sau contra se bazeaz" pe date certe, adesea interpret"rile f"cute de anali#ti dep"#esc realitatea. Fiecare stat implicat n procesul de globalizare va avea de c#tigat, chiar dac" nu n aceia#i propor!ie, ca urmare a pozi!iei dominante a ctorva state. Este evident c" n prezent planeta se confrunt" cu probleme mari: s"r"cie, poluare, 38

mortalitate infantil", criminalitate transfrontalier", terorism, resurse tot mai limitate, probleme ce nu pot fi solu!ionate dect la nivel global. Reparti!ia geografic" a acestor fenomene este diferit" #i ca urmare eforturile depuse la nivel global nu vor avea acelea#i rezultate n toate zonele lumii. Pe de alt" parte elementele caracteristice globaliz"rii precum intensificarea schimburilor economice prin adoptarea unor politici comerciale transparente, extinderea societ"!ilor transna!ionale prin cre#terea investi!iilor str"ine directe, finan!area interna!ional", aduc beneficii diferite participan!ilor la acest proces. n repartizarea efectelor conteaz" tot mai mult gradul de dezvoltare economic" al !"rilor. Competi!ia pentru st"pnirea unor teritorii, zone de materii prime #i for!" de munc" ieftin", este subordonat" luptei pentru st"pnirea informa!iei care tinde s" aduc" modific"ri nsemnate ale stratgiilor economice, politice #i militare. n ultimii ani globalizarea face ca interesele economice s" pun" n pericol stabilitatea, interesele statale ca urmare a unei forme noi de circula!ie a m"rfurilor societ"!ile transna!ionale. Aceste noi forme fac ca decizia referitoare la investi!ii s" scape oarecum controlului satelor na!iune. Globalizarea are implica!ii sociale #i politice profunde, conduce la pierderea controlului statului asupra politicilor economice #i este uneori acuzat" de consecin!ele sociale negative, reflectate n cre#terea #omajului, a decalajelor dintre salarii #i profit, a economiei subterane. Conform statisticilor, n 1960 raportul ntre !"rile cele mai bogate #i !"rile cele mai s"race era de 30-1; n 1990 decalajul a crescut la 60-1, astfel nct la sfr#itul secolului trecut s" ajung" la 75-1. n vreme ce averile marilor magna!i cresc, tot mai multe familii sunt amenin!ate de foamete, subnutri!ie, din cauza lipsei unui loc de munc", a ajutoarelor sociale sau a salariilor mici. Rolul globaliz"rii ar trebui s" fie acela de a g"si solu!ii pentru crearea unei societ"!i moderne func!ionale care s" respecte drepturile fundamentale ale individului. 39

Globalizarea este rezultatul unor procese ample a unor rela!ii de intercondi!ionare: ! Cre#terea valorii #i importan!ei investi!iilor str"ine directe; ! Interna!ionalizarea pie!elor financiare; ! Dezvoltarea comunica!iilor globale; ! Reglementarea #i liberalizarea pie!elor. Globalizarea este un proces greu de controlat la scar" planetar", deoarece elementele componente fac parte dintr-un angrenaj complex, a#a nct disfunc!iile care apar la nivelul unui subansamblu, pot crea crize la nivelul ntregului sistem. Efectele globaliz"rii sunt diverse #i greu de anticipat, cuprind toate domeniile de activitate a unei !"ri. Principalele globalizare sunt: efecte generate de procesul de

A. Societ!"ile transna"ionale B. Investi"iile str!ine directe C. Globalizarea pie"ei financiare interna"ionale D. Dereglementarea #i liberalizarea E. Evolu"ia comunica"iilor globale F. Globalizarea sectorului public G. Efecte sociale

40

H. Efecte asupra mediului nconjur!tor A. Societ!"ile transna"ionale Societ"!ile transna!ionale se apreciaz" ca un capital autentic delocalizat, f"r" o identitate local" specific", cu un management interna!ionalizat, poten!ial dispuse s" se stabileasc" oriunde n lume pentru a ob!ine cele mai mari #i cele mai sigure profituri. Beneficiile amintite se pot atinge rapid n sectorul financiar, iar ntr-o economie cu adev"rat globalizat" ar fi rezultatul consecin!elor pie!ei f"r" a depinde politicile na!ionale. ntr-o economie global" societ"!ile transna!ionale nu ar putea fi controlate sau constrnse de politicile na!ionale, dar se vor supune ns" standardelor de reglementare na!ional" stabilite #i propuse de comun acord. Guvernele na!ionale nu mai pot adopta nici un fel de reglementare efectiv" contrar" acestor standarde, n detrimentul corpora!iilor care fuc!ioneaz" n interiorul grani!elor lor. Societ"!ile transna!ionale sunt apreciate ca fiind manifestarea unei economii globale, ac!ionnd la nivel global #i regional n func!ie de interese. n prezent principalul agent al comer!ului interna!ional este reprezentat de societatea transna!ional" #i nu de economiile na!ionale. Companiile transna!ionale modific" structura factorilor de produc!ie ai multor !"ri ca rezultat al mi#c"rii capitalului uman #i al tehnologiei dintr-o parte n alta a lumii, constituind o nou" baz" a imobiliz"rilor corporale. Dezvoltarea tehnologic" rapid" implic" riscuri #i costuri majore motiv ce genereaz" dorin!a firmelor de a p"trunde pe pie!e noi pentru a mp"r!i riscurile #i costurile. Concuren!a tot mai acerb" oblig" firmele s" exploreze noi modalit"!i de sporire a eficien!ei, inclusiv prin extinderea posibilit"!ilor de a cucerii noi pie!e aflate n faze ncipiente #i 41

de a permuta anumite active de produc!ie pentru reducerea costurilor. Ace#ti factori ac!ioneaz" pe termen lung comportamentul investi!ional al firmelor este influen!at puternic de schimb"rile pe termen scurt intervenite n mediile de afaceri. Perioadele de recesiune #i avnt economic afecteaz" evolu!ia tuturor indicatorilor, orice modificare a climatului politic sau de afaceri mondial se va reflecta n acela#i sens #i cu aceia#i intensitate asupra performan!elor economice. B. Investi"iile str!ine directe Investi!iile str"ine directe reprezint" unul din factorii cheie ai globaliz"rii capitlalului. Intensificarea interdependen!elor din economia mondial" n ultimele trei decenii a fost generat" n principal de evolu!ia investi!iilor str"ine directe. Dac" pn" n 1970 activitatea interna!ional" se concretiza n schimburi comerciale de bunuri #i servicii ntre state comer!ul interna!ional fiind for!a care genera dezvoltarea economiei mondiale ulterior, importan!a circula!iei capitalurilor a crescut, un loc important revenind societ"!ilor transna!ionale care #i bazeaz" activitatea pe investi!ii str"ine directe. n 1980 comer!ul interna!ional a crescut de dou" ori mai rapid dect PIB, iar fluxurile de investi!ii str"ine directe au crescut de dou" ori mai repede dect comer!ul interna!ional. Cauzele care au stat la originea expansiunii investi!iilor str"ine directe n ultimul deceniu au fost diverse: ! Extinderea produc!iei interna!ionale promovat" de societ"!ile transna!ionale; ! Gradul de dezvoltare economic" sau stadiul de implementare al reformelor; 42

! Amplificarea mi#c"rii capitalurilor generat" de un num"r mare de fuziuni #i achizi!ii transfrontaliere; ! Apari!ia forma!iunilor integra!ioniste; ! Globalizarea pie!elor; ! Amplificarea tehnologie; produc!iei transferului #i interna!ionalizarea interna!ional de

! Diferen!ele dintre eficien!a #i structura unor pie!e; ! Raportul de complementaritate existent ntre comer! #i investi!ii; n concluzie, investi!iile str"ine directe reprezint" vrful de lance al globaliz"rii capitalului #i implicit al ntregii economii mondiale. C. Globalizarea pie"ei financiare interna"ionale Pia!a financiar" interna!ional" este una dintre componentele importante ale globaliz"rii. Leg"tura strns" existent" ntre pia!a monetar" #i pia!a bunurilor #i serviciilor determin" cursul de schimb s" reac!ioneze imediat la toate muta!iile care intervin n sistemul economic mondial. Banii n calitatea lor de mijloc general de schimb, ndeplinesc n ultimul timp func!ii tot mai complexe a#a nct dezvoltarea pie!ei monetare a avut loc odat" cu dezvoltarea pie!ei bunurilor #i serviciilor. n prezent, anali#tii economici vorbesc despre conturarea unui spa!iu financiar global, n care se reg"se#te orice tensiune economic" sau de alt" natur". 43

Pia!a financiar" constitue n acest moment barometrul pie!ei globale. n contextul globaliz"rii produc!iei se remarc" o deta#are a banilor de spa!iul teritorial na!ional. Liberalizarea comer!ului, expansiunea corpora!iilor transna!ionale, circula!ia for!ei de munc", fac ca banii s" nu mai aib" caracter na!ional. Statisticile arat" c" zilnic se tranzac!ioneaz" ntre cei trei poli mondiali Tokyo New York Londra, peste 1500 miliarde dolari. Dac" n trecut capitalul productiv se afla n interdependen!" cu capitalul financiar, n prezent se observ" o separare clar" a celor dou" componente. n ultimii ani, cursurile de schimb valutar, ratele dobnzilor, pre!urile ac!iunilor la diverse burse din lume sunt corelate ntre ele, contribuind la crearea pie!ei financiare globale. Performan!ele informaticii #i telecomunica!iilor au simplificat transferul banilor dintr-o !ar" n alta nl"turnd dificult"!ile ntmpinate de corpora!ii n trecut. Situa!iile financiare ale agen!ilor economici, cursul ac!iunilor #i obliga!iunilor, opera!iunile de orice tip pot fi monitorizate tot mai facil. B"ncile #i corpora!iile pot reac!iona imediat la schimbarea pre!urilor datorit" u#urin!ei cu care informa!iile sunt captate de pe pie!ele bursiere. Opera!iunile cu caracter speculativ ocup" un loc tot mai important pe pia!a financiar". Cererea tot mai mare de servicii financiare la nivel mondial a dus la implementarea unor inova!ii tehnologice #i crearea unui mediu de afaceri mai transparent. Evolu!ia spectaculoas" a pie!elor financiare a dus la crearea de servicii financiare care au atins dimensiuni f"r" precedent, n condi!iile intensific"rii competitivit"!ii mondiale. Vn"torii de profit se mi#c" cu viteza luminii ntr-o re!ea mondial" de date. Cel pu!in n teorie, vor c#tiga toate na!iunile, pentru c" pe aceast" cale se ob!in cele mai nalte rate de cre#tere economic" cu cele mai bune investi!ii. 44

Globalizarea finan!elor presupune circula!ia rapid" #i n volum mare a banilor. Fluxurile globale de capital penalizeaz" statele ale c"ror politici nu se afl" n concordan!" cu restul lumii. Concluzia este c" ntr-o economie mondial" a interdependen!elor pia!a financiar" ocup" un loc primordial. n prezent este nevoie de o arhitectur" nou" care s" asigure stabilitatea financiar" global" #i dezvoltarea durabil", simultan cu reforma Fondului Monetar Interna!ional #i al B"ncii Mondiale, a#a nct programele lor s" promoveze o bun" guvernare, respectarea drepturilor cet"!eanului, standardele fundamentale ale muncii, cre#terea gradului de ocupare al popula!iei, reducerea s"r"ciei #i oferirea de servicii publice n domenii cheie. Fondul Monetar Interna!ional n calitate de organism mondial cu largi competen!e n solu!ionarea problemelor economice ale statelor aflate n stadii diferite de dezvoltare #i-a adus contribu!ia la dep"#irea unui sistem financiar limitat. Meritele lui sunt unanim recunoscute n ceea ce prive#te reformarea Sistemului Monetar Interna!ional. Fondul Monetar Interna!ional a sus!inut: ! stabilizarea cursului de schimb; ! dezvoltarea comer!ului mondial; ! restabilirea convertibilit"!ii libere a monedei; ! !"rile cu balan!e de pl"!i deficitare prin acordare de asisten!" financiar"; ! crearea de organisme interna!ionale ns"rcinate cu realizarea unei cooper"ri economice #i monetare ntre na!iuni. 45

Analiznd rezultatele Fondul Monetar Interna!ional p"rerile anali#tilor economici sunt diferite. Unii sus!in c" aplicarea programelor Fondul Monetar Interna!ional au condus la degradarea economiilor n cauz", gradul de atractivitate al acestora pentru investi!ii str"ine directe au sc"zut n mod constant. Al!ii sus!in c" !"rile n cauz" au nregistrat o cre#tere economic" mai accentuat", exemplul !"rilor din Asia. F"r" a diminua meritele Fondului Monetar Interna!ional economi#tii atrag aten!a asupra pericolului pe care l poate genera o politic" aplicat" uniform tuturor statelor, f"r" a !ine cont de condi!iile interne #i de posibilit"!ile concrete ale fiec"rui stat. Referitor la politicile promovate de fond, n !"rile s"race #i ndatorate, mediile politice #i academice au formulat numeroase critici #i comentarii. Uneori politicile Fondul Monetar Interna!ional, de ajustare structural", de eliminare a dezechilibrelor economice, nu au avut efecte pozitive, iar dac" acestea s-au nregistrat au fost pe termen scurt #i cu impact favorabil doar asupra popula!iei nst"rite, ducnd la m"rirea decalajelor dintre boga!i #i s"raci. Unii speciali#ti sus!in c" solu!iile propuse de Fondul Monetar Interna!ional pentru relansarea economiilor na!ionale nu !in cont de cauzele reale #i particulare ale fiec"rei !"ri, a#a nct, num"rul e#ecurilor a dep"#it num"rul succeselor. Procesul globaliz"rii #i dezvolt"rii desf"#urat sub supravegherea Fondul Monetar Interna!ional a provocat uneori mari pierderi !"rilor s"race, prin programele promovate, ns" dovezile de culp" ntrzie s" fie asumate pe deplin. Economi#tii nu pot r"mne insensibili la rezultatele nesatisf"c"toare ale ac!iunii Fondul Monetar Interna!ional, cnd pe plan mondial num"rul de subnutri!i n cre#tere. Pe de alt" parte 225 de famili, cele mai bogate din lume, dispun de averi ce dep"#esc 1000 miliarde USD, echivalnd cu venitul anual al celei mai s"race jum"t"!i a popula!iei globului. 46

Pentru eficientizarea activit"!ii Fondul Monetar Interna!ional speciali#tii atrag aten!ia asupra problemelor sale #i propun modificarea principiilor #i atitudinii acestuia. D. Dereglementarea #i liberalizarea Dezvoltarea comer!ului global #i implicit al globaliz"rii a fost determinat" #i de crearea unui cadru de acorduri comerciale interguvernamentale la nivel global #i regional. Anii 1980 1990 au marcat o l"rgire a pie!ei globale, deoarece numeroase !"ri n special din Asia au primit un important volum de investi!ii #i #i-au dezvoltat comer!ul exterior, n special exporturile. n aceast" perioad" grupul !"rilor n dezvoltare s-au orientat spre economia de pia!", multe dintre acestea sub presiunea programelor de ajustare structural" a Fondului Monetar Interna!ional #i B"ncii Mondiale. Dereglementarea financiar" a contribuit la globalizarea pie!elor financiare #i la mobilitatea capitalului. Accelerarea integr"rii a condus la rela!ii #i realit"!i noi. Produc!ia interna!ional" a devenit o caracteristic" a economiei mondiale moderne. E. Evolu"ia comunica"iilor globale Istoria modern" a fost marcat" constant de progresul mijloacelor de comunica!ii. Principalul factor tehnic al mobilit"!ii este transportul informa!iei. Apari!ia re!elei www, a schimbat din punct de vedere informa!ional semnifica!ia no!iunii de c"l"torie #i a pus informa!ia la dispozi!ia utilizatorului oriunde n lume. Anularea tehnologic" a distan!ei spa!io-temporale, n loc s" omogenizeze condi!ia uman", tinde s" o polarizeze, elibereaz" oamenii de constrngerile teritoriale #i face ca anumite semnifica!ii comunitare, cum ar fi spa!iul s" poat" fi 47

parcurs f"r" obstacole fizice, oferind posibilitatea ac!iunii la distan!". F. Globalizarea sectorului public Pentru cei care au sus!inut pia!a liber", globalizarea a fost un pretext pentru a pune n discu!ie rolul statului. Sus!in"torii statului sunt de p"rere c" raportul public-privat trebuie s" se men!in" n anumite limite. Sectoarele cele mai importante din politica fiec"rui stat: nv"!"mnt, s"n"tate, armat", nu pot fi cedate n totalitate sectorului privat. Sus!in"torii pie!ei libere consider" c" sectorul privat face ntotdeauna investi!ii n!elepte n timp ce sectorul public se complace n efectuarea unor cheltuieli absurde, f"r" justificare economic". Acest sistem pia!" f"r" stat ar e#ua inevitabil. Concluzia este c" globalizarea implic" eforturi mari, angajaz" domenii diferite #i pe termene ndelungate. G. Efecte sociale Cre#terea complexit"!ii proceselor tehnologice #i a modului de desf"#urare a activit"!ii economice, le impune oamenilor s" adopte un nou mod de preg"tire profesional". Necesitatea form"rii continue implic" eforturi permanente, intelectuale #i financiare, pe care multe persoane nu pot s" le suporte. Cei care nu reu#esc s" se adapteze noilor tendin!e sunt automat exclu#i #i prin urmare, marginaliza!i. n acela#i timp, tehnologiile avansate au anulat obstacolele spa!io-temporale11 pe care trebuie s" le dep"#easc" oamenii cnd vor s" se deplaseze dintr-o localitate n alta pentru a-#i desf"#ura activitatea n cadrul firmelor. Dar, pentru unii oameni, anularea
11

Z. Bauman, Globalizarea "i efectele ei sociale, Bucure#ti, 1999, 23. H. P. Martin #i H. Schuman, Capcana globaliz!rii, Bucure#ti 1999, 180.

48

obstacolelor nu are nici o semnifica!ie, deoarece ei sunt lipsi!i de posibilitatea de a se deplasa usor #i repede. Aceste persoane vor asista neputincioase la degradarea #i la dec"derea climatului economic #i social al localit"!ii lor. Un alt efect demn de luat n considerare este fenomenul de vnare a avantajului absolut12, care a modificat din temelii mecanismele dup" care se desfasoar" activitatea economic". ntr-un interval de cteva zile, orice firm" transna!ional" #i poate delocaliza rapid produc!ia dintr-o zon" n alta, dac" se consider" c" pe plan local i sunt afectate interesele. n cele mai multe cazuri, acest fenomen are ca efect o cre#tere economic" cu un ritm mult mai mare dect ritmul de cre#tere al num"rului de locuri de munc". n concluzie efectele sociale ale globaliz"rii se manifest" prin cre#terea #omajului #i sc"derea nivelului de trai pentru cea mai mare parte a popula!iei globului. H. Efecte asupra mediului nconjur!tor Situa!ia actual" marcat" de accelerarea procesului de globalizare, sus!inut de organiza!ii precum OMC, FMI #i Banca Mondial" dovede#te c" tr"im o dezintegrare social" #i ecologic" accelerat" n aproape fiecare !ar" a lumii, a#a cum o relev" cre#terea s"r"ciei #i a deterior"rii mediului nconjur"tor. Aceste probleme provin n parte dintr-o cre#tere de cinci ori a produc!iei economice ncepnd din 1950, care a sporit solicit"rile umane asupra ecosistemului dincolo de limita la care planeta ne poate intre!ine. Urm"rirea continu" a cre#terii economice, ca principiu de organizare a politicii publice, accelereaz" pr"bu#irea capacit"!ilor de regenerare a ecosistemului #i a structurii sociale care stau la baza comunit"!ii umane 13 . Guvernele se afl" n prezent n
12 13

H.P. Martin si H. Schuman, Capcana globaliz"rii, Bucure#ti 1999. D.C.Korten, When Corporations Rule the World, 1995 by the People Centered Development Forum, 22.

49

imposibilitatea de a face fa!" presiunilor corporatiste #i a institu!iilor financiare, neputnd lua m"surile adecvate n vederea redres"rii economice #i protec!iei mediului nconjur"tor. Marile corpora!ii nu pun accent pe o dezvoltare durabil" care s" aib" la baz" protec!ia mediului, ci pe o dezvoltare rapid" bazat" pe specula!ii financiare menite s" sufoce companiile mici, dezvoltare care mizeaz" pe volatilitatea pie!ei #i n final pe ob!inerea unor c#tiguri mari pe termen scurt. Totu#i, ele nu devin mai pu!in puternice. n timp ce-#i nt"resc controlul asupra pie!elor #i tehnologiei prin fuziuni, achizi!ii #i alian!e strategice, ele i for!eaz" att pe subcontractan!ii lor, ct #i comunit"!ile locale, s" participe ntr-o competi!ie de sc"dere a standardelor, ca s" ob!in" accesul pe pia!" #i la locurile de munc", aflat sub controlul corpora!iilor mondiale. For!ele de pia!" adncesc dependen!" noastr" de tehnologii distructive din punct de vedere social #i ecologic, care sacrific" s"n"tatea noastr" fizic", social", ecologic" #i mental" pentru profiturile corpora!iilor. Comer!ul mondial a crescut de la exporturi n valoare total" de 308 miliarde dolari la 3554 miliarde dolari (la valoarea dolarului din 1990), o cre#tere de 11,5 ori sau mai mult de dublul ratei de cre#tere a produc!iei economice n ansamblu. Ca rezultat, mediul natural de care depindem pentru satisfacerea nevoilor noastre materiale se afl" sub o presiune tot mai puternic". De#i s-au nregistrat succese importante n anumite localit"!i n ce prive#te reducerea polu"rii aerului #i cur"!area rurilor poluate, realitatea este aceea a unei crize ecologice crescnde. Pericolul ve#nic prezent al holocaustului nuclear a fost nlocuit cu amenin!area expunerii sporite la razele ultraviolete poten!ial mortale pe m"sur" ce stratul protector de ozon din atmosfer" se sub!iaz". Tn"ra genera!ie tr"ie#te cu problema posibilit"!ii de a deveni refugia!i ecologici din cauza schimb"rilor climatice care amenin!" cu topirea calotelor polare, inundarea unor vaste regiuni de coast" #i transformarea unor terenuri fertile n de#erturi. 50

Chiar #i la nivelul popula!iei actuale, aproape un miliard de oameni se duc la culcare flamnzi n fiecare noapte. Totu#i solurile de care depindem pentru hrana noastr" se deterioreaz" mai rapid dect le poate regenera natura #i una cte una cele mai productive rezerva!ii piscicole de altadat" ale lumii sunt sec"tuite din cauza supralicit"rii lor. Lipsa de ap" a devenit predominant", nu numai din cauza secetelor temporare, dar totodat" #i a deterior"rii unor re!ele freatice #i ruri, c"rora le-a fost supraestimat" puterea de regenerare. Afl"m de comunit"!i devastate datorit" epuiz"rii p"durilor #i rezerva!iilor lor de pe#te #i de oameni asemenea nou" care descoper" c" ei #i copiii lor sunt otr"vi!i de alimentele pe care le m"nnc", de apa pe care o beau #i de p"mntul pe care tr"iesc #i se joac", toate acestea fiind contaminate chimic #i radioactiv. Globalizarea economic" d" posibilitatea !"rilor bogate s" treac" responsabilit"!ile lor ecologice n seama !"rilor mai s"race. Un bun exemplu n acest sens l constitue activitatea companiilor Japoneze n Asia de Sud-Est. Cifrele sunt izbitoare. Japonia #i-a redus capacitatea intern" de topire a aluminiului de la 1,2 milioane la 140 de mii de tone #i acum import" 90% din necesarul sau de aluminiu. Ce efect are acest lucru asupra oamenilor, ne sugereaz" un studiu de caz efectuat de Phillpine Associated Smelting and Refining Corporation - PASAR. Aceasta gestioneaz" o uzin" de topire a cuprului, finan!at" #i construit" de japonezi n provincia filipinez" Leyte pentru a produce cupru de mare puritate. Uzina ocup" 400 de acri de p"mnt expropriat de guvemul filipinez de la localnici la pre!uri derizorii. Emisiile de gaze #i apa rezidual" provenite de la uzin" con!in concentra!ii mari de bor, arsenic, metale grele #i compu#i de sulf, care au contaminat resursele locale de ap", au redus pescuitul #i recoltele de orez, au deteriorat p"durile #i au m"rit frecven!a maladiilor c"ilor respiratorii superioare printre localnici. Localnicii, ale c"ror case, vie!i #i s"n"tate au fost sacrificate pentru PASAR, depind acum n cea mai mare parte 51

de angajamentele sporadice sau contractuale care li se ofer" pentru a face cele mai periculoase #i murdare munci din uzin". Compania a prosperat, economia local" a crescut. Poporul japonez are o provizie de cupru f"r" s" pl"teasc" vreun pre! ecologic. S"racii din regiunea filipinez", a#a-zi#ii beneficiari ai proiectului, #i-au pierdut mijloacele de trai #i au suferit o deteriorare a san"t"!ii lor. Guvernul filipinez restituie creditul extern oferit de Japonia care a finan!at construirea infrastructurii necesare uzinei, iar japonezii se felicit" pentru cura!enia mediului nconjur"tor din !ara lor #i generozitatea ajutorului pe care-l acord" s"racilor din Filipine. Modul nostru de a m"sura PIB nu !ine cont de activit"!ile d"un"toare mediului nconjur"tor. ntr-adev"r cea mai mare parte a asa-zisei cre#teri a produsului na!ional brut este rezultatul: ! transferului activit"!ii din sfera economiei sociale, f"r" caracter financiar, desf"#urat" n gospod"rii #i comunitate, spre economia monetar", cu consecin!a erod"rii capitalului social; ! epuiz"rii rezervelor de resurse naturale, ca de pild" p"durile, rezervele piscicole, cele petroliere #i mineralogice, la un nivel cu mult mai mare dect ratele lor de regenerare; ! nsum"rii veniturilor cheltuite n vederea ap"r"rii mpotriva consecin!elor cre#terii economice ca de pild", nl"turarea gunoaielor, cur"!area rezidurilor toxice #i a devers"rilor de petrol, asigurarea ngrijirii s"n"t"!ii celor bolnavi din cauze ecologice, reconstruirea locuin!elor dup" inunda!ii rezultate n urma unor activit"!i umane, cum ar fi defri#area p"durilor #i finan!area dispozitivelor de controlare a polu"rii, etc. 52

Un alt factor l reprezint" nl"turarea restric!iilor cu privire la fuziuni #i achizi!ii corporatiste, astfel obligativitatea respect"rii standardelor referitoare la protec!ia mediului nconjur"tor a fost sl"bit". Guvernul a trecut de partea corpora!iilor americane agresive care urmau s" devin" mai competitive pe plan mondial prin sl"birea puterii sindicatelor, reducerea salariilor #i a aloca!iilor, limitarea num"rului de angaja!i ai corpora!iilor #i mutarea opera!iunilor de produc!ie n str"in"tate pentru a beneficia de pe urma for!ei de munc" ieftine #i a existen!ei unor reglement"ri foarte permisive din punct de vedere al legisla!iei referitoare la protec!ia mediului. Pe m"sur" ce economia global" cre#te, se pune problema limit"rii cre#terii economice pentru a men!ine un echilibru optim cu natura, n vederea supravie!uirii speciilor. Nivelul emisiilor de bioxid de carbon trebuie men!inut sub limitele nivelului de absorb!ie. Produc!ia trebuie s" fie p"strat" la niveluri viabile. Din p"cate, pia!a liber" este insensibil" la mii de asemenea obliga!ii. Guvernele trebuie s" stabileasc" limitele #i s" se asigure c" semnalele corespunz"toare sunt transmise pie!ei. 2.2. Regionalizarea 2.2.1. Abord!ri ale regionaliz!rii Etimologia cuvntului integrare #i are originea n perioada interbelic" cnd era folosit cu referire la integrarea industrial", adic" un conglomerat de sectoare industriale. Enciclopedia #tiin!elor sociale publicat" n 1968, are patru abord"ri distincte pentru conceptul de integrare regional": integrare regional", integrare global", integrare func!ional" #i uniuni economice. Primele trei concepte apar!in stiin!elor politice, ultimul apar!ine #tiin!ei economice. 53

Lucr"rile avnd ca #i concept integrarea economic" au devenit tot mai numeroase. Termenul de integrare economic" a fost preluat din lucr"rile de specialitate ale economi#tilor de cancelariile occidentale #i transformat n limbaj oficial. Termenul are o mul!ime de defini!ii unele contradictorii, dar unanim acceptat este faptul c", integrarea poate fi n!eleas" att ca un proces ct #i ca o stare de fapt la care se ajunge printr-o mul!ime de transform"ri. n rndul anali#tilor economici exist" un larg consens asupra a trei aspecte: ! integrarea economic" se refer" la diviziunea interna!ional" a muncii; ! integrarea economic" presupune atingerea celor patru liberta!i: libera circula!ie a bunurilor, serviciilor, factorilor de produc!ie #i a capitalurilor; ! integrarea este n strns" corela!ie cu tratamentul comercial discriminatoriu, n ceea ce prive#te originea #i destina!ia bunurilor serviciilor, factorilor de produc!ie. Conceptul de integrare beneficiaz" de cea mai cuprinz"toare sintez" la Balassa14. Respingnd definirile prea generale, el consider" integrarea economic" redus" la o stare de fapt sau ansamblu de procese prin care diferite state constituie un grup sau bloc comercial regional. Balassa propune s" se disting" ntre integrare comercial", integrarea factorilor de produc!ie #i integrare politic". Conceptul de integrare a pie!elor a fost lansat de Vajda 15 , care l-a folosit n paralel cu cel de integrare a
14

B. Balassa, Towards a Theory of Economic Integration, Homewood, Yrvin, 1961. 15 I. Vajda, Integration Economic Union and the National State Foreign Trade in a Planed Economy, Cambridge University, Press, 1971.

54

produc!iei #i dezvolt"rii. Problema care i-a preocupat pe artizanii integr"rii a fost pn" la ce nivel sunt dispuse !"rile s" ridice gradul de integrare; dac" merge secven!ial sau cu obiective multiple, dac" drumul poate fi parcurs cu vitez" uniform" sau se aplic" geometria variabil". Integrarea complet" a pie!elor implic" o mobilitate adecvat" a tot ce se ofer" #i se cere pe aceste pie!e #i liberalizarea circula!iei f"r" discriminare. Nivelul de integrare poate fi exprimat prin analiza unor indicatori sau a evolu!iei fluxurilor economice, gradul de relevan!" putnd fi n#el"tor. Astfel nu orice cre#tere a comer!ului reciproc cu bunuri exprim" un grad mai ridicat de integrare, pentru c" evaluarea costurilor de oportunitate ale produc!iei #i schimburilor comerciale poate a fost ignorat". De asemenea, n !"rile care au o complementaritate economic" redus", adncimea integr"rii nu trebuie s" se traduc" prin sporirea schimburilor comerciale reciproce. Un exemplu n acest sens l constitue grupul regional din America Central" #i Africa care, au ajuns la stadiul de pia!" comun", de#i comer!ul reciproc este foarte modest. De#i libera circula!ie a bunurilor, serviciilor #i factorilor de produc!ie este un deziderat #i nu un instrument al integr"rii economice, amplitudinea procesului de integrare nu poate fi exprimat" relevant prin simpla analiz" a gradului de liberalizare. Procesul de integrare implic" muta!ii legislative #i transform"ri institu!ionale. Din acest motiv n literatura de specialitate sunt prev"zute concepte de integrare politic" #i de integrare instiuitu!ional". Integrarea poate fi definit" #i ca o reuniune a unor p"r!i ale unui ntreg. Din punct de vedere al analizei economice, un grup de elemente se une#te integral dac" rela!iile dintre acestea sunt stabile #i au un anume grad de coeziune. Integrarea este una dintre cele mai simple modalit"!i de deschidere spre exterior, care asigur" dezvoltarea unor rela!ii comerciale, financiare #i sociale privilegiate ntre entit"!ile considerate. 55

Problema integr"rii economice regionale a devenit o preocupare pentru politicieni #i oameni de #tiin!" care c"utau solu!ii pentru evitarea obstacolelor ap"rute n dezvoltarea na!ional". Ini!ial, studiile au vizat schimburile economice dintre state, respectiv acordurile comerciale. Obiectivul principal al acestor acorduri era liberalizarea schimburilor economice ntre membrii #i ulterior extinderea liberului schimb la scar" planetar". Studiile f"cute n acest domeniu au ar"tat c" aceste acorduri se refer" la arii geografice limitate, a#a nct de#i pe de o parte contribuie la eliminarea unor piedici din calea comer!ului interna!ional, pe de alt" parte sporesc protec!ionismul #i men!in anumite discrimin"ri. Acordurile regionale pot cuprinde !"ri cu dimensiuni #i stadii de dezvoltare diferite. n cadrul grup"rilor integra!ioniste pot fi delimitate urm"toarele stadii de integrare regional!: ! Zona de liber schimb ! Uniunea vamal! ! Pia"a comun! ! Uniunea economic! ! Uniunea monetar! ! Uniunea politic! Zona de liber schimb presupune liberalizarea schimburilor de produse ntre !"rile membre, statele men!inndu-#i autonomia n politica comercial" fa!" de ter!i. n acest stadiu de integrare obstacolele tarifare #i netarifare sunt eliminate din calea comer!ului reciproc. Zona de liber schimb 56

se caracterizeaz" prin libera circula!ie a produselor #i serviciilor, !"rile membre p"strndu-#i fiecare propria politic" comercial" fa!" de ter!i. Pentru a evita deformarea fluxurilor de import (intrarea produselor de import prin !ara cu cel mai permisiv regim vamal) bunurile care fac obiectul comer!ului cu ter!ii trebuiesc nso!ite de certificate de origine. Aceasta permite lucr"torilor vamali din !"rile membre care au diferite medii tarifare, s" stabileasc" dac" taxele vamale trebuiesc ajustate sau dac" produsele pot circula liber n interiorul grup"rii. Zonele de liber schimb pot viza toate produsele care fac obiectul schimburilor reciproce sau doar anumite categorii de produse. Uniunea vamal" elimin" toate obstacolele din calea liberei circula!ii a m"rfurilor ntre !"rile participante. De asemenea se elaboreaz" #i se aplic" o politic" comercial" comun" fa!" de ter!i #i un tarif vamal comun. Odat" ce un produs a fost admis n interiorul uniunii vamale, el poate circula liber. n acest stadiu ncepe #i procesul de uniformizare al legisla!iei vamale. Pia!a comun" presupune un acord care extinde dispozi!iile uniunii vamale din domeniul schimburilor #i la nivelul factorilor de produc!ie. Ea este n primul rnd o uniune vamal" la care se adaug" libera circula!ie n interiorul pie!ei unite a factorilor de produc!ie for!a de munc" #i capitalul. n acest stadiu se deschid mai multe op!iunii cu privire la rela!iile comerciale fa!" de ter!i. Astfel poate exista un pachet de reglement"ri na!ionale diferite sau reglement"ri comune (referitoare la for!a de munc" de exemplu) #i de politici na!ionale (pentru capitaluri) n raport cu ter!ii. Uniunea economic" implic" pe lng" o pia!" comun" #i un grad mai mare de coordonare, chiar o unificare a politicilor economice sectoriale paralel cu regularizarea politicilor de 57

coordonare a pie!elor. Politicile macroeconomice sunt supuse unei puternice uniformiz"ri. n plus fa!" de politica economic" comun" fa!" de ter!i, se dezvolt" politica extern" privitoare la produc!ie, for!e de produc!ie #i evolu!ii sectoriale. Uniunea monetar" este o form" de cooperare care apare n stadiul mai avansat al pie!ei comune dup" realizarea liberei circula!ii a capitalurilor #i conduce la crearea unor rate de schimb cu un avansat grad de stabilitate #i chiar a unei monede comune, care s" circule n spa!iul integrat. O astfel de uniune presupune un grad avansat de integrare a politicilor monetare #i bugetare. Trecerea de la o form" de integrare la alta #i de la un stadiu la altul este extrem de sensibil". Primele stadii de integrare se refer" doar la integrarea pie!elor #i sunt mai u#or de realizat, n timp ce stadiile mai evoluate necesit" un grad mai mare de coordonare macroeconomic". n practic", ultimele stadii integra!ioniste nu par a fi posibile f"r" anumite forme de integrare politic". Astfel n procesul de integrare complet" pot ap"rea o serie de probleme referitoare la solu!iile practice ce se impun a fi aprobate. Stadiile de integrare au dou" caracteristici comune: ! eliminarea discrimin"rii dintre agen!ii economici ai !"rilor partenere; ! men!in sau introduc n forme diferite anumite forme de discriminare pentru agen!ii economici din !"rile ter!e. Toate aceste forme de integrare implic" un proces de conlucrare ntre statele participante cu privire la procedurile de armonizare a intereselor, ob!inerea consensului, elaborarea #i 58

aplicarea noilor forme de conduit" economic", a#adar implic" acordul partenerilor cu privire la regulile de desf"#urare a demersului integra!ionist. Cu ct este mai nalt stadiul de integrare, cu att armonizarea institu!ional" devine insuficient" #i este necesar" transferarea unor abilit"!i decizionale de la nivel na!ional la nivelul insti!u!iilor regionale. Astfel se impune crearea unor intitu!ii decizionale integra!ioniste comune. Toate aceste forme de integrare reduc libertatea de ac!iune a deciden!ilor macroeconomici din !"rile membre, cu efecte att pozitive ct #i negative. Cu ct este mai nalt gradul de integrare cu att sunt mai mari restric!iile #i diminuarea competen!ei na!ionale. Analiznd fenomenele integra!ioniste deducem c" politicile de conlucrare ar fi urm"toarele: ! Informarea partenerii convin a se informa reciproc cu privire la instrumentele #i mecanismele de politic" economic" pe care le vor folosi. Aceste informa!ii pot folosi la schimbarea profitabil" a propriilor strategii macroeconomice pentru a le corela cu ale celorlal!i. Partenerii #i pot rezerva deplina libertate de ac!iunie, competen!ele na!ionale nefiind atinse. ! Consultarea - partenerii stabilesc nu numai s" se informeze reciproc ci #i s" cear" opinia #i ajutorul celorlal!i cu privire la pachetele decizionale pe care vor s" le adopte. Prin analiza comun" #i tratativele purtate se promoveaz" politici macroeconomice coerente. Suveranitatea autorit"!ilor na!ionale r"mne nealterat". n practic" se constat" totu#i alterarea unor interese.

59

! Coordonarea oblig" partenerii s"-#i dea acordul cu privirle la pachetul de ac!iuni necesare pentru elaborarea #i aplicarea unor politici coerente comune. Coordonarea nseamn" uneori adoptarea unor reguli care sporesc componen!a interna!ional" a conlucr"rii. Ea poate implica armonizarea legisla!iilor na!ionale #i a regulilor administrative. Coordonarea asigur", convergen!a variabilelor !int" ale politicilor structurale avnd ca rezultat reducerea diferen!elor dintre ratele na!ionale ale dobnzilor. Acordurile la care se ajunge nu dobndesc ntotdeauna for!a aplicabil" #i nu sunt nso!ite de modalit"!i de sanc!ionare. n cazul nendeplinirii lor, ele nu limiteaz" politicile na!ionale #i nici competen!ele na!ionale. ! Unificarea const" n nl"turarea instrumentelor na!ionale #i nlocuirea lor cu instrumente comune ntregii zone sau adoptarea unor instrumente identice de c"tre to!i partenerii. n aceast" situa!ie competen!a na!ional" de a alege modul de ac!iune este limitat". ntre etapele integr"rii #i instrumentele de politic" integra!ionist" exist" o strns" corela!ie. n primele stadii se vor folosii instrumentele macroeconomice cele mai diferite: informarea #i consultarea. Pe parcursul drumului c"tre o politic" comun" !"rile ncep s" se consulte cu privire la o serie de elemente (sisteme de impozitere, structur") pentru a ajunge la o unificare deplin" a politicilor fiscale. ntre stadiul de pia!" comun" #i cel de uniune economic" se aplic" armonizarea. n privin!a politicii externe zona liberului schimb poate ncepe cu consultarea asupra taxelor vamale, poare continua cu reducerea avantajelor armoniz"rii structurilor tarifare #i se poate finaliza 60

cu unificarea respectiv adoptarea unui tarif vamal comun care va transforma zona de liber schimb n uniune vamal". n cadrul spa!iului integra!ionist o alt" posibilitate este geomeria variabil" n sensul c" unele sectoare economice se vor integra mai rapid, atributele decizionale transferndu-se la nivel suprastatal iar altele vor r"mne la nivelul competen!elor na!ionale. De ndat" ce beneficiile integr"rii dep"#esc costurile poate fi lansat un nivel de integrare superior. Fiecare stadiu succesiv n pierderea autonomiei, va face mai dificil" pentru un stat adoptarea acelei strategii economice. Progresul pe calea integr"rii depinde de rapiditatea cu care apar #i sunt sesizate de ct mai multe grupuri de interese c#tigurile #i vor fi minimalizate pierderile. C#tigurile rezult" dintr-o bun" alocare comun" a factorilor de produc!ie, din politicile de stabilizare a cre#terii economice #i de redistribuire echitabil" a veniturilor. Costurile vor rezulta din imposibilitatea de a mai acorda preferin!e na!ionale anumitor strategii, ca urmare a diminu"rii autonomiei decizionale. Pe m"sura evolu!iei de la un stadiu la altul tot mai multe competen!e na!ionale vor fi transferate la nivelul grup"rii. Primele vor fi cele din domeniul economic urmate de cele culturale, sociale, politic" extern" #i ap"rare. 2.2.2. Integrarea economic! regional! factori #i dinamic! Integrarea economic" seve#te o serie de obiective regionale f"r" a fi un scop n sine. Cel mai important dintre ele este cre#terea prosperi!"!ii entit"!ilor integrate. De asemenea un obiectiv important este c#tigul pe planul stabilit"!ii politice zonale. Ca urmare, !"rile membre sunt obligate s" adopte o atitudine pacifist" atunci cnd soldul bun"st"rii este mai favorabil dect balan!a dizarmoniei. 61

ntr-o accep!iune static" integrarea economic" reprezint" o stare de fapt n care componentele na!ionale ale unei economii compozite nu mai sunt separate prin frontiere economice, ci func!ioneaz" independent maximiznd efectele. n accep!iunea dinamic" integrarea economic" define#te eliminarea treptat" a frontierelor economice dintre statele participante, fostele state na!ionale separate economic fuzioneaz" ntr-un ansamblu func!ional mai cuprinz"tor. Trecerea de la o component" la alta rezult" din stadiile pe care le-a parcurs integrarea economic". Integrarea economic" const" n prim" instan!" n integrarea pie!elor, economi#tii f"cnd o distinc!ie clar" ntre pia!a bunurilor #i serviciilor #i pia!a factorilor de produc!ie. Libera circula!ie a bunurilor #i serviciilor este principiul de baz" al integr"rii economice. Libera circula!ie a produselor presupune conform teoriei clasice a comer!ului interna!ional efecte pozitive asupra prosperit"!ii participan!ilor ns" n m"sur" diferit". Liberul schimb permite sc"derea costurilor, l"rge#te bazele de selec!ie #i creaz" condi!ii pentru c#tigurile viitoare. C#tigurile ob!inute prin liberalizarea schimburilor sunt un motiv suficient pentru dezvoltarea proceselor integra!ioniste. Cel mai adesea logica politic" este preferat" celei strict economice n procesele integra!ioniste. Ra!iunile politice pentru nceperea procesului de integrare sunt: ! Armonizarea intereselor sectoarelor economice care solicit" protec!ie mai mare #i dorin!a consumatorilor de a ob!ine produse mai bune #i mai ieftine care este tot mai greu de realizat. ! Instrumente structural", alternative bariere (politici de ajustare netarifare, procedee 62

administrative) se pot folosi pentru a intervenii n procesul economic. ! Aspecte politice esen!iale (politici de cre#tere economic" #i redistribuire a veniturilor) sunt mai fezabile la nivel na!ional. Libera circula!ie a factorilor de produc!ie poate fi vzut" ca un pachet de stimuli pentru integrarea economic". Un argument n acest sens este alocarea regional" a for!ei de munc" #i capitalurilor. De asemenea, abilit"!ile manageriale se pot dovedi eficiente n deplasarea capitalurilor spre zonele cele mai atractive din punct de vedere al eficien!ei economice. De!in"torii de for!" de munc" vor migra spre regiunile unde calificarea lor este mai necesar" #i mai bine pl"tit". Integrarea pie!elor for!ei de munc" pare a fi o alternativ" obligatorie n perioadele de subutilizare ale acesteia. Integrarea pie!elor de capital atrage investitori str"ini, cu toate c" integrarea implic" pierderea controlului asupra instrumentelor macroeconomice. ntr-o economie care las" produc!ia #i distribu!ia integral pe seama principiilor pie!ei, eliminarea obstacolelor din calea circula!ei bunurilor #i factorilor de produc!ie ntre participan!i va fi suficient" pentru ob!inerea unei integr"ri economice depline. Politicienii renun!" cu greu la posibilitatea de a intervenii n economie, n special n ceea ce prive#te politicile sociale sau bugetare. Consider" mai eficiente propriile solu!ii de operare cu scheme de interven!ie. J. Timbergen 16 , referindu-se la economiile moderne distingea integrarea negativ" (eliminarea obstacolelor) #i integrarea pozitiv" (crearea de condi!ii egale pentru func!ionarea componentelor economice integrate). Prima este
16

J. Timbergen, International Economic Integration, Amsterdam, 1954.

63

mai simpl" #i se refer" la dereglementarea structural" #i liberalizarea comercial", cea de-a doua este mult mai dificil" deoarece implic" forme complicate de interven!ie #i armonizarea politicilor guvernamentale. M"surile de integrare negativ" pot fi definite clar #i odat" ce au fost negociate #i nscrise n tratate, ele devin obligatorii pentru guvern, companii, cet"!eni, nemaifiind nevoie de decizii permanente ale factorilor decizionali. Respectarea angajamentelor devine o sarcin" a organismelor create #i abilitate pentru a r"spunde de buna #i corecta func!ionare a lucrurilor. Integrarea pozitiv" implic" o participare activ" permanent" #i flexibil". Aici obliga!iile sunt definite generic. Pentru adoptarea m"surilor dureroase uneori sunt necesare insti!u!ii publice. Angajamentele relative pot fi de multe ori schimbate, redefinite dac" modelul economic se modific" #i pe cale de consecin!" pot genera incertitudine pentru agen!ii economici priva!i care nu pot influen!a semnificativ regulile #i principiile de desf"#urare. Integrarea pozitiv" este mai degrab" un atribut al politicii #i birocra!iei dect al rigurozit"!ii. Politicienii opteaz" adesea pentru integrarea pozitiv", motiv pentru care progresele par s" fie mai lente. Cu ct este mai avansat stadiul de integrare cu att este mai evident" nclina!ia spre realizarea unei uniuni economice complete. Integrarea economic" regional" este rezultatul interdependen!elor dintre state, nregistrnd n ultimii ani o evolu!ie continu", att sub aspectul modului de realizare, ct #i a consecin!elor sale, fiind unul din procesele economice cu implica!ii profunde n existen!a !"rilor. Integrarea economic" regional" r"spunde cerin!elor de dezvoltare a economiilor na!ionale #i de adoptare a acestora ntr-un context global. Tendin!a puternic obiectiv" #i de durat" spre integrare este rezultatul unui complex de factori de ordin economic, politic, social, istoric. 64

Un loc important n cadrul factorilor generali care au propulsat acest proces l ocup" amplificarea interdependen!elor economice dintre state, aspect definitoriu perioadei postbelice, generat de condi!iile specifice ale zonelor geografice #i de structura economiilor na!ionale. Acest fapt a impus g"sirea unor solu!ii adecvate de cooperare, potrivite realit"!ilor zonale, astfel nct fiecare !ar" s" aib" posibilitatea particip"rii la acele forme de conlucrare #i cooperare cu rol stimulativ pentru economia na!ional". Alt factor cu impact asupra dezvolt"rii regionale este dezvoltarea #tiin!ei, tehnicii #i tehnologiilor moderne. Are loc o cre#tere a gradului de complementaritate a economiilor na!ionale la nivel mondial. Eficacitatea poten!ialului uman, material, financiar, #tiin!ific al fiec"rei !"ri genereaz": ! L"rgirea spa!iului activit"!ii productive n afara grani!elor; ! Dezvoltarea schimburilor comerciale; ! Transferul rezultatelor cercet"rii #tiin!ifice, a persoanelor #i capitalurilor la nivel regional #i subregional ca parte a interdependen!elor economice la scar" planetar"; ! Reducerea s"r"ciei #i a analfabetismului; ! Dezvoltarea durabil" a omenirii. Un rol important n procesul integr"rii l-au avut organiza!iile economice interna!ionale, create ca o consecin!" a preocup"rii !"rilor n curs de dezvoltare de a realiza pe calea 65

extinderii conlucr"rii economice problemele comune cu care se confrunt". n procesul de integrare n afara factorilor generali apar #i se manifest" #i factori specifici anumitor perioade sau grupuri de state. $"rile vest europene au fondat astfel CEE #i au exercitat influen!a #i o serie de factori economici #i politici specifici situa!iei interna!ionale din perioada postbelic" cum ar fi reconstruc!ia economiilor na!ionale n condi!iile dramatice ale diviz"rii Europei n blocuri politico-militare opuse. Experien!a istoric" arat" c" formarea #i dezvoltarea CEE, permite statelor membre s" realizeze obiective importante #i s" se situeze ast"zi printre cele mai importante !"ri ale lumii. Destr"marea sistemelor totalitare din Europa CentralOriental" #i ncheierea R"zboiului Rece la nceputul anilor 90, au condus la eliminarea numeroaselor restric!ii #i constrngeri n rela!iile economice #i la nceperea demersurilor pentru aderare regional". Procesul de aderare este determinat #i de alte motive cum ar fi convergen!a intereselor economice #i complementarit"!ile economice a !"rilor vecine, tendin!ele intraregionale, presiunile concuren!ei din afara zonei, dezvoltarea schimburilor comerciale, orientarea preferen!ial" a investi!iilor unor state spre grupul din care fac parte. Contextul geo-politic al integr"rii este influen!at de factori combina!i care pot furniza o baz" solid" #i durabil" pentru crearea unor grup"ri prospere. Procesul de integrare este inseparabil de dezvoltarea economic", ns" acesta nu poate fi redus la dimensiunea economic". Integrarea economic" este o etap" important" a integr"rii politice. Strategiile regionale de ordin economic, financiar, ecologic, militar sunt elaborate pe baze democratice #i !in cont n elaborarea lor de interesele, regulile #i valorile na!ionale. Integrarea economic" nu trebuie s" reprezinte un scop n sine ci un instrument prin care s" se asigure cre#terea 66

economic", prosperitatea, cooperarea reciproc avantajoas" pentru to!i membrii, bazat" pe competitivitate #i concuren!" loaial", pe respectarea principiilor democratice. Regionalizarea se realizeaz" n armonie cu organizarea #i dezvoltarea multilateral" a comer!ului mondial #i circula!iei interna!ionale n ansamblul ei, cu intensificarea raporturilor economice ntre statele lumii. Integrarea regional" este un proces cu multe avantaje dar #i multe costuri. Este evident" tendin!a de globalizare a procesului de integrare, prin accentuarea interdependen!elor dintre diversele economii na!ionale #i regionale #i prin cre#terea impactului fenomenelor mondiale asupra evolu!iilor economice, sociale, politice, militare ale fiec"rui stat. Integrarea economic" regional" poate fi privit" ca un proces prin care dou" sau mai multe !"ri ncheie #i pun n aplicare acorduri n scopul aproprierii nivelului de dezvoltare al economiilor na!ionale prin crearea unui spa!iu economic unic. Integrarea este o form" de asigurare a libert"!ii de mi#care a factorilor #i implicit de omogenizare a spa!iului concuren!ial. 2.2.3. Uniunea European! 2.2.3.1. Principalele etape n crearea Uniunii Europene Pe data de 18 aprilie 1951 la Paris s-a semnat tratatul de nfiin!are a Comunit"!ii Europene a C"rbunelui #i O!elului (CECO) cu sediul la Luxemburg. Organiza!ia era format" din Fran!a, R.F.G., Italia, Belgia, Olanda #i Luxemburg. Primul pre#edinte al acestei organiza!ii a fost chiar unul dintre p"rin!ii fondatori ai conceptului Jean Monet. Durata ini!ial" de existen!" a Tratatului privind nfiin!area Comunit"!ii Europene a C"rbunelui #i O!elului era de 50 ani, cu posibilitatea de prelungire prin acordul p"r!ilor. 67

CECO prevedea libera circula!ie a c"rbunelui #i o!elului prin desfiin!area taxelor vamale, fapt realizat n 1954, ntre cele 6 state participante care la acea dat" de!ineau mpreun" cea mai mare produc!ie din Europa de Vest la aceste produse. Ca urmare a instabilit"!ii politice n zon", organiza!ia urm"rea de fapt controlul asupra industriei de armament n perspectiva dezvolt"rii durabile. La 25 martie 1957 s-a semnat Tratatul de la Roma n vederea constituirii Comunit!"ii Economice Europene (CEE) #i EUROATOM (Comunitatea European! pentru Energie Atomic!). Tratatul semnat de Fran!a, R.F.G., Italia, Belgia, Olanda #i Luxemburg, urm"rea crearea unei Pie!e Comune n principal n sectorul industrial #i n sectorul agricol. Potrivit Tratatului de la Roma, CEE urma s" se realizeze n trei etape: ! Uniunea vamal! ! Uniunea economic! #i monetar! ! Uniunea politic! Uniunea vamal" presupunea nl"turarea complet" a taxelor vamale intercomunitare, a restric!iilor cantitative #i a barierelor netarifare din calea comer!ului reciproc ntr-o perioad" de 12 ani. Perioada a fost redus" ulterior la 18 luni, fapt ce a permis nf"ptuirea Uniunii Vamale la 1 iulie 1968. De asemenea, uniunea vamal" necesita instituirea unei politici comerciale comune fa!" de ter!i, elaborarea unui tarif vamal comun #i ncheierea de acorduri comerciale n numele CEE17
17

Acordurile de la Yaounde #i Lome semnat cu 69 de !"ri din ACP; Acorduri comerciale semnate cu !"ri din America Latin"; Acorduri de

68

Efectele cre"rii uniunii vamale18: ! sporirea eficien!ei produc!iei ca urmare a adncirii proceselor de specializare intra #i intersectorial" n conformitate cu legea avantajelor comparative; ! cre#terea nivelului produc!iei datorit" unei mai bune valorific"ri a avantajelor economiei de scar" devenit" posibil" ca urmare a cre#terii dimensiunilor pie!ei; ! nt"rirea substan!ial" a for!ei de negociere n tratativele interna!ionale, ca urmare a cre#terii poten!ialului economic comun care genereaz" un raport de schimb mai avantajos; ! accentuarea transform"rilor n eficien!a economic" ca urmare a dinamiz"rii concuren!ei n interiorul grup"rii transform"ri care marcheaz" att volumul ct #i calitatea factorilor de produc!ie - multiplicate de avansul tehnologic ob!inut prin eforturi comune. ! efecte statice crearea #i deturnarea de comer! efecte ap"rute datorit" combina!iei ntre comer! liber #i protec!ionism. Efectul de creare de comer! apare atunci cnd comer!ul dintre doi parteneri la o grupare regional" cre#te ca urmare a particip"rii la experimentul integra!ionist prin nlocuirea unor surse de aprovizionare mai pu!in eficiente cu surse de aprovizionare mai eficiente din interiorul grup"rii. Deturnarea de comer! apare atunci cnd prin crearea
asociere cu 10 !"ri foste socialiste din Europa Central" #i de Est (1991 1995). 18 Dumitru Miron Economia Uniunii Europene, Editura Luceaf"rul, Bucure#ti, 2004.

69

grup"rii regionale, surse de aprovizionare din afara grup"rii, mai eficiente sub aspectul costurilor de produc!ie, sunt nlocuite cu surse de aprovizionare din interiorul grup"rii mai pu!in eficiente sub aspectul costurilor de produc!ie. ! efecte dinamice: stimularea economiei de scar"; influen!a asupra localiz"rii #i volumului investi!iilor; cre#terea eficien!ei economice datorit" cre#terii concuren!ei. Conform Tratatului de la Roma pricipalele prevederi care au vizat crearea uniunii Economice #i Monetare sunt: ! unificarea politicilor economice generale; ! fuzionarea pie!elor na!ionale ale statelor membre; ! convertibilitate reciproc" total" #i ireversibil" a monedelor !"rilor membre #i adoptarea unei monede unice. Politica Agricol! Comunitar! (PAC) apare ca rezultat al Tratatului de la Roma, reu#ind s" consolideze treptat pozi!ia de negociere a Comunit"!ii n cadrul GATT #i ulterior al OMC. Politica agricol" comunitar" a avut ca prim efect nl"turarea riscului aprovizion"rii cu produse agricole #i sporirea schimburilor intracomunitare. Tratatul de la Roma contureaz" principiile Politicii Agricole Comunitare, dup" cum urmeaz": 1. Unicitatea pie"ei presupune constituirea unei pie!e comune n domeniul agricol n care produsele s" circule liber, iar pre!urile s" fie unice. 70

2. Preferin"a comunitar! urm"rea orientarea consumului c"tre produsele statelor membre, prin implementarea tarifului vamal comun, care implica taxe ridicate la importurile de produse agricole din !"rile extra-comunitare #i prin subven!ionarea exporturilor. 3. Solidaritate financiar! consta n crearea Fondul European de Orientare #i Garan"ii Agricole (FEOGA), structurat pe dou" sec!iuni: ! Sec"iunea de orientare cu scopul moderniz"rii structurilor agricole, dezvolt"rii infrastructurii #i a condi!iilor de comercializare. ! Sec"iunea de garan!ii n vederea sus!inerii pre!urilor #i garant"rii veniturilor agricole. Bugetul alocat sec!iunii de garan!ii dep"#ea 90% din bugetul total alocat la nivel comunitar Fondului European de Orientare #i Garan!ii Agricole. Obiectivele Politicii Agricole Comunitare (PAC): ! cre#terea productivit"!ii muncii #i a progresului tehnic; ! asigurarea unui nivel de via!" echitabil al agricultorilor; ! stabilizarea pie!elor produselor agricole; ! garantarea securit"!ii aprovizion"rii !"rilor membre cu produse agricole; ! asigurarea de pre!uri rezonabile consumatorilor comunitari.

71

n 1985 a fost adoptat" Cartea Alb! n vederea des"vr#irea pietei interne unice 19 (PIU) a CEE pn" n decembrie 1992. Proiectele de reforma a CEE vizau n principal: ! posibilitatea de a se lua decizii prin vot majoritar n cadrul organelor comunitare; ! l"rgirea atribu!iilor parlamentului vest-european; ! cre#terea competen!elor CEE n domeniile: monetar, financiar, tehnologic, mediu #i politici sociale; realizarea unei uniuni economice #i monetare pe baza Sistemului Monetar European #i a unit"!ii de cont vest-european (ECU); ! realizarea n cadrul CEE a unei pie!e unice interne a !"rilor membre, pn" n anul 1992; ! nt"rirea cooper"rii !"rilor membre n domeniul politicii externe #i al securit"!ii; n februarie 1986 se semneaz" la Luxemburg Actul Unic European care urm"rea regruparea ntr-un singur document a amendamentelor #i complet"rilor Tratatului de la Roma. n Actul Unic se prevedea crearea nainte de 1992 a unui spa!iu f"r" frontiere. Odat" cu adoptarea Actului Unic European au avut loc o serie de revizuiri ale tratatelor precedente, printre cele mai importante fiind: ! Consiliului European devine principalul organism responsabil pentru stabilirea direc!iilor de dezvoltare a CEE; ! Cre#terea competen!ei legislative a Parlamentului European, avizul s"u fiind necesar pentru ncheierea acordurilor de extindere #i de asociere a CEE; ! Realizarea unei pie!e interne unice pn" n anul 1993;
19

Pia!a intern" unic" a fost definitivat" la 1 ianuarie 1993.

72

! Introducerea sistemului de vot cu majoritate calificat" n Consiliu de Min#tri, care nlocuie#te unanimitatea n urmatoarele cazuri: modificarea tarifului vamal comun, libera circula!ie a capitalului, presta!ia liber" a serviciilor, pia!a intern" unic", politica comun" n domeniul transporturilor maritime #i aeriene, politica social", coeziunea economic" #i social", cercetarea #i dezvoltarea tehnologic" #i mediul; ! Cooperarea european" n domeniul politicii externe, statele comunitare fiind nevoite s" depun" eforturi pentru a elabora o politic" extern" comun" european" prin proceduri de informare #i consultare, astfel nct fiecare stat sa aib" n vedere propunerile celorlalte n vederea atingerii interesului comunitar; Tratatul de la Maastricht a fost semnat la 7 februarie 1992 #i a intrat n vigoare abia la 1 noiembrie 1993, dup" ce a fost ratificat (de c"tre parlamentele na!ionale sau prin referendumuri na!ionale). Tratatul de la Maastricht asupra Uniunii Europeane cuprinde dou" p"r!i: prima se refer" la Uniunea Economic" #i Monetar"(UEM) , iar cea de-a doua la Uniunea politic". Potrivit prevederilor Tratatului de la Maastricht realizarea Uniunii economice #i monetare trebuia s" se realizeze prin parcurgerea a 3 etape: ! Prima etapa a nceput n iunie 1990 prin liberalizarea mi#c"rii capitalurilor ntre statele membre ale Comunit"!ii Europene #i s-a ncheiat n decembrie 1993 prin atingerea convergen!ei economice.

73

! A doua etapa a nceput la 1 ianuarie 1994 #i s-a ncheiat la sfr#itul anului 1996, viznd realizarea Uniunii monetare. n cadrul acesteia a fost creat" Banca Central" European" (EUROFED) al c"rei statut a fost elaborat #i adoptat nc" din noiembrie 1990 de c"tre statele membre cu excep!ia Angliei. n 1994 a nceput s" functioneze #i Institutul Monetar European, cu sediul la Frankfurt. ! A treia etap" cuprinde perioada pn" la 1 ianuarie 1999, n care ar fi trebuit s" intre n func!iune Banca Central" European" #i s" fie adoptat" o moned" unic". Principalele criterii de convergen"! pe care statele membre trebuiau s" le respecte n vederea ader"rii la Uniunea Monetar!: 1. Deficitul bugetar trebuie s" reprezinte cel mult 3% din PIB, conform pactului de stabilitate bugetar" CIG 96, care propunea #i sanc!ionarea statelor care nu respect" criteriile. 2. Datoria public! trebuie s" nu dep"#asc" 60% din PIB. 3. Rata infla"iei n !"rile membre nu trebuie s" dep"#easc" cu mai mult de 1,5% rata medie a celor mai performante trei !"ri, n ceea ce prive#te rata infla!iei. 4. Rata nominal! a dobnzii pe termen lung nu trebuie s" dep"#asc" cu mai mult de 2% media ratelor dobnzii celor trei !"ri care au nregistrat cele mai bune performan!e pe planul infla!iei. 74

5. Ratele de schimb nu trebuie s" dep"#asc" marjele normale prev"zute n cadrul Sistemului Monetar European (SME), adic" 2,25%. La 31 decembrie 1998 s-a produs lansarea oficial" a monedei unice EURO care a intrat efectiv n circula!ie n 200220, circulnd concomitent cu celelalte valute timp de 6 luni. Partea a doua a Tratatului de la Maastrich se refer" la Uniunea politic", adic" la problemele legate de politica extern", de securitate #i de ap"rare comun". Tratatul reorganizeaz" Uniunea pe trei piloni, ca urmare a problemelor dificile ntmpinate pn" atunci cu privire la procedurile comunitare #i interguvernamentale. Tratatul urm"rea realizarea unei arhitecturi institu!ionale unice #i coerente. Conform Tratatului de la Maastricht, Uniunea a fost organizat" pe trei piloni: ! Pilonul 1 Comunitatea European!, care beneficiaz" conform Tratatului de noi competen!e care nu se mai limiteaz" doar la probleme de ordin economic; ! Pilonul 2 Politica Extern! #i de Securitate Comun! (PESC), ridic" cooperarea dintre statele membre la statutul de politic" comun", urm"rinduse: salvgardarea valorilor comune, a intereselor fundamentale #i independen!ei Uniunii, nt"rirea securit"!ii, promovarea cooper"rii interna!ionale n domeniul securit"!ii #i politicii externe, men!inerea p"cii #i securit"!ii interna!ionale conform
20

Ini!ial nu au aderat la uniunea monetar": Anglia, Danemarca, Suedia #i

Grecia.

75

principiilor Cartei ONU #i nu n ultimul rnd dezvoltarea #i nt"rirea democra!iei a statului de drept, a drepturilor omului. ! Pilonul 3 Cooperarea n domeniul Justi"iei #i Afacerilor Interne (JAI), vizeaz" direct politica de azil, trecerea frontierelor externe #i controlul acestora, politica de imigrare; combaterea fraudei de dimensiuni interna!ionale; cooperarea judiciar", vamal" #i poli!ieneasc". Tratatul de la Amsterdam a fost semnat la 2 octombrie 1997 #i a intrat n vigoare dup" ratificarea de c"tre toate !"rile membre la 1 mai 1999. n cadrul noului Tratat, negocierile s-au purtat n trei direc!ii esen!iale: Uniunea European" #i cet"!enii, identitatea extern" #i institu!iile uniunii. Principalele obiective care s-au conturat n urma discu!iilor sunt: ! Ocuparea for!ei de munc" #i drepturile cet"!enilor, n cadrul c"ruia s-a pus accentul pe crearea de locuri de munc" prin fonduri comunitare #i pe lupta impotriva #omajului. ! Eliminarea ultimelor obstacole din calea liberei circula!ii #i nt"rirea securit"!ii Uniunii Europene; ! Cre#terea rolului Uniunii Europene n lume. ! Cre#terea eficien!ei institu!ionale n vederea primirii de noi membri. Tratatul de la Nisa a fost adoptat n decembrie 2000, prin concluziile Consiliului European de la Nisa. Tratatul a fost semnat la 26 februarie 2001, tratatul ncheind Conferin!a Interguvernamental" care a nceput n februarie 2000 #i al c"rei obiectiv era preg"tirea institu!iilor europene n vederea ader"rii de noi state. Tratatul a deschis drumul reformei institu!ionale necesare viitoarei extinderi a Uniunii Europene spre Est. 76

Principalele schimb"ri au fost: ! Limitarea m"rimii #i compozi!iei Comisiei Europeme #i extinderea votului cu majoritate calificat"; ! Simplificarea tratatelor; ! Declara!ia privind viitorul UE Tratatul a fost ratificat de toate statele membre #i a intrat n vigoare la 1 februarie 2003. Conven"ia asupra viitorului Europei #i Tratatul Constitu"ional al Uniunii Europene. La Consiliul European de la Nisa din decembrie 2000, #efii de stat #i de guvern ai celor 15 state membre au ajuns la un acord privind modificarea tratatelor care st"teau la baza Uniunii Europene, n vederea continu"rii reformelor institu!ionale. n acest sens la 15 decembrie 2001, n cadrul Consiliului European de la Laeken (Belgia), au adoptat Declara"ia asupra viitorului Uniunii Europene, cunoscut" sub denumirea de Declara"ia de la Laeken. Prin acest document se exprima nevoia ca Uniunea s" devin" mai democratic", mai transparent" #i mai eficient", prin elaborarea unei Constitu"ii, care s" r"spund" aspira!iilor popoarelor europene. Constitu!ia European" a fost adoptat" n Consiliul European din 18 iunie 2004 de c"tre #efii de stat sau de guvern ai celor 25 de state membre ale Uniunii Europene. 2.2.3.2. Structura institu"ional! a Uniunii Europene Uniunuea European" este o entitate cu voca!ie interna!ional" avnd multe din atributele unui stat na!ional. UE armonizeaz" legisla!iile !"rilor membre, fiind un corp executiv cu numeroase responsabilit"!i n aplicarea m"surilor legislative. UE ntre!ine rela!ii diplomatice cu variate entit"!i ter!e, devenind semnatara a tot mai multe tratate #i acorduri 77

interna!ionale. Cu toate acestea, UE este destul de departe de atributele unei entit"!i statale pentru c"21: ! nu are un guvern n adev"ratul sens al cuvntului; ! nu exercit" ntr-o manier" electoral" o serie de abilit"!i; ! nu gestioneaz" dect par!ial afacerile interne, justi!ia #i ap"rarea; ! n materie de politic" extern" exist" nc" multe atribute care se exercit" doar pe baze interguvernamentale. Consiliul European Consiliul European nu trebuie confundat cu Consiliul Europei, care este o organiza!ie interguvernamental" continental" ce activeaz" n principal n domeniul drepturilor omului. Consiliul European este cel mai nalt for decizional al Uniunii Europene. El se compune din #efii de stat sau de guvern din !"rile membre #i din pre#edintele Comisiei Executive. Consiliul European se ntrune#te de dou" ori pe an n lunile iunie #i decembrie. Rolul s"u este de a conferi impulsul politic necesar adopt"rii deciziilor #i s" pun" bazele principiale ale politicii #i dezvolt"rii europene. Consiliul European se identific" cu legimitatea politic" suprem" a Uniunii Europene. Multe din !arile membre doresc transformarea acestuia ntr-un veritabil guvern al Europei, care s" confere unuia dintre statele membre misiunea de reprezentare a Uniunii n rela!iile externe. Tratatul de la Amsterdam a creat postul de nalt reprezentant pentru politica extern" #i de securitate comun", care cumuleaz" func!iile sale cu cele ale secretarului general al Consiliului.
21

Dumitru Miron Economia Uniunii Europene, Editura Luceaf"rul, Bucure#ti, 2004.

78

Consiliul Ministerial Consiliul Ministerial reprezint" reuniunea la nivelul mini#trilor de externe sau de resort n func!ie de complexitatea problemelor abordate. Fiecare !ar" membr" are un reprezentant permanent. Ace#tia se ntrunesc n Comitetul Reprezentan!ilor Permanen!i (CORPER) a c"rui principlal" r"spundere este preg"tirea lucr"rilor Consiliului. Pre#eden!ia consiliului revine prin rota!ie, la intervale de 6 luni, fiec"rei !"ri membre. Comisia European! Comisia este organul executiv, decizional #i este compus" din 20 de membrii - comisari. Comisia are dou" domenii principale de responsabilitate: dezvoltarea economic" #i implementarea legisla!iei comunitare. Tratatele constitutive au acordat Comisiei: ! Dreptul exclusiv de a ini!ia propuneri cu privire la legisla!ia comunitar"; ! Rolul de gardian al Tratatelor. Pre#edintele Comisiei este desemnat prin acordul comun al guvernelor !"rilor membre, dup" o consultare prealabil" a Parlamentului European. Ulterior, guvernele !"rilor membre desemneaz" cu consultarea pre#edintelui desemnat, ceilal!i membri (comisari). Comisia, n ansamblul s"u, se supune aprob"rii prin vot Parlamantului care voteaz" pentru sau mpotriv" Comisiei ca ntreg. n urma Consiliului European de la Nisa, !"rile mari au acceptat s" renun!e la un comisar din cei doi ncepnd cu 2005, dar !"rile mici nu au acceptat s" ramn" f"r" singurul comisar de care dispun. n documentul final a fost men!inut" o referire la plafonarea num"rului de comisari la 27. Parlamentul European 79

Parlamentul European seam"n" cu un corp legislativ la nivel na!ional. Func!iile sale sunt adoptarea legisla!iei, aprobarea execu!iei bugetare, validarea acordurilor interna!ionale #i supravegherea activit"!ii organelor executive. Particularit"!i: 1. are trei locuri de desf"#urare a activit"!ilor (Strasbourg, Bruxelles #i Luxemburg); 2. este singurul organism comunitar care este ales n mod democratic la nivel autentic transeuropean; 3. parlamentarii europeni nu dispun de o cultur" politic" autentic european", fiind exponen!ii culturilor politice na!ionale; 4. imunitatea parlamentar" nu este legiferat" la nivel european, fiind n vigoare cea derivat" din prevederile na!ionale; 5. are o natur" multicultural" #i multilingvistic", un volum important din activit"!ile func!ionale alocndu-se traducerii materialelor de lucru #i lucr"rilor n plen #i pe comitete parlamentare, lucru perceput ca dificil tehnic #i costisitor. Printre func!iile esen!iale ale Parlamentului reg"sim: ! Func"ia legislativ! care a sporit ca relevan!" pe m"sur" ce procesul de integrare a avansat; ! Func"ia bugetar!, Parlamentul aprob" bugetul comunitar n ansamblul #i valideaz" raportul Cur!ii Europene de conturi cu privire la corectitudinea cheltuirii banilor comunitari; ! Func"ia de control politic asupra celorlalte institu!ii comune prin avizul conform asupra 80

diferitelor decizii ale Consiliului, prin sistemul de audieri sau interpel"ri sau prin validarea Comisiei. Parlamentul European, n exerci!iul actual are 626 de membri organiza!i n 17 comitete parlamentare, fiecare parlamentar activnd obligatoriu ca membru al unui comitet #i ca supleant n altele. Comitetele numesc raportori care elaboreaz" proiecte care se supun dezbaterii n sesiunile plenare dup" votarea lor n aceste comitete. Parlamentarii sunt organiza!i n grupuri parlamentare n func!ie de afinit"!ile politice, la nivelul acestora existnd comisii parlamentare mixte n rela!iile cu !"rile asociate sau cu alte legislative din !"ri ter!e. Parlamentul lucreaz" cam 11 luni pe an (42 de s"pt"mni), 12 sesiuni au loc n plen la Strasbourg (o s"pt"mn" pe lun"), iar 6 sesiuni au loc la Bruxelles (cte o 1/2 de zi fiecare). Dup" Tratatul de la Nisa num"rul membrilor s-a m"rit la 732, iar num"rul comitetelor la 20. Alte organisme din cadrul structurii institu"ionale ! Curtea de Justi"ie #i Curtea de Prim! Instan"!. Rolul cur!ii este de a asigura respectarea dreptului european, interpretarea #i aplicarea corect" a tratatelor; ! Comitetul Economic #i Social. naintea adopt"rii principalelor decizii, este obligatorie consultarea sa #i poate de asemenea emite unele avize din proprie ini!iativ". ! Comitetul Regiunilor. Este consultat de c"tre Consiliu sau Comisie n cazurile prev"zute n tratat #i poate s" emit" unele aprob"ri, din proprie ini!iativ";

81

! Curtea de Conturi. Verific" regularitatea #i legalitatea veniturilor #i cheltuielilor Comunit"!ii precum #i gestiunea financiar"; ! Banca European! de Investi"ii (Luxemburg); ! Oficiul European de Investi"ii (Munchen), ! EUROPOL (Haga). Extinderea Uniunii Europene Membrii fondatori: Fran!a, Italia, R.F.G, Belgia, Olanda, Luxemburg (1957); 1973 Danemarca, Marea Britanie #i Irlanda; 1981 Grecia; 1986 Spania, Portugalia (cei 12); 1995 Austria, Finlanda, Suedia (cei 15); 2004 Cipru, Estonia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Republica Ceh", Slovacia, Slovenia, Ungaria; 2007 Romnia #i Bulgaria. 2.2.3.3. Procesul de aderare n Europa Central! #i de Est Transform"rile rapide #i profunde petrecute n !"rile foste membre ale CAER n decursul anului 1989 au determinat o schimbare radical" de ambele p"r!i a modului de reglementare a cadrului juridic ntre aceste !"ri #i Uniunea European". Abia se semnaser" n 1989-1990 Acordurile de comer! #i cooperare economic" #i comercial" de c"tre UE cu Ungaria, Cehoslovacia #i Polonia, ca baz" a rela!iilor comerciale #i economice pe urm"torii 10 ani, c" evolu!ia situa!iei politice din aceste !"ri #i ulterior din toate celelalte state membre ale fostului Pact de la Var#ovia a impus o nou" abordare din partea Uniunii Europene a raporturilor bilaterale #i multilaterale cu aceste !"ri. 82

Prima reuniune consacrat" viitorului rela!iilor dintre UE #i TECE22 - foste membre ale CAER a avut loc la Bruxelles la 5 februarie 1990, prilej cu care mini#trii de externe ai celor 12 !"ri UE de atunci s-au pronun!at n favoarea propunerii Comisiei UE de a stabili Acorduri de asociere (din a 2-a genera!ie) cu !"rile TECE care aplic" programe de reform" politice #i economice #i se orienteaz" c"tre economia de pia!". Aceste acorduri trebuiau s" nlocuiasc" acordurile de comer! #i cooperare ncheiate anterior #i s" ofere un cadru suplu #i constructiv, care s" permit" g"sirea solu!iilor adaptate condi!iilor specifice din fiecare !ar". Aceste acorduri de asociere au fost astfel concepute nct ele s" constituie o alternativ" la o eventual" aderare a !"rilor foste comuniste. Comunicatul reuniunii preciza, de asemenea, c" Acordurile de asociere se adreseaz" tuturor TECE (cu excep!ia URSS care reprezint" un caz aparte, avnd n vedere dimensiunile #i puterea militaro-economic"). Cu ocazia Consiliului European de la Dublin (28 aprilie 1990) #efii de stat #i de guvern ai celor 12 au convenit s" angajeze imediat negocieri cu fiecare !ar" TECE pentru ncheierea de acorduri de asociere, care s" prevad" un cadru institu!ional pentru dialogul politic. La 1 august 1990, Consiliul ministerial al UE a aprobat liniile directoare ale asocierii, n baza c"rora Comisia UE a nceput discu!ii exploratorii cu !"rile care au solicitat asemenea negocieri. n urma discu!iilor exploratorii, Comisia UE a propus Consiliului de Mini#trii, la sfr#itul anului 1990, un mandat cadru n baza c"ruia se vor negocia viitoarele acorduri de asociere din a 2-a genera!ie, care vor fi denumite Acorduri Europa #i c" !"rile ce doresc s" nceap" negocierile trebuie s" ndeplineasc" anumite condi!ii:

22

$"rile din Europa Central" #i de Est.

83

! respectarea drepturilor omului (inclusiv respectul minorit!"ilor etnice #i democratice); ! aplicarea multipartitismului n via"a politic!; ! organizarea de alegeri libere; ! instaurarea economiei de pia"!. Acordurile de asociere propuse de Comisia UE pentru a fi semnate cu TECE includeau cel pu!in 3 capitole esen!iale23: ! DIALOGUL POLITIC ! LIBERTATEA SCHIMBURILOR &I LIBERA CIRCULA%IE A BUNURILOR &I PERSOANELOR ! COOPERAREA ECONOMIC$, FINANCIAR$ &I CULTURAL$ Avantaje ce urmau, n opinia exper!ilor comunitari, s" decurg" din ncheierea acordurilor de asociere de c"tre TECE cu UE, erau sintetizate astfel: ! instituirea unei zone de liber schimb ar contribui la amplificarea #i diversificarea rapid" a schimburilor bilaterale #i ar elimina temerile unor comercian!i #i investitori occidentali fa!" de ireversibilitatea proceselor din TECE;

23

Cornel ALBU, Mircea V"t"#escu Rela!ii economice interna!ionale Societatea Ateneul Romn Universitatea Ecologic" Bucure#ti 1999.

84

! sprijin financiar de la bugetul UE, ct #i din partea unor guverne ale !"rilor membre sau al unor b"nci private; ! acordarea de asisten!" tehnic" financiar" n cadrul programului PHARE; ! includerea statelor respective pe lista !"rilor beneficiare ale programelor de cercetare #tiin!ific" #i nv"!"mnt: TEMPUS - formare profesional" #i schimburi interuniversitare; LINGUA - perfec!ionarea limbilor str"ine; ERASMUS - stagii de studii pentru studen!i #i profesori n universit"!i vest-europene, precum #i la Funda!ia european" pentru formare profesional". Acordurile de asociere ncheiate au la baz" un model tip de Acord European de Asociere, clauzele lor fiind similare n con!inut (domenii, natura #i volumul concesiilor, perioada de tranzi!ie), deosebiri existnd doar n anexe. Acordurile sunt de tip mixt, acoperind sfere de competen!" comunitar" #i na!ional", fiind ncheiate pe o perioad" de timp nelimitat". n ceea ce prive#te con!inutul acordurilor de asociere, ele au un cadru comun, adaptat situa!iei specifice fiec"rei !"ri partenere #i include urm"toarele elemente:24 ! n privin!a dialogului politic, erau prev"zute ntlniri bilaterale regulate la cel mai nalt nivel, pentru discu!ii cuprinznd toate domeniile de interes comun n scopul sprijinirii reformelor #i ajungerea la pozi!ii comune n domeniul politicii externe; ! n ceea ce prive#te schimburile comerciale s-a prev"zut realizarea progresiv" a unei zone de
24

Eugen Andreescu, Cornel Albu, Noua etap" a integr"rii economice vesteuropene

85

comer! liber ntre cele dou" p"r!i ale acordurilor, concesiile comerciale urmnd s" fie reciproce. Totu#i, avnd n vedere decalajul economic nsemnat ntre cele dou" p"r!i s-a convenit ca, nf"ptuirea n decurs de 10 ani a acestei zone de comer! liber, respectiv eliminarea taxelor vamale #i a restric!iilor cantitative din calea schimburilor comerciale reciproce s" se fac" pe baza principiului asimetriei, n sensul c" UE va realiza acest lucru n primii 5 ani ai perioadei, urmnd ca TECE s" procedeze la fel n urm"torii 5 ani, pentru a proteja industria #i agricultura fa!" de concuren!a puternic" a m"rfurilor din !"rile UE; ! n privin!a altor probleme legate de activitatea de comer! exterior, acordurile includeau un num"r de m"suri de tipul clauzelor ce interziceau introducerea de noi restric!ii comerciale, clauze de salvgardare, m"suri antidumping #i definirea produselor originare (reguli de origine), ns" se preciza c", n condi!ii stricte, TECE s" se poat" deroga de la unele clauze, n scopul protej"rii unor sectoare industriale tinere #i a celor supuse restructur"rii; ! n privin!a mi#c"rii lucr"torilor, acordurile prevedeau asigurarea progresiv" a liberei circula!ii a for!ei de munc" #i a persoanelor ntre cele dou" p"r!i; ! n privin!a dreptului de stabilire s-a convenit ca Uniunea #i fiecare !ar" asociat" s" garanteze companiilor #i agen!ilor fiec"rei p"r!i, un tratament nediscriminatoriu numit tratament na!ional pentru stabilirea de noi activit"!i economice #i profesionale pe teritoriul ambelor p"r!i prev"zndu-se pentru 86

TECE unele derog"ri de la aceste prevederi, privind garantarea tratamentului na!ional n scopul protej"rii industriilor nou ap"rute #i sectoarelor supuse restructur"rii; ! n privin!a pl"!ilor #i transferurilor financiare, p"r!ile au convenit s"-#i autorizeze orice pl"!i legate de mi#carea bunurilor, serviciilor #i persoanelor, la fel #i transferurile financiare legate de investi!ii, inclusiv repatrierea capitalului #i beneficiilor rezultate din investi!ii, n valute liber convertibile; ! n privin!a concuren!ei #i altor prevederi economice, regulile de concuren!" similare celor aplicate n Uniune urmau s" fie introduse #i n !"rile asociate. De asemenea TECE urmau s" aplice regulile de protejare a propriet"!ii intelectuale industriale #i comerciale, similare celor existente n Uniunea European"; ! n privin!a armoniz"rii legisla!iei s-a prev"zut faptul c" armonizarea legilor TECE la cele comunitare este o precondi!ie major" pentru integrarea economic" n Uniune. Astfel, !"rile asociate urmau s" asigure compatibilitatea legisla!iilor cu cea comunitar", iar Comunitatea va acorda asisten!" tehnic" pentru acest proces; ! n privin!a cooper"rii economice se prevedeau facilit"!i pentru intensificarea ac!iunilor ntre firme n toate domeniile de interes reciproc; ! n privin!a cooper"rii culturale, p"r!ile au hot"rt s" promoveze cooperarea cultural" pentru sporirea n!elegerilor reciproce dintre popoarele lor, 87

programele culturale deja existente n UE, urmnd s" fie extinse #i la nivelul !"rilor asociate; ! n privin!a cooper"rii financiare, pentru atingerea obiectivelor Acordurilor, s-a prev"zut c" !"rile asociate s" beneficieze de asisten!" financiar" sub form" de mprumuturi #i dona!ii, asisten!" incluznd programele PHARE #i mprumuturile B"ncii de Investi!ii (BEI); ! n privin!a cadrului institu!ional au fost create: Consilii de Asociere la nivel ministerial cu misiunea monitoriz"rii implement"rii Acordurilor Europene, asistate de Comitete de Asociere, care vor asista procesul implement"rii acordurilor #i vor face unele recomand"ri necesare adopt"rii normelor comunitare: Comitete Parlamentare de Asociere ntre parlamentarii !"rilor asociate #i ai Parlamentului European; ! n privin!a intr"rii n vigoare a Acordurilor acestea se bazau pe Art. 238 din Tratatul Comunit"!ilor Economice Europene, ce impune ratificarea de c"tre toate statele membre a acordurilor ncheiate de UE, ca #i acordul Parlamentului European. Avnd n vedere ns" c", la nivel na!ional, procesul ratific"rii poate dura mai mult, s-a prev"zut instituirea Acordurilor Interimare, dnd astfel posibilitatea intr"rii n vigoare anticipat a unor prevederi indispensabile bunei func!ion"ri a noului cadru juridic. ! n privin!a clauzelor democratice #i ale drepturilor omului, toate Acordurile fac referin!" n preambul la reformele politice, la respectarea drepturilor omului 88

#i principiilor democratice #i a angajamentelor p"r!ilor n leg"tur" cu tratatele CSCE: Respectul pentru principiile democratice #i drepturile omului stabilite de Actul Final de la Helsinki #i de Carta de la Paris pentru o Nou" Europ" ca #i principiile economiei de pia!", inspirnd politicile interne #i externe ale p"r!ilor #i constituind elemente esen!iale ale prezentei Asocieri, Acordurile cuprinznd #i m"suri de luat n cazul cnd una din p"r!i nu-#i respect" obliga!iile. Dup" doi ani de preg"tiri #i negocieri, la data de 16 decembrie 1991 s-au semnat la Bruxelles acordurile de asociere cu Ungaria, Polonia #i Cehoslovacia. Avnd n vedere c" intrarea n vigoare a acestor Acorduri Europene de Asociere are loc dup" ratificarea lor de c"tre Parlamentul European, parlamentele na!ionale ale celor dou"sprezece !"ri membre ale CEE #i parlamentele !"rilor asociate (procedura care poate dura 12-18 luni), p"r!ile au semnat, la aceea#i dat", Acordurile Interimare care permit aplicarea anticipat" a prevederilor privind aspectele comerciale #i economice ale asocierii (pentru intrarea n vigoare a Acordurilor Interimare este necesar" aprobarea Parlamentului European #i a parlamentelor !"rilor asociate). Acordurile Interimare cu aceste !"ri care acopereau aspectele comerciale ale Acordurilor Europene, adic" libertatea de circula!ie a m"rfurilor #i prevederile respective privind pl"!ile, circula!ia capitalului #i regulile de origine, au intrat n vigoare la 1 martie 1992. Negocieri privind Acordurile Europene similare au fost finalizate cu Romnia #i Bulgaria #i textele au fost semnate la 1 februarie 1993 pentru Romnia #i 8 martie 1993 pentru Bulgaria. Intrarea n vigoare a Acordurilor Interimare cu aceste dou" !"ri a avut loc la 1 mai 1993 pentru Romnia, iar n cazul Bulgariei la 1 septembrie 1993. 89

n 1995, acorduri de asociere similare au fost semnate de c"tre Comisia UE cu Estonia, Letonia, Lituania, iar n 1996 cu Slovenia. Scopul final al acestor acorduri de asociere a TECE la UE l constituie preg"tirea economiilor acestor !"ri n vederea ader"rii #i, n principal, ajutorarea !"rilor asociate n adoptarea acquis-ului comunitar, n special a acquis-ului pie!ei interne unice. La 3 #i 10 mai 1995 Comisia European" a aprobat con!inutul celor dou" volume ale C"r!ii Albe privind preg"tirea !"rilor asociate pentru integrarea n pia!a intern" unic". Volumul prezint" natura, scopul #i contextul n care a fost elaborat" Cartea Alb". Volumul al II-lea con!ine analize sectoriale pornind de la articolele cheie din legisla!ia comunitar", explicnd scopul #i evolu!ia legisla!iei pentru fiecare sector. Dup" ntlnirea la vrf de la Cannes din iunie 1995, Comisia a ini!iat convorbiri bilaterale individuale cu !"rile asociate cu scopul de a conveni programele specifice de implementare a acestora, care s" reflecte situa!ia #i priorit"!ile concrete, specifice fiec"rei !"ri. n cursul acestor convorbiri se face totodat" evaluarea asisten!ei tehnice necesare !"rilor asociate pentru ndeplinirea recomand"rilor cuprinse n document. nainte ns" de aceasta, imediat dup" Consiliul European din iunie 1995, Comisia a creat un nou organism, cu sediul la Bruxelles, care s" supravegheze schimbul de informa!ii privind toate aspectele implement"rii C"r!ii Albe. Comisia administreaz" acest organism ca parte a programului PHARE. Acest birou asigur" asisten!" prin crearea unei baze de date privind alinierea la pia!a intern" pentru toate p"r!ile interesate.

90

n opinia exper!ilor vestici 25 Cartea Alb" nu reprezint" o etap" a procesului de negociere a ader"rii la UE ci un instrument prin care se faciliteaz" pentru !"rile asociate crearea unor institu!ii #i mecanisme care s" le fac" apte s" devin" p"r!i componente ale pie!ei interne a UE. Pia!a intern" a Comunit"!ii nu a fost creat" ca scop n sine, ci ca instrument principal de realizare a unei cre#teri economice echilibrate #i durabile #i a unui nivel ridicat de protec!ie social" #i de ocupare a for!ei de munc", a unor standarde elevate ale nivelului de trai #i calit"!ii vie!ii, a coeziunii economice #i sociale. Cartea Alb" ofer" principii de interpretare a legisla!iei care asigur" circula!ia liber" a m"rfurilor, serviciilor, persoanelor #i capitalului. Cartea Alb" indica !"rilor asociate din Europa de Est m"surile prioritare. Filozofia C"r!ii Albe este c" realizarea pie!ei interne necesit" nu doar adoptarea de reglement"ri juridice, ci nf"ptuirea unor condi!ii economice de baz" #i nainte de orice, necesit" existen!a unei concuren!e deschise #i loiale ntre operatorii economici, care se realizeaz" pe seama adapt"rii #i aplic"rii unor norme transparente privind concuren!a. Procesul de aliniere la legisla!ia privind pia!a intern" preg"tit prin Cartea Alb" - nu era direct legat de posibilitatea ader"rii. Respectarea recomand"rilor incluse n Cartea Alb" s-a dovedit a nu avea o leg"tur" direct" cu negocierea ader"rii la UE a !"rilor asociate. Cartea Alb" este un ghid #i con!ine ceea ce n Comunitate se n!elege prin minimum de acquis communautaire necesar pentru func!ionarea pie!ei interne. Este bine, sublinia J. Borkowski, ministrul polonez, ca UE s" nu considere Cartea Alb" ca un summum de noi obliga!ii

25

Ana Bal - Institutul de Economie Mondial" - Perspectivele integr"rii depline a !"rilor est-europene n Uniunea European", Bucure#ti, iunie 1996.

91

pentru !"rile asociate ci doar ca un ghid pentru alinierea legisla!iilor26. Negocierile de aderare presupun, ca punct de plecare, nu doar nf"ptuirea unui minim de acquis communautaire, ci o aliniere deplin" la legisla!ia comunitar". Prin aceast" cerin!", UE ncerca s" se asigure c" l"rgirea sa, prin aderarea !"rilor asociate, nu va conduce la sl"birea sistemului pie!ei interne, c" aceste !"ri vor face fa!" presiunilor economice, sociale, culturale cu care se vor confrunta n mod inevitabil dup" aderare. Raportul Comisiei Uniunii Europene Agenda 2000 baza delimit"rii n 2 valuri a !"rilor aderente Agenda 2000 a reprezentat lucrarea de sintez" despre l"rgirea Uniunii Europene pe care Comisia UE a fost invitat" s" o preg"teasc", de c"tre Consiliul European ntrunit la Madrid, n decembrie 1995. Scopul ei era s" explice modul n care Comisia a examinat diferitele cereri de aderare #i problemele principale pe care le ridic", precum #i calendarul de ncepere a negocierilor, considerat cel mai realist. n Agenda 2000 putem reg"si principalele concluzii #i recomand"ri #i punctele de vedere ale Comisiei asupra lans"rii procesului de negociere a integr"rii. De asemenea, abordeaz" problemele institu!ionale legate de l"rgire, precum #i aranjamentele practice legate de faza ini!ial" a negocierilor #i de consolidarea strategiei pentru pre-aderare, luat" n ansamblul ei. Aceste concluzii #i recomand"ri se bazeaz" pe criteriile adoptate de Consiliul European la ntlnirea sa, din iunie 1993, la Copenhaga: Pentru a deveni membru, !ara candidat" trebuie s":

26

Together in Europe nr. 74/15 septembrie 1995

92

! fi ajuns la o stabilitate a institu!iilor care garanteaz" democra!ia, suprema!ia legii, drepturile omului, respectarea #i protejarea minorit"!ilor; ! demonstreze existen!a unei economii de pia!" opera!ionale, precum #i capacitatea de a face fa!" presiunii concuren!iale #i for!ei pie!ei din cadrul Uniunii #i s" aib" capacitatea de a-#i asuma obliga!iile decurgnd din calitatea de membru, inclusiv aderarea la !elurile de uniune politic", economic" #i monetar". La solicitarea Consiliului European, Comisia UE a preg"tit opinii asupra fiec"rei candidaturi pentru dobndirea calit"!ii de membru. Evaluarea sa, se baza pe numeroase surse de informa!ii, lundu-se ca punct de plecare r"spunsurile la chestionarele trimise fiec"reia dintre !"rile candidate n aprilie 1996. Au avut loc ntruniri bilaterale cu fiecare din !"rile candidate, c"rora li s-a dat ocazia de a furniza orice alte informa!ii referitoare la preg"tirile lor pentru integrare pn" la sfr#itul lunii mai 1997. Comisia UE a luat de asemenea n considerare evalu"ri efectuate de Statele Membre, ndeosebi n ceea ce prive#te criteriile politice pentru dobndirea calit"!ii de membru, stabilite de Consiliul European la Copenhaga. Rapoartele #i rezolu!iile Parlamentului European #i activitatea diferitelor organiza!ii interna!ionale, organiza!ii neguvernamentale #i a altor organisme au fost de asemenea folosite de Comisie. Comisia UE a luat de asemenea n considerare progresul realizat n cadrul acordurilor bilaterale, care sunt elementul principal n rela!iile Uniunii cu !"rile candidate. Au intrat n referin!" Acordurile Europa (de Asociere), referitoare la cooperarea economic", comer! #i dialog politic cu !"rile candidate. Sarcina Comisiei UE era f"r" precedent, deoarece criteriile de la Copenhaga cuprindeau un num"r mare de 93

condi!ii economice #i politice ce dep"#eau acquis-ul comunitar27 (de exemplu evaluarea capacit"!ii administrative #i juridice). Acquis-ul Uniunii includea deja: politica comun" extern" #i de securitate, justi!ia #i afacerile interne, obiectivele #i realizarea n trepte a uniunii politice, economice #i monetare. Raportul Comisiei UE nu conferea numai o imagine a situa!iei din 1997 #i a progresului candida!ilor n ultimii ani. El a f"cut, de asemenea, o analiz" a progresului prognozat pe termen mediu, n privin!a criteriilor economice #i a capacit"!ii !"rilor de a implementa acquis-ul. n efectuarea acestei evalu"ri avansate, Comisia UE a luat n considerare tendin!ele strategiilor #i programelor de implementare progresiv" a acquis-ului, n curs de implementare n !ara candidat". Comisia UE a anticipat de asemenea, dezvoltarea viitoare a strategiilor Uniunii, ndeosebi n anumite domenii cum ar fi protec!ia mediului, Pia!a Intern" Unic" #i societatea informatizat", unde acquis-ul comunitar evolueaz" rapid. Referitor la criteriile politice pentru dobndirea calit"!ii de membru, Comisia UE consider" c" evaluarea a putut s" fie efectuat" numai pe baza elementelor situa!iei prezente pe care a reu#it s" le verifice #i s" le confirme. Func!ionarea efectiv" a democra!iei este o problem" primordial" n evaluarea cererii de aderare la Uniune a unei !"ri. Tratatul de la Amsterdam din iunie 1997 (denumit #i Maastricht II) a consfin!it n Articolul F principiul constitu!ional c" Uniunea este fondat" pe principiile libert"!ii, democra!iei, respect"rii drepturilor omului #i ale libert"!ile sale fundamentale #i pe suprema!ia legii. n mod corespunz"tor, Conferin!a Interguvernamental" a decis s" modifice articolul O f"cnd din respectarea Articolului F o condi!ie explicit" pentru dobndirea calit"!ii de membru. Comisia UE considera, prin urmare, c" respectarea de c"tre o !ar" candidat" a condi!iilor politice definite de
27

Prin acquis comunitar se n!elege pachetul principal de legi adoptate de Uniunea European" de-a lungul existen!ei sale #i aflate n func!iune.

94

reuniunea de la Copenhaga a Consiliului European era o condi!ie necesar", dar nu suficient" pentru nceperea negocierilor referitoare la aderare. n vederea sprijinirii procesului de aderare, Comisia a propus n Agenda 2000 ca n perioada 2000-2006 suma transferurilor financiare destinate celor 11 !"ri ce aspira la aderare (cele 10 din Europa Central" #i de Est #i Cipru) s" se cifreze la 75 mld. ECU, reprezentnd aproximativ 10% din bugetul comunitar pe ntreaga perioad". TECE aveau nevoie de transferuri financiare nainte ca ele s" devin" membre ale UE. Finan!area acestora n perioada premerg"toare ader"rii era crucial" din mai multe puncte de vedere: ! Pe aceast" cale se puteau finan!a par!ial costurile moderniz"rii economiilor n tranzi!ie #i se men!inea suportul social-politic pentru efectuarea transform"rilor sistemice; ! Acest fapt a fost receptat ca un semnal al unei hot"rri clare a UE n favoarea ader"rii TECE; ! Pe aceasta cale se finan!a dezvoltarea infrastructurii #i restructurarea industriei; ! Finan!area cu succes a preg"tirii n vederea ader"rii a mic#orat efortul de finan!are de dup" aderare. Consiliul European de la Luxemburg (decembrie 1997) #i Consiliul European de la Helsinki (decembrie 1999) Pe data de 13 decembrie 1997, la Luxemburg, #efii de state #i de guverne ai celor 15 state membre ale Uniunii Europene au luat o hot"rre istoric": nceperea procesului de extindere c"tre Est, prin nglobarea a 11 !"ri: Polonia, Cehia, 95

Ungaria, Slovenia, Estonia, Cipru, Lituania, Letonia, Bulgaria, Slovacia, #i Romnia. Cei 15 au deschis oficial poarta Uniunii Europene pentru !"rile din estul #i centrul continentului. Hot"rrea Consiliului European nu era n acord deplin cu recomandarea Comisiei Europene din vara anului 1997, care l"sase 5 state, ntre care #i Romnia, n afara procesului de aderare. Liderii celor 15 au a#ezat toate !"rile candidate pe aceea#i linie de plecare, fiecare n parte urmnd s" avanseze n func!ie de posibilit"!i. Spre deosebire de reuniunea Consiliului Europei de la Madrid (decembrie 1995), unde Romnia a fost defavorizat", la Luxemburg s-a luat o decizie realist". Politicodiplomatic, !innd seama de la ce s-a plecat, a fost maximum ce se putea ob!ine. Procedural, mai important dect orice altceva era faptul c" #efii de state #i de guverne din Uniunea European" s-au pronun!at n favoarea admiterii Romniei. Propunerea Comisiei Europene de a se ncepe negocierile numai cu #ase state (Polonia, Cehia, Ungaria, Slovenia, Estonia #i Cipru) a fost criticat" nu numai de !"rile l"sate pe dinafar", ci #i de unele state membre ale UE, precum #i de Parlamentul European. Au existat #i demonstra!ii de protest fa!" de decizia luat". Decizia Consiliului European de la Luxemburg, a fost aceea c", la 30 martie 1998 la Bruxelles s" aib" loc deschiderea oficial" a negocierilor cu toate cele 11 state aderente, iar procesul de l"rgire s" fie integral #i global. La scurt timp au nceput negocierile cu !"rile considerate a fi mai avansate (Polonia, Cehia, Ungaria, Slovenia, Estonia #i Cipru). Cu celelalte state s-au purtat negocieri preg"titoare, fiind monitorizate de Comisia UE timp de un an. n acest sens s-a considerat c" nu mai exist" nici grupe de !"ri prestabilite, nici probleme care s" nu poat" fi negociate mai intens cu oricare dintre candida!i. Dac" ntr-o chestiune un candidat era mai avansat, negocierile avansau f"r" s" se !in" seama de pozi!ia candidatului respectiv. Uniunea European" a creat astfel un 96

culoar de dep"#ire 28 , n care orice competitor din coada plutonului se putea nscrie. Astfel, s-a apreciat c" prin aceast" decizie de la Luxemburg, Uniunea European" a eliminat orice urm" de abordare discriminatorie #i a dat nc" un exemplu de cum se pot solu!iona n mod democratic chestiuni de care depinde nsu#i viitorul continentului nostru. Compromisul constituiea, potrivit documentului final al summitului de la Luxemburg, un semnal pozitiv pentru statele candidate, ndeosebi pentru cele mai pu!in preg"tite. Autorii lui au atras ns" aten!ia asupra faptului c" aderarea trebuie bine preg"tit" n fiecare !ar" candidat", pentru a se rezista #ocului produs de aderare. n presa romneasc" din acea vreme s-a considerat c", centrul de greutate al integr"rii europene a Romniei nu va fi nici Parisul, nici Bonnul, nici Luxemburgul, ci Bucure#tiul. Nu numai Romnia, dar nici o !ar" estic" nu se poate al"tura Europei Unite f"r" ndeplinirea unor criterii de performan!" economic" foarte clar stabilite. n acest sens a fost dezvoltat" o strategie consolidat" de preaderare, al c"rei element cheie l-a constituit Parteneriatul de preaderare, individual pentru fiecare !ar" candidat". Strategia trebuia s" con!in" principii, obiective #i priorit"!i ale !"rii respective #i s" mobilizeze ntr-un cadru unic toate formele de asisten!" comunitar" (catch-up facility, PHARE, ISPA, SAPARD). Evenimentele din Kosovo #i n principal cele din 1999, constituirea unei noi Comisii Europene #i alegerea unui nou Parlament European n acela#i an 1999 au condus la o mai mare politizare a climatului european, astfel nct opiniile institu!iilor tehnice de genul Comisiei Europene au avut mai pu!in" influen!". Maniera tragic" a derul"rii evenimentelor din Kosovo #i teama de posibila repetare a unui astfel de scenariu au dat personalit"!ilor politice europene un semnal cu semnifica!ii multiple.
28

Gh. Cercelescu Romnia n trenul european, Adev"rul 15 dec. 1997.

97

Lansarea precipitat" a Pactului de Stabilitate n Europa de Sud-Est a reprezentat semnalul imperios al dinamiz"rii #i consolid"rii perspectivei europene a regiunii #i confirmarea ideii c" nu este posibil" men!inerea prosperit"!ii ntr-o singur" parte a Europei cu men!inerea n paralel, pe acela#i continent, a unor insule de instabilitate #i a unor condi!ii economice precare #i c" imperativul realiz"rii unit"!ii Europei este mai mult dect o filozofie, este ns"#i pacea Europei. Acesta este adev"ratul context n care trebuie n!eleas" decizia Consiliului European de la Helsinki nscris" la punctul 10 al Concluziilor Pre#eden!iei Uniunii Europene (Helsinki, 10-11 decembrie): n lumina recentelor evenimente #i avnd n vedere rapoartele Comisiei Europene, Consiliul European, convins c" aduce o contribu!ie pozitiv" la securiatatea #i stabilitatea continentului european, a decis s" organizeze, n februarie 2000, Conferin!e Interguvernamentale bilaterale n vederea nceperii de negocieri cu Romnia, Slovacia, Letonia, Lituania, Bulgaria #i Malta asupra condi!iilor ader"rii lor la Uniune #i adapt"rilor care trebuie aduse, n consecin!", Tratatelor. Op!iunea comunitar" de la Helsinki, de#i favorizat" de conjunctura istoric", nu putea echivala cu realizarea actului ader"rii f"r" bazele solide nacesare #i nici cu acceptarea unor condi!ii de aderare mai permisive sau mai pu!in exigente. Impactul factorului politic dar #i reformele accelerate din Europa Central" #i de Est au condus la 1 mai 2004 la nf"ptuirea primei extinderi a Uniunii Europene c"tre est. n 2004 au aderat la Uniunea European": Polonia, Slovenia, Ungaria, Malta, Cipru, Letonia, Estonia, Lituania, Republica Ceh" #i Slovacia. La 1 ianuarie 2007, Romnia #i Bulgaria au ncheiat negocierile de aderare #i au devenit membre ale Uniunii Europene. 2.2.4. Alte grup!ri de integrare regional! 98

Dezvoltarea economiilor na!ionale,desf"#urarea oric"ror activit"!i economice, politice, diplomatice, culturale, sociale este influien!at" de evolu!ia procesului de cooperare #i integrare regional". n contextul mondial actual, de globalizare a economiilor, cooperarea Nord-Sud ca #i cea Sud-Sud constituie o realitate care creeaz" premisele integr"rii regionale, cu scop declarat de cre#tere a competitivit"!ii tuturor statelor #i n principal a celor slab dezvoltate, pe pie!ele interna!ionale. Reactivarea n ultimii ani a procesului de integrare la nivel bilateral, intraregional sau regional a presupus n primul rnd, adoptarea de c"tre !"rile n curs de dezvoltare a unor puncte de vedere noi, bazate pe acceptarea realit"!ii: necesitatea cre#terii interdependen!elor dintre state, a liberaliz"rii schimburilor economice interna!ionale, a creerii unor mecanisme interregionale de finan!are a comer!ului, a adopt"rii unor programe comune de dezvoltare, considerate a fi factori cheie n cre#terea economic" na!ional" #i global". Organele #i organismele interna!ionale eviden!iaz" faptul c" tendin!ele actuale ale produc!iei, comer!ului, investi!iilor #i tehnologiei deschid noi perspective de cooperare #i integrare economic" interna!ional", nu numai ntre !"rile dezvoltate ci #i la nivel global. Necesitatea demar"rii unor programe de ajustare #i restructurare susceptibile de a transforma avantajele statice n for!e dinamice a devenit primordial" pentru fiecare na!iune29. 2.2.4.1. Integrarea economic! regional! n America Latin!

29

Charles Oman, Globalisation et rgionalisation : quells enjeux pour les pays en dveloppement?, OCDE Paris, 1994.

99

n m"sura n care institu!iile economice #i politice determin" rolul interna!ional al unei regiuni, America Latin" este comparabil" cu na!iunile de pe !"rmul Atlanticului de Nord. Timp de trei decenii, dup" sfr#itul celui de-al doilea r"zboi mondial, America Latin" a fost o regiune a regimurilor autoritare, multe dintre ele militare, unele men!inndu-se la putere prin metode represive. La nceputul anilor 1990 America Latin" a nregistrat progrese importante pe calea integr"rii economice odat" cu negocierea #i punerea n practic" a unor noi acorduri multilaterale de mari propor!ii cum ar fi: Tatatul de constituire a Pie!ei Comune a Sudului (Mercosur), Acordul de Liber Schimb Nord American (NAFTA), constituirea Grupului celor Trei (Columbia, Mexic #i Venezuela), precum #i cu reactivarea unor acorduri anterioare, ca de exemplu, instituirea de c"tre !"rile Grupului Andin a tarifului extern comun (TEC), constituirea unor subgrup"ri n cadrul Pie!ei Comune a Americii Centrale sau ncheierea a numeroase acorduri bilaterale n cadrul Asocia!iei Latino-Americane de Integrare (ALADI). Acest ansamblu de acorduri regionale a condus la o accentuare a procesului de liberalizare a schimburilor economice iar prin ritmul #i amploarea sa, este f"r" precedent n eforturile de integrare economic". Integrarea latino-american" a fost caracterizat" printr-o puternic" subregionalizare n timpul anilor nou"zeci ai secolului trecut30. Vechiul proiect de constituire a unui mare spa!iu economic regional n mijlocul unei pie!e comune latinoamericane a fost substituit" printr-o subregionalizare a integr"rii n jurul a doi poli: unul sud-american promovat prin Pia!a Comun" a Sudului (Mercosur) #i unul caraibian n jurul Asocia!iei Statelor Caraibelor (AEC). Ca urmare, Pia!a Comun" Central-American" (MCCA), Comunitatea Caraibelor
30

Centrul de Studii asupra Americii Latine #i Caraibelor (CREALC), Institutul de Studii Politice, Aix-en-Province.

100

(CARICOM) #i Grupul celor Trei (G-3) au promis o convergen!" gradual" n interiorul AEC. Cu toate c" AEC nu a nlocuit ini!iativele subregionale deja existente, crearea sa a fost prima ac!iune care a vizat punerea n practic" a unui nou acord regional caraibian, caracterizat prin promovarea mecanismelor de cooperare #i integrare ntre toate statele Bazinului Caraibe, prin antrenarea unei politici de dep"#ire a vechilor percep!ii etno-culturale care au separat de multe ori !"rile regiunii31. Cel"lalt pol al integr"rii se deruleaz" n conul sudic latino-american. El se refer" la Mercosur, modelul care a avut cel mai mare succes n istoria integr"rii regionale a acestei p"r!i a continentului. Majoritatea obiectivelor pe care conducerea Mercosurului le-a prev"zut n Tratatul de la Asuncin n anul 1991 au fost ndeplinite. Mercosur este o zon" de liber schimb #i o uniune vamal" imperfect". Succesul grup"rii Mercosur a convins !"rile sud-americane s" ini!ieze negocierea de acorduri de liber schimb #i asociere economic" cu acest model de integrare. Este cazul unor state precum Chile #i Bolivia, care au semnat acorduri cu Mercosur n iunie #i decembrie 1996. Mercosur #i Comunitatea Andin" au derulat de asemenea negocieri pentru crearea unei zone de liber schimb care s" includ" toate statele membre. Rezultatele acestor negocieri a fost semnarea unui acord cadru ntre cele dou" grup"ri de integrare. n ciuda dificult"!ilor ap"rute n cadrul negocierilor care au urmat acestui acord, integrarea sud-american" nu a fost ntrerupt". Brazilia a semnat un tratat de liber schimb cu !"rile andine n iunie 1999, considerat ca prim" ac!iune pentru crearea unei Arii Sud-Americane a Liberului Schimb (ASLEC, abrevierea n limba francez"). Mai mult, !"rile andine #i alte state membre ale Mercosur au continuat negocierile pentru liberalizarea schimburilor comerciale.
31

Vacchino, Juan Mario, La dimensin Regional y los Poyectos SubRegionales en el Actual Contexto Latinoamericano, La plata, Argentina, no.1, Julio, 1998.

101

Succesul acestor grup"ri subregionale demonstreaz" pe de alt" parte nereu#ita strategiei de integrare multilateral" latino-american" lansat" odat" cu Asocia!ia Latino-American" de Liber Schimb (ALALE), ntre anii 1960-1980 #i Asocia!ia Latino-American" de Integrare (ALADI), n 1980. E#ecul grup"rilor ALALE #i ALADI au convins guvernele statelor membre c" realizarea unei pie!e comune este un !el nc" dificil de atins. Cele dou" grup"ri au demonstrat c" exist" o diversitate de factori care mpiedic" crearea unei pie!e comune latino-americane. Printre ace#tia, pot fi men!iona!i: ! Sl"birea interdependen!ei economice dintre !"rile Americii de Sud #i Mexic, America Central" #i Caraibe; ! Dependen!a Mexicului #i a !"rilor Bazinului Caraibelor de Statele Unite ale Americii; ! Strategia de diversificare a pie!elor pentru a deveni Global Traders pus" la cale de !"ri precum Brazilia #i Chile n timpul anilor 1970-1980; ! Problemele de comunica!ii #i de infrastructur" care exist" n conul de sud, Bazinul Caraibe #i Mexic; De#i construirea unui spa!iu regional a devenit secundar" la ora actual", ea nu a disp"rut din discursurile integra!ioniste. n primul rnd, n documentele finale ale summiturilor pre#edin!ilor Grupului de la Rio se fac adesea referiri la pia!a comun" latino american". Progresele integr"rii regionale se adaug" proceselor mult mai largi de reforme structurale angajate de c"tre !"rile Americii Latine, care se nscrie ea ns"#i n direc!ia privatiz"rii, liberaliz"rii #i mondializ"rii activit"!ii economice. $"rile din regiune au diminuat tot mai mult interven!ia statului n via!a 102

economic" #i depun eforturi permanente pe plan extern pentru ocuparea unei pozi!ii ct mai avantajoase n economia mondial". n America Latin" #i Caraibe procesul de cooperare #i integrare economic" regional" a nregistrat o larg" extindere; organiza!iile de integrare multisectorial" au avut #i au ca scop liberalizarea comer!ului #i dezvoltarea industrial" regional". Continentul sud-american a avut o evolu!ie singular", n care influen!a puternicului vecin de la nord a fost de cele mai multe ori hot"rtoare, reu#ind s" schimbe nu odat" ci de mai multe ori destinele integr"rii economice regionale, att n nordul ct #i n sudul celor dou" Americi. Al"turi de Uniunea European", Mercosur constituie una din cele dou" uniuni vamale regionale ale lumii. Crearea sa, de#i ini!ial p"rea pur formal", a devenit treptat o realitate. Numai n perioada 1990-2000 comer!ul intra-Mercour a crescut cu peste 300%. Mercosur este pn" n prezent primul bloc comercial al lumii a treia care a cunoscut succesul. 2.2.4.2. Integrarea economic! regional! n America de Nord Extinderea procesului de regionalizare la scar" planetar" prin apari!ia unor noi grup"ri de cooperare #i integrare economic", a determinat !"rile dezvoltate din America de Nord s" se gndeasc" #i ele la o form" de asociere care s" le reprezinte mai bine interesele #i s" le acopere de risc n rela!iile economice cu celelalte state ale lumii, aflate #i ele n astfel de raporturi. Un motiv al creerii NAFTA l-a reprezentat #i dificult"!ile ntmpinate de GATT n definitivarea negocierilor referitoare la reducerea taxelor vamale #i a protec!ionismului. Semnarea documentelor la nivelul #efilor de state din SUA, Canada #i Mexic la 17 decembrie 1992 a precedat ratificarea din noiembrie 1993 a Acordului Nord American de Liber 103

Schimb (NAFTA) #i intrarea sa n vigoare la termenul stabilit, ianuarie 1994. Aceast" zon" reune#te economii cu stadii de dezvoltare diferite #i ofer", n opinia multor exper!i occidentali, noi perspective n comer!ul regional interna!ional. Scopul ini!ial al realiz"rii unei grup"ri de integrare, a fost acela de a crea o zon" de liber schimb, cu func!ia prioritar" de alternativ" #i contraponderare la cea vest-european". NAFTA vizeaz" stimularea schimburilor comerciale #i a investi!iilor directe ntre !"rile semnatare, cuprinznd nu numai un program foarte ambi!ios de eliminare a taxelor vamale #i de reducere a barierelor netarifare ci #i dispozi!ii explicite asupra guvern"rii afacerilor n zona de liber schimb. Aceste dispozi!ii includ n special reguli cu privire la investi!ii, servicii, proprietatea intelectual", concuren!" #i #ederea temporar" a oamenilor de afaceri pe teritoriul unui stat membru. Efectele creerii NAFTA vor avea implica!ii deosebite att asupra rela!iilor economice ct #i asupra celor politice #i sociale ale !"rilor nord-americane. Pe plan mondial, ele vor genera n acela#i timp modificarea raportului de for!e dintre statele Uniunii Europene #i Asiei de Sud-Est (n special al Japoniei) #i vor conduce la constituirea unei zone cu un poten!ial comercial pn" acum greu de imaginat. Acordul va produce schimb"ri importante de atitudine n rela!iile SUA Japonia - Pia!a Comun" a UE #i se apreciaz" c" NAFTA va asigura condi!iile ca SUA s" atrag" un volum tot mai mare de capital #i know-how japonez n emisfera occidental". NAFTA este o grupare n curs de ac!iune despre a c"rei constituire nu se poate spune c" a fost un succes de r"sunet sau un e#ec total. Integrarea unor economiii cu stadii diferite de dezvoltare nu este un proces u#or #i nici simplu, iar obiectivele ini!iale pot sau nu s" fie validate n timp. Acest acord este un conglomerat eterogen de state, inegale ca putere economic", poten!ial #i ofert". Schimburile comerciale la nivel de zon" au crescut, lund o amploare f"r" precedent. Pentru Canada, SUA 104

reprezint" cel mai important partener comercial, cu care deruleaz" peste dou" treimi din importurile #i exporturile totale. La nivel bilateral, SUA #i Canada dezvolt" cele mai importante rela!ii pe plan mondial. %i pentru Mexic, SUA constituie principalul partener comercial, n timp ce schimburile economice Mexic Canada sunt mai reduse ca amploare. Dup" intrarea n vigoare a Acordului, la 1 ianuarie 1994, volumul total al comer!ului #i investi!iilor ntre Canada, SUA #i Mexic a crescut an de an. n anul 2000, comer!ul cu m"rfuri Canada SUA a nregistrat 588,7 miliarde USD. Schimburile comerciale bilaterale ntre Canada #i Mexic s-au dublat dup" anul 1994, ajungnd n 2000 la 14,1 miliarde USD. Crearea zonelor de liber schimb implic" #i sacrificii mari din partea membrilor. Consecin!ele sunt de multe ori dureroase: ! unele sectoare economice care nu sunt competitive n plan global ar putea fi eliminate; ! multe locuri de munc" ar putea fi reduse iar pentru unele societ"!i ar putea exista riscul faliment"rii datorit" deplas"rii resurselor economice spre zone care ofer" avantaje comparative mai mari; ! beneficiile devin adesea efectul calit"!ii nalte a produselor #i al reducerii costurilor, ceea ce ar putea determina o redefinire a no!iunii de produc!ie intern" #i o accentuare a externalit"!ilor. Accesul tot mai liber la pia!", stabilirea unor reguli explicite asupra comer!ului #i investi!iilor str"ine directe, au f"cut din NAFTA o regiune foarte atractiv" pentru membrii s"i dar #i pentru companiile multina!ionale din afara zonei. Efectele NAFTA sunt multiple, unul dintre acestea este legat de promovarea tendin!elor liberale asupra comer!ului n toat" 105

America Latin". Chile a negociat, nc" de la crearea grup"rii, un acord cu NAFTA. Multe alte state au ncheiat acorduri bilatarale sau multilaterale pentru reducerea treptat" a taxelor vamale. Dup" cum s-a mai precizat, ele preg"tesc terenul pentru un proiect foarte ambi!ios, respectiv, crearea unei zone de liber schimb care s" includ" toate statele americane. Remarcnd succesele nregistrate de Mexic n special n rela!ia cu SUA, multe !"ri n curs de dezvoltare sprijin" aceast" idee. NAFTA s-a dorit a fi o surs" de beneficii durabile pentru to!i partenerii. n primele #ase luni ale guvern"rii sale ca pre#edinte, Bill Clinton #i-a creat mo#tenirea cea mai durabil", sprijinind liberalizarea schimburilor economice pe continentul american. n anul 1993, Clinton a urm"rit ratificarea de c"tre Congres a Acordului Nord American de Liber Schimb (NAFTA), negociat #i sus!inut #i de c"tre predecesorii s"i, Ronald Reagan #i George Bush. ntr-un important discurs rostit cu ocazia ntlnirii la nivel nalt de la Miami n luna decembrie 1994, pre#edintele american a eviden!iat necesitatea extinderii unor astfel de acorduri economice la nivelul ntregii emisfere vestice, respectiv necesitatea asigur"rii liberului schimb ntre cele dou" Americi. Clinton a descris NAFTA ca pe un prim pas vital pentru un nou tip de comunitate a na!iunilor, constituit pe o baz" comun" de valori democratice, stimulat de liberul schimb al bunurilor, serviciilor #i capitalului, devotat drepturilor omului #i protec!iei mediului nconjur"tor. Caracteristicile Acordului Nord American de Comer! Liber (NAFTA): ! NAFTA este un acord de liber schimb de mare anvergur", fiind un model de cooperare de tip interguvernamental, f"r" a dispune de organisme suprana!ionale; ! Tatatul nu are obiective de natur" politic"; prin acest acord s-a urm"rit instaurarea unei puternice 106

alian!e economice, cu un uria# poten!ial de utilizare a for!ei de munc" #i de cre#tere a nivelului de trai, c"ruia este posibil s" i se al"ture n viitor #i alte !"ri din occident #i care va avea efecte deosebite asupra rela!iilor cu alte state industrializate; ! Beneficiile NAFTA au fost multiple, unul dintre acestea a fost promovarea tendin!elor liberale de comer! n toat" America Latin"; ! Prin crearea NAFTA, statele membre #i-au l"rgit posibilit"!ile de desfacere a produselor #i #i-au mbun"t"!it competitivitatea propriilor produse, ca urmare a deplas"rii produc!iei spre zonele geografice care ofer" for!" de munc" mai ieftin" #i bine calificat"; ! Multe alte state au ncheiat acorduri bilaterale sau multilaterale pentru reducerea treptat" a taxelor vamale, ele preg"tesc terenul pentru un proiect foarte ambi!ios pn" n anul 2005 crearea unei zone de liber schimb care s" includ" toate statele americane. Multe !"ri n dezvoltare sprijin" aceast" idee, observnd avantajele ob!inute de Mexic n rela!iile cu SUA; ! NAFTA este un conglomerat eterogen de state, inegale ca putere economic" #i ofert"; ! Efectul cre"rii NAFTA va avea implica!ii deosebite, att asupra rela!iilor economice ct #i asupra rela!iilor politice #i sociale ale !"rilor Americii de Nord. Va produce n acela#i timp modificarea raportului de for!e fa!" de !"rile UE #i Japonia #i va 107

determina crearea unei zone cu poten!ial comercial greu de imaginat; ! NAFTA va permite SUA atragerea unui volum tot mai mare de capital #i know-how japonez n emisfera occidental". Definirea globaliz"rii n termeni de sistem comercial mondial ajut" la n!elegerea dorin!ei tot mai puternice a multor !"ri n curs de dezvoltare fie de a adera la una din marile grup"ri regionale, fie de a-#i crea ele nsele una. Ecoul favorabil generat n aproape ntreaga Americ" Latin" de c"tre ini!iativa Entreprise for Americas, lansat" nc" din timpul Administra!iei Bush n 1990 care trebuia s" extind" Acordul Nord American al Liberului Schimb la aria Americii Latine, este un relevant exemplu. Inten!iile #i demersurile pentru integrare regional" sunt numeroase: de la crearea zonei de liber schimb a celor dou" Americi pn" la unificarea NAFTA cu Mercosur #i Uniunea European" ntr-o zon" atlantic" de liber schimb32. 2.2.4.3. Procesul de integrare economic! regional! n zona Asia Pacific n ultimile decenii, n zona Pacificului se asist" la un proces profund de regionalizare, de creare a unor sisteme productive care graviteaz" n jurul Japoniei #i includ !"ri recent industrializate precum: Coreea de Sud, Hong-Kong, Singapore, Taiwan, Filipine, Thailanda #i Indonezia, la care s-ar putea ad"uga state ca Australia, Noua Zeeland" sau China. A#anumitul bloc asiatic n curs de fomare n zona Pacificului, reprezint" una dintre cele mai dinamice #i prospere regiuni ale
32

Henry Kissynger, Are nevoie America de o politic" extern"? Editura Incitatus, Bucure#ti, 2002.

108

lumii, ca urmare a cre#terii economice impresionante nregistrate de Japonia n ultimile decenii #i a ritmurilor sus!inute de dezvoltare manifestate ncepnd din anii 60-70 n Coreea de Sud, Taiwan, Hong-Kong #i Singapore, !"ri sugestiv denumite Cei patru dragoni asiatici sau Tigrii mari. Ulterior, n anii 80, Malayezia, Thailanda #i ntr-o m"sur" mai mic" Indonezia #i Filipine, !"ri cunoscute sub numele de Micii dragoni asiatici, au urmat acela#i trend de cre#tere economic". n interiorul acestui bloc economic de state s-a manifestat tot mai pregnant tendin!a de liberalizare a fluxurilor comerciale, de capitaluri #i de for!" de munc". Procesul de revitalizare a mecanismelor regionale #i subregionale este amplu sus!inut de noile programe de liberalizare a comer!ului, de dezvoltare a sectorului privat la scar" mondial", concomitent cu ncorporarea conceptual" a unor elemente tot mai complexe prin care s" se asigure o convergen!" deplin" a politicilor #i a obiectivelor na!ionale cu cele regionale. Dincolo de dificult"!ile conjuncturale ale uneia sau alteia dintre !"ri, regiunea Asia-Pacific a cunoscut, timp de peste 30 de ani, o dezvoltare economic" de excep!ie care a determinat spectaculoase muta!ii n structura echilibrelor #i fluxurilor comerciale zonale ca #i un impact semnificativ la nivel mondial. n ultimii ani, Statele Unite ale Americii doresc consolidarea rela!iilor economice cu APEC, una dintre cele mai dinamice zone ale planetei. Japonia #i-a propus ancorarea ct mai rapid" a SUA de Asia n scopul realiz"rii unei zone a p"cii politice n regiune, nedominat" de o putere cadru a Asiei, care s" asigure men!inerea deschis" a imensei pie!e americane pentru exporturile lor. Datele statistice eviden!iaz" n ultimii ani, o tendin!" de extindere a rela!iilor americane cu regiunea Asia-Pacific. Noua putere economic" a lumii, considerat" de unii economi#ti deja superputere, denumit" deocamdat" Marea 109

Chin", are #anse considerabile s" controleze treptat jocul n zon" #i s" #i afirme interesele la nivel global. Cei trei dragoni asiatici n care popula!ia chinez" predomin" - Hong-Kong, Singapore #i Taiwan - au reu#it ca mpreun" s" eclipseze Japonia, cel mai important investitor, ani la rnd, pentru AsiaPacific. $innd cont de cre#terea economic" sus!inut" a regiunii #i de accelerarea spontan" a schimburilor economice, orizontul anului 2020 este re!inut n declara!ia comun" a !"rilor membre APEC ca termen limit" pentru realizarea liberaliz"rii totale a schimburilor economice. Pe ansamblul APEC, realizarea obiectivelor de anvergur" va necesita adoptarea unui grup de m"suri practice, care s" stimuleze activitatea politico-economic" a fiec"rei !"ri membre, printre care: ! Egalitatea tratamentului, n cazul statelor membre, pentru ntreprinderile cu capital integral na!ional cu cel al ntreprinderilor str"ine implantate pe teritoriul acestora (adoptarea unei legisla!ii comune pentru ntreprinderile locale #i pentru cele cu capital str"in); ! Asigurarea transparen!ei n legisla!ia cu privire la investi!iile str"ine #i la demersurile ocazionate de procedurile tehnice; ! Crearea unor b"nci comune de date pentru economiile !"rilor membre; ! O mai profund" echitate n procedurile legale de arbitraj, n deciziile publice de expropriere, n recunoa#terea mutual" a diplomelor #i certificatelor de calificare; 110

! Crearea (la cererea SUA) a unei institu!ii financiare de arbitraj care s" analizaze diferitele proiecte de investi!ii destinate dezvolt"rii infrastructurii !"rilor regiunii; ! Adoptarea unor norme legale comune n domeniul protec!iei mediului; ! Liberalizarea procedurilor de emigrare etc. n plus, unele !"ri n dezvoltare, reclam" pentru urm"torii ani, m"suri de liberalizare n domeniul transferului de tehnologii. n ceea ce prive#te liberalizarea total" a schimburilor economice ntre statele membre, preconizat" pentru anul 2020, ea se va realiza n trepte, a#a dup" cum se stipuleaz" n documentele APEC. Astfel: ! Pentru anul 2010 se prevede deschiderea total" a pie!elor pentru !"rile industriale avansate: SUA, Canada, Australia, Noua-Zeeland", Japonia, Mexic, Chile, Singapore #i Hong-Kong. ! n cea de-a doua etap", anul 2015, noile !"ri industrializate vor ajunge la liberalizarea total" a schimburilor: Coreea de Sud, Malayezia, Taiwan, Brunei. ! n anul 2020 se preconizeaz" liberalizarea ntregii regiuni. Exper!ii Comisiei Economice #i Sociale a ONU pentru regiunea Asia-Pacific au realizat numeroase studii cu privire la evolu!ia #i tendin!a fluxurilor intraregionale de capitaluri #i m"rfuri n regiunea Asia-Pacific. Conform datelor publicate, 111

ponderea !"rilor n curs de dezvoltare din regiune n volumul total al investi!iilor str"ine directe a crescut de la an la an. Nou" !"ri (Hong Kong, Singapore, Taiwan, Republica Coreea, Malayezia, Filipine, Thailanda, Indonezia #i China) atrag n prezent peste 40% din totalul investi!iilor str"ine directe orientate spre !"rile n curs de dezvoltare din regiune. Fluxurile japoneze de investi!ii str"ine directe n !"rile ASEAN sunt orientate cu prec"dere spre domenii ca: industria textil" #i a confec!iilor, electronic", industria chimic", industria de extrac!ie a petrolului #i minereurilor, industria de celuloz" #i hrtie etc. Importan!i investitori n zona Asia-Pacific sunt dragonii: Hong Kong, Taiwan #i Singapore iar principalii beneficiari ai capitalului investit sunt: China, Taiwan, Japonia, Malayezia, Indonezia, Filipine, Vietnam. n ultimii ani se observ" o tendin!" de modificare a structurii fluxurilor de investi!ii str"ine directe att sub aspectul structurii ct #i al reparti!iei geografice. APEC #i criza financiar" asiatic" Criza financiar" asiatic" ncepuse s" se manifeste deja, cnd liderii APEC s-au ntlnit la Vancouver (Canada) cu ocazia reuniunilor anuale pentru reactualizarea prevederilor din planurile individuale de ac!iune. Anul 1998, puternic marcat de criza financiar", a continuat tendin!ele de liberalizare n Bazinul Pacificului, mai mult la nivel de discu!ii #i de inten!ii. Criza asiatic" a orientat aten!ia statelor membre asupra pie!elor financiare regionale #i a lansat o serie de ini!iative referitoare la modernizarea pie!elor de capital, ca de exemplu, programe comune de formare profesional" pentru o serie de participan!i la tranzac!iile de pe pia!a interbancar" #i de pe cea bursier". Totodat", agen!iile de finan!are a exporturilor din !"rile APEC #i-au exprimat acordul asupra necesit"!ii de a spori cooperarea n ceea ce prive#te finan!area proiectelor privind 112

infrastructura #i n general afacerile promovate de ntreprinderile mici #i mijlocii. n cadrul #edin!elor pe comisii de lucru a fost analizat #i impactul crizei asupra activit"!ii agen!iilor de rating din zon" precum #i asupra pie!ei muncii. Ca o concluzie, se poate afirma c" gruparea APEC este interesat" de toate problemele macroeconomice cu care se confrunt" lumea n general #i regiunea n special #i ncearc" s" identifice c"ile de ac!iune pentru punerea n practic", f"r" compromisuri, a obiectivelor fixate. Convingerea liderilor APEC este c" experien!a n domeniul afacerilor #i resursele existente poate constitui cheia succesului grup"rii n ansamblu, #i a fiec"rei economii membre n parte.

113

CAPITOLUL 3
ECONOMIA %$RILOR DEZVOLTATE 3.1. Locul "!rilor devoltate n lume O tr"s"tur" caracteristic" a tuturor !"rilor dezvoltate este existen!a unui sistem economic capitalist economia de pia!" singurul sistem economic care s-a dovedit viabil de-a lungul timpului. Din punct de vedere geografic se observ" plasarea !"rilor dezvoltate la Nord n opozi!ie cu lumea subdezvoltat" aflat" la Sud. Generic !"rile dezvoltate sunt denumite !"ri occidentale de#i ele nu se afl" doar n emisfera vestic" ci #i n cea estic" Japonia, Coreea de Sud sau n cea sudic" Africa de Sus, Australia #i Noua Zeeland". Caracteristicile "!rilor dezvoltate: ! $"rile dezvoltate domin" economia mondial", ele au ponderea cea mai mare n produsul brut mondial (80,4% sau 25,1 trilioane USD), n exporturi (65,4% sau 4 trilioane USD) #i n investi!iile de capital (68,43% sau 503 mrd. USD). $"rile dezvoltate fac parte din grupul !"rilor cu venituri ridicare #i mediu ridicate. ! $"rile dezvoltate coopereaz" pe multiple planuri: economic, #tiin!ific, cultural, ecologic. ! $"rile dezvoltate sunt !"ri industrializate, dezvoltarea economic" se bazeaz" pe informa!ie #i nalt" tehnologie.

114

! n !"rile dezvoltate ponderea cea mai mare revine sectoarelor secundar #i ter!iar; ! Popula!ia !"rilor dezvoltate beneficiaz" de un nivel de trai ridicat. Calitatea vie!ii n !"rile dezvoltate se determin" pe baza unor indicatori cantitativi #i calitativi, respectiv: o Nivelul PIB/cap de locuitor, indicator care reflect" starea economiei. o Indicele Dezvolt"rii Umane (IDU), calculat n cadrul Programului Na!iunilor Unite Pentru Dezvoltare (PNUD). ! Exporturile !"rilor dezvoltate se preponderent pe produse manufacturate; axeaz"

! $"rile dezvoltate au determinat transna!ionalitatea vie!ii economice, fiind !"ri de origine #i n acela#i timp !"ri gazd" ale celor mai multe corpora!ii transna!ionale; ! $"rile dezvoltate au rolul principal n sus!inerea transferului mondial de tehnologie. Modelul American Statele Unite se afl" n fruntea grupului marilor !"ri industrializate, reprezentnd o superputere mondial". Performan!ele economice atinse de SUA se datoreaz" n mare parte condi!iilor istorice favorabile. Un avantaj important pentru nord-americani este trecerea direct" la capitalism. Statele Unite nu au cunoscut feudalismul, permi!nd societ"!ii s" de dezvolte ca o societate civil" deschis". 115

n opinia lun Hegel, statele unite reprezint" p"mntul viitorului.....p"mnt dorit de c"tre cei care nu mai vor depozitul de istorie al b"trnei Europe. P"mntul f"g"duin!ei nu era o no!iune abstract", el oferea milioanelor de emigran!i posibilitatea de a beneficia de o via!" mai bun" ntr-un timp scurt. Tema de baz" a declara!iei de independen!" este cea a drepturilor inalienabile d"ruite de Creator tuturor oamenilor. Lucrul cel mai important este c" aceste drepturi nu erau acordate unor categorii sau clase sociale ci direct indivizilor. Dintre toate contractele sociale pe care le-a cunoscut lumea, cel american Codul Constitu!ional a avut cel mai mare succes. ntr-un timp relativ scurt s-a creat o pia!" uria#" care a stimulat cre#terea economic". Avnd n vedere dimensiunile pie!ei, standardizarea #i produc!ia de serie apar de timpuriu. n cadrul modelului fordist firmele transna!ionale sunt integrate pe vertical", iar o ierarhie strict" vegheaz" ca sarcini foarte fragmentate #i repetitive s" fie efectuate n condi!iile nesiguran!ei locului de munc". De asemenea n cadrul modelului fordist oferta este cea care impune logica, prin standardizare pentru a facilita fabricarea #i a reduce costul. Pentru a da o dimensiune ct mai mare !"rii lor americanii au recurs la metodele pie!ei libere cump"rnd cu plata cash o parte din statele care compun confedera!ia: Louisiana n 1804 de la Napoleon, Oregon 1846 de la Anglia, California 1848 de la Mexic, Alaska 1867 de la Rusia $arist". Astfel America a reu#it s" realizeze o intrare spectaculoas" #i hot"rtoare pe scena istoriei, f"cndu-#i loc credin!a n excep!ionalismul american, tez" care sus!ine c" Statele Unite fac excep!ie de la acea lege a istoriei conform c"reia marile puteri dup" ce cunosc o perioad" de glorie, intr" n declin #i dispar. Aceast" tez" a fost cultivat" la americani de to!i liderii politici. De la sfr#itul secolului XX #i pn" n prezent Statele Unite au r"mas singura superputere, sistemul #i modul de via!" 116

american exercitnd o puternic" influen!" asupra noilor genera!ii din ntreaga lume. Modelul Japonez Cea de-a doua putere economic" a lumii este Japonia. Economia ca #i ntreaga via!" social" poart" amprenta vechilor tradi!ii #i obiceiuri. Japonia a cunoscut o perioad" feudal" de dezvoltare foarte ndelungat", bine conturat", cu o stratificare social" rigid", n care s-a pus accent pe cultul onoarei #i disciplina militar". Elementele tradi!ionale feudale #i cele specifice economiei de pia!" convie!uiesc ntr-o simbioz" unic". Marile ntreprinderi (Zaibatsu) se bazeaz" pe utilizarea permanent" a for!ei de munc", nso!it" de un sistem de salarizare raportat la vechimea n companie. Sistemul cuprinde circa 40% din popula!ia activ" industrial". Firmele mari recruteaz" salaria!ii de foarte tineri prin semnarea unui contract de munc" pe via!". Fiecare mare companie posed" o banc" la care salaria!ii #i depun o parte din salariu. Prin aceast" form" de economisire este posibil" dezvoltarea ntreprinderii f"r" a se apela la credite, salaria!ii asigurnd astfel finan!area dezvolt"rii economice. Sistemul de organizare al firmelor japoneze este unic #i n el const" for!a economic" a Japoniei. Firmele sunt organizate n cadrul unor re!ele economice n care firmele sunt legate prin participa!ii financiare ncruci#ate, asigurndu-se convergen!a intereselor. Modelul toyotist firmele toyotiste sunt firme transna!ionale nconjurate de mici firme subcontractante integrate pe orizontal". Salaria!ii au un statut stabil, cumuleaz" un maxim de opera!iuni r"mnnd polivalen!i. La modelul toyotist cererea este cea care ghideaz" produc!ia. Japonia este o !ar" s"rac" n resurse naturale, n consecin!" a fost nevoit" s" mizeze pe resursele umane, pe disciplina secular" a popula!iei #i pe un orgoliu na!ional 117

deosebit. Japonia este !ara cu cea mai omogen" popula!ie din punct de vedere etnic din lume, acest fapt influen!nd att modelul de organizare #i func!ionare a societ"!ii, ct #i modul de func!ionare al pie!ei. Rolul statului n economie a fost foarte important pn" n anii 80. Dup" cel de-al doilea r"zboi mondial s-a accentuat cooperarea ntre sectorul de stat #i cel particular. Alocarea capitalului c"tre sectoarele considerate prioritare s-a realizat prin intermediul Ministerului Industriei #i Comer!ului Interna!ional (Ministry of International Trade and Industry MITI). MITI a elaborat politici economice care au restrns ponderea ntreprinderilor de stat #i au ncurajat ini!iativa privat". Modelul Suedez Modelul Suedez indic" o cale de mijloc ntre capitalism #i socialism, promovat timp de mai multe decenii. Este un model n care statul #i sindicatele se implic" n economie n vederea redistribuirii avu!iei, pe baza mecanismelor socialiste egalitariste. Modelul suedez se bazeaz" pe o dezvoltare economic" sus!inut" pe termen lung, dezvoltare de tip capitalist #i pe statutul de neutralitate. Timp de patru decenii sociali#tii suedezi au acordat sindicatelor #i statului un rol sporit, marea majoritate a popula!iei orientndu-se c"tre sectorul de stat. Suedia devine treptat !ara cu cele mai mari impozite din lume. Asisten!a social" f"r" egal, manifestat" de exemplu printr-un ajutor de #omaj care atingea circa 90% din salariu, accentueaz" fenomenul de nemunc". Aici se mai poate ad"uga un sistem de salarii rigid, solidar, incapabil s" stimuleze performan!a. Dup" 1991, ca urmare a adncirii crizei economice, manifestat" prin #omaj, sc"derea productivit"!ii, deficit bugetar 118

de propor!ii 33 , Suedia trece la o politic" economic" de austeritate. Din 1995, cnd Suedia devine membr" a Uniunii Europene, sistemul economic #i social cunoa#te o perioad" de restructurare n vederea alinierii la cerin!ele #i standardele pie!ei europene. 3.2. Politica economic! n "!rile dezvoltate Politica economic" reprezint" un ansamblu de m"suri adoptate de c"tre autorit"!ile publice, n vederea atingerii urm"toareleor obiective unanim acceptate: ! utilizarea deplin! a for"ei de munc!; ! stabilitatea pre"urilor #i a infla"iei; ! cre#tere economic!; ! men"inerea echilibrului balan"ei de pl!"i. Interven!ia public" este influen!at" de comportamentele microeconomice ale agen!ilor economici. Politica economic" trebuie s" fie coerent" #i eficient". Pentru ac!iunea statului coeren!a implic" pe de o parte compatibilitate ntre obiectivele statului, iar pe de alt" parte, o adaptare a instrumentelor utilizate la obiectivele urm"rite. Eficacitatea se va eviden!ia prin combina!ia optim" a instrumentelor existente. M"surile de politic" economic" !in cont de raportul dintre beneficiile #i costurile pe care le implic", din punct de vedere politic, economic #i social. n general, se ncearc" ob!inerea unei combina!ii optime ntre #omaj #i infla!ie. Realitatea economic" a eviden!iat imposibilitatea atingerii
33

n anii 90 deficitul bugetar nregistrat n Suedia, ca pondere n PIB, bate toate recordurile din lumea occidental".

119

concomitente, prin m"suri de politic" macroeconomic", a principalelor obiective, respectiv #omaj redus #i infla!ie zero. O politic" ce se axeaz" pe infla!ie redus" va permite asigurarea stabilit"!ii pre!urilor. n schimb apar efecte recesioniste, concretizate prin sc"derea activit"!ii economice n general. Recesiunea conduce la un consum mai redus de for!" de munc". Ca urmare o politic" concentrat" pe infla!ie va genera apari!ia sau cre#terea #omajului. n elaborarea unei politici economice optime se !ine cont de raportul dintre pierderile datorate infla!iei #i pierderile datorate #omajului. Pentru a fi eficiente, politicile economice, sunt corelate cu instrumente corespunz"toare. Avnd n vedere natura politicii, scopul urm"rit #i istrumentele folosite, politicile economice se concretizeaz" n:

' ' ' '

POLITICA MONETAR$ &I DE CREDIT POLITICA FISCAL$ POLITICA CHELTUIELILOR PUBLICE POLITICA COMERCIAL$

Adoptarea politicilor economice depinde de ciclitatea economic". Evolu!ia economiei mondiale a demonstrat c" activitatea economic" este fluctuant". Fluctua!iile sunt de mare amplitudine, de durat" #i se manifest" cu o anumit" regularitate. nc" de la jum"tatea secolului al XIX-lea, s-a observat, c" activitatea economic" cunoa#te fenomene de criz", care se succed la intervale de 8-10 ani #i c" activitatea economic" evolueaz" printr-o succesiune de faze care compun un ciclu economic. n cadrul unui ciclu economic se succed urm"toarele 120

faze: prima faz", n care activitatea economic" cre#te, denumit" faza de ascensiune #i a doua faz" caracterizat" prin sc"derea activit"!ii economice, denumit" faza de depresiune economic!. Faza de ascensiune se caracterizeaz" prin cre#terea investi!iilor, veniturilor, produc!iei #i prin reducerea #omajului. n aceast" perioad" pe pia!a monetar" #i de credit scade rata dobnzii, se ieftine#te creditul, iar pe pia!a capitalului cursul ac!iunilor nregistreaz" n general cre#teri importante. Economia n faza de ascensiune prosper". Frnarea activit"!ii economice anun!" sfr#itul fazei de ascensiune. Perioada se caracterizeaz" prin reducerea m"rimii profiturilor, sc"derea cursului ac!iuniilor la burs", restrngerea #i scumpirea creditului, reducerea activit"!ii investi!ionale. Accentuarea fenomenelor de frnare marcheaz" ncheierea expansiunii, de regul" printr-o c"dere brusc" a activit"!ii economice. Fenomenele negative se amplific", produc!ia #i vnz"rile se reduc #i tind s" stagneze, cre#te num"rul de falimente, cre#te #omajul. Criza economic" este declan#at" #i se intr" n faza de depresiune economic!. Faza de depresiune economic! este caracterizat" prin reducerea cererii globale #i a investi!iilor, cre#terea #omajului. Supranc!lzirea apare atunci cnd pe fondul unei cre#teri a activit"!ii economico-financiare, infla!ia devine mare, importurile dep"#esc exporturile iar datoria public" cre#te excesiv. Cererea dep"#e#te oferta. n vederea asigur"rii succesului, politicile economice trebuiesc corelate. 3.2.1. Politica monetar! #i de credit 121

Politica monetar" #i de credit este considerat" o politic" economic" liberal" datorit" satutului B"ncii Centrale de institu!ie neguvernamental". Politica monetar" #i de credit este elaborat" #i coordonat" de Banca Central". Banca Central" n cadrul economiei de pia!" ndepline#te urm"toarele func!ii: ! prevenirea crizelor financiare prin acordarea de lichidit"!i b"ncilor aflate n dificultate de plat"; ! supravegheaz" func!ionarea sistemului bancar; ! emite moned" #i regleaz" masa monetar" aflat" n circula!ie; ! acord" mprumuturi statului #i p"streaz" tezaurul na!ional. Politica se define#te ca ansamblu de ac!iuni care utilizeaz" controlul ofertei de moned" de c"tre Banca Central" ca un instrument de realizare a obiectivelor generale ale politicii economice. Principalele instrumente cu care opereaz" politica monetar" #i de credit sunt: ! masa monetar! ! dobnda ! condi"iile de creditare Component" a politicii monetare, politica valutar", complet subordonat", comport" utilizarea n special a opera"iunilor cu devize, care determin" modificarea parit"!ii 122

prin devalorizarea sau revalorizarea monedei na!ionale. Politica valutar" influen!eaz" n special intr"rile #i ie#irile de devize. Cursul de schimb este un instrument important care poate influen!a volumul exporturilor #i importurilor unui stat. De exemplu deprecierea monedei na!ionale la extern, care nu este nso!it" de accentuarea fenomenului infla!ionist, stimuleaz" exporturile #i implicit cre#terea economic". n schimb, deprecierea monedei na!ionale are un efect depresiv asupra importurilor, pre!urile acestora n moned" na!ional" fiind superioare fa!" de situa!ia anterioar" reducerii cursului de schimb. Rolul principal n elaborarea #i aplicarea politicii monetare i revine B"ncii Centrale. Banca Central" are rolul de a supraveghea cursul de schimb al monedei na!ionale. Pentru a#i ndeplinii misiunea, Banca Central" apeleaz" la propriile rezerve formate din aur #i devize, pozi!ii de rezerv" la FMI #i la drepturile speciale de tragere (DST) asupra resurselor FMI. Majorarea volumului de moned" n circula!ie nso!e#te sporirea volumului de bunuri #i servicii, datorit" rolului activ, incitativ, al monedei, expansiunea economic" fiind n acest context favorizat" prin injectarea de mijloace de plat", ntr-o economie cu subutilizare a for!ei de munc", majorarea lichidit"!ilor poate facilita relansarea economic", fiind necesar pentru aceasta ca investitorii #i consumatorii s" solicite aceste lichidit"!i, de regul", prin exprimarea unei cereri de credit. Dac" un asemenea proces nu va ap"rea spontan, ac!iunea statului va deveni preponderent" #i efortul de antrenare se va manifesta prin cre#terea investi!iilor #i cheltuielilor publice, finan!ate prin deficitul bugetar, deci prin crearea de moned" de c"tre Trezorerie. n acela#i timp, ns", atunci cnd majorarea masei monetare este foarte rapid", aceasta poate s" antreneze dezechilibre #i reac!ii n lan!. O prea abundent" distribuire a creditului genereaz" o cerere de bunuri de consum #i de bunuri 123

de investi!ii, determinnd un proces de expansiune cumulativ", apoi, de regul", dup" epuizarea stocurilor #i n cazul n care oferta nu poate cre#te n acela#i ritm cu cererea, are loc o cre#tere a pre!urilor #i apari!ia sau cre#terea deficitului balan!ei comerciale. n cadrul politicii de control al mijloacelor de plat", condus" de Banca Central", se urm"re#te, conform abord"rilor monetariste, armonizarea cre#terii regulate a lichidit"!ilor n func!ie de dinamica activit"!ii economice, de varia!ia vitezei de circula!ie a monedelor #i de rata de cre#tere a pre!urilor, considerat" acceptabil". n prezent, se poate sublinia importan!a instrumentelor monetare n cadrul politicilor economice aplicate, cu un succes evident n privin!a dezinfla!iei, dar cu consecin!e mai pu!in favorabile asupra economiei reale. Accentuarea rolului acordat acestui tip de politic" a fost determinat" #i de restric!iile care se impun n prezent utiliz"rii celorlalte instrumente: persisten!a deficitelor bugetare #i obstacolele cu care se confrunt" politicile salariale restrictive diminueaz" mult gradele de libertate ale politicii economice. Exist" deci, pe plan interna!ional, un consens cu privire la eficacitatea #i la necesitatea politicii monetare n conducerea politicii de stabilizare, n acest sens, este evident" conexiunea reciproc" dintre diferitele instrumente care sunt la dispozi!ia autorit"!ilor publice. Abordarea politicii monetare, n actuala faz" a evolu!iei economiei mondiale, eviden!iaz" cteva dificult"!i cu care se confrunt" instrumentarea acesteia34: ! autonomizarea politicii monetare n raport cu alte scheme de interven!ie; astfel, promovarea unui
34

Gheorghe Manolescu Politici economice, Editura Economic", Bucure#ti, 1997.

124

deficit bugetar conduce la problematica finan!"rii acestuia, care are o influen!" direct" asupra costurilor creditului; ! definirea obiectului ac!iunii politicii monetare: baza monetar" sau lichiditatea bancar"; ! modalitatea concret" de ac!iune asupra economiei; ! specificitatea intermediere; asociat" diferitelor scheme n de

! reexaminarea politicii monetare interna!ionaliz"rii #i integr"rii.

condi!iile

Aceste dificult"!i ntmpinate ca efect de redefinire a politicii monetare #i pun amprenta asupra obiectivelor #i instrumentelor acesteia. Politica monetar" !inte#te men!inerea echilibrului macroeconomic sau restabilirea lui, prin utilizarea instrumentelor specifice, n func!ie de stadiul n care se afl" economia na!ional" n evolu!ia ei ciclic". n faza de ascesiune economic" pentru a se evita supranc"lzirea urmat" de criz" economic" #i de faza de depresiune, este necesar" frnarea activit"!ii economice printr-o politic" macroeconomic" care urm"re#te reducerea cererii #i sc"derea atractivit"!ii investi!iilor. O astfel de politic" va consta n cre#terea ratei dobnzii, introducerea de restric!ii suplimentare n acordarea de credite. n momentul n care rata dobnzii cre#te, se scumpe#te creditul #i implicit scade interesul agen!ilor economici pentru investi!ii. Agen!ii economici reac!ioneaz" prin sc"derea produc!iei, stoparea cre#terii veniturilor, n special al salariilor ceea ce reduce cererea, respectiv consumul. Rezultatul unei astfel de politici 125

este ncetinirea ritmului de cre#tere a activit"!ii economice n general #i a celei de produc!ie, n special. n aceea#i direc!ie ac!ioneaz" #i reducerea masei monetare aflate n circula!ie prin oprirea de emisiuni suplimentare de moned" cerute de cre#terea activit"!ii economice. Sc"derea lichidit"!ilor cre#te interesul agen!ilor economici pentru credite sporind astfel cererea de credite de pe pia!". Rezultatul este cre#terea ratei dobnzii care se stabile#te n func!ie de raportul dintre cererea #i oferta de credite. n concluzie avntul investi!ional este stopat de rata ridicat" a dobnzii #i de restric!iile suplimentare aplicate n acordarea de credite. n faza de recesiune economic" politica adoptat" urm"re#te stimularea investi!iilor prin sc"derea ratei dobnzii #i prin acordarea mult mai lejer" de credite, se merge chiar pn" la acordarea de facilit"!i. Astfel de m"suri stimuleaz" procesul de produc!ie #i veniturile. n principal scopul final este stimularea cererii. O politic" monetar" care urm"re#te cre#terea masei monetare prin emisiuni suplimentare de moned", promoveaz" o infla!ie controlat". n concluzie politica monetar" ac!ioneaz" asupra activit"!ii economice nainte de a influen!a pre!urile. O cre#tere a masei monetare pe o perioad" de maxim zece trimestre ac!ioneaz" n prima jum"tate asupra activit"!ii economice stimulnd cererea #i implicit oferta ca apoi n a doua parte s" nfluen!eze pre!urile #i s" creeze presiuni asupra infla!iei. Eficien!a politicii monetare este dat" de viteza de reac!ie a B"ncii Centrale prin instrumente specifice. 3.2.2. Politica fiscal! Politica fiscal" interfereaz" puternic cu politicile sectoriale din industrie, comer! #i cu politicile financiare, monetare #i sociale. Politica fiscal" poate s" stimuleze anumite 126

sectoare economice de interes #i n acela#i timp poate s" determine restrngerea activit"!ii n alte sectoare. Politica fiscal" este profund influen!at" de factorul politic. Partidele politice aflate la putere #i pun amprenta orient"rilor lor politice asupra politicii fiscale, prin includerea n programele lor de guvernare a coordonatelor cu caracter fiscal. Leg"tura politicii fiscale cu cea social" deriv" din faptul c" unele dintre obiectivele cu caracter social se realizeaz" prin m"suri de ordin fiscal, cum sunt exoner"rile #i reducerile de impozite #i taxe. Pe de alt" parte, modul de impozare a veniturilor persoanelor fizice, n unele !"ri, urm"re#te realizarea echit"!ii printr-un sistem progresiv de impozitare. Politicica fiscal" folose#te ca prghi: ! impozitele ! taxele Pe lng" rolul de redistribuire a veniturilor #i de creare a surselor financiare necesare cheltuielilor cu caracter public, politica fiscal" poate influen!a activitatea economic". Politica fiscal" poate ac!iona asupra consumului prin modificarea cererii de pe pia!". De asemenea, poate orienta cererea de consum spre anumite produse #i grupe de produse, prin diferen!ierea cotelor de impunere fiscal". Politica fiscal" are un impact favorabil asupra economiei numai n m"sura n care ac!iunile publice se realizeaz" cu luarea n considerare a priorit"!ilor din fiecare etap" de dezvoltare, asigur" efecte economice, sociale sau de alt" natur" corelate cu efortul financiar produs, mbin" armonios ra!ionalitatea pe termen scurt cu cea pe termene mijlocii #i lungi. 127

Autorit"!ile publice folosesc politica fiscal" n scopul atingerii urm"toarelor obiective: ! influen!area proceselor economice; ! corectarea ciclului economic; ! nl"turarea dezechilibrelor din economie. Instrumentarea variabilelor, mecanismelor #i structurilor fiscale n sensul realiz"rii acestor obiective care, de altfel, constituie finalit"!i ale politicii economice, vizeaz" obiective circumscrise sferei de influen!" a acestor instrumente fiscale, comensurate prin indicatori economici. Politica fiscal" urm"re#te stabilizarea, relansarea, restructurarea economiei #i cre#terea economic". Politica fiscal" variaz" n func!ie de faza n care se g"se#te economia !"rii. Pentru relansarea activit"!ii economice se aplic" o politic" de relaxare fiscal", care presupune impozite #i taxe reduse. O politic" de relaxare fiscal" conduce la o cre#tere a veniturilor agen!ilor economici (salarii, profit), ce genereaz" o cre#tere a consumului #i implicit a cererii de bunuri #i servicii. Rezultatul const" n reluarea cre#terii economice. O astfel de politic" se va aplica n faza de recesiune economic". n cazul n care economia se supranc"lze#te, statul recurge la o politic" fiscal" de rigoare, la majorarea fiscalit"!ii. Rezultatul se resimte pe pia!" prin mic#orarea veniturilor #i n consecin!" prin frnarea consumului #i investi!iilor. 3.2.3. Politica cheltuielilor publice Statul este unul dintre participan!ii la activitatea economic" n cazul unei economii de pia!" #i poate influen!a economia prin resursele sale financiare. 128

Politica cheltuielilor publice folose#te ca prghii: ! achizi"iile ! comenzile de stat ! investi"iile Achizi!iile, comenzile de stat #i investi!iile, sunt folosite n cadrul politicii cheltuielilor publice n mod diferen!iat n func!ie de activitatea economic". Achizi!iile #i comenzile sporesc n mod substan!ial, n perioadele de depresiune economic" producnd astfel o cerere, care se repercuteaz" prin efectul ei propagat, asupra tuturor agen!ilor economici, ceea ce spore#te veniturile #i astfel cererea general". Investi!iile pe care le face statul sunt #i ele diferen!iate n func!ie de domeniul de aplica!ie. Pentru c", n faza de depresiune economic" oferta prevaleaz", aceste investi!ii se fac n domenii care nu produc bunuri materiale: construc!ii de interes public, autostr"zi, a#ez"minte cu caracter social #i cultural etc. Pentru executarea lucr"rilor de acest gen se angajeaz" muncitori care primesc salarii, ceea ce reprezint" un impuls n direc!ia cererii, respectiv comenzi pentru alte activit"!i economice produc"toare de bunuri #i servicii. Simultan cu aceste investi!ii n obiective de interes public se fac investi!ii #i n ntreprinderi pe care le administreaz" statul (fiind n proprietatea statului). Aceste investi!ii vizeaz" retehnologizarea unit"!ilor produc"toare de energie electric", de transport, telecomunica!ii, precum activitatea din alte domenii strict productive. Evident c" aceste investi!ii reprezint" o surs" de comenzi pentru agen!ii economici priva!i, produc"tori de instala!ii, utilaje etc., care la rndul lor lanseaz" comenzi celor ce produc materiile prime #i energie etc. Toate aceste comenzi nseamn" locuri de munc", deci salarii, deci cerere. 129

Cunoscnd acest mecanism apare absolut normal ca n condi!iile de boom economic, adic" de expansiune economic", achizi!iile, comenzile #i investi!iile de stat s" fie reduse #i chiar oprite, n func!ie de situa!iile concrete care variaz" de la !ar" la !ar". Politicile de cheltuieli publice #i politicile fiscale sunt politici dirijate deoarece sunt elaborate #i implementate de c"tre stat. 3.2.4. Politica comercial! Politica comercial" reprezint" totalitatea m"surilor, reglement"rilor cu caracter juridic, fiscal, valutar, bugetar, financiar, bancar #i de alt" natur", utilizate de c"tre stat n vederea reglement"rii rela!iilor sale comerciale externe. Politica comercial" urm"re#te dou" obiective globale pe termen lung: promovarea rela!iilor economice interna!ionale #i protejarea economiei na!ionale de concuren!a celorlalte state. Pe termen scurt politica comercial" urm"re#te: ! mbun"t"!irea structurii comer!ului exterior; ! orientarea geografic" a schimburilor; ! stimularea sau restrngerea exporturilor sau importurilor; ! mbun"t"!irea cursului de schimb; ! sporirea ncas"rilor la bugetul statului; ! delimitarea sectoarelor considerate de interes strategic; 130

! men!inerea unui echilibru general al balan!ei comerciale #i al pl"!ilor externe. Politica instrumente: comercial" utilizeaz" trei categorii de

! de natur! tarifar! (vamal!) ! de natur! netarifar! ! de natur! promo"ional! #i de stimulare Instrumente tarifare (vamale) Parte component" a politicii comerciale a unui stat, politica vamal" este realizat" cu ajutorul reglement"rilor adoptate de stat care vizeaz" intrarea sau ie#irea n/din !ar" a m"rfurilor #i care implic": controlul cu ocazia trecerii frontierei de stat a m"rfurilor #i mijloacelor de ndeplinire a formalit"!ilor vamale #i plata taxelor vamale. Instrumentele politicii vamale: ! tariful vamal ! legisla!ia vamal", codul vamal #i regulamentul vamal Tariful vamal constitue un instrument utilizat n vederea reglement"rii schimburilor comerciale externe, potrivit intereselor na!ionale. Tariful vamal este un catalog ce cuprinde nomenclatorul produselor supuse impunerii vamale #i taxele vamale percepute asupra fiec"rui produs sau grup" de produse n parte. Tarifele vamale pot fi simple, cu o singur" coloan", sau compuse, cu dou" sau mai multe coloane n care se trec 131

diferen!iat, pe m"rfuri #i pe !"ri de provenien!", taxele vamale autonome, conven!ionale #i preferen!iale. Pe baza tarifelor vamale, produc!ia intern" poate fi protejat" mpotriva concuren!ei str"ine, se pot negocia concesii n domeniul politicii vamale sau se pot institui discrimin"ri n rela!iile cu anumite state. Impunerea vamal" (taxele vamale) ndepline#te trei func!ii: ! de natur" fiscal" reprezint" o surs" de venit la bugetul de stat (taxele vamale, taxele de tranzit); ! de natur" protec!ionist" protejaz" agen!ii economici interni de concuren!a str"in"; ! de negociere pot fi negociate n cadrul organiza!iilor interna!ionale, spre exemplu OMC, ele pot influen!a la nivel global evolu!ia pre!urilor mondiale. Taxele vamale sunt impozite indirecte aplicate de c"tre un stat m"rfurilor cnd acestea trec grani!ele vamale ale !"rii respective. Dup" modul de percepere, taxele vamale se npart n trei categorii: Ad valorem se stabilesc la valoarea m"rfii de import (CIF sau CIP) sub form" procentual". Specifice se percep sub forma unor sume de bani ce corespund unei unit"!i de m"sur" din produsul importat. Mixte n cazul sc"derii importante a pre!urilor, elementul ad valorem este completat cu un element de tax" specific". Instrumente de natur! netarifar! 132

Barierele netarifare sunt un complex de m"suri #i reglement"ri de politic" comercial" care mpiedic", limiteaz" sau deformeaz" fluxul interna!ional de bunuri #i servicii, care au ca principal scop ap"rarea pie!ei interne de concuren!a str"in" #i echilibrarea balan!ei de pl"!i externe. Conform GATT, barierele netarifare mpart n cinci categorii: ! bariere care implic" o limitare cantitativ" direct" a importurilor (interdic!iile, contingentele, licen!ele); ! bariere care implic" o limitare indirect" a importurilor prin mecanismul pre!urilor (prelev"rile, pre!urile minime #i maxime, impozitele indirecte, taxele antidumping); ! bariere care decurg din formalit"!ile vamale #i administrative la import; ! bariere care decurg din participarea statului la activit"!ile comerciale; ! bariere care decurg din standardele aplicate produselor importate #i celor indigene (obstacole tehnice). Instrumente de natur! promo"ional! #i de stimulare M"surile promo!ionale au ca obiectiv sporirea competitivit"!ii exporturilor. Rela!ia ntre performan!a exportului #i cre#terea economic" a fost din totdeauna un subiect de mare interes pentru economi#ti, subiectul fiind accentuat mai ales n ultimii ani. S-a demonstrat faptul c" !"rile care nregistreaz" o rat" favorabil" de cre#tere a exporturilor, 133

ating #i rate nalte de cre#tere economic". Multe studii demonstreaz" c" exportul contribuie la cre#terea PIB. n concluzie conturarea unei politici comerciale axate pe stimularea exporturilor reprezint" n prezent una din priorit"!ile oric"rui stat dezvoltat. Principalele categorii de m"suri luate la nivel macroeconomic n vederea promov"rii exporturilor sunt: ! Subven"ii directe la export reprezint" sume de bani pe care statul le acord" direct agen!ilor economici n vederea sporirii competitivit"!ii externe a produselor realizate, din punct de vedere al costurilor. n acordarea de subven!ii se au n vedere sectoarele economice sensibile. ! Prime directe la export sunt mijloace de stimulare de natur" bugetar" care se acord" de c"tre stat exportatorilor care realizeaz" sau pentru a realiza un volum mare de desfaceri pe pie!e externe. Ele nu urm"resc rentabilizarea activit"!ii agen!ilor economici viza!i, ci doar cre#terea exporturilor. ! Subven"ii indirecte la export ele mbrac" n general forma asisten!ei tehnice de specialitate, studii #i cercet"ri de pia!", facilit"!i acordate n vederea particip"rii la trguri #i expozi!ii, etc. ! Facilit!"i fiscale pentru m!rfurile exportate importul cu scutirea condi!ionat" a pl"!ii taxelor vamale (drawback). Se aplic" produselor importate care urmeaz" s" fie ncorporate n produse destinate exportului. 134

! Facilit!"i fiscale acordate exportatorilor mbrac" forma unor scutiri sau reduceri de taxe pe venitul ob!inut n urma exportului. ! Credite pentru preferen!ial"; export cu dobnd"

! Prime valutare sunt prime indirecte care se acord" cu prilejul convertirii valutei str"ine, ob!inut" de exportatori, n moneda na!ional" la un curs de schimb mai avantajos dect cursul oficial. ! Devalorizarea monedei na"ionale stimuleaz", de asemenea, ntr-o anumit" m"sur", exporturile de m"rfuri atunci cnd sc"derea cursului monedei na!ionale n raport cu celelalte valute se produce ntr-un ritm mai accelerat dect sc"derea puterii interne de cump"rare a acestora. 3.2.4.1. Politici comerciale favorabile liberului schimb vs. politici comerciale protec"ioniste Politicile comerciale favorabile liberului schimb se caracterizeaz" prin utilizarea restrns" a barierelor tarifare #i netarifare. ntr-o economie deschis" ponderea schimburilor comerciale n PIB 35 este destul de nsemnat". n schimb politica comercial" protec!ionist" presupune aplicarea unor restric!ii tarifare #i netarifare ridicate la import. n realitate politica comercial" favorabil" liberului schimb este caracteristic" !"rilor dezvoltate, pe cnd !"rile n dezvoltare
35

Conform metodologiilor propuse de B.Balassa (1970) deschiderea extern" se m"soar" n mod tradi!ional prin ponderea exportului, respectiv a importului n PIB, sau VN.

135

prefer" o politic" protec!ionist" n vederea atingerii unui grad superior de protec!ie. Conform studiilor efectuate, !"rile care au adoptat o politic" comercial" orientat" c"tre exterior, au beneficiat de cre#teri economice nsemnate, asta datorndu-se cel pu!in par!ial faptului c" o astfel de politic" comercial" stimuleaz" la nivel intern eficienta alocare a resurselor. Economia mondial" este eterogen", a#adar efectele deschiderii economice se resimt diferit n func!ie de gradul de dezvoltare a fiec"rei economii na!ionale. Pentru !"rile n dezvoltare, deschiderea economic", promovarea unei politici comerciale favorabile liberului schimb, implic" unele riscuri. Efectele negative survin n princial n urma ntrep"trunderii m"surilor de liberalizare a comer!ului exterior cu modific"rile care au loc la nivel interna!ional n virtutea procesului de globalizare. Teoretic putem delimita dou! pozi#ii conceptuale: teoria clasic" #i neoclasic" "i teoria structuralist"

Teoria clasic" #i neoclasic" favorizeaz" o dezvoltare orientat" c"tre exterior a economiei. Aceste teorii afirm" c" bun"starea na!ional" va cre#te printr-un comer! lipsit de restric!ii datorit" att efectelor statice ct #i dinamice ale cre#terii economice - n termeni statistici, efectele provin din alocarea just" a resurselor, care poate avea loc doar ntr-un regim liber de pia!", iar n termeni dinamici, expunerea pie!ei interne la competi!ia interna!ional" ar conduce la exporturi performante #i progres tehnologic. Dimpotriv", o ngr"dire a deschiderii economiei c"tre exterior va conduce c"tre o structur" distorsionat" a pre!urilor interne. Aceste afirma!ii se bazeaz" pe ideea existen!ei unei economii interne care 136

func!ioneaz" perfect. n concluzie, o politic" liberal", neinterven!ionist" este de dorit pe orice pia!" numai dac" toate celelalte pie!e func!ioneaz" corespunz"tor. Principiul fundamental r"mne cel al comer!ului liber cu excep!ia cazului deregl"rii pie!elor, n care vor apare interven!ii n func!ie de natura distorsiunii, interven!iile n materie de comer! exterior fiind cele din urm". O alt" teorie, asupra c"reia de altfel nu o s" insist"m, este teoria structuralist" care favorizeaz" o politic" economic" orientat" c"tre interior. Exemple statelor n tranzi!ie vin s" nt"reasc" ideea c" o astfel de politic" conduce la dezvoltarea unei economii neperformante datorit" izol"rii fa!" de mediul concuren!ial extern. Una dintre concluziile asupra c"reia nu mai exist" nici un fel de ndoial" este necesitatea deschiderii c"tre exterior a economiei. n acest" situa!ie rolul pe care l joac" comer!ul exterior n dezvoltarea economic" a statelor difer" de la !ar" la !ar", n func!ie nu numai de nivelul dezvolt"rii, dar #i de condi!iile pie!ei mondiale, ajutorul extern sau coeziunea intern" n plan politic #i social. Acesta este cadrul mai larg n care trebuie s" se discute alegerea ntre o dezvoltare orientat" c"tre interior sau exterior. Dup" cum a devenit evident, numai n pu!ine cazuri necesitatea real" de a aplica o strategie orientat" c"tre export nseamn" n acela#i timp #i posibilitatea real" de a ac!iona altfel. Este evident c", n varianta clasic" cel pu!in, n jurul acestui punct de referin!" trebuie s" fie construite elementele unei strategii care s" fie pus" n practic". n timp ce aten!ia economi#tilor se ndrepta nc" cu preponderen!" spre experien!ele !"rilor n curs de dezvoltare din anii 50, 60 sau 70, n practica rela!iilor economice interna!ionale au nceput s" apar" schimb"ri semnificative. Dintre acestea, mai importante pentru tema de fa!" au fost cele legate de cre#terea comer!ului cu produse de acela#i tip sau a celui realizat prin intermediul multina!ionalelor, dobndirea de 137

avantaje comparative ca urmare a economiilor dimensionale sau de problemele de strategie concuren!il" ale firmelor supuse din ce n ce mai mult competi!iei interna!ionale. Integrarea acestor noi probleme n studiile privind strategia dezvolt"rii economice a nceput s" devin" evident" odat" cu anii 90, constituind o premis" pentru o tratare nou" a subiectului. Chiar dac" n continuare, foarte rar m"surile de politic" comercial" sunt gndite #i implementate sistematic ca parte a unei strategii comerciale curente, aceasta nu nseamn" c" schimburile comerciale cu str"in"tatea sunt un element marginal n planurile de dezvoltare, ci, la fel ca n anii anteriori, studiile teoretice scot n eviden!" rolul lor. n ceea ce prive#te deschiderea economic", aceasta nu este lipsit" de riscuri. n opinia multor exper!i, c#tigurile n termeni de cre#tere economic", rezultate ca urmare a apartenen!ei la organiza!ii integra!ioniste, par destul de reduse pentru !"rile n curs de dezvoltare. Nici un studiu empiric nu a permis pn" n prezent demonstrarea faptului c" !"rile care ader" la acorduri regionale sau multilaterale ar beneficia sistematic de o cre#tere economic" suplimentar". ntr-o lume n care informa!ia care circul" este imperfect", strategia trimiterii de semnale apare ca unul dintre motivele majore de oficializare a deschiderii., ns" nu este lipsit" de riscuri. n primul rnd, de vreme ce majoritatea !"rilor o practic", impactul unui asemenea semnal este diminuat #i poate conduce la o devalorizare a !"rilor n dezvoltare. Contrar principiului cazurilor particulare care prevala n cadrul GATT, !"rile sunt n prezent obligate s" accepte toate condi!iile impuse de OMC. Totu#i, nu toate au mijloacele de a aplica aceste clauze; unele dintre aceste state se angajaz" s" respecte norme care necesit" existen!a unui sistem legal de care ele nu dispun. Exist" deci riscul, mai ales n aceast" perioad" de deschidere simultan" a numeroase !"ri concurente #i de puternic" volatilitate a capitalurilor, de a trimite un semnal 138

inadecvat sau nereal. Acest lucru ar putea la un moment dat s" se dovedeasc" nefast pentru o !ar" #i ar putea fi supus" unor sanc!iuni. n al doilea rnd, apartenen!a la o organiza!ie care poate impune m"suri de constrngere este riscant" pentru !"rile mici #i s"race care, din cauz" c" nu dispun de mijloace umane #i de structurile statale necesare, vor fi mai pu!in capabile s"-#i impun" interesele #i s" se apere n cazul plngerilor !"rilor mai bogate. De asemenea, incapacitatea acestor !"ri de a realiza studii care s" le permit" s" evalueze efectele unei m"suri de politic" economic" le mpiedic" s" identifice cu acurate!e punctele de discutat n cadrul negocierilor multilaterale. n al treilea rnd, este posibil ca negocierile comerciale multilaterale viitoare din cadrul OMC s" se refere la subiecte riscante pentru !"rile n dezvoltare, ca de exemplu: protec!ia social" sau protejarea mediului. $"rile incapabile s" aplice noi acorduri privind problemele men!ionate ar pl"ti un pre! cu att mai mare cu ct economia lor ar fi mai integrat" n organiza!ia respectiv". n al patrulea rnd, riscurile legate de institi!onalizarea deschiderii apar n mare parte datorit" faptului c" multe organiza!ii au ca scop mai degrab" s" deschid" economiile !"rilor membre dect s" le ajute s" gestioneze aceast" deschidere. Or, dac" deschiderea este considerat" ca un scop #i nu ca un mijloc, f"r" a se !ine seama de nivelul de dezvoltare economic" a !"rilor respective, se d" na#tere la numeroase probleme. Astfel, m"surile de liberalizare a comer!ului cu produse risc" s" produc" o bulversare prea rapid" a structurilor sociale ale multor !"ri cu economii duale. La fel, Acordul privind drepturile de proprietate intelectual" semnat la Marrakesh n 1994 n cadrul GATT #i deci obligatoriu pentru toate !"rile membre OMC, nu mai recunoa#te necesitatea politicilor adaptate nivelului de dezvoltare al !"rii. Durata de via!" minim" a brevetelor a fost 139

astfel fixat" la 20 de ani pentru toate !"rile. Astfel un anumit num"r de !"ri n dezvoltare risc" s" nu mai poat" avea acces gratuit la tehnologiile !"rilor industrializate pe care le copiau, ceea ce va accentua #i mai mult discrepan!ele dintre economiile acestor !"ri. Practica #i teoria economic" sunt #i ele supuse evolu!iei actuale a economiei mondiale, iar aceasta din urm" se afl" n curs de schimbare. Criza asiatic" se pare c" i-a convins pe speciali#ti de necesitatea restrngerii liberaliz"rii financiare. Ciclul Mileniului, ciclul de negocieri comerciale multilaterale din cadrul O.M.C., care a debutat f"r" succes la Seattle (SUA), la 30 noiembrie 1999, a constituit un prilej de reexaminare a modalit"!ilor de realizare a unei deschideri mai reu#ite pentru !"rile cele mai s"race. n concluzie OMC ar trebui s"-#i dirijeze eforturile mai ales n direc!ia ajut"rii acestor !"ri s" fac" fa!" exigen!elor deschiderii economiilor lor c"tre exterior, printr-un sprijin mai direct #i mai consistent pe linia promov"rii exporturilor acestora #i a accesului mai facil la tehnologii. n concluzie, statele dezvoltate care se bazeaz" pe o dezvoltare orientat" c"tre exterior vor avea de c#tigat n termeni de eficien!" #i cre#tere economic". Principalele critici au ap"rut pe fondul conceptului de suveranitate na!ional" care poate necesita aplicarea unei politici comerciale protec!ioniste n anumite domenii de activitate considerate strategice. Promovarea la nivel global al liberalismului a condus la: ! sporirea influen!ei !"rilor dezvoltate; ! apari!ia dezechilibrelor economice interne, n principal la nivelul economiilor n dezvoltare (deficite comerciale, deficite de cont curent, datorii externe, #omaj); 140

! adncirea decalajelor de dezvoltare. Pe de alt" parte o politic" protec!ionist" are ca efecte: ! redistribuirea venitului na!ional n favoarea diferitelor grupuri de interese, ca urmare a modific"rii sau men!inerii structurii sistemului intern de pre!uri; ! crearea unui mediu favorabil dezvolt"rii noilor ramuri industriale; ! ob!inerea unui nivel nalt de protec!ie social", concretizat" uneori prin cre#terea gradului de ocupare al for!ei de munc" #i prin stabilizarea pie!ei muncii. n concluzie, dac" !inem seama de faptul c" economia capitalist" se caracterizeaz" la nivelul pie!ei printr-o concuren!" imperfect", politica comercial" ideal" pentru orice stat, trebuie s" mbine aspecte ale liberalismului cu aspecte ale protec!ionismului n func!ie de priorit"!ile na!ionale. Politica comercial" strategic" axat" pe sus!inerea intereselor na!ionale, n limitele impuse de organiza!iile #i de acordurile interna!ionale, r"mne singura solu!ie viabil" n prezent. 3.3. Organiza"ia Economic! (OCDE) de Cooperare #i Dezvoltare

Organiza!ia de Cooperare #i Dezvoltare Economic" a avut la baza Organiza!ia de Coperare Economic" European" nfiin!at" n aprilie 1948 cu sprijinul Statelor Unite #i Canadei, pentru aplicarea Planului Marshal, n scopul reconstruc!iei Europei dup" al doilea R"zboi Mondial. OCDE a fost nfiin!at" n 1960 la Paris #i a nceput s" func!ioneze efectiv n 1961. 141

OCDE este organiza!ia care reune#te majoritatea !"rilor dezvoltate. La nivelul anului 2006, OCDE num"ra 30 de state membre #i reprezint" o structur" foarte solid". Celor 20 de state care au fondat organiza!ia n 1961, printre care s-au num"rat Canada, Fran!a, Germania, Italia, Marea Britanie #i SUA, li sau al"turat ncepnd cu anul 1964 al!i 10 parteneri importan!i, cum ar fi: Australia, Japonia sau !"rile din Grupul de la Vi#egrad, ultima !ar" admis" fiind Republica Slovac", n decembrie 2000. Australia Austria Belgia Canada Rep. Ceh" Danemarca Finlanda Fran!a Germania Grecia Ungaria Italia Irlanda Islanda Japonia Coreea de Sud Luxembourg Mexic Olanda Noua Zeeland" Norvegia Polonia Portugalia Slovacia Spania Suedia Elve!ia Turcia Marea Britanie Statele Unite
Sursa: OCDE, 2006

OCDE este o organiza!ie interguvernamental" care #i propune:

142

! s! formuleze #i s! promoveze politici care s! ncurajeze cre#terea economic! #i men"inerea stabilit!"ii financiare; ! s! stimuleze eforturile membrilor de a acorda asisten"! "!rilor n dezvoltare; ! s! stimuleze comer"ul nediscriminatorii. interna"ional pe baze

n prezent, statele membre ale Organiza!iei de!in mpreun" peste 70% din produc!ia #i comer!ul mondial cu bunuri #i servicii #i peste 90% din volumul investi!iilor str"ine directe la nivel mondial, fapt pentru care Organiza!ia a fost numit" clubul !"rilor bogate. Valoarea #i valabilitatea recomand"rilor #i rezolu!iilor OCDE este att de mare, nct se constituie practic ntr-o matrice de func!ionare a economiei mondiale. Acolo unde OCDE decide s" dezvolte programe, reu#e#te s" mobilizeze fonduri, fie din resurse proprii, fie din alte resurse, cum ar fi cele ale UE, Comisia European" f"cnd parte din Consiliul OCDE. 3.4. Grupul celor 8 (G8) G8 este format din cele mai puternice !"ri, !"ri care determin" raporturile de for!e pe plan interna!ional, determin" ordinea economic" mondial" #i anume: Statele Unite, Japonia, Germania, Marea Britanie, Fran!a, Italia, Canada #i Rusia. Constituirea G8 a fost determinat" de criza petrolier" din 1973, criz" urmat" de o recesiune economic" global". Problemele economice mondiale din acea perioad" au determinat nceputurile cooper"rii ntre Statele Unite, Europa #i Japonia. Reprezentan!ii celor trei zone geografice s-au ntlnit pentru a g"si o solu!ie de rezolvare a crizei economice. Astfel, 143

n 1975 pre#edintele fracez Valery Giscard dEstaing invit" #efii de stat a celor #ase state dezoltate la summitul de la Rambouillet #i propune ntlniri anuale regulate n vederea solu!ion"rii problemelor globale. Participan!ii au fost de acord s" organizeze ntlniri anuale, constituindu-se astfel Grupul celor 6 (G6), format din Fran!a, R.F.G., Italia, Japonia, Marea Britanie #i Statele Unite. La ntlnirile acestui grup, !"rile membre erau reprezentate la nivelul #efilor de guvern sau ai mini#trilor economiei #i finan!elor. n 1976, la summitul din Puerto Rico, Canada devine membr", grupul transformndu-se n G7. Dup" sfr#tul R"zboiului Rece, n 1991 Uniunea Sovietic" ncepe s" participe la summiturile G7. La ini!iativa pre#edintelul Statelor Unite Bill Clinton G7 se transform" n Grupul celor 8, format din: Statele Unite, Marea Britanie, Japonia, Germania, Fran!a, Italia, Canada #i Federa!ia Rus". n cadrul reuniunilor anuale, prezidate pe rnd de c"tre toate !"rile membre, se abordeaz" urm"toarele probleme: ! coordonarea politicilor macroeconomice #i n special a politicii ratelor de schimb; ! dezvoltarea economic!; ! protec"ia mediului; ! implementarea legisla"iei; ! s!n!tatea popula"iei nbun!t!"irea accesului la asitan"! medical! a popula"iei; ! terorismul privit ca o amenin"are global!.

144

Poten!ialul economic al !"rilor membre G8 este prezentat n tabelul de mai jos, membrii G8 controlnd circa reprezinta 66.1% din economia mondial" n situa!ia n care popula!ia total" nu dep"#e#te 14% din popula!ia globului.

2004

Popula"ie mil. % mrd.

PIB % 100.0 30.7 11.9 6.3 5.2 4.7 3.8 2.3 1.2 66.1

Mondial Statele Unite Japonia Germania Marea Britanie Fran!a Italia Canada Rusia G8

6345.1 293.5 127.8 82.6 59.4 60.0 57.6 31.9 142.8 855.6

100.0 39833.6 4.6 12179.9 2.0 1.3 0.9 0.9 0.9 0.5 2.3 4749.9 2549.0 2036.4 1858.7 1503.6 905.6 487.3

13.5 26270.4

Sursa: World Development Report 2006, World Bank

Critici aduse G8 G8 poate fi considerat n mod neoficial un guvern al lumii. n cadrul G8 se discut" probleme globale controversate, care afecteaz" soarta ntregii planete. Ca urmare G8 este responsabil pentru o serie de probleme cum ar ar fi nc"lzirea 145

global", problema datoriilor externe #i a politicilor comerciale inechitabile care afecteaz" !"rile n dezvoltare, s"r"cia din Africa #i nu n ultimul rnd globalizarea. T"rile membre G8 duc o politic" de dominare #i constrngere asupra celoralalte !"ri ale lumii, impunnd legisla!ii #i crend leg"turi economice care genereaz" dependen!". G8 vorbe#te foarte mult despre democra!ie #i bun" guvernare, ceea ce reiese din Comunicatul de la Summit, (Summit Communiqus), dar n acela#i timp G8, institu!iile pe care acesta le controleaz" #i mai pe larg rela!iile interna!ionale, nu func!ioneaz" pe principii democratice cum ar fi transparen!a, egalitatea #i respectul pentru drepturile omului. Sedin!ele G8 sunt !inute n secret #i nu exist" un transcript al discu!iilor, rezultatele fiind redate de un Summit Communiqus. De obicei, comunicatele G8 admit existen!a problemelor globale s"r"cie, mediu, datorii, crize financiare, terorism, etc. n fiecare an, G8 propune ceea ce consider" ca fiind solu!iile pentru aceste probleme, care apoi sunt implementate de institu!iile controlate de acest grup, cum ar fi Banca Mondial", Fondul Monetar Interna!ional sau Organiza!ia Mondial" a Comer!ului. Cu toate c" lista de probleme variaz" de la an la an, solu!ia r"mne aceea#i globalizarea. Problemele discutate n aceste ntlniri !in de economia global", dar apar #i alte teme legate de ecologie, r"zboi, terorism #i securitate. n principal, ntnirile au devenit centrul din care se modeleaz" #i controleaz" economia global". n concluzie Summitul nu a reu#it s" ntmpine a#tept"rile popula!iei s"race. A rezultat un plan de comer! ndreptat mpotriva popula!iei s"race #i un fond monetar precar #i nimic despre datorii. Mii de protestatari pa#nici au manifestat n Geneva n favoarea !"rilor s"r"ce. Orice ar spune rapoartele

146

oficiale, vocea protestatarilor nu a fost ascultat", ci a fost stins" att de violen!a, ct #i de indiferen!a liderilor politici36. Astfel, protestele adun" din ce n ce mai mul!i oameni care sunt mpotriva hot"rrilor luate de c"tre G8. Din 2000 s-au nregistrat o serie de ac!iuni de protest: 2000 Okinawa Japonia, 2001 Genova Italia, 2002 Kananaskis, Alberta Canada, 2003 vian-les-Bains Fran!a, 2004 Sea Island, Georgia SUA #i n 2005 Gleanegle Sco!ia, UK, cerin!a general" este de a democratiza guvernarea economic" global".

36

Jessica Woodroffe, Head of Policy at the World Development Movement (WDM) 2002.

147

CAPITOLUL 4
SOCIET$%ILE TRANSNA%IONALE n viziunea UNCTAD, societatea transna!ional" (STN) se define#te ca fiind acea entitate economic" format" dintr-o companie - mam" #i filialele ei n str"in"tate. Societatea transna!ional" este prin urmare o firm" care #i-a extins activitatea economico-financiar" dincolo de grani!ele !"rii de origine. Societ"!ile transna!ionale ac!ioneaz" ntr-o multitudine de medii na!ionale #i urmeaz" n general trei stadii de dezvoltare37. n primul stadiu, societatea transna!ional" creeaz" strategii de afaceri separate pentru fiecare !ar" n care opereaz" #i poate fi numit" mai degrab" corpora!ie multilocal". n al doilea stadiu, societatea urm"re#te s" domine o pia!" global", dar #i concentreaz" totu#i majoritatea eforturilor asupra !"rii de origine, trecnd la nivelul de corpora!ia global". n cea de-a treia #i ultim" etap" de dezvoltare, societatea transna!ional" beneficiaz" de resurse, management, produc!ie #i alte capacit"!i globale care i confer" statutul de societate transna!ional". Practic, o astfel de viziune se suprapune destul de bine peste teoria clasic" a interna!ionaliz"rii firmei, teorie n care se succedau de asemenea trei etape: nti, exportul direct pe o anumit" pia!" na!ional", apoi apelul la intermediari locali, afla!i ntr-o anumit" rela!ie de cooperare cu firma-mam", pentru ca n cele din urm" corpora!ia s" stabileasc" o rela!ie de proprietate ntre ea #i reprezentanta sa pe pia!a respectiv" filiala. Aceast" rela!ie de proprietate este esen!ial" n definirea societ"!ii

37

Paap D. Contemporary International Relations, MacMillan 1991.

148

transna!ionale #i este posibil" ca urmare a realiz"rii pe pia!a !int" a unor investi!ii str"ine directe. n prezent, societ"!ile transna!ionale sunt principalii agen!i economici, ajugnd s" aib" o for!" economic" mai mare dect a multor !"ri dezvoltate. n prima faz" de mondializare, comer!ul exterior reprezenta principala cale de desf"#urare a rela!iilor economice interna!ionale. n economia mondial" contemporan", valoarea bunurilor #i serviciilor care rezult" din investi!ii externe directe de capital dep"#e#te considerabil valoarea exporturilor de m"rfuri pe plan mondial. n concluzie, investi!iile str"ine directe stau la baza dezvolt"rii societa!ilor transna!ionale, determinnd implicit transna!ionalitatea vie!ii economice. Fluxurile de investi!ii str"ine directe sunt sus!inute #i orientate de c"tre marile societ"!i transna!ionale, care profit" de avantajul comparativ dat al !"rilor n care implanteaz" (for!" de munc" ieftin", calificat", resurse naturale). Publica!ia UNCTAD World Investment Report, cea mai renumit" n prezentarea evolu!iei #i dinamicii investi!iilor str"ine directe #i a societ"!ilor transna!ionale, ierarhizeaz" corpora!iile dup" volumul activelor de!inute n str"in"tate, dup" indicele de transna!ionalitate sau dup" volumul vnz"rilor. Conform UNCTAD, active n str"in"tate, reprezint" active din afara !"rii de origine, att tangibile ct #i intangibile, care apar n bilan!ul contabil al filialelor. Activele n str"in"tate dau dimensiunea cantitativ" a for!ei investi!ionale a unei societ"!i transna!ionale, iar ponderea mai ridicat" a acestora n str"in"tate poate fi expresia att a unei concuren!e deosebite pe pia!a de origine a firmei, ct #i o atractivitate mult mai ridicat" a mediului str"in comparativ cu cel autohton. Num"rul de angaja!i n str"in"tate este n strns" leg"tur" cu volumul activelor din str"in"tate al societ"!ii transna!ionale, dar depinde #i de natura activit"!ii firmei #i de diferen!ele existente n ceea ce prive#te costul for!ei de munc" n diferite !"ri. 149

Vnz"ri n str"in"tate reprezint" suma vnz"rilor nete (vnz"ri brute, din care se scad taxa pe valoarea ad"ugat" #i alte taxe) realizate de filiale. n anumite cazuri, pot include exporturi efectuate de c"tre societatea mam" c"tre filiale. Vnz"rile n str"in"tate exprim", de asemenea, gradul de concentrare al firmei c"tre pia!a intern" sau extern". n general, societ"!ile transna!ionale care au ca origine !"ri mari, au vnz"ri n str"in"tate mai reduse dect cele care provin din !"ri mici. Din punct de vedere al gradului de interna!ionalizare #i al impactului pe care l au asupra economiei globale, societ"!ile transna!ionale pot fi ierarhizate n baza Indicelui de Transna!ionalitate (Transnationality Index TNI). Indicele Transna!ionalit"!ii pentru o corpora!ie se calculeaz" ca medie aritmetic" a trei rapoarte #i anume: raportul dintre active n str"in"tate #i total active, raportul dintre vnz"ri n str"in"tate #i total vnz"ri, raportul ntre angaja!i n str"in"tate #i total angaja!i. Indicele de Transna!ionalitate se determin" conform formulei38: ITN = ( Astr / At + Vstr / Vt + FMstr / FMt ) / 3, unde: ITN indicele de transna!ionalitate; Astr active n str"in"tate; At total active; Vstr vnz"ri n str"in"tate; Vt vnz"ri totale; FMstr for!" de munc" n str"in"tate; FMt for!" de munc" total". Topul primelor 10 societ"!i transna!ionale n func!ie de ITN la nivelul anului 2005, se prezint" astfel:

38

Conform UNCTAD, 1997.

150

Loc 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

STN Thomson Corporation CRH Plc Nestle Vodafone Group Alcan Koninklijke Ahold Philips Electronics Nortel Networks Unilever British Petroleum

%ara de origine Canada Irlanda Elve!ia Marea Britanie Canada Statele Unite/Olanda Olanda Canada Marea Britanie/Olanda Marea Britanie

ITN % 97.3 95.5 93.5 87.1 85.6 85.6 84.0 83.2 82.8 81.5

II * 96.06 84.47 94.46 35.35 93.08 60.28 73.65 90.63 67.38 72.83

Sursa: UNCTAD, World Investment Report 2006

* Indicele de interna!ionalizare se determin" ca raport ntre num"rul de filiale implantate n str"in"tate #i num"rul total de filiale.
VALOAREA COMPARAT$ A ITN PE REGIUNI Regiune/economie Cele mai mari 100 STN, din care: Statele Unite 2003 2004

55.8 45.8

56.8 48.2

151

Fran!a Germania Marea Britanie Japonia

59.5 49.0 69.2 42.8

62.3 52.2 70.5 52.2

Cele mai mari 100 STN din "!rile n dezvoltare din care: Africa (Africa de Sud) Asia de Sud-Est Asia de r"s"rit

50.7 48.0 57.2 53.2

Sursa: UNCTAD, World Investment Report 2006

Indicele de transna!ionalitate exprim", interesul companiei pentru !ara de origine comparativ cu cel pentru pia!a interna!ional". O valoare ridicat" a acestui indicator poate reflecta o atractivitate redus" a mediului de afaceri a !"rii de origine, mai ales dac" este acompaniat" cu un volumul redus al investi!iilor str"ine atrase, dar #i o concuren!" foarte ridicat" pe pia!a !"rii de origine. Indicele de transna!ionalitate nu ia n calcul dimensiunea pie!ei interne #i nici nu permite s" se fac" distinc!ia ntre companiile ce investesc n cteva !"ri sau n ntreaga lume. 4.1. Evolu"ia societ!"ilor transna"ionale

152

n anul 2005 n economia mondial" existau circa 77000 de societa!i-mam" 39 care aveau peste 770000 de filiale n str"in"tate. n 2005, aceste filiale au generat valoare adaugat" estimat" la 4500 miliarde de dolari, au avut aproximativ 62 milioane de angajati #i au exportat bunuri #i servicii n valoare de peste 4000 miliarde de dolari. Universul societ"!ilor transna!ionale continu" s" fie dominat de companii din triada - Uniunea European", Japonia #i Statele Unite - unde #i au originea 85 din primele 100 de societ"!i transna!ionale ale lumii, conform unui clasament din 2004. Cinci !"ri (Fran!a, Germania, Japonia, Marea Britanie #i Statele Unite) au reprezentat locul de provenienta al 73 din primele 100 de companii, 53 de companii avnd sediul n Uniunea European". n fruntea listei celor mai mari 100 societ"!i transna!ionale nefinanciare se afl" General Electric, Vodafone #i Ford, care mpreun" nsumeaz" 19% din activele totale ale primelor 100 de companii. Industria automobilelor domin" lista, urmat" de industria farmaceutic" #i telecomunica!ii. PRIMELE 10 STN, DUP$ ACTIVELE EXTERNE
Loc 1. 2. 3. 4. 5.
39

STN General Electric Vodafone Group Ford Motors General Motors British Petroleum

%ara de origine Statele Unite Marea Britanie Statele Unite Statele Unite Marea Britanie

Active totale mil. USD externe total 448 901 247 850 179 856 173 690 154 513 750 507 258 626 305 341 479 603 193 213

UNCTAD World Investment Report, 2006.

153

6. 7. 8. 9. 10.

Exxon Mobile Royal Dutch/Shell Group Toyota Motor Total France Telecom

Statele Unite Marea Britanie Olanda Japonia Fran!a Fran!a

134 923 129 939 122 967 98 719 85 669

195 256 192 811 233 721 114 636 131 204

Sursa: UNCTAD, World Investment Report 2006

n ciuda domina!iei companiilor din Triad", exist" #i firme din alte !"ri care progreseaz" pe pia!a interna!ional". Vnz"rile totale ale societ"!ilor transna!ionale din !"rile n curs de dezvoltare au atins n 2005 o cifra estimativ" de 1900 miliarde de dolari, avnd aproximativ 6 milioane de angaja!i. n 2004, printre primele 100 de CTN s-au numarat cinci companii ce proveneau din economii n curs de dezvoltare, toate cu sedii n Asia, trei dintre acestea fiind de!inute de stat. Cele cinci companii - Hutchison Whampoa (Hong Kong, China), Petronas (Malaezia), Singtel (Singapore), Samsung Electronics (Republica Coreea) #i CITIC Group (China) se afl" n fruntea clasamentului celor mai mari CTN din !"rile n curs de dezvoltare. ncepnd cu anul 1995, World Investment Report public" o list" a primelor 50 societ"!i transna!ionale, provenite din !"rile n dezvoltare, extins" n 2006 la 100 de companii. La nivelul anului 2004, 40 dintre primele companii proveneau din Hong Kong #i din Taiwan, 14 din Singapore #i 10 din China. Per ansamblu, 77 din primele 100 societ"!i transna!ionale, provenite din !"ri n dezvoltare, #i au sediile n Asia, restul sunt distribuite n mod egal n Africa #i n America Latin".

154

PRIMELE 10 STN DIN %$RILE N DEZVOLTARE, DUP$ ACTIVELE EXTERNE


Loc 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. STN Hutchison Whampoa Petronas Singtel Samsung Electronics CITIC Group Cemex LG Electronics China Ocean Shipping Petroleos de Venezuela Jardine Matheson %ara de origine Hong Kong Malaezia Singapore Republica Coreea China Mexico Republica Coreea China Venezuela China Active totale mil. USD externe total 67 638 22 647 18 641 14 609 14 452 13 323 10 420 9 024 8 868 7 141 84 162 62 915 21 626 66 665 84 744 17 188 28 903 14 994 55 355 10 555

Sursa: UNCTAD, World Investment Report 2006

Cre#terea din ultimii zece ani a num"rului #i diversit"!ii societ"!ilor transna!ionale din !"rile n curs de dezvoltare se datoreaz" n mare parte impactului continuu al globalizarii asupra acestor !"ri. n 2004, indicele de transna!ionalitate calculat pentru societ"!ile transna!ionale provenite din !"ri n dezvoltare a crescut de la 36.6 la 41.8, situndu-se nc" sub valoarea nregistrat" n cazul corpora!iilor care provin din !"ri dezvoltate.

155

Patru tipuri de factori explic" impulsul interna!ionaliz"rii societ"!ilor transna!ionale din !"rile n curs de dezvoltare #i n tranzi!ie. ! Cucerirea de noi pie!e de desfacere; ! Cre#terea costurilor interne de produc!ie, n special al for!ei de munc" n !"rile din Asia de Est #i Sudest (Malaezia, Republica Coreea #i Singapore). Costurile sunt influen!ate #i de restric!iile interne care determin" presiuni infla!ioniste. ! Presiunea concuren!ial", datorat" produc"torilor cu costuri mici, problem" ap"rut" n special n Asia. ! Politicile guvernelor surs" #i gazd" influen!eaz" deciziile de a investi n alte !"ri. Societ"!ile transna!ionale chineze consider" politica guvernului lor ca fiind un factor ce le ndeamn" la interna!ionalizare. Companiile indiene, pe de alt" parte, s-au lasat convinse de reglement"rile ncurajatoare #i stimulentele guvernelor gazd". Societ"!ile transna!ionale indiene se pot baza #i pe capacitatea lor concuren!ial", interna!ionalizarea fiind pentru ele un net avantaj. Pe lng" factorii enumera!i anterior, mai exist" dou" aspecte importante care contribuie la extinderea societ"!ilor transna!ionale din !"rile n curs de dezvoltare n afara grani!elor. Prima se refer" la expansiunea rapid" a multor !"ri mari n curs de dezvoltare, n special China #i India. Al doilea aspect, decurge din schimbarea de atitudine sau comportament a societ"!ilor transna!ionale nfiin!ate n !"ri n dezvoltare, care devin tot mai con#tiente de faptul c" 156

opereaz" ntr-o economie global", ceea ce le oblig" s" adopte o viziune interna!ional". Componenta global" a societ"!ii transna!ionale manifest" n prezent o ascensiune proeminent", din urm"toarele considerente: ! configura!ia noilor politici investi!ionale avnd drept premis" interdependen!ele de ordin social existente n cadrul sistemului corporativ; ! amploarea rela!iilor comerciale prezente n sistemul societ"!ii transna!ionale companii subsidiare, a c"ror efecte sunt delimitate n ipostaza unei concentr"ri a spa!iilor concuren!iale interna!ionale estimate la aproximativ 80% din volumul tranzac!iilor comerciale, financiare #i tehnologice desf"#urate pe plan mondial40. 4.2. Societ!"ile transna"ionale #i investi"ii externe de capital Fluxurile interna!ionale de capital mbrac" dou" forme principale: investi"iile interna"ionale de portofoliu #i investi"iile str!ine directe. Investi"iile interna"ionale de portofoliu reprezint" achizi!ionarea de pe o pia!" financiar" a unor valori mobiliare str"ine (ac!iuni, obliga!iuni). Ele permit participarea la luarea deciziilor, dar nu #i dreptul de control. Investi!iile interna!ionale de protofoliu pot fi privite n func!ie de durat" ca investi!ii pe termen scurt sau lung.
40

Barnet, Richard J. Stateless Corporations: Lords of the Global Economy, The Nation, 19th. December 1994.

157

Investi"iile str!ine directe (ISD) constau n achizi!ionarea pachetului de ac!iuni de control, n cump"rarea unor ntreprinderi sau n construirea lor pe loc gol n str"in"tate. Majorarea unei filiale externe sau un mprumut acordat acesteia de c"tre firma mam", reprezint", de asemenea, forme de investi!ii directe externe. Deosebirea dintre cele dou" fluxuri interna!ionale de capital este posibilitatea exercit"rii controlului asupra investi!iei n cazul investi!iei str"ine directe. FMI define#te investi!iile str"ine directe ca fiind o categorie a investi!iilor interna!ionale care reflect" scopul unei entit"!i rezidente ntr-o !ar" (investitorul direct) de a ob!ine un interes de durat" ntr-o companie rezident" ntr-o alt" !ar" (investi!ia direct"). Investi!ia str"in" direct" se realizeaz" de obicei pe o durat" de timp nedeterminat". Investi!ia str"in" direct"41 implic" o rela!ie pe termen lung reflectnd interesul #i controlul de durat" al unei entit"!i rezidente ntr-o economie (persoan" fizic" sau juridic") asupra unei unit"!i economice rezident" ntr-o alt" economie. Fluxurile investi!ionale care compun investi!iile str"ine directe constau n: ! capitalul v"rsat pentru cump"rarea de ac!iuni la o unitate economic" din str"in"tate; ! profiturile reinvestite, ob!inute din activitatea n str"in"tate; ! mprumuturile n cadrul firmei (n principal credite acordate filialelor din str"in"tate de c"tre compania-mam"). 4.2.1. Indicatorii de m!surare a ISD
41

Defini!ia ISD Conform Raportului UNCTAD 1999.

158

n literatura de specialitate din punct de vedere cantitativ, investi!iile str"ine directe se m"soar" prin intermediul a doi indicator: fluxurile de investi!ii str"ine directe #i stocurile de investi!ii str"ine directe. Prin fluxurile de ISD (FDI flows) se n!eleg sumele aferente investi!iilor realizate ntr-o perioad" de timp (de obicei un an). Fluxurile de investi!ii pot fi de intrare (FDI inflows) sau de ie#ire (FDI outflows). Fluxurile de intrare reprezint" sumele aferente investi!iilor efectuate ntr-o !ar" sau grup de !"ri de firme sau investitori nereziden!i, ntr-o perioad" determinat" de timp, de regul" un an. Fluxurile de ie#ire constau n investi!iile realizate de firme sau investitori reziden!i n str"in"tate, ntr-o perioad" determinat" de timp, de regul" un an. La nivel de stat stocurile de intr"ri de ISD (inward FDI stock) reprezint" valoarea capitalurilor #i rezervelor din economie care apar!in firmelor investitoare rezidente n alte !"ri. Stocurile de ie#iri de ISD (outward FDI stock) reprezint" valoarea capitalurilor #i rezervelor aflate n alte !"ri #i care apar!in firmelor rezidente n !ara de referin!". 4.2.2. Rolul investi"iilor str!ine directe Investi!iile str"ine directe sunt o parte component" a fluxurilor de capital pe termen lung #i constitue un factor important al cre#terii economice att pentru !"rile dezvoltate ct #i pentru cele n curs de dezvoltare. De#i economia mondial" a fost lovit" de o und" de #oc puternic" n anii 1997 1998, totu#i descre#terea fluxului de investi!ii str"ine directe nu a fost direct propor!ional" (1998 155 miliarde dolari, 1997 163 miliarde dolari). Fluxurile de investi!ii str"ine directe tind s" fie mai pu!in volatile dect 159

fluxurile de portofoliu n general, fiind mai pu!in afectate de #ocurile financiare, deoarece determinan!ii cei mai importan!i (mediul politic, factorul natural, oferta de for!" de munc" #i capital fizic, facilit"!ile de infrastructur", accesul la pia!") nu sunt neap"rat afecta!i de criza financiar". Investi!iile str"ine directe au contabilizat 56% din totalul de fluxuri pe termen lung n anul 1998 #i au constituit n continuare forma dominant" a finan!"rii externe pentru !"rile n curs de dezvoltare, de#i criza global" a redus nivelul acestora n compara!ie cu ultimii ani. Descre#terea fluxului de investi!ii str"ine externe a avut loc din cauza diminu"rii ritmului de cre#tere economic" #i a volumului comer!ului interna!ional, precum #i din cauza m"ririi gradului de incertitudine la nivel global. Investi!iile str"ine directe sunt un catalizator al efectelor negative n perioadele de criz" financiar", ce permit !"rilor n curs de dezvoltare s" urmeze calea reformelor economice #i politice. Investi!iile str"ine directe constitue un factor important al cre#terii economice, facilitnd transferul interna!ional de tehnologie, for!" de munc" calificat", promovarea competi!iei, cre#terea exporturilor. ns" !"rile n curs de dezvoltare nu ntotdeauna beneficiaz" de investi!ii, iar efectele pozitive ale acestora asupra cre#terii economice depind de calitatea politicilor de mediu, reducnd accesul !"rilor n curs de dezvoltare la pia!a interna!ional" de capital. n ultimii ani cre#terea fluxurilor de investi!ii str"ine directe a fost facilitat" de liberalizarea economiilor !"rilor n curs de dezvoltare, de cre#terea comer!ului interna!ional #i al produc!iei n contextul sc"derii rapide a costurilor transportului #i telecomunica!iilor. Investi!iile str"ine directe au jucat un rol central n accelerarea cre#terii economice pentru !"rile n curs de dezvoltare, cuplate cu politici macroeconomice viabile #i deschidere economic" #i politic". 160

Din punct de vedere al societ"!ilor transna!ionale, investi!iile str"ine directe reprezint" o prghie utilizat" n vedrerea exploat"rii avantajelor comparative dintr-o anumit" !ar", de exemplu materiile prime, for!a de munc" ieftin" #i bine preg"tit". Ca urmare investi!iile genereaz" de multe ori capacit"!i productive care pot asigura, cel pu!in pe termen scurt, cre#terea gradului de ocupare al for!ei de munc". Produc!ia interna!ional" asociat" cu activitatea corpora!iilor transna!ionale are o importan!" considerabil" pentru economia mondial". Se manifest" o larg" convergen!" a p"rerilor anali#tilor scenei economice atunci cnd apreciaz" c" aceast" produc!ie constitue nucleul procesului de globalizare a economiei mondiale. Evolu!iile care au marcat investi!iile str"ine directe n ultimele dou" decenii eviden!iaz" cu deosebit" claritate c" aceste fluxuri au devansat considerabil att ca dimensiune, ct #i ca dinamic" formele tradi!ionale de interna!ionalizare, cum ar fi comer!ul interna!ional. Deosebit de semnificativ este faptul c", ncepnd de la mijlocul anilor 80, vnz"rile globale ale filialelor str"ine #i produsul brut asociat cu produc!ia interna!ional" au sporit n ritmuri superioare exporturile globale #i PIB global. Drept urmare, valoarea global" a vnz"rilor efectuate de filialele str"ine ale corpora!iilor transna!ionale a fost n 1999 de dou" ori mai mare dect valoarea exporturilor globale de bunuri materiale #i servicii, comparativ cu dou" decenii n urm", cnd cele dou" m"rimi se aflau aproximativ la paritate. Astfel, de exemplu, n 1982, valoarea global" a vnz"rilor efectuate de filialele str"ine s-a ridicat la 2.462 miliarde dolari, iar cea a exporturilor globale de bunuri materiale #i servicii la 2.041 miliarde dolari. De asemenea, produsul brut global atribuit filialelor str"ine a ajuns s" reprezinte peste 10% din PIB global, comparativ cu 5% n 1982. Raportul dintre stocul de investi!ii str"ine directe #i PIB global a crescut de la 6% la 16% n 161

aceea#i perioad", iar raporturile dintre fluxurile de investi!ii str"ine directe #i formarea brut" de capital la nivel mondial a fost de 14% n 1999. Recentele teorii despre cre#terea economic" subliniaz" importan!a cuno#tin!elor #i informa!iei ca factor determinant al cre#terii economice. Deoarece aproape toate activit"!ile de cercetare #i dezvoltare se deruleaz" n economiile dezvoltate (SUA, UE #i Japonia), !"rile cu economii n dezvoltare nu pot s" !in" pasul cu acestea dect dac" au acces la noile tehnologii. O serie de canale diferite asigur" accesul acestor !"ri la noile tehnologii. Cele mai obi#nuite canale de transfer de tehnologie sunt: investi!iile str"ine directe, acordurile interna!ionale de licen!e #i comer!ul interna!ional. Tot mai multe studii scot la iveal" rela!ia statistic" dintre investi!iile str"ine directe #i economia !"rii gazd". n cele mai multe cazuri economiile respective au fost !inta investi!iilor str"ine directe de secole dar efecte vizibile au ap"rut doar la nceputul deceniului X cnd a avut loc o intensificare a acestor fluxuri. Rezultatele studiilor atrag aten!ia asupra impactului macroeconomic final al investi!iilor str"ine directe asupra economiilor n tranzi!ie #i caut" n general s" stabileasc" o rela!ie statistic" ntre investi!iile str"ine directe #i cre#terea produc!iei #i/sau a investi!iilor interne (investi!iile n infrastructur" sunt cele mai direct afectate de investi!iile str"ine directe care de asemenea pot avea un impact semnificativ asupra PIB independent de cele n infrastructur"). Aceast" activitate intereseaz" deoarece ea ncearc" s" n!eleag" efectele nete ale investi!iilor str"ine directe n economie v"zut" ca un ntreg. Efectele negative pot ap"rea din diverse distorsiuni ale unei economii de exemplu, acea economie care ofer" #anse de cre#tere a profitului investitorului str"in f"r" s"-i impun" cre#terea eficien!ei. Acestea pot ap"rea de exemplu atunci cnd politicile comerciale protec!ioniste ncurajaz" intrarea societ"!ilor transna!ionale pe o pia!", sau n cazul unor 162

stimulente supradimensionate de guvern n scopul atragerii de investitori intr-un anume domeniu considerat strategic. Chiar dac" investi!iile str"ine directe nu sunt motivate prin facilit"!ile amintite mai sus, ele pot avea efecte negative care afecteaz" produc!ia total", dar care s-ar putea s" fie greu de identificat din datele puse la dispozi!ie de ramura industriei respective. Cele trei studii citate mai jos au descoperit o rela!ie semnificativ" ntre investi!iile str"ine directe #i cre#terea economic". Primul, aplicnd un model de cre#tere economic" endogen" consider" c" investi!iile str"ine directe au stimulat cre#terea pe termen lung a PIB/locuitor 42 . Este posibil ca aceast" contribu!ie a investi!iilor str"ine directe s" vin" din dou" direc!ii. Cea mai important" pare s" fie faptul c" productivitatea investi!iilor str"ine directe o dep"#e#te pe cea a investi!iilor interne #i asta deoarece acestea includ abilit"!i tehnologice, manageriale #i cre#terea accesului la pie!ele mondiale, factori care pot stimula eficien!a !"rii gazd" dar #i concuren!a intern"43. Totu#i se pare c" productivitatea maxim" este atins" doar atunci cnd !ara gazd" are un prag minim de capital uman (deoarece are loc o interac!iune esen!ial" ntre investi!iile str"ine directe, tehnologie #i capitalul uman din economia !"rii gazd"). n al doilea studiu44 s-a stabilit c" n China, Indonezia, Hong Kong, Japonia #i Taiwan a fost stimulat" cre#terea economic" pe termen lung iar n cazul Singapore doar cre#terea pe termen scurt. Totu#i, n cazul Koreei de Sud #i Philippine sa constatat c" nu exist" nici o rela!ie ntre fluxurile de investi!ii str"ine directe #i cre#terea economic". Al treilea studiu, examinnd impactul diverselor fluxuri de capital din 18 !"ri a concluzionat c" investi!iile str"ine
42 43

E. Borensztein (datele acoper" anii 1970-1989) S. Kamin and P. Wood Capital Inflows, Financial Intermediation, and Aggregate Demand studiul acoper" perioada 1983-1994, incluznd primii ani de boom investi!ional. 44 K. Zhang

163

directe au influen!at cel mai tare cre#terea economic" #i economiile interne45. n general se presupune c" investi!iile str"ine directe stimuleaz" cre#terea economic". Ne putem a#tepta la o astfel de rela!ie deoarece investi!ia str"in" direct" poate duce la cre#terea acelor factori care de regul", joac" un rol important n promovarea dezvolt"rii economice: investi!iile, progresul tehnologic #i n noua teorie de cre#tere economic", cercetarea dezvoltarea, acumularea de capital uman #i al!i factori adiacen!i cu influen!" pozitiv". Totu#i, raportul dintre cauz" #i efect poate s" se ndrepte n alt" direc!ie, caz n care o cre#tere economic" rapid" atrage investi!ii. Pe scurt vorbind, conform acestei ipoteze, activitatea economic" intern" n cre#tere poate fi asociat" cu un mediu investi!ional n cre#tere #i cu o #ans" sporit" de cre#tere a profitului. Explozia veniturilor #i a pie!elor interne, permit societ"!ilor transna!ionale s" exploateze economia de scar". Pe termen lung, mbun"t"!irile la nivelul capitalului uman, productivit"!ii muncii #i infrastructurii asociate cu o cre#tere economic", pot duce cre#terea profitului marginal la capital, #i astfel la cre#terea cererii de investi!ii interne #i str"ine. Performan!ele economice mbun"t"!ite trebuie s" genereze la rndul lor profituri #i s" ncurajeze reinvestirea acestora (veniturile reinvestite fiind o component" a investi!iilor str"ine directe). Atestarea rela!iei - cre#terea economic" conduce la impulsionarea investi!iilor str"ine directe - este evident" n Malaiezia #i Thailanda. n economiile n tranzi!ie este foarte dificil s" g"se#ti o rela!ie ntre investi!iile str"ine directe #i cre#terea PIB, dat" fiind importan!a cunoscut" a altor factori: gradul de reform" economic", succesul politicii de stabilizare macro-economic", for!a cererii la import. Studiile referitoare la impactul
45

W. Gruben #i D. McLeod, Capital flows, savings, and growth in the 1990s- The Quarterly Review of Economics and Finance, Vol. 38, No. 3, Fall 1998.

164

investi!iilor str"ine directe #i PIB lipsesc. Datele sugereaz" totu#i o asocia!ie pozitiv" ntre inesti!iile str"ine directe #i cre#terea economic" dar corela!ia pare s" nu fie prea semnificativ". n ceea ce prive#te Ungaria, cre#terea exportului impulsionat" de investi!ii str"ine directe pare s" fi fost responsabil" de mbun"t"!irea performan!elor economice n cea de-a doua jum"tate a deceniului X exporturile reprezentau componenta cea mai dinamic" a cererii finale, dep"#ind cu mult contribu!ia combinat" a consumului #i investi!iilor str"ine directe. Acest lucru s-a reg"sit n Republica Ceh" de#i PIB s-a redus datorit" absorb!iei interne n sc"dere. n toate !"rile din acest e#antion, PIB #i cre#terea exporturilor erau aproape tot timpul ntr-o rela!ie pozitiv" #i dat fiind rolul societ"!ilor str"ine n export, este posibil ca investi!iile str"ine directe s" fi contribuit semnificativ la acest rezultat. n ceea ce prive#te rela!ia investi!ii str"ine directe cre#tere economic", trebuie amintite neap"rat implica!iile regionale ale fuziunilor #i achizi!iilor. Ponderea lor n totalul investi!iilor str"ine directe este nalt", putnd genera un impact decisiv asupra cre#terii economice, cel pu!in pentru o perioad" determinat" de timp. 4.2.2.1. Rolul STN n promovarea competitivit!"ii exporturilor Ini!ial investi!iile n str"in"tate au avut rolul de a evita importurile sau de a exploata avantajele comparative dintr-o anumit" !ar" (materii prime, for!" de munc" ieftin" #i bine calificat", etc.). Dup" anul 1960, anumite ntreprinderi au nceput s" investeasc" n str"in"tate n opera!iuni care combinau produc!ia, schimburile #i finan!area. Aceste activit"!i se transform" ntr-un avantaj competitiv al ntregului sistem al corpora!iilor transna!ionale fa!" de firmele na!ionale, chiar cele 165

mai puternice. nceputurile au fost lente #i limitate numai la anumite sectoare, unde diferen!a de cost a factorilor de produc!ie era mai important". Dup" anii 70 ns", opera!iunile de investi!ii s-au amplificat, cuprinznd mai multe sectoare #i mai mul!i factori de produc!ie, pe care le-au atras ntr-o competi!ie global". Primul val al investi!iilor generatoare de exporturi a avut loc, n mod predominant, n !"rile n dezvoltare, efectuate n cea mai mare parte de ntreprinderi japoneze. Beneficiile oferite de !"rile gazd" s-au dovedit a fi, pe termen scurt, fragile, fiind ulterior erodate de concuren!a altor !"ri. De aceea !"rile au creat noi avantaje competitive, de natur" s" reziste la concuren!a pe termen lung #i s" asigure o cre#tere economic" durabil" n competi!ia lor pentru a men!ine #i atrage noi investi!ii str"ine. Dup" 1970, sectoare industriale ntregi particip" la integrarea activit"!ii lor tot mai puternice pe pie!ele de produc!ie #i de desfacere interna!ionale. Evolu!iile care au condus la aceast" explozie de interna!ionalizare a produc!iei #i cre#terea num"rului de ntreprinderi multina!ionale au fost determinate, printre altele, de impactul tehnologiilor informa!ionale #i de transport (care au diminuat costurile #i riscurile procesului de conducere de la distan!"), crearea de noi tehnologii (care au modificat dimensiunile unei produc!ii eficiente) #i disponibilitatea unei variet"!i crescnde de instrumente financiare (necesare pentru sus!inerea unei cre#teri complexe a tranzac!iilor interna!ionale). n mod evident, aceste evolu!ii au fost valorificate mai larg de c"tre !"rile dezvoltate, unde descoperirile au fost mai pronun!ate #i barierele din calea integr"rii mai sc"zute. Consecin!a a fost explozia investi!iilor str"ine directe n aceste !"ri. Pentru !"rile n dezvoltare, oportunit"!ile au ap"rut pe m"sura transform"rilor interne #i deschiderii economiilor lor c"tre concuren!a interna!ional". n prezent, aproape fiecare ntreprindere este angajat" n competi!ia de a-#i dezvolta opera!iunile n str"in"tate. 166

Chiar dac" pozi!ia marilor corpora!ii este dominant", iar acestea par s" desf"#oare activit"!i interna!ionale mult mai extinse fa!" de ntreprinderile mai mici, asist"m totu#i la dezvoltarea unei ofensive pe pia!a mondial" att a ntreprinderilor mici #i mijlocii particulare, ct #i a ntreprinderilor de stat. Dezvoltarea societa!ilor transna!ionale a fost favorizat" de liberalizarea continu" a comer!ului interna!ional #i al fluxurilor de investi!ii. Corpora!iile transna!ionale nu activeaz" numai n !"ri dezvoltate (SUA, Japonia, Europa etc.) ci, tot mai mult, n !"ri nou industrializate sau n dezvoltare (Hong-Kong, Coreea, India, Brazilia etc.). Ele reprezint" o for!" puternic" n economia mondial" #i pot fi considerate ca un liant al economiei na!ionale ntr-o continu" interna!ionalizare. Cu ajutorul unor strategii de ntreprindere #i cu o re!ea de structuri proprii, ntreprinderile multina!ionale cu diferite grade de integrare, sunt implicate n produc!ia interna!ional" caracterizat" printr-o diviziune a muncii intra-ramuri productive din sectorul privat. Pe m"sur" ce cre#te integrarea pe vertical" ntre produc"tor #i vnz"tor, rolul societ"!ilor transna!ionale devine preponderent. n elaborarea unei politici economice de dezvoltare se urm"re#te n primul rnd mbun"t"!irea competitivit"!ii la export. n acest sens se pune accentul pe cre#terea controlului asupra pie!elor externe, care implic" totodat" diversificarea co#ului la export, cre#terea num"rului de produse exportate care nglobeaz" un nivel tehnologic ridicat, astfel nct competitivitatea s" devin" durabil" #i s" fie nso!it" de venituri n cre#tere. Dac" o !ar" n curs de dezvoltare #i orienteaz" politica economic" n sensul atragerii de investi!ii str"ine directe #i implicit al sporirii competitivit"!ii exporturilor rezultatul va fi cu siguran!" cre#terea productivit"!ii #i a nivelului de trai. O competitivitate sporit" permite !"rilor s" elimine dependen!a de 167

cteva exporturi de m"rfuri primare #i s" urce pe scara tehnologiei, element esen!ial pentru cre#terea valorii ad"ugate locale #i a salariilor. Exportul bazat pe competitivitate expune ntreprinderile la standarde mai ridicate, le asigur" oportunit"!i pentru accesul mai facil la informa!ii, supunndu-le la presiuni mai mari de competitivitate, ncurajnd astfel ntreprinderile na!ionale s" fac" eforturi mai mari pentru a implementa noi practici de management #i capacit"!i. n mod ideal, atingerea unui control mai mare asupra pie!ei trebuie s" fie nso!it" de toate aceste aspecte pentru ca impactul dezvolt"rii s" fie maxim. Corpora!iile transna!ionale pot sprijinii cre#terea competitivit"!ii exporturilor n !"rile n curs de dezvoltare #i n economiile n tranzi!ie. Atragerea cu succes a investi!iilor corpora!iilor transna!ionale depinde de mai multe aspecte legate de preferin!ele societ"!ilor transna!ionale. Principalele criterii dup! care investesc STN sunt: ! stabilitatea monedei locale; ! stabilitate politic!; ! rata infla"iei; ! posibilitatea repatrierii capitalului; ! propor"iile exercit!rii controlului; ! lipsa de discriminare. Exist" nenum"rate exemple de state n curs de dezvoltare n care companiile transna!ionale de!in a cot" a exporturilor impresionant". n general aceste societ"!i transna!ionale ajung s" acopere aproape toate sectoarele, fiind 168

lideri n produc!ia orientat" c"tre export, n special la produsele dinamice. Sistemele lor de produc!ie interna!ional" pot lua diferite forme, pornind de la orientarea spre produc!ie, sistemele bazate pe investi!ii str"ine directe implicnd tranzac!ii intra-firm" ntre afilia!i, pn" la re!ele mai laxe f"r" a fi bazate pe capital, orientate spre cump"rarea de la furnizori independen!i (similar subcontract"rilor interna!ionale #i produc!iei pe baz" de contract). Cre#terea tranzac!iilor cu servicii ofer" noi posibilit"!i pentru exporturi, industria indian" de software fiind pna n prezent cel mai bine cunoscut exemplu. Oportunit"!ile se extind pn" la servicii de tipul sediilor interna!ionale, centre de procurare, servicii n colaborare #i activit"!i de cercetare #i dezvoltare. Odat" cu r"spndirea lan!urilor de valori globale n multe activit"!i cu nivel tehnologic mediu #i sc"zut, corpora!iile transna!ionale sunt acum angajate ntr-un spectru larg de exporturi de produse. n unele segmente cu nivel tehnologic sc"zut activeaz" #i alte societ"!i, iar corpora!iile transna!ionale #i asum", n plus fa!" de implicarea propriilor lor afilia!i, rolul de coordonator al produc"torilor locali. n multe activit"!i cu tehnologie complex", societ"!ile transna!ionale sunt deosebit de importante deoarece o mare parte a tranzac!iilor sunt interne sistemului lor de produc!ie interna!ional". Comer!ul cu piese #i componente, n special pentru industriile dinamice, #i-a asumat o importan!" mai mare, indicnd o tendin!" crescnd" spre specializarea comer!ului asociat" cu sistemele de produc!ie interna!ional". Cele mai dinamice produse n comer!ul mondial se g"sesc n industriile produc"toare care nu necesit" resurse, n mod special n industria electronic", de automobile #i de confec!ii. Corpora!iile transna!ionale au jucat un rol important n expansiunea exporturilor la aceste produse, chiar dac" n modalit"!i diferite. Ele pot juca un rol similar #i la alte produse sau pentru alte industrii, utiliznd strategii similare. Cre#terea sistemelor interna!ionale de produc!ie reflect" r"spunsul corpora!iilor transna!ionale la schimb"rile dramatice 169

din mediul economic global: schimb"rile tehnologice, liberalizarea politicilor #i cre#terea competi!iei. C"derea barierelor din fa!a tranzac!iilor interna!ionale permit corpora!iilor transna!ionale s" localizeze diverse p"r!i ale proceselor lor de produc!ie pentru a profita de avantajul unor diferen!e fine de costuri, resurse, logistic" #i pie!e. Corpora!iile sunt ntr-o c"utare continu" de avantaje competitive. Ceea ce deosebe#te avntul sistemului de produc!ie interna!ional" de opera!iunile companiilor transna!ionale este, n primul rnd, intensitatea integr"rii att la scara regional", ct #i la scar" global" #i n al doilea rnd, accentul pe eficien!a sistemului n general. De aceea, pie!ele globale implic" tot mai mult competi!ia ntre toate sistemele de produc!ie, mai degrab" dect ntre fabrici sau firme, orchestrat" de companiile transna!ionale. n concluzie investi!iile str"ine directe realizate de societ"!ile transna!ionale sus!in cre#terea exporturilor. n unele cazuri filialele implantate pe teritoriul na!ional al unui stat parcurg toate fazele procesului de interna!ionalizare apelnd chiar la importuri. n acest caz !ara gazd" beneficiaz" #i de diferen!ele provenite din schimburile valutare c#tiguri nete relativ mici. Totul depinde de strategiile urmate de companiile transna!ionale, pe de-o parte #i de capabilit"!ile #i politicile !"rilor gazd", pe de alt" parte. Este foarte important s" se !in" cont #i de faptul c" o politic" economic" care duce la dependen!" fa!" de activitatea societ"!ilor transna!ionale poate fi d"un"toare economiei !"rii gazd", deoarece stimularea eficien!ei exporturilor prin intermediul corpora!iilor transna!ionale este o solu!ie pe termen scurt, care poate lipsi statul respectiv de o serie de beneficii pe termen lung, cum ar fi avantajele comparative dinamice. De exemplu specializarea n segmentele bazate intensiv pe munc", chiar #i n cazul exporturilor de nalt" tehnologie, poate n unele cazuri s" nu fie agreat" de statul respectiv deoarece ea 170

asigur" pu!ine beneficii n ceea ce prive#te preg"tirea for!ei de munc" #i transferul de nalt" tehnologie c"tre statul n cauz". Modernizarea exporturilor implic" att mbun"t"!irea eficien!ei produc!iei, ct #i restructurarea nomenclatorului de produse dinspre static spre dinamic. Astfel avantajele comparative ale statului respectiv legate direct de for!a de munc" ieftin" pot disp"rea treptat prin cre#terea salariilor fiind nlocuite de alte avantaje mult mai durabile cum ar fi o economie de pia!" func!ional", stabilitate economic" #i politic". Pe de alt" parte, exporturile care ncorporeaz" mult" munc" sunt benefice din punct de vedere economic atta vreme ct valoarea adaugat" r"mne pozitiv" n raport cu pre!urile mondiale, chiar dac" nu are acela#i ritm de cre#tere cu exporturile. Orice teorie a avantajelor comparative ar sugera faptul c" att !"rile n curs de dezvoltare ct #i !"rile n tranzi!ie trebuie s" se axeze ini!ial c"rte un proces de munc" intensiv" la nceputul activit"!ilor lor de export, iar apoi ca urmare a dezvolt"rii interne s" se orienteze treptat c"tre exporturi cu valoare ad"ugat" mare, care ncorporeaz" un grad nalt de tehnologie. Acesta poate s" fie rezultatul unei politici economice viabile de atragere #i valorificare a unor investi!ii str"ine directe, care s" permit" modernizarea #i sus!inerea n continuare a exporturilor. n m"sura n care filialele societ"!ilor transna!ionale vor fi asimilate de economiile !"rilor gazd", se vor stabilii leg"turi puternice ntre acestea #i ntreprinderile na!ionale fapt ce ar conduce la exporturi durabile, la cre#terea competitivit"!ii externe #i nu n ultimul rnd la sporirea valorii ad"ugate. Succesul strategiilor economice de industrializare a unui num"r mare de !"ri asiatice, care au combinat atragerea de investi!ii str"ine directe generatoare de export cu dezvoltarea capabilit"!ilor na!ionale, reprezint" un model. De exemplu Romnia dup" sau chiar naintea momentului ader"rii la Uniunea European" ar reprezenta o pia!" propice pentru 171

dezvoltarea activit"!ii filialelor corpora!iilor transna!ionale, tocmai datorit" oportunit"!ilor pe care !ara noastr" le ofer". Pe scurt, este vorba de avantajele comparative respectiv for!" de munc" ieftin" #i bine preg"tit", resurse naturale #i nu n ultimul rnd posibilitatea evit"rii taxelor vamale la exporturile de produse n Uniunea European". n concluzie putem afirma c" activit"!ile de export ale filialelor societ"!ilor transna!ionale pot fi exploatate n continuare de !"rile n dezvoltare. Amplificarea acestui fenomen a reprezentat repercursiunea acceler"rii procesului de globalizare a economiei mondiale din ultimii ani. Datorit" efectelor benefice pe termen mediu #i lung nregistrate de politicile economice care promoveaz" investi!iile str"ine directe orientate c"tre export, att !"rile dezvoltate ct #i !"rile n curs de dezvoltare #i direc!ioneaz" tot mai mult eforturile n scopul constituirii unui climat investi!ional ct mai atractiv, deoarece a#a cum am subliniat mai sus prioritatea !"rilor s"race ct #i celor bogate este modernizarea #i durabilitatea exporturilor. Pentru dezvoltarea !"rilor, n situa!ia competi!iei acerbe pentru atragerea de investi!ii str"ine directe orientate spre export, este necesar" o rapid" evolu!ie a form"rii #i implement"rii de politici economice specifice. Este nevoie de acces la pie!ele cheie, dar aceasta nu ajunge pentru atragerea activit"!ilor orientate spre export. De#i liberalizarea comer!ului multilateral a reprezentat un factor de facilitare dincolo de na#terea unor sisteme de produc!ie interna!ional" #i dincolo de realizarea unor activit"!i orientate spre export n str"in"tate prin intermedul companiilor transna!ionale, va trebui mbun"t"!it n continuare accesul la pie!ele !"rilor dezvoltate, n special pentru produsele de interes pentru !"rile n curs de dezvoltare. n particular trebuie abordate tarifele de vrf, evolu!ia rapid" a tarifelor #i barierele netarifare din agricultur", textile #i mbr"c"minte. ntre timp, cre#terea protec!ionismului ar putea pune n pericol perspectivele !"rilor s"race n ceea ce prive#te 172

exploatarea total" a avantajelor lor comparative. Utilizarea tot mai mare a m"surilor comerciale, ca de exemplu antidumpingul #i salvgard"rile, precum #i utilizarea subven!iilor n !"rile n curs de dezvoltare preocup" pe toat" lumea n contextul actual. n ciuda eroziunii marjelor preferen!iale ramn nc" importante multe aranjamente regionale #i interna!ionale pentru localizarea produc!iei de export, a#a cum se ntmpl" cu multe scheme de produc!ie offshore. Creatorii de politici din !"rile gazd" trebuie s" con#tientizeze oportunit"!ile ce rezult" din astfel de aranjamente, dar trebuie s"-#i nteleag" #i limitele. De exemplu, schemele de productie offshore descurajeaz" n general utilizarea componentelor locale #i pot restric!iona modernizarea opera!iunilor locale. Preferin!ele comerciale nu pot s" asigure n sine o baz" suficient" #i durabil" pentru dezvoltarea competitiv" a industriilor exportatoare (cu sau far" investi!ii str"ine directe). Acela#i lucru este valabil #i pentru !"rile care au atras investi!ii str"ine directe orientate spre export datorit" cotelor neutilizate de exporturile c"tre !"rile care au restric!ionat accesul produselor textile #i de mbr"c"minte conform Acordului Multifibre. Ca urmare a desfiin!"rii cotelor, din 2005 apare riscul realoc"rii investi!iilor existente !"rilor care ofer" condi!ii mai competitive. Preferin!ele comerciale trebuie privite ca o fereastr" temporar" de oportunit"!i care asigur" timpul necesar !"rilor pentru nt"rirea avantajelor lor. Guvernele !"rilor gazd" vor trebui s" aib" n vedere o serie de m"suri care s" mbun"t"!easc" atractivitatea !"rilor pe termen lung ca baz" a produc!iei orientate spre export. De#i accentul prezentei lucr"ri se pune pe m"surile direct rela!ionate cu investi!iile str"ine directe, trebuie s" subliniem din nou faptul c" acestea trebuie n!elese ca parte a eforturilor mai mari de promovare a dezvolt"rii. Un domeniu de politici cheie l reprezint" mbun"t"!irea accesului la produsele importate prin m"suri care s" faciliteze comer!ul. Astfel de eforturi sunt importante, deoarece 173

competitivitatea activit"!ilor orientate spre export (mai ales a industriilor care nu necesit" resurse) depinde, n mare m"sur", de produsele importate. Diverse !"ri au ncercat s" induc" mai multe exporturi din partea afilia!ilor lor str"ini prin solicit"ri de performan!e la export. Cu toate acestea, pentru a nu deteriora investi!iile str"ine directe, acestea au fost legate de un anume tip de avantaje oferite de investitori. Pentru diminuarea costurilor de produc!ie #i a riscurilor, multe !"ri au oferit stimulente care s" induc" investi!ii str"ine directe orientate spre export. Utilizarea stimulentelor trebuie de asemenea s" evolueze n timp. $"rile dezvoltate utilizeaz" n mod frecvent stimulente financiare, n vreme ce n !"rile n curs de dezvoltare m"surile fiscale sunt mai comune. Stimulentele au fost un element important n dezvoltarea strategiei multor !"ri, mai ales pentru cele care au avut succes n atragerea investi!iilor str"ine directe spre export. Provocarea pentru !"rile n curs de dezvoltare care utilizeaz" stimulente n eforturile lor de a promova investi!iile str"ine directe orientate c"tre export este aceea de a m"sura beneficiile #i costurile implicate. Compensarea deficien!elor majore prin acordarea de stimulente s-ar putea s" nu fie ntotdeauna o strategie n!eleapt", deoarece cre#te riscul ca fondurile publice s" fie cheltuite pentru proiecte care nu ofer" lichidit"!ile necesare garant"rii stimulentelor. n cazul n care nu are loc o mbun"t"!ire a mediului de afaceri n vederea men!inerii investitorilor str"ini pe pia!", exist" riscul ca investitorii s" plece de ndat" ce stimulentele expir". n conluzie subven!iile nu ar trebui s" fie utilizate ca m"suri izolate, ci mai degrab" ca parte a unui pachet mai larg de politici. Zonele de procesare a exportului continu" s" joace un rol important n strategia general" a !"rilor care promoveaz" investi!ii str"ine directe orientate spre export. Ele pot continua s" scuteasc" exporturile companiilor din aceste zone de plata unor impozite indirecte (ca de exemplu impozitele pe vnz"ri), de taxele de frontier" (de exemplu taxele consulare) #i de 174

obliga!iile pentru importuri. Zonele de procesare a exporturilor pline de succes nu ar trebui s" fie evaluate numai din punctul de vedere al capacit"!ii lor de a atrage investi!ii str"ine directe sau de a cre#te exporturile #i cstigurile din diferen!ele de curs valutar, ele ar trebui s" fie evaluate #i n conformitate cu m"sura n care contribuie la ndeplinirea obiectivelor sociale #i economice. Alegerea politicilor economice privind investi!iile str"ine directe orientate spre export trebuie s" fie n consens cu strategia general" de dezvoltare a unei !"ri. Este recunoscut faptul c" politicile sunt mai eficiente dac" sunt aplicate ntr-o manier" orientat" #i coerent". Un punct de pornire pentru stabilirea cu succes a !intelor l reprezint" o bun" n!elegere a competitivit"!ii relative a !"rii gazd" (sau a unei regiuni din aceasta) pentru activit"!i specifice. Evaluarea punctelor tari #i a punctelor slabe ale unei localiz"ri poate fi abordat" la diverse niveluri de complexitate #i de detaliu. Am"nunte utile pot fi ob!inute #i de la o analiz" simpl" deloc costisitoare a modelelor de comer! #i industrie existente, precum #i a consult"rilor cu investitorii deja existen!i. O astfel de evaluare poate forma baza pentru divizarea pie!ei pe baza criteriilor economice, geografice #i demografice. Un alt element important al !intelor este cel al unei analize profunde a strategiilor corporatiste care afecteaz" alegerea loca!iei. Ca r"spuns la specializarea geografic" #i func!ional" n industrie, !"rile pot considera util" identificarea ni#elor de produc!ie prin care s" fac" leg"tura cu sistemele de produc!ie interna!ional". Cu ct este mai profund" abordarea, cu att mai usor va fi s" se diversifice activit"!ile agen!iilor de promovare a investi!iilor pentru satisfacerea nevoilor investitorilor. Locul n care pot fi c"uta!i poten!ialii investitori are legatur" cu afilia!ii str"ini care s-au stabilit deja n !ar". Ei sunt o dovad" vie a existen!ei oportunit"!ilor de investi!ii, iar prezen!a lor poate indica unde s" se caute investi!ii adi!ionale. Guvernele au nevoie s" recunoasc" importan!a dinamismului n 175

identificarea ni#elor de pia!", s" con#tientizeze nevoia de revizuire a strategiilor n timp, pe m"sur" ce condi!iile competitive #i strategiile corporatiste evolueaz". Trebuie subliniat faptul c" promovarea exportului prin investi!ii str"ine directe nu duce implicit la dezvoltarea economiei n ansamblu. Astfel pentru a maximiza efectele pozitive asupra economiei statului n cauz", trebuie ca investi!iile str"ine directe orientate c"tre export s" fie parte integrant" a strategiei generale de dezvoltare. Demarcarea const" n succesul pe care l are !ara gazd" n atragerea #i modernizarea investi!iilor str"ine directe orientate c"tre export, ct n abilitatea !"rii de a direc!iona investi!iile n scopul maximiz"rii dezvolt"rii economice. n final trebuie subliniat faptul c" pentru a beneficia pe deplin de investi!iile str"ine directe orientate c"tre export !"rile gazd" trebuie s" ncurajeze leg"turile dintre afilia!ii str"ini #i furnizorii locali. Strategiile de promovare trebuie s" se adapteze la natura schimb"toare a strategiilor corporatiste. De exemplu, Irlanda abandoneaz" ideea promov"rii leg"turilor ntre firme locale #i afilia!ii str"ini, promovnd participarea firmelor interne la lan!urile de furnizori ale companiilor transna!ionale. Interdependen!a politicilor care privesc dezvoltarea investitiilor, comer!ului, tehnologiei #i a ntreprinderilor necesit" o abordare integrat" a investi!iilor str"ine directe orientate c"tre export #i dezvoltare economic". Dezvoltarea infrastructurii mediului de afaceri #i specializarea conduce la cre#terea investi!iilor, multe !"ri ncurajnd formarea unor conglomerate industriale locale. Aceste eforturi creaz" condi!iile promov"rii interac!iunii dinamice ntre participan!i. $"rile care #i-au mbun"t"!it competitivitatea la export n ultimele dou" decenii, au nregistrat aglomer"ri de produc"tori str"ini. Exemplele cele mai edificatoare sunt: Irlanda, Malaezia, Mexic, Singapore #i !"ri din Europa Central" #i de Est. 176

n concluzie, nevoia continu" ca !"rile s" se ndrepte spre o sporire a valorii ad"ugate #i s" mbunatateasc" atractivitatea avantajelor a#ez"rii lor reprezint" o provocare pentru creatorii de politici din !"rile n curs de dezvoltare. Este necesar" o abordare profund" care s" aib" n vedere schimb"rile produse n strategiile corporatiste #i n reglement"rile legislative. Mai mult dect att, elementul esen!ial trebuie s" fie dezvoltarea capacit"!ilor interne, deoarece aceastea nu contribuie doar la atragerea investi!iilor str"ine directe de calitate, ci #i la facilitarea competitivit"!ii pentru promovarea dezvolt"rii. n cele din urm", m"sura n care !"rile n curs de dezvoltare profit" de pe urma acestor oportunit"!i create de apari!ia sistemelor de produc!ie interna!ionale, depinde de propriile lor ac!iuni. $"rile dezvoltate pot de asemenea s" ajute n multe feluri: pot asigura asisten!a pentru dezvoltarea capacit"!ii institu!ionale, pot oferi informa!ii despre oportunit"!ile orientate spre export #i pot nl"tura barierele ce stau n calea exportului !"rilor n curs de dezvoltare. 4.2.3. Cracteristicile investi"iilor str!ine directe n prezent investi"iile str!ine caracterizeaz! prin urm!toarele tr!s!turi: directe se

! Investi!iile str"ine directe au nregistrat n ultimele decenii o adev"rat" explozie n tranzac!iile interna!ionale n 1998 atingndu-se o cre#tere record de 43,8% a fluxurilor de investi!ii str"ine directe. ! Fluxurile de investi!ii str"ine directe au devenit mai importante dect comer!ul interna!ional att din punct de vedere valoric, volumul valoric al vnz"rilor filialelor societ"!ilor transna!ionale 177

dep"#e#te n prezent dublul exporturilor mondiale, ct #i al aportului adus n dezvoltarea economiilor na!ionale. ! Investi!iile str"ine directe constituie cea mai important" surs" de finan!are la nivel mondial, deoarece investi!iile str"ine directe sunt fonduri nerambursabile, nepurt"toare de dobnd", fiind baza dezvolt"rii !"rilor n tranzi!ie #i a !"rilor n dezvoltare n general. ! De-a lungul timpului, investi!iile str"ine directe s-au dovedit a fi cea mai stabil" surs" de finan!are fa!" de investi!iile de portofoliu sau mprumuturile bancare, fiind mai pu!in afectate de crizele financiare. ! Investi!iile str"ine directe interna!ional de tehnologie. sus!in transferul ca

! Investi!iile str"ine directe dep"#esc net importan!" investi!iile externe de portofoliu.

! S-a remarcat la nivel mondial nc" de dup" cel de-al doilea r"zboi mondial, accentuarea tot mai puternic" a tendin!ei de orientare a fluxurilor de investi!ii str"ine directe pe axa Nord-Nord. Investi!iile str"ine directe se orienteaz" cu preponderen!" c"tre economiile dezvoltate care r"mn pn" n prezent principalele !"ri gazd" #i !"ri surs" ale investi!iilor str"ine directe, nsumnd mai mult de 3/4 din fluxul global.

178

! Ponderea !"rilor n curs de dezvoltare n fluxurile de investi!ii str"ine directe a nregistrat o tendin!" de redresre n ultima perioad". ! S-a modificat structura pe ramuri, sectorul manufacturier a dep"#it ca importan!" sectorul primar (cu excep!ia petrolului), n ultimii ani se profileaz" tot mai puternic sectorul serviciilor. Produc!ia de nalt" tehnologie #i serviciile atrag cea mai mare parte a investi!iilor str"ine directe. ! La nivel mondial are loc o reparti!ie pe zone de influen!" a investi!iilor str"ine directe din !"rile dezvoltate n !"rile n curs de dezvoltare. Cele mai importante fluxuri sunt: SUA America Latin"; UE Africa #i Japonia Asia. ! n lumea dezvoltat" se remarc" concentrarea fluxurilor investi!ionale n jurul triadei UE SUA Japonia. 4.2.4. Factorii care influen"eaz! dinamica fluxurilor investi"ionale Amploarea pe care a dobndit-o n prezent dezvoltarea de active productive n str"in"tate, ca urmare a realiz"rii de investi!ii externe de capital face ca produc!ia interna!ional" controlat" din afara spa!iilor na!ionale de implantare s" fi devenit o caracteristic" structural" a economiei mondiale. Factorii care stau la baza intensific"rii interna!ionaliz"rii produc!iei !in de o multitudine de muta!ii de natur" tehnologic", economic" #i politic". Politicile economice - monetare, fiscale #i sociale sunt elementul cheie n atragerea de investi!ii str"ine directe. 179

Ele sunt decisive n fundamentarea deciziei de a p"trunde pe o pia!" str"in", ns" odat" ce cadrul politic a fost definit, factorii economici sunt cei dominan!i. Factorii economici determinan"i ai ISD
Tipologia ISD n func"ie de obiectiv 1. ISD n c!utare ! disponibilitatea #i costul materiilor prime #i de resurse materialelor; ! costul sc"zut al for!ei de munc"; ! gradul de instruire a for!ei de munc"; ! gradul de dezvoltare al infrastructurii. 2. ISD n c!utare de pie"e ! dimensiunea pie!ei #i venitul/locuitor; ! gradul de cre#tere a pie!ei; ! accesul la pie!ele regionale #i globale; ! preferin!ele de consum specifice clien!ilor locali; ! structura pie!elor. ! costul factorilor de produc!ie; ! costul altor categorii de intr"ri (transport, comunica!ii); ! costul produselor intermediare; ! apartenen!a la acorduri de integrare regional", n scopul stabilirii unor re!ele corporatiste regionale; ! existen!a unor active creatoare de valoare: tehnologii noi, standarde nalte de inovare, cercetare avansat" etc., prezente n entit"!ile locale (firme, laboratoare, universit"!i etc.)

3. ISD n c!utare de eficien"!

4. ISD n c!utare de active

Sursa: UNCTAD, World Investment Report 1998, pag.91.

Factorii economici constituie impulsul pentru externalizare. Decizia de a investi se fundamenteaz" pe criterii 180

strict economice ce !in de profitabilitate, rentabilitate, productivitate, valoarea firmei etc. #i de nivelul !int" al acestor indicatori. Principalele decizii specifice investi!iilor, respectiv decizia de alocare a capitalului #i decizia de finan!are, prind contur pe baza acestor indicatori. Riscul politic specific !"rii !int" confer" deciziei investi!ionale o nou" dimensiune, prin factorii de distorsiune identifica!i #i complexitatea integr"rii lor n sistemul financiar intern al transna!ionalei. Pentru investitori este esen!ial" cunoa#terea mediului politic local, iar stabilitatea macroeconomic", social" #i politic" este vazut" ca element esen!ial, odat" ce variabilele legate de deciziile de investi!ii au fost evaluate. n condi!iile n care politicile !"rii-gazd" nu sunt coerente, predictibile #i stabile, aceste previziuni sunt greu de realizat iar evaluarea eficien!ei investi!iei este dificil". Interesul pentru acea !ar" devine sc"zut, prin faptul c" firma nu poate s"#i valorifice n acea zon" poten!ialul competitiv pe care l de!ine. Transparen"a este o caracteristic" a mediului local la fel de important", prin faptul c" ofer" posibilitatea investitorului de a descifra mesajele provenite din !ara gazd". Acest concept se refer" att la ac!iunile ntreprinse de autorit"!ile statale, dar #i de actorii din mediul de afaceri. Lipsa de transparen!" nseamn" pentru investitori o cre#tere a costului informa!iei, o diminuare a capacit"!ii de reac!ie pentru protejarea n fa!a unor evenimente neprev"zute. Factori precum nivelul coruptiei, deschidere politic!, capacitatea legislativ!, calitatea institu"iilor statului, eficien"a guvernamental! #i stabilitatea politic! tind s" nregistreze o cot" n cre#tere printre criteriile de selec!ie a localiz"rii investi!iilor. Existen!a unui nivel ridicat al corup!iei 181

n !ara gazd" genereaz" costuri suplimentare, inducnd, n rndul investitorilor, sentimentul nesiguran!ei. Corup!ia sl"be#te protec!ia efectiv" a activelor investitorului str"in #i mic#oreaz" probabilitatea ca, n cazul unui litigiu, verdictul s" fie corect, ceea ce diminueaz" avantajele asocierii cu un partener local. Importanta protej"rii activelor investitorului str"in cre#te, pe m"sur" ce tehnologia acestuia este mai sofisticat", ceea ce i ndep"rteaz" pe unii investitori de a forma asocierii ntr-o !ar" corupt". Deosebit de importante sunt politicile privind investi!iile #i concuren!a de pe pia!a local", acestea fiind cele care contribuie la crearea unui climat investi!ional s"n"tos #i la cre#terea productivit"!ii n economie. Evolu!ia tehnologic", organizarea global" a afacerilor, managementul interna!ional al know-howului, au creat, n ultimele decenii, noi oportunit"!i competi!ionale. Ele sunt adev"ratele arme cu care marile societ"!i transna!ionale pot c#tiga n fa!a concuren!ei, cu condi!ia ca statele gazd" s" le ofere un mediu corect de afirmare. Nu n ultimul rnd, sunt evaluate politicile de promovare a investi"iilor ini!iate de guvernele !"rii gazd" prin agen!iile #i institu!iile specifice. Primul contact al investitorilor cu mediul local este cu institu!iile implicate n nregistrarea #i autorizarea firmei nou create. Pentru crearea unei firme noi, procedurile pot fi deseori deosebit de complexe, n func!ie de reglement"rile existente n domeniu. La fel de complexe pot fi procedurile legate de operarea firmelor n !ara gazd", precum #i cele legate de achizi!ia de terenuri, ob!inerea autoriza!iilor de construc!ie, de mediu sau de racordare la infrastructura local". Pe lnga costurile reale generate de parcurgerea acestor proceduri se adaug" #i costurile de oportunitate, prin ntrzierile generate de ndeplinirea formalit"!ilor ce conduc la erodarea avantajelor de!inute de investitor #i implicit, reducerea 182

eficien!ei investi!iei str"ine directe. La fel de importante sunt procedurile legate de lichidarea/ncetarea activit"!ii firmei, precum complexitatea #i durata lor, deoarece prin imposibilitatea eliber"rii rapide a resurselor disponibile investitorii pot pierde oportunit"!i de reinvestire. Un subiect deosebit de important privind factorii de natur" strategic" ce compun riscul politic al unei !"ri se refer" la facilit"!ile acordate investitorilor. Acesta este unul din cele mai r"spndite procedee n rndul !"rilor aflate n cursa pentru investi!ii str"ine directe #i pot mbr"ca diferite forme. Majoritatea acestor facilit"!i sunt fiscale, eficien!a lor putnd fi ridicat", n func!ie de obiectivul de realizare a investi!iei. Cele mai frecvente facilit"!i acordate de c"tre stat nvestitorilor46: ! Credite subven"ionate; ! Scutire de TVA la export; ! Reducerea taxelor locale; ! Tratament preferen"ial al veniturilor din export; ! Regim vamal suspensiv; ! Scutire de TVA pentru materii prime; ! Scutire de taxe vamale pentru import materii prime;
46

Sursa: Banca Mondial", Global Economic Prospects 2003, pag. 80.

183

! Amortizare accelerat!; ! Nivel preferen"ial al impozitelor; ! Facilit!"i pentru investi"ii #i reinvestirea profitului; ! Vacan"e fiscale. De cele mai multe ori eficien!a lor este discutabil", din mai multe motive. n primul rnd, aceste facilit"!i sunt oferite pe un orizont de timp mai redus dect cel prev"zut ca durata de via!" a investi!iei, ceea ce nseamn" c" investitorii vor lua n calcul nivelul impozit"rii normale n definitivarea buget"rii capitalului, pe care ei o vor suporta n cea mai mare parte a prezen!ei lor pe teritoriul str"in. n al doilea rnd, un mediu local instabil, caracterizat prin schimb"ri guvernamentale sau de politic" incoerente, nu asigur" men!inerea acestor facilit"!i, uneori nici pe perioada acordat" ini!ial, motiv pentru care este mai prudent s" se ia n calcul scenariul cel mai pesimist privind impozitarea. Ca urmare, facilit"!ile oferite par un paravan care ascunde caren!e ale mediului local #i au scopul de a reduce magnitudinea impactului localiz"rii investi!iilor str"ine directe n acea !ar". De obicei, acestea sunt ineficiente, atunci cnd determinan!ii fundamentali sunt evalua!i47. Aceasta nseamn" c" ntr-un cadru guvernamental stabil, n medii n care nivelul corup!iei, birocra!iei, economiei subterane sunt acceptabile, politicile economice, ndeosebi cele monetare, fiscale #i sociale s"n"toase sunt preferate facilit"!ilor oferite, de orice fel ar fi acestea.

47

Caves R. Multinational Enterprise and Economic Analysis New York, Cambridge University Press, 1996.

184

Fluxurile de investi!ii str"ine directe sunt direct influen!ate de liberalizarea continu" a comer!ului interna!ional #i a fluxurilor de capital #i de ac!iunile corpora!iilor transna!ionale. Liberalizarea continu! a comer"ului interna"ional #i a fluxurilor de capital. Trebuie s" !inem seama de faptul c" n anii 80, investi!iile str"ine directe au nregistrat un boom f"r" precedent, transformndu-se n principala surs" de finan!are a cre#terii economice pe plan mondial. Aceast" modificare de propor!ii s-a f"cut pe fondul evolu!iilor structurale din economia mondial" n sensul interna!ionaliz"rii #i globaliz"rii activit"!ilor economice, ct #i a modific"rii pe scar" interna!ional" a atitudinii statelor lumii fa!" de investi!iile str"ine directe #i de opera!iunile societ"!ilor transna!ionale. Acestea au condus la modificarea politicilor statelor, spre o mai mare deschidere fa!" de investi!iile externe de capital. Astfel societ"!ile transna!ionale au primit dreptul de stabilire, majoritatea obstacolelor din calea implant"rii au fost eliminate treptat n anii 80, limit"ri men!inndu-se doar n ramurile economice strategice, inclusiv n unele sectoare ale serviciilor: maritim, aerian, telecomunica!ii, financiar-bancar #i imobiliar. Societ!"ile Transna"ionale. Pe m"sur" ce cre#te integrarea pe vertical" ntre produc"tor #i vnz"tor, rolul ntreprinderilor multina!ionale devine preponderent. n prezent expansiunea global" a investi!iilor str"ine directe este ghidat" #i sus!inut" de peste 77 000 societ"!i transna!ionale care de!in circa 770 000 filiale n str"in"tate. n ultimul deceniu elementul principal care a condus la men!inerea cre#terii globale a investi!iilor str"ine directe a fost intensificarea fenomenului de fuziuni #i achizi"ii. 4.2.5. Evolu"ia fluxurilor de investi"ii str!ine directe 185

Investi!iile str"ine directe au nregistrat n ultimele decenii o adev"rat" explozie n tranzac!iile interna!ionale, fapt ce a generat #i un num"r surprinz"tor de mare de studii #i analize care le-au fost dedicate. Ca importan!", indiferent de forma pe care o mbrac", investi!iile str"ine directe dep"#esc fluxul financiar propiu-zis, deoarece sunt nso!ite de un important transfer de tehnologie, de resurse umane, manageriale #i nu n ultimul rnd informa!ionale. La nivelul anului 1992 investi!ii str"ine directe au nregistrat un stoc mondial f"r" precedent, care se cifra la circa 2000 miliarde dolari. Aceast" tendin!" de cre#tere s-a men!inut, astfel la sfr#itul anului 1999 stocul mondial de investi!ii str"ine directe atingea pragul de 4772 miliarde dolari. Rata anual" medie de cre#tere pn" n 2006 a fost de circa 30%, n 1998 atingndu-se o cre#tere record de 43,8% a fluxurilor de investi!ii str"ine directe. n anul 2005 fluxurile mondiale de investi!ii str"ine directe au evoluat pozitiv, atingnd o cre#tere de 29%, dup" ce n 2004 crescuser" deja cu 27%, care a devansat astfel orice alt indicator cum ar fi: produc!ia mondial", formarea capitalului #i comer!ul mondial, ajungnd la 916 miliarde de dolari. Intr"rile de investi!ii str"ine directe au crescut n toate subregiunile, n unele dintre acestea atingnd chiar niveluri f"r" precedent. Cu toate acestea, intr"rile investi!ionale globale au r"mas cu mult sub vrful de 1400 de miliarde de dolari atins n anul 2000. Cre#terea din anul 2000, reflect" o accentuare a rolului produc!iei interna!ionale n economia mondial". Evolu!ia spectaculoas" a fluxurilor de investi!ii str"ine directe a fost determinat" de sus!inerea dinamicii la fel de spectaculoase a fuziunilor #i achizi!iilor. Acestea au crescut cu o rat" anual" de 42% n ultimii 20 de ani #i valoarea lor total" n 1999 a fost de circa 2.3 trilioane dolari, concretizat" n 24.000 de contracte. Valoarea fuziunilor #i achizi!iilor interna!ionale (definite ca achizi!ii a peste 10% din ac!iuni) a crescut de la 100 miliarde 186

dolari n 1987 la 720 miliarde dolari n 1999 #i a implicat circa 6.000 de tranzac!ii. De remarcat c" 109 mega-afaceri (de peste 1 miliard de dolari fiecare) au reprezentat peste 60% din valoarea total" a fuziunilor #i achizi!iilor interna!ionale. n 2005, fuziunile #i achizi!iile, n special cele care implic" firme din !"ri dezvoltate, au stimulat cre#terile recente ale investi!iilor str"ine directe. Valoarea acestor fuziuni #i achizi!ii a crescut cu 88% n 2004, atingnd cifra de 716 miliarde de dolari, iar numarul de tranzac!ii a crescut cu 20%, ajungnd la 6134. Aceste cifre sunt apropiate de cele ob!inute n primul an de cre#tere spectaculoas" a fuziunilor #i achizi!iilor din perioada 1999-2001. Dezvoltarea din ultimul timp a acestor activit"!i include cteva tranzac!ii majore, acestea fiind par!ial stimulate de redresarea pie!elor bursiere din 2005. Au existat 141 de tranzac!ii, a c"ror valoare a fost estimat" la peste 1 miliard de dolari cifr" apropiat" de vrful din 2000, cnd au fost nregistrate 175 de astfel de tranzac!ii. Valoarea tranzac!iilor n 2005 s-a ridicat la 454 miliarde de dolari, mai mult dect dublul nivelului din 2004. Totodat", acest fenomen reflect" rate ridicate de cre#tere n unele !"ri dezvoltate, precum #i performan!e economice semnificative ale multor economii n curs de dezvoltare #i n tranzi!ie. Investi!iile din !"rile dezvoltate au atins n 2005 cifra de 542 de miliarde de dolari, nregistrnd o cre#tere de 37% fa!" de 2004, n timp ce n cazul !"rilor n curs de dezvoltare investi!iile au atins cel mai nalt nivel de pn" acum, circa 334 miliarde de dolari. n procente, ponderea !"rilor dezvoltate a crescut pu!in, reprezentnd 59% din intr"rile totale de investi!ii str"ine directe. Ponderea !"rilor n curs de dezvoltare a fost de 36%, n timp ce Europa de Est #i Comunitatea Statelor Independente a reprezentat aproximativ 4%. ntre !"rile dezvoltate, Marea Britanie a nregistrat o cre#tere a intr"rilor investi!ionale de 108 miliarde de dolari, ajungnd la suma de 165 miliarde de dolari #i devenind cel mai 187

mare recipient din 2005. n ciuda unui declin al nivelului de investitii, Statele Unite au fost al doilea mare destinatar. n ceea ce priveste economiile n curs de dezvoltare, lista celor mai mari recipien!i, comparat" cu cea din anii anteriori, r"mne stabil", cu China #i Hong Kong (China) n frunte, urmate de Singapore, Mexic #i Brazilia. La nivel regional, Uniunea European" a reprezentat destina!ia preferat", avnd intr"ri de 422 de miliarde de dolari, ceea ce reprezint" aproape jumat"te din totalul global. Asia de Sud, de Est #i de Sud-Est a primit 165 de miliarde de dolari sau o cincime din totalul global, suma incasat" de subregiunea estic" a Asiei reprezentnd aproximativ trei sferturi din cea a ntregii regiuni. America de Nord, a nregistrat n 2005 intr"ri de 133 de miliarde de dolari #i America Central" #i de Sud, cu 65 de miliarde. Asia de Vest a cunoscut cea mai mare cre#tere a intr"rilor de investi!ii str"ine directe (85%), reprezentnd 34 de miliarde de dolari. Dup" curba descendent" urmat" n perioada anterioar" care a redus ponderea Africii n fluxul global de investi!ii str"ine directe cu mai mult de un punct procentual, n anul 2005 intr"rile investi!ionale n regiune stabilesc o cifr" record de circa 31 de miliarde. Ie#irile de investi!ii str"ine directe la nivel global au ajuns la 779 miliarde de dolari. $"rile dezvoltate r"mn sursa principal" a acestor fluxuri. n 2005, Olanda a nregistrat ie#iri de capital sub forma investi!iilor n valoare de 119 miliarde de dolari, fiind urmat" de Fran!a #i de Marea Britanie. Cu toate acestea, au avut loc cre#teri semnificative n ie#irile de investi!ii str"ine directe ale !"rilor n curs de dezvoltare, n frunte situndu-se Hong Kong (China) cu 33 miliarde de dolari. Rolul economiilor n curs de dezvoltare #i n tranzi!ie ca surse de investi!ii str"ine directe fiind n cre#tere. 188

Pn" la jum"tatea anilor 80, fluxurile investi!ionale provenind din economiile n dezvoltare au fost neglijabile. n schimb numai anul trecut ie#irile au totalizat 133 miliarde de dolari, cifr" ce corespunde unei propor!ii de 17% din totalul global. Evolu!ia fluxurilor de investi!ii str"ine directe n Europa Central" #i de Est Statele din Europa Central" #i de Est nregistreaz" intr"ri investi!ionale din ce n ce mai importante. Un factor decisiv l constitue procesul de aderare la Uniunea European". Ca urmare, n prezent se remarc" n zon" o cre#tere accentuat" a fluxurilor investi!ionale provenite din Uniunea European". Intr"rile de investi!ii str"ine n zon" sunt n prezent de cinci ori mai mari dect ar fi fost n situa!ia n care am lua n calcul existen!a unui scenariu izola!ionist. Mai multe studii48 arat" c" a existat o corela!ie ntre anun!ul privind extinderea Uniunii Europene #i evolu!ia intr"rilor de investi!ii str"ine directe n !"rile din Europa Central" #i de Est. Anun!ul Consiliului de la Essen din 1994 a fost urmat de cre#terea semnificativ" a intr"rilor de investi!ii str"ine directe n Ungaria, Cehia #i Polonia. Mai mult, decizia Uniunii Europene din 1997 de a deschide negocierile cu cinci dintre !"rile candidate a condus de asemenea la majorarea investi!iilor str"ine directe n aceste !"ri, stimulnd cre#terea economic" #i procesul de restructurare.
INTR$RI ISD
(milioane USD)

48

Alan Bevan, Saul Estrin and Heather Grabbe, The impact of EU accession prospects on FDI inflows to central and eastern Europe, POLICY PAPER 06/01.

189

1990 2000 2005 Total

UNGARIA 2137 4654 6699 13490

CEHIA 2101 4974 10991 18066 IE&IRI ISD


(milioane USD)

POLONIA 4589 12873 7724 25186

1990 2000 2005 Total

UNGARIA CEHIA POLONIA 1644 206 305 1122 1014 794 1346 856 1455 4112 2076 2554 Sursa: World Investment Report 2006 - UNCTAD

Experien!a a ar"tat c" n general adoptarea normelor europene a avut efecte benefice asupra intr"rilor de investi!ii str"ine directe dar au existat #i cazuri contrare. Domenii ca pia!a titlurilor financiare #i ca sectorul serviciilor financiare nebancare s-au dovedit a nu avea un impact pozitiv iar n cazul reglement"rilor privind concuren!a impactul a fost chiar negativ. Romania #i Bulgaria sunt principalele dou" destina!ii ale investi!iilor str"ine directe n sud-estul Europei ca urmare a integr"rii lor n Uniunea European"49. Integrarea va genera condi!ii din ce n ce mai favorabile investitorilor str"ini. La nivelul anului 2005 aproape jum"tate din investi!iile str"ine directe din regiune s-au ndreptat c"tre Romnia. Fluxul investi!iilor str"ine n aceast" regiune a dep"#it anul trecut 8,6 miliarde euro, un nou record, ce reprezint" n jur de cinci la sut" din PIB-ul al regiunii. n ultimii cinci ani fluxurile investi!ionale au nregistrat o dinamic" pronun!at", nregistrndu-se o cre#tere de circa patru ori, volumul total de investi!ii str"ine directe atrase n regiune atingnd suma de aproximativ 41 miliarde euro. Dac" ar fi s" ne raport"m la
49

Conform World Investment Report 2006 - UNCTAD.

190

volumul investi!iilor directe pe cap de locuitor, care la nivelul anului 2004 se cifra la numai 800 euro/locuitor, am putea afirma c" volumul de investi!ii atrase este n continuare relativ redus n Sud-estul Europei. De asemenea, cre#terea economic" de 6,5%, nregistrat" la nivelul anului 2005, n medie de !"rile candidate, se dovede#te a fi superioar" cre#terii nregistrate de noile !"ri membre. Datele provizorii pentru primele trei luni ale anului 2006 oferite de World Investment Report - 2006, indic" un flux total al investi!iilor str"ine directe de 6,3 miliarde euro. Fluxurile investi!iilor str"ine directe atrase de Romnia se situeaz" la un nivel satisf"c"tor, n condi!iile n care schimbarea partidelor la guvernare a determinat investitorii la o perioad" de pruden!", n special n prima parte a anului 2005, pentru a analiza schimb"rile politicii macroeconomice. De asemenea, atitudinea de expectativ" a partenerilor str"ini a fost manifestat" #i nainte de semnarea Tratatului de Aderare a Romniei la Uniunea European", situa!ie inregistrat" #i n cazul celorlalte !"ri care au aderat la Uniunea European" n 2004. Agen!ia Romn" pentru Investi!ii Str"ine a centralizat datele statistice transmise de Agen!iile de Dezvoltare Regional" cu privire la nregistrarea investi!iilor cu impact semnificativ n economie care beneficiaz" de prevederile Legii nr. 332/2001. n perioada ianuarie-septembrie 2006 s-au nregistrat 616 de proiecte, cu o valoare a investi!iilor asumate de 6,106 miliarde USD, participarea str"in" reprezentnd 4,290 miliarde USD, respectiv 70,25% din totalul general. Pn" n luna august s-au finalizat 313 proiecte n valoare de 2,529 miliarde USD. Conform studiilor Agen!iei Romne pentru Investi!ii Str"ine, anul 2006 a adus un volum al investi!iilor str"ine directe de peste 7,5 miliarde euro. Aceste date depind ns" de o serie de factori care !in de gradul de risc al investi!iilor n 191

Romnia, factori afla!i n prezent ntr-un stadiu de re-evaluare, cum sunt rata infla!iei #i indicele de cre#tere economic", dar #i stabilitatea legislativ". Toate aceste elemente confer" predictibilitatea mediului de afaceri pe termen lung. Pe lng" factorii aminti!i, noul context economicopolitic a generat o serie de noi factori n m"sur" s" influen!eze hot"rtor fluxurile de investi!ii str"ine n zon": ! Disiparea investi!iilor str"ine directe prin l"rgirea Uniunii Europene; ! Credibilitatea conferit" de aderarea Romniei la Uniunea European"; ! n condi!iile integr"rii, dimensiunea pie!ei interne nu mai reprezint" un avantaj/factor stimulator, ceea ce transfer" competi!ia pentru investi!ii str"ine directe n planul costului #i calific"rii for!ei de munc", nivelul corup!iei #i al fiscalit"!ii. n perioada 2007-2012, fluxurile de investi!ii str"ine directe vor nregistra rate de cre#tere mai mari. n cazul n care ar fi avut loc decalarea integr"rii n Uniunea European", atunci cu siguran!" Romnia ar fi nregistrat o sc"dere drastic" a intr"rilor de investi!ii str"ine directe. 4.3. Managementul societ!"ilor transna"ionale #i strategii de cre#tere n momentul dep"#irii grani!elor !"rilor de origine societ"!ile transna!ionale sunt puse n situa!ia de a se organiza. Acest proces cuprinde dou" etape: prima const" n organizarea societ"!ii-mam" iar a doua n organizarea filialelor nou create. 192

Pentru a putea ac!iona la nivel global #i a face fa!" competi!iei acerbe #i provoc"rilor concuren!ei societ"!ile transna!ionale au nevoie de un management performant. n ceea ce prive#te societatea-mam", n momentul interna!ionaliz"rii apare un departament de export care func!ioneaz" n cadrul serviciului de vnz"ri. Integrarea activit"!ii interna!ionale n celelalte activit"!i deja existente, face ca structura corpora!iei s" devin" mult mai complex". Ca urmare apare necesitatea unor speciali#ti n probleme economice, fiscale, juridice, specifice !"rilor de implantare. Pentru dezvoltarea filialelor, societ"!ile transna!ionale urm"resc stabilirea unor rela!ii amiabile cu autorit"!ile !"rilor !int". Managementul societ"!ilor transna!ionale func!ioneaz" dup" dou" principii: centralizarea #i descentralizarea. Tipul etnocentric de organizare const" n organizarea centralizat" a puterii. Caracterul centralizat este rezultatul dificult"!ilor pe care le ridic" extrateritorialitatea opera!iunilor. Func!ionarea societ"!ilor transna!ionale are loc ntr-un cadru interna!ional extrem de variat, motiv pentru care este necesar" existen!a unui centru de decizie care s" aib" autoritate mult mai mare dect ar fi necesar unei societ"!i ce func!ioneaz" ntr-un mediu omogen. Pentru a atenua gradul crescut de incertitudine societatea-mam" folose#te tehnica planului imperativ, prin care stabile#te pentru toate unit"!ile componente obiectivele ce trebuiesc atinse. Centrul coordonator r"mne centrul deciziilor. Filialele nu au autonomie decizional" n ceea ce prive#te veniturile, care se adaug" la capitatul societ"!ii-mam". Managementul descentralizat atribuie o mare independen!" filialelor tipul policentric de organizare adopt" o strategie bicefal" de organizare, avnd n frunte dou" socie!"!i mam" de na!ionalit"!i diferite. O variant" mai evoluat" a tipului policentric de organizare #i conducere a societ"!ilor transna!ionale este cea geocentric", n care descentralizarea reprezint" obiectivul cel mai important. Ca urmare a aplic"rii unui management geocentric filialele au dreptul de a ac!iona 193

ca unit"!i na!ionale, de a adopta hot"rri n mod independent. Principala leg"tur" dintre filiale #i societatea-mam" este controlul prin proprietate. ntruct multe filiale au f"cut excese, n ultima vreme se manifest" o anumit" rezerv" fa!" de acest tip de management. Cele mai frecvente critici care-i sunt aduse sunt: dezvoltarea serviciilor generale care au ca rezultat o considerabil" cre#tere a cheltuielilor; dublarea func!iilor apare un lung lan! de speciali#ti la nivelul fiec"rei structuri. Cele dou" principii nu exist" n practic" sub form" pur", ele se ntrep"trund. n cadrul societ"!ilor transna!ionale apar dou" tipuri de structuri: ! Structura introvertit! orientat" prioritar c"tre interior, activele interne ale societ"!ii transna!ionale dep"#esc cu mult activele externe. Acest tip de structur" este specific corpora!iilor la care societatea-mam" activeaz" pe o pia!" ntins" (exemplu General Motors). ! Structura extravertit! orientat" prioritar c"tre pia!a extern", activele interne fiind sub nivelul celor externe (exemplu Nestle). Practica demonstreaz" c" societ"!ile transna!ionale nu mai privesc pia!a ca pe ceva existent pentru care se duce lupta concuren!ial", ci ca pe o crea!ie continu". Societatea are misiunea de a creea pia!a #i de a forma cererea. Un exemplu n acest sens este McDonalds, gigantul mondial al fast-food. Managementul s"u a adoptat un program de promovare axat pe o ac!iune radical" asupra pre!ului n !"rile dezvoltate; n !"rile n dezvoltare aceia#i transna!ional" #i-a creat pia!" doar prin simpla lansare a produselor sale consacrate. 194

Societ"!ile transna!ionale au ca scop extinderea activit"!ii lor la scar" global". n func!ie de specificul activit"!ii lor societ"!ile transna!ionale #i pot extinde activitatea n acela#i domeniu sau n domenii complementare. Principalele direc!ii de concentrare ale societ"!ilor transna!ionale sunt: ! Concentrarea interna"ional! pe orizontal!; ! Concentrarea interna"ional! pe vertical!; ! Concentrarea prin conglomerare. Concentrarea interna"ional! pe orizontal! se realizeaz" prin cre#terea num"rului de filiale din str"in"tate n acela#i domeniu de activitate ca al societ"!ii mam". n acest caz fiecare filial" este o replic" a societ"!ii mam". n cazul produselor cu grad nalt de complexitate ntre filialele aflate n diverse !"ri poate exista o anumit" specializare #i complementaritate. Exemplu General Motors ale c"rei filiale pot produce acela#i tip de automobil sau pot avea anumit" specializare (motoare, cutii de vitez") care implic" cooper"ri cu filiale aflate n alte !"ri. Concentrarea interna"ional! pe vertical! se realizeaz" prin cre#terea num"rului de filiale n str"in"tate aflate n aval sau n amonte fa!" de activitatea firmei mam". Un exemplu n acest sens este firma Exxon, care ini!ial era axat" pe rafinarea petrolului #i care apoi achizi!ioneaz" surse de aprovizionare cu petrol. Cnd societ"!ile transna!ionale #i concentreaz" extinderea activit"!ii n domenii complet diferite de cele ale societ"!ii mam", are loc o cre#tere prin conglomerare. Acest tip de extindere const" n asocierea unor societ"!i din !"ri diferite, rezultatul fiind o societate de tip holding care de!ine #i administreaz" capitalul filialelor, rezultatul fiind o mai 195

mare stabilitate al ratei profitului. Motivul unei astfel de asocieri este de ordin strict financiar. Dac" ntr-un sector se nregistreaz" stagnare sau reducere a activit"!ii, n alte sectoare se pot nregistra cre#teri, a#a nct pe ansamblu firma r"mne profitabil". Situa!ia financiar" este uneori instabil" deoarece se apeleaz" excesiv la mprumuturi, datoriile atingnd cifre astronomice. Scopul transna!ionalelor de tip holding este acela de a monopoliza pia!". O societate transna!ional" nu poate de!ine o pozi!ie monopolist" dect ntr-un singur domeniu, de#i ea activeaz" concomitent n mai multe sectoare. Monopolul transna"ional presupune ca cel pu!in dou" unit"!i situate n state diferite s" de!in" o pozi!ie cheie ntr-un anumit domeniu. La acela#i rezultat se ajunge atunci cnd dou" corpora!ii ncheie o anumit" n!elegere cu privire la mp"r!irea pie!ei externe, la politica interna!ional" a pre!urilor. Pentru cre#terea volumului activit"!ii economice corpora!iile au la dispozi!ie o serie de metode care nu le sunt specifice, n sensul c" ele pot fi folosite #i de firmele care ac!ioneaz" pe o singur" pia!". Cre#terea dimensional" a societ"!ilor transna!ionale se poate realiza prin: ! Cre#tere intern!; ! Cre#tere extern!. Cre#terea intern! se bazeaz" pe resurse proprii #i nu modific" structura ac!ionariatului societ"!ii transna!ionale. Autofinan!area se realizeaz" prin reinvestirea profitului ob!inut #i nedistribuit (cash-flow) #i prin amortizarea capitalului fix. Rolul autofina!"rii n economie a sc"zut treptat datorit" influen!ei induse de evolu!ia ciclului economic. Acest 196

tip de finan!are se afl" n prim plan n perioada de boom economic, cnd masa profiturilor cre#te. Autofinan!area a jucat un rol important pn" spre sfr#itul anilor 60 cnd rolul principal a fost preluat de c"tre sursele externe (atrase) de finan!are. Sursele externe de finan!"re constau n emisiunea de obliga!iuni #i n contractarea de credite prin intermediul institu!iilor financiare specializate (b"ncile). Cre#terea extern! este bazat" pe concentrarea capitalului #i implic" stabilirea de rela!ii juridice cu alte firme. Modalit"!ile practice de concentrare a capitalului sunt fuziunea #i achizi"ia. Fuziunea este o tehnic" de concentrare prin care dou" sau mai multe firme se regrupeaz" ntr-una singur". Din punct de vedere juridic firmele ini!iale dispar #i sunt nlocuite de o nou" entitate juridic". Avantajul fuziunii este acela c" eficien!a rezultatului este mai mare dect simpla nsumare a resurselor existente. Achizi"ia are dou" forme: absorb"ia #i participarea. Absorb"ia este o tehnic" prin care o firm" cump"r" integral alt" firm". Societatea absorbit" dispare ca firm" independent". Firmele !int" sunt acelea care au un raport divident/valoare bursier" inferior firmei raider. Firma cump"r"toare poate alege ntre cump"rarea ac!iunilor firmei absorbite caz n care preia activul #i pasivul acesteia sau poate cump"ra doar activele acesteia astfel nct nu se preiau #i datoriile firmei absorbite. Participarea, a doua form" de achizi!ie, const" n achizi!ionarea de c"tre o firm" a unei p"r!i din capitalul altei firme. Pentru a reprezenta o investi!ie str"in" direct" aceast" opera!iune implic" o participare de cel pu!in 10% din capitalul firmei de la care se cump"r" ac!iuni. n cazul achizi!iei firma cump"r"toare va pl"ti pentru ac!iuni fie prin numerar (cash) fie prin ac!iuni proprii (ofert" public" de schimb) care sunt cotate la burs" la un anumit nivel n momentul tranzac!iei. 197

Modalit"!ile concrete de implantare a societ"!ilor transna!ionale variaz" de la o participare minoritar" n !"ri cu risc ridicat, pn" la de!inerea integral" a capitalului unei filiale. n ceea ce le prive#te, firmele americane prefer" acele forme de investi!ii ce le asigur" proprietatea integral" datorit" um"torilor factori: ! teama de a pierde avansul tehnologic; ! reducerea impozitului n Statele Unite cu suma taxelor pl"tite n str"in"tate, cu condi!ia s" de!in" cel pu!in 10% din firm". Crearea unei filiale pe loc gol este una dintre modalit"!ile cel mai rar folosite, datorit" costurilor #i riscurilor ridicate. O tactic" folosit" n mod curent const" n penetrarea ini"ial! ntr-o anumit! societate str"in" care permite ntr-o prim" faz" cunoa#terea #i studierea pie!ei locale. Un al doilea pas ar fi stabilirea unor leg"turi de afaceri, n final putndu-se realiza evalu"ri coerente ale posibilit"!iilor de extindere. n cazul n care perspectivele se anun!" atr"g"toare, se solicit" o majorare a capitalului. Capitalurile locale fiind, de obicei, insuficiente, rezult" preluarea controlului societ"!ii de c"tre societatea transna!ional". O alt" modalitate de implantare este aceea de participare minoritar! atunci cnd apare riscul na!ionaliz"rii. Ne referim la !"rile cu regimuri politice mai pu!in stabile. Cea mai ntlnit" modalitate de implantare const" n cump!rarea unei ntreprinderi deja n func"iune. n acest" situa!ie decizia este influen!at" de raportul dintre pre!ul pl"tit #i beneficiul previzibil. Ultima modalitate de implantare ntlnit" n cazul societ"!ilor transna!ionale este crearea unei societ!"i mixte cu reprezentan"ii statului, form" preferat" ndeosebi n Japonia. 198

Avantaje implant!rii: ! posibilitatea ocolirii barierelor vamale; ! profit" de pe urma diferen!elor dintre ratele na!ionale ale dobnzii; ! profit" de pe urma fluctua!iilor monetare. Pentru implantarea filialelor societ"!ile transna!ionale angajaz" speciali#ti care analizeaz" cu aten!ie statisticile financiare interna!ionale pentru a depista !"rile unde rata infla!iei este crescut". Deciziile de instalare a filialelor externe se fondeaz" pe un model care #i propune s" !in" cont de incertitudinile caracteristice anumitor pie!e str"ine. Societ"!ile transna!ionale #i fondeaz" deciziile tot mai mult pe realit"!i, pe informa!ii ale speciali#tilor care se bazeaz" pe datele cele mai recente ale sociologiei, economiei #i #tiin!elor politice. Nu de pu!ine ori n posturi de conducere sunt promova!i speciali#ti locali. Se merge chiar pe o modelare a produsului promovat de societatea transna!ionl" n raport cu specificul na!ional. Apari!ia societ"!ilor transna!ionale creaz" noi forme de confrunt"ri n economia mondial". Deosebit de ascu!it" este concuren!a dintre noii veni!i filialele societ"!ilor transna!ionale #i marile firme autohtone. Primele ncearc" s" c#tige o pozi!ie, iar ultimele s" o apere pe cea veche. Astfel societ"!ile str"ine n Statele Unite suport" direct impactul cu gigan!ii americani, rigorile concuren!ei americane. Ele ncearc" adesea s" suplineasc" diferen!a de m"rime recurgnd la diverse forme de asociere cu firmele americane. Dac" au un anumit avans tehnologic, atunci filialele societ"!ilor str"ine se men!in cu for!e proprii. 199

n ceea ce prive#te filialele americane din Europa, ele beneficiaz" de condi!ii mai avantajoase, uria#ul poten!ial al societ"!ii mam", avansul lor tehnologic #i mai ales de ordin managerial reprezint" tot attea atuuri ale acestor filiale. Ca o consecin!" ele au #ansa de a ob!ine o rat" a profitului superioar", avnd deci posibilit"!i de dezvoltare real". Filialele americane ocup" o pozi!ie favorabil" n sectoarele de vrf n !"rile Uniunii Europene. O alt" form" de concuren!" pe pia!a mondial" este accea dintre filialele diferitelor societ"!i transna!ionale. Deosebit de acerb" a devenit lupta dintre aceste filiale cnd se ntlnesc n aceia#i !ar" sau zon". n Europa filialele americane #i cele japoneze se infrunt" adesea folosind cele mai agresive tactici. Lupta n exterior se desf"#oar" adesea ntre firme avnd aceia#i !ar" de origine. Aceast" form" de concuren!" scoate cel mai bine n eviden!" caracterul cosmopolit al capitalului. Societ"!ile transna!ionale determin" a#adar, o adncire a concuren!ei pe pia!a mondial", forme noi ad"ugndu-se celor vechi. Concuren!a apare nu numai la nivelul produsului final ci din ce n ce mai mult la nivelul factorilor de produc!ie. Azi lupta se d" ntre gigan!i. Caracterul de noutate const" n noi forme de confruntare #i n sporirea intensit"!ii. Amplificarea f"r" precedent a fuziunilor este rezultatul intensific"rii concuren!ei n procesul de globalizare. Ca fenomen societ"!ile transna!ionale au ca scop expansiunea; filialele lor mpnzesc globul, treptat totul ncepe s" fie globalizat. 4.4. Pia"a societ!"ilor transna"ionale Societ"!ile transna!ionale ac!ioneaz" concomitent n trei spa!ii economice: 200

1. na"ional n cazul societ"!ii - mam" 2. str!in n cazul filialelor 3. interna"ional n situa!ia cnd se fac schimburi ntre filiale #i restul lumii Caracteristicile spa!iilor economice amintite influen!eaz", orienteaz" activitatea societ"!ilor transna!ionale #i dau dimensiunea riscului n raport cu competi!ia, variabilele economice, socioeconomice, financiare, legale, culturale #i tehnologice. Printre factorii asupra c"rora o firm" are controlul se num"r", de regul", factorii interni ai corpora!iei, cum ar fi factorii de produc!ie (capital, resurse umane) sau elemente ce !in de organizarea firmei (ca produc!ia sau marketingul). Restul factorilor constitue mediul extern, mediu extrem de complex #i dificil de controlat. n cazul unei societ"!i transna!ionale, mediul na"ional este compus din acele elemente necontrolabile ce ac!ioneaz" n !ara de origine a societ"!ii-mam", mediul str!in, determinat de acei factori ce !in de !"rile n care firma ac!ioneaz" prin intermediul filialelor #i mediul interna"ional, care reprezint" interac!iunea dintre mediul str"in #i cel domestic, precum #i rela!iile dintre filiale, atunci cnd filiala dintr-o !ar" are rela!ii cu o alt" filial" situat" ntr-o a treia !ar". Mediul interna!ional este, n ultim" instan!", spa!iul de manevr" al societ"!ilor transna!ionale. Atunci cnd ne referim la mediul interna!ional, l privim cel mai adesea prin prisma interna!ionaliz"rii firmei. Interna!ionalizarea societ"!ii presupune mai multe etape50:

50

Conform Modelului de la Uppsala, elaborat de economi#tii suedezi Carlon, Forsgren, Johanson #i Vahlne.

201

Export sporadic

Export printr-un intermediar extern

Export printr-o filial" proprie pe pia!a respectiv"

Mix de export #i investi!ii str"ine directe


(filiala desf"#oar" anumite activit"!i de produc!ie)

Dezvoltarea filialei la nivelul la care realizeaz" local produsul finit

Motiva!iile interna"ionaliz!rii #i delocaliz!rii interna"ionale a produc"iei sunt extrem de complexe. O prim" motiva!ie ar constitui-o c"utarea de noi pie!e. Se poate spune c" firma atinge un asemenea grad de dezvoltare, nct pia!a intern" devine insuficient" #i extinderea pe ter!e pie!e se arat" a fi solu!ia cea mai bun". Un alt motiv, specific corpora!iilor ce ac!ioneaz" n special n sectorul primar, l reprezint" c"utarea 202

de noi surse de aprovizionare cu materii prime sau surse mai ieftine de aprovizionare. For!a de munc" mai ieftin" este un al motiv pentru care o firm" #i extinde activitatea dincolo de grani!ele !"rii de origine, iar aceast" motiva!ie nu este deloc de neglijat, avnd n vedere c" foarte multe dintre marile companii ce ac!ioneaz" n domeniul fabric"rii bunurilor electrocasnice, de exemplu, #i-au delocalizat, practic, industria, n !"ri precum China sau Taiwan. Nici ac!iunile statelor gazd", de a atrage #i a ncuraja investi!iile str"ine, nu sunt de neglijat. C"derea comunismului a adus, poate, cea mai mare ofert", concentrat" n timp #i spa!iu, pentru investi!ii. Multe dintre societ"!ile transna!ionale care #i au sediul n !"ri dezvoltate #i extind activitatea dincolo de grani!ele na!ionale, ca urmare a existen!ei unei puternice concuren!e pe pia!a local". Exigen!ele mai reduse pe anumite pie!e pot constitui o motiva!ie pentru interna!ionalizare. Ocolirea de bariere vamale, evitarea fiscalit"!ii excesive, prelungirea duratei de via!" a produsului, exploatarea avantajului tehnologic pe care l de!ine firma la un moment dat, oportunit"!ile oferite de o infrastructur" performant", toate acestea #i nc" multe altele pot constitui motive de interna!ionalizare a firmelor. 4.5. Pre"ul de transfer Societ"!ile transna!ionale urm"resc maximizarea profitului global. Prin urmare transfer" profiturile ob!inute ntotdeauna c"tre o filial" constituit" ntr-o jurisdic!ie favorabil", eventual offshore 51 , din punct de vedere al
51

Zonele offshore sunt !"ri sau jurisdic!ii unde legisla!ia fiscal" fie nu prevede perceperea de impozite, fie impozitele sunt foarte sc"zute atta timp ct socitat"!ile n cauz" nu desf"#oar" activit"!i pe teritoriul jurisdic!iei offshore.

203

impozitelor #i taxelor. De asemenea, n situa!ia n care devalorizarea pe o anumit" pia!" este iminent", corpora!ia va orienta imediat profitul spre o !ar" cu moned" forte. Costurile opera!iunilor efectuate n vederea ocolirii fiscalit"!ii excesive #i a riscului de devalorizare mbrac" forma pre!ului de transfer. n concluzie putem defini pre!ul de transfer ca fiind mecanismul prin care o societate transna!ional" transfer" profitul de la o filial" la alta, sau l aduce n !ara de origine n vederea evit"rii efectelor negative datorate ratei impozitului #i devaloriz"rii. Pentru utilizarea eficient" a mecanismului pre!ului de transfer la nivelul societ"!ii transna!ionale trebuie s" existe un grad ridicat de integrare ntre filiale #i societatea-mam". Lipsa unui grad nalt de integrare face imposibil" participarea filialelor la strategia global" a corpora!iei. Cea mai autorizat" descriere a fenomenului apar!ine Fiscului american Internal Revenue Service (IRS) care consider" c" pre!ul de transfer se refer" la transferul direct de profituri prin impunerea unor pre!uri anormale sau incorecte, care nu se stabilesc pe baza interac!iunii dintre cerere #i ofert". De multe ori mecanismele pre!urilor de transfer sunt percepute ca metode de realizare a fraudei fiscale interna!ionale. Pre!urile de transfer sunt cel mai des asimilate cu relocalizarea (transferarea) profiturilor c"tre cele mai indicate filiale 52 , pentru a reduce povara fiscal" la nivelul ntregii corpora!ii. Pentru a realiza acest obiectiv, societatea transna!ional" vinde produse sau servicii, prin intermediul filialei dintr-o !ar" cu impozite pe profit mai mici #i la un pre! mai mare dect pre!ul pie!ei, c"tre filiala dintr-o !ar" cu impozit pe profit mai mare. Astfel, se mic#oreaz" profiturile ntr-o !ar" #i se majoreaz" ntr-o alta, n scopul de a pl"ti un impozit mai mic.
52

De cele mai multe ori filiale cu statut de societ"!i offshore.

204

SOCIETATEA-MAM$
(jurisdic!ie cu impozite mari)

FILIALA 3
(jurisdic!ie cu impozite mari)

S" constituim un exemplu de tranzac!ie comercial" derulat" ntre societatea mam" #i dou" filiale, una dintre ele 2 nregistrat" ntr-o zon" offshore. 3 fiind FILIALA 2 SOCIETATE OFFSHORE

Conform reprezent"rii grafice societatea-mam! dore#te s" exporte m"rfuri pe pia!a filialei 3. n cazul n care exportul se deruleaz" direct f"r" implicarea societ"!ii offshore (filiala 2), profitul integral, ob!inut n urma activit"!ii de comer! exterior efectuat" de societatea-mam" va fi supus impunerii fiscale ridicate din !ara de nregistrare. Fluxul marcat pe grafic cu 1 va consta din fluxul de documente (factur" fiscal", documente de transport, certificat de calitate, certificat de origine, etc.) #i fluxul efectiv de m"rfuri. n cazul n care se apeleaz" la o filial" constituit" ntr-o zon" offshore, cea mai mare parte a profitului ob!inut n urma tranzac!iei va fi nregistrat de filiala 2 #i impozitat n jurisdic!ia offshore astfel: 205

! Presupunem c" societatea-mam" produce m"rfurile la un cost total de 100&/buc #i inten!ioneaz" s" ob!in" un profit de 50&/buc. n prima variant" profitul integral (50&) era impozitat n !ara de origine deoarece exportul direct presupunea emiterea unei facturi comerciale pe ntreaga sum" (150&). ! Societatea-mam" export" m"rfurile prin intermediul filialei 2, emite o factur" n care pre!ul unitar este de 105&, situa!ie n care nregistrez" un profit doar de 5&, care urmeaz" a fi supus impunerii fiacale. n schimb filiala offshore preia m"rfurile la 105&/buc. #i le vinde importatorului final (filiala 3) la valoarea facurat" de 150&, diferen!a de profit fiind impozitat" n zona offshore. De precizat c" n cazul utiliz"rii societ"!ii offshore fluxurile care se stabilesc ntre parteneri constau n: o fluxul 1 cuprinde toate componentele prezentate n scenariul exportului direct, mai pu!in factura comercial". o Fluxul 2 const" n factura comercial" emis" la pre!ul unitar de 105& societ"!ii offshore; o Fluxul 3 presupune facturarea filialei 3 de c"tre societatea offshore. Asfel, prin intermediul unei filiale offshore, profitul este transferat astfel dintr-o jurisdic!ie cu taxe ridicate ntr-una cu taxe sc"zute sau chiar f"r" taxe. O alt" practic" const" n nerepatrierea veniturilor ncasate n str"in"tate, prin manipularea remumera!iilor.

206

Opera!iunile prezentate se pot realiza prin trei tipuri de societ"!i53: ! Holdingurile ! Societ!"ile de baz! ! Societ!"ile fictive Holdingurile reprezint" o uniune de firme din !"ri diferite, care nu sunt legate ntre ele pe linie tehnologic" #i care au ca scop cre#terea for!ei financiare prin specula!ii. Holdingurile sunt instalate n !"ri ca Lichtenstein, Luxemburg, Bermude, Singapore, Cipru #i au func!iuni multiple. Ele gestioneaz" n acela#i timp portofoliile de valori mobiliare pentru societ"!ile de grup, ob!in participa!ii, procur" sursele de finan!are prin lansarea de mprumuturi interna!ionale, ncaseaz" redeven!e, onorarii #i comisioane. Centrele respective poart" denumirea de centre financiare offshore (offshore financial centres). Caracteristicile principale ale acestor paradisuri fiscale (tax haven) sunt p"strarea secretelor bancare #i confiden!ialitatea informa!iilor asupra aspectelor legate de condi!iile legale acordate, respectiv asupra asocia!ilor sau administratorilor. Ele sunt stabilite n teritorii restrnse, stabile politic, cu moned" puternic", dotate cu re!ea dens" de institu!ii bancare cu o puternic" protec!ie a secretului bancar #i a afacerii, ignornd controlul schimburilor, sunt deservite de linii aeriene bune cu re!ele moderne de telecomunica!ii asigurnd leg"turi cu !"rile dezvoltate, beneficiaz" de absen!a sau nivelul redus al impozit"rii veniturilor sau beneficiilor #i refuzul de a coopera cu fiscurile str"ine.
53

Philip Palda, Tax evasion and firma survival in competitive markets, London, 2000, p. 107.

207

COMPANIE HOLDING

COMPANIE A

COMPANIE B

COMPANIE C

ROLUL UNEI COMPANII OFFSHORE N CADRUL COMPANIE HOLDING UNUI HOLDING OFFSHORE

( ( )

Facturare servicii, acordare imprumuturi Plata facturilor, dobnzilor #i dividendelor Utilizarea facilit"!ii DTT (Double Tax Treaty)

Societ"!ile de holding au o utilitate fiscal" ridicat". Astfel, o societate dintr-o !ar" cu fiscalitate ridicat" pentru 208

veniturile din capital #i care dore#te s" lanseze un mprumut obligatar, pentru a evita re!inerea la surs" a impozitului asupra dobnzilor, creeaz" o societate de holding n Lichenstein. Obiectul acesteia este s" emit" titlurile de valoarea respectiv". Suma astfel ob!inut" n urma vnz"rii obliga!iunilor este predat" de c"tre societatea holding c"tre !ara de origine n schimbul unei dobnzi egal" cu rata dobnzii pentru obliga!iunile emise. Dobnzile v"rsate de societatea holding de!in"torilor de obliga!iuni nu suport" nici o re!inere, mic#ornd astfel costul finan!"rii pentru societatea ini!ial". Societ!"ile de baz! (bases companies) sunt societ"!i care au o activitate proprie. Ele sunt create n !"ri cu o presiune fiscal" redus" servind pentru concentrarea #i administrarea beneficilor comerciale #i financiare realizate n alte !"ri de c"tre filiale #i ntreprinderile comerciale din grupul fondator. Ele gestioneaz" trezoreria grupului care le-a creat (n !"rile n care sunt ini!ial stabilite), unde fiscalitatea este mai redus". Acest tip de societ"!i se ntlne#te mai ales n Elve!ia, unde veniturile provenite din surse str"ine sunt primite de societ"!i controlate de nereziden!i. Societ!"ile fictive (sham companies) au o existen!" material" mai nensemnat". Acestea nu au baza n !"rile de refugiu, ci se rezum" adesea la o cutie po#tal" pe lng" o banc", un cabinet de avocatur" sau un serviciu de contabilitate. Aceste societ"!i fictive au dublu scop: ! s" stabileasc" n !"rile de refugiu profiturile realizate cu ocazia anumitor opera!iuni; ! s" fac" mai dificil controlul fiscal al contabilit"!ilor diverselor ntreprinderi din grup. Printre aceste societ"!i se pot ntlni: societ"!i de brevete, n numele c"rora se pot ob!ine brevete care apoi sunt concesionate, societ"!i auxiliare de servicii care factureaz" la 209

pre! majorat serviciile n mod real furnizate sau serviciilor fictive cum sunt societ"!ile de publicitate sau privind studiul pie!ei #i trusturile. O alt" metod" 54 este facturarea incorect" sau fals", definit" ntr-un document de lucru al OCDE drept tranzac!ia care urm"re#te evaziunea fiscal" prin neconcordan!a dintre ceea ce se factureaz" #i ceea ce se tranzac!ioneaz". Una dintre cele mai subtile metode de aplicare a pre!ului de transfer o constituie perceperea taxelor de redeven!" (royalties). n primul rnd, nu exist" o uniformitate a modului n care diferitele legisla!ii fiscale trateaz" aceste taxe. Ca urmare, se pot pl"ti uneori taxe sensibil mai mici pentru repatrierea profiturilor sub form" de redeven!e, dect sub form" de dividende. Redeven!ele apar pe partea de costuri a filialei, contribuind deci la reducerea profitului impozabil. Mai mult, ele sunt percepute sub forma unui procent din vnz"ri, oferind licen!iatorului (compania-mam") posibilitatea de a repatria profit chiar #i atunci cnd licen!iatul (filiala) nregistreaz" pierderi. n al doilea rnd, ntruct filialele din !"rile n curs de dezvoltare nu sunt luate de obicei n calcul la planificarea cheltuielilor de cercetare-dezvoltare, orice redeven!" ob!inut" din vnzarea rezultatelor acestei activit"!i c"tre filialele respective reprezint" pur profit pentru corpora!ie, f"r" a fi ns" nregistrat ca atare. Mai trebuie men!ionat faptul c" profiturile ob!inute din comercializarea patentelor sunt profituri de monopol #i deci nu poate fi stabilit un pre! al pie!ei, ca termen de compara!ie pentru identificarea pre!ului de transfer. O variant" a pre!ului de transfer, ap"rut" nti n sistemul bancar, o constituie practica prin care societ"!ile
54

Liviu Voinea Corpora!iile transna!ionale #i economiile na!ionale, IRLI, Bucure#ti, 2001.

210

transna!ionale transfer" pozi!iile valutare ale filialelor lor, metod" cunoscut" sub numele de transfer parking (Bartlett, 1981). Spre exemplu, filiala din Paris a lui Citibank a cerut filialei din Nassau s" cumpere 6 mil. USD la un curs de l USD = 4,7275 FrF. n acela#i timp, ea a cerut filialei din Nassau s" vnd" 6 mil. USD la un curs pu!in mai mare, de l USD = 4,7375 FrF, dup" cum urmeaz": 4 mil. USD filialei din New York #i 2 mil. USD filialei din Bruxelles. Ulterior, filiala din Paris a cump"rat napoi 6 mil. USD de la New York #i Bruxelles, la acela#i curs de l USD = 4,7375 FrF. Filialele din New York #i Bruxelles au folosit doar ca paravane pentru nregistrarea unui profit de 60000 FrF la filiala din Nassau #i a unei pierderi n oglind" de 60000 FrF la filiala din Paris, reducndu-se astfel profitul impozabil din Fran!a, unde taxele erau mai mari dect n Nassau. De#i vechi (1976), cazul este real, fiind un exemplu clasic al folosirii pre!ului de transfer n sectorul bancar. Pre!urile de transfer reprezint" a#adar o practic" evazionist" deosebit de eficient" a corpora!iilor, care poate fi aplicat" tocmai datorit" existen!ei unui sistem intern #i integrat de rela!ii, n cadrul corpora!iei. Din statisticile prestigioasei publica!ii americane Fortune rezult" faptul c" primele cele mai puternice 100 corpora!ii americane pl"tesc impozite pe profit foarte mici sau nu pl"tesc deloc. Astfel n Statele Unite, !ara cu sistemul economic capitalist cel mai dezvoltat, cele mai mari corpora!ii sunt aproape sau complet neprofitabile. Cu toate acestea investitorii continu" s" cumpere ac!iunile lor, iar bursa principal" New York Stock Exchange nu se pr"bu#e#te. Motivul este inregistrarea principalelor corpora!ii n Delaware, stat american de pe Coasta de Est, recunoscut ca jurisdic!ie offshore. n concluzie aproape jum"tate din primele 500 de corpora!ii americane sunt nregistrate n jurisdic!ii offshore, respectiv 40% dintre firmele listate la New York Stock 211

Exchange #i 37% dintre cele cotate la American Stock Exchange. De-a lungul timpului peste 80% din corpora!iile americane care #i-au schimbat domiciliul dup" 1966 s-au stabilit n Delaware, care a devenit sediul a peste 200.000 de corpora!ii, la o popula!ie de 684.000 de locuitori. 4.6. Rela"iile societ!"ilor transna"ionale cu statele na"iune n acest moment al dezvolt"rii #i evolu!iei lor, societ"!ile transna!ionale au ajuns s" se compare n anumi!i termeni cu statele na!iune. Rela!ia ntre societ"!ile transna!ionale #i stat poate fi privit" sub trei aspecte: ! rela!ia societ"!ii transna!ionale cu !ara de origine; ! rela!ia societ"!ii transna!ionale cu !ara gazd"; ! rela!ia societ"!ii transna!ionale cu statul n condi!iile n care din punct de vedere economic for!a societ"!ilor transna!ionale #i puterea lor economic" dep"#e#te n multe privin!e puterea economic" a multor state. Societatea transna!ional" pentru a r"mne #i a ac!iona trebuie s"-#i controleze #i coordoneze activit"!ile sale n medii diferite #i s" adopte acele decizii care pot fi benefice pentru !"rile gazd". Cele mai multe societ"!i transna!ionale provin din !"rile triadei SUA, Japonia #i UE. Performan!ele economice ale acestor !"ri, avansul tehnologic, infrastructura modern", spiritul antreprenorial, sus!inute de o economie de pia!" func!ional" #i de o democra!ie care a permis aplicarea ideilor novatoare, au f"cut ca aceste !"ri s" fie mediul cel mai prielnic pentru apari!ia #i dezvoltarea femonenului corporatist. 212

Rela!iile societ"!ilor transna!ionale cu !"rile de origine sunt rela!ii de parteneriat. Prin extinderea dincolo de grani!ele !"rilor de origine, societ"!ile transna!ionale duc cu ele valorile culturale #i obiceiurile de consum ale acestor !"ri. Universalizarea limbii engleze se datorez" n mare m"sur" corpora!iilor americane #i britanice care au for!at consumatorii s" nve!e limba produsului. Pe lng" exportul de imagine !"rile de origine beneficiaz" #i de repatrierea unor sume importante care sunt reinvestite n cercetare #i dezvoltare. Expansiunea societ"!ilor transna!ionale este expresia competitivit"!ii economiilor !"rilor de origine, interesele lor fiind cel mai adesea comune. Prin interna!ionalizarea firmelor fiecare !ar" #i extinde practic influen!a n zona respectiv" controlnd efectiv economia multor !"ri. Divergen!ele ntre societ"!ile transna!ionale #i !"rile de origine apar atunci c"nd multe din ele renun!" n a-#i concentra aten!ia asupra deschiderii de noi unit"!i de produc!ie n !"rile de origine n favoarea !"rilor gazd", mai ales cnd acestea din urm" ofer" anumite avantaje. n perioadele de recesiune corpora!iile recurg la reduceri de personal n !"rile de origine, crend situa!ii conflictuale. Multe state de origine n astfel de situa!ii limiteaz" exportul de capital. Societ"!ile transna!ionale #i realizeaz" mare parte din cifra de afaceri dincolo de grani!ele !"rii de origine, aceasta nsemnnd venituri bugetare mai mici pentru !"rile de origine, cu efect asupra politicilor sus!inute de stat n domenii precum: educa!ia, asisten!" sanitar" #i social". O alt" situa!ie conflictual" este generat" de sensul diferit dat interesului na!ional. Societatea transna!ional" urm"re#te ob!inerea de profit pentru a men!ine #i cre#te ncrederea investitorilor n ac!iunile firmei. Anumite pie!e pot fi foarte atractive din acest punct de vedere, dar atitudinea guvernului !"rii de origine poate fi negativ" fa!" de guvernul !"rii gazd". Un exemplu elocvent este cazul firmelor de armament care pot c#tiga sume uria#e 213

din comer!ul cu !"rile aflate n conflict. Statele Unite de exemplu, interzic afaceri cu produse de nalt" tehnologie cu orice !ar" poten!ial inamic". Rela!ia corpora!iilor cu !"rile gazd" este de regul" una pozitiv" indiferent dac" !"rile sunt dezvoltate sau n curs de dezvoltare. Efectele pozitive sunt urm"toarele: ! cre#terea num"rului locurilor de munc"; ! cre#terea volumului exporturilor #i a produc!iei interne mai ales dac" !ara gazd" are o pozi!ie strategic" #i poate fi o baz" pentru exportul n regiune; ! transformarea #i noirea industriei n !ara gazd", modernizarea produc!iei, transferul de tehnologie, crearea de noi ramuri industriale; ! cre#terea veniturilor salariale #i a veniturilor bugetare; ! noi practici manageriale, cre#terea nivelului de calificare al for!ei de munc"; ! cre#terea concuren!ei ca efect al reducerii costurilor, cre#terea calit"!ii #i perfec!ionarea tehnicilor de vnzare; ! efecte de antrenare a economiei ca urmare a antren"rii celorlalte ramuri economice. Efectele pozitive sunt demonstrate de politicile de sus!inere #i atragere a investi!iilor str"ine directe n special n 214

!"rile n dezvoltare. Volumul investi!iilor str"ine directe constitue un criteriu de apreciere al eficien!ei economice. Uneori ns" apar tensiuni, n !"rile n care firmele locale nu reu#esc s" fac" fa!" concuren!ei, n deosebi n !"rile mai pu!in avansate. n situa!ia n care corpora!iile de!in o pozi!ie de monolol pia!a intern" este influen!at" negativ. Pentru a proteja agen!ii interni, n unele !"ri implantarea societ"!ilor transna!ionale este restric!ionat", nu se poate realiza dect prin asociere cu un partener local (Japonia). n ce prive#te aportul investi!iilor efectuate !"rile n dezvoltare apreciaz" c" spre ele nu este orientat" tehnologia cea mai avansat". Cercetarea-dezvoltarea este foarte rar cantonat" n !ara gazd", corpora!iile sus!innd migra!ia creerelor. Atitudinea societ"!ilor transna!ionale n privin!a protec!iei mediului se rezum" la declara!ii, cel mai adesea fiind acuzate de neglijen!", sau chiar de nc"lcarea regulamentelor de protec!ia mediului. n ultimii ani a crescut preocuparea anali#tilor economici #i ai societ"!ii civile n a supraveghea mai atent practicile societ"!ilor transna!ionale, n privin!a respect"rii drepturilor cet"!enilor #i a valorilor morale ale societ"!ii n care activeaz". Tot mai multe sunt vocile care sus!in c" societ"!ile transna!ionale trebuie s"-#i asume un angajament ferm de a avea un comportament etic #i de a contribui la dezvoltarea economic" a !"rii gazd", prin ridicarea standardului de via!" al angaja!ilor, al comunit"!ilor locale #i al societ"!ii n ansamblul ei. Societ"!ile transna!ionale sunt cei mai activi #i mai dinamici agen!i economici de pe glob.

215

CAPITOLUL 5
ECONOMIA %$RILOR N DEZVOLTARE 5.1. Tendin"e globale la nivelul "!rilor n dezvoltare Economia mondial" contemporan" se caracterizeaz" prin distribuirea inechitabil" a venitului global #i prin ponderea ridicat" a !"rilor n dezvoltare, n rndul statelor lumii. Adncirea decalajelor dintre !"rile n dezvoltare #i !"rile dezvoltate este tot mai evident" pe fondul acceler"rii procesului de globalizare. Conceptul de stat n dezvoltare s-a conturat cel mai bine dup" al doilea r"zboi mondial, cnd, odat" cu dispari!ia imperiilor coloniale s-au adncit #i mai mult decalajele ntre !"rile dezvoltate #i !"rile n dezvoltare. Statele n dezvoltare se mpart n trei mari categorii: foste !"ri coloniale, foste !"ri comuniste #i !"ri cu regim comunist (R.P. Chinez", R.P.D. Corean", Vietman, Cuba), majoritatea urmnd un proces de restructurare #i de tranzi!ie la o economie de pia!", realitatea economic" fiind marcat" de o mi#care mondial" c"tre capitalism55. Pentru a rezolva aceste probleme !"rile n dezvoltare trebuie s" aib" ca !int" principal" dezvoltarea economic". ntradev"r, !"rile n dezvoltare care #i-au rec"p"tat independen!a dup" cel de-al doilea R"zboi Mondial, au elaborat #i pus n practic" programe ample de dezvoltare economic", dar nu toate ncununate de succes. Cteva exemple de !"ri n dezvoltare care au derulat cu succes programe de dezvoltare, g"sim printre a#a numitele noi state industrializate(NSI) n Asia, mai precis: Corea, Taiwan, Hong
55

Sterian Dumitrescu #i Ana Bal Economie Mondial", Editura Economic", Bucure#ti 2004.

216

Kong #i Singapore. $"rile amintite s-au bucurat de cre#teri repetate ale venitului pe locuitor, intrnd n categoria !"rilor cu venituri ridicate. Urm"rind evolu!ia !"rilor din Asia de Est, China, Malaezia, Tailanda #i Vietnam, constat"m rate anuale de cre#tere economic" mult superioare !"rilor dezvoltate. n !"rile de pe continentul african, cre#terea economic" redus", a condus la adncirea decalajelor fa!" de !"rile dezvoltate. n condi!iile globale prezentate, nu este greu s" ne imagin"m cum aceast" dezvoltare inegal" a statelor lumii are ca efect tensionarea rela!iilor interna!ionale. La dou" decenii de cel de-al Doilea R"zboi Mondial, nc" se remarc" confruntarea dintre Nord (!arile cu venituri nalte) #i Sud (!"rile n dezvoltare cu venituri reduse), ca fiind una dintre cele dou" axe majore n rela!iile interna!ionale, cealalt" constnd n confrunt"rile dintre Vest !"rile cu economie capitalist" #i Est !"rile cu economie socialist". Dup" sfr#itul R"zboiului Rece, conflictul dintre cele dou" superputeri s-a transformat n conflicte interetnice #i terorism. Numeroasele conflicte izolate au fost amplificate de adncirea discrepan!elor economice dintre state, rezultnd o problem" serioas" n ceea ce prive#te stabilitatea sistemului politic interna!ional. 5.1.1. %!rile n dezvoltare #i STN Procesul de globalizare este puternic sus!inut de societ"!ile transna!ionale, care reprezint" principalele for!e ale mondializ"rii vie!ii economice. Din punct de vedere economic, societ"!ile constitue unul dintre cei mai importan!i factori ai progresului. Societ"!ile transna!ionale sunt considerate manifestarea principal" a unei economii globale autentice. Referindu-se la companiile transna!ionale, K.Ohmae afirma c" aceste corpora!ii apartite au devenit acum motoarele principale ale unei economii interconectate, concentrate n America de Nord, Europa #i Japonia. 217

La nivel global, dimensiunile afacerilor au devenit un parametru esen!ial, exprimat prin implantarea de filiale n diferite zone ale lumii. Dezvoltarea corpora!iilor, dincolo de grani!ele societ"!ii mam", genereaz" o sinergie opera!ional" #i financiar", menit" s" le reduc" vulnerabilitatea #i s" le cresc" rezisten!a la #ocurile economice. Societ"!ile transna!ionale reprezint" principalul agent al comer!ului interna!ional, vnz"rile realizate de filiale, reu#ind s" nregistreze n prezent, mai mult dect dublul exporturilor mondiale. Corpora!iile au ajuns s" modifice structura factorilor de produc!ie ai multor !"ri, ca efect al mi#c"rii capitalului uman, precum #i al tehnologiei dintr-o parte n alta a lumii, constituind o nou" baz" a imobiliz"rilor corporale. Dinamica accentuat" a dezvolt"rii are la baz" o strategie bine pus" la punct, n ceea ce prive#te valorificarea oportunit"!ilor oferite de spa!iul economic global. ntotdeauna, corpora!iile #i-au orientat investi!iiile c"tre zonele cu poten!ial. Un bun exemplu n acest sens sunt !"rile cu economie n dezvoltare, care asigur" un climat economic, politic #i social propice dezvolt"rii. Teoretic aceste !"ri nregistreaz" o serie de avantaje de pe urma investi!iilor corporatiste, materializate n niveluri ridicate de cre#tere economic", cre#terea gradului de ocupare al for!ei de munc", sporirea nivelului de trai #i nu n ultimul rnd efecte sesizate la nivelul balan!ei de pl"!i externe #i balan!ei comerciale. Problema comer!ului exterior n !"rile n dezvoltare este una delicat", deoarece majoritatea economiilor aflate n tranzi!ie se confrunt" cu deficite comerciale mari #i cu problemele generate de deschiderea economic". Deschiderea economic" presupune liberalizarea politicilor comerciale, deschiderea pie!elor na!ionale #i permiterea p"trunderii tuturor tipurilor de investi!ii str"ine directe. Investi!iile reprezint" de fapt, principala surs" de finan!are a economiilor n dezvoltare pe plan mondial. n ultimii ani, investi!iile str"ine directe s-au dovedit a fi cea mai 218

stabil" surs" de finan!are fa!" de investi!iile de portofoliu sau mprumuturile bancare, fiind mai pu!in afectate de crizele financiare. Recunoscnd importan!a investi!iilor str"ine directe, guvernele #i dechid economiile, pentru a facilita schimburile de bunuri, accesul la informa!ii, precum #i fluxurile de persoane #i capitaluri. Comportamentul investi!ional al corpora!iilor este puternic influen!at de schimb"rile pe termen scurt #i lung intervenite n mediul de afaceri. Perioadele de recesiune #i avnt economic afecteaz" evolu!ia tuturor indicatorilor agrega!i. Orice modificare n climatul politic sau de afaceri mondial se va reflecta n acela#i sens #i cu aceea#i intensitate #i asupra performan!elor economice #i implicit asupra orient"rii fluxurilor de capital. Statisticile arat" c" numai la nivelul anului 2001 s-au produs 208 schimb"ri n legile privind investi!iile str"ine directe din 71 de !"ri. Peste 90% din ele vizau realizarea unui climat investi!ional mai favorabil. n plus, foarte multe state au fost angajate n semnarea unor acorduri de investi!ii bilaterale circa 2100 acorduri numai n cursul anului 2001. Problema investi!iilor constituie un subiect de discu!ie important #i n cadrul Organiza!iei Mondiale a Comer!ului. n situa!ia des ntlnit" n !"rile n dezvoltare, inclusiv n Romnia, n care statul adopt" o dezvoltare orientat" c"tre exterior, conform conceptului clasic #i neoclasic, teoretic, !ara ar trebui s" nregistreze cre#tere economic" datorit" aloc"rii eficiente a resurselor. n realitate ns", f"r" intr"ri importante de investi!ii str"ine directe, sus!inute n general de corpora!iile transna!ionale, exporturile continu" s" nregistreze un nivel modest, datorit" competitivit"!ii sc"zute a produselor pe pia!a mondial". Competitivitatea este strns legat" de gradul de nzestrare tehnologic" al unei economii. Din p"cate, transferul interna!ional de tehnologie este sus!inut #i controlat tot de c"tre marile corpora!ii, care la nivelul economiei mondiale sunt 219

singurii agen!i ce dispun de capitalul necesar. Chiar #i n cazul n care economiile n dezvoltare #i rezolv" problema capitalului, activit"!ile interne continu" s" fie un avantaj competitiv al corpora!iilor transna!ionale fa!" de firmele na!ionale. Ini!ial societ"!ile transna!ionale s-au orientat c"tre sectoare, unde diferen!a de cost a factorilor de produc!ie era cea mai important", treptat ns", opera!iunile s-au amplificat, cuprinznd majoritatea sectoarelor #i factorilor de produc!ie, pe care le-au atras ntr-o competi!ie global", de multe ori cu efecte negative asupra economiilor n dezvoltare. Corpora!iile #i sporesc eforturile pentru a realiza re!ele de produc!ie globale, mai ales prin fuziuni #i achizi!ii. n fapt, a ap"rut o pia!" global" pentru vnzarea #i cump"rarea firmelor, industrii ntregi fiind consolidate sau restructurate la scar" global" #i regional". Pe lng" avantajele nregistrate de !"rile n dezvoltare de pe urma procesului de globazizare #i a ac!iunii corpora!iilor transna!ionale, apar #i dezavantaje exprimate prin probleme sociale #i ecologice. Societ"!ile transna!ionale urm"resc n principal maximizarea profiturilor #i a dividendelor, implantarea de filiale se realizeaz" numai n zonele care ofer" avantaje competitive. Urm"rind aceste obiective, corpora!ia #i va desf"#ura activitatea pe o anumit" pia!" atta timp ct avantajele oferite sunt la nivelul scontat. n aceasta perioad" to!i cei implica!i n activitatea corpora!iei transna!ionale, au de c#tigat. n momentul n care activitatea filialei este n declin, ca urmare a gradului mare de mobilitate, activitatea n cauz" va fi delocalizat" imediat pe alt" pia!" mai atractiv". Odat" cu delocalizarea activit"!ii, fosta pia!" a transna!ionalei nregistreaz" o sc"dere a activit"!ii economice, care se materializeaz" n nemul!umiri sociale legate de sc"derea nivelului de trai #i de cre#terea ratei #omajului n zon". Angaja!ii care au puterea financiar" s" urmeze compania vor 220

pleca, iar restul vor r"mne cu speran!a c" se va g"si ceva de lucru n viitor #i pentru ei. n ceea ce-i priveste pe ac!ionari, ace#tia nu au nici o limitare spa!ial", pentru ei nefiind un aspect important distan!a ntre ei #i firmele la care de!in ac!iuni, singurul lucru important l reprezint" dividendele pe care le ncaseaz". Globalizarea pie!ei muncii le d" posibilitatea marilor corpora!ii s" angajeze elita intelectual" a lumii, f"r" mari eforturi materiale #i financiare. Pe de alt" parte efectele sociale ale procesului de globalizare survin #i ca urmare a cre#terii complexit"!ii proceselor tehnologice #i a modului de desf"#urare a activit"!ii economice, care, le impune oamenilor s" adopte un nou mod de preg"tire profesional", o formare continu" ce implic" eforturi permanente, intelectuale #i financiare, pe care multe persoane nu pot s" le suporte. n acela#i timp, tehnologiile avansate au anulat obstacolele spa!io-temporale pe care trebuie s" le dep"#easc" oamenii cnd vor s" se deplaseze dintr-o localitate n alta pentru a-#i desf"#ura activitatea n cadrul firmelor. O alt" problem" major" care apare cu preponderen!" n !"rile cu economii n dezvoltare, este poluarea mediului nconjur"tor. Corpora!iile transna!ionale n ideea de a realiza profit indiferent de consecin!e, merg pn" la export de tehnologii poluante n zonele unde legisla!ia le permite. Pe m"sur" ce economia mondial" se dezvolt", devine tot mai necesar" limitarea cre#terii economice n vederea men!inerii unui echilibru optim cu natura. Produc!ia trebuie s" fie p"strat" n limite viabile. Ideal ar fi s" se promoveze la nivel global o dezvoltare economic" durabil" cu o puternic" tent" ecologic". Aceste principii trebuiesc adoptate nu numai la nivelul statelor dezvoltate, membre OCDE, ci #i la nivelul !"rilor n dezvoltare prin sus!inerea acestora n vederea cre"rii cadrului legislativ necesar, care s" asigure un progres economic durabil, bazat pe tehnici #i tehnologii nepoluante. 221

Obiectivele prezentate sunt relativ greu de atins, ca urmare a sc"dererii puterii statelor n fa!a presiunilor corporatiste. 5.2. Caracteristicile "!rilor n dezvoltare Economia mondial" este compus" n principal din !"ri n dezvoltare, circa 123 de state, care de!in cel mai mare spa!iu teritorial #i peste 75% din popula!ia mondial". $"rile n dezvoltare se caracterizeaz" printr-un nivelul de trai foarte sc"zut #i prin concentrarea popula!iei n mediul rural. Conform datelor furnizate de Banca Mondial"56, venitul mediu pe cap de locuitor n !"rile dezvoltate, din cadrul OCDE, atinge circa 25.000 USD, fa!" de nivelul de 280USD atins n cele mai s"race 39 de !"ri. Subdezvoltarea este o problem" global" cu care se confrunt" marea majoritate a !"rilor lumii, fiind rezultatul ac!iunii urm"toarelor categorii de factori: ! factorilor naturali (s"r"cia resurselor naturale, clim" nefavorabil"); ! factori socioculturali (tradi!ii, mentalit"!i religioase); ! factori economici (specializarea n produc!ie, gradul de deschidere economic"). Problema subdezvolt"rii a fost abordat" la ntlnirea la nivel nalt al Organiza!iei Na!iunilor Unite din 2002, care a avut ca rezultat semnarea unui document extrem de important Ini"iativa Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului (Millenium Development Goals MDG) care urm"rea:
56

World Bank World Development Indicators 2006.

222

! Eradicarea s"r"ciei extreme #i a foametei; ! Asigurarea educa!iei primare pentru to!i locuitorii planetei; ! Promovarea egalit"!ii ntre sexe #i cre#terea particip"rii femeilor n societate; ! Reducerea mortalit"!ii infantile; ! mbun"t"!irea st"rii de s"n"tate a mamelor; ! Combaterea SIDA, a malariei #i a altor boli; ! Asigurarea durabilit"!ii protec!iei mediului; ! Dezvoltarea dezvoltare. unui parteneriat global pentru

Din popula!ia total" de 6,1 miliarde, numai circa 950 milioane se pot bucura de un venit mediu care dep"#e#te 9.200 USD. Cu alte cuvinte la 16% din popula!ia globului i revine mai mult de 80% din venitul mondial. n contrast, 2.5 miliarde de oameni, sau aproape 40% din popula!ia globului, nregistreaz" un venit mai mic de 750USD, sub 3% din venitul global. Estim"rile sunt f"cute n termeni de VNB de c"tre Na!iunile Unite, pe baza estim"rilor VNB convertite n USD pe baza cursurilor de schimb oficiale. n plus, sunt mul!i indicatori n afar" de VNB, care s" reflecte nivelul de trai n !"rile n dezvoltare. De exemplu, Organiza!ia Na!iunilor Unite pentru Hran"(Alimenta!ie) #i Agricultur" (FAO) estimeaz" c" un sfert din popula!ia !"rilor n 223

dezvoltare, circa 815 milioane tr"iesc sub pragul subzisten!ei, majoritatea concentrndu-se n Africa. Accesul la educa!ie #i la s"n"tate este slab. Mortalitatea infantil" este un alt indicator care a atins cote alarmante n !"rile n dezvoltare, spre exemplu, n Africa 105 copii din 1000 nou n"scu!i mor pn" la vrsta de 1 an, spre deosebire de 5 n !"rile dezvoltate membre OCDE. Conform Indicelui Dezvolt"rii Umane IDU (Human Development Index HDI) calculat n cadrul Programului Na!iunilor Unite pentru Dezvoltare57, care ia n considerare pe lng" nivelul PIB #i aspecte calitative cum ar fi speran!a de via!", accesul la educa!ie, !"rile n dezvoltare se mpart n trei categorii: ! $"ri cu dezvoltare uman" ridicat" (High Human Development), din care fac parte !"ri precum Hong Kong, Singapore, Rep. Coreea, Mexic, Ungaria, Romania. ! $"ri cu dezvoltare uman" medie (Medium Human Development), din care fac parte !"ri precum China, Brazilia, Tunisia, Rusia, Albania, Belarus. ! $"ri cu dezvoltare uman" redus" (Low Human Development), din care fac parte !"ri precum Senegal, Angola, Etiopia. Ponderea statelor n dezvoltare n economia mondial" este de circa 20-25% din PIB mondial. Nivelul redus al PIB se datoreaz" n mare parte dezvolt"rii sectoarelor economice primare. Profilul lor economic este n general agricol sau agrarindustrial, asigurnd circa 30% din produc!ia agricol" mondial".
57

Human Development Report 2006, Published by United Nations Development Programme, Oxford University Press, New York, 2006

224

Industria extractiv" contribuie de asemenea n mare m"sur" la PIB. Orientarea #i dezvoltarea economic" a statelor n dezvoltare constituie o problem" global". Fluxurile de investi!ii str"ine directe atrase nu dep"#esc 20% din total. Rezultatul const" ntr-un nivel tehnologic #i #tiin!ific slab al proceselor de produc!ie. Ca urmare dezvoltarea economic" continu" s" fie o dezvoltare extensiv", bazat" pe utilizarea ineficient" a factorilor de produc!ie. Sectorul industrial #i sectorul serviciilor r"mnnd slab dezvoltate. $"rile n dezvoltare au o pondere redus" n fluxurile comerciale interna!ionale, circa 25%, datorit" ponderii ridicate a produselor primare la export, obstacolelor tarifare #i netarifare ridicate de c"tre !"rile dezvoltate #i instabilit"!ii pre!urilor, fenomen ce se manifest" la intervale scurte de timp. n scopul extinderii colabor"rii economice interna!ionale #i a atenu"rii decalajelor care despart !"rile n dezvoltare de !"rile dezvoltate, sub egida ONU s-a constituit UNCTAD Conferin!a Na!iunilor Unite pentru Comer! #i Dezvoltare. Principalele probleme ntmpinate de !"rile n dezvoltare n cadrul comer!ului mondial sunt: ! cre#terea lent" a cererii la produsele de baz"; ! tendin!a de sc"dere a pre!urilor interna!ionale la produsele de baz", comparativ cu pre!urile la produsele manufacturate; ! imposibilitatea finan!"rii importurilor de produse manufacturate pe baza exportului de produse de baz"; ! sc"derea ponderii !"rilor n dezvoltare n comer!ul mondial cu produse de baz". 225

UNCTAD promoveaz" o politic" de rezolvare a problemelor legate de exportul de produse primare a !"rilor n dezvoltare, concretizat" prin ncheierea de acorduri interna!ionale pe produse primare. Tot n sprijinul !"rilor n dezvoltare n cadrul GATT s-a instituit SGP Sistemul Generalizat de Preferin!e Vamale Nereciproce #i Nediscriminatorii n favoarea !"rilor n dezvoltare. O alt" problem" fundamental" a !"rilor n dezvoltare este datoria extern". Circa jum"tate din !"rile n dezvoltare se confrunt" cu datorii externe mari. Serviciul datoriei externe urmeaz" o curb" ascendent". Serviciul datoriei externe cuprinde cotele scadente de amortizare a unui mprumut #i dobnzile aferente. La explozia datoriei externe n !"rile n dezvoltare au contribuit: ! cre#terea ratei dobnzii (LIBOR London InterBank Offered Rate) datorit" cre#terii cererii de credite; ! deteriorarea termenilor schimbului; ! accentuarea protec!ionismului n !"rile dezvoltate. Datorit" cre#terii alarmante a datoriei externe, a ap"rut necesitatea reamenajerii datoriilor externe la care particip" Clubul de la Londra Comitetul b"ncilor private, Clubul de la Paris Comitetul guvernelor !"rilor creditoare, Fondul Monetar Interna!ional #i !ara debitoare. B"ncile nu iau n discu!ie dobnzile datorate, care trebuie pl"tite la termen. Ceea ce se negociaz" este doar ree#alonarea amortiz"rii mprumutului, precum #i condi!iile unui mprumut suplimentar, menit s" permit" debitorului plata serviciului scadent #i al datoriei. Condi!iile acordurilor de ree#alonare nu sunt 226

avantajoase pentru !"rile n dezvoltare deoarece ele presupun actualizarea valorii mprumutului #i a ratei dobnzii. Ceea ce se realizeaz" prin ree#alonare este doar restabilirea pe termen scurt a capacit"!ii de plat" a !"rii debitoare. Principalele !"ri n dezvoltare n ordinea Produsului Intern Brut58 sunt: China, India, Mexic, Brazilia, Argentina, Indonezia.
milioane USD

China India Mexic Brazilia Argentina Indonezia

1.931.710 691.162 676.497 603.973 153.014 257.641

n timp ce cre#terea real" a PIB n !"rile n dezvoltare pentru urm"torul deceniu a fost estimat" n jurul valorii de 1%, China se remarc" ca fiind un adev"rat fenomen economic, nregistrnd printre cele mai nalte ritmuri de cre#tere economic". Economia Chinei se bazeaz" n principal pe un sistem economic comunist, aplicnd concomitent #i principiile economiei de pia!" (n zonele libere zone economice speciale). China a fost astfel catalogat" ca stat cu dou" sisteme economice. Datorit" poten!ialului dovedit, China se transform" treptat n principala destina!ie a investi!iilor str"ine directe. Din anul 1978 pn" n prezent, China a nregistrat un ritm anual mediu de cre#tere al PIB de 9.4%. Cre#terea economic" impresionant" din China s-a manifestat att prin cre#terea nivelului de trai, ct #i prin adncirea diferen!elor n veniturile diferitelor clase sociale. Reforma economic" implementat" de-a lungul a 25 de ani, a avut ca rezultat o cre#tere economic" bazat" pe cre#terea productivit"!ii.
58

World Bank, World Development Indicators, 2006.

227

Cre#terea economic" rapid" #i industrializarea, au condus la reorientarea for!ei de munc" din sectorul agricol caracterizat printr-o productivitate redus", spre sectorul industrial. Productivitatea muncii a crescut ca urmare a orient"rii popula!iei c"tre sectoare mai eficiente datorit" tehnologiilor utilizate #i a restructur"rii institu!ionale. China devine cea mai mare !ar" n dezvoltare cu orientare industrial". Rezultatele ob!inute de China, vin s" nt"reasc" conceptul cu privire la industrializare, proces v"zut de majoritatea economi#tilor ca un antidot al subdezvolt"rii. 5.3. Tranzi"ia la economia de pia"! n Europa Central! #i de Est Un loc special n evolu!ia economiei mondiale, l ocup" procesul de tranzi!ie la economia de pia!" considerat" a fi una dintre problemele globale, de a c"rei rezolvare sunt preocupate toate statele indiferent de gradul lor de implicare. O problem" grav" cu care s-au confruntat toate aceste economii a fost imposibilitatea de a beneficia de evolu!ia rapid" a tehnologiei #i accesul greoi la informa!ii economice vitale. De asemenea, toate aceste economii s-au confruntat cu dificult"!i n formarea echipelor manageriale, managerii lor fiind preg"ti!i s" r"spund" cerin!elor economiilor excesiv planificate #i centralizate, unde rolul lor se reducea la acela de simpli executan!i, a#a nct n momentul tranzi!iei nu existau manageri cu capacitate de decizie preg"ti!i pentru o economie liber". Economiile n tranzi!ie, s-au confruntat de asemenea cu formarea noului cadru institu!ional, restructurarea celui existent #i crearea unuia flexibil care s" poat" fi adaptat unei economii func!ionale. Sistemul economic socialist a condus la alocarea ineficient" a resurselor, la supradimensionarea unor ramuri sau sectoare economice #i la neglijarea altora. Dezvoltarea 228

socialist" multilateral" nu a !inut cont de avantajele competitive de!inute de state n anumite sectoare economice. Anii 80 au fost decisivi n eviden!ierea dezechilibrelor majore manifestate n economiile socialiste. Se observau clar disfunc!ionalit"!ile sistemului. Criza economic" c"p"tat propor!ii, manifestndu-se n !"ri ca Polonia #i Iugoslavia, sub forma unor deficite bugetare de propor!ii, infla!ie sau hiperinfla!ie, penurii de produse generalizate, datorii externe mari. n Ungaria, de exemplu, criza s-a manifestat prin stagnare economic". n concluzie, sistemul socialist #i-a atins limitele, schimbarea fiind sugerat" chiar de c"tre pia!". Reformele economice par!iale, experimentate de !"ri ca Polonia, Ungaria #i Cehoslovacia, n sensul cre#terii autonomiei ntreprinderilor de stat, sau liberaliz"rii par!iale a pre!urilor, nu au reu#it s" mbun"t"!easc" dect temporar performan!ele economice. Pe termen lung ns", criza s-a adncit. Economia socialist" urm"toarele aspecte: poate fi caracterizat" de

! hipercentralizarea activit"!ilor economice; ! planificarea centralizat" a produc!iei #i a aloc"rii resurselor; ! preponderen!a propriet"!ii de stat #i a monopolului statului n toate domeniile de activitate; ! practicarea de pre!uri fixe, care nu se modificau n func!ie de cerere #i ofert"; ! alocarea administrativ" a bunurilor de produc!ie #i a serviciilor; 229

! practicarea de cursuri multiple n cadrul comer!ului exterior, n func!ie de interese; ! un sistem de salarizare rigid, stabilit de c"tre stat, care nu reflecta eficien!a; ! ascunderea viciilor de sistem #i a dezechilibrelor macroeconomice. Treptat s-a constatat c" singura solu!ie era tranzi!ia c"tre o economie de pia!" func!ional". Procesul de tranzi!ie la o economie de pia!" poate fi abordat diferit, dup" cum urmeaz"59: 1. Radicalii (exper!ii FMI, J. Sachs, D. Lipton) sus!in aplicarea rapid" #i concomitent" a unor programe de stabilizare macroeconomic" #i a unei privatiz"rii rapide. Tratamentul de #oc ar presupune: liberalizarea brusc" a pre!urilor pentru a elimina excesul de mas" monetar" aflat n circula!ie #i pentru a stimula concuren!a pe pia!a intern", liberalizarea rapid" a comer!ului exterior, introducerea convertibilit"!ii monedei dup" o devalorizare substan!ial" #i utilizarea sa ca ancor" nominal" antiinfla!ie #i ca instrument de stimulare a exportului #i practicarea unei fiscalit"!i severe, constnd n primul rnd n eliminarea subven!iilor. 2. Graduali#tii nu consider" necesar" liberalizarea imediat" a pre!urilor, nici posibil" privatizarea imediat" a ntreprinderilor de stat. Graduali#tii se mpart n mai multe curente: social-democra!ii, adep!ii economiei de pia!", adep!ii reformei graduale a pre!urilor, institu!ionali#tii #i evolu!ioni#tii. Social-democra!ii apreciaz" c" eliminarea rapid" a infla!iei este singura solu!ie de nl"turare a excesului de mas" monetar". n ceea ce prive#te privatizarea, ei consider"
59

Ana Bal Economii n tranzi!ie, Editura Oscar Print, Bucure#ti, 1997.

230

important", n primul rnd, crearea unui cadru institu!ional #i legislativ coerent #i apoi privatizarea efectiv" a activelor statului. Adep!ii economiei de pia!" pledeaz" pentru crearea unei economii mixte, intrarea #i ie#irea liber" de pe pia!" a agen!ilor economici, cre#terea productivit"!ii ntreprinderilor mici, calitatea #i disponibilitatea bunurilor de consum, deschiderea economiei na!ionale #i liberalizarea comer!ului exterior. Adep!ii reformei graduale a pre!urilor propun efectuarea mai nti a unei revizuiri administrative a lor, urmat" de liberalizarea lor dup" o perioad" de nghe!are. Consider" important" men!inerea timp mai ndelungat a unui control al pre!urilor #i al salariilor, al cursului de schimb, ndeosebi n cazul existen!ei unei infla!ii alimentate de costuri. Principalul argument mpotriva liberaliz"rii pre!urilor brusc l reprezint" existen!a unor structuri monopoliste n economiile n tranzi!ie. Institu!ionali#tii apreciau c" numai liberalizarea pre!urilor mpreun" cu privatizarea nu creaz" rela!ii de pia!", ei subliniaz" rolul instu!iilor economiei de pia!" (Mc Kinnon, E. Stiglitz, J. Buchanan, R. Boyer). Evolu!ioni#tii au subliniat c" organiza!iile economice au nevoie de un timp de adaptare la noile condi!ii pentru a-#i schimba comportamentul. Ei pledeaz" pentru politici de stabilizare #i transformare care s" nu distrug" vechile institu!ii #i organiza!ii care se pot adapta. 3. Semi-radicalii au formulat ideea concilierii abord"rii radicale cu cea gradual". Ei pun accent pe interdependen!a dintre elementele stabilizatoare #i cele de transformare, vorbind despre necesitatea simultaneit"!ii minime. 4. Duali#tii (J. Kornai) oarecum nrudi!i cu institu!ionali#tii, consider" c" economia de pia!" trebuie s" se constitue gradual. Asta implic" o perioad" de tranzi!ie n care sectorul de stat coexist" cu cel privat, cu management diferit. 231

Tranzi!ia la economia de pia!" presupune n esen!", parcurgerea urm"toarelor etape: 1. Crearea, consolidarea #i dezvoltarea propriet"!ii private, proces esen!ial, prin el asigurndu-se descompunerea monopolului de stat, descentralizarea activit"!ii economice #i asigurarea autonomiei agen!ilor economici. Trecerea propriet"!ii de stat n proprietate privat" prin procesul de privatizare. 2. Restructurarea activit"!ilor economice n vederea eficientiz"rii lor. 3. Asigurarea resurselor de investi!ii crearea, dezvoltarea #i liberalizarea pie!ei capitalurilor, a pie!ei monetare #i de credit care s" asigure atragerea disponibilit"!ilor b"ne#ti n circuitul economic. Definirea unui plan de dezvoltare pe termen mediu #i lung care s" aib" n vedere rolul preponderent al investi!iilor str"ine directe. 4. Liberalizarea pre!urilor #i a pie!elor. 5. Liberalizarea comer!ului exterior. 6. M"suri care vizeaz" reducerea costurilor sociale, manifestate prin sc"derea standardelor de via!", ca urmare a accentu"rii dezechilibrelor macroeconomice #omaj, infla!ie. O mare parte din etapele prezentate, apar sub form" de recomand"ri n cadrul documentului denumit Consensul de la Washington, elaborat n colaborare, de exper!i ai Fondului Monetar Interna!ional #i Grupului B"ncii Mondiale. n document se remarc" influen!a curentului neoliberal. 232

Principalele recomand"ri de politic" economic" cuprinse n Consensul de la Washington sunt urm"toarele: ! macrostabilizarea; ! privatizarea #i dereglementarea sectorului de stat; ! reforma propriet"!ii; ! implementarea unei discipline fiscale severe, cu scopul men!inerii deficitului bugetar sub control; ! reformarea sistemului de impozite #i taxe #i reorientarea cheltuielilor publice; ! liberalizarea ratei dobnzii #i a politici monetare #i de credit; ! liberalizarea cursului de schimb; ! liberalizarea investi!iilor de capital; ! liberalizarea #i stimularea comer!ului exterior. n studiile de specialitate nu exist" un model cadru, care ar putea fi aplicat tuturor economiilor n tranzi!ie spre o economie de pia!" func!ional". De#i exist" repere comune, fiecare economie este unic", unicitatea fiind dat" de zona geopolitic" n care se afl", de nivelul tehnologic, de situa!ia resurselor #i nu n ultimul rnd de preg"tirea socio-profesional" a for!ei de munc". n concluzie, abordarea procesului de tranzi!ie difer" de la stat la stat, variind de la modelul radical al terapiei de #oc 233

la modelul gradual, ca rezultat al ac!iunii factorilor economici, sociali #i politici interni #i interna!ionali. 5.3.1. Tranzi"ia Romniei la economia de pia"! n peisajul economiilor n tranzi!ie, Romnia a avut o pozi!ie distinct". Dup" o relativ" stabilitate a sistemului economic #i politic n jurul anilor 60, anii 70 aduc o deschidere a politicii externe a Romniei spre statele occidentale. Aceast" orientare se materializeaz" n anul 1971, prin aderarea la G.A.T.T. #i n 1972 la F.M.I cnd Romnia devine membr" cu drepturi depline. O consecin!" fireasc" a fost accesul la tehnologia avansat", fapt resim!it ntr-o u#oar" revigorare economic" urmat" de o cre#tere a nivelului de trai. Dup" deschiderea din anii 70, care a fost salutat" de c"tre occident, Romnia adopt" o pozi!ie na!ionalist-comunist", eliminnd brutal orice dependen!" de finan!area extern", fapt ce s-a resim!it n acutizarea crizei economice. n ultima etap" a anilor 80, se adnce#te criza economic" a sistemului socialist exprimat" prin sc"derea productivit"!ii datorat" utiliz"rii ineficiente a factorilor de produc!ie, eviden!iat" prin pierderile nregistrate n sectorul industrial. Adncirea crizei economice s-a materializat la nivelul acelor ani #i prin cre#terea infla!iei, accelerarea deficitelor bugetare #i acuta penurie de produse de consum de pe pia!". Acutizarea crizei a fost favorizat", att de politica economic" dus" n Romnia prin concentrarea dezvolt"rii economice pe crearea unor mastodon!i industriali energofagi, care n lipsa retehnologiz"rii au nceput s" nregistreze pierderi, acestea situndu-se la cca. 17% din totalul industriei, la nivelul anilor 80. Pozi!ia geo-politic" a Romniei a influen!at hot"rtor politica extern", politica comercial", ct #i politicile economice generale. Existen!a unor pie!e de export slab dezvoltate #i 234

nepreten!ioase, a favorizat accentuarea lipsei de competitivitate a produselor romne#ti exportate. Conjunctura extern", completat" de factorii interni specifici, au condus la plasarea Romniei n 1989 pe o pozi!ie nefavorabil" din punct de vedere al evolu!iilor economicosociale, situa!ie ce a f"cut anevoios procesul de tranzi!ie. Obiectivele generale #i reforma economic! Obiectivele pe care Romnia #i-a propus s" le ating" n procesul de tranzi!ie la econonia de pia!", au fost:

' ' ' ' ' ' ' ' '

Privatizarea sectorului de stat ncurajarea sectorului privat Liberalizarea pre"urilor #i a salariilor, ca m!suri menite s! stimuleze concuren"a Adoptarea aquis-ului comunitar, n vederea ader!rii la 1 ianuarie 2007 la U.E. Restructurarea industriei Reforma sistemului financiar-bancar Liberalizarea comer"ului exterior Atragerea de investi"ii str!ine directe Reforma politicii cursului de schimb monetare, liberalizarea

O prioritate a tranzi!iei a fost modificarea sistemului economic. n acest scop a fost necesar" mplementarea unor 235

m"suri menite s" alinieze economia romnesc" la standardele unei pie!e dezvoltate:

'

Privatizarea ntreprinderilor de stat, liberalizarea pre"urilor, a comer"ului exterior #i a pie"ei valutare Adoptarea unui program de macrostabilizare Reforme structurale

' '

Procesul privatiz"rii a demarat cu crearea cadrului legislativ necesar transform"rii ntreprinderilor de stat n societ"!i comerciale #i regii autonome. Au fost adoptate astfel n 1990 legea 15, care reglementa transformarea ntreprinderilor de stat n societ"!i pe ac!iuni #i legea 31, care reglementa transformarea ntreprinderilor de stat n regii autonome. n 1991, legisla!ia este completat" de legea 58 privind privatizarea.
METODELE DE PRIVATIZARE

' ' ' '

Metoda M.E.B.O Management & Employee BuyOut Metoda P.A.S. (programe de ac!iune ale salaria!iilor) Licita!ii publice Negocieri directe cu investitori strategici

Privatizarea a ntmpinat greut"!i datorit" legisla!iei fiscale nefavorabile. Ne referim aici la reforma fiscal" care a 236

condus la practicarea unor impozite ridicate (introducerea impozitelor directe pe profit #i pe salarii #i impozitelor indirecte T.V.A. #i accize) care au avut ca rezultat sc"derea ncas"rilor bugetare #i implicit cre#terea deficitului fiscal. Sistemul bancar slab dezvoltat #i corupt a constituit o alt" dificultate de dep"#it n procesul de privatizare, b"ncile defavoriznd evident sectorul privat. Toate aceste dificult"!i au generat lentoarea procesului de privatizare. Accelerarea privatiz"rii ar fi trebuit s" fie sus!inut" #i de crearea de noi societ"!i comerciale bazate pe atragerea de investi!ii str"ine directe. Din nefericire, rezultatele nu au fost cele scontate din cauza instabilit"!ii legislative, a mentalit"!ii nefavorabile, instabilit"!ii economice, birocra!iei #i corup!iei institi!ionalizate. Cadrul institu!ional menit s" asigure buna desf"#urare a privatiz"rii a fost creat ncepnd cu 1991. El a cuprins: Agen!ia Na!ional" de Privatizare, Fondul Propriet"!ii de Stat, Fondul Propriet"!ii Private, Agen!ia Romn" de Dezvoltare cu rol n atragerea investitorilor str"ini, Ministerul Privatiz"rii desfiin!at ulterior #i Autoritatea pentru Privatizare #i Administrarea Participa!iilor Statului. De#i guvernele care s-au succedat dup" 1989 au manifestat o preocupare constant" pentru crearea #i modificarea cadrului insti!u!ional, rezultatele acestor institu!ii nu au fost pe m"sura a#tept"rilor, ele nedemonstrndu-#i eficien!a. Ritmul lent al privatiz"rii a determinat dup" 1996 luarea unor m"suri menite s" accelereze procesul: ! vnzarea activelor n regim de urgen!"; ! demararea procesului de demonopolizare a regiilor autonome #i institu!iilor publice. 237

Trebuie subliniat faptul c" Romnia la nivelul anului 1990 nu a aplicat nici o m"sur" de macrostabilizare. Abia n 1991 s-au conturat primele m"suri ce vizau reglementarea mecanismelor economiei de pia!". Liberalizarea pre!urilor a fost excesiv de gradual". nceput" n 1990, a continuat pn" n 1997 cu toate c" #i n prezent unele produse #i servicii sunt nc" subven!ionate de stat. Gradualizarea excesiv" a liberaliz"rii a f"cut ca aceasta s" nu-#i ating" scopurile propuse: ! formarea corect" a pre!urilor care s" reflecte echilibrul dintre cerere #i ofert"; ! eficientizarea activit"!ii agen!ilor economici prin utilizarea optim" a resurselor. Efectele gradualismului nu au ntrziat s" apar" ele materializndu-se n: ncurajarea agen!ilor economici s" produc" neficient; mpiedicarea liberei form"ri a pre!urilor (cu rezultat imediat n sc"derea competitivit"!ii externe); devalorizarea monedei; decurajarea investi!iilor. Integrarea Romniei n economia mondial" nainte de 1989 a fost puternic restric!ionat" de plasarea ei n zona de influen!" sovietic". Ca urmare Romnia #i-a concentrat rela!iile economice externe pe participarea la activitatea CAER. Orientarea comer!ului exterior spre !"rile foste socialiste #i n special c"tre URSS, a condus la dezvoltarea unei industrii necompetitive, bazat" pe utilizarea extensiv" a factorilor de produc!ie. Cu toate acestea produsele realizate erau absorbite f"r" probleme de pia!a URSS. n final s-a ajuns la izolarea pie!ei romne#ti de evolu!iile pie!elelor mondiale reprezentative, Romnia avnd din ce n ce mai greu acces la tehnologie #i informa!ii economice vitale. Dup" anul 1989, pierderea pie!elor tradi!ionale de export a for!at Romnia s" se 238

orienteze c"tre occident, ceea ce a dus la pr"bu#irea exportului. Strategia comer!ului exterior romnesc nu putea face abstrac!ie de conjunctura interna!ional", la care, f"r" ndoial", trebuie s" ad"ug"m elementele concrete din economia real" din Romnia care afecteaz" exportul #i importul romnesc: evolu!ia procesului de restructurare #i de privatizare, promovarea investi!iilor directe cu impact semnificativ n economie, atragerea investitorilor str"ini, structura ofertei romne#ti la export, valorificarea cadrului juridic extern #i preg"tirea profesional". Este evident c" asupra ritmului de dezvoltare a schimburilor comerciale, n perioada analizat", au ac!ionat factori interni #i externi, unii dintre ace#tia avnd efecte pozitive, iar al!ii efecte negative. Dintre factorii interni cu efecte negative asupra ritmului de cre"tere a exportului re#inem: blocajul financiar n industrie; subcapitalizarea ntreprinderilor, nivelul ridicat al costului creditului; restrngerea sau lichidarea produc#iei unor produse sau chiar a unor ntreprinderi, ca urmare a reducerii consumului intern sau a unui management neperformant; ritmul lent al restructur!rii, retehnologiz!rii "i privatiz!rii; investi#ii reduse pentru crearea de noi produse sau mbun!t!#irea celor existente, astfel nct s! corespund! exigen#elor pie#ei externe; lipsa de experien#! a unor produc!tori cu activitate de export "i n acest context, o valorificare necorespunz!toare a m!rfurilor pe pie#ele interna#ionale; o ofert! la export insuficient de diversificat! "i de o calitate care nu este n totalitate adaptat! la cerin#ele pie#elor externe, etc.

239

La ace#tia se adaug" #i unii factori interni, din domeniul agricol: restrngerea suprafe!elor agricole; sc"derea randamentelor la hectar; reducerea efectivelor de animale, etc. Unul din factorii interni cu influen!" negativ" asupra produsului intern brut #i a produc!iei industriale #i agricole se poate considera #i modificarea frecvent" a legisla!iei n domeniul fiscal #i monetar. Factorii externi care au determinat reducerea PIB, a produc#iei industriale "i implicit a exportului au fost: desfin#area pie#ei CAER, criza petrolului, crizele financiare din Asia de Sud-Est "i modificarea pre#urilor pe pia#a interna#ional!. De men!ionat este #i faptul c" la cre#terea exportului un factor important a fost dezvoltarea sectorului privat n activitatea de comer! exterior a Romniei. Factorii care au determinat modificarea volumului #i orientarea schimburilor comerciale externe ale !"rilor esteuropene, se pot mp"r!ii n factori interni (politici macroeconomice de stabilizare, reforme structurale, politica comercial" #i politica cursului de schimb) #i factori externi. n ceea ce prive#te politicile macroeconomice, acestea au influen!at ambele fluxuri de schimb, de regul" n sens negativ sub aspect cantitativ, n corela!ie cu reducerea produc!iei, reducerea investi!iilor #i scumpirea creditului pe pia!a bancar" intern". Devaloriz"rile ini!iale #i stabilirea unui curs dc schimb fix n unele !"ri (Polonia #i Cehoslovacia, ntrun anumit interval de timp), au afectat n mod diferit cele dou" curente de schimb, favoriznd ini!ial exportul #i st"vilind ntr-o oarecare m"sur" cre#terca importurilor. Liberalizarea comer!ului exterior, descentralizarea #i trecerea la convertibilitate par!ial" intern" (deci o liberalizare par!ial" a accesului la valut") au fost de natur" s" stimuleze amplificarea ambelor curente de schimb. Este ns" #tiut faptul 240

c", dup" declararea sa, convertibilitatea intern" nu a putut fi sus!inut" n mai multe dintre !"rile analizate, pe anumite intervale scurte de timp, fapt ce, desigur, a influen!at negativ evolu!ia fluxurilor comerciale externe. Dintre factorii externi, trei categorii par a fi jucat un rol decisiv: 1. Schimbarea principiilor de derulare a schimburilor comerciale intra CAER. Decont"rile multilaterale n ruble transferabile au fost nlocuite cu decont"ri n valute convertibile. Dac" n CAER, calcularea pre!urilor se f"cea pe baza mediei glisante cincinale a pre!urilor interna!ionale, cur"!ate de influen!ele conjuncturale, dup" 1991 s-a trecut la utilizarea de pre!uri mondiale, ceea ce a dus la c"derea par!ial" a pre!urilor la export. De asemenea, dispari!ia subven!iilor implicite de import, rezultate din sistemul cursurilor de schimb multiple practicate de aceste !"ri, #i din practicarea unor pre!uri extrem de sc"zute la importul de combustibil #i materii prime din URSS (ele reprezentau, desigur, un cost al men!inerii sferei de influen!" sovietice asupra acestor !"ri), au afectat volumul schimburilor lor comerciale. S-a renun!at la stabilirea volumului partizilor de m"rfuri pe seama prevederilor din acordurile comerciale #i de cooperare de lung" durat". Modificarea principiilor de desf"#urare a schimburilor #i dezintegrarea CAER au avut un impact negativ mai puternic asupra exporturilor !"rilor est-europene dect asupra importurilor lor. Mai accentuat" a fost aceast" tendin!" n rela!iile cu fosta URSS. Reducerea mai drastic" suferit" de exporturile !"rilor est-europene c"tre republicile din CSI, comparativ cu importurile din aceca#i regiune s-ar explica prin mai multe cauze: dificult"!ile de a efectua pl"!i n valute pentru ntreprinderile din regiune #i reorientarea importatorilor sovietici c"tre surse de aprovizionare vestice (ndeosebi pentru bunuri de consum). Totu#i #i importurile reciproce s-au 241

contractat, importurile din republicile membre ale CSI suferind o diminuare mai mic", comparativ cu importurile totale de la ceilal!i parteneri din CAER. Acest fenomen poate fi explicat prin elasticitatea sc"zut" a cererii de import fa!" de pre! n !"rile est-europene, datorit" compozi!iei importurilor din fosta URSS (constituite n propor!ie covr#itoare din combustibili #i materii prime, produse strategice pentru economiile acestor !"ri). 2. Fluctua!iile nregistrate n activit"!ile de afaceri n !"rile vest-europene. Schimb"rile n cererea agregat" a !"rilor vestice dezvoltate au urmat n perioada analizat" un cic1u. Unificarea Germaniei #i transformarea acesteia n principalul partener comercial al !"rilor central-europene au constituit un stimulent puternic pentru exporturile din aceste !"ri n primii doi ani ai tranzi!iei. Concomitent, intrarea n recesiune a majorit"!ii !"rilor vestice ncepnd cu vara anului 1990, resim!it" mai acut din 1991, a fost de natur" s" exercite presiuni asupra cererii pe pie!ele acestora, fapt de natur" s" restrng" absorb!ia produselor de export est-europene. De#i aparent recesiunea din !"rile occidentale a redus cererea extern" pentru produsele exportate de !"rile esteuropene, exist" anali#ti care consider" c" aceasta nu s-ar datora ns" existen!ei unei elasticit"!i nalte a cererii pentru aceste produse n raport cu veniturile. Argumentul acestora este acela c" schimb"rile n structura pe m"rfuri a exporturilor esteuropene pe anumite intervale de timp nu sunt similare celor produse n structura cererii pe pie!ele vestice. 3. Modific"rile de politic" comercial" cu impact asupra accesului la pie!ele vestice pentru exporturile de produse est-europene. Impactul diferitelor m"suri de politic" comercial" ale !"rilor vestice menite s" mbun"t"!easc" accesul exporturilor est-europene este greu de identificat. Toate !"rile est-europene 242

au ob!inut o serie de concesii comerciale de la !"rile industrializate n acest r"stimp. Concesiile includ: acordarea de c"tre CE a unor preferin!e vamale, pentru Ungaria #i Polonia n 1990, ulterior #i pentru alte !"ri, mai nti n baza SGP, apoi a acordurilor de comer! #i cooperare ncheiate n perioada 19881990 #i n cele din urm" n baza acordurilor de asociere ncheiate n anii 1991-1993. De asemenea, concesii comerciale au fost acordate !"rilor analizate de c"tre !"rile membre ale AELS, n urma ncheierii unor acorduri de liber schimb, precum #i de c"tre SUA, n principal prin acordarea sau rennoirea clauzei na!iunii celei mai favorizate. Nu trebuie omis faptul c" Romnia este membru fondator al Organiza!iei Mondiale a Comer!ului (OMC), de la data de 1 ianuarie 1995. Calitatea de membru OMC presupune acceptarea tuturor acordurilor, n!elegerilor, deciziilor #i memorandumurilor cu caracter multilateral. Rela!iile economice ale Romniei, ca !ar" membr" a OMC, cu !"rile cu care nu exist" ncheiate acorduri preferen!iale se desf"#oar" pe baza acordurilor economice/comerciale/de cooperare bilaterale, prin care p"r!ile convin s" aplice n rela!iile dintre ele principiile GATT, respectiv, tratamentul na!iunii celei mai favorizate #i tratamentul na!ional. Romnia a ncheiat, n aceste condi!ii, acorduri bilaterale cu peste 100 !"ri. Nu sunt pu!ine opiniile unor economi#ti vestici, care consider" c" men!inerea, n continuare, a unui protec!ionism comercial destul de nalt (chiar dac" disimulat) pentru exporturile est-europene are o deosebit" importan!" pentru !"rile n cauz". Dup" cum se exprima recent un economist occidental, B. Hindley: protec!ia !"rilor occidentale fa!" de exporturile din !"rile est-europene reprezint" un factor major de determinare a specializ"rii interna!ionale a acestora, cu implica!ii asupra cre#terii economice din aceste !"ri. Chiar n aceste cercuri economice vestice se consider" exagerat" teama autorit"!ilor !"rilor vestice de posibila inundare a pie!elor lor de c"tre produse est-europene. Dup" cum observa cu pertinen!" S. 243

Ostry exporturile !"rilor est-europene reprezint" o parte att de mic" din importul !"rilor membre ale OCDE (3-5%), nct impactul lor de ajustare este de-a dreptul neglijabil #i nu ar trebui s" provoace o reac!ie att de violent" pe ct au avut-o firmele #i guvernele din aceste !"ri, fa!" de acordarea acestor concesii. Evolu!ia rela!iilor comerciale dintre state, reflect" tendin!a de liberalizare global" a comer!ului interna!ional, sus!inut" de multiplicarea acordurilor regionale, subregionale #i bilaterale de liber schimb sau crearea de uniuni vamale, n sensul acceler"rii procesului de globalizare. n spiritul acestei tendin!e mondiale, imediat dup" 1989 toate programele de reform" economic" includeau liberalizarea comer!ului exterior. Ea a fost nf"ptuit" brusc n majoritatea !"rilor est-europene, nc" de la nceputul anului 1990, excep!ie f"cnd Ungaria, care a realizat-o gradual, de la mijlocul anilor 80. Nu trebuie s" uit"m ns", faptul c" Romnia, spre deosebire de alte !"ri foste socialiste, era membr" la GATT, ONU, FMI #i Banca Mondial" nc" dinainte de 1989, fapt ce eviden!iaz" existen!a unei deschideri c"tre occident. Dup" 1989 liberalizarea comer!ului exterior romnesc a fost n concordan!" cu standardele interna!ionale impuse de GATT OMC. Participarea Romniei n cadrul negocierilor multilaterale din cadrul GATT #i ulterior OMC, a condus la adoptarea unor m"suri de liberalizare a comer!ului exterior, multe din acestea afectnd direct competitivitatea produc"torilor interni. Dintre m"surile adoptate le enumer"m pe cele care au avut un efect semnificativ n evolu!ia comer!ului nostru exterior: ! consolidarea taxelor vamale la produsele industriale la nivelul de 35% n cadrul Rundei Uruguay, cu excep!ia unor produse industriale, care au fost consolidate la alte 244

niveluri, n contextul Rundei Tokio de sub egida GATT (1973-1979); taxele vamale la produsele agricole au fost consolidate la niveluri diferite, n general, sensibil superioare celor de la produsele industriale; ! eliminarea de la 01.01.2000 a taxelor vamale la importul produselor vizate de Acordul OMC privind tehnologia informa!iei; ! exceptarea de la taxe vamale a produselor f"cnd obiectul Acordului OMC privind aeronavele civile; ! reducerea gradual" cu 24% a taxelor vamale consolidate la produsele agricole, n decurs de 10 ani (1995-2004); ! introducerea de contingente tarifare la importul unor produse agricole, cu taxe vamale sub nivelul consolidat; ! diminuarea subven!iilor de export admise la 13 categorii de produse agricole cu 14%, n decurs de 10 ani (1995-2004); ! consolidarea regimului n vigoare privind accesul pe pia!a romneasc" #i aplicarea tratamentului na!ional la unele servicii prestate de furnizori str"ini, iar, n domeniul serviciilor de telecomunica!ii de baz", asumarea angajamentului de suprimare a regimului de operator unic pentru telefonia public vocal", telegraf #i telex, ncepnd de la 01.01.2003. Trebuie subliniat c" Romnia #i-a asumat n cadrul OMC angajamente de liberalizare mai reduse dect !"rile dezvoltate, potrivit principiului c" !"rilor n curs de dezvoltare nu li se solicit" concesii incompatibile cu nivelul dezvolt"rii economice. 245

O direc!ie prioritar" a politicii de comer! exterior o constituie participarea activ" la integrarea #i cooperarea economic" pe plan regional. Romnia a ncheiat un Acord European de Asociere la Uniunea European". De asemenea, a ncheiat un acord de comer! liber cu !"rile membre ale AELS, particip" la Acordul de Comer! Liber al !"rilor din Europa Central" (CEFTA) #i a ncheiat acorduri bilaterale de comer! liber cu Republica Moldova, Turcia #i Israel. Totodat", !ara noastr" particip" la cooperarea economic" din zona M"rii Negre #i din Europa de Sud-Est. O direc!ie important" de ac!iune o constituie refacerea #i consolidarea prezen!ei produselor romne#ti pe pie!ele externe, altele dect cele din Europa. n acest sens politica comercial" a Romniei urm"re#te men!inerea unui echilibru dinamic n balan!a comercial" prin promovarea exporturilor. Promovarea exporturilor are la baz" eforturile f"cute n vederea cre#terii capacit"!ii industriei romne#ti de a produce m"rfuri competitive care s" se ridice la standardele interna!ionale cu privire la calitate #i eficien!" n utilizare factorilor de produc!ie. n scopul atingerii acestor obiective s-au luat o serie de m"suri de politic" comercial" #i de atragere de investi!ii str"ine directe orientate c"tre export. Ritmul lent al privatiz"rii, al restructur"rii sectoriale #i nu n ultimul rnd existen!a corup!iei #i birocra!iei au atenuat mult efectele m"surilor luate de guvern n vederea stimul"rii exportului. M"suri de politic" comercial" menite s" stimuleze exporturile: ! aplicarea unui regim de rambursare a taxelor vamale, pl"tite pentru factorii de produc!ie importa!i #i ncorpora!i n produse exportate;

246

! ncepnd cu 01.01.1998, restric!iile cantitative la export au fost complet eliminate (n cazul unor produse se practic" licen!ele de export, cu rol de monitorizare, f"r" caracter restrictiv); ! s-a stabilit un sistem de stimulare a realiz"rii de obiective complexe #i a produc!iei cu ciclu lung de fabrica!ie, destinate exportului (OG nr.14/1996); ! s-a diminuat la 5% impozitul pe profitul ob!inut din activit"!ile de export (fa!" de 25% din alte activit"!i); ! acordarea de garan!ii pentru participarea la licita!iile interna!ionale; ! acordarea de garan!ii pentru creditele de export; ! acoperirea par!ial", din resursele bugetului de stat, a cheltuielilor de participare la trgurile #i expozi!iile interna!ionale; ! finan!area par!ial", prin bugetul de stat, a activit"!ilor de informare comercial" a agen!ilor economici, n special a IMM-urilor, de c"tre Centrul Romn de Comer! Exterior (CRCE); ! acordarea, n unii ani, de subven!ii de export pentru cantit"!i restrnse din unele produse agroalimentare (gru, porumb boabe, carne de porc #i pas"re), n limitele permise de OMC; ! crearea de zone libere, care s" favorizeze exporturile (Constan!a, Agigea, Sulina, Gala!i, Br"ila, Giurgiu)

247

M"surile luate n vederea relans"rii exporturilor romne#ti nu au avut impactul scontat, fapt eviden!iat de existen!a n continuare a unui sold negativ n balan!a comercial". n opinia noastr" liberalizarea comer!ului exterior s-a produs brutal influen!nd direct competitivitatea produc"torilor na!ionali. Liberalizarea cursului de schimb s-a efectuat gradual #i abia la 1 februarie 1998 se poate discuta de o convertibilitate intern" deplin" a leului. Toate aceste m"suri luate de guvernele care s-au succedat dup" 1989 au avut ca scop atingerea obicectivelor concrete ale procesului de tranzi!ie spre o economie de pia!". Dup" 17 ani de tranzi!ie, Romnia este departe de a-#i fi atins obiectivele propuse. Tranzi!ia s-a dovedit a fi un proces lung, anevoios, deosebit de complex #i cu costuri sociale ridicate. Construirea noilor mecanisme ale economiei de piat" a nregistrat unele progrese. Chiar raportul B"ncii Mondiale apreciaz" c" Romnia se nscrie ntr-o tendin!" general" de liberalizare. Aceast" tendin!" nu s-a asociat ns" cu o modernizare suficient" a economiei romne#ti #i cu o cre#tere considerabil" a performan!elor sale. Criza economic" s-a permanentizat fapt ce a avut ca efect: sc"derea PIB; perpetuarea deficitului bugetar #i comercial; men!inerea unei cote ridicate a infla!iei, sc"derea calit"!ii vie!ii; polarizarea societ"!ii f"r" crearea unei necesare clase mijlocii care s" men!in" echilibrul societ"!ii; men!inerea n continuare a unui nivel sc"zut al exporturilor. Strategia na!ional" de dezvoltare economic" a Romniei pe termen mediu, lansat" n martie 2000, avea ca obiectiv fundamental crearea unei economii de pia!" func!ionale, compatibile cu principiile, normele, mecanismele, institu!iile #i politicile Uniunii Europene. Convergen!a conturat" n acest sens se ntemeiaz" pe evaluarea resurselor #i 248

posibilit"!ilor, a contextului intern #i interna!ional. Strategia na!ional" de dezvoltare economic" a Romniei pe termen mediu r"spunde dublului imperativ al ncheierii tranzi!iei la economia de pia!" n Romnia #i al preg"tirii ader"rii sale la Uniunea European", pentru a folosi #ansa istoric" oferit" de decizia Consiliului Uniunii Europene de la Helsinki din decembrie 1999 de a deschide negocierile de aderare cu Romnia. Strategia avea n vedere evaluarea riguroas" a costurilor sociale ale tranzi!iei #i ale promov"rii reformei, precum #i ale ader"rii la Uniunea European". Concluzia principal" a Strategiei este c", asigurndu-se suportul financiar #i legislativ necesar, prin eforturi perseverente #i o autentic" solidaritate a for!elor sociale, Romnia va putea s" ndeplineasc" condi!iile esen!iale n vederea ader"rii la Uniunea European" n 2007. Romnia ca !ar" n dezvoltare #i tranzi!ie la economia de pia!" s-a v"zut n situa!ia de a ie#i din dificultate prin dezvoltarea comer!ului exterior care s" asigure importul de tehnologie att de necesar privatiz"rii #i moderniz"rii economiei na!ionale #i nu n ultimul rnd ob!inerea de resurse valutare necesare realiz"rii importurilor. O asemenea orientare este rezultatul experien!ei multor !"ri att dezvoltate ct #i n dezvoltare care au transformat comer!ul exterior ntr-un motor al dezvolt"rii economice. Este evident c" dezvoltarea primordial" a comer!ului exterior n vederea dezvolt"rii economiei na!ionale a fost determinat" de faptul c" strategia Romniei pn" n 1989 era orientat" pe substituirea importului #i pe promovarea exportului. De asemenea, nu trebuie uitat #i faptul c" dup" revolu!ia din 1989 produc!ia a sc"zut substan!ial #i evident posibilit"!ile !"rii noastre de export. ntr-o asemenea situa!ie, cnd economia trebuia privatizat", retehnologizat" #i restructurat", Romnia trebuia, ca n afar" de efortul propriu n condi!iile n care statul nu mai 249

putea fi implicat n investi!ii masive, s" se pun" accent pe atragerea de capital str"in. Investi!iile str"ine directe sunt o parte component" a fluxurilor de capital pe termen lung #i constitue un factor important al cre#terii economice pentru !"rile n curs de dezvoltare. Investi!iile str"ine directe constitue un factor important al cre#terii economice, facilitnd transferul de tehnologie, for!" de munc" calificat", promovarea competi!iei, cre#terea exporturilor. $"rile n curs de dezvoltare nu ntotdeauna beneficiaz" de investi!ii, iar efectele pozitive ale acestora asupra cre#terii economice depind de calitatea politicilor de mediu, reducnd accesul !"rilor n curs de dezvoltare la pia!a interna!ional" de capital. Punerea n aplicare a Strategiei de dezvoltare economic" lua n considerare atragerea unui volum anual de investi!ii str"ine directe de peste 1,8 miliarde dolari. Uniunea European" aprecia c" nivelul investi!iilor str"ine reprezint" un barometru al ncrederii n !"rile respective. n acest sens Guvernul mpreun" cu Ministetrul Dezvolt"rii #i Prognozei au elaborat un program de atragere a investi!iilor str"ine directe, care se concentra n special pe prestarea unor servicii gratuite investitorilor, servicii de informare, asisten!" de specialitate, nso!ite de eforturi sus!inute n vederea cre"rii unei imagini externe favorabile. Programul avea la baz" o strategie mult mai agresiv" abordarea direct" a investitorilor str"ini importan!i, c"rora li se prezentau proiecte concrete de investi!ii. Proiectele de investi!ii realizate de autorit"!ile romne aveau o importan!" deosebit" deoarece !ineau seama de necesit"!ile de finan!are existente n sectoarele economiei romne#ti. Guvernul miza pe ideea c" existen!a unor programe corelate #i eficiente de dezvoltare regional" va conduce la promovarea investi!iilor str"ine directe orientate c"tre export, concomitent cu promovarea investi!iilor interne. Adaptarea 250

procedurilor interne la standardele interna!ionale nso!it" de stimulentele acordate vor sus!ine cu siguran!" eforturile Romniei n sensul atragerii de capital. Activit"!ile de informare #i documentare ct #i accesul investitorilor str"ini la structurile guvernamentale de decizie, au fost facilitate prin H.G. nr.159 din 11 ianuarie 2001, prin care s-a nfiin!at departamentul pentru Rela!ia cu Investitorii Str"ini. n acela#i timp Guvernul mpreun" cu ministerele au concurat la definirea clar" a domeniilor strategice pentru atragerea de investi!ii str"ine directe #i la nl"turarea obstacolelor din calea investitorilor cu privire la legisla!ie, contabilitate, servicii bancare #i financiare. n ceea ce prive#te legisla!ia pentru prima dat" n perioada post decembrist" putem aprecia pozi!ia ferm" a Guvernului cu privire la men!inerea n vigoare a facilit"!ilor acordate investitorilor prin legea 332/2001. Legea 332/2001 privind acordarea de facilit"!i investi!iilor str"ine directe care dep"#esc 1 milion dolari a creat divegen!e ntre FMI, Banca Mondial" #i Guvernul Romniei. Cu toate acestea Guvernul #i-a asumat r"spunderea pentru legea investi!iilor str"ine, lege considerat" de altfel de oficialii romni ca avnd o importan!" vital" n atragerea de capital str"in. Un argument n acest sens poate fi riscul orient"rii investitorilor str"ini c"tre !"rile membre ale grupului de la Visegrad, investitorii str"ini prefernd s" investeasc" n Cehia, Ungaria sau Polonia, unde exist" un regim favorabil al investi!iilor #i s" exporte ulterior produse finite c"tre Romnia, avnd n vedere faptul c" acordul CEFTA scute#te aceste exporturi de plata taxelor vamale. De asemenea este evident faptul c" facilit"!ile care au fost acordate prin legea investi!iilor str"ine nu au afectat veniturile la bugetul de stat, iar pe termen mediu vor permite chiar cre#terea acestor venituri. 251

Legea acord" facilit"!i investi!iilor directe cu impact semnificativ n economie (cu excep!ia sectoarelor: financiar, bancar, de asigur"ri-reasigur"ri, precum #i a celor reglementate de legi speciale), adic" a c"ror valoare dep"#e#te 1 milion de dolari #i care contribuie la dezvoltarea #i modernizarea infrastructurii economice realizate numai cu capital lichid n lei sau n valut" liber convertibil". Potrivit legii 332/2001, investitorii str"ini pot transfera n str"in"tate sumele ob!inute n urma vnz"rii ac!iunilor, p"r!ilor sociale sau a obliga!iunilor, precum #i sumele rezultate din lichidarea investi!iilor, n condi!iile regimului valutar din Romnia. Un alt drept de care beneficiaz" investitorii str"ini este acela de a transfera n str"in"tate, n valuta investi!iei, sumele ob!inute cu titlu de desp"gubire. De asemenea utilajele tehnologice, instala!iile, echipamentele, aparatele de m"sura #i control, produsele de software, achizi!ionate din import, exclusiv noi, necesare realiz"rii investi!iei, sunt exceptate de la plata taxelor vamale. Bunurile achizi!ionate din import sau din Romnia, exclusiv noi, necesare realiz"rii investi!iei beneficiaz" de amnarea pl"!ii TVA potrivit reglementarilor n vigoare, respectiv pn" la data de 25 a lunii urm"toare datei de punere n func!iune a investi!iei. Sunt exceptate de la plata taxelor vamale materiile prime nerealizate n !ar" #i componentele importate, folosite efectiv n produc!ia proprie, pe o perioada de doi ani calculat" de la data punerii n func!iune a investi!iei. Societ"!ile comerciale noi, constituite dup" intrarea n vigoare a acestei legi, n care au fost realizate investi!ii, sunt scutite de la plata impozitului pe profit pe o durata de 5 ani de la data punerii n func!iune a investi!iei. Investi!iile realizate n condi!iile acestei legi beneficaz" de utilizarea amortiz"rii accelerate, definite conform Legii nr.15/1994, iar investi!iile noi, a c"ror valoare dep"#e#te 10 milioane dolari sau echivalentul n lei sau alte valute convertibile, conform 252

proiectului de investi!ie #i Planului de afaceri, pot fi prezentate Departamentului pentru Rela!iile cu Investitorii Str"ini din cadrul Guvernului n vederea ob!inerii de facilit"!i suplimentare ce pot fi negociate #i supuse de Guvern spre aprobare Parlamentului sub forma de lege. n cazul n care se va constata c" prevederile legii nu au fost respectate #i investitorul a furnizat anumite informa!ii neconforme cu realitatea, Ministerul Dezvolt"rii #i Prognozei va ini!ia procedurile de retragere a facilit"!ilor acordate #i va sesiza organele fiscale pentru a fi stabilit cuantumul sumelor ce urmeaz" a fi pl"tite, reprezentnd contravaloarea facilit"!ilor de care a beneficiat investitorul, precum #i penalit"!ile aferente ntrzierii pl"!ii taxelor #i impozitelor care ar fi trebuit achitate n absen!a acestor facilit"!i. n condi!iile n care investi!iile se lichideaz" voluntar ntr-o perioada de timp mai mic" dect dublul celei pentru care investitorul beneficiaz" de facilit"!i, acesta va fi obligat s" pl"teasc" impozitele stabilite pe ntreaga durat" de func!ionare a investi!iei, precum #i penalit"!ile aferente ntrzierii pl"!ii taxelor #i impozitelor care ar fi trebuit achitate n absen!a acestor facilit"!i. Penalit"!ile vor fi calculate pentru perioada scurs" ntre momentul n care taxele #i impozitele ar fi trebuit pl"tite #i momentul constat"rii nerespect"rii prevederilor acestei legi. Promovarea investi!iilor prin elaborarea unor materiale promo!ionale #i prin intermediul internet-ului a fost de asemenea, o mi#care inteligent" a Guvernului, care a dat dovad" de transparen!". Reluarea rela!iilor cu institu!ii interna!ionale din domeniul investi!iilor str"ine, respectiv Asocia!ia Mondial" a Agen!iilor de Promovare a Investi!iilor Str"ine, Asocia!ia Agen!iilor de Promovare a Investi!iilor Str"ine din !"rile CEFTA, Re!eaua IPANet coordonat" de MIGA/Banca Mondial" #i OPIC, mpreun" cu reluarea particip"rii Romniei la programele interna!ionale cu privire la stimularea activit"!ii investi!ionale vor duce cu siguran!" la 253

atragerea fluxului investi!ional att de necesar !"rii noastre n vederea sprijinirii procesului de tranzi!ie. Putem afirma c" Uniunea European" poate fi n m"sur" de a acorda consultan!" n domeniul atragerii de investi!ii str"ine directe. Aceast" afirma!ie este clar sus!inut" de influxul anual de investi!ii str"ine directe atras de Uniunea European", intr"ri ce o situeaz" pe locul III n lume dup" SUA #i Japonia. Romnia a creat un mecanism de monitorizare a fluxurilor de investi!ii str"ine directe, sistem creat n conformitate cu practicile OCDE. n 2002 au fost puse bazele unui Cod de Atragere a Investi!iilor care urm"rea orientarea influxului de investi!ii str"ine directe c"tre: zonele speciale, zonele defavorizate, zonele libere n scopul sus!inerii unei dezvolt"ri regionale uniforme #i a exportului. Acest Cod includea un set de facilit"!i fiscale suplimentare, asisten!" guvernamental" privind completarea sau reabilitarea infrastructurii necesare investi!iei #i oferirea de programe de dezvoltare a resurselor umane, n func!ie de specificul locurilor de munc" ce vor fi create. De asemenea s-a avut n vedere modificarea unor reguli contabile care s" asigure o mai bun" func!ionare a societ"!ilor cu r"spundere limitat" #i trecerea treptat" la un regim op!ional n ceea ce prive#te Standardele Interna!ionale de Contabilitate pentru IMM-uri. Eforturile Romniei n scopul atragerii investitorilor str"ini sunt sus!inute de o serie de avantaje importante pe care investitorii str"ini nu le pot trece cu vederea. Putem aminti faptul c" Romnia este membr" NATO, iar de la 1 ianuarie 2007 este membr" a Uniunii Europene. Pe lng" aceste aspecte, nu pot fi neglijate nici avantajele comparative pe care le de!ine Romnia, respectiv for!" de munc" ieftin" #i calificat", resurse naturale, impozitul unic pe profit (16%), acces la importante rute de transport (facilit"!i extinse de naviga!ie maritim" #i fluvial": portul Constan!a este cel mai mare port la Marea Neagr"; canalul RhinMainDun"re ofer" posibilitatea de 254

acces la noi rute de naviga!ie de la Marea Neagr" la Marea Nordului), re!ea de cale ferat" n lungime de 11.380 km, dintre care 3.866 km sunt electrifica!i; re!ea de #osele n lungime de 72.816 km (din nefericire att calea ferat" ct #i drumurile necesit" investi!ii n vederea reabilit"rii). De asemenea, pia!a de 22 milioane de locuitori reprezint" un real avantaj al"turi de pozi!ia geografic", Romnia fiind amplasat" la confluen!a unor importante artere comerciale #i pie!e emergente ($"rile Europei de Est, Orientul Mijlociu, !"rile CIS) care ofer" acces la o pia!" de 200 milioane de consumatori pe o raz" de 1000 km. Se poate remarca c" n procesul de tranzi!ie Romnia nu a fost singur" fiind sprijinit" de Uniunea European" #i de organiza!ii interna!ionale precum Banca Mondial" #i Fondul Monetar Interna!ional. Asisten!a acordat" Romniei de c"tre Uniunea European" s-a concretizat n Parteneriatul de aderare (catch-up facility) compus din fondurile PHARE, ISPA #i SAPARD.

255

BIBLIOGRAFIE
Ana Bal Ana Bal Economii n tranzi!ie, Editura Oscar Print, Bucure#ti, 1997. Perspectivele integr"rii depline a !"rilor est-europene n U.E., Institutul de Economie Mondial", iunie 1996 Bucure#ti. Noua etap" a integr"rii economice vest-europene, Universitatea Ecologic", Bucure#ti 1999. Rela!ii economice interna!ionale, Societatea Ateneul Romn, Universitatea Ecologic", Bucure#ti 1999. Rela!ii Economice Interna!ionale, Editura Apimondia, Bucure#ti, 2006. Investi!ii str"ine directe, Editura Lumina Lex, Bucure#ti, 2003. Economie Mondial", Editura Lumina Lex, Bucure#ti, 2004. Towards a Theory of Economic Integration, Homewood, Yrvin, 1961. European Economic Integration, North Holland, Amsterdam, 1975. 256

E. Andreescu C. Albu C. Albu M. V!t!#escu

C. Albu M. V!t!#escu Florin Bonciu Florin Bonciu B. Balassa B. Balassa

B. Balassa Barnet, Richard J.

Economic Integration in Estern Europe, Ed. Mimeo, Bucure#ti, 1992. Stateless Corporations: Lords of the Global Economy, The Nation, 19 decembrie, 1994. Globalizarea #i efectele ei sociale Editura Antet, Filipe#tii de Trg, Prahova, 2004. Export-Promotion Trade Strategy, Editura Milner, 1990. Uniunea European" ntre real #i virtual, Editura ALL, Education, Bucure#ti, 1999. International Economics Third Edition. Politici Macroeconomice, Editura Economic", Bucure#ti, 1998. Multinational Enterprise and Economic Analysis New York, Cambridge University Press, 1996. Economie contemporan"; ce este globalizarea? Editura Economic", Bucure#ti, 2001. 257

Bauman, Z.

J. N. Bhagwati O. Bibere

Bo Sodersten and Geoffrey Reed Nora Chiri"! Emil Scarlat R. Caves

M. Dinu

Sterian Dumitrescu Ana Bal Peter Dicker

Economie Mondial", Economic", Bucure#ti, 2002.

Editura

Global Shift. The Internationalization of Economic Activity, The Guilford, N.Y. 1992. The Changed World Economy, Economic Impact nr.4/1996. Globalizarea sub semnul ntreb"rii Editura Trei, 2003. Economie Mondial", Politeia SNSPA Bucure#ti, 2002. Editura

Peter Drucker P. Hirst Virgil Gheorghi"! Aristide Cociuban D. Greenaway D. Greenaway

Trade policy and new protectionism, Editura St. Martins Press, N.Y. 1983. Economic Development and International Trade, Editura Mchillan, 2000. Les investissements trangers, 2001. directs

Driss Guerraoui et Xavier Richet C. Hen J. Lonard

Uniunea European" - un memento complet asupra integr"rii europene, Edi!ia a 10-a, C.N.I. Coresi, Bucure#ti, 2002. When Corporations Rule the World, 1995 by the People -Centered 258

D.C. Korten

Development Forum, 22. A. King B. Schneider Gheorghe Manolescu H.P. Martin H. Schumann D. Miron D. Miron D. Miron M. Popescu Prima revolu!ie global", Editura Tehnic", 1993. Politici economice, Economic", Bucure#ti, 1997. Capcana globaliz"rii Economic", Bucure#ti, 2000. Editura Editura

Integrarea economic" regional", Editura Sylvi, Bucure#ti, 2000. Comer! interna!ional, Editura ASE, 2003. Economia Uniunii Europene, Editura Luceaf"rul, Bucure#ti, 2004. Globalizarea #i dezvoltarea trivalent" Editura Expert, Bucure#ti, 1999. Globalizarea economiei Economic", Bucure#ti, 2000. Comer! interna!ional #i comerciale contemporane, Eficient, Bucure#ti, 2000. Editura politici Editura

G. Postelnicu C. Postelnicu Nicolae Sut!

J.E. Stiglitz

Globalizarea, speran!e #i deziluzii Editura Economic", Bucure#ti, 2003. 259

J. Timbergen A. Toffler A. Toffler A. Toffler J. Thomlinson I. Vajda

International Economic Integration, Amsterdam, 1954. %ocul viitorului, Editura Politic", Bucure#ti, 1973. Al treilea val, Editura Politic", Bucure#ti, 1983. Powershift, Editura Antet, 1995. Globalizare #i cultur" Amarcord, Timi#oara, 2001. Editura

Integration Economic Union and the National State Foreign Trade in a Planed Economy, Cambridge University, Press, 1971. Corpora!iile transna!ionale #i economiile na!ionale, Editura IRLI, Bucure#ti, 2001. UNCTAD, World Investment Report 1999 2006 United Nations. Statistica! Yearbook, Forty-fifth Issue. New York: U.N., 2001. World Trade Organization, Annual Report 2001 - 2005. Foreign Direct Investmenl for Development - Maximising Benefus, 260

L. Voinea

*** *** *** ***

Minimising Costs, OECD, Paris, 2002.

***

UNDP, Human Development Report 2002, Deepening Democracy in a Fragmented World, Oxford University Press, 2002 - 2005. The World Bank Group, Data and Statistics. World Bank, 2003 Development Indicators. World

*** *** ***

Human Development Report 2003: Millennium Development Goals: A compact among nations to end human poverty, Oxford University Press, 2003.

261