Sunteți pe pagina 1din 26

PLANUL DE NURSING AL CAZURILOR STUDIATE CAZUL I. Nume: M Prenume: S Starea civil: necstorit Talie: 1,3 m !

reutate: " #$ %ata na&terii: 1'.(III.1)** +cu,a-ia: elev %ata internrii: 1..I./ 1 ora 1 "0 %ata e1ternrii: 1/.II./ 1 ora 1" Numrul 2e 3ile 2e s,itali3are: /* %ia$nostic la internare: 4e,atit viral acut %ia$nostic la e1ternare: 4e,atit viral acut, 5orm me2ie anincteric, anti$en 67s a8sent I . Comunicarea Pentru a ,utea conce,e ,lanul 2e nursin$ ,entru 9n$ri:irea 8olnavei, am ,urtat 2iscu-ii cu aceasta 2in care am o8-inut urmtoarele 2ate re5eritoare la a,ari-ia ,rimelor semne &i sim,tome ale 8olii, motivele internrii, 2ac a mai ,re3entat &i alte 8oli asociate, antece2entele 4ere2o; colaterale &i ,ersonale, mo2ul 2e via- anterior internrii. Motivele internrii Astenie 5i3ic, ,aloare, 4e,atal$ii, ce5alee, e,ista1is. Antece!ente "ere!ocolaterale 6(A la ) ani, 5r im,ortan-. Antece!ente #er$onale 6e,atit cronic. Antece!ente #atolo%ice Ami$2alit, otit me2ie su,urativ. Con!i&ii !e via& 'i munc 7une. (enit me!iu lunar Aloca-ie 2e stat. Com#ortament )a& !e me!iu Socia8il, orientat tem,oro;s,a-ial. I$toricul *olii %in relatrile 8olnavei re3ult c ,re3int astenie 5i3ic, ,aloare, 4emora$ii, ce5alee, e,ista1is. Nu a 5cut tratament 9n am8ulator &i se ,re3int la camera 2e $ar2. E+amen clinic S;au $sit urmtoarele as,ecte ,atolo$ice: ; sistemul celulo a2i,os sla8 re,re3entat ; a,aratul car2iovascular normal ; celelalte or$ane &i sisteme sunt 9n limite normale II . A#recierea Pe 8a3a 2atelor culese 2e la 8olnav, a e1amenului clinic o8iectiv e5ectuat 2e me2ic &i 2in o8serva-iile ,ersonale am sta8ilit urmtoarele. Mani)e$tri $u*iective astenie 5i3ic, 4e,atal$ii, ce5alee. Mani)e$tri o*iective ,aloare, e,ista1is, su8icter scleral &i te$umentar. III . Anali,a !atelor cule$e.

Coro8or<n2 2atele 2in anamne3a &i istoricul 8olii cu 2atele o8-inute 2in e1amenul clinic al 8olnavei cu cele ,araclinice 2in 5oaia 2e o8serva-ie ,recum &i cu o8serva-ii ,ro,rii s;a sus,icionat 2ia$nostic 2e: 4e,atit viral acut. I( . Evaluare. %in anali3a 2atelor o8-inute am sta8ililt c 2in ,unct 2e ve2ere al 2e,en2en-ei ,acientei este vor8a 2e o 8olnav cu 4e,atit viral acut, ,ar-ial 2e,en2ent, care necesit 9n$ri:iri in5irmiere ,rivin2 com8aterea semnelor &i sim,tomelor ,e care le ,re3int: astenir 5i3ic, su8icter sceral, te$umentar, 4e,atal$ii, ce5alee, e,ista1is. Asi$urarea con2i-iilor i$ienico;sanitare &i 2e me2iu 5i3ic &i uman, care s;i ,ermit re5acerea ,si4ic &i 5i3ic, asi$urarea a2ministrrii me2ica-iei ,rescris 2e me2ic, e2uca-ia sanitar ,rivin2 mo2ul 2e com,ortare 9n s,ital &i a,oi la 2omiciliu. Planul 2e 9n$ri:ire nursin$ %u, conce,tul (ir$iniei 6en2erson Data 1..I./ 1 Pro*lema ; astenie 5i3ic ; 4e,atal$ii ; ce5alee ; e,ista1is Mani)e$tri !e !e#en!en& ; sl8iciune, o8oseal ; 4e,atal$ii ; e,ista1is Sur$e !e !i)icultate ; ,roces in5ec-ios ; 2urere 9n 4i,ocon2rul 2re,t O*iective ; com8aterea 2urerii ; ,revenirea com,lica-iilor ; su,rave$4erea 5unc-iilor vitale Interven&ii #ro#rii ; ,si4otera,ie ; urmrirea TA, tem,eratur, res,ira-ii, 2iure3 Interven&ii !ele%ate ; a2ministrarea tratamentului ,rescris 2e me2ic =$luco3, Tri5erment 3 t8.>3i, Luminal , 10 t8.l.? ; ,re$tirea ,acientei ,entru recoltarea ,ro8elor 2e s<n$e &i urin in2icate 2e me2ic Evaluare 7olnava ,ar-ial 2e,en2ent ,rivin2 nevoia 2e a se alimenta, a;&i ,stra o 8un ,ostur, a 2ormi &i a se o2i4ni, a evita ,ericolele, necesit a:utorul nursei ,entru aceste nevoi. - . Nevoia !e a re$#ira 'i a avea o circula&ie a!ecvat.

Nevoia 2e a res,ira este o necesitate a 5iin-ei vii, care const 9n a ca,ta o1i$enul in2is,ensa8il vie-ii celulare &i a elimina $a3ul car8onic, ,ro2us al com8ustiei celulare. Cile res,iratorii ,ermea8ile =rece,tive? &i alveola ,ulmonar, ,ermite s ne satis5ac aceast nevoie. Pro*lem ; e,ista1is ; astenie 5i3ic Mani)e$tri !e !e#en!en& ; 2i5icultate 2e res,ira-ie ; o8oseal Sur$e !e !i)icultate ; ,roces in5ec-ios O*iective ; ,si4otera,ie ; re,aos la ,at ; com8aterea e,ista1i1ului &i asteniei ; aerisirea salonului Dia%no$tic a$i$tent ; o8struc-ia cilor res,iratorii Interven&ii #ro#rii ; urmrirea res,ira-iei ; a:utor 9n 2e3o8struarea cilor res,iratorii 2e c4ea$uri Interven&ii !ele%ate ; a2ministrarea me2ica-iei ,rescrise 2e me2ic =$luco3a ,ul.vi3. 1 $, vitamina C/ Tri5erment 3 t8., Luminal , 10;1t8.? Evaluare ; 8olnav ,ar-ial 2e,en2ent ,rivin2 nevoia 2e a res,ira - . Nevoia !e a !ormi 'i a $e o!i"ni. Data 1'.I./ 1 Pro*lema . inca,acitatea 2e a se o2i4ni Mani)e$tri !e !e#en!en& ; o2i4n insu5icient ; sl8iciune, o8oseal Sur$e !e !i)icultate ; an1ietate, 2urere, 8oal O*iective ; asi$urarea o2i4nei su5iciente Dia%no$tic a$i$tent ; inca,acitatea 2e a se o2i4ni Interven&ii #ro#rii ; creerea unui climat coresun3tor ; ,si4otera,ie Interven&iie !ele%ate ; a2ministrarea 2e se2ative la in2ica-ia me2icului Evaluare ; ,acienta nu 2oarme 2atorit an1iet-ii, necesit 9n$ri:iri ,entru satis5acerea nevoii 2e a 2ormi

3 t8.,

/ . Nevoia !e a evita #ericolele. Pro*lema ; an1ietate, 2urere Mani)e$tri !e !e#en!en& ; a$ita-ie, nelini&te, cre&terea ritmului res,irator Sur$e !e !i)icultate ; nelini&tea 5a- 2e 2ia$nostic &i tratament O*iective ; com8aterea an1iet-ii Dia%no$tic a$i$tent ; an1ietate Interven&ii #ro#rii ; ,si4otera,ie Interven&ii !ele%ate ; a2ministrarea me2ica-iei ,rescrise 2e me2ic Evaluare ; ,acienta ,re3int 2ureri mo2erate 9n 4i,ocon2rul 2re,t ; necesit interven-ia nursei ,entru satis5acerea acestei nevoi 0 . Nevoia !e a $e ocu#a cu ceva. Pro*lema ; 2i5icultatea 2e a;&i 9m,lini rolul social Mani)e$tri !e !e#en!en& ; inca,acitatea 2e a;&i 9n2e,lini 5unc-iile le$ate 2e un rol social Sur$e !e !i)icultate ; sc4im8area mo2ului 2e via- O*iective ; ,si4otera,ie Interven&ii #ro#rii ; asistenta mo8ili3ea3 ,acienta ,entru a 2es5&ura o ac-iune util ei Evaluare ; 8olnav ,ar-ial 2e,en2ent 9n ceea ce ,rive&te nevoia 2e a se ocu,a cu ceva 1 . Nevoia !e a comunica2 cu $emenii. Pro*lema ; ine5icacitate la nivel intelectual Mani)e$tri !e !e#en!en& ; 2i5icultate 2e a;&i e1,rima i2eile &i ,rerile Sur$e !e !i)icultate ; an1ietate, 2urere 9n 4i,ocon2rul 2re,t O*iective ; com8aterea 2urerii &i an1iet-ii ; 9ncura:area 8olnavei 2e a;&i e1,rima $<n2urile &i sentimentele Dia%no$tic a$i$tent ; ine5icacitate la nivel intelectual Interven&ii #ro#rii ; creerea unui microclimat cores,un3tor Evaluare ; 8olnav ,ar-ial 2e,en2ent 9n ceea ce ,rive&te nevoia 2e a Comunica 3 . Nevoia !e a $e recrea @ste o necesitate a 5iin-ei umane 2e a avea o ,reocu,are ,lcut, 9n sco,ul 2e a o8-ine o 2estin2ere 5i3ic &i ,si4ic. Pro*lema ; 2iminuarea ariei 2e interes Sur$e !e !i)icultate ; an1ietate, 2urere 9n 4i,ocon2rul 2re,t O*iective ; e2uca-ie sanitar Interven&ii #ro#rii ; asistenta creea3 activit-i creeative la care s ,artici,e &i nolnava Evaluare ; 8olnav ,ar-ial 2e,en2ent 9n ceea ce ,rive&te nevoia 2e a a se recrea

4 . Nevoia !e a 5nv&a2 a !e$co#eri. Pro*lema ; 2e3interes 5a- 2e 9nv-are Mani)e$tri !e !e#en!en& ; re5u3 2e a 9nv-a sau 2e a cunoa&te Sur$e !e !i)icultate ; an1ietate, 2urere 9n 4i,ocon2rul 2re,t, team 2e a cunoa&te a2evrul O*iective ; e2uca-ie social Dia%no$tic a$i$tent ;re5u3 2e a 9nv-a sau 2e a cunoa&te Interven&ii #ro#rii ; 2iscu-ii cu 8olnava Evaluare ; 8olnav ,ar-ial 2e,en2ent 9n ceea ce ,rive&te nevoia 9nv-a, a 2esco,eri Evaluarea ,ilei !e /3.I./66- 8olnava ,re3int stare $eneral 8un, evolu-ia 8olii 9n s,ital su8 2iet, re,aos &i tratament este 8un, se o8-ine ameliorarea &i se e1ternea3 cu urmtoarele recoman2ri: evitarea e5orturilor 5i3ice 2e orice natur, re$im alimentar 4i,ocaloric, 4i,oso2at, cu to-i ,rinci,ii alimentari, evitarea conservelor, a5umturilor, acriturilor, $rsimilor 2e ori$ine animal.

CAZUL II. Nume: P Prenume: ( Starea civil: cstorit Talie: 1,'3 m !reutate: .* #$ %ata na&terii: 1 .I.1)'/ +cu,a-ia: muncitoare %ata internrii: ).I./ 1 ora 133 %ata e1ternrii: 1..II./ 1 ora 1" Numrul 2e 3ile 2e s,itali3are: 3' %ia$nostic la internare: 4e,atit viral acut %ia$nostic la e1ternare: 4e,atit viral acut, 5orm me2ie anincteric, anti$en 67s ,o3itiv, icteric I . Comunicarea. Pentru a ,utea conce,e ,lanul 2e nursin$ ,entru 9n$ri:irea 8olnavei, am ,urtat 2iscu-ii cu aceasta 2in care am o8-inut urmtoarele 2ate re5eritoare la a,ari-ia ,rimelor semne &i sim,tome ale 8olii, motivele internrii, 2ac a mai ,re3entat &i alte 8oli asociate, antece2entele 4ere2o; colaterale &i ,ersonale, mo2ul 2e via- anterior internrii. Motivele internrii Astenie 5i3ic, ,aloare, 4e,atal$ii, ce5alee, e,ista1ie. Antece!ente "ere!ocolaterale 6e,atit cronic, 2isco,atie lom8ar. Antece!ente #er$onale 6e,atit viral acut 1)* Antece!ente )i,iolo%ice Prima menstrua-ie 0.I.1)*. Con!i&ii !e via& 'i munc Nu consum alcool sau ca5ea. (enit me!iu lunar 1.0 . lei. Com#ortament )a& !e me!iu Socia8il, orientat tem,oro;s,a-ial.

I$toricul *olii %in relatrile 8olnavei re3ult c ,re3int astenie 5i3ic,4e,atal$ii, ce5alee, vrsturi, urini 4i,ercrome. Nu a 5cut tratament 9n am8ulator &i la Policlinic. E+amen clinic S;au $sit urmtoarele as,ecte ,atolo$ice: ; sistemul muculo;a2i,os sla8 re,re3entat ; a,aratul car2iovascular normal ; celelalte or$ane &i sisteme sunt 9n limite normale II . A#recierea. Pe 8a3a 2atelor culese 2e la 8olnav, a e1amenului clinic o8iectiv e5ectuat 2e me2ic &i 2in o8serva-iile ,ersonale am sta8ilit urmtoarele. Mani)e$tri $u*iective 2ureri 9n 4i,ocon2rul st<n$, 4e,atal$ii, ce5alee. Mani)e$tri o*iective $in$ivora$ii, astenie. III . Anali,a !atelor cule$e. Coro8or<n2 2atele 2in anamne3a &i istoricul 8olii cu 2atele o8-inute 2in e1amenul clinic al 8olnavei cu cele ,araclinice 2in 5oaia 2e o8serva-ie ,recum &i cu o8serva-ii ,ro,rii s;a sus,icionat 2ia$nostic 2e: 4e,atit viral acut. I( . Evaluare. %in anali3a 2atelor o8-inute am sta8ililt c 2in ,unct 2e ve2ere al 2e,en2en-ei ,acientei este vor8a 2e o 8olnav cu 4e,atit viral acut, ,ar-ial 2e,en2ent, care necesit 9n$ri:iri in5irmiere ,rivin2 com8aterea semnelor &i sim,tomelor ,e care le ,re3int: astenir 5i3ic, su8icter sceral, te$umentar, 4e,atal$ii, ce5alee, e,ista1is. Asi$urarea con2i-iilor i$ienico;sanitare &i 2e me2iu 5i3ic &i uman, care s;i ,ermit re5acerea ,si4ic &i 5i3ic, asi$urarea a2ministrrii me2ica-iei ,rescris 2e me2ic, e2uca-ia sanitar ,rivin2 mo2ul 2e com,ortare 9n s,ital &i a,oi la 2omiciliu. Planul 2e 9n$ri:ire nursin$ %u, conce,tul (ir$iniei 6en2erson Data ).I./ 1 Pro*lema ; astenie 5i3ic ; 4e,atal$ii ; ce5alee ; $in$ivora$ii Mani)e$tri !e !e#en!en& ; sl8iciune, o8oseal ; 4e,atal$ii ; $in$ivora$ii Sur$e !e !i)icultate ; ,roces in5ec-ios ; 2urere 9n 4i,ocon2rul 2re,t O*iective ; com8aterea 2urerii ; ,revenirea com,lica-iilor ; su,rave$4erea 5unc-iilor vitale Interven&ii #ro#rii ; ,si4otera,ie

; urmrirea TA, tem,eratur, res,ira-ii, 2iure3 Interven&ii !ele%ate ; a2ministrarea tratamentului ,rescris 2e me2ic =$luco3, Tri5erment 3 t8.>3i, Luminal , 10 t8.l.? ; ,re$tirea ,acientei ,entru recoltarea ,ro8elor 2e s<n$e &i urin in2icate 2e me2ic Evaluare 7olnava ,ar-ial 2e,en2ent ,rivin2 nevoia 2e a se alimenta, a;&i ,stra o 8un ,ostur, a 2ormi &i a se o2i4ni, a evita ,ericolele, necesit a:utorul nursei ,entru aceste nevoi. - . Nevoia !e a re$#ira 'i a avea o circula&ie a!ecvat. Nevoia 2e a res,ira este o necesitate a 5iin-ei vii, care const 9n a ca,ta o1i$enul in2is,ensa8il vie-ii celulare &i a elimina $a3ul car8onic, ,ro2us al com8ustiei celulare. Cile res,iratorii ,ermea8ile =rece,tive? &i alveola ,ulmonar, ,ermite s ne satis5ac aceast nevoie. Pro*lem ; $in$ivora$ii ; astenie 5i3ic Mani)e$tri !e !e#en!en& ; 2i5icultate 2e res,ira-ie ; o8oseal Sur$e !e !i)icultate ; ,roces in5ec-ios O*iective ; ,si4otera,ie ; re,aos la ,at ; com8aterea e,ista1i1ului &i asteniei ; aerisirea salonului Dia%no$tic a$i$tent ; o8struc-ia cilor res,iratorii Interven&ii #ro#rii ; urmrirea res,ira-iei ; a:utor 9n 2e3o8struarea cilor res,iratorii 2e c4ea$uri Interven&ii !ele%ate ; a2ministrarea me2ica-iei ,rescrise 2e me2ic =$luco3a ,ul.vi3. 1 $, vitamina C/ Tri5erment 3 t8., Luminal , 10;1t8.? Evaluare ; 8olnav ,ar-ial 2e,en2ent ,rivin2 nevoia 2e a res,ira - . Nevoia !e a !ormi 'i a $e o!i"ni. Data 1'.I./ 1 Pro*lema . inca,acitatea 2e a se o2i4ni Mani)e$tri !e !e#en!en& ; o2i4n insu5icient ; sl8iciune, o8oseal Sur$e !e !i)icultate ; an1ietate, 2urere, 8oal O*iective ; asi$urarea o2i4nei su5iciente Dia%no$tic a$i$tent ; inca,acitatea 2e a se o2i4ni

3 t8.,

Interven&ii #ro#rii ; creerea unui climat cores,un3tor ; ,si4otera,ie Interven&iie !ele%ate ; a2ministrarea 2e se2ative la in2ica-ia me2icului Evaluare ; ,acienta nu 2oarme 2atorit an1iet-ii, necesit 9n$ri:iri ,entru satis5acerea nevoii 2e a 2ormi / . Nevoia !e a evita #ericolele. Pro*lema ; an1ietate, 2urere Mani)e$tri !e !e#en!en& ; a$ita-ie, nelini&te, cre&terea ritmului res,irator Sur$e !e !i)icultate ; nelini&tea 5a- 2e 2ia$nostic &i tratament O*iective ; com8aterea an1iet-ii Dia%no$tic a$i$tent ; an1ietate Interven&ii #ro#rii ; ,si4otera,ie Interven&ii !ele%ate ; a2ministrarea me2ica-iei ,rescrise 2e me2ic Evaluare ; ,acienta ,re3int 2ureri mo2erate 9n 4i,ocon2rul 2re,t ; necesit interven-ia nursei ,entru satis5acerea acestei nevoi 0 . Nevoia !e a $e ocu#a cu ceva. Pro*lema ; 2i5icultatea 2e a;&i 9m,lini rolul social Mani)e$tri !e !e#en!en& ; inca,acitatea 2e a;&i 9n2e,lini 5unc-iile le$ate 2e un rol social Sur$e !e !i)icultate ; sc4im8area mo2ului 2e via- O*iective ; ,si4otera,ie Interven&ii #ro#rii ; asistenta mo8ili3ea3 ,acienta ,entru a 2es5&ura o ac-iune util ei Evaluare ; 8olnav ,ar-ial 2e,en2ent 9n ceea ce ,rive&te nevoia 2e a se ocu,a cu ceva 1 . Nevoia !e a comunica2 cu $emenii. Pro*lema ; ine5icacitate la nivel intelectual Mani)e$tri !e !e#en!en& ; 2i5icultate 2e a;&i e1,rima i2eile &i ,rerile Sur$e !e !i)icultate ; an1ietate, 2urere 9n 4i,ocon2rul 2re,t O*iective ; com8aterea 2urerii &i an1iet-ii ; 9ncura:area 8olnavei 2e a;&i e1,rima $<n2urile &i sentimentele Dia%no$tic a$i$tent ; ine5icacitate la nivel intelectual Interven&ii #ro#rii ; creerea unui microclimat cores,un3tor Evaluare ; 8olnav ,ar-ial 2e,en2ent 9n ceea ce ,rive&te nevoia 2e a Comunica 3 . Nevoia !e a $e recrea @ste o necesitate a 5iin-ei umane 2e a avea o ,reocu,are ,lcut, 9n sco,ul 2e a o8-ine o 2estin2ere 5i3ic &i ,si4ic. Pro*lema ; 2iminuarea ariei 2e interes Sur$e !e !i)icultate ; an1ietate, 2urere 9n 4i,ocon2rul 2re,t O*iective ; e2uca-ie sanitar

Interven&ii #ro#rii ; asistenta creea3 activit-i creeative la care s ,artici,e &i 8olnava Evaluare ; 8olnav ,ar-ial 2e,en2ent 9n ceea ce ,rive&te nevoia 2e a a se recrea 4 . Nevoia !e a 5nv&a2 a !e$co#eri. Pro*lema ; 2e3interes 5a- 2e 9nv-are Mani)e$tri !e !e#en!en& ; re5u3 2e a 9nv-a sau 2e a cunoa&te Sur$e !e !i)icultate ; an1ietate, 2urere 9n 4i,ocon2rul 2re,t, team 2e a cunoa&te a2evrul O*iective ; e2uca-ie social Dia%no$tic a$i$tent ;re5u3 2e a 9nv-a sau 2e a cunoa&te Interven&ii #ro#rii ; 2iscu-ii cu 8olnava Evaluare ; 8olnav ,ar-ial 2e,en2ent 9n ceea ce ,rive&te nevoia 9nv-a, a 2esco,eri 7 . Nevoia !e a m8nca 'i a *ea Pro*lema ; alimentare insu5icient calitativ &i cantitativ Mani)e$tri !e !e#en!en& ; in$erarea alimentelor nu satis5ace nevoile or$anismului Sur$e !e !i)icultate ; 2urere 9n 4i,ocon2rul 2re,t, $ust amar Dia%no$tic a$i$tent alimentare insu5icient cantitativ &i calitativ O*iective alimentare su5icient Interven&ii #ro#rii ; a2ministrarea 2e lic4i2e ,entru a 9m,i2ica 2es4i2ratarea Interven&ii !ele%at ; Evaluare ; 8olnav ,ar-ial 2e,en2ent 9n satis5acerea nevoii 2e a m<nca &i a 8ea 7 . Nevoia !e a elimina Pro*lema ;2iaree Mani)e$tri !e !e#en!en& ; scaune a,oase &i 5recvente Sur$e !e !i)icultate ; 4i2ratare insu5icient, an1ietate Dia%no$tic a$i$tent ;2iaree O*iective ;com8aterea 2iareei Interven&ii #ro#rii ; scim8area len:eriei ; su,rave$4erea 8olnavei Interven&ii !ele%at ; a2ministrarea me2ica-iei ,rescrise 2e me2ic Evaluare ; 8olnav ,ar-ial 2e,en2ent 9n satis5acerea nevoii 2e a elimina 7 . Nevoia !e a.'i #$tra o *un #o$tur Pro*lema ;imo8ilitate Mani)e$tri !e !e#en!en& ; a8sen-a activit-ii 5i3ice ; restr<n$erea mo8ilit-ii Sur$e !e !i)icultate ; an1ietate, 2urere Dia%no$tic a$i$tent ; imo8ilitate

O*iective ; mo8ili3are Interven&ii #ro#rii ; mo8ili3area 8olnavei Interven&ii !ele%at ; Evaluare ; 8olnav ,ar-ial 2e,en2ent 9n satis5acerea nevoii 2e a;&i ,stra o 8un ,ostur &i 2e a se 2e,lasa Evaluarea ,ilei !e -4.I./66- evolu-ia 8olii su8 2iet, re,aos &i tratament este 8un, ,acienta se e1ternea3 cu urmtoarele recoman2ri: va evita 5ri$ul, e5orturile 5i3ice, re$imul alimentar a2ecvat, recoman2at 2e me2ic, control la / s,tm<ni, coce2iu me2ical /1 2e 3ile, cu 2re,t 2e ,relu$ire ,rin ,oliclinica teritorial.

CAZUL III. Nume: P Prenume: 7 Starea civil: cstorit Talie: 1,.3 m !reutate: .* #$ %ata na&terii: / .I.1)'3 +cu,a-ia: muncitoare %ata internrii: / .I./ 1 ora 1/3 %ata e1ternrii: *.II./ 1 ora 1" Numrul 2e 3ile 2e s,itali3are: 1) %ia$nostic la internare: 4e,atit viral acut %ia$nostic la e1ternare: 4e,atit viral acut icteric, 5orm $rav I . Comunicarea. Pentru a ,utea conce,e ,lanul 2e nursin$ ,entru 9n$ri:irea 8olnavei, am ,urtat 2iscu-ii cu aceasta 2in care am o8-inut urmtoarele 2ate re5eritoare la a,ari-ia ,rimelor semne &i sim,tome ale 8olii, motivele internrii, 2ac a mai ,re3entat &i alte 8oli asociate, antece2entele 4ere2o; colaterale &i ,ersonale, mo2ul 2e via- anterior internrii. Motivele internrii !ust amar, vrsturi alimentare ,ost,ran2iale, 2ureri 9n 4i,ocon2rul 2re,t &i st<n$ Antece!ente "ere!ocolaterale Tatl 2ece2at ,rin IMA 9n 1)*" Antece!ente #er$onale " na&teri la termen &i 3 avorturi Antece!ente )i,iolo%ice Prima menstrua-ie 0.III.1)*' Con!i&ii !e via& 'i munc Nu a consumat to1ice, alimenta-ie mi1t, variat Com#ortament )a& !e me!iu Socia8il, orientat tem,oro;s,a-ial. I$toricul *olii %in relatrile 8olnavei re3ult c ,re3int 2ureri 9n e,i$astru &i 4i,ocon2rul 2re,t, $ust amar, vrsturi alimentare ,ost,ran2iale.

; ; ;

E+amen clinic S;au $sit urmtoarele as,ecte ,atolo$ice: te$umente &i mucoase icterice sistem $an$lio;lim5atic su,er5icial celelalte or$ane &i sisteme sunt 9n limite normale

II . A#recierea. Pe 8a3a 2atelor culese 2e la 8olnav, a e1amenului clinic o8iectiv e5ectuat 2e me2ic &i 2in o8serva-iile ,ersonale am sta8ilit urmtoarele. Mani)e$tri $u*iective 2ureri 9n e,i$astru &i 4i,ocon2rul 2re,t, $ust amar, vrsturi alimentare ,ost,ran2iale. Mani)e$tri o*iective 4e,atal$ii, vrsturi alimentare ,ost,ran2iale. III . Anali,a !atelor cule$e. Coro8or<n2 2atele 2in anamne3a &i istoricul 8olii cu 2atele o8-inute 2in e1amenul clinic al 8olnavei cu cele ,araclinice 2in 5oaia 2e o8serva-ie ,recum &i cu o8serva-ii ,ro,rii s;a sus,icionat 2ia$nostic 2e: 4e,atit viral acut. I( . Evaluare. %in anali3a 2atelor o8-inute am sta8ililt c 2in ,unct 2e ve2ere al 2e,en2en-ei ,acientei este vor8a 2e o 8olnav cu 4e,atit viral acut, ,ar-ial 2e,en2ent, care necesit 9n$ri:iri in5irmiere ,rivin2 com8aterea semnelor &i sim,tomelor ,e care le ,re3int: astenir 5i3ic, su8icter sceral, te$umentar, 4e,atal$ii, ce5alee, e,ista1is. Asi$urarea con2i-iilor i$ienico;sanitare &i 2e me2iu 5i3ic &i uman, care s;i ,ermit re5acerea ,si4ic &i 5i3ic, asi$urarea a2ministrrii me2ica-iei ,rescris 2e me2ic, e2uca-ia sanitar ,rivin2 mo2ul 2e com,ortare 9n s,ital &i a,oi la 2omiciliu. Planul 2e 9n$ri:ire nursin$ %u, conce,tul (ir$iniei 6en2erson - . Nevoia !e a !ormi 'i a $e o!i"ni. Data 1'.I./ 1 Pro*lema . inca,acitatea 2e a se o2i4ni Mani)e$tri !e !e#en!en& ; o2i4n insu5icient ; sl8iciune, o8oseal Sur$e !e !i)icultate ; an1ietate, 2urere, 8oal Dia%no$tic a$i$tent ; inca,acitatea 2e a se o2i4ni O*iective ; asi$urarea o2i4nei su5iciente Interven&ii #ro#rii ; creerea unui climat coresun3tor ; ,si4otera,ie Interven&iie !ele%ate ; a2ministrarea 2e se2ative la in2ica-ia me2icului Evaluare ; ,acienta nu 2oarme 2atorit an1iet-ii, necesit 9n$ri:iri ,entru satis5acerea nevoii 2e a 2ormi / . Nevoia !e a evita #ericolele.

Pro*lema ; an1ietate, 2urere Mani)e$tri !e !e#en!en& ; a$ita-ie, nelini&te, cre&terea ritmului res,irator Sur$e !e !i)icultate ; nelini&tea 5a- 2e 2ia$nostic &i tratament O*iective ; com8aterea an1iet-ii Dia%no$tic a$i$tent ; an1ietate Interven&ii #ro#rii ; ,si4otera,ie Interven&ii !ele%ate ; a2ministrarea me2ica-iei ,rescrise 2e me2ic Evaluare ; ,acienta ,re3int 2ureri mo2erate 9n 4i,ocon2rul 2re,t ; necesit interven-ia nursei ,entru satis5acerea acestei nevoi 0 . Nevoia !e a $e ocu#a cu ceva. Pro*lema ; 2i5icultatea 2e a;&i 9m,lini rolul social Mani)e$tri !e !e#en!en& ; inca,acitatea 2e a;&i 9n2e,lini 5unc-iile le$ate 2e un rol social Sur$e !e !i)icultate ; sc4im8area mo2ului 2e via- O*iective ; ,si4otera,ie Interven&ii #ro#rii ; asistenta mo8ili3ea3 ,acienta ,entru a 2es5&ura o ac-iune util ei Evaluare ; 8olnav ,ar-ial 2e,en2ent 9n ceea ce ,rive&te nevoia 2e a se ocu,a cu ceva 1 . Nevoia !e a comunica2 cu $emenii. Pro*lema ; ine5icacitate la nivel intelectual Mani)e$tri !e !e#en!en& ; 2i5icultate 2e a;&i e1,rima i2eile &i ,rerile Sur$e !e !i)icultate ; an1ietate, 2urere 9n 4i,ocon2rul 2re,t O*iective ; com8aterea 2urerii &i an1iet-ii ; 9ncura:area 8olnavei 2e a;&i e1,rima $<n2urile &i sentimentele Dia%no$tic a$i$tent ; ine5icacitate la nivel intelectual Interven&ii #ro#rii ; creerea unui microclimat cores,un3tor Evaluare ; 8olnav ,ar-ial 2e,en2ent 9n ceea ce ,rive&te nevoia 2e a Comunica 3 . Nevoia !e a $e recrea @ste o necesitate a 5iin-ei umane 2e a avea o ,reocu,are ,lcut, 9n sco,ul 2e a o8-ine o 2estin2ere 5i3ic &i ,si4ic. Pro*lema ; 2iminuarea ariei 2e interes Sur$e !e !i)icultate ; an1ietate, 2urere 9n 4i,ocon2rul 2re,t O*iective ; e2uca-ie sanitar Interven&ii #ro#rii ; asistenta creea3 activit-i creeative la care s ,artici,e &i nolnava Evaluare ; 8olnav ,ar-ial 2e,en2ent 9n ceea ce ,rive&te nevoia 2e a a se recrea 4 . Nevoia !e a 5nv&a2 a !e$co#eri. Pro*lema ; 2e3interes 5a- 2e 9nv-are

Mani)e$tri !e !e#en!en& ; re5u3 2e a 9nv-a sau 2e a cunoa&te Sur$e !e !i)icultate ; an1ietate, 2urere 9n 4i,ocon2rul 2re,t, team 2e a cunoa&te a2evrul O*iective ; e2uca-ie social Dia%no$tic a$i$tent ;re5u3 2e a 9nv-a sau 2e a cunoa&te Interven&ii #ro#rii ; 2iscu-ii cu 8olnava Evaluare ; 8olnav ,ar-ial 2e,en2ent 9n ceea ce ,rive&te nevoia 9nv-a, a 2esco,eri 7 . Nevoia !e a m8nca 'i a *ea Pro*lema ; alimentare insu5icient calitativ &i cantitativ Mani)e$tri !e !e#en!en& ; in$erarea alimentelor nu satis5ace nevoile or$anismului Sur$e !e !i)icultate ; 2urere 9n 4i,ocon2rul 2re,t, $ust amar Dia%no$tic a$i$tent alimentare insu5icient cantitativ &i calitativ O*iective alimentare su5icient Interven&ii #ro#rii ; a2ministrarea 2e lic4i2e ,entru a 9m,i2ica 2es4i2ratarea Interven&ii !ele%at ; Evaluare ; 8olnav ,ar-ial 2e,en2ent 9n satis5acerea nevoii 2e a m<nca &i a 8ea 7 . Nevoia !e a elimina Pro*lema ;2iaree Mani)e$tri !e !e#en!en& ; scaune a,oase &i 5recvente Sur$e !e !i)icultate ; 4i2ratare insu5icient, an1ietate Dia%no$tic a$i$tent ;2iaree O*iective ;com8aterea 2iareei Interven&ii #ro#rii ; scim8area len:eriei ; su,rave$4erea 8olnavei Interven&ii !ele%at ; a2ministrarea me2ica-iei ,rescrise 2e me2ic Evaluare ; 8olnav ,ar-ial 2e,en2ent 9n satis5acerea nevoii 2e a elimina 7 . Nevoia !e a.'i #$tra o *un #o$tur Pro*lema ;imo8ilitate Mani)e$tri !e !e#en!en& ; a8sen-a activit-ii 5i3ice ; restr<n$erea mo8ilit-ii Sur$e !e !i)icultate ; an1ietate, 2urere Dia%no$tic a$i$tent ; imo8ilitate O*iective ; mo8ili3are Interven&ii #ro#rii ; mo8ili3area 8olnavei Interven&ii !ele%at ; Evaluare ; 8olnav ,ar-ial 2e,en2ent 9n satis5acerea nevoii 2e a;&i ,stra o 8un ,ostur &i 2e a se 2e,lasa Evaluarea ,ilei !e /9.I./66- evolu-ia 8olii su8 2iet, re,aos &i tratament este 8un, ,acienta se e1ternea3 cu urmtoarele recoman2ri: va evita 5ri$ul, e5orturile 5i3ice, re$imul

alimentar a2ecvat, recoman2at 2e me2ic, control la / s,tm<ni, coce2iu me2ical /1 2e 3ile, cu 2re,t 2e ,relu$ire ,rin ,oliclinica teritorial. ANE:A. M$urarea re$#ira&iei. Sco, ; evaluarea 5unc-iei res,iratorii a ,acientului, 5iin2 un in2iciu al evolu-iei 8olii, al a,ari-iei unor com,lica-ii &i al ,ro$nosticului. Materiale necesare: ; ceas cu secun2ar ; creion 2e culoare ver2e ; 5oaia 2e tem,eratur Interven-iile asistentei: ; a&e3area ,acientului 9n 2ecu8it 2orsal, 5r a e1,lica te4nica, ce urmea3 a 5i e5ectuat ; ,lasarea m<inii, cu 5a-a ,almar ,e su,ra5a-a toracelui ; numrarea ins,ira-iilor tim, 2e un minut ; consemnarea valorii o8n-inute ,rintr;un ,unct ,e 5oaia 2e tem,eratur ; unirea cu o linie a valorii ,re3ente cu cea anterioar ,entru o8-inerea cur8ei ; 9n alte 2ocumente me2icale se ,oate nota ci5ric valoarea o8-inut c<t &i caracteristicile res,ira-iilor: AS B / res,>min A% B 1* res,>min 2e am,litu2ine me2ie, cores,un3toare, ritm re$ulat M$urarea #ul$ului. Sco, evaluarea 5unc-iei car2io;vasculare. Locuri 2e msurare: ; oricare arter accesi8il ,al,rii &i care ,oate 5i com,rimat ,e un ,lan osos: artera ra2ial, 5emural, 4umeral, caroti2, tem,oral Materiale necesare: ; ceas cu secun2ar ; creion ro&u Interven-ia asistentei: ; ,re$tirea ,si4ic a ,acientului ; asi$urarea re,aosului 5i3ic &i ,si4ic ,entru 1 ;10 min ; s,larea ,e m<ini ; re,erarea arterei ; 5i1area 2e$etelor ,al,atoare ,e traiectul arterei ; e1ercitarea unei ,resiuni asu,ra ,eretelui arterial cu v<r5ul 2e$etelor ; numrarea ,ulsa-iilor tim, 2e un minut ; consemnarea valorii o8-inute ,rintr;un ,unct ,e 5oaia 2e tem,eratur, -in<n2 cont c 5iecare linie ori3ontal a 5oii re,re3int ,atru ,ulsa-ii ; unirea valorii ,re3ente cu cea anterioar cu o linie, ,entru o8-inerea cur8ei ; consemnarea 9n alte 2ocumente me2icale a valorii o8-inute &i a caracteristicilor ,ulsului P% B * >min PS B ) >min ,entru un ,uls re$ulat

M$urarea ten$iunii arteriale. Sco, evaluarea 5unc-iei car2io;vasculare =5or-a 2e contrac-ie a inimii, re3isten-a 2eterminat 2e elasticitatea &i cali8rul vaselor? Materiale necesare: ; a,arat ,entru msurarea tensiunii arteriale ; cu mercur Aiva;Aoci ; cu manometru ; oscilometru Pac4on ; stetosco, 8iauricular ; tam,on 2e vat ; alcool ; creion ro&u Interven-iile asistentei: a? ,entru meto2a auscultatorie ; ,re$tirea ,si4ic a ,acientului ; asi$urarea re,aosului 5i3ic &i ,si4ic tim, 2e 10 minute ; s,larea ,e m<ini ; se a,lic man&eta ,neumatic ,e 8ra-ul ,acientului, s,ri:init &i 9n e1tensie ; se 5i1ea3 mem8rana stetosco,ului ,e artera 4umeral, su8 mar$inea in5erioar a man&etei ; se intro2uc olivele stetosco,ului 9n urec4i ; se ,om,ea3 aer 9n man&et ,neumatic, cu a:utorul ,erei 2e cauciuc ,<n la 2is,ari-ia 3$omotelor ,ulsatile ; se 2ecom,rim ,ro$resiv aerul 2in man&et ,rin 2esc4i2erea su,a,ei, ,<n c<n2 se ,erce,e ,rimul 3$omot arterial =care re,re3int valoarea TA ma1ime? se re-ine valoarea in2icat 2e coloana 2e mercur sau acul manometrului, ,entru a 5i consemnat ; se continu 2ecom,rimarea, 3$omotele arteriale 2evenin2 tot mai ,uternice ; se re-ine valoarea in2icat 2e coloana 2e mercur, 9n momentul 9n care 3$omotele 2is,ar, aceasta re,re3int tensiunea arterial minim ; se notea3 ,e 5oaia 2e tem,eratur valorile o8-inute cu o linie ori3ontal 2e culoare ro&ie, socotin2u;se ,entru 5iecare linie a 5oii o unitate coloan 2e mercur se unesc liniile ori3ontale cu linii verticale &i se 4a&urea3 s,a-iul re3ultat ; 9n alte 2ocumente me2icale se 9nre$istrea3 ci5ric: @1. TA ma1. B 10 mm6$ TA min. B '0 mm6$ Se 2e3in5ectea3 olivele stetosco,ului &i mem8rana cu alcool 8? ,entru meto2a ,al,atorie ; 2eterminarea se 5ace ,rin ,al,area arterei ra2iale ; nu se 5olose&te stetosco,ul 8iauricular ; eta,ele sunt i2entice meto2ei auscultatorii ; are 2e3avanta:ul o8-inerii unor valori mai mici 2ec<t realitatea, ,al,area ,ulsului ,eri5eric 5iin2 ,osi8il numai 2u, re2ucerea accentuat a com,resiunii e1terioare c? meto2a oscilometric ; man&eta ,neumatic va 5i 8ine 5i1at ,e 8ra-ul ,acientului ; manometrul ve 5i ,lasat la nivelul arterei la care se 5ace 2eterminarea ; msurtoarea va 5i ,rece2at 2e lini&tirea ,acientului

; ;

9n ca3 2e sus,iciune, se re,et msurtoarea 5r a scoate man&eta 2e ,e 8ra-ul ,acientului la in2ica-ia me2icului, se ,ot 5ace msurtori com,arative la am8ele 8ra-e

M$urarea tem#eraturii. Sco, evaluarea 5unc-iei 2e termore$larea &i termo$ene3. Locuri 2e msurare: ; a1il, ,lica in$4inal, cavitatea 8ucal, rect, va$in Materiale necesare: ; termometrul ma1imal ; casolet cu tam,on 2e vat &i com,rese sterile ; reci,ent cu solu-ie 2e3in5ectant ; tav me2ical ; lu8ri5iant ; alcool me2ical ; ceas Interven-iile asistentei: ; ,re$tirea ,si4ic a ,acientului ; s,larea ,e m<ini ; se scoate termometrul 2in solu-ia 23in5ectant, se clte&te &i se &ter$e cu o com,res, se scutur ; se veri5ic 2ac mercurul este 9n re3ervor a? ,entru msurarea 9n a1il: ; se a&ea3 ,acientul 9n 2ecu8it 2orsal sau 9n ,o3i-ia &e3<n2 ; se ri2ic 8ra-ul ,acientului ; se &ter$e a1ila ,rin tam,onare cu ,roso,ul ,acientului ; se a&ea3 termometrul cu re3ervorul 2e mercur 9n centrul a1ilei, ,aralel cu toracele se a,ro,ie 8ra-ul 2e trunc4i, cu ante8ra-ul 5lectat ,e su,a5a-a anterioar a toracelui ; termometrul se men-ine tim, 2e 1 minute 8? ,entru msurarea 9n cavitatea 8ucal: ; se intro2uce termometrul 9n cavitatea 8ucal su8 lim8 sau ,e latura e1tern a arca2ei 2entare ; ,acientul este ru$at s 9nc4i2 $ura &i s res,ire ,e nas ; se men-ine termomentrul tim, 2e 0 minute c? ,entru msurarea rectal: ; se lu8re5ia3 termometrul ; se a&ea3 ,acientul 9n 2ecu8it lateral, cu mem8rele in5erioare 9n semi5le1ie, asi$ur<n2u;i intimitatea ; se intro2uce 8ul8ul termometrului 9n rect, ,rin mi&cri 2e rota-ie &i 9naintare ; termometrul va 5i men-inut cu m<na tot tim,ul msurrii ; se men-ine termometrul 3 minute ; 2u, terminarea tim,ului 2e men-inere a termometrului, acesta se scoate, se &ter$e cu o com,res ; se cite&te $ra2a-ia la care a a:uns mercurul termometrului ; se s,al termometrul, se scutur ; se intro2uce reci,ientul 9n solu-ie 2e3in5ectant =sol. Cloramin 1C?

Te"nica in;ec&iei intramu$culare. %i3olvarea ,ul8erilor: ; se a,lic solventul 9n serin$ ; se 9n2e,rtea3 c,celul metalic al 5laconului, se 2e3in5ectea3 2o,ul 2e cauciuc, se a&tea,t eva,orarea alcoolului ; se ,trun2e cu acul ,rin 2o,ul 2e cauciuc &i se intro2uce cantitatea 2e solvent ,rescris ; se scoate acul 2in 5lacon &i se a$it ,<n la com,leta 2i3olvare As,irarea solu-iei 2in 5laconul 9nc4is cu 2o, 2e cauciuc: ; se 2e3in5ectea3 2o,ul 2e cauciuc, se a&tea,t eva,orarea alcoolului ; se 9ncarc serin$a cu o cantitate 2e aer e$al cu cantitatea 2e solu-ie ce urmea3 a 5i as,irat ; se intro2uce acul ,rin 2o,ul 2e cauciuc n 5lacon, ,<n la nivelul 2o,ului &i se intro2uce aerul ; se retra$e ,istonul sau se las s se $oleasc sin$ur con-inutul 5laconului 9n serin$ su8 ,resiunea 2in 5lacon ; acul cu care s;a ,er5orat 2o,ul 2e cauciuc se sc4im8 cu acul ,entru in:ec-ie Inci2ente &i acci2ente ,arali3ia ,rin le3area nervului sciatic: ; 2urere vie, ,rin atin$erea nervului sciatic sau a unor ramuri ale sale ; 4ematom ,rin le3area unui vas ; ru,erea acului ; su,ura-ia ase,tic ; em8olie, ,rin in:ectarea acci2ental 9ntr;un vas a solu-iilor uleioase. PLAN DE NURSING LA UN PACIENT CU <ARINGOAMIGDALIT= ACUT= Ca,ul Nr. I Date %enerale Nume si prenume: A.A. Vrsta: . ani Sex: 5eminin Religie: orto2o1a Nationalitate: rom<na Limba vorbita: lim8a rom<na naltime:1,/ m Greutate: //D$ Alergii: nu ,re3inta Domiciliu: Piatra Neamt Nivel de instruire: eleva 9n clasa I Datele spitalizarii: ; 2ata internarii: ".11.1))) ; 2ata e1ternarii: 1".11.1))) Con!itii !e viata Co,ilul ,rovine 2intr;o 5amilie 8una, or$ani3ata, 5ara ,ro8leme socio;economice. Locuieste cu ,arintii si sora lui 9ntr;un a,artament con5orta8il cu 3 camere. Mama acestuia este 9nvatatoare, iar tatal este in$iner. (accinari La nou nascut: 7C! ; 67 La /luni: AP E tritari1 =%TP ; 67?

La "luni: anti,olio ; %TP La .luni: AP ; tritari1 La 1 an: revaccinarea anti,olio ; %TP La 1an si / luni: antiru:eolic ; antiru8eolitic La /ani si . luni: %TP La .ani: %T; 7C! Motivul internarii ; res,iratie 2i5icila, 2atorita o8structiei na3aleF ; a$itatieF ; tem,eratura ri2icata 3)CF ; ciano3aF ; ina,etentaF ; stare $enerala alterataF ; 2ureri la 2e$lutitie. Dia%no$tic me!ical Faringoamigdalita acuta O*$ervare initiala A6C ; 5ara im,ortanta APP ; nea$a mala2ii in5ectoconta$ioase Aler$ii ; 8olnava nu se stie aler$ic la me2icamente Tem,eratura ; 3)C Pulsul ; *0 8at > min. Somn ; insu5icient, ' 4 2in /" 4 Alimentatie ; ec4ili8rata I$toricul *olii %in 2iscutiile avute cu mama acestuia, 2ar si cu ,acientul am a5lat ca 8oala a 2e8utat 9n urma cu 2oua 3ile, cu 5e8ra ri2icata 3)C, res,iratie 2i5icila, stare 2e a$itatie si ina,etenta. S.au e)ectuat urmatoarele inve$ti%atii 1. Radioscopie pulmonara ; care a evi2entiat ima$ini 2is,use 2e o ,arte si 2e alta a coloanei verte8rale, ima$ini neomo$ene, re3ultate 2in con5luarea a numeroase o,acitati macrono2ulare cu volum, 5orma si intensitati varia8ile. %ia$nosticul /. Analize de laborator: ; e1amen sumar urina: ; al8umina ; $luco3a A8sent ; (S6 ; 0 mm > 4 ; 68 ; 1/," $ C ; Creatinina ; ,'3 m$ C ; NL ; 1/ > mm.c. 3. xudat !aringian a evi2entiat ,re3enta stre,tococului. S.a $ta*ilit urmatorul tratament me!icamento$ Am,icilina 5lacon: /0 m$ > . 4 ; i.m. +1i$en umi2i5icat Paracetamol: 1 t8 > . 4 ,<na la sca2erea 5e8rei Geno8ar8ital: 12ivi3iune > D$ C. ; i.m. Calciu !luconic 5iole: 0 ml ,er os Ser e5e2rinat 1 C intra na3al

(itamina 71, 71/ 1 5 > 3i S.a con$tatat ca #acientul e$te !e#en!ent !e urmatoarele nevoi )un!amentale 1. Nevoia 2e a evita ,ericolele /. Nevoia 2e a;si ,astra tem,eratura cor,ului 9n limite normale 3. Nevoia 2e a res,ira si a avea o 8una circulatie ". Nevoia 2e a se alimenta si 4i2rata 0. Nevoia 2e a 2ormi si a se o2i4ni .. Nevoia 2e a;si mentine te$umentele curate si inte$re '. Nevoia 2e a elimina *. Nevoia 2e a comunica ). Nevoia 2e a 9nvata 1 . Nevoia 2e a se recreea 1. N@(+IA %@ A @(ITA P@AIC+L@L@ Pro8lema1 ; ,ro8a8ilitatea atin$erii inte$ritaH )0)m1/.: 0Fii ,si4ice si 5i3ice @tiolo$ia ; cresterea tem,eraturii ,este valorile normale ; tul8urari 4i2roelectrolitice Semne>Sim,tome ; res,iratie 2i5icila, nere$ulata ; 5ata ciano3ata, ,rivire 5i1a, miscari a$itate ale mem8relor Pro8lema/ ; risc 2e com,licatii si in5ectii nosocomiale @tiolo$ie ; ,roces in5ectios ; me2iu s,italicesc Semne>Sim,tome ; ,osi8ile com,licatii si in5ectii nosocomiale Pro8lema3 ; an1ietate @tiolo$ie ; ,roces in5lamator Semne>Sim,tome ; 2urere la 2e$lutitie +8iective: Com8aterea ,rocesului in5ectios, a an1ietatii. Pacientul sa nu 2e3volte com,licatii si in5ectii nosocomiale. >n%ri;iri cu rol #ro#riu ; am,lase3 ,acientul 9n salon 9n 5unctie 2e starea sa, a5ectiunea si rece,tivitatea saF ; urmaresc si a,recie3 corect ,otentialul in5ectios al ,acientului, rece,tivitatea sa si a,lic masuri 2e i3olare a surselor 2e in5ectieF ; o5er in5ormatii 2es,re evitarea 5ri$ului, ume3elii si e5ortului 5i3ic, care ,ot 2a com,licatiiF ; aerisesc salonul 9n 5iecare 2imineata si searaF ; ,entru evitarea ,oluarii atmos5erei 2in camera cu ,ra5, 9ncarcatura micro8iana, a,llic ster$erea ume2a a mo8ilieruluiF ; 9n2e,arte3 sursele cu miros 2e3a$rea8ilF ; asi$ur o tem,eratura 9n salon cu,rinsa 9ntre 1* ; / C, 5ara curenti 2e aerF ; asi$ur ,acientului o ,o3itie a2ecvata si ,e care o sc4im8 la un interval 2e 3 ore 9n cursul 3ilei = 2ecu8it lateral, usor ri2icat ca sa 5avori3e3e res,iratia si sa 9m,ie2ice sta$narea secretiilorF ; tin su8 control 5unctiile vitale ale ,acientului = res,iratie, ,uls, tem,eratura ?F ; res,ect normele 2e te4nica ase,tica 9n e5ectuarea manevrelor 2e 9n$ri:ire. >n%ri;iri cu rol !ele%at ; a2ministre3 o1i$en umi2i5icat cu intermitentaF ; a2ministre3 Paracetamol 1 t8 > . 4 ,entru sca2erea 5e8reiF ; am a2ministrat la in2icatia me2icului Geno8ar8ital 1 2ivi3iune > D$ C.F ; am a2ministrat Calciu !luconic 1 5iola a 0 ml > 3i ,er osF

; Am,icilina 5l. /0 m$ > . 4 i.m.F ; (itamina 71, 71/ 1 5iola > 3i. @(ALUAA@ In urma tratamentului a2ministrat 2e ur$enta, ,acientul si;a revenit 9n tim, 5oarte scurt, 9nce,<n2 sa res,ire re$ulat, a 2is,arut starea 2e a$itatie si cor,ul a 2evenit moale. Pacientul a ,re3entat o evolutie 8una, nu a 2e3voltat com,licatii sau in5ectii nosocomiale. /. N@(+IA %@ A;sI M@NJIN@ T@MP@AATUAA C+APULUI IN LIMIT@ N+AMAL@ Pro8lema ; 4i,ertermie @tiolo$ia ; ,roces in5ectios Semne>Sim,tome ; trans,iratii a8un2ente, 5e8ra =3),0C ?, 5rison, te$umente 5ier8inti, rosii ; cresterea valorii tem,eraturii cor,ului ,este limitele normale +8iective: Pacientul sa;si normali3e3e tem,eratura c<t mai cur<n2 ,osi8il si mentinerea 9n limitele normale ale acesteia. Aeec4ili8rare 4i2roelectrolitica. >n%ri;iri cu rol #ro#riu ; asi$ur re,ausul la ,at 9n ,erioa2a 5e8rilaF ; aerisesc 9nca,erea mai ales 2imineata si searaF ; masor 3ilnic tem,eratura si note3 valorile o8tinute 9n 5oaia 2e o8servatieF ; asi$ur un climat cores,un3ator ,rin: aerisirea salonului, asi$ur o tem,eratura cores,un3atoare 2e 1* ; / C, umi2itate cores,un3atoare = ,lasarea unor vase cu a,a ,e calori5er ?F ; ,entru com8aterea 5risonului 9ncal3esc ,acientul cu una sau mai multe ,aturi 9n ,lus si cu sticle cu a,a cal2aF ; am asi$urat len:eria 2e ,at si 2e cor, curata si uscata ,e care le;am sc4im8at 2e c<te ori a 5ost nevoieF ; calcule3 8ilantul in$esta;e1creta ,e /" 4F ; am servit ,acientul cu ceaiuri 9n2ulcite si vitamini3ante ,entru a com,ensa ,ier2erile a,ei 2in or$anismF ; o8serv si masor 3ilnic tem,eratura, ,ulsul, 2iure3a. >n%ri;iri cu rol !ele%at ; am recoltat s<n$e ,entru urmatoarele ,ro8e 2e la8orator: 68., 6t., (S6, NL.F ; am a2ministrat Paracetamol 1 t8 > . oreF ; Am,icilina 5l /0 m$ > . 4 i.m. @(ALUAA@ Pe ,arcursul s,itali3arii 5e8ra s;a mentinut la valori 2estul 2e ri2icate tim, 2e 3 3ile 2u,a care a sca3ut la 3'C. ; 9n ,rima 3i: 2imineata T B 3*,/C seara T B 3*,.C ; 9n a 2oua 3i: 2imineata T B 3',.C seara T B 3*,/C ; 9n a treia 3i: 2imineata T B 3',/C seara T B 3'C 3. N@(+IA %@ A A@SPIAA sI A A(@A + 7UNK CIACULAJI@ Pro8lema1 ; 2is,nee @tiolo$ie ; ,roces in5ectios

; o8structia cailor res,iratorii su,erioare Semne>Sim,tome ; res,iratie su,er5iciala, e1,ir scurt Pro8lema/ ; o8structia cailor res,iratorii @tiolo$ia ; ,roces in5ectios ; anotim,ul rece si ume2 Semne>Sim,tome ; 5arin$e 4i,eremiat, secretii 5arin$iene 2ese ; tuse ,ro2uctiva +8iective: Calmarea 2is,neii c<t mai cur<n2 ,osi8il. %e3o8struarea cailor res,iratorii su,erioare si usurarea res,iratiei. >n%ri;iri cu rol #ro#riu ; ume3irea aerului 2in 9nca,ere cu a,a alcooli3ataF ; asi$ur un a,ort su5icient 2e lic4i2e ,e /" 4F ; am masurat si notat 9n 5oaia 2e o8servatie 5recventa res,iratiilorF ; am su,rave$4eat caracterul, 5recventa, orarul, ritmul tuseiF ; am aerisit 5recvent 9n cursul 3ilei salonul, 5erin2 ,acientul 2e curenti 2e aer, 5ri$, ume3eala ,rin 9m8racare a2ecvata si 9nvelire cu ,aturiF ; 9nvat ,acientul sa 5aca $imnastica res,iratorie, sc4im8 ,o3itia la 5iecare 3 ore 9n cursul 3ilei si;i mentin o ,o3itie a2ecvata ,entru a 5avori3a res,iratiaF ; 4i2rate3 ,acientul cu ceaiuri cal2e 2e tei ,entru 2e3o8struarea cailor res,iratorii su,erioare. >n%ri;iri cu rol !ele%at ; Am,icilina 5l /0 m$ > . ore i.m.F ; am a2ministrat Paracetamol 1 t8 > . oreF ; am con2us ,acientul la serviciul 2e ra2iolo$ie ,entru un e1amen 2e s,ecialitateF @(ALUAA@ In ,rima 3i: res,iratia 9nca este 2i5icila 2atorita secretiilor na3o;5arin$iene In a 2oua 3i: res,iratia este 5avora8ila 9n ,o3itia semise3<n2 In a treia 3i: tusea este ,ro2uctiva si 5recventa In a ,atra 3i: res,iratia este normala, iar eliminarea este usurata ". N@(+IA %@ A S@ ALIM@NTA sI 6I%AATA Pro8lema1 ; 2i5icultate 2e a se alimenta si 4i2rata @tiolo$ia ; ,roces in5ectios, 5e8ra Semne>Sim,tome ; ina,etenta ; a,ort insu5icient 2e lic4i2e Pro8lema/ ; alimentatie insu5icienta, at<t calitativ c<t si cantitativ @tiolo$ie ; ,roces in5ectios ; necunoasterea unei alimentatii si 4i2ratari cores,un3atoare ; 4i,ertermie Semne>Sim,tome ; ina,etenta, sca2erea 9n $reutate ; sla8iciune, o8oseala ; alterarea starii $enerale +8iective: Pacientul sa se alimente3e si 4i2rate3e cores,un3ator 9n 5unctie 2e v<rsta si 2e necesitati. >n%ri;iri cu rol #ro#riu ; asi$ur un microclimat cores,un3ator: aerisesc salonul, i;au 2e l<n$a ,acient scui,atoarea, cosul 2e $unoi sau alti 5actori 2e3a$rea8ili care i;ar ,utea a5ecta a,etitulF

; e1,lic ,acientului si a,artinatorului 9m,ortanta consumului 2e lic4i2e 9n cantitati mici si re,etate ,entru a se re4i2rata si a 5avori3a 5lui2i5icarea secretiilorF ; am veri5icat 2aca alimentele trimise 2e la 8ucatarie cores,un2 cu in2icatiile 2ate 2e me2icF ; 9n ,erioa2a 5e8rila, ,acientul va 8ene5icia 2e un re$im 4i2ro;lacto;3a4arat const<n2 9n ceaiuri 9n2ulcite si vitamini3ate, sucuri naturale, 5ructe 8o$ate 9n vitamine, su,e 2e le$ume, 8r<<n3a 2e vaci ,roas,ata si 2ulciuri ,entru re5acerea a,ortului caloricF ; o2ata cu sca2erea 5e8rei asi$ur o alimentatie 2iversi5icata si ec4ili8rata, stimule3 a,etitul ,acientului ,rin creearea 2e con2itii o,time 9n salonF ; 1 $ 2e $luci2e sunt cu,rinse 9n: 1 $ 3a4ar, 1/ $ ore3, / $ ,<ine, "0 $ 5ructe uscate, / $ le$ume uscate, 0 $ cato5i si .0 $ 5ructe ,roas,eteF ; 1 $ ,roteine sunt cu,rinse 9n 3 ml la,te, "0 $ carne al8a, .0 $ ,este si " $ 8r<n3aF ; 1 $ li,i2e sunt cu,rinse 9n aceeasi cantitate 2e ulei ve$etal, unt, untura 2e ,orc. >n%ri;iri cu rol !ele%at ; (itaminele 71, 71/ 1 5. > 3i ; am a2ministrat ,acientului alimentatia s,eci5icata 9n G.+.: (itamina C / ; 1 com,rimat >3i. @(ALUAA@ In ,rima 3i ,acientul este 9nca ina,etent. In a 2oua 3i ,acientul este 4i2ratat si alimentat con5orm eta,ei 2e 8oala. %u,a normali3area tem,eraturii a,etitul este sta8ilit. 0. N@(+IA %@ A %+AMI sI A S@ +%I6NI Pro8lema ; 2i5icultate 2e a 2ormi si a se o2i4ni @tiolo$ia ; 5e8ra, tuse Semne>Sim,tome ; ore 2e o2i4na insu5iciente ; o8oseala ; insomnie +8iective: Pacientul sa 2oarma si sa se o2i4neasca satis5acator >n%ri;iri cu rol #ro#riu ;am asi$urat orele 2e somn necesare v<rstei, crein2 un microclimat care sa satis5aca somnulF ; asi$ur un climat cores,un3ator ,rin aerisirea salonului, asi$ur<n2 o tem,eratura cores,un3atoare 2e / ; //C si o umi2itate cores,un3atoareF ; am asi$urat len:erie 2e ,at si 2e cor, curata si uscataF ; asi$ur semio8scuritate ,e 2urata somnului 9n 9nca,ere si am 9nlaturat sursele 2e 3$omot 2in saloanele vecineF ; o8serv si note3 calitatea, orarul somnului, $ra2ul 2e satis5acere a celorlalte nevoiF ; am e1,licat co,ilului necesitatea res,ectarii orelor 2e o2i4na si somn ,entru re5acerea or$anismului e,ui3at 2e 8oalaF ; 9ntocmesc un ,ro$ram 2e o2i4na cores,un3ator or$anismului. >n%ri;iri cu rol !ele%at ; am a2ministrat me2icatia ,rescrisa 2e catre me2icF ; 2e3o8strue3 caile res,iratorii ,entru o mai 8una res,iratieF ; am a2ministrat Geno8ar8ital 1 2ivi3iune >D$ C i.m. @(ALUAA@ In ,rima 3i ,acientul este a$itat si nu reusit sa se o2i4neasca cores,un3ator. In a 2oua 3i am a2ministrat Geno8ar8ital iar ,acientul a 2ormit ' ore: somn su,er5icial. A treia 3i ,acientul 2oarme o8isnuit, a2ica ) ore si se o2i4neste cores,un3ator. .. N@(+IA %@ A;sI M@NJIN@ T@!UM@NT@L@

CUAAT@ sI INT@!A@ Pro8lema1 ; 2i5icultate 2e a;si e5ectua i$iena @tiolo$ie ; stare 2e 5e8ra ; re3istenta sca3uta a or$anismului Semne>Sim,tome ; nu ,oate sa urme3e ,rinci,iile 2e i$iena +8iective: Pacientul sa ,re3inte o stare 2e i$iena cores,un3atoare Pro8lema/ ; alterarea mucoasei 8ucale @tiolo$ia ; ,roces in5ectios ; e1,ectoartie Semne>Sim,tome ; 2e4i2ratare ; te$umente rosii ; 8u3e uscate +8iective: Pacientul sa ,re3inte o mucoasa 8ucala intacta. >n%ri;iri cu rol #ro#riu ; 9n ,rimele 2oua 3ile e5ectue3 toaleta ,acientului ,e re$iuniF ; 9n urmatoarele 3ile a:ut 8olnavul sa 9si 5aca 8aie sau 2us 9n 5unctie 2e starea sa $eneralaF ; ,re$atesc materialele ,entru 8aieF ; ,re$atesc ca2a, asi$ur tem,eratura camerei =/ ; //C? si a a,ei 2e 3' ; 3*CF ; 2u,a 8aie 9l a:ut sa se 9m8race, sa;si 5aca toaleta cavitatii 8ucale si sa se ,ie,teneF ; constienti3e3 ,acientul si a,artinatorii 9n le$atura cu im,ortanta mentinerii curate a te$umentelor ,entru ,revenirea 9m8olnavirilorF ; am ins,ectat 3ilnic mucoasa 8ucala si 9n sco, ,reventiv am s5atuit a,artinatorii sa a:ute ,e co,il sa 5aca $ar$ara. @(ALUAA@ Pacientul nu mai are nevoie 2e a:utor 9n e5ectuarea toaletei. Pre3inta te$umente curate si inte$re, iar cavitatea 8ucala se a5la 9ntr;o stare 8una. '. N@(+IA %@ A @LIMINA Pro8lema1 ; 2es4i2ratare @tiolo$ia ; 5e8ra, trans,iratii ; a,ort insu5icient 2e lic4i2e Semn>Sim,tome ; te$umente rosii si 5ier8inti ; 8u3e uscate ; sen3atie 2e sete +8iective: Co,ilul sa 5ie 4i2ratat cores,un3ator. Sa nu mai ,re3inte semnele 2es4i2ratarii 9n /" 4. Pro8lema/ ; e1,ectoratie @tiolo$ia ; ,roces in5ectios Semne>Sim,tome ; eliminarea s,utei ,rin caile res,iratorii +8iective: Pacientul sa e1,ectore3e ,<na la e,ui3area s,utei. >n%ri;iri cu rol #ro#riu ; 5ac 3ilnic 8ilantul 4i2ric, masur<n2 in$estia si e1cretiaF ; note3 at<t intrarile c<t si iesirile = 2iure3a ; masurata cu e1actitate si alte ,ier2eri? ,entru a urmari 8ilantul 4i2ricF ; ,entru 5iecare $ra2 ,este 3'C se va calcula o ,ier2ere su,limentara 2e 0 ml a,aF ; asi$ur i$iena cor,orala ri$uroasa si sc4im8 len:eria 2e ,at si 2e cor,F ; aerisesc salonul, mentin o atmos5era cal2a si ,rimitoareF

; 9ncura:e3 ,acientul sa;si e1,rime sentimentele si $<n2urile 9n le$atura cu ,ro8lemele saleF ; a:ut ,acientul sa;si mentina te$umentele curate si inte$reF ; mentin o i$iena ri$uroasa a ,licilor si a s,atiilor inter2i$italeF ; asi$ur 9m8racaminte usoara si como2a, 9l e2uc cum sa tuseasca cu $ura 9nc4isaF ; 9l 9nvat sa nu 9n$4ita s,uta ci sa o colecte3e 9n scui,atoareF ; m<nuiesc scui,atoarele cu ,ru2enta, ma s,al ,e m<ini cu a,a curata si sa,un si ma 2e3in5ecte3F ; 4i2rate3 ,acientul cu lic4i2e cal2ute =/ l > 3i? ceaiuri 9n2ulcite, sucuri 2e 5ructe, com,oturi, su,a 2e le$umeF ; masor 3ilnic 2iure3a si scaunul ,e care 9l trec 9n 5oaia 2e o8servatie. >n%ri;iri cu rol !ele%at ; am a2ministrat co,ilului me2icatia antitermica consemnata 9n G.+.: Paracetamol 1 t8 > . 4, Al$ocamin 1 5 i.m. @(ALUAA@ Co,ilul a ,re3entat trans,iratii a8un2ente ,e toata ,erioa2a 5e8rila. Pacientul nu mai ,re3inta semnele 2es4i2ratarii. %iure3a si ec4ili8rul 4i2ro;electrolitic se normali3ea3a. Pacientul e1,ectorea3a si 5oloseste corect scui,atoarea. *. N@(+IA %@ A C+MUNICA Pro8lema ; comunicare ine5icace la nivel a5ectiv @tiolo$ia ; me2iu s,italicesc ; an1ietate Semne>Sim,tome ; i3olare, sin$uratate ; 5acies trist +8iective: Pacientul sa comunice e5icient 9nce,<n2 cu a 2oua 3i. >n%ri;iri cu rol #ro#riu ; cree3 un me2iu 2e si$uranta, liniste sau sa in2uca 8olnavului o stare 2e con5ort 5i3ic si ,si4icF ; convin$ ,acientul sa comunice cu ec4i,a 2e 9n$ri:ire si sa 5ie socia8il cu ceilalti ,acienti 2in salonF ; i;au le$atura cu 5amilia si cu ,rietenii s5atuin2u;i sa;l vi3ite3eF ; ,un 9n valoare ca,acitatile, talentele si reali3arile anterioare a ,acientului, tin<n2 cont ca ,asiunea lui este 2esenul, i;am o5erit materiale necesareF ; 2au ,osi8ilitatea 8olnavului sa 9si e1,rime nevoile, sentimentele si 2orintele saleF ; 2au ,osi8ilitatea sa i;a sin$ur 2eci3iiF ; 9l a:ut sa;si i2enti5ice ,osi8ilitatile sale 2e a asculta. @(ALUAA@ La internare 8olnavul era necomunicativ, a,atic, 2u,a care a 9nce,ut sa cola8ore3e cu ec4i,a 2e 9n$ri:ire si cu antura:ul. In cea 2e;a treia 3i comunica e5icient cu ,ersonalul. ). N@(+IA %@ A IN(KJA Pro8lema ; cunostinte insu5iciente @tiolo$ia ; li,sa in5ormatiilor Semne>Sim,tome ; solicita in5ormatii +8iective: Pacientul sa cunoasca re$imul i$ieno;2ietetic si sa;l res,ecte. Interventii cu rol #ro#riu ; e1,lore3 nivelul 2e cunostinte al co,iluluiF ; i2enti5ic mani5estarile 2e 2e,en2enta, sursele lor 2e 2i5icultate, interactiunile lor cu alte nevoiF

; stimule3 2orinta 2e cunoastereF ; motive3 im,ortanta acumularii 2e noi cunostinteF ; constienti3e3 ,acientul asu,ra ,ro,riei lui res,onsa8ilitati ,rivin2 sanatateaF ; or$ani3e3 activitati e2ucative, 5olosin2 meto2ele 2e 9nvatam<nt cunoscute: e1,unerea, conversatia, 2emonstratia res,ect<n2 ,rinci,iile ,e2a$o$iceF ; veri5ic 2aca ,acientul a 9nteles corect mesa:ul transmis si 2aca si;a 9nsusit noile cunostinte. @(ALUAA@ Pacientul a 5ost 5oarte rece,tiv la in5ormatiile 5urni3ate, a 9nteles im,ortanta res,ectarii unui re$im 2e viata sanatos, 8ene5ic re5acerii =evitarea 5ri$ului, a ume3elii, e5ortului 5i3ic?. 1 . N@(+IA %@ A S@ A@CA@@A Pro8lema ; 2i5icutate 9n a 9n2e,lini activitatile recreative @tiolo$ie ; an1ietate ; stare 2e,resiva Semne>Sim,tome ; intoleranta la e5ort, sla8iciune ; o8oseala +8iective: Pacientul sa ,artici,e 3ilnic la 2i5erite activitati recreative. >n%ri;iri cu rol #ro#riu ; e1,lore3 ce activitati recreative 9i ,ro2uc ,lacere ,acientuluiF ; ,lani5ic activitatile recreative 9m,reuna cu 8olnavulF ; 9l antrene3 9n 2i5erite activitati si 9l a:utF ; asi$ur un me2iu cores,un3ator nevoilor saleF ; am 9n ve2ere ca activitatile sa nu su,rasolicite ,acientul, sa nu 9l o8oseasca si sa 9i cree3e o stare 2e 8una 2is,o3itieF ; note3 reactiile si mani5estarile acestuia cu re5erire 2irecta la starea 2e ,lictiseala si 2e tristeteF ; 2etermin ,acientul sa 9si e1,rime emotiile si sentimentele. @(ALUAA@ Pacientul se 2eclara multumit si se simte mult mai 8ine 2e c<n2 ,artici,a la activitatile recreative ,use la 2is,o3itie, activitati 2e care avea nevoie ,entru a se 2estin2e 2in starea 9ncor2ata 9n care se a5la. E(ALUARE <INAL= Pacientul P.M. 9n v<rsta 2e ' ani a 5ost internat cu urmatoarele sim,tome: ciano3a si a$itatie, res,iratie 2i5icila, 2atorita o8structiei na3ale, tem,eratura ri2icata 3),0C, stare $enerala alterata. In sectie se ,reci3ea3a 2ia$nosticul 2e !arigoamigdalita acuta. %u,a cele a,ro1imativ 1 3ile 2e s,itali3are, 2e tratament si su,rave$4ere, toate o8iectivele ,ro,use au 5ost 9n2e,linite, iar co,ilul este e1ternat 9n stare 2e convalescenta. Co,ilul se alimentea3a si 4i2ratea3a cores,unator, are un somn linistit si o2i4nitor, este ec4ili8rat, calm si ascultator. La e1ternare i se recoman2a ,arintilor: ; o su,rave$4ere atenta a co,ilului atunci c<n2 9si e5ectuea3a masurile 2e i$ienaF ; sa evite 5ri$ul si ume3ealaF ; sa evite e5ortul 5i3ic si a$lomeratiaF ; sa a2o,te o 9m8racaminte a2ecvata se3onuluiF ; 2u,a trei sa,tam<ni 2e la e1ternare sa mear$a la me2icul 2e 5amilie ,entru control me2icalF ; sa res,ecte in2icatiile ,rimite ,recum si tratamentul con5orm ,rescri,tiilor me2icale: (itamina 71, 71/ 1 5 > 3i (itamina C / 3 t8 > 3i

Paracetamol / t8 > 3i.

S-ar putea să vă placă și