Sunteți pe pagina 1din 3

ROMAN|A CURTEA DE APEL BUCUREgTI Splaiul Independenteinr's, Sector 4 ,.

Bucuregti,cod Postal 050091 9l FISCAL A VilLA CONTLNC|oS ADMINISTRATIV SECTTA E23-PaulNegulescu DOSARUL NR. 7839/212011*

2013 emisdla 28 Noiembrie

GITATIE

potitittitorain noniaii'"";'iii."niuf'"ir' l"na*tti'Glai"""'-ni'rzA' de in calitate Sindicarul o@09:00' 20'14' i" ;il;G io tanuarie n"sil]lrl"", ii E23-Paul pentr parat camera 9.19c-uE instante, intimat de "iitpreql Si r1iinnelOc in calitate - rectamant, in pro".i'r'"lr--ililiSfiti't'lOl*arr'rrsrmiiei recurent

la sediul reprezentantuluiseu cu dom. prog._ 3lel DINCA EMIL FLORIN, cu ultimul domiciliuin Bucuregti' in aceast 4' estechemat Secto-r

**"t;,?lli!?r1.it",?l$ri'li'i,iilY," 1NTAMPINARE' deadepune obrisalia aveli stabirir.pentru iudecats, * lipsa' in face a se urm?rio uniriicris';uaecat'a "rmenur a iliil;;;;;il;i;ilimile ln cazdeneprezentare
Cu coPie motive.

de un termen nal,pentru prin fost i-a citalia inix;":::T,ufi:r:,J';:;i'l'j,LTaHilili;;;p;:;erfl_*:gI care :"Ji:i::l?!',',?g?1":?: :::ffiy acerui judecati ientru urterioare de ierm"i"re #'i;;ii;']'!"i'T'",Gti'jt;i

GABRIEL de BERCA promovat al motivelorrecursului Gu 1 exemplar

f#:::[3:::lfi,:l?T,:
inmAnatS.

Grefi

n1 ;qaf

i*.ilE

||DFl

AF?Frt

'#-+

-".-'-

/rc,.

MtN|$TERUL ADM|N|ETRAI|E| $r TNTERNELOR


MINISTRU ,

NALrA c.lRrE otnJi,iirru Fr,,us,l,rrr' Domnuluiprgcdinte


aleslar\[inister-ul Administrafiei llucuresti, $i Inrerneror Pia;a c]rn Revolutiei *3",:,ili;;$ilb;rAt, dosarul h nr. ltistzilott.in T lAl art,299si urm.C.proc.oiv., renreiut preoum,li al on. :o+, -. pin."iv.. declarf: subsemnatul cabricl BDr{cA, cu tlomiciliul

REc,iRs
rnrp,rtrivii $rntinrci civifl n1 I24 dfu 11.01,2012, pronuufutcln dorarul civil mrnfionnt, ii.creCurtea rleApel Bucnregti rl+ _ Secfia Vfif* .".t"ri"i"s adminir{rutiv prin admitcrcarccuruuloimeustro roodificrti $i fiscal,pe caresolicitca " fu ;;;;

rnmod grelit cxceplia ripscicarirrrri ,"*,:;'J#11',1ff::Hffif,iHi,ff ili,l,#:i#:ti respiugc


l'

u.nrnll"iillr"

condi{iiconsider sentinta civiri recuratS ca fiind nc'reminicr gi nrregrrfr <rin MOTIVE

i;:;;;::;:-:#:ffi'ii,i::::,,::i!',

Intl-un interls legitim,d!_t:4!,e_e -tulqgsLcJluhlllB printr-undctadminisftativ pr'innrriirilurnorru sau tn termeml legala unei ce,.eri. .t,t

pr,ss$urle p1T'e,.rnvgderez cdporrivit {irr1 """"ofi:,Tl::.l.carittrfii t.egeircontenciosului arr.l arin. r r) adrninistrativ ff. iS4/2004, .6difioa.il. conrpleti.rile pcrsttn.nii ;i ulLedoue, carese consideru .. rr,,..u "u ,!ryo!u. nr-riiii,-*t"riir.rri

I' lrcferirorIn

r,rit"1ixial1*,iiii,'iaisioi,6i[,!.r,
I'a!i*to.ur*auorr
fccial-uantul ,T,T;"ff', nu a :rm:fi*.j:fT ch,$ru

r.entnl r*unoasterc,t Iegitimri repdrarea pagubei ce i-afo:tt cauntd."inieiiut tesiti,,n *:::ore;Freuiye3 cnin cauza jucrecillii. elcdusd .::i::1i:1. tttletUfi ln rgEifrl. pulEqc
-g1g.
atfr in ffl.nort:ri de .[rrrt,.ti--,,-

'a*i'i'"i,ii ,iii,iii,,

anytarea actutui,

p__rfirs,. ci

pclitry _pub!_icf,.

Rr;.^.:., . ,

carr ;-ire aa obiet:litcteleinstitulirr-i pe carco**urtef-ffi;J.,on,luuo.

*-ri'ii-';;ffiil-l#'ffi,iil"i'il'#T:-Jl.li:l*i.]-'10 l#::::tl,11T,:l:::'.:l,l'l'l':,::il1 a.cin:inistrati


l\/
!:
l:

'a

rereron ;r,?;ffi piafa

Revolufioi nr, 1A,$ector 1, C.p,01008g RO - Bucuregti

;iilt'iTdTtffi@rnai gov ro l

; Eif ,lTi_rf r1i- .,_1.= 1"]ry,:,8 l

T=t:r-.Tr.T=,-.

i' opinia.subsemnildli:-!Yt'j,L"^#::";;:;"*ui;#'x'T"1il" atar, purtricr decnt \ nutoritntc est$ ci.'pnrntul '.r'oani ;.,"#;-r"i.i, " i'_n,,,11'il;;'i:,tJ,lifili:;lill'ii,l,"ntr se
rct:lsrnrrnt*l jurlecf,lii i,"iu*nto dedus "rT'lT.;i;',:T|;Tr;t vii rog sf,consrntrli 11,,,i:jlt."t pasivl' procesualf, arecnlitate pr.rrrt* ,ffiffi rn *fro*mntrtul
i: .,

;l'1J,",ff:"'-'.'r3i,l''l'l'T;'"0;1l.*T*#t'ffil'tii lil"'i;H;l' ,,,,. n"*u",1,'ul]n,1;,,


1din iuvucst ri y1'1:"i:ioll'.*---t:::',f am ertepfie. rre cledusii cat-tzacledusi' iril,.rilll.:':-",:l11lX,i#fi1-:l}-'* l.pr cntc rrllr't'inntrl intruust. ln carza ulterioirrc. int$rust. ,"""ri"-"rc
tti::ii'j':; 2. fr cnlc de err'epfie' am luv{)car lr

'qei-ur:!s-pur #:ilHl{*;;l*,':U:rg,m';'-"mldi..ifi:t,i,*-.:i:F+;,.i0.*q!iuil;"'ii'i "1'nttiit*ll:lml itrciidrtri perr.r:umms* . ii-:nclic plineottc


ft,Bubricq.
ffifr
ut lf t i1r.l t\rr

**i,,i;

;::i:**,tlffiigiu nvc*calitare p*hlice,T'r poare I +'.Lt I t/ iur,*ia'1'ritir(i petsoitnf,o cttttdt'tgr'-'

ca'c aclmjrristrativ iie sonrenci'rs

pe tla1eAccast[ iiri: cit gbiecr **toi* ir"*itrr1'iei precizlltiu nrod expi'cs:cil trtl 0?.11.?01l, recldmitntnlir de cluta ln crl. t-aptul s*bliliez int'srnclol' i,-,conluxt. gi r*tcffretor, ci cu mi'ist*rl atlrninistrnliei fi Ei sh sejuilnu* cu Ministerul Actministraiei ntociifisr\ril': uu cr*reEte Legeanr'.554/2004'

clatede irrt. z-rin.-iii rit 1) din pr*ivit ,Jeti*i1iei clc eilti't se inlelegl activitatel cle solttliorrare a,irnini-irativ ,n*.orios puii':-r r:el ulteri'irr.c. cart 1:rrin ,;*inplcthrilt-potrivit-r*giit-"g*ic-e n,litigiilor in c.'r'prr-tti*. arJnri*istrirti' iucheierea" re de crlntencios 'isriurfe clin cmitcreiisar'i pubricl, i*,. cirnllictrrls-a o-titot fie lcgal i'ir'i termeuul in n*a rrintre '[r1i este o nutoritrrte iri sc'sul p;;;;tt* lcgi, re ain nesoluiionarefl aclminisrrativ. act ,rrr.,i a cirz, dr,tpfl la un dreptsau1aun intercslegitin' il iuj*stit-icatde a rcz'lva o ccrere"r'r*"ito** ,ii' rerLrzr.ir itt mod clat'fapt'l cit' petltrr-t legalein*ocaters-iese pr"u.a*rilor ,r tcleJogic'a arraliza c:ci cri' Astlel, 1-ru{rt-r de a t'ormulao al[iune irl ciue' instan{eicleju<le&tl reulun'utl*i-il'outiguliu aclresir s,: ilr.rtr:a. ce nu esteindeplinitin caui' pubrictraspect norlttitll'" riii* rliirtrc 'irr.{i sil lic o autoritate cfi. potri-vitarr' 16 alin' (1) din acnrl prcciz[rilor'anterioare-inveclcrez care fi i' srrsl.i'irreil ti formurnt- ii per$ontl impotrivfl Persoanei j*dcc$t^a in qle rr"t .nourur* I'lc cererile. {nzul re dc *rr:.[ionirr. vitl'vatfl irctutuiori, cl*pii*i", *** sefnie i'ehei*r=u sau etniterca 1111(j'{' sq s.liFitn plata c'rirril;,uitIn Elab*rarL-a" u,rH*.tiu saula.in lnt*'es lcgitit'' +l'}ci lu,rn clrept qsrcrrarr--feriro.r* r., reZ()ryx acfi*rrii' p*lsrii:liri:i r:ri p-"tr" irrrfirziere,in eat'ul admi[erii' pfi'fltfl' ii*s'frg'Lrirr pentru pr-eiuclir.iul publicf "..*"rit cn autontirten iiitor, strlidirr ru pru* ir*_1pnB,,t prutir|,r-_n 'eiipecriva "tiigutn

1,"*rio, 'u,,iuirl,]l*}*':i,.ilHl1lTJ..|iol--iil:'ilidirnnrurui ttnnotrina rrlltoritfifii nFl'tiq* ,a{rrirr_ rrrtrsccverrt unei nctiuni oriqcinuF. i'irio,ru*
dr ccfeXf_gfce$!.fll!

t1 'no'1, il stahilit pr.nctic, lcgiuitorul lTHi,1*:--T-.-H:ill,:1-ifllt$|tj;l:i'ilHffi rlrint{-un:siluar numiri vinuvnr puhric

u ie carc rul_,reClrAU #;J"1"#1ffi;lJl'TJ--j' ';i'admtn iI pasit'e pr'*esunre -,, ,;?'il,sff"-:lf;lif caritnfii ripsci ****p1iu "f,l1iffTffiT'i;1iJill"*--*r-i':ffi|ffi;*::*;m'"1'llm ffIilfi u1 ll3#l; qi
ministrului nclnrinistrafici intentelor' r,ln .,-ll.- 11

s,rricl'i#T1Ii ,,.','. civ, lrff:ilTo,lr iTl::lflllli#",,1,1,1t Tjllll::,;:Tlil::l:atur*i ' c(]r1'ttrnica'e pcnt'u unttl dincare exe'rplare, i;; d.-n[
;'."ril; il,r,*.ffiffi.,n*u,.;
L'u stirua,

MTNIfiTRUL AD

sr TNTERNEL{IR

i";r,;;,rr**'rn*"**,;*nat(:. prlrlcsrtaliipasivi1(}peIs0l1|1ifzici..;n;-1i,,,upu,iuritlenrunc.[cttaut.rritatca;-rul:|icir pentr tl sati:;l'ilr:Brcui trterl:sul u i p ubi i c'

cont$trci's trdntinistt'ativlrti p(]at$ L(:t.c.j. refine qi. irrrr-un litigiu .thr

nvea {illltiitt

'';.t=J [4Ht]T;E,[r ;Tr]r- r_lt

r:'Illtr!TiTf,lI :'l:lfl

iiHJ