Sunteți pe pagina 1din 5

Efectele actului juridic.

1)Drepturile si obligatiile care se nasc, modifica, si sting in cadrul unui raport juridic civil. 2) Determinarea efectelor presupune a stab care sunt drepturile si obligatiile partilor rap juridic. - Sunt guvernate de trei principii ( reguli care guverneaza efectele actului juridic reglementate ulterior in acte normative); a) principiul fortei obligatorii ( PACTA SUM SERVANTA) b) principiul relativitatii actului juridic c) principiul irevocabilitatii actului juridic. A) PRINCIPIUL FORTEI OBLIGATORII Rreglementare: art 1270 alin 1 cod civil "Contractul valabil incheiat are putere de lege intre partile contractante". Textul nu trebuie interpretat in sensul ca, contractul are valoare de lege (act normativ), ci doar in sens metaforic, respectiv contractul trebuie respectat de catre parti intocmai ca si legea. Exceptii : situatii in care contractul isi produce efectele altfel decat au stabilit partile la incheierea lui Exceptii de restrangere: situatii in care actul juridic isi produce efectele mai inainte de termenul prevazut de parti sau in alt mod decat au stabilit partile, datorita disparitiei unui element al sau. Contractul de mandat inceteaaz prin moartea sau punerea sub interdictie a mandantului sau mandatarului. Contractul de locatiune : - desfiintarea contr de locatiune incheiat pe durata nedeterminata - incetarea contractului de locatiune inainte de termen prin pierirea fortuita a bunui. Contractul de comodat: - incetarea contr de comodat inainte de termen prin pieirea fortuita a bunuilui sau daca comodantul ar cadea intr-o trebuinta mare si neprevazuta a bunului. *In situatia in care partile actului juridic stabilesc clauzele de dezicere (clauzele prin care o parte poate sa denunte unilateral cotractul in anumite conditii, acestea nu sunt considereate exceptii de la principiul fortei obligatorii deoarece denuntarea unilaterala operand in baza codului partilor se considera a fi aplicatii ale principiului libertatii de vointa.

EXCEPTII DE EXTINDER Situatii in care actul juridic isi produce efectele peste termenul convenit de parti. - Situatia in care contractul nu a fost executat datorita unui caz de forta majora (forta majora suspenda executarea obligatiei pana se suspenda) -Situatii in care efectele actului juridic sunt prorogate peste termen printr-o dispozitie a legii. (prorograre legala, ex: prorogarea legala a contractelor de inchiriere a imobilelor nerestituite fostilor proprietari pe o perioada de 5 ani in baza legii 112/1995 si a OUG 41/1999 privind protectia chiriasului . Odata cu legea 71/2011 de punere in alicare a codului civil numai opereaza prorogarea legala a contractelor de inchiriere

TEORIA IMPREVIZIUNII (clauza REBUS SIC NON STANTIBUS) (asa cum nu stau lucrurile) Definitie: Presupune adaptarea (renegocierea) contractului conventionala sau judiciara a contractului atunci cand o prestatie devine mult prea oneroasa. Dezechilibrul dintre contraprestatie datorindu-se schimbarii imprejurarilor avute in vedere de catre parti la incheierea contractului. art 1271 cod civil. Partile sunt tinute sa-si execute obligatiile, chiar daca acestea au devenit mult prea oneroase pentru o parte contractuala. Fie datorita cresterii costurilor , fie datorita scaderii valorii contraprestatiei celeilalte parti. Daca executarea contractuluia devenit mult prea oneroasa datorita schimbarilor imprejurarilor avute in vedere de parti la incheierea lui, iar una dintre parti se afla in imposibilitate efectiv de a-si executa contractul, aceasta poate solicita instantei: -Adaptarea contractului pentru ca instanta sa dispuna repartizarea in mod echitabil intre parti a beneficiilor si a pierderilor. - Incetarea contractului in momentul si in conditiile pe care instanta le stabileste

*Adaptarea sau incetarea contractului se poate cere in urmatoarele conditii: -Dezechilibru intre contra prestatii sa se datoreze schimbarii imprejurarilor avute de parti la incheierea contractului. -Schimbarea imprejurarilor sa fi intervenit pe durata executarii contractului

-Schimbarea imprejurarilor sa nu fi fost avuta in vedere de catre debitorul obligatiei mai oneroase( sa nu tina de culpa sa), acesta sa nu-si fi asumat prin contract riscul schimbarii acestor imprejurari. -Debitorul sa fi incercat intr-un termen rezonabil sa fi negociat contractul in vederea adaptarii lui. *Clauzele prin care partile prelungesc prin conventia lor peste termenul convenit efectele unui contract nu sunt exceptii de la principiul fortei obligatorii, ci aspecte ale principiului libertatii de vointa (tacita relocatiune). B) PRINCIPIUL IREVOCABILITATII ACTULUI JURIDIC Potrivit art 1270 alin 2 contractul se modifica sau inceteaza numai prin acordul de vointa al partilor -"Per a contrario" contractul nu poate fi modificat sau revocat prin vointa unei singure parti -Actul juridic unilateral nu poate fi revocat prin vointa contrara a autorului. Exceptii de revocabilitate unilaterala a contractelor: -Contractul de donatie intre soti este revocabil ( art 1031 C.Civil) -Contractul de locatiune pe durata nedeterminata poate fi revocat unilateral : -De catre chirias cu conditia notificarii proprietarului intr-un termen care nu poate fi mai mic decat sfertul intervalului de timp pentru care s-a stabilit plata chiriei -De catre proprietar cu conditia notificarii prealabile a chiriasului intr-un termen ce nu poate fi mai mic de 60 de zile, daca plata chiriei se face intr-un termen de o luna sau mai mare, si respectiv de 15 zile daca plata chiriei se face pe o perioada mai mica de o luna. -Revocarea contractului de mandat de catre mandant si renuntarea la contract de catre mandatar.

Exceptii de revocare unilaterala a actului juridic unilateral: -Testamentul este revocabil prin intocmirea unui alt testament, cu o data mai recenta. -Renuntarea la mostenire poate fi revocata (retractarea la mostenire) in termenul de optiune succesorala de un an. -Consimtamantul parintilor la adoptia minorilor ( poate fi revocat in 30 zile)

-Consimtamantul donatorului de a dona tesuturi si organe este revocabil chiar si in fata medicului. -Consimtamantul la reproducerea asistata cu test donator poate fi revocata oricand inclusiv in fata medicului. ( art 442 alin 2).

C) Principiul relativitatii efectelor actului juridic. Potrivit art 1280 contractul produce efecte numai intre parti. = act juridic produce drepturi si obligatii numai fata de parti nu si fata de terti. Principiul este cunoscut si sub forma : " RES INTER ALIOS ACTA ALIIS NEQUE NOCERAE NEQUE PRODESSE POTEST " (actul juridic produce efecte doar intre parti, el nici nu vatama nici nu profita tertilor) *A nu se confunda cu principiul opozabilitatii. Desi actul juridic nu produce drepturi si obligatii ca regula fata de terti, totusi acestia trebuie sa respecte actul juridic ca realitate juridica. - Partile pot sa invoce fata de terti obiligativitatea respectarii de catre acestia a drepturilor si obligatiilor nascute din contract. - Partile au dreptul sa invoce in favoarea lor si impotriva tertilor actul juridic. - Tertii pot sa invoce uneori in favoarea lor si impotriva partilor un act juridic