Sunteți pe pagina 1din 7

Extras din LEGE Nr.

571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal Text n vigoare ncepnd cu data de 1 ianuarie 2010 n baza actelor normative modificatoare, publicate n Monitorul Oficial al Romniei, Partea , pn! la 2" noiembrie 200#$ %&P$ '(1 )enituri din tran*ferul propriet!+ilor imobiliare din patrimoniul per*onal &RT$ ,,(1 -efinirea venitului din tran*ferul propriet!+ilor imobiliare din patrimoniul per*onal .1/ 0a tran*ferul dreptului de proprietate 1i al dezmembr!mintelor ace*tuia, prin acte 2uridice ntre vii a*upra con*truc+iilor de orice fel 1i a terenurilor aferente ace*tora, precum 1i a*upra terenurilor de orice fel f!r! con*truc+ii, contribuabilii datoreaz! un impozit care *e calculeaz! a*tfel3 a/ pentru con*truc+iile de orice fel cu terenurile aferente ace*tora, precum 1i pentru terenurile de orice fel f!r! con*truc+ii, dobndite ntr4un termen de pn! la 5 ani inclu*iv3 4 56 pn! la valoarea de 200$000 lei inclu*iv7 4 pe*te 200$000 lei, 8$000 lei 9 26 calculate la valoarea ce dep!1e1te 200$000 lei inclu*iv7 b/ pentru imobilele de*cri*e la lit$ a/, dobndite la o dat! mai mare de 5 ani3 4 26 pn! la valoarea de 200$000 lei inclu*iv7 4 pe*te 200$000 lei, :$000 lei 9 16 calculat la valoarea ce dep!1e1te 200$000 lei inclu*iv$ .2/ mpozitul prev!zut la alin$ .1/ nu *e datoreaz! n urm!toarele cazuri3 a/ la dobndirea dreptului de proprietate a*upra terenurilor 1i con*truc+iilor de orice fel, prin recon*tituirea dreptului de proprietate n temeiul legilor *peciale7 b/ la dobndirea dreptului de proprietate cu titlul de dona+ie ntre rude 1i afini pn! la gradul al 4lea inclu*iv, precum 1i ntre *o+i$ .5/ Pentru tran*mi*iunea dreptului de proprietate 1i a dezmembr!mintelor ace*tuia cu titlul de mo1tenire nu *e datoreaz! impozitul prev!zut la alin$ .1/, dac! *ucce*iunea e*te dezb!tut! 1i finalizat! n termen de 2 ani de la data dece*ului autorului *ucce*iunii$ ;n cazul nefinaliz!rii procedurii *ucce*orale n termenul prev!zut mai *u*, mo1tenitorii datoreaz! un impozit de 16 calculat la valoarea ma*ei *ucce*orale$ .:/ mpozitul prev!zut la alin$ .1/ 1i .5/ *e calculeaz! la valoarea declarat! de p!r+i n actul prin care *e tran*fer! dreptul de proprietate *au dezmembr!mintele *ale$ ;n cazul n care valoarea declarat! e*te inferioar! valorii orientative *tabilite prin expertiza ntocmit! de camera notarilor publici, impozitul *e va calcula la nivelul valorii *tabilite prin expertiz!, cu excep+ia tranzac+iilor nc<eiate ntre rude ori afini pn! la gradul al 4lea inclu*iv, precum 1i ntre *o+i, caz n care impozitul *e calculeaz! la valoarea declarat! de p!r+i n actul prin care *e tran*fer! dreptul de proprietate$ ."/ %amerele notarilor publici vor actualiza cel pu+in o dat! pe an expertizele privind valoarea de circula+ie a bunurilor imobile, care vor fi comunicate la direc+iile teritoriale ale Mini*terului =inan+elor Publice$ .8/ mpozitul prev!zut la alin$ .1/ 1i .5/ *e va calcula 1i *e va nca*a de notarul public nainte de autentificarea actului *au, dup! caz, ntocmirea nc<eierii de finalizare a *ucce*iunii$ mpozitul calculat 1i nca*at *e vireaz! pn! la data de 2" inclu*iv a lunii urm!toare celei n care a fo*t re+inut$ ;n cazul n care tran*ferul dreptului de proprietate *au al dezmembr!mintelor ace*tuia, pentru *itua+iile prev!zute la alin$ .1/ 1i .5/, *e realizeaz! prin <ot!rre 2udec!torea*c! *au prin alt! procedur!, impozitul prev!zut la alin$ .1/ 1i .5/ *e calculeaz! 1i *e nca*eaz! de c!tre organul fi*cal competent$ n*tan+ele 2udec!tore1ti care pronun+! <ot!rri 2udec!tore1ti definitive 1i irevocabile comunic! organului fi*cal competent <ot!rrea 1i documenta+ia aferent! n termen de 50 de zile de la data r!mnerii definitive 1i irevocabile a <ot!rrii$ Pentru alte proceduri dect cea notarial! *au 2udec!torea*c! contribuabilul are obliga+ia de a declara venitul ob+inut n maximum 10 zile de la data tran*ferului, la organul fi*cal competent, n vederea calcul!rii impozitului$ Pentru n*crierea drepturilor dobndite n baza actelor autentificate de notarii publici ori a certificatelor de mo1tenitor *au, dup! caz, a <ot!rrilor 2udec!tore1ti 1i a altor documente n celelalte cazuri, regi*tratorii de la birourile de carte funciar! vor verifica ndeplinirea obliga+iei de plat! a

impozitului prev!zut la alin$ .1/ 1i .5/ 1i, n cazul n care nu *e va face dovada ac<it!rii ace*tui impozit, vor re*pinge cererea de n*criere pn! la plata impozitului$ .,/ mpozitul *tabilit n condi+iile alin$ .1/ 1i .5/ *e vireaz! 1i *e re+ine integral la bugetul de *tat$ .'/ Procedura de calculare, nca*are 1i virare a impozitului perceput n condi+iile alin$ .1/ 1i .5/, precum 1i obliga+iile declarative *e vor *tabili prin norme metodologice emi*e prin ordin comun al mini*trului finan+elor publice 1i mini*trului 2u*ti+iei, cu con*ultarea >niunii ?a+ionale a ?otarilor Publici din Romnia$ &RT$ ,,(2 Rectificarea impozitului ;n cazul n care, dup! autentificarea actului *au ntocmirea nc<eierii de finalizare n procedura *ucce*oral! de c!tre notarul public, *e con*tat! erori *au omi*iuni n calcularea 1i nca*area impozitului prev!zut la art$ ,,(1 alin$ .1/ 1i .5/, notarul public va comunica organului fi*cal competent acea*t! *itua+ie, cu motivarea cauzelor care au determinat eroarea *au omi*iunea$ Organele fi*cale competente vor emite decizii de impunere pentru contribuabilii de*emna+i la art$ ,,(1 alin$ .1/ 1i .5/, n vederea nca*!rii impozitului$ R!*punderea notarului public pentru nenca*area *au calcularea eronat! a impozitului prev!zut la art$ ,,(1 alin$ .1/ 1i .5/ e*te anga2at! numai n cazul n care *e dovede1te c! nenca*area integral! *au par+ial! e*te imputabil! notarului public care, cu inten+ie, nu 1i4a ndeplinit acea*t! obliga+ie$ &RT$ ,,(5 Obliga+iile declarative ale notarilor publici cu privire la tran*ferul propriet!+ilor imobiliare ?otarii publici au obliga+ia *! depun! *eme*trial la organul fi*cal teritorial o declara+ie informativ! privind tran*ferurile de propriet!+i imobiliare, cuprinznd urm!toarele elemente pentru fiecare tranzac+ie3 a/ p!r+ile contractante7 b/ valoarea n*cri*! n documentul de tran*fer7 c/ impozitul pe venitul din tran*ferul propriet!+ilor imobiliare din patrimoniul per*onal7 d/ taxele notariale aferente tran*ferului$ @@@@@@@@@@@@@ Extras din !"#$%$E Nr. && din 22 ianuarie 200& ' (artea ) pentru aprobarea Normelor metodolo*ice de aplicare a Le*ii nr. 571+2003 privind Codul fiscal Text n vigoare ncepnd cu data de 28 mai 200# n baza actelor normative modificatoare, publicate n Monitorul Oficial al Romniei, Partea , pn! la 28 mai 200#$ %odul fi*cal3 -efinirea venitului din tran*ferul propriet!+ilor imobiliare din patrimoniul per*onal &RT$ ,,(1 .1/ 0a tran*ferul dreptului de proprietate 1i al dezmembr!mintelor ace*tuia, prin acte 2uridice ntre vii a*upra con*truc+iilor de orice fel 1i a terenurilor aferente ace*tora, precum 1i a*upra terenurilor de orice fel f!r! con*truc+ii, contribuabilii datoreaz! un impozit care *e calculeaz! a*tfel3 a/ pentru con*truc+iile de orice fel cu terenurile aferente ace*tora, precum 1i pentru terenurile de orice fel f!r! con*truc+ii, dobndite ntr4un termen de pn! la 5 ani inclu*iv3 4 56 pn! la valoarea de 200$000 lei inclu*iv7 4 pe*te 200$000 lei, 8$000 lei 9 26 calculate la valoarea ce dep!1e1te 200$000 lei inclu*iv7 b/ pentru imobilele de*cri*e la lit$ a/, dobndite la o dat! mai mare de 5 ani3 4 26 pn! la valoarea de 200$000 lei inclu*iv7 4 pe*te 200$000 lei, :$000 lei 9 16 calculat la valoarea ce dep!1e1te 200$000 lei inclu*iv$ ?orme metodologice3 1"1(2$ -efinirea unor termeni3 a/ prin contribuabil, n *en*ul art$ ,,(1 din %odul fi*cal, *e n+elege per*oana fizic! c!reia i revine obliga+ia de plat! a impozitului$

;n cazul tran*ferului dreptului de proprietate *au al dezmembr!mintelor ace*tuia prin acte 2uridice ntre vii, contribuabil e*te cel din patrimoniul c!ruia *e tran*fer! dreptul de proprietate *au dezmembr!mintele ace*tuia3 vnz!torul, credirentierul, tran*mi+!torul n cazul contractului de ntre+inere, al actului de dare n plat!, al contractului de tranzac+ie etc$, cu excep+ia tran*ferului prin dona+ie$ ;n contractele de *c<imb imobiliar calitatea de contribuabil o au to+i copermutan+ii, co*c<imba1ii, cu excep+ia *c<imbului unui bun imobil, proprietate imobiliar!, cu un bun mobil, *itua+ie n care calitatea de contribuabil o are numai proprietarul bunului imobil$ ;n cazul tran*ferului dreptului de proprietate prin dona+ie, calitatea de contribuabil revine donatarului$ %ontribuabil e*te 1i per*oana fizic! din patrimoniul c!reia *e tran*fer! dreptul de proprietate *au dezmembr!minte ale ace*tuia cu titlu de aport la capitalul *ocial$ ;n cazul tran*ferului dreptului de proprietate pentru cauz! de moarte, prin *ucce*iune legal! *au te*tamentar!, calitatea de contribuabil revine mo1tenitorilor legali *au te*tamentari, precum 1i legatarilor cu titlu particular7 b/ prin con*truc+ii de orice fel *e n+elege3 4 con*truc+ii cu de*tina+ia de locuin+!7 4 con*truc+ii cu de*tina+ia de *pa+ii comerciale7 4 con*truc+ii indu*triale, <ale de produc+ie, *edii admini*trative, platforme indu*triale, gara2e, parc!ri7 4 orice con*truc+ie *au amena2are *ubteran! ori *uprateran! cu caracter permanent, pentru a c!rei edificare e*te nece*ar! autoriza+ia de con*truc+ie n condi+iile 0egii nr$ "0A1##1 privind autorizarea execut!rii lucr!rilor de con*truc+ii, republicat!, cu modific!rile 1i complet!rile ulterioare7 c/ prin terenul aferent con*truc+iilor *e n+elege terenuri4cur+i, con*truc+ii 1i anexele ace*tora, conform titlului de proprietate, identificat printr4un identificator unic 4 num!rul cada*tral 4 *au care con*tituie un *ingur corp funciar7 d/ prin terenuri de orice fel, f!r! con*truc+ii, *e n+elege terenurile *ituate n intravilan *au extravilan, indiferent de categoria de folo*in+!, cum ar fi3 cur+i, gr!dini, arabil, p!1une, fnea+!, fore*tier, vii, livezi 1i altele a*emenea pe care nu *unt ampla*ate con*truc+ii 1i nu pot fi ncadrate n categoria terenurilor aferente con*truc+iilor n n+ele*ul lit$ c/7 e/ prin tran*ferul dreptului de proprietate *au al dezmembr!mintelor ace*tuia *e n+elege n*tr!inarea, prin acte 2uridice ntre vii, a dreptului de proprietate *au a dezmembr!mintelor ace*tuia, indiferent de tipul *au natura actului prin care *e realizeaz! ace*t tran*fer3 vnzare4cump!rare, dona+ie, rent! viager!, ntre+inere, *c<imb, dare n plat!, tranzac+ie, aport la capitalul *ocial, inclu*iv n cazul cnd tran*ferul *e realizeaz! n baza unei <ot!rri 2udec!tore1ti 1i altele a*emenea7 f/ data de la care ncepe *! curg! termenul e*te data dobndirii, iar calculul termenului *e face n condi+iile dreptului comun$ Termenul n raport cu care *e calculeaz! data dobndirii e*te3 4 pentru con*truc+iile noi 1i terenul aferent ace*tora, termenul curge de la data nc<eierii proce*ului4 verbal de recep+ie final!, n condi+iile prev!zute de lege7 4 pentru con*truc+iile neterminate 1i terenul aferent ace*tora, termenul *e calculeaz! de la data dobndirii dreptului de proprietate *au dezmembr!mintelor *ale a*upra terenului7 g/ data dobndirii *e con*ider!3 4 pentru imobilele dobndite prin recon*tituirea *au con*tituirea dreptului de proprietate n baza legilor fondului funciar3 0egea fondului funciar nr$ 1'A1##1, republicat!, cu modific!rile 1i complet!rile ulterioare, 0egea nr$ 1A2000 pentru recon*tituirea dreptului de proprietate a*upra terenurilor agricole 1i a celor fore*tiere, *olicitate potrivit prevederilor 0egii fondului funciar nr$ 1'A1##1 1i ale 0egii nr$ 18#A1##,, cu modific!rile 1i complet!rile ulterioare, 0egea nr$ 2:,A200" privind reforma n domeniile propriet!+ii 1i 2u*ti+iei, precum 1i unele m!*uri adiacente, cu modific!rile 1i complet!rile ulterioare, data dobndirii e*te con*iderat! data valid!rii, prin <ot!rrea comi*iei 2ude+ene de aplicare a legilor de mai *u*, a propunerilor f!cute de comi*iile locale de aplicare a ace*tor legi$ ?um!rul 1i data <ot!rrii *unt n*cri*e n adeverin+ele eliberate de comi*iile locale fiec!rui *olicitant ndrept!+it la re*tituire ori con*tituire7 4 pentru imobilele atribuite, re*tituite, retrocedate etc$ n baza legilor3 0egea nr$ 1'A1##1, republicat!, cu modific!rile 1i complet!rile ulterioare, 0egea nr$ 112A1##" pentru reglementarea *itua+iei 2uridice a unor imobile cu de*tina+ia de locuin+e, trecute n proprietatea *tatului, cu modific!rile ulterioare, 0egea nr$ 10A2001 privind regimul 2uridic al unor imobile preluate n mod abuziv n perioada 8 martie 1#:" 4 22

decembrie 1#'#, republicat!, cu modific!rile 1i complet!rile ulterioare, 0egea nr$ 2:,A200", cu modific!rile *i complet!rile ulterioare, data dobndirii e*te con*iderat! data emiterii actului admini*trativ, re*pectiv ordinul prefectului, di*pozi+ia de re*tituire *au orice alt act admini*trativ n materie7 4 n cazul n care fo1tii proprietari *au mo1tenitorii ace*tora au dobndit dreptul de proprietate prin <ot!rre 2udec!torea*c!, data dobndirii e*te con*iderat! data r!mnerii definitive 1i irevocabile a <ot!rrii 2udec!tore1ti7 4 pentru imobilele dobndite cu titlu de uzucapiune, con*tatat prin <ot!rre 2udec!torea*c! definitiv! 1i irevocabil!, data dobndirii e*te con*iderat! data la care a nceput *! curg! termenul de uzucapiune7 4 n cazul n*tr!in!rii unor imobile rezultate din dezmembrarea, re*pectiv dezlipirea unui imobil, data dobndirii ace*tor imobile e*te data dobndirii imobilului ini+ial care a fo*t *upu* dezlipirii, re*pectiv dezmembr!rii7 4 n cazul n*tr!in!rii terenurilor alipite 1i ulterior dezmembrate, re*pectiv dezlipite, data dobndirii e*te con*iderat! data la care a fo*t dobndit imobilul cu *uprafa+a cea mai mare din opera+ia de alipire7 4 n cazul n*tr!in!rii unor imobile rezultate din alipirea unora dobndite la date diferite, impozitul *e va calcula n func+ie de data dobndirii parcelei cu *uprafa+a cea mai mare7 4 n cazul n care parcelele alipite au *uprafe+ele egale, data dobndirii e*te con*iderat! data la care a fo*t dobndit! ultima parcel!7 4 n cazul *c<imbului, data dobndirii imobilelor care fac obiectul *c<imbului va fi data la care fiecare copermutant, re*pectiv co*c<imba1, a dobndit proprietatea$ %odul fi*cal3 .2/ mpozitul prev!zut la alin$ .1/ nu *e datoreaz! n urm!toarele cazuri3 a/ la dobndirea dreptului de proprietate a*upra terenurilor 1i con*truc+iilor de orice fel, prin recon*tituirea dreptului de proprietate n temeiul legilor *peciale7 b/ la dobndirea dreptului de proprietate cu titlul de dona+ie ntre rude 1i afini pn! la gradul al 4lea inclu*iv, precum 1i ntre *o+i$ ?orme metodologice3 1"1(5$ ?u *e datoreaz! impozit la dobndirea dreptului de proprietate a*upra terenurilor 1i con*truc+iilor de orice fel, prin recon*tituirea dreptului de proprietate n temeiul legilor *peciale3 0egea nr$ 1'A1##1, republicat!, cu modific!rile 1i complet!rile ulterioare, 0egea nr$ 1A2000, cu modific!rile 1i complet!rile ulterioare, 0egea nr$ 112A1##", cu modific!rile ulterioare, 0egea nr$ 10A2001, republicat!, cu modific!rile 1i complet!rile ulterioare, 1i orice alte acte normative cu caracter reparatoriu$ B*te exceptat! de la plata impozitului tran*miterea dreptului de proprietate prin dona+ie ntre rude ori afini pn! la gradul al 4lea inclu*iv, precum 1i ntre *o+i$ -ovada calit!+ii de *o+, rud! *au afin *e face cu acte de *tare civil!$ ;n*tr!inarea ulterioar! a propriet!+ilor imobiliare dobndite n condi+iile prev!zute la paragrafele 1 1i 2 va fi *upu*! impozit!rii, cu excep+ia tran*miterii dreptului de proprietate prin dona+ie ntre rude ori afini pn! la gradul al 4lea inclu*iv, precum 1i ntre *o+i$ =ace excep+ie de la impunere tran*miterea dreptului de proprietate *au a dezmembr!mintelor ace*tuia pentru propriet!+ile imobiliare din patrimoniul afacerii definite conform pct$ :1@/ din normele metodologice date n aplicarea art$ :' din %odul fi*cal, ace*tea fiind inclu*e n categoriile de venituri pentru care venitul net anual *e determin! pe baza contabilit!+ii n partid! *impl!$ ;n cazul parta2ului 2udiciar *au voluntar nu *e datoreaz! impozit$ 444444444444 @/ & *e vedea Cot!rrea Duvernului nr$ ':A200", publicat! n Monitorul Oficial al Romniei, Partea , nr$ 1:, din 1' februarie 200"$ %odul fi*cal3 .5/ Pentru tran*mi*iunea dreptului de proprietate 1i a dezmembr!mintelor ace*tuia cu titlul de mo1tenire nu *e datoreaz! impozitul prev!zut la alin$ .1/, dac! *ucce*iunea e*te dezb!tut! 1i finalizat! n termen de 2 ani de la data dece*ului autorului *ucce*iunii$ ;n cazul nefinaliz!rii procedurii *ucce*orale n termenul prev!zut mai *u*, mo1tenitorii datoreaz! un impozit de 16 calculat la valoarea ma*ei *ucce*orale$

?orme metodologice3 1"1(:$ ;n cazul procedurii *ucce*orale *e aplic! urm!toarele reguli3 a/ finalizarea procedurii *ucce*orale are loc la data ntocmirii nc<eierii de finalizare a *ucce*iunii7 b/ impozitul datorat va fi ac<itat de c!tre contribuabil la data ntocmirii nc<eierii finale de c!tre notarul public7 c/ n *itua+ia n care *ucce*iunea legal! *au te*tamentar! e*te dezb!tut! 1i finalizat! prin ntocmirea nc<eierii de finalizare a *ucce*iunii n termen de 2 ani de la data dece*ului autorului *ucce*iunii, nu *e datoreaz! impozit$ ?u *e datoreaz! impozit nici n *itua+ia n care, dup! finalizarea *ucce*iunii, *e *olicit! certificat de mo1tenitor *uplimentar 1i *e ntocme1te nc<eierea final! *uplimentar! nainte de expirarea termenului de 2 ani7 d/ n cazul finaliz!rii *ucce*iunii prin ntocmirea nc<eierii finale dup! expirarea termenului de 2 ani, mo1tenitorii datoreaz! impozitul de 16 prev!zut n art$ ,,(1 alin$ .5/ din %odul fi*cal7 e/ n cazul n care *ucce*iunea a fo*t finalizat! prin ntocmirea nc<eierii de finalizare nainte de expirarea termenului de 2 ani 1i *e *olicit! certificat de mo1tenitor *uplimentar dup! expirarea termenului de 2 ani, calculat de la data dece*ului autorului *ucce*iunii, mo1tenitorii datoreaz! impozit n condi+iile art$ ,,(1 alin$ .5/ din %odul fi*cal numai pentru propriet!+ile imobiliare ce *e vor declara 1i men+iona n nc<eierea final! *uplimentar!7 f/ n cazul *ucce*iunilor vacante 1i a parta2ului *ucce*oral nu *e datoreaz! impozit7 g/ impozitul *e calculeaz! 1i *e nca*eaz! la valoarea propriet!+ilor imobiliare cuprin*e n ma*a *ucce*oral!$ Ma*a *ucce*oral!, din punct de vedere fi*cal 1i n condi+iile art$ ,,(1 alin$ .1/ 1i .5/ din %odul fi*cal, cuprinde numai activul net imobiliar$ ;n *cop fi*cal, prin activul net imobiliar *e n+elege valoarea propriet!+ilor imobiliare dup! deducerea pa*ivului *ucce*oral core*punz!tor ace*tora$ ;n pa*ivul *ucce*iunii *e includ obliga+iile certe 1i lic<ide dovedite prin acte autentice 1iA*au executorii, precum 1i c<eltuielile de nmormntare pn! la concuren+a *umei de 1$000 lei, care nu trebuie dovedite cu n*cri*uri$ ;n cazul n care n activul *ucce*oral *e cuprind 1i bunuri mobile, drepturi de crean+!, ac+iuni, certificate de ac+ionar etc$, *e va *tabili propor+ia valorii propriet!+ilor imobiliare din totalul activului *ucce*oral, iar pa*ivul *ucce*oral *e va deduce din valoarea bunurilor mobile, re*pectiv imobile, propor+ional cu cota ce revine fiec!reia din categoriile de bunuri mobile *au imobile$ -up! deducerea pa*ivului *ucce*oral core*punz!tor bunurilor imobile, din valoarea ace*tora *e determin! activul net imobiliar reprezentnd baza impozabil!7 </ n cazul n care procedura *ucce*oral! *e finalizeaz! prin <ot!rre 2udec!torea*c!, *e aplic! di*pozi+iile pct$ 1"1(, paragraful 8 din prezentele norme metodologice$ %odul fi*cal3 .:/ mpozitul prev!zut la alin$ .1/ 1i .5/ *e calculeaz! la valoarea declarat! de p!r+i n actul prin care *e tran*fer! dreptul de proprietate *au dezmembr!mintele *ale$ ;n cazul n care valoarea declarat! e*te inferioar! valorii orientative *tabilite prin expertiza ntocmit! de camera notarilor publici, impozitul *e va calcula la acea*t! valoare$ ?orme metodologice3 1"1("$ 0a tran*miterea dreptului de proprietate, impozitul prev!zut la art$ ,,(1 alin$ .1/ 1i .5/ din %odul fi*cal *e calculeaz! la valoarea declarat! de p!r+i$ ;n cazul n care valoarea declarat! de p!r+i e*te mai mic! dect valoarea orientativ! *tabilit! prin expertizele ntocmite de camerele notarilor publici, impozitul *e va calcula la acea*t! din urm! valoare$ ;n cazul propriet!+ilor imobiliare tran*ferate cu titlu de aport la capitalul *ocial, valoarea la care *e va *tabili impozitul e*te aceea din actul prin care *4a realizat aducerea bunului imobil ca aport n natur! la capitalul *ocial, a*tfel3 4 n cazul n care legi*la+ia n materie impune ntocmirea unei expertize de evaluare, impozitul *e va *tabili la valoarea din act, dar nu mai pu+in de valoarea rezultat! din expertiza de evaluare7

4 n cazul n care legi*la+ia n materie nu impune ntocmirea unei expertize de evaluare, impozitul *e va *tabili la valoarea din act, dar nu mai pu+in de valoarea *tabilit! n condi+iile art$ ,,(1 alin$ .:/ din %odul fi*cal$ 0a con*tituirea *au tran*miterea dezmembr!mintelor dreptului de proprietate, impozitul *e determin! la valoarea declarat! de p!r+i, dar nu mai pu+in de 206 din valoarea orientativ! *tabilit! prin expertiza ntocmit! de camera notarilor publici$ &ceea1i valoare *e va *tabili 1i la *tingerea pe cale conven+ional! *au prin con*im+!mntul titularului a ace*tor dezmembr!minte$ 0a tran*miterea nudei propriet!+i, impozitul *e determin! la valoarea declarat! de p!r+i, dar nu mai pu+in de '06 din valoarea orientativ! *tabilit! prin expertizele camerei notarilor publici$ Pentru con*truc+iile neterminate, la n*tr!inarea ace*tora, valoarea *e va *tabili pe baza unui raport de expertiz!, care va cuprinde valoarea con*truc+iei neterminate la care *e adaug! valoarea terenului aferent declarat! de p!r+i, dar nu mai pu+in dect valoarea *tabilit! pentru teren prin expertizele camerei notarilor publici$ Raportul de expertiz! va fi ntocmit pe c<eltuiala contribuabilului de un expert autorizat n condi+iile legii$ 0a *c<imb imobiliar, impozitul *e calculeaz! la valoarea fiec!reia din propriet!+ile imobiliare tran*mi*e$ ;n cazul *c<imbului unui bun imobil, proprietate imobiliar!, cu un bun mobil, impozitul *e calculeaz! la valoarea bunului imobil, calitatea de contribuabil fiind a per*oanei fizice care tran*mite proprietatea imobiliar!$ %odul fi*cal3 ."/ %amerele notarilor publici vor actualiza, o dat! pe an, expertizele privind valoarea de circula+ie a bunurilor imobile care vor fi comunicate la direc+iile teritoriale ale Mini*terului =inan+elor Publice@/$ ?orme metodologice3 1"1(8$ Bxpertizele privind valoarea de circula+ie a propriet!+ilor imobiliare vor fi comunicate direc+iilor teritoriale ale Mini*terului Bconomiei 1i =inan+elor pn! la data de 51 decembrie a anului fi*cal curent, pentru a fi utilizate n anul fi*cal urm!tor$ Bxpertizele ntocmite de camerele notarilor publici privind valoarea de circula+ie orientativ! a propriet!+ilor imobiliare con*tituie baza de calcul a impozitului datorat de contribuabilii defini+i la pct$ 1"1(2 din prezentele norme metodologice, n cazul n care valoarea declarat! de p!r+i e*te mai mic! dect valoarea orientativ! *tabilit! prin expertiza camerei notarilor publici$ Obliga+ia de a calcula 1i de a nca*a impozitul revine3 4 notarilor publici pentru actele autentificate de ace1tia7 4 organului fi*cal competent n celelalte cazuri$ 444444444444 @/ %onform art$ 1" lit$ a/ din Ordonan+a de urgen+! a Duvernului nr$ 2:A200, privind *tabilirea unor m!*uri de reorganizare n cadrul admini*tra+iei publice centrale, publicat! n Monitorul Oficial al Romniei, Partea , nr$ 2:, din 12 aprilie 200,, denumirea EMini*terul =inan+elor PubliceE *4a nlocuit cu denumirea EMini*terul Bconomiei 1i =inan+elorE$ %odul fi*cal3 .8/ mpozitul prev!zut la alin$ .1/ 1i .5/ *e va calcula 1i *e va nca*a de notarul public nainte de autentificarea actului *au, dup! caz, ntocmirea nc<eierii de finalizare a *ucce*iunii$ mpozitul calculat 1i nca*at *e vireaz! pn! la data de 2" inclu*iv a lunii urm!toare celei n care a fo*t re+inut$ ;n cazul n care tran*ferul dreptului de proprietate *au al dezmembr!mintelor ace*tuia, pentru *itua+iile prev!zute la alin$ .1/ 1i .5/, *e va realiza printr4o <ot!rre 2udec!torea*c!, impozitul prev!zut la alin$ .1/ 1i .5/ *e va calcula 1i *e va nca*a de c!tre organul fi*cal competent$ n*tan+ele 2udec!tore1ti care pronun+! <ot!rri 2udec!tore1ti definitive 1i irevocabile comunic! organului fi*cal competent <ot!rrea 1i documenta+ia aferent! n termen de 50 de zile de la data r!mnerii definitive 1i irevocabile a <ot!rrii$ Pentru n*crierea drepturilor dobndite n baza actelor autentificate de notarii publici ori a certificatelor de mo1tenitor *au, dup! caz, a <ot!rrilor 2udec!tore1ti, regi*tratorii de la birourile de carte funciar! vor verifica ndeplinirea obliga+iei de plat! a impozitului prev!zut la alin$ .1/ 1i .5/ 1i, n cazul n care nu *e va face dovada ac<it!rii ace*tui impozit, vor re*pinge cererea de n*criere pn! la plata impozitului$

?orme metodologice3 1"1(,$ mpozitul *e va calcula 1i *e va nca*a de c!tre notarul public, pe c<itan+! *au bon fi*cal, anterior autentific!rii actului *au *emn!rii nc<eierii de finalizare a procedurii *ucce*orale$ mpozitul poate fi pl!tit de c!tre contribuabil fie n numerar, la *ediul biroului notarului public, fie prin virament bancar, ntr4un cont al biroului notarial$ ;n cazul pl!+ii impozitului prin virament bancar, dovada ac<it!rii *e face cu ordinul de plat!$ -ocumentul de plat! a impozitului de c!tre contribuabil *e va men+iona n nc<eierea de autentificare, re*pectiv n nc<eierea de finalizare a procedurii *ucce*orale 1i n certificatul de mo1tenitor$ Modelul c<itan+elor ce vor fi utilizate de c!tre notarii publici la nca*area impozitului *e va *tabili 1i *e va tip!ri de >niunea ?a+ional! a ?otarilor Publici din Romnia$ ;n ndeplinirea obliga+iei ce le revine, regi*tratorii de carte funciar! vor verifica dac! n cuprin*ul actului notarial *unt men+ionate documentele de plat! a impozitului, prev!zute la paragrafele 1 4 5$ n*tan+ele 2udec!tore1ti care pronun+! <ot!rri 2udec!tore1ti definitive 1i irevocabile n cauze referitoare la tran*ferul dreptului de proprietate *au al dezmembr!mintelor ace*tuia vor comunica organului fi*cal din raza de competen+! teritorial! a in*tan+ei de fond <ot!rrea 1i documenta+ia aferent! n termen de 50 de zile de la data r!mnerii definitive 1i irevocabile a <ot!rrii$ ;n *itua+ia n care in*tan+ele 2udec!tore1ti nu tran*mit n termenul legal documenta+ia prev!zut! de lege, organul fi*cal poate *tabili impozitul datorat, la *olicitarea contribuabilului, pe baza documenta+iei prezentate de ace*ta$ ;n *itua+ia n care la primirea documenta+iei tran*mi*e de in*tan+ele 2udec!tore1ti con*tat! diferen+e care conduc la modificarea bazei de impunere, organul fi*cal emite o decizie de impunere, conform procedurii legale$ Faza de calcul a impozitului datorat e*te cea *tabilit! potrivit <ot!rrii 2udec!tore1ti *au documenta+iei aferente <ot!rrii, n *itua+ia n care ace*tea includ valoarea imobilului *tabilit! de un expert autorizat n condi+iile legii, re*pectiv expertiza privind *tabilirea valorii de circula+ie a imobilului$ ;n cazul n care n <ot!rrea 2udec!torea*c! nu e*te precizat! valoarea imobilului *tabilit! de un expert autorizat n condi+iile legii *au n documenta+ia aferent! <ot!rrii nu e*te cuprin*! expertiza privind *tabilirea valorii de circula+ie a imobilului, baza de calcul a impozitului *e va *tabili n condi+iile pct$ 1"1(8 din prezentele norme metodologice$ ;n cazul tran*ferurilor prin alte modalit!+i dect procedura notarial! *au 2udec!torea*c!, contribuabilul are *arcina declar!rii venitului la organul fi*cal competent, n termen de 10 de zile, inclu*iv, de la data tran*ferului, n vederea *tabilirii impozitului, n condi+iile legii$ ;n cazul n care *e *olicit! intabularea dreptului de proprietate *au a dezmembr!mintelor ace*tuia, n temeiul <ot!rrii 2udec!tore1ti, regi*tratorii de carte funciar! vor verifica exi*ten+a deciziei de impunere emi*e de organul fi*cal competent 1i dovada ac<it!rii impozitului$ @@@@@@@@@@@@@