Sunteți pe pagina 1din 2

MOMT ORTZAREA TE MPE RATURII

1. DEFIMTIE:
-menlinerea sterii de bine a organismuiui-

i a.en:cerc.urii corpului in limite normale)

2. SCOP:
grade C)

functiei de termogeneza irrocucere de caldura) gi termolizd (pierdere de caldura) urmirind hipertemia ( peste 37 grade C) ;i hipoie=nia iscS.derea temperaturii corpului sub limitele normale 36
evaluarea (aprecierea)

ELEMENTE DE URMARIT -starea -eenerald a bolnavului - temperatura corpului la adulti sd se menlind inire 36-37 srade C - temperatLtra corpului la nou nascut sd fie cuprinsE inire 36.1-37,8 grade C

3.

il
a

- vdrstnic: 35-36 grade C Locurile de mdsurare a temperaturii: a. in cavitdti - cavitatea bucaid -rect -vagin

il

b. semicovitdli

'l

- regiunea axiiard -orice pliu pe care reugim si-l efbctudm

.l

4. MATERIALE NECESARE: a) fuIateriale nesterile: - paravan, tavd medicala


- termometru maximal

'l
,l :l
l

.dacdtemperaturaseiainrectsauiluu-@neceSaretoaletei:mu$ama.alezf,,prosop
- ceas, mdnugi, foaie de temperatura,lpix de cuioaie aibastr_i b) Materiale sterile'. - casoleti cu tampoane de vatd gi comprese seilie - recipient cu solulie dezinfectanti ( solulie cicrairri::i tr% sau 2 Yo)

- lubrifiant - alcool medicinal


5. PREGATIREA BOLNAVULUI PSIHICA: - i se explicd necesitatea tehnicii

,l
i
;

- agezdm bolnavul in poziiie gezdndd. semi;ez:nci. cecubit dorsal. decubit dorsal lateral stang sau drept cu picioarele ugor flectate dacd se mEsoari reciai
6. EXECUTIE -ne spilim pe mdini

FIZiCA:

se scoate terrnometrui din solutia dezinfectante. se clitegte, se tterge, se scutura gi se verificd dacd mercur-, este la limita i

inferioari

pentru mdsurarea tn axild - se ageazd bolnavul in pozilia decubit dorsal sau in pozilie gezdndd - se ridici braful pacientului - se sterge axiia prin tamponare cu prosopul pacientului - se ageazi termometrul cu rezervorul de mercur in centrul axilei. paralel cu toracele - se apropie bratul de trunchi, cu antebraful flectat pe suprafata anterioara a toracelui - dacd pacientul este sldbit, agitat 5i la copii, brapl va ti men!inut in aceasta pozilie de cdtre asistenti - termometrul se menline timp de 10 minute - se citeste gradalia la care a ajunJm-ddilillermometrului gi se noteazi valoarea oblinuta pe foaia de temperature, pentru fiecare diviziune a foii corespunde 2 diviziuni de grad - se poate nota $i valoric (ex. T: 36.6 grade C(
a)

b)pentru mdsurarea tn cavitatea bucald - este confiaindicatd Ia copii. pacienti agitati. ia cei cu afectiuni ale cavitatii bucale - inainte cu 10 minute de introducerea termometrului in cavitatea bucald. pacientul nu va consuma lichide sau calde gi nici nu va fuma - se introduce termometrul in cavitatea bucald. sub limbd saLr pe latura externa a arcadei dentare - pacientul este rugat sd inchidd gura gi sd respire pe nas - se menfine termomerrul timp de 5 minute - pentru a obfine valoarea rcuiA u t!ffiaturii din valoarea oblinuti se scade 0.1 diviziuni de -erade
c) pentru mdsurarea rectald - este contraindicatd la pacienlii agitati gi la cei cu afecliuni rectale, pentru mdsurarea agezali in decubit dorsal. cu picioarele ridicate. sau in decubit ventral - se lubrifiazi

$
re

E1

rectali copii mici sun


I

termometrul

- la adulfi se ageazi pacientul in decubit lateral, cu membrele inferioare in semiflexie. asigurdndu-i intimitat&; - se introduce bulbul termometrului in rect, prin migcdri de rotalie gi inainrare. dupa ce am indepartat fesele <
mdna

stdnge

- telrnometrul va fi linut cu mana tot timpul mdsurdrii, adica 3 minute - penku a obfine valoarea real6 a temperaturii. Cin valoarea oblinutd se scade 0,i dir.iziuni de grade inal6 tehnica este identicd cu cea rectald, numai pozitia este cea ginecologici 7. REORGANIZARE: - tampoanele se aruncd in saci colectori - tlvila renald se spali. se dezinfecteazd - termometrul se ageaza in solulie de Cloraminit l-2% gi se pune la loc 8. ACCIDENTE - spar,qerea termometrul u i, producdnd u-se I ezi un i

b,

INCIDENTE
Valori eronate cdnd nu s-a respectat tehnica de misurare gi timpul gi nu am scazlrt zecimile de erad

S-ar putea să vă placă și