Sunteți pe pagina 1din 11

PETI{E IS' IRESCU

GfuAUCEAq{U

PETRE ISPIRESCU

GR}AUCEA6IVU
1

l'
lD'Trru
I

ION CRINCL AUCUS$TI,

I9??

COS

Copeita

CRETOIU-$EINESCU

$ ilusralii &

A fost odatt m impirat ce se num@ Impiratul Rogu El en fodte mibdt, ctci in zilele lui ni$te zmei furaseri soarele qi
3

luna de pe cer gi el figldui pe fiica sa de nevasti aceluia care


le va aduce inapoi.

Un voinic, pe nume Greucemu, impreunl cu fmtele siu, se invoiri sA incerce gi merserd ei pinl la o desp54i5. ln
rSscruce

ude

se

6st timp insl, cit cilStorird, Greucemu ajmse la casa meilo!. Aici se bitu cu ei in

lupti dreapt5, le tiie capul, apoi, dupl ce afli mde su ascuse soarele Qi lua, de la aeul cel bltrin, il ofrori Si pe acesta. in cula
din codrul verde el gdsi ce cduta; lui soarele in mi@ dreaptl si
luna in

cs stingi gi le aruncd
4

pe

cer d bucuie @re ln drum, la inapoiere, il gdsi pe flate-seu. $i mergind ei au dat de u phr incircat. Fratele vru si minince
6

o pa!i, dtr Greucedu nu-l

lis!

qi lovi pirul h rrdicinS. Curse


venin, cdci era o zmeoaicd. Apoi ajunseri la Faurul-pimintului !i
?

.4fs . ,;t tr;..


il

.. .,..

ilI'i

it,.'

**
.at

rflSs$

'w

#
F,
'**

|l

,ffi;;
1 ! ',.;

.:.4r..

\ \: \}*
'

\J,'

ln {eui9te, crci Pe meoai@ a bAiline. Ea rugi Pe Greuceanu sa faci o gaui in zid, se-i vadi fa!a. Cind zmeoaiq Puse gu sa-l
se ascunseti

u!@ lo! vens

mintului ii big5 iD gur, fis inrogit in foc qi scdpari gi de zme@ici. Fauul ii IEm Greuceanului o ceru1i de fier qi acesta, impreuni e frate-siu plecari la

so{be pe Greuceanu, Fauru-Pi_


10

lmpiratul Rogu. Pe drm, fra1l

tele deshdmi

grabi. intre timp, m diavol Qchiop ii scoase Greuceanirlui m


duse sd puni cuiul Ia loq diavolul ii fui paloSul, il dete unui netrebnicJ apoi se {Ecu la loc stme de piaffi. Sluga cs netreb-

m cal si se duse cilare se dea vesta cit @i de-

cui de la osie $i cind omul

se

nici spue impiratului ce el a scos soarele Si lum de la zmei si ii ceru fata de nevaste, id pe
fratele Greuceanului pormci si-l inchide. Acum, Greuceanu, IErd paloqul sdu, nu @i avea putere.

Cind vizu el neezul in care cdzuse,isi aminti de stam de


13

-l
trei ori peste olel qi inepu a lovi in srand, pind o sffrima, o lad pulbere. in'pulbe!e igi gisi palogul furat de diavolul fchiop. Se infEtriqi la impiratul, i$ elibere frarelq impiratul izgoni sluga cea nerebnicl din impdrilie gi apoi e I;@ o nuate
se dedu de

piatr, gi
capJ se

fis buzdugm de

mare,

ca

in poveSti.

1+E'
EDITIJRA

ION CREANGA