Sunteți pe pagina 1din 139

Aprobat prin Hotrrea Guvernului nr.

289 din 7 mai 2012

PLANUL de aciuni al Guvernului pentru anii 2012-2015


Nr. d/o 1 Aciuni Instituii responsabile ! " %&I'I(A)%A STATULUI &% &)%PT A. Protecia drepturilor omului Subaciuni Termenlimit # Indicatori de rezultat $

I.

*biecti+e, Dezvoltarea cadrului legal i in!titu"ional n domeniul drepturilor omului. #edre!area !itua"iei n domeniile drepturilor omului con!iderate problematice pentru #epublica $oldova %eradicarea torturii i a altor pedep!e !au tratamente inumane !au degradante& libertatea individual i !ecuritatea per!oanei& eliminarea tra'icului de 'iin"e umane i a violen"ei n 'amilie& acce!ul liber la (u!ti"ie i dreptul la un proce! ec)itabil& dreptul la libera e*primare i acce!ul la in'orma"ie& a!igurarea drepturilor per!oanelor cu dizabilit"i etc.+. ,on!olidarea mecani!melor de protec"ie a drepturilor omului. Indicator de impact, #educerea cu 2- . a numrului cererilor depu!e la ,/D0. 1. 2 A!igurarea 'unc"ionalit"ii mecani!mului na"ional de prevenire a torturii1 n con'ormitate cu !tandardele interna"ionale i anga(amentele a!umate $odernizarea mecani!mului de inve!tigare a cazurilor de tortur i maltratare1 precum i de tra'ic de 'iin"e umane 4ran!'erarea in!titu"iilor de deten"ie provizorie din (uri!dic"ia $ini!terului A'acerilor 3nterne n competen"a $ini!terului 2u!ti"iei /laborarea proiectului de amendare a cadrului normativ $ini!terul 2u!ti"iei& $ini!terul A'acerilor 3nterne $ini!terul A'acerilor 3nterne $ini!terul 2u!ti"iei& $ini!terul A'acerilor 3nterne 4rime!trul 331 2012 5roiect aprobat

2. 6 6. 7

/laborarea proiectului de amendare a cadrului normativ ,rearea condi"iilor de e*ecutare a are!tului contraven"ional n in!titu"iile de deten"ie ale $ini!terului 2u!ti"iei

4rime!trul 331 2012 4rime!trul 381 2017

5onderea cazurilor 'inalizate cu !ucce!1 raportate la cele !emnalate 9ectoare de deten"ie create pentru e*ecutarea are!tului preventiv i contraven"ional

! ,on!truc"ia de noi in!titu"ii penitenciare pentru e*ecutarea are!tului preventiv i contraven"ional

" $ini!terul 2u!ti"iei

# 4rime!trul 381 2017

-. <. <

;mbunt"irea condi"iilor de deten"ie n izolatoarele de deten"ie provizorie ale comi!ariatelor de poli"ie 3ncluderea i=!au re'ormarea componentei de !tudiere a drepturilor omului i libert"ilor 'undamentale n programele de !tudii din nv"mntul preuniver!itar i univer!itar1 precum i a!igurarea 'ormrii continue n domeniu a 'unc"ionarilor publici1 per!onalului in!titu"iilor na"ionale de organizare a ordinii publice etc.

/laborarea curriculei n domeniul aprrii drepturilor omului i al libert"ilor 'undamentale n nv"mntul preuniver!itar i univer!itar

3n!titu"ionalizarea cur!urilor n domeniul drepturilor omului i al libert"ilor 'undamentale n nv"mntul preuniver!itar i univer!itar

8. 9.

10.

5er'ec"ionarea cadrului normativ i in!titu"ional pentru a preveni di!criminarea #evizuirea mecani!mului ?egii nr. 122-@A33 din 8 decembrie 1992 privind reabilitarea victimelor repre!iunilor politice A!igurarea tuturor condi"iilor nece!are pentru evaluarea #epublicii $oldova prin intermediul $ecani!mului de /valuare 5eriodic Bniver!al a Drepturilor 0mului1 precum i implementarea recomandrilor 'inale

/laborarea proiectului de amendare a cadrului normativ pentru a elimina 'actorii care genereaz di!criminarea

$ini!terul A'acerilor 3nterne $ini!terul A'acerilor 3nterne& $ini!terul 2u!ti"iei& $ini!terul /duca"iei $ini!terul /duca"iei& $ini!terul A'acerilor 3nterne& ,ancelaria de 9tat $ini!terul 2u!ti"iei $ini!terul 2u!ti"iei

4rime!trul 381 2017 4rime!trul 381 2012

$ ,a! de are!t con!truit %or. :l"i+& Documenta"ie de proiect elaborat pentru noi in!titu"ii 5onderea comi!ariatelor cu condi"ii de deten"ie mbunt"ite ,urricul elaborat

4rime!trul 381 2017

>umrul de per!oane in!truite

4rime!trul 381 2012 4rime!trul 381 2012 4rime!trul 381 2017

5roiect aprobat 5roiect aprobat

3mplementarea concluziilor opera"ionale i recomandrilor 'inale din #aportul na"ional %B5#+

$ini!terul 2u!tiiei

#aport de progre! privind implementarea recomandrilor elaborat

-. )e.orma /ustiiei
tanea =var=CCC=app!=conver!ion=tmp=!cratc)D1=197<78980.doc09.12.2016

1 ! " # *biecti+e, 3n!tituirea unui !i!tem (udectore!c e'icient1 pro'e!ioni!t i independent1 con'orm practicilor europene. #e'ormarea !i!temului (udectore!c i a procuraturii n vederea a!igurrii unei (u!ti"ii independente1 impar"iale1 'unc"ionale i tran!parente. 9porirea gradului de integritate i de pro'e!ionali!m al corpului (udectore!c. A!igurarea unui !i!tem !tabil i e'icient de 'inan"are a (u!ti"iei. Indicatori de impact, #aport n de!cre tere ntre cazurile nee*aminate i cazurile intrate n in!tan". >umr n de!cre tere de adre!ri n in!tan"ele !uperioare. 11. #e'orma )r"ii (udiciare n !copul con!olidrii capacit"ii manageriale a in!tan"elor (udectore ti i a!igurarea 'olo!irii ct mai e'iciente a re!ur!elor di!ponibile A!igurarea publicrii tuturor )otrrilor (udectore ti i e*tinderea acce!ului public la do!are A!igurarea unei pregtiri adecvate a (udectorilor1 inclu!iv prin re'ormarea i e'icientizarea activit"ii 3n!titutului >a"ional al 2u!ti"ie #educerea cen!ului de vr!t i de vec)ime n 'unc"ia de (udector pentru a deveni (udector la cur"ile de apel i la ,urtea 9uprem de 2u!ti"ie i de!c)iderea acce!ului n ace!te in!tan"e pentru per!oane cu nalte calit"i morale i pro'e!ionale din a'ara !i!temului (udectore!c #evizuirea1 n con'ormitate cu recomandrile ,omi!iei de la 8ene"ia1 a termenului de prob la numirea (udectorului1 care diminueaz independen"a ace!tuia /laborarea proiectului de amendare a cadrului normativ $ini!terul 2u!ti"iei 4rime!trul 381 2016

Hart (udiciar revizuit

12. 16.

1-.

$onitorizarea proce!ului de publicare a )otrrilor (udectore ti pe pagina Ceb a in!tan"elor i elaborarea rapoartelor de monitorizare /laborarea proiectelor de amendare a cadrului normativ 5rognozarea pe o perioad de - ani a numrului nece!ar de (udectori i procurori pentru 'ormarea lor ini"ial /laborarea proiectului de amendare a ,on!titu"iei i a proiectelor de amendare a legi!la"iei

$ini!terul 2u!ti"iei $ini!terul 2u!ti"iei $ini!terul 2u!ti"iei $ini!terul 2u!ti"iei

4rime!trul 381 2016 4rime!trul 381 2012 4rime!trul 381 2012 4rime!trul 381 2017

4oate )otrrile (udectore ti publicate 5roiecte aprobate 5rognoz aprobat 5roiecte aprobate

1<.

/laborarea proiectului de amendare a ,on!titu"iei i a proiectelor de amendare a legi!la"iei

$ini!terul 2u!ti"iei

4rime!trul 381 2017

5roiecte aprobate

tanea =var=CCC=app!=conver!ion=tmp=!cratc)D1=197<78980.doc09.12.2016

1 17.

9porirea !ub!tan"ial a remunerrii (udectorilor1 n!o"it de re'orma !i!temului de pen!ionare1 i e*cluderea oricror !poruri !au retribu"ii non@ 'inanciare care nu !nt bazate pe criterii obiective

! /laborarea proiectului de amendare a cadrului normativ

18.

19.

#e'ormarea in!titu"iei imunit"ii (udectorilor pentru a !e a!igura e*clu!iv imunitatea 'unc"ional %!ub!tituirea !i!temului de autorizare cu cel de noti'icare1 prin e*cluderea acordului ,on!iliului 9uperior al $agi!traturii i al 5re edintelui #epublicii $oldova !au1 dup caz1 al 5arlamentului la pornirea ac"iunilor penale mpotriva (udectorilor+1 revizuirea mecani!mului ac"iunii n regre! a !tatului mpotriva (udectorului prin in!tituirea unor proceduri care ! "in cont de nece!itatea a!igurrii independen"ei interne i e*terne a (udectorului $odernizarea !tatutului unor pro'e!ii (uridice i cone*e !i!temului (udiciar1 precum e*per"ii (udiciari1 admini!tratorii i lic)idatorii (udiciari1 traductorii i interpre"ii autoriza"i

/laborarea proiectului de amendare a cadrului normativ

" $ini!terul 2u!ti"iei& $ini!terul Einan"elor& $ini!terul $uncii1 5rotec"iei 9ociale i Eamiliei $ini!terul 2u!ti"iei

# 4rime!trul 381 2012

$ 5roiect aprobat

4rime!trul 381 2017

5roiect aprobat

/laborarea proiectului de lege privind !tatutul e*pertului (udiciar Amendarea ?egii nr.2<7@A83 din 11 decembrie 2008 privind autorizarea i plata interpre"ilor i traductorilor antrena"i de ,on!iliul 9uperior al $agi!traturii1 de $ini!terul 2u!ti"iei1 de organele procuraturii1 organele de urmrire penal1 in!tan"ele (udectore ti1 de notari1 avoca"i i de e*ecutorii (udectore ti

$ini!terul 2u!ti"iei $ini!terul 2u!ti"iei

4rime!trul 331 2012 4rime!trul 331 2016

5roiect aprobat 5roiect aprobat

tanea =var=CCC=app!=conver!ion=tmp=!cratc)D1=197<78980.doc09.12.2016

1 21.

22.

26. 27. 2-.

2<. 27. 28.

29.

>umirea necondi"ionat n 'unc"ie a pre edintelui i vicepre edin"ilor ,ur"ii 9upreme de 2u!ti"ie prin decret preziden"ial1 n baza propunerii ,on!iliului 9uperior al $agi!traturii Bni'icarea i a!igurarea tran!paren"ei procedurii de numire a pre edin"ilor i vicepre edin"ilor in!tan"elor (udectore ti i !tabilirea unor criterii clare i tran!parente de !electare a candida"ilor la ace!te 'unc"ii Acordarea gradual a !tatutului de magi!trat procurorilor $odi'icarea atribu"iilor procuraturii i concentrarea e'orturilor a!upra (u!ti"iei penale $odi'icarea procedurii de numire i de de!tituire a procurorului general1 prin e*cluderea po!ibilit"ii de numire i de de!tituire a ace!tuia pe criterii politice >umirea procurorului general pe un termen ndelungat1 'r po!ibilitatea de a 'i de!emnat pe un nou termen 3n!tituirea obliga"iei procurorului general de a prezenta anual 5arlamentului un raport public 5revederea unui mecani!m de apel la ,on!iliul 9uperior al 5rocurorilor1 n !copul e*cluderii po!ibilit"ilor de nlturare de la e*aminarea do!arelor !en!ibile a procurorilor care nu !nt obedien"i #ee*aminarea regulilor de r!pundere a procurorilor i e*cluderea imunit"ii generale a ace!tora

! /laborarea proiectului de amendare a ,on!titu"iei i a cadrului normativ

" $ini!terul 2u!ti"iei

# 4rime!trul 381 2017

$ 5roiect aprobat

/laborarea proiectului de amendare a ,on!titu"iei i a cadrului normativ

$ini!terul 2u!ti"iei

4rime!trul 381 2017

5roiect aprobat

/laborarea proiectului de amendare a cadrului normativ /laborarea proiectului de amendare a cadrului normativ /laborarea proiectului de amendare a ,on!titu"iei i a cadrului normativ /laborarea proiectului de amendare a ,on!titu"iei i a cadrului normativ /laborarea proiectului de amendare a cadrului normativ /laborarea proiectului de amendare a cadrului normativ

$ini!terul 2u!ti"iei $ini!terul 2u!ti"iei $ini!terul 2u!ti"iei $ini!terul 2u!ti"iei $ini!terul 2u!ti"iei $ini!terul 2u!ti"iei

4rime!trul 331 2012 4rime!trul 331 2016 4rime!trul 381 2017 4rime!trul 381 2017 4rime!trul 3331 2012 4rime!trul 3331 2012

5roiect aprobat 5roiect aprobat 5roiect aprobat

5roiect aprobat 5roiect aprobat 5roiect aprobat

/laborarea proiectului de amendare a cadrului normativ

$ini!terul 2u!ti"iei

4rime!trul 31 2017

5roiect aprobat

tanea =var=CCC=app!=conver!ion=tmp=!cratc)D1=197<78980.doc09.12.2016

<

1 60.

61.

62.

67.

6-. 6<.

Eormarea unui buget al !i!temului (udectore!c bazat pe criterii obiective i tran!parente1 precum i pe per'orman" ,on!olidarea capacit"ii ,on!iliului 9uperior al $agi!traturii i a $ini!terului 2u!ti"iei de evaluare a bugetului in!tan"elor (udectore ti i de monitorizare a activit"ii lor /laborarea unui plan pe termen mediu de inve!ti"ii capitale pentru repararea !ediilor1 n baza unor criterii de prioritate #evizuirea legi!la"iei n vederea e*cluderii concuren"ei normelor cu privire la arbitra(1 la arbitra(ul comercial interna"ional i la mediere cu normele din codurile de procedur civil i penal ,on!olidarea capacit"ilor 'unc"ionale ale ,on!iliului de mediere ,on!olidarea independen"ei in!titu"iei notariatului prin adoptarea unor noi reglementri cu privire la notariat ,lari'icarea !tatutului notarului i a !tatutului notarilor !tagiari #eglementarea procedurilor notariale

! /laborarea metodologiei de 'ormare a bugetelor pentru in!tan"ele (udectore ti 3n!truirea per!onalului antrenat n proce!ul de evaluare a bugetului i de monitorizare a activit"ii in!tan"ei /valuarea !trii !ediilor in!tan"elor (udectore ti i a nece!it"ilor de !pa"ii de activitate /laborarea documenta"iei de proiect pentru con!truc"ia 5alatului 2u!ti"iei /laborarea proiectului de amendare a cadrului normativ

" $ini!terul 2u!ti"iei& $ini!terul Einan"elor $ini!terul 2u!ti"iei& $ini!terul Einan"elor $ini!terul 2u!ti"iei $ini!terul 2u!ti"iei $ini!terul 2u!ti"iei

# 4rime!trul 3331 2016 4rime!trul 3331 2016

$ $etodologie aprobat

5er!onal in!truit

4rime!trul 381 2012 4rime!trul 381 2017 4rime!trul 381 2016

5lan aprobat Documenta"ie aprobat 5roiect aprobat

67. 68.

/laborarea proiectului de amendare a cadrului normativ /laborarea proiectului de amendare a cadrului normativ1 care ! prevad un mecani!m clar i tran!parent de acceptare n pro'e!ie1 de activitate1 de in!truire continu1 de !tabilire a onorariilor1 de control al activit"ii i de !anc"ionare a notarilor /laborarea proiectului de amendare a cadrului normativ /laborarea proiectului de amendare a cadrului normativ

$ini!terul 2u!ti"iei $ini!terul 2u!ti"iei

4rime!trul 381 2016 4rime!trul 381 2012

5roiect aprobat 5roiect aprobat

$ini!terul 2u!ti"iei $ini!terul 2u!ti"iei

4rime!trul 381 2012 4rime!trul 381 2012

5roiect aprobat 5roiect aprobat

tanea =var=CCC=app!=conver!ion=tmp=!cratc)D1=197<78980.doc09.12.2016

1 69.

Eorti'icarea n continuare a in!titu"iei avocaturii i a !i!temului de acordare a a!i!ten"ei (uridice garantate de !tat. Guvernul va in!titui un !i!tem viabil de acordare a a!i!ten"ei (uridice garantate categoriilor de per!oane de'avorizate1 pe toate categoriile de cauze %penale1 contraven"ionale i civile+

! /laborarea metodologiei de calcul al nece!it"ilor de re!ur!e pentru !i!temul de a!i!ten" (uridic garantat de !tat n cauze penale i non@penale

#evizuirea mecani!mului de veri'icare a capacit"ii de plat a bene'iciarilor de a!i!ten" (uridic garantat de !tat

/laborarea mecani!mului de recuperare a c)eltuielilor pentru a!i!ten"a (uridic garantat de !tat acordat

/laborarea !i!temului de con!ulta"ie online pentru bene'iciarii de a!i!ten" (uridic garantat de !tat

" $ini!terul 2u!ti"iei& ,on!iliul >a"ional pentru A!i!ten" 2uridic Garantat de 9tat $ini!terul 2u!ti"iei& ,on!iliul >a"ional pentru A!i!ten" 2uridic Garantat de 9tat $ini!terul 2u!ti"iei& ,on!iliul >a"ional pentru A!i!ten" 2uridic Garantat de 9tat $ini!terul 2u!ti"iei& ,on!iliul >a"ional pentru A!i!ten" 2uridic Garantat de 9tat

# 4rime!trul 331 2012

$ $etodologie aprobat

4rime!trul 331 2012

5roiecte aprobate& acce! la baze de date a!igurat

4rime!trul 381 2012

$ecani!m elaborat i 'unc"ional& ,o!turi de a!i!ten" (uridic garantat de !tat recuperate 9i!tem 'unc"ional

4rime!trul 381 2017

tanea =var=CCC=app!=conver!ion=tmp=!cratc)D1=197<78980.doc09.12.2016

! /laborarea programului %!o't+ de nregi!trare i proce!are a !olicitrilor pentru a!i!ten"a (uridic garantat de !tat n cauze penale i non@penale

,rearea mecani!mului de acordare a a!i!ten"ei (uridice primare de ctre a!ocia"iile ob te ti /laborarea i te!tarea mecani!mului de acordare a a!i!ten"ei (uridice primare de ctre a!ocia"iile ob te ti

3n!truirea coordonatorilor i !peciali tilor o'iciilor teritoriale ale ,on!iliului >a"ional pentru A!i!ten" 2uridic Garantat de 9tat

77.

,on!olidarea in!titu"ional a !i!temului de acordare a a!i!ten"ei (uridice garantate de !tat i a interac"iunii ace!tuia cu !tructurile avocaturii

3n!tituirea aparatului admini!trativ al ,on!iliului >a"ional pentru A!i!ten" 2uridic Garantat de 9tat

" $ini!terul 2u!ti"iei& ,on!iliul >a"ional pentru A!i!ten" 2uridic Garantat de 9tat $ini!terul 2u!ti"iei $ini!terul 2u!ti"iei& ,on!iliul >a"ional pentru A!i!ten" 2uridic Garantat de 9tat $ini!terul 2u!ti"iei& ,on!iliul >a"ional pentru A!i!ten" 2uridic Garantat de 9tat $ini!terul 2u!ti"iei

# 4rime!trul 3331 2012

$ 5rogram elaborat1 te!tat1 adaptat i 'unc"ional

4rime!trul 331 2017 4rime!trul 381 2016

$ecani!m creat $ecani!m de acordare a a!i!ten"ei (uridice primare de ctre a!ocia"iile ob te ti elaborat1 te!tat i aprobat

4rime!trul 3331 2012

>umr de anga(a"i ai o'iciilor teritoriale in!trui"i

4rime!trul 331 2012

#evizuirea !c)emei de ncadrare a per!onalului o'iciilor teritoriale ale ,on!iliului >a"ional pentru A!i!ten" 2uridic Garantat de 9tat

$ini!terul 2u!ti"iei

4rime!trul 3331 2012

9c)em de per!onal a ,on!iliului >a"ional pentru A!i!ten" 2uridic Garantat de 9tat aprobat& 5er!onal anga(at 9c)em de per!onal a o'iciilor teritoriale ale ,on!iliului >a"ional pentru A!i!ten" 2uridic Garantat de 9tat a(u!tat

tanea =var=CCC=app!=conver!ion=tmp=!cratc)D1=197<78980.doc09.12.2016

! #evizuirea1 n cooperare cu Bniunea Avoca"ilor1 a criteriilor de !electare a avoca"ilor pentru acordarea a!i!ten"ei (uridice garantate de !tat

#evizuirea1 n cooperare cu Bniunea Avoca"ilor1 a mecani!mului de monitorizare a calit"ii a!i!ten"ei (uridice garantate de !tat

$onitorizarea1 n cooperare cu Bniunea Avoca"ilor1 a calit"ii a!i!ten"ei (uridice garantate de !tat acordate de ctre avoca"i

,rearea birourilor de avoca"i publici n localit"ile de re edin" a o'iciilor teritoriale ale ,on!iliului >a"ional pentru A!i!ten" 2uridic Garantat

" $ini!terul 2u!ti"iei& ,on!iliul >a"ional pentru A!i!ten" 2uridic Garantat de 9tat $ini!terul 2u!ti"iei& ,on!iliul >a"ional pentru A!i!ten" 2uridic Garantat de 9tat $ini!terul 2u!ti"iei& ,on!iliul >a"ional pentru A!i!ten" 2uridic Garantat de 9tat $ini!terul 2u!ti"iei& ,on!iliul >a"ional pentru A!i!ten" 2uridic Garantat de 9tat

# 4rime!trul 381 2012

$ ,riterii aprobate

4rime!trul 331 2016

$ecani!m revizuit i 'unc"ional

4rime!trul 381 201-

$onitorizarea calit"ii !erviciilor de a!i!ten" (uridic garantat de !tat acordate de ctre 20 avoca"i

4rime!trul 331 2012

#aport de evaluare elaborat

tanea =var=CCC=app!=conver!ion=tmp=!cratc)D1=197<78980.doc09.12.2016

10

1 -6.

,rearea re"elei de !ervicii para(uridice comunitare alturi de !ervicii integrate de a!i!ten" !ocial1 pentru acordarea a!i!ten"ei (uridice primare

! /laborarea1 te!tarea i in!titu"ionalizarea !i!temului de a!i!ten" (uridic primar prin para(uri ti comunitari i=!au integra"i n re"eaua de a!i!ten"i !ociali

-7.

--.

-<.

-7.

3n!tituirea unor mecani!me pentru evitarea e*ecutrilor !ilite abuzive i e'ectuarea unor c)eltuieli de e*ecutare e*ce!ive n raport cu valoarea crean"ei A!igurarea acce!ului e*ecutorilor la bazele de date nece!are pentru ndeplinirea e'icient a atribu"iilor=activit"ilor /'icientizarea mecani!melor de implicare activ i de parta(are a re!pon!abilit"ilor creditorilor i debitorilor n proce!ul de e*ecutare a )otrrilor (udectore ti ,on!olidarea mecani!melor de r!pundere di!ciplinar a e*ecutorilor #evizuirea mecani!melor de di!ciplinare i !timulare a debitorilor pentru a a!igura e*ecutarea benevol a titlurilor e*ecutorii ,ontinuarea proce!ului de modernizare a !i!temului penitenciar

/laborarea proiectelor de amendare a cadrului normativ ;nc)eierea parteneriatelor cu in!titu"iile de"intoare de baze de date /laborarea proiectelor de amendare a cadrului normativ

" $ini!terul 2u!ti"iei& ,on!iliul >a"ional pentru A!i!ten" 2uridic Garantat de 9tat $ini!terul 2u!ti"iei $ini!terul 2u!ti"iei $ini!terul 2u!ti"iei

# 4rime!trul 381 2017

$ $ecani!m elaborat i te!tat

4rime!trul 381 2012 4rime!trul 381 2012 4rime!trul 381 2012

$ecani!me in!tituite

Acce! a!igurat

5roiect aprobat

-8.

3n!tituirea unor mecani!me de reac"ionare prompt n cazurile de comitere a abuzurilor din partea e*ecutorilor (udectore ti i elaborarea proiectelor de amendare a cadrului normativ /laborarea proiectelor de amendare a cadrului normativ Amena(area=reutilarea !pa"iilor de deten"ie1 con'orm normelor i !tandardelor interna"ionale #evizuirea ,oncep"iei re'ormrii !i!temului penitenciar1 inclu!iv prin de!centralizarea admini!trrii penitenciarelor /laborarea propunerii de politici publice n domeniul managementului re!ur!elor umane ale !i!temului penitenciar

$ini!terul 2u!ti"iei $ini!terul 2u!ti"iei $ini!terul 2u!ti"iei $ini!terul 2u!ti"iei $ini!terul 2u!ti"iei

4rime!trul 3331 2016 4rime!trul 381 2012 4rime!trul 381 2017 4rime!trul 381 2012 4rime!trul 381 2012

5roiect aprobat

5roiect aprobat

-9.

5onderea !pa"iilor reutilate ,oncep"ie revizuit 5ropunere de politic public elaborat

tanea =var=CCC=app!=conver!ion=tmp=!cratc)D1=197<78980.doc09.12.2016

11

<0.

Dezvoltarea in!titu"iei proba"iunii

! $odernizarea go!podriilor au*iliare=!ectoarelor de producere din in!titu"iile penitenciare prin inve!ti"ii publice1 pentru ncadrarea n munc a tuturor de"inu"ilor Dotarea penitenciarelor cu ec)ipamente de !upraveg)erea1 de !canare a per!oanelor i obiectelor i de bruiere a convorbirilor tele'onice /laborarea metodologiei de activitate n domeniul proba"iunii 9tabilirea parteneriatelor1 la nivel central i local1 cu in!titu"iile ale cror !ervicii !nt nece!are !olu"ionrii problemelor p!i)o!ociale ale bene'iciarilor birourilor de proba"iune /laborarea !trategiei de dezvoltare a !i!temului de proba"iune n #epublica $oldova 3mplementarea programelor de reabilitare i reintegrare p!i)o!ocial a bene'iciarilor birourilor de proba"iune /laborarea proiectelor de amendare a cadrului normativ

" $ini!terul 2u!ti"iei $ini!terul 2u!ti"iei $ini!terul 2u!ti"iei $ini!terul 2u!ti"iei

# 4rime!trul 381 2016 4rime!trul 381 2017 4rime!trul 381 2012 4rime!trul 3331 2012

$ 9ectoare de producere 'unc"ionale& >umrul condamna"ilor ncadra"i n munc >umr de penitenciare dotate #egulamente i in!truc"iuni de lucru aprobate Acorduri de colaborare aprobate& >umr de bene'iciari ai birourilor de proba"iune a!i!ta"i 5roiect aprobat >umr de bene'iciari inclu i n programe 5roiect aprobat

$ini!terul 2u!ti"iei $ini!terul 2u!ti"iei $ini!terul 2u!ti"iei

4rime!trul 381 2012 4rime!trul 381 2017 4rime!trul 381 2017

<1.

<2.

#evizuirea criteriilor de !electare a (udectorilor la ,urtea ,on!titu"ional. Guvernul va promova modi'icri n legi!la"ie prin care va 'i e*clu! cenzul de vr!t i de vec)ime pentru a deveni (udector la ,urtea ,on!titu"ional #evizuirea procedurilor de e*aminare a con!titu"ionalit"ii actelor

/laborarea proiectelor de amendare a cadrului $ini!terul normativ 2u!ti"iei (. *rdine public0 securitate 1i aprare

4rime!trul 381 2017

5roiect aprobat

tanea =var=CCC=app!=conver!ion=tmp=!cratc)D1=197<78980.doc09.12.2016

12

1 ! " # $ *biecti+e, ;mbunt"irea cadrului in!titu"ional1 organizatoric i 'unc"ional al in!titu"iilor de men"inere a ordinii publice1 a!igurare a !ecurit"ii i aprrii. A!igurarea 'unc"ionrii in!titu"iilor de men"inere a ordinii publice1 a!igurare a !ecurit"ii i aprrii n con'ormitate cu rigorile i !tandardele europene. ,on!olidarea mecani!melor de a!igurare i protec"ie a propriet"ii publice i private. 3mplementarea progre!iv a concep"iei de re'ormare a $ini!terului A'acerilor 3nterne. 0perarea modi'icrilor legi!lative i in!titu"ionale n vederea e*cluderii con'lictului de intere!e1 dublrilor de competen" i 'unc"ionalitate ntre in!titu"iile de ordine public1 !ecuritate i aprare. #e'ormarea in!titu"iilor abilitate pentru e*tinderea mediului de !ecuritate i democra"ie. #e'ormarea ace!tor in!titu"ii n con'ormitate cu normele europene. #e'ormarea !ectorului de !ecuritate n con'ormitate cu !tandardele interna"ionale. 3denti'icarea !olu"iilor pentru provocrile globale i regionale care pot a'ecta !iguran"a #epublicii $oldova. ,ontracararea unor ri!curi i amenin"ri cu care !e con'runt #epublica $oldova1 inclu!iv nereglementarea con'lictului tran!ni!trean1 prezen"a unor trupe militare i paramilitare n a'ara controlului con!titu"ional n raioanele de e!t1 care prezint ri!curi de baz la adre!a !ecurit"ii na"ionale. 4ran!'ormarea #epublicii $oldova ntr@un !tat care contribuie la !ecuritatea regional i interna"ional prin participarea activ la 5olitica /uropean de 9ecuritate i Aprare %5/9A+ a B/ i la opera"iunile interna"ionale de !tabilizare i men"inere a pcii. <6. Demilitarizarea $ini!terului A'acerilor 3nterne 9tabilirea !tatutului anga(a"ilor Aparatului ,entral1 !ubdiviziunilor !ubordonate i de!concentrate care nu cad !ub inciden"a !tatutului de poli"i!t1 carabinier i !alvator i elaborarea cadrului legi!lativ@normativ coerent $ini!terul A'acerilor 3nterne $ini!terul A'acerilor 3nterne /laborarea !tructurilor noi ale Departamentului poli"ie1 Departamentului urmrire penal i 9erviciului carabinieri1 cu a!igurarea delimitrii atribu"iilor de elaborare a politicilor de cele de implementare i crearea propriilor !tructuri de!concentrate $ini!terul A'acerilor 3nterne 4rime!trul 381 2012 5roiect aprobat

<7.

<-.

5er'ec"ionarea cadrului legal al activit"ii poli"iei i carabinierilor %elaborarea unui cadru normativ modern pe !egmentul a!igurrii ordinii publice i combaterii criminalit"ii+ Delimitarea competen"elor !tructurilor !ubordonate $ini!terului A'acerilor 3nterne %poli"ie1 carabinieri1 urmrire penal+ i implementarea principiilor de mbunt"ire a cadrului in!titu"ional1 organizatoric i 'unc"ional

4rime!trul 381 2012

5roiect aprobat

4rime!trul 3331 2012

9tructur aprobat& ,adru normativ aprobat

tanea =var=CCC=app!=conver!ion=tmp=!cratc)D1=197<78980.doc09.12.2016

16

1 <<.

<7.

De!centralizarea par"ial a !erviciilor poli"iene ti la nivelul autorit"ilor publice locale de nivelul al doilea1 apropierea poli"iei prin !ervicii de calitate pentru cet"eni& con!olidarea 'unc"iilor de pre!tare a !erviciilor de men"inere a ordinii publice n cadrul #egimentului de patrul i !antinel F9cutG i a!igurarea ordinii publice prin de!centralizarea i con!olidarea !erviciilor la nivelul autorit"ilor publice locale de nivelul al doilea #e'ormarea !i!temului de pregtire i promovare a per!onalului $ini!terului A'acerilor 3nterne 3mplementarea principiilor activit"ii poli"iene ti comunitare prin delimitarea competen"elor poli"iei de !tat i ale poli"iei locale i implementarea principiilor de colaborare in!titu"ional #e'ormarea trupelor de carabinieri prin preluarea integral de la poli"ie a 'unc"iilor de a!igurare i re!tabilire a ordinii publice1 precum i prin trecerea la !erviciul militar e*clu!iv prin contract

! /*tinderea competen"elor autorit"ilor admini!tra"iei publice locale de nivelul al doilea n coordonarea activit"ii1 numirea conducerii i !tabilirea !tatelor de per!onal ale poli"iei locale

" $ini!terul A'acerilor 3nterne

# 4rime!trul 331 2012

$ 5roiect aprobat

$ini!terul A'acerilor 3nterne /laborarea proiectelor regulamentelor de activitate a poli"iei de !tat i poli"iei locale $ini!terul A'acerilor 3nterne

4rime!trul 3331 2016

<8.

4rime!trul 381 2012

$odi'icri aprobate dup intrarea n vigoare a ?egii cu privire la activitatea poli"iei i !tatutul poli"i!tului #egulamente aprobate

<9.

/'ectuarea analizei privind 'or"ele i mi(loacele nece!are pentru men"inerea1 a!igurarea i re!tabilirea ordinii publice pe ntreg teritoriul "rii1 elaborarea !tructurii1 !tatelor de organizare1 di!locare i e'ectivul@limit1 inclu!iv identi'icarea i !tabilirea !ediilor n baza analizei e'ectuate $odi'icarea principilor i criteriilor de !electare a per!oanelor care urmeaz !@ i ndeplinea!c !erviciul militar n trupele de carabinieri i elaborarea unui program de dezvoltare a ace!tora #epro'ilarea imobilelor de pe teritoriul unit"ii militare 1001 din cmine o!t e ti n !pa"iu locativ de !erviciu

$ini!terul A'acerilor 3nterne

4rime!trul 3331 2012

$ini!terul A'acerilor 3nterne $ini!terul A'acerilor 3nterne

4rime!trul 381 2016 4rime!trul 381 2017

Analiz e'ectuat i recomandri elaborate& 9tructur i !tate de per!onal create i aprobate& 9edii !tabilite #egulament modi'icat& 5rogram elaborat ,mine o!t e ti repro'ilate n cmine pentru militari prin contract1 cu o'erirea a circa 2-0 de locuri de trai

tanea =var=CCC=app!=conver!ion=tmp=!cratc)D1=197<78980.doc09.12.2016

17

1 70.

71.

A!igurarea controlului !ecurizat al 'lu*urilor migra"ionale1 tra'icului de mr'uri1 combaterea tra'icului de per!oane1 droguri i armament etc.1 pe !egmentul tran!ni!trean $odernizarea mecani!melor de inve!tigare a cazurilor de nclcare a drepturilor i intere!elor per!oanelor 'izice i (uridice ,rearea unui nou !i!tem de evaluare a activit"ii poli"iei i a altor !ubdiviziuni ale $ini!terului A'acerilor 3nterne1 cu participarea !ociet"ii civile i a comunit"ilor1 pentru !porirea receptivit"ii poli"iei 'a" de problemele comunit"ii ,e!iunea 'unc"iilor poli"iei (udectore ti ctre $ini!terul 2u!ti"iei

! ,rearea !ubdiviziunii !pecializate n a!igurarea controlului !ecurizat al 'lu*urilor migra"ionale

" $ini!terul A'acerilor 3nterne& 9erviciul Grniceri $ini!terul A'acerilor 3nterne

# 4rime!trul 381 2012

4rime!trul 381 2012

72.

A(u!tarea #egulamentului privind criteriile de evaluare a activit"ii poli"iei n con'ormitate cu prevederile ?egii privind activitatea poli"iei i !tatutul poli"i!tului 0rganizarea i de!' urarea dezbaterilor cu !ocietatea civil privind e'icien"a activit"ii organelor a'acerilor interne con'orm noilor criterii de evaluare aplicate

$ini!terul A'acerilor 3nterne $ini!terul A'acerilor 3nterne $ini!terul A'acerilor 3nterne& $ini!terul 2u!ti"iei $ini!terul A'acerilor 3nterne

4rime!trul 331 2012 4rime!trul 381 2014rime!trul 381 2017

$ 9ubdiviziune creat i 'unc"ional n domeniul a!igurrii controlului !ecurizat al 'lu*urilor migra"ionale $ecani!m independent de inve!tigare a tuturor plngerilor cet"enilor mpotriva anga(a"ilor organelor de drept identi'icat #egulament modi'icat

0rganizarea a dou me!e rotunde anual1 ncepnd cu anul 2012 5roiect aprobat& 170 de unit"i de per!onal redu!e de la $ini!terul A'acerilor 3nterne i !uplinite la $ini!terul 2u!ti"iei 4abelele !tati!tice cu date dezagregate pla!ate zilnic pe !ite@ul $ini!terului A'acerilor 3nterne Analiza aprobat 5lan aprobat 9trategie aprobat

76.

77.

7-.

Dezvoltarea !tati!ticelor dezagregate i acce!ibile n domeniul activit"ii agen"iilor poli"iene ti1 publicate i acce!ibile publicului /'ectuarea analizei !trategice a !ectorului de !ecuritate i aprare a "rii /laborarea i aprobarea 9trategiei $ilitare >a"ionale

4rime!trul 331 2012 4rime!trul 381 2012 4rime!trul 381 2012 4rime!trul 381 2012

5romovarea Documentului Einal al Analizei 9trategice a Aprrii %DE A9A+& elaborarea i publicarea ver!iunii necon'iden"iale /laborarea 5lanului de ac"iuni pentru realizarea recomandrilor Analizei 9trategice a Aprrii

$ini!terul Aprrii $ini!terul Aprrii $ini!terul Aprrii

7<.

tanea =var=CCC=app!=conver!ion=tmp=!cratc)D1=197<78980.doc09.12.2016

1-

1 77.

Adoptarea i a(u!tarea !trategiilor i politicilor de re'ormare a !i!temului !ecurit"ii na"ionale1 a bazei politico@ (uridice din domeniu la anga(amentele a!umate i la noile provocri i !arcini

78.

79.

Eormarea capacit"ilor nece!are i implementarea ntregului ar!enal de in!trumente ce "in de e*ercitarea controlului civil i democratic a!upra !ectorului de !ecuritate na"ional1 inclu!iv prin e*tinderea po!ibilit"ilor de coparticipare a ma!!@media i !ociet"ii civile 5ro'e!ionalizarea gradual a Armatei >a"ionale1 a!t'el nct acea!ta ! 'ac 'a" noilor amenin"ri care !e mani'e!t pe plan global i regional i pot a'ecta !ecuritatea na"ional

! /laborarea proiectelor de legi i a proiectelor de )otrri ale Guvernului pentru modi'icarea actelor legi!lative i normative privind a!igurarea cu ec)ipament a militarilor Eor"elor Armate pe timp de pace /laborarea proiectului ,odului cu privire la !erviciul militar i obliga"ia militar /laborarea proiectului de lege cu privire la plani'icarea aprrii na"ionale /laborarea proiectului de )otrre a Guvernului pentru aprobarea 'ondului locativ de !erviciu al $ini!terului Aprrii /laborarea proiectului de lege pentru modi'icarea ?egii nr.212@A8 din 27 iunie 2007 cu privire la !tarea de urgen"1 de a!ediu i de rzboi ;ncadrarea treptat a per!onalului civil la toate nivelurile ierar)ice ale aparatului central al $ini!terului Aprrii

" $ini!terul Aprrii

# 4rime!trul 331 2012

$ 5roiecte aprobate

$ini!terul Aprrii $ini!terul Aprrii $ini!terul Aprrii $ini!terul Aprrii $ini!terul Aprrii

4rime!trul 3331 2016 4rime!trul 381 2012 4rime!trul 381 2012 4rime!trul 381 2014rime!trul 381 2017

5roiect aprobat 5roiect aprobat 5roiect aprobat 5roiect aprobat #aportul dintre civili= militari la 'iecare nivel ierar)ic de minimum 20=80

;ncadrarea treptat a militarilor prin contract n 'unc"iile de !olda"i i !ergen"i 4recerea treptat la !tandardele moderne de in!truire a e'ectivului potrivit proce!ului de evaluare a ,onceptului ,apabilit"ilor 0pera"ionale Dezvoltarea %per'ec"ionarea+ nv"mntului militar n vederea pregtirii corpului de !ergen"i i a !ubo'i"erilor con'orm !tandardelor moderne Aderarea la !i!temul de !c)imb de date cu privire la !itua"ia aerian %A9D/+

$ini!terul Aprrii $ini!terul Aprrii

4rime!trul 381 2014rime!trul 381 201-

$ini!terul Aprrii $ini!terul Aprrii

4rime!trul 381 2017 4rime!trul 381 2012

80.

A!igurarea controlului !pa"iului aerian na"ional prin dezvoltarea capabilit"ilor

>umrul militarilor ncadra"i anual prin contract >umrul !ubunit"ilor in!truite potrivit proce!ului de evaluare a ,onceptului ,apabilit"ilor 0pera"ionale >umrul de noi curricule elaborate con'orm !tandardelor moderne /c)ipament nece!ar i canale de comunica"ii in!talate

tanea =var=CCC=app!=conver!ion=tmp=!cratc)D1=197<78980.doc09.12.2016

1<

1 na"ionale i cooperarea cu partenerii !trini

! $odernizarea radarelor din dotare pentru a !pori compatibilitatea lor opera"ional cu !i!temele digitale occidentale 9tabilirea ar)itecturii i con'igura"iei !i!temului de cercetare i control al !pa"iului aerian1 con'orm !tandardelor occidentale1 i crearea in'ra!tructurii nece!are Di!locarea unei !ubunit"i de avia"ie n aeroportul ,)i inu Dezvoltarea capabilit"ilor Armatei >a"ionale de participare la opera"ii interna"ionale de !tabilizare i men"inere a pcii

" $ini!terul Aprrii $ini!terul Aprrii $ini!terul Aprrii $ini!terul Aprrii $ini!terul Aprrii

# 4rime!trul 381 2017 4rime!trul 381 2017 4rime!trul 381 2012 4rime!tru 381 2017 4rime!trul 381 201-

$ #adare modernizate 9ubunit"i de radioloca"ie1 te)nic din dotare1 in'ra!tructur create i a!igurate 9ubunitate di!locat 9i!tem 'unc"ional Gradul anual de opera"ionalizare a unit"ilor=!ubunit"ilor Armatei >a"ionale pentru participare la opera"ii interna"ionale de men"inere a pcii 5roiect aprobat

81. 82.

#evizuirea !i!temului na"ional de mobilizare 5articiparea #epublicii $oldova la e'orturile interna"ionale de men"inere a pcii

86.

A!igurarea managementului integrat al 'rontierei de !tat

$ini!terul 4rime!trul 381 A'acerilor 2016 3nterne& 9erviciul Grniceri /laborarea i aprobarea proiectului de )otrre a $ini!terul 4rime!trul 331 Guvernului cu privire la aprobarea 5lanului de A'acerilor 2017 dezvoltare a in'ra!tructurii 'rontierei de !tat pentru 3nterne& anii 201-@2017 9erviciul Grniceri &. (onsolidarea sistemului naional de inte2ritate 1i de lupt 3mpotri+a corupiei

/laborarea i aprobarea proiectului )otrrii de Guvern cu privire la aprobarea 9trategiei na"ionale de management integrat al 'rontierei de !tat pentru anii 2017@201<

5roiect aprobat

*biecti+e, ,rearea unui cadru legi!lativ i in!titu"ional e'icient de prevenire i combatere a corup"iei n !i!temul public. 0ptimizarea !i!temului de ac)izi"ii publice. ,rearea mecani!mului de cooperare ntre autorit"ile publice1 !ocietatea civil i partenerii de dezvoltare pentru reducerea 'enomenului de corup"ie. Indicator de impact, ,re terea 3ndicelui 5erceperii ,orup"iei al 4ran!parencH 3nternational de la 219 n 2010 pn la 618 n 201-.
tanea =var=CCC=app!=conver!ion=tmp=!cratc)D1=197<78980.doc09.12.2016

17

1 87.

8-.

3mplementarea in!trumentelor electronice n vederea diminurii coruptibilit"ii !i!temului public i mririi gradului de tran!paren" a ace!tuia %ac)izi"ii publice1 declara"ii de avere i venit1 amenzi etc.+ ,on!olidarea capacit"ii ,ur"ii de ,onturi n calitate de in!titu"ie !uprem de audit al utilizrii 'inan"elor publice1 a!igurarea mecani!mului de valori'icare a rezultatelor ace!tuia ,rearea unui !i!tem in'orma"ional de tra!abilitate a mr'urilor accizate

! /*tinderea proiectului@pilot al #egi!trului de !tat al ac)izi"iilor publice1 n cadrul primului modul1 cu atragerea noilor autorit"i publice centrale

" $ini!terul Einan"elor

# 4rime!trul 31 2016

$ 7 autorit"i publice centrale ncadrate !uplimentar n proiectul@ pilot ,uantumul !anc"iunii comparativ cu !itua"ia pn la modi'icare& >umr de per!oanelor !anc"ionate

8<.

$ini!terul 4rime!trul 381 9o't elaborat i Einan"elor& 2012 implementat $ini!terul 4e)nologiei 3n'orma"iei i ,omunica"iilor 87. 3nterzicerea !ecretizrii contractelor $odi'icarea cadrului legi!lativ pentru dezvluirea $ini!terul 4rime!trul 381 100 . contracte nc)eiate de ctre in!titu"iile !tatului i in'orma"iilor1 n con'ormitate cu prevederile aIui!@ 2u!ti"iei& 2012 prezentate la cererea 'irmele cu capital ma(oritar de !tat ului comunitar1 i a!igurarea acce!ului online al $ini!terul per!oanelor intere!ate publicului la in'orma"ia re!pectiv /conomiei& $ini!terul Einan"elor %. Liberalizarea spaiului mediatic 1i 2arantarea libertii de e4primare *biecti+e, Armonizarea cadrului (uridic ce reglementeaz activitatea ma!!@media cu normele i !tandardele europene1 inclu!iv adoptarea unui nou ,od al audiovizualului. A!igurarea libert"ii pre!ei i crearea condi"iilor optime pentru activitatea in!titu"iilor de pre!. Indicatori de impact, ,adrul normativ ce reglementeaz activitatea ma!!@media e!te a(u!tat la !tandardele europene. 3ni"ierea tranzi"iei de la televiziunea analogic la cea digital.

$odi'icarea legi!la"iei privind !anc"ionarea admini!trativ i penal pentru ire!pon!abilitatea managerial n acumularea i utilizarea mi(loacelor publice1 n e*ercitarea atribu"iilor 'unc"ionale de ctre per!oanele cu 'unc"ii de r!pundere1 precum i pentru nee*ecutarea cerin"elor=recomandrilor ,ur"ii de ,onturi ,rearea unui program cu 'urnizare in!tantanee de ctre ma inile de ca! i control a in'orma"iei privind produ!ele accizate comercializate1 care ulterior va 'i proce!at de 3n!pectoratul Ei!cal 5rincipal de 9tat

$ini!terul Einan"elor& ,urtea de ,onturi

4rime!trul 381 2012

tanea =var=CCC=app!=conver!ion=tmp=!cratc)D1=197<78980.doc09.12.2016

18

1 88.

Armonizarea cadrului (uridic al #epublicii $oldova ce reglementeaz activitatea ma!!@media la normele i !tandardele europene

89.

90.

Garantarea tran!paren"ei proce!ului de acordare i retragere a 'recven"elor de emi!ie i evaluarea modului de utilizare a licen"elor tere!tre n con'ormitate cu de!tina"ia #ealizarea tranzi"iei de la televiziunea analogic la cea digital

! $odi'icarea ,odului audiovizualului al #epublicii $oldova nr.2<0@A83 din 27 iulie 200< pentru reglementarea !trict a activit"ii de retran!mitere a po!turilor !trine1 pentru a!igurarea tran!paren"ei propriet"ii n ma!!@media1 limitarea concentrrii propriet"ii ma!!@media i m!urarea audien"ei ma!!@media $odi'icarea i completarea ?egii nr.1227@A333 din 27 iunie 1997 cu privire la publicitate #e!tructurarea ;ntreprinderii de 9tat F#adiocomunica"iiG

" $ini!terul 2u!ti"iei

# 4rime!trul 381 2017

$ 5roiect aprobat

$ini!terul 2u!ti"iei $ini!terul 4e)nologiei 3n'orma"iei i ,omunica"iilor $ini!terul 4e)nologiei 3n'orma"iei i ,omunica"iilor $ini!terul 4e)nologiei 3n'orma"iei i ,omunica"iilor $ini!terul 2u!ti"iei

4rime!trul 381 2017 4rime!trul 381 2012

5roiect aprobat 3n!titu"ie re'ormat

Aprobarea proiectului de )otrre a Guvernului pentru aprobarea 5rogramului privind tranzi"ia de la televiziunea analogic tere!tr la televiziunea digital tere!tr ,on!truirea i darea n e*ploatare a primului multiple* D8:@4 %48 digital+ cu acoperire na"ional %70 .+ /laborarea unei noi !trategii de dezvoltare a audiovizualului

4rime!trul 3331 2012 4rime!trul 3331 2012 4rime!trul 3331 2016

5roiect aprobat

$ultiple* D8:@4 dat n e*ploatare 5roiect aprobat

91.

92.

Adoptarea unei noi !trategii de dezvoltare a audiovizualului1 care ar !timula dezvoltarea !tabil a ma!!@ media independente n #epublica $oldova /liminarea ta*elor pentru ob"inerea in'orma"iilor de intere! public

/laborarea i aprobarea proiectului de lege privind reutilizarea in'orma"iilor din in!titu"iile publice

'. *biecti+e, ,rearea cadrului legal adecvat dezvoltrii !ociet"ii civile ca mediator al intere!elor cet"enilor i partener al autorit"ilor publice n proce!ul de politici
tanea =var=CCC=app!=conver!ion=tmp=!cratc)D1=197<78980.doc09.12.2016

$ini!terul 4rime!trul 381 4e)nologiei 2012 3n'orma"iei i ,omunica"iilor& $ini!terul Einan"elor& $ini!terul 2u!ti"iei (onsolidarea societii ci+ile 1i cooperarea cu sectorul public

5roiect aprobat

19

! " publice. Dezvoltarea cadrului in!titu"ional pentru colaborarea e'icient ntre autorit"ile publice i !ocietatea civil. ,rearea condi"iilor pentru a!igurarea durabilit"ii 'inanciare a organiza"iilor neguvernamentale.

Indicatori de impact, 5roce!ul de con!tituire1 nregi!trare1 renregi!trare1 raportare i lic)idare a organiza"iilor necomerciale !impli'icat %prin reducerea numrului de zile i a co!turilor !uportate+. 5articiparea liber1 n condi"ii egale cu al"i actori intere!a"i1 la proce!ul de accedere la re!ur!ele=mi(loacele publice %pre!tarea !erviciilor1 ac)izi"iile publice i 'ilantropia privat+. ,re terea ponderii re!ur!elor ob"inute de organiza"iile necomerciale din activitatea economic %pre!tarea !erviciilor i alte activit"i 'ilantropice+1 di'erite de cele care provin din e*terior. A!igurarea acce!ului integral al pr"ilor intere!ate la proiectele de decizii de intere! public. A!umarea i e*ercitarea plenar de ctre ,ancelaria de 9tat a rolului de coordonare a politicilor de dezvoltare a !ociet"ii civile. 96. A(u!tarea cadrului legal ce #evizuirea cadrului legal privind a!ocia"iile $ini!terul 4rime!trul 331 5roiect aprobat reglementeaz activitatea organiza"iilor ob te ti1 'unda"iile i !indicatele1 patronatele i 2u!ti"iei 2012 necomerciale la normele interna"ionale publica"iile periodice con'orm reglementrilor ,odului civil al #epublicii $oldova i practicilor europene 97. 3n!titu"ionalizarea participrii Aprobarea proiectului de modi'icare a ?egii $ini!terul 4rime!trul 331 5roiect aprobat organiza"iilor !ociet"ii civile n nr.269@A83 din 16 noiembrie 2008 privind 2u!ti"iei& 2012 proce!ul de 'ormulare1 implementare1 tran!paren"a n proce!ul decizional i altor acte ,ancelaria de monitorizare i evaluare a politicilor normative con'orm !tandardelor interna"ionale i 9tat publice1 inclu!iv prin crearea unor !tudiilor privind implementarea legii re!pective mecani!me clare i e'iciente de con!ultare i participare n proce!ul de luare a deciziilor 9-. ,ompletarea cadrului legal ce /laborarea 9trategiei na"ionale de dezvoltare a ,ancelaria de 4rime!trul 3331 5roiecte aprobate reglementeaz cooperarea dintre !tat i !ociet"ii civile %2012@201-+ i a 5lanului de 9tat 2012 !ocietatea civil ac"iuni pentru implementarea ace!teia %completarea=detalierea capitolelor privind a!igurarea monitorizrii i participrii !ociet"ii civile n cadrul proce!ului de luare a deciziilor publice+

tanea =var=CCC=app!=conver!ion=tmp=!cratc)D1=197<78980.doc09.12.2016

20

1 9<.

#e'ormarea cadrului legal cu privire la 'ilantropie1 !pon!orizare i antreprenoriat !ocial n vederea a!igurrii durabilit"ii organiza"iilor neguvernamentale i cre terii nivelului lor de independen"

! /laborarea ,onceptului de 'inan"are a organiza"iilor necomerciale

/laborarea conceptului de antreprenoriat !ocial i operarea modi'icrilor n legi!la"ia cu privire la antreprenoriat %?egea nr.87-@A33 din 06 ianuarie 92 cu privire la antreprenoriat !i ntreprinderi+

98.

Dezvoltarea cadrului legal nece!ar comenzilor !ociale pentru 0>G@uri1 n vederea realizrii unor !ervicii i activit"i de intere! comunitar

Aprobarea modi'icrilor la ?egea ac)izi"iilor publice nr.9<@A83 din 16 aprilie 2007 n partea ce "ine de comanda !ocial pentru 0>G@uri

99.

,rearea unui mecani!m e'icient pentru implementarea 9trategiei na"ionale de dezvoltare a !ociet"ii civile

Abilitarea Direc"iei politici1 plani'icare !trategic i a!i!ten" e*tern a ,ancelariei de 9tat cu 'unc"ii de coordonare a proce!ului de implementare a 9trategiei na"ionale de dezvoltare a !ociet"ii civile 0rganizarea in!truirilor pentru anga(a"ii publici i ,ancelaria de reprezentan"ii organiza"iilor necomerciale privind 9tat mecani!mele legale de cooperare ntre !ectorul public i privat II. P*LITI(I %(*N*5I(% 6I 'INAN(IA)% A. 5ediu de a.aceri

" $ini!terul 2u!ti"iei& $ini!terul Einan"elor& ,ancelaria de 9tat $ini!terul $uncii1 5rotec"iei 9ociale i Eamiliei& $ini!terul /conomiei $ini!terul Einan"elor& $ini!terul 2u!ti"iei& $ini!terul /conomiei& ,ancelaria de 9tat ,ancelaria de 9tat

# 4rime!trul 381 2012

$ ,oncept aprobat

4rime!trul 381 2012

5roiect aprobat

4rime!trul 381 2012

5roiect aprobat

4rime!trul 331 2012 4rime!trul 381 2012

5roiect aprobat

>umr de 'unc"ionari publici in!trui"i

tanea =var=CCC=app!=conver!ion=tmp=!cratc)D1=197<78980.doc09.12.2016

21

1 ! " # $ *biecti+e, /liminarea con!trngerilor de ordin admini!trativ n mediul de a'aceri. Demonopolizarea pie"ei interne i eliminarea practicilor anticoncuren"iale n tranzac"iile comerciale. A!igurarea cre terii gradului de credibilitate ntre !ectorul public i cel privat i garantarea dreptului a!upra propriet"ilor i inve!ti"iilor private. A!igurarea condi"iilor i acce!ului la re!ur!e creditare pentru dezvoltarea mediului de a'aceri& !timularea dezvoltrii pie"ei de capital. A!igurarea cre terii veniturilor popula"iei #epublicii $oldova i reducerea !rciei ab!olute i e*treme. Indicatori de impact, ,re terea 53: n mediul cu - . anual. ,re terea valorii e*porturilor n mediul cu 8 . anual. ;mbunt"irea a cel pu"in 6 domenii anual din per!pectiva FDoing :u!ine!!G. #educerea ratei !rciei ab!olute pn la 22 . !pre anul 2017. 101. Dinamizarea re'ormei regulatorii1 cre terea tran!paren"ei !i!temului de autorizare a a'acerii1 prin !tabilirea clar a procedurilor i condi"iilor de autorizare& reducerea numrului de domenii !upu!e autorizrii& introducerea nomenclatorului autoriza"iilor1 permi!iunilor i certi'icatelor eliberate de autorit"ile admini!trative centrale i organele !ubordonate %implementarea re'ormei regulatorii FG)ilotina 2JG+ ?imitarea gradului i modalit"ilor de interven"ie abuziv i ne'ondat a !tatului n activitatea ntreprinderilor prin optimizarea legi!lativ i in!titu"ional a controalelor a!upra A(u!tarea condi"iilor de eliberare a actelor permi!ive n concordan" cu cerin"ele legi!la"iei n vigoare1 prin revizuirea actelor normative !ectoriale $ini!terul /conomiei& autorit"ile admini!tra"iei publice centrale 4rime!trul 331 2012 5roiect aprobat

102.

$odi'icarea legi!la"iei n vigoare n vederea optimizrii 'unc"ionale i in!titu"ionale a organelor publice cu 'unc"ii de control pa!ibile re'ormrii

$ini!terul /conomiei& autorit"ile admini!tra"iei publice centrale

4rime!trul 381 2012

5roiect aprobat

tanea =var=CCC=app!=conver!ion=tmp=!cratc)D1=197<78980.doc09.12.2016

22

1 activit"ii agen"ilor economici1 re!pectiv delimitarea clar a 'unc"iilor in!titu"iilor relevante pentru e'ectuarea controalelor a!upra utilizrii re!ur!elor publice1 activit"ii economico@ 'inanciare1 'i!cale i celor !pecializate1 precum i crearea unui !i!tem unic de eviden" a in!pec"iilor i controalelor 106. Aplicarea conceptului g)i eului unic pe !car larg la toate nivelurile& implementarea principiului de g)i eu unic pentru raportarea !tati!tic i 'inanciar1 pentru acordarea autoriza"iilor i !erviciilor la nivel de admini!tra"ie public central i local1 precum i pentru e'ectuarea opera"iilor de import@e*port i identi'icarea domeniilor noi n care pot 'i create g)i ee unice

! /laborarea proiectului de )otrre a Guvernului cu privire la aprobarea ,onceptului te)nic al 9i!temului in'orma"ional automatizat F#egi!trul de !tat al controalelorG

3denti'icarea domeniilor n care pot 'i in!tituite g)i ee unice1 n condi"iile ?egii nr.1<1 din 22 iulie 2011 privind implementarea g)i eului unic n de!' urarea activit"ii de ntreprinztor i crearea ace!tora /laborarea regulamentelor nece!are pentru con!tituirea g)i eelor unice1 n con'ormitate cu prevederile ?egii nr.1<1 din 22 iulie 2011 /*tinderea re"elei de g)i ee unice locale /laborarea amendamentelor la cadrul legi!lativ e*i!tent privind autorizarea activit"ilor din comer" n vederea a(u!trii ace!tuia la principiul g)i eului unic ,rearea i lan!area !i!temului in'orma"ional al g)i eului unic pentru autorizarea activit"ilor n comer" 3mplementarea g)i eului unic pentru autorizarea activit"ilor n comer"

" $ini!terul /conomiei& $ini!terul 4e)nologiei 3n'orma"iei i ,omunica"iilor& autorit"ile admini!tra"iei publice centrale $ini!terul /conomiei& autorit"ile admini!tra"iei publice centrale $ini!terul /conomiei& autorit"ile admini!tra"iei publice centrale $ini!terul /conomiei $ini!terul /conomiei $ini!terul /conomiei1 ,ancelaria de 9tat $ini!terul /conomiei& autorit"ile admini!tra"iei publice centrale& autorit"ile publice locale

# 4rime!trul 381 2012

$ 5roiect aprobat

4rime!trul 331 2012

Domenii identi'icate pentru crearea g)i eelor unice #egulamente aprobate

4rime!trul 381 2012

4rime!trul 381 2012 4rime!trul 331 2016 4rime!trul 331 2016 4rime!trul 381 2016

G)i ee unice 'unc"ionale 5roiecte aprobate

107.

#educerea n continuare a procedurilor1 timpului i co!turilor de nregi!trare i autorizare a activit"ii 'irmei1 prin a!igurarea po!ibilit"ii de depunere a actelor i ob"inere a certi'icatelor i actelor permi!ive la un !ingur organ admini!trativ n regim online1 ca urmare a !tabilirii plat'ormei electronice !pecializate %g)i eul unic integrat1 portalul guvernamental1 regi!trul comer"ului etc.+

9i!tem in'orma"ional al g)i eului unic 'unc"ional >umr de g)i ee unice teritoriale

tanea =var=CCC=app!=conver!ion=tmp=!cratc)D1=197<78980.doc09.12.2016

26

! 3n!tituirea 9i!temului 3n'orma"ional n ,omer"

3mplementarea comple* a g)i eului unic prin aplicarea e*ten!iei la autorit"ile cone*e proce!ului de licen"iere 9impli'icarea procedurii de nregi!trare a bunurilor imobile prin e*tinderea g)i eului unic i pla!area documentelor online

" $ini!terul /conomiei& $ini!terul 4e)nologiei 3n'orma"iei i ,omunica"iilor $ini!terul /conomiei Agenia #elaii Eunciare i ,ada!tru& $ini!terul Dezvoltrii #egionale i ,on!truc"iilor $ini!terul /conomiei& $ini!terul 4e)nologiei 3n'orma"iei i ,omunica"iilor $ini!terul /conomiei $ini!terul /conomiei& $ini!terul 2u!ti"iei

# 4rime!trul 381 2017

$ #e"ea online 'unc"ional

4rime!trul 381 2012 4rime!trul 381 2012

5lanuri pentru digitalizarea !erviciilor publice elaborate G)i eu unic e*tin!

10-.

#evizuirea1 uni'icarea i optimizarea condi"iilor i criteriilor de eliberare a licen"elor1 n particular e*aminarea po!ibilit"ii de a optimiza numrul genurilor de activitate !upu!e licen"ierii

3mplementarea !i!temului e@licen"iere K depunerea actelor pentru eliberarea licen"ei n 'ormat electronic1 cu prezentarea lor n original la eliberarea licen"ei

4rime!trul 381 2012

10<.

Adoptarea amendamentelor legi!lative nece!are1 precum i implementarea m!urilor de ordin admini!trativ de !impli'icare a proce!ului de lic)idare a a'acerilor

#evizuirea1 uni'icarea i optimizarea condi"iilor i criteriilor de eliberare a licen"elor1 n particular e*aminarea po!ibilit"ii de a optimiza numrul genurilor de activitate !upu!e licen"ierii 9porirea re!pon!abilit"ii debitorului prin introducerea r!punderii penale1 inclu!iv materiale1 pentru inac"iunile organului e*ecutiv ndreptate !pre tergiver!area proce!ului de in!olvabilitate

4rime!trul 381 2012 4rime!trul 3331 2012

9erviciu electronic n e*ploatare& $inim 10. din numrul total al !olicitrilor pentru eliberarea=prelungirea licen"ei remi!e n regim online Analiz e'ectuat i di!cutat cu 'actorii intere!a"i 5roiect aprobat

tanea =var=CCC=app!=conver!ion=tmp=!cratc)D1=197<78980.doc09.12.2016

27

! 9impli'icarea proce!ului de lic)idare prin modi'icarea obliga"iei de publicare n $onitorul 0'icial al #epublicii $oldova a actelor i documentelor (udiciare1 nc)eierilor i )otrrilor in!tan"ei1 prin publicarea actelor re!pective pe !ite@ ul ,amerei ;nregi!trrii de 9tat1 n !copul reducerii co!turilor de publicare1 i mic orarea ta*ei de !tat pentru naintarea ac"iunii 9impli'icarea procedurilor de nregi!trare a a'acerii1 prin prevederea unui tari' unic de nregi!trare a a'acerii1 care ar cuprinde toate ac"iunile cone*e ace!tui proce!& e*cluderea !olicitrii de a prezenta certi'icatul privind lip!a datoriilor la buget n cazul 'ondatorilor per!oane (uridice1 dar men"inerea cerin"ei ca per!oana (uridic ! nu aib datorii la buget /liminarea barierelor regulatorii n dezvoltarea a'acerii 3mplementarea practicilor i cerin"elor interna"ionale n domeniul comer"ului electronic1 !emnturii digitale etc.1 inclu!iv revizuirea obligativit"ii agentului economic de a de"ine i de a aplica tampila 3mplementarea unui tari' unic de nregi!trare a a'acerii 3mplementarea gradual a principiului de declara"ii pe propria r!pundere n lan!area i dezvoltarea a'acerilor

107.

" $ini!terul /conomiei& $ini!terul 2u!ti"iei& $ini!terul 4e)nologiei 3n'orma"iei i ,omunica"iilor& $ini!terul Einan"elor $ini!terul 2u!ti"iei& $ini!terul /conomiei $ini!terul /conomiei& $ini!terul 2u!ti"iei

# 4rime!trul 3331 2012

$ 5roiecte aprobate

4rime!trul 381 2012 4rime!trul 381 2012

5roiect aprobat

5roiect aprobat

108.

110.

#educerea numrului de pl"i la ac)itarea impozitelor1 ta*elor i contribu"iilor #educerea timpului dedicat pentru per'ectarea 'ormalit"ilor la ac)itarea pl"ilor /laborarea i aprobarea proiectului de lege privind !emntura electronic i documentul electronic

5er'ec"ionarea cadrului normativ privind comer"ul electronic prin pri!ma practicilor interna"ionale

$ini!terul Einan"elor $ini!terul Einan"elor $ini!terul 4e)nologiei 3n'orma"iei i ,omunica"iilor& ,ancelaria de 9tat $ini!terul /conomiei& $ini!terul 4e)nologiei 3n'orma"iei i ,omunica"iilor

4rime!trul 381 2014rime!trul 381 2014rime!trul 381 2012

>umr de pl"i redu! de la 78 la 6>umr de ore redu! de la 228 la 215roiect aprobat

4rime!trul 381 2012

5roiect aprobat

tanea =var=CCC=app!=conver!ion=tmp=!cratc)D1=197<78980.doc09.12.2016

2-

! 9c)imbarea cerin"ei obligatorii privind tampila 'irmei n cerin" op"ional la toate etapele activit"ii agentului economic /laborarea unui ,od n domeniul con!truc"iilor1 care ar acoperi toate procedurile din con!truc"ie1 aducndu@ le mbunt"iri1 precum i1 n mod !pecial1 ar a!igura optimizarea procedurilor de autorizare i recep"ie a lucrrilor de con!truc"ie prin combinarea documenta"iei de 'inalizare a lucrrilor de con!truc"ie ntr@o !ingur procedur #educerea timpului i a c)eltuielilor n activitatea de con!truc"ii1 prin punerea la di!pozi"ie n regim online a certi'icatelor cu privire la lip!a grevrilor dreptului de proprietate i a actelor !tandardizate de tran!'er al propriet"ii1 eliminarea autenti'icrii notariale1 conectarea electronic a o'iciilor 'i!cale1 'unciare i cada!trale teritoriale1 n vederea !impli'icrii procedurilor i comunicrii interin!titu"ionale /laborarea proiectului ,odului n domeniul con!truc"iilor

111.

,rearea unei plat'orme electronice n !copul mbunt"irii reglementrilor n con!truc"ii

112.

/laborarea proiectului de lege cu privire la modi'icarea ?egii cada!trului bunurilor imobile nr.1-76@A333 din 2- 'ebruarie 1998

/*ecutarea lucrrilor cada!trale n mod ma!iv n toate localit"ile /laborarea actelor (uridice de model !tandard de tran!'er al propriet"ii

/laborarea conceptului te)nic al #egi!trului obiectelor de in'ra!tructura inginerea!c i #egulamentului privind regi!trul obiectelor de in'ra!tructura inginerea!c /laborarea 9i!temului in'orma"ional automatizat F#egi!trul obiectelor de in'ra!tructura inginerea!cG
tanea =var=CCC=app!=conver!ion=tmp=!cratc)D1=197<78980.doc09.12.2016

" $ini!terul 2u!ti"iei& $ini!terul /conomiei $ini!terul Dezvoltrii #egionale i ,on!truc"iilor& $ini!terul /conomiei $ini!terul Dezvoltrii #egionale i ,on!truc"iilor& $ini!terul /conomiei Agen"ia #ela"ii Eunciare i ,ada!tru& $ini!terul 4e)nologiei 3n'orma"iei i ,omunica"iilor Agen"ia #ela"ii Eunciare i ,ada!tru Agen"ia #ela"ii Eunciare i ,ada!tru& $ini!terul 2u!ti"iei Agen"ia #ela"ii Eunciare i ,ada!tru Agen"ia #ela"ii Eunciare i ,ada!tru

# 4rime!trul 381 2012 4rime!trul 381 2012

$ 5roiect aprobat

,od aprobat

4rime!trul 381 2017

5lat'orm electronic 'unc"ional

4rime!trul 331 2012

5roiect aprobat

4rime!trul 381 2017 4rime!trul 331 2012

?ucrri cada!trale e*ecutate n propor"ie de 100 . $odele !tandard aprobate

4rime!trul 381 2012 4rime!trul 381 2016

5roiect aprobat

9i!tem in'orma"ional 'unc"ional

2<

1 116.

117.

$odi'icarea legi!la"iei n domeniul !ociet"ilor comerciale n !copul a(u!trii la normele dreptului comunitar1 n mod !pecial cu privire la tran!paren"a in'orma"iei companiei1 protec"ia ac"ionarilor1 drepturile anga(a"ilor i creditorilor1 'ormarea i ntre"inerea capitalului !ocial i di!tribuirea dividendelor1 libertatea de !tabilire i de pre!tare a !erviciilor pe pia"a comunitar unic 3nten!i'icarea dialogului la nivel politic n vederea 'acilitrii acce!ului mr'urilor moldovene ti pe di'erite pie"e

! $odi'icarea ,odului civil al #epublicii $oldova nr.1107@A8 din < iunie 20021 ?egii nr.1167@A333 din 2 aprilie 1997 privind !ociet"ile pe ac"iuni1 ?egii nr.16-@A83 din 17 iunie 2007 privind !ociet"ile cu r!pundere limitat i ?egii nr.220@ A83 din 19 octombrie 2007 privind nregi!trarea de !tat a per!oanelor (uridice i a ntreprinztorilor individuali etc.

" $ini!terul 2u!ti"iei& $ini!terul /conomiei& $ini!terul Einan"elor& ,omi!ia >a"ional a 5ie"ei Einanciare $ini!terul /conomiei& $ini!terul A'acerilor /*terne i 3ntegrrii /uropene& autorit"ile admini!tra"iei publice centrale $ini!terul /conomiei& $ini!terul Agriculturii i 3ndu!triei Alimentare& $ini!terul Einan"elor $ini!terul /conomiei& $ini!terul 9nt"ii

# 4rime!trul 381 2016

$ 5roiecte aprobate

>egocierea in!tituirii Lonei de ,omer" ?iber Apro'undat i ,uprinztor dintre #epublica $oldova i Bniunea /uropean %D,E4A+

4rime!trul 381 2016

Acord !emnat

>egocierea i 9emnarea Acordului de comer" liber cu 4urcia

4rime!trul 381 2016

Acord !emnat

/laborarea i promovarea proiectului de lege privind rati'icarea 5rotocolului de modi'icare a Acordului 4#359 %Acordul privind a!pectele drepturilor de proprietate intelectual legate de comer"+

4rime!trul 381 2012

5rotocol rati'icat

tanea =var=CCC=app!=conver!ion=tmp=!cratc)D1=197<78980.doc09.12.2016

27

! /liminarea e*cep"iilor din regimul de comer" liber cu Bcraina

11-.

/laborarea in!trumentelor pentru a!igurarea 'inan"rii proiectelor inve!ti"ionale n domeniul inova"iilor i te)nologiilor avan!ate 8alori'icarea ma*im a poten"ialului economic al zonelor economice libere1 5ortului 3nterna"ional ?iber FGiurgiule tiG1 Aeroportului 3nterna"ional ?iber F$rcule tiG1 precum i al parcurilor indu!triale

/laborarea proiectului de lege cu privire la activitatea inova"ional venture

11<.

$a(orarea inve!ti"iilor n zonele economice libere i a volumului produc"iei indu!triale 'abricate n zonele economice libere Atragerea inve!ti"iilor n 5ortului 3nterna"ional ?iber FGiurgiule tiG 8alori'icarea ma*im a poten"ialului economic al Aeroportului 3nterna"ional ?iber F$rcule tiG

" $ini!terul /conomiei& $ini!terul Agriculturii i 3ndu!triei Alimentare& $ini!terul A'acerilor /*terne i 3ntegrrii /uropene Academia de Mtiin"e a $oldovei& $ini!terul /conomiei $ini!terul /conomiei $ini!terul /conomiei $ini!terul 4ran!porturilor i 3n'ra!tructurii Drumurilor& $ini!terul Aprrii $ini!terul /conomiei Academia de Mtiin"e a $oldovei& $ini!terul /conomiei

# 4rime!trul 331 2012

$ 5rotocol de anulare a e*cep"iilor de la regimul de comer" liber bilateral dintre #epublica $oldova i Bcraina !emnat

4rime!trul 31 2016

5roiect aprobat

4rime!trul 381 2014rime!trul 381 2014rime!trul 381 201-

,re terea inve!ti"iilor cu -. anual& ,re terea produc"iei indu!triale cu 7. anual 20 mil. dolari 9BA inve!ti"ii atra!e 100 cur!e de zbor i -000 tone mr'uri tran!portate

119. 120.

5romovarea oportunit"ilor inve!ti"ionale i a imaginii "rii 5romovarea !timulentelor i aplicarea m!urilor de !u!"inere de ctre !tat a ntreprinderilor care utilizeaz te)nologii de economi!ire a energiei1 precum i a agen"ilor economici care produc i utilizeaz !ur!e alternative de energie

0rganizarea Eorumului /conomic K 2012 /laborarea proiectului de )otrre a Guvernului cu privire la m!urile de !timulare a economi!irii energiei1 de producere i utilizare a energiei alternative

4rime!trul 331 2012 4rime!trul 331 2012

Eorum organizat& numr de participan"i 5roiect aprobat

tanea =var=CCC=app!=conver!ion=tmp=!cratc)D1=197<78980.doc09.12.2016

28

1 121.

Eacilitarea regimului de vize i de edere pentru inve!titori

! /laborarea proiectului de )otrre a Guvernului cu privire la 'acilitarea regimului de vize i de edere pentru inve!titori

122.

A!igurarea condi"iilor pentru 'inan"area mediului de a'aceri la un co!t rezonabil& !timularea dezvoltrii pie"ei de capital

Atragerea a!i!ten"ei 'inanciare !ub 'orm de granturi pentru dezvoltarea capacit"ilor de produc"ie ale ntreprinderilor mici i mi(locii din !ectorul rural1 inclu!iv prin aplicarea in!trumentelor e*i!tente de !uport /laborarea !tandardelor na"ionale de evaluare a patrimoniului1 inclu!iv a bunurilor imobile Dezvoltarea !erviciilor 'inanciare non@bancare

" $ini!terul A'acerilor 3nterne& $ini!terul A'acerilor /*terne i 3ntegrrii /uropene $ini!terul /conomiei

# 4rime!trul 381 2012

$ 5roiect aprobat

4rime!trul 381 2017

2- de granturi o'erite anual& 1-0 de noi locuri de munc create anual 9tandarde aprobate 9ervicii 'inanciare alternative acce!ibile

126.

127.

9timularea convertirii economiilor n mi(loace de inve!tire prin diver!i'icarea i dezvoltarea in!trumentelor 'inanciare1 inclu!iv ipotecarea Analiza impactului de reglementare al 'iecrui proiect de act normativ nou care !e re'er la activitatea de a'aceri i a!igurarea 'unc"ionrii unei plat'orme veritabile de dialog public@privat n cadrul analizei impactului de reglementare

Agen"ia #ela"ii Eunciare i ,ada!tru ,omi!ia >a"ional a 5ie"ei Einanciare $ini!terul /conomiei $ini!terul /conomiei& $ini!terul 4e)nologiei 3n'orma"iei i ,omunica"iilor& ,ancelaria de 9tat $ini!terul /conomiei

4rime!trul 381 2017 4rime!trul 381 2017

$odi'icarea metodologiei de elaborare a Analizei 3mpactului de #eglementare 3mplementarea in!trumentelor electronice de elaborare a Analizei 3mpactului de #eglementare %e@#3A+

4rime!trul 381 2016 4rime!trul 381 2016

5roiect aprobat 5ortal e@#3A 'unc"ional

12-.

3nten!i'icarea dialogului !ectorial cu a!ocia"iile de bu!ine!! n vederea

0rganizarea i de!' urarea ,on'erin"ei 3nterna"ionale a ntreprinderilor mici i mi(locii

4rime!trul 331 201-

7 evenimente organizate

tanea =var=CCC=app!=conver!ion=tmp=!cratc)D1=197<78980.doc09.12.2016

29

ncura(rii elaborrii n comun a unor !trategii !ectoriale cu obiective clare i corelate cu planurile reale de dezvoltare ale companiilor din !ector

! " # 0rganizarea i de!' urarea ,oncur!urilor $ini!terul 4rime!trul 331 na"ionale i ceremoniilor de decernare a premiilor /conomiei 201pentru ntreprinderile mici i mi(lociiN @ 5remiul F,el mai bun antreprenor din !ectorul ntreprinderilor mici i mi(lociiG& @ 5remiul F ntreprinderile mici i mi(locii K model de re!pon!abilitate !ocialG 5articiparea !ectorului privat la proce!ele de $ini!terul 4rime!trul 381 mbunt"ire a cadrului de reglementare a /conomiei 201ntreprinderilor mici i mi(locii i de luare a deciziilor prin intermediul grupurilor de lucru comune -. Politici de competiti+itate 1i dez+oltarea 3ntreprinderilor mici 1i mi/locii

$ 7 evenimente organizate

6 con!ultri publice de!' urate anual

*biecti+e, 5romovarea dezvoltrii te)nologice a ntreprinderilor. Dezvoltarea in'ra!tructurii de !uport pentru activitatea ntreprinderilor. A!igurarea condi"iilor de dezvoltare a unei economii bazate pe cunoa tere. Indicatori de impact, ,re terea ponderii indu!triei n 53: pn la 1- . n 2017. ,re terea volumului produc"iei indu!triale cu circa 10 . anual. ,re terea volumului inve!ti"iilor n capitalul 'i* n medie cu 16 . anual. 12<. 9impli'icarea regimului de certi'icare indu!trial a ec)ipamentului indu!trial importat care core!punde !tandardelor interna"ionale i europene de !ecuritate indu!trial ;ncura(area integrrii ntreprinderilor n re"ele i clu!tere te)nologice na"ionale=interna"ionale i aplicarea unor practici moderne de management indu!trial 9u!"inerea ntreprinderilor pentru participare la programe i ini"iative europene n domeniul calit"ii i la 3mplementarea #eglementrilor te)nice n domeniul indu!trial prin revizuirea i elaborarea li!telor noi de !tandarde cone*e ,ompletarea ?i!tei agen"ilor economici @ ntreprinderi ale indu!triei u oare i a tipurilor de !ervicii pre!tate de ctre ace tia pe teritoriul #epublicii $oldova !olicitan"ilor pla!rii mr'urilor !ub regim vamal de per'ec"ionare activ1 impozitate cu 48A la cota zero $ini!terul /conomiei 4rime!trul 381 20110 li!te de !tandarde cone*e aprobate

127.

$ini!terul /conomiei

4rime!trul 381 201-

90 de !olicitan"i anual

128.

$ini!terul /conomiei

4rime!trul 331 2012

11- mil. dolari 9BA o'eri"i pentru co'inan"area !erviciilor de con!ultan"1

tanea =var=CCC=app!=conver!ion=tmp=!cratc)D1=197<78980.doc09.12.2016

60

1 ob"inerea !tandardelor de management al calit"ii bazate pe !tandarde 3901 precum i continuarea implementrii programelor de co'inan"are n ace!t !en! 5romovarea antreprenoriatului inova"ionalN crearea unui mediu 'avorabil de dezvoltare a parcurilor tiin"i'ico@te)nologice i incubatoarelor de inovare prin per'ec"ionarea cadrului legal de creare i 'unc"ionare a ace!tora $odi'icarea politicii de !tat de !u!"inere a cercetrii te)nologice prin de!centralizare1 pentru a a!igura acce!ul liber al tuturor entit"ilor inova"ionale la re!ur!ele bugetare acordate pentru cercetare1 dezvoltare te)nologic i inova"ii

"

$ inclu!iv pentru ob"inerea !tandardelor de calitate& ,el pu"in 600 companii co'inan"ate 5roiect aprobat

129.

$odi'icarea ?egii nr.168@A83 din 21 iunie 2007 cu privire la parcurile tiin"i'ico@te)nologice i incubatoarele de inovare

$ini!terul /conomiei& Academia de Mtiin"e a $oldovei $ini!terul Einan"elor& Academia de Mtiin"e a $oldovei& $ini!terul /duca"iei& $ini!terul /conomiei& ,ancelaria de 9tat $ini!terul Einan"elor& Academia de Mtiin"e a $oldovei& $ini!terul /conomiei $ini!terul /conomiei $ini!terul /conomiei $ini!terul /duca"iei&

4rime!trul 381 2012

160.

$odi'icarea ,odului cu privire la tiin" i inovare al #epublicii $oldova nr.2-9@A8 din 1- iulie 2007

4rime!trul 381 2012

5roiect aprobat

Aprobarea #egulamentului privind modul de 'inan"are din bugetul de !tat a !ubiec"ilor !'erei cercetare@dezvoltare

4rime!trul 381 2012

#egulament aprobat

162.

9pri(inirea n'iin"rii i dezvoltrii ntreprinderilor mici i mi(locii prin dezvoltarea parcurilor tiin"i'ico@ te)nologice1 incubatoarelor de inovare i de a'aceri1 a altor in!trumente de promovare a antreprenoriatului inova"ional1 precum i crearea ace!tora pe lng in!titu"iile de nv"mnt !uperior pentru derularea programelor

De!' urarea campaniilor de in'ormare a mediului de a'aceri privind 'acilit"ile acordate n cadrul parcurilor tiin"i'ico@te)nologice 5re!tarea !erviciilor de in'ormare i con!ultare a ntreprinderilor mici i mi(locii din zonele rurale de ctre punctele de contact din cadrul con!iliilor raionale /laborarea curriculumului de educa"ie antreprenorial n cadrul nv"mntului

4rime!trul 31 2016 4rime!trul 381 2014rime!trul 381 2012

1- campanii de!' urate 1700 de antreprenori con!ulta"i anual ,urriculum de educa"ie antreprenorial elaborat

tanea =var=CCC=app!=conver!ion=tmp=!cratc)D1=197<78980.doc09.12.2016

61

1 de cercetare aplicativ e*ecutate la comanda !ectorului real

! preuniver!itar1 !ecundar pro'e!ional i mediu de !pecialitate 3mplementarea de ctre 0rganiza"ia pentru Dezvoltarea 9ectorului ;ntreprinderilor $ici i $i(locii a programului de in!truire antreprenorial continu de!tinat ntreprinztorilor e*i!ten"i i celor poten"iali ,rearea unui parc tiin"i'ico@te)nologic %incubator de inovare i de a'aceri = clu!ter inova"ional+ $odi'icarea i completarea ?egii nr.182 din 1iulie 2010 cu privire la parcurile indu!triale /laborarea cadrului normativ privind acordarea titlului de parc indu!trial $onitorizarea activit"ii parcurilor indu!triale e*i!tente i crearea unor parcuri noi /laborarea mecani!mului de !cutire de plata 48A a materiei prime importate n !copul 'abricrii produc"iei pentru e*port %inclu!iv E0:+1 con'irmate prin contractele nc)eiate /laborarea ,oncep"iei clu!teriale a !ectorului indu!trial al #epublicii $oldova ,rearea clu!terului@pilot n domeniul indu!triei te*tile cu a!i!ten"a proiectului ,//D K 2 F$a(orarea competitivit"ii i dezvoltarea ntreprinderilorG ;mbunt"irea reglementrilor actuale n domeniul ac)izi"iilor publice pentru ntreprinderile mici i mi(locii

" $ini!terul /conomiei $ini!terul /conomiei

# 4rime!trul 381 201-

$ 1000 de bene'iciari anual

$ini!terul /conomiei $ini!terul /conomiei $ini!terul /conomiei $ini!terul /conomiei $ini!terul /conomiei $ini!terul /conomiei $ini!terul /conomiei $ini!terul Einan"elor

4rime!trul 3331 2017 4rime!trul 331 2012 4rime!trul 3331 2014rime!trul 3331 2016 4rime!trul 3331 2016 4rime!trul 381 2012 4rime!trul 381 2016 4rime!trul 381 2012

166.

5er'ec"ionarea cadrului normativ n domeniul con!tituirii i 'unc"ionrii parcurilor indu!triale i crearea unei re"ele a ace!tora n regiunile "rii1 n condi"ii de 'acilitare o'erite de !tat ,rearea condi"iilor de !timulare a 'abricrii produ!elor indu!triale cu valoare adugat nalt Dezvoltarea cooperrii indu!triale prin identi'icarea i aplicarea unor m!uri !peci'ice de !u!"inere a ini"iativelor indu!triale1 inclu!iv prin crearea clu!terelor Eacilitarea acce!ului ntreprinderilor mici i mi(locii la contractele de ac)izi"ii publice prin con!olidarea acce!ului la in'orma"ia de!pre oportunit"ile de ac)izi"ii1 'olo!ind portalurile electronice1 !timulnd autorit"ile publice de contractare ! divizeze contractele n loturi1 cnd e!te po!ibil1 i ! evite cali'icri i e*igen"e 'inanciare di!propor"ionate

5arc tiin"i'ico@te)nologic %incubator de inovare i de a'aceri = clu!ter inova"ional+ 'unc"ional 5roiect aprobat - proiecte aprobate 7 parcuri indu!triale create& 7 rapoarte elaborate $ecani!me elaborate

16-.

16<.

5roiect aprobat 1 clu!ter@pilot creat

167.

5roiect aprobat

tanea =var=CCC=app!=conver!ion=tmp=!cratc)D1=197<78980.doc09.12.2016

62

1 168.

,apitalizarea 'ondului de garantare a creditelor pentru ntreprinderile mici i mi(locii& !timularea convertirii economiilor n mi(loace de inve!tire prin diver!i'icarea i dezvoltarea programelor guvernamentale1 inclu!iv !u!"inerea 'inanciar i implementarea 5rogramului F5A#/ 1J1G

! ,apitalizarea Eondului !pecial pentru garantarea creditelor al 0rganiza"iei pentru Dezvoltarea 9ectorului ;ntreprinderilor $ici i $i(locii Alocarea mi(loacelor 'inanciare nece!are pentru implementarea 5rogramului F5A#/ 1J1G K inve!tirea remiten"elor n !copul dezvoltrii mediului rural i crerii de noi ntreprinderi 3nten!i'icarea proce!ului de acordare a creditelor n cadrul ,omponentei 33 a 5rogramului na"ional de abilitare economic a tinerilor K 'inan"area par"ial1 prin granturi1 a proiectelor private ale bene'iciarilor tineri

" $ini!terul /conomiei& $ini!terul Einan"elor $ini!terul /conomiei& $ini!terul Einan"elor $ini!terul /conomiei& $ini!terul Einan"elor ,ancelaria de 9tat

# 4rime!trul 381 2014rime!trul 381 2017 4rime!trul 381 2012

$ 180 de garan"ii o'erite& 6<0 de noi locuri de munc create -00 de noi ntreprinderi create& 1-00 de noi locuri de munc create 620 de granturi acordate=a'aceri noi create& 7-0 de noi locuri de munc create >umrul de ntreprinderi care pre!teaz !ervicii pentru autorit"ile admini!tra"iei publice locale 5roiect aprobat 5roiecte aprobate

169.

170.

171.

Eacilitarea acce!ului ntreprinderilor mici i mi(locii la !erviciile publice pre!tate n prezent de admini!tra"ia public local %de e*emplu1 !alubrizarea teritoriului1 ntre"inerea 'ondului locativ1 iluminatul public etc.+ Armonizarea cadrului legi!lativ n domeniul ntreprinderilor mici i mi(locii la recomandrile europene i implementarea programelor regionale i europene de !u!"inere a ace!tui !ector ,rearea unei re"ele de bu!ine!!@ incubatoare i 'orti'icarea celor e*i!tente1 pentru a!igurarea in'ra!tructurii de !u!"inere i a viabilit"ii ntreprinderilor mici i mi(locii1 !porirea activit"ilor inova"ionale1 introducerea noilor te)nologii i a OnoC@)oC@ului i1 re!pectiv1 ma(orarea veniturilor bugetare

4rime!trul 381 2017

/laborarea proiectului de lege privind ntreprinderile mici i mi(locii n redac"ie nou /laborarea proiectului 9trategiei de !u!"inere a dezvoltrii ntreprinderilor mici i mi(locii pentru anii 2012@2020 i a 5lanului de ac"iuni pentru implementarea ace!teia pentru anii 2012@2017 ,rearea a trei bu!ine!!@incubatoare prin aplicarea !c)emei de !ucce! a 3ncubatorului de A'aceri 9oroca

$ini!terul /conomiei $ini!terul /conomiei $ini!terul /conomiei& $ini!terul Einan"elor& $ini!terul 4e)nologiei 3n'orma"iei i ,omunica"iilor

4rime!trul 331 2012 4rime!trul 331 2012 4rime!trul 381 2012

6 bu!ine!!@incubatoare 'unc"ionale

(. Administrarea 1i deetatizarea proprietii publice

tanea =var=CCC=app!=conver!ion=tmp=!cratc)D1=197<78980.doc09.12.2016

66

1 ! " # *biecti+e, ,ontinuarea proce!ului de privatizare a patrimoniului de !tat din domeniile liberalizate1 n baza licita"iilor de!c)i!e1 anun"ate i tran!parente. 3mplementarea metodelor progre!i!te de deetatizare i admini!trare a propriet"ii publice. Dezvoltarea i valori'icarea mecani!mului parteneriat public@privat drept in!trument de deetatizare. Indicatori de impact, ,irca 11- mlrd. lei venituri nca!ate n bugetul de !tat n urma privatizrii i admini!trrii propriet"ii publice. ,rearea a 10 parteneriate public@private. 172. 3mplementarea principiilor admini!trrii corporative la ntreprinderile de !tat& optimizarea dimen!iunilor1 !tructurii1 metodelor de admini!trare a propriet"ii publice 0ptimizarea c)eltuielilor la nivelul ntreprinderilor de !tat i al !ociet"ilor pe ac"iuni cu capital preponderent de !tat 3mpunerea tran!paren"ei1 !implicit"ii i a !i!temului e*tern de !upraveg)ere a ac)izi"iilor de bunuri i !ervicii e'ectuate de ntreprinderile de !tat1 n particular de cele de intere! public /'icientizarea utilizrii patrimoniului public prin re!tructurarea i modi'icarea pro'ilului ntreprinderilor nerentabile1 aplicnd principiul parteneriatului public@privat 9tabilirea criteriilor de !electare a 'unc"ionarilor publici de!emna"i n componen"a con!iliilor de admini!tra"ie ale ntreprinderilor de !tat i ale !ociet"ilor pe ac"iuni cu cota de participare a !tatului 3nventarierea bunurilor imobile ale ntreprinderilor de !tat neutilizate n proce!ul te)nologic i propunerea ace!tora pentru deetatizare de ctre organul abilitat /'ectuarea unui !tudiu privind oportunitatea introducerii obligativit"ii ntreprinderilor de !tat de a implementa procedura de ac)izi"ii publice /laborarea proiectului de )otrre a Guvernului cu privire la atragerea de inve!ti"ii private n !ociet"ile comerciale cu capital public !au public@ privat /laborarea planurilor de dezvoltare a ntreprinderilor de !tat i a !ociet"ilor pe ac"iuni cu cota de participare a !tatului inclu!e n li!ta bunurilor nepa!ibile privatizrii1 aplicnd principiul parteneriatului public@privat $ini!terul /conomiei 4rime!trul 381 2012

5roiect aprobat

176.

177.

Autorit"ile admini!tra"iei publice centrale& $ini!terul /conomiei $ini!terul Einan"elor& $ini!terul /conomiei $ini!terul /conomiei

4rime!trul 381 2017

18 e*puneri la privatizare

4rime!trul 381 2016

5ropuneri 'ormulate

17-.

4rime!trul 381 2012

5roiect aprobat

$ini!terul /conomiei& autorit"ile admini!tra"iei publice centrale

4rime!trul 31 2017

10 . din totalul ntreprinderilor nepa!ibile privatizrii

tanea =var=CCC=app!=conver!ion=tmp=!cratc)D1=197<78980.doc09.12.2016

67

1 17<.

Accelerarea proce!ului de deetatizare a activelor de !tat printr@un proce! competitiv i tran!parent& continuarea proce!ului de privatizare a agen"ilor economici inclu i n ?i!ta bunurilor proprietate de !tat !upu!e privatizrii1 precum i revizuirea ace!tei li!te 5romovarea parteneriatului public@ privat n implementarea proiectelor regionale economice1 !ociale i de in'ra!tructur ,rearea re"elei guvernamentale de parteneriat public@privat1 care ar permite coordonarea tuturor activit"ilor n domeniu ntre autorit"ile admini!tra"iei publice centrale i Bnitatea pentru parteneriat public@privat din cadrul Agen"iei 5ropriet"ii 5ublice 4ran!miterea n ge!tiune a activelor ntreprinderilor cu cot ma(oritar de !tat companiilor de management !trine i locale A!igurarea acce!ului la in'orma"ie privind rezultatele activit"ii economico@'inanciare a ntreprinderilor cu cot ma(oritar de !tat

177.

! /laborarea proiectului de )otrre a Guvernului privind modi'icarea Hotrrii Guvernului nr. 97din 20 augu!t 2007 F,u privire la m!urile de realizare a ?egii nr.121@A83 din 7 mai 2007 privind admini!trarea i deetatizarea propriet"ii publiceG A!igurarea periodicit"ii e*punerilor la privatizare a bunurilor inclu!e n li!ta celor !upu!e privatizrii /laborarea proiectului de )otrre a Guvernului cu privire la unele m!uri de a!igurare a 'unc"ionrii parteneriatului public@privat /laborarea ,onceptului privind crearea i 'unc"ionarea re"elei guvernamentale de parteneriat public@privat De!emnarea per!oanelor re!pon!abile de domeniul parteneriatului public@privat n cadrul tuturor autorit"ilor publice centrale /laborarea proiectului )otrrii Guvernului privind tran!miterea activelor ntreprinderilor cu cot ma(oritar de !tat n admini!trare 'iduciar

" $ini!terul /conomiei

# 4rime!trul 331 2012

$ 5roiect aprobat

$ini!terul /conomiei $ini!terul /conomiei $ini!terul /conomiei $ini!terul /conomiei& autorit"ile admini!tra"iei publice centrale $ini!terul /conomiei $ini!terul Einan"elor

4rime!trul 381 2014rime!trul 3331 2012 4rime!trul 3331 2012 4rime!trul 3331 2012

18 e*puneri 5roiect aprobat

178.

5roiect aprobat #e"ea guvernamental de parteneriat public@privat 'unc"ional 5roiect aprobat

179.

4rime!trul 381 2016 4rime!trul 331 2012

1-0.

3n'orma"ia cu privire la !itua"iile 'inanciare ale ntreprinderilor cu cota ma(oritar de !tat publicat

&. Politica bu2etar-.iscal 1i 2estionarea .inanelor publice

tanea =var=CCC=app!=conver!ion=tmp=!cratc)D1=197<78980.doc09.12.2016

6-

1 ! " # $ *biecti+e, A!igurarea !tabilit"ii bugetului public na"ional1 crearea unui cadru bugetar@'i!cal previzibil i men"inerea de'icitului bugetar la un nivel rezonabil. 5romovarea politicii 'i!cal@bugetare orientate !pre cre terea economic durabil=incluziv1 prin reducerea ponderii con!umului public i ma(orarea inve!ti"iilor publice productive. A!igurarea di!ciplinei1 ec)it"ii1 tran!paren"ei1 !implit"ii i one!tit"ii n repartizarea 'inan"elor publice. #educerea poverii 'i!cale i !impli'icarea !i!temului de impozite i ta*e. Indicatori de impact, $a(orarea ponderii inve!ti"iilor n c)eltuielile bugetului public na"ional. #educerea poverii 'i!cale. 1-1. 5er'ec"ionarea !i!temului de prognozare a veniturilor i c)eltuielilor bugetare pentru eliminarea practicii de modi'icare repetat a bugetului anual pe parcur!ul anului1 precum i mbunt"irea proce!ului de elaborare a politicilor bugetar@'i!cale1 prin a!igurarea unui proce! participativ larg >eadmiterea blocrii pl"ilor din bugetul public na"ional1 n vederea !poririi !iguran"ei 'inanciare a bugetului i p!trrii banilor contribuabililor n circuitul lor economic $ini!terul Einan"elor 4rime!trul 3331 2016 >umr de modi'icri ale legii bugetului e'ectuat

1-2.

1-6.

3mplementarea generalizat a !i!temului de declarare 'i!cal prin utilizarea te)nologiilor in'orma"ionale %e@declara"ii+1 a!t'el nct cel pu"in <0. din declara"iile 'i!cale ! 'ie depu!e prin 3nternet

Dezvoltarea !erviciilor FDeclara"ie electronicG i FDeclara"ie rapidG

$ini!terul Einan"elor& ,a!a >a"ional de A!igurri 9ociale& ,ompania >a"ional de A!igurri n $edicin $ini!terul Einan"elor& $ini!terul 4e)nologiei 3n'orma"iei i ,omunica"iilor

4rime!trul 381 2017

>umr de cazuri de blocare a pl"ilor din bugetul public na"ional diminuat

4rime!trul 31 2017

<0 . declara"ii electronice prezentate prin 3nternet pn n anul 2017& >umr de contribuabili in!trui"i ma(orat anual

tanea =var=CCC=app!=conver!ion=tmp=!cratc)D1=197<78980.doc09.12.2016

6<

1 1-7.

Btilizarea bugetului pe programe i !porirea 'le*ibilit"ii c)eltuielilor bugetare n conte*tul cadrului bugetar pe termen mediu %6 ani+ la nivel central i la nivel local

! 3mplementarea gradual a metodologiei bugetare n baz de programe

" $ini!terul Einan"elor& autorit"ile admini!tra"iei publice centrale& autoritile admini!traiei publice locale

# 4rime!trul 381 2017

1--.

,re terea capacit"ii de admini!trare 'i!cal i colectare a impozitelor i ta*elor1 a!t'el nct ponderea veniturilor 'i!cale n cadrul veniturilor bugetare totale ! crea!c continuu

/'ectuarea analizelor bazate pe ri!curi n !copul depi!trii decala(ului 'i!cal i re!ur!elor de colectare a veniturilor /laborarea #egulamentului cu privire la reevaluarea bunurilor imobile n !copul impozitrii

$ini!terul Einan"elor Agen"ia #ela"ii Eunciare i ,ada!tru& $ini!terul Einan"elor Agen"ia #ela"ii Eunciare i ,ada!tru $ini!terul Einan"elor

4rime!trul 381 2012 4rime!trul 3331 2012

$ Gradul de acoperire %procente 'a" de c)eltuielile in!titu"ionale ale bugetelor re!pective+ a+ la nivel centralN 2012 K <0 .& 2016 K 70 .& 2017 K 100 .& b+ la nivel localN 201- K bugetele unit"ilor admini!trativ@ teritoriale de nivelul al doilea K 100 . 9tudiu elaborat& propuneri 'ormulate 5roiect elaborat i aprobat

1-<.

1-7.

Eorti'icarea di!ciplinei 'i!cale i eliminarea impunit"ii1 'apt ce atenteaz la libera concuren" i dezavanta(eaz agen"ii economici i per!oanele 'izice one!te1 care i@au onorat obliga"iile 'i!cale con'orm legi!la"iei n vigoare Dezvoltarea parteneriatelor public@ private pentru e'icientizarea admini!trrii 'i!cale n unele !ectoare !upu!e ri!cului !porit de evaziuni 'i!cale

/laborarea mecani!mului de implementare a reevalurii bunurilor imobile %crearea bazei de date centralizate privind tranzac"iile1 elaborarea metodelor de analiz a datelor+ #educerea numrului de controale 'i!cale e'ectuate

4rime!trul 381 2016 4rime!trul 381 2017

$ecani!m elaborat i aprobat >umrul controalelor plani'icate e'ectuate redu!e cu 2@6. anual comparativ cu anul precedent Acord de parteneriat nc)eiat

9tabilirea rela"iilor de parteneriat cu A!ocia"ia >a"ional a 4ran!portatorilor1 Bniunea Avoca"ilor1 Bniunea >a"ional a /*ecutorilor 2udectore ti etc. n vederea per'ec"ionrii metodelor de admini!trare 'i!cal a activit"ilor pro'e!ionale

$ini!terul Einan"elor

4rime!trul 381 2012

tanea =var=CCC=app!=conver!ion=tmp=!cratc)D1=197<78980.doc09.12.2016

67

1-8.

1-9.

5er'ec"ionarea legi!la"iei 'i!cale prin clari'icarea i !impli'icarea normelor legale primare& 'inalizarea !i!tematizrii legi!la"iei 'i!cale prin adoptarea 4itlului A F4a*a vamalG1 4itlului A3 PAlte impozite i ta*eG din ,odul 'i!cal 9impli'icarea admini!trrii 'i!cale prin introducerea te)nologiilor in'orma"ionale1 Fone !top !)op!G1 atragerea mai activ a !i!temului bancar i in!trumentelor 'inanciare relevante de plat i con!olidarea capacit"ilor in!titu"ionale ale organelor vamale i 'i!cale

! 9tudierea !pectrului de !o'turi utilizate de ctre agen"ii economici pentru ma inile de ca! i control n vederea aprecierii cadrului legal al programelor re!pective 5romovarea unui parteneriat cu in!titu"iile de certi'icare %,entrul de 3gien i /pidemiologie1 $oldovagaz1 ,amera de ,omer" i 3ndu!trie etc.+ n vederea e*cluderii erorilor admini!trrii 'i!cale /laborarea proiectului 4itlului A3 FAlte impozite i ta*eG al ,odului 'i!cal al #epublicii $oldova nr.11<6@A333 din 27 aprilie 1997

" $ini!terul Einan"elor $ini!terul Einan"elor $ini!terul Einan"elor

# 4rime!trul 381 2012 4rime!trul 381 2012 4rime!trul 381 2016

$ 9tudiu elaborat& 5ropuneri 'ormulate 9i!tem de !c)imb de in'orma"ii 'unc"ional 5roiect aprobat

Actualizarea bazelor de date1 a(u!tarea la noile reglementri i 'acilitarea !c)imbului de in'orma"ii ntre autorit"ile de re!ort n vederea dezvoltrii 9i!temului 3n'orma"ional PErontieraG 3mplementarea proiectului@pilot F,rearea unit"ii de imprimare a !oma"iilor i avizelorG pentru contribuabili n cadrul 9erviciului Ei!cal de 9tat n baza ;.9. FEi!c!ervin'ormG /laborarea ,onceptului te)nic al 9i!temului in'orma"ional 3ntegrat al 9erviciului Ei!cal de 9tat 3n!tituirea g)i eului unic de recep"ie a rapoartelor 'i!cale i de!ervire a contribuabililor /laborarea i implementarea 9i!temului 3n'orma"ional FEactura 'i!calG 3mplementarea aplica"iei !o'tCare de !c)imb de date operative i automatizate a 9i!temului in'orma"ional 'i!cal cu 9i!temul in'orma"ional vamal

$ini!terul Einan"elor& $ini!terul 4e)nologiei 3n'orma"iei i ,omunica"iilor $ini!terul Einan"elor $ini!terul Einan"elor $ini!terul Einan"elor $ini!terul Einan"elor $ini!terul Einan"elor

4rime!trul 381 201-

9i!tem in'orma"ional FErontieraG integrat n 9338 QA!Hcuda RorldQ

4rime!trul 331 2016 4rime!trul 381 2016 4rime!trul 381 2016 4rime!trul 381 2012 4rime!trul 381 2016

5roiect@pilot implementat n cadrul 9erviciului Ei!cal de 9tat ,oncept elaborat ,entru 'unc"ional 9tudiu elaborat& 9i!tem in'orma"ional implementat 9o't implementat

tanea =var=CCC=app!=conver!ion=tmp=!cratc)D1=197<78980.doc09.12.2016

68

1 1<0.

#educerea numrului de impozite i ta*e prin con!olidarea ace!tora

1<1.

9impli'icarea i uni'ormizarea procedurilor de vmuire a mr'urilor prin preluarea e*perien"ei "rilor B/ n domeniu

! /laborarea unui plan de ac"iuni privind modi'icarea !i!temului de impozite i ta*e prin pri!ma practicii interna"ionale /laborarea proiectului de lege privind modi'icarea i completarea ,odului 'i!cal al #epublicii $oldova nr.11<6@A333 din 27 aprilie 1997 /laborarea proiectului noului ,od vamal al #epublicii $oldova n corelare cu legi!la"ia vamal a B/ i ,onven"ia interna"ional privind !impli'icarea i armonizarea procedurilor vamale %,onven"ia de la SHoto revizuit+ 3mplementarea procedurii de declarare electronic $odi'icarea cadrului normativ cu privire la ta*ele pentru procedurile vamale i aducerea ace!tora n con'ormitate cu prevederile 0$, i B/ /laborarea proiectului de lege pentru modi'icarea i completarea ane*ei nr.2 la ?egea nr.1680@A333 din 20 noiembrie 1997 cu privire la tari'ul vamal n partea ce "ine de revizuirea ta*elor e*i!tente pentru procedurile vamale Dezvoltarea programului F0perator economic autorizatG 3mplementarea >oului 9i!tem ,omputerizat de 4ranzit %>,49+ /laborarea ,onceptului 3mprimeriei de 9tat a #epublicii $oldova

" $ini!terul Einan"elor $ini!terul Einan"elor $ini!terul Einan"elor

# 4rime!trul 381 2012 4rime!trul 381 2016 4rime!trul 331 2016

$ 5lan aprobat 5roiect aprobat 5roiect aprobat

$ini!terul Einan"elor $ini!terul Einan"elor $ini!terul Einan"elor

4rime!trul 381 2016 4rime!trul 381 2017 4rime!trul 381 2017

1<6.

1<7.

1<<.

#acordarea cuantumului ta*elor vamale i al ta*elor pentru procedurile vamale la practica i anga(amentele a!umate 'a" de organiza"iile interna"ionale la care #epublica $oldova e!te parte %0rganiza"ia $ondial a ,omer"ului i 0rganiza"ia $ondial a 8milor+ i implementarea recomandrilor B/ n domeniu 3ntroducerea normelor i !tandardelor interna"ionale n domeniul vamal n vederea reducerii duratei i co!turilor e'ectiv !uportate de agen"ii economici pentru vmuirea mr'urilor n vam ,rearea unui !i!tem e'icient de tra!abilitate a documentelor de !trict eviden" i a celor cu grade de protec"ie emi!e de !tat1 inclu!iv e*aminarea po!ibilit"ii crerii 3mprimeriei de 9tat

Acte normative aprobate& ,ota declara"iilor vamale per'ectate electronic 5roiecte aprobate 5roiect aprobat

$ini!terul Einan"elor $ini!terul Einan"elor $ini!terul Einan"elor& $ini!terul 4e)nologiei 3n'orma"iei i ,omunica"iilor

4rime!trul 381 2017 4rime!trul 381 2014rime!trul 381 2012

5rogram aprobat i implementat 9i!tem 'unc"ional ,oncept elaborat

tanea =var=CCC=app!=conver!ion=tmp=!cratc)D1=197<78980.doc09.12.2016

69

! /laborarea cerin"elor te)nice ale !i!temului de tra!abilitate a documentelor de !trict eviden"

1<7.

9tabilirea principiului de ac)itare a impozitului pe venitul per!oanelor 'izice n bugetul localit"ii n care contribuabilul i are re edin"a #evizuirea !i!temului de impozitare i a celui de plat a contribu"iilor !ociale i medicale de ctre de"intorii de patent de ntreprinztor

$odi'icarea principiului de re"inere a impozitului pe venit K de la locul !ur!ei la locul re edin"ei !ubiectului impunerii n vederea realizrii re'ormei de de!centralizare 'i!cale privind impozitul pe venit

" $ini!terul Einan"elor& $ini!terul 4e)nologiei 3n'orma"iei i ,omunica"iilor $ini!terul Einan"elor

# 4rime!trul 381 2012

$ 4ermeni de re'erin" elabora"i

4rime!trul 381 2012

5roiecte aprobate n baza recomandrilor !tudiului

1<8.

$ini!terul Einan"elor& $ini!terul $uncii1 5rotec"iei 9ociale i Eamiliei& $ini!terul 9nt"ii& ,a!a >a"ional de A!igurri 9ociale& ,ompania >a"ional de A!igurri n $edicin $odi'icarea ,odului contraven"ional al #epublicii $oldova nr.218@A83 din 27 octombrie 2008 n !copul includerii !anc"iunilor pentru nclcarea prevederilor legi!lative din domeniul ac)izi"iilor publice ,rearea o'iciilor teritoriale ale Agen"iei Ac)izi"ii 5ublice $ini!terul Einan"elor

4rime!trul 381 2012

5roiecte aprobate

1<9.

A!igurarea e'icien"ei1 tran!paren"ei i re!pon!abilit"ii n utilizarea re!ur!elor 'inanciare publice1 inclu!iv n domeniul ac)izi"iilor publice #e'ormarea in!titu"ional a Agen"iei Ac)izi"ii 5ublice i dezvoltarea noilor te)nici de ac)izi"ii& !porirea e'icien"ei

4rime!trul 381 2012

5roiect aprobat

170.

$ini!terul Einan"elor

4rime!trul 381 2012

6- de o'icii teritoriale ale Agen"iei Ac)izi"ii 5ublice 'unc"ionale

tanea =var=CCC=app!=conver!ion=tmp=!cratc)D1=197<78980.doc09.12.2016

70

1 i a!igurarea e*ecutrii recomandrilor B/1 prin de!centralizarea competen"elor i crearea organi!mului na"ional independent de !olu"ionare a conte!ta"iilor 171. #educerea poverii 'i!cale i !impli'icarea !i!temului de impozite i ta*e

! ,rearea organi!mului na"ional independent de !olu"ionare a conte!ta"iilor n domeniul ac)izi"iilor publice

" $ini!terul Einan"elor

# 4rime!trul 31 2016

$ Autoritate admini!trativ de !pecialitate independent 'unc"ional

/'ectuarea !tudiului privind modi'icarea !i!temului de impozite i ta*e prin pri!ma practicii interna"ionale %. Politici a2roindustriale

$ini!terul Einan"elor

4rime!trul 381 2012

5roiect aprobat

*biecti+e, $odernizarea !ectorului agricol i diminuarea dependen"ei ace!tuia de 'actorii climaterici adver i. Armonizarea reglementrilor n domeniul alimentar cu cele ale B/ n a!igurarea ino'en!ivit"ii alimentare. /'icientizarea !i!temului de !ubven"ionare a agriculturii i promovarea programelor multianuale. #epunerea activelor din !ectorul agricol n circuitul economic i a!igurarea acce!ului inve!titorilor la ace!te active. ,re terea calit"ii capitalului uman n agricultur prin !timularea in!titu"iilor de e*ten!iune agricol. 9toparea degradrii re!ur!elor 'unciare prin modernizarea i e*tinderea !i!temului de mbunt"iri 'unciare. Indicator de impact, ,re terea productivit"ii n agricultur la )ectar cu cca 7 . anual. 172. 3ntroducerea i promovarea pe pia"a intern i pe pie"ele e*terne a !imbolului de calitate na"ional1 o'erit produ!elor ce core!pund celor mai nalte criterii de calitate /laborarea i promovarea proiectului de )otrre a Guvernului privind nregi!trarea1 protec"ia1 utilizarea i promovarea !imbolului de calitate na"ional $ini!terul Agriculturii i 3ndu!triei Alimentare& $ini!terul /conomiei& Agen"ia de 9tat pentru 5roprietatea 3ntelectual 4rime!trul 31 2016 5roiect aprobat

tanea =var=CCC=app!=conver!ion=tmp=!cratc)D1=197<78980.doc09.12.2016

71

! /laborarea mrcii na"ionale FAgricultura /cologic K #epublica $oldovaG

" $ini!terul Agriculturii i 3ndu!triei Alimentare $ini!terul Agriculturii i 3ndu!triei Alimentare $ini!terul Agriculturii i 3ndu!triei Alimentare $ini!terul Agriculturii i 3ndu!triei Alimentare $ini!terul Agriculturii i 3ndu!triei Alimentare& Agen"ia de 9tat pentru 5roprietatea 3ntelectual $ini!terul Agriculturii i 3ndu!triei Alimentare $ini!terul Agriculturii i 3ndu!triei Alimentare

# 4rime!trul 3331 2012

176.

,rearea unui mediu 'avorabil pentru dezvoltarea a'acerilor i !timularea inve!ti"iilor de@a lungul lan"ului agroalimentar

/laborarea unui program de promovare a produ!elor marcate cu mrci i !emne di!tinctive1 care certi'ic core!punderea la unele rigori !porite de calitate /laborarea proiectului de )otrre a Guvernului cu privire la modi'icarea i completarea ?egii viei i vinului nr.-7@A83 din 10 martie 200< /laborarea cadrului normativ pentru 'unc"ionarea 0'iciului >a"ional al 8iei i 8inului /laborarea proiectului de lege pentru modi'icarea i completarea ?egii nr.<<@A83 din 27 martie 2008 privind protec"ia indica"iilor geogra'ice1 denumirilor de origine i !pecialit"ilor tradi"ionale garantate

4rime!trul 31 2017 4rime!trul 331 2012 4rime!trul 3331 2012 4rime!trul 381 2012

$ $arca na"ional FAgricultura /cologic K #epublica $oldovaG aplicat pe etic)etele produ!elor agroalimentare ecologice 5rogram elaborat

5roiect aprobat

5roiecte aprobate

5roiect aprobat

/laborarea proiectului de lege pentru modi'icarea i completarea ?egii nr.728@A333 din < 'ebruarie 199< cu privire la pomicultur /laborarea proiectului de lege pentru modi'icarea i completarea ?egii culturilor nuci'ere nr.<-8@A38 din 29 octombrie 1999

4rime!trul 381 2012 4rime!trul 381 2012

5roiect aprobat

5roiect aprobat

tanea =var=CCC=app!=conver!ion=tmp=!cratc)D1=197<78980.doc09.12.2016

72

! /laborarea proiectului de )otrre a Guvernului cu privire la modi'icarea i completarea Hotrrii Guvernului nr. 6-< din 11 mai 2009 F5entru aprobarea #eglementrii te)nice F9i!temul de organizare a pie"ei vitivinicole i tra!abilitatea produ!elorG 5er'ec"ionarea cadrului legi!lativ i normativ n domeniile de producere a !emin"elor i materialului !ditor n !copul in!tituirii unui cadru regulatoriu optim nece!ar pentru activitatea e'icient a productorilor agricoli /laborarea ,odului agriculturii

" $ini!terul Agriculturii i 3ndu!triei Alimentare $ini!terul Agriculturii i 3ndu!triei Alimentare $ini!terul Agriculturii 3ndu!triei Alimentare $ini!terul Agriculturii 3ndu!triei Alimentare $ini!terul Agriculturii 3ndu!triei Alimentare $ini!terul Agriculturii 3ndu!triei Alimentare i

# 4rime!trul 381 2012

$ 5roiect aprobat

4rime!trul 381 2012

5roiect aprobat

4rime!trul 331 2016 4rime!trul 3331 2016 4rime!trul 331 2016 4rime!trul 381 2016

5roiect aprobat

/laborarea G)idului practic privind nregi!trarea vinurilor cu indica"ie geogra'ic prote(at Atragerea inve!ti"iilor n vederea crerii !i!temului in'orma"ional de identi'icare i tra!abilitate a re!ur!elor genetice animaliere 177. A!igurarea !ecurit"ii alimentare a "rii& elaborarea conceptului 9trategiei #epublicii $oldova n domeniul !iguran"ei alimentare n con'ormitate cu principalele recomandri ale B/ A!igurarea tran!paren"ei proce!ului de ac)izi"ie a produ!elor agricole n rezerva de !tat /laborarea proiectului de )otrre a Guvernului cu privire la aprobarea 5rogramului de revizuire i dezvoltare a !ectorului vitivinicol pe perioada anilor 2017@2020

G)id aprobat

9i!tem in'orma"ional creat i 'unc"ional 5roiect aprobat

17-.

$ini!terul Agriculturii i 3ndu!triei Alimentare& Agen"ia #ezerve $ateriale

4rime!trul 381 2017

5roce! de ac)izi"ie tran!parent

tanea =var=CCC=app!=conver!ion=tmp=!cratc)D1=197<78980.doc09.12.2016

76

1 17<.

! Armonizarea reglementrilor n domeniul agroalimentar cu practica comunitar prin elaborarea i aprobarea normelor !anitare i 'ito!anitare1 armonizate cu cele europene ,rearea premi!elor pentru implementarea e*perien"ei europene n domeniul legi!la"iei i !uportului 'inanciar pentru implementarea Fte)nologiilor verziGN bioma!1 biodie!el1 bioelectricitate1 energie !olar i eolian 9u!"inerea i !timularea activit"ilor de con!ervare a !olului1 inclu!iv prin implementarea agriculturii con!ervative %no@till i altele+1 n !copul diminurii proce!elor de eroziune a terenurilor agricole& promovarea produ!elor cu randamente i calitate ridicat& !timularea culturilor cu valoare adugat nalt i ecologice pentru valori'icarea poten"ialului productiv al terenurilor ,rearea #egi!trului agricol digital ca urmare a realizrii recen!mntului agricol

" $ini!terul Agriculturii i 3ndu!triei Alimentare $ini!terul Agriculturii i 3ndu!triei Alimentare

# 4rime!trul 381 2017

$ 21 de acte normative i legi!lative aprobate n anul 2012

177.

Atragerea proiectelor inve!ti"ionale de implementare a in!tala"iilor de producere a biogazului la 'ermele zoote)nice

4rime!trul 3331 2017

2 'erme zoote)nice dotate cu ec)ipament pentru producerea biogazului

178.

/laborarea i promovarea 5rogramului de dezvoltare i implementare a te)nologiilor con!ervative n agricultur %2012@2017+ 0b"inerea preparatelor noi de protec"ie a plantelor non@poluante i implementarea !i!temelor biologice de protec"ie integrat a culturilor agricole

$ini!terul Agriculturii i 3ndu!triei Alimentare Academia de Mtiin"e a $oldovei

4rime!trul 381 2012 4rime!trul 331 2017

5rogram aprobat

2 preparate noi ob"inute& 2 metode biologice de protec"ie implementate

179.

,rearea #egi!trului digital agricol

/laborarea proiectului de )otrre a Guvernului cu privire la aprobarea #egulamentului #egi!trului vitivinicol

$ini!terul Agriculturii i 3ndu!triei Alimentare& $ini!terul 4e)nologiei 3n'orma"iei i ,omunica"iilor $ini!terul Agriculturii i 3ndu!triei Alimentare

4rime!trul 381 2016

#egi!tru agricol 'unc"ional

4rime!trul 381 2016

5roiect aprobat

tanea =var=CCC=app!=conver!ion=tmp=!cratc)D1=197<78980.doc09.12.2016

77

1 180.

#educerea numrului documentelor nece!are pentru ob"inerea certi'icatului 'ito!anitar prin operarea modi'icrilor la ?egea nr. 228 din 26 !eptembrie 2010 cu privire la protec"ia plantelor i la carantina 'ito!anitar

! ,rearea unui !i!tem in'orma"ional pentru per'ectarea certi'icatelor nece!are la e'ectuarea e*portului de produ!e agroalimentare

181.

9impli'icarea procedurii de !c)imbare a de!tina"iei terenurilor pentru terenurile agricole cu bonitate !czut

182.

#eorganizarea in!titu"ional n domeniul !anitar i veterinar prin con'ormarea la conceptul general de dezvoltare a !i!temelor de !iguran" alimentar i la normele B/

Atragerea inve!ti"iilor !trine pentru dotarea !ubdiviziunilor teritoriale cu ec)ipamentul nece!ar e'ecturii in!pec"iilor 'ito!anitare n con'ormitate cu !tandardelor europene /laborarea proiectelor de acte normative pentru modi'icarea i completarea ,odului 'unciar nr.828@A33 din 2- decembrie 19911 Hotrrii Guvernului nr.17-1 din 27 decembrie 2007 F5entru aprobarea #egulamentului cu privire la modul de atribuire1 modi'icare a de!tina"iei i !c)imbul terenurilorG /laborarea G)idului privind e'ectuarea controlului 'ito!anitar Acreditarea laboratoarelor n domeniul 'ito!anitar i al controlului !emincer con'orm !tandardelor 394A& 390 1702/laborarea proiectului de )otrre a Guvernului cu privire la reorganizarea in!titu"iilor de cercetri tiin"i'ice cu pro'il agrar

186.

#e'ormarea in!titu"iilor implicate n cercetri agricole prin optimizarea i reorganizarea ace!tora i con!olidarea

" $ini!terul Agriculturii i 3ndu!triei Alimentare& $ini!terul /conomiei& $ini!terul Einan"elor& $ini!terul 4e)nologiei 3n'orma"iei i ,omunica"iilor $ini!terul Agriculturii i 3ndu!triei Alimentare $ini!terul Agriculturii i 3ndu!triei Alimentare& Agen"ia #ela"ii Eunciare i ,ada!tru $ini!terul Agriculturii i 3ndu!triei Alimentare $ini!terul Agriculturii i 3ndu!triei Alimentare $ini!terul Agriculturii i 3ndu!triei Alimentare

# 4rime!trul 381 2016

$ 9i!tem in'orma"ional creat i 'unc"ional

4rime!trul 381 2016 4rime!trul 331 2012

9ubdiviziuni teritoriale dotate cu ec)ipamentul nece!ar 5roiecte aprobate

4rime!trul 381 2016 4rime!trul 381 2016 4rime!trul 381 2012

G)id aprobat

2 laboratoare acreditate

5roiect aprobat

tanea =var=CCC=app!=conver!ion=tmp=!cratc)D1=197<78980.doc09.12.2016

7-

1 'ormrii pro'e!ionale a !peciali tilor n domeniu 187. 8alori'icarea deplin a oportunit"ilor o'erite de 5re'erin"ele ,omerciale Autonome acordate de B/ i negocierea Acordului de ,omer" ?iber Apro'undat ,uprinztor dintre #epublica $oldova i B/1 inclu!iv realizarea recomandrilor B/ pentru !iguran"a produ!elor de origine animal i admiterea e*portului de produ!e de origine animal >egocierea i implementarea Acordului dintre #epublica $oldova i B/ privind prote(area indica"iilor geogra'ice& ncura(area indu!triilor na"ionale n vederea dezvoltrii !i!temului na"ional de obiecte de proprietate intelectual private i de !tat1 care urmeaz a 'i prote(ate pe!te )otare Armonizarea legi!la"iei n !copul ob"inerii !tatutului de "ar ter" nregi!trat1 eligibil pentru 'acilitarea acce!ului ma(orit"ii produ!elor agricole pe pia"a B/ 3ntroducerea unui !i!tem de alert re'eritor la !iguran"a produ!elor alimentare1 inclu!iv acce!area 9i!temului #apid de Alert pentru Alimente i Eura(e al B/

! /laborarea i promovarea proiectului 9trategiei de dezvoltare a !erviciilor de e*ten!iune rural pentru anii 2012@2022 3denti'icarea nece!it"ilor pentru recon!truc"ia punctelor de control !anitar i 'ito!anitar la 'rontier /valuarea activit"ii laboratoarelor de ncercri ale produ!elor alimentare i con!olidarea ace!tora pentru te!tarea produ!elor de origine animal i non@animal ,rearea i con!olidarea centrului in'orma"ional de marOeting agricol

18-.

" $ini!terul Agriculturii 3ndu!triei Alimentare $ini!terul Agriculturii 3ndu!triei Alimentare $ini!terul Agriculturii 3ndu!triei Alimentare $ini!terul Agriculturii 3ndu!triei Alimentare $ini!terul Agriculturii 3ndu!triei Alimentare

# 4rime!trul 331 2012 4rime!trul 381 2012 4rime!trul 381 2012 4rime!trul 331 2017 4rime!trul 331 2012

$ 5roiect aprobat

Analiz e'ectuat

2 laboratoare renovate i 'unc"ionale ,entru in'orma"ional de marOeting agricol creat i 'unc"ional Acord !emnat

18<.

$ini!terul Agriculturii i 3ndu!triei Alimentare /laborarea 9i!temului de Alert n domeniul 'ito!anitar $ini!terul Agriculturii i 3ndu!triei Alimentare

4rime!trul 381 2017

187.

4rime!trul 381 201-

,re terea numrului de produ!e de origine animalier permi!e e*portului n B/ de la 1 la minimum 6 9i!tem de alert 'unc"ional

tanea =var=CCC=app!=conver!ion=tmp=!cratc)D1=197<78980.doc09.12.2016

7<

1 188.

! /laborarea unui !i!tem de in'ormare privind !itua"ia epizootic din "ar i a!igurarea unui nivel adecvat de !upraveg)ere i control a!upra bolilor la animale

189.

Direc"ionarea !ubven"iilor de!tinate productorilor agricoli !pre domenii cu un poten"ial de produc"ie cu valoare adugat nalt i !porirea productivit"ii i competitivit"ii n agricultur

9ubven"ionarea dobnzii la credite n mrime de 8-. la procurarea animalelor de pr!il pe un termen de 2 ani i la procurarea utila(ului te)nologic pe un termen de - ani 9ubven"ionarea activit"ilor inve!ti"ionale legate de crearea unit"ilor de proce!are1 manipulare i p!trare a produc"iei agricole1 dotarea cu te)nic i utila( agricol1 crearea in'ra!tructurii de colectare a produ!elor agricole1 a!igurarea cu materie prim agricol1 n'iin"area planta"iilor multianuale1 unit"ilor de producere a materialului !emincer1 !ditor i reproductiv /laborarea proiectului de )otrre a Guvernului privind crearea terminalului de cereale 'ura(ere pentru a!igurarea cu 'ura(e a comple*elor de producere a crnii de porc i ntreprinderilor avicole ,rearea !tructurilor integrate de producere1 ac)izi"ie i prelucrare=proce!are a materiei prime de origine animal i vegetal Atragerea inve!ti"iilor n dezvoltarea in'ra!tructurii ,entrului Agroalimentar1 pie"elor regionale i locale

" $ini!terul Agriculturii i 3ndu!triei Alimentare& $ini!terul 4e)nologiei 3n'orma"iei i ,omunica"iilor $ini!terul Agriculturii i 3ndu!triei Alimentare $ini!terul Agriculturii i 3ndu!triei Alimentare

# 4rime!trul 381 2012

$ 9i!tem in'orma"ional 'unc"ional al managementului !upraveg)erii !anitar@ veterinare la nivel na"ional >umr de bene'iciari

4rime!trul 31 2017 4rime!trul 381 2017

>umr de bene'iciari de !ubven"ii

$ini!terul Agriculturii i 3ndu!triei Alimentare $ini!terul Agriculturii i 3ndu!triei Alimentare $ini!terul Agriculturii i 3ndu!triei Alimentare

4rime!trul 381 2016

5roiect aprobat

4rime!trul 331 2016

6 !tructuri integrate create

4rime!trul 381 201-

,entrul Agroalimentar creat i 'unc"ional

tanea =var=CCC=app!=conver!ion=tmp=!cratc)D1=197<78980.doc09.12.2016

77

1 190.

#educerea nivelului de 'ragmentare a terenurilor agricole

! /laborarea proiectului de )otrre a Guvernului privind aprobarea 9trategiei de con!olidare a terenurilor agricole pentru anii 2012@2027

" $ini!terul Agriculturii i 3ndu!triei Alimentare

# 4rime!trul 3331 2012

$ 5roiect aprobat

'. In.rastructur 1i transport *biecti+e, ?iberalizarea i dezvoltarea pie"elor de tran!port. #eabilitarea i modernizarea in'ra!tructurii de tran!port1 n !pecial a in'ra!tructurii drumurilor i conectarea la re"elele paneuropene. Ge!tionarea re!pon!abil i e'icient a !i!temului de tran!port1 dezvoltarea i modernizarea tran!portului de mr'uri i pa!ageri. 3mplementarea auditului rutier obligatoriu1 !porirea !ecurit"ii tra'icului rutier i reducerea numrului de accidente rutiere. 5romovarea #epublicii $oldova ca "ar de tranzit i alinierea tran!portului auto)ton la condi"iile europene de tran!port. A!igurarea !ecurit"ii energetice i promovarea e'icien"ei energetice n toate !ectoarele economiei. Dezvoltarea !ectorului con!truc"iilor i promovarea te)nologiilor moderne n domeniu. Indicatori de impact, >umrul accidentelor rutiere nregi!trate n 2017 mai mic cu 20 . 'a" de anul 2010. >umrul accidentelor rutiere comi!e din cauza con!umului de alcool !au e*ce!ului de vitez n 2017 mai mic cu -0 . comparativ cu 2010. >umrul accidentelor rutiere nregi!trate1 comi!e din cauza de'ec"iunilor te)nice ale autove)iculelor n 2017 mai mic cu -0 . comparativ cu 2010. 9porirea ponderii !ur!elor de energie regenerabil din total n mediul cu 01-@1 p.p. pe an& ,re terea e'icien"ei energetice n medie cu 118@2. anual. $a(orarea ponderii de utilizare a energiei alternative n anul 201- pn la 10 .. 191. Dezvoltarea unui !pa"iu de tran!port i comunica"ii la nivel na"ional1 conectat la nivel regional i european Dezvoltarea legturii de comunicare cu baza interna"ional 4A,H0 net $ini!terul 4ran!porturilor i 3n'ra!tructurii Drumurilor 4rime!trul 381 2012 #e"eaua na"ional de comunicare conectat la 4A,H0 net

tanea =var=CCC=app!=conver!ion=tmp=!cratc)D1=197<78980.doc09.12.2016

78

1 192.

! /laborarea !trategiilor de dezvoltare a pie"elor de tran!port i comunica"ii1 bazate pe politicile i recomandrile B/ n domeniu A!igurarea continuit"ii inve!ti"iilor capitale pe termen mediu i contribuirea la cre terea capacit"ilor 'inanciare ale autorit"ilor locale1 n !pecial n vederea men"inerii re"elelor locale de drumuri ,on!olidarea capacit"ilor Eondului rutier i cre terea continu a ponderii lui n 53: #eabilitarea drumurilor n con'ormitate cu Hotrrea Guvernului nr.8- din 1 'ebruarie 2008 F,u privire la aprobarea 9trategiei in'ra!tructurii tran!portului tere!tru pe anii 2008@2017G

196.

" $ini!terul 4ran!porturilor i 3n'ra!tructurii Drumurilor $ini!terul 4ran!porturilor i 3n'ra!tructurii Drumurilor $ini!terul 4ran!porturilor i 3n'ra!tructurii Drumurilor& $ini!terul Einan"elor

# 4rime!trul 381 2012

$ 5roiecte aprobate

4rime!trul 381 201-

900 Om de drumuri publice na"ionale reabilitate& 700 Om drumuri publice locale reparate Determinarea c)eltuielilor de!tinate crerii Eondului rutier n componen"a proiectelor bugetelor de !tat anuale1 n propor"ie de 80. din volumul total al accizelor la produ!ele petroliere& ,re terea ponderii Eondului rutier n 53: minimum 11- procente $odernizarea drumului $21 ,)i inu K Dub!ari la 'rontiera cu Bcraina1 Om <@1-& #eabilitarea drumului #6 ,)i inu K :a!arabea!ca1 !ectorul Hnce ti K ,imi lia

197.

4rime!trul 381 201-

19-.

5romovarea parteneriatului public@ privat n reabilitarea1 modernizarea1 con!truc"ia i men"inerea in'ra!tructurii de tran!port1 inclu!iv prin o'erirea po!ibilit"ii de conce!ionare a lucrrilor publice ctre companiile interna"ionale care pot ! a!igure 'inan"area unor proiecte de in'ra!tructur de calitate1 cu po!ibilitatea prelevrii ulterioare de pl"i pentru utilizarea in'ra!tructurii

$ini!terul 4ran!porturilor i 3n'ra!tructurii Drumurilor

4rime!trul 381 2017

tanea =var=CCC=app!=conver!ion=tmp=!cratc)D1=197<78980.doc09.12.2016

79

1 19<.

,re terea !ecurit"ii tra'icului rutier prin implementarea te)nologiilor moderne de ntre"inere i repara"ie a drumurilor i a!igurarea re!pectrii regulilor de circula"ie1 inclu!iv prin introducerea !i!temelor moderne de ge!tionare a tra'icului rutier

197.

3mplementarea te)nologiilor moderne de ntre"inere i repara"ie a in'ra!tructurii rutiere pentru mbunt"irea !trii drumurilor ?iberalizarea i dezvoltarea concuren"ei pe pia"a !erviciilor de tran!port 'eroviar1 e*aminarea po!ibilit"ii conce!ionrii cilor 'erate ctre !ectorul privat

198.

! /laborarea i aprobarea actelor legi!lative i normative n domeniul tran!portului autoN @ proiectul ,odului tran!porturilor rutiere& @ proiectul )otrrii de Guvern cu privire la aprobarea modi'icrilor i completrilor ce !e opereaz n Hotrrea Guvernului #epublicii $oldova nr.<72 din 28 mai 2002 Ampla!area !i!temelor automatizate de !upraveg)ere a tra'icului rutier pe drumurile na"ionale ce a!igur legturile interna"ionale ale "rii1 pe !ectoarele cu o 'recven" nalt de accidente rutiere Dotarea unit"ilor de poli"ie cu aparate etilote!t cu memorie 'i!cal i imprimant portabil1 precum i di!pozitive mobile de apreciere a vitezei de depla!are a mi(loacelor de tran!port Dotarea poli"iei rutiere cu laborator mobil de veri'icare a calit"ii lucrrilor de repara"ie i te!tare te)nic a autove)iculelor 3mplementarea te)nologiilor moderne la con!truc"ia1 recon!truc"ia i reabilitarea drumurilor1 inclu!iv utilizarea bitumului modi'icat1 emul!iilor bituminoa!e1 reciclarea la rece a !tructurilor rutiere e*i!tente etc. #e!tructurarea ;9 F,alea Eerat din $oldovaG

" $ini!terul 4ran!porturilor i 3n'ra!tructurii Drumurilor $ini!terul A'acerilor 3nterne $ini!terul A'acerilor 3nterne $ini!terul A'acerilor 3nterne $ini!terul 4ran!porturilor i 3n'ra!tructurii Drumurilor $ini!terul 4ran!porturilor i 3n'ra!tructurii Drumurilor $ini!terul 4ran!porturilor i 3n'ra!tructurii Drumurilor

# 4rime!trul 3331 2016

$ 5roiecte aprobate

4rime!trul 381 2017

>umr de !i!teme in!talate

4rime!trul 381 2017 4rime!trul 381 2017 4rime!trul 381 2017

Bnit"i dotate

?aborator 'unc"ional Silometri de drum reabilita"i cu utilizarea bitumului modi'icat ;ntreprindere re!tructurat

4rime!trul 331 2017

3mplementarea i e*ecutarea proiectului liniei de cale 'erat ,a)ul@Giurgiule ti

4rime!trul 381 2016

?ucrri 'inalizate

tanea =var=CCC=app!=conver!ion=tmp=!cratc)D1=197<78980.doc09.12.2016

-0

1 199.

Dezvoltarea tran!portului naval1 e*tinderea 'lotei comerciale navale i dezvoltarea continu a !i!temului de porturi n #epublica $oldova

! /*tinderea capacit"ilor comple*ului portuar Giurgiule ti pentru a cre te volumul mr'urilor tran!portate i prelucrate Aprobarea proiectului )otrrii de Guvern cu privire la atribuirea terenului de pe malul rului 5rut ;ntreprinderii de 9tat F5ortul Eluvial Bng)eniG Aprobarea proiectului de lege privind introducerea modi'icrilor n ,odul !ub!olului cu privire la crearea 'ondului naval1 din care vor 'i 'inan"ate lucrrile de men"inere a enalului navigabil pe cile navigabile interne ale #epublicii $oldova #eglementarea activit"ii tran!portului naval intern pe cile navigabile interne ale #epublicii $oldova

Aderarea #epublicii $oldova la $emorandumul de n"elegere pentru controlul !tatului@port n regiunea $rii >egre

" $ini!terul 4ran!porturilor i 3n'ra!tructurii Drumurilor $ini!terul 4ran!porturilor i 3n'ra!tructurii Drumurilor $ini!terul 4ran!porturilor i 3n'ra!tructurii Drumurilor $ini!terul 4ran!porturilor i 3n'ra!tructurii Drumurilor $ini!terul 4ran!porturilor i 3n'ra!tructurii Drumurilor& $ini!terul A'acerilor /*terne i 3ntegrrii /uropene

# 4rime!trul 381 2017

$ 8olum al mr'urilor n cre tere

4rime!trul 331 2012

5roiect aprobat

4rime!trul 3331 2012

5roiect aprobat

4rime!trul 331 2012

5roiect aprobat

4rime!trul 331 2012

$emorandum !emnat

tanea =var=CCC=app!=conver!ion=tmp=!cratc)D1=197<78980.doc09.12.2016

-1

! Dezvoltarea cadrului legal pentru eliberarea Actului de 3dentitate al 5er!onalului >avigant1 cet"eni ai #epublicii $oldova

200.

201.

202.

,rearea unei pie"e libere a !erviciilor aeriene1 demonopolizarea !erviciilor de de!ervire i atragerea companiilor aeriene loC@co!t %cu pre" redu! la biletele de avion+1 aderarea la 9pa"iul /uropean Aviatic ,omun 9timularea i !u!"inerea operatorilor aerieni n !copul valori'icrii oportunit"ilor de tran!'ormare a aeroporturilor interna"ionale n )ub@uri regionale1 prin ma(orarea tra'icului de pa!ageri i mr'uri i aplicarea unor metode mai e'iciente de atragere a inve!ti"iilor private n domeniu Diver!i'icarea !ur!elor de aprovizionare cu energie primar

/laborarea proiectului de lege pentru modi'icarea i completarea ?egii avia"iei civile nr.1267@A333 din 9 iulie 1997

" $ini!terul 4ran!porturilor i 3n'ra!tructurii Drumurilor& $ini!terul 4e)nologiei 3n'orma"iei i ,omunica"iilor $ini!terul 4ran!porturilor i 3n'ra!tructurii Drumurilor $ini!terul 4ran!porturilor i 3n'ra!tructurii Drumurilor

# 4rime!trul 331 2012

$ 5roiecte aprobate

4rime!trul 381 2012

5roiect aprobat

3denti'icarea parteneriatului public@privat pentru valori'icarea in'ra!tructurii aeriene

4rime!trul 381 2012

$a(orarea tra'icului de pa!ageri i mr'uri tran!portate

,on!truc"ia conductei de interconectare a !i!temelor de tran!port gaze ale #epublicii $oldova i #omTniei pe direc"ia Bng)eni K 3a i >egocierea acordului de amena(are a depozitelor !ubterane pentru nmagazinarea gazelor naturale pe teritoriul #omTniei %#oman1 $rgineni+1 lund n con!iderare con!truc"ia gazoductului de intercone*iune Bng)eni K 3a i /'ectuarea lucrrilor de proiectare a con!truc"iei liniei electrice de intercone*iune cu #omTnia ?/A 700 O8 :l"i K 9uceava i elaborarea actelor normative de rigoare

$ini!terul /conomiei $ini!terul /conomiei

4rime!trul 381 2012 4rime!trul 381 2016

Gazoduct con!truit Acord !emnat

$ini!terul /conomiei

4rime!trul 381 2017

?ucrri de proiectare e*ecutate

tanea =var=CCC=app!=conver!ion=tmp=!cratc)D1=197<78980.doc09.12.2016

-2

206.

207.

3nterconectarea !i!temului electroenergetic al #epublicii $oldova la re"eaua european a operatorilor de !i!tem i de tran!port al energiei electrice />940@/ 5romovarea con!ervrii energiei1 n !pecial prin elaborarea i !u!"inerea 'inanciar a programelor de reabilitare termic a edi'iciilor

! ;nc)eierea $emorandumului de n"elegere privind e*ploatarea i ntre"inerea liniei ?/A 700 O8 8ulcne ti@3!accea ntre ,> 4ran!electrica 9A #omTnia i ;9 F$oldelectricaG #epublica $oldova /laborarea proiectului de lege privind modi'icarea ?egii energiei regenerabile nr.1<0@A83 din 12 iulie 20071 prin a(u!tarea ace!teia la cerin"ele europene /laborarea 5lanului na"ional de ac"iuni pentru valori'icarea !ur!elor regenerabile de energie /laborarea !tudiului de 'ezabilitate privind interconectarea !i!temelor electroenergetice ale #epublicii $oldova i Bcraina la re"eaua european a operatorilor de !i!tem i de tran!port al energiei electrice />490@/ /'ectuarea auditelor energetice ale cldirilor publice i certi'icarea ace!tora !ub a!pectul per'orman"ei energetice

" $ini!terul /conomiei

# 4rime!trul 381 2017

$ $emorandum !emnat

$ini!terul /conomiei $ini!terul /conomiei $ini!terul /conomiei

4rime!trul 331 2012 4rime!trul 381 2012 4rime!trul 381 2017

5roiect aprobat

5lan aprobat 9tudiu de 'ezabilitate elaborat

#eabilitarea blocurilor locative

$odi'icarea cadrului normativ e*i!tent prin implementarea !tandardelor europene i interna"ionale n domeniul per'orman"ei energetice a cldirilor

$ini!terul /conomiei& $ini!terul Dezvoltrii #egionale i ,on!truc"iilor $ini!terul Dezvoltrii #egionale i ,on!truc"iilor $ini!terul Dezvoltrii #egionale i ,on!truc"iilor

4rime!trul 381 2012

10 audite energetice e'ectuate

4rime!trul 381 2017 4rime!trul 331 2016

600 blocuri locative veri'icate& >umr de blocuri reabilitate ?egi!la"ie modi'icat

tanea =var=CCC=app!=conver!ion=tmp=!cratc)D1=197<78980.doc09.12.2016

-6

! ,rearea in'ra!tructurii nece!are n domeniul per'orman"ei energetice a cldirilor

" $ini!terul Dezvoltrii #egionale i ,on!truc"iilor

# 4rime!trul 381 2017

3mplementarea proiectelor de promovare a e'icien"ei energetice i utilizare a re!ur!elor regenerabile de energie n in!titu"iile publice1 acordnd prioritate colilor1 grdini"elor1 !pitalelor i altor cldiri de menire !ocial 5er'ec"ionarea procedurilor de etic)etare energetic

$ini!terul /conomiei& $ini!terul Dezvoltrii #egionale i ,on!truc"iilor $ini!terul /conomiei

4rime!trul 381 2012

$ 5rogram electronic pentru calculul per'orman"ei energetice a cldirilor elaborat& 9i!tem electronic de nregi!trare centralizat a certi'icatelor de per'orman" energetic a cldirilor creat& 5agin Ceb o'icial n domeniul per'orman"ei energetice a cldirilor pentru nregi!trarea i di'uzarea in'orma"iilor publice creat 70 de proiecte implementate

4rime!trul 381 2016

20-.

A!igurarea viabilit"ii i po!ibilit"ii de dezvoltare a !i!temului termoenergetic prin re!tructurarea economic1 in!titu"ional i te)nic a ace!tuia

20<.

,rearea Eondului pentru e'icien" energetic

/laborarea !tudiului privind nece!it"ile inve!ti"ionale pe termen !curt i lung pentru !ectorul termoenergetic din mun. ,)i inu /laborarea proiectului de lege cu privire la energia termic $odi'icarea #egulamentului cu privire la 'urniza@ rea i utilizarea energiei termice1 aprobat prin Hotrrea Guvernului nr.767 din 9 aprilie 1998 /laborarea proiectului )otrrii de Guvern privind aprobarea #egulamentului Eondului pentru e'icien" energetic

$ini!terul /conomiei $ini!terul /conomiei $ini!terul /conomiei $ini!terul /conomiei

4rime!trul 381 2012 4rime!trul 3331 2012 4rime!trul 331 2016 4rime!trul 331 2012

5roiect aprobat& campanie in'orma"ional de!' urat& 100. aparate electroca!nice comercializate etic)etate 9tudiu elaborat 5roiect aprobat 5roiect aprobat 5roiect aprobat

tanea =var=CCC=app!=conver!ion=tmp=!cratc)D1=197<78980.doc09.12.2016

-7

1 207.

9porirea e'icien"ei energetice n toate domeniile economiei na"ionale

! /laborarea legi!la"iei !ecundare de punere n aplicare a ?egii nr.172@A833 din 2 iulie 2010 cu privire la e'icien"a energetic /laborarea 5lanului na"ional de ac"iuni n domeniul e'icien"ei energetice ,rearea bazei in'orma"ionale n domeniul e'icien"ei energetice i al !ur!elor regenerabile de energie Dezvoltarea unui !i!tem de monitorizare i evaluare a e'icien"ei energetice

" $ini!terul /conomiei $ini!terul /conomiei $ini!terul /conomiei $ini!terul /conomiei $ini!terul Dezvoltrii #egionale i ,on!truc"iilor $ini!terul Dezvoltrii #egionale i ,on!truc"iilor

# 4rime!trul 381 2012 4rime!trul 381 2012 4rime!trul 381 2017 4rime!trul 381 2012 4rime!trul 381 2016 4rime!trul 3331 201-

$ 1- proiecte aprobate 5lan aprobat :az in'orma"ional creat i 'unc"ional 9i!tem creat i 'unc"ional 5roiect aprobat

208.

/laborarea !trategiei de dezvoltare a !ectorului con!truc"iilor 9u!"inerea producerii materialelor de con!truc"ie n con'ormitate cu !tandardele europene1 inclu!iv cu normele i !tandardele de mediu i de protec"ie a !nt"ii ale Bniunii /uropene& !u!"inerea implementrii la ntreprinderile de producere a materialelor de con!truc"ie a !i!temelor de management al calit"ii Dezvoltarea in'ra!tructurii calit"ii n con!truc"ii cu atragerea a!i!ten"ei e*terne1 inclu!iv pentru crearea i dotarea te)nic a laboratoarelor de ncercri pentru evaluarea con'ormit"ii produ!elor de con!truc"ii Eacilitarea implementrii inova"iilor i te)nologiilor noi n con!truc"ii1 prin re'ormarea !i!temului de reglementare te)nic a con!truc"iilor i /laborarea #egulamentului privind evaluarea i veri'icarea con!tantei per'orman"ei produ!elor pentru con!truc"ii1 precum i adoptarea !tandardelor europene cone*e

209.

#egulament aprobat& 700 de !tandarde europene preluate

210.

/laborarea programului inve!ti"ional de dezvoltare a indu!triei materialelor de con!truc"ii pe anii 2012@201- i atragerea inve!ti"iilor pentru realizarea proiectelor inve!ti"ionale /laborarea programului de re'orm a !i!temului de documente normative n con!truc"ii

$ini!terul Dezvoltrii #egionale i ,on!truc"iilor $ini!terul Dezvoltrii #egionale i ,on!truc"iilor

4rime!trul 381 2012

5rogram aprobat

211.

4rime!trul 331 2012

5rogram aprobat

tanea =var=CCC=app!=conver!ion=tmp=!cratc)D1=197<78980.doc09.12.2016

--

1 implementarea !tandardelor de per'orman" n con!truc"ii

! 5rezentarea propunerilor 0rgani!mului >a"ional de 9tandardizare pentru adoptarea eurocodurilor %!tandardelor europene pentru proiectarea !tructurilor+ i implementarea lor 5rezentarea propunerilor 0rgani!mului >a"ional de 9tandardizare pentru adoptarea !tandardelor interna"ionale n domeniul con!truc"iilor

" $ini!terul Dezvoltrii #egionale i ,on!truc"iilor& $ini!terul /conomiei $ini!terul Dezvoltrii #egionale i ,on!truc"iilor& $ini!terul /conomiei

# 4rime!trul 381 2017

$ 100 . din eurocoduri adoptate

4rime!trul 381 2017

-0 . din !tandardele relevante adoptate

7. In.rastructura calitii0 securitatea industrial 1i protecia consumatorilor

tanea =var=CCC=app!=conver!ion=tmp=!cratc)D1=197<78980.doc09.12.2016

-<

1 ! " # $ *biecti+e, Armonizarea integral a reglementrilor !peci'ice domeniilor economiei na"ionale cu cele europene i implementarea ace!tora la nivelul cerin"elor din domeniile re!pective. 3nten!i'icarea e'orturilor pentru dezvoltarea 9i!temului na"ional de !tandardizare coerent cu 9i!temul european de !tandardizare i 9i!temul interna"ional de !tandardizare i con!olidarea capacit"ilor in!titu"ionale ale organi!mului na"ional de !tandardizare. ,on!olidarea 9i!temului >a"ional de Acreditare i dezvoltarea in!titu"ional a 0rgani!mului >a"ional de Acreditare privind a(u!tarea ace!tuia la e*igen"ele europene1 n !copul !emnrii Acordului de #ecunoa tere $ultilateral %$?A+ cu ,ooperarea /uropean pentru Acreditare %/A+. Adoptarea i promovarea !tandardelor europene n domeniul metrologiei1 n !copul implementrii prevederilor europene privind cadrul in!titu"ional1 cadrul legal i cadrul normativ1 precum i tra!abilitatea m!urrilor1 mi(loacelor de m!urare i etaloanelor. A!igurarea cadrului legal adecvat pentru protec"ia popula"iei i mediului ncon(urtor de po!ibilele avarii la obiectele indu!triale periculoa!e i crearea condi"iilor pentru mbunt"irea activit"ilor de!' urate n domeniul !ecurit"ii indu!triale. A!igurarea unui nivel nalt de protec"ie a con!umatorilor. ,on!olidarea capacit"ilor de !upraveg)ere a pie"ei. Indicatori de impact, 8olumul e*porturilor n cre tere cu 8 procente anual. ,re terea volumului mr'urilor e*portate pe pie"ele europene n medie cu 10 . anual. >umrul de plngeri i adre!ri !olu"ionate cu privire la drepturile con!umatorilor. 212. ,on!olidarea capacit"ilor in!titu"iilor cu 'unc"ii de reglementare i ale 0rgani!mului >a"ional de 9tandardizare privind tran!punerea legi!la"iei europene n legi!la"ia na"ional i adoptarea !tandardelor europene armonizate1 a!t'el nct ! !e a!igure criteriul de tran!punere a !tandardelor europene armonizate n cele na"ionale la nivel de -0. /laborarea planurilor de implementare n economia na"ional a reglementrilor te)nice na"ionale armonizate cu cele europene i monitorizarea realizrii ace!tora /laborarea programelor na"ionale de !tandardizare anuale pentru perioada 2012@201-1 bazate pe !tandardele europene armonizate /laborarea proiectului )otrrii de Guvern privind divizarea 3n!titutului >a"ional de 9tandardizare i $etrologie n dou entit"i independenteN 3n!titutul >a"ional de 9tandardizare i 3n!titutul >a"ional de $etrologie /laborarea planurilor i a reglementrilor te)nice aplicabile domeniului combu!tibilului %benzin1 motorin1 combu!tibili !olizi i lic)izi din bioma!+ /laborarea planurilor i a reglementrilor te)nice aplicabile domeniului combu!tibilului %crbune1 gaze+
tanea =var=CCC=app!=conver!ion=tmp=!cratc)D1=197<78980.doc09.12.2016

$ini!terul /conomiei $ini!terul /conomiei

4rime!trul 31 2014rime!trul 381 2012

7 programe anuale aprobate 5roiect aprobat

216.

$ini!terul /conomiei

4rime!trul 381 2012

7 planuri de implementare aprobate& 7 proiecte aprobate 2 planuri de implementare aprobate& 2 proiecte aprobate

$ini!terul /conomiei

4rime!trul 381 2016

-7

! 5rezentarea propunerilor 0rgani!mului >a"ional de 9tandardizare pentru adoptarea !tandardelor B/ n vederea eliminrii !tandardelor te)nice vec)i %inclu!iv !tandardele G094 pentru produ!ele alimentare+ 3nten!i'icarea colaborrii interna"ionale i europene n domeniul !tandardizrii prin intermediul 0rgani!mului >a"ional de 9tandardizare i in!titu"iilor implicate Dezvoltarea in!titu"ional a 0rgani!mului >a"ional de Acreditare prin a(u!tarea ace!tuia la e*igen"ele europene Aderarea 0rgani!mului >a"ional de 9tandardizare la ,omitetul /uropean de 9tandardizare n /lectrote)nic %,/>/?/,+ $odi'icarea Hotrrii Guvernului nr.1<7< din 61 decembrie 2006 F,u privire la crearea !i!temului de acreditare n domeniul evalurii con'ormit"ii produ!elorG n con'ormitate cu noua lege privind activit"ile de acreditare i evaluare a con'ormit"ii 9emnarea de ctre 0rgani!mul >a"ional de Acreditare a Acordului de recunoa tere multilateral cu cooperarea european pentru acreditare %/A $?A+ A(u!tarea actelor normative !ecundare n domeniul metrologiei n !copul implementrii ?egii nr.266 din 1 decembrie 2011 cu privire la modi'icarea i completarea ?egii metrologiei nr.<77@A333 din 17 noiembrie 199/laborarea proiectului )otrrii de Guvern privind modul de in!truire i ate!tare a per!onalului agen"ilor economici care de!' oar activit"i n domeniul !ecurit"ii indu!triale /laborarea proiectului )otrrii de Guvern cu privire la aprobarea legii privind modi'icarea i completarea unor acte legi!lative n domeniul !ecurit"ii indu!triale /laborarea proiectului )otrrii de Guvern cu privire la aprobarea 9trategiei n domeniul !ecurit"ii indu!triale

217.

" $ini!terul Agriculturii i 3ndu!triei Alimentare& $ini!terul /conomiei $ini!terul /conomiei

# 4rime!trul 31 2016

$ 9tandarde alimentare adoptate con'orm cerin"elor B/

4rime!trul 381 2017

Decizia ,omitetului /uropean de 9tandardizare n /lectrote)nic aprobat 5roiect aprobat

21-.

$ini!terul /conomiei

4rime!trul 3331 2012

$ini!terul /conomiei $ini!terul /conomiei

4rime!trul 381 2017 4rime!trul 381 2012

Acord !emnat

21<.

217.

Armonizarea cadrului legal i normativ na"ional n domeniul metrologiei la practica european prin tran!punerea directivelor europene bazate pe >oua Abordare n domeniul metrologiei A!igurarea cadrului normativ@te)nic adecvat1 corelat cu practicile europene1 care ! !tabilea!c cerin"ele de !ecuritate pentru activit"ile de!' urate n domeniul !ecurit"ii indu!triale

5roiecte aprobate

$ini!terul /conomiei

4rime!trul 3331 2012

5roiect aprobat

$ini!terul /conomiei $ini!terul /conomiei

4rime!trul 3331 2012 4rime!trul 3331 2017

5roiect aprobat

5roiect aprobat

tanea =var=CCC=app!=conver!ion=tmp=!cratc)D1=197<78980.doc09.12.2016

-8

218. 219.

220.

Dezvoltarea i con!olidarea laboratoarelor de ncercri n domeniul combu!tibilului %benzin1 motorin+ /laborarea i implementarea cadrului legal1 care rezult din punerea n aplicare n B/ a legi!la"iei comunitare re'eritor la nregi!trarea1 evaluarea con'ormit"ii1 permi!iunea i limitarea !ub!tan"elor c)imice Dezvoltarea cadrului legi!lativ n domeniul protec"iei con!umatorilor prin tran!punerea n legi!la"ia na"ional a acIui!@ului comunitar re'eritor la protec"ia con!umatorilor

! /laborarea proiectului )otrrii de Guvern cu privire la aprobarea cerin"elor de !ecuritate la e*ploatarea in!tala"iilor i ec)ipamentelor de!tinate1 montate i utilizate n cadrul parcurilor de di!trac"ii Dotarea laboratoarelor cu ec)ipament i mi(loace te)nice

" $ini!terul /conomiei

# 4rime!trul 331 201-

$ 5roiect aprobat

$ini!terul /conomiei $ini!terul /conomiei

4rime!trul 3331 2014rime!trul 331 2016

>umr de laboratoare dotate 5roiect de lege privind nregi!trarea1 evaluarea con'ormit"ii1 permi!iunea i limitarea !ub!tan"elor c)imice aprobat 5roiect aprobat

221.

,on!olidarea capacit"ilor de !upraveg)ere a pie"ei i in!tituirea mecani!mului de coordonare a activit"ii de !upraveg)ere a pie"ei la nivel na"ional

/laborarea proiectului de lege pentru tran!punerea Directivei nr.8-=677=,// din 2- iulie 198- privind r!punderea productorului1 publicat n 2urnalul 0'icial al ,omunit"ii /uropene %20,/+ nr.?210 din 7 augu!t 198-1 modi'icat i completat prin Directiva nr.1.999=67=,/ a 5arlamentului /uropean i a ,on!iliului1 publicat n 2urnalul 0'icial al ,omunit"ilor /uropene %20,/+ nr.?171 din 7 iunie 1999 /laborarea proiectului de lege privind tran!punerea Directivei 2008=78=,/ a 5arlamentului /uropean i a ,on!iliului din 26 aprilie 2008 privind contractele de credit pentru con!umatori i de abrogare a Directivei 87=102=,// a ,on!iliului /laborarea 9trategiei na"ionale n domeniul protec"iei con!umatorilor %2016@2017+ /laborarea proiectului de lege privind !upraveg)erea pie"ei1 armonizat cu #egulamentul ,/ 7<-=2008 de !tabilire a cerin"elor de acreditare i de !upraveg)ere a pie"ei n ceea ce prive te comercializarea produ!elor

$ini!terul /conomiei

4rime!trul 331 2012

$ini!terul /conomiei

4rime!trul 31 2016

5roiect aprobat

$ini!terul /conomiei $ini!terul /conomiei

4rime!trul 381 2012 4rime!trul 381 2016

5roiect aprobat 5roiect aprobat

tanea =var=CCC=app!=conver!ion=tmp=!cratc)D1=197<78980.doc09.12.2016

-9

222.

#evizuirea i dezvoltarea !i!temului na"ional de laboratoare pentru te!tarea ino'en!ivit"ii i calit"ii produ!elor pla!ate pe pia"1 n particular a produ!elor alimentare

! ,rearea mecani!mului de colaborare i coordonare a activit"ii de !upraveg)ere a pie"ei la nivel na"ional ntre organele de !upraveg)ere1 organele vamale i alte organe intere!ate 3mplementarea cerin"ei de acreditare a laboratoarelor de ncercri la !tandardele interna"ionale1 n !pecial la cerin"ele 390 1702-

" $ini!terul /conomiei $ini!terul Agriculturii i 3ndu!triei Alimentare& $ini!terul /conomiei $ini!terul Agriculturii i 3ndu!triei Alimentare& $ini!terul /conomiei

# 4rime!trul 381 2017 4rime!trul 381 2017

$ $ecani!m in!tituit

>umr de laboratoare acreditate

Dotarea laboratoarelor cu ec)ipamentele i mi(loacelor te)nice nece!are

4rime!trul 381 2017

>umr de laboratoare dotate

8. Te9nolo2ia in.ormaiei 1i comunicaii

tanea =var=CCC=app!=conver!ion=tmp=!cratc)D1=197<78980.doc09.12.2016

<0

1 ! " # $ *biecti+e, Dezvoltarea !ectorului 43, pentru crearea bazei tran!'ormrii #epublicii $oldova ntr@o !ocietate bazat pe cunoa tere. Accelerarea proce!ului de e@tran!'ormare n vederea !u!"inerii agendei de integrare european a #epublicii $oldova. 5romovarea in!trumentarului 43, i implementarea lui pentru o mai bun guvernare1 educa"ie i cercetare1 !ntate public1 diver!i'icare a contentului electronic i digitalizare a patrimoniului cultural1 dezvoltare a comer"ului electronic. ?iberalizarea i dezvoltarea pie"elor de comunica"ii. Dezvoltarea in'ra!tructurii de comunica"ii %electronice i po tale+ integrate i e'iciente1 orientate !pre cre terea competitivit"ii economiei na"ionale i a!igurarea acce!ului tuturor categoriilor de utilizatori la !erviciile !ociet"ii in'orma"ionale. Indicatori de impact, ,re terea volumului total al vnzrilor n !ectorul 43, cu 8 mlrd. lei pn n anul 2017. ,re terea pn la !'r itul anului 2017 a volumului e*portului produ!elor i !erviciilor 43, cu 7-0 mil. dolari 9BA. Guvernare mai tran!parent i e'icient1 !ectoarele nv"mntului i ocrotirii !nt"ii modernizate1 patrimoniul cultural di!ponibil online1 comer"ul electronic practicat n ma!. Atingerea pn la !'r itul anului 2016 a unei rate de penetrare a 3nternetului n band larg la punctele mobile de 20.. Bn multiple* D8:@4 %48 digital+ cu acoperire na"ional %70 .+ 'unc"ional n 2012. Di!ponibilitatea acce!rii n orice localitate a 3nternetului n band larg prin intermediul cel pu"in a doi 'urnizori de !ervicii de comunica"ii electronice ctre 2017. 226. A!igurarea unui cadru (uridic1 'i!cal i de reglementare de natur ! impul!ioneze planurile de dezvoltare la nivelul !ociet"ii in'orma"ionale1 n !pecial cele din in'ra!tructur i !erviciile electronice /'icientizarea ge!tionrii !pectrului electromagnetic1 !pa"iului .md i re!ur!elor de numerotare n vederea crerii oportunit"ilor inve!ti"ionale i de dezvoltare a !erviciilor in'ocomunica"ionale /laborarea proiectelor )otrrilor de Guvern cu privire la implementarea !erviciilor de comunica"ii electronice de acce! la 3nternet n band larg n banda de 'recven" 617@618 GHz i 21-@21<9 GHz /laborarea 9trategiei de ge!tionare e'icient a !pectrului de 'recvente radio n concordan" cu directivele B/ /laborarea 5rogramului de trecere de la 35v7 la 35v< $ini!terul 4e)nologiei 3n'orma"iei i ,omunica"iilor $ini!terul 4e)nologiei 3n'orma"iei i ,omunica"iilor $ini!terul 4e)nologiei 3n'orma"iei i ,omunica"iilor 4rime!trul 331 2012 5roiecte aprobate

227.

4rime!trul 381 2012 4rime!trul 381 2012

5roiect aprobat

5rogram aprobat

tanea =var=CCC=app!=conver!ion=tmp=!cratc)D1=197<78980.doc09.12.2016

<1

1 22-.

Armonizarea legi!la"iei interne cu acIui!@ul comunitar i preluarea !tandardelor europene n urmtoarele direc"ii prioritareN comunica"ii electronice i po tale& comer" i !emntur electronic& !ervicii ale !ociet"ii in'orma"ionale

! Aprobarea proiectului legii po tei

De'initivarea i aprobarea proiectului de lege cu privire la 9trategia de dezvoltare a comunica"iilor po tale Aprobarea proiectului de )otrre a Guvernului pentru aprobarea #egulilor privind pre!tarea !erviciilor po tale /laborarea proiectului de lege pentru modi'icarea ?egii comunica"iilor electronice nr.271@A83 din 1- noiembrie 2007 n concordan" cu directivele B/ /laborarea 9trategiei de dezvoltare a !ociet"ii in'orma"ionale n #epublica $oldova Fe@$oldova 2020G

22<.

Adoptarea 'oii de parcur! privind tran!'ormarea ca plat'orm de dezvoltare n baz de inova"ie1 cunoa tere i te)nologie 3mplementarea i a!igurarea mecani!melor de 'unc"ionare a !erviciului univer!al de acce! la mi(loacele de comunicare i in'ormare

227.

/laborarea i aprobarea 5rogramului na"ional de implementare a !erviciului univer!al /laborarea proiectului de lege privind organizarea i 'unc"ionarea 9i!temului na"ional unic pentru apelurile de urgen"a 112

228.

A!igurarea acce!ului la in'ra!tructur n !copul dezvoltrii re"elelor de comunica"ii electronice i acce!ului la 3nternet n band larg

/'ectuarea unui !tudiu de 'ezabilitate viznd utilizarea in'ra!tructurii alternative %drumuri1 ci 'erate1 linii energetice1 canalizare1 re"ele de termo'icare1 apeducte etc.+ pentru in!talarea re"elelor de comunica"ii electronice

" $ini!terul 4e)nologiei 3n'orma"iei i ,omunica"iilor $ini!terul 4e)nologiei 3n'orma"iei i ,omunica"iilor $ini!terul 4e)nologiei 3n'orma"iei i ,omunica"iilor $ini!terul 4e)nologiei 3n'orma"iei i ,omunica"iilor $ini!terul 4e)nologiei 3n'orma"iei i ,omunica"iilor& ,ancelaria de 9tat $ini!terul 4e)nologiei 3n'orma"iei i ,omunica"iilor $ini!terul 4e)nologiei 3n'orma"iei i ,omunica"iilor $ini!terul 4e)nologiei 3n'orma"iei i ,omunica"iilor

# 4rime!trul 3331 2012 4rime!trul 3331 2012 4rime!trul 381 2012 4rime!trul 381 2012 4rime!trul 31 2016

$ 5roiect aprobat

5roiect aprobat

5roiect aprobat

5roiect aprobat

5roiect aprobat

4rime!trul 381 2012 4rime!trul 331 2012 4rime!trul 331 2012

5rogram aprobat

5roiect aprobat

9tudiu e'ectuat& ,oncluzii i recomandri elaborate

tanea =var=CCC=app!=conver!ion=tmp=!cratc)D1=197<78980.doc09.12.2016

<2

1 229.

! 9porirea gradului de penetrare a calculatoarelor n go!podriile ca!nice i in!titu"iile de nv"mnt 3mplementarea parteneriatului public@ privat pentru e@tran!'ormare i atragerea inve!ti"iilor locale i !trine n domeniul 43, #e'ormarea 9A F$oldtelecomG1 a!igurnd acce!ul ec)itabil i tran!parent la in'ra!tructur pentru to"i actorii de pe pia" 5romovarea utilizrii te)nologiilor moderne n comunica"iile electronice

260.

261.

" $ini!terul 4e)nologiei 3n'orma"iei i ,omunica"iilor $ini!terul 4e)nologiei 3n'orma"iei i ,omunica"iilor& ,ancelaria de 9tat $ini!terul /conomiei Agen"ia >a"ional pentru #eglementare n ,omunica"ii /lectronice i 4e)nologia 3n'orma"iilor& $ini!terul 4e)nologiei 3n'orma"iei i ,omunica"iilor $ini!terul /duca"iei& $ini!terul 4e)nologiei 3n'orma"iei i ,omunica"iilor $ini!terul 4e)nologiei 3n'orma"iei i ,omunica"iilor

# 4rime!trul 381 2017 4rime!trul 381 2017

$ 5onderea go!podriilor ca!nice i a in!titu"iilor de nv"mnt dotate cu calculatoare >umr de proiecte implementate n baza parteneriatului public@ privat& >umr de !ervicii lan!ate 9A F$oldtelecomG re'ormat #eglementri aprobate

4rime!trul 3331 2012 4rime!trul 381 2012

262.

Dezvoltarea cadrului de reglementare pentru crearea oportunit"ilor de implementare a re"elelor >G>

266.

$odernizarea !i!temului educa"ional n domeniul 43, prin mbunt"irea !tandardelor educa"ionale1 crearea de parteneriate cu companiile private1 centre de e*celen" i laboratoare inova"ionale ,rearea parcurilor 43 i de inova"ie pentru atragerea de inve!ti"ii i te)nologii1 ncura(area lan!rii i dezvoltrii de companii noi

Dotarea cu ec)ipament 43, i implementarea !o'tCare educa"ionale n proce!ul de predare@ nv"are

4rime!trul 381 201-

267.

/'ectuarea !tudiului de 'ezabilitate privind crearea parcurilor 431 pentru a o'eri po!ibilitatea de lan!are a procedurii de pregtire a parteneriatului public@privat pentru dezvoltarea parcurilor 43

4rime!trul 381 2012

>umr de pro'e!ori care aplic 43, n proce!ul de predare@nv"are& >umr de di!cipline pentru care au 'o!t elaborate=procurate !o'tCare educa"ionale 9tudiu e'ectuat

tanea =var=CCC=app!=conver!ion=tmp=!cratc)D1=197<78980.doc09.12.2016

<6

1 26-.

26<.

5romovarea i realizarea programelor i ini"iativelor de cercetare i inovare n domeniul 43,1 integrarea #epublicii $oldova n pia"a global de 43, i aplicarea !tandardelor i reglementrilor interna"ionale n domeniul vizat Dezvoltarea i promovarea capacit"ii de e*port a !ectorului 43,

! Dezvoltarea !tandardizrii i elaborarea reglementrilor te)nice n domeniul comunica"iilor electronice i po tale

" $ini!terul 4e)nologiei 3n'orma"iei i ,omunica"iilor

# 4rime!trul 381 2012

$ 7 reglementri aprobate

/laborarea 5lanului de ac"iuni pentru promovarea capacit"ii de e*port a !ectorului 43, III.

$ini!terul 4e)nologiei 3n'orma"iei i ,omunica"iilor A&5INIST)A:I% )%SP*NSA-IL; 6I %'I(I%NT; A. )e.orma administraiei publice centrale

4rime!trul 381 2012

5lan aprobat

*biecti+e, #e!tructurarea pro'und a admini!tra"iei publice centrale n vederea crerii unui cadru in!titu"ional e'icient1 'unc"ional i durabil1 dedicat !uprema"iei legii i acordrii unor !ervicii publice calitative popula"iei. A!igurarea unui proce! decizional tran!parent1 ec)itabil1 e'icace i e'icient. 4ran!'ormarea guvernrii i cre terea per'orman"ei admini!tra"iei publice1 inclu!iv prin 43,& de!concentrarea !erviciilor publice prin reducerea birocra"iei. 3mplementarea guvernrii electronice i a !erviciilor electronice pentru cet"eni. Dezvoltarea unui !erviciu public meritocratic1 'ormat din 'unc"ionari publici recruta"i1 evalua"i i promova"i n baza calit"ilor pro'e!ionale i per'orman"ei n ndeplinirea !arcinilor de !erviciu. Indicatori de impact, 5lanul de ac"iuni al Guvernului realizat n propor"ie de 80 .. 80 . din politicile publice noi con!ultate cu !ocietatea civil. #educerea timpului a'erent r!pun!urilor la peti"ii cu -0 .. 5onderea anga(rilor 'unc"ionarilor publici con'orme cadrului normativ de 100 .. 267. #e!tructurarea mini!terelor1 agen"iilor i altor in!titu"ii !ubordonate Guvernului n vederea lic)idrii autorit"ilor publice cu un grad redu! de e'icien"1 optimizrii activit"ilor 'unc"ionale i reducerii c)eltuielilor admini!trative Analiza activit"ii ,a!ei >a"ionale de A!igurri 9ociale1 delimitarea clar a 'unc"iilor i atribu"iilor autorit"ilor publice de elaborare i implementare a politicilor !ociale1 n vederea mbunt"irii rela"iilor de cooperare n implementarea politicilor !ectoriale ,ancelaria de 9tat& $ini!terul $uncii1 5rotec"iei 9ociale i Eamiliei& ,a!a >a"ional de A!igurri 4rime!trul 3331 2016 5ropuneri de delimitare a 'unc"iilor i atribu"iilor autorit"ilor publice n domeniu

tanea =var=CCC=app!=conver!ion=tmp=!cratc)D1=197<78980.doc09.12.2016

<7

! Analiza activit"ii ,ompaniei >a"ionale de A!igurri n $edicin1 delimitarea clar a 'unc"iilor i atribu"iilor autorit"ilor publice n domeniul !erviciilor medicale1 n vederea mbunt"irii rela"iilor de cooperare n implementarea ace!tora /laborarea proiectului de lege i a proiectului )otrrii de Guvern cu privire la tran!'erul 'unc"iilor de elaborare a politicilor de !tabilire a pen!iilor pentru 'unc"ionarii publici cu !tatut !pecial de la organele !peciale ctre $ini!terul $uncii1 5rotec"iei 9ociale i Eamiliei

" 9ociale ,ancelaria de 9tat& $ini!terul 9nt"ii& ,ompania >a"ional de A!igurri ;n $edicin $ini!terul $uncii1 5rotec"iei 9ociale i Eamiliei& $ini!terul A'acerilor 3nterne& $ini!terul Aprrii& ,entrul pentru ,ombaterea ,rimelor /conomice i ,orup"iei& 9erviciul Grniceri

# 4rime!trul 3331 2016

$ 5ropuneri de delimitare a 'unc"iilor i atribu"iilor autorit"ilor publice n domeniu

4rime!trul 381 2016

5roiecte aprobate

tanea =var=CCC=app!=conver!ion=tmp=!cratc)D1=197<78980.doc09.12.2016

<-

! /laborarea proiectului )otrrii de Guvern cu privire la modi'icarea i completarea unor acte normative prin care !ubdiviziunile de calculare a pen!iilor pentru 'unc"ionarii publici cu !tatut !pecial vor 'i tran!'erate de la organele !peciale ctre ,a!a >a"ional de A!igurri 9ociale

/laborarea proiectului )otrrii de Guvern cu privire la modi'icarea i completarea unor acte normative prin care in!titu"iile medicale !pecializate1 admini!trate de ctre organele !peciale1 vor 'i tran!'erate de la organele !peciale n admini!trarea $ini!terului 9nt"ii

" $ini!terul $uncii1 5rotec"iei 9ociale i Eamiliei& ,a!a >a"ional de A!igurri 9ociale& $ini!terul A'acerilor 3nterne& $ini!terul Aprrii& ,entrul pentru ,ombaterea ,rimelor /conomice i ,orup"iei& 9erviciul Grniceri $ini!terul 9nt"ii& $ini!terul A'acerilor 3nterne& ,entrul pentru ,ombaterea ,rimelor /conomice i ,orup"iei& 9erviciul Grniceri

# 4rime!trul 381 2012

$ 5roiect aprobat

4rime!trul 331 2017

5roiect aprobat

tanea =var=CCC=app!=conver!ion=tmp=!cratc)D1=197<78980.doc09.12.2016

<<

1 268.

,ontinuarea proce!ului de reorganizare intern a autorit"ilor admini!trative centrale n baza clari'icrii obiectivelor i evalurii re!ur!elor di!ponibile autorit"ii1 n con'ormitate cu 5lanul de dezvoltare !trategic

! /laborarea proiectului de lege pentru modi'icarea ?egii nr.<7@A33 din 61 mai 1990 cu privire la Guvern i a proiectului )otrrii de Guvern privind reorganizarea ,entrului pentru ,ombaterea ,rimelor /conomice i ,orup"iei1 cu tran!'erarea unor 'unc"ii ctre in!titu"iile !ubordonate $ini!terului Einan"elor i $ini!terului A'acerilor 3nterne1 i aprobarea #egulamentului ace!tuia /laborarea programelor de dezvoltare !trategic a in!titu"iilor !ubordonate autorit"ilor admini!tra"iei publice centrale pentru anii 2016@ 201-

269.

270.

271.

Actualizarea programelor de dezvoltare !trategic a 'iecrui mini!ter n con'ormitate cu noile provocri ale 5oliticii /uropene de 8ecintate1 5arteneriatului /!tic i anga(amentele viitorului Acord de a!ociere1 precum i ntreprinderea m!urilor concrete de implementare a ace!tora 3ntroducerea 'unc"iei de !ecretar de !tat n mini!tere. 9ecretarul de !tat va 'i un pro'e!ioni!t n domeniul re!pectiv i !e va bucura de !tabilitate n 'unc"ie1 indi'erent de !c)imbarea componen"ei Guvernului #e'ormarea Academiei de Admini!trare 5ublic pe lng 5re edintele #epublicii $oldova i racordarea !tatutului ace!teia la !tatutele celelalte in!titu"ii de nv"mnt !uperior

" ,ancelaria de 9tat& $ini!terul 2u!ti"iei& $ini!terul Einan"elor& $ini!terul A'acerilor 3nterne ,ancelaria de 9tat& autorit"ile admini!tra"iei publice centrale

# 4rime!trul 3331 2012

$ 5roiecte aprobate

4rime!trul 381 2012

5rograme de dezvoltare !trategic pentru toate in!titu"iile !ubordonate aprobate

/laborarea conceptului cu privire la in!tituirea pozi"iei de !ecretar de !tat /laborarea proiectului de lege cu privire la in!tituirea pozi"iei de !ecretar de !tat /'ectuarea analizei 'unc"ionale a Academiei de Admini!trare 5ublic pe lng 5re edintele #epublicii $oldova

,ancelaria de 9tat ,ancelaria de 9tat ,ancelaria de 9tat& Academia de Admini!trare 5ublic pe lng 5re edintele #epublicii $oldova ,ancelaria de 9tat& Academia de Admini!trare 5ublic pe lng 5re edintele #epublicii

4rime!trul 331 2012 4rime!trul 381 2012 4rime!trul 381 2012

,oncept elaborat 5roiect aprobat

Analiz e'ectuat i aprobat

/laborarea 5rogramului de dezvoltare !trategic al Academiei de Admini!trare 5ublic pe lng 5re edintele #epublicii $oldova

4rime!trul 381 2012

5rogram aprobat

tanea =var=CCC=app!=conver!ion=tmp=!cratc)D1=197<78980.doc09.12.2016

<7

1 272. De'initivarea i implementarea noii legi privind admini!tra"ia public central i a ,odului de proceduri admini!trative #eglementarea organizrii procedurilor admini!trative1 con'orm bunelor practici europene de de!centralizare i de!concentrare1 prin adoptarea unor noi acte legi!lative i normative cu privire la admini!tra"ia public central i procedurile admini!trative A!igurarea tran!paren"ei proce!ului decizional1 inclu!iv prin publicarea tuturor proiectelor de decizii pe paginile 3nternet ale autorit"ilor admini!trative centrale A!igurarea acce!ului cet"enilor la in'orma"iile publice1 reducerea birocra"iei i a c)eltuielilor admini!trative prin aplicarea in!trumentelor de guvernare electronic1 inclu!iv prin dezvoltarea i mbunt"irea paginilor 3nternet ale autorit"ilor admini!trative centrale i locale i in'ormatizarea !erviciilor publice Dezvoltarea i implementarea !i!temelor de circula"ie a documentelor i actelor normative1 inclu!iv prin introducerea !i!temelor de nregi!trare1 di!tribuire i monitorizare electronic a documentelor1 precum i prin mbunt"irea proce!ului de ge!tionare a peti"iilor

! /laborarea proiectului ,odului de proceduri admini!trative /laborarea proiectului de lege cu privire la modi'icarea i completarea cadrului legi!lativ n vigoare1 potrivit prevederilor ,odului de proceduri admini!trative

" $oldova ,ancelaria de 9tat ,ancelaria de 9tat

# 4rime!trul 3331 2012 4rime!trul 331 2016

$ 5roiect aprobat

276.

5roiect aprobat

277.

,ancelaria de 9tat

4rime!trul 381 201-

5onderea proiectelor de decizii publicate i con!ultate 5roiect aprobat

27-.

/laborarea proiectului )otrrii de Guvern pentru aprobarea #egulamentului privind publicarea in'orma"iilor de!pre !ervicii publice pe portalul guvernamental unic #evizuirea actelor normative ce con"in prevederi n domeniul acce!ului la in'orma"ie1 a(u!tndu@le la rigorile ?egii nr.982@A38 din 11 mai 2000 privind acce!ul la in'orma"ie 3mplementarea !i!temului de circula"ie a documentelor i actelor normative

,ancelaria de 9tat ,ancelaria de 9tat

4rime!trul 331 2012 4rime!trul 381 2012

5roiecte aprobate

27<.

,ancelaria de 9tat

4rime!trul 381 2012

9i!tem 'unc"ional

tanea =var=CCC=app!=conver!ion=tmp=!cratc)D1=197<78980.doc09.12.2016

<8

1 277.

,on!olidarea capacit"ilor 'unc"ionarilor publici n domeniul 'ormulrii i implementrii politicilor publice1 inclu!iv prin implementarea mecani!mului de analiz e*@ante a impactului politicilor publice

278.

;mbunt"irea in!trumentelor de colectare i di!eminare a datelor cu privire la principalii indicatori pentru monitorizarea i evaluarea politicilor na"ionale1 inclu!iv prin publicarea !tati!ticilor i bazelor de date

! /laborarea i promovarea proiectului actului normativ pentru aprobarea #egulamentului privind procedurile de elaborare1 monitorizare i elaborare a politicilor publice 3mplementarea analizei e*@ante a politicilor publice n autorit"ile publice centrale Acordarea a!i!ten"ei metodologice i in!truirea autorit"ilor publice n 'ormularea i implementarea politicilor publice1 inclu!iv n implementarea mecani!mului de analiz e*@ante a impactului politicilor publice /laborarea !i!temelor de indicatori i bazei de date pentru monitorizarea i evaluarea politicilor publice i publicarea pe paginile Ceb ale autorit"ilor publice centrale ,rearea pe etape a noului !i!tem in'orma"ional !tati!tic integrat

" ,ancelaria de 9tat ,ancelaria de 9tat ,ancelaria de 9tat

# 4rime!trul 3331 2012 4rime!trul 381 2017 4rime!trul 381 2017

$ 5roiect aprobat

60 de propuneri de politici publice elaborate anual >umr de per!oane in!truite anual

,ancelaria de 9tat& autorit"ile admini!tra"iei publice centrale :iroul >a"ional de 9tati!tic

4rime!trul 331 2012

4rime!trul 381 2017

#ealizarea #ecen!mntului general al popula"iei i al locuin"elor din #epublica $oldova n anul 2017 #acordarea !trategiilor !ectoriale de c)eltuieli la cerin"ele metodologiei privind elaborarea bugetului 279. ,on!olidarea capacit"ilor de analiz1 monitorizare i evaluare a politicilor n mini!terele de ramur i promovarea n"elegerii proce!ului de plani'icare !trategic n mediul !ociet"ii civile /laborarea i implementarea unui ;mbunt"irea mecani!mului e*@po!t de analiz1 monitorizare i elaborare a politicilor publice 3n!truirea reprezentan"ilor !ociet"ii civile n materie de plani'icare !trategic

:iroul >a"ional de 9tati!tic Autorit"ile admini!tra"iei publice centrale& $ini!terul Einan"elor ,ancelaria de 9tat ,ancelaria de 9tat ,ancelaria de

4rime!trul 381 2014rime!trul 331 2016

#ubric cu indicatorii !tati!tici relevan"i creat i men"inut pe paginile Ceb ale tuturor autorit"ilor publice centrale #egi!tru 'unc"ional al unit"ilor !tati!tice& 9i!tem de metadate elaborat& 9i!tem de rapoarte electronice implementat #ecen!mnt realizat& #ezultate di!eminate 9trategii !ectoriale racordate la cerin"ele metodologiei $etodologie elaborat >umr de per!oane in!truite 5rogram aprobat

4rime!trul 381 2012 4rime!trul 3331 2012 4rime!trul 331

2-0.

tanea =var=CCC=app!=conver!ion=tmp=!cratc)D1=197<78980.doc09.12.2016

<9

1 program de re'ormare comple* a !erviciilor publice 2-1. 3ntroducerea !tandardelor minime de calitate pentru !erviciile publice i a !i!temului de indicatori de monitorizare=evaluare a calit"ii lor1 precum i a in!trumentelor de depunere a reclama"iilor cu privire la !erviciile publice pre!tate !ub !tandard

/laborarea !tandardelor minime de calitate i a metodologiei pentru !tabilirea tari'elor la !erviciile publice A!i!ten" metodologic i in!truirea 'unc"ionarilor publici privind introducerea !tandardelor minime de calitate pentru !erviciile publice

2-2.

,rearea #egi!trului de !tat al !erviciilor publice

2-6.

,re terea calit"ii !erviciului public prin aplicarea inec)ivoc a practicii de anga(are prin concur! a 'unc"ionarilor publici1 in!titu"ionalizarea unui !i!tem de recrutare1 evaluare i promovare pe baz de merit i competen"e1 precum i prin pedep!irea 'unc"ionarilor pentru per'orman"e redu!e i comportament neone!t

/laborarea proiectului de lege pentru modi'icarea i completarea ?egii nr.1-8@A83 din 7 iulie 2008 cu privire la 'unc"ia public i !tatutul 'unc"ionarului public /laborarea proiectului actului normativ pentru modi'icarea i completarea Hotrrii Guvernului nr.201 din 11 martie 2009 F5rivind punerea n aplicare a prevederilor ?egii nr.1-8@A83 din 7 iulie 2008 cu privire la 'unc"ia public i !tatutul 'unc"ionarului publicG /laborarea proiectului de act normativ privind 9i!temul in'orma"ional automatizat F#egi!trul 'unc"iilor publice i al 'unc"ionarilor publiciG 3mplementarea 9i!temului in'orma"ional automatizat F#egi!trul 'unc"iilor publice i al 'unc"ionarilor publiciG n autorit"ile admini!tra"iei publice centrale i locale

" 9tat& autorit"ile admini!tra"iei publice centrale ,ancelaria de 9tat& autorit"ile admini!tra"iei publice centrale ,ancelaria de 9tat& autorit"ile admini!tra"iei publice centrale ,ancelaria de 9tat& autorit"ile admini!traiei publice centrale ,ancelaria de 9tat ,ancelaria de 9tat

# 2012

4rime!trul 331 2012

$etodologie aprobat

4rime!trul 381 2017

>umr de per!oane in!truite

4rime!trul 3331 2012

#egi!tru creat

4rime!trul 331 2012 4rime!trul 381 2012

5roiect aprobat

5roiect aprobat

,ancelaria de 9tat ,ancelaria de 9tat

4rime!trul 381 2012 4rime!trul 381 201-

5roiect aprobat 9i!tem n 'unc"iune

2-7.

5romovarea principiului mobilit"ii n

,ancelaria de

4rime!trul 381

>umr de 'unc"ionari

tanea =var=CCC=app!=conver!ion=tmp=!cratc)D1=197<78980.doc09.12.2016

70

1 admini!tra"ia public pentru a !timula competi"ia i inova"ia1 inclu!iv prin aplicarea practicii de deta are 5romovarea !i!temelor de management al per'orman"ei n domeniul re!ur!elor umane din admini!tra"ia public prin implementarea !tandardelor ocupa"ionale

! 9tat 3n!truirea=in'ormarea 'actorilor implica"i n realizarea procedurii de evaluare a per'orman"elor pro'e!ionale ale 'unc"ionarilor publici

" 2017

$ deta a"i anual 700 de per!oane n anul 2012& 670 de per!oane n anul 2016& 600 de per!oane n anul 2017 5roiect aprobat

2--.

2-<.

2-7.

Adoptarea grilei noi de cla!i'icare i gradare a 'unc"iilor publice1 precum i re'ormarea !i!temului de !alarizare a 'unc"ionarilor publici n con'ormitate cu noua gril1 n vederea motivrii i remunerrii n 'unc"ie de competen"1 re!pon!abilitate i per'orman" 3n!truirea cu regularitate i calitativ a 'unc"ionarilor publici1 managerilor n admini!tra"ia public1 precum i a anga(a"ilor cu 'unc"ii te)nice i admini!trative& !pecializarea Academiei de Admini!trare 5ublic de pe lng 5re edintele #epublicii $oldova n domeniul per'ec"ionrii 'unc"ionarilor publici i a altor anga(a"i n autorit"ile admini!tra"iei publice centrale i locale

/laborarea !i!temului de certi'icare n domeniul managementului re!ur!elor umane pentru 'unc"ionarii publici din !ubdiviziunile re!ur!e umane /laborarea G)idului cu privire la !i!temul de management al per'orman"elor autorit"ilor publice /laborarea proiectului de act normativ pentru implementarea legii cu privire la !alarizarea 'unc"ionarilor publici

,ancelaria de 9tat& autorit"ile admini!tra"iei publice centrale& autorit"ile admini!tra"iei publice locale ,ancelaria de 9tat ,ancelaria de 9tat $ini!terul $uncii1 5rotec"iei 9ociale i Eamiliei ,ancelaria de 9tat& Academia de Admini!trare 5ublic de pe lng 5re edintele #epublicii $oldova& autorit"ile admini!tra"iei publice ,ancelaria de

4rime!trul 381 2017

4rime!trul 3331 2017 4rime!trul 381 2017 4rime!trul 381 2012

G)id aprobat 5roiect aprobat

/laborarea anual a ,omenzii de !tat privind in!truirea 'unc"ionarilor publici

4rime!trul 381 201-

5roiecte aprobate anual

3n!truirea per!onalului din autorit"ile


tanea =var=CCC=app!=conver!ion=tmp=!cratc)D1=197<78980.doc09.12.2016

4rime!trul 381

,el pu"in 70 de ore anual

71

1 admini!tra"iei publice

2-8.

2-9.

0'erirea oportunit"ilor de !tudii i !tagieri pe termen !curt1 mediu i lung1 n in!titu"ii de nv"mnt de nalt pre!tigiu de pe!te )otare1 menite ! r!pund direct nece!it"ilor de per'ec"ionare a 'unc"ionarilor publici ?iberalizarea !erviciilor de per'ec"ionare a 'unc"ionarilor publici prin o'erirea acce!ului !ectorului de a'aceri i a celui neguvernamental la pre!tarea ace!tor !ervicii

" 9tat& Academia de Admini!trare 5ublic de pe lng 5re edintele #epublicii $oldova ,ancelaria de 9tat

# 201-

$ de in!truire pentru 'iecare 'unc"ionar public

4rime!trul 381 201-

1- bur!e pe!te )otare anual

3mplementarea comenzii de !tat n domeniul in!truirii 'unc"ionarilor publici pe baz de concur!

,ancelaria de 9tat

4rime!trul 381 2016

100 . de contracte realizate pe baz de concur!

-. &escentralizare 1i autonomie local *biecti+e, Dezvoltarea cadrului legal1 normativ i in!titu"ional core!punztor principiilor de!centralizrii1 a!igurrii democra"iei i autonomiei locale. Direc"ionarea coerent a drepturilor1 re!pon!abilit"ilor i re!ur!elor 'inanciare ctre autorit"ile publice locale1 con'orm principiilor ,artei /uropene a Autonomiei ?ocale1 i con!olidarea capacit"ilor admini!trative ale ace!tora. Eorti'icarea autonomiei 'inanciare i patrimoniale a autorit"ilor publice locale. 5romovarea cooperrii i con!olidrii teritoriale a unit"ilor admini!trativ@teritoriale. Indicator de impact, 5onderea bugetelor autorit"ilor admini!tra"iei publice locale n bugetul public na"ional n cre tere.

tanea =var=CCC=app!=conver!ion=tmp=!cratc)D1=197<78980.doc09.12.2016

72

1 2<0.

/laborarea i aprobarea cadrului !trategic privind de!centralizarea

! /laborarea cadrului !trategic privind implementarea re'ormei de de!centralizare n domeniile pa!ibile de!centralizriiN educa"ie1 protec"ie !ocial1 ocrotirea !nt"ii1 ordine public1 tran!port1 ntre"inerea drumurilor1 cultur1 tineret i !port1 mediu1 con!truc"ii1 dezvoltare economic local etc.

" ,ancelaria de 9tat& autorit"ile admini!tra"iei publice centrale

# 4rime!trul 31 2016

$ ,adru !trategic aprobat

2<1.

2<2.

2<6.

2<7.

A(u!tarea cadrului legal la principiile con!titu"ionale privind de!centralizarea !erviciilor publice i autonomia local1 precum i la prevederile ,artei /uropene a Autonomiei ?ocale /laborarea i adoptarea unui pac)et de legi privind !tatutul municipiului ,)i inu1 inclu!iv cu delimitarea clar a atribu"iilor ,on!iliului municipal i ale primarului general #ee*aminarea competen"elor atribuite autorit"ilor publice locale de nivelul nti i de nivelul al doilea n con'ormitate cu principiile de!centralizrii ,rearea !i!temului in'orma"ional integrat al admini!tra"iei publice centrale i locale

De'initivarea i promovarea proiectului de lege privind !tatutul municipiului ,)i inu

,ancelaria de 9tat& autorit"ile admini!tra"iei publice centrale ,ancelaria de 9tat

4rime!trul 31 2016

5roiecte aprobate

4rime!trul 331 2016

5roiect aprobat

/laborarea >omenclatorului competen"elor autorit"ilor publice locale de nivelul nti i de nivelul al doilea Actualizarea ,onceptului privind 9i!temul in'orma"ional automatizat de admini!trare teritorial1 n conte*tul politicilor de e@guvernare

,ancelaria de 9tat

4rime!trul 381 2012

>omenclatorul competen"elor autorit"ilor admini!tra"iei publice locale aprobat ,oncept aprobat

,rearea regi!trului electronic al autorit"ilor publice centrale i locale

$ini!terul 4e)nologiei 3n'orma"iei i ,omunica"iilor& ,ancelaria de 9tat ,ancelaria de 9tat& $ini!terul 4e)nologiei 3n'orma"iei i ,omunica"iilor

4rime!trul 381 2016

4rime!trul 381 2017

#egi!tru electronic elaborat

tanea =var=CCC=app!=conver!ion=tmp=!cratc)D1=197<78980.doc09.12.2016

76

1 2<-.

! /laborarea mecani!mului de implementare a prevederilor legale privind admini!trarea patrimoniului unit"ilor admini!trativ@teritoriale /laborarea normelor metodologice de eviden" a patrimoniului local1 prin crearea unui regi!tru unitar i general al propriet"ii unit"ilor admini!trativ@ teritoriale

2<<.

/laborarea !tandardelor de eviden" a propriet"ii unit"ilor admini!trativ@teritoriale ,rearea regi!trului unitar i general al propriet"ii unit"ilor admini!trativ@teritoriale /laborarea i aprobarea in!trumentelor (uridice de delimitare a propriet"ii de !tat i a unit"ilor admini!trativ@teritoriale /laborarea i aprobarea in!trumentelor (uridice de delimitare a bunurilor din domeniul public i din domeniul privat al !tatului i al unit"ilor admini!trativ@teritoriale 3denti'icarea i delimitarea bunurilor propriet"ii publice a !tatutului i a unit"ilor admini!trativ@ teritoriale

2<7.

Delimitarea i eviden"a propriet"ii de !tat i a unit"ilor admini!trativ@ teritoriale

/valuarea propriet"ii publice a !tatutului i a unit"ilor admini!trativ@teritoriale

" $ini!terul /conomiei& ,ancelaria de 9tat $ini!terul /conomiei& ,ancelaria de 9tat $ini!terul /conomiei& ,ancelaria de 9tat $ini!terul /conomiei& ,ancelaria de 9tat $ini!terul /conomiei& ,ancelaria de 9tat Agen"ia #ela"ii Eunciare i ,ada!tru& autorit"ile admini!tra"iei publice locale& $ini!terul /conomiei Agen"ia #ela"ii Eunciare i ,ada!tru& $ini!terul /conomiei& autorit"ile admini!tra"iei publice locale

# 4rime!trul 381 2012 4rime!trul 381 2012 4rime!trul 3331 2017 4rime!trul 381 2012 4rime!trul 381 2012 4rime!trul 31 2016

$ $ecani!m 'unc"ional

9tandarde de eviden" aprobate #egi!tru 'unc"ional

5roiect aprobat

5roiect aprobat

>umr de acte de con!tatare i !tabilire a )otarelor& >umr de decizii ale con!iliilor locale de atribuire a bunurilor 5onderea n procente a bunurilor evaluate

4rime!trul 381 2017

tanea =var=CCC=app!=conver!ion=tmp=!cratc)D1=197<78980.doc09.12.2016

77

! ;nregi!trarea bunurilor propriet"ii publice a !tatutului i a unit"ilor admini!trativ@teritoriale

2<9.

#e'ormarea !i!temului 'inan"elor publice locale1 n con'ormitate cu principiile con!titu"ionale i !tandardele europene privind autonomia local

#evizuirea impozitelor parta(ate prin !tabilirea unor cote 'i*e pentru autorit"ile publice centrale1 autorit"ile publice locale de nivelul nti i de nivelul al doilea /laborarea unui !i!tem de tran!'eruri de ec)ilibrare !tabil1 care ! ncura(eze e'ortul 'i!cal propriu /laborarea unui !i!tem de tran!'eruri condi"ionate pentru principalele 'unc"ii delegate1 care ! a!igure un nivel minim i ec)itabil al pre!ta"iilor

A(u!tarea legi!la"iei privind 'inan"ele publice locale 276. ;mbunt"irea cadrului legal privind mprumuturile publice la nivel local1 con!olidarea capacit"ilor autorit"ilor publice locale n ge!tionarea re!ur!elor de mprumut /laborarea pac)etului de acte normative pentru mbunt"irea !i!temului de mprumuturi publice la nivel local

" Agen"ia #ela"ii Eunciare i ,ada!tru& autorit"ile admini!tra"iei publice locale& $ini!terul /conomiei $ini!terul Einan"elor& ,ancelaria de 9tat $ini!terul Einan"elor& ,ancelaria de 9tat $ini!terul Einan"elor& $ini!terul $uncii1 5rotec"iei 9ociale i Eamiliei& $ini!terul /duca"iei& ,ancelaria de 9tat $ini!terul Einan"elor& ,ancelaria de 9tat $ini!terul Einan"elor& ,ancelaria de 9tat

# 4rime!trul 381 2017

$ 5onderea n procente a bunurilor imobile nregi!trate

4rime!trul 3331 2016 4rime!trul 3331 2016 4rime!trul 3331 2016

5ropuneri elaborate

,onceptul noului !i!tem elaborat ,onceptul noului !i!tem elaborat

4rime!trul 381 2016 4rime!trul 381 2016

5roiect aprobat

5roiecte aprobate

tanea =var=CCC=app!=conver!ion=tmp=!cratc)D1=197<78980.doc09.12.2016

7-

1 277.

27-.

/laborarea unor criterii obiective %mrimea teritoriului admini!trat1 numrul popula"iei1 re!ur!ele 'inanciare locale1 veniturile medii pe cap de locuitor+1 care ar !tabili 'ormula optim a unit"ii admini!trativ@ teritoriale 3denti'icarea unor modalit"i legale de re!pon!abilizare a ale ilor locali n vederea con!olidrii rela"iei cu cet"enii i e'icientizrii activit"ii con!iliilor locale

! /laborarea unei propuneri de politic public n vederea determinrii 'ormulei optime a unit"ii admini!trativ@teritoriale

" ,ancelaria de 9tat

# 4rime!trul 31 2016

$ $odele op"ionale de !timulare a con!olidrii admini!trativ@teritoriale elaborate

5romovarea unui pac)et de modi'icare a cadrului legi!lativ i normativ privind re!pon!abilizarea ale ilor locali i con!olidarea rela"iilor cu cet"enii

,ancelaria de 9tat

4rime!trul 381 2012

5roiecte aprobate

(. e-7u+ernarea 3n ser+iciul cetenilor *biecti+e, 4ran!'ormarea #epublicii $oldova ntr@un !tat modern1 per'ormant1 interactiv n baza utilizrii te)nologiei in'orma"iei i comunica"iilor. Dezvoltarea plat'ormei na"ionale de e@Guvernare i a !i!temului electronic na"ional prin crearea !erviciilor electronice i cre terea acce!ului popula"iei la !ervicii publice digitalizate. 0ptimizarea in'ra!tructurii in'orma"ionale a !ectorului public cu a!igurarea !ecurit"ii in'orma"ionale a e@Guvernrii1 e'icientizarea comunicrii i coordonrii ntre agen"iile guvernamentale de nivel central1 raional i local. Indicatori de impact, $a(orarea pna la 20 . a popula"iei care acce!eaz o pagin Ceb guvernamental cel pu"in o dat pe an. ,re terea pn la 70 . a nivelului de !ati!'ac"ie a utilizatorilor = cet"enilor 'a" de calitatea !erviciilor publice pre!tate n 'ormat electronic. 27<. /laborarea 5lanului de ac"iuni pentru un Guvern De!c)i!1 pentru !porirea e'icien"ei i tran!paren"ei actului de guvernare 9electarea i digitizarea !erviciilor publice n vederea a!igurrii acce!ului /laborarea metodologiei de !electare i implementare a !erviciilor electronice ,ancelaria de 9tat& $ini!terul 4e)nologiei 3n'orma"iei i ,omunica"iilor ,ancelaria de 9tat 4rime!trul 331 2012 5lan de ac"iuni aprobat

277.

4rime!trul 331 2012

$etodologie elaborat

tanea =var=CCC=app!=conver!ion=tmp=!cratc)D1=197<78980.doc09.12.2016

7<

1 la !erviciile publice pre!tate online i n regim mobil pentru toate categoriile de utilizatori /laborarea i implementarea cadrului legal privind e@tran!'ormarea i e@guvernarea pe baza celor mai bune practici interna"ionale i din Bniunea /uropean

! ?an!area a - e@!ervicii@pilot /laborarea i aprobarea 5lanului de ac"iuni pentru localizarea prevederilor Directivei /uropene 2006=98=/, privind reutilizarea in'orma"iei publice i de!c)iderea in'orma"iei publice /laborarea i aprobarea proiectului de lege privind reutilizarea in'orma"iilor din !ectorul public

" ,ancelaria de 9tat $ini!terul 4e)nologiei 3n'orma"iei i ,omunica"iilor $ini!terul 4e)nologiei 3n'orma"iei i ,omunica"iilor& ,ancelaria de 9tat ,ancelaria de 9tat ,ancelaria de 9tat ,ancelaria de 9tat ,ancelaria de 9tat ,ancelaria de 9tat ,ancelaria de 9tat Agen"ia #ela"ii Eunciare i ,ada!tru $ini!terul Einan"elor Agen"ia #ela"ii Eunciare i ,ada!tru Agen"ia 4uri!mului

# 4rime!trul 3331 2012 4rime!trul 331 2012 4rime!trul 381 2012

$ - e@!ervicii@pilot lan!ate 5lan aprobat

279.

5roiect aprobat

280.

3mplementarea 5ortalului Guvern ctre ,et"eni1 Guvern ctre :u!ine!! i Guvern ctre Guvern

/laborarea i aprobarea proiectului de lege cu privire la guvernarea electronic ?an!area 5ortalului Guvern ctre ,et"eni=Guvern ctre :u!ine!! %G2,=G2:+ ?an!area 8er!iunii a 2@a a 5ortalului Guvern ctre ,et"eni=Guvern ctre :u!ine!! %G2,= G2:+ ?an!area 5ortalului Guvern ctre Guvern %G2G+

4rime!trul 331 2016 4rime!tru 331 2012 4rime!trul 381 2016 4rime!trul 331 2017 4rime!trul 3331 2012 4rime!trul 381 2014rime!trul 381 2017 4rime!trul 381 2016 4rime!trul 3331 2014rime!trul 381 2012

5roiect aprobat 5ortalul G2,=G2: lan!at o'icial 8er!iunea a 2@a a 5ortalului G2,=G2: lan!at o'icial 5ortalul G2G lan!at o'icial 5roiect aprobat

281.

282.

3mplementarea principiilor i !tandardelor de interoperabilitate a !erviciilor publice n con'ormitate cu bunele practici interna"ionale $odernizarea te)nologic a Guvernrii %e@4ran!'ormarea+ i con!olidarea capacit"ii reprezentan"ilor admini!tra"iei publice centrale prin implementarea proiectelor de e@ guvernare1 inclu!iv e@!erviciilor pentru cet"eni i bu!ine!!

/laborarea documentului de politici privind principiile i !tandardele de interoperabilitate a !erviciilor publice 0rganizarea in!truirilor pentru 'unc"ionarii publici n domeniul guvernrii electronice ,rearea regi!trului digital al bunurilor imobile 3ntegrarea 4ari'ului 8amal 3ntegrat al #epublicii $oldova = 4A#3$ n 9338 A!Hcuda Rorld /laborarea #egi!trului geoin'orma"ional F9olurile $oldoveiG /laborarea programului de in'ormatizare a domeniului turi!mului %e@turi!m+

1000 'unc"ionari publici in!trui"i #egi!tru creat 4A#3$ integrat #egi!tru elaborat 5rogram aprobat

tanea =var=CCC=app!=conver!ion=tmp=!cratc)D1=197<78980.doc09.12.2016

77

1 287.

28-.

,rearea plat'ormei pentru introducerea votului electronic i !u!"inerea 'ormelor de democra"ie participativ prin !i!teme electronice1 indi'erent de locul n care cet"eanul !e a'l n momentul de!' urrii alegerilor 3mplementarea in'ra!tructurii te)nologice guvernamentale comune $@,loud

! /laborarea plat'ormei pentru introducerea votului electronic

" ,ancelaria de 9tat

# 4rime!trul 381 2017

$ 5lat'orm elaborat

?ivrarea i in!talarea plat'ormei te)nologice comune $@,loud %Eaza 3 i Eaza 33+

28<.

287.

288.

#ealizarea ac)izi"iilor publice n regim online pentru e'icientizarea proce!ului de ac)izi"ii publice1 diminuarea corup"iei1 utilizarea e'icient a banilor publici 9timularea cererii pentru conectare la 3nternet a in!titu"iilor de nv"mnt1 a muzeelor1 librriilor1 ar)ivelor i in!titu"iilor medicale prin motivarea i reglementarea utilizrii in!trumentelor 43, n activitatea in!titu"iilor publice 3mplementarea ?egii privind acce!ul la in'orma"ie i tran!paren"a proce!ului decizional prin pla!area online a datelor guvernamentale cu caracter public n 'ormat ce ar permite reutilizarea lor de ctre alte !i!teme electronice1 adoptarea obligatorie a 3ni"iativei PAcce!ul la datele guvernamentale cu caracter publicG pentru toate autorit"ile publice din #epublica $oldova

/*tinderea proiectului@pilot al #egi!trului de !tat al ac)izi"iilor publice1 n cadrul primului modul1 cu atragerea noilor autorit"i publice centrale /laborarea programelor de conectare la 3nternet a in!titu"iilor de pro'il

,ancelaria de 9tat& $ini!terul 4e)nologiei 3n'orma"iei i ,omunica"iilor $ini!terul Einan"elor

4rime!trul 381 201-

5lat'orm te)nologic lan!at i 'unc"ional

4rime!trul 31 2016

$ini!terul 4e)nologiei 3n'orma"iei i ,omunica"iilor ,ancelaria de 9tat ,ancelaria de 9tat

4rime!trul 3331 2016

7 autorit"i ale admini!tra"iei publice centrale ncadrate !uplimentar n proiectul@ pilot 5rograme elaborate1 numr de in!titu"ii conectate la 3nternet

/laborarea unor !tandarde unice pentru toate in!titu"iile publice privind pla!area online a datelor guvernamentale cu caracter public 5la!area online a !eturilor de date guvernamentale cu caracter public

4rime!trul 3331 2012 4rime!trul 381 201-

9tandard elaborat

700 de !eturi de date di!ponibile online pe portalul CCC.data.gov.md

&. &ez+oltare local 1i re2ional ec9ilibrat

tanea =var=CCC=app!=conver!ion=tmp=!cratc)D1=197<78980.doc09.12.2016

78

1 ! " # $ *biecti+e, ;ncura(area ini"iativei la nivel local=regional i promovarea culturii de cooperare ntre autorit"ile publice centrale i locale. #educerea dezec)ilibrelor regionale de dezvoltare prin implementarea proiectelor de inve!ti"ii i !timularea cre terii economice n regiunile de'avorizate. Dezvoltarea regional ec)ilibrat prin a!igurarea con!ecven"ei ntre politicile na"ionale !ectoriale i politicile economice de dezvoltare local. Indicatori de impact, #educerea di!parit"ilor regionale. 8olumul inve!ti"iilor per capita n regiuni de dezvoltare. 289. Adoptarea cadrului legal@normativN rolul in!titu"iilor dezvoltrii regionale i rela"iile dintre ace!tea& managementul dezvoltrii regionale& !i!temul de 'inan"are a proiectelor de dezvoltare regional& !tabilirea prin acte normative a no"iunii de zon deprivat i zon de ri!c1 a criteriilor de de!emnare a ace!tora 290. /laborarea i implementarea 9i!temului in'orma"ional geogra'ic de re'erin" Fe@Harta digital de baz a #epublicii $oldovaG 291. ,on!tituirea agen"iilor de dezvoltare regional ,)i inu1 B4A Gguzia i 4ran!ni!tria 292. 9u!"inerea autorit"ilor admini!tra"iei publice locale n elaborarea unor politici reali!te de dezvoltare a comunit"ii=raionului i !porirea capacit"ilor di'eri"ilor actori la nivel local de implementare a ace!tor politici1 inclu!iv prin organizarea !c)imbului de e*perien" cu alte localit"i i elaborarea in!trumentelor metodologice la nivel na"ional

$ini!terul Dezvoltrii #egionale i ,on!truc"iilor

4rime!trul 381 2016

5roiecte aprobate

Agen"ia #ela"ii Eunciare i ,ada!tru $ini!terul Dezvoltrii #egionale i ,on!truc"iilor $ini!terul Dezvoltrii #egionale i ,on!truc"iilor

4rime!trul 381 2017 4rime!trul 381 2016 4rime!trul 381 201-

9i!tem in'orma"ional 'unc"ional 5roiect aprobat& 2 agen"ii create 3n!trumente metodologice elaborate

tanea =var=CCC=app!=conver!ion=tmp=!cratc)D1=197<78980.doc09.12.2016

79

1 296.

A!igurarea utilizrii e'iciente i economice a 'ondurilor direc"ionate !pre proiecte regionale1 n con'ormitate cu deciziile de 'inan"are ale autorit"ilor mputernicite i cu re!pectarea !tandardelor de contabilitate

! 3mplementarea i men"inerea !i!temului unic de monitorizare1 raportare i evaluare a programelor i proiectelor de dezvoltare regional

" $ini!terul Dezvoltrii #egionale i ,on!truc"iilor

# 4rime!trul 381 201-

297.

Eacilitarea i !u!"inerea autorit"ilor admini!tra"iei publice locale n aplicarea pentru 'inan"are din programele europene de cooperare tran!'rontalier i alte 'onduri e*terne 5romovarea di'eritelor 'orme de parteneriat pentru implementarea proiectelor regionaleN autorit"ile publice centrale K autorit"ile admini!tra"iei publice locale K donatori !trini& autorit"ile admini!tra"iei publice locale K agen"ii na"ionale K donatori !trini& parteneriatul public@ privat Diminuarea di!parit"ilor regionale1 inclu!iv prin crearea premi!elor pentru dezvoltarea a'acerilor non@agricole n !pa"iul rural %agroturi!m1 !ervicii1 artizanat1 mici indu!trii etc.+

$ini!terul Dezvoltrii #egionale i ,on!truc"iilor $ini!terul Dezvoltrii #egionale i ,on!truc"iilor

4rime!trul 381 201-

29-.

4rime!trul 381 2017

$ >umr de licita"ii publice de!' urate& >umr de publica"ii n :uletinul Ac)izi"iilor 5ublice& 8olumul lucrrilor e'ectuate& 8olumul mi(loacelor 'inanciare valori'icate& >umr de controale a!upra activit"ii 'inanciare a agen"iilor de dezvoltare regional e'ectuate& >umr de rapoarte prezentate >umr de con!ultri acordate& >umr de in!truiri organizate& >umr de proiecte c tigate Dou proiecte naintate !pre 'inan"are n cadrul programelor tran!'rontaliere

29<.

,rearea birourilor de in'ormare i promovare a turi!mului pentru !timularea circuitului turi!tic n zonele rurale

Agen"ia 4uri!mului

4rime!trul 3331 2016

4rei centre de in'ormare %>ord1 ,entru1 9ud+ create

tanea =var=CCC=app!=conver!ion=tmp=!cratc)D1=197<78980.doc09.12.2016

80

1 297.

5romovarea inve!ti"iilor n dezvoltarea in'ra!tructurii utilit"ilor publice %!i!teme de ap i canalizare1 !alubrizare1 aprovizionarea cu gaze naturale1 protec"ia mediului1 dezvoltarea turi!mului etc.+

! 5er'ec"ionarea cadrului normativ privind !erviciile de utilitate public %!i!teme de ap i canalizare1 !alubrizare1 protecia mediului+

5er'ec"ionarea cadrului normativ privind !erviciile de utilitate public %aprovizionarea cu gaze naturale+ 5er'ec"ionarea cadrului normativ i legi!lativ privind zonele turi!tice

" $ini!terul $ediului& $ini!terul Dezvoltrii #egionale i ,on!truc"iilor $ini!terul /conomiei Agen"ia 4uri!mului& $ini!terul Dezvoltrii #egionale i ,on!truc"iilor $ini!terul Dezvoltrii #egionale i ,on!truc"iilor

# 4rime!trul 381 2012

$ 5roiecte aprobate

4rime!trul 381 2012 4rime!trul 331 2016

5roiecte aprobate 5roiecte aprobate

298.

/laborarea 5rogramului na"ional de dezvoltare teritorial i urban1 care va !peci'ica mecani!mele i in!trumentele de dezvoltare a ora elor K poli de cre tere economic1 dezvoltarea conceptului de zon metropolitan

/laborarea 5lanurilor de amena(are a teritoriilor regionale

4rime!trul 381 201-

5rogram aprobat& 5lanuri aprobate

%. (oordonarea asistenei e4terne *biecti+e, ,rearea unui !i!tem in!titu"ional i regulatoriu 'unc"ional n vederea cre terii capacit"ii de ab!orb"ie a a!i!ten"ei e*terne. 9porirea gradului de aliniere a a!i!ten"ei e*terne la priorit"ile na"ionale1 in!titu"iile i !i!temele na"ionale. A!igurarea unei coordonri i !inergii mai bune n proce!ul de programare1 implementare1 monitorizare i evaluare a a!i!ten"ei e*terne. Indicatori de impact, $a(orarea anual a volumului a!imilat al a!i!ten"ei o'iciale pentru dezvoltare. $a(orarea a!i!ten"ei o'iciale pentru dezvoltare ge!tionate prin !i!temele na"ionale. 299. 9tabilirea i a!igurarea 'unc"ionalit"ii !i!temului na"ional de monitorizare a a!i!ten"ei e*terne ,ancelaria de 9tat 4rime!trul 381 201#aport publicat anual

tanea =var=CCC=app!=conver!ion=tmp=!cratc)D1=197<78980.doc09.12.2016

81

1 600.

601.

5romovarea tran!paren"ei i ndeplinirea cerin"elor cu privire la in'ormarea1 publicitatea i monitorizarea utilizrii a!i!ten"ei e*terne recep"ionate ,rearea unor mecani!me de re!pon!abilizare a autorit"ilor direct implicate n implementarea proiectelor 'inan"ate de ctre donatorii interna"ionali %a!umarea re!pon!abilit"ii pentru implementarea proiectelor i rezultatele ace!tora+

! A(u!tarea bazei de date i paginii Ceb privind in'orma"ia ce "ine de a!i!ten"a o'icial pentru dezvoltare atra! 3n!tituirea practicii de raportare anual privind a!i!ten"a e*tern utilizat pe !ector

" ,ancelaria de 9tat

# 4rime!trul 381 2012

$ :az de date online a(u!tat

,ancelaria de 9tat& autorit"ile admini!tra"iei publice centrale

4rime!trul 381 201-

#apoarte anuale publicate i di!cutate

I<. P*LITI(; %=T%)N; *biecti+e, 5romovarea unei politici e*terne dinamice i coerente n !copul a!igurrii intere!elor na"ionale ale #epublicii $oldova i crerii unei imagini pozitive a "rii. 3nten!i'icarea dialogului i cooperrii cu !tatele@membre ale Bniunii /uropene n vederea dinamizrii re'ormelor politice1 economice1 !ociale i (uridice orientate !pre alinierea la !tandardele europene n vederea ob"inerii !tatutului de candidat pentru aderare la B/. 3mpul!ionarea rela"iilor bilaterale i cooperrii multilaterale1 promovarea raporturilor de bun vecintate i edi'icarea unor parteneriate !trategice cu B/1 #omTnia1 Bcraina1 Eedera"ia #u! i 9tatele Bnite ale Americii. 8alori'icarea plenar a poten"ialului de cooperare cu ,)ina1 2aponia1 3ndia1 4urcia1 ,oreea de 9ud i cu al"i actori globali i regionali n a!cen!iune. 5romovarea intere!elor de !ecuritate na"ional pe plan interna"ional. /'ectuarea re'ormelor interne n domeniile relevante i realizarea demer!urilor politico@diplomatice la ,on!iliul /uropei n vederea nc)eierii procedurii de monitorizare a #epublicii $oldova i trecerii la etapa de po!tmonitorizare. 5romovarea unei diploma"ii economice active n vederea crerii condi"iilor pentru dezvoltarea economic durabil a "rii. 5rote(area drepturilor i intere!elor cet"enilor #epublicii $oldova pe!te )otare. ,on!olidarea cadrului in!titu"ional nece!ar pentru promovarea e'icient a politicii e*terne. Indicator de impact, ?ibera circula"ie a cet"enilor n Bniunea /uropean.

tanea =var=CCC=app!=conver!ion=tmp=!cratc)D1=197<78980.doc09.12.2016

82

1 602.

,rearea condi"iilor adecvate pentru integrarea politic i economic n B/ prin nc)eierea Acordului de a!ociere

! >egocierea Acordului de A!ociere #epublica $oldova K B/

606.

A!igurarea liberei circula"ii n !pa"iul B/ pentru cet"enii moldoveni prin implementarea 5lanului de ac"iuni privind liberalizarea regimului de vize 3nten!i'icarea demer!urilor politico@diplomatice n vederea ob"inerii recunoa terii de ctre !tatele@ membre ale B/ a per!pectivei europene a #epublicii $oldova 8alori'icarea plenar a oportunit"ilor o'erite de 5arteneriatul /!tic1 att pe dimen!iunea bilateral1 ct i pe cea multilateral 3mplementarea ac"iunilor inclu!e n 5arteneriatul de $obilitate dintre B/ i #epublica $oldova

607.

60-.

60<.

" $ini!terul A'acerilor /*terne i 3ntegrrii /uropene& autorit"ile admini!tra"iei publice centrale $ini!terul A'acerilor /*terne i 3ntegrrii /uropene $ini!terul A'acerilor /*terne i 3ntegrrii /uropene $ini!terul A'acerilor /*terne i 3ntegrrii /uropene $ini!terul A'acerilor /*terne i 3ntegrrii /uropene& autorit"ile admini!tra"iei publice centrale

# 4rime!trul 381 2016

$ >egocieri 'inalizate

4rime!trul 381 2016

5lan privind liberalizarea regimului de vize implementat >umr de con!ultri de!' urate

4rime!trul 381 2017

4rime!trul 381 2017

10 reuniuni organizate

4rime!trul 381 2017

7 reuniuni anuale n cadrul 5arteneriatului de $obilitate #epublica $oldova @ B/

tanea =var=CCC=app!=conver!ion=tmp=!cratc)D1=197<78980.doc09.12.2016

86

1 607.

Armonizarea legi!la"iei na"ionale cu acIui!@ul comunitar1 n conte*tul negocierii Acordului de A!ociere1 a altor acorduri n cur! ntre #epublica $oldova i B/ i1 re!pectiv1 al proce!ului privind liberalizarea regimului de vize

! >egocierea Acordului opera"ional cu /uropol i a Acordului de cooperare cu /uro(u!t

$onitorizarea implementrii planurilor anuale de armonizare a legi!la"iei na"ionale la cea a B/

608.

/laborarea !trategiei de comunicare %intern i e*tern+ privind integrarea european 5romovarea unor relaii reciproc avanta(oa!e i edi'icarea unor parteneriate !trategice cu B/1 #omTnia1 Bcraina1 9tatele Bnite ale Americii i Eederaia #u! /*tinderea cooperrii cu ,)ina1 2aponia1 3ndia1 4urcia1 ,oreea de 9ud i cu ali actori globali i regionali n a!cen!iune

609.

610.

" $ini!terul 2u!ti"iei& $ini!terul A'acerilor 3nterne& $ini!terul A'acerilor /*terne i 3ntegrrii /uropene $ini!terul 2u!ti"iei& autorit"ile admini!tra"iei publice centrale $ini!terul A'acerilor /*terne i 3ntegrrii /uropene $ini!terul A'acerilor /*terne i 3ntegrrii /uropene $ini!terul A'acerilor /*terne i 3ntegrrii /uropene

# 4rime!trul 381 2017

$ Acorduri !emnate

4rime!trul 381 201-

>umr de acte armonizate

4rime!trul 381 2012

5roiecte aprobate

4rime!trul 381 2017

>umr de con!ultri de!'urate

4rime!trul 381 2017

>umr de con!ultri de!'urate

tanea =var=CCC=app!=conver!ion=tmp=!cratc)D1=197<78980.doc09.12.2016

87

1 611.

3nten!i'icarea cooperrii politice1 de !ecuritate %inclu!iv energetic+ i comerciale cu rile din cadrul organiza"iilor din regiunea /uropei ,entrale1 de 9ud@/!t1 arealul Dunrii i $rii >egre1 la care #epublica $oldova e!te parte

! 5romovarea proiectelor comune cu #omTnia1 cu alte "ri din regiune privind dezvoltarea i implementarea 9trategiei Dunrii

Aderarea #epublicii $oldova la ,omi!ia Dunrean pentru 4uri!m n calitate de membru cu drepturi depline

612.

616.

3nten!i'icarea dialogului politic bilateral cu Bcraina i relan!area mecani!melor de cooperare i con!ultare n domenii de intere! comunN apro'undarea cooperrii economice1 reglementarea con'lictului tran!ni!trean& integrarea european1 !ecuritatea energetic1 cooperarea regional i interna"ional ,on!olidarea relaiilor de parteneriat cu #omTnia n !pirit european n vederea !u!inerii demer!urilor de integrare european ale #epublicii $oldova

#ealizarea prevederilor 4ratatului dintre #epublica $oldova i Bcraina cu privire la 'rontiera de !tat1 prin realizarea 5lanului de demarcare a 'rontierei de !tat moldo@ucrainene& reglementarea problemelor ce "in de recunoa terea reciproc a drepturilor i raporturilor de proprietate

" $ini!terul Dezvoltrii #egionale i ,on!truc"iilor& $ini!terul A'acerilor /*terne i 3ntegrrii /uropene Agen"ia 4uri!mului& $ini!terul A'acerilor /*terne i 3ntegrrii /uropene $ini!terul A'acerilor /*terne i 3ntegrrii /uropene& Agen"ia #ela"ii Eunciare i ,ada!tru $ini!terul A'acerilor /*terne i 3ntegrrii /uropene

# 4rime!trul 381 2017

$ 5roiecte realizate

4rime!trul 3331 2012

Acord !emnat

4rime!trul 381 2017

?ucrri te)nice e*ecutate n con'ormitate cu recomandrile $i!iunii /B:A$& Acorduri !emnate

4rime!trul 381 2017

>umr de edine i reuniuni comune& >umr de documente adoptate

tanea =var=CCC=app!=conver!ion=tmp=!cratc)D1=197<78980.doc09.12.2016

8-

1 617.

,on!olidarea rela"iilor de parteneriat cu 04A>

! 5romovarea dialogului politic #epublica $oldova K 04A>1 implementarea 5lanului 3ndividual de Ac"iuni al 5arteneriatului %35A5+ #epublica $oldova K 04A>

61-.

5er'ec"ionarea cadrului (uridic pentru activitatea !erviciului diplomatic

$odi'icarea ?egii !erviciului diplomatic nr.7<1@ A8 din 27 ianuarie 2001

61<.

9impli'icarea activit"ilor i procedurilor con!ulare1 n particular documentarea cet"enilor pe!te )otare

,rearea condi"iilor pentru trecerea la per'ectarea documentelor con!ulare n regim online

617.

/'icientizarea i e*tinderea in!titu"iei con!ulatului onori'ic

618.

5romovarea intere!elor na"ionale pe linia 09,/1 inclu!iv n conte*tul e'orturilor de revitalizare a regimului de control a!upra armelor conven"ionale n /uropa

;mbunt"irea condi"iilor de !ecuritate a armamentului i muni"iilor Di!trugerea muni"iilor neutilizate

" $ini!terul A'acerilor /*terne i 3ntegrrii /uropene& $ini!terul Aprrii& autoritile admini!traiei publice centrale $ini!terul A'acerilor /*terne i 3ntegrrii /uropene $ini!terul A'acerilor /*terne i 3ntegrrii /uropene& $ini!terul 4e)nologiei 3n'orma"iei i ,omunica"iilor $ini!terul A'acerilor /*terne i 3ntegrrii /uropene $ini!terul Aprrii $ini!terul Aprrii

# 4rime!trul 381 2017

$ 5lan implementat

4rime!trul 381 2012

5roiect aprobat

4rime!trul 381 2012

>umr e*tin! de !ervicii acordate la di!tan"

4rime!trul 381 2017

#e"ea e*tin!

4rime!trul 38 2014rime!trul 38 201-

>umr de depozite recondi"ionate=con!truite1 anual >umr de muni"ii neutilizate di!tru!e anual

<.
tanea =var=CCC=app!=conver!ion=tmp=!cratc)D1=197<78980.doc09.12.2016

)%INT%7)A)%A :;)II

8<

1 ! " # $ *biecti+e, 3denti'icarea unei !olu"ii viabile i durabile a con'lictului tran!ni!trean1 n cadrul negocierilor n 'ormatul -J21 n baza re!pectrii !uveranit"ii i integrit"ii teritoriale a #epublicii $oldova. ,rearea condi"iilor de reintegrare a regiunii tran!ni!trene n !pa"iul economic1 in'orma"ional1 politic1 !ocial i cultural al #epublicii $oldova. $obilizarea e'orturilor partenerilor e*terni n promovarea proce!ului de reglementare a con'lictului tran!ni!trean. Indicator de impact, 3ntegrarea !ocioeconomic a "rii. 619. Aprobarea unei concep"ii privind reglementarea con'lictului tran!ni!trean i reintegrarea #epublicii $oldova /laborarea unei !trategii i a unui plan de ac"iuni pentru dezvoltarea localit"ilor din zona de !ecuritate ,ancelaria de 9tat ,ancelaria de 9tat& $ini!terul Dezvoltrii #egionale i ,on!truc"iilor& $ini!terul $ediului& autorit"ile admini!tra"iei publice locale ,ancelaria de 9tat& $ini!terul A'acerilor /*terne i 3ntegrrii /uropene ,ancelaria de 9tat 4rime!trul 381 2012 4rime!trul 331 2012 5roiect aprobat

620.

5roiecte aprobate

621.

,on!olidarea negocierilor privind reglementarea con'lictului tran!ni!trean n 'ormatul F-J2G

4rime!trul 381 2017

;ntruniri anuale& 3n'orma"ii publicate anual privind atingerea con!en!ului pe di'erite c)e!tiuni >umr de proiecte implementate& >umr de parteneriate create ntre localit"ile de pe ambele maluri

622.

3mplementarea m!urilor de ncredere& inten!i'icarea legturilor interumane1 antrenarea locuitorilor regiunii n proce!ele de tran!'ormare i europenizare a #epublicii $oldova

/laborarea i implementarea anual1 n comun cu popula"ia din partea !tng a >i!trului1 a proiectelor n domeniul economic1 !ocial i umanitar

4rime!trul 381 2017

tanea =var=CCC=app!=conver!ion=tmp=!cratc)D1=197<78980.doc09.12.2016

87

1 626.

5romovarea pe plan intern i e*tern a ac"iunilor orientate !pre a!igurarea re!pectrii drepturilor omului n regiunea tran!ni!trean

! A!igurarea acce!ului liber la (u!ti"ie al cet"enilor din regiunea tran!ni!trean i acordarea ace!tora a a!i!ten"ei (uridice garantate de !tat1 n con'ormitate cu legi!la"ia n vigoare

" ,ancelaria de 9tat& $ini!terul 2u!ti"iei

# 4rime!trul 381 2017

627.

5romovarea condi"iilor nece!are pentru nlturarea tuturor barierelor e*i!tente n calea liberei circula"ii a per!oanelor1 bunurilor i !erviciilor ntre cele dou maluri ale >i!trului

Anularea ta*elor de nregi!trare pentru acce!ul per!oanelor n regiune1 a ta*elor percepute pentru mr'urile de pe malul drept al >i!trului i !coaterea treptat a punctelor de control in!talate ilegal n zona de !ecuritate ,rearea condi"iilor 'avorabile pentru dezvoltarea cooperrii i !c)imbului de mr'uri i !ervicii ntre agen"ii economici de pe ambele maluri ale >i!trului

,ancelaria de 9tat

4rime!trul 381 2017

$ >umr de per!oane din !tnga >i!trului care au !olicitat protec"ie n domeniul drepturilor omului1 precum i care au bene'iciat de a!i!ten" (uridic 4a*e anulate& 5uncte de control lic)idate >umr de parteneriate nc)eiate ntre agen"ii economici& 8olumul !c)imburilor de mr'uri i !ervicii e'ectuate $e!e rotunde cu participarea 'actorilor de decizie1 agen"ilor economici1 precum i reprezentan"ilor !ociet"ii civile organizate anual 5roiecte implementate& ,uantumul mi(loacelor 'inanciare de!tinate activit"ilor de reintegrare prevzute comparativ cu cele utilizate pentru ace!te activit"i& ,uantumul mi(loacelor 'inanciare atra!e din !ur!e e*terne pentru activit"i de reintegrare

,ancelaria de 9tat& $ini!terul /conomiei ,ancelaria de 9tat& $ini!terul /conomiei ,ancelaria de 9tat

4rime!trul 381 2017

62-.

Dezvoltarea unui dialog cu admini!tra"ia1 mediul de a'aceri i !ocietatea civil din regiunea tran!ni!trean n vederea crerii premi!elor de reintegrare a "rii /laborarea i implementarea proiectelor comune1 inclu!iv cu !pri(inul partenerilor e*terni1 care ar contribui la cre terea bun!trii popula"iei de pe ambele maluri ale >i!trului i ar crea o atmo!'er 'avorabil pentru promovarea negocierilor n 'ormatul F-J2G

4rime!trul 381 2017

62<.

4rime!trul 381 2017

tanea =var=CCC=app!=conver!ion=tmp=!cratc)D1=197<78980.doc09.12.2016

88

1 627.

! 5romovarea obiectivului ce "ine de retragerea 'or"elor militare !trine de pe teritoriul #epublicii $oldova n con'ormitate cu prevederile ,on!titu"iei #epublicii $oldova1 anga(amentele interna"ionale e*i!tente i principiile dreptului na"ional i interna"ional 3nten!i'icarea e'orturilor n vederea tran!'ormrii actualei opera"iuni de men"inere a pcii ntr@o mi!iune multina"ional de ob!ervatori civili !ub mandat interna"ional

" ,ancelaria de 9tat& $ini!terul A'acerilor /*terne i 3ntegrrii /uropene ,ancelaria de 9tat& $ini!terul A'acerilor /*terne i 3ntegrrii /uropene& $ini!terul Aprrii ,ancelaria de 9tat

# 4rime!trul 381 2017

$ ,on'erin"e1 reuniuni interna"ionale& me!e rotunde organizate anual

628.

4rime!trul 381 2017

;ntrevederi i reuniuni cu partenerii interna"ionali organizate anual

629.

,ontinuarea e'orturilor viznd !ecurizarea !egmentului tran!ni!trean al 'rontierei moldo@ucrainene1 inclu!iv prin cooperarea cu $i!iunea /B:A$

Eacilitarea acce!ului agen"ilor economici din regiunea tran!ni!trean la regimurile comerciale pre'eren"iale prin intermediul mecani!melor de promovare a comer"ului e*terior

4rime!trul 381 2017

>umr de agen"i economici care di!pun de regim comercial pre'eren"ial

<I.

%&U(A:I% 6I (%)(%TA)% A. >n+m3nt preuni+ersitar

tanea =var=CCC=app!=conver!ion=tmp=!cratc)D1=197<78980.doc09.12.2016

89

1 ! " # $ *biecti+e, 5er'ec"ionarea cadrului legi!lativ domenial1 n con'ormitate cu normele europene e*i!tente i tendin"ele mondiale de ultim or. /'icientizarea proce!ului in!tructiv@educativ prin punerea n ec)ilibru a principiului interac"iunii academice la cel al pregtirii pentru via". A!igurarea acce!ibilit"ii educa"iei pentru to"i cet"enii #epublicii $oldova i1 n mod !pecial1 a!igurarea acce!ului la educa"ia timpurie pentru to"i copiii de vr!ta pre colar. /'icientizarea utilizrii aloca"iilor 'inanciare1 mbunt"irea bazei te)nico@materiale1 a!igurarea unui randament educa"ional nalt i o'erirea unei remunerri adecvate anga(a"ilor din !ectorul educa"iei. 5romovarea educa"iei incluzive pentru antrenarea tuturor copiilor cu nevoi !peciale !au= i cu dizabilit"i n activit"i cu caracter in!tructiv@educativ. Diver!i'icarea i inten!i'icarea educa"iei e*tracurriculare. A!igurarea congruen"ei ntre educa"ia 'ormal1 non@'ormal i cea in'ormal. Indicatori de impact, ,ota 'recventrii in!titu"iilor pre colare de ctre copiii de -@< %7+ ani1 n anul 20171 !e va ma(ora pn la 90 .. ,ota ab!olven"ilor de gimnaziu care@ i continu !tudiile n licee va !pori anual cu 6 .. >umrul de coli care accept copii cu nece!it"i !peciale va !pori cu 10 unit"i anual. ,ota copiilor reintegra"i n 'amilie va !pori cu 10 . anual. ,ota copiilor antrena"i n activit"ile e*tra colare1 n anul 20171 va con!titui 60 .. ,ota in!titu"iilor de nv"mnt !ecundar general i mediu de !pecialitate optimizate1 n anul 20171 va con!titui 10 . din numrul total de in!titu"ii. 660. 661. /laborarea1 adoptarea i aplicarea unui nou ,od al educa"iei #e'ormularea conceptului de in!titu"ie colar i modernizarea in'ra!tructurii colare Adaptarea numrului i tipurilor de grdini"e i coli la numrul de copii i elevi din 'iecare localitate1 lund n con!iderare i prognozele demogra'ice e*i!tente $ini!terul /duca"iei $ini!terul /duca"iei $ini!terul /duca"iei $ini!terul /duca"iei 4rime!trul 331 2012 4rime!trul 3331 2012 4rime!trul 381 2017 4rime!trul 381 2017 5roiectul ,odului aprobat #egulament aprobat 8 in!titu"ii@pilot %cte 2 anual+ create >umrul in!titu"iilor pre colare ma(orat cu 2 . anual& >umrul centrelor comunitare ma(orat cu 2 . anual

662.

/laborarea i punerea n aplicare a #egulamentului colii de circum!crip"ie 3mplementarea modelului de coal prietenoa! copilului Dezvoltarea re"elei de in!titu"ii pre colare i crearea centrelor alternative pentru educa"ia pre colar

tanea =var=CCC=app!=conver!ion=tmp=!cratc)D1=197<78980.doc09.12.2016

90

1 666.

#e'ormarea nv"mntului !ecundar@ pro'e!ional

667.

0ptimizarea i e'icientizarea c)eltuielilor publice pentru educa"ie $odernizarea !i!temului de management educa"ional

! /laborarea 9tandardelor ocupa"ionale1 >omenclatorului me!eriilor1 >omenclatorului domeniilor de 'ormare pro'e!ional1 al !pecialit"ilor i cali'icrilor pentru pregtirea cadrelor n in!titu"iile de nv"mnt mediu de !pecialitate i a cadrului na"ional al cali'icrilor %pentru ambele trepte ale nv"mntului pro'e!ional+ #eorganizarea re"elei in!titu"iilor de nv"mnt !ecundar pro'e!ional prin crearea liceelor pro'e!ionale 0ptimizarea in!titu"iilor de nv"mnt mediu de !pecialitate cu pro'il pedagogic /laborarea ,urriculei la di!ciplinele de 'ormare pro'e!ional %me!erie=!pecialitate+ /*tinderea aplicrii noii 'ormule de 'inan"are a in!titu"iilor de nv"mnt preuniver!itar #evizuirea regulamentului de 'unc"ionare a direc"iilor generale raionale = municipale nv"mnt1 tineret i !port ,rearea !i!temului de management al curriculumului pentru nv"mntul general /ditarea materialelor@!uport n limba minorit"ilor na"ionale pentru nv"mntul general 4ran!'ormarea in!titu"iilor reziden"iale din raioanele@pilot Bng)eni1 Ele ti1 Elore ti1 3aloveni1 /dine"1 Dondu eni i ,)i inu

" $ini!terul /duca"iei

# 4rime!trul 381 2016

$ 5roiecte aprobate

$ini!terul /duca"iei $ini!terul /duca"iei $ini!terul /duca"iei $ini!terul /duca"iei $ini!terul /duca"iei $ini!terul /duca"iei $ini!terul /duca"iei $ini!terul /duca"iei $ini!terul /duca"iei $ini!terul /duca"iei

4rime!trul 3331 2016 4rime!trul 381 2017 4rime!trul 381 2017 4rime!trul 381 2016 4rime!trul 3331 2012 4rime!trul 381 2012 4rime!trul 381 2017 4rime!trul 381 2012 4rime!trul 381 2012 4rime!trul 381 2017

10 licee pro'e!ionale create 6 colegii reorganizate 10 curricule elaborate i aprobate 2012 K 11 raioane i 2 municipii %:l"i i ,)i inu+& 2016 K la !car na"ional #egulament aprobat 3n!truc"iune aprobat 1< g)iduri i 62 de manuale editate %cte 8 manuale anual+ 3n!titu"ii re'ormate n 7 unit"i admini!trativ@ teritoriale 5rogram aprobat $a(orarea cotei elevilor care !tudiaz limba englez cu 2 . anual

66-.

66<. 667.

668. 669.

5romovarea educa"iei n limba matern pentru reprezentan"ii minorit"ilor na"ionale #e'ormarea !i!temului de in!titu"ii reziden"iale prin promovarea politicilor i programelor de dezin!titu"ionalizare a copiilor Dezvoltarea i implementarea unui 5rogram na"ional de combatere a abandonului colar 5romovarea predrii limbii engleze la toate treptele !i!temului de nv"mnt

-. >n+m3nt superior 1i cercetare


tanea =var=CCC=app!=conver!ion=tmp=!cratc)D1=197<78980.doc09.12.2016

91

1 ! " # $ *biecti+e, $odernizarea cadrului normativ al nv"mntului !uperior n core!pundere cu e*perien"a univer!itar a "rilor avan!ate i cu e*igen"ele e*i!tente n !ectorul real al economiei na"ionale. A!igurarea calit"ii proce!ului didactic i de cercetare n in!titu"iile de nv"mnt !uperior prin in!tituirea unui regim de 'inan"are adecvat1 prin de!' urarea unor ample re'orme !tructurale i de e!en"1 prin promovarea !piritului de autonomie univer!itar. A!igurarea ec)ilibrului !tructural i 'inanciar dintre in!titu"iile de nv"mnt !uperior i in!titu"iile de cercetare n vederea a!igurrii competi"iei i1 drept con!ecin"1 !poririi calit"ii proce!ului de cercetare i inovare. #eorientarea politicilor academice n domeniul tiin"i'ic i inova"ional !pre cre terea capacit"ii de competitivitate a !i!temului de cercetare i inovare n baza principiului economiei bazate pe cunoa tere. Indicatori de impact, 5onderea c)eltuielilor pentru cercetri tiin"i'ice e'ectuate prin in!titu"iile de nv"mnt !uperior n totalul c)eltuielilor pentru cercetri i inova"ii de cel pu"in 60 .. ,ota de acoperire a nece!it"ilor !ectorului real prin cadre cali'icate. 3mplementarea prin concur! a comenzii de !tat n domeniul cercetrii i inovrii. 670. 4recerea in!titu"iilor de nv"mnt !uperior la principiile autonomiei 'inanciare 0ptimizarea !i!temului de nv"mnt !uperior n !copul e'icientizrii unit"ilor educa"ionale1 rentabilizrii re!ur!elor bugetare i integrrii n circuitul academic european ,rearea Agen"iei de A!igurare a ,alit"ii n ;nv"mntul 9uperior ;ncura(area i !timularea participrii #epublicii $oldova la un numr !porit de programe de mobilitate /laborarea #egulamentului cu privire la mecani!mul de 'unc"ionare i 'inan"are a in!titu"iilor de nv"mnt !uperior n cadrul !tatutului de autonomie 'inanciar $ini!terul /duca"iei $ini!terul /duca"iei 4rime!trul 381 2012 4rime!trul 381 2017 #egulament aprobat

671.

$anagement re'ormat al in!titu"iilor de nv"mnt !uperior& 6 in!titu"ii optimizate Agen"ie creat 1< proiecte implementate

672. 676.

5articiparea in!titu"iilor de nv"mnt1 cadrelor didactice1 cercettorilor i a tinerilor din #epublica $oldova la 5rogramul comunitar Life Long Learning (LLL): 4empu!1 /ra!mu!@$undu! ,omeniu!1 2ean $onnet1 e@4Cinning Eorti'icarea capacit"ilor in!titu"ionale ale 0'iciului >a"ional ,//5B9 i ncura(area participrii #epublicii $oldova la 5rogramul ,//5B9 333

$ini!terul /duca"iei $ini!terul /duca"iei

4rime!trul 381 2016 4rime!trul 381 2017

$ini!terul /duca"iei

4rime!trul 381 2017

100 luni=bur!e anual

tanea =var=CCC=app!=conver!ion=tmp=!cratc)D1=197<78980.doc09.12.2016

92

1 677.

! ,oncentrarea cercetrii n in!titu"iile de nv"mnt !uperior i orientarea ei prioritar !pre !olu"ionarea problemelor e*i!tente n !ectorul real al economiei na"ionale ,rearea Agen"iei >a"ionale pentru ,ercetare1 3novare i 4ran!'er 4e)nologic 5er'ec"ionarea cadrului legal i in!titu"ional al proce!ului de cercetare i inovare n !copul e'icientizrii i racordrii ace!tuia la normele europene ,on!olidarea cercetrii n in!titu"iile de nv"mnt !uperior prin ampli'icarea cooperrii i parteneriatelor n domeniul cercetrii 'undamentale i aplicative cu in!titu"iile i 'ondurile europene i interna"ionale 3mplementarea programelor de promovare a tinerilor cercettori i ncura(area repatrierii dia!porei tiin"i'ice moldovene ti

" $ini!terul /duca"iei

# 4rime!trul 381 2017

$ $a(orarea cu 10 . anual a numrului de proiecte de cercetare n in!titu"iile de nv"mnt !uperior Agen"ie creat 5roiect aprobat

67-. 67<.

$ini!terul /duca"iei ?iberalizarea procedurii de contractare a in!titu"iilor care aplic la e*ecutarea comenzii de !tat $ini!terul /duca"iei& $ini!terul Einan"elor& ,ancelaria de 9tat $ini!terul /duca"iei

4rime!trul 381 2016 4rime!trul 381 2012

677.

,on!tituirea !tructurii de !tudii !uperioare n trei cicluri1 inclu!iv doctorat

4rime!trul 331 2012

5roiect aprobat

678.

679.

0rganizarea unui e*erci"iu de 'ore!ig)t pentru !ectorul cercetare cu elaborarea unor politici de lung durat

$ini!terul /duca"iei& ,ancelaria de 9tat& $ini!terul A'acerilor /*terne i 3ntegrrii /uropene /laborarea 9trategiei de cercetare a #epublicii Academia de $oldova pn n anul 2020 Mtiin"e a $oldovei& autorit"ile admini!tra"iei publice centrale (. 'ormare pro.esional iniial 1i continu a resurselor umane

9u!"inerea tinerilor cercettori pentru participarea la !tagii=traininguri i evenimente tiin"i'ice pe!te )otare1 inclu!iv la programele ,/ %5e!talozzi+1 B>/9,01 3,/ i 0,$>

4rime!trul 381 2017

-0 de o'erte de bur!e pentru programe de mobilitate o'erite anual

4rime!trul 381 2012

9trategie aprobat

tanea =var=CCC=app!=conver!ion=tmp=!cratc)D1=197<78980.doc09.12.2016

96

1 ! " # $ *biecti+e, A!igurarea acce!ului ec)itabil al popula"iei la !tudii de 'ormare pro'e!ional i de 'ormare pro'e!ional continu. Dezvoltarea unui !i!tem de 'ormare pro'e!ional orientat !pre a!igurarea cu re!ur!e umane competitive a nece!it"ilor curente ale pie"ei 'or"ei de munc. Indicatori de impact, ,ota de acoperire a nece!it"ilor !ectorului real prin cadre cali'icate. #ata de anga(are n cmpul muncii a ab!olven"ilor in!titu"iilor pro'e!ionale. 9porirea anual cu 2 . a numrului de anga(atori implica"i n organizarea !tagiilor. 6-0. 5er'ec"ionarea cadrului normativ n domeniul 'ormrii pro'e!ionale i 'ormrii pro'e!ionale continue a re!ur!elor umane $odi'icarea Hotrrii Guvernului nr. 1227 din 9 noiembrie 2007 P,u privire la organizarea 'ormrii pro'e!ionale continueG /laborarea #egulamentului cu privire la !tagiile de practic 5er'ectarea ,adrului na"ional al cali'icrilor pe domenii de 'ormare pro'e!ional n nv"mntul !uperior /laborarea ,onceptului educa"iei pe tot parcur!ul vie"ii /laborarea ,urriculumului na"ional de 'ormare continu a cadrelor didactice n baza ,oncep"iei educa"iei centrate pe copil $ini!terul /duca"iei $ini!terul /duca"iei $ini!terul /duca"iei $ini!terul /duca"iei $ini!terul /duca"iei 4rime!trul 331 2012 4rime!trul 3331 2012 4rime!trul 381 2012 4rime!trul 3331 2012 4rime!trul 381 2016 5roiect aprobat #egulament aprobat ,adrul na"ional al cali'icrilor aprobat %77 de proiecte+ 5roiect aprobat ,urriculum aprobat

6-1. 6-2.

5romovarea educa"iei pe tot parcur!ul vie"ii 5er'ec"ionarea !i!temelor de in!truire ini"ial i continu a per!onalului didactic n lumina cerin"elor educa"iei centrate pe copil& e*tinderea componentelor de pregtire pro'e!ional ce "in de comunicarea cu prin"ii i comunitatea1 implementarea noilor metode de evaluare i predare ,rearea unor centre de g)idare i con!iliere n carier a elevilor din nv"mntul !ecundar pro'e!ional i mediu de !pecialitate 9porirea acce!ului i a!igurarea oportunit"ilor egale pentru

6-6.

$ini!terul /duca"iei 0rganizarea in!truirii la !pecialit"i cone*e n in!titu"iile de nv"mnt !ecundar pro'e!ional i mediu de !pecialitate $ini!terul /duca"iei

4rime!trul 381 2016 4rime!trul 381 2017

7 centre regionale create

6-7.

7800 de per!oane in!truite pentru 12 me!erii i 7 !pecialit"i

tanea =var=CCC=app!=conver!ion=tmp=!cratc)D1=197<78980.doc09.12.2016

97

1 dezvoltarea cali'icrilor1 in!truirii i educa"iei de calitate

! $odernizarea !i!temului de evaluare e*i!tent i reorganizarea autorit"ii na"ionale re!pon!abile n baza unei !tructuri de 'unc"ionalitate #evizuirea Standardelor naionale de evaluare n baza principiului integralizrii1 interdi!ciplinarit"ii i al centrrii pe performane

" $ini!terul /duca"iei $ini!terul /duca"iei $ini!terul /duca"iei

# 4rime!trul 3331 2012 4rime!trul 3331 2016 4rime!trul 381 2017 4rime!trul 381 2012

$ Autoritate 'unc"ional 9tandarde aprobate 2- . din in!titu"ii adaptate la nece!it"ile per!oanelor cu dizabilit"i $etodologie aprobat

6--. 6-<.

6-7.

6-8.

A!igurarea acce!ului per!oanelor cu dizabilit"i la !tudii pro'e!ionale de calitate #ecunoa terea in!truirii anterioare i a cali'icrilor ob"inute n !trintate de ctre per!oanele migrante1 determinarea autorit"ilor re!pon!abile de ace!t proce! Ele*ibilizarea in!truirii prin con!tituirea in!titu"iilor multidi!ciplinare de in!truire i implicarea !ectorului privat n e'ectuarea practicii de produc"ie 3mplicarea partenerilor !ociali n evaluarea in!truirii pro'e!ionale ,rearea mecani!melor de implicare a bene'iciarilor direc"i n modernizarea continu a programelor de in!truire i de 'ormare pro'e!ional 3ntroducerea !i!temului de 'inanare a in!tituiilor n baz de per'ormane1 care ar include i indicele anga(rii ab!olvenilor n cmpul muncii

/laborarea $etodologiei de evaluare i de certi'icare a competen"elor adul"ilor

$ini!terul /duca"iei

,rearea1 n comun cu agen"ii economici1 a con!or"ilor in!titu"ionale

$ini!terul /duca"iei

4rime!trul 331 2016

2 con!or"ii create

6-9.

/laborarea1 n comun cu comitetele !ectoriale1 a metodologiilor de evaluare a rezultatelor in!truirii pro'e!ionale de ctre comi!iile e*terne1 cu participarea partenerilor !ociali $odernizarea programelor de in!truire i de 'ormare continu prin con!olidarea parteneriatului cu comitetele !ectoriale

$ini!terul /duca"iei $ini!terul /duca"iei $ini!terul /ducaiei

4rime!trul 3331 2016 4rime!trul 381 2017 4rime!trul 381 201-

$etodologii de evaluare aprobate <0 de programe modernizate 9i!tem creat

6<0.

tanea =var=CCC=app!=conver!ion=tmp=!cratc)D1=197<78980.doc09.12.2016

9-

1 6<1.

! 9timularea conectrii !tuden"ilor i cadrelor didactice din #epublica $oldova la circuitul academic interna"ional i 'acilitarea participrii managerilor la programele europene i interna"ionale de in!truire i !c)imb de e*perien"

" $ini!terul /duca"iei

# 4rime!trul 381 2017

$ - acorduri !emnate anual de 'iecare in!titu"ie de nv"mnt univer!itar

<II.

S;N;TAT%A P*PULA:I%I

tanea =var=CCC=app!=conver!ion=tmp=!cratc)D1=197<78980.doc09.12.2016

9<

1 ! " # $ *biecti+e, A!igurarea acce!ului tuturor cet"enilor #epublicii $oldova la !ervicii de !ntate public1 medicale i 'armaceutice de calitate1 inclu!iv n !copul ndeplinirii 0biectivelor de Dezvoltare ale $ileniului. $onitorizarea activit"ii i per'orman"ei tuturor pre!tatorilor de !ervicii medicale i a companiilor de a!igurri medicale1 crearea i aplicarea !tandardelor minime de calitate1 reducerea corup"iei admini!trative n !ntate. #e'ormarea1 armonizarea i e'icientizarea cadrului legi!lativ i normativ ce "ine de 'inan"are1 alocarea re!ur!elor i pre!tarea !erviciilor medicale la prevederile i recomandrile 0rganiza"iei $ondiale a 9nt"ii i la !tandardele Bniunii /uropene. Dezvoltarea i implementarea mecani!melor de a!igurare i control al calit"ii !erviciilor medicale acordate popula"iei1 prin 'orti'icarea poten"ialului uman1 te)nico@material1 dotarea cu di!pozitive medicale1 de laborator1 medicamente1 te)nologii per'ormante a in!titu"iilor medicale i de !upraveg)ere de !tat a !nt"ii publice. ,re terea re!pon!abilit"ii cet"enilor pentru propria !ntate1 prevenirea 'actorilor de ri!c1 prote(area i promovarea !nt"ii1 priorit"i de baz n a!igurarea !nt"ii popula"iei1 !upu!e ri!curilor reale !au poten"iale pentru !ntate. Indicatori de impact, A!igurarea trendului de atingere ctre anul 201- a "intelor !tabilite n 0biectivele de Dezvoltare ale $ileniuluiN mortalitatea in'antil K 1612 dece!e=1.000 n!cu"i vii %$ini!terul 9nt"ii plani'ic mic orarea mortalit"ii in'antile pn la 111- dece!e=1.000 n!cu"i vii+& mortalitatea copiilor n vr!t de pn la - ani K 1-16 dece!e=1.000 n!cu"i vii %$ini!terul 9nt"ii plani'ic mic orarea mortalit"i copiilor !ub - ani pn la 1710 dece!e=1.000 n!cu"i vii+& ponderea copiilor n vr!t de pn la 2 ani vaccina"i mpotriva ru(eolei K 9<.& mortalitatea matern K 1616 dece!e=100 mii n!cu"i vii& ponderea na terilor a!i!tate de per!onal medical cali'icat K 99 .& inciden"a H38=93DA K 810 cazuri=100 mii locuitori& in'ec"ia H38 printre popula"ia cu vr!t de 1- K 27 ani K 1110 cazuri=100 mii locuitori& mortalitatea a!ociat cu tuberculoza K 1010 dece!e=100 mii locuitori. $en"inerea nivelului de acoperire a popula"iei cu a!igurri obligatorii medicale la nivel de 80 . din popula"ie& 100 . de in!titu"ii medicale re!pect !tandardele minime de calitate. 6<2. Diminuarea di'eren"elor dintre zonele rurale i urbane prin direc"ionarea inve!ti"iilor !pre mediul rural ,on!truc"ia i recon!truc"ia a -6 de centre de !ntate din mediul rural Dotarea cu utila( medical a centrelor de !ntate din mediul rural $ini!terul 9nt"ii $ini!terul 9nt"ii& ,ompania >a"ional de A!igurri n $edicin 4rime!trul 3331 2016 4rime!trul 381 2017 -6 de centre de !ntate con!truite = recon!truite 67 de centre de !ntate dotate

tanea =var=CCC=app!=conver!ion=tmp=!cratc)D1=197<78980.doc09.12.2016

97

! A!igurarea cu tran!port a centrelor de !ntate i a o'iciilor medicilor de 'amilie din localit"ile rurale

6<6.

6<7.

#eorganizarea i 'orti'icarea 9erviciului de 9tat de 9upraveg)ere a 9nt"ii 5ublice con'orm actelor normative n vigoare i cerin"elor ,omunit"ii /uropene 5romovarea modului !nto! de via" i diminuarea impactului 'actorilor nocivi i a ri!curilor din mediul ocupa"ional1 )abitual i !ocial1 prin implicarea comunit"ii

#a"ionalizarea !tructurii a!i!ten"ei medicale primare i optimizarea normativelor de per!onal /laborarea proiectului 9trategiei na"ionale de !ntate public

" $ini!terul 9nt"ii& ,ompania >a"ional de A!igurri n $edicin $ini!terul 9nt"ii $ini!terul 9nt"ii

# 4rime!trul 381 2017

$ 70 de centre de !ntate i 20 de o'icii ale medicilor de 'amilie a!igurate cu tran!port 9tructur i normative elaborate i aprobate 9trategie aprobat

4rime!trul 33 2012 4rime!trul 381 2012

#ealizarea campaniilor de comunicare i ncura(are a popula"iei de a adopta !tiluri de via" cu in'luen" pozitiv a!upra !nt"ii

6<-.

A!igurarea acce!ului popula"iei la medicamente e'iciente1 ino'en!ive1 de bun calitate i acce!ibile ca pre" %co!t@ e'iciente+

,rearea re"elei na"ionale de centre de promovare a !nt"ii #evizuirea i completarea li!tei medicamentelor compen!ate n cadrul a!igurrii obligatorii de a!i!ten" medical

;mbunt"irea mecani!mului de ac)izi"ie public a medicamentelor1 con!umabilelor i produ!elor de uz medical1 care !e vor procura centralizat din contul mi(loacelor 'inanciare 6<<. $onitorizarea i evaluarea per'orman"ei !i!temului de !ntate1 colaborarea cu autorit"ile publice locale1 !ocietatea civil1 !ectorul privat etc. n proce!ul lurii deciziilor de!pre !ntate la toate nivelurile de conducere a !i!temului de !ntate

$ini!terul 9nt"ii& ,ompania >a"ional de A!igurri n $edicin $ini!terul 9nt"ii $ini!terul 9nt"ii& ,ompania >a"ional de A!igurri n $edicin $ini!terul 9nt"ii $ini!terul 9nt"ii

4rime!trul 381 2017

7 campanii pe an

4rime!trul 381 2017 4rime!trul 3331 201-

10 coli inclu!e n re"ea ?i!t de medicamente revizuit i aprobat anual

4rime!trul 3331 2017 4rime!trul 3331 2012

5roiecte aprobate

9tudiu realizat

tanea =var=CCC=app!=conver!ion=tmp=!cratc)D1=197<78980.doc09.12.2016

98

1 6<7.

Dezvoltarea domeniului de e@9ntate %e@Healt)+

! /laborarea 9trategiei de dezvoltare a domeniului de e@9ntate %e@Healt)+

3mplementarea telemedicinei i do!arului electronic al pacientului ca 'orme de baz a e@ 9nt"ii Eacilitarea acce!ului popula"iei i mediului de a'aceri la in'orma"ii i !ervicii cu caracter medical prin implementarea !erviciilor de e@9ntate 6<8. 5romovarea politicilor orientate !pre !toparea e*odului de cadre din !i!temul de !ntate Aplicarea mecani!mului de acordare a 'acilit"ilor pentru tinerii !peciali ti ncadra"i n cmpul muncii con'orm repartizrii $odi'icarea !i!temului de !alarizare n !i!temul !nt"ii1 inclu!iv a per!onalului medical din 9erviciul de 9tat de 9upraveg)ere a 9nt"ii 5ublice 3n!truirea conductorilor in!titu"iilor medicale n managementul e'icient al re!ur!elor umane /laborarea modi'icrilor la cadrul normativ din domeniul !nt"ii1 n vederea e*cluderii normelor i reglementrilor care genereaz corup"ie

" $ini!terul 9nt"ii& $ini!terul 4e)nologiei 3n'orma"iei i ,omunica"iilor& ,ancelaria de 9tat $ini!terul 9nt"ii

# 4rime!trul 3331 2012

$ 5roiect aprobat

4rime!trul 381 2017

$ini!terul 9nt"ii& ,ancelaria de 9tat $ini!terul 9nt"ii $ini!terul 9nt"ii $ini!terul 9nt"ii $ini!terul 9nt"ii

4rime!trul 381 2017 4rime!trul 381 2014rime!trul 31 2016 4rime!trul 381 2014rime!trul 381 2016

>umr de !ervicii medicale o'erite prin telemedicin& >umr de do!are electronice aplicate >umr de !ervicii electronice o'erite 200 de medici i 7-0 de per!onal medical cu !tudii medii bene'iciari ai mecani!mului anual 9i!tem modi'icat de !alarizare 60 de conductori in!trui"i anual 5roiecte aprobate

6<9.

#evizuirea cadrului normativ din domeniul !nt"ii n vederea e*cluderii normelor i reglementrilor care genereaz corup"ie i provoac ine'icien" i necore!pundere !i!temic ntre inve!ti"ii i valoarea ob"inut n !ectorul !nt"ii

tanea =var=CCC=app!=conver!ion=tmp=!cratc)D1=197<78980.doc09.12.2016

99

1 670.

671.

De'initivarea autonomiei in!titu"ionale n cadrul a!i!ten"ei medicale primare1 inclu!iv prin contractarea direct de ctre ,ompania >a"ional de A!igurri n $edicin a o'iciilor medicilor de 'amilie $odernizarea conceptului a!igurrilor medicale

! $a(orarea numrului de in!titu"ii de a!i!ten" medical primar autonome contractate direct de ,ompania >a"ional de A!igurri n $edicin

5er'ec"ionarea mecani!melor de plat a contribu"iilor la 'ondul a!igurrii obligatorie de a!i!ten" medical i eliminarea inec)it"ilor n !tabilirea mrimii ace!tora prin reevaluarea veniturilor ca baz de calcul 3denti'icarea categoriilor de contribuabili poten"iali i elaborarea mecani!melor de includere a ace!tora n !c)emele de a!igurare

Dezvoltarea i implementarea mecani!melor de evaluare a per'orman"elor economice i co!t@ e'icien"ei activit"ii pre!tatorilor de !ervicii medicale Dezvoltarea i aplicarea mecani!melor de plat pentru pre!tatorii de !ervicii medicale !pitalice ti bazat pe caz rezolvat %Diagno!tic #elated Group %D#G++ 5er'ec"ionarea mecani!melor de plat a pre!tatorilor din a!i!ten"a medical primar i ambulator bazat pe per'orman" #ealizarea campaniilor de in'ormare a popula"iei re'eritor la drepturile i re!pon!abilit"ile pacien"ilor1 inclu!iv n cadrul a!igurrilor obligatorii de a!i!ten" medical
tanea =var=CCC=app!=conver!ion=tmp=!cratc)D1=197<78980.doc09.12.2016

" $ini!terul 9nt"ii& ,ompania >a"ional de A!igurri n $edicin $ini!terul 9nt"ii& ,ompania >a"ional de A!igurri n $edicin $ini!terul 9nt"ii& ,ompania >a"ional de A!igurri n $edicin $ini!terul 9nt"ii& ,ompania >a"ional de A!igurri n $edicin $ini!terul 9nt"ii& ,ompania >a"ional de A!igurri n $edicin $ini!terul 9nt"ii ,ompania >a"ional de A!igurri n $edicin

# 4rime!trul 381 2017

$ >umr de centre de !ntate contractate

4rime!trul 381 2012

5roiect aprobat

4rime!trul 381 2012

$ecani!m aprobat

4rime!trul 381 2017

$ecani!m aprobat

4rime!trul 381 2017

$ecani!m nou de 'inan"are aprobat& $ecani!m aplicat n 1=6 din in!titu"iile !pitalice ti $ecani!m aprobat 0 campanie de in'ormare pe an

4rime!trul 381 2016 4rime!trul 381 2017

100

! /laborarea mecani!mului de !ubven"ionare de ctre !tat a contribu"iilor de a!igurare obligatorie de a!i!ten" medical la nivel de 100. pentru per!oanele !ocial dezavanta(ate %n baza pragului ab!olut al !rciei+

672.

Dezvoltarea !i!temului de a!igurare i control al calit"ii !erviciilor medicale

5er'ec"ionarea !i!temului de a!igurare i control al calit"ii !erviciilor medicale /laborarea 5rogramului de dezvoltare a !i!temului calit"ii a!i!ten"ei medicale ,rearea centrelor regionale de educa"ie medical continu la di!tan"

" $ini!terul 9nt"ii& $ini!terul $uncii1 5rotec"iei 9ociale i Eamiliei& $ini!terul /conomiei& ,ompania >a"ional de A!igurri n $edicin $ini!terul 9nt"ii $ini!terul 9nt"ii $ini!terul 9nt"ii

# 4rime!trul 31 2016

$ $ecani!m elaborat

4rime!trul 381 2017 4rime!trul 381 2012 4rime!trul 381 201-

80 de protocoale clinice& 1< g)iduri practice& 1< !tandarde medicale 5rogram aprobat 6 centre create

676.

677.

;mbunt"irea politicilor de 'ormare1 motivare i pla!are n cmpul muncii a cadrelor medicale1 inclu!iv din domeniul !nt"ii publice i a!i!ten"ei 'armaceutice 5er'ec"ionarea cadrului legi!lativ i normativ de reglementare a a!i!ten"ei medicale !pitalice ti1 inclu!iv prin dezvoltarea !erviciilor de alternativ1 de ngri(iri comunitare i la domiciliu

/laborarea regulamentului cu privire la !erviciile medicale !pecializate la domiciliu prin crearea ec)ipelor mobile /*tinderea numrului pre!tatorilor de ngri(iri medicale la domiciliu i paliative1 contractarea direct a ace!tora de ctre ,ompania >a"ional de A!igurri n $edicin #egionalizarea a!i!ten"ei medicale !pitalice ti n baza recomandrilor de bun practic /laborarea #egulamentului cu privire la !erviciile medicale !pitalice ti pre!tate timp de o zi /laborarea 5rogramului de dezvoltare a a!i!ten"ei medicale !pitalice ti pentru anii 2016 @ 201-

$ini!terul 9nt"ii $ini!terul 9nt"ii& ,ompania >a"ional de A!igurri n $edicin $ini!terul 9nt"ii $ini!terul 9nt"ii $ini!terul 9nt"ii

4rime!trul 331 2016 4rime!trul 381 2017

#egulament aprobat >umr de pre!tatori contracta"i

67-.

#e!tructurarea re"elei de !pitale publice n baza principiilor e'icien"ei economice i o'eririi !erviciilor de !ntate !igure i calitative

4rime!trul 381 2014rime!trul 3331 2012 4rime!trul 381 2012

10@12 !pitale regionale in!tituite #egulament aprobat 5rogram aprobat

tanea =var=CCC=app!=conver!ion=tmp=!cratc)D1=197<78980.doc09.12.2016

101

! ,on!truc"ia blocului c)irurgical adiacent 9pitalului ,linic #epublican #econ!truc"ia cldirilor i dotarea cu ec)ipament a 9,E F8orniceniG1 r@nul 9tr eni #enovarea cldirii ,entrului regional de tran!'uzie a !ngelui1 or ,a)ul #enovarea cldirii i in'ra!tructurii 3n!titutului de ,ercetri Mtiin"i'ice n domeniul 0crotirii 9nt"ii $amei i ,opilului #econ!truc"ia %par"ial+ a 3n!titutului 0ncologic

" $ini!terul 9nt"ii $ini!terul 9nt"ii $ini!terul 9nt"ii $ini!terul 9nt"ii $ini!terul 9nt"ii $ini!terul 9nt"ii $ini!terul 9nt"ii $ini!terul 9nt"ii

# 4rime!trul 381 2016 4rime!trul 331 2017 4rime!trul 3331 2016 4rime!trul 381 2017 4rimetrul 381 2017 4rime!trul 381 2017 4rime!trul 381 2016 4rime!trul 381 2017

$ :loc c)irurgical con!truit ,uantumul valori'icat i ponderea lucrrilor 'ini!ate ,ldire renovat i 'unc"ional >umr de activit"i de renovare& ,uantumul re!ur!elor valori'icate >umr de activit"i de renovare& ,uantumul re!ur!elor valori'icate -0 . din !pa"iul 9pitalului ,linic #epublican recon!truit >umr de centre regionale 'unc"ionale $ecani!m elaborat i aprobat& >umr de in!titu"ii care o'er a!i!ten" medical c)irurgical i ob!tetrical pacien"ilor din raioanele de!ervite de !pitalele 'r platou c)irurgical i ob!tetrical >umr de paturi de lung durat i=!au medico@ !ociale create #e"ea de !ervicii geriatrice n toate raioanele& 700 de paturi geriatrice

#econ!truc"ia %par"ial+ a 9pitalului ,linic #epublican #egionalizarea !erviciilor de c)imioterapie1 n cadrul !erviciului oncologic 0rganizarea a!i!ten"ei medicale c)irurgicale i ob!tetricale pacien"ilor din raioanele de!ervite de !pitalele 'r platou c)irurgical i ob!tetrical

,rearea i dezvoltarea paturilor de lung durat i=!au medico@!ociale prin repro'ilarea paturilor Dezvoltarea re"elei de !ervicii geriatrice

$ini!terul 9nt"ii $ini!terul 9nt"ii

4rime!trul 381 2016 4rime!trul 381 2017

tanea =var=CCC=app!=conver!ion=tmp=!cratc)D1=197<78980.doc09.12.2016

102

1 67<.

9porirea calit"ii i !ecurit"ii !erviciilor medicale acordate 'emeii i copilului i mbunt"irea !nt"ii tinerilor

! /laborarea 5rogramului na"ional de prevenire i reducere a mortalit"ii i morbidit"ii copiilor prin mal'orma"ii congenitale i patologii ereditare pentru anii 2016@2017 #eglementarea activit"ii !erviciului de !ntate n coli #eglementarea i dezvoltarea activit"ilor pro'ilactice ginecologice n cadrul a!i!ten"ei medicale primare Dezvoltarea !erviciului republican de diagno!ticare i !upraveg)ere a nou@n!cutului Dezvoltarea 9erviciului regionalizat de a!i!ten" medical urgent i terapie inten!iv la copii /*tinderea !erviciilor de !ntate prietenoa!e tinerilor

" $ini!terul 9nt"ii $ini!terul 9nt"ii $ini!terul 9nt"ii $ini!terul 9nt"ii $ini!terul 9nt"ii $ini!terul 9nt"ii

# 4rime!trul 381 2012 4rime!trul 3331 2012 4rime!trul 381 2017 4rime!trul 381 2017 4rime!trul 381 2017 4rime!trul 381 2017

$ 5rogram aprobat

5roiect aprobat Act normativ aprobat& 1-0 mii de 'emei e*aminate anual 8-0 de copii bene'iciari ai !erviciului 1<000 de copii bene'iciari ai !erviciului 27 de in!titu"ii pre!tatoare !ervicii de !ntate prietenoa!e tinerilor %n 2010 K 12 in!titu"ii+ 6-0 de cazuri e*aminate 67 de teritorii admini!trative implementatoare a mecani!mului de colaborare inter!ectorial 100 . de cazuri de dece! matern evaluate #egi!tru creat

677.

$odernizarea i e'icientizarea bazei te)nico@materiale e*i!tente a !ectorului !pitalice!c la nivel raional1 municipal i republican

Dezvoltarea te)nologiilor in'orma"ionale i a telemedicinei n perinatologie 3mplementarea mecani!mului de colaborare inter!ectorial n domeniul medico@!ocial1 n vederea prevenirii i reducerii ratei mortalit"ii in'antile i a copiilor cu vr!ta de pn la - ani la domiciliu Aplicarea anc)etei con'iden"iale de analiz a cazurilor de dece! matern i a cazurilor de pro*imitate de dece! matern ,rearea i men"inerea regi!trului de eviden" a a(utoarelor umanitare o'erite !i!temului de !ntate

$ini!terul 9nt"ii $ini!terul 9nt"ii

4rime!trul 381 2017 4rime!trul 381 2017

$ini!terul 9nt"ii $ini!terul 9nt"ii& $ini!terul 4e)nologiei 3n'orma"iei i ,omunica"iilor $ini!terul 9nt"ii $ini!terul 9nt"ii

4rime!trul 381 2017 4rime!trul 381 2017

/laborarea 9trategiei de dotare cu di!pozitive medicale a in!titu"iilor medico@!anitare publice /laborarea !tandardelor minime de dotare cu di!pozitive medicale a !pitalelor
tanea =var=CCC=app!=conver!ion=tmp=!cratc)D1=197<78980.doc09.12.2016

4rime!trul 381 2017 4rime!trul 381 2017

5roiect aprobat >umr de !tandarde aprobate

106

! #eevaluarea !peci'ica"iilor !tandard pentru te!tele i reagen"ii de laborator1 'ilmele radio'otogra'ice etc. ;mbunt"irea bazei te)nico@materiale a in!titu"iilor de nv"mnt medical !uperior i mediu de !pecialitate Eorti'icarea bazei te)nico@materiale a !erviciului de a!i!ten" medical urgent1 inclu!iv dotarea cu tran!port !pecializat

" $ini!terul 9nt"ii $ini!terul 9nt"ii $ini!terul 9nt"ii

# 4rime!trul 3331 2017 4rime!trul 381 2014rime!trul 381 201-

$ 9peci'ica"ii aprobate 7- . din in!titu"ii renovate <-. de in!titu"ii medicale de urgen" renovate i a!igurate cu tran!port& ,uantumul valori'icat& >umr de unit"i de tran!port ,entru de imagi!tic 'unc"ional ,entru de radioterapie 'unc"ional 9tudiu realizat 5onderea ntreprinderilor din indu!tria alimentar care utilizeaz !are alimentar iodat 5onderea ntreprinderilor de morrit care 'orti'ic 'ina de gru cu 'ier i acid 'olic 5onderea ntreprinderilor din indu!tria alimentar care utilizeaz 'in de gru 'orti'icat cu 'ier i acid 'olic

678.

;ncura(area !ectorului privat de a 'inan"a i de a pre!ta !ervicii medicale 5romovarea iodrii univer!ale a !rii i 'orti'icarea 'inii cu 'ier i acid 'olic1 programe de !ntate public recomandate de 0rganiza"ia $ondial a 9nt"ii n vederea prevenirii caren"ei de micronutrien"i la 'emei i copii

679.

,rearea ,entrului de imagi!tic n incinta 9pitalului ,linic #epublican ,rearea ,entrului de radioterapie n incinta 3n!titutului 0ncologic #ealizarea !tudiului na"ional de evaluare a !tatutului n iod a popula"iei Btilizarea !rii alimentare iodate de ctre ntreprinderile din indu!tria alimentar $onitorizarea anual a proce!ului de 'orti'icare a 'inii de gru cu 'ier i acid 'olic de ctre ntreprinderile de morrit $onitorizarea anual a proce!ului de utilizare a 'inii de gru 'orti'icate cu 'ier i acid 'olic de ctre ntreprinderile din indu!tria alimentar

$ini!terul 9nt"ii $ini!terul 9nt"ii $ini!terul 9nt"ii $ini!terul 9nt"ii $ini!terul 9nt"ii $ini!terul 9nt"ii

4rime!trul 331 2017 4rime!trul 331 2017 4rime!trul 381 2017 4rime!trul 381 2014rime!trul 381 2014rime!trul 381 201-

tanea =var=CCC=app!=conver!ion=tmp=!cratc)D1=197<78980.doc09.12.2016

107

1 680.

#educerea ri!curilor1 prevenirea i combaterea 'umatului1 con!umului abuziv de alcool i con!umului ilicit de droguri prin implementarea m!urilor comple*e1 inclu!iv inter!ectoriale

! 3mplementarea 5rogramului na"ional privind controlul tutunului pentru anii 2012@201<

/laborarea i aprobarea proiectului 5rogramului na"ional privind reducerea con!umului de alcool pentru anii 2012 @ 2020

Autorizarea circula"iei legale a !ub!tan"elor narcotice i p!i)otrope i a precur!orilor #ealizarea m!urilor de prevenire a con!umului de alcool i tratament n cazul alcooli!mului cronic

" $ini!terul 9nt"ii& $ini!terul Agriculturii i 3ndu!triei Alimentare& $ini!terul Einan"elor $ini!terul 9nt"ii& $ini!terul Agriculturii i 3ndu!triei Alimentare& $ini!terul Einan"elor $ini!terul 9nt"ii $ini!terul 9nt"ii

# 4rime!trul 381 201-

$ 9toparea cre terii numrului de 'umtori

4rime!trul 381 2012

5rogram aprobat

4rime!trul 3331 2017 4rime!trul 381 2017

681.

Dezvoltarea !erviciilor de !ntate mintal bazate pe principii comunitare

682.

Eorti'icarea !i!temului de !upraveg)ere i control al bolilor contagioa!e prin programe de vaccinri i alte m!uri pro'ilactice1 inclu!iv tratament preventiv1 precum i

/laborarea i aprobarea 9trategiei de integrare a !erviciilor de !ntate mintal n a!i!ten"a medical primar /laborarea 5rogramului na"ional de !ntate mintal pentru anii 2012@201<1 cu per'ec"ionarea cadrului normativ n domeniu $odi'icarea 5lanului de ac"iuni privind punerea n aplicare a #egulamentului 9anitar 3nterna"ional n #epublica $oldova #eglementarea !i!temului de alert precoce i r!pun! rapid

$ini!terul 9nt"ii $ini!terul 9nt"ii $ini!terul 9nt"ii $ini!terul 9nt"ii

4rime!trul 3331 2012 4rime!trul 3331 2012 4rime!trul 381 2012 4rime!trul 381 2012

100 . de importatori de !ub!tan"e narcotice1 p!i)otrope i a precur!orilor autoriza"i 2 campanii de in'ormare pe an realizate& 1- . din per!oanele nregi!trate cu alcooli!m cronic tratate 5roiect aprobat 5rogram aprobat 5lan aprobat 5roiecte aprobate

tanea =var=CCC=app!=conver!ion=tmp=!cratc)D1=197<78980.doc09.12.2016

10-

1 depi!tarea precoce a maladiilor contagioa!e1 n !pecial a celor cauzate de agen"i patogeni noi

! A!igurarea acoperirii popula"iei cu vaccinuri1 con'orm ,alendarului de vaccinuri

" $ini!terul 9nt"ii

# 4rime!trul 381 201-

3n!tituirea centrelor comunitare de !uport al pacien"ilor cu tuberculoz 3mplementarea 5rogramului na"ional de control al )epatitelor virale pe anii 2012@201< A!igurarea acce!ului la tratament antiretroviral %A#8+ al per!oanelor cu H38=93DA A!igurarea tratamentului in'ec"iilor cu tran!mitere !e*ual %349+ /laborarea 5lanului de implemenetare a 9trategiei naionale pentru prevenirea i controlul bolilor netran!mi!ibile prioritare pe anii 2012@2020 /laborarea 5rogramului na"ional de control al maladiilor cardiova!culare i realizarea ac"iunilor ace!tuia /laborarea 5rogramului na"ional de control al cancerului i realizarea ac"iunilor ace!tuia 3mplementarea 5rogramului na"ional privind !ecuritatea tran!'uzional i autoa!igurarea "rii cu produ!e !anguine pentru anii 2012@201<

$ini!terul 9nt"ii $ini!terul 9nt"ii $ini!terul 9nt"ii $ini!terul 9nt"ii $ini!terul 9nt"ii $ini!terul 9nt"ii

4rime!trul 381 2014rime!trul 381 2014rime!trul 381 2014rime!trul 381 2014rime!trul 331 2017 4rime!trul 381 2017

686.

#ealizarea m!urilor de reducere a poverii maladiilor cronice a!upra !nt"ii popula"iei1 inclu!iv a patologiilor cardiova!culare i celor oncologice

$ A!igurarea cu vaccinuri n propor"ie de 100. din nece!it"i& Acoperirea cu imunizri n propor"ie de 9-. din categoriile@"int de popula"ie >umr de centre comunitare& >umr de bene'iciari >umr de per!oane inclu!e n tratament& 7 campanii de comunicare 70 . din numrul nregi!trat de per!oane cu H38=93DA <0 . din numrul nregi!trat al per!oanelor 5lan aprobat 5rogram aprobat& $en"inerea nivelului morbidit"ii i mortalit"ii prin maladii cardiova!culare 5rogram aprobat& ma(orarea ponderii popula"iei !upu!e !creeningului A!igurarea 100 . a nece!it"ilor de preparate de !nge& te!tarea 100 . a !ngelui donat

$ini!terul 9nt"ii $ini!terul 9nt"ii

4rime!trul 3331 2017 4rime!trul 381 201-

tanea =var=CCC=app!=conver!ion=tmp=!cratc)D1=197<78980.doc09.12.2016

10<

! ,on!olidarea capacit"ilor Agen"iei de 4ran!plant

" $ini!terul 9nt"ii

# 4rime!trul 381 2017

687.

68-.

68<.

?icen"ierea activit"ilor1 certi'icarea !peciali tilor i acreditarea in!titu"iilor medicale prin metode univer!ale de a!igurare a diver!i'icrii i calit"ii !erviciilor medicale pre!tate popula"iei 9timularea indu!triei 'armaceutice a #epublicii $oldova prin lrgirea !pectrului de producere a medicamentelor pentru e*port #eglementarea pie"ei produ!elor 'armaceutice i promovarea tran!paren"ei n 'ormarea pre"urilor la medicamente i la ac)izi"ionarea ace!tora din !ur!ele publice Eorti'icarea !i!temului de control al calit"ii medicamentelor1 crearea laboratoarelor moderne de analiz i control omologate de ctre B/

$odi'icarea ?egii ocrotirii !nt"ii1 inclu!iv prin reglementarea a!i!ten"ei medicale urgente /laborarea cadrului normativ nece!ar licen"ierii activit"ilor pro'e!ionale

$ini!terul 9nt"ii $ini!terul 9nt"ii

4rime!trul 31 2016 4rime!trul 3331 2012

$ >umr de in!titu"ii medicale autorizate pentru de!' urarea activit"ilor de prelevare i tran!plant de "e!uturi i celulelor de origine uman& >umr de coordonatori de tran!plant n cadrul in!titu"iilor medico@ !anitare autorizate& numr de interven"ii de tran!plant realizate 5roiect aprobat 5roiecte aprobate& >umr de per!oane licen"iate >umr de te)nologii tran!'erate 5roiecte aprobate ,atalog permanent a(u!tat& #apoarte cu privire la dinamica pre"urilor la medicamente elaborate ?aboratorul ,ontrol ,alitate $edicamente 'unc"ional /c)ipamentul procurat i valoarea ace!tuia

#ealizarea tran!'erului te)nologic n !copul reproducerii medicamentelor e!en"iale nece!are !i!temului de !ntate Armonizarea legi!la"iei na"ionale din domeniul 'armaceutic la acIui!@lui comunitar $en"inerea i actualizarea ,atalogului na"ional de pre"uri de productor la medicamente

$ini!terul 9nt"ii $ini!terul 9nt"ii $ini!terul 9nt"ii

4rime!trul 381 2017 4rime!trul 381 2017 4rime!trul 381 2017

687.

Einalizarea lucrrilor de con!truc"ie a blocului de laboratoare al Agen"iei $edicamentului i pla!area n ace!t bloc a ?aboratorului ,ontrol ,alitate $edicamente /c)iparea i dotarea blocului de laboratoare cu ec)ipament te)nologic1 di!pozitive i mobilier

$ini!terul 9nt"ii $ini!terul 9nt"ii

4rime!trul 331 2012 4rime!trul 381 2017

tanea =var=CCC=app!=conver!ion=tmp=!cratc)D1=197<78980.doc09.12.2016

107

1 688.

! 9porirea acce!ului la !ervicii 'armaceutice n localit"ile rurale

" $ini!terul 9nt"ii

# 4rime!trul 381 2017

$ >umr de localit"i rurale unde au 'o!t organizate !ervicii 'armaceutice

<III.

P*LITI(I S*(IAL% A. Asisten social

*biecti+e, ,re terea calit"ii vie"ii 'amiliilor1 reducerea !rciei1 inegalit"ii i inec)it"ii n !ocietate. Direc"ionarea programelor de a!i!ten" !ocial !pre !u!"inerea grupurilor vulnerabile i per!oanelor cu venituri mici. #educerea i eliminarea ine'icien"elor n !i!temul de protec"ie !ocial. A!igurarea acce!ului popula"iei la !ervicii !ociale de calitate. A!igurarea incluziunii !ociale a per!oanelor cu dizabilit"i. Indicatori de impact, #educerea ratei popula"iei cu un con!um !ub 716 dolari pe zi pentru o per!oan %la 5aritatea 5uterii de ,umprare+ de la 291- . n 2009 pn la 26 . n 201-. $ic orarea ponderii popula"iei !ub pragul ab!olut al !rciei de la 2<16 . n 2009 pn la 20 . n 201-. $en"inerea ponderii popula"iei !ub pragul !rciei e*treme !ub nivelul de 61- .. 689. Dezvoltarea unui !i!tem de a!i!ten" !ocial bazat pe evaluarea nece!it"ilor individuale ale per!oanelor='amiliilor n di'icultate A!igurarea unor categorii vulnerabile de popula"ie cu !pa"iu locativ 3mplementarea 5roiectului de con!truc"ie a locuin"elor pentru pturile !ocialmente vulnerabile 33 pentru anii 2012@20181 cu !pri(inul 'inanciar al :ncii de Dezvoltare a ,on!iliului /uropei $ini!terul $uncii1 5rotec"iei 9ociale i Eamiliei $ini!terul Dezvoltrii #egionale i ,on!truc"iilor 4rime!trul 381 2017 -0 . din !olicitrile privind !erviciile !ociale acoperite la nivel local 7-0 de apartamente con!truite

690.

4rime!trul 38 201-

tanea =var=CCC=app!=conver!ion=tmp=!cratc)D1=197<78980.doc09.12.2016

108

! /laborarea i aprobarea proiectului de )otrre a Guvernului cu privire la modul de acordare a indemniza"iilor unice pentru con!truc"ia !au procurarea !pa"iului locativ1 !au re!taurarea ca!elor vec)i unor categorii de cet"eni

692.

$a(orarea anual a cuantumurilor indemniza"iei unice la na terea copilului i a indemniza"iei lunare pentru cre terea=ngri(irea copiilor ,on!olidarea capacit"ilor in!titu"ionale i 'unc"ionale ale autorit"ilor admini!tra"iei publice locale n e*ercitarea 'unc"iilor de autoritate tutelar1 pentru a a!igura re!pectarea drepturilor copiilor A!igurarea m!urilor de protec"ie i de monitorizare a copiilor rma i 'r ocrotire printea!c /laborarea materialelor de in!truire pentru autorit"ile admini!tra"iei publice locale de nivelul nti i de nivelul al doilea

696.

" $ini!terul Einan"elor& $ini!terul $uncii1 5rotec"iei 9ociale i Eamiliei& $ini!terul Dezvoltrii #egionale i ,on!truc"iilor $ini!terul $uncii1 5rotec"iei 9ociale i Eamiliei $ini!terul $uncii1 5rotec"iei 9ociale i Eamiliei $ini!terul $uncii1 5rotec"iei 9ociale i Eamiliei $ini!terul $uncii1 5rotec"iei 9ociale i Eamiliei $ini!terul $uncii1 5rotec"iei 9ociale i Eamiliei

# 4rime!trul 381 2016

$ 5roiect aprobat

4rime!trul 381 201-

#at de cre tere anual men"inut la nivelul anilor preceden"i ,urricul aprobat

4rime!trul 381 2012

697.

/laborarea proiectului de lege privind protec"ia copilului

4rime!trul 381 2016

5roiect aprobat

/laborarea proiectului legii pentru modi'icarea i completarea unor acte legi!lative1 n !copul a(u!trii legi!la"iei n domeniul adop"iei la prevederile ,onven"iei de la Haga a!upra protec"iei copiilor i cooperrii n materia adop"iei interna"ionale /laborarea proiectului 9trategiei i planului na"ional de ac"iuni n domeniul protec"iei 'amiliei i copilului

4rime!trul 381 2012

5roiect aprobat

4rime!trul 381 2012

5roiect aprobat

tanea =var=CCC=app!=conver!ion=tmp=!cratc)D1=197<78980.doc09.12.2016

109

1 69-.

5romovarea cadrului normativ nece!ar pentru organizarea i 'unc"ionarea !erviciilor !ociale calitative /laborarea i promovarea mecani!mului de acreditare a pre!tatorilor de !ervicii !ociale i de procurare a !erviciilor !ociale

! Bni'ormizarea con"inutului #egulamentelor@cadru i !tandardelor minime de calitate pentru !erviciile !ociale adre!ate 'amiliilor cu copii i copiilor a'la"i n di'icultate /laborarea i aprobarea proiectului de lege privind evaluarea i acreditarea pre!tatorilor de !ervicii !ociale /laborarea i aprobarea #egulamentului privind procedura de evaluare i acreditare a pre!tatorilor de !ervicii !ociale

69<.

697.

,rearea 9i!temului in'orma"ional automatizat n domeniul protec"iei !ociale 9ub!tituirea treptat a !i!temului de compen!a"ii nominative prin !i!temul de a!i!ten" !ocial bazat pe te!tarea veniturilor reale i evaluarea nece!it"ilor !olicitan"ilor1 cu ma(orarea cuantumului venitului lunar minim garantat al 'amiliilor vulnerabile 3ntroducerea mecani!melor de munc n 'olo!ul comunit"ii i=!au de lucrri publice pentru reducerea dependen"ei 'a" de a(utorul !ocial Dezvoltarea re"elei de a!i!ten"i !ociali prin implementarea unui mecani!m e'icient de recrutare1 in!truire1 promovare i evaluare pro'e!ional 3n!tituirea unit"ii de 'ormare continu n a!i!ten"a !ocial n cadrul $ini!terului $uncii1 5rotec"iei 9ociale i Eamiliei

698.

" $ini!terul $uncii1 5rotec"iei 9ociale i Eamiliei $ini!terul $uncii1 5rotec"iei 9ociale i Eamiliei $ini!terul $uncii1 5rotec"iei 9ociale i Eamiliei $ini!terul $uncii1 5rotec"iei 9ociale i Eamiliei $ini!terul $uncii1 5rotec"iei 9ociale i Eamiliei

# 4rime!trul 381 201-

$ #egulamente@cadru i !tandarde uni'ormizate

4rime!trul 331 2012

5roiect aprobat

4rime!trul 381 2012

5roiect aprobat

4rime!trul 381 2012

9i!tem in'orma"ional automatizat creat

4rime!trul 381 2012

,ompen!a"ii nominative eliminate pentru toate categoriile1 cu e*cep"ia veteranilor de rzboi i a participan"ilor la lic)idarea con!ecin"elor avariei de la ,ernobl 5roiect aprobat

699.

700.

$ini!terul $uncii1 5rotec"iei 9ociale i Eamiliei $ini!terul $uncii1 5rotec"iei 9ociale i Eamiliei

4rime!trul 381 2017

4rime!trul 381 2012

Bnitate de 'ormare continu n a!i!ten"a !ocial in!tituit

tanea =var=CCC=app!=conver!ion=tmp=!cratc)D1=197<78980.doc09.12.2016

110

1 701.

,rearea premi!elor pentru o'erirea ec)itabil i e'icient a mi(loacelor de protec"ie !ocial per!oanelor cu dizabilit"i

! /laborarea i aprobarea #egulamentului de organizare i 'unc"ionare a !erviciului !ocial F#e!piroG i a !tandardelor minime de calitate ,rearea de !ervicii !ociale de!tinate per!oanelor cu dizabilit"i %locuin"e prote(ate1 ca!e comunitare etc.+

702.

Dezvoltarea re"elei !erviciului individualizat de ngri(ire la domiciliu

/laborarea i aprobarea #egulamentului de organizare i 'unc"ionare a !erviciului !ocial FA!i!ten" per!onalG i a !tandardelor minime de calitate 0'erirea !erviciului de a!i!ten" i ngri(ire per!onal a per!oanelor cu dizabilitate !ever

706.

4recerea treptat i con!ecvent de la modelul medical la incluziunea !ocial a per!oanelor cu dizabilit"i 5romovarea incluziunii !ociale a per!oanelor care trie!c cu H38=93DA

0rganizarea de !eminare1 con'erin"e i de alte evenimente publice privind re'ormarea !i!temului de protec"ie !ocial a per!oanelor cu dizabilit"i /laborarea i promovarea cadrului normativ pentru pre!tarea !erviciilor p!i)o!ociale n centre !ociale regionale pentru a!i!ten"a i protec"ia per!oanelor care trie!c cu H38=93DA /laborarea i aprobarea criteriilor=metodologiei de determinare a dizabilit"ii la copii i la per!oanele adulte

707.

70-.

#e'ormarea !i!temului de acordare a gradelor de invaliditate n baza evalurii vitalit"ii i capacit"ii de munc a !olicitan"ilor

" $ini!terul $uncii1 5rotec"iei 9ociale i Eamiliei $ini!terul $uncii1 5rotec"iei 9ociale i Eamiliei $ini!terul $uncii1 5rotec"iei 9ociale i Eamiliei $ini!terul $uncii1 5rotec"iei 9ociale i Eamiliei $ini!terul $uncii1 5rotec"iei 9ociale i Eamiliei $ini!terul $uncii1 5rotec"iei 9ociale i Eamiliei $ini!terul $uncii1 5rotec"iei 9ociale i Eamiliei

# 4rime!trul 331 2012

$ 5roiect aprobat

4rime!trul 3331 2016

4rime!trul 331 2012

12 !ervicii !ociale de!tinate per!oanelor cu dizabilit"i %locuin"e prote(ate1 ca!e comunitare etc.+ create 5roiect aprobat

4rime!trul 381 2017

2 mii de per!oane cu dizabilitate !ever bene'iciare 10 !eminare1 con'erin"e i alte evenimente publice organizate anual #egulament i !tandarde aprobate

4rime!trul 381 2017

4rime!trul 3331 2012

4rime!trul 331 2012

5roiect aprobat

tanea =var=CCC=app!=conver!ion=tmp=!cratc)D1=197<78980.doc09.12.2016

111

1 70<.

#ecuperarea capacit"ii de munc a per!oanelor cu grade de invaliditate i dizabilit"i i ob"inerea independen"ei de alte per!oane prin integrarea lor n !ocietate #eorganizarea !tructurilor i in!titu"iilor re!pon!abile de coordonarea !i!temului de incluziune !ocial a per!oanelor cu dizabilit"i

! ,rearea centrelor regionale de reabilitare pro'e!ional

707.

,rearea n cadrul ,on!iliului #epublican de /*pertiz $edical a 8italit"ii a unui !i!tem in'orma"ional automatizat de eviden" a per!oanelor cu dizabilit"i %baz de date+

/laborarea i aprobarea #egulamentului de organizare i 'unc"ionare a ,on!iliului na"ional pentru determinarea dizabilit"ii i a 3n!truc"iunii privind modul de determinare a dizabilit"ii 3n!truirea per!onalului din in!titu"iile re!pon!abile de coordonarea !i!temului de incluziune !ocial a per!oanelor cu dizabilit"i

" $ini!terul $uncii1 5rotec"iei 9ociale i Eamiliei& $ini!terul Einan"elor $ini!terul $uncii1 5rotec"iei 9ociale i Eamiliei& $ini!terul 4e)nologiei 3n'orma"iei i ,omunica"iilor& ,a!a >a"ional de A!igurri 9ociale $ini!terul $uncii1 5rotec"iei 9ociale i Eamiliei $ini!terul $uncii1 5rotec"iei 9ociale i Eamiliei

# 4rime!trul 381 2016

$ 6 centre regionale de reabilitare pro'e!ional create

4rime!trul 381 2016

9i!tem in'orma"ional automatizat creat

4rime!trul 381 2012

5roiect aprobat

4rime!trul 381 2017

100 de anga(a"i ai in!titu"iilor re!pon!abile de coordonarea !i!temului de incluziune !ocial a per!oanelor cu dizabilit"i in!trui"i

-. Asi2urri sociale
tanea =var=CCC=app!=conver!ion=tmp=!cratc)D1=197<78980.doc09.12.2016

112

1 ! " # *biecti+e, 9porirea nivelului de protec"ie !ocial a per!oanelor a!igurate. A!igurarea durabilit"ii 'inanciare a !i!temului public de a!igurri !ociale. /liminarea inec)it"ilor n !i!temul public de a!igurri !ociale i privilegiilor ne(u!ti'icate pentru anumite categorii de pen!ionari. /laborarea cadrului normativ pentru dezvoltarea !i!temelor de pen!ii P!uplimentareG. Indicator de impact, $a(orarea ratei medii de nlocuire. 708. 5er'ec"ionarea legi!la"iei privind pen!ionarea1 precum i crearea unor condi"ii unice de a!igurare cu pen!ii pentru toate categoriile de cet"eni n temeiul contribu"iilor de a!igurri !ociale pltite 9tabilirea clar a ri!curilor a!igurate i a cotei@pr"i de a!igurri pentru 'iecare ri!c 9tabilirea unei modalit"i unice de calculare a cuantumului pen!iei pentru toate categoriile de a!igura"i1 n 'unc"ie de contribu"iile ac)itate n !i!temul public de a!igurri !ociale ,rearea 'ondurilor core!punztoare tipurilor de ri!curi !ociale a!igurate $ini!terul $uncii1 5rotec"iei 9ociale i Eamiliei $ini!terul $uncii1 5rotec"iei 9ociale i Eamiliei& ,a!a >a"ional de A!igurri 9ociale $ini!terul $uncii1 5rotec"ie 9ociale i Eamiliei& ,a!a >a"ional de A!igurri 9ociale $ini!terul $uncii1 5rotec"iei 9ociale i Eamiliei 4rime!trul 381 2012

5roiect aprobat

709.

4rime!trul 381 2012

5roiect aprobat

$odi'icarea ?egii nr.7-<@A38 din 26 decembrie 1999 privind accidentele de munc i boli pro'e!ionale

4rime!trul 3331 2012

5roiect aprobat

710.

/*cluderea oricror c)eltuieli care nu con!tituie pre!ta"ie de a!igurri !ociale

5reluarea de ctre bugetul de !tat a c)eltuielilor care nu con!tituie ri!c a!igurat %indemniza"ia unic la na tere i altele+

4rime!trul 381 2012

5roiect aprobat

tanea =var=CCC=app!=conver!ion=tmp=!cratc)D1=197<78980.doc09.12.2016

116

1 711.

712.

A!igurarea condi"iilor nece!are pentru crearea unui !i!tem de pen!ii P!uplimentareG %privat1 pro'e!ional1 pentru per!oanele care activeaz n condi"ii nocive de munc1 care ! 'ie a!igurate cu pen!ii anticipate1 'inan"ate din ace!t !i!tem1 !au a!igurarea po!ibilit"ilor de ma(orare+ #econ!iderarea gradual a coraportului dintre contribu"iile la !i!temul de a!igurri !ociale obligatorii ale anga(atorilor i !alaria"ilor /laborarea unei !trategii de trecere gradual la !i!temul cumulativ de pen!ii /laborarea mecani!mului de a!igurare !ocial a per!oanelor care ngri(e!c de per!oane cu dizabilit"i !evere

! #evizuirea li!telor unit"ilor de produc"ie1 lucrrilor1 pro'e!iilor i 'unc"iilor cu condi"ii de munc nocive i 'oarte grele

" $ini!terul $uncii1 5rotec"iei 9ociale i Eamiliei& $ini!terul /duca"iei $ini!terul $uncii1 5rotec"iei 9ociale i Eamiliei $ini!terul $uncii1 5rotec"iei 9ociale i Eamiliei $ini!terul $uncii1 5rotec"iei 9ociale i Eamiliei& ,a!a >a"ional de A!igurri 9ociale

# 4rime!trul 381 2012

$ 5roiect aprobat

$a(orarea cotei de contribu"ii datorate de ctre !alaria"i cu 1 . anual i diminuarea cotei de contribu"ii datorate de ctre anga(ator cu 1 . anual

4rime!trul 381 2017

5roiecte aprobate

716.

4rime!trul 381 2012

5roiect aprobat

717.

3ncluderea per!oanelor care ngri(e!c de per!oane cu dizabilit"i !evere n !i!temul public de a!igurri !ociale

4rime!trul 331 2012

5roiect aprobat

(. 5unc0 ocuparea .orei de munc 1i mi2raie de munc

tanea =var=CCC=app!=conver!ion=tmp=!cratc)D1=197<78980.doc09.12.2016

117

1 ! " # $ *biecti+e, 5er'ec"ionarea cadrului normativ n domeniul muncii pentru a!igurarea unui ec)ilibru ntre drepturile i intere!ele anga(atorilor i !alaria"ilor. 5er'ec"ionarea continu a !i!temului de !alarizare din economia na"ional. A!igurarea condi"iilor complete i productive de anga(are i de munc decent pentru to"i. ,ombaterea oricror 'orme de di!criminare pe pia"a muncii1 diminuarea di!parit"ilor ntre !e*e i a di'eren"elor ntre regiuni n ceea ce prive te ocuparea 'or"ei de munc. ,on!olidarea !i!temului na"ional de management al migra"iei1 a!igurarea condi"iilor pentru migra"ia legal i mbunt"irea !tatutului !ocial al lucrtorilor migran"i. Eacilitarea reintegrrii lucrtorilor migran"i rentor i n "ar. Indicatori de impact, ,re terea cu 10 . anual a numrului omerilor pla!a"i n cmpul muncii. ,re terea cu 7 . anual a numrului per!oanelor cu dizabilit"i pla!a"i n cmpul muncii. 71-. Ele*ibilizarea legi!la"iei muncii n vigoare i aducerea ace!teia n concordan" cu cerin"ele moderne ale economiei de pia" 5er'ec"ionarea procedurilor de concediere a !alaria"ilor /laborarea i aprobarea proiectelor de acte legi!lative=normative n vederea per'ec"ionrii legi!la"iei muncii n vigoare /laborarea i aprobarea proiectului de lege pentru modi'icarea i completarea ,odului muncii nr.1-7@ A8 din 28 martie 2006 $ini!terul $uncii1 5rotec"iei 9ociale i Eamiliei $ini!terul $uncii1 5rotec"iei 9ociale i Eamiliei $ini!terul $uncii1 5rotec"iei 9ociale i Eamiliei $ini!terul $uncii1 5rotec"iei 9ociale i Eamiliei& $ini!terul Einan"elor 4rime!trul 381 2017 5roiecte aprobate

71<.

4rime!trul 381 2012

5roiect aprobat

717.

4ran!punerea n legi!la"ia na"ional a Directivelor B/ n domeniul raporturilor de munc1 !ecurit"ii i !nt"ii n munc Einalizarea implementrii !i!temului de !alarizare a anga(a"ilor din !ectorul bugetar1 reglementat prin ?egea nr.6--@A83 din 26 decembrie 200- cu privire la !i!temul de !alarizare n !ectorul bugetar $a(orarea pe tran e a !alariilor anga(a"ilor !alariza"i n baza #e"elei tari'are unice 'a" de mrimea medie a grilelor de !alarii pe categorii de !alarizare

4rime!trul 381 2017

718.

4rime!trul 381 2016

10 directive B/ n domeniul raporturilor de munc i !ecurit"ii i !nt"ii n munc tran!pu!e n legi!la"ia na"ional 5roiect aprobat

tanea =var=CCC=app!=conver!ion=tmp=!cratc)D1=197<78980.doc09.12.2016

11-

1 719.

! 3mplementarea unui !i!tem unic de !alarizare a militarilor1 e'ectivului de trup i corpului de comand anga(a"i n !erviciul organelor aprrii na"ionale1 !ecurit"ii !tatului i ordinii publice1 bazat pe !alarii lunare

720.

9porirea nivelului garan"iilor minime de !tat viznd !alarizarea

/laborarea i aprobarea )otrrii de Guvern privind noul cuantum minim garantat al !alariului n !ectorul real

721.

9u!"inerea per!oanelor a'late n cutarea unui loc de munc

3mplementarea programelor de 'ormare pro'e!ional i dezvoltare a competen"elor antreprenoriale pe pia"a muncii pentru di'erite categorii de popula"ie /laborarea i aprobarea proiectului legii privind ocuparea 'or"ei de munc i protec"ia !ocial a per!oanelor a'late n cutarea unui loc de munc1 inclu!iv prin includerea unor prevederi !uplimentare care ar a!igura egalitatea de gen n ceea ce "ine acce!ul pe pia"a muncii

" $ini!terul $uncii1 5rotec"iei 9ociale i Eamiliei& $ini!terul Einan"elor& $ini!terul A'acerilor 3nterne& $ini!terul Aprrii& $ini!terul 2u!ti"iei $ini!terul $uncii1 5rotec"iei 9ociale i Eamiliei& $ini!terul /duca"iei& :iroul #ela"ii 3nteretnice $ini!terul $uncii1 5rotec"iei 9ociale i Eamiliei $ini!terul $uncii1 5rotec"iei 9ociale i Eamiliei

# 4rime!trul 381 2017

$ 5roiect aprobat

4rime!trul 331 2012

5roiect aprobat

4rime!trul 381 2017

722.

5er'ec"ionarea cadrului legi!lativ pentru promovarea politicii de ocupare a 'or"ei de munc

4rime!trul 381 2016

6-00 de per!oane in!truite anual& 7 . din !olicitan"i in!trui"i& 20 . de bene'iciari anga(a"i 5roiect aprobat

tanea =var=CCC=app!=conver!ion=tmp=!cratc)D1=197<78980.doc09.12.2016

11<

! /laborarea 9trategiei de ocupare a 'or"ei de munc pe anii 201<@2020

726.

727.

A!igurarea activit"ilor de dezvoltare a competen"elor pentru ocuparea 'or"ei de munc pentru omeri pe termen lung1 a!t'el nct ace tia ! rmn n contact cu pia"a muncii Eacilitarea pla!rii n cmpul muncii a tinerilor !peciali ti

Acordarea pentru omeri pe termen lung a !erviciilor de in'ormare i con!iliere1 de in!truire %cali'icare1 recali'icare i per'ec"ionare+ adaptate nevoilor lor !peci'ice1 n !copul cre terii abilit"ilor i cali'icrilor ace!tora /laborarea unei propuneri de politic public privind !timularea anga(atorilor pentru ncadrarea n cmpul muncii a ab!olven"ilor in!titu"iilor de nv"mnt1 n baza analizei e*@ante a impactului politicii publice

72-.

72<.

727.

Eolo!irea !c)emelor publice de garantare a ocuprii 'or"ei de munc pentru ocuparea temporar1 e'ectuarea lucrrilor publice de urgen" i aplicarea altor !c)eme de creare a locurilor de munc A!igurarea portabilit"ii drepturilor !ociale ale lucrtorilor migran"i prin negocierea i nc)eierea acordurilor bilaterale n domeniul !ecurit"ii !ociale cu !tatele@gazd /*tinderea oportunit"ilor legale de anga(are la munc a cet"enilor #epublicii $oldova pe!te )otare prin nc)eierea acordurilor bilaterale n domeniul migra"iei de munc cu !tatele de de!tina"ie

" $ini!terul $uncii1 5rotec"iei 9ociale i Eamiliei $ini!terul $uncii1 5rotec"iei 9ociale i Eamiliei $ini!terul $uncii1 5rotec"iei 9ociale i Eamiliei $ini!terul $uncii1 5rotec"iei 9ociale i Eamiliei $ini!terul $uncii1 5rotec"iei 9ociale i Eamiliei $ini!terul $uncii1 5rotec"iei 9ociale i Eamiliei& $ini!terul A'acerilor /*terne i 3ntegrrii /uropene

# 4rime!trul 381 201-

$ 5roiect de !trategie elaborat i aprobat

4rime!trul 381 2017

- . din omeri pe termen lung in!trui"i& 10 . de bene'iciari ai !erviciilor anga(a"i 5rogram aprobat

4rime!trul 331 2012

4rime!trul 381 2017

Antrenarea a circa 2-00 de omeri anual la lucrri temporare de intere! public < acorduri i aran(amente negociate

>egocierea i nc)eierea acordurilor bilaterale n domeniul !ecurit"ii !ociale i a aran(amentelor admini!trative pentru aplicarea ace!tora 9emnarea Acordului n domeniul migra"iei de munc ntre Guvernul #epublicii $oldova i Guvernul Eedera"iei #u!e

4rime!trul 381 2017

4rime!trul 331 2012

Acord !emnat i promovat !pre rati'icare

tanea =var=CCC=app!=conver!ion=tmp=!cratc)D1=197<78980.doc09.12.2016

117

1 728.

729.

760.

#ealizarea ini"iativelor comune cu !tatele de de!tina"ie pentru 'acilitarea rentoarcerii lucrtorilor migran"i i reintegrrii lor pe pia"a muncii din #epublica $oldova1 inclu!iv n cadrul 5arteneriatului de $obilitate #epublica $oldova @ Bniunea /uropean 3n'ormarea migran"ilor i poten"ialilor migran"i cu privire la cile i oportunit"ile de migrare i anga(are legal1 precum i cu privire la rentoarcerea i reintegrarea pe pia"a muncii din #epublica $oldova 5romovarea reintegrrii lucrtorilor migran"i ntor i de pe!te )otare prin con!ilierea i !u!"inerea n proce!ul de recunoa tere a cali'icrilor ob"inute i de ini"iere a propriilor a'aceri

! 3ni"ierea i implementarea unor proiecte@pilot de migra"ie circular i=!au !ezonier

" $ini!terul $uncii1 5rotec"iei 9ociale i Eamiliei

# 4rime!trul 381 2016

$ 2 proiecte ini"iate i implementate

/laborarea1 editarea i di!eminarea materialelor in'ormative privind condi"iile de anga(are legal pe!te )otare i oportunit"ile de reintegrare n "ar pentru cei rentor i /laborarea i derularea programelor !peci'ice de a!i!ten" a migran"ilor rentor i=readmi i din !trintate ,on!ilierea voca"ional i pro'e!ional a per!oanelor rentoar!e n vederea rencadrrii lor pe pia"a muncii din "ar

$ini!terul $uncii1 5rotec"iei 9ociale i Eamiliei $ini!terul $uncii1 5rotec"iei 9ociale i Eamiliei $ini!terul $uncii1 5rotec"iei 9ociale i Eamiliei& $ini!terul /duca"iei

4rime!trul 381 2016

G)iduri1 pliante i !poturi publicitare di!eminate

4rime!trul 3331 2016

2 programe ini"iate

4rime!trul 381 2017

>umrul bene'iciarilor de con!iliere ma(orat cu 10 . anual

&. Politici de 2en *biecti+e, 9porirea cotei de participare a 'emeilor la luarea deciziilor i n !tructurile de reprezentare politic i public. A!igurarea egalit"ii an!elor n domeniul !ocial@economic. 3mplementarea 5rogramului na"ional de a!igurare a egalit"ii de gen pe anii 2010@201-. Indicatori de impact, ,re terea reprezentrii 'emeilor la nivelul de luare a deciziilor n 201- pn la 70 . n con!iliile locale1 2- . n con!iliile raionale1 2- . 'emei primari i 60 . 'emei deputa"i n 5arlament. #educerea inegalit"ii de gen pe pia"a muncii prin mic orarea di!crepan"ei ntre !alariile 'emeilor i brba"ilor cu cel pu"in 10 . pn n 201-.
tanea =var=CCC=app!=conver!ion=tmp=!cratc)D1=197<78980.doc09.12.2016

118

1 761.

A(u!tarea cadrului legal@normativ na"ional la ?egea cu privire la a!igurarea egalit"ii ntre 'emei i brba"i

! /laborarea proiectului de lege cu privire la modi'icarea legi!la"iei na"ionale n con'ormitate cu ?egea nr.-@A83 din 9 'ebruarie 200< cu privire la a!igurarea egalit"ii de an!e ntre 'emei i brba"i Aprobarea proiectului de lege cu privire la modi'icarea legi!la"iei na"ionale n con'ormitate cu ?egea nr.-@A83 din 9 'ebruarie 200< cu privire la a!igurarea egalit"ii de an!e ntre 'emei i brba"i

762.

5romovarea participrii active a 'emeii la luarea deciziilor i n !tructurile de reprezentare public Armonizarea legi!la"iei na"ionale la !tandardele i mecani!mele de a!igurare a egalit"ii de an!e ntre 'emei i brba"i ;mbunt"irea cadrului legi!lativ n domeniul prevenirii i combaterii violen"ei n 'amilie n con'ormitate cu !tandardele europene n domeniul vizat 3mplementarea recomandrilor ,omitetului ,/DAR la #aportul periodic %7 i - combinat+ pe marginea implementrii de ctre Guvernul #epublicii $oldova a ,/DAR /laborarea i aprobarea proiectului de lege pentru a!igurarea armonizrii cadrului legal na"ional n domeniul vizat la !tandardele europene /laborarea proiectului de lege pentru a!igurarea armonizrii cadrului legal na"ional n domeniul vizat la !tandardele europene 5romovarea aprobrii proiectului de lege pentru a!igurarea armonizrii cadrului legal na"ional n domeniul vizat la !tandardele europene

766.

767.

" $ini!terul $uncii1 5rotec"iei 9ociale i Eamiliei $ini!terul $uncii1 5rotec"iei 9ociale i Eamiliei $ini!terul $uncii1 5rotec"iei 9ociale i Eamiliei $ini!terul $uncii1 5rotec"iei 9ociale i Eamiliei $ini!terul $uncii1 5rotec"iei 9ociale i Eamiliei $ini!terul $uncii1 5rotec"iei 9ociale i Eamiliei $ini!terul $uncii1 5rotec"iei 9ociale i Eamiliei

# 4rime!trul 381 2012

$ 5roiect aprobat

4rime!trul 31 2016

5roiect aprobat

4rime!trul 381 2012

,ot de reprezentare a 'emeilor n pozi"iile de luare a deciziilor introdu! 5lan aprobat

4rime!trul 381 2017

4rime!trul 31 2016

5roiect aprobat

4rime!trul 31 2016

5roiect elaborat

4rime!trul 31 2017

5roiect aprobat

tanea =var=CCC=app!=conver!ion=tmp=!cratc)D1=197<78980.doc09.12.2016

119

! /laborarea i aprobarea proiectului de lege pentru rati'icarea ,onven"iei europene cu privire la prevenirea i combaterea violen"ei 'a" de 'emei1 inclu!iv a violen"ei dome!tice %,AH830+ A!igurarea acce!ului la !ervicii de a!i!ten" i reabilitare al victimelor violen"ei n 'amilie prin !u!"inerea dezvoltrii !erviciilor !pecializate pentru victimele violen"ei n 'amilie i a centrelor=!erviciilor de a!i!ten" de!tinate agre!orilor Dezvoltarea in'ra!tructurii !erviciilor !ociale adre!ate victimelor violen"ei n 'amilie i agre!orilor 5romovarea educa"iei nonviolente i con!olidarea capacit"ilor !i!temului colar pentru identi'icarea i !olu"ionarea1 precum i prevenirea timpurie a cazurilor de violen" n 'amilie /laborarea i aprobarea conceptului !erviciilor de a!i!ten" de!tinate agre!orilor

767.

" $ini!terul $uncii1 5rotec"iei 9ociale i Eamiliei $ini!terul $uncii1 5rotec"iei 9ociale i Eamiliei $ini!terul $uncii1 5rotec"iei 9ociale i Eamiliei $ini!terul /duca"iei

# 4rime!trul 3331 2017

$ 5roiect aprobat

4rime!trul 331 2012

5roiect aprobat

768.

/laborarea g)idului pentru 'unc"ionarii autorit"ilor publice locale n !olu"ionarea cazurilor de violen" n 'amilie /laborarea modulelor de 'ormare pro'e!ional continu a cadrelor didactice i a p!i)ologilor colari privind violenta mpotriva copilului

4rime!trul 331 2012

G)id elaborat

769.

4rime!trul 381 2012

2 module aprobate

%. Politici demo2ra.ice *biecti+e, #edre!area con!ecvent a problemelor demogra'ice n vederea diminurii declinului demogra'ic i crearea condi"iilor pentru cre terea cantitativ i calitativ a popula"iei1 realizndu@!e cone*iunea dintre !tarea de !ecuritate demogra'ic i cea economic i !ocial n !copul dezvoltrii. Indicator de impac, Diminuarea anual cu 10. a valorii negative a !porului natural.

tanea =var=CCC=app!=conver!ion=tmp=!cratc)D1=197<78980.doc09.12.2016

120

1 770.

771.

Ge!tionarea e'icient a problemelor de mbtrnire demogra'ic1 integrarea n !trategiile de dezvoltare a obiectivelor de adaptare la !c)imbrile n !tructura popula"iei i de ameliorare a indicatorilor calitativi ai capitalului uman pentru o productivitate mai bun 5romovarea multilateral a politicilor 'amiliale i a !olidarit"ii ntre genera"ii 3mplementarea politicilor orientate !pre 'orti'icarea egalit"ii genurilor n vederea a!igurrii unei cre teri demogra'ice !tabile ,on!tituirea n cadrul Academiei de Mtiin"e a $oldovei a ,entrului demogra'ic1 cu 'unc"ii n domeniul cercetrii i 'undamentrii tiin"i'ice a politicilor demogra'ice1 determinrii mecani!melor de monitorizare a implementrii ace!tora i evalurii impactului 3mplementarea unui mecani!m unic de elaborare a prognozelor demogra'ice i utilizarea plenar a ace!tora n programele de dezvoltare i plani'icare

! /laborarea cadrului normativ pentru in!titu"ionalizarea G)idului de parcur! pentru #epublica $oldova n vederea con!iderrii recomandrilor de orientare a politicilor n problemele de mbtrnire 3mplementarea unui !et lrgit de pre!ta"ii !ociale n temeiul unui program na"ional de!tinat !u!"inerii 'amiliei Dezvoltarea cadrului (uridic n vederea !olu"ionrii problemelor privind concilierea vie"ii pro'e!ionale i 'amiliale

" $ini!terul $uncii1 5rotec"iei 9ociale i Eamiliei $ini!terul $uncii1 5rotec"iei 9ociale i Eamiliei $ini!terul $uncii1 5rotec"iei 9ociale i Eamiliei Academia de Mtiin"e a $oldovei

# 4rime!trul 3331 2012

$ 2 reglementri aprobate

4rime!trul 331 2017

10 mii de 'amilii bene'iciare

772.

4rime!trul 381 2017

2 proiecte aprobate

776.

4rime!trul 381 2016

,entru creat

777.

$ini!terul $uncii1 5rotec"iei 9ociale i Eamiliei& Academia de Mtiin"e a $oldovei& :iroul >a"ional de 9tati!tic

4rime!trul 381 2012

$ecani!m identi'icat

tanea =var=CCC=app!=conver!ion=tmp=!cratc)D1=197<78980.doc09.12.2016

121

1 77-.

Dezvoltarea !i!temului public i privat de acordare a !erviciilor de con!iliere 'amilial

! /laborarea cadrului normativ pentru in!tituirea i 'unc"ionarea !erviciilor de con!iliere 'amilial

" $ini!terul $uncii1 5rotec"iei 9ociale i Eamiliei

# 4rime!trul 381 201-

$ 5roiecte aprobate

'. Parteneriat social *biecti+e, Dezvoltarea parteneriatului !ocial la nivel na"ional1 la nivel de ramur i la nivel teritorial. 3mplicarea activ a partenerilor !ociali n elaborarea i realizarea politicilor n domeniul muncii i cel !ocial@economic. 77<. #ealizarea con!ultrilor tripartite ntre partenerii !ociali n problemele ce "in de domeniul muncii i n problemele !ocial@economice de intere! na"ional1 de ramur i teritorial 5romovarea parteneriatului !ocial la toate nivelurile $ini!terul $uncii1 5rotec"iei 9ociale i Eamiliei $ini!terul $uncii1 5rotec"iei 9ociale i Eamiliei 4rime!trul 381 201100 . din probleme di!cutate anterior lurii deciziilor >umr de con!ultri

777.

4rime!trul 381 201-

I=. INT%7)A)%A 5IN*)IT;:IL*) NA:I*NAL% *biecti+e, 5!trarea i con!olidarea patrimoniului cultural i lingvi!tic al minorit"ilor na"ionale care locuie!c pe teritoriul #epublicii $oldova. 5romovarea unei politici de !tat coerente i multidimen!ionale n raport cu minorit"ile na"ionale. 5er'ec"ionarea cadrului (uridic pentru a!igurarea integrrii minorit"ilor na"ionale n via"a !ocial@admini!trativ1 cultural@politic i economic a #epublicii $oldova. Indicator de impact, #educerea treptat a cazurilor de *eno'obie1 intoleran" i di!criminare interetnic pn n anul 2017.

tanea =var=CCC=app!=conver!ion=tmp=!cratc)D1=197<78980.doc09.12.2016

122

1 778.

779.

7-0.

Dezvoltarea cadrului (uridic n direc"ia prote(rii i dezvoltrii culturii i limbilor minorit"ilor na"ionale care locuie!c pe teritoriul #epublicii $oldova1 inclu!iv promovarea predrii n limbile minorit"ilor na"ionale n in!titu"iile de nv"mnt preuniver!itar /laborarea i aplicarea unui 5rogram de !tat n vederea a!igurrii condi"iilor nece!are pentru !tudierea i aplicarea limbii o'iciale a #epublicii $oldova de ctre cet"enii alolingvi1 inclu!iv de ctre 'unc"ionarii publici i ale ii locali 9u!"inerea dia!porei moldovene ti n con!olidarea rela"iilor cu #epublica $oldova n men"inerea i promovarea limbii materne1 a culturii i tradi"iilor na"ionale n rezolvarea problemelor !ociale

! $odi'icarea i completarea ?egii nr.67-<@A3 din 1 !eptembrie 1989 cu privire la 'unc"ionarea limbilor vorbite pe teritoriul #99 $oldovene ti /laborarea proiectului 5rogramului na"ional privind integrarea minorit"ilor na"ionale

" :iroul #ela"ii 3nteretnice :iroul #ela"ii 3nteretnice :iroul #ela"ii 3nteretnice& Academia de Mtiin"e a $oldovei

# 4rime!trul 381 2017 4rime!trul 31 2016 4rime!trul 3331 2012

$ 5roiect aprobat 5roiect aprobat

5rogram aprobat

De!emnarea unui organ de !pecialitate re!pon!abil pentru politica migra"ional i rela"ii cu dia!pora

,ancelaria de 9tat& :iroul #elaii 3nteretnice

4rime!trul 3331 2012

Dou congre!e organizate

=. (ULTU); *biecti+e, Dezvoltarea artei contemporane ca mi(loc de promovare i a'irmare a culturii na"ionale1 att pe plan intern1 ct i pe plan interna"ional. #e!tabilirea activit"ii i in'ra!tructurii culturale1 n !pecial n zonele rurale. Einan"area activit"ilor culturale n con'ormitate cu priorit"ile !tabilite i pe baz de proiecte. 5romovarea culturii ca 'actor primordial al p!trrii i dezvoltrii identit"ii na"ionale. 5romovarea valorilor culturale na"ionale ca parte component a patrimoniului cultural european.

tanea =var=CCC=app!=conver!ion=tmp=!cratc)D1=197<78980.doc09.12.2016

126

1 7-1.

5rote(area i integrarea patrimoniului cultural na"ional n !i!temul valorilor culturale europene prin a!igurarea e*i!ten"ei unei viziuni !trategice a!upra dezvoltrii culturii pe perioad medie1 a!igurarea reabilitrii i ntre"inerii obiectelor i!torico@culturale pe baza parteneriatelor public@private i digitalizarea patrimoniului cultural al #epublicii $oldova

! /laborarea i aprobarea 5rogramului de !tat privind in'ormatizarea !'erei culturii pentru anii 2012@201-

7-2.

Dezvoltarea cadrului (uridic privind prote(area1 con!ervarea i punerea n valoare a monumentelor de cultur1 i!torie i ar)eologie1 precum i n !copul !timulrii implicrii active a per!oanelor 'izice i (uridice n activit"i de p!trare1 valori'icare i dezvoltare a patrimoniului cultural na"ional

/laborarea ,ada!trului ar)eologic al #epublicii $oldova /laborarea 5rogramului de 9tat cu privire la prote(area obiceiului Colindatul n ceat brbteasc i a 5lanului de ac"iuni pentru implementarea ace!tuia $odi'icarea ?egii nr.28<@A333 din 1< noiembrie 1997 cu privire la biblioteci $odi'icarea ?egii nr.16-@A8 din 20 martie 2006 privind me te ugurile arti!tice populare $odi'icarea #egulamentului cu privire la Depozitul legal de publica"ii $odi'icarea #egulamentului privind utilizarea mi(loacelor 'inanciare pentru editarea cr"ii na"ionale /laborarea proiectului de lege privind prote(area monumentelor i!torice /laborarea proiectului de lege privind mormintele i operele comemorative de rzboi /laborarea proiectului de lege privind completarea i modi'icarea ,odului penal nr.98-@A8 din 18 aprilie 2002 i ,odului contraven"ional nr. 218@ A83 din 27 octombrie 2008 re'eritor la prote(area patrimoniului cultural Actualizarea #egi!trului monumentelor ocrotite de !tat /laborarea #egulamentului privind e*portul i importul valorilor culturale

" $ini!terul ,ulturii& $ini!terul 4e)nologiei 3n'orma"iei i ,omunica"iilor& ,ancelaria de 9tat $ini!terul ,ulturii $ini!terul ,ulturii $ini!terul ,ulturii $ini!terul ,ulturii $ini!terul ,ulturii $ini!terul ,ulturii $ini!terul ,ulturii $ini!terul ,ulturii $ini!terul ,ulturii

# 4rime!trul 331 anul 2012

$ 5roiect aprobat

4rime!trul 381 2017 4rime!trul 3331 2012 4rime!trul 3331 2012 4rime!trul 381 2012 4rime!trul 3331 2012 4rime!trul 3331 2012 4rime!trul 381 2012 4rime!trul 331 2016 4rime!trul 331 2012

,ada!tru aprobat 5roiect aprobat

5roiect aprobat 5roiect aprobat 5roiect aprobat 5roiect aprobat 5roiect aprobat 5roiect aprobat 5roiect aprobat

7-6.

/laborarea 9trategiei na"ionale de dezvoltare a culturii

$ini!terul ,ulturii $ini!terul ,ulturii $ini!terul ,ulturii

4rime!trul 381 2014rime!trul 331 2012 4rime!trul 381 2012

5roiect aprobat 5roiect aprobat 5roiect aprobat

tanea =var=CCC=app!=conver!ion=tmp=!cratc)D1=197<78980.doc09.12.2016

127

1 7-7.

5er'ec"ionarea capacit"ii de ge!tionare a patrimoniului cultural na"ional prin crearea unui management adecvat

! ,rearea Agen"iei >a"ionale Ar)eologice ,rearea 3n!titutului >a"ional al $onumentelor 3!torice ,rearea ,entrului de 'ormare i per'ec"ionare a !peciali tilor n con!ervarea i re!taurarea patrimoniului cultural /laborarea proiectului noii legi a culturii $odi'icarea i completarea ?egii nr.1721@A8 din 61 octombrie 2002 cu privire la teatre1 circuri i organiza"ii concerti!tice $odi'icarea ?egii cinematogra'iei /laborarea proiectului )otrrii Guvernului privind in!titu"ionalizarea ,abinetului metodic i tran!'ormarea ace!tuia n Agen"ia de evaluare i per'ec"ionare a educa"iei arti!tice complementare /laborarea i revizuirea cadrului normativ care reglementeaz activitatea in!titu"iilor teatral@ concerti!tice /laborarea #egulamentului privind indu!triile culturale 3ntegrarea bibliotecilor din republic n !i!temul 93:3$0? /laborarea i aprobarea #egulamentului@cadru cu privire la 'unc"ionarea ca!ei de cultur 0rganizarea turneelor n teritoriu ale colectivelor din in!titu"iile teatral@concerti!tice !ubordonate

" $ini!terul ,ulturii $ini!terul ,ulturii $ini!terul ,ulturii $ini!terul ,ulturii $ini!terul ,ulturii $ini!terul ,ulturii $ini!terul ,ulturii $ini!terul ,ulturii $ini!terul ,ulturii $ini!terul ,ulturii $ini!terul ,ulturii $ini!terul ,ulturii

# 4rime!trul 331 2012 4rime!trul 381 2016 4rime!trul 381 2017 4rime!trul 331 2012 4rime!trul 3331 2012 4rime!trul 331 2012 4rime!trul 381 2016 4rime!trul 381 2016 4rime!trul 381 2016 4rime!trul 381 2017 4rime!trul 3331 2012 4rime!trul 381 2016

$ 3n!titu"ie creat 3n!tituie creat ,entru creat 5roiect aprobat 5roiect aprobat 5roiect aprobat 5roiect aprobat

7--.

Dezvoltarea artei contemporane prin crearea condi"iilor nece!are1 !u!"inerea in'ra!tructurii i educa"iei arti!tice1 nle!nirea acce!ului i ncura(area participrii largi a cet"enilor la proce!ele cultural@arti!tice

7-<. 7-7. 7-8.

/'icientizarea activit"ii in!titu"iilor teatral@concerti!tice Dezvoltarea indu!triilor culturale $odernizarea in!titu"iilor de cultur din !pa"iul rural1 prin tran!'ormarea ace!tora n ,entre de cultur i in'orma"ie multi'unc"ionale& diver!i'icarea o'ertei editoriale i e'icientizarea di!tribu"iei de carte n biblioteci

5roiecte aprobate 5roiect aprobat 1- biblioteci integrate 5roiect aprobat 700 de !pectacole& 100 de mii !pectatori de!ervi"i

tanea =var=CCC=app!=conver!ion=tmp=!cratc)D1=197<78980.doc09.12.2016

12-

! 0rganizarea i de!' urarea ac"iunilor culturale n vederea a!igurrii acce!ului popula"iei de pe ntreg teritoriul "rii la valorile artei pro'e!ioni!teN 'e!tivaluri=concur!uri interna"ionale i na"ionale1 treceri n revi!t1 omagieri1 comemorri

" $ini!terul ,ulturii

# 4rime!trul 381 2017

7-9.

7<0.

#e'ormarea !i!temului de 'inan"are a culturii prin a!igurarea tran!paren"ei n elaborarea1 ge!tionarea i di!tribuirea bugetului culturii1 revizuirea !i!temului de !alarizare a lucrtorilor din domeniul cultural1 !tabilirea unei cote minime de aloca"ii pentru cultur n bugetele de toate nivelurile 0rganizarea activit"ilor de elaborare i promovare a do!arelor privind nominalizarea patrimoniului cultural na"ional material i imaterial din #epublica $oldova n ?i!ta patrimoniului mondial B>/9,0

A(u!tarea mecani!mului de plat per capita n 'unc"ie de di'eren"ele dintre !tructura demogra'ic a popula"iei i numrul in!titu"iilor de cultur1 al colectivelor arti!tice

$ini!terul ,ulturii

4rime!trul 31 2017

$ 1- ac"iuni interna"ionale anuale& 1< ac"iuni na"ionale anuale& 70 de ac"iuni in!titu"ionale1 inclu!iv n teritoriu& < 'e!tivaluri 'olclorice $ecani!m aprobat

$ini!terul ,ulturii

4rime!trul 381 2017

2 do!are depu!e

=I. P*LITI(I &% TIN%)%T 6I SP*)T A. Inte2rarea social 1i dez+oltarea potenialului tinerilor

tanea =var=CCC=app!=conver!ion=tmp=!cratc)D1=197<78980.doc09.12.2016

12<

1 ! " # *biecti+e, ,rearea condi"iilor pentru realizarea plenar a poten"ialului tinerilor n via"a politic1 !ocial1 economic i cultural a "rii. A!igurarea acce!ului tinerilor la !ervicii de educa"ie i de in'ormare. ,rearea condi"iilor pentru lan!area i dezvoltarea a'acerilor i crearea locurilor de munc pentru tineri. ,on!olidarea capacit"ilor umane i in!titu"ionale ale !ectorului a!ociativ de tineret. Indicatori de impact, #educerea ratei oma(ului n rndurile tinerilor de la 1619 . la 10 . pn n anul 2017. ,re terea ratei de ocupare n rndurile tinerilor de la 2812 . la 66 . pn n anul 2017. ,re terea anual cu - . a a'acerilor ini"iate de tineri. 7<1. ;ncura(area anga(rii tinerilor bine pregti"i n cadrul autorit"ilor admini!tra"iei publice centrale i locale /laborarea i implementarea programelor de anga(are a tinerilor n cadrul autorit"ilor publice centrale i autorit"ile admini!tra"iei publice locale ,ancelaria de 9tat& $ini!terul $uncii1 5rotec"iei 9ociale i Eamiliei& $ini!terul 4ineretului i 9portului $ini!terul 4ineretului i 9portului& $ini!terul /duca"iei $ini!terul 4ineretului i 9portului& $ini!terul /duca"iei $ini!terul 4ineretului i 9portului& $ini!terul /duca"iei 4rime!trul 381 2017

>umr de tineri anga(a"i anual n cadrul autorit"ilor publice centrale i locale

7<2.

9u!"inerea participrii tinerilor i a organiza"iilor de tineret la proce!ul decizional

/laborarea cadrului normativ pentru autoguvernarea !tuden"ea!c

4rime!trul 381 2012

5roiect aprobat

,rearea !enatelor !tuden"e ti n toate in!titu"iile de nv"mnt !uperior

4rime!trul 31 2016

9enate create

5romovarea bunelor practici n domeniul autoguvernrii !tuden"e ti1 inclu!iv prin organizarea unui 'orum al !tuden"ilor

4rime!trul 31 2016

Eorum al !tuden"ilor organizat1 cu participarea a 100 de delega"i ai !enatelor !tuden"e ti

tanea =var=CCC=app!=conver!ion=tmp=!cratc)D1=197<78980.doc09.12.2016

127

! /laborarea i aprobarea #egulamentului@cadru al ,on!iliului local al copiilor i tinerilor ,rearea mecani!melor de 'acilitare la procurarea locuin"elor de ctre tineri /laborarea i implementarea unui program na"ional de a!igurare cu locuin"e a tinerilor

7<6.

7<7.

;mbunt"irea proce!ului educa"ional

3n'ormatizarea in!titu"iilor de nv"mnt i promovarea !erviciilor electronice de educa"ie %nv"mnt online1 biblioteci online1 !o'turi educa"ionale etc.+ 3ntroducerea unui mecani!m de granturi i credite de !tudii pentru tineri n baza criteriilor !ociale i de per'orman" Aprobarea i implementarea 5rogramului de recon!truc"ie i modernizare a cminelor in!titu"iilor de nv"mnt

" $ini!terul 4ineretului i 9portului $ini!terul 4ineretului i 9portului& $ini!terul Dezvoltrii #egionale i ,on!truc"iilor $ini!terul /duca"iei $ini!terul /duca"iei& $ini!terul 4ineretului i 9portului $ini!terul /duca"iei& $ini!terul 4ineretului i 9portului& $ini!terul Dezvoltrii #egionale i ,on!truc"iilor ,ancelaria de 9tat& $ini!terul /duca"iei $ini!terul /duca"iei& $ini!terul Dezvoltrii #egionale i a ,on!truc"iilor

# 4rime!trul 3331 2012 4rime!trul 381 2017

$ #egulament aprobat 5rogram aprobat& >umr de bene'iciari

4rime!trul 381 2017 4rime!trul 381 2017

>umr de elevi i !tuden"i care vor avea acce! la biblioteci online i !o'turi educa"ionale >umr de granturi i credite de !tudii acordate

7<-.

,on!truc"ia i modernizarea cminelor pentru elevi i !tuden"i

4rime!trul 381 2017

>umr de cmine con!truite& >umr de cmine modernizate& ,ota elevilor i !tuden"ilor a!igura"i cu locuri de cazare n cmine 27- de cmine !tuden"e ti dotate cu calculatoare i conectate la 3nternet >umr de tabere con!truite i reabilitate

,onectarea cminelor !tuden"e ti la 3nternet i dotarea lor cu cte o !al de calculatoare 7<<. ,on!truc"ia i reabilitarea taberelor colare !i univer!itare /laborarea i implementarea unui program de con!truc"ie i reabilitare a taberelor colare i univer!itare prin parteneriat public@privat

4rime!trul 381 2012 4rime!trul 381 2017

tanea =var=CCC=app!=conver!ion=tmp=!cratc)D1=197<78980.doc09.12.2016

128

1 7<7.

9u!"inerea tinerilor ntreprinztori n lan!area i dezvoltarea propriilor a'aceri

! Diver!i'icarea !erviciilor i e*tinderea categoriilor de bene'iciari n cadrul 5rogramului >a"ional de Abilitare /conomic 4inerilor 0'erirea !erviciilor de in'ormare1 con!ultan" i in!truire pentru tinerii antreprenori /*tinderea re"elei incubatoarelor de a'aceri pentru tineri

" $ini!terul /conomiei& $ini!terul 4ineretului i 9portului $ini!terul /conomiei $ini!terul 4ineretului i 9portului& $ini!terul /conomiei $ini!terul 4ineretului i 9portului& $ini!terul 4e)nologiei 3n'orma"iei i ,omunica"iilor1 ,ancelaria de 9tat $ini!terul $uncii1 5rotec"iei 9ociale i Eamiliei& $ini!terul 4ineretului i 9portului

# 4rime!trul 381 2016

$ >umr de a'aceri 'inan"ate

4rime!trul 381 2016 4rime!trul 381 2016

>umr de tineri bene'iciari ai !erviciilor de in'ormare pentru dezvoltarea a'acerilor >umr de incubatoare nou@create

Acordarea anual a domeniilor .md i )o!ting gratuit tinerilor ce vor prezenta o idee de a'acere

4rime!trul 381 201-

>umr de !ite@uri lan!ate

7<9.

9timularea anga(rii tinerilor n cmpul muncii

0rganizarea anual a trgurilor locurilor de munc pentru tineri

4rime!trul 381 201-

>umr de tineri anga(a"i n cadrul trgurilor locurilor de munc

tanea =var=CCC=app!=conver!ion=tmp=!cratc)D1=197<78980.doc09.12.2016

129

! 0rganizarea anual a ac"iunilor i campaniilor promo"ionale de orientare pro'e!ional a tinerilor din in!titu"iile de nv"mnt preuniver!itar

770.

#evizuirea cadrului legi!lativ cu privire la tineret i armonizarea lui la !tandardele europene

/laborarea i aprobarea proiectului de lege cu privire la tineret /laborarea i aprobarea !tandardelor minime de calitate i a #egulamentului@tip de 'unc"ionare a centrelor de re!ur!e pentru tineri /laborarea i aprobarea 9trategiei na"ionale pentru tineret pe anii 2017@2018

771.

9u!"inerea activit"ilor de tineret la nivel local i na"ional

0rganizarea concur!urilor de minigranturi pentru 0>G@urile de tineret i grupurile de ini"iativ ale tinerilor 9u!"inerea pre!ei de tineret %ziare i po!turi de radio colare i !tuden"e ti+ i !timularea lan!rii rubricilor i emi!iunilor dedicate tinerilor n ma!!@ media na"ionale 0rganizarea i !u!"inerea anual a aciunilor pentru tineret n cadrul proiectului ,apitala 4ineretului

" $ini!terul /duca"iei& $ini!terul $uncii1 5rotec"iei 9ociale i Eamiliei& $ini!terul 4ineretului 9portului $ini!terul 4ineretului 9portului $ini!terul 4ineretului 9portului $ini!terul 4ineretului 9portului $ini!terul 4ineretului 9portului $ini!terul 4ineretului 9portului

# 4rime!trul 331 201-

$ >umr de campanii promo"ionale de orientare pro'e!ional

i i i i i i 4rime!trul 3331 2012 4rime!trul 3331 2012 4rime!trul 381 2016 4rime!trul 381 2017 4rime!trul 381 2017 4rime!trul 381 2017 5roiect aprobat 5roiecte aprobate 5roiect de lege aprobat >umrul i valoarea minigranturilor o'erite anual >umrul i valoarea granturilor o'erite anual >umr de tineri i organiza"ii de tineret implicate anual n cadrul proiectului ,apitala 4ineretului >umr de participan"i n cadrul !eminarelor de in!truire

$ini!terul 4ineretului i 9portului $ini!terul 4ineretului i 9portului

3n!truirea continu a per!onalului centrelor de re!ur!e pentru tineret i con!iliilor locale ale copiilor i tinerilor

4rime!trul 381 2017

tanea =var=CCC=app!=conver!ion=tmp=!cratc)D1=197<78980.doc09.12.2016

160

! Dezvoltarea re"elei centrelor de re!ur!e pentru tineret

" $ini!terul 4ineretului i 9portului $ini!terul 4ineretului i 9portului $ini!terul 4ineretului i 9portului

# 4rime!trul 381 2017

Acordarea premiilor pentru cele mai reu ite ac"iuni de tineret n domeniul cultural1 voluntariat1 de participare1 activi!m civic i inova"ie 772. ,on!olidarea parteneriatelor cu !tructurile de tineret ale organiza"iilor interna"ionale %,on!iliul /uropei i Bniunea /uropean+ i !porirea rolului #epublicii $oldova n dezvoltarea politicilor de tineret la nivelul /uropei de 9ud@/!t

4rime!trul 381 2017 4rime!trul 381 2017

$ >umr de centre de re!ur!e !u!"inute& >umr de bene'iciari ai centrelor de re!ur!e pentru tineret >umr anual de tineri bene'iciari ai premiilor >umr de acorduri nc)eiate& >umr de ac"iuni realizate n comun

-. &ez+oltarea culturii .izice 1i a sporturilor *biecti+e, 5romovarea prioritar a modului de via" !nto!. #eabilitarea in'ra!tructurii !portive. 9u!"inerea !portului de per'orman". 776. 5romovarea practicrii regulate i continue a activit"ilor 'izice de ctre copii i adul"i 0rganizarea i de!' urarea bianual a 2ocurilor 2uniorilor la 11 ramuri de !port 0rganizarea anual a 4urneului republican de mini'otbal pentru copii $ini!terul 4ineretului i 9portului $ini!terul 4ineretului i 9portului 4rime!trul 331 2016 4rime!trul 331 2017 -0 mii de participan"i %2016+ 16 mii de participan"i %2012+& 17 mii de participan"i %2016+& 1- mii de participan"i %2017+ 27 mii de participan"i& 28 mii de participan"i& 60 mii de participan"i -00 de participan"i& <00 de participan"i& 700 de participan"i

0rganizarea anual a 4urneului republican de 'otbal rezervat (uniorilor 0rganizarea anual a concur!urilor !portive pentru per!oane cu dizabilit"i %de vz1 locomotor1 mintale+

$ini!terul 4ineretului i 9portului $ini!terul 4ineretului i 9portului

4rime!trul 3331 2017 4rime!trul 381 2017

tanea =var=CCC=app!=conver!ion=tmp=!cratc)D1=197<78980.doc09.12.2016

161

1 777.

77-. 77<.

/laborarea i implementarea unui 5rogram na"ional de propagare a modului de via" !nto!1 prin implicarea in!titu"iilor !portive i educa"ionale1 0>G@urilor1 autorit"ilor i in!titu"iilor publice1 ma!!@media1 donatorilor /'icientizarea activit"ii colilor !portive 9u!"inerea di'eren"iat a ramurilor de !port1 n 'unc"ie de valoarea1 tradi"ia i gradul de dezvoltare a ace!tora la nivel na"ional i interna"ional 3n!tituirea unui mecani!m de eviden" i control al !tructurilor !portive e*i!tente pe teritoriul #epublicii $oldova

! /laborarea i implementarea planului anual F,alendarul ac"iunilor !portive na"ionale i interna"ionaleG /laborarea anual i implementarea li!tei lotului na"ional /laborarea unei propuneri de politici publice n !en!ul identi'icrii mecani!melor de e'icientizare a activit"ii colilor !portive 9tabilirea criteriilor de 'inan"are a 'edera"iilor !portive na"ionale core!punztor per'orman"elor nregi!trate1 tradi"iilor practicrii ace!tora pe teritoriul #epublicii $oldova %contract de colaborare+ ,rearea bazei de date F#egi!trul !portivG privind edi'iciile1 organiza"iile1 in!titu"iile !portive etc.

" $ini!terul 4ineretului i 9portului $ini!terul 4ineretului i 9portului $ini!terul 4ineretului i 9portului $ini!terul 4ineretului i 9portului $ini!terul 4ineretului i 9portului& $ini!terul 4e)nologiei 3n'orma"iei i ,omunica"iilor $ini!terul 4ineretului i 9portului& ,ancelaria de 9tat& $ini!terul 9nt"ii& $ini!terul A'acerilor /*terne i 3ntegrrii /uropene $ini!terul 4ineretului i 9portului

# 4rime!trul 31 2017 4rime!trul 31 2014rime!trul 381 2012 4rime!trul 381 201-

$ ,alendar elaborat& 60 mii de !portivi participan"i la competi"ii interne 5roiect aprobat 5ropunere elaborat - contracte nc)eiate anual

777.

4rime!trul 3331 2016

5roiect aprobat

778.

$onitorizarea !trict a proce!ului de pregtire a loturilor na"ionale pentru participarea la 2ocurile 0limpice de la ?ondra din 2012 i la 2ocurile 0limpice de iarn de la 9oci din 2017

/laborarea planurilor individuale de pregtire a !portivilor candida"i@olimpici

4rime!trul 331 2012

-2 de planuri individuale elaborate

779.

9pri(inirea reabilitrii p!i)ologice i 'izice n urma traumelor a !portivilor de per'orman"

,ompletarea i a(u!tarea ?egii nr.660@A38 din 2martie 1999 cu privire la cultura 'izic i !port1 n vederea a!igurrii cadrului legal pentru !u!"inerea !portivilor de per'orman" traumatiza"i

4rime!trul 381 2012

5roiect aprobat

tanea =var=CCC=app!=conver!ion=tmp=!cratc)D1=197<78980.doc09.12.2016

162

1 780.

9u!"inerea medicinii !portive i a cercetrii n domeniul culturii 'izice i !portului

! /laborarea i nc)eierea unui acord cu Bniver!itatea de 9tat din $oldova privind pregtirea tinerilor la 'acultatea Oinetoterapie i medicin !portiv ,on!tituirea Agen"iei >a"ionale AntiDoping Dotarea cu utila( medical per'ormant a ,entrului $edical din cadrul ,entrului 9portiv de 5regtire a ?oturilor >a"ionale

" $ini!terul 4ineretului i 9portului $ini!terul 4ineretului i 9portului $ini!terul 4ineretului i 9portului $ini!terul 4ineretului i 9portului $ini!terul 4ineretului i 9portului $ini!terul 4ineretului i 9portului

# 4rime!trul 31 2016 4rime!trul 381 2016 4rime!trul 331 2016 4rime!trul 381 2016 4rime!trul 381 2016 4rime!trul 381 2012 4rime!trul 381 2017

$ Acord de colaborare aprobat Agen"ie con!tituit Btila( medical procurat n !um de 100 mii lei 9trategie elaborat

782.

/laborarea 9trategiei de dezvoltare a culturii 'izice i !portului /laborarea 5rogramului de pregtire a !portivilor de per'orman" n ciclul olimpic 2016@201< ,rearea i mbunt"irea bazei te)nico@ material a colilor i centrelor !portive

786. 787.

5rogramul elaborat 5roiect elaborat

/laborarea proiectului ar)itectural al unei !li %pentru (ocuri antrenament i competi"ii+ pentru Mcoala !portiv !pecializat republican de bo* din !.Grimncu"i 5romovarea culturii a)ului prin editarea $ini!terul materialelor@!uport i elaborarea plat'ormei de (oc 4ineretului i i !tudiu al a)ului online 9portului =II. P)*T%(:IA 5%&IULUI A. Sc9imbri climatice 1i +alori.icarea resurselor naturale

< g)iduri i 7 manuale editate

tanea =var=CCC=app!=conver!ion=tmp=!cratc)D1=197<78980.doc09.12.2016

166

1 ! " *biecti+e, A!igurarea unui cadru adecvat pentru protec"ia mediului i utilizarea durabil a re!ur!elor naturale. #educerea impactului negativ al activit"ii economice a!upra mediului1 re!ur!elor naturale i !nt"ii popula"iei. ,re terea nivelului de in'ormare1 educa"ie i cultur ecologic a cet"enilor. Dezvoltarea in'ra!tructurii de mediu Indicatori de impact, $a(orarea ponderii ariilor naturale prote(ate de !tat pn la -1- . din teritoriul "rii. #educerea emi!iilor gazelor cu e'ect de !er cu cel pu"in 2- . %comparativ cu anul 1990+. $a(orarea ponderii popula"iei cu acce! la !ur!e de ap potabil calitativ i la canalizare. 5onderea localit"ilor urbane a!igurate cu !i!tem de management integrat al de eurilor. 78-. De'initivarea cadrului (uridic de mediu e*i!tent n con'ormitate cu cerin"ele1 directivele i !tandardele Bniunii /uropene /laborarea i promovarea proiectului 9trategiei na"ionale de mediu i a unor documente de politici a'erente ace!teia Armonizarea cadrului legi!lativ i normativ n domeniul protec"iei mediului1 a(u!tat la aIui!@ul comunitar de mediu /laborarea mecani!mului de implementare a re!pon!abilit"ii e*tin!e a productorului de de euri pentru ec)ipamentele electrice= ambala(e ,rearea Agen"iei de $ediu ,rearea ,entrului pentru ge!tionarea de eurilor periculoa!e ,rearea a!ocia"iilor pentru ge!tionarea de eurilor n regiunea 9ud ,rearea Agen"iei !ub!tan"elor c)imice ,rearea ,entrului Aar)u! n #epublica $oldova /laborarea i promovarea proiectului 9trategiei privind managementul de eurilor /laborarea i promovarea proiectului conceptului etic)etei ecologice pentru mr'urile indu!triale
tanea =var=CCC=app!=conver!ion=tmp=!cratc)D1=197<78980.doc09.12.2016

$ini!terul $ediului $ini!terul $ediului $ini!terul $ediului $ini!terul $ediului $ini!terul $ediului $ini!terul $ediului $ini!terul $ediului $ini!terul $ediului $ini!terul $ediului $ini!terul $ediului

4rime!trul 31 2017 4rime!trul 381 2017 4rime!trul 331 2017 4rime!trul 381 2016 4rime!trul 381 2017 4rime!trul 381 2016 4rime!trul 381 2017 4rime!trul 381 2012 4rime!trul 331 2012 4rime!trul 3331 2017

78<.

787.

5romovarea n !'era de bu!ine!! a re!pon!abilit"ii corporative n domeniul calit"ii i protec"iei mediului natural ,on!olidarea poten"ialului in!titu"ional n domeniul protec"iei mediului i utilizrii durabile a re!ur!elor naturale1 a(u!tarea politicii managementului de eurilor la !tandardele europene

5roiectul 9trategiei de mediu i 9 documente de politici aprobate 2- de proiecte de acte legi!lative i 6- de acte normative elaborate i aprobate #eglementri aprobate

Agen"ie creat ,entru creat A!ocia"ii create Agen"ie creat ,entru creat 5roiect aprobat ,oncept aprobat

167

789.

;mbunt"irea m!urilor de prevenire a polurii mediului prin ridicarea nivelului de con tientizare al popula"iei i ncorporarea cerin"elor de protec"ie a mediului n politicile !ectoriale ale economiei na"ionale i n politicile teritoriale ;ncura(area con!ervrii1 perpeturii i prote(rii biodiver!it"ii

! /laborarea i promovarea proiectului 5rogramului de monitoring integrat al !ub!tan"elor c)imice n componentele de mediu Di!trugerea pe!ticidelor i produ!elor c)imice periculoa!e n #epublica $oldova 3nventarierea !ub!tan"elor c)imice e*pirate i eliminarea ace!tora din in!titu"iile de nv"mnt 3mplementarea 9i!temului in'orma"ional automatizat F#egi!trul Geologic de 9tatG

" $ini!terul $ediului $ini!terul Aprrii $ini!terul $ediului $ini!terul $ediului& $ini!terul 4e)nologiei 3n'orma"iei i ,omunica"iilor $ini!terul $ediului& Academia de Mtiin"e a $oldovei $ini!terul $ediului $ini!terul $ediului $ini!terul $ediului& Agen"ia F$old!ilvaG& Academia de tiin"e a $oldovei $ini!terul $ediului& Academia de Mtiin"e a $oldovei

# 4rime!trul 331 2017 4rime!trul 381 2014rime!trul 331 2012 4rime!trul 381 2016

$ 5rogram aprobat ,antitatea de pe!ticide i produ!e c)imice di!tru! 3nventar elaborat& -0 tone de !ub!tan"e c)imice eliminate 9i!tem 'unc"ional

790.

/laborarea i publicarea edi"iei a 6@a a ,r"ii #o ii a #epublicii $oldova1 a #egi!trului !pa"iilor verzi pentru 20101 a ,ada!trului #egnului animal i ,ada!trului #egnului vegetal 5romovarea ,ampaniei de con!ervare a biodiver!it"ii pentru un deceniu %anii 2012@2020+ n cadrul ,onven"iei privind Diver!itatea :iologic 9tabilirea )otarelor i cartogra'ierea boi tilor1 gropilor de iernat a pe tilor n obiectivele acvatice naturale i pa aportizarea ace!tora /*tinderea !i!temului de arii naturale prote(ate cu !ectoare reprezentative de vegeta"ie de !tep din zona :ugeac %rezerva"ia natural i aria cu management multi'unc"ional+

4rime!trul 31 2017

/di"ia a 6@a a ,r"ii #o ii1 #egi!trul !pa"iilor verzi i 2 cada!tre publicate ,ampanie promovat

4rime!trul 381 2014rime!trul 381 2016 4rime!trul 331 2017

12 pa apoarte ntocmite Arii naturale prote(ate e*tin!e n zona :ugeacN rezerva"ia natural K cu -71<62< )a& aria cu management multi'unc"ional K cu 8122-2 )a ,ada!tru elaborat i publicat

791.

/*tinderea i protec"ia ariilor naturale prote(ate de !tat n baza e*perien"ei europene de ge!tionare e'icient a re!ur!elor naturale

/laborarea ,ada!trului ariilor naturale prote(ate de !tat

4rime!trul 31 2017

tanea =var=CCC=app!=conver!ion=tmp=!cratc)D1=197<78980.doc09.12.2016

16-

1 792. 796.

A!igurarea tran!paren"ei i e'icien"ei n admini!trarea Eondului ecologic na"ional $odernizarea i e'icientizarea !i!temului na"ional de monitorizare a !trii i evolu"iei condi"iilor )idrometeorologice i a calit"ii mediului

! 5er'ec"ionarea cadrului legi!lativ i normativ n domeniul ge!tionrii Eondului /cologic >a"ional Eorti'icarea !i!temului na"ional de monitoring al calit"ii mediului

" $ini!terul $ediului $ini!terul $ediului

# 4rime!trul 381 2016 4rime!trul 381 2016

$ 5roiect aprobat 2 !ta"ii automate de monitoring al calit"ii aerului in!talate n ora ele ,a)ul i Bng)eni& 6 po!turi automate de monitoring al calit"ii aerului cu panou de a'i a( in!talate n di'erite !ectoare din ,)i inu& 2 !ta"ii automate de monitoring al calit"ii apei in!talate la intrarea n "ar pe rurile >i!tru i 5rut 11 !ta"ii )idrometrice automate in!talate pe rul 5rut& 10 !ta"ii )idrometrice automate in!talate pe rul >i!tru& 1 !ta"ie )idrologic lacu!tr pe lacul de acumulare ,o!te ti@9tnca 7 !ta"ii meteorologice con!truite& 7 !ta"ii meteorologice automate in!talate #adar meteorologic Doppler in!talat& 9enzori i !o'turi noi in!talate la punctele de ob!erva"ii ?aborator mobil de calibrare a utila(ului i ec)ipamentului pu! n aplicare

Automatizarea i 'orti'icarea re"elei )idrologice a rurilor 5rut i >i!tru

$ini!terul $ediului

4rime!trul 381 2016

,on!truc"ia !ta"iilor meteorologice n localit"ile :l"i1 ?eova1 9oroca i ,eadr@?unga i dotarea ace!tora cu utila(ul automat nece!ar A!igurarea te)nic a proce!ului de prognozare a vremii i de elaborare a avertizrilor privind 'enomenele )idrometeorologice periculoa!e A!igurarea metrologic a monitoringului meteorologic i )idrologic

$ini!terul $ediului $ini!terul $ediului

4rime!trul 331 2016 4rime!trul 381 2016

$ini!terul $ediului

4rime!trul 331 2016

tanea =var=CCC=app!=conver!ion=tmp=!cratc)D1=197<78980.doc09.12.2016

16<

1 797.

Dezvoltarea re"elei de arii prote(ate prin crearea parcurilor na"ionale urmnd modelul european

! ,rearea parcurilor na"ionale F0r)eiG i F>i!trul 3n'eriorG

,rearea rezerva"iei bio!'erei P5rutul de 2o!G

79-.

,rearea in'ra!tructurii nece!are pentru reciclarea de eurilor

/*tinderea re"elelor de colectare !electiv a de eurilor ,rearea !i!temelor de colectare a anvelopelor uzate

" $ini!terul $ediului& Agen"ia F$old!ilvaG& Academia de Mtiin"e a $oldovei $ini!terul $ediului& Agen"ia F$old!ilvaG& Academia de Mtiin"e a $oldovei $ini!terul $ediului $ini!terul $ediului $ini!terul $ediului $ini!terul $ediului

# 4rime!trul 331 2017

$ 2 parcuri na"ionale create

4rime!trul 3331 2017

#ezerva"ie creat

4rime!trul 381 2017 4rime!trul 381 2017 4rime!trul 381 2014rime!trul 381 2017

79<. 797.

798.

3mplementarea !i!temului de circula"ie a certi'icatelor verzi pentru diminuarea polurii mediului 5romovarea i n'iin"area cre!cnd a unit"ilor de producere a energiei renovabile n baza bioma!ei1 utilizarea energiei !olare i eoliene1 in!tala"iilor cu ciclu nc)i! de utilizare a apelor etc.1 ceea ce va in'luen"a pozitiv !tarea ecologic a "rii i va !cdea dependen"a de anumite !ur!e tradi"ionale de energie 9timularea cercetrii aplicative n domeniul te)nologiilor curate i promovarea unor campanii na"ionale de educare i !en!ibilizare pentru ecologie i dezvoltare durabil

70 de localit"i a!igurate cu !ervicii de colectare a de eurilor 9i!tem de colectare creat n - ora e 9i!tem implementat $ecani!me de !timulare promovate

9u!"inerea din mi(loacele Eondului ecologic na"ional a proiectelor de cercetare i aplicare a te)nologiilor non@poluante n #epublica $oldova

$ini!terul $ediului

4rime!trul 381 2017

6 proiecte 'inan"ate anual

tanea =var=CCC=app!=conver!ion=tmp=!cratc)D1=197<78980.doc09.12.2016

167

1 799.

;mbunt"irea in'ra!tructurii i !erviciilor de alimentare cu ap i de canalizare

! #egionalizarea regiilor Ap@,anal din raioanele Elore ti1 9oroca1 Hnce ti1 0r)ei1 ?eova1 ,eadr@ ?eova Aprovizionarea cu ap a ora elor ,a)ul1 Bng)eni1 0r)ei i !atelor Drepcu"i1 5o)rebeni1 La)arna1 ,)etro!u1 >nrne"1 9ntuca1 Dub!arii 8ec)i1 >i cani1 9eli te1 Merpeni1 ,al'a1 Gura :cului #enovarea !i!temului de canalizare i in!talarea mini!ta"iilor de tratare a apei n in!titu"iile colare

" $ini!terul $ediului $ini!terul $ediului $ini!terul $ediului

# 4rime!trul 381 2016 4rime!trul 331 2016 4rime!trul 381 2012

$ Aprovizionarea cu ap a < ora e i 60 de !ate 12 !ate i 6 ora e aprovizionate cu ap 7 !i!teme de canalizare din in!titu"iile de nv"mnt renovate& 7 mini!ta"ii de tratare a apei in!talate 10 !ta"ii de pompare a apei potabile i 7 !ta"ii de pompare a apei reziduale reutilate :az de date ini"ial %2008@2012+

9c)imbarea utila(ului la !ta"iile pe pompare a apei potabile i a apei reziduale ,rearea bazei de date n !ectorul AA,

$ini!terul $ediului

4rime!trul 381 2012 4rime!trul 381 2012

$ini!terul $ediului -. )educerea riscurilor 1i protecia 3mpotri+a dezastrelor

*biecti+e, A!igurarea unui cadru in!titu"ional@'unc"ional pentru coordonarea ac"iunilor de r!pun! n cazuri de deza!tre. 3mplementarea unui !et de m!uri orientate !pre diminuarea ri!curilor n cazul deza!trelor. 9en!ibilizarea i in'ormarea cet"enilor #epublicii $oldova privind protec"ia mpotriva calamit"ilor. Indicatori de impact, #educerea ponderii popula"iei !upu!e ri!cului deza!trelor naturale cu 20 .. #idicarea nivelului de pregtire a popula"iei pentru r!pun! n cazuri de calamit"i naturale.

tanea =var=CCC=app!=conver!ion=tmp=!cratc)D1=197<78980.doc09.12.2016

168

1 -07.

#ealizarea cercetrilor i !tudiilor nece!are pentru !tabilirea bazei 'actologice n domeniul prevenirii i reducerii ri!curilor deza!trelor

! 5rocurarea i implementarea !o'turilor noi i completarea bazei multianuale de date pentru domeniile de activitate ale 9erviciului Hidrometeorologic de 9tat

$onitoringul proce!elor geologice e*ogene periculoa!e %alunecri de teren i cutremure de pmnt+1 al apelor !ubterane n vederea ob"inerii in'orma"iei geologice la plani'icarea ridicrii de con!truc"ii1 con!truirii prizelor de ap potabil calitativ pentru aprovizionarea popula"iei republicii -0-. -0<. /laborarea i aprobarea unei 9trategii na"ionale de diminuare a ri!curilor deza!trelor /laborarea i aplicarea unui mecani!m de coordonare a ac"iunilor de interven"ie rapid1 acordarea de a(utor

" $ini!terul $ediului& $ini!terul A'acerilor 3nterne& Academia de Mtiin"e a $oldovei& $ini!terul Agriculturii i 3ndu!triei Alimentare& $ini!terul Dezvoltrii #egionale i ,on!truc"iilor& $ini!terul 4e)nologiei 3n'orma"iei i ,omunica"iilor $ini!terul $ediului

# 4rime!trul 381 2017

$ 9o'turi noi in!talate& :az de date completat anual& - lucrri tiin"i'ice elaborate

4rime!trul 381 2017

7 prognoze anuale privind dezvoltarea proce!elor geologice e*ogene periculoa!e

/laborarea planului de ac"iuni privind a!i!ten"a autorit"ilor civile n !itua"ii de criz

$ini!terul A'acerilor 3nterne $ini!terul A'acerilor 3nterne

4rime!trul 381 2017 4rime!trul 381 2016

5roiect aprobat 5lan aprobat

tanea =var=CCC=app!=conver!ion=tmp=!cratc)D1=197<78980.doc09.12.2016

169

1 umanitar1 recuperare i recon!truc"ie1 inclu!iv organizarea unui centru uni'icat de comand

! De'initivarea 9i!temului na"ional unic pentru apeluri de urgen" 112

,rearea ,entrului de diri(are n !itua"ii e*cep"ionale

-07.

Eorti'icarea in!titu"iilor !pecializate !au cu atribu"ii n domeniul prevenirii i lic)idrii con!ecin"elor deza!trelor naturaleN 9erviciul 5rotec"iei ,ivile i 9itua"iilor /*cep"ionale1 ,entrul >a"ional de $edicin a ,alamit"ilor1 9erviciul Hidrometeorologic de 9tat1 Agen"ia FApele $oldoveiG etc. #eabilitarea !i!temului de diguri de protec"ie n !copul prevenirii i reducerii impactului inunda"iilor

/laborarea proiectului )otrrii de Guvern privind reglementarea organizrii 'or"elor i mi(loacelor 9erviciului 5rotec"iei ,ivile i 9itua"iilor /*cep"ionale /laborarea programului de con!olidare a !erviciului !alvatori i pompieri n localit"ile rurale ale #epublicii $oldova A!igurarea repara"iei digurilor de protec"ie a'ectate de viitura anului 2010 din raioanele ,antemir1 Hnce ti1 ,riuleni1 Mte'an 8od i Anenii >oi #ecalcularea curbei de !upra'a" liber a cur!urilor rurilor >i!tru i 5rut 3nve!tiga"ia te)nic i elaborarea pa apoartelor te)nice a digurilor de protec"ie antiviitur primite n ge!tiunea Agen"iei FApele $oldoveiG

-08.

" ,ancelaria de 9tat& $ini!terul 4e)nologiei 3n'orma"iei i ,omunica"iilor $ini!terul A'acerilor 3nterne& $ini!terul 4e)nologiei 3n'orma"iei i ,omunica"iilor& $ini!terul 9nt"ii& ,ancelaria de 9tat $ini!terul A'acerilor 3nterne& Agen"ia #ezerve $ateriale $ini!terul A'acerilor 3nterne $ini!terul $ediului $ini!terul $ediului $ini!terul $ediului

# 4rime!trul 381 2016

$ 9i!tem de'initivat

4rime!trul 381 2017

,entru creat i 'unc"ional

4rime!trul 381 2012

5roiect aprobat

4rime!trul 331 2012 4rime!trul 381 2012 4rime!trul 381 2017 4rime!trul 381 2012

5rogram aprobat -0 Om diguri de protec"ie antiviitur reparate 5roiect e*ecutat 19 pa apoarte te)nice elaborate

tanea =var=CCC=app!=conver!ion=tmp=!cratc)D1=197<78980.doc09.12.2016

S-ar putea să vă placă și