Sunteți pe pagina 1din 4

Curente culturale n secolele XVII-XVIII: Umanismul i Iluminismul

UMANISMUL N CULTURA EUR !EAN"


#Conte$tul socio-%olitic nce%&n' cu secolul al XIV-lea( n Euro%a cci'ental) nce%e o e%oc) 'e n*lorire economic)( social) i cultural) *)r) %rece'ent( care a *ost 'enumit) ulterior %rin cu+&ntul ,Renatere-.Concuren/a 'intre 'ou) orae(Roma i 0loren/a(a 1enrat o im%resionant) ntrecere creatoare(ceea ce a *)cuti 'in Italia %atria Renaterii.!erioa'a 'intre 2345 i 2445 a marcat n Italia un moment 'e ma$im) e*er+escen/) n 'omeniul artelor(c&n' %a%i(re1i sau 'uci i *)ceau un titlu 'e 1lorie 'in a in+ita la %alatele i cur/ile lor %e %oe/i( %ictori(scul%tori i ar6itec/i(%entru ca acetia(su7 %rotec/ia su+eranilor(s) i %un) talentul n slu87a unui nou i'eal(omul.Ast*el(n tim%ul Renaterii( se cristali9ea9) un nou curent cultural (umanismul( care se 7a9ea9) %e re'esco%erirea +alorilor Antic6it)/ii.

#Tr)s)turile umanismului n sens strict(umanismul re%re9int) stu'iul s%eciali9at al umanioanelor( a'ic) al lim7ilor clasice(1reaca i latina(%recum i al literaturii i *ilo9o*iei acestor ci+ili9a/ii..n sens lar1(umanitii sunt anima/i 'e i'ealul omului uni+ersal :umomo uni+ersale;('e*init ca in'i+i' cu o +ast) cultur)(st)%&n %e lim7ile 1rac) i latin)(%e 'omeniul mu9icii i al *ilo9o*iei(%e 'esco%eririle tiin/ei. Cei mai im%ortan/i re%re9entan/i ai curentului umanist sunt !ico 'ella Miran'ola(Leonar'o 'a Vinci(Mic6elan1elo <uonarotti(Niccolo Mac6ia+elli :n Italia;(Erasmus 'in Rotter'am:n lan'a;(0ran=ois Ra7elais(Mic6el 'e Montai1ne:n 0ran/a;(T6moas Morus i 0rancis <acon:n An1lia;(Nicolaus Cusanus:n >ermania;. Umanismul n /)rile rom&ne a a+ut o mani*estare s%eci*ic) le1at) 'e re'esco%erirea latinit)/ii lim7ii i a romanit)/ii noastre.R)s%&n'irea i nsuirea

+alorilor umaniste s-a reali9at la cur/ile 'omneti un'e tr)iau 7oieri cu tiin/) 'e carte(cunosc)tori ai lim7ii latine i 1receti. Re%re9entan/i : ?n Transil+ania @ Nicolaus la6us ?n Mol'o+a @ Iaco7 Eracli' Aes%otul ?n Bara Rom&neasc) @ !etru Cercel ?>ri1ore Urec6e(Miron Costin(Constantin Cantacu9ino( Aimitrie Cantemir.

ILUMINISMUL N CULTURA EUR !EAN" Iluminismul este un curent cultural a%)rut n 0ran/a secolului al XVIII-lea care s-a mani*estat n ntrea1a Euro%) i s-a caracteri9at %rin cultul ra/iunii al tiin/ei i al umanismului. Esen/a 1&n'irii iluministe const) n ncre'erea n %osi7ilit)/ile 'e 'esc6i'ere( 'e luminare %er care le o*er) ra/iunea(i n %ro1res %e calea cunoaterii tiin/i*ice.Aoctrina iluminist) %le'ea9) %entru toleran/)(%entru a%)rarea e1alit)/ii 'intre %o%oare i a li7ert)/ii in'i+i'uale('eoarece %rin cultur) i tiin/) omul %oate a8un1e la o %erce%/ie ra/ional) a uni+ersului.Cei care au r)s%&n'it aceste %rinci%ii au a+ut %osi7ilitatea s) stu'ie9e i s) n'e%lineasc) misiunea 'e 16i' al umanit)/ii n calea ei s%re *ericire. Re%re9entan/i : Voltaire(Ai'erot(Cean-CacDues Rousseau(MontesDuieu( AEAlem7ert(Fel+etius(AEFol7ac6 :n 0ran/a;( >ott6ol' E%6raim Lessin1( Immanuel Gant i Co1ann >ott*rie' Fer'er :n >ermania;( Co6n LocHe i Aa+i' Fume :n An1lia;. Iluminismul n cultura rom&n) i 1)sete o coor'onat) s%eci*ic) n Transil+ania 'eoarece 7ur16e9ia rom&neasc) 'e aici(nemul/umit) *iin' 'e li%sa 're%turilor sociale i %olitice ale rom&nilor care se a*lau su7 st)%&nire austriac)( reali9ea9) un memoriu %rin care cereau recunoaterea rom&nilor 'in Transil+ania ca na/iune e1al) n 're%turi cu celelalte. Memoriul se intitulea9) Su%%le$ Li7ellus Valac6orum Transil+aniae ( %rin care ncearc) s) nl)ture 'iscriminarea.

Micarea i'eolo1ico-%olitic) i cultural-literar) a rom&nilor 'in Transil+ania( cunoscut) su7 numele 'e Icoala Ar'elean)(care l-a a+ut ca %recursor %e e%isco%ul Ioan Inocen/iu Micu-Glein(a 1ru%at n 8urul ei numeroi intelectuali: istorici(%reo/i(lin1+iti(%e'a1o1i(moraliti(%oe/i etc.Cei mai im%ortan/i re%re9entan/i sunt >6eor16e Iincai(Samuil Micu(!etru Maior i Ion <u'ai-Aeleanu. To/i %atru(numi/i cori*eii Icolii Ar'elene(%rin a%artenen/a la <iserica Unit) au a+ut %osi7ilitatea 'e a stu'ia la Viena sau Roma i au continuat i'eile cronicarilor cu %ri+ire la ori1inea latin) a lim7ii rom&ne i la romanitatea rom&nilor.