Sunteți pe pagina 1din 7

X. Bibliografie a. Texte sacre: 1.

Biblia sau Sfnta Scriptur, Editura Institutului biblic i de misiune al Bisericii Ordoxe Romne, tiprit sub ndrumarea i cu purtarea de grij a Prea Fericitului Printe Patriar!ul, Bisericii Ordoxe Romne,Bucureti, "##$% "% Biblia sau Sfnta Scriptur, dup textul grecesc al &eptuagintei% Prin osrdia 'nalt Prea &(in)itului *icodim, Patriar!ul Romniei i binecu+ntarea &(ntului &inod% Edi)ia a doua ,socotit dup ed% ./012, Bucureti Editura Institutului Biblic al Bisericii Ortodoxe Romne, ./33, 445III ,"6 de cr)i traduse de 5% Radu i 7% 7alaction% 3. Noul Testament, tiprit cu binecu+ntarea i pre(a)a Prea Fericitului Printelui eoctist, Patriar!ul Bisericii Ortodoxe Romne, +ersiune redacat i comentat de Bartolomeu 8nania 5aleriu, Ed% Institului Biblic i de misiune al Bisericii Ortodoxe Romne, Bucureti, .//0 b. Dicionare: 1. DEX, DIC I!N"#$% E&plicati' al %imbii #omne, 8cademia Romn, Institul de ling+istic 9 Iorgu Iordan:, Ed% ;ni+ers Enciclopedic, "##/ (. Dic)ionar biblic, <artea cretin, Oradea,.//$ 0% =ollat, Bernard, *eunesse, in >ictionanaire de la +ie spirituelle, Ed% <er(, Paris, ./60 c. Cri de specialitate: .%<onstitu)ia Romniei, ?umina ?ex, "## (.Co+ul ,amilei, Ed% %umina %e&, Bucureti, .//$ 0% E+ucaia +in perspecti'a 'alorilor, om% I%, &umma !eologice, ;ni+ersitatea . >ecembrie ./.6, 8lba Iulia, Ed% 8eternitas, 8lba@Iulia, "#.# 3% Bncil, 5asile, ,ilo-ofia 'rstelor, introducere i ediie de Ileana Bncil, Ed% 8nastasia, Bucureti, .//A $% Bonta, Ioan, >r% , Pro(% ;ni+ersitar, .e+a/o/ie, Ed% 8??, Bucureti , .//3 1% Bonta, Ioan ,Pro(% ;ni+ersitar, .e+a/o/ia0 S)iin)a e+uca)ei, Ed% 8??, Bucureti, .//3 A% Brentano, FranB, "ristotel an+ 1is 2orl+ 'ie2, edited and translated bB Rol( 7eorge and RodericC =% <!is!olm, ;ni+ersitD o( <ali(ornia Press BerCeleDand 8% , <ali(ornia, ./A6 6% <orCerD, E%, e!nologD and ranscendence, !e <olumba Press% >ublin, "##0 . eoctist,

/% <usco, <onstantin, E+uca)ia reli/ioas.#epere teoretice 3i meto+ice, edi)ia a II@a, Ed% >idactic i Pedagogic R%8%, Bucureti ,.//6 .#% <uco, <onstantin, E+uca)ia reli/ioas. Con)inut 3i forme +e reali-are , Ed% >idactic i Pedagogic R%8%, Bucureti,.//1 ..% >rg!icescu, ?umini)a, Simion 4e1e+in)i 5 teoretician al e+uca)iei, Ed% >idactic i Pedagogic, Bucureti, "##/ ."% FranCl, E%, 5iCtor, !mul 6n cutarea sensului 'ie)ii, titlu originar 4an7s Searc1 far 4eanin/ trad% din limba engleB de &il+ian 7uranda, Ed% =eteor Press, ./63 .0% FranCl, E%,5iCtor, .s8c1ot1erap8 an+ E&isten)ialism, *eF GorC, Ed% &imon and &c!uster, ./1A .3% 7eorgiade, <%, .si1olo/ia /n+irii copilului, Ed% Hcoala romneasc de (iloBo(ie, Bucureti, ./03 .$% Iameline, >aniel, .rofesorii i ele'ii, trad% de =agdalena <!elsoi, Ed% >idactic i Pedagogic, Bucureti, ./A6 .1% =e!edin)i, &imion, Scrieri +espre e+uca)ie 3i 6n')mnt. "ntolo/ie, ngrijitor de edi)ie, >umitru =uster ,Editura 8cademiei Romne, Bucureti, .//" .A% *icola, I% , .e+a/o/ie 9eneral, E>% >idactic i Pedagogic, R% 8% , edi)ia a II@ a, Bucureti, .//1 .6% Papas, 8%, 4eto+olo/ie 3i practic pre3colar, 8tena, .//# ./% Pun, Emil, :coala0 o abor+are socio0pe+a/o/ic, Ed% Polirom, Iai, ./// "#% Pr+an, 5asile, Scrieri, Editura tiini(ic i Enciclopedic, Bucureti, ./6. ".% Pierre, E+gard, 7isel, PatricC, %a t1eolo/ie +en postmo+ernit;, Ed% ?abor et Fides, 7enJ+e, .//1 ""% Poli, Fra, Roberto, speranBa e responsabilitK @ IntroduBione alle strutture ontologic!e dellLetica, trad% de <ornelia >umitru, <olec)iaM Htiin) i Religie, Ed% <urtea 5ec!e, Bucureti, "##/ "0% Nu)ea, Petre, !mul. Tratat +e atropolo/ie cre3tin, +ol% I%, .robleme sau Cartea 6ntrebrilor, E+. Timpul, Ia3i, 1<<( "3%Nu)ea, Petre, !mul, Tratat +e antrolo/ie cre3tin,+ol% II%,Ed% impul, Iai, "##0 d. Colecii: 1. Sina&arul Sfin)ilor Capa+ocieni, Editura <u+ntul 5ie)ii, Bucuresti, "##/ "% <reang, Ion, Biblioteca clasicilor romni,Ed% 8ncora , Bucureti, ./"6

"

0% &iluan, =arsilianul, P%&% ,Episcop@5icar pentru Italia al =itropoliei Ortodoxe Romne a Europei Occidentale i =eridionale, Tinere)e, I+eal, Biseric, carte ngrijit de 8%&%<%O%R% &ibiu, Ed% 8gaton,colec)ia Ortodoxia, Fgra, "##" e. Reviste: .% 8ng!elescu, 8nton,Pr%,Pro(%, .si1olo/ia reli/ioas a copilului 3i a a+olescentului, cu aplicare la 6n')mntul reli/ios, ;ni+ersitatea din Bucureti , Facultatea de 8telierele tipogra(ice 9 Presa:, Brila, ./0/ "% Branite, Ene, Pr% ,>r%, Pro(%, Cultul orto+o& ca mi=loc +e propo'+uire a +reptei cre+in)e, a +ra/ostei, a pcii 3i a bunei 6n)ele/eri 6ntre oameni, n O&tudii teologiceO, ./$0, nr% /@.# 0%<andea, <orneliu, &piridon, Pr% ,Pro(% ,>r% , .re+ica la Dumunica XXXIII +up #usalii, n Re+% =itropolia 8rdealului, &ibiu, nr% .#@.", ./1A 3% <ostac!e, >oru, Pr%, #olul familiei 6n e+ucaia copiilor, n Re+% Ortodoxia, Bucureti,nr% 0@ 3, "##" $% <reu, 5asile, Pr% ,>rd%, 8sist%, .entru o cate1e- a timpurilor noastre. .astoraia Tinerilor 6n Biserica !rto+o& #omn 5 De la +e-i+erat la realitate, 8nuarul Facultii de eologie Ortodox 9Eustinian Patriar!ul:, tiprit cu binecu+ntarea Prea Fericitului Printe Patriar!ul Bisericii Romne, Ed% ;ni+ersit)ii din Bucureti, "##1 1%7ordon, 5asile , Pr%, >r% , ?ect%, Biserica 3i 3coala. ,actori esen)iali al e+uca)iei reli/ioase, Re+% 7lasul Bisericii, nr% $@6, "##. A% 7ordon, 5asile,Pr%,>r%, ?ect%, 4i=loace practice +e cate1i-are 6n Biseric , n O7lasul 8de+ruluiO @ BuBu , iulie@sept% "### 6% Pun, Emil, %ibertate 3i autoritate 6n e+uca)ie, n Re+ista de pedagogie, nr% ., .//. /% Procopo+iciu, Petre, Elementele fun+amentale +e e+uca)ie cre3tin, n Re+% Can+ela , Faculatatea de eologie din <ernu)i, <ernu)i, ./3" f. Articole: 1. Sc1i) +e portret, n Biarul >ilema 5ec!e, nr% A3, .A@"0 iunie "##$ "% Blnescu, Flori, ,loriiserica 6ntemni)at. #omnia 1<>>01<?<, editat de Institutul *a)ional pentru studiul totalitarismului, Bucureti, .//6 0% =urean, Florea, 4rturisitori +e +up /ratii, Edit% 8r!idieceBan <luj@*apoca, .//$ 3% ucico+,8%, Bogdan, articol publicat n ./A/ 0 eoctist, eologie,

$% 5oinea, =ariaP 8postu, Iulian, ,amilia i coala 6n impas, Ed% ;ni+ersitii din Bucureti, Bucureti, "##6 g. Manuale i cursuri: 1. Brsnescu, te(an, Istoria pe+a/o/iei, =anual pentru liceele i Institutele pedagogice, Bucureti, ./1/ "% Branite, Ene, Pr%,>r% Pro(% ,%itur/ica /eneral, Ed% I%B%=%B%O%R%, Bucureti, ./6$ 0% 7ordon, 5asile, Pr% >r%, Pro(% ,Intro+ucere 6n cate1etica !rto+o&,Curs pentru anul al III 0 lea 5Teolo/ie .astoral,$ni'ersitaea +in Bucureti, ,acultatea +e teolo/ie @ *ustinian .atriar1ulAA,Bucureti, (BB3 3% $% =oldo+an, Ilie, Pr%,Pro(% ,Teolo/ie 4oral !rto+o&,+ol%II%,Ed% I%B%=%B%O%R%, Bucureti,./6# odoran, Isodor,Pr% ,>r%, Pro(%, Qgrean, Ioan, 8r!id%, >r%, Pro(%, Teolo/ia Do/matic, pentru seminariile teologice, edi)ia a I4@a, tiprit cu binecu+ntarea manual

'naltpreas(in)itului Bartolomeu, 8r!iepiscop al 5adului, Feleacului i <lujului, =itropolitul <lujului, 8lbei, <rianei i =aramureului, Ed% Renaterea, <luj@ *apoca, "##/ 1% &tniloae, >umitru, Pr%,>r%, Pro(%, Teolo/ie Do/matic !rto+o&,+ol%I%Ed% I%B%=%B%OR%,Bucureti, ./A6 A% &tniloae, >umitru, Pr%,>r%, Pro(%, Teolo/ie Do/matic, +ol I, edi)ia a III@a, Ed% I%B%=%B%O%R%, Bucureti, "##0 6% Rduc, 5asile, Pr% ,>r%,Pro(%, cursul de moral cretin anul I5@ semestrul I /% &(ntul Ioan >amasc!in, Do/matica, carte tiprit cu biecu+ntarea Prea Fericitului eoctist, Patriar!ul Bisericii Ortodoxe Romne, trad% din limba greac +ec!e, Printe

introducere i note de Pr% Pro(% >umitru Fecioru, Ed% I%B%=%B%O%R%, Bucureti, "##$ h. Texte Sfini Prini : .% De $nitate Ecclesiae, C, =I7*E, P% ?% I5 "% Irineu, Episcop de Ecaterinburg i Irbi)C, E+uca)ia reli/ioas, trad% de >iana Potlog, Ed% &op!ia, Bucureti, "##"

0% Irineu, Episcop de Ecaterinburg i Irbi)C, 4am ai /ri=, Clu-iri pentru cre3terea 3i e+ucarea cre3tin a copiilor, trad% limba greac >iac% >rd% *icuor =orla+a, tiprit cu binecu+ntarea Prea &(in)itului Printe 7alaction Episcopul 8lexandriei i Ed% Egumeni), 7ala)i, "##/ 3% Fericitul 8ugustin, De catec1i-an+is #ubibus, =igne% P%?% O=% 4? $% &(ntul <lement 8lexandrinul, .e+a/o/ul, trad% >umitru Fecioru,n +ol% >, Colec)ia ..S.B., Ed% 8nastasia, Bucureti, ./6" 1% <lement 8lexandrinul, .e+a/o+ul, Cartea I, =igne% P%7% O= 5III A% &(ntul Ioan 7ur de 8ur, Cu'nt pentru ce fel +e cliromonii trebuie s le lsm copiilor no3tri, n +ol% .u)ul 3i 6mpr)ire +e /ru, Ed% Buna 5estire, Bacu, .//$ 6% &(ntul Ioan 7ur de 8ur, !milia a IX0a, la Ep. I Timotei, =igne, P% 7% O=% ?4II /% &(ntul Ioan 7ur de 8ur, .rini, copii i creterea lor, culegere de texte patristice i traducerea lor n neogreac de Ieromona!ul Benedict 8g!ioritul, trad% din neogreac de Qenaida 8namaria ?uca, Ed% Panag!ia, &ucea+a, "##/ .#% &(ntul Ioan 7ur de 8ur, .roblemele Dieii, trad% >e <ristian &ptrelu i >aniela Filioreanu, carte tiprit cu binecu+ntarea Prea &(initului Printe 7alaction, episcopul 8lexandriei i eleormanului, Ed% <artea Ortodax, Ed% Egumenia, 7alai, "##/ ..% &(ntul 5asile cel =are, !milii 3i cu'ntri, n Omilia a III@a , Ed% I%B%=%B%O%R%, Bucureti, "##3 ."% &(ntul 5asile cel =are, !milii 3i cu'ntri, !milia a IX0a, Ctre Tineri, trad% din limba greac i introducere de Pr% >r% >umitru Fecioru, text re+But i not asupra edi)iei de <onstantin 7eorgescu, note de Pr% >r% >umitru Fecioru, <onstantin 7eorgescu i 8lexandra =i!il, carte tiprit cu binecu+ntarea Prea Fericitului Printe >aniel, Patriar! al Biseriicii Ortodoxe Romne, Ed% Basilica a Patriar!iei Romne, Bucureti, "##/ .0% &(ntul 5asile cel =are, Cu'nt ctre tineri, =igne% P%7% O=%444I i. Cri: eleormanului,

.% 8ppignanesi, Ric!ard, 7arratt, <!ris, &ardar, Qiuaddin, <urrD, PatricC, Cte ce'a +espre postmo+ernism, trad% de Irina =argareta *istor, Ed% <urtea 5ec!e, Bucureti, "##0 "% Bncil, 5asile, Pro(%, .e+a/o/ia srbtorii, "lmana1ul 3coalei primare, Ed% &crisul romnesc, <raio+a, ./01 0% Berger, 7%,Peter, !mul 4o+ern i e+ucaia sa, Ed% E>P, Bucureti, ./A1 3% Berger, 7%,Peter, %a #eli/ion +ans la consecience mo+erne, Ed% <er(, Paris, ./A. $

$% Belcescu, raian, .si1olo/ia copilului +e ora3, Ed% <ultura romneasc, Bucureti, ./00 1% BoubaCar, ?D, %es #esponsabiliti;s 1istoriEue, les tc1e et les incertitu+es +e la =eunesse en " friEue, Ed% >unond% Paris, ./6. A% Bourdieu, Piere, Despre tele'i-iune 3i mass0me+ia, Ed% =eridiane, Bucureti, .//6 6% <rtrescu, =ircea, .ostmo+ernismul romnesc, Ed% Iumanitas, Bucureti, ./// /% <!rBsap!idis, R%, Fn')are prin trire0comunicare, 8tena, .//3 .#% <orni)escu, <onstantin,Pr%, >r% ,Pro(%, Dia)a Sfntului Ioan 9ur +e "ur,Ed% I%B%=%B%O%R%, Bucureti, "##. ..% <rian, Radu, =i!ai, Spre Eminescu, #spuns romnesc la ameninrile pre-entului i pro'ocrile 'iitorului, Ed% ibo, Bucureti, "##6 ."%<uco, <onstantin, E+uca)ia. Iubire, e+ificare, +es'r3ire, Ed% Polirom, "##1 .0% >anion, 5asile,Tinerii 3i se&ualitatea, Fntrebri 3i rspunsuri,<arte tiprit cu binecu+ntarea 'nalt Prea &(in)itului &era(im, =itropolitul 7ermaniei i al Europei <entrale ,Ed% ?ucman, Bucureti, "##1 .3% >umitru, Radu, Pr%, #epere morale pentru omul contemporan, Ed% =itropolia Olteniei, <raioa+a, "##A .$% Eliade, =ircea, Nostal/ia ori/inilor, Ed% Iumanitas, Bucureti, .//3 .1% Foster, S%, Fr%, >r%, Fn+rumarea 'ie)ii, trad% de *icola Padelea, re+iBuire i adaptare de Pro(% 8ura Bicsi, Ed% Pang!ia, &ucea+a, "##1 .A% 7auc!et, =%, De-'r=irea lumii. ! istorie politic a reli/iei, Ed% Htiin)i(ic, Bucureti, .//$ .6% 7geanu, <orina, Dia)a Sfntului Sfin)it 4ucenicDla+imir,4itropolitul Gie'ului 3i al Haliciului, Ed% &op!ia, Bucureti, "##/ ./% 7uenTn, RenJ, Cri-a lumii mo+erne, trad% 8nca =anolescu, Ed% Iumanitas, Bucureti, .//0 "#% 7!eorg!e, 5irgilP <ri+ineanu,*icoleta,Psi!opedagog, >rglinescu, 8ndrei, >rd%, Ing%, 8sist% ;ni+% ,Efectele mi'ului ecran asupra min)ii copilului , Ed% Prodromos, Iai, "##A ".% 7!eorg!e, 5irgil, #e-'r=ire lumii sau +e ce nu mai 'rem s ne +espron+em +e tele'i-or , +ol% II%, Ed% Prodromos, Iai, "##1 ""% IljinsCD, ?%, .articipation et Implication permanentes +esa=eunes +ans la societ;, Ed% 7allimard, Paris, ./6. "0% Iorda, <onstantin, E+uca)ia pre3colarilor +up principiile Sfntului Ioan 9ur +e "ur, Ed% &o(ia, Bucureti,"##/ "3% ?Jonce, de 7randmaison, %a crise +e la foi c1e- les =eunes, Ed% Beauc!esne, Paris, ./0" 1

"$% =agdalena, =aica, Cum s comunicm copiilor cre+in)a orto+o&, trad% de <ristian Pop i >iac% Ioan I% Ic Er%,Ed% >eisis, &ibiu, "##6 "1% =unteanu, Bogdan, E+uca)ia cre3tin a copilului, Ed% 5ala!ia, Bucureti, "##6 "A% Popa, 7!eorg!e, Pr%, ,>r%, ?ect%, ,amilia cre3tin a-i , Ed% rinitas, Iai, .//$ Popescu, >umitru,Pr%, Pro(%,Hristos0 Biserica 5Societatea, Ed% I%B%=%B%O%R%, Bucureti, .//6 "6% &c!rB+ers, Eos%, U <%&%&%R%@ %es principes +e la 'ie spirituelle, %ibraire e+iteur "lbert0 De2it, Bru&elles, 1<(I "/% olstoi, ?e+, "nnei Garenina, trad% de Emil Iordac!e, edi)ia a II@a, Ed% Polirom, Iai, "##A Pata+ie+ici, R%, I%, !mul recent, Ed% Iumanitas, Bucureti, "##. 0#% 5attino, 7ianni, Societatea transparent, trad% de Hte(ania =incu, Ed% Pontica, <onstan)a, .//$ 0.% 5asilopoulos, <!%, Ele'ul0 criteriu me+iu al con)inutului reli/iei 6n Fn')mntul me+iu , esalonic, ./66 0"% Qiglar, Qig, #aisin/ positi'e Ji+s in a ne/ati'e 2orl+, trad% de Irina@=argareta *istor, Editura <urtea 5ec!e, Bucureti, "### . Site!uri internet: .%FFF%re+istaimpuls%Fordpress%com "%FFF% tiricretine%ro 0%FFF%ise%ro 3%FFF%dralinpopescu%ro $%FFF%ioanguradeaur%ro 1%FFF%paginiortodoxe%tripod%com A%FFF%+ie)ile@s(in)ilor%ro 6%FFF%FFF%basilica%ro /%FFF%ro%FiCipedia%org