Sunteți pe pagina 1din 1

Adres :

Tel:

/

 

SOLICITARE *

 

Subsemnatul

,

reprezentant legal al

 

,

înregistrat

la

ORC

S laj

sub

nr

,

cod identificare fiscal

 

,

prin

prezenta

solicit

transmiterea

la

urm toarea

adres

de

e-mail

Numele i prenumele:

Func ia:

Semn tura:

*

a situa iei “Fi sintetic pe pl titor”.

* Se va depune în original, la organul fiscal competent în a c rui arondare fiscal se afl contribuabilul i ori de câte ori se modific datele din con inutul solicit rii.