Sunteți pe pagina 1din 40

1. Condi ii privind amplasarea n teritoriu a fermelor zootehnice 2. Zonificarea p lanului general al fermelor zootehnice 3.

Cerin e privind proiectarea planului g eneral al fermelor zootehnice 4.Conditii generale de amplasare a fermelor zooteh nice 5. Condi ii sanitar veterinare privind proiectarea planului general al ferm elor zootehnice 6. Condi ii economice si de organizare privind proiectarea planu lui general al fermelor zootehnice si utilit i necesare 7. Elemente de protec ia mediului 8. Factori de mediu i starea mediului 9. Poluarea de fond 10.Poluarea de impact 11. Situa ia ozonului atmosferic 12. Poluri accidentale 13. Construc ii a gricole clasificare, criterii de performan , factori de microclimat, schema bloc de proiectare 14. Constructii agricole forma n plan i sec iune transversal, modular ea i condi iile tehnice 15. Construc ii zootehnice - Elemente func ionale i tehnol ogice pentru ntre inerea taurinelor n stabula ie fix 16. Construc ii zootehnice ele mente func ionale i tehnologice pentru ntre inerea taurinelor n stabula ie liber 17. Construc ii zootehnice elemente func ionale i tehnologice pentru ntre inerea suin elor 18. Construc ii zootehnice elemente func ionale i tehnologice pentru ntre ine rea psrilor 19. Structuri de rezisten pentru zidrie portant utilizate la construc ii zootehnice 20. Structuri de rezisten utilizate la construc ii zootehnice cu stlp i i grinzi transversale 21. Structuri de rezisten utilizate la construc ii zooteh nice cu stlpi de beton armat i ferm triunghiular din lemn-metal: scheme constructive i de ncrcare; detalii constructive 22. Structuri de rezisten la construc ii zooteh nice realizate din panouri mari de beton armat 23. Structuri de rezisten utiliza te la construc ii zootehnice cadre transversale de beton armat pentru deschideri cuprinse ntre 18 24 m, cu stlpi intermediari; detalii constructive, scheme static e i de ncarcare 24. Principii de proictare higrotermic a elementelor perimetrale la construc ii zootehnice 26. Acoperiuri la construc iile zootehnice : clasificare, detalii constructive 27. Pardoseli la construc iile zootehnice : clasificare, d etalii constructive 28. Construc ii pentru sere: materiale i clasificare 29. Cons truc ii pentru sere - structuri i detalii constructive 30. Medii agresive n constr uc iile agricole 31. Agen i agresivi 32. Coroziunea i msurile de protec ie aplicat e betonului la construc iile agrozootehnice 1

1.Condi ii privind amplasarea n teritoriu a fermelor zootehnice Condi ii generale de amplasare a fermelor agrozootehnice Condi iile generale se refer la terenul a les pentru amplasarea fermelor agrozootehnice. Ele sunt urmtoarele: -Terenul s fie nefertil -Panta terenului s fie minim i uniform -Expunerea terenului s fie sudic, sud -est sau sud vest -Terenul s fie ferit de inunda ii -S aib n apropiere linii de nalt ensiune, aezri urbane i rurale -S i se cunoasc situa ia juridic CONDI II SANITAR VETE INARE -Vntul dominant s bat dinspre localitatea populat spre ferm -Terenul s fie salub ru i neifestat de o exploatare anterioar -Zona trebuie s fie lipsit de factori nociv i(fum, praf, gaze toxice) -Apele reziduale se vor deversa numai dup epurare -Se v or respecta distan ele prescrise fa de drumurile publice i fa de centrele populat e CONDI II ECONOMICE i DE ORGANIZARE -Aprovizionarea cu materie prim i cu furaje -Liv rarea produselor pentru prelucrare sau ctre consumatori -Distan e de transport 2

2. Zonificarea planului general al fermelor zootehnice -Zona de produc ie -Zona de depozitare -Zona social administrativ -Zona de ntre inere -Zona energetic CERIN ELE -Tehnologice i de circula ie -Asigurarea cu ap, energie i alte utilit i -C ondi ii naturale, climatice, topografice i geologice -Arhitectura i sistemul const ructiv -Protec ia mpotriva incendiilor si considera ii sanitar-veterinare 3. Cerin e privind proiectarea planului general al fermelor zootehnice Proiectar ea planului general al unit ilor zootehnice necesit luarea n considera ie unor fact ori care pot avea influen a n alegerea solu iilor. Aceti factori se manifest sub fo rma unor cerin e obligatorii n proiectare i anume: -cerin e tehnologice i de circul a ie -cerin e privind asigurarea cu ap, energie i alte utilit i -cerin e legate de condi iile naturale, climatice, topografice i geologice -cerin e privind arhitect ura, urbanizarea i sistemul constructiv -cerin e impuse de protec ia contra incen diilor -cerin e tehnico-sanitare 3

Cerin e tehnologice constau n asigurarea fluxului de produc ie pe cele mai direct e ci de desfurare, fr intersectri, suprapuneri i ntoarceri, crend n acelai timp po maxime de mecanizare i automatizare a tuturor opera iilor. Cerin ele de circula i e sunt strict legate de cele tehnologice determinnd alegerea dispozitivelor de tr ansport a utilajelor necesare, fixarea gabaritelor care influen eaz direct dimens iunile sectoarelor de incint. Prin sistemul de transport se urmresc: reducerea la minim a transbordrilor, perfect i ritmic aprovizionare ct i reducerea la minim cheltui elilor de transport. Cerin e legate de asigurarea cu ap, energie i alte utilit i ct i cele legate de asigurarea evacurii dejec iilor i a apelor uzate determin ntr-o bun ms ur organizarea planului general. Proiectarea acestora trebuie s cuprind, pe de alt p arte, construc iile pentru distribu ie, nmagazinare i tratare ct i re elele de distr ibu ie magistrale i ramifica iile pentru consumatori. Cerin ele legate de condi i ile naturale, climatice, topografice i geologice iau n considerare direc ia i frecv en a vnturilor dominante, orientarea cldirilor fa de punctele cardinale, panta i re lieful terenului, etc. Astfel direc ia i frecvan a vnturilor dominante determin amp lasarea pe teren a diferitelor construc ii, analizndu-se att gradul diferit n care procesele ct i influen a vntului dominant asupra microclimatului interior. Orientar ea cldirilor agrozootehnice fa de punctele cardinale influen eaz de asemenea rezol varea planului general, ntruct determin att iluminarea ct i radia ia caloric reprezent un element important n realizarea microclimatului construc iilor. Adaptarea la r elieful terenului a construc iilor zootehnice este o condi ie important care poat e duce la reducerea substan ial a investi iei. Construc iile se vor amplasa pe ct posibil paralel cu curbele de nivel, evitndu-se astfel denivelrile mari ntre capete le cldirii, care duc la lucrri importante de terasamente. 4

4.Conditii generale de amplasare a fermelor zootehnice Condi iile generale se re fer la terenul ales pentru amplasarea fermelor agrozootehnice. Ele sunt urmtoare: - Terenul s fie nefertil -Panta terenului s fie minim i uniform -Expunerea terenului s fie sudic, sud-est sau sud vest -Terenul s fie ferit de inunda ii -S aib n apropier linii de nalt tensiune, aezri urbane i rurale -S i se cunoasc situa ia juridic: s i unoasc proprietarul, numrul de carte funciar i numrul topografic, lucrrile de proiecta re e bine s se fac cnd exist un aviz de principiu al forurilor de sistematizare teri torial asupra amplasamentului.

5. Conditii sanitar veterinare privind proiectarea planului general al fermelor zootehnice Amplasamentul fermelor trebuie s respecte urmtoarele cerin e sanitarvet erinare: -ferma se amplaseaz astfel nct vnturile dominante s bat dinspre localitate, s pre complex, pentru a evita poluarea atmosferei cu nocivit ile degajate de acesta ; -terenul ales pentru amplasament trebuie s fie salubru i neinfestat de o exploat are anterioar; -zona trebuie s fie lipsit de factori nocivi (fum, praf, gaze toxice ); -dejec iile animalelor i apele reziduale nu se vor dirija n exteriorul fermei d ect dup tratarea i epurarea lor; -pentru a preveni rspndirea epizotiilor i aprarea sn publice se vor respecta distan ele optime fa de drumurile publice i fa de centrel e populate. 6. Condi ii economice si de organizare privind proiectarea planului general al f ermelor zootehnice si utilit i necesare Realizarea produselor specifice fermelor, presupune aprovizionarea acestora cu materie prim. De exemplu fermele pentru tin eret taurin trebuie aprovizionate cu vi ei n vrsta de 15 zile, de la fermele de va ci de lapte; fermele pentru pui de carne sunt aprovizionate cu pui de ozi care p rovin de la sta iile de incuba ie, la fel ca i fermele pentru gini outoare. Pre ul materiei prime ct i distan a de transport de la sursa de aprovizionare la ferm treb uie cunoscute i incluse n cheltuielile pentru produsul finit. Produsele realizate se livreaz ctre ntreprinderile de preluare (abatoare, fabrici de lapte, etc.) sau d irect ctre consumatori (pui, ou, carne, legume, etc.) Distan ele de transport inte rvin n structura cheltuielilor efectuate pentru transportul produsului finit. Tra nsportul furajelorde la sursa de aprovizionare la ferm i pre ul acestora, presupun e o analiz atent a cantit ii necesare pentru ntre inerea i exploatarea animalelor sau psrilor i a surselor de aprovizionare. Alegerea unui amplasament n 5

aproprierea fabricilor de nutre uri combinate va conduce la scurtarea distan elo r de transport a furajelor. Utilit i Utilit ile necesare fermelor agrozootehnice s unt urmtoarele: drumul de acces, racordul la re eaua de nalt tensiune i postul de tr ansformare pentru energia electric, sursa de alimentare cu ap, re eaua de canaliza re, cu sta ia de epurare sau platform de dejec ii, sursa de cldur. n func ie de ampl asamentul ales, i de utilit ile existente n zon se vor stabili racordurile fermei la acestea. Dac exist mai multe propuneri de amplasamente, atunci un criteriu de ale gere poate fi cel al cheltuielilor minime necesare pentru racordurile la utilit i le din zon. Adesea n cazul amplasamentelor, fermelor zootehnice este necesar gsirea unei surse de ap pentru care chletuielile vor trebui s includ forajele de prospecta re, pu urile de captare, re eaua de aduc iune la rezervorul fermei. 7. Elemente de protec ia mediului ??? 8. Factori de mediu i starea mediului STARE A MEDIULUI ATMOSFERA APELE SOLURILE PADURILE FLORA, FAUNA ASEZARILE URBANE DESEU RILE INDUSTRIALE RADIOACTIVITATEA FACTORI DE MEDIU Factorul de mediu sol Factoru l de mediu apa Factorul de mediu aer 9. Poluarea de fond Poluarea de fond reprezint poluarea existent n zonele n care nu se manifest direct influen a surselor de poluare. Sta iile de supraveghere a polur ii de fond se amplaseaz n zone conven ional "curate", situate la altitudini cuprin se ntre 1000 - 1500 m i la distan e de minimum 20 km de centre populate, drumuri, ci ferate, obiective industriale etc. Concentra iile poluan ilor din aer i precipi ta ii, msurate n aceste zone constituie indicatori pretioi pentru evaluarea polurii la nivel regional i global. Dioxidul de carbon Concentra iile de dioxid de carbon determinate se ncadreaz n limite normale, mai mici 6

vara i mai mari iarna. Creterea valorilor concentra iei de dioxid de carbon din pe rioada rece se datoreaz proceselor de combustie de la nclzirea casnic din zona supra vegheat. Institutul National de Meteorologie i Hidrologie a nceput supravegherea po lurii de fond n luna iunie 2000. Numrul parametrilor monitoriza i la sta ia de polu are de fond Fundata este redus, urmnd ca acesta s fie extins n anul 2001. Precipita ii probele de precipita ii se colecteaz zilnic, cu un colector deschis. Se msoar v aloarea maxim i cea minim a pH-ului i se compar cu pH-ul apei pure n cazul depirilo rte mari, trebuie identificat sursa de poluare i condi iile care favorizeaz acest t ransport.

10.Poluarea de impact Poluarea de impact este poluarea produs n zonele aflate sub impactul direct al surselor de poluare. Starea atmosferei este eviden iat prin pr ezentarea urmatoarelor aspecte: poluarea de impact cu diferite noxe, calitatea p recipita iilor atmosferice, situa ia ozonului atmosferic, dinamica emisiilor de gaze cu efect de ser i unele manifestri ale schimbrilor climatice. n re eaua de supra veghere a polurii de impact se efectueaz msurtori privind dioxidul de sulf, dioxidul de azot, amoniacul, pulberile n suspensie, pulberile sedimentabile i o serie de p oluan i specifici, stabilindu-se: concentra iile maxime i minime pe 24 ore; frecv en a de depire a concentra iei maxime admisibile (CMA) pe 24 ore; concentra iile m edii anuale. Poluri produse cu dioxid de sulf, oxizi ai azotului, amoniac i alte n oxe: Poluri produse cu o serie de poluan i specifici unor activit i industriale. Poluarea cu pulberi n suspensie i sedimentabile. - Natura pulberilor, cantit ile e vacuate n atmosfera, prejudiciile economice, sociale i ecologice In general, pulbe rile din atmosfera se clasific, dup dimensiuni, n dou mari grupe: Pulberi n suspensie - cu diametre mai mici de 20 m, avnd n atmosfera un comportament asemntor gazelor; P ulberi sedimentabile - cu diametre mai mari de 20 m, care, dup ce sunt emise n atmo sfer, se depun pe sol, vegeta ie, ape i construc ii. Poluri cu pulberi n suspensie P oluarea atmosferei cu pulberi n suspensie are multe surse. n primul rnd, industriil e metalurgic i siderurgic care elibereaz n atmosfer cantit i nsemnate de pulberi, apo entralele termice pe combustibili solizi, fabricile de ciment, transporturile ru tiere, haldele i depozitele de steril, etc. Natura acestor pulberi este foarte di versificat. Ele con in fie oxizi de fier, n cazul pulberilor din jurul combinatelo r siderurgice, fie metale grele (plumb, cadmiu, mangan, crom), n cazul ntreprinder ilor de metale neferoase, sau alte noxe. 7

11. Situa ia ozonului atmosferic

Implementarea prevederilor privind protec ia stratului de ozon Conven ia de la V iena adoptat la 25 martie 1985 Protocolul de la Montreal adoptat la 16 septembrie 1987 Romnia a aderat prin Legea nr. 84/15 decembrie 1993 la: Conven ia de la Vie na privind protec ia stratului de ozon, la Protocolul de la Montreal privind sub stan ele care epuizeaz stratul de ozon la Amendamentul adoptat la Londra la 27-29 iunie 1990. Amendamentul la Protocolul de la Montreal adoptat la 25 noiembrie 1 992 la Copenhaga. Romnia a devenit Parte la acest amendament ncepnd cu anul 2001. Distrugerea ozonului stratosferic, cu efectele sale poten iale asupra creterii r adia iei UV-B la nivelul solului constituie o caracteristic atmosferic la scar glob al. - Din ultimile evaluri interna ionale s-a constatat c a continuat declinul ozon ului n emisfera nordic, n stratosfera arctic; n lunile ianuarie-februarie s-au atins, episodic, scderi de aproximativ 60% la nl imi de cca 18 km, iar temperaturile stra tosferice din aceast regiune au fost cele mai sczute din ultimii 10 ani. - Una din tre problemele majore cu care se confrunt omenirea n pragul noului mileniu, cu pri vire la mediul nconjurtor, este diminuarea drastic a stratului de ozon, nu numai la polii Pmntului, ci i n zone intens populate: nordul Europei, Rusia austral, sudul Fr an ei, nordul peninsulei Iberice, Argentina. - Echilibrul stratului de ozon este periclitat de emisiile de substan e de natura antropic, cum sunt hidrocarburile fluoroclorurate i/sau bromurate, tetraclorura de carbon, metil cloroformul, bromu ra de metil, subs ante avnd numeroase utilizri n industrie sau agricultur. Emisiile de gaze cu efect de ser Extreme climatice i manifestri ale schimbrilor climatice pe teritoriul Romniei. Implementarea prevederilor Protocolului de la Kyoto i ale Conv en iei cadru a Na iunilor Unite privind schimbrile climatice Principalele msuri ce trebuie luate pentru atingerea obiectivelor Protocolului de la Kyoto sunt: indu stria va trebui s devin mult mai eficient din punct de vedere al consumului de ener gie, trecnd de la utilizarea combustibililor fosili boga i n carbon (crbune), la co mbustibili sraci n carbon (gaze naturale) sau la combustibili alternativi; industr ia energetic, de la extrac ie i pn la consum, trebuie restructurat astfel nct s devin cient i mai pu in poluant; transportul trebuie s se orienteze spre mijloace mai pu i n poluante i cu consumuri reduse; construc iile s fie eficiente energetic i s tind sp re utilizarea surselor de energie regenerabil; SURSE DE ENERGII REGENERABILE ENER GIA SOLAR ENERGIA VALURILOR ENERGIA EOLIAN ENERGIA BIOMASEI ENERGII NECONVEN IONAL E REGENERABILE ENERGIA VALURILOR ,eoliana, regenerabile, Turbina eoliana 8

12. Poluri accidentale Polurile accidentale sunt accidente majore de mediu care se produc n toate structurile acestuia i din motive foarte complexe. Analiza acestor a presupune o clasificare a lor n func ie de mediul poluat, produsul poluant i cau zele producerii fenomenului. n toate cazurile urmrile acestor accidente de mediu s unt importante sub aspect social, ecologic i economic. La fel de importante sunt preocuprile omului, ale societ ii, i mai ales ale specialitilor din domeniu, pentru prevenirea i pentru interven iile imediate n vederea reducerii i eliminrii pagubelor produse Polurile accidentale pot fi: -poluri accidentale produse din cauze tehnol ogice i neglijen e umane; -poluri accidentale ale localit ilor i terenurilor, cu pro duse petroliere, prin spargerea conductelor de transport a acestor produse; -pol uri accidentale datorate accidentelor de circula ie; -poluri accidentale cauzate d e factori naturali; poluri accidentale, cu produse petroliere, ale fluviului Dunre a. Polurile industriale precum i cele n agricultur, sau transporturi, pot fi evitate prin ntrirea disciplinei n munc, respectarea legisla iei i a normelor specifice fiecr ei activit i Paralel cu intensificarea educa iei personalului de lucru, se impune aplicarea cu stricte e a principiului cel care polueaz - pltete. Calamit ile naturale pot fi substan ial diminuate prin ntrirea activit ii de supraveghere, prevedere, p rognoza, pregtire de ac iuni n diverse scenarii posibile i aplicarea prompt a msurilo r celor mai adecvate situa ii care se ivesc. 13. Construc ii agricole clasificare, criterii de performan , factori de microcli mat, schema bloc de proiectare Clasificarea construc iilor agricole poate fi fcut dup mai multe criterii. Un criteriu poate fi legat de func ia pe care o ndeplinesc construc iile agricole, criteriu n baza cruia urmtoarea clasificare: -construc ii pentru produc ia animal sau construc ii zootehnice, care cuprind adposturile pentr u animale: taurine, suine, ovine, cabaline i construc ii pentru psri (avicole); -co nstruc ii pentru produc ia vegetal: sere, solarii; -construc ii pentru depozitare a, conservarea i condi ionarea produc iei vegtale; platforme, magazii, depozite; -construc ii pentru depozitarea nutre urilor; -construc ii destinate cercetrii i no bilrii speciilor. Un alt criteriu de clasificare este modul n care construc iile a gricole particip la procesul de produc ie, n baza cruia de disting urmtoarele catego rii: 9

-construc ii pentru produc ie n cadrul crora intr construc iile care adpostesc diver se specii de animale sau psri, sere, solarii, depozite de legume i fructe, silozuri de cereale, etc.; -construc ii auxiliare care servesc indirect desfurarea procesu lui de produc ie ntre care: silozurile pentru furaje, depozite pentru produse cer ealiere, ngrminte minerale, clinici veterinare, centrale termice, posturi de transfo rmare, etc. -construc ii anexe, care nu sunt legate de produc ie dar sunt necesa re pentru desfurarea n condi ii normale a produc iei cum sunt: cldirile pentru admin istra ie, grupurile social-sanitare, laboratoarele. Criterii de performan A) Mat erialul biologic adpostit, cu activitatea sa fiziologic de metabolism, care impune factorii de mediu interior (factorii de microclimat): temperatura, umiditatea r elativ, viteza de micare, puritatea aerului interior, iluminarea etc. B) Elementel e biometrice specifice i tehnologia de ntre inere a animalelor i psrilor care determi n dimensiunile zonelor func ionale: principale, pentru odihn i furajarea animalelor i secundare, pentru circula ie, evacuare dejec ii, activit i de supraveghere, etc . C) Factorii mediului natural cum sunt: energia solar, aerul, apa i solul. Medii agresive Destinaia i tehnologia Factori de microclimat Planul si seciunea transversal Elemente de construcie specifice Structura de rezisten Elemente de nchidere

Factori de microclimat i.) Factorii zoofiziologici reprezint rezultatele activit i i de metabolism a animalelor n timpul creia au loc diferite manifestri ale organism ului: degajare de cldur, umiditate, bioxid de carbon. -Degajarea de caldur se produ ce prin radia ie, conductibilitate, convec ie precum i prin evaporare cutanat i pul monar. Cantitatea de cldur degajat de animale i psri depinde de o serie de factori nt care: specia, vrsta, alimenta ia administrat, etc. Pentru proiectare se iau valori medii ale degajrilor de cldur. -Degajarea de umiditate este n func ie de specia ani malului i de temperatura mediului nconjurtor. -Degajarea de bioxid de carbon, are l oc n procesul de respira ie: aerul expirat de animale con ine cantit i mari de bio xid de carbon, variind n func ie de specie, starea de repaus sau activitate a ani malului, hrana administrat, etc. 10

ii.) Factorii fizici care intervin n proiectarea microclimatului sunt: temperatur a i umiditatea relativ a aerului exterior, temperatura, umiditatea relativ i viteza aerului interior, iluminarea. -Temperatura interioar trebuie s se ncadreze n anumite valori limit, care condi ioneaz starea de sntate a animalelor i care depinde de spec ia i vrsta acestora. -Umiditatea relativ interioar ac ioneaz asupra organismelor anim ale n timpul urmtoarelor activit i: evaporarea cutanat sau pulmonar, prin care organi smul pierde surplusul de cldur corporal la temperaturi ridicate ale mediului. -Vite za de micare a aerului influen eaz pierderile de cldur prin convec ie, fapt pentru c are n aproprierea animalelor aceasta nu trebuie s depeasc anumite valori. -Iluminarea natural i artificial a adposturilor este important, influen nd i produc ia animalelor Iluminarea se poate realiza pe cale natural cu ajutorul luminii solare ce ptrunde prin suprafe ele vitrate ale cldirilor i pe cale artificial cu ajutorul lmpilor cu incandescen , a lmpilor fluorescente, a lmpilor cu vapori de mercur sau sodiu. 14. Constructii agricole forma n plan i sec iune transversal, modularea i condi iile tehnice Cerin ele func ionale sunt dependente de elementele biometrice specific e materialului biologic adpostit, de particularit ile procesului tehnologic, de ti pul i dimensiunile elementelor tehnologice specifice, de natura i gabaritele de ci rcula ie a mijloacelor de mecanizare i transport. Organizarea corect a spa iilor i nterioare n func ie de destina ia i fluxul tehnologic, alegerea i dispunerea jidici oas a elementelor tehnologice i a instala iilor de mecanizare ncadrate n procesul te hnologic, conduc la consecin e favorabile att asupra formei i sistemului construct iv, ct i asupra dimensiunilor n plan i eleva ie a construc iilor. Forma n plan a cons truc iilor zootehnice, care este determinat, n general, de considerente func ional e i tehnologice, poate fi dreptunghiular, ptrat, circular respectiv poligonal nscris un cerc. Modularea construc iilor zootehnice Interdependen a construc ie-proces tehnologi c conduce, n cazul construc iilor agricole la o mare varietate a dimensiunilor n p lan i eleva ie. n ara noastr se utilizeaz ca modul de baz, modulul decimetric M=10 cm , iar n unele situa ii se folosete modelul octometric M=12,5 cm determinat de dime nsiunile uzuale ale crmizilor pline. 11

Alegerea formei constructive i a dimensunilor modulare n plan (deschideri, travei) i eleva ie (nl imi), trebuie fcut n func ie de cerin ele tehnologice i considerentele privind unificarea modulelor dintre diferite tipuri de construc ii. Pentru modul area transversal a halelor agrozootehnice se recomand folosirea modulilor deriva i , de 15M i 30M. Prin aplicarea acestora se pot acoperi o varietate mare de proces e tehnologice specifice. Cele mai uzuale deschideri care asigur acoperirea unei v ariet i mari de procese tehnologice din sectorul zootehnic sunt: 10,5 m; 12,5 m; 18,00 m; 21,00 m; 24,00 m. Modularea longitudinal se realizeaz, n general, prin uti lizarea modulului derivat 15M, rezultnd travei de 3,00 m; 4,50 m; 6,00 m; 7,50 m. Condi ii tehnice Construc iile cu caracter agrozootehnic trebuie s satisfac o ser ie de condi ii i cerin e de ordin tehnic astfel nct s asigure folosirea i exploatarea lor corespunztoare pe toat durata de serviciu. Dintre condi iile tehnice de baz, d e care trebuie s se in seama la proiectarea i realizarea construc iilor agrozootehn ice se pot men iona: -condi iile tehnice capitale: se refer la totalitatea cerin elor care se impun elementelor structurale i de nchidere, respectiv construc iilor luate n ansamblu, din punct de vedere a durabilittii i a rezisten ei la foc; -cond i iile mecanice: se urmrete asigurarea cerin elor de rezisten i stabilitate a eleme ntelor de construc ie i a construc iilor n ansamblu, la ac iunea solicitrilor exter ioare; -condi iile de microclimat; -condi ii tehnico-economice. 12

15. Construc ii zootehnice - Elemente func ionale i tehnologice pentru ntre inerea taurinelor n stabula ie fix Prin ponderea nsemnat pe care o reprezint n produc ia ani malier, prin volumele mari de furaje i prin dificult ile de adaptare a cestei speci i de pune la condi iile stabula iei industriale, cazarea i exploatarea taurinelor p rezint cea mai mare complexitate de probleme pentru construc iile zootehnice. n pr incipiu adpostirea taurinelor pentru produc ii de lapte i carne se realizeaz n dou te hnologii : - stabula ie fix - stabula ie liber. Tehnologia de ntre inere a taurinel or n stabula ie fix se bazeaz pe tehnologia tradi ional de cretere i ntre inere a taur nelor. Spa iul interior al unui adpost cuprinde urmtoarele zone func ional-tehnolo gice: standuri, iesle, alei de furajare i alei de serviciu. Standul este elementu l tehnologic principal alctuit din dou zone: zona de odihn i zona de defecare. n func ie de indicatorii biometrici specifici pe categorii de rase de taurine precum i func ie de sistemul de legare, standul poate fi: lung, mijlociu i scurt. Ieslea s e concepe ca form i se dimensioneaz func ie de categoria animalelor deservite, tipu l standului, natura i specificul mijloacelor de administrare a furajelor. Alei de furajare sunt amplasate n fa a ieslelor i se folosesc pentru circula ia vehicolel or cu care se realizeaz furajarea. L imea carosabil se ia de 2,30 ... 2,40 m. Alei de circula ie (de serviciu) se situeaz n spatele unui ir de standuri i servesc pentr u circula ia i ntre inerea animalelor. n cazul cnd deservesc un singur rnd de animale ele se prevd cu l imea de 1,10 m, iar n cazul cnd deservesc dou standuri l imea minim trebuie s fie de 1,40 m. Rigolele deschise pentru evacuarea dejec iilor se pretea z pentru evacuarea mecanic cu racle i batan i sau fluture. Rigolele deschise se am plaseaz n spatele standului, n zona de defecare, avnd dimensiuni corelate cu dimensi unile utilajelor. Astfel n cazul utilizrii racle ilor batan i l imea este de 42 ... 52 cm, iar n cazul racle ilor fluture de 70 ... 75 cm. Adncimea rigolelor se ia d e 15 ... 20 cm. Canalele acoperite cu grtare constituie un alt sistem de recep ie i evacuare a dejec iilor. Dimensiunile acestora sunt n func ie sistemul de evacua re a dejec iilor i anume: mecanic sau hidraulic. Canalele acoperite cu grtare se p ot dispune la acelai nivel cu captul satndului scurtnd astfel lungimea patului cu 1 0-15 cm. Dimensiunile grtarelor sunt corelate cu indicatorii biometrici ai animal elor, fiind tratate n mod deosebit dac sunt dispuse i n zone de odihn. Astfel acestea vor avea l imi de 7-10 cm fiind rezolvate din beton armat sau profile metalice a coperite cu cauciuc sau material plactic nederapant, din lemn de stejar. 13

16. Construc ii zootehnice elemente func ionale i tehnologice pentru ntre inerea t aurinelor n stabula ie liber Sistemul de stabula ie liber este folosit pentru tiner et taurin i pentru vaci lapte. n acest sistem de ntre inere se delimiteaz urmtoarele zone: -zona de odihn (repaus) reprezentat prin patul de odihn a animalelor; -zona d e furajare reprezentat prin iesle i aleea de furajare; -zona de circula ie repreze ntat prin aleile de circula ie. n func ie de amploarea zonei de furajare se distin g urmtoarele varinate de adposturi: -adposturi avnd furajare interioar cnd zona de fur ajare se dispune central, iar spa iile de odihn lateral, fiind construc ii nchise; -adposturi n care furajarea este exterioar, n padoc, spa iul interior servind numai pentru odihn. Adposturile cu furajare interioar n construc ii nchise permit adoptare a celor mai complexe opera iuni printr-o programare pe grupe de animale la furaj are, odihn i muls. Toate spa iile fiind amenajate n acelai mediu ambiant, animalele sunt ferite de influen a mediului exterior. Spa iile din zona de odihn se prevd cu cuete avnd pardoseal cald, compartimentri metalice i alei de serviciu. Dimensiunile z onei de odihn se stabilesc lund ca baz de calcul 3,5 m2/cap n cazul adposturilor pent ru vaci lapte i 3 m2/cap n cazul adposturilor pentru taurine la ngrat. Cuetele se pot amplasa pe dou rnduri longitudinale, paralele care mpreun cu spa iile de circula ie realizeaz aceai lungime ca i frontul de furajare aferent. Evacuareade jec iilor poate fi: de suprafa , cu lame tractate sau n canale acoperite cu grtare. 14

Zonele de furajare se prevd cu iesle din beton armat. Att zonele de furajare ct i zo nele de circula ie se dimensioneaz n func ie de modul de furajare, specia i vrsta an imalelor. Astfel pentru fondul de furajare, pentru animale adulte se consider 0,3 0 ... 0,40 m pentru furajare cu fn i 0,15...0,20 m pentru furaje concentrate, iar pentru tineret taurin 0,20...0,30 m pentru furajare i de circula ie se aleg de 1, 67 L (L fiind lungimea trunchiului animalelor).

17. Construc ii zootehnice elemente func ionale i tehnologice pentru ntre inerea s uinelor Construc iile destinate creterii i ntre inerii suinelor n sistem industrial, n complexe sau ferme specializate pentru produc ia marf se realizeaz de mai multe tipuri, n func ie de destina ia i tehnologia de ntre inere. Dup modul de ntre inere a doptat, construc iile pentru suine pot fi: -construc ii cu sisteme de ntre inere n grupuri mari, n adposturi cu boxe i adposturi comune folosite de obicei n cazul hale lor pentru tineret suin de reproduc ie, hale de cretere i hale pentru gesta ie; -c onstruc ii cu sistemul de ntre inere n adposturi nchise, n boxe comune fr padocuri, ut lizat la hale pentru cretere i ngrare -construc ii cu sistemul de ntre inere n adpost cu boxe individuale folosit pentru hale de creterea tineretului de reproduc ie, hale pentru gesta ie i maternit i. n func ie de modul de compartimentare interioar, halalele pentru suine pot fi: cu boxe dispuse pe un rnd; cu boxe dispuse pe dou rnduri; cu boxe dispuse pe patru rndu ri. 15

16

18. Construc ii zootehnice elemente func ionale i tehnologice pentru ntre inerea psr ilor Creterea psrilor n cadrul tehnologiilor moderne se face n construc ii cu o densi tate biologic ridicat i cu controlul perioadei de lumin. Neceseitatea tehnologic de d irijare a luminii a impus realizarea halelor oarbe fr ferestre ca o solu ie general a aviculturii actuale. ntre inerea tradi ional, la lumina zilei se practic numai n ca drul fermelor gospodreti. Dup speciile de psri ntre inute fermele avicole pot fi: -fer me pentru creterea puilor i ginilor; -ferme pentru creterea curcilor; -ferme pentru creterea gtelor i ra elor. Din punct de vedere al sistemului de cretere i ntre inere a optat se disting urmtoarele tehnologii: -la podea (pe aternut permanent); -pe grtar e; -n baterii (cuti). Suprafa a halelor i a sec iilor se determin n func ie de efecti vul de psri adpostite, innd cont de tehnologia de ntre inere adoptat, de specie, de in stala iile i utilajele folosite pentru realizarea tehnologiei i a condi iilor de m icroclimat. n sistemul de ntre inere la podea psrile cresc liber pe un aternut perman ent (din paie tocate, pleav, coji de floarea soarelui) care se schimb de 1-2 ori p e an. Dezavantajul acestui sistem l constituie densitatea redus a psrilor pe metru pt rat de construc ie ct i microclimatul, care datorit unei execu ii i ntre ineri necore spunztoare a aternutului, nu este ntotdeauna n conformitate cu normele de zooigien. 17

Sistemul de ntre inere a psrilor pe grtare prezint urmtoarele avantaje: densitate spor it i condi ii mai bune de igien i microclimat dect n sistemul de ntre inere la podea. rtarele se pot amplasa pe axul median longitudinal al halei mpreun cu cuibarele sau pe dou rnduri, fiecare rnd de grtare avnd prevzute cuibare. Pentru supravegherea i co ectarea oulor se prevd alei de circula ie, cuibarele fiind amplasate n lungul acest ora. L imea aleilor de circula ie se ia cel pu in 1,00 m.

Sistemul de ntre inere n baterii const n ntre inerea psrilor n cuti grupate n bater ai multe niveluri. Aceast tehnologie este folosit cu rezultate foarte bune pentru gini outoare i pui de carne. Bateriile se dispun longitudinal pe mai multe rnduri fi ind deservite de alei de circula ie. L imea aleii de circula ie este de minimum 8 0 cm.

19. Structuri de rezisten pentru zidrie portant utilizate la construc ii zootehnic e Deschiderile libere cuprinse ntre 9,00...12,00 m pot fi realizate n mai multe va riante structurale: a.) zidrie portant i grinzi principale transversale; b.) zidrie portant i elemente structurale tip plac de acoperi; c.) structuri cu stlpi i grinzi ca re alctuiesc cadre dispuse transversal sau longitudinal; d.) structuri de reziste n din panouri mari. Variantele a.) i b.) avnd ca element comun structura vertical d e rezisten realizat din zidrie portant, se nlocuiesc cu varianta c.) n care grinzile reazem pe stlpi de beton armat, n urmtoarele situa ii: -alctuirea i grosimea zidriei n corespunde din punct de vedere higrotermice i/sau al calculului pierderilor de cl dur (cazul balan ei termice neechilibrate), remedierea ob inndu-se prin utilizarea zidriilor mixte sau a panourilor termoizolante, autoportante; 18

-eforturile provenite din solicitrile zidriei (compresiune excentric, strivire) depete capacitatea portant a sec iunilor de calcul. Structuri din zidrie portant i grinzi principale transversale Acest sistem structural se realizeaz din zidrie de crmid sau piatr natural, rigidizat la partea superioar cu centuri de beton armat, pe care se r eazem grinzile principale de acoperi. Grinzile sus in subansamblul de acoperi care, n func ie de nvelitoarea adoptat este fixat pe grinzi secundare (pane) sau pe elem ente plane de acoperi. Zidria se verific la eforturile provenite din ac iunile tran smise de grinda principal i din ac iunile vntului i seismului. Grinzile principale p ot fi realizate n numeroase variante dintre care: ferm de lemn, ferm de lemn-metal, grind de lemn lamelat ncleiat cu inim sub ire din placaj, grind din beton armat. Op iunea pentru una din aceste variante presupune admiterea unor criterii cum sunt : materialul, condi iile i posibilit ile de execu ie, pre ul de cost. Ferm de lemn-metal Grind principal din lemn 19

20. Structuri de rezisten utilizate la construc ii zootehnice cu stlpi i grinzi tr ansversale Sistemul structural n cadre dispuse transversal pentru deschideri de 9 ,00 ... 12,00 m se poate alctui din stlpi de beton armat i grind transversal n urmtoar le variante: ferm din lemn, ferm de lemn-metal. Grind din lemn lamelat ncleiat, grin d de beton armat. Cadru transversal avnd stlpii i grinda din beton armat se dispune la o travee a crei dimensiune se coreleaz cu tipul de grinzi secundare utilizate, din beton armat sau din beton precomprimat. Traveele sunt de 6,0 m, caz n care pa nele utilizate sunt din beton precomprimat. Grinzile transversale se pot realiza din beton armat sau din beton precomprimat. Varianta cosntructiv pentru deschide rea de 10,40 m poate fi realizat din elemente de beton prefabricat sau preturnate la antier. Stlpii sunt prevzu i cu o evazare la partea superioar care servete la rez emarea grinzii principale. Grinda principal este realizat cu extradosul n dou pante, corelate cu tipul de nvelitoare utilizat. Fixarea grinzii pe stlp se face prin sud area plcu elor metalice nglobate n cele dou elemente. mbinarea grinzii cu stlpul se re alizeaz prin monolitizarea pe stlp a zonei de capt a grinzii, zon prevzut cu armtur d stlp i grind. 20

21. Structuri de rezisten utilizate la construc ii zootehnice cu stlpi de beton a rmat i ferm triunghiular din lemn-metal: scheme constructive i de ncrcare; detalii con structive Grinzile principale pot fi realizate n numeroase variante dintre care: ferm de lemn, ferm de lemn-metal, grind de lemn lamelat ncleiat cu inima sub ire din placaj, grind din beton armat. Op iunea pentru una din aceste variante presupune admiterea unor criterii cun sunt: materialul, condi iile i posibilit ile de execu ie, pre ul de cost. Grinda principal cu zbrele se poate realiza din ferme de lemn care pot avea diferi te forme: triunghiular, cu tlpi paralele, cu talp poligonal sau sub form de segment d e cerc. Eforturile n barele fermelor cu zbrele depind de forma constructiv. Astfel la fermele cu talpa superioar n segment de cerc sau de form poligonal, eforturile n b are sunt apropriate ca valori. Aceasta simplific mult execu ia acestor tipuri de ferme. n cazul fermelor triunghiulare, eforturile n tlpi scad de la reazem spre mij locul deschiderii, iar n zbrele cresc de la reazem spre centru. La fermele cu tlpi paralele, 21

eforturile n barele tlpilor cresc mai mult de la reazem spre mijlocul deschiderii. La acest tip de ferme, n panourile centrale eforturile n diagonal i schimb semnul pen tru ncrcri nesimetrice, fapt care complic execu ia lor. Grinzile cu zbrele de lemn se realizeaz de regul cu oa contra sgeat f l/200. Avantajul fermei de lemn-metal const n siguran a mai mare n exploatare datorit elimi nrii elementelor puternic ntinse din lemn i a mbinrilor supuse la ncovoiere; deasemene a deformabilitatea acestora este mai redus, iar n condi ii normale de exploatare d urabilitatea lor este sufucient de mare. 22

22. Structuri de rezisten la construc ii zootehnice realizate din panouri mari d e beton armat n cadrul unor hale avnd microclimatul interior caracterizat de umidi t i relative ale aerului sub valoarea de 60% se pot utilize structuri de panouri mari prefabricate. Panourile sunt alctuite din trei straturi: la interior stratul de beton armat de rezisten , stratul median termoizolator i stratul exterior (de protec ie) alctuit din beton armat greu sau uor (cu aggregate de zgur). Structura d e acoperi se poate alctui din elemente de suprafa curbe din beton armat precomprim at sau din grinzi principale (beton, lemn) i grinzi secundare de acoperi. Panouril e pot fi prevzute cu gol pentru fereastr, pot fi panouri pline sau panouri cu golu ri mici, tehnologice pentru instala ia de ventilare (cazul halelor avicole blind ate). Rigidizarea celor dou straturi de beton se recomand a fi fcut cu ploturi de be ton circulare. Betonul din stratul de protec ie poate fi un beton uor cu aggregat e poroase naturale sau artificiale, cu adios de cenu i spuman i. Partea inferioar ca re vine n contact cu terenul, va trebui s fie izolat mpotriva umidit ii avnd urmtoarel posibilit i: utilizarea foliei de PVC de 0,8 mm grosime lipit continuu cu adeziv; vopsitorie pe baz de rini epoxidice i bitum. 23

Se observ c n dreptul ploturilor de beton temperatura are o scdere de 5C, acestea fii nd zone periculoase n care exist riscul apari iei condensului. n urma unui studiu pe mai multe variante de panouri, concluziile privind o bun alctuire higrotermic pot f i formulate astfel: suprafa a ploturilor de beton trebuie redus la minimum (utili zarea ploturilor de form circular); utilizarea betonului uor cnd este posibil pentru ambele straturi, iar cnd din condi ii de rezisten mecanic i/sau permeabilitate la vapori, stratul interior este realizat din beton greu, stratul exterior se va re aliza din beton uor. 23. Structuri de rezisten utilizate la construc ii zootehnice cadre transversale de beton armat pentru deschideri cuprinse ntre 18 24 m, cu stlpi intermediari; de talii constructive, scheme statice i de ncarcare Sistemele tehnologice de ntre iner e i exploatare a animalelor au evoluat i s-au perfec ionat n timp, iar sistemele co nstructive le-au urmrit adaptndu-se acestora; un astfel de sistem structural este cadrul transversal cu dou sau mai multe deschideri, stabilite func ie de zonele f unc ional-tehnologice n care se accept dispunerea stlpilor intermediari. Avantajele care se ob in cnd se opteaz pentru acest sistem constructiv, sunt legate de faptu l c sistemul care rezult este mai uor de construit din punct de vedere tehnologic d ect cel care are deschiderea de 18,00 ... 24,00 m liber. 24

Sistemul adaptat la tehnologia din hal recurge la amplasarea unor stlpi intermedia ri, care micoreaz deschiderea elementelor orizontale i care pot fi alese sub forma unor elemente liniare, de tip grind. n figura de mai jos sunt sintetizate schemati c, rrezolvrile pentru deschiderile totale de 18,00 m; 21,00 m; 24,00 m, schemele constructive avnd dou i respectiv trei deschideri. Realizarea practic se face utilizn d elemente prefabricate de beton armat, stlpi pe care reazem articulat grinzile. D eschiderile maxime sunt de 7,50 m dac se utilizeaz elemente de beton armat; ele po t fi crescute n cazul utilizrii unor grinzi precomprimate sau a grinzilor cu zbrele de beton armat.

mbunt irea modului de lucru a grinzilor i sporirea deschiderilor acestora poate fi fc ut prin utilizarea grinzilor cu console, care n cazul cnd sunt prefabricate pot fi articulate pe stlpi. Schema constructiv n cazul deschiderilor de 18-24 m se ob ine prin amplasarea a dou semicadre avnd grinzile n consol, dispuse fa n fa , fr ca ace s conlucreze. Sistemul poate fi alctuit din elemente de beton armat, sau din stlpi de beton armat i grinzi de lemn ncleiat. Grinzile se pot aeza astfel nct s permit alc rea unui acoperi n dou pante, cu sau fr shed. n shed se amplaseaz panouri vitrate care servesc la iluminarea halei sau panouri cu termoizola ie, mobile, utilizate la v entilarea halei. Traveile la care se amplaseaz cadrele sunt de 6-7,5 m, n func ie de varianta de acoperi utilizat. Cnd se realizeaz acoperi compact, pe grinzile princi pale se aeaz elemente plane de acoperi din beton armat prefabricate, de tipul fiilor cu goluri. Traveile vor avea dimensiunile egale cu deschiderile acestor elemente care sunt cuprinse ntre 4,8 i 6 m. 25

24. Principii de proictare higrotermic a elementelor perimetrale la construc ii z ootehnice DETERMINAREA COEFICIENTULUI GLOBAL DE IZOLARE TERMIC (G) Coeficientul g lobal de izolare termic a unei cldiri (G), este un parametru termoenergetic al anv elopei cldirii pe ansamblul acesteia i are semnifica ia unei sume a fluxurilor ter mice disipate (pierderilor de cldur realizate prin transmisie direct) prin suprafa a anvelopei cldirii, pentru o diferen de temperatur ntre interior i exterior de la 1 K, raportat la volumul cldirii, la care se adaug cele aferente remprosptrii aerului in terior, precum i cele datorate infiltra iilor suplimentare de aer rece. Coeficien tul global de izolare termic se calculeaz cu rela ia : + 0,34n V n care :L - coeficientul de cuplaj termic, calculat cu rela ia : [W/K] A L= ' Rm G= (L t j j ) t - factorul de corec ie a temperaturilor exterioare [ - ]; V - volumul interior, n clzit, al cldirii [m3]; R'm - rezisten a termic specific corectat, medie, pe ansamblu l cldirii, a unui element de construc ie [m2K/W]; A - aria elementului de constru c ie [m2], avnd rezisten a termic R'm n- viteza de ventilare natural a cldirii,respect iv numrul de schimburi de aer pe or [h-1] Aria anvelopei cldirii A - se calculeaz cu rela ia : A = SAj [m2] n care : A- aria anvelopei, reprezentnd suma tuturor ariilor elementelor de construc ie perimetrale ale cldirii, prin care au loc pierderile de cldur; Aj- ariile elementelor de construc ie care intr n alctuirea anvelopei cldiri i i anume: suprafa a opac a pere ilor exteriori; suprafe ele adiacente rosturilor deschise i/sau nchise; suprafe ele ferestrelor i uilor exterioare, precum i ale pere ilor exteriori vitra i i ale luminatoarelor; suprafa a planeelor de peste ultimul nivel, sub terase; suprafa a planeelor de peste ultimul nivel, sub poduri; supraf a a planeelor de peste pivni e i subsoluri nenclzite; 26

suprafa a plcilor n contact cu solul; suprafa a pere ilor n contact cu solul; supra fa a planeelor care delimiteaza cldirea la partea inferioar, de exterior (la bowind ouri, ganguri de trecere, etc.); suprafa a pere ilor i a planeelor care separ volum ul cldirii, de spa ii adiacente nenclzite sau mult mai pu in nclzite, precum i de spa ii avnd alte destina ii etc Rezisten ele termice corectate, medii Rezisten ele te rmice corectate, medii pe ansamblul cldirii, ale elementelor de construc ie (R'm) se determin cu luarea n considera ie a influen ei tuturor pun ilor termice asupra rezisten elor termice unidirec ionale, n cmp curent (R). Caracteristica de perfor man termoenergetic global a cldirilor cu alt destina ie dect cea de locuire G1 G1ref [ W/(m3K)] Coeficientul G1 este un indicator conven ional al nivelului de prefor man termoenergetic de iarn, al unei cldiri n ansamblul ei, sau a unei pr i de cldir stinct din punct de vedere func ional; Coeficientul global de izolare termic G1 al unei cldiri sau al unei pr i de cldire reprezint pierderile orare de cldur prin trans misie prin elementele de nchidere ale acesteia, pentru o diferen de temperatur de un grad ntre interior i exterior, raportate la volumul nclzit al acesteia. Calculul coeficientului global de referin G1ref Prin calculul coeficientului global de re ferin G1ref se stabilesc performan ele termoenergetice ale cldirii conform proiec tului de arhitectur, performan e ce trebuie asigurate prin proiectul de execu ie i men inute pe toat durata de via a cldirii. Coeficientul global de izolare termic G 1 G1 = 1 A j t j V j R 'mj

V - volumul nclzit al cldirii sau pr ii de cldire; Aj - aria elementului de construc ie j, prin care se produce schimb de cldur, exprimat n m2; tj - factor de corec ie a d iferen ei de temperatur ntre mediile separate de elementul de construc ie j, Rmj rezisten a termic specific corectat medie, a elementului de construc ie j, exprima t n m2K/W; CALCULUL COEFICIENTUL GLOBAL G1 DE REFERIN A Rela ia general de calcul V aloarea limit a coeficientului global G1, denumit coeficient global de referin , G1 ref, se calculeaz cu rela ia: G1 ref = 1 A1 A 2 A 3 A4 a + b + c + dP + e V [W/(m K )] 3 27

V - volumul nclzit, calculat pe baza dimensiunilor interioare ale cldirii, exprimat n m3; a,b,c,d,e - coeficien i de control pentru elementele de construc ie Temper aturile exterioare de calcul se consider n conformitate cu harta de zonare climati c a teritoriului Romniei, pentru perioada de iarna 4 zone climatice, astfel : zona I Te = - 12C zona II Te = - 15C zona III Te = - 18C zona IV Te = - 21C Temperaturil e interioare de calcul si umiditati relative ale aerului interior Ti din standar dul de proiectare functie de tehnologii Temperatura minima Temperatura optima Te mperatura maxima FI din standardul de proiectare tehnologic DETERMINAREA REZISTEN ELOR TERMICE SPECIFICE ALE ELEMENTELOR DE CONSTRUC IE OPACE Rezisten a termic spe cific a unui strat omogen al elementului de construc ie se determin cu rela ia: R = d s n care: l d grosimea de calcul a stratului ; l conductivitatea termic de calcul a materialului

Ti T si Te Rezisten a termic, specific unidirec ional a unui element de construc ie alctuit din unul sau mai multe straturi din materiale omogene, fr pun i termice, inclusiv din eventuale straturi de aer neventilat, dispuse perpendicular pe direc ia fluxulu i termic, se calculeaz cu rela ia : R = Rsi + SRs + SRa + Rse [m2K/W] Temperatura pe suprafa a interioar a elementelor de construc ie Temperatura pe suprafa a interio ar a elementelor de construc ie fr pun i termice (sau n cmpul curent al elementelor d e construc ie cu pun i termice) se determin cu rela ia : T Ti max = (Ti - Tsi m) Ts i = Ti - a i Ri Rmj - rezisten a termic specific corectat medie [ m2K/W] A A U' Rezis a termic specific corectat R` i respectiv coeficientul de transfer termic d Tsi R 'm = J J J corectat U' se calculeaz cu rela ia generala 28

U '= n care : R rezisten a termic specific unidirec ional aferent ariei A; l lungimea pun ilor liniare de acelai fel, din cadrul suprafe ei A. Pentru alte condi ii de temp eratur (T'e i T'i ), temperatura minima (T'si min ) se poate determina cu rela ia : T ' -T ' E Tsi min = T ' I - i (T i-Tsi min ) [oC] Ti - Te n care : Ti = + 20 0C Te = - 15 0C Ti - Te = 35 K 1 y l c + + R A A

25. Pere i la construc iile zootehnice : clasificare, detalii constructive Pere ii sunt elemente de construc ii verticale care pot ndeplini func iunile de e lemente de rezisten , de nchidere fa de mediul exterior sau de compartimentare a s pa iului interior. n construc iile zootehnice o importan deosebit prezint pere ii e xteriori deoarece au att rol de nchidere ct i de asigurare a condi iilor corespunztoa re de microclimat interior. Clasificarea pere ilor se poate face dup mai multe cr iterii i anume: rolul i func iunile ndeplinite, natura materialelor utilizate i modu l de alctuire. Dup rolul i func iunile ndeplinite n ansamblul construc iei se deosebe sc: -pere i portan i sau de rezisten -pere i autoportan i sau de umplutur Dup natu ra materialelor folosite se mpart n: -pere i din pmnt stabilizat -pere i din zidrie d e piatr natural sau artificial (crmid plin, cu guri verticale, blocuri ceramice) -per prefabricate de beton armat sau alte materiale (azbociment, produse pe baz de le mn, n combina ie cu mase plastice). Dup modul de alctuire pere ii exteriori se mpart n dou tipuri principale: -pere i cu structura omogen -pere i cu structura neomogen Pere i cu structura omogen se pot realiza din materiale tradi ionale, de provenie n local (chirpici, pmnt stabilizat, piatr brut, tufuri calcaroase, scorie bazaltic) in materiale produse industrial (crmid plin, crmid eficient, blocuri ceramice cu golu blocuri de beton uor din granulit, deeuri ceramice). Pere ii din zidrie de crmid plin sau cu goluri asigur o bun izolare termic i o bun comportare n timp la ac iunea umidit ii. Prin utilizarea lor se ob ine un consum redus de ciment i de o el beton. Prez int dezavantaje legate de greutate proprie mare i consum mare de manoper. Aceast var iant apare ra ional n cazul cnd este folosit ca element de nchidere i de rezisten . 29

n vederea asigurrii unei comportri bune n timp, precum i a condi iilor de zooigien, pe re ii exteriori cu structura omogen se protejeaz pe fa a interioar i exterioar cu ten cuieli. Pere i cu structura neomogen sunt alctui i din mai multe straturi i sunt so lu ii mbunt ite fa de cei cu structur omogen i se pot realiza sub form de: zidrii m pere i din beton armat cu miez termoizolant. Aceste tipuri de pere i se realize az mai ales ca pere i neportan i cu rol de nchidere. i.) Zidriile mixte. Pere ii di n zidrie mixt se pot realiza ntr-o mare varietate de rezolvri cosntructive, utilizndu -se diferite combina ii dintre produsele ceramice (crmid plin, eficient) i materialele eficiente din punct de vedere al transmisiei termice.Tipuri de pere i: -pere i din zidrie de crmid cu umplutur termoizolant din materiale uoare de provenien local ri industriale -pere i de crmid cu miez termoizolant din materiale moderne, eficiente din punct de vedere al izolrii termice, cu un strat de aer ventilat 30

-pere i din blocuri de beton uor i din zidrie de crmid plin ii.) Pere i din elemente prefabricate. Cnd se urmrete o execu ie industrializat a co nstruc iilor se pot utiliza elemente prefabricate pentru pere i exteriori. Pere ii prefabrica i pentru construc iile zootehnice se pot realiza n urmtoarele varian te: Panourile prefabricate verticale se alctuiesc, n general, din trei straturi: c u un miez termoizolant i dou straturi de beton armat. Miezul cu propriet i termoizo latoare se poate realiza din polistiren expandat, psl mineral, beton celular autocl avizat sau diverse deeuri. 31

Panouri (fii) orizontale se utilizeaz la construc iile cu structura de rezisten n ca dre. Lungimea panourilor de tip fie se stabilete n func ie de distan a dintre stlpi i pozi ia panoului fa de acetia, iar nl imea se consider de obicei egal cu nl imea par tului halei(1-1,5 m). Grosimea se stabilete din considerente higrotermice, func i e de alctuirea panoului.

26. Acoperiuri la construc iile zootehnice : clasificare, detalii constructive Ac operiul este partea de construc ie care delimiteaz cldirea la partea superioar avnd r olul de a o proteja mpotriva agen ilor climatici. Alctuirea constructiv a acoperiuri lor, la construc ii zootehnice se face n func ie de destina ie i particularit ile m icroclimatului interior. Acoperiurile cldirilor zootehnice pot fi grupate n func ie de ordinea de aezare a struturilor precum i de distan a dintre acestea n trei vari ante principale: a.) Acoperiuri compacte se realizeaz de obicei avnd straturile com pacte aezate succesiv, urmrindu-se asigurarea deten iei vaporilor de ap care se pot acumula n structura termoizola iei i posibilitatea evacurii acestora n afara acoper iului. Acest mod de alctuire se folosete la realizarea acoperiurilor de tip teras sau cu pant mic. n acest caz nvelitoarea este alctuit din mai multe straturi de carton i z asfaltat lipite ntre ele cu bitum cald.Structura de rezisten est alctuit din plci s u fii prefabricate de beton armat. 32

Termoizola ia se poate realiza din: produse pe baz de vat i psl mineral, betoane i ump uturi uoare din granulit sau diferite deeuri industriale. b.) Acoperiuri cu spa iu de aer ventilat se utilizeaz n cazul cnd structura portant este realizat din ferme i t avan suspendat sau cnd nvelitoarea (hidroizola ia) este distan at de stratul termoi zolant. n aceste cazuri se creeaz un spa iu de aer ventilat, prin care se antrenea z i se evacueaz spre exterior vaporii de ap care ptrund i traverseaz termoizola ia. n figura de mai sus se prezint rezolvarea unui acoperi cu tavan suspendat de o ferm triunghiular cu zbrele, din beton armat. Tavanul se poate realiza din panouri uoare cu strat termoizolant protejat la partea inferioar cu plci din azbociment plan, p oliesteri arma i cu fibr de sticl,etc. Acoperiurile cu strat de aer ventilat constituie o variant care se aplic cu rezulta te foarte bune n cazul structurilor uoare cu pante medii (20-30%). Structura 33

portant a acoperiului se poate realiza din ferme uoare din lemn i metal, n cazul cons truc iilor ce deschideri mici(9-12 m). n aceste cazuri nvelitoarea se poate realiz a din azbociment ondulat sau tabl, iar termoizola ia se poate dispune n planul aco periului sub nvelitoare, la partea superioar sau inferioar a panelor. 27. Pardoseli la construc iile zootehnice : clasificare, detalii constructive La construc iile zootehnice pardoselile ndeplinesc un rol deosebit de important. Di n acest motiv alctuirea lor se face n mod diferen iat, pe zone func ionale inndu-se seama de scopul tehnologic pe care trebuie s-l ndeplineasc. La adposturile de anima le se disting urmtoarele zone: -zona de odihn; -zona de defecare care se realizeaz cu pardoseal continu sau discontinu prevzut cu canale de colectare i evacuare a dejec iilor; -zona de circula ie pentru animale i vehicule care transport furaje, etc. S tructura pardoselii se stabilete n raport cu destina ia, rolul i func iile ndeplinit e. n principiu, structura pardoselii se compune din:

-stratul de baz, care se execut din balast sau piatr de 10-15 cm grosime; -stratul de rezisten realizat de obicei din beton simplu avnd grosimea cuprins ntre 6-12 cm; -stratul termoizolant din materiale care au rezisten a mare la permeabilitate t ermic; acest strat se prevede numai la pardoselile din zona de odihn; -stratul de uzur care trebuie s corespund att condi iilor tehnologice i de rezisten la uzur ct motehnice prinvind temperatura de contact cu corpul animal, se poate executa din : beton, asfalt, produse ceramice, mas plastic, cauciuc, lemn, etc. Pardoselile ut ilizate la construc iile zootehnice trebuie s ndeplineasc urmtoarele condi ii: -s fie rezistente la uzur i la ac iunea factorilor agresivi din hal -s fie suficient de el astic pentru a nu provoca boli podale -s nu se deformeze sub ac iunea solicitrilor date de animale sau vehicole -s fie antiderapant i impermeabil Materialele din care se pot realiza pardoselile calde au fost studiate experimental, iar rezultatele pot fi concluzionate astfel: -pardoselile din beton sunt improprii datorit conduc tivit ii termice ridicate; 34

-cele mai bune pardoseli sunt cele realizate din lemn -rezultate bune confer i par doselile din materiale ceramice bine arse avnd rosturile etanate cu mortar de cime nt i mastic bituminos.

28. Construc ii pentru sere: materiale i clasificare Serele reprezint construc ii destinate culturii n extra sezon a legumelor i florilor, n vederea creterii produc i ei la hectar, i a unei distribu ii n timp a recoltei deosebit de cea ob inut n condi ii naturale. Proiectarea structurilor de rezisten trebuie abordat n func ie de tim pul materialelor de construc ie. Acestea vor trebui s ndeplineasc urmtoarele condi i i: s aib rezisten e mecanice de umbrire a suprafe ei interioare a serei; s aib o com portare bun n mediile cu umiditate mare i con inut bogat n bioxid de carbon. Materia lele care rspund acestor cerin e sunt lemnul i metalul. Lemnul a fost primul mater ial de construc ie utilizat la construc ia serelor. Lemnul ecarisat a servit la alctuirea structurilor de rezisten pentru serele de mic deschidere. Rezisten a la umiditatea din interiorul serelor se ob ine prin antiseptizarea lemnului prin tr atarea chimic. Deschideri mari s-au ob inut utiliznd structuri din arce realizate din lemn lamelet ncleiat. Metalul este folosit, cu precdere la realizarea structur ilor de rezisten pentru sere. O elul este utilizat sub form de profile laminate, profile din tabl ndoit, eav sau bare din o el-beton protejat mpotriva coroziunii. Ali muniul i aliajele sale sunt larg utilizate la realizarea structurilor de rezisten deoarece prezint urmtoarele avantaje: -greutate specific redus ceea ce conduce la p osibilitatea realizrii unor deschideri mari, cu elemente de ac iune redus care dau umbrire minim; -se comport bine sub aspectul coroziunii n atmosfera agresiv a serel or, iar prin eloxare nu necesit ntre inere ulterioar; -are o mare putere de reflexi e, astfel la serele care utilizeaz aluminiul diferen a dintre temperatura la sol i sub coam este de 1,5-2C fa de 10C n cazul structurilor de o el. Pere ii serelor se realizeaz din sticl transparent de 3 mm grosime, iar acoperiul din sticl obinuit sau s icl semicristal de 4 mm grosime. Un alt material utilizat pentru nchiderea serelor este folia din mase plastice. Aceasta are grosimi mici i greut i proprii reduse. Transparen a foliilor din mase plastice este mai redus dect a sticlei datorit const antei dielectrice de dou ori mai mare n cazul maselor plastice. 35

29. Construc ii pentru sere - structuri i detalii constructive Serele individuale . Structurile de rezisten adoptate n cazul serelor individuale urmresc realizarea unor deschideri libere, varianta structural fiind cadrul transversal cu o deschid ere.

Sunt recomanda i stlpi din profile metalice cu zbrele dispui vertical sau nclinat pe ntru preluarea mai bun a ac iunii vntului. Fermele cu zbrele metalice, datorit nccturi mici care ac ioneaz asupra lor, se alctuiesc avnd barele comprimate din profile me talice, iar barele ntinse din o el beton. Serele bloc au structura alctuit din cadr e dispuse dup dou direc ii; cadrul transversal este alctuit dintr-o coard orizontal i stlpi amplasa i la 3,20 m sau 6,40 m; cadrul longitudinal este constituit din stlp i amplasa i la 3 m distan i grind de jgheab.

Sere etajate se utilizeaz n apropierea marilor orae; solu ia confer o mai bun utiliz re a terenului; ele au capacit i mici, au procese tehnologice integral mecanizate i un program strict de control al acestora conform planurilor de dezvoltare ale plantelor. Sere mobile sunt alctuite din tronsoane ce se deplaseaz pe ine de lungim e mai mare, de aproximativ trei ori dect sera. 36

contribuie la creterea culturilor n prima faz i prelungesc perioada de recoltare toa mna; utilizarea serelor mobile prentmpin infestarea solului ntruct terenul este supus ac iunii factorilor climaterici o anumit perioad a anului (raze solare, precipita ii, nghe -dezghe , etc). 30. Medii agresive n construc iile agricole Principalii agen i agresivi care ac i oneaz n construc iile agrozootehnice sunt: - amoniacul, - ioinii sulfatici i de clo r, - clorurile, diveri acizi i substan e bazice, - umiditatea aerului interior 31. Agen i agresivi Principalii agen i agresivi care ac ioneaz n constructiile agr ozootehnice sunt: amoniacul, ioinii sulfatici i de clor, clorurile, diveri acizi i substan e bazice, umiditatea aerului interior Amoniacul (NH3), rezult din descomp unerea dejec iilor stagnante ale animalelor; ac ioneaz asupra pardoselilor, bazei stlpilor, zidurilor, canalelor i conductelor de evacuare a dejec iilor etc, n reze rvoarele de dejec ii lichide, pe platformele de depozitare. n atmosfera adposturil or, amoniacul este limitat la concentra ii foarte mici (0,003% n volume) de condi iile de microclimat. lonii sulfatici, produc coroziunea betonului; se gsesc n sol i n apele freatice. Impurificarea sulfatic apare n mod deosebit n zone industriale, sub ac iunea haldelor de crbuni i zgur. n sol, sulfa ii apar prin descompunerea biol ogic a substan elor organice con innd proteine. ngrmintele naturale i artificiale, ca cultivarea solului (aerisirea, aratul) favorizeaz creterea con inutului de sulfa i n sol, de aceea coroziunea cu ioni sulfatici poate aprea n cazul serelor, rsadni el or, ca i al construc iilor agrozootehnice ce se gsesc n apropierea terenurilor cult ivate (la elementele de construc ii amplasate sub nivelul terenului). lonii de c lor i clorurile apar n apele n care levigheaz ngrminte chimice sau organice. Clorura calciu (CaCl2) se folosete ca accelerator de priz pentru betoane, mai ales n anotim pul rece sau sub forma de dezinfectant n adposturi zootehnice, dispensare veterina re etc. Starea oricrei solu ii apoase este determinat de concentra ia ionilor de h idrogen. n apa pur, numrul ionilor de H+ care cauzeaz aciditatea este egal cu numrul ionilor de OH- care cauzeaz bazicitatea. Produsul concentratiilor ionilor de H+ i OH- este un numr constat, i anume: [H+].[OH-]=10 -14 g ioni/l. Pentru a caracteriz a starea oricrei solu ii apoase, n locul puterii exponen iale se folosete o valoare numeric absolut, notat pH, care din punct de vedere matematic este 37

logaritmul n baza 10, cu semn schimbat, al concentra iei de ioni de hidrogen (pH ca simbol nseamn produs Hydrogeni). Valoarea pH a unei ape absolut neutre este 7; dac pH<7 solu ia are reac ie acid, iar dac pH>7, reac ie bazic. Acizii care apar n co nstructiile zootehnice sunt: acizi anorganici slabi (hidrogenul sulfurat) i acizi organici (lactic, tartric, acetic etc.). Hidrogenul sulfurat (H2S) apare datori t descompunerii substan elor organice din dejec iile animalelor, ac ionnd asupra e lementelor constructive ale adposturilor, conductelor de canalizare, rezervoarelo r de dejec ii etc. Solu ia apoas de hidrogen sulfurat este un acid slab, cu efect coroziv limitat asupra betonului; armturile din betonul armat pot fi ns corodate i ntens prin formarea sulfurii de fier (FeS) n cazul unui beton insuficient compact at sau al unei acoperiri prea mici. Acidul lactic (CH 2 CHOH COOH) se gsete n lapte nedegresat, lapte acrit, nutre verde murat, varz acr etc. Acidul lactic poate apre a pe pardoselile grupurilor de muls, n ncperile n care se manipuleaz laptele, in silo zurile de nutre murat i n ieslele de alimentare a animalelor cu hran etc. Pentru mbu nt irea hranei animalelor, s-a introdus furajarea cu nutre verde nsilozat, care i rid ic calit ile nutritive prin fermentare. Coroziunea datorit acidului lactic este pro por ional cu aciditatea, fiind semnificativ pentru pH<5. Substan ele alcaline (baz ice), caracterizate prin pH>7, apar n construc iile agrozootehiiice datorit substa n elor de dezinfectii i solu ii de splare, la adposturile pentru animale, dispensar e veterinare, camere unde se manipuleaz laptele. Bazele tari se folosesc, n genera l, n solu ii cu concentra ie slab; de exemplu, hidroxidul de sodiu (NaOH), numit i sod caustic, se utilizeaz n solu ii de 21% . Umiditatea relativ a aerului interior, c are ajunge la valori importante n unele constructii agrozootehnice, ac ioneaz ca u n mediu agresiv. Vaporii de ap pot condensa pe suprafa a elementelor de construc ii sau n grosimea acestor elemente, dnd natere unor fenomene de coroziune. 32. Coroziunea i msurile de protec ie aplicate betonului la construc iile agrozoot ehnice COROZIUNEA Efectul distructiv al apei agresive asupra betonului depinde d e urmtoarele condi ii: - tipul de cimenit utilizat, propriet ile fizico-chimice al e acestuia; - calitatea agregatelor utilizate, raportul ap-ciment, dozajul de cim ent, gradul de compactare al betonului i vechimea acestuia; - starea suprafe ei e xpus la apa agresiv (gradul de netezime i carbonatare etc.); -compozi ia i concentra ia apei agresive, precum i modul n care lichidul agresiv ac ioneaz asupra construc iei de beton (dac este n micare, dac ac ioneaz cu presiune etc.); - dimensiunile con struc iei de beton Coroziunea de tip I (coroziunea de levigare) apare datorit dez voltrii i levigrii ionilor de calciu sub ac iunea apei lipsite de duritate, a apei cu bioxid de carbon sau cu sruri de amoniu 38

Coroziunea de tip II apare datorit distrugerii prin expansiune sau splarea cimentu lui ntrit, provocat de bioxidul de sulf (n prezen a umidit ii din aer), de solu ii ap oase ale acidului sulfuric sau de sruri ale acestuia, de srurile de magneziu, de d iveri acizi (acetic, lactic, tanic, tartric), de zahr i melas. Msurile de protec ie a plicate betonului din construc iile agrozootehnice Folosirea unor betoane de cal itate, dense i compacte, care mpiedic penetrarea agen ilor agresivi. Aceste betoane se ob in prin alegerea unei granula ii corespunztoare i a factorului ap/ciment la limita lucrabilit ii A/C=0,5 ... 0,6 la betoane simple i 0;45 . .. 0,55 la betoane armate; prin stabilirea unui dozaj de ciment care s asigure lucrabilitatea icompa ctitatea betonului corespunztor cu granulometria agregatului i raportul A/C,dozaju l de ciment crete, n general, pe msura creterii agresivit ii (valoarea minim este: 250 ... 275 kg/ mc pentru betoane nearmate i 300 . .. 350 kg/m3 pentru betoane armat e); Folosirea unor cimenturi speciale, cu adaosuri de impermeabilizare, ca de ex emplu: cimenturi Portland mcinate cu stearat de calciu, de aluminiu sau de alte m etale; cimenturi cu emulsie de cauciuc utilizate n cazul ac iunii bazelor, srurilo r, acizilor oleici i grai (se utilizeaz 10 ... 20% din greutate emulsie de cauciuc stabilizat pentru ciment, ca s nu coaguleze); utilizarea plastobetoanelor sau a po limerbetoanelor, realizate cu ajutorul rinilor sintetice, sub form de adaosuri la b etoanele preparate cu cimenturi uzuale, prin adugarea de diveri polimeri sintetici (de exemplu, emulsie de acetat de polivinil), se mbunt esc o serie de propriet i al e betoanelor unele importante pentru stabilitatea la coroziune (absorb ie de ap r edus, creterea rezisten ei la ntindere, reducerea fisurrii etc.) neexpunerea betonul ui proaspt la ac iunea agen ilor agresivi folosirea unor tratamente superficiale la suprafa a betonului i a tencuieliicare combinndu-se cu componen ii pietrei de c iment, dau compui insolubili sau rezisten i din punct de vedere chimic 39

S-ar putea să vă placă și