Sunteți pe pagina 1din 87

Planul de Amenajare a Teritoriului Municipiului Chiinu Strategia de dezvoltare teritorial

Beneficiar

Consiliul Municipal Chiinu

Ela orator !esign

"#S $omania S$% & Consultant' management proiect (coordonator strategie dezvoltare teritorial) Studio Bit

aprilie *++,

Planul de Amenajare a Teritoriului Municipiului Chiinu - Strategia de dezvoltare teritorial

Cuv. nt /naint e

T
0

eritoriul municipiului Chiinu1 2 nou politic a Consiliului Municipal privind dezvoltarea dura il /n conte3tul 2 iectivelor de !ezvoltare ale Mileniului i Planului de Ac4iune 5E & Moldova6

Ela orarea Planului de Amenajare a Teritoriului Municipiului Chiinu este rezultatul cooperrii dintre Consiliul Municipal Chiinu i P75! Moldova' /n care Consiliul Municipal este eneficiarul' iar P75! Moldova' contractorul lucrrii6 Planul de dezvoltare teritorial a Municipiului Chiinu' ela orat /n conte3tul 2!M0 pe perioada *++8&*+*9 i al o iectivelor strategice de cooperare dintre $epu lica Moldova i 5niunea European' solicit o implicare a administra4iei /n managementul teritoriului' /n conte3tul conservrii i protec4iei mediului natural6 %a nivel strategic' cuv.ntul cheie va fi :sta ilirea priorit4ilor investi4ionale cu efect multi& plicator' sau cu valoare adugat /n dezvoltarea multi&sectorial a municipiului;6

Capitolul de audit al prezentului document investigheaz teritoriul municipiului Chiinu pe trei coordonate1 = ?unc4ionalitatea teritorial' = Competitivitatea teritorial /n conte3t na4ional i european' = Promovarea patrimoniului construit i de mediu6 Capitolul privind viziunea i o iectivele de dezvoltare prezint reperele coeziunii economice' sociale i teritoriale a municipiului' for& mulate pe aza analizei S@2T' realizat /n capitolul 06 Capitolul legat de implementarea strategiei' propune un pachet de politici' programe i proiecte sectoriale i teritoriale' prin care s se asigure1 = !ura ilitatea infrastructurii sociale' economice i a resurselor natu& rale' = !ura ilitatea infrastructurii pentru o economie informa4ional i a cunoaterii' = !ura ilitatea infrastructurii /n domeniul cercetrii i inovrii6

Comitetul Strategic de !ezvoltare !ura il a municipiului Chiinu i Colectivul de Anchet Pu lic' constituite prin !ecizia CMC 8EB* din 0F6+96*++E' /n conformitate cu prevederile #otr.rii Auvernului $epu licii Moldova nr6 <90B0<<,' Capitolul "' punctul > aliniat 0' i a Capitolului """' punctul >' vor asigura consultarea popula4iei asupra propunerilor enun4ate /n documenta4ia Planului 5r anistic Aeneral al unit4ilor administrativ teritoriale' orae' comune' sate' ce compun municipiul Chiinu' urm.nd ca reglementrile de az ale variantei acceptate s fie pu licate /n presa local6

!ocumentul de fa4 prezint date i informa4ii culese prin chestionare i prin /nt.lniri pu lice' interviuri cu oficiali alei i numi4i' coordonate cu politicile spa4iale europene' pentru ca municipiul Chiinu s dev& in un teritoriu atractiv pentru via4a cotidian a locuitorilor i pentru localizarea firmelor6 2 iectivele strategiei se azeaz pe politicile spa4iale ale 5niunii Europene men4ionate /n cadrul ES!P (0<<<' Perspectiva !ezvoltrii Spa4iale Europene)1 = !ezvoltarea unui sistem policentric ur an i a unor noi rela4ii ur an& rural' = Asigurarea accesului egal al locuitorilor la infrastructur i cunotin4e' = Managementul pu lic al patrimoniului natural i cultural6 Strategia de dezvoltare a municipiului Chiinu se azeaz pe trei piloni1 (0)6 Coeziunea economic i social' (*)6 Competitivitatea ter& itorial' (>)6 Conservarea valorilor naturale i culturale6 Acestia con& duc ulterior la forme de implementare pe dou componente1 (0)6 "dentificarea i proiectarea /n ac4iuni a formelor de cretere a atrac& tivit4ii teritoriale' prin dezvoltarea infrastructurii de az i (*)6 Ac4iuni directe asupra disparit4ilor economice' sociale' culturale i de mediu6

%ucrarea este realizat de un consor4iu interna4ional de spe& cialiti' din $epu lica Moldova' Belarus i $om.nia' din care fac parte1 G "7CP 5r anproiect & Proiectant Aeneral'

5nit4ile administrativ teritoriale' orae' comune i sate' ce compun municipiul Chiinu au o liga4ia ca /n momentul ela orrii propriu& lui Plan 5r anistic Aeneral' pe aza prevederilor acestui plan i /n conformitate cu legisla4ia $epu licii Moldova' s respecte 7CM B6+06+*&*++96 !elimitarea zonelor protejate se va face /n conformi& tate cu prevederile #otar.rii Auvernului Moldovei nr6 0++<B*+++' respect.ndu&se categoriile de zone protejate i termenii utiliza4i pen& tru definirea acestora' a cldirilor de patrimoniu' precum i a siturilor i rezerva4iilor6 Cor fi respectate prevederile $egistrului Monumentelor 2crotite de Stat' apro at prin #otar.rea Parlamentului $epu licii Moldova nr6 09>0&D""B**6+E60<<>' i prevederile conven4iilor europene i interna4ionale ratificate de $epu lica Moldova6

G "#S $omania S$% & Consultant management' G Bussines Consulting "nstitute & Proiectant specialitate (socio&economic)' G S6C6 %inia 7ova S$% & Proiectant specialitate (regulament local)' G "656 Bel7""Aradostroitelistva & Proiectant specialitate (transport)' G "6M6 Chiinuproiect & Proiectant specialitate (utilit4i pu lice)6

06 2 iectivele de !ezvoltare ale Mileniului

aprilie *++,

Planul de Amenajare a Teritoriului Municipiului Chiinu - Strategia de dezvoltare teritorial

Capitolul + "ntroducere

aprilie *++,

Planul de Amenajare a Teritoriului Municipiului Chiinu - Strategia de dezvoltare teritorial

"7T$2!5CE$E +606 +6*6 +6>6 +686 C27TEDT5% AE7E$A%

2B"ECT"C5% ST$ATEA"E"

MET2!2%2A"A ST$ATEA"E" ST$5CT5$A ST$ATEA"E"

06 A5!"T5% ?ACT2$"%2$ !EHC2%TI$"" 0606 "MPI$J"$EA TE$"T2$"A% A!M"7"ST$AT"CI 06*6 !EM2A$A?"A 06>6 0686
> "ntroducere

TE$E75$" %2C5"7JA !EHC2%TA$EA S2C"2& EC272M"CI 5T"%"TIJ" P5B%"CE SE$C"C"" P5B%"CE ME!"5 A7A%"HA S@2T C27C%5H""1 ASPECTE C#E"E !E MA7AAEME7T TE$"T2$"A%

0696 06E6 06,6 06F6

"ntroducere

06<6 060+6

*6 C"H"57E K" 2B"ECT"CE ST$ATEA"CE !E !EHC2%TA$E *606 C"H"57EA !E !EHC2%TA$E *6*6 2B"ECT"CE ST$ATEA"CE !E !EHC2%TA$E >6 P2%"T"C" & P$2A$AME & P$2"ECTE 86 "MP%EME7TA$EA K" M27"T2$"HA$EA ST$ATEA"E" 8606 C27!"J"" !E "MP%EME7TA$E 86*6 E%EME7TE ?"7A7C"A$E 7ECESA$E "7CEST"J""%2$ P5B%"CE 86>6 M27"T2$"HA$E

aprilie *++,

Planul de Amenajare a Teritoriului Municipiului Chiinu - Strategia de dezvoltare teritorial

Capitolul + "ntroducere

aprilie *++,

Planul de Amenajare a Teritoriului Municipiului Chiinu - Strategia de dezvoltare teritorial

+606 Conte3tul general


"n conte3tul creterii competi4iei ur ane interna4ionale i a procesului de aderare i de integrare /n cadrul 5niunii Europene' Planul de Amenajare a Teritoriului Municipiului Chiinu' strategia de dezvoltare teritorial prezint /ntr&un proiect unic' coordonat' politicile economice' sociale i de mediu' /n vederea atingerii unor o iective majore legate de statutul de capital' de /m unt4irea condi4iilor de via4 a locuitorilor i de atragere de noi activit4i economice6

planului de dezvoltare a teritoriului i /n controlul ulterior al acestei dez& voltri6 Strategia de dezvoltare a municipiului Chiinu are /n vedere pe perioada *++E&*+*9 dou scenarii6 "n primul scenariu' politicile pu lice ale Consiliului Municipiului Chiinu vor viza coeziunea economic' social i teritorial6 "n al doilea scenariu politicile pu lice vor viza competi4ia euro& pean i mondial' concentr.nd investi4iile pu lice /n teritorii competitive6 "n perioada *++,&*+*9' Planul de Amenajare a Teritoriului Municipiului Chiinu propune dezvoltarea complementar a acestor dou scenarii faz.nd echili rat investi4iile ce se vor realiza pe perioada de implementare a planului /n direc4ia (0) "nlturrii disparit4ilor terito& riale e3istente i (*)6 Promovrii imediate a zonelor ur ane competitive cu respectarea valorilor de patrimoniu natural i construit6

= "dentificarea i delimitarea teritoriilor cu disparit4i privind accesi ili& tatea teritoriului' precum i mo ilitatea mrfurilor i a persoanelor /n interiorul acestui teritoriuL = "dentificarea i delimitarea teritoriilor cu disparit4i privind utilit4ile i servicile pu lice oferite persoanelor fizice i juridice rezidente /n municipiul ChiinuL = "dentificarea i delimitarea teritoriilor cu disparit4i privind dezvoltarea economicL = "dentificarea i delimitarea teritoriilor cu factori de risc natural ridicatL = "dentificarea domeniilor comune de ac4iune /ntre primriile municipi& ului Chiinu6

Aceste o iective sunt men4ionate /n :Programul de Activitate a Auvernului pe anii *++9&*++<;' /n :Planul de Ac4iuni 5E&Moldova;' precum i /n :!eclara4ia Mileniului a 7a4iunilor 5nite1 dezvoltarea uman & o iectiv de importan4 primordial;' semnat de preedintele $epu licii Moldova /n anul *+++6 Prezentul document' ca parte a proiectului :Plan de Amenajare a Teritoriului Municipiului Chiinu;' se constituie (0)6 ca platform oper& a4ional de coordonare a investi4iilor multisectoriale la nivelul unit4ilor administrativ teritoriale aflate /n componen4a municipiului i de cooperare a acestora /n vederea implementrii proiectelor propuse i (*)6 ca platfor& m opera4ional de coordonare a planurilor ur anistice generale pe care fiecare din unit4ile administrativ teritoriale ale municipiului Chiinu le va /ntocmi /n conformitate cu principiile autonomiei locale i su sidiarit4ii6

!ezvoltarea acestui plan se va face pe ase direc4ii1 06 Accesi ilitate i mo ilitate *6 !ezvoltare policentric >6 Atractivitate i competitivitate 86 Parteneriat 5r an&$ural 96 Protec4ia patrimoniului construit i natural E6 Management pu lic performant

+6*6 2 iectivul strategiei


%ucrarea de fa4 sus4ine demersul institu4ional al Planului de Amenajare a Teritoriului Municipiului Chiinu' privind planificarea dezvoltrii dura ile a acestuia' construind' /n parteneriat cu administra4iile locale componente' o strategie de dezvoltare pe perioada *++,&*+*9' /n con& te3tul na4ional i interna4ional prezentat anterior6 2 iectivul strategiei este acela de a oferi Consiliului Municipal Chiinu un instrument metodologic i legal pe aza cruia acesta s poat structura pachetul de politici' programe i proiecte /n scopul (0)6 2 4inerii unui teritoriu competitiv din punct de vedere economic' (*)6 $educerii disparit4ilor socio&economice e3istente i (>)6 Protejrii patri& moniului construit i natural6

Capitolul + "ntroducere

Consider.nd politica Consiliului Municipal de structurare a dialogului cu popula4ia /n pro lemele de dezvoltare ur an' /n general' i implicarea cet4enilor /n procedurile de alocare a terenului pentru diferite func4iuni i servicii ur ane' /n special' aceast lucrare va orienta con4inutul dez ateri& lor pe pachete de programe i proiecte sectoriale necesare /n ela orarea

Alegerea acestor direc4ii ale dezvoltrii rezult din coro orarea datelor rezultate din analiza privind starea actual a teritoriului municipiului Chiinu' date care au vizat cercetarea i analiza urmtoarelor domenii1

aprilie *++,

Planul de Amenajare a Teritoriului Municipiului Chiinu - Strategia de dezvoltare teritorial

+6>6 Metodologia strategiei


$edactarea lucrrii s&a realizat /n conformitate cu metodologia prezentat /n caietul de sarcini' care a stat la aza alegerii consor4iului de firme ce ela oreaz prezentul proiect6 "n plus au fost culese elemente folosite /n practica interna4ional' referitoare la managementul i planificarea ur an i regional' de interes pen& tru Primria Municipiului Chiinu6

06 Audit1
"dentificarea factorilor dezvoltrii

Care este starea municipiului astzi' dintr&o perspectiv de dezvoltareN "dentificarea tendin4elor de dezvoltare Analiza S@2T

*6 Ciziune de dezvoltare i o iective strategice1


Conceptul strategic de dezvoltare azat pe valorileBidentitatea municipiului

Cum ar tre ui s fie' sau s devin municipiul' /n viziunea comunit4iiN ?ormularea o iectivelor strategice prin com ina4ia optim a factorilor de dezvoltare

5n rol semnificativ /n ela orarea strategiei l&a jucat participarea grupurilor ur ane cheie' at.t /n culegerea de date (prin chestionare i /nt.lniri directe)' c.t i /n dez aterea pachetului de proiecte nece& sar implementrii strategiei6 Structural' strategia de dezvoltare este construit pe metodologia planificrii strategice adaptat dup Motler (0<<<) i se compune din cinci etape1 (0)6 Audit' (*) Ciziune i o iective strategice' (>)6 Politici de dezvoltare' (8)6 "mplementare' (9)6 Monitorizare i evalu& are' conform ta elului alturat6

>6 ?ormularea politicilor de dezvoltare1


Pro leme i Politici generaleBsectoriale de dezvoltare

Care sunt politicile de dezvoltare pe clase de pro lemeN Programe i proiecte organizate pe politici sectoriale

86 "mplementare
"dentificarea organiza4iilor

Care sunt paii ce tre uie urma4i pentru implementarea programelor i proiectelorN
Condi4ii de implementare

96 Monitorizare i evaluare1

+686 Structura strategiei


E Capitolul + "ntroducere !ocumentul este structurat conform etapelor din metodologia de formulare a strategie i cuprinde urmtoarele capitole1 06 *6 >6 86 Auditul Municipiului Chiinu' sectorial i teritorial Ciziune i o iective strategice de dezvoltare Politici & programe & proiecte "mplementarea i monitorizarea strategiei

Monitorizare

Cum se poate asigura implementarea cu succes a proiectelorN


Evaluare

(Sursa1 "#S $omania' 76 Jarlung' S6 $acoviceanu' *+++)

aprilie *++,

Planul de Amenajare a Teritoriului Municipiului Chiinu - Strategia de dezvoltare teritorial

"7T$2!5CE$E +606 +6*6 +6>6 +686 C27TEDT5% AE7E$A%

2B"ECT"C5% ST$ATEA"E" MET2!2%2A"A ST$ATEA"E" ST$5CT5$A ST$ATEA"E"

06 A5!"T5% ?ACT2$"%2$ !EHC2%TI$"" 0606 "MPI$J"$EA TE$"T2$"A% A!M"7"ST$AT"CI 06*6 !EM2A$A?"A 06>6 0686
, Capitolul 0 Auditul factorilor dezvoltrii

TE$E75$" %2C5"7JA !EHC2%TA$EA S2C"2&EC272M"CI 5T"%"TIJ" P5B%"CE SE$C"C"" P5B%"CE ME!"5 A7A%"HA S@2T ASPECTE C#E"E !E MA7AAEME7T TE$"T2$"A%

0696 06E6 06,6

Auditul factorilor dezvoltrii

06F6 06<6 060+6

*6 C"H"57E K" 2B"ECT"CE ST$ATEA"CE !E !EHC2%TA$E *606 C"H"57EA !E !EHC2%TA$E *6*6 2B"ECT"CE ST$ATEA"CE !E !EHC2%TA$E >6 P2%"T"C" & P$2A$AME & P$2"ECTE 86 "MP%EME7TA$EA K" M27"T2$"HA$EA ST$ATEA"E" 8606 C27!"J"" !E "MP%EME7TA$E 86*6 E%EME7TE ?"7A7C"A$E 7ECESA$E "7CEST"J""%2$ P5B%"CE 86>6 M27"T2$"HA$E

aprilie *++,

Planul de Amenajare a Teritoriului Municipiului Chiinu - Strategia de dezvoltare teritorial

0606 Cooperare teritorial


Capitala $epu licii Moldova' /n conformitate cu datele statistice europene se afl /n ierarhia oraelor cu o popula4ie cuprins /ntre 9++6+++ i 06+++6+++ de locuitori i' /ncep.nd cu +06+06*++,' /n vecintatea grani4ei cu 5niunea European (vezi harta 0)6 !in acest punct de vedere este important de considerat sistemul de transport TE7' cu men4iune special coridorul European "D' coridorul fluvial $in&!unre (a3a prioritar 0F)6 2 imagine a posi ilita4ilor de e3tin& dere a a3elor de transport /n zona Europei Centrale i Estice a fost dez atut /n cadrul Arupului numit de Comisia European /n anul *++9 (vezi harta *)6

#arta 06 Teritoriul european & harta fizic a integrrii


*9+6+++&9++6+++ locuitori 9++6+++&06+++6+++ locuitori peste 06+++6+++ locuitori

Planurile ierarhic superioare' de tip na4ional' raional sau special (plan regional) sunt in curs de ela orare' cu finalizare /n cursul anu& lui *++,6 "n acest conte3t' Strategia de !ezvoltare Teritorial a Municipiului Chiinu propune un numr de politici' programe i proiecte pe toate sec4iunile de interes ale planurilor men4ionate anterior6 F Capitolul 0 Audit

#arta *6 A3e de transport

aprilie *++,

Planul de Amenajare a Teritoriului Municipiului Chiinu - Strategia de dezvoltare teritorial

Ta el 01 Honele ur ane (+06+06*++E)


Municipiul Chiinu este format din 0< unit4i administrativ teritoria& le din care , orae i 0* comune6 Teritoriul municipiului Chiinu are o suprafa4 total de 9,0E8 ha din care 0<+98' >8 ha /n intra& vilan6 !in punct de vedere al raportului teren ur an&teren rural' suprafe4ele unit4ilor administrativ teritoriale indic pentru zonele ur ane o cifr total de *E8<0 ha (din care 09+*9 ha /n intravilan) i pentru zonele rurale o suprafa4 total de >+E,> ha (din care 8+*, ha /n intravilan)6

Suprafa4a administrativ a oraelor reprezint 8EO din totalul suprafe4ei municipiului6 Arealele cele mai /ntinse le are oraul Chiinu' urmat de S/ngera iar cea mai restr.ns suprafa4 o /nregistreaz oraul Cricova6 Pn ceea ce privete comunele' suprafe4ele cele mai mari sunt /nregis& trate la Bcioi i Trueni' iar cele mai reduse sunt consemnate la Condri4a i Ciorescu6 2 not aparte privind teritoriul municipiului o reprezint :/ntovririle pomicole;' care au devenit zone locuite' dar fr un statut administrativ6 Ta elul nr6 0 i * prezint sintetic ilan4ul teritorial al unit4ilor administrative ce compun municipiul Chinu6

0**>9

E,>

>+9

90,

F**

>9E

00,

Ta el *1 Honele rurale (+06+06*++E)

<

Capitolul 0 Audit

E*F

>>9

*,*

*F9

*9F

E>

*09

*,0

9+,

0>0

E8<

aprilie *++,

Planul de Amenajare a Teritoriului Municipiului Chiinu - Strategia de dezvoltare teritorial

"mpr4irea teritorial administrativ

>

0+

%egenda
#2TA$E A!M"7"ST$AT"CE CA" ?E$ATE

0E , 09 0* 0> 0F 0< 0, 08 E

H27A AE$2P2$T5%5" #"!$2A$A?"E SPAJ"" CE$H" "7T$AC"%A75% %2CA%"TIJ"%2$ S5B5$BA7E TE$E75$" AA"C2%E P$2P$"ETATE P$"CATI H27E "7!5ST$"A%E CA$T"E$E%E 2$AK5%5" C#"K"7I5 2$AKE
0

C#""7I5 C2!$5 C$"C2CA !5$%EST" S"7AE$A CA!5 %5" C2!A CAT$A C2M57E

0 Capitolul 0 0+ Audit

00

* >

8 9 E ,

<
F < 0+ 00 0* 0> 08 09

BAC"2" B5B5"EC" C"2$ESC5 C2%27"TA C27!$"TA B5!EST" C$5HEST" A#"!"A#"C" A$AT"EST" STA5CE7" T2#AT"7 T$5SE7"

F 9

0E 0, 0F 0<

aprilie *++,

Planul de Amenajare a Teritoriului Municipiului Chiinu - Strategia de dezvoltare teritorial

06*6 !emografia
Ta el >1 !emografia

06*6A !ensitatea
Municipiul Chiinu este locuit de un numr de ,0*6*++ locuitori 06 Honele ur ane sunt locuite de <+'8O din popula4ia total' restul de <'EO locuind /n zone rurale6 Este important de men4ionat c F*',O din popula4ia municipiului locuiete /n oraul Chiinu6 Su aspectul dis& tri u4iei teritoriale a popula4iei' caracteristic pentru municipiul Chiinu este concentrarea a 9F<68++ locuitori pe o suprafa4 reprezent.nd *0'9O din suprafa4a total a municipiului6 Aceasta determin o cerere ridicat de utilit4i pu lice i transport pu lic' precum i grave aspecte de poluare a aerului6

06*6 B !inamica popula4iei


?a4 de $ecensm.ntul din anul *++8' la +06+06*++E se /nregistreaz o cretere a popula4iei municipiului la ,0,6<++ locuitori' din care E8F6<++ /n zona ur an i E<6+++ /n zona rural6 !inamica schim rilor demografice /nregistreaz aspecte diferite /ntre zonele ur ane i cele rurale6 Honele rurale din cadrul su ur iilor se con& frunt cu o cretere demografic provenit din sporul natural sau migra4ia for4ei de munc' fenomen prezent acolo unde e3ist teren li er /n apropierea oraului Chiinu' sau se sta ilesc noi agen4i economici6 Acest fenomen se /nt.lnete /n comunele Bcioi' Bu uieci' Budeti' Ciorescu' Cruzeti' Ahidighici' Tohatin' Trueni' sat Colni4a' Stuceni' or6 Codru' Cricova' !urleti' S.ngera6 !in punct de vedere al piramidei v.rstelor' merit s fie men4ionat recesiunea efectivelor popula4iei de v.rst t.nr fa4 de anul 0<F<' rezultat al unui ritm mediu al natalit4ii de &>'*O6 Pn acelai timp se pre& conizeaz o cretere a efectivului popula4iei cu v.rste peste 99&E+ de ani i implicit' un impact semnificativ asupra serviciilor de sntate' sociale i a sistemului de pensii6

00

Capitolul 0 Audit

!ensitatea popula4iei variaz de la 0+ locuitoriBha /n zonele rurale la 8++ locuitoriBha /n sectoarele centrale ale oraului6 Teritorial' densi& tatea ridicat a popula4iei se /nscrie pe coridoarele Centru&Catra i Centru&Ciorscu&Cricova6 "n consecin4 presiunea pe servicii i utilit4i pu lice se va /nregistra cu prioritate pe aceste coridoare6 "nforma4ii sin& tetice privind aspectele teritoriale i demografice la data de +06+06*++E sunt prezentate /n ta elul >6 !etalii privin starea actuala a popula4iei sunt prezentate /n capitolul 06* !emografie' P5A ora Chiinu' pag6 0<&*9 i /n capitolul *' Prognoze i scenarii de dezvoltare' pag6 ,9&,,6

0 B Popula4ia municipiului Chiinu reprezint *0O din popula4ia $epu licii Moldova i 8<'*O din popula4ia ur an a repu licii6 ($ecensm.nt *++8)

Sursa1 $ecensm.nt 960+6*++8

aprilie *++,

Planul de Amenajare a Teritoriului Municipiului Chiinu - Strategia de dezvoltare teritorial

!emografia

%egenda
75MI$ !E %2C5"T2$" 0++++ & >9,++ (*+) E+++ & 0*+++ (*F) >+++ & E+++ (>8) 0*++ & >+++ (>>) E++ & 0*++ (0<) 9+ & E++ (>9) + & 9+ (99) #2TA$E A!M"7"ST$AT"CE

0*

Capitolul 0 Audit

sursa1 "7CP 5r anproiect

aprilie *++,

Planul de Amenajare a Teritoriului Municipiului Chiinu - Strategia de dezvoltare teritorial

06>6 Terenuri*
06>6 A Honare ?unc4ional
?unc4iunea de capital a $epu licii Moldova determin ocuparea sau rezervarea /n viitor' prin planuri ur anistice' a unor func4iuni de reprezentare politic i administrativ6 Aceste func4iuni sunt localizate /n zona central a oraului Chiinu' care are dispuse pe perimetru zone cu func4iuni de locuire i mai ales zone verzi de recreere' parcuri i grdini pu lice6

Ta el 81 Structura func4ional a terenurilor din municipiul Chiinu' /n hectare (la +06+06*++E)

06>6B Caloarea terenului


"nventarierea datelor asupra micrii terenurilor identific concentrri de interes pentru investi4ii /n oraele Chiinu' zona central i coridorul Centru S.ngera' i oraul Cricova6 "n zonele rurale se /nregistreaz o dinamic a construc4iilor /n special /n comunele Bcioi' Ciorscu' Artieti i Stuceni6 !in punct de vedere al valorii terenului pre4urile cele mai ridicate' /ntre 5S!*8+ i 5S!9++ se /nregistreaz /n zona central a oraului Chiinu6 Terenul din sectoarele oraului Chiinu /nregistreaz valori cuprinse /ntre 5S!0*+ i 5S!*8+6 "n a treia categorie valoric de 5S!E+& 5S!0*+ intr terenurile situate pe coridorul Trueni&Cricova i !urleti& S.ngera6

"n cea mai mare parte' terenurile /n zonele ur ane sunt rezervate locuin4ei i serviciilor adiacente cu caracter educativ' cultural' de sn& tate i de recreere6 "ntr&o categorie aparte intr zonele economice i cele tehnologice' amplasate perimetral oraului i cu prioritate /n partea de nord&vest a oraului i de&a lungul r.ului B.c6 Prin reducerea activit4ilor economice' unele dintre acestea vor deveni su iect de reconversie func4ional ur an6 0> Capitolul 0 Audit

Honele rurale se constituie din terenuri structurate pe func4iuni cu prior& itate de locuire6 Adi4ional se gsesc terenuri cu func4iuni administrative i sociale precum i pentru activit4i economice' /n special pentru activi& t4i agricole6 5n centralizator privind destina4ia func4ional i suprafe4ele acestor func4iuni este prezentat /n ta elul 86

* B %egisla4ia /n domeniu 1 Codul funciar nr6F*F&D"" din *960*60<<0' Codul civil nr600+,&DC din +E6+E6*++*' %egea privind reglementarea de stat a regimului proprie& t4ii funciare' cadastrul funciar de stat i monitoringul funciar nr60*8,&D"" din **60*60<<*' %egea privind pre4ul normativ i modul de v.nzare&cumprare a pm.ntu& lui nr60>+F&D""" din *96+,60<<,' %egea cadastrului unurilor imo ile nr6098>&D""" din *96+*60<<F' privind formarea unurilor imo ile nr6>98 &DC din *F60+6*++86

aprilie *++,

Planul de Amenajare a Teritoriului Municipiului Chiinu - Strategia de dezvoltare teritorial

Honarea func4ional e3istent

%egenda

08

Capitolul 0 Audit

sursa1 "7CP 5r anproiect

aprilie *++,

Planul de Amenajare a Teritoriului Municipiului Chiinu - Strategia de dezvoltare teritorial

Terenuri

%egenda
P$EJ5% PE7T$5 0 MP P7 Q *8+ & 9++ (08) 0*+ & *8+ (>8) E+& 0*+ (E9) >+ & E+ (>,) 9 & >+ (F) #2TA$E A!M"7"ST$AT"CE

09

Capitolul 0 Audit

sursa1 "7CP 5r anproiect

aprilie *++,

Planul de Amenajare a Teritoriului Municipiului Chiinu - Strategia de dezvoltare teritorial

0686 %ocuin4a

0686 A ?ondul de locuin4e


Pe teritoriul municipiului Chiinu e3ist dou forme de locuire1 cea colectiv' /n zone cu preponderen4 ur ane i cea individual' /n zone preponderent rurale6 %ocuin4a colectiv se caracterizeaz prin ansam& luri i cartiere cu sau fr spa4ii comerciale la parter i echipate edili& tar6 $egimul de /nl4ime este de 0 & 8 etaje' 9 etaje' p.n la < etaje' i cu < i mai multe etaje6

pondere de ,O' ?ondul CC% cu o pondere de <'0O' ?ondul AP%P cu o pondere de 0E'EO' i fondul particular cu o pondere de 0E'>O6 Primria municipiului Chiinu are /n portofoliu o suprafa4 de 980+' >8 mii m6p6 "n total figureaz 90+9 locuri de locuin4e' din care 8+8+ cu 0 & 8 etaje' EF8 cu 9 etaje' *F8 cu p.n la < etaje' i <, cu < si mai multe etaje (sursa1 *++8' Strategia politicii locative a municipiu& lui Chiinu) 6

0686B Pia4a imo iliar


Pia4a de locuin4e este dinamic pentru un segment de su *O din popu& la4ia municipiului6 Strategia Politicii %ocative a municipiului Chiinu demonstreaz c numai :un respondent din sut posed toat suma pentru construc4ia sau procurarea unei locuin4e proprii; i numai *O ar putea finan4a 9+O din valoarea unui apartament6 5n rol important /n dinamica construc4iei de locuin4e /l joac popula4ia care lucreaz /n strintate i care finan4eaz construc4ia de locuin4e' nu pentru c e3ist o cerere ci pentru c doresc s gseasc o form de :salvare; a valorii anilor prin investi4ii imo iliare6 !in punct de vedere spa4ial oferta de locuin4e se manifest /n zona cen& tral a oraului Chiinu i pe terenuri din imediata vecintate a aces& tei zone' precum sectorul Ciocana' oraele Cricova i Codru' sau comunele Bcioi' Artieti i Stuceni6

2rganizarea locuin4ei individuale /n zonele rurale este influen4at de ocupa4ia de az & cultivarea terenurilor agricole' pomicultura i viticul& tura i a determinat folosirea eficient a vetrei satului i o concentrare /n aliniament la artera de circula4ie' pentru a lsa c.t mai mult teren disponi il pentru agricultur6 Municipiul Chiinu numr *899F< de gospodrii' din care **E>,E /n mediu ur an i 0<*0> /n mediul rural6 Mrimea medie a unei gospodrii este de *'< persoane' cu o diferen4iere semnificativ /ntre mediu ur an (*'F persoaneBgospodrie i cel rural (>'9 persoaneBgospodrie)6 "n ceea ce privete numrul total al mem rilor din gospodrii per total municipiu se /nregistreaz un total de ,++F99 persoane din care /n mediul ur an E>>F0< persoane iar /n mediu rural E,+>E persoane (sursa1 B7S $epu lica Moldova)6

Ta el 91 Mrimea gospodriilor casnice

0E

Capitolul 0 Audit

Structura fondului locativ' dup forma de proprietate' se compune din ?ondul Primriei cu o pondere de 90O' ?ondul !epartamental cu o

aprilie *++,

Planul de Amenajare a Teritoriului Municipiului Chiinu - Strategia de dezvoltare teritorial

Schema zonrii dup tipuri de locuin4

%egenda

0,

Capitolul 0 Audit

sursa1 "7CP 5r anproiect

aprilie *++,

Planul de Amenajare a Teritoriului Municipiului Chiinu - Strategia de dezvoltare teritorial

0696 !ezvoltarea socio& economic


0696A ?actorii dezvoltrii
!atele i informa4iile culese de la organiza4ii pu lice i private din teri& toriu' reliefeaz o serie de aspecte definitorii pentru managementul municipiului Chiinu>6 "n plus' ancheta realizat la nivelul factorilor de decizie' prin chestionare i interviuri' completeaz profilul teritorial al municipiului privind factorii de dezvoltare i implicit al disparit4ilor socio&economice e3istente6

5tilit4i pu lice1 Alimentarea cu ap i canalizarea' managementul


integrat al deeurilor' sunt considerate pro leme prioritare /n majori& tatea localit4ilor' /n special /n mediul rural6 Calitatea apei din f.nt.ni reprezint o pro lem serioas cu impact asupra snt4ii locuitorilor6 %ipsa canalizrii' coro orat cu lipsa unui sistem de colectare i depozi& tare a deeurilor menajere i industriale genereaz poluarea terenului' a p.nzei de ap su terane i a emisarilor6

industriale cu riscuri tehnologice' apar4in.nd industriei miniere prelu& crtoare

6 Economie Servicii financiare i asigurri1 E3ist o az dezvoltat de dotri finan&

Servicii de sntate1 !otrile sanitare majore (spitale' dispensare' poli&


!in analiza chestionarelor i interviurilor realizate /n localit4ile din municipiul Chiinu rezult o serie de concluzii structurate /n cele patru categorii /n care au fost grupa4i factorii dezvoltrii1 infrastructur' economie' administra4ie pu lic i mediu comunitar6 clinici) nu completeaz sistemul de sntate pu lic /n majoritatea local& it4ilor rurale din municipiu6 %ipsa personalului calificat i a unui sistem de interven4ie de urgen4 cu echipare medical de az' completeaz pro lematica sistemului de sntate6 "n conte3tul descentralizrii' consi& liul municipal va tre ui s sta ileasc responsa ilit4ile tehnice i resursele financiare privind acest sector6

ciar ancare /n oraul Chiinu6

Agen4i economici1 E3ist o dinamic investi4ional /n domeniul activi&


t4ilor de produc4ie (industrie uoar' alimentar' lemn i materiale de construc4ie)' precum i servicii de transport i distri u4ie6

?or4a de munc1 Popula4ia t.nr are o pondere mai mare /n totalul


popula4iei' fa4 de media pe 4ar' iar rata omajului are valori sczute' at.t /n mediul ur an' c.t i rural6 Se constat migra4ia for4ei de munc ctre oraul Chiinu i' /n ultimii ani' ctre 4rile 5niunii Europene' fr a se /nregistra /ns un proces de depopulare masiv a zonei rurale6

a6 "nfrastructura
0F Capitolul 0 Audit

Servicii de educa4ie1 2raul Chiinu are dotri reprezentative pentru


toate tipurile i treptele de /nv4m.nt primar i secundar' /n timp ce liceele sunt insuficiente /n mediul rural' iar dotrile pentru /nv4m.ntul profesional i postliceal lipsesc6

"nfrastructura de transport1 E3ist o densitate un privind re4eaua de


drumuri /n interiorul municipiului' dar din punct de vedere fizic se afl /n stare precar' at.t /n ceea ce privete funda4ia' c.t i covorul asfaltic6 Sistemul de transport pu lic acoper re4eaua de localit4i municipale' dar nu este satisfctor din punct de vedere al numrului de curse i al strii parcului auto6 Cechimea parcului auto genereaz pro leme de mediu prin poluarea aerului6

Buget pu lic1 Bugetul pu lic este diferen4iat6 2raul Chiinu are veni&
turi care /i asigur func4ionalitatea sistemului' cu resurse limitate /n ceea ce privete investi4iile semnificative /n infrastructura de az6 Bugetele primriilor din zonele rurale sunt insuficiente' mai ales acolo unde localit4ile nu /nregistreaz localizri de investi4ii productive6

$esurse naturale1 Cadrul natural este propice dezvoltrii activit4ilor de


turism' agriculturBzootehnie6 E3ist resurse naturale ce sus4in o indus& trie a materialelor de construc4ie (piatr' pietriuri i nisipuri)6

Mediu1 E3ist zone cu poten4ial ridicat de producere de alunecri de


teren (e36 Cadu lui Cod)' cu pericol de inunda4ii' precum i unit4i

> B Pentru detalii sectoriale se vor consulta volumele realizate de "7CP 5r anproiect i BC"6

aprilie *++,

Planul de Amenajare a Teritoriului Municipiului Chiinu - Strategia de dezvoltare teritorial

c6 Administra4ie pu lic Managementul pu lic este marcat /n principal de o lips' cantitativ i


calitativ' de func4ionari pregti4i la nivelul primriilor din comune' o situa4ie mai un /nregistr.ndu&se /n oraul Chiinu6 Sunt /nregistrate parteneriate cu primrii din Europa' prin care se deruleaz programe pentru copiiBtineret' sau de mediu6 Este de ateptat ca aceste programe s se dezvolte /n viitorul apropiat6

d6 Mediu comunitar Spiritul comunitar este caracterizat prin e3isten4a unei comunit4i ce /i
manifest pu4in interesul fa4 de domeniul pu lic al localit4ilor' aspect /nt.lnit mai ales /n comunit4ile rurale6 Pro lemele generate de modul de depozitare a deeurilor menajere provin /n mare parte din lipsa de implicare a cet4enilor /n formele de gospodrire a propriei localit4i6

Patrimoniul istoric i cultural se remarc prin cantitate' diversitate i val&


oare' precum i prin amplasarea echili rat /n teritoriu6 E3isten4a ansam lurilor protejate face ca aproape fiecare unitate administrativ s eneficieze de oportunitatea economic' pe care aceste valori le ofer pentru dezvoltarea turismului6

$egulamentele de ur anism /n vigoare nu sunt actualizate recent /n


multe din unit4ile administrativ teritoriale' iar aplicarea acestora nu este suficient urmrit i monitorizat6 "n acest sens se pot realiza con& struc4ii /n zone de risc (zone cu alunecri de teren sau zone inunda ile)6

Siguran4a cet4enilor6 Pn mediul ur an' datorit legturilor sociale mai


sla e la nivelul comunit4ii' se /nregistreaz un nivel de siguran4 mai sczut fa4 de mediul rural6

!otrile de cazare hotelier indic nivelul echiprii cu infrastructur


turistic i sunt mai ine reprezentate /n oraul Chiinu i /n Cadul lui Cod' dar lipsesc /n zonele rurale6 ?orme de turism rural (agro&turism i eco&turism) nu sunt dezvoltate6

Serviciile i sprijinul pentru "MMuri nu sunt concretizate dec.t la nivelul


oraului Chiinu6

!iseminarea de informa4ii i comunicarea cu cet4enii nu este realizat


sistematic pe tot cuprinsul municipiului' mai ales /n comunit4ile mai restr.nse6 Astfel informarea i consultarea popula4iei /n privin4a proiectelor de investi4ii i a dezvoltrii localit4ii se petrec sporadic6 Primria municipiului a deschis /n *++E un Centru de "nformare pentru Cet4eni6 0< Capitolul 0 Audit

Magazinele alimentare i nealimentare sunt ine reprezentate la nivelul


zonei' /n special /n oraul Chiinu6 Sectorul comercial nu este /nc spe& cializat iar standardele de calitate a produselor nu sunt aplicate de micile magazine6 Se constat apari4ia marilor magazine de tip Cash and CarrR amplasate /n zonele su ur ane6 Este necesar e3isten4a unei pie4e agro&alimentare la standarde de igien i de v.nzare6

!otrile culturale i facilit4ile sportive e3istente /n principal /n oraul


Chiinu deservesc /ntregul municipiu6 "nfrastructura colar con4ine terenuri de sport pentru tineret i copii' dar nu sunt suficiente i nu sunt echipate corespunztor6 2 structur de sport reprezentativ pentru /ntreaga repu lic va tre ui s fie luat /n considera4ie de primria municipiului' dar i de guvern6

aprilie *++,

Planul de Amenajare a Teritoriului Municipiului Chiinu - Strategia de dezvoltare teritorial

*+

Capitolul 0 Audit

aprilie *++,

Planul de Amenajare a Teritoriului Municipiului Chiinu - Strategia de dezvoltare teritorial

"nfrastructura
06 A%"ME7TA$E C5 APA *6 CA7A%"HA$E >6 EP5$A$EA APE%2$ 5HATE 86 A%"ME7TA$E C5 AAH 96 E%ECT$"?"CA$E E6 TE%E?27"E ,6 !EP2H"TA$EA !ESE5$"%2$ F6 !$5M5$" <6 ACCES"B"%"TATE 0+6 SE$C"C"" !E SA7ATATE 006 SE$C"C"" !E E!5CAT"E 0*6 $ES5$SE 7AT5$A%E 0>6 ME!"5 7AT5$A%

%egenda
*0 Capitolul 0 Audit %imita administrativa Bine Sla

aprilie *++,

Planul de Amenajare a Teritoriului Municipiului Chiinu - Strategia de dezvoltare teritorial

Economie
06 SE$C"C"" ?"7A7TEBAS"A5$A$" *6 AAE7T" EC272M"C" >6 AAE7T" EC6 AA$"C5%T5$A 86 ?2$TA !E M57CA 96 B5AET P5B%"C

%egenda
%imita administrativa Bine Sla

**

Capitolul 0 Audit

aprilie *++,

Planul de Amenajare a Teritoriului Municipiului Chiinu - Strategia de dezvoltare teritorial

Administra4ie pu lic
06 MA7AAEME7T P5B%"C *6 TE$E75$" "7 P$2P6 C% >6 C%A!"$" "7 P$2P6 C% 86 P%A75$" 5$BA7"ST"CE 96 SE$C"C"" S" SP$"S"7 "MM E6 !"SEM"7A$E !E "7?2$MAT""

%egenda
%imita administrativa Bine Sla

*>

Capitolul 0 Audit

aprilie *++,

Planul de Amenajare a Teritoriului Municipiului Chiinu - Strategia de dezvoltare teritorial

Mediu comunitar
06 SP"$"T C2M57"TA$ *6 S"A5$A7TA CETATE7"%2$ >6 !2TA$" !E CAHA$E 86 MAAAH"7E 96 !2TA$" C5%T5$A%E E6 ?AC"%"TAT" SP2$T"CE ,6 PAT$"M27"5 C5%T5$A%

%egenda
%imita administrativa Bine Sla Capitolul 0 *8 Audit ?oarte sla

aprilie *++,

Planul de Amenajare a Teritoriului Municipiului Chiinu - Strategia de dezvoltare teritorial

06E6 5tilit4i pu lice


Ta el 96 Canalizare

06E6A $e4eaua de distri u4ie a apei pota ile


Sistemul de alimentare cu ap a municipiului Chiinu deservete oraul Chiinu precum i localit4ile Cadul lui Cod' Stuceni' Coloni4a' !urleti' S/ngera' "aloveni' Catra' Ahidighici' Codru' Bu uieci i Tohatin6 %ungimea total a conductelor magistrale (apeducte) i a re4elelor de distri u4ie este de 09,+ Tm6 7umrul pu4urilor e3istente este de circa F+6 Sistemul de alimentare cu ap se azeaz pe utilizarea apelor de suprafa4 i su terane' capacitatea tuturor prizelor fiind de circa 8>9 mii m>Bzi' inclusiv din r.ul 7istru & 8++ mii m>Bzi' din surse su terane & >9 mii m>Bzi6 Alimentarea cu ap se efectueaz de la priza r.ului 7istru amplasat /n s6 Coerni4a i de la prizele su terane ("aloveni' Ahidighici' Petricani)6 Primul sistem de alimentare cu ap din 7istru (!BC&") cu capacitatea de 8+ mii m>Bzi const din sta4ia de pompare a apei treapta /nt/i' instala4ii de epurare /n or6 Cadul lui Cod' sta4ia de pompare a apei treapta a doua i apeductul UF++ mm' % V 0F Tm (construit /n an6 0<9F)6 !BC&" alimenteaz cu ap or6 Cadul lui Cod i par4ial or6 Chiinu din rezervoarele din Tohatin6 Al doilea sistem de alimentare cu ap din r6 7istru (!BC&"") cu capaci& tatea >E+ mii m>Bzi const din captarea de ap /n al ie' /m inat cu sta4ia de pompare a apei treapta /nt/i' dou sta4ii de pompare' ape& ducte U 0*++ mm i U 08++ mm' % V 0, Tm' instala4ii de iepurare amplasate /n partea nord&est a oraului Chiinu (construit /n an6

0<,0)6 !e la !BC & "" cu ap pota il & menajer se alimenteaz oraul Chiinu prin patru apeducte' * & U 0*++ mm i * & U 0+++ mm6 Cu ap tehnic prin dou apeducte U E++ mm se alimenteaz zona indus& trial Ciocana 7ou i prin apeductul UF++ mm zona industrial S/ngera6 Alimentarea cu ap a oraului Cricova se efectueaz din captarea de ap su teran cu o capacitate zilnic de *'8 mii m >' captarea de ap real constituie 0'8 mii m>Bzi6 2 parte din sate utilizeaz ap din pu4uri de min sau din f.nt.ni6 Calitatea apei din sursele su terane nu cores& punde normelor sanitare privind con4inutul de fluor i duritate6

"ndicatori (Tm) %ungimea re4elelor de canalizare din care1 colectoare principale re4eaua stradal re4eaua cartier

Anul *++9 <00'F+ ,0'++ >EF'9+ 8,*'>+

Apele menajere se adun /n dou colectoare principale amplasate de& a lungul r.ului B/c' pe malul drept i st/ng' cu diametrul de U*+++mm i dreptunghiular de *'93*m6 Columul principal de ape reziduale din oraul Chiinu ajunge /n re4eaua de canalizare prin scurgere li er6 Sta4iile de epurare ale oraului Chiinu sunt amplasate /n partea de sud&est a oraului pe o suprafa4 de <+'+ha' inclusiv terenurile de nmol (*F'*ha) i au o capacitate proiectat a instala4iilor de epurare pentru cur4area mecanic i iologic de 8EE mii m>Bzi6 Ctre sta4iile de epurare din oraul Chiinu sunt pompate apele reziduale din alte localit4i ale municipiului Chiinu precum !urleti (*+O din popula4ie)' Codru (9+O din popula4ie)' S/ngera (0+O din popula4ie)' Ahidighici (8+O din popula4ie)' Streni (>+O din popula4ie)' i Trueni (numai zonele industriale)

06E6B Canalizare
Municipiul Chiinu dispune de un sistem centralizat de canalizare menajer a apelor reziduale i par4ial /n sistem divizor organizat pe patru zone6 $e4elele i instala4iile de canalizare sunt deservite de SA :Ap&Canal Chiinu;6 $e4eaua de canalizare acoper <9O din ansam lul de locuin4e' iar evacuarea apelor industriale din municipiu este caracterizat prin indicatorii din ta elul alturat6 $elieful e3istent a condi4ionat necesitatea pomprii prin presiune a apelor uzate din unele zone reziden4iale i industriale ale oraului6 Pomparea apelor reziduale /n re4elele de canalizare a oraului i /n instala4iie de epurare sunt efectuate de la *8 de sta4ii de pompare' inclusiv patru inter&raionale6

*9

Capitolul 0 Audit

Celelalte localit4i din su ur ia or6 Chiinu nu sunt racordate la re4eaua de canalizare6 Apele reziduale din zona de odihn' a o iectelor industriale i comunale din or6 Cadul lui Cod sunt epurate de instala& 4iile proprii i evacuate ulterior /n emisarul 7istru6

aprilie *++,

Planul de Amenajare a Teritoriului Municipiului Chiinu - Strategia de dezvoltare teritorial

Sta4iile de epurare func4ioneaz prin cur4are mecanic i iologic complet din anul 0<,F i con4in re4ele mecanice' deznisipatoare ori& zontale i decantoare primare radiale6 "nstala4iile de epurare final nu func4ioneaz6 Pn componen4a instala4iilor de cur4are iologic sunt incluse azine de aerare i decantare secundare6 !ezinfectarea se efectueaz cu clor lichid /n rezervoare de contact6 Sedimentele lichide i surplusul nmolului activ format se usuc pe platforme de nmol6 "nstala4iile pentru sta ilizarea sedimentelor i de deshidratare nu func4ioneaz6 Majoritatea echipamentelor sta4iilor de pompare sunt /nvechite i necesit repara4ii capitale i /nlocuiri6

06E6! Aaze naturale


Economia municipiului Chiinu se azeaz pe alimentarea cu gaz na& tural provenit numai de la o singur surs' conducta magistrala Ananiev & Cernau4i & Bogorodceni' prin cone3iunea Soldneti & $ezina i prin conducta magistrala $i ni4a&Chiinu6 "n prezent /n municipiul Chiinu sunt legate la re4eaua de gaz natural cca6 0<E mii apartamente6

06E6E Energie electric 06E6C Energie termic


Aprovizionarea municipiului Chiinu cu energie termic se efectueaz prin sistemul centralizat de termoficare' precum i prin sistemele locale6 Ponderea sistemelor autonome de termoficare este /n continu cretere i dup unele estimri este de 9O din consumul total' celelalte <9O revenind aprovizionrii centralizate6 Sistemul centralizat este azat pe sursele de energie termic CET&0' CET&*' centralele termice de Cest' de Sud i Est (centrala de Est in prezent nu func4ioneaz)6 Sistemul centralizat dispune de re4ele in dou 4evi' inclusiv magistrale cu o lungime de *9*'8 Tm' ap cald & **F'> Tm' /ncalzire >0<'< Tm i a ur &0'8 Tm6 Sistemului centralizat include 9+, puncte termice' ** sta4ii de pompare' >++* elevatoare i 9EF noduri de dirijare6 Alimentarea cu energie electric a municipiului Chiinu se efectueaz prin re4elele de distri u4ie care apar4in companiei $E Chiinu SA' intre& prindere cu capital strin al grupului 5nion ?enosa Moldova6 Sursele de acoperire a consumului de energie electric sunt1 CET&0' cu o capaci& tate de producere de EE MCAL CET&*' cu o capacitate de producere de *8+ MCAL CTE Moldoveneasc cu o capacitate de producere de 0*++ MCA6

*E

Capitolul 0 Audit

06E6? Telefonie
Serviciul de telefonie digital este dezvoltat' dar este accesi il pentru segmentul persoanelor juridice i pentru persoanele fizice cu venituri peste media pe municipiu6 Conectarea la sistemul de telefonie fi3 este un pentru toate unit4ile administrative teritoriale6

aprilie *++,

Planul de Amenajare a Teritoriului Municipiului Chiinu - Strategia de dezvoltare teritorial

5T"%"TIJ" P5B%"CE1 $EJEA5A !E !"ST$"B5J"E A APE" P2TAB"%E %egenda

*,

Capitolul 0 Audit

sursa1 "7CP 5r anproiect

aprilie *++,

Planul de Amenajare a Teritoriului Municipiului Chiinu - Strategia de dezvoltare teritorial

5T"%"TIJ" P5B%"CE1 $EJEA5A !E CA7A%"HA$E

%egenda

*F

Capitolul 0 Audit

sursa1 "7CP 5r anproiect

aprilie *++,

Planul de Amenajare a Teritoriului Municipiului Chiinu - Strategia de dezvoltare teritorial

5T"%"TIJ" P5B%"CE1 $EJEA5A !E E7E$A"E TE$M"CI

%egenda

*<

Capitolul 0 Audit

sursa1 "7CP 5r anproiect

aprilie *++,

Planul de Amenajare a Teritoriului Municipiului Chiinu - Strategia de dezvoltare teritorial

5T"%"TIJ" P5B%"CE1 $EJEA5A !E A%"ME7TA$E C5 AAH 7AT5$A% %egenda

>+

Capitolul 0 Audit

sursa1 "7CP 5r anproiect

aprilie *++,

Planul de Amenajare a Teritoriului Municipiului Chiinu - Strategia de dezvoltare teritorial

5T"%"TIJ" P5B%"CE1 $EJEA5A !E A%"ME7TA$E C5 E7E$A"E E%ECT$"CI %egenda

>0

Capitolul 0 Audit

sursa1 "7CP 5r anproiect

aprilie *++,

Planul de Amenajare a Teritoriului Municipiului Chiinu - Strategia de dezvoltare teritorial

06,6 Servicii Pu lice


06,6A Transport & Acesi ilitate i mo ilitate
Teritoriul municipiului este traversat de linia feroviar $azdelinaia& 5ngheni' de drumurile auto interna4ionale Brest&Chiinu&2desa' Chiinu&!u asari&Poltava' Chiinu&%euseni' Chiinu&Soroca& 5craina' Chiinu&Aiurgiuleti&$om.nia' de drumurile nationale cu acces la cile majore de comunica4ii Chiinu&5ngheni&$om.nia' Chiinu&Basara easca&5craina' Chiinu&Bolgrad&"smail6 Aerogara Chiinu deserveste transportul de pasageri i cargo pe linii inter& na4ionale6 Pn cooperare cu PS :Aeroportul "nternational Chiinu; au fost create companii&adiacente & :STR Alliance; (agen4ie v/nzari ilete)' :Aeroport& Catering; (pregtirea si livrarea hranei pentru pasageri la ord)' :Aeroport #andling; & (/nregistrarea pasagerilor' /ncrcturilor' livrarea lor la ordul navelor i deservirea de zi cu zi a navelor aeriene)' :Aeroport&Petrol; (alimentarea aeronavelor cu petrol) (sursa1 WWW6air& moldova6md)6 Chiinu' prin coridorul "D i coridorul Budapesta&"ai&Chiinu&2desa' fapt cu impact pozitiv asupra dezvoltrii viitoare a municipiului' prin multiplicarea factorilor de localizare a activit4ilor de afaceri i turism

06,6B Educa4ie & 06E6C Sntate


Acest su &capitol se refer la echiparea cu infrastructur de educa4ie i sntate din zona su ur iilor municipiului Chiinu6 Sistemul de /nv4m.nt se deruleaz /n urmtoarele trepte1 Pnv4m/ntul precolar (nivelul +) se organizeaz /n institu4ii precolare de diferite tipuri sau /n comple3ele :grdini4 & coal; Pn anul *++E i& au desfurat activitatea 08E institu4ii de /nv4m.nt precolar cu un contingent de >*0,8 locuri6 Pnv4m/ntul de az (o ligatoriu) se /mparte /n /nv4m/ntul primar (nivelul ")' care cuprinde clasele 0&8 i se organizeaz /n coli primare' care pot func4iona at/t independent' c/t i /n componen4a unor institu4ii de /nv4m/nt secundar general i /nv4m/ntul gimnazial (nivelul "")' care cuprinde clasele 9&<6 Pnv4m/ntul general (nivelul """) cuprinde clasele 0+&00(0*) din licee' coli medii de cultur general i programele de /nv4m/nt i pregtire profesional din institu4iile de /nv4m/nt secundar profesional' de regu& l la acest nivel /nva4 tineri /n v/rst de la 0E p/n la 0F ani6

"nfrastructura de transport feroviar1


"nfrastructura feroviar a municipiului cuprinde gara Central' linii de cale ferat i servicii au3iliare de /ntre4inere i micare6

"nfrastructura de transport aerian1


Capitala $epu licii Moldova este o destina4ie interna4ional6 "n con& secin4 are o infrastructur i o logistic specific care asigur conectarea directa cu 0E aeroporturi europene6 Pistele sunt proiectate pentru decolarea i aterizarea de avioane de tonaj ridicat precum A>*+6 Capitolul 0 Audit "n jur de 0++ de curse regulate sau z oruri charter sptm.nale sunt efectuate de companiile locale (Air Moldova' Air Moldova "nternational' Moldavian Airlines) i de < companii strine (Tarom' Transaero' TRrolean AirWaRs' TurTish Airlines etc6)6 Acestea leag municipiul Chiinu de *0 de orase din 08 4ri ale lumii6 %a /nceputul lui *++E' aeroportul oferea z oruri directe spre destina4ii interna4ionale precum Bucureti&#enri Coand' Timioara&Traian Cuia' Atena' Bologna' Budapesta' "stan ul' Miev' %arnaca' %isa ona' Moscova' Praga' $oma' Tel Aviv' Cerona i Ciena6

Municipiul Chiinu este un nod feroviar strategic' fiind punct de leg& tur ctre vest cu $om.nia' prin municipiile "ai i Aala4i' ctre sud i est cu 5craina' prin 2desa ctre Marea 7eagr6 2raul Chiinu este situat la Tilometrul 0+,&0*F ai liniei de cale ferata $azdelinaia&Tighina& Chiinu&5ngheni' care /mpreun cu sectorul Tighina & $eni asigur legturile economice ale Moldovei cu 4rile vecine6 Ecartamentul C? este compati il cu sistemul feroviar al 4rilor CS"' prin care se face legatura cu majoritatea oraelor Comunit4ii6

>*

"nfrastructura de transport rutier1


Municipiul Chinu este accesi il prin drumurile europene E9F' E 9F0' E9F> i E9,,' practica ile /n orice anotimp6 !irec4iile viitoare ale re4elei de transport transeuropean TE7 ofer posi ilitatea creterii accesi ili& t4ii dinspre 4rile mem re ale 5niunii Europene ctre municipiul

aprilie *++,

Planul de Amenajare a Teritoriului Municipiului Chiinu - Strategia de dezvoltare teritorial

Pnv4m/ntul superior (nivelul C) se realizeaz /n institu4iile de /nv4m/nt superior de scurt durat (colegii) i /n institu4iile de /nv4m/nt superi& or universitar (universit4i' academii etc6)6 C/rsta studen4ilor care /i fac studiile la acest nivel este de la 0< p.n la ** ani6 Pnv4m/ntul postuniversitar (nivelul C") se realizeaz /n sistem de doc& torat i post&doctorat6 %a aza acestui nivel al /nv4m/ntului este activi& tatea de cercetare tiin4ific6 Cea mai mare parte a persoanelor /ncadrate /n studiile de acest nivel au v/rsta de peste *> ani6 $e4eaua de institu4ii culturale cuprinde teatre profesioniste' muzee' sli de concerte' i lioteci pu lice' cmine culturale' cinematografe' aflate de regul /n municipiul Chiinu6 "n plus tot aici se afl 5niunile de crea4ie' printre care1 5niunea scriitorilor' 5niunea artitilor plastici' 5niunea cineatilor' 5niunea compozitorilor' 5niunea jurnalitilor' 5niunea arhitec4ilor' 5niunea fotografilor etc6

"nfrastructura de asisten4a social este orgnaizat prin forme de deservire la domiciliu a pensionarilor i persoanelor cu diza ilit4i' de acordare a ajutorului material /n ani' produse alimentare' compensa4ii nominative pentru transport i asigurarea pr.nzurilor calde' prin cele 9 cantine finan4ate de la ugetul municipal i 0+ cantine finan4ate din surse neti' o 4inute prin sponsorizare de la diferi4i agen4i economici i misiuni cretine6 Pn municipiu sunt /n prezent /n eviden4 circa 0+F mii de eneficiari de pensii' indemniza4ii i aloca4ii sociale de stat' dintre care >0 mii sunt persoane cu diza ilit4i6

Pn municipiu func4ioneaz Centrul de gzduire i orientare pentru per& soane fr domiciliu sta il' cu o capacitate de ,+ persoane6 !e aseme& nea' pentru persoanele cu diza ilit4i intelectuale activeaz centrul de zi :STA$T; cu o capacitate de 8+ persoane6 Municipalitatea are /n evi& den4 00EE de copii cu diza ilit4i6

Bi lioteca municipal :Bogdan Petriceicu #adeu; reprezint cea mai mare re4ea local de i lioteci din $epu lica Moldova' compus din >E filiale' inclusiv 0+ pentru copii' 9 pentru minorit4ile na4ionale' * spe& cializate (drept' arte)6 $e4eaua de sport este format din 08 coli sportive' unde activeaz peste E+++ sportivi la 0, genuri de sport' dirijate de ctre >++ antrenori&profesori6 Sportul municipal este dirijat de ctre !irec4ia edu& ca4ie fizic i sport a Ministerului Educa4iei i Tineretului6 "nfrastructura de sntate este asigurat prin *9 de spitale cu <EE* de paturi completate cu E0 de institu4ii medicale6 Cadrele specializate numr 99<9 de medici i ,,EE cadre medicale medii6

Capitolul 0 >> Audit

aprilie *++,

Planul de Amenajare a Teritoriului Municipiului Chiinu - Strategia de dezvoltare teritorial

06,6! Salu ritate


Serviciul de salu ritate const din colectarea' transportarea' prelu& crarea i depozitarea deeurilor menajere6 Acest serviciu este asigurat pentru oraul Chiinu i Codru de /ntreprinderea municipal :$egia Autosalu ritate; cu EF de camioane6 Pn restul localit4ilor' aceste func4i& uni sunt /ndeplinite de alte societ4i angajate de primriile respective6 !e cur4enia pe spa4iile adiacente locuin4elor sunt responsa ili ges& tionarii fondului locativ' pe drumurile i spa4iile pu lice societatea ED!$5P2 i :Spa4ii verzi;6 Coordonarea activit4ilor /ntreprinderilor municipale ce asigur salu rizarea municipiului este efectuat de !irec4ia general locativ&comunal i amenajare a primriei6

06,6E Poli4ie&Pompieri
"nspectoratul de poli4ie municipal este constituit din1 $egimentul de patrul i santinel :Scut;' Batalionul de asigurare a securit4ii rutiere' Batalionul Serviciului de escort i paz' Centrul Medical de dezal& coolizare' Centrul de triere a ceretorilor i vaga onzilor i Comisariatele de poli4ie dislocate /n fiecare sector al capitalei cu su di& viziuni /n fiecare cartier6 "n anul *++8 s&au /nregistrat <,9E infrac4iuni' ceea ce reprezint E8'*O din totalul pe 4ar6 $ata criminalit4ii este de E8'>O din totalul pe 4ar i reprezint 0*9'0 de infrac4iuni la 0+6+++ de locuitori6

5nit4ile administrativ teritoriale din componen4a municipiului' cu e3cep4ia sectoarelor' /i e3ercit autonomia /n limitele administrativ&teri& toriale sta ilite prin lege' dispun de patrimoniu distinct i eneficiaz de autonomie financiar6

Autoritate deli erativ


Consiliul municipal i consiliile locale nu dispun de aparat propriu de conducere' activitatea lor fiind coordonat de secretarii consiliilor i structurile primriilor6 Pn cadrul consiliului sunt constituite opt comisii de specialitate /n diverse domenii de activitate precum Comisia Suridic' pentru 2rdinea Pu lic i Activitatea Administra4iei Pu lice %ocale' Comisia pentru Buget' Economie' ?inan4e i Patrimoniu Pu lic %ocal' Comisia pentru Pro lemele Su ur iilor i Agriculturii' Comisia pentru Energetic' Servicii Tehnice' Transport i Comunica4ii' Comisia pentru Aospodrire Comunal i Ecologie' Comisia pentru Construc4ii' Arhitectur i $esurse ?unciare' Comisia pentru Educa4ie' Protec4ia Social i 2crotirea Snt4ii i Comisia pentru Cultur' Mass&Media i $ela4ii "nteretnice6

"n cazul oraului Chiinu i Codru' deeurile colectate sunt duse la sta4ie de transfer /naintea depozitrii la depozitul de l.ng localitatea J.n4reni6 !epozitul a fost deschis /n 0<<0 pe un teren de **'9 ha6 Perioada estimativ de e3ploatare este p.n /n anul *+096 P.n /n prezent s&au /nmagazinat circa 0*'>>9 milioane de m > de deeuri6 !eeurile colectate nu sunt selectate pentru valorificare6 Serviciile de colectare a deeurilor domestice i industriale /n cazul oraului Chiinu i oraului Codru are circa 9++ mii de eneficiari /nregistra4i' din care *0 mii /n locuin4e individuale i circa 8F< mii /n locurile de locuit cu multe etaje' precum i un numr de circa 9E++ de contracte cu agen4ii economici i circa *E+ mii contracte cu persoane fizice6 Pn *++9' regia a transportat <<, mii m> de deeuri conform datelor o 4inute de la /ntreprindere6

"n anul *++9' angaja4ii politiei municipale au descoperit *9,F crime i au re4inut 9>* persoane aflate /n cutare i F+> de itori de stat6 Pn perioada de raport au fost depistate i documentate E98> de /nclcri ale legisla4iei /n domeniul construc4iei6

Pompieri
Municipiul Chiinu dispune de cinci 5nit4i Autonome Militare de Pompieri pentru protec4ia celor cinci sectoare ale oraului1 5AMP nr60 & sectorul Ciocana' 5MAP nr6* & sectorul CentruL 5AMP nr6> & sectorul BuiucaniL 5AMP nr6E & sectorul Botanica i 5AMP nr6F & sectorul $.cani i alte su diviziuni6 ?iecare unitate municipiu deservete o suprafa4 medie de 89 Tm*66 !e regul' suprafa4a medie normal de deservire de ctre serviciile de pompieri este su 00 Tm *6

Autoritate e3ecutiv
Primria municipal este constituit din Primarul general' viceprimari' secretar' pretori' eful direc4iei administra4ie pu lic i al4i mem ri ai Primriei6 Primria /i desfoar activitatea /n edin4e' convocate de Primarul general' care se desfoar la /nceputul fiecrei sptm.ni6 Primria este a ilitat cu realizarea unui ir de atri u4ii' precum organi& zarea i coordonarea activit4ii direc4iilor' sec4iilor i serviciilor primriei i preturilor' ela orarea i coordonarea activit4ilor legate de dez& voltarea socio&economic a municipiului' reglementarea regimului pro& priet4ii funciare i fondului locativ al municipiului' sta ilirea regimului de urgen4 i coordonarea activit4ilor de lichidare a urmrilor acestuia i asigurarea protec4iei civile' sociale a popula4iei i a ordinii pu lice6

>8

Capitolul 0 Audit

Aspectele principalele cu care se confrunt serviciul de salu ritate se refer la lipsa de acoperire a /ntregului teritoriu al municipiului i aspectele de mediu generate de modul de depozitare a deeurilor i de tehnologiile utilizate pe /ntreg ciclu de la colectare la depozitare6

06,6 ? Administra4ie
!in punct de vedere administrativ' municipiul este compus din 2raul Chiinu format din 9 sectoare' E orae' inclusiv * localit4i rurale /n componen4 i *E de comune i sate cuprinse /n 00 Primrii locale6

aprilie *++,

Planul de Amenajare a Teritoriului Municipiului Chiinu - Strategia de dezvoltare teritorial

SE$C"C"" P5B%"CE1 "7?$AST$5CT5$A !E T$A7SP2$T %egenda

>9

Capitolul 0 Audit

sursa1 "7CP 5r anproiect

aprilie *++,

Planul de Amenajare a Teritoriului Municipiului Chiinu - Strategia de dezvoltare teritorial

SE$C"C"" P5B%"CE1 E!5CAJ"E K" SI7ITATE

%egenda

>E

Capitolul 0 Audit

sursa1 "7CP 5r anproiect

aprilie *++,

Planul de Amenajare a Teritoriului Municipiului Chiinu - Strategia de dezvoltare teritorial

06F6 Mediu natural i construit


06F6B Hone protejate
Honele verzi compacte intraur ane sunt amplasate preponderent /n partea de nord i vest a oraului' /n timp ce spa4ii de tip scuar sunt dis& persate /n toate sectoarele capitalei & mai mult la Ciocana (0,'E ha) i $.cani (00'9 ha)' dar mai pu4in la Buiucani (>'> ha)' Centru (E'* ha)' Botanica (E'F ha)6 Honele de agrement /n localit4ile su ur ane sunt dispersate /n trei localit4i1 Cadul&lui&Cod' Catra i Condri4a' unde e3ist locuri special amenajate' precum i o az material pentru recreere i odihn6 "n prezent este necesar e3tinderea sistemului de parcuri i /n alte localit4i su ur ane (Cricova' Ciorescu' Artieti' S.ngera' Bcioi' $evaca' Budeti' 6a6)' pentru crearea unei :centuri verde&gal en periur an; i pentru dezvoltarea azei de agement6 "n ceea ce privete inunda4iile' /n mun6 Chiinu sunt afectate periodic 8 sectoare cu o suprafa4 total de **'< Tm *6 Cele mai frecvente inun& da4ii sunt produse de ploile toren4iale i topirea zpezilor care creeaz condi4ii pentru creterea nivelului apelor curgtoare i revrsarea aces& tora peste al ie6 Cele mai afectate suprafe4e supuse inunda4iilor sunt1 (i) municipiul Chiinu & cartierele din zona grii feroviare a sectorului Botanica' cartierele din zona lacului de la Bariera Sculeni' cartierele de locuit din sectorul Pota Ceche' etc6L (ii) /n localit4ile din componen4a municipiului1 oraul Catra' comunele Ahidighici' Tohatin' Budeti' B.c6 Pn perimetrul a FF de strzi cu cca6 8 mii de case construite /n diferite perioade *>'F9O sunt o iecte de patrimoniu protejate de importan4 na4ional sau local6 Pns doar 9'FO din totalul cldirilor sunt o iecte de patrimoniu na4ional ocrotite de stat6 !intre acestea fac parte 0< ise& rici' >F edificii administrative sau coli' iar valoarea lor turistic este e3ploatat de 0E hoteluri' ,+ restaurante i cafenele' precum i majori& tatea agen4iilor de turism din Chiinu (care i&au sta ilit irourile /n centru sau /n zona imediat apropiat)6

"n ceea ce privete riscul tehnologic' pe teritoriul mun6 Chiinu sunt 8< de o iective periculoase din punct de vedere radioactiv' chimic i e3plozi il6 Cantitatea total a su stan4elor puternic to3ice folosit anual este de apro3imativ 89+ tone6

>,

Capitolul 0 Audit

Municipiul Chiinu se afl /ntr&o zon cu riscuri naturale6 Analiza din anii preceden4i demonstreaz' creterea numrului de alunecri de teren6 Pe teritoriul mun6 Chiinu sunt /nregistrate E* sectoare afectate de alunecri de teren active care anual aduc daune esen4iale6 Cele mai active sectoare sunt amplasate pe coasta r6 B.c i afluentul r6 "nov46 Pn arealul focarelor sunt amplasate peste E*+ locuin4e individuale' 0 grdini4' > locuri de locuin4e' *,9 garaje etc6 !e asemenea' cele mai active i periculoase sectoare sunt /n zona1 str6 Calea "zvoarelor & 5niversitatea de Medicin & str6 Cadul lui Cod & 5niversitatea Agrar de StatL oraelor Cadul lui Cod' S.ngera' !urleti' Codru i comunele Tohatin i Bu ueci6

06F6C Hone construite protejate


Pn oraul Chiinu /n conformitate cu decizia primriei oraului nr60+8BE>EE din 0F6+F60<<8' ane3a nr6 8' sunt ocrotite <,, monu& mente amplasate /n intravilanul ur an6 !intre acestea' *>E o iecte i comple3e sunt protejate drept monumente de importan4 na4ional i ,8+ o iecte de patrimoniu local (inclusiv 0+8 o iecte de importan4 local declarat)6 Majoritatea o iectelor de patrimoniu sunt amplasate /n oraul vechi i /n zona istoric i constituie /n propor4ie de F<'FO case de locuit i vile ur ane6

"n zona su ur an sunt concentrate >* de o iecte de istorie i civiliza& 4ie' inclusiv *0 situri arheologice' 0 cetate antic' 0 mnstire' * iseri& ci' > comple3e de cldiri reprezentative' 0 comple3 su teran de pstrare a vinului (datele Academiei de Ktiin4e a Moldovei)6 Acestea /ns nu sunt /n mare parte marcate pe teren' iar studiile tiin4ifice privind valoarea de patrimoniu a acestora nu sunt cunoscute cet4enilor din comunit4ile care le de4in6 !intre acestea' doar mnstirea Condri4a i su teranele de la Cricova sunt e3ploatate /n scopuri turistice6 %ista patrimoniului pentru oraul Chiinu i pentru zona su ur an este urmtoarea1

2raul Chiinu (08>E)1


= Centrul istoric cu cca6 <++ edificii vechi aranjate dup principiul cartierelor /nchise' printre care & Primria municipal (fosta !um orneasc' 0<+0' proiect de M6Elladi' stil eclectic cu elemente gotice i renascentiste)' fostul Aimnaziu de ?ete :Principesa !adiani; (0<++' arh6 A6Bernardazzi)' fostul Aimnaziu de ?ete de pe str6 Bucureti (col4 str6 Puchin)' fostul Aimnaziu de Ktiin4e $eale de Bie4i

aprilie *++,

Planul de Amenajare a Teritoriului Municipiului Chiinu - Strategia de dezvoltare teritorial

de pe str6 M6Cog.lniceanu' fostul Aimnaziu privat de ?ete a arone& sei :fon AeiTing;' fostul Aimnaziu Clasic 7r6 > (apoi cldirea primu& lui Parlament al Moldovei :Sfatul Jrii; azi 5niversitatea de Arte)' fosta Banc 2rneasc (sf6sec6D"D' proiect M6CeTeruli&Mus' azi Sal 7a4ional cu 2rg)' fosta Cas a 7o ilimii (azi cinematograful :Patria;)' fostul hotel Suisse (azi i lioteca :Bogdan P6#asdeu;)' fostul Muzeu Au ernial Hoologic (0<+E' arh6 76J/ganco' azi Muzeu 7a4ional de Etnografie i "storie 7atural)' Casa #er4a (0<+>' stil : arocco vienez;' azi Muzeu 7a4ional de Arte Plastice)' fostul Aimnaziu de Bie4i (sec6D"D' azi Muzeu 7a4ional de "storie)' spitalul Toma Cior ' Aara de trenuri (arh6 A6Kciusev)' Castelul de Ap (sf6 sec6D"D' arh6 A6Bernardazzi' azi Muzeul or6 Chiinu) 6a6L

Moldova' Auvernul $6 Moldova 6a6L = Hone de odihn i agrement cu parcuri' scuaruri' pduri' lacuri' Ardina Botanic (0+9ha)' Ardina dendrologic (F>ha)' Ardina Muzeului de Etnografie' Ardina Hoologic (*+ha) 6aL = Muzee1 din ,E la nivel de 4ar & 00 sunt concentrate /n Chiinu' inclu& siv Muzeul 7a4ional de Etnografie i "storie 7atural' Muzeul 7a4ional de "storie a Moldovei' Muzeul 7a4ional de Arte Plastice' Muzeul de Arheologie i Etnografie al A6K6 a Moldovei' Casa & muzeu :A6 PuTin;' Muzeul Armatei 7a4ionale al Ministerului Aprrii' Muzeul oraului (castelul de ap)6 = Sli de concerte1 Palatul $epu licii' Palatul 7a4ional' Sala cu org' ?ilarmonica 7a4ional' etc6

G or6 !urleri1 cet4uia de pm.nt (sec6 "C&""" /6e6n6)' sit arheologicL G s6 S.ngera1 F situri arheologice' etc6 G or6 Cadul lui Cod (06+<608EE' Mihuceni)1 pdure /n lunca 7istrului' plaj' monument natural :Solurile fosile pe terasele nistrene; (88ha)' izvor cu ap termal' parcul din Bl neti (9ha)' zon de odihn i agrement a municipiuluiL G or6Catra1 lacul Ahidighici (supranumit :Marea Chiinului;)' * situri arheologice (sec6 C"""&DC""")' > sectoare de vile6

= 0F iserici vechi & :7aterea Maicii !omnului; (Mzrache' 0,9*' stil vechi moldovenesc)' :Sf6 Pmpra4i Constantin i Elena; (0,,,' stil vechi moldovenesc)' :Buna Cestire; (sec6DC"""&D"D' stil vechi moldove& nesc)' Catedrala :7aterea Maicii !omnului; (0F>+&0F>E' arh6 A6Melnicov' stil neoclasic)' :Sf6 Panteleimon; (0F<0' arh6 A6Bernardazzi' stil neo izantin)' :Sf6 Teodor Tiron; (Ciuflea' sf.ritul sec6D"D)' :Sf6 Aheorghe; (0F0<)' :Pnl4area !omnului; (0F>+)' :Sf6 Treime; (mijl6sec6D"D)' :Sf6 Teodora de la Sihla; (sf6sec6D"D' arh A6Bernardazzi' stil neo izantin)' Capela voluntarilor ulgari (0FF*)' Biserica Armeneasc (sec6D"D)' Biserica catolic :Sf6 Providen4; (0F>+&0F80) 6a6L

Su ur ia municipiului Chiinu1
Pn su ur ia municipiului /n 0+ localit4i sunt mai multe valori ale culturii i civiliza4iei umane6 Au fost investigate >* de o iecte sau grupuri de o iecte de importan4 turistic' inclusiv1 = *0 situri argeologice (Cricova' Cruzeti' !urleti' Catra' S.ngera' Cadul lui Cod' Ahidighici)' = > comple3e de cldiri reprezentative (Ciorescu' Codru' Cadul lui Cod) = 0 mnstire (Condri4a) * iserici vechi (Cruzeti' S.ngera) = 0 comple3 su teran de pstrare a vinului (Cricova)' etc6 G s6 Condri4a (0E9,)1 rezerva4ie natural silvic (E0ha)' zon de odih& n i agrement' mnstirea :Sf6 7icolae; (sec6D"D)L G or6 Cricova (>06+,608>0' Cadul Pietrei)1 renumit prin :oraul su ter& an; i vinria (N 0++Tm6 /n su teran)' sit arheologic (sec6 ""&"C)L G or6 Codru1 comple3 de cldiri istorice a spitalului de psihiatrie cu parc (sf6sec D"D)L

>F

Capitolul 0 Audit

= Monumente de arhitectur1 Arcul de Triumf (0F8+)' Ktefan cel Mare' Aleea clasicilor' Comple3 memorial (0<,9)' S6%azo' A6Motovschi' A6S6Puchin' :%upoaica latin; etc6L = Edificii de cultur1 teatre & Teatrul 7a4ional :Mihai Eminescu;' Teatrul :%uceafrul;' Teatrul de oper i alet' Teatrul dramatic rus :A6P6Cehov;' Teatrul municipal :Satiricus;' Teatrul :E6 "onescu; 6a6' Circul 7a4ional' etc6L = Edificii administrative1 Parlamentul $6 Moldova' Preedin4ia $6

aprilie *++,

Planul de Amenajare a Teritoriului Municipiului Chiinu - Strategia de dezvoltare teritorial

SC#EMA ECA%5A$"" #"!$2AE2TE#7"CE S" M2$?2%2A"CE A TE$"T2$"5%5"6 %egenda

><

Capitolul 0 Audit

sursa1 "7CP 5r anproiect

aprilie *++,

Planul de Amenajare a Teritoriului Municipiului Chiinu - Strategia de dezvoltare teritorial

H27E CE$H" C2MPACTE

%egenda
H27E CE$H" C2MPACTE #2TA$E A!M"7"ST$AT"CE CA" ?E$ATE H27A AE$2P2$T5%5" #"!$2A$A?"E SPAJ"" CE$H" "7T$AC"%A75% %2CA%"TIJ"%2$ S5B5$BA7E TE$E75$" AA"C2%E P$2P$"ETATE P$"CATI H27E "7!5ST$"A%E CA$T"E$E%E 2$AK5%5" C#"K"7I5

8+

Capitolul 0 Audit

aprilie *++,

Planul de Amenajare a Teritoriului Municipiului Chiinu - Strategia de dezvoltare teritorial

$"SC5$" 7AT5$A%E1 A%57ECI$" !E TE$E7 %egenda

80

Capitolul 0 Audit

sursa1 "7CP 5r anproiect

aprilie *++,

Planul de Amenajare a Teritoriului Municipiului Chiinu - Strategia de dezvoltare teritorial

$"SC5$" 7AT5$A%E1 "757!AJ"" ?$ECCE7TE %egenda

8*

Capitolul 0 Audit

sursa1 "7CP 5r anproiect

aprilie *++,

Planul de Amenajare a Teritoriului Municipiului Chiinu - Strategia de dezvoltare teritorial

$"SC5$" 7AT5$A%E1 SE"SM

%egenda

8>

Capitolul 0 Audit

sursa1 "7CP 5r anproiect

aprilie *++,

Planul de Amenajare a Teritoriului Municipiului Chiinu - Strategia de dezvoltare teritorial

H27E C27ST$5"TE P$2TESATE

7ot1 #arta indic tipurile de monumente i situri aflate /n cadrul zonelor protejate6 ?iecare unitate administrativ& teritorial' prin Planurile 5r anistice Aenerale i regula& mente proprii vor preciza /n detaliu elementele de patri& moniu arhitectural' cultural' istoric /n conformitate cu leg& isla4ia /n vigoare i acordurilor interna4ionale semnate de guvernul $epu licii Moldova6

%egenda
H27E C27T$5"TE P$2TESATE S"T5$" A$E#E2%2A"CE C2MP%ED C%I!"$" $EP$EHE7TAT"CE C2MP%ED MX7IST"$" C2MP%ED S5BTE$A7 C"75$" 88 Capitolul 0 Audit S2%5$" ?2S"%E #2TA$E A!M"7"ST$AT"CE CA" ?E$ATE H27A AE$2P2$T5%5" %AC5$"' $X5$" SPAJ"" CE$H" "7T$AC"%A75% %2CA%"TIJ"%2$ S5B5$BA7E TE$E75$" AA"C2%E P$2P$"ETATE P$"CATI H27E "7!5ST$"A%E CA$T"E$E%E 2$AK5%5" C#"K"7I5

aprilie *++,

Planul de Amenajare a Teritoriului Municipiului Chiinu - Strategia de dezvoltare teritorial

06<6 Analiza S@2T


"maginea teritoriului i a economicei municipiului Chiinu se prezint' ca rezultat sintetic al analizei S@2T dup cum urmeaz1

Puncte tari 7ivel 0 resurse naturale' valori de peisaj ini4iativa de cooperare a adminis& tra4iei locale resurse de for4 de munc califi& cat

7ivel * situarea fa4 de grani4a cu 5E dinamica economic valori de patrimoniu construit

7ivel > resurse teren li er e3isten4a unei infrastructuri de az cretere demografic

Sl iciuni 7ivel 0 accesi ilitate redus disparit4i privind echiparea teri& toriului aspecte mediu migra4ie ctre 4ri din 5E utilit4i pu lice oferite la pre4uri ridicate

7ivel * deteriorarea infrastructurii de az deteriorarea calit4ii serviciilor pu lice lipsa documenta4iilor de ur anism la nivel local

7ivel > capacitatea de finan4are a proiectelor sector asociativ sla dezvoltat

+portunit4i 7ivel 0 acces crescut la fonduri europene crearea unei noi imagini a capi& talei repu licii valorificarea prin turism a patri& moniului naturalBcultural

7ivel * dezvoltarea sectorului ter4iar dezvoltarea echili rat a capac& it4ii de management a municipiu& lui ca /ntreg administrativ

7ivel > atragerea de noi investi4ii /n sec& torul secundar i ter4iar

Pericole 7ivel 0

7ivel * proces lent de a sor 4ie a for4ei de munc /n servicii

7ivel > capacitatea de cerere i de a sor 4ie a fondurilor inter& na4ionale

competi4ia regional privind e3portul produc4iei municipiului idem privind localizarea sectorului privat multina4ional migra4ia locuitorilor ctre 4rile din 5E Concentrarea capitalului numai /n oraul Chinu

89

Capitolul 0 Audit

aprilie *++,

Planul de Amenajare a Teritoriului Municipiului Chiinu - Strategia de dezvoltare teritorial

060+6 Concluzii1 Aspecte cheie de management teritorial

!isparit4ile teritoriale analizate anterior /n Matricea ?actorilor !ezvoltrii' coro orate cu priorit4ile din ta elul urmtor (pag68F) pre& zint pro lematica teritoriului municipiului Chiinu organizat pe urmtoarele categorii1

!) E3isten4a pro lemelor de mediu


= !incolo de calit4ile cadrului natural' teritoriul municipiului Chiinu se confrunt cu pro leme de mediu (poluarea terenului i apei) i de risc natural (alunecri de teren)6

A) Pozi4ia periferic fa4 de coridoarele europene majore de transport


= Pozi4ia geografic' /n vecintatea grani4ei cu 5niunea European reprezint un cert avantaj comparativ pentru municipiu' nevalorificat /n prezent datorit pozi4iei periferice a sistemului fa4 de coridoarele majore de transport6 Acest avantaj va fi /ntrit' /n perspectiv' de creterea accesi ilit4ii prin coridoarele TE7 europene i de dez& voltarea /n continuare a aeroportului interna4ional Chiinu6

E) Patrimoniul construit degradat


= Hona cuprinde un valoros patrimoniu construit' a crui stare fizic solicit opera4iuni de interven4ie /n vederea rea ilitrii i punerii sale /n valoare' at.t din considerente de dezvoltare turistic' c.t i de iden& titate cultural local6

?) Comple3itatea managementului pu lic B) Efectele restructurrii economice


= Se remarc la nivelul municipiului patru su zone adiacente oraului Chiinau' av.nd caracteristici diferite prin specificitatea i tradi4ia lor economic i care se focalizeaz /n jurul a patru su &centre ur ane1 (a) Cricova' ( ) Catra' (c) Singera' (d) Cadul lui Cod6 8E Capitolul 0 Audit = "n momentul de fa4' municipiul Chiinu nu func4ioneaz ca un agre& gat comple3 teritorial func4ional i nu are un mecanism opera4ional /n ceea ce privete planificarea i managementul teritoriului municipal' serviciilor i utilit4ilor de interes comun6

C) E3isten4a disparit4ilor teritoriale


= Municipiul Chiinu are o structur teritorial rural&ur an' cu dispa& rit4i privind infrastructura de az' social i economic' /n care oraul Chiinu' prin cele cinci sectoare' concentreaz at.t interesul investi4ional' c.t i oferta de servicii i utilit4i pu lice6

Pentru a rspunde acestor pro leme' studiul recomand urmtoarele clase de interven4ii' ce vor fi detaliate /n capitolele urmtoare prin lista de proiecte i mecanismele de monitorizare a implementrii acestora1

aprilie *++,

Planul de Amenajare a Teritoriului Municipiului Chiinu - Strategia de dezvoltare teritorial

Clasa 01 "nterven4ii necesare creterii Accesi ilit4ii i Mo ilit4ii Aceste interven4ii rspund la1 0606 Accesi ilitatea neuniform la scara /ntregului teritoriu 06*6 %egtura precar dintre zonele ur ane majore cu cele rurale su dezvoltate

Clasa *1 "nterven4ii necesare !ezvoltrii Economice Aceste interven4ii rspund la1 *606 %ipsa unor motoare ur ane ale dezvoltrii ge& nerale a municipiului *6*6 E3isten4a de sl iciuni /n sectorul economic pri& mar i secundar (competitivitate) *6>6 "nregistrarea fenomenului de emigrare tempo& rar sau definitiv

Clasa >1 "nterven4ii pentru com aterea !isparit4ilor Teritoriale Aceste interven4ii rspund la1 >606 E3isten4a de dispari44i /ntre zonele ur ane i zonele rurale ale municipiului >6*6 E3isten4a de disparit4i /ntre zonele rurale din punct de vedere al calit4ii locuirii >6>6 E3isten4a disparit4ilor legate de distri u4ia ser& viciilor i echiparea edilitar

Clasa 81 Mediu natural Aceste interven4ii rspund la1


8, Capitolul 0 Audit

Clasa 91 Mediu construit Aceste interven4ii rspund la1 9606 %ipsa activit4ilor de valorificare a patrimoniului cultural' istoric' arhitectural e3istent 96*6 %ipsa cadrului de protejare i conservare a patri& moniului cultural' istoric' arhitectural e3istent

Clasa E1 Parteneriat teritorial Aceste interven4ii rspund la1 E606 %ipsa unor planuri de dezvoltare comune E6*6 %ipsa unor resurse manageriale de formulare i implementare a acestor planuri

8606 "mpactul negativ asupra mediului generat de activit4ile de escavare a materialeor de con& struc4ie 86*6 E3isten4a riscurilor /n anumite zone' generate de factori naturali (inunda4ii' alunecri de teren)

aprilie *++,

Planul de Amenajare a Teritoriului Municipiului Chiinu - Strategia de dezvoltare teritorial

P$"2$"TIJ" P7 $EH2%CA$EA P$2B%EME%2$

8F

Capitolul 0 Audit

7ot1 $spunsurile la chestionare & ?ormularul 0' * i >' se centralizeaz astfel1 Sector Botanica' ?01*+ chestionare completate' ?*109' ?>1*L Sector Buiucani' ?010,' ?*109' ?>1>L Sector Centru' ?01F' ?*1F' ?>1,' Sector Ciocana' ?01,' ?*1E' ?>1EL Sector $cani' ?010,' ?*10E' ?>10+L Codru' ?01>' ?*1*' ?>10L Cricova' ?010L S.ngera' ?010*' ?*10*' ?>10+L Catra' ?01>' ?*1*L Bcioi' ?010+' ?*1<' ?>1<L Bu uieci' ?018' ?*18' ?>1>L Budeti' ?010>' ?*100' ?>1*L Coloni4a' ?01>' ?*1>L Condri4a' ?010' ?*10' ?>10L Ahidighici' ?010' ?*10' ?>10L Artieti' ?018' ?*18' ?>18L Stuceni' ?018' ?*18L Trueni' ?010' ?*106 %ocalit4ile care nu sunt incluse /n ta el nu au rspuns la chestionar6

aprilie *++,

Planul de Amenajare a Teritoriului Municipiului Chiinu - Strategia de dezvoltare teritorial

"7T$2!5CE$E +606 +6*6 +6>6 +686 C27TEDT5% AE7E$A%

2B"ECT"C5% ST$ATEA"E" MET2!2%2A"A ST$ATEA"E" ST$5CT5$A ST$ATEA"E"

06 A5!"T5% ?ACT2$"%2$ !EHC2%TI$"" 0606 "MPI$J"$EA TE$"T2$"A% A!M"7"ST$AT"CI 06*6 !EM2A$A?"A 06>6 0686
8< Capitolul * Ciziune i o iective strategice de dezvoltare

TE$E75$" %2C5"7JA !EHC2%TA$EA S2C"2& EC272M"CI 5T"%"TIJ" P5B%"CE SE$C"C"" P5B%"CE ME!"5 A7A%"HA S@2T ASPECTE C#E"E !E MA7AAEME7T TE$"T2$"A%

0696 06E6 06,6 06F6

Ciziune i o iective strategice

06<6 060+6

*6 C"H"57E K" 2B"ECT"CE ST$ATEA"CE !E !EHC2%TA$E *606 C"H"57EA !E !EHC2%TA$E *6*6 2B"ECT"CE ST$ATEA"CE !E !EHC2%TA$E

>6 P2%"T"C" & P$2A$AME & P$2"ECTE 86 "MP%EME7TA$EA K" M27"T2$"HA$EA ST$ATEA"E" 8606 C27!"J"" !E "MP%EME7TA$E 86*6 E%EME7TE ?"7A7C"A$E 7ECESA$E "7CEST"J""%2$ P5B%"CE 86>6 M27"T2$"HA$E

aprilie *++,

Planul de Amenajare a Teritoriului Municipiului Chiinu - Strategia de dezvoltare teritorial

Capitolul * 9+ Ciziune i o iective strategice de dezvoltare

aprilie *++,

Planul de Amenajare a Teritoriului Municipiului Chiinu - Strategia de dezvoltare teritorial

Ciziune i o iective strategice


Ciziunea i o iectivele strategice ale municipiului Chiinu se for& muleaz pe aza direc4iilor pe care $epu lica Moldova le va urmri /n dezvoltarea sa viitoare' /n conte3tul european i interna4ional al anilor *++,&*+*96 "n acest sens' o serie de documente apro ate la nivel na4ional traseaz liniile directoare /n care se /nscrie strategia de dez& voltare a oraului&capital1 G :2 iectivele de !ezvoltare ale Mileniului /n $epu lica Moldova p.n /n *+091 sarcini i indicatori de monitorizare; reprezint un document ce sta ilete sarcini concrete i indicatori de monitorizare la nivel na4ional' /n vederea atingerii celor opt o iective formulate de 7a4iunile 5nite1 (0) eradicarea srciei e3treme i a foamei' (*) realizarea accesului universal la educa4ia primar' (>) promovarea egalit4ii genurilor i a ilitarea femeilor' (8) reducerea mortalit4ii copiilor' (9) /m unt4irea snt4ii materne' (E) com aterea #"CBS"!A' malariei i altor oli' (,) asigurarea dura ilit4ii mediului' (F) crearea parteneriatelor glo ale pentru dezvoltare6

G :Programul de Activitate a Auvernului pe anii *++9&*++<; are urm& toarele o iective principale1 dezvoltarea economic dura il social orientat' reintegrarea trii i integrarea european6 $ealizarea Strategiei de Cretere Economic i $educere a Srciei i a Programului 7a4ional :Satul Moldovenesc; (*++9&*+09) reprezint mecanismele necesare pentru atingerea unor o iective glo ale pe termen lung6

?actori comparativi1
G pozi4ia geografic G resurse naturale G tradi4ii culturale

?actori competitivi1
G capitalul uman G poten4ialul turistic G domenii de e3celen4

Ciziunea propus atinge dou domenii cheie /n dezvoltarea viitoare a municipiului Chisinu1

*606 Ciziunea de dezvoltare


"n linie cu o iectivele na4ionale de dezvoltare' municipiul Chiinu tre& uie s&i consolideze pozi4ia de capital' integrat /n economia na4ion& al i european' capa il s asigure un mediu favora il vie4ii i dez& voltrii activit4ilor economice6 5nit4ile administrativ teritoriale ce con& stituie municipiul Chiinu sus4in prin Strategia de !ezvoltare Teritorial' promovarea i consolidarea unei dezvoltri dura ile printr& o structur spa4ial echili rat6

06 !omeniul asigurrii lungL *6 !omeniul

creterii economice a zonei pe termen mediu i

com aterii disparit4ilor sociale i teritoriale6

Ciziunea de dezvoltare general


"n concordan4 cu structura teritorial actual' viziunea de dezvoltare este personalizat diferen4iat pentru mediul ur an i cel rural' urmrind elimi& narea disparit4ilor dintre acestea' din punct de vedere al gradului de con& fort i echiprii cu infrastructur6 "n acelai timp' /n perioada *++,&*+*9' municipiul Chiinu va cunoate o dezvoltare policentric' prin consoli& darea economic a unit4ilor teritorial&administratice aflate /n vecintatea coridorului pan&european "D' al coridorului Aiurgiuleti i Budapesta&"ai& 2desa6

Capitolul * 90 Ciziune i o iective strategice de dezvoltare

G :Planul de Ac4iuni 5E&Moldova; este un document politic care cuprinde o iectivele strategice ale cooperrii dintre 5niunea European i Moldova' sus4in.nd o iectivul acesteia de integrare /n structurile economice i sociale europene6 Planul de ac4iuni va consti& tui astfel o az pentru adoptarea i implementarea regulilor i regle& mentrilor economice i comerciale' ela orarea i implementarea politicilor viz.nd promovarea creterii economice i coeziunii sociale' reducerea srciei i protejarea mediului6

!ezvoltarea este orientat pe termen scurt ctre /nlturarea dispar& it4ilor teritoriale' economice i sociale e3istente' iar pe termen mediu i lung ctre o 4inerea' at.t a unei coeziuni sociale' c.t i a unei compet& itivit4i economice' /n conte3tul integrrii /n spa4iul european6 Ciziunea de dezvoltare este formulat /n conformitate cu avantajele comparative i competitive identificate1

aprilie *++,

Planul de Amenajare a Teritoriului Municipiului Chiinu - Strategia de dezvoltare teritorial

Ciziunea de dezvoltare a zonelor ur ane


06 !in punct de vedere al utilizrii eficiente a utilit4ilor i serviciilor pu lice' dezvoltarea economic i social a municipiului va tre ui sus4inut de ctre institu4iile pu lice iBsau private implicate /n oferta de servicii pu lice' /n scop& ul emiterii de decizii comune privind locul unde investi4iile pu lice vor tre ui realizate cu prioritate' iar creterea economic va tre ui /ncurajat6 *6 5tilit4ile pu lice precum apa' canalizarea i gazul vor tre ui e3tinse /n scopul stimulrii dezvoltrii economice i asigurrii de alternative economice via ile pentru viitoare amplasri de zone reziden4iale iBsau de afaceri6 >6 !in punct de vedere al modului de utilizare a terenului /n intravilanul oraului Chiinu i mai ales la grani4a dintre acesta i localit4ile vecine' tre& uie ghidat punerea de acord a densit4ii utilit4ilor pu lice e3istente' sau propuse' cu densitatea unit4ilor func4ionale e3istente' sau propuse spre dez& voltare (locuin4e' irouri' parcuri logistice' etc)6 86 Centrul oraelor va fi revitalizat /n scopul constituirii sale ca punct de atrac4ie la nivel zonal i regional6 Cor fi /ncurajate cu prioritate programe de renovare i de construc4ii noi' cu rol catalizator pentru dezvoltare' care vor completa caracterul istoric i cultural al fondului e3istent6 96 7oile dezvoltri reziden4iale vor tre ui s con4in o com ina4ie de tipuri de locuin4e' servicii pu lice i func4iuni comerciale' care s asigure locuito& rilor un acces rapid la aceste servicii ur ane' fr s constituie elemente adi4ionale de congestie de trafic /n centrul oraelor i fr s conduc la dis& trugeri ale mediuluiBpeisajului /nconjurtor6

Ciziunea de dezvoltare a zonelor rurale


06 Echiparea localit4ilor rurale cu servicii i utilit4i pu lice tre uie ca pe ter& men mediu' s conduc la creterea gradului de confort al locuitorilor i a atractivit4ii pentru noi investi4ii6 Asigurarea accesi ilit4ii localit4ilor i creterea gradului de mo ilitate a cet4enilor va facilita' de asemeni' func4ionarea integrat a municipiului6 *6 "n afara intravilanului localit4ilor rurale' activit4ile agricole vor tre ui /ncurajate pe terenurile cu poten4ial6 Aceste localit4i pot juca un rol impor& tant /n domeniul agro&alimentar' prin mo ilizarea poten4ialului regional i oferirea de servicii i input economic pentru colectarea i procesarea pro& duselor agricole i acces la transport i telecomunica4ii6 >6 !in punct de vedere al mediului i al protec4iei peisajului' terenurile agri& cole i pdurile' tre uie s constituie centuri verzi de protec4ie pentru zona ur an6 Aceste centuri vor oferi posi ilit4i de recreere pentru locuitorii municipiului' precum i factori de atrac4ie pentru turiti6 86 Honele rurale vor promova identificarea i punerea /n valoare a peisaju& lui a patrimoniului tangi il cu func4iuni de locuire' religioase' culturale sau agricole' precum i a patrimoniului intangi il' ce cuprinde tehnici i deprinderi' muzic' literatur sau alte forme de manifestri i de o iceiuri transmise p.n /n prezent6

C#"K"7I5 *+*9 C"H"57EA !E !EHC2%TA$E


Chiinu & capitala $epu licii Moldova1 5n nucelu policentric de dezvoltare economic dominat de activit4i pro& ductive nepoluante (zone de transfer i parcuri tehnologice) i turismL

5n loc de via4 conforta il' cu acces la utilit4i i servicii pu lice' /ntr&un mediu nepoluatL 2 destina4ie atractiv /n peisajul multi& cultural european prin variate moduri de e3presie1 lim ' muzic' arhitec& tur' arheologie etc6

Capitolul * 9* Ciziune i o iective strategice de dezvoltare

aprilie *++,

Planul de Amenajare a Teritoriului Municipiului Chiinu - Strategia de dezvoltare teritorial

*6*6 2 iective strategice de dezvoltare


Scopul general de dezvoltare este sus4inut prin ase o iective strategice care vizeaz /m unt4irea aspectelor de management identificate anterior6

Aspect de management A Pozi4ia periferic fa4 de coridoarele europene majore de transport !omeniul1 "nfrastructur de transport

Aspect de management B E3isten4a disparit4ilor teritoriale /n cadrul municipiului !omeniul1 "nfrastructur educa4ional' de sntate i social 2 iectiv *1 $ealizarea parteneriatului ur an&rural /n scopul creterii factorilor de localizare' locuin4e i activit4i econom& ice' prin /m unt4irea infrastructurii utilit4ilor i a serviciilor pu lice de az

2 iectiv 01 Creterea accesi ilit4ii spa4iului economic al municipiului Chiinu ctre coridoarele de transport europene' coro orat cu /m unt4irea mo ilit4ii /n interiorul municipiului Chiinu

Aspect de management C Efectele restructurrii economice !omeniul1 !ezvoltare economic' cunoatere i inovare
Capitolul * 9> Ciziune i o iective strategice de dezvoltare

Aspect de management ! E3isten4a pro lemelor de mediu !omeniul1 Mediu natural 2 iectiv 81 Asigurarea condi4iilor de prezervare' de rea ili& tare i de e3tindere a patrimoniului natural e3istent

2 iectiv >1 !ezvoltarea unui sistem ur an policentric' atractiv i competitiv' acord.nd o aten4ie special asupra modului de dezvoltare a zonelor ur ane e3puse presiunii investi4ionale' /n egal msur cu promovarea dezvoltrii socio&economice a zonelor rurale

Aspect de management E !egradarea patrimoniului construit !omeniul1 Calori culturale' de art i istorice 2 iectiv 91 Acordarea unei aten4ii speciale /n gsirea formelor de valorificare' protejare i promovare a specificit4ii patrimoniului cultural' construit al municipiului Chiinu' /n peisajul cultural european

Aspect de management ? Comple3itatea managementului pu lic !omeniul1 Administra4ie local 2 iectiv E1 Creterea capacit4ii de administrare a datelor provind dezvoltarea teritorial i a procesului de imple& mentare a strategiei teritoriale a municipiului Chiinu

aprilie *++,

Planul de Amenajare a Teritoriului Municipiului Chiinu - Strategia de dezvoltare teritorial

Capitolul * 98 Ciziune i o iective strategice de dezvoltare

aprilie *++,

Planul de Amenajare a Teritoriului Municipiului Chiinu - Strategia de dezvoltare teritorial

"7T$2!5CE$E +606 +6*6 +6>6 +686 C27TEDT5% AE7E$A%

2B"ECT"C5% ST$ATEA"E" MET2!2%2A"A ST$ATEA"E" ST$5CT5$A ST$ATEA"E"

>

06 A5!"T5% ?ACT2$"%2$ !EHC2%TI$"" 0606 "MPI$J"$EA TE$"T2$"A% A!M"7"ST$AT"CI 06*6 !EM2A$A?"A 06>6 0686
99 Capitolul > Politici & programe & proiecte

TE$E75$" %2C5"7JA !EHC2%TA$EA S2C"2& EC272M"CI 5T"%"TIJ" P5B%"CE SE$C"C"" P5B%"CE ME!"5 A7A%"HA S@2T ASPECTE C#E"E !E MA7AAEME7T TE$"T2$"A%

0696 06E6 06,6 06F6

Politici & programe & proiecte

06<6 060+6

*6 C"H"57E K" 2B"ECT"CE ST$ATEA"CE !E !EHC2%TA$E *606 C"H"57EA !E !EHC2%TA$E *6*6 2B"ECT"CE ST$ATEA"CE !E !EHC2%TA$E >6 P2%"T"C" & P$2A$AME & P$2"ECTE

86 "MP%EME7TA$EA K" M27"T2$"HA$EA ST$ATEA"E" 8606 C27!"J"" !E "MP%EME7TA$E 86*6 E%EME7TE ?"7A7C"A$E 7ECESA$E "7CEST"J""%2$ P5B%"CE 86>6 M27"T2$"HA$E

*F fe ruarie *++,

Planul de Amenajare a Teritoriului Municipiului Chiinu - Etapa a&""&a - Strategia de dezvoltare teritorial

Politici & programe & proiecte


Politicile de dezvoltare a municipiului Chiinu se azeaz pe oportunit4ile pe care factorii interni (patrimoniul e3istent' natural i construit) i e3terni (grani4a cu 5niunea European) le creeaz pentru valorificarea poten4ialului local6 Anticip.nd o cretere a interesului investi4ional ctre $epu lica Moldova' nivelul echiprii terito& riului va crete semnificativ' iar consiliile locale partenere vor tre ui s&i gestioneze eficient resursele e3istente & umane' imo iliare i financiare6 Politicile de dezvoltare sunt formulate /n scopul coordonrii o iectivelor socio&economice for& mulate la nivel local' cu priorit4ile na4ionale i raionale i cu schim rile care au loc /n prezent /n dinamica spa4ial' economic i social a municipiului6 Pentru fiecare o iectiv strategic enun4at anterior' sunt prezentate /n continuare pachetele de politici' programe i proiecte' care structureaz procesul atingerii acestor o iective6 Toate politicile sectoriale i teritoriale se coordoneaz cu o iectivul major al dezvoltrii policen& trice a municipiului pentru1 G specializarea economic a oraului Chiinu pe aza valorilor i resurselor' G promovarea unor noi poli de dezvoltare economic i social cu influen4e viitoare /n teritoriul adiacent acestor poli' Capitolul > 9E Politici & programe& proiecte G reducerea congestiei de trafic /n oraul Chiinu' /n special /n zona central6 !ezvoltarea teritorial policentric a municipiului Chiinu este influen4at de dou politici majore1 06 Creterea accesi ilit4ii i mo ilit4ii persoanelor i mrfurilor *6 Creterea nivelului de echipare cu utilit4i i servicii pu lice a municipiului Prima politic teritorial solicit administra4iei municipale' /n coordonare cu Auvernul $epu licii Moldova realizarea cu prioritate' /n perioada *++,&*+*9' a cinci investi4ii strategice1 06 Proiec4ia viitoare a trei coridoare de transport1 Coridorul european TE7&"D' coridorul regional Budapesta&Baia Mare&"ai&Chiinu&2desa i coridorul na4ional Chiinu&Aiurgiuleti' *6 ?inalizarea cu prioritate a drumului orenesc perimetral zonei centrale a oraului Chiinu /n scopul reducerii traficului de tranzit' >6 $ealizarea cu prioritate a autostrzii de centur prin care se vor conecta sectoarele oraului Chiinu' Botanica' Centru' Buicani' $.cani' i Ciocana' 86 $ealizarea autostrzii de centur de mare vitez prin care se vor lega cei patru noi poli de dez& voltare ai municipiului cu unit4ile administrativ teritoriale ce compun sistemul teritorial&eco& nomic al municipiul Chiinu' 96 Ecologizarea r.ului B.c i asigurarea unui coridor de transport tangent zonei centrale conec& t.nd coridorul economic aeroport&zona central a oraului Chiinu de coridorul economic generat de autostrada TE7&"D6 A doua politic' de aceasta dat sectorial' solicit administra4iei municipale' pentru perioada *++,&*+*9' realizarea de investi4ii /n scopul asigurrii accesului persoanelor fizice i juridice' cet4eni' firme de afaceri' i turiti la utilit4i i servicii pu lice la standarde europene de calitate6 Proiec4ia teritorial a politicilor enun4ate este figurat conform shemei alturate i pozi4ionat spa4ial /n harta :Politica cooperrii teritoriale a municipiului Chiinu /n perioada *++,&*+*9;6 aprilie *++, Planul de Amenajare a Teritoriului Municipiului Chiinu - Strategia de dezvoltare teritorial

B2C TE7 & "D

"7E% 0

A"5$A"5%EKT"

"7E% *

$X5% BXC

"7E% >

AE$2P2$T

Politica cooperrii teritoriale a municipiului Chiinu /n perioada *++,&*+*9

9,

Capitolul > Politici & programe& proiecte

aprilie *++,

Planul de Amenajare a Teritoriului Municipiului Chiinu - Strategia de dezvoltare teritorial

Politici

Programe
P+0&0601 Conectarea municipiului Chiinu la coridoarele na4ionale de transport' cu trecere la clasa de /ncrcare E = = = = = "T0 "T* "T> "T8 "T9 & & & & &

Proiecte
Autostrada coridor TE7 "D cu sistem de informare Coridor B2C cu sistem de informare Coridor :Chiinu&Aiurgiuleti; "nel municipiu i lucrri de art cone3e "eiri din sectoare i lucrri de art cone3e

2 iectiv 0
Creterea accesi ilit4ii spa4iului economic al municipiului Chiinu ctre coridoarele de transport europene' coro orat cu /m unt4irea mo ilit4ii /n interiorul municipiului

Politica +0&01 "m unt4irea infra& structurii de transportL

P+0&06*1 Sistem feroviar pe rela4ia 5E

= "TE & Coridor B2C electrificat

P+0&06>1 !ezvoltare aeroport

= "T, & Creterea capacit4ii de cargo i a terminalului de agaje

Politica +0&*1 Creterea mo ilit4ii persoanelor i mr& furilorL

P+0&*601 Modernizarea i dezvoltarea sistemului de trans& port inter&modal integrat

= "TF & Autogara central = "T< & Sistem de autogri = "T0+ & Parcaje de descurajare la limita zonei centrale a oraului

9F

aprilie *++,

Planul de Amenajare a Teritoriului Municipiului Chiinu - Strategia de dezvoltare teritorial

Politici

Programe
P+*&0601 Asigurarea securit4ii energetice

Proiecte
= "A0 & Construc4ia magistralei de gaz Chiinu & Cueni = "A* & $eamplasarea magistralei de gaz Chiinu & $. ni4a = "Ee0 & "luminarea zonei rurale a municipiului = "A0 & Ecologizarea captrilor de ap (7istru' stratul acvifer) = "A* & $ea ilitarea i e3tinderea re4elei de ap pota il = "A> & $ea ilitarea i dezinfectarea f.nt.nilor = "M0 & $ealizarea ilan4ului de mediu pentru depozitele e3istente = "M* & "nchiderea depozitelor industriale = "M> & $ealizarea unui depozit ecologic i a sta4iilor de transfer cone3e = "M8 & Stocarea i prelucrarea deeurilor electronice = "M9 & Pregtirea /nchiderii incineratoarelor din spitale = "ME & Canalizarea apelor menajereBindustriale = "M, & Epurarea apelor menajereBindustriale = "MF & 5tilizarea nmolurilor din sta4iile de epurare = "S0 & $ea ilitarea i e3tinderea dispensarelor ur aneBrurale = "S* & !ezvoltarea centrelor de permanen4 = "S> & Asigurarea serviciilor de urgen4 la nivel rural = "Ed0 & E3tinderea colilor cu la oratoare' ateliere aplicative tradi4ionale i sli de spectacole de interes comunitar = "Ed* & $epararea i igienizarea spa4iilor sanitare din coli i grdini4e = "Ed> & Asigurarea condi4iilor de /nclzire a claselor = "Ed8 & $ealizarea unui campus pentru elevii dota4i :Centru de E3celen4;

2 iectiv *
$ealizarea parteneriatului ur an&rural /n scopul creterii factorilor de localizare a per& soanelor fizice i juridice' prin /m unt4irea infrastructurii utilit4ilor i a serviciilor pu li& ce de az

Politica +*&01 Asigurarea capacit4ii de alimentare cu energie i utilit4iL

P+*&06*1 Asigurarea iluminatului pu lic P+*&06>1 Alimentare cu ap la standarde de calitate european

Politica +*&*1 Protejarea solului' apei i aeruluiB reducerea poluriiL

P+*&*601 Managementul integrat al deeurilor

P+*&*6*1 Asigurarea siguran4ei /n incinerarea deeurilor P+*&*6>1 Protec4ia emisarilor din azinul 7istru

Politica +*&>1 "m unt4irea i e3tin& derea infrastructurii de sntateL Politica +*&81 "m unt4irea i diver& sificarea infrastructurii de educa4ieL

P+*&>601 Serviciul medical' un drept al fiecrui cet4ean

P+*&8601 Educa4ia' o investi4ie /n copiii notri

9<

P+*&86*1 Chiinu & 2limpic *+*+ P+*&86>1 !omeniul pu llic' un domeniu activ P+*&8681 Sportul' o form de educare i de performan4 Politica +*&91 !ezvoltarea infrastruc& turii sociale i de sigu& ran4L P+*&9601 %ocuin4a' un drept al fiecruia

= "Sp0 & $ealizarea unui stadion 2limpic = "Sp* & Amenajarea de terenuri pentru activit4i sportive de var i iarn = "Sp> & "n fiecarea comun un teren de sport echipat corespunztor = "%0 & Crearea unui stoc de locuin4e sociale pentru grupuri dezavantajate = "%* & E3ternalizarea serviciilor de /ntre4inere a locuin4elor sociale = "So0 & Asigurarea serviciilor de asisten4 social pentru tr.ni = "So* & Asigurarea de consultan4 ocupa4ional pentru v.rstnici activi = "So> & $ealizarea unui centru suport pentru copiii strzii = "#0 & $ampe de acces /n primrii i /n institu4ii pu lice = "#* & Consultan4 ocupa4ional pentru un loc de munc = "P0 & Asigurarea de echipaje de poli4ie i pompieri pentru acces imediat /n orice punct din municipiu

P+*&96*1 "nfrastructura social' o dimensiune a coeziunii sociale

P+*&96>1 Accesul /n spa4ii pu lice al persoanelor cu handicap

Politica +*&E1 !ezvoltarea infrastruc& turii de asigurare cu servicii privind paza i protec4ia cet4eanuluiL

P+*&E601 Siguran4 pentru cet4eni

aprilie *++,

Planul de Amenajare a Teritoriului Municipiului Chiinu - Strategia de dezvoltare teritorial

Politici

Programe
P+>&0601 Sprijinirea mediului de afaceri P+>&06*1 "ntegrarea economiei Chiinului /n circuitul interna4ional

Proiecte
= "Ec0 & "nventarierea i rea ilitarea unor cldiri pentru incu atoare de afaceri = "Ec* & 2rganizarea unui irou de consiliere pentru startul de afaceri = "Ec> & $ealizarea ghidului de investi4ii Chisinu&*+*+

2 iectiv >
!ezvoltarea unui sistem ur an policentric competitiv' acord.nd o aten4ie special modului de dezvoltare a zonelor ur ane e3puse presiunii investi4ionale' /n egal msur cu promovarea dezvoltrii socio& economice a zonelor rurale

Politica +>&01 Sus4inerea i pro& movarea creterii socio&economice a unor noi poli de dez& voltareL

Politica +>&*1 Consolidarea imaginii oraului Chiinu ca :poart de intrare; a investi4iilor inter& na4ionaleL

P+>&*601 Parcuri de activit4i cu caracter regional

= = = = =

"EcE & "Ec, & "EcF & "Ec< & "Ec0+ &

$ealizarea Parcului logistic Aero&Moldova Crearea EC2&Parc Singera !ezvoltarea coridorului economic Catra&Cricova !ezvoltarea coridorului economic Chisinu&Singera !ezvoltarea parcului natural Eco&7istru

Politica +>&>1 Cooperarea /ntre administra4ia pu lic local i sistemul aca& demicL

P+>&>601 Parcuri informa4ionale i de cercetare

= "Ec00 & $ealizarea unui parc "TYC&Biodiversitatea *+*+' or6 Catra

Politica +>&81 $ealizarea suportului pentru asigurarea reci& clrii profesionale a for4ei de muncL

P+>&8601 ?ormarea voca4ional /n conte3tul pie4ei de munc

= "Ec0* & Programe voca4ionale /n servicii "T = "Ec0> & Programe voca4ionale /n turism ur an i rural = "Ec08 & Programe voca4ionale /n rea ilitarea monumentelor istorice
E+

Politica +>&91 Promovarea i sus4inerea activit4ilor economiei rurale /n str.ns legtur cu valorile culturale localeL

P+>&9601 Hone rurale cu valoare de patrimoniu

= "Ec09 & $ealizarea circuitului :Meteuguri' artizanat i tradi4ii; = "Ec0E & $ealizarea circuitului pe iciclete /n zone cu valori etnografice = "Ec0, & $ealizarea de centre de etnografie /n case a andonate

aprilie *++,

Planul de Amenajare a Teritoriului Municipiului Chiinu - Strategia de dezvoltare teritorial

Politici

Programe
P+8&0601 $educerea i atenuarea polurii antropice

Proiecte
= "M< & $ealizarea planului de analiz a riscurilor naturale coro orat cu identificarea surselor de risc tehnologic = "M0+ & $egularizarea i ecologizarea r.ului B.c

2 iectiv 8
Asigurarea condi4iilor de prezervare' de rea ilitare i de e3tindere a patrimoniului natural e3istent

Politica +8&01 "ni4ierea i aplicarea interven4i& ilor municipalit4ii /n zone afectate de inter& ven4iile antropiceL

Politica +8&*1 Protec4ia terenurilor i interzi& cerea introducerii /n circuit investi4ional a terenurilor agricole cu onitate ridicatL

P+8&*601 Planificarea msurilor privind reducerea factorilor de risc natural i antropici

= "M00 & Actualizarea P5A cu precizarea zonelor de risc i a condi4iilor de construc4ie = "M0* & Msuri de restric4ionare a lucrrilor agricole = "M0> & $ealizarea de programe educa4ionale :Protec4ia la riscuri; = "M08 & $ealizarea cadastrului zonelor de risc = "M09 & $ealizarea de centuri verzi de protec4ie = "M0E & Evacurarea apelor su terane din zonele cu risc de alunecare

P+8&*6*1 $educerea riscului natural P+8&*6>1 $ealizarea de lucrri de /m unt4iri funciare

Politica +8&>1 Planificarea resurselor energetice i creterea utilizrii de energii reutiliza ile' alternativeL

P+8&>601 "dentificarea surselor alternative de energie

"M0, & $ealizarea de studii de feza ilitate

Politica +8&81 Protejarea florei' a ani& malelor i a siturilor sl atice /n zone de importan4 ecologic la nivel local i na4ionalL

P+8&8601 "ni4ierea i dezvoltarea programului C2M(*++*) ?ocus Pdurea

"M0F & Parcul ecologic S.ngera&Bcioi


E0

Politica +8&91 Calorificarea patrimo& niului natural din punct de vedere al sus4inerii sectorului economic6

P+8&9601 !ezvoltarea zonelor de agrement

"M0< & !ezvoltarea circuitului turistic Trueni&Cricova

P+8&96*1 ?auna i flora sl atic

"M*+ & $ea ilitarea Ardinii Hoologice

aprilie *++,

Planul de Amenajare a Teritoriului Municipiului Chiinu - Strategia de dezvoltare teritorial

Politici

Programe
P+9&0601 $estaurarea iBsau rea ilitarea cldirilor i ansam lurilor cu valoare de patrimoniu

Proiecte
= "C0 & Sta ilirea parteneriatului pu lic&pu lic pentru finan4area listei de cldiri monument istoric = "C* & Sta ilirea listei de priorit4i pentru /nceperea lucrrilor de restau& rare

2 iectiv 9
Acordarea unei aten4ii speciale /n gsirea formelor de valorificare' protejare i pro& movare a specificit4ii patrimoniului cultural' construit al municipiului Chiinu' /n peisajul cultural european

Politica +9&01 2crotirea i dez& voltarea atent a peisajului ur an i rural de importan4 istoric' estetic sau culturalL

Politica +9&*1 Promovarea construc4i& ilor i a interven4iilor ur anistice cu valoarea arhitectural ridicat' /n conte3tul protejrii patrimoniului cultural e3istentL

P+9&*601 2rganizarea de concursuri na4ionaleBinter& na4ionale

"C> & Concurs de ur anism1 Coridor economic Aeroport&str6 "smailL Concurs de ur anism1 Coridor ecologic r.ul B.c

Politica +9&>1 Promovarea identit4ii i diversit4ii culturale6

P+9&>601 Promovarea valorilor de patrimoniu

= "C8 & $ealizarea de panouri informative i amplasarea lor /n zone popu& late = "C9 & $ealizare machet municipiu i amplasare /n grdina pu lic = "CE & $ealizarea de hr4i turistice cu trasee culturale

E*

aprilie *++,

Planul de Amenajare a Teritoriului Municipiului Chiinu - Strategia de dezvoltare teritorial

Politici

Programe
P+E&0601 Servicii pu lice prin sistem electronic

Proiecte
= "Ad0 & Conectarea primriilor i a institu4iilor pu lice su ordonate la un sistem coordonat de date de interes pu lic

2 iectiv E
Creterea capacit4ii de administrare a procesului de implementare a strategiei teritoriale a municipiului Chiinu

Politica +E&01 Asigurarea accesului tuturor unit4ilor administrativ teritoriale ale municipiului Chiinu la tehnologia informa4ionalL

Politica +E&*1 Perfec4ionarea func4ionarilor primri& ilorL

P+E&*601 !ezvoltarea de noi metode de management pu lic

= = = = =

"Ad* "Ad> "Ad8 "Ad9 "AdE

& & & & &

Echipamente i Managementul Managementul Managementul Managementul

asisten4 tehnic /n A"S terenurilor aflate /n proprietatea primriei financiar al ugetelor primriilor proiectelor multisectoriale traficului integrat

P+E&*6*1 "nformarea i comunicarea cu popula4ia

= "Ad, & e&Chisinu

E>

aprilie *++,

Planul de Amenajare a Teritoriului Municipiului Chiinu - Strategia de dezvoltare teritorial

E8

Capitolul > Politici & programe& proiecte

aprilie *++,

Planul de Amenajare a Teritoriului Municipiului Chiinu - Strategia de dezvoltare teritorial

E9

Capitolul > Politici & programe & proiecte

Politici & programe & proiecte

CAP6 > 1 P"ESE !ESE7ATE 7ota1


Codurile proiectelor cuprinse /n piesele desenate sunt coordo& nate cu ta elul ane3at prezen& tului studiu

*F fe ruarie *++,

Planul de Amenajare a Teritoriului Municipiului Chiinu - Etapa a&""&a - Strategia de dezvoltare teritorial

#arta 0
> 0+

2 iectiv 0

0E , 09 0* 0F 0, 08 0> E

0 * > 8

Chiinu Codru Cricova !urlesti Singera Cadu lui Coda Catra Bacioi Bu uieci Cioreasca Colonita Condrita Budesti Cruzesti Ahidighici Aratinesti Stauceni Tohatin Truseni

"T0 "T* "T> "T8 "T9 "TE "T, "TF "T< "T0+

"T> "T8 "T9 "T<

"T0 "T* "T8 "T9 "TE "T<

"T8 "T9 "T<

0< 9 E 00 ,
EE Capitolul > Politici & programe& proiecte
"T0 "T8 "T9 "T> "T8 "T9 "T<

"T* "T8 "T9 "TE

8 F < 0+ 00 0* 0> 08 09 F 9 0E 0, 0F 0<


"T> "T8 "T9

"T8 "T9

<

"T0 "T* "T8 "T9 "TE

"T8 "T9

"T8 "T9

"T* "T<

"T* "T8 "T9 "TE

"T0 "T8 "T9

"T0 "T* "T8 "T9 "TE

"T* "T8 "T9 "TE

"T* "T8 "T9 "TE

"T0 "T8 "T9

aprilie *++,

Planul de Amenajare a Teritoriului Municipiului Chiinu - Strategia de dezvoltare teritorial

#arta *
> 0+

2 iectiv *

0E , 09 0* 0F 0, 08 0> E

0 * > 8

Chiinu Codru Cricova !urlesti Singera Cadu lui Coda Catra Bacioi Bu uieci Cioreasca Colonita Condrita Budesti Cruzesti Ahidighici Aratinesti Stauceni Tohatin Truseni

"A0 "A* "Ee0 "A0 "A* "M0 "M* "M> "M9 "ME "M, "MF "S0 "Ed0 "Ed* "Ed> "S0 "S* "%0 "%* "So0 "So* "So> "#0 "#* "P0 "A0 "A* "Ee0 "A0 "A* "M0 "M> "S0 "S* "Ed0 "Ed* "Ed> "S* "%0 "%* "So0 "So* "#0 "#* "P0 "A0 "A* "Ee0 "A0 "A* "M0 "M> "S0 "S* "S> "Ed0 "Ed* "Ed> "S* "So0 "So* "#0 "#* "P0 "A0 "A* "Ee0 "A0 "A* "M0 "M> "S0 "S* "S> "Ed0 "Ed* "Ed> "S* "So0 "So* "#0 "#* "P0 "A0 "A* "Ee0 "A0 "A* "M0 "M> "S0 "S* "S> "Ed0 "Ed* "Ed> "S* "So0 "So* "#0 "#* "P0 "A0 "A* "Ee0 "A0 "A* "M0 "M> "S0 "S* "S> "Ed0 "Ed* "Ed> "S* "So0 "So* "#0 "#* "P0 "A0 "A* "Ee0 "A0 "A* "M0 "M> "S0 "S* "S> "Ed0 "Ed* "Ed> "Ed8 "S* "So0 "So* "#0 "#* "P0 "A0 "A* "Ee0 "A0 "A* "M0 "M> "S0 "S* "S> "Ed0 "Ed* "Ed> "S* "S> "So0 "So* "#0 "#* "P0 "A0 "A* "Ee0 "A0 "A* "M0 "M> "S0 "S* "S> "Ed0 "Ed* "Ed> "S* "S> "So0 "So* "#0 "#* "P0 "A0 "A* "Ee0 "A0 "A* "M0 "M> "S0 "S* "S> "Ed0 "Ed* "Ed> "S* "S> "So0 "So* "#0 "#* "P0 "A0 "A* "Ee0 "A0 "A* "M0 "M> "S0 "S* "S> "Ed0 "Ed* "Ed> "S* "S> "So0 "So* "#0 "#* "P0 "A0 "A* "Ee0 "A0 "A* "M0 "M> "S0 "S* "S> "Ed0 "Ed* "Ed> "S* "S> "So0 "So* "#0 "#* "P0 "A0 "A* "Ee0 "A0 "A* "A> "M0 "M8 "ME "M, "MF "S0 "S* "S> "Ed0 "Ed* "Ed> "Sp* "So0 "So* "So> "#0 "#* "P0 "A0 "A* "Ee0 "A0 "A* "M0 "M> "S0 "S* "S> "Ed0 "Ed* "Ed> "S* "S> "So0 "So* "#0 "#* "P0 "A0 "A* "Ee0 "A0 "A* "M0 "M> "S0 "S* "S> "Ed0 "Ed* "Ed> "S* "S> "So0 "So* "#0 "#* "P0 "A0 "A* "Ee0 "A0 "A* "M0 "M> "S0 "S* "S> "Ed0 "Ed* "Ed> "S* "S> "So0 "So* "#0 "#* "P0 "A0 "A* "Ee0 "A0 "A* "M0 "M> "S0 "S* "S> "Ed0 "Ed* "Ed> "S* "S> "So0 "So* "#0 "#* "P0 "A0 "A* "Ee0 "A0 "A* "M0 "M> "S0 "S* "S> "Ed0 "Ed* "Ed> "S* "S> "So0 "So* "#0 "#* "P0 "A0 "A* "Ee0 "A0 "A* "M0 "M> "S0 "S* "S> "Ed0 "Ed* "Ed> "S* "S> "So0 "So* "#0 "#* "P0

0< 9 E 00 ,
E, Capitolul > Politici & programe& proiecte

8 F < 0+ 00 0* 0> 08 09 F 9 0E 0, 0F 0<

<

aprilie *++,

Planul de Amenajare a Teritoriului Municipiului Chiinu - Strategia de dezvoltare teritorial

#arta >
> 0+

2 iectiv >

0E , 09 0* 0F 0, 08 0> E

0 * > 8

Chiinu Codru Cricova !urlesti Singera Cadu lui Coda Catra Bacioi Bu uieci Cioreasca Colonita Condrita Budesti Cruzesti Ahidighici Aratinesti Stauceni Tohatin Truseni

"Ec0 "Ec* "Ec> "Ec8 "Ec9 "EcE "Ec< "Ec00 "Ec0* "Ec0> "Ec08 "Ec09 "Ec0E "Ec0,

"Ec0 "Ec* "Ec> "Ec0* "Ec09 "Ec0E "Ec0,

"Ec0 "Ec* "Ec> "EcF "Ec0* "Ec0> "Ec08 "Ec09 "Ec0E "Ec0,

"Ec> "Ec09 "Ec0E "Ec0,

0< 9 E 00 ,
EF Capitolul > Politici & programe& proiecte
"Ec0 "Ec* "Ec> "EcF "Ec00 "Ec08 "Ec09 "Ec0E "Ec0, "Ec> "Ec8 "Ec, "Ec< "Ec09 "Ec0E "Ec0,

"Ec0 "Ec* "Ec> "Ec0* "Ec0> "Ec08 "Ec09 "Ec0E "Ec0,

8 F < 0+ 00 0* 0> 08 09 F 9 0E 0, 0F 0<


"Ec> "Ec09 "Ec0E "Ec0,

"Ec> "Ec09 "Ec0E "Ec0,

<

"Ec> "Ec09 "Ec0E "Ec0,

"Ec> "Ec09 "Ec0E "Ec0,

"Ec> "Ec09 "Ec0E "Ec0,

"Ec09 "Ec0E "Ec0,

"Ec> "Ec09 "Ec0E "Ec0,

"Ec> "EcF "Ec00 "Ec09 "Ec0E "Ec0,

"Ec> "EcF "Ec09 "Ec0E "Ec0,

"Ec> "EcF "Ec09 "Ec0E "Ec0,

"Ec> "Ec09 "Ec0E "Ec0,

"Ec> "Ec09 "Ec0E "Ec0,

aprilie *++,

Planul de Amenajare a Teritoriului Municipiului Chiinu - Strategia de dezvoltare teritorial

#arta 0
> 0+

2 iectiv 8

0E , 09 0* 0F 0, 08 0> E

0 * > 8

Chiinu Codru Cricova !urlesti Singera Cadu lui Coda Catra Bacioi Bu uieci Cioreasca Colonita Condrita Budesti Cruzesti Ahidighici Aratinesti Stauceni Tohatin Truseni

"M< "M00 "M0> "M08 "M0E "M 0, "M *+

"M< "M00 "M0> "M08 "M0E "M 0,

"M< "M00 "M0> "M08 "M0E "M 0, "M 0<

"M< "M00 "M0> "M08 "M0E "M 0,

0< 9 E 00 ,
E< Capitolul > Politici & programe& proiecte
"M< "M00 "M0> "M08 "M0E "M 0, "M 0< "M< "M00 "M0> "M08 "M0E "M 0, "M 0F

"M< "M00 "M0> "M08 "M0E "M 0,

8 F < 0+ 00 0* 0> 08 09 F 9 0E 0, 0F 0<


"M< "M00 "M0> "M08 "M0E "M 0, "M 0F

"M< "M00 "M0> "M08 "M0E "M 0,

<

"M< "M00 "M0> "M08 "M0E "M 0, "M 0<

"M< "M00 "M0> "M08 "M0E "M 0,

"M< "M00 "M0> "M08 "M0E "M 0,

"M< "M00 "M0> "M08 "M0E "M 0,

"M< "M00 "M0> "M08 "M0E "M 0,

"M< "M00 "M0> "M08 "M0E "M 0, "M 0<

"M< "M00 "M0> "M08 "M0E "M 0, "M 0<

"M< "M00 "M0> "M08 "M0E "M 0,

"M< "M00 "M0> "M08 "M0E "M 0,

"M< "M00 "M0> "M08 "M0E "M 0, "M 0<

aprilie *++,

Planul de Amenajare a Teritoriului Municipiului Chiinu - Strategia de dezvoltare teritorial

#arta 9
> 0+

2 iectiv 9

0E , 09 0* 0F 0, 08 0> E

0 * > 8

Chiinu Codru Cricova !urlesti Singera Cadu lui Coda Catra Bacioi Bu uieci Cioreasca Colonita Condrita Budesti Cruzesti Ahidighici Aratinesti Stauceni Tohatin Truseni

"C0 "C* "C> "C8 "C9 "CE

"C8 "CE

"C0 "C> "C8 "CE

"C0 "C8 "CE

0< 9 E 00 ,
,+ Capitolul > Politici & programe& proiecte
"C0 "C> "C8 "CE "C0 "C> "C8 "CE

"C0 "C* "C8 "C9 "CE

8 F < 0+ 00 0* 0> 08 09 F 9 0E 0, 0F 0<


"C8 "CE

"C8 "CE

<

"C8 "CE

"C8 "CE

"C8 "CE

"C8 "CE

"C8 "CE

"C0 "C> "C8 "CE

"C8 "CE

"C8 "CE

"C8 "CE

"C8 "CE

aprilie *++,

Planul de Amenajare a Teritoriului Municipiului Chiinu - Strategia de dezvoltare teritorial

#arta E
> 0+

2 iectiv E

0E , 09 0* 0F 0, 08 0> E

0 * > 8

Chiinu Codru Cricova !urlesti Singera Cadu lui Coda Catra Bacioi Bu uieci Cioreasca Colonita Condrita Budesti Cruzesti Ahidighici Aratinesti Stauceni Tohatin Truseni

"Ad0 "Ad* "Ad> "Ad8 "Ad9 "AdE "Ad,

"Ad0 "Ad* "Ad> "Ad8 "Ad9 "AdE "Ad,

"Ad0 "Ad* "Ad> "Ad8 "Ad9 "AdE "Ad,

"Ad0 "Ad* "Ad> "Ad8 "Ad9 "AdE "Ad,

0< 9 E 00 ,
,0 Capitolul > Politici & programe& proiecte
"Ad0 "Ad* "Ad> "Ad8 "Ad9 "AdE "Ad, "Ad0 "Ad* "Ad> "Ad8 "Ad9 "AdE "Ad,

"Ad0 "Ad* "Ad> "Ad8 "Ad9 "AdE "Ad,

8 F < 0+ 00 0* 0> 08 09 F 9 0E 0, 0F 0<


"Ad0 "Ad* "Ad> "Ad8 "Ad9 "AdE "Ad,

"Ad0 "Ad* "Ad> "Ad8 "Ad9 "AdE "Ad,

<

"Ad0 "Ad* "Ad> "Ad8 "Ad9 "AdE "Ad,

"Ad0 "Ad* "Ad> "Ad8 "Ad9 "AdE "Ad,

"Ad0 "Ad* "Ad> "Ad8 "Ad9 "AdE "Ad,

"Ad0 "Ad* "Ad> "Ad8 "Ad9 "AdE "Ad,

"Ad0 "Ad* "Ad> "Ad8 "Ad9 "AdE "Ad,

"Ad0 "Ad* "Ad> "Ad8 "Ad9 "AdE "Ad,

"Ad0 "Ad* "Ad> "Ad8 "Ad9 "AdE "Ad,

"Ad0 "Ad* "Ad> "Ad8 "Ad9 "AdE "Ad,

"Ad0 "Ad* "Ad> "Ad8 "Ad9 "AdE "Ad,

"Ad0 "Ad* "Ad> "Ad8 "Ad9 "AdE "Ad,

aprilie *++,

Planul de Amenajare a Teritoriului Municipiului Chiinu - Strategia de dezvoltare teritorial

Ane3a
A6 $aport

privind desfurarea !ez aterilor Pu lice la proiectul Planul de Amenajare a Teritoriului Municipiului Chiinu Perioada1 +,6+*6*++, & +<6+*6*++, Chiinu' *++, "ntroducere
Prezentul raport prezint rezultatele o 4inute prin procedura de dez& atere pu lic a proiectului Planul de Amenajare a Teritoriului Municipiului Chiinu (/n continuare PATM) etapa 0' par4ial predat la data de *+ decem rie *++E primriei municipiului Chiinu6 Audierile pu lice s&au desfurat /n perioada de +,&+< fe ruarie *++,6 $aportul include rezultatele desfurrii /n su ur ii a dez aterilor pu & lice la proiectul PATM' organizate de ctre echipa Business Consulting "nstitute i de ctre Comitetul Strategic Municipal6 Pentru aceasta pe parcursul celor trei dez ateri pu lice organizate /n perioada ,&< fe ruarie *++,' reprezentan4ii administra4iilor locale eneficiare ale proiectului' cet4enii reziden4i /n unit4ile administrativ & teritoriale prezen4i precum i mijloacele media au fost informa4i asupra con4inutului proiectului i au avut posi ilitatea s contri uie' prin suges& tiile lor' la completarea documentului realizat /n cadrul etapei 06 Prezidiul a fost constituit din partea administra4iei din1 C6 Ahincu' Pretorul sectorului $/cani' care a deschis edin4a A6 Corduneanu' Ciceprimar general interimar al mun6 Chiinu 76 Crciun' Cicedirector' ef al !irec4iei ?unciare' !irec4ia Aeneral Arhitectur' 5r anism i $ela4ii ?unciare 76 Haporojan' Arhitect ef interimar' eful !irec4iei Aenerale Arhitectur' 5r anism i $ela4ii ?unciare "6 Popa' Consilier municipal !in partea ele oratorilor proiectului1 M6 $ocovan' !irector Business Consulting "nstitute 76 Jarlung' !irector "#S $om.nia srl Pn cadrul Audierii Pu lice au luat cuv.ntul , persoane' care au adresat /ntre ri i /naintat propuneri referitoare la Proiectul PATM6 Toate dez aterile au fost moderate de dl6 7icolae Crciun' Cicedirector' ef al !irec4iei ?unciare' !irec4ia Aeneral Arhitectur' 5r anism i $ela4ii ?unciare

,* Capitolul > Politici & programe& proiecte

Modalitatea efecturii Audierii Pu lice i derularea acesteia


Pentru realizarea scopului i o iectivelor Audierii Pu lice a proiectului PATM ela orat' data desfurrii acestui eveniment a fost sta ilit i anun4at cu 0+ zile /nainte de desfurarea evenimentului6 Evenimentul a fost organizat' conform condi4iilor contractuale' de ctre Comitetul organizatoric al :BC"; i de ctre Comitetul Strategic Municipal6 $eprezentan4ii AP% ale su ur iilor implicate au fost informa4i despre scopul i o iectivele !ez aterii Pu lice' precum i modalitatea de desfurare' locul' ziua i ora desfurrii6 !e asemenea' mass&media a fost anun4at din timp despre desfurarea evenimentului6

Scopul i o iectivele desfurrii Audierii Pu lice


!ez aterile pu lice la proiectul PATM reprezint o etap din cadrul activit4ilor procesului de ela orare6 %a aceste dez ateri pu lice au participat reprezentan4ii administra4iei pu lice locale' agen4ii economi& ci' reprezentan4ii organiza4iilor neguvernamentale i cet4enii urm& toarelor localit4i1 0) or6 S/ngera' com6 Bcioi' or6 Cricova' com6 Ciorescu' com6 Artieti' com6 Stuceni *) or6 Cadul lui Cod' com6 Bu uieci' com6 Budeti' com6 Coloni4a' com6 Cruzeti' com6 Tohatin >) or6 !urleti' or6 Catra' s6 Condri4a' com6 Ahidighici' com6 Trueni (inclusiv !um rava)' or6 Codru "n scopul /m unt4irii documentului i o 4inerii unui plan c.t mai rea& list' sus4inut de popula4ie /n etapa de implementare a PATM' audierea pu lic a proiectului PATM i&a propus (0)6 s prezinte rezultatele la care echipa de specialiti multina4ional i pluridisciplinar a ajuns /n urma /ntocmirii primei etape a contractului i (*)6 s noteze opiniile i propunerile cet4enilor privind proiectul PATM ela orat pe perioada *++,&*+*96

!ez aterea pu lic din data de F fe ruarie *++,1


"n incinta Primriei comunei Tohatin s&a desfurat dez aterea pu lic a proiectului PATM la care au participat reprezentan4ii urmtoarelor su ur ii1 or6 Cadul lui Cod' com6 Bu uieci' com6 Budeti' com6 Coloni4a' com6 Cruzeti' com6 Tohatin6 Pn total la dez aterea pu lic au fost prezente E, persoane6 Prezidiul a fost constituit din partea administra4iei din1 S6 Ce otari' Primarul com6 Tohatin Cordoneanu' Ciceprimar general interimar al mun6 Chiinu

"nforma4ii privind dez aterile pu lice


!ez aterea pu lic din data de , fe ruarie *++,1
"n incinta Preturii Sectorului $/cani s&a desfurat dez aterea pu lic a proiectului PATM la care au participat reprezentan4ii urmtoarelor su & ur ii1 or6 S/ngera' com6 Bcioi' or6 Cricova' com6 Ciorescu' com6 Artieti' com6 Stuceni6 Pn total la !ez aterea Pu lic au fost prezente 0+E persoane6

aprilie *++,

Planul de Amenajare a Teritoriului Municipiului Chiinu - Strategia de dezvoltare teritorial

76 Crciun' Cicedirector' ef al !irec4iei ?unciare' !irec4ia Aeneral Arhitectur' 5r anism i $ela4ii ?unciare 76 Haporojan' Arhitect ef interimar' Keful !irec4iei Aenerale Arhitectur' 5r anism i $ela4ii ?unciare Popa' Consilier municipal !in partea ela oratorilor proiectului M6 $ocovan' !irector Business Consulting "nstitute 76 Jarlung' !irector "#S $om.nia srl Pn cadrul Audierii Pu lice au luat cuv.ntul E persoane' care au adresat /ntre ri i au /naintat propuneri referitoare la Proiectul PATM6

%a sf.ritul dez aterii pu lice' secretarul Comitetului de organizare a /ntocmit un proces ver al de edin46 Moderatorul a mul4umit partici& pan4ilor pentru participare la dez aterea pu lic' a men4ionat /nc o dat termenul de colectare de noi propuneri (0E fe ruarie) din partea popula4iei i a declarat dez aterea pu lic' pentru prima etap a proiectului' /nchis6

"n afara acestor audieri au fost transmise prin C% tuturor primriilor de orae i comune chestionare privind elemente de con4inut ale proiec& tului i care' care ulterior au fost analizate i /ncorporate /n proiect6 !in punct de vedere al gradului de echipare logistic a audierilor pu& lice' au fost afiate planuri ale proiectului' au fost distri uite listele de proiecte propuse spre realizare /n perioada *++,&*+*9' iar prezen& trile realizate /n cadrul edin4elor s&au realizat video pentru ca infor& ma4ia s fie recep4ionat de /ntregul auditoriu6

!ez aterea pu lic din data de < fe ruarie *++,1


,> Capitolul > Politici & programe& proiecte "n incinta Primriei comunei Trueni s&a desfurat dez aterea pu lic a proiectului PATM la care au participat urmtoarele su ur ii1 or6 !urleti' or6 Catra' s6 Condri4a' com6 Ahidighici' com6 Trueni (inclusiv !um rava)' or6 Codru6 Pn total la !ez aterea Pu lic au fost prezente 8> persoane6 Prezidiul a fost constituit din partea administra4iei din1 M6 Secrieru' Primarul com6 Trueni "6 Popa' Consilier municipal 26 Cernei' Consilier municipal A6 Aorea' Pretor interimar al sectorului Buiucani !in partea ela oratorilor proiectului1 M6 $ocovan' !irector Business Consulting "nstitute 76 Jarlung' !irector "#S $om.nia srl Pn cadrul Audierii Pu lice au luat cuv.ntul 0> persoane' care au adresat at.t /ntre ri' c.t i propuneri referitoare la Proiectul PATM6

Concluzii preliminare1
Pn urma desfurrii dez aterilor pu lice la Proiectul PATM Chiinu petrecute /n su ur iile municipiului putem eviden4ia urmtoarele aspecte care sus4in cei trei piloni ai construc4iei teritoriale a municipiului Chiinu1 acces la infrastructura de az' coeziunea social i competitivitatea teritorial1 = 5nit4ile administrativ teritoriale ale municipiului Chiinu doresc s participe la procesul de ela orare i implementare a proiectelor incluse /n proiectul PATML = Su ur iile doresc s implementeze proiecte comune' i /ndeose i sunt cointeresa4i /n proiectul ce 4ine de amplasarea parcurilor tehnologice' evacuarea deeurilor menajere i epurarea apelor uzateL = Participan4ii la dez aterile pu lice sunt cointeresa4i /n con& struc4ia coridoarelor europene (coridorul TE7 "D i Budapesta&"ai&2desa) /n apropierea localit4ilor compo& nente municipiului Chiinu6

"nforma4ii procedurale
Proiectul PATM Chiinu a fost prezentat de ctre !l6 7icolae Jarlung & !irector "#S' $om.nia /n cadrul celor trei !ez ateri Pu lice desfurate /n su ur ii6 !up care' cei prezen4i au avut posi ilitatea de a adresa /ntre ri i /nainta propuneri6 Toate propunerile au fost /nre& gistrate6

aprilie *++,

Planul de Amenajare a Teritoriului Municipiului Chiinu - Strategia de dezvoltare teritorial

B6

$aport

privind priorit4ile de dezvoltare rezultate din chestionarele /nm.nate cet4enilor

,8 Capitolul > Politici & programe& proiecte

aprilie *++,

Planul de Amenajare a Teritoriului Municipiului Chiinu - Strategia de dezvoltare teritorial

C6

$aport

privind propuneri de ac4iuni rezultate din anchetele pu lice 2raul Codru


Construc4ia parcrilor auto "m unt4irea transportului pu lic !ezvoltarea infrastructurii oraului $epara4ia drumurilor "luminarea oraului Codru Mrirea suprafe4elor verzi Amenajarea strzii Costiujeni $enovarea fondului locativ Construc4ia @C&urilor pu lice Amenajarea lacurilor i a zonelor de agrement

2raul Catra
Construc4ia drumului care duce /n sectorul nou din Catra Asigurarea sectorului nou din Catra cu toat infrastructura Asigurarea cu transport pu lic non&stop a su ur iilor !eschiderea unui centru de agrement pentru copii i tineret !eschiderea unui comple3 sportiv $enovarea spa4iilor de odihn e3istente Cur4area al iei r/ului B/c Cur4area lacului de acumulare Ahidighici

Comuna Ciorescu
Construc4ia liniei de trolei uz p/n la rscrucea din Ciorescu Construc4ia liniei de transport Pm unt4irea serviciului salu rizrii $enovarea cldirilor istorice Amenajarea intrrii /n oraul Chiinu din partea de nord Amenajarea parcurilor pu lice !ezvoltarea turismului

Comuna Bcioi
Solu4ionarea pro lemei salu rizrii Amenajarea locurilor locative ?inisarea construc4iei casei de cultur $epara4ia i dotarea grdini4elor i colilor Amplasarea platformelor pentru gunoi Amenajarea terenurilor de odihn pentru copii i adul4i Amenajarea parcurilor pu lice Mrirea intravilanului comunei

Comuna Coloni4a
$epara4ia drumurilor Mrirea fondului locativ Amenajarea cimitirelor Amenajarea i protejarea parcurilor pu lice Acordarea aten4iei sporite /nverzirii oraului !eschiderea parcrilor auto autorizate

2ra Cricova
!ezvoltarea re4elelor de drumuri ,9 Capitolul > Politici & programe& proiecte !ezvoltarea infrastructurii Men4inerea i protejarea mediului natural Crearea noilor parcuri de odihn

2raul !urleti
Modernizarea i dezvoltarea sistemului de transport Amenajarea parcurilor de odihn i a terenurilor de joc pentru copii Crearea zonelor de agrement i turisice Mrirea suprafe4elor spa4iilor verzi Acordarea aten4iei sporite culturii Creterea fondului locativ (zona Poltava) Amenajarea cminelor locative Amenajarea cldirilor istorice

Comuna Bu uieci
Construc4ia inceneratoarelor pentru localit4ile rurale Proiectarea i construc4ia sistemului de canalizare /n su ur ii Construc4ia liniei de teleferic

Comuna Cruzeti
Mrirea suprafe4elor spa4iilor verzi $epara4ia i asfaltarea drumurilor !eschiderea slii de ceremonii !eschiderea centrului de crea4ie pentru copii

Comuna Budeti
Protejarea parcurilor pu lice Amenajarea terenurilor i parcurilor de odihn pentru copii "luminarea strzilor Amenajarea parcrilor auto "luminarea strzilor la periferia oraului Chiinu Amplasarea platformelor pentru gunoi

Construc4ia grdini4ei !eschiderea sta4ionarului de zi pentru olnavi Amenajarea platformelor de gunoi autorizate Construc4ia sistemului de canalizare centralizat Construc4ia casei de cultur Amenajarea f.nt.nilor !eschiderea unei farmacii

2raul Cadul lui Cod


%rgirea fondului locativ' /n special pentru tineri specialiti Amenajarea strzilor Amenajarea parcurilor pu lice 2rganizarea transportului pu lic de noapte

aprilie *++,

Planul de Amenajare a Teritoriului Municipiului Chiinu - Strategia de dezvoltare teritorial

Comuna Ahidighici
Ela orarea i implementarea programelor socio&economice Asigurarea su ur iilor cu ap i canalizare "dem energie electric "dem transport pu lic Crearea noilor locuri de munc Pncurajarea i sus4inerea agen4ilor economici din su ur ii Atragerea investitorilor strini pentru dezvoltarea su ur iilor Construc4ia parcurilor industriale i tehnologice' Construc4ia de locuin4e i servicii comerciale Construc4ia coridorului european < pe teritoriul satului Ahidighici (/n partea de nord&vest l/ng uzina de vin) i satului Artieti (/ntre Artieti i Bul oaca) Construc4ia locurilor locative pe oseaua Balcani Stoparea func4ionrii uzinelor care polueaz mediul /nconjurtor (de e31 uzina de asfalt' var' cariera de pietri' etc6) Pm unt4irea serviciilor pu lice Pm unt4irea infrastructurii localit4ilor su ur ane

Construc4ia liniei de trolei uz p.n la S/ngera %ichidarea depozitelor neautorizate pentru st.ngerea gunoiului "nterzicerea circula4iei transportului care polueaz mediul am iant Crearea comple3elor sportive i a zonelor de agrement i turistice Construc4ia stadionului sportiv al %iceului teoretic :Ale3andru cel Bun; $econstruc4ia nodului de trafic din zona grii auto de 7ord E3tinderea oraului pe am ele pr4i ale r.ului "ntroducerea gazului natural' asigurarea cu ap pota il i sistem de canalizare a regiunii :!ealul %eului;

Alimentarea cu ap pota il a localit4ii Asigurarea localit4ii cu sistem de canalizare i salu rizare Construc4ia stadionului "ncluderea comunei Trueni /n sistemul de deservire comunal a mun6 Chiinu

Satul Condri4a
Construc4ia drumurilor europene Construc4ia unei coli i a grdini4ei /n localitate Amenajarea spa4iilor de agrement Crearea i deschiderea unui traseu turistic /n pdurile satului Condri4a

Comuna Stuceni
Construc4ia liniei de trolei uze p/na la Stuceni Construc4ia locurilor locative i amenajarea celor e3istente Construc4ia locuin4elor sociale pentru profesori i medici "m unt4irea calit4ii apei pota ile Schim area aspectului estetic al oraului Chiinu dinspre partea de nord Protejarea lacurilor' parcurilor pu lice i a pdurilor Mrirea suprafe4elor plantate Amenajarea parcurilor pu lice Construc4ia ilor pu lice /n Stuceni Construc4ia centrului pentru tineret Construc4ia caselor de cultur pentru tineri din Stuceni Protejarea patrimoniului istoric $epara4ia drumurilor !otarea punctului medical cu utilaj modern

,E Capitolul > Politici & programe& proiecte

Comuna Artieti
Construc4ia unui drum european Construc4ia re4elei de trolei uz Construc4ia liniei de trolei uz pe traseul Ciovcari & Artieti $epara4ia drumurilor i podurilor din localitate Construc4ia unei coli /n localitate Crearea unui incu ator tiin4ific Conlucrarea /n vederea ela orrii PAT comunei Artieti Crearea unui parc tehnologic $ealizarea de noi spa4ii verzi

Comuna Tohatin
Amenajarea localit4ii i plasarea spa4iilor amenajate pentru gunoi Sta ilirea hotarelor intravilanului comunei

2raul S/ngera
Construc4ia sistemului de canalizare Amenajarea i /nverzirea al iei r/ului "nov4 ca zon de agrement $enovarea grdini4ei Asfaltarea drumurilor Amenajarea unui parc pu lic

Comuna Trueni
"luminarea strzilor Prelucrarea deeurilor %rgirea zonei de locuit pe traseul Trueni & Chiinu Amenajarea centrului localit4ii Trueni

aprilie *++,

Planul de Amenajare a Teritoriului Municipiului Chiinu - Strategia de dezvoltare teritorial

"7T$2!5CE$E +606 +6*6 +6>6 +686 C27TEDT5% AE7E$A%

2B"ECT"C5% ST$ATEA"E" MET2!2%2A"A ST$ATEA"E" ST$5CT5$A ST$ATEA"E"

06 A5!"T5% ?ACT2$"%2$ !EHC2%TI$"" 0606 "MPI$J"$EA TE$"T2$"A% A!M"7"ST$AT"CI 06*6 !EM2A$A?"A 06>6 0686
,, Capitolul 8 "mplementarea strategiei

TE$E75$" %2C5"7JA !EHC2%TA$EA S2C"2& EC272M"CI 5T"%"TIJ" P5B%"CE SE$C"C"" P5B%"CE ME!"5 A7A%"HA S@2T ASPECTE C#E"E !E MA7AAEME7T TE$"T2$"A%

0696 06E6 06,6 06F6

"mplementarea i monitorizarea strategiei

06<6 060+6

*6 C"H"57E K" 2B"ECT"CE ST$ATEA"CE !E !EHC2%TA$E *606 C"H"57EA !E !EHC2%TA$E *6*6 2B"ECT"CE ST$ATEA"CE !E !EHC2%TA$E >6 P2%"T"C" & P$2A$AME & P$2"ECTE 86 "MP%EME7TA$EA K" M27"T2$"HA$EA ST$ATEA"E" 8606 C27!"J"" !E "MP%EME7TA$E 86*6 E%EME7TE ?"7A7C"A$E 7ECESA$E "7CEST"J""%2$ P5B%"CE 86>6 M27"T2$"HA$E

aprilie *++,

Planul de Amenajare a Teritoriului Municipiului Chiinu - Strategia de dezvoltare teritorial

8606 Condi4ii de implementare a strategiei


Capitolul implementrii strategiei reprezint faza practic a procesului de punere /n oper a deciziilor e3primate prin pro& grame i proiecte de dezvoltare6 Aceasta tre uie s se desfoare control.nd i asigur.nd /ndeplinirea o iectivelor strategice formulate /n capitolul *6 5n ta lou complet al aspectelor cheie de management' o iective strategice' politi& ci' programe i proiecte este prezentat /ntr&un ta el ane3at 06

Condi4ia 01 Clarificarea statutului administrativ al /ntovririlor pomicole


"n prezent' e3ist /n cadrul /ntovririlor pomicole suprafe4e seminifica& tive de teren al cror statut este agricol6 "n ultimii ani' pe aceste terenuri au fost construite locuin4e6 "n aceste condi4ii' statutul administrativ al aces& tor terenuri va tre ui clarificat /n sensul repartizrii ctre o unitate admin& istrativ teritorial constituit6 Acest proces va tre ui s parcurg o procedur administrativ' analiz.nd formele legale de de4inere /n proprietate a terenului' prevederile privind condi4iile de utilizare a propriet4ii' precum i procedurile legale de /nglo& are' dac va fi cazul' /n teritoriul unit4ii administrativ teritoriale pe care se gsete respectiva proprietate6

zonelor protejate se face /n conformitate cu prevederile #otr.rii Auvernului Moldovei nr6 0++<B*+++ respect.ndu&se cu stricte4e categori& ile de zone protejate i termenii utiliza4i pentru definirea zonelor protejate' a cldirilor de patrimoniu' precum i a siturilor i rezerva4iilor6 "n plus fa4 de instruc4iunea precizat anterior' oraul Chiinu va respec& ta prevederile $egistrului Monumentelor 2crotite de Stat' apro at prin #otr.rea Parlamentului $epu licii Moldova nr6 09>0&D""B**6+E60<<>' privind pozi4ia >+F' Centrul istoric al Capitalei /nscris ca monument de ur anism6 Prevederile conven4iilor europene i interna4ionale ratificate de $epu lica Moldova devin o ligatorii pentru administra4ia local /n momentul ela orrii Planurilor 5r anistice Aenerale i regulamentelor de ur anism6

Pentru demararea planurilor de ac4iune aferente fiecrui proiect identificat' tre uie /ndeplinite o serie de condi4ii esen& tiale6 Acestea au rolul de a reduce riscurile implementrii legate de etapizare' finan4are' coordonare /ntre parteneri' etc6 Condi4iile ce vor fi enun4ate /n continuare sunt rezultatul e3perien4elor similare din orae europene' care /n ciuda diferen4elor de a ordare' de dimensiune' surse de finan4are' au avut c.teva condi4ii comune de implementare a opera4i& unilor6 %uate pe r.nd' fiecare presupune o serie de ac4iuni preliminare' care conduc /n ultim instan4 la formularea unor planuri de ac4iune' pe termen scurt' /n vederea demarrii procesului de implementare a strategiei6

Condi4ia *1 $ealizarea Planurilor 5r anistice Aenerale ale fiecrei unit4i administrativ teritoriale a municipiului
"n prezent' zonele ur ane i rurale care constituie su ur ia municipiului Chiinu nu au Planuri 5r anistice Aenerale actualizate6 Pentru a asigu& ra rezervarea de terenuri pentru politicile sectoriale privind transportul' dezvoltarea economic i mediul' unit4ile administrativ teritoriale men4ionate vor tre ui s realizeze de urgen4' coordonat' aceste planuri pentru a nu /nt.rzia planificarea i realizarea investi4iilor propuse de prezentul document6

Condi4ia >1 E3isten4a unei strategii de dezvoltare acceptate de ctre partenerii implica4i /n proces
Pentru implementarea strategiei' este necesar dez aterea i acceptarea acesteia de ctre factorii de decizie de la nivelul oraului i al localit4ilor componente6 Participarea altor factori interesa4i' precum comunitatea oamenilor de afaceri' mediul academic' sectorul non&guvernamental' este de asemeni util' /n sensul sus4inerii proiectelor i contri u4iei lor la proce& sul implementrii6

Capitolul 8 ,F "mplementarea i monitorizarea strategiei

0 Plana privind Strategia de Amenajare a Teritoriului Municipiului Chiinu pe perioada *++,&*+*9' Politici programe i proiecte sectori& ale' ane3at prezentului document

5nit4ile administrativ teritoriale' orae' comune i sate' au o liga4ia ca /n momentul ela orrii' /n conformitate cu legisla4ia $epu licii Moldova' a propriului Plan 5r anistic Aeneral' s respecte prevederile 7CM B6+06+*&*++9' pag6 *F' pct6 F6**' plana > intitulat :$eglementri' zonare teritorial; cuprinz.nd instruc4iunile aliniatului 8' iar delimitarea

!ez aterea documentului strategiei tre uie s aduc o contri u4ie real la identificarea i prioritizarea proiectelor' /nsemn.nd angajarea partenerilor (organiza4ii pu lice iBsau private)' identificarea surselor de finan4are i pregtirea activit4ilor6 "n final' acceptarea i apro area documentului reprezint prima condi4ie a demarrii opera4iunilor de implementare6

aprilie *++,

Planul de Amenajare a Teritoriului Municipiului Chiinu - Strategia de dezvoltare teritorial

Comitetul Strategic de !ezvoltare !ura il a municipiului Chiinu precum i Colectivul de Anchet Pu lic' constituite prin !ecizia CMC 8EB* din 0F6+96*++E' /n conformitate cu prevederile #otr.rii Auvernului $epu licii Moldova nr6 <90B0<<,' Capitolul "' punctul > aliniat 0' i a Capitolului """' punctul > va asigura consultarea popula4iei asupra propunerilor enun4ate /n documenta4ia Planului 5r anistic Aeneral al unit4ilor administrativ teritoriale' orae' comune' sate' ce compun municipiul Chiinu' urm.nd ca reglementrile de az ale variantei acceptate s fie pu licate /n presa local6

Condi4ia 91 Prioritizarea proiectelor


"mplementarea programelor i proiectelor propuse /n documentul strategiei tre uie s /nceap cu o prioritizare a acestora6 Capacitatea administra4iilor pu lice locale nu poate acoperi pe termen scurt /ntrea& ga cerere de investi4ii6 !e aceea este necesar dez aterea i selectarea unor proiecte pilot de interes major pentru /ntregul municipiu6 Criteriile care pot sta la aza prioritizrii proiectelor' ar tre ui s cuprind1 = Claritatea statutului juridic asupra propriet4ilor imo iliare & at.t aflate /n proprietatea primriilor' c.t i a persoanelor fiziceL = Mrimea cldirilorBterenurilor' ale cror dimensiuni tre uie s cores& pund posi ilit4ilor de investi4ie i nivelul lor de echipare edilitarL = E3isten4a finan4rii pu lice /n infrastructurL = Atractivitatea pentru finan4are privat pentru investi4ieL = Cizi ilitatea proiectelor i gradul lor de atractivitate /n oraL = ?unc4iunea propus i posi ilitatea realizrii unui mi3 func4ional' care s lrgeasc sfera interesului investi4ional privat i s creasc oportu& nit4ile de investi4ie6

Condi4ia E1 E3isten4a unei capacit4i organiza4ionale pentru gestionarea procesului de implementare a strategiei
Comple3itatea aspectelor dezvoltrii municipiului reclam crearea unei structuri organiza4ionale cu responsa ilit4i clare /n gestiunea procesu& lui' apte s coordoneze implementarea strategiei' s capaciteze resurse financiare pu lice sau private' s dialogheze i s negocieze cu al4i actori implica4i' s formuleze i s monitorizeze planurile de ac4iune6 "ntrirea capacit4ii unei astfel de echipe' cu precdere /n domeniul man& agementului pu lic i al managementului de proiect' face o iectul o iec& tivului strategic E i reprezint o prioritate pentru etapa imediat urmtoare6

Condi4ia 81 Comunicarea proiectelor


2 alt condi4ie pentru implementarea strategiei se refer la comuni& carea inten4iilor de dezvoltare con4inute /n proiectele prioritare i asig& urarea suportului din partea comunit4ii6 Sunt avute /n vedere diverse categorii de actori' implica4i direct sau indirect /n proces1 = = = = = Capitolul 8 ,< "mplementarea i monitorizarea strategiei Popula4ia din localitateaBlocalit4ile /n care se realizeaz proiectul Popula4ia din municipiul Chiinu $eprezentan4i ai sectorului privat Poten4iali investitori' contractori' vizitatori Administra4ia pu lic local i central' etc6

Condi4ia ,1 2rganizarea schemelor de finan4are a proiectelor


Tema finan4rii reprezint punctul critic al tuturor opera4iunilor de implementare a proiectelor de dezvoltare6 "n ideea demarrii acestora' tre uie realizat o schem a coordonrii fondurilor pu lice /n sensul o 4inerii unui factor de multiplicare avantajos (0 euro investit de sec& torul pu lic genereaz 0 3 n euro din partea sectorului privat)6 Managementul financiar cuprinde' /n acest sens' trei tipuri de ac4iuni1 = ?inan4area direct a unor lucrri de infrastructur' sau spa4ii pu liceL = $ealizarea de parteneriate pu lic&pu lic sau pu lic&privat pentru lucrri de utilit4i pu lice' sau investi4ii imo iliareL = Atragerea finan4rilor din partea agen4iilor interna4ionale6

"n acest sens un rol important /l joac i /l va juca /n continuare Comitetul Strategic de !ezvoltare !ura il a municipiului Chiinu' sta ilit prin !ecizia Consiliului Municipal din iunie *++E6

aprilie *++,

Planul de Amenajare a Teritoriului Municipiului Chiinu - Strategia de dezvoltare teritorial

?ig 01 Procesul de dezvoltare strategic

86*6 Elemente financiare necesare investi4iilor pu lice

Prezentul capitol con4ine informa4ii pe aza crora Primria municipiului Chiinu va putea s asigure prin manage& mentul financiar propriu realizarea unui plan financiar pe termen mediu (>&9 ani) i a unui plan de investi4ii de capital pe termen scurt (0&> ani) /n conformitate cu lista proiectelor prezentate la Capitolul >' Politici&Programe&Proiecte i pe aza centralizatorului de priorit4i de investi4ii pu lice din punctul de vedere al cet4enilor (vezi $aport B i C' pag6 ,8' ,9)6

!atele financiare care stau la aza acestei sec4iuni au fost realizate de Business Consulting "nstitute' Chiinu6 Aceste date au fost coro orate cu rapoarte de consultan4 privind managementul financiar al primriei municipiului Chiinu' 57&#a itat' A6Clueru' *++E' ?inan4e pu lice6 Capitolul 8 F+ "mplementarea i monitorizarea strategiei

aprilie *++,

Planul de Amenajare a Teritoriului Municipiului Chiinu - Strategia de dezvoltare teritorial

86*606 Conte3tul realizrii planului de investi4ii

Analiza ugetului local Pentru a rspunde la aceste priorit4i' finan4area investi4iilor poate fi efectuat din trei surse principale1 ugetul municipal' transferuri de la ugetul de stat' precum i din atragerea de fonduri private' inclusiv credite6 $ezultatul analizei studiului privind finan4ele pu lice semnalizeaz printre altele' faptul c suma necesar investi4iilor de capital este cu mult mai mare dec.t capacitatea municipalit4ii de a genera venituri din ta3e i impozite' iar investi4iile de capital nu se azeaz pe analize economiceBfinanciare6 2 imagine asupra veniturilor primriei municipale prezint pe prioada *++>&*++9 urmtoarea situa4ie financiar' remarc.ndu&se cheltuieli semnificative pentru educa4ie' sntate i locuin4e sociale6

Priorit4ile popula4iei Propunerile de investi4ii de capital sunt fundamentate pe priorit4ile cet4e& nilor contri ua ili ai municipiului' sintetizate /n ta elul urmtor1

Capitolul 8 F0 "mplementarea i monitorizarea strategiei

aprilie *++,

Planul de Amenajare a Teritoriului Municipiului Chiinu - Strategia de dezvoltare teritorial

Prognoze de finan4are Pentru perioada *++,&*+*9' pe aza rezultatelor financiare pu lice locale' s&a prognozat capacitatea de finan4are prin ugetul munici& pal' /n trei scenarii privind cheltuielile ugetare destinate investi4iilor de capital1 06 Primul scenariul prevede creterea lent a ponderii cheltu& ielilor destinate investi4iilor /n mrime de la 0* O ' la 0, O din cheltuielile ugetareL *6 Al doilea scenariu prevede creterea ponderii cheltuielilor destinate investi4iilor p.n la ** O din totalul cheltuielilor ugetareL >6 Al treilea scenariu prevede creterea ponderii cheltuielilor destinate investi4iilor p.n la *,O din totalul cheltuielilor ugetare6 "maginea comparativ pe aza crora primria municipiului Chiinu /i va jalona cheltuielile viitoare este prezentat /n ta elul alturat6

Capitolul 8 F* "mplementarea i monitorizarea strategiei

aprilie *++,

Planul de Amenajare a Teritoriului Municipiului Chiinu - Strategia de dezvoltare teritorial

Analiz.nd rezultatele o 4inute' se o serv ca ugetul municipal are prea pu4ine surse financiare pentru a putea acoperi necesit4ile investi4ionale ale municipiului' chiar i cele prioritare6 Astfel' conform scenariului pesimist se contureaz urmtoarea situa4ie1 G Pentru toat perioada *++, & *+*9 pot fi finan4ate din ugetul municipal numai 9'> O din necesarul total de investi4iiL G Pn cadrul perioadelor mai scurte de timp' numai /n ultima perioad (*+*0 & *+*9) resursele ugetare municipale vor fi capa ile s acopere /n propor4ie de F'E O investi4iile totale6 Pn cadrul scenariului mediu (ma36 **O din cheltuielile ugetare sunt destinate investi4iilor) se /nregistreaz urmtoarea situa4ie1 G $esursele ugetare pot acoperi ,'FO din necesarul total de investi4ii pentru perioada *++, & *+*9L G "nvesti4iile pot fi acoperite /n ultima perioad (*+*0 & *+*9) din surse ugetare /n propor4ie de 08'> O6 Pn cadrul scenariului optimist (ma36 *,O din cheltuielile ugetare pot fi destinate investi4iilor) se asigur acoperirea necesarului investi4ional ast& fel1 Capitolul 8 F> "mplementarea i monitorizarea strategiei G $esursele ugetare pot fi capa ile s acopere 00', O din volumul total de investi4ii preconizate pentru perioada *++, & *+*9L G Aradul de acoperire a necesarului total de investi4ii din ugetul municipal va crete de la >'F O /n perioada *++, & *+0+ la **'0 O /n ultima perioad6

Aceast situa4ie arat c proiectele de investi4ii majore nu pot fi finan4ate /n totalitate de ugetul local far a pune /n pericol ciclul /ntre4inerii serviciilor i a utilit4ilor pu lice actuale i a aparatului administrativ e3istent6 Pot fi luate /n considera4ie transferuri de la guvern' /n defavoarea dezvoltrii altor regiuni ale repu licii' se pot realiza /mprumuturi interna4ionale garantate de guvernul $epu licii Moldova' sau se pot accesa fonduri europene /n condi4ii de eligi ilitate specifice caietelor de sarcini6

72TI "MP2$TA7TI

"n oricare din situa4ii nu se recomand /nceperea investi4iilor de capital far un studiu de feza ilitate eco& nomico&financiar preala il' pentru a vedea capacitatea proiectelor de a genera venituri la ugetul local6

aprilie *++,

Planul de Amenajare a Teritoriului Municipiului Chiinu - Strategia de dezvoltare teritorial

86>6 Monitorizare
!ac implementarea proiectelor /nseamnorganizareai conducerea acestora /n sensul atingerii o iectivelor pentru care au fost propuse' monitorizarea reprezint un sistem de colectare i raportare a informa4iilor asupra desfurrii proiectelor' /n vede& rea /m unt4irii eficien4ei i reorientrii ac4iunilor' /n cazul /n care acestea nu conduc la rezul& tatele estimate6

Ta el 9601 Araficul de implementare a proiectelor Ta el 9601 Araficul de implementare a proiectelor


Cod*++,*++F*++<*+0+*+00*+0**+0>*+08*+09*+0E*+0,*+0F*+0<*+*+ proiectCodS0 S* S0 S* S0 S* S0 S* S0 S* S0 S* S0 S* S0 S* S0 S* S0 S* S0 S* S0 S* S0 S* S0 S**++,*++F*++<*+0+*+00*+0**+0>*+08*+09*+0E*+0,*+0F*+0<*+*+ "T0 proiect S0 S* S0 S* S0 S* S0 S* S0 S* S0 S* S0 S* S0 S* S0 S* S0 S* S0 S* S0 S* S0 S* S0 S* "T* "T0 "T> "T* "T8 "T> "T9 "T8 "TE "T9 "T, "TE "TF "T, "T< "TF "T0+ "T< "A0 "T0+ "A* "A0 "Ee0 "A* "A0 "Ee0 "A* "A0 "A> "A* "M0 "A> "M* "M0 "M> "M* "M8 "M> "M9 "M8 "ME "M9 "M, "ME "MF "M, "S0 "MF "S* "S0 "S> "S* "Ed0 "S> "Ed* "Ed0 "Ed> "Ed* "Ed8 "Ed> "Sp0 "Ed8 "Sp* "Sp0 "Sp> "Sp* "%0 "Sp> "%* "%0 "So0 "%* "So* "So0 "So> "So* "#0 "So> "#* "#0 "P0 "#*

F8

Capitolul 9 Monitorizare i evaluare

Monitorizarea este un instrument de management i o etap a oricrei strategii de dezvoltare' care evalueaz o serie de aspecte aflate /n plin desfurare' cum ar fi1 activit4i' rezultate par4iale' uget' performan4e ale organiza& 4iei ce asigur implementarea' riscurileidentificateini4ial6 E3isten4a unor activit4i ine for& mulate' a indicatorilor de perfor& man4 aferen4i acestora i a unui uget propriu fiecrei activit4i constituie factori de succes /n pro& cesul de monitorizare6

5n grafic al desfurrii /n timp a proiectelor prezentate /n capitolul 8 (ta el 9606) devine o condi4ie esen4ial pentru monitorizare6 !e asemeni' realizarea unui grafic demonitorizare'cares etapizeze verificarea rezultatelor par4iale ale fiecrui proiect' este un instrument care faciliteaz acest proces6 Araficul ane3at' pozi4ioneaz proiectele propuse /n semestrele anilor *++,B*+*+ i /i propune s asiste echipele proiectelor /n procesul monitori& zrii acestora6

"P0 aprilie *++, Planul de Amenajare a Teritoriului Municipiului Chiinu - Strategia de dezvoltare teritorial

Ta el 9601 Araficul de implementare a proiectelor (continuare)


Cod *++, proiect S0 S* "T0 "T* "T> "T8 "T9 "TE "T, "TF "T< "T0+ "A0 "A* "Ee0 "A0 "A* "A> "M0 "M* "M> "M8 "M9 "ME "M, "MF "S0 "S* "S> "Ed0 "Ed* "Ed> "Ed8 "Sp0 "Sp* "Sp> "%0 "%* "So0 "So* "So> "#0 "#* "P0 *++F S0 S* *++< S0 S* *+0+ S0 S* *+00 S0 S* *+0* S0 S* *+0> S0 S* *+08 S0 S* *+09 S0 S* *+0E S0 S* *+0, S0 S* *+0F S0 S* *+0< S0 S* *+*+ S0 S*

F9

Capitolul 9 Monitorizare i evaluare

aprilie *++,

Planul de Amenajare a Teritoriului Municipiului Chiinu - Strategia de dezvoltare teritorial