Sunteți pe pagina 1din 263

Cartea a fost editat5 sub conducerea prof. dr. ing. V.

HARNAJ Redactorul cgrtii $i controlul - Mihaela SERBAN Traduceri Olga ANDRICI, Taisia CRAIA, Erika DUMITRASCU, R. GRECEANU, Gh. NASTASE

Aparifia unei publicafii din dmneniul apiculturii sau in legiiturii cu aceastii indeletnicire pasiomlii intereseclzii astiizi parcii m i mult pe cei care n u au albine decit pe apicultorii in&. Explicatia rezidii in &eni complexii g i ta.rea o n u l ~ ivremuvilor m t r e spre o utilizare d t m diversifkatii a produselor natumle. Albinele oferii o largii g a d de produse biologice utilizate i n aliwntafie g i i n scopul conserviirii siinGtiifii. La trei ani dupii aparitia primei culegeri & texte intitulatii ,,Propolisul", Ed!tura APIMONDlA oferii acum cititorilor din Romtinia o nouii e&i@e,adiiugatii. Cartea de fat6 reune~te referate desp-e propolis prezentate la s i m p o z i m l e de upiterapie organizate S Z L ~ egida Fedemfiei Internationale a asociafiibr de apiculturii finute la Bratislava i n 1972, Madrid in 1974, Grenoble i n 1975 p i Bumregti in 1976, precum gi articole apcirute in anii din urmii in literaturn apicolii, de b h h i m i e , biologic, tehmlogie, etc. Pe plan editorial, cartea face parte dintr-o serie & p u b h f i i , in care de cudnd s-a adiiugat fi ,,Polenulu - s d i i de meddcul r o d n M. Ialormifeanu. Ca $ precedentele - ,,Mierea gi alte produse natural& fi ,,IvTierea $i alte remedii naturale ale reumati'smuluiu - autor m e d i d amerioan D. C. Jarvis gi ,,Polenul4' de inginerul francez A. Caillas, toate ciirfile c u c & i senti oferii publicului speoializat p i nespeciullizat infomafii # observafii i dobindite in cursul unei viefi & ciitre autorii lor. ,,Propol"sulu - reedz'tat dupd epuizareu primei editii, este o lucrare cu camcter monografCc dmp-e acest podus maa' pufin cunosmt a1 stupului &r foarte a p e dat dutorttii efectelor sale binefiiciitmre atit in viafa coloniilor pa albine c 2 t+ E n medioina i popularEi, tar de cudnd tocmai cbatoritii p r m v i i r i i sale prin pblk@ii fi aplicare experimentalii - fi in cer&le medfcale. Ecbitura APZMONDIA a ciiutut sii prezinte d t m i complet acest produs apicol cu vechime milenar4 h p ~ t r i c a terapeuticit empiritit pe

care cercetiiri - izolate p t 6 acum citiva ani, dar reluate pe o scarti relativ largd in anii din urmd - E l recoman.dE cu indicatii gtiintifice competente. Aga se explicii prezenta $i in paginile acestei a douh editii a ciirtii a unor materiale aparent h.eter0gen.e. Prin publicarea in formele lor originale a m inteles sd punem la indemina produciitorilor, pe de o parte, gi a practicienilor din domeniul farmaciei, chimiei, medicinii pe de altii parte, u n material informativ documentar care sii oglindeascd cit mai fidel stadiul actual a1 cunogtintelor despre bropolis $i perspectivele lui largi de utilizare. lnteresul pe care Z-a stirnit cartea la prima ei editie C n rtndurtle publicului cel mai variat a primit u n riispuns de egald intennsitate la nivelul cercetiitorilor g i a1 specialigtilor : dovadd, numeroasele mpoarte pe tema ,,propolis" prezentate la Simpozionul a1 11-lea de apiterapie organizat in 1976 la Bucuregti gi organizarea Simpozionului a1 III-lea de n viitorul imediat - avind ca obiectiv principal apiterapie la Portorod E tot propolisul. \ A v e m convingerea cd aceastii a doua editie a ,,Propolisului~ va contribui la riispindirea in continuare a cuno$tintelor teoretice $i practice despre produs. Considerdm de asemenea cd va stimula g i mai mult abordarea unor noi studii, aprofundate gi competente, menite sii elucideze aspecte mai pufin cunoscute ale propolisului; c6, in final, va permtrite apiculturii, albinelor g i apicultorului de a interveni in apiirarea siiniitCti5i omului. Bucweqti, iulie 1978

Prof. Dr. Ing. V . HARNAJ Prewintele APIMONDIA $i a1 ~sociatiei CrescBtorilor de albine din R. S. RomAnia

PROPOLIS
A. CAILLAS
FRANTA

Toti apicultorii cunosc propolisul, produs secundar a1 stupului : constituie rnai degrabfi un inconvenient ctici cu aceastti substantti, a carei origine o vom vedea indatii, albinele l i p toate ptirtile msi mult sau mai putin mobile ale adapostului lor qi astupti sau chituiesc orificiile sa~uconsolideazti ceea ce li se pare c5 are o soliditate precar8. Numele subsbntei este rezultatul combiniirii a doi termeni latin qi grec : pro, care inseamnil inainte, $i polis, care inseamnti cetate. De fapt, rnai ales in regiunile unde temperatura este destul de ridicata, qi pentru a se prpteja d e diferiti duqmani, albinele construiesc imediat inapoia urdiniqului a d e v k a t e bariere, aldevtirate fortificatii destinate sa zreducti trecerea, pentru a putea sti o controleze rnai bine. Propolisul rnai este insti folosit qi pentru lipirea intre ele a ramelor, spre marele prejudiciu a1 apicultorilor, $i pentru lticuirea peretilor interiori ai stupului. El are o origine dub18 : (1) 0 origine internti. Potrivit cercetfitorilor germani KUSTENMACHER qi PHILIPP, WECK $i alti citiva, propolisul a r fi un reziduu rti~inos provenind din prima faz8 a digestiei polenului intr-un mic organ situat intre guqti qi intestinul mediu. Toate celulele qi in special cele nou ccnstruite sint spfilate cu acest propolis intern inainte ca matca sti depuna outi : aceasta rezultii din experientele Dr. BRUNNING. Cea rnai mare cantitate a propolisului produs de albine pare a avea aceastti origine. Este q o r d e . r e c u n m u t la microscop, din cauza firelor $i gr5uncioarelor de polen pe care le contine. (2) A doua origine a propolisului este exterioats. Altildatil, n u se cunoqtea prima qi se credea r A albinele culegtitoare il recoltau exclusiv de pe rnugurii arborilor, rnai ales pe cei de plop qi arin. $i de pe alti

-drip ad b 00~--()0~ap ypxu o ail ~ I U W a$8& as 'alpam n I 'p-tpdnqs a!$mq!s 13: au!wa$u! p u r wuarwsl, a a .urlnd p w alaqle 'qnlm pzeaz!pdo.ul alaum : t!aqsae u p aun alfia au!qla ap a-8 ! .$ ! P O ~ ap lnlaj $03 sip ap!dap ?I~?I-J ~ ~ ~ 'qe~qsqns ap au-1 ! m apcupdsap as !3: I!~R!JJ q s a l n q o d - o ~ de b ~ B M U ptp 'aqmps ap lnlsap vnqe~admaqa1 a m a n 1 as gs quap - n ~ d3 'InlnpqJaqeur 9.?nxquj I? ntls yl2zneAsua.q p u n 8 '~o.r.)uoap u n t?!znew n3 !ru[ndnls so~~.$arad WaqnzpJ u r ~ d q p p qounpo IJ aqwd nN

'I?&

B U

-!Z!JO nnes e$ua!uaao~d ! J ~e aJm!Jo t?untz~moq u a ~ o dau!$uoa a m 's~lcd - O J ~ u!p J E ! ~ ~ u a m ~ q0d d a m ' ~ u w o d m !a p lnqsap aTqrtut33 u j ualod ap arao!my~t8 ! 5 : . I o ~ ! ~ ~ !!J!n.qsuoa EJ ~rquautouxu j $e~o&ro3uls!lodsard O/OO~-S 'pmd p~t?a3 0/~26-06 a!qoqxo.xdo u!$um !l~?.rnqou!p-tBaj 'PP61 !em & pl '~lttrJWeN a!JolsI aP InaznH I?[ap ' ~ ~ I S S A7 ~ o~ Ada p p~nequeza.xd p~nqn3!.r% ap aiurap -ov e l am!unuro3 o-~quj a a p h ap ~ u n d p a n qez!ard m v . q o d 15: q l o d a d 14' y m 3 !arunu nu u!$uoa !$&am aqgpa.x m :eke a q m nu '10 'ymd p n a u!$uoa !m&j !@ax p3 v z a m o-s dm9 qvx 'gamas o am3 ad !ya3 1-n~pupod~oxq 'g~mqeu !!anB~j ! ~ ~ q u15:-1? ! nquad Eauaurase ap xasoloj 11 ala ~3 aqsa ~oqp-cuud -Jns Iew e a q d .xo a e a a f ln~ndnqs ale m g d aqpa$Fp 8p!losuo3 B nJ$uad au!qlo a p q~!w~ojqruauq ap la3 un. q s a ~ n s ?a~ ~ n ~ z UIV y ~~ d

'~$u!~a$a ul q9!3 q n q a q mp 'so!au!!qkoa !3: $uasxaqu! npn3s y t q -sa3I? al!!p?t?)ap ug w~f.r).u!ys 'nazodxa,q~jn3s qsam ul 'nq~!sod aqsa nN '9Z61 U! '~s!~!y*vdxa ',~~oHs 3~cx~sarn~) 'd ' J , -IN~ n RJnqpm* l qns 'fi~$s?waq3 uv~pmv3a y j yuo!poune3 aqsyaJ ug yqnuydo ',,ura.18 sgodo~d ue!pvrre=) $0 uo!qs8!qsau! uv,, yqielnqqu! 3 ) s amyqsaya yqsaa~?a ~ d s a p y;s!xa a m yqumaaqu! a.xemnq om8u!s .amquaqos uyd qeloz! ! J qod a3 a$yaj!p 4uqaq1ns ap qaW!ju! o-gu!p pq!nqgwo3 'gu!Sp.r I . qsa 'm -1oq un q s a nu lnqlodmd 'mln~n)i!q%u~ lo m q w u r 'u31~n0g' J O J ~ ap ~ ~ a!Jqura!ou 6 1 gz q yqoquaza~d's!md u!p a$u!!qS ap o!uIapmv 81 a.xnequ -nu03 o-.qu~ ynpuy x o q s x ~InJoTne qne~qsuourapo urrw @ n a 'yayu!qo ppurJoj '$uap!lza 'aw nu y p g a p ylu-eqsqns o pu!!jau rnsgodo~d

.a!dury ug !$enq?s !aq p p qlnur !cur $lnw gz~az!.[qdud ! m p d u~ !$~nqp!!dnqs 83 !!ua!a!vs.rd !$oq ap qn!qS au!q aqsa '~leuo!$uaw au18po a w p d WsaquoD a E J E , ~ ydnqs UJ sylodo~dgqslxa !dqd ! 3 p JUFP p ~ u qujs nu a p n olme ~s!rlr,pya 'ppqopnrj ~ J B J '!.roqaw

In general, majoritatea apicultorilar, care nu-1 folosesc, nu dau atentie propolisului. Dup5 p5rerea mea, nlu au dreptate, c h i ei ar putea emate, mai intfi, prin simp15 topire o war5 special5 numitZi de ciitre regretatul PERRET MAISONNEUVE cear5 de propolis. Aceast5 cear5 de propolis este duetila, maleabilg $i poate semi la chituiri, la lutLi etc. Dizolvat in alcool fierbinte, propolisul constituie un excelent lac protector pentru toti stupii sau pentru a impiedica ruginirea instrumenbelor me.balice folosite in laboratoare. In fine, propolisul a fast folosit alt5dati in mdicina urnan5 in special in rgzboiul burilor la sf;r$ibul secolului trecut. Pansamente pe baz5 de propolis a u protejat binc r5nile s B nu cangreneze : doctorul PARVEL MEYER i-a f5cut un viu elogiu in revistele medicale, dup5 experimentarea in spitalele de carnpanie. Aceste rezultate fericite azj fost obtinute in acele timpuri pentru c A prodmul este antiseptic prin el insuqi, $i favorizeac formarea tesuburilor noi. Autorul a obtinut recent un brevet pentru folosirea propolisului, tratat intr-un anumit fel, in creme pentru frumusete $i p r d u s e cosmetice. Propolisul medicament

H. A. MVINA $i F. T. ROMANOV de la Sectia de fizidpatologie a Institutului veterinlar din Cazan, au preparat un unguent folosit in trata'rea taieturilor, abceselor, a r5nilor supurate ale animalelor. Tehnits de prepamre emst5 in amestecare a 100 g vaseling sau gr5sime animta~li3,aducere la fierbem, r5cix-e la 50-60, adZiugarea a 10 g propolis, incalzire din nou la 70-80, agitare timp de 8-10 minute $i acoperire a mixturii timp de 8-10 mintute, Se filtreaid printr-o s i a intr-un recipient curat $i acoperit cu grij5. Este gata de folosire imediat dupA rsicire. A m t unguent a fost de asmenea folosit pe ulceratiile externe qi arsuri fn medicina uman5. Propolisul este folosit ~i In dentisticg, sub form2 de solutie semi-fluidA 2 sau .lolo. Un coleg a pus in comert un fel de plasture pe b a d de propolis, (cataplasmg) care a 5 rezultate excelente fn caz de bgtlituri, etc. Acest plasbure face s B dispara $i negii.
Propolisul qi Stradivarius Ink-un numhr a1 rwistei portugheae de apiculturii As Abelh.9 se g s s q t e un articol fn care Dr. Erich KNOPF scrie c5 a studiat proprietiitile propolisului de diverse proveniente $i folosirea sa pentru fabpicarea k u r i l o r pentru vibri. Ace& doctor e s k conirins d viorile construite de celebrul Stradivarius i$i datoresc calitiltile exceptionale propolisului recoltat de.albinele din regiunea Crernonei.

Dermatoza apicultorilor Alergia este PncA un fenomen putin cunoscut $i foax-te dezagreabil penIbru cei care sufer3 de ea. Poti fi alergic la anumite alimente, parfumuri, polen, soare, pe scurt la agenu multipli. Alergia se traduce prin diferite simptome care apar eel mai ades lla nivelul pielii sau a1 mucoaselor. Daca tratez foarte pe acurt aceastil chestiune in aicest pasagraf, a t e pentru c Z L ammiti apicultori sint alerglci la propolis. S-a constatat c8 o serie de praeticieni sint atinqi de dermatoza apicultorilor. Superficial aceasta este asern3nEitoax-e ou eczema gi se traduce prin minctirimi mai mult. sau mai putin intense $i m$eLi ; pielea se usucZL $i crapZL ; pate s Z L se agraveze. 'Regiunile gfeatate d n t mfinile $i anumite locuri pgtate cu propoI&, 'pe fa@ sau pe cap dac5 apicultorul comik i m p d e n @ s . 8 se Frece cu miinile deja contacite. S-au recornandat c a remdii uleiul (gomenolat) $i tot felul de tratamente la fel de e f h e . Adevfiratul m e d i u a fost gilsit de up apimltor din E m a n . Este suficiena prepararea de cAtre un farmacist, inltr-un flacon, a dou5 p5rti de a m h w $i 8 pilfli glicering. Mai intii se spa13 bine miinile cu ap3 $i s G p , pentru a Inl5tux-a maximum de propolis. Se freac2 miinile cu aceastg solutie : se $tie c8 amoniacul dizolvil propolisul. Pielea se coloreaz3 f n galben, dar se clgtegte.

DIN ISTORICuL FOLOSIRII PROPOLISULUI


Z. A. MAKASVILI
U.R.S.S.

Insuqirile curative ale pmpolisuJui alu fost cunoscute din cele mai vechi timpuri. P r o p o l h l se cungtea bine indeosebi in Egiptul Antic. In Egipt, cu lciteva milenii inainte de era noastr8, propolisul era bine o u n o m t de catre sacerdoti in miinile c&wa erau concentrate medicina, chimia qi arta mumificArii cadavrelor. Faptul cil prapolisul em cunoscut de vechii greci, P 1 demonstreazg conlri;ngtKtor fmil$i denumiwa greac5 a acesbui produs. Exist3 o dovadil antic3 care face aluzie la propolis. Renumitul filomf grec Alristotel, dorind s3 studieze mai ideaproape activitatea albinelor, a confectiontit un stup transparent. D m albinele nu a~uvrut s3-$i dezvilluie ,,secreteleu ~i au acopexit peretele interior transparent cu 0 substan@ de culoare inahis8, prolbabil propolis (ca*a lui G. Ransom, ,,Albina sfintgu). Originea propolisului a c m t i t u i t obidm1 polemicii dintre doi soriitori romani - P M u qi Dioscoride. Primul era de pfirere c Z L albinele a d u ~ propolislull din cu~gerilerZL$inoase ale mugurilor de salcie, plop, castan sglbatic $i alte plante, far cel3lalt afirma c5 ele 9 1 adunil din styrax. Ulterior, date despre propolis apar in lucrilrile lui Galen $i Varro.

A h ali Ibn Sina (AvicmaI) in ounoscuta sa luwrare ,,Canonul qtiintei medicale" distinge dous feluri de c a r 5 - curat5 qi neagr5. ,,Ceara curat& este cea care alc5tuigte peretii fagurilor in care albimk iqi wesc puietul qi p&treazA mierea, iar ceara neagr5 este murd2ria stupilor". M e clar c5 ,,ceara neagrBU este propolkul, care dup5 m5rturia lui Avicenna ,,are fnsugirea de a face si?i se e l h i n e vfrfurile sagetilor $i ppii, el rarefiazs, curat5 q o r $i inmoaie puternicu. In alt loc el scrie c5 ,,prin mirosul s5u pAtrunz&tor, ceara neagra te face s2 strhutiu. Al2turi de alte produse apicole propolisul a t e adesea amintit in tratatele medicale gruzine din secolele a1 XII-lea - a1 V-lea. Iata un extras din cartea gruzin8 de medicin5 ,,Carabadiniu (aubrul - Zaza Fanaskerteli-Titiqvili) in care se propune un mijloc contra inflamatiei cavit5tii bucale $i a carierii dintilor, preparat in felul um5tor : ,,Se ia propolis, se adaiug5 putin arsenic, linte roqie, coada $oricelului, dumbet, toate acetea se piseaz5 qi se brec p i n s i a . Apoi se ia o lingur5 de ulei de mhline $i o lingur2 de miere. Se amestec5 t o t u l gi se pune pe mgseaua bolnavi. Este interesant, de asemenea, faptul cil leximgraful gruzin din sec. a1 XVII-lea SulhanSaba Orbeliani (1658-1727) d2i h dictionarul s5u enciclopedic o explicatie potrivit cgreia ,,propolisul este o substant5 similar5 cerii, aflatA pe fundul stupuluiu. . In medicina popular2 gruzin5 se falmeau unguente cu propolis impotriva unm boli. Exista obiceiul de a se aplioa o turtit.5 de pmpolis pe buricul noului nilsat $i de asemenea se frecau ou propolis jw5riile copiilor. Aceastg p o p u l a ~ t a ba propolisului se explicg nu numai prin spiAtul d e observatie a1 ,,mediciloru empirici dar qi prin faptul c5 apicultorii il adunau h cantitate mare, c3ci albinele gruzine propolizeazi5 puternic peretii sbupului, ramele qi podi$oarele. Intr-un tratat gruzin de medicin8 empilicg datind din secolul a1 XVIII-lea, descoperit de noi, se recornand5 folosirea propolisului in caz de hemoptizie. ,,Se iau gr8uncioa~ede propolis de milrimea unor g5mslii de ac qi timp de -rna*imulk zile se inghit cite 3 buc2ti dimineata $i searaU. In ultimii a n i s expeditie special8 pentru st.udiewa medicinei empirice g w i n e a stabilit & insuqirile terapmxice ale propolisului sint utilizate in medicina empiric5 chiar qi in prezent. A m t e cunoqtinte au fost transmise pe cale oral5 din generage in generatie qi adesea emu p5strajte ca taine. Preaenlt5m citeva retete populare. 0 turtitg de propolis inc5lzitA se aplka pe lmul bulnav in cazul durerilor pmvocate de riceal5. In cazul durerilor reurnatice ale exbremitatilor se aplic5 pe !ocul bolnanr o turtit2 de propolis inc2lzit2 $i se hf+mril ou ceva calduros pe&ru toatil noarptea.

In furunculoze, o turti'tta subtire d e pi-op~lisinciilzit se aplic5 pe furuncul, care dupii citva timp incepe s5 elimine puroiul. Pentru a sc5pa d e b5tgturi trebuie tinute un timp picioarele in ap5 cald5 ca s5 se inmoaie, apoi se aplic5 pe biit5tur5 propolis cald sub forma unei plliici subtiri, ~i se pune deasupra un pansament. APARAREA ORASULUI ALBINELOR
A. B. NIKOLAEV
U.RS.S.

Interesul fat5 de propolis s-a manifestat din cele rnai vechi timpuri ; insiiqi denumirea sa (Pro - inainte $i Polis - orag) denotii c5 pentru stup - ,,oragul albinelor" - propolisul s e r v e ~ t edrept zid de ap5rare. Intr-adevir, cind in stup i$i fac aparitia musafiri nepoftiti alte inseote, melci, qopirk, ~oareci,b r o a ~ t e ,care vin acolo ca s5 prade miere, atunci albinele dupii ce le-au ucis, le acoper5 cu propolis. Cadavirele acoperite in f d u l aceste se transform5 in mumii gi nu se descompun niciodat5. P e n t ~ ua impiedica accesul acestor vizitatori nepoftiti albinele folosesc propolisul ca material de reparatie qi de constructie astupii cu ajutorul lui toate orifieile, miqoreaza deschiderea uldinivului, n e t z e x diferitele asperiti5ti din stup, dle aceea propolisul rnai a t e denumit $i cleiul albinelor. Albinele rnai ung de asemenea cu propolis peretii celulelor fagurilor inainte de depunerea ou5lor, ceea ce constituie o buns dezinfectie a fagurilor. Acoperind cu propolis peretii in~erioriai stupului, albinele se feresc de frig in perioada de iarn5 ialr vara de argita excesiv5 (in cazul de fat5 propolisul este utilizat ca izolator krmic). Propolisul este unul din produsele cele rnai valoroase ale apiculturii, ins& m t u r a s a chimici este inc5 imuficient studiat5. Propolisul este o substamta r5ginoas5, de culoare ve11de-bruin5 sau cafenle, cu o aroma pl3cutA de muguri de plop, miere, ceari $i vanilie ; prin ardere exal3 un miros de r5qini aromatioe de mare valoare. Propolisul contine aproximativ : 55% r5qini qi balsamuri, 30010 ceruri, uleiuri eterice, 5% polen. Prinoiplele componente enumerate sint bogate in vitamine gi microelementte. Substantele riqinoase $i balsamice din propolis la rfndul lor contin alc.001 cinamk, acid cinamic, substante tanante ; polenu1 contine zeoi de substan@ dintre cele rnai utile. fn propoli au f & descoperite : o seeretie a glandelor salivare ale albinelor precum qi adaosuri str5ine cu carader intimplAbr. Gustul propolisului este amar. Din cele rnai vechi timpuri se considera cZi albinele adung propolisul de pe mugurii $i ramurile de plap $i salcie, precum $i de pe mugurii de mesteacgn, anin, ulm, castan porcesc, unele plante ierboase, 'in cazuri rare de pe rnugurii de pin $i molid. hceastZi ipoteza a t e sustinut5 $i de cgtre apicultorii actuali. Dar au fost emise qi alte ipoteze : albinele colecteazti secretiile r8vinoase ale m~ugurilor$i ramurilor tinwe de plante numiai in cazul insuficientei polenului din flori, iar masa principal5 a pr~polisului &e elabonat5 de albine ca produs secundar in

"

timpul digerarii polenului. Se $tie c i inveli~ulpolenului contine substante uleioase ~i balsamice, inclusiv r5qini. Aceste substante fereso continubul granulei de polen de alterare pe timp umed ~i in diferite conditii nefavorabile. Cind albinele prepar5 din polen hranZi pentru lamele lor ele separ5 partea ndigerabili a polenului - substantele balsainice r5$inoase, depunindu-se sub forma unor pic5turi de propolis pe care il utilizead pentru necesitgtile stupului. Probabil c6 albinele adung propolis prin adiugarea unui ferment digestiv $i supunindu-1 fermentatiei lactice in organele lor dilgesbive. Pentru a obtine propolisul cel mai curat qi de cea mai bun5 calitate fir5 nici un adaos str5in de natur: mecanici, acesba trebuie colectat in timpul verii, c i d albinele i$i incheie principslul cules de mliere. fntr-un sezon se pot obtine de la fiecare stup cite 100-150 g iar apicultorii cu experient5, care qtiu sB stimuleze activitatea albinelor reuqesc chiar s5 obtinti cite 400 g de propolis de la fiiecare stup. Valoarea economic8 a propolis~~lui este foarte mare. In tehnici el constituie o mlaterie prim5 pentru obtinerea unor lalcuri fine pentru mobili qi instrumente muzicale cu coarde. Se qtie c i Stradivarius i$i l u s t ~ u i aviorile cu propolis. Rezistenb la~oulvi cu propolis este atit de mare incit suprafata de lemn 15cuiti cu acesta rezista chiar date5 se toarn5 pe ea ap5 clocotit5. Insuqirile terapeutiw ale propolisului sint ounoscute din cele mai vechi timpuri, ceea ee se explk5 prin insu~irilesale microbiene foarte pronuntate. El a fost apliicat cu multi eficient: de c5tre modici in timpul rizboiului anglo-bur. In timpul Marelui RBzboi de Apirare a Patriei el $i-a gasit de asemenea aplicarea in spitale. In medicina popular: ;~ropolisul este folosit in cea mai larg: misur5. El se bucur: de popularitate irtdeosebi ca mijloc de tratare a b5titulrilor. Se fac inhalatii cu propalis in aazul afectiunilor ciilor respiraitorii superioare qi ale pliminilor, se tmteaz5 cu ajutorul lui diferite forme de angini, arsurile etc. I n q i n d ou anul 1969 medicina oficial: din U.R.S.S. a inceput sB q l i w preparartul ,,Propolin-30u (solutie alcoolicg 30% din propolis) propus de Uzina de prodmuse chimico-farmaceutice din Tallin. Preparatul ,,Propolin-30u este recomandat ca remediu local (extern) pentru tratarea eczemei cronice, a dermsatozelor provocate de levuri, a arsurilor, etc. Preparartele de propolis, ca $i alte mijloace terapeutice, pot fi alplicate in cazul unor aaumite bol~iin doze corespunz&toare, potrivit recomandirii mediculd. DESPRE PROPOLIS. INTREBUINTARILE LUI IN STUP
G. D. MORSE
S.U.A.

Cei oare nu $tiu prea rnulte l w r i despre albine le asociazi aproape exclusiv productiei de mime. Dar apic.ultorii $tiu c A in afar6 de nmlm, albinele msi c o l 6 polen, a p i ~i propolis. Propolisul este probabil .ultimul ,din aces% 4 produse de care apicultorul ia cunqtint:. Deseori i ~ d i i searna de existen@ m h i a cind

lucrin~din stup vede c5 pe miinile sale sau pe dalt5 se adun5 o substant5 foarte lipicioas5. De obicei aceasta substanti este de culoare gl5buie sau brun-droqcat5 qi se prinde puternic de piele. Pentru a o desprinde, apicultorul constat5 c5 de obicei trebuie sa foloseasca un solvent. In acest m p foloseqte alcool. Benzina m u terebentina sint de asemenea eficace. Apicultorii incepatori se intreab5 in primul rind de ce unele piese ale stupului ader5 a$a de pu~ternieunele de altele. Deseori se mir5 c5 rarnele sint a$a de lipite una de alta $i de stup incft trebuie s3 lucrezi cu mare grija ca s5 le desfaci, pentru a nu le rupe. Mai tirziu, cind incep5torul incearc5 s5 racleze diferitele piese din stup, este impresionat de cantitatea relativ mare de aceast5 substant5 despre care aflA c5 este propolis. 0 ggseqte lipit3 in fisuri, la muchii, in g3uri $i chiar pe unele suppafete netede care s-ar p5rea c3 nu au nevoie de c5ptuqeli din astfel de material. De obicei albinele nu folosesc propolisul pentru a astupa spatii mai ma,ri de 4-5 mm, dar il folosesc pentru reducerea dimensiunilor udiniqului. De ce adung albinele propolisul ? Propolisul poate fi folosit in 5 scopuri. In primul rind este folosit pentru a astupa crAp5turile sau fisurile din ad5postul ocupat de colonie. In a1 doilea rind, in zonele reci, propolisul este folosit de albine pentru a miqora urdiniqul. Un a1 treilea wop a1 colect5rii de propolis este constituirea de rezerve pentru situatii critice cum ar f i nevoia de a-1 combina cu cear5 pentru a imb5ls5ma un animal care qi-a gasit moartea in stup $i a-1 izola ca intr-un sarcofag atunci cind animalul e prea mare $i prea greu pentru a-1 scmte afar5. Numerovi api'cultori gasesc uneori in stupi astfel de obiecte care pot fi qoareci sau ~opirleucise ~i tratate in acest mod. Propolisul este fdlosit intr-un a1 patrulea scop, pentru fixarea fagurilor naturali la baza podiqorului. De obicei albinele fixeaz5 ac.~?qti fagusi folosind acelaqi material din care construiesc fagurii. fntr-un stup de observatie se poate vedea cum albinele rod materialul din zona care l a g 5 fagurele de podivor inlocuindu-1 cu o nou5 substant5 care a t e o combinatie de cear5 $i propolis, sau aplic5 prop~lispeste ceara din zona de leg5tur5. Albinele folosesc propolisul intr-un a1 cincelea scop - $i cel mai important - pentru a acoperi fagurii noi, inclusiv interiorul celulelar, cu o peliculil fin3 din aceast5 substant3. Cercetztorii cred c3 propolisul folosit pentru aplicarea acestui strat (inveliq) poalte fi constituit dintr-o substant2 oarecum diferitli de materialul rgqinos obiqnuit adunat de pe. mugurii plantelor qi putin rnodificat8 prin adaugarea enzimelor secretate de glandele albinelor. Stratul de material lucios pe care albinele il aplicZi pe fagurii noi gi pe peretii celulelor precum $i pe o bun5 parte din fata intwioars a stupului care ad5poste~te cuibul a fost numit de P. W. PHILIPP (1928)

,,balsamu. Unii cercetstori cred cB in fabricarea acestui ,,balsamu albinele folo&c polenull ca principal5 surs5 dte material. S-ar p5rea c5 cercetari suplimentare asupra acestui tip de propolis w putea avea important&

De und'e adun5 albinele propolis ?


Cind culesul de nectar este abundeht, albinele consacr5 mult mai putin timp $i efort colwt5rii de propolis. Producatorii de miere in faguri Stiu cg in toiul sezonului de cules, putine sectiuni sint puternic culesului substanb g8lbuie acoperite cu propolis. Mai tirziu spre sfir~itul $i lipicioasg incepe sii ingreuieze pregztirea mierii fn faguri pentru piatil. Citeodata propolisul este cules la inceputul sezonului, ins2 colectarea lui masiv5 incepe apre s f i r ~ i t u lculesului de nectar $i apropierea taamnei. Albinele culeg5toare specializate in colectarea de propolis i$i desf5$oar5 activitatea in acest scop in orele mai c5ldulroase ale zilei, in A mod normal de la 10 a.m. la 3,30 p.m. Ele procedeaz5 astfel pentru c substratele de pe care colecteaz5 propolis sfnt de obicei prea tari pentru a le exploata in alte ore. Propolisul rece tinde a f i foarte tare $i f5rimicios. Cu toate acestea la o temperatura de peste 20C el devine foarte maleabil, iar la aproximativ 65OC se topegte.

Cum adun5 albinele propolis ?


Albinele g2sesc surse de propolis pe frunzele, mugwii .$i scoarta coniferelor, plopilor, prunilor gi altor p h t e care secret5 substan@ r5vinoase. Propolisul provenid din rA$inile de conifere este de culoare deschis5. Cel de plop are o c u l a r e ce tinde spre rovu. Intr-un articol publicat in revista South African Bee Journal 1968, se rehteaz2 c5 s-au vgzut albine care colectau vopseaua de aluminiu gi pe care o foloseau in cuibul ad2pwtit in sco~buraunui stejar b5trin. La albinele din aceast5 colonie s-a obwrvat cum co$uleple lor de polen contineau vopsea de aluminiu (inc5 foarte licbidg). Multi din ceroetgtorii care au urmgrit aotivitatea albinelor in colectarea de polen au observalt in detaliu modul cum lucreaz5. Unuf din acevtia este Waltraud MEYER ale c k e i oercetari a u ap5rut in revista Bee World (1956). Dup3 ce s-a folosit de antene pentru a devcoperi partilcula cea mat potrivitii, culeggtoarea de propolis abac5 substanla r8~inoas2 cu mandibulele. Apoi, cu capul ridicat, ea se trage inapd pin5 ce paktimla de propolis pe care a apucat-o se intinde, transfomindu-se intr-o a@ lung5 vi se rupe. Dup5 aceea picioarele ei mainwreaz5 mica particuli de r5qini $i o depoziteaz8 intr-unul din co$uletele de polen. Toti eei care urmkesc aceste mi$c&ri ramin uimiti de dexteritatea cu care albinele manevreaz5 a m t matterial lipicim f8r5 a se incleia. Este clar c5 albina secret5 o anumit.5 substant;i/subtante care o ajutA s5 f a d fat5 acestei situatii.

as ; ~ . e ~ m a u r ap p mmm $13 n3 qnur !EW $go n3 naml $w,w a m g lad aln -!nlndnp ln.ro!aa$u! u~ anquawy a p ~e$pl!h!138 ug al~FE8useauaw -soap $ujs q a w g i k q q 'aaeo$$3aln3 qlqala3 q a g trr, yujs ' q d s t 3 . ~ s a m q n s 'qrz 51 ap a a a w !our F ~ ~ J E J$ujs sqodo~dap a~amq$3apy-j .sgodod ap p a ~ w x q m el a p a d a ~u!AaJ ala ?aa!qo a p Jep !ahlwsalo aqJeuroJs !lg$apdo~d na !$ q y o z ap $eqp!a ?n5u!$uo3 n3 Jalaau ap awns gls!xa s!lodo~d ap !!asrms ea~aldo~d us s a m p aepau ap s a ~ ~ ~ s a el lo3 ~3eaa)gs ;S punur yqseaaa gsswsrpgd gs a$ou!~wJqap !J $od q l o d o ~ d ap ala~ooqe8elm aoa

'evwed -aplu3 IJ e q n d a n~yuad!nIaJoos t?mp~gaap g e r t n u q alsa mnJewem1 XJ curd g d o a ~ h o q u n S y u p n ol m p wood as !aunJv '~.In@3.ITpXj ap ~qa.raq!la IJ e w u a d aJao?pwJn on!z u; gurd !S aqdqSe atmd ~ a ~ e o q -g%ln3 'l!q~aal~w ap lnlsap alsa nu 7qwym o-1 ale3 ad lnIo!Ja$eur ?ma .aao e n a l p s l gu!d sun s l ap e m p alsod a~eolnCsa q p ap ! a oa~e3aya -=a ' ~ r n 7 y a y 3 uap ~ ~~&uy Fzoasoaoqap s as ea~p0qeBalni-j ! ~ o a ~ -ynqga w -3pu; U ! p aped 0 o l a ~ d!$ ea ap a!do~ds as la!Ja$eur ap a1oAau aJe a3 sgodo~dn3 a.reoq,?+mnl ~ 1 o 1a3~~ u g!$$!u!l ~ d ydlealSo olo3v 'lnsl1odo~d llsoloj qsa apun euoz ug pugd q!na u~ apun~lpd oa !ao!qo ap a s a .~naclouray8e x p a p !$-B nquad ~ ~ g o d o na ~d a.nmqemnl qlt? ap mqnCe A ! A!u!pn q ~')auldurg?ur aqsa s!1odoad ap o a e o l e 8 a l n ~ !aoaun

' y o o el curd a+nlu!ur 5 ap aleua$u! el x q no a~adrwa~$ug ap asm3 a q w v 'a$na!ur OZ-51 a!pw u! ~ z w m p !od~u; 1-3 qln3 a d s mj a1 s!lodad ap alaroote8aln3 a.1~3 ad q a s J n 3 -s!lodoad u; ! v B $cd o nu 1-3 euaay ap a!oAau no a ~ w $ g w 3 ap !!.108aqm q a q w ~ o p !gzeapap 1 ; am3 ad ~ m lnualod q n3 e3a)saurt, o e n.x)uad aJa!w ~u!$nd a p a!ohau a ~ oe w r d m a s o a p 's?~odwd a~ !a~ao~y%lna t? eaaao ap FJaRp ~!lonr)!s a - ~ S a m. ~ s a p ap asuna u;r ~ u ~ o E dap qu!oug aJa!w ap ylnla3 o atj3 xaloB ualod ap a~amqgS3alm !w!qo ap y3 a!$$ a s 'pu~q n3 ea.xouo!z!~o~de e.xa as.xn3 .xo)sa3e lndoss aundnsa~d1 2 3 .laaoh!ur g as es t?~n)yxgau!rn eJgj salns q nou u!p p a A a J !6 q!no q as-nplu,p -~o)lu:!'mxg3ug ap e!lo~ado yoasap neadn~a~yu:u! !kg q o d o ~ d ap alaJoo3 -@aln3 1 9qauasqo o m ~ -om$yx.realur 3 ~ gzoaz!lpaJ IS! a m na oaJm -guqu; ap 18 e!n?sa~ ql!~poa ap a ! $ m j ug Jln~ureze!JeA loyalaw ap FmqFxgruj o rqnurn3a t? nyuad a ~ e o ~ g 8 q nIaun o emu ~nd.wl&

efectueazti de obicei dupti amiaza tirziu dup5 ce activitatm de cules a zilei s-a incheiat. MEYER a constatat cZ albinele angajate in munca de cimentare sint constituite in 2 grupe : una compus5 din indivizi care depun aceast5 munc5 in mod sustinut $i alta din ,,lucr5toare ocazionale". Din aceastti grup5 fac parte indivizi care la epoca respeotivii nu au Iunctii speciale in stup, astfel incit sfnt disponibili pentru a se integra intr-o munc5, nevoia respectivi fiindu-le comunicatg Pntr-un anumit fel sau au luat cuno$tintti de ea direct, prin observare. S-a constatat c5 albinele care fac munr.a d e cimenhre sint la vvirsta culeg5toarelor. De obicei ele nu particip5 la alte munci in stup, chiar dacj. este nevoie de ajutor. Deseori aceste albine amesteca ceara cu propolis. Dac5 propolisul lipse~te, in locul lui pot folosi ceara. Citeva metode de combatere a tendintei de propolizare Falbrioavtii geluiesc $i rindeluiesc lemnul pe care-1 vind pentru inventar apicol pentru a produce un articol finit de cit mai bun5 calitate. P e lemnul bine netezit albinele depun mai putin propolis. Experimental se poate colecta propolis prin introducerea unei scinduri nerindeluite in stup. Apicultorii de altfel stiu c5 cea mai mare oantitate de propolis se g5seSte de obicei pe suprafetele nerindeluite. Uneori, pentru a preveni propolizarea unora din ptirtile interioare ale stupului acestea se pot vopsi sau parafina. De exemplu, unii ripicultori vopsesc jum5tatea anterioar5 a fetei superioare a fundului de situp. $i eu vopsex interiorul stupului in zona inoheieturilor. Vopsirea acestor 2 zone poate cti nu este pe plaoul albinelor, dar in amst fel se reduce propolizarea precurn $i influenta d5uniitoare a vremii. Parafinarea lemnului pentru sectiuni este folosit5 mai ales pentru a se prweni sau reduce propolizarea. Uneori este aproape cu neputintii s5 inlGtur5m unele tipuri de propolis d e pe secliunile noi. Odatti am cumparat inventar d1e ocazie die la un vechi apicul~tor care parafina in mod obiqnuit rarnele din stupi. Aplicarea acestei substante pe unele ptirti din magazinful c u sectiuni, $i mai ales pe fundul acestuia, nu pare sti deranjeze albinele prea mult. Dacti este a$a, atunci nu vtid de ce e extremitatile n-am folosi pamfina cel putin pe stinghiile ~ u p e r i o a ~ r$i ramelor din cuib. Are propolisul proprietgti antibacteriene ? lneti din antichitate se credea c2 propolisul are oarecare valoare ttimti,ddtoare in tratarea contuziilor $i a ranilor supulrante, iar medicii il folose~luin cataplasme. Unii speciali~tiil recomands ca un remediu ranilor $i arsurilor. care se prepar5 in casii, pentru t r a t a ~ e a De curind in Polonia $i URSS s-au efectuat expeniente care par sti demonstreze cii propolisul are unele propietati anlti'bacteriene. Materialul brut colectat de lucriitmlre pare a fi transformat prin enzimele secretate de al(bin5. Caliitatea propolisului destinat scopurilor medicinale este f5r5 indoialti in fiunctie de surs5, u m l e ganMmne avind ef&e

rnai puterniae decit altek. Pe baza unei experiente effectuate in URSS s q ajuns la concluzia c5 depozitarea de lung5 durat5 nu reduce contin u h l de componenti chimici $i nici actiunea lor a 1 n t i b m i a n 5 . Paptul cii un rnic animal mort poate fi izolat cu succes h interiorul stuwlui cu ajutorul propolisului aratZi c5 *east5 substant5 are anumibe proprietgti antilbacteriene. Gleanings in Bee Culture a mentionat in 1965 c i Albin JENKO din Austria a brevetat un procedeu prin care se adaugi extra& alcoolic in pasta de dinti $i gargarisme. In acest fel proprietiltile antiseptice ale acestor preparate sint fmtbun5t5tite.
Nevoia de a obtine ceara f5r5 propolis Ceara care se foloseqte fie pentru fabricarea luminZirilor, fie pentru fabrica~reafagurilor artificiali trebuie pe cit posibil s5 nu contin3 propolis. Motivul principal i1 constituie faptul c5 propolisul se topeqte la o temperaturfi rnai micS dwft ceara. Fagurii artificiali oare contin un prmentaj ridicat de propolis incep s5 se topease5 $i s5 se incovoaie cu mult inaintea cerii relativ pu?e din ei. Prezenta propolisului in lumin5ri are aelaqi efect. Intre altele, acestea se incovoaie. Dar inconvenientele in folosirea fagurilor artificiali nu sint rnai putine. Multi apicultori furnizeaz5 fabrioantilor de faguri artificiali cear5 spre a le fi restitxiti sub form5 de fagu~ri.Acevti apicultori i$i pot apgra interesele l u i d toate asigur5rile c5 faibricantii \Tor folosi numai ceapa furnizat5 de ei, precum $i prin grija pe care o depun ca aceasta s5 contin5 cit mai putin propolis. Fire$&! c5 nu exist5 probabil tea-5 curat5 1000/o pentru c5 este imposibil s Z i faci o filtrare perfect& C5rbunele activat este cel rnai indicat mediu ca filtru. Nici o ceari, cu exceptia probabil a fagurilor noi, intrduqi in colonie numai de 2-3 zile, nu este lipsit5 de propolis, material .cu care albinele poleievc fagurii $i ii int5resc (poate c5 in acest fel ii $i ap5r5 impotriva actiunii microorganismelor). Dm ceara cu cea rnai mare proportie de propolis rezult5 din ameskcarea cerii rgzuik de pe p i e l e stupului $i rnai ales de pe rame cu fagmi gi clu cresdtuiri. Tendinta de propolizare a cftorva rase de albine Cercetgtorii care au studiat albinele Apis indica, Apis florea qi Apis dorsata afirmi c5 aceska nu folosesc propolis. Acela~ilucru se o k v 5 $i la albinele dricane. In l m a r e a sa intitulati fn ctiutarea celor mi bune su+e de albine : ctiEtorii concluzive, fratele Adam de la St. Mary's Abbey, Buckfast, South Dwon, Anglia, a r a 6 c5 unele albine $i in special cele din Asia Mic5, a8uo tendint5 de propolizare foarte puternic5. Ea relateazg rnai fntii despre o albinii galbenii frecvent intllnit2 in zona dintre muntii Atlas $i Sahara, cunosaut5 sub denumirea de Sahariensis. El presupune c5 aceastlt albin5 a fost adus8 din Orien'tul

qso ~FKIOE u!p aun!$.rod o JY 'p~uxexp u n lnqyltro el ainBq un q c ; a r -ruymcx, ' ! q wlrqsa-pns u!p gu!qp mqur 'na.qJ qdv p eulr!p -exdnwp ap ap-apnu a& p~uzaqnd!em p a q ap e!uolcn a1 ap alnzuirp es Puun amplea a.m upd '.104gmd u p a a ; p ap a ~ a ~ q ! u o B q pl &ex!j pugs ap maid m p @ t q -ug as laj t q ps ~ q ~ s u W o Es ! u m q n 3 .q~odo.rd m a~ec%nqtm mmeap -qoqq ad80.1da ~ u g ~m q ss ap ymld na q u a d m ~aqqJae ap al!p!juo ' ~ q q s v'mag qod nu ala a ~ m u1.1d a ~ $ o l l ~ u ap e~ al!!qj!m qm$ pdxwx alau!qle ny.qq p m nes auramap pur p wuauraw ap g ~ a s q o.roqnR !Selaav' 'xop.~azu\?s ~4 .mlynLoy e a ~ a m p d q u a d $ut@urnj e3 )!so103 eJa aquaurap aqt? ru, qnu!qum3 m! ' u m ~ n q d u g ?q un mu!$qo as aqa.I?m @ loo3p u~ eaJehloz!p u p 6 ' a a l e s ~ l n $ a ~ ap d ura)xa am Ins11 -odc!d ' q q ~ a~snpu! ! '.xe$ aqnur ug ya pzeaplaJ H ~ O ~ , L , S ~ N V ~ '!pas la 115ap amm ma m lm a ~ d 'pnlnQuyprn w d n m p , , a m $ -uc.xj" !n.r$suo:, a q u a d a q q p q g s ap y~!soloj eqyajnsau ~ $ u g q n rn s I n m u n o em l n m l o d ~ ~' n ~g d! 8 q ~ !nl lncEug q - p l q n IS m e s q~ulsumo ',,.rcqpoqa? a ~ q m l " e a m u as ~ t v q o d a ~ ld qo$q~v !nl e a w u a d ..rqaplna !!$acrad ad ! 8 pn8-e~ aqsad n.xpl un m a q l e ap ~ ~ ? t x q d s!lodo~d a ap alt-qad a s a p mml !S.~lam mnds maqnd nu ea SSUJ 1yqeqo.1d 'aqpqIps qlnw !em n t q q pup pun)?? kpap q u a w ~ dug swsaaau q $ n d ~ u qrs a luauno ap ? y a p qm@p ap ~ d ul g au!q~e a 4 p ap la!.rslaru In$~ ~ S O ~ ~3O. 1 Jn 8 r w .wapour lndws u! l!?inu! loqq.le un ap tzq.10~ q s a pa pam ?.rqpw~do!$lnur !Pap ' p u y m qunuacr JDA nu s q w a a m el pgmxl o qsa au!qla a q p ap !nlnqodo~dEW!SOTO~

ea3 )gsp p+ure)nd law qlnm a ; r s z ~ p d ~ap d a$u!puq o a= ~ u q z -mnw a!$nucn ~uyqla~3 a u a p d x a u ~ p wg-3 ! o u a q u q eapq!.~o!tqq -lnuoyAF) n3 al!m 0 6 f~ !S a L m ad a ~ ~ 26 m L ~ '$msn ad qp 000 28 s m d e au!qp ap &ns aunq !;mu s o ~ a B E U T J -!q~s wuad .wl!zpqnea 1ntm-m u ! ys pzaauo!$uaur 13 -,suu~Se~ !em la3 m;nsrlodo.d n:, qqhqd~rr,.xo~!d'n$s ~mo!.~qu! ynzeA U~TE aua!p+! au!qle s s a n a s apun urnbod a? 't;?zaazllodo~d nu alauiqqa $dl83 UJ T $ I aunds a l ~ o das n ~ : " auas u r e w qqe~d .ala.B L o p a ! ~ ~ ? q o d u r ~! q d e as a alau!qle ea IWWUJ 'Huapunqv u p s g o d d sqSasoloj T W Z ~ ~ ~.JEA L Z I n~aJ?zzazu 'v BWIP F W ~ V WJ WJS avuua! a w n ' F ~ N e r w upp ep.I$uas qloleuv u q e$~u!y@q m!qr[e ap !ode q$aqmn InmInv .amz!lodo~d ap Hupual: o are ps yS 'euaql~8 qgjap ~ t n h ~ - n ! u a j m amp13 ap 3p1w !em q s a qsmm p :,uq3e m p v alaps,g 'flm.@gu! !!wa ap npol!!w

.eu=!rw

poleit5 cu propolis foarte consistent $i lipicios pentru a ap5ra fagurele de furnici. Se spune c i existi regiuni pe glob acoperik de p a u r i cu a,rbori care exudeazi a.p de multi rAqin5 incit practicarea apiculturii este imposibili din cauza propolizirii excesive pe care o favorizeas.
B I B L I O G R A F I E
1 . BROTHER ADAM. I n Search of the Best Strains of Bee. Concludlng Journeys. Bee World 45 :7 M 3 , 104-118, 1964 2. ERWIN C. ALFONSUS Some Sources of Propolis. Gleans. in Bee Cul. 61 :92-5, 1933 3. C. G. BUTLER. The Honeybee. Oxford University Press. London, 1949 4. B. BUYS. Progressive Bees Vse Alumlnium Paint in Propolizing l South African Bee Journal, 40 : 2-4, 1968 5. L. L. 'LANGSTROTH Hive and Honey Bee. The American Bee Jrn. Hamilton, III, 1923 Beekeeplng in Antiquity Univ. of London Press. London, 1931 6. H. MALCOM PILASER 7. WALTRAUD MEYER .,Propolis BeesU and their Activities. Bee World 37 :25-36, 1956 6. E. F. PHILZPS Beekeeping. The Macmillan Co. N. Y. 1953 9. C. R. RlJ3BANDS The Behaeour and Soclal Life of Honeybees. Dover Publications Ind. New York, 1964 10. SCHELLER. S. D. ; ROGALA, E. ; STASLAK and H. ZUREK Antibacterial Properties of Propolis, F . B. Wells (Chem. Abstr. 1 1 :99261 t 1969).

'

ANALIZA $1 CRITICA TEORIILOR CU PRIVIRE LA FORMAREA PROPOLISULUI J. CIZMARIK, M. MACICKA,


CEHOSLOVACIA

s. A. P ~ P R A V K O

La incepturile c q t e r i i albinelor propolisul era asimilat in general

cu ceara. Mai tirziu odaG cu cercetarea vietii albinelor, s-a constatat c i propolisul este un material de c o w t m t i e gi de protectie cu care
dbinele lipesc diversele cripituri din stup $i cil are gi alte insugiri decit ceara. Pcactic, in a e a perioadi a apirut inhabare cum (din ce) se f ormeaei propolisul ? . ~ r i n l e f eOeorii d-pe fomarea $i originea ppolrisului au Eost foa~rte primitive qi pe mkisuri ce am dobindit noi cmoqtin@ despre viata elbinelor, le-am respins. Astizi ele repreziaa d m r niqte trepte pe drumul spre temiile a&uale dwpre f o m a m acestmi prod= a1 albinelor. In p m e n t $tiin@ apicol5 dispune de doua teorii pentru explicarea fmmirii $i originii propolisului. Una din teorii afirmi cB a1,bimle d u n 5 propolisul din rilqinile gi semetiile mugurilor gi de pe scoa* wor rCiqinoase sau foioase a f l ~ t e in preajma v&i s k p i n d . Pamtimii acestei teorii susGn c5 albinele adunfi prapolisul astfel : in p r i m fazA albim despritnde cu ajutorul mandibulelor o bucitici de r+inA sau de wcretie pe care apoi o prelucreazil prin miqcarea acelorqi mandibule. Acesrt proplis este apoi preb m t de picioarele din fat& de pe acestea pe cele din mijloc $i in clele

66. **:-,=-

a~ m a p 18 ~Qyd gucrgy neS y t s n s quaza~d u g yujd ? p a $ rolauq~d eaaqnurJo3 q a p q o q d a !a$u!gk a p apwa-n$ ala$u!$Soun~ i RWIW alga enop % s a x q p a n 3 J o a ' q nos ~ !yoq p u n a p apmry - a ~ d!!lelap n!dpu!~d u! Jurs !nlns!lodo~d oau!;3yo ! 6 eaxeur.xoj a ~ d s a p urn= gujd & q n u x o jwur ni-s a ~ m !!$dwuoa q l a l q a a3ml ' ~ d q aa . r p s o u !nl 1 3 eao $!mp eqlo qa~durma3sa ~ n p q p d o ~ eau!;3luo d ! S eaJ -em03 el a~!a:.xd n3 ~ a y a o w u q q x-ylq m q ' w p a ~ um3 e d n a
-ma warn alos ~olaquarupadxag.m!msap tima!ayauj u ! y m g l ',!nln~ -!~sque3 p ~ u a m p ap q s a euralqaxd rgseaore au!w nquad ease a p IS !.1n8nur ad ap eu!@s prulf38po guyqr[a 0 p!u JnzgA m nu q u a p !PEA -lasqo opnp u ~ " 'aIpqt3pm !jgl!qum ur ! $ y p n d q na O ! !npualod pzIq ap SIB !our ' m a l d m m ap alepapur qp n3 'g~eaana p q s a u r e l g alatnqle axe3 ad uqod ap ~ola.mo!aung.r8 ale amqxqaca q!$qd u!p $!uaao~d I n w s - ~ e qurp ~ ~ 7 3 3 ~ 1 as ~~ 03 nsr~~d 'm od ~3vmm&snx 'Ja adnp !=a W ' T P u ! X I un-4W WWodmiW a!$ gs a l p ad a m y$ua)qmoa 0 pugydya plyJalvur ' a q u e s m !jyq!.rndurr !S .rep 3e.d 'dws u! 'p&vPpn? 16 alaulqlv pqaldurm aarea!j!mlos ap w u y u I .y3!q -e!$o.x-tpaqp8 'guaq.1~8y a w 0 e z e a u o j as !B a ~ k a q q u j as o l m ~ .a$oJ -a8!pau u a p d ap a=o?oungSl ap ! S m p q ap mew ~nlndnqsal!~n)gdg.n u ! nss !!qa~ad ad undap ! S g q q a a-[a.mcaFm[ ,,ua-[od ap ~nTnseuro~s" ale qalnpuo !~yA!ur u y d .pu.mpq na eu!qum3 as apun !nlnu!qsqul e e~tso!~aqsod o a p d el.a%nCe - pualod - w l q pa3e plur !our - p d s !!$gmap anm qa -azaraq!la as es g n e a eu!q,l,e awa ap ' v u e ~ y ur ysepq un eqqza3da.1 !wp 'aa~!1~um uud ! 3 ! u gde~3 nu ala u p av;red o ! S aqeqpo !hawe ap quls uqod ap a-[areopuntgEi ale01 nu Lea .!n~ns!lodo.d quasa 16 a e q l?zr?amoj unqq $s=e U ~ H ~ V M N Z L .S L a~ ~ e d n a .urur I z ap !~n$gs!d ap e w o j qns gu!unla T: alau!qp a.xea ad w q e q un a.xqSsu el ualod ap Jola.x-eop -ungJ8 lnhfla~ujFa + ~ a p n dw a d ~ u w y ea ssasoloj o alau!qp a n 3 ad 'eurseld 3 8 1 .1 1 3 ala u r a 'ydw3 gurm ad ! S aqelna~8J O ~ v~~do.xd :pap aLeur !ew 1 m . g ap yde ap a?eqpuw o qlrosq-e F3 ~ n p q d a j gl!~o$ep gljmn as ualod ap q a m ! a u n g ~ s 'gdv ap !$~qgut33 IJBUI p u n ea.qqJosqe u u d adaaug ~ n l n s q o d o ~ad aJoulroJ ap ~ z - n : d o ~ d psa30.16 ',ualod ap a-emo?s" a~baurnu o ~ Z H . ; Y . ~ . I , ~ ; L S ~ X a ~ e s ad ' z t a 6 . o ~ snqfiy~ '~nqnu ' -gsa$uy a1!un!)~od u!p eun-~quj gzaap-mnse l-!S lnua~odl!y9u5 a ~ e o ) y r , -nl alauyqle H ~ H ~ ~ N ~ ; ..ra L g S dn ~a X 'ualod ap a ~ a m ~ ~ u n g .up 18 r n p s g o d o ~ deau~8!.1o !rS ea;reuuoj p g d x a ' g q u a p ; r d ea3 ap anqasoap a.rds 'arm ayoa) o no ~ H ~ V J ~ ~ 'JC[ , Lw S ~~ ~de X le ~061 Inm ul .~nps!lodo.xd eau!8po 1-3 o m u r ~ o a j d s a p HXQX ~t-tl q o a $ ap m.xpmuap qns sndur! o-s a!Joaq gma3~' ~ 3 5 0 'Ja ~ qmj -e a p ! a m ~ e u ro-qv~oqqa e aJea lnw!d 1!3nQu][ ! '!$I?? T* IXS?3S'313 ' ~ 3 ~ 6 3 ~ 8 'S 3 ~g I N X A' ~ H~SQX : lugs !!Joa$ ! q m o !e p z ! v P d !gt3dpu!~d . w s a x u aqsa apun o p x m s o l o j I-!& ~ n m ~ u r a y n8 qa~d auyp apun d n ~ s gmoqz ea ?u!Sg~ ap eqy3.1g3ug n 9 .!nlnuapd oamzpqo3 q m l a j e[ 'a3mqomqS laj1se gzoauuoj ou!qyt7 ' a ~ o o p q s o da l a ~ e o p ~ udp 8!nm 1nla~nSoaui g m n u!p
'CWUIJ*
JO*t+q

celor doui teorii ; de aceea apare neoesitatea obiectivii de a se face o confrunbre $i - pe baza noi.lm cunqtinte - o critic5 a mlbelor teorii i m pe baza rezulttabelor sii se i m r c e elabonawa unei teorii noi, mai obiecbive, despre f m a r e a $i originea pmpolisului. S5 i m r c i m s5 a n a l i z h m k a r c i W a aspwte din cele dou5 teorii. Ca bazi a analizei qi miticli putem 1 - multatele studiului compozitiei chimice a propolisului, care ne siint accesihile astizi doar partial. Dmii proplisul s-ar f o m pe baza polenului, deci conform teoriei D~.?(USTENMACHER, in acest61 ar trebui s5 & p a 5 inltrr-o m5sur5 lnai mare substante azotate, mharuri $i s u m a n t e lipidice, care in polen sint in cantiwti relativ mari. Rezultatele anal~izeichimice obtinute pin5 in p m n t nu confirm8 insZi acest fapt. Nici alte suibstante prezente in polen nu s-au descoperit in propolis, nici chiar i n cantitate micZi. In d e f a v w e a aceski teorii stau miidurie $i multe aspecte de ordin fiziologic, rnorfolog!ic, biologic $i anatomic, pe care le-au expus mai ales HAYDAK, EVENIUS $i R m C H $i pe care nu le prezentzm in acest adiicol. In ul$imul t b p cercetirile asupra propolisului au adus o multime de aspecte obiective in sprijinlul teoriei Dr. ROSCH. Studiul compozitiei chimice a prapolisului a ar5tait in mod deosebit c5 m a s t 5 teorie are o baz3 qi o m o t i v e mai realisti gi prin aceasta este mult mai aproape de realitate. h e a s t t i teorie sustine rnai ales Eaiptul cg, dac5 se compmi substantele continurte in propolis, care s-au g&it in mad cert in westa, ele se reg5sesc neapgrat in una sau mai multe bin. speciile de plank p e care le viziteazs albinele $i ale cgror secretii a r putea fi surse potentiale ale propolisului. Aspectul cel rnai impoptant care se desprinde in stadiul actual a1 cunqtinplor este p a r t i c i p e a activ5 a albinei melifere la formarea propolisului, partkipare in care albina prin secretiile sale glandlulare produce din sursele vegetale propolisul in f o m a in care fl ggseqte apiculto~ulin stup. Aceasti contributie activ5 deanonstreaz2 c5 majoritaka substantelor flavonoide izolate $i idlenitificate in propo'lis s-au descoperit in stare l j h - 3 , ca agliconi $i nlu ca glicoaide, formi in care se g8sesc in materiile vegetale. Se pare deci c5 albina trebuie s i continti o substant5 care descompune glicozidele In componentele lor principle pe care apoi le p r e l m a z 5 in propolis, p m $i in hran5. Samina spwhliqtilor care se C Y C U cbe ~ ~ biochimia albine mdifere va fi s A determine prwmta acestei substante $i natura ei chimica. Rezolvarea a e s t e i probIeme ar insemna un pas important in explicarea formzrii $i originii propolisului. Dup5 cum reiese din m t e argummte disrcutate ca teze ne a~teaptii in& m d a muncg pentru ca s5 stabillm in mod definitiv mecanismul de formme a propolisului, problem8 de baza cu care $tiin@ apkol8 se l u m $i s t i z i . Ca una din metdele posibile pentru s%aJbilirea -lor de r m l v a r e a acestei probleme aim propus amlissa cu izotopi, care asuzi nu mi -inti dZ'ioultiti nici din punct de d r e m a c l i c , nici din pmat de v e d e material.

II. COMPOZITIA CHIMICA A PROPOLISULUI

COMPOZITIA CHIMICA A PROPOLISULUI, ORIGINEA LUI $1 PROBLMMELE STANDARDIZARII


S . A. POPRAVKO
U.R.S.S.

Baza succeselor viitoare pentm folosireol in practic5 a propolisului este c u n q t e r e a compozitiei lui ohimice, a activitatii biolcgice a diferitelor ccmponente $i rezolvalrea problemei standardizGrii acestmi prod~us. n .Institutu1 de chimie a compugilor naturali a1 Academiei de qtiinte a UItSS s-a intreprims in ulrtimii ani un studiu intern in a ~ t 5 directie ale czrui principale rezultate le vom prezenta In acest referat.
Compozitia chimicg

In cursul ultimilor ani s-a realizat un p r o s e s consilderabil in cun q t i n p l e referitmre la cornpmitia chimid a propolisului. Pin5 in prezent cunmqtem stm&ura uhiunic5 ex&S a 18 componente ale propolinostru. sului, iar 11 din ele a u f w t imlake $i i d e n t i f d t e in l a b m a ~ r u l h k i jos sint f i e r a t e componen.tele principale identifieate in propolis, care fmrmeaz8 cel putin 1/3 din aceast8 szlhtant8, dizolvat8 in alcool. Dup8 cum r e i e din cele ariitate, prindpaleIe cmponente ale propolisului sint cele de tip flavonoid, mai alas flavone (1-4), flavonoli (5-10) $i flavmone (11-13). fn propolis s-au identiifcat $i o terpen8 din grupa aariofi'lenului - amtoxi-butenoil (15) $i o aldehid8 aromatic8 - izovanilina (16).

(3) R i (4) Ri

H,R

= OMe

= Me,R = OMe

Flavonoli

~(5)R H,RI = R " Me (galangin5) (6) R i = Me,R = R2 = H (izalpininii) (7) Ri = M,R2 = H,R = OMe (8) Ri M,R2 = Me,R = OMe '(9) Ri -- R2 = H,R = OMe (ramnocibin) (10) Rl = . H,R2 = H,R = OMe (kemferid)

Flavonone

(11) R i = R -- H (pinocembrinti)) (12) R2= Me,R = H (pinostrobin) (13) Ri = Me,R = OMe (14) R= R4 = H salu Me
Derivatele quercitinei

(15) a acetoxi-betulenol (16) izovaniling (17) R -- H (18) R

= ME

Majoritatea acestar coniponente a u fost imlate pin5 acurn din dive% plank, iar unele, d e exemplu (18) $i (13), sink -rise pentru prima dati. fn propolis, dup5 cum au constatat cencetiitwii ~ h o s l o v a c iCIZMARIK $i MATEL, se g&ex qi acizi aromatid nesaturati, cafeic $i ferulic (17, 18), caracterizati prin activitate biologic5. Componentele pe care le-am izolat ( 3 - 4 , 7-10, 12-16) sint caracteristice prin h p t u l c5 se g 5 . w ~in majoritatea tipurilor de propolis care se colecteazg in principalele zone apkole ale URSS.

Originea propolisului
Stabilirea stmcturii celor mai multe din com~ponentle pr6polisulu~i$i punerea la pun& a 'unor m e t d e cromatografice eficknte pentru analiza lor, EMI dat posibilihtea sii se tipizeze compozitia chilmi& a mostrelor de propollis adunate in principalele regiuni apicole ale URSS. Analiza cromatografic5 am f&ut+ pe p l h i cu un strat subtire de silicagel Silufol, in sistemd de dizolvanti m t a t de etil-benzen (1 : 9) $i acetat de etil-heptan normal (2 : 3). Spoturile cweapunz5toare substan@lor componen~tes-aa relevad prin stmpirea pl5cilor cu acid sul5uric cancentrat au 0,5% benzaldehidg $i pe urm5 prin expunere la 803C timp de 1-2 minute. Aceste cercetiiri au ar5tat c5 aprmpe din fiecare 10 mostre de propolis adunate de pe teribriul eurapean a1 URSS, 8 sint aproximativ identice ( a s e m h 8 t o a ~ din punct de vedere a1 compozitiei ohimice). 4 m analizat x& probe $i pe baaa anal!izei am demonstrat cii in rhostrele de acelqi tip se g5s-c permanent cmponentele 3-4, 7-10, 12-14 $i 15. Clampozitia mentionat5 a mostrelor de propolis admat de pe un teritoriu geografic vast a indica,t clar s w a relativ comun5 a materiei prime vegetale pe care o f o l o m al~binele la preg5tim acesltei substante. Identifiearea acestei surse pe barn prhcipiilor taxonomiei chimice $i confirmat5 prin amiliza cromatografic3 a pgrtilor de plante polen, mugurii diverselor esenp lemnoase, diferite secretii ale plantel~r, r+ini, a ar5tat c5 procpolisul mte mai mult un a m d e c de .substante pe care le elilbereaz6 mugurii de m+esteaciin in pexioada de repaus. Din ' extraatele akmlice clin mugwii de mesiteac5n (Betula verrucosa) am izolat $i identificat awleaqi componente aprckpe in aceeaqi cmcentratie ca in propalis ( 3 4 , 7-10, 13-15). In ceea ce pxivgte alte componente, intc5 neidentificate din propolisul de t i p d inidicat $i din 'secretiile de mesteac5n - qreciinrl d(up5 mobilitatea lor cromatografic5, sint de asemenea irlen,tice. Pe baza lacestor date tipul de propolis cel rnai rhpindit care cuprinde compqii indimti, este p x ~ p l i s u l de tip mwkac5g. Un alt tip de propolis fowte rkpindit in pa* eu;ropean& a URSS este ppolisiul de tip plop, d e o m comlpozitia lui chimica corespunde wl mai mult compozitiei secretiei mugurilor de plop'(PopuZus nigra). Aoest tip cuprinde mai ales componentele 1, 2, 5-6 $i 11. AMminarea dintre compozitia chimica a semetiilor mugurilor de plopi $i cea a propolisd~uim o l t a t in Franta a arr5tat-o i& de mulit LAVIE $i cohborartorii lui. Cercetgrile noastre oromatagrdke au confirmat a t A asemhare, pe multe mostre de propolis anume recoltat in iionele ou pl@ &n @ra noastrg. Am deerolperit imil o suns5 vegetal5 de propolis. Anali'za cromatografici a ghemcrtoacelor de pe piciom$ele altbinelor, recolhte de pe o plante neidentificatii pinil mum, a ar5rbatt cii in a m sint prezenti doi m w i cu Rf 0,40 $i Rf 0,15 in sistemul de etilheptan nor-

'

ma1 (2 : 3). Arnbele se coloreaz5 in r q u inchis dup3 stropirea spoturilor uwnatografice cu acid sulfuric comntn-at. Substanta cu Rf 0,40, care s e ,g5sqte in majoritatea prapolkurilor de tilp mesteac5n, am izolat-o in s t a r e p w 5 atit din prapolis cit qi din inc5rcBtura de pe picioruqele albinelor. Analiza fizico-chiunic5 a i~ndicatc5 substan@ eshe un wmpus a;romatic cu greutate molecular3 284, qi ouprinde grup5rik fen01 qi metoxi $i gruparea m b o n i l neutonjugat5. ~ u s s e l e indicate pentm sulbstantele ce alcgtuiesc propolisul sint, in zona noastr5, accesi~bilealbinelor din iunie pin5 la sfiqitul sezonului. h ceea ce privqte polenul ca s u n 5 posibil5 de propolis, cereet5rile n o r n h au a r W t d ideea n u pare verosimil5 penhm c5 spedrul polenului nu contine ccmnpmentele wacteristice permanenrte ale propolisului ~i deci teoria 1ui K U S T E ~ C H E R nu poate s5 fie just& k e t a r e a am3n@itB a compozitiei chimice a propolisuld a conk n a l t deci definitiv nu numai originea lui vegetal5, c h a dat qi posibilitatea s5 se dascopere n u m e r m specii de plmte care ofer5 acest produs va(1oros qi im-portanit penbu via@ coloniei de dbine. Problemele standardiiZirii propolisului Descoperirea componentelor pemanente ale prop3lisului qi a tipurilor lui principale d5 posilbilitatea sii se rezolve problema dificilg a shndmdiz5rii m t u i produs. In ceea ce privgte UURSS, pe baza analizei cromatogoafice a nurneroaselor mostre, aproximativ 90, strfnse in diferiltele zone ale tiirii - e x e p t i e f5cin.d Extremul Orient, Asia Central5 qi Caucazul - s-a c m s t a W c5 in esenw exist5 4 tipuri : (1) tip mesteac3n (2) kip plop (3) .tip mesteaeZin-plop (4) dlihrerse altele
6w/o

15%

150/6
5%

Deo~recepropolisul de tip mesteaciln $i cel de tip plop constituie pmctic majorita'ka mostrelor qi cuprind un mare num5r de compuqi chelabgeni inruditi strructwal cu cei fenolici, am pus la p n c t o metodic3 a r e ne-a permis s5 stxbilim rapid qi pe canbi(t5ti de s u b s l t a n ~ f0art.e f l i (8-10 mg) ~ i m l i t a t e a =tui produs. Folosind cantit5ti ceva mai maxi (0,l-0,5 g) putem stabili r a p - t u l compmenrtelor lui pincipale qi astfdl s5 caractttrizh pe fiecare In park. B a a a mtcrdelor rapide de determinme sin$ rem$iile de culoare ale u m i solutii alcoolice de propolis O,lO/o cu numexqi re&i de complexare (solutii apoase de clorur5 de fier, de acetat de oupru, de aoetat de plumb), prin care se stabilevte prezenp qi o a a t i t a h de flavonoizi (mmponenite de tipul 1-10) qi reactia ou h i d r o d de s d i u 20% care izomerin^nd flavononele (com,pmenk de tipul 11-13) snt permanent prezente In propolis in chalkone colorate. In scopul m-izgrii diferitelor cornponenlte ale propolisului se folosqte adsonbtia diferitA

a acestma pe oxid de aluminiu (gradul I1 de activitate) precum $i capacitatea lui de a se dizolva la maximum in amesttecul clomfox-m-aceton3 (2 : I), care in cele din urm5 pemirte deteraninarea diferentiat5 cantitativg a p5rtii de b a h t $i celei biologic active din prapoLis. . B I B L I O G R A F I E

1. C. A. nOnPABK0. Bblueneme U R U ~ H T R @ U K ~ W R OCHOBAblX H O M J I O H B B T O B IIPOIIOJIlWI, B ~ 6 . aAoH~1anbl C O B e T C H H X YY0HblX U CllCUHaJLBCTOB no nneJrUJOXCTBY*, M., 1969, 231-238. 2. C. A. JIOIIPABKO, A. EI. I'YPEBETY. M. H. I C O J I O C O B . OnanoKoryL8ble K O M U O ~ I ~ H T ~ nponoI mica w. X m m npnpo~nb~x CO~~UHBWA h% ~ ~ 6 476-482 1969. 3. I. C I ~ ~ I I. K MATEL, , B c6. GXXIII ' ~ e l ~ i y a a p o u d t n i o m e c c no nseaoeoucmyr,
M n ~ u a a 4Q7t

4. V. R. VILIANUEVA, M. BAHBIER, M. GONNET, P. LAVIE. Ann. Inst. Pasteur, 118, 84-87


(1910).

.--,

R30

"--.

UNELE DATE CHIMICE $1 FIZICO-CHIMICE ALE PROPOLISULUI RECOLTAT IN ROMANIA


Vera BOERIU, Adelina DEREVICI
R O W

Propolkul, produs natural elaborat de dbine, prezinti o compozitie & h k 5 complex5, care ping in prezenlt nu a fost cornplet eluciIdat&. Dat fiind c5 amst p o d u s provine din plante foautbe diferite, c m pozitia sa dhimic5 prezint5 variatiii mari. Acest f q t a detenminat pe vnii cemtgtori s5 efecitueze analiza chimicfi a propolisullui r m l t a t in diferite regiuni. D a b i t 5 impolrtanwi pe care o qrezintg a m t prodm prin acltivitiitile sale biologice, in special activitatea antimimbianii $i utilizarea lui in unele smpuri terarpeutice in m d b i n a w a n 5 gi v & d n a G , shdiul compozitiei chimice $i identificarea compu$ilor responsabili de activitatea biologic5 prezint5 un interm deosebit. La ota actual5 exist5 nurneroase lucrAri interesante referitowe la ceroetarea compozitiei chimice a pmpolisului (1) (3) (4) (7) (8) (10) (11). In luuwrea de fat5, utilizind metoda momat9grafi&, electroforezei, absorbtiei in UV $i unele reactii lahimiice, ne-am p p u s sfi ceretArn cctmpozitia lchimic5 a unui propolis recoltat de noi, in ceea ce prive~teccnt i n j u a in mmpu$i de naiturfi pmtek5, derivatii de acizi nucleici $i cont i n u h l in m p u q i s o l ~ b i l in i solventi organici.

Material $i metodgi In prima serie de mc&%rti am cfiutat s5 and(iz5m fra@i,a ce se extrage prin tratare cu ap5 la cald, prezenta flavonoizilor, absorbtia in UV a extractului apes $i analiza reddaului care r3mine dlulpa tratarea propolisului cu lap& I n acest m p , 15 g propolis {schema 1) se tratcu 80 ml ap5 bidistilata intr-o w u l 5 de m e ' l o n $i se incglzqte -tat, lhlndru-se sB fimbA 3 minute. Urmea~Ar k i r e a mntinu;tului in w i d e r . Extrqrea la m M ~i r3cirea se efectueazi de 3 ori. Duip5 r3&, apa se Eiltreaz5.

Pe filtru se obtine oomponenta A, imlubilti in ap8 rece, a r e se pune in exicator $i se cfntgreqte ulterior pentru a calcula continutul %. Proibe din fractia A au fmt diwlvate in ametstecul clorofom-metanol 80 : 20 $i supuse analizei p i n cromabgrdie dmular8 pe hi11.ltie $i cromatografie in strat subtire. Filtratul obtinut diup5 f~iltrareaapei riicite se p5streaz5 $i reprezint5 fractia B. AceastH fmctie contine compqi extragi cu ap5 la cald $i care rgmfn solu~bili in ap5 dupg rgcirea ei. I n aceasta fractie I(B) s-au efectuat unn5tomle analize : reactiile pentru prezenta flavonoizilor, uitiliizind NaQH 2N m u HaSOa con. (11) gi absorbtie in UV, probele fiind cikite intre 370 mp $i 230 mP. Fkziduul r h a s dupg %ratarea ~ p l i s d u cu i ap8 L a cald se pune la exicatolr, se mgruntqte de fiecare data pe m8sur5 lee se usu'ci $i se c i n t h q t e pin5 la obtinerea grmt4tii aproximakiv constante, in vederea calloul8rii continutul'ui o/o. Aoeast5 fractie n&t5 D, reprezint8 reziduul insolukxil care r5mine in urma trat5cii prapolis.ului ou ap8 la cald de trei ori. 5 grame de reziduu D se extrag f n 5 reprize cu cite 150 ml aceb3n5, la temperatuira caimerei $i intuneri~c.Extradele acetonice se reunesc qi ele reprezint5 f r w i a acetonic5 E care a fmt supusi analizei prin cxomatografie cimulm-8 pe hintie $i aromatografie in sitrat subtire. Fractia A inmlubilii i na @ , se dizolv5 in 80 ml etanol $i se inc8lzeqte pini la 70-80'. Se filhazii l a 70' i~arfiltratu~lcbtinut se r5:eqte la frigider. Componenba i m l u b i l i in ebanol rece se separ5 prin filtrare la rece $i apoi se pune la exicatm unde se tine pin5 la obtinerea greutatii constante, calmlindu-se mntinutul ei la OlO. Aceasti fractie, notati C, contine compu~i solubili in etanol la 70'-80' $i insol~bili in etanol re=. Prabe din fractia C au fost analizate p i n mmaitografie circular8 pe hirtie $i cromdtografie in stnat subtire. In ceea ce privgte unetoldele utilizate, cromatografia circular5 pe hirtie a fost efectuatA dup8 indicatiile lsui HORACEK $. CERNIKOVA (5), uttilizindu-se pentm e l e 3 migriri : amestecul cloroform-meitanol 80 : 20 (I migrare), acectona (a 11- migrare) cji metanal (a 111-a migrare). Rondelele din hirtie Whatman nr. 1, pe care sint i n w i s e 3 cercuri pentru eele 3 mi@8ri, au f a t spilate de 2 ori lclu amatecul cloroformmetanol 80 : 20. Developarea a fmt fiicuti cu acid osmic. Cromatagrafia in strart subtire a fost f 8 c d pe p1Aci 20 am x 20 ern, acoperibe lau silicagel H $i activate 1 or5 la 110'. Sisternu1 p e n h r n i @are folmit a f a t amestecul oiiclahexan-acetat d e etil-clmoform 40 : 15 : 1. Devdoparea a fost f&cut8 ~cuateid molibdenic l00/~in metanol $i inc211zire 5-10 minute b 120'. In seria a doua de experiente, ne-a inkeresat s8 cencet5m pwzenp in propolis a compqilor de natun-5 prokic8 $i derivati de a@tizinucleki, respeativ ribo $i dezo~ir~ibonudeic. 2 g de propolis se trateaz8 de 5 mi au cite 5 ml -ton8 timp de 20 de zile, la tempmatura camerd $i la intunerit. Extra&le acetonlice se ixdepBrteazi. Unneazi t r a h r m reziduului d e propolis cu etanol 16 ore $i apoi cu metan01 72 ore. Prcnpolbul &fel t r a m se tree pe hirtie de

se s p d 5 de etieva ori cu melano1 gi spoi se tine la exicator pin3 ce se usm5. Aceatst3 fractie de propolis din oare s-au indep5rtat compuqii solubili in solvenqi organici mentimati mai sus, se prezint5 penlhu prezenb ocxmpu$ilor de natmt-5 pruteic5 $i derivati de acizi nucleici. In west scop 100 mg din fractia F a u fost extlrase cu 3 ml apti bidistil& la pH 8 timp de 1 or;. fn filtmitul 0btin'u.t (I F) s-au efectuat reactia cu mcinol a 1lu.i Mejbaum 1(6), r e m i a cu difenilamin5 a lui Dische (2), absorbw in UV intlre 370 mv - 230 m,P $i electroforeza in gel de poliacrilamid5. P'entru mreactia Mejbaum probele au fost efectua'te ou 0,6 ml filtrat $i 0,2 ml reactiv Mejbaum iasr pentmu m g a Dische 0,6 ml filtrrat $i 0,6 ml reactiv Dische. Ellectroforeza in gel de poliacrilamid5 a fast efedtuat5 cu 0,2 ml filtrat pe tub, tampon Tris-acid boric pH 8,2, timpul de migrare 3 ore 1/2 iar devel~pa~rea ,cu ,hiidoschwartz. S e p r a t s-au luat 50 mg fractia F,, care a fmt extras3 cu 2 ml acid tricloralwtic, timp de 15 minute la 90' dup5 Sdhneidex I@). Dupti centrifugare, in supernatantul l(1IF) s-au efeotuat reactiile Mejbaum $i Dische $i absorbtia in UV. In ultima serie de cercet5d ne-a Intereat s5 analidm prezenb in propolis a compu~ilorsolubili in solventi wganici $i anume in cloroform $i in metanol. 6 g propolis se trateaz5 de douti ori, timp de 48 ore cu cloroform, la temperatura camerei $i la rntuneric. Extractele reunite f o r m e a s fractia cl omf ormic5 (C). Pe o alt5 prob5 de propollis s+a efwtuat ex;tr@ia cu metanol in aceleqi conditiuni. Acest extract reprezintfi fractia metnnolric5 (H). Acesite dou5 fractii au fost analizate prin cromatografie circular5 pe hirtie $i armatografie in Ytrat subtire.

&,

Rezultate yi discutii
Rezultatele cercetikilor noastire pun in evident5 mmplexitatea compozitiei chimice a propolisului analizat de noi. Utilidnd ca metade d e analizg crmato.g.rafia circular5 pe hktie, cromatografia in strat subti~re,electrofoma in gel de poLiacriaJamid5, absorbtia in UV precurn $i ireactiile chimice Mejbaum $i Di'sche, am reuvit s5 demonstr31m -en@ difwitilor comlpqi care diferg prin natura lor a h h i e 5 sau pmpriet5tile fizico-ahimice. Astfel, t r a t i d propolisul cu diferiti solventi, ca cloroforrn $i m&nol, s-a putut pune in w i d e n p prezenta difd'telm grupe de compugi ce difer5 p i n solubillitatea lor in solventii ovganici $i n u m w de comipuqi oe contin. S-a constatat in pri'mul rind c5 extractul clorofoamic de propolis (G), analizat prin cromatcgraiie circular5 pe hirrtie, contine 3 gmpe de m p u g i ce diferfi prin tsolubili'tatea lor $i m u m e : 1, yx)rnpu~i solubili P n amat& cloroform metanol $i insolulbili in aeeh-15 sau meban01 (aceyti ccunpuqi m i g r e d in oercul I), 2, m p w i solubili in aceton3 $i i m l u b i l i in metanol (migreaz5 in c e d 2), 3, compuqi mebanol solubili 27

(migkaz3 in cercul 3 (figura 1, G). Prin cromatografia pe plHci fn strat subtire, extractlul clmoformic araG prezen@ a 9 sp:turi (fig. 2, G). S p e d e m b i m de extraatul clorofoomic, extractul metanolic evidentiaz8 prin cromatografie circulars pe h i i i e o singur5 grupii de cx>mpuqi care migreazg in cercul 3, deci metanol wlubil (fig. 1, H) qi care in mnddtiile noastre de l4ucru prin aromatografie in strat subtire a arartat prezenta a 9 compuqi (fig. 2, H). Se cons-taG ins5 cB cromaitografia in strat subtire a celor dou5 extraote clmofonmk $i rnetaniolitc dffer5. Frac$ia A, dup5 cum m mentionat, se extrage cu a p i la cald yi apoi se s e p a ~ g din ap5 prin r 5 c i m ei. Acefractie q r e z i n t 8 din continutul total a1 propolisului. Analiza fxactiei A prin cele dous m'ebde cromatografice arat5 c5 ea contine de asemenea m q q i sdubili in doroform-anetanol, com~pqi a c e t o ~ - ~ l ~ b$i i lcompqi i metanol solubili, deci compqi care migreazd in cerourile 1, 2 $i 3 (fig. 1, A), iar prin cromatografie in strat sulbtire se constats prezenw a 9 spotufi (fig. 2, A). Analiza fractiei B, frac$ie solubil2 in ap5 rece, a a d t a t prezenta flavonoizilor, reactia fiind pozitiV5 atilt cu NaOH 2N tit gi cu HzSOa concentrat (tabel 1). Fractia A este o fraeie complex8. Ea contine in general cear5 precum $i alte m p o n e n t e care se antreneaz5 oldati cu sepmarea cerii in urma rsicirii apei. F'racw C, solubil5 in etano1 cald qi insolubil5 in etanol m,xeprezint5 3,70/0 din continutul total a1 propolisului. Crmabgrafia pe hirtie widentiazs 2 grupe de compqi : compuqi solubili in amesrtecul cloroformm&ml dar insolubil in aceton5 sau metanol qi compqi ~olubiliin aceton5 (fig. 1, C). Prin uromatografierea in stmt subtire, f r m i a C aratti prezenta a 3 spoturi (fig 2, C). Rezitluul de propolis care r h i n e dup5 t r a k e a prcpolisului de 3 ~ou la cal'd qi a p i uscat repraintg 7801, din pcrop~liiuul W (fxactia D). Fractia D a fmt supus5 de repetate ori extractiei cu acetong. Analiza extractelor acetonice reunite {fractia E) arat5 c3 prin cromatografie pe hktie se constat5 prezenb unei singure gmpe de compuqi care migreaz5 In m u 1 3, deci compgi metanol solubili (fig. 1, E). Aceasta nu exclude posibilitatea solubiliziirii.$i in primii solventi folositi pentru cromatografiere pe hintie. Cromatcgmfia in sirat s u b w e a f ~ a e i e iE a ariitat c5 ea contine un nulniir de 9 corrapqi, dat fiind cB mmatogramele developake a u a r h t prezenb a 9 sp0tUa-i (fig. 2, E). S e constat5 c5 fractia E contine fomte putini compuqi care au fost PndepBrtati prin extragerea cu ap5 la 4 d qi pe care P i constatiim in fxactiile A qi C (f!ig. 2, A, C, E). In seria a doua de analiw ne-a initeresat & i cer&m oompozitia chimic8 a proplisului i n oeea ce privqte mcompqii de natur5 ,proteic5 sau derivatii de alcizi nuclei& Penbru aceasta era necesar s5 se obtind din ~opoE'so fractie din care s5 fie indepgrtati toq corntpuqii care ar fi demnjat efedxarea eleAroforezei sau a reaeiilor cu m i n o l qi difenilamin5. In acest scop au fost indepgrtati din propolis c m p q i i solubili in solventii organici iar ale-

'

Schema 1
DliAGRAmdA TEHNICII UTIIIIZATE PBlNTRU SEP-A DIN PROPOLIS F!RA-

15 g propolis se extrage de 3 ori cu apa10O0. Rgcire.

filtratul contine componenta solubilit in ap8 (B)

pe filtrb componenta insolubila P n apa (A)

-solubilizare in etanol 70'-80 filtrare la cald

rezid;u dupti extragere cu ap6 100 (D)

Tratare cu acetonit de 5 o,ri

componenta insolubilg fn etanol, rece (C) Schema 2

J.

2 g propolis tratat cu acetoni (20 zile), etanol (16 ore), metanol (72 ore)

reziduul uscat

JI

I I

100 mg se extrage cu apa la pH 8


(1

F)

50 mg se extrage cu acid tricloracetic 5% la 90

(I1 F)

Schema 3
O B DTN PROPOLIS A DOUA

: FRAg1 m q I A METANOUCA

-ORMICA

6 g propolis se trateazit 48 ore de douh ori cu cloroforrn

6 g- propolis se trateazA 48 ore de dad ori cu metanol

ANALIZA FRAC'$IILOR DIN PROPOLIS

Conflnutul
O/o

Reactia pt. flavonoizi

Reactfa cu orclnol

Reactla cu dtfenilaminA

1. Fractie insolubila P n apg (A)


2. Fractie solubila In ap5 (B) 3. Fractie solubil5 in etanol 70-80

10%

NaOH 2N+ H2S04 con

+ ++

grade $i insolubil5 In etanol rece (C) 4. Reziduu de propolis ramas dup5 extragere cu apa 100 grade (D)
5. Fractia acetonic& a reziduului D

de propolis (E)
6. Fractia extrasa cu ap5 pH 8, din

propolis tratat cu acetong, etanol, metanol (IF)


7. Fractia extras5 cu acid tricloracetic 5% la 90 grade din propolis

tratat cu acetong, etanol $i metanol (II F)


8. Fractia cloroformicti ( G ) 9. Fractia metanolica (H)

EXTILASE DIN DIVERS1 SOLVEN'J'I

Absorbpa UV

Electroforeza gel poli,acrilamldll

Cromatografie circularil . pe htrtie

cromatografie strat subtfre

Compuqi solubili : cloroform-metanol, acetona, metanol


2. maximum 300 mp
3.

9 spoturi

C o m p N solubili in amestec cloroform-metanol, aceton& Compqi metanol solubili

3 spoturi

9 spoturi

6 . nu prezint3 maxim Intre 370-230 mp 7. nu prezintti maxim h t r e 370-230 rn? 8.

Compugi solubili : fn amestec cloro11 spoturi form-metanol, acetonti, metanol Compugi solubili metanol 11 spoturi

Plg. 1

Cromatografia circulars pe hirtie a fractiilor G, H, A, C, E extrase din propolis.

gerea sol~ventilora fost facuts ti~lindcont de posibilitaka de extragere cit mai ma're qi mai diferfi. De asernenea au f a t ale$ numai wlventii mganici m k i b i l i cu api. E;lectroforeza in gel de poliacrilamid5 a ex*tului apos (fractia I F) din propolisul tratat a n t e r i o ~ cu acetong etanol $i metanol ne-a argtart o separare de 8-9 fxactii care au fost colorate cu Amidoschwartz (fig. 3). Mentionam c5 A. DEREVICI (I), cercetind compozitia ohimici in acizi aminici, a aceluiqi propoh, in urma efectu5rii hidrolizei acide, pune in evidentG prin cromatografie pe hi&e prezen@ a 8 aminoadzi. In ceea ce priveqte mainu'tul p e n h derivatii de aciizi nwcleici ARN sau ADN noi am e f e d m t reaeia m orcinol pentru ribozi qi reactia cu difenilamin5 pentru desoxiribozii. Din analizele fscute, se constat5 c5 nurnai reactia pentru riboz5 a fcet pozi'tivg in extraatul apos sau in e&&d de acid triclmacetic, in timp ce reactia penltru desoxiribozii, in icomlitiile matstre de ' u r n a fost negativ5. Efectuind paralel cu~bele de abso~btie in W i n k e 370 m ~i 230 rn iuceleaqi fractii (I F ~i I1 I?) nu s-a olbtinut ~unmaxim o a ~ w t w i k t k pentru bazele azotoase de mizi nlmleici. Acest fapt a r putea fi explicat 1pr;'n p r m n h diferi$ilcw cornpu$i in extract caa-e nu au -is obtinerea unui maxim la 260 m .

Cromatogramil t n strat subtire a fractfllor G, H, A, C, E extrase din propolis

Electroforez& pe gel de poliacrilarnidA a fracfiei Ft extrase din propolis

MentionBm cB, efectulind absorbtia in UV cu fractia apoasi B, a f&t obtiput un maxim de a b b t i e la 300 mp. In comluzie, din analizele efectuate de noi, se consCatB in primul rind cfi popolisul contine grupe de compqi solubili in sokenti wganici, care diferii prin dubilitatea lor qi prin mntinutul lor in compuqi sepaxati p i n cramatografie in strat subtire. k-ti compuqi au prezentat reactii de colorare cu acid oslmic qi cu acikl fosfomoli'bdenic. Efectuarea el&rcrfmezd pe gel de polimilmidB cu un extract apos a demonsitrat prezenta a 8-9 fractii colorabile cu Arnidosch~vantz, in timp ce analiza efectuati pentru d h v a t i de ecbi nwleiici nu a argtat dwit prezenta unei reactii pozitiwe pentru 15bozB. De asemen- a f a t pus$ in evidentg prezenta flawonoizilor qi c n maxim de absorbtie la 300 mp.

A . Analyse des proprietds physiques et chimiques de la propeils. 5te Symposium sur l a propolis. BratLshva 1976 Cg DlBCHE, Z. in ,.Techhiques de EabaratOireu tome ftr, Ed. Masson et Co., Paris, 1 m . (3) FRIXT. S., AGKER, S. .- Further studies of flavonoid patterns in barley, Hereditas, 1913, 75 : 201-206. (4) HEINEN W . . L~NSKENS H. On the occurrence of fatty acids in propolis, P o r t ~ g a l t o Acta Biologtca, 1971, XTJI, 1-2, 65. (5) HDRACEK J., C m l K O V A M. Examination of Lipids in Human Sebum by DIsk Chromatography, Wochem. J., 1959, 71, 417. (6) MEJBAUM W. Id : TechnlqueJ d e laboratoire, tame I. Ed. =son et Co., Farls, 1954. (7) PALMBMU, S., POPRAVKO, S. Compozitia chlmich $i activitatea biologlch a propollsului. Propolis, Ed. ARIMONDIA, BucuregM, 1975. (8) POPRAVKO S. Compozitla c h h i c h a propollsului. Op. cit. (9) SCHNEIDER W. i n : Methods in Enzymology, Academic Press, New York, 1957: (10) USKALOVA, V.. 'LXTPALOVA 0. Cercetarea cerurilor din propoiis. Propolis, xd. APIMONDIA, Bucureti, 1975. (11) V I W U E V A V. , BOQDANOVSKY D., BAlREIBR M., CONNET M., LAWE P. Sur lPiso1 n t et l'ldentifieetbn d e la a, I, 'I-trihydmcyfLalron (galangim) P pertir dc h propolis. Ann. h s t . Pasteur, 1963, 106, 4128. 292.
(1) DFIRE-

COMPQZI'J'IA CHIMICA 91 ACTIVITATEA BIOLOGICA A PROPOLISULUI


S. E. PALMBAHA, S . A. POPRAVKO

U.R.S.S.

Inked e r & atcordat propo4isului in ultimii ani este determinat de actiwitatea sa biologic5 pobivalent5. In legAtur8 cu aceasta am i n a p u t 9truidieraa aetivict8$ii biologice a pnimipdului tip de propolis adunat de albine in partea eurolpeanB a U.R.S.S. h s t tip de propolis este waoterizat prin pmzenta urrn&tarlior compqi : a-wdoxibetulenol, 5-hidroxi-4'7~etoxiflavonA, 3,54Mroxi-4'7,4imetoxiflavon8,

5,7-dihidroxi-3,4'-dimetoxiflavon8, 5-hidroxi-4'7,-dimetoxiflavonri, 5,7dihidxoxi-3,A'-metoxitfla~onA,. 3,5,4'-ltrihi&oxi-7-m~xiflwon5, 4',3,5,7-tetrahll~0xi-3'metoxilavonA, 3,5,7-trihidroxii-4'-metoxiflavonil ~i este dem n a t ca propolis de tip mesteac8n. Prin cromatografiwea elotrwtului alcoolic a 1 acestui propolis pe coloang de silicati cu activitate de gradul II, fn sistemele de eter de petrol-benzen $i benzen-aoetonA, am separat 20 de fractii ; fiecare a lost supus5 examenelor biologlce pentru activitatea an'titmimobianil pe urm5tcml;ele culturi : Staphylococcus aureus, Sarcina lutea, Streptococcus j m c d & , Candida albicans, Saccharomyces cereus, Bacillus rnycoidas, Bacillus subtilis $i MycobacQRriumphbi. h t sttadiu a f d mLiz9t metoda culbmilor seriale folosind a h o h l sau dintetilfarmaanirda. S-a ar5W c5 principala actkitate antim&mbian& sk concenltreaz8 fn frmtiile 7, & @ 9. I n mod cone&, fav de Stuphytaooecus aureus este 60-70 mg/ml. Studiul m p o z i t i e i c h i m h PI a w o r fir&$ii a a d b t pe de altB p t e c5 prinntre compuqii lor prhcipali se numiwzi : bhirl.oxi4'7-dimetoxiflavon~, 3,5&idroxi4'7-dime-

toxiflavoni, 5,7-dihidroxi-3,4-dimetoxiflavoni+ compuqii i oleoeterici cu greutatea molecular5 284. Unii din a c q t i ccrmpu~isint derivati ai 3-hidroxiflavonelolr $i se caracterizeaz5 printr-o activitate biologic8 Insemnat5, d a r n u mai mare decit cea a fractiilor initiale, care indici fie prezenb in acestea a unox coimpu$i ~i mai aotivi, care se g5sew in cantitake m k i , fie o actiune silne~gicfi a acestor cornpuqi.

CONTRIBU'J'II LA CUNOAqTEREA COMPOZITIEI PROPOLISULUI


K. JANES,
V. BUMBA
CEHOSMVACIA

In caldrul laborabrul~uid e cosmetic5 a1 Instibtului de cercetdri pentru industria grGsimilor din Praga ne-am ocupat, printre altele, qi de problmele cmpozitiei $i calit5tii propolisului. Deowece cons~lder;im c i am ajuns la unele cwncl~uziiinternante, in cele ee urmeazi ne v3m referi pe scurt la evolutia experienJelor realizake. In primul rind am exami~natinsu~irile extradelor obtinuite cu ajutorul unm dizolvanti diferiti, d i n t r a n num5r de 11 mostre de propolis ; cercetares s-a efectuat in d m m i u l ultraviolet all spectrului, cu scopul de a apxecia posibilititile de uitilizare a extractelor de propolis ca filtre ale radiatimei solare. Ccmcluziile acestor e x p e r i m e n ~ n i pot fi rezumate d u p i cum urmeazi : a) cele mai bune rezultate au fost obtinute cu extracte baz; de alrcool etilic (raport 1 : 10, exDraGie 24 ore) ; b) toate extractele in intervalul de la 200 la 370 mv au prezentat o maxim5 caracteristici la lurugimile de und5 de 235, 285 qi 314 mu - chiar &ti a u apfirut unele deosebiri, in fumtie de camtiltate ; c) a'ctiunea extractelor de propolis nu depinde de culoarea lor. Aceasti calitate este dletermhati, in m d evidemrt, mai ales de derivatele acidului cinamic, precum $i de unii c o m p q i ai acidului galic. In faza urrnstoare am incencalt s i izol5m aceste principii active. In cursul acestui proms am r e u ~ i ts i obtinem un lamestec c r W l i n caracteristic de care ne-am ocupat am5nuntirt.

Partea experimental5
S-a inliturat ceara din 150 g ,papolis p i n incilzire T n 350 ml de ap5. Amst prxroes a f w t repetat de d o u i mi, pin5 la eliminarea deplini a cerii de albine. Res$ull a fost supus unui proces de dktilare in vapori & ap5, obtinindu-se astfel 3 litri de distilat. Du@ filtrwea distilahului a urmat un ppr~oxs de elctrwie cu eter etilic, repetait de citeva ori. Stratul de eter a fost PnlGturat d e fiecare da%. Eterul a fost inliturat prin distilare din cantitattea total5 dc extract, obtinfdu-se u n volum total de cca 50 ml. Intr-un i n t e ~ v a l de 20-24 me, $i mwri chiar mai devreme, din aceasti solutie sdau desprim cristale oaraeteristice, aco-

perite cu o peliculi uleioasii. Cristalele respecOive au fost separate, trecind prink-un amestec de eter etilic-eter de petml in proportie de 1 : 1 $i, apoi, mristalizate. Punutul de (topire a1 aceski su~bsltan@a f w t la 115--1118~C. h urma examinirii la microscop, in afar cristalelor, s-a constatat $i prezen@ unor p i c i b r i cu aspect uleias. S u W n b cristalina obtinuti prin patru distilfiri in vapori de ap8 a fmt arn~estecatfi ~i supus5 subli~miriifractionate. Au fost crbtijnnurte 3 fraictii. Prima dintre ele continea, in cea mai maTe parte, components uleioas8, cea &-a doua era crktalini, iar cea de a treia era, iarfivi, plini de imip~ritfiti. Cea de a doua fractie a fost recristalizatfi din nou in eter, substanta olbtinutfi astfel avind punctul de topire la 122OC. Substanta a iost analizaiti au ajuturul spwtmscapiei in i~nfrarwu $i a1 rezonantei magn e W nuiclmre, fiind identificatfi ca a d d benzoic. Identificarea a fost verificats in continuare, cu ajutorul cromatografiei in strat subtine. in trei sistane diferilte : a) in sicstemu1 acetoni-eter de petrol 1 : 3 pe silufol, dup8 met& lwi Lyman (1). Valoarea R a corespuns valorii skn!dand a widului benzoic, 0,35 ; b) irn sistemul etanol-apfi-am~oniac(25OlO)25 : 3 : 4 pe silufol, dupi metoda Braun-Geenen (2). Valoarea R a corespuns valorii standard a aoiidului k m i o ; c) in sistemul eter etilic-eter de petrol 3 : 7 valoarea R a corespuns valorii s t a d a n d a acidului bmzoic. A l k probe de identificalre au fost efeduate cu ajutorul cromatograf~ieipe gel c k dextrin8, prezenb acidului benmk i i i d demonstrati prin m p a r a r e a volumdar obtinluk cu valoarea s t J a n W . In cursul acestui prwces, s-a constatat c8 fractia nr. 2 contine, in afara acidului benzoic, $i o cantitate mica din~tr-o substant8 necunmutfi. Prezenta acesteri substante a fest constatat4 $i la cromartografia in strat subtire, in toate sistemele amintite mai sus. Este vorba de o substanti puternic aromat8, care prezintfi, la 251 mlu, o fluorescent8 interns, de culoare albastru d w h i s . Din observatiile de pin8 acuin, se poate desprinde concluzia cfi awn1 de a face cu o substan@ aroinaticri, mononucleic8 $i cu greutate molecularfi mali mare decit cea a aciid~ului benzc4.c. Prezenta sa a fost stabilit8, in diferilte cantitGti, in toate cele trmei frxkii obtinute prin mMimarea fractianatfi. In prima $i in cea de a treia Eractiune, aceste d o u i substank, mpectiv acidul lbenzoic cji substan@ fluoresenti, sint imotite de un mare nun15r de a'lte elemente. Ne cxluph in continuare de identtifiwrea s u W n @ i care apare pe lilnigi acidul benzoic, pentru a stabili d m i Asrte vmba de o substant8 deja cua3>ucuti in cornpozitia prorpolisului, m u care abia urmeazi s8 fie deterrninatfi. Prin luaririk efectuate de noi a f a & dovedita prezenta in propalis a acidului benzoic. Din 1\50g propolis s-au obtinut 1-2 g d e amestec cistalin, care contine aprmpe 500i0 acid benzoic. Cantitatea de amestec cristalin obtimuti a variat in f u w i e de rapodul dinkre war8 $i r i ~ i n i in difelritele mostre de propolis exaiminate. Prezenta acidului lbenzoic in pr-lis poate fi explicatg prin faptul c Z i acesta se g b q t e in mtiuri, inbr+n maw num* de plank (afine,

muguri de plop etc.), de pe care este colectat de alMne, Pmpreung cu alte surbbaolp. Tinfnd seam d e diversele efecte ale aeiunii acidului benzoic asupra anicroorgaimelor, putem ftrage concluzia c A iacesta contribuie, impreun5 cu d t e substante, la efectek bacteriosktice $i baotericide aie propohului.
B I B L I O Q R A F I E
1 . LYMAN R. L . $1 coL J . Org. Cham. a3 15611958 2. BFLAUN D . , H. GEENEN. J. ~ l a r h a l o g r a p h y 9,
36311962

STUDIUL STRUGTURII CHIMICE A PROPOLISULUI, IZOLARELA $1 IDFXVTIFICAREA ACLDULUI 40x1-3-METOXLCINAMIC DIN PROPSOLIS
I. CIZMARIK, I. MATEL
CEHOSLOVACIA

Penasigurarea acuratetii studiului biochimlitc, hmnamlogic $i clinic a1 propolisului trebuie cunos4cutA ou pmizie compozitia chimi& a a w s t i a . Pin5 x u m in propolis s-au identificat in total 19 suubstante cu o struIdu~-8 chimica difex+tA. In propolis sint dwcriqi aciidul c i m i c qi alcoolul cinamic, &rizina (K~~STENMACHER, JAUBERT) qi vanilinla (DIEYTRICH). Cemt5torul sovietic POPRAVI(O a g5sit in propolris izovanilina, acacetina, chemferid, rmnocikin, que-ina, pinostrobina, 5+xi-7,4-d5unetoxiflavonon5; 5,74ioxi-3,4-dimetoxifbvon5, 3,5-dioxi-7,4-dbmetoxiflavonii ~i 5-oxi-7,44imetoxiflavon8.Am izolat din 8plropolisqi am identificat &dul cafeinic iar un colediv de oercet5tori francezi sub codIucerea lui V. R. VILLANUEVA au identifieart in propotis galangina, ohrizina, tectachrizina, izalpinina qi pinocemtbrina. Exlperientele preliminare $i re~ultateleoromaitografiei pe hirtie qi in pelicul8 arati c5 pmpolieul bmai contine o serie intmaigil de compuqi, midentifipin5 xurn. De alceea, in cemtGri,le n o a s h am c5utat s&i identific5rn. Analiza s-a f5cu.t dup5 u r m 3 t o a m schen3. ExtracGa: 100 g ropolis s-au extras in 2 1 benzol anhitlru, far5 Enca'lzhp, timp de d b D i zilte. DupA filbrare solutia dc benzol a fost inlAturatA prin distilare in vacuum pi sedimentul a fost extras cu un litru de alcool etilic anhidru. Exkac$ia s-a f5mZ timp de 24 ore, far5 inc5lzire. Solutia soqie-cafenie olbtinut.5 a fost dhtilut5 pentru inl5tzlrax~a totali3 a 1 i M u l u i ~i s-a extras in 500 ml a p i r e , tirnp d e 3 zile. Dup8 exbragwe, sedimentul a fast recristalimt in ap3 fiisbimte. Cristalde f m m k s-au sepmat qi dizolvat in 10 ml a h 0 1 anhidru. Solutia obtinut6 a f o s t aplicata pe un s h t subtire de silicagel $i s-a cramatografiat in sisteunul benzoldioxan-acid acetk in ralport 90 : 5 : 4. Cu ajwtorul razelor ultrawiolete s-a stabdit c5 aromatqpma confine 5 compqi. Midzd cafe& izola't $i dmcris de noi avea benzi corespunziitoare unei Fi 0,24.

In zona cu R = 0,50 se g k e a o substant5 cane in raze ultraviolete arvea f I u o r ~ e n t 5a h 8 ; aceastil zon5 a fost extras5 cu alcool etilic, entrenaG cu vapoxi ~jicriSbaLiZat5. D i n cele 15 zone obtirmte astfel, extractul alcoolic a fost inl8turat in intregime prin uscare. Cristakle mici abtinute diup5 recrbtalizare i n ap5 fierbinte a u avut p m t u l de topire 168'. Intrucilt substanta ,cu acest pun& de topire nu a fmt i m 5 descoperit.5 in propolis, ne-am concentrat asutpra identifilcZirii sale. Identificarea : SoluGa alcoolicg a swbstan@i izolate a prezentat reactii whimice caraderistirce pentru grupele carboxililce qi hidroxilice, cu leg5tur5 dub15 qi m t i a care dernonstreaz5 prezenb gruparii metoxi. La r r m t a r e a solutiei a'lcoolice in raze ulltraviolete am determinat maximum de absorbtie in lrungimea de u d 5 de 322 A. Dup3 rezultatele studierii acestei substante cu ajutorul cromatografiei pe hirtie $i in strat sulbtire, a lurninii infrargii qi a spectrului de rezonant5 nuclear5 magnetic5 am determinat c5 a-t5 substantg este acidul 4-oxi-3-metoxicinamic, care in literatura chimld se nume~te ferulic $i are urm5toarea formu15 sDructurd8 :

~0

-6-3-

CH = CH-COOH

Justetea presupunerii a fost demonstrata prin cercetarea valorii Rf a acidului izolat $i a solutiei de acid martor. Ambele s u b t a n k a u avut aceleagi valori Rf, acela$ caracter de absorbtie a razelor ultraviolete qi in-frairqii. Actiunea farmacologicg. Aciidul ferulic se camcterizeaz8 prin actiune antibactmian5 (organisone gaampozitiive qi gramnegative) ; el contrirbuie la actiunea bactericida $i 1ba&eriustsvtic5 a propolisului, fenomen deja descris die citiva autari. In afar& de aceasta, se manifest5 intr-un grad insemnat wtiunea aglutinan~ts exploa1tat8 in b-atamentul ranilor ce se vindecii greu, cu ajutorul unei alifii preparate din solutie alcoolicEi de propolis qi actiunea colagen5 dcsmi!s5 in 1938. Acidul f e ~ u l i c se g8sqte in special In sum1 15ptas aJ r5dAcinii de ferula foetfda, fn r5qinla de Opoponax chirmim, Catalpa ovatcr $i 1n Ajugaiva. In afar3 d e aceasta exist5 $i in Equiselum himlo, Dahlia vu~tabilis $i Berberis amurensis. M d u l ferulic ajulllge in propolis in special din r8qina d e Pinus laricio in care acest acid a fost ggsit incii in 1876 din Pinus cembra qi din riiyina d e rnolid. De pe eceste plante albinele culeg foarte inkens - in special t m n a - rfivina, ca pan$e component5 princi'plal5 a propolisului. Albina p a t e sintetiza mest acid $i oa produs secundar all disocierii glicazidelor vegetale in care acidul f e d i c a t e prezent ca aglicon.

A'vind in vedere c5 $n polen acest acid nesaturat nu a f a t inc5 g5si,t, descoperirela lui in propoltk xrveqte ioa afipmenrt principal in comlbaterea teoriei lui KUSTENMA'CHER ~i in favoarea p5rerii c5 albinele c u l q propollsul din secretiille r59inuase ale mugurilor $i scowtei diferiklor plan,te. RAPORTURI EXISTENTI3 INTRE PROPOLIS, MUGURII DE PLOP (POPULUS 6P.) $11C ~ O F U W M ~
P . LAVIE
FRANTA

Am ar5tat in publicatii anterioaare leg5tura strins5 care exist5 lntre propolisul prezent in stup $i substantele ce acoper6 mugurii de plop (Populus nigra L.) qi care sint originea lui principal5 t(LA'Vl3 1960, 11978). Importanta salicineelor ,pentru al%in5 se reg5sqte in m d curios $i la castor (Castor fiber). Oiteva observatii mai vechi qi recente experiente ne-au permis s5 confirmtim wn mare numar din aces& relat5ri. R a p ~ r ( t , ~ r strilnse ile d'inbre ,mugu,rii de plop ~i propolis sink demonstrate aslt5zi de n u m e r q i a u b r i ; a m sustinut acest 'plum% de vede.re la Simpozionul vtiintific ca.w a pracda.t Congresull international de apiculturii de la Miinchen fn 1969. Mai recent, la Simpozionul d e la Bratislava, CIZMARIK qi colalb. '197'2) au adoptat ipotezele noastre. PropoI.isul are ca c rigine principl5 mbs+an+le recoltate de pe mugusii de plop sau de salicinee in mod mai general. RIater,iei s5ginoase brute albina ii ad(aug5secretii salilwe, cearii, ~i mai apar gr5uncioalre de polen-~i impurit5ti diverse cum sint .perii chitinqi de pe corpul albinei. a n d plopii sint rairi sau a h e n t i in jurul stupinei, albinek lrecolteaz5 .partial sau in Ccytalibte sulbshnte awm6a5toare pe mugurii altos afibri., dintre care pe unele le-am studiat (LA'VIE 1960). Dar 9 t h pe d e alt5 parte ( W N N E T 1968 $i 1969) c5 in albsenb r5~iillliid e pe nmqmii de plop aBbina nu foloq t e materiale asem5nBtoare kl&t in caz de extrem5 nevoie qi c5 dealtfdl aceste m t e r i a l e nu a u aceeqi activiliate ,biologic5 ca PI-opolisul. Aceste constatgri explic5 marea variabilitate de culoare $i miros care existi intre diiferltele e~antioane d e prapolis de provenienite d i v m e . Alti autori au ar5tat d:e altfel c5 existi pro.polis uu origini ~i proprietsti biologire diferite ((HAMBLETON 1950, VERGE 1951, DEREVICI qi colab. 1964, MAKASVILI 1972, POPRAVKO 1972, &.). lnc5 din 1873 PICCARD a wildentiart chl,izi,na $i tectochrizina in subsbanta c u care sfnt im~bi~bati rnugurii d e plop dmiminzi. In 1968 DGGER ~i TFSSUT izolaz5 din ,mu@urii de plop galangina, pinocembrina qi izalpiaina s i conf'irm5 lucrarea l:ui PICCARD. Ei emlit ipoteza c5 = a t e sutktante a r ,prok'ja intr-o a~nruni1t5rn&ux-5 plmta contra microorgan~smelorin t i i m ~ l perioa~deid e somn. De altfel JAUBERT in 1927 .d,escoper5 chrizina $i tectmhfrizina ;n pro pol is. Nai, pornind dc la propolis am kzolat qi idenrtifiilcat dous substan@ anitlbiotice : galangina (3, 5, 7, trihidroxifla1von5),pinmmbnina (dihidxoxi-5,7 flavon5) $i izalpininma(VILLANUEVA gi .oolarb. 1,964, 1970). Aice$tia din urmA confirm l d de asemenea lucrarea lui JAmUBERT. P e scurt exist5 deci 5 sub,

'

stante pre7,nte in amlaqi timp in mugurii de plop ~i in propolis . chrizina, M a c h r i z i n a , galanginla, izalpinina ~i pinocennbrinla. f n aLParG de aceasta, lu~crindcu extracte d e propolis .cji extsaote de muguri de plop, lam constatart o atctiune anti~bioticisimilar5 fatri de 10 suve ~baclteriene,celelalte organe ale a r b o ~ l u iavinid actiune antibiotic5 redus5 sau absent5 (LAVIE 1961)). De asemenea actiunea antifungics a n substantele care acoperg mugupropolisului (LAVIE 19160) se reg5sqte P rii de plop (EEGER qi ~TISSJ'I' 1968). Cele d o u i su~bstanp$i extractcele lor au un lniros i'dealtic ~i amind o u i sinlt atractive pentru alrbine. VUILLATJME: (1958) a aribat la ,rin~dul s2u c i extractele de propolis $i cele din muguri die plop inhibau conut~uetia botcilolr in coloniile d e albine. 'In fine extracte Idin oele ldoui su~h'tanteau fost ultilizate in preparalte de uz medid'nal uman sau vetwinar, in special pentru actiunea lor ainti~algici. Populeum pe bazi d e extrhacte ~ d emuguri dle plop a fiat folosit in Franta ccntra durerillor. Preparate pe bazti de propolis sint folosite in U.R.S S. in special in antidontalgie (MUCINIK rji SUHA-' CIOVA 1964) gi in stomartologie ( M R G E N K O 1960), de mai multi ani, cu s~ocfrs. Castorul (Castor fiber) estle un mamifer care s e hr5nieste in mare p w t e ou scoarti, r51mur@le$i miueri lde plop ~ G L U de salcie. Acest regim fi a t e atilt de n m a r inlcit an~imalelecaptive v i v a t e de aceast5 h r a n i contracteaz5 rapid boli infectioase @ICHARD). Castorul este farte cunofscut de secole qi in special penitru produetila oaasltoreum, substanti w m p l e x i acumula'ti in glmtde s p c i a l e $i care a fost utilizati de om in diverse scopuri. Aceasti sulbstant5 era pin; nu de mult vindutA foarte ycump $i era foarte ciutatti, in s-iail + e n h diverse utiliziri mdi'cinale din care HINZE (1950) a alcitrwiit o 1Bti foarte lung5. Dar ca~toreums e r v q t e inainte de toalte animalului pentru a-$i marca teritoriul qi in mod secudlalr pentru a - ~ i lmtrui blana cind iqi face toaleta. Cu ocazia pritmelor m e k ccmhcte cu castorii, a m r m n c w u t imeddak mirosul de p p o l i s , practic a1 mlurgiuriilor 'de plop. Lucririle lui LEDERElR (1946, 1951) asupra casltoremului au evidentiat in aceasti sulbsknt5 patrumci de lcorpuri izolait~~i identificate, dlintre care unele sinlt folosite i~nparfumerie. Este surprinzitor s i g5sgti atitia comtituienti neobiqnu~iti(unajoritatea aromartici) intr-o gland2 animali. D u p i acest autor, awasta s-ar dstora la dou2 cauze principale. In primul rind, q i u n u l s i u alirnentar : animalul se h r 5 n q t e cu mugurj ~i scoafl5 de arbotri, tcsuturile cirora contin n u m e r g i tcompu~icare au fast regisiti in glandele sale. In 31 doilea rind : la alte vertebrate, absorbtia aoestor s u w n t e odhitti cu alimenitele a r anltrena eli\minarea lor iq urini ; la a a s t ~ rins;, ele sint stcreate in g l a d e l e sale $i acumulate E n strare liberg. Lmurile unde mstorul iqi mawheazi lmitoriul pe mallwile ripoase abag aJbi\nele ~uleg5toarela fel ca $i mlirosul extraotelor d e propolis gi ae plop. Awste o k e m a t i i au fost f k u t e de RICH.41R.D qi de mine acum

'pozt3u;w 'Juo 'XftDN q u ~ r p u z d u ) w i, g ' p o p ).tzaJ .alao~o/sruols tra snadoJd el a p aswn,? %961 1.1 .v , 3 , , 0 , 'at61 aJquraAoN 'snalqwaa 'qfodozd q zns Izmotr -wsalut wn;ooductlS ss r s n o d o ~ dm r 8 ~ o a JO ~ sans~ra-+asmq3 Z L ~ I "V ' Z I T A H ~ ~ X -saaea 9 ap prft e~nurtyrea8 1 JP WlsnPul: 'JIUUIUU aut6tz0,p oucnfimi la znapo - TSBI '.4x m i ~ a ? '262-;&e ( ~ 8 . 5 ~LSI ) 'uopuo? ' 8 ~ n l ~'(zaqll N ~01803) Jamaq a w zo sprnla auaas a w zo w s ~ w a u a o ~pua q srlsyuram - s t 6 1 1.3IIXWZI~IT

'9CII-b&IK 'PUT "3s ' p 3 V X '3 'silodoad 8 1 ap u o ~ p o d u r o a q aa aniaq8,p a q a 81: a p uou8aoIoa BI ap a u i S i ~ o , JnS ~ LZ~I '.a LXIEU~VP 'dd 91Z W a .a:qqqaom pun 6 u w w z q z a ~'astamsuaqn pun nuqzadzon 'zaqra z a a 0s61 ''9 3 2 019 'EW 'ou Ispas 'I lasnanv pwuawd : a a w o lUa38d '8 'n q J d 8 , a 'aJnnna s n o c b ~ d 0861 '.r .r N ( X L ~ ? ~ '011-SO1 (z) I 1 ' a f w q v 'uuv 'ucnsozaqna ucnuu1os zaqa aauasslom a1 Ins o q o b ~81 ap mlnpoxi fiaalne sanij~anbap w s l ~ o d o ~a1 d a p uouay/Z 'C? uW?nauc W v ) r a 1 1 ~ q 8 atuoloo ,~ el ap saaw?~q~wiotArld ~ a ~ ? r a d o ad 8961 '.YY L X N N ~ O ~ , ' ~ t - I P (1) X I alnaqv -uuy .un@us o m j o g ap aamssqoJo q Jns uolaav~r : C? UqJ~l~atu s)dv) san1aqe.p aiu -0103 61 ap saqlsJ2xa s a m p q n s sanb~anbap SaJpUqlqulolbqd s9lapdoad - 8961 "m &WOO 'LDg ' J 'as 'pUaV ' 8 '3 'USID31 'JBA '7 V J Q U SnmdOd aP SKl0aaJnOq SaI SU8p aululd~azlaa OulJqruaoouid 'aqSua1sS tll ap aauas+d 81 m s 8961 ''n USSIL ' ' am 3 a 'p 'ON 'L 'IOA 'amaqv 'uuv 'sl~odoad w l ap s a n b p o101q ~ $ g . ~ d osaule+xaa ~d Jns s a q a J a q w - ~ 9 6 1 "N 09S3dOd "V 03S3dOd "v 131~-a 'ZUI aJqruar\oN ' E A ~ ~ U Bmodoad J ~ 8 1 ap 1artol?8u~a)uiwnpoduLs l o I .snodoad jo sayoaq) ulBlao aqa jo s o l ~ p aPUB als618uv - ZLBI "I ?mW "W VX313YEY "r xmmp3

a I a v x o o I 7 a I a

. + u w q n s !a4 a p a q u j gpnq!pu!s ap y$uM~anuosB?SKOB m g x e u m gs ! S a g y ~ n [ u m u jInFpaur u! JoIaau!ajles j~+.~$.~odurl wdnso t?.!$ucqa ura8saqo es q u m q u ! eJa g3 Jap!suo;4 .a.padse asmaarunu qns BueuLeaSP as - urnarcqstm !S s g o d o ~ d'dold ap ~.rn%nw - a$uaqsq,ns Iaq a p g3 wn3e ad ap ~ U aunds J aqeod as aep 'a$ua~~adxa IOU aaesaaau 71.11s aqnu!$qo aolaqglnzaJ t?a.xRurs!jum n q u a d -;yx.qxa mIqIpapp ts aun!$m a p u r q ~ q amlw ~ d un ppqxa Joprnzt?a eqeq -!&ow uj ~3 q e y m m qood a s .do@ ap p n h u r ap !S y l o d o ~ d ap a?!poop Jolqre.qxa e o a m aun!$re y+mat? $'1?.1~duroauiv 'xpqt! q3e~qxaun no o.qn u ) ! J ~ x ~ u e !m ~ p - a u a y a p q aSns L ad o-+m!j -!aaa we '!n,~nurnaqst?~ o ~xqqqgm sa.rmp~ aqh~!.rd a3 aaa3 UI 'qqooq yu!ur;rq !Qa3 pdn'p u r n a a g m n3 Bun as !!~oqsm 'ps 3saqu!wa~ ys a!nqaJ& 'Fqals aqsa ea.~ez!~qwp!);uya !!uqoqc8 e[ ar, dw!? u ! 'leaaua3 uj aulq eaapph as d!ug~ ~ y n ~ awed s e ~ yq~eap ad 'gq8uhj -!?ue 14 y p ! ~ ~ q o xol ~ q ~aun!$m w m p p aprun ap 'a)euyahu! algnynw$ gzeafaqoad !A y h ~ a m 0 3 as urna~oqs~3 n3 alape18 'm m a p d w ! ~!!qea.q -nd aqeuopueqre . ~ q s e 3 ap a u ~ p 3 ad y3 ~ ~ ~ E u uQ-!W r a s am31'tl ' ( ~ Z N I H"P W ? P 8 t S l ~ f l 8 3 3 N C Y I )!$YP aP JOIImnP EaJeuLIea n4uad alaqp aaqu! $!so103 qmj B la ' l n q l o d d !S ea 'w!~ns aqJaog . a y w ~ -srnJej u ! ' a q ~ z ! ~$wj g ~ na ! n p m a ~ o ~ m ale 3 aa!;3l~grn q!lga!~doza
'a!$='@

9 -

U !

ajuar~adxaa s a m u qurs !EM i ~nsqodoadea asr?o!aadns a~aqmldn a ~ u a d ~~qeu!uraa@qm a a o a!$ es -a!$q&ah yqlolzzap as nu umcaroq~3s n d q aqsra aFun ad a p n x q ug e:, 7sunr!jw03 no-au r?leuasqo alw '(056~)3ZNIH ap qtqemas a s a aop-u!qlv 'is 1uaurqoc6urw 3~ a ~ q aa p . ! m EAF)~

MUCHNIK. I. N., SUKACWOVA N. L, 1064 Propolis in dental practice. Pcelovodstvo, vol. 64, no. 7, D. 43. PICCARD J., 1878 Bar., 6 P . 084-689, 890-893. 11-1161. POPWAVKO 6. A, 1972 The chemical composition of propolis, its origin and problems of propolis standardization. 1 er Symposium international fur la propolis. Bratislava, Novembre 1972. FmCHARB P. (Comrnunlcations personnelles orales et par correspondance). VERGE J., 1051 L'actlvitd antibactdrlenne de la propolis, du miel et de la gel&? royale. L'apkulteur, QS (8). 13-20. VIUANUEVA V. R.. BOGDANOVSKY D . ,BABBIER M., G O M E T Sf., LAVIE P . , 1964 Bur l'isolement e t d'idenllficatlon de la 3-5-7 trihydroxy flavone (galangine) B partir de la propolls. Ann. Inst. Pasteur, t. 108' 292-802. VULANUEVA V. R BARBIEX M GONNET M L A V E P 1910 Les flavonoIdes de la propolfs, isoldment d'une ndhvelle substange bactdrios;'atique : la pinocembrine (Dihydroxy-5,1 flavanone). Ann. Inst. Pasteur, t. 118, 84-31. WILLAUhCE M., 1958 Les substances lnhiblMces de la construction des cellulas royales . chez les abeilles. C. R. Acad. Sc. 246, 1298-1299.

CERCETAREA CERURILOR DIN PROPOLIS


V. N. USKALOVA
0. V. TOPALOVA
U.R.S.S.

Propolisul e ste cleiul albinelor folosit de lacestea pentru ermetiz x e a stupului $i lustruilrea oelulelor fagurilor. In ciuida aplic5rilor pe scar3 larg3 ale propolisului, compozitia sa este inc3 putin stuldiat5. In lucrgri ma! vechi propolisul era considerat ca alcgtuit din adaosuri mecanice, r5qini $i m u x i . Se considera c5 exist3 2 categorii de ceruri, care se disting prim gradul lor de solubilitate. Datoritii amstor luw5ri 8-a sbbilit c5 ceara este o component5 obligatorie a propolisului, ahiar dacg propofiia sa este in fiunctie de regiunea in care tr5iesc iallbinele ouleg5toare, de tehnologia recoltarii sale $i de alti factori. In ultimul timp in Literatul.5 au ap5rut comunic3ri privitoare la exbragerea gi identifiearea unei w i i de flavonoide in propolis d u n a t pe kritoriul piieii europene a U.R.S.S. $i in Frainp (POPRAVKO, VILLANUEVA). In lucrarea lui KELLER $i PRUDNICENKO se mentioneaz5 m t e r M k ? l e a dou5 feluri de cear3, extrase din probe de propolis provenind din regiunea Vwonej, in paralel cu caw5 de albine obi~nuitb. bn m u n ~ i c a r e a de fat5 se prezint.5 multake!le extractiei qi determingrii unei serii d e carwtmistiii fizico-chimice ale cerurilor din trei probe de pxcpolis provenind din regiunile Tunien qi Novosibirsk $i din RSS Leton5. Proplisul a fost prelucrat ou ajutorul ciitorva doze de acool etilic fie~bintein raport de 1 : 10, pin5 eird extraotul inceta s 5 se inai coloreze. Erttractul reunit a fast supus filrtrarii la caM, pentru separarea ardamurilar meranice qi la subs@ntelm insolubile. Rezidiuul ~insokbil a fmt uscat phi3 la atingerea unei greutEiti constante.' F'iltratul s-a rgcit phi3 la la0, s-a filtrat a p i ceaa-a I care a fmt m r i s ~ l i z a ~ t din i i a h 0 1 963 pin5 la Idisparitkt total5 a lluminkcentei la mrnatogra;fierea solutiilor in lumin.5 ulWiolet5. Filtmtele contopite a u f w t w a y a t e in vid pin5 la v o l m u l initial, diluiinduae acpoi cu ap3 pin5 la 7W/0. In felul acesta s-a separat c e w 11, care a f a t recristalizetii la fel cu warn I.

In p r m u l d e rmisklizare a cerurilor I ~(solu~bi~li in alcool etilic 96Q/0 fierbinte) $i I1 (soluibilii in alcool etilic ~OO/IJ fienbinte) au fost obtinute suplimentar cerurile I qi I1 care se deosebew d e primele prin greutatea lor specific5 (se adun5 ca o mas5 compact5 ?deasupra $i prin solubilitatea in alcool. Ceara I nu este solubili in alcool etilic 96% fierbinte iar ceara I1 nu e s k slubil5 !in alcool etilic 70OiO fiefibink. Ele se adun5 la paretea superioar5 sub forma unei mase mmpacte. Filkattul final a fost evaporat in vid pin5 la usmre. Continid toate flavonaklele din ,propolis, 1 denumilt rconventiona~lsuma flavonoidelor. Cemrile au f o ~ t s u i p w sa1ponifhc5riicu solutie almoli1c5 de alcalii pe baza tehnici5 pentru ceruri (UOKTEV 1970). A fost detevminat continutulI d e substante nesapmificabile. Indi~oelede xiiditate $i indicele dodic au foslt stabilite cu ajutorul metodelor comune. Rezultatele experientei sint prezentate in tabelel 1 $i 2. Pentru camparatie, in taiklul 2 se prezint5 dake privitoare la ceara de albine abivnuit5, adlunat5 in regiunea Tiumen qi aupuse analizei in conditij sim5lare celar aplicate cerurilor din propolis. Cencetarea propolisului din cele trei wgiuni mntionalte din U.R.S.S. ne-a condus la constatarea c5 produsul culprinde -2 feluri de cemri, care se d e w k prin greutatea specific8 $i solubilitatea in alcool eti1i.c. ~Suuna ,total5 a c ~ u n i l w nu ' a dep8sit 300/0. In timrpul izolgrii cemrilor din prapolis pprin sedimentarea din solutii alcoolice ele antreneaz5 multe substank d e natur5 flavonoid5 ; de aceea este necesar5 recristalizarea repetat3 din alcool pin3 la disparitia luminiscentei in cromatogramele fil4railui in lumin5 ultrav8iol&5. Majorivtaltea cerurilor r%crishlizate au un colorit alib sau (brun-ldeschis ; lcerurile solublile in a1cool etillic 70% sint toate dc culoare galben inchis. Cerurile din propolis se deosebwc prea putin in ceea ce piweqte pnnctul de topire (care este 50' $i 70). Totuvi, d e obkei cerurile mai putin solubile in alcool au pmncte de topire mai ridieak. Toate cerurile, cu exceptia cerii a 11-a au indicele iodic sc3zut ( 1 - l o ) , ceea ce denot5 continutul sc5zut in leggturi nesaturate printre radicalii hidrocarburilor. fn toate probele de propolis cercetate ceara a 11-a are un indice iodic relativ ridicat (42-63) : contine deci mai rnulti compu$i nesaturati. Indicii de acidlitate ai ltuhror ceruriilor din prolpolisul de Tiumen ~i cel de Riga sint mai sc3zuti d e d t la ceara d e albine abiqnuit5. Indici d e aciditate deosebit de sc5zuti caracterizeaz5 in special pr~polisuldin re-

Tabelul 1
CERURI l N PROPOLE DE DliFERITE PROVENIENV Probii d e propolis din RezMuu uscat O/O Suma cerurilor O/O Cearii I
O/O

Cearii
O/o

Cearii I
O/o

Cearii H
O/o

Suma flavonoidelor

Tiumen Novosibirsk Riga

11,0 6,o 11,5

21,O 29,O 16,O

5,o 4,8 2,s

12,O 20,O 11,5

14 1,o 0,3

3,o 2,9 13

65 62 70

Tabelul 2
CARACTEFFIZAREA CERU'RILLXI DIN PROPOLIS

Ceam

Coloritul

Temperatura de to~ire. "C

mdicele de aciditate

. Indicele iodic

Substante nesaponificabile " I n

De albine
(obivnuita)

galben

TIUMEN

alb alb alb galben inchis

62-85' 60-63 58-60

2,4 9,3 3,5 1,4

galbui sable brun galben inchis

RIGA
I
I

alb alb brun galben inchis

59-40 68-70 58-59 57-58

10,5 11,O 9.8 11,4

1,3 60 3,o 55,O

76,O (28) 79,O -(14) 54,5 (38) 60,O (54,7)

I1

Xi

*) In paranteze este indicata cantitatea substantelor nesaponiifcabile, solubile tn eter

giunea Tiumsn. Irrdicii de ,acidJ.tate ai tuturor cerurilor din a;ceea?i zon5 se deosebesc prea putin. Cerurile ext-rase d~inpropolisul de Novosibirsk sint de culoa.re mai inchis5 $i a u indici de wucid~irtate $i id.ic mai ridicati. Se constatii uncle reguli fn privinta valorilor indicilor de aciditate $i a continutului de su'bstante nesaponifiicaibile. Pentru cerurile cu jnd!ice de aciditate s.c5zut (din Tiumen $i din Riga) este caracteristic continutul rnai ridicat in substante nesap~nificabile,wea ce se explic5, proba'bil, printr-un coi1t.inut riidbcat de hid rocax-bu~i. Lucrarea d e fata a dernonstralt prezenta a 4 tipuri de ceruri in propolisul provenit din 3 regi.uni ale U.R.S.S.

MICRQELEMENTELE DIN PRODUSELE APICOLE


B. OHOTSKI
U.R.S.S.

In litera~tura de s~peoialitate exist2 multe date privind influenta. microelemenltelor asupra vietii albinelor, dar prea putine despre infl~uenpmicroelementelor continute de produseh ~upicole asupra organismului uman. Prddusele apicole - mierea, veninul (apitoxina), l2ptiqorul de matcH, propolisul, pHstura $i polenul au un rol esential in profilaxia $i batarea unor boli ale omlului, dmarme contin aminoacizi, prr:teine, hidracarburi, balsaan, fermenti $i - ceea ce e foarte important diverse microelemente. In prezent conform datelor speciali~tilorsovietiei ~i din alZe tari, s-a stabilit c5 in produsele allbinei melifere exist5 m 5 t o a r e l e mi:>roe l m e n t e : in miere - aluminiu, bor, fier, i d , potasiu, calciu, qiliciu, litiu, magneziu, mangan, cupru, scrdiu, nichel, cmitor, o m i u , plumb, sulf, titan, fosfor, clor, crom, zinc ; in venin - fier, iod, potasiu, calciu, magneziu, mangan, cupru, sulf, clor, zinc ; in 15ptiqorul de matcri fier, aur, cakiu, cobalt, siliciu, magneziu, mangan, nichel, aa-gint, sulf, cmm, zinc ; in propolis - aluminiu, v a n d i u , fier, calciu, siliciu, mangan, strontiu ; in p2stur5 - bariu, v a d i u , wolfram, fier, aur, iriddu, calciu, cadmiu, cobalt, stiliciu, magneziu, cupru, moli8bden, arsen, cositor, paladiu, plating, arginrt fosfor, clor, crom, zinc, strontiu. N%i rn proces biolagic sau Fiziologic nu are lac in organismul omului ~i a1 animalelor, fArA particiipa~ea micrwlanentelor. Ele participg la metabolism (pxoteic, lipidic, glucidic), la sinteza proteinei f n or-

ganism, la metabolismul termic, la hematopoiezi, osteogenoz5, la tnmultire $i la reacpile imunobiologh. CercetBhrii a u demonstrat carelatia micrwlementelor cu vita~minele,cu fementii gi cu hormonii. &ganismul uman p r i m e micmelementele din b a n g ~i ap&. Inte=ant de remarcat & majariitatea ~ m l e m e n t e l o rcontinlute in produsele aipiwle a u fost dewoperite in singele $i in unele mgme ale omului. S-a dabilit c5 in singele omului exist& 24 nnicroelemente, dintre care 22 intr5 $i in compozitia prduselor apimle. In m d i t i i l e unei insuficiente de microelemmte - vanadiu, fier, cobalt, mpru, mangan, niche1 $i zinc - & rtulburat procesul de bematopok8. Introdlucerea acestor mimoelemente, prin miere sau laptirjor de m a t d , prin piidur8 sau polen, permite fnli3turarea acestei anemii. Se $tie c B in organimul omului microelemenrtele sint mumulate in mod selectiv, in difexite organe : zincul - in special in glandele sexuale, hipofiz5, p a m a s ; i o d ~ l - in tiorid5 ; curprul - in ficat $i m5dnva oaselar; cadmiu $i molilbden - in rimichli ; n w e l - In panP n creas ; litiu - in plZim9ni ; strontiu - ln oase ; crorn, mangan hipofiza. Conicentx-atia microelementelor in singe $i in tesutwi mte diferia, variind in functie de ~boalZ,virsti gi alte stZiri fiziologice printre care chiar ora din zi qi anotimpul. Activitatea biologic5 a m u k microelemente este legat5 de faptul cii ele actioneaza sinergic cu fermentii $i cu vilaminele. F i m l intr5 in compozitia fernentilor a-apiraturii, zinoul in compozitia fermentilor care partitip5 la metalbolismul glue& $i protek. Exist5 o dependent8 cert5 htre canltibtea d e viltakpng Bi gi mane n din organism, intre c a n t i t a h de vitamin& B 1 2 $i cobalt. Ef&ul tratmnentului m vitamha Bi este unult mai dldicat k 5 , d a t 2 m alimenMe, in organism p5trunde o cantitate suficient.5 de m-n. In perioada de formare a $esultului osos iesk necesarg prezenta c o ~ l ~ l $i ua i cuprului, acesta din urm5 fiind legah activ de vitaminele A, B, C, E ~i a d u l nicotinic. M e d i d B. M. HECIIT a confirmat experimental c5 adgugarea m i d i , iodului $i a ~cobaltuliuiintensiific5 activitatea fagmitar& a leucocitelor, m5rgte rezisten$a, mgan~ismuluif a v d e diferdk boli inf-ioase. De aceea, folosirea cu regularitate a produselor a p h l e rniireqte sezistenla organismului nu aumai datorit2 viibaminelor continute d $i a microel.e?nentelor. I n unele cazluori de afectiuni, in psuturile a r g a n i m u l d este dereglat mefiabolismul mimlementelor, lceea c ; e fmBut8tegt.e starea s5-

nAt8tii. De exemplu, unele boli cum ar fi endwteritele $i boli de pitle produe o xiidere a cantit5tii de cupru din Wutwi. Pentru reuqita trahmentului, pe ling5 o terapie cmplex8, este necesar s h se 1introduc5 in organism mimocantit5ti dc cupru. S-a mnfinnat clink $i experimental cg microconcentrati de zinc au proprietatea de a provoca scsderea cantirtiitii die c~lesterolin singe $i de a nomaliza m ~ b o l i s m u l . 0 serie de bobi de ficat, boala hripertonic5, g l a w m u l , prbduc tulbur5ri in m&ubolismul c o b ~ l t ~ l care u i se eLimin8 mai actilv prin intestin $i cgile urinare. Prin in~trotdwmawbaltului al5tuni de alte mijloace h ~ i p k n s i v e(in cazurile boldllor rnai XIS amintihe), se constatti o imlbun5tgtire a capwitiitii functionale a fioatului lpacientilor $i o arclcelerare a sc8dlerii pnesiunii anteria'le $i endmulare. Exemplele p r w n t a t e demonshaz5 c8, continutul de microelemenlte r n h e ~ t emnsiderabil valoarea prodlwelor apicole $i c5 microelementele, participind la praosele metabolice, fermentative $i vitaminice, contribuie la tratarea anemiilor, previn ateroscleroza, m&wc foMle imunobiologice, accelereazg procesul de tratare a unor boli $i au prop k t 8 t i gerontolorgice.

ALE PROPOLISULUI

ANTIBIOTICUL ,DIN PROPOLIS


P. LAVIE
FRANTA

PropoZisul este o r5vin5 folosit5 de albini p e n h a inchide fisurile stupului $i a-i aiguna acestuia etameitate la ap5. 0 a doua uftilizare de asemenea foarte impmtanlt5 : oinld albinele omoar5 un dlu~man in interiorul stupubui ~i caklavrul s5u este prea mare pentru a fi expulzat, este invelik in p-opolis ceea ce w i t 8 orice putrekctie sau mucu?gSire ulterioar5. Trebuie notat5 de asemenlea prezenb propolhului in fagarii de ceari lconstruiti de alibine (el e t e respomabil in parte de colorarea cerii). Propolisul ar avea de asemenea, duip5 unele luarriri .wcente, o actiune asupra comkuisii botoilor l(VU1LLAUME 1958). Nu voi intra in detaliul bi;bliografiei privinK1 propolisul, aceasta este foarte vast5 $i adesea are u n caralcter n u t m a i vtiintific. Voi *tine numai citeva 1wr5~i privind valoarea antibiotic5 sau u t f l t i z m medicinal5 a acestei r*ini. &%e destul de cunilos c5 WHITE a(1906) care a f5out inventalrul florei bacteriene a s t u p l u i , nu a studiat prapolisul. De fa*, i m 5 din i a o substanti cicatrizantri ~i antiarea epoc: propolisul era considerat c saptic5, atit pentru tesutunile a n h a l e cit $i pentru cele vepbale. In ceea ce privqte lutilizma md~icinali, CAILLAS (1954) citeazi observatiile 1ui PARVEL care a bratat, in t h p l r5zboiului mglo-burr rani cu ,,propollisin vasolgen4' {pmpolis veselin5) $i a constatat o actiune cicatrizanit5 qi regeneratoare s u p r a tesuturilor. ROOT citeaz5 observatii asu\pa a 58 de cazuri ch~irungiicalein care s-a folosit ,,ppolisin vasogenu cu excelente rezultate in ceea ce p r i v e ~ t easepsia pl5gilor. KIVALKINA (1948) $i HAMBLETON (1950) a u pus in evident5 propriet5tile bacteridoi cide ale propolisului. VERGE (1951) care citeazi l w r i r i ale &or autoni a vwificat de aslemenea puterea wtihcberiaa5 a propoldsului qi g5sqte rezultate pozitive asupra lui Bacillus subtilis, $i Bacillus alvei, Bacillus prodigiosus qi o mare sensibilitate a stafiloccrcilor alb $i auriu $i a bacililor piocianici. Din contrg, el nu evidentiazg actiunea asupra unei i n h g i serii de Salmonella, o serie de Escherichia $i trei Proleus. W b u i e s 5 spun cii reuultatele mele nu mimid ; vom v&a maQ jcs in detaliu critica aroesrtor ilucr5ri.

Dar cercet3irile cele rnai interesante asupra antibioticelor din propol& sint cele ale e l o r d d cehi : FEUEREISL qi K!RAUS (1958). Ace$ti autori au ar5Qt activitartm divemelor ex~traate din aceasa substanta asurpra mai multor tulpini de bacili t u b e m l q i . Ei au o k r v a t c5 toate extraak1.e f5curte la cald in Soxhlet in solventi ca : eter de petrol, eter, benzm, etanol, ap5, erau baoteriostatic inactivi. Extractul de propolis la rece in &an01 nu wte inhibitor pentru ~ k i l u lt u ~ u l o s ,dar &e inhibittor a1 rnai muktor tulpini studiate. Extractul a p s la rece (mai mulk zile de unaceratie) are o actiune pozitiv5 asupra lui Mycobactedurn llbc. Sulbshnta antiibioticii pmte f i extras8 rnai repede cu ajutorul clorofoxmului d5ugat in apa de extraetie. In fine, dac5 propolisul este supus liofiiliztirii, lprodrusul liofilizat pkstreazii o actiune antilbiotir5. Propolkul contine lun antiibiotic a&v fat5 de Mycobacterium bbc. Aceast8 substant5 este hidrrxsolubil5 $i tenmolabil5 ; eficacibtea sa nu e s k modif h t f i prin liofilizare. 1nalint.e de a k e c e la cercetirile mele personale ar rnai trebui citatii lucrarea lui MEYEiR a c5rui tez3 nepublicatti se refers la diverse fractiuni din propolis, care fraotionare nu a fost Pns3 Intotdeauna impinsti suficient de departe ind4 s5 permit5 dekxuninarea naturii &himice a anti~bioticuluri.

B. LwrZiri personale .
Propolisul recoltat in stupinele statiunii de oercet5ri din Bures (fie P n regiunea parizian5, fie in sud-est) mi-a dalt intotdeauna rezultate constante. Acest propolis a fost extras in dou8 feluri - cu apfi ~i ou alcool etilic. Ektrilc$ia propolisului in alcool la cald se efectueaz3 astfel : propolisul mlicin& qi invelit intr-o p i n d este pus la fiert cu reflux timp de o or5 intr-un 'balon cu sistem de rkire, cxtraabul este apoi filtnat, evapora~t pe bain-anarie gi reluat cu ap8 oald8. Extractla in a@ c a m se practi& exact la fel. Eu fiexb in reflux rtimp de o or8 amestecul de ap8 qi propolis, apoi filtrez si concentjrez pe bain-marie. In general pentru 50 grime de propolis este nemsar 1 1 de solvent. Am obgnut extra& apaase la fel de active fierbfnd propolisul n u i 8 1 / 4 de or8 f n reflux. I n aoelqi timp in unajoxitatea Sncerc&ilar, extractele alc o o k s-au dovedit ugor mai active d&t cele apoase. Extrastele reluabe i n faza apotwii &t stabile timp de rnai m u l k luni - tinuke Sn frigder qi La adspost de lumixdi ; termskibile, ele rezistil la aubchvre b 120 t h p de o jumiltate de or8. In extractele apoase nu se dezvolt5 P e n ~ 2 i u m , ctun am g8si.t eu adesea in extradele de afiine. Extractul are un minx ammatic foarte plkut. pH-ul e t e aproape de neutru,
2. Activitate antibacterianil
W d n e a extrmtdor asprp.a lui Baotttus szlbtilis s q 8 Caron este net& $ in i mumite experiente mmge pinil la ,196 de unitafi mbtilis. I n a c s t caz, 10 gsame de propolis lcorespwud la 38 unMp suMlts.

Aceste ~e2ultat.ene dovedesc o ectivitate faarte puternic5 a extractului de propolis fat5 de cea a antibioticdui albinei. Extrartele almolice sint in general ceva rnai active decit extractele e a s e . Am i n c e m t de asemenea antibidiml din propolis pe alte 12 s q e M e r i e n e astfel incit s5 compar5m activitatea sa cu a m a a antibiotimlui albinei. Or, compara$ia ne-a ar5tat c5 nu e s k vmba de aceeaqi su~bstan~. Pentru a putea confrunta rezultatele s5 c o n s i d e r h in mdd arbitrar ca 10 aeiunea celor dou5 sulbstante asupra lui Bacillus subtilis s q 5 Caron $i s5 punem ink-un grafic valorile corespunz5toat-e celorlal~tesu* ~bachriene. Rem m h urmiitoarele : Pentru anti~bioticulprapolisului, - Activitalte foaxte linteresanttii asupra Bacillus subtilis su$a Carm, Proteus vulgaris $i Bacillus alvei ; - h t i v i t i t e redus5 Ja jum5tak sau chiar mai putin, asupra Salmonella pullorum, Salmonella gallinarum, Salmonella tip Dublin, Escherichia ~ l B,i Bacillus larvae ; - Activiltatea nlul5 asupra a patru suve de Escheriohia coli $i Pseudomonas pyocyanea. P e n m antilbiotkul albinei. Activitatea este qroarpe intobdeauna egali sau superioarA wlei g5site pentru antibioticul propolisu~l~ui asupra Bacillus subtilis. - Antilbiatkul albhei are o activitate vecini cu 10 asupra lui Escherichia, Salmonella tip Dublin, Bacillus larvae, Pseudomonas PYwanea ; - Activitatea sa este de doui ori mai mare asupra Salmonella pullorum $i Salmonella gallinarum; - Aldivitatea sa esbe de partru ori mai mare asupra Proteus vulgark $i Bacillus alvei. Comparatia tuturor acestor rezultarte m i duce la ~oncl~uzia c5 antibiotilcul albinei este foarte diferit de sutbstantele antifbiotice prezente in propolis. Pe de altA parte, am ar5tat c5 antiltioticul albinei se extrage m u cu ap5 fiarrt5 ; eel a1 pmpolisului trece uqor. Voi arita in cap. VII *) aqiunea antibiotic5 a diverselor produse ale d p u l u i fa@ de bacteriile patogme pentm colonia de albine. Dar in orice caz este posilbil inc5 de pe acum sB preciz5m c5 antibioticul extras din propolis este de dou5 mi mai activ asupra lui Bacillus alvei decit asupra lui Bacillus larvae.
3. Compameie cu alte lucr2iri

VERGE a remamat o sensibilitate deosebit5 a bacililor piacianici la propolis ; or, eu mu am g a i t nici o actiune beatericstatic5 a extractelor de propolis asupra lui Pseudomonas pyocyanea dar am constatalt ca $i el o actiune pozitiv5 asupra lui Bacillus substilis, Bacillw alvei, nu15 sau slab5 asupra lui Salmnella, Escherichia coli (3 suw), Protcus X 19. Cit des,pre alte suqe, ele nu au fost testate in a& dou5 cazuri $i ,nu este deci posilbil s5 cmpar5m rezultakle. R a u l t 5 din awast5
*)

coloniei de

Textul este extras din lucrarea mai amp15 a autorului, ,,Antibioticele albine".

analizi c i VERGE a constatat aceleqi actiuni antibiotice ale extractelor de propolis ca $i mine, cu exceptia comportamentului subsiantei f a t i de Pseudomonas pyocyanea. Dupii p k e a mea aceste diferenp tin partial de metoda de extractie care era diferitti. bnmrcirile lui VERGE au fost facute pe propolis brut tapit, pe un extract apos comparabil cu la1 n&tru, extrack in eter de petrol, a h 1 $i die m e n e a pe o esenw obtinutii prin ankenarea cu vapori de ap5 a extractului in eter de petrol. Incerc5rile au fost executate pe pliici de gelozii yi nu prin metoria dilutiei cum am ficut eu. Pe de alti parte, nici m d i u l nu mai avea compozitie identic5 cu a1 meu. Toate extradele lui VERGE au dat u n rezultat pozitiv (cu exceptia esenlei antrenatii cu vapori de api). KIVALKINA a g k i t c$ Q culturi microbiani in contact cu o plac5 de propolis este distrusg in putin timp, de la 10 minute la 20 de ore, in functie de s u ~ e l e studiate. In alti s e ~ de e experienk propolisul brut este adiugat mdiului de cul1tur5 in propoflii variind de la 1,50/0 la sporogene Un anumit nun18r de bacterii sint distruse, b-riile necesiti doza oea rnai important6 de propolis (100/0). Extractul apos obtinut prin incilzirea propolisului de preferin@ pe bain-mari, este de asemenea activ. In aceast5 form3 bacilul pestei porcine e s t e distrus in 30 minute, dar alti bacili rezislt5 dou5 sgpt5mPni. Dupi acest autor, propolisul posedii deci proprietgti (bactericide cede, dar foarte variabile in functie de bacteriile studiate. RIVALKINA a m&urat valmrea bacbericidi $i bacteriostatic5 a propolisului asupra unor s q e baderiene foalrte diferite de ale mele $i nu pot sii compar rezultatele mele cu ale sale d&t pentru balcilul piwianic (slu$e neprecizate). Aubarea g i s e ~ t e c5 bacilul este distrus dup5 3 ore de contact cu propolisul topit ; in ce m i griwqte, eu nu am putut evidentia actiunea an~tibaderiana a extractului apos sau alcoolic de propolis pe 3 suqe die Pseudomonas pyocyanea (su$ele 3, 4 $i 5 de la Institutu1 Pasteur). De remarcat pe de altii parte cii VERGE a confirmalt rezultatele autoarei sovietice. Lucrririle lui FEUEREIS sint dificil de comparat cu cele ale lui VERGfi i$i ale \mele ; de fapt, a c e ~ t iautori au I u a a t in principal pe bacilii tuberou~lqi : Mycobacterium tbc, s q a H3,R V, Ravenel, B.C.G. $i M57 a. Ca punct comun, substanta este extractilbili $i solubil5 in aprl. Totuqi eu nu sint de amrd cu termolabilitatea antibioticului, ac2st.a fiinld dup5 mime termostabil. Poa'te c i VEnGl? ~i HAMBLETON au dreptate c i d presupun c5 prupoliswi de origini diferite nu au aceeagi compozitie ohimicri $i aceeaqi valoare antibiotic$. Cu toati regularitaka rezultaitelor mele, nu se poate exclude existents mai mulltor ankibiobke cu proprietiti diferite. Vom vedea mai departe, de altfel, cii originea propolisului este o chestiune foarte complexi. 4. Originea propolisului si originea probabilii a antibioticului stiu

A m vizut cB ewtioanele de propolis de provenienk diverse nu au intotdeauna o valoare antibioticii comtant5. Aceste fapte se expliei simplu p i n oariginea prorpolisului, care poaete fi diublii dupi autori : o origine externfi ,remlta de pe muguri de arbori, qi o origine internil, re-

gurgitarea substantelor x5~inoase p r o v e n i d din polenuri. In afar5 de s t e amestecat cu aceste dou5 originti, nu trebuie uitat c5 propollisul e ceari in proportii variabile ajungirwl, pin5 la 20% ceea ce nu & neglijabil. Vom v d e a in cap. I1 ce raporturi pot exisla intre w s k doui substante sub aspectul actiunii lor antibacteriene. Albinele recolteaz5 prapolis, sau cel putin o anumitii ri5vin5, de pe mugurii arborilm $i transport5 aceast.5 materde in ghemotoace in co~uletelede pe piciorqele posterioare exact ca p e n h polen. Aceasti recoltare a propolisului a fost studiat5 de MEYER (1954) ; ea al-e loc in momentele cele mai calde ale zilei. Ekte cunoscut5 din timpurile ccle mai vechi. K~STENMACHER, sustinut de PHILIPP qi W E K (citati de CAILLAS) admite o origine interns. Dup5 aceqti autori propolisul ar fi un reziduu provenind din pri~mafaz5 a digestiei polenului ~i regurgitat de albin5. Lucr5rile lui PHILLIP (1923) au dovedit c5 in piciturile de aceast5 substant5 culese in stup s-ar gisi intotdeauna exine atle gr& umioarelor de polen $i peri, care nu s e gdsesc n k i d a t 5 in propolisul recolttat din exterior. Se pare c5 acest propolis ar semi la lgcuilrea celulelor inainte d e ponta m5tcii. Dar McGREGOR (1952) a ar5tat c5 o colmie de albine instalate intr-o sera ~i dispunind de polen era incapabili s5 acumeleze depozite de propolis. Pe d e allti parte, se consider5 i n mod curent c5 propolisul provine din m u m de plop ; or. se pare c5 albinele recolteaz5 propolis de pe mugurii numerqi ai altor arbori pe care ii gisesc in anumite perioade ale anului. Ins5 nu este mai putin sigur c i plopul este sursa cea mai important; de propolis. Pe de a l t i parte, mugurii de plop sint singurii care furnizeaz5 la extractie un reziduu cu miros m'racteristic de prop~lis. JAUBERT (1927) a aritat inrudirea intre propolis $i mugurii de plop. El a gisit un colorant chrizina, sau 1-3 dioxiflavona, In aceste dou5 substante. Chrizina se g k q t e d e asemenea in ceara fagurilor, $i in miere (JAUBERT, 1939). De fapt chrizina este cea w e confer5 cerii $i mierii culoarea sa ga1llben8.Aceast5 .wbstant5 &e g i s q t e mai ales in frunzele plopului, in muguri $i partile verzi ale arborelui. 1-3 dioxiflavona difuzeazi foarte uqor in substantele graw qi in stup, trece u$qr in cear5. Aceast5 substant5 reprezinti 0,25% din greutatea mugurilor, extractia sa este foarte simpl5. De asemenea se poalte exrtrage chrizina din propolis prin aceleqi metode qi %e obtin cristale pure cu formula
CO OH

0 b a d 5 a lrelatiei strime intre propolis qi m~qguriid e plop ne-a fost furniza,U de lucrarile lui VUILLAUllIE (1958). Acest autor a arGtat c5 extractele de propolis $i extractele din muguri de Populus nigra inh3b5 comtructia botcilor in colonia de albine. In rezumat, se poate spune c5 numeroase substank identice, mirositoare, colorante, ek. se g5sesc in propolis $i f n mugurii de plop.

C. Prezenb substantelor antibiotice pe plantele pe care albinele recolteazg propolis


Am considerat util s5 cmparZim activircaitea antibiotic5 a propolisului din stupi cu cea a substantelor produse de arbori pe care albiaele veneav sii culeag5 reini. Am studiart snccesiv Populus nigra, Abies pecttnata, Aesculus hippocastanum, Quercus robur, Pinus sylvestris, Castanea vulgaris. In plus, am inmmak la unii dsiferite parti ale plantei : muguni, muguri florali, frunze, ramwi, lemn din trunchi. Eu qtiam c5 frunza de plop contine antibiotice ; pe de alt5 pa&, albinele lua~u eel mai adesea propolisul de pe plop. Am studiat deci mai intii extradele de acest anbore. 1. Antibiotice in Popu'lus nlgxa Am f5cut extractii fie cu ap8 f i m in rzflux timp de 1 or5, fie cu alcool etilic fiert in acelqi fel. IJlccxrile abtinute s?nt filtmte, evaporate qi reluate cu ap5 inainte ide a fi ad5uigate mediilor de cultur8 conform tehnicii noas-tre obi~nuitebazat8 pe metada dilutiei. Extradele a p a s e salu alcoolice de muguri a u indicat o autivitate antibioticg similarii $i aceste substan@ se arati foarte aprapiate de antibioticul din propolis pe Bacillus subtilis. De fapt se pot decela 123,9 unit5ti subtilis pentru un gram de extract m a t , qi 10 grame de muguri contin 55,4 unitiiti subtilis. Din conitr5, substantele e x t r w din ramurile tinere de plop sint mult mai putin active fats cte acelayi bacil : g%ew aici de 3 ori mai putin unititati sulb',:;~; o extractie din a p h i i din tmmhiul unui plop it5iat dc curind n u permite obtinerea unei substante antibiotice. Extrautul de mulgurri de plap in m d i u apos seam5nZi ou cel de propolis $i anume are un pH apropiat, acelaqi miros, .yi se consem5 rnai multe luni, in frigider. Antbibioticul lde Populus nigra este hidrosolubil, alcool-solubil qi tennostabil, ca eel de propolis. Dar asemhareti initre cele dou5 mrpuri tine in prinoipail de actiunea lor antibiotic5 asupra altor suqe bevcteriene. Se rema~18pentru cele dou5 extracte (aduse arbib a r la valoarea U = 10 pentm Bacillus subtilis) o mare similitudine de activitate mtitbiotici pe 7 lbackii. b h i intii, o aotivitate egal5 sau superioar5 celei obtinute pe Bcloillus subtilis, pentru Proteus vulgaris qi Bacillus alvei ; o actiune mai slab5 pentru Salmonella gallinarum qi Esckrichia coli no. 5512 qi Pseudomow pyocyanea. Trebuie remarcat c8 in ansamlblu extractul alcoolic de rnuguri de plop esrte maii a d i v pe diversele su$e studiate decit extraobul arlcoolic d e ropolis. Actiunea mugurilor de plop &e deosebit de net5 penbu Bacil us alvei agent patogen a1 lwei europene. Actiunea lor mte slab5 asupra lui E. coli qi Pseudomonas pyocyanea, suge asupra c5rora extractul de propolis nu are actiune. Pot oonohide c5 subsbntele elotrase din muguri de plop sint obligatoriiu prezente in stare brut5 sau ugor modificate in propolisul cules de albine. Pe de alt5 park, a n v5zut c5 oelelalte mgane ale plantelm sint mai &race in antirbiatice sau chiar nu contin deloc. Awast5 ultirn8 informatie trebuie camparat8 cu lurcr5rile l'ui JAUBElRT care a ar5tat c B srganele verzi ale plopul~uierau mai bagate in chrizin5 decit alte parti de plant&

2. Antibiotice la dtiva arbori cercetati de Apis mellifica


Cerc&rea substantelor analoage pe diveqi a ~ b o r imi-a dat rezultalte variabile. N-am intilnit niciodat5 corpuni a$a .active ca propolisul sau mugurii de plop. J3xtradele au fost f k u t e in a c e l a ~ ifel ca pentru q a n e l e plopului $i in plus prin macerare in alcool la rece in anumite cazuri. Prin extractie alcoolic5 la cald se obtin ceva mai multe substante active decit prin extractie apoasti la cald. Dar macexatia alcoolic8 la r e diminueaz8 la jumatate activltatea antibiotic8 a extractelor. Cfteva din aceste rezultate sint citate pentru exmplifimre in tabelul IX; reies c%wa fapte principle :
Tabelul IX
COMPARATE

INTRE

EXTRACTUL

DE

PROPOLIS

$1

EXTRACTELE Mugurl de

DE

WGURI

s u $ e testate

propolis

lMuguri de populus nigra

Mugurl
MPP.

de Ables Aesculus

Muguri de Quercus robur

B. subtilis suqi! Caron Pseudomonas pyocyanea 4 Proteus X 19 Coli bordet E. coli 026 = B 6 Ec. 5434 E. coli 055 = Bj. Ec 5401 E. coli 0111 = B4.EC 5512 S.tip Dublin No. 754 S. gallinarum No. 38 S. pullorurn N o . 309

- Toate a m t e extracte sint rnai putin active decit substantele prezente in mugurii de Populus nigra. - Mugurii de Pinus (extract alcoolic) sint foarte activi pe Bacillus subtilis suqa Caron $i unitatea antiibioticg (U=62,5) &e apropiati de cea a r*inei recultate de Trigona, Meliponula bacandei, la Bures-surYvette (U=73,5). - Mugurii de stejar sint mai putin activi ~pe Bacillus subtilis (U=15,4) dedt avhiile de lemn de stejar proaspiit tAiate (U=41,3). Cred c5 w t e voxba aici de un fenomen datorat p r e e n p i ltaninilor din lemn ; de alrtfel pH-ul extractului este foarte acid $i este greu, in concentratie putemicti, de a , intiiri prin rAcire mediul de geloz5. In acest caz nu pare a fi vorba de actiune antibiotic5, ci mai precis de un efect antiseptic idatorat taninului. Mugurii de castan de India au o activilWe mai scBmt8 decit a c&r de plop, dar aceaslt;l adivitate este parale18 pe TO s u p testate. Mugurii de brad au de asernenea o adivitate parale18 cu a celor de plop pe 9 din 10 s u p testate, dar extraotul lor nu este antibiotic fa@ de Salmonella gallinarum no. 38. Extractul de muguri de stejar, contrar tuturor celorlalte substante vegetale pe care le-an1 incercat e& foarte activ pe Pseudomonas pyocyanea 4. ,

Toate ace& substank de origine vegetal& ca gi propolisul dint far2 actiune sau nu au decit o actiune slab5 asupra Eniterobacteriaceelor din genul Escherichia. In rezumat, pot spune c5 exist5 un raport sigur fntre r59inile mugurilm de arbori pe de o parte $i propolisul pe de alts pa&. In acelagi timp, apare foarte net c5 mugurii de plop contin substan@le a'ntibiotice cele mai atpropiate din cele ale propolisului. DupB incerctirile mele, mugurii, apoi mugurii florali $i a~poiramurile ar fi organele mle mai interesante sub rapontul p d u c t i e i de substante antifbiotice la aceste plante, dar nu este o regul8 generalii. T&u$i, cum se explicti c i propolisul are int~tdea~una acelagi miros, pe care numai mugurii de plop I1 mai au ?

MACROCOMPONENTELE PROPOLISULUI $1 INSUSIRILE LOR ANTIMICROBIENE


T. VAHONINA
U.R.S.S.

In luicrare au fost utilizate probe de propolis colectate in peri~ada 1965-1966. Ele au fost obtinute din diferite regiuni din 10 zone ale Uniunii Sovietice. Au fost sta~billiteconditiile optime de obtinere a extractelor de propolis. Extradele cercetalk, In special cel alpos gi alcwlic, se caracterizeaz5 prin indicele iodic $i cel a1 acidit5iti - ridicati fat5 de ai propolisului. Se constata o legBtur5 intre m5rimea o i f ~ iacidit%tili gi indicele i d i c ~pede o parte $i insu~irilebactericide ale propolisului gi ale pilfiilor sale componente pe de alt5 parte. AJUfost stabilite doza baeteriostatics $i cea bactericid5 a propolisului vi a componentelor sale. Propolisul precum ~i extractul in alcool $i e l in eter prezints actiune antimicrcrbian5. indeosebi asupra bacteriilor grampozitive. Extrmtul apos a1 propolisului are un spectru mai larg de actiune gi manifests activitate anltimicrobiana fat5 de bacteriile g r a n l p i ~ t i v e $i gramnegative precurn gi fat5 de ciuperci.

STUDIUL ACTIUNII ANTIMICROBIENE A PROPOLISULUI ASUPRA MICROFLOREI TRACTULUI GASTRO INTESTINAL


S. E. PALMBAHA
U.R.S.S.

Folosirea indelungatii a antibioticelor $i prduselor sulfamidice d m r i provoacs aparitia formelor rezktente de mimoorganimne patogene. Aceasta ne indeamn5 s% c5ut6m noi prodruse mdiwnienrtoase care s5 nu fie inferioare ca putere ~i marime a spectrului de a-t'lune. Cer&5rile ef&uate cu propolis indic8 efCkienta folosirii lui in medicina m a n 5 : dermatologie, chiru~gie,stomatologie, otorinolaringologie, ginecologie. Produsele din propolis se pot folosi cu suoces $i in

medicina vekrinarii : in febra aft-5, necrobacilozii, bronhopneumonia enzootic5, dispepsia toxic5, pmatifoza, mastitele stafilococice, pl5gile infectate. Pe lbaza rezultatelor c ~ c e ~ r i l experimentale or $i a folosirii practice a p r d u s e l o r preparate din propolis, la Institutul d e medicin5 veterinari din Kazan au fost elaborate ,,R,ewmandBri cu privire la folosirea prop o l i s u l ~ iin medicina veterinax-5" (V. P. KIVALKINA, J. F. KAZAKQV, 1962) in care se p r e d e folosirea peroral5 a prcrpolisului ca mijloc terapeutic $i profilactic impotriva bolilor gastro-intestinale $i pulmonare veterinare. In Ieg5tur5 cu aceasta, de mare i m p r t a n t 5 practici este studiul actiunii propoli~uluiasupra microflorei tractului gas'tiro-intestinal. Studiul complex mul~tilaterala1 diferitelor Pmu~iriale propolisului va crea premise pentru folosirea acestuia ca materie prim5 in praducesea industrial5 a unor noi medicamente naturale. Lucrarea i$i propune studierea linfluenwi propolisului in vitro +i in vivo asupra principalilor xprezentanti ai microflorei gastro-intestinale. Actiunea antimicrc~bian5a pr~polisuluiin viltro a fost unlCirit5 pe culturi de coli~bacili,enterococi, bacterii aciidolactice obivnuite intestinului gros la animale, pnecum qi pe culturi d e stafilococ (tulpina etalon 209 $i de laborator 39) $i de baicCAnii acildofille. Avind in vedwe c5 insu~irileantimicrobiene ale propolisului provenit din stupinele din RSS Leton5 n u au fost stu~distede nimeni pin5 acu~m,am studiat 9 probe de propolis adunat din zone diferite ale unor raioane din RSS Leton5. Am determinat actiunea bectericid5 ~i bacteriostatic5 a propolisului natirv, introdus in mediile nutritive precuin ~i actiunea bactericid5 ~i bacteriostatic8 a extractul[ui a~lcoo'c de propolis. An1 stabilit continutul de cearii in propolisul na+iv qi e substant5 wcat5 din exbraotu'l alcoolic. Rezultaltele cercet5rilor au ar8tat cii toate probele de propolis au o actiune antimicrobiana pronunpt5. Actiunea bactericid5 a propolisului nativ atit in ceea ce privevte stafil~coculcit ~i colihailul s-a manifestat dlupii 2-4 ore iar l a entexoew dup3 1-3 are. Extractul alcoolic de propole 200/0 diluat cu ap5 distilat5 (1 : 5) a minute, a stafilocwului provocat moartea enterococului dup5 10-15 dup5 20-30 minute 5i a colibacilului dup5 35--40 m~inute. In mediul d e agar carne-pepton5 crevterea stafilolcacului a imetat dup5 introd~ucereain 100 ml m d i u a 0,05-0,25 ml extract alcoolic de propalis 20%, a enterococilor cu 0,25-0,5 ml $i a colibacilului cu 3-9 ml, iar in buiionul de came-pepton5, reqxctiv 0,5-1,5 ; 1,5-2 $i 5-10 ml. Actiunea balctefrimtaitic5 in agarrul carne-pepton5 s-a observat in raport cu stafilwocul dup5 i n k d u c e r e a in 100 m l mediu a 0,05-0,025 g propolis, cu enterocmul - 0,l-0,5 ~i cu bacilul intestinal 6-7 g, iar in buLionul din carne-peptonii 0,l-0,25 xespediv 0,5 qi 7-9. Actitunea balokiostatEi in raport cu bacteriile aciklolactice s-a mamifatat diup5 ad5ugarea in lapte a 4-6 g de propolis na;Div, precum ~i dup5 rudiiugarea a 3-6 ml extract dcooli~c 20% de prcpolis. ProBele de prapolis au continut 1,5-31,10/0 teat-5 $i exltractul alcoolic 20% - 0,101-0,154 g suibstant5 w a t 5 la l ml. In extractul

cwananam@n

On

nahetlnarroxad

ammra~sada-

2961

' ' a 'H 80HVEVH

. W 'audmrdama a mmouodu 'LI '8 VHIIHWBIIH

aIavxooITaIa

1
I

'

.~?a!po.xdelutq.xcdq a.xeur a n . ar, a m 'yzo!~qmqyp a1 a m p nu s g o d o ~ dn3 lamp-yde ap !a!slnura a yqa&m~apu! yle.xo.xad aaqso1oj ys o!znpuoD U L ~ ~ E y~ J ~ aq!ur~ad au q s a a a y .ahi!~m!~~uras qurs nu ! n p q -odmd a yu.xaqu! a1m ad eaqsoloj q . d .xo~aursyeBm.x~!ur ~nqnu!jucs ul aA!laq!lue3 al51y3!3!pur p3 la$y.re a yqqqp-$s oammnIa.xd . ~ w a u ralad - n ~ 8u!p alayaurl!ue a1 16 301 Inha n s qpn.x$ug 'qlodu.xd ap looqe-yde u! !a!qnura eluanlju! ap srrrdap na nu 'a!%olo!~apeq yyqaxas u r ~ d aqe!juap -!na '!~.guaw!.radxa !r.xnda! !O !!aarnd q . r o l a p a j psol~a13!ur aluauoduroa ur a~q.g!quaa al!.xa~g!po~ 'n)!pnrou ! & a l e tq ala[je ' a d n a !ke!ala~ ! S a!aun lnapiea u!p !z!~!p,u! !runt a1 aurque8m.xqur ap 1nlnlu!)uo3 ur !.r?rrr !!lq!xo qohiIasqo m a!&~lo!i~apaq ml!~gaa.ra3 lnsm0.d UI .!!>oaoJqua - sol aa.[!a.xl le .rol!.xyqaa.m lnq!S~!js aqy3 .xa! algop!a~ al!!Japaq yednao na-1 Jyurnu a3 301 eapop l v .!a$ua!~adxa ltq!Sqp a1 yurd a u r ~ o h o . x ~ ! u r ap qmu!uropaczd d m 8 un naau1ury.x a!qbm '!~;!aq~!lco ap ytlnqnu!luo3 sa-IasnpaJ y)oo$ n13 .e!nqsaa !!.xyn,u!ur!p lo nes !gay%w lnsuas u! $a!.xeA a !a$uayadxa ale apeo!.xad al!raj!p u g ' s u a 6 u p J ~ a dzunppqso13 !S !aoao.xalua ap lnqnu~luo3 ' J o p g a x a a ~ ~ y ~ t q n j yujd s ysnpeJ as es lenu!qum a ~ s u galgop!3a .Iol!!.xavoq ln.xyurnN -~rsnrqq n z p a !!.xal -mq a p !!m%$er, Jalaqure InJyurnu ! al!z ap OL ap 3 5 . ~ ug ~ i!amd a1 O ! al!z ap OE ap !!and a1 alquaurl!.xadxa ! S mpreur aladn.18 ur algop!3z !;.raqxq aF 1 4 g10t3qgo3 a p lnlrp.rnu q e p w a-s ~eu!~saqu1-o.x$se8 yqn~ -3a.13 !aro~~o.x3!ur~ ~ ! q o d u r!nlnqlodo.xd g a yla.xo.rcd -ea.xa.qs!u!tupv UI .!J!?lu!m~W 009 P ! 9 alwa3 aP aqo.rd 0 0 ~ !.xnda! el '~~rg$ugw~suj ap 0 0 ~ $nay$ n e s !O a p a j ap a q o ~ d ap OOP a!%lopqmq qep3.1aa qsq na !axlnd n3 a1aiua~adxa u~ .eugdad-au - J E ~ ap q!nu4!qo .re% ad aqo.xaa !!$~puoa ur asam a ~ !!Japaq w ap l q o l 1n.x -Furnu $eu!uruapp a-s snld u ! 'y%a ap !!mda! g -suaGuyJ~ad umn!p?-tqsol3 '!sam.xqua 'apjop~ao!!rapaq '!~>aqgo3 ap Imyurnu ~ o u ~ o-s ~ 'a.~r?~$ p p -s!qurpre ydnp - ~ a o 2 ap ! $ !!.~y.x?qu~urpeepo!.xad ur - L . !O E ap ' m p l -a.xada~daaeJqs!iqunpa ap a$u!auj 1-10 ap allz 01 ap aleilraqul a1 aleur - y o el ap alanl u~p a l a q a d 3!80lo!~a7xq apqanraa lsoj n y .(qexpu! !azop al!.xypuemaJ uj sundsa.xo3 a O/O~'O ap u!lequamo3) a y ayqna.18 8y 1 "1: TUXP ap yzop U! O/OS !O S'O looale-yd~ u! alqnura ap y u r ~ o j qns s!lod~.xd ap O / o ~ 3q0031a ~ l a q x a la.xowd al!z ap oc ap dm!$ $e~qqu!urpo a-s .xolalawpv .qvysu!q~ esm !jlnpa 9923 ap !.xnda! 0.z a1 !S al!z OE ap ~?s.I!A u! ' q p ala.xeK E%.T n!p ! a d 6E ad 696T--961 UJ qn3~3o-S almq$salu! !CMOI$OmK a-Idnsa S!ldO~d ap looqa-~da uj p!qnura e a1a.xomd !p!soloj !aluan.[ju! ln!pn)S 'IUI un-qu! B ~ 0 1 ' 0 - ~.IIT?W O / o l l ' l ~ ap ~nu!$uoa rw q l o d o ~ d utp qnu!lqo mpe.qxa uj .xe! 'lm un-.xqar pm9n d u q s q n s 8 ~ 5 1 ' 0vse8 e s 'y~eaaO / o l ; ' ~ ap ~nu!$uo3 n3 sgodo~dap aqo.xd u p la.xedwd sy10031a

STUDIUL CQMPARATIV AL SENSIBILITA'JTI STAFILOCOCILOR LA PROPOIAS, $1 LA ANTIBIOTICE


S. SCHELLER J. TUSTANOWSKI Z. PARADOWSKI

In u m a cercet5rilor xecente efmtuate in labratoxu1 nostru, am reu~it s5 stalbilim spectrul de semibilitate ail bacteriilor fa@ de o solutie alcoolic5 de propollis, confirmind astfel d i c i e n h acestei s31utii in tratamentul dematitelox purulente $i a1 unor maladii ginecolcgice. Actiunea antibacteriang a mostrelor de propolis prcrvenite din s u m diferite s-a dovedit a fi diferentiat5. Metada cu rondele, utillizat5 de noi pentru examinarea actiunii propolisului, se bazqaz5 pe inhibarea cre$terii unei suye standard (Staphylococcus pyogenes - Oxford 209 P) cu o anumiti concentra$ie de propolis. Rezultatele acestor experiente $i detaliile m e t d e i clinice utilizate au fost deja publicate. In cursul investigatiei am mmparat sensibilitatea stafilococilor izolati din materiale patogene cu cea a s u ~ e l o r de colectie. A1 doilea obiectiv unnarit E n cercet&rile intreprinse a fost d e m m t r a r e a wentualei corelatii intre sensibilitatea la propolis qi la antibiotice a stafilococilor izolati din marteriale patogene.

Materialul
Axn studiat 56 suqe de stafilococi izolati din materialle pab1og;ce. Actiunea antilbacteriana a prapolisului, examinat5 prin metoda inhib5rii dewoltsrii swelor standard, a f w t determima pentru 3 mg/ml. Sensibilitatea stafilococilor fa@ de antibiotilce a fmt debeinminat5 prin metoda curent5 cu rond5le. Antibiograma a cupricns unrnfitoarele antibiotice : penicilins, arnplcidina, meticilin5, strepltomicinti, cloramfenicol, tmamircin~,eritrocins, miacina, sulfatiazol.

Pentru un numfir redus dk stafiilococi izolati din makriale patogene s-a constatat o sensibielitate la p r w l i s com'parabil5 c?u cea a s u ~ e l o rstandatd. Din totalul d e 56 specii studiate, n u m d 5 (aproximativ 9%) au fost inhitbate de propolis in concentratie de 3-9 rnglml, 23 s u p (41%) au fost inhibate de o conoentratie de 12-15 mg/ml definit5 oa sensibilitate redus2 fa@ de propolis $i, in sbiqit, 28 de specii (500/0) au fbst inhibate de o conlcentratie de 18-21 r n g h l , ceea ce am defini~t ca rezistents mare fa@ de paopdis. Nu am seuqit s5 obtinem un r5spuns clar in ceea ce privqte corelatia dintre sensilbilitatea examinal5 a stafilocacilor la propolis qi la antibiotice. Toate specii'le ou sensibilitate c e r a fat5 de propolis a u manifestat, o mare rezistenw la antibioti'ele ~twtate.lntre s y l e care au manifestat o sensibilitate redus5 la propolis s-au inregistrat difenite grade de sensibilitate la antilbiotim, i n t m a i ca $i in rfhdul s u ~ e l o rrezisteate.

Penhu ultimele dou5 grupe, prin definlirea zonei medii de inhibitie s-a evidentiat o reduoere generals a sensibilitgtii Ia antibiotice. Rezultatele sint cuprinse in talbelele 1, 2, 3.
SENSIBlLITATEA LA ANTIBIOTICE A STAFILOCOCILOR SENSIBLtI L A PROPOLIS

Tabelul I

Sensibilitatea la propolis

Sensibilitatea la antibiotice : zona de inhibitie (medie) a culturii de stafllococl, In mm

streptomicinii cloramfenicol teramicing eritrocing miacing sulfatiazol


Tabelul 2
SENSIBILITATEA LA AiiTIDIOl'ICE

A STAFILOCOCILOR CU SGTSIBILITATE REDUSA LA PROPOLIS

Sensibilitatea la propolis

Sensibilitatea la antibiotice : zona de inhibitie (medie) a culturii de stafilococi, f n mm

'

penicilins ampiciling meticiling streptomicina cloramfenicol teramicin5 eritrocin5 miacin5 sulfatiazol


I

Tabelul 3

SENSIBILITATEA LA ANTIBIOTICE A STAFILOCOCILOR REZISTENTI LA PROPOLLS

Sensibiutatea la propolis

~ensibhitateala antibiotice : zona de lnhibitie (medie) a culturii de stafllococi, fn mm

penicilin5 ampicilin5 meticilina streptomicina cloramf enicol teramicin5 eritrocin5 miacing sulfatiazol

Concluzii
1. I n . majoritaka cazurBw, stafilococii izolati djin materiale patogene au manifesta.t o sensiibilitate ~ e d ~ u s la s propolis ; numai 10% din swjele ,testate au prezmtat o sensibilitate comparabilg cu cea a suqclor

de colectie. M u c e r e a sensibilit5tii a fmt, probabil, provooartZi de inodific5rile metaboliw intervenite la aoesbe s q e , rnoldificiri caR, in afara organislmului, .pot f i demomtraite GI fiind d e natur5 enzimaticg. Intentionam s5 aprofund5m m e t a r e a acestei prableme in viitor. Se pare, t o t u ~ i ,c5 semirbilitartea stafilacocilor la propolis, dekrminat5 in vitro, nu corespunde ou exactitate senslbilittitii manifestale dc aoeqtia in vivo, deoarece in practica clinitc5 au fost obtinute rezultate bune prin administrarea propolisului in cazurile de infectii purulente. Este cunoscut un fenomen similar - de neconconldanti a sensibilit5tii bacteriilor la antibiotice - comparind examenul in vitro, cu rezultatele clinice. 2. Nu am observat exiistenp unei cowlatii intre sensibilitatea manifestat5 de stafilococii testati fati de propolis $i de aatibigticele de uz curent. Este intersant c5 varietatile cu sensibilitak accentuat5 fat5 de propolis au manifestat o puterni~ci rezistent5 fat5 de antibioticele utilizate. De awast5 problem5 avem intentia s5 ne ocup5m in mod am5nuntiit in viitor. EFECTUL PROPOLISULUI ASUPRA UNOR SPEC11 DE MICROORGANISME $1 MUCEGAIURI
L. VECHET
CEHOSLOVACTA

In prezent se acord5 o deosebit5 atentie studierii propolisului, nu numai in domeniul apiculkurii, ci ~i in sfera chimiei ~i medicinei. Pe noi ne-a interesat propolisul nu numai in calihte de alpioultor, dar ~i ca micolcg, lucrind in industria productiei de antibiotice. Prezentim aici doar in scop orientativ prima parte a l w r i r i i noastre, de dimensiuni mai ample, care are, f i r 5 in'doialB, lipsuri ineremte. Pxopolisul este un produs apicol natural care - citBm din Der Imkerfreund - contine cima 550/9 substante rQinoase $i cleiuri, loo/,, ukiuri volatile, 30010 ceari !ji 5% polen. La rece, propolkul se prezinti ca o subsltantG solidi ~i friabil5, iar la cald devine moale, maleabil ~i foarte lipicios, aderent. DupB cum confirm5 $i BRENNER, euloarea sa este c a s W e , ro~iaticg pin5 la verzuie. Calitaka actiunii antimicrobiene a propolisului este - dupB SMfD - pudmnic influentat5 de sursa din care acesta provine. VILLANUEVA qi colaborakorii m a t i c5 partea cea mai activi a propolisului este repreZentat5 de galawing, resplxtiv 3, 5, 7-trihi~lroxiflavoni. In plus, incB dlin anul 1927 sinit c u n m u t e flavonele chrizin5 !ji tectochrizin5. Aceste flavone sint - dupi LAVIE intotdeaana mntinute in cleiurile mugurilor de plop. Ar fi deci comt s5 presupunem c5 propolisul i ~ are i originea pe mugurii copacilor.

Descrierea experimentului
Scopuil experienpi a fmt elalborarea unei aiprecieri privin.d actiunea antimiaobianii a prolpollisului asupra unor specii d e microbi, muc e g a i h qi drojdii. Dupi sistefnul de clasificare a baokriilor a1 lui BER-

GEY, an f m t determinate urmiitoarele specii : din ordinul Eubacteriales : Escherichia coli 9637137, Micrococcus flavus ATCC 10 240, Mixococcus lysockicticw: ATCC 4698, Staphylococcus aurez*; P-1485, Sarcina u t e a ATCC S 341, Streptococcus cremoris NIRD 185, Corynebacterium equi BU CSAV 184, Bacillus licheniform's, Bacillus subtilis BL 750, 2 g, Bacillus aniracoides ; din submrengiitura Eumycopltyta : Fusarium solani 257 ; Aspergillus ochraceus 5181; din drojdiile familiei Endomycetnceae (Silcchranomycetaceae) : Saccharomyces cerevisiae A T E 2611 ; din familia Cryptococcaceae : Kloeckera apiculata BU CSAV $i Candida albicans. Lucrarea se imparte in trei p8rti : Prima parte examineaz5 efectele generale ale proplisului asupra speciilor de bacterii, mucegaiuri ~i drojdii tesltarte. In a doua parte a expen-ienpi s-a pus problema preciziirii efectelor antimicrobiene ale propdlisului. In partea a treia s-a deteminat eficienta prapolisului oompal-ativ cu actiunea antibiotics a penicilinei qi Eungicidinei. Prop3lisul utilizat in cursul experientei provenea atit din zona nordics a oraqului Praga, cit $i din regiunea muntilor Jizenskb. Ca solvent s-a folosit alcoolul etilic 96%. Raportul dintre propolis qi alcoolul etilic, la dizolvare, a fost inQMeauna 1 : 3, din cauz5 c5 aceast5 propofiie asigura o dizolvare m i facil5 qi w i t 5 saturarea solutiei. P r ~ p o lisul cu alcool etilic a fost turnat, in continhare, ink-un flacon Erlenmayer cu capacitate de 300 ml, astupat cu un dop din material plastic ; flaconul a fost amplasat pe agitator qi agitat la temperatura de 31C timp de 36 ore, in intuneric. Continuitul flaconul~uia fost apoi filtrat, printr-un filtru de hirtie, in scopul d e a se inl5tura materialul inert qi propoliszll nedizolvat. Pirolpoliaul dizolvat in allcool etilic a fost pistrat la adspost de luminii, la o temlpereCurii de 12C. Pentru a se asigura omogenitatea mostrelor, in fiecare etapii de cercetare a fast preparata intotdeauna o singurii doz5 de propolis dizolvat in alcool etilic. Ca material microhian initial a u fost folasiti microbi conwmati pe ser de cal, Liofilizati. Ca mediu lichiid de cultura initial s-a folosit bulionul glucozat. Bacteriile au fost cultivate timp de 24 ore la tempwartura de 37OC, mucegaiurile - 10 zile la ternperatvra de 31C, drojdiile - 48--72 ore la temperatura' de 25OC. Cultura in bzllion a fost tinut5 la rece, fiind utilizats intotdeauna ~ u m a itimp de c i t w a zile. In vederea oonservarii u l k r i o a ~ e ,cultura a fost inqiimintati pe agar inclinat, a fost cultivatii un anumit timp si apoi pktrat.3 la teanpratura de -5OC. Din cultura astfel conservat8, microorganimele pot fi prelevate $i insii'mintate din nou pe bulion glucozat. Pent1.u experientele prapriu-zise s-au folosit medlii solide, in majoritatea cazurilm agar+inge. Pentru testarea eficientei relative in cornparatie cu anti(biotice a fost urti1iza.t agarul. Pentru mucegaiuri au fost utilizak m d i i Salbouraud. I n locul pliicilor Petri obiqnuite aru f w t fdosite p l k i din material plastic, care sint mai joase. Placa superioarii se sprijing (in cazul me-

bdei Heatley) pe role de otel, oeea ice reduce in mad consideralbil evapararea a h o l u l u i etibic. Filtrele de hiptie $i d e l e de o k l s-au sterilizat intr-un slterilizator cu am cald, la tempemtwa de 160C, timp de 3 ore.

Rezultatele experientei
Partea I Pentru determinarea sensilbilit5tii unui m i l c r o o x p n h la propo-' l k au fost utilizate benzi de hidie de filtru cu dimensiunea d e 205 mm qi sondele cu diametrul d e 10 mm. Sensibilitatea a fost experimentat5 pentm toate cele 15 s ~ i de i microorganisme supuse tesarii. Hirtiile de filltru $i rondelele au fost urnmibe cu sol'u$ia de propolis In alcwl etilic, astfel inrit sfi nu se scufrgfi ~lolvtiepe mediul solid. Simultan cu semibilitatea la propolis s-a determiinat $i semibilltatea diferitelor cat q m i i de microorganisme fats de alooolul etilic. . Rezu!tatul a f a t neg ahiv. Partea a 11-a Majoritatea microorganismebr &n prima pa* a experimentului au fost utilizate $i in p a r k a a dma, in care s-a stabilit ou precizie sporiki efectul antimicrobian a1 pxwpolisului. EficienM propolirului a fost

.
REZULTATELE TESTKRII s-A~n

Tabelul 1

Escherichfa coli Micrococcus j lavus Micrococcus lysodeicticus Staphylococcus aureus Sarcina lutea Streptococcus cremoris Corynebacterium equi Bacillus licheniformis Bacillus antracoides Bacillus subtilis Fzlsarium solani Aspergillus ochraceus Saccharomyces cerevisiae Kloeckera apiculata Candida albfcans Explicatii :

+ + + sensibilitate + + sensibilitate

maxim5 medie sensibilitate maxima

determlinalt5 cu ajutorul m e t d e i Heatley, respediv ou role de otel cu d h n & u l d e 7,5 mm $i p i n dducerea ;sonelor de inhibitie. Rezultatele sint cuprinse in tmbe11u.l2.

Specia

Zona de inhlbitie, in mm

Micrococcus lysodeiticus Staphylococcus aureus Sarcinu lutea Streptococcus cremoris ' Corynebacterium equi Bacillus licheniformis Bacillus subtilis Bacillus albicans Fusarium solani Aspergillus ochraceus Saccharomyces cerevisiae Klockera apiculata

Testa,rea concentratiei de propolis in alcool etilic s-a efectuat p Bacillus subtilis, Sarcina lutea ;i Staphylococcus aureus. Rezultatele sint redate in tabelul 3.
Tabolul 3
specia
1 :1

ConcentraQa de propolis I n alcool etilic


1:3

1 :4

1 :I3

1 :lo

Bacillus subtilis Sarcina lutea Staphy~ococcusaureus

10,O 10,O 10,o

10,O 11,O 10,o

11,O 10,O 10,o

10,O 10,O

9,5
.

8,5

9 . 8

9,8.

Pentru determinarea posibilitgtii unei mai bune difuziuni a propolisului dizolvat in alcool etilic, dup5 ad5ugarea de api, s-au f5cut experiente pe Saccharomyces cereztisiae, Staphylococcus aureus, Corynebacterium equi ~i Sarcina lutea. La 9 ml solutie de pmpolis in alcool etilic (raport 1 : 3) s-a adi'ugat 1 bl a p i distilat& Rezuzltatele sint i1u.strate in tabelul 4.
Tabelul 4
Specla Zone de inhibitie, In mm

Saccharomyces cerevisfae Staphylococcus aureus Corynebacterium equi Sarcina lutea

Termostabilitatea propolisul~ui a fost experimental5 prin rea ~propolisului dizolvat in alccol etilic (1 : 3) pe o bzie de pabru epru'bete, inctilzite la temperatura de 40C, 60C, 80C peetiv 100C. 1ncilzire.a a durart trei minute. Rwultatele pot f i tate in tabelul 5.

Enci1,:iapi, in ~i resconsul-

Tabelul 5
40

Temperatura, ' C
60
80

100

Staphylococcus aureus Sarcina lutea

Partea a III-a In aceast5 parte a lucrzrii se stabile~teefectul relativ a1 propolisului, comparativ cu uiele antihortiee. Pentru penicilina qi prop3lis a fmt utilizat ca microorganism de testare Staphylococcus allreus. Rezultatul a fost negativ, probabil a fost testat5 o su95 rezistent5. Propolisul a creat zone de inhiibitie, dm- penicilina nu. De aceea, s-a folosit Bacillus subtilis. Experienta s-a efeduat pe o plac5 de climensiuni mai mari, cu endoagar in care cultura de microwganisme cultivate in bulion a fost reins5mintat5. Pe endoagar au fost plasate 7 role c u propolis dizolvat in alcool etilic (raport 1 : 3) $i penicilinz 16, 8, 4 u. Cultura a fost tinut5 in termostat la 37OC. Rezultatele sint prezentate in tabelul 6.

Substanta utLlizata Zonele de inhiblue. l n mm

Tabelul 6
12,2 12,2 14,O 12,4 13,5 12,3 14,O 12,4 12,5 12,5 12,6 12,5 12,8 12,4

Propolis alcool etilic Benicilintl 16 u.

La stabilirea actiunii propolisului in cornparatie eu aeiunea fungicidinei a fost utilizat5 levulra Saccharomyces cerevisiae ca rnicroorganism penltru tesrtare. Gncentratia propolisului in alcool etilic a fost de 1 : 3 ; fungicidina - 100 u, 50 u ~i 25 u. Rezulltatele sint a r 5 t ~ t e in tabelul 7.
Tabelul 7
Substanta utilkata
Zonele de inhfbipe, tn mm

Propolis : alcool etilic Fungicidina 100 u.


9,

I
-

50 U. 25 U.
-

12,2 20,O 17,3 12,5

12,6 20,O 17,O 12,5

12,5

12,4

Rezultate ~i discutii

In lucrare aun intentionat s5 su~bli~niem efectele antimicrobiene ale propolisului asupra vnor specii de microorganisme. k t i u n e a sa antimicrobian5 a fast demonstrat5 de un mare numgr de autori. LINDENFELSEXI consMerG c5 au fost evidentiate efeutele generalle bmteriostatice qi fungistatice, mai d e s la ,bacteriile grampozitive. Propolisul nu a actionat asupra nici uneia dintre cele doua cultwi de drojdii testate. Din expeTientele efwtuate rezult5 c5 propolisul actioneaz5 cu efect antibiotic asupra ~majoritiQimicroorganismelor testate, mai ales asupra cocilor gxampozitivi - Micrococcus lysodeictieus, Sarcina lutea, Sta-

phylococcus aureus, asupra bacililor gramnegativi - Bacillw subtilis, a celor grampozitivi - Ccnynebac&rium eqzci, precum $i asupra unor specii de mucegaiuri - Aspergillus whraceus qi a unm 'drojdii - Saccharomyces c e r e v i s h . Difexitele mncentratii de propolis in alcool etilic nu au prezentat diferentiteri esenljde - pini L a comntratia de 1 : 10, care a prezentat eficknta cea mai redus%. Nu am observart vreo diferentri i111tre ef&l propolisul dizolvat in alcool etilic $i cel a1 pmpolisului in solutie d e alcool etilic .cu adaos de apii. Din seria de experien@ e f d u a t e cu scopul de a testa termastabilitatea proplisului nu am sesizat diferentiwi semnificative. Putem presupune c5 propolisul este o substant5 termostabilii. Aceasti calitate a , fost, de altfel, evildentiat5 $i de KIVALKINA. Efectul antibiotic rehtiv a1 prop~lisul~ui coretspmde valorii a 16 u penidlin5 $i 25 u fungicidinri. Trebuie sii remarcrim c5 rezultatele testelor efectuate au putut fi influenpte - $i anume mai degrabii in sms negativ - de una din calitiitile propolisului insuvi $i anume de solu~bi'litateasa mai mare in al~cooli decit in ap5. Pe de aLt5 pante, s i n h de p k e r e c5, d e ~ is-a evitat relakiv eficienrt evaporarea aLcoo11uluietilic din role (prin faptull c5 jumiltatea superioari a p l k i i Petri se spnijinea direct pe ole), acest prows de evaporare a put& totuqi avea lw, prin ddfuziunea solutiei in mediwl solid. Tot astfel puttem explica efectul negativ inregistraft la testarea akoolululi etilic ca atare asupra ~ i i l u x de mtiIcroorganisme pe care s-a experimentat. In mod analog, metodele de titrare nu-au putut fi e x r l ~ a t a t e ou maximum d e precizie, d e m r e $i o concenltratie infimi de alcool etilic in mediile de culturii lich~i~di are efect anitimicrobian. Au fost formulate, cu prilejul acestor experiente, numeroase intrebgri, a1 ciror r5spuns va fi dat, fir5 indoiali, de e-ienk uhrioare. In viitor, avem intentia sii ne o r i e n t h asupra testiirii actiunii propolisului fat5 de o cit mai langri portilune a spmW1ui microbian, in scopul investiggrii a m t e i s u b t a n t e din punot de vedme farmacol~gic. Sintem incred:intati cii discutiile pe aceast5 tem5 ~i eventuala coIaborare in d i r m i a semnalat5 sink de nabur5 s5 releve pe daplin calititile acastui i n t e r w n t produs biolcgic.

EFEKTELE 1NHIBI~'IDRII ALE PROPOLISULUI ASUPRA UNOR VIRUSURI ALE PLANTELOR


V. BOJmANSKt V. KOSWAROVA
CEHOSLOVACIA

Propolisul este utillizart de albine pentru etarqeizarea stupului netezirea ~i lusrtrulirea peretilor wlulelor din fagmi, intkirea ramelor, propolizarea animalelm- sau inseotelor moark pe f,undul MU pe peretii

etupului. La p d u e r e a lui contribuie diferite cleiuri, r5qini $i substank colorante, pe care allbinele 1e cdeg din natur5 $i le duc in stup, preoum $i p a r t i d e n e d i i a t e din g r 5 m i o a r e de polen, ceari ~i substante mimaale. Culloarea propolisului este vaniat5 : v d e , verzui-castanie, maron k , galbm-maronie, brun5 pin5 aproape de negru. Propoliwl are o densitate mai maTe decilt a ceu-ii de dbine, iar dac5 este pus in ap4 se scufundi. Este insolubil in a p i qi numai partial soluibil in alcool ; se dizolv5 uqor in eta- $i cloroform. La ternperatura de 15OC este dur $i friabil. La temperatmi mai ridioate se inmoaie $i devine lipicios. Se topqte la 60-6gC. Compozitia s a chimicii nu este incZi suficient cercetat8. In general, se p a t e afinna c5 propolisul contine cleiuri, rG$ini oear5 $i alte substante. Propolisul are pukmiroe efecte bactericide gi bacteriostatiw. Minusculele cadamre din stup invelibe in propolis nu putrezesc. Actiunea propolisului se datorevte in mare m5sur5 compozitiei sale chimice. E f e e l e sale anestezice sint exceptionale : de 3,5 ori rnai mari dwit ale cocainei qi de 5,2 mi mai mari &it ale novwainei. Pentru a:est;e calilttiti, proplisul Qi g5sqte largi utilizki in medicina v e t e ~ i n a ~$i d urnan5 (CURYLO, 1970). In virologia vegetali, unde se pune de asemenea problelna agen-' tilar patogeni, nu exist5, pin5 in prezent, informatii rderitmre la experiente ou propdlis. De obicei, se lucreaz5 ou i~nhibitori- substank care suprim5 infeeia, sau reduc inmultirea virmului in wlulele plantei afectate. Esk voriba de substante de natur5 atilt orgcit qi anorganid, pure din puniut de vedere ohimic, premm $i de substante cu caracter complex, nedefinite din punct de vedere chimic. h i n t r e cele din urn13 se nlumGr5, mai ales, extractele din diferite specii de plante, tratamentele cu lapte acru $.a. Putem clasifica propolisul printre substante cu caracter inhibitor.

Penltru scopubik mastre experimen~tale, n

a procurat propolis

de la un apicultos din Bratislava. Am preparalt o solutie agitind timp de 30 de minute un flacon ciu etanol 250/0 $i propolis. Solutia a fost liist5 i n repaus timp de 24 ore, apoi a fast a g h t 5 d h NXI ~i fiiltrat5 prin tifon, pentru a se in15tura impurit8tile grosiere. Dup5 stabilizare, s-a instalat o cu1m.w castanie inohis. Solutia de propolis mtfel obtinultfl a f a t conservata la ad5post de luming, la o temperatur5 de '-3 phi! la -9C. Pentru experimentel cu p r o d i s am utilizat trei specii de virusuri : v i m u l mozaicului castravetelui, izolat din Phytolacca americana (KOSLJ~MVA, BOJRANSKY 1972), virusul piit5rii t u t u n ~ l ~ $ii virusul necrozei tubnului, izolat din salba moale (Evonymus europaea)

(BOJNANSKY $i KOSLJAROVA, 1968). Pentru primele lucr&i am de prolpolis in etanol 25010. folmit o solutie d e In pfima experien@ m urtillizat d8iferi.k modmi de ap1imre, dup5
cum urmeo~z8 :

a) linmulmarea frunzelor de fasole (Phdseolus vulgaris) alb3 c'u virusul' mozaicului castravetel~ui sau cu visusul p5t5,rii tutunul,ui, weutual inooularea frunzelor castravei;elui (Cucumis sativus cv. delicates) cu virusul nemozei tutunlui, i'ar dupg 5 minute - aplicarea unei s o h tii de 10% propolis pe frmzele inoculate ; b) inlolcui,rea, pe frunzele de fasole sau pe f r w u l ' i t e l e germinat,it-e ale castravetelui, a unei so1,utii d.e propolis iar dupfi 5 inimte - inmulama cu virusul coreepunz5tor ; c) ametecarea inoculului de virus cu o wlutie d e propolis 100,'o in proportie de 1 :1 ; d) inoculul d e virus de wntrol .(martor), far8 utilizarea propolisului. Rezul1htele obtin'ute in wrma acestar expenknw spar in gra.ficu1 1. Sensi'bilitatea cea mai redus5 a fost evidentiatS pentru visusul mozaicului castravetelui, iar cea mai rtdicatg - pecntru virusul ne.crozei tuitunul~ui. P d e u l de inocula're a virusului + aplicare ulterioarg a propoliisullui a prezenat eficienta minim& fn cazul a m t u i p r d e u , numirul de leziuni d'e pe f~runzea fast redus ou 20--550/0 in comparatie cu martonul. Mai eficientg s-a dovedit aplicarea amstecul'ui de virus

Graficul I. Influen@ diferitelor modalitilti de aplicare a propolisului asupra unor virusuri : A - Virusul mozaicului castravetului, B - Virusul ptitgrii tutunului C - virusul necrozei tutunului ; cele 4 coloane, de la dreapta la stinga : martor ; inocularea virusului + aplicarea dups 5 minute a propolisului ; amestec de virus + propolis ; aplicarea propolisului' + inocdarea, dupg 5 minute, a virusului.

solutie de prbpolis pe f m z e l e de fasole qi pe fmnzulitele gerninative ale castravetelui, prin aceeaqi operatie, imediat dupg amestecarea celor douZ componente. Prin acest procedeu, numZrul leziunilor s-a redus cu 36-62010. Efectul maxim a fost asigurat de aplicarea solutiei de propolis pe frunzele plantelor testate, urmatg, la interval de 5 minute, de inocularea cu virusul corespunzZtor. In acest caz, numgrul lmiunilor a scZzut cu 62-85%. In cazul celei de-a doua experiente am utilizait virusul cu cea mai mare sensibilitate, respectirv virusul necrozei tutunullrui, precum qi cel mai a d m a t p r d e u de aplicare - aplicairea pe firunzulitele germinakive ale castravetelui a unei solutii de propolis $i, apoi, inoeul a e a cu virus. In cornparatie cu martorul, am obtinut o reducere de circa 5i'0/0 (graf~ioul 2, A). V i m u l necrozei tutunului a provocat, pe fr-unzulitele germinative ale casbravetel~ui, l a i u n i necrotke cu caracter pronuntat local si uqor numGrabile, dar virusul a p6truns in intredga plant;. Prin aceasta am intentionat sZ verificgm cit de rapid ajunge $i se reproduce virusul in rAdgcini, tijc, frunzulik qi flrunzele ca6travete18ui. In scopul amintit, am efectuat o nou5 inoculare (dzlp5 17 zile), folmind s w u l extras din diferi'k pZ6i de pl5ntut5, atit din materialull martor cft qi din cel c5ruia i se administreazg propollis. Rezultatele testului sint ilwtrate de gmficul 2.

Graficul

2,

lnfluenta ~ r o o l i s u l u iasupra repmdvcedi virusului lkcrozei tutunului, fn diferite parti de pl&ntut(l(castravete) A - numarul de leziuni pe wasrul castravetelui ; B - concentratia virusului h rsdiciniie plantei ; C - concentratia virusului in tijele plantei ; D - concentratia virusului in frunzulitele germinative ; E - concentratia virusului in frunze : calwnele haqurate - material tratat cu propolis ; coloanele albe material martor

In riidscinile materialului bratat cu propolis s-a inregistrat o cantiitate de virus de circa 12 o r i mai mJc5 decit in r a k i n i l e materialuluj martor. fn tijele materialului tratat s-a evidentiat o cantitate de circa dou5 ori rnai xd1us5 de virus, comparartiv cu ~ a u z i t e l e germinative ale matmialului mantor. In frunzele adeviirate ale castraivetelui nu a rnai fmt inregistrat5 prezenta virusdui - in cazul materialelm tratate cu propolis, in timp ce in materialul maztor a apibut, chiar dac5 in cantitaite rela'tiv redus5, raspmtiv c i m 5% fa@ die frunzulitele germinative ale materialului martor. A treia experientti a fost efectuat5 tot cu virusul necrozei tutunului, pe fmnzulite germinative de castravete. Su;opd experienwi a fost sB se determine posibilitstile de diluare a propolkului eventual reduccrea efmtului pmpdlitcului in functie de sporirea dilusrii. Prima pmte a experientei a f a t efectuat5 cu concentmtii mai mari, xespxtiv lo%, $i 0,1%, in trei serii succesive. Cea de-a doua parte a testului s-a mlizat ou mloentratii inferioare, ~ p 10-"ina ~ la v 10-8, in do& serii sumesive. Rezulltaitele apar in graficul 3. In companatie cu materialul martor, am obtinut, in aproape to& cazurile, o dirninuare sub 500/0.

3. Efectul inhibitor a1 propolisului, asupra farmBrii leziunilor, fn urma

inoculBrii virusului necrozei tutunului pe frunzulitele germinative ale castravetelui. Pe ordonati, procentul de leziuni, comparativ cu materialul mrtor ; pe abscisti concentratia propolisului, h procente K - materialul martor 1 $i 2 - materialul tratat cu propalis

In cursul celei de a patra experienp am folosit virus111 clasic al mozabcului turtunului, care prezints partioule virale in form5 de bastonaq. Au fmt utilizate d o u 8 - v i i de t u t m , reslpeativ Nicotiana ruslica $i Nicotiam glutinosa, pe h n z e l e c 8 r m v i w u l inmllat fonneaz5 leziuni nearotice uqor vizibile. La N. rustics, fu-unmle au fost tratate cu o

iar dup5 un interval de 24 slolutie de propolis in concentratie de de ore s-a inoculat virmul mozaicului tutunuhi. In cazul N. glutinosa, virusul a f a t inoculat sbia dupii trecerea a 48 de ore. Rezultatele spar in graflcul 4. E n pri,mul caz a1 acestei serii de e x p i e n @ , nuimlirul de lezillni a sclizurt ou 65,50/0, i n cel de a1 doilea caz - cu 56,3010, ceea ce cores-

Graficul 4. Efectul inhibitor a1 propolisului (Pn concentratie de lo4) rusului mozaicului tutunului. Pe ordonat& procentajul de comparatie cu materialul martor ; A - N. rustica: coloa,na haquratii - material tratat cu dupa 24 ore VMT ; coloana alba - martor ; B - N. glutinosa: coloana havurat3 - material tratat cu dupa 48 ore VMT ; coloana albS - martor

asupra vileziuni, in propolis propolis

+ +

pun& in mare (tinincl seama de inmularea tardivg a virusul~uidupA administrarea propolisului) efectului inhilbitor a1 propolisului asupra virusului sferic a1 necrozei tutunului. In cadrul celei de-a cincea experiente am verificat sensibilitatea ~mopolisului, eventual! mentinerea efectului siiu inhilbitolr asupra virusurilor plantelor, in u r n unor inclilziri eu intensitate $i duratii diferite. In cursul experientei s-a l u m cu douli virusuri, respectiv eel a1 necrozei tutunului qi cel a1 piitlirii tutunului, intrebuintindu-se temperaturi de 60C, 80C $i 100C, timp de 5, 10, 20, 30 $i 60 d e minute. Propolisul in concentratia d e lWS a fost indlzit o anumiti durat3 de timlp la bemperatura corespunz5bare in eprubete ou pereti subtiri, pe o baie de a'pii, iar inainte de adminisbare a fost rlicit sub un jet de ap5 curenti. Ca material martor au fost utilizate plante netratate cu propolis. Rezultatele experientelor sint ilusbrate i n graficul 5.

Ef~icacitakapropolisului a fost minim afmtati la tanperaturn de 60C qi maximum la tempexatma de 100C. La v i r u ~ u l p5tiirii tutunl~lui, o inc5lzire de scurt.5 d1urat5 (20 minute) l a temperatwa de 80 $i 100C a redus efhcitabea propolisului mai mulit decit incdzirea timp de 60 minute. In cazul vvirslrlui necrozei tutunul~uis-a observat un efect asem k 5 t o r la hcilairea tirnp de 10 minute (la 80C), eventual timp de 20 minute (la 100C). fn concluzie, se poate a i i r m c8 proplisul fqi p k treaz5 in mare p a r k efectull inhibitor asupra vi~rusurilor,chiar $i dupi e a fmt sfupus o perioaidii mai indelungst5 la temperaturi inalte, ceea ce inseamn5 c8 efwtul inhilbitolr a1 propolisului se di&inge prink-o mare stabilitate.

Pin5 in prezent nu iau existat informatii despre utilizarea $i experimentarea efectului propolisului asupra virusurilor plantelor. Presupunem c5 rezultatele noash-e condti~tuieprimele informatii in acest sens. Propolisu~lutilizat a demonstrat, f&5 euhi,voc, efectele sale inhibitorii asupra tuturor celm patm fito-virusuri cane s-au experhentat, qi aceasta intrr-o propoflie remarcabil5. Trei specii dk viruswi posed5 particule sferice, dar, in pofida acestei asem~niiri,se pare cii sensibilitatea lor este diferia. Cea mai mare sensibilitate a fost demonstrat8 de virusul n m z e i tutunului, ia~rcea rnai r d ~ 5 de vkusul mmaicului castravetellui, r a p e d i v de tulpina m t u i a izolat5 din Phytolacca; eel tle a1 patrulea virus are panticulele in form8 de ~bastonqe$i se pare c5 sensiMlitatea sa la propolis s t e apmape similar8 celei a virusului sferic a1 necrozei tutunului.

Graficul 5. Efectul caldurii asupra efectului inhibitor a1 propolisului K - martor ; pe absci.4, incalzirea propolisului in minute ; pe ordonat&, num5rul de leziuni pe o frunz5.

70

Rezultakle cuprinse in graficul 2 demonstreazg in mod clar nu numai c B propolisul reduce n u m h l de leziuni pe frunzde inoculate cu virus, dm $i c5 inhi1b5in mod vizi~bilr e p d u m r e a v i m u l ~ u i in intreaga plants. Pen~trumoment nu ne este posifbil sii explicsm ef&ul mai pronuntat a1 ooncentratiilm reduse (rezultarte optime au f& dobindite cu conentratii de lo3 A fost vorba, in aceste cazuri, fie de influent. st5rii fiziobgice a planklor (experienple a u f a t efeotuate succesiv, nu simultan), fie de cea a mediului, fie de um alt factor nlecontrolabil. Totuvi, din ultima experienv se p t e desprinde concluzia c B propolkul i$i mentine eBicienta chiar $i la cmcenbatii foarrte reduse ceea ce ar p u k a prezenta o deosebitb immniltate praeticg in cazul umei eventuale utilizki cu scopul de a proteja eulturile mai msibile, mai ales cele de ser5, rBsadwile $i, in general, plantele tinere. Efectul inhibitor a1 propolisuluti asupra virusurilor are o remarcabilii stabilitate care se mentine in&+ m k u r 5 aprecialbil5 qi in cazul inci?ilzirii la ternperaturi lnai inalFte.

Rezumat
Experienple preliminare efectuate cu propolis au demonstrat existenla unm efecte inhilbitorii deosebiit de impresionante asupra a trei specii de virusuri sferice - respectiv virusul mozaicului castravetelui, izolait din Phytolacca americana, virirusul pitsrii h h n u l u i $i cel a1 neorozei tutunului, p m u m $i asupra virusului cu baston* a1 mozaicului tutunului. Propolisuil reduce nu numai numikul de leziuni de pe frunzele inooulate, dm in acelqi timp, inhibi, de mantiers vizilbil8, reproducerea virusului, in intreg organismul plmtei. Propolisul a manifest& o inalitz eficients $i in cazul unor comcentratii reduse, ceea ce ar putea prezenta impoptant; pentru utilizarea practics a acetei substante in actiunile practice de olcrotire a oultu~rilor.

BIBLIOGRAFIE

V. BOJNANSKY, V. KOSLJAROVA : Euonymus mosaic. Biol. Plant. 10, 322-324 (1968). CURYU), J. : Propolis jeho sloTenf, vlastnosti a prakticke vyuillti, Odborne vfekifske pFeklady 4, 57-58 (1970) PSZCZELARSCVO, 10, 6 (1968)
V. KOSLJAROVA, V. BOJNANSTCY : Attenmpt to characterize a virus isolated from ~ h y t o l a c c a americana in Czechoslovakia. Plant Virology Proc. 7th Conf. Czechoslov. P1. Virol., High Tatras, 1971 (v tlafl).

CONTRIBUTII LA STUDIUL PROPOLISULUI A. CERCETARI (?HIMICE $1 FTZLCO-CHLMICE ,,IN VITRO' 51 ,,IN ~ ~ 0 cu 4 PMPOLIS 4
Adelina DEREVICI
ROMkN31A

Introducere

r h ultimele decenii terapi'a cu propolis a lust un avin4t deosebit, datmit.5 rezulitatelor favoraibile obtinute in diferite m i , fapt ce reiese din comunic5rih in cadrul congreselor ~i sirnpozioanelor de specialitate (5) (6) (7) (27) (28) (29) (30). 0 parte din acestea au fost reunite in v o l u m l ,,Propolisu, apirut in editutura APIMONDIIA in 1975 (26). Volumul ceprezint5 o sursi pretioasi de inforanare ouprinzind lucrAri originale despre variate probleme. Printre a ~ e s t e aconsider foarte utile lucririle de biologie ~i clinici, completate cu o docurnentare despre preparate din propolis. Lucririle BRAILUNU (3), (4), VELESCU, MARIN (32) desohid drurnul spre posilnlittatea de standardimre a difaitelm forme de folosire a propolisului ca ,,medicamentu dnp5 nomele sanitare legale din b r a . In aeeast5 directie ne-am strgduit $i noi s S i aclucean o contributie la lirgirea cuno~tintelorasupra propriegtilor prop3lisului gi asupra flavonoizilor, componentul s i u ,principal. In acest scop am iniliait cercetiri cu diferiti colaboratori, biologi $i chirniqti. ReauLtatele 1e psezentim in amat5 1ucrar-e de sintez5 ca= c u p r i d e : 1) Cercertgri chimice $i fizico-chimice ; 2) C e w t 5 r i ,,in vitrou $i ,,in vivo".
1) CercetEiri chimice $i fizico-chimice a) Intr-o prim5 serie de cercetiri in cola~boraretehnic5 cu SORU (10) au fost determinate unel'e caracteristici chimice ale prupolisului. Utilizarea a diferiti solventi a pemis stacbilirea existentei unor fractiuni solubile in clolroform, d u p i v a p o r i z m ciruia r i m b e un reziduu in plroportie de 90,36 la 100 g. 3n extractele cloroformice se solulbilizeaz5 lipide, componente de culoare bmn5, de m e n e a $i c o m p q i c5rora li s e atribuie mirosul de ambri caraoteristic componentei flavonoidiice. Acest reziduu e supus la extractie cu metanol care dup5 evaporare las5 de asemenea un reziduu de 4,73 g la sut5. 0 a treia extractie dup5 cele doui precedente e cea mai redus5 (3,16 g la 100). Totalitatea acestor trei irezidluuri este de 98,25 g la 100 propolis. Azotul total d acesrtuia e de 0,400 g la 100 g prodlus nativ de propolis. Hidroliza acid5 a a m t u i a permite punerea in evidenw prin aromatografie d e n d e n t 5 pe h i f i e Watman a opt aminoacizi $i a n m e : 1) w i n 5 , 2) glicocol, 3) acid asparic, 4) acid glutamic, 5) daning, 6) triptofan, 7) fenil ailanhi $i 8) leucini. De remarcat c i trei din x g t i a sint aminoacizi esentiali.
* Bibliografia, cei interesati o pot g h i la redactie $i la autor.

I n extractul apos, la cald, a1 propolisului, tehnicile colorimetrice pentru flavonoizi au dat rezultate poziltive. b) a t e cancetgri chimice $i fizico-uhimice s u p r a propolkului sint efectuate de BOIERU ~i DBREVICI (1) care folosesc ireziduul cloroformic obtinut in lucrarea precedent5 sau propolis brut. Reziduul cloroformic reluat cu acetonii $i apoi cu metanol supus cromatcgrafiei circulare prez i f i 11 spoturi. P~ropolisulbrut epuizat cu diferiti solventi organid, supus elwtmforezei in gel de polimril amid, -inti 9B r w i i . Ca lreactii chimice pozitive se semnaleaz5 reactiile colorimetrice pentrru flavonaizi $i x e e a cu orcinol. c) GROZA, BLOOS, DEREVICI (23), utilizind a p a r a k l japonez penb u detmminarea amimcizilor automat, in circuit inchis, identifies pe hidrolizat acid de propolis 8 acizi aminati qi anunne : 7 aminmcizi esentiali, a1 8-lea triptofanul nu e identifieart cu a w t aparat. Pmpolisul brut utilizat in experientele noastre provine din diferite regiluni ale t5rii. Cit5m unele conkibutii ale cemGrilor care detmnin5 flavonoizii din plante inlcligene. TAMAS (31) cerceteaz5 a ~ b u s t u l de afine (Vaccinium myrtillus $i Vaccinium vitis idaea), MIHELE (25) din Hie~acium auranticz~m(xusuli@), CONSDANTINWU $i csolab. (8) din Inula uLiginosa. ClRISTEA $i colab. (9) pun in evident; in extrasku1 a l m l i c de Tilea argentea un num5r de 17 acizi aminati. Dup5 cum se $tie, alcoolul extrage flavonoizii. In mnelruzie din arceste lucrsri ale noastre reiese coqlexitatea skucturii propolisului, identifiearea fracti~n~ilar smnalate necesits c m tinuarea inveytigatiilor.
2) Cercetcri in vitro ~i in vivo cu propolis
In 6ceste c e W r i , DEREVICI, POPESCU $i POPESCU (13) (14) (17) utilizeazg o suspensie hidroalcoolic5 de propolis preg5tit-5 1/10 cu extras a l c ~ l o e t i l k .A m t a este abtinut macerind fcagmente miiruntite de propcylis h u t in proportie de 25 gr la 100 alcool de 85'. Se folosesc burcane de culoare brun5, lnchise emetic, ce se mentin la temperatura camerei agitindu-se in decum de cinlci zile de mai mrulte ori pe zi. Dupii a m t interval nu se ma~iagi* se lass s5 se depun5 p t i c u l e l e insolubile in alcool ~i impurititile. S e obtine un lichid maroniu limpede, pe care il conserv5m in sticle de culoare brunH, bine inchise, ferite de lumin5 $i cBMur5. Pentru a cunoqte cantitatea de substant5 wtiv5, se d e t m i n t i reziduutl la gmutate constant5 L a 100 ml exjtrz. Acesta variaz5 in diferitele probe initre 8-10 g la suta exhas. In felul am&a cunoaqtem do7a de substant5 activ5 utilizats pentru preparasea mulsiei hidmalo~olice cam are tun aspect lsptos uniform. (Atragem atentia sti nu se foloseasci ser fiziologic ciici rezuht2 precipitate). In mod curent mai waparim la 2/3 extrasul alconlic iar martwii din experienp p r i m e c o e n t r a r e a corespunz5t?are de a l m l etilic.

DEREVICI, POPESCU ~i POPESCU (17) (18) sbbilesc toleranta a 1,05 @kg corp substants adiv5 pentru y m e c i , cobai, iepud. Albinele hrinite cu miere in a~nesteccu 200/, ernulsie hidxo-alcoolic5 prezint5 fenomene paralitim, unnate de moarte (Fig. 1). Doza corespunzitoare de a l m l nu e toxici pentru albine martore. ProprietBtile antibiot3ce ale propolisului au f m t stabiliite fat5 de unele specii de oolibacili, b. disentesici $i b. tifici, nu ins2 fat5 de stafilwcrc Oxforrd $i S. subtilis mesentericus (13) (14). Pentru tiltrarea puterii antibiotice acevti ceret5turi propun folvsirea M n i c i i dilutiilar limit5 fat5 de Pasteurella avis. Albinele infestate prin hrsnire cu miere-polen de porumb muaeg5it cu Aspergillus niger $i Mucor mucedo, nu sint protejate de propolis (15) (16) In abdomenul m t c x albine apar sporangi qi hife deqi propolisul granular exist5 in macronucleocitele din hemolimfa albinelor (17), (18) (Fig. 1 a).

Fig. 1 Frotiu din hemolimfa albfnei alimentatd c u n i e r e - propolis. Hemocitele contin granule de propolis de anumitd refrinCol. May-Gdnwald X 1250 gew' Dvpd Derevict ~i colab. (18)

Fig. la
Sporange din hifele din abdomenul albinelor Col. H . fericd X 500 - Dupd Derevici $t colab. (18)

Substantele vollakile emanate din stupul populat cu albine a u actiune i n h i b t i m e asupra aeroflorei din proximitaka stupului. N m 5 r u l fcoloniilor cultivacte pe geloz5 sau pe mediul Czapek penbru mucegaiuri e redus fat5 d e eel a1 culturilor obtinute la distant6 de dou% sute de metri de s k p , in liuad5 sau in a r q (13) (14). Actiune inhibantz pcsed5 emulsia hidroal~coolicii d e propolis $i asupra germi~ljrii semintelor de cineps (13) (14), precum $i asupra cultiviirii

virusului gripal pe ou5 exnbrionate (24). Acesk rem~ltatediferii de ace1 a \ martorilor la care se utilizeazii cantitgti sirnilare d e alcool diluat. DEREVICI, P O P E C U au stwdiait (19) acti'unea propolisuliui asupra celul~elmtumorale ale asciltei E h k h (fig. 2). Contactul direct a acestor celule turnmale cu emlulsia hidro-atlwlic8 de extract d e propolis le imprim5 un aspect modificat progresiv, in raport cu durata contactului. Dup3 1 or8 de contact la 37OC citorplasma cap8t8 o dkpozitie vezicularii

Fig. 2

CelWe tumorale Ehrltch, unele C e l ~ l e s f n t de dimenstunt mart, ele sfnt rotunde, nucleu m i m u l t sau mat putin excentric, prezintd c r m t i n d aglomeratd, citoplasma abundentd prezintd formatiunt refrtngente mobiLe ; alte celule mat mtci c u cttoplasmd redusd, c u nucleu ocupfnd aproape tntreaga celulb. Examen la mfcroscop c u contrast de material nefixat X 500 Dvpd fazd Dereuicl $i wolab. ( 1 9 )

in jurul nucleului alterat. Celulele apar acoperite de un ma,terial amorf, care mascheaz8 skructlura $i le aglomereazii. MadiZiciirile rnonfologice sint mult mai m a m t e dupii trrei are de contact, materialul morf inglobeaz8 m a j o r i t a h cel~de'larinltr- pirtuu-3 rugoasg. Alceste aspau fost stabilite la milcroscopul cu contrast de fazg fig. 3) sau pe makrjalul fixat $i colorart cu metoda May-GrihwaM-Giemsa. In experientele ,,in vivou pe goareci, DEREVICI, SORU, DIMA (20) constatii actiunea inhibanta a emulsiei hidroalooolice de propolis asupra

Fig. 3

Examen la microscop c u contrast de fazd X 500. Celule ascittce dupd 3 ore cle contact, acopertte de u n material amorf. Umbre Tare celulare i n cimp - Dupri Derevici $i colab. (19)

vitaliutii mlulelar bumorale Eh~lich.Pasagiile in serie m lichid ascitic provenit de la animalele su~pravietuitoare in prinlul pasaj, r5min sterile, in acelqi .ti8mp afinitatea tinctariala a celulelor de inoculare era scZizut2i. In continuarea cercetiirilm asupra reactivikitii organismului sub infJuenta propolisului, am initiat o serie de experienk pe cobai $i pe iepuri. In mllabarare cu ZALMANOVICI $i ARDELEANU (21) am UTmarit efectul in diferite conditii experimentale descrise de FILOTTI (22). In experientele pe cobai animalele injectate zilnic timp de 12 zile primesc 100 mg substant5 activ8, diluatii in 10 ml ap8 distilat5 ((total 1200 mg). I n experienkle pe iepuri s u p u ~ i imunizikii, cu antigen Salmonela ponatifi AO, pe cale intravenoasii, in 5 @ i n k s e administmaz8 emulsie hidroallccmlic5 de propolis pe cale inbraperitoneal5 (total 500 mg substant5 activ5). Mastorii primesc injectii cu aceeqi cantitate de alcool in ap5 distilat5 fZr2 propolis. Din aceste experiente nu a r e g i t o stimulare a proceselor imunitare de creqtere a anticorpilor antiparatifici A.O. qi nici o creqtere a titrului alexic. Examenul leucogramei animalelor de experienw i d i c 5 o crevkre a polin~uclearelor n e u h f i l e , contributia coibailor fiind predominantii. Limfocit@le scad, iar lrmonacitele se echilibreaz5. Dup5 sa~rif~icarea acestor animale se faic preleviri de mezenter dup3 t d n i c a Bloquet $i Delauney (2). Dupii fixare ~i colorare recurgem la examen mimoscopic pentru a preciza etapele Cranspartului de la locul inoculiirii $i a procesului de ,,clearanceu a propolisului.

Din imagini rezult5 c5 particole ale emulsiei colddale hidroalcodice die cel~ulele endoteliale capilare $i apar sub form5 de granule, inconjurate de .un halo. Dupii o serie de etape se fglrimiteazii in granule r n g m t e , macrofagele intervin in meta~bolizarealor, apar wouole digestive aparente intraoitoplasmie (fig. 4). Lucrmea DEREVICI, ARDELEANU, ZALMANOVICI (11) se ocupB de rezultatele examenului histologic a1 organelor m b r a q i animalle. Semnalfim c5 in sectiunile examinate nu a r p x granule de propolis, a- cum s-a constartat in organele $mecilor care au primit propolis per os (18). La acqtia s-a inregistrat de asemenea un q o r g d de degeneresoenp gras5. Aceasta sugereaz5 o reaativitate de specie diferitii, de asemenea $i importan@ modului de drninisbrare.

c k propolis sint anken*

0 demebiti atentie s-a a c d a t in cursul examenului histologic depistilrii u n m evenrtuale modificiri mwfologice de d i n terahgen. Rezultatul exclude asemenea aspacte, de altfel acelqi rezulht am obtinut in c o b b r a r e m ATHANASIU, PM'RESCU, STOIAN (12) la examinarea sx$iunilor din organele puilor de hamster inmulati la 48 me de la na$h e cu cm,ulsie hidroal~~olic5 de propolis. Acest examen a fost efmi-uat dupil tpse luni d e la inomlare, perioadil in care n u a u apfirut leziuni maw06y:opice cutanate la puii de hamster supravegheati in tot aicest interval. B. EXPERLMENTARE $1 DEIDUCTII ASUPRA MECANtISMULUI DE ACTIUNE A COMPONENTEI FLAVONQIDICE

In a c e a t 5 comunicare, ne cxrupim de o irrrpcmrtantil componenti a pe m e o cunmqtenn din cemt5propolisului anume grupa flavon~izilor, rile ohim$tilor. Dezvoltarea centrelor de documentare $i cercetam a induvtriilor farmaceutice a creat posibilitatea xealiztirii unor studii experimentale cu c a r x t e r riguros qtiintifk pentru cunoa+ema aoestor produse. Utilizarea terapeutici empirici a aoestora a precedat pe cea a informarii asupra structurii qi reafliilor determinate Sn organism. In J.uc~ikilenoaskre, in colaborare cu ahimiqti, a m stabilit complexitatea structurii propolisului qi cornponentele sale flmnoidice : wntine gluucide protide $i Qipide ceea ce ar explim posibilitatea integriirii sale in metabolismele fiziologie. Dupil pirerea lui SWAIN (34) flavonoizii intervin intr-uh procent de 36% in vegdalele alimentare. Din d o c u m e n b e asupra experimentbii apm variatele aspecte sub care a fast ceroetatil componentxi flavonaiidici, existenti qi In proplis (6). VILLANUEVA qi colalb. (38) au izolat din p r o p & unii flavonoizi $i din luar5rile lor xezulti un paralelism al curbei spedrografice cu flavonoizi de sintez5 (fig. 5). Din determinirile lui HEINEN $i LINSKENS (10) a acizilor g r q i din propolis qi compararea cu riiqina mugurilor d e plop reiese asemiinarea curbelor cromartogmfice. Acest rezultat releva una din s m l e importante de care se s ~ dlbinele v la ~p r e l m a~lestuip r d u s natural cu actiune asupra cinculatiei terminale. Imtmesul wupra grupul~iflavonoidic dateazi dlin lucririle lui SZENT GYORGY (35) (36) care a obtinut cu suc total de citrice rezultate bune la tratarea manifestgrilor scorbutice, indeoserbi asupra celor hemaragice. Ac&x contine pe ling5 vitamina C qi un a k factor cu care

mg.

Spectru IR a1 gakanginef izolatd din propolis. Cutba plind este galangin& ; . curba cu linit fntterupte este a galanginei de sintezd. Dupd Villanueva p i colab. (38)

I
I

.
I

.
.

.
L

.
. .

.
I

.
.

,.

i.

..

'*

lucreaz5 sinergic si pe care 1-a denumit vitamina de permeabilitate (P) sau citrin5. Notiunea de vitamin5 a f a t infirmat5 de unii cercetgtori vi inlocuit5 cu denumirea de bioflavonoizi sau derivati flavoqoildici. Dupd p5rerea lui PARROT gi CANU (28) .ji in baza llucr&ilor lui GAZAVE (29) se consider2 mai adecvat tennenul de factor Cae spre a se sublinia sinergismul actiunii sale cu vitamina C (9) #(lo)(11) (12). In actiunea lor asupra rezi~tenteicapilarelor, ambele fractiuni din citrin5 fnscriu o curb5 bifazic5, prima de tip adrenalinic, care dureaz5 24 ore gi a doua care s w i n e dup5 72 ore (se mentine mai m d t e zile) (11).

Bropriet5tile flavonoizilor

In studiile consacrate acestui grup se insist5 asupra activitgtii cara~cterlsticede a reduce fragilitartea qi permeabilitakea capilarelor. Actiuni simultane a numerqi factori intervin i n functiunea replei terminale valsculare (23). Ea e reprezentat5 prin capilam, arteriole, venoase, limfatice rikpindite in toate teribriile o ~ g a n i m u l u i . Structura analtomic5 a oapilarelor considerat5 simp15 Sn urmg cu ani (24) e in realitate complex5 morfologic gi fun4iond. Dup5 noile notiuni membsana celulelm nu e formatiune shtic5, ea este o p5tur5 limitant5 lipido-proteinic5 in continuu dinamism. Acesta nu are numai rol de contentiune, dar intervine activ in mentinesea raporl-turi~lorintercelulare gi de schimburi cu flluidul interstitial. Complexitatea proceseh ee a u loc in capilar reiese din aspectul de unitate cu venele, 1imEaJticele capillare gi terminatiile nervoase din patul capilas. Elemente de structur5 diferiite separ5 plasma sanguin5 de lichidul extraeelular. ReAultA c5 studiul p r d w u l u i de care ne ooupgm, flavonoizii, nu poate fi limitart la peretii vasoulwi ci trebuie s5 se extind5 asupra biosferei functionale a patului microcircular, unde mastmitele perivasoulare vi n w i i formeaz5 o enititate functional5 cu milcile vase. fn patul aapilar intemin mdiatorii chimici d e care depinde conditia hemodinamica perifesic5 normal5, i n k p i t a t e a de fitltrare gi motricitatea capilaselor. Acestea reprezint5 locul de schim~buriintre singe gi t a u t m i , asigur5 aportul de elemente nutritive ~i eliminarea'degeurilar, fu%iuni ce implic5 un reglaj foarte precis de mecanisme, mxdonate d e sistemul nervos cenrtral.
Metabolizarea flavonoizilor
In continuarea expunerii vom analiza conntributia experi~mentatorilor la 15murirea metabolismului flavonoizilor, introduqi in organism pe diferite c5i Experimentatorii au folosit didmiti derivati flavonibi, noi insi ne preocupilm global de grupul acesta, indiferent de indirvidualitatea produsul'ui folosit.

S-a pus intrebarea e m este soflavonoizilo~administrati omului sau animdelor ? GRIFFITHS $i BARROW (14) (16) (17) (118) consider5 c5 flawonoizii sufer5 o serie de scind5x-i sub influen@ flcrei intestinale. S e obtin a c q i compu~ifenolid lucrind in v i b n,umai cu flora mit.robi'an5. Ex,perientelep e animale crescute in conditii de sterilitarte conduc la wncluzii asem5n5toare ((15).DAS gi SOUTHY :(5)mentioneaz5 d e a m e n e a in 1 ~ 5 r i l lor e rolul microflorei intestinale in oataboliiarea. flavonoizilor. GRIFFITI-IS $i BARROW ,utiEzeaz8 in oursul exper,ientelol. un prod'us semisinteti4c m r e contine ,kei derivati flavonoidici de sitructur8 diferit5, a & cum reilese din cromatagrafiile efectuate de MATAGNE (23), c o m b t i aplriti a meta~hLitilor la qoboLanii in'jwtati inrtraperitoneal. Ei conchid c5 in procesul scindgrii intervin enzime hepatice iar c8ile biliare constituie o cale de eliminare a metabolitilor rezultati. In aceste experente s - a folosit canularea cgilor .biliare, ceea ce a permis prelevAri de bil5 in paroursul expwientei. BOOTH ~i colab. (2) (3), plecind in cwcet5rile lor de la aci.d.ul cafeic, xnlarrc5 o serie mare de p r d u s e de catabolizare ce apa,r in pascurs $i a p i sint elimina4i prin urin5 sub f o m 5 de c ~ m p u q fenolici i (fig. 6). Unele diferente rezu11t5dup5 sipecia animalelor folasite ~i dup5 d e a de administrare a derivaklor flavonoidice. Se mede c5 exist5 posi,bilibkea de a evalua gradnl cataboliz5rii dup5 cantitaitea de cornpu~ifenol,ki eliminati prin using s m fecale $i a Ytabili un index de absorbifre in unitatea de timp. Determingrile in singe indic5 cifre superioare de metaboliti in cazul administr5rii flavonoizilor pe tale 'pmnteral5.. 'fn cursul meitalboliz5rii, eliminma e ~epaattizat5 initre bil5 $i cAile urinare. Produsul analizat de ZYMA ,,VenorutonU semisintetic care contine d e r i ~ a t iai rutozi'd'dui de di:ferit5 sol.uibilitate ,(25) denumit Paroven e rezistent la s w u l gastmic dar e hidrolizat de r n j e x x x r g ~ r n e l eflorei intestinale infe,rioare. TAKAClS $i colab. (37) nu sint de acord a s u p a interventiei florei intestinale in catabolizarea flavonoizilor. Ei ajung la aceast5 concluzie in barn rezulitatelar din experientele Ipe ficat izolat de ciroulatie genera15 $i intre$in:ut prin perfuzare cu un lichid fizi31agic cBruia i s-au ad5ugat flavonoizi. SIMPSON $i colab. (30) a~umce~.cetat meta,bolizxea flavon&izilor de c8tre mimfl,ora din mmen pe care 9 1 consid(er5 ca o s ~ s (bun8 5 a flcrei microbiene cu care obtin degradla,rea flavonoizilor in conditii anaerobe. Rezultatul cu flora din mmen dispare prin filtrare p i n fatre Seid. BUHM ,(4) citeaz5 in mmografia sa mupra flavonoizilor un numar de autori care a u cescetart pwblema metabolismul.ui oompu~ilor flavonki. Durata a p r i t i e i in urin5 viriazil, unii indicg 2-3 ore, altii citeva zile. Faptul e explicabil c5ci au folosit cgi diferite de administrare $i animale diferite : iepuri, cobai, $oboLani, pisici, ciini. fn l w & - i l e cam privesc metalbolizarea flavonoizilor CLARK $i oolab. a.pre&azZ c A numai lo/,, din doza administmt8 e absorbit5, restul e eli.minat nemodificat. . .

CAFFEIC AClD
(3,4-dihydroxYcinn~mic acid)

V A N l L L l C AClD
(3-

met hoxy-4- hydroxyi benzoic acid) .


W

m-COUMARIC AClD GLUCURONIDE

I.1

Fig. 6

Metabolttt utinari at actdulut cofeic.

- Dupd

Booth $1 colab. 1957

(1)

STELZIG $i RIBEIRO (33) ghiseuc in cer&irile de eiiminare a unor Elawonoizi cii unii se eliminti exclusiv prin win8 iar altii prin fecale numai. Spre deusebire de interventia florei in scindmea f l a v o m i z i h d e s p care ne-am ocupat, MARCHE?IJLI (22) samnaleazg carpacitatea de a sinMiza flavonoizii din p R e u m i existenti in rnediu, ai ciupercii AspergilE u s candidzls. Adaosul preouasmillorr de g l m z 5 , metioninii, fenol-alanini se face la incerputul fermenktiei. Prezenb flavonoiidului e evidentiatii ou ajutcmul s p e c h l u i de m z o ~ b a n magnetic& ~

Geneza tulburgrilor in boli circulatorii


0 d t 5 oategorie d e cencetiri se preocup5 de mdific5r?le incipiente functionale ~ j imorfologice care fanrarizeaz5 diferite imlboln5viri ~i~roulatorii dhpararte in aipa~ent5,varicoze, arkioscleroz5, reumatim, fragilitate ~i pmmeabilikate capilar5 cre~curt5. LASZT (21) atrage artentia n d t g t i i ca aceste t d b m 5 r i s5 fie depistate in faza initial5 pentru a avea un trrataiment efimce. A m t autor constat5 in varicaie ~tulibuririin metaboliumul gludblc. De asemenea, qi un oonsurn d e atrei ori mai redus d e oxigen a l fmgmenklor de ven5 vairicoas5. P r d ~ m e r e a de acid la&ic e crescuf5. AnaLiza constituen@i pereteLui venos, proteinele, colagenul, hexosmina =at5 unele mdificiri. Elzcstina face exceptie. NIEBES (27) se intereseaz5 de situatia e m h e l m oababolizante a m u ~ p o l i ~ h a r i d e l qi m anume : ~l~UUir~nidaSa, B. illcetiglucosaminidasa, fosfataza A d 5 , arylsulfartaaa, hyalumidaza qi caitepsina. In vena varicoas5, cu eroceptia oatepsinlei, activitattea acestar cnzime e armcut5. Autorul oonahide c5 alrteratiile v a r b e au la baz5 tulburgri lde metab~l~ism a h h d r a t i h de oanbon, provocind instabilitatea enzimdar limomale $i elilberarea fernentilor care antreneaz5 tuLbm5r-i de metabolism a rnucopolisaharidelor q i ireslpmtiv mdific5ri ultrastructurale ale ocrlagenului qi elastinlei. Si alti alutori s e preocupg de studiul modificgrilor din tesutul conjunctiv caracteristice varicozei. ZWILLEXBERG gi colab. (42) r e c q la culturi celulare din e m a n t e de ven5 safenri uman5 varrims5 $i ven5 bovin5 din mennbru inferior precum gi din w n a jugulatr5. Folosid diferite conditii d,e c u l t u 5 r e u e c s 5 xeproduc5 a1lterati:ini asemZnZtoare celor din vena varicoas3. Constanta aparitie unui colagen de aspect spurnos pe care 1-au denurntiit , , s ~ u c t u r 5 asmiat5 colagenuluiu (CAS) $i care apme in lbunica medie a venei bovine in a 14 zi de cul'tiva~e.In m&iul de c d t m 5 apare N ac&yl~l~umauninidaza $i acid enzimei este m i redus5 in m d i u hypoxk $i anaerob. lactic, -vitatea Autorii sustin c5 in M e prmese inrtervin cu rol activ cel~ulelem m u lm din ven5, dovaKl5 c5 C4AS nu apare h culturi ale venei jugulare carre e foare s5rac5 in celule muscullare. Pentm obtinerea efedelor s e m d a t e , autorii insist5 asupra conditiilor riguroase de pH care trebuie respectate. Adaosul flavonoizilor mediului de d k r 5 inhib5 a~pmitia CAS-ului considerat ca mucopolisacharid altemt. In ~ c o n t i n m ~ e cemetkilolr a asupra conditiilor cme dekrnlin5 lezi~mi asemAnAhre v a r i m e i ZWILLENBERG-FRIEDIVIAK qi colab. (41) imubRaz5 fragmente dc W u t conjunotiv de ligament 'in extracte de venii uman5, de uterr b v i n , de mzic5 u r i m 5 . Se obtin aceleagi farmatiuni CAS in anurnite mnditii de pH preoum $i s i n d a m fitbrilelm $i derularea helixului. Lmagini comparative apar in p s u t normal gi in s%mcturi de asp& caractmktic variwnei. Autorii apreciaz5 ea un e f w t minor aeiunea flavonobilar asupra ultradxuaburilar wrcetate in oazul folosirii preparatelor sernisin~tetiioe de Venomton.

In cercetsrile referitbare la metabolismele din perekle arterial, FILIPOVICI (7) recurge la cultura de segmente de aorta in m d ~ i u cu triglioeside $i constat5 o c~~ a consurnului de oxigen sub influen@ adaosului ule flavonoizi. Nu apaa-e o influen@ insemnat5 asupra productiei de -t. Studiul endmelor glimlitice din vene varicoase $i n m a l e mentinute in extraute samoplasmb, de safena varicoas5, psms qi muvohi cardiac este efecbw de MATAGNE $i IIAMOIR (23). Utilizind eletroforeza in gel de amidon se constat4 unele diferente in ceea oe privqte proteinele in distributia lactajt dehikisogenazei care t i d e mai mullt 6pre un metabolism aerobic. Nu se corntat6 ins5 diferenp in adivitatea enzirnelor glimlitice. 0 creqtere a activit5tii enziunelm lizosomale e semndat5 de MIRCOVIC (26) in exprientele sale de Dromboz5 experimental5 pe dine. ZEMPLENY (40) atribuie localizarea preferential5 a leziunilor atermleroase cerebrale unor factori hemodinamici gi hemoreologici la care se adaug5 $i hipoxia local5. Aoemta favorizeazi e l h r a r e a histaminei qi consecutiv creqterea permeabilitstii $i disruperea celulelor perivasculare mastwitare. Eliberarea histaminei favorizeazs depunerea particulelor coloidale $i lipidelor pe @ele vascular, pe fondul peammbilitiitii modificate. Fhvonoizii au proprietaitea de a influenta acest factor, deci sPnt utili $i in prevenirea a t w d e r o z e i . PAREOT $i GAZAVE (29) $i GAZAVE (9) (10) (12) (13) EVUdenurnit aceast5 fractiune activatoare, vihamina C 2 . Acest factor vine P n competitie cu endma ortmetiltransfwaza (COMT) care intex-vine in prima ftap3 de mdxibolizare a adrenalinei (11). Flavonoizii inkg in mmpebifie cu prom l metabolic a1 admnalinei, il impiedicci temporx $i prelungesc astfel d w C a de actiune. In acest p m e s flavonoizii apar oa facto?.i de -nomisire, de prot*ie a adrenalinei, actiune ce o efeubueaz5 sinergic cu acidnl asconbic, la rindul s c i un o-ifenol rompetitiv e n z h e i catemlortoclifenol~transferazei. Alte p5rmi asupra mecanismului de actiune a flavonoizilor admit c i influenta asupra adrenalinei are loc indirect prin stimulawa hipofizei $i prin ac9unea honnonului comtimtrop ACTH asupra suprarenalelor. Se mai afinnci de aseanenea c5 flavonoizii Nioneazi diwct pe peret e k mpilwdor provocind vawconstrictia pwcapilarelor. fnwhiklerea sfincbe?.elm precapilam s-ar datwa ,mei Miuni anhienzitmitiroe, antume inhibitie de fosforilare a ADP in ATP, fosforilare sbsolut necearA relaxgrii m1uscuhre. Relativ la unecanismul de actiune a1 flavonoizih considerim util sil inoheiem expunerea citind int,mp&ea datg de doi biolahiiniqti come n t i i n acest dmeniu. Dup3 cum se exprimi SORU (31), compu~iicu f-ia vitaminei P func$ioneazii aa un si&eun o x i d e o r rwersibil in sinergism cu acidul ascorbic - dehidroascorbic. SZENT GYROGYI (35) (36) afinna c c i in p r m de oxidare ar interveni peroxida.se-aslcanbic, stab%nd corelava posiibil5 d e N i u n e dintre v i ~ e lP e gi vitaminla C. In anumite sari carentiale, fiecare din m t e pmduse separat nu este t d a l efilcsuce oi n m a i administrate oonccunitent au actiune sinergicci.

& i n intervenva v h m i n e i P la nivelul sistemului oxidoreductor reversibil adrenalina-adrenocrom s-ar reduce viteza de olrikiare qi distrug e a adrenalinei care are r d in rezistenta capilari. VirCamina P ca s b k n ado-reductor ar avea xol in mecanismul n transferului de hidrogen. Prin aceastz actiune vitaminele P intervin P diferite pr-e metabolite respiratorii celulare, metstbolismul glucidelor, prolteic, ionic, metabolism1 apei. BESANGER-BEAUQUESNE (1) a t e de p5rea-e c B asupra fun6iunilor w p u l u i flavonoizilar se pat face rnai curind ipoteze. E de p&rm ins; c5 pentru plante iaceqtia au un rol in fenmenele de oxidoreductie. SZENT GYORGYI a adrnis c5 interventia flavonoizilor in respiratia celularg a vegetalelor, prevzzute cu peroxidaze, sint transporturi de hidrogen. Soarta lor este legatz intim de acidul ascorbic. Flavonoizii constituie un i n t m e d i a r in oxidarea acidullui ascmbic. Oxidazele actionem5 direct, peroxidazele dexompun apa oxigenatii produsi in oxidirile dirwte, t r a n s f m i flavonele in quinone care la rindul lor oxidead acidul ascorbic pentru a relua forma fenolicz qi ciclul oxidoreductoc rein-. P~si~bilitatea de a cataliza este atribuit5 naturii fenolice a flavoizilor. Interventia aioestosa in m l e r a r e a sistemelor fiziologice in care intervine midul ascorbic ar sugera ci flavonoizii a u rol de coenzime. Dupti pirerea noastri, un asp&. care trebuie luat in considerare este propietatea chelatanti a flavonoiailolr ; intervin m p e t i t i v in difea-ik pracese enzimaibice $i pot asael deriva o serie de metrubolisme importante dlescrise de GAZAVE $i colab. in lucririle mintite.
C. TERAPIA CU COMPONENTA FLAVONOIDIGA A PROPOLISULUI $1 TESTME)A REZUUIJATELOR

1x1 aceast5 park nu ne referim la rezultatele k a p e u t k e ale propolisului. 0 documen~e bogat5 se afl5 in publicatia ap5rut.i in 1975 ,,PropolisulU Ed. APIMOhmIA qi in referaitele congreselor gi revistelor de specialitate. Ne ocupiim de : 1) rezdtatele obtinute in teorapie cu cornponenb flavonoictici $i 2) de metodele de testare a efectului tempeutic. 0 initiativz utilli a unor indwkii farn~aceuticea fost aceea de a pune la dispozitie proulusele flavonoidice unor eohipe de cercetibri wpabili s5 aprofundeze obiwtiv, sub cele mai variate aspeabe, actiunea ampra manifst5nlor patologice tratate ; rezu~ltatelee m u prezentate in s h pozioane qi d b u t a t e . Unele controverse au existat referitor la integrarea flavonoizilor P n metaboliemul general. -tea au fmt eluuidate de biochiwti, care au pus in evident5 rnetaboliti ai flavonoizilm in urin5, bili sau fecale ; GILES qi GUMMA (21) au pus in evident5 in serul unor voluntari prezenw u m m flavonoizi adundnbbati su~b form5 de tablete. Au folmit tehnim THIES ~i FISCmR (50).

De asemenea L A P A R M $i colab. (28) utilizind autoradiogsafia seinnaleaz5 la ~oareci, etaipel,e de inltegrare in organe a unmui flavonoid marcat d e dzotopi. DEREVICI $i cola~b. (18) dewriu lprin examen histologic etapele succesive ale integr8,rii propolis.ului in metabolism, pin5 la f m a r e a vacuole1m enzimatice. Penitru aprecierea obieutiv5 .a propri,etGtilor flavonoizilor, histologii folosesc unele metode experimentale prin care provoacii pe animale tulburiri circulatorii pe care le Crateaz.2 cu diferiti derivati flavonoidici de care ne vom ooupa ca grup clzimic general in alceagt5 expunere. PRATES1 $i colab. (43) creaza ische1ni.e regional5 priil 1,igstui.a carotidei. Dup5 un a,nami!t interval preleva cortex cerebral a c5rui ulkastructurg e cercetat5. Ma~torukui(iepuse) de .asemenea i se prelevj (!ortex cerebral. La interval de 12 ore de la ligatuira carotidelor constat5 lumenu1 capilar ingustat, citoplasrna ingro~at5. 'fn strom5 numervase fibrile de col'agen. La iopurele tra.tat in prealabil timp de 15 zile cu flavonoizi si sacrifi.cat la 12 ore de la ligstu~raambeSol- carotide se constats membrana bazal5 de grosi'n~e quasi normal5 mai putin opac5 l,a electroni decit in ischemie pur5. Iepurele brat pe cale prenheval5 in doza de 100 mg/zi prezints i!n capilar normal ; membrana bazalg inglobeaz5 in dedulblare frecvente periciite. Limirtele celulare $i organi1tele endoplasmati,ce de aspect normal. CETTA $i colab. (11) trateaz5 cu unii flavonoizi leziuni gsem511F1toare celor din varice provocate cu aminoacetonitrili. Constat5 o influen@ bun5 asupra colagenul~i precum ~i asupra enidot,eliului vaselor mici. fn figura 7 se reprezint5 media variati'uni1o.r colagei~u~hui solubil (in NaC10, 45M) in aonta iepurelui laltirizat gi protejat prin flavonoizi. In coloana albi siet reprezentati martorii, in cea nmg1r5 se indic5 valoarea col~agenuluisolubil, arescuit la anim,ale 1atiiriza.k .cu aoetonitrili. Coloana haymat5 inidlie5 sc5derea cabagenului :solu,bil la a11,imtile tra tate conc,.r,nitent cu flavonoizi (Fig. 7).

loo-

50

Fig. 7

Variattuni ale colagenului solubil in aorta be iepure nou ndscut, lattrtzat $t tratat cu flavonotzt. Coloam albd - iepure martor ; Coloana neagrd - iepure tratat cu amtnoacetonitrilt ; Coloana ha~uratd iepure tratat cu amtnocrcetonttriH $t cu flaoonoizt. Dupd cetta C . $t cohb. (11)

HAMMERSEN (25) recunge pentru realizawa pe vobolani a unui


&em, la dextran spre a studia efectul flavonoizilor. Alcegeia sint admi-

nisbrafi inaimtea dext~ranuluifie cu 7 zile inainte pe cale m lm 'a sau cu o


84

.!z!ouo~yj na aq!qe~ohoj a w j a u!jqo .mlnguemloa !!~yzngg !a!$e!.m?~ a dm!? ur d w g u p ea.m!Jmg n.qued ~ L + W O U I ~ Aun ~ ~ezvqdqm a 3 q ~ a l ~ p q a w 13nla3 oj o ap !nln$uam%$ !a!io~olo~eaTqysuaquy !$ e!lpde $eu~unrapp rtr$uad m s o p j a aTe$!A!W!qo p)lnur !our ap a u n d q e nJquad -!31uw !arlsax !~~3!3!pom snpe na ( 6 ~ mnolv ) ! 4 SIW~ ' n ~ a u 8 ~ap w !uoy a p mqtr n s aupl!s u!p q o ~ e d a ~!npp!ouoAog d quanlju! qns g.rFznj!p o aJa!z.ryur o gtqsuoa as s n d a ~ ap a m g ~ d n p FS, a m ~2 ap ~ a ~ . ~ a qq u ! (ue.rl~atq,g) ~ ~ Q u o A ap ~ !!mFu! ~ J enop pup!~de (PC) .qe103 P ! U ~ ~ ? ? S I M w 51s - o p j a oa!uya$ t u u o j o ~ o pn3 ~ ~ q q v a ug~ y d q ~a !u n @ a ~ o-.qug ( m ~ 3 I.WCI!J$na+s,saqle ap) ~uem1oa!nun !!.xBznj!p l n l w rw p$e!s~de !j atmd !sur Jolaq!dea ?jg,!.[:qeaur.rad e ~ d n s e rnpz!~umelj saun!lw .qezedeJlxa ~olau!a?o~d a !P !npqe.qpj !nlnwnloh o a.mruu!ur:p o g ~ q s u o aas .!z!ouoAeIj ns apz 8 nes 5 ap 3uaurqoJ.t ydnp alupm! !~youloq aF !JnW ( 8 ~ ) U3MSIM ' "P Flez!l!Tn l";oJ e Fa!uqal F l % q .~eumuj e ~ qrnilqs, un el q n u p oc g?nu!juaur a p a q d e B J ~ $ F J ~ as u q aumoad ap eayq!?uea (g '~rqy~aoqeuray (2 'mlawl!dea t?.l~jaU! wze~e.qxa (1 : p y 3 g ap ea$qg+ma yu!ur.mlap a s ' j e q !n.qxg ala8ujrs UJ a q n u g q ~qqgTnzaJ A ~ E J E ~ U ~ze!aa~dv O ~ !6 4 o ~ q u p [nun or aun!sa~d ap ! m p ) e ~ ~ dse~ e l p l qn3 asmuan !azqs eaJeaJ.3 u g gv~mm aJa3 q p u g 1n$sq u!~d y$!l!qe$s !J alnod .xo[a~el!dea oa$eq!l!qsaur.wd -!$!.xazp !z!oumo1j n3 aJelt?.rT pdnp w ~ g d e !!+alad ap l n q m u ~ d n p ~ o l a ~ e p d v!a$ua$yza~ a a a s a ) b ~ o~ q ~ q s u o(OP) 3 nNm FS '$uatmge~$ ap vujuryldps o ednp ao1!!bqadl e q)!aede ap !nlnd.ulg a a~!8lm@ o p ~ m q o .(uqn~oua $!urnuap ~ e d z pdaxi) !z~ouoaa~ no $uaura%qI~ d n p !P aqureug aqrtu!jqo ala+qpzaJ ~ m d u r q !e!jyada m s a ~ u lnduq ! S a !aseoanlurl q u q s p m ~u.rur 'ya!$eday ~ z o ~ n3p (21 '33) iw!uom awouaA a$uapgnsu! Huap ! A a U J aund e a d s p!uyaq a q m e q 8 . x n a ~ ( ~ 9 msvd ) 14 C[TM '(05) LOXI -~vd 1n.qauro~apso!8m y$qxa j~auuro ul -3n~m1ea ap aznluaA !qur p u n l n ~ o + nm [ ~ FA~IE%U a u n ~ s a ~ od q a J n x x aped as .a!j!.de ap ~n-g alk1!qqs as 'p?yt~ue p$ejs.rdns 0 ad &T? a ~ '(auqncqns s ~~&Jouraq !s!ur) al~rhalad f?.rBurnu a s .aun!sual ap ~ n ~ n $ ~ ~ e~@./e;rq e d e e1 1iqe.q - a ~ da8rns.I a s 'gseouan e!lolna~p ~ ~ ~ o d us r ua ql ~dns am3 y~!qzod aun!s - a ~ do pup!Iea.x ~luap!aa uj esnd g aqaod Jo1aJe11de3 eaqel!1!3a~g '.TOl'JUa!s!U!p !a!jua$~ mh!pa!qO a!np~suo3 aln3sa.m !flyv1!qaauroad e IS a ~ q ~ d !!jp?1!8e~j m eaqma3 .a$ua$T;p apo?aur a$r?uy8eurr$soj ne a p l -uaJe3 ~g!~y$saj!uour ardnm ~ol!z!ouo~qj !almn~ju! In!pls n q u a d '~~ULIOU el 18701 a u y a nu a!punCuoa ~nlnynsal~nl-a !Sngo~ . a [ m q ~auo~qiuram !!ur!s~~i3t? w a n p a x o !$ aluaas -amxa ap m p a l !om Jeurnu un yu!u~~a?ap !zpuo~e~ n3 j aa.-ieTv.qaq -ua.qxap ydnp aJo w e d el !S y o o el TJymla~dl mj a s -ue.qxap xaur!.xd nu u.10~ -~otrralapur!uxf 'al!un!zal a m u r a nquad aunqdp ap e a ~ p r u ! ap qu!eu! dual p n x yypem.rd a eaJexj!meS .ysmuane.x$u! ale3 ad a$u!auL y o

98

!nplmpa aaraurlqo . ! ! z o a o z q o.[ eu!urq08.m e u g e u a q e ap ! ! $ = [ u ! ol nquad 3 m . m ! p q n v "IJH no q w ~ q a u !B q q o a apm!u~ ap !.nrtlo~pcuywl -oj Frouoaag .xoun e guozgoqnau sa.woloA lajlso gzopa~do (GI)-qaloa 15 3~fl9 'lexauo 1qm.B Indpq1rs ur qowldap rade pump^ gdnp !n~nurape oa~q!suqy ~ e p a r d v 'pas a o q 81 aun!sa.xduroa upd wapa un Ezoaw uol~qoSad ajuavadxa u: (SE) 'qqo31 !S 3 ~ n 7 o3 !~q?l-s !jlv '8 001 9 S-uJ 00Z !$ 01 a4ur qe!JoA azop u g p!ouontqj ns l q o n ~ aa p u ~ ! u ap ~ 301 un - s a q ~ Wun e m w o j ' g q ~ ~ ~ a~lt?31 a p p ?%FA ap u o d w !nun o guo+nqns eaeqrrgdtur el 8m3a.1 ~!$Bw~Ju! e3o~oSde ap apoqaur q l o a q u ~ -adz ucqmouan pls -0'JTI.I ap JEA!Jap Ut'l 3S390lUJ (01) .q%?lO3 ! k 33m8mMnvD '~WOU~A a ! $ -elnx!s ap JO1!Jgmqln?. le q u a m ~ . r q !nun !!JO~EA e a ~ a ! s ~ dndyuad o .!nvwaurq,eq l n m a q pxx.mu csur atnjuaur as lnlaaj3 ' g $ u a m ~ o n l j ol !!$g~!pq~auw.ad oamnu!urlp !4 9-3 .u!$uaur as alualslxa a1a3 ~ o p 'tou !!S3e~ouray mdo nN .'!nln$uauroleq !nlnpaja ea~![!q@s aq~w.md6 ! ~!m!qo qsa napeso~d~ s a a o a : m ~ u m !!Jw~ "m no p l ~ g sp d a ~ as ! o d ~' p n l gnop oauaurm ap g z o a q q u p p e as o q a q d ! yun1 gnop ap durn? a ~ o pz ur r ~ r >1a.q ap UH ap Bur oop Ysaurvd !!~suloq l u a u q e . ~ap g p o y a d a ~ v a a gu l 'guna~dur! ' ~ q ~ a q FqunJj n -uoa as a13 . J O ~ a l ! ~ a p a ~ dle.redas e n1.m a n 3 p!paur !jlnur !em ol l ~ o d -urr as alaurayog .soTauIs!.maueo.Isp ale ! 5 : !au!aasaJonlj .xolalmeae.qxa ale . ~ o - ( a u'JalaalJe a~ alp q e 3 a p a 1 l . 1 ~ ad aurayc~s aoj as !!j~~Bo)oj gdna -!au!assaJonlj J q q o m n o q x a IS J o l a u r q f i a u m q w q u a z a ~ dq s a a ~ a p a ~ d ap a ln!.rq!.13 'oqaaqd a%kaw!~da ~ e a$01 ! n p x e p p e d !S J O ~ ! O U O A E ~ J !!Jg.qsy!upe surm u! 'wwqtz!p !a!+doqqs~ !a!$nloaa eaJenqeAa a)!ulrad JO~!!J?J~C~OJ o a z e ~ d m q.!ym a p Inpun$ n ~ u a dFJ~qn3 ur auq!J ! S ~ s o l o jlod a s ' a l e u q q a$!.xaj!p 9 !!p.~80103 FJnsxa a s ' ( ~ 9 )~ O H ~ S m1 ; L ~amJYn1 u p -!as urns gdnp qm!~duros ap Inpap ! ~ ! ~ & 8 eap ~ dq.xas o :$pz~u Hucmamnu ap !a!$nps m~aTsaCu1 *aua!u!l -aJ a[alo!Jequtl ad g w e d e !a$uaasamnu o a ~ a ~ j e a$!ur~ad ~ o j upwpm ' l a g -e~&quaasa.xonljoaEz!vln u y ~ dqv?uaza.xda so!$axI ml[!ur u n ap aundslp a;ielnoo al!un!jmjo u g xe@o3 ~,!j:l!1!q~amad B ! !!jy$g!8e~j ln!pnqS '~olaaal!de3 ealg!l!qoaur~ad Iajlse pu!pa.~do le~ap~ lnp!yaq d ug aqEu!urxqap ~jqod alue?suo~ a o m alpopA ' a p ~ ~ i q q al!.raj!p el le!$!~s.rqu! p ~ q a lltmala~dap uria)s!s un ~ t s a q & p as F o!aJ -p g p q s a u a j g p d v 3 o uqnaqns ampc~ju! elpolam p!$gszaqu! pp;ryaq a d s am.ql!j ap !n1np~.B !!.xapa~dv lndoas UI .(8) ~ ~ ~ ap 1 gsndwd 8 3 $so$ e ~ 0 1 a ~ l ! d m eqq1!1!qoaur~ad o!pnqs e ap a)eqqEpour q o 0 .!z!ouoAelj na aqqmq apmqol u ! gle!z.qlur tFamznj!p u!~d !!$gg!qoaur~ad ea.munipa~ g%tqsuos 'g$nxmn.cv g $ e p ~ d n s o ad q u o ~ o ~ap w t?a$qgum qqauroqoj :zo!sa~de as !S gu!p!.~!d na 1nqaeJop a8e.qxa as " a q q . & ?ap p$gms as '~q!uqoqoS tmq!dmap N n p a%.qxa as ~ r n 1 0 3 eala!d '9q!.r! wun18w u g '(soua~e.qu! $eqaaCu!) SUE^ !nln)mJo1oo !pgz -nj!p l n a p x ~ d u y d ~ u p q ! d m !!$glq!q~wad e ~ d n s t ,o . ~ q s a oeaun!jx? eze!pnqS !S q!z!ouo~o13 JW~UJ=IJ~!!W~ I ~ I O J p ~ y (02) a ~ 1~08~3

Dupg 12 ore incepe administrarea de HR m e se continu5 timp de 5 zile la fiecare 12 orre. THULESIUS $i GJORES (52) mm&eaz!i viscmitatea singelui pe bolmvi ou insuficient5 venoas5 cmnicA. Se deteminti Yiscozitatea inaimbe qi dup5 rtratamenrt in sfngele mbital qi in cel p l e v a t din membrele inferioare. Nu reies diferenw impol.tante P n h lcdmrile trataite $i martore. Ceea ce determing pe autori sg excludg interventia viscozit2tii in tulburbile circulatorii venoase, contrar aprecierilor deduse de LOISLLEUR $i colab. (34) din experientele lor pe animale, bazate pe difuzarea colorantilor. Impmtanb instalgrii unei oinculatii colaterale dup5 a d d e n t e ischemice, rezul'tate din smpendarea circulatiei ccmronai~'ime qi in anterele membrelor dnferioare, a fost studiat5 die BRJKAC qi LASZT (7). Autorii imagineaz5 un a p a t care penmite a i m i e grafic mecanograma. Acea6ta reprezint5 r5spunsul nervului coa'espunz~kr mu$chiului in care s-a instalat circulatia colakral5. fn mzul experientelor pe card se urtfizead electrocardiograma. Tratarea cu Venoruton a dat rezultrute semnificative asupra instal5ilii cirmlatiei colakrale. 0 alt5 t h i c 5 de studiu a miunii flavonoizilor mte imaginas de de la asemanarea stxwcturii SCHLEBUSCH $i KERN (49). W t i a pl-5 chimice a unor flavonoizi $i a polifenolilor folositi in t5bgcgrie (taninuri), ceea ce ar sugera c A $i flavonoizii ar putea actiona ca stiubilizatori ai colagenului. Se $ie c5 fibrele de colagen se mnitrag, reulwlndu-se $i producind degajaw de ternperatm-5 qi energie caw poate fi rn&uraU cu ajut d unui aparat. Dup5 p5rerea autorilor flavonoizii ar actioma ca un agent de tzbgcgrie. Aeiunea flavonoizilor este proportional5 cu concentratia. T e r q i a cu flavonoizi a fost aplirccdt5 la bolmvi ou m a n i f m r i provocate de caren@ acestora : in smrbut, fragilitate $i permerubilitate crescut& tiullbw5ri c h u l t o r i i in m m 1 b l e i n f e r i m , vmice, in aterxscleroz5, edeme, arsuri. Pentru precizarea deficientelor vasculare se intrebuinteaz5 una sau mai lmulte din metdele enunwte an,terim. In genere se l w e a z 5 cu marto& c b a li se adrniniWeaz5 placebo, un p r d u s in& in m l q i format ca cel cercetat. INdlwtria farmaceutics a pus la dispozitia cercet5toril~r px-eparatele ce trebuiau controlate obiectiv, de aceea adesec~li experimmitatorul nlu ~ t i a nici el cu ce prodm lumeaz8. Au fost utilizate produse semisintetice, dcrivag ai rubzidului extras din floarea de saldm galben, alte preparate proveneau din citrice uneori in adam cu ioni metalici. Se mai utilizau extrase din fructe de p W l m (dine, cmZize ek.) sau din castane &. Acbivitatea clinicienilor b&5 $i pe testele de laborator obiective asigura concluzii pretiowe asupna valabilit5tii terapeultloe a unui prodas cemtat. Majoritatea cemetAtorilocr imi&i mupra lipsd de toxicitate a flavonoidlor, toleran@ mentinindu-se fat5 de doze maai gi indelung administrate. Aceast5 p r o p r i d t e a incuxajat probabil numeroase initiative de a studia terapia cu flavonoizi. Vom semnala nurnai citwa nuane din bogata

documentatre existmt5. DEMURE (14) a lucrat cu Disrarel extras din afine, CLEMENIT (13) 1614) cu produse citroflavonoidice, PREIROVSKI 1(44), KAPPERT (24), RAZWVA'(45), CAUWENBERGE (9), McEVANS (36), FILIPPI (19), LECOMBE yi CAUWENBERGE (32) folosesc produse semisintetiw ale rutozidului denlumlitte HR (Venmton) (55). Acgti din umn5 autori (32) au semnalat manifestZiri amino-libemtoare a unor derivati ai rutozidului notat Z 4000, numai pe pbolani, Pns5. Se constat5 o sc5dere brusc5 a tensiunii arteriale urnat5 de tachifilaxie (puls precipitat). A4utorii pecizeaz5 c5 aceste fenomene nu apar la om la care se utilizeaz5 a i derivati de rutozid. LAGRUE gi c ~ l a b .(25) c e d e a z 5 tulbur&-ile cimulatorii prezente in aterosderazii, in hipertensiune arterial5 (27) pe care le trateazi cu amelimki vwite in 213 din oa~urri.Trarta~menrtulpe cale bucal5 (a 103 mg X 3 in 24 ore) de trei s5ptgmin;i se repel2 dup5 o pauzii de alte trei sgptilmini. Au folosit Esculoside Ld (25) utilieate sub denumirea Folescuto1 (26) $i in alt5 serie de experiente ROSE obtine ameliorarea simptomatologiei subiective din varicoze $i sirnptome postflebitice ; conchide asupra utilit5tii flavonoizilor in terapeutica tulbur5ri;lor c h u h r i i ale inembrelor inferioare. LECOQ recornanid5 flavonoizii in puirpur5 $i alte bolli hemoragke ( m b u f t ) in care a p r initial echirnoze frecvente, i n nefrite hematurice, scleroz5 ~i hipertensirune arteriali, tulbubr5ri membmle, dezwhilibru hepatic. GOTZ (22) mmtioneazii sc5derea c o l e s t e r d l d ~ $i reaultake multurmitmre cu Conicenkin (prepairat din castme) in vmicoze, ulcere vatim e , bmihf1ebit.e. PAIRIS $i MOURY (39), care conltroleaz5 eficacitatea aidministr5rii flavonoidice in tulbu(r5ri de permeabiilitak, CW testul difuzgrii colorantului albastru Evans cu electroreflectometru conexat cu un galvanometru, ggsesc c l permeabilitatea crescutil e amelioratii sub influen@ fla~vonoizilm.Faipt confirmat $i de ARTUSON (2) in w u r i de m u r i $i de DEiRNICI ~i d a b . (17) cane utilizeaz5 in amulri experimentale o emulsie hiklroalmlic5 din propolis in care se afl5 flavonoizi. Din documentarea privibare la utilizarea flavonoizila in oaulisticR miese posibilitatea de a stivili mersul afeeiunilor in care predominii retinomile. WEGMAN (56) studiaz5 rolul enzirmelm in procoeseh de adaptare la expunere l a Jumin5 initens5 qi utilizid retinograme s h b i l q t e efectul fworabil ail ~ v m o i z i l o r . Cemt5rile lui ALFIERI (1) privesu: adaptarea rapid5 la iatuneric, constat5 cobcnrirea plragului lumincs absolut dap5 bratarea ~cu flavonoizi. Autorii explk5 mecanismul prin conversiunea radiatiilor ulrtmviolete ineficace, in radiatiuni vizibile de lungimi de und5 mai mari. De acord cu rezultatele lui ALFIERI sint MASQUELIER $i colab. (37) $i PERDRIEL (41) care studiaz5 efectul citroflavonoizilor in adaptarea la ebluisare. NEUMAN (38) ~i T H O M S $i FKIRISAIN (51), ROMAN1 (46) f o l o s s tratamentul cu flavonoizi in angiorpatii mnjuctivale din cuuslul prediabetului sazl din diabet. Preparatul d3enumit Difmrel e cu extras de afine.

PE7I'EmN qi HtEAL/TH (42) indic3 retinopatii prin tratarea gooblanilor cu iminodipropionitrile pe care 1e inhirbii cu flavonoizi. BAIDAN $i OITA (3) utilizeazii in afectiuni oculare solutii sau unguente obtinute in mhen$i pe baz8 de almine organice alle prqmlisului. Se obtin rezultak bune in m u r i meoconjunctivale, blefarooonjunctivite. Fhvonoizii au fost utilizati $i in dermaltologie cu reuultate bune sub fwnn3 puikveriA5 de c a r e BOLLIGER (5) ; au fost a l e e cazwi cu pruri't, erne, u l w e varicoase semi-inehise sau care lasii induratii. LECOQ a propus fobsirea in purpur5, LECLERCQ in p m r b i s (33). De asemmea folwkea flanronoizilor in localimrea ~ o r i l o a r dat rezulbate bune lu'i BALANGER $i DAX (4) k RUDALI $i JULIlARD (48) constat3 inhibarea difuziunii tumorale prin flavonoizi la qoarecii care fac turnmi mamare cind sint tinuti T n mrcinii continu3. RUDALI, DECHAUME $i CQUSTOU (47) olbtin acest rezultat cu c h e l ~ t e magnreziene de flevonoizi. Dup3 p&rerea h i BOHM (6) c h e l a k e a este mecanism de bazi a acfiunii flavonoizilor. CLlZMEISON (12) qi (15) ins3 insist2 asupra sinexgi~muluicu actiunea mid~uluiascorbic, fivonoizii fiind considerati fade econornisire a amstui ~d ou c a w internin in fenomenele de oxidoredu~ie . INSUSIRILE FITOIN~HIBITOAREALE UNOR SUBSTANTE PRODUSE IN COLONJIA DE-BINE APIS MELLIFICA L.)
M. GONNET
FFlANTA

Introducere Inez din a n d 1960 am arBM c3 anumik fractiuni extrase d i n produsele stupului inhibau germinatia semintelor unor plante (GONNIET $i LAVIE, 1960). Se vorbea in acea period5 dwpre o nou3 orientare in studiul acestor substante. Se cunqteau deja insqirile antibacteriene ale unor produse ale allbinei, dar se cuno~teauprea putine l u m r i despre actiunea lor f itoinhti~bitme. Aceste insuqiri nu consltitbuie tutu# un fenomen izolat. Exist4 foante n u m m e exeunple care araitii c3 anumite extrade din substante de origine vegetal3 sau a n i m l 5 provoac3 fenomene de fitoinhibare. Au fost k l a t i , de pild3, inhi'bitonii gea-minatiei sau ai creqterii diferitelor crgane de planbe, cum sint : r M k i a i de Helianthemum, A. phyllanthcs, Papaver, Thymus, Rosmarinus e k . (I. BECKER, GUYEX' 1951 ; DELENIL 1951) ; frunze tulapini $i mugmi de Xanthium, Centaurea, Allium, Lycgpsis, Pelea, Salix (KON16 1947 ; FLETCHER, RENNEY 1963 ; LANGE,

&.

KANZOV 1965 ; GARESTIER et al. 1966 ; KEFELI 1966) fruotele $i seminwle de Lycoprsic~m,Vicia, Oryzo etc. (KONIS 1940 ; PEYRONEL VARGA 1966). Pe de altg parte, a n m i t e extracte ale u n m c r r e t i i animale prezinki d e asemmea activitate inhilbitoare : sberolii, terpenoidele, hormonii $i diastazele s-au dovedit active fat5 de plante (LUSTIG $1 WACHTEiL 1939 ; BOITEAU $i RATSIMANGA 1958 ; CIZKOVA $i VLRYCHOVA 1964; NI,TSICH $i' NITSlCH 1965; MILCOU 1966 ; RATSIMAMANGA 1966 ; MAC LAREN $i BEIADFUTE 19166), saliva urnan5 contine un inhibitor a1 g e r m h t i e i plantelor (YARDEN1 1948). In sfix~irt,citiva auwri au studiet efectul inhitbitor a1 antilbiotioelor asupra germintirii $i crgterii plantelor (BARTON, M'ACNAB 1954 ; DUQUESNOIS 1955 ; BRIAN et al. 1965). LR1 insecte, ainurnite s m e t i i au o impor;tantA putere fitoinhibitoare ; citam dup5 PAVAN (1958) actiunea inhibitcme exencitata aszlpra speciilox Lupinus albus gi Allium cepa de iridmirmecina extras5 din Iriclomyrmex humilis, c a n t a r s n a smrebati4 de Lytha vesicatoria, pederina produs6 de Peaderus fucipes. Dupii LEMAY (1947) veninul de albini controleazii germinarea semintelor. PAVAN (1958) a izoht dintr-o searetie a albinei - 15pti~orul de matc5 - o substaa~tiicrisbalizabilii, puternic inhibitoare a creqterii h Lupinus albus. Primele niaastre lum5ri (GONNET, LAVIE (1960) au f w t realizate folosirvd boabele die 0 x 2 (Oryza sativa) oultivat pe vat5 hidmfilcl ca substrat. In apa cu care se irigau seminple au fost introduse extrade apoase de p r d e ale albinei. S-a l&at cu extract de propolis, de polen, de miere, de cear5, de 15ptipr de mate5 $i de albine in%regi. P m p l i s u l $i mierea au provooat o inhibitie total5 a gemingrii orezullui. Alte elotraete testate au determinat o hcetinire a crgterii plantelor in c o r n p a t i e cu martorul irigat cu ap5. DEREVICI qi mlaborrutarii (1964) ag remarcat o inhibae a germinjrii la Cannabis sativa, in compozitia mediilor de cultur6 utilizate i n t r i d extraote alcoolice de propolis. Alcgti autmri alu insistat rnai ales asupra puterii inhibitoare, rnai mult sau rnai putin importante, a diverselor, ,,calit5tiu de propolis care au f& utilizarte. fntr-o l w r m e rnai recent8 (GONNET 1966) ne-am pocoupat in mod rnai special die actiunea propolisului. Am studiat aceast5 actiunle a s u p semintelor de l5puc5 (Lactuca sativa). Imhilbitia se manifest.& in functie de cancmtratiile studiate, printr-o incetinire sau ohiar oprire a crgiterii plqitelm. Acestg ultimi lucrare a arZitat c5 este vorba de o inhibitie a cregterii plantelor $i nu de o inhilbitie a geaminatiei in semul striet a$a cum au loonsiderat autorii antaid. Ca unnme a acestor incerciiri prelimhare am sbudiat rnai a m b u n tit fenomendk de fibinhibitie provouate de sulbstantek prezente in stup.

Material ~i metode
A. Natura $i extractia citorva substtank exWae din stup. Extradele pe care le-am testat au fost preparate in felul u ~ m i t o : r - Eztract u p s de propolis (1 P ) , 80 g propolis sht extrase cu ap3

distilat5 c l d i t 5 . Extr&ul este recuperat, concentrat pe baie de ap5 $i filtrat ; 1 cm3 din acest extraat contine 95 mg subs tan^ uscat5 ; - Extract alcoolic de propolis (2 P ) , 80 g propolis sint exkase ou alcool (1 ors, cu reflux). Extractul este filtrat prima datg la cald, apoi pe dispozitivul Biichner, a doua oars, la rece, dups precipitarea cerurilor. n apg distilatg, r5cit la OC, Alcoolul este evaporat. Reziduul e s k reluat P cen.brifugat $i filitrat. 1 cm3 de filtrat obthut contine 50 mg substanw uscat5. - Extract alcoolic de polen din ghemotoc colectat de albine (8 P). 20 g polen din ghemotoace colectate de la o ~ l ~ o n de i e albine (stupul nr. 225) sint majorate $i extrase cu alcool la Tee. Dup5 filitrare alcoolul este evaporat. Reziduul, reluat cu aps, este rgcit la OC, centrifugat, apoi filtrat. 1 cm3 solutie d v 5 wntine 118 mg substant5 uscat5. - Extract alcoolic de p&turii ((P3), 20 g p&tur5, din fagurii din acelaqi stup (stupul IW. 225), sint extrase $i tratate in m d u l descris mai sus. 1 m3 de extmat contine 148 m g susbtant5 uscat5. - Extract de miere (C8). Este vorba de f~actiunea acid5 saponificabil5 a unui extract de miere este~ificat. M d u l de obti.nw-e a a m t e i fractiuni va face obiedml unei d m i e r i am5nuntik cu alt5 m i e . 1 ems de solutie apaas5 contine 3,3 mg substant5 uscat5. - Extract acetono-alcoolic de cearii (c) 10 g de cear5 veche sint dizolvate in acetons, la cald. h t o m este partial evaparat.3 extras5 $i reluau cu alcool, decantat5 ~i filbatt5. Alcoolul a t e evaporat ; rezidluul este reluat ou ap5 $i l h t s5 se decanteze in frigider (OC) timp de 24 ore. Se centrifugheaz3 qi se filrtreaz5. 1 cm3 de filtrat eontine 154 mg substanw lJsCat5. - Extract alcoolic de albine (A). 50 g de albine prelevaite dintr-un sbup (colmia nr. 25) sint puse la macerat in a l m l timp de 24 de ore apoi extrase timp de 1 or5 in wflux. Dup5 o prima filtrane intr-un aparat Buchner, alcoolul din filtrat a t e evaporat iar seziduul reluat cu ap5. EYtmotul &pus 24 ore in reffigerator este centrifugat, apoi filkat din nou. 1 cm3 din aceasu solutie contine 270 mg substant5 uscat5. A fmt testat efeotul fitoinhihitor a1 t u t u r a acestor extra& asupra areqterii la Lactuca sativa. Ca unmare, am mentinut materialul qi meto-

dele de control care ne-au satisfiicut i n prinlele noasltre i m r c i i r i (GONNET 1966).

B. Probe biologice pent.ru specia Lactuca sativa


Acerarjt.3 metadii, dkja folositi in lucrarea noasltrg precedentii, trebuie d d s g mai detaliat tinind seama de f q d u l cii a primit. m e l e imbuniit.3ti.t-i. Noi utiliiGm ca mediu de culturii gelozii 20% (in ap5 distilatii) la care se adaugii in diferite concentratii fie solutia de studiat f i e ap8 ca martor. Aceste a m e s k u r i sint iunediat trecute in pliici Petri (cu diametrul de 10 cm). Concentratia extractului utilizat pe substrat este exprimat5 in mg (substanw w a s ) la 1 cm3 de mediu. Studiaea unei concentratii a acestui extract este realizaa cu a j w t m l a 3 cutii, in fiecare placii f i i d semiinate 100 seminte. Aearjtii i n s h i n w r e ye efectueazii pe cirt posibil wogm pentxu a facilitta prelwGrile ulkrioare. S h i n l a utilizatii este l&ptwa de Babvia (Blonde de Paris). Crqterea are loc in etuvi qi la o temperaturii de 25OC ; umiditatea relativii a incgperii este de 80%. 16 ore dupii insiimintare plantele sint e x p w la luming timp de 30 minute. a t 5 e x p e r e e t e repetarts de 5 ori pe timpul intregii diurate a experlentd (fie dupii 16, 24, 40, 48 $i 64 ore). S w s a luminoasii este corn-tiCuit.3 de o ramp8 alc5tuitii din 2 liimpi fbucreslcente de 40 wati f i w r e (Philip blam brillant). I P u m i n a ~ aprimit8 la ni~velul~ fiecirei p l k i esbe de 1500 lugi. Ci'tirile sint e f d u a t e la 70 de ore d1up5 insftminpre. Se prelev5 dim fiecare placii 20 de plantule, pmmdirudu-se in felul urmiitor : P n scopul dc a evita o alegwe prefexeintialii din ansamblul de seminte, se suprapune pe placii un d k de canton cu d i m t r u l de 10 em. Pe a m t dliw sin4 desenate 5 e m r i de 2 cm in diametnu situate la distant5 egalii intre ele (un cerc central qi o suits perifericii de 4 cerouri). Prelevgrile de plantule se efectueazg prin transparent5 in iinteriorul fiec8~uiadin a-te cewuri. Rezultatele sint exprimalte in lungimea hipocotilelor qi a riidiiciniklor (rnAsurart5 sub o lupii binoculars) potri,vit ra~pmturilor:

(Lung. r ~ d . Ind ) (Lunlg. xsd.) T in care In seprezintii dilvtia fn swbstrat a Wui extract inhi~bitorI iar T - ~ELF~OFU~.

Din aspwtul cunbelor care exprim5 inactivitatea creqtmii radiculare a plantelor se wnstatt5 c8 extrmtul de miere (C8) posed5 o p t e r e inhibitoare foarte riklkait5 (hhibitie total8 ou 0,030 mg substanw uscati la 1 cm3 mediu de cultur8); este urmat de extractul alcoolic de propolis (P2) (hhiibitie toital5 la 1,5-3 mig su~bstant8watii/m3). A h s u b s C m ~ au o Wiune mai slab5 (concenkratii cuprinse in& 1 $i 5 mg substanv meat3 la cm3 de mediu de cul%uriSin cazul inhibitiilor partiale), extractele He p l e n (qi in special cel de polen din ghemotoace) sint foarte putin active. Discutie ~i concluzii Toate substantele extrase din stup posed8, in grade diferite, facultatea de a inhiba sau Pmetini crgterea planrtelor de l&p'tuc8. Mentimim in mod special interesul pe care-l prezint5 o fractiune acid8 saponificat5 extras5 din miere care inhib8 demolitarea plantulelm in doze foarte slabe. Extractele de propolis prezint5 in egal5 m b u r 8 o activitate remarcabil5. Fractiunea inihibi~toarep z e n t 5 in propolis este mai q o r de extras cu alcool deciit cu ap5. Extradele de dbine $i de war8 au o acfiune d e t u l de slab8. In sfiqit, polmu1 stocat in fagmi de catre albine relev8 o activitate redus5, polenul proaspat din @hematoacefiind inc5 qi ma1 putin arctiv. I Constat5m, qadar, c8 pultexea fivtoinhibitoare a fractiunii extrase din corpul albinei este slab5 in cornparatie cu aotivitaka produselor recoltate de albin8. In mod firesc acestea ne-au condus la presupunerea c5 substmtele imhibitoare ale creqterii vegetale, prezente in miere qi propolis, sint cel putin in mare park de origine vegeta18.De altfel lueriiri complementare sint in cum iar rezdtakle obtinute ne vor permite in Z curind s5 tragem concluzii asupra acestui subiect. Dar putem afinna c o p x t e din subsrtantele inhibitoare prwin din stup gi sint de origine a n d & Exeanplul polenului este o confirmare eviKlenU. Am ar8tat c5 polenu1 stmat, deja a m e s t w t cu numeroase secretii salivare qi tasat in faguri de c% allbine este mai activ decit polenul din ghmotoace care a suferit numai un inceput de tramsformare. Ori, trebusie s5 mentiongm in acest caz c5 recoltarea a&r categorii de polenuri a fo& efecbuata in acel q i stup $i in aceeaqi epoc5. Cele 2 tipuri de mostre prelevate erau deci calitativ compambile. Pe de altA pwte MAURIZIO (1960) a constatat c5 anumite semetii salivare ale albinei, incorporate in p l e n proasp5t (polen de Papaver betula, recoltat manual), impidic8 g m i m t i a qi creyterea tuburilor polinice. Extraotele alcoolice de albine in-i i-au dat acela~i rezultat. A.pdar, dubla origine gi multitudinea substantelor cu caracter

'OBS--B8S 'EL& 'WE) 'SAX ~ o m w d%ax 's~aasuy s q u v a a 18d sanbl?o~qputl,l a~qlssod u o u p ~ q s81 a n s ' ~ 6 6 1 ' d 'AVFEFX -OB~-T V W I m d 'ras - 3 s a ~= m ('7 D W ; q&v) ~ eamaqa,p aluoloo q s u m sauuapaloeqllue saaua?sqns sa? '0961 'd 'WW 'TOT-H '(r) 991 'vosta 'DU)~J -urnwan u r n m uoa w q a w z pun Ja??e~a awwazqa gomp uazutlm ualaqgq qo Uunruuraqsurn?sqaaM '$961 ' P I 'MOZNVX '7 '0 ' 3 3 N V 7 'tZ) b

'toe -I- ';sa1vd - ~ ) M O J B pue u o p a u w ~ a 8uo sdes ~ m l jo : ~0~13 Bunrqlqw 8 a q z I.'Lwr '% 'SINOX '(r) z 'toa -6 'Isazvd '7o~aluo? a m ul saaueasqns 8uplqlqul uonsurur~alao uonoe aqa uo oHIr 'I 'SINOX YLF-ZLF '(z) OLT ZISS %nuN .pu%v 'moa 'alnes np saqqo~ salnlma sal suwp s ~ a ~ n a asanbmouaqd u s~na?lq1~W sap uol?esne3crZ 'S96T 'I 'A 'mm 'b8ZZ-1822 'Z9Z "Jd 73s 'V3V 'ZI '3 d(unpvs u j n w ~ )an?leI q zaqo s a ~ n t u q dsaunaf sap aomsslom q ?J uopaurutlas q Jns ( u ~ ~ l 1 a u qr dv) a m q e , ~ red aaarowJ s n o d o ~ d81 JP aarJt!qrm uonov .eser ' . P I '~mN03 ' 3 'salnaJaqn3 sal: ?a s a u p ~ 8 sa~ -brg-g~g '002 "JJ ' - 1 ~ s'paog Jns sanpq8.p aqanJ q a p q r n p o ~ dsap an~?surur~a8nus uorlav 'Oh61 'd ' x r A m 'W ' ~ N N O O
'292--692 '291

"JJ *;ov 'pnav gr'x -3 *sa?otnnz xnap a p saqqroa slleatxa sa1 suep s~o?lqlquy.psJna%aej aa aauesqoJa ap s r n a ~ ~ ap e j a3uasaJa 9861 '3-r 'xn3mm-13 "x 'nv3a-m 'a ' ~ J S X I W D 'b'Cb '1% ' ? U a l d ' P *pmrzw 'des v a ~ n m u a 3ul punoa Jotlqlqul qlmoJ% V 'C961 ! I ' 'V 'A3NN3X "V 'H "loq '30s -1lna s a ~ n a r ~ a d n sa1U8l:d s sap sanbnolqnne sa? ' ~ 9 6 1 "d ' S I o m B n a ( E 'L ) 801 -ooz--r6r '(6) L ' a m q v 'uuv *snodo~d 81: a p sanbl8ol:oIq sa:apdo~d sauvvaa Jns s a q c u a q m 't96r "p "V m m m a 'WOZ 'zcz "JJ '.ros 'puav -s' 3 uojpa O U ~ E L U ~ O H np saarCqdo~?q?suss suonqmssa sap 10s np sanbpro? saaus~sqnssap aur-o ' 1 ~ 6 1 "3 '?~hzrma 'oror '(zssb) boz 'a.tn:u~ slueld yo q?mo18 a w ao ?uaosal:ops pu8 u a ~ p ~ l qao o u r n m ao aauanuu1 b981 "A ~ I ~ I Z "PI ~ VH A O ~ X ~"PA 'VAOXZID '666-866 '(0009) 'MZ J '!nIUN 'Jaw ?ue~d JO ~ o l ~ q l u ~v u r'w6r 'la ?a M "d ' m a s

-qam muam s n n w ~ a d s vXq paonpold 'q:mm8

wauaa g.~uqd -1ovnvd nJqamma ao saaeal ur ulxns p m s~o?~c~lrlur YIMOJD 'CSBI *x' 3'3ma 331N ' 6 ~ 0 3 'qlJOH 'UO$?UU -ralu) qlsr Y K U ~apna8aa aousssloJa BI ra sau!aG3 sap uol?eqwJat 81 Jns sanbnoq?s la sanbyuadJWJD s a m s q n s sanbpnb ap ?=n3 'UP61 "a ' V ' V t 3 ~ ~ "a ~ m nvmoff s ~ ~ "13s 'puav -ZI -3 'sa?l:notq s ~ o ssap s a ~ ~ e u r asaulxo? v~ sa1 J n s ' 1 ~ 6 1 '7
'LT
'LOT-SOT Z C Z "JS '3,~n3'A ' - 3 3 ~

'6CZfCZ '9

'vsn
WN

-rsuI

UOSulov&

aoRoa -qw1uo3 wmo*

:utll:d uo sar%olq1?u8yo

?=u3 -

TCHT~ ,961

'r

~ V D "A V * I

l ~ a w a

.JolaVqTe qmcpoJd~p m w x a aqo!g+uv Joya@qsqns ayemsuoa '(0961) 3 I A w ap q o v j a my!+mnI B ~3@431 aJourJn o pJn%ur ylo% ug a~~~~~ 19 !npdn?s .xolasnpo~d ale a!Zolo!q u!Snsug JolaseoJaur -nu w d n w a q m u ala$uc!~Souna pmxtqeyduroa rims 7 s a 3 ~ 'phgs t q .mpqueld !~xa$kme.xdnm gzeauo!la~ a m a$ueysqms ynlnsal q ~ u r m a eu! qnurnve $od apq.mld !S e3 alapuque 'qnze~ure urno pdnp 'xznqu,~ 'xo~zu!~d.rns my ap qsa nu uaGubuaj q s q .arr!qlo ap !aToIoo alasn'po~dEI W u q a a a ~ e d ~oqpqqu!o%!~

LUSTIG, B., WACHTEZ, R. 1939. Action d'extraits d'organes a e animaux sur la germination des plantes. C. R. Soc., Biol., 132, 234-227. MAC LAREN; A. P. BRADFUTE 0 . E., 1966. Inhibition of plant growth by enzymes and histories, Phystol. plant. 19 (9, 1094-1100. ~ U B I Z I O ,A. 1958. Pollenkeimung hemmende Stoffe in KUrper der Honigbiene. 17e COngr. intermtion. Apiculture, Bologne, Rome 2,23-25. MILCQU. 9. M. 1966. Contribution de l'kole roumaine d'endocrinologie B 1'6tude de l'action des hormones animales sur les plantes. Rev. roumatne Biol, Bot. 11, 339-343. NITSCH, J. P . MLTSCH C . 1965. Terpenoides naturels actifs sur la croissance v6g6tale. Ann. Phystol. veg. 17, 259-272. PAVAN, M. 1958. Primi date sa un fattore fitoinhibitore della gelatina reale din Apts mellifera L. e sus isolarnente all0 statc) cristalino. Atti Soc. Ital. nat., 97, 163-166. PAVAN M. 1958. Biochemical aspect of insect, poisons. 4th tnternation. congr. Biochem. 12, 15-36. PEYRONNEL, B, 1947. Sulla prezenza nei frutti di Vicia faba di substanze inhibltrice dele germlnazione. Nuovo G. btol. 54, 472-774. RATSlMAMANGA, E. e t al. 1966. Interaction de l'acide ascorbiene e t d e la cortisone sur la croissance des plantules d'irbum. Lens. C. R. Acad. Sci. Fr., 762, 756--758. VARGA, M. 1966. Germination and growth inhibiting substances in rice grains Acta. biol. Sze. 12, (1-2), 173--79. YARDENI, P. 1948. Human saliva as germination inhibitor. Science. V . S. A. - 108, 62-63.

'

IV. EFECTELE PROPOLISULUI ASUPRA PROCESELOR BlOLOGlCE

INFLUENTA UNOR EXTRLACTE DIN PROPOLIS ASUPRA M I W Z E I IN MER1STZM.E DE ALLIUM CEPA L.


N. POPOVICI,M. OITA
ROMANEA

Cunoaqterea unor cazuri de remisiune evident5 a unor turnori maligne $i a unor leucemii, remisiune consecutiv5 (udministrhii de propolis in diferite fome, ne-a i d e m n a t la un studiu a1 mecanismului citologic de actiune a1 proplisuluii in cazul unor meristeme vetgetale ale c8rar celule au h t dezmhilikarte infmmational, aqa awn sink qi celulele cancercase. , In aice&ti?i lucralre, pzentiian unele rezultate ou tobul p l i m i n a r e ale exparientelor naastw in x & sens, efectuate pe mwistemele radiculare de Allium cepa L., La care am ~wmEirirtdesf5yurama mitozei sub aspctul frecven$ei gi a1 n m d i t 5 t i i stu-udwrale.
Material qi metdZi de lucru

Bulbii InriIdEicinati de ceapil, Allium cepa L., avind numeroase r2idAd n i de 2-3 cm, dupA un examen sumax- a1 nChma-liltAtii rnitozei, au f a t trecuti pe o ;40lu@ede ,,propose@'' (extraat alcoolic din propolisul natural, solubilizat in ap5 prin adam de tilen4amin5) sau pe o sohutie mixta de grkeafdvin5 sarturat6 (ma 10 m g ! l ap5) plus ,,psoposept 0,02%. La inltemrale de 24 de ore soleotam ciYe 5 r5dAcin;ife pe care le fixam in fixator Battaglia, apoi le w l m m dupg Feulgen $i le aplicam preparatia ,,squashU.In aceste prepamte, pernlanentizarte, am urrn5rit evolutia mitozei p i n observatii caliibtive $i num&rAtocri, stabilind frectnenb celurlelor in cliyiziune $i starea shitozei.

ExperLenfa I. S-a realimt punind bulbi inrAdEicinati sA-qi continue c q t e r e a pe o soluge apoasi3 1% de , , p o w u .Aceas@ ooncentratie a t e d W de mare ua efectul, eventual laitostaitic pe caw ni 1-au sugerat remisiunile cunoscute d e cancere qi leucemii, & se rnanifwte din plin

$i rapid, ceea ce 0bse~rvatii1.e n ~ b - e au confirmat dip plin. Frecventa mitozei a diminuat ta-eptat, ea disp5rid din mmistmele r5dGcinilor aproape total durp5 48 de are de contact a r5dZcinilor cu solutia de propolis O,lo/o. Ceea ce ins5 brebuie remancat in mod deosebit este faptul c5 acest efect mitodepresiv, destull de wklenrt, nu este insatit de nici o modificare structural5 a mitozei, d e nici un fel de dmeglere a f u ~ u l u i acramatic (mitoclazie) $i nici de apaa-itia v w n u i fel de abmatie cromozomial5, sau de ef& consecutive adic5 punti, fragmente, micronuclei, cuprinse in notiunea de cromatoclazie. Acest fapt ni se pare deosebit de important, deoarece consider5in c5 o substant5 onmlitic8 (sau cel putin oncostaticG), trebuind s5 fie mitddepresiv5, nu are voie s5 fie generatcare de dezechilibre informationale, fie $i sub forma de mutatii cromozomiale (aberatii) sau genmice (paliploidie, aneuploidie, ebc.). Este cunmcut c5 multe tipuri de cancer se caracterizeaz5 tocmai prin astfel de modIfic5ri numenice de cmmozomi, ceea ce conditioneaz6, in primul rind creqterea anarhicg qi invaziv:, ca semne ale ne-integr5rii sivtematice a celulelor maligne in mganis'm. In aces& stadiu, am intrerurpt influenta propolisului, ltrecind bulbii s5-$i continue cre~tereape ap5 de robinet. Observatiile ultedoare a s u p meristemelor ne-au aritat c5, la numai 24 de ore de la intreruperea influentei, reapar mito-, $i mai ales fntr-o structur6 perfect normali. La f'recvent5 normal5 a mitozei, meristemele ce au fost bratate cu propolis ajung la cca 72 de ore de la i m t a r e a actiunii acestuia, cind $i erevterea r5d5cinilx este rel'uat5. A ~ e d a r ,o prim5 concluzie privibme la influenta propolisului asupra miitozei in celule meristematke n o r m l e a fmt practk enunPt5 qi d w o reformul5m : - propolisul contine principii mitoldepresive caa-e nu genereaz5 anomalii mirtatice sau aberatii ~ a m o z ~ m i a l cu e , alctiune enengic5 dar revmibil5 dup5 incetarea actiunii Itui. De la o substant5 onmlitici sau onicostatic5, am mai p u k a pretinde doar ca actiunea ei mitdepresilv5 s5 fie cel putin egal5 sau mai mare asupra uncr celule d e r e g l h informational (cum sint celrulele canceroase) $i, dac3 s-ar putea, reinstalarea mitozei in acestea s i nu mai fie posibili. Experienta a 11-a. Am consilderat interesant s5 adninistrgm ,,praposeptu uncs celule dereglate sub aspectul inkegrititii aparatului genetic, ohiar daci nu in semul malignizsrii. Am ales ca agent dmeglator griscofulvina care, a$a cum se $tie din litera(tur5 ~i a$a cum $tim din rezultate proprii nepublicate, deregleaz5 foarte puternic $i total mitoza, inducind poeudometafaze, pseudoanaifaze $i pseudotelofaze de tip colchicinic, dar $i - foarte frecve~xt- anafaze mdtipolare, care duc la celule plwinucleate cu nuclei inechivalenti qi deficiltari sub aspectul continutului genetic. La concentratia dle 10 mg/l (solutie apoas5 saturat8) cu care am lucrat, dup3 24 de ore de actiune putem g5si .o frecvent3 ugbr sporit3 a mitozei (un index mitotic crescut) dar absolut toate figurile mitotice erau madificate. DupA cca 4 ziJe de actiune mitoza d i v e , dar aproape toate cehlele meriskmatice sint p1urinudeat.e $i poliploide. Prwbalbil c5 starea

plminu~cleatAi m p i d 5 $i inrtrarea in mitozii, de u d e o situatie de mitodepresie. Influen@ prcpolisul;ui aditionat la prolba experimental18 in proportie de numai 0,020/0 (ca salutie apoas5 mixtii) a t e foarrte semnificativii, rn atit rnai mult m dt concenhmtia lui este de 5 mi rnai mi(c5 decit in prima experienv. Fat5 de proba tratat5 nuunai cu griseofulvin5, la proiba cu griseofulvinii + propolis actiunea mitodepresiv5 (a proplisului) se instaleaz8 foarte energic rnai ales asupra celulelor in mitoz5 dereglst5 w e dispar rapid, persistinid m i mnlt timp doar mitozele cu s h b e deregliiri (merostatmocinezele), ca metafaze $i anafaze uqor dispersate cu retardanti, etc. Probabill c5 propolisul, in cumul cu griseofulvina, blocheaz8 preg5tirile pentru mitoz5 in special in wlulele dweglate informational (genetic), qi din aceas6 cauzii nu rnai spar m i t ~ z eprofund dereglate, ca zub influenta griseofulviaei ahinistrait5 singular. In aceste conditii, dup5 cca 3 zile, mitoza din nneristeme dispare t3ctal dar, daborit5 propolkului $i a efeietului lui mitoderpresiv, nu apar celule pburinucleate. Aceasta ne-ar duce la ooncluzia c5 efactul m i t d e p s i v a1 propolisului este mult rnai energic asupra mirtozei anonnale $i asupra celulelar d m g l a t e genetic deci't asupra celulelor n m a l e , ceea ce - ag.a cum am mai spus - ar fi o pretentie major5 fat5 de o substant5 oncolitic8 sau eel putin oncostakk5. Mai trebuie remamat, c5, dup5 inl8turaea sdutiei de griseofulvinii plus propolis $i trecerea bulrbilm pe ap5, nici la 5-6 z i k mitoza nu reapare sulb nici o farm5 - normal5 sau moidificat5 - in meriskmele radiculare a t f e l trartate. A c e m n e a r duce $i la idem c5 principiile mitodepresive din propolis actioneazi rnai energic $i rnai de durat5 la nivelul celulelor meristematice in care s-a manifwtat o deregla~resau o tendint5 d e deregla~e genetic5. Aceasta ar crea un decalaj de prolificitate in favoarea celulelor nncmale, oeea ce ar faworiza mgenerarea unui t a u t meristematic normal in looul celui afeatat de un agelllt dereglahr.

Discutii Dac5 adimi'tem o sirnilitdine de actiune a prinkipiilor mitodepresiire s u p r a celulelor dereglalte informational (genetic) prin griseofulvina sau p i n malignizare, atunrci remisiunile d e c a m r lmcemii la care ne-am c referit la i m p u t u l lucrgu-ii 6-ar explica a d e l . Un tesut nu se malignizeaz5 a b l u t total ; in el v w rnai r51nine celule nonrnale, oricitt de putine, dar a c8rar activitate dt.minat5 sau chiar reprimat5 de celulele maligne. Propoliml, repriminid preferential $i de durati celulele maligne, afavmiza - fie $i indire& - actitvitatea celor normale, ceea ce ar contribui la restabilirea &rii normale a organismului. Astfel, evolutia malign8 ar putea fi incetinit5 sau chi* opria, dac5 nu eradieat8 din organtism. Chiar dacii nu admitem o actiune oncolitic5 sau oncrshtic5 a principiilor mitdepresive din propolis, artunci e x p d e n t e k demise ne sugereazii un principiu rnai general in c e e 5 ~ i l e de terqmutic5 a mncerului.

Dupd pgrerea noastri, penthu tratarea canwrului nu trebuiesc c5utate citwtatice puterniw care ar af& obligatoriu $i celulele normale P n diviziune permanent5 (epirteliiale, hematopoetice, etc.) din orgaahnul uman d>ucindeven~tualla malignizarea lor, oi ar fi necmare ($i sufkiente) c i t b t i c e $i citoltoxice slabe. Awstea a r af& putin sau debc celulele normale, care dispun de o puternic5 homeostazie celularil p i n faptul integsirii lor normale in sistemul crrganismal, dm ar afecta putexnic, ping la dktrugere, celulele maligne, dezeohilibrak infornational, neintegrate sk~ternic in organism $i care in wrma x.estui fapt dispun de o homeostazie fiziologic5 shb5, fiind mai de distrus $i eradicat. Noi presupunem c5 extracbele de pr:polis posed5 asemenea virtuti, de$i mai sint necesae numeroase experimentari die labarator $i de clinibcB, in eventualitatea realitsti unor efecte oncatatice sau oncolitice a exbrxhlor la w e ne-am d e r i t .

Concluzii 1. Prapolisul contine pincipii mitodepresive dar care nu sint generatoare de anomalii mitotice sau aberatii cromozomiale, iar actiunea lor este rwersibil5 in cazul celulelor meristemahice narmale. 2. Administrarea concomitent cu un dereglator a1 mitozei cum este grriseof~ulvina, actiunea rnitodepmivCi se prezint5 ca deosebit de enel-gic5 asupra celdelor dereglate genetic, $i mai ales pare a Ii ixeversibil5. 3. Experiente ul teriwre trebuiesc executate pentru a stabili leg5tura intre unele remisiuni cunoscute de canlcere $i leucemii umane consecutive administrgrii de propolis $i efectele citologice ale propolisului consitatate de noi pe meristeme radiculare vegetale.

REACTLA PLASMOCITARA LA $OARBCII ALBI IMUNIZATI CU UN ANTIGEN ASWIAT CU PROPOLIS


V. P. KIVALKINA, A. I. BALALIKINA, V. I. PIONTKOVSKI
U.R.S.S.
I

La Congresul inknational de aplcultura p w c d e n t am oomunicat cg pr3polisul administrat impreuna ou un antigen htensificg forinarea anticarpilor, faglgocikoza, activitatea complementarlrg a serului sangvin ~i spom~tecontiniu;tul de gamaglobulin& (V. P. KIVALKINA, 1969). Scopul cercetiirii b u a l e este de a studia' influenb prapolisului administrat impreuns cu un antigen, asulpra reactiei plasmocitare, care este unul din principalii indicatori ai transformgrii imunologice a organismului, manifestate curind dlup3 imlmizare. Materialul qi metoda de lucru. Cercetirile s-au f5cut pe 137 qoareci albi. Ca antigen s-a fvlosik un an'tigen complex (complexul glucidolipo-

prateic) extras din S. enteritidis. *aredi din prima grupa au fost imunizati cu antigen dizolvat in ser fiziologic ; qoareeilor din a doua grup3 li s-a administrat. acelaqi antigen, emulsionat Pntr-un amestec de lanolin5 qi vaselinti ; *lor din a Creia g q 5 , antigen emulsionat cu adaos de saponin5, iar oelor din a patra grup5, antigen e m u l s i o ~ cu un stimulator cu propolis. Antigenul a fost injectat o singurg dat3, subcutan, 1n regiunea gambei drepte. In a 3, 6, 10, 15, 20, 27, 34, 44, 58, 75 qi a 90-a zi dupil imunizare trei qoareci din fiecare p u p 5 au fost narcotizati cu eter, au fost deslohiqi $i li s-a extras urmAtarii ganglioni lirnfatici : popliteu drept, mezenbxici, paraaortici, popliki $i subsmpulari stingi. Pe lamele preparate s-au numilrat celulele din seria plasmocitara dup5 metoda lui M. P. POKROVSKAIA $i L. S . KOGANOVA (1947). Paralel cu studierea moldificarilor citologice s-au titrait antlcorpii in homcgenate din organele limfatice $i din serul sangvin. Din organele limfatice s-au preparat h m o genate, s-au diluat cu ser fiziolcgic 1 : 10, 1 : 20 $i s-au extras t h p de 24 ore la temperatura de 4', aipoi s-au centrifugat, iar lichidul s u p m a tant a fmt supus unei reaxltii de aglutinare la fel ca $i serul sangvin dup5 o metad5 curenta. Prin m e t i r i l e ficu~teanterior pe animale intacte, s-a stabilit ci4 in 50 dmpuri mictroscopice ale preparatelar din ganglionii limfatici regionalli s-au g k i t 6-9 celule din seria plasmociltarA. Rezultatele cercet2rilor. Analiza citologica pe grupe a ar5tat c3 reactia imunologici la administrarea antigenului se manifest3 cel nlai intens qi in cel mai w u r t timp prin m5rirea num&mlui de celule din seria plasmmitar5 in ganglionii limfatici regionali. La $oarrecii albi imunizati ou antigen complex, dizolvat tn ser fiziologic ( g u p a I), s-a constatat in a 3 4 zi dup5 imunizare o plasmoblastoz3 neinsemnatg in gangli-nii limfatici regionali. Cel rnai rnare numar de celule din seria plasmocitar3 (91) a fost @sit in a 6-a zi ; In continuare, nivelul acestora a avut un oaracter ondulabxiu. In ganglionii limfartilci periferici s-au observat madificgri celulare silmilare, diferenta constind numai htr-o intensitate mai scgzut5 a reactiei plasmocitare. In hmogenatele de ganglioni regionali antimrpii au fost evidentiati Pn a 3-a - a 6-a zi dup3 administrarea antigenului gi au atins numarul maxim (1 : 1280) in a 15-a zi. In ganglimii litnatici pwiferici aparitia mticarpilm a inceput s B se manifeste ahia dup5 a 15-a zi : oele mai ridicate titruri de anticorpi afl f a t comta~tatemai tirziu decit in g a n g l i ~ nii regionlali (in a 34-a gi a 75-a z i ) . In a 3-a zi de experienw, in serul sangvin s-au titrat aglutinine 1 : 23. In continuare titrul lor a m s c u t ~brusc$i a atins v h a r e a maxima in a 44-a zi (1 :3460). La animalele immizate cu antigen a m p l e t , emulsionat in arnmteo de lanoling-vaseling (grupa a 11-a s-a abservat ln a 3-a zi de experientg o cr~tere a numgmlui de celule plasmatice, cu predominarea plasmob w e l o r . Num5rul maxi'm (102) de celule din seria plasmocitarli a Bcmt fixat P n a 10-a zi dup5 imlunizare. Ulterior, numilrul lor a revknit la valoarea initial& cu o c-ke neimemnatii in a 58-a z i .

In homogenabele de ganglioni limfatici regionali s-au evidmtiat anrticorpi in a 3-a $i a 6-a zi de cercetari iar atculmularea lor maxim5 (1 : 5'120) s-a constatat in a 34-a z i $i a 58-a zi. In ganglionii limfatici perifcrici, alllticocrpii au fost identifilcati in a 10-a zi, iar titrurile lor maxime in a 58-a zi de experient5. C~eytereatitruu-ilor aglutininelor in hamogenateile de organe limfati~ce$i de ser sangvin a fost paralelti, iar in prima pmioad5 a observatiilor titrurile anlticmpilm in homogenate au fost superioam celor din s m l sangvin. Cea mai maire cantitate de aglutinine (1 : 3733) in serul sangvin a ffos stabililt5 in a 44-a zi. In ganglionii regionali ai $wecilor albi dmunizati cu antigen complet emulsicmat in amestec~~l de lanolin5-vmlin5, ou adaos de saponin5 (grupa a 111-a), in a 3 4 zi s-a constatat o creqtere neinsemnatti a num5rului de de plasmoblaste. Num6rul maxim de celule din seria plasmocitarl(l46) a fost Eixat in a 6-a zi de olbservatii. Ulterior s+a constatat rdhucerea nivelului acestora pin5 la valorile initiale, cu o cre9teu-e neimemnat5 In a 44-a $i a 90-a zi. In ganglionii limfatici periferici alu a m t loc deplas5ri celulare cu acela9i caracter ca $i in oei regionali, dar mai putin intense. In homogenatele de ganglioni limfatici regionali s-au evidentiat anticarpi in a 3-a zi dnp5 imunizare. Cantitatea maxim5 s-a observat in a 15-a zi - titrul 1 :2560. Organele limfatice periferice au intrat treptat in proceisul genezei anticonpilor, antrenarea lor comple45 s-a observat in a 15-a zi ; in a 44-a zi de experienw ele contineau cel mai mare num5r de antimrpi. Tikul aglutininelor in swul sangvh $i in homogenate a cmscut o l & i cu predminarea lor cantitativ5 intr-o perioad5 scutrt5 dup6 imunizare in homogenate. In serul sangvin cantitatea maximg de aglutinine la titrul 1 : 3733 s-a constatat in a 34-a zi, cind in homogena%& de ganglioni limfatici mgionaili titruaile anticorpilor au scAzut. La animalele imlunizate cu antigen emulsionat in arnestec de lanolink vaselin6 cu adaos de propolis (grupa a IV-a), in a 3-a zi dup6 administrare s-a observat mgterea nurm5rului de plasmoblaste h ganglionii limfatici regionali. Acumularea maxim3 de celule din seria plamocitar5 (544) s-a obsenrat in a 6-a zi de experient5. Ce18uulelep h m a t i w se aflau in grupuri de cilte 5-20 in cordoanele mielinice din q i u n e a medular5 $i rareori in scoar#.a ganglionului limfatic ; printre ele predminau eelule plasmatilce nemahre. La observatiile unm8toare, num5rul celulelor din seria plasmatic5 era redus, sub normal. In a 20-a $i a 27-a zi num5rul lor a fost nefnsemnat, predominau celulele plasmatice mahre. A doua creqtere a num5mlui de celule din seria plasanocitar5 (117) s-a absmvat in a 34-a zi de observatie ; cabre sfiqitul experientei nuun5rul s-a apropiat de n m a l . Ganglionii periferici au avwt o reactie oelular5 clu caraoter similar, ins5 de intensitate mai shb5. NumEirul maxim de celule din seria plasunlocitar5 a fost constatat de a m e n e a in a 6-a zi dup5 imunizare $i apoi in cursiul intregii experiente a fost peste normal. In homcgenatele din ganglionii regionali s-au detectat a d i 8 m p i in a 3-a zi dupZi imunizare. Nivelul lor a atins o valoare maxim3 in a 27-a zi, la tirtrul 1 : 10240, apoi s-a observat sc5derea t i b w i b r , cu m5rirea ulterioar5 repeta4Si in a 58-a zi pin5 la tiltrul 1 : 5120. Ganglionii limfatici indepiirtati au fast i n c l u ~ iin geneza anticorpilor in a 6-a zi, cea mai

intensii acumulare de anticorpi r e m a ~ c i n d u s ein a 27-a zi. Nivelul anticorpilor in wrul sangvin a urmat un cum ondulat cu spoml maxim in a 27-a zi, tiFtrul dilutiei serului fiind egal cu 1 : 13866. La animalele din grupa respectivii titrul amticorpilor in homogenatele de ganglioni limfatici regionali $i in serul sangvin a crescut paralel cu 05 mai ridicati indicatori din aceleavi perioacle. Injectarea swbcutanii a antigmului complet este deci insotitil de o transfmmare imunomorfologic8 in ganglionii limfatici, in care se acumuleaz8 celule din =ria plasmmitar8 $i antkocrpii specifici. In acest caz, la ~oarecii albi imunizati ou antigen complet cu propolis, prolifernrea cel~ullelor seriei plasmocitare in ganglionii limlatici W i o n a l i a f m t 3,7-6 mi mai ilutensii k i t la indivizii din alte grupe.

Fig. 1.

- Dinamica celulelor din seria plasmocitaril I n ganglionii limfatici ai qoarecilor albi - --- grupa I - .- grupa I11 --- grupa I1 - ..- grupa IV

regionali

Comparind datele cemetiirilor mmfologice $i serologice am ajuns la oomluzia c5 m k - i i e a n;um&~ulu~i de celule plasmatice in ganglionii regionali p e e d 5 acumlularea anticorpilor specifici. In homogenatele de ganglioni limfatitci region& a n t i m ~ i i s-au evidentiat mai inainte decit in serul s a w i n ~i erau prezenti h titruai mai rnari. Totuqi in serul sangvin a1 $oarecilor albi inoculati cu antigen em'ukionat cu propolis, anticcwpii au existat aproape E n cursul inkegii experiente, in titruri rnai mari d;ecft in homogenate, aceasta pe seama antreniirii active in geneza anticmpilor n u numai a ganglionilor limfakici regionali ci $i a oelor periferici.

Titmrille a g l u t i n i n ~in serul sangvin a1 goarecilor albi imunizati cu antigen cu propolis au fost de 3,7--4 ori mati mmi decit la animdlele inoaulate cu antigen c m p l e t in oomlbinatie cu alti adjuvanti. Acelea$i comluzii s-au stabilitt ~i din cornpararea intre grupe a titruzilor maxirrie ale a n t h r p i l m in homogmatele din ganglion~iiregiontali. Din rezultatde wrcetilrilor efectuate conohidem c Z i propoLiw1 introdus in wganismul a n i m a ~ l e lde ~ laborator in comlbinatie cu antigwi stimuleazg reactia plasmwihar5 $i fonmarea anticorpilor in organele limf&iw ~ g i o n d e $i pariferice.
B I B L I O G R A F I E

KIVALKINA V . P., 1969 - ,,A1 XYII-lea Congres International de Aplcultur&. MoscovaY. POCROVSKMA M. P. gi L. S. KAGANOVA, 1947.

BILAXTJ'UL $ 1 PERSPECTJVELE CERCETARII PROPOLISULUI


V. P. KIVALKINA

u w

Din timpuri strgvechi se cunosc proprietiltile curative ale produselor &picole. T o t ~ studiul i qtiinofic a fost inoeput relativ recent, iar p r o p lisul are cea mai tinaka istorie. Stuldiul propolisului a inceput la Institut u l veterinar din Kazan in anul 1947 cu prIproprietZitile ~ a k antimicrobiene. Pinil la =east8 dat5 nu se qtia nirnic d e s p proprietiltile antimibrabiene ale propolisdui, jar despre cele curative - d w r eficicnb lui in vinrlamea bilt5turilar qi c5 in ,timpul r8aboi-ului anglo-bur se folosea cu succes p e ~ ~ hvin!decarea w rilnilor un preparat nurni't propolizin. Folosirea p p o l k u l u i de cillm albine pentru -rim cadavl-elcr musafirilar nepolftiti din sRLp - insec'te mari, q m c i $.a. a sugerat existen@ in lccunpozitia lui a unm elemente antibackriene. Pentbru m n f i m r e a m t u i Jumu am efectmt uaaniltoarele experiente : Am fnfsqurat In propolis cadavre de goareci albi qi bUcBti de carne proaspilt5 infectatil KX diferite specii de bacterii. Am olbsmvat cil propolkul previne procesele de puhzi!re. Cadavrele de oarx xi qi budtile de came infiquirate cu propolis $i-au p5strat m l t a m p aspectul initial ; apoi, breptat a u suferit anumii!k bransfom8ri. h a 6 8 a a f& baza dvdierii proprietatilm antiunimobiene d e propolisului. In cadrul experienwlor in v i m au fost studiabe pria diferite m e t d e po@etiItile lbacteridstatiee ale pr~polisuluimtiv qi a diferitelor extracte de propalis. Aceste cecrcekki au demormtrrat cri protpolibul are un larg sp&ru antlmimbian d i c 8 aGioneaz5 atit wupra qxciilor gram-pozitive de k t & i cik qi a s u p a celor gram-negative. Tortuqi, ldiferitele specii de bacterii nu sint in rucieeaqi m&urZi influentate de pmpolis. 8Aeiunea a n t i m i c r o b i a a propolisului nativ qi a extractelor nu este nici ea meaqi. Deem p r i d p a l i i componenti mturali a i prplis~lui sinrt substantele rilqinoase, iar acestea nu sint identice la diferite specii de plank.

-ymqsqab ~ S ~ u g U I ~nlnqodwd e a~vxlda ap y g p u m o m q~.xoqqa qsoj no u e z t q y p .xeu!.x -aqaA Iny-qIqstq el q o d o d n3 ~ o l a q e d a , ~Ed yurayu! IS puraqxa aamqdie alnu!lqo a~!q+ m l q q m z a J ezeql a u a&qqgia$m q l w a p a agnada~aq -1 '!a$$ 1 ;' prur q!soloj pu nts-g . p B q o q ! a m d %so$na i$ua!od !!urpd 'a'B ~ u g a s e 'p@Iaa ~ !aln no ap p a ~ q x a 'yqooqe -o~p!y alqnula '~ocEo.xda p aleqdel : a+ez!l!$n qwg n@ d m q s a 8 u~ .aq!mp q z q ~ ~ m mnmpqoqug za~ qep nt? nu zaa qsaore ug q q g n q v d a ~ d aqle 15. alaagO!q?quv 'aleu!qsa?lW 16 m - o q l n d lunflaap e l ~!q!suas +XOJ q s a almp8u aop1trurjus ~npau!A . ! n p q o d d a au.rar)ul !~.xtpgdle a a a g $cu!ur -Jalap a !n~nurqu~&o w d n m ~ u w earn!$* u IS umxl yqmoep ~!$naci -esq lnq.sej3 ' q p q u m ap n x 8 lugs apqdiej .q~ .w!%-[~~PuI.IDJ p a.xapA ap lnwund u p w a p a el al!qyedmomt n d e m ) s a s la u.ra)u! lnzn !S q g a * ~ q a s t m ~ k g x ' m l n q l o d d l a@ aquauodurm ap$uqsqng '!n~ - n q ~ o d o da p au.xava ?.ryqde n ~ u a d a l ! q o p ~qegs m d s a p ayeo;~ 'e.5 y q u @ ~ 'q.xa$n ~ p~nloa wmpo.xa : nlduraxa ap err a q i r g o : , - a y 8 !un!$=$e q.xapp '!!zquos 'qun!yo S ! EO!UI.I~ W s r a 'qqaq-u! ~ V _ B J 'yzqnaun~ng' n p o a p w . r ~ p y ! 3 w n d +!~n.xd ap a+fiosu~ azqeur.xap ac)le !4 a q j m g ! . ~ o ~ ~ m S an ls 15. ~ aquom sale p u r - aura= a q p p p - w ~ u r -.rap !un!Wp .xoreq!.xaj!p ex3nse e . x q w a a$ua!+ja qa.qmouIap a uro el ao~qnado~aq !.xndm% ug q d o d na m l a p ~ e d a d ~!s!solq ~ $ u a p a d x 3 'nqp -!ulop q ! S y q y p a p '!goyqt~qw !!$~pcuw ug $rnpaja q q a ml!uaurm p s!lodwd m InquaunqaJL -uro a1 JOI s a ~ s z g l l n n.xquad n1Jaqi.m un aqsa .xolal -ampa l n m ~ ug sqodoxl no qamdaxd mpou a s a m s nr aaJ!sqod '!a$u\ ! S nu!p q - a$mohoxJ J O ~ -nm l n m u g S ! 'aurnoq q a$@oa u p alpmqj IS. ylwm q q t ? ~ ! p alas l sap !our '~!.raj!p aJt?Z!lwl no 'aqvpi33u! m l g . x e m q ~ q el aquapiga ap ~ganap Jlpanop n w s - q ~ o d o d ro a ~ u a n i k nap qns sap ~vurla3 - uxxpca q q d q0do.d ~ na apj,wt?dwd 'yzolpeqmoaut ap ?.rap u j 1 ! $ FImq mmnw 'apqunam pmaqceje 'ml!anqnscxl azcumu ap g!$mja m a 3 .!ez -o.xaau p qo.xaaue lnl!aeq ap y q m o ~ o ~ ppoq d o aqsa ezq!mqo.wN 'pS ! aqhoq1- p o p q c ~ a a u a p a h q o q i a l a l e q u s qsoj na !$uapd ! ! w ~ a 'lasn$au pou ur q!~puloqur! a l e u r p !S a q w p q l q u a u q a d x a qeurlue pqsoloj a q w 2-j ne !npsylodocrd alp axqnado~ql al!lpqayd~).~d ~axqsax mdnw ~ ! u o q aun!$x a a m n u p q p d ~ o a dpa qq!q~p tss 'r~~lda! 'p+x~'!qle ~m.moSn n 3 qmwja aldua~.xadxau1 -sqodo~d ap a d q 14 yda ! S pxp u j a!qnuma 'fiuansun ap !md!$ aqyajrp '~~1c)oe STJXI,OJ~ ap gqsed : q e m d a ~ d *yaj!p al!qyW $so$ ntz d m u~ *!npq@ocrd ale ah!qamo ml!$ -ffla!.xdmd Jnp-qpqs 8z!ura!d ?!n$nsuoa np p ~ q n d o d PupIpaur ap pq~pugqop e$w!aadxa 14 LLTKW~I '!nlnqlodo~d alo awlIqomw!$ue al!lpqaydow -yue!qoqur~~ue am!$st3 o q s a j ~ u e u r nu ~s p ~ l o d o ~ ad x 3 ug m un p y x % y I q a ! m e nu !hqo;~'yzqod! rnseacm wuqjuoa a ! ! M a18 auoz a $ w n p u g ~ a m p q o d o s d a p aqwd 9 q u m u a m 1nun p ~!p.mdrnoop p c n q s 'pqquq a ! $ nu ys aqaod sgodoud a p p q -~os Jolq!Jaj!p a p w ! q o m ~ q ~ ueauin!W a 33 q m r ~ d e aundnsaxd as

~~~

Nsu rnai putin diifieile sint afwiunile gastrolntestinale $i pulmonare la om. Printre =&a sint af-iunile ulcer.-ase ale tubului gastro-intestinal. Existi l u ~ i k i de creare a unui model experimental a1 bqlii ulceroase la animalele de labarator qi de Itrattare cu suwes a aoestora cu preparate cu propolis. In cazul tuberculozei pulsnoaare la om prolbabil c5 propolisul poate fi aplicat impreunti cu alte mijloace eliotrope (cauzale) contra tubemulozei. Eficienta terapeutic8 a noilm prepsrak se manifest3 in oomparatie cu alte mijloace tteralpeubice reromandate, folosik pe larg in prautica mdicali. In acest sens prvpolisul nu este o exceptie. La inlceput preparatele m propolis au fast utilizate in cazul in care alte preparate n-au avut ef&. Fiec8rui preparat nou prescris i se acordfi h t 8 atentia, ohiar dac8 va avea efect in cazuri in care alfte mijloace twapeutice nu a u avut efect. Aya s-a intimplat $i cu propolisul. Aplicarea c u smes a propolislilui in cazuri asem5ntitoare a favorizat popularizarea prepmatelor cu popolis. Dar faptul cti tratamentul cu cit incepe rnai devreme din momentul im1boln5vilrii, cu atit esteomai eficient, eslte valabil $i p n h u propolis. Eficim@ iterapeuticfi a propolisului este indicatti $i de faptul cti in cazul folosi~riipreparatelm cu pxopolis v i d e m ~ e ase produce de regul5 mai repede. Procesul patologic este jugulat mai repede decit in cazul fllosirii m i j l ~ obi~nnite. l ~ A& lucru este important atit peniku medicina .v&erinarti mi $i pentru cea uman5. Cum se explicg inalta eficient5 terapeuticg a propolisului ? Case sint mecanismele actiunii lui antimicrobiene $i cwative ? A m t e intrebh-i nu a u primit pin5 in prezent r5spunsux-i definitive. Adivitatea biologic5 a propalisului s t e indubitabil legat8 d e compozitia lui chimid. Pin3 in ultimul .tilmp s-a G u t foarte putin despre compozitia propolisului. Duar in *ulthtimii ani golul din acest domeniu a inmput s5 fie umplut. Aplilcarea metodelor moderne de cmmtare a p m i s seplrarea $i identif i m a in propolis a unor substank imdividuale. Stludiul diferitelor latwi ale activit8tii lor biologice vor permite clasificarea mecanismelor de actiune a propolisului asupra micro- $i maoroorganismelor. Totu$i nu ye p a t e aprecia inrtreaga activitate a pmplisulu~inumai in functie de activitatea componentdw sale lua-tie separat. Prepamtele cu prolpollis au o actiune antiinflamartolie. Astfel, in cazul aplic&ii locale a unui unguent cu propolis are loc o m t e r e rapidii $i abundent3 a tesutului $i descuamarea zonelor necrotizate. In cazul tratamelutului m propolis se remarc5 disparitia sindromului dureros. La aniimale a m t 1~~ se manifestti in faptul cti i m d i a t dup5 aplicarea unui pamament cu propolis acestea pot ctilca pe merntbrul bolnav. La oameni dispare senzatia de prurit. Diuparitia senzatiilw de durere qi a pmritului indici actiunea ainatezicfi a propolisului. A& luloru a f& confirmat $i de experienp efectuak pe iepuri, browte gi oi d e karakul. Dup5 datele autorilor care a u studiat aceasti3 problm5, actiunea anestezicti a propolisului o depti$e$te pe ma o c, cainei ~i novocai~nei. In mecanismu1 ectiunii terapeutice a, p-opolisului, pmprietatea anestezicti are un rol determinant, cele spuse caractei-izeaz5

p p o l i s u l ca m i j h a 1 tea-apiei pattogenice. Totuqi in cadnu1 actiunii m a peutiee a p ~ l i s u 1 , u un i rol important are qi actiunea antlimicrobianil. Aceasta se refer5 indwsebi la aplicama local5 a preparatelor cu prop~lis. Acest Luau este dwedit de caracterul modific5rii 6poDrului miorobian a1 r5nilm dup5 aplicarea unui unguent cu propolis prwurn qi de faptul c5 in cazul afectiunilor mliootice ale pielii numai pmparatele concentrate de propolis sint eficimte. Pmbabil c5 aplicarea intern5 a propolisului in cazul unor a f w i u n i p u h o n a r e nu are o~impcmtant5esential5. Acest Lucru este dovedit de rezultatele ce~&rilor privind inflluen@ propolisului s u p r a compozitiei oantitative a principalei mkrofhre intestinale &re pea-mlite sB se tragil concluzia c5 a p l i m e a intern5 a p q l i s u l u i {emulsie hidro-almlic5) nu duce la dkbacleriozi. Cum se p a t e extpliy3a efectul terapeultk al preparatelor de p p o l i s administrate intern ? La ace&B initrebare dau r h puns, p a t e incomplet, ~eau~ltatele cencet5rilor noastre privind influen@ p p o l i s u l u i asupra ilvdicilar imunologici. In e x w e n k l e cu iepuri qi cobai s-a stabilit c5 administrarea intern5 a emulsiei hidro-alcoolice produce o creqtere a factoxilox imunizati, $i anume n s p x i f i c i (actiunea complementar5 qi fagwirtaz-5, c2ntinurtul de properdin5) qi specifici (geneza anticorpilor). AceasCa indie5 faptul c5 in actiunea terapeutici a proplisului, rnai ales c h d este administrat intern, aa-e importanti3 crgterea reaotivit8tii imundogice a aganimul~ui. ~Rezultakleacestor m r c e t 5 ~ i au constituit baza verific5rii propolkului ca excitant neslpecific a1 imunogenezei in cazul inttiroduwrii lui impreuni cu antigenul. Experientele s-au efectuat ou antigen oorpwular qi nmarpuscular salmonelozic qi anatoxins-tetanic5. S a u fol6sit $oared albi, qobolani, cobai, iepuai qi vitei. B i n acate cencet&i s-a stabilit c5 propolisul introdus in organism imprem5 cu antigenul stimuleaz5 procewle imunogenezei. Ptrin inbrod~ucerea allrtigenuhi impreun5 cu proplis se produce o restructurare mai rapid3 in mganele ou s h c t u r 5 limfoid5 qi in primul d n d in galuglionii limfatici regionali. Aceasta se manifest3 in hiperplazia intens2 a tesutului limfatic qi in forrnarea intensivil de celule imunmmpetente. In smst lcaz s-a conslatat mqterea m i u n i i complementare a serului sanguin, a activiltatii faigocitare, a sintezei gama3glohJinelor gi anticampilor - specifici - aglutinin5, p a p i t i n 5 qi antetoxin5. Serurile hiperimune olbtinute ca ~ h p u n s la intrducerea antigenului salmlonelozic qi anatoxinei Itetanice impreun5 cu propoh la qoareci au avut o a4iune preventiva rnai pronmtat5. Rezultatele acestor mcettiri mmwterizeaz5 propolisul ca substan@ adjuvant5 qi indic5 posibilirtatea utilizkii 1,ui p e n h m5riwa efectului preparrabelor de vaccinare (vaocinsuri) qi serurilor. Propriertaka adjuvant5 a p p o l i s u l u i a fost studid5 t n cornparatie cu adjunvantul Foeind m e cons6 din amestec de laudin3 - vaselin5 ou adam de milcrobaderiile inactivate ale tubmulozei. Pmpolisul nu e mai prejos de acesta in ceea ce prive~te aqiunea sa, ba chiar il dep5qeqte, dar esk mai putin generat4 dle reactii qi nu p r w o x 8 a l q i i ale orgmimului. Pmpolisul rnai are qi altA imuqire impontank3 - qi anume neadapk e a baoteriilor fat5 de el.

Prin n m w a s e page ale stafilococu~uiauriu $i ale coLibacilului in mediu cu propolis nu am reuqit sii mdiific8m sensi~bilitatealoa- initial5 faw d e propolis. Nu am reuqit d e asmenea sii s e p x h forme rezistente la proplk chiar ale M i l o r din propolis. Speciile de bacterii sprrogene separate din ~rropolisnu se dezvolhi in medii de pmpolis chiao: in conditiile unei cantitgti tleinsemnate de propolis extras pe care o contin. Acest l u m ne-a determinat sii studiem actiunea antimicmbianii a antibioticelox comlbinate cu p p o l i s . Apmitia formelor de backrii antibioticoneaistente este u n neajuns serios a1 antibioticelor $i a1 altor preparate antimimobiene, fa$ carre le ~mic$maz?l v a l m e a kmapeuticii. Actiunea anitimhobiianii a antibiaticelor cornbinate cu propolis a fost studiatii in medii nutritive $i unguente. Prin a c e stud~iis-a stabilit c5 prop?lkul m & q t e actiwitaka a n t i m k ~ b i a n 8a penicilinei, strepbmicinei, tetraciclinei, p~lim~ixinei, c l m m i c ~ e i neomicinei, , monmicinei gi istomicinei, prelungqte actiunea lor dar n u inhibs in vitro aparitia formelar de b ~ c t e r i iantibiotilco-rezlstente. Rezultatele obtinute indica posibilitatea utiliz5rii propolisului in terapia cu antibiotice, ceea ce va permite sparirea eficientei tecrapeutice a acestma. Acema com~binatieeste avantajocls5 $i prin aeea cB propolisul fa^^ pmte din categoria substantelor de origine microbia~nfiprin a 4 i m e a anrtimicrobian5 mati d u s 8 , prin toxioitate mai micii $i caracter f i z i u l g k mai mare. Aplicarea combinatg a antibi.uticebr $i ~propolisuluip a t e m3rl.i efectul terqx+ukic atit in cazul aplicfirii extenne cit $i i n t m e . La s%udiul noiJor preparate se a d A atentie nu numai efedului pozitiv c i qi latturih negative, posibilelolr com~plicatii.Pe baza acestma se presmiu contraindicatiile d e folosire a propolisului. Cu b a t e c& exist6 o experientfi clinic3 de fclosilre a propolisului foa?te bogati, nu cunoa$'tem acti'uni negative ale p p o l i s u l u i asupra organismului, cu exceptia unar cazuri individuale de i n t o l m W sau sens3bilitate rirdicatii la propolis, manifatat5 prin i r i k e a Iocalii a pielii, imcqirea $i uneori inflamarea ei. Semibilitatea r i d i d f a v de propolis se manifest5 uneori la apicultori sub form5 de e m m e . Cele s p w dovedm c5 s-a ecumullat un material bogat despre propolis, maltmial care confirm5 aidivitatea lui hidogicA. In felul acesta, concluziile studierii pmpolisului deschtid un clizont larg aplicsrii lui P n scopuri terapeutice h medicina veterinars gi umana.

ALERGIE LA PRQPOLIS
A. V. ARTOMASOVA
URSS

Inca de pe la incepukul secoului a1 XX-lea s-a constatat c5 pe l i 5 f m n a e a rezieten@i fa@ de intepiiturile &binelor (aya numita imuniltate la apiculrtolrilor), la aproximativ 2% dlin a p h d t c r i se dezvolu - dqx5 2-3 ani de 1;uwru ou albinele - o sensilbilitate faw de in@pilturi, sub forma unor reactii alergilce instanhee sau a diferitelm

'80108~ap3~paurun q azaladv as gs .mia%iu qsa q o d o ~ d q a3!B.Iap !!laaa~ p u n !a!$!do lnms u~ '(!a!%rala e!lu -8dn) q o d o ~ d arw!~!q!suas t q aanp qmd .~o-[asmn& tz pqeBun1apug B y ! 7pnqur ' ( O / o ~ m ) !mu !!$e~quauoo ug s a p pur ' q o d o ~ d rw avfiqqu! q q!qa-p n l n m ~ dp p m m m as ! I p!BJalP a!$nl!ls -urn na ~ o ~ a u e o s 'zeo d aayo UI .ps!~odcxrd pztlan~od aJm ' ~ o l a u g ~ e ,Inu!uaA u!p tnr!aqo.xd ap Hej a!$aea~ o ap sq.10~ q s a nos a.xqe t m s!lod a d PI FZ=UO!$DE~J !!aeqoq pmp ~ q a a ua q q . x p x ~ . quazard ~ u~ %a 'ym!m!l~n p a q e ~ p"gurama 'q$uo~qw p :aqB~ale ~ !un!laajv ns a m a d q !5r urnaa.xd J O ~alyrqpdalur nes au!qp ap ~ t e a18 j -.~alt,m auwuad q J&B s!lodc~d q a3;8~alI3a l f l @ ~ a 'p1n8a~ ~ a .q@o.xd ap H q a!%ale ap warn aqe !P w n d LV-s 'O/OZ sgodod ap y3!p03p a!znJu! na ea.xeuo!$3!~j pdnp '3p~el!jeue 30S un qn3yj B JoIau!qp al!.xnq ~ y d - ) uap ~ fiej a+.xale n : , ~ e t q o qun JRI . ~ p d o ~ no d a!$qequ! o pdnp azpmjns ap pn13.18 pzpa o ~nrpdee q $ u o ~ q urqm ap ~ e u l o q unl q

.au!q@P'= qeda$ug yoasap pasasnj a!~ylyiw u g !P gqdnqs o pBugg qnasam ne ynop -u!wv 'au!qla ap pnqt$a$ug el a!%le ap pheB yurmj o ap y s j n s !an -eqoq ~ J O S ya qqrqmoa E-s a3!&108uale !azammm ~a~!uwoqug Q 'a~$olo%p ap ~~uo!$oqs un-4% yoz!-[e~~@s lsoj v e ~ e u l o a '08z q pugd qm!pp E-s emqe.xE;raduraq 'MWJB ' W I P J ~'pqt3$unuo~da u n p ~ q p ~ s o qrt~pdsne : pm a ~ w e gnu ealylng~qas yp.mua8 ea.xqs '~purm ujp !$qd !am B !$ I!q!w e '!n1n1~.zqqm le wapa qu~aqndun 'y$uan1$uo3 VnaoIo ad ~ m ! l e ~ a u ayslsopdxl 8 yue!Jm!l.xn a!$dn~ao qqoxzap B-s !ode $8.xq p h l u j ad asasu!.jxa as e!$dn~a aJo pz pdna 'ayas!qJn ap W s e nr, a!$dn~a o !O !!1a~d eaqSoml q e m o e-s gqngzrwmt3d e a m ~ m x .aurpnqsn ap a!$mas o !$ qu~a$ndw n a ? un ~n.qdlt3e !n~nqlodo.xd !!.rpgdo 1 m 1 q 'aro PZ pdna .at@uaq !murm;) !am !!.~y$mq E ~ J ~ ~ Q A u g '$wqaqm ad qpcbd asm!1do : q%lo&ale ap yqnwuI!qm qw-rl)~ e-s 'M q u a y e d .sgodo~d p~!%l,e a!$ma.x ap zm un wpuo!$ua.~ll .aq!mpau 'q81rala !!$XXAI !* m o d a$eod ps!lodo.rd !usweo ! ! m tr[ ma .(!!~ge~!dsacr .xo~au&o mlp-xn!$sje lnz-eo ~q !a!qo ap) ~ p ! z o d b j a pgnv !!pleur ap ayas o - . I ~ ~es J va~ei-qd~ 'gur!;ej tjqeq!Jauraqq !$ pB.rq o ap ~ m , BA!$?~ ap m u n q as lns!~o&~d. s q o d d el a!Z.xale na - y ~ ~ u l o ap q a!~o;3a~m pnou o ynqde e amxxqq upp 1 'JU aln!la r n ~ n ~ q ~ p dg a@oyoB.xap ap ~ l a u ! q m 9 dwy lnvnnlIn UI a.xdsap w s .alaqqp n3 ~ p u n m p qaadsx '!a?;gt?map lndg ap pn!Wp?

!cur e-s .s@ale IaXuy

'3~(;uq mpuqm

EFECTUL FRACTIUNILO'R DE PROPOLIS ASUPRA SISTEMEIWR BIOLOGICE - I


D. POPESCOVIC, M. DIMITRIJEVIC, B. SOLDATOVIC
RSF JUGOSLAVIA

Referitor la datele obtinute din literatur5 este sigur c5 propolisul rnanifwt5 asuctlvi25ti biologice multilaterale. Ekte posibil ca efectul polivalent al ~pro~poli~ului s5-$i aib5 wiginea din heterogmitatea chimic5. In timpul examen~elmnoaskre a n t e r i m e ale propolisuhi, am extras p i n aramatografie pe colar15 15 f ~ a e i u n i clife~itede propolis. 5 din cele 15 fractiuni sink pure din punct de v d w e cromatografic $i celeldlte sint in am&ec din 2 sau 3 cmponenti. Puritartea unor fractiuni a fost testat5 prin cromatografie cu strat subthe de gel siliciu. Toate fractiunile obtinurte sint substante ta;ri cu punde de tapire sciizurte, in afar5 de doui caTe sifit fluide foarte viscoase. In cwcet&rile noastre viituare avem de glnd s5 ldiferentiem mai strins frac$iunile propolkului $i in faza initial5 prin teste biologice. Vom plrezenta in acest articol numai rezultartele preliminare ale examenelor noastre asupra efectului a trei fxactiuni de propolis de diverse concenbratii pe celule mamare in v i M . S-a studiat ef&ul fractiunilor B, D, $i E, fiecare in concentratie dle 0,50/0, 1,5O/,) $i 2,50/0. Am folosilt dou5 gmpe de culturi de c ~ l u l e cu martor : a. culituri de e l u l e expwe efwtul'ui de etanol in concentratie dp 0,5O/0, 1,5% $i 2,5010 $i b. cultma celul'atri f5r5 nici un efect al altor compu~i,in afar; de ml a1 mediului. S-au testat linii de oelde stabile (fibrocite) din mutuni de pairece. Celulele au f a d mentinulte in m d i u Parker - 199 c'u 200/0 ser de bovine $i antibiotilce. Celulele a u folsrt expuse e f x t u l ~ ide fractiune $i solutii timp de 12 orre. S-au stabilit 2 criiterii pentru estimarea fractiilor de propoli pe culturi e l u l a r e : 1. Determinarea i d i c d u i mitotilc $i 2. Incildenta sberatiilor mmmomlce. La sfiqitul experientelor preparable au fost tratate cu mebode s t a d d , folosind qi colcemid5, sollutie hip;ltonic5 $i fixative ( a l m l qi acid acetic, 3 : 1). Irudiwle m h t i c s-a d e t m i n a t ca procent din num5rlul de e l u l e mitotice in r a m cu n m 5 ~ u de l celule num5arate. Din rezuiltatele noastrre este evident5 existents diferenwlor in activitatea mitotic5 dinbre fnalctiunile de propolis. Fractiunea E manifest5 o a c t i v h e mitotic5 d e 2 m i mai mare deciit fraictia D sau ca martorii. Etanolul in doze dle 0,50/0 nu are o influent5 esential5 asupra indicelui mitotic in comrpacatie cu mmtmii. h s t e fr&iuni de propolis n a u prowcat aberatii mornoz.~mic~? clalre in afar5 de ridarea $i leziunile olbi$nuite ale oromatidelor. Se pare c i rezulrtatele noastre corespund cu datele care- sugereazg o influenti regenerativ5 a p o p l i s d u i in unele tesuturi.

PROBLEME DE FARMACUCHIMIE $I FAl?MAICODINAMIE.


PROPOLIS
G.VELESCU, M. MARIN
RQMANIA

Pe an ce trece propolisoterapia ciqtigi tot mai mult teren, argumentele in favoarea ei fiind din ce in ce mai numeroase. Lucririle avind ca m p fundamentarea stiintificg a introducerii in terapeutici a propolisului oa atare sau sub diverse forme galeniee, s-au orientat atit spre ce,retirile de faxunacodinamie cit $i spre separarea gi identificarm componentelor active din acest produs complex. Garacterizarea propolisului prin determingrile unor wnstan~te fizicochimice a preocupat un numir destul de mare de cercetatori, insA valorile obtinute pe diferite probe ale. acestui produs fiind ati,t de diferite nu pot constitui bndicatii precise privind oalitatea a w t u i a . Pentru exemplificare : continutul in cenu$5 este dat de unii autori intre 1,9 $i 2,7% (1) pe propohul eliberat de m r i . Noi am gisit pe diferite probe de propolis o medie de 40/0 cenqii. Dupi HEICHUSCHKO $i VOGEL p m t u l de fuzime a fost g&it la 67OC, autmii r e - a d d limita infe~ioari la aceasti oonstanti 90'C. Noi am obtinut pe pmpdisul purificat p.fz. = 81--83OC. Greutitile specifice a~uf a t date la 1,033 : 1,121 $i 1,145. I d c e l e de i d a fost obtinut inrtre 19,O $i 21,8 pentru propolis iar pentru riiqina componenti intre 30 $i 50. Pmpolisul este mlubil in alcml, W, benzen, prqilen-gliml, acet:n& ahloroform ~i alti swlventi organici. Solubilitatea proplisului in solventii mentionati difmi la fi-re dintre ei, f n functie de temperaturg, in toate cazurile rzminind reziduurile alcAtuibe in majoritate de impuritAti mecanice. Pentru depis4aea primipiilor active din prapolis, cemetgrile incepute cu aproximativ cinci diecenii in urm5 $i corntinuate $i in prezent au identifiwt din grupa flavonelor : ahrizina (JAUBERT 1927) ; tectochrizina $i gatlangina (VIG LANUEVA, BARBIE?R, GONNET $i LAVIE 1963 (2) ; acacetina ; 5 oxi7,4 diimetoxiflavona ; camferida ; rhamnocitrina ; 5,78ioxi-4-dimehxiflavona ; 3,5-di.oxi-7,4~dim&xifhvona ; pinwtirobina, ovwvretina (3). De asemenea s-au irdentifkat 2 terpene gi izovadina. Concentratiile in flavoane pe probele studiate au fost'intre 1 % 4%. Cercetitorii CIZMARIK $i MATEL identifici in propolis acidul cafeic $i iLCidu1 4 oxi-3 metoxicinamk (ac.ferulic) (4). De remaraat faptul c5 attit speciile chimice iklenltificate d t $i prooentele aestora in diferite sortmi de propolis variazg in functie de regime, flori $i conditii dimatice, neputindu-se m e l a cu precizie datele analitice ce rezultatele iiarmadimm~iice obtimte. Printre testArile efectuete in labmatoare au fcxstt cele care au demmwhrat prin 'antibio-

grame $i hngigrame proprietfitile anrtimicmbiene $i fungistakice ale solutiilm alcoolice sau ale emulsiilor de propolis. Ejrnulsia hidrwalcoolii8 dc propolis a avut o actiune baateriustaticil fa@ de Staphylococcus aureus; S t e p t o c m s sp. ; B. anthrwis, Erisipelotris rushiopatiae (5). Alti m t 5 t o r i au dovedit prin frungigrame a i u n e a m a r c a b i l i a extractelor de propolis Paw de dermatofitii : Microsporum femgineum ; Trichophyton equineum; T. verrccosum; T. tonsurans $i T. violaceum (6). S e abserv8 t & q i variatii notabile in actiunea amtifungic4 a d i f r i telor sarturi de propolis (6) Alti cmmt5tori au demonstrat sensibilibastea fat3 de p p o l i s a unor rtrulpini de Str. hemolyticus; Staph. albus; B. paratyphi ; B. necrophorus ; Pasteurella ; Brucella ; Listerella ; Proteus vulgaris; B. tuberculosis etc. (7, 8). Testgri'le in vitt.0 ale activitZitilar bactericide .$i fungistatice au avurt rolvl de a explica partial su&cesele unar trabamentte empirice cu propolis. Alrte m e t 5 r i a u aritat cB proplisul dktmge Elagela~tele : Trichomonas W n i s gi T. h i s .
\

Cercet5rile privind toleranta animalelor fat3 de propolis au relevat arm5toarele a s w e (9) : adminktrarea orali la ciini a cite 100 ml eanulsie de propolis Calm01 100/0), timp de 10-20 zile, n u modificti starea genm-48 a animalelor. D R L p B smifiicare nu s-au constatat modific&ri .ale mucoaselor digestive $ urinare. i Ficatul $i rinichii nomale. Admin i s t r a m la ciinli a pr~polkuluisub form5 de pilule cu unt de cacao a matat cil acesta se diqxrseazil uniform pe intreaga miucoasil gastvuintastinalil, fapt constatat prin samifircarea animalelor la diferite intervale de t h p in decumul a 24 me de la administraw. P e n h calea internil, emulsia hidroalcoolicii de pmpolis qi pilulele cu unt de cacao reprezinti fonme utile de iudministrare. Injeotama intravenloas5 a emulsiei hidroalcmlice (50 ml l& cal, 1.0 ml la ciine, 5 rnl la i q u r i ) timp de 7 zile conduce la o a o c e l e m a pulsului $i a respi~atieitianp de citeva minute dupa injectie. Salxificind crtiva ani, s-au constatat focare de necroz5. Nu se m m a n d i injectarea intravenoasi. Inregistrind presiunea sanguin5 in unma inj-ii emukiei pe aale venoasii (2,5-5 ml sol. Z i pmiunea singelui scade, iar respisatia devine mai 10%) se colnstatil c ampla. Ceroetilrile pe intestin imlat dc iapwe demonstreazil cB propolisul diminura t m ~ $ilamplirtudinea miyiriloa- pe~istal~tice. Gofdul izolat de-bmasc5 rkpunde prin actiune c m p t r o p i l negativg (rilrbea contractiilcr) $i indtrop8 (m5rirea pulmii de sontractie). In vivo, propolisul sub f m Z i de m u l s i e hib1coolicZi combate $ diminueazg i $mu1 histaminic. I ~ n j ~ n intravenas rl histamina 300 y k g la i e p u ~ i ,a q t i a fac un p c brutal, la u d i M ~ i z i solindu+e cu

moartea. Inoculareta a 3-5 ml emulsie propolis (4 ml extract alcoolic la 20 ml ap5 distilalti) pe cale intravenoasa, inalinte s m imediat d u p i injectarea histaminei, animalele fac un gcx: redus c a intensitate $i :$i revin la normal dup5 3-5 mi'nute. I n afara acestar o b s m a q i fannacorlinamilw ce explic5 unele w e ale propolisotwapiei, a u fost Pntreprinse ~ e r ~ e t iprivind ri trabmmitul arsurilor tennice $i a1 eczmndlor pnuriginoase umede la dini. Unui numZr de 8 ciini li s-au provocat arsuri in cerc cu diametrul de 5 cm, pe pielea donsal8, cu apli clawtita fGra anestezie. h t u l martor a fost format din 4 ciini. Tratamentul l o t d u i expenimental s-a f5cut la 4 ciini cu unguent propolizat 100/o gi la 4 ciini cu eter propolizat 10o/, timp de 7 zile (9). Din lotul martar 2 ciini 'au fost tratati cu vmelini simp13 ~i 2 cu eter. S-a constatat c5 propolisul, mai ales m b form5 de solutie eteral5, oom1bet.e plasmoragia, fommeaz5 o peliculi protectoare, asigur8 asepsia gi anesteaia ~i duce l a vindecare in timp de 10-12 zile fa@ d e lotul martor, care s-a vindeaat du@ 15-20 zile (9). Rezultatele bune au fost obtinute tratind un numgr de 12 ciini afeotati de eczem5 w e d 8 pruriginoasii cu ajwtorul unguellitului prolxlimb 10%. Rezultate rnai bune a u fost obtinute asociind aplicarea extern5 a propolisului cu i n j e t i i de novouain5 perifocal. Foamte intersant5 este, de asemenea, comunicarea f 5 m t i de c i t r e V. N. AM,ELEVSKAIA, V. S. VUADIMIFUlVA, L. A. BAFtAN $i V. V. CEKMAN la cel de a1 XX-lea Congres international de apkulturii de la Buowqti, cu prilvim la utilizarea p~opo1isul~ui in bolile de iradiatie. Experimentirile efwtua~kpe noi in acest sens au deunonstwt c5 solutiile alcoolioe $i emulsia hidroalmlic5, administrate intern la ciini (150 ml emulsie 35%) sint $lab radisopace in cornparatie eu lipiodolul $i urrom~halul (9). Experienple efmtuate pe cobai i,inunizap cu anltigen cu p r o p l i s eu dernomtmt o s t i m u ~ nespecifici a reactivititii organismului, cu oregtere de 3,7--4 ori mai in1tens5a an'ticorpilor, fat5 d e lotul martor (10). Exltrmkle die propolis s-au folosit cu succes in dermatitele de wa i conorigine aftoas5, experimlenthrile fiind fiicuk pe 2000 a n h a l e + statat c i p p o l i s u l reduce timpul de vindecare, este bactencid, anesteziant $i nu p r d u c e efeote dlvmse (11). Solutiile alooolice de propolis experimentkite pe un ' num8r- de 500 bolnalvi die brioofitie au dat rezulta~besatisf5citoare la 820,l0 din cei tra~tati, f h 5 aparitia efectelor adveme (12). Extractele apoase, hidroalcodilce $i oleaase de propolis a u f a t dministrate per oral $i inbrabraheal la un num5r mare de bolnavi t.b.c. cu rezultate superioare tratamenrtelor ou medicamankle cunmcute (13). Cu titlu idormqativ as5tim cB eczenlele alergice pruriginoase la oln (in special cele ccmtraaba8te in depozitele de crirti) au beneficiat de bratame~tul cu unguent propolizat. -

'

'8 'JU 8061 o s n t l n ~ l d'sllodo~d ~ na aa[maaarn.wz auuoj Joun w~dnsr?raglaalazi . ~ o a1 8 '13A N '9 ZI 'JU 6361 v ~ n n n q d v . r v vaoa "a r o m a "J, n3mavw "m r n'5 1~61 B A O ~ F O P I 'pzn~lnqdo sp ?ouo#imc.~a$ut rrrxx ? n s s ~ d u o 3'r ? ~ V E V "r mm 'v 1~61ehoasova pznatnMo ap tauodmr~aau~ I ~ I X X lnsaJ8~03 'sltodoad ulp J o I I $ ~ ~ w Waawa~~~luapl o.~ IS WaJsJsdas 'v .s O X A V ~ I ~'6 O~ aqanJ WT ap s ~ l n p o ~sa? d 'II '[oh atllaqo.? ap at6ototq w 'x N u n m a ' Z

LB 'd '0961 ' ~ 'SaXUM 3 l o RRo?out(oaa pub A ~ t s t u l a l arlJ ~ ~ ' U T ~ I VHLWM

'1

.>uaza~rl u g ~rrrdalrqaxw qsoj nit? nu uragho.um aJlrpm!zua arrralqs .mun v sqodo~dur !a$uqqca aaqod! a l p u!p 'a.lda JeuIn.rpr! e-au a.rr?n ~ d 'J~IE.IJ q Tnqwlsqns IS ah?pv al!!dpu!.rd aqug 'al!q!sd a ~ ~ r u r ? w ~ p w !!$PE~J . ~ a ~ Joun e glnnsaw ~ a l q a u po g z a a z ! s ~ ~ ~ apxlst? 3 'wxgpxkeu al!!lxa.riounm! elnur!qs o ap lns!ldoxl o a.1~ ad aa?t?q!std~a!S wnSa na aquam.geq a l p apun a ~ y m u.1 a qnu!$qlo al!q?A1oza.I ' a ~ m p u ? ;YP ~ ~ q ! d ~ u lE !~ aJmpJ 1~Wds u g Y3J??UIaJ -g!ln a a a p q x a !Sngol gz~a~rraur~pcrrn~ m ! r r ~ s u ! p o ~ e ua~ l~ !~ ~p j lea~a~ .aunzT tpu! gul!za.rd snpoxi !nlsmE !!$g!1~a e ylua!J!p aLraz!Jalal?Jsr,o ~ p u 'jq n w u n o aA!v q!@p -upd a1!!1equax.103 u ! alpajlp ap qFqe po18a yzeaz;ru.mj !nlnq~odo~d ale as!ur!tp-o>!z!J Jolaz!leue a1qqlnza.I y3 u2au!la~ asndxa alas u!a

PROPOLIS, SUBSTANTA NATURALA

- CALEA SPRE SANATATE *)


K. LUND AAGAARD
DANEMARCA

Albinele $i propolisul
~ a m c n i ide $tiin@ au apreciat vechimea s p i e i Apis mellifica la cel putin 42 milioane de ani. F&e intersanat esbe fq@l cB in aceast5 perioadii oonsiderabili4 albina, spne deosebime de alite specii ani~nalecare au sufwirt modific5ri chiar vi in perioade mai scurte, nu a evoluat intr-o directie m u alba. Ammt8 stabililtate a avut o deosebit5 important8 penltru regnu1 wgetal, care, lilpsilt de polenimre vi-at- fi schiunbat cu desfivirgire inf5tiqarea. Cauaele mentinaii nemhirnlbak a a m t e i specii dau de gindirt oamenilor de vtiint8. rZlenlumitu1 om dP $tiin@ framca, prof. Remy CHAUVIN, intlrpi-inzind in 1965-1966 o serie de cemet&ri asupra bacteriilor a r e inf&eazii i-tele, a constatat c5 spre d m e b i r e de alte insecte, albinele sint libere de orice ba&erii. Pe mediile n'utlritive nici o modificare. Dup5 reluarea d e 2 ori a experien@hr s-a ajuns la convingerea c8 albinele wup5 o pozitie sl>ecial5 printre tmk c e l e l a h i n & , fiind rar a b t e de bacterii $i de v i m u r i . I n continuare s-a t ~ w u t la c m t B r i penku a s e d~operi cauza westui fenomen intersamt, mai ales in xupul de a se d m p e r i un nou panaceu, care s5 preia vtafeta penicilinei $i a sulfamidelor. In cele din urmB s-a constatat cii albinek ~ e a r e t 8un antibiotic care le face lezistente la orice virus sau bacterie. A h t mamentul care a d e ~ l a ~ n ~ oat w i e de examinEiri arn5nuntit.e ale vietii albinelar. Cemet6ri.le au ar5W c5 A@ meUifica &tine in total peste 7 feluri de antibidice : o subs tan^ caine plrotejeazf~ corpul albimi, mierea, ~wdsa, liiptipx-ul de rnatcii, polenul propolkul qi wninul.
*) Titlul este a1 unel broquri edltatA conco~nitentfn Ilmblle danezA,'suedaA, germanll $1 englezA. Am extras $1 am rezumat ceea ce ni s-a parut ma1 internant In e a (redactia)

flisu$irea: de 'a se @&-a de orice agent patogen este deosebit de pretioas5 pentru dbine, dm8 ne gindim la aglomeratia de indivizi din coloniile de albine (in m i putin de 50.000 cmS triieslc in fiecare stup 50.000-60.000 albine). La o m m e a densitate o boa15 infwtioasii ar a m efecte dezastruoase. Propolisul este p a d m 1 ou care albinele i$i inchid stupul penku a-1 feri c k curent, umezeal8 $i mlanobi. Cuvintul propolis este de crrigine greac5, sugerind notiunea de ,,sistem de ap5rare a oraguluiu. Alibinele culeg materia p~imiide pe mugurii de plop, castan pmcsc qi larice, atunci cind vremea este cliiclwoas5. Subtan@ r 5 ~ i n m 5 cl'eioas5 din mugcL1.i este airnesteat5 de ciltre albine ou semetii ale unor glande. Ele obtin stifel propolisul cu care astup5 mice orificiu din peretii stupului. Ele il depun ins5 in special la intrare : se formeaz5 astfel un ,,$terglitoru lat de propolis peste care trec toate albinele care ink5 sau ies din stup. Deci p p o l i s u l nu numai inohi.de eumetilc stupul dar toltodat5 pr&jeaz5 coloni'a de albine fat8 de vinusui $id bacterii. 0 valorificare a descoperirii acestei insugiri a allbinei a constituit-o prepamtul de polen CERNITIN, care are un anumit efect antilbiotic. m i n d s-a dwedit ins5 c5 multi factmi necunmuti au impiedicat o valorificare ulterioar5 a descoperirii. Toate produsele apicole a caror cercetare s-a intreprins in 19651966 au f m t de fapt cunmcuk $i utilizate ca leacm-i natwaile $i in timpuri stT5vechi. De exemplu se =tine c5 propolisul a pnr-nis t ~ p a n a t i a lipsit5 de pericolul infectiei. Si Coranul amiatqte de propolis, prezentindu-1 ca o subtalnt5 difwirt colorart5. In imperiul i n w , inaintea distrugerii de citre conchi&dlmii srpanioli in jurul anului 1600, propolisul e m cunoscut, fiind f o l a i t impotriva inflamatiilor insotite de temperatwg. Dar acum aproximartiv 100 ani a dispkirurt interesul f a v de propolis. acm&5 s~ubsltolnt5ne mai fiind p e n i t 8 in lexicoane $i dictionare. In anul 1807 substan@ mai e s t e amintit5 i m 5 o data ca mijloc de tmtare a riiniflor, dlar in legtitur5 ou mierea de albine. fn tsimpul rcizboiului burilor,1899-1902, proplisul se alneshca cu vaselinii, p r d u sdl obtinut fiind numit ,,Propolis-vasogenU. Acesta d8dea rezultate bune in i n r t m n t i i chirurgioale. Timp de s w d e ciilugfirii au intrebuintat prop l i ~ u la l laire. Uriava ddezvolitare a tehnicii de lia incepubul s e w l d u i a1 XX-lea a aruncat propolisul in n q u r a uitt5rii. In Danmarca cuvintul ,,pmpolisU a foslt exilat din dictionarrele care au ap5rut dup5 1900.

Redescoperirea propolisului
Aim dewnit apicultor f8r8 s5 vreaa,primind cadou de la un prieten, de care m5 despirteam mutindu-m5 in alt5 localitate cu serviciul, ' un sbup cu 60.000 albine. Ajutaft de sfaturile unor apicultori cu experient5 m-am spWialimt $i am irdriigit ~ ~ tPludeletnicire. i i Dup5 2 ~lni stupinla mea s-a m8rit, ajungind la 6 duipi. U.rm5rind mereu actilvitatea albinelor am p u h t distinge fabricarea m i i de cea a propolisului. R W h d experienta unui qicultor, care +i el obertnase cii albinele culegeau de pe anumiti copaci o substant5 cle-

LIT

our

qsuxdn 1s.q no aqmuo!luaru alqdurax3 'alaqp ap n!z.x!q '?m!p!e.x !aur t3 ruu 14 qn.xed~p o inmaw yleau -~ur!p !z enop FJ. 'l!qepodns m p u ~ $ n dqe.nupn e-K - ~ J Q u j o!$n~os PJ * 3 ! d WG-!UI gad'@ o n 3 -m3e3 ap ~n.ql!j upd y o E A ~ J Iap o-~e.q~!j me a.1~3ad a!nqqp8 a!$np o qnlu!lqo wv 'ylnmga yde rrg iodz 1-npupqoz!p un-.x+u.u!$ o m q ~ o d w duljnd qm!d UIV -plnq~odocrdp w n [ e na z q ~ 1 1 .0-s VUJ ura 'eqqstad opoq JZ! qapz purzeA .ae.xoil -awe 0 ! 3 p s n p nle-!ru nu ~ o q m pap aqmsa.rcI rqso rtrlruad aI!qea!d -!nln!~po le mpx somnp un qeqomquiucx, ur-e ,4961 !nInue VJIEA U I .!n~g!lodo.uI ~ar!soloj n3 ynqe2fa1 u! ?@!~~p g m ? . ~ ap. gwyldau eq1.e es m a u p ehurno nu e3 weaural FIN 'a!%Ia~e ap auauroua~spun no p n ~ e % l u! gwnpujur.qu! 'n!gnC!& !sur tlw! q!uanap urv 'samns ! P t q a x n3 'ynp a J w ! j ap - 4 ~ 8n ~ ~ u a d 3eal 1sa3e ' a ~ a p u n d s p 1 0 1 opdo~d ad 'axasu! gs lnfal!.xd 7nAe ne !In~sou -n3 !llnur !cur !Cs a m u ! m - ~ m q q n s o UP 83 eaqsan ql!prdsg~ 8-s ! 'a ~ n ~ q n l m [ e !$eaapu!~!J nkjnd ~ l l o !Cs p e p 'ea$!uro~d @uepqns pam es qnda~ugurv .xB u! ~ m a!lourel~u! v o p!ae e a 15: 'noaq ap a 8 a p !aun u r a s r ~ d o x a p1-aa InpuraJ q j y a ~ es !S q d e as lnCal!.xd q p j o a-s !ur dm!+ pnas u~ 'npTii . m ap JO~!&~OD 'qe~dur!gu~ n-s !ur a3 a~an q q q a J ure p3 WJTJ aqs3 . e 3 p m p d ap qrqv aallerurs~ju!o a29 9-5 u ! w p n r y $ n p d a p a p q u ~ a l n daqnoj 3go!q!que un au!luo3 ~nsgcldo~d o!znpum s t 3 g I.UV -!spa pmmo u j qwyds!p a a m 'el& 0 . 1 e~~ok o nowp a s a s g u y !em 3,rB u~ . q g u g s m y a d mwa a e ~ n a s el a$wu!ur!a 'pcqn3 m - u r oaam ydnp m! '1nqsa.1 $neq me !$ p ~ q a qsam ~ na !LO g-g ap e ~ e % e 8qn3e3 urv 'ln!aaa ea guaqe8 a!znjuy o qnu!$qo uro !4 ea3e3 ap n.xq1!3 un-qupd o-qeql!~ utt? 'gp~eoydo ap yuw o-qal oaraqlnd qenloz!p urn! un-~augl a m ~nsgodolud~ e m p ~ uq7 ?~s -!urn 1j1nr.u ap ~mqxr1ospa.1~3 ad ' ~ n ~ ~ al!.x!$ o x l -nsuj a1a3~30ugq aund a ap e,!z!oep qsn1 LUV ',OF qsad ap g.xn?edrua3 o ;cue ~3 q q q m o o me ese3v pur8un[e JeF 's:ur!u m u p ~ qwnd we nu JPIIJ aatxqy.xedns ap $ye aquanap 3 ~ 8 u p e!leurelp! aI!z ! a p e B= u!p gA!qsaJ omur g .a!wnaxa o el dpgred ys 'a!le8!lqo u ! p 'q!nqwq e ' a p 1?na)d3ap ngs!s~ad a ~ e 3 $18 u j FJaJup Joun mnes u!p au!q e a ~ d urea$ur!s FLU nu ~3 a ) s q n 3 ' ~ & E I J J ~ I W ! a u m ap !Cs aqo~dqbeau aluyoasrro3 el snp o JcqJqln a.xm quappu! un ~vldur~$uj a-s !ur ~ 9 6 1a!un! E e q -sgodo.xd !IB .xolau!qlP ln~uaure$uod - m o ~a~qu!p ~ l q a ~ a dw s a p Iapr e ~ a q p q e w g m~-!ur 1ajqse 15 !au!qlE ale Plo!q!$ue 4 u q - n ~ L 3193 n3 ul NIAflVH3 '3md a P =!JT? u ! g C s q!~rsado3sap a d s a p eswd u!7, alaCqm3a.I q n . ~ ~ d na e 9961 UI[ 3oaqnp ' 3 ~ ~ ' ! & 5 alJeoj urnj~od un eaAe eaui eu!dngs u ! p a1aru!qle ap s n p d ~ n ~ 0 d C k I ~ d .asunau a p 3 ad qjmp a w w a q m ad au!q !am nt3apg3 qau!qi[e : guopa uj q w $ o urs-al arm ad i3WPJ w n ure a.xm n3 m q g 8 pqa!~un qnu!lqo ura ede ap gwa!3!ps a$rr)gpueo o pu!s -010~! S q v q 1 n q p y p u r n 3 -1nsgodo~d hpz!p 9s na !S q m a . 1 ~ ~ 3 me 'e!l -n1ospns 1nlroCs~pod!ode pur8un ' a n ~ o z po-s a s e x n u r ~socru!S~.x 'y~o!

our

Vasta experimentare In anii 1967-1973 alm eleatuat 5 serii de experienk care au cuprins cca. 16.000 persoane din t a l i Peninsula SwndinavS. Dac5 o avaIan@ a pornit, ea nu mai p a t e fi aprit8. Aya mi s-a intimplat $i mie cu hobby-ul mcu pentru prolpolis. Cu mlullt tilnp inainte de terminama acestor experienk a m fost vizitart die reprezentanti ai presei oare voiau s i afle ci~t mai mult despre awast5 munc8 de cerc&are ievit8 din oomun. S-au puiblicat mul'te artimle m 1 . e au fost lciltite cu mare interes de foarte n ~ u l t ioameni, printhe care ~i die unii bAnavi declavati incurabili-de c i h rndki. Totolda~tB*am clesfi~urato intensii activitate in sindul apicul~toridor prin cxmferinte $i artioole. Trebrlie s5 precizim cii o colonie normal5 de i s p x i m a t i v 60.000 de albine prcxluce anual numai aproximativ 35 g r a m d e propolis. Este clalr c5 este nevoie de o ctrganizare vast8 pentru zwi de mii dc vatmenli s i poatri inm l t a r e a d e sufkcient (propolih cenca aceasti substan@ nahralii timiduitnare. Urmirind in acelaqi timp rezultaltele cercetarilor gtiintifice efectmte a u p r a c o m ~ ~ n e n t u l u albinelor, i am putut mnsbaba c5 nenumgrati ce&5lbri remancaset.a efetctul antibiotic a b l u r t a 1 qubstanki. P e b z a unei col~albolririexceptionale cu harnlici apicultori seria de experientt. cuprinde astgzi, in anul 1974, mai muFt de 50.000 d e permane. Dimutind cu multi experti in acest domleniu din Para noastr5 mi-am format impresia c i cercetarea acestui produs este foarte dificilg, in orice caz implici investirea unor fonduri insemnate in cercetare $i va necesik un timp f m t e irudelungat. hr fi dle dorit ca nerrcunoa~terea mornen-i de citre ~ t i i n t 5a propolisului r;a m d i ~ a m e n ~ 5;i t rill i ~ n pied'iice v i d ~ a r e a in continuare a nenumirati bolmvi. In practim mea indelungati d1e apicultcnr am a n t prilejul s8 c e r m k z domenii spec i a l ~ ,am experimentat in numeroase experiente propolisul $i arn obfinut remlfarte mnvingitcrare lprin a p l i a r e a metodei naturaie, adici a unei f m e de tratament practic a1 cazurilor p m e n t a t e . In orice craz pcrorpo~uleste n e v i t i m ~ ceea c e s-a constatat in c d r u l unuia dinbre spitalele noastre m~ari,unde s-au ficut incenciri pralctiloe cu m a s t 5 suthtan@. Adevgrata mea munci de experimentare a i n c e p t in toamna anului 1971 pornind de la inviwminttele ce le-am tras din cele 3 serii de experienk din perioada 11967-1970. In cadrul seriilor d e experienp premergitaare am constatat cr5. propolisul se pooute imp5ei in 5 catqorii : a) mare l(,,girandeU); b) granulat ; c) pulbere ; d) propolis solid ; e) propolis aqua. Aceasti imp&. tire s-a dovedit a f i foante i m p r t a n t z pentru stabilirea don~eniuluide activiltate a substantei. Cea de a patra serie, care a c u p i n s aproxima~tiv 1700 persoane a furnizat dwezi z d r o b i h r e . I n t r u d t in pwzent cunovc rezultatele a 16.000 de cazuri din toati Peninsula Scandinavi m i incumet s6 afirm

c5 propolisul a t e Satr-adevBr o substanw cu e f e d foarte mare in vind m m a sau meliorarea infectiilm din dumeniul ohxino-laringologiej ppmum $i a1 afecti~un%lor a l b r mvit5ti secundare qi a1 a b r bob prrovocarte d e virusvri $i baotmii in regisunea capului. Toltoldat5, propolisul ad5ugat la h r m 5 dB .bune 'wzultate in infectiile a-htlui urinar. Verifioairm .pe tBrim a e u k u in aprilie 1973 a miai maltor scrisori continind i8nformati.i despre mzul'take abtin,ute in tr.atamentu1 cu propolis a f m t ouprins5 intr-o analiz5. fn 970/0 din cazuiri p m p l i s u l a dat rezultarte pozitive, pe c i d 30/0 au f w t negative. Trebuie sfi mention5m cii in 3 clazuri s-au ivit a l e ~ i i , a p c5 t r a b m m t u l a fiost in~trwrupt. Multe experiente au ar5tat c5 propolisul exercit3 o actiune asupra bi,lantul,ui hmmoni:lor. A fmt dwd1iit5 o imbm8tAtire a simptomelor in mzul a n m i e i ' pernicioase, fiind stimuLtA .pradiueerea globulelor r g i i . Alte e f d e (permit 65 se tbGnruilasc5 c5 propolitsul .mai .ane q i multe alte posilbilit5ti. la c o l a b r a r e cu imulti s@ali$bi, .pr#bntrea r e m d i c u l $ef w a r WILSON din Massachussetts, SUA, a u fmt confirmate o b v a t i i l e mele in leg;5tur5 cw o ali'fie special5 acre mntine ~lO-l'B/O prorpalis. Atit iin Riomsnia, cit $i in B n e m a m a gi in SUA exist5 dovezi ic5 r5ni ale tibiei, infe@ii $i rinflamatii :ale pielii au feat influentake .ulu,itm de tmtamenltul cu propolis. Ua ?.aport despre experilenple $i rezultatele m e k a fost publicat de cabre ing. dipl. Hans !Flrik CHRISTEN6EN ~i cand. ~ t Jens . Hoiriis NIELSEN d e la Liuboratorull d e cenmtiiri de pe ling5 Spital,u.l Niels Steen.wns $i NordIsk Insulin ~ b r a t o r i u m . I.ng. Hans Erik CHRILSTENSEN la ill'treprim in $1972la Fa~ulta~tea Tchnilc5 d'in Danemama examinihi chimice 5i .mitcrobilologiice asupra propolisul.ui, demonstrtnd c 5 aceastg sulbstanH nianifievt5 efeck cu tot,ul speciale. In lumarea lui NIELSEN gi CHRISTENSEN se spune. c5 conForm experientelor realimte d e LUNtD AAGAARD s-a abtinwt vindecarea in multe cazuri, fiind vorba de urm5toayele boli : inflamatii ale gitului, catare ale ochilor, riini, iboli gmtrke wonice gi pmvocate d d e infectii, inflamatii ale ~iniohilor, vezicii, ale picioa'relor etc. Succesele conteazg Acest capitol eonstitvie o analiz5 albsolut obiectivi a 220 scrisori alese la inltimiplare $i aa- pultea repreaenta media pentru toatfi colectia de scrisori care raporteazg despre utilizarea propolisului. Boala nu cunoa$te granite sociale gi smnlatarii scrisorilor sint oamend d e cele mai diferi~te profesii : o cint2reat5 de ~ p e r t i ,doi m5wlari, un topometru, un grafician, un profesor de liceu etc. Femeile m e a u x r i s sint in numar dublu fat5 ,de bgrbati. 214 (9?O/0) scrisori raporteazg un rezultat pozitiv. In 3 caauri s-au ivit simptome de alwgie ; in alte 3 aazuri s u b t a n @ nu a avtrt nici un efeot inregistralbil. Domeniul de activitate a1 prapolisului este uimikr de vast : i n f h n a w a i n k t i n u l u i gros, cattarul oohilw, inf-ia &lor urinwe, inflamatia gitului, g u u , mai ales la &icuWii, inflgmarea sinusu-

rilor, s i n i deschise, ricealii, grip&,bron$itS, gastric5, cancer. Se. mai mention-~& cazuri de :'afectiluni ale urechilor, parodonkoz5, cefalee, infectii intestinale, micoze, eczeme, eruptii, congestie pulmonaril, ulcer, atrit.5, h l i pdmon~we,viroz5 a stomamliui, balonmea intestinelor, migren:, boala lui Parkinson calculi biliari, afectiuni renale, sclerozg, tulmbur3ri circulatorii, negi, conjun&ivit&, r&gul~alii,degeretumi e.bc.

,,El a fost vindecat"

La 15 august 1973 a ap5rut in ziar'ul regional Frderiksborg Amts Avis, Hillwad, a c e d titlu imbulcuriitor a1 unui artkol despre minunatele i n s u ~ i r terapeutice i a ! e prcqmliuului. Pacientul are 42 anii, s-a n i x u t in Nordseeland $i triieqte de citiva eni la Bmmen. In 1969 $4 dat seama c& sufer5 de cancer $i c i va ltrebui s i s e ope=. El spune : ,,Dupi ce rana s-a vindeclat am fost supus la 36 vedinte ou radiatii de mbalrt. Am f a t trimis dupii aceea a m 5 , dar f i g m in mntinual-e p e lista bolnarvibr. Puteam sii mii hr&nesc numai lclu hranZ lirchidii. M i p i ~ k w a u puterile, ajunsesem sii cint5resc doar 54 kg. In gur8 aveam dou3 rZni cangestionate pe care doctorii incercau s5 1e vindwe cu madicamente. D e o a r e situatia nu s-'a imhniitStilt mici dupi 8 luni, doctorii s-tau 11oiTi~i.ts5 m i opereze, dac5 in dlecurscul unei lcuni nu se i v q t e nilcio amelimareu. Bolnav'ul a procurat propolis d e la o rudi, ou 6 zile i n ~ i n t e de operatie. Exsminat fiind scurt %imp iminte de operatie E-a obwma~tcB cele 2 ulceratii canceroase - metadazek uleeratiilor operate alnrterior - s e usaaseri complet ~i a u putut fi indep5rtat.e f5r& duexi cu penseta. Oplewtia a devenit inutil5. ,,Descoperind astfel efiedul prc>plisului am continuat sZ-1 iau. Am putut s5-mi miau munca. a tlr~buitsil reciytig cele 20 kg pe care le pierdusem. DupZ o jumState de an am incetat s5 mai iau propolis. A trecut apoi o pauzH de 7-43 luniu. DupB constatawa unei inflamatii maligne a pancreasdui, trabatti in v i t a l prin m e w e clasice $i radiaterapie, lblnavul a ~ e l ~ u traltamenhnl at cu propolis. ,,Medicii n-au Entrebat dlac5 am respectat inltrutotul mgimul ali~menltar$i dnc5 am luat medicamentele premise de ei. Au fost foarte s u r p r i n ~ iaflind cB singuru1 medicament pe care it iaiu este propolisul ~i rc5 astZzi pot mfnca ~i bea orice, chiar $i cite un-pahar de bere sau tuic6. Pentru fntretinere $1 prevenire continui sZ iau zilnic $i voi lua in permanent5 odat3 cu hrana r?te o jumgtate de linguri@ de p p o l i s u .

,,Darri pewarii hgbini puteau m u n o a s k in p& apropierea unei furtuni, iar grHdinarii sustineau c5 va fi o iarnS grea dac5 observau c5 ilarba-nt?agri prezenta flori nrumai in vfrful 1Zisistarilor sau cii va ploua E n e z u l unei min,c&rimi la piciorul sting - toate a m t e ,,preziceriu nu sint un mnouirs de imprejuriiri ci putr $i simplu consrbi'tuie experienta oamenilar bitrini, oapacitatea de o h m a t i e d e z v o b t i de-a lungul generatiilor precum $i rezultaltul legikurii strinse dinkre om qi naturi.

Tot astfel, Karl Lund A w a r d , dotat cu o d e w b i t 5 capadtate de observatie, 5i avfnd experienta contackului strins cu natura a adunat nnmeroase bihliorafte in d,ulapul s5u, phne ou wfiswi de multumire din pazttea a mii de , , d m n a Jensenu. (dink-un zilar danez) Indicatii pentru utilizarea prapolisului Propolisul poate avea diferite culori ~i d'iferilte mdrosuri, in functie de pravenient5, d i c 5 de speciile de arbori de pe care provine, precum $i de gradul sAu de mzhuirizalre ; se remmalndi pnocurarea unui amestec d e foalitate bun5 $i verificatii. Calit5tile ,,grande6' $i ,,Proplis solid* se m e s k 5 . S a dovedit c5 v e n i d E n contact ou enzimele din saliv5, propolisutl elibereaz5 in nlumai citewa minute un anrtiilctic put-arnic. Aetivittatea substantei &e favorizat5 mai ales de cfilduva $i umiditatea din cavitatea bucal8, are o stabilizeaz5. Pentru a nu apare un e f e d caroziv asupra mucoasei b m l e , se i n t r m p e mestecatul timp de o or8 sau droiu5. Mestecarea contin'u5 pin5 ce substan@ s e f5lrimiteaz5 $i se peak inghiti. Zilnic se mnsumi 1-3 g w m e ; cu cit sub&an$a se mesrtec5 mai bine, cu atit efectul va fi mai bun $i mai rapid. Evenrtual, saliva amestecatZi cu propolis poate f i utilizatz in multe ocazii : tratarea rgnilor, arsuri, il-itatii ale pielii. Nu strilc5 o hcel.lcare a salivei aanestmate cu propolis. Aezuiltakul esbe de multe m i surpriazitar. ,,Propolis solidu se wtilizeazi mlai ales E n caz d e parodontoz8 ; in timpul mwtw5rii subtstam@ devine foaxik aderenti gi se drepune intre dinti ; e a ,,luuneaz5* r i d m u i l tioarme. Calit5tile ,granulatU qi p propolis-pulkre" se ilau in functie de situatie 7i in general in doze d e o lingurit5 ,rasi (1-3 ori pe zi), Se ia cantitattea mspunzitcuare in gur5 $i se clW$te cu un lichid r e ; aceasta d u p i unasi. ,,Propolis-pulbere" este de fapt l m a h i a prim5 penltru diferik- unguente lou ooncentratii de propolis variate. I&-un viitor lapropiat se va pune in vinmre o tablet5 cu vitamine ~i nlinarale, care are un d m substantial de propolig : PROPOLIN. Pe ling5 lmineralele $i vitaminele pe care Ie contin, tablet& au $i un efect intgritor, pe care-1 exercitz propolisul atft prin reglarea hormonilor cit $i ca substanw antibiotic5 $i care actionead in mare m i s u r i ca un stimu'latm a1 wzistentei n a h r a l e a organimullui. De aces tabletele pot fi uhilrizate de b t i , b o l n ~ v iqi sAn&$i, ca mijlac de p k e c t i e contra microorgan ismelor. In curind se va pune in vinzare qi un supozitor special pentru pacientii au sboli inkstinale. Numex-mle rezultEllte ale experknplor mele in acest domeniu indic5 clar c5 ~ m a oi concentrare d e propolis in rect dB noi sperank pentru vindecare sau meliorare. Alifia are efect: i n cazul eczemelor, a1 cicatricelor etc. Alifia este preparatg in dou8. feluri, cu un ccmtinut de pnoplis diferit, ana oontinind gr8siimi iar a h a n t i n h d ap5.

In cazul bolilor infectioaw propolisul este un sutpliment exceptional la hmna zilnicii. In aceste caaun prescriptiile m d i m l e ~trebuiercspecta;te cu strictete. Cind se ia propolits pentiru prima oar5 ~trebuies i s e ~procedeze ou prudentii. De$i numai in cazuri foarte rare se poate observa o alergie, trebuie sii se ia toalte mAsurile de prwautie pentru a se (preveni o asemen= nepliicere. De aceea s e m m a n d i i sri s e ia in prima zi doa~ro p r t i e mici inainte de culcure. M B a doua zi ~dimineatrinu se observ5 nici un simptom neplscut se pate incepe cura. Infectii in regiunea rnpulrlli : sin~ti n f l u e n p k si de cele mai n ~ u l t e ori vindecate cu p r v l i s , ba1te infwtiile din caviltaka bwal5, git, sinusuri fironbale ~i alte cavitiiti. Substanta ilnflruenmzii ~i infla~uatiile urechii. S-a d o v d i t c5 ~i medngita s e vinKlecii in scurt timp. De regul5 diferitele infectii de acest gen pot f i vindecate in 4-8 zile : se mestec5 ,,Pimpolis grandeu, in total aproxinnativ 20 grame. In a z u l cyti'tlelor insri caatiitatea trebuie sii fie rnai mare. In mhimb cele rnai frecvente forme de infectii ale gitului se pot combate IOU o singur5 partie d e ,,Propolis graade" (pentm mestecat) : dacii sin~tdepiskte dicvlreme dimineata, se sting in viteva are. Dacii w t e vorba d e un caz acut atutwi trebuie s5 se mestece h t i i ziua. A doua zi s c poate lmiqura cantitaka de propolis. Se apreciazfi un eonmlm de cel mulit 5 grame. p m p e toate infwtiile rinichilor, baInfectii ale c5ilor urinare : a ziaului, cfiilmr usinare, vezicii, prostatei $i organelor tgenitale sint influentate pozitiv d e propolis (adam la hran5) : s e ultilizeazi ,,Propalis @andeU/ in cazuri rnai grave ins5 $i forma ,,granulstu sau ,,propolis-pulkreU. Efectul este dewori folarte rapid, a$a cii suferinwe dispar in decurs d e ore sau citeva zile. De regulii 10 grame, dar d e multe ori chiar $i o cantitate de 5 grame a vindecat slau ameliorat considerabil veziculite. Infectii sau afectiuni gash-0-intestinale : cele ~maimulte simptome de boa15 p t fi influentate d e propolis $i cea m i ~buniicalitate este in acest caz ,,propolis granulat" ca adaos la hranii, eventual suplinit de ,,propolis grandeu sau ,,propolis-pulbereu. Cantitatea : 2 ,pin8 la 8 p r t i i de cite 20 grame. Substanta trebuie luat5 dup5 mese. In cazuri ugoare o poflie de 10 grame (consulrnatA in 3 zile) p a t e fi pe deplin suficient5 pentru videcare. Infectiile c m d c e ca $i infectiile mkrobiene ale orgamlor interne neesitti, ~bi~neintdes, un consum rnai mare de propolis deseori de la 40 la 100 grame. P q c r l i w l a r e efect qi in4r-o sarie 'de afectisuni a l e pliiminului, sisternului ciwulabr, pielii precum qi o serie die alte af+iuni rnai mult sau rnai putin c u n m u t e , d a r partial cauzate d e bawterii, virusuri sau diferilte ciuperci. Valabil p e n h toate calitbtile de pmpolis este faptul cB inceputul ~adrninistriiniitrebuie sii fie fiicut cu precautie miirindu-se dup5 aces consunlul in urmiitoarele 3 sau 4 zile, pin5 la atingerm maxihndui r e c m a n d ~ tpentru W a respectivii. DupA aceea consurnul se paate %la d e ciitre fiecare pent'ru a g&i bi;llantul care promite efectul opitim. b e asemenea, trebuie sii se tin5 seama de faptul cii propolisul este o s u b s t k t 8 nevAt5m8taare dar pulkrnicB $i poa<te p v w a la utilizgri prea rapide anumite nepliiceri, de exemplu iritare a cavitiitii bucale, o

stare mai proastii, eventual diaree. De aceea e mat b u n i o acomodare de 3-4 zile. Este important ca consurnul s5 se redue5 treptat dup5 ce a apiirut ameliomrea sau vindecarea, q a incit consumarea s i se terrnine exact in 8 pin5 la 14 ziUe. In cazuri r a w r e d u r e a nwesitt5 o lun5 $i anume jumHtate din doz5 in primele 14 zile qi dupg aceea un sfert din cantitate. Twbuie si s e anvinteasci faptul c i vindecarea mu ameliorarea se constati aproape in toate bolile. Aloeasta inseamni cii p p o l i s u l este o subutant5 natural5 cu totul special5, cu putere d e 'mare intensitate pentru case inci nu 5-a giisit vreo explicatie. Deua~recesulbstanta nu este ~>ericulaasi ea p a t e fi i n c m t i de Eiecare. La aceasti experientii trebuie sii contribuie qi medicul casei. Prepararea propolisului Propolisul mat,erie prima se livreaza d e catre apicultnrii care au i n c h ~ a i tnn con~trractde livrare irevocalbil. Ilaborabmului. Aci se face un eontrol sever sub r a p ~ t r u l culrstirii, sortirii, amesrtecbrii $i prepariirii. de exemplu pentru adaosurile la hranH. Prepararea este laborioasg. PropoIisuI p a t e fi l~ltilizatqi in stare natural5 se~ud u p i o simp13 cur5tire. ~EI-I doresc ins5 ca p r o d ~ ~ s u final l s i ajung8 la consumator intr-o form5 apetisanlti. Propolisul ~kebuie68 fie de o puritak ga~rantaltil, sa nu confin8 nicj una din impurititile stupului, astfel ca p r d u s u l firlit s i paat5 fi den~rmit marfii de calita%. Cuinp5riitorud trebuie sii g5seax5 intotdlealuna aceeaqi calitaste. Acest lucru a f w t confirmalt ~i sustinrut de miulte din centrele noastre de expwimentare prealrn $i de unul dintre cele mbai matri spitale. lntregul program de cercetal-e, cu mii d e cazuri, la alvut un slcop unic $i lannme obtinerea unei substante c u cea mai mare efkienw impotriva mulltelor afectiuni mentionalte. Foacte important este 65 se c u n o a x i provenienta propolisul~ui, d i c 5 speciiile de a r h i d e la a r e I-au >recoltatahbinele. Miile de vinldeciri vorbesc un limbaj conving8hr si zilnic c r q t e numiiml persoanelor cave folcsew pnopolisul, aflind dupii ingerw'ea acesbei substante unice alinlare, ameliorare $i vindecare. Sinit d a t m sii atrag ins8 atentia $i a w p r a acelor mpmducea-i proastc sau lfalsific5ri m e a u inceput s 5 fie adruse pe piat5 de unii oameni lipsiti de ccnvtiint5. De multe ori s-a corntatat cA su~bstrantaoferiti de a c g t i a era d e fapt simpllu fagure artificial m u bucsti d e c e m i de albine. h i , mare atentie ! In cursul indelungatelor incerciri din ulrtlmii ani nu ne-am gindit la inbmprinderea noastTi ca la o organimtie de dles6acere ; da4r p r o p lisul strins pini acum a f m t vindut mai w e d e decit se putma achizitiona. In c o l a b r a ~ ecu colaboratori destoinici $i congtiincioei am reuqit s5 imheg8m treptat o organizatie solid5 care s e acupa de lucririle legate de r m l t m e a p p o l i s u l u i qi obtinerea celm mai bune alitdti ale acestuia.

Cu b a t e cii astazi proTjDlisu1 (inaxat ou un annmi~tsemn de calitete) se w e cumpBra in citeva f a m m i i , drogherii $i magazine .,Ref m U in care s e vind numai p a d u s e naturale) oa qi, bineinteles la Nordisk Propolis AG, aceasta nu inseamnri c i m u m de cercetare a luat sfir$it. Intreprinderea mea i$i c~nitinuiidesigur seriile dc incerciiri cu propolis m adam la oh1ratn8,spMnd cii substanpa va fi recunrmutzi in curind ca p r d u s medicamentos. fn plus sink necesare indicatii cit mai minutioase pentru utilimrea mIPCZG a prwpo1iSu~lui.

J. I<. LEIPUS
URSS

La cel de-a1 XXIII-lea Congras incteirnlational d e apiculturii de la Maswva s-a w ~ b i tmudt diespre unul din p r d m e l e apicole qi anume deqn-e propolis. Analiza chianicii a ariitat cii celulele de fagnre in care se dezvolti puietul sint qi ele tapetate cu un strat de ,propolis a r e apirii puietul de diveqi microbi agenti a i bolilor. Din lace& reiese rolul principal a1 propolisului - oc~&itirea albindor fat8 lde imbolniiviri. Efectele antimimobiene ale propolisului s-au loonskubat asupra a divase microoaganisme. S-a artitat cii acesta distbuge diferik microorgan i m e , in unele ccazuri in 15-20 minute sar in altele in 5 ow. Acest efect depinde atit de sensibililtatea ,miaror>rganismelor cit $i de comntratia propolisului. A v i d in wdrere c i pmpoliis~l dish-uge diferiite miormrganisme, d'iiminunind durerea gi Jnflamatia, se folosgte la noi ea medicament. Medicii din m a noastrii aa avut posibilitatera sB urrmiiireauci pacienti c,u diferite diagnmtice in care. tratamentele cu propolis le-au r&t s4aittaiCea. Se h r a h z i l favorabil cu propolis oatarele caillor respiratorii s u p ~iware,gripa, difeirite sinuzite, laringite, bronqite, ats1nu.l bron~ic,pneumonia-cronicil, tuberculoza pulmonarii ; ori, de awste ihli sufera a p r a p e jumi'tjate din locuitmii glohlui. Deosebit d e ibine rjspund la tratament copiii bolnavi. fn prezen-t fol~simpropolikul in vindecwea diferitelar plagi chirurgicale (in chirurgia generalz abdominal5 $i ginecologicil). Se poate falosi $i pentru v i n d m a unor lboli de piele, cum sinit diferiitele eczeme, eicatrice c h e l d e , psoriazis. In s~tcmatologie se pot vimkxa cu el g m u laamele apicale ale dintilar. Se poarte folosiqi in ~boltide nas, git $i urechi, mai ales in tratamen>tulotiki medii. Am obsmvat c5 propolirml vindetcti nu numai rinile purulente ale tegumentelor, ttar qi cimrtricele organelor interne, d i d r u g i d mdlte toxine dfiuniitoare ~ a n i s m u l u i .
1

In taate aceste boli am f o l d t o solutie a l m l i d rile propolis (20300/u), diluat5 in ap5 oaldg, adminidrat5 de 2-3 ori pe zi, cu o or5 inainte d e mas5. Pentru bolile c5ilw rmpiratorii superioam, copiilor li s e administreazi d e 2 ori pe zi, inainte de mava d e prinz ~i de sear5. Dimineata, copiii fac i n k l a t i i cu pfcpolis iimp de 3-5 minute. In tratamentul altor boli am folosit un tampon alcoolic cu 30400/0 propolri, rsau alifie de p r o p l i s 10, 20 sau 300/0. S-a folosit ~i o emulsie d e pavrpolis in dilverse concentratii. Adewa efwtul brahmentului se manifest5 desiul de repede. Pentru ins5n5to~i1rea deplin5 w recomaad5 lea idup5 o x u r l 5 pauzi cura de .tratamen.t s5 se repete. I n oursul trabamenrtului n u s e recornand5 pauze.

PROPOLISUL - UN MEDICAMENT AL VIITORULUI ?


M. J. TURELL
ANGLIA

Cum pat atitia inrlivizi sB tri'iasc5 atit de a p p e unul de al'tul $i s 5 coopareze toti ,pxh,-u 'binele oomun ? Gum p t e o albin5 s 5 ,,spun5" a l k i allbine unde s 5 g5seawi o nou5 svrsa d e n e d m ? Cum p a t e o mlatc5 s5 d q u n 5 in fiecane zi o cantitate d c ou5 cit p u t a t e a mrpului ei ? Acestea sint numai citeva din n u m e m s e l e mistere ale unei colonii de albine. 0 altZ intrebare la care de obicei oamenii nu se gindew, este oum d e loolonia nu mistiiuie u n fmm de bmterii ~i albe microorganisme. Ginditi-vri la toatti k a n a depozitat5 intr-un stup! De asernen=, dlbinele intretin in linteriorul s t u p u l ~ icca. 3 3 O . Aceasta este t m a i conditia p e r f a t 5 de dezvoltare a multor tipuri d e baakrii, mucegaiuri ~i d~mjdii.B t e &v5rat c5 albinele sufer5 de clteva b l i , ins8 gin~diti-v5 ce s 4 r intimpla dac5 u n boncan cu sue proaspat de struguri salu d e mere ar f i 15sat, nepaslkwizat, timp mai indelungat? AT rAmine tot latilt de 'proaspte gi pure cum rr5mine hrana allbinelor? Cum iqi piktreaz5 albinele stupul Lilber de infec$ie ? Intr-un a~rticol p u b l i d in Scientific American, aprilie 1922, Dr. FORSE explic5 mullti dintre factorii care contribuie la starea sanitarzi din stup. Printre acestea el mentionem% marea presiune osmotici a m i d i , efea6el.e antilbiotice ale 15pti$orului d e matcfi, sisternu1 de oxidare a glucozei din miere, aciditaka mierii, bendinta aLbinelor de a indepirta t o a k a b i w t e k str5ine din stup $i de .a dcfeca in afara stupului, folosisrea propolisului cu p r o p i e t i t i badericide $i bacteriustatiee Agentii bactericizi omoar5 bacteriile in timp ce agentii bacteriost&!ici le hpied-ic5 e r e ~ t e m firr5 , ins5 a 9e ornod. Faptul cfi pmpolisul a r putea f i folosit de oameni 1Q feE d& bine ca $i de a f b i n ~pentru combaterea bacteriilor se cunoaqte de cttva timp h i s t a t e l , fildzoful qi omul de ;ytiinW grec cape a trait c u cikva sute de ani inlaintea erei n o a s h , a mentionat c5 pmplisul vindecii rfinik

-.

supurate. In ultimul timp s-au ficut numerose ststudii, din care majoritatea in URSS, in legiburi cu efwtul proplisul &u.pra unui individ punthim ~ d e mimm~anhme. FEUEREISL a ficwt o comunicam in 1958 d!in care reiese c5 propolisul contine o substang hidrosolubilZi care inhib5 crqterea bacilului tuberculozei. I n 1963, I<ARIMOVA a constatat c5 administainid In hrana pacientilor cu t u b e m l 0 ~ 5pu1monar;i unt ou 10-150/~ propolis, boala a Eost atenuat5 qi in 2 din 45 caauri bratamemtul la d m lla vind-yea completg. Totugi, exist2 un fenomen cunoscut sub numele de efectul Hawthorn, in virtutea cfiruia multi n~eKticiprer~criu u n medicament plam t sau diun&tar, pentru a cel~n~a bemeule pacienbului. Una din p u t i n e l m&iiri asupra prwriet5tilor propolisului facute in Stactele Unite este m a IBcutri de Dr. LINDENFELSER, 1967. El a tesbat sensibilitatea a 80 micmrgan~ismela extracte de p'OpC)liS. De$i propoli~ulwe efwte antibiotiw precise asrupra backiilor ~i mucegaiurilor, nu ace nici un efeat asupra dlrojldiilor. Bacteriile gram-pozitive $i rapid-aoide sint printtre cele miai sensibile la extraotul de propolis. I n k m a n ~ teste c i cea rnai sensibil5 bactel i e tmtatfi a fost Bacillus larvae, agentul lmei 'americane. Dar in 1968 autorul a constatat cli dozele mici de extra& de propolis nu vindecaiu ~coloniile In ltimp ~e mncentratiile mlai maari aveau un cert efect negativ asupra albinelor. In studiul efectuat in 1967 el a testat ~i mostre de plbopolis din n u m e m e plirti ale tarii. Folmind croma~togsafiape hirtie, metal5 folositj frerven~tlxnlru separarea $i iden~tificarea mmponentilor anui larnwtec, el a arritat c A taate m t r e l e contineau mleagi ingrediente ins5 in pi-oprlii diferite. Un om d e $tiinla francez, Dr. VILLANUEVA, a constatart cd ,propolihul contine 3,5,7-ltsihidroxiflavan8, cun.(xs.cuti $i sub numele de galanging. El a ar5tat de asemenea c5 galangina este un agent bacteriostatic e f i m e ~jicmde c5 ei i s e datmedzfi actiunea antibioticii a propolisului. In alte wmuniciri s-a ajum la ooncluzia c5 extractele de propolis contribuic la v i d e a r e a arsurilor neinfectioase, la vindwarea febrei aftoase g r i p 1 $i sint un adjuvant in tratanentul divexla vite, distrug v~i8rusul s e h boli d e piele. In dmneniul stomatologiei, Dr. MUCINIK, om de ~ t i i n wsovietic, a comunicat in 1964 c5 un extraat de 2--40j0 propalis cst.e.de 3-5 o ~ mai i eficace ca anestezic decit cacaina. kestea vi multe allte ,,vindeciri" a u fost m u n i c a t e in legaturi cu efectele bactericide $i baoteriostatice ale propolisului. Este adevgrat c Z i ,,medicina populari4" qi ,, tra tamentele patentatc" au fost sustinute multi ani. Trebuie aminitit cti multe din a m t e brratame& nu a u fost cercetate d>etalliatsau demonstrate prin studii ulterim e . Umle din m t e krabamenrte nu a u fast vecriflicate in lnod coyespunzibor. 0 alt5 problem5 a numeroaselor mmunidri este e f d u l Hawthorn mentionat anterior. S n t necesare mai multe cercetgri asupra prop r i e t i t b , r medircin~a~le ale propalisului. nlosirea pqpoliszllui sau a unui d e r i w t din p r o p l i s ar putea adum mmtri~butiiutile mdiai~niimodern& Dar thlosirea propolisului ca un p a m m sau p m v a r e a lui de c&re m a n e m m m n t e ar p u k a provoca mai mulk xiu W t bine.

PREP-4RATE FARMAlCEUTICE CU EXTRACT DE PROPOLIS FOLOSIITE f N TRAsTAMENTUL PARODONTQPATIILOR MARGINALE CRONICE


M. GAFAR, I,ucre\in GUTI, H. DUMITRU, V . LEONDARI, Elena SMINCHISE
ROMANIA

Pardontopatiile 11xwginsle cronice sint af-iuni ou larga rfispindire qi reprezint8 pentru medim1 stma.bololg una d~inpremuptlrile majore legate ,die Klepista~reap r m c e , de diagnostiml nore& ak stadiului de evolutie si de instittuirea unui tlratament judicios. 0 circumstant8 particula~8 care creazii unecxri conditii impmprii pen~tru traltsmentul eficient a1 acestei afectiuni o constitule faptul c5 boala delniteazh d e celc mai multe ori i n mod insidios $i cu o evolutie ocult5 sau cu manifesthri Feduse, nezgomotoase, timp de multe luni $i chiar ani de zilc. Din uceast8 c.iluz8, de$i adresabilitatett pop~rlatieisi tratanlentele stomatologice se practica pe scar2 la!@, p a r d o n ti tele marginale cronice sinlt surprinse unecri inbr-un staldiu in care tabloul c1,inic manifest este dublat de o stsure avansata, in sensul unor distructii parodonitale profunde, greu de sit8pinit prin mijlowe tarapeutice loonse~vat&re. Sumesul t~.ata~nentului in pawdontitele marginale m n i c e depincle de surprinderea leziunilm intr-un stadi,u incipient $i de folosirea unui arsenal d e nnijloace ~krapewticeefirien~tein faza de debut a bolii. 1 1 1 l~ucrareade f4fi pamind de la aceste considmente ne-a.;n propus sB s t d i e m actiunea extractului de propolis cu 1-01 an~tiinflsmator in forrnele de inceput ale Cmbolnavirii pawdontale : gingivita $i p a r d o n tista manginalii cronic5 super.ficial8. Am fost conduvi astfel de un considerenrt tmretic $i anunle necesitatea d e a trata boala pardontalh incli de la incecpu~t,atunci cinid posi~bilitiitile tde tratament sint mai eficiente $i un considerent practic : utilizarea unei substante medlcamentoase cu mtiune iavorabilfi, ,activ5 in trat'amenbul d e ret~rolcedare totali a inflamatiei parodontiului superficial. ~ k a r e de a fat5 prezinit8 sezultatele oercetarii efectuete in crtdrul Chtedwi de dontologie $i p d o n t o l o g i e a F x d l t h t i i de st.omatologie din B u 0 u ~ t . ipe un lcit d e 30 lblnavi cu forme suprficiale de parod o n W marginal& monicB $i de gingivbt8. Exkractul d e propolis, sub forms de unguent in comentratie de 20010 a fost administrat in aplicatii locale sub form8 de ~badijonaja1 papile1or i n k d e n ~ t a r e$i a mavgin~iililkxe gingivale precum rji in interimul qantului gingival. In scopul a p w i e r i i m ~ p a r a t i v ea efectelor terapeutice ale exltiractului de propolis, in l.wrarea de fa@ am urmfirit gi attiunea anrti;inflamatarie la {unm e x t r a d e vegetale preaum $i a clwurii de zinc, subsrbanv c u utiLimre d&c8 i n p a d o n t i t e l e m e n a l e cronine. In &ul studizlllui inkreprim a m lefeatuat o emetare clinic5 rji

Cermhrea clinki a consbat din apreciecrea st5rii de imbolngvire a paradontidui m a m n a l parin inlclicele P.M.A. gi a rnodific5rilor inregi9trate de am& in m a tmtamentului. Cencetarea microbiolagic5 a c o d a t din srturlliul dire& microscopic, cit~beriologic, a1 e x u ~ u l u inflamator i rec01tsLt inainte ~ i ' d u p gtratament din qantul gingival ; de asemenea am stabilit doza minimi inhibitorie a extraotului d e propolis, folvrsind drept etalon o culturi m i d 5 de geamenj rezultati din exuulatul infilemator a1 unei ulmratii gingivale. Am mnstat astfd c i in t m t e cazuvile trakate aspectul ultobacteriologic s-a if^ d u p i krattarnentul cu extract de propolis P n special prin disparitia asociatiei fuzo-sgirilare ; xtiviltakea mthiicro~biani a extractulai de propolis s-a mentinut pin& la o dllutie d e 0,037/100. U r n din diractiile c e x e t i r i i de f a t i a constituit-6 apreciera eficiv q p t a l e '$i clorura d e zinc in functie d e ndm5rul de qedinp de trabment d u p i care se imtaleaz5 efectul terarpeultic favombi,l. Rezultatele sint prezentarte P n iCabe1.d 1.
,

Tabelul 1

NUMARUL DE SDDIN'J'E

DE APLIiCARE A EXTRAiCTULZR DE P R O P O D , A EXTRACTELOR VEGETkLE $1 A CMRURII DE ZmC L A BOLNAVII STUDLA'FI Numar de cazuri

Numar de $edin(e Extract propolis

Substante folosite Extracte vegetale Clorura d e zinc

Dupii cum se p t e constata, in cmul e x h o t u l u i d e propolis efi&~l tempubic favmabil se instaleazfi mai repede, ceea ae face ca intr-un , n u m k mai lmic de $din@ s i beneficieze mai multi bolnavi : 19 bolnavi in 3 qedink f a t i d e 11 bolnlavi in 4 $ d i n t e . In wzul extracklor veg-le ~i a ulormii de zinc vindecFLrile se p d u c d u p i un numir mai mare de qedin$e. 0 a l t i precxlulpax a lucriirii a co~xitituit-o studiul variatiei indiwlui P.M.A. in t a p r t ou utilimrea e ~ t r a c t u l ~ u de i p p l i s comparatilv cu unele extracte vegetale $i cu clorura de zinc. Scfiderea indicelui P.M.A, - care traduce srtarea de idlamatie gingival5 - de la 0 la 250/0 indic5 o stare clinic5 stationari. Sc5deava indicelui P.M.A. intre 2575% idicii un efect teraipeurtic bun core&punziibr st&% &nice de amel i m e , iar & i d e a indkelui P.M.A. d e la 75% la l.OOO/o este expresia unui e f e t krapurtic foadte !bun qi m-punde sari[ ellinice de vindeaare. R m u b t e l e arestei &-ii de cercetme sint ilustwte in tabelul 2.

Tabelul 2
STADIUL C L I N E DUPA TRATAMENT IN RAPORT CU SUBSTANTEIX ADMENISTILATE LA UN LOT DE 100 BOLNAVI CU FNFLAMATIE S U P - U A A PARODWTIULUI SUPERIFICLAL NumHr de cazuri Substante folosite Extract propolis Eztracte vegetale Clorura de zinc Starea clink& dupH tratament

7(23,40/0)

20(40,80/0)

8(380/0)

ameliorat vindecat

23(76,6%)

26(530/0)

7(33O/o)

DupB lcum se c o din acest ~ tabel extrwtul de propolis a dat cele mai bune rezultate : 23 de vindeciri (76,60/0) ~i 7 ameliorifi (23,4010). In cazul extractelor vegectale a m obtinut virudwiini de 53% diln cazwi, auneliwari in 40,80/0 din m u r i $i 6010 situatii stationare, in care efmtul terapeu~tic nu s-a produs. Clorura de zinc a dovaclit in mod comparatiu o aictiune mai redus5 dlecit extractul de propolis in semul unui n m 8 r m i mic de viridwiiri $i mai mare de eltmlii stationwe. fn ooncluzie trati%nentul instituit d e noi cu extralot de propolis in fanme superficide de imlboln8vire d e prddontiului m g i n a l s-a soldat cu rezultake lbune qi foaxite bune in m u 1 v h d e c k i i sau a1 amelim8rii mcaxate a indlamatiei gingivale intr-un numar ~eclusde @in$e. fn studiul pe care l-am intirep~im(nu a m camitatat nici o inrgut8tiz.e a starii gingiuale, &i fenomene a1ergi.w sau d w e , secunda~x, p d ~ m l u fiinid l fwrte bine ltolesat de blnavi. Rezulita'tele mxcet5rii de fat5 jndk5 vabarea deosebiti a exbractului de propolis din pun& de uadere antiinflametor $i dontitele marginale cron~iicesuperficiale ; in acest polis pate f i solcotit aa un produls terapeutic nalului medicamentm folosi't in faaele !de donltale.

TRATAMENTUL UNOR A F Z T I U N I CU AJUTORUL SOLUTIEI DE PROPOLIS


A. N. PESCEANSKI
URSS

Solutia alcoolicii 5% de p q m l i s se preparii aYtfel : 10 g propolis m f&rimi@az5,se indepikteazi ceara $i alte impwit8ti. Masa preprat5

se i n t d ~ u minh-urn f l m n cu dop xada't, se ampert5 cu a h 0 1 etilic


96% (o parte propolis la 10 pZrti alcool) $i se infuzeazz timp de 3 zile la temrperatura camlerei la in6unerk. Zilnk solutia se @it5 timp de 30

Mnwte. 4n lcea de a 3-a zi solutia se ,pme la rece (0-5') penitmu 2 ore. S b m M twparior omogen are o cubare de la galben pin5 la bruninchis $i un miaos plgcut. Stratul mijlociu lconlsrtii c h partimle ~ nedizolvate de propolis iar e l inferior din palrtimk grosiere de cem.5 de culoare cenugie $i alte impurit5ti mecanice. EYoluth se filtreazii p i n hilntie de filtzw. S e t h e n t u l de pe fil1h-u se p a t e sp5la ou o cantibate mica de alcool $i se p a t e utiaiza pentru prepxarea unguent'ukui 1(100/0, 200/0, 30%) in excipient gas. Unguenttul se lpreparii cu lanolin5 anhidrii, unklelecnn sau unt. Excipientul se topgte inbk-o~baiede apg, adiiwnrdu-i-se cantit a k a nwesarii die suktanw de propolis, nedizolvat5 in dcool. In &ah1 superior filtmt a1 solutiei de proplis se dehnninz cu ajutorul refractometrului cantitattea d e substank uscate din propolis. Penitru solutia alwolkii 5% de propolis indicele de refrwie trebuie sii fie de 1,375-1,377. l h c 5 idicele depZi$qte ,1,377 se aclaug5 eantitatea aecesarii :de akool iar dac5 wte m i mic - o mjk6 cantitate de pmpolis f&r5mi$rut. 100 ml solutie trebuie sii contin5 5 g w&uu uscat de propol'is. fn cazul xh3lor infedate sollutia 50/0 de propolis mtiveaz6 procesele regenerabare din riini, ceea ce inkensifkt5 epitelizarea periferkii a mstora. Prepamhl a,ccelmeazii vindeua.rea rZnilor. Solutia alcoolicii de propolis se aplicii de %emenlea in bratamenlbul cu aerosoli d ct5ilor respiratorii. Inhalatiile se fac cu ajutorul aparatului electric de aerosoli AI-I (dilutia 1 : 2 sau 1 :3 in ap8 distilati, lapte fiwt, ulei de piersici sau cake). Dm& qedintei este de 1, 3, 510 minute, zilnic. Tratamentul cuprinde 25 e n @ . Dupii fiecare $dint8 bolnavul trebuie s3 se odihneascg 25 minute. fn caz de necesitate cura se r e p a dzllpii un internal de una ping la trei luni. anid se prem-k mest l&rakament trebuie sii se tin5 searna de aontraindiratiile geaerale ale Iratamentului fizioterapic cu aerosoli. Preparatul nu e s k 'toxic, dar in anumite cazuri pode -re intoleranw fa@ de acesta ; in asemenea cazuri lapar un prurirt 'perecum $i re@ii inflamoltmii pe piele sub foam5 de eruptie. In acest caz ye recornand5 inoetaaea apliciirii pparattului. DabritZ actiunii badrimtatice ~i badariciide a popolisului se obtin w w e in liahidarea prooeselor inlfectioase din mlwoase. Efmtul v ~ o n s l t r este ~ r insotit de anestezila mumaselor. In cadrul m t i e i de chisurgie (qefa sectiei M. S. Truy) a Spitalului clinic nr. 22 din ~aionulRadeamk a1 orqului Kiev s-a aplicat o solutie 5% de ,propolis prin m e d a laarosolilor in trahnentul unor rulwre Crofice, cu evolutie t ~ i d 5 , ale extremit5tilor inferioare. Tratamentull a fost aplicat unui n w 5 r de 25 bolnavi, cam s-alu vindecart de ulcer.

: yJ!pau! a!%lopcqaur O - Q U ~ qmpaj3 ~ ylam!uv au@!.xo ap w a ~ q o m ~ u r !u!dlnq ad qrtwj a-ou alnlvuasqo urg,uazacnd pa y$e$ ap g o u u~ -a3~130louqqjo FQ aa!Boloqsuap apq8.xn.qqo !rrm!$mp mun pquam$e.xq u~ yumqm?ur!rluv e a r l q p p v !S m w d a~asnpd u p ap0)aur asra~ip urxd arlnapj .xo[qmJqxa a a!.xoqIq!qu! a q q ~ a r ~ a q~.~~puourap e ns dm!? w q q l n ug a44n33 pgqw.xa3 'dur!~$lnur ap ytwlsoun3 alsa aloqde ~ol[mpo.xd @ pqmpeq ~ ~ 3

.ham ~ n k . x o 'ysao~dauaInuo!w u ~ p 1 ..IU !!do3 w u a d m!uwlod 15 y w q e q y o !nvua!e.x !n~nla~!dsa p -m !!do3 n.x? -uad 3!uw p ~ q ! d s el '1 'm !!do3 w u a d m!ug?lod a1 'ys&xopouzqay puo!eJ K p g 'm !!dm ru+uad qu!p ~ l . g $ s r ? ~'PI -JU ! ! d m nryuad q"ez!~epds asauahyxo quip ~ n l e q d sPI ' y s f w ~ u z a l a r pu?e.x uyp 8 ..xu ~ ! U I P lnlep!ds a1 exlde as sqodond rw a~qm&a.ui quaza~du l '%oz wan8 -un n3 a q u a u r m d ! S g : 1 nes z : 1 ap a!$npp ug a!lnlos no q n u r w p ap sJnaap ug !loso18~ no saae8!.1! q S a w p j as rnl!qJ p-quaurqk?.q I-LIJ -uad '(g : 1 ) azB.1~3 !O quan8un '(g : 1 n w z : 1 ) afinlos ug q ~ p u uojp r ap !zuaq 'aueodurg e q d z as amon~adns!!.xoqafidwx . x q p ~quawqnm n q u a d '.xo~!ug~ 1nquaurele.x.) ug 15 uxn3a~d !!uournaud 'aq!$uoaq 'aqyay - e q 'yl&8 a~13~ alp o unngw 'aq~up : a m ~ ~ a d n !!mqm!dsa~ s .1q!y3 a f ~ ! $ =u3 p PWQ!Tde rJ a?& ~ o d o ~ aPd O/oG B3lPW a ! b l ~ ( ~a3!xajyed ~ !gyzga3;~da ~ ~ E X ! ) & ? -yunqmg el a!nqF.quoD !S ~ol!!$apue.G ea.rq6a.m ymaInur!qs lnq~uan3un .quan13un no u o d w q x un n w l a @ ~ ~ un a S a m ~1n~yuady q d e as puoqe ti?$qe.xdns ad !od1? 'v.mqs uodmq ~ ! U I un n3 g u W w as 'y$ma@xo eda no gzeweq as !pyx @ B ~ & s .IO~!UBJ .xoI!m~zoxa 1nJuemqe.q u~ .(atq!?~p e& nes yqf3~~)ao ug u g : 1 nt?S z : 1 ) q p d m d ap a!$tyus ~ P S yua&un ap quamsutxl un qe3gd~ e-s J a q n ad y$u@ a J m g pdna 'asem -aqn rajaje~dnsaankgq!da $n.xpdr? r? q ~ . ~ y :s , m ug '(z: 1) q ~ o d o d na qoso.xae ap a$u!paj ~ 1 u p waurq8.q un qmmn a earnlog 'q3aja q w e nu s o g u a m p e u r pJuaurqm& 'w3 9 X g'g a p almsuaur!p pgm ' x j o ~ q.xeoln un q a m 3 a-s 9 d w . x ~ q w e % ad a ! l o ! . x o @ n a 'Ot61 ~ 9 nt q e q!aBuyoqmg a-s ' y e ap OL ap p q a y ug a aaw-(oq ' l a m

..
UI3
UI3 U I

'E
'P
'C '2

E'I 2'1 ~ C'I 9'0


'XO

I!q!suas ~!q!suas pq!suas llq!suas JeJapow I!q!suas lelapour

m3 9'0

8 e~auourles a e~auorures ' 0 !lo3 sn1!3ea s!3eque sn~!sea snaJne s n s 3 0 3 0 ~ 6 q d e ~ ~

'I

--

I!q!suJs
~UJ~S!ZJJ

a!l!zod

UOII!JA gz01~8 u j sode seqxa p1/1 e!$n~!p el a?Sa.xs nu a!l!zod uoI[!aA yzola8 u! sode
UI3

B 'd!l suaf3u!.Ij~ad '13

.I1 .OI '6 '8

U I ~ 1'1

~!q!suas I!q!suas

~ ~ ~ PI/I 1 xe!lnl!p 3 el 1'1 UJ3 I &'I UJ 1'1


UI3

'L
'9
'B

IN3

UI3
IN3

I!q!suas ~!q!suas ~!q!suas I!q!suas ~!q!suas luals!za~

UJ3 1'1 w.3 Z'I Z'I UI3 1'1 I

Iu3

ZI 1 I 8'0 C'I

!UElJl 'Id s n a ~ a s'a sysa~lue'8 saua~olb3ouoUI e!~a$s!~ ' d s snaloJd urn!ae e ~ ~ a r n a l s e d a e~auourres e~auouxres

'P
'C '2

('0) !lo3 'B

1 2nPQV.L

~SOJ t ,

.rn8~ ap In? -t,~qsqns ~ o ~ a s n p o t,a.xt,z8nj!p ~d m!pa~dcqt, n q u d ezola8 ap a~fiqns $eqs un as+npagund gq~v3po8 lnpunj ug 'yinapo8 p $t,3!g5t,~dm-9 ww g ap a.xm m~rtl~3~ PXII~W& UI .un, 0 1 ap p-tq~aumyp na !.qad p q ~ d ad q!nu$!qo ~ J E ~ I P E Z P [ IP-s ~ ~ a $ q s q qoqda q a s n r p d a $ E q nJquad

- Penibru prolpolis - in fiecare godeu s-au pus 3 picituri de extras, testarea s-a facut comparativ cu penioi1,ha 0,4 U.I./godeu. - Pentiru polen - in fiecare g d a s-au pus 10 granule de polen. - Pentnu miere - in fiecare goideu s-au pus 3 pic5turi de mime. Citirea s-a f5cut dup5 24 de ore ut+lizintdmetodica folosit5 in difuzianebria radial5 de la antirbicgram5. Din analim datelm am o b s m a t c5 toate tulpinile testate cu exceptia lui E. colt ~i PZ. tetani sint senslbile fat5 de ex'tmul alp& ~i alcoolic. fn general exirasul a l m l i c este mai activ fat5 de extram1 apos fapt pe care il atribuim potent5rii ~efeotuluiantilbiotic d p p o l i s u l u i die c W e al~~ool. fn plus ca akervatie m loonstatat c5 in bimp lee la Stuphylococus dar mai ales la Bacilus antracis in zoml de inbilbitie a penicilinei s-eu canstatat colonii ~ezistente,p e n h propolis zonele sPNt clare f5r5 atparitia matantelor rezistente. Din analliza rezultatdm obtinute cu (polen se obserrv5 c5 toate tulpinile testate cu exceptia l ~ E3. i cereus ~i Listeria monocytogenes sint semibile qi moderat sensabile. In ceea ce prive~temierea s-a observat cS toate itulpinile testate cu exceptia B. cereus qi Listeriamonocytogenes sint sensilbile. Jn plus ca o o k r v a t i e am constatart aparitia a dou5 zone de inhibitie, prima zoni ate cla~5 iar in a doua mn5 a p r murbanite u-ezistente. Inrtention5m ca in v i i b r s5 f x e m o testare pe unai mul~te specii W m i e n e ~i s5 f a e m olbservatii asupra rudivit5tii amtimimbiene a prod u e l o r apimle in vivo ink* prim5 etapa pe animale de laborator. Dac5 rezultatde v w fi ineurajatoare vom i n c m o inrbrcducere in clinic5 ~i in special in afectiuni de ordin ohkwgical.
Concluzii
1. S-au exembat exkracte din propolis prin metoda extragerii la cald in ser fiziologir: qi cu a h 0 1 etilic de 96O, mierea qi polenul s-au f o l a i t lea a'tare. 2. Extractele din propolis s-au testat d e germeni aerobi qi anaerobi, mierea ~i (pdenuils+u testat fatti de germeni aerobi. 3. fn metoda de testare a elotrasebr de propolis s-a b a t ca tern5 de cornparatie penicilina 0,4 U.I./@eu 4. L a test5ri urtil'izind ca metad5 d e citire mna d e lrnhibitie din jurul g d d u i dtup5 witeniile dirfiuzianetriei radiale, s-a constatat sensibilitatea um3torilor gemneni : - la propolis, genul : Staphylococus, Salmo~~ela, proteus, pasleurella, Listeria, antracis, cereus, perfringens ; - la polen, genul Staphylococus, Salmonela, coli, antracis; - la miere, genull Staphylococus, antracis, Salmonela ~i coli.

5. Exrtractele din propolis nu sint active fat5 de E. coli ~i nici fat5 de P1. tetani. Polenul si lnierea nu sint aotive fat5 de cereus si E , coli.
Tabelul 3
COMPORTAREA UNOR TULPIXI DE ORIGINE ANIMAL.& FATA DE M E R E Tulpina testatg Zona de inhibitie la miere

Rezultatul

1. 2.
3.
4.

Staphylococcus aureus

cm

sensibil sensibil sensibil sensibil sensibil rezistent rezistent

B. antracis
Salmonela D Salmonela B

0,9 cm

2
3

cm cm cm

5.
6.
7.

B. coli B. cereus
Listeria monocytogenes

BIBLIOGRAFIE

- PrOpOliSul - Ed.

APIMONDLA, B u c u r e ~ t i ,1975. MARIN M., AL. POPA, N. POPESCU, M. SERBAN, A. altmentard $i terapeuticd a produselor aplcole.

SUTEU

Valoarea

dieteticd

REZULTATE ALE UTILIZARII PROPOLISULUI OTORINOLtLRINGOLOGICA

IN PRACTIC.%
I. MATEL J. STRAKA

J. CIZMARIR
CEHOSLOVACIA

fn anii 1971-1972 am inleercat s5 u t i l i z h in practica clinic5 O.R.L. efwte anti-inflaunabrii, mumhtice, local-analgezice $i epirbelizante ale p p o l i s u l u i . Tratamentele aplicate au lavut urmAtoarele diagnmtice $i remltak : Sti trecem mtai detaliat in revista evolutia tratamentului, in functie de difwitele diagnmtice : fn cadml prirnul~ui diagnostic, la 4 cazua-i de otiti extern5 s-au consbatat grave inflmatii difuze, generatoare d e rnincgrimi, eventual dureroase. A m aplicat pnopolisull in solutie alooolic8 (5-7%), de 2-3

'IWJO

asa~sru!rapea@mp,jwemun imopantv rw JqraMn a $ - p p

-3aja B W U Urn ~ ' a ~ w .q?lua!~ed~

a m 3 '8qruq q&ap ap auaurouaj 2aJsajp.mur e a3aJutmp 'muapd o tuapnl;nra v qnqea e dm8 ~ l m u!u w y t l l n m w a q ! a w d ap ximnj uj luarurrlq ap a[!z ~dnp as-nppapup e g Q m 'csvqjt! y&!$aur q s na !'ruapad g x~uaplporn uj pie.tl : allsouBs!p aslpu~r, -J& ~ sy uu ~ q sapd as ' p q r q u a u r w . g1~ ~ y z a r 5 p e Inpl ~ t: m 1 Joa s l a m s o ~13.qmBa~uj e-s

' q ! z 51-8 qdna - a u j u q 1 A !4 qp]qqil~ul: ap y S a ~ un Imqsprurpa 8-s '1nsgsdo~dno wqprosrro3 . p u r ap quleu! "lasr3mnur ~ t t 7 m O d qupd *%c-& ps!1m3[" a!lnps ap BUIJOJ qns ' ~ zyl !ro E ap s ~ l o d a r d l a s q d ~ l u w a.kn~B m w g n qg.euroqs F rr I n m u ! : ~ m u % e !rza~~wnxi p w -:r ad p o ring ap ~mlldv 3 s o ~ a p$araurwmJ . s ~ ~ & o ap ~ d yq13a3le afjnios n3 p q i q w ~udum un dms IW;)SF: u~ p u ! w ~ o'11q~ojlad ~ mu!Emw ad q d o ~ d ap Ohsl W!ICI - C ~ R *n[us o ~ u [ ! zqaqlcle ure '~n~nuadurg R, ' p g e m w ~ pmltzu a p 'ymv!yBun!q arv~opmd ap IJnm Enop ul : 3 g ~ ~ + u l p .~ n IV -aogoR!gua x-qnw ! n u p ~ ~ o q n tw b~ +mapup q;re)ppnr~~j pnz -m alsave 'sm~oluopnasd !S rrlta?sqalx &~.!$uap~na a-s ' m n s V J ~ J$ m ~ d ~ ! qsmj e [ntzraurpqpa ad= q y n z m ynop ala3 u1 - a ~ y o ! q ~na m lau!qurm ' 8 a u a u r x ~ap 'pq~ 'all2 01--3 ?nurluaur 1so3 E ~ ! ~ m i o n3 d [nauam -EJ;L . s r l d o ~ d ap %t ~ q l o o q ~ artnros ? 173 ~eqlquq uodtnel, un a u a ~ ~ e-s d~ levaje pm1 ad ' $ u a t ! m o ~ 'IS w a x a qwpnn w n p n o a n g (~.mqp!d O r
qp : mop) srldoad ap %q ~ ~ ~ l o r agnlos nls 0 !e ad ?u, g-z q~ y m q d ~ are 'ao!uw~ a1~iuFKllu;qozarualr7a p E pzm KIJ : a!twu%lp wal!op

.~oy?jud!aad~ms B weJoqaw

o lw4s!8xmujw s '~.uaru~$e.r$ ap al!z 6-5 &dna .mgo!q!~u~ leqyqur -pe urR 'psgdo.xl na l u a q ~ u r w u o-~ u m x a n y p m ~n~anpbim UJ I e p n j -u! I+ atlnps na pq~quri u o j y ap u d m 1 tmun m ~ o m l nn3 "z XI !JU

-9-rar T Jlu!wu3 S I B W 'wa~np81-lnx ap Imp rw ' l w ~ a p t uayzaQezt~ tm 83 pu!uo!!m 'hns YW ap [m!~sou%p n3 r ! l u a M ruy.~adl U a W R $ W ap -mps JOI!!~ un a3sa m q l d o ~ dyd W ~ S W Q la~lss ~ $WF-s ' m o !

! f i ~ q [ d ~ 0 B+J 3 '~uwe.~ddoy+xd -ro[~uq.rP aJmg.larsla gunql o *~gw!qa p m 1 u! ' ~ u m u a *S ~ 'qemgaura s-s aflquwu![s ap [nurlhd 'argt? rn '!S (esmsgcP nu5 P F ~ Q !yur~crj ~ U! !aueJy tnzm u ! ) !!rpuam!qr: pdut!q uj a[!JaMp mpar ne-s TI m~!Jua~md '!apXn !(I ~ o p p e m alp amm!y3 r$ !~p~a5lu!s ao~u~alndh nwuazard, ~3 q ~ ~ a m qR-s o 'ng3a~a pow U I m ~ q u q rs nel!na 'yzncs ~lseamrr!p ' a m !k '~!lly&t! el: s a p !DW 'T@ ul vamp & ! u ~ a l d n e z m a.Iss: !lua!md nrrlp as l o l r ! i ~ ; u q osndns pdrua ul 'ar!z G-i: ap dun1 'pw?~lt AF ~IU!IXI? ?% !JO c-z ap ' ~ J ~ B J G~-xinp ~ O c-1 sn!z u!p pti!daaul ' a 1 ~ ~ ~ a]!~u.xll dn ad !k y1[cq ad alis.dsap p w o j qns 'J.:IIs ~ q n m 3 1 ~ - 0 . a!lnlas m o f~nqd u-s ~ a!rna1nqep9!~1~1 edup ' J I ~ W U ~ ~ ~ \ n l d [B f l 3P 1 3 . 1 F!1!9WTS 8-6 'I1JOJ$3 !i~3!,>~d 1 1 J0;JJ [nzm UI .asr.guawe.ypeur ampold aqr! nlr qtnr!qrrro.r ainqrvl 1n~uau1uq~3.t~ rep l ~ l ! -avwqlrrre! 75 q1!qomrn ngs mlwja pull$ 1 ~ '!anam p ~ r ?~mo[Inluarutqmq Lr! vzg?ln TJ a ) r d [ n q O d o ~ d ~s ~ ~ f n a& m ~ o ua1!111:,~1asqou ~ n -tl$uaumloJq !pxIaau! vallu!nu!p ap F!ac$s a m w u g u l a q 'rfuarmd r q s a p ~!.rg~B s a~!1y1nym{ a '[~~rauaii u! '1eqs!3a~ul a-s (uyuryldes g-i: ~dnp ~ u m 3 e ~lt1p.13um s q ' ~ n ~ p l d aap u y q a w p alss qmrq yjar;lJx ap !lw - ~ a p p t w a w el ' a e s ~ w ~ ~ ? s r c apqs I q a ~ ap latr?rua Inttnm.r!um a ~ - a L e (1 w.qs!ffa~ul P-s 'njpa!qo p~ur u l .s/w@qns [nflsd? tr! lnu!luaul nu-s a a w m qt~e~!zo~nru mp 'nnwrJap1 ~!.mleqdsa~ aJ!m u p a s v m ~ d ~o~tjg!zoontua a ~ ~ a a d xJ!JMIS a b 1 - g w n D ssownlu put-? 'p~lns~l(rxl -old na.mqs!u!uy>R ydnp ~ o k n supdsap nTtS ' ~ q q s n . 1 3I? JQ amp -lulrJ -rl!zoznur BIJ~JBCI$JP le,\Jnsqn U ~ F Z ,+iu!~ej~da ul IS rlazeu ealel!:\aJ u1 :,p+rnda.id IS auFaa1q.L ' ( ~ 1 !.~~:wolciaqs 1 5 3 p leu;) ahgo!q.qua
-.-a! J ~w!U!\L[VJ

ap

V ~ J R . T I ~ ~ ~na ! L 'Irraurgw1 U ~

ul '~mr!qurmIWJ o drua
!Y
id

3s~1a ( . I

! n ) a l ~ q u ZI--O[ ! alpaLu

a!\npS r+.i~kiip '![WI~.IQI:

RJ !!~EIFI[III

u! ' s ~ [ o d o ~ q ' d c;~;[cnqr;l T)T~> n ';ua~l~~1a~ (5 ~Iu.~

n z

;rcl

-a1 yaljoqrr F q u 0 ~ 3~I!U!J ap IrmzeD

! uoj!i . x l ~ B ~ ! I C J R~?pt*~tl<ld I!, ucl--c Ian ; I ap snld .<ard.j~/,IG-C * k ~ ? 1 1r:! iz ad [.To ;-I 4 h (R :l u a k u w l ~ n l o ~ u ~ ~m rn ~[d rum a 'swam - ppq I u~ : 3~lfnuZnrp eqaldaS

.luaumr)v.I1 I ~ un B
r ~ ! uamydc rue nu ! I u a p d ap *mi3 alseam r r I .ml!jy~!zomu; m!.rtld -srp !5 lufl~o)sadxa ml~.mSn' ! a s m w la!l~wwl~r~! rt 3.raZc?.i.la_r o ya~ls!8 -am! a-s 'yii!m!go vda!usru a a -!]uatued ap a w n = t:,%y~a?qn';l rqauro.) -~PLI!~ t: & ~ q d a q 3.nupa o l a . T n a-s !!)carmI tig q ' a ~ l e ~ ~ q e-I: u ! rr tlm 8-7: e-ap t ~ PI 3 3p 9 3 *-1jrz ~ ~ynop e l ns.; 33tl1i!l: J ~ u ~ >II! S !.to 01qp ap 1n3l?j nR-x q ! v l ~ ~ r p :~ s~ydo.rd a q7 V~q--g RJ!IVUOIR a f l n ~ o ~ a-q ' -u!p I[OQ)JF+E 4 3 !!ja;aquy n : , 1lsla4 Iwj n w !lua!~?&!~kmk* - a n p r ~rzw t i ~ va , w ~ B '!asrxm~~ a[r! 3;rgo.m ! . n y ! ~ r p 3eqs!831u! ~~ nrr-5 ~ J I , U O . I J ~~!S~IIJ~?J !S C q!Bu!m~ ~U!,I t~ !lua!swl 01 e l : ~ ! m u 8 ~ rsalas~Q p ty

qaun g q x a nu ~ a 'am~oqaun: p a[ a w p v anp a l m ~ d o ~uaurnqw.~l ap a p p -oqalq 'yl!pu!dw~ 8rnl aun!lm;r? o y ~ u p w u m panyurp e l z n s d y ~ .a3!ym~rjosd. I O ~ ~ ~ O J ) Uq ( X x~~ m ns !$4[[~pxh ppaw a ~ l ap ~ arole@ -WJlu! m s 5 q a p "n~nznarr yu?ur tsw yrnseur o - ~ l u !eusaulur!p !S .T~C urp !as no y ~ y u h q agl"9~a.2nammn-irum ur flg~lrmflp!u~dur~)u~ mrr:o s ! a p wnw t r ! ~ Inlnzn %wnna!w!p I ~ V a!zm~cdq 83 ~ s ! J ~ R ~ '(T'+ louq "pu!u!tp ' g t t ~ ~ r t r o p h qns s wmlrtaura3rpaur n!jc>rsnlrrr ' ~ 3 'p~mapyda ~ 3 'g!p!it ~ r '~ y ud q a l r ~ s s"rod - ~ s ~ o ! \ . ~ u! ; ?jloq l ' 3 ; IIJE !k q u a m !!pm a)!w) USBIU! !k (-FS '~UISIIBWWJI~ "!tl~.lq!~ '10~10*) uJalxa !qnymur !a V O I ~ F JV Y ! ~ ! J ~ J V ~ ~ " a u n r m qnr ,\rl!pnn t.n.Llau t r ~x q np .ul;blcqud ! ~ y j m p o ~ mun u tz a m m a.&~ ~ ! z n m d ! ~ .p$ma !J a p a d nu alua7~1-1~ eatrawasp 0 .alalauns yzw110!lda7a.r am3 ~ n p p a d ara ~ pvwy)pn y > r p !n[ntuau !tt[ -IIIID?CI? I != I * I qaur u p a p a d g !nltqlnsal a a l q q !!da&n~mp @ nes 'a- h u s~ luarqm!J1!nun le n;es '!nlnzno !nlnunRlo v a-rlru! !~~~pnz.ap aluar;l!gnarT !sun l a Ieqnorad un ' ~ l n ap h ~' 9 eyua7~ng.amrjou t k e a a ~ undnsa~d ?lu.%a u y ales !uauual lop ~ u j sa ! z n s d ! y 14 eyua7~ng

-saw n! s t l d o ~ d ap 33emxa !a!zn~nod!q eaqthul, nrtuad q q o j u q ~ 'alUa??Ja JlmPJlUF

'W na =t

.n!.rolelnq~ure laawqeJp u g IaauIoq 281 J n m ULV '(!!l!~daJ ZT-01) aJo 81-91 W U ~ ' a p z 9 BWP 0 - m~!llnpo lo m! (!!l%da~ TP-OI)~JOZI-01 q u a d 'e~ees'qul!z y q d as ~ B ~ - B '(TUG s ap !JEW !mu) ~ o n l d m 1 u~ . q o d - o ~ dap p!loqe-oalo oppura t w aqeq!qmr u q + ap abur ~ouru B ~jq!plne Inqn'puoa ui eaaanpoJqu! q . d Tnquaure3eJy q d e n 3 ' q t q . 8 ~ a!j gs qnqe.q p p y o g 'a~ez!pln ap *u!eal -3nayld s0.1y.u na 'eqrpsap u n q ~ a n o w ap 'sgad0.d ap ~ a ? ~ o 3 p - o a l a!s[nura o - uaauro ~ y 3 1 un l e z a u u o j as !nl u g '(qurwod ap nw augsym ap l a p -nm)saurE m q ! & u!~d 'p : qmde~ qeJajaJd ap) Taln n3 xqsauro ui s p d o ~ dap0/00+-06 g q m p a!znu! qozg!jn we e 4 s ~ a m mquad .punmod!y InJuamqvdq u g a!Jp!lo u g J ~ l d e me-1 '!n~nsgodo~da p aqpadie~aj! & m u g aqmsel ap omms pnrguri -aJaqo~aua%.x !h ~ + z a 8 -pup 'a!.xoi$t?ur~t?l~!luE '~3!xoqp1e 'Bpp!Japtq a u n ~ l x n3 s!qnademq q t ! d - a ~ dl!qmJsmaJ un q s a lnsgodo.xd y3 =!aJ1 ssn sew ap aLa3 u!a m!uo.13 .xqaq!pp8ym ! S urnaa~da+nm 15 -!urn !!paw rn~aqqo lnwaruew.4 u! '(!?$eleyu!) qSuo~qpwse u g uwl[x.q 'am!md -ns !!rno)eJ!dsa~ ~ q a p ~ !~qeurel~zr! 3 mlasa3Gd W J ~ ~ u J g )~ 8 . q g.rt33s ad a.mqde ?!%8 e-1-3 O/@~-OZ p!loo31~ a!znp! 0 'a3!8oloxu!8 !un!i -mp JOJle Ie !S q w n w l n p !pnpo.ra lnquatuqeJ) u g ~ q d as e '~p~yaq ZugaseA n8s au!lsenr ap !aIn ' ~ u nad qt?~eda.xd O ' /,,g-01 s!lodo~d n3 In) -uan%n ' 1 1 1 14 1 1 'I ~ ~ E ap J B q!.mae e a ~ y a d m y+j ~ !!.m+nq qeu!qmp u~~odo.u soq'uaurm!pm l lnp~vda~ ~d eam mj e qlodo~dap g z q ~ ad . ~ z e a ~ d ga la ~a3 Jopa;uraJ aqarre-qamur ale !un!l=p ap !~lnzlm rrg ~!q,!zod vaja a x )un ap g q ad 0/,,01 qodoxl ap quan8un un -(a$;uapeo+lq IS aln3unq.m ' a p m n m j ) !!~a!d ale !un!l~s qrm~!p q yugouq n s yug --A ap l a p ap gztq ad ' O / o ~ ~ stlodcud na $uan@un un aqholoj a s .!!.xawq Joun v ~ d n s e~ ! v m q q p ~nqpdo~ p d ql!q~)pj.e ~ s ~eauo!W B
~

'ep!-cwvq P

m!lae

- ! a h

1rrrjSunC8 $!lr?q~unqur!e-s Inma " n ~ n ~ u a u r w w a m a p wha 'aqpul 16 a m f [rml -a 81 '!ymn ~ 0 1 ~ q ~ 1~nwlnhe .m na Jolalauns wljdwr J& gtaleaup P ~ J . B ~ e!p q w n s w a n p u o a a&.tycI w ~ a a au ! JnpznE ~ J ~ ~ R U ! L Iwap Z!~ -u! EPtU~~h!pny '!ppam I n u o ! ~ ~ ~ w p8r;!! d 'a%gs PI 1. 5 qd~aq q mdm$ uJ =!won =!= : l u a q e 4 ap qu!aul enm-tg .?ycMm nr q u a p m d 11ia~3es asasnnR a!~~l!doa u~ -a!lrr~qp !!9 ~ o t u o P u~ ~ e ~ n S q ~ ' ~as "ay p a vsunjq .yuo 01 ap a~zn3ed:y o eaze tap : !nlnzna a a ~ ! q q s I$ I q a n u ! ga!!(p p u p m ~ p p 2 p u 1 l m ~ p w a-s 'a~m$pmut' p e '-8 P A R U ~ O ~ : !~oq!aun I n W q amqsnl! q d ~ p umuamd .!d@ar 2 1-8 ~dnp - p.'r!aqu!jap mm.tu! [aum w! !!i!~ada~ 9-5 ap ipu;nu rm ~ d n p ' ~ t n $ aa:;~ : '~llnssm~ s i uBauanap mznv +!apouraura a~11~1vunqtq o ne1 -suruas !AaulLq !!un alpas !a!znmd!q In= ui JE! t qaunur ap aa~vq!md -w 19 la3 81 'qaw!Iaurt: ~ c s ~~waua m %~ q s 'yunq l!ua,zap o J O ~ ! A R U ~ O ~ e!l!zals!p e!nqsaao mmu!uuaq adhp !S ! n ~ ~ u a u v l E i?pw!&d q u~ ' ! * a 3 ~ mruy B ~!imq!s q Jet

'p1.a~ p

'!!Icq ml8hRIa E X b A C L l d alWd ~ s ~ i a d w ymlsa~ d w-XI !!.~wadb.a~au 1 m ul '!nlnusuw q s ~ g 4 ap !f u r w d ~!]q ~ q p IS d~ n r a q m u ~ ap a a!Lun~ us gzse~o%u as nm as a ~ azop 3 a y u m u ~u! a p m d as '1nqpcb~d~!s;npu! 'wuaur -wtpaar pdeJuI ammld 'lnlrw!psu W d m d BJHJ 1!90103 a!nqa~) nu wsaole ' ~ n p q ~ d o ate ~ c lal!qr&hzuuraJ agnadsm ml~~yhsu! B P F 3 UI *!n~nu&q aalaqmes u p ~ollfialnnw2f la 1) ~ o ~ d j j o ~nzrea d UJ qqadd ap wgcmp-wlo IaF1ntua samqldn epueruos~as nN -!nlwuaufww$uampmuI pdnp u o ! q a nes snop e 3 w d ~ na auaurouaj a l s a x alwl : ! n l n q W o!ly & B 'nppn~ I n w p m a yS gq3aEn. ! n p u o g y d w ! S o ~ u~ s!lodard ap Y!W althlnrqww ap F m m 3muaeqo um ?nInpuauruwqlnsrrw ul +punurap salq l a g BI ' ~ g ~ y u n q w I?-s ! qe~aua% aaaals ! !WLU 5 - buys u r ?$deoS u! a a r y J o , t se!sas prpw 'pur~uuRI a d w ~ d ~

- o l d m u:

' d u r f s Ivnuj-ur!p nna-s g[ "1 'mgds!p tm q!p!$p ~ l u a ! m d~g a[ quaw -avm ~ d .;qJaJn n ~ u! ~la!rCynmnsc, ~awuloq901 wamqw ap aqupul 'aJaIo!laule 0 1 7 1 1 3w asqa e-s mu !m?u~oqt p q ~q ' g ~ g ~ 3 ~ ~ u w a s a aJsJogaum o 1 1 8 ~ . a-s !AauIq, 12 EI I u r $2-1 ap @uqsp a1 g d ~ o k u s eS!pA 511 Jar ur S-S'Z q~ H u e ~ q po ~1 pdw& q ~ a ~ p q ~ o , % noz!saS 661 : p q o q PI& rrl ?dy$gunq~u! 8-s 1nznls '$u.uarnww~l dnfl '!nauToq gs : ~ j q a ~ pno?r;vled n g%ujlaJej a m \ na e ] l e s ~ a ~ u oIS a oJaz gldeoS uj ~paqq~on l a 4 1npwB ! ! . x q q 991 : I t p a n [nuq~~ntrd ap ur 5'0 ap a u q s ~ p 81 u~ ea!q -J~A lop l n p 8 ! m w q q ap M I : lrqaam [nuo~pnd ap ru 5'1 RI ~ u l d u~ gbO ap 'BSu'ewy 81 ~JCI~EOS UI !!J!~JOA ~ ~ I E I Z ! ~ ~ S I I U U ~ J J ~*adE ut IWJ@W VOI na !~~-uroqapnsmdly ap tope~aap aWury ul 'st. 14 !maun ! !rw s t q 01 l a ! sip epwh ~ol!.kw.upq o $ s r ~ ~ '(06) wsz!x&u !r#olcqa ! ( q ~ ) qpuas e~zrweodg '(91) BUM 3 0 '(9) qatuq3,mtlq '(91) pwrudz ! 6 ~flw~q!n'(t) pwuaumpur ~efleqxolu~ 'CgZ) a s a o ~ l ~ a y catlloq f '(jnwupq ~ 6 1 ) alnss @ a l u o ~ a!paw a~aqw: ~ s n g R !$wpwl JWE .xor!JmguIckqm! ! E !~18qo!ta ~qplad

'~nlnneduml meqzuq ITU !3 ~!xaw~ ! y m eiap~!~m u; J ! B ~ O W -aq: w p x a 3u.urnqo E-s nu a m u! alynzw t q pumu Inl.uauFBQaf$ JW -st~~!tup?? e-s 11 ' a r p w m ~ l o na 'gdnd3 q a r t e-ap EW upp r n p n q q
rnqiau~ ys ~jlo,xaulboj run ipu! lrSe - a!ali E-ap e w HTI'P l n q 81 ~ mt Q 'prnlg]y& e r n ~ ~ gdnp d n~ulq un PI - ~ u p q ~ ~ l ~n[nq~.rgde sat rr ~nrgcfr! v '~n.pnatldurn!daeam[yls au!q l e y o c h s ne y.\rrulq lloy m~ .ar!4&qsap nu q a u s ~ gsu~ WWJ~ol!$uqs ~W381@53

snpx! n * S ~~!!!~JJJs !l[171!a3 "1 JB! ' ~ D ~ U a p Il ym3~3id o !EWU -nc Invnpum u! tqnrunm as a a ap ti: ap s ~ w u p i !\ua!xd 8 q 'aq3a.m tt!p !a!!a~ms R qq@ mxjsdo ha.! e-s ~ i n a p d 61 a[ ' a ~ ~ u u 8,3 n 'WnT z PI ~ u r d ap I ~ s J!n[nluaurgw.pE qema +!qoq s!ln[ohs ap !Ir !nv.\sufoq n!\sl?3.1 ap a!jsun~ u~ ' g u ~ u r ~ dx p i pa ap nes I ? F P O ~ m l l . I a j 3 )so] n n s!lodo~cIr+p agn[os ns q!rnqylpds ' F P U a p d ~@un[mrds s t .. r w T!lWbn7. ale T~ntvlvdsmw] nls-s y 'al!z mualrund w h n n s q '~~lutldumamarsr ns ~atnrlcq let[ a ! ;npu -ndur!qrda e~nlplpcIso i n w j p-s 1 1 pdruS mop n-ap RXI rr~p~ q ! , i ~ t q q Jomln;L '!-t~u~oq 2. q .map Inurluaru n-s pgaj ~ n s w ~ t r ~3 t ~darp q s a ! EW -u! nu a!\a.L%* !lr{amJn. 33?ul!l: &~o!tnu!rri ! a l a p l qxny u~ 'lv~!rdwaa !em1 1.sa~o (!juagad LZ)I el!uPdut!~lrda ap J o p e r r l q lquaurw-v, - a ! j m a s o !a!u w.ws q~ !am as nu !9 ~p?a?;n8aua.tap F!qmn t3at~11.za3! n l n l w m w a a q a -u! qdnp run! a el a a n u ! pm u r p~q~o rnlnwo.,.rd u~ .e a ~ a 8 u r ~ map a -rmos '(alg?,\a~Bap a!lnrsnj u!) a[lz q - 0 1 ap qcc J B r n p l u a q w l n ?paw qwna -#ada~ e-5 czln.~arIo a m l y u l P n Rnrz ill1 - d t u ! $ ad srnq q-npu!t;qde ' q d a r d ap arlnloq ur ait?inun 'uoj!) ap *UI ptut ,?!atp -na [ n p q m o s uj snpoqu? nn-s !tqxxrn F! : a n d ap r p r n ~ l n u !a~~ ! $ g ~ no a @nu 'q!rr&tmlozau~ n3 !Itraped alscd l n . 7 ~ne ~ ydn.18 erurJd .e!darqqq!tue 19 F!de~atop!w~][ns w m n s $nntr e nu arm ~1 ! l ~ m -1aolam s t t a h ~ drps3.1d w w ~nda;~r F[ ~t anuo!\uau: a!nqaJJ -adn&? t a q nl ~ i ! ) ~ y I u :LWJ r nt. rrncupg .aIpur ptqo ns ~ l u a ! ~ d !S m!udfug!da ap !.teulaq t~ a m 3 U T I ~ '!UP ap 02 81 qupd ue un ap pxnj ! r y q R a q y s a ' i 'aqsxn ~:!p carurn.) y u q r u n d a ! l a m s rnnr untz ~ ~ 6 1 - g g 6 1 ~ p n o ! x d u~ '~7,P;ul(rJ . I ? ~ndr! 'prr!J rr,! pup u p

no

T ~ U S ! 89~ S ! ~ P . L P ~ ~qns O

as-npcyrh 'am 8 ~ - i ap ~ dwtl prraxlmw . a s " p q n XI00r sqdo~d % OC) $1 toos[V n3 e~adosr: as !ode "sn as l u a t u p s qsaay -pan$ xi pmtra::r-I:x as [nqoclo.rd .IE! !adr ~fej~.rcIns el q s ! p ~ ss !Jnwsp a t p !IS. ~st(~cl ur.-.flu! a3tlpa1)ut as $ulrrurqj fnyrodow
a t c a I =a-I

{?den3

'qoclard ap

~ J ~ Q W a9nlos

!!F.~uL a ~ n m

folaTr$o 1~ !S a y u o n ah!:u~ndnc Jqpunfl=p l n l u a m m i tl! m!mpJ p q 3 ap !ue 9 l u ! ~ *!nlnzne ~o.rsprald q a s p t{,mqu! ~ r q al!flm![dwm r l ~ r d a w o p g ~ s d~ u ! s npur yy3.m alp aJruoJ.1 an1r1n.tndns almrn!lsew

aflnros U I a118rn103 a m + ap dm!? a j & ~ [OUUOJ na alaxrj 1 6 0 ~ntt q!.mlrnD mm~aC~~d E W E L I n.qrrd ~ ~ ~ ~ 0 ~ 0 0 ~ nqnau /1 n h ap a!ln~oa rn al!xdoa~I s o ~ nt! 3 c 81~apz~ g ap d w ~ y a~nullrraur qymnn3 .sgm?oJd q q j !S na n!gjrlnu mpaur na .r@B n3 w~ado3s19 m d "3 po mop ap alq~ds 'am z a~lgrospem~uadalnqltrw ~ s o j na a!2n[q1 ad a u w q j p a l p ap alpnqoq . a M 3 e ( t :rln~!p u ! y p q ~ a!6-uadms tm I no a w p m y sad no ?Jo z ap alalwls 3503 ns !nln!paru m-m.wdapu!: Bdnp 'rqqwod auec3qj LI! a l n p ap !JnMns 'eqssa~wnquad '(8) z 3 w q ropyaqq, ~turll -n[r ns y ~ ! ~ q qp s q .~ ~[ ! J C Y ~ B A o V~!IS~WS B?~WYIJ~UW '. ~w Gmu-eaxq!~ EJ alnu!iq0 apJopTsI\ rw m~vdu103 L I ! J ~~ m e P-F j (&$:I) alrrtd ap a n o l w -JO] Jolr)m!un p q m u ur~d~ m ~ d r x lu aq x j u ~ rrqn.qy !yampal aarar;, -a.rdy ' i n k ti! f n p r n p o d n ~ s n ~ o d l o 3 pqp j !S n.7 ~olaJ.syd ~ l a r u -

'-!3

Se folosesc pe scars larg5 peparate pe baz5 de iod (incepind cu doze de 2 g/zi, crescind progresiv cantitatea pins la 8-10 g/zi, dup3 care se reduc Qeptat). S-a incercat de asemenea vaccinoterapia, cu vaccine preparate din suve izolate de la bolnavii respectivi, sau din mai multe suSe, precuin $i administrarea unor extracte limfo-ganglionare (TRAUNEIR, 1931), pe baza absentei localiztirilor limfatice. Din aceast5 scurt5 trecere in revistz a experientei noastre rji a datelor din literaturii referitoare la clinica rji terapia actinomicozei conchidem cB : (1) Boala afecteazs in general inidivizi in virstii de 20-60 ani \88"/0 in statistica noasbrii), facindu-i inapti pentru muncs perioade mai mult sau mai putin prelungite ; (2) Tratamentul este costisitor, presupunind mari canti~tZitide medicamente qi spitalizare ; (3) D g i prin m e t d e l e actuale de bratamellit se obtin rezultate bune in majoritatea cazurilor, uneori vindecarea se produce mulit prea incet (2 ani) ; (4) Mministrarea indelungatii a medicamentelor poate incduce efecte adrverse ; (5) Miajoritatea xhemelor de tratament sint orientate in special pe anihilarea agentului cauzal, fFrur8 a tine seama de capacitatea redusii de a p k a r e a organismului, caracteristic5 in aceasta boals. Aceste consideratii ne-au detenminat sii ciiutiim aibte metude de tratament care s5 .asmieze efmtul antibacterian cu capacitatea proprie de apiirare a organismului, penha a se obtine vindearea in timp cit mai scurt cu putin@ $i f5r5 efecte adverse ale produselor utilizate.
Material ~i metod5

Tratamentul experimentat folosgte douii tipmi de remedii, obtinute prin conditionarea $i asocierea unor componente din anumite plank cu prodwse apicole. Formele galenice rear1izat.e sint detinate administ d r i i locale si orale. Fonnulele ~i tehnolagiile d e preparare a medicamentelor asigurii un sinergism a1 principalelor componente, dintre caTe cit5m : vitamine, flavone, enzime, uleiuri volatile, esteri ai acizilor alromiatici vi oompurji carbonilici. Sulbstantele insotitoare awiazii componeptele mentionate prin punti de hidrogen $i prin legBturi polare, a s i p i n d u - I e protecpe ohirnica, permeabilitate sporit5 !+i o intensifka~ea activit5tilor Famacodinamice.

S-ar putea să vă placă și