Sunteți pe pagina 1din 50

2. Disciplina: FISCALITATE 1. Grupai veniturile de mai j s !

n imp "ite directe #i imp "ite indirecte: a$ imp "itul pe pr %it& DI'ECT ($ ta)a pe val area ad*u+at*&I,DI'ECT c$ acci"ele&I,DI'ECT d$ ta)ele vamale&I,DI'ECT e$ imp "itul pe dividende de la s ciet*ile c merciale& DI'ECT %$ imp "itul pe venit.DI'ECT 2. Se cun sc urm*t arele date din Le+ile (u+etului de stat al ' m-niei pe anii 2../ #i 2..0: 1 mili ane lei 1 Indicat r 2../ 2..0 1. 2enituri curente3 din care: 42.0/135 55.46/37 a$ 2enituri %iscale 4..48/3/ 52.18536 ($ C ntri(uii de asi+ur*ri 2013. 7523. c$ 2enituri ne%iscale 2...736 2.65834 2. 2enituri din capital 5/31 0437 7. !ncas*ri din ram(ursarea !mprumuturil r ac rdate 53. 436 Sursa: Le+ea (u+etului de stat pe anul 2..0 nr. 48/92../3 pu(licat* !n : nit rul ;%icial nr. 1..4792../3 #i Le+ea (u+etului de stat pe anul 2..8 nr. 78892..03 pu(licat* !n : nit rul ;%icial nr. 6.292..0. Se cun sc3 de asemenea3 urm*t arele val ri ale pr dusului intern (rut <=I>$: 1 mili ane lei 1 Indicat r 2../ 2..0 =I> 744.57535 4.4.0.838 Sursa: Institutul ,ai nal de Statistic* 1 >uletin statistic lunar nr. 192..8. =e (a"a datel r de mai sus determinai rata %iscalit*ii !n %iecare dintre cei d i ani. 'F2../? 4.48/3/974457535@1..? 11305A 'F2..0? 52185369 4.40.838@1..? 12386A 4. Clasi%icai imp "itele dup* % nd #i % rm*. De"v ltai pe scurt cate+ riile identi%icate.

Dup* tr*s*turile de % nd #i % rm* imp "itele se clasi%ic* !n imp "ite directe #i imp "ite indirecte. Imp "itele directe se sta(ilesc n minal !n sarcina unei pers ane3 cuantumul l r %iind in%luenat3 !n cele mai multe ca"uri3 de nivelul venituril r #i9sau averii3 precum #i de c tele de imp "itare. Bn cate+ ria imp "itel r directe de cuprind imp "itele reale <imp "ite percepute asupra un r (iecte C cl*diri3 terenuri etc.$ #i imp "itele pers nale <pe venit #i pe avere$. Imp "itele indirecte sunt imp "ite percepute pe cDeltuieli <ele sunt imp "ite pe c nsum$.
5. De c-te %eluri sunt imp "itele directeE 'eale si pers nale /. =rin ce se caracteri"ea"* imp "itele realeE

Imp "itele reale se caracteri"ea"a prin aceea ca se sta(ilesc in le+atura cu anumite (iecte materiale <de e)emplu teren3 cladiri3 %a(rici3 ma+a"ine3 etc.$ %acandu1se a(stractie de situatia pers nala a su(iectului imp "a(il. Ele mai sunt denumite imp "ite (iective sau pe pr dus3 de arece se asea"a asupra pr dusului sau venitului (rut al (iectului imp "a(il3 %ara a se tine c nt de situatia su(iectului imp "a(il.
0. Ce semni%ic* imp "itele pers naleE

Imp "itele pers nale tin c nt3 in primul rand3 de situatia pers nala a su(iectului imp "a(il3 m tiv pt.care se mai numesc si imp "ite su(iective.
8. Clasi%icai imp "itele dup* (iectul impunerii. 1.Imp "ite pe venit2.Imp "ite pe avere 7.Imp "ite pe cDeltuieli 6. Ce se !nele+e prin caracterul (li+at riu al imp "ituluiE =rin caracterul (li+at riu al imp "itului se intele+e %aptul ca acesta este sta(ilit prin le+e

1.. I n I nescu este un c ntri(ua(il pers an* %i"ic*3 pl*tind imp "it pe venitul din salarii. ,emulumit de calitatea serviciil r pu(lice %erite de stat3 el s licit* ram(ursarea imp "itului pl*tit !n anul 2.1.3 c nsider-nd c* suma pl*tit* nu este ecDivalent* cu serviciile pu(lice de care a (ene%iciat. Este aceast* s licitare !ntemeiat*E Ar+umentai. In ca"ul imp "itel r3 statul nu este dat r sa preste"e un ecDivalent direct si imediat platit rului. De asemenea3 nu e)ista un ecDivalent intre v lumul imp "itel r platite de pers ana catre stat si calitatea serviciil r %erite. Aceasta caracteristica de se(este imp "itul de ta)a3 in ca"ul acesteia din urma3 statul %iind (li+at sa preste"e un serviciu direct si imediat si (ineinteles de calitate c respun"at are.S licitarea lui I nescu I n nu este intemeiata3 neavand temei le+al 11. S cietatea c mercial* F S'L virea"* !n luna aprilie 2.11 suma de 12. lei repre"ent-nd imp "itul pe veniturile din salarii pentru salariata sa3 Andreea Andreescu. Identi%icai su(iectul #i (iectul imp "itului pe veniturile din salarii in acest ca". Su(iectul imp "itului sau c ntri(ua(ilul este pers ana %i"ica sau juridica (li+ata prin le+e la plata imp "itului. In ca"ul imp "itului pe salarii3 su(iectul impunerii desemnea"a pers ana ce (tine venitul su( % rma de salariu3 in speta salariata Andreescu Andreea. ;(iectul impunerii sau materia imp "a(ila este venitul din salarii reali"at de salariata respectiva 12. :*rimea imp "itel r dat rate de %iecare pers an* tre(uie s* %ie cert*3 nu ar(itrar*3 iar termenele3 m dalitatea #i l cul de plat* s* %ie sta(ilite %*r* ecDiv c pentru a %i cun scute #i respectate de %iecare pl*tit r. Acesta este enunul c*rui principiu al impunerii % rmulat de Adam SmitD1 principiul certitudinii impunerii3 vi"ea"a le+alitatea impunerii si presupune ca marimea imp "itel r dat rate de %iecare pers ana sa %ie certa si nu ar(itrara3 iar termenele3 m dalitatile de percepere a imp "itel r3 sumele de plata tre(uie sa %ie clare si cun scute de %iecareGplatit r& 17. Ce repre"int* st pajul la surs*E E)empli%icai. Tran#a de venit <lei$ C ta <A$ =-n* la 1.5.. lei 1.A 1.5.112.5.. lei 15A 2.5.114.... lei 25A =este 4.... lei 7.A Incasarea imp "itel r prin st paj la sursa c nsta in calcularea3 retinerea si virarea la (u+etul pu(lic in numele c ntri(ua(ilil r de catre a+entii ec n mici sau institutii a unei diversitati de imp "ite. St pajul la sursa se practica in ca"ul urmat arel r venituri: pe veniturile salariale3 pe dividende3 venituri din drepturi de pr prietate intelectuala3 venituri din vin"area (unuril r in c nsi+natia3 venituri reali"ate in (a"a c ntractului de mandat3 a+ent sau c misi n3 venituri reali"ate in (a"a un r c ntracte de c nventii civile3 venitul (tinut de pers a(a %i"ica din as ciere cu pers ana juridica. 14.=e (a"a c tel r pr +resive simple de mai sus3 c nstruii ta(elul c tel r pr +resive c mpuse. =-n* la 1.5.. lei 1.A <15..@1.A? 15.$ 1.5.112.5.. lei 15A <25..@15A115.? 225$ 225+15%>1.501 2.5.114.... lei 25A <4...@25A115.1225?/25$ 625+25%> 2.501 =este 4.... lei 7.A <4...@7.A?12..$ 1200+30%> 4001 15. Imp "itul pe veniturile din trans%erul pr priet*il r im (iliare din patri1m niul pers nal se calculea"*3 !n situaia !n care im (ilul a % st !nstr*inat !ntr1 peri ad* mai mic* de 7 ani de la d (-ndire3 pe (a"a urm*t arel r c te: Tran#a de venit <lei$ C ta <A$ =-n* la 2...... lei 7A =este 2...... lei /.... lei H 2A pentru ceea ce dep*#e#te 2...... lei =reci"ai ce tip de c te de impunere sunt acestea. c te pr +resive c mpuse 1/. Imp "itul pe pr %it se calculea"* prin aplicarea unei c te de 1/A asupra pr %itului imp "a(il. Ce %el de tip de c t* de impunere este aceastaE Este c ta de impunere pr centuala pr p rti nala care e)prima p nderea marimii imp "itului %ata de unitate de impunere3 cand una si aceeasi c ta de aplica intre+ii mase imp "a(ile3indi%erent de marimea acesteia. 10. C ntri(ua(ilul F reali"ea"* d u* venituri imp "a(ile3 unul de 1.... u.m. #i unul de 7.5.. u.m.3 care se imp "itea"* separat dup* urm*t arele c te de impunere: Tran#a de venit <u.m.$ C ta <A$

=-n* la 1.5.. u.m. 1.A 1.5.112.5.. u.m. 15. u.m. H 15A pentru ceea ce dep*#e#te 1.5.. u.m. 2.5.114.... u.m. 7.. u.m. H 25A pentru ceea ce dep*#e#te 2.5.. u.m. =este 4.... u.m. /05 u.m. H 7.A pentru ceea ce dep*#e#te 4.... u.m. Determinai suma t tal* a imp "itului pl*tit de c ntri(ua(ilul F. I . 1...@1.A?1. II. 7..H25A@<75..125..$?55. T tal imp "it platit de c ntri(ua(il ? 1..H55.?/5. u.m 18. C ntri(ua(ilul I reali"ea"* d u* venituri imp "a(ile3 unul de 1.... u.m. #i unul de 7.5.. u.m.3 care se imp "itea"* +l (al dup* urm*t arele c te de impunere: Tran#a de venit <u.m.$ C ta <A$ =-n* la 1.5.. u.m. 1.A 1.5.112.5.. u.m. 15. u.m. H 15A pentru ceea ce dep*#e#te 1.5.. u.m 2.5.114.... u.m. 7.. u.m. H 25A pentru ceea ce dep*#e#te 2.5.. u.m. =este 4.... u.m. /05 u.m. H 7.A pentru ceea ce dep*#e#te 4.... u.m Determinai suma t tal* a imp "itului pl*tit de c ntri(ua(ilul I. 2enit +l (al ? 1....H7.5.. ? 4.5.. Imp "it +l (al ? /05 H 7.A <4.5..14....$ ? 825 16. ; s cietate c mercial* supus* imp "itului pe pr %it reali"ea"* !n primul semestru al anului 2.11 venituri t tale !n sum* de 5..... lei3 dintre care 4..... lei sunt venituri reali"ate din activitatea unui (ar de n apte Suma t tal* a cDeltuielil r deducti(ile e%ectuate de a+entul ec n mie este de 75.... lei3 dintre care 28.... lei sunt a%ereni activit*ii de (ai de n apte. Determinai cuantumul imp "itului pe pr %it a%erent semestrului I. Jtiind c* a+entul ec n mic a c nstituit #i a pl*tit la s%-r#itul primului trimestru al anului 2.11 imp "it pe pr %it !n sum* de 4.... lei3 deter1minai c-t este cuantumul imp "itului pe pr %it de plat* a%erent trimes1trului II2.11. 1/A3 dar nu mai putin de 5A din ven.reali"ate din aceste activitati =r %it a%erent (ar de n apte? 4.....128....? 12.... Imp "it pr %it 12....@1/A?1.62. 4.....@5A? 2... 2...K1.62. imp "it (ar de n apte 2... Imp "it a%erent cel rlalte activitati? 1....10...?7... imp "it 7...@1/A?48. Imp "it pe pr %it t tal? 2...H48.? 248. A platit in plus 4...1248.? 152. 2.. ; r+ani"aie n n1pr %it reali"ea"* urm*t arele venituri !n anul 2.11: 1 venituri din c ti"aiile mem(ril r: 5.... lei& 1 venituri din d naii #i sp ns ri"*ri: 15.... lei& 1 venituri din %inan*ri neram(ursa(ile de la Lniunea Eur peana: 7..... lei& 1 venituri din activit*i c merciale: 1..... lei. C respun"*t r acest r venituri ea reali"ea"* urm*t arele cDeltuieli: 1 cDeltuieli a%erente activit*ii n n1pr %it: 48.... lei& 1 cDeltuieli a%erente activit*ii c merciale: 0.... lei. Determinati imp "itul pe pr %it dat rat de aceastM r+ani"atie n n1pr %it pentru activitMtile des%Msurate !n cursul anului 2.113 !n ca"ul !n care cursul de scDim( este de 431 lei9eur . : sunt scutite de la plata imp.pe pr %it pt.act.ec.in limita a 15.... EL' anual3 dar nu mai mult de 1.A din ven. neimp "a(ile. 15.... eur ? 15.... @ 431 ? /1.5.. lei 1.A <5....H15....H7.....$ ?5..... )1.A?5.... ?K ven.neimp.din act.c m: 5.... =r %it activ ec ? 2act ec n C C act ec n ? 1.....10.... ? 7.... =r %it a%erent 2 imp "a(ile ? 7.... ) <5....91.....$ ? 1.5.. Imp.pr %it: 1.5..)1/A?24. 21. Se dau urm*t arele tipuri de cDeltuieli: 1 cDeltuieli pentru % rmarea #i per%eci narea pr %esi nal* a pers na1lului an+ajat& DED 1 cDeltuieli de pr t c l& LI:ITAT 1 cDeltuieli cu pr vi"i ane& LI:ITAT 1 cDeltuieli cu imp "itul pe pr %it& ,EDED 1 cDeltuieli cu amen"ile dat rate aut rit*il r r m-ne& ,EDED 1 cDeltuieli de reclam* #i pu(licitate e%ectuate !n sc pul p pulari"*rii %irmei& DED

1 cDeltuieli cu acDi"ii narea am(alajel r& DED 1 cDeltuieli repre"ent-nd ticDetele de mas* ac rdate de an+ajat ri& LI:ITAT 1 cDeltuieli cu m*r%urile v-ndute& DED 1 cDeltuieli a%erente venituril r neimp "a(ile. ,EDED Clasi%icai3 din punct de vedere al imp "itului pe pr %it3 aceste cDeltuieli !n cate+ riile: a$ cDeltuieli deducti(ile& ($ cDeltuieli cu deducti(ilitate limitat*& c$ cDeltuieli nededucti(ile. 22. . s cietate c mercial* reali"ea"* urm*t arele venituri #i cDeltuieli a%erente trimestrului 12.11: 1 venituri din v-n"area m*r%uril r: 5..... lei& 1 venituri din prest*ri de servicii: 2..... lei& 1 venituri din dividende primite de la s cietate c mercial* r m-n*: 1.... lei& 1 cDeltuieli cu m*r%urile v-ndute: 7..... lei& 1 cDeltuieli cu serviciile de la teri <serviciile sunt necesare #i e)ist* c ntracte !ncDeiate$: 1..... lei& 1 cDeltuieli de pr t c l: 1.... lei& 1 cDeltuieli salariale: 2.... lei& 1 cDeltuieli cu amen"ile dat rate aut rit*il r r m-ne: 7.... lei& 1 cDeltuieli cu ticDetele de mas*: 8.. lei3 din care 2.. lei peste limita le+al*. Determinai imp "itul pe pr %it dat rat de s cietatea c mercial*. 2enituri imp "a(ile: 5.....H2.....? 0..... CDeltuieli de pr t c l ded : 0.....17.....11.....12....17....18..? 24.2..@2A? 484 1....1484? 51/ cD pr r c l nededucti(ile CDeltuieli deducti(ile? 7.....H1.....H484H2...H/..? 47..8. =r %it imp "a(il? 0.....147..8.?2/.61/ Imp "it pe pr %it? 2/.61/@1/A? 4.7.0 27. ; s cietate c mercial* reali"ea"* !n trimestrul I 2.11 venituri t tale imp "a(ile !n val are de 1..... lei #i cDeltuieli deducti(ile t tale in val are de 8.... lei. Separat de aceste cDeltuieli3 s cietatea !nre+istrea"* cDeltuieli cu d (-n"ile a%erente !mprumuturil r de la (*nci !n sum* de 1.2.. lei. 2al area capitalului pr priu este de 125.... lei la !nceputul anului #i de 15..... lei la s%-r#itul trimestrului I. 2al area !mpru1muturil r pe termen lun+ este de 4...... lei la !nceputul anului #i de 7...... lei la s%-r#itul anului. Determinai val area imp "itului pe pr %it de plat* a%erent trimestrului 12.11. 2en.imp "a(ile: 1..... CD.ded. 8.... ,u se calculea"a deducti(ilitatea cDeltuielil r cu d (inda in %unctie de +radul de indat rare de arece sunt d (an"i dat rate unei (anci si sunt deducti(ile inte+ral < art.27.4$ CD. ded ? 8...H12.. ? 62.. 2en.imp "a(ile: 1..... ?K =r %it (rut ? 1....162..?8.. ?K imp?8..)1/A?128 24. ; s cietate c mercial* a reali"at cumulat de la !nceputul anului3 pe primele #ase luni ale anului 2.113 venituri t tale imp "a(ile !n val are de 4..... lei3 din care ci%ra de a%aceri repre"int* 78.... lei3 #i cDeltuieli !n val are de 7..... lei3 din care /.. lei cDeltuieli cu imp "itul pe pr %it. Separat de aceste cDeltuieli3 !n luna mai s cietatea a ac rdat sp n1s ri"are !n val are de 25. lei. In 2.1. s cietatea a inre+istrat venituri t tale de 45.... lei3 care incadrea"a in transa de imp "it minim anual de 22.. lei. Determinai care este suma imp "itului pe pr %it pe care s cietatea tre(uie s* pl*teasc* pentru scadena de la 25 iulie 2.113 #tiind c* imp "itul pe pr %it c nstituit pentru primul trimestru a % st pl*tit la termenul le+al. 2en.t tal imp "a(il: 4..... CA: 78.... CD.t tale: 7.....3 din care cD.imp.pr %it: /.. Separat: cD.sp ns ri"are: 25. =r %it imp "a(il ? 4.....17.....H/..?1../.. ?K imp.pr %it dat rat: 1../..)1/A?1./6/. 7 N din CA: 78.... ) 7N?114 ?K sp ns ri"are permisa le+al ? 114 2.A din imp.pr %it dat rat: 1./6/ ) 2.A ? 776 Imp.pr %it calculat pe sem. I ?1./6/1114?1.582 In trim. I s1a acDitat suma de /.. ?K imp. pe pr %it calculat de plata la 25 iulie: 1.5821/..?682 C n% rm rd. 7492..6 3 imp "itul minim pe pr %it dat rat la 25 iulie 2.113 este : 22..912<luni$ ) 2<luni : mai H iunie$ ? 7/0 O 682 ?K imp "it pr %it dat rat la 25 iulie 2.11 ? 682

25. La s%-r#itul anului 2.11 s cietate c mercial* pe aciuni !nre+istrea"* un pr %it net !n val are de 2...... lei. Aci narii s ciet*ii sunt: pers an* %i"ic* r m-n* care deine 7.A din capitalul s cial #i pers an* juridic* r m-n* care deine din anul 2..1 0.A din capitalul s cial. a$ val area t tal* #i pe (ene%iciari a dividendului (rut& =F 2......@7.A? /..... =P 2......@0.A?14..... ($ imp "itul pe dividende& =F /.....@1/A? 6/.. =P? . <detine actiunile de mai mult de d i ani si c ta mai mare de 1.A$ c$ val area dividendului net pe (ene%iciari& =F? /.....16./..? 5..4.. =P? 14..... d$ p-n* la ce dat* tre(uie pl*tit imp "itul pe dividende.

Imp "itul pe dividende va %i pl*tit !n anul 2.123 p-n* la data de 25 inclusiv a lunii urm*t are celei !n care se pl*te#te dividendul ri de c-te ri aci narii decid ridicarea dividendel r3 pentru imp "itul a%erent acest ra3 dar nu mai t-r"iu de 25 ianuarie 2.12
2/. La data de 71 decem(rie 2.113 s cietate c mercial* pl*tit are de imp "it pe pr %it <1/A$ a !nre+istrat urm*t rii indicat ri ec n mic 1 %inanciari: Capital s cial su(scris #i v*rsat 1.... lei 2enituri t tale #i imp "a(ile 0..... lei CDeltuieli t tale #i deducti(ile %iscal /..... lei S cietatea se a%l* !n primul an de activitate. S* se c nstituie re"erva le+al* c n% rm limitei ma)ime de deducti(ilitate admise de le+islaia !n vi+ are3 !n c ndiiile !n care AGA a D t*r-t c nstituirea inte+ral* a re"ervei le+ale. =r %it (rut ? 0.....1/..... ? 1..... ma)5A din pr %itul (rut?1.....)5A?5.. Limita ma)ima a re"ervei le+ale este de 2.A din capitalul s cial3 1...)2.A?2.. . =rin urmare3 re"erva le+ala se p ate c nstitui inte+ral ?2.. lei in anul ,.. 20. La data de 71 decem(rie 2.113 s cietate c mercial* pl*tit are de imp "it pe pr %it <1/A$ a !nre+istrat urm*t rii indicat ri ec n mic 1 %inanciari: Capital s cial su(scris #i v*rsat 1.... lei 2enituri t tale #i imp "a(ile 0..... lei CDeltuieli t tale #i deducti(ile %iscal /..... lei S cietatea se a%l* !n primul an de activitate. S* se calcule"e imp "itul pe pr %itul anual3 !n c ndiiile !n care AGA a D t*r-t c nstituirea re"ervei le+ale !n sum* ma)im* admis* la deducti1(ilitate %iscal*. =r %it (rut ? 0.....1/..... ? 1..... 5A din pr %itul (rut?5.. Limita ma)ima a re"ervei le+ale este de 2.A din capitalul s cial3 1...)2.A?2.. . =rin urmare3 re"erva le+ala se p ate c nstitui inte+ral ?2.. lei in anul ,. =r %it imp "a(il?1.....12.. ? 68.. ?K imp "it pe pr %it?68.. ) 1/A ? 1.5/8 28. ; s cietate care des%*# ar* activit*i de natura (aruril r de n apte3 clu1(uril r de n apte3 disc tecil r3 ca"in uril r sau pariuril r sp rtive a !nre+istrat3 la data de 71 decem(rie 2.113 urm*t rii indicat ri ec n mic 1 %inanciari: 2enituri t tale #i imp "a(ile 1..... lei CDeltuieli t tale #i deducti(ile %iscal /.... lei S* se calcule"e imp "itul pe pr %itul a%erent e)erciiului anului 2.11. Imp "it pe pr %it dat rat ? :a) <imp.pr %it 1/A3 5A din venituri$ =t .1/ A pr %it imp "a(il ? 1.....1/.... ? 4.... ?K imp "it pr %it ? 4.... ) 1/A?/4. lei =t. 5A din veniturile reali"ate: 1..... ) 5A ? 5.. Imp "it pe pr %it dat rat ? :a) <imp.pr %it 1/A3 5A din venituri$ ? ma) </4.3 5..$ ? /4. lei 26. ; s cietate care des%*# ar* activit*i de natura (aruril r de n apte3 clu1(uril r de n apte3 disc tecil r3 ca"in uril r sau pariuril r sp rtive a !nre+istrat3 la data de 71 decem(rie 2.113 urm*t rii indicat ri ec n 1 mic 1%inanciari: 2enituri t tale #i imp "a(ile 1..... lei CDeltuieli t tale #i deducti(ile %iscal 0.5.. lei

S* se calcule"e imp "itul pe pr %it a%erent e)erciiului anului 2.11. Imp "it pe pr %it dat rat ? :a) <imp.pr %it 1/A3 5A din venituri$ 1/A: =r %it imp "a(il ? 1.....10.5.. ? 2.5.. ?K imp "it pr %it ? 2.5.. ) 1/A?4.. lei 5A din veniturile reali"ate: 1..... ) 5A ? 5.. @@@Imp "itul pe pr %it dat rat?5.. 7.. La data de 71 martie 2.113 s cietate c mercial* pl*tit are de imp "n pe pr %it <1/A$ a !nre+istrat urm*t rii indicat ri ec n mic 1%inan1 ciari: 2enituri t tale 14.... lei din care: 1 dividende primite de la pers an* juridic* r m-n* 2.... lei CDeltuieli t tale 1..... lei din care: 1 maj r*ri #i penalit*i de !nt-r"iere pentru neplata la termen a T2A 1.. lei S* se calcule"e imp "itul pe pr %it dat rat a%erent trimestrului I. =r %it imp "a(il ? ven.t t.1cD.t t.1ven.neimp.HcD.neded.?14.... C 1..... C 2.... H 1.. ? 2.1.. lei ?K imp "it pe pr %it ? 2.1.. ) 1/A ? 77/ 71. La s cietate c mercial* s1au !nre+istrat urm*t rii indicat ri ec n mi1 c 1%inanciari: T tal venituri imp "a(ile 1..... lei T tal cDeltuieli 0.... lei din care: 1 cDeltuieli de pr t c l 2.. lei 1 cDeltuieli cu imp "itul pe pr %it 74. lei S* se calcule"e cDeltuielile de pr t c l deducti(ile ma)im admise3 #tiind c* s cietatea este pl*tit are de imp "it pe pr %it #i nepl*tit are de T2A. >a"a de calcul pt.cD.de pr t.?1.....10....H2..H74.? 7.54. ?K cD.pr t.deducti(ile ? 7.54. ) 2A ? 0.38 72. La data de 7. iunie 2.113 s cietate c mercial* pl*tit are de imp "it pe pr %it <1/A$ #i de T2A <24A$ a !nre+istrat urm*t rii indicat ri ec n mic 1%inanciari: T tal venituri imp "a(ile 1..... lei T tal cDeltuieli 0.... lei din care: 1 cDeltuieli de pr t c l 2.. lei 1 cDeltuieli cu imp "itul pe pr %it a%erent trimestrului I 74. lei S* se determine imp "itul pe pr %it cumulat la 7. iunie3 din care imp "itul pe pr %it a%erent trimestrului II. pr t c l?2..H 24A <re" lvata la curs$ cD pr t ded.?2A <1....1 0...H248H 74.$?0130/ CD.pr t neded.?2481013 0/?10/324 cD ded?0...1<74.H 10/324$?/87/324 imp pr %.cumulat 7.../?1/A<1....1 /87/324$?5./ imp pr % trim 2?5./174.?1// 77. La 7. iunie3 s cietate c mercial* pl*tit are de imp "it pe pr %it <1/A$ pre"int* urm*t area situaie %inanciar*: 2enituri t tale imp "a(ile 0...... lei CDeltuieli t tale /...... lei din care: 1 cDeltuieli de pr t c l 12.... lei 1 cDeltuieli cu imp "itul pe pr %it a%erent trimestrului I 1..... lei 1 cDeltuieli repre"ent-nd maj r*ri de !nt-r"iere #i penali"*ri pentru neplata la termen a T2A 2.... lei S* se determine limita ma)im* de deducti(ilitate a cDeltuielil r de pr 1t c l admis* la 7. iunie. >a"a de calcul a cDelt.de pr t c l ded.? 0......1 /......H12....H 1.....? 122.... ?K limita ma)ima de deducti(ilitate a cDelt.de pr t c l ? 122.... ) 2A ? 2.44. 74. La data de 7. iunie a e)ercitiului ,3 s cietate c merciala platit are de imp "it pe pr %it 1/A pre"inta urmat area situatie %inanciara: 2enituri t tale imp "a(ile 0...... lei CDeltuieli t tale /...... lei din care: 1 cDeltuieli de pr t c l 12.... lei 1 cDeltuieli cu imp "itul pe pr %it a%erent trimestrului I 1..... lei 1 cDeltuieli repre"ent-nd maj r*ri de !nt-r"iere #i penali"*ri pentru neplata la termen a T2A 2.... lei S* se calcule"e imp "itul pe pr %it cumulat la 7. iunie3 din care imp "itul pe pr %it a%erent trimestrului II. >a"a de calcul a cDelt.de pr t c l ded.? 0......1/......H12....H 1.....? 122.... ?K limita ma)ima de deducti(ilitate a cDelt.de pr t c l ?

? 122.... ) 2A ? 2.44. ?K cD.pr t.neded.?12....12.44. ? ? 6.5/. ?K T2A a%.cD.pr t.neded?6.5/. ) 16A ? 1.81/34 </75neded.?442/$ =r %it imp "a(il ? 0...... C /......H6.5/.H1.81/34H 1.....H 2.... ? 127.70/34 ?K imp.pr %it cumulat ?127.70/34 ) 1/A? 16.04.3 din care a%erent trim.II: 16.04.11..... ? 6.04. 75. ; s cietate c mercial* a (inut cumulat3 de la !nceputul anului p-n* la data de 71 decem(rie 2.113 un pr %it imp "a(il de 05..... lei3 c n% rm calculel r %inali"ate !n luna aprilie a anului urm*t r. !n cursul anului s1a pl*tit un pr %it imp "a(il ast%el: Q Imp "it pe pr %it a%erent trimestrului I 7/.... lei Q Imp "it pe pr %it a%erent trimestrului II 4..... lei Q Imp "it pe pr %it a%erent trimestrului III 12.... lei S* se determine imp "itul pe pr %it care tre(uie virat (u+etului de stai p-n* la data de 25 ianuarie3 a%erent trimestrului I23 urm-nd ca plata %inal* a imp "itului pe pr %it pentru anul %iscal s* se %ac* p-n* la data de 25 aprilie a anului urm*t r3 precum #i care va %i di%erena de plat* pen1tru acel an. La data de 25 ianuarie3 s cietatea va plati imp "itul pe pr %it la nivelul trim.III3 adica 12.... lei. Imp "it pe pr %it dat rat pt. anul , ? 05..... ) 1/A ? 12..... Imp "it acDitat ? 7/.... H 4..... H 12.... H 12.... ? 1...... Di%.de acDitat ? 12.....11......?2..... 7/. La data de 71 martie 2.113 la s cietate c mercial* avem urm*t area situaie: 1 lei 1 1 ianuarie 2.11 71 martie 2.11 Capital pr priu 1......12..... Capital !mprumutat 11.....6..... CDeltuieli cu d (-n"ile a%erente unui !mprumut de la (anc* r m-neasc* aut ri"at* de >,' . 4..... 2enituri din d (-n"i . 22.... Celelalte venituri imp "a(ile . 15..... S* se calcule"e nivelul deducti(ilit*ii cDeltuielil r cu d (-n"ile la data de 71 martie 2.11. ,u se calculea"a deducti(ilitatea cDeltuielil r cu d (inda in %unctie de +radul de indat rare de arece sunt d (an"i dat rate unei (anci aut ri"ate de >,' si sunt deducti(ile inte+ral3 adica 4..... < art.27.4$ 70. La data de 71 martie 2.113 la s cietate c mercial* avem urm*t area situaie: 1 lei 1 1 ianuarie 2.11 71 martie 2.11 Capital pr priu 1...... 12..... Capital !mprumutat 11..... 15..... CDeltuieli cu d (-n"ile a%erente unui !mprumut de la un aci nar pers an* %i"ic* al s ciet*ii c merciale . /..... 2enituri din d (-n"i . 22.... Celelalte venituri imp "a(ile . 10..... S* se calcule"e nivelul deducti(ilit*ii cDeltuielil r cu d (-n"ile la data de 71 martie 2.11. 'ata d (-n"ii la care s1a c ntractat !mprumutul de la aci nar este in%eri ar* ratei d (-n"ii de re%erin* sta(ilite de >,'. CDeltuielil r cu d (-n"ile p si(il deducti(ile ..................................................... /..... lei <se !ncadrea"* !n limita dat* de nivelul ratei d (-n"ii de re%erin* sta(ilite de >,'$ Gradului de !ndat rare a capitalului G'. Trim I ? 11..... H15.....? 1.18 1...... H12..... CDeltuieli cu d (-n"ile deducti(ile !n trim I. ..................................................../..... lei <+rad !ndat rare O 7$ Le+ea 50192..73 C d Fiscal cu m di%ic*rile #i c mplet*rile ulteri are3 art. 27 <5$ #i art. 27 <1$ CDeltuielile cu d (an"ile sunt deducti(ile inte+ral intrucat rata d (an"ii la care s1a c ntractat imprumutul de la acti nar nu depaseste rata d (an"ii de re%erinta sta(ilite de >,'.. 78. La data de 71 martie 2..83 la s cietate c mercial* avem urm*t area situaie: lei 1 ianuarie 2..8 71 martie 2..8 CDeltuieli cu d (-n"ile a%erente unui !mprumut de la un aci nar . 0..... 2enituri din d (-n"i . 7..... Celelate venituri imp "a(ile . 22..... S* se determine nivelul deducti(ilit*ii cDeltuielil r cu d (-n"ile la 71 martie 2..83 !n ca"ul !n care +radul de !ndat rare al capitalului este p "itiv dar mai mic ca 7 #i !n ca"ul !n care +radul de !ndat rare a capitalului este

p "itiv dar mai mare ca trei. Dac* pentru !mprumutul c ntractat s1ar %i pl*tit d (-n"i calculate cu rata de re%erin* a >,'3 v lumul acest ra pentru trim. I ar %i % st 5..... lei. +rad de indat rare O 73 d (. >,'?5....3 d (.act?0.... ?K cDelt.cu d (anda sunt deducti(ile la nivelul >,': 5..... 3 2.... sunt nededucti(ile si se rep rtea"a pt urmat rii ani si intra ac l la deducti(ilitate +rad de indat rare K 7 ?K cDelt.cu d (anda de 0.... sunt nededucti(ile in trim I si se v r rep rta pana cand +radul de indat rare este O7. 76. ; s cietate acDi"ii nea"*3 pe data de 15 decem(rie 2.1.3 un utilaj. 2al area c nta(il* de intrare este de 5/.... lei3 durata n rmal* de utili"are este de 5 ani.!n c ndiiile aplic*rii pentru calculul am rti"*rii %iscale a met dei de am rti"are accelerat*3 care este m*rimea am rti"*rii %iscale !n anul 2.11. La calculul am rti"*rii accelerate se va utili"a c ta ma)im* de am rti"are admis*. Am rti"area se calculea"a incepand cu .1..1.2.11. In primul an de %uncti nare3 .1..1.2.11171.12.2.113 am rti"area este in suma de 5/.... lei ) 5.A ? 28.... lei3 din care anului 2.11 28.... lei Di%erenta de 28.... se am rti"ea"a liniar pe peri ada ramasa de 4 ani: amt. anuala?28....94?0..... Am rti"are a%erenta peri adei .1..1.2.12171.12.2.12 ? 0.... 4.. La data de 1 martie 2.113 s cietate acDi"ii nea"* cl*dire pentru e)tinderea activit*ii. 2al area c nta(il* de intrare este de 2........ lei. durata n rmal* de utili"are este de 4. ani. S* se calcule"e am rti"area %iscal* pentru anul 2.11. In ca"ul c nstructiil r se utili"ea"a d ar met da liniara. Am ri"are anuala ? 2........ lei94. ani?5..... lei pe an. In anul calendaristic de acDi"itie: am rti"are ? 5..... lei ) 6912?70.5.. 41. Ln c ntri(ua(il acDi"ii nea"*3 !n data de 7 ct m(rie 2.113 un (revei de invenie pe care !l utili"ea"* !ncep-nd cu data de 1. ct m(rie 2.11. 2al area de %acturare a (revetului de invenie este de 151.6.. lei3 din care T2A 1 26.4.. lei. Durata n rmal* de utili"are este de 7 ani3 iar c ntri(ua(ilul aplic* re+imul de am rti"are linear*. S* se determine am rti"area %iscal* a%erent* lunii n iem(rie 2.11. 151.6..126.4..? 122.5..97 ani? 4..877377912? 74.2300 pe luna 42. Se !nre+istrea"* lips* de materiale au)iliare din +estiune !n val are de 1.... lei. AGA D t*r*#te desc*rcarea +estiunii %*r* a emite deci"ie de imputare. :aterialele nu au % st asi+urate. Care este tratamentul %iscal din punct de vedere al T2A #i al imp "itului pe pr %it pentru aceast* situaieE Atat cDeltuiala cu mat.au)iliare sc ase din +estiune3lipsa neimputa(ila si T2A a%erenta sunt nededucti(ile la calculul imp "itului pe pr %it. Sunt asimilate livraril r lipsurile de +estiune neimputa(ile si se c lecte"a T2A in suma de 16. lei prin aut %acturare. Aut %actura se emite numai in sc puri de T2A < /75?4420 47. . s cietate c mercial* pl*tit are de imp "it pe pr %it a !ncDeiat !n cursul trimestrului I un c ntract de leasin+ perai nal3 !n calitate de utili"at r de leasin+3 pentru un utilaj #i a !nre+istrat urm*t arele cDeltuieli pe cumulat: CDeltuieli privind m*r%urile 1...... lei CDeltuieli cu salariile 2..... lei CDeltuieli cu am rti"area (unului luat !n leasin+ 1.... lei CDeltuieli cu serviciile (ancare 5.. lei Lna dintre aceste cDeltuieli nu a % st !nre+istrat* c respun"*t r peraiunii ec n mice reali"ate de s cietate. S* se indice +rupa de cDeltuieli inc rect !nre+istrat* #i cine tre(uia s* le !nre+istre"e3 precum #i re+imul %iscal al acesteia la calculul pr %itului imp "a(il. Grupa de cDelt.inc rect inre+istrate este RcDelt.cu amt.(unului luat in leasin+S. Aceasta cDeltuiala tre(uia inre+istrata si este deducti(ila %iscal la l cat r. L catarul3 in ca"ul leasin+ului perati nal3 inre+istrea"a si deduce cDiria. 44. !n cursul anului 2.113 dup* apr (area (ilanului c nta(il a%erent anului 2.1.3 la avem urm*t area situaie: =r %it net de reparti"at su( % rm* de dividende 7...... lei Capital s cial su(scris #i v*rsat 7..... lei din care: As ciat A 9 =ers an* juridic* r m-n* 25.... lei s cietate c mercial*

As ciat > 9 =ers an* %i"ic* r m-n* 5.... lei As ciatul A deine p*rile s ciale !ncep-nd cu anul 2.... S* se determine suma dividendel r care tre(uie !ncasate de c*tre %iecare as ciat #i a imp "itului pe dividende reinut de s cietatea c mercial*. =articipare as ciat A?25.... ) 1..97..... ?87377A =articipare as ciat >?5.... ) 1..97..... ?1/./0A A:Divid.(rut A?7...... ) 87.77A ? 246.66. > Divid.(rut > ? 7...... ) 1/./0A ? 5...1. A: Imp. dividende pentru pers. juridica C scutit pentru ca la data platii detine mai mult de 1. A din capitalul s cial de peri ada mai mare de 2 ani ?KDividend net de incasat?246.66. >: Imp "it pe divid.dat rat?5...1. ) 1/A?8...2 ?K Dividend net de incasat?5...1.18...2?42...8 45. !n cursul anului 2.113 dup* apr (area (ilanului c nta(il a%erent anului 2.1.3 la s cietate c mercial* avem urm*t area situaie: =r %it net de reparti"at su( % rm* de dividende 2...... lei Capital s cial su(scris #i v*rsat 4..... lei din care: As ciat A 9 =ers an* %i"ic* r m-n* 25.... lei As ciat > 9 =ers an* %i"ic* r m-n* 15.... lei Sa se det.suma divid. care tre(uie incasate de %iecare as ciat si a imp "itului pe divid. 'etinut de s cietatea c merciala. =articipare as ciat A?25.... ) 1..94..... ?/235A =articipare as ciat >? 15.... ) 1..94.....?7035A A:Divid.(rut A?2...... ) /235A?125.... Imp "it pe divid.dat rat?125.... ) 1/A?2..... Dividend net de incasat?125....12....?1.5.... >:Divid.(rut >?2...... ) 7035A?05.... Imp "it pe divid.dat rat ?05.... ) 1/A?12.... Dividend net de incasat ?05....112....?/7.... 4/. !n cate+ ria c ntri(ua(ilil r imp "itului pe pr %it intr* #i pers anele juridice r m-ne. Descriei cate+ riile de pers ane juridice r m-ne care dat rea"* imp "it pe pr %it3 precum #i s%era de cuprindere a imp "itului dat rat de aceste pers ane. c mpaniile nai nale S ciet*ile c merciale inclusiv cele cu instituiile %inanciare #i instituiile de participare cu capital str*in credit s ciet*ile nai nale3 s ciet*ile a+ric le %undaiile3 as ciaiile3 r+ani"aiile re+iile aut n me r+ani"aiile c peratiste rice alt* entitate care are statutul le+al de pers an* juridic* . Aceste pers ane dat rea"* imp "it asupra pr %itului imp "a(il (inut din rice surs*3 at-t din ' m-nia3 c-t #i din str*in*tate. 40. !n cate+ ria c ntri(ua(ilil r imp "itului pe pr %it intr* #i pers anele juridice str*ine. Descriei activit*ile #i pr %itul imp "a(il pentru care aceste s ciet*i dat rea"* imp "itul pe pr %it. Imp "itul pe pr %it se aplica dupa cum urmea"a: ($ in ca"ul pers anel r juridice straine care des%as ara activitate prin intermediul unui sediu permanent in ' mania3 asupra pr %itului imp "a(il atri(ui(il sediului permanent& c$ in ca"ul pers anel r juridice straine si al pers anel r %i"ice nere"idente care des%as ara activitate in ' mania intr1 as ciere %ara pers nalitate juridica3 asupra partii din pr %itul imp "a(il al as cierii atri(ui(ile %iecarei pers ane& d$ in ca"ul pers anel r juridice straine care reali"ea"a venituri din sau in le+atura cu pr prietati im (iliare situate in ' mania sau din van"area9cesi narea titluril r de participare detinute la pers ana juridica r mana3 asupra pr %itului imp "a(il a%erent acest r venituri& 48. !n ce c ndiii as ciaiile de pr prietari sunt scutite de imp "itul pe pr %it pentru veniturile reali"ateE sunt scutite de imp "it pe pr %it pentru veniturile (inute din activit*i ec n mice3 care sunt sau urmea"* a %i utili"ate pentru !m(un*t*irea utilit*il r #i a e%icienei cl*dirii3 pentru !ntreinerea #i repararea pr priet*ii c mune. 46. ;r+ani"aiile n n1pr %it3 r+ani"aiile sindicale #i r+ani"aiile patr nale sunt scutite de la plata imp "itului pe pr %it3 !n anumite c ndiii3 pentru veniturile reali"ate din activit*i ec n mice.

Care sunt aceste c ndiiiE ;r+ani"atiile n npr %it3 r+ani"atiile sindicale si r+ani"atiile patr nale sunt scutite de la plata imp "itului pe pr %it pentru veniturile din activitati ec n mice reali"ate pana la nivelul ecDivalentului in lei a 15.... eur 3 intr1un an %iscal3 dar nu mai mult de 1.A din veniturile t tale scutite de la plata imp "itului pe pr %it. 5.. S* se pre"inte % rmula +eneral* de calcul al imp "itului pe pr %it. I=?<2en.din rice sursa1CDelt.a%erente ven12en. neimp.HCDelt. neded.$)TA@ @TA?1/A1re+ula +enerala ?art.78C d. %iscal1e)ceptii3 c te di%erite =r %itul imp "a(il se calculea"* ca di%eren* !ntre veniturile reali"ate din rice surs* #i cDeltuielile e%ectuate !n sc pul reali"*rii de venituri3 dintr1un an %iscal3 din care se scad veniturile neimp "a(ile #i la care se adau+* cDeltuielile nededucti(ile. 51. S* se determine imp "itul pe pr %it dat rat de r+ani"aie n n1pr %it pentru anul 2.113 dac* se cun sc urm*t arele date despre venituri si cDeltuieli: 1 venituri din ser(*ri3 c n%erine3 t m( le: 24.... lei& 1 venituri din c ti"aii: 7.... lei& 1 d naii !n (ani #i (unuri primite prin sp ns ri"are: 6.... lei& 1 venituri (inute din reclam* #i pu(licitate: 25.... lei& 1 venituri din activit*i ec n mice: 0.... lei& 1 cDeltuielile t tale a%erente anului 2.11 sunt !n sum* de 5.... lei3 din care cDeltuielile e%ectuate pentru reali"area de venituri din activit*i ec n mice sunt !n sum* de 2.... lei. Cursul de scDim( mediu anual este 1 eur ? 432 lei.

ecDiv.15... eur ? 15... ) 431 ? /1.5.. 1.A din venituri scutite ? 1.A ) <24... H 7...H 6... H25...$ ? /.1.. lei 'e"ult* c* veniturile din actrivit*ile ec n mice neimp "a(ile sunt de /.1.. lei3 deci veniturile imp "a(ile sunt de 0... 1 /1.. ? 900 lei.
=r %it imp "a(il ? <0... C 2...$) 6..90... ? /47 lei

Imp "it ? /47 ) 1/A ? 103 lei.


52. Ce c ndiii cumulative tre(uie s* !ndeplineasc* im (ili"are c rp ral* pentru a repre"enta un mijl c %i) am rti"a(il din punctul de vedere al C dului %iscalE a$ este deinut #i utili"at !n pr ducia3 livrarea de (unuri sau !n prestarea de servicii3 pentru a %i !ncDiriat teril r sau !n sc puri administrative& ($ are val are de intrare mai mare dec-t limita sta(ilit* prin D t*r-re a Guvernului <18.. lei$& c$ are durat* n rmal* de utili"are mai mare de un an. =entru im (ili"*rile c rp rale care sunt % l site !n l turi3 seturi sau care % rmea"* un sin+ur c rp3 l t sau set3la determinarea am rti"*rii se are !n vedere val area !ntre+ului c rp3 l t sau set. =entru c mp nentele care intr* !n structura unui activ c rp ral3 a c*r r durat* n rmal* de utili"are di%er* de cea a activului re"ultat3 am rti"area se determin* pentru %iecare c mp nent* !n parte. 57. =re"entai re+ulile +enerale pe (a"a c*r ra se p ate sta(ili re+imul de am rti"are <linear3 de+resiv sau accelerat$ !n ca"ul mijl acel r %i)e. a$ !n ca"ul c nstruciil r3 se aplic* met da de am rti"are liniar*& ($ !n ca"ul ecDipamentel r teDn l +ice3 respectiv al ma#inil r3 uneltel r #i instalaiil r3 precum #i pentru c mputere #i ecDipamente peri%erice ale acest ra3 c ntri(ua(ilul p ate pta pentru met da de am rti"are liniar*3 de+resiv* sau accelerat*& c$ !n ca"ul ric*rui alt mijl c %i) am rti"a(il3 c ntri(ua(ilul p ate pta pentru met da de am rti"are liniar* sau de+resiv*. 54. Cum se calculea"* am rti"area %iscal* prin %iecare dintre cele trei met de de am rti"are <linear*3 de+resiv* #i accelerat*$E Bn ca"ul met dei de am rti"are liniar*3 am rti"area se sta(ile#te prin aplicarea c tei de am rti"are liniar* la val area de intrare a mijl cului %i) am rti"a(il. C ta de am rti"are liniar* se calculea"* rap rt-nd num*rul 1.. la durata n rmal* de utili"are a mijl cului %i). Bn ca"ul met dei de am rti"are de+resiv*3 am rti"area se calculea"* prin multiplicarea c tel r de am rti"areliniar* cu unul dintre c e%icienii urm*t ri: a$ 1353 dac* durata n rmal* de utili"are a mijl cului %i) am rti"a(il este !ntre 2 #i 5 ani& ($ 23.3 dac* durata n rmal* de utili"are a mijl cului %i) am rti"a(il este !ntre 5 #i 1. ani& c$ 2353 dac* durata n rmal* de utili"are a mijl cului %i) am rti"a(il este mai mare de 1. ani.

C tele de am rti"are determinate de aplic* la val area r*mas* de am rti"at la %inalul %iec*rui an de am rti"are p-n* !n m mentul !n care am rti"area anual* determinat* !n sistem re+resiv devine mai mic* dec-t rap rtul !ntre val area r*mas* de am rti"at #i num*rul de ani r*ma#i de am rti"at3 m ment !n care am rti"area anual* devine e+al* cu rap rtul meni nat anteri r. Bn ca"ul met dei de am rti"are accelerat*3 am rti"area se calculea"* dup* cum urmea"*: a$ pentru primul an de utili"are3 am rti"area nu p ate dep*#i 5.A din val area de intrare a mijl cului %i)& ($ pentru urm*t rii ani de utili"are3 am rti"area se calculea"* prin rap rtarea val rii r*mase de am rti"are a mijl cului %i) la durata n rmal* de utili"are r*mas* a acestuia. 55. !ncep-nd cu anul 2.113 ce c ndiii tre(uie !ndeplinite pentru ca dividendele primite de pers an* juridic* r m-n*3 s cietate1mam*3 de la %ilial* a sa situat* !ntr1un stat mem(ru al Lniunii Eur pene s* %ie neimp "a(ileE Sunt neimp "a(ile dividendele primite de pers an* juridic* r m-n*3 s cietate1mam*3 de la %ilial* a sa situat* !ntr1un stat mem(ru3 dac* pers ana juridic* r m-n* !ntrune#te cumulativ urm*t arele c ndiii: 1. pl*te#te imp "it pe pr %it3 %*r* p si(ilitatea unei piuni sau e)cept*ri& 2. deine minimum 1.A din capitalul s cial al pers anei juridice dintr1un stat mem(ru de la care prime#te dividendele3 7. la data !nre+istr*rii venitului din dividende deine participaia minim* de 1.A3 pe peri ad* ne!ntrerupt* de cel puin 2 ani. 5/. Dai trei e)emple de cDeltuieli deducti(ile la determinarea pr %itului imp "a(il3 indi%erent de nivelul l r. a$ cDeltuielile cu acDi"ii narea am(alajel r3 pe durata de via* sta(ilit* de c*tre c ntri(ua(il& ($ cDeltuielile e%ectuate3 p trivit le+ii3 pentru pr tecia muncii #i cDeltuielile e%ectuate pentru prevenirea accidentel r de munc* #i a ( lil r pr %esi nale& c$ cDeltuielile repre"ent-nd c ntri(uiile pentru asi+urarea de accidente de munc* #i ( li pr %esi nale3 p trivit le+ii3 #i cDeltuielile cu primele de asi+urare pentru asi+urarea de riscuri pr %esi nale& d$ cDeltuielile de reclam* #i pu(licitate e%ectuate !n sc pul p pulari"*rii %irmei3 pr dusel r sau serviciil r3 !n (a"a unui c ntract scris3 precum #i c sturile as ciate pr ducerii materialel r necesare pentru di%u"area mesajel r pu(licitare. Se includ !n cate+ ria cDeltuielil r de reclam* #i pu(licitate #i (unurile care se ac rd* !n cadrul un r campanii pu(licitare ca m stre3 pentru !ncercarea pr dusel r #i dem nstraii la punctele de v-n"are3 precum #i alte (unuri #i servicii ac rdate cu sc pul stimul*rii v-n"*ril r& e$ cDeltuielile de transp rt #i ca"are !n ar* #i !n str*in*tate3 e%ectuate de c*tre salariai #i administrat ri& %$ c ntri(uia la re"erva mutual* de +arantare a casei centrale a c perativel r de credit& D$ cDeltuielile pentru % rmarea #i per%eci narea pr %esi nal* a pers nalului an+ajat& U$ cDeltuielile pentru per%eci narea mana+ementului3 a sistemel r in% rmatice3 intr ducerea3 !ntreinerea #i per%eci narea sistemel r de mana+ement al calit*ii3 (inerea atest*rii c n% rm cu standardele de calitate& l$ cDeltuielile pentru pr tejarea mediului #i c nservarea resursel r& 50. Care este limita de deducti(ilitate a cDeltuielil r cu indemni"aia de de1plasare ac rdat* salariail r !n ' m-nia #i9sau !n str*in*tateE Suma cDeltuielil r cu indemni"aia de deplasare ac rdat* salariail r pentru deplas*ri !n ' m-nia #i !n str*in*tate este deducti(il* !n limita a 235 ri nivelul le+al sta(ilit pentru instituiile pu(lice. 58. Care este3 din punct de vedere al imp "itului pe pr %it3 re+imul %iscal al cDeltuielil r cu sp ns ri"areaE

Ele se scad din imp "itul pe pr %it dat rat !n limita minimului dintre urm*t arele 1. 7 9.. din ci%ra de a%aceri& 2. 2.A din imp "itul pe pr %it dat rat.
56. Ce re+im %iscal au pr vi"i anele pentru +aranii de (un* e)ecuie ac rdate clienil rE

Sunt deducti(ile %iscal


/1. Cum se determin* +radul de !ndat rare !n vederea sta(ilirii dac* sunt deducti(ile sau nu cDeltuielile cu d (-n"ileE

Capit.impr..1 .1Hcapit.impr.71.12 Grad indat rare=--------------------------------------------------Capit.pr piu .1 .1H capit.pr priu 71.12

/2. Ln a+ent ec n mic (ine !n anul 2.11 un pr %it imp "a(il !n val are de 1.... lei dintr1un (ar de n apte. 2eniturile a%erente (arului de n apte sunt de 6.... lei. S* se determine imp "itul pe pr %it dat rat. Imp "itul !n ca"ul (aruril r de n apte este 1/A din pr %itul imp "a(il3 dar nu mai puin de 5A din veniturile din ast%el de activitati. 1/A ) 1... ? 1/. lei 5A ) 6... ? 45. lei ?K Bn acest ca" imp "itul este 45. lei. /7. S* se calcule"e am rti"area anual* a unui mijl c %i) am rti"a(il prin utili"area re+imului de am rti"are de+resiv* prev*"ut la art. 24 alin. <8$ din C dul %iscal. Se cun sc urm*t arele date: 1 val area de intrare: 75.... lei& 1 durata n rmal* de %unci nare c n% rm catal +ului: 1. ani& 1 c ta anual* de am rti"are linear*: 1..91.?1.A& 1 c ta anual* de am rti"are de+resiv*: 1.A ) 2 ? 2.A. An 1: 75.... ) 2.A ? 0.... An 2: amt? <75....10....$)2.A?5./.. C ta de amt.liniara ? 1..98?1235A O 2.A ?K se aplica in c ntinuare c ta de+resiva An 7: amt ? <75.... 1 0.... 15./..$ ) 2.A ? 22.4.. ) 2.A ? 4.48. C ta de amt.liniara ? 1..90?14.26A O 2.A ?K se aplica in c ntinuare c ta de+resiva An 4: amt.?<22.4..14.48.$)2.A?10.62.)2.A?7.584 C ta de amt.liniara ? 1..9/?1/./0A O2.A ?K se aplica in c ntinuare c ta de+resiva An 5: amt.?<10.62.17.584$)2.A?14.77/)2.A?28/032 C ta de amt.liniara ? 1..95?2.A ? 2.A ?K se aplica in c ntinuare c ta de+resiva An /: amt.?<14.77/128/032$)2.A?11.4/838)2.A?2.26730 C ta de amt.liniara ? 1..94?25A K 2.A ?K se aplica in c ntinuare c ta liniara Amt.an 0383631.?<11.4/83812.26730$94?226730 /4. Care este re+imul %iscal al pierderil r !n ca"ul imp "itului pe pr %it11 =ierderea anual*3 sta(ilit* prin declaraia de imp "it pe pr %it3 se recuperea"* din pr %iturile imp "a(ile (inute !n urm*t rii 5 ani c nsecutivi. 'ecuperarea pierderil r se va e%ectua !n rdinea !nre+istr*rii acest ra3 la %iecare termen de plat* a imp "itului pe pr %it3 p trivit prevederil r le+ale !n vi+ are din anul !nre+istr*rii acest ra. pierderea %iscal* anual* reali"at* !ncep-nd cu anul 2..63 sta(ilit* prin declaraia de imp "it pe pr %it3 se recuperea"* din pr %iturile imp "a(ile (inute !n urm*t rii 0 ani c nsecutivi. /5. C ntri(ua(ilii au (li+aia de a pl*ti imp "itul pe pr %it la anumite ter1mene #i de a depune declaraii de imp "it pe pr %it. Se cere s* se meni ne"e pentru anul 2.11 termenele la care se %ace plata3 ca re+ul* #i pe cate+ rii de c ntri(ua(ili3 precum #i ce %el de declaraii de imp "it pe pr %it se depun #i la ce date. (1) =lata imp "itului se %ace ast%el: a) c ntri(ua(ilii3 s ciet*i c merciale (ancare3 pers ane juridice r m-ne3 #i sucursalele din ' m-nia ale (*ncil r3 pers ane juridice str*ine3 au (li+aia de a pl*ti imp "it pe pr %it anual3 cu pl*i anticipate e%ectuate trimestrial3 actuali"ate cu indicele de in%laie pana pe 25 aprilie anul urmat r. b) c ntri(ua(ilii3 alii dec-t cei prev*"ui la lit. a$3 au (li+aia de a declara #i pl*ti imp "itul pe pr %it trimestrial p-n* la data de 25 inclusiv a primei luni urm*t are trimestrului pentru care se calculea"* imp "itul3 (4) ;r+ani"aiile n npr %it au (li+aia de a declara #i pl*ti imp "itul pe pr %it anual3 p-n* la data de 25 %e(ruarie inclusiv a anului urm*t r celui pentru care se calculea"* imp "itul. (5) C ntri(ua(ilii care (in venituri maj ritar din cultura cerealel r #i a plantel r teDnice3 p micultur* #i viticultur* au (li+aia de a declara #i pl*ti imp "itul pe pr %it anual3 p-n* la data de 25 %e(ruarie inclusiv a anului urm*t r celui pentru care se calculea"* imp "itul. C ntri(ua(ilii prev*"ui la alin. <1$ lit. ($3 care de%initivea"* p-n* la data de 25 %e(ruarie !ncDiderea e)erciiului %inanciar anteri r3 depun declaraia anual* de imp "it pe pr %it #i pl*tesc imp "itul pe pr %it a%erent anului %iscal !ncDeiat3 p-n* la data de 25 %e(ruarie inclusiv a anului urm*t r //. Cine sunt c nsiderai c ntri(ua(ili !n ca"ul imp "itului pe pr %itE a) pers anele juridice r m-ne& b) pers anele juridice str*ine care des%*# ar* activitate prin intermediul unui sediu permanent !n ' m-nia& c) pers anele juridice str*ine #i pers anele %i"ice nere"idente care des%*# ar* activitate !n ' m-nia !ntr1 as ciere %*r* pers nalitate juridic*& d) pers anele juridice str*ine care reali"ea"* venituri din9sau !n le+*tur* cu pr priet*i im (iliare situate !n ' m-nia sau din v-n"area9cesi narea titluril r de participare deinute la pers an* juridic* r m-n*& e) pers anele %i"ice re"idente as ciate cu pers ane juridice r m-ne3 pentru veniturile reali"ate at-t !n ' m-nia c-t #i !n str*in*tate din as cieri %*r* pers nalitate juridic*& !n acest ca"3 imp "itul dat rat de pers ana %i"ic* se calculea"*3 se reine #i se vars* de c*tre pers ana juridic* r m-n*.

f) pers anele juridice cu sediul s cial !n ' m-nia3 !n%iinate p trivit le+islaiei eur pene. /0. Care este c ta de impunere a pr %itului !n anul %iscal 2.11 E 1/A /8. Care este re+imul %iscal din punct de vedere al imp "itului pe pr %it in ca"ul re"ervei le+aleE re"erva le+al* este deducti(il* !n limita unei c te de 5A aplicat* asupra pr %itului c nta(il3 !nainte de determinarea imp "itului pe pr %it3 din care se scad veniturile neimp "a(ile #i se adau+* cDeltuielile a%erente acest r venituri neimp "a(ile3 p-n* ce aceasta va atin+e a cincea parte din capitalul s cial su(scris #i v*rsat sau din patrim niu3 dup* ca"3 p trivit le+il r de r+ani"are #i %unci nare. Bn ca"ul !n care aceasta este utili"at* pentru ac perirea pierderil r sau este distri(uit* su( rice % rm*3 rec nstituirea ulteri ar* a re"ervei nu mai este deducti(il* la calculul pr %itului imp "a(il. 0.. S cietatea ALFA S'L3 s cietate de e)perti"* c nta(il*3 pl*tit are de imp "it pe pr %it3 acDit* !n anul 2.11 c ti"aie (li+at rie c*tre CECCA' !n val are de 1/.... lei. Determinai suma deducti(il* la calculul imp "itului pe pr %it a%erent* acestei cDeltuieli3 #tiind c* pentru cursul de scDim( se % l se#te val area de 1 eur ? 432 lei. 1/... 01. S cietatea ALFA S'L3 s cietate de e)perti"* c nta(il*3 pl*tit are de imp "it pe pr %it3 acDit* !n anul 2.11 c ti"aie (li+at rie c*tre CECCA' !n val are de 1/.... lei. De asemenea3 ea se !nscrie !n As ciaia Internai nal* de Fiscalitate3 r+ani"aie n n1pr %it av-nd ca sc p cercetarea !n d meniul %iscal3 pentru care acDit* c ti"aie !n anul 2.11 de 18.... lei. Determinai suma deducti(il* la calculul imp "itului pe pr %it a%erent* acest r cDeltuieli3 #tiind c* pentru cursul de scDim( se % l se#te val area de 1 eur ? 432 lei. 1suma de 1/.... lei Ceste deducti(ila inte+ral. 1c ntri(utia la As ciatia Internati nla de %iscalitate este deducti(ila in limita ecDivalentului in lei a 4.... eur anual3 respectiv: 4...)431 lei9eur ? 1/.4.. lei& 1di%erenta de 1./.. lei <18....11/.4..$ %iind nededucti(ila. T tal c ti"atii deducti(ile ?1/.... lei H1/.4.. lei?32.400 lei. Art.21<4$ lit. s$ din L50192..7 C d %iscal 02. . s cietate c mercial* a reali"at !n anul 2.11 venituri t tale de 25..... lei #i cDeltuieli t tale de 105.... lei. !n cadrul acest r cDeltuieli s1a inclus . sum* de 2..... lei repre"ent-nd asi+ur*ri de pensii %acultative sup rtate de an+ajat r pentru cei 1. an+ajai ai s*i !n anul 2.113 respectiv 2.... lei pe an+ajat. Determinai suma deducti(il* a cDeltuielil r cu asi+ur*rile de pensii %a1cultative3 #tiind c* pentru cursul de scDim( se % l se#te val area de 1 eur ? 432 lei. =rime %acult. 2.....91. an+ajati ? 2.... lei 4.. eur ) 431 ? 1./4.9 an+ajat 9 an 1./4. ) 1. an+ajati ? 1/.4.. deducti(il 07. ; s cietate c mercial* a reali"at !n anul 2.11 venituri t tale de 25..... lei3 repre"ent-nd ci%ra de a%aceri3 #i cDeltuieli t tale de 105.... lei. !n cadrul acest r cDeltuieli sunt incluse #i urm*t arele: 1 suma de 7.7.. lei repre"ent-nd ticDete de cre#* ac rdate salariail r& 1 suma de 1..... lei repre"ent-nd (urs* privat* ac rdat* unui student& 1 suma de 05.... lei repre"ent-nd cDeltuieli cu salariile pers nalului& 1 suma de 5.... lei repre"ent-nd imp "it pe pr %it declarat #i pl*tit a%erent anului 2.113 restul %iind cDeltuieli deducti(ile. Determinai imp "itul pe pr %it a%erent anului 2.113 precum #i di%erena de imp "it de plat* sau de recuperat. TicD crese 05.... ) 2A ? 1.5.. ?K 7.7..11.5..?1.8.. nededucti(ile >ursa privata C inte+ral nededucti(ile =r %. imp " ? 25.....1105....H1.8..H1.....H5....?61.8.. ) 1/A?14./88 :ecenat ? 25..... ) 7N ?05. 14./88 ) 2.A? 2.678 Imp "it dat rat ? 14./88105.?17.678 Di%. De plata ? 17.67815.... ? 8.678 04. ; s cietate c mercial* deine un mijl c %i) cu val are de intrare de 25.... lei3 am rti"at !n sum* de 2..... lei. La data de 15 mai 2.11 s cietatea casea"* (unul3 (in-nd !n urma val ri%ic*rii prin v-n"are a p*ril r c mp nente suma de 0.... lei. C mentai deducti(ilitatea la calculul pr %itului imp "a(il a cDeltuielil r cu val area r*mas* neam rti"at* a mijl cului %i).

CDeltuielile sunt deducti(ile inte+ral pentru ca s1a reali"at un venit c respun"at r din van"are m.%. 05. ; s cietate c mercial* deine un mijl c %i) cu val are de intrare de 25.... lei3 am rti"at !n sum* de 2..... lei. La data de 15 mai 2.11 s cietatea casea"* (unul3 (in-nd !n urma val ri%ic*rii prin v-n"are a p*ril r c mp nente suma de 2.... lei. C mentai deducti(ilitatea la calculul pr %itului imp "a(il a cDeltuielil r cu val area r*mas* neam rti"at* a mijl cului %i). CDeltuielile cu val area r*mas* neam rti"at* FISCAL a mijl cului %i) casat sunt cDeltuieli e%ectuate !n sc pul (inerii de venituri imp "a(ile Ca urmare sunt deducti(ile la calculul imp "itului pe pr %it 0/. ; s cietate c mercial* a !nre+istrat !n cursul anului 2.11 sum* de 2.5.. lei repre"ent-nd cDeltuieli cu repararea unui aut veDicul3 neav-nd !ns* c ntract !ncDeiat pentru aceast* prestare de servicii. La un c ntr l asupra imp "itului pe pr %it3 aceast* sum* s1a c nsiderat ca %iind nededucti(il* !ntruc-t repre"int* prestare de servicii de care c ntri(ua(ilul a (ene%iciat %*r* a deine c ntract de prest*ri servicii3 de#i s1a c nstatat c* acest serviciu a % st necesar #i e)istau t ate d cumentele justi%icative care s* dem nstre"e c* serviciul a % st e%ectiv prestat. Deci"ia luat* !n urma c ntr lului este c rect*E E)plicai. nu intr* su( incidena c ndiiei privit are la !ncDeierea c ntractel r de prest*ri de servicii3 prev*"ut* de C dul %iscal3 serviciile cu caracter ca"i nal prestate de pers ane %i"ice aut ri"ate #i de pers ane juridice3 cum sunt: cele de !ntreinere #i reparare a activel r3 serviciile p #tale3 serviciile de c municaii #i de multiplicare3 parcare3 transp rt #i altele asemeneaV 00. SC ALFA S'L3 pl*tit are de imp "it pe pr %it3 a e%ectuat !n anul 2.11 pl*i de redevene c*tre pers an* juridic* nere"ident*. C n% rm c ntractului !ncDeiat !ntre p*ri suma de plat* era de 1..... lei. >ene%iciarul redevenei nu a acceptat reinerea din aceast* sum* a imp "itului pe veniturile nere"idenil r3 a c*rui c t* este de 1.A3 ast%el c* SC ALFA S'L a calculat ea imp "itul3 c nsider-nd suma de 1..... lei ca %iind sum* net* de imp "it3 si 11a !nre+istrat !n cDeltuielile sale . Determinai suma imp "itului calculat de SC ALFA S'L pentru redevenele pl*tite nere"identului #i c mentai deducti(ilitatea acesteia la calculul imp "itului pe pr %it. 'edeventa neta de imp "it ? redeventa (ruta C imp "it <1.....$ ? redeventa (ruta 11.A @ 'edeventa (ruta ? 1..... 96.A ? 11.111 lei ?K imp "it ? 1.A @ 11.111 ? 1.111 lei Aceast* sum* va %i nededucti(il* la calculul imp "itului pe pr %it. 08. SC ALFA S'L3 pl*tit are de imp "it pe pr %it3 a e%ectuat !n anul 2.11 urm*t arele pl*i de imp "it pe pr %it: 1 a%erent trimestrului 1:2.... lei& 1 a%erent trimestrului II: 2.5.. lei& 1 a%erent trimestrului III: 6.. lei. Determinai suma de plat* repre"ent-nd imp "itul pe pr %it a%erent trimestrului I2 la 25 ianuarie 2.12 #tiind c* SC ALFA S'L nu %inali"ea"* p-n* la data de 25 %e(ruarie 2.12 !ncDiderea e)erciiului %inanciar 2.11. 'aspuns ? 6.. lei 06. Care este termenul de depunere a declaraiei privind imp "itul pe pr %it <1.1$ pentru e)erciiul %inanciar 2.11E 8.. ; s cietate pl*tit are de imp "it pe veniturile micr !ntreprinderil r reali"ea"* urm*t area situaie a venituril r3 desprins* din (alana lunii martie 2.11: Tip venit 2al are cumulat* de la !nceputul anului <lei$ 2enituri din v-n"area m*r%uril r 1..... 2enituri din pr ducia de im (ili"*ri c rp rale 2.... 2enituri din cedarea activel r %i)e 0.... 2enituri din pr vi"i ane 5.. 2enituri din d (-n"i 5. 2enituri din di%erene de curs valutar 0. 2enituri din desp*+u(iri ac rdate de s ciet*ile de asi+urare pentru pa+u(ele la activele c rp rale pr prii 2.. !n luna %e(ruarie s cietatea c mercial* acDi"ii nea"* #i pune !n %unciune cas* de marcat !n val are de 5.. lei. Determinai imp "itul pe veniturile micr !ntreprinderil r dat rat pentru trimestrul 12.11. 16.82.12....15..12..?10.12.15.. <casa de marcat$?1/./2.@7A? 466 lei 81. Trei s ciet*i c merciale pre"int* urm*t area situaie la 71.12.2.11:

Indicat r S cietatea A S cietatea > S cietatea C ;(.activ C mer cu artic le de !m(r*c*minte P curi de n r c =rest*ri servicii c a%ur* Tipul capitalului s cial Inte+ral privat Inte+ral privat Inte+ral privat 2enituri <lei$ 25..... 7...... 48..... ,um*r de salariai 1. 4 5 C nsider-nd c* la 71 decem(rie 2.11 cursul leu9eur este de 432 lei9eur . care dintre s ciet*ile de mai sus se p t !ncadra pentru anul 2.12 la cate+ ria pl*tit r de imp "it pe veniturile micr !ntreprinderil r3 av-nd !n vedere c* niciuna dintre ele nu a mai % st !ncadrat* !n aceast* cate+ rieE =rima are mai mult de 6 an+ajati1 nu se incadrea"a A d ua are ca activitate j curile de n r c1 nu se incadrea"a A treia reali"ea"a venituri peste 1...... eur1 nu se incadrea"a 82. ; s cietate pl*tit are de imp "it pe veniturile micr !ntreprinderil r a !nre+istrat !n trimestrul I 2.11 venituri imp "a(ile !n val are de 2...... lei #i cDeltuieli t tale de 15..... lei. S* se calcule"e imp "itul pe venit. 2......@7A? /... 87. ; s cietate pl*tit are de imp "it pe veniturile micr !ntreprinderil r a !nre+istrat !n trimestrul 12.11 venituri t tale imp "a(ile !n val are de 18.... lei. !n cursul lunii %e(ruarie3 aceasta acDi"ii nea"* #i pune !n %unciune cas* de marcat %iscal* !n val are de 1.5.. lei. S* se calcule"e imp "itul pe venit a%erent trimestrului 12.11. 18....11.5..? 1/.5..@7A?465 84. ; s cietate pl*tit are de imp "it pe veniturile micr !ntreprinderil r j !nre+istrat !n trimestrul 12.11 urm*t arele venituri: 2enituri din pr ducia de im (ili"*ri c rp rale #i nec rp rale 0.. lei S* se determine imp "itul pe venit. ,u sunt imp "a(ile 85. ; s cietate pl*tit are de imp "it pe veniturile micr !ntreprinderil r acDi"ii nea"* #i pune !n %unciune !n cursul lunii %e(ruarie 2.11 cas* de marcat %iscal* !n val are de 1.4.. lei. >alana la 71 martie 2.11 !nre+istrea"* urm*t arele venituri: 2enituri din c merciali"area m*r%uril r 1..... lei 2enituri din d (-n"i 1.. lei 2enituri din pr vi"i ane 2.. lei S* se determine imp "itul pe venit. 2enituri t tale1.....H1..H2..? 1..7.. >a"a de imp "itare 1..7..1 2..?1..1..1 14.. <casa$? 80.. Imp "it 80..@7A? 2/1 8/. !n ca"ul c*r r pers ane juridice le+iuit rul permite ptarea pentru plata imp "itului pe venitul micr !ntreprinderil rE =entru anul 2.113 pers anele juridice r m-ne p t pta pentru plata imp "itului pe venitul micr intreprinderil r dac* !ndeplinesc3 la data de 71 decem(rie 2.1.3 c ndiiile prev*"ute : a) reali"ea"* venituri3 altele dec-t: Q des%*# ar* activit*i !n d meniul (ancar& des%*# ar* activit*i !n d meniile asi+ur*ril r #i reasi+ur*ril r3 al pieei de capital3 cu e)cepia pers anel r juridice care des%*# ar* activit*i de intermediere !n aceste d menii& des%*# ar* activit*i !n d meniile j curil r de n r c3 c nsultanei #i mana+ementului& au capitalul s cial deinut de un aci nar sau as ciat pers an* juridic* cu peste 25. de an+ajai. b) are de la 1 p-n* la 6 salariai inclusiv& c) a reali"at venituri care nu au dep*#it ecDivalentul !n lei al 1...... eur & d) capitalul s cial al acesteia este deinut de pers ane3 altele dec-t statul #i aut rit*ile l cale 80. Care este c ta de impunere pentru anul %iscal 2.11 !n ca"ul pl*tit ril r de imp "it pe veniturile micr !ntreprinderil rE C ta de imp "itare pe veniturile micr !ntreprinderil r este 7A. 88. Cum se determin* (a"a imp "a(il* a%erent* imp "itului pe venitul micr !ntreprinderil rE >a"a imp "a(il* a imp "itului pe veniturile micr !ntreprinderil r c nstituie veniturile din rice surs*3 din care se scad: a) veniturile a%erente c sturil r st curil r de pr duse& b) veniturile a%erente c sturil r serviciil r !n curs de e)ecuie& c) veniturile din pr ducia de im (ili"*ri c rp rale #i nec rp rale&

d) veniturile din su(venii de e)pl atare& e) veniturile din pr vi"i ane #i ajust*ri pentru depreciere sau pierdere de val are& f) veniturile re"ultate din restituirea sau anularea un r d (-n"i #i9sau penalit*i de !nt-r"iere3 care au % st cDeltuieli nededucti(ile la calculul pr %itului imp "a(il & g) veniturile reali"ate din desp*+u(iri3 de la s ciet*ile de asi+urare9reasi+urare3 pentru pa+u(ele pr duse (unuril r de natura st curil r sau a activel r c rp rale pr prii. (2) Bn ca"ul !n care micr !ntreprindere acDi"ii nea"* case de marcat3 val area de acDi"iie a acest ra se deduce din (a"a imp "a(il*3 !n c n% rmitate cu d cumentul justi%icativ3 !n trimestrul !n care au % st puse !n %unciune3 p trivit le+ii. 86. . s cietate c mercial*3 !nre+istrat* ca pl*tit are de imp "it pe veniturile micr !ntreprinderil r3 (in-nd venituri din prest*ri servicii reparaii aut 3 !nre+istrea"* urm*t arele val ri ale venituril r #i cDeltuielil r lunare !n anul 2.11: 1 lei3 val ri lunare 1 Luna Ianuarie Fe(ruarie :artie April :ai Iunie 2enituri05.... 56.... 85.... /5.... 05.... 5/.... CDeltuieli 5..... 45.... 75.... 5..... 45.... 25.... Se #tie c* ev luia cursului de scDim( leu9eur !nre+istrat !n ultima "i a Punii a % st: 1 lei9eur 3 !n ultima "i a lunii 1 Luna Ianuarie Fe(ruarie :artie Aprilie :ai Iunie Curs de scDim( 432745 43725/ 4371/0 432615 437.5/ 432615 C nsider-nd val area cursului de scDim( leu9eur din ultima "i a anului 2.1. de 437217 lei9eur 3 preci"ai dac* s cietatea !#i p ate menine statutul de pl*tit are de imp "it pe veniturile micr !ntreprinderil r !n primul semestru al anului 2.11. Cursul de scDim( pentru determinarea ecDivalentului !n eur este cel de la !ncDiderea e)erci iului %inanciar precedent. 05...H56...H85...H/5...H05...H5/...? 415....9 437217? 6/.75362 lei Se incadrea"a in limita ma)ima de 1...... eur deci va plati imp "it veniturile micr 6.. ; s cietate c mercial*3 !nre+istrat* ca pl*tit are de imp "it pe veniturile micr !ntreprinderil r3 (in-nd venituri din prest*ri servicii reparaii aul . !nre+istrea"* urm*t arele val ri ale venituril r #i cDeltuielil r lunare !n anul 2.11: 1 lei3 val ri lunare 1 Luna Ianuarie Fe(ruarie :artie Aprilie :ai Iunie 2enituri 05.... 56.... 85.... /5.... 05.... 5/.... CDeltuieli 5..... 45.... 75.... 5..... 45.... 25.... Se #tie c* ev luia cursului de scDim( leu9eur !nre+istrat !n ultima "i a Punii a % st: 1 lei9eur 3 !n ultima "i a lunii 1 Luna Ianuarie Fe(ruarie :artie Aprilie :ai Iunie Curs de scDim( 432745 43725/ 4371/0 432615 437.5/ 432615 C nsider-nd val area cursului de scDim( leu9eur din ultima "i a anului 2.1. de 437217 lei9eur 3 preci"ai suma imp "itului pe care tre(uie s- il pl*teasc* s cietatea pentru primele d u* trimestre ale anului 2.11 <imp "it pe pr %it sau imp "it pe veniturile micr !ntreprinderil r$. Trim1 05...H56...H85...? 216....9 437217? 5../06316 eur imp ven micr 216....@7A? /.50. lei Trim 2 /5....H05...H5/...? 16/....9 437217? 45.75/302 eur imp ven micr 16/....@7A? 5.88. lei Suma t tala? /50.H588.? 12.45. lei 61. . s cietate c mercial* care are ca (iect principal de activitate Wactivit*i de c nsultan* pentru a%aceri #i mana+ementV p ate %i pl*tit are de imp "it pe veniturile micr !ntreprinderil rE ,u. 62. . s cietate c mercial*3 !nre+istrat* ca pl*tit are de imp "it pe veniturile micr !ntreprinderil r3 (in-nd venituri din prest*ri servicii reparaii aut #i c nsultan* pentru a%aceri3 !nre+istrea"* urm*t arele val ri ale venituril r #i cDeltuielil r !n anul 2.11: 1 lei3 val ri cumulate de la !nceputul anului 1 Luna Ianuarie Fe(ruarie :artie Aprilie :ai Iunie 2enituri din prest*ri servicii 15.... 75.... 5..... 00.... 1.0....115.... 2enituri din c nsultan* 5.... 1..... 11.... 15.... 2..... 25.... CDeltuieli deducti(ile 8.... 12.... 20.... 76.... 55.... 0/....

=reci"ai suma imp "itului pe care tre(uie s* !l pl*teasc* s cietatea pentru primele d u* trimestre ale anului 2.11 <imp "it pe pr %it sau imp "it pe veniturile micr !ntreprinderil r$. Firmele cu (iect de activitate c nsultanta in a%aceri nu p t pta pt imp "it pe venitul micr Imp "it pe pr %it 115....H25....10/....? /4....@1/A? 1..24. lei 67. ; s cietate c mercial*3 !nre+istrat* ca pl*tit are de imp "it pe veniturile micr !ntreprinderil r3 (in-nd venituri din prest*ri servicii reparaii aut #i c nsultan* pentru a%aceri3 !nre+istrea"* urm*t arele val ri ale venituril r !n anul 2.11: 1 lei3 val ri cumulate de la !nceputul anului 1 Luna Ianuarie Fe(ruarie :artie Aprilie :ai Iunie 2enituri din prest*ri servicii 15.... 75.... 5..... 00.... 1.0....115.... 2enituri din c nsultan* 5.... 1..... 11.... 75.... 11.....175.... CDeltuieli deducti(ile 1..... 15.... 77.... 45.... 55.... 85.... :icr !ntreprinderile care !n cursul unui trimestru !ncep s* des%* are activit*i de natura cel r prev*"ute la art. 1122 alin.</$ din C dul %iscal dat rea"* imp "it pe pr %it lu-nd !n calcul veniturile i cDeltuielile !nre+istrate !ncep-nd cu trimestrul respectiv. Imp "it pe pr %it? 115....H75....185....? /5....@1/A? 1..4.. lei 64. ; s cietate c mercial* se !n%iinea"* !n anul 2.11 ca pl*tit are de imp "it pe veniturile micr !ntreprinderil r. E)erciiul %inanciar al anului 2.11 !nre+istrea"* pierdere de 2.... lei. !n 2.12 aceasta trece la re+imul de pl*tit are de imp "it pe pr %it. = ate s cietatea s* !#i recupere"e3 !n sc pul calcul*rii imp "itului pe pr %it pe anul 2.123 pierderea !nre+istrat* !n anul 2.11E C ntri(ua(ilii care au % st pl*tit ri de imp "it pe venit #i care anteri r au reali"at pierdere %iscal* intr* su( incidena prevederil r alin. <1$3 respectiv alin. <5$3 de la data la care au revenit la sistemul de imp "it pe pr %it. Aceast* pierdere se recuperea"* pe peri ada cuprins* !ntre data !nre+istr*rii pierderii %iscale #i limita cel r 5 ani3 respectiv 0 ani3 dup* ca". pierderea %iscal* anual* reali"at* !ncep-nd cu anul 2..63 sta(ilit* prin declaraia de imp "it pe pr %it3 se recuperea"* din pr %iturile imp "a(ile (inute !n urm*t rii 0 ani c nsecutivi. 'ecuperarea pierderil r se va e%ectua !n rdinea !nre+istr*rii acest ra3 la %iecare termen de plat* a imp "itului pe pr %it3 p trivit prevederil r le+ale !n vi+ are din anul !nre+istr*rii acest ra. 65. =reci"ai care sunt cDeltuielile care p t %i sc*"ute din (a"a imp "a(il* in sc pul calcul*rii imp "itului pe veniturile micr !ntreprinderil r. ,u se scad cDeltuieli. 6/. =reci"ai trei tipuri de venituri care nu intr* !n (a"a imp "a(il* !n sc pul calcul*rii imp "itului pe veniturile micr !ntreprinderil r. >a"a imp "a(il* a imp "itului pe veniturile micr !ntreprinderil r c nstituie veniturile din rice surs*3 din care se scad: a) veniturile a%erente c sturil r st curil r de pr duse& b) veniturile a%erente c sturil r serviciil r !n curs de e)ecuie& c) veniturile din pr ducia de im (ili"*ri c rp rale #i nec rp rale& d) veniturile din su(venii de e)pl atare& e) veniturile din pr vi"i ane #i ajust*ri pentru depreciere sau pierdere de val are& f) veniturile re"ultate din restituirea sau anularea un r d (-n"i #i9sau penalit*i de !nt-r"iere3 care au % st cDeltuieli nededucti(ile la calculul pr %itului imp "a(il & g) veniturile reali"ate din desp*+u(iri3 de la s ciet*ile de asi+urare9reasi+urare3 pentru pa+u(ele pr duse (unuril r de natura st curil r sau a activel r c rp rale pr prii. 60. Din veniturile enumerate mai j s selectai1le pe cele imp "a(ile !n anul 2.11 !n sensul imp "itului pe venit: a$ veniturile din dividende& ($ veniturile din pensii pentru invali"ii de r*"( i& c$ indemni"aia pentru incapacitate temp rar* de munc*& d$ sumele primite su( % rm* de sp ns ri"are& e$ indemni"aia pentru cre#terea c pilului& %$ indemni"aia lunar* a as ciatului unic& +$ indemni"aiile din activit*i des%*#urate ca urmare a unei %uncii de demnitate pu(lic*& D$ veniturile din cedarea % l sinei (unuril r& i$ veniturile din drepturile de pr prietate intelectual*& j$ veniturile din j curi de n r c.

68. ; salariat* a unei s ciet*i c merciale (ine la l cul de munc* de (a"*. !n temeiul unui c ntract de munc* cu timp n rmal3 urm*t arele venituri3 !n luna martie 2.11: 1 salariu de (a"*: 6.. lei& 1 sp r de vecDime: 15A& Salariata are !n !ntreinere un c pil min r #i pe mama sa3 care nu (ine venituri #i este pr prietara unui teren a+ric l !n supra%a* de 5.... mp. Determinai venitul net din salarii3 imp "itul pe salarii a%erent lunii martie #i drepturile salariale !ncasate de an+ajat*3 cun sc-ndu1se c* pr centele de c ntri(uii s ciale sup rtate de salariai sunt: CAS 1 1.35A3 CASS 1 535A3 # maj 1 .35A3 iar luna martie 2.11 a avut 27 de "ile lucr*t are pe care salariata le1a lucrat inte+ral <deducerea se r tunje#te !n sus la 1. lei$. Sp r vecDime? 6..@15A? 175 2enit (rut? 6..H175? 1.75 2enit net? 1.751 <1.35H535H.35$A? 8/5 Deducere pers nala? 45.@X11 <1.7511...92...$Y? 442 >a"a imp "a(ila? 8/51442? 427 Imp "it pe venit? 427@1/A? /8 2enit net de primit? 8/51/8? 060 66. ; pers an* %i"ic* (ine la l cul de munc* de (a"* un venit net lunar de 1.5.. lei #i la un l c de munc* unde are un c ntract individual de munc* cu timp parial3 un venit net lunar de 65. lei. =ers ana %i"ic* lucrea"* la l cul de munc* de (a"* !n peri ada ianuarie1septem(rie 2.1.3 iar la cel*lalt l c de munc*3 !n peri ada %e(ruarie1iunie 2.1.. Jtiind c* pers ana %i"ic* are !n !ntreinere pers an* #i deducerea per1s nal* lunar* a%erent* este de 21. lei3 determinai: a$ imp "itul lunar pe veniturile din salarii pl*tit de pers ana %i"ic*& ($ val area t tal* a imp "itului anual pentru veniturile din val riE

Imp %c. (a"*: 1/A ) <2enit net C Deducerea pers nala$ ? 1/A ) <15..1158$ ? 1/A ) 1742 ? 215 lei9luna Deducerea pers nala: 21.@X11<15..11...$92...Y?158 Imp timp part.: 1/A ) 2enit Imp "a(il ? 1/A ) 65. ? 152 lei9luna Imp. t tal 2..8: 215 ) 6 H 152 ) 5 ? 1675 H 0/. ? 2/65 lei C n% rm C dului Fiscal art. 50 (ene%iciarii de venituri din salarii dat rea"* un imp "it lunar3 %inal. Deci venitul din salarii nu se ia in calcul la determinarea venitului net anual imp "a(il.
1... =entru care dintre veniturile de mai j s3 (inute !n anul 2.11 de pers an* %i"ic* r m-n* cu d miciliul !n ' m-nia3 este aceasta (li+at* s* depun* declaraie de impunere: a$ venituri din drepturi de pr prietate intelectual*& ($ venituri din cedarea % l sinei (unuril r& c$ venituri din salarii& d$ venituri nete determinate pe (a"* de n rme de venit. Dintre veniturile enumerate3 tre(uie depus* declaraie special* privind veniturile reali"ate3 pentru: a$ venituri din drepturi de pr prietate intelectual*& si ($ venituri din cedarea % l sinei (unuril r& 1.1. . pers an* %i"ic* des%*# ar* activit*i de servicii de s n ri"are mu"ical* #i ptea"* pentru impunerea !n sistem real. Ea estimea"* c* !n anul 2.11 va reali"a urm*t arele venituri: 1 venituri din prestarea serviciil r de s n ri"are: 0..... lei& 1 venituri din d (-n"i a%erente disp ni(ilit*il r din c nturile la vedere prin care se derulea"* !ncas*rile #i pl*ile a%erente activit*ii ec 1n mice des%*#urate: 5.. lei& 1 venituri din sp ns ri"*ri: 7.... lei. !n aceea#i peri ad*3 pers ana %i"ic* estimea"* c* va reali"a urm*t arele cDeltuieli: 1 cDeltuieli cu acDi"ii narea de materiale c nsuma(ile #i (iecte de inventar: 2..... lei& 1 cDeltuieli cu cDiria spaiului unde !#i are sediul: 12.... lei& 1 cDeltuieli cu salariile: 18.... lei& 1 cDeltuieli privind amen"ile dat rate aut rit*il r r m-ne: 1.5.. lei: 1 cDeltuieli de pr t c l: 1.... lei. =ers ana %i"ic* estimea"* c* la 1 iunie 2.11 va c ntracta un !mprumut !n sum* de 7..... lei3 ram(ursa(il inte+ral peste 12 luni3 de la alta pers an* %i"ic*3 la rat* a d (-n"ii de 2.A pe an. 'ata d (-n"ii de re%erin* sta(ilit* de >,' este de 15A pe an. Determinai imp "itul pl*tit su( % rm* de pl*i anticipate !n c ntul imp "itului pe venit !n cursul anului la termenele de plat* le+ale. 2. (rut imp ? 0.... H 5.. ? 70500 lei

1 d (-nda deducti(ila : 7.....) 15A ) <1912$ ? 705 lei 9 luna& pe 0 luni ?705)0?2/25 lei 1 cDeltuielile de pr t c l deduct. ? 2A ) <0.5.. C 2.....C 12.... C 18.... C 2/25 $? 2A)10805 ?758lei T tal cDeltuieli deducti(ile ? 2..... H 12.... H 18.... H 2/25H 758 ? 52.687 lei 2enit net ? 2enit (rut C CDeltuieli deducti(ile ? 0.5.. C 52687 ? 10.510 lei Imp "it pe venit estimat ? 10510) 1/A ? 2803 lei La 15 martie3 15 iunie3 15 septem(rie si 15 decem(rie 2..8: pl*ile anticipate ? 28.7 9 4 ? 0.1 lei. 1.2. ; pers an* %i"ic* reali"ea"* !n cursul anului 2.11 urm*t arele venituri din drepturi de aut r: Luna Tipul de venit Suma <lei$ Iunie 2.11 ;pere literare 2.... Septem(rie 2.11 ;pere m numentale 5.... ;ct m(rie 2.11;pere literare 1.... Determinai venitul net anual imp "a(il a%erent drepturil r de pr prietate intelectual* c respun"*t are anului 2.11 #i imp "itul su( % rm* de pl*i anticipate !n c ntul imp "itului pe venit pl*tit !n cursul anului3 #tiind c* pe parcursul !ntre+ului an c ntri(ua(ilul a % st an+ajat la s cietate c mercial* cu c ntract individual de munc* cu timp !ntre+. Cum pers ana %i"ic* a reali"at pe t t parcursul anului #i venituri din salarii3 ea nu mai pl*te#te nici un %el de c ntri(uii s ciale pentru venitul (inut din drepturi de pr prietate intelectual* 2enit net pentru perele literare ? <2...H1...$C <2...H1...$@2.A ? 7... C /..? 24.. 2enit net pentru perele m numentale ? 5... C 5...@25A ? 705. lei 2enitul net anual imp "a(il ? 24.. H 705. ? /15. lei =l*i anticipate : Bn luna iunie 2..8: Imp "it ? 2.... ) 1.A ? 2.. lei ce tre(uie platit pana pe 25 iulie inclusiv. Bn luna septem(rie 2..8: Imp "it ? 5....) 1.A ? 5.. lei 25 ct m(re inclusiv Bn luna ct m(rie 2..8: Imp "it ? 1....) 1.A ? 1.. lei 15 n iem(rie inclusiv. 1.7. Studiu de ca": Z =ers an* an+ajat* cu c ntract individual de munc*3 cu timp n rmal: Q 2enitul lunar (rut din salarii la %uncia de (a"* <de !ncadrare$ 1.... lei Q Deducere pers nal* <are pers an* !n !ntreinere$ 75. lei Q C ta de asi+ur*ri s ciale individuale pentru c ndiii n rmale de munc* 1..5 Q C ta de asi+ur*ri s ciale de s*n*tate sup rtat* de asi+urat 535A Q C ta de c ntri(uie a salariail r la (u+etul asi+ur*ril r de # maj .35A S* se calcule"e imp "itul pe venitul din salarii. 2enit (rut? 1... Asi+urari? 1...@ <1.35H535H.35$A? 1/5 Imp "it 1...11/5175.? 485@1/A? 08 2enit net? 1...11/5108? 050 1.4. Studiu de ca": Z =ers an* an+ajat* cu c ntract individual de munc*: Q 2enitul lunar (rut din salarii la %uncia de (a"* <de !ncadrare$ 1.... lei Q Deducere pers nal* <are pers an* !n !ntreinere$ 75. lei Q C ta de asi+ur*ri s ciale individuale pentru c ndiii n rmale de munc* 1.35A Q C ta de asi+ur*ri s ciale de s*n*tate sup rtat* de asi+urat 535A Q C ta de c ntri(uie a salariail r la (u+etul asi+ur*ril r de # maj .35A Q C ti"aia sindical* 1. lei Q C ntri(uii la % ndurile de pensii %acultative <c ntri(uia la nivelul anului nu dep*#e#te ecDivalentul !n lei a 4.. eur $ 7. lei S* se calcule"e imp "itul pe venitul din salarii. 2enit (rut? 1... Asi+urari? 1...@1/35A? 1/5 >a"a de imp "itare? 1...11/5175.1 1.1 7.? 445@1/A? 01 2enit net? 1...11/511.17.101? 024 1.5. Studiu de ca": Q =ers an* care des%*# ar* activit*i !n (a"a unui c ntract !ncDeiat c n% rm C dului civil& Q 2enitul (rut (inut: 2.... lei.

La !ncDeierea c ntractului3 pers ana nu #i1a e)ercitat piunea de imp "itare a venitului (rut pentru imp "itul %inal. S* se determine imp "itul pe venit reinut la surs* de pl*tit rul de venit. Sta(ilii val area imp "itului care tre(uie virat statului de c*tre pl*ti1t rul de venit !n luna aprilie #i suma net* !ncasat* de pers ana %i"ic*. =tr ca nu #i1a e)ercitat piunea de imp "itare pt. c ta de 1/A3 atunci platit rul venitului este (li+at sa retina un imp "it la sursa de 1.A repre"entand plati anticipate din veniturile platite. Imp "it pe venit ?1.A @2enit (rut (tinut ? 1.A @ 2.... ? 2.. lei 1.0. Cine sunt c nsiderai c ntri(ua(ili !n ca"ul imp "itului pe venitE

C ntri(ua(ili: a$ pers anele %i"ice re"idente& ($ pers anele %i"ice nere"idente care des%*# ar* activitate independent* prin intermediul unui sediu permanent !n ' m-nia& c$ pers anele %i"ice nere"idente care des%*# ar* activit*i dependente !n ' m-nia&
1.8. Care este s%era de cuprindere !n ca"ul imp "itului pe venit pentru veni1turile reali"ate de pers anele %i"ice re"idente r m-ne cu d miciliul !n ' m-niaE

Imp "itul pe venit !n ca"ul pers anel r %i"ice re"idente r m-ne3 cu d miciliul !n ' m-nia se aplic* asupra venituril r (inute din rice surs*3 at-t din ' m-nia3 c-t #i din a%ara ' m-niei.
1.6. Care sunt c ndiiile care tre(uie !ndeplinite de pers an* pentru a ti c nsiderat* !n !ntreinere din punctul de vedere al deducerii pers nale care se ac rd* salariail rE =ers ana !n !ntreinere p ate %i s ia9s ul3 c piii sau ali mem(ri de %amilie3 rudele c ntri(ua(ilului sau ale s ului9s iei acestuia p-n* la +radul al d ilea inclusiv3 ale c*rei venituri3 imp "a(ile #i neimp "a(ile3 nu dep*#esc 25. lei lunar. ,u sunt c nsiderate pers ane a%late !n !ntreinere: a$ pers anele %i"ice care dein terenuri a+ric le #i silvice !n supra%a* de peste 1..... mp !n " nele c linare #i de #es #i de peste 2..... m2 !n " nele m ntane& ($ pers anele %i"ice care (in venituri din cultivarea #i din val ri%icarea %l ril r3 le+umel r #i "ar"avaturil r !n sere3 !n s larii special destinate acest r sc puri #i9sau !n sistem iri+at3 din cultivarea #i din val ri%icarea ar(u#til r3 plantel r dec rative #i ciupercil r3 precum #i din e)pl atarea pepinierel r vitic le #i p mic le3 indi%erent de supra%a*. 11.. = trivit le+islaiei cu privire la imp "itul pe veniturile pers anel r %i"ice3 care sunt cate+ riile de venituri pentru care se depune anual Declaraia de impunere <F rmularul 2..$E Cate+ riile de venituri pentru care se depune anual Declaratia privind venitul reali"at sunt: 1venituri din activitati independente 1venituri din cedarea % l sintei (unuril r& 1venituri din activitati a+ric le determinate in sistem real& Declaratia privind venitul reali"at se c mpletea"a si pentru casti+ul net9 pierderea neta anuala3 +enerate de : 1tran"actii cu titluri de val are3 altele decat partile s ciale si val rile m (iliare3 in ca"ul s cietatil r incDise& 1 peratiuni de van"are cumparare de valuta la termen3 pe (a"a de c ntract3 si rice alte peratiuni de acest +en. 111.. pers an* %i"ic* (ine venituri din activit*i a+ric le3 %iind impus* pe (a"a n rmel r de venit. =entru anul 2.11 i s1a sta(ilit n rm* anual* de venit de 05.... lei. 2eniturile e%ectiv (inute de pers ana %i"ic* !n anul 2.11 au % st de 2...... lei3 iar cDeltuielile au % st de 6..... lei. Determinai suma imp "itului pe venit a%erent* anului 2.11 dat rat* de pers ana %i"ic*. Imp "itul dat rat dea+ricult r. ? , rma anuala de venit sta(ilita @ 1/A ? 05.... @1/A ? 12.... lei. 112. ; pers an* %i"ic* (ine venituri din activit*i a+ric le3 %iind impus* pe (a"a n rmel r de venit. =entru anul 2.11 i s1a sta(ilit n rm* anual* de venit de 05.... lei. 2eniturile e%ectiv (inute de pers ana %i"ic* !n anul 2.11 au % st de 2...... lei3 iar cDeltuielile au % st de 6..... lei. Determinai suma imp "itului pe venit a%erent* anului 2.11 dat rat* de pers ana %i"ic* #i preci"ai la ce termene tre(uie acDitat acesta #i !n ce sume. Imp "itul pe venit 2.11 ? , rma anuala de venit sta(ilita @ 1/A ? 05.... @1/A ? 12.... lei. <12....94?7....$ =latile anticipate se e%ectuea"a in 4 rate e+ale 7.... lei %iecare la 15 martie3 15 iunie3 15 septem(rie si 15 decem(rie

117. . pers an* %i"ic* (ine venituri din activit*i a+ric le3 %iind impus* pe (a"a n rmel r de venit. =entru anul 2.11 i s1a sta(ilit n rm* anual* de venit de 05.... lei. !n cursul anului 2.11 pers ana s1a !m( ln*vit pentru peri ad* de trei luni3 av-nd pentru aceast* peri ad* certi%icat medical. =e (a"a acestuia a s licitat reducerea n rmei de venit3 iar administraia %inanciar* a acceptat aceast* reducere. Determinai suma imp "itului pe venit a%erent* anului 2.11 dat rat* de pers ana %i"ic*. =resupunem ca a avut c ncediu medical 6. "ile <7 luni$.'e"ulta numar "ile lucrate ? 7/516.? 205 "ile. Determinarea n rmei de venit a%erenta peri adei lucrate? , rma venit 97/5 "ile @ ,umar "ile e%ectiv lucrate ? 05....97/5@205 ? 5/.5.0 lei Imp "it = 5/.5.0 lei @1/A ? 6.41 lei 114. ; pers an* %i"ic* (ine venituri dintr1 activitate c mercial*3 deter1 min-ndu1#i venitul net !n sistemul real. !n anul 2.11 a reali"at venituri din v-n"area m*r%uril r de 175.... lei3 cDeltuieli cu m*r%urile de 86.... lei3 cDeltuieli cu c ti"aia la As ciaia C mercianil r ' m-ni de 2.... lei #i cDeltuieli de pr t c l de 1..... lei. Determinai limita de deducti(ilitate a cDeltuielil r de pr t c l. cDeltuielile de pr t c l3 !n limita unei c te de 2A din (a"a de calcul 175...186...? 4/....@2A? 62. cDelt pr t c l deducti(ile 115. ; pers an* %i"ic* (ine venituri dintr1 activitate c mercial*3 deter1 min-ndu1#i venitul net !n sistemul real. !n anul 2.11 a reali"at venituri din v-n"area m*r%uril r de 175.... lei3 cDeltuieli cu m*r%urile de 86.... lei3 cDeltuieli cu c ti"aia la As ciaia C mercianil r ' m-ni de 2.... lei #i cDeltuieli de sp ns ri"are de 1..... lei. =reci"ai re+imul cDeltuielil r cu sp ns ri"area #i m dul !n care acestea in%luenea"* imp "itul pe pr %it de plat*. cDeltuielile de sp ns ri"are3 mecenat3 precum #i pentru ac rdarea de (urse private3 e%ectuate c n% rm le+ii3 !n limita unei c te de 5A din (a"a de calcul 175...186...?4/....@5A? 27.. sunt deducti(ile la calculul imp "itului pe pr %it 11/. ; pers an* %i"ic* (ine venituri dintr1 activitate c mercial*3 deter1 min-ndu1#i venitul net !n sistemul real. !n anul 2.11 a reali"at venituri din v-n"area m*r%uril r de 175.... lei3 cDeltuieli cu m*r%urile de 86.... lei3 cDeltuieli cu c ti"aia la As ciaia C mercianil r ' m-ni de 2.... lei #i cDeltuieli de pr t c l de 1..... lei. Determinai venitul net. >a"a de calcul?175...186...? 4/... CDelt pr t c l deducti(ile? 4/...@2A? 62. c ti"aii pl*tite la as ciaiile pr %esi nale !n limita a 2A din (a"a de calcul determinat* cDelt c ti"atii ded? 4/...@2A? 62. venit net? 175...186...162.162.? 44.1/. 110. . pers an* %i"ic* (ine venituri dintr1 activitate c mercial*3 deter1 min-ndu1#i venitul net !n sistemul real. !n anul 2.11 a reali"at venituri din v-n"area m*r%uril r de 175.... lei3 cDeltuieli cu m*r%urile de 86.... lei3 cDeltuieli cu c ti"aia la As ciaia C mercianil r ' m-ni de 2.... lei #i cDeltuieli de sp ns ri"are de 1..... lei. Determinai venitul net. >a"a calcul? 175...186...? 4/.... CDelt c ti"atie ded? 2A@4/....? 62. CDeUt sp ns ri"are ded? 5A@ 4/....? 27.. 2enit net? 175...186...162.127..? 4208. 118. ; pers an* %i"ic* aut ri"at* des%*# ar* activitate c mercial* pentru care venitul net se determin* !n sistem real. La s%-r#itul anului 2.11 ea !nre+istrea"* urm*t arele val ri !n c nta(ilitatea !n partid* simpl*: 1 venituri din v-n"*ri de m*r%uri ? 12..... lei& 1 cDeltuieli cu m*r%urile ? 8..... lei& 1 cDeltuieli cu pers nalul ? 5./.. lei& 1 cDeltuieli cu ac rdarea !n (ani a unei (urse private ? 4.8.. lei: cDeltuieli cu imp "itul pe venit pl*tit anticipat ? 1.5.. lei. Determinai imp "itul pe venit dat rat pentru !ntre+ul an 2.11. , t*: Activitatea des%*#urat* de =FA este independent*. cDeltuielile de sp ns ri"are3 mecenat3 precum #i pentru ac rdarea de (urse private3 e%ectuate c n% rm le+ii3 !n limita unei c te de 5A din (a"a de calcul (a"a de calcul? 12.....18.....15./..? 74.4.. cDeUt cu (ursa privata ded? 74.4..@5A? 102.

venit net? 74.4..1102.? 72/8. imp "it pe venit 2.11? 72/8.@1/A? 5.226 116. ; pers an* %i"ic* aut ri"at* des%*# ar* activitate c mercial* pentru care venitul net se determin* !n sistem real. La s%-r#itul anului 2.11 ea !nre+istrea"* urm*t arele val ri !n c nta(ilitatea !n partid* simpl*: 1 venituri din v-n"*ri de m*r%uri ? 12..... lei& 1 cDeltuieli cu m*r%urile ? 8..... lei& 1 cDeltuieli cu pers nalul ? 5./.. lei& 1 cDeltuieli cu ac rdarea !n (ani a unei (urse private ? 4.8.. lei& 1 cDeltuieli cu imp "itul pe venit pl*tit anticipat ? 1.5.. lei. Determinai di%erena de imp "it de plat* sau de recuperat pentru !ntre1+ul an 2.11. , t*: Activitatea des%*#urat* de =FA este independent*. (a"a de calcul? 12.....18.....15./..? 74.4.. cDeUt cu (ursa privata ded? 74.4..@5A? 102. venit net? 74.4..1102.? 72/8. imp "it pe venit 2.11? 72/8.@1/A? 5.226 di%erenta de imp "it de plata? 5226115..? 7.026 12.. ; pers an* %i"ic* des%*# ar* activitate pe (a"a unei c nvenii !ncDeiate c n% rm C dului civil cu s cietatea F S'L. =ers ana %i"ic* a ptat la !ncDeierea c nveniei pentru imp "itarea venitului (rut. Determinai imp "itul pe venit reinut de s cietatea F S'L !n 2.11 dac* venitul (rut lunar reali"at de pers ana F este !n sum* de l .2.. lei3 iar c ntractul s1a des%*#urat pe peri ada a 1. luni din anul 2.11. Imp "it ? 12.. lei )1. luni ) 1/A?162. lei Le+ea 50192..73 C d Fiscal cu m di%ic*rile #i c mplet*rile ulteri are3 art. 08 #i 06 121. ; pers an* %i"ic* este an+ajat* la s cietate c mercial* cu c ntract individual de munc* cu timp n rmal. =e (a"a acestuia (ine urm*t a1rele venituri !n luna aprilie 2.11: 1 salariu de (a"* de 2.5.. lei& 1 indemni"aie de c nducere de 1.A din salariul de (a"*& 1 ticDete cad u pentru s*r(*t area de =a#te3 !n val are de 15. lei <pers ana %i"ic* are un c pil min r$& 1 un stimulent !n natur* repre"entat de 1. U+ carne evaluate la un pre %*r* T2A de 1. lei9U+& 1 indemni"aie de deplasare pentru deplasare !n interes de serviciu !n a%ara l calit*ii3 !n val are de 1.. lei. Determinai venitul (rut al pers anei %i"ice. 1daca s cietatea c nsidera stimulentul material cu t t cu T2A3 atunci: <2arianta de la curs$ 2enitul (rut imp "a(il : 25..H25..)1.A H1.)1.)1324?2804 122. ; pers an* %i"ic* este an+ajat* la s cietate c mercial* cu c ntract individual de munc* cu timp n rmal. =e (a"a acestuia (ine urm*t a1rele venituri !n luna aprilie 2.11: 1 salariu de (a"* de 2.5.. lei& 1 indemni"aie de c nducere de 1.A din salariul de (a"*& 1 ticDete cad u pentru s*r(*t area de =a#te3 !n val are de 15. lei <pers ana %i"ic* are un c pil min r$& 1 un stimulent !n natur* repre"entat de 1. U+ carne evaluate la un pre %*r* T2A de 1. lei9U+& 1 indemni"aie de deplasare pentru deplasare !n interes de serviciu !n a%ara l calit*ii3 !n val are de 1.. lei. Determinai deducerea pers nal* care i se p ate ac rda an+ajatului !n luna aprilie 2.113 #tiind c* are !n !ntreinere un c pil min r. 1. Daca s cietatea c nsidera stimulentul material cu t t cu T2A3 atunci 2enitul (rut : 25..H25..)1.A H1.)1.)1324?2804 Deducere pers nala : deducerea pers nala: 75.@X11<280411...$92...Y?223.5 ?K 7. lei 127. ; pers an* %i"ic* este an+ajat* la s cietate c mercial* cu c ntract individual de munc* cu timp n rmal. =e (a"a acestuia (ine urm*t a1rele venituri !n luna aprilie 2.11: 1 salariu de (a"* de 2.5.. lei& 1 indemni"aie de c nducere de 1.A din salariul de (a"*& 1 ticDete cad u pentru s*r(*t area de =a#te3 !n val are de 15. lei <pers ana %i"ic* are un c pil min r$& 1 un stimulent !n natur* repre"entat de 1. U+ carne evaluate la un pre %*r* T2A de 1. lei9U+& 1 indemni"aie de deplasare pentru deplasare !n interes de serviciu !n a%ara l calit*ii3 !n val are de 1.. lei. Determinai imp "itul pe venit a%erent venitului salarial (inut de pers ana %i"ic*3 !n ca"ul !n care c nsider*m c tele de c ntri(uii indi1viduale CAS 1 1.35A3 CASS 1 535A3 J maj 1 .35A aplica(ile la venitul (rut <val rile c ntri(uiil r #i imp "itului se r tunjesc la !ntre+$.

25..H1.A@25..H 1.@1.@1324? 2804 280411/35A? 24.. deducerea pers nala: 75.@X11<280411...$92...Y?223.5 ?K 7. lei imp "it pe venit? 24..17.?270.@1/A? 78. 124. ; pers an* %i"ic* !ncDeie un c ntract de !ncDiriere a unui apartament la 1 ianuarie 2.113 pentru care va (ine !n anul 2.11 un venit de 2.5.. lei9lun*. La 71.12.2.11 pr prietarul c nstat* c* pers ana cDiria#* a e%ectuat cDeltuieli cu m derni"area apartamentului !n val are de 1..... lei3 !n %av area sa. Determinai imp "itul su( % rm* de pl*i anticipate care va %i acDitat pentru venitul din cedarea % l sinei (unuril r. =entru a se calcula imp "itul su( % rma de plati anticipate se determina venitul anual estimativ. 2enitul (rut estimativ ? 2.5.. @ 12 luni ? 7..... lei 2enitul net estimativ ? 2enitul (rut estimativ C C ta de cDeltuaiala % r%etara de 25A ? 7..... C 7.....@25A ? 7.....10.5.. ? 22.5.. lei Imp "itul pe venit anual calculat pt platile anticipative ? 22.5..@1/A ? 3.600 lei =latile anticipate de imp "it pe venit: 7./..94 ? 6.. lei la 15 martie3 15 iunie3 15 septem(rie si 15 decem(rie 125. ; pers an* %i"ic* !ncDeie un c ntract de !ncDiriere a unui apartament la 1 ianuarie 2.11 pentru care va (ine !n anul 2.11 un venit de 2.5.. lei9lun*. La 71.12.2.11 pr prietarul c nstat* c* pers ana cDiria#* a e%ectuat cDeltuieli cu m derni"area apartamentului !n val are de 1..... lei3 !n %av area sa. Determinai imp "itul anual dat rat a%erent venitului din cedarea % l sinei (unuril r. 2enitul (rut se maj rea"* cu val area cDeltuielil r ce cad3 c n% rm disp "iiil r le+ale3 !n sarcina pr prietarului3 u"u%ructuarului sau a altui dein*t r le+al3 dac* sunt e%ectuate de cealalt* parte c ntractant*. 2enitul net %inal ? 2enit (rut t tal 1 C ta de cDeltuaiala % r%etara de 25A ? 2.5..@12H1..... 1 25A @ <2.5..@12H1.....$ ? 4.....1 ..25A @ 4..... ? 7..... Imp "itul %inal este ? 7.....@1/A ? 4.8.. lei 12/. ; pers an* %i"ic* !ncDeie un c ntract de !ncDiriere a unui apartament la 1 ianuarie 2.11 pentru care va (ine !n anul 2.11 un venit de 2.5.. lei9lun*. La 71.12.2.11 pr prietarul c nstat* c* pers ana cDiria#* a e%ectuat cDeltuieli cu m derni"area apartamentului !n val are de 1..... lei3 !n %av area sa. Determinai di%erena de imp "it de plat* sau de recuperat a%erent* anului 2.11. 2enitul (rut estimativ ? 2.5.. @ 12 luni ? 7..... lei 2enitul net estimativ ? 2enitul (rut estimativ C C ta cD. % r%etara de 25A ? 7..... C 7.....@25A ? 7.....10.5.. ? 22.5.. Imp "itul pe venit anual calculat pt platile anticpative ? 22.5..@1/A ? 3.600 lei 2enitul net %inal ? 2enit (rut t tal 1 C ta cD. % r%etara de 25A ? 2.5..@12H1.....1 25A @ <2.5..@12H1.....$ ? 4.....1..25@4..... ? 7..... Imp "itul %inal este ? 7.....@1/A ? 4.8.. lei Dupa 71.12.2..8 c ntri(ua(ilul mai are de platit : 4.8..17./.. ? 1.200 lei 120. . pers an* %i"ic* are !ncDeiate pentru anul 2.11 cinci c ntracte de !n1cDiriere a un r im (ile3 !n urma c*r ra (ine urm*t arele venituri: 1 pentru primul c ntract3 cDirie de 1.2.. lei9lun*& 1 pentru al d ilea c ntract3 cDirie de 1.0.. lei9lun*& 1 pentru al treilea c ntract3 cDirie de 1./.. lei9lun*& 1 pentru al patrulea c ntract3 cDirie de 2.... lei9lun*& 1 pentru al cincilea c ntract3 cDirie de 1.6.. lei9lun*. Care este met da de determinare a venitului netE Daca in anul 2.11 a avut 5 sau mai putin de 5 c ntracte3 pers ana %i"ica deduce din venitul (rut c ta % r%etara de 25A. <R=ers anele %i"ice care reali"ea"a venituri din cedarea % l sintei (unuril r din derularea unui nr mai mare de 5 c ntracte de incDiriere sau su(incDiriere la s% anului %iscal3 incepand cu anul %iscal urmat r3 cali%ica aceste venituri in cate+ ria 2E,ITL'IL;' DI, ACTI2ITATI I,DE=E,DE,TE. Aceste pers ane sta(ilesc venitul net in sistem real3 si c nduc c nta(ilitatea in partida simpla.S$ 128. ; pers an* %i"ic* (ine !n anul 2.11 urm*t arele venituri (rute din d (-n"i: a$ 1.... lei la un c nt curent&< imp "a(i din 2.1.$ ($ 2.... lei la un dep "it pe 7 ani3 c nstituit la 7..1..2..8& <imp "a(il$ c$ 5.. lei la (li+aiuni municipale.<neimp "a(il$ Determinai imp "itul pe veniturile din investiii care i se va reine per1s anei %i"ice.

1...@1/A? 1/. pt c ntul curent 2...@1/A? 72. 126. ; pers an* %i"ic* (ine !n anul 2.11 urm*t arele venituri (rute din dividende: a$ 1.... lei de la SC ALFA SA& ($ 2.... lei de la SC >ETA SA. Determinai imp "itul pe veniturile din investiii care i se va reine pers anei %i"ice. Imp "itul pe veniturile din investitii ? 1....@1/A H2....@1/A ? 1/. H 72. ? 48. lei 17.. Cine are (li+aia de virare la stat a imp "itului pe veniturile din d (-n"i (inute de pers ane %i"iceE Imp "itul pe veniturile din d (an"i (tinute de pers ane %i"ice3 se calculea"a3 se retine si se virea"a la stat de catre platit rii acest r venituri. 171. ; pers an* %i"ic* deine ca l cuin* de d miciliu cas* !n >ucure#ti cu val are imp "a(il* de 8./ lei9mp #i cu supra%a* util* de 8. mp3 c nstruit* !n anul 2..5. La 15 aprilie 2.11 pers ana %i"ic* mai acDi"i1i nea"* t t !n >ucure#ti un apartament !ntr1un (l c cu d u* etaje #i 5 apartamente3 cu supra%a* des%*#urat* de 5. mp3 cu val are imp 1"a(il* de 8./ lei9mp3 c nstruit !n anul 2../. !ncep-nd cu 1 iulie 2.113 pers ana %i"ic* d* spre !ncDiriere n ul apartament3 pentru care !ncDeie un c ntract de !ncDiriere pe trei ani. C e%icientul de c recie este 23/.. Determinai imp "itul pe cl*diri care tre(uie pl*tit de pers ana %i"ic* separat pentru cas* #i pentru apartament3 pentru anul 2.11. =entru casa Supra%aa des%*#urat* c nstruit* ? 8.) 132 ? 6/ mp 2al area imp "a(il* ? 6/ ) 8./ ? 00.70/ lei C e%icientului de c recie =>2al area imp "a(il* ? 00.70/ ) 23/. ? 2.1.1003/. lei 2ecDimea casei este de numai 2 ani ?K nu va (ene%icia de reducerea val rii imp "a(ile Pas 5. Aplicarea majorrii datorate suprafeelor mari Supra%aa c nstruit* nu dep*#e#te 15. mp3 nu se aplica maj rare dat rit* supra%eei mari. Imp "it anual ? 2.1.1003/. ) .31A ? 2.2 lei Imp "itul de plat* ? imp "itul anual ? 2.2 lei =entru apartament Supra%aa des%*#urat* c nstruit* ? 5. mp 2al area imp "a(il* ? 5.) 8./ ? 4..7.. lei 2al area imp "a(il* ? 4..7.. ) 23/. ? 1.4.08. lei =entru c* vecDimea apartamentului este de numai 2 ani pers ana %i"ic* nu va (ene%icia de reducerea val rii imp "a(ile dat rit* anului termin*rii De arece supra%aa c nstruit* nu dep*#e#te 15. mp3 nu se va aplica maj rare dat rit* supra%eei mari. Imp "it anual ? 1.4.08. ) .31A ? 1.5 lei =entru apartament se va pl*ti imp "itul numai pentru peri ada mai1decem(rie3 adic* pentru 8 luni. Bns* pentru cel de1al d ilea im (il val area imp "itului se maj rea"* cu /5A3 !ntruc-t este prima cl*dire !n a%ara celei ded miciliu. :aj rarea nu se va aplica !n lunile !n care im (ilul a % st dat spre !ncDiriere :aj rarea se aplic* pentru peri ada mai1iunie 3 imp "itul de plat* ? 1.5) 2912) 13/5 H 1.5 ) /912 ? 2..17 H 5235. ? 81370 ? 82 lei. 172. ; s cietate c mercial* are !nre+istrat* !n c nta(ilitate cl*dire cu val are de inventar de 8...... lei3 am rti"at* inte+ral. C ta de imp "it sta(ilit* prin D t*r-re a c nsiliului l cal este de .35A. Determinai imp "itul pe cl*dire care tre(uie pl*tit de respectiva s cie1tate c mercial*. 2al area imp "a(il* ? val area de intrarea a cl*dirii. Bn ca"ul cl*diril r am rti"ate inte+ral3 val area imp. se reduce cu 15A 2al area imp "a(il* ? 8...... ) <1..A 1 15A$ ? /8..... lei Imp "itul pe cl*diri ? .35A ) /8..... ? 7.4.. lei 177. ; instituie de !nv**m-nt preuniversitar deine un teren !n intravilan destinat c nstruciil r3 !n supra%a* de 5.. mp3 din care 1.. mp sunt cupai de cl*dire. 2al area imp "a(il* a terenului este de 0.4.8 lei9Da. Determinai imp "itul pe teren dat rat (u+etului l cal. Terenurile aparin-nd instituiil r de !nv**m-nt preuniversitar sunt scutite de la plata imp "itului pe teren 174. Care sunt ( ni%icaiile care p t %i ac rdate pentru plata imp "itului pe teren3 !n c n% rmitate cu Le+ea nr. 50192..7 privind C dul %iscal 1 WImp "ite #i ta)e l caleVE

C n% rm le+ii se p ate ac rda ( ni%icaie pentru plata cu anticipaie a imp "itului pe teren3 dat rat pentru !ntre+ul an de c*tre c ntri(ua(ili3 p-n* la data de 71 martie inclusiv a anului respectiv de p-n* la 1.A3 cu c ndiia ca ea s* %ie sta(ilit* prin [ t*r-re a C nsiliului L cal. <C d %iscal3 art. 2/.3 alin. 2$. 175. ; pers an* %i"ic* deine un aut turism cu capacitate cilindric* de 2.4.. cm7. 2al area imp "itului asupra mijl acel r de transp rt este de 02 lei 9 2.. cm7. Jtiind c* pers ana %i"ic* a acDi"ii nat aut m (ilul pe data de 18 %e1(ruarie 2.113 determinai cuantumul imp "itului asupra mijl acel r de transp rt de plat* c*tre (u+etul l cal pentru anul 2.11. >a"a imp "a(il* ? 24..92.. ? 12 %raciuni de 2..cm7 Imp "itul asupra mijl acel r de transp rt ? 02 ) 12 ? 8/4 lei ,um*r luni !n care aut turismul a % st deinut ? 1. Ta)a asupra mijl acel r de transp rt de plat* ? 8/4) 1.912 ? 02. lei 17/. ; pers an* %i"ic* deine !n pr prietate !ntr1un ra#3 !n anul %iscal 2.11. un apartament situat !ntr1un im (il cu d u* etaje3 %iecare etaj cu d ua apartamente3 c nstruit !n anul 166.3 cu pereii din (et n armat3 cu in1stalaii de ap*3 canali"are3 electrice #i de !nc*l"ire3 !n supra%a* c nstruit* des%*#urat* de 50 m2. L calitatea unde se a%l* im (ilul a % st !ncadrat* la ran+ul II3 " na D3 cu un c e%icient de c recie de 231.. Sta(ilii imp "itul pe cl*dire dat rat de pr prietarul apartamentului pentru anul 2.113 #tiind c* val area imp "a(il* unitar* a % st sta(ilit* de c nsiliul l cal la 8./ lei9m23 iar plata imp "itului se %ace inte+ral p-n* la data de 71 martie 2.11 <prin D t*r-rea c nsiliului l cal3 pentru plata anticipat* a imp "itului pe cl*diri se ac rd* ( ni%icaia ma)im* prev*"ut* !n C dul %iscal3 de 1.A$. Imp "it annual?50)8./)2.1)..1A?60 lei > ni%icatie?60 )1.A? 1. lei Imp "it de plata?6011. ? 80 lei. <!ntruc-t vecDimea casei este de numai 18 ani pers ana %i"ic* nu va (ene%icia de reducerea val rii imp "a(ile dat rit* anului termin*rii De arece supra%aa c nstruit* nu dep*#e#te 15. mp3 nu se va aplica maj rare dat rit* supra%eei mari.$ 170. !n anul %iscal 2.113 pers an* %i"ic* deine !n pr prietate un aut turism !nmatriculat !n ' m-nia3 cu capacitate cilindric* de 1.865 cm7. Calculai imp "itul pe mijl acele de transp rt dat rat de pr prietar #tiind c* val area imp "itului unitar este sta(ilit* de c nsiliul l cal la 18 lei 9 2.. cm7 sau %raciune de capacitate3 iar plata imp "itului se %ace inte+ral p-n* pe 71 martie 2.11 <prin D t*r-rea c nsiliului l cal3 pentru plata anticipat* a imp "itului pe cl*diri se ac rd* ( ni%icaia ma)im* prev*"ut* !n C dul %iscal3 de 1.A$. ,r unit*i de 2.. cm7 ? 186592.. ? 1. Imp "it anual ? 1. ) 18 ? 18. lei > ni%icaie ? 18. ) 1.A ? 18 lei Imp "it de plat* ? 18. C 18 ? 1/2 lei 178. Cine dat rea"* imp "itul pe cl*diri3 respectiv ta)a pe cl*diriE Imp "itul pe cl*diri este dat rat de pr prietarii cl*diril r. Ta)a pe cl*diri este dat rat* de pers anele juridice care au c ncesi nate3 !ncDiriate3 primite sau luate !n % l sin* cl*diri pr prietate pu(lic* sau privat* a statului ri a unit*il r administrativ1terit riale. 176. Cum se calculea"* imp "itul pe cl*diri !n ca"ul !n care pr prietarul este pers an* %i"ic* ce deine !n pr prietate d ar cl*direE Bn ca"ul pers anel r %i"ice3 imp "itul pe cl*diri se calculea"* prin aplicarea c tei de imp "itare de .31A la val area imp "a(il* a cl*dirii. 2al area imp "a(il* a cl*dirii3 e)primat* !n lei3 se determin* prin !nmulirea supra%eei c nstruite des%*#urate a acesteia3 e)primate !n metri p*trai3 cu val area imp "a(il* c respun"*t are3 e)primat* !n lei9m2 <ajustat* cu un c e%icient de c recie !n %uncie de ran+ul l calit*ii #i " na !n cadrul l calit*ii$. Bn ca"ul unui apartament amplasat !ntr1un (l c cu mai mult de 7 niveluri #i 8 apartamente3 c e%icientul de c recie se reduce cu .31.. 2al area imp "a(il* a cl*dirii3se reduce !n %uncie de anul termin*rii acesteia3 dup* cum urmea"*: a. cu 2.A3 pentru cl*direa care are vecDime de peste 5. de ani la data de 1 ianuarie a anului %iscal de re%erin*& (. cu 1.A3 pentru cl*direa care are vecDime cuprins* !ntre 7. de ani #i 5. de ani inclusiv3 la data de 1ianuarie a anului %iscal de re%erin*.

Bn ca"ul cl*dirii utili"ate ca l cuin*3 a c*rei supra%a* c nstruit* dep*#e#te 15. de metri p*trai3 val area imp "a(il* a acesteia se maj rea"* cu c-te 5A pentru %iecare 5. metri p*trai sau %raciune din ace#tia. Dac* dimensiunile e)teri are ale unei cl*diri nu p t %i e%ectiv m*surate pe c nturul e)teri r3 atunci supra%aa c nstruit* des%*#urat* a cl*dirii se determin* prin !nmulirea supra%eei utile a cl*dirii cu un c e%icient de trans% rmare de 132.. 14.. Cum se calculea"* imp "itul pe cl*diri !n ca"ul unei pers ane juridiceE Bn ca"ul pers anel r juridice3 imp "itul pe cl*diri se calculea"* prin aplicarea unei c te de imp "itare asupra val rii de inventar a cl*dirii. C ta de imp "it se sta(ile#te prin D t*r-re a c nsiliului l cal #i p ate %i cuprins* !ntre .325A #i 135.Ainclusiv. Bn ca"ul unei cl*diri care nu a % st reevaluat* !n ultimii 7 ani anteri ri anului %iscal de re%erin*3 c ta imp "itului pe cl*diri se sta(ile#te de c nsiliul l cal9C nsiliul General al :unicipiului >ucure#ti !ntre 5A #i 1.A #i se aplic* la val area de inventar a cl*dirii !nre+istrat* !n c nta(ilitatea pers anel r juridice3 p-n* la s%-r#itul lunii !n care s1a e%ectuat prima reevaluare. Bn ca"ul unei cl*diri a c*rei val are a % st recuperat* inte+ral pe calea am rti"*rii3 val area imp "a(il* se reduce cu 15A. 141. Care este scadena de plat* a imp "itului pe cl*diriE 71 martie #i 7. septem(rie 142. Cine sunt c ntri(ua(ilii imp "itului pe teren3 respectiv ta)ei pe terenE C ntri(ua(ilii imp "itului pe teren sunt pr prietarii acest ra. Ta)a pe teren este dat rat* de pers anele care au c ncesi nate3 !ncDiriate3 primite sau luate !n % l sin* cl*diri pr prietate pu(lic* sau privat* a statului ri a unit*il r administrativ1terit riale. 147. Cum se %undamentea"* imp "itul pe teren pentru un teren situat !n in1travilan3 la alt* cate+ rie de % l sin* dec-t cea de teren pentru c n1struciiE Bn ca"ul unui teren amplasat !n intravilan3 !nre+istrat !n re+istrul a+ric l la alt* cate+ rie de % l sin* dec-t cea de terenuri cu c nstrucii3 imp "itul pe teren se sta(ile#te prin !nmulirea supra%eei terenului3 e)primat* !n Dectare3 cu imp "itul unitar3 iar acest re"ultat se !nmule#te cu un c e%icient de c recie. 145. Cum se sta(ile#te cuantumul ta)ei asupra mijl acel r de transp rt !n ca"ul aut veDiculel rE Imp "itul pe mijl cul de transp rt se calculea"* !n %uncie de capacitatea cilindric* a acestuia3 prin !nmulirea num*rului de unit*i de 2.. de cm7 sau %raciuni din acestea <determinate prin !mp*rirea capacit*ii cilindice la 2..3 iar re"ultatul r tunjit la !ntre+ prin ad*u+are$ cu imp "itul unitar. 14/. ; pers an* %i"ic* deine ca prim* l cuin*3 !n a%ara celei de d miciliu3 pr prietate !n mediul ur(an3 av-nd supra%a* util* de /. m23 iar va1l area imp "a(il* unitar* 8./ lei9m2. La su(s l3 cl*direa are pivni* nel cui(il*3 pr prietatea c ntri(ua(ilului3 cu supra%a* util* de 8 m&. Cl*direa a % st c nstruit* !n anul 165.3 %iind acDi"ii nat* de c ntri(ua1(il la data de 25 ianuarie 2.11. C e%icientul de c recie p "itiv* a val ni imp "a(ile este 23/3 iar apartamentul este situat !ntr1 cl*dire cu 7 niveluri #i 6 apartamente. Determinai imp "itul pe cl*diri de plat* !n 2.11 pentru aceast* pr 1prietate a c ntri(ua(ilului. Pentru locuinta: S des%asurata? /.@1.2?02 mp 'educere c e%icient c rectie KKK2./1..1?2.5 Sta(ilire val are imp "a(ila: 02mp@8./lei9mp?58.72 lei 58.72@2.5?145.8. lei 'educere 2.A vecDimeK5. ani KKK 145.8.12.A?11/./4 Calcul imp "it anual? 11/./4@..1A?110..0KKK11/ lei :aj rare prima l cuinta in a%ara de cea de d miciliu: 11/@1./5?161.4KKK 161 lei 9 an 161912?15362 KKK 1/ lei 9luna 1/@11 luni? 10/ lei pt anul 2.11 Pentru pivnita: Supra%ata des%asurata ? 8@1.2?6./ mp

6./@<8./92$?78/8.8 lei 78/8.8@..1A?7.80KKK 4 lei imp "it dat rat pentru pivnita pt. 2.11 4912?..77 lei9luna ..77@11? 7./0KKK 4 lei imp "it dat rat pentru pivnita pt. 2.11 140. ; s cietate c mercial* cu sediul !n >ucure#ti deine !n pr prietate cl*dire cu supra%a* c nstruit* des%*#urat* de 2.. m23 av-nd val are c nta(il* <de inventar$ de 05.... lei recuperat* inte+ral pe calea am rti"*rii. C ta de imp "it pe cl*diri sta(ilit* de c*tre c nsiliul l cal a % st de 1A. S* se determine imp "itul pe cl*dire anual dat rat de pers ana juridic*. 'educere val are imp "a(ila cu 15AKKK 05....@..85?/7.05. Imp "it ? /7.05.@1A?/70.5 leiKK /78 lei imp "it pe cladire anual 148. ; s cietate c mercial* cu sediul !n >ucure#ti deine !n pr prietate cl*dire cu supra%a* c nstruit* des%*#urat* de 2.. m2. Cl*direa a % st reevaluat* ultima dat* !n anul 2..0 la val are de 15..... lei. C ta de imp "it pe cl*diri sta(ilit* de c*tre c nsiliul l cal a % st de 1A pentru cl*dirile reevaluate #i de 1.A pentru cl*dirile nereevaluate. S* se determine imp "itul pe cl*dire anual dat rat de pers ana juridic* !n 2.11. 15.....@1.A?15.... lei 146. ; s cietate c mercial* cu sediul !n >ucure#ti deine !n pr prietate cl*dire cu supra%a* c nstruit* des%*#urat* de 2.. m2. Cl*direa a % st reevaluat* ultima dat* !n anul 2..8 la val are de 15..... lei. C ta de imp "it pe cl*diri sta(ilit* de c*tre c nsiliul l cal a % st de 1A pentru cl*dirile reevaluate #i de 1.A pentru cl*dirile nereevaluate. S* se determine imp "itul pe cl*dire anual dat rat de pers ana juridic* !n 2.1.. 15.....@1A?1.5.. lei 15.. ; pers an* %i"ic* deine !ncep-nd cu luna decem(rie 2.1. un aut turism cu capacitate cilindric* de 1.82. cm7. Determinai imp "itul pe mijl acele de transp rt a%erent anului 2.11 !n c ndiiile !n care imp "itul unitar este de 18 lei 9 2.. cm7. 182.92..? 6.1 KKK 1. %ractiuni 1.@18?18. lei 151. ; pers an* %i"ic* deine un aut turism cu capacitate cilindric* de 2./2. cm73 acDi"ii nat la data de 2. mai 2.11. Imp "itul unitar este de 144 lei92.. cm7. Determinai imp "itul de plat* !n 2.11. 2/2.92..? 17.1 14 144@14? 2.1/@ 0912? 110/ imp "it 2.11 152. ; pers an* %i"ic* deine !ncep-nd cu 1. aprilie 2.11 un teren ara(il de 1. Dectare !n e)travilan !n " na A. Determinai imp "itul de plat* dac* imp "itul unitar este de 47 lei9Da3 iar c e%icientul de c recie este de 53... 1. Da@47@5?215. lei9an 215.912?106.10 lei9luna =ers ana dat rea"a imp "it incepand cu 1 mai 2.11KKK 8 luni 8@106.10?1.477 lei imp "it de plata pentru anul 2.113 termen de plata 7. septem(rie 157. ; pers an* %i"ic* deine !ncep-nd cu 1. iunie 2.11 un teren ara(il !n intravilan de 1. Dectare. Determinai imp "itul de plat* dac* imp "itul unitar este de 76 lei9Da3 iar c e%icientul de c recie este de 73... 1.Da@76@7? 110. 110.912? 60.5@ /? 585 de plata pt anul 2.11 pana pe 7. septem(rie 154. ; pers an* %i"ic* deine un aut turism cu capacitate cilindric* de 1.860 cm73 acDi"ii nat la data de 2. mai 2.1.. La 15 iunie 2.11 pers ana %i"ic* vinde aut turismul. Imp "itul unitar este de 18 lei 9 2.. cm7. Determinai imp "itul de plat* dat rat de n ul pr prietar !n 2.1. #i !n 2.11. 186092..?6.46 %ractiuniKKK 1. %ractiuni =entru anul 2.1.3 pers ana dat rea"a imp "it pt 1 luna ? 1.@18@1912 ? 15 =entru anul 2.113 pers ana nu dat rea"a imp "it pt ca nu mai detine aut turismul

155. ; pers an* %i"ic* deine cl*dire pentru care imp "itul anual este de 1.... lei. Im (ilul este sin+ura pr prietate a c ntri(ua(ilului3 %iind #i l cuina de d miciliu. Jtiind c* im (ilul a % st acDi"ii nat la data de 15 %e(ruarie 2..8 #i a % st v-ndut la data de 12 n iem(rie 2.1.3 determinai imp "itul de plat* !n 2.1. #i !n 2.11. =entru anul 2..63 pers ana dat rea"a imp "it de la 1 ianuarie pana la 71 n iem(rie KK11 luni 2.1. ? 1... ) 11912 ? 61/3// ? 62. =entru anul 2.113 pers ana nu dat rea"a imp "it de arece a vandut cladirea 2.11? imp "it . 15/. !n c n% rmitate cu prevederile C dului %iscal 1 WImp "ite #i ta)e l caleV3 e)ist* cate+ rii de cl*diri scutite la plata imp "itului pe cl*diriE Dac* da3 care sunt principalele cate+ rii de cl*diri <preci"ai minim cinci cate+ rii$E cl*dirile care3 prin destinaie3 c nstituie l*ca#uri de cult cl*dirile care c nstituie patrim niul unit*il r #i instituiil r de !nv**m-nt de stat3 cl*dirile care3 p trivit le+ii3 sunt clasate ca m numente ist rice3 de arDitectur* sau arDe l +ice3 mu"ee ri case mem riale cl*dirile unit*il r sanitare pu(lice3 cu e)cepia !nc*peril r care sunt % l site pentru activit*i ec n mice cl*dirile care sunt a%ectate centralel r Didr electrice3 term electrice #i nuclear 1electrice 150. !n c n% rmitate cu prevederile C dului %iscal 1 WImp "ite #i ta)e l caleV3 deinerea de c*tre pers an* %i"ic* a mai mult de d u* cl*diri !n pr 1prietate (li+* pe aceasta la plata unui imp "it di%erit %a* de situatia !n care deine sin+ur* cl*direE Dac* da3 care este maj rarea de imp "it #i !n ce c ndiiiE =ers anele %i"ice care au !n pr prietate d u* sau mai multe cl*diri dat rea"* un imp "it pe cl*diri3 maj rat dup* cum urmea"*: a$ cu /5A pentru prima cl*dire !n a%ara celei de la adresa de d miciliu& ($ cu 15.A pentru a d ua cl*dire !n a%ara celei de la adresa de d miciliu& c$ cu 7..A pentru a treia cl*dire #i urm*t arele !n a%ara celei de la adresa de d miciliu. <2$ ,u intr* su( incidena alin. <1$ pers anele %i"ice care dein !n pr prietate cl*diri d (-ndite prin succesiune le+al*. 158. !n c n% rmitate cu prevederile C dului %iscal 1 WImp "ite #i ta)e l caleV3 e)ist* cate+ rii de mijl ace de transp rt scutite la plata imp "itului. Dac* da3 care sunt principalele cate+ rii de mijl ace de transp rtE Ta)a asupra mijl acel r de transp rt nu se aplic* pentru: a) aut turismele3 m t cicletele cu ata# #i m t triciclurile care aparin pers anel r cu Dandicap l c m t r #i care sunt adaptate Dandicapului acest ra& b) navele %luviale de pasa+eri3 (*rcile #i luntrele % l site pentru transp rtul pers anel r %i"ice cu d miciliul !n Delta Dun*rii3 Insula :are a >r*ilei #i Insula >alta Ial miei& c) mijl acele de transp rt ale instituiil r pu(lice& d) mijl acele de transp rt ale pers anel r juridice3 care sunt utili"ate pentru servicii de transp rt pu(lic de pasa+eri !n re+im ur(an sau su(ur(an3 inclusiv transp rtul de pasa+eri !n a%ara unei l calit*i3 dac* tari%ul de transp rt este sta(ilit !n c ndiii de transp rt pu(lic& e) veDiculele ist rice de%inite c n% rm prevederil r le+ale !n vi+ are. 156. ; s cietate c mercial* !nre+istrat* !n sc p de T2A reali"ea"* !n luna mai urm*t arele peraiuni: 1 acDi"ii nea"* 1.... U+ de#euri metale ne%er ase la preul de 135 lei9U+3 pre %*r* T2A& 1 acDi"ii nea"* 2.... U+ %ructe la pre de 23. lei9U+3 pre %*r* T2A: 1 livrea"* 1.5.. U+ %ructe la preul de 235 lei9U+3 pre %*r* T2A. Determinai T2A de plat* sau de recuperat a%erent* lunii mai. T ate acDi"iiile9livr*rile se %ac pe plan intern de la 9 c*tre pers ane !nre+istrate !n sc p de T2A. De#euri metale ne%er ase 1 se supun re+imului de ta)are invers* <442/?4420$ T2A deducti(il ? 1....) 135 ) 16A H 2.... ) 23. ) 16A ? 1..45 lei T2A c lectat ? 1.... ) 135 ) 16A H 15.. ) 235 ) 16A ? 66035 lei T2A deducti(il K T2A c lectat ?K T2A de recuperat ? 1..45 C 66035 ? 47,5 lei 1/.. ; pers an* juridic* !nre+istrat* !n sc p de T2A care activea"* !n d 1meniul pr duciei de m (ilier reali"ea"* !n luna septem(rie urm*t arele peraiuni: 1 acDi"iii de mas* lemn as* pe pici r utili"at* ca materie prim*: 85..... lei3 pre %*r* T2A& 1 acDi"iii de materiale c nsuma(ile !n val are de 25..... lei3 pre %*r* T2A& 1 !nre+istrea"* %acturi pentru ca"area pers nalului trimis !n dele+aie3 !n val are de 25.... lei3 pre %*r* T2A& 1 acDi"ii nea"* pr duse alc lice #i din tutun destinate activit*ii de pr t c l !n val are de 15.... lei3 pre %*r* T2A& 1 livrea"* pr duse %inite <m (ilier$ !n val are de 1.45..... lei3 pre cu T2A.

Determinai T2A a%erent* lunii septem(rie. Jtiind c* la s%-r#itul lunii au+ust s cietatea rap rtase T2A de recuperat !n val are de 2.5.. lei3 determinai care este val area T2A pe care s cietatea dat rea"* c*tre (u+etul statului la s%-r#itul lunii septem(rie. T ate peraiunile se des1%*# ar* !n ' m-nia3 %urni" rii #i clienii %iind pers ane !nre+istrate !n sc p de T2A !n ' m-nia. 1 acDi"iiile de mas* lemn as* pe pici r 1 T2A deducti(il #i un T2A c lectat !n val are de 85.....) 16A ? 1/1.5.. lei 1 acDi"iiile de materiale c nsuma(ile 1 T2A deducti(il de 25..... ) 16A ? 40.5.. lei& 1 prestarea de servicii de ca"are <c ta de 6A$31 T2A deducti(il 1 25....) 6A ? 2.25. lei& 1 pentru acDi"ii narea de pr duse alc lice #i din tutun destinate activit*ii de pr t c l T2A nededucti(il T2A deducti(il ? 1/1.5.. H 40.5.. H 2.25. ? 211.25. lei 1 acDi"iiile de mas* lemn as* pe pici r +enerea"* un T2A deducti(il #i un T2A c lectat !n val are de 85..... ) 16A ? 1/1.5.. lei 1 pentru livrarea de pr duse %inite T2A c lectat ? 1.45..... ) <169116$ ? 271.5123/1 lei T2Ac lectat* ? 1/1.5.. H 271.5123/1 ? 767..123/1 lei T2A c lectat K T2A deducti(il T2A de plat* ? 767..123/1 C 211.25. ? 181.0/23/1 lei T2A de plat* la (u+et ? 181.0/23/1 C 2.5.. ? 106.2/23/1 lei 1/1. !n luna iulie3 pers an* juridic* pl*tit are de T2A reali"ea"* peraiu1nile: 1 livr*ri de (unuri pe piaa intern* !n val are de 22..... lei3 pre %*r* T2A3 T2A 24A& 1 prest*ri de servicii pe piaa intern* scutite cu drept de deducere3 !n val are de 11..... lei& 1 prest*ri de servicii pe piaa intern* scutite %*r* drept de deducere3 !n val are de 18..... lei& 1 acDi"iii de m*r%uri !n val are de 1...... lei3 pre %*r* T2A3 T2A 24A3 destinate !n !ntre+ime peraiunil r cu drept de deducere& 1 acDi"iii de materiale c nsuma(ile #i servicii !n val are de 16..... lei3 pre %*r* T2A3 T2A 24A3 din care 0.A sunt destinate activit*il r cu drept de deducere #i 7.A3 activit*il r %*r* drept de deducere. Determinai T2A de plat* !n luna iulie. Bntruc-t s cietatea a inut evidena apr vi"i n*ril r separat pentru activit*ile cu drept de deducere #i pentru activit*ile %*r* drept de deducere v m lua !n calculul T2A1ului deducti(il numai acele acDi"iii destinate reali"*rii peraiunil r cu drept de deducere3 nefiind necesar utilizarea pro-ratei. T2A deducti(il ? 1...... ) 24A H 16..... ) 0.A ) 24A ? 55.62. lei T2A c lectat ? 22.....) 24A ? 52.8.. lei T2A c lectat O T2A deducti(il T2A de recuperat ? 55.62.C 52.8.. ? 7.12. lei 1/2. !n luna au+ust3 s cietate pl*tit are de T2A reali"ea"* urm*t arele peraiuni: 1 e)p rturi <!n a%ara C munit*ii$ !n val are de 4...... lei& livr*ri de (unuri pe piaa intern* c*tre pers ane %i"ice3 !n val are de 25..... lei3 pre %*r* T2A3 T2A 24A& 1 prest*ri de servicii pe piaa intern* scutite %*r* drept de deducere. !n val are de 2...... lei& 1 acDi"iii de materii prime #i materiale c nsuma(ile de pe piaa intern*3 !n val are de /...... lei3 pre %*r* T2A3 T2A 24O@. destinate reali"*rii activit*il r %irmei& 1 (ene%icia"* de prest*ri de servicii de la teri !n val are de 5/..... lei: preul include T2A 24A. Ji acestea sunt destinate reali"*rii tutur r activit*il r s ciet*ii. Determinai T2A de plat* c*tre (u+etul statului !n luna au+ust <pr 1rata se r tunje#te la !ntre+ul imediat urm*t r$. Bntruc-t s cietatea nu a re%lectat separat acDi"iiile destinate peraiunil r cu drept de deducere #i cele destinate peraiunil r %*r* drept de deducere3 v m calcula T2A deducti(il a%erent tutur r acDi"iiil r #i ap i3 pe (a"a pr ratei3 T2A ce p ate %i dedus . T2A deducti(il ? /......) 24A H 5/..... ) <249124$ ? 144....H1.8780? 252.780 =r rata ? <livr*ri cu drept de deducere$ 9 <t tal livr*ri$ ? <4...... H 25.....$ 9 <4...... H 25..... H 2......$ ? /5..... 9 85..... ? 76,47% = 77% T2A ce p ate %i dedus ? 252.780 ) 00A ? 164778 lei T2A c lectat ? 25.....) 24A ? /..... lei T2A c lectat O T2A ce p ate %i dedus ? T2A de recuperat ? 164.7781/.....?174.778 1/7. A+entul ec n mic F acDi"ii nea"* de la pr duc*t rul I cantitate de 1.... perecDi de pant %i la preul de pr ducie de 25. lei9perecDe3 pre %*r* T2A. =r duc*t rul I decide ac rdarea unui disc unt de 1.A pentru aceast* c mand*. A+entul ec n mic F aplic* un ada s c mercial de 7.A la preul de acDi"iie al pant %il r3 dup* care vinde 8.. de perecDi a+entului ec n mic \ #i 2.. de perecDi a+entului ec n mic ]. !ntruc-t a+entul ec n mic \ este un vecDi client3 F decide s* !i ac rde un disc unt de 5A la v-n"area cel r 8.. de perecDi de pant %i. Jtiind c* t i a+enii ec n mici participani la circuit sunt !nre+istrai !n sc p de T2A !n ' m-nia3 iar t ate peraiunile au l c !n ' m-nia3 determinai T2A de plat* sau de recuperat pentru a+entul ec n mic F.

=re de acDi"iie %*r* T2A ? =re de pr ducie pant %i 1 Disc unt ? 25. C 25. ) 1.A ? 225 lei 9 perecDe T2A deducti(il ? 225 ) 1.... ) 24A ? 54....lei Ada s c mercial ? 225) 7.A ? /035 lei 9 perecDe =re v-n"are %*r* T2A ? 225H/035? 26235 lei 9 perecDe =entru v-n"area c*tre \ ? 26235 1 5A ) 26235 ? 26235 1 143/7 ? 200380 lei9perecDe T2A c lectat ? 200380) 8.. )24A ? 57.7513.4 lei =re v-n"are c*tre ] ? 26235 lei 9 perecDe T2A c lectat ? 26235 ) 2.. ) 24A ? 14..4. lei T2A c lectat ? 57.7513.4H14..4.?/0761 T2A c lectat K T2A deducti(il ?K T2A de plat* ? /0761154....? 17.761 1/4. ; s cietate c mercial* acDi"ii nea"* un mijl c %i) pentru care pl*te#te un avans de 7.A din val are !n luna iulie3 urm-nd ca restul de 0.A s* %ie acDitat !n luna septem(rie3 atunci c-nd mijl cul %i) !i este livrat. Factura este %*cut* pentru !ntrea+a val are !n luna iulie. Dac* val area mijl cului %i) este de 5...... lei3 pre %*r* T2A3 deter1minai T2A deducti(il* a%erent* lunii iulie. T2A devine e)i+i(il* la data %acturii ast%el c* s cietatea !#i !nre+istrea"* !n luna iulie 2..8 un T2A deducti(il de 5......) 24A ? 12.....lei 1/5. ; s cietate c mercial* acDi"ii nea"* !n luna martie m*r%uri !n val are de 4..... lei %*r* T2A3 pe care le acDit* !n pr p rie de /.A !n luna martie #i de 4.A !n luna aprilie. Factura de acDi"iie este emis* !n luna martie. T t !n luna martie s cietatea %acturea"* c*tre clieni m*r%uri !n val are de 5..... lei3 pre %*r* T2A3 pentru care va primi c ntraval area inte+ral !n luna aprilie. Determinai T2A de plat* sau de recuperat a%erent* lunii aprilie3 #tiind c* t ate peraiunile au l c !n ' m-nia3 !ntre pers ane !nre+istrate !n sc p de T2A !n ' m-nia. T2A devine e)i+i(il* la data livr*rii sau data %actur*rii. Ast%el3 T2A1ul a%erent acDi"iiil r este e)i+i(il !n luna martie3 iar T2A1ul a%erent livr*ril r este e)i+i(il t t !n luna martie 3 pentru luna aprilie s cietatea nu are de pl*tit sau de recuperat3 !ntruc-t ea nu a des%*#urat peraiuni imp "a(ile cu e)i+i(ilitate !n luna aprilie. 1//. S cietatea c mercial* ALFA SA3 cu sediul !n >ucure#ti #i !nre+istrat* !n sc p de T2A !n ' m-nia3 livrea"* m*r%uri c*tre SC >ETA S'L3 cu sediul !n Si(iu #i !nre+istrat* !n sc p de T2A !n ' m-nia. :*r%urile sunt livrate !n data de 1. %e(ruarie 2.113 %iind transp rtate de la >ucure#ti la Si(iu. SC ALFA SA %acturea"* peraiunea !n data de 5 martie 2.11. =reci"ai data la care T2A este e)i+i(il*. T2A devine e)i+i(il* la data %aptului +enerat r sau la data %actur*rii3 dac* %actura este emis* !naintea %aptului +enerat r. Cum %aptul +enerat r este !n data de 1. %e(ruarie 2.1. #i %actura este !n data de 5 :artie 2.1. e)i+i(ilitatea T2A intervine !n data de 1. %e(ruarie 2.11. 1/0. Selectai dintre peraiunile pre"entate mai j s acele peraiuni pentru care este aplicat* c ta redus* de T2A de 6A: 1 prest*rile de servicii medicale& 1 livr*rile de pr duse rt pedice& 1 livr*rile de r+ane3 de s-n+e #i de lapte de pr venien* uman*& 1 livrarea de manuale #c lare& 1 activitatea de !nv**m-nt& 1 dreptul de intrare la mu"ee& 1 ca"area !n cadrul sect rului D telier& 1 livr*rile de l cuine s ciale. 5A 1/8. . s cietate c mercial*3 A3 pr duce cantitate de 2.... sticle de vin spum s a .305 l9sticl* la un pre de pr ducie de 8 lei9sticl*. S cietatea A vinde c*tre s cietatea > cele 2.... de sticle !n luna aprilie. 2al area acci"ei speci%ice pentru vinul spum s este de 743.5 eur 9Dl pr dus3 iar cursul de scDim( este de 432/88 lei9eur . Determinai val area acci"ei #i a T2A a%erente lunii aprilie pe care tre(uie s* le declare s cietatea > la administraia %inanciar*3 dac* > nu mai reali"ea"* nici alt* peraiune !n luna aprilie. S cietatea > este c merciant3 nu pr duc*t r3 ca urmare ea nu are (li+aii declarative !n ceea ce prive#te acci"ele. =entru determinarea T2A1ului de declarat tre(uie s* determin*m preul %*r* T2A la care > va cump*ra de la A. Acest pre ? =re de pr ducie H Acci"a =re de acDi"iie %*r* T2A ? <2.... ) 8$ H <743.5 ) 432/88 ) 2.... ) .305 9 1..$ ? 1/.... H 218.326 ? 18.18.326 lei T2A deducti(il ? 18.18.326 ) 16A 7.454325 lei

Deci s cietatea tre(uie s* declare un T2A de recuperat de 7.454325 lei. 1/6. La inventarierea de la s%-r#itul e)erciiului %inanciar se c nstat* lipsa unui mijl c %i) !n val are de 2..... lei3 care a % st am rti"at c nta(il in pr p rie de 7.A3 lipsa ne%iind imputa(il*. E)plicai tratamentul %iscal din punct de vedere al T2A #i preci"at^ suma de T2A +enerat*3 dac* este ca"ul. >unul c nstatat lips* !n +estiune #i neimputa(il este livrare c*tre sine pentru care s cietatea c mercial* tre(uie s* c lecte"e T2A. 2al ramasa de am rti"at ? 2..... @ 0.A ? 14.... 14....@16A ? 2//. 10.. Ln %urni" r ac rd* clientului s*u !n m mentul %actur*rii m*r%uril r reducere c mercial*. S* se determine T2A a%erent* m*r%uril r v-ndute de c*tre %urni" r3 cun sc-nd urm*t arele: 1 pre de v-n"are: 2.... lei& 1 ra(at 1.A ac rdat pentru m*r%urile v-ndute. >a"a de imp "itare T2A ? =ret vin" C ra(at ? 2.... C 2... ) 1.A ? 2.... 1 2.. ? 1.8.. lei T2A 16A ) 1.8.. ? 742 lei 101. Ln %urni" r ac rd* clientului s*u !n m mentul %actur*rii m*r%uril r re1duceri c merciale. S* se calcule"e T2A a%erent* m*r%uril r v-ndute de c*tre %urni" r3 cu1n sc-nd urm*t arele: pre de v-n"are: 2.... lei& 1 ra(at 1.A #i remi"* 5 A ac rdate pentru m*r%urile v-ndute. 'a(at 1.A: 2.... lei ) 1.A ? 2.. lei 'emi"* 5A: <2.... 12..$ ) 5A ? 6. lei >a"a de imp "itare T2A: 2.... 1 2.. 1 6. lei ? 1.01. lei T2A: 1.01. ) 16A ? 725 lei 102. Se imp rt* din SLA pr duse %inite spre a %i c merciali"ate. S* se calcule"e T2A dat rat* !n vam*3 !n c ndiiile !n care se cun sc urm*t arele date: val area !n vam* a m*r%uril r: 4..... lei& 1 ta)e vamale 1.A3 c misi n vamal .35A& 1 imp rtat rul nu (ene%icia"* de certi%icat de am-nare la plata T2A !n vam*. >a"* de imp "itare T2A ? v.in vamaHta)a vamaH c m. vamal ? 4..... H 4.....@1.A H 4.....@.35A ? 44.2.. lei T2A 16A ? 44.2.. lei ) 24A ? 1../.8 lei 107. S cietatea F'A,C;3 cu sediul !n Germania #i !nre+istrat* !n sc p de T2A !n Germania3 !#i trimite d i an+ajai !n ' m-nia pentru a !ncDeia un c ntract cu s cietatea SC ALFA S'L3 cu sediul !n ' m-nia #i !nre1 +istrat* !n sc p de T2A !n ' m-nia. C n% rm !nele+erii3 cDeltuielile de ca"are ale an+ajail r s ciet*ii F'A,C; v r %i %acturate de c*tre D telul din ' m-nia c*tre SC ALFA S'L3 care le va re%actura c*tre F'A,C;. =reci"ai re+imul de T2A aplica(il %acturil r emise de SC ALFA S'L s ciet*ii F'A,C;3 precum #i suma de T2A c lectat*3 dac* este ca"ul3 #tiind c* val area ca"*rii %*r* T2A este de 4.... lei. [ telul din ' mania va %actura ca"area3 cu c ta de T2A 6A catre ALFA S'L din ' mania. ALFA S'L din ' mania va re%actura catre %irma Franc din Germania t t cu tva 6A de rece serviciile de ca"are au % st e%ectuate in ' mania. <c n%. Art.177 alin4. lit.a$ T2A ? 4...@6A ? 7/. lei 104. =reci"ai c ndiiile !n care la livrarea unui apartament dintr1un (l c c*tre pers an* %i"ic* se p ate c lecta T2A cu c ta de 5A. L cuina sa ai(a supra%a* util* de ma)imum 12. m 23 a c*rei val are3 inclusiv a terenului pe care este c nstruite3 nu dep*#e#te suma de 78..... lei3 e)clusiv ta)a pe val area ad*u+at*3 C ta redus* se aplic* numai !n ca"ul l cuinel r care !n m mentul v-n"*rii p t %i l cuite ca atare. C ta indivi"* a terenului a%erent l cuinei nu p ate dep*#i supra%aa de 25. m 23 inclusiv amprenta la s l a%erent* %iec*rei l cuine. ;rice pers an* nec*s*t rit* sau %amilie p ate acDi"ii na sin+ur* l cuin* cu c ta redus* de 5A3 respectiv: 1. !n ca"ul pers anel r nec*s*t rite3 s* nu %i deinut #i s* nu dein* nici l cuin* !n pr prietate pe care au acDi"ii nat1 cu c ta de 5A& 2. !n ca"ul %amiliil r3 s ul sau s ia s* nu %i deinut #i s* nu dein*3 %iecare sau !mpreun*3 nici l cuin* !n pr prietate pe care a9au acDi"ii nat1 cu c ta de 5A& 105. . s cietate !ncDiria"* una dintre cl*dirile pe care le deine unei alte s ciet*i. !ntruc-t nu a ptat pentru ta)are3 !ncDirierea se %ace aplic-nd re+imul de T2A scutit %*r* drept de deducere. S cietatea d re#te s*

re%acture"e #i utilit*ile a%erente <curent3 +a"e3 ap*$ #i d re#te s* aplice #i acest ra re+imul de scutit %*r* drept de deducere3 c nsider-ndu1le cDeltuieli acces rii care tre(uie s* urme"e acela#i re+im ca #i peraiunea de (a"*. Este c rectE Ar+umentai. ,u este c rect. Aceste cDeltuieli nu p t %i c nsiderate cDeltuieli acces rii ci tre(uie aplicat* structura de c misi nar3 respectiv s cietatea care le re%acturea"* tre(uie s* c nsidere3 din punct de vedere al T2A3 c* ea !ns*#i realizeaz aceste servicii #i tre(uie s* le %acture"e ca atare. 10/. ; s cietate pl*tit are de T2A este !nre+istrat* la !nceputul anului 2.11 ca av-nd peri ad* %iscal* pentru declararea #i plata T2A trimestrul. !n luna au+ust 2.11 ea reali"ea"* acDi"iie intrac munitar* de (unuri. Este prima acDi"iie intrac munitar* de (unuri pe care reali"ea"*. E)plicai ce peri ad* %iscal* tre(uie s* % l seasc* s cietatea !n 2.11. !ntruc-t !n luna au+ust 2.11 realizeaz acDi"iie intrac munitar* de (unuri !ncep-nd din luna septem(rie 2.11 va aplica peri ada %iscal lunar*. 100. S* se determine T2A de plat*3 cun sc-nd urm*t arele date: 1 venituri (inute din peraiuni ta)a(ile care dau drept de deducere: 115.... lei& 1 venituri (inute din peraiuni scutite %*r* drept de deducere: 50.5.. lei& 1 (unuri #i servicii acDi"ii nate at-t pentru reali"area de peraiuni care dau drept de deducere3 c-t #i de peraiuni care nu dau drept de deducere: 1.24. lei3 din care T2A 24. lei& =r 1rata.. 115.... 9 <115.... H50....$ ? /0A T2A de dedus: 24. ) /0A ? 1/.38 T2A c lectat*.: 115.... lei ) 24A ? 20./.. T2A de plat*: 20./..11/.38? 20476 108. La data de 71 martie3 din evidenele c nta(ile s1au centrali"at urm*1t arele date: T2A de ram(ursat <recuperat$ din dec ntul lunii precedente 7.27. lei T2A c lectat* 0.4/. lei T2A deducti(il* 2.85. lei S cietatea (ine numai venituri din peraiuni care dau drept de dedu1cere. S* se calcule"e T2A care re"ult* din re+ulari"area datel r la s%-r#itul lunii. 04/.1285.?4/1.1727.? 178. de plata 106. Ce tipuri de peraiuni intr* !n s%era de aplicare a T2AE Bn s%era de aplicare a Tva !n ' m-nia intr*: livr*rile de (unuri <la intern3 intrac munitare3 e)p rtul$3 acDi"iiile intrac munitare3 prest*rile de servicii #i imp rtul. 18.. Care sunt c tele de T2A !n ' m-niaE C tele de T2A sunt 24A #i 6A3 5A. :ai p t e)ista peraiuni scutite cu sau %*r* drept de deducere3 precum #i peraiuni neimp "a(ile !n ' m-nia 181. C-nd devine e)i+i(il* ta)a pe val area ad*u+at* !n ca"ul acDi"iiil r intrac munitareE In ca"ul acDi"iiil r intrac munitare e)i+i(ilitatea ta)ei intervine !n cea de1a 151a "i a lunii urm*t are celei !n care a intervenit %aptul +enerat r sau la data emiterii %acturii dac* aceasta este emis* !nainte de cea de1a 151a "i a lunii urm*t are celei !n care a intervenit %aptul +enerat r 182. SC ALFA S'L3 s cietate c mercial* sta(ilit* !n ' m-nia #i !nre+is1trat* !n sc p de T2A !n ' m-nia3 vinde c*tre s cietatea >ETA3 sta(ilit* #i !nre+istrat* !n sc p de T2A !n Ln+aria3 %ructe care sunt transp rtate din ' m-nia !n Ln+aria de c*tre >ETA. Ce peraiune reali"ea"* SC ALFA S'L #i care sunt c ndiiile pentru ca SC ALFA S'L s* p at* c nsidera peraiunea scutit* cu drept de deducereE Q Livrarea intrac munitara Q =entru a %actura Rscutit cu drept de deducereS s cietatea >eta tre(uie sa c munice un c d de T2A vala(il si sa e)iste d vada transp rtului <d cumente$. 187. SC ALFA S'L3 s cietate c mercial* sta(ilit* !n ' m-nia #i !nre+is1trat* !n sc p de T2A !n ' m-nia3 vinde c*tre s cietatea >ETA3 sta(ilit* #i !nre+istrat* !n sc p de T2A !n Ln+aria3 %ructe care sunt transp rtate din >u"*u3 de la sediul s ciet*ii ALFA3 !n ;radea3 unde >ETA are sucursal*. E)plicai ce %el de peraiune reali"ea"* ALFA #i care este re+imul de T2A aplica(il. Livrarea incepe si se termina in ' deci este livrare interna cu tva 24A.

EEE184. SC ALFA S'L3 s cietate c mercial* sta(ilit* !n ' m-nia #i !nre+istrat* !n sc p de T2A !n ' m-nia3 vinde c*tre s cietatea >ETA3 sta(ilit* !n Ln+aria #i !nre+istrat* !n sc p de T2A !n Ln+aria3 %ructe care sunt transp rtate din ' m-nia !n Frana. >ETA !i c munic* s ciet*ii ALFA S'L un c d de T2A vala(il emis de aut rit*ile din Ln+aria3 SC ALFA S'L dein-nd #i d cumente de transp rt care atest* transp rtul (unuril r din ' m-nia !n Ln+aria. SC ALFA S'L %acturea"* aceast* peraiune cu T2A 24A3 c n% rm c tei din ' m-nia3 ar+ument-nd c* nu p ate aplica scutirea de T2A pentru livr*rile intra1 c munitare !ntruc-t >ETA nu !i %urni"ea"* un c d vala(il de T2A emis de aut rit*ile din Frana3 l cul unde ajun+ (unurile. Este c rectE Ar+umentai. ,u3 nu este c rect3 !ntruc-t pentru a se aplica scutirea cu drept de deducere la livrare intrac munitar* tre(uie ca: 1 >eta s*1i c munice lui ALFA un c d de !nre+istrare !n sc p de T2A vala(il3 emis de rice stat al Lniunii Eur pene3 mai puin ' m-nia& 1 ALFA s* (in* d cumente de transp rt pentru d vedirea transp rtului (unuril r din ' m-nia !n Ln+aria. 185. SC ALFA S'L3 s cietate c mercial* sta(ilit* !n ' m-nia #i !nre+istrat* !n sc p de T2A !n ' m-nia3 acDi"ii nea"* de la s cietatea GA:A S'L3 sta(ilit* !n = rtu+alia #i !nre+istrat* !n sc p de T2A !n = rtu+alia3 %ructe care sunt transp rtate din = rtu+alia !n ' m-nia. Care sunt c ndiiile !n care SC GA:A S'L p ate aplica scutire la %actura emis* c*tre SC ALFA S'LE Daca Al%a c munica un c d valid de tva din ' mania si sa e)iste d cumentele de transp rt 18/. SC ALFA S'L3 s cietate c mercial* sta(ilit* !n ' m-nia #i !nre+istrat* !n sc p de T2A !n ' m-nia3 acDi"ii nea"* de la s cietatea GA:A3 sta(ilit* !n = rtu+alia #i !nre+istrat* !n sc p de T2A !n = rtu+alia3 %ructe care sunt transp rtate din = rtu+alia !n ' m-nia de c*tre GA:A3 e)ist-nd d cumente de transp rt !n acest sens. Ce peraiune reali"ea"* SC ALFA S'L #i cum va !nre+istra T2A a%erent* acestei peraiuni3 #tiind c* %ructele acDi"ii nate v r %i utili"ate pentru peraiuni care dau dreptul de deducere a T2AE ;peraiunea reali"at* este acDi"iie intrac munitar*3 imp "a(il* !n ' m-nia pentru care S.C. ALFA S.'.L. tre(uie s* c lecte"e T2A. =entru c* %runctele v r %i utili"ate pentru peraiuni cu drept de deducere3 s cietatea !#i va e)ercita #i dreptul de deducere al T2A deduc-nd !n acelai timp T2A1ul <442/ ? 4420$ 180. SC ALFA S'L prestea"* servicii de c nsultan* c*tre >ETAC;. SC ALFA S'L are sediul activit*ii ec n mice !n ' m-nia #i este !nre+istrat* !n sc p de T2A !n ' m-nia. >ETAC; are sediul activit*ii ec n mice !n Italia #i este !nre+istrat* !n sc p de T2A !n Italia. ,ici ALFA3 nici >ETAC; nu au sedii %i)e !n alte state mem(re dec-t cele unde au sediul activit*ii ec n mice. Determinai re+imul de T2A aplica(il acestei peraiuni3 precum #i dac* SC ALFA S'L tre(uie s* declare acest serviciu !n declaraia recapitulativ*. Serviciul este reali"at de c*tre pers ane imp "a(il* c*tre alt* pers an* imp "a(il* #i nu se re+*se#te !n e)cepiile prev*"ute in C d Fiscal. Ca urmare i se va aplica re+ula +eneral* de l c al prest*rii serviciil r 3 respectiv l cul prest*rii va %i !n Italia3 (ene%iciarul %iind pers an* (li+at* la plat*. Ca urmare ALFA S'L va emite %actura %*r* T2A3 urm-nd ca >etac s* c lecte"e T2A prin ta)are invers*. Aceast* peraiune tre(uie declarat* !n declaraia recapitulativ*. 188. SC F S'L3 cu sediul !n >ucure#ti3 ' m-nia3 !nre+istrat* !n sc puri de T2A !n ' m-nia3 livrea"* c*tre ]3 !nre+istrat* !n sc p de T2A !n Ger1mania3 (unuri !n val are de 1..... lei3 %*r* T2A. >unurile sunt trans1 p rtate din ' m-nia !n Germania de c*tre un transp rtat r !n c ntul s ciet*ii F S'L. E)plicai re+imul de T2A aplica(il la !nt cmirea %acturii de c*tre SC F S'L3 ar*t-nd #i ce c ndiii tre(uie !ndeplinite pentru a aplica acest re+im. se va c nsidera LIC de servicii3 se va %actura Rscutit cu drept de deducereS. Am(ele s cietati tre(uie sa c munice c dul valid de T2A si sa e)iste d cumente de transp rt. 186. SC ALFA S'L3 cu sediul !n >ucure#ti3 ' m-nia3 care (ene%icia"* de re+imul special de scutire pentru !ntreprinderi mici3 livrea"* c*tre ]3 sta(ilit* #i !nre+istrat* !n sc p de T2A !n Germania3 tele% ane !n val are de 1..... lei3 %*r* T2A. Tele% anele sunt transp rtate din ' m-nia !n Germania de c*tre un transp rtat r !n c ntul s ciet*ii F S'L. Care este suma T2A sau meniunea pe care trece pe %actur* SC ALFA S'LE Ar+umentai. ; lei3 !ntreprindere mic* scutit* c n% rm art. 152 C d Fiscal <aplica re+.special de scutire3 CAO 75... eur 3Grupul G4$

16.. SC >ETA S'L3 cu sediul !n >ucure#ti3 ' m-nia3 !nre+istrat* !n sc pun de T2A !n ' m-nia3 livrea"* c*tre GA:A3 sta(ilit* !n Frana #i !nre+istrat* !n sc p de T2A !n Frana #i !n ' m-nia3 televi" are !n val are de 2...... lei3 %*r* T2A. GA:A dispune ca televi" arele s* %ie transp rtate de la sediul s ciet*ii >ETA din >ucure#ti la un dep "it !ncDiriat de GA:A !n Ia#i. Care este suma T2A sau meniunea pe care trece pe %actur* SC >ETA S'LE Ar+umentai. ,L are l c LIC pentru ca (unurile nu sunt transp rtate in alt S:. Se va %ace %actura cu T2A de 24 A pentru ca are l c livrare pe terit riul ' . >unurile sunt puse la disp "itia (ene%iciarului in ' . L cul livrarii este in ' . Suma T2A inscrisa pe %actura 48.... lei < 2.....@24A$ 161. SC ALFA S'L3 cu sediul !n Ia#i3 ' m-nia3 !nre+istrat* !n sc puri de T2A !n ' m-nia3 livrea"* c*tre >>>3 sta(ilit* !n Frana #i !nre+istrat* !n sc p de T2A !n Frana3 televi" are !n val are de 2...... lei3 %*r* T2A. >>> dispune ca televi" arele s* %ie transp rtate !n Germania #i !i c munic* s ciet*ii ALFA S'L c dul de !nre+istrare !n sc puri de T2A din Frana. Care este suma T2A sau meniunea pe care trece pe %actur* SC ALFA S'L #i ce c ndiii tre(uie !ndeplinite pentru a trece aceast* sum*9men1iuneE Scutit cu drept de deducere3 c n% rm art3 147 <2$ C d %iscal& ALFA S'L tre(uie s* dein* c pii de pe d cumentele de transp rt #i s* primesc* de la >>> un c d de !nre+istrare !n sc p de T2A vala(il atri(uit de alt stat mem(ru

162. SC GA:A S'L3 cu sediul !n =l ie#ti3 ' m-nia3 !nre+istrat* !n sc puri de T2A !n ' m-nia3 livrea"* c*tre s cietatea ALFA3 care (ene%icia"* de re+imul special pentru !ntreprinderi mici c n% rm le+islaiei din Ln+aria3 %ructe !n val are de 15.... lei3 %*r* T2A. Fructele sunt transp rtate din ' m-nia !n Ln+aria de c*tre ALFA. Care este suma T2A sau meniunea pe care trece pe %actur* SC GA:A S'LE Ar+umentai. Gama: pers imp "a(ila3 inre+. in sc p de T2A in ' Al%a : pers neimp "a(ila?intreprindere mica in [L?KGrupul G4 transp rt : ';111111 [L SC Gama %ace livrare din ' in [u cu T2A pentru ca (ene%iciarul din [L nu c munica c d de T2A < nu sunt indeplinite c nditiile de scutire$. Suma T2A inscrisa pe %actura 7/..lei <15... H15...)24A?15...H7/..T2A$ 167. SC F S'L are sediul !n >ucure#ti #i aplic* re+imul de scutire pentru !ntreprinderi mici. In luna martie 2.113 aceasta dep*#e#te pla% nul de scutire pentru !ntreprinderi mici3 !ns* nu se !nre+istrea"* !n sc p de T2A !ntruc-t nu #i1a dat seama c* a dep*#it acest pla% n. !n luna ct m(rie 2.113 SC F S'L are un c ntr l %iscal care desc per* acest %apt #i sta(ile#te c lectarea sumei de 2.5.. lei repre"ent-nd T2A a%erent* unei sin+ure %acturi emise !n peri ada !n care ar %i tre(uit s* %ie !nre+istrat* !n sc p de T2A. Dup* c ntr l3 SC F S'L emite3 c*tre (ene%iciarul c*ruia iniial i1a %acturat %*r* T2A3 %actur* cu T2A c lectat*. >ene%iciarul nu accept* %actura pe m tiv c* el nu are drept de deducere al acestei T2A3 sin+urul ar+ument adus de (ene%iciar %iind c* nu se p ate deduce T2A c lectat* de SC F S'L dup* c ntr l. Este ar+umentul (ene%iciarului !ntemeiatE =ers anele imp "a(ile care au % st supuse unui c ntr l %iscal si au % st c nstatate si sta(ilite er ri in ceea ce priveste sta(ilirea c recta a ta)ei c lectate3 %iind (li+ate la plata acest r sume in (a"a actului administrativ emis de aut ritatea c mpetenta p t emite %acturi de c rectie catre (ene%iciari. =e %acturile de c rectie se va menti na ca sunt emise dupa c ntr l si v r %i inscrise intr1 ru(rica separata din dec ntul de ta)a. >ene%iciarii au drept de deducere a ta)ei inscrise in aceste %acturi. In c nclu"ie re%u"ul (ene%iciarului de a primi %actura este neintemeiat. 164. SC F S'L3 cu sediul !n ' m-nia #i !nre+istrat* !n sc p de T2A !n ' m-nia3 e%ectuea"* servicii de dep "itare. !n luna martie 2.113 ea dep "itea"* !n dep "itul din >ucure#ti mar%* aparin-nd s ciet*ii GA:A LTD.3 s cietate cu sediul !n Germania #i !nre+istrat* !n sc p de T2A !n Germania. Serviciul este reali"at de c*tre pers an* imp "a(il* c*tre alt* pers an* imp "a(il* #i se re+*se#te !n e)cepiile prev*"ute la art. 177 <4$ C d Fiscal3 %iind un serviciu le+at de im (il. Ca urmare i se va aplica re+ula special* de l c al prest*rii serviciil r de la art. 177 <4$ a$ C d Fiscal3 respectiv l cul prest*rii va %i !n ' m-nia3 pers ana (li+at* la plat* %iind prestat rul. Ca urmare ALFA S'L va emite %actura cu T2A r m-nesc 24A.. Aceast* peraiune nu tre(uie declarat* !n declaraia recapitulativ*.

165. SC F S'L3 cu sediul !n ' m-nia #i !nre+istrat* !n sc p de T2A in ' m-nia3 e%ectuea"* servicii de reparaii tele% ane pentru ]IG:AC;. s cietate cu sediul !n Ln+aria #i care nu este !nre+istrat* !n sc p de T2A !n Ln+aria3 %iind !ntreprindere mic*. Ast%el3 ]IG:AC; nu !i c munic* SC F S'L un c d de T2A3 de#i aceasta 11a s licitat. Determinai re+imul de T2A aplica(il acestei peraiuni3 precum #i dac* SC F S'L tre(uie s* declare acest serviciu !n declaraia recapitulativ*. l cul prestarii e ' mania3 %acturea"a cu T2A <24A$3 nu declara in 76. 16/. SC >ETA S'L3 cu sediul !n >u"*u3 c nsiderat* !ntreprindere mic*. ne!nre+istrat* !n sc puri de T2A !n ' m-nia3 acDi"ii nea"* de la ALFA3 sta(ilit* #i !nre+istrat* !n sc puri de T2A !n Frana3 m (ilier !n val are de 25.... eur . =r dusele v r %i transp rtate din Frana !n ' m-nia. Este prima acDi"iie intrac munitar* de (unuri a >ETA S'L. Descriei (li+aiile s ciet*ii >ETA S'L din punct de vedere al T2A pentru aceast* tran"acie. Cursul de scDim( este de 1 eur ? 437 lei. >ETA S.'.L3 pers an* imp "a(il*3 !ns* ne!nre+istrat* !n sc puri de T2A reali"ea"* acDi"iie intrac munitar* ce dep*#e#te pla% nul de acDi"iii intrac munitare de 1..... eur . Ca urmare ea tre(uie s* s licite aut rit*il r din ' m-nia !nre+istrarea !n sc p de T2A pentru acDi"iii intrac munitare3 c n% rm art. 15713 s* depun* dec nt special re%erit r la aceast* tran"acie #i s* pl*tesc* T2A1ul a%erent !n sum* de 25.... eur ) 24A ) 437 lei9eur ? 25.8.. lei 160. SC GA:A S'L3 sta(ilit* #i !nre+istrat* !n sc p de T2A !n ' m-nia3 transp rt* trei imprimante3 pr duse de aceasta3 la e)p "iie de teDn l +ie care are l c !n Frana. Dup* e)p "iie imprimantele sunt aduse !nap i !n ' m-nia. Ce (li+aii are SC GA:A S'L din punct de vedere al T2A pentru aceast* tran"acieE ;peraiunea este un n n1trans%er3 c n% rm art. 1283 alin <12$ C d Fiscal. Ca urmare3 s cietatea este (li+at* s* !nscrie peraiunea !n re+istrul n n1trans%eruril r3 at-t la transmiterea (unuril r3 c-t #i la revenirea l r. 168. SC ALFA S'L se !n%iinea"* la data de 16 iunie 2.11. Cu aceast* ca"ie estimea"* c* nu va reali"a ci%r* de a%aceri % arte mare !n anul 2.11 #i ca urmare nu se !nre+istrea"* !n sc p de T2A3 pt-nd pentru aplicarea re+imului special pentru !ntreprinderi mici. La 71.12.2.11 c nstat* c* ci%ra ei de a%aceri a ajuns la nivelul de 02.... lei. Dac* nivelul cursului de scDim( este de 1 eur ? 437210 lei3 mai p ate p*stra SC ALFA re+imul de !ntreprindere mic* nepl*tit are de T2A1 Ar+umentai r*spunsul. ,um*rul de luni !n care S.C. Al%a a %unci nat !n timpul anului 2..8: 0 luni =la% nul aplica(il lui S.C. Al%a ? 75.... eur ) 0 9 12 ) 437210 ? 88.274301 lei Ci%ra de a%aceri a lui S.C. Al%a ? 02.... lei O88.274301 Q@Q nu a dep*#it pla% nul p ate aplica re+imul special de scutire 166. SC ALFA S'L se !n%iinea"* la data de 16 iunie 2.11. Cu aceast* ca"ie estimea"* c* nu va reali"a ci%r* de a%aceri % arte mare !n anul 2.11 #i ca urmare nu se !nre+istrea"* !n sc p de T2A3 pt-nd pentru aplicarea re+imului special pentru !ntreprinderi mici. La 71.12.2.11 c nstat* c* ci%ra ei de a%aceri a ajuns la nivelul de 1/..... lei. Dac* nivelul cursului de scDim( este de 1 eur ? 432810 lei3 mai p ate p*stra SC ALFA re+imul de !ntreprindere mic* nepl*tit are de T2AE Ar+umentai r*spunsul. ,um*rul de luni !n care S.C. Al%a a %unci nat !n timpul anului 2.11: 0 luni =la% nul aplica(il lui S.C. Al%a ? 75.... eur ) 0 9 12 ) 432810 ? 80.418 lei Ci%ra de a%aceri a lui S.C. Al%a ? 1/..... K80.418 Q@Q a dep*#it pla% nul + nu mai p ate aplica re+imul special de scutire #i tre(uie s* s licite !nre+istrarea !n sc p de T2A. 2... E)plicai ce repre"int* Wstructura de c misi narV din punct de vedere al T2A. Structura de c misi nar din punct de vedere al T2A se aplic* de %iecare dat* c-nd c misi narul pr cedea"* ast%el: a$prime#te de la v-n"*t r %actur* sau rice alt d cument ce serve#te drept %actur* emis* pe numele s*u3 #i& ($emite %actur* sau rice alt d cument ce serve#te drept %actur* cump*r*t rului. Se c nsider* c* numai din punctul de vedere al ta)ei pe val area ad*u+at* pers ana care aplic* structura de c misi nar realizeaz o livrare9prestare de aceea#i natur* ca #i cea reali"at* de pers ana care a reali"at e%ectiv livrarea sau prestarea 2.1. Care este d cumentul !n (a"a c*ruia se c lectea"* T2A !n ca"ul unei livr*ri c*tre sineE In ca"ul unei livrari catre sine c%. art. 128 alin.4 din CF3 d cumentul pe (a"a caruia se c lectea"a T2A este Aut %actura

2.2. SC ALFA S'L3 sta(ilit* #i !nre+istrat* !n sc p de T2A !n ' m-nia3 reali"ea"* servicii de transp rt (unuri pentru (ene%iciarul GA:A3 pers an* juridic* av-nd sediul activit*ii ec n mice !n = l nia #i !nre1 +istrat* !n sc p de T2A !n = l nia. GA:A nu are un sediu %i) !n ' m-nia. Serviciul %acturat este repre"entat de transp rt de (unuri din >ucure#ti !n Timi# ara3 !n val are de 1..... lei3 pre %*r* T2A. =reci"ai re+imul de T2A aplica(il #i (li+aiile declarative ale ALFA S'L re%erit are la aceast* peraiune. ;peraiunea este un serviciu pentru care l cul prest*rii este !n = l nia3 clientul %iind (li+at s* c lecte"e T2A prin ta)are invers*. Ca urmare Al%a S'L va %actura %*r* T2A #i are #i (li+aia de a declara aceast* peraiune !n dec ntul de T2A #i !n declaraia recapitulativ* de T2A. 2.7. SC ALFA S'L3 sta(ilit* #i !nre+istrat* !n sc p de T2A !n ' m-nia3 reali"ea"* servicii de transp rt pentru (ene%iciarul GA:A3 pers an* juridic* av-nd sediul activit*ii ec n mice !n = l nia #i !nre+istrat* !n sc p de T2A !n = l nia. Serviciul %acturat este repre"entat de transp rtul de (unuri din >ucure#ti !n >erlin !n val are de 1..... lei3 pre %*r* T2A. =reci"ai l cul acestei peraiuni din punct de vedere al T2A3 #tiind c* nici GA:A3 nici ALFA nu au alte sedii %i)e !n alte state dec-t cele unde au sediul activit*ii ec n mice. Ar+umentai. ;peraiunea este un serviciu pentru care l cul prest*rii este !n = l nia3 clientul %iind (li+at s* c lecte"e T2A prin ta)are invers*. Ca urmare Al%a S'L va %actura %*r* T2A #i are #i (li+aia de a declara aceast* peraiune !n dec ntul de T2A #i !n declaraia recapitulativ* de T2A. 2.4. SC ALFA S'L3 sta(ilit* #i !nre+istrat* !n sc p de T2A !n ' m-nia3 reali"ea"* servicii de transp rt pentru (ene%iciarul TETA3 pers an* juridic* sta(ilit* !n ' m-nia #i !nre+istrat* !n sc p de T2A !n ' m-nia. Serviciul %acturat este repre"entat de transp rtul de (unuri din >ucure#ti !n >erlin !n val are de 1..... lei3 pre %*r* T2A. =reci"ai re+imul de T2A aplica(il #i (li+aiile declarative ale SC ALFA S'L re%erit are la aceast* peraiune. ;peraiunea este un serviciu pentru care l cul prest*rii este !n ' m-nia3 prestat rul %iind (li+at s* c lecte"e T2A. Ca urmare Al%a S'L va %actura cu T2A 16A #i are #i (li+aia de a declara aceast* peraiune !n dec ntul de T2A. 2.5. SC ALFA S'L3 sta(ilit* #i !nre+istrat* !n sc p de T2A !n ' m-nia3 prestea"* servicii de c nsultan* !n d meniul c nta(il pentru (ene%iciarul GA:A3 pers an* j uridic* sta(ilit* !n = l nia #i !nre+istrat* !n sc p de T2A !n = l nia #i care nu are niciun sediu %i) !n ' m-nia. Serviciul %acturat este !n val are de 1..... lei3 pre %*r* T2A. =reci"ai re+imul de T2A aplica(il #i (li+aiile declarative ale SC ALFA S'L re%erit are la aceast* peraiune. Ar+umentai. ;peraiunea este un serviciu pentru care l cul prest*rii este !n = l nia3 clientul %iind (li+at s* c lecte"e T2A prin ta)are invers*. Ca urmare Al%a S'L va %actura %*r* T2A #i are #i (li+aia de a declara aceast* peraiune !n dec ntul de T2A #i !n declaraia recapitulativ* de T2A. 2./. SC ALFA S'L3 sta(ilit* #i !nre+istrat* !n sc p de T2A !n ' m-nia3 prestea"* servicii de c nsultan* !n d meniul c nta(il pentru (ene%iciarul GA:A3 s cietate c mercial* sta(ilit* !n = l nia care (ene%icia"* de re+imul special de scutire pentru !ntreprinderi mici c n% rm le+islaiei din = l nia #i care nu are niciun sediu %i) !n ' m-nia. GA:A nu !i c munic* lui ALFA un c d de !nre+istrare !n sc p de T2A. Serviciul %acturat este !n val are de 1..... lei3 pre %*r* T2A. =reci"ai re+imul de T2A aplica(il #i (li+aiile declarative ale SC ALFA S'L re%erit are la aceast* peraiune. Ar+umentai. ;peraiunea este un serviciu pentru care l cul prest*rii este !n ' m-nia3 prestat rul %iind (li+at s* c lecte"e T2A. Ca urmare Al%a S'L va %actura cu T2A 16A #i are #i (li+aia de a declara aceast* peraiune !n dec ntul de T2A. 2.0. SC ALFA S'L este s cietate de asi+ur*ri sta(ilit* !n ' m-nia #i ne!nre+istrat* !n sc p de T2A !n ' m-nia !ntruc-t reali"ea"* numai peraiuni scutite %*r* drept de deducere. !n 2.1.3 ea s1a !nre+istrat !n

sc p de T2A cu art. 157_3 !ntruc-t a reali"at acDi"iie intrac munitar* de (unuri de 15.... eur . !n aprilie 2.113 aceasta (ene%icia"* de servicii de c nsultan* !n d meniul c nta(il !n val are de 1.2.. eur de la s cietatea GA:A3 s cietate c mercial* sta(ilit* !n = l nia #i !nre+istrat* !n sc p de T2A !n = l nia #i care nu are niciun sediu %i) !n ' m-nia. =reci"ai ce sum* de T2A sau ce meniune va trece GA:A pe %actur*3 precum #i care sunt (li+aiile din punct de vedere al T2A ale s ciet*ii ALFA. Cursul de scDim( este de l eur ? 73/ lei. Gama va %ace meniune pe %actur* din care s* reias* c* l cul peraiunii este !n ' m-nia3 SC Al%a S'L %iind (li+at* la plat* prin ta)are invers*. ;peraiunea este ast%el imp "a(il* !n ' m-nia3 S.C. Al%a S.'.L. av-nd (li+aia de a c lecta T2A pentru aceast* peraiune3 !ns* neav-nd dreptul de deducere are #i (li+aia de a11 pl*ti. T2A c lectat #i pl*tit ? 1.2.. ) 16A ) 73/ ? 821 lei. =entru aceast* peraiune S.C. Al%a S.'.L. tre(uie s* depun* dec nt special de T2A #i declaraie recapitulativ* de T2A. 2.8. SC ALFA S'L3 sta(ilit* #i !nre+istrat* !n sc p de T2A !n ' m-nia3 !i !ncDiria"* cl*dire SC >ETA S'L3 sta(ilit* #i !nre+istrat* !n sc p de T2A !n ' m-nia. SC ALFA S'L ptea"* pentru %acturarea acestei peraiuni cu T2A3 !ncep-nd din cDiar data !ncDirierii3 1...5.2.1.. 'eali"-nd c* pentru a putea %ace acest lucru este nev ie de depunerea unei n ti%ic*ri de ta)are a peraiunii la administraia %inanciar*3 SC ALFA depune n ti%icarea la data de 7..11.2.1.3 preci"-nd !n n ti%icare c* data de la care !#i e)ercit* piunea este 1...5.2.1.. La un c ntr l reali"at la SC >ETA S'L3 inspect rii %iscali c nstat* acest lucru #i aprecia"* c* SC >ETA S'L nu avea dreptul de deducere a T2A pe peri ada dintre m mentul !ncDirierii #i m mentul depunerii n ti%ic*rii de ta)are3 ast%el c* e)clud de la deducere T2A a%erent* %acturil r de cDirie din peri ada mai1n iem(rie 2.1.. Este c rectE ,u este c rect. CDiar dac* n ti%icarea a % st depus* cu !nt-r"iere3 ea !#i pr duce e%ectele din m mentul prev*"ut !n cadrul n ti%ic*rii pentru aplicarea ta)*rii peraiunii. 2.6. Care sunt termenele de depunere a declaraiei recapitulative de T2AE Declaraia recapitulativ* de T2A tre(uie depus* lunar p-n* la data de 15 a lunii urm*t are3 numai pentru lunile !n care au avut l c acDi"iii #i livr*ri intrac munitare. 21.. ; s cietate c mercial* !#i trimite direct rul +eneral !ntr1 dele+aie !n Ln+aria cu aut turismul pr prietate a s ciet*ii c merciale. !n Ln+aria3 direct rul alimentea"* aut turismul cu (en"in*3 dup* care se re!nt arce !n ' m-nia. Tre(uie declarat* aceast* peraiune !n declaraia recapitulativ* de T2AE Ar+umentai. ,u3 !ntruc-t aceast* peraiune nu repre"int* acDi"iie intrac munitar* ci acDi"iie l cal* !n Ln+aria pentru care se va acDita !n Ln+aria T2A. 211. ; pers an* %i"ic* acDi"ii nea"* aut m (ile din Germania #i ap i le revinde !n ' m-nia3 reali"-nd acest lucru cu un caracter de c ntinuitate3 %iind activitatea din care (ine venitul s*u principal. Tre(uie aceast* pers an* s* se !nre+istre"e !n sc puri de T2AE Ar+u1mentai. Aceast* pers an*3 reli"-nd activitate ec n mic* de manier* independent*3 tre(uie !ncadrat* !n cate+ ria pers anel r imp "a(ile. =entru a avea (li+aia de !nre+istrare !n sc p de T2A tre(uie ca veniturile reali"ate din livrarea (unuril r !n ' m-nia s* dep*#easc* pla% nul pentru re+imul special aplica(il !ntrerpinderil r mici3 respectiv 75.... eur 9an. Din m mentul dep*#irii pla% nului pers ana %i"ic* este (li+at* s* se !nre+istre"e !n sc p de T2A. 212.1 AcDi"ii nea"* st curi !n val are de 24..... lei3 pre %*r* T2A. destinate des%*#ur*rii activit*ii #i nev il r %irmei& 1 Livr*ri de (unuri !n interi rul ' m-niei3 !n val are de 7...... lei. pre %*r* T2A& 1 AcDi"iie intrac munitar*3 val area !n lei 12.....& 1 Servicii acDi"ii nate !n val are t tal* de 6/.02. lei3 inclusiv T2A. Determinai T2A de plat* sau de recuperat a%erent* lunii martie c*tre (u+etul de stat3 %iind cun scute #i urm*t arele in% rmaii: T2A nee)i+i(il* 27.... lei #i pr rata T2A 8.A calculat*. T2A p si(il de dedus<6/.02.@249124$H 24.....@24A? 0/.72. Tva deducti(il? 0/72.@8.A? /1.5/H12.....@24A? 86.85/ Tva c lectat? 7......@24AH12.....@24A? 1...8..

Tva de plata? 1...8..186.85/? 1..644 217. S cietatea c mercial* ALFA S'L3 pl*tit are de T2A3 reali"ea"* urm*1t arele peraii !n luna iunie: 1 AcDi"ii nea"* m*r%uri !n val are de 2/..4.. lei3 pre inclusiv T2A <c ta 24A$3 destinate des%*#ur*rii activit*ii #i nev il r %irmei& 1 E)p rt !n India3 val area !n lei 74.....& 1 Livr*ri de manuale #i c*ri #c lare !n interi rul ' m-niei3 !n val are de 158..5. lei3 inclusiv T2A <c ta 6A$& 1 AcDi"iie intrac munitar*3 val area !n lei 2......& 1 Servicii de c nsultan* acDi"ii nate3 !n val are t tal* de 27..... lei. %*r* T2A <c ta 24A$& 1 Livr*ri de (unuri c*tre pers an* neimp "a(il* T2A3 !n val are de 18.... lei3 %*r* T2A <c ta 24A$. Determinai T2A de plat* sau de recuperat a%erent* lunii iunie c*tre (u+etul de stat3 #tiind c* pr rata T2A este /5A. Tva p si(il deducti(il? 2/..4..@249124H27.....@24A? 5..4..H 55.2..? 1.5./.. Tva deducti(il? 1.5./..@/5A? /8./4.H2......@24A? 11/./4. Tva c lectat? 158..5.@691.6H 2......@24AH 27.....@24A? 17..5.H 48....H 55.2..? 11/.25. Tva de recuperat? 11/./4.1 11/.25.? 76. 214. Ce tipuri de pers ane sunt (li+ate la !nre+istrarea !n 'e+istrul ;perat ril r Intrac munitari #i ce c ndiii tre(uie s* !ndeplineasc*E Bncep-nd cu data de 1 au+ust 2.1.3 se !n%iinea"* #i 'e+istrul perat ril r intrac munitari care cuprinde t ate pers anele imp "a(ile #i pers anele juridice neimp "a(ile care e%ectuea"* peraiuni intrac munitare3 respectiv: a) livr*ri intrac munitare de (unuri care au l cul !n ' m-nia #i care sunt scutite de ta)* b) livr*ri ulteri are de (unuri e%ectuate !n cadrul unei peraiuni triun+Diulare e%ectuate !n statul mem(ru de s sire a (unuril r #i care se declar* drept livr*ri intrac munitare cu c d T !n ' m-nia& c) prest*ri de servicii intrac munitare3 e%ectuate de pers ane imp "a(ile sta(ilite !n ' m-nia !n (ene%iciul un r pers ane imp "a(ile nesta(ilite !n ' m-nia3 dar sta(ilite !n C munitate3 altele dec-t cele scutite de T2A !n statul mem(ru !n care acestea sunt imp "a(ile& d) acDi"iii intrac munitare de (unuri ta)a(ile care au l cul !n ' m-nia e) acDi"iii intrac munitare de servicii3 e%ectuate !n (ene%iciul un r pers ane imp "a(ile sta(ilite !n ' m-nia3 inclusiv pers ane juridice neimp "a(ile !nre+istrate !n sc puri de T2A de c*tre pers ane imp "a(ile nesta(ilite !n ' m-nia3 dar sta(ilite !n C munitate3 #i pentru care (ene%iciarul are (li+aia pl*ii ta)ei La data s licit*rii !nre+istr*rii !n sc puri de T2A pers anele imp "a(ile #i pers anele juridice neimp "a(ile v r s licita r+anului %iscal c mpetent #i !nscrierea !n 'e+istrul perat ril r intrac munitari dac* inteni nea"* s* e%ectue"e una sau mai multe peraiuni intrac munitare3 de natura cel r prev*"ute mai sus. 215. Care sunt c ndiiile de ajustare a (a"ei de imp "itare !n ceea ce prive#te T2AE >a"a de imp "itare se reduce !n urm*t arele situaii: a) dac* a % st emis* %actur* #i3 ulteri r3 peraiunea este anulat* t tal sau parial3 !nainte de livrarea (unuril r sau de prestarea serviciil r& b) !n ca"ul re%u"uril r t tale sau pariale privind cantitatea3 calitatea ri preurile (unuril r livrate sau ale serviciil r prestate3 precum #i !n ca"ul anul*rii t tale ri pariale a c ntractului pentru livrarea sau prestarea !n cau"* ca urmare a unui ac rd scris !ntre p*ri sau ca urmare a unei D t*r-ri judec*t re#ti de%initive #i irev ca(ile sau !n urma unui ar(itraj& c) !n ca"ul !n care ra(aturile3 remi"ele3 risturnele #i celelalte reduceri de pre prev*"ute la art. 170 alin. <7$ lit. a$ sunt ac rdate dup* livrarea (unuril r sau prestarea serviciil r& d) !n ca"ul !n care c ntraval area (unuril r livrate sau a serviciil r prestate nu se p ate !ncasa din cau"a %alimentului (ene%iciarului. Ajustarea este permis* !ncep-nd cu data pr nun*rii D t*r-rii judec*t re#ti de !ncDidere a pr cedurii prev*"ute de Le+ea nr. 8592../ privind pr cedura ins lvenei3 D t*r-re r*mas* de%initiv* #i irev ca(il*& e) !n ca"ul !n care cump*r*t rii returnea"* am(alajele !n care s1a e)pediat mar%a3 pentru am(alajele care circul* prin %acturare. 21/. !n c n% rmitate cu prevederile le+ale din C dul %iscal privind deducti1(ilitatea T2A3 e)ist* (li+aia de ajustare a ta)ei deducti(ile !n ca"ul (unuril r de capitalE Dac* da3 care este peri ada !n care tre(uie s* se reali"e"e aceast* ajustareE =eri ada de ajustare !ncepe: a) de la data de 1 ianuarie a anului !n care (unurile au % st acDi"ii nate sau %a(ricate3 pentru (unurile de capital active c rp rale %i)e cu durata K? 5ani3 dac* acestea au % st acDi"ii nate sau %a(ricate dup* data ader*rii&

b) de la data de 1 ianuarie a anului !n care (unurile sunt recepi nate3 pentru (unurile de capital care %ac (iectul !ncDirierii3 leasin+ului3 c ncesi n*rii care sunt c nstruite3 #i se e%ectuea"* pentru suma inte+ral* a ta)ei deducti(ile a%erente (unului de capital3 inclusiv pentru ta)a pl*tit* sau dat rat* !nainte de data ader*rii3 dac* anul primei utili"*ri este anul ader*rii sau un alt an ulteri r anului ader*rii& c) de la data de 1 ianuarie a anului !n care (unurile au % st acDi"ii nate3 pentru (unurile de capital care %ac (iectul !ncDirierii3 leasin+ului3 c ncesi n*rii3 care sunt acDi"ii nate3 #i se e%ectuea"* pentru suma inte+ral* a ta)ei deducti(ile a%erente (unului de capital3 inclusiv pentru ta)a pl*tit* sau dat rat* !nainte de data ader*rii3 dac* % rmalit*ile le+ale pentru trans%erul titlului de pr prietate de la v-n"*t r la cump*r*t r s1au !ndeplinit !n anul ader*rii sau !ntr1un an ulteri r anului ader*rii& d) de la data de 1 ianuarie a anului !n care (unurile sunt % l site pentru prima dat* dup* trans% rmare sau m derni"are3 pentru trans% rm*rile sau m derni"*rile (unuril r de capital care %ac (iectul !ncDirierii3 leasin+ului3 c ncesi n*rii3 a c*r r val are este de cel puin 2.A din val area t tal* a (unului im (il trans% rmat sau m derni"at3 #i se e%ectuea"* pentru suma ta)ei deducti(ile a%erente trans% rm*rii sau m derni"*rii3 inclusiv pentru suma ta)ei deducti(ile a%erente respectivei trans% rm*ri sau m derni"*ri3 pl*tit* ri dat rat* !nainte de data ader*rii3 dac* anul primei utili"*ri dup* trans% rmare sau m derni"are este anul ader*rii sau un an ulteri r ader*rii. 210. Ce repre"int* pr rata T2A3 c-nd se aplic* #i cum este calculat*E AcDi"iiile pentru care nu se cun a#te destinaia3 respectiv dac* v r %i utili"ate pentru reali"area de peraiuni care dau drept de deducere sau pentru peraiuni care nu dau drept de deducere3 se evidenia"* !ntr1 c l an* distinct* din jurnalul pentru cump*r*ri3 iar ta)a deducti(il* a%erent* acest r acDi"iii se deduce pe (a"* de pr 1rata. =r 1rata se determin* ca rap rt !ntre: !"#$#! %& '#()* '( '('&%(#( *+*$ !"#$#! 218. Ln a+ent ec n mic imp rt* din America de Sud 1..... de sticle de alc l etilic3 c ncentraie 5.A3 de .35 l9sticl*3 la pre e)tern de 1.. eur 9sticl*3 acestea ne%iind plasate !n re+im suspensiv. Acci"a speci%ic* pentru alc lul etilic este de 05. eur 9Dl alc l pur. Cursul de scDim( este de 432/55 lei9eur . Determinai val area acci"ei care tre(uie pl*tit* !n vam*. 1Dl? 1.. litri Acci"a ? 05. @ 4.2/55 @ X<1..... @ .35$ 9 1..Y @ 5.A ? 06.608 216. ; s cietate c mercial* pr duce !n luna mai 2.... de pacDete de i+*ri cu 1. i+*ri !n pacDet. Acci"a pentru i+*ri este de /4 eur 91.... i+*ri3 iar cursul de scDim( este de 432/55 lei9eur . C-t este acci"a dat rat* la (u+etul de stat pentru pr ducia reali"at*3 dac* i+*rile sunt eli(erate !n c nsum !n luna maiE Acci"a ? /4 @ 4.2/55 @ <2.... @ 1.$91.... ? 5.4/. lei 22.. =reci"ai pr dusele pentru care se aplic* acci"e arm ni"ate. Incepand cu .1..4.2.1. pr dusele pentru care se percep acci"e arm ni"ate sunt: a$ alc l #i (*uturi alc lice& ($ tutun prelucrat& c$ pr duse ener+etice #i electricitate 221. Ce !nseamn* re+im suspensiv de acci"eE 'e+imul suspensiv de acci"e !nseamn* un re+im %iscal aplicat pr ducerii3 trans% rm*rii3 deinerii sau deplas*rii de pr duse acci"a(ile care nu %ac (iectul unei pr ceduri ri al unui re+im vamal suspensiv3 acci"ele %iind suspendate. 222. =reci"ai e)i+i(ilitatea acci"ei. Acci"a devine e)i+i(il* !n m mentul eli(er*rii pentru c nsum sau !n statul mem(ru !n care se %ace eli(erarea pentru c nsum. 227. =reci"ai pr dusele pentru care se aplic* acci"*3 dar care nu intr* !n cate+ ria acci"el r arm ni"ate. a) ca%ea verde3 cu c durile ,C .6.1 11 .. #i .6.1 12 ..& b) ca%ea pr*jit*3 inclusiv ca%ea cu !nl cuit ri3 cu c durile ,C .6.1 21 ..3 .6.1 22 .. #i .6.1 6. 6.& c) ca%ea s lu(il*3 inclusiv amestecuri cu ca%ea s lu(il*3 cu c durile ,C 21.1 11 #i 21.1 12.

224. !n luna martie3 un a+ent ec n mic pr duc*t r de (ere a !nre+istrat pr ducie de 1..... Dl3 cu c ncentraie alc lic* de 435A #i un num*r de / +rade =lat . Sta(ilii acci"a dat rat* de pr duc*t r #tiind c* acci"a unitar* este de .347 eur 9 Dl +rad =lat 3 iar cursul de scDim( este de l eur ? 432/88 lei 1 pt (ere c ntea"a c ncentratia in +rade =lat <?c ncentratia in "aDar +ram91.. +ram s lutie$ 1 ,L c ntea"a c ncentratia alc lica 1 pt calculul acci"el r se ia in calcul cursul din .1. ct. ,11 si cu el se mer+e t t anul A ? / ) .347 ) 4.2/88 ) 1..... ? 11..1753.4 lei 225. =reci"ai termenul la care tre(uie depus* declaraia de acci"e. Declaraiile de acci"e se depun la aut ritatea c mpetent* de c*tre perat rii ec n mici pl*tit ri p-n* la data de 25 inclusiv a lunii urm*t are celei la care se re%er* declaraia 22/. Ln imp rtat r din ' m-nia acDi"ii nea"* !n luna mai3 din >ra"ilia. 4.... U+ de ca%ea pr*jit*3 la preul e)tern de 2 eur 9U+3 ta)* vamal* 1.A. c misi n vamal .35A3 acci"* 225 eur 9t n*3 T2A 24A. Determinai acci"a utili"-nd un curs de 1 eur ? 432/55 lei. Acci"a ? 225 @ 4 t @ 432/55 ? 7.876 lei 220. Ln antrep "it %iscal livrea"* spre c nsum 8..... de pacDete de i+arete a 2. i+arete9pacDet3 pre e)tern ? .38 eur 9pacDet3 iar preul de v-n"are cu am*nuntul ma)im declarat ? 0 lei9pacDet. Acci"a pentru i+arete este de 4835. eur 9 1.... i+arete H 22A3 1 eur ? 432/55 lei. Acci"a minim* pentru i+arete ? 28034/ lei 9 1.... i+arete. Determinai acci"a care tre(uie virat* la (u+etul de stat. T tal acci"a ? acci"a speci%ic* H acci"a ad val rem ? <4835. @ 432/55 @ 8. ... @ 2. 9 l ...$ H 22A @ 0 @ 8. ... ? 771...238 H 127.2.. ? 454.2.238 lei Acci"a minima? 8.....@2.91...@ 28034/? 456.67/ se plateste acci"a minima 228. Ce repre"int* pr dusele acci"a(ile !n !nelesul C dului %iscalE =r dusele acci"a(ile sunt cele asupra c*r ra se aplic* acci"ele arm ni"ate3 respectiv: a$ alc l #i (*uturi alc lice& ($ tutun prelucrat& c$ pr duse ener+etice #i electricitate 226. Ce este un antrep "it %iscal !n d meniul acci"el rE Antrep "itul %iscal este l cul !n care pr dusele acci"a(ile sunt pr duse3 trans% rmate3 deinute3 primite sau e)pediate !n re+im suspensiv de acci"e de c*tre un antrep "itar aut ri"at !n cadrul activit*ii sale 27.. C-nd se p ate c nsidera c* deplasarea intrac munitar* a pr dusel r acci"a(ile este c nsiderat* ca av-nd l c !n re+im suspensivE Se p ate c nsidera c* deplasarea intrac munitar* a pr dusel r acci"a(ile are l c !n re+im suspensiv numai dac* este ac perit* de un d cument administrativ electr nic. 271. Care este r+anul %iscal c mpetent terit rial pentru administrarea imp "itel r #i ta)el r dat rate de c ntri(ua(ili3 alii dec-t marii c ntri(ua(ili1 =entru administrarea imp "itel r3 ta)el r3 c ntri(uiil r #i a alt r sume dat rate (u+etului +eneral c ns lidat3 c mpetena revine acelui r+an %iscal3 3 !n a c*rui ra"* terit rial* se a%l* d miciliul %iscal al c ntri(ua(ilului sau al pl*tit rului de venit3 !n ca"ul imp "itel r #i c ntri(uiil r reali"ate prin st paj la surs*3 !n c ndiiile le+ii. S C mpetena de administrarea a c ntri(ua(ilului de un r+an %iscal p ate %i transmis* altui r+an %iscal cu ac rdul c ntri(ua(ilului #i a primului r+an %iscal. < ;.G. 6292..7 privind C dul de pr cedur* %iscal* art. 773 alin 1$ 272. !n ce c ndiii un alt r+an %iscal dec-t cel c mpetent terit rial3 p trivit le+ii3 #i anume cel !n ra"a c*ruia c ntri(ua(ilul !#i are d miciliul %iscal3 p ate prelua c mpetena pentru administrarea imp "itel r #i ta)el r dat rate de respectivul c ntri(ua(ilE =entru administrarea de c*tre r+anele %iscale din su( rdinea A+eniei ,ai nale de Administrare Fiscal* a creanel r %iscale dat rate de marii c ntri(ua(ili3 inclusiv de sediile secundare ale acest ra3 c mpetena p ate %i sta(ilit* !n sarcina alt r r+ane %iscale dec-t cele prev*"ute la alin. <1$3 prin rdin al ministrului ec n miei #i %inanel r3 la pr punerea pre#edintelui A+eniei ,ai nale de Administrare Fiscal*

277. S cietatea F S'L a depus la data de 25 aprilie 2.1. dec ntul de ta)* pe val area ad*u+at* a%erent* trimestrului I 2.1.3 s licit-nd t t dat* #i ram(ursarea sumei ne+ative !nscrise !n dec ntul respectiv3 de 1..... lei. =entru s lui narea cererii de ram(ursare3 r+anul %iscal e%ectuea"* inspecie %iscal*3 pe parcursul c*reia decide #i veri%icarea imp "itului pe venitul din salariu. Inspecia %iscal* se %inali"ea"* !n data de 1. iunie 2.1. #i are ca re"ultat sta(ilirea unei di%erene suplimentare la imp "itul pe salariu %a* de cel dat rat #i declarat la 25 ianuarie3 de 5.... lei. ;r+anul %iscal c mpetent emite n ta de c mpensare a T2A de ram(ursat cu di%erena dat rat* la imp "itul pe salariu !n data de 2. iunie 2.1.. S* se calcule"e cuantumul maj r*ril r de !nt-r"iere dat rat de c ntri1(ua(il pentru di%erena suplimentar* de imp "it pe salariu3 #tiut %iind c* le+ea prevede un nivel al maj r*ril r de !nt-r"iere de .31 A pe "i. :aj r*rile de !nt-r"iere se calculea"* pentru %iecare "i de !nt-r"iere3 !ncep-nd cu "iua imediat urm*t are termenului de scaden* #i p-n* la data stin+erii sumei dat rate3 inclusiv. W =entru c mpens*rile din %iciu3 data stin+erii este data !nre+istr*rii peraiei de c mpensare de c*tre unitatea de tre" rerie terit rial*3 c n% rm n tei de c mpensare !nt cmite de c*tre r+anul c mpetent& W =eri ada pe care se calculea"* maj r*rile de !nt-r"iere: 2/ Ianuarie C 2. Iunie 2.1. :aj r*ri de !nt-r"iere ? 5.... ) 140 "ile ) .31A ? 075 lei 274. Care este d miciliul %iscal al unui c ntri(ua(il pers an* %i"ic*E Bn ca"ul creanel r %iscale administrate de :inisterul Ec n miei #i Finanel r prin A+enia ,ai nal* de Administrare Fiscal*3 prin d miciliu %iscal se !nele+e: a$ pentru pers anele %i"ice3 adresa unde !#i au d miciliul3 p trivit le+ii3 sau adresa unde l cuiesc e%ectiv3 !n ca"ul !n care aceasta este di%erit* de d miciliu& ($ pentru pers anele %i"ice care des%*# ar* activit*i ec n mice !n m d independent sau e)ercit* pr %esii li(ere3 sediul activit*ii sau l cul unde se des%*# ar* e%ectiv activitatea principal*& Le+islaie aplica(il*: ;.G. 6292..7 privind C dul de pr cedur* %iscal* <r7$ art. 713 alin 1 lit. a #i ( 275. Dl A3 medic3 cu d miciliul !n >ucure#ti3 sect rul 13 are un ca(inet in1dividual pentru ac rdarea de c nsultaii medicale !n >ucure#ti3 sect rul 73 av-nd pr +ram !n patru "ile din s*pt*m-n*. Dl A mai deine un ca(inet de c nsultaii medicale #i !n ra#ul >u%tea3 judeul Il% v3 la acesta din urm* av-nd pr +ram d ar "i pe s*pt*m-n*. Care este d miciliul %iscal !n ca"ul dlui AE E)plicai. >ucuresti3 Sect rul 7. Bn ca"ul creanel r %iscale administrate de :inisterul Ec n miei #i Finanel r prin A+enia ,ai nal* de Administrare Fiscal*3 prin d miciliu %iscal se !nele+e: pentru pers anele %i"ice care des%*# ar* activit*i ec n mice !n m d independent sau e)ercit* pr %esii li(ere3 sediul activit*ii sau l cul unde se des%*# ar* e%ectiv activitatea principal*. Le+islaie aplica(il*: ;.G. 6292..7 privind C dul de pr cedur* %iscal* <r7$ art. 773 alin 1 lit. ( 27/. S cietatea F S'L calculea"* imp "itul pe pr %it a%erent trimestrului I 2..6 !n sum* de 2..... lei. S cietatea virea"* la termenul le+al 1 25 aprilie 2..6 1 imp "itul dat rat. De asemenea3 la termenul din 25 aprilie 2..63 s cietatea depune Declaraia 1.. la r+anul %iscal c mpetent3 !ns* mite s* !nscrie !n aceast* declaraie imp "itul pe pr %it calculat3 !n cuantum de 2..... lei. Care sunt e%ectele juridice ale pl*ii imp "itului pe pr %it asupra (li1+aiei de declarare a acestuiaE ;(li+aia de a depune declaraia %iscal* se menine #i !n ca"ul !n care a % st e%ectuat* plata (li+aiei %iscale. Ast%el3 cDiar dac* plata a % st e%ectuat*3 nu !nseamn* c* nu mai e)ist* (li+aia de declarare. Le+islaie aplica(il*: ;.G. 6292..7 privind C dul de pr cedur* %iscal* <r7$ art. 813 alin 7 270. C dul de pr cedur* %iscal* prevede (li+aia c ntri(ua(ilului de a aduce la cun #tina r+anului %iscal rice m di%icare ulteri ar* a datel r din declaraia de !nre+istrare %iscal* prin depunerea declaraiei de meniuni. !n ce termen tre(uie depus* declaraia de meniuniE In termen de 7. de "ile de la data pr ducerii m di%ic*rii 278. S cietatea F S'L dat rea"* imp "it pe pr %it ast%el: a$ Creane principale repre"ent-nd imp "it pe pr %it3 c n% rm decla1raiei %iscale: Q trimestrul 12.1.: 1.... lei3 scadente la 25 aprilie 2.1.& Q trimestrul II2.1.: 1.5.. lei3 scadente la 25 iulie 2.1.& Q trimestrul III 2.1.: 2.... lei3 scadente la 25 ct m(rie 2.1.:

Q trimestrul I2 2.1.: 2.... lei3 scadente la 25 ianuarie 2.11. ($ Creane re"ultate din inspecia %iscal*3 cu termen de plat* c n% rm deci"iei de impunere c municate !n data de 2. ianuarie 2.11: Q di%eren* trimestrul 12.1.: 4.. lei& Q creane %iscale acces rii a%erente di%erenei de 4.. lei3 calculate p-n* la 15 ianuarie 2.11 <data %inali"*rii c ntr lului$: 1.. lei: Q di%eren* trimestrul III 2.1.: 5.. lei& Q creane %iscale acces rii a%erente di%erenei de 5.. lei3 calculate p-n* la 15 ianuarie 2.11 <data %inali"*rii c ntr lului$: /. lei: Q t tal: 1 principal: 6..& 1 creane %iscale acces rii: 1/.. c$ Creane %iscale acces rii sta(ilite prin deci"ie pentru neplata la scaden* a imp "itului pe pr %it: Q c municat* la data de 1. iulie 2.1.: 2.. lei& Q c municat* la data de 1. ianuarie 2.11: 7.. lei. S cietatea e%ectuea"* pentru (li+aiile la (u+etul de stat plat* de 0.1.. lei la data de 1. martie 2.11. S* se preci"e"e cum va e%ectua r+anul %iscal stin+erea (li+aiil r !n evidena sa %iscal* prin aplicarea re+ulii privit are la rdinea de stin+ere Data <vecDimea (li+aiei$ Suma dat rat* Suma ac perit* prin plata '*mas de plat* la 1. din 1. martie 2.1. martie 2.1. 25 Aprilie 2..6 1. iulie 2..6 25 iulie 2..6 25 ct m(rie 2..6 1. ianuarie 2.1. 2. ianuarie 2.1. principal: 1.... acces riu 2.. principal 1.5.. principal 2... acces riu 7.. principal 6.. acces rii 1/. 25 ianuarie 2.1. T;TAL principal 2.... 5.6/. 1.... 2.. 1.5.. 0.. . . . . 7.5.. . . . 14.. 7.. 6.. 1/. 1.0.. 4.4/.

276. Cum se sta(ile#te vecDimea (li+aiil r de plat* acces rii !n sc pul apli1c*rii re+ulii de stin+ere a dat riil rE 2ecDimea (li+aiil r %iscale de plat* se sta(ile#te ast%el: a$ !n %uncie de scaden*3 pentru (li+aiile %iscale principale& ($ !n %uncie de data c munic*rii3 pentru di%erenele de (li+aii %iscale principale sta(ilite de r+anele c mpetente3 precum #i pentru (li+aiile %iscale acces rii& c$ !n %uncie de data depunerii la r+anul %iscal a declaraiil r %iscale recti%icative3 pentru di%erenele de (li+aii %iscale principale sta(ilite de c ntri(ua(il. Le+islaie aplica(il*: ;.G. 6292..7 privind C dul de pr cedur* %iscal* <r7$ art. 1153 alin 2 24.. Care este termenul le+al !n care r+anul %iscal tre(uie s* s lui ne"e cerere a unui c ntri(ua(il !n ca"ul !n care pentru aceasta sunt necesare in% rmaii suplimentareE Ca re+ul* +eneral*3 cererile depuse de c*tre c ntri(ua(il p trivit C dului de pr cedur* se s lui nea"* de c*tre r+anul %iscal !n termen de 45 de "ile de la !nre+istrare. Bn situaiile !n care3 pentru s lui narea cererii3 sunt necesare in% rmaii suplimentare relevante pentru luarea deci"iei3 acest termen se prelun+e#te cu peri ada cuprins* !ntre data s licit*rii #i data primirii in% rmaiil r s licitate. 241. S cietatea F S'L a sta(ilit #i a declarat la data de 25 ianuarie 2.11 un imp "it pe venitul din salarii a%erent lunii decem(rie 2.1. !n sum* de 12.... lei. Llteri r3 s cietatea c nstat* c* a calculat +re#it imp "itul3 suma c rect* a acestuia %iind de 1..... lei. Ca urmare3 s cietatea !#i e)ercit* dreptul de a c recta declaraia #i depune !n data de 25 aprilie 2.11 declaraia recti%icativ*3 dat* la care e%ectuea"* #i plata sumei de 1..... lei !n c ntul imp "itului ast%el dat rat. S* se calcule"e cuantumul le+al al d (-n"il r #i penalit*il r de !nt-r"iere dat rat ca urmare a nepl*ii la scaden* a imp "itului pe venitul din salarii a%erent lunii decem(rie 2.1.3 #tiut %iind c* le+ea prevede un nivel al maj r*ril r de !nt-r"iere de .31 A pe "i. =eri ada pe care se calculea"* maj r*rile de !nt-r"iere: 2/ Ianuarie C 25 Aprilie 2.1.

Suma la care se dat rea"* maj r*rile: 1..... :aj r*ri de !nt-r"iere ? 1..... ) 6. "ile ) .31A ? 6.. lei Le+islaie aplica(il*: ;.G. 6292..7 privind C dul de pr cedur* %iscal* <r7$ art. 12.3 alin 1 #i 2 242. Care este termenul !n care de(it rii p t s licita r+anului %iscal c rectarea er ril r din d cumentele de plat* a imp "itel r #i ta)el rE Ln an de la data pl*ii <Le+islaie aplica(il*: ;.G. 6292..7 privind C dul de pr cedur* %iscal* <r7$ art. 1143 alin$ 247. Care este termenul !n care actul administrativ %iscal este c nsiderat c municat !n ca"ul c munic*rii lui prin pu(licitateE 15 "ile de la data a%i#*rii anunului. < ;.G. 6292..7 privind C dul de pr cedur* %iscal* <r7$ art. 443 alin 7$ 244. Camera pr %esi nal* C3 pers an* juridic* de utilitate pu(lic*3 are r1+ani"ate !n structura sa desmem(r*minte <sedii secundare$ %*r* pers 1nalitate juridic*3 denumite W%ilialeV. ; parte din aceste desmem(r*minte <sedii secundare$3 neav-nd mai mult de cinci salariai3 nu !ndeplinesc c ndiia cerut* de le+e de a %i !nre+istrate ca puncte de lucru pl*tit are de imp "it pe venitul din salarii #i3 pe cale de c nsecin*3 de a li se atri(ui un c d de identi%icare pr priu. Aceste desmem(r*minte !n ce termen se declar* #i care este r+anul %iscal c mpetent pentru declararea sediil r secundare care au mai puin de cinci salariaiE Declararea se %ace !n termen de 7. de "ile de la !n%iinarea sediil r secundare <C d pr cedur* %iscal*$ prin depunerea declaraiei privind sediile secundare <;:F= 172692..4$. C mpetena terit rial* pentru administrarea acest ra revine r+anului %iscal !n a c*rui ra"* terit rial* se a%l* situate. Le+islaie aplica(il*: ;.G. 6292..7 privind C dul de pr cedur* %iscal* <r7$ art. 74 #i art. 04 #i ;:F= 172692..4 245. =-n* la ce dat* p ate r+anul %iscal s* e%ectue"e inspecia %iscal* si eventual s* m di%ice prin deci"ie de impunere imp "itul pe pr %it a%e1rent trimestrului 12..5E E)plicai. 'Mspuns: 71 decem(rie 2..6 >a"a de impunere s1a c nstituit !n trim I 2..43 termenul de prescripie !ncepe s* cur+* de la .1 ianuarie 2..53 deci inspecia se p ate e%ectua p-n* la 71 decem(rie 2..6. Inspecia %iscal* se e%ectuea"* !n cadrul termenului de prescripie a dreptului de a sta(ili (li+aii %iscale Dreptul r+anului %iscal de a sta(ili (li+aii %iscale se prescrie !n termen de 5 ani3 cu e)cepia ca"ului !n care le+ea dispune alt%el. Termenul de prescripie a dreptului r+anului %iscal de a sta(ili (li+aii %iscale !ncepe s* cur+* de la data de 1 ianuarie a anului urm*t r celui !n care s1a n*scut creana %iscal* p trivit art. 273 dac* le+ea nu dispune alt%el. Dac* le+ea nu prevede alt%el3 dreptul de crean* %iscal* #i (li+aia %iscal* c relativ* se nasc !n m mentul !n care3 p trivit le+ii3 se c nstituie (a"a de impunere care le +enerea"*. Le+islaie aplica(il*: ;.G. 6292..7 privind C dul de pr cedur* %iscal* <r7$ art. 273 art. 61 #i art. 68 24/. S cietatea F S'L %ace (iectul unei inspecii %iscale +enerale care !ncepe pe data de 1. aprilie 2..0 #i se %inali"ea"* la data de 7. iunie 2..03 dat* la care are l c discuia %inal* cu c ntri(ua(ilul asupra c nstat*ril r inspeciei incluse !n 'ap rtul de inspecie %iscal*. !n cursul discuiil r3 repre"entantul le+al al s ciet*ii inv c* prescripia dreptului r+anului %iscal de a sta(ili di%erena de 5..... lei a%erent* imp "itului pe pr %it pentru trimestrul I 2..23 declarat de s cietate la data de 25 aprilie 2..2. Inv carea are ca m tivare !n drept prevedenle le+ale aplica(ile c n% rm c*r ra prescripia se !mpline#te W !n termen de 5 ani de la data la care a e)pirat termenul de depunere a declaraiei pentru peri ada respectiv*V. Cum va pr ceda r+anul %iscalE 2a emite sau nu deci"ia de impunere pentru di%erena de 5..... leiE E)plicai. DA. 2a emite deci"ia de impunere3 !ntruc-t3 c n% rm prevederil r le+ale WDreptul r+anului %iscal de a sta(ili (li+aii %iscale se prescrie !n termen de 5 ani3 cu e)cepia ca"ului !n care le+ea dispune alt%el. Termenul de prescripie a dreptului r+anului %iscal de a sta(ili (li+aii %iscale !ncepe s* cur+* de la data de 1 ianuarie a anului urm*t r celui !n care s1a n*scut creana %iscal*S. Le+islaie aplica(il*: ;.G. 6292..7 privind C dul de pr cedur* %iscal* <r7$ art. 61 240. S cietatea F S'L depune la data de 25 aprilie 2.1. Declaraia 1... !n care declar* un imp "it pe pr %it dat rat de 7..... lei. La aceea#i dat*. s cietatea depune #i dec ntul cu sum* ne+ativ* de ta)* pe val area ad*u+at* !n sum* de 5..... lei3 s licit-nd #i ram(ursarea.

La data de 7. aprilie 2.1.3 s cietatea !nre+istrea"* la r+anul %iscal cererea de c mpensare a cel r d u* (li+aii recipr ce. ;r+anul %iscal3 anali"-nd cererea de ram(ursare a ta)ei pe val area ad*u+at*3 c nstat* c* s lui narea necesit* e%ectuarea !n preala(il a inspeciei %iscale. Ca urmare3 se sta(ile#te3 prin deci"ie emis* la data de 1. iunie 2.1.3 c* ta)a pe val area ad*u+at* la care este !ndrept*it c ntri(ua(ilul este de 2..... C ntri(ua(ilul3 primind actele administrative %iscale c respun"*t are acest r aciuni ale r+anului %iscal3 le accept* #i e%ectuea"* plata di%e1renei de 1..... lei !n data de 24 iunie 2.1.. S* se calcule"e cuantumul le+al al d (-n"il r #i penalit*il r de !nt-r"iere dat rate de s cietate !n urma s lui n*rii cel r d u* cereri depuse la r+anul %iscal3 #tiut %iind c* le+ea prevede un nivel al d (-n"ii de !nt-r"iere de .3.5A pentru %iecare "i de !nt-r"iere #i un nivel al penalit*ii de !nt-r"iere de 5A din (li+aiile %iscale principale stinse3 dac* stin+erea se reali"ea"* !n urm*t arele /. de "ile3 sau de 15A3 dac* se dep*#esc /. de "ile. Dac* stin+erea se e%ectuea"* !n primele 7. de "ile3 nu se dat rea"* #i calculea"* penalit*i. =entru suma de 2..... lei admis* la c mpensare maj r*rile se calculea"* pe peri ada 2/C7. Aprilie 2.1. =entru suma de 1..... lei neadmis* la c mpensare maj r*rile se calculea"* pe peri ada 2/ Aprilie C 24 Iunie 2.1. :aj r*ri de !nt-r"iere ? 2..... ) 5 "ile ) .31A H 1..... ) /. "ile ) .31A ? 1.. H /.. ? 0.. lei 248. S cietatea F S'L depune la data de 25 aprilie 2.1. Declaraia 1.. !n care declar* un imp "it pe pr %it dat rat de 7..... lei. La aceea#i dat*3 s cietatea depune #i dec ntul cu sum* ne+ativ* de ta)* pe val area ad*u+at* !n sum* de 5..... lei3 s licit-nd #i ram(ursarea. La data de 25 aprilie 2.1.3 s cietatea !nre+istrea"* la r+anul %iscal cererea de c mpensare a cel r d u* (li+aii recipr ce. ;r+anul %iscal3 anali"-nd cererea de ram(ursare a ta)ei pe val area ad*u1+at*3 c nstat* c* s lui narea necesit* e%ectuarea !n preala(il a inspeciei %iscale. Ca urmare3 se sta(ile#te3 prin deci"ie emis* la data de 1. iunie 2.1.3 c* ta)a pe val area ad*u+at* la care este !ndrept*it c ntri(ua(ilul este de 4..... lei. La data de 15 iunie 2.1. se emite #i n ta de c mpensare. C ntri(ua(ilul3 primind actele administrative %iscale c respun"*t are acest r aciuni ale r+anului %iscal3 le accept*. S* se calcule"e cuantumul le+al al maj r*ril r de !nt-r"iere dat rate de s cietate !n urma s lui n*rii cel r d u* cereri depuse la r+anul %iscal3 #tiut %iind c* le+ea prevede un nivel al d (-n"ii de !nt-r"iere de .3.5A pentru %iecare "i de !nt-r"iere #i un nivel al penalit*ii de !nt-r"iere de 5A din (li+aiile %iscale principale stinse3 dac* stin+erea se reali"ea"* !n urm*t arele /. de "ile3 sau de 15A3 dac* se dep*#esc /. de "ile. ,u se v r calcula maj r*ri de !nt-r"iere. C d de pr cedura %iscala3 repu(licat iulie 2..03 art. 1223 alin 13 lit. (3 Wa$ pentru c mpens*rile la cerere3 data stin+erii este data depunerii la r+anul c mpetent a cererii de c mpensare&S Le+islaie aplica(il*: ;.G. 6292..7 privind C dul de pr cedur* %iscal* <r7$ art. 12.3 alin 1 #i 2 #i art. 1223 alin 13 lit. ( 246. Lna dintre c mp nentele re+istrului c ntri(ua(ilil r este vect rul %iscal. La ce se re%er* in% rmaia c ninut* !n vect rul %iscal al unui c ntri1(ua(ilE 2ect rul %iscal cuprinde cate+ riile de (li+aii %iscale de declarare3 p trivit le+ii. Le+islaie aplica(il*: ;.G. 6292..7 privind C dul de pr cedur* %iscal* <r7$ art. 083 alin 1 lit. ( 25.. S cietatea F S'L depune la data de 25 aprilie 2.11 dec ntul cu sum* ne+ativ* de ta)* pe val area ad*u+at* !n sum* de 4..... lei3 %*r* a s licita #i ram(ursarea acestei sume. La aceea#i dat*3 s cietatea mai depune #i Declaraia 1..3 !n care declar* un imp "it pe pr %it dat rat de 7..... lei3 dar pe care nu !l acDit*. = ate r+anul %iscal s* e%ectue"e3 din %iciu3 c mpensarea cel r d u* creane recipr ceE ,L.;r+anul %iscal p ate e%ectua c mpensare din %iciu ri de c-te ri c nstat* e)istena un r creane recipr ce3 cu e)cepia sumel r ne+ative din dec nturile de ta)* pe val area ad*u+at* %*r* piune de ram(ursare. Le+islaie aplica(il*: ;.G. 6292..7 privind C dul de pr cedur* %iscal* <r7$ art. 11/3 alin 4 251. Care este termenul +eneral de s lui nare a cereril r depuse de c ntri1(ua(ili p trivit C dului de pr cedur* %iscal*E 45 de "ile de la !nre+istrare. 252. S cietatea F SA are dat rii restante la (u+etul de stat3 pentru care r1+anele %iscale au p rnit e)ecutarea silit* prin p prire3 at-t asupra disp ni(ilit*il r (*ne#ti din c nturile (ancare3 c-t #i asupra sumel r pe care alte s ciet*i le dat rea"* s ciet*ii F. S cietatea se c n%runt* cu di%icult*i %inanciare #i3 pe % ndul lipsei de disp ni(ilit*i !n c nturile (ancare3 ea este !n imp si(ilitate de a acDita salariile. =entru dep*#irea situaiei3 s cietatea s licit* aplicarea prevederil r din C dul de pr ce1dur* %iscal* care speci%ic* urm*t arele: W<12$ !n m*sura !n care este necesar3 pentru acDitarea sumei dat rate la data sesi"*rii (*ncii3 p trivit alin. <11$3 sumele e)istente3 precum si cele viit are pr venite din !ncas*rile "ilnice !n c nturile !n lei #i !n valut*

sunt indisp ni(ili"ate. Din m mentul indisp ni(ili"*rii3 respectiv de la data #i ra primirii adresei de !n%iinare a p pririi asupra disp ni(ilit*il r (*ne#ti3 (*ncile nu v r pr ceda la dec ntarea d cumentel r de plat* primite3 respectiv la de(itarea c nturil r de(it ril r3 #i nu v r accepta alte pl*i din c nturile acest ra p-n* la acDiZ tarea inte+ral* a (li+aiil r %iscale !nscrise !n adresa de !n%iinare a p pririi3 cu e)cepia sumel r necesare pl*ii drepturil r salariale.V = ate r+anul %iscal s* dea curs s licit*rii s ciet*ii de(it are cu privire la eli(erarea de c*tre terul p prit !n %av area sa a sumel r necesare pl*ii drepturil r salarialeE E)plicai. Da. Terul p prit p ate eli(era sume !n %av area de(it rului3 numai pentru plata drepturil r salariale . Le+islaie aplica(il*: ;.G. 6292..7 privind C dul de pr cedur* %iscal* <r7$ art. 1463 alin 12 257. Este permis3 c n% rm C dului de pr cedur* %iscal*3 ca plata dat riei %iscale s* %ie e%ectuat* de alt* pers an* dec-t de(it rulE 'Mspuns: DA =lata (li+aiil r %iscale se e%ectuea"* de c*tre de(it ri3 distinct pe %iecare imp "it3 ta)*3 c ntri(uie #i alte sume dat rate (u+etului +eneral c ns lidat3 inclusiv maj r*ri de !nt-r"iere. ;(li+atia p ate %i acDitata de rice pers ana interesata3 precum de un c (li+at sau de un %idejus r. ;(li+atia p ate %i acDitata cDiar de pers ana neinteresata& aceasta pers ana tre(uie insa sa lucre"e in numele si pentru acDitarea de(it rului3 sau de lucrea"a in numele ei pr priu3 sa nu se su(r +e in drepturile credit rului. Le+islaie aplica(il*: ;.G. 6292..7 privind C dul de pr cedur* %iscal* <r7$ art. 1143 alin 2 #i C d Civil3 Art. 1.67 254. Care este3 p trivit C dului de pr cedur* %iscal*3 m mentul de la care !ncepe s* cur+* termenul de prescripie a dreptului r+anului %iscal de a sta(ili imp "ite #i ta)e #i c-t este acest termenE Dreptul r+anului %iscal de a sta(ili (li+aii %iscale se prescrie !n termen de 5 ani3 cu e)cepia ca"ului !n care le+ea dispune alt%el. Termenul de prescripie a dreptului r+anului %iscal de a sta(ili (li+aii %iscale !ncepe s* cur+* de la data de 1 ianuarie a anului urm*t r celui !n care s1a n*scut creana %iscal*S. Le+islaie aplica(il*: ;.G. 6292..7 privind C dul de pr cedur* %iscal* <r7$ art. 61 255. Care este primul act de e)ecutare silit* !n ca"ul creanel r %iscaleE C n% rm c dului de pr cedura %iscala primul act de e)ecutare silita in ca"ul creantel r %iscale este s matia. Ea este ins tita de un e)emplar al titlului e)ecut riu Art. 145 <1$ Le+islaie aplica(il*: ;.G. 6292..7 privind C dul de pr cedur* %iscal* <r7$ art. 145 25/. Care este termenul de depunere a unei c ntestaii !mp triva unui act de e)ecutare silit* al r+anului %iscalE C ntestaia se p ate %ace !n termen de 15 "ile3 su( sanciunea dec*derii3 de la data c-nd: a$ c ntestat rul a luat cun #tin* de e)ecutarea ri de actul de e)ecutare pe care le c ntest*3 din c municarea s maiei sau din alt* !n#tiinare primit* ri3 !n lipsa acest ra3 cu ca"ia e%ectu*rii e)ecut*rii silite sau !n alt m d& ($ c ntestat rul a luat cun #tin*3 p trivit lit. a$3 de re%u"ul r+anului de e)ecutare de a !ndeplini un act de e)ecutare& c$ cel interesat a luat cun #tin*3 p trivit lit. a$3 de eli(erarea sau distri(uirea sumel r pe care le c ntest*. C ntestaia prin care ter* pers an* pretinde c* are un drept de pr prietate sau un alt drept real asupra (unului urm*rit p ate %i intr dus* cel mai t-r"iu !n termen de 15 "ile dup* e%ectuarea e)ecut*rii. Le+islaie aplica(il*: ;.G. 6292..7 privind C dul de pr cedur* %iscal* <r7$ art. 1073 alin. 1 #i 2 250. Din m mentul indisp ni(ili"*rii sumel r e)istente3 precum #i a cel r viit are pr venite din !ncas*rile "ilnice !n c nturile !n lei #i !n valut*3 (*ncile nu v r pr ceda la dec ntarea d cumentel r de plat* primite #i nu v r accepta alte pl*i din c nturile de(it ril r3 p-n* la acDitarea inte1+ral* a (li+aiil r %iscale !nscrise !n adresa de !n%iinare a p pririi. Care sunt sumele e)ceptate de la aceste disp "iiiE 'Mspuns, sumele necesare pl*ii drepturil r salariale. Le+islaie aplica(il*: ;.G. 6292..7 privind C dul de pr cedur* %iscal* <r7$ art. 1463 alin 12 258. C ntri(ua(ilul F3 pers an* %i"ic* independent*3 a primit !n data de 5 martie 2.1. deci"ia de pl*i anticipate pentru anul %iscal 2.1.3 !n care r+anul %iscal a sta(ilit urm*t arele sume de plat*: 1 15 martie: 1.... lei& 1 15 iunie: 1.... lei& 1 15 septem(rie: 1.... lei&

1 15 decem(rie: 1.... lei. C ntri(ua(ilul nu pl*te#te ratele. Dup* depunerea declaraiei de venit pe anul 2.1.3 respectiv la data de 15 mai 2.113 r+anul %iscal emite deci"ia de impunere3 !n care sta(ile#te un imp "it anual de 4.... lei. C ntri(ua(ilul acDit* acest din urm* de(it !n data de 20 ct m(rie 2.11. S* se calcule"e cuantumul le+al al d (-n"il r #i penalit*il r de !nt-r"iere dat rate de c ntri(ua(il. :aj r*ri calculate !n anul 2..6: =entru plata anticipat* 1: 1.... ) 261 "ile ) .31A ? 261 lei =entru plata anticipat* 2: 1.... ) 166 "ile ) .31A ? 166 lei =entru plata anticipat* 7: 1.... ) 1.0 "ile ) .31A ? 1.0 lei =entru plata anticipat* 4: 1.... ) 1/ "ile ) .31A ? 1/ lei :aj r*ri calculate !n anul 2..6: 4.... ) 7.. ) .31A ? 1.2.. lei Le+islaie aplica(il*: ;.G. 6292..7 privind C dul de pr cedur* %iscal* <r7$ art. 12.3 alin / 256. C ntri(ua(ilul F3 pers an* %i"ic* independent*3 a primit !n data de 5 martie 2.1. deci"ia de pl*i anticipate pentru anul %iscal 2.1.3 !n care r+anul %iscal a sta(ilit urm*t arele sume de plat*: 1 15 martie: 1.... lei& 1 15 iunie: 1.... lei& 15 septem(rie: 1.... lei& 15 decem(rie: 1.... lei. C ntri(ua(ilul nu pl*te#te ratele. Dup* depunerea declaraiei de venit pe anul 2.1.3 respectiv la data de 15 mai 2.113 r+anul %iscal emite deci"ia de impunere3 !n care sta(ile#te un imp "it anual de 2.... lei. C ntri(ua(ilul acDit* de(itul !n data de 20 ct m(rie 2.11. S* se calcule"e cuantumul le+al al d (-n"il r #i penalit*il r de !nt-r"iere dat rate de c ntri(ua(il. :aj r*ri calculate !n anul 2..6: =entru plata anticipat* 1: 1.... ) 261 "ile ) .31A ? 261 lei =entru plata anticipat* 2: 1.... ) 166 "ile ) .31A ? 166 lei =entru plata anticipat* 7: 1.... ) 1.0 "ile ) .31A ? 1.0 lei =entru plata anticipat* 4: 1.... ) 1/ "ile ) .31A ? 1/ lei :aj r*ri calculate !n anul 2..8: 2.... ) 7.. ) .31A ? /.. lei Le+islaie aplica(il*: ;.G. 6292..7 privind C dul de pr cedur* %iscal* <r7$ art. 12.3 alin / 2/.. C ntri(ua(ilul F3 pers an* %i"ic* independent*3 a primit !n data de 5 martie 2.1. deci"ia de pl*i anticipate pentru anul %iscal 2.1.3 !n care r+anul %iscal a sta(ilit urm*t arele sume de plat*: 1 15 martie: 1.... lei& 1 15 iunie: 1.... lei& 15 septem(rie: 1.... lei& 15 decem(rie: 1.... lei. C ntri(ua(ilul pl*te#te d ar primele trei rate. Dup* depunerea declaraiei de venit pe anul 2.1.3 respectiv la data de 15 mai 2.113 r+anul %iscal emite deci"ia de impunere3 !n care sta(ile#te un imp "it anual de 7.... lei. :aj r*ri calculate !n anul 2..6: =entru plata anticipat* 4: 1.... ) 1/ "ile ) .31A ? 1/ lei :aj r*ri calculate !n anul 2.1.: . lei Le+islaie aplica(il*: ;.G. 6292..7 privind C dul de pr cedur* %iscal* <r7$ art. 12.3 alin / 2/1. C ntri(ua(ilul F3 pers an* %i"ic* independent*3 a primit !n data de 5 martie 2.1. deci"ia de pl*i anticipate pentru anul %iscal 2.1.3 !n care r+anul %iscal a sta(ilit urm*t arele sume de plat*: 1 15 martie: 1.... lei& 1 15 iunie: 1.... lei& 1 15 septem(rie: 1.... lei& 1 15 decem(rie: 1.... lei. C ntri(ua(ilul pl*te#te d ar primele trei rate. Dup* depunerea declaraiei de venit pe anul 2.1.3 respectiv la data de 15 mai 2.113 r+anul %iscal emite deci"ia de impunere3 !n care sta(ile#te un imp "it anual de 5.... lei. C ntri(ua(ilul acDit* !n data de 20 ct m(rie 2.113 respectiv !n termenul cel r /. de "ile de la data c munic*rii deci"iei de impunere anual*3 sta(ilite de C dul %iscal pentru acDitarea di%erenel r r*mase de acDitat %a* de pl*ile anticipate3 !ntrea+a dat rie de 2.... lei. S* se calcule"e cuantumul le+al al d (-n"il r #i penalit*il r de !nt-r"iere dat rate de c ntri(ua(il. :aj r*ri calculate !n anul 2..6: =entru plata anticipat* 4: 1.... ) 1/ "ile ) .31A ? 1/ lei :aj r*ri calculate !n anul 2.1.: 1.... ) 7.. ) .31A ? 7.. lei

2/2. C ntri(ua(ilul F3 pers an* %i"ic* independent*3 a primit !n data de 5 martie 2.1. deci"ia de pl*i anticipate pentru anul %iscal 2.1.3 !n care r+anul %iscal a sta(ilit urm*t arele sume de plat*: 1 15 martie: 1.... lei& 1 15 iunie: 1.... lei& 1 15 septem(rie: 1.... lei& 1 15 decem(rie: 1.... lei. C ntri(ua(ilul pl*te#te d ar primele d u* rate. Dup* depunerea declaraiei de venit pe anul 2.1.3 respectiv la data de 15 mai 2.113 r+anul %iscal emite deci"ia de impunere3 !n care sta(ile#te un imp "it anual de 4.... lei. C ntri(ua(ilul acDit* dat ria !n data de 20 ct m(rie 2.11. :aj r*ri calculate !n anul 2.1.: =entru plata anticipat* 7: 1.... ) 1.0 "ile ) .31A ? 1.0 lei =entru plata anticipat* 4: 1.... ) 1/ "ile ) .31A ? 1/ lei :aj r*ri calculate !n anul 2.11: 2.... ) 7.. ) .31A ? /.. lei Le+islaie aplica(il*: ;.G. 6292..7 privind C dul de pr cedur* %iscal* <r7$ art. 12.3 alin / 2/7. C ntri(ua(ilul F3 pers an* %i"ic* independent*3 a primit !n data de 5 martie 2.1. deci"ia de pl*i anticipate pentru anul %iscal 2.1.3 !n care r+anul %iscal a sta(ilit urm*t arele sume de plat*: 1 15 martie: 1.... lei& 1 15 iunie: 1.... lei& 1 15 septem(rie: 1.... lei& 15 decem(rie: 1.... lei. C ntri(ua(ilul pl*te#te d ar primele trei rate. Dup* depunerea declaraiei de venit pe anul 2.1.3 respectiv la data de 15 mai 2.113 r+anul %iscal emite deci"ia de impunere3 !n care sta(ile#te un imp "it anual de 5.... lei. C ntri(ua(ilul acDit* !n data de 71 de1 cem(rie 2.113 dep*#ind ast%el cu 1.. de "ile cele /. de "ile de la data c munic*rii deci"iei de impunere anual* sta(ilite de C dul %iscal pentru acDitarea di%erenel r r*mase de acDitat %a* de pl*ile anticipate3 !ntrea+a dat rie de 2.... lei. S* se calcule"e cuantumul le+al al d (-n"il r #i penalit*il r de !nt-r"iere dat rate de c ntri(ua(il. :aj r*ri calculate !n anul 2.1.: =entru plata anticipat* 4: 1.... ) 1/ "ile ) .31A ? 1/ lei :aj r*ri calculate !n anul 2.11: 1.... ) 7/5 ) .31A H 1.... ) 1.. ) .31A ? 7/5 H 1.. ? 4/5 lei Le+islaie aplica(il*: ;.G. 6292..7 privind C dul de pr cedur* %iscal* <r7$ art. 12.3 alin / 2/4. C ntri(ua(ilul F3 pers an* %i"ic* independent*3 a primit !n data de 5 martie 2.1. deci"ia de pl*i anticipate pentru anul %iscal 2.1.3 !n care r+anul %iscal a sta(ilit urm*t arele sume de plat*: 1 15 martie: 1.... lei& 1 15 iunie: 1.... lei& 15 septem(rie: 1.... lei& 15 decem(rie: 1.... lei. C ntri(ua(ilul pl*te#te d ar primele trei rate. Dup* depunerea declaraiei de venit pe anul 2.1.3 respectiv la data de 15 mai 2.113 r+anul %iscal emite deci"ia de impunere3 !n care sta(ile#te un imp "it anual de . lei #i un drept la restituire de 2.... lei. -. /e calc0le1e c0a2t030l legal al 3a456.6il56 de 72t861ie6e dat56ate de c52t6ib0abil, 9ti0t fii2d c. legea :6e;ede 02 2i;el al 3a456.6il56 de 72t861ie6e de 0,1% :e 1i. :aj r*ri calculate !n anul 2.1.: =entru plata anticipat* 4: 1.... ) 1/ "ile ) .31A ? 1/ lei :aj r*ri calculate !n anul 2.11: . lei. Le+islaie aplica(il*: ;.G. 6292..7 privind C dul de pr cedur* %iscal* <r7$ art. 12.3 alin / 2/5. S cietatea F S'L a %*cut (iectul unei inspecii %iscale !n urma c*reia au % st sta(ilite sume suplimentare de plat* !ntr1un cuantum de 5..... lei. S cietatea nu este de ac rd #i c ntest* la r+anul %iscal c mpetent suma de 7..... lei. T t dat*3 s cietatea se adresea"* #i instanei c mpetente de c ntenci s administrativ3 s licit-nd suspendarea e)ecut*rii deci"iei de impunere prin care au % st sta(ilite di%erenele de plat*. Care este suma cauiunii pe care s cietatea tre(uie s* pl*teasc* pentru s lui narea cererii de suspendare a e)ecut*rii deci"ieiE Cauiunea ? 2.A din suma c ntestat* ? 2.A ) 7..... ? /.... lei Le+islaie aplica(il*: ;.G. 6292..7 privind C dul de pr cedur* %iscal* <r7$ art. 2153 alin 2 2//. !n ce c ndiii este p si(il* suspendarea e)ecut*rii unui act administrativ %iscalE

Bn situaia !n care s1a cerut suspendarea e)ecut*rii actului administrativ %iscal3 !n temeiul Le+ii c ntenci sului administrativ nr. 55492..43 cu m di%ic*rile ulteri are. Instana c mpetent* p ate suspenda e)ecutarea3 dac* se depune cauiune de p-n* la 2.A din cuantumul sumei c ntestate3 iar !n ca"ul cereril r al c*r r (iect nu este evalua(il !n (ani3 cauiune de p-n* la 2.... lei. Le+islaie aplica(il*: ;.G. 6292..7 privind C dul de pr cedur* %iscal* <r7$ art. 2153 alin 2 2/0. Care sunt elementele principale pe care tre(uie s* le cuprind* c ntes1taie % rmulat* !mp triva unui act administrativ %iscalE a$ datele de identi%icare a c ntestat rului& ($ (iectul c ntestaiei& c$ m tivele de %apt #i de drept& d$ d ve"ile pe care se !ntemeia"*& e$ semn*tura c ntestat rului sau a !mputernicitului acestuia3 precum #i #tampila !n ca"ul pers anel r juridice. D vada calit*ii de !mputernicit al c ntestat rului3 pers an* %i"ic* sau juridic*3 se %ace p trivit le+ii. Le+islaie aplica(il*: ;.G. 6292..7 privind C dul de pr cedur* %iscal* <r7$ art. 2./3 alin. 1 2/8. S cietatea F3 pers an* juridic* nere"ident*3 tre(uie s* e)ecute3 !n (a"a unui c ntract !ncDeiat cu pers an* juridic* r m-n*3 d u* p riuni ale unei aut str*"i. =rima p riune3 care c nstituie p trivit C dului %iscal un sediu permanent3 str*(ate trei judee3 ast%el: !ncepe !n judeul A3 municipiul ]3 trece prin judeul > #i se s%-r#e#te !n judeul C3 municipiul I. Cea de1a d ua p riune3 care c nstituie un sediu permanent distinct p trivit C dului %iscal3 se a%l* !n !ntre+ime pe ra"a municipiului 2 din judeul D. Care este r+anul %iscal c mpetent pentru administrarea (li+aiil r %is1cale dat rate de s cietatea F !n ' m-niaE E)plicai. =entru sediul permanent 1: municipiul ]3 judeul A =entru sediul permenent 2: municipiul 23 judeul D Bn ca"ul c ntri(ua(ilil r nere"ideni care des%*# ar* activit*i pe terit riul ' m-niei prin unul sau mai multe sedii permanente3 c mpetena revine r+anului %iscal pe a c*rui ra"* terit rial* se a%l* situat %iecare sediu permanent. Bn ca"ul !n care activitatea unui sediu permanent se des%*# ar* pe ra"a terit rial* a mai mult r r+ane %iscale3 c mpetena revine acelui r+an %iscal !n a c*rui ra"* terit rial* !ncepe activitatea acelui sediu permanent. Le+islaie aplica(il*: ;.G. 6292..7 privind C dul de pr cedur* %iscal* <r7$ art. 773 alin. 2 2/6. S cietatea F S'L este supus* e)ecut*rii silite pentru (li+aiile %iscale neacDitate. !n acest sc p3 in-nd c nt de cuantumul sumel r dat rate3 r+anul de e)ecutare aplic* m*sura e)ecut*rii silite m (iliare3 secDes1 tr-nd prin pr ces1ver(al cele cinci mijl ace de transp rt a%late !n % l sina s ciet*ii3 !ntre care d u* sunt deinute de s cietate !n (a"a un r c ntracte de !ncDiriere !ncDeiate cu as ciatul unic. Este c rect* aplicarea m*surii de e)ecutare silit*E E)plicai. ,L. Sunt supuse e)ecut*rii silite rice (unuri m (ile ale de(it rului. Cele d u* ma#ini ale as ciatului nu aparin s ciet*ii de(it are3 deci nu p t %i secDestrate. Le+islaie aplica(il*: ;.G. 6292..7 privind C dul de pr cedur* %iscal* <r7$ art. 1513 alin. 1 20.. S cietatea F SA %ace (iectul unei inspecii %iscale !n urma c*reia au % st sta(ilite (li+aii suplimentare de plat* repre"ent-nd imp "it pe pr %it a%erent trimestrului 12.1. !n cuantum de 1..... lei. Deci"ia de impunere prin care r+anul %iscal sta(ile#te suma ast%el dat rat* este c municat* s ciet*ii !n data de 1. iunie 2.1.. S cietatea acDit* de(itul la termenul de plat* prev*"ut de C dul de pr cedur* %iscal* #i meni nat !n deci"ie3 respectiv 5 iulie 2.1.. S* se calcule"e cuantumul le+al al d (-n"il r #i penalit*il r de !nt-r"iere dat rate de c ntri(ua(il. :aj rarile se platesc din "iua imediat urmat are scadentei creantei %iscale pentru care s1a sta(ilit di%erenta si pina la data stin+erii acesteia inclusiv1 art 12. C=F termen de plata: 25..4.2.1.& data plata: .5..0.2.1. :aj r*ri 01 "ile intir"iere <5 "ile aprilieH71 "ile maiH7. "ile iunieH5 "ile iulie$3 deci 1..... r n@..1A "i@01 "ile? 01. lei Le+islaie aplica(il*: ;.G. 6292..7 privind C dul de pr cedur* %iscal* <r7$ art. 12. 201. S cietatea F S'L %ace (iectul unei inspecii %iscale !n urma c*reia au % st sta(ilite (li+aii suplimentare de plat*. S cietatea % rmulea"* #i depune c ntestaie !mp triva deci"iei de sta(ilire a (li+aiil r supli1mentare de plat*3 dar pe care retra+e dup* d u* "ile. Llteri r3 s 1cietatea aprecia"* c* e)ist* premise pentru s lui narea %av ra(il* a c ntestaiei #i d re#te s* depun* c ntestaia re% rmulat*. :ai are s cietatea dreptul de a mai depune c ntestaia dup* ce aceasta a % st retras*E

DA. =rin retra+erea c ntestaiei nu se pierde dreptul de a se !nainta n u* c ntestaie !n interi rul termenului +eneral de depunere a acesteia. < ;.G. 6292..7 privind C dul de pr cedur* %iscal* <r7$ art. 2.83 alin. 2$ 202. C dul de pr cedur* %iscal* prevede un termen special pentru depunerea c ntestaiei. Care este acest termen #i !n ce situaii se aplic*E Termenul +eneral: 7. de "ile de la data c munic*rii actului administrativ %iscal& Termenul special: 7 luni de la data c munic*rii actului administrativ %iscal3 dac* actul administrativ %iscal nu c nine elementele (li+at rii pe care tre(uie s* le c nin*3 p trivit le+ii. Le+islaie aplica(il*: ;.G. 6292..7 privind C dul de pr cedur* %iscal* <r7$ art. 2.0 207. C dul de pr cedur* %iscal* re+lementea"* dreptul c ntri(ua(ilil r la d (-nd* pentru sumele de restituit sau de ram(ursat de la (u+et3 dac* restituirea sau ram(ursarea nu se %ace !n termenul le+al pentru s lu1i narea cereril r c ntri(ua(ilil r3 termen sta(ilit de acela#i act n rmativ. Care este nivelul acestei d (-n"iE D (-nda dat rat* este la nivelul maj r*rii de !nt-r"iere3 respectiv de .31A pentru %iecare "i de !nt-r"iere Le+islaie aplica(il*: ;.G. 6292..7 privind C dul de pr cedur* %iscal* <r7$ art. 124 204. Cum se sta(ile#te vecDimea creanel r %iscale principale re"ultate din declaraiile recti%icative !n sc pul aplic*rii re+ulil r cu privire la rdinea de stin+ereE Bn %uncie de data depunerii la r+anul %iscal a declaraiil r %iscale recti%icative Le+islaie aplica(il*: ;.G. 6292..7 privind C dul de pr cedur* %iscal* <r7$ art. 1153 alin. 73 lit. 205. ;r+anul %iscal transmite unui c ntri(ua(il deci"ia de impunere prin scri1s are rec mandat* cu c n%irmare de primire3 care !ns* a % st !nap iat* de p #t* cu meniunea Wne+*sit la d miciliuV. Ca urmare3 r+anul %iscal decide c municarea deci"iei prin pu(licitate.!n ce c nst* c municarea prin pu(licitateE =rin a%i#area3 c nc mitent3 la sediul r+anului %iscal emitent #i pe pa+ina de internet a A+eniei ,ai nale de Administrare Fiscal*3 a unui anun !n care se meni nea"* c* a % st emis actul administrativ %iscal pe numele c ntri(ua(ilului. Le+islaie aplica(il*: ;.G. 6292..7 privind C dul de pr cedur* %iscal* <r7$ art. 443 alin. 7 20/. Care este c dul de identi%icare %iscal* pentru pers anele %i"iceE C dul numeric pers nal sau numar de identi%icare %iscala pt. pers anele care nu detin c d numeric pers nal 200. Este (li+at rie declararea !n ' m-nia a sediil r secundare din str*in*1tate ale unui c ntri(ua(il cu d miciliul %iscal !n ' m-niaE Ji3 dac* da3 !n ce termenE Da3 este (li+at rie declararea in termen de 7. "ile de la in%iintarea de %iliale si sedii secundare1 art 04.C=F 208. C n% rm prevederil r le+ale3 nedepunerea declaraiei %iscale d* dreptul r+anului %iscal s* pr cede"e la sta(ilirea din %iciu a imp "itel r3 ta)el r3 c ntri(uiil r #i a alt r sume dat rate (u+etului +eneral c ns lidat. Din ce m ment are r+anul %iscal dreptul de sta(ilire din %iciu a imp 1"itel r3 ta)el r3 c ntri(uiil r #i a alt r sume dat rate (u+etului +eneral c ns lidate !n aceast* situaieE ;r+anul %iscal are dreptul s* pr cede"e la sta(ilirea din %iciu a imp "itel r3 ta)el r3 c ntri(uiil r #i a alt r sume dat rate (u+etului +eneral c ns lidate dup* !mplinirea unui termen de de 15 "ile de la !n#tiinarea c ntri(ua(ilului privind dep*#irea termenului le+al de depunere a declaraiei %iscale. Le+islaie: ;.L.G. nr. 6292..73 C dul de =r cedur* Fiscal* <r7$ cu m di%ic*rile #i c mplet*rile ulteri are3 art. 87 alin. 4 206. !n ce termen de la c municarea s maiei tre(uie stins de(itul pentru ca pr cedurile de e)ecutare silit* s* nu c ntinueE In termen de 15 "ile.. 1 art 145 C=F 28.. !mp triva s ciet*ii ALFA S'L s1a emis deci"ie de impunere repre1"ent-nd di%erene de imp "it pe pr %it a%erent anului 2.1. !n sum* de 2.127.... lei. Care este r+anul c mpetent la care s cietatea p ate intr duce c ntestaie !mp triva deci"iei de impunereE Direcia +eneral* de s lui nare a c ntestaiil r din cadrul A+eniei ,ai nale de Administrare Fiscal*. Le+islaie: ;.L.G. nr. 6292..73 C dul de =r cedur* Fiscal* <r7$ cu m di%ic*rile #i c mplet*rile ulteri are3 art. 2.6 alin. l L cul de prestare a serviciil r c*tre pers an* imp "a(il* care aci nea"* ca atare este l cul unde respectiva pers an* care prime#te serviciile !#i are sta(ilit sediul activit*ii sale ec n mice. Dac* serviciile sunt

%urni"ate c*tre un sediu %i) al pers anei imp "a(ile3 a%lat !n alt l c dec-t cel !n care pers ana !#i are sediul activit*ii sale ec n mice3 l cul de prestare a serviciil r este l cul unde se a%l* respectivul sediu %i) al pers anei care prime#te serviciile. Bn a(sena unui ast%el de l c sau sediu %i)3 l cul de prestare a serviciil r este l cul unde pers ana imp "a(il* care prime#te aceste servicii !#i are d miciliul sta(il sau re#edina (i#nuit*. (3) L cul de prestare a serviciil r c*tre pers an* neimp "a(il* este l cul unde prestat rul !#i are sta(ilit sediul activit*ii sale ec n mice. Dac* serviciile sunt prestate de la un sediu %i) al prestat rului3 a%lat !n alt l c dec-t l cul !n care pers ana imp "a(il* #i1a sta(ilit sediul activit*ii ec n mice3 l cul de prestare a serviciil r este l cul unde se a%l* respectivul sediu %i). Bn a(sena unui ast%el de l c sau sediu %i)3 l cul de prestare a serviciil r este l cul unde prestat rul !#i are d miciliul sta(il sau re#edina (i#nuit*. (4) =rin e)cepie de la prevederile alin. <2$ #i <7$3 pentru urm*t arele prest*ri de servicii3 l cul prest*rii este c nsiderat a %i: a) l cul unde sunt situate (unurile im (ile3 pentru prest*rile de servicii e%ectuate !n le+*tur* cu (unurile im (ile3 inclusiv serviciile prestate de e)peri #i a+eni im (iliari3 de ca"are !n sect rul D telier sau !n sect are cu %uncie similar*3 precum ta(ere de vacan* sau l curi amenajate pentru campin+3 de ac rdare de drepturi de utili"are a (unuril r im (ile3 pentru servicii de pre+*tire #i c rd nare a lucr*ril r de c nstrucii3 precum serviciile prestate de arDiteci #i de s ciet*ile care asi+ur* suprave+Derea pe #antier& b) l cul unde se e%ectuea"* transp rtul3 !n %uncie de distanele parcurse3 !n ca"ul serviciil r de transp rt de c*l*t ri&