Sunteți pe pagina 1din 1

DECLARATIE

Subsemnat(a)(ul)________________________________________,
cetatean________________,CNP_________________________,
domiciliat
in
localitatea________________________,
strada________________________,
nr.____, bl.____, sc.______,et.____, ap._____, judetul__________________,
cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal, cu privire la falsul in declaratii,
declar pe proprie raspundere ca o/il am in intretinere pe sot/sotie/mama/tata
____________________________________CNP____________________________,
care nu este incadrat(a) in munca la nici o firma de stat sau particulara, nu este
pensionar(a), nu beneficiaza de somaj, postsomaj sau ajutor social si nu are alte surse
de venit.
SEMNATURA
DATA

DECLARATIE

Subsemnat(a)(ul)________________________________________,
cetatean________________,CNP_________________________,
domiciliat
in
localitatea________________________,
strada________________________,
nr.____, bl.____, sc.______,et.____, ap._____,judetul__________________,
cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal, cu privire la falsul in declaratii,
declar pe proprie raspundere ca nu realizez venituri proprii.
SEMNATURA

DATA