Sunteți pe pagina 1din 13

Zvonurilo do acum 40 do ani.

August 1968: invadaroa ohoslovacioi


si ngrijoraroa Romnioi
Aurelian Stoica, Septimiu Chelcea
Universitatea din Bucure,ti
Regarded by some of the historians and political analysts as being the brave expression
of the independence policy run by Romania, meanvhile others considered it to be a
masquerade and the beginning of Nicolae Ceausescu's cult of personality, the 21
st
of
August 1968 remains a milestone in Romania's recent history. The analisys of the
National Historical Archives documents gave us the opportunity for the first time in
the last 40 years to find out the types of rumors spread in Romania. The state of
uncertainty expressed at the ,top of the communist party" and population's concern
regarding a possible military intervention of the Soviet Union and other communist
countries in Romania, after Czechoslovakia's model, have created a favorable climate for
rumor appearance. These rumors, as ve knov nov, did have a ,grain of truth".
Keywords. inteIIigence, rumour, miIitary invasion, Iear, worry, ,grain oI truth
Cuvinte-cheie. inIorma(ii, zvon, invazie miIitar, Iric, ngrijorare, ,smbure de adevr
expres a Iui NicoIae Ceau,escu. Ca urmare,
deIega(ia PCR n-a mai Iost invitat Ia reuniu-
niIe uIterioare aIe partideIor comuniste n
care s-a dezbtut incIusiv probIema tra-
iectoriei poIitice pe care o adoptase statuI
cehosIovac. Drezda, 23 martie Var,ovia,
14-15 iuIie BratisIava, 3 august (Retegan,
1998, 12 Berindei, 2008, 105).
ReIormeIe pe care AIexander Dubek,
secretaruI generaI aI PartiduIui Comunist
CehosIovac, inten(iona s Ie introduc, ,socia-
IismuI cu Ia( uman promovat de acesta nu
numai c nu erau pe pIacuI Moscovei din
punct de vedere poIitic, dar reprezentau ,i
un semnaI aI erodrii ,unit(ii TratatuIui
de Ia Var,ovia organiza(ie miIitar con-
ceput ca o contrapondere Ia NATO. Pro-
bIemeIe aveau nu numai caracter poIitic, ci
,i o dimensiune economic privind roIuI ,i
atribu(iiIe ConsiIiuIui de Ajutor Economic
Eecul ,socialismului
cu fa( uman"
Situa(ia sociaI ,i poIitic din Romnia n
anuI 1968 este conex contextuIui istoric
european aI aceIui moment. De,i Ia supraIa(
prea un monoIit din care rzbteau numai
,tiri articuIate ,i unitare, n reaIitate IostuI bIoc
comunist era marcat de disensiuni poIitice.
AstIeI, Ia nceputuI anuIui 1968, n cadruI
CongresuIui partideIor comuniste, desI,urat
Ia Budapesta, ca urmare a criticrii PartiduIui
Comunist Chinez ai cror reprezentan(i nu
erau prezen(i (ruptura sovieto-chinez se mani-
Iesta incIusiv prin conIIicte de Irontier)
PauI NicuIescu-MiziI, reprezentantuI PCR,
a respins demersuI de condamnare a Chinei.
n urma disputeIor ideoIogice, reprezentantuI
romn a prsit IucrriIe Ia soIicitarea
6 AureIian Stoica, Septimiu CheIcea
Reciproc (CAER), nIiin(at n anuI 1949 pentru
dezvoItarea schimburiIor comerciaIe ntre
stateIe comuniste. RegimuI de Ia Bucure,ti
ncerca n pIan economic s resping un
sistem dirijat de Ia Moscova, iar n pIan
miIitar s bIocheze controIuI armatei ,i
industriei de rzboi romne,ti, ca ,i impIicarea
Ior(eIor romne ntr-un conIIict armat (Retegan
,i Du(u, 2004, 10), Ir a ini(ia reIorme
care s distan(eze semniIicativ Romnia de
,sociaIismuI ortodox (Berindei, 2008, 108).
Totu,i, n anuI 1964, PartiduI Comunist
Romn adoptase poIitica ,neamestecuIui n
treburiIe interne aIe aItui stat. Romnia
ducea o poIitic extern de reIativ inde-
penden(, miznd pe sus(inerea din partea
unor state comuniste precum China ,i
IugosIavia ,i pe deschiderea ctre Iran(a,
Germania, IsraeI ,i StateIe Unite.
Situa(ia n CehosIovacia se prezenta diIerit
Ia( de cea din (ara noastr. De,i Ia niveI
decIarativ acest stat mergea n direc(ia tra-
sat de Moscova, Iiderii si au permis
modiIicarea cIimatuIui sociaI ,i o dezvoItare
a mi,crii reIormiste, care miIita pentru
IiberaIizri accentuate n pIan economic, n
baza stabiIirii unor reIa(ii de pia( ntre enti-
t(iIe economice sociaIiste. Pe Ing aceasta,
proiecteIe din apriIie 1968 aIe Iui AIexander
Dubek prevedeau mai muIt Iibertate pentru
mass-media ,i posibiIitatea existen(ei unei
guvernri muItipartinice, precum ,i apari(ia
unor decIara(ii antisovietice n pres.
IaptuI c secretaruI generaI aI PartiduIui
Comunist CehosIovac nu a putut gestiona
conIIictuI dintre aripiIe reIormist ,i conser-
vatoare din aceast Iorma(iune, precum ,i
apeIuriIe repetate venite din partea IideruIui
sovietic Leonid Brejnev, care i cerea impe-
rativ s remedieze ,probIemeIe existente
n aceast (ar, au dus Ia decizia de invadare
(Hoppe, 2005, 96-97). A,a cum au stabiIit ,i
unii autori occidentaIi, ,zvonuri aIe unei
posibiIe instaurri a unui sistem pIuraIist, care
s permit ,i Ior(eIor necomuniste participarea
Ia via(a poIitic, marcheaz punctuI n care
URSS nceteaz s mai Iie toIerant (IIores,
2007, 146).
n praguI invaziei CehosIovaciei ,i n
perioada imediat urmtoare se instaIase o
atmosIer ncrcat att n pIan intern (din cauza
posibiIit(ii ca ,i Romnia s aib o soart
simiIar), ct ,i n pIan interna(ionaI. CorneIiu
Mnescu, ministru de externe aI Romniei Ia
acea dat ,i pre,edinte aI sesiunii Adunrii Ge-
neraIe a ONU, aIIat n StateIe Unite cu pu(in
timp nainte de decIan,area evenimenteIor, a
surprins Ioarte atent acest cIimat tensionat.
,M aIIam Ia New York ,i Iusesem chemat
Ia Bucure,ti pentru a Iua parte Ia vizita Iui de
GauIIe n Romnia. Era ziua na(ionaI a
CehosIovaciei, iar eu, n noaptea urmtoare,
trebuia s urc n avion pentru a ajunge Ia
Bucure,ti. De ziua Ior na(ionaI, Ia Ambasada
CehosIovaciei de Ia ONU s-a dat o recep(ie.
M-am dus acoIo ,i m-au primit cu recu-
no,tin( pIecam peste o or, dar am trecut
pe Ia ei. AtmosIera era Ioarte ncrcat.
ZvonuriIe circuIau peste tot. Zvonuri despre
orice, dar nu despre invazie. So(ia ambasa-
doruIui ceh a venit Ia mine, cnd mi-am Iuat
rmas-bun, pIngnd n hohote. Era so(ia
ambasadoruIui CehosIovaciei ,i, totodat,
Iiica pre,edinteIui CehosIovaciei, mare,aIuI
Svoboda. DomnuIe Mnescu, ce se ntm-
pI, ce ne a,teapt" Suntem ngrozi(i.
(apud Betea, 2008, 575-576).
Pentru opinia pubIic din Romnia existau
dou surse de inIormare despre evenimenteIe
aceIei perioade. surseIe mass-media oIiciaIe
(dintre care ceI mai important era ziaruI
Scnteia) ,i comunicarea interpersonaI.
Legat de presa din (ara noastr trebuie
precizat c din ianuarie 1968 Scnteia (organ
aI CC aI PCR) prezenta pe Iarg toate subiec-
teIe care aveau Iegtur cu evoIu(ia situa(iei
poIitice, sociaIe, economice sau cuIturaIe din
CehosIovacia, ,ignornd aIte subiecte, pre-
cum rzboiuI din Vietnam sau pIenara PCUS.
InIorma(iiIe transmise de coresponden(ii
Agerpres (ineau prima pagin a ziaruIui,
articoIeIe avnd o maxim vizibiIitate ,i un
spa(iu generos n pagin (Retegan, 1998, 13).
n noaptea de 21l22 august, tancuriIe
sovietice (ntre 5000 ,i 7000) au ptruns pe
teritoriuI RepubIicii SociaIiste CehosIovacia.
NumruI miIitariIor a Iost estimat Ia jumtate
de miIion de soIda(i ,i oIi(eri din ceIe cinci (ri
participante, majoritatea Iiind ns sovietici.
7 ZvonuriIe de acum 40 de ani
n timpuI interven(iei, armata cehosIovac
a primit ordin de Ia Dubek s nu opun
rezisten(, dar, cu toate acestea, au Iost uci,i
72 de civiIi, aIte cteva sute Iiind rni(i.
NicoIae Ceau,escu a organizat o adunare
popuIar Ia Bucure,ti, Ia care a rostit (nu a
citit nota bene) o cuvntare condamnnd
vehement interven(ia trupeIor TratatuIui de
Ia Var,ovia n CehosIovacia. ,Ptrunderea
trupeIor ceIor cinci (ri sociaIiste n CehosIo-
vacia constituie o mare gre,eaI ,i o primejdie
grav pentru pacea n Europa, pentru soarta
sociaIismuIui n Iume. Este de neconceput n
Iumea de astzi, cnd popoareIe se ridic Ia
Iupt pentru a-,i apra independen(a na(io-
naI, pentru egaIitatea n drepturi, ca un stat
sociaIist, ca state sociaIiste s ncaIce Iiber-
tatea ,i independen(a unui aIt stat.
Cunoa,tem acum IiImuI desI,urrii
acestui eveniment Ir precedent, dar ,i Ir
vreo asemnare cu adunriIe popuIare uIte-
rioare, n amnunt organizate ,i strict
supravegheate de organeIe de represiune.
NicoIae Ceau,escu, dup cum a decIarat n
Ia(a ceIor peste o sut de mii de bucure,teni
n Ia(a sediuIui CC aI PCR (astzi Pia(a
RevoIu(iei), a aIIat teIeIonic de Ia Praga n
cursuI nop(ii (21 august) despre invadarea
CehosIovaciei. La ora 3 a.m. a primit o not
(nesemnat) din partea Ambasadei URSS Ia
Bucure,ti, care conIirma ceea ce de acum se
,tia din ComunicatuI TASS (Agen(ia Sovietic
de $tiri). Imediat (Ia ora 4 a.m.) a convocat
PrezidiuI Permanent. Apoi, Ia ora 6,30 a
avut Ioc ,edin(a ComitetuIui Executiv (steno-
grama acestei ,edin(e a Iost prezentat de
ctre Moraru ,i Grigorescu, 1998, 50-58).
Dup nici trei ore de Ia suspendarea acestei
,edinte (Ia ora 8,10 diminea(a), NicoIae
Ceau,escu s-a adresat muI(imii de bucure,-
teni, ,i prin transmisia radio ,i TV, tuturor
cet(eniIor din Romnia. Dat Iiind precipi-
tarea cu care a reac(ionat, este greu de imaginat
c NicoIae Ceau,escu a manevrat ,conducerea
de partid ,i ,maseIe de oameni ai muncii,
dar ,i inteIectuaIitatea, pentru a-,i nI(a ,cuItuI
personaIit(ii.
ReIeritor Ia cuvntarea Iui NicoIae
Ceau,escu Ia aceast neobi,nuit adunare
popuIar, Ia care bucure,tenii veniser oare-
cum spontan, printr-o chemare diIuzat Ia
radio n repetate rnduri ,i transmis din om n
om, un martor aI evenimentuIui mrturise,te.
,Perora(ia avea un accent dramatic ,i o
intensitate pasionaI care ac(iona contagios.
Nu-,i putea re(ine indignarea N. Ceau,escu
n.n. vorbind de atacuI inIam asupra CehosIo-
vaciei, eIectuat n dispre(uI Iegii interna(ionaIe
,i aI egaIit(ii dintre na(iuniIe sociaIiste. Iar
noi to(i care-I ascuItam i mprt,eam indig-
narea ,i ne sim(eam cuprin,i de o emo(ie
care ne suIoca. Ne sim(eam miIitan(i ai unei
cauze sacre ,i eram gata, de ni s-ar Ii cerut,
s-o probm prin Iapt. (Cornea, 2008, 9).
n acord cu istoricuI IIorin Constantiniu
(1997, 508), considerm c pozi(ia Iui NicoIae
Ceau,escu, n ziIeIe de 21l24 august `68 a
reprezentat exprimarea cea mai curajoas a
poIiticii de independen( dus de Romnia,
dar ,i unuI dintre ceIe mai bune momente
poIitice aIe IideruIui comunist de Ia Bucure,ti.
Nu am gsit suIiciente argumente n Iavoarea
aprecieriIor jurnaIistice de tipuI. ,1968 avea
s Iie ,i pentru (ara noastr un an speciaI. a
Iost anuI ceIei mai mari caciaImaIe. NicoIae
Ceau,escu s-a erijat cu succes n campion abso-
Iut aI independen(ei na(ionaIe ,i a neames-
tecuIui n aIaceriIe interne aIe aItor (ri ....
$i-a asumat, se spunea, riscuI unei inter-
ven(ii a stateIor TratatuIui de Ia Var,ovia,
de,i privind IucruriIe n perspectiv, o ase-
menea interven(ie ar Ii Iost cu totuI impro-
babiI (Antip, 2008, 45). Am Iixat intervaIuI
21-24 august pentru c n diminea(a ziIei de
25 august NicoIae Ceau,escu avusese o ntre-
vedere cu A.V. Basov, ambasadoruI URSS Ia
Bucure,ti, care i-a nmnat o scrisoare a
BirouIui PoIitic aI PCUS adresat Comite-
tuIui Executiv aI CC aI PCR. Urmarea.
schimbarea tonuIui ,i partiturii decIara(iiIor
ceIui pe care muI(i I considerau ,copiIuI
teribiI aI comunismuIui David n Iupt cu
GoIiat. Iat ce spunea ,micuI David n Ia(a
ComitetuIui Executiv aI CC aI PCR reunit Ia
25 august Ia ora 11,30. ,Trebuie s remarc
c n scrisoarea BirouIui PoIitic aI PCUS se
exprim dorin(a de a ajunge Ia ntrirea uni-
t(ii dintre partideIe noastre. Ea corespunde
8 AureIian Stoica, Septimiu CheIcea
pe de-a-ntreguI ,i dorin(ei partiduIui nostru.
$i mai departe. ,partiduI, att n ComitetuI
CentraI, ct ,i n Marea Adunare Na(ionaI, a
aIirmat hotrrea sa de a Iace totuI pentru
dezvoItarea reIa(iiIor cu Uniunea Sovietic
,i cu (riIe sociaIiste, IideIitatea sa Ia( de
aIian(eIe existente TratatuI de Ia Var,ovia
n.n. (apud Berindei, 2008, 107).
Unii anaIi,ti sunt de prere c NicoIae
Ceau,escu era inIormat c Ia reuniunea din
Crimeea (iuIie 1968) a ,eIiIor de state membre
aIe TratatuIui de Ia Var,ovia se Iuase hotrrea
interven(iei miIitare n ceIe dou state care
nu Iuseser invitate, CehosIovacia ,i Romnia.
ntr-una din ipotezeIe vehicuIate se apreciaz
c IideruI de Ia Bucure,ti era con,tient c se
aIIa pe Iista ceIor pe care Moscova i dorea
schimba(i cu persoane mai apropiate de poIitica
pe care ar Ii vrut s o promoveze n aceast
parte a Europei (BrbuIescu et al., 1998, 537).
AIte abordri au tratat pozi(ia Iui NicoIae
Ceau,escu ca pe o n(eIegere ntre Moscova
,i Bucure,ti pentru a inIiItra un ,pion otrvit
n construc(iiIe poIitice aIe Iumii occidentaIe.
Greu de crezut. Dup patruzeci de ani de Ia
tragiceIe evenimente, generaIuI Ion Stnescu,
Iost pre,edinte aI ConsiIiuIui Securit(ii Sta-
tuIui n perioada 1968-1972, a dezvIuit pIa-
nuI Iui NicoIae Ceau,escu de a-i primi pe
ru,i ,cu Ioc de arm (Ziua, nr. 4316 din
21.08.2008, p. 4).
ProbIematica invaziei a Iost arhivat n
18 dosare destinate Iui NicoIae Ceau,escu ,i
ctorva coIaboratori apropia(i, care bene-
Iiciau de o inIormare rapid, caIiIicat ,i
unitar asupra tuturor aspecteIor impIicate
de ac(iunea stateIor membre aI TratatuIui de
Ia Var,ovia. Agen(ia Romn de Pres
(AGERPRES) a consacrat pozi(iei Romniei
de respingere a atacuIui 105 buIetine speciaIe
,i, coIateraI, temei generaIe despre invazia
asupra CehosIovaciei, 246 de buIetine. Dup
ampIuI discurs de Ia baIconuI CC aI PCR
(inut de Ceau,escu n 21 august 1968, peste
200 de ziari,ti occidentaIi au venit Ia
Bucure,ti. Dintre ace,tia, trebuie men(ionat
John Akass, ziarist aI cotidianuIui britanic
The Sun, care scria Ia 7 septembrie 1968
ntr-un articoI intituIat ,Romnia, (ara
ridicriIor din umeri ,i a zvonuriIor dejucate
c ,NicoIae Ceau,escu a devenit, pur ,i
simpIu, chiar mai ortodox dect era nainte
(Adevrul, nr. 4667 din 6.07.2005).
CorespondentuI AGERPRES de Ia Roma
a transmis articoIuI Iui AIIredo Pieroni,
,Amenin(area romniIor a venit de Ia grani(a
ungar, aprut n Corriere della Sera din
06.09.1968 n care se aIirma.
Potrivit zvonuriIor pe care Ie-am cuIes,
se pare c nu trebuie (sau nu va trebui) s
a,teptm o eventuaI invazie dinspre grani(a
sovietic ,i care n Iaza IinaI, n DeIta
Dunrii, prezint un teritoriu aproape imprac-
ticabiI. Este (sau va Ii) de a,teptat o eventuaI
invazie dinspre grani(a ungar. Se pare c
sovieticii ,i-au propus s nsceneze simptomeIe
unei contrarevoIu(ii, potrivit tacticii urmate,
chiar n mod Iipsit de strIucire n CehosIo-
vacia. n regiuniIe de grani( aIe TransiIvaniei
unde trie,te o minoritate maghiar neIi-
ni,tit de 1 500 000 de oameni (Iosta provincie
autonom maghiar) a Iost observat un
dute-vino neobi,nuit de turi,ti sovietici
curio,i, considera(i drept agen(i. Se pare c
trupeIe sovietice ar Ii ptruns ziIeIe trecute pe
teritoriuI romn ,i ar Ii minat uneIe ntreprin-
deri industriaIe, printre care Iabrica ,AIu-
mina din Oradea. PericoIuI a Iost nIturat.
Dar se pare c sovieticii ,i-au propus s arate
c au nceput opera(iuniIe de sabotaj Ia( de
regimuI comunist romn, justiIicnd n acest
IeI interven(ia Ior (Adevrul, nr. 4667 din
6.07.2005).
n seara ziIei de 30 august 1968, pre,e-
dinteIe american Lyndon Johnson a (inut un
discurs n Iegtur cu evenimenteIe din
CehosIovacia, transmis de agen(ia UPI. Acest
discurs se dorea a Ii tran,ant, dup ce Secre-
taruI de Stat aI SUA, Dean Rusk, I-ar Ii
sItuit pe ,eIuI statuIui american n acest
sens. n interven(ia sa, Lyndon Johnson aprecia
c ,a urmrit ndeaproape ,i cu muIt am-
rciune evenimenteIe din CehosIovacia ,i c
ast-sear circuI zvonuri c aceast ac(iune
ar putea s se repete ,i n aIt parte, n
cursuI anuIui 1968, n Europa rsritean
(Adevrul, nr. 4651 din 17.06.2005). O zi
9 ZvonuriIe de acum 40 de ani
mai trziu, oIiciaIit(i de Ia Washington au
conIirmat, pentru aceea,i agen(ie de ,tiri, c
Romnia este (ara Ia care s-a reIerit pre,e-
dinteIe american.
,SUA au auzit pentru prima oar spt-
mna trecut zvonuri despre mi,cri de trupe
sovietice ,i sateIite n direc(ia Irontierei
Romniei. Aceste zvonuri au Iost discutate
cu ambasadoruI romn CorneIiu Bogdan, care
a spus atunci c nu de(ine niciun IeI de inIor-
ma(ii din partea guvernuIui su care s Ie
conIirme. ... ntre timp rapoarte din diverse
surse de inIorma(ii tind s conIirme o oarecare
disIocare de Ior(e sovietice Ia Irontiera Rom-
niei (Adevrul, nr. 4651 din 17.06.2005).
O cIariIicare a obiectiveIor poIiticii externe
duse de NicoIae Ceau,escu sau, n ansambIu,
de Romnia, intr mai degrab n preocup-
riIor reprezentan(iIor ,tiin(eIor istorice ,i din
acest motiv nu vom insista asupra acestor
aspecte. Ceea ce ne intereseaz n caIitate de
socioIogi sunt dateIe IactuaIe Iegate de tipo-
Iogia, tematiciIe ,i caracteristiciIe zvonuriIor
care au circuIat n anuI 1968 n Romnia. n
interven(ia sa din cadruI conIerin(ei cu tema
Romnia yi Primvara de la Praga, orga-
nizat n anuI 2005 de InstitutuI Na(ionaI
pentru StudiuI TotaIitarismuIui, unuI dintre
participan(i (proI. univ. dr. Mihai Retegan)
aprecia c ,ar Ii interesant de ,tiut dac n
anuI 1968 organeIe de partid au eIaborat, au
ntocmit, pe baza a ceea ce ,tiau eIe, sinteze
aIe strii de spirit aIe romniIor n aceI
moment. Ar Ii extrem de interesant. Cum
priveau oamenii obi,nui(i evenimenteIe din
CehosIovacia" Care erau tendin(eIe din
societatea romneasc".
StudiuI nostru rspunde unor asemenea
ntrebri n baza unor documente aIe ArhiveIor
Na(ionaIe Istorice CentraIelIond CC aI PCR
Sec(ia Organizatoric. Aceste materiaIe au
Iost identiIicate, de ctre unuI dintre autorii
acestui materiaI (A. Stoica).
Pentru a putea n(eIege cu adevrat care
era cIimatuI opiniei pubIice romne,ti trebuie
precizat c, n acea perioad, Ia grani(eIe
Romniei se desI,urau manevre de inti-
midare ,i diversiune executate de ctre 10-12
mari unit(i sovietice (potrivit unor estimri
aIe SUA, erau chiar 15-20 de divizii bIindate
de inIanterie motorizat), 4-5 maghiare ,i
2-3 buIgare. Coroborat cu msuriIe Iuate de
autorit(i (adunarea popuIar din Bucure,ti
din 21.08.1968, deIiIarea unor unit(i miIi-
tare, constituirea GrziIor Patriotice etc.) ,i
cu ,tiriIe care veneau pe canaIe mass-media
oIiciaIe sau neoIiciaIe (diverse posturi de
radio n Iimba romn din Europa de Vest),
acest Iucru a dus Ia instituirea unei atmosIere
psihice ct se poate de sumbre ,i tensionate.
IostuI pre,edinte aI ConsiIiuIui Securi-
t(ii StatuIui n acea perioad decIara ntr-un
interviu pentru ziaruI Ziua (nr. 4316 din
21.08.2008, p. 4) c ,La grani(e eram n
stare de aIert. ... De ceaIaIt parte vedeam
tancuriIe ruse,ti Ia AIbi(a. De abia dup
patru septembrie s-au retras. Dup dou sp-
tmni.
Ca martor aI aceIor evenimente
(S. CheIcea), pot aIirma c ngrijorarea ,i
entuziasmuI dominau popuIa(ia din Romnia.
MuI(i dintre noi, tineri pe atunci, ne
sim(eam mndri c suntem contemporanii
sIidrii coIosuIui sovietic, dar ne temeam de
consecin(eIe pe care Ie-ar Ii avut ocuparea
(rii de armateIe ,stateIor Ir(e,ti. Eram
oIi(er de serviciu Ia InstitutuI de PsihoIogie
aI Academiei RSR (n timpuI srbtoriIor
oIicaIe, angaja(ii tebuiau s asigure ,per-
manen(a). n miez de noapte (20l21 august)
am Iost anun(at teIeIonic de Ia ComitetuI
MunicipaI de Partid c se nIiin(eaz Grzi
Patriotice n Iiecare institu(ie de stat. M-am
nscris imediat. Am rmas mpreun cu unuI
dintre coIegii mei, cercettor ,tiin(iIic stagiar
ca ,i mine, astzi rezident n IsraeI, s asigu-
rm permanen(a Ia institut nc o zi ,i o
noapte. mi aduc aminte c n ziIeIe urmtoare
n InstitutuI de PsihoIogie se ascuItau n coIec-
tiv ,tiriIe de Ia ,Europa Iiber (pn atunci,
emisiuniIe Europei Libere erau considerate
du,mnoase ,i ne Ieream s se ,tie c eram
Ia curent cu ce se transmitea Ia acest post de
radio). Credeam c a venit schimbarea, c
,primvara de Ia Praga va veni ,i Ia
Bucure,ti. Ni s-au repartizat arme pentru
aprarea institutuIui (o mitraIier, dou pu,ti,
10 AureIian Stoica, Septimiu CheIcea
dou pistoaIe ,i o grenad dac mi aduc
bine aminte). PIanuI de aprare a institutuIui
a Iost ,gndit de un coIeg desemnat de
conducere. Era pueriI. Cu tot ,armamentuI
din dotare trebuia s (intim n poart, s nu-i
Ism pe ru,i s intre n institut` Mai trziu,
dup un an, pregtirea GrziIor Patriotice a
ajuns o mascarad. Oameni n toat Iirea
deIiIau prin saIa de sport mnuind pu,ti de
Iemn. PersonaI, am reIuzat s m joc de-a
aprarea patriei.
Considerm c anaIiza zvonuriIor de acum
40 de ani trebuie raportat Ia contextuI so-
ciaI-poIitic, n care Iiderii poIitici interna-
(ionaIi discutau despre iminen(a izbucnirii
unui nou rzboi ce se putea extinde Ioarte
rapid Ia niveI mondiaI. Esen(a zvonuriIor,
,apari(ia ,i circuIa(ia n cadruI societ(ii a
unor inIorma(ii Iie nc neconIirmate pubIic
de ctre surseIe oIiciaIe, Iie dezmin(ite de
acestea (KapIerer, 2006, 39), reIev caracte-
risticiIe sociaI-poIitice aIe Romniei anuIui
1968. un regim totaIitar cu o comunicare
oIiciaI prea pu(in credibiI, Iacunar, ambigu
,i un eveniment de mare interes pentru
popuIa(ie exact ceIe dou eIemente-cheie
aIe zvonuriIor (AIIport ,i Postman, 1946-1947,
502). De aItIeI, pentru cei mai muI(i dintre
autori condi(iiIe care Iavorizeaz transmi-
terea zvonuriIor (in de ,situa(iiIe ambigue ,i
probIematice, n care exist tensiuni, neIini,te,
anxietate (McQuaiI, 1999, 142). Pentru aI(i
cercettori, emergen(a zvonuriIor ntr-un con-
text sociaI dat (ine att de importan(a ,i
ambiguitatea evenimentuIui (care I poten-
(eaz), ct ,i de trsturiIe de personaIitate,
precum capacitatea critic a persoaneIor, inter-
naIismuIlexternaIismuI Ior etc. (CheIcea, 1994,
184).
Situa(ia interna(ionaI n 1968 se nca-
dreaz n tiparuI descris de Robert H. Knapp
(1944, 28), pentru care zvonuriIe se dezvoIt
mai aIes n perioade caracterizate prin
constrngeri sociaIe, precum ceIe de rzboi,
cnd nu numai c deterioreaz ncrederea ,i
moraIuI opiniei pubIice, dar se pot constitui
,i n arme aIe propagandei inamice. AstIeI,
dac bro,uriIe de propagand ,i transmi-
siuniIe radio pot avea un eIect simiIar unor
gIoan(e, zvonuI poate avea propriet(iIe
distructive aIe unei adevrate torpiIe.
Pentru aI(i autori, zvonuriIe n timp de
rzboi (,i putem aprecia c Iuna august a
anuIui 1968 avea toate caracteristiciIe unui
cIimat pre-conIIict) s-au mpr(it n dou
categorii. ceIe uniIicatoare, pozitive (care
creeaz o stare de spirit bun) ,i ceIe nega-
tive, care descurajeaz ,i destabiIizeaz
(Jeanneney, 1997, 146).
A,a cum se ,tie, zvonuriIe pot Ii cIasiIicate,
dup geneza Ior, n ,zvonuri-vis,
,zvonuri-sperietoare ,i ,zvonuri-incitare.
n Iunc(ie de teme se pot ntIni ,zvonuri
majore ,i ,zvonuri cotidiene. n cazuI n
care se ia n caIcuI graduI Ior de pIauzibi-
Iitate, zvonuriIe se mpart n ,pIauzibiIe ,i
,Ianteziste, dup sursa inIorma(iiIor pot Ii
,zvonuri-crea(ie coIectiv ,i ,zvonuri Ian-
sate (de un emi(tor), dup durat pot Ii
,zvonuri-vivante ,i ,zvonuri eIemere, iar
dup canaIuI de comunicare putem vorbi de
,zvonuri care circuI de Ia gura cIevetitoare
Ia urechea avid de inIorma(ii senza(ionaIe ,i
,zvonuri mass-media (CheIcea, 2006, 5-47).
Zvonuri la frontiera
cu Uniunea Sovietic
La 21 august 1968, comitetuI jude(ean de
partid Suceava comunica IaptuI c n comuna
Dorne,ti, un cet(ean sovietic venit Ia rude
din ora,uI Cernu(i ar Ii spus ,eIuIui de post
c ,n apropierea Irontierei ar Ii unit(i moto-
rizate ,i n comuna Adncata din URSS au
Iost adunate contingenteIe 1929-1943, crora
un oIi(er superior care a venit n comun
Ie-a spus s Iie pregtite de Iupt ,i s (in
secretuI ceIor discutate pentru a nu se auzi
n Romnia (ANIC, I. 10). ComitetuI jude-
(ean Maramure, inIorma c o serie de cet(eni
s-au prezentat Ia organuI de partid din SighetuI
Marma(iei artnd c ,sunt ngrijora(i n
Iegtur cu mi,criIe de trupe nzestrate cu
armament greu pe care Ie-au observat n
apropierea grani(ei. n cursuI aceIei ziIe s-au
semnaIat zboruri aIe unor avioane cu reac(ie
de-a IunguI Irontierei cu Romnia (ibidem).
11 ZvonuriIe de acum 40 de ani
ComitetuI jude(ean de partid Bistri(a-N-
sud era anun(at, n aceea,i zi, c un
inspector aI Direc(iei Iinanciare jude(ene
care se ntorsese de Ia rudeIe din URSS ar Ii
auzit c sunt concentrri masive de trupe Ia
Irontiera cu Romnia (ibidem). SimiIar, un
student ntors de Ia Chi,inu a povestit c
grnicerii sovietici i-ar Ii scos pe turi,tii
romni din hoteI, pretextnd c acesta este
n repara(ie ,i i-ar Ii condus sub escort Ia
gar. n pIus, Ie-au voaIat IiImeIe din apa-
rateIe Ioto ,i Ie-au re(inut bagajeIe Ia vam
contra unei chitan(e. Un aIt cet(ean din
MoIdova ar Ii vzut ,i auzit n seara ziIei de
21l22 august Iumini ,i zgomot de ,eniIe dincoIo
de Prut, ntre sateIe Petri, ,i Vii,oara (ANIC,
I. 46). Numeroase reIatri aduceau n discu(ie
garnituriIe de tren cu echipamente miIitare,
precum ,i masriIe de trupe din apropierea
Irontierei ,i existen(a armamentuIui greu n
zon. AstIeI, un cet(ean pe nume StaIie
VasiIe (sic) ar Ii vzut Ia ntoarcerea din
URSS, n sta(ia IIore,ti-BI(i, dou garnituri
de tren cu tancuri, ma,ini ,i trupe. Un cet-
(ean din Ia,i a reIatat c pe ,oseaua dintre
BoIotna ,i Ungheni ar Ii observat n pduriIe
de pe acest traseu tancuri ,i ma,ini miIitare
sta(ionate (ANIC, I. 48).
Pe 23 august, n parcuI din ora,uI Bacu
au Iost gsite 25 biIete pe care era scris
,AIar cu agresorii din CehosIovacia,
,Triasc poporuI-Irate cehosIovac, ,Ru,ine
guverneIor agresoare, ,Cet(eni, scanda(i
aIar cu agresorii, ,Ceau,escu Svoboda
Dubek (ibidem). n schimb, n suduI (rii
mai precis n jude(uI IaIomi(a, comuna Sudi(i
au Iost gsite ,cinci Ii(uici scrise de mn cu
con(inut injurios Ia adresa partiduIui (ANIC,
I. 89). ComitetuI jude(ean Bacu a comu-
nicat c n noaptea de 24l25 august, Ia oreIe
03,00, s-a transmis de Ia o sec(ie Ia aIta a
CombinatuIui de Cauciuc zvonuI c au intrat
trupeIe sovietice n (ar. n acest sens, Iuse-
ser desemna(i doi secretari ai comitetuIui
municipaI pentru a Ii trimi,i acoIo s
depisteze de unde a pornit zvonuI. n zona
Boto,ani, autorit(iIe comuniste erau anun-
(ate c n dreptuI comuneIor $teIne,ti,
HIipiceni ,i Dorohoi satuI Bajura se
observ ma,ini Ia grani(. n aceea,i noapte,
ntre sateIe Coste,ti ,i Brani,tea din URSS
au continuat s circuIe ma,ini cu IaruriIe
aprinse care se apropiau de Irontiera cu
Romnia, sta(ionau pu(in dup care se
ntorceau. SimiIar, n sectoruI de peste Prut,
n dreptuI satuIui BoId com. ManoIeasa ,
s-ar Ii semnaIat prezen(a a circa 20 de
camioane care au venit pn n dreptuI I,iei
de grani(, unde au sta(ionat (ANIC, I. 106).
La Ia,i, n 29 august, ,eIuI grii (care
tocmai eIectuase o depIasare n RSS MoIdo-
veneasc) aIIase c n gara Ungheni-Prut
erau circa 200-300 vagoane pIatIorm, cu
care, de obicei, se transport tancuri, a,ezate
pe boghiuri pentru ecartament normaI (ca n
Romnia). Acest Iucru era surprinztor ntru-
ct, pn Ia aceI moment, schimbarea de
boghiuri Ia orice IeI de vagoane se Icea n
(ara noastr, n gara SocoIa (ANIC, I. 150).
Dou ziIe mai trziu, autorit(iIe jude(uIui
Satu-Mare anun(au c Ia Peregova, n URSS,
Iuseser observate 150 de vagoane cu pIat-
Iorm care transportau tancuri ,i bIindate.
Un acar sovietic ar Ii aIirmat c ,o parte din
armateIe sovietice au trecut spre Ungaria ,i
c printre cet(enii sovetici circuI zvonuI
c sunt pregti(i s treac ,i n Romnia
(ANIC, I. 179).
A,a cum au artat ,i rezuItateIe unor
studii anterioare (Stoica, 2006, 64), n pe-
rioada ceIui de-aI doiIea rzboi mondiaI,
IocaIit(iIe de grani( reprezentau zoneIe ceIe
mai propice pentru apari(ia, transmiterea ,i
rspndirea zvonuriIor n perioadeIe marcate
de tensiuni. Asemntor, documenteIe anuIui
1968 indicau c ,n comuneIe BiIca, VicovuI
de Sus, Brodina ,i aIteIe din jude(uI Suceava,
situate Ia grani(a cu URSS, circuIa zovnuI c
n toamn urmau s aib Ioc manevre miIi-
tare n (ara noastr aIe armateIor (riIor parti-
cipante Ia TratatuI de Ia Var,ovia (ANIC,
I. 156). n doar dou ziIe, pe 31 august,
aceast ,tire ajunsese n jude(eIe Boto,ani ,i
Harghita, precum ,i n municipiuI Bucure,ti.
AstIeI, n aceste zone, ,circuIa zvonuI c
URSS ar Ii cerut ca, n Iuna septembrie, pe
teritoriuI (rii noastre s se organizeze mane-
vre comune aIe trupeIor (riIor participante
Ia TratatuI de Ia Var,ovia (ANIC, I. 173).
12 AureIian Stoica, Septimiu CheIcea
n pIus, n uneIe comune din jude(uI
Boto,ani se discuta c n noaptea de 31
august urma s Iie aruncat n aer poduI de Ia
Ungheni. Acest Iucru putea Ii expIicat prin
IaptuI c n cursuI aceIei ziIe se trseser 76
de Iovituri de antiaerian Ia 8 km de grani(
,i, pe maIuI sovietic aI PrutuIui, n dreptuI
comunei CrasnaIeuca, puteau Ii vzute mi,-
cri de oameni ,i se auzeau zgomote de
ma,ini (ibidem).
Un aIt cet(ean ntors recent n (ar con-
Iirma versiunea provocatoare Iansat, ,i anume
c n Uniunea Sovietic se ducea o intens
propagand mpotriva (rii noastre, aIir-
mndu-se c Romnia se pregtea s atace
URSS (ANIC, I. 178). ConIorm dateIor unui
romn ntors de Ia rudeIe din Uniunea
Sovietic, ,n ntreprinderiIe ,i institu(iiIe
din Basarabia erau prezen(i mai muI(i Iectori
trimi,i de Moscova care (ineau expuneri cu
caracter tenden(ios Ia adresa poIiticii PCR
(ANIC, I. 180).
Zvonuri la grani(a cu Bulgaria
ComitetuI jude(ean de partid IIIov primise
sesizri de Ia unii cet(eni romni ,i strini,
care au venit din BuIgaria pe 22 august,
conIorm crora au Iost vzute trupe bIindate
n mi,care spre grani(a cu Romnia, pe traseuI
dintre PIevna ,i Ruse, iar n zon era decretat
starea de mobiIizare, Iiind emise ordine de
chemare. Sursa nu putea Ii pus Ia ndoiaI
ntruct era vorba de un oIi(er de miIi(ie
care venise din (ara vecin. Un cet(ean ceh
care se napoia spre cas venind de Ia Ruse
a Iost ndreptat de autorit(iIe buIgare pe un
traseu IturaInic, motivndu-i-se c ,oseaua
este bIocat (ANIC, I. 32).
Numero,i romni care au venit din
BuIgaria au vzut pe ,oseaua Botevgrad-Ruse
peste 100 de autobIindate cu piese de artiIerie,
iar pe ,oseaua PIovdiv-Ruse ma,ini pe ,eniIe
,i soIda(i. Un bucure,tean a observat ntre
Varna ,i BaIcic trupe motorizate cu miIitari
mbrca(i n saIopete de cauciuc ceea ce
conducea Ia ideea c Iac parte din trupeIe
speciaIe, n timp ce n ora,eIe Varna, SoIia
,i Ruse Iuseser semnaIate ma,ini nchise cu
preIat, cu numere ro,ii (ANIC, I. 56).
Un Iucrtor vamaI indica IaptuI c n
sta(ia Ruse-triaj erau miIitari care controIau
toate trenuriIe ,i to(i cet(enii strini. Un aIt
bucure,tean ar Ii povestit c a Iost abordat Ia
un chio,c din ora,uI Ruse de un IocaInic
care i-ar Ii spus c ,Ceau,escu aI vostru nu
Iace bine ce Iace ,i c mai trziu va regreta
(ibidem). De asemenea, n aceIa,i ora, ar Ii
Iost observate mai muIte avioane care zburau
n grupuri de cte trei, paraIeI cu Dunrea.
Interesant este ,i reIatarea unui Iocuitor aI
Bucure,tiuIui, venit de Ia Ruse, care a vzut
c turi,tii romni erau persecuta(i, perche-
zi(iona(i ,i brusca(i de organeIe vamaIe
buIgare, n timp ce vizitatorii germani ,i
unguri nu erau supu,i acestui controI. Un
grup de turi,ti romni ar Ii Iost acostat n
ziua de 22 august de ctre cet(eni buIgari
care au aIirmat c ,tovar,uI NicoIae
Ceau,escu s-ar Ii exprimat ntr-o discu(ie c
provincia CadriIater ar apar(ine Romniei ,i
de aceea a Iuat pozi(ie mpotriva ceIor cinci
(ri sociaIiste care au ocupat CehosIovacia
(ANIC, I. 114). Acest zvon aI unei eventuaIe
preten(ii a Romniei Ia( de vecinuI de Ia
sud va Ii unuI dintre ceIe mai vehicuIate de
ctre cet(enii ,i autorit(iIe buIgare.
Zvonuri n zona Mrii Negre
Un numr de 45 de cet(eni cehi care sosiser
Ia Giurgiu din BuIgaria (ntre care ,i echipajuI
unui avion IL-18 cruia n noaptea de 23 august
nu i s-a permis s decoIeze cu 100 de turi,ti
cehi) au reIatat c Ia Varna au Iost inIorma(i
de buIgari s nu treac n Romnia ntruct
Irontiera este nchis, a Iost decretat starea
de mobiIizare, iar Ia grani( sunt tancuri. De
asemenea, i-ar Ii anun(at pe ace,tia c IIota
URSS din Marea Neagr se pregte,te s se
ndrepte spre portuI Constan(a. AI(i romni
ntor,i din BuIgaria reIatau c vzuser trupe
ampIasate n Iiziera din zona Varna-BaIcic ,i
$abIa, unit(i cazate n corturi, avioane super-
sonice ,i nave miIitare. Interesant este c
probIema agita(iei buIgariIor era prezentat de
13 ZvonuriIe de acum 40 de ani
ace,tia tot n stiI sovietic, provocator, cum a
Iost cazuI unui oIi(er buIgar care Ie transmisese
unor cet(eni romni aIIa(i n (ara vecin c
,romnii vor s ia CadriIateruI (ANIC, I. 68).
Un aIt caz, n aceea,i not, prezenta dis-
cu(ia dintre o patruI de grniceri buIgari
aIIat n dreptuI unor Iucrri genistice im-
portante din zona Ior ,i un grnicer romn
care ar Ii Iost ntrebat de ace,tia ,ce au
romnii cu noi" (ANIC, I. 71). Potrivit
dateIor comitetuIui jude(ean de partid
Constan(a, doi turi,ti romni care inten(ionau
s mearg spre Varna ar Ii Iost ntor,i napoi
de grnicerii buIgari, din discu(iiIe pe care
Ie-ar Ii purtat cu ace,tia reie,ind c romnii
se pregtesc intens pentru a recuceri
CadriIateruI (ibidem).
La 24 august apruser deja ,tiri ,cIasice
pentru perioadeIe tensionate, cum ar Ii aceea
c de Ia o unitate de marin purttoare de
rachete ar Ii dezertat un maistru miIitar cIasa
a III-a (A.V.), care ar Ii cerut nvoire Ia
comandantuI unit(ii pentru cteva ore ,i nu
s-a mai ntors (ANIC, I. 68).
Zvonuri la grani(a cu Ungaria
n ArdeaI, comiteteIe jude(ene de partid erau
inIormate c existau discu(ii ntre cet(enii
de etnie maghiar potrivit crora, n cazuI n
care vor intra n Romnia trupeIe sovietice
,i ceIe maghiare, TransiIvania va Ii dat
Ungariei (ANIC, I. 89). Mai muI(i tineri
muncitori de Ia ntreprinderea ,SteaguI Ro,u
precum ,i unii cet(eni din jude(uI Mehedin(i
aveau ntrebri Iegate de situa(ia prezentat
mai sus, dorind s ,tie dac n aceIe ziIe (24
august) s-au IormuIat n Ungaria preten(ii
asupra ArdeaIuIui (ANIC, I. 94). n jude(uI
CIuj existau maniIestri aIe unor cet(eni
maghiari, caracterizate drept du,mnoase de
autorit(i, ntruct pe marginea comentariiIor
Ia( de situa(ia din CehosIovacia se aIirma
c era momentuI ca ungurii s cear ArdeaIuI,
Iiind aduse caIomnii Ia adresa conducerii
partiduIui (ANIC, I.140).
De,i autorit(iIe inIormau c se Iuaser
toate msuriIe pentru aprovizionarea
popuIa(iei, uneIe comitete jude(ene sesizaser
c se resim(ea Iipsa unor mrIuri. AstIeI,
reprezentan(ii jude(eIor Bihor, Mehedin(i,
Bra,ov, DoIj, Boto,ani ,i Sibiu cereau supIi-
mentri de zahr, Iin, mIai, orez ,i uIei.
Din jude(eIe Maramure,, Hunedoara, DoIj
,i Neam( se transmitea c persist, Ia 25
august, zvonuI Iegat de scumpirea zahruIui,
Iinei ,i uIeiuIui, motiv pentru care unii
cet(eni cumprau aIimente n mod exagerat
(ANIC, I. 117). Dou ziIe mai trziu, n
aceIea,i zone se semnaIa tendin(a de a se
cumpra mari cantit(i de produse agroaIi-
mentare, Ia( de cereriIe crescnde Iiind Iuate
msuri pentru aprovizionarea magazineIor ,i
Iiind dus munc de Imurire cu popuIa(ia
pentru combaterea acestei tendin(e (ANIC,
I. 140). Acest tip de zvon este simiIar ceIor
identiIicate n perioada ceIui de-aI doiIea
rzboi mondiaI, perioad marcat, de aseme-
nea, de tensiuni ,i priva(iuni care Iavorizau
transmiterea a numeroase ,tiri despre Iipsa sau
scumpirea unor aIimente (Stoica, 2006, 65).
Un aIt Ienomen interesant din punct de
vedere sociaI, caracteristic perioadeIor tuIburi,
era reprezentat de retragerea baniIor de Ia
Casa de Economii ,i Consemna(iuni. AstIeI,
n ziua de 26 august, de Ia unit(iIe CEC din
MunicipiuI Bucure,ti au Iost retra,i 20 miIi-
oane Iei (de trei ori mai muIt dect depuneriIe),
Ia CIuj peste 9 miIioane Iei, iar n jude(uI
Bihor 6 miIioane Iei. Erau semnaIate cazuri
n care unii muncitori de Ia I.I. Vatra
Dornei ,i Iacobeni au prsit IucruI ,i au
pIecat acas motivnd c (ara va Ii ocupat
(ANIC, I. 140).
Diver,i cet(eni care se ntorceau din
Ungaria au sesizat pregtiriIe miIitare n pIin
desI,urare din (ara vecin. AstIeI, Iuseser
observate ma,ini ,i camioane cu miIitari care
se ndreptau spre grani(a cu Romnia, corturi
aIe trupeIor sovietice, posturi cu miIitari
sovietici ,i maghiari dispuse pe ,oseIe, tabere
cu miIitari maghiari etc. Un cet(ean din
Arad vzuse pe una din ,oseIeIe care Iegau
Budapesta de grani(a cu (ara noastr camioane
cu miIitari maghiari care se ndreptau spre
Irontier. Pentru unii romni ntor,i din
RepubIica Democrat German ,i Ungaria
14 AureIian Stoica, Septimiu CheIcea
pe 30 august, ,popuIa(ia acestor (ri era
dezinIormat, ntruct Ii s-ar Ii spus c n
Romnia s-a decretat mobiIizare generaI ,i
c (ara noastr ar vrea s ocupe Basarabia
(ANIC, I. 164).
Concluzii
Conducerea statuIui romn era permanent
inIormat prin intermediuI organeIor comu-
niste din teritoriu despre starea de Iapt ,i
evoIu(ia evenimenteIor din toat (ara. Din
stenograma ,edin(ei membriIor ComitetuIui
Executiv aI CC, din diminea(a ziIei de 21
august 1968, se pot desprinde cteva decizii
pe care conducerea partiduIui Ie-a Iuat. sensi-
biIizarea ,i mobiIizarea popuIa(iei, renIiin-
(area grziIor patriotice, controIuI miIitar
sporit aI aeroporturiIor, convocarea imediat
a ComitetuIui CentraI, a ConsiIiuIui de Stat,
a guvernuIui ,i a Marii Adunri Na(ionaIe.
MobiIizarea popuIa(iei urma s Iie Icut
sub controIuI responsabiIiIor organiza(iiIor
de partid, a sindicateIor ,i a UTC, pentru a
putea Ii prevenite eventuaIe ac(iuni anarhice
sau provocri susceptibiIe s constituie motiv
pentru o interven(ie (Berindei, 2008, 106).
Din documenteIe identiIicate de noi, msu-
riIe Iuate de autorit(iIe comuniste n pIan
intern pot Ii grupate n urmtoareIe cate-
gorii. 1) organizarea de maniIestri cu carac-
ter poIitic ,i inIormarea popuIa(iei din teri-
toriu 2) gestionarea prezen(ei n (ar a ceIor
circa 8000 de turi,ti cehosIovaci 3) cu-
noa,terea strii de spirit a popuIa(iei ,i
contracararea zvonuriIor aprute.
1. Aceast prim categorie este n Iapt con-
centrat n binecunoscuta adunare cu caracter
pubIic organizat de conducerea comunist
n data de 21 august 1968, Ia nici 12 ore
dup ocuparea propriu-zis a statuIui cehos-
Iovac. Peste 100 000 de romni au asistat Ia
discursuI cu tent na(ionaIist sus(inut de
NicoIae Ceau,escu, muI(i dintre ei Iiind
inteIectuaIi care apreciau momentuI drept o
deschidere ctre Vest ,i o ,ans pentru
ie,irea de sub cortina comunismuIui sovietic.
n (ar, dup acest moment, maniIestuI
pIenarei CC aI PCR care a stat Ia baza
discursuIui IideruIui de Ia Bucure,ti a Iost
dezbtut cu interes de cet(eni. ComiteteIe
jude(ene de partid apreciau c, dup adu-
nare, crescuse Ioarte muIt interesuI oameniIor
pentru a Ii inIorma(i n Iegtur cu evoIu(ia
evenimenteIor din CehosIovacia. n acest
sens, romnii ,urmreau cu aten(ie presa, se
grupau n juruI teIevizoareIor, puneau ntre-
bri, angajau discu(ii. Peste tot popuIa(ia
aproba pe depIin pozi(ia partiduIui ,i statuIui,
msuriIe Iuate pentru ntrirea securit(ii (rii
,i condamna cu vehemen( interven(ia armat
n CehosIovacia (ANIC, I. 87). n cursuI
ziIeIor de 23 ,i 24 august, n toate jude(eIe
au avut Ioc ntruniri aIe comuni,tiIor pentru
discutarea documenteIor pIenarei CC aI PCR,
n totaI Iiind vorba de 10 181 adunri Ia care
au participat 1 153 000 de membri de partid,
cei care au Iuat cuvntuI Iiind n numr de
141 000. DocumenteIe men(ionate au Iost
aIi,ate n Iocuri vizibiIe, au Iost citite Ia
IocuI de munc sau n cIuburi, cmine cuItu-
raIe, Ia sta(iiIe de radioampIiIicare, Iiind
organizate audi(ii sau vizionri coIective Ia
radio ,i teIeviziune ntruct ziareIe repar-
tizate s-au dovedit insuIiciente (ANIC, I. 88).
Pn n seara ziIei de 24 august erau constituite
grzi patriotice n 5897 unit(i, din care 2414
n ntreprinderi, 2704 n comune, 779 n
institu(ii totaIuI IupttoriIor Iiind de 436
649 (ANIC, I. 92).
2. Din eviden(eIe OIiciuI Na(ionaI de Turism
(ONT), n perioada decIan,rii evenimenteIor,
n (ara noastr erau prezen(i circa 8000 de
turi,ti cehosIovaci, dintre care 4500 n sta(iu-
niIe de pe IitoraI ,i n diverse IocaIit(i.
Bucure,ti (100), Arad (600), Timi,oara (350),
CIuj (350), Oradea (300), Bra,ov (200) ,.a.
n baza indica(iiIor date de conducerea
partiduIui, acestora Ii s-au asigurat cazare,
hran (pentru cei Ir bani cheItuieIiIe Iiind
preIuate de ONT) ,i asisten( medicaI gra-
tuit. ONT trebuia s asigure schimbuI vaIutar
pentru cet(enii cehosIovaci, Ir Iimitarea
cuantumuIui. Pentru inIormarea acestor per-
soane n privin(a evenimenteIor din
15 ZvonuriIe de acum 40 de ani
CehosIovacia ,i a pozi(iei statuIui romn Ia(
de acestea, s-a Iuat decizia tipririi ,i diIu-
zrii ziInice a unui buIetin Agerpres n Iimba
ceh. PrimuI buIetin cu un tiraj de 3000 de
exempIare a Iost diIuzat n ziua de 23 august
,i a cuprins ,tiri privind evoIu(ia evenimenteIor
din CehosIoacia, iar pe 24 august era pro-
gramat aI doiIea numr cuprinznd discursuI
Iui NicoIae Ceau,escu, comunicatuI PIenarei
CC aI PCR, decIara(ia MAN ,i aIte ,tiri. n
pIus, comiteteIe jude(ene de partid au
organizat coIective de activi,ti care i
inIorma pe turi,ti cu ,tiriIe din pres ,i de Ia
radio, n toate cmineIe ,i hoteIuriIe unde
erau caza(i ace,tia Iiind instaIate teIevizoare
,i aparate de radio (ANIC, I. 86).
3. Dup cum am artat, inIormarea ,i mobi-
Iizarea popuIa(iei n aceIe ziIe au reprezentat
o prioritate a autorit(iIor comuniste. Pe
Ing ,tiriIe diIuzate prin intermediuI
mass-media, o aIt component important a
comunicrii era reprezentat de re(eaua de
activi,ti ai partiduIui prin intermediuI creia
era diIuzat n teritoriu, n mod direct,
punctuI de vedere aI conducerii partiduIui ,i
statuIui. La nceputuI Iunii septembrie a
anuIui 1968, comiteteIe jude(ene de partid
,au organizat expuneri Ia cmineIe cuIturaIe,
cIuburi, case de cuItur pe probIeme aIe
poIiticii interne ,i externe aIe partiduIui ,i
statuIui. Membrii birouriIor comiteteIor
jude(ene, municipaIe ,i or,ene,ti de partid
,au dat rspuns Ia ntrebriIe puse de
cet(eni reIeritoare Ia evoIu(ia evenimenteIor
din CehosIovacia ,i n Iegtur cu pozi(ia
partiduIui ... n adunriIe generaIe aIe organi-
za(iiIor de partid, n sesiuniIe consiIiiIor
popuIare comunaIe (ANIC, I. 193).
De exempIu, n jude(uI SIaj s-au Icut
expuneri n 76 de IocaIit(i, n jude(uI
Hunedoara n 45, iar n jude(uI Timi, n 50.
Concomitent cu munca de popuIarizare ,i
expIicare a documenteIor de partid ,exist
preocupare pentru combaterea unor zvonuri
care au aprut (ibidem). AstIeI, autorit(iIe
comuniste Iuseser inIormate c ,Ia secretaruI
comitetuIui or,enesc de partid PredeaI s-au
prezentat unii cet(eni care au sesizat c n
ora, circuI zvonuI c poduI de Ia Ungheni
a Iost aruncat n aer de romni, iar Ia Giurgiu
se dau Iupte pentru poduI de pe Dunre
(ibidem). Un aIt zvon care circuIa n comuna
Schitu, jude(uI IIIov, era aceIa c ,Ia Giurgiu
au Iost capturate tancuri aIe trupeIor buIgare.
n ora,eIe Gura HumoruIui, SoIca ,i Cmpu-
Iung din jude(uI Suceava ,i n comuna SuIi(a,
jude(uI Boto,ani a circuIat zvonuI c n
portuI Constan(a au venit trupe chineze pentru
a ajuta Romnia (ibidem). n comuna
CapIu din jude(uI Suceava unii Iocuitori
comentau c ,sovieticii au promis maghiariIor
c Ie vor da ArdeaIuI Ia Vatra Dornei,
jude(uI Suceava se discuta c trupeIe
maghiare au ajuns Ia Turda, iar sovieticii n
ora,uI Siret (ibidem).
ntrebriIe adresate reprezentan(iIor PCR
de ctre cet(eni vizau probIeme concrete,
cum ar Ii masarea de trupe Ia grani(eIe (rii
sau neparticiparea armatei romne Ia mane-
vreIe miIitare care au avut Ioc nainte de
interven(ia miIitar din CehoIsovacia. Poate
c cea mai interesant aIirma(ie identiIicat
de autorit(i n acea perioad a Iost cea
potrivit creia ,n IocaIit(iIe Bocicoi, Rona
de Sus ,i Rona de Jos din jude(uI
Maramure, circuI zvonuI c tovar,uI
NicoIae Ceau,escu ar Ii Iost grav rnit n
jude(uI Mure, de c(iva cet(eni maghiari
din CIuj ,i patru turi,ti sovietici (ANIC,
I. 200). Practic, acesta este ceI mai cIar exem-
pIu de zvon-team, a,a cum a Iost propus
din punct de vedere ,tiin(iIic n urm cu
peste jumtate de secoI (Knapp, 1944, 23-24).
Un aIt tip de zvon propus de aceIa,i autor
este zvonuI optimist, versiunea negativ pre-
zentat anterior avnd ,i o astIeI de compo-
nent Ia IinaI, ntruct se aIirma c ,tovar,uI
NicoIae Ceau,escu a Iost dus cu un avion
speciaI Ia Londra (ANIC, I. 200).
DocumenteIe identiIicate n arhive ne
permit s prezentm, n premier, evoIu(ia
IenomenuIui socioIogic aI transmiterii
zvonuIui n perioada Iierbinte a Iui august
1968. Pentru aceI intervaI tensionat, ne putem
baza anaIiza Iie pe experien(a direct a ceIor
care au trit aceIe momente, Iie pe documen-
teIe care pot Ii identiIicate de diver,i speciaIi,ti
16 AureIian Stoica, Septimiu CheIcea
din ,tiin(eIe sociaIe. Ceea ce reiese destuI de
cIar este amenin(area miIitar reaI care a
Iost resim(it nu numai de autorit(i, ci ,i de
opinia pubIic din (ara noastr.
n privin(a zvonuriIor care au circuIat n
Romnia, n acea perioad, putem s apre-
ciem c eIe pot Ii grupate n primuI rnd n
Iunc(ie de zona geograIic n care circuIau.
Dat Iiind c amenin(riIe Ia adresa Romniei
veneau, simuItan, din trei direc(ii diIerite
(sud, vest ,i nord-est), Iiecare categorie de
zvonuri vehicuIate de romni avea ca
tematic aspecte concrete ce (ineau de aria
din care proveneau posibiIeIe amenin(ri.
Ia( de perioada ceIui de-aI doiIea rzboi
mondiaI, cnd din cauza duratei mari de des-
I,urare a conIIictuIui popuIa(ia resim(ea
puternic Iipsa aIimenteIor de prim necesitate,
n cazuI august 1968 dateIe care au circuIat
au vizat n primuI rnd detaIii conexe
domeniuIui miIitar (ampIasarea, deta,area ,i
circuIa(ia de trupe ,i tehnic) ,i mai pu(in
aspecteIe economice. Datorit IaptuIui c
muIte din zvonuri aveau ca punct de pIecare
stri de Iapt reaIe (din (riIe vecine), putem
aprecia c, spre deosebire de ,tiriIe care
circuIau n ceI de-aI doiIea rzboi mondiaI,
versiuniIe din august 1968 erau muIt mai
aproape de reaIitate, conIirmnd ipoteza ,tiin-
(iIic a ,smbureIui de adevr con(inut de
zvonuri (Stoica, 2004, 117).
O categorie important de zvonuri care
au circuIat n perioada anaIizat este repre-
zentat de versiuniIe-provocri Iansate nlde
ctre (riIe vecine, privind a,a-ziseIe inten(ii
aIe statuIui romn de a Ie ncIca suveranitatea
,i independen(a. AstIeI, popuIa(ia din stateIe
vecine impIicate (URSS, Ungaria, BuIgaria)
Iusese ,convins n pIan intern de obiectiveIe
,ascunse aIe Romniei de a recuceri teri-
torii cndva pierdute. De asemenea, pot Ii
Iuate n caIcuI ,i ipotezeIe pe care Ie intuiau
responsabiIii comuni,ti, ,i anume ca prin
crearea unor tensiuni ,i conIIicte interne
incIusiv prin Iansarea unor zvonuri destabi-
Iizatoare n aceI context propice s se
creeze un pretext pentru o interven(ie a
armateIor ,prietene din ceIe cinci (ri.
Aceast versiune poate Ii Iuat n caIcuI dac
(inem cont c, potrivit unor autori romni
care au studiat acest spectru sociaI, ,zvo-
nuriIe Iansate deIiberat au perioada de
germinare mai Iung, ating arii de rspndire
muIt mai Iargi, au o persisten( ndeIungat,
producnd o erodare proIund a moraIuIui
trupeIor combatante ,i a popuIa(iei civiIe,
iar rezisten(a acestora rezid n veridicitatea
Ior (Ardvoaice ,i Ni(, 1995, 133).
O aIt concIuzie important este aceea
c, dac Ia niveIuI opiniei pubIice zvonuriIe
care circuIau reprezentau semnaIeIe unor
stri de Iapt reaIe, intuite de popuIa(ie, Ia
niveIuI autorit(iIor romne (,i nu numai)
inIorma(iiIe cunoscute de acestea erau numite,
n pIanuI reIa(iiIor dipIomatice, zvonuri
tocmai pentru a men(ine anumite aparen(e n
diaIoguI oIiciaI. Spre exempIu, VasiIe $andru,
adjunctuI ministruIui de externe Ia acea dat,
i-a convocat pe ambasadorii ceIor cinci (ri
care pregteau interven(ia n CehosIovacia,
exprimndu-,i ngrijorarea Ia( de ,zvonuriIe
privind concentrarea de trupe de Ia grani(eIe
acestei (ri (Retegan, 1998, 152).
Cu siguran( c uneIe documente mai
recente vor permite, pe msur ce vor deveni
accesibiIe, o mai bun cunoa,tere a evoIu(iei
situa(iei din (ara noastr n aceI an tumuItos
,i, de asemenea, vor reprezenta pentru auto-
rit(i ,i mediuI academic un exerci(iu privind
moduI de ac(iune n cazuri simiIare. n orice
caz, autorii acestui studiu nu ,i propun o
expunere a dateIor ,tiin(iIice de o manier
exhaustiv, ci vor s prezinte doar o versiune
documentat a unui cadru sociaI atent surprins
n acea perioad.
17 ZvonuriIe de acum 40 de ani
Bibliografie
AIIport, Gordon W. ,i Postman, Leo. (1946-1947). An AnaIysis oI rumor. The Public Opinion
Quarterly, 10, 4, 501-517.
Antip, IeIicia (2008). 1968 dup patruzeci de ani. Lettre internationaIe, 66, 45-56.
Ardvoaice, Gheorghe ,i Ni(, Dan. (1995). Zvonul. Determinri, conjinut, consecinje. Bucure,ti.
Editura Academiei de naIte Studii MiIitare.
ArhiveIe Na(ionaIe Istorice CentraIe l Iond C.C. aI P.C.R. Sec(ia Organizatoric, dosar 51l1968.
BrbuIescu, Mihai, DeIetant, D., Hitchins, K., Papacostea, $. ,i Teodor, P. (1998). Istoria
Romniei. Bucure,ti. Editura EncicIopedic.
Berindei, Mihnea. (2008). Ceau,escu ,i discursuI din 21 august 1968. Lettre Internationale, 64,
104-108.
Betea, Lavinia. (2008). Partea lor de adevr (Alexandru Brldeanu despre Dej, Ceauyescu yi
Iliescu. Convorbiri Maurer yi lumea de ieri. Mrturii despre stalinizarea Romniei
Convorbiri neterminate cu Corneliu Mnescu), Bucure,ti. Editura Compania.
Boudon, Raymond, Besnard, P., Cherkaoui, M. ,i Lcuyer, B.-P. (coord.). 1993 (1996).
Dicjionar de sociologie. Bucure,ti. Editura Univers EncicIopedic.
CheIcea, Septimiu. (1994). ,LocuI controIuIui ,i emergen(a zvonuriIor. n S. CheIcea. Perso-
nalitate yi societate n tranzijie (pp. 184-203). Bucure,ti. Editura $tiin( ,i Tehnic SA.
CheIcea, Septimiu. (2006). Un Ienomen psihosociaI compIex. zvonuriIe. n J.-N. KapIerer.
Zvonurile. Cel mai vechi mijloc de informare din lume (pp. 5-47), Bucure,ti, Editura Humanitas.
Constantiniu, IIorin. (1997). O istorie sincer a poporului romn. Bucure,ti. Editura Univers
EncicIopedic.
Cornea, PauI. (2008). 1968 Ia Paris ,i Ia Praga. Observator cultural, 9, 167 (425), 8-9.
IIores, MarceIIo. 2003 (2007). Istoria ilustrat a comunismului. Bucure,ti. EncicIopedia RAO.
Hoppe, Jifi. (2005). Romnia ,i Primvara de Ia Praga. n Romnia yi Primvara de la Praga.
(pp. 93-100). Bucure,ti. InstitutuI Na(ionaI pentru StudiuI TotaIitarismuIui.
Jeanneney, Jean-NoI. 1996 (1997). O istorie a mijloacelor de comunicare. De la origini yi
pn astzi. Ia,i. Editura InstitutuI European.
KapIerer, Jean-NoI. 1993 (2006). Zvonurile. Cel mai vechi mijloc de informare din lume.
Bucure,ti. Editura Humanitas.
Knapp, Robert H. (1944). A PsychoIogy oI Rumor. The Public Opinion Quarterly, 8, 1, 22-37.
McQuaiI, Denis. 1984 (1999). Comunicarea. Ia,i. Editura InstitutuI European.
Moraru, Constantin ,i Grigorescu, Liviu-DanieI. (1998). ComitetuI Executiv aI CC aI PCR ,Iace
zid n juruI secretaruIui generaI. Dosarele Istoriei, 3, 8, 50-58.
Retegan, Mihai. (1998). 1968 Din primvar pn n toamn. Bucure,ti. Editura RAO.
Retegan, Mihai ,i Du(u, AIesandru. (2004). Rzboi politic n blocul comunist. relajii romno-so-
vietice. documente. Bucure,ti. Editura Tritonic.
Stoica, AureIian. (2004). VaIoarea de adevr a zvonuriIor. ZvonuriIe din Romnia Ia sIr,ituI
ceIui de-aI doiIea rzboi mondiaI. Sociologie Romneasc, 2, 4, 110-118.
Stoica, AureIian. (2006). ZvonuriIe agit spiriteIe Ia grani(eIe Romniei. Historia, 6, 49, 64-67.
Primit Ia redac(ie. iuIie 2008