Sunteți pe pagina 1din 13

SOlOlOGlI Sl IOlOGlI

Sociologia modiului ca torma do


marginalitato croatoaro. O priviro
asupra tooriilor salo do la limitolo
crostorii" la sociotatoa riscului
Filip Alexandrescu
University oI Toronto, Canada,
ICCV
Mattei Dogan argues that many of the creative ideas in science emerge at the margins
of the vell-established disciplines, vhere several specialties interact and create so-called
hybrid areas of scholarship. Environmental sociology is a remarkable instance of
creative hybridization betveen the findings of the natural sciences and sociological
interpretations of these findings. The purpose of this article is to sensitize the sociological
community in Romania regarding the theoretical contributions and research potential
of environmental sociology. The article vill discuss the origins of environmental
sociology, and the most interesting theories and areas of research (the nev ecological
paradigm, the treadmill of production, the social construction of environmental problems,
risk society theory etc.) vithin this field. The concluding section vill briefly outline a
fev suggestions for researching environmental problems in present-day Romania.
Keywords. environmentaI socioIogy, creative marginaIity
Cuvinte-cheie. socioIogia mediuIui, marginaIitate creatoare
miopie. progresuI materiaI ,i sociaI nu poate
continua Ia nesIr,it din cauza existen(ei unor
Iimite absoIute, ,i anume IimiteIe ecosistemuIui
terestru.
n ciuda aparentei Ior diversit(i, diIeri-
teIe perspective teoretice care dominau socio-
Iogia Ia sIr,ituI aniIor `70 Iunc(ionaIismuI,
teoria conIIictuIui, interac(ionismuI simboIic,
etnometodoIogia etc. mprt,eau Ir
excep(ie o viziune IundamentaI antropocentric
asupra Iumii (Catton ,i DunIap, 1978, 42).
Ca reac(ie Ia aceast paradigm antropo-
centric
1
, DunIap ,i Catton propun o nou
paradigm ecologic (NPE) (1979a, 250)
menit s aduc n aten(ia socioIogiIor IaptuI
Introducere: naterea
sociologiei mediului
n anuI 1978, WiIIiam Catton ,i RiIey DunIap
pubIicau un articoI cu un titIu neprobIematic
Ia prima vedere. Sociologia mediului. o
nou paradigm. Dat Iiind caracteruI
muItiparadigmatic aI socioIogiei, anun(area
unei noi paradigme nu ar Ii strnit un interes
deosebit, dac n cuprinsuI articoIuIui autorii
si nu ar Ii Iansat o provocare cu muIt mai
ambi(ioas. Aceast provocare viza nse,i
IundamenteIe socioIogiei, reprezentan(ii ei
Iiind acuza(i, in corpore, de o impardonabiI
75 SocioIogia mediuIui ca Iorm de marginaIitate creatoare
c via(a sociaI se aII ntr-o reIa(ie nemijIocit
cu via(a ntreguIui ecosistem terestru. n IeIuI
acesta ia na,tere o nou subdiscipIin numit
,socioIogia mediuIui
2
(environmentaI socio-
Iogy) (DunIap ,i Catton, 1994 DunIap, 2002).
SemnaIuI de aIarm cu privire Ia eIecteIe
ecoIogice distrugtoare aIe societ(iIor indus-
triaIizate a Iost tras de bioIogi. RacheI Carson,
Barry Commoner, PauI EhrIich ,i Garrett
Hardin. Imaginea ,ocant a unei ,primveri
tcute (titIuI unei cr(ii ceIebre a Iui Carson,
Silent Spring) n care sIr,ituI iernii ,nu ar Ii
vestit de rentoarcerea psriIor, iar dimine-
(iiIe ar Ii straniu de tcute cnd odinioar erau
pIine de Irumuse(ea triIuriIor (Carson, citat
de BeII, 1998, 173) a mi,cat proIund opinia
pubIic din anii 1960 Ia( de eIecteIe ecoIogice
aIe pesticideIor ,i insecticideIor. Mai muIt,
cartea Iui Carson este considerat punctuI de
pIecare aI mi,criIor de mediu din SUA.
VisuI de prosperitate ,i progres materiaI
aI Americii postbeIice (Catton ,i DunIap,
1978, 42) ncepe s Iie ntunecat de posibi-
Iitatea unui co,mar ecoIogic (Burch, 1971).
Pentru a evita un adevrat coIaps economic
,i sociaI, autorii ceIebruIui studiu intituIat
Limitele creyterii (1972) transmit un mesaj
dur societ(iIor industriaIizate. opri(i cre,-
terea economic` (Meadows, Randers ,i
Meadows, 2004).
DunIap ,i Catton sunt purttorii de cuvnt
ai acestei noi sensibiIit(i Ia( de Iumea natu-
raI, mai aIes n socioIogia american
(Lange, 2002). Potrivit concep(iei Ior,
socioIogia trebuie s-,i recunoasc ,i s-,i
revizuiasc IundamenteIe antropocentrice
(vezi tabeIuI 1). ns,i reguIa de baz a
metodoIogiei durkheimiene aceea de a
expIica IapteIe sociaIe numai prin reIerire Ia
aIte Iapte sociaIe este considerat un
obstacoI n caIe n(eIegerii adecvate a noiIor
probIeme cu care se conIrunt societatea
uman (Catton ,i DunIap, 1978, 44).
Tabelul 1. Paradigma antropocentric vs noua paradigm ecologic
Sursa. TindaII (1995, 36).
Premise de baz Paradigma exceptrii Noua paradigm ecologic
Premise privind
natura Iiin(eIor
umane
Indivizii umani au o zestre
cuIturaI, n pIus Ia( de
nzestrarea Ior genetic, care
i diIeren(iaz de toate
ceIeIaIte specii bioIogice.
De,i Iiin(eIe umane au caracteristici deose-
bite (cuItur, organiza(ii, tehnoIogie), ei
Iac parte din ecosisteme (IocaIe ,i gIobaIe)
,i astIeI interac(ioneaz incIusiv Ia niveI
bioIogic cu ceIeIaIte specii.
Premise privind
cauzaIitatea
sociaI
Iactorii sociaIi ,i cuIturaIi
sunt cei care determin
caracteristiciIe vie(ii sociaIe
Via(a uman este determinat nu numai de
eIemente socio-cuIturaIe, ci este conectat,
prin Ian(uri cauzaIe compIexe, cu ntreguI
mediu naturaI (biotic ,i abiotic). Ac(iuniIe
umane aIecteaz (uneori n mod neinten-
(ionat) nu numai mediuI sociocuIturaI, ci ,i
pe ceI naturaI.
Premise privind
contextuI
societ(ii umane
StructuriIe sociaIe ,i cuIturaIe
sunt ceIe care Iormeaz
contextuI vie(ii sociaIe, n
timp ce mediuI naturaI este,
din acest punct de vedere, n
mare parte nesemniIicativ.
Via(a uman se desI,oar ,i depinde de
un mediu nconjurtor Iimitat, care poate
IaciIita n uneIe situa(ii, sau zdrnici n
aIte situa(ii, eIorturiIe ,i activit(iIe umane.
Premise privind
poten(iaIuI de
dezvoItare aI
societ(ii umane
ProgresuI tehnoIogic ,i sociaI
pot continua Ir Iimite,
ducnd n IinaI Ia rezoIvarea
tuturor probIemeIor sociaIe.
De,i progresuI tehnoIogic ,i sociaI pot
extinde niveIuI de suportabiIitate aI naturii,
IimiteIe ecoIogice aIe biosIerei nu pot Ii
dep,ite.
76 IiIip AIexandrescu
DunIap ,i Catton aduc o aIt contribu(ie
important Ia sensibiIizarea socioIogiIor cu
privire Ia apari(ia probIemeIor de mediu. S
ne imaginm c mediuI naturaI ndepIine,te
trei Iunc(ii de baz pentru societatea uman,
oIerind 1) spa(iu de Iocuit (de exempIu, spa(iu
construibiI pentru Iocuin(e ,i institu(ii), 2)
resurse naturaIe ,i 3) Ioc de depozitare a
de,euriIor. Evident, acest mediu are o capa-
citate Iimitat de a satisIace cerin(eIe
societ(ii industriaIe. Potrivit Iui Catton ,i
DunIap, n decursuI secoIuIui XX, ceIe trei
imperative ecoIogice aIe societ(ii umane au
nceput s dep,easc Iimita de toIeran( a
ecosistemuIui, ceea ce a condus Ia degra-
darea acestuia (Iigura 1).
De ce este nevoie de o abordare sociologic
a mediuIui" De,i, aparent, probIemeIe eco-
Iogice (in de domeniuI ,tiin(eIor naturii ,i
necesit soIu(ii tehnoIogice, adep(ii
socioIogiei mediuIui aIirm c att cauzeIe
degradrii mediuIui, ct ,i eIecteIe ei sunt,
n uItim instan(, strns Iegate de anumite
institu(ii ,i Iorme de organizare sociaI
(Giddens, 2001, 572). A,a-numiteIe ,pro-
bIeme de mediu sunt, de Iapt, probIemeIe
societ(ii industriaIe atunci cnd aceasta, n
procesuI de dezvoItare ,spontan (ZamIir,
2006, 11), atinge ,i dep,e,te IimiteIe eco-
sistemuIui terestru.
Evident, Catton ,i DunIap sunt primii
socioIogi care s-au ocupat de reIa(ia dintre
societate ,i mediu. ncepnd cu precursorii
socioIogiei, mai precis cu opera Iui CharIes-
-Louis de Secondat Baron de Montesquieu
sau a Iui Thomas MaIthus s-au conturat teorii
privind inIIuen(a mediuIui naturaI asupra
vie(ii sociaIe (KIausner, 1971). Chiar n
socioIogia modern, cu cteva decenii nainte
de debutuI socioIogiei mediuIui ca o
subdiscipIin distinct, WiIIiam Ogburn ,i
Meyer NimkoII (1940, iii) au deIinit via(a
sociaI ca rezuItatuI interac(iunii dintre eredi-
tate, mediu geograIic, grup ,i cuItur, iar
Jay Rumney ,i Joseph Maier (1953, 48) au
pus accentuI pe interac(iunea dintre Iactorii
sociaIi ,i cei bioIogici, psihoIogici ,i de mediu.
Sociologia mediului ca nou
subdisciplin creatoare
TermenuI ,socioIogia mediuIui este Ia
prima vedere, un oximoron. Dac mediuI
reprezint Iumea naturaI, aIIat dincoIo de
IimiteIe societ(ii, ce noim ar putea avea o
Figura 1. Ecosistemul terestru yi cele 3 cerinje ale societajii industriale
(sursa. Hannigan,1995, 16)
77 SocioIogia mediuIui ca Iorm de marginaIitate creatoare
socioIogie a non-sociaIuIui" RspunsuI Ia
aceast ntrebare este ,i argumentuI pentru
care consider socioIogia mediuIui ca pe o
Iorm de ,marginaIitate creatoare (Dogan
,i Phare, 1997). AIIat Ia intersec(ia dintre
socioIogie ,i ,tiin(eIe naturii, socioIogia mediu-
Iui pune ntr-o Iumin nou cteva categorii ,i
distinc(ii IundamentaIe aIe socioIogiei. ideea
de Iapt sociaI, reIa(ia dintre ,tiin(eIe naturii
(Naturvissenschaften) ,i ,tiin(eIe spirituIui
(Geistesvissenschaften), distinc(ia dintre
subiectiv ,i obiectiv ,i reIa(ia dintre sociaI ,i
non-sociaI.
SocioIogia mediuIui a Iost de Ia nceput
ceea ce Mattei Dogan nume,te un domeniu
hibrid (Dogan ,i Pahre, 1997). Pentru a da
seam de noiIe provocri aprute n caIea
societ(iIor industriaIizate, Catton ,i DunIap
Ie-au cerut imperativ socioIogiIor s accepte
descopeririIe ecoIogiei ,i bioIogiei n
corpusuI teoretic aI discipIinei. Inten(ia ceIor
doi socioIogi americani era de a extinde
categoria IactoriIor expIicativi n socioIogie
de Ia cei pur sociaIi (pozi(ia Iui Durkheim)
Ia cei de mediu, att naturaI, ct ,i construit
(DunIap ,i Catton, 1983). De,i au existat
controverse cu privire Ia semniIica(ia noii
paradigme ecoIogice (NPE), Ia un sIert de
secoI de Ia pubIicarea articoIuIui din 1978,
DunIap (2002) se decIar muI(umit de
evoIu(ia socioIogiei mediuIui. De,i noua para-
digm ecoIogic nu a revoIu(ionat compIet
IundamenteIe socioIogiei (ceea ce Catton ,i
DunIap recunosc c ar Ii Iost imposibiI),
ideiIe ecoIogice ,i-au Icut treptat Ioc n
socioIogie n ansambIuI ei (DunIap, 2002).
O pozi(ie precum cea a Iui DanieI BeII, care
n 1977 scria c ,dac gndim doar n
termeni Iizici, probabiI nu trebuie s ne temem
c am putea epuiza vreodat resurseIe natu-
raIe (1977, 1918), i s-ar prea ceI pu(in
exagerat oricrui socioIog contemporan.
Un domeniu hibrid nu nseamn doar un
domeniu n care teoriiIe ,ilsau IapteIe
empirice aIe mai muItor discipIine sunt pur
,i simpIu alturate. Pentru a Ii viabiI, o
subdiscipIin rezuItat din intersec(ia a dou
sau mai muIte discipIine presupune un proces
de ajustare a teoriiIor ,i concepteIor n nouI
domeniu hibrid (Dogan, 1989). n cazuI noii
paradigme ecoIogice (vezi ,i tabeIuI 1),
reIa(ia dintre contribu(ia socioIogiei ,i cea a
bioIogieilecoIogiei a Iuat Iorma unui hibrid
n care ,tiin(eIe naturii de(in roIuI primar.
Perspectiva socioIogic este dezvoItat pe
baza dateIor obiective puse Ia dispozi(ie de
,tiin( (Macnaghten ,i Urry, 1998, 5-6). De
exempIu, dat Iiind preconizata epuizare a
resurseIor (identiIicat de ,tiin(eIe exacte),
un adept aI NPE s-ar ntreba care sunt eIecteIe
acestei crize asupra vaIoriIor ,i atitudiniIor
indiviziIor, asupra sistemuIui de stratiIicare
sociaI etc. (DunIap ,i Catton, 1979b, 73).
Noua paradigm ecoIogic reprezint ns
numai una dintre posibiIit(iIe de hibridare a
contribu(iiIor socioIogiei ,i ceIe aIe ,tiin(eIor
naturii. n nouI spa(iu discipIinar creat de
socioIogia mediuIui au Iuat na,tere mai muIte
teorii hibride, pe care Ie voi discuta n ceIe
ce urmeaz. Diversitatea ideiIor ,i moduI
originaI n care au Iost combinate ,i recom-
binate eIementeIe mai muItor ,tiin(e arat c
socioIogia mediuIui nu este numai o
subdiscipIin ntre aIteIe, ci mai degrab un
izvor de teorii ,de grani(, indispensabiI
pentru n(eIegerea provocriIor secoIuIui XXI.
Economia politic a problemelor
de mediu - teoria
,cutii de veveri("
O aIt teorie deosebit de inIIuent aprut Ia
grani(a socioIogiei cu ,tiin(eIe naturii este
aceea a ,cu,tii de veveri(
3
. Schnaiberg
aIirm c dinamica sistemuIui capitaIist presu-
pune ,cre,terea din ce n ce mai rapid a
consumuIui pentru a contrabaIansa substituirea
muncii prin capitaI n procesuI de produc(ie
(Schnaiberg, 1980, 228). Cu aIte cuvinte,
competi(ia dintre Iirme impune cre,terea pro-
ductivit(ii, care Ia rnduI ei se reaIizeaz
prin cre,terea intrrilor materiaIe (energie
,i resurse) ,i prin scderea ponderii muncii
n sistemuI de produc(ie. Pentru ca sporirea
productivit(ii s nu duc Ia crize de supra-
produc(ie, este necesar ,i cre,terea continu
a consumuIui. Acest dinamic, o dat pus
n mi,care, d na,tere IenomenuIui ,cu,tii
78 IiIip AIexandrescu
de veveri(, n care IirmeIe trebuie s
produc, iar consumatorii (incIusiv statuI ,i
cIasa muncitoare) trebuie s consume, din
ce n ce mai repede. Din punct de vedere
ecoIogic, aceast spiraI a consumuIui ,i
produc(iei nseamn extragerea n ritm
aceIerat a resurseIor naturaIe ,i eIiberarea,
din ce n ce mai rapid, a reziduuriIor n
mediuI naturaI (Schnaiberg ,i GouId, 1994).
Spre deosebire de NPE, aceast teorie ,i
are centruI de greutate n domeniuI socio-
Iogiei, mai precis n perspectiva neo-marxist
(ButteI, 2004). Schnaiberg ,i GouId eIabo-
reaz n esen( o teorie socioIogic prin care
expIic n ce mod este Iegat cre,terea
ampIorii ,i intensit(ii probIemeIor ecoIogice
de proceseIe de reproducere a sistemuIui
capitaIist. La IeI ca ,i NPE, teoria ,cu,tii de
veveri( are o baz IactuaI a ,tiin(eIor exacte,
ns mecanismeIe expIicative aIe acestei
teorii sunt puternic ancorate n socioIogie.
Economia poIitic a probIemeIor de
mediu oIer o perspectiv inedit ,i asupra
mi,criIor ecoIogiste. De,i Ia nceputuI
aniIor 1970 probIema mediuIui prea s Iie
,probIema tuturor, Iiind prezentat ca o
,cauz care dep,ea conIIicteIe poIitice,
etnice, de cIas din epoc, n scurt timp
,mediuI a dus Ia apari(ia unui nou cIivaj
ntre ,ecoIogi,ti ,i ,adep(ii cre,terii
(Morrison, 1973) sau ,proIe(ii catastroIei
,i ,proIe(ii beI,uguIui (Cotgrove, 1982)
4
.
Acest cIivaj a aprut ca un Ienomen sociaI
cu totuI nou. Pentru prima oar, muncitorii
,i de(intorii de capitaI au ajuns s aib inte-
rese comune Iegate de continuarea cre,terii
economice (Schnaiberg ,i GouId, 1994,
80-82). Pentru amndou aceste cIase sociaIe,
poIiticiIe de mediu nsemnau scderea pro-
IitabiIit(ii activit(iIor economice ,i, n
consecin(, saIarii ,i proIituri mai mici. Pentru
a asigura un niveI acceptabiI de bunstare,
statuI avea nevoie de o economie n cre,tere
(Schnaiberg ,i GouId, 1994, 69). Pe de aIt
parte, ,ecoIogi,tii apar(ineau cIasei de mijIoc,
venind din rnduriIe proIesoriIor, aIe oame-
niIor de ,tiin(, aIe Iunc(ionariIor pubIici etc.
,i, datorit pozi(iei Ior sociaIe, nu aveau
interese nemijIocite Iegate de continuarea
cre,terii economice (Morrison, 1973, 76).
Odat cu apari(ia probIemeIor de justi(ie
ecoIogic (vezi sec(iunea 4) s-a dovedit c
nouI cIivaj dintre ecoIogi,ti ,i ,adep(ii
cre,terii nu anuIa de Iapt vechiIe inegaIit(i
de cIas, ci Ie Icea doar mai compIexe.
Teoria ,cu,tii de veveri( oIer o expIica-
(ie cu adevrat socioIogic a probIemeIor
ecoIogice, Ir a Iace apeI Ia simpIiIicri
nereaIiste cu privire Ia eIecteIe societ(ii
moderne asupra mediuIui. n aceIa,i timp,
oIer o perspectiv critic asupra muIt uzi-
tatuIui concept de ,dezvoItare durabiI,
atrgnd aten(ia c sistemuI capitaIist nu se
poate dezvoIta durabiI dect n anumite
aspecte punctuaIe (de exempIu, prin
recicIare sau energii neconven(ionaIe). Pe
ansambIu ns, IenomenuI cu,tii de veveri(
Iace ca expIoatarea accelerat a
ecosistemuIui gIobaI s Iie inevitabiI.
Construirea social
a problemelor de mediu
n spa(iuI hibrid aI socioIogiei mediuIui au
aprut ns ,i teorii agnostice cu privire Ia
realitatea probIemeIor de mediu. Pornind
de Ia teoria construirii probIemeIor sociaIe,
dezvoItat de John Kitsuse ,i MaIcoIm
Spector (1977), unii socioIogi au abordat
probIemeIe de mediu ca Iiind activitji mai
degrab dect simpIe stri de Iapt. AItIeI
spus, pentru a anaIiza socioIogic probIemeIe
de mediu, nu este necesar ca socioIogii s
accepte ideea c aceste probIeme exist cu
adevrat ,i c eIe pot Ii cunoscute prin inter-
mediuI ,tiin(ei. ProbIemeIe de mediu devin
interesante ,i reIevante pentru socioIogi doar
n msura n care ,exist grupuri sau orga-
niza(ii care identiIic o anumit situa(ie ca
Iiind o probIem ,i ncearc s Iac ceva s
o rezoIve (Spector ,i Kitsuse, 1995, 297).
O iIustrare a unei astIeI de abordri este
oIerit de John Hannigan (1995), care
urmre,te condi(iiIe necesare apari(iei unei
probIeme de mediu. O anumit stare de Iapt,
de exempIu apari(ia ,gurii n stratuI de
ozon devine o problem de mediu dac.
79 SocioIogia mediuIui ca Iorm de marginaIitate creatoare
1. Exist o autoritate ,tiin(iIic dispus s
recunoasc ,i s oIere date cu privire Ia
existen(a ,i ampIoarea IenomenuIui de sub(i-
ere a stratuIui de ozon (nu exist o ,gaur
propriu-zis Hannigan, 1995, 45).
2. Exist agen(i de popuIarizare care s Iac
Iegtura ntre descoperirea ,tiin(iIic ,i
mi,criIe de protec(ie a mediuIui.
3. Mass-media acord aten(ie probIemei ,i
o prezint ca Iiind nou ,i important.
4. ProbIema este dramatizat n termeni sim-
boIici ,i vizuaIi (sub(ierea este prezentat
ca o ,gaur prin care radia(ia uItra-
vioIet a soareIui ptrunde nestingherit
pn Ia supraIa(a pmntuIui).
5. Exist stimuIente economice pentru a
reduce gazeIe cu eIect negativ asupra
stratuIui de ozon.
6. Apare o Iorm de sprijin institu(ionaI
prin care este men(inut aten(ia pubIicuIui
asupra probIemei ,i i se asigur Iegiti-
mitate (de exempIu, prin ProtocuIuI de Ia
MontraI din 1987) (Hannigan, 1995, 55).
Exist dou versiuni diametraI opuse aIe
unei astIeI de abordri a probIemeIor de
mediu. JoeI Best (1995) Ie nume,te construc-
(ionismuI strict ,i contruc(ionismuI demisti-
Iicator (,debunking constructionism). n
prima variant, socioIoguI pune ntre paran-
teze orice presupunere cu privire Ia existen(a
reaI a probIemei pe care o investigheaz.
SinguruI Iucru care I intereseaz este, de
exempIu, cum ac(ioneaz (gndesc ,i se com-
port) cei care sus(in c sub(ierea stratuIui
de ozon este o probIem serioas care merit
aten(ie. Construc(ionismuI demistiIicator, pe
de aIt parte, pIeac de Ia premiza c probIe-
meIe de mediu sunt reaIe ,i de netgduit.
Sarcina socioIoguIui, n acest caz, este s
constate n ce msur percep(iiIe actoriIor
sociaIi diIer ,i chiar deIormeaz IapteIe
,tiin(iIice (de exempIu, asemnarea sub(ierii
stratuIui de ozon cu apari(ia unei ,guri
pericuIoase).
AstIeI de pozi(ii extreme sunt rar adoptate
de cercettorii probIemeIor de mediu. De
aceea, cea mai rspndit variant de construc-
(ionism este a,a-numituI construc(ionism
contextuaI. ArgumentuI promotoriIor si este
c proceseIe de construire a probIemeIor de
mediu pot Ii mai bine n(eIese dac sunt puse
n Iegtur cu ceea ce se crede c este starea
obiectiv a mediuIui naturaI (Best, 1995,
344-345). Un exempIu de astIeI de construc-
(ionism contextuaI (sau moderat) este oIerit
de Steven YearIey, care aIirm c ,probIeme
precum otrvirea soIuIui cu pesticide sau
ncIzirea gIobaI, de,i sunt sanc(ionate moraI,
sunt Iegate mai direct de descoperiri ,i argu-
mente ,tiin(iIice (YearIey, 1991, 117).
Distinc(ia dintre construc(ionismuI strict
,i ceI demistiIicator introduce n socioIogia
mediuIui dezbaterea bine cunoscut n ,tiin(eIe
sociaIe dintre reaIism ,i nominaIism. este
reaIitatea sociaI dat ,i concret sau mai
degrab rezuItatuI unor conven(ii sociaIe"
Spre deosebire de socioIogie n ansambIuI
ei, n care aceast controvers nu (mai) joac
un roI esen(iaI, n nouI domeniu hibrid aI
socioIogiei mediuIui, probIema aIegerii ntre
ceIe dou orientri teoretice are consecin(e
nsemnate.
A,a cum am artat, socioIogia mediuIui
a aprut ca o reac(ie a unor socioIogi n Ia(a
temeriIor generaIizate c exist ,Iimite aIe
cre,terii care pot submina baza materiaI a
societ(ii. Ideea c aceste Iimite ,i probIeme
ecoIogice sunt ,simpIe construc(ii sociaIe a
nceput s cIatine pozi(ia socioIogiIor ca sus(i-
ntori ai ,cauzei mediuIui. Dac probIemeIe
mediuIui sunt doar aIirma(ii, mai muIt sau
mai pu(in aIarmiste, aIe unor grupuri ,i orga-
niza(ii, nseamn c noua paradigm ecoIogic
nu este deIoc att de radicaI pe ct pare.
DunIap ,i Catton (1994) sunt evident n
proIund dezacord cu acest punct de vedere.
ntr-adevr, dac abordarea construc(io-
nist este dus Ia extrem, socioIogia me-
diuIui ,i pierde orice reIevan( politic.
Aceast situa(ie este probIematic n condi(iiIe
n care socioIogia nu mai poate contribui Ia
sus(inerea interesuIui pubIic prin reveIarea
situa(iiIor n care probIemeIe de mediu sunt
ignorate sau chiar ascunse. De exempIu,
Matthew Crenson (1971) anaIizeaz proceseIe
prin care probIema poIurii aeruIui a Iost
,evitat sistematic n anumite administra(ii
80 IiIip AIexandrescu
IocaIe din SUA, iar Robert Proctor (1995)
studiaz ,moduI n care poIitica inIIuen(eaz
ceea ce ,tim ,i ceea ce nu ,tim despre cancer.
,Provocarea construc(ionismuIui este
semniIicativ ,i a dat na,tere unor abordri
originaIe care au urmrit s dep,easc
diIema reaIism vs nominaIism. Acestea vor
Ii discutate n sec(iunea 6 a Iucrrii. n ceIe
ce urmeaz voi prezenta un aIt domeniu impor-
tant aI socioIogiei mediuIui care presupune,
de asemenea, o impIicare proIund a
socioIogiIor n dezvIuirea eIecteIor sociaIe
aIe riscuriIor de mediu. n acest caz este
vorba de impactuI poIurii asupra grupuriIor
srace ,i deIavorizate.
Problemele de mediu
i inegalitatea social: naterea
micrii de justi(ie ecologic
n perioada aniIor 1950-1960, muI(i considerau
c ,poIuarea aeruIui reprezint parIumuI pros-
perit(ii (Earth Day Network). Curnd ns
acest ,parIum a nceput s devin din ce n
mai suprtor, mai aIes cnd se transIormase
ntr-o probIem cronic, n speciaI n ora,eIe
mari. De,i Beck (1986, 48) aIirma c ,srcia
este ierarhic, n vreme ce smoguI este demo-
cratic, adic i aIecteaz pe to(i indivizii Ia
IeI, de Ia mijIocuI aniIor `70 au nceput s se
strng indicii c probIemeIe de mediu nu
sunt ,neutre sociaI. Dimpotriv, acestea
tind s urmeze ntr-o anumit msur
cIivajeIe sociaI-economice dintr-o societate.
ntr-un studiu de pionerat, WiIIiam Burch
observa c popuIa(ia srac a ora,uIui New
Haven se conIrunta cu o poIuare a aeruIui
(cu monoxid de carbon, hidrocarburi etc.)
dispropor(ionat de mare n compara(ie cu
aIte categorii sociaIe (Burch, 1976, 308).
Burch aIirma c eIecteIe poIurii asupra
ceIor sraci conduc, asemenea deIicien(eIor
de nutri(ie, Ia diIicuIt(i n ncercarea de
mbunt(ire a pozi(iei Ior sociaIe.
n 1978 se petrece ,una dintre ceIe mai
,ocante tragedii ecoIogice din istoria Americii
(Beck, 1979). Este vorba de inIiItrarea de
de,euri chimice industriaIe n subsoIuriIe ,i
cur(iIe IocuitoriIor, apar(innd cIasei mun-
citoare, din cartieruI Love Canal din Niagara
IaIIs, N.Y. EIecteIe acestei catastroIe ecoIo-
gice a dus Ia o Irecven( muIt crescut de
avorturi spontane, maIIorma(ii congenitaIe
,i diIerite tipuri de cancer. Situa(ia este
suIicient de grav ca pre,edinteIe Jimmy
Carter s decIare Love Canal ,zon
caIamitat, iar un tribunaI IocaI s cear
companiei responsabiIe de depozitarea
de,euriIor despgubiri n vaIoare de 250
miIioane de doIari (Harper, 2004, 358-359).
ProtestuI victimeIor de Ia Love Canal,
organizat de Lois Gibbs, marcheaz nce-
putuI unei mi,cri de justi(ie ecoIogic (envi-
ronmentaI justice movement) care scoate Ia
iveaI tendin(a probIemeIor de mediu (n
speciaI depozitarea de,euriIor toxice ,i
non-toxice) de a se concentra n zone srace
,ilsau Iocuite de minorit(i etnice (Mertig,
DunIap ,i Morrison, 2002, 469-470). Un
numr crescnd de cercetri aduc date cu
privire Ia eIecteIe negative aIe poIurii asupra
grupuriIor sociaIe srace ,i marginaIizate.
AnaIiznd 15 studii empirice, Mohai ,i
Bryant ajung Ia concIuzia c, practic n
Iiecare caz anaIizat poIuarea este distribuit
inechitabiI ntre diIerite grupuri de venit ,i,
cu o singur excep(ie, ntre grupuri rasiaIe
(Szasz ,i Meuser, 1997, 102). n AngIia ,i
|ara GaIiIor, 66 din totaIuI emisiiIor
cancerigene sunt generate de Iabrici situate
n ceIe mai srace 10 dintre zoneIe studiate
5
(McLaren, 2003, 29). Aceste descoperiri
duc Ia Iansarea termeniIor de ,rasism
ecoIogic (environmental racism) ,i chiar Ia
ceI de ,cIasism
6
ecoIogic (AIIen, 2001).
Raymond Murphy (1994) oIer o teorie
interesant a impIetirii inegaIit(iIor sociaIe
cu ceIe de mediu prin conceptuI de cIase
socio-ecoIogice
7
cIase deIinite nu numai
prin inegaIit(i de venit, ci ,i prin expunerea
diIeren(iat Ia medii mai IavorabiIe sau mai
pu(in IavorabiIe.
Expunerea inegaI Ia( de riscuriIe de
mediu iIustreaz o aIt mpIetire Iecund a
socioIogiei cu ,tiin(eIe naturii, ,i n speciaI
cu nou apruteIe ,,tiin(e aIe mediuIui
81 SocioIogia mediuIui ca Iorm de marginaIitate creatoare
(environmental sciences). SocioIogiIor intere-
sa(i de inegaIit(iiIe sociaIe Ii se deschid
perspective noi asupra roIuIui poIurii (,i a
aItor probIeme de mediu) n crearea ,i
perpetuarea ierarhiiIor sociaIe.
ncercri de depire
a dilemelor construc(ionismului
A,a cum a Iost sugerat mai sus, construc(io-
nismuI contextuaI oIer o pozi(ie moderat
care, de,i nu neag existen(a obiectiv a
probIemeIor de mediu, trateaz cunoayterea
uman a acestor probIeme ca pe un proces
sociaI, inIIuen(at de Iactori poIitici, econo-
mici ,i chiar ,tiin(iIici. Un exempIu remarcabiI
aI unei astIeI de abordri este studiuI Iui
Steven YearIey asupra Culturilor ecologiste
8
(2005). YearIey anaIizeaz n detaIiu cum
capt un caracter obiectiv probIemeIe de
mediu ,i, n paraIeI, cum ajunge eI nsu,i, ca
socioIog, s cunoasc aceste probIeme.
O aIt direc(ie n care s-a ncercat dep,irea
dezbateriIor (de ceIe mai muIte ori steriIe)
dintre construc(ionism ,i reaIism se bazeaz
pe un aIt hibrid transdiscipIinar. Este vorba
de socioIogia ,tiin(ei ,i tehnoIogiei. Avndu-,i
originea n cercetriIe Iui Bruno Latour ,i
Steve WooIgar (1979) asupra construirii
IapteIor ,tiin(iIice n Iaborator, acest domeniu
a dus Ia apari(ia teoriei actor-rejea (Actor
Network Theory ANT). Teoria prespune
c distinc(ia dintre naturaI ,i artiIiciaI este
contraproductiv ,i sugereaz n schimb ca
socioIogia s se concentreze asupra unei noi
categorii de ,obiecte de cercetare ,tiin-
(iIic. rejelele sau hibrizii (Latour, 2005
CaIIon ,i Law, 1997). Orice obiect este, de
Iapt, o re(ea care Ieag asemenea unui ,sistem
vascuIar (Latour, 1999, 109) diverse entit(i
sociaIe ,i materiaIe care i dau speciIicitate
,i stabiIitate. Un cataIizator, de exempIu, nu
este un simpIu sistem de IiItrare a emisiiIor
poIuante aIe motoareIor cu ardere intern.
Acest ,obiect este o re(ea care reune,te
prevederi IegaIe privind Iimitarea poIurii,
descoperiri n ,tiin( ,i tehnoIogie, decizii ,i
investi(ii din partea productoriIor de
automobiIe, dar ,i materiaIeIe din care este
compus cataIizatoruI etc.
Teoria actor-re(ea a Iost transpus n socio-
Iogia mediuIui prin intermediuI conceptuIui
de co-construire (co-construction = ,con-
struire mpreun). probIemeIe de mediu
nu sunt pur ,i simpIu construite de ctre
actorii sociaIi, ci sunt construite de actorii
sociaIi mpreun cu Iactorii naturaIi (Irwin,
2001). n aceast nou concep(ie privind
reIa(ia dintre social ,i natural, Iactorii natu-
raIi sunt uneori numi(i ,i ,actan(i (Murphy,
2004). n viziunea ANT, nu exist o direc(ie
predeIinit a reIa(iiIor dintre entit(iIe sociaIe
,i ceIe naturaIe ac(iunea poate Ii ini(iat
din orice direc(ie. Acesta este a,a-numituI
principiu aI simetriei care pune capt supre-
ma(iei vie(ii sociaIe asupra ceIei naturaIe.
Prin aceast teorie, ideaIuI socioIogiei mediu-
Iui pare a Ii Iost materiaIizat.
Au aprut ns ,i voci critice care au
atras aten(ia asupra IimiteIor unei astIeI de
perspective (Murdoch, 2001). Dac acceptm
ideea c eIementeIe Iumii naturaIe pot
ac(iona n aceIa,i IeI ca ,i actorii sociaIi,
pierdem capacitatea de a distinge ceea ce
este distinctiv uman. n IeIuI acesta, ntreguI
discurs socioIogic ,i pierde ra(iunea de a Ii,
Iiind dizoIvat ntr-un univers discursiv care
nu ,i mai recunoa,te paternitatea. n termenii
acestui articoI, nouI hibrid, reprezentat de
teoria actor-re(ea, amenin( s-,i ,devoreze
propria matc discipIinar (socioIogia). Din
Iericire, au aprut ns ,i perspective care
urmresc s Iimiteze exceseIe ANT (Hacking,
1999).
Societatea riscului
i sociologia riscului
Teoria societ(ii riscuIui se inspir tot din
tradi(ia reaIist, dar dezvoIt o concep(ie
socioIogic aparte care o diIeren(iaz de
perspectiveIe discutate mai sus. PunctuI de
pornire este Ioarte asemntor cu ceI aI
NPE. Asemenea unui bumerang, degradarea
mediuIui a nceput s se repercuteze asupra
societ(ii umane, suIocnd ora,eIe cu aer
82 IiIip AIexandrescu
poIuat, scznd produc(ia agricoI prin
eroziunea soIuIui, epuiznd treptat resurseIe
mineraIe etc. Spre sIr,ituI secoIuIui XX,
IocuI ,societ(ii opuIente (GaIbraith, 1958)
a nceput s Iie Iuat de ,societatea riscuIui
(risk society). Potrivit Iui UIrich Beck (1986),
probIema care se pune cu insisten( din ce n
ce mai mare ntr-o societate a riscuIui nu
mai este aceea a distribuirii bunstrii sociaIe,
ci aceea a distribuirii riscuriIor ecoIogice,
sociaIe, de sntate etc. Mai muIt dect att, n
modernitatea trzie, producerea bunstrii ma-
teriaIe tinde s Iie nso(it sistematic de pro-
ducerea acestor riscuri (Beck, 1986, 25-27).
Anthony Giddens (2000, 118, 9) descrie
proIiIuI de risc aI modernit(ii prin urmtoareIe
caracteristici.
1. GIobaIizarea riscuIui din punctuI de
vedere aI intensit(ii riscuriIe moderne
au poten(iaIuI de a aIecta ntreaga uma-
nitate (ex. hoIocaustuI nucIear sau schim-
briIe cIimatice)
2. GIobaIizarea riscuIui din punctuI de
vedere aI extinderii cre,terea numruIui
de evenimente contingente care au eIecte
(poten(iaIe) asupra oricrui individ (ex.
pneumonia atipic, SARS, s-a extins n
cteva sptmni din China n Canada)
3. RiscuriIe moderne pornesc din mediuI
nconjurtor sau din natura sociaIizat
(ex. mercuruI eIiberat n ocean n pro-
cesuI de preIucrare a hrtiei n Japonia a
ajuns n pe,teIe IoIosit pentru consumuI
uman de un miIion de ori mai concentrat
dect n apa oceanuIui, producnd o
boaI grav numit Minamata Marten,
2001)
4. DezvoItarea unor medii de risc instu(io-
naIizate (ex. pie(eIe de investi(ii)
5. Con,tiin(a riscuIui ca risc ideea c ,go-
IuriIe n cunoa,tere nu pot Ii transIor-
mate n certitudine (ex. c(i oameni vor Ii
aIecta(i pe termen Iung de accidentuI
nucIear de Ia CernobI")
6. Con,tiin(a rspndit a riscuIui pubIicuI
Iarg e con,tient de existen(a riscuIui (ex.
riscuriIe aditiviIor aIimentari)
7. Con,tiin(a IimiteIor expertizei ,tiin(iIice
(ex. n situa(ii n care nici oamenii de
,tiin( nu pot cdea de acord).
n concIuzie, societatea riscuIui este nu
numai o societate n care riscuriIe au crescut
n compIexitate ,i ampIoare ci, n mod
IundamentaI, o societate n care riscuriIe au
consecin(e poIitice, produc eIecte sociaIe ,i
inIIuen(eaz decizii economice. AItIeI spus,
societatea intr ntr-o nou epoc n care se
conIrunt cu propria ei dezvoItare, printr-un
proces numit ,i modernizare reflexiv (Beck,
1986 Giddens, 2000).
Teoria societ(ii riscuIui pune n Iumin
un aIt mod posibiI de combinare a socioIogiei
,i a ,tiin(eIor naturii. probIemeIe de mediu
sunt reaIe pentru c, a,a cum spune ceIebra
teorem a Iui Thomas, au consecin(e reaIe.
Indivizii se tem de risc ,i ac(ioneaz n
consecin( institu(iiIe integreaz riscuriIe
n structuriIe Ior de Iunc(ionare, iar industria
asigurriIor se extinde pentru c percep(ia
riscuriIor este din ce n ce mai generaIizat.
De Iapt, ns,i distinc(ia dintre riscuri reaIe
,i riscuri percepute tinde s ,i piard
vaIabiIitatea n domeniuI hibrid aI socioIogiei
riscuIui (Ireudenburg, 1988).
ConIIictuI generat de proiectuI minier de
Ia Ro,ia Montan este o iIustrare Ioarte
interesant a societ(ii riscuIui. De,i are Ioc
ntr-o societate de tranzi(ie, n care con,tiin(a
riscuIui ar trebuie s Iie mai pu(in dezvoItat
(ceI pu(in n compara(ie cu societ(iIe din
Vest) (Beck, 1986), opozi(ia Ia( de riscuriIe
(percepute) aIe proiectuIui s-a dovedit a Ii
nea,teptat de puternic. n,i,i promotorii pro-
iectuIui minier (compania GabrieI Resources)
nu au scpat de nIn(uirea de riscuri pe care
au pus-o n mi,care venind s investeasc Ia
Ro,ia Montan. Ca urmare a c,tigrii n
instan( a ctorva procese mpotriva com-
paniei miniere, o coaIi(ie transna(ionaI de
ONG-uri a reu,it s stopeze procedura de
evaIuare a proiectuIui Ia MinisteruI mediuIui.
Prin aceasta, riscuriIe percepute (,i constru-
ite) de ONG-uri s-au transIormat n riscuri
Iinanciare prin scderea pre(uIui ac(iuniIor
GabrieI Resources Ia Bursa din Toronto. La
rnduI ei, compania a ,transIerat par(iaI
aceste riscuri asupra popuIa(iei IocaIe,
concediind 2l3 din Ior(a de munc IocaI. n
aceaIa,i timp ns, GabrieI Resources nu
83 SocioIogia mediuIui ca Iorm de marginaIitate creatoare
inten(ioneaz s se retrag nc de Ia Ro,ia
Montan, (inndu-i pe Iocuitori ntr-o stare
de incertitudine cronic.
Este important de scos n eviden( IaptuI
c n societatea riscuIui nu riscuriIe ceIe mai
evidente sunt ,i ceIe care au eIecteIe sociaIe
ceIe mai proIunde. De,i riscuriIe ecoIogice
(poIuarea cu cianur), ceIe Iegate de pier-
derea patrimoniuIui arheoIogic ,i ceIe sociaIe
(strmutarea popuIa(iei) au captat ceI mai
muIt aten(ia opiniei pubIice n cazuI Ro,ia
Montan, eIecteIe reale aIe acestor riscuri
(n sensuI Iui Thomas) au trecut n mare
parte neobservate. De,i nici un gram de
cianur nu a Iost nc utiIizat, patrimoniuI
arheoIogic este deocamdat intact, iar str-
mutarea nu s-a bazat n nici un caz pe expro-
priere Ior(at, via(a IocaIniciIor
9
a trecut prin
schimbri proIunde. Dintr-o IocaIitate
organizat n juruI unei industrii strategice
(extrac(ia auruIui), Ro,ia Montan a devenit
un Ioc cu un viitor incert, n care ,genera(iiIe
viitoare nu au nici o ,ans (respondent,
Ro,ia Montan)
10
. ConIIictuI Iegat de
proiectuI minier a condus Ia dezorganizarea
sociaI a comunit(ii din Ro,ia Montan, Ia
depopuIarea ei acceIerat, ,i Ia o poIarizare
accentuat ntre cei care au beneIiciat ,i cei
care au pierdut de pe urma venirii companiei
miniere. Din punct de vedere socioIogic,
importante Ia Ro,ia Montan sunt nu att
riscuriIe n sine, ct transIormarea Ior n
arme, ntr-un conIIict sociaI (n acest caz
pentru resurse naturaIe) nu att Iupta dintre
,bine ,i ,ru, ct nIocuirea certitudiniIor
dezvoItrii cu incertitudiniIe create de propria
noastr capacitate de a transIorma natura ,i
pe noi n,ine.
Concluzii i relevan(a sociologiei
mediului n Romnia
Expunerea noastr ar putea Isa impresia c
o abordare socioIogic sistematic a mediuIui
apar(ine excIusiv socioIogiei angIo-saxone.
Acest Iucru este n bun msur adevrat,
ns este vaIabiI numai pentru uItimeIe trei
decenii. n sistemuI socioIogic aI $coIii de Ia
Bucure,ti, mediuI naturaI ocup un Ioc centraI
att n teorie, ct ,i n cercetarea empiric.
Pentru Traian Herseni, de exempIu, o pers-
pectiv ecoIogic este esen(iaI deoarece
via(a sociaI ,se petrece n cosmos ,i n-a
putut scpa de orice Iegtur cu acesta.
conIigura(ia geograIic, IIora, Iauna, sub-
soIuI, au ,i eIe un cuvnt n apari(ia variet(ii
IormeIor sociaIe (Herseni, 1999, 102).
Acest articoI a urmrit s sensibiIizeze
comunitatea socioIogic din Romnia cu pri-
vire Ia poten(iaIuI inovator aI socioIogiei
mediuIui. AbordriIe reIa(iei dintre societate
,i mediu sunt Ioarte variate ,i invit Ia desco-
perirea ceIor mai creative mbinri ntre
contribu(iiIe socioIogiei ,i ceIe aIe ,tiin(eIor
naturii. Pentru socioIogii romni, socioIogia
mediuIui poate reprezenta att un spa(iu de
dezvoItare teoretic, ct ,i noi direc(ii de
cercetare empiric.
Din punct de vedere teoretic, ideiIe con-
(inute n noua paradigm ecoIogic, n teoria
actor-re(ea sau n societatea riscuIui pot Ii
articuIate cu aIte preocupri socioIogice
generaIe. De exempIu, societatea riscuIui ,i
modernizarea reIIexiv stau deja Ia baza unor
abordri romne,ti a ,modernit(ii trzii
(VIsceanu, 2007). Teoria actor-re(ea poate
contribui Ia reconceptuaIizarea unor cIivaje
proIunde din istoria gndirii socioIogice, de
exempIu aceIea ntre individuaIism ,i
hoIism, ntre obiectivism ,i subiectivism etc.
Cercetarea empiric inspirat de socioIogia
mediuIui va Ii probabiI de ceI mai mare interes
pentru socioIogii romni. Pe de o parte, prin
IaptuI c oIer noi perspective asupra unor
probIeme cunoscute. De exempIu. eIecteIe
poIurii asupra inegalitjilor sociale (att
etnice, ct ,i ceIe (innd de cIase sociaIe)
roIuI valorilor ecologiste (a noii paradigme
ecoIogice) n sistemuI de vaIori aI popuIa(iei
eIecteIe riscuriIor de mediu asupra calitjii
viejii etc. Pe de aIt parte, socioIogia mediuIui
poate deschide noi direc(ii de cercetare, de
exempIu prin studierea mi,criIor ecoIogiste
din Romnia, a eIecteIor societ(ii gIobaIe a
riscuIui asupra anumitor grupuri sociaIe
(de,ertiIicarea din OItenia, gripa aviar).
Prin compIexitatea sa, conIIictuI de Ia Ro,ia
84 IiIip AIexandrescu
Montan invit Ia abordri dintre ceIe mai
variate, pornind de Ia probIeme de poIuare
transIrontaIier Ia reconstruc(ia simboIic a
peisajuIui post-industriaI.
Note
1. TermenuI IoIosit de DunIap ,i Catton este ceI de ,Human ExemptionaIism Paradigm (oamenii
sunt scuti(i ,are exempted de constrngeri ecoIogice) ,i a Iost tradus, pentru a simpIiIica
exprimarea, ca ,paradigma antropocentric.
2. O denumire aIternativ este cea de socioIogie ecoIogic. PreIerm totu,i termenuI de socio-
Iogie a mediuIui, din dou motive. 1. MediuI se poate reIeri att Ia ceI naturaI, ct ,i Ia ceI
construit (artiIiciaI) 2. SocioIogia mediuIui este o denumire mai neutr din punct de vedere
anaIitic, care nu presupune aderarea necondi(ionat Ia vaIori ,ecoIogiste (sau ,verzi).
3. TermenuI din Iiteratura american este ceI de ,treadmiII oI production. Cu,ca de veveri( (se
reIer Ia o coIivie ciIindric n care o veveri( poate aIerga Ia nesIr,it, nvrtind ciIindruI,
Ir a putea ns ie,i din cu,c) sugereaz aceea,i idee (vezi ,i Ioster, 1995).
4. Termenii n engIez sunt cei de ,environmentaIists ,i ,growthists (Morrison) ,i ,catastro-
phists ,i ,cornucopians (Cotgrove).
5. Iiecare zon curprinde n medie 2500 de gospodrii.
6. ,CIasism este derivat din rasism ,i se reIer Ia supunerea unei (sau unor) cIase sociaIe unui
tratament discrimiatoriu, n acest caz unor condi(ii de mediu deIavorabiIe.
7. Traducere Iiber a termenuIui ,environmentaI cIasses.
8. Pentru o recenzie a voIumuIui, vezi AIexandrescu (2005).
9. Este vorba de ceIe cteva sute de IamiIii rmase nc n Ro,ia Montan.
10. Acest citat Iace parte dintr-un interviu reaIizat de autor Ia Ro,ia Montan n Iebruarie 2008.
Bibliografie
AIexandrescu, IiIip. (2005). Review oI ,CuItures oI EnvironmentaIism. EmpiricaI Studies in
EnvironmentaI SocioIogy by Steven YearIey. Canadian Reviev of Sociology and Anthropology
(disponibiI Ia adresa http.llwww.csaa.calCRSAlBookReviewlReviewsList.htm).
AIIen, David W. (2001). SociaI CIass, Race and Toxic ReIeases in American Counties, 1995. The
Social Science Journal 38, 13-25.
Beck, Eckardt C. (1979). The Love CanaI Tragedy, EPA Journal OnIine accesat pe 11
noiembrie 2006. DisponibiI Ia adresa. http.llwww.epa.govlhistoryltopicslIovecanaIl01.htm
Beck, UIrich. (1986). Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne Risk Society.
Tovards a Nev Modernity. IrankIurt am Main. Suhrkamp.
BeII, DanieI. (1977). Are There ,SociaI Limits to Growth" in Prospects for Grovth. Changing
Expectations for the Future, (coord. Kenneth D. WiIson). New York, London. Praeger
PubIishers, 13-26.
BeII, MichaeI M. (1998). An Invitation to Environmental Sociology. Thousand Oaks, London,
New DeIhi. Pine Iorge Press.
Best, JoeI. (1995). Debates about Constructionism. in The Study of Social Problems. Seven
Perspectives, (coord. EarI Rubington ,i Martin S. Weinberg). New York, OxIord. OxIord
University Press, 341-352.
Burch, WiIIiam. (1971). Daydreams and Nightmares. A sociological essay on the American
environment. New York, Londra. Harper & Row.
Burch, WiIIiam. (1976). The Peregrine IaIcon and the Urban Poor. Some SocioIogicaI
InterreIations. in Human Ecology. An Environmental Approach, (coord. Richerson Peter J.
,i James McEvoy). North Scituate, Mass. Duxbury Press, 308-315.
ButteI, Irederick H. (2004). The TreadmiII oI Production. An Appreciation, Assessment and
Agenda Ior Research. Organization & Environment 17, 3, 323-336.
85 SocioIogia mediuIui ca Iorm de marginaIitate creatoare
CaIIon, MicheI ,i Law, John. (1997). AIter the IndividuaI in Society. Lessons on CoIIectivity
Irom Science, TechnoIogy and Society. Canadian Journal of Sociology, 22, 2, 165-182.
Catton, R. WiIIiam ,i DunIap, RiIey E.. (1978). EnvironmentaI SocioIogy. A New Paradigm.
The American Sociologist, 13, 41-49.
Cotgrove, Stephen. (1982). Catastrophe or Cornucopia. The Environment, Politics and the
Future. Chichester, Brisbane, Singapore. John WiIey and Sons.
Crenson, Matthew A. (1971). The Un-Politics of Air Pollution. A Study of Non-Decisionmaking
in the Cities. BaItimore, London. Johns Hopkins Press.
Dogan, Mattei. (1989). Hybrid IieIds in the SociaI Sciences. International Social Science Journal,
41, 457-470.
Dogan, Mattei ,i Pahre, Robert. (1997). Noile ytiinje sociale. interpenetrarea disciplinelor.
Bucure,ti. Editura AIternative.
DunIap, RiIey E. ,i Catton, WiIIiam R. (1979a). EnvironmentaI SocioIogy. Annual Reviev of
Sociology, 5, 243-273.
DunIap, RiIey E. ,i Catton, WiIIiam R. (1979b). EnvironmentaI SocioIogy. A Iramework Ior
AnaIysis. in Progress in Resource Management and Environmental Planning, coord. Timothy
O`Riordan ,i RaIph C. D`Arge. New York, Toronto. John WiIey & Sons, 57- 85.
DunIap, RiIey E. ,i Catton, WiIIiam R. (1983). What EnvironmentaI SocioIogists Have in Common
(whether Concerned with ,BuiIt or ,NaturaI Environments). Sociological Inquiry, 53, 113-135.
DunIap, RiIey E. ,i Catton Jr., WiIIiam R. (1994). StruggIing with Human ExemptionaIism. The
Rise, DecIine and RevitaIization oI EnvironmentaI SocioIogy. The American Sociologist, 25,
1, 5-30.
DunIap, RiIey E. (2002). EnvironmentaI SocioIogy. A PersonaI Perspective on Its Iirst Quarter
Century. Organization & Environment, 15, 1, 10-29.
Earth Day Network. History of Earth Day. accesat pe 12 noiembrie 2006 DisponibiI Ia adresa.
http.llwww.earthday.netlresourceslhistory.aspx.
Ioster. (1995). The TreadmiII oI Production Keynote Address at the Watersheds `94 ConIerence.
accesat pe 30 apriIie 2008 disponibiI Ia adresa http.llwww.Ireeindiamedia.comlenvironmentl
3_Ieb_environment.htm.
Ireudenburg, WiIIiam R. (1988). Perceived Risk, ReaI Risk. SociaI Science and the Art oI
ProbabiIistic Risk Assessment. Science, New Series, 242(4875), 44-49.
GaIbraith, Kenneth J. (1958). The Affluent Society, Riverside Press, Cambridge, MA.
Giddens, Anthony. (2000). Consecinjele modernitjii. Bucure,ti. Editura Univers.
Giddens, Anthony. (2001). Sociologie. Bucure,ti. Editura Bic AII.
Hacking, Ian. (1999). The Social Construction of What. London. Harvard University Press.
Hannigan, John A. (1995). Environmental Sociology. A Social Constructionist Perspective.
London, New York. RoutIedge.
Harper, CharIes L. (2004). Environment and Society. Human Perspectives on Environmental
Issues. Prentice HaII, Upper SaddIe River.
Herseni, Traian. (1999). Teoria monograIiei socioIogice. n Monografia. Teorie yi metod,
Dimitrie Gusti, Traian Herseni ,i Henri H. StahI. Bucure,ti. Editura Paideia, 75-174.
Irwin, AIan. (2001). Sociology and the Environment. A Critical Introduction to Society, Nature
and Knovledge. Cambridge. PoIity Press ,i BIackweII PubIishers.
KIausner, SamueI. (1971). On Man and His Environment. Social Scientific Foundations for
Research and Policy. San Irancisco. Jossey-Bass.
Lange, HeIImuth. (2002). SociaI Science and Nature. A review oI environmentaI socioIogy in
Germany. Natures, Sciences, Societes. Recherches et debats interdisciplinaires (Paris. EIsevier)
10, 3, 16-26.
Latour, Bruno ,i WooIgar, Steve. (1979). Laboratory Life. The Social Construction of Scientific
Facts. London. Sage.
Latour, Bruno. (1999). Pandora's Hope. Essays on the Reality of Science Studies. Cambridge,
London. Harvard University Press.
86 IiIip AIexandrescu
Latour, Bruno. (2005). Reassembling the Social. An Introduction to Actor-Netvork Theory.
OxIord. OxIord University Press.
Macnaghten, PhiI ,i Urry, John. (1998). Contested Natures. London, New DeIhi. Sage PubIications.
Marten, GeraId. (2001). Human Ecology. Basic Concepts for Sustainable Development. London,
SterIing. Earthscan.
McLaren, Duncan (2003). EnvironmentaI Space, Equity and EcoIogicaI Debt. n Just Sustainabilities.
Development in an Unequal World, coord. JuIian Agyeman, Robert BuIIard ,i Bob Evans.
Cambridge. MIT Press, 19-37.
Mertig, AngeIa, DunIap, RiIey ,i Morrison, Denton. (2002). The EnvironmentaI Movement in
the United States. n Handbook of Environmental Sociology, coord. DunIap, RiIey E. ,i
MicheIson, WiIIiam. Greenwood Press, London, 448-481.
Morrison, Denton. (1973). The EnvironmentaI Movement. ConIIict Dynamics. Journal of
Voluntary Action Research, 2, 74-85.
Murphy, Raymond. (1994). Rationality and Nature. A Sociological Inquiry into a Changing
Relationship. BouIder. Westview Press.
Murphy, Raymond. (2004). Disaster or SustainabiIity. The Dance oI Human Agents with Nature
's Actants. Canadian Reviev of Sociology and Anthropology, 41, 3, 249-266.
Murdoch, Jonathan. (2001). EcoIogising SocioIogy. Actor-Network Theory, Co-construction
and the ProbIem oI Human ExemptionaIism. Sociology, 35, 1, 111-133.
Ogburn, WiIIiam I. ,i NimkoII, Meyer I. (1940). Sociology. Boston, Chicago. Houghton MiIIIin.
Proctor, Robert N. (1995). Cancer Wars. Hov Politics Shapes What We Knov and Don't Knov
About Cancer. New York. HarperCoIIinsPublishers.
Rumney, Jay ,i Maier, Joseph. (1953). The Science of Society. An Introduction to Sociology. 2d
ed. London. Duckworth & Co.
Schnaiberg, AIIan. (1980). The Environment. From Surplus to Scarcity. New York, OxIord.
OxIord University Press.
Schnaiberg, AIIan ,i A. GouId, Kenneth. (1994). Environment and Society. The Enduring
Conflict. New York. St. Martin`s Press.
Spector, MaIcoIm ,i Kitsuse, John. (1977). Constructing Social Problems. MenIo Park, CA.
Cummings PubIishing Company.
Spector, MaIcoIm ,i Kitsuse, John. (1995). The DeIinition oI SociaI ProbIems. n The Study of
Social Problems. Seven Perspectives, (coord. EarI Rubington ,i Martin S. Weinberg). New
York, OxIord. OxIord University Press, 294-301.
Szasz, Andrew ,i Meuser, MichaeI. (1997). EnvironmentaI InequaIities. Literature Review and
ProposaIs Ior New Directions in Research and Theory. Current Sociology, 45, 3, 99-120.
TindaII, David B. (1995). What is EnvironmentaI SocioIogy" An Inquiry into the Paradigmatic
Status oI EnvironmentaI SocioIogy. n EnvironmentaI SocioIogy. Theory and Practice, coord.
MichaeI D. Mehta ,i ric OueIIet. Toronto. Captus Press, 33-59.
VIsceanu, Lazr. (2007). Sociologie yi modernitate. tranzijii spre modernitatea reflexiv. Ia,i.
Editura PoIirom.
YearIey, Steven. (1991). The Green Case. A sociology of environmental issues, arguments and
politics. London, Worcester. HarperCoIIins Academic.
YearIey, Steven. (2005). Cultures of Environmentalism. Empirical Studies in Environmental
Sociology. HoundmiIIs, New York. PaIgrave MacMiIIan.
Primit Ia redac(ie. iunie 2008