Sunteți pe pagina 1din 19

Sociologio i mouiu nconjurator.

Porspoctivo
intogrativo
Laura Nistor
Universitatea ,Babe,-BoIyai, CIuj-Napoca
Thls paper alms /o presen/ some perspec/lves concernlng /he ln/egra/lon oj /he envlronmen/
ln/o /he s/udy objec/s oj soclology. Flrs/ and joremos/, /he s/a/u/e and evolu/lon oj /he
jleld oj envlronmen/al soclology are ou/llned. Thls jleld oj /nowledge has appeared
durlng /he '70s ln /he USA, la/er ln Wes/ern Europe, and /lll now ls wea/ly represen/ed
ln Romanla. however some processes and phenomena whlch are sl/ua/ed a/ /he edge
oj /he soclal and /he envlronmen/al (e.g. cllma/e change, sus/alnable developmen/)
would call jor such ln/egra/lve perspec/lves. The ar/lcle brlngs a number oj argumen/s
concernlng /he plurl-, ln/er- and /ransdlsclpllnary pa//erns oj soclo-envlronmen/al
approaches, respec/lvely lnsls/s on /he need /o crea/e more lncluslve dlsclpllnary
jramewor/s, bo/h concernlng /he soclal and /he envlronmen/al sclences.
care interac(ioneaz un anumit organism.
Mai apoi, putem distinge ntre mediuI naturaI
(na/ural envlronmen/), ce cuprinde totaIitatea
organismeIor vii ,i IucruriIor ne-vll care exist
n mod naturaI pe Pmnt ,i mediuI construit
(bull/ envlronmen/), ncepnd de Ia a,ezriIe
urbane ,i ruraIe compIexe, pn Ia Iocuin(e
,i adposturi mediuI sociaI (soclal envl-
ronmen/) se reIer Ia societatea, cuItura n
care trie,te individuI, respectiv Ia indivizii
cu care interac(ioneaz, grupuriIe ,i insti-
tu(iiIe din care Iace parte.
ArticoIuI de Ia( circumscrie anumite
ntreptrunderi dintre aceste accep(iuni aIe
termenuIui de medlu, respectiv posibiIe abor-
dri aIIate Ia conjunc(ii discipIinare. Ne va
interesa nu att mediuI, n sensuI de condi(ii
exterioare inerte ce nconjoar organismeIe,
n cazuI nostru sociaIuI, ci interac(iuniIe
dinamice dintre aceste medii, cu aIte cuvinte
nu ne interesm att de muIt de structuri,
ct ne apropiem de o abordare Iunc(ionaI.
Desigur, pornim de Ia premisa c mediuI Ia
care ne reIerim
1
,i n Iunc(ie de care studiem
sociaIuI ,i viceversa este ceI naturaI
Introducere
ConceptuI de medlu este Ir ndoiaI unuI
muItiIa(etat, cu muItipIe componente ,i n(e-
Iesuri, n Iunc(ie de obiectiveIe studiiIor ,i
deIini(iiIe discipIinare. De piId, Dlcjlonarul
de soclologle Oxjord (MarshaII, 2OO3, 357)
precizeaz n acest sens c termenuI medlu
,este IoIosit n moduri diIerite n discursuI
academic. n bioIogie ,i psihoIogie, mediuI
este pus n contrast cu ereditatea, ntr-o cIasi-
Iicare exhaustiv a cauzeIor care determin
caractereIe Iiin(eIor vii. (.) n aIte ntre-
buin(ri aIe termenuIui, mediuI nconjurtor
se reduce Ia contextuI sociaI (Iimitat) n care
individuI (sau orice aIt organism viu) se
gse,te, punndu-se accent pe probIemeIe
adaptrii Ia acest mediu. (.) Aten(ia acordat
actuaImente mediuIui nconjurtor n via(a
poIitic ,i sociaI se concentreaz asupra
Iumii Iizice asupra ora,eIor, caseIor, dome-
niuIui ruraI ,i a resurseIor naturaIe, precum
aeruI ,i apa (.).
MediuI (envlronmen/) denume,te deci
condi(iiIe externe, resurseIe ,i stimuIii cu
82 Laura Nistor
(Iizic), respectiv ceI construit (antropic). Com-
ponenta sociaI ,i inIIuen(a acesteia (Ir
ndoiaI compIex ,i speciIic, att texteIe
de geograIie uman, ct ,i ceIe de istorie,
socioIogie etc. insistnd asupra diIeren(eIor
mediuIui antropic n Iunc(ie de societ(i,
sisteme poIitice etc.) asupra mediuIui Iizic
de-a IunguI timpuIui au devenit caracteristice
discursuIui academic aI ,tiin(eIor exacte,
mediuI nconjurtor prezentndu-se nu numai
sub Iorma geosIereIor Iizico-naturaIe ca
IitosIer, hidrosIer, atmosIer ,i biosIer,
ci ,i ca an/roposjer, sco(nd n eviden(
muItipIeIe interven(ii sociaIe ,i interreIa(ii
dintre mediuI Iizic ,i societate.
ReIa(iiIe Iunc(ionaIe dintre diIeriteIe ac-
cep(iuni aIe termenuIui de medlu, respectiv
dintre diIeriteIe componente aIe acestora
sunt, de Iapt, deIinitorii ,tiin(eIor de mediu
(envlronmen/al sclences). De piId, n cadruI
abordriIor (eco)sistemice din cadruI eco-
Iogiei devin importante IIuxuriIe de energie,
de nutrien(i ,i ceIe inIorma(ionaIe dintre mediu
,i organisme vii (popuIa(ii). Pe baza acestor
abordri, n ,tiin(eIe sociaIe a Iuat na,tere
a,a-numita expllcajle ecologlc (Hannigan,
1995), din cadruI ecoIogiei umane, urbane ,i
ruraIe, accentuI punndu-se pe re(eaua de
via( (web oj llje Park, 1936 apud Hannigan,
1995), guvernat de principiuI Iuptei pentru
existen(, supravie(uitorii ob(innd ni,e mai
IavorabiIe existen(ei. Pe aceea,i Iinie, com-
pIetat de abordri bazate pe IizioIogia ,i
biochimia organismeIor vii, n ,tiin(eIe sociaIe
se vorbe,te mai recent despre a,a-numituI
me/abollsm soclal, ce vizeaz o conceptua-
Iizare dinamic ,i Iunc(ionaI a interreIa(iei
dintre societate uman (popuIa(ie) ,i mediuI
Iizic (materiaI) (Iischer-KowaIski, 1997)
(Iigura 1). n socioIogia mediuIui nconju-
rtor domeniu despre care vom vorbi n
ceIe ce urmeaz , mediuI este conceptuaIi-
zat cu precdere n termeni Iunc(ionaIi. n
a,a-numituI model al celor /rel juncjll com-
pe/l/oare ale medlulul (DunIap, 1993) se are
n vedere IaptuI c mediuI nconjurtor dis-
pune de trei Iunc(ii primare oIer spa(iu
existen(ei (llvlng space), resurse (supply
depo/) ,i Iurnizeaz Ioc pentru depozitarea
de,euriIor (was/e reposl/ory) cuprinse ntr-o
interreIa(ie continu, o schimbare aprut Ia
niveIuI oricrei componente producnd modi-
Iicri asupra ceIorIaIte (Iigura 2). De piId,
cre,terea presiunii asupra Iunc(iei de spa(iu aI
existen(ei (suprapopuIare, urbanizare) poate
avea impact negativ asupra ceIorIaIte Iunc(ii,
genernd crize de resurse sau epuizarea resur-
seIor (resource shor/ages), variate Iorme de
poIuare, suprapopuIare etc., numite n IimbajuI
comun probleme de medlu (DunIap ,i Rosa,
2OOO).
Iigura 1. Modelul de ln/eracjlune (me/abollsm soclal) dln/re socle/a/e l medlul jlzlc
(Adaptare dup SieIerIe, 1997 apud Iischer-KowaIski, 1997)
83 SocioIogie ,i mediu nconjurtor. Perspective integrative
Iigura 2. Cele /rel juncjll compe/l/oare ale medlulul nconjur/or (Iunc(ia de spa(iu
pentru via(/Iocuire, Iunc(ia de resurse ,i Iunc(ia de depozitare de de,euri) n situa(ie
cvasiideaI ,i n situa(ia de supraIicitare a acestor Iunc(ii
(Adaptare dup DunIap, 1993 apud Hannigan, 1995)
Iigura 3. Macromodelul juncjlonal al modernlzrll ecologlce
(Adaptare dup Whitehead, 2OO7)
84 Laura Nistor
Asemenea conceptuaIizri Iunc(ionaIe
caracterizeaz pe depIin ,i a,a-numiteIe expll-
cajll dln perspec/lva poll/lcll economlce n
ceea ce prive,te probIemeIe de mediu. n
cadruI socioIogiei mediuIui, probabiI cea
mai consacrat perspectiv n acest sens este
reprezentat de a,a-numita splral a producjlel
(/readmlll oj produc/lon Schnaiberg, 198O),
perspectiv neomarxist ce scoate n eviden(
natura interreIa(iiIor diaIectice dintre expan-
siunea economic de tip capitaIist ,i distru-
gerea, poIuarea mediuIui. sistemuI economic
capitaIist dispune de o necesitate inerent de
a crea proIit, acest Iucru reaIizndu-se prin
generarea continu de cerere din partea con-
sumatoriIor (complex selj-relnjorclng mecha-
nlsm Hannigan, 1995), or, Irecven(a acestui
Iucru trece dincoIo de capacit(iIe de suport
aIe mediuIui (carrylng capacl/y), dat Iiind
IaptuI c ceIe dou sisteme (ceI socioeconomic
,i ceI naturaI-Iizic) au o dinamic diIerit,
aceasta Iiind mai rapid n cazuI primuIui.
Sub aIt aspect, probIemeIe de mediu pot
mpiedica pe termen mai scurt sau mai
Iung expansiunea economic. n acest sens
sunt descrise trei scenarii posibiIe, cu dinamici
diIerite. scenariuI economic se axeaz excIu-
siv pe intereseIe economice ,i, pe termen
Iung, genereaz probIeme grave mediuIui
Iizic scenariuI Iipsei de pIaniIicri presupune
interven(ii institu(ionaIe, stataIe doar asupra
ceIor mai grave probIeme de mediu, expan-
siunea economic neIiind modiIicat pe cnd
scenariuI de mediu (dezvoItarea durabiI,
modernizare ecoIogic Iigura 3) presupune o
expansiune economic moderat (Schnaiberg,
198O).
Sociologia mediului (nconjurtor).
Precizri conceptuale
Am optat pentru a traduce envlronmen/al
soclology prin soclologla medlulul, respectiv
soclologla medlulul nconjur/or
2
. Acest ra(io-
nament s-a bazat, pe de o parte, pe consi-
derenteIe Iimbii Iiterare romne, iar pe de
aIt parte, reprezint o op(iune personaI.
Unii autori ,,i-au asumat riscuI de a
traduce domeniuI muIt nrudit de envlron-
men/al psychology ca pslhologle envlron-
men/al (IIin, 2OO7, 318), aducnd n acest
sens ca argument discursuI ,tiin(iIic aI Iui
MieIu ZIate (IIin, 2OO7, 319), potrivit cruia
envlronmen/al psychology nseamn ,psiho-
Iogia mediuIui sau, pur ,i simpIu, psihoIogie
environmentaI. Cu aIte cuvinte, Ia pro-
IesoruI ZIate este vorba despre o op(iune
personaI, cei doi termeni neexcIuzndu-se
reciproc. Pe aceast Iinie a op(iuniIor per-
sonaIe, am optat pentru a traduce atributuI
envlronmen/al prin genitivuI medlulul (n-
conjur/or), nedorind nici pe departe de-
construc(ia termenuIui engIezesc, cu att mai
pu(in cu ct I consider neoIogism ,i sinonim
cu ceI romnesc, IoIosindu-I inter,anjabiI cu
termenuI tradus, acesta din urm asumn-
du-,i doar exigen(a Iimbii Iiterare romne.
De aItIeI, denumirea domeniuIui de cu-
noa,tere, n perioada sa de cristaIizare ,i
reIativ pe aceea,i Iinie, a Iost marcat de
poIemici. n StateIe Unite aIe Americii, n
perioada de apari(ie a subdiscipIinei n
anii `7O , exista tendin(a de a Iace o distinc-
(ie ntre soclology oj envlronmen/al lssues
3

studii care au apIicat perspectiveIe, teoriiIe
,i metodoIogia socioIogiei generaIe asupra
anaIizei mi,criIor sociaIe de protec(ie a
mediuIui nconjurtor, atitudiniIor, comporta-
menteIor Ia( de mediuI nconjurtor, anumitor
probIeme de mediu etc. (DunIap ,i Catton,
1979 DunIap ,i Catton, 1994 DunIap,
1997 2OO2) ,i envlronmen/al soclology
4
,
direc(ionat asupra studierii reIa(iiIor com-
pIexe dintre societatea uman ,i mediuI Iizic,
att n ceea ce prive,te cauzeIe sociaIe aIe
poIurii mediuIui Iizic, ct ,i impactuI sociaI
aI poIurii, aI crizei de resurse etc. (DunIap
,i Catton, 1979 DunIap 1994, 1997, 2OO2).
ArgumentuI ce a stat Ia baza acestei separri
a Iost c, n primuI caz, mediuI nconjurtor
reprezint o probIem sociaI de studiu, n
ceI de-aI doiIea caz este vorba despre prezum-
(ia c mediuI nconjurtor Iizic, respectiv
probIemeIe de mediu pot aIecta societatea ca
ntreg ,i viceversa, adic despre a,a-numituI
85 SocioIogie ,i mediu nconjurtor. Perspective integrative
envlronmen/al embeddedness aI sociaIuIui
(DunIap, 1997). La o prim vedere, apar dou
Iucruri esen(iaIe. soclology oj envlronmen/al
lssues, studiind probIemeIe Ia niveIuI percep-
(iiIor, atitudiniIor ,i comportamenteIor, de,i
descrie Ienomene societaIe compIexe, are
cu precdere o orientare micro-socioIogic,
puternic empiric, Irecvent constructivist,
pe cnd envlronmen/al soclology tinde ctre
o abordare macrosociaI, de perspectiv poIi-
tic, economic ,i istoric. Legat de aceast
dihotomie, interesant este IaptuI c tocmai
cei care s-au grbit s Iac aceast separare
,i oarecum ierarhizare ntre soclology oj
envlronmen/al lssues, mai pu(in pretabiI Ia
a deveni o subdiscipIin speciIic (DunIap ,i
Catton, 1979), ,i selj-consclous envlronmen/al
soclology (DunIap, 1997) au Iost cei care,
uIterior, au reaIizat o gam impresionant
de studii Iegate de atitudiniIe ,i opiniiIe Ia(
de mediuI Iizic ,i probIemeIe de mediu ,i
au teoretizat inIinit mai pu(in despre com-
pIicateIe interreIa(ii societate mediu Iizic
(asemenea studii Iiind caracteristice ndeosebi
subdiscipIinei envlronmen/al poll/lcs). ProbabiI
,i din aceast cauz conjuncturaI, dar ,i
datorit IaptuIui c numruI mare de studii
reaIizate n ambeIe direc(ii Iormeaz azi
un corp compact de preocupri distincte n
cadruI socioIogiei generaIe, s-a renun(at din
ce n ce mai muIt Ia dihotomiiIe discipIinare
de mai sus (ButteI, 1987), termenuI consacrat
aI subdiscipIinei devenind ceI de envlronmen/al
soclology
5
, deIinit Ia moduI generaI ca studiuI
interreIa(iiIor (interac(iuniIor) dintre mediuI
Iizic ,i societate (Catton ,i DunIap, 1978a).
Evolu(ia sociologiei
mediului nconjurtor
A,a cum am men(ionat mai sus, socioIogia
mediuIui nconjurtor ncepe s se contureze
ca subdiscipIin a socioIogiei n SUA, ncepnd
cu anii `7O, perioad n care s-au maniIes-
tat uneIe evenimente cu caracter generaI ,i
regionaI care au pus sub semnuI ntrebrii
,rezisten(a civiIiza(iei moderne n Ia(a me-
diuIui nconjurtor, respectiv s-au pubIicat
uneIe rapoarte distopice (dys/oplc /ales
Whitehead, 2OO7) menite s eviden(ieze ca-
racteruI IragiI aI interreIa(iei dintre societate
,i mediu nconjurtor. de exempIu, criza de
petroI, cu muItipIeIe ei consecin(e socio-
economice raportuI neo-maIthusian despre
IimiteIe cre,terii aI CIubuIui de Ia Roma
(Meadows e/ al., 1972) scandaIuI de,euriIor
chimice de Ia Love CanaI, din StateIe Unite
cazuI DDT, demitizat sub o Iorm dramatic
,i accesibiI pubIicuIui Iarg (Carson, 1962)
etc. Asemenea evenimente pe de o parte au
sensibiIizat ,i au mobiIizat pubIicuI cu
precdere ceI din SUA n ceea ce prive,te
importan(a protec(iei mediuIui nconjurtor,
ntr-att nct, n 197O, Ia prima serbare a
ZiIei PmntuIui (Ear/h Day) n SUA au
Iuat parte, n diIerite activit(i de protejare a
mediuIui nconjurtor, cca. 2O de miIioane
de oameni (DunIap, 1995). Pe de aIt parte,
institu(iiIe poIitice s-au grbit s IegiIereze o
serie de acte de protec(ie a mediuIui (de
exempIu, Na/lonal Envlronmen/al Pollcy Ac/,
NEPA, n SUA DunIap, 1995).
Asemenea evenimente ,i mi,cri sociaIe
au recIamat o abordare deopotriv sociaI ,i
socioIogic, ns, totodat, au indicat ,i IaptuI
c att ,tiin(eIe sociaIe par exellence, ct ,i
a,a-numiteIe /llnje exac/e ale medlulul ezit
n a oIeri ,expIica(ii Iini,titoare n Iegtur
cu muItitudinea probIemeIor socioenviron-
mentaIe. PrimeIe reac(ii au venit din partea
socioIogiei mi,criIor sociaIe, domeniu ce
avea deja o serie de teorii consacrate n acest
sens (teoria deprivrii reIative, teoria societ(ii
de mas, teoria constrngeriIor structuraIe,
teoria mobiIizrii de resurse, teoria cuItu-
raI etc.), sindicaIismuI, a,a-numiteIe mlcrl
de ellberare care au Iuptat pentru drepturiIe
popuIa(iei de cuIoare, aIe IemeiIor etc. Iur-
niznd un teren deja IertiI pentru studiuI
mi,criIor ce aveau ca scop protec(ia mediu-
Iui nconjurtor. Nu este deci de mirare c
una dintre primeIe Iucrri de socioIogia
mediuIui, intituIat Soclal Behavlor, Na/ural
Resources, and /he Envlronmen/ (Burch
e/ al., 1972 apud ButteI, 2OO2) a Iost n
mare parte dedicat studiuIui mi,criIor eco-
Iogiste, comportamentuIui coIectiv ,i opiniei
86 Laura Nistor
pubIice n Iegtur cu aceste mi,cri, prac-
ticiIor de tipuI protec(iei ,i conservrii me-
diuIui nconjurtor. SubstratuI metodoIogic
a Iost acoperit de ceIebreIe institute de sondare
a opiniei pubIice, care, n anii `6O-`7O,
preau a nu nceta n a msura opinia pubIic
,aIarmat din SUA vizavi de subiectuI
,mediu nconjurtor (alarmed dlscovery
Downs, 1972 apud DunIap, 1995).
Pentru socioIogie, probIema mediuIui
nconjurtor era ns una de Iond. n perioada
de cristaIizare a subdiscipIinei, texteIe au
deIinit n mod negativ tradi(ia discipIinar
socioIogic, enun(nd c mediuI naturaI sau
ceI nconjurtor (Iizic), Iuat n sensuI strict
aI IactoriIor de mediu naturaIi, reprezenta
pentru socioIogia modern (din anii `7O)
pe Iinia socioIogiei cIasice un aspect
non-sociaI. n ,reaIitatea obiectiv a IapteIor
sociaIe durkheimiene (Durkheim, 195O),
cauzeIe IenomeneIor sociaIe sunt sul generls
sociaIe ,i, prin urmare, expIica(ia IapteIor
sociaIe prin perspectiva inIIuen(eIor me-
diuIui Iizic nu putea Ii dect reduc(ionist
(DunIap, 2OO2 Lidskog, 2OO1). La Weber,
iar mai apoi Ia Mead, CooIey, Thomas etc.,
s-a ntmpIat Ia IeI. au dominat n(eIegeriIe
moduriIor n care actorii sociaIi deIinesc
situa(ia ,i, prin urmare, dezvoIt ac(iuni
n Iegtur cu situa(ia astIeI deIinit sociaI,
mediuI Iizic devenind reIevant numai n m-
sura n care a Iost perceput ,i deIinit ca
reIevant de ctre actorii sociaIi, adic trans-
Iormat n Iapt sociaI (DunIap ,i Catton, 1994).
ConIorm ,texteIor de Iundamentare a socio-
Iogiei mediuIui, orientarea ctre sociaI att
n ceea ce prive,te obiectuI de expIicat, ct
,i expIica(ia era motivat, n aIar de o
oarecare necesitate a socioIogiIor de a se
adera Ia malns/ream-uI discipIinar ce promova
tabuuI reduc(ionismuIui sau determinismuIui
bioIogic, ,i de IaptuI c societatea modern
industriaIizat (tehnoIogie, ,tiin(, evoIu(ie
cuIturaI) a Iost reprezentat asemenea unui
tip ideaI ce a atins o independen( nemaivzut
Ia( de constrngeriIe mediuIui Iizic (Catton
,i DunIap, 198O DunIap, 2OO2).
Prin urmare, RiIey E. DunIap, Iigur
marcant printre Iondatorii socioIogiei me-
diuIui nconjurtor de peste Ocean, consider
c probIema de substan( a socioIogiei me-
diuIui nconjurtor a Iost aceea de a deter-
mina o oarecare desprindere a socioIogiei
aniIor `7O de determinismuI sociocuIturaI
(cj. re-na/urallza/lon oj socle/y Lidskog,
2OO1), Iucru ce s-a reaIizat sub Iorma unor
critici constante Ia adresa ignoran(ei socioIogiei
n ceea ce prive,te mediuI nconjurtor
(DunIap, 2OO2). Urmnd conceptuaIizarea
,tiin(eIor din perspectiva paradigmeIor, Catton
,i DunIap (1978a, b) consider c paradigma
socioIogic dominant a socioIogiei aniIor
`7O este cea a excep(ionaIismuIui uman (human
excep/lonallsm paradlgm, HEP), o viziune
dominant a cuIturii vestice (domlnan/ wes/ern
worldvlew, DWW), conIorm creia societatea
uman se excepteaz de Ia condi(ionriIe,
impacturiIe mediuIui Iizic, ceea ce deter-
min ce/erls parlbus ca mediuI Iizic s
nu Iie ncorporat n anaIizeIe sociaIe. n
repIic, cei doi autori propun o paradigm
aIternativ, numit noua paradlgm ecologlc
(new ecologlcal paradlgm, NEP), menit s
oIere o conceptuaIizare aIternativ a sociaIuIui,
n sensuI interdependen(ei, interreIa(iei socie-
tate-mediu nconjurtor (DunIap ,i Catton,
1979).
DiscursuriIe n juruI dihotomiei HEP-NEP
au devenit caracteristice ,i redundante n
acea perioad. Cei doi au Iost vehement
critica(i (de exempIu, ButteI, 1986), din cauza
IaptuIui c dup prerea propuntoriIor
criticii au n(eIes gre,it anumite aspecte, mai
cu seam IaptuI c NEP-uI reprezenta o
paradlgm, un Ges/al/, un mod de a privi
Iumea, ,i nu o teorie cu putere expIicativ a
IapteIor sociaIe NEP-uI nu a enun(at c
teoriiIe socioIogiei cIasice sunt ireIevante n
anaIiza probIemeIor/aspecteIor de mediu stu-
diate NEP-uI nu a dorit nIocuirea HEP-uIui,
ci doar s oIere o perspectiv aIternativ
(DunIap, 2OO2).
Asemenea dispute au contribuit nu numai
Ia cIariIicarea esen(ei dihotomiei HEP-NEP,
oIerind o deschidere n ceea ce prive,te ncor-
porarea variabiIeIor de mediu n anaIizeIe
87 SocioIogie ,i mediu nconjurtor. Perspective integrative
sociaIe (socioIogice), ci ,i o abordare mai
pu(in radicaI a tradi(iei socioIogice, n sensuI
de a gsi teorii sau ceI pu(in perspective
reIevante pentru socioIogia mediuIui n cadruI
diIeriteIor orientri aIe socioIogiei generaIe
sau n aIte subdiscipIine deja consacrate.
MuItipIeIe studii dedicate cutrii ,mo,te-
nirii discipIinare aIe socioIogiei mediuIui
nconjurtor n socioIogia cIasic au con-
cIuzionat c, n aceste teorii, variabiIeIe de
mediu, n compara(ie cu ceIe sociaIe, ocup
Ir ndoiaI un Ioc secundar, neIiind ns
vorba despre IaptuI c primeIe sunt ignorate
totaI. August Comte, de piId, utiIizeaz
Irecvent anaIogii bioIogice, Ia eI societatea
reprezentnd un veritabiI organism viu, vizi-
une ce a Iost mprt,it de Herbert Spencer.
Thomas BuckIe, autoruI operei The Hls/ory
oj Clvlllza/lon ln England, sus(ine c socie-
tatea uman este produsuI Ior(eIor naturaIe,
prin urmare poate Ii expIicat din perspectiva
,tiin(eIor naturaIe EIIsworth Huntington
(1924) mprt,e,te aceast idee, condi(iiIe
cIimatice, ca ,i expIica(ii universaIe, deter-
ministice aIe civiIiza(iiIor umane Iiind de
aItIeI caracteristice antropoIogiei ecoIogice.
$coaIa geograIic a Iui Sorokin (1927) se
bazeaz pe ideea c aceIe anaIize aIe Ieno-
meneIor sociaIe ce nu iau n considerare
Iactorii geograIici sunt incompIete (vezi
Hannigan, 1995). ConceptuI de evolujle ,i
metaIoreIe bioIogice sunt caractersitice socio-
Iogiei cIasice. Cu toate c renun( Ia a mai
privi societatea asemenea unui organism viu,
Durkheim o consider un organlsm sociaI,
capabiI de evoIu(ie. Tradi(ia juncjlonalls/,
pe de aIt parte, se bazeaz pe capacl/jlle
de adap/are aIe acestui organism sociaI.
Importan(a mo,tenirii socioIogiei cIasice
pentru socioIogia mediuIui este eviden(iat
ntr-o serie de scrieri succesive de ctre
I.H. ButteI (1986, 1996, 2OOO), autoruI insis-
tnd ,i asupra contribu(iei diIeriteIor subdisci-
pIine aIe socioIogiei Ia dezvoItarea socioIogiei
mediuIui. socioIogia resurseIor naturaIe
(studii socioIogice Iegate de parcuri, timp
Iiber, managementuI ariiIor pubIice, pIaniIi-
carea utiIizrii teritoriuIui) e un domeniu
care a precedat practic socioIogia mediuIui
socioIogia ruraI a contribuit n speciaI prin
intermediuI socioIogiei comunit(iIor, unde
adesea s-a studiat dependen(a de resurse
naturaIe a unor comunit(i speciIice, cum ar
Ii ceIe de Iermieri, pescari etc.
Ir ndoiaI, cea mai mare gam a
Iiteraturii, ce are ca scop ,ntoarcerea Ia
originiIe socioIogiei mediuIui, se bazeaz
pe perspective teoretice marxiste. n timp ce
uneIe scrieri adopt o pozi(ie mai reticent
Ia( de Marx, care, de,i n primeIe scrieri
anun(ase o sensibiIitate ecoIogic conside-
rabiI, nu-,i extinde expIoatarea asupra naturii
(de exempIu, Giddens, 1981 Benton, 1989
RedcIiIt ,i Woodgate, 1994), aIteIe insist
asupra abordrii sistematice marxiste asupra
naturii ,i degradrii acesteia (H. Parsons,
1977, Ioster, 1999a, b). Orientarea neomar-
xist este pregnant prezent n abordriIe de
tip envlronmen/al jus/lce aIe ziIeIor noastre
,i Iurnizeaz baza teoretic pentru a,a-numita
expllcajle dln perspec/lva economlel poll/lce
a dls/rugerllor de medlu. n asemenea abor-
dri, probIemeIe de mediu spre deosebire
de abordriIe ecoIogice, Iunc(ionaIe sunt
IocaIizate n inegaIit(iIe socioeconomice
(de exempIu, rasism de mediu), accep(iunea
comun Iiind aceea c (respectiv sociaIismuI
stataI birocratic ,i inIIexibiI), n cutarea
continu de proIit, bunstare ,i putere, capita-
IismuI industriaI avansat cauzeaz degradarea
mediuIui nconjurtor (cj. /readmlll oj pro-
duc/lon Schnaiberg, 198O). Pe aceea,i Iinie,
abordriIe poIiticiIor de dezvoItare aIe insti-
tu(iiIor Iinanciare interna(ionaIe n Iegtur
cu Lumea a Treia (de exempIu, Harvey,
2OO3) sus(in c aceste poIitici nstrineaz
oamenii de natur ,i produc agIomerri
urbane intens poIuate (Hannigan, 1995).
n aceast ordine de idei, reIevant este
,i inventaruI Iurnizat de socioIoguI german
Joseph Huber (2OO2), care Ie acord aten(ie
ceIor patru paradigme socioIogia cIasic,
institu(ionaI curentuI neomarxist teoria
critic a $coIii de Ia IrankIurt socioIogia
Iunc(ionaI ,i teoria sistemeIor Iiind de
prere c, ceI pu(in n spa(iuI german, toate
ceIe patru paradigme deIinitorii, de,i au
88 Laura Nistor
e,uat ntructva n a Iurniza Ia momentuI
Ior abordri Iegate s/rlc/o sensu de mediuI
nconjurtor, n mod cert pot Ii invocate cu
Iundamentarea socioIogiei mediuIui. AstIeI,
socioIogia cIasic ,i cea institu(ionaI, in-
cIuznd socioIogia cuIturaI ,i socioIogia
cunoa,terii, sunt cruciaIe n ceea ce prive,te
studiiIe Iegate de con,tientizarea, reprezen-
tarea mediuIui, IocuI ,i roIuI societ(ii n
acest mediu etc. n orientarea marxist apare
dependen(a produc(iei de produc(ia naturii
,i, prin urmare, ncepnd din anii `8O, neo-
marxismuI ncepe s abordeze ,probIemeIe
verzi cu accenteIe pe care Ie-am men(ionat
deja. n ceea ce prive,te inIIuen(a teoriei
critice, este evident prin critica utiIitaria-
nismuIui, a progresuIui bazat pe tehnoIogie
,i, cu toate c $coaIa de Ia IrankIurt nu a
Iurnizat ca atare o ,critic verde a socie-
t(ii, uIterior au aprut aIinit(i, de piId, Ia
societatea riscuIui (Beck, 1992), n ceea ce
prive,te etica mediuIui nconjurtor (environ-
mentaI), unde critica ra(ionaIit(ii instru-
mentaIe devine Irecvent un punct Iorte aI
anaIizei (Smith, 2OO1). n Iine, n ceea ce
prive,te inIIuen(a teoriei sistemice, Iunc-
(ionaIiste, ne putem reIeri Ia Parsons ,i
Luhmann, autori pentru care reIa(ia dintre
sistem ,i mediuI acestuia constituie eIementuI
slne qua non aI abordriIor.
Ir ndoiaI, putem aduga contribu(ia
$coIii de Ia Chicago, indiIerent c vorbim
despre mo,tenirea interac(ionismuIui sim-
boIic indispensabiI n abordriIe construc-
tiviste Iie despre cea a ecoIogiei umane ,i
urbane studiuI Iegturii dintre dimensiuniIe
sociaIe ,i Iizice aIe ora,eIor Iurniznd pers-
pective teoretice nu numai n cazuI psihoIogiei
environmentaIe, ci ,i n cazuI studiiIor de tip
envlronmen/al plannlng. EcoIogia uman,
studiuI reIa(iei dintre indivizi, grupuri sociaIe
,i mediuI Ior Iizic ,i sociaI a contribuit, Ia
rnduI su, Ia dezvoItarea socioIogiei me-
diuIui, studii care au abordat reIa(iiIe dintre
reac(iiIe comunit(ii IocaIe Ia prezen(a n
zon a unor poIuan(i (No/ In My Bac/ Yard,
NIMBY), respectiv reIa(ia dintre anumite
cIase sociaIe ,i expunerea acestora Ia diIerite
Iorme de poIuare (de piId, comunit(i de
cuIoare ,i proximitatea depoziteIor de de,euri).
Mai trziu, asemenea abordri apar pe scar
,i mai Iarg (de tip emisIer nordic vs.
emisIer sudic sau world sys/em) sunt
impregnate puternic de ideoIogii sub Iorma
abordriIor cunoscute ca rasism de mediu
sau studii de tip envlronmen/al jus/lce (DunIap,
1997).
n concIuzie, socioIogia mediuIui ncon-
jurtor nseamn muIt mai muIt dect ne-ar
Isa s credem distinc(ia HEP-NEP, paradigma
NEP institu(ionaIiznd doar o nou viziune
,i oIerind un ,spa(iu pentru apari(ia unor
probIeme noi de studiu, respectiv pentru
apari(ia unor perspective teoretice ,i metodo-
Iogice proprii, Ia apari(ia ,i consoIidarea
crora particip indiscutabiI ,i mo,tenirea
teoretico-metodoIogic a socioIogiei cIasice,
precum ,i a aItor subdiscipIine socioIogice.
Prin urmare, n ciuda IaptuIui c, azi, socio-
Iogia mediuIui nconjurtor constituie o arie
de cercetare distinct asemenea aItor sub-
discipIine socioIogice , ea se prezint ,i
deosebit de permeabiI n Ia(a contribu(iiIor
teoretico-metodoIogice, nu numai a aItor sub-
discipIine socioIogice sau socioumane n
generaI, ci avnd n vedere variabiIeIe stu-
diate ,i Ia contribu(iiIe din partea a,a-nu-
miteIor dlsclpllne exac/e, cum ar Ii, n cazuI
nostru, ,tiin(eIe pmntuIui, vie(ii etc., Ia
rnduI Ior omogenizate ,i/sau cristaIizate sub
denumirea de /llnje ale medlulul (envlron-
men/al s/udles). De aici apare inciden(a ,i
nevoia nu numai a unei interdiscipIinarit(i
muItipIe, ci ,i conturarea unui spa(iu trans-
dicipIinar din ce n ce mai compIex. Pe de
aIt parte, subdiscipIina sau aria de cercetare
a socioIogiei mediuIui nconjurtor s-a dez-
voItat ,i s-a mbog(it ntr-att, nct azi apar
n cadruI ei ca Iiind distincte anumite orientri
caracteristice, desigur, nici pe departe net
diIeren(iabiIe, pe care Ie vom men(iona.
Diferen(ieri intradisciplinare
Una dintre principaIeIe diIeren(ieri se reaIi-
zeaz de-a IunguI demarca(iei dintre empiric
,i teoretic. Orientarea empiric primeaz
89 SocioIogie ,i mediu nconjurtor. Perspective integrative
ndeosebi n SUA ,i are Ia baz continuarea
ceIebreIor studii de opinie pubIic Iansate
de companiiIe de sondare GaIIup ,i Louis
Harris Ia nceputuI aniIor `7O, n perioada de
cristaIizare a ,entuziasmuIui environmen-
taIist aI pubIicuIui de peste Ocean (DunIap,
1995). Este vorba despre un corpus ntreg
de studii IongitudinaIe reIeritoare Ia atitudini,
dispozi(ii comportamentaIe ,i comportamente
concrete, eIective Ia( de mediuI nconjur-
tor (de exempIu, DunIap ,i Mertig, 1992),
cunoscute sub denumirea de envlronmen/al
concern s/udles, adic studii asupra preocu-
priIor Ia( de mediuI nconjurtor (cj.
soclology oj envlronmen/al lssues despre
care am vorbit Ia nceputuI acestui articoI)
(vezi ,i Nistor, 2OO5). O aIt gam de studii
empirice IongitudinaIe Ir ndoiaI, cu
puternice accente de tip pollcy se struc-
tureaz n juruI a ceea ce a Iost numit real
envlronmen/al soclology. studii de anaIiza
tendin(ei de a ampIasa de,euriIe n comunit(i
srace, dezavantajate, tendin(a n ceea ce
prive,te consumuI de energie etc. (DunIap,
1997). Cu toate c aceast gam de studii
este considerat a Ii de sorginte empiric,
nu nseamn c eIe nu s-au bazat pe ipoteze
,i teorii reIevante sau c nu au promovat, Ia
rnduI Ior, expIica(ii teoretice pertinente.
gama studiiIor empirice n asupra preocu-
priIor Ia( de mediuI nconjurtor este puter-
nic ancorat n teoriiIe psihoIogiei sociaIe n
ceea ce prive,te atitudiniIe sociaIe, dinamica
vaIoriIor, reIa(iiIe dintre vaIori, atitudini ,i
comportamente, n teorii aIe mi,criIor sociaIe
,i aIe organiza(iiIor etc. Pe de aIt parte,
studiiIe empirice n Iegtur cu envlronmen/al
concern au adus contribu(ii teoretice impor-
tante, cum ar Ii teoriiIe postmateriaIismuIui,
mi,criIor sociaIe etc.
Totodat, nu nseamn c, n Europa, nu
se reaIizeaz studii empirice. Numai c ceIe
mai muIte studii empirice au Ioc n cadruI
subdiscipIinei de psihoIogie environmentaI.
OrientriIe acestor studii sunt pn Ia urm
Ioarte asemntoare cu ceIe aIe socioIogiei
environmentaIe empirice din SUA. atitudini,
comportamente Ia( de mediuI nconjurtor,
Ia( de diIerite probIeme aIe mediuIui etc.,
o atent parcurgere a probIematiciIor studiate
scot n eviden( c att studiiIe de socioIogie,
ct ,i de psihoIogie environmentaI se subscriu
psihoIogiei sociaIe. IIustrativ este n acest sens
exempIuI jurnaIuIui ,tiin(iIic ,Environment
& Behavior, n care se pubIic majoritatea
acestor produc(ii cu caracter preponderent
empiric, pubIica(ia dovedindu-se un cadru
optim ,i uniIicator att pentru studiiIe de
socioIogie, ct ,i pentru ceIe de psihoIogie
environmentaI.
Atunci cnd se are n vedere IaptuI c
gama de preocupri cu precdere teoretice
aIe socioIogiei mediuIui nconjurtor apare
mai aIes n rnduI socioIogiIor din Europa,
de reguI se Iace reIerire Ia speciaIi,ti care
nu sunt n sens strict socioIogi ai mediuIui
nconjurtor, dar care, prin perspectiveIe ,i
tezeIe abordate, au contribuit Ia Iundamen-
triIe teoretice aIe subdiscipIinei socioIogice.
NikIas Luhmann, teoreticianuI neoIunc(io-
naIist, prin /ologlsche Kommunl/a/lon
(1986), Iurnizeaz una dintre principaIeIe
Iucrri din domeniu. UIrich Beck, cu toate
c, prin Rls/ Socle/y (1992), este citat de
reguI n Iegtur cu postmodernismuI, a pus
de Iapt IundamenteIe studiiIor de risc de
mediu ,i de percep(ie a acestora. SocioIoguI
britanic Steve YearIey, autoruI The Green
Case (1991), este cunoscut mai aIes ca socio-
Iog aI ,tiin(ei. RonaId IngIehart (1995), prin
teoria postmateriaIist, Iurnizeaz interoga(ii
pertinente (este sau nu environmentaIismuI
o atitudine ,i un comportament de tip post-
materiaIist") n ceea ce prive,te substratuI
atitudiniIor pro-mediu ,i structureaz practic
una dintre orientriIe ceIe mai productive
din cadruI studiiIor empirice de envlronmen-
/al concern. SocioIogia IIuxuriIor ,i re(eIeIor
(CasteIIs, 1996, 1997a, b Sassen, 1994
Urry, 2OO3), strns Iegat de teoriiIe gIoba-
Iizrii, nu numai c s-a integrat perIect n
abordriIe Iunc(ionaIiste aIe socioIogiei mediu-
Iui (cj. modeIuI ceIor trei Iunc(ii compe-
titoare aIe mediuIui metaboIismuI sociaI
spiraIa produc(iei modernizarea ecoIogic
etc.), dar s-a dovedit a Ii esen(iaI n teo-
retizarea a,a-numitei schlmbrl globale de
medlu (global envlronmen/al change), Ienomen
9O Laura Nistor
ce se reIer Ia interdependen(a probIemeIor
de mediu. IIuxuriIe au devenit indispen-
sabiIe ,i n descrierea mi,criIor sociaIe
(transna(ionaIe) asociate cu probIemeIe de
mediu gIobaIe. La acest niveI, contribu(ii
importante de origine european au venit din
partea Iui AIain Touraine (1981), recunoscut
prin studiiIe asupra mi,criIor sociaIe noi, mai
recent, din partea Iui DeIIa Porta ,i Tarrow
(2OO5). Anthony Giddens (de exempIu, 1981,
1994), renumituI socioIog aI transIormriIor
societaIe contemporane pe Iinia teoriiIor
reIeritoare Ia gIobaIizare, postmodernism,
risc, respectiv securitate consider mediuI
,i probIemeIe de mediu actuaIe pr(i inte-
grante aIe transIormriIor contemporane. Mai
speciIic este grupuI, prin deIini(ie, aI socio-
IogiIor europeni ai mediuIui nconjurtor care
au Iundamentat ceIebreIe teorii de moder-
nizare ecoIogic (Huber, 1991, Janicke, 1993,
Spaargaren ,i MoI, 1992) ,i aIe metabo-
IismuIui sociaI (Iischer-KowaIski, 1997) etc.
n cadruI socioIogiei mediuIui nconjurtor
putem reaIiza o demarca(ie ntre a,a-numita
orlen/are realls/ ,i cea constructivist (Soper,
2OOO apud Lidskog, 2OO1). Prima admite
reIevan(a mediuIui Iizic obiectiv ca atare.
Aici, societatea uman este o component a
unui ecosistem Iarg, variabiIeIe independente
sau dependente Iegate de mediu au de reguI
vaIori Iurnizate de ,tiin(eIe exacte aIe Pmn-
tuIui, vie(ii sau mediuIui. Orientarea cons-
tructivist, pe de aIt parte, prive,te mediuI
Iizic ,i probIemeIe de mediu constructe per-
cepute, reprezentate, deci mediate sociaI,
natura neavnd o accep(iune obiectiv, ci un
sens construit sociaI ,i simboIic prin inter-
mediuI cuIturii (Eder, 1996). Prin urmare,
dac n cazuI socioIogiei environmentaIe
obiective sau reaIiste se studiaz reIa(ia reci-
proc dintre mediuI Iizic msurabiI ,i cuanti-
IicabiI obiectiv ,i societate, n ceI de-aI doiIea
caz devin interesante diIeriteIe cuno,tin(e
despre mediu, practiciIe sociaIe de repre-
zentare a Iumii Iizice, credin(eIe sociaIe despre
mediu ,i probIemeIe ei (Shwarz ,i Thompson,
199O Hannigan, 1995 Macnaghten ,i Urry,
1998 apud Lidskog, 2OO1). Lund aceast
dihotomie ,i Icnd o Iegtur cu ceIe pre-
zentate mai sus vizavi de importan(a perspec-
tiveIor ,i teoriiIor socioIogice pentru socioIogia
mediuIui nconjurtor, se poate u,or intui c,
n cazuI orientrii constructiviste, Iegtura
este iminent. interac(ionismuI simboIic,
teoria reprezentriIor sociaIe, IenomenoIogia
etc. oIer perspective de interpretare slne qua
non n cazuI acestei orientri.
O aIt demarca(ie se reIer Ia perspec-
tiveIe micro ,i macro. Cu toate c orientarea
constructivist apare pregnant ,i n a,a-numita
macro-soclologle a medlulul nconjur/or
asemuit din ce n ce mai muIt poIiticii
environmentaIe , de piId n studierea
discursuriIor sociaIe ,i poIitice n Iegtur
cu mediuI ,i probIemeIe Iui (cj. jramlng,
clalms-ma/lng processes Hannigan, 1995),
se poate aIirma c orientarea reaIist, obiectiv
prime,te un accent aparte mai aIes n abor-
driIe de tip macro. raporturiIe ,tiin(iIice
,obiective n Iegtur cu starea de Iapt a
mediuIui reprezint suportuI ,tiin(iIic pentru
eIaborarea poIiticiIor de mediu, cu care,
mai apoi, se pot studia reac(iiIe societaIe
abordri ce apar(in deja orientrii construc-
tiviste, reprezentriIe ,i percep(iiIe Iiind
mediate de mass-media, de organiza(iiIe
neguvernamentaIe etc. (de exempIu, Jaeger
e/ al., 2OO1). Mai muIt dect att, constructi-
vismuI environmentaI joac un roI primordiaI
,i n modaIitatea de cuantiIicare ,obiectiv
a mediuIui, n IeIuI n care statisticiIe sunt
reprezentate diIerit n diverse institu(ii, n
Iunc(ie de care anumite poIitici apar ca aIter-
native Ia( de un malns/ream poIitic speciIic
(de exempIu, Lomborg, 1998).
Chiar ,i din aceast scurt trecere n revist
a diIeriteIor orientri, se desprinde IaptuI c
ntre eIe nu exist o demarca(ie cIar, ci mai
degrab o suprapunere considerabiI. orien-
tarea empirist, teoretic, reaIist ,i construc-
tivist, respectiv cea micro ,i cea macro
neexcIuzndu-se reciproc, ci mai degrab
presupunndu-se una pe aIta. La IeI se
ntmpI ,i dac Iacem reIerire Ia diIeriteIe
discipIine ,i subdiscipIine socioumane pentru
care mediuI Iizic reprezint un obiect de
studiu, respectiv o variabiI (independent
91 SocioIogie ,i mediu nconjurtor. Perspective integrative
sau dependent de anaIiz). Ir preten(ii de
exhaustivitate, n continuare voi enumera
cteva dintre eIe, exempIeIe n,irate marcnd
,i posibiIe Iegturi pentru conIucrri disci-
pIinare ,i abordri integrative.
Discipline socioumane
i mediul nconjurtor.
Deschideri interdisciplinare
AntropoIogia prin studierea reIa(iei cuI-
tur-condi(ii ecoIogice, respectiv reprezen-
tarea acestora n diIerite cuIturi este probabiI
prima ,tiin( sociouman puternic Iegat de
probIematica naturii ,i mediuIui nconjurtor.
n antropoIogia ecoIogic, obiectuI centraI
aI anaIizei este reprezentat de reIa(iiIe oa-
meni-mediu, ideea determinismuIui environ-
mentaI (envlronmen/s shape cul/ures MiIton,
1996) Iiind strns Iegat de antropogeograIie
(cIima ca ,i inIIuen( principaI n ceea ce
prive,te evoIu(ia civiIiza(iiIor Huntington,
1924 apud MiIton, 1996 n Iimba romn,
vezi ,i sinteza Iui L. Boia, 2OO5). Aproximativ
pe acee,i Iinie, ecoIogia cuIturaI (Geertz,
1963) presupune c, n condi(ii de mediu
asemntoare, evoIu(ia cuIturaI este ase-
mntoare (Steward, 1955 White, 1949).
UIterior, n materiaIismuI ecoIogic (OrIove,
198O), neoIunc(ionaIismuI bazat pe abordarea
ecosistemic (Rappaport, 1971), sociobioIogie
(WiIson, 1975), antropoIogie interpretativ
(Geertz, 1963, DougIas, 1966 IngoId, 1992
etc.) ,i mai cu seam n antropoIogia envi-
ronmentaI (MiIton, 1996), mediuI Iizic, ca
suport aI civiIiza(iei, respectiv ca obiect
reprezentat sociaI, ocup un Ioc aparte, antro-
poIogia avnd astIeI un roI critic nu numai
n ceea ce prive,te n(eIegerea impactuIui
uman asupra mediuIui Iizic ,i invers, ci ,i
cu modaIit(iIe n care mediuI este construit,
reprezentat, contestat etc. din punct de vedere
sociocuIturaI (Brosius, 1999).
Cu toate c geograIia este considerat o
,tiin( exact, prin subdiscipIina geograjle
uman, o aten(ie constant este acordat
importan(ei preocupriIor societaIe Ia( de
mediuI nconjurtor, interesant Iiind ntre-
ptrunderea orientrii reaIist-obiective cu cea
proIund constructivist, cum se ntmpI, de
piId, Ia Yi-Iu Tuan (1974), autor care, prin
conceptuI de /opojllle, reaIizeaz practic o
IenomenoIogie a ata,amentuIui Ia( de Ioc
(vezi ,i Brehm e/ al., 2OO6). Totodat, geo-
graIia se dovede,te pertinent n anaIizeIe
dedicate societ(ii durabiIe, respectiv per-
cep(iei spa(iaIe aIe acesteia (Whitehead, 2OO7).
La rnduI Ior, IiIosoIia ,i etica au abordat
probIema mediuIui nconjurtor, ncepnd cu
Peter Singer (1975), pn Ia eIaborarea de
ideoIogii ecoIogiste de tipuI ecoIogiei de
adncime (deep ecology Naess, 1983
Zimmerman, 1988), ecoIogiei sociaIe
(Bookchin,199O) ,i sociaIiste (KoveI, 2OO2),
eticii ecoIeministe (Shiva, 1988 Warren,
199O Miroiu, 2OO2), ecoIenomenoIogiei
(Abram, 1988), justi(iei ecoIogice (BuIIard,
2OO5) etc.
$tiin(eIe economice n mare msur
din cauza crizei petroIuIui ,i a evenimenteIor
adiacente (inIIa(ii) au nceput s recon-
sidere ideea conIorm creia resurseIe naturaIe
sunt ni,te bunuri Ir vaIoare economic
(jree goods). Schumacher (1973) propune o
economie aIternativ contra ceIei conven-
(ionaIe, preocupat excIusiv de activit(iIe
monetare uIterior apare economia ecoIogic
(ecologlcal economlcs), deIinit ca studiuI
interac(iuniIor dintre sisteme economice ,i
sisteme ecoIogice (Common ,i StagI, 2OO5),
Iund n considerare att lnpu/urlle de ordin
naturaI (resurse naturaIe) aIe produc(iei, ct
,i ou/pu/urlle cu impact asupra mediuIui
(emisii, de,euri), IIuxuriIe materiaIe, mone-
tare, respectiv ceIe de energie Iiind considerate
interdependente (cj. modeIuI ceIor trei Iunc-
(ii competitoare aIe mediuIui metaboIismuI
sociaI spiraIa produc(iei modernizarea eco-
Iogic etc.). Din aceast perspectiv apare ,i
critica indicatoruIui economic aI produsuIui
intern brut (PIB), propunndu-se o serie de
indicatori aIternativi, printre care probabiI
ceI mai cunoscut este ceI dezvoItat de H.E.
DaIy ,i J.B. Cobb. indicatoruI bunstrii
economice durabiIe (Index oj Sus/alnable
Economlc Weljare, ISEW), care ncearc s
92 Laura Nistor
ia n caIcuI, pe Ing activit(iIe monetare ,i
lnpu/urlle din mediu (resurse naturaIe), res-
pectiv ou/pu/url (poIuare, de,euri) (DaIy ,i
Cobb, 1989). Concepte ca e/lche/a ecologlc
(eco-labelllng), clclul de vlaj al produselor
(llje cycle), audl/ul de medlu (envlronmen/al
audl/), durablll/a/ea producjlel (sus/alnable
produc/lon), dezvol/are durabll (sus/alnable
developmen/) etc. sunt ,i eIe cuvinte-cheie
aIe economiei ecoIogice, domeniu de cunoa,-
tere cu impact din ce n ce mai mare asupra
poIiticiIor de mediu (Common ,i StagI, 2OO5).
Poll/lca de medlu (envlronmen/al poll/lcs)
se reIer att Ia deciziiIe poIitice aduse n
Iegtur cu mediuI nconjurtor, ct ,i Ia
subdiscipIina poIitoIogiei, care se ocup cu
studiuI acestora, Iiind deIinit ca studiuI mo-
duIui n care societatea se organizeaz n
reIa(ie cu mediuI naturaI, aI moduIui n care
societatea ,i institu(iiIe acesteia, ndeosebi Ia
niveI macro, abordeaz probIemeIe mediuIui.
PoIitica mediuIui tinde azi spre o abordare
ct se poate de hoIist, nu numai n ceea ce
prive,te anaIiza poIiticiIor de mediu Ia diIerite
niveIe (IocaI, regionaI, na(ionaI ,i gIobaI), ci
,i n ceea ce prive,te Iegtura ei cu studiiIe
reIeritoare Ia srcie, justi(ie sociaI, educa(ie,
economie, reIa(ii interna(ionaIe, drepturiIe
omuIui etc., ideea de baz Iiind aceea c
toate aceste aspecte sunt inseparabiIe de ceea
ce se ntmpI azi n Iegtur cu mediuI
nconjurtor (cj. global envlronmen/al change)
(Dryzek ,i SchIosberg, 2OO5 Dauvergne,
2OO5).
PsihoIogia mediuIui sau psihoIogia en-
vironmentaI (envlronmen/al psychology)
preced cronoIogic socioIogia mediuIui ncon-
jurtor, aprnd n anii `5O-`6O. LocaIizat
Ia interIa(a dintre comportamentuI uman
,i mediuI socioIizic (StokoIs, 1978 apud
Bonnes ,i SecchiaroIi, 1995), s-a Iormat n
juruI studiiIor preocupate de moduI n care
caracteristiciIe spa(iaI-arhitecturaIe aIe spita-
IeIor au aIectat comportamentuI pacien(iIor
(spa(ii socioIuge vs. sociopete Osmond,
1957), astIeI IegturiIe strnse cu psihoIogia
arhitecturaI au Iost evidente. Dac n primeIe
studii s-a pstrat cu preponderen( accentuI
asupra mediiIor construite, uIterior, psihoIogia
environmentaI ,i-a ndreptat aten(ia att ctre
mediuI Iizic construit, ct ,i ctre ceI naturaI,
respectiv asupra moduIui n care anumite
componente ,i caracteristici aIe acestora
(Iumin, temperatur, zgomot etc.) aIecteaz
comportamenteIe indiviziIor. Iiind vorba n
primuI rnd despre o abordare din pers-
pectiva stimuI-rspuns, aceste studii s-au
axat asupra percep(iei condi(iiIor de mediu,
asupra evaIurii acestor condi(ii de ctre
subiect, asupra atitudiniIor ,i comportamen-
teIor dezvoItate. UIterior, pe msura apari-
(iei ,mi,criIor verzi ,i a con,tientizrii
societaIe a anumitor probIeme de mediu, din
aceste studii s-au desprins aceIea care s-au
axat pe atitudiniIe Ia( de anumite probIeme
de mediu nconjurtor Iizic, evaIuriIe caIi-
t(ii mediuIui Iizic IocaI, regionaI sau gIobaI
(cj. envlronmen/al hyperopla Garcia-Mira
e/ al., 2OO5), asemenea studii de psihoIogie
environmentaI mpreun cu orientriIe
speciIice aIe socioIogiei mediuIui aIctuind
de Iapt un corp de studii pe care Ie putem numi
Ir ezitare pslhologle soclal a medlulul.
Sintetiznd impactuI ,i principaIeIe orien-
tri actuaIe aIe psihoIogiei environmentaIe,
David UzzeI (2OO6) remarc o serie de aspecte
pe care avnd n vedere nrudirea ceIor
dou domenii Ie consider reIevante ,i n
ceea ce prive,te socioIogia mediuIui. ln/er-
dlsclpllnarl/a/e (coIaborare att cu discipIi-
neIe exacte, ct ,i cu ceIe sociaIe) me/odo-
logle mul/lpl (metode cantitative ,i caIitative,
cu instrumente de cercetare deosebit de
variate) orlen/are pollcy (inIormarea ins-
titu(iiIor poIitice n Iegtur cu ceIe mai pre-
sante probIeme de mediu prin msurarea
atitudiniIor, percep(iiIor Ia( de mediu)
apllcablll/a/e (n aIar de cercetare de Iond,
muIte studii sunt contractate de institute poIi-
tice, companii etc. cj. orientrii pollcy)
con/ex/uall/a/e (percep(iiIe, atitudiniIe, com-
portamenteIe Ia( de mediu sunt studiate n
anumite contexte de mediu bine deIinite, pe
scar temporaI bine deIinit) /ransnajlo-
nall/a/e (coIaborare interna(ionaI, vaIidarea
pe scar spa(iaI, geograIic a studiiIor, inter-
discipIinaritate). La aceste caracteristici deIi-
nitorii, ReaI Deus (2OO7) adaug amintita
93 SocioIogie ,i mediu nconjurtor. Perspective integrative
orientare a psihoIogiei environmentaIe ctre
pslhologla soclal, prin IaptuI c proceseIe
sociaIe sunt Iuate n considerare Ia interIeren(a
cu comportamente pro-environmentaIe
aspect caracteristic, a,a cum am mai spus,
,i socioIogiei mediuIui nconjurtor.
Practic, ntre toate aceste discipIine ,i
subdiscipIine socioumane ce au ca obiecte
de studiu att mediuI Iizic, ct ,i societatea,
respectiv individuI, exist tot attea con-
junc(ii, Ia care se adaug (mai aIes n cazuI
a,a-numiteIor orlen/rl realls/e sau oblec/lve)
muItipIe coIaborri cu ,tiin(eIe exacte (na-
turaIe ,i tehnice) Iapt care determin ca
,tiin(eIe sociaIe axate pe probIemtica mediu-
Iui nconjurtor s reaIizeze coIaborri disci-
pIinare aproape nemaintInite n aIte domenii
(UzzeI, 2OO6).
Spa(iul transdisciplinar
al studiilor de mediu
J. Huber (2OO2) separ n trei categorii dis-
cipIineIe (subdiscipIineIe) institu(ionaIizate
impIicate n cercetarea mediuIui nconjurtor
,i a probIemeIor de mediu ,i prezint o n,i-
ruire mai muIt sau mai pu(in compIet n
acest sens, ntr-un tabeI pe care, ntr-o Iorm
adaptat, I consider utiI de reprodus.
Vorbind strict despre socioIogia mediu-
Iui, cIasiIicriIe, tematizriIe studiiIor din
cadruI socioIogiei mediuIui sunt n generaI
Iurnizate de handboo/-uriIe de speciaIitate.
Urmtoarea enumerare sintetic a subiec-
teIor cercetate se suprapune, n cea mai mare
msur, ceIor Iurnizate n The In/erna/lonal
tiin(e naturale tiin(e tehnice tiin(e socioumane
Iizica mediuIui
nconjurtor
Chimia mediuIui
nconjurtor
Geochimia ecoIogic
Biochimia ecoIogic
EcoIogia
Conservarea naturii
GeoIogia mediuIui
nconjurtor
EcoIogia istoric
EcoIogia regionaI,
urban
EcoIogia agricoI
EcotoxicoIogia
Medicina environmentaI
Ingineria mediuIui
nconjurtor
MangementuI
de,euriIor
RecicIarea, reutiIizarea
Remedierea ecoIogic a
soIuIui
Inginerie ,i construc(ia
peisajuIui
Ingineria proceseIor
ecoIogice
Ingineria proceseIor
biotehnoIogice
TehnoIogia energiei
PIaniIicarea
transportuIui ,i traIicuIui
ecoIogic
ProduseIe ecoIogice
Arhitectura ecoIogic
PIaniIicarea ecoIogic a
regiunii ,i a spa(iuIui
urban
ManegementuI mediuIui
Economie ecoIogic
DreptuI mediuIui
Administra(ia ,i pIaniIicarea
ecoIogic
EcoIogia urban
EcoIogia sociaI (EcoIogie
uman)
EcoIogia a,ezriIor
PoIitica mediuIui nconjurtor
SocioIogia mediuIui
nconjurtor
JurnaIismuI ecoIogic
PsihoIogia mediuIui nconjurtor
Etica mediuIui nconjurtor
(IiIosoIie ecoIogic)
Istoria ecoIogic
Educa(ia ecoIogic
TabeIuI 1. Dlsclpllne academlce lmpllca/e n cerce/area medlulul nconjur/or,
problemelor de medlu
(Adaptare dup Huber, 2OO2)
94 Laura Nistor
Handboo/ oj Envlronmen/al Soclology (RedcIiIt
,i Woodgate, 1997) ,i n Handboo/ oj Envl-
ronmen/al Soclology (DunIap ,i MicheIson,
1998) ,i este adaptat dup J. Huber (2OO2),
Iiind men(ionate ,i (sub)discipIineIe cu care
se reaIizeaz primordiaI coIaborarea inter-
discipIinar n atingerea obiectiveIor de
studiu.
Studii Iegate de con,tientizarea mediuIui
nconjurtor (envlronmen/al awarness).
cuno,tin(e, credin(e despre mediu sau pro-
bIeme de mediu, o dinamic cuIturaI a
vaIoriIor, puncteIor de vedere, paradig-
meIor reIeritoare Ia imagini aIe naturii,
atitudini Ia( de asumarea sau evitarea
riscuIui de mediu (rls/ /a/lng/rls/ avoldlng).
n coIaborare cu antropoIogia, psihoIogia
environmentaI, psihoIogia sociaI, socio-
Iogia riscuIui etc.
Studii despre preocuparea Ia( de mediuI
nconjurtor (envlronmen/al concern).
atitudini Ia( de mediuI nconjurtor (na-
tur) sau Ia( de probIeme de mediu
convergen(a atitudine-comportament, com-
portamentuI ecoIogic (angajament per-
sonaI) activism de mediu (angajament
pubIic). n coIaborare cu psihoIogia envi-
ronmentaI, psihoIogia sociaI, ,tiin(eIe
economice (marketing) etc.
Studii Iegate de mi,cri verzi (envlron-
men/allsm). n coIaborare cu socioIogia
mi,criIor sociaIe.
Studii despre crearea ,i diIuzarea cuno,-
tin(eIor Iegate de mediuI nconjurtor
(envlronmena/al /nowledge) n cadruI
societ(ii, cu reIerire n primuI rnd Ia
eIite poIitice, pubIicuI generaI, activi,ti,
academie, mass-media. Discursuri Iegate
de mediuI nconjurtor (discursuI reIeritor
Ia modernizare, risc, durabiIitate, inova(ii
tehnoIogice, acoperirea mediatic a pro-
bIemeIor), incIusiv evoIu(ia cicIuriIor de
aten(ie n Iegtur cu probIemeIe de mediu.
n coIaborare cu socioIogia cunoa,terii,
antropoIogia cuIturaI, ,tiin(e poIitice (po-
Iitica mediuIui nconjurtor), economice,
dreptuI mediuIui nconjurtor, ,tiin(eIe
comunicrii, ,tiin(e naturaIe ,i tehnice
(pentru abordri reaIiste).
AnaIiza poIiticiIor de mediu (envlron-
men/al pollcles) Ia niveI guvernamentaI,
neguvernamentaI, economic (corpora(ii)
caracteristici aIe poIiticiIor, aIe manage-
mentuIui de mediu (standarde de mediu,
regIementri, taxe de mediu, sisteme
de management de mediu, certiIicate tip
ISO etc.) pIaniIicri ecoIogice (envlron-
men/al plannlng) Ia niveI na(ionaI, IocaI
(de exempIu, punerea n practic a tra-
tateIor interna(ionaIe, programeIor de
mediu tip LiIe, Agenda 21) ,i discursuri
asociate. n coIaborare cu ,tiin(e poIitice,
economice, juridice, ,tiin(eIe comunic-
rii, ,tiin(e naturaIe, tehnice.
Studii gIobaIe (world sys/em). eIecte
ecoIogice aIe gIobaIizrii (poIuare trans-
IrontaIier, distribu(ia pe scar gIobaI a
poIurii, a depoziteIor de de,euri), reIa(ii
nord-sud (incIusiv rasism environmentaI).
n coIaborare cu ,tiin(e economice, poIi-
tice, antropoIogie (de exempIu, poIiticiIe
de dezvoItare n Lumea a Treia).
***
Din ceIe expuse rezuIt c este practic
imposibiI s vorbim despre un domeniu de
cercetare strict speciIic socioIogiei mediuIui.
MuIte dintre probIemeIe studiate de socio-
Iogia mediuIui sunt abordate din perspective
diIerite ,i de aIte discipIine, subiecteIe
studiate Iiind astIeI mul/ldlsclpllnare. n cazuI
muItor probIeme studiate, socioIogia me-
diuIui mprumut precum mprumut ,i
aIte discipIine de Ia ea att perspective ,i
teorii, ct ,i idei ,i metode din aIte discipIine
,i subdiscipIine socioumane sau exacte, abor-
driIe Iiind astIeI exempIe deopotriv pentru
a,a-numita ln/erdlsclpllnarl/a/e concep/ual,
ct ,i pentru cea lns/rumen/al (KIein, 1996),
studiiIe de mediu aducnd astIeI IaoIaIt
diIerite variabiIe, concepte, cadre de anaIiz
,i perspective pentru a expIica Ienomene de
mediu ,i sociaIe (SmeIser, 2OO3). StudiiIe
de mediu devin astIeI compIexe, trec (evadlng
academlc /errl/orles Castree, 2OO2) cu muIt
dincoIo de muItidiscipIinaritate sau de con-
IucrriIe interdiscipIinare, Iiind Irecvent
citate ca exempIe concIudente pentru ceea
95 SocioIogie ,i mediu nconjurtor. Perspective integrative
ce nseamn /ransdlclpllnarl/a/ea, acea nou
Iorm de nv(are ,i de rezoIvare a probIemeIor
ce impIic de Iapt cooperarea compIex, cu
caracter inter- ,i transna(ionaI ntre diIerite
segmente aIe societ(ii ,i academicuIui, din
aceast conIucrare conturndu-se un nou spa(iu
muItidimensionaI aI studiiIor de mediu, spa(iu
ce se dovede,te a Ii ierarhic superior coIabo-
rriIor/abordriIor interdiscipIinare (GIatz,
2OO4).
Note
1. n abordarea noastr vom IoIosi inter,anjabiI termenuI de medlu, respectiv medlu nconjur/or,
considernd c ceI din urm se reIer Ia mediuI Iizic ,i ceI construit situat n juruI mediuIui
sociaI, structurat de reIa(iiIe ,i institu(iiIe sociaIe.
2. CeIe dou traduceri urmeaz a Ii IoIosite inter,anjabiI (vezi nota 1).
3. Ceea ce s-ar traduce prin genitivuI medlulul nconjur/or (socioIogia mediuIui nconjurtor).
4. Ceea ce s-ar traduce prin atributuI envlronmen/al (socioIogie environmentaI).
5. Prin urmare, a,a cum se ntmpI ndeob,te n domenii de (reIativ) noutate, grani(eIe dintre
socioIogia mediuIui nconjurtor ,i socioIogia environmentaI s-au dovedit a Ii artiIiciaIe.
Bibliografie
Abram, David. (1988). MerIeau-Ponty and the voice oI the Earth. Envlronmen/al E/hlcs, 1O, 1O1-12O.
Beck, UIrich. (1992). Rls/ Socle/y. Toward a New Modernl/y. Londra. Sage.
Benton, Ted. (1989). Marxism and naturaI Iimits. New lej/ Revlew, 178, 51-86.
Boia, Lucian. (2OO5). Omul l cllma. Bucure,ti. Editura Humanitas.
Bonnes, MiriIia ,i SecchiaroIi, GianIranco. (1995). Envlronmen/al Psychology. A Psycho-soclal
In/roduc/lon. Londra. Sage.
Bookchin, Murray. (199O). Rema/lng Socle/y. Pa/hways /o a Green Fu/ure. Boston. South End
Press.
Brehm, Joan M., Eisenhauer, Brian W. ,i Krannich, Richard S. (2OO6). Community attachements
as predictors oI IocaI environmentaI concern. Amerlcan Behavloral Sclen/ls/, 5O, 142-165.
Brosius, Peter J. (1999). AnthropoIogicaI engagements with environmentaIism. Curren/ An/hropology,
4O, 277-288.
BuIIard, Robert D. (2OO5). EnvironmentaI justice in the 21st century. n J.S. Dryzek ,i D.
SchIosberg (ed.). Deba/lng /he Ear/h. The Envlronmen/al Poll/lcs Reader, 431-449. OxIord.
OxIord University Press.
Burch, WiIIiam R. Jr., Cheek, N.H. ,i TayIor, L.R. (ed.). (1972). Soclal Behavlor, Na/ural
resources, and /he Envlronmen/. New York. Harper& Row.
ButteI, Irederick H. (2OOO). CIassicaI theory and contemporary environmentaI socioIogy. n G.
Spaargaren, A.P.J. MoI ,i I.H. ButteI (ed.). Envlronmen/ and Global Modernl/y, 17-39.
Londra. Sage.
ButteI, Irederick H. (1996). EnvironmentaI and resource socioIogy. TheoreticaI issues and
opportunities Ior synthesis. Rural Soclology, 61, 56-76.
ButteI, Irederick. H. (2OO2). Has environmentaI socioIogy arrived" Organlza/lon & Envlronment,
15, 42-54.
ButteI, Irederick H. (1987). New directions in environmentaI socioIogy. Annual Revlew oj
Soclology, 13, 465-488.
ButteI, Irederick H. (1986). SocioIogy and the environment. the winding road towards human
ecoIogy. In/erna/lonal Soclal Sclence Journal, 1O9, 337-356.
Carson, RacheI. (1962). Sllen/ Sprlng. Londra. Penguine.
CasteIIs, ManueI. (1997a). The Power oj Iden/l/y. OxIord. BIackweII.
CasteIIs, ManueI. (1996). The Rlse oj /he Ne/wor/ Socle/y. OxIord. BIackweII.
96 Laura Nistor
CasteIIs, ManueI. (1997b). End oj Mlllenlum. OxIord. BIackweII.
Castree, NoeI. (2OO2). EnvironmentaI issues. Irom poIicy to poIiticaI economy. Progress ln
Human Geography, 26, 357-365.
Catton, WiIIiam R. Jr. ,i DunIap, RiIey E. (1978a). EnvironmentaI socioIogy. A new paradigm.
The Amerlcan Soclologls/, 13, 41-49.
Catton, WiIIiam R. Jr. ,i DunIap, RiIey E. (1978b). Paradigms, theories, and the primacy oI the
HEP-NEP distinction. The Amerlcan Soclologls/, 13, 256-259.
Catton, WiIIiam R., Jr. ,i DunIap, RiIey, E. (198O). A new ecoIogicaI paradigm Ior post-exuberant
socioIogy. Amerlcan Behavloral Sclen/ls/, 24, 15-47.
Common, MichaeI ,i StagI, Sigrid. (2OO5). Ecologlcal Economlcs. An In/roduc/lon. Cambridge.
Cambridge University Press.
DaIy, Herman E. ,i Cobb, John B. (1989). For /he Common Good. Redlrec/lng /he Economy
/oward Communl/y, /he Envlronmen/, and a Sus/alnable Fu/ure. Boston. Bacon Press.
Dauvergne, Peter (ed.). (2OO5). Handboo/ oj Global Envlronmen/al Poll/lcs. CheItenham.
Edward EIgar.
DeIIa Porta, DonateIIa ,i Tarrow, Sidney (ed.). (2OO5). Transna/lonal Pro/es/ and Global
Ac/lvlsm. Lanham, MD. Rowman and LittIeIieId.
DougIas, Mary. (1966). Purl/y and Danger. Londra. RoutIedge.
Downs, Anthony. (1972). Up and down with ecoIogy. The issue attention cycIe. Publlc In/eres/,
28, 38-5O.
Dryzek John S. ,i SchIosberg, David (ed.). (2OO5). Deba/lng /he Ear/h. The Envlronmen/al
Poll/lcs Reader. OxIord. OxIord University Press.
DunIap, RiIey E. (1993). Irom EnvironmentaI to EcoIogicaI ProbIems. n Craig CaIhoun ,i
George Ritzer (ed.). Soclal Problems. New York. McGraw HiII.
DunIap, RiIey E. (1994). InternationaI attitudes towards environment and deveIopment. n H. O.
Bergsen ,i G. Parman (ed.). Green Globe Yearboo/ oj In/erna/lonal Co-opera/lon on Envlronmen/
and Developmen/ 1994, 115-126. OxIord. OxIord University Press.
DunIap, RiIey E. (1995). PubIic Opinion and EnvironmentaI PoIicy. n J.P. Lester (ed.).
Envlronmen/al Poll/lcs and Pollcy, 87-117. Londra. Duke University Press.
DunIap, RiIey E. (1997). The evoIution oI environmentaI socioIogy. A brieI history and
assessment oI the american experience. n M. RedcIiIt ,i G. Woodgate (ed.), The In/erna/lonal
Handboo/ oj Envlronmen/al Soclology, 21-39. CheItenham. Edward EIgar.
DunIap, RiIey E. (2OO2). Paradigms, theories, and environmentaI socioIogy. n R.E. DunIap,
I.H. ButteI, P. Dickens ,i A. Gijswijt (ed.) Soclologlcal Theory and /he Envlronmen/,
329-35O. Lanham. Rowman & LittIeIieId.
DunIap, RiIey E. ,i Catton, WiIIiam R. Jr. (1979). EnvironmentaI socioIogy. Annual Revlew oj
Soclology, 5. 243-273.
DunIap, RiIey E. ,i Catton, WiIIiam R. Jr. (1994). Toward an ecoIogicaI socioIogy. the
deveIopment, current status, and probabIe Iuture oI environmentaI socioIogy. n W.V.
D`Antonio, M. Sasaki ,i Y. Yonebayashi (ed.). Ecology, Socle/y and /he Quall/y oj Soclal
llje, 11-31. New Brunswick. Transaction PubIishers.
DunIap, RiIey E. ,i Mertig, AngeIa G. (ed.). (1992). Amerlcan Envlronmen/allsm. The US
Envlronmen/al Movemen/ 1970-1990. Washington, DC. TayIor and Irancis.
DunIap, RiIey E. ,i MicheIson, WiIIiam (ed.). (2OO2). Handboo/ oj Envlronmen/al Soclology.
Westport, CT. Greenwood Press.
DunIap, RiIey E. ,i Rosa, Eugene A. (2OOO). EnvironmentaI socioIogy. n E. I. Borgotta ,i Rhonda
J.V. Montgomery (ed.). Encyclopedla oj Soclology, voI. 2, 8OO-813. New York. MacmiIIan.
Eder, KIaus. (1996). The Soclal Cons/ruc/lon oj Na/ure. A Soclology oj Ecologlcal Enllgh/enmen/.
Londra. Sage.
Iischer-KowaIski, Marina. (1997). Society`s metaboIism. on the chiIdhood and adoIescence oI a
rising conceptuaI star. n M. RedcIiIt ,i G. Woodgate (ed.). The In/erna/lonal Handboo/ oj
Envlronmen/al Soclology, 119-137. CheItenham. Edward EIgar.
97 SocioIogie ,i mediu nconjurtor. Perspective integrative
Ioster, John B. (1999a). Marx`s theory oI metaboIic riIt. cIassicaI Ioundations Ior environmentaI
socioIogy. Amerlcan Journal oj Soclology, 1O5, 366-4O5.
Ioster, John B. (1999b). The Vulnerable Plane/. A Shor/ Economlc Hls/ory oj /he Envlronmen/.
New York. MonthIy Review Press.
Garcia-Mira, Ricardo, ReaI, J. EuIogio

,iRomay, Jose.

(2OO5). TemporaI and spatiaI dimensions
in the perceptions oI environmentaI probIems. an investigation oI the concept oI environmentaI
hyperopia. In/erna/lonal Journal oj Psychology, 4O, 5-1O.
Geertz, CIiIIord. (1963). Agrlcul/ural Involu/lon. BerkeIey. University oI CaIiIornia Press.
Giddens, Anthony. (1981). A con/emporary crl/lque oj hls/orlcal ma/erlallsm. BerkeIey. University
oI CaIiIornia Press.
Giddens, Anthony. (1994). Living in a post-traditionaI society. n U. Beck, A. Giddens ,i S. Lash
(ed.). (1994). Rejlexlve Modernlza/lon. Poll/lcs, Tradl/lon and /he Aes/he/lcs ln /he Modern
Soclal Order, 56-1O9. OxIord. PoIity Press.
GIatz, Ierenc. (2OO4). TrsadaIomtudomny es krnyezettudomny. n M. BuIIa ,i S. Kerekes
(ed.). Krnyeze/ugy 2004, 9-16. Budapesta. Orszgos KrnyezetvedeImi Tancs, Iriedrich
Ebert AIapitvny.
Hannigan, John A. (1995). Envlronmen/al Soclology. A Soclal Cons/ruc/lonls/ Perspec/lve.
Londra. RoutIedge.
Huber, Joseph. (1991). Un/ernehmen Umwel/. Welchens/ellungen jur elne /ologlsche Mar//wlr/schaj/.
IrankIurt am Main. Iisher.
Huber, Joseph. (2OO2). EnvironmentaI socioIogy in serach oI proIiIe. Sozlologle. Forum der
Deu/schen Gesellschaj/ jur Sozlologle, 3, 23-36.
Huntington, EIIsworth. (1924). Clvlllza/lon and Cllma/e. YaIe University Press.
IIin, Corina. (2OO7). PsihoIogie sociaI apIicat n probIematica environmentaI. n $. Boncu, C.
IIin ,i C. SuIea (coord.). Manual de pslhologle soclal apllca/, 317-33O. Timi,oara. Editura
Universit(ii de Vest.
IngIehart, RonaId. (1995). PubIic support Ior environmentaI protection. Objective probIems and
subjective vaIues in 43 societies. Poll/lcal Sclence and Poll/lcs, 28, 57-72.
IngoId, Timothy. (1992). CuIture and the perception oI the environment. n D. Parkin ,i E. CroII
(ed.). Bush Base, Fores/ Farm. Cul/ure, Envlronmen/ and Developmen/, 39-56. Londra.
RoutIedge.
Jaeger, CarIo C., Renn, Ortwin, Rosa, Eugene A. ,i WebIer, Thomas. (2OO1). Rls/, Uncer/aln/y,
and Ra/lonal Ac/lon. Londra. Earthscan.
Janicke, Martin. (1993). Uber koIogische und poIitische Modernisierungen. Zel/schrlj/ jur
Umwelpoll/l/ und Umwel/rech/, 2, 159-175.
KIein, JuIie T. (1996). Crosslng Boundarles. Knowledge, Dlsclpllnarl/les, and In/erdlsclpllnarl/les.
CharIottsviIIe. The University oI Virginia Press.
KoveI, JoeI (2OO2). The Enemy oj Na/ure. Londra. Zed Books.
Lidskog, RoII, (2OO1). The re-naturaIiyation oI society" EnvironmentaI chaIIenges Ior socioIogy.
Curren/ Soclology, 49, 113-136.
Lomborg, Bjrn. (1998). The S/ep/lcal Envlronmen/alls/. Cambridge. Cambridge University Press.
Luhmann, NikIas. (1986). /ologlsche Kommunl/a/lon. OpIaden. VerIag.
Macnaghten, PhiI ,i Urry, John. (1998). Con/es/ed Na/ures. Londra. Sage.
MarshaII, Gordon. (2OO3). Oxjord Dlcjlonar de soclologle (Traducere n Iimba romn de Sergiu
BI(tescu, IIorin Iacob, Liviu $erbnescu ,i Toader Cristian). Bucure,ti. Editura Univers
EncicIopedic.
Meadows, DoneIIa H., Meadows, Dennis L., Randers, Jorgen ,i Behrens, WiIIiam W. (1972).
The llml/s /o Grow/h. Washington, DC. Universe Books.
MiIton, Kay. (1996). Envlronemen/al and Cul/ural Theory. Explorlng /he Role oj An/hropology
ln Envlronmen/al Dlscourse. Londra. RoutIedge.
Miroiu, MihaeIa. (2OO2). Convenlo. Despre na/ur, jemel l moral. Ia,i. Editura PoIirom.
Naess, Arne. (1983). The shaIIow and the deep, Iong-range ecoIogy movement. A summary.
Inqulry, 16, 95-1OO.
98 Laura Nistor
Nistor, Laura. (2OO5). ConceptuI envlronmen/al concern. DeIini(ii ,i opera(ionaIizri. n P. IIu(,
L. Nistor ,i T. Rotariu (coord.). Romnla soclal. Drumul schlmbrll l al In/egrrll
Europene, voI. 2, 243-252. CIuj-Napoca. Editura Eikon.
OrIove, Benjamin. (198O). EcoIogicaI anthropoIogy. Annual Revlew oj An/hropology, 9, 235-273.
Osmond, Humphry. (1957). Iunctions as the basis oI psychiatric ward design. Men/al Hospl/al,
8, 23-3O.
Park, Robert E. (1936). Human ecoIogy. Amerlcan Journal oj Soclology, XLII, 1-15.
Parsons, Howard (ed.). (1977). Marx and Engels on Ecology. Westport. Greenwood.
Rappaport, Roy A. (1971). The IIow oI energy in an agricuIturaI society. Sclen/ljlc Amerlcan,
225, 116-132.
ReaI Deus, EuIogio. (2OO7). Me/hodologlcal lssues ln envlronmen/al psychology. Prezentare Ia
Prima ConIerin(a de PsihoIogie EnvironmentaI din Romnia, Ocna SibiuIui, 12-15 apriIie, 2OO5.
RedcIiIt, MichaeI ,i Woodgate, Graham. (1994). SocioIogy and the environment. n M. RedcIiIt
,i T. Benton (ed.). Soclal Theory and /he Global Envlronmen/, 51-66. New York. RoutIedge.
RedcIiIt, MichaeI ,i Woodgate, Graham (ed.). (1997). The In/erna/lonal Handboo/ oj Envlronmen/al
Soclology. CheItenham. Edward EIgar.
Sassesn, Saskia. (1994). Cl/les ln a World Economy. Thousand Oaks. Pine Iorge Press.
Schnaiberg, AIan. (198O). The Envlronmen/. From Surplus /o Scarcl/y. New York. OxIord
University Press.
Schumacher, Ernest I. 1973. (1991). A /lcsl szp. Budapesta. KJK.
Schwarz, MicheI ,i Thompson, MichaeI. (199O). Dlvlded We S/and. Redejlnlng Poll/lcs, Technology
and Soclal Cholce. HemeI Hempstead. Harvester WheatsheaI.
Shiva, Vandana (ed.). (1988). Women, Ecology, and Developmen/. New DeIhi. Zed Books.
SieIerIe, RoII Peter. (1997). KuItureIIe EvoIution des GescheIIschaIt-Natur-VerhaItnisses. n M.
Iischer KowaIski, H. HaberI, W. HttIer, H. Payer, H. SchandI, V. Winiwarter, H. ZangerI
Weisz (ed.). Geschellschaj/llcher S/ojjwechsel und Kolonlslerung der Na/ur, 37-53. Amsterdam.
Gordon and Breach IacuItas.
Singer, Peter. (1975). Anlmal llbera/lon. New York. Avon Books.
SmeIser, NieI J. (2OO3). On comparative anaIysis, interdiscipIinarity and internationaIization in
socioIogy. In/erna/lonal Soclology, 18, 643-657.
Smith, Mick. (2OO1). The Iace oI nature. environmentaI ethics and the boundaries oI contemporary
sociaI theory. Curren/ Soclology, 49, 49-65.
Soper, Kate (2OOO). Iuture cuIture. reaIism, humanism and the poIitics oI nature. Radlcal
Phllosophy, 1O2, 17-26.
Sorokin, Pitirim A. 1927. (1964). Soclal and Cul/ural Moblll/y. New York. Iree Press.
Spaargaren, Gert ,i MoI, Arthur P.J. (1992). SocioIogy, environment and modernity. ecoIogicaI
modernization as a theory oI sociaI change. Socle/y and Na/ural Resources, 5, 323-344.
Steward, JuIian. (1955). Theory oj Cul/ure Change. The Me/hodology oj Mul/lllnear Evolu/lon.
Urbana. University oI IIIinois Press.
StokoIs, DanieI. (1978). EnvironmentaI PsychoIogy. Annual Revlew oj Psychology, 29, 253-295.
Touraine, AIain (1981). The Volce and /he Eye. An Analysls oj Soclal Movemen/s. Cambridge.
Cambridge University Press.
Tuan, Yi-Iu (1974). Topophllla. A S/udy oj Envlronmen/al Percep/lon, A//l/udes, and Values.
NJ. Prentice-HaII.
Urry, John. (2OO3). Global Complexl/y. Cambridge. PoIity.
UzzeI, David (2OO6). The impact oI peopIe-environment studies. Bulle/ln oj People-Envlronmen/
S/udles, 3O, 25-28.
Warren, Karen J. (199O). The power and the promise oI ecoIogicaI Ieminism. Envlronmen/al
E/hlcs, 12, 125-146.
White, LesIie A. (1949). The Sclence oj Cul/ure. A S/udy oj Man and Clvlllza/lon. New York.
Grove Press.
Whitehead, Mark. (2OO7). Spaces oj Sus/alnablll/y. Londra. RoutIedge.
99 SocioIogie ,i mediu nconjurtor. Perspective integrative
WiIson, Edward O. (1975). Socloblology. The New Syn/hesls. Cambridge BeIknap Press oI
Harvard University Press.
YearIey, Steve. (1997). The Green Case. A Soclology oj Envlronmen/al Issues, Argumen/s and
Poll/lcs. Londra. Harper CoIIins.
Zimmerman, MichaeI E. (1989). Toward a Heideggerean ethos Ior radicaI environmentaIism.
Envlronmen/al E/hlcs, 6, 99-131.