Sunteți pe pagina 1din 29

Introducere

Participarea n organiza(ii de mediu constituie


un comportament specific de protec(ie a
mediului nconjurtor i n acord cu
abordarea multidimensional a compor-
tamentelor pro-mediu propus de Stern
(2000) reflect un tip de ac(iune a crei
caracteristic de baz este faptul c are loc
n spa(iul public. Pe aceeai linie, conform
abordrilor cet(eniei de mediu (envlronmen/al
cl/lzenshlp), participarea n organiza(ii de
mediu reflect implicarea civic, atitudinile,
dispozi(iile i comportamentele suportive ale
cet(enilor vizavi de politicile i activit(ile
legate de protec(ia mediului nconjurtor
(Dobson i Bell, 2005. MacGregor e/ al.,
2005). Importan(a arenei asociative este
accentuat i n legtur cu modalitatea efi-
cient de guvernare a mediului nconjurtor
(envlronmen/al governance), n(eleas ca
spa(iu multinivelar i difuz, n care deciziile
i solu(iile referitoare la mediul nconjurtor
sunt rezultatul interac(iunii dintre agen(i
institu(ionali i publicul general, vocea celor
din urm fcndu-se auzit cel mai frecvent
tova aspocto privind participaroa
n organizatii do protoctio a modiului
n Romnia si Iuropa
Laura Nistor
Universitatea ,Babe-Bolyai, Cluj-Napoca
Envlronmen/al soclology jrequen/ly accen/ua/es /he role oj ac/lve cl/lzenshlp and clvlc
lnvolvemen/ ln /he preven/lon oj ecologlcal problems, respec/lvely problem-solvlng.
Two ways ln whlch ac/lve envlronmen/al cl/lzenshlp can manljes/ l/selj are represen/ed
by /he passlve or ac/lve (volun/eerlng) par/lclpa/lon ln envlronmen/al organlza/lons
(NGOs). In jac/, such behavlors lllus/ra/e specljlc manljes/a/lons oj /he jormal
(assocla/lve) soclal capl/al, and jrom a poll/lcal poln/ oj vlew clrcumscrlbe one
lmpor/an/ arena oj envlronmen/al governance. There exls/ lmpor/an/ con/rlbu/lons
rela/ed /o /he case oj jormal soclal capl/al, however /hose s/udles lnves/lga/lng /he case
oj par/lclpa/lon ln envlronmen/al assocla/lons are less jrequen/, a/ leas/ ln /erms oj
explorlng /he soclal, demographlc, axlologlcal, poll/lcal, e/c. projlles oj /he
par/lclpan/s. The presen/ research alms /o reallze an lndlvldual-level s/udy ln /hls
regard. based on da/a provlded by /he European Values Survey 1999 (Europe) and
European Values Survey/Publlc Oplnlon Barome/er, au/umn 2005 (Romanla) /he projlle
oj par/lclpan/s and volun/eers ln envlronmen/al NGOs wlll be explored.
Keywords: environmental organizations, participation, social capital, environmental
attitudes.
Cuvinte-cheie. organiza(ii de protec(ie a mediului, participare, capital social, atitudini
fa( de mediul nconjurtor.
Soclologle Romneasc, volumul VII, Nr. 1, 2009, pp. 60-88
61 Soclologle Romneasc, volumul VII, Nr. 1, 2009
prin intermediul asocia(iilor civice (Jordan
e/ al., 2005. Najam e/ al., 2004), n acord
cu esen(a democra(iei participative (cf.
Almond i Verba, 1996).
Participarea n organiza(ii civice i
voluntariatul romnilor au fost frecvent i
concludent analizate (de exemplu, Bdescu
i Sum, 2005. Bdescu e/ al., 2004. Voicu,
2005. Voicu i Basina, 2005. Voicu i
Voicu, 2003 etc.), cercetrile de acest tip
axndu-se asupra participrii civice la modul
general, dup ct cunoatem, predictorii indi-
viduali ai activismului de mediu din Romnia
nefiind analiza(i s/rlc/o sensu (cu o excep(ie,
Dalton, |2005] care, pe baza datelor din World
Values Survey/European Values Survey 1999,
prezint unele date de frecven(e i pentru
Romnia, ns analiza nu se axeaz n mod
special asupra cazului (rii noastre). De altfel,
i la nivel european cercetrile axate pe stu-
dierea profilului membrilor organiza(iilor de
mediu, sunt destul de sporadice (Dalton, 1994,
2005. Frank e/ al., 2000. Gillham, 2008.
Rohrschneider, 1990. Torgler e/ al., 2008),
mai frecvente fiind abordrile macrosociale,
de tip institu(ional ale asocia(iilor de protec(ia
mediului (Botcheva, 1996. Carmin, 2008.
Dalton, 2005).
Dac acceptm constatarea lui Putnam
(1993 cf. Gillham, 2008) conform creia
n ceea ce privete capitalul social formal nu
prea are importan( tipul de asocia(ie din
care fac parte indivizii, accentul punndu-se
asupra ideii participative i ncrederii institu-
(ionale, majoritatea concluziilor acelor studii,
mult mai numeroase, care au investigat capi-
talul social la modul general i n mod parti-
cular capitalul social formal (de exemplu,
Haddad, 2006. Halman i Luijkx, 2006.
Pichler i Wallace, 2007. Newton, 2001.
van Oorschot e/ al., 2006) sunt valabile i
privitor la participarea n organiza(ii de
mediu. n conformitate cu natura specific a
comportamentului vizat considerm c pot fi
aduse i o serie de comentarii mai specifice
problematicii analizate.
Articolul de fa( se axeaz pe investigarea
unor aspecte n legtur cu ,pilonii civici
ai comportamentelor pro-mediu, dorind s
traseze o imagine asupra Europei i Romniei
n particular, n ceea ce privete profilul
participan(ilor n organiza(ii de mediu pe
baza datelor din European Values Survey
(EVS) 1999
1
(date referitoare la 33 de (ri
europene, inclusiv Romnia), respectiv din
European Values Survey/Barome/rul de
Oplnle Publlc (EVS/BOP) toamn 2005
2
(date referitoare asupra Romniei).
Scopul primordial al cercetrilor EVS
sau WVS (World Values Survey)
3
nu a fost
studierea participrii ecologiste, ci investi-
garea valorilor religioase, sociale i politice
ale societ(ilor, circumscrierea unor confi-
gura(ii axiologice, unor spa(ii culturale
specifice diferitelor contexte socio-economice
i politice. Pe baza rezultatelor anchetelor,
aceste spa(ii devin reprezentabile de-a lungul
axei tradi(ionalism valori secular-ra(ionale,
respectiv de-a lungul axei valori de supra-
vie(uire valori de exprimare a sinelui, con-
form gradului de ataament la valori religios-
-tradi(ionale i materialiste (de supravie(uire),
respectiv secular-postmaterialiste (Inglehart,
1990). Harta cultural a lumii (Inglehart i
Welzel, 2006) plaseaz astfel n zona
tradi(ional-materialist ndeosebi (rile din
Africa, America Latin i Asia de Sud, n
timp ce zona secular-postmaterialist este
ocupat de Europa protestant. Zonele
intermediare ale hr(ii corespund printre
altele (rilor foste-comuniste, Europei
catolice i Asiei confucianiste. O astfel de
pozi(ionare dincolo de ideologia religioas
specific i de evolu(ia ra(ionalit(ii strns
legate de modernizarea tehnologic i are
sursa n condi(iile economice ale (rilor res-
pective, crora le corespund orientri valorice
tipice. cei care s-au socializat n contextul
siguran(ei i bunstrii economice, consider
necesit(ile materiale de la sine n(elese i se
concentreaz asupra unor obiective superioare
de calitate a vie(ii, de exemplu, exprimarea
sinelui, libertatea individului.
Concep(ia lui Inglehart (1990) despre
valori este una dinamic. autorul vorbete
despre tranzi(ia materialism postmate-
rialism asemenea unui proces linear, similar
de altfel tranzi(iei de la valorile tradi(ionaliste
62 L. Nistor, C/eva aspec/e prlvlnd par/lclparea n organlzajll de pro/ecjle a medlulul...
spre cele moderne. schimbrile istorice au
determinat diferite configura(ii valorice la
diferite genera(ii (ipoteza socializrii). pe
cnd genera(iile mai n vrst (nscute
nainte de cel de-al doilea rzboi mondial)
s-au socializat n condi(ii n care grija pentru
traiul de zi cu zi a fost primordial (ipoteza
lipsei de bunuri), genera(iile mai tinere (ns-
cute dup cel de-al doilea rzboi mondial),
ca urmare a creterii economice, i-au permis
s se focalizeze asupra aspectelor non-mate-
riale ale existen(ei (autorealizare, libertate,
calitatea vie(ii i a mediului nconjurtor,
estetic etc.). Potrivit autorului, preocuparea
fa( de mediul nconjurtor este deci un produs
la limita socializrii i strii (macro)econo-
mice. cohortele mai tinere, pe fondul bun-
strii economice, pot s-i permite s se
preocupe de mediul nconjurtor (Abramson
i Inglehart, 1995. Inglehart, 1990, 1995).
Putem conchide c din acest punct de
vedere, participarea civic, dorin(a i posi-
bilitatea de implicare n deciziile politice
sunt constitutive valorilor de exprimare a
sinelui, iar preocuparea ecologist constituie
la rndul ei un aspect de calitate superioar
a vie(ii, specific postmaterialismului
4
.
Devine deci lesne n(eles includerea n ches-
tionarele valurilor EVS a unor itemi privind
participarea cet(enilor n organiza(ii de pro-
tec(ie a mediului. Pe de o parte, responden(ii
au fost ruga(i s indice dac au statut de
membru n organiza(ii ecologice (de pro-
tec(ie a mediului). pe de alt parte, au fost
ruga(i s precizeze gradul de participare/
angajament n cadrul organiza(iei, mai
precis, dac desfoar sau nu activit(i volun-
tare, nepltite n cadrul acesteia
5
. Ipoteza
intuitiv este deci aceea c cei ce particip
n astfel de asocia(ii dispun mai degrab de
valori postmaterialiste, dect neparticipan(ii.
n chestionarele EVS au fost inclui i itemi
referitori la poten(ialul de protest al respon-
den(ilor, fiind investigat participarea aces-
tora la demonstra(ii, boicoturi i semnare de
peti(ii, acetia au vizat ns protestul la modul
general, nefiind specificate motiva(iile activi-
t(ilor, prin urmare nu putem trage nicio
concluzie privitoare la protestul de tip
ecologist, care ar fi o alt component a acti-
vismului de mediu, respectiv a modernizrii
reflexive (Beck, 1992). Ne limitm deci la
cele dou variabile de mai sus n legtur cu
care vom investiga posibilul efect exercitat
de alte variabile specifice.
Pentru nceput vom prezenta statistici
descriptive asupra Romniei (1999 i 2005)
i (rilor din EVS 1999, formulnd apoi
cteva remarci, cu preponderen( din per-
spectiv macro. n partea a doua vom realiza
analize de regresie cu scopul de a determina
principalii predictori la nivel individual ai
activismului de mediu. Deoarece variabilele
dependente sunt dihotome (participant vs.
neparticipant. voluntar vs. nu este voluntar),
vom recurge la regresia logistic, iar ca vari-
abilele independente vom utiliza variabile de
statut social, de orientare axiologic i poli-
tico-ideologic, cteva variabile ce au leg-
tur cu capitalul social al responden(ilor i
variabile ce vizeaz atitudini fa( de proble-
matici de mediu.
Datorit faptului c participarea n
organiza(ii de mediu este, cu mici excep(ii,
destul de redus pentru Europa, fiind i mai
redus n cazul Romniei, am preferat s
lucrez cu analize singulare, realizate asupra
ntregii Europe ((rile din EVS 1999), numrul
de cazuri fiind prea mic pentru efectuarea unei
analize de acest tip doar asupra Romniei
(cf. analizele lui Voicu |2005] n legtur cu
voluntariatul), n cazul (rii noastre oprindu-m
la nivelul unor statistici descriptive (EVS
1999 i EVS/BOP 2005). Scopul principal al
analizei nu este testarea de ipoteze, ci explo-
rarea analitic a fenomenului studiat, pentru
a putea face anumite deduc(ii n legtur cu
posibile evolu(ii ale activismului de mediu
din Romnia care s pot fi utilizate n
viitoare cercetri ca ipoteze de lucru.
Activismul de mediu
n Romnia i n Europa.
O perspectiv general
n Romnia, n anul 2005 (EVS/BOP) doar
o propor(ie infim a popula(iei s-a declarat
membru al organiza(iilor de mediu. 0,5%
63 Soclologle Romneasc, volumul VII, Nr. 1, 2009
din popula(ie s-au declarat membri inactivi,
iar 0,2% membri activi ai organiza(iilor eco-
logice, adic nou, respectiv trei persoane.
n 1999 (EVS), 1% (12 persoane) din
responden(ii din Romnia s-au declarat membri
ai unor organiza(ii de protec(ie a mediului,
ceea ce reprezint frecven(a cumulat a mem-
brilor de diferite calit(i din 2005. Prin
compara(ie, la nivel european (cele 33 de
(ri participante n EVS 1999
6
), n medie
5% din cei chestiona(i se declarau membri ai
organiza(iilor ecologice. Se remarc, desigur,
cteva diferen(e inter-(ri (figura 1), n special
n ceea ce privete distan(area extrem a
Olandei (45% membri) chiar i de media
(rilor din Peninsula Scandinav i Europa
de Vest, cunoscute printr-un capital social
formal-asociativ mult mai dezvoltat fa( de
celelalte regiuni din Europa (Pichler i
Wallace, 2007)
7
.
Referitor la implicarea activ (desfu-
rarea de activit(i voluntare n cadrul organi-
za(iilor de mediu) a membrilor, n anul 1999,
n medie doar 2% dintre membri desfoar
astfel de activit(i n Europa, ceea ce nseamn
c voluntariatul n organiza(ii ecologice este
un fenomen destul rar, comparativ cu volun-
tariatul n alte tipuri de organiza(ii (de exemplu,
sportive i culturale), i n acest caz fiind ns
valabile cteva uoare discrepan(e inter-(ri.
mai activi se prezint cet(enii (rilor din
Scandinavia, urma(i de cei din Europa de
Vest, de Sud, Central i abia apoi de Est.
n Romnia, n anul 1999 doar 0,6% (7 per-
soane), n 2005 doar 0,2% (3 persoane) din
responden(i declar efectuarea acestor
activit(i n organiza(ii de mediu.
Sursa. EVS 1999.
Figura 1. Ac/lvlsmul de medlu (procen/ dln populajle membru
n organlzajll ecologlce) n dljerl/e jrl dln Europa
Men(ionm c pentru prezentul articol,
nu a fost nc disponibil baza de date inte-
grate pentru anul 2005 al EVS. pentru a
urmri evolu(ii ulterioare anului 1999 din
perspectiv comparativ, am utilizat datele
din Eurobarome/rul Speclal asupra capita-
lului social, realizat la nivelul celor 27 de (ri
8
ale Uniunii Europene (European Commission,
2005). Conform acestora, n 2004, n medie
4% dintre europeni se declarau membri ai
organiza(iilor ecologice, procentul cel mai
mare, 30%, nregistrndu-se i de data
64 L. Nistor, C/eva aspec/e prlvlnd par/lclparea n organlzajll de pro/ecjle a medlulul...
aceasta n Olanda. Se poate spune deci, c la
modul general, acest comportament nu s-a
schimbat de-a lungul celor cinci ani n
Europa, pstrndu-se patternurile din 1999.
Constatarea este valabil i referitor la
participarea la modul general a publicului
european n diferite organiza(ii. att n anul
1999 ct i n 2004, n medie 48% dintre cei
chestiona(i se declar membri ai cel pu(in
unei asocia(ii/organiza(ii, cei mai activi fiind
cet(enii (rilor scandinave, cu 80-90% din
popula(ie cuprins n varii forme de orga-
niza(ii, asocia(ii civice. Reversul se nregis-
treaz n (rile Europei de Est i Sud, unde
n jur de 60% din popula(ie declar c nu
are statut de membru n nicio asocia(ie. prin
contrast, media neparticiprii este de cca.
40% n Europa de Vest (cf. Bdescu e/ al.,
2004. Pichler i Wallace, 2007).
Aceleai diferen(e pot fi eviden(iate i
privitor la implicarea, la modul general, n
activit(i voluntare n 1999 i 2004. n (rile
din Scandinavia aproape jumtate din cet-
(eni desfoar activit(i voluntare, cel mai
pu(in nclinate spre asemenea activit(i fiind
cet(enii din Europa de Est. Romnii au
declarat efectuarea acestor activit(i n
procente de 15,7% n 1999, 10% n 2004
(European Commission, 2005) i 9% n 2005
(EVS/BOP 2005), fiind astfel printre codaii
Europei. Totodat, 50% din romnii chestio-
na(i (acesta fiind cel mai mare procent din
Europa) au afirmat c pentru ei ideea de
voluntariat nu este important (European
Commission, 2005). La o prim parcurgere
a datelor putem deci concluziona c cet(enii
din Romnia sunt destul de reticen(i n ceea
ce privete participarea n asocia(ii (luate la
modul general) i efectuarea de activit(i
voluntare, aspecte ce ilustreaz o slab dez-
voltare a capitalul social formal de tip aso-
ciativ, explicat de regul prin fenomenul
ncrederii erodate n institu(ii (Bdescu e/
al., 2004).
Participarea n organiza(ii de mediu i
efectuarea de activit(i voluntare n astfel de
asocia(ii, dei constituie tipuri de comporta-
mente mai rare n Romnia fa( de (rile
participante n EVS 1999, diferen(ele dintre
mediile participrii nu se dovedesc semni-
ficative (t = 0,312, p0,05 pentru parti-
cipare i t = 0,960, p0,05 pentru voluntariat
pe baza EVS 1999), activismul sczut al
romnilor avnd deci loc ntr-un context n
care activismul de mediu este sczut pe ntre-
gul continent european, exceptnd (rile din
grupul scandinav
9
(diferen(ele ntre activismul
de mediu al acestora i restul (rilor din
Europa fiind de t = 9,327, p<0,001.
pentru voluntariat de t = 3,969, p<0,001).
n ceea ce privete Romnia, nuan(a cea mai
important este deci reprezentat de faptul
c aici slaba implicare de tip ecologist are
loc pe fundalul unei participri reduse i n
alte forme de organiza(ii civice, asocia(ii
profesionale, politice etc.
10
(figura 2).
Sursa. EVS 1999. EVS/BOP 2005
Figura 2. S/a/u/ul de membru declara/ n dljerl/e organlzajll/asoclajll n Romnla
(7 dln populajle, care es/e membru)
65 Soclologle Romneasc, volumul VII, Nr. 1, 2009
Exceptnd organiza(iile religioase, sindi-
catele i partidele politice, frecven(a partici-
prii romnilor este n jur de 2%, lucru ce
demonstreaz ncapsularea tradi(ionalist
(organiza(ii bisericeti), de tip legacy (sindicate)
i utilitarist (partide politice) a capitalului
social formal. Pe aceste considerente, B. Voicu
(2005) se arat reticent privitor la includerea
sindicatelor i partidelor politice n cadrul
asocia(iilor de voluntariat, aducnd ca argu-
ment faptul c asocierea n sindicate este doar
cvasi-voluntar, n timp ce membershlp-ul
n partide politice, respectiv efectuarea de
sarcini voluntare, urmeaz scopuri bine
conturate (utilitarism)
11
ce pot fi cu greu
subordonate ideii de asociere voluntar.
n cazul primelor dou asocia(ii pot fi
remarcate i tendin(e interesante. procentul
celor care se declar membri ai organiza-
(iilor religioase se dubleaz din 1999 pn n
2005, tendin(a fiind exact pe dos n cazul
membrilor de sindicat. Primul caz semna-
leaz o deplasare marcant spre capitalul
social formal de tip tradi(ionalist, n timp ce
al doilea caz reflect consecin(ele evolu(iilor
macrosocietale i economice. dac pn n
anul 2000 Romnia s-a remarcat cu cei mai
numeroi membri n sindicate din spa(iul
postcomunist (existnd aprecieri c dou
milioane de romni au fost membri de
sindicat n 2000), restructurrile economice
au erodat puternic aceste structuri (CSDF,
2005). Pur speculativ, necunoscnd evolu(ii
longitudinale tip exchange, am putea pre-
supune c cei care au devenit perdan(ii poli-
ticilor de restructurare s-au consolat n
organiza(ii religioase-bisericeti.
Revenind la organiza(iile de mediu, lite-
ratura de specialitate aduce o serie de date n
legtur cu predictorii de nivel macro ai
participrii n organiza(ii de mediu. Acestea
furnizeaz o serie de argumente convergente
n legtur cu importan(a dezvoltrii econo-
mice, politice i culturale ale diferitelor (ri
factori favorizan(i ai dezvoltrii structurilor
de oportunit(i (asocia(ii) i, prin urmare, ai
activismului. Frank e/ al. (2000) explic num-
rul organiza(iilor de mediu din diferite (ri
n func(ie de caracteristicile macroeconomice,
politice i culturale ale societ(ilor, ajungnd
la constatarea c asemenea organiza(ii sunt
mai frecvente n (rile puternic industria-
lizate, cu economie prosper i democra(ie
stabil, cu public permanent conectat la fluxul
de informa(ii n legtur cu mediul nconju-
rtor. Asemntoare sunt i argumentele lui
Dalton (1994) bazate pe utilizarea listelor de
eviden( a membrilor din organiza(ii de
mediu ca indicator al participrii civice. Mai
recent, autorul (2005) revine asupra proble-
maticii. utiliznd ca variabil dependent
autoidentificarea cet(enilor ca membri/
non-membri n diferite asocia(ii (pe baza
datelor din World Values Survey 1999), con-
cluzioneaz c, luate separat, att prosperi-
tatea economic, democratizarea, orientrile
postmaterialiste i problemele obiective de
mediu constituie variabile corelate statistic
semnificativ cu activismul de mediu. Intro-
ducnd ns aceste variabile independente
ntr-o analiz multivariat de regresie, la
nivelul eantionului global (peste 50 (ri din
World Values Survey) cel mai puternic i
semnificativ predictor din punct de vedere
statistic al activismului de mediu este repre-
zentat de gradul de postmaterialism al
(rilor
12
. produsul intern brut (PIB) i demo-
cratizarea au o influen( pozitiv, dei nesem-
nificativ statistic asupra variabilei dependente,
acesta fiind i efectul exercitat de condi(iile
de mediu negative. Gillham (2008), pe baza
datelor destul de vechi ale Eurobarometrului
din 1986, semnaleaz la rndul lui efectul
pozitiv exercitat asupra participrii de gradul
de dezvoltare economic a (rilor.
Argumentele lui Dalton (2005) ni se par
cele mai apropiate. ns (innd seama de
faptul c autorul lucreaz cu datele din
World Values Survey, cuprinznd (ri din
contexte geografice i culturale diferite de
Europa, am considerat util realizarea/veri-
ficarea a cel pu(in patru dintre corela(iile
men(ionate. Astfel, am verificat legtura pe
de o parte, dintre PIB/cap de locuitor i
frecven(a participrii, respectiv efecturii
de activit(i voluntare. pe de alt parte,
dintre gradul de postmaterialism i frecven(a
66 L. Nistor, C/eva aspec/e prlvlnd par/lclparea n organlzajll de pro/ecjle a medlulul...
participrii, respectiv voluntariatul n
organiza(ii de mediu i pe baza datelor din
EVS 1999, ob(innd urmtoarele rezultate.
Corela(ia dintre PIB/cap de locuitor
(msurat n PPUS$/cap de locuitor) i
participarea n organiza(ii de mediu se
dovedete statistic semnificativ (r=0,635,
p<0,001)
13
, la nivel european n (rile
mai prospere din punct de vedere
macroeconomic gsindu-se procente mai
ridicate ale membershlp-ului.
Cum se putea intui pe baza rela(iei
existente conform tezei inglehartiene
(Inglehart, 1995) dintre postmaterialism
i bunstarea macroeconomic corela-
(ia este pozitiv, statistic semnificativ
(r = 0,553, p<0,01) i ntre gradul de
postmaterialism al (rilor (procent din
popula(ie cu orientri postmaterialiste) i
membershlp.
n ceea ce privete rela(ia dintre aceti
doi indicatori i voluntariatul n organi-
za(ii de mediu, rezultatele se prezint
asemntor. ntre PIB/cap de locuitor i
implicarea n activit(i voluntare rela(ia
este pozitiv, statistic semnificativ
(r=0,493, p<0,01), ntre postmaterialism
i implicarea n activit(i voluntare la
nivelul organiza(iilor de mediu rela(ia
fiind la rndul ei pozitiv i semnificativ
(r=0,394, p<0,05)
14
.
Rezultatele noastre sunt deci n perfect
concordan( cu cele semnalate de Dalton
(2005), respectiv cu ipoteza afluen(ei
(Dieckmann i Franzen, 1999) i teza post-
materialismului (Inglehart, 1995). parti-
ciparea n organiza(ii de mediu i efectuarea
de activit(i voluntare cu caracter environ-
mental au o inciden( mai mare n (rile cu
situa(ie macroeconomic prosper i cu
public postmaterialist. Aceste constatri, sem-
nalate dealtfel i de ctre Inglehart (1990,
1995), Rohrschneider (1990) etc., ne deter-
min s concluzionm pe de o parte c, la
nivel macro, activismul de mediu devine cel
mai bine explicabil din perspectiva teoriei
noilor micri sociale (Cohen, 1985. McAdam
et al., 1996), n sensul c problematicile n
jurul crora se formeaz aceste asocia(ii sunt
obiective aflate n strns legtur cu o
calitate superioar a vie(ii, bunstarea macro-
economic i orientarea ctre valori post-
materialiste fiind constitutive valorizrii
acestora. Pe de alt parte, acest tip de deter-
minism macroeconomic i axiologic este
valabil i la nivelul participrii asociative
generale a publicului european (de exemplu,
Pichler i Wallace, 2007. van Oorschot, 2006),
ceea ce motiveaz explica(ii nu att din per-
spectiva tipului de problematici n jurul
crora se formeaz asocia(iile, ci pe baza
ideii de cet(enie activ (Bellamy e/ al., 2006),
participarea n organiza(ii de mediu fiind
astfel doar un indicator specific al manifes-
trii acesteia.
Sunt ns i alte nuan(e de care trebuie s
fim contien(i atunci cnd apreciem datele.
Nu trebuie s pierdem din vedere faptul c
explica(iile de tip postmaterialist ale feno-
menelor de preocupare environmental au
fost frecvent supuse criticilor. Nu ne propunem
s discutm, dar men(ionm, pe scurt, urm-
toarele. Critica frecvent invocat este aceea
c cercetrile care abordeaz perspectiva
inglehartian se focalizeaz excesiv asupra
(rilor occidentale, cu economie prosper,
respectiv c n ciuda faptului c teoria
puncteaz o explica(ie alternativ probleme
obiective de mediu ca motiva(ii ale preocu-
prii n cazul (rilor cu economie precar
(Inglehart, 1995) n final teoria supra-
accentueaz valen(a explanatorie, teleologic
a laturii occidentale a tezei (rolul valorilor
postmaterialiste). Guha (1999) de pild, este
de prere c explica(ia postmaterialist nu
face altceva dect s elitizeze greit pro-
blematica environmental. a presupune c
cei din (rile srace sunt preocupa(i exclusiv
de aspecte materiale ale existen(ei reprezint
o considera(ie simplist, n condi(iile n care
unele din cele mai cuprinztoare reprezentri
i filozofii ale mediului nconjurtor i au
originea n culturile din (rile emisferei sudice.
Al(i autori (de exemplu, Bailey, 1996 n
cazul (rilor din Africa. Fisher, 1993 n cazul
(rilor din Europa de Est) cu toate c nu neag
67 Soclologle Romneasc, volumul VII, Nr. 1, 2009
valen(a explanatorie a tezei postmaterialiste,
puncteaz motiva(iile diferite ale preocup-
rilor fa( de mediu, considernd c diferitele
orientri valorice predispun la aspecte
i intensit(i diferite ale preocuprii fa(
de mediu. n (rile srace, preocuprile
environmentale vizeaz de cele mai multe
ori probleme locale, cu impact direct asupra
snt(ii (cf. Dunlap, 1994), pe cnd n (rile
din occident preocuparea vizeaz latura
global a fenomenului (cf. Uzzel, 2000).
Drept urmare, ca reac(ie la teza inglehar-
tian, au fost propuse perspective alternative,
cum este spre pild teza rupturii paradigmatice
(Dunlap i Jones, 2002) care sus(ine c pe
toat planeta oamenii ncep s adopte o viziune
din ce n ce mai favorabil ideii protec(iei
mediului, acest lucru neavnd legtur cu
condi(iile macroeconomice, ci mai degrab
cu caracteristicile noilor probleme de mediu
(probleme din ce n ce mai pu(in localizabile,
transfrontariere, a cror contientizare de-
pinde n mare msur de mass-media i mai
pu(in de experimentarea lor efectiv, n mod
direct etc.).
Al(i autori se declar n favoarea teoriei
culturale (Wildavsky i Dake, 1990), consi-
dernd c prin cele patru viziuni fundamentale
asupra lumii individualism, ierarhie, egali-
tarism i fatalism putem oferi o explica(ie
mai comprehensiv asupra atitudinilor i com-
portamentelor pro-mediu. Similar explica(iei
postmaterialiste, teoria cultural presupune
o mobilitate a indivizilor dintr-o categorie n
alta i, prin urmare, consider c intensificarea
preocuprii fa( de mediul nconjurtor este
n strns legtur cu faptul c tot mai mul(i
indivizi adopt viziunea egalitarist asupra
lumii. Or, potrivit acestei teorii, egalitarismul
este strns legat cu aspecte ce privesc prote-
jarea mediului nconjurtor, pe cnd viziunea
individualist este asociat cu atitudini anti-
-mediu. Aceast explica(ie este sus(inut de
date empirice potrivit crora membrii organi-
za(iilor de mediu dispun de regul de viziuni
egalitariste (Grendstad i Selle, 1997).
Exist, desigur, alte perspective ce vin n
sus(inerea lui Inglehart. ipoteza bunstrii eco-
nomice a lui Dieckmann i Franzen (1999)
trebuie considerat cel pu(in precum o ex-
plica(ie complementar a tezei postmateria-
liste, creterea bunstrii avnd un dublu
efect. atrage dup sine necesitatea pentru
un mediu curat (valorl sublec/lve) i nles-
nete alocarea resurselor pentru mediu.
Aceste dou efecte nu sunt ns neaprat
simultane. oamenii pot rmne materialiti
n multe alte privin(e (s nu adere la ntregul
set de valori postmaterialiste), fiind n acelai
timp capabili i dispui s contribuie (econo-
mic) la protejarea mediului nconjurtor
(Franzen, 2003)
15
. Corespondenta institu(io-
nal a acestei ipoteze poate fi gsit la Huber
(1999) care postuleaz n pofida conside-
rentelor cu precdere neomarxiste, conform
crora modernizarea clasic prin impactul
industrializrii i consumului crescut asociat
cu bunstarea economic produce efecte
negative asupra mediului nconjurtor (de
exemplu, Brook, 2001. Foster, 1999)
corela(ia pozitiv dintre nivelul de dezvoltare
economic i protec(ia mediului
16
. Aceast
perspectiv institu(ional constituie, de altfel,
smburele teoriei modernizrii ecologice care
presupune o deplasare de la simpla moder-
nitate, spre (post)modernitatea ecologic, n
principal (rile cu economie prosper dez-
voltnd reglementri i legisla(ii n dome-
niul protec(iei mediului, activit(ile de pro-
duc(ie devenind astfel eco-eficiente (Mol i
Spaargaren, 2000).
Se cuvine deci s contientizm o abordare
dialogic. teoria postmaterialist poate deveni
util din perspectiva comportamentului aso-
ciativ, n timp ce celelalte perspective pot
furniza nuan(e importante n legtur cu tipul
specific de asociere (problematica ecologic).
Mai apoi, avnd n vedere variabilele depen-
dente studiate, ar putea fi utile i explica(iile
ce privesc rolul democratizrii. institu(iile
democratice sunt cruciale n sensibilizarea
publicului n ceea ce privete problematica
mediului nconjurtor. mass-media a jucat un
rol primordial deopotriv n a alerta publicul
i a ,globaliza problematica environmental.
drepturile asociate institu(iilor democratice
68 L. Nistor, C/eva aspec/e prlvlnd par/lclparea n organlzajll de pro/ecjle a medlulul...
(de vot, de a ntemeia organiza(ii de mediu,
de a protesta etc.) au stat la baza activismului
i protestului de tip environmental (McAdam
e/ al., 1996. Tarrow, 1994).
Trebuie subliniat i faptul, c datele de
mai sus, chiar dac pierdem din vedere criticile
aduse la adresa postmaterialismului, sunt n
stare s ofere doar explica(ii brute. De pild,
participarea n organiza(ii de mediu n Europa
poate fi abordat i din perspectiva tipului
de organiza(ii de mediu n care particip
cet(enii, altfel spus din perspectiva culturii
environmentaliste (Yearley, 2005). Participarea
ntr-o organiza(ie tradi(ional de mediu cu
caracter de conservare, de protec(ie a naturii
a crei cultur organiza(ional de regul este
tiin(ific i nu include proteste la adresa
s/a/us quo-ului, este esen(ial diferit de parti-
ciparea ntr-o organiza(ie de mediu de tip
progresist, care pune sub semnul ntrebrii
ordinea social i economic existent (n
spe( neoliberalismul), propunnd o abordare
nou a problemelor de mediu, la limita dintre
risc tehnologic i echitate social (envlronmen/al
jus/lce), devenind astfel mai pretabil la ceea
ce numim noi micri sociale, n(eleas aici
ca o modalitate nou de abordare a proble-
maticii de mediu i ale crei caracteristici
principale sunt dezvoltarea de re(ele trans-
na(ionale i adoptarea de comportamente de
tip protest (de exemplu, Beck, 1992. Roots,
2007. Yearley, 2005). Or, n Europa Central
i de Est organiza(iile tradi(ionale sunt mai
numeroase dect cele progresiste de tip
vestic (cf. Carmin, 2008. Roots, 2007), de
unde i ,calitatea, con(inutul diferit al statu-
tului de membru, fie acesta de tip inactiv sau
activ (Gillham, 2008).
Nu n ultimul rnd, se cuvine efectuarea
unei analize la nivel individual, motivat de
eviden(a mai mult dect clar, c nu to(i indi-
vizii din (rile prospere sunt i postmaterialiti
i membri ai organiza(iilor de mediu, i c
nu to(i indivizii din (rile mai pu(in prospere
sunt materialiti i reticen(i la ideea partici-
pativ, respectiv cei doi macro-indicatori nu
pot s explice totalitatea varian(ei inter-indi-
viduale.
Cine particip n organiza(ii
de mediu i cine sunt voluntarii"
O abordare comparativ la nivel
individual
Variabilele analizei
Revenim asupra datelor noastre din cele
dou valuri ale EVS, i ncercm n cele ce
urmeaz s trasm un profil al cet(enilor
participan(i n organiza(ii de mediu. Vom
utiliza dou variabile dependente. s/a/u/ul
de membru declara/ n organlzajll de medlu
i declararea ejec/urll de ac/lvl/jl volun-
/are, nepl/l/e n as/jel de asoclajll, cores-
punztoare participrii pasive i active (von
Oorschot e/ al., 2006). Asupra acestor varia-
bile vom investiga efectul exercitat de o serie
de variabile independente ce pot fi grupate
n urmtoarele categorii. sociostructurale
(vrst, gen, educa(ie, venit, etnie, religie,
tipul localit(ii dup mrime). orientare axio-
logic postmaterialist. orientare politico-
-ideologic i axiologic (autopozi(ionarea
stnga-dreapta, preferin(a pentru egalitate
sau libertate, valorizarea autonomiei n
schimbul fatalismului), capitalul social (ncre-
derea generalizat n oameni, ncrederea n
institu(iile statutului, ncrederea n organi-
za(ii civile, frecven(a contactelor cu membrii
familiei i prieteni) i atitudini fa( de mediul
nconjurtor.
Variabilele sociostructurale sunt utilizate
frecvent ca variabile de control ale analizelor
ntreprinse asupra participrii n asocia(ii,
fiind semnalate totodat i o serie de efecte
ale acestora. Constatrile privind efectul
vrstei asupra participrii n organiza(ii de
mediu au fost de regul puse n legtur cu
natura de noi micri sociale ale acestor
organiza(ii. Spre pild, efectul de ciclu de
via( se bazeaz pe ideea c tinerii sunt mai
deschii spre acceptarea ideilor critice s/a/us
quo-ului, or, micrile ecologiste progresiste
i construiesc agenda lor n jurul acestor
critici.
Pe baza explica(iilor lui McAdam (1988)
n legtur cu disponibilitatea biografic
69 Soclologle Romneasc, volumul VII, Nr. 1, 2009
(blographlcal avallablll/y) n(eleas ca
lips a acelor constrngeri (serviciu jull /lme,
prezen(a familiei i a copiilor) care mresc
costurile participrii i, prin urmare, i
determin pe tineri s fie mai prezen(i i mai
activi n asocia(ii tip noi micri sociale
Gillham (2008) verific aceast ipotez i n
ceea ce privete participarea n organiza(ii
de mediu, nereuind ns s o confirme.
Comentariul furnizat de autor este acela c
multe dintre organiza(iile de mediu, n special
cele locale, comunitare sunt destul de tradi-
(ionaliste, de tip conservare a naturii, asemenea
asocia(ii aprnd ca arene mai atractive
persoanelor mai n vrst, respectiv sunt mai
favorabile unei participri a ntregii familii.
Efectul de cohort furnizeaz explica(ii
tot din perspectiva noilor micri sociale,
fiind interdependent cu aderen(a la valori
postmaterialiste. persoanele nscute dup
cel de-al doilea rzboi mondial i care s-au
socializat n contextul statului bunstrii sunt
mai susceptibile spre participare. Urmnd
acest ra(ionament, spre deosebire de Gillham
(2008), efectul semnificativ negativ al vrstei
asupra participrii n organiza(ii de mediu a
fost confirmat, printre al(ii, de Dalton (1994),
Dunlap i Mertig (2001). n ceea ce privete
efectul vrstei asupra voluntariatului, intuim
c efectele ar trebui s fie aceleai. Nu cunoa-
tem analize care s fi explorat aceast leg-
tur n mod particular la nivelul voluntariatului
de tip ecologist, literatura dedicat volun-
tariatului n general semnalnd n schimb
efectul negativ al vrstei (de exemplu, Voicu
i Voicu, 2003).
Genul este o variabil despre al crui
efect asupra participrii n organiza(ii de
mediu au fost raportate rezultate mixte,
neconcludente (Gillham, 2008), pe de alt
parte, au fost semnalate i rezultate conver-
gente perspectivei feministe de socializare
diferit a celor dou genuri, n sensul c
femeile sunt educate n spiritul eticii grijii,
i astfel sunt mai dispuse spre participare n
organiza(ii cu scop de protec(ie a mediului
(Dunlap i Mertig, 2001).
Educa(ia constituie o variabil cu efect
mult mai clar, cercetrile raportnd constant
influen(a pozitiv a acesteia asupra partici-
prii n organiza(ii de mediu. La Gillham
(2008) educa(ia constituie, alturi de venit,
cel mai puternic predictor al participrii n
astfel de organiza(ii. Efectul educa(iei asupra
atitudinilor i comportamentelor pro-mediu
poate fi explicat prin dou perspective, desigur
pe undeva interdependente, dar totui n
esen( diferite. Pe de o parte, perspectiva
iluminrii (enllgh/enmen/ Gelissen |2007])
sus(ine c pe msura creterii nivelului de
educa(ie indivizii devin mai informa(i i mai
preocupa(i n legtur cu problematicile de
mediu, dispun de ra(ionalitate reflexiv, au
valori postmaterialiste n fine toate aceste
aspecte favoriznd aderarea la solu(iile ofe-
rite de noile micri sociale, n particular
cele de mediu.
Pe de alt parte, efectul pozitiv al educa(iei
are loc mai mult prin medierea venitului.
cei cu educa(ie mai nalt dispun n mod
obinuit de venituri mai ridicate i astfel pot
mobiliza resurse n vederea participrii.
spre pild, nu mai sunt constrni s se anga-
jeze ntr-un al doilea loc de munc, dispunnd
astfel de resursa de timp ce poate fi folosit
pentru participare i/sau voluntariat. Prima
perspectiv s-a dovedit cunoscut sub numele
de efectul noii clase (new class), autorii (de
exemplu, Eckersley, 1992, cf. Dunlap i
Mertig, 2001) semnalnd participare mai
ridicat n rndul persoanelor cu educa(ie
nalt, angajate n sectorul de servicii,
nedispunnd ns n mod necesar de venituri
foarte ridicate. Adep(ii celei de-a doua per-
spective (de exemplu, Dalton, 1994. Gillham,
2008) vd efectul n concordan( cu teza
inglehartian i deci cu ncapsularea acestor
micri n bunstarea economic i n
orientarea postmaterialist, semnalnd astfel
paradoxul c ,cei care au profitat cel mai
mult de pe urma industrializrii i creterii
economice au devenit i cei mai duri critici
ai acestora (Gillham, 2008, 89).
Religia va reprezenta o variabil de con-
trol a analizei. Dei n ceea ce privete parti-
ciparea la modul general n asocia(ii au fost
semnalate efecte destul de concludente, n
sensul c protestan(ii dispun de capital social
70 L. Nistor, C/eva aspec/e prlvlnd par/lclparea n organlzajll de pro/ecjle a medlulul...
formal mult mai diversificat comparativ cu
membrii altor culte (van Oorschot e/ al., 2006.
pentru Romnia Bdescu i Sum, 2005),
acest efect nu a fost clar eviden(iat n rela(ie
cu participarea n organiza(ii de mediu.
Tipul de localitate i efectul acestuia asupra
participrii a fost semnalat de Gillham (2008),
autorul furniznd o explica(ie bazat pe ideea
concentrrii ecologice (ecologlcal concen-
/ra/lon) a lui McAdam i a colaboratorilor si
(1988, apud Gillham, 2008), n sensul c mediul
urban ofer mai multe oportunit(i implicrii
n re(ele formale, respectiv problematicile
de mediu pot fi mai presante n mediul urban,
motivnd astfel participarea. Aceste consta-
tri sunt pn la urm n concordan( cu ex-
plica(ia tip urban cul/ure (Brechin i Kempton,
1994). mediul urban este mai favorabil mani-
festrilor de cet(enie activ n conformitate
cu ideea governance.
Orientarea postmaterialist a responden-
(ilor i efectul acesteia asupra participrii a
fost documentat n multiple analize (de exemplu,
Inglehart, 1990. Gillham, 2008), aceasta fiind
pn la urm i ideea implicit a ipotezei
iluminrii sau a noii clase. Majoritatea acestor
analize utilizeaz itemul clasic inglehartian
17
.
Acesta dei supus multiplelor critici, printre
care incapacitatea de a surprinde, din cauza
relativei sale simplit(i, orientrile valorice
reale ale indivizilor, care ar trebui s fie mai
complexe i mai atenuate dect cele patru
variante de rspuns ale scalei (de exemplu,
Davis i Davenport, 1999. Lee i Norris,
2000), conceptualizarea unidimensional a
orientrilor axiologice (Brooks i Manza,
1994) etc. constituie instrumentul cel mai
des utilizat pentru a msura orientrile mate-
rialiste, respectiv postmaterialiste, prin inclu-
derea pozi(iei de mixt fiind capabil s sur-
prind ntru ctva i pozi(iile de ambivalen(,
respectiv dinamic axiologic. Pe aceste con-
siderente, vom opera la rndul nostru cu
itemul clasic al lui Inglehart (vezi tabelul A1
din anex pentru statistica descriptiv a
orientrilor axiologice).
Orientarea politico-ideologic i axio-
logic i efectul acestora asupra participrii
de tip ecologist au fost mai pu(in investigate.
n ceea ce privete efectul autopozi(ionrii
pe axa stnga dreapta, cercetrile ntre-
prinse pe baza EVS 1999, n legtur cu
capitalul social al europenilor, au artat c
cei ce se plaseaz spre stnga sunt mai boga(i
n capital social, fapt explicabil pe baza
orientrii mai colectiviste a ideologiei de
stnga, respectiv mai individualiste a orien-
trii de dreapta (van Oorschot e/ al., 2006).
Cercetnd acest efect n ceea ce privete
participarea n organiza(ii de mediu, pe baza
datelor din Eurobarometrul 1986, Gillham
(2008) nu gsete diferen(e net semnificative
ntre cei cu orientri de stnga, centru i
dreapta, constatnd astfel depoliticizarea
acestei forme de participare. Datorit faptului
c cele dou orientri axiologice, preferin(a
pentru egalitate, precum cea pentru libertate
18
,
este de regul nrdcinat n autopozi(ionri
specifice (Coma, 2007), ne putem atepta
s exercite acelai efect cu autopozi(ionarea.
Mai mult dect att, dac (inem cont de faptul
c este vorba despre un comportament specific,
ce poate fi motivat de aceiai factori ca i
atitudinile specifice fa( de mediu, ne putem
atepta ca n Europa s participe n organi-
za(ii de mediu mai mult cei cu orientri de
stnga, respectiv cei care cred n autonomie,
n posibilitatea influen(rii mersului lucrurilor
(can ma/e a dljjerence) n locul fatalismului
19
.
Un grup separat i specific constituie
variabilele n legtur cu capl/alul soclal al
respondenjllor. Includerea acestora n ana-
liz ni s-a prut aproape de la sine n(eleas,
(innd cont att de interdependen(ele dintre
capitalul social de legtur i capitalul social
intra-grupal (Putnam, 2000), ct i de cercul
virtuos al capitalului social (Putnam, 1993,
2000. Pichler i Wallace, 2007). Ideea
implicit a ambelor abordri este aceea c
dezvoltarea unei forme de capital social poate
s ajute la dezvoltarea celorlalte forme. Vom
utiliza urmtoarele variabile independente.
ncrederea n institu(iile statului (indice de
scor factorial pentru calcule vezi tabelele
A2 i A3 din anex). ncrederea genera-
lizat n oameni (dihotom. 1=putem avea
ncredere n cei mai mul(i dintre oameni.
0=e mai bine s fii atent n rela(iile cu
oamenii). poten(ialul de protest (indice de
scor factorial pentru calcule vezi tabelul
71 Soclologle Romneasc, volumul VII, Nr. 1, 2009
A4 din anex). frecven(a implicrii n re(ele
sociale (msurnd frecven(a socializrii cu
prieteni, colegi, grup religios, cluburi i
asocia(ii)
20
.
Fiind vorba despre o form de activism
specific, ar fi fost oportun i utilizarea unor
variabile ce msoar atitudini fa( de diferite
aspecte ale mediului nconjurtor, respectiv
atitudini mai specifice fa( de organiza(ii de
mediu sau activit(ile desfurate de acestea.
Din pcate, seriile EVS nu sunt foarte bogate
n astfel de itemi, singurele variabile cu care
putem opera, n acest sens, fiind atitudinile
privind preferin(ele specifice de prevenire a
polurii. prin contribu(ii financiare la nivel
individual (venit i/sau taxe) sau prin msuri
guvernamentale exclusive
21
.
Enun(urile se mai numesc i itemi de
sacrificiu (Kemmelmeier e/ al., 2002.
Gelissen, 2007), ntruct msoar nivelul
pn la care un individ ar fi dispus s suporte
costurile prevenirii polurii. n chestionarele
originale variantele de rspuns sunt codate
(din motive tehnice, ce (in de nlesnirea intro-
ducerii datelor) la fel n cazul tuturor celor
trei enun(uri, de la 1 (n foarte mare msur)
la 4 (deloc). Urmnd semnifica(ia conceptului de
cet(enie de mediu (envlronmen/al cl/lzenshlp),
conform cruia indivizii dedica(i problematicii
de mediu se implic n mod activ n solu(io-
narea acestora (Dobson i Bell, 2005), n
cazul primelor dou enun(uri cu ct acordul
este mai intens, cu att acesta indic o
dispozi(ie mai ridicat de sacrificiu, prin
urmare recodarea variantelor de rspuns (de
la 4=n foarte mare msur la 1=deloc) mi
s-a prut oportun, aceste enun(uri fiind
numite n analiz dlspozljle pozl/lv privind
modalitatea de prevenire a polurii.
n cazul ultimului enun(, situa(ia se schimb,
n acest caz acordul indicnd exteriorizarea
costurilor de prevenire a polurii. n acord
cu jree-rlderlsmul de tip environmental (de
exemplu, Dietz e/ al., 2002) indivizii doresc
un mediu curat (de care ulterior se vor
bucura), dar fr a contribui personal (n
cazul de fa( financiar) la atingerea acestui
scop (cj. blatist Ilu(, 1995), comparativ cu
cei care sunt de acord s suporte costurile de
atingere a scopului dorit (bunii cet(eni).
Urmnd acest ra(ionament, am considerat c
i n acest caz este oportun o recodare a
variantelor de rspuns (de la 4= foarte mare
msur la 1=deloc), enun(ul fiind denumit
dlspozljle nega/lv a prevenirii polurii
(pentru detalii, vezi tabelul A5 din anex).
Prin urmare, n analizele noastre vom
lucra cu variabila dispozi(iei pozitive i cu
variabila predispozi(iei negative, ncercnd
astfel o oarecare contracarare a penuriei de
variabile n legtur cu atitudini specifice
comportamentelor studiate. Bazndu-ne pe
implica(iile conceptului de envlronmen/al
governance participarea multinivelar n
legtur cu deciziile i solu(iile privitoare la
problemele de mediu , predispozi(ia pozi-
tiv pentru sacrificii monetare n legtur cu
prevenirea polurii poate s acopere o arie
mai larg a semnifica(iilor comportamentului
de participare civic asociativ, ambele fiind
componente ale conceptului de cet(enie
activ de mediu (ac/lve envlronmen/al
cl/lzenshlp Jasanoff, 2005). Prin contrast,
acordul cu ultimul enun( denot acceptarea
ideii de envlronmen/al governmen/ (modali-
tate singular de rezolvare a problemelor,
preferabil de ctre o autoritate central), mai
apropiat unei atitudini civice pasive.
Pentru predispozi(ia pozitiv vom utiliza
un indice agregat de scor factorial pe baza
celor dou variabile de sacrificiu (tabelul
A6 din anex). ar fi de acord s dea o parte
din venit (prin recodare acordul n foarte
mare msur lund valoarea 4 .a.m.d.). ar
fi de acord s plteasc taxe mai mari (prin
recodare acordul n foarte mare msur
lund valoarea 4 .a.m.d.), iar pentru pre-
dispozi(ia negativ utilizm enun(ul. guver-
nul s fie responsabil, fr s m coste pe
mine niciun ban (prin recodare, acordul n
foarte mare msur lund valoarea 4 .a.m.d),
exprimnd astfel esen(a unei atitudini tip blas.
Analize
Dat fiind numrul foarte sczut al partici-
pan(ilor n organiza(ii de mediu din Romnia,
respectiv numrul i mai sczut al voluntarilor,
o analiz de regresie s-ar fi dovedit un act
de empirism naiv. Din acest motiv, pentru
72 L. Nistor, C/eva aspec/e prlvlnd par/lclparea n organlzajll de pro/ecjle a medlulul...
Romnia voi prezenta doar statistici descrip-
tive (medii) n legtur cu situa(ia ctorva
dintre variabilele ce vor fi introduse n analiza
de regresie ntreprins asupra celor dou varia-
bile dependente pe baza datelor din EVS
(1999), respectiv cteva teste t, cu scopul de
a compara media unor variabile-cheie printre
participan(i i neparticipan(i.
Cum s-a mai men(ionat, n 2005 (EVS/
BOP) avem 9 membri inactivi n organiza(ii
de mediu i 3 membri activi (voluntari). Dintre
membrii inactivi, cinci sunt brba(i, patru
femei, apte sunt romni, doi sunt maghiari,
respectiv apte sunt ortodoci, cte unul fiind
romano-catolic i protestant, cte trei sunt
din comun, ora mediu i ora mare. Din
cei trei voluntari, doi sunt romni i orto-
doci, unul fiind maghiar i protestant, to(i
trei sunt brba(i, doi dintre ei locuiesc n
mediul rural, cellalt ntr-un ora mic. n
1999 (EVS 1999), avem 12 membri pasivi,
to(i fiind de na(ionalitate romn i de religie
ortodox, doar unul din ei este femeie, to(i
sunt din mediul urban i nici unul dintre
acetia nu este din Transilvania (Moldova,
Muntenia, Oltenia). Cei apte voluntari sunt
brba(i, romni, de religie ortodox, din me-
diile urbane din Moldova i Oltenia. Restul
statisticilor descriptive sunt cuprinse n
tabelul 1.
Tabelul 1. Par/lclpanjll paslvl l ac/lvl al organlzajlllor de medlu dln Romnla n 2005
(EVS/BOP 2005) l 1999 (EVS 1999). S/a/ls/lcl descrlp/lve
Variabile-cheie
An/
tip de statut
N Minimum Maximum Media
Abatere
standard
2005 pasiv 9 25,00 64,00 45,11 15,120
2005 activ 3 30,00 55,00 38,33 14,434
1999 pasiv 12 21,00 71,00 42,54 16,334
Vrsta
1999 activ 7 43,00 71,00 55,86 11,72
2005 pasiv 9 3,00 14,00 9,56 4,419
2005 activ 3 9,00 11,00 9,67 1,155
1999 pasiv 12 2,00 8,00 5,92 1,975
Educa}ie
1999 activ 7 2,00 8,00 5,43 2,149
2005 pasiv 9 1,00 10,00 4,55 2,833
2005 activ 3 1,00 4,00 2,00 1,732
1999 pasiv 10 3,00 10,00 7,40 2,67
Venit
1999 activ 6 3,00 10,00 7,50 3,016
2005 pasiv 9 0,00 2,00 0,44 0,726
2005 activ 3 0,00 1,00 0,67 0,577
1999 pasiv 11 0,00 2,00 0,91 0,539
Postmaterialism
1999 activ 7 0,00 1,00 0,86 0,378
2005 pasiv 9 3,00 8,00 6,00 1,789
2005 activ 2 6,00 9,00 7,50 2,121
1999 pasiv 7 1,00 9,00 5,14 3,078
Stnga LI. dreapta
1999 activ 4 1,00 9,00 5,75 3,403
2005 pasiv 9 1,00 2,00 1,22 0,441
2005 activ 3 1,00 2,00 1,67 0,577
1999 pasiv 12 1,00 2,00 1,42 0,515
Egalitate LI libertate
1999 activ 7 1,00 2,00 1,28 0,488
2005 pasiv 9 6,00 10,00 7,78 1,148
2005 activ 3 7,00 8,00 7,33 0,577
1999 pasiv 12 1,00 10,00 7,59 3,370
Autonomie LI fatalism
1999 activ 7 3,00 10,00 7,43 3,258
73 Soclologle Romneasc, volumul VII, Nr. 1, 2009
Variabile-cheie
An/
tip de statut
N Minimum Maximum Media
Abatere
standard
2005 pasiv 9 0,90 0,87 0,05 0,720
2005 activ 3 0,92 0,87 0,38 0,483
1999 pasiv
Probleme globale de mediu
1999 activ
2005 pasiv 9 1,27 1,17 0,11 0,785
2005 activ 3 0,43 0,93 0,04 0,778
1999 pasiv
Probleme locale de mediu
1999 activ
2005 pasiv 8 0,71 1,36 0,33 0,731
2005 activ 2 0,85 1,36 1,11 0,361
1999 pasiv 10 1,53 1,59 0,07 1,001
Dispozi}ie pozitiv privind
prevenirea polurii
1999 activ 5 1,53 0,55 0,28 0,871
2005 pasiv 8 1,00 4,00 2,75 1,030
2005 activ 2 4,00 4,00 4,00 0,000
1999 pasiv 11 2,00 4,00 3,36 0,809
Dispozi}ie negativ privind
prevenirea polurii
1999 activ 5 2,00 4,00 3,28 0,951
2005 pasiv 8 0,23 2,61 0,46 0,951
2005 activ 2 0,23 0,23 0,23 0,000
1999 pasiv 12 0,83 2,10 0,25 1,090
Poten}ial de protest
1999 activ 7 0,83 2,10 0,01 1,095
2005 pasiv 9 0,94 3,22 0,47 1,297
2005 activ 3 0,51 3,23 0,75 2,143
1999 pasiv 11 1,13 2,19 0,94 0,951
ncredere institu}ii
1999 activ 6 1,13 2,19 0,08 1,235
2005 pasiv 8 0,00 1,00 0,11 0,333
2005 activ 3 0,00 1,00 0,33 0,577
1999 pasiv 12 0,00 1,00 0,83 0,288
ncredere n oameni
1999 activ 7 0,00 0,00 0,00 0,000
Opera(ionalizarea variabilelor. vrs/a variabil ordinal. educajle variabil ordinal, indic
cel mai nalt nivel de educa(ie atins. venl/ venitului lunar al gospodriei respondentului,
msurat pe decile (dar. n 2005 am recodat n zece decile valorile nominale indicate de
responden(i, n 1999 acetia trebuia s indice venitul lor pe zece trepte, de aici rezultnd
neconcordan(e. n orice caz, 1 i 10 corespund valorilor minime i maxime din ambii ani.).
pos/ma/erlallsm msurat prin itemul clasic al lui Inglehart (0=materialist, 1=mixt,
2=postmaterialist). s/nga vs. dreap/a autoplasare pe axa continu stnga-dreapta (1= stnga,
10= dreapta). egall/a/e vs. llber/a/e preferin(a pentru una din cele dou valori, dummy.
2=egalitate, 1=libertate. au/onomle vs. ja/allsm indicarea preferin(ei pe axa continu fatalism-
autonomie (1=fatalism, 10=autonomie). probleme globale de medlu scor factorial (vezi
anexa). probleme locale de medlu scor factorial (vezi anexa). dlspozljle pozl/lv prlvlnd
prevenlrea polurll scor factorial (vezi anexa). dlspozljle nega/lv prlvlnd prevenlrea polurll
scal. po/enjlal de pro/es/ scor factorial (vezi Anex). ncredere n lns/l/ujll scor factorial
(vezi anexa). ncredere n oamenl calcula/e ca lndlce de scor jac/orlal (vezi anexa).
Sursa. EVS/BOP 2005 i EVS 1999.
74 L. Nistor, C/eva aspec/e prlvlnd par/lclparea n organlzajll de pro/ecjle a medlulul...
Se poate constata c participan(ii i
voluntarii din anii 1999 i 2005 au profiluri
destul de asemntoare. sunt de vrst medie,
au o educa(ie uor peste nivelul mediu i
venituri medii. n ceea ce privete orientarea
lor axiologic, au orientri materialiste spre
mixte, se autopozi(ioneaz spre centrul axei
stnga-dreapta n 1999, respectiv mai spre
dreapta n 2005, prefer ceva mai mult ega-
litatea dect libertatea i cred n posibilitatea
influen(rii mersului lucrurilor. Au un poten-
(ial de protest relativ sczut n ambii ani,
ncredere modest n institu(ii i n oameni.
La nivelul anului 2005 au fost disponibile
i dou variabile care msoar percep(ia serio-
zit(ii problemelor de mediu locale i globale
(pentru calcule, vezi tabelele A7 i A8 din
anex)
22
, observnd c n medie, nici una dintre
cele dou probleme de mediu nu sunt percepute
n termeni foarte gravi. n ambii ani, par-
ticipan(ii sunt mai mult n favoarea unei
atitudini negative n ceea ce privete sacri-
ficiul monetar privind prevenirea polurii,
prefernd rolul exclusiv al guvernului legat
de aceast problematic, altfel spus, nu favo-
rizeaz solu(ii de tip envlronmen/al governance,
care cel pu(in teoretic ar trebui s fie apropiate
statutului de membru n organiza(ii de mediu.
Reiese de aici c profilul participan(ilor
romni este destul de atipic, cel pu(in com-
parnd rezultatele cu datele altor cercetri
preocupate de profilul participan(ilor i rezu-
mate mai sus. Participan(ii romni, n medie
nu fac parte din new class, nu sunt postmate-
rialiti, iar datorit ncrederii lor precare n
institu(ii i oameni probabil c nu s-au decis
s participe n organiza(ii de mediu n urma
cercului virtuos al capitalului social. Singurele
variabile despre care putem spune c sunt n
concordan( cu cele semnalate de literatur
sunt egalitatea i ncrederea n posibilitatea
influen(rii lucrurilor, ambele fiind citate ca
factori favorizan(i ai asocierii, prima pe direc(ia
ei de colectivism (van Oorschot, 2006), a
doua prin ideea de cet(enie activ (Bellamy
e/ al., 2006).
Comparnd mediile unora din variabi-
lele-cheie citate de literatur (postmaterialism,
capital social, atitudini i dispozi(ii compor-
tamentale fa( de mediul nconjurtor) n
legtur cu participarea i voluntariatul n
organiza(ii de mediu, nu am ob(inut diferen(e
statistic semnificative n nici un caz ntre
membrii pasivi i activi. Din compara(ia
acestor valori la membri i non-membri,
rezult c n 2005 primii evalueaz n termeni
ceva mai gravi problemele locale i globale
de mediu, ader ceva mai intens la dispozi(ia
pozitiv n ceea ce privete contribu(iile mone-
tare la nivel individual privind prevenirea
polurii i ceva mai pu(in la predispozi(ia
negativ (doar guvernul s ia msuri anti-
-poluare). au o dispozi(ie mai mare spre protest
i au ncredere mai pu(in n oameni i insti-
tu(ii dect non-membrii. n 1999, membrii au
fost mai pu(in favorabili predispozi(iei pozi-
tive i mai favorabili predispozi(iei negative
n ceea ce privete modalitatea de prevenire
a polurii. au fost mai pu(in dispui spre
protest dect non-membrii, avnd i de
aceast dat ncredere mai sczut n oameni
i institu(ii dect neparticipan(ii.
Testele t nu indic ns c aceste dife-
ren(e ar fi semnificative statistic, prin urmare,
putem concluziona c participan(ii romni n
organiza(ii de mediu nu se disting pe linia
variabilelor studiate de publicul neparticipant
(nu au un statut dominant Voicu, 2005),
alctuind astfel nu numai un grup extrem de
mic ca numr, ci i indetectabil din punct de
vedere vizual, atta timp ct din punctul de vedere
al variabilelor de profil investigate se pierd
n masa neparticipan(ilor (tabelele 2 i 3).
S vedem ns n ce fel se prezint pro-
filul participan(ilor n Europa. Dat fiind
natura dihotom a celor dou variabile depen-
dente, am realizat o analiz de regresie logistic.
ntr-o prim etap (Model 1), am investigat
rolul orientrii valorice postmaterialiste
variabil-cheie a participrii controlnd
variabilele sociostructurale. ntr-o alt etap
(Model 2) am investigat efectul singular al
orientrilor politice, dup care (Model 3) pe
cel al variabilelor de capital social, respectiv
efectul celor dou forme de predispozi(ii
privind modalitatea de prevenire a polurii
(Model 4). n ultima etap a analizei am
75 Soclologle Romneasc, volumul VII, Nr. 1, 2009
Tabelul 2. Comparajll dln/re medla unor varlablle-chele la membrll l non-membrll
organlzajlllor de medlu (EVS/BOP 2005)
Variabile Membri Non-membri t Semnificatie
Postmaterialism 0,50 0,55 0,326 p>0,1
Probleme locale de mediu 0,05 0,01 0,200 p>0,1
Probleme globale de mediu 0,03 0,01 0,111 p>0,1
Predispozi}ie pozitiv privind prevenirea
polurii
0,04 0,01 1,542 p>0,1
Predispozi}ie negativ privind prevenirea
polurii
3,09 3,35 1,055 p>0,1
ncredere general 0,17 0,20 0,311 p>0,1
ncredere n institu}ii 0,03 0,01 0,131 p>0,1
Poten}ial protest 0,27 0,01 1,084 p>0,1
No/. datorit diferen(elor nesemnificative dintre membrii activi i pasivi, cele dou categorii au
fost considerate un grup unitar.
Calcule pe baza EVS/BOP 2005
Tabelul 3. Comparajll dln/re medla unor varlablle-chele la membrll
l non-membrll organlzajlllor de medlu (EVS 1999)
No/. datorit diferen(elor nesemnificative dintre membrii activi i pasivi, ultimii au fost considera(i
un proxi pentru primii.
Calcule personale pe baza EVS 1999 Romnia
Variabile Membri Non-membri t Semnificatie
Postmaterialism 0,91 0,80 0,516 p>0,1
Predispozi}ie pozitiv privind prevenirea
polurii
0,07 0,29 1,114 p>0,1
Predispozi}ie negativ privind prevenirea
polurii
3,36 3,02 1,114 p>0,1
ncredere general 0,08 0,11 0,295 p>0,1
ncredere n institu}ii 0,09 0,04 0,520 p>0,1
Poten}ial protest 0,25 0,33 0,289 p>0,1
introdus toate variabilele independente i am
recurs la metoda Wald a eliminrii regresive
(Bac/ward Wald). Programul a eliminat n
15 (pentru participare), respectiv n 14 pai
(pentru voluntariat) consecutivi variabilele
cu efect nesemnificativ, n ultimul model
(Model 5) fiind prezentate doar rezultatele
ultimului pas. Conceput n acest fel, analiza
noastr se dovedete mai cuprinztoare din
punctul de vedere al variabilelor utilizate
dect cea a lui Torgler i a colaboratorilor
si (2008), respectiv printr-o serie de
variabile independente comune , permite i
compara(ii cu analiza lui Gillham (2008).
7
6
L
.

N
i
s
t
o
r
,

C

/
e
v
a

a
s
p
e
c
/
e

p
r
l
v
l
n
d

p
a
r
/
l
c
l
p
a
r
e
a

n

o
r
g
a
n
l
z
a
j
l
l

d
e

p
r
o
/
e
c
j
l
e

a

m
e
d
l
u
l
u
l
.
.
.
Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 Model 5
b Exp (B) b Exp (B) b Exp (B) b Exp (B) b Exp (B)
Vrst 0,154*** 1,166
Gen (brbat) 0,091 0,913
Educa}ie 0,086*** 1,090 0,234* 1,264
Venit 0,144*** 1,155
Religie 0,295*** 0,744
Tip localitate 0,045*** 1,046
Orientare valoric: mixt 0,871*** 2,389
postmaterialist 1,294*** 3,646
Stnga LI. dreapta 0,033 0,968
Egalitate LI. libertate 0,100 1,105
Autonomie LI. fatalism 0,010 1,010
ncredere general 0,591*** 1,805
ncredere n institu}ii 0,049 1,050 0,339* 1,481
Frecven} contacte: prieteni 0,020 1,020
colegi 0,025 1,026 0,286* 1,331
culte, biserici 0,058 0,094
cluburi, asocia}ii 0,295*** 1,343
Poten}ial de protest 0,520 0,595
Dispozi}ie pozitiv privind
prevenirea polurii
0,503*** 1,653 0,523* 1,686
Dispozi}ie negativ privind
prevenirea polurii
0,537 0,585 0,367* 1,443
Constant 5,272*** 0,005 2,197*** 0,111 3,803*** 0,022 1,519*** 0,216 5,683*** 0,004
_
2
691,123*** 0,832 574,985*** 973,703*** 23,562***
Nagelkerke R2 0,068 0,002 0,084 0,079 0,093
Tabelul 4. Anallza de regresle logls/lc asupra par/lclprll n organlzajll de medlu n Europa (EVS 1999)
Opera(ionalizarea variabilelor. vrs/a variabil ordinal. gen variabil dummy (0=femeie, 1=brbat). educajle variabil ordinal. venl/
venitul lunar al gospodriei respondentului, msurat pe decile. rellgle protestant=referin(. /lp locall/a/e continu. pos/ma/erlallsm
7
7
S
o
c
l
o
l
o
g
l
e

R
o
m

n
e
a
s
c

,

v
o
l
u
m
u
l

V
I
I
,

N
r
.

1
,

2
0
0
9
nominal. s/nga vs. dreap/a autoplasare pe axa continu stnga-dreapta. egall/a/e vs. llber/a/e variabil dummy (1=egalitate, 0=libertate).
au/onomle vs. ja/allsm preferin(a pe axa continu fatalism- autonomie. ncredere general variabil dummy (0=e mai bine s fii atent n
rela(iile cu oamenii. 1=putem avea ncredere n cei mai mul(i dintre oameni). ncredere n lns/l/ujll indice de scor factorial (vezi anexa).
jrecvenj con/ac/e scal (aproape niciodat=1, de cteva ori pe an=2. odat sau de dou ori pe lun=2. n fiecare sptmn=4). po/enjlal
de pro/es/, dlspozljle pozl/lv prlvlnd prevenlrea polurll indice de scor factorial (vezi anexa). dlspozljle nega/lv prlvlnd prevenlrea polurll
scal.
***p<0,001. *p<0,05
Calcule pe baza datelor din EVS 1999
Tabelul 5. Anallza de regresle logls/lc asupra volun/arla/ulul n organlzajll de medlu n Europa (EVS 1999)
Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 Model 5
b Exp (B) b Exp (B) b Exp (B) b Exp (B) b Exp (B)
Vrst 0,059 0,942
Gen (brbat) 0,181* 1,199 0,595* 0,551
Educa}ie 0,162*** 1,176 0,260* 1,294
Venit 0,077*** 1,080 0,125* 0,883
Religie 0,170 1,185
Tip localitate 0,020 0,980
Orientare valoric: mixt 0,515*** 1,674
postmaterialist 0,761*** 2,140
Stnga LI. dreapta 0,080 0,923
Egalitate LI. libertate 0,096 0,909
Autonomie LI. fatalism 0,052 1,053
ncredere general 0,169 1,184
ncredere n institu}ii 0,066 0,936
Frecven}a contacte: prieteni 0,022 1,022
colegi 0,207*** 1,230
culte, biserici 0,049 1,050
cluburi, asocia}ii 0,355*** 1,426 0,242 1,274
Poten}ial de protest 0,359 0,699
Dispozi}ie pozitiv privind
prevenirea polurii
0,587*** 1,799 0,657** 1,928
78 L. Nistor, C/eva aspec/e prlvlnd par/lclparea n organlzajll de pro/ecjle a medlulul...
M
o
d
e
l

1
M
o
d
e
l

2
M
o
d
e
l

3
M
o
d
e
l

4
M
o
d
e
l

5
b
E
x
p

(
B
)
b
E
x
p

(
B
)
b
E
x
p

(
B
)
b
E
x
p

(
B
)
b
E
x
p

(
B
)
D
i
s
p
o
z
i
}
i
e

n
e
g
a
t
i
v


p
r
i
v
i
n
d
p
r
e
v
e
n
i
r
e
a

p
o
l
u

r
i
i

0
,
2
1
9
*
*
*
0
,
8
0
3
0
,
5
2
5
*
*
1
,
6
8
5
C
o
n
s
t
a
n
t

5
,
4
6
6
0
,
0
0
4

2
,
1
9
9
0
,
1
1
1

5
,
2
5
5
0
,
0
0
5

3
,
2
7
0
0
,
0
3
8

5
,
3
2
4
0
,
0
0
5
_
2
1
7
6
,
3
9
0
*
*
*
3
,
0
2
5
2
0
0
,
7
7
2
*
*
*
2
5
1
,
3
6
9
*
*
*
2
8
,
7
4
9
*
*
*
N
a
g
e
l
k
e
r
k
e

R
2
0
,
0
3
4
0
,
0
0
6
0
,
0
5
6
0
,
0
3
8
0
,
1
2
0
O
p
e
r
a
(
i
o
n
a
l
i
z
a
r
e
a

v
a
r
i
a
b
i
l
e
l
o
r
.

v

r
s
/
a


v
a
r
i
a
b
i
l


o
r
d
i
n
a
l

.

g
e
n


v
a
r
i
a
b
i
l


d
u
m
m
y

(
0
=
f
e
m
e
i
e
,

1
=
b

r
b
a
t
)
.

e
d
u
c
a
j
l
e


v
a
r
i
a
b
i
l


o
r
d
i
n
a
l

.

v
e
n
l
/

v
e
n
i
t
u
l

l
u
n
a
r

a
l

g
o
s
p
o
d

r
i
e
i

r
e
s
p
o
n
d
e
n
t
u
l
u
i
,

m

s
u
r
a
t

p
e

d
e
c
i
l
e
.

r
e
l
l
g
l
e


p
r
o
t
e
s
t
a
n
t
=
r
e
f
e
r
i
n
(

.

/
l
p

l
o
c
a
l
l
/
a
/
e


c
o
n
t
i
n
u

.

p
o
s
/
m
a
/
e
r
l
a
l
l
s
m


n
o
m
i
n
a
l

.
s
/

n
g
a

v
s
.

d
r
e
a
p
/
a


a
u
t
o
p
l
a
s
a
r
e

p
e

a
x
a

c
o
n
t
i
n
u


s
t

n
g
a
-
d
r
e
a
p
t
a
.

e
g
a
l
l
/
a
/
e

v
s
.

l
l
b
e
r
/
a
/
e


v
a
r
i
a
b
i
l


d
u
m
m
y

(
1
=
e
g
a
l
i
t
a
t
e
,

0
=
l
i
b
e
r
t
a
t
e
)
.

a
u
/
o
n
o
m
l
e
v
s
.

j
a
/
a
l
l
s
m


p
r
e
f
e
r
i
n
(
a

p
e

a
x
a

c
o
n
t
i
n
u


f
a
t
a
l
i
s
m
-

a
u
t
o
n
o
m
i
e
.

n
c
r
e
d
e
r
e

g
e
n
e
r
a
l


v
a
r
i
a
b
i
l


d
u
m
m
y

(
0
=
e

m
a
i

b
i
n
e

s


f
i
i

a
t
e
n
t

n

r
e
l
a
(
i
i
l
e

c
u
o
a
m
e
n
i
i
.

1
=
p
u
t
e
m

a
v
e
a

n
c
r
e
d
e
r
e

n

c
e
i

m
a
i

m
u
l
(
i

d
i
n
t
r
e

o
a
m
e
n
i
)
.

n
c
r
e
d
e
r
e

n

l
n
s
/
l
/
u
j
l
l


i
n
d
i
c
e

d
e

s
c
o
r

f
a
c
t
o
r
i
a
l

(
v
e
z
i

a
n
e
x
a
)
.

j
r
e
c
v
e
n
j

c
o
n
/
a
c
/
e


s
c
a
l


(
a
p
r
o
a
p
e

n
i
c
i
o
d
a
t

=
1
,

d
e

c

t
e
v
a

o
r
i

p
e

a
n
=
2
.

o
d
a
t


s
a
u

d
e

d
o
u


o
r
i

p
e

l
u
n

=
2
.

n

f
i
e
c
a
r
e

s

p
t

=
4
)
.

p
o
/
e
n
j
l
a
l

d
e

p
r
o
/
e
s
/
,
d
l
s
p
o
z
l
j
l
e

p
o
z
l
/
l
v


p
r
l
v
l
n
d

p
r
e
v
e
n
l
r
e
a

p
o
l
u

r
l
l


i
n
d
i
c
e

d
e

s
c
o
r

f
a
c
t
o
r
i
a
l

(
v
e
z
i

a
n
e
x
a
)
.

d
l
s
p
o
z
l
j
l
e

n
e
g
a
/
l
v


p
r
l
v
l
n
d

p
r
e
v
e
n
l
r
e
a

p
o
l
u

r
l
l


s
c
a
l

.
*
*
*
p
<
0
,
0
0
1
.

*
*
p
<
0
,
0
1
.
*
p
<
0
,
0
5
.
+
p
<
0
,
1
C
a
l
c
u
l
e

p
e

b
a
z
a

d
a
t
e
l
o
r

d
i
n

E
V
S

1
9
9
9
Discu(ii
Uitndu-ne la cele dou modele finale ale
analizei de regresie, se poate constata c un
astfel de model explic procente relativ ase-
mntoare ale varia(iei celor dou variabile
dependente. 12% n cazul participrii, 9,3%
n cazul voluntariatului n organiza(ii de
mediu (Nagelkerke R
2
). Un alt aspect comun
este faptul c grupul variabilelor din modelul 2,
care msoar orientarea valoric i politico-
-ideologic a responden(ilor nu particip, n
niciunul din cazuri, n mod semnificativ la
explicarea varia(iei. Rezultate similare au
fost semnalate i de ctre Gillham (2008),
autorul constatnd, similar lui Torgler e/ al.
(2008), c nu att preferin(ele pentru valori
politice specifice, ct mobilizarea cognitiv
(frecven(a discu(iilor despre politic) sunt
decisive n acest sens, n consens dealtfel cu
teza iluminrii. La nivelul celorlalte trei grupuri
de variabile gsim influen(e semnificative.
n primul model, n cazul ambelor variabile
dependente, orientarea postmaterialist are
efectul cel mai pronun(at, deplasarea cu o uni-
tate ctre orientarea postmaterialist mrind
cu 3,65 ansa participrii, respectiv cu 2,14
pe cea a voluntariatului (ExpB sau odds ra/lo).
Privitor la variabilele de control se poate
spune c acestea exercit efecte mult mai slabe,
comparativ cu postmaterialismul i, n orice
caz, nu exercit influen( similar la nivelul
ambelor variabile dependente (cf. Gillham,
2008). Astfel, vrsta, dei nesemnificativ
statistic, se afl n rela(ie negativ cu volun-
tariatul, exercitnd un efect slab pozitiv i
semnificativ asupra participrii. S-ar prea
deci c, pe msur ce o persoan nainteaz
n vrst, crete probabilitatea participrii n
organiza(ii de mediu, respectiv scade posi-
bilitatea voluntariatului.
ntr-o analiz complementar pe care nu
o reproducem aici, am introdus vrsta ca
variabil categorial (18-35, 36-45, 46-55,
56-65 i peste 66), constatnd c, dei n
afara grupei a doua fiecare grup are efect
semnificativ, probabilitatea (ExpB) ca cineva
s fie participant n organiza(ii ecologice este
cea mai mare la nivelul ultimelor dou
79 Soclologle Romneasc, volumul VII, Nr. 1, 2009
categorii. Aspecte similare au fost semnalate
de Torgler e/ al. (2008) pe baza aceluiai set
de date, autorii men(ionnd i faptul c n
ceea ce privete voluntariatul, la nivelul gru-
pelor de vrste mijlocii gsim cea mai mare
probabilitate spre acest comportament, cei
tineri i cei mai n vrst nefiind activi n acest
sens. Altfel spus, dac naintarea n ciclul de
via( scade probabilitatea voluntariatului,
disponibilitatea biografic (McAdam, 1988)
nu o mrete.
La o prim vedere aceste rezultate sunt
n contradic(ie cu teza noilor micri sociale,
literatura sus(innd c de regul cei tineri,
respectiv cei cu vrste medii particip n orga-
niza(ii de acest tip. La fel, Gillham (2008) pe
baza datelor din Eurobarometrul 1986, nu
gsete un efect semnificativ la nivelul vrstei,
autorul concluzionnd c acest lucru nu se
poate interpreta n termenii nevalabilit(ii
teoriei noilor micri sociale, ci mai degrab
ca indicator al patternurilor problematicilor
ecologice, acestea devenind transgenera(ionale.
Constatarea se poate nuan(a i prin ultimul
model n care vrsta nu mai constituie pre-
dictor semnificativ, spre deosebire de educa(ie,
care este variabila slne qua non a tezei new
class (Dunlap i Mertig, 1992. Eckersley,
1992) i care sus(ine participarea i impli-
carea activ pe baza iluminrii ecologice
(Gelissen, 2007), n mod particular a intelec-
tualilor care nu dispun neaprat de venituri
ridicate. Dei cu efect slab n primul model,
venitul i pierde semnifica(ia n modelul
final, credem c perspectiva noua clas/noi
micri sociale se dovedete o explica(ie per-
tinent i n cazul nostru.
Conform primului model, se mai poate
spune c participan(ii pasivi ai organiza(iilor
de mediu din Europa provin mai mult din
orae mari i probabilitatea participrii scade
n func(ie de apartenen(a la alt cult dect cel
protestant, aceste dou variabile neavnd un
efect semnificativ n ceea ce privete volun-
tariatul.
n modelul al treilea am introdus varia-
bilele n legtur cu capitalul social al respon-
den(ilor. Din cte cunoatem efectul acestuia
asupra activismului de mediu nu a fost explorat
pn acum sub aceast form, rezultatele
fiind cu att mai interesante i semnalnd
exact efectul benefic al formelor de capital
social (ciclul virtuos Putnam, 1993). Luate
separat, aceste variabile pot deveni sursa de
capital social deopotriv informal i formal
att a participrii, ct i a voluntariatului.
Participan(ii n organiza(ii de mediu sunt
cet(eni care au ncredere n oameni i
particip mai frecvent n activit(i la nivel
de asocia(ii, respectiv dispun de un poten(ial
sczut de protest. Acest ultim aspect devine
explicabil prin efectul benefic al asocia(iilor
privind reprezentarea politic a problemelor,
cei care particip fiind astfel mai pu(in moti-
va(i n mobilizarea individual, cu scop con-
testatar (Fung, 2003).
Este ns interesant c n ultimul model,
frecven(a socializrii cu colegii i ncrederea
n institu(iile statului sunt cei doi predictori
cu efect semnificativ, ilustrnd n orice caz
dubla surs informal i formal a par-
ticiprii asociative pe linia capitalului social,
aspect ce poate fi explorat i n legtur cu
tendin(e viitoare privind asocierea publicului
n Romnia. ncrederea crescut n institu(ii,
mpreun cu ncrederea general, respectiv
frecven(a networkingului informal se pare
c au ansa cea mai mare s-i disperseze
(spread) pe indivizi ctre asocia(ii ecologiste.
Cele dou variabile ale predispozi(iilor
spre forme de dispozi(ii specifice n ceea ce
privete modalitatea de prevenire a polurii
exercit efectul oarecum ateptat pe baza
con(inutului conceptelor envlronmen/al cl/lzen-
shlp, respectiv envlronmen/al jree-rlderlsm.
cei care particip i sunt voluntari n aceste
organiza(ii specifice sunt cei care se declar
n favoarea dispozi(iei pozitive n schimbul
celei negative. Si aici, ns, are loc o rstur-
nare de situa(ii la nivelul ultimului model.
introducnd toate variabilele, att dispozi(ia
pozitiv, ct i dispozi(ia negativ a preve-
nirii polurii exercit efecte pozitive asupra
celor dou comportamente studiate. Explica(ia
plauzibil, n acest caz, poate fi aceea c
pn la urm asocierea sau voluntariatul de
tip ecologist se constituie ca modalit(i de pre-
luare a altor sarcini de protejare a mediului,
80 L. Nistor, C/eva aspec/e prlvlnd par/lclparea n organlzajll de pro/ecjle a medlulul...
dect sacrificiul financiar al prevenirii
polurii (de exemplu, varii in(iative comu-
nitare, activit(i de lobby etc. mai pu(in
costisitoare). Altfel spus, ntr-o analiz com-
plex, se pare c atitudinea de tip envlronmen/al
jree-rlderlsm n ceea ce privete modalitatea,
financiar costisitoare, a prevenirii polurii,
poate deveni reconciliabil cu activismul
ecologic, manifestat, probabil, n alte maniere,
mai pu(in costisitoare. Acest ultim aspect
este deosebit de important, constituind o
eviden( empiric spre nuan(area ideii de
envlronmen/al jree-rlderlsm. dispozi(ia nega-
tiv a prevenirii polurii, n ciuda acestei
denumiri destul de peiorativ, nu trebuie
interpretat ntr-un sens foarte strict ca
blatism ecologic, ea putnd semnifica nu att
o nepsare, ct o preferin( pentru o moda-
litate specific de rezolvare a problemelor,
datele indicnd c cet(enii activi (Bellamy
e/ al., 2006. MacGregor e/ al., 2005) pot
s provin cu anse aproape egale (ExpB)
att din rndul adep(ilor dispozi(iei pozitive
ct i a celei negative.
Aducnd problema mai aproape de
situa(ia Romniei, eviden(ele m ndeamn
s speculez faptul c sursa participrii civice
ecologice nu trebuie cutat doar n atitu-
dinile fa( de problematicile de mediu, ci
i n afar de multe alte surse-cheie n
particularit(i ale capitalul social, n acest
fel respectndu-se pn la urm pe deplin
principiul coresponden(ei (Fishbein i Ajzen,
1975) privind comportamentul specific vizat.
Altfel spus. nu ar trebui s fim mira(i dac
pe viitor, n ciuda intensificrii contiincio-
zit(ii ecologice (oricare ar fi sursa acesteia.
iluminare, postmaterialism, bunstare etc.),
nu vom asista, totui, la tendin(e ascendente
ale participrii de acest tip, motivul fiind
acela c n ciuda specificit(ii lui, civismul
de mediu este puternic ncapsulat n patternuri
de capital social. Atta timp ct capitalul
social, att formal ct i informal, al socie-
t(ii romneti continu s se prezint drept
precar, sub aspect de ncredere, socializare
i participare, atitudinile pozitive fa( de
problematici ecologice par s nu fie surse
suficiente pentru o cretere a ratei de par-
ticipare ecologist.
Concluzii
Datele prezentate indic, n conformitate cu
intui(ia fenomenologic, frecven(a deosebit
de sczut a comportamentului pro-mediu
de tip participare n organiza(ii de protec(ie
a mediului n rndul publicului romn. De
altfel, acest tip de comportament se bucur
de-a lungul ntregului spa(iu european (cu
excep(ia Scandinaviei i a unor (ri din
Europa de Vest, n particular Olanda) de o
popularitate relativ sczut. (In)activismul
de mediu din Romnia trebuie privit la con-
junc(ia dintre capitalul social formal erodat
al cet(enilor romni, dublat de slaba rezo-
nan( a laturii civice a problematicii de mediu
n rndul acestora n contextul insecurit(ii
economice tranzi(ionale i de incapacitatea
organiza(iilor de mediu (dealtfel numeroase)
din Romnia de a se coaliza eficient i pe
termen lung cu scopul de a facilita atragerea
membrilor.
La nivelul cet(enilor europeni analizele
indic deopotriv rolul variabilelor clasice
(de exemplu, educa(ie, venit, postmaterialism,
capital social) n determinarea acestui com-
portament, ct i a celor specifice de natur
environmental. n acest din urm sens,
merit subliniat c din moment ce controlm
o serie de variabile sociostructurale, axiologice
i de capital social, att dispozi(ia pozitiv,
ct i cea negativ privind modalitatea de
prevenire a polurii se numr printre pre-
dictorii semnificativi ai comportamentelor
civice vizate, influen(nd n sens pozitiv
participarea. Pe baza acestor aspecte tind s
cred c pn la urm sursa participrii civice
de tip ecologist trebuie cutat nu doar n
atitudini i dispozi(ii environmentale spe-
cifice, ci i n variabile adi(ionale cruciale,
printre care capitalul social att formal ct
i informal este esen(ial, fiind vorba pn
la urm despre un comportament ncapsulat
n alte forme, mai generale, ale manifestrii
cet(eniei active.
Conturarea unor tendin(e sau a unor
evolu(ii viitoare n ceea ce privete partici-
parea de tip ecologist n Romnia este,
desigur, mult mai dificil de realizat. Prin
81 Soclologle Romneasc, volumul VII, Nr. 1, 2009
extrapolarea rezultatelor ob(inute la nivel
european, putem intui cel pu(in trei surse
particulare ale acestui comportament. resur-
sele economice (ipoteza bunstrii), dublate
de nivel de educa(ie ridicat (ipoteza iluminrii)
i de adoptarea valorilor postmaterialiste
(ipoteza valorilor subiective). Dat fiind
faptul c la ora actual toate aceste surse au
o pondere sczut n rndul publicului din
Romnia, pare plauzibil i constatarea c
manifestrile atitudinale i n special com-
portamentale pro-mediu pe termen scurt vor
continua s constituie un fenomen ,de cast,
rezervat unui segment infim din popula(ie.
Desigur, acest gen de schimbri n mentalitate
i comportament vin cumva de la sine, firesc
antrenate n angrenajul de mecanisme demo-
cratice. ns o accelerare a acestora poate fi
realizat prin conectarea mai concret i
opera(ional a unor institu(ii guvernamentale,
ONG-uri i asocia(ii romneti la marea
familie a organismelor de profil din lume, n
strns legtur, de altfel, cu ideea de
governance environmental transna(ional.
Note
1. Baza de date poate fi accesat gratuit pentru scopuri tiin(ifice de pe site-ul Arhlvel Cen/rale
de Da/e Soclale dln Kln. http.//zacat.gesis.org/webview/index.jsp
2. n anul 2005, colectarea datelor din Romnia pentru EVS a fost realizat cu sprijinul Funda(iei
pentru o Societate Deschis, prin programul Barometrul de Opinie Public, toamn 2005.
Baza de date poate fi accesat gratuit pentru scopuri tiin(ifice de pe site-ul Fundajlel pen/ru
o Socle/a/e Deschls. www.osf.ro.
3. World Values Survey (WVS), respectiv European Values Survey (EVS) constituie programe de
anchet sociologic pe scar larg, cu caracter comparativ i longitudinal, axate asupra studierii
configura(iilor axiologice ale societ(ilor. Cele dou programe se suprapun ntr-o anumit
msur. EVS a fost ini(iat la sfritul anilor 1970 de Grupul de Studiu privind Sistemele de
Valori Europene (European Value Sys/ems S/udy Group, EVSSG), ulterior redenumit Grupul
de Anchet asupra Valorilor Europene (European Values Survey Group, EVSG) cu scopul de
a studia valorile morale i sociale ce stau la baza comportamentelor sociale i institu(ionale ale
europenilor. Prima anchet a avut loc n 1981 n zece (ri din Europa de Vest. Ulterior, ncepnd
din anul 1990, EVSG-ul a nceput s acorde aten(ie i studierii configura(iilor axiologice ale
societ(ilor din Europa de Est i aa-numita Lume a Treia, extinzndu-se astfel considerabil,
dobndind un caracter global (sunt cuprinse circa 80 de societ(i), de unde i denumirea de
WVS, efectuat pn acum n patru valuri, cuprinznd perioada dintre 1990-2005 (Halman,
2001, n limba romn vezi, de exemplu, Voicu i Voicu, 2007).
4. Explica(ia din punctul de vedere al tezei postmaterialiste a preocuprii fa( de mediul
nconjurtor a fost intens disputat vom reveni asupra ctorva aspecte n acest sens.
5. Itemul din chestionarul BOP 2005 sun n felul urmtor. V vol cl/l n con/lnuare o lls/ de
organlzajll volun/are. V rog s ml spunejl pen/ru jlecare, dac sun/ejl membru ac/lv, lnac/lv
sau deloc l pen/ru care dln/re ele jacejl munc volun/ar Itemul corespunztor din valul
EVS 1999 nu include specificarea tipului (activ/inactiv) de membershlp, ns i aici un item
separat trateaz problema voluntariatului.
6. Austria, Belarus, Belgia, Bulgaria, Cehia, Croa(ia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Fran(a,
Germania, Grecia, Irlanda, Irlanda de Nord, Islanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg,
Malta, Marea Britanie, Olanda, Polonia, Portugalia, Romnia, Rusia, Slovacia, Slovenia,
Spania, Suedia, Turcia, Ucraina, Ungaria.
7. Astfel, dac calculm media Europei, prin eliminarea Olandei, media scade cu 1%.
8. n 2004 corespunztoare la cele 25 (ri membre, plus Bulgaria i Romnia, deci exist doar o
suprapunere par(ial cu (rile din EVS 1999.
9. Danemarca, Finlanda, Suedia.
10. Scopul nostru nu este acela de a discuta n detaliu cauzele participrii reduse n asocia(ii de
protec(ie a mediului n Romnia de pe premise macro. Asemenea aspecte au fost discutate mai
82 L. Nistor, C/eva aspec/e prlvlnd par/lclparea n organlzajll de pro/ecjle a medlulul...
pe larg de autoare (Nistor, 2008), precum i de al(i autori ai cror studii au vizat spa(iul
postcomunist central i est-european (Doktorov e/ al., 1993. Botcheva, 1996. Pickvance,
1999. Carmin, 2008 etc.). Pe baza acestor cercetri se poate spune c motivul activismului
de mediu sczut din Romnia, poate fi cutat n incapacitatea mobilizrii de resurse de ctre
organiza(ii de mediu, incapacitatea lor de a se coaliza eficient pentru a atrage membri, n
materialismul i pragmatismul publicului general ce favorizeaz scopul de supravie(uire i
stabilizare economic pe termen scurt (materialism) etc.
11. Autorul este destul de sceptic i n legtur cu organiza(iile religioase. consiliile parohiale
ntrunesc n special membri de sex masculin i mai n vrst, prin urmare necontrolnd aceast
variabil, poate fi afectat valoarea de predictor a vrstei n ceea ce privete participarea i
voluntariatul n asocia(ii.
12. Dat fiind faptul c autorul lucreaz pe datele WVS/EVS 1999, nu dorim s repetm aceste
analize pe subeantionul EVS 1999, axndu-ne mai trziu doar asupra predictorilor la nivel
individual, printre care i postmaterialismul.
13. Datorit faptului c Olanda prezint un procent extrem de ridicat al participrii n organiza(ii
de mediu, comparativ cu celelalte (ri din Europa, am eliminat Olanda din analiza de fa(.
Calculnd cu prezen(a Olandei, coeficientul de corela(ie este 0,393, p<0,05. Pe baza datelor
din WVS 1999, calculnd fr Olanda, Dalton (2005) ob(ine o corela(ie de r=0,313, p<0,001
14. n aceste calcule am reintrodus Olanda, n schimb am eliminat Grecia, avnd un procent
extrem al voluntarilor, comparativ cu restul (rilor. Am verificat calculele i cu Grecia,
coeficien(ii rmnnd n continuare semnificativi statistic.
15. De fapt, cum subliniaz o serie de cercetri mai recente, se pare c mai degrab bunstarea
economic, dect orientarea postmaterialist predispune la contribu(ii materiale n legtur cu
mediul nconjurtor (Gelissen, 2007. Kemmelmeier e/ al., 2002).
16. Depinde ns de tipul de indicator selectat (de pild, n cazul gazelor cu efect de ser, (rile
occidentale, n pofida tehnologiilor moderne nu au reuit s nregistreze un progres
considerabil n ceea ce privete reducerea acestor emisii i respectarea obiectivelor Kyoto.
17. Dac ar fi s alege(i, care dintre urmtoarele ar fi mai important' Care ar fi al doilea lucru
ca importan(' a) menjlnerea ordlnll n jar. b) oamenll s alb un cuvn/ mal greu de spus
cu prlvlre la declzllle lmpor/an/e ale guvernulul. c) lup/a mpo/rlva cre/erll prejurllor.
d) pro/ejarea llber/jll cuvn/ulul. Variantele de rspuns a i c corespund orientrii valorice
materialiste (prin recodare lund valoarea 0), iar b i d celor postmaterialiste (prin recodare
lund valoarea 1). Astfel, prin nsumarea valorilor ob(inute la cele dou ntrebri, un individ
poate fi catalogat ca postmaterialist (scor 2), mixt (scor 1) sau materialist (scor 0).
18. Variantele de rspuns la enun(urile. A// llber/a/ea c/ l egall/a/ea sun/ lmpor/an/e. Dac ar
jl s aleg, a consldera llber/a/ea mal lmpor/an/, n sensul c jlecare lndlvld ar /rebul s
poa/ /rl llber l s se poa/ ajlrma jr res/rlcjle. respectiv. Dac ar /rebul s aleg, a
consldera egall/a/ea mal lmpor/an/, n sensul c nlmenl nu /rebule prlvllegla/, lar dljerenjele
dln/re clasele soclale n-ar /rebul s jle prea marl.
19. Ca i rspuns la ntrebarea. Unll oamenl cred c jlecare poa/e declde proprla soar/, aljll zlc
c des/lnul ne es/e ho/r/ de la bun ncepu/. V rugm s ne spunejl ce credejl dvs. (1=totul
n via( e determinat de soart, 10=fiecare i hotrte singur destinul).
20. Variantele de rspuns au fost recodate n felul urmtor. aproape niciodat = 1, de cteva ori
pe an=2. odat sau de dou ori pe lun=2. n fiecare sptmn=4. Ini(ial am ncercat o
solu(ie factorial asupra acestor itemi. dei programul extrage un singur factor, varianta
explicat este de doar 21%, respectiv 28% dac eliminm socializarea n organiza(ii bisericeti.
Am preferat deci s iau n considerare separat cei patru itemi.
21. Este vorba despre ntrebarea i itemii urmtori. n ceea ce privete protec(ia mediului, n ce
msur sunte(i de acord cu urmtoarele afirma(ii (n foarte mare msur, n mare msur, n
mic msur, deloc, NS, NR). A da o par/e dln venl/url dac a jl slgur c ace/l banl vor
jl jolosljl pen/ru a prevenl poluarea. A jl de acord cu o cre/ere a /axelor, dac banll
rezul/ajl ar jl jolosljl pen/ru prevenlrea polurll. Guvernul /rebule s reduc poluarea
medlulul, dar aceas/a nu ar /rebul s m cos/e pe mlne nlcl un ban.
83 Soclologle Romneasc, volumul VII, Nr. 1, 2009
22. n ce msur crede(i c fiecare din urmtoarele este o problem serioas n comunitatea dvs.'
apa po/abll, call/a/ea aerulul, canallzarea, s/rngerea l depozl/area gunolulul.
S ne gndim acum la probleme de mediu din lumea ntreag. V rog s mi spune(i n ce
msur considera(i c este serioas fiecare dintre urmtoarele. nclzlrea global sau ejec/ul
de ser. dlsparljla unor specll de anlmale sau plan/e. poluarea rurllor, lacurllor l
oceanelor. Variantele de rspuns n foarte mare msur. n mare msur. n mic msur.
deloc. nu tiu. nu rspund au fost recodate (4=n foarte mare msur ... 1=deloc).
Bibliografie
Abramson, P. R., Inglehart, R. (1995). Value Change ln Global Perspec/lve. Ann Arbour.
University of Michigan Press.
Almond, G. A., Verba, S. (1996). Cul/ura clvlc. Bucureti. CEU Press, DU Style.
Bailey, R. (1996). Promoting biodiversity and empowering local people in Central African
rainforests. n L. Sponsel, T. Headland, R. Bailey (eds.), Troplcal Dejores/a/lon. /he Human
Dlmenslon. New York. Columbia University Press, 316-341.
Bdescu, G., Sum, P. E. (2005). Historical legacies, social capital and civil society. Comparing
Romania on a regional level. Europe-Asla S/udles, 57, 117-133.
Bdescu, G., Sum, P. E., Uslaner, E. M. (2004). Civil society development and democratic
values in Romania and Moldova. Eas/ European Poll/lcs and Socle/y, 18, 316-341.
Beck, U. (1992). Rls/ Socle/y. Toward a New Modernl/y. Londra. Sage.
Bellamy, R., Castiglione, D., Shaw, J. (eds.), (2006). Ma/lng European Cl/lzens. Clvlc Incluslon
ln a Trasna/lonal Con/ex/. Hants. Palgrave Macmillan.
Botcheva, L. (1996). Focus and effectiveness of environmental activism in Eastern Europe.
A comparative study of environmental movements in Bulgaria, Hungary, Slovakia and
Romania. Journal oj Envlronmen/ and Developmen/, 5, 292-308.
Brechin, S. R., Kempton, W. (1994). Global environmentalism. A challenge to the
postmaterialism thesis' Soclal Sclence Quar/erly, 78, 16-20.
Brook, D. (2001). The ongoing tragedy of the commons. The Soclal Sclence Journal, 38, 611-616.
Brooks, C., Manza, J. (1994). Do changing values explain the new politics' A critical assessment
of the postmaterialism thesis. Soclologlcal Quar/erly, 35, 541-570.
Carmin, J. (2008). Investing in civil society. Diversification of environmental NGOs in Central
and Eastern Europe. Developmen/ and Transl/lon, 9, 11-14.
Cohen, J. (1985). Strategy of identity. New theoretical paradigms and contemporary social
movements. Soclal Research, 52, 663-716.
Coma, M. (2007). Auto-pozi(ionare ideologic. identificare, sofisticare, fundamente. n
B. Voicu, M. Voicu (coord.), Valorl ale romnllor 1993-2006. Iai. Institutul European, 65-116.
CSDF (Civil Society Development Foundation) (2005). Report on the State of Civil Society in
Romania, http.//www.fdsc.ro/documente/16.pdf, accesat la 10.08.2007.
Dalton, R. J. (1994). The Green Ralnbow. Envlronmen/al In/eres/ Groups ln Wes/ern Europe.
New Heaven. Yale University Press.
Dalton, R. J. (2005). The greening of the globe' Cross-national levels of environmental group
membership. Envlronmen/al Poll/lcs, 14, 441-459.
Davis, D. W., Davenport, C. (1999). Assessing the validity of the postmaterialist index. Amerlcan
Poll/lcal Sclence Revlew, 93, 649-664.
Dieckmann, A., Franzen, A. (1999). The wealth of nations and environmental concern.
Envlronmen/ and Behavlor, 31, 540-549.
Dietz, T., Dolsak, N., Ostrom, E., Stern, P. C. (2002). The drama of the commons. n
E. Ostrom, T. Dietz, N. Dolsak, P. C. Stern, Stonich, S., E. U. Weber (eds.), The Drama
oj /he Commons. Washington. National Academy Press, 3-35.
Dobson, A., Bell, D. (eds.) (2005). Envlronmen/al Cl/lzenshlp. Cambridge. The MIT Press.
Doktorov, B., Frisov, B., Safrononv, V. (1993). Ecological consciousness in the USSR. Entering
the 1990s. n A. Vari, P. Tamas (eds.), Envlronmen/ and Democra/lc Transl/lon. Pollcy and
Poll/lcs ln Cen/ral and Eas/ern Europe. Boston. Kluwer Academic Publishers, 249-267.
84 L. Nistor, C/eva aspec/e prlvlnd par/lclparea n organlzajll de pro/ecjle a medlulul...
Dunlap, R. E. (1994). International attitudes towards environment and development. n H. O.
Bergsen, G. Parman (eds.), Green Globe Yearboo/ oj In/erna/lonal Co-opera/lon on
Envlronmen/ and Developmen/ 1994. Oxford. Oxford University Press, 115-126.
Dunlap, R. E., Mertig, A. G. (2001). Environmentalism, new social movements, and the new
class. A cross-national investigation. Rural Soclology, 66, 113-136.
Dunlap, R. E., Jones, R. E. (2002). Environmental concern. Conceptual and measurement
issues. n R. E. Dunlap, W. Michelson (eds.), Handboo/ oj Envlronmen/al Soclology.
Westport. Greenwood Press, 482-524.
Eckersley, R. (1989). Green politics and the new class. Selfishness or virtue' Poll/lcal S/udles,
37, 205-223.
European Commission (2005). Social capital. Speclal Eurobarome/er 62.2, http.//ec.europa.eu/
public_opinion/archives/ebs/ebs_223_en.pdf, accesat la 15.05.2007.
Fishbein, M., Ajzen, I. (1975). Bellej, A//l/ude, In/en/lon, and Behavlor. An In/roduc/lon /o
Theory and Research. Reading. Addison-Wesley.
Fisher, D. (1993). The emergence of the environmental movement in Eastern Europe and its role
in the revolutions of 1989. n B. Jancar-Webster (ed.), Envlronmen/al Ac/lon ln Eas/ern
Europe. Londra. M. E. Sharpe, 89-113.
Foster, J. B. (1999). The Vulnerable Plane/. A Shor/ Economlc Hls/ory oj /he Envlronmen/. New
York. Monthly Review Press.
Frank, D., Hironaka, A., Schofter, E. (2000). Environmentalism as a global institution. Amerlcan
Soclologlcal Revlew, 65, 122-127.
Franzen, A. (2003). Environmental attitudes in international comparison. An analysis of the
ISSP surveys 1993 and 2000. Soclal Sclence Quar/erly, 84, 297-308.
Fung, A. (2003). Associations and democracy. Between theories, hopes, and realities. Annual
Revlew oj Soclology, 29, 515-539.
Gelissen, J. (2007). Explaining popular support for environmental protection. A multilevel
analysis of 50 nations. Envlronmen/ and Behavlor, 39, 392-415.
Gillham, P. F. (2008). Participation in the environmental movement. Analysis of the European
Union. In/erna/lonal Soclology, 23, 67-93.
Grendstad, G., Selle, P. (1997). Cultural theory, postmaterialism, and environmental attitudes.
n R. J. Ellis, M. Thompson (eds.), Cul/ure Ma//ers. Essays ln Honor oj Aaron Wlldavs/y.
Boulder. Westview Press, 151-168.
Guha, R. (1999). Envlronmen/allsm. A Global Hls/ory. Boston. Addison-Wesley.
Haddad, M. A. (2006). Civic responsibility and patterns of voluntary participation around the
world. Compara/lve Poll/lcal S/udles, 39, 1220-1242.
Halman, L. (2001). The European Values S/udy. A Thlrd Wave. http.//spitswww.uvt.nl/web/
fsw/evs/documents/Publications/Sourcebook/EVS_SourceBook.pdfaccesat la 12.10.2007.
Halman, L., Lujkx, R. (2006). Social capital in contemporary Europe. Evidence from the
European Social Survey. Por/uguese Journal oj Soclal Sclences, 5, 65-90.
Ilu(, P. (1995). S/ruc/urlle axlologlce dln perspec/lv pslhosoclal. Bucureti. Editura Didactic
i Pedagogic.
Inglehart, R. (1990). Cul/ure Shlj/ ln Advanced Indus/rlal Socle/y. Princeton. Princeton
University Press.
Inglehart, R. (1995). Public support for environmental protection. Objective problems and
subjective values in 43 societies. Poll/lcal Sclence and Poll/lcs, 28, 57-72.
Inglehart, R., Welzel, C. (2006). The Cul/ural Map oj /he World, http.//www.worldvaluessurvey.org,
accesat la 07.10. 2007.
Jasanoff, S. (2005). Science and environmental citizenship. n P. Dauvergne (ed.), Handboo/ oj
Global Envlronmen/al Poll/lcs. Cheltenham. Edward Elgar, 365-382.
Jordan, A., Wurzel, R. K. W., Zito, A. R. (2005). Environmental governance ... or government'
The international politics of environmental instruments. n P. Dauvergne (ed.), Handboo/ oj
Global Envlronmen/al Poll/lcs. Cheltenham. Edward Elgar, 202-217.
Kemmelmeier, M., Krol, G., Young, H. K. (2002). Values, economics, and proenvironmental
attitudes in 22 societies. Cross-Cul/ural Research, 36, 256-285.
Lee, A-R., Norris, J. A. (2000). Attitudes towards environmental issues in East Europe.
In/erna/lonal Journal oj Publlc Oplnlon Research, 12, 372-397.
85 Soclologle Romneasc, volumul VII, Nr. 1, 2009
MacGregor, S., Pardoe, S., Dobson, A., Bell, D. (2005). Environmental citizenship. Summary
Repor/ oj An In/erdlsclpllnary Semlnar. Londra, Goodenough College, www.environmental-
citizenship.net, accesat la 05.05.2007.
McAdam, D. (1986). Recruitment to high risk activism. The case of freedom summer. Amerlcan
Journal oj Soclology, 92, 64-90.
McAdam, D., McCarthy, J. D., Zald, M. N. (1988). Social movements. n N. J. Smelser (ed.),
The Handboo/ oj Soclology. Newbury Park. Sage, 695-737.
McAdam, D., McCarthy, J. D., Zald, M. N. (eds.), (1996). Compara/lve Perspec/lves on Soclal
Movemen/s. New York. Cambridge University Press.
Mol, A.P. J., Spaargaren, G. (2000). Ecological modernization theory in debate. A review. In
A. P.J. Mol, D. Sonnenfeld (eds.), Ecologlcal Modernlza/lon around /he World. Londra.
Cass, 17-49.
Najam, A., Christopoulou, I., Moomaw, W. (2004). The emergent 'system` of global
environemental governance. Global Envlronmen/al Poll/lcs, 4, 23-35.
Newton, K. (2001). Trust, social capital, civil society and democracy. In/erna/lonal Poll/lcal
Sclence Revlew, 22, 201-214. Newton, K. (2001). Trust, social capital, civil society and
democracy. In/erna/lonal Poll/lcal Sclence Revlew, 22, 201-214.
Nistor, L. (2008). A/l/udlnl l compor/amen/e jaj de medlul nconjur/or n Romnla. Tez de
doctorat. Cluj-Napoca. Universitatea Babe-Bolyai.
Pichler, F., Wallace, C. (2007). Patterns of formal and informal social capital in Europe.
European Soclologlcal Revlew, 23, 423-435.
Pickvance, K. (1998). Democracy and Envlronmen/al Movemen/s ln Eas/ern Europe. A
Compara/lve S/udy oj Hungary and Russla. Oxford. Westview Press.
Putnam, R. (1993). Ma/lng Democracy Wor/. Princeton. Princeton University Press.
Putnam, R. (2000). Bowllng Alone. The Collapse and Revlval oj Amerlcan Communl/y. New
York. Simon & Schuster.
Rohrschneider, R. (1990). The roots of public opinion toward new social movements. An empirical
test of competing explanations. Amerlcan Journal oj Poll/lcal Sclence, 34, 1-30.
Roots, Ch. (2007). Envlronmen/al Pro/es/ ln Wes/ern Europe. Oxford. Oxford University Press.
Stern, P. C. (2000). Toward a coherent theory of environmentally significant behavior. Journal
oj Soclal Issues, 56, 407-424.
Szekelyi, M., Barna, I. (2004). Tull/szle/ az SPSS-hez. Budapest. Typotex.
Tarrow, S. (1994). Power ln Movemen/. Soclal Movemen/s, Collec/lve Ac/lon and Poll/lcs.
Cambridge. Cambridge University Press.
Torgler, B., Garcia-Valinas, M. A., Macintyre, A. (2008). Differences in preferences towards
the environment. The impact of gender, age and parental effect. The Fondazlone Enl Enrlco
Ma//el No/e dl lavoro, http.//www.feem.it/Feem/Pub/Publications/WPapers/default.htm,
accesat la 2.05.2008.
Uzzel, D. (2000). The psycho-spatial dimension of global environmental problems. Journal oj
Envlronmen/al Psychology, 20, 307-318.
van Oorschot, W., Arts, W., Gelissen, J. (2006). Social capital in Europe. Measurement and
social and regional distribution of a multifaceted phenomenon. Ac/a Soclologlca, 49, 149-167.
Voicu, B. (2005). Penurla pseudo-modern a pos/comunlsmulul romnesc. Schlmbarea soclal l
acjlunlle lndlvlzllor (vol. 1). Iai. Editura Expert Project.
Voicu, B., Basina, T. (2005). Social capital and civic participation in Ukraine and Romania. EU
In/egra/lon Process jrom Eas/ /o Eas/. Clvll Socle/y and E/hnlc Mlnorl/les ln a Changlng
World, http.//www.iccv.ro/romana/conf/conf.liepaja.2005/papers/Bogdan%20&%20Tanya.pdf,
accesat la 15.10.2007.
Voicu, B., Voicu, M. (coord) (2007). Valorl ale romnllor 1993-2006. Iai. Institutul European.
Voicu, M., Voicu, B. (2003). Volunteering in Romania. a rara avls. n P. Dekker, L. Halman
(eds.), The Values oj Volun/eerlng. Cross-Cul/ural Perspec/lves. Kluwer Publishers, 143-160.
Wildavsky, A., Dake, K. (1990). Theories of risk perception. Who fears what and why'
Daedalus, 4, 41-60.
Yearley, S. (2005). Cul/ures oj Envlronmen/allsm. New York. Palgrave Macmillan.
86 L. Nistor, C/eva aspec/e prlvlnd par/lclparea n organlzajll de pro/ecjle a medlulul...
Anoxa
Tabelul A1. Sl/uajla orlen/rllor valorlce n Romnla (2005 l 1999)
l n Europa (1999)
Tabelul A3.Calculul lndlcelul de ncredere n lns/l/ujllle s/a/ulul (EVS 1999)
Tip eyantion
Eyantion
EVS/BOP 2005
Eyantion
EVS 1999
Eyantion global
EVS 1999
Postmaterialiste 4,9 7,1 13,4
Materialiste 49,4 47,8 28,4
Mixte 45,7 45,2 58,2
Media indicelui de
postmaterialism
0,55 0,62 0,85
Devia}ia standard 0,59 0,61 0,63
Sursa datelor. EVS/BOP 2005. EVS 1999.
Tabelul A2. Calculul lndlcelul de ncredere
n lns/l/ujllle s/a/ulul pen/ru Romnla (EVS/BOP 2005)
Comunalitti Saturatii
Poli}ie 0,286 0,535
Tribunale 0,330 0,575
Guvern 0,634 0,796
Partide 0,663 0,814
Parlament 0,678 0,824
Func}ionari publici 0,429 0,656
Presedin}ie 0,385 0,622
Primrie 0,315 0,561
Varian}a explicat 47
KMO 0,878
Semnifica}ie test Bartlett de sfericitate p0,001
Metoda de extrac(ie. Prlnclpal axls jac/orlng
Calcule pe baza EVS/BOP 2005
Comunalitti Saturatii
Poli}ie 0,508 0,713
Parlament 0,557 0,746
Func}ionari publici 0,496 0,705
Justi}ie 0,376 0,614
Varian}a explicat 48
KMO 0,750
Semnifica}ie test Bartlett de sfericitate p0,001
Metoda de extrac(ie. Prlnclpal axls jac/orlng
Calcule pe baza EVS 1999
87 Soclologle Romneasc, volumul VII, Nr. 1, 2009
EVS/BOP 2005 EVS 1999
Comunalitti Saturatii Comunalitti Saturatii
Semnare peti}ii 0,468 0,684 0,711 0,843
Participare boicot 0,268 0,518 0,284 0,533
Participare demonstra}ii 0,498 0,706 0,372 0,610
Varian}a explicat 41 46
KMO 0,647 0,633
Semnifica}ie test Bartlett de sfericitate p0,001 p0,001
Cele 3 activit(i se refer la participare n ultimii 5 ani n cazul EVS/BOP 2005 i sunt luate n
considerare la modul general la EVS 1999.
Metoda de extrac(ie. Prlnclpal axls jac/orlng Calcule personale pe baza celor dou eantioane
Tabelul A5. Anallza jac/orlal asupra celor /rel varlablle
(accep/ sacrljlclu l rejuz sacrljlclu)
Eyantion EVS/
BOP 2005
Eyantion EVS 1999
(Romnia)
Eyantion EVS 1999
Comuna-
litti
Satu-
ratii
Comuna-
litti
Satu-
ratii
Comuna-
litti
Satu-
ratii
Ar da o parte din venit 0,745 0,863 0,660 0,812 0,583 0,763
Ar accepta crestere de
taxe
0,758 0,871 0,723 0,850 0,710 0,843
Guvernul s fie res-
ponsabil
0,118 0,118 6,178E0,3*
7,860E
0,2
0,136 0,369
Varian}a explicat 54 46 48
KMO 0,571 0,403 0,587
Semnifica}ia Bartlett
test of sphericity
p0,001 p0,001 p0,001
*Au fost necesare mai mult de 25 de itera(ii. Metoda de extrac(ie. Prlnclpal axls
jac/orlng. refuzul de rspuns i rspunsurile tip ,nu tiu au fost tratate ca valori
lips. Calcule personale pe baza datelor din cele trei eantioane
Tabelul A4. Calculul lndlcelul po/enjlalulul de pro/es/
No/. n toate cele trei eantioane, la nivelul crora am testat structura scalei, variabilele se pot
subordona unui singur factor. Se poate observa ns i faptul c valoarea comunalit(ilor extrase
la nivelul celei de-a treia variabile (dispozi(ia negativ) este foarte redus, sub 0,25, valoare care
se poate considera n mod conven(ional valoare critic pentru ca o variabil s poate fi
acceptat ca reprezentativ pentru factorul n cauz (Szekelyi i Barna, 2004). Cu alte cuvinte, nu
greim nici dac vom considera cele trei variabile drept componente ale uneia i aceleiai scale
(cu att mai mult cu ct soliditatea scalei cu trei itemi |Cronbach alfa] este de 0,71. 0,53 i 0,67
la nivelul celor trei eantioane), nici dac bazndu-ne pe valoarea sczut a comunalit(ii
variabilei a treia, pe aceasta o eliminm din scala de sacrificiu financiar (dispozi(ie pozitiv)
i mergem pe ideea celor dou tipuri de dispozi(ii cea pozitiv, respectiv cea negativ (prin
recodarea variantelor de rspuns i n acest ultim caz sub forma. acord n foarte mare msur =
4 .a.m.d.). Personal, am preferat s aleg aceast a doua variant (asemenea, de exemplu, lui
Torgler e/ al., 2008) mergnd astfel pe ideea existen(ei a dou forme de dispozi(ii diferite, care
nu pot fi prin inversare neaprat reconvertite una la alta.
Calcule pe baza EVS/BOP 2005. EVS 1999
88 L. Nistor, C/eva aspec/e prlvlnd par/lclparea n organlzajll de pro/ecjle a medlulul...
Tabelul A6. Calculul lndlcelul dlspozljlel pozl/lve prlvlnd prevenlrea polurll
Metoda de extrac(ie. Prlnclpal axls jac/orlng
Calcule pe baza EVS/BOP 2005
Tabelul A7. Calculul lndlcelul de evaluare
a serlozl/jll problemelor locale de medlu (EVS/BOP 2005)
EVS/BOP 2005 EVS 1999
Comunalitti Saturatii Comunalitti Saturatii
Ar da o parte din venit 0,751 0,866 0,694 0,833
Ar accepta crestere de taxe 0,751 0,866 0,964 0,833
Varian}a explicat 75 69
KMO 0,500 0,500
Semnifica}ie test Bartlett de sfericitate p0,001 p0,001
Metoda de extrac(ie. Prlnclpal axls jac/orlng
Calcule pe baza EVS/BOP 2005
Comunalitti Saturatii
nclzire global 0,697 0,835
Dispari}ia de specii 0,765 0,876
Poluarea apelor 0,714 0,845
Varian}a explicat 73
KMO 0,747
Semnifica}ie test Bartlett de sfericitate p0,001
Metoda de extrac(ie. Prlnclpal axls jac/orlng
Calcule pe baza EVS/BOP 2005
Tabelul A8. Calculul lndlcelul de evaluare
a serlozl/jll problemelor globale de medlu (EVS/BOP 2005)
Comunalitti Saturatii
Apa potabil 0,797 0,892
Calitatea aerului 0,646 0,804
Canalizare-gunoi 0,539 0,706
Varian}a explicat
KMO
Semnifica}ie test Bartlett de sfericitate
66
0,714
p0,001
Primit n redac(ie. ianuarie 2009