Sunteți pe pagina 1din 114

CUPRINS

Cuprins Introducere. Unitatea 1: Tulbur rile proceselor senzoriale.......................... Unitatea 2: Tulbur rile aten#iei.................................................... Unitatea 3: Tulbur rile memoriei................................................. Unitatea 4: Tulbur rile gndirii.................................................... Unitatea 5: Tulbur rile comunic rii............................................. Unitatea 6: Tulbur rile conduitei motorii..................................... Unitatea 7: Tulbur rile imagina#iei........................... Unitatea 8: Tulbur rile con&tiin#ei................................................ Unitatea 9: Tulbur rile afectivit #ii............................................. Unitatea 10: Tulbur rile voin#ei........................................ Unitatea 11: Teorii ale personalit #ii............................................. Unitatea 12: Structura personalit #ii............................................. Unitatea 13: Tipuri de personalitate............................................. Unitatea 14: Tulbur rile de personalitate..................................... Glosar de specialitate. Bibliografie.

2 3 8 15 19 24 31 37 42 46 51 56 60 76 86 94 103 106

INTRODUCERE
1. Scopul i obiectivele disciplinei Materialul de studiu este adresat studen ilor din anul III de studiu ce urmeaz# cursurile ID ale Facult# ii de Psihologie . Scopul cursului este acela de a prezenta tulbur#rile func iilor &i proceselor psihice, precum &i tulbur#rile de personalitate. Cunoa&terea semnelor &i simptomelor tulbur#rilor psihice este necesar# &i foarte important# pentru formarea viitorilor psihologi, indiferent de specializarea pentru care vor opta (psihologie clinic#, psihoterapie, psihologie organiza ional#, consiliere &colar#, psihologia transporturilor &i a armatei etc.). Obiective generale 1. Familiarizarea cu conceptele &i problematica psihopatologiei &i psihiatriei. 2. Analiza &i explorarea cadrului conceptual al psihopatologiei &i psihiatriei Obiective specifice 1. nsu&irea de c#tre studen i a no iunilor de semiologie psihiatric# (semnele & i simptomele tulbur#rilor psihice). 2. Diferentierea ntre semnele &i simptomele tulbur#rilor psihice. Semnele sunt obiective &i reprezint# ceea ce vedem la pacien i. Simptomele sunt subiective &i reprezint# ceea ce declar# pacien ii c# simt. 3. Explicarea semnelor &i simptomelor tulbur#rilor func iilor &i proceselor psihice: cognitive, motiva ional-afective &i ale activit# ii 4. Facilitarea n elegerii &i abord#rii practice a tulbur#rilor mentale de c#tre viitorii psihologi. 5. Cunoa&terea deosebirilor dintre tulbur#rile psihice de intensitate nevrotic# & i psihotic#. 6. Recunoa&terea gravit# ii tulbur#rii mentale &i aprecierea adecvat# a necesit# ii ndrum#rii pacientului c#tre medicul psihiatru. 7. Descrierea tr#s#turilor caracteristice ale tulbur#rilor de personalitate. 2. Cerin#e preliminare Se impune ca studentul s#-&i fi nsu&it, cel pu in la nivel mediu, conceptele & i teoriile de baz# ale disciplinelor: psihologie general , psihoneurofiziologie, psihologia personalit #ii &i psihologia dezvolt rii. Studentul trebuie s cunoasc : func iile #i procesele psihice, organizarea structural% #i func ional% a creierului, teoriile personalit% ii #i comportamentului, precum #i dezvoltarea fiin ei umane din punct de vedere biologic, psihic #i social. 3. Con#inutul materialului de studiu. Organizarea pe unit%#i de studiu Materialul de studiu cuprinde informa ii privind semnele &i simptomele tulbur#rilor func iilor psihice, precum &i principalele concepte &i teorii care explic# apari ia tulbur#rilor de personalitate.

Unitate de studiu 1: Tulbur%rile proceselor senzoriale n acest curs prezent#m tulbur#rile cantitative &i calitative ale senzorialit# ii. Studentul trebuie s# diferen ieze iluziile de halucina ii &i s# cunoasc# caracteristicile &i formele fenomenului halucinator. Unitate de studiu 2: Tulbur%rile aten#iei Aceast# unitate de studiu contribuie la cunoa&terea de c#tre student a tulbur#rilor aten iei &i a patologiei psihiatrice n care acestea sunt prezente. Unitate de studiu 3: Tulbur%rile memoriei n aceast# unitatede studiu sunt prezentate tulbur#rile de memorie (dismneziile), care sunt mp#r ite n: cantitative &i calitative. Dismneziile cantitative sunt: hipermnezii, hipomnezii &i amnezii. Dismneziile calitative se numesc paramnezii &i sunt amintiri deformate, false fie sub aspectul desfa&ur#rii cronologice, fie sub aspectul lipsei leg#turii cu realitatea obiectiv# trait# de pacient. Paramneziile au fost clasificate n: tulbur#ri ale sintezei mnezice imediate &i tulbur#ri ale rememor#rii trecutului. Unitate de studiu 4: Tulbur%rile gndirii Tulbur#rile de gndire au fost mp#r ite n dou# categorii: tulbur#ri formale (de ritm, flux &i coeren #) &i de con inut (legate de judecat# &i ra ionament). Tulbur#rile de con inut se refer# la idea ia patologic# (obsesiv#, prevalent# &i delirant#). Unitate de studiu 5: Tulbur%rile comunic%rii n aceast# prelegere am prezentat tulbur#rile comunic#rii verbale &i nonverbale. Cunoa&terea acestora este foarte important#, ntruct tulbur#rile comunic#rii reflect# tulbur#rile de gndire &i pe cele afective. Tulbur#rile comunic#rii sunt u&or de sesizat de c#tre cei din jur, constituind simptome &i semne clare ale tulbur#rilor psihice Tulbur#rile limbajului (oral &i scris) sunt clasificate n tulbur#ri de form# &i de con inut. Tulbur#rile comunic#rii nonverbale se refer# la modific#ri &i particularit# i care in de: aspectul vestimentar, privirea, mimica, gesturile &i atitudinile unei persoane Unitate de studiu 6: Tulbur%rile conduitei motorii Tulbur#rile activit# ii motorii constau n exacerbarea sau diminuarea ei, dar &i n mi&c#ri parazitare (ticuri, stereotipii). Forma extrem# de exacerbare a activit# ii motorii este agita ia psihomotorie. Inhibi ia psihomotorie este caracterizat# prin lentoarea mi&c#rilor pn# la ntreruperea activit# ii motorii. Unitate de studiu 7: Tulbur%rile imagina#iei Tulbur#rile imagina iei se mpart n: cantitative &i calitative. Tulbur#rile cantitative se refer# la sc#derea sau la exaltarea imagina iei. Tulbur#rile calitative ale imagina iei sunt: simula ia, suprasimula ia, metasimula ia &i disimularea. Unitate de studiu 8: Tulbur%rile con tiin#ei Tulbur#rile cantitative ale con&tiin ei se refer# la alterarea n grade diferite a lucidit# ii con&tiin ei, mergnd de la obtuzie pn# la com#. Tulbur#rile calitative ale con tiin ei sunt caracterizate prin modific#ri de natur# organic# ale percep iei realit# ii, asociate cu destructur#ri ale func iilor cognitive.

Unitate de studiu 9: Tulbur%rile afectivit%#ii Tulbur#rile afective sunt cantitative (se refer# la cre&terea sau sc#derea n grade diferite a tensiunii emo ionale) &i calitative (reac ii aberante &i indecvate, paradoxale fa # de motive, situa ii sau evenimente). Unitate de studiu 10: Tulbur%rile voin#ei Exist dou forme ale voin#ei: - voin#a activ : care st# la baza perseveren ei, tenacit# ii &i ndeplinirii izbutite a unei activit# i. -voin#a inhibitorie este responsabil# de st#pnirea de sine, determin# re inerea n anumite situa ii, frneaz# reac ia impulsiv# imediat#. Tulbur#rile voin ei sunt cantitative (cre&terea sau sc#derea marcat# a for ei voli ionale) &i calitative (disabulia, parabulia &i impulsivitatea). Unitate de studiu 11: Teorii ale personalit%#ii Personalitatea se refer# la disponibilit# ile generale &i caracteristice exprimate de o persoan# &i contureaz# identitatea ei specific#. Personalitatea se refer# la forme distincte &i caracteristice de gndire, emo ionalitate &i comportament care definesc stilul personal al unui individ &i i influen eaz# interac iunile cu mediul n acest curs am prezentat direc iile majore de abordare ale personalit# ii din urm#toarele perspective: psihanalitic#; psihometric#; a nv# #rii sociale; umanist#. Fiecare dintre aceste abord#ri ofer# o serie de r#spunsuri cu privire la natura, dezvoltarea personalit# ii, ipotezele care stau la baza fiec#reia dintre ele, oferind n acela&i timp o anumit# not# specific#. Unitate de studiu 12: Structura personalit%#ii n acest curs se prezint# cele trei componente structurale ale personalit# ii: temperamentul (latura dinamico-energetic# a personalit# ii); aptitudinile (sistemul instrumental-opera ional); caracterul (sistemul de atitudini &i tr#s#turi volitive).

Unitate de studiu 13: Tipuri de personalitate n aceast# unitate de studiu sunt descrise cele mai cunoscute tipologii ale personalit# ii. Cunoa&terea tipului de personalitate este important# pentru psihologul clinician, ntruct factorii de personalitate influen eaz# rela ia terapeutic#, complian a la tratament, mecanismele de coping cu boala &i vulnerabilitatea la stres. La sfr&itul acestui curs am prezentat rolul factorilor familiali, educa ionali &i culturali n formarea personalit# ii, al#turi de ereditate &i factorii sociali. Unitate de studiu 14. Tulbur%rile de personalitate Tulbur#rile de personalitate constituie modele adnc nr#d#cinate &i durabile de experien # intern# &i de comportament care deviaz# considerabil de la cerin ele culturii individului &i se manifest# n cel pu in dou# din urm#toarele domenii: cunoa&tere, afectivitate, func ionare interpersonal# ori control al impulsului.

Aceste modele inflexibile &i dezadaptative de comportament, conduc la o deteriorare semnificativ# clinic n domeniul social, profesional sau n alte domenii importante de func ionare. n acest curs prezent#m clasific#rile tulbur#rilor de personalitate &i tr#s#turile lor specifice. 4. Recomand%ri de studiu Se impune ca studentul s% parcurg% fiecare unitate de studiu respectnd timpul alocat calendarului disciplinei, modul de abordare a testelor de autoevaluare &i a sarcinilor de nv# are. Pentru nsu&irea conceptelor de baz# ale disciplinei &i n elegerea informa iilor prezentate n fiecare unitate de studiu este obligatoriu ca studentul s# consulte bibliografia &i s# respecte indica iile rubricii cuno#tin e preliminare. Fiecare unitate de studiu atinge urm#toarele aspecte: obiective, cuno#tin e preliminare, resurse necesare #i recomand%ri de studiu, durata medie de parcurgere a unit% ii, subiectele teoretice aferente acesteia, un rezumat, cuvinte cheie, teste de autoevaluare &i concluzii. Fiecare dintre aceste subpuncte sunt semnalizate n text prin intermediul unor pictograme. n continuare, prezent#m un tabel cu principalele pictograme utilizate in text:

OBIECTIVE CUNO(TIN*E PRELIMINARE

RESURSE BIBLIOGRAFICE

DURATA MEDIE DE PARCURGERE A UNIT,*II DE STUDIU

EXPUNEREA TEORIEI AFERENTE UNIT,*II

REZUMAT

CUVINTE CHEIE TESTE DE AUTOEVALUARE R,SPUNS CORECT CONCLUZII

8. Recomand%ri de evaluare Dup# parcurgerea fiec#rei unit# i de studiu se impune rezolvarea sarcinilor de nv# are, ce presupun studiu individual, dar &i a celor de autoevaluare. Activit #ile de evaluare condi#ioneaz nivelul nivelul de dobndire a competen#elor specificate prin obiectivele disciplinei. n ceea ce prive&te evaluarea final#, se va realiza printr-un examen, planificat conform calendarului disciplinei. Examenul const# n rezolvarea unei probe de tip gril#. 6. Test de evaluare ini#ial% 1. Enumera i &i prezenta i caracteristicile generale ale func iilor cognitive. 2. Prezenta i caracteristicile &i legile generale ale senza iilor. 3. Preciza i formele &i func iile limbajului. 4. Identifica i formele vie ii afective. 5. Prezenta i teoriile personalit# ii.

PSIHOPATOLOGIE I PSIHIATRIE UNITATEA 1 TULBUR#RILE PROCESELOR SENZORIALE


CUPRINS Obiective Cuno tin#e preliminare... Resurse necesare i recomand%ri de studiu Durat% medie de parcurgere a unit%#ii. 1.Tulbur%rile proceselor senzoriale. ... 1. 1. Defini#iile senza#iei i percep #iei.................................... 1. 2. Tulbur%rile cantitative ale senzorialit%#ii.......................... 1. 3. Tulbur%rile calitative ale senzorialit%#ii............................ Rezumat....................... Cuvinte cheie Teste de autoevaluare... Concluzii.. 2 2 2 3 3 3 3 4 7 7 7 7

Obiective La sfr itul acestei prelegeri, studentul va putea : s% cunoasc% tulbur%rile cantitative ale senzorialit%#ii; s% prezinte caracteristicile cenestopatiilor; s% cunoasc% tulbur%rile calitative ale senzorialit%#ii; s% diferen#ieze iluziile de halucina#ii; s% cunoasc% formele fenomenului halucinator; s% defineasc% agnoziile.

Cuno&tin(e preliminare Cuno tin#e n domeniul psihologiei generale i psihoneurofiziologiei: - caracterizarea general% i legile senza#iilor; - percep#ia ca proces; formele percep#iilor - reprezentarea - caracterizare general%, forme;

Resurse necesare &i recomand* ri de studiu. Resurse bibliografice obligatorii: 1. Manea M., Manea M.C., Psihiatrie si psihopatologie, Ed. Renaissance, Bucuresti, 2011. 2. Manea M. , Psihiatrie si psihopatologie pentru psihologi, Ed. Universitatii Titu Maiorescu, Bucuresti, 2008. 3. Manea M., Manea T., Psihologie Medicala ,Ed. Tehnica, Bucuresti, 2004.

4. Predescu V. , Psihiatrie, vol 1, Ed. Medical%, Bucure ti, 1989.

Durata medie de parcurgere a unit*(ii de studiu Este de dou ore.

1. TULBUR#RILE PROCESELOR SENZORIALE


1.1. Defini(iile senza(iei &i percep(iei Senza#ia este un act psihic elementar, monomodal, care realizeaz% imaginea singular% a unei nsu iri a obiectelor si fenomenelor lumii nconjuratoare. Senza#ia: - se datoreaz% ac#iunii obiectelor i fenomenelor asupra organelor de sim#; - eviden#iaz% propriet%#ile elementare ale obiectelor (form%, m%rime, greutate, culoare, miros, gust); - sunt imagini subiective ale lumii obiective; - imaginea reflectat% devine element de con tiin#% al subiectului de ordin ideal. Spre deosebire de senza#ii, care oglindesc a a cum s-a ar%tat diferitele nsu iri ale lucrurilor, percep#ia reflect% obiectul n ntregime, n ansamblul nsu irilor sale. 1.2.Tulbur* rile cantitative ale senzorialit*(ii se refer* la modificarea pragului senzorial . q hiperestezie senzorial* = sc%derea pragului senzorial ce determin% o cre tere a sensibilit%#ii la stimulii externi; - apare n: surmenaj, suprasolicitare fizic% i psihic%, n afec#iuni nevrotice (distimie, tulburare depresiv%, tulburare anxioas%). Cenestopatiile: - termen introdus de Dupr - form% aparte de hiperestezie - tulburare con tient% a senza#iilor i percep#iei interoceptive i proprioceptive; - constau n senza#ii penibile, difuze, cu sediu variabil; 3

- apar f%r% nici o modificare organic% eviden #iabil%; - apar n anumite tulbur%ri nevrotice (tulburare de somatizare, somatoform% nediferen#iat%, tulburare de conversie, anxietate generalizat% ). - exemple de cenestopatii frecvente: amor#eala minilor, cefaleea migratoare, senzatia de nod n gt si sufocare q hipoestezia senzorial* = ridicarea pragului senzorial astfel nct are loc o sc%dere a receptivit%#ii la diver i stimuli. - apare n: st%ri reactive acute (post-traumatice), induc#ie hipnotic%, st%ri conversive i schizofrenie. 1.3. Tulbur*rile calitative ale senzorialit*(ii se refer* la: iluzii, halucina(ii &i agnozii. Iluzia = percep#ia deformat% a unor obiecte sau fenomene existente n realitate. Iluziile sunt: - iluzii fiziologice care apar n condi#ii de normalitate, datorit% distan#ei mari, luminozit%#ii sc%zute, unor st%ri afective speciale sau iluziile optico-geometrice, iar persoanele i dau seama de eroare i o corecteaz% . - iluzii patologice care pot ap %rea n urm%toarele condi#ii patologice: tulbur%ri de intensitate psihotic% (schizofrenie), st%ri confuzive, sevraj la alcool, iar pacien#ii nu sunt convin i de caracterul lor patologic i i schimb% comportamentul. Iluziile patologice pot fi clasificate dup% fiecare analizator: vizuale, auditive, gustative, olfactive, tactile, interoceptive Iluzii vizuale sunt: - metamorfopsii - impresia de deformare a obiectelor i a spa#iului perceput; - micropsii (liliputane) - obiectele sunt percepute ca fiind mai mici; - macropsii (pantagruelice) - obiectele sunt percepute ca fiind mai mari; - dismegalopsii - obiectele sunt percepute ca fiind alungite sau l%rgite; - porropsia - obiectele sunt percepute mai apropiate sau mai ndep%rtate; - callopsia obiectele sunt percepute mai nfrumuse#ate; Tipuri aparte de iluzii vizuale patologice aflate la grani#a cu tulbur%rile de memorie sunt: Falsele recunoasteri - identificarea gre it% a diverselor persoane; - difer% de confuzia de persoan%, ntuct pacientul nu i d % seama de eroarea de percep#ie; - apare n: episoade maniacale, stari confuzive i sindrom Korsakov; - variante particulare: fenomenele dj( vu, dj( connu, dj( vecu sau, invers, jamais vu, jamais connu, jamais vecu. - n sindromul de derealizare, depersonalizare; n patologia de lob temporal Iluzia sosiilor - se refer% la persoane care seam%n % att de mult, nct nu pot fi deosebite; 4

- persoana cunoscut% nu este identificat% ca atare, pacientul consider% c% de i din punct de vewdere fizic aceasta seam%n% cu ea, a fost substituit% n scop ostil. Apare n: schizofrenie i demen #% Iluziile auditive reprezint% perceperea modificat% a unor zgomote. Iluziile gustative i olfactive reprezint% perceperea eronat% a gustului sau mirosului normal al diferitelor substan#e sapide sau odorifice. Iluziile viscerale sau interoceptive reprezint% perceperea eronat% a func#iilor unor organe sau aparate. Modificarea de schem# corporal# const% n perceperea denaturat% a formei, m%rimii, greut%#ii i pozi#iei propriului corp. Halucina(iile reprezint% percep#ii f%r% obiect de perceput (H. Ey). Formele fenomenului halucinator: Halucinoidele = fenomene de tip halucinator situate ntre reprezentari vii si halucina#ii vagi, bolnavul nefiind convins de existen#a lor real*. Halucinozele = halucina#ii propriu-zise, dar al c*ror caracter patologic este recunoscut de bolnav. Halucina&iile propriu-zise (psihosenzoriale) = percep#ii false cu proiec#ie spa#ial* i care sunt considerate ca fiind reale, de c*tre bolnav. Pseudohalucina&iile (halucina &iile psihice) = autoreprezent*ri aperceptive care sunt lipsite de caracterul de senzorialitate, nu au proiec#ie spa#ial* producndu-se n mintea pacientului. Au caracter exogen, par impuse din exterior, iar bolnavul nu le poate controla. Pacientul afirm* v*d cu ochii min#ii, aud vocile n cap, n mintea mea. mi se transmit gnduri). Halucina&iile func&ionale = percep#ii false determinate i ntre#inute de un stimul extern. Halucina&iile hipnagogice i hipnapompice se pot ntlni i la omul normal se refer% la percep#iile care pot ap %rea la adormire sau la trezire i au caracter tranzitoriu. Halucina&iile propriu-zise ( psihosenzoriale) se clasific( n functie de modalitatea senzorial( n: 1) halucina&iile auditive q sunt cele mai frecvente la adul#i, q elementare: fo nituri, #iuituri; q complexe: voci cunoscute sau necunoscute care monologheaz% sau dialogheaz%; n pot avea caracter comentativ sau imperativ. n pot fi situate n spa#iul campin sau extracampin. n rezonan#a afectiv% poate fi favorabil% sau cel mai des defavorabil%, anxiogen%. n apar mai frecvent n: schizofrenie, tulbur%ri afective, demen#e. 2) halucina&ii vizuale 5

n sunt mai frecvent ntlnite la copil. Dup% complexitate: n elementare fosfene puncte luminoase; n complexe - figuri, obiecte, fiin#e; n scenice q statice (panoramice), q cinematografice (mi&care). Dup% proiec#ia spa#ial%: q campine q extracampine, Dup% durat%: permanente sau episodice, 3) halucina&ii autoscopice n pacientul vede propria imagine ca ntr-o oglind*, identic* sau modificat* (ur#it*, nfrumuse#at*), avnd impresia c% are de-a face cu o alt% persoan%. n percepe propriul corp identic sau modificat (ur#it, nfrumuse#at). sau p %r#i din el proiectate n afar%. 4) halucina &iile olfactive i gustative constau n impresia de gusturi sau mirosuri nepl%cute/pl%cute. 5) halucina&iile tactile q impresia de atingere a suprafe#ei cutanate q pot ap%rea : - la suprafa#% (halucina#ii epidermice); - n profunzime (halucina#ii hipodermice). 6) halucina&iile interoceptive (halucina&iile viscerale) q senza#ia existen#ei unor fiin#e n corp, schimb%rii pozi#iei unor organe n organism sau a obstru%rii sau perfor%rii lor. 7) halucinatiile proprioceptive (motorii sau kinestezice) q impresia de mi care sau deplasare a propriului corp sau a unor segmente. Agnoziile n reprezint% un defect de integrare gnozic% (transformarea excita#iei n senza#ie i a acesteia n imagine perceptiv%) datorit% leziunii centrilor de integrare. n n acest mod se pierde capacitatea de a recunoa te obiectele dup % calit%#ile lor senzoriale. n tipurile de agnozii sunt urm%toarele: q Agnozia vizual% q Agnozia auditiv%; q Agnozia tactil%. n se ntlnesc n cadrul afec#iunilor neurologice

Rezumat Aceast% prim% prelegere prezint% tulbur%rile cantitative senzorialit%#ii. i calitative ale

Cuvinte cheie Iluzie Halucina#ie Agnozie Cenestopatie Hipoestezie Hiperestezie

Teste de autoevaluare 1. Defini#i iluziile. (pg. 4 ). 2. Enumera#i formele halucina#iilor. (pg. 5 ) 3. Ce sunt agnoziile? (pg. 6 ) 4. Prezenta#i caracteristicile pseudohalucina#iilor. (pg. 5)

Concluzii. n aceast% prelegere am prezentat tulbur%rile proceselor senzoriale. n capitolul urm%tor vom analiza tulbur%rile aten#iei.

PSIHOPATOLOGIE UNITATEA 2

I PSIHIATRIE

TULBUR#RILE ATEN&IEI
CUPRINS Obiective......... Cuno tin#e preliminare... Resurse necesare i recomand%ri de studiu Durat% medie de parcurgere a unit%#ii. 2. Tulbur%rile aten#iei........................ 2. 1. Defini#ia, formele i nsu irile aten #iei.......................... 2. 2. Tulbur%rile de aten#ie (disprosexii)................................ Rezumat....................... Cuvinte cheie Teste de autoevaluare... Concluzii 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4

Obiective La sfr itul acestei prelegeri, studentul va putea : s% cunoasc% tulbur%rile aten #iei; s% prezinte entit%#ile nosografice n care apar

disprosexii; s% dea exemple de tulbur%ri psihice n care se ntlne te distractibilitatea aten#iei;

Cuno(tin*e preliminare Cuno tin#e n domeniul psihologiei generale i psihoneurofiziologiei: - defini#ia aten#iei; - nsu irile aten #iei; - formele aten #iei;

Resurse necesare i recomand, ri de studiu. Resurse bibliografice obligatorii: 1. Manea M., Manea M.C., Psihiatrie si psihopatologie, Ed. Renaissance, Bucuresti, 2011. 2. Manea M. , Psihiatrie si psihopatologie pentru psihologi, Ed. Universitatii Titu Maiorescu, Bucuresti, 2008. 3. Manea M., Manea T., Psihologie Medicala ,Ed. Tehnica, Bucuresti, 2004. 4. Predescu V. , Psihiatrie, vol 1, Ed. Medical%, Bucure ti, 1989.

Durata medie de parcurgere a unit,*ii de studiu Este de dou ore.

1. TULBUR#RILE ATEN&IEI
2.1. Defini*ia, formele (i nsu(irile aten*iei Aten ia este func#ia psihic% care realizeaz% orientarea i concentrarea electiv% a activit%#ii psihice asupra unui grup de elemente sau fenomene. Tipuri de aten*ie: Aten ia involuntar# (spontan# ) #ine de stimuli ce apar brusc, de noutatea informa#ional%, atunci cnd organismul nu este preg%tit. Aten ie voluntar# are la baz% sus#inerea de efort voli#ional. Aten ia habitual# : de preg%tire, de a teptare. nsu(irile aten*iei: concentrarea (focalizarea) aten#iei stabilitatea aten#iei distragerea aten#iei distributivitatea ( plurifocalizarea ) aten#iei comutativitatea/ flexibilitatea aten#iei volumul aten#iei.

2.2 Tulbur, rile de aten*ie (disprosexii): n Distractibilitatea const% n distragerea cu u urin #% a aten#iei de c%tre stimuli irelevan#i. q apare n episoade expansive. n Hiperprosexia: cre terea concentr(rii, exagerarea orient%rii selective a activit%#ii de cunoa tere. q apare n: episoadele expansive, intoxica#iile u oare, hipocondrie, tulburarea obsesivo-fobic(. n Hipoprosexia: diminuarea orient%rii selective a activit%#ii de cunoa tere. q apare n: surmenaj, anxietate, oligofrenie, demen#%. n Aprosexia: dispari#ia oric%rei activit%#i psihice. 3

q apare n: com%, st(ri confuzionale, demen#(, oligofrenii.

Rezumat Aceast% unitate de studiu prezint% defini#ia, nsu irile, formele i tulbur%rile aten#iei. Cursul contribuie la cunoa terea de c%tre student a patologiei psihiatrice n care disprosexiile sunt prezente.

Cuvinte cheie: Hipoprosexia Hiperprosexia

Teste de autoevaluare 1. Defini#i aten #ia i prezenta#i formele acesteia. 2. n ce tulbur%ri mentale se ntlne te hipoprosexia?

Concluzii. n aceast% prelegere am prezentat tulbur%rile de aten#ie, care pot determina i tulbur%ri de memorie. Astfel, hipoprosexia determin% hipomnezia de fixare. n cursul urm%tor prezent%m tulbur%rile de memorie.

PSIHOPATOLOGIE UNITATEA 3

I PSIHIATRIE

TULBUR#RILE MEMORIEI

CUPRINS Obiective........ Cuno tin#e preliminare... Resurse necesare i recomand%ri de studiu. Durat% medie de parcurgere a unit%#ii 3. Tulbur%rile memoriei...................... . 3.1. Defini#ia i tipurile memoriei.............................................. 3.2. Tulbur%ri ale memoriei (dismnezii) cantitative i calitative 3.2.1. Tulbur%ri de memorie cantitative........................... 3.2.2. Tulbur%ri de memorie calitative............................. Rezumat....................... Cuvinte cheie Teste de autoevaluare... Concluzii.. 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5

Obiective La sfr itul acestei prelegeri, studentul va putea : s% cunoasc% tulbur%rile cantitative ale memoriei; s% prezinte formele amneziei; s% descrie formele speciale de hipermnezie (mentism, viziune panoramic% retrospectiv%) s% enumere tulbur%rile mentale n care apare amnezia; s% cunoasc% tulbur%rile calitative ale memoriei;

Cuno&tin(e preliminare Cuno tin#e n domeniul psihologiei generale i psihoneurofiziologiei: - Defini#ia i tipurile memoriei; - Mecanismele neurofiziologice ale memoriei;

Resurse necesare i recomand* ri de studiu. Resurse bibliografice obligatorii: 1. Manea M., Manea M.C., Psihiatrie si psihopatologie, Ed. Renaissance, Bucuresti, 2011. 2. Manea M. , Psihiatrie si psihopatologie pentru psihologi, Ed. Universitatii Titu Maiorescu, Bucuresti, 2008.

3. Manea M., Manea T., Psihologie Medicala ,Ed. Tehnica, Bucuresti, 2004. 4. Predescu V. , Psihiatrie, vol 1, Ed. Medical%, Bucure ti, 1989.

Durata medie de parcurgere a unit*(ii de studiu Este de dou ore.

1. TULBUR#RILE MEMORIEI
3.1. Defini(ia &i tipurile memoriei Memoria este procesul psihic al orient%rii retrospective realizat prin fixare (ntip%rire), conservare (p %strare) i reactualizare (evocare). Ea oglinde te experien#a anterioar%, constituie rezervorul gndirii i imagina#iei, este suportul for#ei cognitive a persoanei i este strns corelat% cu procesele afective. Procesele memoriei Procesele memoriei sunt: memorarea, p strarea, reactualizarea. Memorarea const% n transform%ri menite s% asigure fixarea informa#iei pe suporturi adecvate. Ea depinde de factori obiectivi (volumul, natura, organizarea, omogenitatea i semnifica#ia materialului) i subiectivi (starea fiziologic%, motiva#ia, gradul de tensiune afectiv% i vrsta subiectului). Tipurile memoriei: Imediat Se refer% la reproducerea sau recunoa terea unui material pn % la 10 secunde de la prezentare. Recent Se refer% reproducerea sau recunoa terea unui material la un interval de peste 10 secunde de la prezentare. De lung durat Se refer% la reproducerea evenimentelor ndep %rtate (evenimente tr%ite de la nceputul vie#ii pn% n prezent). 3

3.2. Tulbur*ri ale memoriei (dismnezii) cantitative &i calitative: 3.2.1. Tulbur*ri de memorie cantitative Hipomneziile: sc%derea n grade diferite a for#ei mnezice. Poate apare n: surmenaj, involu#ie, oligofrenii, depresie. Amnezii: reprezint% pr%bu irea for#ei mnezice par#iale sau totale; retograde sau anterograde; Amnezii anterograde (de fixare) se caracterizeaz% prin faptul c% pacientul nu poate fixa evenimentele tr%ite de la mboln %vire (debut) spre prezent. Acestea apar n: sindromul amnestic Korsakov, st%ri confuzionale i st%ri reactive; Amnezia retrograd (evocare): are drept caracteristic% de baz% uitarea progresiv% a amintirilor dinaintea bolii spre trecut. Destructurarea nu este att de accentuat%. Sunt uitate mai nti amintirile mai complexe #i recente, apoi cele simple i mai vechi. Hipermneziile: reprezint% exagerarea evoc%rilor care devin tumultoase, ndeparteaz% individul de la orice preocup%ri. Forme speciale de hipermnezie: Mentismul const% ntr-o derulare rapid%, involuntar%, caleidoscopic% de amintiri, reprezent%ri i idei. Apare n schizofrenie. Viziunea panoramic* retrospectiv* const% n derularea momentelor importante din via#% n cteva minute. Apare n st%ri de pericol iminent i n paroxisme anxioase. . 3.2.2.Tulbur* ri de memorie calitative Paramneziile sunt amintiri deformate, false fie sub aspectul desfa ur%rii cronologice, fie sub aspectul lipsei leg%turii cu realitatea obiectiv% trait% de pacient. Acestea sunt clasificate astfel: 1. Tulbur rile sintezei mnezice imediate: sunt adevarate iluzii de memorie, evoc%ri eronate ale unor evenimente tr%ite n realitate, ce nu sunt ncadrate n timpul i spa#iul real, sau nu sunt recunoscute ca tr%ite sau netr%ite; Criptomnezia - nerecunoa terea ca fiind str%in a unui material citit sau auzit n realitate i pe care l consider% propriu. Apare n schizofrenie, dement%, TCC; nstr inarea amintirilor - sc%derea capacit%#ii discriminatorie dintre evenimentele proprii i str%ine, pe care le crede auzite, v%zute. Variante false recunoa teri, iluzia de nerecunoastere, paramneziile de reduplicare. 2. Tulbur rile rememor rii trecutului (allomnezii): falsific%ri mnezice retrospective, sau reproduceri ale unor evenimente reale din trecut, pe care le situeaz% n prezent. Confabula#ii (halucina#ii de memorie): reproducerea unor evenimente imaginare posibile, dar ireale care umplu golurile de memorie. Tipuri: mnestice, fantastice, onirice. Ecmnezia: tulburare global% de memorie, cu intoarcerea ntregii personalit#i n trecut.

Anecforia: posibilitatea reproducerii unor amintiri pe care le crede uitate, poate fi posibil% dac% se sugereaz% unul sau mai multe elemente: apare n surmenaj, afec#iuni deteriorative.

Rezumat Tulbur%rile de memorie (dismneziile) sunt cantitative i calitative. Dismneziile cantitative sunt: hipermnezii, hipomnezii i amnezii. Dismneziile calitative se numesc paramnezii i sunt amintiri deformate, false fie sub aspectul desfa ur%rii cronologice, fie sub aspectul lipsei leg%turii cu realitatea obiectiv% trait% de pacient. Paramneziile au fost clasificate n: tulbur%ri ale sintezei mnezice imediate i tulbur%ri ale rememor%rii trecutului.

Cuvinte cheie Dismnezii Paramnezii Ecmnezie Criptomnezie

Teste de autoevaluare 1. 2. 3. 4. Prezenta#i tulbur%rile cantitative de memorie.(pg.4 ) Defini#i paramneziile. (pg. 4) Prezenta#i tulbur%rile sintezei mnezice imediate. (pg. 4) Descrie#i tulbur%rile rememor%rii trecutului. (pg. 4)

Concluzii. n aceast% prelegere am prezentat tulbur%rile de memorie, care n mod didactic au fost mp%r#ite n cantitative i calitative. n practic% perturb %rile mnezice sunt intricate i asociate cu tulbur%ri ale altor func#ii psihice senzoriale i cognitive. 5

PSIHOPATOLOGIE UNITATEA 4

I PSIHIATRIE

TULBUR#RILE GNDIRII
CUPRINS Obiective........... Cuno tin#e preliminare...... Resurse necesare i recomand%ri de studiu.... Durat% medie de parcurgere a unit%#ii. 4. Tulbur%rile gndirii.......... ................. 4.1. Defini#ia gndirii.. 4.2. Opera#iile gndirii............................................................... 4.3. Tulbur%rile gndirii.............................................................. 4.3.1. Tulbur%ri predominant formale................................. 4.3.2. Tulbur%ri predominant de con#inut..........................,, Rezumat.......................... Cuvinte cheie... Teste de autoevaluare..... Concluzii.... 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 7 7 7 7

Obiective La sfr itul acestei prelegeri, studentul va putea : s% cunoasc% tulbur%rile formale ale gndirii; s% prezinte caracteristicile ideilor obsesive; s% cunoasc% caracteristicile ideii delirante; s% diferen#ieze i s% clasifice ideile delirante n func#ie de tematica acestora.

Cuno&tin(e preliminare Cuno tin#e n domeniul psihologiei generale: - defini#ia gndirii; - opera#iile gndirii;

Resurse necesare &i recomand* ri de studiu. Resurse bibliografice obligatorii: 1. Manea M., Manea M.C., Psihiatrie si psihopatologie, Ed. Renaissance, Bucuresti, 2011. 2. Manea M. , Psihiatrie si psihopatologie pentru psihologi, Ed. Universit%#ii Titu Maiorescu, Bucure ti, 2008. 3. Manea M., Manea T., Psihologie Medical , Ed. Tehnica, Bucure ti, 2004. 4. Predescu V. , Psihiatrie, vol 1, Ed. Medical%, Bucure ti, 1989.

Durata medie de parcurgere a unit*(ii de studiu Este de dou ore.

4. TULBUR#RILE GNDIRII 4.1. Defini(ia gndirii Gndirea reprezint% procesul central al vie#ii psihice ce asigur% distinc#ia dintre esen#ial i fenomenal n ordinea ideilor i lucrurilor, dar i edificarea rela#iilor dintre ele, intercondi#ionarea lor. 4.2. Opera(iile gndirii: - analiza - separare mental% a p %r#ilor componente ale obiectelor, fenomenelor; - sinteza - reunirea mental% ntr-un ansamblu unitar a p%r#ilor componente; - compara ia - distinge asem%n %rile i deosebirile dintre obiecte i fenomene; - abstractizarea - extragerea unei nsu iri esen#iale a obiectului, f%cnd abstrac#ie de restul tr%s%turilor; - concretizarea - concepe obiectul n toat% varietatea tr%s%turilor sale; - generalizarea - ridicarea de la reflectare a unui obiect la o categorie de obiecte, pe baza unor elemente comune i esen#iale. Elementul esen#ial n toate opera#iile gndirii este cuvntul. El are capacitatea de a achizi#iona, p%stra i vehicule informa#iile. No#iunile se exprim% printr-o varietate de cuvinte; Judec%#ile oglindesc raportul obiecte i fenomene; Ra#ionamentele sunt alc%tuite din judec%#i, au o structur% i func#ie logic%. Asocia iile sunt leg%turi temporare ntre no#iuni, ntre ideile n permanent% desf% urare. Tipurile de mecanisme n formarea asocia#iilor sunt: - contiguitate - asocia#ii pe plan ideativ ntre obiecte i fenomene, care sunt reprezentate simultan sau succesiv, ele coexist% n spa#iu i timp; - asem%nare - pe baza asem%n %rii formei cuvintelor respective; n particular: rima i asonan#a; - contrast - asocierea de no#iuni care au caracter opus (bine-r%u); - cauzalitate - cele mai complexe i cele mai frecvente, se face leg%tura cauzala ntre fenomen i cauza sa.

4.3. Tulbur*rile gndirii (predominant formale i predominant de con#inut) 4.3.1. Tulbur*ri predominant formale Tulbur%rile ritmului, fluxului ideativ dar i a coeren#ei prin perturb%ri ale asocia#iilor logice: - accelerarea simpl a ritmului ideativ: succesiunea rapid % a ideilor, nso#it% de exagerarea evoc%rilor, stil eliptic, scurtcircuitat; st%ri normale, surmenaj, t; - fuga de idei: asocia#ii la ntmplare, dup% asonan #%, pierde coeren #a, digresiuni multiple, idei lipsite de leg%tur%. Se nso#e te de cre terea for#ei imaginative, a for#ei reprezentative, a mobilit%#ii prosexice. Este ntlnit% n episoade expansive, agita#ie psihomotorie; - lentoare ideativ : discurs lent, cu multe ntreruperi, r%spunsuri dup% repetarea ntreb%rii. Asociaz%: sc%derea for#ei imginative, sl%birea for#ei reprezentative; bradipsihie. Apare n episoade depresive, schizofrenie; - vscozitatea psihic : sc%derea ritmului ideativ, aderen #a la tem%, sc%derea debitului (epilepsie); - fading mental: lentoarea ideativ% accentuat% progresiv, ajunge la epuizarea ritmului i oprire; - baraj ideativ: oprirea brusc% a ritmului ideativ (apare n schizofrenie); - incoeren#a: asocia#ie formal% lipsit% de con #inut, coeren#%. Incoeren #a apare la nivelul: discursului, frazelor, propozi#iilor, cuvintelor; - salata de cuvinte - nu se p%streaz% forma gramatical%; amestec de cuvinte lipsite de nteles logic; - verbigera#ie - repetarea stereotip% a acelora i cuvinte, lipsite de n#eles; - psitacismul - adaug% tulbur%ri de pronun#ie. 4.3.2. Tulbur*ri predominante de con(inut Sunt manifest%ri anormale ale idea#iei, n opozi#ie cu realitatea. Idei dominante - se deta eaz%, la un anumit moment, de celelalte idei i se impun gndirii. Au caracter tranzitoriu, fiind nlocuite ulterior cu alte idei dominante. Sunt ntlnite i la oamenii normali. De exemplu, dup % ce vizion %m un film, ne gndim la subiectul filmului sau la personajul principal. Dar, dup% cteva minute, ne amintim c% trebuie s% mergem n vizit% la o prieten % i ne preocup% o alt% idee: Ce flori s%-i cump%r%m? Idei obsesive - contradictorii personalit%#ii insului, vin de la periferia psihismului, asediaz% gndirea, se impun con tiin#ei i au caracter parazitar. Obsesiile pot fi idei, amintiri, ndoieli privind efectuarea unor ac#iuni. O variant% o reprezint% ndoielile obsesive prin care persoana are dubii dac% a efectuat un anumit act (ncuiatul u ii, nchiderea gazelor) drept pentru care verific% n repetate rnduri - ritualuri de verificare. Compulsii - tendin#a interioar% imperativ% care l determin% pe subiect s% ndeplineasc% o anumit% ac#iune sau s% se gndeasc% la o anumit% idee, n timp ce o reprob %, i-o interzice pe plan con tient. Tentativa de a le rezista duce la apari#ia anxiet%#ii de mare

intensitate (n cadrul tulbur%rii obsesiv compulsive, al%turi de obsesii, ntlnim i compulsii). Fobia: teama ira#ional% i continu% de un obiect, de o fiin#a sau de o situa#ie determinat% care n realitate nu prezint% nici un pericol. Exemple de fobii: - Agorafobia - fric% de locuri deschise; - Claustrofobia - fric% de locuri nchise; - Aihmofobia - fric% de obiecte ascu#ite; - Nosofobia - fric% de boal%; - Misofobia - fric% de mizerie; - Tanatofobia - fric% de moarte. Idei prevalente: ocup% pozi#ie central% n cmpul con tiin #ei, sunt n concordan#% cu sistemul ideativ al insului, dar n neconcordan#% cu realitatea. Ideea prevalent% orienteaz% cursul gndirii, celelalte idei vin n jurul ei i o sprijin%. Ea are poten#ial delirant. Pacien#ii accept% ntr-o oarecare m%sura contraargumentarea ra#ional%. Idei delirante sunt convingeri care pleac% de la premise false, reflect% deformat realitatea, au caracter stabil, sunt inabordabile la verific%ri i experien#e, impenetrabile la contra argumente i care modific% comportamentul. Caracteristicile delirului (I. Miclutia): - Anastrofa, debut brusc ca o revela#ie sau preg%tirea apari#iei printr-o faz% predelirant%. Aceast% perioad% este marcat% de c%ut%ri, nencredere, retragerea persoanei; - Con#inut la limita posibilului, ca n delirul expansiv, din episodul maniacal; - Tematica: monotematic% versus politematic%; - Unitate sau articulare n sisteme delirante; - Sistematizare: delir sistematizat, monotematic, argumentat aparent logic i credibil chiar dac% con #inutul este neverosimil; delir nesistematizat n care temele delirante sunt disparate, greu de urm%rit i de n#eles prin natura discursului dezlnat; - R%sunet afectiv: delir congruent n conformitate cu starea afectiv%; delir incongruent: starea afectiv% este contrar% con#inutului delirant; - Delirul indus - folie ( deux: inductorul are o putere persuasiv% asupra unei persoane puternic implicate afectiv - indusul care preia delirul. Dup tematica delirant ntlnit n con#inutul ideilor, acestea se clasific% n: idei delirante de tip expansiv, idei delirante de tip depresiv i idei delirante mixte. a) Idei delirante de tip expansiv n cadrul acestora se ncadreaz%: Ideile de grandoare prin care persoana este convins% c% dispune de puteri deosebite, calit%#i speciale sau averi, bog%#ii nem%surate. Aceste idei apar n episoade maniacale. Idei delirante de inven#ie n cadrul c%rora exist% convingerea elabor%rii de planuri pentru aparate sau descoperirea unor inven#ii vitale pentru omenire. Apar n schizofrenie, tulburarea delirant%.

Idei delirante de reforma social constau n convingerea pacientului c% este creatorul unor planuri filantropice a p%cii universale , a lumii perfecte. Apare n schizofrenie. Idei delirante de filia#ie sunt exprimate prin convingerea persoanei c% este descendent% din familii renumite. Idei delirante de tip erotoman constau n convingerea c% este iubit de o persoan% nalt investit%, sau cu o pozi#ie social% deosebit%. Apar n schizofrenie. Idei delirante mistice sunt reprezentate de convingerea c% este purt%torul unei misiuni religioase, c% este mesager divin, nger, sau instan#% divin % suprem%. Apar n schizofrenie. b) Idei delirante de tip depresiv Idei delirante de persecu#ie constau n convingerea c% sunt persecuta#i de persoane cunoscute sau necunoscute. Idei delirante de urm rire din partea unor persoane direct sau prin aparatur%, cel mai adesea, pentru a li se face r%u. Idei delirante de otr vire prin substan#e puse n alimente, n apa, pentru a fi suprima#i. Idei delirante de rela#ie sau referin#a constau n convingerea c% atitudinea, comportamentul sau discursul celor din jur fac referiri la el. Idei delirante de gelozie se refer% la convingerea c% gesturile, expresia mimic%, atitudinile partenerului sunt probe de adulter. Idei delirante de prejudiciu reprezint% convingerea c% este furat de cei din jur Idei delirante somatice constau n convingerea ca diverse organe au o proast% func#ionare deoarece s-a ac#ionat asupra lor din afar% prin diverse mijloace. Idei delirante de vinov #ie constau n convingerea delirant% c% toate relele din jur sunt cauzate de el. Idei delirante hipocondriace constau n convingerea delirant% a existen#ei unei boli incurabile sau a unui defect fizic. Idei delirante de transformare &i posesiune n care apare convingerea c% au fost transforma#i n alte fiin#e sau p%r#i din corp au fost modificate. Idei delirante de nega #ie n care exist% convingerea c% organe vitale din corp au putrezit, sau le-au fost extirpate. Apar n sindromul Cotard. c) Idei delirante mixte datorit% ambiguit%#ii tonalit%#ii afective pe care evolueaz% ideile. Idei delirante de interpretare: tot ceea ce se petrece are o semnifica#ie special% mpotriva sa. Idei delirante de influen # : se afl% sub influen#a unor for#e str%ine (xenopatie) care ac#ioneaz% prin unde, radia#ii, sugestie. Idei delirante de metafizice (cosmogonice): a elucidat originea vie#ii, a lumii, a sufletului.

Rezumat Tulbur%rile de gndire au fost mp%r#ite n dou % categorii: tulbur%ri formale (de ritm, flux i coeren #%) i de con#inut (legate de judecat% i ra#ionament). Tulbur%rile de con#inut se refer% la idea#ia patologic% (obsesiv%, prevalent% i delirant%). Dup tematica lor, ideile delirante se clasific% n: idei delirante de tip expansiv, idei delirante de tip depresiv i idei delirante mixte.

Cuvinte cheie Idei obsesive Idei prevalente Idei delirante

Teste de autoevaluare 1. Defini#i fuga de idei i preciza#i n ce tulbur%ri mentale este ntlnit%. (pg. 4) 2. Prezenta#i caracteristicile ideii obsesive. (pg. 4 ) 3. Da#i cinci exemple de idei delirante de tip expansiv. (pg. 5-6) 4. Da#i cinci exemple de idei delirante de tip depresiv. (pg 6 ) 5. Defini#i barajul ideativ i men#iona#i n ce tulburare mental% este ntlnit. (pg.4 )

Concluzii. n aceast% unitate de studiu am prezentat tulbur%rile de gndire care sunt reflectate n tulbur%rile de limbaj, descrise n cursul urm%tor.

PSIHOPATOLOGIE UNITATEA 5

I PSIHIATRIE

TULBUR#RILE COMUNIC#RII

CUPRINS Obiective............ Cuno tin#e preliminare....... Resurse necesare i recomand%ri de studiu..... Durat% medie de parcurgere a unit%#ii. 5. Tulbur%rile comunic%rii................... .. 5.1. Tulbur%rile comunic%rii verbale ......................................... 5.1.1. Tulbur%rile limbajului oral ........................................... 5.1.1.1. Tulbur%rile de form% ale limbajului oral... 5.1.1.2. Tulbur%rile de con#inut ale limbajului oral............ 5.1.2. Tulbur%rile limbajului scris (de form% i con#inut)....... 5.2. Tulbur%rile comunic%rii nonverbale ................................... Rezumat......................... Cuvinte cheie. Teste de autoevaluare..... Concluzii..... 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 5 5 6 6 6

Obiective La sfr itul acestei prelegeri, studentul va putea : s% cunoasc% tulbur%rile de form% ale limbajului oral i entit%#ile nosografice n care apar; s% cunoasc% tulbur%rile de con#inut ale limbajului oral i entit%#ile nosografice n care apar; s% recunoasc% tulbur%rile limbajului scris; s% descrie tulbur%rile comunic%rii nonverbale;

Cuno&tin(e preliminare Cuno tin#e n domeniul psihologiei generale: - Defini#ia, formele i func#iile comunic%rii.

Resurse necesare &i recomand* ri de studiu. Resurse bibliografice obligatorii: 1. Manea M., Manea M.C., Psihiatrie si psihopatologie, Ed. Renaissance, Bucuresti, 2011. 2. Manea M. , Psihiatrie si psihopatologie pentru psihologi, Ed. Universitatii Titu Maiorescu, Bucuresti, 2008. 3. Manea M., Manea T., Psihologie Medicala ,Ed. Tehnica, Bucuresti, 2004. 4. Predescu V. , Psihiatrie, vol 1, Ed. Medical%, Bucure ti, 1989.

Durata medie de parcurgere a unit*(ii de studiu Este de dou ore.

5. TULBUR#RILE COMUNIC#RII
5.1. Tulbur*rile comunic* rii verbale Tulbur%rile comunic%rii verbale sunt n strns% legatur% cu tulbur%rile de gndire. Activitatea de comunicare, de realizare a gndirii verbale, no#ionale poart% denumirea de limbaj. Este diferit% de limb% care este un sistem de mijloace lingvistice (fonetice, lexice, gramaticale) cu ajutorul c%rora se realizeaz% comunicarea. Tulbur rile limbajului sunt: dislogii, disfazii, dislalii Dislogiile sunt tulbur%ri mentale consecutive modific%rilor de form% i con#inut ale gndirii, care evolueaz% f%r% modific%ri ale func#iei limbajului i aparatului logomotor. Disfaziile: apar n afec#iuni neurologice i se refer% la pierderea total% sau par#ial% a facult%#ii de a vorbi i de a n#elege limbajul articulat. Dislaliile: imposibilitatea pronun#iei unor sunete, silabe, cuvinte, dar numai atunci cnd se afl% n context. De exemplu: rotacism, stigmatism, balbism. 5.1.1. Tulbur rile limbajului oral 5.1.1.1. Tulbur rile de form ale limbajului oral Tulbur%rile de form% se refer% la intensitatea, n l#imea, timbrul vocii. Cre terea lor apare n agita#ia psihomotorie, episodul maniacal, catarsis afectiv. Sc%derea apare n depresii, schizofrenie. Vorbirea declamativ , patetic% este ntlnit% n tulburarea delirant% Vorbirea pre#ioas , manierat% apare n schizofrenie. Tulburarile ritmului Tahifemia const% n accelerarea ritmului n lipsa sistematiz%rii comunic%rii verbale. Logoree: cre terea patologic% a ritmului i fluxului (curgerea verbal% nest%pnit%). Apare n intoxica#ii u oare, episodul maniacal, schizofrenia hebefrenic%. Hipoactivitatea verbal simpl : se manifeast% la indivizii timizi.

Bradifemia reprezint% sc%derea ritmului, mai pu #in a fluxului, cu vorbire monoton % (apare n depresie). Mutism psihic: absen#a comunic%rii verbale, dar cu motricitate pastrat%: - absolut: isterie, demen #a, oligofrenie; - reactiv: nu comunic% verbal, dar comunic% prin mimic%; - discontinuu (semimutism): comunic% verbal doar n anumite momente (se manifest% n st%ri confuzive, delirante); - electiv: comunic% numai cu anumite persoane, evit% s% povesteasca anumite situa#ii (se manifest% n paranoia, isterie). Tulbur rile coeren#ei verbale - incoerenta verbal : exprim% n plan verbal incoeren#% tematica la nivelul discursului, incoeren #% ideativ% la nivelul propozi#iei, incoeren #% sintactic%. Apare n schizofrenie; - salata de cuvinte: comunicare neinteligibil%, form% grav % de incoeren #%, cuvinte asociate f%r% nici o leg%tur% i semnifica#ie (schizofrenie, demen#e); - verbigera#ia: forma extrem% de incoeren#%, asociat% cu repeti#ia stereotipa a unor cuvinte, cu tendin#a de rim% (apare n demen #e); - psitacismul: sonorizarea mecanic% a unor foneme f%r% con #inut semantic (apare n demen#e, oligofrenie); - stereotipii: repetarea n plan verbal n aceea i form% a unui cuvnt (apare n schizofrenia catatonic%, demen#e); - ecolalia: repetarea ntocmai a cuvintelor auzite la interlocutor (apare n sindromul ecopatic din demen#e, n schizofrenie, oligofrenii); - palilalia: repetarea ntocmai a ultimului cuvnt al unei propozi#ii/fraze (apare n demen#a Pick); - onomatomania: repetarea obsedant% a unor cuvinte, expresii (grosolane). Tr s turile caracteriale rezultate din analiza limbajului Persoanele iritate tind s% utilizeze n exces verbele la timpul prezent; personalitatea de tip paranoid face abuz de pronume personal la persoana I-a singular; timizii n schimb evit% singularul de la pronumele personal, persoana I-a i folose te persoana I-a plural; obsesionalii, persoanele cu tulburare de personalitate de tip dependent prefer% articolul nehot%rt; opusul lor fanaticii prefer% articolul hot%rt. 5.1.1.2. Tulbur rile de con#inut ale limbajului oral Aceste tulbur%ri constau n tendin#a de a reda con#inutul ideilor ntr-o manier% nou%, original%. Se produc alter%ri ale sensului cuvintelor ce sunt fuzionate, modificate: - paralogisme - folosirea unui cuvnt cu alt sens dect cel consacrat; - neologisme - nu se exprim% prin cuvinte obi nuite: active (cuvinte inventate), pasive (cuvinte realizate prin fuzionare); - jargonofazie - limbaj cu multe neologisme active; - paragramatisme - frazele au expresii bizare, neoforma#ii verbale, nu au semnifica#ie. 5.1.2. Tulbur rile limbajului scris Tulbur%rile activit%#ii grafice urmeaz% pe cele ale limbajului oral. Cele mai frecvent ntlnite sunt urm%toarele: - hipoactivitate grafic% pn% la negativism grafic; apare n schizofrenie; - hiperactivitatea grafic%; - graforee corespondentul logoreei - apare rar; 4

- grafomania: predilec#ia pentru manifestare grafic% i disocierea de logoree; - respect% rigorile stilistice; - incoere#a grafic%: cuvinte, fraze lipsite de legatur%; - stereotipii grafice: repetarea unei conjunc#ii, cuvnt, fraze. 5.2. Tulbur*rile comunic* rii nonverbale Aspectul vestimentar, gesturile, atitudinile sunt modalit#i de comunicare importante, al%turi de limbaj. &inuta vestimentar Modul de interrela#ionare i adaptare a persoanei la normele de convie#uire poate fi: . dezordonat%: apare n schizofrenie, st%ri confuzive; excentric%: apare n episodul maniacal; rafinament vestimentar: apare n tulbur%ri histrionice; travestitism: reprezint% #inuta inadecvat% sexului; cisvestitism: #inuta adecvat% sexului, dar inadecvat% vrstei; Privirea Aceasta poate reda con#inutul afectiv al psihismului persoanei: mobil%, str%lucitoare apare n episodul maniacal; stins%, hipomobil% apare n episodul depresiv; r%t%cit% apare n st%ri confuzive; deta at% apare n schizofrenie. Expresia mimic Mimica poate mbr%ca cteva aspecte: de la o hiperactivitate (hipermimie) care exprim% satisfac#ia, bucuria; la una imobil , comisurile bucale coborate, cu omega melancolic la nivelul frun#ii (a a cum apare n depresie); artificial , de mprumut, demonstrativ% (ca n isterie). n patologia psihiatric% putem ntlni o mare varietate de modific%ri mimice. Pantomimica Reprezint% ansamblul i frecven#a gesturilor, atitudinea i manifest%rile motorii. n aceast% categorie se ncadreaz%: Manierismele - comportamentul motor se modific%, iar mi c%rile apar nemotivate, artficiale, bizare. Mi c%rile sunt n discordan#% cu starea afectiv% i con #inutul ideativ; Bizarerii - grade diferite de comportare manierist%, gesturile nu au caracter logic.

Rezumat Aceast% unitate de studiu prezint% tulbur%rile comunic%rii verbale i nonverbale. Tulbur%rile limbajului (oral i scris) sunt clasificate n tulbur%ri de form% i de con #inut Tulbur%rile comunic%rii nonverbale se refer% la modific%ri i particularit%#i care #in de: aspectul vestimentar, privirea, mimica, gesturile i atitudinile unei persoane. 5

Cuvinte cheie Dislogii Dislalii Disfazii

1. 2. 3. 4.

Teste de autoevaluare Defini#i dislogiile (pg. 3) Prezenta#i tulbur%rile de form% ale limbajului oral. (pg. 3-4) Descrie#i tulbur%rile de con#inut ale limbajului oral. (pg. 4) Care sunt tulbur%rile comunic%rii nonverbale i care sunt tulbur%rile mentale n care se ntlnesc acestea? (pg.5 )

Concluzii. n aceast% prelegere am prezentat tulbur%rile comunic%rii verbale i nonverbale. Cunoa terea acestora este foarte important%, ntruct tulbur%rile comunic%rii reflect% tulbur%rile de gndire i pe cele afective. Tulbur%rile comunic%rii sunt u or de sesizat de c%tre cei din jur, constituind simptome i semne clare ale tulbur%rilor psihice.

PSIHOPATOLOGIE UNITATEA 6

I PSIHIATRIE

TULBUR#RILE CONDUITEI MOTORII


CUPRINS Obiective......... Cuno tin#e preliminare... Resurse necesare i recomand%ri de studiu... Durat% medie de parcurgere a unit%#ii. 6.1. Exacerbarea activit%#ii motorii..........................................
6.2. Diminuarea activitatii motorii................................................

2 2 2 3 3 3 5 5 5 6 6

6.3. Alte tipuri de manifest%ri ale activit%#ii mororii.................. Rezumat Cuvinte cheie Teste de autoevaluare... Concluzii

Obiective La sfr itul acestei prelegeri, studentul va putea : s% defineasc% agita#ia motorie i s% precizeze n ce tulbur%ri mentale se manifest%; s% descrie tulbur%rile caracterizate prin diminuarea activit%#ii motorii; s% defineasc% sindromul catatonic; s% diferen#ieze ticurile de stereotipii;

Cuno&tin(e preliminare Cuno tin#e n domeniul psihologiei generale: - caracterizarea general% activit%#ii motorii;

Resurse necesare i recomand* ri de studiu. Resurse bibliografice obligatorii: 1. Manea M., Manea M.C., Psihiatrie si psihopatologie, Ed. Renaissance, Bucuresti, 2011. 2. Manea M. , Psihiatrie si psihopatologie pentru psihologi, Ed. Universit%#ii Titu Maiorescu, Bucure ti, 2008.. 3. Predescu V. , Psihiatrie, vol 1, Ed. Medical%, Bucure ti, 1989. 4. Tudose, F., Psihopatologie i orient#ri terapeutice n psihiatrie, Ed Funda#ia Romnia de Mine, Bucure ti, 2007.

Durata medie de parcurgere a unit*(ii de studiu Este de dou# ore.

TULBUR#RILE CONDUITEI MOTORII


6.1. Exacerbarea activit*(ii motorii Exacerbarea activit%#ii motorii poart% numele de hiperkinezie. Agita(ia psihomotorie reprezint% forma extrem% de exacerbare a conduitei activit%#ii motorii, care are etiologie polimorf% i are un caracter dezordonat, cu lips% de scop i eficien#%. Agita#ia psihomotorie are caracterstici diferite n func#ie de entitatea clinic% n care o ntlnim. n demen#e sau oligofrenie agita#ia apare brusc la incita#ii minime, are caracter stereotip, cu tendin#a la agresivitate verbal% n demen#e i fizic% n oligofrenie Agita#ia n st%ri maniacale poate imbr%ca aspectul iritabilit%#ii n st%rile prodromale, poate asocia polipragmazie (efectuarea mai multor lucruri n acela i timp) sau poate mbr%ca aspectul extrem - furorul maniacal. St%rile depresive pot include ca semn n agita#ia psihomotorie; ea se caracterizeaz% printr-o stare de nelini te i dezordine motorie de mare violen#%, cum ar fi loviri, omucideri, sinucideri sau raptusul melancolic. n epilepsie poate apare intercritic la incita#ii minime furor epilepticus, de asemenea, cu mare agresivitate urmat de amnezie. n cadrul tulbur%rilor de personalitate care se pot decompensa putem ntlni uneori alura teatral% cu tendin#a de a impresiona sau antaja, iar n tulburarea de tip antisocial agita#ia poate deveni suficient de intens% pentru a intra n conflict cu legea. In st%rile reactive agita#ia este generat% de sentimentul de frustrare i paroxismele anxioase. Agita#ia este dezorganizat%, discret%, pacien#ii se mi c% n continuu i frng minile, cer compasiune. n schizofrenie apare imprevizibil, are intensit%#i variabile de la redus% la extrema, incomprehensibilitatea conduitei, vorbirea i mi c%rile au caracter simbolic. Acatisia este o form% special% de agita#ie care se manifest% prin nevoia de mi care permanent%, disconfort muscular i imposibilitate de a p%stra o anumit% pozi#ie o perioad% veriabil% de timp. Este generat% de tratamentul cu neuroleptice (antipsihotice).
6.2. Diminuarea activitatii motorii Diminuarea activitatii motorii (hipokinezie), reprezint% inhibi#ia psihomotorie caracterizat% prin lentoarea mi c%rilor pn% la ntreruperea activit%#ii motorii (akinezia). Oprirea brusc% a oric%rei mi c%ri poart% denumirea de baraj motor. Fadingul motor const% n diminuarea mobilit%#ii pn% la dispari#ia oric%rui gest sau ac#iuni.

Stupoarea reprezint% imobilitate complet%, pacien#ii devin iner#i, nu r%spund solicit%rilor din afar% sau r%spund foarte greu cu o mimic% impietrit% sau inexpresiv%. Entit%#i nosografice n care ntlnim stupoarea: stupoarea nevrotica (isterie) apare brusc mai ales dup% st%ri conflictuale i este nso#it% de mimica anxioas%; stuporea psihotic% apare n depresie cnd asociaz% faciesul melancolic; n schizofrenie stupoarea se nso#e te de facies amimic, akinetic, apar hipertonii (contracturi) localizate i variabile, particip% pasiv la activitatea anturajului. Stupoarea confuziv% se caracterizeaz% prin activitate psihic% aproape suspendat%. Interfera cu stari delirant oneiroide. Catalepsia este totala iner#ie motorie, cu u oar% hipertonie muscular% cu p%strarea mult timp a aceleia i pozitii (flexibilitatea ceroas%). Aceasta cunoa te mai multe forme: - Somnul cataleptic, care apare n mod brusc, cu ngustarea cmpului con tiin#ei, inhibi#ie motorie complet%, respira#ie imperceptibil% dnd impresia mor#ii aparente. Durata de manifestare este lung%, de la ore pn% la zile. - Catatonia, care este o stare de etiologie neprecizat% cu manifest%ri multiple ce intereseaz% activitatea motorie. Datorit% polimorfismului simptomatologic, catatonia este un sindrom complex n care pe primul plan se afl% tulbur%rile comportamentului motor. Astfel, comportamentul motor se desf% oar% pe un fond de iner#ie i catalepsie sau pe o stare de fixare tonic%, persistent% a corpului n anumite pozi#ii. Sindromul catatonic de origine psihic% evolueaz% pe fondul de luciditate a con tiin#ei. Elementele catatoniei sunt: - Sugestibilitatea - influen#area prin sugestie cu receptivitate extrem% a pacientului. Accept% recomand%rile interlocutorului, execut% automat toate ordinele, are caracter imitativ. Acesta este sindromul ecopatic alc%tuit din ecopraxie, ecolalie, ecomomie;

- Negativismul reprezint% tendin#a de a opune rezisten#%, el este pasiv opune rezisten#% la ordine, nevoi fiziologice i activ, atunci cnd execut% n mod invers ordinul primit; - Stereotipii: tendin#a de repetare a uneia i aceleia i manifest%ri n atitudine, limbaj mi c%ri; - Stupoarea catatonic% sau agita#ia catatonic%; - Hipertonia muscular% generalizat%; - Flexibilitatea ceroas%. Simptomele pot fi ntlnite n asocieri variabile ceea ce nu nseamn% c% este obligatoriu sau le ntlnim pe toate la un pacient. De asemenea, un singur simptom nu poate pune diagnosticul de catatonie. 6.3. Alte tipuri de manifest ri ale activit #ii mororii Ticurile: tulbur%ri ale activit%#ii motorii cu mi c%ri care au caracter intempestiv, repetitiv i rapid date de contractarea unor mu chi, sc%pate de sub control voli#ional; sunt mi c%ri parazitare. Stereotipii: tendin#a de repetare a uneia i aceleia i manifest%ri n atitudine, limbaj mi c%ri;

Rezumat Tulbur%rile activit%#ii motorii constau n exacerbarea sau diminuarea ei, dar i n mi c%ri parazitare (ticuri, stereotipii). Forma extrem% de exacerbare a activit%#ii motorii este agita#ia psihomotorie. Inhibi#ia psihomotorie este caracterizat% prin lentoarea mi c%rilor pn% la ntreruperea activit%#ii motorii.

Cuvinte cheie Agita(ie psihomotorie Baraj motor Fading motor Stupoare Catatonie

Teste de autoevaluare 1. Defini#i agita#ia psihomotorie i preciza#i n ce entit%#i nosografice se g%se te. (pg. 3) 2. Prezenta#i semnele i simptomele psihomotorii caracterizate prin diminuarea activit%#ii motorii. (pg. 3-4 ) 3. Defini#i ticurile. (pg. 5)

Concluzii. n aceast% prelegere am prezentat tulbur%rile conduitei motorii, care sunt indicatori foarte utili n sesizarea tulbur%rilor mentale.

UNITATEA 7 TULBUR RILE IMAGINA#IEI

CUPRINS

Obiective Cuno tin#e preliminare... Resurse necesare i recomand%ri de studiu Durat% medie de parcurgere a unit%#ii. 7.1. Defini#ia i formele imagina#iei...................................... 7.2. Tulbur%rile imagina#iei ................................................... 7.2.1. Tulbur%rile cantitative ale imagina#iei . 7.2.2. Tulbur%rile calitative ale imagina#iei .. Rezumat....................... Cuvinte cheie Teste de autoevaluare... Concluzii

2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4

Obiective La sfr itul acestei prelegeri, studentul va putea : s% cunoasc% formele imagina#iei; s% descrie tulbur%rile cantitative ale imagina#iei; s% fie familiarizat cu tulbur%rile calitative ale imagina#iei; s% cunoasc% entit%#ile nosografice n care se ntlnesc tulbur%ri cantitative i calitative ale imagina#iei;

Cuno&tin(e preliminare Cuno tin#e n domeniul psihologiei generale i psihoneurofiziologiei: - defini#ia imagina#iei; - formele imagina#iei;

Resurse necesare &i recomand* ri de studiu. Resurse bibliografice obligatorii: 1. Manea M., Manea M.C., Psihiatrie si psihopatologie, Ed. Renaissance, Bucuresti, 2011. 2. Manea M. , Psihiatrie si psihopatologie pentru psihologi, Ed. Universit%#ii Titu Maiorescu, Bucuresti, 2008. 3. Predescu V. , Psihiatrie, vol 1, Ed. Medical%, Bucure ti, 1989. 4. Tudose, F., Psihopatologie i orient#ri terapeutice n psihiatrie, Ed Funda#ia Romnia de Mine, Bucure ti, 2007.

Durata medie de parcurgere a unit*(ii de studiu Este de dou# ore.

TULBUR RILE IMAGINA#IEI 7.1.Defini(ia &i formele imagina (iei Proces psihic de prelucrare, transformare i sintetizare a reprezent%rilor i ideilor n scopul f%uriri de noi imagini i idei. Formele imagina (iei a) neinten&ional# (pasiv%) reprezentate de vis, reverie; toate tendin#ele, aspira#iile i dorin#ele, gnduri intime care se manifest% n vis; b) inten&ional# (activ%), care se poate clasifica astfel: Reproductiv#: const% n asocierea elementelor verbal-imaginative cu imagini ce vin din experien #a proprie (cum se ntmpl% n cazul citirii unei c%r#i); Vis de perspectiv#: se refer% la proiectarea mental% a dorin#elor, aspira#iilor i planurilor de via#%; Imagina&ie creatoare: ideea sau planul viitoarei ac#iuni sunt anticipate imaginativ, 7.2. Tulbur*rile imagina(iei Acestea sunt strns legate cu cele ale gndirii. 7.2.1. Tulbur rile cantitative ale imagina #iei Sc#zut#: oligofrenii, demen #e, depresie. Exaltarea imagina&iei - apare n intoxica#ii, episoade expansive, deliruri cronice din schizofrenie. Mitomania sau pseudologia fantastic% Birnbaum: isteria, deliruri de imagina#ie. Relatarea mitoman% se caracterizeaz% prin existen#a a patru etape de elaborare: - organizarea romanesc% a tr%irii cuprinde aspectul formal al discursului care nu este adecvat con#inutului i este sesizat de interlocutor; - alibiul existen#ial: indiferent de forma i con#inutul relat%rii, ideile merg univoc, unidirec#ional spre supraestimarea propriei persoane; - suprasemnificarea: trecerea de la simpla exagerare la fabula#ia cea mai ampl%, pentru a atrage aten#ia asupra sa; - conduita de team% care apare n urma posibilei descoperiri a caracterului fabulator al relat%rii. 7.2.2 Tulbur rile calitative ale imagina #iei - Simula&ia: reprezint% falsificarea adev%rului n privin#a st%rii de s%n %tate. Fidelitatea simul%rii depinde de: imagina#ia, inteligen#a i rezisten#a celui ce simuleaz%. - Metasimula&ia: dup% un episod psihotic acut, real, pacientul ref%cut persevereaz% n acuzele sale anterioare; - Suprasimula&ia: amplificarea simptomatologiei unei afec#iuni somatice sau psihice preexistente; - Disimularea: ascunderea unor simptome psihice sau somatice, ori a unei boli, pentru a se sustrage de la tratamentul obligatoriu. Aceast% tulburare apare n depresia cu risc suicidar.

Rezumat Tulbur%rile imagina#iei se mpart n: cantitative

i calitative. Tulbur%rile

cantitative se refer% la sc%derea sau la exaltarea imagina#iei. Tulbur%rile calitative ale imagina#iei sunt: simula#ia, suprasimula#ia, metasimula#ia i disimularea.

Cuvinte cheie Simula#ie Disimulare Metasimula#ie Suprasimula#ie

Teste de autoevaluare 1. Defini#i mitomania (pg.. 3) 2. Prezenta#i tulbur%rile calitative ale imagina#iei. (pg.. 3)

Concluzii. n aceast% prelegere am prezentat tulbur%rile imagina#iei. n capitolul urm%tor prezent%m tulbur%rile con tiin#ei.

PSIHOPATOLOGIE SI PSIHIATRIE UNITATEA 8 TULBUR RILE CON#TIIN&EI


CUPRINS Obiective Cuno tin#e preliminare... Resurse necesare i recomand%ri de studiu Durat% medie de parcurgere a unit%#ii. 8.1. Con tiin#a din perspectiv% psihologic% i medical%............. 8.2. Tulbur%rile cantitative ale con tiin#ei.................................... 8.3. Tulbur%rile calitative ale con tiin#ei.....................................
8.4. Depersonalizarea i derealizarea..............................................

2 2 2 2 3 3 4 4 5 5 5 5

Rezumat Cuvinte cheie Teste de autoevaluare... Concluzii

Obiective La sfr itul acestei prelegeri, studentul va putea : s% cunoasc% tulbur%rile cantitative ale con tiin#ei; s% defineasc% deta area de realitate: s% cunoasc% tulbur%rile calitative ale con tiin #ei; s% fie familiarizat cu entit%#ile nosografice n care apar tulbur%ri de con tiin #%.

Cuno(tin*e preliminare Cuno tin#e n domeniul psihologiei generale i psihoneurofiziologiei: - Defini#ia, caracterizarea i accep#iunile no#iunii de con tiin#%.

Resurse necesare (i recomand, ri de studiu. Resurse bibliografice obligatorii: 1. Manea M., Manea M.C., Psihiatrie si psihopatologie, Ed. Renaissance, Bucuresti, 2011. 2. Manea M. , Psihiatrie si psihopatologie pentru psihologi, Ed. Universitatii Titu Maiorescu, Bucuresti, 2008. 3. Manea M., Manea T., Psihologie Medicala ,Ed. Tehnica, Bucuresti, 2004. 4. Predescu V. , Psihiatrie, vol 1, Ed. Medical%, Bucure ti, 1989.

Durata medie de parcurgere a unit,*ii de studiu Este de dou ore.

TULBUR RILE CON#TIIN&EI 8.1. Con(tiin*a din perspectiv, psihologic, (i medical, Con tiin#a are mai multe defini#ii, n func#ie de domeniul n care este tratat%. Con tiin#a, din perspectiva psihologic%, reprezint% procesul de reflectare a propriului eu i a lumii nconjur%toare. Din perspectiva medical%, con tiin#a reprezint% capacitatea de apreciere corect% a mediului i a propriei persoane, capacitate strns legat% de func#ionarea normal% a proceselor mentale i care se manifest% numai n perioada n care subiectul este treaz (M.J. Georgescu). Starea de con tien #% (starea de luciditate) este capacitatea i claritatea reflect%rii, ct i n#elegerea realit%#ii obiective. Criteriile de clasificare dup% Jaspers a tulbur%rilor de con tiin #%: Deta area de realitate: cuprinde urm%toarele aspecte: ridicarea pragurilor senzoriale cu perceperea realit%#ii n mod estompat, mai pu#in distinct, hipoprosexie de fixare, hipomnezie sau amnezia evenimentelor: fixarea evenimentelor este fragmentar%, superficial%; Tulburarea memoriei: apare amnezie postcritic%, cu dificult%#i n privin #a evoc%rii unor fapte importante din antecedentele insului, chiar dac% sunt foarte bine fixate i redate n afara st%rii confuzive, hipomnezia i amnezia sunt generate de perturbarea profund% a func#iilor psihice; Dezorientarea este secundar% tulbur%rilor mnezice i prosexice, are intensitate diferit%, se poate referi la: spa#iul geografic n care se afl%, spa#iul fizic, la orientarea n timp, n cazuri grave la orientarea autopsihic%; Incoeren#a ideativ% i a activit%#ii evolueaz%, nso#ite de semnele enumerate mai sus; incoeren #a ideativ% nu urmeaz% direct propor#ional intensitatea tulbur%rii de con tiin #%, ea poate asocia productivitate senzorial% psihotic%. Tulbur%rile con tiin#ei pot fi clasificate n cantitative i calitative. 8.2. Tulbur,rile cantitative ale con(tiin*ei Aceste tulbur%ri apar cel mai frecvent n afec#iunile neurologice. Starea de veghe: func#iile psihice se desf% oar% cu claritate, luciditate i sub controlul ra#iunii. Formele principale:

Obtuzie - imprecizie, dificult%#i asociative, pierderea mobilit%#ii ideative; Hebetudine - perplexitate, deta are, indiferen#% fa#% de situa#ia n care se afl%; torpoare-dezorientare u#oar , hipokinezie, reducerea ini#iativei, indiferentism, apatie; obnubilare - orientare incomplet% i dificil% n spa#iul imediat, bradipsihie, bradikinezie, informa#ii vagi despre propria persoan%; stupoare - activitatea psihomotorie pare suspendat%, r%spunde numai la stimuli foarte puternici; sopor - reac#iile la stimuli senzoriali foarte reduse, somnolen#% accentuat% coma-apsihism; pierderea complet a con#tiin &ei, se realizeaz% prin disolu#ia func#iilor de rela#ie, conservarea uneori relativ% a func#iilor vegetative. 8.3. Tulbur,rile calitative ale con(tiin*ei Aceste tulbur%ri sunt caracterizate prin modific%ri de natur% organic% ale percep#iei realit%#ii, asociate cu destructur%ri ale func#iilor cognitive. ngustarea cmpului con#tiin &ei: focalizarea con tiin#ei asupra unei idei, amintiri, ac#iuni de care nu se poate desprinde, con tiin#a nu poate cuprinde ntreaga experien#% prezent%, duce la deformarea rela#iei cu realitatea. Starea crepuscular const% n ngustarea cmpului clarit%#ii con tiin#ei n diferite grade, cu debut i sfr it brusc, men#in automatismele motorii, cu posibilitatea de efectuare a unor acte complexe. Are loc alterarea profund% a reflect%rii senzoriale, pot asocia idei delirante, halucina#ii auditive imperative, sau vizuale. Confuzia mintal (Starea confuzional%, Delirium). Este consecin#a unei afec#iuni organice cerebral% acute, ce duc la modific%ri ale con tiin #ei cu caracter tranzitoriu. Debutul este brutal, mbrac% aspectul de ruptur%, hiatus fa#% de comportamentul avut anterior, are loc o denivelare a con tiin #ei n diferite grade (torpoare, obnubilare, com%). Prezint% dezorientarea n spa#iu i timp, tulbur%ri masive de percep #ie, terifiante, evolueaz% pe fondul unei anxiet%#i marcate, idei delirante polimorfe i fragmentare, absurde. Asociaz% uneori febra i deshidratare. Starea oneiroid este caracterizat% prin infiltrarea construc#iilor visului n gndirea vigil%, la care asist%, nu particip%, amestec ntre fragmente ale realit%#ii reflectate i reprezent%ri senzoriale plastice, are reminiscen#e halucinatorii i idei de vis ce au o coeren#% i sistematizare. Starea amentiv : simptomatologie polimorf%, alterarea profund% a con tiin#ei propriului eu, prezint% dezorientare total%, incoeren#a ideativ% este maxim%, vorbirea este ininteligibila, agita#ie dezordonat%, de obicei, n limitele patului.
8.4. Depersonalizarea i derealizarea Depersonalizarea este situat% lafrontiera psihopatologiei con#tiin&ei #i a personalit &ii (S. Folin). Depersonalizarea este o stare (nu este un simptom sau sindrom). P. Janet consider% c% nu este o stare, ci un moment de evolu&ie. n depersonalizare elementul esen#ial este impresia de schimbare. Depersonalizarea poate viza impresia de schimbare psihic% numit% desanimare sau schimbare somatic : desomatizare. Este redat prin

sentimentul anxiogen al modific rii propriului eu: Au impresia c nu mai sunt ei, caut s se reg seasc pe ei n#i#i, par a fi pierdut sim&ul unit &ii propriei persoane. Starea de depersonalizare se tr%ie te prin impresia de inautenticitate; aceast% modificare atinge forul intim al individului, subiectivitatea sa profund%. Este tr%it% pe fundalul unei profunde ngrijor%ri i reune te anxietate, perplexitate i stranietate. Derealizarea reprezint% impresia (sentimentul) de nstr%inare, ndep%rtare i nonfamiliaritate a realit%#ii tr%ite anterior. Pacientul are sentimentul iluzoriului, irealit%#ii, cu un colorit cenu iu, se exprim% prin pierderea autenticit%#ii i a receptivit%#ii psihosenzoriale a ambian#ei.

Rezumat Tulbur%rile cantitative ale con tiin#ei se refer% la alterarea n grade diferite a lucidit%#ii con tiin#ei, mergnd de la obtuzie pn% la com%. Tulbur%rile calitative ale con tiin #ei sunt caracterizate prin modific%ri de natur% organic% ale percep#iei realit%#ii, asociate cu destructur%ri ale func#iilor cognitive.

Cuvinte cheie Obtuzie Obnubilare Stare crepuscular,

Teste de autoevaluare 1. 2. 3. 4. Defini#i con tiin #a din perspectiv% psihologic%. (pg. 3) Prezenta#i tulbur%rile cantitative ale con tiin#ei. (pg. 3-4) Defini#i starea crepuscular%. (pg. 4) Defini#i confuzia mintal% (delirium). (pg. 4)

Concluzii. n aceast% unitate de studiu am prezentat tulbur%rile de con tiin #%, care se refer% att la alterarea n grade diferite a lucidit%#ii con tiin#ei, ct i la modific%ri de natur% organic% ale percep#iei realit%#ii, asociate cu destructur%ri ale func#iilor cognitive.

PSIHOPATOLOGIE UNITATEA 9

I PSIHIATRIE

TULBUR#RILE AFECTIVIT#&II
CUPRINS Obiective Cuno tin#e preliminare... Resurse necesare i recomand%ri de studiu Durat% medie de parcurgere a unit%#ii. 9.1. Defini#ia afectivit%#ii i componentele sale......................... 9.2. Tulbur%rile cantitative ale afectivit%#ii 9.3. Tulbur%rile calitative ale afectivit%#ii.................................... Rezumat Cuvinte cheie Teste de autoevaluare... Concluzii 2 2 2 3 3 3 5 5 5 5 5

Obiective La sfr itul acestei prelegeri, studentul va putea : s% prezinte caracteristicile i tipurile tr%irilor afective; s% cunoasc% tulbur%rile cantitative ale afectivit%#ii; s% defineasc% depresia ca o hipertimie negativ%; s% descrie paratimiile;

Cuno(tin*e preliminare Cuno tin#e n domeniul psihologiei generale i psihoneurofiziologiei: - defini#ia afectivit%#ii; - clasificarea tr%irilor afective; - caracteristicile emo#iilor;

Resurse necesare (i recomand, ri de studiu. Resurse bibliografice obligatorii: 1. Manea M., Manea M.C., Psihiatrie si psihopatologie, Ed. Renaissance, Bucuresti, 2011. 2. Manea M. , Psihiatrie si psihopatologie pentru psihologi, Ed. Universitatii Titu Maiorescu, Bucuresti, 2008. 3. Manea M., Manea T., Psihologie Medicala ,Ed. Tehnica, Bucuresti, 2004. 4. Predescu V. , Psihiatrie, vol 1, Ed. Medical%, Bucure ti, 1989.

Durata medie de parcurgere a unit,*ii de studiu Este de dou ore.

TULBUR#RILE AFECTIVIT#&II 9.1. Defini*ia afectivit,*ii (i componentele sale Reprezint% ansamblu de manifest%ri psihice care reflect% realitatea prin tr%iri pozitive i negative. Ea cuprinde dou% componente: afectivitate bazal care include st%ri afective elementare (starea de afect), emo#ii, dispozi#ie i afectivitatea elaborat care include sentimentele i pasiunile. Starea de afect reprezint% o nc%rc%tur% emo#ional% puternic%, cu debut brusc, desf% urare furtunoas% i efecte dezorganizate asupra comportamentului: expresia observat% a emo #iilor (Kaplan, citat de Georgescu). Se nso#e te de modific%ri mimico pantomimice i neurovegetative i are o capacitate sc%zut% de coordonare a r%spunsurilor. Afectele sunt n strns% leg%tur% cu ceea ce reprezint% con#inutul gndirii. Ele pot fi adecvate, concordante con#inutului gndirii sau inadecvate, cnd vorbim de neconcordan #a ntre reac#ia afectiv% i con#inutul gndirii. Emo#ia este un sistem motiva#ional complex i reprezint% r%sunetul afectiv al raportului dintre subiect i obiecte, fiin#e, fenomene. Au manifestare spontan% i creeaz% o tensiune afectiv% de mai mic% amplitudine. Emo#iile pot fi pozitive ca pl%cerea, bucuria, satisfac#ia sau negative cum sunt nepl%cerea, triste#ea, frica. Pe de alt% parte, emo#iile pot fi stenice cnd ajut% la cre terea capacit%#ii de efort i astenice care contribuie la sc%derea rezisten#ei la efort. Dispozi#ia (sau starea timic%) este starea afectiv% general%, de fond, permanent%, de durat%, cu o intensitate medie. Este rezultanta tuturor impulsurilor extero-, intero- sau proprioceptive. Este determinat% de gradul de adaptare la ambian #%. Ea oscileaz% ntre triste#e i bucurie. Sentimentele sunt tr%iri emo#ionale complexe, stabile i generalizate, ele sunt interiorizate i influen #eaz% conduita. Pasiunile presupun o amplitudine mai mare, o angajare mai puternic% din partea individului i sunt puternic instrumentate voli#ional. Tulbur%rile afective pot fi grupate n cantitative i calitative. 9.2. Tulbur,rile cantitative ale afectivit,*ii Hipotimia reprezint% sc%derea n grade diferite a tensiunii afective, iar expresivitatea mimic% este redus%. Aceast% form% de tulburare apare n oligofrenii, demen#e,

Atimia reprezint% sc%derea capacit%#ii de rezonan#% afectiv%, inexpresivitate mimicopantomimic%. Apatia este caracterizat% prin lipsa de tonalitate afectiv% i interes pentru propria persoan%. Hipertimia este de o importan#% deosebit% pentru patologia psihiatric% (V. Predescu). n cadrul acesteia sunt cuprinse mai multe forme: Depresia este o hipertimie negativ% caracterizat% prin triste#e nemotivat%, cu sentimentul durerii morale. Este o tr%ire puternic% cu participare afectiv% intens% idea#ie cu ritm ncetinit, con#inut trist, idei de inutilitate, idei de devalorizare. Activitatea motorie este sc%zut% pn% la inhibi#ie motorie sau nelini te anxioas%, mimica este hipomobil%, comisurile bucale c%zute, corpul ncovoiat, bra#ele c%zute pe lng% corp, n tot ce simte ntrez%re te r%ul. Apar modific%ri ale instinctelor mai ales cel alimentar, inapeten#a iar n privin#a somnului cel mai frecvent sunt insomnii i/sau somn neodihnitor cu co maruri. Instinctul sexual este diminuat. Instinctul de conservare este sc%zut. Depresia este ntlnit% frecvent n cadrul afec#iunilor psihice. Anestezia psihic dureroas const% n senza#ia c% nu se poate bucura, ntrista, nduio a, nu mai poate sim#i afec#iune pentru cei din jur, pentru persoanele apropiate; n concluzie, persoana pierde capacitatea de rezonan#% afectiv%. Depresia i anestezia psihic% dureroas% pot culmina prin exacerb%ri critice cunoscute drept raptusul melancolic cu risc suicidar. Euforia: stare de nc%rc%tur% afectiv% pozitiv%, exagerarea dispozi#iei cu veselie exagerat%. Apare o stare de plenitudine, bine general, s%n%tate, for#%, putere. Idea#ia se desf% oar% n ritm alert, materializat% prin logoree, con#inutul limbajului este pres%rat de glume i calambururi contagioase (strnesc rsul). Mimica hipermobil%, bogat%, gesturi ample, apare tendin#a de supraapreciere. n cadrul dispozi#iei expansive se ntlne te polipragmazia (implicarea n mai multe activit%#i n acela i timp). Instinctele se modific%: aici vorbim de sc%derea necesarului de somn, nici ntr-un caz nu vorbim de insomnii, apare exacerbarea trebuin#elor i tendin#elor n special sexuale. (i aici este o sc%dere a instinctului de conservare mai ales datorit% neglij%rii riscului la care se poate expune. Apare n episodul maniacal. Disforia este o stare mixt% caracterizat% prin dispozi#ie depresiv anxioas%, de r%u general, disconfort somatic, nelini te, ce asociaz% logoree, excitabilitate crescut%, impulsivitate, comportament coleros. Apare n boala afectiv%, n epilepsie, dependen#a de alcool. Anxietatea este teama difuz% f%r% obiect, este desprins% de concret. Frica este ira#ional%, n absen#a unui pericol real, este proiectat% n viitor i desprins% de concret, este mai mult poten #ial% dect actual%. De cele mai multe ori apare depresia. Se nso#e te de manifest%ri somatoforme n diverse sfere: cardiovascular% cu tahicardie, palpita#ii, modificarea tensiunii arteriale; gastrointestinal%: cum ar fi grea#a, v%rs%turi, modificarea tranzitului intestinal. Mai putem ntlni modific%ri respiratorii cu senza#ia de lipsa de aer, senza#ia de sufocare. n mod particular senza#ia de nod n gt care nu are nici un substrat organic ci este numai o manifestare somatoform%. Alte manifest%ri care se pot ntlni sunt: tremur%turi, fatigabilitate, transpira#ii, cefalee, ame#eli etc. Acestea apar n tulbur%rile anxioase.

9.3. Tulbur,rile calitative ale afectivit,*ii Paratimiile sunt reac#ii aberante i indecvate, paradoxale fa#% de motive, situa#ii sau evenimente. Inversiunea afectiv este o reac#ie afectiv% negativ% fa#% de persoane pe care le-a iubit nainte de a se mboln%vi (p %rin #i, fra#i, copii). Aceast% form% de tulburare a afectivit%#ii apare n schizofrenie. Ambivalen #a afectiv este caracterizat% prin prezen#a simultan% a dou % emo#ii, sentimente opuse, contradictorii. Aceast% form% de tulburare a afectivit%#ii apare n schizofrenie.

Rezumat Tulbur%rile afective sunt cantitative (se refer% la cre terea sau sc%derea n grade diferite a tensiunii emo#ionale) i calitative (reac#ii aberante i indecvate, paradoxale fa#% de motive, situa#ii sau evenimente).

Cuvinte cheie Hipotimia Hipertimia Atimia Paratimii

Teste de autoevaluare 1. Defini#i paratimiile. (pg. 5) 2. Prezenta#i tulbur%rile cantitative ale afectivit%#ii. (pg. 4-5) 3. Defini#i inversiunea afectiv% i preciza#i n ce tulbur%ri mentale apare. (pg. 5)

Concluzii. n acest curs am prezentat tulbur%rile afectivit%#ii, iar n unitatea de studiu care urmeaz% prezent%m tulbur%rile de voin #%. 5

PSIHOPATOLOGIE UNITATEA 10

I PSIHIATRIE

TULBUR#RILE VOIN&EI

CUPRINS

Obiective Cuno tin#e preliminare... Resurse necesare i recomand%ri de studiu Durat% medie de parcurgere a unit%#ii. 10.1 Voin #a defini#ie i caracterizare general%................................. 10.2. Tulbur%rile de voin#% (disbulii) . 10.2.1. Tulbur%rile cantitative ale voin#ei .. 10.2.2. Tulbur%rile calitative ale voin#ei.. Rezumat...................... Cuvinte cheie Teste de autoevaluare... Concluzii

2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5

Obiective La sfr itul acestei prelegeri, studentul va putea : s% prezinte etapele actului voli#ional s% cunoasc% tulbur%rile cantitative ale voin #ei; s% descrie tulbur%rile calitative ale voin#ei; s% cunoasc% entit%#ile nosografice n care apar tulbur%ri de voin#%.

Cuno(tin*e preliminare Cuno tin#e n domeniul psihologiei generale: - caracterizarea general% a voin #ei; - fazele actului voluntar; - calit%#ile voin#ei;

Resurse necesare i recomand, ri de studiu. Resurse bibliografice obligatorii: 1. Manea M., Manea M.C., Psihiatrie si psihopatologie, Ed. Renaissance, Bucuresti, 2011. 2. Manea M. , Psihiatrie si psihopatologie pentru psihologi, Ed. Universitatii Titu Maiorescu, Bucuresti, 2008. 3. Manea M., Manea T., Psihologie Medicala ,Ed. Tehnica, Bucuresti, 2004. 4. Predescu V. , Psihiatrie, vol 1, Ed. Medical%, Bucure ti, 1989.

Durata medie de parcurgere a unit,*ii de studiu Este de dou ore.

10. TULBUR#RILE VOIN&EI


10.1 Voin*a defini*ie (i caracterizare general,
Este func#ia psihic% prin care se realizeaz% trecerea con tient% de la o idee sau ra#ionament la o activitate, sau inhibi#ia unei activit%#i n vederea realiz%rii unui anumit scop. Desf% urarea actului voli#ional cuprinde mai multe etape: - Formularea scopului: sub raport afectiv tendin#a este tr%it% ca o dorin#% iar n planul con tiin#ei devine motiv; - Lupta motivelor: motivul ap%rut se lupt% cu alte motive poten#iale sau active. n cazul scopului unic lupta se tran eaz% spontan; - Adoptarea hot%rrii: const% n definirea scopului i preg%tirea ac#iunii; - Execu#ia (ndeplinirea) ac#iunii; trecerea la ac#iune implic% efortul voli#ional, predomin% aspectul cantitativ al procesului voli#ional. R%spunde la ntrebarea CT PO(I ? Tipurile de voin*, Voin#a activ : care st% la baza perseveren#ei, tenacit%#ii i ndeplinirii izbutite a unei activit%#i. Are rol mobilizator, de sus#inere a efortului voli#ional; mai poart% denumirea de voin#% de suport. Voin#a inhibitorie este responsabil% de st%pnirea de sine, determin% re#inerea n anumite situa#ii, frneaz% reac#ia imediat%. Se opune unor tendin#e impulsive, st% la baza conduitei amn%rii. 10.2. Tulbur,rile de voin*, (disbulii) Tulbur%rile afective pot fi grupate n cantitative i calitative. 10.2.1. Tulbur,rile cantitative ale voin*ei Hiperbulia reprezint% exagerarea for#ei voli#ionale. Poate apare la normali, iar n patologie apare rar deoarece se dezorganizeaz% suportul motiva#ional; o ntlnim n st%ri obsesivofobice; la toxicomanii hiperbulia are caracter unidirec#ional i electiv n sensul procur%rii drogului. n cadrul tulbur%rii delirante hiperbulia este selectiv% si unilateral%. Hipobulia se refer% la sc%derea for#ei voli#ionale ce se traduce prin sc%derea capacit%#ii de a ac#iona. Pacientul tie ce trebuie s% fac%, dar nu poate. Este comun% unei mari tulbur%ri din patologia psihiatric%: depresie, schizofrenie, demen#e.

Abulia se refer% la lipsa de ini#iativ%, incapacitatea de a ac#iona. Apare n catatonie, depresii profunde. 10.2.2. Tulbur,rile calitative ale voin*ei Disabulia reprezint% dificultatea de a trece la o ac#iune sau de a sfr i o ac#iune nceput%, nso#it% de perplexitate i cu o not% afectiv% negativ%. Apare n schizofrenie. Parabulia este insuficien#a voli#ional% nso#it% sau determinat% de anumite dorin#e, pulsiuni sau acte paralele. Apare n nevroze motorii (ticuri). Impulsivitatea const% n insuficien#a voin#ei pasive, inhibitorii ceea ce duce la lips% de frn% i comportament impulsiv. Rezult% acte impulsive, intempestive cu un caracter antisocial, reprobabil i dramatic. Apare n tulbur%rile de personalitate.

Rezumat Exist dou forme ale voin #ei: - voin#a activ : care st% la baza perseveren#ei, tenacit%#ii i ndeplinirii izbutite a unei activit%#i. -voin #a inhibitorie este responsabil% de st%pnirea de sine, determin% re#inerea n anumite situa#ii, frneaz% reac#ia impulsiv% imediat%. Tulbur%rile voin#ei sunt cantitative (cre terea sau sc%derea marcat% a for#ei voli#ionale) i calitative (disabulia, parabulia i impulsivitatea).

Cuvinte cheie

Disabulie Parabulie

Teste de autoevaluare 1. Defini#i voin #a pasiv%. (pg.3 ) 2. Prezenta#i tulbur%rile cantitative ale voin #ei. (pg.3-4 ) 3. Defini#i disabulia i parabulia. (pg. 4)

Concluzii. n aceast% prelegere am prezentat tulbur%rile de voin#%. Impulsivitatea este prezent% n multe tulbur%ri de personalitate, pe care le vom descrie n cursurile urm%toare.

PSIHOPATOLOGIE UNITATEA 11

I PSIHIATRIE

TEORII ALE PERSONALIT#&II

CUPRINS

Obiective........... Cuno tin#e preliminare... Resurse necesare i recomand%ri de studiu.... Durat% medie de parcurgere a unit%#ii. 11.1. Definirea personalit%#ii.......................................................... 11.2. Teorii ale personalit%#ii . 11.2.1. Abordarea psihanalitic%. 11.2.2 Abordarea psihometric% 11.2.3 Abordarea umanist% .. 11.2.4. Teoriile unidimensionale ale personalit%#ii Rezumat......................... Cuvinte cheie Teste de autoevaluare... Concluzii

2 2 2 3 3 4 4 10 12 14 16 16 16 17

Obiective La sfr itul acestei prelegeri, studentul va putea : s% cunoasc% accep#iunile termenului de personalitate; s% prezinte personalitatea din perspectiv% psihanalitic%. s% cunoasc% s% i celelalte direc#ii de abordare a personalit#ii personalit%#ii (psihometric% i umanist%); descrie aspectele pe care se concentreaz% teoriile unidimensionale;

Cuno(tin*e preliminare Cuno tin#e n domeniul psihologiei personalit%#ii: - Accep#iunile termenului de personalitate. - Teoriile personalit%#ii.

Resurse necesare (i recomand, ri de studiu. Resurse bibliografice obligatorii: 1. Manea M., Manea M.C., Psihiatrie si psihopatologie, Ed. Renaissance, Bucuresti, 2011. 2. Manea M. , Psihiatrie si psihopatologie pentru psihologi, Ed. Universitatii Titu Maiorescu, Bucuresti, 2008. 3. Manea M., Manea T., Psihologie Medicala ,Ed. Tehnica, Bucuresti, 2004. 4. Predescu V. , Psihiatrie, vol 1, Ed. Medical%, Bucure ti, 1989. 2

Durata medie de parcurgere a unit,*ii de studiu Este de dou ore.

TEORII ALE PERSONALIT#&II 11.1. Definirea personalit,*ii Personalitatea uman % constituie, direct sau indirect, terenul de intersec#ie al mai multor discipline tiin #ifice; este un univers care incit% permanent la cunoa tere. Termenul se refer% la disponibilit%#ile generale i caracteristice exprimate de o persoan% i contureaz% identitatea ei specific%. Personalitatea se refer% la forme distincte i caracteristice de gndire, emo#ionalitate i comportament care definesc stilul personal al unui individ i-i influen#eaz% interac#iunile cu mediul. Definirea personalit,*ii Termenul de personalitate vine de la cuvntul etrusc persona (masc%, rolul jucat de actor pe scen%) i desemneaz% omul considerat sub toate aspectele: biologico-genetice, psihologice, morale, culturale si sociale. Este integrat n sistemul conceptual de diverse discipline (psihologie, sociologie, pedagogie, istorie, etic%, politologie) unde cunoa te accep#iuni relativ diferite: sociologia atribuie termenul pentru a diferen #ia indivizii dup% contribu#ia adus% ntr-un anumit domeniu de activitate; psihologia atribuie termenul la fiecare dintre indivizii normali. Exist% un num%r mare de teorii privind personalitatea, fiecare dintre acestea oferind o defini#ie proprie. G. W. Allport i H. S. Odbert (1936) au inventariat un num%r de 50 de defini#ii ale personalit%#ii, iar Mc Cleland (1951) un num%r de peste 100. n structura personalit%#ii au fost identifica#i 300 de factori i 1000 de variabile (Eysenck, Cattel, Guilford). Principalele divergen#e dintre autori se refer% la con#inutul personalit%#ii, a metodologiei folosite n studiul ei i a modului de interpretare a informa#iilor. Red%m cteva dintre defini#iile reprezentative privind personalitatea: - este organizarea dinamic% n cadrul individului a acelor sisteme psihofizice care determin % gndirea i comportamentul s%u specific (G. Allport, 1981, p. 40); - este unitatea bio-psiho-social% constituit% n procesul adapt%rii individului la mediu i care determin% un mod specific, caracteristic i unic de comportare n diversitatea situa#iilor externe (Mischel, 1968; Wiggins, 1971); - este un sistem hipercomplex, cu autoorganizare, teleonomic, determinat biologic i socio-cultural, cu o dinamic% specific%, individualizat% (M. Golu, 1972, 1993) etc. n urma analizei diverselor defini#ii sunt eviden#iate, n general, urm%toarele caracteristici ale personalit%#ii (Perron, 1985):

- globalitatea: personalitatea este constituit% din ansamblul de caracteristici ce permit descrierea i identificarea unei persoane printre celelalte; - coeren#a: exist% o anumit% organizare i interdependen#e ale elementelor componente ale personalit%#ii; - stabilitatea temporal : exist% anumite legi de organizare care au o ac#iune permanent%, astfel chiar dac% persoana se dezvolt%, se transform%, ea i p%streaz% identitatea. Psihologia personalit%#ii ncearc%, pe de o parte s% explice diferen#ele interindividuale, iar pe de alt% parte, s% sintetizeze ntr-o imagine integratoare persoana. Personalitatea poate fi abordat% din mai multe perspective: - general-uman, n sensul c% fiecare individ prezint% anumite particularit%#i caracteristice, comune tuturor oamenilor; - tipologic (de grup), nivel care se refer% la faptul c% indivizii apar#innd anumitor grup%ri sociale, colectivit%#i, epoci istorice, au tr%s%turi caracteristice care-i diferen#iaz% de al#i indivizi; - particular (individual) - n sensul c% fiecare om este unic i irepetabil din punct de vedere al configura#iei tr%s%turilor sale; a a cum nu exist% doi indivizi identici din punct de vedere anatomo-fiziologic, cu att mai mult la nivelul deosebit de complex al personalit%#ii repetabilitatea nu este posibil%. Cunoa terea obiectiv- tiin#ific% a personalit%#ii, stabilirea mecanismelor i modelelor explicative ale acesteia sunt deosebit de dificile datorit% complexit%#ii acesteia. La formarea personalit%#ii contribuie o diversitate de factori: ereditatea; educa#ia, cultura etc. Complexitatea personalit%#ii determin% necesitatea particip%rii mai multor discipline la studierea ei: biologice, psihologice, sociale, culturale. 11.2. Teorii ale personalit,*ii Psihologia personalit%#ii are, n general, dou% obiective majore: separarea variabilelor specifice, care diferen#iaz% indivizii (diferen#ele interindividuale); sintetizarea proceselor psihologice care pot influen#a interac#iunea individului cu lumea ntr-o perspectiv% global%, a ntregii persoane. Vom prezenta direc#iile majore de abordare ale personalit%#ii din urm%toarele perspective: psihanalitic%; psihometric%; nv%#%rii sociale; umanist%. Fiecare dintre aceste abord%ri ofer% o serie de r%spunsuri cu privire la natura, dezvoltarea personalit%#ii, ipotezele care stau la baza fiec%reia dintre ele, oferind n acela i timp o anumit% not% specific%. Mul#i dintre psihologii contemporani prefer% o orientare eclectic%, respectiv combinarea de elemente provenind din diferite moduri de abordare, n scopul ob#inerii unei viziuni integratoare proprii sau pentru a ajuta la rezolvarea unor probleme practice. 11.2.1. Abordarea psihanalitic, Conform teoriei lui Freud, comportamentul este produs de con tient i de for#e instinctive. Freud a elaborat un model n care a identificat trei niveluri ale psihicului: con tientul, precon tientul i incon tientul. Con&tientul con #ine gndurile i sentimentele de care individul i d% seama la un moment dat. Principala sa func#ie este s% r%spund% la realitatea extern %, de a evita pericolul, de a men#ine un comportament acceptabil social. Inco&tientul con#ine amintiri reprimate

(uitate), incluznd dorin#e i impulsuri n propor#ie ridicat% sexuale sau agresive. Acestea pot determina gnduri i comportamentele con tiente. Precon&tientul con #ine gnduri ce nu sunt con tiente la un moment dat, dar care la nevoie sunt accesibile. El ac#ioneaz% ca un filtru, cenzurnd dorin#ele inacceptabile, permi#nd p%trunderea lor n con tient atunci cnd li se accept% originile incon tiente. Oamenii se nasc cu pulsiuni instinctuale care le motiveaz% i adapteaz% comportamentul nc% din copil%rie. O idee central% a lui Freud pentru a explica originile personalit%#ii a fost conceptul de libido, pe care-l consider% ca fiind o energie vital% general%, motivant%. Energiile instinctuale (pulsiunile sexuale i cele agresive) se acumuleaz% n timp, n condi#iile n care nu apare un mijloc de a le elibera. Influen#ele asupra comportamentului pot fi: reducerea tensiunii; nevoia de a face fa#% cerin#elor imediate ale mediului sau istoriei dezvolt%rii personale din copil%rie. Orice comportament are determin%ri multiple. Experien #ele dobndite n copil%rie au o influen#% important% asupra dezvolt%rii personalit%#ii. Ulterior, Freud consider% c% personalitatea este constituit% din trei structuri majore: Sinele (incon&tientul, Id), Eul (precon&tientul, Ego), &i Supraeul (con&tientul, Superego). Sinele este determinat biologic i con#ine toate imboldurile l%untrice, pulsiunile i instinctele. Acesta se manifest% pe baza principiului pl%cerii, de satisfacere imediat% a dorin#elor. Eul se dezvolt% pentru a satisface nevoile sinelui ntr-o mod acceptabil social. Acesta se manifest%, ac#ioneaz% pe baza principiului realit%#ii. Supraeul reprezint% cadrul intern, individual (con tientul i Eul ideal) al valorilor morale existente n cultura societ%#ii respective. El indic% persoanei ce ar trebui sau nu ar trebui s% fac%. n multe aspecte, aceast% parte a personalit%#ii este ca i Sinele mai pu #in realist%, exigen#ele sale fiind att de preten#ioase nct este imposibil de realizat. Freud consider% c% aceste componente ale personalit%#ii sunt ntr-un conflict permanent. Eul men #ine echilibrul ntre solicit%rile Sinelui, Supraeului i realitate. Pentru aceasta, Eul elaboreaz% o serie de mecanisme de ap%rare, care i permit s% se protejeze mpotriva presiunilor exercitate de Sine i Supraeu. Acestea sunt strategii incon tiente, utilizate de individ pentru a se proteja de anxietate, vin%, durere etc. Indivizii difer% privind pragul de manifestare a anxiet%#ii i privind mecanismele de ap%rare folosite pentru a face fa#% acesteia. Utilizarea lor pentru a face fa % presiunilor vie#ii pe termen scurt este considerat% o strategie normal%, iar o utilizare exagerat%, pe termen lung este periculoas%, nes%n %toas%. Analiza realizat% de Buckley (1995) g%se te c% Freud a descris zece mecanisme de ap%rare: refularea, regresia, sublimarea, forma#iunea reac#ional%, proiec#ia, ntoarcerea mpotriva propriei persoane, transformarea n contrariu, introiec#ia sau identificarea, anularea retroactiv%, izolarea. Prezent%m, pe scurt, defini#iile acestor mecanisme de ap%rare: - refularea (reprimarea) reprezint% eliminarea din con tient a amintirilor, sentimentelor, dorin#elor dureroase, iar individul ncearc% s% uite gndul sau impulsul interzis. Este mecanismul de ap%rare de baz% al teoriei lui Freud; - regresia, reprezint% manifestarea unui comportament caracteristic unui stadiu timpuriu al vie#ii, lipsit de conflicte, amenin#%ri pentru a sc%pa de situa#ii stresante (ex., dorin #a de ntoarcere la stadiul de copil mic la apari#ia a unui nou n%scut n familie, sau n situa#ie de boal%); - sublimarea, n care impulsurile neacceptate sau dorin#ele frustrate sunt exprimate sau satisf%cute printr-o activitate substitutiv% (ex., direc#ionarea unei dorin#ei de a face fa#%

unor greut%#i c%tre activit%#i artistice, orientarea impulsurilor agresive c%tre o activitate sportiv%); - forma#ia reac#ional se refer% la nl%turarea, suprimarea dorin#elor prin exagerarea atitudinilor i comportamentelor, astfel nct acestea s% se transforme n opusul lor; - proiec#ia implic% atribuirea propriilor sentimente, dorin#e, c%tre alt% persoan% (ex., Al#ii sunt vinova#i de situa#ia n care m% aflu; afirma#ia: Ea m% ur% te!, nseamn% O ur%sc!); - ntoarcerea mpotriva propriei persoane se refer% la refuzarea incon tient% a propriei agresivit%#i, pe care o deturneaz% dinspre cel%lalt pentru a o orienta asupra propriei persoane (mecanismul se poate afla la originea unor sentimente de culpabilitate, a unei nevoi de pedepsire, a unei nevroze de e ec sau a unor tentative de autodistrugere); - identificarea se refer% la cre terea sentimentului valorii prin identificarea cu persoana sau institu#ia care prezint% valoare; - transformarea n contrariu: dorin #a nu este numai refulat%, ci i nlocuit% printr-o pulsiune contrar% (perechile sadism-masochism, voyeurism-exhibi#ionism, care arat% trecerea de la activitate la pasivitate: a produce suferin#a a suferi i a privi a fi privit, precum i transformarea iubirii n ur%); - anularea retroactiv este iluzia potrivit c%reia un eveniment, o dorin#%, o ac#iune conflictuale ar putea fi anulate gra#ie puterii absolute a unei ac#iuni sau dorin#e ulterioare, considerat% a avea un efect de distrugere retroactiv% (forme: succesiunea a dou% formule verbale sau a dou% conduite diferite, a doua suprimnd-o pe cea dinti n mintea persoanei; ac#iunea care posed% puterea de distrugere trebuie s% fie inversul celei dinti pentru a putea fi eficient%; o experien#% nepl%cut% este repetat% prin inversarea rolurilor, fiind astfel anulat%. Aceasta se bazeaz% pe ambivalen#%, definit% ca fiind coexisten#a a dou% sentimente extreme i opuse, cel mai adesea iubire i ostilitate fa#% de aceea i persoan%. Adep#ii teoriei lui Freud au dezvoltat mecanismele de ap%rare ale Eului: listele realizate de diferi#i autori descriu un num%r de 43 de mecanisme de ap %rare. n glosarul manualului DSM III-R sunt men#ionate un num%r de optsprezece mecanisme de ap %rare i defini#iile aferente acestora. DSM-IV propune o scal% a func#ion%rii defensive precum i o fi % de evaluare. Clinicianul trebuie s% alc%tuiasc% o list% de apte mecanisme de ap%rare specifice sau stiluri de coping detectate la subiectul examinat, ncepnd cu cel mai marcant. Apoi clinicianul trebuie s% indice stilul defensiv predominant, stabilit n func#ie de cele apte niveluri de func#ionare defensiv%. Evaluarea reflect% ap %r%rile sau stilurile de coping pe care pacientul le utilizeaz% n momentul examin%rii, dar #ine seama i de datele culese pentru perioada imediat anterioar% evalu%rii. Stilul defensiv observat are o valoare predictiv% important% pentru s%n %tatea mintal% viitoare a persoanei. Conform teoriei lui Freud, conflictele nerezolvate determin% apari#ia anxiet #ii, care se poate manifesta n: vise (considerate mpliniri deghizate ale dorin#elor reprimate); tulbur%ri nevrotice (crize acute de anxietate i temeri ira#ionale). Prezent%m cteva dintre mecanismele tipice de ap%rare ale Eului propuse de psihanali ti, altele fa#% de Freud, care au leg%tur% cu problematica noastr% (J. C. Coloman, 1950): - fantezia se refer% la satisfacerea dorin#elor frustrate prin realiz%ri imaginare; - compensa#ia, reprezint% mascarea unei sl%biciuni prin accentuarea unor tr%s%turi dorite sau acceptarea frustr%rii ntr-un anumit domeniu prin suprasatisfacerea altuia;

- substituirea reprezint% redirec#ionarea sentimentelor sau comportamentelor c%tre un obiect sau alt% persoan%, ca urmare a imposibilit%#ii exprim%rii lor n forma real% (ex., cearta cu partenerul de via#%, n urma unui conflict avut la serviciu), - negarea reprezint% refuzul de a accepta realitatea (ex., neacceptarea bolii sau a infidelit%#ii partenerului); - reprimarea (vezi refularea), reprezint% eliminarea din con tiin#% a amintirilor, sentimentelor i dorin #elor dureroase sau nsp%imnt%toare i depozitarea lor n incon tient (uitarea motivat%); - ra#ionalizarea se refer% la g%sirea unei scuze rezonabile sau ncercarea de a proba faptul c% un comportament este ra#ional i justificabil pentru o anumit% ac#iune (Ar fi putut fi i mai r%u, al#ii sufer% mai mult dect mine; Sunt vinovat pentru mboln %vire, trebuie s% suport.). Privind dezvoltarea personalit #ii, Freud consider% c% individul trece printr-o serie de stadii, denumite de autor psihosexuale (libidinale). Stadiile sunt conturate n func#ie de caracteristicile fiec%rei etape de dezvoltare a personalit%#ii copilului, n care libidoul (energia sexual%, pl%cerea fizic%) se concentreaz% asupra unor anumite regiuni ale corpului: gur%, anus sau zona genital%. Evolu#ia satisf%c%toare a acestor etape ale copil%riei are o foarte mare influen#% asupra profilului ulterior al personalit%#ii adultului. Fiecare stadiu aduce cu sine o serie de probleme ce trebuie dep% ite n raport cu dezvoltarea ulterioar%. E ecul n realizarea satisf%c%toare a unui anumit stadiu va avea ca rezultat fixa#ia (stagnarea dezvolt%rii n stadiul respectiv). Aceasta determin% men #inerea unora dintre caracteristicile stadiului respectiv i n etapele ulterioare de dezvoltare. Cazurile mai severe de fixa#ie vor conduce la apari#ia nevrozelor n via#a de adult. Vom descrie, pe scurt, stadiile psihosexuale stabilite de Freud: - stadiul oral (de la na tere la 1 an): Sinele este dominant; energia libidinal% este centrat% asupra gurii, copilul ob#innd satisfac#ie prin supt i mi care. Aceste stadiu este mp%r#it n dou% subfaze: suptul pasiv urmat% de subfaza mi c%rii active, agresive. Fixa#ia poate fi cauzat% de: suprasatisfacere sau frustrarea copilului de nevoile orale. Aceasta se poate manifesta mai trziu prin dependen#e (fumatul, alcoolismul, l%comia, sarcasmul excesiv); - stadiul anal (al doilea an de via#%): energia libidinal% se centreaz% asupra senza#iilor de pl%cere de la nivelul mucoaselor rectului. n aceast% etap% copilul este capabil s%- i exercite un anumit control asupra unor func#ii ale corpului. Astfel, el poate mul#umi p %rin #ii prin men#inerea cur%#eniei, sau, din contr%, nemul#umi p%rin#ii prin murd%rie. Efortul depus de p%rin#i pentru a-i impune o anumit% igien%, constituie pentru copil un eveniment deosebit. Fixa#ia rezultat% din conflictul dintre copil i p %rin #i n timpul instruirii igienice, poate duce la apari#ia n perioada vie#ii de adult fie la manifestarea unei personalit%#i excesiv preocupat% de cur%#enie i sistematizare (efectul expulz%rii), fie a unei personalit%#i refractare, avare, obsesiv% (efectul reten#iei); - stadiul falic (3-6 ani): energia libidinal% se centreaz% asupra organelor genitale, sentimentele devin sexuale. Freud descrie problemele caracteristice copilului de sex masculin n cadrul Conflictului Oedip: fanteziile copilului includ dorin#ele unei intimit%#i sexuale cu mama lui; invidiaz% rela#ia intim% dintre tat% i mam%; se teme de pedeaps%, sub forma castr%rii dorin #elor sale interzise. n mod normal, conflictul se rezolv% odat% ce copilul se identific% cu tat%l lui. Dezvoltarea copiilor de sex feminin este mai pu#in conturat%. Autorul descrie Conflictul Electra, acela n care feti#a se consider% deja castrat%, deoarece nu posed% penis i sufer% de invidie datorit% lipsei 7

acestuia. Acesta favorizeaz% dezvoltarea unui sentiment de ata ament puternic i de iubire fa#% de tat%. n final, feti#a se identific% cu mama ei. Din aceste identific%ri cu p %rintele de acela i sex, rezult% urm%toarele consecin#e: copilul adopt% rolul de gen ce va fi urmat n via#%; adopt% standardele morale ale p%rin#ilor, atitudinile, i interdic#iile mpreun% cu standardele morale ale societ%#ii; astfel, se na te Supraeul. Fixa#ia const% n nerezolvarea adecvat% a conflictelor datorit% unei abord %ri f%r% tact a p %rin #ilor, iar acestea vor continua s% se manifeste i n via#a adult%. Fixa#ia din acest stadiu de dezvoltare st% la baza majorit%#ii nevrozelor din perioada adult%. Dup% acest stadiu de dezvoltare urmeaz% perioada de laten# (de la ase ani la pubertate), care este o etap% de calm relativ i n care libidoul este slab. n aceast% perioad% se dezvolt% Eul, n special privind deprinderile sociale i intelectuale. - stadiul genital (pubertatea), n care modific%rile hormonale stimuleaz% reapari#ia libidoului, se intensific% interesul pentru pl%cerea sexual%, se dezvolt% atitudinile i tr%irile sexuale adulte. Diferi#i autori aduc o serie de obiec#ii teoriei lui Freud. Dintre acestea men #ion%m (Eysenck i Wilson, 1973): folosirea unui e antion limitat, format din adul#i care sufer% de anumite tulbur%ri de natur% psihologic%; folosirea metodei studiului de caz i notarea selectiv% a problemelor pacien#ilor; procesele descrie nu pot fi observate n mod direct, deduc#iile referitoare la comportamentul uman fiind deschise unei explica#ii alternative; supraevaluarea factorilor biologici implica#i n dezvoltarea personalit%#ii; teoria nu este capabil% s% prezic% dezvoltarea social% a individului, ea poate fi utilizat% pentru a explica ceva dup % producerea evenimentului; ambiguitatea multor concepte i dificult%#i n m%surarea lor obiectiv%. Teoria elaborat% de Freud este apreciat% pentru faptul c% ea ofer% o interpretare coerent% a comportamentului uman, pentru modul de gndire original i ideile stimulatoare cuprinse. Freud a avut mul#i adep #i, dintre ace tia ne vom referi la aspectele importante ale teoriilor lui C. G. Jung, A. Adler, E. Erikcson. Teoria psihanalitic a lui C. G. Jung extinde conceptualizarea freudian% a incon tientului, propunnd existen#a unui incon&tinet colectiv. Autorul consider% c% a a cum organismul uman con#ine structuri vechi ce au apar#inut str%mo ilor i psihicul con#ine amintiri ale experien#ei umane. Incon tientul colectiv nu este direct accesibil, dar este revelat prin mituri, simboluri artistice create de diferitele culturi. Acesta con#ine arhetipuri, simboluri universale care revin frecvent n art%, literatur% religie (de ex., Dumnezeu, nvierea, eroii din legende, vrstnicii etc.). n concep#ia autorului, libidoul este n esen#%, mai degrab %, spiritual dect sexual. Jung consider% c% n dezvoltarea n personalit%#ii un rol important l au factorii externi. El sus#ine c% dezvoltarea personalit%#ii se realizeaz% de-a lungul ntregii vie#i i nu este determinat% de experien #a din perioada copil%riei timpurii. Autorul realizeaz% o tipologie a personalit%#ii: tipul de temperament introvert (centrat pe sine nsu i) i extravert (centrat pe lumea exterioar%). Teoria psihanalitic a lui A. Adler, care sus#ine faptul c% cea mai important% pulsiune uman% este nevoia de putere i de superioritate. F%r% a nega existen#a motivelor incon tiente, pentru autor motiva#ia apare ca fiind con tient%. Teoria psihanalitic a lui E. Erikson (1959). Autorul consider% c% Freud exagereaz% rolul pe care l are sexualitatea n determinarea personalit%#ii, neglijnd importan#a for#elor sociale care influen #eaz% dezvoltarea. El acord% aten#ie dezvolt%rii Ego-ului, 8

considernd c% acesta este capabil s% reac#ioneze independent de impulsurile instinctuale i de conflictele interne cu Id-ul i Superegou-ul. n condi#iile existen#ei unui mediu adecvat, Ego-ul poate realiza un echilibru satisf%c%tor ntre influen#ele sociale i for#ele interne. Ca i Freud, Erikson consider% c% individul n fiecare etap% a vie#ii achizi#ioneaz% aspecte noi ale psihosocialului i se confrunt% cu o serie de crize care trebuie s% fie rezolvate n vederea dezvolt%rii unei personalit%#i s%n%toase. Aceste crize apar din conflictul dintre posibilit%#ile de rela#ionare ale persoanei i solicit%rile mediului social. n orice moment al dezvolt%rii, personalitatea este un produs al modului n care au fost rezolvate aceste conflicte. Nivelul de succes la care sunt rezolvate fiecare dintre conflicte va determina starea de bine din punctul de vedere psihologic al individului pentru un anumit moment. n teoria lui Erikson, conflictele sunt centrate pe rela#iile individului cu al#i membri. Problemele psihologice apar atunci cnd individul este insuficient preg%tit pentru a face fa#% diferitelor exigen#e ale societ%#ii. El sus#ine existen#a unor stadii psihosociale (nu psihosexuale ca Freud) pe care individul le parcurge n timpul vie#ii sale. n opozi#ie cu Freud, care accentua importan#a anilor copil%riei pentru viitoarea personalitate, Erikson a considerat c% aceste stadii ale dezvolt%rii acoper% ntreaga via#% a individului, n fiecare dintre acestea individul confruntndu-se cu un anumit set de probleme i de conflicte: - infantil (0-1 an) are la baz% conflictul ncredere-nencredere (existen#a satisfac#iei i confortului va conduce la dezvoltarea unei atitudini ncrez%toare fa#% de mediu i speran#% n viitor); - copil ria mic (1-3 ani) are la baz% conflictul autonomie-ndoilal , dependen# (provoc%rile fizice nfruntate pot sus#ine ncrederea sau dimpotriv%, incapacitatea); - copil ria mijlocie (3-6 ani) are la baz% conflictul ntre ini#iativ -vinov #ie, retragere (asumarea de responsabilit%#i poate conduce la dezvoltarea sim#ului de ini#iativ% sau de vinov%#ie dac% acestea nu sunt ndeplinite, finalizate corespunz%tor); - copil ria mare (6-12 ani) are la baz% conflictul siguran# , eficien# -inferioritate (nfruntarea de noi provoc%ri poate conduce la cre terea efortului pentru dep % irea lor sau poate dezvolta un sentiment de incapacitate, incompeten#%); - adolescen#a (12-18/20 ani), constituie momentul n care trebuie rezolvat conflictul identificare-confuzia rolului (noile i diferitele roluri sociale, apartenen#a la grupuri sociale diferite duce la dezvoltarea identit%#ii proprii, sau multitudinea de roluri poate duce la suprasolicitare); - tn rul adult (20-30/35 ani) are la baz% conflictul intimitate-izolare care se dezvolt% datorit% frecven#ei rela#iilor cu al#ii (capacitatea de a iubi - mutualitatea afectiv% - i de a r%spunde angajamentelor fa#% de ceilal#i sau rela#ionarea superficial%); - adultul (35-50/60 ani) are la baz% conflictul realizare, crea#ie-stagnare, rutin creatoare (via#a poate fi productiv%, aduce contribu#ii, responsabilitate sau este limitat%, pasiv% i tendin#a de exagerare a preocup%rilor fa#% de sine); - b trne#ea (de la 60 de ani) are la baz% conflictul integritate-disperare (satisfac#ie pentru propria via#% i acceptarea mor#ii sau regrete pentru pierderea oportunit%#ilor i teama de moarte) Conform autorului rezolvarea conflictelor ini#iale este necesar% pentru a asigura individului posibilitatea de a le st%pni i rezolva pe cele ulterioare. Erikson consider% c% stadiile psihosociale sunt universale, indiferent de cultura indivizilor. 9

Din perspectiva lui Erikson, criza central% a ntregii dezvolt%ri n timpul vie#ii este conflictul ntre identitate &i confuzia de rol, conflict care apare n adolescen#%. Obiectivul principal al adolescentului n aceast% perioad% este formarea unei identit #ii a Eului sau sim#ul Sinelui. Conform autorului, identitatea Eului are trei componente principale: sim#ul unit%#ii (acordul ntre percep #iile sinelui); sim#ul continuit%#ii percep#iilor sinelui n timp; sim#ul reciprocit%#ii ntre propriile percep #ii ale sinelui i modul n care este perceput individul de c%tre ceilal#i. Pentru a ajunge la un sim# clar i coerent al identit%#ii, adolescen#ii se implic% n diferite roluri, f%r% a se angrena n mod concret n vreunul. Atitudinile i valorile stabile, alegerea ocupa#iei, stilul de via#% se integreaz% n mod gradual. E ecul n dobndirea unei identit%#i clare, durabile i confortabile are ca rezultat difuziunea rolului, respectiv sim#ul confuziei dintre ceea ce dore te i cine este individul respectiv. Presiunile puternice din partea familiei sau societ%#ii pot determina dezorientarea i disperarea tn%rului, care au ca rezultat nstr%inarea fizic% sau mintal% de mediile normale. n cazurile extreme ale difuziunii rolului, tn%rul poate adopta o identitate negativ%. Erikson arat% c% femeile se dezvolt% diferit fa#% de b%rba#i privind dezvoltarea identit%#ii. Acestea manifest% tendin#a de amnarea a dezvolt%rii identit%#ii pn% la g%sirea partenerului de via#%, care are un rol important n determinarea statutului lor. 11.2.2 Abordarea psihometric, Acest mod de abordare reprezint% o orientare i nu o teorie propriu-zis% a personalit%#ii. Abordarea din perspectiva tr%s%turilor este legat% de separarea diferitelor variabile ale personalit%#ii. Aceast% abordare ofer% pu #ine elemente n leg%tur% cu dinamica personalit%#ii. Modelul lui H. Eysenck (1979) Autorul teoriei folose te metoda analizei factoriale a personalit%#ii i ncearc% s% stabileasc% o leg%tur% ntre rezultatele cercet%rilor sale i descrierile mai vechi ale temperamentului. Concep #ia tr%s%turilor de personalitate, n care se nscrie i cercet%rile lui Eysenck, arat% c% indivizii se distribuie statistic de-a lungul unei axe introversiuneextraversiune, majoritatea lor avnd tendin#e specifice acestei tr%s%turi. A doua ax% corespunde nevrozismului (stabil/instabil emo#ional), desemnnd la Eysenck att instabilitatea emotiv%, ct i hiperactivitatea. Indivizii care manifest% un nivel ridicat al nevrozismului sunt: foarte anxio i; se plng de probleme diverse (digestie, dureri de cap); au o predispozi#ie c%tre tulbur%ri nevrotice. El sus#ine c% ace ti factori esen#iali ai personalit%#ii sunt mo teni#i. Autorul a realizat un chestionar (Inventar de Personalitate Eysenck, EPI) care m%soar% aceste tr%s%turi. S-au constatat grupuri tipice de indivizi ce se repartizeaz% pe axele introversiei i nevrozismului: vnz%torii care sunt indivizi extraverti#i i pu #in emotivi; func#ionarii care sunt stabili (controla#i) emo #ional, sunt mai introverti#i; indivizii anxio i sau isterici sunt cei care au cele mai mari scoruri la nevrozism. Autorul a pus n rela#ie factorii din teoria sa cu tipologiile mai vechi; a lui Hipocrate i Galenus, care se bazeaz% pe ideea unei predominan #e la fiecare individ a uneia din cele patru umori fundamentale (sngele, bila galben%, flegma, bila neagr%) pentru a da cele patru caractere: sangvinic, coleric, flegmatic i melancolic.

10

n tabelul de mai jos sunt prezentate principalele caracteristici ale tipurilor de personalitate evaluate de Chestionarul lui Eysenck. INTROVERTIT Moroc%nos Anxios Defensiv Pesimist Sobru Nesociabil Rezervat Lini tit INSTABIL Iritabil Agitat Agresiv Excitabil Capricios Impulsiv Optimist Activ EXTRAVERTIT

Melancolic Flegmatic Pasiv Prudent Meditativ Pa nic Controlat Serios Constant Calm

Coleric Sangvin Sociabil Dezinvolt Autoritar Spontan Vorb%re# Vesel Vioi Degajat Antrenant

STABIL Teoria lui Eysenck are meritul de a face leg%tura dintre personalitatea normal% i cea patologic%. Teoria este criticat% pentru num%rul redus de factori de personalitate, aceasta fiind considerat% ca fiind mult mai complex%. Modelul lui R. B. Cattell (1965) Autorul cerceteaz% personalitatea folosind asem%n%tor lui Eysenck metoda analizei factoriale. Conform lui Cattell factorii de personalitate sunt de dou % categorii: interni i externi. Cei externi formeaz% personalitatea aparent% (acele tr%s%turi care sunt posibil de observat de c%tre ceilal#i). Factorii interni se afl% dedesubtul celor externi i formeaz% baza personalit%#ii. Autorul g%se te un num%r de 16 factori interni esen#iali, pe baza c%rora se poate realiza un profil al personalit%#ii indivizilor. El elaboreaz% un Chestionar 11

de personalitate (16 PF), care evalueaz% urm%toarele dimensiuni ale personalit%#ii: rezervat-sociabil; mai pu#in inteligent-inteligent; sentimental-stabil emo#ional; docilautoritar; serios-non alant; expeditiv-con tiincios; timid-aventuros; dur-sensibil; ncrez%tor-suspicios; practic-fantezist; direct-viclean sigur de sine-anxios; conservatorngrijorat; dependent de grup-autonom; necontrolat-controlat; relaxat-ncordat. Teoria este criticat% pentru faptul c% trateaz% personalitatea ca pe un element prea static, nu #ine seama de variabilitatea comportamentului uman n diferite situa#ii, nu #ine seama de faptul c% oamenii se maturizeaz% psihologic. Modelul celor cinci factori al lui McGrae &i Costa (1987) ntre cercet%tori sunt controverse privind num%rul factorilor de baz% ai personalit%#ii. Solu#ia reprezentat% de dimensiunea a unui num%r de cinci factori de personalitate constituie un consens ntre diver i speciali ti. McGrae i Costa (1987) folosind analiza factorial% asupra datelor ob#inute cu ajutorul unor metode de evaluare diferite, g%sesc n mod constant manifestarea urm%torilor factori de personalitate i a tr%s%turile lor reprezentative: neuroticism: calm-ngrijorat; rezistent-vulnerabil; sigur-nesigur; extraversiune: retras-sociabil; t%cut-vorb %re#; inhibat-spontan; deschidere: conven#ional-original; tem%tor-ndr%zne#; conservator-liberal; amabilitate: iritabil-amabil; insensibil-sensibil; egoist-altruist; con&tiinciozitate: nep%s%tor-grijuliu; neserios-de ncredere; neglijent-con tiincios. 11.2.3. Abordarea umanist, Psihologii umani ti consider% c% obiectul de studiu al psihologiei ar trebui s% fie experien#a con&tient , subiectiv% a individului. Ei pun accentul pe unicitatea fiin#elor umane, pe libertatea lor de a- i alege propriul destin. Teoria consider% c% oamenii sunt orienta#i pentru atingerea propriului lor poten#ial, a maximului dezvolt%rii personale, n cadrul propriilor limite. Printre cei mai importan #i exponen#i ai abord%rii umaniste a personalit%#ii sunt A. Maslow i C. Rogers. Teoria ierarhiei nevoilor a lui Maslow. n studiul personalit%#ii Maslow (1954) este interesat n primul rnd de motivele care i impulsioneaz% pe oameni. El consider% c% exist% dou% tipuri de motiva#ii: datorate lipsei (de deficit), respectiv nevoia de reducere de tensiuni fiziologice cum sunt foamea, setea etc.; datorate cre&terii (de dezvoltare personal ), care este legat% de satisfacerea unor nevoi cum sunt cea de dragoste, de apreciere etc. Studiind motivele persoanelor ntr-un num%r mare de situa#ii, Maslow arat% c% acestea au tendin#a de a se reg%si ntr-un pattern specific, care poate forma o ierarhie. n raport de importan #a trebuin#elor, piramida lui Maslow are cinci niveluri distincte: nevoi biologice fundamentale, de securitate, de apartenen#% la un grup, de stim% i statut social, de autorealizare. Nevoile de la baza ierarhiei (fiziologice) sunt cele mai presante, necesitnd satisfacerea lor naintea celor aflate la nivelul de vrf al ierarhiei. n opinia sa, nevoile cuprinse n aceast% ierarhie sunt nn%scute i prezente la to#i oamenii. Conform autorului, motiva#ia deficitar% provine din nevoi primare, ca foamea, setea i din nevoi psihologice, ca nevoia de securitate. Aceste nevoi creeaz% o tensiune care trebuie redus%.

12

Cre terea sau dezvoltarea personal% nu este esen#ial% pentru supravie#uire i va avea loc numai n condi#iile satisfacerii nevoilor aflate la baza ierarhiei (cele fiziologice). Maslow consider% c% apogeul satisfacerii nevoilor este reprezentat de motivele realiz rii de sine (autorealizare), care reprezint% nevoia persoanei de a- i g%si mplinirea de sine i de a- i valorifica ntregul s%u poten#ial. Conform autorului numai 1% dintre oamenii s%n%to i ating satisfacerea nivelului superior al ierarhiei. Modelul teoretic asupra motiva#iei propus de Maslow cunoa te o serie de critici (E. Jantsch (1975; M. Maruyama, 1973) legate de aspectul lui static, ordinea secven#ial% de satisfacere a trebuin#elor, caracterul lui cultural limitat. C. Mamali (1981), de asemenea, critic% modelul teoretic al lui Maslow, subliniind caracterul lui static i unideterminat. Teoria lui C. Rogers (1959) C. Rogers sus#ine c% fiecare persoan% este unic% i are o nevoie bazal%, primar%, de imagine pozitiv , respectiv de respectul i admira#ia celorlal#i. n opinia sa, to#i oamenii se nasc cu o tendin# spre realizarea de sine. n centrul teoriei lui Rogers se afl% conceptul de sine (perceput &i ideal), de perspectiv% asupra persoanei, care este dobndit n cursul experien#ei de via#% a persoanei, prin intermediul tuturor percep#iilor, valorilor i atitudinilor care se constituie ca eu . Sinele perceput influen#eaz% modul n care persoana percepe lumea i propriul s%u comportament. Sinele ideal reprezint% percep#ia modului n care individul ar dori sau ar trebui s% fie. Rogers consider% c% o parte a personalit%#ii umane se manifest% prin dorin#a continu % spre cre tere i dezvoltare. n acest sens, autorul sus#ine faptul c% fiin #ele umane au o necesitate fundamental% de autoactualizare, de a- i dezvolta i realiza poten #ialul propriu ct mai mult posibil. Pentru Rogers, for#a motiva#ional% major% este aceast% tendin#% de realizare. Pentru c% aceast% necesitate este foarte important%, Rogers sus#ine c% persoana evalueaz% prin prisma ei toate experien#ele de via#%. Experien#ele care ncurajeaz% dezvoltarea sunt percepute ca pozitive sau utile, iar cele care mpiedic% autoactualizarea sunt percepute ca negative sau nepl%cute. Deoarece fiecare persoan% are capacit%#i i tendin#e diferite, aceasta i elaboreaz% propriul set de valori specifice, care pot s% nu fie identice, dar care sunt, deseori, apropiate cu ale altora. O alt% necesitate a personalit%#ii eviden#iat% de Rogers este nevoia de pre#uire. n acest sens, autorul sus#ine c% orice persoan % are nevoie s% fie pre#uit% de al#ii, nevoie care se manifest% prin dragoste, afec#iune sau respect. Aceast% necesitate, n unele cazuri, poate deveni att de important%, nct s% interfereze cu nevoia de actualizare; n aceste condi#ii, persoana ncepe s% aib% probleme. n general, cei din jur au tendin #a de a condi#iona pre#uirea de un comportament adecvat. Fiecare persoan% cunoa te care sunt tipurile de comportament care pot c tiga pre#uirea celorlal#i. Ideile persoanei n rela#ie cu pre#uirea sunt denumite condi#ii de valorizare, ele fiind foarte importante n ghidarea comportamentului individual spre tipurile de comportament aprobate de societate. Dac% condi#iile de valorizare impun persoanei s% ac#ioneze pe c%i opuse comportamentului de autoactualizare, dar apreciate pozitiv de c%tre aceasta, apare amenin #area realiz%rii nevoii respective (de autoactualizare). Aceast% amenin#are conduce la anxietate, deoarece persoana devine con tient% de lipsa de concordan#% dintre ac#iunile i valorile sale. Conform autorului, datorit% amenin#%rii produse de aceast% neconcordan#%, persoana dezvolt% mecanisme de ap%rare: negarea (refuzul admiterii existen#ei discordan#ei); distorsionarea (falsificarea sau modificarea amintirii sau experien #ei nepl%cute pentru ca aceasta s% devin % mai pu#in amenin #are). Aceste mecanisme au scopul de a proteja Sinele de confruntarea cu situa#ia real%. 13

Dezvoltarea unei personalit%#i s%n%toase presupune inexisten#a conflictelor ntre condi#iile de valorare i dorin#a de autoactualizare. Autorul i colaboratorii i-au adus contribu#ia n domeniul elabor%rii de metode de evaluare (de exemplu, Inventarul orient rii personale destinat evalu%rii realiz%rii de sine) i cercet%rii psihoterapeutice. Criticele aduse teoriei se refer% la terminologia neclar definit%, accentuarea st%rii de bine a individului. Teoria constructelor personale a lui Kelly (1955) Autorul teoriei consider% c% scopul psihologiei trebuie s% fie descoperirea acelor dimensiuni pe care persoanele n cauz% le folosesc pentru a interpreta sau pentru a explica aspecte legate de ele nsele sau de lumea lor social%. Kelly denume te aceste dimensiuni constructe persoanle ale individului, care constituie unitatea de baz% a analizei. Conform autorului, indivizii trebuie v%zu#i ca oameni de tiin #% care observ% lumea, formuleaz% i testeaz% ipoteze. Indivizii analizeaz% comportamente, clasific%, interpreteaz% evalueaz% aspecte legate de ei n i i i de lumea lor. Ace tia pot elabora teorii false, credin#e care pot distorsiona felul n care evalueaz% evenimentele, persoanele sau pe ei n i i. Autorul teorie elaboreaz% un instrument original de eviden#iere ale constructelor personale specifice unui individ: Testul Repertoriului de Constructe de rol (Rep Test). Criticii arat% c% att Kelly, ct i Rogers i-au elaborat teoriile pornind de la observa#ii f%cute pe studen #i relativ s%n%to i. 11.2.4. Teoriile unidimensionale ale personalit,*ii Teoriile analizate mai sus, au ncercat s% descrie personalitatea ca un ntreg i s% formuleze predic#ii asupra comportamentului persoanelor. Teoriile unidimensionale se concentreaz% asupra rolului jucat de un anumit aspect al personalit%#ii n modelarea comportamentului: Teoria nevoii de realizare a lui McClelland (1953) Teoria cerceteaz% influen#ele care se manifest% asupra nevoii unei persoane de a ob#ine succes sau de a se situa la un nivel de excelen#%. Atkinson (1966) continu% studiile, ad%ugnd o motiva#ie asociat%-teama de e ec. Teoria locul controlului a lui Rotter (1954) Cercet%rile lui Rotter s-au concentrat asupra m%surii n care o persoan% se percepe ca fiind capabil% s%- i controleze propria via#% (control intern) sau, dimpotriv%, atribuie aceasta unor factori precum noroc, soarta, altor persoane etc. (control extern). Rotter (1966) a sugerat c% exist% diferen #e ntre comportamentele oamenilor n raport de percep#ia locului de control. Variabila se refer% la convingerile, atitudinile indivizilor privind localizarea factorilor care controleaz% comportamentul, conturndu-se ca o caracteristic% de personalitate global% i relativ stabil%. Acesta se refer% la localizarea controlului evenimentelor: n interiorul persoanei sau n evenimentele externe. Dac% persoana are locul de control interior va fi nclinat% s% considere c% ceea ce i se ntmpl% este rezultatul propriilor eforturi. Dac% persoana are locul de control exterior va fi nclinat% s% perceap% c% ceea ce i se ntmpl% este consecin#a norocului, a situa#iei sau a unor factori f%r% leg%tur% cu ea.

14

Pornind de la teoria nevoii de realizare (Atkinson, 1966), Rotter elaboreaz% o scal% de atitudini (Locus of Control Scale) prin care distinge persoanele care explic% nt%ririle primite fie ca urmare a ac#iunilor lor, ca fiind dependente de propriul lor comportament (control intern), fie de factori situa#i dincolo de propriul comportament (control extern). Este vorba despre explica#iile (atribuirile) oferite de indivizi pentru a explica sursele, cauzele succesului i e ecului. Persoanele care se consider% capabile de a exercita control asupra a ceea ce se ntmpl%, vor c%uta modalit%#i de a face fa#% evenimentelor nepl%cute, sau vor ncerca reducerea efectelor negative datorit% producerii evenimentului. Aceste persoane rezist%, n general, mai bine la evenimentelor stresante fa#% de cele cu un locul de control extern, care accept% ceea ce li se ntmpl% f%r% a ncerca s% ac#ioneze pentru a schimba desf% urarea lor. De asemenea, s-a constatat c% pierderea controlului este stresant%. Diferen#ele individuale privind controlul se manifest% la urm%toarele niveluri: cognitiv (convingere privind posibilitatea de a exercita control asupra evenimentelor); preferen#ial (nevoia controlului); comportamental (efortul depus pentru ob#inerea controlului). Conceptul locul de control a fost rela#ionat de c%tre Rotter cu alte variabile ale personalit%#ii: alienarea, autonomia, competen#a, nevoia de succes. Dezvoltarea tendin#ei (interne sau externe) a locului controlului este considerat% de autor ca depinznd de situa#iile obiective i de tipul de cultur% i societate. Teoria auto-eficien#ei (self-efficacy) a lui Bandura (1977) Bandura introduce n cercetare conceptul de auto-eficien#% care a fost pus n leg%tur% cu teoria a tept%rii i motiva#ia. Con tiin#a propriei eficien#e este legat% de sim#ul competen#ei proprii. Persoanele care au con tiin#a propriei eficien#e vor investi un efort mai mare pentru realizarea unei sarcini, fa#% de cele care se autoapreciaz% mai sc%zut din acest punct de vedere. Persoanele care au convingerea propriilor capacit%#i sunt mai tenace i depun mai mult efort n activitate (de ex. activitatea sportiv%; Weinberg, Gould i Jackson 1979). Locul de control i con tiin #a propriei eficien#e sunt legate de cauzele pe care persoanele le atribuie evenimentelor. Problema atribuirii, se refer% la motivele prin care sunt explicate de ce se ntmpl% anumite lucruri. Este apreciat faptul c% tipurile de atribuiri f%cute sunt importante n motivarea ac#iunilor umane. Exist% mai multe stiluri atribu#ionale care pot motiva ac#iunile persoanelor. Seligman (1975) a identificat un stil atribu#ional depresiv: persoanele care opteaz% ntotdeauna pentru o analiz% negativ% a lucrurilor. Acest stil atribu#ional depresiv determin % persoana s% simt% cu nu are puterea de a influen#a evenimentele. Autorul consider% c% acest stil similar neajutor rii dobndite, care se manifest% la animalele aflate ntr-o situa#ie n care sunt lipsite de puterea de a preveni consecin#ele nepl%cute. Chiar atunci cnd condi#iile se modific% i nepl%cerile pot fi mpiedicate, acestea nu dezvolt% o reac#ie nou %. Victimele unor abuzuri fizice sau psihice de durat% pot nv%#a s% adopte, uneori, un set de comportamente care se aseam%n % cu neajutorarea dobndit%. Lipsa de control asupra situa#iilor este perceput% ca un factor important care determin % persoanele s% manifeste pasivitate la producerea evenimentelor (de exemplu, moartea unei persoane apropiate, violurile, furturile, certurile). Teoria personalit #ii de tip A a lui Friednman &i Rosenman (1974) Teoria cerceteaz% un tip particular de comportament i consecin#ele acestuia. Tipul A de comportament se caracterizeaz% prin ner%bdare, agresivitate, competitivitate i un

15

sentiment de urgen#% permanent%. Multe studii au eviden#iat leg%tura dintre acest tip de comportament i afec#iunile coronariene.

Rezumat Personalitatea se refer% la disponibilit%#ile generale i caracteristice exprimate de o persoan% i contureaz% identitatea ei specific%. Personalitatea se refer% la forme distincte i caracteristice de gndire, emo#ionalitate i comportament care definesc stilul personal al unui individ i i influen#eaz% interac#iunile cu mediul n acest curs am prezentat direc#iile majore de abordare ale personalit%#ii din urm%toarele perspective: psihanalitic%; psihometric%; a nv%#%rii sociale; umanist%. Fiecare dintre aceste abord%ri ofer% o serie de r%spunsuri cu privire la natura, dezvoltarea personalit%#ii, ipotezele care stau la baza fiec%reia dintre ele, oferind n acela i timp o anumit% not% specific%. Majoritatea teoriilor au ncercat s% descrie personalitatea ca un ntreg i s% formuleze predic#ii asupra comportamentului persoanelor. Teoriile unidimensionale se concentreaz% asupra rolului jucat de un anumit aspect al personalit%#ii n modelarea comportamentului. Mul#i dintre psihologii contemporani prefer% o orientare eclectic%, respectiv combinarea de elemente provenind din diferite moduri de abordare, n scopul ob #inerii unei viziuni integratoare proprii sau pentru a ajuta la rezolvarea unor probleme practice.

Cuvinte cheie Loc de control Compensa#ia Substituirea Negarea Reprimarea

Teste de autoevaluare 1. 2. 3. 4. Defini#i personalitatea. (pg. 3-4 ) Prezenta#i personalitatea din perspectiva umanist%. (pg.12-14 ) Care sunt teoriile unidimensionale ale personalit%#ii. (pg. 14 ) Prezenta#i modelul personalit%#ii dup % H. Eysenck. (pg. 10-11) 16

Concluzii. n aceast% unitate am prezentat accep#iunile i teoriile personalit%#ii, iar n cursul urm%tor vom nv%#a despre structura personalit%#ii.

17

PSIHOPATOLOGIE I PSIHIATRIE UNITATEA 12 STRUCTURA PERSONALIT#&II


CUPRINS Obiective Cuno tin#e preliminare... Resurse necesare i recomand%ri de studiu Durat% medie de parcurgere a unit%#ii. 12. 1. Temperamentul ............................................................... 12. 2. Aptitudinile.................................................................... 12. 3. Caracterul........................................................................ Rezumat......................... Cuvinte cheie Teste de autoevaluare... Concluzii 2 2 2 2 3 4 5 9 9 10 10

Obiective La sfr itul acestei prelegeri, studentul va putea : s% cunoasc% structura personalit%#ii; s% defineasc% i s% caracterizeze temperamentul; s% defineasc% aptitudinile i s% realizeze clasificarea lor; s% prezinte caracteristicile caracterului.

Cuno tin#e preliminare Cuno tin#e n domeniul psihologiei personalit%#ii: Laturile personalit%#ii;

Resurse necesare i recomand%ri de studiu. Resurse bibliografice obligatorii: 1. Manea M., Manea M.C., Psihiatrie si psihopatologie, Ed. Renaissance, Bucuresti, 2011. 2. Manea M. , Psihiatrie si psihopatologie pentru psihologi, Ed. Universitatii Titu Maiorescu, Bucuresti, 2008. 3. Manea M., Manea T., Psihologie Medicala,Ed. Tehnica, Bucuresti, 2004. 4. Predescu V. , Psihiatrie, vol 1, Ed. Medical%, Bucure ti, 1989.

Durata medie de parcurgere a unit%#ii de studiu Este de dou ore.

STRUCTURA PERSONALIT#&II n accep#iunea clasic% personalitatea este alc%tuit% din trei componente structurale: temperamentul (latura dinamico-energetic% a personalit%#ii); aptitudinile (sistemul instrumental-opera#ional); caracterul (sistemul de atitudini i tr%s%turi volitive). 12.1.Temperamentul Temperamentul este latura dinamico-energetic% nn%scut% a personalit%#ii. Temperamentul se observ% n manifest%ri ale comportamentului persoanei: n mi care (promptitudinea, intensitatea i durata r%spunsurilor la stimuli i solicit%ri, rapiditatea ac#iunilor etc.), n vorbire, n gestic%. Se refer% la modul cum reac#ioneaz% persoana din aceast% perspectiv% n diferite situa#ii: viteza de desf% urare a proceselor psihice (rapiditatea percep#iilor, a reac#iilor motorii, a r%spunsurilor verbale. De asemenea, se refer% la intensitatea i durata tr%irilor emo #ionale; rezisten#a la efort, la stres; echilibrul i dinamica proceselor afective; orientarea spre lumea extern% (extraversie) sau spre cea interioar% (introversie). Este n strns% leg%tur% cu instinctele i afectivitatea dar i cu activitatea sistemului neuro-endocrin. Temperamentul se refer% la aspectul formal al personalit%#ii, nu la aceea a con #inutului, el este bazal, nespecific, neutru fa#% de valorile sociale i morale; acela i temperament poate exista la tipuri de personalitate diferite i n condi#ii diferite de evolu #ie a acesteia. In fiecare categorie de temperament se pot ntlni att debili mintali, ct i inteligen#e de vrf, persoane creative i necreative, morale dar i amorale. Diferite fapte de conduit% (o situa#ie de a teptare, o situa#ie competi#ional%, o activitate care implic% un eveniment imprevizibil sau de o anumit% dificultate) antreneaz% din plin activitatea sistemului nervos i pot furniza date importante n leg%tur% cu temperamentul persoanei confruntate cu acele situa#ii. Tr%s%turile temperamentale au o mare importan#% n cadrul rela#iilor intrepersonale, ele asigurnd atrac#iile sau respingerile dintre indivizi. n func#ie de concep #iile din perspectiva c%rora au fost abordate i definite, au fost elaborate diferite tipologii ale temperamentului. Acestea vor fi discutate n partea final% a capitolului. Din punct de vedere biomedical are importan#% tipul de temperament care manifest% rezisten#% la eforturi i stresuri i cel care are gradul cel mai ridicat de predispunere la anumite tulbur%ri organice sau psihice.

12.2. Aptitudinile Acestea sunt sisteme opera#ionale psiho-fizice, constituind latura instrumental% i executiv( a personalit%#ii. Aptitudinile se refer% la poten#ialul instrumental-adaptativ care permite individului realizarea ntr-un anumit domeniu de activitate a unei performan#e superioare mediei comune (M. Golu, 2002). Valoarea aptitudinilor trebuie pus% n leg%tur% direct% cu nsu irea opera#iilor n cadrul realiz%rii unei sarcini sau activit%#i, cu performan#a i eficien #a desf% ur%rii unei activit%#i. Nivelul de dezvoltare a aptitudinilor asigur% competen#a ntr-un anumit domeniu de activitate. Pentru evaluarea cantitativ% a performan#ei se folosesc indicatori cum sunt: volumul sarcinilor realizate, timpul necesar realiz%rii unei sarcini, intensitatea efortului depus etc. Pentru evaluarea calit%#ii performan #ei se folosesc indicatori cum sunt: complexitatea sarcinii, originalitatea produsului realizat, gradul de utilitate a produsului etc. Aptitudinile se manifest% precoce, c tignd continuu n calitatea performan #ei prin intermediul antrenamentului. Ele se formeaz% n ontogenez% (pn% n jurul vrstei de 910 ani sunt nediferen#iate, precizndu-se treptat; fac excep#ie aptitudinile pentru muzic% i desen). Aptitudinile se dezvolt% n func#ie de o serie de factori: condi#iile favorabile de mediu, instruc#ie i educa#ie, ocupa#ie. Ele au la baz% anumite premise native: tip de personalitate, particularit%#i ale analizatorilor, inteligen#a, dispozi#ii preopera#ionale etc.) Acestea au un caracter generic, putnd intra n structura unor aptitudini diferite. Ereditatea sau dispozi#iile individuale native constituie numai una din condi#iile procesului complex de formare a aptitudinilor. Pentru ca ele s% se formeze i s% se dezvolte este necesar% o activitate intens%, organizat% n domeniul respectiv, de nsu ire a unor cuno tin#e i deprinderi adecvate. n structura personalit%#ii, aptitudinile se organizeaz% ntr-un complex ierarhizat i ntotdeauna original, exist% o structurare, o combinare particular% a lor, ce asigur% o diferen#iere individual%. Orice nsu ire sau proces psihic (memoria, spiritul d observa#ie etc.) privit din punct de vedere al eficien #ei devine aptitudine (I. Radu i colab., 1991). Clasificarea aptitudinilor se poate face dup% mai multe criterii (complexitate, specificitate etc.). n raport de criteriul complexit #ii aptitudinile pot fi grupate n: a) aptitudini simple sau elementare: acuit%#i vizuale, tactile, olfactive, vedere n spa#iu, sim#ul ritmului, reprezentarea obiectelor, propriet%#i ale memoriei. Acestea asigur% realizarea diverselor ac#iuni i condi#ioneaz% eficien #a n anumite activit%#i. b) aptitudini complexe: sunt aptitudini care asigur% eficien#a ntr-un anumit domeniu de activitatea (de exemplu, aptitudinile tehnice). n raport de criteriul solicit rii &i implic rii n activitate aptitudinile pot fi grupate n: - aptitudini generale: sunt acele aptitudini care sunt solicitate n toate formele de activitate, asigurnd o adaptare satisf%c%toare n condi#ii de mediu diverse. Ele cuprind aptitudinile senzorio-motorii i intelectuale. Aptitudinile sensorio-motorii sunt implicate n discriminarea, identificarea obiectelor i n efectuarea unor ac#iuni asupra lor pentru satisfacerea anumitor nevoi. Acestea sunt determinate de caracteristicile analizatorilor (acuitatea senzorial%, pragurile sensibilit%#ii, capacitatea de procesare i fixare a informa#iilor) i ale aparatelor motorii (for#%, vitez%, precizie). Aptitudinile intelectuale cuprind procese psihice implicate n toate formele de activitate: spiritul de observa#ie, memoria, inteligen#a, imagina#ia etc. Inteligen #a ocup % un loc aparte ntre aptitudini. Ea

reprezint% capacitatea de adaptare, de n#elegere a problemelor i fenomenelor noi, de sesizare a esen#ialului, de a identifica i stabili rela#ii ntre obiecte i fenomene; - aptitudini speciale: sunt cele care mijlocesc eficien#a activit%#ii n anumite domenii de activitate. Au la baz% factori specifici ai analizatorilor (vizual, auditiv), calitatea reprezent%rilor, calit%#i ale memoriei (formelor, verbal%, numeric%) calitatea imagina#iei. Diferen#ierea lor se face n raport de genul activit%#ii n care acestea se manifest%: artistice (literatur%, muzic%, pictur%, teatru etc.), tiin#ifice (matematic%, fizic%, biologie etc.), tehnice (proiectare, producerea de sisteme tehnice etc.), sportive (atletism, gimnastic%, jocul cu mingea etc.), manageriale (organizare, conducere etc.). n general, orice activitate desf% urat% implic% aptitudini generale i speciale. Astfel, se poate vorbi despre: aptitudinea de nv%#are (care presupune formarea rapid% a asocia#iilor, originalitatea ra#ionamentelor); aptitudinea matematic% (care presupune flexibilitatea gndirii, capacitatea de generalizare, capacitate de comutare rapid% a ra#ionamentelor); aptitudinea pedagogic% (care presupune capacitatea de a face con#inuturile colare accesibile celor ce nva#%, capacitate de cunoa tere i n#elegere a celor ce nva#%, capacitate de exprimare clar%, capacitate de organizare, interes de ceea ce este nou, vocabular bogat etc.). Talentul reprezint% combinarea original% a unor aptitudini care asigur% realizarea unei activit%#i creatoare. Performan#ele talentului se refer% la coordonatele unei anumite epoci, contribuind la mbog%#irea valorilor acesteia. Geniul reprezint% forma cea mai elevat% de structurare a sistemului de aptitudini. Performan #ele geniului creeaz% o epoc% nou% ntr-un domeniu sau mai multe, punnd bazele unui nou mod de gndire, a unui nou stil etc. (M. Golu, 2002) Exist% posibilitatea de compensare a aptitudinilor prin interven#ia altor factori de personalitate, cum sunt motiva#ia, atitudinea, con tiinciozitatea, efortul de voin#%. Evaluarea aptitudinilor se realizeaz% prin m%surarea performan#elor n ndeplinirea sarcinilor. Principalele caracteristici evaluate sunt: calitatea i rapiditatea execu#iei, u urin#a form%rii de deprinderi (rapid, f%r% efort) etc. 12.3. Caracterul Caracterul (gr. Charakter = semn, marc%) reprezint% latura rela#ional valoric% a personalit%#ii. Este parte integrant% din structura persoanei, este dobndit. n descrierea caracterului unei persoane, ne desprindem de elementul eredo-constitu#ional i ne adres%m con tiin#ei axiologice a persoanei. n sens larg, caracterul este modul de organizare a profilului psiho-social al personalit%#ii, considerat din perspectiva unor norme i criterii valorice. El cuprinde concep#ia general% despre lume i via#% a persoanei, convingerile i sentimentele socialmorale, aspira#iile i idealurile. n sens restrns, caracterul desemneaz% un ansamblu nchegat de atitudini, care determin % un mod relativ stabil de orientare i raportare a omului la ceilal#i, la societate, la sine nsu i (M. Golu, 2002). n literatur% deosebim mai multe sensuri ale no#iunii de caracter: - n sens de caracteristic, se refer% la monograma individului, la anumite particularit%#i, la stilul de via#% al unei persoane; - n sens etic (concordan#a sau discordan #a lui cu normele, principiile, modelele morale proprii societ%#ii), se refer% la valoarea, la sim#ul moral (nseamn% c% persoana are spirit 5

de dreptate, fermitate, este energic%, hot%rt%, principial% etc.). Poate avea i sens negativ: inconstant n conduit%, indecis, slab, ncalc% normele morale ale societ%#ii etc.; - n sens psihologic, se refer% la particularit%#ile specifice prin care o persoan% se deosebe te de alta prin semnele caracteristice ale unei individualit%#i, care-i determin% modul de manifestare sau de conduit%, stilul de reac#ie fa#% de evenimentele tr%ite. Este vorba de unele particularit%#i esen#iale, permanente care- i pun amprenta pe faptele sale, pe conduita sa, particularit%#i care formeaz% un tot organic bine structurat n care p%r#ile constitutive sunt n strnse raporturi reciproce. Caracterul se manifest% numai n situa#iile de natur% social%, el se structureaz% n interac#iunea individului cu mediul social. n formarea caracterului primeaz% mediul social i educa#ia primit% de copil de la o vrst% ct mai timpurie. Individul i structureaz% un anumit mod de raportare i reac#ie la situa#iile sociale, respectiv un anumit profil al caracterului, pe baza unor transform%ri n plan cognitiv, afectiv, motiva#ional i volitiv a ceea ce este semnificativ pentru el n situa#ii, experien #e sociale. Modul de raportare i reac#ie la situa#ii este determinat de interac#iunea nevoilor interne ale individului fa#% de societate i a solicit%rilor externe, cerute de societate. Din aceast% perspectiv%, individul se poate afla n una dintre urm%toarele situa#ii: de concordan#% cu societatea, de concordan#% par#ial%, de respingere reciproc%. Structura caracterului Caracterul rezult% din interac#iunea elementelor de natur% cognitiv% (concepte, reprezent%ri, judec%#i), afectiv% (emo #ii, sentimente), motiva#ional% (trebuin#e, interese, idealuri), voli#ional% (nsu iri, tr%s%turi), care au rol n raportarea individului la ceilal#i sau la societate. n structura caracterului ponderea acestor tipuri de comportament difer% de la un individ la altul: predominarea motiva#iei personale va determina ca tr%s%tura egoist s% fie mai puternic% dect aceea de altruist; predominarea componentei afective pozitive va determina ca tr%s%tura de cald s% fie mai puternic% dect cea de rece; predominarea componentei cognitive va determina ca tr%s%tura prudent s% fie mai puternic% dect cea de voluntar. Structura caracterului are o anumit% stabilitate, astfel c% unei persoane cunoscute i se poate prevedea comportamentul n diverse situa#ii sociale. Comparativ cu celelalte componente ale personalit%#ii (de exemplu, temperamentul), aceast% stabilitate este de nivel mai sc%zut, caracterul putndu-se modifica de-a lungul vie#ii. Avnd rolul de mediere i de reglare a raporturilor persoanei cu situa#iile sociale caracterizate printr-o variabilitate ridicat%, structura caracterului trebuie s% dispun% de o anumit% flexibilitate care s%-i asigure posibilitatea ajust%rii, reorganiz%rii i adapt%rii la schimbarea criteriilor valorice din anumite contexte rela#ionale. Evaluarea structurii caracterului se realizeaz% prin intermediul tr s turilor Acestea sunt definite ca structuri psihice care asigur% constan#a comportamentului unei persoane n diverse situa#ii. Tr%s%tura de caracter este proprie unei persoane atunci cnd aceasta s-a manifestat n acela i mod n mai multe situa#ii. n atribuirea i evaluarea lor nu exist% un anumit etalon standard, acestea fiind realizate prin descrierea comportamentului observabil i compararea interindividual%. Tr%s%turile de caracter au o dinamic% polar%: harnic-lene , curajos-la , egoist-altruist etc. Tr%s%turile de caracter sunt specifice sau unice, fiecare om avndu- i modul s%u particular de a se manifesta. n psihologia popular%, referitor la tr%s%turile suflete ti, de conduit% ntlnim expresii care se refer% la diverse nsu iri caracteriale: tenace, n#elept, r%bd%tor, sever, chibzuit, 6

aspru, ambi#ios, perseverent, cert%re#, darnic, zgrcit, bun, lacom, r%u etc. Unele dintre aceste tr%s%turi sunt nc%rcate de afectivitate (iert%tor, tolerant, abuzeaz% etc.); altele au dominan #% voluntar% (perseverent, ambi#ios etc.). n acest context, G. Allport (1981) mparte tr%s%turile de personalitate n comune, care asigur% compara#ii ntre persoane i individuale, care diferen#iaz% persoanele. Tr%s%turile individuale sunt de mai mute tipuri: cardinale (n num%r de una sau dou%), care le controleaz% i domin% pe celelalte, au semnifica#ie nalt% pentru individ; principale (n num%r de 10-15), care se manifest% ntr-o gam% larg% de situa#ii i sunt caracteristice unui individ; secundare i de fond (sute, mii), care sunt slab exprimate, uneori negate i de persoan%. Astfel, profilul moral nu este o nsumare de atitudini sau tr%s%turi, ci apare ca o ierarhizare de tr%s%turi dominante i secundare (ex., spunem despre cineva c% este sever, dar i mndru, demn, darnic). Tr%s%turile de caracter se formeaz% i individualizeaz% pe fondul interac#iunii con#inuturilor diferitelor procese psihice (cognitive, afective, motiva#ionale, voli#ionale) care sunt valorizate de individ i implicate n determinarea atitudinii acestuia fa#% de realitatea social% (M. Golu, 2002). Sunt delimitate tr%s%turile globale (care definesc sistemul caracterial n ansamblu) i tr%s%turile particulare (care definesc semnifica#ia rela#ional-social% a componentelor psihice, purtnd amprenta componentei psihice). Dintre tr s turile globale ale caracterului sunt eviden #iate (M. Golu, 2002): - unitatea, comportamentul persoanei p%streaz% o anumit% constan#% i identitate n condi#iile variabilit%#ii situa#iilor, o anumit% stabilitate n orice circumstan#e; - pregnan#a, indic% gradul de consolidare i intensitate a componentelor dominante; - originalitatea, indic% specificitatea i individualitatea caracterului; - plasticitatea, indic% posibilitatea restructur%rii unor elemente n raport cu noile cerin #e impuse; astfel se asigur% evolu#ia caracterului i autoreglajul eficient (din aceast% perspectiv% se disting caractere conservatoare, rigide; caractere mobile i caractere labile, la cer predomin% instabilitatea, oscila#ia); - stabilitatea scopului, indic% gradul de integrare i ierarhizare a motivelor care asigur% orientarea general% a persoanei; - integritatea (t%ria), indic% rezisten#a caracterului la influen#ele negative, contrare convingerilor, rezisten#a la diverse tenta#ii; Mai pot fi eviden#iate tr%s%turi ale caracterului cum sunt: - ierarhizarea atitudinilor i tr%s%turilor (dominante, secundare): - expresivitatea, nota distinctiv% fa#% de al#ii prin modul diferit de dezvoltare i mbinare; - bog%#ia caracterului, multitudinea rela#iilor stabilite cu via#a social%, munc%; Fiecare individ se manifest% i diferen#iaz% pe baza unor tr%s%turi particulare. Acestea pot fi grupate dup% natura lor n urm%toarele categorii: cognitive (obiectivitatea, spiritul critic i opusul acestora); afectiv% (stabilitate emo #ional%-timiditate, sentimentalism); motiva#ional% (avari#ia, l%comia i opusele lor); inter-subiectiv% (spiritul de cooperare, de ntrajutorare i opusele lor); moral% (cinstea, demnitatea, modestia i opusele lor); voli#ional% (independen #a, perseveren#a, curajul, autocontrolul i opusele lor) etc. Tr%s%tura caracterial% reprezint% pozi#ia, modul de raportare a persoanei fa#% de evenimentele din jur. Astfel, atunci cnd vorbim de caracter ne referim, n primul rnd, la un anumit fel de atitudini. Din punct de vedere func#ional, structura caracterului presupune existen#a informa#iilor de control (conexiune invers%) privind efectele 7

comportamentelor adoptate. ntre structura intern% a caracterului i comportament se implic% atitudinea , respectiv pozi#ia intern % adoptat% de persoan% fa#% de situa#ia n care se afl%, cu rolul de a stabili modul n care va ac#iona. Atitudinea reprezint% o modalitate de raportare la obiecte sau fenomene, prin care persoana se orienteaz% selectiv i se autoreglez% preferen#ial. Atitudinea este o pozi#ie fa#% de ceva, manifestat% printr-un mod specific de reac#ie. Ea este o sintez% de trebuin#e, interese, convingeri, sentimente, judec%#i, mecanisme voluntare care nu sunt juxtapuse ci unificate, alc%tuind o structur%. Atitudinea confer% un anumit sens i o anumit% coloratur% comportamentului. Atitudinea este o component% reprezentativ% a caracterului n m%sura n care aceasta are o semnifica#ie valoric%, este ntemeiat% pe convingeri puternice, se manifest% n mod constant, este profund interiorizat% n structura personalit%#ii persoanei. Atitudinea are o structur% dinamic%, un echilibru evolutiv; apari#ia unor noi trebuin#e, aspira#ii poate conduce la modificarea atitudinii fa#% de lume. Ea este dobndit% prin influen#% social% i experien#% personal%. Nivelurile de stabilitate i integrare ale atitudinii sunt diferite la indivizi diferi#i. n structura atitudinilor desprindem urm%toarele componente: - cognitiv%, rezult% din perceperea i conceptualizarea obiectului atitudinii (baza o constituie experien#a social% i personal%); - afectiv%, se refer% la atrac#ia (simpatia) sau repulsia (respingerea) fa#% de obiecte; - ac#ional%, se refer% la tendin #a de a reac#iona n sensul apropierii sau dep%rt%rii; - inten#ional%, se refer% la decizii, hot%rri ale persoanei fa#% de obiecte, situa#ii. Func#iile principale ale atitudinilor sunt: - de valorizare, exprim% nivelul interioriz%rii valorilor n structura personalit%#ii; - de consisten#% i convergen#%, m%sura n care atitudinea este compatibil% cu modalit%#ile de ac#iune; - de integrare i ordonare a existen#ei persoanei n universul social i subiectiv; - de acceptare, conformare i preferin#% social%, care confirm% indicatorii de consonan #% ai echilibrului comportamentului cu mediul; - de actualizare i satisfacere a diferitelor trebuin#e, manifestate ca stare de necesitate a personalit%#ii persoanei. Atitudinile se pot manifesta prin: gest, postur%, reac#ie la un eveniment, ca opinie (atitudine exprimat% verbal). Ele includ ceea ce oamenii gndesc, simt i felul cum doresc s% ac#ioneze n raport cu un obiect, dar i ceea ce ei trebuie s% fac% (normele sociale), precum i de consecin #ele a teptate ale comportamentului (recompense, pedepse). Caracteristicile atitudinilor posibil de evaluat sunt: - direc#ia: orientarea pozitiv% sau negativ%, favorabil% sau nefavorabil% a rela#iei cu mediul; - intensitatea: nivelul de acceptan#%, neacceptan#%; - centralitatea: gradul de organizare al valen #elor persoan%-mediu; - emergen#a: gradul de necesitate al r%spunsurilor la solicit%rile din mediu. ntre atitudine i manifestarea ei extern% (opinie, ac#iune) nu exist% ntotdeauna o concordan#% perfect%. Disocierea ntre planul intern al atitudinilor i cel extern este realizat% de un mecanism de reglare care este pus n ac#iune de con tiin#%. Poate s% se manifeste astfel fenomenul de dedublare, exprimat fie prin conformism (de i atitudinea este de sens contrar a tept%rii sociale, opinia sau ac#iunea persoanei este de 8

concordan#%), fie prin negativism (de i atitudinea este n concordan#% cu solicitarea social%, opinia i ac#iunea sunt contrare fie din pl%cerea de a contrazice, fie din dorin#a de a nu fi ca ceilal#i). Atitudinile pot fi clasificate n raport de mai multe criterii: A. dup obiectul de referin# : - atitudinile fa # de sine, se refer% la caracteristicile imaginii de sine elaborate pe baza evalu%rii celor din jur i al autoevalu%rii. Sunt diferen#e ntre indivizi n raport de gradul de autoevaluare: obiectiv%, realist% (spirit autocritic, ncredere n sine, modestie, demnitate personal%, amor propriu, etc.), care asigur% o adaptare adecvat% la via#a social%; supraestimare, care induce tr%s%turi negative cum sunt: complex de superioritate, arogan#%, dispre#; subestimare care induc tr%s%turi de caracter nefavorabile persoanei: complex de inferioritate, nencredere n sine, timiditate etc. - atitudinile fa # de ceilal#i (prietenie, umanism, combativitate, sociabilitate, sinceritate, ncredere n oameni etc. sau du m%nie, egoism, minciun%, nencredere, suspiciune etc.); - atitudinile fa # de societate, concordan#a sau discordan#a fa#% de norme, principii, etaloane morale; atitudinea fa#% de diferitele institu#ii; fa#% de forma de organizare politic% etc.; - atitudinile fa # de munc : h%rnicie, con tiinciozitate, ini#iativ%, disciplin% etc. sau lene, lips% de ini#iativ%, indisciplin% etc.; B. dup tr s turi voluntare de caracter: curaj, hot%rre, drzenie, tenacitate, st%pnire de sine, perseveren#% etc. sau la itate, del%sare, renun#are etc. Atitudinile i calit%#ile valorice asociate lor sunt corelate, interdependente, organizate la nivel diferit ntru-un sistem, sau o ierarhie.

Rezumat n acest capitol am prezentat cele trei componente structurale ale personalit%#ii: temperamentul (latura dinamico-energetic% a personalit%#ii); aptitudinile (sistemul instrumental-opera#ional); caracterul (sistemul de atitudini i tr%s%turi volitive).

Cuvinte cheie Temperament Aptitudini Caracter

Teste de autoevaluare 1. Defini#i temperamentul. (pg. 3) 2. Clasifica#i aptitudinile: (pg. 4-5) 3. Prezenta#i structura caracterului. (pg.5-9 )

Concluzii. n aceast% unitate de studiu am analizat componentele de baz% ale personalit%#ii, iar n cursul urm%tor vom prezenta tipologiile personalit%#ii. Acestea grupeaz% persoanele dup% anumite nsu iri asem%n %toare n tipuri de personalitate.

10

PSIHOPATOLOGIE UNITATEA 13

I PSIHIATRIE

TIPURI DE PERSONALITATE
CUPRINS Obiective Cuno tin#e preliminare... Resurse necesare i recomand%ri de studiu Durat% medie de parcurgere a unit%#ii. 13.1. Tipologia lui Kretschmer .. 13.2. Tipologia lui Sheldon. 13.3. Tipologia lui Pavlov 13.4. Tipologia lui Jung.......................................................... 13.5. Tipologia lui Heymans, Wiersma, Le Senne ................ 13.6. Tipologia lui Schneider . Rezumat Cuvinte cheie Teste de autoevaluare... Concluzii 2 2 2 2 3 4 4 5 5 6 8 8 8 8

Obiective La sfr itul acestei prelegeri, studentul va putea : s%- i reaminteasc% referitoare la cele personalit%#ii. i s%- i consolideze cuno tin#ele mai cunoscute tipologii ale

Cuno#tin%e preliminare Cuno tin#e n domeniul psihologiei personalit%#ii: - Tipologii temperamentale i tipuri de personalitate

Resurse necesare #i recomand' ri de studiu. Resurse bibliografice obligatorii: 1. Manea M., Manea M.C., Psihiatrie si psihopatologie, Ed. Renaissance, Bucuresti, 2011. 2. Manea M. , Psihiatrie si psihopatologie pentru psihologi, Ed. Universitatii Titu Maiorescu, Bucuresti, 2008. 3. Manea M., Manea T., Psihologie Medicala ,Ed. Tehnica, Bucuresti, 2004. 4. Predescu V. , Psihiatrie, vol 1, Ed. Medical%, Bucure ti, 1989.

Durata medie de parcurgere a unit'%ii de studiu Este de dou ore.

TIPURI DE PERSONALITATE

n psihologie, ca n orice tiin#%, pentru a sprijini n #elegerea i cuprinderea unei mari diversit%#i de fenomene specifice personalit%#ii, acestea au fost grupate dup% anumite nsu iri asem%n%toare n tipuri. Metoda tipologic% a stat la baza apari#iei biopsiho-tipologiei care este n esen#% tiin#a care cerceteaz%, pentru fiecare individ, rela#iile ntre structura corpului i profilul psihologic. Valoarea tipologiei are un caracter orientativ. Tipul nu reprezint% un prototip al umanit%#ii, nu este un model exemplar. O anumit% tipologie nu presupune o ierarhizare a tipurilor. Un individ poate fi caracterizat, n acela i timp, din perspectiva mai multor tipologii. Pornind de la ideea c%, de i utilitatea ncadr%rii individului ntr-un anumit tip are anumite limite, prezent%m cteva din cele mai cunoscute tipologii. 13.1. Tipologia lui Kretschmer Pornind de la studierea unui e antion de 4.000 de cazuri, psihiatrul german Ernst Kretschmer a remarcat c% melancolicii si maniacalii sunt n general scunzi i plini pe cnd schizofrenii sunt distan#i, indiferen#i, cu un corp nalt i slab. Observa#iile f%cute au dus la formularea unei tipologii mixte, morfo-fizico-psihologice. Kretschmer distinge trei tipuri morfologice fundamentale (numite i biotipuri), c%rora le corespund trei tipuri fundamentale de temperament, mentalitate, caracter (psihotipuri). - tipul leptosom (biotip) schizotim (psihotip), este caracterizat prin predominarea dimensiunilor verticale: longilin, sub #ire, nalt, cu torace ngust, membre sub#iri i lungi, cu musculatura slab dezvoltat%, cap mic, oval, nas lung i ascu#it, iar ca psihotip este mai rece, mai distant, enigmatic, indiferent sau chiar ostil fa#% de mediu, cu nuan #e de bizarerie. Se diferen #iaz% trei subtipuri definite n plan psihologic prin anumite tr%s%turi: hiperestezic (iritabil, idealist, delicat, interiorizat), intermediar (rece, energic, sistematic) i anestezic(rece, nervos, solitar, indolent, obtuz, inaccesibil pasiunilor); - tipul atletic (biotip) vscos (psihotip), este caracterizat printr-o form% piramidal% a trunchiului cu baza mare n sus: solid, nalt, bine propor#ionat, cu dezvoltare remarcabil% a scheletului i a musculaturii, iar ca pshihotip este aparent lini tit, calm, dar cu reac#ii explozive de scurtcircuitare emo#ional%, adesea exagerate n raport cu stimulul declan ator. Varianta premorbid% este epileptoidul, recunoscut pentru adezivitatea comportamental% i pentru vscozitatea cognitiv-afectiv%; - tipul picnic (biotip) ciclotim (psihotip), este brevilin, scund, ndesat, predomin% dimensiunile orizontale, cu expansiunea unor cavit%#i viscerale (craniu, torace, abdomen), aparat locomotor gracil, fa#% rotund%, ten fin, tendin#% la acumul%ri adipoase. Ca psihotip este extravertit, volubil, sociabil, comunicativ, cu o mare mobilitate afectiv%. Se descriu trei forme: hipomaniacal (vesel, mobil), sinton (realist, practic, umorist) i greoi (pasiv, submisiv, extravert). Dincolo de aceste repere ncadrate n normalitate, Kretschmer descrie i varianta premorbid( a picnicului ciclotim i anume cicloidul (accentuarea labilit%#ii afective, cu oscila#ii de la polul depresiv la optimism, r%spuns emo#ional dispropor#ionat fa#% de intensitatea stimulului). Psihoza maniaco-depresiv% reprezint% modelul patologic de la observa#ia c%ruia Kretschmer a descris, n sens invers, variantele normal% i premorbid%.

n afara acestor trei tipuri cu variante normale, Kretschmer a descris si tipul displastic, submorbid sau chiar morbid n strns% leg%tur% cu entit%#i nozografice. Prin tipologia elaborat%, Kretschmer a preluat ideile hipocratice i galenice (leptosomul corespunde cu tipul ftizic, iar picnicul cu tipul apoplectic) i are meritul de a fi sesizat predispozi#ia fa#% de unele psihoze, sub rezerva c% nu to #i cei care ntrunesc criteriile descrise vor face bolile respective. 13.2. Tipologia lui Sheldon Medic i psiholog american, W.H. Sheldon a elaborat o clasificare a tipurilor de personalitate bazat% pe gradul de dezvoltare a #esuturilor derivate din cele trei foi#e blastodermice: endoderm, mezoderm i ectoderm. Sheldon a pornit n studiul s%u de la un num%r impresionant de fotografii a unor studen#i i a concluzionat c% exist% trei structuri fizice de baz% pe care le-a denumit somatotipuri: endomorf (plin, rotund), mezomorf (musculos) i ectomorf (sub#ire i fragil). Studiind n paralel pe o perioad( de cinci ani, temperamentul i caracterul a 200 de voluntari b %rba#i, a formulat o serie de corela#ii ntre somatotipuri i tr%s%turile de personalitate. Cu ajutorul analizei factoriale a descris 60 de tr%s%turi de personalitate pe care le-a repartizat n trei serii: viscerotonie, somatotonie i cerebrotonie. Tipurile descrise sunt urm%toarele: - tipul endomorf visceroton: rotund, extravertit, sociabil, tolerant, amabil, atras de confort i pl%cerile vie#ii, ata at de familie i de trecut; - tipul mezomorf somatoton: viguros, extraertit, mai dur, chiar agresiv, curajos, dominator, atras de aventur%; - tipul ectomorf cerebroton: fragil, introvertit, egoist, nesigur pe sine, re#inut i inhibat n comportament, nclinat spre activitatea simbolico-expresiv% (crea#ii artistice). Sheldon a considerat c% temperamentul este amestecul celor trei componente viscerotonia, somatotonia si cerebrotonia, cu predominan#a uneia sau alteia. 13.3. Tipologia lui Pavlov Avnd n vedere criteriile hormonale hipocratice, Pavlov realizeaz% o tipologie bazat% pe nsu irile de func#ionalitate a proceselor fundamentale (excita#ia i inhibi#ia) ale sistemului nervos: energia (for#a), echilibrul i mobilitatea. Cele patru tipuri pavloviene corespund tipurilor stabilite de Hipocrate (coleric, sangvin, flegmatic i melancolic). - tipul puternic, dezechilibrat (corespunde colericului): este caracterizat din punct de vedere psihologic prin rapiditatea mi c%rilor, a expresiilor verbale, a proceselor intelectuale afective i comportamentale, prin lips% de st%pnire, explozivitate, impetuozitate; uneori poate fi tiranic, brutal; - tipul puternic, echilibrat, mobil: corespunde sangvinicului i se manifest% prin vioiciune n mi c%ri, adaptabilitate bun % de situa#ii noi, st%pnire de sine jovial cu tendin#% la exagerare, satisf%cut de sine, cu capacitate de efort sus#inut; - tipul puternic, echilibrat, inert (corespunde flegmaticului): este caracterizat prin iner#ia proceselor de excita#ie i inhibi#ie, are o dispozi#ie egal%, este calm, perseverent; prezint% ncetineal% n mi c%ri i exprimare, mare stabilitate la nivelul deprinderilor i st%rilor afective, o anumit% lentoare i iner#ie a conduitei, rezisten#% crescut% la stimuli monotoni; 4

- tipul slab (corespunde melancolicului): are un nivel crescut de inhibi#ie a proceselor corticale, este caracterizat prin sensibilitate deosebit%, lips% de energie, rezisten#% sc%zut% la efort i stres, stabilitate n manifest%rile afective, independen#a sc%zut% n ac#iune; n general este plictisit, ab%tut, trist. De i experimentele cercet%rilor pavloviene au fost f%cute pe animale, extrapol%rile la om au o valoare practic% recunoscut%. Trebuie f%cut% precizarea c%, n realitate, se ntlnesc foarte rar tipuri temperamentale pure, majoritatea oamenilor prezentnd particularit%#i ale mai multor tipuri. 13.4. Tipologia lui Jung C. G. Jung psiholog i psihiatru elve#ian, discipol i prieten al lui Freud, a fondat o teorie proprie, numit( psihologie analitic%. Tipologia lui porne te de la orientarea mental% a individului spre lumea exterioar% sau spre cea interioar%: - tipul extravertit - cuprinde indivizi nclina#i spre lumea extern%, c%tre dinamismul vie#ii practice, i mai pu #in spre via#a interioar%. Sunt oameni u or adaptabili la exigen #ele mediului, abili n munca, vioi, expansivi, cu o deosebit% capacitate de a st%pni situa#iile care le solicit% interesul. Ei i bazeaz% conduita i planurile de via#a a a cum le sugereaz% circumstan#ele externe, oamenii, condi#iile sociale n care tr%iesc; - tipul introvertit - cuprinde indivizi orienta#i c%tre propria via#% interioar%, avnd tendin#a de a se izola fa#% de lumea extern%, de a se nchide n sine, pentru a- i elabora propriile idei i a se g%si n permanent contact cu sentimentele lor. Sunt reflexivi, timizi, nchi i n sine, pu#in abili n desf% urarea activit%#ilor externe, pu #in capabili s% nfrunte dificult%#ile vie#ii; ntre cele dou% tipuri nu exist% o demarca#ie net%, ireductibil%, ci existen#a lor se constat% la fiecare om, doar cu observa#ia c% la unii predomin% extraversiunea, iar la al#ii introversiunea. 13.5. Tipologia lui Heymans, Wiersma, Le Senne n prima jum%tate a secolului XX, psihologii olandezi Heymans i Wiersma au studiat 110 biografii ale unor personaje celebre i au desf% urat o anchet% pe mai multe mii de persoane. Ei au constatat c% numeroasele tr%s%turi de personalitate depindeau de un anumit num%r de factori: emotivitatea, activitatea i rezonan#a. Ulterior, n Fran#a, Le Senne a preluat i a dezvoltat aceast% tipologie. Tipologia are n vedere urm%torii factori: emotivitatea este sensibilitatea la evenimente externe sau interne, unele chiar banale, exprimat% prin emo#ii; activitatea n sensul caracterologic al termenului, desemneaz% dispozi#ia de a ac#iona, u urin#a de a trece de la idee la ac#iune; rezonan#a este repercusiunea unui eveniment asupra psihicului unui individ. Efectul unui eveniment produs asupra unei persoane poate fi primar, atunci cnd reac#ia acesteia este imediat% i poate fi secundar, atunci cnd reac#ia acesteia este tardiv% i elaborat%. Cei trei factori n cte dou% variante (emotiv i non-emotiv, activ i non-activ, primar i secundar) alc%tuiesc chiar tipurile propuse de ace ti autori: - tipul nervos: de o dispozi#ie variabil%, vor s% uimeasc% i s% atrag% asupra lor aten#ia celorlal#i; sunt indiferen#i la obiectivitate, au nevoie s% nfrumuse#eze realitatea mergnd de la minciun% pn% la fic#iune, sunt orienta#i spre bizar, macabru, negativ; muncesc n ritm inegal i dup% bunul lor plac; 5

- tipul sentimental: meditativi, introver#i, adesea melancolici si nemul#umi#i de sine, sunt ambi#io ii care r%mn la stadiul aspira#iei; sunt timizi, vulnerabili, scrupulo i, orienta#i c%tre trecut; stngaci, intr% greu n rela#ie cu ceilal#i i se resemneaz% dinainte n fa#a greut%#ilor; - tipul pasionat: i concentreaz% activitatea asupra unui scop unic; au o tensiune extrem% a ntregii personalit%#i; sunt cei care se realizeaz%; sunt dominatori, f%cu#i sa comande, buni vorbitori, onorabili; cnd e nevoie tiu s%- i domine i s%- i foloseasc% violen #a; - tipul coleric: plini de vitalitate i exuberan#%, sunt genero i, cordiali, optimi ti, dar i lipsi#i de sim#ul m%surii; au o activitate febril%, intens%, multipl%; sunt buni oratori; - tipul sangvinic: extraverti#i, fac observa#ii exacte, au simt practic, tiu s% manipuleze oameni, sunt optimi ti, sunt plini de ini#iativ% dar pun prea mare pre# pe experien#%; - tipul flegmatic: oameni ai obi nuin#elor, care respect% principiile, sunt punctuali, obiectivi, demni de ncredere, pondera#i; echilibra#i, r%bd%tori, lipsi#i de orice afectare, cu un sim# civic pronun #at, par n general impasibili de i adesea au un sim# al umorului foarte dezvoltat. - tipul amorf: disponibili, concilian #i, toleran #i prin indiferen#%, sunt uneori foarte nc%p%#na#i i tenace; sunt neglijen#i, nclina#i la lene, nepunctuali, indiferen#i fa#% de trecut i viitor; - tipul apatic: nchi i n ei, secreto i, introspectivi, sumbri, taciturni, rd rar; sunt conservatori, sclavi ai obi nuin #elor, ranchiuno i greu de reconciliat; le place singur%tatea; iubesc lini tea i n general sunt one ti, sinceri, onorabili. Este caracteristic pentru aceast% tipologie exemplificarea cu personalit%#i celebre i descrierea unor tendin#e sau predispozi#ii morbide pentru fiecare tip n parte. 13.6. Tipologia lui Schneider Psihiatru german, Kurt Schneider a publicat n 1923 o lucrare despre personalit%#ile denumite de el psihopatice, elabornd o tipologie clinic% a c%rei valabilitate practic% este recunoscut% i n prezent. Tipologiile descrise de Schneider sunt caracterizate de nsu i autorul lor ca fiind personalit%#i care sufer% datorit% anormalit%#ilor structurale sau care, prin anormalitatea lor, fac societatea s% sufere. Tipurile descrise sunt: Tipul hipertimic denumit i hipomaniacal se caracterizeaz% prin bun% dispozi#ie permanent%, incorigibil% prin experien#e triste, nep%sare, superficialitate, inconstan#%, excesiv% siguran #% de sine; Tipul depresiv la polul opus hipertimicului dar mai pu #in unitar dect acesta, ascuns sub m% ti variate, se caracterizeaz%, n principiu, prin dispozi#ie de fond trist%, pesimism, scepticism, incapacitate de a recep#iona evenimentele pozitive, pl%cute, fericite, cu apeten#% aproape exclusiv pentru evenimentele penibile; Tipul anankast denumit i obsesiv-compulsiv, se caracterizeaz% prin nelini te i nesiguran#% permanente, comportament excesiv anticipativ i obsesivitate marcat%; Tipul fanatic cunoscut i sub numele de tip paranoiac, se caracterizeaz% fundamental prin supraevaluare i idei prevalente n scopul ap%r%rii unor principii. Tipul paranoiac este bine descris prin triada: rigiditate psihic%, Eu hipertrofiat, paralogism; Tipul megaloman sugestiv descris prin sintagma pare mai mult dect este se caracterizeaz% prin excentricitate, orgoliu excesiv, l%ud%ro enie, mitomanie; Tipul instabil - se caracterizeaz%, n principal, prin marea instabilitate a dispozi#iei, labilitate comportamental%, cu asocierea frecvent% a unor conduite antisociale; 6

Tipul exploziv - caracterizat printr-un model de reac#ie de scurtcircuit, primitiv, violent, dispropor#ionat fa#% de intensitatea stimulului; Tipul apatic recunoscut ca fiind lipsit de mil%, onoare, de con tiin#% moral%, brutal n comportament, incapabil de regret; Tipul abulic caracterizat prin lipsa voin#ei, u or de influen#at din exterior, mai ales de factori negativi, incapabili de a avea o op#iune i o conduit% proprie; Tipul astenic caracterizat printr-o constitu#ie fizic% i psihic% slab%, prin fatigabilitate permanent% i inexplicabil%, nesiguran#%, incertitudine. Originea teoriilor personalit%#ii datoreaz% extrem de mult medicinii, cercet%torilor practicii medicale. Pornind de la constatarea etern valabil( a lui Hipocrate, potrivit c%reia nu exist% boli ci numai bolnavi, s-a conturat treptat concluzia c% pentru prescrierea i administrarea unui remediu eficient, nu e suficient% numai definirea bolii ci i n#elegerea persoanei bolnave, n tr%s%turile ei cele mai caracteristice care i pun inevitabil amprenta pe configura#ia i evolu#ia bolii. Din perspectiv% strict medical%, tipologizarea poate aduce informa#ii suplimentare legate de vulnerabilitate, corela#ii intraindividuale, particularit%#i metabolice, dinamica rela#iilor cu mediul, func#ionalitate i disfunc#ionalitate n structura persoanei atunci cnd, prin profesionalism i competen#%, medicul sesizeaz% pentru fiecare subiect n parte, unicitatea, singularitatea, individualitatea, dincolo de oricare caracteristici comune cu un tip sau altul (V. Vl%dut, G. Pa ca). Procesul de formare a personalit%#ii depinde n mare m%sur% de condi#iile de educa#ie i instruc#ie (prin intermediul familiei i colii), precum i de condi#iile culturale ale mediului n care se dezvolt%. Fiecare etap% de dezvoltare este caracterizat% prin evenimente i crize pe care copilul i, mai trziu, adolescentul trebuie s% le parcurg% i s% le solu#ioneze mpreun % cu familia sa. De aceea este necesar ca interven #ia p%rin#ilor s% fie echilibrat%, unitar%, convergent%, perfect modulat% ntre permisivitate i severitate. n esen#%, mecanismele patogenice derivate din via#a familial% pot fi: - caren#a afectiv% i dezechilibrul permanent al familiei; - modele comportamentale parentale alterate, tulbur%ri de personalitate sau chiar afectarea st%rii de s%n%tate mintal% a p%rin#ilor; - atitudini educative extreme, excesiv permisive sau dimpotriv%, rigide, cu accentuarea sistemului punitiv (maltratarea copilului). Atitudinile educative neadaptate particularit%#ilor temperamentale ale copilului pot fi, de asemenea, nocive; conflictele familiale, cu probleme existen#iale: s%r%cie, rivalitate ntre so#i, alcoolism cronic, p%rin#i divor#a#i etc. (V. Vladu#%, G. Pa ca). Sistemul de motiva#ii i valori se consolideaz% n coal% ntr-o manier% complementar% educa#iei intrafamiliale. Nuan#area metodelor de formare a unor atitudini s%n%toase se face n func#ie de etapele de dezvoltare (jocul n perioada pre colar%, dezvoltarea sentimentului propriei identit%#i la pubertate i adolescen#% pentru a prentmpina crizele de identitate, dezvoltarea unui sentiment bine definit al moralit%#ii prin care superego-ul devine capabil s% se schimbe i s% se adapteze la situa#ii noi de via#%). n dezvoltarea personalit%#ii un rol important l ocup% influen #a culturii mediului din care provine individul. Se consider( c% personalitatea modal% este personalitatea tipic% pentru cultura unei popula#ii delimitate i c% o personalitate normal% este cea care se apropie cel mai mult de personalitatea modal% a acelei culturi. De i tr%s%turile bazale ale 7

personalit%#ii au un caracter universal, diferen#ele transculturale duc la modific%ri consistente ale acestora.

Rezumat n aceast% unitate de studiu am prezentat cele mai cunoscute tipologii ale personalit%#ii. Cunoa terea tipului de personalitate este important% pentru psihologul clinician, ntruct factorii de personalitate influen #eaz% rela#ia terapeutic%, complian#a la tratament, mecanismele de coping cu boala i vulnerabilitatea la stres. La sfr itul acestui curs am prezentat rolul factorilor familiali, educa#ionali i culturali n formarea personalit%#ii, al%turi de ereditate i factorii sociali.

Cuvinte cheie Introvertit Extravertit

Teste de autoevaluare 1. Prezenta#i tipologia lui Kretschmer. (pg. 3 ) 2. Indica#i tipurile de personalitate psihopatic% conform tipologiei lui Schneider. (pg. 6-7 )

Concluzii. Valoarea tipologiei are un caracter orientativ. Tipul nu reprezint% un prototip al umanit%#ii, nu este un model exemplar. O anumit% tipologie nu presupune o ierarhizare a tipurilor. Un individ poate fi caracterizat, n acela i timp, din perspectiva mai multor tipologii.

PSIHOPATOLOGIE UNITATEA 14

I PSIHIATRIE

TULBUR#RILE DE PERSONALITATE
CUPRINS Obiective.......... Cuno tin#e preliminare...... Resurse necesare i recomand%ri de studiu... Durat% medie de parcurgere a unit%#ii. 14. 1 Definirea tulbur%rilor de personalitate.................................. 14. 2. Clasificarea tulbur%rilor de personalitate 14. 3. Tulburarea de personalitate de tip paranoid.......................... 14. 4. Tulburarea de personalitate schizoid %.................................. 14. 5. Tulburarea de personalitate dissocial% (antisocial%).............. 14. 6. Tulburarea de personalitate emo#ional-instabil% 14. 7. Tulburarea de personalitate histrionic% 14. 8. Tulburarea de personalitate anankast% (obsesiv-compulsiv%) 14. 9. Tulburarea de personalitate anxioas% (evitant%) 14.10. Tulburarea de personalitate dependent% 14. 11. Tulburarea de personalitate schizotipal% 14. 12. Tulburarea de personalitate narcisic% 14.13. Tulburarea de personalitate depresiv% 14.14. Tulburarea de personalitate pasiv-agresiv% Rezumat Cuvinte cheie Teste de autoevaluare... Concluzii 2 2 2 3 3 3 5 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 9

Obiective La sfr itul acestei prelegeri, studentul va putea : s% defineasc% tulbur%rile de personalitate; s% prezinte clasificarea tulbur%rilor de personalitate

conform ICD X i DSM IV TR; s% cunoasc% tablourile clinice ale tulbur%rilor de personalitate specifice;

Cuno&tin(e preliminare Cuno tin#e n domeniul psihologiei personalit%#ii: - Structura personalit%#ii; - Tipologia personalit%#ii; - Factorii care contribuie la dezvoltarea personalit%#ii;

Resurse necesare &i recomand* ri de studiu. Resurse bibliografice obligatorii: 1. Personality Disorders in Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders( DSM-IV), American Psychiatric Association,Waschington, DC, 1994. 2. Manea M., Manea M.C., Psihiatrie si psihopatologie, Ed. Renaissance, Bucuresti, 2011. 3. Manea M. , Psihiatrie si psihopatologie pentru psihologi, Ed. Universitatii Titu Maiorescu, Bucuresti, 2008. 4. Manea M., Manea T., Psihologie Medicala,Ed. Tehnica, Bucuresti, 2004. 5. Sadock, B.J.; Sadock, V.A., - Kaplan & Sadock - Manual de buzunar de Psihiatrie Clinic , Edi#ia a 3-a , tradus% i adaptat% de Liga Romn% de S%n %tate Mintal% i Dr. Lucian C. Alexandrescu ,Editura medical%, Bucure ti ,2001 6. Tudose, F., Psihopatologie #i orient ri terapeutice n psihiatrie, Ed Funda#ia Romnia de Mine, Bucure ti, 2007.

7. World Health Organization, The ICD X Classification af Mental and Behavioural Disorders, Geneva, 1992.

Durata medie de parcurgere a unit*(ii de studiu Este de dou ore.

TULBUR#RILE DE PERSONALITATE 14.1. Definirea tulbur*rilor de personalitate Tulbur rile de personalitate constituie modele adnc nr%d%cinate i durabile de experien #% intern% i de comportament care deviaz% considerabil de la cerin#ele culturii individului i se manifest% n cel pu#in dou% din urm%toarele domenii: cunoa tere, afectivitate, func#ionare interpersonal% ori control al impulsului. Aceste modele inflexibile i dezadaptative de comportament, conduc la o deteriorare semnificativ% clinic n domeniul social, profesional sau n alte domenii importante de func#ionare. Nu sunt determinate de o alt% tulburare mental%, nu se datoreaz% consumului de substan#e (drog, medicament sau toxic) sau unei condi#ii medicale

14.2. Clasificarea tulbur*rilor de personalitate Tulbur ri specifice ale personalit #ii conform ICD X F60.0- Tulburarea de personalitate paranoid% F60.1- Tulburarea de personalitate schizoid% F60.2- Tulburarea de personalitate dissocial% F60.3- Tulburarea de personalitate emo#ional-instabil% .30 de tip impulsiv .31 de tip borderline F60.4- Tulburarea de personalitate histrionic% F60.5- Tulburarea de personalitate anankast% F60.6- Tulburarea de personalitate anxioas% (evitant%) F60.7- Tulburarea de personalitate dependent% Tulbur ri specifice ale personalit #ii conform DSM IV TR

Tulbur%rile de personalitate sunt mp%r#ite n trei grupe pe baza similitudinilor descriptive:

Tulbur* rile de personalitate din grupa A Tulburare de personalitate paranoid% Tulburare de personalitate schizoid% Tulburare de personalitate schizotipal% Indivizii cu tulbur%ri de personalitate din grupa A au n comun faptul c% apar adesea ca bizari sau excentrici Tulbur* rile de personalitate din grupa B Tulburarea de personalitate antisocial% Tulburare de personalitate borderline Tulburare de personalitate histrionic% Tulburare de personalitate narcisistic% Indivizii cu aceste tulbur%ri apar adesea ca teatrali, emo #ionali ori extravagan #i. Tulbur* rile de personalitate din grupa C Tulburare de personalitate evitant% Tulburare de personalitate dependent% Tulburare de personalitate obsesivo- compulsiv% Indivizii cu aceste tulbur%ri apar adesea ca anxiosi si frico i Tulburare de personalitate f* r* alt* specifica(ie Aceast% categorie este rezervat% tulbur%rilor de personalitate care nu satisfac criteriile pentru nici o tulburare de personalitate specific%. Un exemplu n acest sens l constituie prezen#a de tr%s %turi care apar#in mai multor tulbur%ri de personalitate specifice i care creeaz% o deteriorare n func#ionarea social%, familial% i profesional%, dar care nu satisfac complet criteriile pentru nici o tulburare de personalitate specific% (tulburare de personalitate mixt%). Aceast% categorie poate fi utilizat%, de asemenea, cnd clinicianul consider% c% o tulburare de personalitate specific% neinclus% n clasificare, este adecvat%. Exemplele includ tulburarea de personalitate depresiv% si tulburarea de personalitate pasiv-agresiv%.

Tulbur* ri de personalitate n curs de validare Tulburarea de personalitate depresiv% Tulburarea de personalitate pasiv-agresiv% (tulburarea de personalitate negativist%)

14. 3. Tulburarea de personalitate de tip paranoid pattern de nencredere i suspiciune fa#% de al#ii, prezent ntr-o varietate de contexte; inten #iile altora sunt interpretate ca r%uvoitoare; cite te inten#ii degradante sau amenin#%toare n remarci sau evenimente benigne; sensibilitate excesiv% fa#% de e ecuri sau nfrngeri; tendin#a de a purta ranchiun% permanent, de a nu ierta ofensele, insultele i desconsiderarea; percepe atacuri la persoan% sau la reputa#ia sa, care nu sunt evidente altora si este prompt n a ac#iona coleros sau n a contraataca; tendin#a c%tre o stim% de sine excesiv% i atitudine persistent% de referin#% fa#% de sine nsu i; nevoia de a fi recunoscut, apreciat i pre#uit

14. 4. Tulburarea de personalitate schizoid* deta are de rela#iile sociale i o gam% restrns% de exprimare a emo#iilor n situa#ii interpersonale; nici nu dore te i nici nu se bucur% de rela#ii strnse, inclusiv de faptul de a fi membru al unei familii; alege aproape ntotdeauna activit%#ile solitare; i plac pu#ine ori nu-i plac nici un fel de activit%#i; lipsa amicilor sau confiden#ilor apropia#i, al#ii dect rude de gradul I; pare a fi indiferent la criticile sau laudele altora; prezint% r%ceal% emo#ional%, deta are, capacitate limitat% de a exprima c%ldur% i sentimente tandre; preocup%ri excesive pentru fantezii i introspec#ie

14.5. Tulburarea de personalitate dissocial* (antisocial* ) Exist% un pattern pervasiv de desconsiderare i violare a drepturilor altora ap%rnd din adolescen #%, fiind caracterizat de urm%toarele: incapacitate de a se conforma normelor sociale; dispre#uire a regulilor i conven#iilor sociale; comiterea repetat% de acte care constituie motive de arest; incorectitudine, indicat% de min#itul repetat, uzul de alibiuri, manipularea altora pentru profit sau pl%cere personal%; nep%sare fa#% de sentimentele celorlal#i; lipsa de remu care i incapacitatea de a tr%i sentimentul de vin% pentru suferin #a produs% altora; 5

Incapacitatea de a nv%#a din experien#ele sale negative; Impulsivitate, agresivitate, chiar violen#%; neglijen#% pentru siguran#a sa sau a altora; incapacitate de a avea un comportament consecvent n munc% ori de a-si onora obliga#iile financiare; comportamentul antisocial nu survine exclusiv n cursul schizofreniei ori al unui episod maniacal.

14.6. Tulburarea de personalitate emo (ional-instabil* Se caracterizeaz% prin tendin#a marcat% de a ac#iona impulsiv, f%r% a lua n considerare consecin#ele, nso#it% de instabilitate emo#ional%. Conform ICD X exist% dou % subtipuri ale acestei tulbur%ri de personalitate: a) de tip impulsiv - manifest%ri impulsive; - explozii de furie ca urmare a criticilor altora; - acte coleroase, violente care pot avea implica#ii medico-legale; b) de tip borderline - instabilitate emo #ional%; - imagine de sine, preferin#e i #eluri neclare; - sentimentul de vid interior; - rela#ii interpersonale intense i schimb%toare; - intoleran #a solitudinii; - eforturi excesive de a preveni abandonarea; - tentative de suicid i acte de autov%t%mare repetate 14.7. Tulburarea de personalitate histrionic* Un pattern pervasiv de c%utare a aten #ie i de a-i impresiona pe ceilal#i; Expresie teatral%, auto-dramatizare i exagerare a emo#iilor; Seduc#ie inadecvat% n comportament sau nf%#i are; Persoana nu se simte bine n situa#iile n care nu se afl% n centrul aten#iei; Afectivitate labil% i superficial%; Are un stil de a vorbi metaforic, impresionabil i tendin #a de a dramatiza con#inutul comunic%rii; Sugestibilitate crescut%, fiind u or de influen #at de al#ii sau de circumstan#e, Consider% rela#iile a fi mai intime dect sunt n realitate 14.8. Tulburarea de personalitate anankast* (obsesiv-compulsiv*) Sentimente excesive de ndoial% i pruden#%; Indecizie i dificult%#i de deliberare; Preocupare pentru detalii, liste, reguli, ordine i organizare; Perfec#ionism care interfereaz% cu ndeplinirea sarcinilor; Con tiinciozitate, scrupulozitate, inflexibilitate; Intoleran #% fa#% de compromis i corup #ie; Aderen#% la conven#iile sociale; 6

Rigiditate i nc%p %#nare; Insisten#% nerezonabil% a persoanei ca ceilal#i s% respecte modul s%u de a ac#iona; Intruziunea unor gnduri sau impulsuri insistente i sup%r%toare;

14.9. Tulburarea de personalitate anxioas* (evitant* ) Sentimente persistente i generale de tensiune i ngrijorare; Convingerea c% este incapabil social, neatractiv sau inferior celorlal#i; Preocupare excesiv% privind criticile sau respingerea pe plan social; Evit% rela#iile cu oamenii, dac% nu este sigur c% este agreat; Evit% activit%#ile sociale sau profesionale care implic% rela#ii interpersonale semnificative din cauza fricii de a fi criticat, ridiculizat sau respins; Subestimarea nsu irilor i disponibilit%#ilor personale; Dorin#a de a fi simpatizat i acceptat

14. 10. Tulburarea de personalitate dependent* Autostim% redus% cu subestimarea calit%#ilor proprii; ncurajarea i autorizarea altora de a lua decizii importante n numele s%u; Subordonarea nevoilor personale fa#% de nevoile celor de care este dependent; Supunere exagerat% fa#% de persoanele de care este dependent; Preocupare i team% de a nu fi abandonat de c%tre persoana cu care are o rela#ie strns%; Se simte prost dispus i neajutorat cnd este singur din cauza fricii c% este incapabil s% se descurce n diferite situa#ii; Capacitate limitat% de a lua decizii f%r% sfaturi i asigur%ri din partea altora;

14.11. Tulburarea de personalitate schizotipal* Comportament excentric, distorsiuni cognitive i de percep#ie ncepnd precoce n perioada adult%; Tendin#% spre retragere social%; Gndire magic% sau credin#e stranii care influen#eaz% comportamentul i sunt incompatibile cu normele culturale (de ex., supersti#ii, credin#% n clarviziune, telepatie ori n cel de al aselea sim#"; la copii i adolescen#i, fantezii i preocup %ri bizare); Experien #e perceptive insolite, incluznd iluzii corporale; gndire i limbaj bizar (de ex., limbaj vag, circumstan#ial, metaforic, foarte elaborat sau stereotip); Suspiciune sau idea#ie paranoid %; Rece i distant afectiv; Comportament sau aspect bizar, excentric sau particular; Lips% de amici sau confiden#i apropia#i, al#ii dect rude de gradul l; Anxietate social% excesiv% care nu diminu% odat% cu familiarizarea si tinde a fi asociat% mai curnd cu temeri paranoide dect cu judec%#i negative despre sine. 7

Nu survine exclusiv n cursul schizofreniei, al unei tulbur%ri afective cu elemente psihotice, al altei tulbur%ri psihotice, ori al unei tulbur%ri de dezvoltare. 14.12. Tulburarea de personalitate narcisic* Grandoare (n fantezie i comportament), necesitatea de admira#ie si lipsa de empatie, ncepnd precoce n perioada adult% i prezent ntr-o varietate de contexte, i exagereaz% realiz%rile i talentele, a teapt% s% fie recunoscut ca superior f%r% realiz%ri corespunz%toare; Este preocupat de fantezii de succes nelimitat, de putere, str%lucire, frumuse#e sau amor ideal; Crede c% este aparte" i unic i poate fi n #eles numai de al#i oameni speciali ori cu statut social nalt; Necesit% admira#ie excesiv%; Este exploatator n rela#iile interpersonale, adic% profit% de al#ii spre a- i atinge propriile scopuri; Este adesea invidios pe al#ii sau crede c% al#ii sunt invidio i pe el; Prezint% comportamente sau atitudini arogante, sfid%toare.

14.13. Tulburarea de personalitate depresiv* Cogni#ii si comportamente depresive ncepnd precoce n perioada adult%; Dispozi#ia este dominat% de triste#e, disperare, dezgust, dezolare, nefericire; Convingeri de insuficien#% personal%, inutilitate si stim% de sine sc%zut%; Atitudine critic%, acuzatoare i depreciativ% fa#% de sine; Este ruminativ i dispus la aprehensiune; Este negativist, critic i intransigent fa#% de al#ii; Este pesimist; Este nclinat spre sentimente de culp% sau remu care. Nu survine exclusiv n cursul episoadelor depresive majore si nu este explicat% mai bine de tulburarea distimic%. 14.14. Tulburarea de personalitate pasiv-agresiv* Atitudini negativiste i de rezisten#% pasiv% la cererile de performan#% adecvat%, ncepnd precoce n perioada adult%, manifestate ntr-o varietate de contexte. Se opune pasiv ndeplinirii sarcinilor sociale i profesionale de rutin%; Se plnge c% nu este n#eles i apreciat de al#ii; Este sumbru i cert%re#; Critic% i dispre#uie te f%r% motiv autoritatea; i exprim% invidia i resentimentele fa#% de cei evident mai prosperi; i exprim% n mod exagerat i persistent acuzele de ne ans% personal%; 8

Alterneaz% ntre sfidare ostil% i peniten#%. Nu survine exclusiv n cursul episoadelor depresive majore i nu este explicat% mai bine de tulburarea distimic%

Rezumat Tulbur%rile de personalitate constituie modele adnc nr%d%cinate i durabile de experien #% intern% i de comportament care deviaz% considerabil de la cerin#ele culturii individului i se manifest% n cel pu#in dou % din urm%toarele domenii: cunoa tere, afectivitate, func#ionare interpersonal% ori control al impulsului. Aceste modele inflexibile i dezadaptative de comportament, conduc la o deteriorare semnificativ% clinic n domeniul social, profesional sau n alte domenii importante de func#ionare. n acest curs am prezentat clasific%rile tulbur%rilor de personalitate i tr%s%turile lor specifice.

Cuvinte cheie Tulburare de personalitate

Teste de autoevaluare 1. Defini#i tulbur%rile de personalitate. (pg. 3) 2. Prezenta#i clasificarea tulbur%rilor de personalitate. (pg.3-4 ) 3. Descrie#i tabloul clinic al tulbur%rii de personalitate paranoid%. (pg.5 )

Concluzii. n aceast% prelegere am definit, clasificat i prezentat tulbur%rile de personalitate.

10

GLOSAR DE SPECIALITATE

Agnozie

reprezint un defect de integrare gnozic (transformare a excita# iei n senza# ie &i a acesteia n imagine perceptiv ) datorit leziunii centrilor de integrare; pierderea capacit # ii de a recunoa&te obiectele dup calit # ile lor senzoriale. forma extrem de exacerbare a conduitei activit # ii motorii, care are etiologie polimorf &i are un caracter dezordonat, cu lips de scop &i eficien# . se refer la poten#ialul instrumental-adaptativ care permite individului realizarea ntr-un anumit domeniu de activitate a unei performan#e superioare mediei comune sc derea marcat a capacit #ii de rezonan# afectiv , inexpresivitate mimico-pantomimic . oprirea brusc a oric rei mi&c ri reprezint latura rela#ional valoric a personalit # ii, care determin un mod relativ stabil de orientare &i raportare a omului la ceilal# i, la societate; sindrom complex care cuprinde sugestibilitatea, negativismul &i stereotipiile,dar pe primul plan se afl tulbur rile comportamentului motor. senza# ie cu caracter migrator, f r suport organic; reprezint mascarea unei sl biciuni prin accentuarea unor tr s turi dorite nerecunoa&terea ca fiind str in a unui material citit sau auzit &i pe care l consider propriu. dificultatea de a trece la o ac#iune sau de a sfr&i o ac#iune nceput , nso#it de perplexitate &i cu o not afectiv negativ . se refer la pierderea total sau par#ial a facult # ii de a vorbi &i de a n#elege limbajul articulat. ascunderea unor simptome psihice sau somatice, ori a unei boli tulbur ri de pronun# ie a unor sunete, silabe sau cuvinte; sunt tulbur ri de limbaj consecutive modific rilor de form &i de con#inut ale gndirii; tulbur ri cantitative sau calitative de memorie.

Agita ie psihomotorie

Aptitudini Atimia Baraj motor

Caracter

Catatonie Cenestopatie Compensa ia, Criptomnezie

Disabulia Disfazii Disimula ie Dislalii Dislogii Dismnezii

Ecmnezie

tulburare global de memorie, cu ntoarcerea ntregii personalit # i n trecut. (Despre oameni) Caracterizat prin proiectarea tendin elor psihice interioare asupra lumii din afar ; deschis, sociabil B19 [Var. extrovertit, diminuarea mobilit # ii pn la dispari# ia oric rui gest sau ac#iuni. reprezint percep#ii f r obiect de perceput (H. Ey). sc derea pragului senzorial ce determin o cre&tere a sensibilit # ii la stimulii externi. cre&terea concentr(rii &i exagerarea orient rii selective a aten#iei. tr ire afectiv puternic (pozitiv sau negativ ) cu expresivitate intens ridicarea pragului senzorial astfel nct are loc o sc dere a receptivit #ii la diver&i stimuli. diminuarea aten#iei; sc dere n grade diferite a tensiunii afective, cu expresivitate mimic redus convingeri care pleac de la premise false, reflect deformat realitatea, au caracter stabil, sunt inabordabile la verific ri &i experien#e, impenetrabile la contraargumente &i care determin comportamente inadecvate. idei care vin de la periferia psihismului, asediaz gndirea, se impun con&tiin#ei, au caracter parazitar, iar persoana le recunoa&te caracterul patologic &i ncearc s le ndep rteze din minte.. idei cu poten#ialitate delirant , care ocup o pozi#ie central n cmpul con&tiin#ei, fiind n concordan# cu sistemul ideativ al insului, dar n neconcordan#a cu realitatea &i care uneori sunt nl turate prin contraargumente ra#ionale. percep#ia deformat a unor obiecte sau fenomene existente n realitate Despre oameni) Care este concentrat sau obsedat de propriile tr iri interioare. Din fr. introverti. atribuirea unei cauzalit # i interne sau externe evenimentelor. pacientul ref cut dup o boal persevereaz n acuzele sale anterioare; refuzul de a accepta realitatea orientare incomplet &i dificil n spa#iul imediat, bradipsihie, bradikinezie, informa# ii vagi despre propria persoan ; imprecizie, dificult #i asociative, pierderea mobilit #ii ideative

Extravertit -# adj Fading motor Halucina ie Hiperestezie Hiperprosexia Hipertimia Hipoestezie Hipoprosexia Hipotimia

Idei delirante

Idei obsesive

Idei prevalente Iluzie Introvertit, -#, introverti i, -te, adj Loc de control Metasimula ie Negarea

Obnubilare Obtuzie

Parabulia

Paramnezii Paratimii

insuficien#a voli# ional nso#it sau determinat de anumite dorin#e, pulsiuni sau acte paralele tulbur ri calitative de memorie care constau n amintiri deformate, false fie sub aspectul desf &ur rii cronologice, fie sub aspectul lipsei leg turii cu realitatea obiectiv . reac#ii afective aberante &i inadecvate, paradoxale fa# de motive, situa#ii sau evenimente. eliminarea din con&tiin# a amintirilor, sentimentelor &i dorin#elor dureroase sau nsp imnt toare &i depozitarea lor n incon&tient; falsificarea adev rului n privin#a st rii de s n tate, de obicei pentru a ob#ine un avantaj; ngustarea cmpului clarit #ii con&tiin#ei n diferite grade, cu debut &i sfr&it brusc, men# in automatismele motorii, cu posibilitatea de efectuare a unor acte complexe. imobilitate complet , pacien# ii devin iner# i, nu r spund solicit rilor din afar sau r spund foarte greu cu o mimic mpietrit sau inexpresiv . reprezint redirec# ionarea sentimentelor sau comportamentelor c tre un obiect sau alt persoan , ca urmare a imposibilit #ii exprim rii lor n forma real amplificarea simptomatologiei unei afec# iuni somatice sau psihice preexistente; este latura dinamico-energetic nn scut a personalit # ii, care se refer la viteza reac#iilor motorii, a r spunsurilor verbale, la intensitatea &i durata tr irilor emo#ionale; model inflexibil &i dezadaptativ de comportament, care conduce la o deteriorare semnificativ clinic n domeniul social, profesional &i familial.

Reprimarea Simula ie

Stare crepuscular#

Stupoare

Substituirea Suprasimula ie

Temperament Tulburare de personalitate

Bibliografie:

1. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders( DSM-IV), American Psychiatric Association,Waschington, DC, 1994. 2. En chescu, C. Tratat de psihopatologie, Ed . Tehnic , Bucure#ti, 2001. 3. Ionescu G. Psihiatria clinic standardizat #i codificat . Editura Univers Enciclopedic Bucure#ti 2000. 4. Manea M., Manea M.C., Psihiatrie si psihopatologie, Ed. Renaissance, Bucuresti, 2011. 5. Manea M. , Psihiatrie si psihopatologie pentru psihologi, Ed. Universitatii Titu Maiorescu, Bucuresti, 2008. 6. Manea M., Manea T., Psihologie Medicala,Ed. Tehnica, Bucuresti, 2004. 7. Predescu V. , Psihiatrie, vol 1, Ed. Medical , Bucure#ti, 1989. 8. Sadock, B.J.; Sadock, V.A., - Kaplan & Sadock - Manual de buzunar de Psihiatrie Clinic , Edi&ia a 3-a , tradus #i adaptat de Liga Romn de S n tate Mintal #i Dr. Lucian C. Alexandrescu ,Editura medical , Bucure#ti ,2001 9. Tudose, F., Psihopatologie #i orient ri terapeutice n psihiatrie, Ed Funda& ia Romnia de Mine, Bucure#ti, 2007. 10. World Health Organization, The ICD X Classification af Mental and Behavioural Disorders, Geneva, 1992.