Sunteți pe pagina 1din 9

ORDIN nr. 1.

515 din 13 iulie 2007 pentru aprobarea Metodologiei in baza careia se realizeaza colaborarea dintre spitale si institutiile de invata ant superior edical! respectiv unitatile de invata ant edical "MI#"N#$ MINI%#"R&' %(N(#(#II )&*'I+" Nr. 1,0 din 2- ianuarie 2007 MINI%#"R&' "D&+(#I"I! +"R+"#(RII %I #IN"R"#&'&I Nr. 1.515 din 13 iulie 2007 )&*'I+(# IN$ MONI#OR&' O.I+I(' nr. -,5 din 21 septe brie 2007 Avand in vedere prevederile art. 167 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, u modifi arile si ompletarile ulterioare, in temeiul !otararii "uvernului nr. #62/2006 privind organi$area si fun tionarea %inisterului &anatatii 'u(li e si al !otararii "uvernului nr. )66/2007 privind organi$area si fun tionarea %inisterului *du atiei, +er etarii si ,ineretului, va$and -eferatul de apro(are al .ire tiei generale politi i, strategii si managementul alitatii in sanatate nr. */ 7#6 din 26 ianuarie 2007, ministrul sanatatii pu(li e si ministrul edu atiei, er etarii si tineretului emit urmatorul ordin0 A-,. 1 (1) &e apro(a %etodologia in (a$a areia se reali$ea$a ola(orarea dintre spitale si institutiile de invatamant superior medi al, respe tiv unitatile de invatamant medi al, uprinsa in ane1a. (2) &e apro(a modelul ontra tului de ola(orare in 2eiat intre spitale si institutiile de invatamant superior medi al, respe tiv unitatile de invatamant medi al, pentru desfasurarea a tivitatilor de invatamant medi o3farma euti , postli eal, universitar si postuniversitar in spitale, preva$ut in ane1a la metodologie. ()) 4tili$area modelului de ontra t mentionat la alin. (2) este o(ligatorie5 in uprinsul ontra tului pot fi preva$ute lau$e suplimentare, nego iate intre partile ontra tante, in limita prevederilor legale in vigoare. A-,. 2 .ire tiile de spe ialitate din %inisterul &anatatii 'u(li e si din %inisterul *du atiei, +er etarii si ,ineretului, autoritatile de sanatate pu(li a 6udetene si a muni ipiului 7u uresti, spitalele, institutiile de invatamant superior medi al, respe tiv unitatile de invatamant medi al vor du e la indeplinire dispo$itiile pre$entului ordin. A-,. ) Ane1a fa e parte integranta din pre$entul ordin. A-,. 8 La data intrarii in vigoare a pre$entului ordin, ori e alte dispo$itii ontrare se a(roga. A-,. 5 're$entul ordin va fi pu(li at in %onitorul 9fi ial al -omaniei, 'artea :. %inistrul sanatatii pu(li e, "2eorg2e *ugen /i olaes u %inistrul edu atiei, er etarii si tineretului, +ristian %i2ai Adomnitei

A/*;A %*,9.9L9":A in (a$a areia se reali$ea$a ola(orarea dintre spitale si

institutiile de invatamant superior medi al, respe tiv unitatile de invatamant medi al +(). I .ispo$itii generale A-,. 1 (1) :n spital se pot desfasura si a tivitati de invatamant medi o3farma euti , postli eal, universitar si postuniversitar. (2) +ontinutul invatamantului postli eal medi al este asigurat de +urri ulumul national. ()) &ta(ilirea planurilor de invatamant si a programelor analiti e in a ord u strategiile si u standardele nationale ale de$voltarii invatamantului superior respe ta autonomia universitara. A-,. 2 A tivitatile de invatamant medi o3farma euti , postli eal, universitar si postuniversitar se desfasoara su( indrumarea personalului dida ti are este integrat in spital. A-,. ) 'entru a tivitatea medi ala, diagnosti a si terapeuti a, personalul dida ti se afla in su(ordinea administratiei spitalului, in onformitate u prevederile ontra tului individual de mun a. A-,. 8 +ola(orarea dintre spitale si institutiile de invatamant superior medi al, a reditate in onditiile legii, respe tiv unitatile de invatamant medi al, se desfasoara pe (a$a de ontra t, potrivit pre$entei metodologii. A-,. 5 :n unitatile sanitare are fa o(ie tul pre$entului ordin, pre um si in spatiile de invatamant se inter$i rearea si fun tionarea partidelor sau a altor formatiuni politi e, pre um si desfasurarea a tivitatilor de organi$are si propaganda politi a. +(). II 9rgani$area in spital a a tivitatii de invatamant medi o3farma euti %"+#I&N"( 1 :nvatamantul postli eal medi al A-,. 6 &pitalul este o(ligat sa asigure toate onditiile ne esare in vederea atingerii ompetentelor profesionale uprinse in standardele de pregatire profesionala pentru alifi arile profesionale s olari$ate, in onformitate u prevederile legale in vigoare. A-,. 7 'regatirea lini a va avea a o(ie t toate aspe tele rolului de asistent medi al si tre(uie sa in luda0 medi ina generala, spe ialitati medi ale, 2irurgie generala si spe ialitati 2irurgi ale, ingri6irea opilului si pediatrie, igiena si ingri6irea mamei si a noului3nas ut, sanatate mintala, ingri6irea persoanelor in varsta si geriatrie. A-,. # 'regatirea pra ti a se asigura prin module de spe ialitate, avand ontinutul si numarul de ore ade vate, si este uprinsa in norma dida ti a a profesorului de spe ialitate. A-,. 9 La in eputul fie arui an s olar, pentru fie are an de studiu, unitatile de invatamant medi al in 2eie ontra te de ola(orare u spitalele, potrivit dispo$itiilor pre$entului ordin. A-,. 10 +ontra tul de ola(orare anual in 2eiat intre parti va ontine, in mod o(ligatoriu, urmatoarele ane1e0 a) grafi ul anual al stagiilor pra ti e in respe tiva unitate sanitara, pe spe ialitati, pe se tii, grupe si ani de studii, respe tand urri ulumul s olar in vigoare (numar de ore si ontinuturi), avi$at de autoritatea de sanatate pu(li a 6udeteana sau a muni ipiului 7u uresti (ane1a nr. 1)5 () ta(elele nominale u elevii are efe tuea$a instruirea pra ti a, avi$ate de autoritatea de sanatate pu(li a 6udeteana sau a muni ipiului 7u uresti (ane1a nr. 2)5

) ta(elul nominal uprin$and numele si prenumele maistrilor instru tori responsa(ili u instruirea pra ti a din unitatea de invatamant postli eal sanitar de stat sau parti ular (ane1a nr. ))5 d) ta(elul nominal uprin$and numele si prenumele responsa(ililor de pra ti a din unitatea sanitara (ane1a nr. 8)5 e) programul de instruire lini a (ane1a nr. 5)5 f) anga6amentul unitatii de invatamant privind respe tarea de atre elevi si adre dida ti e a prevederilor regulamentului de ordine interioara al unitatii sanitare (ane1a nr. 6). A-,. 11 :nspe torul s olar de spe ialitate u responsa(ilitati pentru invatamantul postli eal sanitar din adrul inspe toratului s olar va ola(ora u repre$entantul autoritatii de sanatate pu(li a 6udeteana sau a muni ipiului 7u uresti in vederea desfasurarii in (une onditii a a tivitatilor pra ti e are fa o(ie tul ontra tului in 2eiat intre parti. %"+#I&N"( a 2/a :nvatamantul universitar si postuniversitar medi al si farma euti uman A-,. 12 &tudiile universitare sunt organi$ate, potrivit legii, pe ) i luri, respe tiv studii universitare de li enta, studii intermediare de masterat si studii universitare de do torat. A-,. 1) :nvatamantul superior se reali$ea$a prin institutii de invatamant0 universitati, institute, a ademii de studii si s oli de studii postuniversitare. A-,. 18 A tivitatile din invatamantul medi al superior se organi$ea$a in unitatile sanitare a reditate are apartin %inisterului &anatatii 'u(li e si elorlalte ministere u retea sanitara proprie. %etodologia de organi$are si desfasurare a a estor a tivitati se ela(orea$a de %inisterul &anatatii 'u(li e si de %inisterul *du atiei, +er etarii si ,ineretului. A-,. 15 :n adrul studiilor universitare de li enta este o(ligatorie efe tuarea unor stagii de pra ti a. A-,. 16 A tivitatea desfasurata in adrul stagiilor pra ti e tre(uie sa asigure do(andirea unor unostinte si ompetente generale si de spe ialitate, pre um si a a(ilitatilor ognitive spe ifi e profesiei. A-,. 17 :nvatamantul postuniversitar medi al si farma euti uman asigura spe iali$area si perfe tionarea personalului u studii superioare in domeniu. A-,. 1# <ormele de invatamant postuniversitar medi al si farma euti uman are pot ne esita desfasurarea in spital a unor a tivitati de invatamant medi al sunt0 a) re$identiatul5 () spe iali$area pentru do(andirea unei alte spe ialitati5 ) do toratul5 d) studiile omplementare pentru o(tinerea de atestate5 e) masteratul5 f) ursurile postuniversitare de perfe tionare si alte forme preva$ute de lege. A-,. 19 (1) :nvatamantul postuniversitar medi al si farma euti uman se desfasoara in institutii de invatamant superior u profil medi o3farma euti uman a reditate, in unitati sanitare a reditate si in alte institutii preva$ute de lege. (2) &e tiile lini e universitare sunt se tii de spital in are se desfasoara a tivitati de asistenta medi ala, invatamant medi al, er etare stiintifi a si de edu atie medi ala ontinua (*%+). ()) &e tiile lini e universitare se infiintea$a, la propunerea institutiei de invatamant superior, prin ordin al ministrului sanatatii pu(li e, u avi$ul ministrului edu atiei, er etarii si tineretului.

(8) .esfiintarea unei se tii lini e universitare se fa e prin ordin al ministrului sanatatii pu(li e, u notifi area preala(ila a senatului universitatii si a %inisterului *du atiei, +er etarii si ,ineretului. (5) :n se tiile lini e universitare fun tia de sef de se tie se o upa de adrul dida ti u gradul el mai mare de predare, la re omandarea senatului sau a onsiliului profesoral al institutiei de invatamant medi al superior in au$a. (6) :ntegrarea lini a a adrelor dida ti e se fa e in se tiile lini e sau in am(ulatoriul de spe ialitate al unitatii sanitare, dupa a$. A-,. 20 -e$identul parti ipa la a tivitati spe ifi e in lini ile sau se tiile unde isi desfasoara pregatirea de spe ialitate, su( indrumarea si supraveg2erea dire ta a oordonatorilor sai din institutiile si unitatile a reditate, in onditiile legii. A-,. 21 A tivitatea pra ti a din adrul invatamantului postuniversitar medi al si farma euti uman se desfasoara in unitati sanitare a reditate si in alte institutii preva$ute de lege. A-,. 22 A este a tivitati sunt oordonate de atre %inisterul &anatatii 'u(li e impreuna u %inisterul *du atiei, +er etarii si ,ineretului, in onditiile legii, pe (a$a erintelor de perfe tionare determinate de strategiile programelor nationale de sanatate. A-,. 2) 4nitatile are desfasoara a tivitatile mentionate anterior, orespun$atoare tuturor formelor de invatamant medi o3farma euti are fa parte din sistemul national de invatamant, sunt a reditate in a est s op de atre %inisterul *du atiei, +er etarii si ,ineretului, la propunerea %inisterului &anatatii 'u(li e, in fun tie de ompetenta profesionala si de nivelul de dotare te2ni o3materiala. A-,. 28 :nstitutiile de invatamant superior u profil medi o3farma euti uman vor dimensiona formatiile de studiu astfel in at numarul de studenti si re$identi are a tivea$a on omitent intr3 o se tie lini a universitara sa fie orelat u apa itatea de a ordare a asistentei medi ale. A-,. 25 .ispo$itiile art. 9 si 10 se apli a in mod orespun$ator si in a$ul invatamantului universitar si postuniversitar medi al si farma euti uman. +(). III 7a$a materiala A-,. 26 (1) &patiile din spitale vor fi folosite pentru invatamantul postli eal medi al, universitar si postuniversitar a reditat de stat, fara plata, da a partile nu onvin altfel prin ontra tul de ola(orare in 2eiat intre ele. (2) :nstitutiile de invatamant superior parti ular are au spe iali$ari u profil medi o3 farma euti uman si unitatile de invatamant postli eal parti ular pot in 2eia ontra te de in 2iriere, u apro(area ministrului sanatatii pu(li e, onform legislatiei in vigoare. A-,. 27 .otarile din spitale, indiferent de provenienta, sunt folosite fara plata si pentru pro esul de invatamant de stat a reditat, u profil medi o3farma euti uman, da a partile nu onvin altfel prin ontra tul de ola(orare in 2eiat intre ele. +(). I0 Asigurarea alitatii A-,. 2# A tivitatile de invatamant vor fi astfel organi$ate in at sa onsolide$e alitatea a tului medi al, u respe tarea drepturilor pa ientilor, a eti ii si a deontologiei medi ale. A-,. 29

&pitalul raspunde, in onditiile legii, pentru alitatea a tului medi al, pentru respe tarea onditiilor de a$are, igiena, alimentatie si de prevenire a infe tiilor no$o omiale, pre um si pentru a operirea pre6udi iilor au$ate pa ientilor. A-,. )0 :n epand u data pu(li arii pre$entei metodologii in %onitorul 9fi ial al -omaniei, 'artea :, ori e persoana 6uridi a, pu(li a sau privata, interesata in furni$area de edu atie medi ala, se supune pro esului de evaluare si a reditare organi$at de atre %inisterul *du atiei, +er etarii si ,ineretului, in onditiile legii. A-,. )1 &e vor in 2eia ontra te de ola(orare numai u spitale autori$ate si a reditate potrivit dispo$itiilor legale in vigoare si are respe ta riteriile de alitate a servi iilor medi ale furni$ate si a a tivitatii desfasurate. A-,. )2 'regatirea pra ti a de spe ialitate efe tuata in adrul invatamantului superior, are fa e o(ie tul pre$entului ordin, este oordonata de %inisterul &anatatii 'u(li e, in ola(orare u %inisterul *du atiei, +er etarii si ,ineretului, u respe tarea autonomiei universitare, in onditiile legii. A-,. )) +urri ulumul pentru a tivitatile mentionate la art. )2, se sta(ileste onform autonomiei universitare si standardelor nationale. A-,. )8 Autonomia universitara se orelea$a u prin ipiul raspunderii personale si pu(li e pentru alitatea intregii a tivitati dida ti e pe are o desfasoara institutia respe tiva de invatamant superior. +(). 0 ,impul de mun a A-,. )5 'ersonalul dida ti din invatamantul superior medi al si farma euti desfasoara a tivitate integrata prin umul de fun tii, in (a$a unui ontra t individual de mun a u 6umatate de norma, in unitatile sanitare unde fun tionea$a atedra sau dis iplina dida ti a. A-,. )6 :n adrul a tivitatii de integrare lini a, personalul preva$ut la art. )5 asigura a tivitatea urenta in ursul diminetii si gar$i, pe langa atri(utiile fun tiei dida ti e primind din partea unitatii sanitare drepturile salariale aferente ontra tului individual de mun a prin umul de fun tii u 6umatate de norma, u e1 eptia re$identilor. +(). 0I .ispo$itii tran$itorii si finale A-,. )7 Asigurarea ordinii si dis iplinei in spatiile unde se desfasoara a tivitatile de invatamant medi o3farma euti , postli eal, universitar si postuniversitar este o(ligatorie. A-,. )# 'rote tia mem(rilor omunitatii universitare in a tivitatea profesionala si in spatiul universitar este ins risa in +arta universitara. A(aterile de la deontologia universitara se anali$ea$a si se solutionea$a la nivelul onsiliilor fa ultatilor si al senatului. A-,. )9 ,oate persoanele impli ate in a tivitatile de invatamant medi o3farma euti postli eal, universitar si postuniversitar sunt o(ligate sa respe te regulamentele interne ale institutiilor de invatamant superior respe tive sau ale unitatilor de invatamant medi al, dupa a$, si pe ele ale unitatilor sanitare in au$a. A-,. 80 :nstitutiile si unitatile de invatamant parti ular a reditate fa parte din sistemul national de invatamant si edu atie si se supun dispo$itiilor pre$entului ordin.

A-,. 81 :n a$ul in are e1ista organi$ate, in onditiile legii, lase, grupe, se tii, olegii si fa ultati u predare in lim(ile minoritatilor nationale, se va asigura insusirea terminologiei de spe ialitate in lim(a romana. A-,. 82 .repturile si indatoririle personalului dida ti sunt preva$ute in &tatutul personalului dida ti , respe tiv in +arta universitara, pre um si in dispo$itiile pre$entului ordin.

(N"1( la metodologie +9/,-A+, .* +9LA79-A-* pentru desfasurarea a tivitatilor de invatamant medi o3 farma euti , postli eal, universitar si postuniversitar in spitale nr. .... din ...... :. 'artile ontra tante &pitalul ......., u sediul in muni ipiul/orasul ......, str. ........ nr. ......, 6udetul ......, telefon/fa1 ........, in alitate de furni$or de servi ii de formare lini a a elevilor, studentilor, re$identilor, do toran$ilor, masteran$ilor si a altor ategorii de spe ialisti, repre$entat prin manager ........, si institutia de invatamant superior medi al/unitatea de invatamant medi al ........., u sediul in muni ipiul/orasul ......., se torul ......., str. ......... nr. ...., 6udetul ......., telefon/fa1 ......., in alitate de (enefi iar de servi ii de formare lini a a elevilor, studentilor, re$identilor, do toran$ilor, masteran$ilor si a altor ategorii de spe ialisti, repre$entat prin dire tor ........ ::. 9(ie tul ontra tului A-,. 1 (1) 9(ie tul pre$entului ontra t il onstituie furni$area de atre spital a servi iilor de instruire si formare lini a de natura sa asigure toate onditiile ne esare in vederea formarii profesionale pra ti e omplete si ore te a ursantilor, indiferent de nivelul lor de pregatire, su( oordonarea si indrumarea, de atre &pitalul, ....... a instruirii lini e a unui numar de ....... ursanti, mentionati in ane1a nr. 2 la pre$entul ontra t, are fa e parte integranta din a esta. (2) 'rogramul de instruire lini a este preva$ut in ane1a nr. 5 la pre$entul ontra t, are fa e parte integranta din a esta. :::. .urata ontra tului

A-,. 2 're$entul ontra t se in 2eie pentru anul de studiu ......... si este vala(il de la data in 2eierii lui si pana la data in etarii anului universitar/s olar pentru are a fost in 2eiat. A-,. ) .urata pre$entului ontra t se poate prelungi prin a t aditional in 2eiat u a ordul partilor. :=. 9(ligatiile partilor A. 9(ligatiile (enefi iarului A-,. 8 :nstitutia de invatamant superior medi al/unitatea de invatamant medi al ....., in alitate de (enefi iar, are urmatoarele o(ligatii0 a) sa puna la dispo$itia spitalului, a ane1a la ontra t (ane1a nr. 1), grafi ul anual al stagiilor pra ti e in respe tiva unitate sanitara, pe spe ialitati, pe se tii, grupe si ani de studii, respe tand urri ulumul s olar in vigoare (numar de ore si ontinuturi), avi$at de autoritatea de sanatate pu(li a 6udeteana sau a muni ipiului 7u uresti5 () sa puna la dispo$itia spitalului, a ane1a la ontra t (ane1a nr. 2), ta(elele nominale uprin$and ursantii are efe tuea$a stagiul lini , pentru fie are semestru al anului s olar ........ 5 ) sa puna la dispo$itia spitalului ta(elul nominal (ane1a nr. )) uprin$and numele si prenumele adrelor dida ti e responsa(ile u pregatirea pra ti a pentru fie are an, grupa, respe tiv a oordonatorilor din institutiile de invatamant superior medi al, dupa a$5 d) sa adu a la unostinta &pitalului ............. programa analiti a/ urri ulumul s olar privind instruirea pra ti a a ursantilor pentru anul de studiu in urs5 e) sa puna la dispo$itia spitalului ta(elul nominal (ane1a nr. 8) uprin$and numele si prenumele responsa(ililor de pra ti a din unitatea sanitara5 f) sa sta(ileas a grafi ul de desfasurare a instruirii lini e (ane1a nr. 5), u a ordul &pitalului .........5 g) sa respe te programul de desfasurare a instruirii lini e, sta(ilit de omun a ord u spitalul, are este ane1a (ane1a nr. 5) la ontra t5 2) sa asigure respe tarea de atre ursanti a -egulamentului de ordine interioara al &pitalului ......... pe perioada at se afla in unitate si sa raspunda pentru eventualele pagu(e pe are ursantii le3ar putea rea spitalului (ane1a nr. 6)5 i) sa fa a dovada detinerii unor polite de asigurare pentru raspundere ivila medi ala vala(ile, in 2eiate pentru toti ursantii, in onditiile legii, si sa le ane1e$e, in opie, la pre$entul ontra t5 6) sa fa a dovada detinerii ertifi atului de mem(ru al +olegiului %edi ilor din -omania, +olegiului %edi ilor .entisti din -omania sau +olegiului <arma istilor din -omania, dupa a$, avi$at anual, pentru toti ursantii (medi i, medi i dentisti sau farma isti)5 >) sa plateas a spitalului, la termenul preva$ut in pre$entul ontra t, suma de .......... lei (-9/), da a partile au onvenit, de omun a ord, a asigurarea instruirii pra ti e a ursantilor se reali$ea$a u in asarea unor sume (anesti. 7. 9(ligatiile furni$orului A-,. 5 &pitalul ............., in alitate de furni$or de servi ii de instruire lini a a ursantilor, are urmatoarele o(ligatii0 a) sa sta(ileas a, impreuna u institutia de invatamant superior medi al/unitatea de invatamant medi al, modalitatile si fa torii are ontri(uie la asigurarea alitatii instruirii lini e a ursantilor5 () sa desemne$e persoana are va oordona instruirea lini a a ursantilor in spital, onform grafi ului de desfasurare sta(ilit in onditiile art. 8 lit. e)5 ) sa asigure (a$a materiala ne esara instruirii pra ti e a ursantilor, onform programei analiti e/ urri ulumului s olar, fara plata sau ontra ost, onform intelegerii partilor pre$entului ontra t5

d) sa adu a la unostinta institutiei de invatamant superior medi al/unitatii de invatamant medi al eventualele a(ateri ale ursantilor onstatate pe par ursul efe tuarii instruirii lini e in spital. =. %odalitati de plata A-,. 6 'rin a ordul partilor, s3a onvenit a &pitalul ........... sa asigure instruirea pra ti a a ursantilor institutiei de invatamant superior medi al/unitatii de invatamant medi al0 a) fara in asarea de sume (anesti5 () u plata unei sume de ........ lei, a 2itata integral in termen de )0 de $ile de la data in 2eierii pre$entului ontra t. =:. +alitatea servi iilor A-,. 7 A tivitatile de invatamant vor fi astfel organi$ate in at sa onsolide$e alitatea a tului medi al, u respe tarea drepturilor pa ientilor, a eti ii si deontologiei medi ale. A-,. # &pitalul raspunde, in onditiile legii, pentru alitatea a tului medi al, pentru respe tarea onditiilor de a$are, igiena, alimentatie si de prevenire a infe tiilor no$o omiale, pre um si pentru a operirea pre6udi iilor au$ate pa ientilor. A-,. 9 &ervi iile furni$ate in (a$a pre$entului ontra t tre(uie sa respe te riteriile de alitate ela(orate de organismele a(ilitate de lege. =::. -aspunderea ontra tuala A-,. 10 'entru neindeplinirea sau indeplinirea ne orespun$atoare a o(ligatiilor ontra tuale, partea in ulpa datorea$a eleilalte parti daune3interese. =:::. +lau$a spe iala A-,. 11 (1) 9ri e impre6urare independenta de vointa partilor, intervenita dupa data semnarii ontra tului si are impiedi a e1e utarea a estuia, este onsiderata forta ma6ora si e1onerea$a de raspundere partea are o invo a. &unt onsiderate forta ma6ora, in sensul a estei lau$e, impre6urari a0 ra$(oi, revolutie, utremur, marile inundatii, em(argo. (2) 'artea are invo a forta ma6ora tre(uie sa anunte ealalta parte in termen de 5 $ile de la data aparitiei respe tivului a$ de forta ma6ora si, de asemenea, de la in etarea a estui a$. .a a nu pro edea$a la anuntarea in termenele preva$ute mai sus a in eperii si in etarii a$ului de forta ma6ora, partea are il invo a suporta toate daunele provo ate eleilalte parti prin neanuntarea in termen. ()) +au$a de forta ma6ora antrenea$a suspendarea e1e utarii o(ligatiilor ontra tuale pentru o perioada de ma1imum 6 luni de la produ erea a esteia. .upa e1pirarea a estui termen, ori are dintre parti poate denunta ontra tul. :;. -e$ilierea si in etarea ontra tului A-,. 12 (1) 're$entul ontra t in etea$a la e1pirarea termenului pentru are a fost in 2eiat. (2) +ontra tul mai poate in eta prin a ordul partilor sau la initiativa temeini motivata a uneia dintre parti, u notifi area eleilalte parti in termen de 15 $ile alendaristi e inainte de data de la are se doreste in etarea ontra tului. A-,. 1) 're$entul ontra t se poate re$ilia, la soli itarea ori areia dintre partile ontra tante, in onditiile nerespe tarii lau$elor ontra tuale. ;. +orespondenta A-,. 18 (1) +orespondenta legata de derularea pre$entului ontra t se efe tuea$a in s ris, prin s risori re omandate u onfirmare de primire, prin fa1 sau dire t la sediul partilor.

(2) <ie are parte ontra tanta este o(ligata a in termen de ) $ile lu ratoare din momentul in are intervin modifi ari ale datelor e figurea$a in pre$entul ontra t sa notifi e eleilalte parti ontra tante s 2im(area survenita. ;:. %odifi area ontra tului A-,. 15 :n onditiile aparitiei unor noi a te normative in materie, are intra in vigoare pe durata derularii pre$entului ontra t, lau$ele ontrare se vor modifi a si se vor ompleta in mod orespun$ator. A-,. 16 .a a o lau$a a pre$entului ontra t ar fi de larata nula, elelalte prevederi ale ontra tului nu vor fi afe tate de a easta nulitate. 'artile onvin a ori e lau$a de larata nula sa fie inlo uita printr3o alta lau$a are sa orespunda at mai mult u putinta spiritului ontra tului. A-,. 17 're$entul ontra t se poate modifi a prin nego iere si a ord (ilateral, la initiativa ori arei parti ontra tante, su( re$erva notifi arii s rise a intentiei de modifi are si a propunerilor de modifi are u el putin 15 $ile alendaristi e inaintea datei de la are se doreste modifi area. %odifi area se fa e printr3un a t aditional semnat de am(ele parti si este ane1a la pre$entul ontra t. ;::. &olutionarea litigiilor A-,. 1# (1) Litigiile nas ute in legatura u in 2eierea, e1e utarea, modifi area si in etarea ori alte pretentii de urgand din pre$entul ontra t vor fi supuse unei pro eduri preala(ile de solutionare pe ale amia(ila. (2) Litigiile nesolutionate onform alin. (1) se solutionea$a de atre instantele 6ude atoresti ompetente. ;:::. Alte lau$e ................................................................. 're$entul ontra t a fost in 2eiat asta$i ............., in doua e1emplare a ate ...... pagini fie are, ate unul pentru fie are parte ontra tanta. :nstitutia de invatamant superior medi al/unitatea de invatamant medi al ......................... %anager, -epre$entant legal, .ire tor medi al, .ire tor finan iar3 onta(il, =i$at 3333333 &ervi iul 6uridi &pitalul ...............