Sunteți pe pagina 1din 7

www.referat.

ro LIBERA CIRCULATIE A MARFURILOR Integrarea europeana a parcurs un drum lung care a inceput spre sfarsitul celui de-al doilea razboi mondial. Stadiul de integrare exclusiva economica a fost depasit repede, de indata , ce a fost evident ca integrarea economica isi revarsa efectele si asupra altor domenii , ale vietii precum cel : social,sanatate, cultura, educatie si mediu. Frontierele externe ale Uniunii Europene s-au modificat odat cu progresul construc iei europene,dar !i cu extinderea Uniunii cu noi state membre. "ot astfel, existen a !i #ntinderea libert ilor de circula ie #n spa iul european nu puteau fi concepute #n afara acordurilor interna ionale. $rincipiile generale de ac iune sunt acelea!i: #nlturarea taxelor vamale, nediscriminarea, eliminarea subven iilor acordate de stat. %intre cele & libertati pe care se intemeiaza piata interna, libera circulatie a marfurilor este cea mai influenta din punctul de vedere al impactului asupra vietii cetatenilor din cadrul Uniunii Europene 'n vederea realizrii unei politici interne eficiente, U.E. a stabilit norme de organizare !i func ionare a unei pie e interne. Uniunea European a adoptat msurile pentru instituirea !i asigurarea func ionrii pie ei interne unice, #n conformitate cu tratatele europene. $ia a intern cuprinde un spa iu fr frontiere interne, #n care libera circula ie a persoanelor, serviciilor, mrfurilor !i capitalurilor sunt garantate. $ia a unic func ioneaz, astfel, dup acelea!i reguli ca !i pia a na ional. "eritoriul vamal al Uniunii Europene a avut o evolu ie conceptual,de la spa iul economic comun, dar cu posibilitatea ca statele s-!i exercite anumite drepturi !i privilegii, p(n la stadiul actual, acela de spa iu comun !i pia unic. "ratatele comunitare !i proiectul de "ratat care instituie o )onstitu ie pentru Europa consacr un spa iu amplu pentru definirea uniunii vamale, gener(nd astfel o legisla ie vamal uniform care genereaz !i reglementarea conex a tarifelor vamale comune. U.E. cuprinde o uniune vamal care reglementeaz ansamblul sc*imburilor de mrfuri !i care implic interzicerea #n rela iile dintre statele membre a taxelor vamale la import !i la export !i a oricror taxe cu efect ec*ivalent precum !i adoptarea unui tarif vamal comun #n rela iile cu rile ter e. +cest tarif vamal comun, este stabilit printr-un regulament adoptat #n ,-./. +cest regulament are 0 elemente principale: primul aspect vizeaz cele aproape 1222 de

taxe cuprinse #n planul tarifar uniformizat, iar al doilea aspect, vizeaz existen a unui catalog #n care produsele vamale corespund unor anumite pozi ii tarifare. "ariful vamal comun nu se aplic de o institu ie sau autoritate de reglementare comunitar, fiecare stat membru av(nd obliga ia de a aplica #ntocmai prevederile tarifului vamal comun prin institu iile na ionale ce au competen #n materie. 3aloarea tarifar este valoarea declarat #n vam ca !i valoare de tranzac ie. $rodusele care provin din ri ter e, sunt considerate ca fiind #n liber circula ie #ntr-un stat membru, #n cazul #n care au fost #ndeplinite formalit ile de import !i au fost percepute, #n statul respectiv, taxele vamale !i dac nu s-a beneficiat de dou restituiri, total sau par ial, a taxelor !i #mprumuturilor vamale. $entru a evita practica 4uzinelor - cpu!5 din interiorul Uniunii Europene !i pentru a pre#nt(mpina deplasarea artificial de produc ie #ntre state, codul vamal comunitar dispune: 4o marf este originar din ara #n care a avut loc ultima transformare sau prelucrare substan ial, 6ustificat din punct de vedere economic, efectuat de o #ntreprindere ec*ipat #n acest scop !i contribuind la fabricarea unui produs nou, ori reprezent(nd un stadiu de fabrica ie important.5 'ntre statele membre sunt interzise taxele vamale la import !i la export sau taxele cu efect ec*ivalent. +ceast interdic ie se aplic !i taxelor vamale cu caracter ec*ivalent. $entru aplicarea acestor prevederi, prin actele 6uridice comunitare se stabile!te c institu iile comunitare, #n special )omisia, au #n vedere: a7 b7 c7 d7 necesitatea promovrii sc*imburilor comerciale #ntre statele membre ale rii ter e8 evolu ia condi iilor concuren ei #n cadrul Uniunii dac aceast evolu ie are ca efect cre!terea competitivit ii #ntreprinderilor8 necesitatea aprovizionrii cu materii prime !i produse semifabricate8 necesitatea de a evita perturbri grave ale economiilor statelor membre !i de a asigura o dezvoltare ra ional a produc iei !i consumului pe pia a intern. 9iberalizarea sc*imburilor comerciale are consecin e !i asupra importurilor, dar !i exporturilor. 'n privin a exporturilor, statele membre se informeaz reciproc, dar se produc !i opera iuni de eliminare a subven iilor cu putere care ar putea denatura caracterul competitiv al concuren ei. Statele membre au obliga ia de a adapta monopolurile na ionale cu caracter comercial, #nc(t s asigure excluderea oricrei discriminri #ntre cet enii statelor membre cu privire la aprovizionare !i desfacere. +ceast prevedere se aplic oricrei institu ii prin intermediul creia un stat membru controleaz, conduce sau influen eaz, direct sau indirect, importurile sau exporturile dintre statele membre. $rotec ia comercial poate fi aplicat de unul sau mai multe state membre prin:

a7 aplicarea clauzei de salvgardare na ional8 b7 msuri de protec ie comun #mpotriva practicilor !i politicilor neconcuren iale provenite de la state ter e8 c7 lupta #mpotriva dumpingului extern8 d7 lupta #mpotriva dumpingului intracomunitar8 e7 lupta #mpotriva practicilor ilicite sau neloiale8 f7 msuri #mpotriva importului de mrfuri contrafcute8 g7 msuri de retorsiune comunitar. :urispruden a comunitar a definit taxele ca fiind acelea care, independent de denumirea sau modul de aplicare, se adreseaz produselor destinate importului sau exportului !i care influen eaz pre ul acestora. 'nclcarea normelor comunitare, se caracterizeaz prin impunerea oricrei taxe, indiferent c(t de mic, la trecerea fizic a frontierei. %eterminarea msurilor cu efect ec*ivalent restric iilor cantitative: a7 o msur luat de o autoritate a unui stat sau de o institu ie comunitar8 b7 o msur care poate fi bnuit c reprezint un obstacol #n libera exprimare a comer ului #ntre statele membre8 c7 discriminrile deg*izate. Sunt interzise: a7 obstacolele la import - export8 b7 obstacolele te*nice8 c7 #ngreunarea circula iei mrfurilor. ; restric ie sau un obstacol nu este ilicit prin concep ie. %ac se concluzioneaz c acestea sunt necesare, sau 6ustificate de un interes general, acestea pot fi permise. $entru o astfel de posibilitate, este necesar ca aceast msur s #ndeplineasc, cumulativ, urmtoarele condi ii: - domeniul respectiv s nu fie armonizat la unul comunitar8 - msura trebuie s apere un interes general8 - msura nu trebuie s fie discriminatorie8 - trebuie s fie imperativ necesar8 - trebuie s fie propor ional cu scopul urmrit. <ediscriminarea fiscal vizeaz impunerile interne care afecteaz produsele altor state membre, altfel dec(t produsele na ionale. %e!i ar prea c aceast nediscriminare #!i are ca obiect domeniul fiscal, prevederea are un raport direct !i nemi6locit !i obiectivul general al liberei circula ii a mrfurilor. <ediscriminarea fiscal nu prive!te impozitarea direct a bunurilor !i serviciilor. Statele membre au obliga ia ca atunci c(nd, din motive care aduc atingere ordinii publice interne, iau decizii care nu sunt conforme cu libert ile de circula ie s se

consulte #n vederea adoptrii #n comun a dispozi iilor !i msurilor ce se impun ca organizarea !i func ionarea pie ei comune s nu fie afectate. S-a incercat o definitie a liberei circulatii a marfurilor aceasta,, fiind locul de intalnire al cererii si al ofertei din toate statele membre fara discriminare pe baza de cetatenie sau , dupa caz nationalitate sau distorsionari ale concurentei5 S-a considerat ca marfurile sunt bunuri concrete cu valoare monetara si care pot forma obiectul unei tranzactii comerciale. 9ibera circulatie a marfurilor are 0 dimensiuni: cea interna in care marfurile ce provin dintr-un stat membru al U.E circula liber intre statele membre si cea externa in care marfurile ce au fost importate in mod legal dintr-un stat din afara Uniunii Europene sunt supuse taxelor vamale. Exista astfel 1 categorii de masuri care impiedica unirea pietelor nationale intr-o singura piata: obstacole de natura fiscala restrictiile cantitative si masurile cu efect ec*ivalent acestora8 atunci cand se considera ca marfurile nationale sunt concurate de catre marfuri din alte state ale U.E. =eferitor la exporturi , statele terte nu trebuie sa sufere restrictii cantitative, exceptii facandu-se doar cu scopul prote6arii moralei, ordinii publice, securitatii publice, protectiei sanatatii vietii cetatenilor si a patrimoniilor culturale. )onform )urtii Europene de :ustitie interdictia taxelor vamale si a taxelor cu efect ec*ivalent se poate aplica si taxelor care nu sunt ac*itate in sensul strict al cuvantului catre stat ci catre o autoritate locala careia i-au fost delegate functii ale autoritatii de stat. $erceperea unei taxe de catre o institutie independenta atat in cazul produselor fabricate pe plan intern cat si a celor din import nu are ec*ivalentul unei taxe vamale daca veniturile se varsa in beneficial exclusiv al produsului national in cauza. )osturile controalelor si cele ale formalitatilor indeplinite in legatura cu circulatia marfurilor peste frontiera in cadrul comertului intracomunitar trebuie sa fie suportate de staul respectiv. "axele vamale sunt interzise independent de orice consideratie a scopului pentru care sunt introduse si de destinatia veniturilor obtinute. )omerciantul care a platit o taxa vamala poate solicita restituirea taxei contrare dreptului comunitar.

+cesta nu poate cere restituirea taxei in conditiile in care acest cost este transferat asupra consumatorilor intrucat nu este permisa imbogatirea fara 6usta cauza. Se acorda insa statelor membre o libertate considerabila pentru determinarea propriilor politici de impozitare, dreptul comunitar nu restrictioneaza libertatea fiecarui stat membru de a adopta modalitati de impozitare diferite pentru produse destinate pe baza unor criterii obiective, cum ar fi natura materiilor prime folosite sau procesul de productie utilizat. Se interzic toate masurile care au ca obiectiv sau efect restrictionarea exporturilor si, in consecinta, stabilirea unei diferente de tratament intre comertul intern al unui stat si comertul sau exterior incat sa furnizeze un avanta6 specific productiei nationale sau pentru piata nationala a statului in cauza. )ampania de promovare , elaborata si finantata partial de un guvern membru al unui stat membru pentru a determina consumatorii sa cumpere produse nationale in dauna celor importate constituie o incalcare a prevederilor art.0. din ".).E. Statele membre trebuie sa accepte, in principiu, standardele apartinand altora iar pe de alta parte , statele pot acorda prioritate unor interese de ordin public de mare importanta, c*iar daca acestea afecteaza comertul. )urtea Europeana a sustinut ca art. 0. nu numai ca interzice masurile adoptate de catre state care creaza restrictii in comertul intracomunitar dar se aplica si statelor care se abtin sa adopte masurile cerute de necesitatea indepartarii obstacolelor in calea liberei circulatii ce sunt create de particulari. =egulile nationale care impun inc*iderea obligatorie ,in anumite intervale de timp a statiilor de benzina care reglementeaza publicitatea care impun anumite interdictii de vanzare in anumite zile din saptamana, de regula, duminica si de sarbatori legale, constituie aran6amente de comercializare , daca se aplica in mod egal comerciantilor indiferent de origine. %repturile de import sau de export sunt rambussate in masura in care se stabileste ca in momentul in care au fost platite valoarea acestor drepturi nu era datorata legal. <u se acorda rambursarea sau restituirea drepturilor daca faptele care au condus la ac*itarea sau la inscrierea in evidenta contabila a unei sume ce nu era datorata legal sunt rezultatul unei actiuni deliberate savarsite de o persoana interesata.

%repturile de import sau export sunt rambursate sau restituite la depunerea unei cereri catre biroul vamal in cauza intr-o perioada de trei ani de la data de la care valoarea acestor drepturi a fost comunicata debitorului. =ambursarea sau remiterea drepturilor de import se acorda cu conditia ca marfurile sa nu fi fost folosite ,cu exceptia unei posibile utilizari initiale necesare pentru a verifica daca sunt defecte sau daca respecta termenii contractuali si de asemenea, marfurile sa fie exportate pe teritoriul vamal al comunitatii. )urtea a statuat ca legislatia ce restrictioneaza publicitatea la bauturile alcoolice este apta sa prote6eze sanatatea publica. Statele member atunci cand adopta masuri ce afecteaza comertul intracomunitar cu scopul prote6arii consumatorilor trebuie sa a6usteze nivelul protectiei si asteptarile prezente ale unui consumator care este informat in mod rezonabil . )ontrabanda nu constituie o activitate economica in intelesul dreptului comunitar si se afla in afara regulilor acestuia. ;rice persoana care a facut cerere catre autoritatile vamale pentru luarea unei decizii legate de aplicarea legislatiei vamale si nu a obtinut un raspuns la cerere poate sa-si exercite dreptul la actiune. +ctiunea se poate introduce in statul membru in care s-a luat decizia sau s-a facut cerere pentru obtinerea ei. %reptul de actiune poate fi exercitat initial inaintea autoritatilor vamale desemnate in acest scop de statele member, ulterior inaintea unui organism independent care poate fi o autoritate 6udiciara sau un organism specializat ec*ivalent. Introducerea unei actiuni nu duce la suspendarea aplicarii deciziei disputate , autoritatile vamale suspenda totusi integral sau partial aplicarea acestei decizii atunci cand are motive intemeiate sa creada ca decizia disputata nu este in spiritul legislatiei vamale sau ca se poate astepta un pre6udiciu ireparabil pentru persoana in cauza. +tunci cand decizia disputata are ca efect stabilirea de drepturi de import sau de export, suspendarea aplicarii acelei decizii se face in conditiile existentei sau constituirii unei garantii. "otusi o astfel de garantie nu este necesara can o asemenea cerinta ar putea , datorita situatiei debitorului , sa provoace dificultati grave de ordin economic si social. <u exista norme de drept penal in cadrul legislatiei comunitare pentru incalcarea regimului vamal.

Sanctiunile pentru astfel de incalcari sunt prevazute de dreptul national al fiecarui stat membru. In principiu , legislatia penala si regulile de procedura penala sunt probleme pentru care competenta apartine inca statelor membre. %reptul comunitar impune anumite limite in domeniul masurilor de control pe care le permite statelor membre in legatura cu libera circulatie a bunurilor si persoanelor. >asurile administrative sau sanctiunile nu pot depasi ceea ce este strict necesar , procedurile de control nu pot fi elaborate intr-o asemenea maniera incat sa restrictioneze libertatea ceruta de tratatate si nu poate fi insotita de sanctiuni care sunt atat de disproportionate comparative cu gravitatea incalcarii incat devin obstacole in calea exercitarii acestei libertati. %e exemplu, faptul ca importatorul nu s-a conformat obligatiei de a declara adevarata origine a bunurilor nu poate determina aplicarea unor sanctiuni care sunt disproportionate luind in considerare natura pur administrative a incalcarii. In acest context , confiscarea bunurilor sau orice sanctiune pecuniara fixate in raport de valoarea bunurilor este in mod cert incompatibila cu prevederile tratatului si este ec*ivalenta cu un obstacol in calea liberei circulatii a bunurilor.

S-ar putea să vă placă și