Sunteți pe pagina 1din 9

Universitatea din Bucuresti Facultatea de Administraie i Afaceri Specializarea Administrarea afacerilor

Asigurrile cldirilor, construciilor echipamentelor i altor bunuri

Student:Anghel Claudia Izabela grupa !"#$

Bucureti %"#%

Cuprins

#& %& !& '&

Introducere& Conceptul de asigurare& Condiii generale ale asigurarii de bunuri& Asigurarea cl(dirilor) construciilor) echipamentelor i a altor bunuri& !&#& Asigurarea cl(dirilor) a altor construcii i a coninutului acestora *mpotriva

pagubelor produse de incendiu i alte calamit(i& !&%& Asigurarea mainilor) utila+elor i a instalaiilor *mpotriva avariilor accidentale& !&!& Asigurarea lucr(rilor de construcii monta+ si a r(spunderii constructorului& !&'& Asigurarea bunurilor i a valorilor *mpotriva furtului prin efracie sau prin acte de t,lh(rie& !&-& Asigurarea comple.( a gospod(riilor persoanelor fizice& -& Concluzii&

1. Introducere /iaa noastr( presupune e.istena unei mari variet(i de riscuri)de mici sau de mari dimensiuni& Fiecare decizie pe care o lu(m) fiecare aciune pe care o *ntreprindem) fiecare obiect sau bun pe care *l posedem este caracterizat un anumit grad de risc) imediat sau viitor& 0iscul este un pericol potenial care poate afecta e.istena) activitatea sau reputaia unei persoane) organizaii1instituii sau a unui sistem& Cu alte cuvinte) putem spune c( el reprezint( probabilitatea ca un pericol s( se transforme *ntr2un dezastru& 0iscurile pot fi reduse sau gestionate dac( suntem ateni la modul *n care trat(m mediul *ncon+ur(tor) i dac( suntem contieni de sl(biciunile noastre i a vulnerabilit(i la pericolele e.istente& 3umai astfel ne putem lua m(suri pentru a se asigura c( pericolele nu se transform( *n dezastre& 4revenirea i atenuarea efectelor reprezint( dou( din aciunile care pot fi luate pentru a evita producerea unui dezastru) iar *n cazul *n care acesta este iminent pentru ai reduce urm(rile c,t de mult posibil& Una din soluiile societ(ii actuale) care vine s( r(spund( celor dou( deziderate de mai sus) este reprezentat( de asigur(ri& Acestea pot s( *mbrace o mare varietate de forme) *n funcie de elementul care constituie obiectul asigur(rii sau *n funcie de riscul pentru care acesta este asigurat& 5n cele ce urmeaz() am decis s( analizez una dintre cele mai comple.e i mai vechi categorii de asigur(ri2 ceea a bunurilor materiale) evideiind) *n principal) problematica asigur(rii cl(dirilor) construciilor) a echipamentelor i a altor bunuri& 2. Conceptul de asigurare Asigurarea este definit( ca fiind operaia financiar( ce decurge dintr2un contract de asigurare sau dintr2o obligaie prev(zut( de lege) prin care asigur(torul se oblig( ca *n schimbul unei sume primite periodic s( desp(gubeasc( pe asigurat pentru pierderile pe care acesta le2ar putea suferi *n urma unor *nt,mpl(ri independente de voina lui& Asigurarea) indiferent de forma sa) realizeaz( un transfer de riscuri pe care o persoan( fizic( sau o persona +uridic( nu le poate susine din punct de vedere financiar) parial sau *n totalitate& 4rincipalele beneficii pe care asigurarea le poate aduce se refer( la: 2 compensaii financiare pentru pagube: scopul asigurarii este de a permite persoanelor fizice sau +uridice s( revin( la situatia financiar( anterioar( apariiei pagubei2drept rezultat)acestea *i pot menine sigurana financiar(6 2 *ngri+or(ri i temeri reduse: protecia oferit( de asigurare reduce temerile i *ngri+or(rile persoanelor) at,t *nainte de apariia pagubelor) dar mai ales dup( suferirea acestora6

2 prevenirea pierderilor: asigurarea ofer( programe de prevenire a pierderilor at,t a celor directe) c,t i a celor indirecte Asigurarea nu este o forma de protectie asemanatoare actiunilor de natura speculative) acestea vizeaz( strict riscurile i implicaiile acestora& 7Asigurarea este un sistem de relaii economico2sociale) proces obiectiv necesar al dezvolt(rii economice i sociale izvor,t din aciunea legilor economice obiective) care const( *n crearea *n comun) de c(tre populaie i agenii economici ameninate de anumite riscuri) a unui fond din care se compenseaz( daunele i se satisfac i alte cerine economico2financiare) probabile) imprevizibile&8# Conform 9egii !%1#"&"'&%""" 7 Asigurarea este operaiunea prin care un asigur(tor constituie) pe principiul mutualit(ii) un fond de asigurare) prin contribuia unui num(r de asigurai) e.pui la producerea anumitor riscuri) i *i indemnizeaz( pe cei care sufer( un pre+udiciu pe seama fondului alc(tuit din primele *ncasate) precum i pe seama celorlalte venituri rezultate ca urmare a activit(ii desf(urate&8 Cit,nd 79e 4etit 9arrousse8) ediia #::;) <(n(sescu i colaboratorii precizeaz( c(: 8asigurarea este o garanie acordat( de un asigurator asiguratului s(u) de a indemniza eventualele pagube *n schimbul unei prime sau cotizaii& 7% 3.Condiii generale ale asigurarii de bunuri Asigurarea +oac( un rol important *n prote+area bunurilor mobile i imobile $ de care cineva dispune& Asigurarea de bunuri compenseaz( cheltuielile impuse de repararea sau de *nlocuirea acelor bunuri care sunt avariate) distruse sau pierdute& 5n asigurarea de bunuri) asigur(torul se oblig( ca la producerea riscului asigurat s( pl(teasc( asiguratului sau beneficiarului desemnat o desp(gubire& Caracteristicile contractului de asigur(ri de bunuri: - asiguratul trebuie s( aib( un interes patrimonial cu privire la bunul asigurat6 - asigur(ri facultative de bunuri pot *ncheia persoane fizice i +uridice cu domiciliul sau reedina *n 0om,nia6 - asigurarea de bunuri se *ncheie) *n general) pe o perioad( de ma.imum un an) minimum trei luni6 2 primele de asigurare se stabilesc de asigur(tor *n urma unor calcule statistico2matematice riguroase6 - r(spunderea asigur(torului *ncepe dup( %' ore de la plata primei de asigurare i se *ncheie la ora %' a ultimei zile din contract6 2contractul se reziliaz( de drept *n situaiile: - dac( *nainte de a *ncepe r(spunderea asigur(torului evenimentul s2a produs6

# %

Bistriceanu =heorghe2Asigur(ri i reasigur(ri *n 0om,nia) >d Universitar() Bucureti) %"";) 4agina :& <(n(sescu) 9(z(rescu) ?ragot() @erb(nescu2 Asigur(ri moderne de bunuri i personae) >d& AS>) Bucureti) %""!) pagina A&

2dup( *nceperea r(spunderii asigur(torului) producerea evenimentului asigurat a devenit imposibil(6 2 asiguratul poate denuna asigurarea dac(: 2 asiguratul a dat r(spunsuri ine.acte1incomplete sau nu a *ntiinat unele schimb(ri modific(ri$ ale bunului asigurat6 2 asiguratul nu a p(strat bunul asigurat *n bune condiii i *n conformitate cu dispoziiile legii6 2 desp(gubirea datorat( de asigur(tor nu poate dep(i valoarea bunului) cuantumul pagubei i suma asigurat() dac( nu este altfel prev(zut *n contract6 2 dup( fiecare pagub( suma asigurat( se micoreaz( cu suma cuvenit( ca desp(gubire6 la cerere se poate pl(ti o diferen( pentru a se menine suma de asigurare avut( iniial6 Bbiectul asigur(rii *n cazul asigur(rilor de bunuri este reprezentat de: 2 bunurile aparin,nd persoanelor fizice i +uridice6 2 bunurile primite *n folosin( sau aflate la acestea spre p(strare) reparare) prelucrare) cur(ire) vopsire) v,nzare ori spre a fi e.puse *n cadrul muzeelor sau e.poziiilor6 2bunurile care fac obiectul unor contracte de concesionare) *nchiriere sau locaiile de gestiune privind pensiile ocupaionale Interesul asigurabil este valoarea bunului) e.pus avariilor) distrugerii sau pierderii) sau valoarea patrimonial( ce poate fi pierdut( de asigurat sau beneficiar) ca urmare a producerii evenimentului asigurat& Asiguratul trebuie s( aib( un interes patrimonial asupra bunului asigurat) la fel i beneficiarul asigur(rii *ncheiate trebuie s( aib( interes) dac( acesta nu este cel care efectueaz( asigurarea& Condiiile eseniale pentru e.istena unui interes asigurabil *n cazul unui bun sunt : 2 *n cazul pierderii sau degrad(rii bunului) asiguratul s( sufere o daun() ce poate fi evaluat( *n bani) 2 bunul menionat s( constituie obiectul asigur(rii) 2 asiguratul trebuie s( aib( un interes patrimonial cu privire la bunul asigurat) acesta trebuie s( fie *ntr2o relaie direct() recunoscut( legal) cu obiectul asigur(rii) astfel *nc,t s( aib( de suferit *n urma distrugerii sau pierderi acestuia& 0egula de baz( *n asigur(rile de bunuri este ca interesul asigurabil s( e.iste at,t *n momentul *ncheierii asigur(rii) c,t i *n momentul producerii riscului asigurat& Bbligaiile asiguratului i asigur(torului Asiguratul este obligat s( *ntrein( bunul asigurat *n bune condiii i *n conformitate cu dispoziiile legale) *n scopul prevenirii producerii riscului asigurat) iar asigur(torul are dreptul s( verifice modul *n care bunul asigurat este *ntreinut&

5n cazurile stabilite prin contractul de asigurare) *n asigur(rile de bunuri) asigur(torul nu datoreaz( indemnizaie) dac( riscul asigurat a fost produs cu intenie de c(tre asigurat sau de c(tre beneficiar ori de c(tre un membru din conducerea persoanei +uridice asigurate) care lucreaz( *n aceast( calitate& 5n cazurile prev(zute *n condiiile de asigurare) la producerea riscului) asiguratul este obligat s( ia) pe seama asigur(torului i *n cadrul sumei la care s2a f(cut asigurarea) potrivit cu *mpre+ur(rile) m(suri pentru limitarea pagubelor& Asiguratului *i revine obligaia de a2i comunica asiguratorului) *n scris) orice modificare fa( de asigurarea e.istent( la *ncheierea asigur(rii&>l trebuie s( *i permit( reprezentantului asiguratorului s( efectueze inspectia de risc ori de cite ori este necesar i s( pun( la dispoziia acestuia toate informaiile necesare pentru evaluarea riscului& Asigur(torii i *mputerniciii lor au obligaia de a pune la dispoziia asigurailor sau contractanilor asigur(rii informaii *n leg(tur( cu contractele de asigurare) at,t *naintea *ncheierii) c,t i pe durata derul(rii acestora& Aceste informaii vor fi prezentate *n scris) *n limba rom,n() vor fi redactate *ntr2o form( clar(& 4. Asigurarea cldirilor, construciilor, echipamentelor i a altor bunuri 4roblema asigur(rii bunurilor) este abordat( diferit de la o societate la alta de asigur(ri& Astfel unele societ(i emit condiii particulare) unice privind asigurarea bunurilor) indiferent dac( aceastea se refer( la bunuri cu destinaie civil( cl(diri de locuit) ane.e gospod(reti$ sau alte bunuri cu destinaie comercial( sau industrial( unit(i de alimentaie public() magazine) depozite de m(rfuri) unit(i de producie) prest(ri de servicii) ateliere$& Alte societ(i grupeaz( bunurile acceptate *n asigurare *n funcie de destinaia acestora i de natura riscurilor la care sunt supuse& Ca urmare ele stabilesc condiii particulare distincte privind) spre e.emplu: polia de incendiu) dup( cum este vorba de riscuri civile sau de riscuri comerciale i industriale& 5n ambele cazuri) *ns() tarifele de prime se difereniaz( *n funcie de felul i destinaia bunurilor respective& 4rintre cele mai r(sp,ndite polie de asigurare a bunurilor i cl(dirilor se num(r( : 2Asigurarea cl(dirilor) a altor construcii i a coninutului acestora *mpotriva pagubelor produse de incendiu i alte calamit(i& 2Asigurarea mainilor) utila+elor i a instalaiilor *mpotriva avariilor accidentale& 2Asigurarea lucr(rilor de construcii monta+ i a r(spunderii constructorului& 2Asigurarea bunurilor i a valorilor *mpotriva furtului prin efracie sau prin acte de t,lh(rie& 2Asigurarea comple.( a gospod(riilor persoanelor fizice Asigurarea cl(dirilor) a altor construcii i a coninutului acestora *mpotriva pagubelor produse de incendiu i alte calamit(i&

Obiectul asigurrii: cl(diri i alte construcii care servesc drept locuine) birouri) magazine) cluburi) e.poziii etc&6 maini) utila+e) instalaii) i alte mi+loace fi.e6 obiecte de inventar6 m(rfurile) materiile prime i au.iliare) alte mi+loace circulante materiale& Despgubirile se dau pentru urm(toarele riscuri: incendiu) inundaii) grindin() furtuni) secet() cutremur de p(m,nt) tr(znet) e.plozie) ploaie torenial() uragan) pr(buire sau alunecare de teren) greutate a stratului de z(pad( sau ghea() avalan( i c(derea pe cl(diri sau alte construcii etc& Sumele asigurate sunt *n funcie de cererea asiguratului: separat pentru fiecare cl(dire sau alt( construcie i pentru fiecare obiect6 pentru mi+loacele fi.e i elementele materiale ale mi+loacelor circulante: C global pentru bunuri din aceeai grup( prev(zut( *n tariful de prime6 C separat pentru fiecare bun) pentru unele bunuri din aceeai grup( prev(zut(& Primele de asigurare sunt difereniate *n general) pe tipuri de localit(i i pe grupe de bunuri6 <rebuie menionat faptul c( riscurile pentru care pot fi asigurate bunurile din aceast( categorie *nbrac( dou( forme: riscuri civile i riscuri industriale sau comerciale& Asigurarea mainilor) utila+elor i a instalaiilor *mpotriva avariilor accidentale& Obiectul asigurri: mainile) utila+ele aflate *n incinta unit(ii asigurate sau la domiciliul asiguratului) se asigur( pentru pagubele produse *n mod subit de diverse accidente) cum ar fi: ruperi sau deform(ri *n timpul funcion(rii) ciocnirii sau izbirii cu alte corpuri) e.plozie) tr(znet) cutremur) furtun() avalane) z(pad() defecte de construcie) de materiale de turnare sau de montare& Sumele asigurate 2 separat pentru fiecare main() utila+ sau instalaie6 Prima de asigurare 2 difereniat( pe grupe de bunuri sau dup( felul bunurilor din grup(& Asigurarea lucr(rilor de construcii monta+ si a r(spunderii constructorului& Se *ncheie de c(tre societ(ile comerciale de construciiCmonta+) cu sediul *n 0om,nia1str(in(tate) indiferent de forma capitalului i de locul unde e.ecut( lucr(rile& Include dou( tipuri de contracte de asigurare i anume: Asigurarea de bunuri care cuprinde bunuri ca: materiale aduse de pe antier i care urmeaz( a fi *ncorporate *n lucrare sau a servi la e.ecutarea acesteia) bunuri incorporate *n obiectivul de construcii2 monta+ *n curs de e.ecuie) maini) instalaii i echipamente de lucru i se acoper( despgubiri pentru: pagube materiale cauzate bunurilor *n incendiu i alte riscuri cuprinse *n asigurare& Asigurarea de rspundere civil care cuprinde r(spunderea constructorului pentru v(t(m(ri corporale suferite de teri) precum i pentru pagubele materiale pricinuite terilor&4e baza ei se acord( despgubiri pentru: v(t(m(ri corporale accidentale sau a *mboln(virilor) pierderi sau avarieri accidentale ale bunurilor acestora) *nt,mplate *n perioada de valabilitate a contractului *n leg(tur( cu construcia asigurat(& Suma asigurat

pentru pagubele materiale: valoarea total( a contractului de construcii monta+) valoarea mainilor) instalaiilor) materialelor) alte bunuri folosite *n e.ecuie& pentru r(spunderea civil(: o sum( cuvenit( de comun accord *ntre p(ri&

Asigurarea se *ncheie pe durata e.ecut(rii lucr(rilor de construcii2monta+) p,n( la predarea obiectivului pe baz( de process verbal de recepie) precum i pe perioada de garanie& 4ersonalul muncitor trebuie s( respecte i s( aplice *ntocmai normele de securitate i s(n(tate *n munc( pentru a evita evntualele accidente de munc(& Anga+aii se pot asigura singuri *mpotriva accidentelor care le pot avea& Asigurarea bunurilor i a valorilor *mpotriva furtului prin efracie sau prin acte de t,lh(rie& Asigurarea bunurilor *mpotriva furtului poate fi *ncheiat( at,t cu persoane fizice) c,t si cu personae +uridice& Astfel de contracte de asigurare se *ncheie pentru prote+area *mpotriva sustragerii prin furt sau t,lh(rie at,t a bunurilor din locuine i birouri riscuri civile$) c,t i a celor din unit(i de producie i comercializare riscuri comerciale i industriale$& Unele societ(i acoper( prin asigurare at,t riscurile civile c,t i cele comerciale sau industriale) *n timp ce altele accept( asigur(ri fie pentru acoperirea riscurilor civile) fie pentru acoperirea riscurilor comerciale sau industriale& Aceste asigur(ri *mbrac( mai multe forme: a$ Asigurarea de furt sau t,lh(rie pentru locuine i birouri& b$ Asigurarea de furt sau t,lh(rie pentru riscuri comerciale sau industrial c$ Asigurarea de furt sau t,lh(rie limitat( la anumite bunuri i valori& Asigurarea comple.( a gospod(riilor persoanelor fizice& 5n practica asigur(rilor din ara noastr( e.ist( o asigurare comple.( a gospod(riilor persoanelor fizice& Aceasta se numete comple.( deoarece este o poli(2pachet) cu caracter facultative care include trei tipuri de asigurare) i anume :de bunuri divizat( *n seciunile:locuinte) alte construcii) bunuri mobile) imposibilitatea utiliz(rii bunurilor i asigurarea suplimentar($) de personae i de r(spundere civil( cu seciunile r(spundere personal( i cheltuieli medicale$& Conclu ii 0iscul reprezint( condiia de baz( a asigur(rii) i constituie obiectul oric(rui contract de asigurare& Importana care este atribuit( riscului este determinat( de adversitatea oamenilor fa( de risc2 adversitate e.primat( prin faptul c( o persoan( este de acord s( pl(teasc() uneori chiar mai mult dec,t ar trebui) pentru un anumit nivel de certitudine *n viitor& & Una dintre cele mai comple.e i mai vechi categorii de asigur(ri este ceea a bunurilor materiale)*mbr(c,nd o multitudine de forme precum: asigurarea cl(dirilor) construciilor) a coninutului acestora) a echipamentelor) utila+elor) instalaiilor) etc&

Bibliografie 9egea !%1#"&"'&%""" Bistriceanu =heorghe2Asigur(ri i reasigur(ri *n 0om,nia) >d Universitar() Bucureti) %"";6 <(n(sescu) 9(z(rescu) ?ragot() @erb(nescu2 Asigur(ri moderne de bunuri i personae) >d& AS>) Bucureti) %""!6 /(c(rel) Bercea 2AsigurDri i reasigurDri) ed&a II2a) >d&>.pert) Bucureti) %""%6