Sunteți pe pagina 1din 20

Cornel Dan Niculae

POLITICA FILO-SIONIST A ROMNIEI


- fragmente Editura Carpathia Rex :: www.carpathia-rex.ro
Toate drepturile asupra textelor de mai jos apar in editurii. Este permis! reproducerea lor pe "nternet doar cu men ionare sursei# nu este permis! folosirea textelor de mai jos in pu$lica ii tip!rite f!r! acordul editurii.

%&Cump!r!m 'anhattan-ul( cump!r!m )ngaria( cump!r!m Romnia *i cump!r!m +olonia... Cu talentul( rela iile personale *i dinamismul nostru ajungem aproape peste tot,- ./himon +eres( pre*edintele "sraelului( discurs la adunarea anual! a 0socia iei 1irourilor de Comer din "srael 233456 %&Rom7nia( al!turi de /)0( este cel mai $un prieten al "sraelului,... tiu c Romnia este o a !n ca e sunt "in ce !n ce mai mu#i e$ ei ca e $in %ie &ent u a %ace a%ace i' %ie &ent u a se sta(i#i !n Romnia))) Rom7nia este foarte aproape de "srael# aceast! apropiere 8ntre Rom7nia *i "srael o traduc 8ntr-o expresie 8n e$raic!( care spune c! ceea ce e aproape ochiului t!u( e apropiat *i inimii tale,- - 'arele Ra$in 9ef al "sraelului( :ona 'et;ger +re*edinte al Consiliului /uperior al Ra$inatului din "srael .citate dup! Ziua din < fe$ruarie 233<5. :ona 'et;ger este ofi er israelian 8n re;er=! .fost c!pitan 8ntr-o di=i;ie de tancuri( a participat la r!;$oiul de :om >ippur5# a fost desemnat 8n cea mai 8nalt! func ie ra$inic! din "srael de c!tre o institu ie de stat format! din ?@3 de mem$ri( ra$ini( judec!tori( preo i( primari ai marilor ora*e( mem$ri ai >nesetului *i *efi ai diferitelor comunit! i israeliene. El are o important! acti=itate cu i; politic( a=7nd 8nt7lniri oficiale cu pre*edin ii diferitelor state( primmini*tri( cu lideri religio*i( *i in7nd cu=7nt!ri 8n parlamentele acestora( pe &temele politice importante ale lumii contemporane-. Este promotorul 8nfiin !rii unui &nou AN)-( care s! reuneasc! lideri religio*i apar in7nd tuturor confesiunilor religioase din lume( *i al c!rei sediu s! se 8nal e la "erusalim( 8n "srael. El 8i recomanda pre*edintelui 1!sescu ca s! numeasc! ca am$asador al Rom7niei 8n /)0 &un foarte $un prieten al "sraelului-. :ona 'et;ger dore*te s! efectue;e o =i;it! oficial! la 1ucure*ti( 8nso it de ra$inul /hern To= din /)0 *i de ra$inul 'oshe Barelic de la 1ruxelles.C6 %0cest nou tip de sionism-mondialist 8l are ca &demn- repre;entat pe a$erantul israelian &rom7nCe;ar Da;aro=ici din Tel-0=i=( care 8l citea;! pe 1rucan 8n pri=in a faptului c! Rom7nia ar fi populat! de &rom7ni pro*ti- *i afirm! c! Nicolae Ceau*escu &a tre$uit s! moar! fiindc! n-a respectat angajamentul fa ! de e$ ei( refu;7nd s! se mai 8mprumute de la FMI( *anca Mon"ia# etc-. Tot acest Da;aro=ici decreta( de la Tel 0=i=: & Romnia este + "ina e$ ei#o *i acolo =om f!uri noul stat "srael... Numai noi( e=reii( suntem 8n m!sur! s! decidem cine s! conduc! Rom7nia( pentru c! numai nou! ne-a dat Dumne;eul lui "srael aceast! putere suprem!-. En teoriile sale( Da;aro=ici anticipea;! perspecti=a unui exod masi= din "srael 8n Rom7nia( determinat fie de i;$ucnirea unui conflict armat( fie de impunerea restr7ngerii grani elor "sraelului. &+ro$a$il( Ce;ar Da;aro=ici - scria A.I.M. - =a p!r!si ora*ul Tel-0=i= c7nd =a 8ncepe conflictul *i =a =eni 8n Rom7nia s!-*i scape pielea( la fel ca mul i al i e=rei care( doar 8n sectorul F din 1ucure*ti( au umplut cutiile po*tale ale $locurilor cu oferte( de genul: %Cump!r!m imo$ile pentru cet! enii rom7ni sta$ili i 8n str!in!tate6. +entru cei interesa i( firma se nume*te Ruset G Avram International Trad. Inc. S.R.L... C.D. gre*e*te gra= sus in7nd c! e=reii .de teapa lui5 %=or injecta popula ia cu /"D06. 0u *i f!cut-o,...-6 %0flat la 1ucure*ti( NetanHahu s-a 8nt7lnit *i cu pre*edintele 1!sescu( f!c7nd epocala declara ie c!: &"srael place Rom7nia... Ioi a=e i mult! ap!( noi pu in!( noi a=em mai pu in teren( =oi a=e i mai mult... iar Rom7nia se afl! doar la dou! ore de "srael- .discurs postat pe site-ul gu=ernului rom7n5( moti= pentru care a propus ca cele dou! !ri s! ai$!( 8n noiem$rie 23??( la "erusalim( o *edin ! comun! a gu=ernelor lor( &pentru a discuta proiecte comune- 8n domeniile militar( energetic( agricultur!( s!n!tate( infrastructur! *i turism.6 Dup! ce 8n perioada J-K iunie 233@( la Conferin a A/CE pri=ind antisemitismul de la Cordo$a(

ministrul de Externe 'ihai-R!;=an )ngureanu s-a re8nt7lnit 8n particular cu organi;a iile mondiale e=reie*ti ce 8i sunt at7t de dragi *i prietene . World Jewish Congress, uro!ean Jewish Congress, American Jewish Committee *i "#nai "#rith International$, el *i-a aranjat o neo$i*nuit de lung! =i;it! oficial! 8n "srael. )ngureanu a efectuat intre ?-< iulie 233@ o =i;it! record ca durat! 8n "srael. Concomitent s-au semnat contracte cu firma israelian! l%it S&stem, c!ci pentru a marca =i;ita 8n "srael a genialului s!u ministru de Externe( Rom7nia a &pl!tit tainul-: la 8nceputul lunii iulie 233@( firma israelian! %it S&stem anun a semnarea cu IAR'"ra(ov a 2 contracte 8n =aloare de 2@ milioane )/D# totodat!( s-a semnat ridicarea taxelor pe importurile din "srael 8n Rom7nia. Docurile 8i erau cunoscute ministrului 8n "srael( c!ci aici a=usese &contacte culturale- 8n ?KKJ *i ?KKK( in=itat s!-*i ridice( doi ani la r7nd consecuti=( premiul )eli* Rosen. &Noul ministru de externe al Rom7niei( dl 'ihai R!;=an )ngureanu - scria ;iarul Ma#ariv din ?@.32.233@ -( s-a 8nt7lnit cu persoane din r7ndul e=reilor care au fost surprinse de faptul c! d-lui =or$e*te e$raica( urmare a studiilor f!cute la )ni=ersitatea din "erusalim. Dl )ngureanu *i-a f!cut doctoratul 8n Istoria evreilor din Rom+nia *i 8n urm! cu c7 i=a ani a =enit 8n "srael pentru speciali;are.Da "erusalim( R!;=an )ngureanu era apreciat *i pentru implicarea sa 8n gestul Rom7niei din urm! cu c7te=a s!pt!m7ni( de a =ota la AN) &8mpotri=a interna ionali;!rii procesului de pace din Arientul 'ijlociu( retr!g7ndu-se din Comitetul ,alestinian de la -a.iunile /nite, care se remarca prin deci;ii anti-israeliene( anual( 8n orice pro$lem! *i 8n orice domeniu-( ar!ta /halom( ministrul de externe israelian( ad!ug7nd: &/per ca *i alte state s! urme;e modelul Rom7niei-. /e 8n*ela 8ns!. Ma,o itatea state#o eu o&ene' -i nu numai' nu mai !n+.it "e mu#t ,ocu# &#aneta "esta(i#i/ato a# Is ae#u#ui -i a# S0A) C! *i "sraelul tocmai 8mpotri=a statelor europene are un col ( re;ult! din continuarea alocu iunii pu$lice a lui /il=an /halom( oca;ionat! de pre;en a lui )ngureanu( exemplul cel $un de dat Europei: 01n ultimele luni s'au 23cut au4ite mai multe voci, 5n s!ecial 5n uro!a, care s!un c3 tre%uie s3 2ie sta%ilit un dialog cu organi4a.ia !alestinian3 6amas. Tre%uie amintit c3 aceasta nu este de 2el o orga' ni4a.ie !olitic3 (i democratic3, (i nici una de caritate... Rom+nia are de 7ucat un rol im!ortant 5n !rocesul de !ace din 8rientul Mi7lociu.9 )ngureanu 8i r!spunde: 0Inten.ia noastr3 este s3 reconsider3m rela.ia cu Ierusalimul, ast2el 5nc+t !arteneriatul nostru s3 2ie via%il, cu e2ecte !olitice (i re4ultate economice (i culturale de asemenea...: Mediul de a2aceri din Rom+nia are nevoie de o !re4en.3 mai solid3 a investi.iilor israeliene9. Dar mi;a major! a =i;itei era faptul c! 8n octom$rie 233@ Rom7nia urma s! de in! pre*edin ia Consiliului de Securitate al AN)( exercitat! de ministrul de externe rom7n( iar acest consiliu urma s! ai$! un cu=7nt important de spus 8n contenciosul palestiniano-israelian( e=reii sper7nd ca trupe rom7ne*ti su$ egida AN)( fa=ora$ile lor( s! fie instalate 8n teritoriile palestiniene( dup! retragerea israelian!. )ngureanu( un pasionat filo-iudeu( declara chiar c! &rolul de ar$itru 8n procesul de pace israeliano-palestinian nu este un ;$or prea 8nalt pentru Rom7nia... ne asum!m acest rol de mediator( $ine8n eles pe m!sura capacit! ilor noastre-. 'ilitareL El a fost 8nso it de cea mai numeroas! delega ie deplasat! =reodat! de 'inisterul de Externe rom7n( ca *i de so ia sa( e=reica Daniela. Ii;ita a demarat propriu-;is( strict oficial( de luni F iulie( ;iua na ional! a /)0( ceea ce a =enit( sim$olic( s! indice 8nc! o dat! direc ia angaj!rii mondiale a clasei politice rom7ne*ti. )ngureanu s-a 8nt7lnit cu /il=an /halom( ministrul de Externe israelian( cu pre*edintele "sraelului 'oshe >atsa= *i cu =icepremierul /himon +eres( dup! ce mai 8nt7i se 8nt7lnise &din 8nt7mplare- .un aranjament secret r!suflat5 cu un lider sionist( 8ntr-o loca ie de l7ng! Midul +l7ngerii .Templul lui /olomon5. Tot pe F iulie( )ngureanu semnea;! un Memorandum de 1n.elegere cu /il=an /halom .memorandum secret dintre ministerele de externe ale celor dou! !ri5 *i in 8mpreun! o conferin ! de pres!. Ei hot!r!sc c! Rom7nia are ne=oie de masi=e in=esti ii israeliene. Ca *i pe americani( )ngureanu 8i ;orea pe israelieni s! acapare;e felii din economia rom7neasc! .ceea ce =oiau *i ei5 c7t mai este timp( 8nainte de integrarea european! a Rom7niei .deloc paradoxal( tocmai un astfel de comportament al gu=ernan ilor rom7ni ar fi putut s! ne 8ndep!rte;e de momentul integr!rii europene5. )ngureanu mai spunea c! a =enit 8n "srael s! pre;inte performan ele *i re;ultatele Rom7niei 8n

&lupta 8mpotri=a anti-semitismului-( 8n timp ce /il=an /halom admitea c! Romnia este "e "e&a te statu# eu o&ean ce# mai acti$ !n com(ate ea 1anti-semitismu#2 ( urm7nd ca Rom7nia s! induc! aceast! atitudine *i Europei. El putea spune la fel de $ine( c! Romnia este "e "e&a te statu# 1eu o&ean2 ce se $e-te ce# mai %i"e# inte ese#e Is ae#u#ui ( urm!rindu-se a fi folosit! astfel *i 8n structurile europene( 8n care s! intre ca un cal troian. En tot timpul acestei =i;ite( '.R. )ngureanu a 8ncheiat mai multe acorduri de cola$orare cu statul "srael( prin care Rom7nia se angajea;! fa ! de /tatul e=reu la: 0Mai !utin3 %irocra.ie (i un climat investi.ional mai 2avora%il9. De cele mai multe ori c7nd &in=estitorii str!ini- au cerut autorit! ilor rom7ne &eliminarea $irocra iei-( cereau de fapt condi ii pri=ilegiate *i eludarea etapelor sau procedurilor legale 8n ceea ce 8i pri=e*te. Timp de mai $ine de o or! )ngureanu *i Ehud Almert au discutat numai despre cum s! de;=olte afacerile &$ilaterale-. /olu ia a fost g!sit! de Almert( care a propus crearea unui &fond rom7noisraelian de in=esti ii pentru cercetarea *i de;=oltare 8n domeniul "T-. 'ai multe momente ale =i;itei au fost considerate peni$ile pentru )ngureanu de c!tre presa rom7neasc!. 0stfel( la ;nesset .+arlamentul israelian5( el a fost primit ini ial de c!tre =icepremierul +eres ca o s#u+( la $ufetul institu iei( 8n timp ce israelianul m7nca 8mpreun! cu mai mul i deputa i *i cu fostul premier la$urist Ehud 1araN. &)n alt moment peni$il pentru ministrul rom7n de Externe scria presa -( care( altfel( a a=ut parte de primiri excelente pe la to i oficialii israelieni care 8l 8nt7mpin! cu apelati=ul de %prietene6( a fost primirea 8n ;nesset, la de;$aterile parlamentare. En sala de;$aterilor nu se aflau dec7t =reo cinci deputa i din cei ?23...-. Reu=en Ri=lin( pre*edintele ;nesetului, i-a atras 8ns! aten ia lui )ngureanu c! 8n parlamentul e=reu pot fi 8nt7lni i mul i deputa i &de origine rom7n!-. Aricum( israelianul a apreciat po;iti= faptul c! !n Romnia' & in noua #e+e' omnii ca e ne+ 3o#ocaustu# sau cei ca e se mani%est ca 1antisemii2 $o %ace 4 ani "e !nc.isoa e' ca -i %a&tu# c Romnia -i-a %i ecunoscut o%icia# $ino$ia "e &a tici&a e #a 3o#ocaustu# antie$ eiesc. Dar pentru a-i certa 8n continuare pe &prietenii- rom7ni( Ri=lin i-a repro*at lui )ngureanu c! este totu*i prea mic! comunitatea e=reiasc! din Rom7nia fa ! de cei &?.K33 de ani de existen ! a e=reilor pe p!m7nt rom7nesc-. Tot 8n F iulie( 8n 8ncheierea ;ilei( )ngureanu a inut *i o conferin ! la /niversitatea %raic3 din "erusalim pe a*a-;isa tem! 0)acing 6istor&< Romania and 6olocaust, pentru a le ar!ta e=reilor c! *i nou# +u$e n omn este o(e"ient st ini#o ce au esc is isto ia omni#o ( murd!rindu-i. A alt! &prelegere pe pro$leme de politic! extern!-( )ngureanu a inut-o la sediul &prestigiosului- Consiliul !entru A2aceri *terne .C.O.R.5 din "erusalim( institu ie mondialist! *i oligarhic! a /)0. Endr!gostit de r!d!cinile iudaismului( ministrul )ngureanu *i-a 8ntins la maximum *ederea 8n "srael( astfel 8nc7t( dincolo de multele sale 8nt7lniri( s!-*i adape *i setea mistic!. 0*a c!( chiar de luni F iulie( de diminea a( el s-a dus prin cetatea =eche a "erusalimului. 0ici a fost 8nt7mpinat cordial de Nathan Ra$ino=ici( ra$inul de la 6a=otel 6amaaravi .&Midul +l7ngerii- -Templul lui /olomon5 cu care s-a 8ntre inut despre istoricul acestui loc &de o importan ! sim$olic! deose$it!-. &'inistrul )ngureanu - scria T. /olomo=ici - a atins cu am$ele m7ini pietrele Zidului ,l+ngerii. D-am au;it pe ra$in spun7ndu-i ministrului >Ai atins cu m+inile esen.a vie.ii?@( apoi ra$inul i-a oferit cadou al$umul Ating+nd !ietrele s2inte9. 'inistrul rom7n a fost apoi in=itat s! =i;ite;e tunelurile *i pasajele secrete s!pate su$ Zidul ,l+ngerii 8n epoca antichit! ii iudaice. PCon=ersa ia lui )ngureanu cu ra$inul s-a purtat 8n e$raic!,( de c7nd a fost numit 8ns! premier( 8n 23?2( '.R. )ngureanu a ascuns( 8ns!( c! ar =or$i e$raica.C &/! um$li prin aceste tuneluri - comenta /olomo=ici - s!pate su$ 'untele Templului nu-i e dat fiec!rui muritor# su$semnatul tr!ie*te de F3 de ani 8n "srael dar a$ia acum P8nso indu-l pe )ngureanuC i s-a oferit oca;ia ... Drumuri su$terane 8ncepute 8nc! de constructorii Templului Regelui /olomon *i extinse pe =remea Regelui "rod. Ra$inul Zidului ,l+ngerii i-a propus ministrului rom7n s! =i;ite;e *i o Ieshiva .*coal! religioas!5 aflat! 8n preajma Midului +l7ngerii. Ii;ita nu era fixat! 8n program( dar ministrul a fost de acord. Wohl este cea mai important! Ieshiva din ;ecile de *coli unde ;eci de mii de ele=i religio*i 8n=a ! Tora. Entr-una din s!lile de 8n=! !tur! a a=ut loc o lung! con=or$ire 8ntre mentorul religios al Ieshivei, marele ra$in 'ordehai Eilon( pre*edintele mi*c!rii sioniste "ereshit .&Oacerea-5( *i ministrul de Externe al Rom7niei( R!;=an )ngureanu...-. E=reii pretind a;i c! ac ionea;! pentru integrarea Rom7niei 8n )niunea European!. De ce tocmai ei( *i cum o pot face( ce mai contea;! s! ne expliceL 0firma ia o f!cea( la 8nceputul lui 233@( o -somitate- a diploma iei israeliene( a=ocatul 'eir Rosenne( un acti= sionist *i cola$orator al 'ossadului( fost director 8n ministerul de Externe israelian *i fost am$asador al "sraelului 8n Oran a *i /)0.

Declara ia lui Rosenne Pinter=iul acordat de 'eir Rosenne lui Ilad Nistor la postul Realitatea Tv, pentru emisiunea &+roiect: Rom7nia-( difu;at! 8n fe$ruarie 233@. 0=7nd numele ini ial de Rosen$aum( 'eir Rosenne are o acti=itate oficial! de F? de ani 8n ser=iciul statului "srael .a fost chiar *i consilierul cele$rului general 'oshe DaHan5 *i are du$l! cet! enie( rom7n! *i israelian!( ocup7nduse 8n Rom7nia de organi;area unor structuri de leg!tur! cu statul "srael.C era f!cut! chiar imediat dup! ce 8n ianuarie-fe$ruarie descinsese la 1ucure*ti marea delega ie e=reiasc! mondial!( 8n frunte cu 1Qnai 1Qrith-ul. 'eir Rosenne sus inea c!( at7t "sraelul c7t *i comunitatea e=reiasc! interna ional!( sunt foarte mul umite de gu=ernan ii rom7ni *i de atitudinea general! a Rom7niei pri=ind pro$lemele *i cererile e=reie*ti. El nu uita s! dea( ca exemplu( recunoa*terea de c!tre Rom7nia a =ino=! iei sale pri=ind participarea la Rolocaustul anti-e=reiesc( ceea ce creea;! un precedent unic( ce poate fi pretins *i altor state( Rom7nia de=enind astfel un exportator de &real-semitism-. En egal! m!sur!( Rosenne transmitea satis%acia Is ae#u#ui &ent u e5em&#a a #e+is#aie omn "e &e"e&si e cu !nc.isoa ea a 5eno%o(i#o ' a 1mani%est i#o anti-semite2 -i a ce#o ce 1nea+ 3o#ocaustu#2. 0t7t timp c7t "sraelul ocup! un loc de =7rf .mascat( dar *tiut5 ca &in=estitor- 8n economia rom7neasc!( el 8n elege oportunitatea de a intra 8n economia european! odat! cu Rom7nia( 8n segmentele de produc ie re;er=ate acesteia. 0*a se face c! multe dintre organi;a iile e=reie*ti s-au gr!$it s! sus in! declarati= integrarea Rom7niei 8n )niunea European!. 0stfel( 0dunarea Beneral! Extraordinar! a Congresului vreiesc uro!ean adopta 8n fe$ruarie 233<( la Iiena( o &re;olu ie 8n fa=oarea integr!rii Rom7niei 8n )E la ? ianuarie 2334-( ceea ce pare( totu*i( *i un fel de praf 8n ochi aruncat autorit! ilor rom7ne. +e de alt! parte( 8ns!( "sraelul ar fi putut pierde alte a=antaje odat! ce Rom7nia intra 8n )niunea European!. E =or$a 8n primul r7nd de pro$lema desp!gu$irilor pe care Rom7nia( odat! ce *i-a recunoscut oficial =ino=! ia( 8nt!rit! chiar de Traian 1!sescu( tre$uia s! le pl!teasc! "sraelului pentru &participarea la Rolocaust-( c!ci #a !nce&utu# anu#ui 6778 Pa #amentu# Eu o&ean a .ot t s se &un ca&t ce e i#o e$ eie-ti "e "es&+u(i e s nu se mai e%ectue/e noi &#i . Dar e=reii s-au priceput 8ntotdeauna s! o$ in! pl! i mascate .8n di=erse alte a=antaje5 de la politicienii europeni. 'oishe 0rHe Oriedman( ra$inul *ef iudeo-ortodox al 0ustriei( sus ine c! 0ustria( a c!rei clas! politic! este 8n $un! m!sur! racolat! de ser=iciile israeliene( a continuat totu*i s! fac! pl! i mascate: &Rela ia austriaco-israelian! nu are nimic de a face cu rela ia austriaco-e=reiasc!. Tre$uie s! se fac! distinc ia dintre e=rei *i "srael( ceea ce nu fac cei care =or cu orice pre s! 8mpiedice orice critic! adus! "sraelului. Dac! austriecii ar *ti ce s-a 8ntreprins pentru re8ntoarcerea am$asadorului israelian P"sraelul 8*i retr!sese am$asadorul din 0ustria( ca protest 8mpotri=a c7*tig!rii alegerilor de forma ia na ionalist! a lui RaiderC( *i anume 8mpotri=a intereselor 0ustriei( ar exista un cutremur politic. Nici un gu=ern austriac nu s-a l!sat p7n! acum at7t de tare *antajat ca regimul /chussel. "n special doamna ministru Behrer s-a f!cut s#u+a inte ese#o sioniste. Doamna ministru Behrer a$u;ea;! de $anii contri$ua$ililor austrieci pentru institu ii 8ndoielnice ale Comunit! ii de cult israelite( precum *colile sioniste 8n care se prepar! hrana spiritual! pentru coloni*tii =iolen i din +alestina. 0sta este f!r! 8ndoial! ilegal 8n cadrul )niunii Europene. Dup! hot!r7rea +arlamentului PEuropeanC de la 8nceputul anului 233?( de a se pune cap!t cererilor Pe=reie*tiC de desp!gu$ire *i de a se mai efectua noi pl! i( doamna ministru Behrer i-a supus la presiuni pe ale*ii statului( pentru a efectua 8n continuare pl! i la dispo;i ia sa( ceea ce contra=ine =!dit intereselor na ionale ale 0ustriei. +e termen 8ndelungat( aceast! politic! poate duce 0ustria la ruin!. 0r fi mai $ine ca am$asadorul israelian s! r!m7n! la el acas!. Adat! cu el ar =eni *i al i a+eni sec ei ai Mossa"-u#ui 8n ar!( care au participat *i p7n! acum la acte criminale-. .'oishe 0rHe Oriedman 8n Zur Zeit nr.FJS233T( reprodus 8n rom7n! 8n ,uncte Cardinale$. En timp ce americanii par a fi total cuceri i de e=rei( altfel pare a sta situa ia 8n Europa( unde sondajul de opinie reali;at su$ egida Comisiei Europene( arat! c! @KU dintre europeni consider! statul "srael drept cel care &amenin ! cel mai mult pacea lumii-. .En 0ustria( Bermania sau Oran a( sondajul de opinie indica aproape 43U din popula ie ca a=7nd aceast! opinie.5 &/t7njenite- de acest re;ultat( oficialit! ile de la 1ruxelles s-au gr!$it s! preci;e;e c! 8ntre$area a fost inclus! 8n sondaj f!r! apro$area lor( dar n-au contestat c! r!spunsurile exprim! tendin a real! a opiniei pu$lice europene. 0semenea semnale( de neprietenie( apar *i 8n r7ndul clasei politice europene. 0stfel( la T octom$rie 233T( la festi=itatea consacrata celei de-a ?T-a ani=ers!ri a reunific!rii Bermaniei( deputatul cre*tin-democrat 'artin Rohmann( rostea un discurs 8n care justifica( oarecum Rolocaustul( catalog7ndu-i *i pe e=rei drept &popor =ino=at-( dat fiind rolul multora dintre ei 8n re=olu ia $ol*e=ic!

din Rusia A0at+t in2ractorii na.ional'sociali(ti, c+t (i in2ractorii %ol(evici au 2ost oameni care s'au de!3rtat de Bumne4eul !o!orului lor, 2ie ei cre(tini sau evrei9, spunea Rohmann5( *i re=endica &dreptul la indulgen !- pentru poporul german. Dup! o lun!( la presiunea organismelor e=reie*ti( Rohmann a fost exclus din grupul parlamentar al )niunii Cre*tin-Democrate( p!str7ndu-*i 8ns! locul 8n 1undestag .parlamentul german5. El a primit chiar felicit!ri pentru curajul s!u din partea generalului Reinhard Bun;el( comandantul for elor speciale ale armatei germane( dup! care generalul a fost *i el trecut rapid 8n retragere( dar solidaritatea sa( c7t *i 8nt7r;ierea cre*tin-democra ilor de a-l sanc iona pe Rohmann( &arat! c! r!ul este mai 8ntins dec7t s-ar fi cre;ut-( scria pu$lica ia Suddeutsche Zeitung, care ad!uga c! &cel mai r!u este c! asemenea declara ii intr! 8n re;onan ! cu noul =al de antisemitism glo$al-. Chiar *i ra$inul-*ef Oriedman din 0ustria 8l sus inuse pe deputatul german: &Rohmann are dreptate deplin! cu declara ia sa... Este gra= c! 8n Bermania nu- i po i exprima p!rerea critic! =is-a-=is de "srael( de sioni*ti sau de $ol*e=icii de origine e=reiasc!( aposta i de la credin !. 0mintesc doar de mult apreciatul politician german *i( fost ministru de Externe( Vurgen 'ollemann( care( din pricina declara iilor sale cinstite( echili$rate *i documentate despre politica jignitoare a "sraelului 8mpotri=a tuturor re;olu iilor AN)( nu numai c! s-a 8mpotmolit politic( dar a fost( dup! toate pro$a$ilit! ile omor7t cu s7nge rece...-. Controlarea ser=iciilor israeliene ce ac ionea;! 8n Europa este adesea ineficient( iar politicienii au 8n=! at lec ia s! nu 8*i mai exprime 8ntotdeauna g7ndurile 8ntr-un mod prea articulat. Totu*i( ser=iciile secrete israeliene nu o$osesc 8n a 8mp7n;i continentul cu agen ii s!i. 'ossad-ul a *i recunoscut( de fapt( c! l-a spionat pe omul politic austriac Vorg Raider cu ajutorul celui mai apropiat cola$orator al s!u( +eter /ichro=sNi .e=reu =iene;( fost secretar general al +artidului Di$ert! ii( partidul lui Vorg Raider5. Mossadul l-a urm!rit pe Raider pentru a afla informa ii despre &contactele acestuia cu dictatorii din lumea ara$!-. Timp de cinci ani( /ichro=sNi i-a purtat s7m$etele lui Raider( declar7nd recent c! &a =rut doar s! ajute "sraelul-. /entimentele populare cunosc 8n Europa r!$ufniri de genul celor descrise 8n raportul &'anifest!ri de antisemitism 8n )niunea European!- alc!tuit 8n 233T la cererea 8%servatorului uro!ean asu!ra Rasismului (i Ceno2o%iei, organism al )niunii Europene( 8n care se ar!ta c!( &8n contextul mitingurilor pro-palestiniene sau 8mpotri=a glo$ali;!rii Pdin EuropaC( critica "sraelului este articulat! pe stereotipuri ce produc adesea o com$ina ie de idei antisioniste *i antiamericane( factori importan i 8n constituirea unei am$ian e antisemite 8n Europa. P)lrich 1ecN( profesor de sociologie la )ni=ersitatea din 'unchen( credea s! depiste;e( 8n Le Monde, 0o =i;iune selecti=!- la politicienii( mass-media *i opinia pu$lic! din Europa( care condamn! mai degra$! duritatea israelian!( 8n timp ce atentatele sinuciga*e ale palestinienilor sunt pri=ite ca acte ale disper!rii. Dac! 8n timpul r!;$oiului de < ;ile din ?K<4( "sraelul a=ea o imagine european! po;iti=! .cea a lui Da=id 8n lupta cu Boliat5( ast!;i imaginea s-a in=ersat( iar simpatiile par s! 8ncline de partea palestinienilor( din cau;a e=iden ei c! politicile gu=ernamentale israeliene sunt prea pu in fa=ora$ile procesului de pace.C "sraelul este 8nf! i*at ca o putere capitalist! *i imperialist!( %lo$$H-ul sionist6 *i /tatele )nite sunt descrise ca actori dia$olici 8n conflictul din Arientul 'ijlociu( exers7nd o influen ! negati=! asupra mersului lumii-. Cercet!torii mai constat! *i re=enirea la europeni a unor &cli*ee antisemite-( precum &e=reii controlea;! totul prin $anii lor-( =echi *i persistente de mai $ine de un secol( de*i( tocmai pentru a pre=eni men inerea acestor &cli*ee-( e=reii de a;i nu mai ac ionea;! de mult f! i* 8n economie( prefer7nd s! stea 8n spatele unor fonduri sau trusturi financiare transna ionale sau al unor firme o22' shore, de in7nd uneori( indirect( importante participa ii chiar *i 8n mari companii europene. Comparati= cu o astfel de Europ!( sceptic! la adresa e=reilor( 8n general( *i critic! la adresa "sraelului( 8n special( Rom7nia este un monument de candoare *i toleran !. A uncat !nt -o s cie anac onic' ma,o itatea omni#o ' & eocu&at cu munca %i/ic intens' a"esea &e #a st ini' nici nu mai ea#i/ea/ sta ea "e !nst ina e economic a ii #o -i nici mani&u#a ea !nt e+ii i -i a "estine#o &o&u#aiei auto.tone &ent u inte ese#e st ine naiunii) 'edia rom7neasc!( o$edient! *i slugarnic! fa ! de ce nu este rom7nesc( se fere*te chiar s! foloseasc! cu=7ntul e=reu .&nu po i folosi cu=7ntul e=reu( c!ci po i fi condamnat de antisemitism-( spunea Cristian Tudor +opescu( *eful Clu%ului Rom+n de ,res3 8ntr-o emisiune tele=i;at!5( iar &elitele culturale- sunt formate cel mai adesea din oportuni*ti dornici de a-*i =inde con*tiin a unui st!p7n cu c7t mai mul i $ani( de regul! *i acela str!in. Clasa politic! 8ns!*i este perfect controlat!( astfel 8nc7t s! nu ajung! la putere dec7t aceia ce corespund a*tept!rilor dinspre /)0 *i "srael. 0*a a ajuns Rom7nia &cel mai $un prieten al "srae-

lului( dup! /)0-( moti= pentru care( cum ar!tau oficialii israelieni 8n timpul =i;itei ministrului de Externe )ngureanu( Rom7nia =a aduce 8n Europa un &model- comportamental fa ! de lumea e=reiasc!. "n aceast! idee( la 8nceputul lui 233< ra$inul E=imatusol de la 1ruxelles( care coordonea;! Centrul E=reiesc de pe l7ng! )niunea European!( ar fi f!cut &eforturi- pe l7ng! politicienii europeni 8n sprijinul sus inerii integr!rii Rom7niei 8n )E( 8n ianuarie 2334( dup! care s-a deplasat 8n /)0 la 8nt7lnirea anual! a Comitetului Israeliano'American !entru A2aceri ,u%lice din martie 233<( unde s-a adoptat politica pe termen mediu *i lung a lo%%&'ului israelian 8n /tatele )nite( *i unde Rom7nia a fost in=itat! s! se al!ture lo%%&'ului e=reiesc din /)0( 8n calitate de ar! prieten! a "sraelului. "nteresul acordat Rom7niei a =enit de la Ra$inul 9ef al /tatelor )nite ale 0mericii( precum *i de la =icepre*edintele american( DicN CheneH .pre;en a =icepre*edintelui american a =enit ca un semnal de sus inere a cau;ei israeliene5( congresmeni *i oameni politici din Washington. Tom Dantos( senatorul e=reu care conducea Comisia !entru Bre!turilor 8mului 8n Congresul /)0 este cel care a cerut personal Rom7niei s! se al!ture acestei organi;a ii de lo%%& e=reiesc( 8n calitate de ar! prieten!( iar directorul pe Europa al organi;a iei i-a f!cut o in=ita ie indirect! pre*edintelui 1!sescu( pentru ca 8n anul 2334 s! & in! o alocu iune 8n cadrul conferin ei-. Dac! am =!;ut care era imaginea popular! a "sraelului 8n Europa( ar tre$ui s! =edem care era aceasta la acei rom7ni na ionali*ti care nu se las! am!gi i de demagogia oficial!( 8n timp ce israelienii ne promiteau integrarea european!. 0stfel( 8n ultimele ;ile ale anului 233@( "nternetul rom7nesc lansa 8n de;$atere( su$iectul &)n "srael 8n... Rom7nia-( plec7nd de la 0+ED)D lansat de prof. uni=. "on Coja 8n numele )niunii Iatra Rom7neasc! *i al Digii pentru Com$aterea 0ntirom7nismului .D"C0R5 ce denun ! existen a unui && oiect "e !nceteni e -i st muta e !n Romnia a unui mi#ion "e e$ ei' % -ti ea -i % aco "u# &o&o u#ui omn -( dar *i de la declara iile pre*edintelui iranian 0hmadinejad( ce sugerase ca statul "srael s! se mute 8n Europa( dac! europenii 8*i recunosc =ino=! ia de Rolocaust anti-e=reiesc. &0+ED)D( adresat oamenilor de $un! credin ! din lumea 8ntreag!( gu=ernelor *i organi;a iilor interna ionale( de;=!luie *i strategia acestui proiect care ar urma s! se desf!*oare potri=it urm!torului plan: ?. Cu concursul gu=ernelor de dup! ?KK3 *i al principalelor mijloace de informare 8n mas! .;iare( posturi radio-t=5 din Rom7nia( care cen;urea;! toate *tirile *i informa iile tangente la acest su$iect( !nceteni ea e$ ei#o se %ace !n sec et( 8n cea mai mare tain!# 2. En prima fa;!( e=reii 8ncet! eni i nu se gr!$esc s! se instale;e 8n Rom7nia( dar au grij! s cum&e e $a#o i#e imo(i#ia e .apartamente( case( terenuri( spa ii comerciale( de produc ie etc.5 accesi$ile. De c7 i=a ani $uni( pia a imo$iliar! din Rom7nia a de=enit monopolul unor firme e=reie*ti. T. Da 8nceput( se =or sta$ili 8n Rom7nia e=reii 8n =7rst!( moti=7nd c! =in s!-*i tr!iasc! ultimii ani de =ia ! 8n Rom7nia( s!-*i cheltuiasc! pensia 8n Rom7nia( ceea ce pentru mul i rom7ni nai=i =a face suporta$il! *i chiar tentant! ideea %re=enirii6 e=reilor 8n Rom7nia. F. )lterior( c7nd se =a 8mplini num!rul .un milion5 de e=rei care *i-au luat a doua sau a treia cet! enie 8n Rom7nia( iar controlul e=reilor asupra institu iilor pu$lice din Rom7nia =a fi deplin( e=reii =or =eni cu to ii %acas!6( 8n propriet! ile lor( f!r! s! existe nici un temei legal pentru a li se inter;ice s! de=in! astfel o minoritate etnic! suprapus! 8ntregii societ! i rom7ne*ti. 0*a ;isul %stat de drept6 =a considera c! in=a;ia e=reilor este perfect legal!. @. En felul acesta se ajunge la situa ia din ?KTK( c7nd circa dou! milioane de e=rei alc!tuiau minoritatea etnic! cea mai numeroas! *i mai 8nst!rit! din Rom7nia( care domina *i controla comer ul( finan ele *i industria din Rom7nia. P oce"ee#e necinstite folosite de cei mai mul i e=rei pentru a ajunge la acest statut de pri=ilegia i 8i f!cuser! pe e=rei s! de=in! mino itatea etnic cea mai & ime,"ioas -i mai + eu "e su&o tat( mai antipatic!( pentru to i ceilal i locuitori ai Rom7niei. <. /copul final al proiectului "srael 8n Rom7nia este institui ea unui cont o# "e&#in asu& a Romniei -i "e&ose"a ea !n %a&t a omni#o "e te ito iu# #o naiona#. 1eneficiind de experien a c!p!tat! 8n +alestina( liderii e=rei au adoptat pentru Rom7nia o strategie diferit!( mult mai su$til!( mai ingenioas!( dar cu acela*i tel: u;urparea drepturilor pe care rom7nii le au 8n ara lor *i asupra !rii lor. 0proape toate e=enimentele *i fenomenele petrecute 8n Rom7nia dup! ?KK3 au contri$uit la desf!*urarea acestui proces de u;urpare treptat! a drepturilor rom7nilor( afirm! documentul lansat de dl. prof. Coja. Entre acestea: 8) Depopularea Romniei prin:

.a5 plecarea 8n str!in!tate a c7tor=a milioane de *omeri rom7ni. +rin legi *i m!suri a$erante( ace*tia sunt determina i s! nu se mai 8ntoarc! 8n Rom7nia# .$5 8ncurajarea tinerilor s! emigre;e definiti= din Rom7nia( gu=ernan ii no*tri nefiind deloc preocupa i s! le ofere tinerilor =reo speran ! c! s-ar putea reali;a 8n Rom7nia# .c5 descurajarea familiei *i a natalit! ii. En mod =i;i$il( cei =i;a i sunt majoritarii( rom7nii# .d5 pr!$u*irea sistemului de s!n!tate( a asisten ei medicale pentru copii 8n mod special# .e5 declinul se=er al ni=elului de trai# .f5 propaganda anti-rom7neasc!( antina ional!( la care este angrenat! toat! mass-media( urm!rind descurajarea *i deprecierea sentimentului na ional( a ata*amentului la =alorile rom7ne*ti( la =iitorul neamului rom7nesc# 6) A-a-/isa democratizare a Romniei -i a-a-/isu# pluralism politic instituit dup! ?KK3( prin care asupra +arlamentului Rom7niei *i a =ie ii politice s-a instaurat un =erita$il monopol exercitat de c7te=a partide( toate pro=enite din grupul de conspiratori care au organi;at a*a-;isa Re=olu ie din Decem$rie ?KJK... 9) A-a-/isa privatizare' care a diminuat drastic poten ialul economic al Rom7niei prin distrugerea sau 8nstr!inarea $unurilor. +ri=ati;area nu s-a f!cut 8n $eneficiul celor care( prin truda *i talentul lor( au acumulat imensele $og! ii de inute de statul rom7n 8n ?KK3( ci economia Rom7niei s-a pri=ati;at 8n $eneficiul unor firme str!ine( cele mai multe aflate 8n proprietatea de facto a unor e=rei# :) Acuzaia de holocaust adus! rom7nilor. "ntens sus inut! mediatic( acu;a ia de holocaust urm!re*te inducerea 8n mintea rom7nilor( 8n mentalul comunitar( a unui sentiment de =ino=! ie na ional! fa ! de e=rei( sentiment care s!-i determine pe rom7ni s! accepte imigrarea 8n Rom7nia a sute de mii de e=rei ca pe o *ans! de a-*i r!scump!ra astfel gre*elile trecutului( crimele s!=7r*ite de p!rin ii no*tri... Crime imaginate de strategii sionismului( niciodat! s!=7r*ite de rom7ni.&/-au produs al i pa*i mai departe( 8n aceea*i direc ie *i 8n mare tain!( printre care *i 8ncet! enirea a sute de mii de e=rei. 0ce*tia( sute de mii de e=rei( a;i nu mai au ne=oie de niciun acord $ilateral ca s! descind! 8n Rom7nia *i nici de ca;area oferit! de gu=ernul rom7n. Bu=ernul rom7n le-a oferit acestor e=rei posi$ilitatea s!-*i cumpere care un apartament( care o =il!( care mai multe... )nii ;eci de hectare de teren( al ii sute sau chiar mii de hectare... Ei sunt acas! aici( 8n Rom7nia( f!r! ca noi s! *tim( f!r! s! fim 8ntre$a i( f!r! s! ni se cear! =oie, 9i mai ales f!r! s! *tim exact c7 i e=rei sunt 8n Rom7nia, En nicio ar! num!rul exact al e=reilor nu este cunoscut...&/au( solu ie inedit!( dar deja pus! 8n aplicare( un mare num!r de e=rei urmea;! s! capete a doua cet! enie 8n !rile din Est Europa( de care s! nu se foloseasc! deocamdat! prea mult. +7n! la noi ordine... Diderii e=reimii mondiale au declan*at deja acest proiect( de=enit deja proces 8n plin! desf!*urare. Totul se petrece 8ns! cu mare discre ie( propriu ;is 8n secret( cu concursul tr!d!tor de ar! al autorit! ilor( al clasei politice 8n frunte cu pre*edin ii !rii de care am a=ut parte dup! ?KK3.- Pprof. uni=. dr. "on Coja: Rom7nia( colonie a "sraeluluiL .23?35C C! nu numai recuper!rile .retroced!rile5 8i interesea;! 8n Rom7nia pe e=reii de aiurea( ci *i cump!rarea p!m7ntului rom7nesc o do=ede*te site-ul www.romania-israel. com( care 8n postarea din ?@ fe$ruarie 233< ar!ta &pa*ii ce tre$uiesc parcur*i de un in=estitor mic sau mijlociu( care dore*te s! cumpere p!m7nt 8n Rom7nia... De*i p!m7ntul rom7nesc nu poate fi achi;i ionat de c!tre cet! eni str!ini( acest impediment poate fi re;ol=at prin 8nfiin area unei firme rom7ne*ti .care poate fi sut! la sut! de inut! de str!ini5 8n numele c!reia poate fi achi;i ionat terenul... Restric ia pri=ind proprietarul terenului se refer! doar la acesta 8n sine( cl!dirile sau alte structuri care se afl! pe acest teren nef!c7nd parte din aceste restric ii... 0stfel str!inii pot achi;i iona cl!diri c7t *i dreptul de folosin ! asupra terenului pe care se afl! cl!dirile 8n numele lor-. En final( site-ul israelian recomanda pentru achi;i ia de terenuri *i cl!diri din Rom7nia ser=iciile firmei Ru$in 'eHer( Doru G Trandafir din 1ucure*ti( firm! afiliat! la casa de a=ocatur! e=reiasc! Rer;feld G Ru$in din New :orN. Aricum( 8n Rom7nia exist! de ani $uni deja ;eci de agen ii imo$iliare e=reie*ti( iar israelienii *i $ritanicii sunt 8n topul &cump!r!torilor de case- de =acan ! 8n Rom7nia( 8ndeose$i pe Ialea +raho=ei. Oa ! de aceast! su$it! pasiune a str!inilor pentru p!m7nturile rom7ne*ti( ca *i fa ! de realitatea 8nstr!in!rii economiei rom7ne*ti( anali*tii au 8nceput s! rosteasc! din ce 8n ce mai ap!sat *i mai des cu=7ntul... &co#oni/a e-. A f!cea *i renumitul economist Constantin Cojocaru( care reamintea defini ia coloniei( ce desemnea;! o ar! 8n care a fost( printre altele( instaurat! *i &pri=area( total! sau par ial!( a popula iei

autohtone de drepturi *i li$ert! i cet! ene*ti( 8nsu*irea de c!tre metropola .str!ini-n.n.5 a celei mai mari p!r i a =enitului na ional-. Rom7nia nu este $ine8n eles singurul stat european ale c!rui propriet! i sau sectoare economice sunt preluate 8n secret de c!tre e=rei 8n ultimii ani. A spunea chiar pre*edintele "sraelului /himon +eres: &Cump!r!m 'anhattan-ul( cump!r!m )ngaria( cump!r!m Rom7nia *i cump!r!m +olonia... Cu talentul( rela iile personale *i dinamismul nostru ajungem aproape peste tot- .din discursul pre*edintelui israelian la adunarea anual! a 0socia iei 1irourilor de Comer din "srael( din 23345. Ca parc! a-*i confirma pre*edintele( miliardarul israelian declara 8n iulie 23??( la 1ucure*ti( c! are 8n jurul capitalei rom7ne*ti ;eci de mii de hectare de teren pe care 8nc! nu construie*te( ci face agricultur!( dar de ine *i un luxos complex re;iden ial pentru expa i( Axford Bardens. 9i trustul israelian Engel East Europe a cump!rat 8n ultimii ani terenuri de cca T33 milioane euro 8n 1ucure*ti( Cluj-Napoca *i 1ra*o=. Redo$7ndirea ceteniei omne cu sta(i#i ea "omici#iu#ui !n Romnia "e ct e e$ eii de aiurea( dar mai ales din "srael( a continuat *i 8n 233@. Chiar *i =i;ita ministrului )ngureanu 8n "srael din 233@ era precedat! de o Rot!r7re de Bu=ern 8n acest sens .R.B. nr.<TT din 2K iunie 233@5. PDin care spicuim c7te=a nume: Da=id-Cuperman 'aria( fiica lui Da=id Raim *i Di$u !( cet! ean israelian( cu domiciliul 8n "srael( Rishon De Mion# Elias 0lida 'arHliss( fiica lui Elias Raim *i Orederica( cet! ean france;# +eled Edna( fiica lui Brum$erg Nathan *i "udith( cet! ean israelian( cu domiciliul 8n "srael( Tel 0=i=# /chifter 0lon .Richard5 de FT de ani( fiul lui /chifter VonH *i 0nu a( cet! ean israelian domiciliat 8n "srael( BaneH :ehuda .8mpreun! cu copii s!i minori /chifter 1en *i /chifter Tom :aaNo=5# Iaisman Ialdi-Daurian( fiul lui Iaisman 0lfons *i Elisa( cu domiciliul 8n "srael( >far/a$a# Wein$erg "ancu( fiul lui Wein$erg Deon *i +aulina( cet! ean israelian( Natania# Balmard Vulien( fiul lui Boldman 'ania-Malman *i Estera( cet! ean france;.C Este =or$a despre sute "e mii "e ast%e# "e ce e i .8n 233T doar cca 23 de mii de cereri( dar( din 2005 numrul lor a crescut continuu5. Nu tre$uie uitat 8ns! c! )niunea European!( 8n la$oratoarele secrete ale apari iei *i cre*terii sale( nu este numai o construc ie economic!( ci *i una .sau mai ales una5 politic!. Chiar dac! mul i cred c! =!d 8n ea laten a 'arii Europe pl!nuite de na;ismul lui 0dolf Ritler( ea are totu*i *i o puternic! *i recunoscut! component! masonic! .care a ie*it recent la i=eal! odat! cu 8ncercarea adopt!rii constitu iei anti-cre*tine a )niunii5( chiar *i dac! ar fi s! ne uit!m numai la stelele 8n cinci col uri ce-i compun sigla. Entre$area este c7t este de masonic!( *i c7nd =a 8nceta de a mai fiL PReferitor la caracterul anticre*tin impus de for ele masonice noii Constitu ii a )niunii Europene( re=ista )rancmasoneria scria acum c7 i=a ani: &C7nd Rom7nia =a intra 8n )E( ea nu =a mai a=ea ne=oie de referendum. Iot7nd Constitu ia Rom7niei Preferendumul din 233T a fost fraudat pe fa ! de c!tre puterea +/D-ist!C( rom7nii au =otat c! sunt de acord cu Constitu ia )E 8nc! 8nainte de a intra 8n )E .,5 *i chiar 8nainte de a exista o Constitu ie )E .,,5. Rom7nii sunt cel mai manipulat popor PeuropeanC. De*i rom7nii au cea mai mare 8ncredere 8n 1iseric!( repre;entan ii ei nu au *tiut s!-i pre=in! pe credincio*i( ci i-au 8ndemnat s! mearg! s! =ote;e .&cum 8i 8ndeamn! con*tiin a-( dar 8n necuno*tin !,5. /urse neoficiale de la Iatican .prela i5 au afirmat c! foarte pu ini lideri ai Europei de a;i s-au ar!tat dornici de a sprijini cre*tinismul( do=edind 8nc! o dat! leg!turile sau apartenen a lor la grup!rile oculte masonice. +rela ii de la Iatican ar!ta c! prin aceast! lo=itur! dat! cre*tinismului( masoneria demonstrea;! 8nc! o dat! caracterul s!u profund anticre*tin-.C Dac! structurile masonice o =or controla( mai de=reme sau mai t7r;iu( ine=ita$il( ea se =a pune la picioarele iudaismului( indiferent de opinia cet! enilor ei( indiferent de p!rerea masonilor de r7nd. +entru aceasta 8*i =or da m7na cele dou! curente politice ale iudaismului .ast!;i mai degra$! complementare dec7t opuse5: mondialismul *i sionismul. 0 de=enit e=ident c! "sraelul dore*te pri=ilegiul intr!rii li$ere pe pia a )niunii Europene( ceea ce echi=alea;!( de fapt( cu statutul de mem$ru al )E( dar f!r! a a=ea *i o$liga iile unui astfel de statut ce i-ar diminiua sau di;ol=a autoritatea statal! - *i f!r! a coti;a la fondurile comune europene. Rom7nia coti;ea;! peste ? miliard euro pe an c!tre )niunea European! f!r! a primi 8n schim$ dec7t c7te=a sute de milioane ca fonduri de de;=oltare( dar "sraelul profit! net de pe urma afacerilor sale rom7ne*ti( cum ar!ta un comunicat oficial al Camerei de Comer. (i Industrie Rom+nia'Israel .C.C.".R.".5: &"ntrarea Rom7niei 8n )niunea European! a impulsionat 8n mod su$stan ial economia

israelian!...-. 0ceast! nou! apropiere a cet! enilor e=rei de Rom7nia este facilitat! *i de apari ia unei serii de acorduri =alidate ca legi( ce angajea;! Rom7nia fa ! de "srael( dup! ?KJK. "at! c7te=a( repre;entati=e: ?. Acordul !entru !romovarea (i !rote7area reci!roc3 a investi.iilor, semnat la "erusalim la 2 septem$rie ?KK? de Eugen Dijm!rescu .ministru al Economiei *i Oinan elor5 *i ministrul de Externe la "sraelului( Da=id De=H( 8n timpul =i;itei 8n "srael a pre*edintelui "liescu .care a=ea s! *i ratifice 0cordul prin Decretul ?4T din 2K.34.?KK25. 0cordul( menit s! proteje;e *i fa=ori;e;e in=esti iile israeliene 8n Rom7nia( acord! "sraelului( cf. art.T( &Tratamentul na iunii celei mai fa=ori;ate-( acord7ndu-i acestuia desp!gu$iri pentru pierderi .art.F5( garant7ndu-i transferurile =alutare .art.<5( ca *i asigurarea c! e=entualele diferende =or fi judecate de Tri$unalul 0r$itrai .care( 8nt7mpl!tor,( 8n Rom7nia este su$ordonat Camerei de Comer ( institu ie controlat! efecti= de c!tre etnici e=rei( 8nc! de la 8nfiin are5. Tre$uie spus c! acordul este folositor numai israelienilor( c!ci rom7nii nu prea au firme 8n "srael. 2. Da T august ?KKJ( la "erusalim( Radu Iasile semnea;! cu 1enjamin NetanHahu Acordul !entru coo!erare 5n domeniul agriculturii, ce ar deschide calea unor proiecte israeliene 8n Rom7nia( 8ndeose$i producerea de sisteme de iriga ii( culti=area terenurilor *i cre*terea animalelor. T.? Acordul dintre ministerele A!3r3rii din Rom+nia (i Israel !rivind coo!erarea 5n domeniul militar s-a semnat la 1ucure*ti la 2K mai 2333 la 1ucure*ti( *i consfin ea realitatea c! Rom7nia este principalul client al firmelor israeliene pri=ind tehnica militar!( principala $eneficiar! fiind l%it S&stems din "srael( dar adaug! *i cooperarea 8n &organi;area armatelor-( achi;i ionare de echipament militar *i de ap!rare( ca *i controlul ci=il al traficului aerian. T.2 En K.3T.233< a fost semnat la 1ucure*ti *i & Acordul 5ntre Rom+nia (i Israel !rivind coo!erarea militar3-( 8n timpul =i;itei oficiale a ministrului israelian al 0p!r!rii( /haul 'ofa;( care sa 8nt7lnit cu pre*edintele Traian 1!sescu *i cu mem$rii ai gu=ernului . 0cordul sta$ile*te planificarea *i conducerea ac iunilor militare comune( &managementul spa iului aerian- rom7nesc *i al comunicaiilor. 'ai concret( acordul semnat &&e mite Is ae#u#ui s staione/e une#e "int e uniti#e %o e#o sa#e ae iene !n Romnia-( cum ar!ta edi ia electronic! a pu$lica iei e=reie*ti Jerusalem ,ost 8n K.3T.233< .acordul nu a fost pre;entat *i mass-mediei rom7ne*ti5. )n argument 8n plus pentru a fi acceptat! oferta e=reilor a fost constatarea celor doi mini*trii c! &8n urma anali;ei f!cute la sf7r*itul anului 233@( peste 47; "int e cont acte#e "e !n/est a e a a matei omne au fost f!cute cu industria de ap!rare israelian!-. De ani $uni( ministerul de Externe rom7n a creat &un mecanism comun de lucru pentru gestionarea e=olu iei raporturilor dintre Rom7nia *i /tatul "srael-( ce reune*te( periodic( repre;entan ii institu iilor rom7ne implicate *i pe cei ai am$asadei "sraelului la 1ucure*ti. En cadrul 8nt7lnirii din august ?KKJ dintre premierii rom7n *i israelian( s-a decis constituirea 8n cadrul &Comisiei mi*te interguvernamentale rom+no'israeliene - a F grupuri de lucru .&pe pro$leme-5: politico-diplomatic *i militar# de agricultur!# de industrie *i comer # *i pentru com$aterea crimei organi;ate. 0ceste &grupuri mixte- reali;ea;! &consult!ri $ilaterale- *i creea;! la r7ndul lor &su$comitete-. 0nii ?KKK *i 2333 au fost deose$it de acti=i la 1ucure*ti *i la "erusalim pentru grupul politicomilitar( 2333-233? pentru cel de industrie *i comer ( pentru ca 8n 2332 s! intre 8n pri;! grupul mixt pentru agricultur!. Din 233F-233@( se =a =edea de ce( grupul de industrie *i comer func ionea;! cu toate motoarele. &Entre Rom7nia *i "srael exist! 69 "e aco "u i economice pri=ind li$erul schim$ *i garan ia in=esti iilor-( ar!ta dail&%usiness.ro, cit7nd Agen.ia Rom+n3 !entru Investi.ii Str3ine. Din timpul gu=ern!rii N!stase( "sraelul fructificase clau;a &na iunii celei mai fa=ori;at!- de partea Rom7niei. 0stfel( a intrat 8n =igoare -0cordul de Comer Di$er-( oca;ie cu care se mai creea;! un comitet( Comitetul Mi*t !entru Acordul de comer. li%er, care s! se ocupe de implementarea *i derularea &0cordului-. Ce 8nseamn! acest acordL C! treptat exportatorii de materii prime din Rom7nia =or alege ca destina ie preferen ial! "sraelul( fiind scuti i de taxele =amale( *i c! produsele finite sau doar prelucrate 8n "srael .precum cafeaua lita$ au putut in=ada pia a rom7neasc! fiind la r7ndul lor scutite de taxe. 9i aceasta 8n condi iile 8n care $alan a schim$urilor comerciale 8nclin! din 233F 8n fa=oarea

"sraelului. Datele statistice de p7n! acum arat! c! "sraelul 8*i ia din Rom7nia m!rfuri ieftine *i materii prime. En schim$( "sraelul =inde Rom7niei m!rfuri scumpe .scutite total de taxe din 233@5. De*i israelienii presaser! tot timpul( datorit! unor e$i"ente a&tu i economice asupra Rom7niei( mai ales 8n pri=ati;!ri .ca;ul israelianului /orin 1eraru fiind em$lematic5 prima 8ntrunire important! a 0Comitetului Mi*t !entru Acordul de Comer. Li%er9, a a=ut loc la 1ucure*ti a$ia la K fe$ruarie 233F( dup! ce schim$urile comerciale cu produse industriale dintre Rom7nia *i "srael fuseser! complet li$erali;ate din ? ianuarie 233F( conform pre=ederilor 0cordului de li$er schim$ 8ncheiat 8n 233?. 0*a se face c! anul 233F s! aduc! un =7rf al deficitului schim$urilor dintre cele dou! state( e=ident 8n fa=oarea "sraelului( care a exportat 8n Rom7nia .la =edere numai( 8n e=iden ele =!milor rom7ne*ti5 8n =aloare de 59 milioane de dolari mai mult dec7t a importat. 9i pentru c! israelienii( prin;7nd gustul( *i-au dorit mai mult s! transforme Rom7nia 8ntr-o *i mai mare pia ! pentru produsele sau nego ul lor( 8n a doua jum!tate a lui 233F au cerut gu=ernan ilor rom7ni modificarea clau;ei din Acordul de Comer. Li%er pri=ind &cumulul originii m!rfurilor-( astfel 8nc7t ei s! poat! exporta mai u*or 8n Rom7nia m!rfuri pe care nu le produc efecti= 8n "srael. En septem$rie 233@( nr.TJ .44<5 al Mesagerului economic .s!pt!m7nal al Camerei de Comer. (i Industrie a Rom+niei$ pu$lica un &Comunicat de pres!- care nu mai surprindea chiar deloc( mai ales c! 8n fruntea acestei institu ii =enise din 233@( o dat! cu =alul portocaliu( omul +artidului Democrat( Iictor 1a$iuc .;is *i Mossadiuc5( 8n fruntea unei echipe compuse numai din e=rei: 0Camera de Comer. (i Industrie a Rom7niei *i )edera.ia Camerelor de Comer. din "srael 8*i =or uni eforturile pentru a acorda asisten ! sus inut! firmelor israeliene care *i-au extins opera iunile sau in=estesc 8n ara noastr!( dup! cum au con=enit pre*edin ii celor dou! organi;a ii( Iictor 1a$iuc *i )riel DHnn( 8n cursul 8ntre=ederii a=ute la sediul CC"R. Da discu ie au participat Vose "aco$escu =ice pre*edintele CC"R1 *i Radu O. 0lexandru( consilierul pre*edintelui CC"R1( 0rnon 0r$el( prim-secretar al 0m$asadei /tatului "srael la 1ucure*ti( 8ns!rcinat cu afaceri economice *i comerciale.+re;en a &consilierului- li$eral Radu O. 0lexandru .e=reu( ex-candidat la *efia comunit! ii e=reie*ti din Rom7nia5 la Camera de Comer nu era dec7t o =erigu ! din echipa de e=rei ce s-a instalat 8n conducerea acesteia( precum prim-=ice-pre*edintele Vose "aco$escu .o nelipsit! pre;en ! la /inagoga din 1ucure*ti( Tem!lul Coral$ *i =ice-pre*edin ii 0urel Iainer .repre;entantul comunit! ii e=reie*ti 8n Camera Deputa ilor5 *i Drago* 9euleanu .care a plecat el de la Radio( dar nu l-au l!sat to=ar!*ii la greu5. Cel!lalt consilier al lui 1a$iuc la Camera de Comer era tot un e=reu( cel mai $un prieten al s!u( Iladimir +asti( pe care l-a plim$at( tot consilier( *i pe la ministerul de "nterne( c7nd 1a$iuc era ministru. Da 8nt7lnirea de la 1ucure*ti( )riel DHnn .pre*edintele )edera.iei Camerelor de Comer. din "srael5 m!rturisea &interesul cresc7nd al oamenilor de afaceri israelieni pentru Rom7nia-( *i de aceea &a solicitat CC"R sprijin 8n demersurile 8ntreprinse de cona ionalii s!i-( moti= pentru care Iictor 1a$iuc a dispus de urgen ! su$alternilor s!i &intensificarea circula iei informa iilor de afaceri din cele dou! !ri *i =alorificarea experien ei firmelor rom7ne*ti 8n exploatarea oportunit! ilor de afaceri pe ter e pie e( respecti= din !rile C/"( $a;inul 'editeranei sau din 0sia Central!-( adic! israelieni s! c7*tige( prin rom7ni( *i pie ele acestora. Conclu;iile pre*edin ilor celor dou! camere de comer ( rom7n *i israelian( au fost c!: &De*i rela iile dintre cele dou! state sunt gu=ernate de 22 de 8n elegeri .dintre care cele mai importante sunt Acordul de comer. li%er, PcelC de promo=are *i protejare reciproc! a in=esti iilor.5 sunt insuficiente-( moti= pentru care Camera de Comer. a Rom+niei =a acorda &sprijin permanent pentru in=estitorii israelieni-. +entru a-i putea ser=i informa ional pe israelieni( dar *i pentru a pune m7na pe foarte mul i $ani( care altfel intrau la $ugetul statului rom7n( din 233@ Iictor 1a$iuc a pus la cale 8nh! area 82iciului Registrului Comer.ului din Rom7nia. De*i &noua lege- a Camerelor de Comer ( care a strecurat *i transferul Registrului c!tre Camerele de comer ( a fost =otat! 8n +arlament a$ia 8n iunie 233<( proiectul ei a fost 8naintat de un grup +ND-+D apropiat lui 1a$iuc de la finele lui 233@( 8n acela*i timp 8n care 1a$iuc se 8nt7lnea pu$lic cu pre*edintele 1!sescu la Camera de Comer . &'i;a opera iunii care se coace 8n s7nul +arlamentului Rom7niei este uria*!: aproximati= F3 de milioane de euro( sum! constituind =eniturile anuale reali;ate de Registru-( scria pu$lica ia Averea .8n 2 decem$rie 233@5( ar!t7nd *i c! transferul Aficiului Registrului de la 'inisterul Vusti iei la Camer!( entitate nongu=ernamental!( pri=at!( &=a deschide o ade=!rat! Cutie a +andorei-. Nu a contat nici faptul c!(

Comisia European! a solicitat Rom7niei ca datele de inute de Registrul Comer ului s! r!m7n! 8n responsa$ilitatea unei institu ii pu$lice( recte 'inisterul Vusti iei .8n Europa( doar 8n dou! !ri( "talia *i Duxem$urg( Registrul Comer ului este 8n su$ordinea Camerelor de Comer # 8n rest( el se su$ordonea;! fie Vusti iei( fie unor alte institu ii ale statului5. Tot presa de specialitate a atras aten ia asupra principalului aspect negati= al trecerii Registrului Comer ului la Camera de Comer. a lui 1a$iuc: &posi$ilitatea folosirii $a;ei de date 8n scopul otr!=it al neconcuren ialit! ii pe planul mediului de afaceri( a=7nd acces ne8ngr!dit la datele pri=ind firmele rom7ne*ti( 8n condi iile 8n care nu toate acestea se afilia;! Camerei de Comer -. Culmea tupeului( echipa e=reiasc! de la Camer!( nici nu *i-a ascuns inten iile( c7nd( 8n septem$rie 233@( declara 8n fa a delega iei israeliene conduse de )riel DHnn( c! =or acorda asisten ! sus inut! firmelor israeliene care *i-au extins opera iunile 8n Rom7nia. Vose "aco$escu declarase *i mai clar( 8n alt! parte: &noi folosim $a;ele de date ale Camerei pentru a sugera oamenilor de afaceri israelieni unde s! in=esteasc!-. +entru a facilita *i mai mult derularea afacerilor israeliene 8n Rom7nia( gu=ernul rom7n a mai f!cut un pas. Cu o s!pt!m7n! 8nainte de =i;itele lui )ngureanu .ca ministru de Externe5 *i Iideanu .primar al 1ucure*tiului5 8n "srael( la data de 2< mai 233@( a a=ut loc schim$ul de scrisori prin care gu=ernele Rom7niei *i "sraelului au 8ncheiat 0cordul pri=ind &reglementarea c!l!toriilor reciproce ale cet! enilor lor-. 0dic!( cele dou! gu=erne au con=enit ca cet! enii "sraelului s! poat! c!l!tori 8n Rom7nia f!r! =i;e( &at7ta timp c7t durata *ederii 8n Rom7nia nu dep!*e*te K3 de ;ile-. Dar eci& oca nu e a $a#a(i#( ceea ce l-a postat pe cet! eanul rom7n 8ntr-un rang de inferioritate fa ! de cel israelian( c!ci !n & i$ina ceteni#o omni ca e c#to esc !n Is ae# s-au meninut $i/e#e. "nforma ii certe( ap!rute *i 8n presa de in=estiga ii demonstrea;! o tactic! consacrat! a implement!rilor economice 8n Rom7nia( mai cu seam! 8n Transil=ania. 0ceast! tactic! const! 8n mascarea ade=!ra ilor arti;ani *i proprietari ai afacerii su$ identitatea unor cet! eni rom7ni( ale*i aparent la 8nt7mplare( ceea ce uneori este ade=!rat. 0stfel( de exemplu( 8n timp ce unul dintre *efii mafiei ruse*ti( e=reul 'ogile=itci( intermedia afacerile marelui concern rus Da4!rom printr-o firm! 8n care introducea ca ac ionari trei oameni de paie din Cluj( israelianul 1ernard /chraer( sta$ilit 8n )ngaria( a preluat /o=ata folosindu-se de un t7n!r maghiar de cet! enie rom7n!( catalogat de media maghiar! ca &st!p7nul Transil=aniei-. &)ngaria a 8nceput reocuparea economic! a 0rdealului-, era titlul unei documentar maghiar despre miliardarul harghitean >urNo Vanos .;ur=o, ,ionul /ngarieiE 8n Dardianul din J.3K.233@5( difu;at 8n 233F de emisiunea lui Orei Tamas de la postul de tele=i;iune ungar TI2. Titlul documentarului maghiar( ce *i-a propus s! de;=!luie &fa a ne=!;ut! a 0rdealului-( este *i nu este corect 8n acela*i timp( c!ci( de*i este ade=!rat c! mare parte a Transil=aniei a fost cump!rat! de capitalul maghiar( cu concursul secret al ser=iciilor secrete ale )ngariei .8n care un rol 8l joac! *i fostul am$asador la 1ucure*ti Erno Rudas5 nu se arat! c! !n s&ate#e ca&ita#u#ui ma+.ia st ce# is ae#ian' "i i,at "e *e na " Sc. eie ( patronul Banu%ius 6otels Drou! 9i ora*ul 1ra*o= se afl! 8n gheara unui etnic e=reu( 'aor Minger( personaj de top T33( supranumit &regele imo$iliarelor-. El are o a=ere de peste 233 milioane de euro *i e proprietarul a mai mult de jum!tate din ;ona comercial! a 1ra*o=ului. De ine principala firm! de imo$iliare din 1ra*o=( Atlanta 6ouse, ca *i complexul turistic de la Capra Neagr!( liana Mall, mai multe cl!diri de $irouri *i maga;ine. +este 43U dintre cl!dirile din cartierul 1artolomeu sunt ale lui. 0=7nd leg!turi cu grup!ri de crim! organi;at!( ca *i cu 'afia italian! .Ricardo Arlandino5( firmele lui Minger au fost perche;i ionate de ofi erii de la Crima Argani;at! 8n martie 233<. En momentul descinderii simultane la firme( la una dintre adrese s-ar fi g!sit dou! =ali;e pe punctul de a fi e=acuate. &Dar( c7nd s-a 8ncercat re inerea lor( s-a spus c! apar in 0m$asadei "sraelului la 1ucure*ti .,L,5 *i au fost f!cute rapid disp!rute-. %'ar i ?T septem$rie 233@ Traian 1!sescu( 8nso it de Elena )drea( Renate We$er *i R!;=an )ngureanu( sosea din nou la New :orN( pentru a participa la reuniunea 0dun!rii Benerale a AN). C! agenda acestei 8nt7lniri a fost aranjat! de ministrul )ngureanu nu mai contea;!. Traian 1!sescu chiar a =rut s! se gudure pe l7ng! 0nti-defamation Deague( 0merican Vewish Committee( 1Qnai 1Qrith "nternational( World Vewish Congress( Conference of the +residents of 'ajor 0merican Vewish Argani;ations( 0ppeal for Conscience Ooundation *i Council of Arthodox Vewish Argani;ations(

marc7ndu-*i deplasarea la AN) prin 8nt7lnirea cu repre;entan ii tuturor acestor organi;a ii. &Ent7lnirea a constituit un $un prilej pentru pre*edintele 1!sescu de a mul umi pentru cola$orarea constant! a acestor organi;a ii - anun a un comunicat al pre*edin iei -( precum *i pentru sprijinul acordat 8n /tatele )nite *i 8n rela iile cu "sraelul. +re*edintele a ar!tat( de asemenea( c! Ro m7nia este extrem de satisf!cut! de cola$orarea a=ut! cu prilejul lucr!rilor Comisiei Interna.ionale de Studiere a 6olocaustului *i *i-a exprimat speran a c! aceasta =a continua( 8n =ederea asigur!rii succesului Insti' tutului de Studiere a 6olocaustului, creat 8n luna august a.c-. En prima parte a anului 233<( Traian 1!sescu *i 'ihai R!;=an )ngureanu r!spundeau apelului lui 'alcolm Roenlein( =icepre*edintele executi= al &Conferin ei +re*edin ilor +rincipalelor Argani;a ii 0mericane E=reie*ti- .Con2erence o2 the ,residents o2 Ma7or American Jewish 8rgani4ations$ pentru ca Amar RaHssam s! fie eli$erat cu ajutorul unui a=ocat israelian .care ac iona pentru 'ossad5. 0dic! f!ceau un ser=iciu pentru cei ce 8i primiser! 8n /)0.6 %+e la 8nceputul anului 233J( Amar RaHssam a fost arestat 8n /iria *i dus 8ntr-o 8nchisoare politic!( fiind acu;at de dou! fapte de atingere a siguran ei na ionale( 8mpreun! cu protectorul s!u( 0ssef /hawNat( fostul *ef al ser=iciilor secrete militare siriene. RaHssam d!duse informa ii militare strategice israelienilor( iar /hawNat a pus la cale r!sturnarea pre*edintelui 1ashar 0l-0ssad( care a fost pre=enit 8ns! de Re;$ollah.6 %Rela iile str7nse ale Elenei )drea( 8n egal! m!sur! cu grupul rom7no-israelianului 9ale=/t!nescu( ca *i cu e=reul &american- 1ittner( nu 8nseamn! frec=entarea a dou! lumi diferite( ci a aceleia*i( c!ci( a*a cum re;ult! din &scandalul m!tu*ii Tamara- pri=ind a=erea lui 0drian N!stase( 8n casele primite de &tanti- de la 0lexandru 1ittner func ionau cu chirie firmele lui 0rin /t!nescu.6 1ti i#e2 c i&tate))) -i <emoc ats A( oa" En anul 2332( 8n cadrul pu$lica iei on-line B1B S!eed -ews, suplimentul Romanian S!eed, postat! pe "nternet .www.speednews.ro5 de oamenii lui +hilip 1loom 8n scopul &inform!rii economice- au fost plasate *i c7te=a pagini ;ise de amu;ament( care pre;entau fapte pretins imaginare( ce criptau 8ns! realitatea ne=!;ut! a sfor!riilor politice de la 1ucure*ti: /cena politic! de st7nga din Rom7nia era repre;entat! de dou! partide: +D/R( controlat de "on "liescu *i 0drian N!stase( *i +artidul Democrat( controlat de Traian 1!sescu. 0ceste dou! grup!ri &democrate- ar fi sus inute de dou! &$irouri- americane instalate la 1ucure*ti( dar aflate 8ntr-o puternic! ri=alitate. En timp ce A" ian Nstase este susinut "e 1(i ou#2 con"us "e Ma = Me>e .acesta este tot un e=reu american( ca *i 1loom( extrem de acti= 8n lumea finan elor( lucr7nd pentru firma 6er42eld F Ru%in de pe Wall /treet *i repre;entat! 8n Rom7nia de Ru%in, Me&er, 6er42eld F Tranda2ir, ce ac ionea;! 8n Europa de Est pentru corpora iile din /)0 *i "srael5 Pfirma se laud! 8n Rom7nia cu &asistarea- pri=ati;!rii Romtelecom, ,etrom, ca *i a &celei mai mari rafin!rii de petrol-( &celei mai mari 8ntreprinderi metalurgice-( &celei mai mari o el!rii-( &celui mai mare produc!tor de piese pentru auto=ehicule-( &celui mai mare produc!tor rom7n de ciment-( a fa$ricii de automo$ile de la +ite*ti( a unor u;ine petrochimice( fa$rici de an=elope( fa$rici de ma*ini agricole( u;ine produc!toare de ca$luri( operatori de telecomunica ii( fa$rici de produse farmaceutice etc.C( T aian *sescu este susinut "e 1(i ou#2 P.i#i& *#oom *i de oamenii acestuia( iar un anume Berald Buterman( la r7ndul s!u =echi mem$ru fondator al DRD( ar 8nclina mai mult spre partida lui 1loom. De*i ri=ali( *i 'eHer *i 1loom ap!reau ca mem$ri ai aceleia*i organi;a ii( numit! Dmbovia Reform Democrats, lupt7ndu-se pentru pre*edin ia acesteia 8n Rom7nia. 'ai mult( 8n timp ce 'eHer urm!rea aducerea lui 0drian N!stase la pre*edin ia Rom7niei( +hilip 1loom era un $inecunoscut sus in!tor din um$r! al lui Traian 1!sescu *i al &*colii lipsei de respect politic- a acestuia. P&'arN 0. 'eHer( a founder of the Dim$o=ita Reform Democrats and its first Chairman( was reelected as chairman at the partHQs extraordinarH congress held on 2< 0ugust in Rimnicu I7lcea. 'eHer won $H a wide margin .KFF to ?KT5 o=er his ri=al... +hil 1loom an well-Nnown $acNer of the Traian 1asescuQs school of political irre=erence. 1loom is the onlH candidate other than 'eHer to win a position in DRD. The press claims this is a 'eHer manipulation with the $acNing of "on "liescu( a long time friend of DRD chairman 'arN 'eHer. ...In an interview with Romanian television on GH August, "loom said that his a!!rehensions that the BRB might >slide into Iliescu#s arms@ under Me&er#s leadershi! a!!ear now to %e groundless. 6e also said he does not intend to run 2or !resident o2 Romania in GIIJ, adding that his e*!ertise ma=es him more suita%le as a candidate 2or the !remiershi! - a clear signal that Me&er

might challenge ,rime Minister Adrian -3stase 2or the ,residenc& as the BRB#s candidate while "loom awaits the outcome.9K En toat! aceast! po=este ap!rea *i numele lui Theodor /tolojan( noul lider al +artidului Democrat .L,,( la acea dat! /tolojan era li$eral( =enind la democra i a$ia 8n 233J5( care( de*i era o mai =eche cuno*tin ! a lui 'arN 'eHer( acum se situa pe o po;i ie echidistant!( 8nclin7nd totu*i spre &elementele reformiste- repre;entate de 1loom. Argani;a ia nu era( 8ns!( chiar a*a de ficti=! cum =oia s! par! la prima =edere. Ea exist! *i func iona su$ numele de Democrats Abroad Romania .%0socia ia Democra ilor de peste grani e65( condus! de +hilip 1loom din func ia de &chairpersons-( secondat de alt e=reu american( 0mH Boldstein .din conducerea A"- Amro Rothschild la 1ucure*ti5. Tot aici 8l reg!seam *i pe li$ane;ul american Rassan 0wdi( $eneficiarul pri=ati;!rii distri$uirii de pres! rom7neasc! .Rodi!et$. Oicti=e sau reale( 8n conducerea &organi;a iei de D8m$o=i a- din &*tirile- lui 1loom( apar *i numele altor e=rei americani &expatria i din Rom7nia-( precum 'orris Breens$urg( Raim Boldwasser( Berald Buterman( 'oishe /prinNle sau >ennH 1latt( fapt remarcat cu uimire *i de pres!. P&0 reporter( alleged to $e from Romania Mare, asNed 'eHer whH there were so manH Vews in=ol=ed in the DRD hierarchH. 1loom angrilH interrupted asNing whH there were so few Vews in=ol=ed in the hierarchH of the +R'. 0 shouting match ensued. The two leaders also announced that the annual DRD 0nnual :outh Con=ocation will $e held on this Hear on the island of 1ali in "ndonesia.- AD"D S!eed -ews 23 0ugust 23325C Referindu-se la +artidul Rom7nia 'are *i la dl. Iadim Tudor( paginile electronice ale lui 1loom spun c! acesta se situa 8n ta$!ra du*manilor lui 'arN 'eHer( pu$lic7nd 8n acest sens anumite articole. C! toate aceste &*tiri glume e- maschea;! transmiterea unor informa ii reale( dar camuflate( o do=ede*te postarea din T3 iulie 2332( despre &"n=estiga iile ser=iciilor rom7ne*ti de informa ii asupra DRD-. +ro$a$il c! 1loom chiar nu se sim ea $ine 8n Rom7nia regimului pesederist( care *tia $ine despre str7nsele sale leg!turi cu Traian 1!sescu. +e de alt! parte( ac iunile lui 1loom s-au $ucurat 8ntotdeauna de suportul C"0 la 1ucure*ti .8n ?KK4 o agent! a C"0 de la am$asada american!( acoperit! de func ia de $i$liotecar! a "i%liotecii Americane, s-a implicat deose$it de acti= 8n a-l sprijini pe 1loom 8n anumite pri=ati;!ri5. Conform &*tirilor- D"D S!eed -ews, din 2332 unii &lideri- ai organi;a iei "emoc ai#o ame icani de la 1ucure*ti au 8nceput a fi urm!ri i de &fantomele- ser=iciilor secrete( 8n timp ce au fost instalate microfoane secrete A%ugs$ p7n! *i 8n dormitorul lui 1loom. Bu=ernan ii de la +alatul Iictoria ar fi spus c! &ace*ti americani se implic! direct 8n =ia a noastr! politic! *i ne deturnea;! =otan ii# este timpul ca romnii s se trezeasc *i s! se ridice 8mpotri=a acestor interferen e din str!in!tate-. PChiar dac! *i +hilip 1loom era un apropiat al Pa ti"u#ui <emoc at din S)0)A)( ca *i Beorge /oros( =or$ele de mai sus se potri=eau mai degra$! celui din urm!( care tocmai =enise( luase leg!tura cu opo;i ia &democrat!-( apoi atacase *i criticase gu=ernul N!stase.C 1In$estiii#e is ae#iene2 !n Romnia Aficial( nici m!car TU din totalul capitalului social str!in din Rom7nia .al tuturor firmelor *i 8ntreprinderilor rom7ne*ti cu ac ionariat str!in5 nu se afl! 8n proprietate israelian!( dar aceste date statistice nu reflect! realitatea( c7t timp originea capitalului str!in poate fi .*i este5 perfect camuflat! derul7nd afacerile prin intermediul altor firme str!ine( 8nregistrate 8n off shore-uri( sau 8n Alanda( 'area 1ritanie .aici sunt 8nregistrate firmele multor israelieni ce derulea;! mega-afaceri 8n Rom7nia.5( El=e ia( 0ustria( )ngaria *.a.m.d. .dup! cum se =a =edea5. "ar afacerile israelienilor &repatria i-( sau ale e=reilor ce *i-au redo$7ndit cet! enia rom7n!( nici nu sunt 8nregistrate ca str!ine( ci ca &rom7ne*ti-. Da 8nceputul lui 233J( &in=esti iile directe- ale firmelor israeliene 8n Rom7nia( aproape TK milioane euro( plasau "sraelul pe locul T? 8n clasamentul &in=esti iilor str!ine-. 0ceste statistici oficiale nu arat! a$solut nimic despre amploarea real! a afacerilor firmelor cu capital declarat israelian .adic! despre cifra lor de afaceri5( c!ci investi.ia de ca!ital Astr3in3$ exprim! =aloarea capitalului social su$scris la 8nmatricularea firmei( condi ia func ion!rii oric!rei firme fiind de un minim de 233 lei noi .<@ de dolari5 la srl-uri( *i de 2@ mii lei =echiSac iune la societ! ile comerciale pe ac iuni( plus e=entuala majorare a capitalului social ini ial 8nregistrat. Cu oca;ia &Oorumului de afaceri rom7no-israelian-( ce a a=ut loc 8n septem$rie 233F( la Camera de Comer. (i Industrie a Rom+niei (i a Munici!iului "ucure(ti, pu$lica ia de specialitate a Camerei( consemna: &Oirmele israeliene( potri=it politicilor specifice( au in=estit 8n Rom7nia( 8n principal( prin %i me o%%-s.o e( 8nregistrate de regul! 8n Alanda( Cipru *i Brecia. 0stfel( in=esti iile totale ale

firmelor israeliene( directe *i de capital( sunt estimate la peste un miliard de dolari( iar in=esti iile 8n curs de derulare 8nsumea;! peste @33 milioane de dolari. /eparat de acestea( numeroase firme *i cet! eni israelieni au achi;i ionat terenuri *i locuin e de la persoane fi;ice din ara noastr! 8n di=erse localit! i din ar!.A &estimare- asem!n!toare f!cea 8n aceea*i perioad! *i ministerul rom7n de Externe: &+otri=it estim!rilor( in=esti iile indirecte reali;ate de firmele israeliene 8n Rom7nia( prin firmele o22'shore ale acestora din Alanda( Cipru( /)0 *i alte !ri( dep!*esc suma de un miliard de dolari...-. A apreciere la =aloare mai mare( o f!cea 8n mai 233@ Msolt NagH( ministrul Comunica iilor *i Tehnologiei "nforma iei( 8n deschiderea Romania'Israel 6i'Tech "usiness )orum, 8n pre;en a a ?@3 de repre;entan i ai &comunit! ii de afaceri israeliene- a lui Ehud Almert( premierul de a;i al "sraelului. El ar!ta c! &8ntre ?KK3 *i 233F( in=esti iile israeliene 8n ara noastr! au ajuns la peste 2 miliarde de dolari-. Cu un tota# estimat #a ni$e#u# anu#ui 677: "e 6 mi#ia "e "e "o#a i & i$in" 1in$estiia2 !n Romnia a ca&ita#u#ui is ae#ian' Is ae#u# e a #a acea "at' !n mo" ea#' &e & imu# #oc !nt e "einto ii st ini "e a%ace i !n Romnia( surclas7nd Alanda *i 0ustria( primele clasate .pe primele dou! locuri5( 8n mod aparent( pri=ind &originea in=esti iei str!ine-( ca *i ast!;i. Din 233F p7n! 8n pre;ent( "sraelul a a=ut un moti= special( a*a cum singur a ar!tat( de a-*i spori mai mult dec7t oricine altcine=a pre;en a economic! 8n Rom7nia: faptul c! astfel penetrea;! mai u*or economia european! *i $eneficia;! prin firmele create 8n Rom7nia de fondurile de de;=oltare alocate de )niunea European! acestui nou mem$ru. Din 233F p7n! 8n decem$rie 2334 num!rul firmelor cu capital israelian s-a "u(#at 8n Rom7nia( cf. Aficiului Registrului Comer ului( ceea ce la o apreciere simpl! demonstrea;! un total capital existent 8n 2334 de cca @ miliarde )/D( adic! T(F miliarde euro( peste orice alt capital str!in. De atunci *i p7n! ast!;i( se pare c! cifra s-a "u(#at !nc o "at. Is ae#u# -i in$estito ii e$ ei' #uai !m& eun' se a%# -i a/i' !n ea#itate' &e & imu# #oc !n economia omneasc( *i din urm!toarele considerente: - 43U din firmele identificate ca fiind &in=esti ii olande;e- maschea;! capitalul e=reiesc .chiar *i cele dou! mari $!nci olande;e A"- Amro Rothschild *i I-D "arings sunt controlate de =7rfurile clanurile $ancherilor interna ionali e=rei5( Alanda fiind un fel de paradis al capitalului e=reiesc( tot a*a cum &uli a e=reiasc!- din 0msterdam este leag!nul ma ii %inane e$ eie-ti inte naiona#e) - 0ustria( ce de inea locul doi 8n clasament( imediat dup! Alanda( ocup! acest loc prin de inerea +etrom-ului .prin 8ML$, a;i trec7nd pe locul ?( prin preluarea "CR de c!tre &austriaca- rste "an=, dar am$ele companii au doar re;iden ! austriac!( ele fiind de inute majoritar de un ac ionariat cosmopolit A rste, dup! ce a luat 1CR a tre$uit chiar s! reali;e;e o majorareSschim$are de capital( executat! su$ chiar controlul e=reilor de la "anca Rothschild, &consilierul- prelu!rii 1CR de c!tre rste$: 0ustria este totodat! preferat! de capitalul negru rusesc .de &mafia rus!- chiar5 pentru re;iden a unor firme cu care s! ac ione;e 8n restul lumii .inclusi= 8n Rom7nia5( de cele mai multe ori 8n asociere cu afaceri*tii israelieni. - Agen.ia Rom+n3 !entru Investi.ii Str3ine pierde din =edere faptul c! o serie de cet! eni israelieni prefer! *i alte state sau paradisuri financiare ca re;iden ! a firmelor cu care ac ionea;! 8n Rom7nia( loca ii cu po;i ii importante 8n clasamentul &in=esti iilor str!ine-( precum /)0 .oricum( peste @3U din capitalul american din Rom7nia este( de fapt( e=reiesc( precum compania Deneral lectric$, 0ntilele Alande;e( 'area 1ritanie( El=e ia( )ngaria *.a.m.d. Degat de ac.i/iii#e "e te enu i -i c#"i i efectuate de israelieni 8n Rom7nia .&numeroase firme *i cet! eni israelieni-( cum ar!ta Agen.ia Rom+n3 !entru Investi.ii Str3ine$, datele neoficiale ce ne-au fost confirmate de *eful catedrei de Rela.ii economice interna.ionale din 0/E( indicau 8n anul 233@ c!( 8n proprietate str!in!( 9?; "in acti$e#e "in Romnia sunt "einute "e ct e e$ ei ( 8n timp ce alte 23U erau de inute de ara$i( musulmani *i turci. 0;i este plau;i$il ca e=reii s! 8*i fi crescut aceast! pondere( prin achi;i ii *i restituiri. Ma%ia 1 us2))) este e$ eiasc@ Este un fapt sta$ilit( de*i men inut 8n discre ie( c! majoritatea liderilor mafiei ruse sunt etnici e=rei .excep iile fiind rare5( ace*tia a=7nd cele mai $une leg!turi 8n lume( ceea ce explic! *i de ce numele lor apar in de multe ori at7t mafiei &ruse-( c7t *i mafiei israeliene. 9eful lor ne-8ncoronat este 'arN Rich .ortografiat *i 'arc Rich5. "at! c7te=a din aceste nume: E$sei A+ on' mafiot originar din Deningrad( este primul na* istoric al mafiei ruse din 1rooNliHn

*i 'anhattan .locuind aici( 8n cartierul e=reiesc5. Ienit 8n ?K4@ la New :orN .8n acel an( @2@3 de e=rei so=ietici s-au &refugiat politic- 8n /)0( printre care *i 0gron( care a ascuns 8ns! americanilor c! era de fapt un criminal ce isp!*ise 4 ani de pu*c!rie( pentru omucidere5. 0 fost asasinat 8n mai ?KJ@( dar ancheta( desf!*urat! p7n! 8n "srael nu a dus la descoperirea asasinului. Ae.e/=e# As#an' considerat drept unul dintre cei unspre;ece *efi mafio i din "srael( a fost ucis la Tel-0=i= 8n fe$ruarie ?KKT. Mos.e *en A i' comerciant israelian originar din Raifa( sta$ilit la 1erlin *i fa$ricant de $!uturi spirtoase pe care le export! 8n Rusia. +rieten cu Rachmiel 1randwain. Le$> *en-<a$i"' asasinul comerciantului de diamante :osef :aQaco$i( 8n mai ?KK2 la 0n=ers. 0restat 8n septem$rie 8n NetanHa. Mon>a E#son' ;is >i*ine=sNi( *ef mafiot &moldo=ean- sta$ilit 8n /tatele )nite( conduce %1rigada lui 'onHa6 care operea;! 8n 1righton 1each. )rm!rit pentru tentati=e de omor repetate 8mpotri=a ri=alului s!u 1oris NaHfeld( este arestat 8n martie ?KK@ 8n "talia. a(tai Ba#mano$ici' fost agent du$lu pentru "srael *i Rusia. /ta$ilit pentru o =reme 8n /ierra Deone( unde se afi*ea;! 8n dese r7nduri cu di=erse figuri criminale ruse: NaHfeld( 1alagula. <a$i" Ba&#an' israelian( n!scut la Iilnius( cunoscut ca un apropiat al %1rig!;ii din Iilnius6( de=ine suspect imediat dup! asasinarea lui Iitas DingHs. Mic.ae# Ba&#an' tat!l lui Da=id >aplan *i asociat al lui Rachmiel 1randwain( repre;int! interesele 'G/ 8n statele $altice. Iaco( Bo a=in' israelian religios( organi;ator al traficului de cocain! 8ntre Colum$ia *i Europa prin /anNt +eters$urg *i 0n=ers. Este organi;atorul pre;umti= al transportului de ?3K2 Ng de cocain! capturat la IH$org 8n fe$ruarie ?KKT. *en Cion Ma#amu"' &comerciant- original din AnsN sta$ilit la 1erlin. +artener de afaceri cu electronice al lui Rachmiel 1randwain. Anton Ma#e$s=i' *eful clanului mafiot mosco=it "smailo=o( locuie*te la Tel-0=i= *i =a fi desemnat de Rachmiel 1randwain pentru a recupera maga;inele 'G/ c!;ute 8n ghearele lui >=antri*=ili. *o is Na>%e#" ;is &1ee$a-( e=reu $ielorus( &gard! de corp- a primilor doi na*i istorici ai mafiei ruse din 1rooNlHn( E=sei 0gron *i 'arat 1alagula( este arestat 8n ianuarie ?KKF pe aeroportul >ennedH su$ acu;area de a fi organi;at un trafic interna ional de heroin! 8ntre /ingapore *i New :orN prin Iar*o=ia. <a$i" Po"#o+ ;is &Dima-( partener new-HorNe; al lui 1oris NaHfeld 8n traficul de heroin!( 8ns!rcinat cu preluarea stupefiantelor 8n /)0. Au$a# S.emes.' israelian( traficant de cocain! 8ntre Colum$ia *i Europa. De=ine informator al justi iei israeliene 8n scopul lichid!rii re elelor &ruse*ti- ce ac ionea;! 8n "srael. Aa=o$ Ti#i&man' partener &rusQ al mafiotului italian Riccardo Oanchini( conduce societatea mosco=it! 1eniteNs. 0restat 8n 1rooNlHn 8n ?KJ4 pentru jaf( inculpat 8n ?KK3 pentru escrocherie cu diamante( este suspectat de sp!lare de $ani. Dicto Ci#(e ;is &Io=a-( mafiot de origine ucrainean! sta$ilit 8n 1rooNlHn din ?K4K. +rotector al localului Ras!utin .un fel de sediu central al mafiei ruse 8n /)05 *i traficant de produse petroliere( pune la cale la 8nceputul anului ?KK2 incendierea societ! ilor para=an ale O1" *i "R/ .Oiscul5( care filau acti=itatea mafiei ruse. Le$ C.e noi *i Mic.ae# C.e noi .fra i5 sunt nume cu greutatea m!surat! 8n miliarde de dolari. Ei *i-au construit un regat al aluminiului *i nu numai( 8n spa iul fost so=ietic( cu mijloace specifice procesului pri=ati;!rii din Rusia: ;eci de asasinate .directori de $!nci( copiii managerilor unor companii concurente( pre*edin i de firme5( *antaj( mit!( sp!lare de $ani. Ei 8n*i*i sau companii pe care le administrea;! au fost 8n cercetarea poli iei 8n El=e ia( /)0( 'area 1ritanie( "srael... ChernoH se simte 8n siguran ! doar 8n )craina *i 8n "srael .de unde nu sunt expul;a i( a=7nd *i cet! enia israelian!5 *i au total! interdic ie de a mai c!lca 8n 1ulgaria( unde sunt responsa$ili de organi;area structurilor mafiote *i a atentatelor de strad!. Ei sunt asocia i pentru mai multe pri=ati;!ri din Rom7nia( a=ocatul fra ilor ucraineano-israelieni Chernoi( T.>. 1atNo=( particip7nd personal la 8ncheierea actelor cu 'arian "ancu pentru preluarea rafin!riei R0OA-Ane*ti( unde finalmente 'iNhail CernoH l-a folosit ca para=an pe "aNo$ Boldo=sNH( care s-a 8mprietenit cu Traian 1!sescu *i l-a finan at la pre;iden ialele din 233K *i campaniile +DD. I!;7nd aceast! list! sumar!( nu mai poate uimi declara ia unui oficial din Departamentul de /tat

al /)0( Vonathan Winer: &Nu e5ist nici un &e sona, im&o tant a# c imei o +ani/ate use-ti u m it "e noi ca e s nu ai( asu& a sa un &a-a&o t is ae#ian -. Winer mai ad!uga cifra de *apte;eci *i cinci de astfel de mafio i &ru*i-( printre care 'ogile=itci( DuciansNi( Ra$ino=ici *i >o$;on. &Oiliera Simeon Mo+i#e$itci trece printr-un $loc din Cluj- ar!ta presa din anul 233T. Dar cine este 'ogile=itci *i ce afaceri 8n=7rte el( ne l!mure*te numai literatura de specialitate: /emion 'ogile=itci( alias /e=a( este de origine e=reiasc! iar grupul sau &ucrainean- 8*i desf!*oar! acti=itatea 8n "srael( Cehia( )ngaria( 0ustria *i /tatele )nite. Este considerat &liderul incontesta$il al mafiei ruse-. Cea mai mare parte a profiturilor ilicite ale grupului sunt recoltate de la 1udapesta *i sunt sp!late 8n Cehia. 'ogile=itci st! 8n spatele pie ei negre din fostele repu$lici so=ietice( folosind Cehia ca ar! de tran;it pentru destina ii de preferin ! occidentale. Brupul lui se ocup! cu traficul de armament - 8n special arme de mare cali$ru - cu prostitu ia( stupefiantele( pietrele pre ioase( sp!larea $anilor *i materialele radioacti=e. 'em$rii s!i se declar! proprietari a numeroase societ! i comerciale( restaurante *i proiecte imo$iliare. Ens! scopul real al multor interese comerciale pe care le manifest! este sp!larea $anilor murdari. &Oiliera 'ogile=itci- ajunge 8ns! s! implice *i trei clujeni 8ntr-o afacere transna ional! cu o mi;! de sute de milioane de dolari( f!c7ndu-i ac ionarii de form! ai unei firme din )ngaria ce a pus m7na pe parte din transportul de ga;e al DAZ,R8M spre Europa. 0stfel( pe < decem$rie 2332( se 8nfiin a 8n )ngaria compania comercial! ural TD. Oirma lua na*tere cu un capital social de ?2.333 de dolari *i a=ea un num!r de patru asocia i( 8ntre care trei cet! eni rom7ni. ural TD a de=enit 8ns! interesant! pe pia a interna ional! din momentul c7nd( imediat dup! 8nfiin are( semnea;! un contract care 8i aduce un profit anual de p7n! la un miliard de dolari. ural TD de=enise 8n decem$rie 2332 firma care intermedia =7n;!rile de ga;e ale DAZ,R8M pe ruta TurNmenistan - )craina. Contractul semnat 8ntre B0M+RA' *i minuscula &firm! din )ngaria- 8n care asocia i sunt trei cet! eni rom7ni *i unul israelian( ia luat prin surprindere pe to i in=estitorii interna ionali din domeniul energetic. Entre$!ri referitoare la ural TD *i la misterio*ii asocia i din ai firmei au 8nceput s! curg!. PDin documentele de 8nfiin are a firmei ural TD reiese c! societatea ar fi fost 8nfiin at! de patru asocia i: Bordon Mee=( cet! ean israelian( domiciliat 8n Tel 0=i=( Negreanu 0nca( /a=u 'ihai *i DuNacs Douise( ultimii trei fiind cet! eni rom7ni( domicilia i 8n Cluj-Napoca.C "n=estiga iile &au condus la aflarea identit! ii celor trei cet! eni rom7ni implica i 8n megaafacerea DAZ,R8M ' ural TD, dar *i mai important la descoperirea unei laturi foarte ascunse a acestei afaceri( 8n spatele c!reia se profilea;! una dintre cele mai importante grup!ri de crim! organi;at! din lume - organi;a ia 'ogile=itci-. En scurt timp( s-a do=edit c! cei trei rom7ni sunt ni*te am!r7 i .de*i dat! fiind dimensiunea afacerii ural TD ' DAZ,R8M, ei ar fi tre$uit s! ocupe unul dintre primele locuri 8n topul celor mai $oga i oameni din Rom7nia *i din estul Europei5 c!rora un a=ocat le-a dat s! semne;e ni*te acte pentru a fi ac ionari 8ntr-o firm! ungureasc!( pentru care( la schim$( primesc un milion de lei =echi lunar( care &sper s! m! ajute s! pl!tesc nota de telefon-( ;icea pensionara Douise DuNacs. *a/a + u&u#ui e #a Te# A$i$ Cheia firmei &ungure*ti- este cet! eanul israelian Bordon Mee=( *i nu cei trei rom7ni( deoarece ei au doar rolul de fa ad! 8n afacere. +otri=it mediilor de informa ii ucrainene( la adresa lui Bordon Mee= din Tel 0=i= func ionea;! firma 6ighroc= ,ro!erties Ltd, 8n care sunt asocia i DimitrH Oirtash *i "gor Oisherman. Compania 6ighroc= are in=esti ii at7t 8n )craina( c7t *i 8n 'oldo=a( in=esti iile fiind str7ns legate de acti=it! ile firmei DAZ,R8M 8n aceste !ri. "gor Oisherman este un personaj $ine cunoscut 8n lumea crimei organi;ate( fiind descris drept un mem$ru de $a;! al grup!rii 'ogile=itci. +e $a;a unor documente ale O1"( jurnalistul american Ro$ert Oriedman 8l pre;int! pe "gor Oisherman drept: &Coordonator al acti=it! ilor criminale ale grupului 'ogile=itci 8n )craina( Rusia( /tatele )nite( 'area 1ritanie( Repu$lica Ceh! *i )ngaria-. 0celea*i documente men ionea;! c! /emion 'ogile=itci( este &cel mai puternic mafiot din lume-. PConform $iografilor s!i( /emion 'ogile=itci s-ar fi n!scut 8n ?KF< 8n >ie=( )craina( 8ntr-o familie e=reiasc!. Este a$sol=ent al unei facult! i economice( fiind 8n pre;ent su$iectul a sute de pagini de rapoarte clasificate de c!tre O1" sau ser=icii secrete din 'area 1ritanie( 1elgia *i "srael. 'ogile=itci este considerat liderul incontesta$il al mafiei ruse. Da 8nceputul anilor QK3 a pus $a;ele unei re ele de crim! organi;at! 8n estul Europei: &'ogile=itci este prototipul mafiotului din noul mileniu. El a creat o re ea de comunica ii glo$al! reali;at! prin telefoane ce func ionea;! prin

satelit( celulare clonate( faxuri 8ncriptate( sisteme securi;ate de e-mail etc-. 'ogile=itci se afl! 8n spatele celei mai mari opera iuni de sp!lare de $ani din istorie( 4 miliarde de dolari sp!la i de mafia rus! prin intermediul "an= o2 -ew Mor=. Bruparea sa a 8ncercat s! =7nd! su$marine nucleare cartelurilor colum$iene( se afl! 8n spatele a numeroase asasinate politice( e implicat! 8n afaceri cu de*euri nucleare( cu arme( dar ac ionea;! *i pe cele mai mari $urse ale lumii. Cartierul general ;onal al grup!rii 'ogile=itchi era la 1udapesta( cre;7ndu-se c! dup! aceea s-a mutat la 'osco=a.C Conform unui raport secret al ser=iciilor de spionaj israeliene( 'ogile=itci a construit o organi;a ie criminal! suprastructurat! pe modelul &clasic- al mafiei americane( 8n care leg!turile de s7nge unesc figurile centrale: etnici e=rei( mul i dintre cei trei sute de mem$ri care formea;! nucleul organi;a iei sunt rude de s7nge( prin alian ! sau amantele acestora. 'ogile=itci ar fi f!cut primele milioane de pe urma migra iei cona ionalilor s!i e=rei. Da mijlocul anilor QJ3( c7nd( 8n gra$!( mii de e=rei emigrau din spa iul so=ietic spre "srael *i /)0( 'ogile=itci cump!ra ieftin $unurile emigran ilor pe care tre$uia apoi s! le =alorifice profita$il pe pia ! *i s! trimit! un rest de $ani( dup! ce-*i oprea un $un profit. Dup! ce organi;ea;! cea mai puternic! structur! mafiot!( e=reul de ?@3 de Ng 'ogile=itci( se retrage la 8nceputul anilor QK3 din 'osco=a( pentru a nu fi pre;ent la r!;$oaiele de strad! dintre $andele ri=ale( ce f!ceau ra=agii 8n capitala rus!. Empreun! cu solda ii s!i cei mai credincio*i se sta$ile*te 8n "srael( unde au primit cu to ii cet! enie. En "srael( el nu a f!cut =aluri( prefer7nd s! culti=e situa ia de a se mi*ca f!r! restric ii( unde s! se poat! odihni lini*tit *i refugia 8n =remuri grele( spun7nd c! se simte 8n siguran ! pe p!m7ntul israelian. 0 reu*it chiar s!-*i cree;e un &cap de pod- 8n "srael( profit7nd de cet! enia israelian! *i de statutul de e=reu( care 8i permite s! c!l!toreasc! li$er aici *i de aici. Dincolo de imunitatea oferit!( "sraelul este atracti= *i pentru c! este &ideal pentru sp!larea de $ani-( explica *i un general e=reu( c!ci( conform legisla iei israeliene( $!ncile pot accepta depuneri de $ani f!r! s! pun! nici o 8ntre$are. En ?KK?( 'ogile=itci s-a c!s!torit cu >atalin +app( o cet! ean! maghiar!( fapt ce i-a permis s! locuiasc! legal la 1udapesta( unde a 8nceput s! pun! $a;ele imperiului s!u criminal mondial. El 8*i petrecea o mare parte din timp ;$ur7nd 8ntre 'osco=a *i Tel 0=i= 8n a=ionul personal. 'ogile=itci a fost arestat *i 8nchis 8n ianuarie 233J 8n Rusia de c!tre regimul lui Iladimir +utin( fiind acu;at de fraud!( sp!lare *i extorcare de $ani. 0cest fapt nu a oprit afacerea instalat! la Cluj( unde 'ogile=itci i-a transmis *tafeta de c7 i=a ani unui apropiat de al s!u( tot e=reu. 0stfel( 8n iulie 2334( oligarhul Dimitri Oirtash( supranumit & arul energiei- din )craina( 8nfiin a la Cluj firma m2es4 Rom+nia SRL, cu scopul declarat de a importa 8n Rom7nia energie electric! din )craina. 0cela*i Dimitri Oirtash a preluat 8n 233T prin firma Ros/=r nergo afacerea de miliarde a ural TD, firma din Cluj ce furni;ea;! ga;ul rusesc, controlat! de 'ogile=itci. Deg!turile lui Oirtash cu 'ogile=itci au fost relatate de presa rus!( ucrainean! *i rom7n!( care a constatat c! cele dou! firme de la Cluj au acela*i sediu( asocierea celor doi 8n firma RighrocN( ca *i faptul c! e=reul "gor Oisherman( &locotenentul- lui 'ogile=itci( a=ea 8nregistrat Ro=er-ul cu care um$la la adresa societ! ii lui Oirtash din 'osco=a( pe strada No=H 0r$at nr. ?F. Brup!rii e=reului Mo+i#e$itci( ca *i lui Ma c Ric.( e asociat *i $ulgarul implicat 8n pri=ati;!rile sistemului energetic din Rom7nia ultimilor ani( Stamen Stantc.e$( arestat *i apoi eli$erat 8n 233< 8mpreun! cu e=reul rus *en>ato$! Roman A( amo$ici controla p7n! recent compania SI"- )T ACom!ania Si%eriana de ,etrol$, un mega-colos 8n lumea afacerilor cu com$usti$ili. 0$ramo=ici fusese un apropiat al lui 1oris El in( fiind consilierul financiar al fiicei fostului pre*edinte rus( TatHana DiacenNo( *i asociat cu so ul acesteia. Da mijlocul anilor QK3( c7nd >remlinul s-a hot!r7t s! =7nd! rafin!ria 8MS; 8il, patronat! p7n! atunci de stat( SI"- )T'/L lui 0$ramo=ici a fost implicat 8ntr-o &po=este sinistr!-. Directorul general al rafin!riei 8MS; se opunea 8nstr!in!rii propriet! ii statului rus( a*a c! a sf7r*it &plutind cu fa a 8n jos8ntr-un r7u. Dup! acest deces( SI"- )T a cump!rat pachetul majoritar al rafin!riei 8MS;, iar =7n;!rile de petrol s-au f!cut printr-o firm! din New :orN( numit! "el=a nerg&, *i compania ruseasc! Runicom, aceea*i companie la care a lucrat *i Constantin "a=orsNi( actualul patron al holdingului /ni' com, &de in!torul monopolului pe com$usti$ili lichi;i *i pe transporturile industriale pe calea ferat! de pe grani a de est a Rom7niei-. Mi=.ai# F i"man) Concernul Russ=& Al&umini&, finan at de grupul rusesc AL)A, este condus de Aleg DeripasNa( &unul dintre cei mai importan i oligarhi ru*i ai momentului-. DeripasNa este permanentul prieten *i partener de afaceri al cele$rilor 1oris 1ere;o=sNi( 0natoli Chiu$ais *i Roman

0$ramo=ici( dar este finan at de Oridman AAl2a "an=$. Compania Cemtrade, o su$sidiar! a concernului rus Russ=& Al&umini&, de ine 8n pre;ent toate acti=ele la firma AL8R Aradea( pe care le-a luat de la statul rom7n 8n mai 2333( 8n timpul gu=ern!rii CDR-iste. NAL8R'8radea este singurul produc!tor de alumin! tu$ular! din Europa( pe plan mondial exist7nd un singur alt produc!tor( ALC8A'S/A. De in!torul Cemtrade este off-shore-ul din "nsulele Iirgine 1ritanice( Bilcor International Ltd.K 'iNhail Oridman st! *i 8n spatele companiei ruse Conares'Mechel, $eneficiara mai multor pri=ati;!ri 8n Rom7nia( dar *i 8n spatele prelu!rii rafin!riei $!c!uane R0OA-Ane*ti. Cele dou! com$inate rom7ne*ti pri=ati;ate de &ru*ii de la Conares'Mechel9, sunt de fapt cump!rate prin o22'shore'uri 8nregistrate 8n or!*elul de munte el=e ian Mug. 0ce*ti &ru*i- nu au de g7nd s! raporte;e conta$il profit 8n Rom7nia( *i nici 8n Rusia( deci ei nu pl!tesc impo;ite. Aficial( afacerile lor merg pe pierdere: com$inatul de la C7mpia Tur;ii a 8nregistrat pierderi halucinante .?<T de miliarde de lei =echi pe anul 233T( *i <4 de miliarde de lei =echi 8n 233F5( ca *i com$inatul de la T7rgo=i*te .ce a 8nregistrat pierderi de 4<3 de miliarde de lei =echi 8n 233T( *i de @F@ de miliarde 8n 233F5. Totul este o cacealma pentru 8n*elarea statului rom7n. Com$inatele func ionea;!. Datoriile acumulate sunt( de fapt( credite acordate de c!tre off-shore-ul Conares din El=e ia( credite ce au fost operate 8n conta$ilitate ca in=esti ii. +rofitul re=ine firmei din El=e ia( ce 8ncasea;! ratele 8mprumutului de la com$inatele din Rom7nia. A alt! schem! conta$il! este contractul de consultan ! economic!: 8n 233T( Mechel C+m!ia Tur4ii a pl!tit c!tre compania Mechel din Rusia circa 4J de miliarde de lei drept consultan !( 8n timp ce( tot 8n 233T( aceea*i firm!( conform o$liga iilor de pri=ati;are( =irase ?33 de miliarde 8n conturile com$inatului. 0lte a=antaje de care a $eneficiat &grupul Conares'Mechel9 din partea statului rom7n constau 8n *tergerea *i ree*alonarea datoriilor de ;eci de milioane de euro( precum *i 8n clau;ele financiare extrem de lejere din contractele de pri=ati;are. +entru com$inatul de la C7mpia Tur;ii( ru*ii de la Conares'Mechel au pl!tit A,A,S numai 2(@ milioane de euro( restul fiind in=esti ii formale. De fapt( s-a =!;ut c! taie sec ii 8ntregi *i apoi le tope*te. +entru a 8n elege fenomenul expansiunii afacerilor oligarhilor din spa iul ex-so=ietic spre Europa( Ziua de Clu7 a reali;at un inter=iu( la 1udapesta( la finele lui 233@ cu jurnalistul de in=estiga ie Vurgen Roth .cel care a consacrat expresia de &oligarhi ru*i-5. 0cesta spunea c!( dup! ?KKK grup!rile economico-criminale &ruse- s-au orientat spre Europa Central! *i de Est( odat! cu semnalul integr!rii acestora 8n )E. 0cum 8*i in=estesc $anii 8n !ri precum Rom7nia( Croa ia sau 1ulgaria. Ele lucrea;! printr-un sistem de firme o22'shore pentru a se ascunde *i pentru a reu*i s! spele $ani. &De exemplu( 8n "srael nu exist! legisla ie 8mpotri=a sp!l!rii $anilor *i nici 8n unele ;one din El=e ia. 0colo =e i g!si centrele multora din afacerile acestor %oligarhi6.0rest!rile de la 1ucure*ti din anul 233<( 8n & "osa u# s&ioni#o -( au de;=!luit c! orice este important de preluat din economia rom7neasc! s-a aflat 8n permanenta aten ie a oamenilor mafiei &ruso--e=reie*ti conectat! la Ma c Ric.. Brupul era condus de e=reul rus Iadim 1enHato= si de $ulgarul /tamen /tantche=( care are o $iografie contro=ersat!: Da 8nceputul anilor QK3( /tantche= a fost implicat 8n de=ali;area unor $!nci $ulgare *i 8n intermedierea =7n;!rii de petrol de la rafin!ria $ulgar! Neftochim. /pre sf7r*itul anilor QK3 a intrat 8n lumea interlop! mondial!( fiind asociat lui "lia +a=lo=. 'iliardarul $ulgar +a=lo= a fost asasinat 8n 233T( de c!tre &mafia ucrainean!-( a doua ;i dup! ce a depus m!rturie 8ntr-un proces pri=ind asasinarea fostului premier $ulgar 0ndrei DuNiano=. +a=lo= era partener de afaceri cu contro=ersatul afacerist &american- Ro$ert 'axwell .e=reu acu;at 8n /)0 de sp!lare de $ani5 *i cu *eful &mafiei ruse-( e=reul /emion 'ogilet=ici. En afacerile petroliere( /tantche= a lucrat pentru e=reul 'arc Rich *i compania acestuia Blencore( implicat! 8n toate scandalurile petroliere din 1ulgaria. 9i $anca Credit /uisse Oirst 1oston pentru care lucra /tance= 8n momentul arest!rii( func ionea;! ca agent de achi;i ii pentru Blencore( firma lui 'arc Rich. Dar( de*i au fost aresta i( inculpa ii din echipa 1enHato=-/tantche= care ac ionau pentru trustul 'arco "nterna ional .controlat de 'arc Rich5( au $eneficiat de sprijinul ministrului de Externe 8n 2334( adic! al lui 'ihai R!;=an )ngureanu( care a cerut eli$erarea lor( ac ion7nd la comanda unui congresmen e=reu din /)0( Ro(e t Ee5#e ( a fostului am$asador al /tatelor )nite 8n Rom7nia( A#% e" Moses .*ef al mai multor organi;a ii e=reie*ti interna ionale5( al lui Foe *i"en .8n pre;ent =icepre*edintele al /)05 ca *i al altor oficiali americani. Adat! eli$era i( ace*tia au p!r!sit Rom7nia(

iar procesul *i anchetarea lor 8n alte cau;e de trafic de influen ! au 8ncetat practic. )n important mason rom7n - 9.'. -( *ef de rit( a ar!tat 8ntr-un anumit context c! )ngureanu apar ine masoneriei regulare. 0=7nd un grad 8nalt de ini iere .TT 8n ritul sco ian5( el are dreptul de a participa *i la 8ntrunirile altor loji( din str!in!tate( dar se spune c! a a=ut *i perioade 8n care a in trat 8n adormire( de*i s-a =!dit c! &fra ii- i-au s!rit 8ntotdeauna 8n ajutor. 9i despre tat!l lui '. R. )ngureanu( 9tefan )ngureanu( se spune 8n ora*ul s!u - "a*i( unde a fost =iceprimar X c! este un important mason. )n profesor e=reu *i mason( 0. Iianu .;is *i /ami5( ar fi cel care l-a preluat la 8nceputul anilor QK3 pe '. R. )ngureanu( pentru a-l propulsa 8n carier!. /-a =or$it chiar 8n +arlamentul Rom7niei despre &apartenen a- .pro$a$il participarea sa( 8n timpul deplas!rilor 8n "srael5 prin ?KK4-2334( la #o,a masonic 3as.ac.a n )96 din &Arientul Tel 0=i=-( cu caracter sionist( compus! de e=reii originari din Rom7nia 8n anul ?K@?( care ine ritualul 8n lim$a rom7n!( &su$ ciocanul =enera$ilului maestru "oan /chwart;-. Doja masonic! israelian! Rashachar ar fi fost( al!turi de + u&a ea "e #a Pa is a e$ eu#ui Ma ce# Sc.a&i a( cu care se afla 8n str7ns! leg!tur!( &p!str!toarea *i perpetuatoarea tradi iei masonice rom7ne*ti peste F3 de ani P?K@??KKTC( p7n! la crearea 'arii Doji Na ionale din Rom7nia-( dup! Voseph Raffner( 'are Arator al 'arii Doji din /tatul "srael .re=ista 'DNR( )orum Masonic, nr.J-K iunie-septem$rie 233?5. Doja Rashachar asigur! 8n pre;ent amici ia 8ntre 'area Doj! din /tatul "srael *i masoneria rom7n!( dup! ce 8n martie 233? .c7nd )ngureanu era secretar de stat la Externe *i pre*edinte al a*a;isei agen ii de stat &"nstitutul Rom7n pentru /tudii /trategice-5 o delega ie a masoneriei rom7ne( condus! de 'arele 'aestru Bheorghe Com!nescu i-a =i;itat pe &fra ii- din "srael( la ju$ileul de @3 de ani de la crearea lojii Rashachar. De ani $uni( 'ihai R!;=an )ngureanu a fost sus inut( material *i politic de magnatul 1ma e maest u2 mason *o+"an Nico#ae *u/ianu( cel care este &garantul de amici ie- dintre Ma ea Lo, A#&ina a El=e iei .este cet! ean el=e ian5 *i Ma ea Lo, Naiona# "in Romnia . Tot 1u;!ianu e cel care i-a propus( pe linie de partid .+ND5( 8n 233F( premierului T!riceanu( s! 8l pun! pe )ngureanu agreat *i de 1!sescu( 1u;!ianu fiind prieten *i cu 'ircea 1!sescu( fratele pre*edintelui - 8n fruntea ministerului de Externe. 0poi( c7t a fost director general al /"E( )ngureanu a folosit curent a=ionul personal al lui 1u;!ianu *i a primit de la el ;eci de mii de euro. Totodat!( 'ihai R!;=an )ngureanu se ca;a gratuit 8n apartamentul re;er=at permanent la Rotelul "mperial din Iiena pe numele 1ogdan 1u;!ianu( c!ci )ngureanu are( dup! "srael( o rela ie special! cu 0ustria( =i;it7nd frec=ent Iiena( d7nd inter=iuri *i conduc7nd "nstitutul de Cercet!ri E=reie*ti din capitala austriac!. PEn martie 233<( 8n cotidianul austriac Die +resse( ap!rea un inter=iu cu ministrul de Externe de atunci al
Rom7niei( '. R. )ngureanu( care le spunea austriecilor c!: &0ustria este a;i cel mai important in=estitor str!in din Rom7nia. Tre$uie s! pri=i i Rom7nia aproape ca *i un nou land federal .austriac5-. De fapt( lui )ngureanu 8i place s! stea c7t mai mult la Iiena. 0ici a condus 8n perioada 233?-233T a*a-;isul institut &EuropeQs /outhEasternQs +act of /ta$ilitH- .+actul de /ta$ilitate pentru Europa de /ud-Est5( iar 8n perioada 233T-233F a coordonat( tot la Iiena( &/outh-Eastern European "nitiati=e- ."ni iati=a de Cooperare pentru Europa de /udEst5( post 8n care re=ine 8n martie-decem$rie 2334( tot la Iiena. 9i so ia lui )ngureanu a 8ncasat ?43.333 de euro pentru &medical consulting- de la A'I 0B Iienna .care de ine 8n Rom7nia trustul petrolier +etrom5. Dar 0ustria este( 8n Europa( &sluga intereselor sioniste-( conform lui 'oishe 0rHe Oriedman( ra$inul *ef iudeoortodox al 0ustriei( statul austriac( Iiena cu prec!dere( fiind 8mp7n;it de agentura 'ossad-ului.C

Bruparea masonic! condus! de 1u;!ianu *i de Cornel Ii*oianu este cunoscut! *i ca & masone ia omn a ene +iei2( dup! mega-afacerile derulate de cei ce o compun. 'area Doj! a Rom7niei semnase un %+act de Concordat6 cu 0lpina( marea loj! el=e ian! care este unul dintre puternicele $ra e europene ale masoneriei $ritanice - ce 8i confer! &regularitatea- - dar numele ei este( 8n acela*i timp( implicat 8n mai multe conspira ii. C0PRINS 8) Meto"e#e unui se $iciu sec et st in. Ca;ul 'ossad-ului. 0gen ii &oameni de afaceri-. 0sasini su$ steag str!in *i &propaganda neagr!-. Crima ca metod! general!. +e deasupra Rom7niei. "dentit! ile clandestine. 'ossad-ul 8n Rom7nia &post-decem$rist!-. &+arteneriat strategic- /R"'ossad din ?KK2. Afi erii israelieni fac afaceri rom7ne*ti. 6) A5a Eas.in+ton-Lon" a-*ucu e-ti' o a#t A5 sionistG +rieten al "sraelului *i al americanilor. &+rofilul- 1!sescu 8n cancelarii. Ca ministeria$il emanat de &re=olu ie-. Ce mai politician, 'afia li$ane;ilor &cre*tini- *i +D-ul. 0facerile "oanei 1!sescu cu li$ane;ii 'ossad-ului. En

=i;it! la 1echtel *i 1Qnai 1Qrith. Afensi=a anti-musulman!. Recrut pentru 'ossad. "mplicarea organi;a iilor mondiale e=reie*ti. Ii;it! la ni=el 8nalt la e=reii americani *i 1Qnai 1Qrith. 9) Ca"a$ e#e "in "e(a aua #ui *sescu) +este ?3 ani de rela ii 1!sescu-1loom. &9tirilecriptate... *i Democrats 0$road 1!sescu-1loom *i interesul asupra "raNului .1loom( ca =7rf americano-israelian 8n "raN5. /imona 'arinescu 8i 8ncurca. 1loom *i 1alta;ar( din nou asocia i. 'it!( fraud! *i corup ie. 0supra pri=ati;!rii 1CR. 1loom ser=it de /R" *i +D. C"0( 'ossad( /R" *i un dosar penal ultra-secret. &0ctorii- e=rei de la 0m$asada /)0. 'u*amali;area politic! a fraudei penale. 1oc *i E$a( la spa-ul israeliean. +ri=ati;are *i rela ii +D: 1alta;ar-Iideanu-1odu. +atronii lui /e$astian 1odu. &0gentul israelian- Elena )drea. Cu oamenii israelianului 0ri /ha=el-/t!nescu. En re eaua 1ittner G Comp. 1ittner( )drea-Coco* *i $anii mafiei. Casa de a=ocatur! a lui 1ittner *i a &ru*ilor-. En=!luirea lui Traian 1!sescu. &0legerile fraudate- *i Dolden "lit4-ul,L, Rea$ilitarea alegerilor *i a lui 1ittner. &'ossadiuc- de la +D. ON"-ul( israelienii( 1a$iuc *i 1!sescu. :) Ca e societate ci$i#G 1!sescu cel din pu*culi a lui /oros. 1!sescu( &falimentul- Rom7niei *i V. /achs. Re=olu iile soft marca /oros. )craina +ortocalie. Da 1ucure*ti ca la >ie=. +leiada organi;a iilor din &Re eaua /oros-. 'i;eria din interiorul BD/. Coali ia pentru un parlament pro/oros. Desprinderea lui /oros de 1!sescu,L, /oros( ca =oce a sionismului soft. 0facerile /oros 8n Rom7nia. 4) Hu$e na ea %i#o-sionist) Delega iile e=reie*ti *i "#nai "#rith'ul. 'inistrul 'ihai R!;=an )ngureanu( un &iudeu- sionist. /!-*i caute rom7nii alt! ar!,L Enc! un li$eral cu ascenden a israelit!. Ehud Almert( un e=reu &rom7n- interesat de &8ntoarcerea acas!-. Rom7nia ca int!... Empotri=a )niunii Europene. Da pentru firmele israeliene. Expansiune economic! prin am$asada "sraelului. '. R. )ngureanu 8n "srael. 0ting7nd inima iudaismului. &Cur ile Bojdu-( afacere israelian! a gu=ernelor maghiar *i rom7n. 0m$asadorii /)0 de religie mo;aic!. I) Po#itica %i#o-sionist) Rom7nia pro-"srael 8n Consiliul de /ecuritate. "sraelul( )ngureanu *i &Dosarul iranian-. Rom7nia la r!;$oi pentru "srael .?5. +ro-israelian 8n fruntea spionajului rom7nesc. +re*edintele rom7n &8*i ia lec iile- 8n "srael. &Rom7nia ac ionea;! la comanda '0E israelian-. 0rmata israelian! se antrenea;! 8n Rom7nia. Rom7nia la r!;$oi pentru "srael .25. Bu=ernare mixat!: israeliano-rom7n!. J) *ucu e-tiu# ca int) Bhe*efturi e=reie*ti la Capital!. "sraelienii de la Catedrala +la;a. '. R. )ngureanu sa$ot7nd 1iserica *i Iaticanul. +rimarul Aprescu( &frate- cu e=reii ,L Retroced!ri *i +u;uri a la Aprescu. K) In 0niunea Eu o&ean) Diploma ia israelian! ne-a $!gat 8n )E ,L &)n "srael 8n Rom7nia,-. Dispari ia "sraelului ,L &"sraelul cump!r! Rom7nia,- "sraelul =ersus )E,L &C"0 conduce Rom7nia,"sraelul =rea .8n5 )niunea European!, Rom7nia ca a=anpost al "sraelului. Comi ii *i comitete mixte. &Comer ul Di$er- cu "sraelul. Noile +rotocoale economice. ?) Ciu"ata &o#itic economic a Romniei . &"n=esti iile israeliene- 8n Rom7nia. Camera de Comer a Rom7niei( filo-israelian!. O!r! =i;e pentru e=rei. 87) Is ae#u# -i Ma%ia nu--i "e/mint inte esu#) Aamenii de paie ai in=estitorilor secre i. /t!p7nul Transil=aniei cu spate israelian. 'afia &rus!-... este e=reiasc!, 1a;a grupului e la Tel 0=i=. &Aligarhii- de la R!s!rit( 8n Rom7nia. 88) "ossad ul -i 1o#i+a .ii u-i2 e$ ei' !nsc i-i &ent u a%in ii#e omne-ti) Adiseea rafin!riei R0OA. Ne=!;utul =7rf al piramidei. 0gentul israelian De=H Nissim. +rima pri=ati;are cu dedica ie. /e sparge $u$oiul cu i ei. E=reii ies pe fa !: =or rafin!ria $!c!uan!, Enceputul implic!rii lui Traian 1!sescu. Oridman *i israelienii lui Rich ies din culise. Descinderea la Cotroceni a lui )ri 1idner. De=H Nissim c!tre premierul T!riceanu. Cotrocenii schim$! proprietarii R0OA. A perdea de cea ! 8n jurul ade=!ra ilor proprietari. 'iNhail Oridman( 8nc! un exponent al noii &oligarhii ruse-. 'iNhail Oridman( 0l. 1ittner( &mafia rus!- G comp. 1!sescu *i +DD finan a i de e=reii de la R0OA. 86) P emie ii 0n+u eanu -i Ponta' & ieteni &ent u masoni' ame icani -i Is ae# , Iictor +onta 8*i face c!r ile 8n "srael. )ngureanu nominali;at de Washigton. &+remier pentru r!;$oi-... sus inut de masoni. '.R. )ngureanu( =iitorul pre*edinte al Rom7niei .,LL5 9i +onta *i-a f!cut gu=ernul la Washington..

S-ar putea să vă placă și