Sunteți pe pagina 1din 6

Prof. Iliu Olariu Ana-Maria Prof.

Ki Violeta

CENTRUL JUDEEAN DE RESURSE I ASISTEN EDUCAIONAL CARA-SEVERIN CA INET COLAR DE ASISTEN PSI!OPEDA"O"IC LICEUL TE!NOLO"IC TRANDA#IR COC$RL CARANSE E

ANUL COLAR 2012-2013 CLASA a X a: Propunere de activitate op iona!" Pro#$ p%i&o!o': (!iu O!ariu Ana-)aria Pro#$ p%i&o!o': *i +io!eta

,ipu! de op iona! % la ni&elul ariei 'urri'ulare ( O) *i +o'ietate , -urata% un an *'olar )odu! de de%#".urare% -e 'la+. / -e 0ru-e

/nv" de%pre 0ine1 2nv" %" re!aione3 AR4U)5N,


Pentru ca un tnr s rspund adecvat unor realiti n schimbare, el trebuie s dispun de competenele proprii gndirii critice, de capacitatea de inserie social activ, precum i de un set de atitudini i valori personalizate; el trebuie s posede motivaia i disponibilitatea de a reaciona pozitiv la schimbare ca premis a dezvoltrii personale. n acest orizont de ateptare, cunoaterea de sine i a celorlali devine esenial. extras din Programa colar de psihologie- nr. 5128/ 21.12.1999.)

Dorin1a ele&ilor 2e a afla '3t )ai )ulte infor)a1ii 2e+-re ei 4nii/ 2e &alorifi'are a +inelui/ 2in ne&oia 2e 2e5&oltare a -er+onalit.ii a2u'e i2eea a'e+tui o-ional. Con+i2er '. -reo'u-area atent. a tinerilor -entru i)a0inea 2e +ine tran+)ite la ni&elul 'o)unit.ii 'olare ne&oia lor 2e 2e5&oltare -er+onal. i i2entitar./ ne&oie 'are tre6uie a+i)ilat. unui +til 2e &ia . +.n.to+ 'are +. a7ute t3n.rul +.-i 'onture5e un &iitor a2u'.tor 2e )aturitate i ar)onie. 8n a'e+t +en+ a) -ro-u+ un o-1ional 4n 'a2rul ariei 'urri'ulare 9 !m i societate 4n 'are +e inter+e'tea5. +e0)ente +-e'ifi'e -+i:olo0iei 0enerale/ -+i:olo0iei 2e5&olt.rii i -+i:olo0iei +o'iale. A) o6+er&at 4n -ra'ti'a 2e 'on+iliere in2i&i2ual. i 2e 0ru- '. ele&ii ar 2ori +. afle )ai )ulte a).nunte le0ate 2e 2e5&oltarea lor -er+onal.. 8n ur)a unei 'er'et.ri a&3n2 la 6a5. )eto2a ':e+tionarului reie+ 4n r3n2ul ele&ilor ur).toarele ne&oi% ne&oia 2e auto'unoatere/ ne&oia 2e +o'iali5are i a-artenen. la un 0ru- -otri&it 'u &3r+ta/ ne&oia 2e 2i&erti+)ent/ ne&oia 2e e;-lorare a -otenialului -er+onal i ne&oia 2e o-ti)i5are -er+onal. 4n a'or2 'u -o+i6ilit.ile 2e Planifi'are o-1ional <=><-<=>? >

Prof. Iliu Olariu Ana-Maria Prof. Ki Violeta

2e5&oltare 'olar. i -er+onal. . A) o-tat 4n &e2erea 2e+f.ur.rii a'e+tui 'ur+ -entru le'ii intera'ti&e/ 2o5ate 'u te)ati'i -ra'ti'e/ +-ontaneitate i )ult. 'reati&itate. A6or23n2 o a+tfel 2e )anier. 2e lu'ru +e in+talea5. 4n r3n2ul ele&ilor 2orina +in'er. 2e -arti'i-are/ 2e+':i2ere/ +-irit 2e o6+er&a1ie/ )oti&aia +-re 2e5&oltare i 2orin. 4n a reali5a lu'ruri '3t )ai fru)oa+e 'are +. le -un. 4n e&i2en. -er+onalitatea. A'e+t o-ional e+te )enit +-re finalitatea 2e a a'or2a fie'.rui ele& -arti'i-ant o 'arte 2e i2entitate -entru in'ertul 'u&3nt ,a2ole+'ent,. Sta6ilirea o6ie'ti&elor tran+2i+'i-linare / a o6ie'ti&elor 2e referin1. are 'a +u-ort a'ti&itatea -e 0ru-e +au 'entre 2e intere+. Co)-etene 0enerale >. I2entifi'area unor fa-te/ -ro'e+e *i 'on'e-te +-e'ifi'e 2o)eniului *tiin1elor +o'iale *i a rela1iilor 2intre a'e+tea/ -rin inter)e2iul 'on'e-telor +-e'ifi'e *tiin1elor +o'iale *i u)ane <. Utili5area unor in+tru)ente +-e'ifi'e *tiin1elor +o'iale *i u)ane -entru 'ara'teri5area 0eneral. *i +-e'ifi'. a unei -ro6le)e teoreti'e *i -ra'ti'e ?. E;-li'area unor fa-te/ feno)ene/ -ro'e+e +-e'ifi'e 2o)eniului *tiin1elor +o'iale -rin inter)e2iul )o2elelor teoreti'e @. Inter-retarea 2in -er+-e'ti&a *tiin1elor +o'iale *i u)ane a re5ultatelor unei anali5e +au 'er'et.ri *i a 2iferitelor -un'te 2e &e2ere +tu2iate A. Reali5area unor 'one;iuni 4ntre 'uno*tin1ele 2o63n2ite 4n 2o)eniul *tiin1elor +o'iale *i u)ane *i a-li'area a'e+tora 4n e&aluarea *i o-ti)i5area +olu1iilor unor +itua1ii--ro6le). Co)-etene +-e'ifi'e Bo6ie'ti&e 2e referin.C -

Ele&ii +. 4nelea0. -arti'ularit.ile &3r+tei a2ole+'enei Ele&ii +. i2entifi'e ele)entele 'unoaterii 2e +ine i a 'elorlai B'alit.i/ -un'te tari/ -un'te +la6e/ tr.+.turi/ i2ealuri/ &alori/ 'ore+-on2ene/ -arti'ularit.iC Ele&ii +. )anife+te o 'on2uit. 'are +. 2e)on+tre5e 'o)uni'are a+erti&. Ele&ii +. )anife+te a6ilit.i 2e rela1ionare efi'ient.D 'oo-erarea 'u 'eilal1i Cur+ul +. a6ilite5e ele&ul 4n re5ol&area/ -rin 'oo-erare 'u 'eilal1i a unor +itua1ii -ro6le). 'u a7utorul 'uno*tin1elor 2e -+i:olo0ie Ele&ii +. 2e5&olte relaii ar)onioa+e 'u 'eilali A'ti&it.ile 2in 'a2rul 'ur+ului +. tonifi'e afe'ti&itatea a2ole+'entului A'ti&it.ile 2in 'a2rul 'ur+ului +. 2e5&olte inteli0ena e)oional. A'ti&it.ile 2in 'a2rul 'ur+ului +. e;-lore5e -otenialul 'reati& A'ti&it.ile 2in 'a2rul 'ur+ului +. fa'ilite5e ra-ortul ne&oi- a2a-tare a 'on2uitei -ro-rii la +itua1ii 'on'rete 2e &ia1. Ele&ii +. )anife+te 'urio5itate -entru 'unoaterea -er+onalit.ii u)ane Ele&ii +. 'orele5e a+-e'te +e)nifi'ati&e 2in &iaa unor -er+onalit.i 'u 'unotiinele 2e+-re -er+onalitate 4n&.ate la -+i:olo0ie Ele&ii +. fa'. 'uno+'ute *i 4n afara *'olii infor)a1iile 2o63n2ite la a'e+t 'ur+ Ele&ii +. )anife+te intere+ 4n 2e5&oltarea i o-ti)i5area lor -er+onal. Planifi'are o-1ional <=><-<=>? <

Prof. Iliu Olariu Ana-Maria Prof. Ki Violeta

CON6(NU,UR( AL5 /N+767R(( >. P+i:olo0ia a2ole+'enei <. Cunoate-l -e 'el.lalt 9 inter'unoatere ?. Cunoate-te -e tine 4n+ui - auto'unoatere @. Co)uni'area i +oluionarea 'onfli'telor A. Inteli0en. e)oional. E. Mana0e)ent -er+onal i 2e e':i-. F. Per+onalitate-'ara'ter/ te)-era)ent/ talente G. Per+onalit.1i 2e +ea). H. Di&er+itate i inter'ulturalitate 9 un Nu 2i+'ri)in.rii >=. A'iuni 2e 2e5&oltare -er+onal.--uterea fa-tei >>. E;-o5iie 2e foto0rafie ,#aete la -ortretul a2ole+'enei, ><. Itinerarii turi+ti'e/ &i5ite *i 2ru)e1ii >?. Portofolii% Cine +unt euI Cine eti tuI Dar noiI

AC,(+(,76( -5 /N+76AR5 O8$ de re#$ >. 59e0p!e de activit" i de 2nv" are

<.

?. @.

-e;er'iii 2e i'e-6reaJin0/ )aterial &i2eo +e'&en. 2e fil) ,Li'eenii,/ +u-ort -oKer-oint ,Parti'ularit.i 2e &3r+t.,/ +tu2ii 2e 'a5 B2in &iaa 'oti2ian. % Po&e+tea Mirunei L 2in literatur. % le'tura unor 'itate 2in 'artea ,Jurnalul a2ole+'entului )io-,C - 7o'uri 'u rol 2e 2i&erti+)ent i fa'ilitare a inter'unoaterii/ e;er'iii -entru inte0rare i 'oe5iune 2e 0ru- Ba'ti&it.i 2e 0ru- intite -e inter-'unoatere i 'o)uni'areC/ &i5ionarea i 'o)entarea unui )aterial &i2eo 'u +e'&ene 2in fil)e -re5ent3n2 -ro6le)e ale unor -er+ona7e 9 lu'ru -e e':i-e 'u +ar'ini -re'i+e L a'ti&it.i 2e 0ru- % 2e56atere/ ,Afiul 0ru-ului, i in&entarea unui 5iar -ro)o&3n2 a2ole+'ena -o6li0atoriu toi )e)6rii a2u' 'ontri6uie 4n reali5area a'ti&it.ilor - 7o' 2e rol ,4n o0lin2.,/ fie 2e lu'ru 2e auto-'unoatere BAfi -u6li'itar/ Cine +unt eu/ te+t -roie'ti& Dru)ul/ i+tori'ul -er+onal - Linia &ieiiC -A+-e'te teoreti'e % +':e)a 'o)uni'.rii/ 7o'uri 2e e&i2eniere a ele)entelor i)-ortante 4n 'o)uni'are L -e;er'i1ii 2e i2entifi'are a ele)entelor +e)nifi'ati&e 2intr-un )e+a7 oral D +'ri+L rolul a+'ult.rii a'ti&e L - 'o)uni'are i 'onfli't % 'au5e ale 'onfli'tului/ erori 4n 'o)uni'are/ ti-uri 2e 'o)uni'are/ e;er'iii 2e 'o)uni'are a+erti&./ 7o' 2e rol L afie ilu+tr3n2 rolul 'o)uni'.rii 4n +oluionarea 'onfli'telor Planifi'are o-1ional <=><-<=>? ?

Prof. Iliu Olariu Ana-Maria Prof. Ki Violeta

A.

E.

F.

G.

H.

>=.

>>.

><.

>?.

- )aterial -oKer-oint 2e+-re inteli0ena e)oional. L -anali5. +e'&en. &i2eo 2in fil) 2o'u)entar -e te)a inteli0enei e)oionale L - te+t 2e inteli0en. e)oional. -e;er'iii 2e 2e5&oltare a inteli0enei e)oionale --oKer-oint 'u a+-e't teoreti'e le0ate 2e )ana0e)entul -er+onal - o6ie'ti&e SMART 9 a-li'aii - 0e+tionarea re+ur+elor -er+onale -rin% )ana0e)entul 4n&..riiL - ela6orarea unui -lan 2e 'arier. -7o'uri i e;er'iii &i53n2 2e5&oltarea rolurilor 2e e':i-.% Jo'ul -ira)i2ei/ Afa'erea +e'olului -A'ti&itate ,8n&..) arta Muillin0, 9 reali5area unui )aterial folo+in2 te:ni'a Muillin0 2e rulare a :3rtiei Be':i-a are +ar'ina 2e a reui +. 4n&ee +in0ur. arta 2e-a rula :3rtia i +. finali5e5e +ar'ina 2e lu'ru 9 a+u)are roluri/ or0ani5are/ e;e'uieC - a+-e'te teoreti'e % -oKer-oint ,Te)-era)ent/ 'ara'ter/ a-titu2ini, - 7o' 2e rol % te)-era)ente - anali5a unor te;te literare 'are e&i2enia5. tr.+.turi 2e -er+onalitate Bte)-era)entale i 'ara'terialeC/ -re'u) i a unei -oe5ii 2e+-re a-titu2ini - te+te 2e -er+onalitate % ti- 'reionD:3rtie i 'o)-uteri5ate L - &i5ionarea i 'o)entarea fil)ului 6io0rafi' ,Lu'eaf.rul, - )eto2a 6i6lio0rafi'. % ele&ii 4i ale0 o -er+onalitate/ +e 2o'u)entea5. 2e+-re &iaa ei i -re5int. a+-e'te 2in &iaa +a/ e&i2eniin2 tr.+.turi 2e -er+onalitate - reali5area unor fie auto-6io0rafi'e L -)o)ent 'reati& % 6al )a+'at 'u -er+onalit.i 2e &a5. Bfie'are ele& +e 'o+tu)ea5. 4n -er+onalitatea -referat. i 7oa'. rolul a'e+teia la 6alC - 7o' 2e rol % ".l6e7iii i Ne0ri'ioii L - E;er'iiul ,#erea+tra, L - Po&e+te 'u t3l' % ,#erea+tra +ufletului, L - atelier 2e 'reaie% 2i&er+itatea Lu)ii-P.)3nt Bele&ii reali5ea5. o lu'rare 'u te)a 2i&er+it.ii folo+in2 te:ni'i 'a -i'tur.D2e+enD'ola7 'u foto0rafiiD)o2ela7C - &i5ionarea unui fil) 2e+-re :olo'au+t B2e e;. S':i2ler,+ Li+tC - or0ani5area unor a'iuni -entru 'o)unitate% -roie'te u)anitare -Dar 2in +uflet -entru +uflet/ -roie'te 2e 2e5&oltare -er+onal. - Un 6.tr3n ne -o&e+tete../ Prieten 2e +tra2./ -roie't e'olo0i'- E'oLUPTA C - Vi5it. te)ati'.% 8nt3lnire 'u un foto0raf -a+ionat 'are ne 2e5&.luie Arta foto0rafieiL - reali5area unei e;-o5iii 2e foto0rafie 2enu)it. ,#aete la -ortretul a2ole+'enei,/ un2e ele&ii &or e;-une '3te&a foto0rafii reali5ate -er+onal i 'ole'ionate -e te)a a2ole+'enei - or0ani5area unei e;'ur+ii te)ati'eL - +e fa' &i5ite 4n lo'uri 4n'.r'ate 2e i+torie/ un -i'ni' 4n natur./ 7o'uri 2e ta6.r./ a'ti&it. i 2e re'reere/ )u5i'ale/ 2an+ i a'ti&it.i +-orti&e L - 2i+e)inarea 'ur+ului % or0ani5area for)ei finale a -ortofoliului 2e a'ti&it.i L -re5entarea 'on'lu5iilor la final 2e 'ur+ L a'or2area unor 2i+tin'ii.

:(NAL(,7(:
Planifi'are o-1ional <=><-<=>?

Prof. Iliu Olariu Ana-Maria Prof. Ki Violeta

al'.tuirea 2e al6u)eD-ortofolii le0ate 2e -ro-ria -er+onalitate 2e5&oltarea inteli0en1ei e)o1ionale )o2elarea -er+onalit.1ii -rin &alori e+teti'e/ a+i)ilate afe'ti& i orientate +-re realitatea 4n'on7ur.toare 2e5&oltarea -er'e-1iilor *i re-re5ent.rilor &i5uale/ 03n2ire euri+ti'./ -re'u) i i)a0ina1ie 'reatoare )anife+tarea -otenialului 'reati& -rin reali5area unor lu'r.ri 2e art.D-ro2u+e folo+in2 te:ni'i 4n&.ate Barta Muillin0/ arta foto0rafi'.C 'a-a'itate 're+'ut. 2e auto-e;-ri)are o )ai 6un. 'o)uni'are intra-er+onal. i inter-er+onal. 'reterea +o'iali5.rii i a2a-t.rii 4n +o'ietate tonifierea afe'ti&it.ii auto'unoatere/ a''e-tare 2e +ine i o )ai 6un. -er'e-ie 2e +ine i a 'elorlai

-0oda!itati de eva!uare% a-re'ieri &er6ale ale a'ti&itatii -ro-riiBautoe&aluareC +i a 'elorlaltiL 'on&or6iriL o6+er&area +i+te)ati'. a a'ti&it.ii 'o-iilorL 2i+'uii in2i&i2uale 'u 'o-iiL 2e+ene in2i&i2uale i 2e e':i-.L fie 2e lu'ruL reali5area 2e -roie'te 4n 0ru-L 4ntre6.ri te)ati'eL e;-unerea unor lu'r.riL 'on'ur+L le'ie 2e+':i+.L a-re'ierea re5ultatelor -rin -re)ii/ lau2e/ 4n'ura7.ri/ )e2alii/ 2i-lo)e/ foto0rafii/ -ortofoliul 2e a'ti&itate/ 'atalo0 2e notare. La %#ar%itu! cur%u!ui ;anu!ui<1 #iecare e!ev va 8ene#icia de o 0apa individua!a ;poto#o!iu< cu !ucrari rea!i3ate 2n cadru! activit"i!or1#ie de !ucru1 re3u!tate!e te%t"rii p%i&o!o'ice1 co0entarii per%ona!i3ate$ +a!ori i atitudini: Afir)area li6er. a -er+onalit.1ii Rela1ionarea -o5iti&. 'u 'eilal1i 8n're2erea 4n +ine *i 4n 'eilal1i Valorifi'area o-ti). *i 'reati&. a -ro-riului -oten1ial E':ili6rul -er+onal. Parteneri=co!a8oratori: --rofe+or 2iri0inte al 'la+eiL --ariniL --+i:olo0 a're2itat COPSIL -Ca+a 2e 'ultur. lo'al.L -Mu5eul lo'al
Planifi'are o-1ional <=><-<=>?

Prof. Iliu Olariu Ana-Maria Prof. Ki Violeta

>(>L(O4RA:(5 OR(5N,A,(+7

Ana A&ra)e+'u - "#reativitatea i cultivarea ei n coal$/ :tt-%DDKKK.2i2a'ti'.roDfile+D>AD'reati&itate.-2f

arti'ol 0.+it la

a2re+a

Centrul 2e Infor)are i Do'u)entare -ri&in2 Dre-turile Co-ilului 2in Mol2o&a BCIDDCC %ducaie pentru dezvoltare/ e2. C:iin.u/ <==> ":eor0:e D.M. B'oor2.C/ Ma+tan . et. al./ <==A/ &hid de bune practici. 'ehnici creative, u'ure*ti/ E2. Vane)on2e Iolan2a Mitrofan B'oor2.C 9 #ursa cu obstacole a dezvoltrii umane/ E2. Poliro)/ <==? Irina !ol2e&i'i - %lemente de psihoterapie/ E2. All/ >HHG Ro6ert M. Roeri': - 'he road( )h* *ou +eel ho) *ou +eel/ 0.+it la :tt-%DDKKK.enotalone.'o)Darti'leD<E?=.:t)l O-rea/ Cren0u1a-L.'r.)ioara/ B<==EC - ,trategii didactice interactive/ E2itura Di2a'ti'. i Pe2a0o0i'./ u'ureti Muntean A./ <==E/ Psihologia dezvoltrii umane, Ia*i/ E2. Poliro) Munteanu/ A./ <==?/ Psihologia copilului i adolescentului, Ti)i*oara/ E2. Au0u+ta Ver5a/ E./ Ver5a/ #./ <===/ Psihologia vrstelor/ u'ure*ti/ E2. Pro !u)anitate

Planifi'are o-1ional <=><-<=>?