Sunteți pe pagina 1din 53

Prof.univ.dr.

Sorin Cristea Universitatea din Bucureti, Facultatea de Psihologie i tiinele Educaiei Departamentul pentru Pregtirea Personalului Didactic (DPPD) Pentru DPPD, Ciclul II Managementul organizaiei colare Note de curs, Dup studiile publicate n !IB"N# $N%&'&()N "*"I Managementul educaiei ntre concept i paradigm er+enul de management a ptruns n li+ba,ul peda-o-ic la fel de insistent ca cel de curriculum. $n +od analo-ic, are o dubl se+nifica.ie, de concept i de paradi-+ pe cale de afir+are n teoria i practica educa.iei. Conceptul de management, de/voltat la nivel de leadership, definete un tip de conducere superioar care corespunde +odelului cultural al societ.ii infor+a.ionale, ba/at pe cunoatere. $n opo/i.ie cu tipul de conducere birocratic, ad+inistrativ, care corespunde +odelului cultural al societ.ii industriali/ate. Managementul repre/int astfel o activitate de conducere global / sistemic optim strategic / inovatoare , necesar n condi.ii de sc0i+bare social rapid, per+anent, proprii societ.ii infor+a.ionale. $n contrast, activitatea de conducere birocratic este parcelar, standardi/at, punctual, reproductiv, fiind posibil n condi.ii sociale stabile. *a +odul si+bolic poate fi evocat opo/i.ia dintre durabilitatea siner-ic a in!ormaiei i perisabilitatea inevitabil a mainii, oric1t de perfor+ant ar fi aceasta. Managementul educaiei definete activitatea de conducere -lobal, opti+, strate-ic, inovatoare a sistemului de "nvm#nt de/voltat n societatea postmodern, in!ormaional n plan tehnologic i democratic n plan politic. $n raport de di+ensiunea obiectului de cercetare, reflectat la nivelul sferei de cuprindere a conceptului de management al educaiei , sunt de/voltate noi tiin.e ale educa.iei, ba/ate pe o metodologie de cercetare intradisciplinar interdisciplinar i pluridisciplinar2 managementul organi$aiei colare managementul clasei managementul activitii didactice (leciei). Funciile managementului educaiei, cu caracter general i obiectiv, an-a,ea/ finalit.ile siste+ului i ale procesului de nv.+1nt n direc.ia conducerii e!iciente a activit.ilor specifice (educa.ie, instruire, for+are profesional, consiliere colar etc.)2 3) !uncia de organi$are a resurselor peda-o-ice e4istente (infor+a.ionale, u+ane, didactico5+ateriale, financiare)6 7) !uncia de plani!icare a activit.ii n raport de finalit.i i de conte4t (resurse, condi.ii, situa.ii)6 8) !uncia de coordonare%"ndrumare metodologic a activit.ii principale (instruirea)6 9) !uncia de reglare%autoreglare a activit.ii prin ac.iuni de per!ecionare i de cercetare pedagogic, i+plicate n reluarea ciclului +ana-erial la un nivel superior. !eali/area acestor func.ii i+pune crearea unor

structuri corespun/toare la toate nivelurile conducerii (+inister, inspectorat, coal). !espect1nd o a4io+ a +ana-e+entului confor+ creia :structurile trebuie s corespund ntotdeauna func.iilor; (P0.Coo+bs). $n orice activitate de conducere +ana-erial a siste+ului i a procesului de nv.+1nt, la nivel de or-ani/a.ie colar, clas, lec.ie, sunt i+plicate ur+toarele aciuni2 3) in!ormare asupra stadiului n care se afl activitatea condus (av1nd ca re/ultat ob.inerea de infor+a.ii cantitative < stocate i calitative < prelucrate, interpretate)6 7) evaluare a infor+a.iilor stocate, prelucrate, reali/at prin opera.ii de msurare, apreciere i deci$ie (par.ial i final) cu valoare de diagno$6 8) comunicare a deci$iei (par.iale, finale) cu scop de re-lare5autore-lare a activit.ii la un nivel corespun/tor diagno$ei i progno$ei stabilite, ceea ce presupune msuri operative i strate-ice de corectare, a+eliorare, perfec.ionare, a,ustare structural, refor+are. Ca paradigm, managementul propune un nou +odel de abordare a teoriei educaiei i instruirii. Care poate fi valorificat n constituirea unei a4io+atici a educaiei e!iciente. Ba/at pe abordarea optim a rela.iei dintre di+ensiunea obiectiv (func.ie i structur central) = subiectiv (finalit.i) a educa.iei. Cu consecin.e n do+eniul proiectrii curriculare a instruirii n cadrul unei structuri globale care rspunde func.iilor -enerale ale +ana-e+entului2 3) or-ani/area resurselor activit.ii (n cadrul !ormelor de tip frontal, -rupal, individual)6 planificarea activit.ii (obiective%coninuturi%metodologie%evaluare )6 reali/area5 de/voltarea activit.ii n cadrul unui scenariu deschis (evaluare ini.ial = predare% "nvare%evaluare continu = evaluare final). Managementul organizaiei colare Managementul organizaiei colare se afir+ ca tiin a educaiei prin :0ibridarea; re/ultatelor cercetrii de v1rf acu+ulate n diferite do+enii printr5un proces inovator se+nificativ pentru ceea ce repre/int :noile tiin.e sociale; ((.Do-an, !.P0are). >voluea/ ca ra+ur a +ana-e+entului educa.iei construit episte+olo-ic la intersec.ia dintre teoria sistemului de "nvm#nt (subteorie a teoriei generale a educaiei) i teoria de$voltrii organi$aionale (de/voltat n cadrul economiei i al sociologiei, al politologiei i al psihologiei sociale). &biectul de studiu specific al acestei noi tiine a educaiei l constituie coala ca unitate de ba$ a sistemului i a procesului de "nvm#nt , de/voltat n sensul paradi-+ei curriculumului confir+at n societatea in!ormaional' Ca e4presie a saltului de la modernitatea la postmodernitatea educaiei i a pedagogiei. coala modern, tipic societii industriali$ate este o instituie peda-o-ic i social or-ani/at prin re-uli for+ale, statice i descriptive, aplicabile n conte4te relativ stabile6 cu destule refle4e conservatoare prin care :pstrea/ c0iar ele+ente ale societii preindustriale; (#. offler). coala postmodern, tipic societii in!ormaionale, devine o organi$aie de/voltat n raport de obiective pedagogice care vi/ea/ e!iciena activit.ilor sale specifice (educa.ia, instruirea, consilierea i orientarea colar, asisten.a

peda-o-ic, for+area profesional). Cu deci/ii strate-ice orientate prioritar n direc.ia creterii calit.ii activitii de ba/, instruirea, reali/at la nivelul unit.ii dintre aciunile de predare%"nvare%evaluare de/voltate ntr5un conte4t social i peda-o-ic desc0is, aflat n continu sc0i+bare. (ipurile de organi$aii, cunoscute n istorie, pot oferi su-estii pentru n.ele-erea evolu.iei colii de la premodernitate la modernitate (D.S.Pu-06 D.?.@icAson, Managementul organi$aiilor6 trad.CBD>CS). &rgani$aiile de tip carismatic se ba/ea/ pe calit.ile e4cep.ionale ale conductorului care, prin for.a e4e+plului, pro+ovea/ o +icare funda+entalist, adoptat i propa-at de c1t +ai +ul.i discipoli. coala carismatic evoc presti-iul absolut al unor profesori, recunoscut unani+ de co+unitate i de fotii elevi pe tot parcursul e4isten.ei lor. *a scar istoric poate fi a+intit nostal-ia resi+.it fa. de coala unei epoci trecute (ve/i, de e4e+plu, :coala interbelic;). &rgani$aiile de tip tradiional se ba/ea/ pe :precedente i obiceiuri; confir+ate n ti+p, n virtutea lor :consider1ndu5se c ceea ce s5a nt1+plat dintotdeauna este sacru; i de nesc0i+bat. coala tradiional este cea care pune n pri+ plan e4perien.a acu+ulat anterior, autoritatea i reproducerea ei indiferent de evolu.iile nre-istrate n teoria i practica educa.iei. *a scar istoric poate fi evocat +odelul de coal magistrocentrist, confir+at i n condi.iile +oderni/rii sale pe linie psihocentrist sau sociocentrist. $n toate situa.iile o astfel de coal folosete ar-u+entele magistrocentriste, psihocentriste sau sociocentriste pentru a ,ustifica diferite practici :peda-o-ice; doar prin faptul :c ntotdeauna s5a procedat astfel;. &rgani$aiile de tip raional se ba/ea/ pe re-uli lo-ice articulate ntr5o for+ birocratic :do+inant a societ.ii +oderne;. (odelul si+bolic este cel de :+ain bine proiectat pentru a ndeplini o anu+it func.ie;. )irocraia, teoreti/at de (a4 Ceber, repre/int for+a de or-ani/are eficient n condi.iile societ.ii industriali/ate ti+purii i +ature. "lterior va deveni :sinoni+ cu ineficien.a, cu accentul pus pe proble+ele +inore, cu for+ularistica i nre-istrrile n e4ces;6 func.ion1nd anacronic n conte4tul trecerii de la societatea industriali/at la societatea postindustrial. coala birocratic, :coala erei industriali/ate; este or-ani/at pe ba/a ur+toarelor principii2 a) coal de mas6 b) ierar0ie ad+inistrativ static, i+personal6 c) con.inut structurat liniar i +onodisciplinar6 d) :+ain educa.ional; orientat +ai +ult spre trecut dec1t spre pre/ent i viitor (ve/i #. offler, trad. ocul viitorului, 3DEF6 *l treilea val, 3DGF). Depirea acestui +odel constituie +i/a episte+olo-ic i +isiunea social +a,or asu+ate de managementul organi$aiei colare' Evoluii n managementului organizaiei colare Obiectul de studiu al managementului organi$aiei colare, de/voltat n perspectiva societ.ii infor+a.ionale, l constituie conducerea e!icient a colii ca unitate de ba/ a siste+ului de nv.+1nt.

Metodologia de cercetare a managementului organi$aiei colare valorific resursele teoriei organi$aiei sociale de/voltat, inter i pluridisciplinar, prin contribu.ia +ai +ultor tiin.e sociou+ane (econo+ia, sociolo-ia, politolo-ia, psi0olo-ia social). Principala evoluie re/ult astfel din :0ibridarea; nre-istrat la nivelul intersec.iei ontolo-ice i episte+olo-ice dintre teoria sistemelor postmoderne de "nvm#nt i teoria de$voltrii organi$aiilor sociale n conte4tul paradi-+ei curriculumului i al +odelului cultural al societ.ii infor+a.ionale, pe ba/ de cunoatere. +istemele postmoderne de "nvm#nt sunt caracteri/ate printr5o structur de func.ionare desc0is spre alte institu.ii speciali/ate n educa.ie non!ormal, spre alte or-ani/a.ii sociale (econo+ice, culturale, politice, reli-ioase, sportive etc.), spre co+unitate. $n acest conte4t, or-ani/a.ia colar poate stabili rela.ii de tip contractual (de e4e+plu pentru reali/area de coli profesionale, artistice. sportive etc.) sau consensual (ve/i de e4e+plu, rela.ia cu fa+ilia). >volu.ia +arcat, ca ur+are a procesului evocat, este e4pri+at prin for+ula de coala deschis sau < i de organi$aie colar care "nva. (eoria organi$aiei sociale propune un model de abordare aplicabil i n conte4tul colii ca unitate de ba/ a siste+ului de nv.+1nt. "n +odel ba/at pe corela.ia dintre obiective (devenite prioritare) = resurse (de valorificat la nivel de proces n cadrul activitii principale a or-ani/a.iei, instruirea) = re$ultate (ob.inute la diferite intervale de timp, la nivel de produs). &rgani$aia colar evoluea/ astfel ca structur desc0is spre +ediul e4tern (i intern), an-a,at s "nvee continuu prin +ecanis+ele sale strate-ice de func.ionare eficient la nivelul corela.iei2 obiective pedagogice (-enerale, specifice, concrete) = activitate de instruire n conte4tul procesului de nv.+1nt = elevi cu cunotin.e i capacit.i care le asi-ur pro+ovarea i inte-rarea n noi trepte colare, profesionale i sociale. Evoluia managementului colii este accelerat, n ulti+ele decenii, de reconsiderarea i repo/i.ionarea teoriei organi$aiei sociale ca teorie a de$voltrii organi$aionale. De$voltarea organi$aional repre/int vi/iunea strategic proiectat special pentru creterea eficien.ei i eficacit.ii activit.ii n do+eniul de referin. (econo+ic, politic, peda-o-ic etc.) prin de+ersuri planificate ri-uros, dar reali/ate fle4ibil n condi.ii de sc0i+bare continu, proprii societ.ii infor+a.ionale. E!iciena, an-a,1nd valorificarea la +a4i+u+ a resurselor e4istente6 e!icacitatea, confir+1nd ,uste.ea obiectivelor propuse, evaluate n ter+eni de proces i de produs. Cultura organi$aional re/ultat este +arcat de globalitate i de deschidere' ,lobalitatea este e4pri+at prin integrarea2 a) normelor tehnice n principii a-iologice care vi/ea/ :sntatea or-ani/a.iei; n ter+eni de func.ionalitate +acro i +icrosocial6 b) !ormelor de reali$are a activit.ii, a celor organi$ate, !ormal i non!ormal (obiective, con.inuturi, te0nolo-ie, strate-ii de proiectare, i+ple+entare i evaluare) i a celor neor-ani/ate, de tip in!ormal (repre/entri, valori de -rup, influen.e = spontane incidentale). Deschiderea este +arcat prin capacit.ile de adaptare ale or-ani/a.iei la sc0i+brile per+anente

identificate n +ediul intern i e4tern6 capacit.i e4pri+ate n ter+eni de competen de .auto/"nvare organi$aional. De$voltarea organi$aiei colare valorific ntr5o +odalitate proprie rela.ia dintre dimensiunea normativ (principii, func.ii, structuri), reflectat la nivelul :divi/iunii +uncii; i dimensiunea cultural, e4pri+at a4iolo-ic i co+porta+ental, prin valori sociale i conduite individuale sau co+unitare. I+portan.a di+ensiunii culturale fiind eviden.iat ca resurs a schimbrii organi$aionale.

Modele de abordare a organizaiei colare coala societii (post)moderne n calitate de organizaie complex i+pune modele de abordare raional aplicate la a+bele sale di+ensiuni de func.ionare, normativ i cultural. Cu evolu.ii contradictorii, retrospective i prospective, interferate +ai +ult sau +ai pu.in transparent ntre ceea ce a+ putea nu+i modelul raionalitii birocratice = modelul raionalitii tehnocratice = modelul raionalitii manageriale. Modelul raionalitii birocratice corespunde culturii societ.ii industriali/ate care i+pune o conducere for+al, vertical, i+personal, stabil i divi/at pe do+enii n-uste. Hiind n opo/i.ie cu +odelul culturii societ.ii infor+a.ionale care solicit o conducere func.ional, pe verticala, dar i pe ori/ontal, participativ, desc0is, adaptabil la sc0i+bare. Perenitatea birocra.iei i infiltrarea sa p1n n structurile culturii societ.ii infor+a.ionale are o dubl e4plica.ie. Pe de o parte, este nevoia de ierar0ie i stabilitate for+al, proprie, se pare, di+ensiunii psi0osociale a contiin.ei u+ane. Pe de alt parte sunt anu+ite calit.i ale +odelului birocratic care ur+resc :+a4i+i/area re/ultatelor prin +ini+ali/area eforturilor;, cu riscul rupturii ntre conducere i e4ecu.ie. *rgumentul e!icienei, operabil nc n anu+ite /one econo+ice i politice, nu poate !i susinut "n plan pedagogic . $n cadrul or-ani/a.iei colare, principiile de ra.ionali/are social birocratic ntre.in deficien.e structurale -rave, para/itare la nivel de politic a educa.iei. #stfel, stabilitatea 0managerilor1 pe via. absoluti/ea/ ruptur ntre activitatea de conducere i cea de instruire6 orientarea conducerii spre aciuni de control administrativ , proprii siste+elor nc0ise, ne-li,ea/ activitatea de evaluare for+ativ, proprie siste+elor desc0ise6 depersonali$area raporturilor dintre conductori i condui , inclusiv la nivelul principalilor :actori ai educaiei; (profesorii i elevii) de/ec0ilibrea/ structura de func.ionare a activit.ii de educa.ie ba/at pe corela.ia func.ional dintre educator i educat6 divi$area activitii pe domenii "nguste bloc0ea/ resursele de de$voltare organi$aional e4istente la nivel de educaie permanent i de interdisciplinaritate. (odelul birocra.iei supravie.uiete ca tip de or-ani/are, dar i prin etica rspunderii ierar0ice proprie func.ionarului contiincios, cu co+peten.e e4ecutive

reproductive i cu credin.a neli+itat n ceea ce face. $n raport de specificul or-ani/a.iei colare, o ase+enea etic devine i+oral sau a+oral datorit cerin.elor de creativitate peda-o-ic i de ini.iativ social i+puse +ana-erilor colari (pro+ova.i din r1ndul celor +ai buni profesori) i fiecrui profesor n parte, indiferent de e4perien.a i specialitatea sa. &rgani$aia colar de$voltat n conte4tul societ.ii post+oderne, infor+a.ionale nu poate evolua n sens ascendent, po/itiv, constructiv, ntre li+itele proprii +odelului de ra.ionalitate birocratic. Hunc.iile i structurile sale for+ale i nonfor+ale trebuie desc0ise spre toate di+ensiunile +ediului social2 cultural (caracteri/at de globalitate / globali$are i de in!ormati$are)6 politic (caracteri/at prin democraie i democrati$are)6 economic (caracteri/at prin managementul resurselor). $n acest nou conte4t social, organi$aia colar nu poate valorifica principiile, ci doar e-cepiile metodologice ale modelului birocratic, se+nalate i de (a4 Ceber cu un secol n ur+. (ana-erii i profesorii colari, trebuie s se raporte/e, astfel, nu la etica rspunderii ierar0ice proprie ad+inistratorului sau func.ionarului credincios, ci la etica sau moral convingerii omului de tiin i a responsabilitii omului politic autentic. Destinul organi$aiei colare depinde de op.iunea factorilor de politic a educa.iei pentru pro+ovarea profesorilor i +ana-erilor colari cu calit.i de2 a) func.ionar sau ad+inistrator care ndeplinete sarcini peda-o-ice n condi.ii de e4ecu.ie reproductiv6 b) animator i inovator care proiectea/ obiective peda-o-ice validate social n sens prospectiv, n condi.ii de relevan. tiin.ific i de responsabilitate politic la scara ntre-ii co+unit.i. Modelul organizaiei colare tehnocratice Organizaia colar tehnocratic reflect caracteristicile unui nou model de raionalitate social, pro+ovat ca rspuns la deficien.ele conducerii birocratice. Modelul raionalitii tehnocratice este lansat n anii 3DEF de Daniel Bell ((he Coming o! Post%2ndustrial' * 3enture in +ocial Forecating , Basic BooAs Inc., NeI JorA, 3DE8). $i propune s nlocuiasc organi$area !ormal cu :a4a -1ndirii teoretice; care transfor+ resursele tiin.ei n instru+ente de de/voltare social. Hactorul de deci/ie ad+inistrativ (i politic) fiind subordonat tehnocraiei care repre/int re/ultatul e4e+plar al cercetrii i al inteli-en.ei tiin.ifice Produsele organi$aionale tehnocratice sunt e4presia :+eritocra.iei; considerat surs poten.ial de stabilitate valoric n societatea postindustrial. Concentr1nd caliti normative dependente de infor+area i for+area tiin.ific de v1rf, asi-urat, adesea, n :coli de elit;6 dar i limite culturale, psihosociale, -enerate de inconsisten.a rela.iilor cu co+unitatea profesional repre/entat fr cunoaterea condi.iilor reale de e4isten. i +anifestare a acesteia. *a nivelul organi$aiei colare, perspectiva raionalitii sociale tehnocratice ntre.ine riscuri peda-o-ice +a,ore, resi+.ite n siste+ele post+oderne de nv.+1nt2 3) ine-alitatea anselor de reuit colar i profesional prin li+itarea posibilit.ilor de descoperire a valorilor n toate +ediile

sociale6 7) precipitarea orientrii colare i profesionale, reali/at n ter+eni de selec.ie ne-ativ6 8) unilaterali/area procesului for+ativ prin accentuarea educa.iei intelectuale6 9) supra+otivarea e4tern a nv.rii prin co+peti.ii care i+plic re/ultate i+ediate (concursuri, oli+piade colare)6 K) institu.ionali/area unor structuri speciale (clase, coli pentru supradota.i care de/ec0ilibrea/2 a) construc.ia curriculumului pe ba/a corela.iei dintre educa.ia for+al = nonfor+al = infor+al (cu desc0idere spre educa.ia per+anent i autoeduca.ie)6 b) de/voltarea nor+al a personalit.ii n raport de toate di+ensiunile < con.inuturile -enerale ale educa.iei (+orale, intelectuale, te0nolo-ice, estetice, psi0ofi/ice)6 c) selec.ia peda-o-ic a valorilor dincolo de tendin.a favori/rii :copiilor care i5au ales bine prin.ii; (P0.Coo+bs), care alctuiesc aproape e4clusiv cate-oria elevilor supradotai. Critica colii tehnocratice este ini.iat de teoria general a educaiei i de sociologia "nvm#ntului. (eoria general a educaiei propune conceptul opera.ional de elev cu aptitudini superioare caracteri/at nu doar prin calit.i intelectuale speciale, ci i prin atitudini morale "nalte. !e/olvarea proble+elor speciale revenind structurilor non!ormale, co+ple+entare cu cele !ormale, desc0ise spre e4perien.ele in!ormale' +ociologia "nvm#ntului contest practica or-ani/a.iilor elitiste cu :o colaritate infernal, fondat nu+ai pe co+peti.ie, o +ain de fabricat e4per.i = se+i5produse care descoper abia la ieire prpastia dintre ceea ce s5a nv.at i realitatea din teren; (45E'6'*' c5est ca, n *L>4press, nr.78FD<3DDK, p.GK5GE). $n conclu$ie, or-ani/a.ia colar tehnocratic ofer o replic insuficient conducerii birocratice. ranspunerea sc0e+ei de or-ani/are for+al la nivelul elitelor te0nocratice asi-ur sincroni/area instru+entelor cu finalitate social -lobal, nu i adecvarea acestora la obiectivele specifice +ediului educa.ional. Brientarea ti+purie, prin discipline op.ionale propuse din nv.+1ntul pri+ar i :speciali/area e4cesiv;, +arc1nd pierderea capacit.ii colii de abordare peda-o-ic -lobal a procesului de for+are5de/voltare a personalit.ii elevilor. Deficien.ele structurale se +en.in c0iar la nivelul saltului presupus de la proiectarea tradi.ional (do+inat de +odelul birocratic) la proiectarea curricular, ini.iat de +odelul te0nocratic. Hiind evidente prin e4cesul de2 a) speciali$are care -enerea/ :savan.i cu frun.ile n-uste; (#. offler)6 b) e4per.i :care decupea/ i de/inte-rea/ proble+ele -enerale i funda+entale; (#.(orin). De aceea este nevoie de o replic peda-o-ic substan.ial, dat nu doar +odelului birocratic, ci i +odelului te0nocratic. >ste ceea ce trebuie s5i asu+e +odelul ra.ionalit.ii sociale +ana-eriale. radus la nivelul abordrii managementului organi$aiei colare ca model al de$voltrii organi$aiei colare. Modelul organizaiei colare tehnocratice arianta publicata in !ribuna "nvatamantului Organizaia colar tehnocratic reflect caracteristicile unui nou model de raionalitate social, pro+ovat ca rspuns la deficien.ele conducerii birocratice.

Modelul raionalitii tehnocratice este lansat de Daniel Bell n 3DE8 ((he Coming o! Post%2ndustrial' * 3enture in +ocial Forecating , NeI JorA) $i propune s nlocuiasc organi$area !ormal cu :a4a -1ndirii teoretice; care transfor+ resursele tiin.ei n instru+ente de de/voltare social. Hactorul de deci/ie ad+inistrativ (i politic) fiind subordonat tehnocraiei care repre/int re/ultatul e4e+plar al cercetrii i al inteli-en.ei tiin.ifice Produsele organi$aionale tehnocratice sunt e4presia :+eritocra.iei; considerat considerat surs poten.ial de stabilitate valoric n societatea postindustrial. Concentr1nd caliti normative dependente de infor+area i for+area tiin.ific de v1rf, asi-urat, adesea, n :coli de elit;6 dar i limite culturale, psihosociale, -enerate de inconsisten.a rela.iilor cu co+unitatea profesional repre/entat fr cunoaterea condi.iilor reale de e4isten. i +anifestare a acesteia. *a nivelul organi$aiei colare, perspectiva raionalitii sociale tehnocratice ntre.ine riscuri peda-o-ice +a,ore, resi+.ite n siste+ele post+oderne de nv.+1nt2 3) ine-alitatea anselor de reuit colar i profesional prin li+itarea posibilit.ilor de descoperire a valorilor n toate +ediile sociale6 7) precipitarea orientrii colare i profesionale, reali/at n ter+eni de selec.ie ne-ativ6 8) unilaterali/area procesului for+ativ prin accentuarea educa.iei intelectuale6 9) supra+otivarea e4tern a nv.rii prin co+peti.ii care i+plic re/ultate i+ediate (concursuri, oli+piade colare)6 K) institu.ionali/area unor structuri speciale (clase, coli pentru supradota.i care de/ec0ilibrea/2 a) construc.ia curriculumului pe ba/a corela.iei dintre educa.ia for+al = nonfor+al = infor+al (cu desc0idere spre educa.ia per+anent i autoeduca.ie)6 b) de/voltarea nor+al a personalit.ii n raport de toate di+ensiunile < con.inuturile -enerale ale educa.iei (+orale, intelectuale, te0nolo-ice, estetice, psi0ofi/ice)6 c) selec.ia peda-o-ic a valorilor dincolo de tendin.a favori/rii :copiilor care i5ai ales bine prin.ii; (P0.Coo+bs) care alctuiesc aproape e4clusiv cate-oria elevilor supradotai. Critica colii tehnocratice este ini.iat de teoria general a educaiei i de sociologia "nvm#ntului. (eoria general a educaiei propune conceptul opera.ional de elev cu aptitudini superioare caracteri/at nu doar prin calit.i intelectuale speciale, ci i prin atitudini morale "nalte. !e/olvarea proble+elor speciale revenind structurilor non!ormale, co+ple+entare cu cele !ormale, desc0ise spre e4perien.ele in!ormale' +ociologia "nvm#ntului contest practica or-ani/a.iilor elitiste cu :o colaritate infernal, fondat nu+ai pe co+peti.ie, o +ain de fabricat e4per.i = s+i5produse care descoper abia la ieire prpastia dintre ceea ce s5a nv.at i realitatea din teren; (45E'6'*' c5est ca, n *L>4press, nr.78FD<3DDK, p.GK5GE). $n conclu$ie, or-ani/a.ia colar tehnocratic ofer o replic insuficient conducerii birocratice. ranspunerea sc0e+ei de or-ani/are for+al la nivelul elitelor te0nocratice asi-ur sincroni/area instru+entelor cu finalitate social -lobal nu i adecvarea acestora la obiectivele specifice +ediului educa.ional. Brientarea ti+purie prin discipline op.ionale propuse din nv.+1ntul pri+ar i

:speciali/area e4cesiv;, +arc1nd pierderea capacit.ii colii de abordare peda-o-ic -lobal a procesului de for+are5de/voltare a personalit.ii elevilor. Deficien.ele structurale se +en.in c0iar la nivelul saltului presupus de la proiectarea tradi.ional (do+inat de +odelul birocratic) la proiectarea curricular, ini.iat de +odelul te0nocratic. Hiind evidente prin e4cesul de2 a) speciali$are care -enerea/ :savan.i cu frun.ile n-uste; (#. offler)6 b) e4per.i :care decupea/ i de/inte-rea/ proble+ele -enerale i funda+entale; (#.(orin). De aceea este nevoie de o replic peda-o-ic substan.ial, dat nu doar +odelului birocratic, ci i +odelului tehnocratic. >ste ceea ce trebuie s5i asu+e modelul raionalitii sociale manageriale . radus la nivelul abordrii managementului organi$aiei colare ca model al de$voltrii organi$aiei colare.

Modelul dezvoltrii organizaiei colare #ezvoltarea organizaiei colare rspunde cerin.elor afir+ate la nivelul +odelului ra.ionalit.ii sociale +ana-eriale. Pro+ovat ca replic, de fond, dat at1t sc0e+ei birocratice for+ale c1t i for+ulei tehnocratice elitiste. Conducerea managerial a organi$aiei colare valorific ierar0ia ra.ionalit.ii birocratice, pe verticala, dar i pe ori/ontala siste+ului. Hunc.iile de or-ani/are5planificare, ndru+are5coordonare, re-lare5autore-lare (prin ac.iuni de cercetare i perfec.ionare) a procesului de nv.+1nt fiind sus.inute ori/ontal prin structuri tehnice = care spri,in deci/ia prin infor+a.ii tiin.ifice < peda-o-ice de v1rf (ve/i comisiile < catedrele metodice centrele de documentare pedagogic) = i prin structuri democratice care spri,in deci/ia la nivel social prin repre/entarea fa+iliei i a co+unit.ii locale (ve/i de e4e+plu consiliul prinilor). +tructurile ierarhice !uncionale dispuse ori/ontal sunt corespun/toare celor trei !uncii manageriale care solicit un director ad+inistrativ (func.ia de or-ani/are5planificare a resurselor), un director de studii (func.ia de ndru+are +etodolo-ic a instruirii) i un director pe proble+e de perfec.ionare i cercetare (func.ia de re-lare5autore-lare per+anent a activit.ii de instruire reali/at n cadrul procesului de nv.+1nt). oate cele trei func.ii fiind coordonate +ana-erial de :un cap federativ;, repre/entat de directorul -eneral. *a nivelul unui astfel de +odel, organi$aia colar reflect cerin.ele func.ionale ale conducerii manageriale se+nificative prin +odul de proiectare -lobal, opti+, strate-ic i inovatoare a activit.ii de instruire reali/at n conte4tul specific siste+ului i procesului de nv.+1nt. (arc1nd o etap de evolu.ie, situat dincolo de li+itele institu.iei colare tradi.ionale do+inat de re-uli i nor+e +ai +ult sau +ai pu.in ri-ide, statice sau definitive. &rgani$aia colar este orientat valoric, -lobal i desc0is, de +isiunea sa social care reflect di+ensiunea obiectiv a func.iilor -enerale ale educa.iei, dar i etosul teleolo-ic al idealului i al scopurilor generale ale siste+ului de

nv.+1nt. Direc.ionarea sa fiind reali/at prin inter+ediul obiectivelor -enerale i specifice ale procesului de nv.+1nt. raduse opera.ional la nivelul principalelor do+enii de activitate care contribuie la func.ionarea or-ani/a.iei colare, n +od special a instruirii n calitate de activitate de ba/. Dimensiunile organi$aiei colare pot fi identificate la patru niveluri de referin., aflate n str1ns interac.iune. 3) Dimensiunea !uncional a organi$aiei colare este cea care sus.ine +isiunea social an-a,at n direc.ia for+rii i de/voltrii personalit.ii elevilor n vederea inte-rrii lor n coal i n societate, n sens cultural, civic i econo+ic. (i,loacele pe care or-ani/a.ia colar le construiete special pentru ndeplinirea +isiunii sale sociale sunt de ordin nor+ativ i teleolo-ic. Hiind incluse n siste+ul de principii de or-ani/are, planificare, ndru+are i coordonare a instruirii, de perfec.ionare i de cercetare a activit.ii de instruire6 dar i n ta4ono+iile obiectivelor instruirii, concepute la nivelul unit.ii dintre latura lor psi0olo-ic (e4pri+at n ter+eni de co+peten.e) i social (care confir+ i+portan.a studierii anu+itor con.inuturi tiin.ifice, te0nolo-ice, artistice etc.). 7) Dimensiunea structural este cea care contribuie la ndeplinirea func.iilor -enerale ale or-ani/a.iei reflectate i concentrate la nivelul +isiunii sale sociale. #n-a,1nd i valorific1nd toate resursele pedagogice proprii or-ani/a.iei ntr5o ordine valoric e4plicit2 a) in!ormaionale (de/voltate la nivelul curriculumului)6 b) umane (de/voltate la nivelul corela.iei profesor = elev)6 c) didactico%materiale (de/voltate la nivelul spa.iului i ti+pului peda-o-ic)6 d) financiare, bu-etare (de/voltate de la nivel central, dar i local, subordonate ntotdeauna celor infor+a.ionale, u+ane i didactico5+ateriale). 8) Dimensiunea operaional este cea care contribuie la ndeplinirea obiectivelor -enerale i specifice ale activit.ii de instruire n cadrul or-ani/at la nivelul procesului de nv.+1nt. I+plic valorificarea poten.ialului psi0osocial al or-ani/a.iei colare n ansa+blul su, a clasei i a fiecrui elev n parte, n +od special. 9) Dimensiunea conte-tual este cea care confer desc0idere or-ani/a.iei colare n plan e4tern i intern. Bpti+i/area raporturilor dintre structurile activit.ii de ba/, instruirea i conte-tul intern i e-tern n care evoluea/ aceast, constituind resursa funda+ental de de$voltare per+anent a organi$aiei colare' Modelul dezvoltrii organizaiei colare Varianta pentru Tribuna Invatamantului #ezvoltarea organizaiei colare rspunde cerin.elor +odelului ra.ionalit.ii sociale +ana-eriale. Pro+ovat ca replic, de fond, dat conducerii birocratice !ormal sau tehnocratice elitist. Conducerea managerial a organi$aiei colare valorific ierar0ia ra.ionalit.ii birocratice, pe verticala, dar i pe ori/ontala siste+ului. Hunc.iile de organi$are%plani!icare, "ndrumare%coordonare, re-lare5autore-lare a procesului de nv.+1nt fiind sus.inute ori/ontal prin structuri tehnice = care spri,in deci/ia prin infor+a.ii tiin.ifice (ve/i comisiile < catedrele metodice centrele de documentare pedagogic) = i prin structuri democratice, care spri,in deci/ia la

10

nivel social prin repre/entarea fa+iliei i a co+unit.ii locale (ve/i de e4e+plu consiliul prinilor). Structurile ierar0ice func.ionale dispuse ori/ontal sunt corespun/toare celor trei !uncii manageriale care solicit un director ad+inistrativ (func.ia de or-ani/are5planificare a resurselor), un director de studii (func.ia de ndru+are +etodolo-ic a instruirii) i un director pe proble+e de perfec.ionare i cercetare (func.ia de re-lare5autore-lare per+anent a activit.ii de instruire). oate cele trei func.ii fiind coordonate +ana-erial de :un cap federativ;, repre/entat de directorul -eneral. *a nivelul unui astfel de +odel, organi$aia colar reflect cerin.ele conducerii manageriale de proiectare global optim strategic i inovatoare a activitii de instruire reali/at n cadrul procesului de nv.+1nt. (arc1nd o etap de evolu.ie, dincolo de li+itele institu.iei colare tradi.ionale do+inat de re-uli i nor+e +ai +ult sau +ai pu.in ri-ide. &rgani$aia colar este orientat valoric de +isiunea sa social care reflect di+ensiunea obiectiv a func.iilor -enerale ale educa.iei, dar i etosul teleolo-ic al idealului i al scopurilor generale ale siste+ului de nv.+1nt. Direc.ionarea sa fiind reali/at prin obiectivele -enerale i specifice ale procesului de nv.+1nt. Bpera.ionali/ate pentru func.ionarea tuturor do+eniilor or-ani/a.iei colare, n +od special a instruirii n calitate de activitate de ba/. Dimensiunile organi$aiei colare pot fi identificate la patru niveluri de referin., aflate n str1ns interac.iune. 3) Dimensiunea !uncional este cea care an-a,ea/ +isiunea social n direc.ia for+rii i de/voltrii personalit.ii elevilor pentru inte-rarea lor social < cultural, civic i econo+ic. Mi7loacele alese pentru ndeplinirea +isiunii sunt de ordin normativ i teleologic. Hiind incluse n siste+ul de principii de or-ani/are, planificare, ndru+are i coordonare a instruirii, de perfec.ionare i de cercetare a activit.ii de instruire6 dar i n ta4ono+iile obiectivelor instruirii, concepute la nivelul unit.ii dintre latura lor psi0olo-ic (e4pri+at n ter+eni de competene) i social (e4pri+at n ter+eni con.inuturi validate social) 7) Dimensiunea structural este cea care contribuie la ndeplinirea func.iilor -enerale ale or-ani/a.iei reflectate la nivelul +isiunii sale sociale. #n-a,1nd i valorific1nd toate resursele pedagogice proprii or-ani/a.iei2 a) in!ormaionale (de/voltate la nivelul curriculumului)6 b) umane (de/voltate la nivelul corela.iei profesor = elev)6 c) didactico%materiale (de/voltate la nivelul spa.iului i ti+pului peda-o-ic)6 d) financiare, bu-etare (de/voltate de la nivel central, dar i local, subordonate ntotdeauna celor infor+a.ionale, u+ane i didactico5+ateriale. 8) Dimensiunea operaional este cea care contribuie la ndeplinirea obiectivelor -enerale i specifice ale activit.ii de instruire n cadrul or-ani/at la nivelul procesului de nv.+1nt. I+plic valorificarea poten.ialului psi0osocial al or-ani/a.iei colare n ansa+blul su, a clasei i a fiecrui elev n parte, n +od special. 9) Dimensiunea conte-tual este cea care confer desc0idere or-ani/a.iei colare n plan e4tern i intern. Bpti+i/area raporturilor dintre structurile activit.ii

11

de ba/, instruirea i conte-tul intern i e-tern n care evoluea/ aceast, constituind resursa funda+ental de de$voltare per+anent a organi$aiei colare' $ursele dezvoltrii organizaiei colare +ursele de$voltrii organi$aiei colare pot fi identificate la nivelul di+ensiunilor sale de ba/, normativ !uncional%structural i cultural comportamental' Dimensiunea normativ !uncional%structural a organi$aiei colare reflect teoria i ideolo-ia peda-o-ic afir+ate la scara siste+elor (post)+oderne de nv.+1nt. De/voltarea sa, condi.ionat istoric, fiind accelerat, n +od special, dup lansarea i consolidarea paradi-+ei curriculumului dup 3DKF. >volu.iile, neliniare, fiind +arcate de avansuri i reveniri ale +odelului birocratic i tehnocratic, n diferite variante i situa.ii. Birocra.ia iniial, mecanic, centrali$at i standardi/at, adaptat la conte4te sociale stabile, ntre.ine nor+ativitatea i structura de func.ionare a :colii de +as;. Birocra.ia pro!esional pro+ovea/ nor+ativitatea ierar0ic ba/at +ai pu.in pe re-uli standardi/ate i +ai +ult pe competene cu o descentrali$are care sti+ulea/ per!ormanele colare. e0nocra.ia de/volt +odelul birocra.iei profesionale prin standarde tiin.ifice de v1rf, pro+ovate nor+ativ i func.ional5structural n : coli de elit;, sus.inute de ideolo-ii peda-o-ice cu un substrat +isionar, voca.ional, creativ sau c0iar politic, e4pri+ate +ai +ult sau +ai pu.in transparent. %arianta adhocraiei de/volt +odelul te0nocra.iei n cadrul unei nor+ativit.i fle4ibile care pro+ovea/ structuri de func.ionare proprii or-ani/a.iilor non!ormale, adaptate la specificul elevilor cu aptitudini speciale. Principal direc.ie de de/voltare, an-a,at prin valorificarea critic a variantelor de +odele pre/entate anterior, este cea care ur+rete afir+area or-ani/a.iei colare postbirocratice i postte0nocratice. Ba/at pe calit.ile conducerii +ana-eriale, tipic societ.ii infor+a.ionale care pro+ovea/ noi variante de de/voltare organi$aional, "n reea, n re-i+ de educaie permanent, prin structuri alternative sau < i virtuale etc. Dimensiunea cultural a organi$aiei colare eviden.ia/ i+portan.a resurselor u+ane i a a+bian.ei psi0osociale e4istent n +ediul intern, ndeosebi la nivelul clasei de elevi. >ste o di+ensiune co+ple+entar cu cea nor+ativ, func.ional5structural, caracteri/at prin valori pedagogice e4pri+ate n ter+eni de ra.ionalitate, te0nicitate, productivitate, eficacitate. Di+ensiunea cultural an-a,1nd o alt cate-orie de valori, e4pri+ate prin co+porta+ente verbale i nonverbale, co-nitive i nonco-nitive, si+boluri, ritualuri, obinuin.e, afir+ate n conte4tul intern al colii i al clasei de elevi. Ca ur+are a interven.iei directe i indirecte a celor doi actori ai educa.iei, profesorii i elevii Cultura organi$aiei colare concentrea/ cunotin.e i atitudini specifice, dar i e4perien.e i +entalit.i distincte care se intersectea/ n cadrul procesului de nv.+1nt, n activit.ile didactice i e4tradidactice. >volu.ia sa, condi.ionat istoric, poate fi anali/at dintr5o dubl perspectiv2 a) individualist care

12

ur+rete identificarea :portretului cultural; al fiecrei or-ani/a.ii colare obiectivat la nivelul :scenei interactive; = clasa de elevi)6 b) global care re/ult din tradi.iile conservate, trans+ise de la -enera.ie la -enera.ie, dincolo de presta.iile individuale. Specificul cultural al or-ani/a.iei colare re/ult din diversitatea +odelelor co+porta+entale oferite de pro!esori de diferite specialit.i i e4perien.e, de elevi de diferite v1rste, proveni.i din diferite +edii sociale i de comunitatea local. Contiina cultural a organi$aiei colare concentr1nd un ansa+blu de co+ponente co-nitive, afective i +otiva.ionale, aflate n per+anent interac.iune. +ursa principal a de$voltrii organi$aiei colare o constituie capacitatea de adaptare a acesteia la un +ediu e4tern co+ple4 i contradictoriu, specific societ.ii infor+a.ionale, ba/at pe cunoatere. Bpti+i/area raporturilor cu +ediul e4tern, oferind or-ani/a.iei colare posibilit.i de de$voltare optim la nivel nor+ativ i cultural. *a nivel normativ, prin ec0ilibrul func.ional5structural ur+rit n ter+eni de sntate organi$aional6 la nivel cultural, prin evolu.iile care transfor+ coala n organi$aie care "nva' (i/a si+bolic a celor dou obiective fiind asu+at de organi$aia colar postbirocratic' Organizaia colar postbirocratic Organizaia colar posbirocratic rspunde provocrilor societ.ii infor+a.ionale an-a,ate n direc.ia de$voltrii +odelului ra.ionalit.ii sociale manageriale ntr5un +ediu cultural, econo+ic i politic deschis. Principal transfor+are nre-istrat la scar social vi/ea/ restructurarea raporturilor dintre normativitatea i cultura organi$aiei. Sunt relevante dou procese +ana-eriale co+ple+entare2 fle4ibili/area normativitii (la nivelul raporturilor dintre principii%!uncii%structuri) i a+plificarea rolului culturii organi$aionale. Ceea ce conduce la +utarea accentului de la or-ani/a.ie = ca +odel unic = spre practicile specifice, perfectibile n orice do+eniu. !e/ultatul vi/ibil concentrea/ o nou a4io+ a conducerii +ana-eriale2 :nu +ai e4ist +odele stabile pentru or-ani/area practicilor +edicale, educaionale, ,uridice, artistice etc.; ((.%lsceanu, &rgani$aii i comportament organi$aional , >ditura Poliro+, Iai, 7FF8, p.777, ve/i p.773577D). Caracteristicile organi$aiei postbirocratice sunt reflectate i la nivelul colii ca resurse de de/voltare i sc0i+bare +ana-erial, care trebuie an-a,ate i valorificate de,a ntr5o perspectiv social i peda-o-ic i+ediat. *-ioma conducerii manageriale a organi$aiei colare postbirocratice pro+ovea/ raporturile desc0ise necesare ntre principiile i practicele activitii de educaie / instruire. De la acest nivel pute+ identifica principalele caracteristici ale organi$aiei colare postbirocratice, interpretabile i ca direc.ii de de/voltare a acesteia. 3) Diversi!icarea !ormelor de organi$are a colii postbirocratice este sau trebuie sus.inut pe ur+torul circuit normativ2 a) principii !le-ibile (re/ultate din

13

asocierea dintre caracterul global i deschis al oricrui proiect de tip curricular)6 b) !uncii generale stabile, cu caracter obiectiv (organi$area%plani!icarea = coordonarea%"ndrumarea metodologic = reglarea%autoreglarea prin ac.iuni de per!ecionare i cercetare a activit.ii de instruire)6 c) structuri e!iciente n +sura n care sunt subordonate func.iilor -enerale i adaptate continuu la sc0i+bare n raport de conte4t. 7) :*plati$area ierarhiilor; (Hr.HuAuMa+a) este sau trebuie reali/at prin creterea rolului structurilor +ana-eriale pe ori$ontala or-ani/a.iei, "n reea, pentru descentrali/area deci/iilor sectoriale i pentru consolidarea i evaluarea continu, tiin.ific i de+ocratic a deci/iilor centrale. >4e+plele, pot fi identificate la nivelul rela.iilor reale < virtuale dintre structurile conducerii verticale < director, directori ad,unc.i i structurile conducerii ori/ontale < co+isii, catedre +etodice, consilii ale profesorilor, elevilor, prin.ilor. 8) Creterea permeabilitii structurilor manageriale verticale i ori$ontale este < sau trebuie reali/at n cadrul or-ani/a.iei colare, dar i n afara ei, n +ediul co+unit.ii peda-o-ice locale, teritoriale, na.ionale i c0iar interna.ionale. >4e+plele, pot fi identificate la nivelul rela.iilor reale < virtuale dintre or-ani/a.ia colar i alte or-ani/a.ii colare din siste+, dar i din afara siste+ului6 dar i rela.iile +ana-eriale speciale an-a,ate cu inspectoratul colar teritorial (prin profesori5+etoditi), cu casa corpului didactic, cu centrul de asisten psihopedagogic a pro!esorilor elevilor i prinilor , cu centrul lo-opedic intercolar, cu presa peda-o-ic etc. = n.elese ca :or-ani/a.ii punte;. 9) Per!ecionarea continu a colii prin proiecte i e-perimente care studia/ proble+a funda+ental a or-ani/a.iei postbirocratice, :cea a fle4ibilit.ii, sc0i+brii, incertitudinii versus stabilitate, durabilitate, certitudine;. K) De$voltarea noilor !orme de organi$are stimulate de societatea in!ormaional n condi.iile specifice +ediului peda-o-ic. Ceea ce poate fi e4e+plificat prin pro+ovarea unor variante de or-ani/a.ie colar2 a) de tip re.ea6 b) de tip contractual6 c) virtual (care nlocuiete total ritualul birocratic al e4cesului de 01rtii prin resursele te0nolo-iei infor+a.ionale). N) 8econstrucia modelului de$voltrii organi$aiei colare prin le-iti+area :caracteristicilor esen.iale ale for+elor postbirocratice de or-ani/are;, e4pri+ate la nivel func.ional i trans!uncional (prin "nvare continu), structural i +ana-erial, ca proces i produs de tip infor+a.ional. oate aceste caracteristici esen.iale solicit1nd o anali/ special. Organizaia colar postbirocratic Varianta pentru Tribuna Invatamantului Organizaia colar postbirocratic rspunde provocrilor societ.ii in!ormaionale an-a,ate n direc.ia de$voltrii +odelului ra.ionalit.ii sociale manageriale ntr5un +ediu cultural, econo+ic i politic deschis. Principal transfor+are nre-istrat la scar social vi/ea/ restructurarea raporturilor dintre normativitatea i cultura organi$aiei. Sunt 14

relevante dou procese manageriale co+ple+entare2 !le-ibili$area normativitii (la nivelul rela.iilor dintre principii%!uncii%structuri) i ampli!icarea rolului culturii organi$aionale. Ceea ce conduce la +utarea accentului de la organi$aie = ca +odel unic = spre practicile specifice, perfectibile n orice do+eniu. !e/ultatul vi/ibil concentrea/ o nou a4io+ a conducerii +ana-eriale2 :nu +ai e4ist +odele stabile pentru or-ani/area practicilor +edicale, educaionale, ,uridice, artistice etc.; ((.%lsceanu, &rgani$aii i comportament organi$aional , Poliro+, 7FF8, ve/i p.773577D). Caracteristicile organi$aiei postbirocratice sunt reflectate la nivelul colii ca resurse de de$voltare managerial, care trebuie valorificate ntr5o perspectiv social i peda-o-ic i+ediat. *-ioma conducerii manageriale a organi$aiei colare postbirocratice pro+ovea/ raporturile deschise ntre principiile i practicele activitii de educaie / instruire. De la acest nivel pute+ identifica principalele caracteristici ale organi$aiei colare postbirocratice , interpretabile ca direc.ii de de/voltare a acesteia. 3) Diversi!icarea !ormelor de organi$are este necesar pe ur+torul circuit normativ2 a) principii !le-ibile (re/ultate din asocierea dintre caracterul -lobal i deschis al oricrui proiect de tip curricular)6 b) !uncii generale stabile, cu caracter obiectiv (organi$area%plani!icarea = coordonarea%"ndrumarea metodologic = reglarea%autoreglarea prin ac.iuni de per!ecionare i cercetare a activitii de instruire)6 c) structuri e!iciente n +sura n care sunt subordonate func.iilor -enerale i adaptate continuu la sc0i+bare n raport de conte4t. 7) :*plati$area ierarhiilor; (Hr.HuAuMa+a) este reali/abil prin creterea rolului structurilor +ana-eriale pe ori$ontala or-ani/a.iei, "n reea, pentru descentrali/area deci/iilor sectoriale i pentru consolidarea i evaluarea continu, tiin.ific i de+ocratic, a deci/iilor centrale. >4e+plele pot fi identificate la nivelul rela.iilor reale < virtuale dintre structurile conducerii verticale (director, directori ad,unc.i) i ori$ontale (comisii, catedre +etodice, consilii ale profesorilor, elevilor, prin.ilor). 8) Creterea permeabilitii structurilor manageriale verticale i ori$ontale este reali/abil n interiorul, dar i n e4teriorul or-ani/a.iei colare, n +ediul co+unit.ii peda-o-ice locale, teritoriale, na.ionale i interna.ionale. >4e+plele pot fi identificate la nivelul rela.iilor reale < virtuale dintre or-ani/a.ia colar i alte or-ani/a.ii colare din siste+ i din afara siste+ului6 i+plic1nd i rela.iile +ana-eriale speciale cu inspectoratul colar teritorial (prin profesori5+etoditi), cu casa corpului didactic, cu centrul de asisten psihopedagogic a pro!esorilor elevilor i prinilor, cu centrul logopedic intercolar, cu presa pedagogic etc. = n.elese ca :or-ani/a.ii punte;. 9) Per!ecionarea continu a colii este reali/abil prin proiecte i e-perimente care studia/ proble+a funda+ental a or-ani/a.iei postbirocratice, :cea a fle4ibilit.ii, sc0i+brii, incertitudinii versus stabilitate, durabilitate, certitudine;. K) De$voltarea noilor !orme de organi$are stimulate de societatea in!ormaional este reali/abil n condi.iile specifice +ediului peda-o-ic. Ceea ce 15

i+plic variante de organi$aie colar2 a) de tip reea6 b) de tip contractual6 c) virtual (care desfiin.ea/ birocraia e4cesului de 01rtii prin resursele in!ormati$rii). N) 8econstrucia modelului de$voltrii organi$aiei colare este reali/abil prin le-iti+area :caracteristicilor esen.iale ale for+elor postbirocratice de or-ani/are;, e4pri+ate !uncional i trans!uncional (prin "nvare continu), structural i managerial, ca proces i produs de tip infor+a.ional. oate aceste caracteristici esen.iale solicit1nd o anali/ special.

%aracteristici ale organizaiei colare postbirocratice Organizaia colar postbirocratic rspunde cerin.elor conducerii +ana-eriale, o conducere global (siste+ic), optim (n raport de resurse, conte4t, condi.ii), strategic (proiectat pe ter+en lun-), inovatoare (conceput n ter+eni de de/voltare social per+anent)5 Caracteristicile eseniale reflect dina+ica !ormelor de organi$are postbirocratic = a) for+e de or-ani/are de tip reea reali/ate prin structuri te0nice i co+unitare, de/voltate pe ori/ontal, pentru funda+entarea tiin.ific i de+ocratic a deci/iilor +ana-eriale centrale, inter+ediare i locale6 b) for+e de or-ani/are de tip contractual reali/ate prin structuri cu valoare de servicii sociale oferite < preluate la nivel de organi$aie colar deschis, organi$aie colar care "nva, ur+are a opti+i/rii per+anente a raporturilor cu +ediul e4tern i intern, pre+is a sntii organi$aionale9 c) for+e de or-ani/are de tip virtual reali/ate prin :demateriali$area; or-ani/a.iei ceea ce presupune nlocuirea total a ritualului birocratic cu ritualul in!ormatic. Hor+ele de or-ani/are a+intite -enerea/ o su+ de caracteristici esen.iale pentru un produs managerial care e4pri+ nu doar noua si+bolistic a or-ani/a.iei colare post+oderne, ci i noua structur de func.ionare a acesteia, +ult +ai eficient i +ai eficace, n plan peda-o-ic i social. $n raport de studiile de specialitate consacrate noului design postbirocratic (#.J.*eIin, C.".Step0ens, ve/i (.%lsceanu, op.cit.) re.ine+ ur+toarele caracteristici ale or-ani/a.iei colare postbirocratice, privite ca +odele virtuale i ca provocri strate-ice acu+ulate cu etosul ra.ionalit.ii sociale +ana-eriale pe fondul episte+ic al proiectrii peda-o-ice curriculare. :/ Caracteristici organi$aionale generale &rgani$aia colar postbirocratic i+plic abordarea -lobal a proble+aticii educa.iei prin structuri fle4ibile, adaptabile la nivel creator superior (inovator) ceea ce per+ite centrarea ac.iunilor peda-o-ice pe interesele -enerale ale co+unit.ii (elevilor, prin.ilor, profesorilor) n re-i+ de :toleran. fa. de incertitudine;. 7) Caracteristici organi$aionale structurale &rgani$aia colar postbirocratic propune :ierar0ii aplati/ate; concepute prin relaiile te0nice i co+unitare stabilite ntre conducerea vertical i co+isii < 16

catedre +etodice, cabinete de docu+entare, de asisten. psi0opeda-o-ic, lo-opedice, biblioteci, +ediateci etc., pe de o parte, i consiliul elevilor, profesorilor, prin.ilor, pe de alt parte. oate aceste structuri :descentrali/ate;, cu :-rani.e per+eabile;, sti+ulea/ autoor-ani/area i autoperfec.ionarea prin ac.iuni specifice de cercetare5de/voltare. #c.iuni ba/ate pe pro+ovarea unor valori tipice culturii societ.ii infor+a.ionale. Bpera.ionali/ate la nivelul rela.iei de :adecvare ntre structur i procesele centrate pe sarcini;. 8) Caracteristici organi$aionale in!ormaionale &rgani$aia colar postbirocratic reconstruiete activitatea de proiectare a instruirii prin i+plicarea profesorului < catedrei la nivel de :autocontrol i responsabilitate asu+at;, prin :calit.i +ultiple acordate +e+brilor or-ani/a.iei;. Procesarea infor+a.iilor peda-o-ice (teoretice, +etodolo-ice, practice) n situa.ii virtuale care anticipea/ reali/area eficient a pro-ra+elor, +anualelor, lec.iilor, an-a,ea/ integrarea plani!icrii "n !lu-ul activitii didactice. %alorific1nd etapa anterioar, de organi$are a resurselor i cea ulterioar de i+ple+entare a planificrii ntr5un conte4t desc0is, n ter+eni de reali$are%de$voltare' Pro+ov1nd :"nvarea continu; i :instruirea "n domenii variate;. 9) Caracteristici organi$aionale manageriale &rgani$aia colar postbirocratic tinde s devin un +ediu desc0is nv.rii eficiente prin :conducere fr control;. De/volt1nd :.estura de rela.ii dintre oa+eni, +unc i or-ani/a.ie; ntr5un conte4t peda-o-ic i social desc0is n care :sc0i+barea este fr ndoial permanent;. Sus.in1nd structural afir+area organi$aiei colare deschise n calitate de organi$aie care "nva. &ormativitatea organizaiei colare postbirocratice Evoluia organi$aiei colare postbirocratice este +arcat de o dubl perspectiv normativ2 a) managerial, care i+plic pro+ovarea unui nou tip de conducere, siste+ic, opti+, strate-ic, inovatoare6 b) curricular, care an-a,ea/ un nou tip de abordare a educa.iei, instruirii i proiectrii peda-o-ice, centrat pe !inaliti construite la nivelul unit.ii dintre cerin.e psihologice = sociale. Dimensiunea normativ re/ultat are o se+nifica.ie !uncional%structural desc0is. %alorific1nd n +ai +are +sur resursele culturi or-ani/a.iei colare. !eflect1nd +uta.iile nre-istrate la nivelul raporturilor dintre : natura uman i ordinea social;, care au -enerat un spectru continuu n universul normelor (ve/i Hrancis HuAuMa+a, Marea ruptur' 6atura uman i re!acerea ordinii sociale , @u+anitas, Bucureti, 7FF7, pa-.3NK53D8). Modelul cultural al societii in!ormaionale +odific ipote/a funda+ental a tiin.elor sociale, lansat de DurA0ei+, confor+ creia : normele sunt construcii sociale; ba/ate pe e4plicarea unui fapt social = cu+ este i educa.ia = apel1nd la fapte sociale anterioare. De/voltarea tiin.elor sociale pe filier econo+ic, antropolo-ic, psi0olo-ic, politic, pedagogic, a dus la :redescoperirea conceptului de natur uman ; prin recunoaterea rolului 17

conte4tului care -enerea/ un anu+it relativis+ cultural se+nificativ i pentru evolu.ia or-ani/a.iei colare postbirocratice. $n acest sens, : regulile culturale = inclu/1ndu5le i pe cele peda-o-ice = sunt arbitrare;. Hiind elaborate de diferite societ.i i co+unit.i, deter+inate istoric, n afara oricrei tendin.e de afir+are ca :standarde universale; de +orali/are, colari/are, sociali/are, psi0olo-i/are, politi/are, funda+entare econo+ic sau antropolo-ic etc. Pe de alt parte, n +sura n care tiin.ele sociou+ane (post)+oderne de+onstrea/ c :diversitatea cultural nu este at1t de +are pe c1t pare;, este nevoie, n continuare, de o re-le+entare a ordinii sociale. Conceput prin +i,loace specifice culturii (econo+ice, politice, peda-o-ice etc.) care repre/int :capacitatea de a trans+ite re-uli de co+porta+ent din -enera.ie n -enera.ie pe o cale non5 -enetic;, diversificat ndeosebi prin resursele educa.iei. 6ormele organi$aiei colare postbirocratice evoluea/ ntre dou coordonate valorice. Si+boli/ate istoric ntre psihologismul primordial ( e4pri+at de liberalismul pro+ovat de !ousseau) i sociologismul primordial (e4pri+at de autoritarismul !aptelor sociale, sus.inut de DurA0ei+). Solu.ia inte-rrii fiind posibil la nivelul organi$aiei colare postbirocratice prin corelarea +odelului economic al conducerii manageriale cu cel pedagogic, al proiectrii curriculare. &ormativitatea organizaiei colare postbirocratice evoluea/ practic ntre rigoare i !le-ibili$are. Pe de o parte, principiile i nor+ele sunt i+puse de societate fiind ierar0i/ate ca "nelegeri !ormale, incluse n 4egea ;nvm#ntului, +tatutul Personalului Didactic, 8egulamentul colii, propriu fiecrei trepte de nv.+1nt. Pe de alt parte, ordinea peda-o-ic este i re/ultatul unor "nelegeri in!ormale spontane reali/ate ntre principali actori ai colii (profesorii, elevii, prin.ii, repre/entan.i ai co+unit.ii) n raport de conte4t, pentru a re/olva proble+e speciale (disciplin, colaborare cu co+unitatea, perfec.ionare, cercetare, asisten. i consiliere psi0opeda-o-ic i social, orientare colar i profesional etc.) prin pro+ovarea unor re-ula+ente interne sau a unor re-uli de cooperare, re-uli contractuale i consensuale etc. +copul principal al acestei normativiti adaptabil la conte-t este a de produce o ordine peda-o-ice i social specifice or-ani/a.iei colare postbirocratice. :Studiul siste+atic al +odului n care ordinea social poate aprea i n c0ip spontan i liber repre/ent1nd una dintre cele +ai i+portante direc.ii de cercetare;, preluat la nivelul tiin.elor educa.iei, de +ana-e+entul or-ani/a.iei colare. Crearea ordinii sociale i pedagogice "n organi$aia colar postbirocratic este reali/at prin +binarea normelor generate pe cale ierarhic , for+al (le-e, statut, re-ula+ent -eneral) cu cele :-enerate spontan, +ai pu.in for+al (re-ula+ente i re-uli interne). Universul normelor fiind e4tins ntre un pol ra.ional i unul nera.ional care a+plific i nuan.ea/ :sursele ordinii;. Dar i resursele de evolu.ie ale tiin.elor educa.iei. (op.cit., ve/i, p.3E353EG). &ormativitatea organizaiei colare postbirocratice arianta publicata in !ribuna 'nvatamantului 18

Evoluia organi$aiei colare postbirocratice este +arcat de o dubl perspectiv normativ2 a) managerial, care i+plic pro+ovarea unui nou tip de conducere, -lobal, opti+, strate-ic, inovatoare6 b) curricular, care an-a,ea/ un nou tip de abordare a educa.iei, instruirii i proiectrii peda-o-ice, centrat pe !inaliti construite la nivelul unit.ii dintre cerin.e psihologice = sociale. Dimensiunea normativ re/ultat are o se+nifica.ie !uncional%structural desc0is. %alorific1nd n +ai +are +sur resursele culturii or-ani/a.iei colare. !eflect1nd +uta.iile nre-istrate la nivelul raporturilor dintre : natura uman i ordinea social; care au -enerat transfor+ri i n universul normelor (ve/i Hrancis HuAuMa+a, Marea rupturi' 6atura uman i re!acerea ordinii sociale , @u+anitas, 7FF7, pa-.3NK53D8). Modelul cultural al societii in!ormaionale +odific ipote/a tiin.elor sociale, lansat de DurA0ei+, confor+ creia : normele sunt construcii sociale; ba/ate pe e4plicarea unui fapt social = cu+ este i educa.ia = apel1nd la fapte sociale anterioare. De/voltarea tiin.elor sociale pe filier econo+ic, antropolo-ic, psi0olo-ic, politic, pedagogic, a dus la :redescoperirea conceptului de natur uman ; prin recunoaterea rolului conte4tului care -enerea/ un anu+it relativis+ cultural se+nificativ i n plan peda-o-ic. $n acest sens, :regulile culturale = inclu/1ndu5le i pe cele peda-o-ice = sunt arbitrare;. Hiind elaborate n diferite conte4te n sc0i+bare, nu se pot afir+a ca :standarde universale; de produc.ie, +orali/are, colari/are, sociali/are etc. Pe de alt parte, n +sura n care tiin.ele sociou+ane (post)+oderne de+onstrea/ c :diversitatea cultural nu este at1t de +are pe c1t pare;, este nevoie de o re-le+entare a ordinii sociale. Conceput prin +i,loace specifice culturii (econo+ice, politice, peda-o-ice etc.) care repre/int :capacitatea de a trans+ite re-uli de co+porta+ent din -enera.ie n -enera.ie pe o cale non5 -enetic;, diversificat ndeosebi prin resursele educa.iei. 6ormele organi$aiei colare postbirocratice evoluea/ ntre dou coordonate valorice. Si+boli/ate istoric ntre psihologismul primordial ( e4pri+at de liberalismul pro+ovat de !ousseau) i sociologismul primordial (e4pri+at de autoritarismul !aptelor sociale, sus.inut de DurA0ei+). Solu.ia inte-rrii fiind posibil la nivelul organi$aiei colare postbirocratice prin corelarea +odelului economic al conducerii manageriale cu cel pedagogic, al proiectrii curriculare. &ormativitatea organizaiei colare postbirocratice evoluea/ practic ntre rigoare i !le-ibili$are. Pe de o parte, principiile i nor+ele sunt i+puse de societate fiind ierar0i/ate ca "nelegeri !ormale, incluse n 4egea ;nvm#ntului, +tatutul Personalului Didactic, 8egulamentul colii, propriu fiecrei trepte de nv.+1nt. Pe de alt parte, ordinea peda-o-ic este i re/ultatul unor "nelegeri in!ormale spontane reali/ate ntre principalii actori ai colii (profesorii, elevii, prin.ii,repre/entan.i ai co+unit.ii) n raport de conte4t, pentru a re/olva proble+e speciale (colaborare cu co+unitatea, perfec.ionare, cercetare, asisten. i consiliere psi0opeda-o-ic i social, orientare colar i profesional etc.) prin pro+ovarea unor re-ula+ente interne sau a unor re-uli de cooperare, re-uli contractuale i consensuale etc.

19

+copul principal al acestei normativiti adaptabil la conte-t este a de produce o ordine peda-o-ic i social specific or-ani/a.iei colare postbirocratice. :Studiul siste+atic al +odului n care ordinea social poate aprea i n c0ip spontan i liber repre/ent1nd una dintre cele +ai i+portante direc.ii de cercetare;, preluat la nivelul tiin.elor educa.iei, de managementul organi$aiei colare i de managementul clasei de elevi' Crearea ordinii sociale i pedagogice "n organi$aia colar postbirocratic este reali/at prin +binarea normelor generate pe cale ierarhic , for+al (le-e, statut, re-ula+ent -eneral) cu cele :-enerate spontan, +ai pu.in for+al (re-ula+ente i re-uli interne). Universul normelor fiind e4tins ntre un pol ra.ional i unul nera.ional care a+plific i nuan.ea/ :sursele ordinii;. Dar i resursele de evolu.ie ale tiin.elor educa.iei. &ormativitatea organizaiei colare postbirocratice ("") &ormativitatea organizaiei colare postbirocratice evoluea/ n cadrul unui model deschis care de/volt :sursele ordinii;, dar i :divi/iunea +uncii pe discipline;, care poate fi valorificat, prin ra.iona+ent analo-ic, i n tiin.ele educa.iei (Hrancis HuAuMa+a, op.cit., p.3EE53EG). +ursele ordinii intervin n plan ra.ional prin normele scrise generate ierarhic la nivel de sistem (prin legea "nvm#ntului, statutul personalului didactic i regulamentul colar propriu treptei de nv.+1nt) i prin +surile de :inginerie social; care ur+resc reali/area obiectivelor peda-o-ice generale i speci!ice distribuite pe diferite do+enii (cu referin.e speciale la organi$are i curriculum). Pe aceeai di+ensiune ori$ontal, sus.inut i de/voltat raional, or-ani/a.ia colar postbirocratic valorific i o alt cate-orie de norme :-enerate spontan; prin ini.iative ale co+unit.ii, pro+ovate :de ,os n sus;6 deosebite astfel, n +od funda+ental, de nor+ele ra.ionale -enerate ierar0ic, ca :de+ersuri de a conduce co+unit.ile (n.n. colare) de sus n ,os;. *a acest nivel intervin re-ulile nescrise ale :cererii i o!ertei colare; care confer o anu+it distribu.ie a claselor, profesorilor, elevilor, ntre roluri i statusuri desfurate ntr5 un spa.iu i ti+p +ai +ult sau +ai pu.in desc0is. Pe de alt parte, n a+bian.a unic, peda-o-ic i cultural proprie (+icro)co+unit.ilor colare, apar diferite obinuin.e i conven.ii care treptat cu+ulea/ i conturea/ ceea ce sociolo-ic repre/int :dreptul cutu+iar;, afir+at continuu :n c0ip spontan i ra.ional;. *a polul opus al ordinii colare, caracteri/at si+bolic ca fiind : neraional1, intervin seturi de re-uli -enerate, pe de o parte, ierarhic, pe de alt parte, spontan. #+bele au e4presia credinei n valorile institu.iei, revelate i consolidate de autoritatea colar sau de "ncrederea popular a repre/entan.ilor co+unit.ii n +ituri i si+boluri ntre.inute de ritualul practicii colare. *a linia intersec.iei virtuale dintre sursele ordinii raionale < neraionale ale colii i dintre normele generate ierarhic < generate spontan , nt1lni+ valorile fi4ate prin tradiia colii6 e4pri+at, de ase+enea, prin +ituri i si+boluri vi/uali/ate i c0iar 20

institu.ionali/ate n diferite conte4te (spa.iul clasei i al colii, serbrile colii, +u/eul colii etc.). 6ormativitatea organi$aiei colare postbirocratice poate constitui i un reper pentru clasificarea tiin.elor educa.iei < peda-o-ice. %alorific1nd analo-ic :divi/iunea +uncii pe discipline; n do+eniul tiin.elor sociale. De/voltat n aceeai matrice, care identific :sursele ordinii; ntre a4a vertical raional = neraional i a4a ori$ontal a nor+elor sociale -enerate ierarhic = spontan. $n ca/ul nostru, re/ult patru cate-orii de tiin.e ale educa.iei care corespund :celor patru cate-orii lar-i de nor+e de/voltate2 a) raional < ierarhic6 b) raional < spontan6 c) neraional < ierarhic6 d) neraional < spontan. a) *a nivelul intersec.iei dintre ordinea pedagogic raional i normele pedagogice generate ierarhic sunt plasate tiinele pedagogice !undamentale (teoria general a educaiei teoria general a instruirii teoria general a curriculumului) care ofer ba/a episte+olo-ic a politicii educaiei. b) *a nivelul intersec.iei dintre ordinea pedagogic raional i normele pedagogice generate spontan sunt plasate tiin.ele peda-o-ice de/voltate prin diferite raporturi interdisciplinare cu tiin.ele econo+ice2 economia educaiei plani!icarea educaiei managementul educaiei managementul organi$aiei colare managementul clasei' c) *a nivelul intersec.iei dintre ordinea pedagogic neraional i normele pedagogice generate ierarhic sunt plasate tiin.ele peda-o-ice de/voltate prin diferite raporturi interdisciplinare cu sociologia2 sociologia educaiei sociologia colii sociologia !amiliei sociologia curriculumului etnometodologia educaiei' d) *a nivelul intersec.iei dintre ordinea pedagogic neraional i normele pedagogice generate spontan sunt plasate tiin.ele peda-o-ice de/voltate prin diferite raporturi interdisciplinare cu antropologia i biologia2 biologia educaiei antropologia educaiei etnologia educaiei !i$iologia educaiei igiena "nvrii' Ordinea pedagogic n organizaia colar postbirocratic &rdinea pedagogic "n organi$aia colar postbirocratic depinde de po/i.ia normativ adoptat n raport de resursele umane an-a,ate n ndeplinirea obiectivelor educa.iei. Ceea ce conturea/ o anu+it linie de continuitate (real < virtual) dintre di+ensiunea normativ i di+ensiunea cultural a colii ca or-ani/a.ie n societatea infor+a.ional, ba/at pe cunoatere. #bordarea elevilor, ca actori principali, solicit, astfel, depirea unor modele lansate n coala tradi.ional i perfectate n coala societ.ii industriale. Cu+ ar fi +odelul behaviorsit, +odelul valori!icrii standard, +odelul ereditarist sau +odelul ambientalist. Perspectiva paradi-+ei curriculumului i+pune +odelul valorificrii depline a educabilitii, ba/at pe ulti+ele descoperiri din : noua biologie care de+onstrea/ c diversitatea u+an cultural nu este at1t de +are pe c1t pare; (Hrancis HuAuMa+a, op.cit., p.3G8). !aportarea corect la ereditate (premis biolo-ic i psi0olo-ic favorabil educa.iei) i mediu (condi.ie socio5cultural, 21

valorificabil peda-o-ic) construiete :o perspectiv +ai ec0ilibrat asupra interac.iunilor dintre natur i educaie n +odelarea co+porta+entului u+an;. %alorificarea deplin a educabilitii confir+1nd te/a opti+i/rii rela.iei dintre ereditate < mediu < educaie , cu eviden.ierea rolului deter+inant al educa.iei. Dar nu al oricrei educa.ii, ci doar a educaiei de calitate, proiectat curricular, n sensul educaiei permanente i al autoeducaiei. Ca funda+ent al curriculumului, organi$aia colar postbirocratic valorific ur+torul adevr a4io+atic, reprodus de HuAuMa+a n ur+torul enun. = :faptul c la o anu+it v1rst copiii vor nv.a anu+ite lucruri potrivit unei anu+ite structuri este deter+inat de biolo-ie6 ceea ce ei nva. .ine de cultur;6 n ca/ul nostru, de ---- cultura societii postindustriale, infor+a.ionale, ba/at pe cunoatere = te+ central n procesul de reconstruc.ie a organi$aiei colare postbirocratice' !esursele te0nolo-ice ale acestei culturi pro+ovea/ modelul globali$rii in!ormaiei care asi-ur un nou tip de ra.ionali/are ba/at pe asi+ilarea cunoaterii nu doar n sens lo-ic, ci n pri+ul r1nd ca de+ers atitudinal, necesar ntr5un conte4t social desc0is, co+ple4 i contradictoriu. Ceea ce ridic n fa.a or-ani/a.iei colare postbirocratice o proble+ de ordin intelectual, dar i +oral. Cu referin. direct la necesitatea for+rii capacit.ii de :cooperare n slu,ba concuren.ei;. Oener1nd :ncrctura e+o.ional a nor+elor; devenite un fel de :metanorme; capabile s apere per+anent n cadrul vie.ii colii ceea ce econo+itii nu+esc :bunurile obteti ale or-ani/a.iei;. Solu.ia +ana-erial propus de HuAuMa+a, care poate fi productiv i la nivelul or-ani/a.iei colare postbirocratice, este cea a autoorgani$rii activit.ii prin tehnologii reele i capital social6 dar i prin contienti/area faptului c nu pot fi i-norate :li+itele spontaneit.ii;, ceea ce readuce n discu.ie proble+a :caracterului inevitabil al ierar0iei;, ntr5o perspectiv func.ional, n +od evident post i c0iar antibirocratic. *utoorgani$area +arc0ea/ un stadiu superior al +ana-e+entului colii, reali/at la intersec.ia dintre construirea raional = spontan a nor+elor peda-o-ice. &rdinea pedagogic re/ultat fiind e4tins de la ierarhi$area !ormal la cooperarea ba/at pe contribu.ia tuturor actorilor colii la valorificarea resurselor co+unit.ii :ntr5un +od ec0itabil i care, n acelai ti+p, s nu duc la epui/area lor pre+atur;. (ehnologia in!ormaional ntre.ine acest stadiu +ana-erial superior. Sti+ul1nd descentrali$area deci/iilor prin responsabili/area comisiilor / catedrelor metodice i a fiecrui profesor n parte6 contribuind, astfel, la elaborarea de reele deci/ionale pe ori/ontala or-ani/a.iei colare. Comisiile / catedrele metodice devenind structuri !ormale :n care nu e4ist o surs for+al de autoritate suveran, ci un set de rela.ii infor+ale sau alian.e; care ac.ionea/ ca :un capital social;. #e la ierarhia birocratic la ordinea pro(esional

22

*a nivelul di+ensiunii sale nor+ative, organi$aia colar postbirocratic evoluea/ n direc.ia afir+rii i consolidrii deci$iilor pedagogice, legitimate pro!esional i susinute comunitar. 8eelele manageriale ori$ontale evocate de analitii +odelului societ.ii infor+a.ionale ( offler, Naisbitt, HuAuMa+a) pot fi construite n cadrul or-ani/a.iei colare, valorific1nd e4perien.ele peda-o-ice acu+ulate ntr5un nou conte4t cultural. #stfel, deci/iile asu+ate pot fi relevante la nivelul a dou tipuri de structuri2 3) tehnice sau pro!esionale2 co+isii < catedre +etodice, centre de docu+entare, cabinete de asisten. psi0opeda-o-ic i social6 biblioteci, +ediateci colare < de/voltate computerial6 7) comunitare sau politice (n ter+eni de democraie social direct, sau de :de+ocra.ie a spa.iilor +ici; < Sol,eni.in)2 consiliul cadrelor didactice, consiliul elevilor, consiliul prin.ilor, consiliul repre/entan.ilor co+unit.ii educative locale. #+bele structuri pro+ovea/ deci/ii +ana-eriale ba/ate pe infor+a.ii care concentrea/ valorile peda-o-ice proprii or-ani/a.iei colare, contribuind la reali/area saltului de la ierarhia birocratic !ormal spre ordinea pro!esional democratic. coala ca organi$aie tipic societii ba$at pe cunoatere inte-rea/ astfel, n +od natural, te0nolo-ia infor+a.ional de v1rf. #n-a,1nd5o peda-o-ic n procesul intrinsec de nlocuire a structurilor birocratice for+ale, ri-ide, ierar0i/ate e4clusiv pe verticala siste+ului, cu structurile tipice unei organi$aii sociale postindustriale aplati$at prin reele de/voltate i pe ori/ontal, care le-iti+ea/ autoritatea deci/iilor din punct de vedere tehnic, pro!esional i comunitar, democratic. coala ca organi$aie social aplati$at transfer responsabilitatea deci/iilor de la nivel superior i +ediu spre reele de/voltate ori$ontal re/ultate din :interac.iunea dintre actorii descentrali/a.i; ai or-ani/a.iei colare care au -enerat o nou ordine peda-o-ic ba/at (i) pe norme in!ormale cu valoare de capital social. >4pri+1nd i sti+ul1nd o ncredere profesional i +oral funda+ental ntre :conductori i condui;, ntre +ana-eri (directori, responsabili de co+isii < catedre +etodice, centre de docu+entare etc.) i profesori, ntre profesori i elevi, ntre profesori i prin.i (ve/i Hracis HuAuMa+a, op.cit., p.7795798). Critica or-ani/a.iei sociale birocratice, ba/at pe ierar0ii for+ale, evoc i+posibilitatea structurilor centrali/ate i e4clusiv verticale ale acesteia de :a face fa. cerin.elor infor+a.ionale ale lu+ii din ce n ce +ai co+ple4e; care solicit cunotine tiini!ice !undamentale i e-perti$e tehnologice, dar i corelaii comunitare repre$entative (din perspectiva de+ocra.iei sociale), necesare pentru luarea de deci$ii manageriale opti+e, strate-ice, inovatoare. $n ca/ul or-ani/a.iei colare, critica este accentuat de conte-tul deschis n care are loc activitatea de educa.ie < instruire. >a eviden.ia/ n i +ai +are +sur limitele conducerii ierarhice !ormal centrali$at reali$at e-clusiv pe vertical' Care se dovedete incapabil2 a) s asi-ure procesarea i circula.ia eficient a infor+a.iei la toate nivelurile or-ani/a.iei6 b) s5i adapte/e nor+ele i structurile ri-ide la infor+a.ii co+ple4e provenite din +ediul intern i e4tern6 c) s 23

sus.in fle4ibili/area deci/iilor n condi.ii de continu sc0i+bare i transfor+are a procesului de nv.+1nt n ter+eni de organi$are sistemic a resurselor e4istente, de plani!icare optim a activit.ii de ba/ (instruirea) i de reglare% autoreglare strategic i inovatoare a acesteia (prin ac.iuni eficiente de perfec.ionare i de cercetare peda-o-ic). $n plan psihosocial, cultural, c0iar ideologic, organi$aia colar postbirocratic este c0e+at s proiecte/e i s sus.in reali/area saltului peda-o-ic de la educa.ia < instruirea :ba/at pe ncredere sc/ut la cea ba/at pe "nalt "ncredere;. Ceea ce an-a,ea/ responsabilitatea structurilor superioare ale conducerii +ana-eriale a siste+ului, situate intermediar (inspectorate colare < direc.ii teritoriale de nv.+1nt) i la nivel de v1rf (+inisterul nv.+1ntului). Care trebuie s fie contiente de faptul c : autoritatea nu dispare ntr5o or-ani/a.ie aplati/at sau de tip re.ea, ci este internali$at astfel nc1t s per+it auto%organi$area i auto%conducerea; (subl.ns., p.78G). #e la ierarhia birocratic la ordinea pro(esional !ext publicat in !ribuna "nvatamantului *a nivelul di+ensiunii sale nor+ative, organi$aia colar postbirocratic evoluea/ n direc.ia afir+rii deci$iilor pedagogice, legitimate pro!esional i susinute comunitar. 8eelele manageriale ori$ontale evocate de analitii modelului societii in!ormaionale ( offler, Naisbitt, HuAuMa+a) pot fi construite n cadrul or-ani/a.iei colare, valorific1nd e4perien.ele peda-o-ice ntr5un nou conte4t cultural. Deci/iile fiind relevante la nivelul a dou tipuri de structuri2 3) tehnice sau pro!esionale2 co+isii < catedre +etodice, centre de docu+entare, cabinete de asisten. psi0opeda-o-ic i social6 biblioteci, mediateci colare < de/voltate computerial6 7) comunitare sau politice (n ter+eni de :de+ocra.ie a spa.iilor +ici; < Sol,eni.in)2 consiliul cadrelor didactice, consiliul elevilor, consiliul prin.ilor, consiliul repre/entan.ilor co+unit.ii educative locale. #+bele structuri pro+ovea/ deci$ii manageriale ba$ate pe in!ormaii eseniale, !undamentale, care concentrea/ valori peda-o-ice proprii or-ani/a.iei colare, contribuind la reali/area saltului de la ierarhia birocratic !ormal spre ordinea pro!esional democratic. coala ca organi$aie tipic societii ba$at pe cunoatere inte-rea/, n +od natural, te0nolo-ia infor+a.ional de v1rf. #n-a,1nd5o pedagogic n procesul de nlocuire a structurilor birocratice for+ale, ierar0i/ate e4clusiv pe verticala siste+ului, cu structurile tipice unei organi$aii sociale postindustriale aplati$at prin reele de/voltate i pe ori$ontal care le-iti+ea/ deci/iile din punct de vedere tehnic, pro!esional i comunitar, democratic. coala ca organi$aie social aplati$at transfer responsabilitatea deci/iilor spre reele construite ori$ontal, re/ultate din :interac.iunea dintre actorii descentrali/a.i; ai or-ani/a.iei colare care au -enerat o nou ordine pedagogic ba/at (i) pe norme in!ormale cu valoare de capital social. Sti+ul1nd o 24

ncredere profesional i +oral ntre :conductori i condui;, ntre +ana-eri (directori, responsabili de co+isii < catedre +etodice, centre de docu+entare etc.) i profesori, ntre profesori i elevi, ntre profesori i prin.i (ve/i Hrancis HuAuMa+a, op.cit., p.7795798). Critica organi$aiei sociale birocratice , ba$at pe ierarhii !ormale, evoc i+posibilitatea structurilor centrali/ate i e4clusiv verticale ale acesteia de :a face fa. cerin.elor infor+a.ionale ale lu+ii din ce n ce +ai co+ple4e;. Care solicit cunotine tiini!ice !undamentale i e-perti$e tehnologice, dar i relaii permanente cu comunitatea repre$entative din perspectiva de+ocra.iei sociale. Necesare pentru luarea de deci$ii manageriale globale optime, strategice, inovatoare. $n ca/ul or-ani/a.iei colare, critica este accentuat de conte-tul deschis n care are loc activitatea de educa.ie < instruire. >a eviden.ia/, n i +ai +are +sur, limitele conducerii birocratice ierarhice !ormal centrali$at reali$at e-clusiv pe vertical' Care se dovedete incapabil2 a) s asi-ure procesarea i circula.ia eficient a infor+a.iei la toate nivelurile or-ani/a.iei6 b) s5i adapte/e nor+ele i structurile ri-ide la infor+a.ii co+ple4e provenite din +ediul intern i e4tern6 c) s sus.in fle4ibili/area deci/iilor n condi.ii de continu sc0i+bare i transfor+are a procesului de nv.+1nt n ter+eni de organi$are sistemic a resurselor, de plani!icare optim a activit.ii de ba/ (instruirea) i de reglare% autoreglare strategic i inovatoare a acesteia (prin ac.iuni de perfec.ionare i de cercetare peda-o-ic). $n plan psihosocial, cultural, c0iar ideologic, organi$aia colar postbirocratic este c0e+at s asi-ure reali/area saltului peda-o-ic de la educaia / instruirea :ba/at pe ncredere sc/ut la cea ba/at pe "nalt "ncredere;. Ceea ce an-a,ea/ responsabilitatea politic a structurilor superioare ale conducerii manageriale a sistemului, situate intermediar (inspectorate colare < direc.ii teritoriale de nv.+1nt) i la nivel de v#r! (+inisterul nv.+1ntului). Care trebuie s fie contiente de faptul c : autoritatea nu dispare ntr5o organi$aie aplati$at sau de tip reea, ci este internali$at astfel nc1t s per+it auto%organi$area i auto%conducerea; (subl.ns.). Ordinea pro(esionala bazat pe ierarhia (uncional Ordinea pro(esional "n societatea in!ormaional este reali/at, din ce n ce +ai +ult, prin norme in!ormale an-a,ate n procesul de autoconducere ra.ional a oricrei or-ani/a.ii sociale. Poate evolua, ns, nu+ai p1n la un punct care +arc0ea/ :li+itele ordinii spontane;, incapabil s valorifice, resursele co+une ale or-ani/a.iei. Cau/ele fiind -enerate de2 a) diferen.ele culturale e4istente ntre +e+brii or-ani/a.iei6 b) tendin.a unui +icro-rup de i+punere n cadrul or-ani/a.iei6 c) lipsa de transparen. a nor+elor in!ormale care :servete adesea la +ascarea faptului c acestea i au ori-inea n rela.iile involuntare de putere;.

25

Cele trei cau/e, cu+ulate, pot transfor+a normele in!ormale, pro+ovate i n reelele de/voltate n cadrul or-ani/a.iei colare (co+isii < catedre +etodice, centre de docu+entare etc.), n practici nedrepte sau neproductive . $n astfel de situa.ii, normele in!ormale :ar trebui s dispar spontan toc+ai pentru c nu servesc ntotdeauna interesele co+unit.ilor care le5au adoptat;. Ceea ce repune n discu.ie :nevoia de autoritate ierar0ic ra.ional;, odat cu recunoaterea nu nu+ai a +eritelor, ci i a : de!icienelor reelelor; (Hrancis HuAuMa+a, op.cit., ve/i p.79957NK.). *utoritatea ierarhic este necesar i n or-ani/a.iile sociale postbirocratice, inclusiv n cele e4istente la nivelul siste+ului de nv.+1nt (+inister, inspectorate colare, coli). #r-u+entele sunt sus.inute de trei +otive co+ple+entare2 a) li+itele re.elelor, dependente de :cultura +e+brilor or-ani/a.iei;6 b) necesitatea +obili/rii inte-rale a resurselor or-ani/a.iei pentru ndeplinirea obiectivelor -enerale i specifice6 c) :natura oa+enilor crora le place s se or-ani/e/e ierar0ic;. Proble+a de fond a conducerii or-ani/a.iei colare nu este ns cea a op.iunii absolute ntre ordinea ierarhic i ordinea spontan, ntre birocraie i reele. Brdinea pro!esional necesar (i) n or-ani/a.ia colar postbirocratic r+1ne desc0is spre reele care pro+ovea/ cooperarea i autoconducerea. Bpo/i.ia care trebuie depit este cea dintre ordinea birocratic ba/at pe structuri de conducere nc0ise, desfurate pe verticala or-ani/a.iei i ordinea pro!esional desc0is spre reele aplati$ate pe ori/ontal, e4pri+ate la nivel de capital social tehnologic (comisii < catedre +etodice, centre de docu+entare) i comunitar / democratic (consilii ale profesorilor, elevilor, prin.ilor). 8eactivarea ierarhiei la nivelul reelelor devine un scop strate-ic proiectat special pentru sti+ularea ordinii profesionale. Nu orice ierar0ie poate asi-ura ns reali/area unui astfel de scop strate-ic. $n acest sens, trebuie operat distinc.ia ntre ierarhia birocratic !ormal i ierarhia valoric !uncional , e4ponente ale unor +odele culturale diferite, tipice societii industriali$ate = societii postindustriale, ba$at pe cunoatere. 2erarhia birocratic !ormal trebuie depit datorit li+itelor sale fi4ate prin +odelul conducerii stabile, unilaterale (pe do+enii n-uste de activitate), reali/at prin deci/ii unidirec.ionate pe vertical institu.iei, de sus n ,os. 2erarhia valoric este !uncional pe verticala, dar i pe ori$ontala or-ani/a.iei. Pe vertical organi$aiei sunt de/voltate structuri +ana-eriale ba/ate pe norme !ormale, desc0ise spre deci/ii perfectibile la nivel de cone4iune invers per+anent ntre conductori i condui. Pe ori$ontala organi$aiei, n reea, sunt de/voltate structuri +ana-eriale de tip tehnologic (co+isii +etodice etc.) i comunitar (consiliul prin.ilor etc.) ba/ate pe norme in!ormale, care asi-ur per+anent infor+a.ia opti+ necesar pentru funda+entarea tiin.ific i de+ocratic a deci/iilor. Ponderea +ai +are sau +ai +ic a structurilor +ana-eriale ba/ate pe nor+e in!ormale, respectiv pe nor+e !ormale, depinde de nivelul de ncredere e4istent n cadrul or-ani/a.iei colare. Ceea ce eviden.ia/ i+portan.a 26

di+ensiunii culturale a or-ani/a.iei. Prin de/voltarea acesteia va putea fi reali/at unitatea, at1t de necesar colii n societatea post+odern, ntre ordinea pro!esional i ierarhia !uncional'

Managementul organizaiei colare n societatea cunoaterii Principala transfor+are a or-ani/a.iei colare n societatea infor+a.ional, ba/at pe cunoatere, este nre-istrat la nivelul raporturilor dintre dimensiunea normativ, din ce n ce +ai fle4ibil i dimensiunea sa cultural, aflat n continu ascensiune. Consecin.ele acestei transfor+ri sunt i+portante pentru managementul colii ca organi$aie, deosebit, n +od funda+ental, de conducerea colii ca instituie. coala ca instituie, e4presie a societ.ii +oderne, industriali/ate, pune accent pe re-uli statice i procedee standardi/ate, pro+ovate ca ele+ente e4ecutive ale normativitii, ntr5un conte4t relativ stabil i nc0is. coala ca organi$aie, e4presie a societ.ii post+oderne (postindustriale, infor+a.ionale, ba/at pe cunoatere) pune accent pe obiective, proiectate ca ele+ente strate-ice ale normativitii , de/voltate ntr5un conte4t +obil i desc0is. Saltul de la conceperea colii ca instituie la proiectarea sa ca organi$aie este +arcat de rolul +a,or acordat obiectivelor peda-o-ice, -enerale i specifice n cadrul di+ensiunii nor+ative. Ceea ce duce la o nou confi-urare a rela.iilor dintre ele+entele co+ponente ale normativitii care confer o anu+it particularitate colii (+isiune, func.ie -eneral, condi.ii i resurse, a4io+e, principii). Dimensiunea normativ a organi$aiei colare devine din ce n ce +ai !le-ibil prin co+pletarea principiilor !ormale de planificare a activit.ii principale (educa.ia < instruirea), cu cele in!ormale, afir+ate spontan ca ur+are a creativit.ii profesorilor at1t de necesar ntr5un conte4t desc0is. $n plan +ana-erial, conducerea colii devine +ai eficient i +ai inovatoare prin +binarea deci/iilor luate la nivelul structurilor ierarhice verticale cu cele asu+ate conte4tual de structurile ori$ontale, te0nice i co+unitare, de/voltate n reea. Fle-ibili$area dimensiunii normative devine o caracteristic a conducerii +ana-eriale a colii i+pus de cerin.ele societ.ii infor+a.ionale, dar i de a4io+atica paradi-+ei curriculumului, care ofer o e4plica.ie peda-o-ic 27

tendin.ei de +binare a principiilor !ormale, ierar0ice cu cele spontane, ori/ontale (tendin. anali/at n studiile anterioare, cu tri+itere la cartea lui Hrancis HuAuMa+a, Marea ruptur' 6atura uman i re!acerea ordinii sociale , @u+anitas, Bucureti, 7FF7). Managementul organi$aiei colare sti+ulea/ i valorific ur+toarele surse ale procesului de !le-ibili$are a normativitii n societatea infor+a.ional, pe fondul afir+rii paradi-+ei curriculumului la ba/a siste+elor post+oderne de nv.+1nt2 a) corela.ia necesar ntre !uncia general a colii cu caracter obiectiv de for+are5de/voltare a personalit.ii elevului n perspectiva inte-rrii sale sociale i obiectivele generale i speci!ice elaborate subiectiv la nivel de politic a educa.iei pentru valorificarea la +a4i+u+ a condi.iilor i resurselor e4istente6 b) subordonarea activit.ilor or-ani/ate la nivelul structurilor !ormale i in!ormale, construite i de/voltate ierarhic i spontan, n re.ea, func.iei -enerale a colii care e4pri+ +isiunea psi0olo-ic i social a acesteia6 c) desc0iderea per+anent a tuturor ac.iunilor i deci/iilor +ana-eriale n raport de un conte4t peda-o-ic i social desc0is (-enerat de specificul activit.ii de ba/ = educa.ia < instruirea i de dina+ica resurselor = infor+a.ionale, u+ane, didactico5+ateriale < spa.iul i ti+pul peda-o-ic, financiare). B contribu.ie decisiv n procesul de fle4ibili/are al normativitii revine culturii organi$aiei colare. (ana-e+entul or-ani/a.iei colare restructur1nd rela.ia dintre dimensiunea normativ (+isiune6 func.ie -eneral = structuri !ormale i in!ormale6 principii, re-uli) i dimensiunea cultural (cunotin.e, valori = peda-o-ice6 +entalit.i, obinuin.e, stiluri = peda-o-ice, didactice, co-nitive, +ana-eriale) a or-ani/a.iei colare. Solu.ia strate-ic poate fi identificat odat cu a+plificarea contribu.iei culturii colare. $n +sura afir+rii depline a specificului peda-o-ic al culturii or-ani/a.iei colare. #imensiunea cultural a organizaiei colare #imensiunea cultural a organizaiei colare evoluea/ pe fondul fle4ibili/rii nor+ativit.ii n condi.iile unui conte4t peda-o-ic i social din ce n ce +ai desc0is. %alorific1nd, n +od special, teoriile +ana-eriale care pun accent pe de/voltarea or-ani/a.ional, pe +otiva.ia psi0osocial a : actorilor educaiei;, pe perfec.ionarea continu a resurselor i a rela.iilor u+ane. Conceptul pedagogic de dimensiune cultural , co+ple+entar cu cel de nor+ativitate, poate fi opera.ionali/at la nivelul valorilor comportamentelor / conduitelor climatului / ambianei i schimbrilor pedagogice ve0iculate n cadrul or-ani/a.iei colare. &rgani$aie colar, proiectat i de/voltat +ana-erial ca unitate de ba/ a siste+ului de nv.+1nt la toate nivelurile acestuia, pri+ar i secundar, dar i superior < universitar. 3alorile pro+ovate n cadrul or-ani/a.iei colare provin din toate do+eniile cunoaterii2 +orale, tiin.ifice, te0nolo-ice, estetice, psi0ofi/ice (i-ienico5sanitare i sportive). >4pri+1nd cerin.e -eneral u+ane, concentrate for+ativ la nivelul valorilor funda+entale aflate la ba/a con.inuturilor -enerale ale 28

educa.iei2 binele moral, adevrul tiini!ic utilitatea adevrului tiini!ic !rumosul .din art natur societate/ sntatea .psihic i !i$ic/' raducerea lor peda-o-ic, n cadrul curriculumului, dar i al managementului colar, fiind reali/at n func.ie de v1rsta psi0olo-ic i de statutul social al elevilor (i studen.ilor). Comportamentele :actorilor educa.iei;, pre/en.i la nivelul or-ani/a.iei colare, sunt orientate valoric n raport de statutul peda-o-ic, social, profesional, al acestora, +ediat nor+ativ la nivelul corela.iilor necesare ntre +ana-eri = profesori = elevi = personal ad+inistrativ = repre/entan.i ai co+unit.ii educative locale. Hiind e4pri+ate prin +entalit.i, obinuin.e, atitudini (afective, +otiva.ionale, caracteriale, dar i co-nitive), dependente de2 a) autoritatea func.ional a nor+elor interiori/ate n -rade diferite, n planul contiin.ei individuale i sociale a :actorilor colii;6 b) tradi.ia colii acu+ulat, trans+is i perfectat istoric, de la nivel na.ional, teritorial i local, dar i interna.ional (n conte4tul -lobali/rii, intensificrii rela.iilor ntre coli din diferite .ri etc.)6 c) specificul co+unit.ii educative locale, +anifestat n plan psi0osocial, profesional, econo+ic, na.ional, reli-ios, politic, ideolo-ic etc. Climatul < ambiana = ca ele+ent cultural = corespunde peda-o-ic conte-tului e-tern i intern al or-ani/a.iei colare. >ste e4pri+at prin2 a) calitatea i cantitatea resurselor u+ane e4istente i a spaiului i a timpului peda-o-ic disponibil6 b) !ormele de organi$are managerial i didactic i+puse social sau < i ini.iate de :actorii colii; n diferite circu+stan.e i condi.ii, n consens cu cerin.ele conducerii +ana-eriale i ale proiectrii curriculare6 c) particularit.ile stilurilor manageriale i didactice pro+ovate pe fondul valorificrii la +a4i+u+ a resurselor e4istente n sensul eficien.ei i eficacit.ii (+ana-eriale i didactice)6 d) :c#mpul psihosocial; co+ple4 i nu odat contradictoriu, creat la nivelul intersec.iilor dintre nu+eroasele in!luene spontane (afective, +otiva.ionale, volitive) e4ercitate de :actorii colii; i < sau ai co+unit.ii educa.ionale locale prin etosul peda-o-ic care sti+ulea/ sau in0ib procesul de eficienti/are al activit.ilor specifice. +chimbrile pedagogice +bo-.esc cultura colii la nivelul conducerii +ana-eriale i al procesului de nv.+1nt. +chimbrile manageriale reflect capacitatea de desc0idere a conducerii colii la proble+ele -enerate de +ediul (conte4tul) intern i e4tern al or-ani/a.iei. Calitatea lor cultural depinde de tipul de adaptare care poate fi doar reactiv (ur+are a presiunii +ediului) sau poate evolua spre un stadiu superior, proactiv, de anticipare a transfor+rilor necesare n plan +ana-erial. +chimbrile la nivelul procesului de "nvm#nt reflect capacitatea cadrelor didactice de proiectare peda-o-ic eficient (opera.ionali/area obiectivelor, noi metode de predare%"nvare%evaluare, crearea de mi7loace didactice), de pro+ovare a stilurilor didactice i a !ormelor de organi$are favorabile individuali$rii instruirii.

29

Cultura organi$aiei colare reflect dina+ica interdependen.elor e4istente ntre cele patru co+ponente pre/entate anterior. Subliniind i+portan.a valorilor peda-o-ice aflate la ba/a interac.iunilor co+ple4e dintre cei :doi actori ai educa.iei; = profesorii i elevii care asi-ur reali/area activit.ii de ba/, instruirea. oate func.iile conducerii +ana-eriale a or-ani/a.iei colare fiind an-a,ate prioritar n perfec.ionarea continu a acestei activit.i de instruire, n calitatea sa de principal subsiste+ al activit.ii de educa.ie. #imensiunea cultural a organizaiei colare #imensiunea cultural a organizaiei colare evoluea/ pe fondul fle4ibili/rii nor+ativit.ii n condi.iile unui conte4t peda-o-ic i social din ce n ce +ai desc0is. %alorific1nd, n +od special, teoriile +ana-eriale care pun accent pe de/voltarea or-ani/a.ional, pe +otiva.ia psi0osocial a : actorilor educaiei;, pe perfec.ionarea continu a resurselor i a rela.iilor u+ane. Conceptul pedagogic de dimensiune cultural , co+ple+entar cu cel de nor+ativitate, poate fi opera.ionali/at la nivelul valorilor comportamentelor / conduitelor climatului / ambianei i schimbrilor pedagogice ve0iculate n cadrul or-ani/a.iei colare. &rgani$aie colar, proiectat i de/voltat +ana-erial ca unitate de ba/ a siste+ului de nv.+1nt la toate nivelurile acestuia, pri+ar i secundar, dar i superior < universitar. 3alorile pro+ovate n cadrul or-ani/a.iei colare provin din toate do+eniile cunoaterii2 +orale, tiin.ifice, te0nolo-ice, estetice, psi0ofi/ice (i-ienico5sanitare i sportive). >4pri+1nd cerin.e -eneral u+ane, concentrate for+ativ la nivelul valorilor funda+entale aflate la ba/a con.inuturilor -enerale ale educa.iei2 binele moral, adevrul tiini!ic utilitatea adevrului tiini!ic !rumosul .din art natur societate/ sntatea .psihic i !i$ic/' raducerea lor peda-o-ic, n cadrul curriculumului, dar i al managementului colar, fiind reali/at n func.ie de v1rsta psi0olo-ic i de statutul social al elevilor (i studen.ilor). Comportamentele :actorilor educa.iei;, pre/en.i la nivelul or-ani/a.iei colare, sunt orientate valoric n raport de statutul peda-o-ic, social, profesional, al acestora, +ediat nor+ativ la nivelul corela.iilor necesare ntre +ana-eri = profesori = elevi = personal ad+inistrativ = repre/entan.i ai co+unit.ii educative locale. Hiind e4pri+ate prin +entalit.i, obinuin.e, atitudini (afective, +otiva.ionale, caracteriale, dar i co-nitive), dependente de2 a) autoritatea func.ional a nor+elor interiori/ate n -rade diferite, n planul contiin.ei individuale i sociale a :actorilor colii;6 b) tradi.ia colii acu+ulat, trans+is i perfectat istoric, de la nivel na.ional, teritorial i local, dar i interna.ional (n conte4tul -lobali/rii, intensificrii rela.iilor ntre coli din diferite .ri etc.)6 c) specificul co+unit.ii educative locale, +anifestat n plan psi0osocial, profesional, econo+ic, na.ional, reli-ios, politic, ideolo-ic etc. 30

Climatul < ambiana = ca ele+ent cultural = corespunde peda-o-ic conte-tului e-tern i intern al or-ani/a.iei colare. >ste e4pri+at prin2 a) calitatea i cantitatea resurselor u+ane e4istente i a spaiului i a timpului peda-o-ic disponibil6 b) !ormele de organi$are managerial i didactic i+puse social sau < i ini.iate de :actorii colii; n diferite circu+stan.e i condi.ii, n consens cu cerin.ele conducerii +ana-eriale i ale proiectrii curriculare6 c) particularit.ile stilurilor manageriale i didactice pro+ovate pe fondul valorificrii la +a4i+u+ a resurselor e4istente n sensul eficien.ei i eficacit.ii (+ana-eriale i didactice)6 d) :c#mpul psihosocial; co+ple4 i nu odat contradictoriu, creat la nivelul intersec.iilor dintre nu+eroasele in!luene spontane (afective, +otiva.ionale, volitive) e4ercitate de :actorii colii; i < sau ai co+unit.ii educa.ionale locale prin etosul peda-o-ic care sti+ulea/ sau in0ib procesul de eficienti/are al activit.ilor specifice. +chimbrile pedagogice +bo-.esc cultura colii la nivelul conducerii +ana-eriale i al procesului de nv.+1nt. +chimbrile manageriale reflect capacitatea de desc0idere a conducerii colii la proble+ele -enerate de +ediul (conte4tul) intern i e4tern al or-ani/a.iei. Calitatea lor cultural depinde de tipul de adaptare care poate fi doar reactiv (ur+are a presiunii +ediului) sau poate evolua spre un stadiu superior, proactiv, de anticipare a transfor+rilor necesare n plan +ana-erial. +chimbrile la nivelul procesului de "nvm#nt reflect capacitatea cadrelor didactice de proiectare peda-o-ic eficient (opera.ionali/area obiectivelor, noi metode de predare%"nvare%evaluare, crearea de mi7loace didactice), de pro+ovare a stilurilor didactice i a !ormelor de organi$are favorabile individuali$rii instruirii. $peci(icul culturii organizaiei colare $peci(icul culturii organizaiei colare este condi.ionat de conte4tul intern i e4tern n care are loc activitatea specific = educa.ia reali/at la nivelul siste+ului i al procesului de nv.+1nt. Conte4tul intern al or-ani/a.iei colare poate fi deli+itat n raport de2 a) spa.iul i ti+pul peda-o-ic disponibil sau perfectat la nivel de conducere +ana-erial i de reali/are a activit.ilor concrete (lec.ii, ore de diri-en.ie, consulta.ii individuale i de -rup, activit.i de tip nonfor+al)6 b) resursele peda-o-ice e4istente (infor+a.ionale, u+ane, didactico= +ateriale, financiare)6 c) for+ele de or-ani/are deter+inate social (nv.+1nt frontal) sau ini.iate de educator (nv.+1nt pe -rupe, nv.+1nt individual, lec.ie +i4t)6 d) stilurile didactice ini.iate de educator < profesor, ca e4presie a personalit.ii sale i ca ur+are a situa.iei din coal i din clasa de elevi. Cultura organi$aiei reflect caracteristicile -enerale i specifice ale conte-tului intern, care -enerea/ i ntre.ine un anu+it climat psihosocial pre/ent i la nivelul conducerii i al activit.ilor reali/ate n cadrul clasei de

31

elevi. %a fi e4pri+at la nivelul a dou +odele co+ple+entare, care pro+ovea/2 a) cultura managerial (-lobal, opti+, strate-ic, inovatoare) opus celei ad+inistrativ5birocratice (parcelat, standardi/at, punctual, reproductiv)6 b) cultura proiectrii curriculare (centrat pe obiective i con.inuturi de ba/, selectate la nivelul corela.iei opti+e, infor+are = for+are po/itiv), opus celei tradi.ionale (centrat pe con.inuturi neselectate peda-o-ic n perspectiva corela.iei infor+are = for+are). Conte-tul e-tern influen.ea/ cultura organi$aiei colare la nivelul rela.iilor e4istente ntre siste+ul de nv.+1nt i principalele subsiste+e sociale2 econo+ic, politic i cultural = repre/ent1nd do+eniul valorilor cunoaterii u+ane i al co+porta+entelor psi0osociale. #ceste rela.ii co+ple4e sunt reflectate la nivelul principalelor !uncii ale colii care conturea/ o anu+it tipolo-ie a culturii organi$aionale care vi/ea/2 !ormarea pro!esional a absolven.ilor, n perspectiva inte-rrii lor sociale, pe ter+en lun-, +ediu i scurt6 !ormarea civic, n perspectiva inte-rrii absolven.ilor n diferite +edii sociale i co+unitare6 !ormarea prin "nsuirea valorilor cunoaterii umane = tiin., te0nolo-ie, art, filo/ofie, reli-ie, +oral, econo+ie etc. (ipologia culturii organi$aiei colare reflect dina+ica raporturilor dintre di+ensiunea !unciilor = pro!esional civic i de cunoatere = i conte4tul intern i e4tern n care au loc activit.ile de educa.ie i instruire. Funcia de cunoatere, av1nd o pondere +ai +are n cadrul activit.ii de educa.ie = conceput intelectual, dar si +oral, aplicativ, estetic, etc. = confer speci!icitate culturii or-ani/a.iei colare din dou +otive co+ple+entare2 a) are contribu.ia esen.ial n procesul de reali/are a func.iei centrale a educa.iei, for+area i de/voltarea per+anent a elevilor6 b) contribuie, n +od deter+inant, la reali/area calitativ, cu re/ultate durabile, a func.iei profesionale si a func.iei civice. +peci!icitatea cunotinelor i comportamentelor pro+ovate i de/voltate la nivelul or-ani/a.iei colare este dat de cultura peda-o-ic, dependent de siste+ul de for+are ini.ial i continu a cadrelor didactice, de la toate disciplinele i treptele de nv.+1nt. Cultura pedagogic proprie +ediului colar, este elaborat i de/voltat n plan cognitiv i comportamental. Ca e4presie a contiinei pedagogice teoretice i ideologice, pe de o parte i a contiinei pedagogice practice psihosociale, pe de alt parte. Substan.a co-nitiv a culturii peda-o-ice poate fi asi-urat doar prin contribu.ia tiin.elor peda-o-ice funda+entale, care prin obiect, +etodolo-ie i nor+ativitate specifice, definesc i anali/ea/2 educaia = Fundamentele pedagogiei6 instruirea = (eoria general a instruirii i proiectarea educaiei i instruirii = (eoria general a curriculumului. E-presia comportamental a culturii pedagogice este evident la nivelul empatiei pedagogice necesar pentru transpunerea +esa,ului peda-o-ic elaborat de profesor la nivelul n.ele-erii, afectivit.ii i +otiva.iei elevilor.

32

$peci(icul culturii organizaiei colare ("")varianta initiala) netrimisa la !ribuna "nvatamantului *roblema culturii organizaiei colare este anali/at n literatura de specialitate an-a,at, n +od special, n do+eniul sociologie educaiei. e+a centeral este cea a identificrii unui +odel de cultur propriu spa.iului i ti+pului peda-o-ic. Pe fondul deli+itrilor necesare ntre cultura puterii, proprie, or-ani/a.iilor politice, cultura rolului, ve0iculat n or-ani/a.iile de tip birocratic i cultura sarcinii, orientat spre resursa u+an, cea +ai apropiat de specificul or-ani/a.iei colare (ve/i >+il Pun, coala abordare sociopedagogic, >ditura Poliro+, Iai, 3DDD, p.NG5339). Cultura organi$aiei colare pre/int ur+toarele note specifice, eviden.iate la nivel de +ana-e+ent al educa.iei i al clasei de elevi2 3) >ste an-a,at la nivel de : organi$aie care "nva; (:learni-n or-ani/ation;), de/vvoltat la dou niveluri de referin.2 a) cel referitor la capacitatea proprie colii de a furni/a i a prodiuce nv.are6 b) cel referitor la capacitatea coli de a nv.a n perspectiva adaptrii sale per+anente la un conte4t peda-o-ic i social desc0is. 7) ..... $peci(icul culturii organizaiei colare ("") arianta trimisa la !ribuna "nv+ $peci(icul culturii organizaiei colare ("") *roblema culturii organizaiei colare este abordat n literatura peda-o-ic, n +od special n cercetrile ntreprinse n do+eniul sociologiei educaiei. e+a central este cea a identificrii unui model de anali$ aplicabil n spa.iul i ti+pul peda-o-ic care deli+itea/ un anu+it specific al culturii or-ani/a.iei colare (ve/i >+il Pun, coala abordare sociopedagogic, >ditura Poliro+, Iai, 3DDD, p. K75E9). Desc0iderile spre managementul organi$aiei colare i al clasei de elevi ne conduc spre ur+toarele modele de anali/2 bidimensional multinivelar sistemic tipologic a-iologic, !uncional%structural conte-tual. Modelul bidimensional eviden.ia/ e4isten.a unei culturi normative i e-presive. Cultura normativ sus.ine di+ensiunea teoretic, ideologic, a contiin.ei peda-o-ice a colii n +sur n care pro+ovea/ misiunea social i obiectivele speci!ice proiectate la nivel func.ional5structural. Cultura e-presiv sus.ine di+ensiunea practic, psihosocial, a contiin.ei peda-o-ice a colii prin pro+ovarea unor tradi.ii, cere+onii, ritualuri, credin.e, +ituri, convin-eri, atitudini. Modelul multinivelar eviden.ia/ e4isten.a a trei cate-orii de structuri ale culturii or-ani/a.ionale colare2 a) concepia pedagogic general care 33

repre/int filo/ofia < ideolo-ia educa.iei i paradi-+a adoptat ntr5un anu+it conte4t (ve/i, de e4e+plu, coala de+ocratic a societ.ii infor+a.ionale, or-ani/at n sensul paradi-+ei curriculumului)6 b) valorile pedagogice generale aflate la ba/a con.inuturilor educa.iei +orale ( binele), intelectuale (adevrul), te0nolo-ice (utilitatea), estetice (!rumosul), psi0ofi/ice (sntatea psihic i !i$ic)6 c) normele pedagogice cu caracter !ormal (a4io+e, le-i, principii) i in!ormal (re-ula+ente interne) care ordonea/ desfurarea activit.ii n or-ani/a.ia colar. Modelul sistemic eviden.ia/ rela.iile dintre culturile i subculturile e4istente n cadrul or-ani/a.iei colare, anali/ate din perspectiv2 a) normativ (accent pe valorile stabile la nivel de cultur +ana-erial i de cultur a cadrelor didactice i a elevilor)6 b) interpretativ (accent pe ini.iativ :actorilor; i+plica.i n via.a colii = ve/i cultura prin.ilor, cultura co+unit.ii locale, cultura profesional, cultura reli-ioas, cultura etnic etc.). Modelul tipologic eviden.ia/ e4isten.a unor culturi or-ani/a.ionale do+inante2 a) cultura puterii, specific or-ani/a.iilor politice, pre/ent la nivelul +ana-e+entului colii6 b) cultura rolului, ncura,at de ad+inistra.ia colii, cu refle4e ale ra.ionalit.ii birocratice6 c) cultura obiectivelor / sarcinilor pedagogice , proprie activit.ii de proiectare curricular a educa.iei < instruirii6 d) cultura de de$voltare care sti+ulea/ sc0i+barea inovatoare, proprie paradi-+ei curriculumului6 e) cultura de stagnare, reproductiv, ntre.inut de paradi-+a magistrocentrist. Modelul a-iologic eviden.ia/ trsturile culturale do+inante care confer o anu+it particularitate or-ani/a.iei colare2 a) tradiional6 b) carismatic6 c) reproductiv < birocratic6 d) inovatoare < managerial6 e) static = mobil6 f) a con!lictului = a negocierii6 -) personal = de grup. Modelul !uncional%structural eviden.ia/ co+ponentele or-ani/a.ionale interne ale colii2 a) func.ia principal do+inant (profesional, politic sau cultural, de sociali/are sau de individuali/are, de !ormare%de$voltare psihosocial)6 b) !inalitile care probea/ cultura proiectrii curriculare a activit.ii de educa.ie la nivel -eneral, specific i concret6 c) structura de ba/ (corela.ia profesor = elev) sus.inut prin cultura empatiei pedagogice i a evalurii !ormative continue. Modelul conte-tual eviden.ia/ co+ponentele culturii colare reali/ate la nivel de2 a) climat sau ambian educa.ional intern (-enerat de spaiul i timpul peda-o-ic al clasei de elevi, de calitatea resurselor i de anu+ite for+e de or-ani/are i+puse social < nv.+1ntul frontal) i e-tern (-enerat de cultura co+unit.ii locale, teritoriale, na.ionale i de cultura -lobali/rii)6 b) stil pedagogic (autoritar, per+isiv sau democratic6 c) situaii de "nvare (-enerate de rela.iile speciale e4istente sau create ntre activitate i conte-t).

$peci(icul culturii organizaiei colare (""")

34

(odelele de anali/ an-a,ate n studiul culturii colare eviden.ia/ specificul acesteia ca, organizaie) coninut (e4pri+at ideologic valoric i normativ), unitate n diversitate (pedagogic managerial didactic a pro!esorilor i elevilor/ = op.cit., p.E9 5339. 3) Cultura colii ca or-ani/a.ie este caracteri/at printr5un set de cinci trsturi specifice de/voltate n cadrul evolu.iei siste+elor post+oderne de nv.+1nt n sensul paradi-+ei curriculu+ului. a) Prima trstur speci!ic reflect calitatea colii de organi$aie care produce "nvarea, dar care, n acelai ti+p "nva ntr5un efort de adaptare continu la un conte4t peda-o-ic i social desc0is. Conceptul opera.ional de :learnin- or-ani/ation; atra-e aten.ia c, spre deosebire de alte or-ani/a.ii sociale care nva., :coala produce nv.are;, cu obiective i responsabilit.i peda-o-ice i sociale specifice. b) * doua trstur speci!ic re!lect pre/en.a a dou activit.i de ba/, distincte dar interdependente2 activitatea de conducere, reali/at printr5o lo-ic +ana-erial i activitatea de instruire, reali/at ntr5o lo-ic peda-o-ic deter+inat de paradi-+a curriculumului. c) * treia trstur speci!ic reflect evolu.ia raporturilor dintre cultura normativ, ideologic i cea psihosocial, e-presiv, ulti+a fiind n ascensiune odat cu valorificarea n +ai +are +sur a :re-ulilor infor+ale; -enerate la nivelul clasei, +icro-rupurilor de elevi, co+unit.ii locale. d) * patra trstur speci!ic reflect po/i.ia special a +ana-erului colar (director) care trebuie s asi-ure constant un anu+it ec0ilibru ntre :a4a acade+ic5ad+inistrativ; (DE COMPLET T I! PL"# $ T DE TE%T"L L T&I'"! I! T M !T"L"I ()i :a4a instru+ental5e4presiv; (IDEM()( e) * cincia trstur speci!ic reflect diversitatea po/i.iilor sociale i peda-o-ice ale :actorilor coli;2 +ana-erii (directori, responsabili de co+isii < catedre +etodice), cadre didactice (de diferite specialit.i), elevi (cu diferite resurse i aspira.ii) personal ad+inistrativ (subordonat n principiu conducerii +ana-eriale), repre/entan.i ai co+unit.ii locale. $n acest conte4t, :n e4ercitarea rolului su, profesorul este supus unor variate i +ultiple influen.e i presiuni e4ercitate fie de factori de tip or-ani/a.ional (inspectori, directori, efi de catedr), fie de factori care scap par.ial re-ule+entelor 5 prin.i, cole-i, elevi;. $n ter+eni sociolo-ici, conflictul -enerat este cel dintre personalitate i rol !e/olvarea sa depinde de stilul co+porta+ental adoptat2 normativ (accent pe rol i sarcini n defavoarea personalit.ii)6 personal (accent pe calit.ile personalit.ii profesorului valorificate la nivelul clasei)6 tran$acional (inter+ediar ntre cele dou stiluri, adaptabil la conte4t). 7) Coninutul culturii colare este e4pri+at ideologic, valoric i normativ. a) Coninutul ideologic al culturii colare este +arcat de filo/ofia educa.iei adoptat de or-ani/a.ie la nivel de siste+. $n ca/ul colii post+oderne este pro+ovat o concep.ie -eneral ba/at pe ncredere deplin n educabilitate, desc0idere spre educa.ie per+anent i autoeduca.ie6 afir+are social a paradi-+ei curriculu+ului (centrat pe finalit.i construite la nivelul unit.ii dintre cerin.ele psi0olo-ice ale elevului i cerin.ele societ.ii). 35

b) Coninutul valoric al culturii colare este +arcat la nivel de educa.ie +oral, intelectual < tiin.ific, aplicativ < te0nolo-ic, estetic, psi0ofi/ic. I+plic obiective specifice, incluse n pro-ra+ele oficiale, dar i :o diversitate; de ritualuri (de inte-rare, de diferen.iere, de ncura,are = reuniuni, /ile desc0ise, serbri, e4cursii, diplo+e) i de mituri cu func.ie e4plicativ, sociolo-ic sau practic (tradi.ia colii, refor+a, +odelul occidental, elevul oli+pic, te0nolo-ia infor+a.ional, +ana-e+entul, descentrali/area). c) Coninutul normativ al culturii colare intervine n +od direct i indirect. $n +od direct intervin e4plicit prin le-i i principii recunoscute oficial (*e-ea nv.+1ntului, Statutul personalului didactic, principiile didactice). $n +od indirect intervin i+plicit, prin :nor+e infor+ale; care adaptea/ re-ula+entele -enerale la situa.ii particulare (re-ula+entul = colii, clasei, colectivului didactic ale clasei, co+unit.ii elevilor i prin.ilor), afir+ate la nivel de consens i preluate uneori n :+iturile colii;. 8) Unitatea culturii colare evoluea$ "n diversitate la dou niveluri de referin.2 a) cel al rela.iei dintre siste+ul de nv.+1nt (n cadrul cruia coala este unitate de ba/) i siste+ul social -lobal (natural < de+o-rafic, econo+ic, politic, cultural, co+unitar), de/voltat na.ional i interna.ional6 b) cel al raporturilor dintre cultura speci!ic colii ca organi$aie i subculturile +anifestate n interiorul i n e4teriorul ei. !ela.ia dintre siste+ul de nv.+1nt i siste+ul social -lobal confir+ i+portan.a specificului naional al colii de/voltat n cadrul culturii naionale. #stfel, pe fondul -lobali/rii pute+ identifica un tip de cultur colar2 a) latin accent pe educa.ia inteelctual)6 b) an-lo5sa4on (accent pe tradi.ia care +bin autoritatea cu libertatea)6 c) -er+an (accent pe nor+ativitate i civis+ social)6 d) slav (accent pe un anu+it +esianis+ +oral i intelectual)6 e) scandinav (accent pe autono+ia co+unitar)6 f) a+erican (accent pe ac.iunea peda-o-ic eficient, pra-+atic) = op.cit., p.DK, DN. !aporturile dintre cultura specific colii, ca or-ani/a.ie, i subculturile pre/ente n interiorul i n e4teriorul ei sunt +arcate la nivel ideolo-ic, +ana-erial, peda-o-ic, didactic, co+unitar, psi0osocial. $peci(icul culturii organizaiei colare (""") !ext trimis la !ribuna "nvatam-ntului) (ar paranteze deschise (odelele de anali/ an-a,ate n studiul culturii colare eviden.ia/ specificul acesteia ca, organizaie) coninut , unitate n diversitate = op.cit., p.E9 5339. 3) Cultura colii ca organi$aie este caracteri/at printr5un set de cinci trsturi, referitoare la2 a) Calitatea colii de organi$aie care produce "nvarea, dar care, n acelai ti+p, "nva ntr5un efort de adaptare continu la un conte4t desc0is6 situa.ie definit prin conceptul opera.ional de :learnin- or-ani/ation;. b) Pre/en.a a dou activit.i de ba/2 conducere (reali/at printr5o lo-ic managerial) i instruire (reali/at ntr5o lo-ic pedagogic deter+inat de paradi-+a curriculumului). 36

c) >volu.ia raporturilor dintre cultura normativ, ideologic i cea psihosocial, e-presiv, ulti+a fiind n ascensiune prin valorificarea :re-ulilor infor+ale; -enerate la nivelul clasei sau al co+unit.ii locale. d) Po/i.ia special a +ana-erului colar (director) care trebuie s asi-ure un anu+it ec0ilibru ntre :a4a acade+ic5ad+inistrativ; i :a4a instru+ental5 e4presiv;. e) Diversitatea po/i.iilor sociale i peda-o-ice ale :actorilor coli;2 +ana-eri (directori, responsabili de co+isii < catedre +etodice), cadre didactice (de diferite specialit.i), elevi (cu diferite resurse i aspira.ii) personal ad+inistrativ (subordonat, n principiu, conducerii +ana-eriale), repre/entan.i ai co+unit.ii locale. $n conte4tul ulti+ei trsturi, :profesorul este supus unor variate i +ultiple influen.e i presiuni e4ercitate fie de factori de tip or-ani/a.ional (inspectori, directori, efi de catedr), fie de factori care scap par.ial re-ula+entelor = prin.i, cole-i, elevi;. Conflictul -enerat este cel dintre personalitate i rol. !e/olvarea sa depinde de stilul co+porta+ental adoptat2 normativ (accent pe rol i sarcini)6 personal (accent pe calit.ile personalit.ii profesorului)6 tran$acional (inter+ediar ntre cele dou stiluri, adaptabil la conte4t). 7) Coninutul culturii colare este e4pri+at ideologic, valoric i normativ. a) Coninutul ideologic este +arcat de filo/ofia educa.iei adoptat de or-ani/a.ie. $n ca/ul colii post+oderne este pro+ovat o concep.ie -eneral ba/at pe ncredere n educabilitate, desc0idere spre educaie permanent, afir+are a paradigmei curriculumului. b) Coninutul valoric este +arcat la nivel de educa.ie +oral, intelectual, te0nolo-ic, estetic, psi0ofi/ic. I+plic obiective specifice, incluse n pro-ra+ele oficiale, dar i :o diversitate; de ritualuri (de inte-rare, de diferen.iere, de ncura,are = reuniuni, /ile desc0ise, serbri, e4cursii, diplo+e) i de mituri cu func.ie e4plicativ, sociolo-ic sau practic (tradi.ia colii, refor+a, +odelul occidental, elevul oli+pic, te0nolo-ia infor+a.ional, +ana-e+entul, descentrali/area). c) Coninutul normativ intervine n +od direct i indirect. $n +od direct prin le-i i principii recunoscute oficial ( 4egea "nvm#ntului, +tatutul personalului didactic, principiile didactice)6 n +od indirect, prin :nor+e infor+ale; care adaptea/ re-ula+entele -enerale la situa.ii particulare (re-ula+entul = colii, clasei, co+unit.ii prin.ilor), afir+ate prin consens i preluate uneori n :+iturile colii;. 8) Unitatea culturii colare evoluea$ "n diversitate la nivelul2 a) rela.iei dintre siste+ul de nv.+1nt (n cadrul cruia coala este unitate de ba/) i siste+ul social -lobal (natural < de+o-rafic, econo+ic, politic, cultural, co+unitar), de/voltat na.ional i interna.ional6 b) raporturilor dintre cultura speci!ic colii ca organi$aie i subculturile +anifestate n interiorul i n e4teriorul ei. !ela.ia dintre sistemul de "nvm#nt i sistemul social global confir+ i+portan.a specificului naional al colii. Pe fondul -lobali/rii, pute+ identifica un tip de cultur colar specific anu+itor .ri sau /one care reflect caracteristicile 37

unor +odele culturale confir+ate istoric (latin6 an-lo5sa4on6 -er+an6 slav6 scandinav6 a+erican (op.cit. ve/i p.DK, DN). !aporturile dintre cultura speci!ic colii, ca or-ani/a.ie, i subculturile pre/ente n interiorul i n e4teriorul ei sunt +arcate la nivel ideologic, managerial, pedagogic, didactic, comunitar, psihosocial. B te+ care solicit o tratare special.

$peci(icul culturii organizaiei colare (" ) %ultura speci(ic colii ca organizaie este desc0is spre subculturile e4istente n interiorul i n e4teriorul ei receptate i valorificate la diferite niveluri de referin.. *a nivel ideologic, relevante sunt raporturile dintre cultura teoretic -enerat de filo/ofia paradi-+ei curriculumului i cultura practic reflectat n capacitatea cadrelor didactice de reali/are a unor proiecte peda-o-ice centrate pe unitatea dintre cerin.ele psi0olo-ice ale elevilor i cerin.ele sociale, concentrate n /ona con.inuturilor educaiei / instruirii' *a nivelul conducerii colii relevante sunt raporturile reconstituite ntre cultura managerial i cultura administrativ n perspectiva +odelului societ.ii infor+a.ionale, ba/at pe cunoatere. Cultura managerial concepe o linie de continuitate deci/ional centrali/at valoric (peda-o-ic) i descentrali/at ad+inistrativ ntre inspecia colar = directorii colii ( director -eneral6 director or-ani/are5planificare resurse6 director orientarea activit.ii de instruire, director perfec.ionare5cercetare) = responsabilii comisiilor / catedrelor metodice . 4a nivel pedagogic, identific+ cultura cadrelor didactice aflat ntr5o anu+it corela.ie necesar cu cultura elevilor. Cultura cadrelor didactice reflect calitatea proceselor de for+are ini.ial i continu reali/ate n +ediul universitar. $n interiorul ei sunt pre/ente +ai +ulte subculturi2 a) !eminin (predo+inant statistic) = masculin6 b) a profesorilor (for+a.i universitar) = a nv.torilor (for+a.i prin studii +edii)6 c) a cadrelor didactice2 tinere = n v1rst6 d) a cadrelor didactice2 titulare = suplinitoare6 e) a cadrelor didactice cu -rad didactic II, I = fr -rad didactic II, I6 f) a profesorilor cu studii postuniversitare (+asterat, doctorat) = fr studii postuniversitare. Cultura elevilor se deosebete de cea a cadrelor didactice prin faptul c :este predo+inant infor+al i i+plicit;. otui ea reflect calitatea culturii cadrelor didactice, n interac.iune cu cea a fa+iliei i a co+unit.ii (satului, cartierului, -rupului de prieteni etc.). $n plus, cultura elevilor este -enerat i de nor+ele for+ale (i infor+ale) pe care elevii le respect la nivelul colii (le-i, statutul cadrelor didactice, statutul elevilor, re-ula+entul colii, re-ula+entul clasei) i al procesului de nv.+1nt (principiile proiectrii curriculare, principiile didactice). >volu.ia culturii elevilor i+plic un proces de a!iliere sau de 38

interiori/are a nor+elor colii, reali/abil pe parcursul a trei etape2 a) e4plorare6 b) confir+are6 c) practicare (a :+eseriei de elev;). Cultura pro!esorilor sti+ulea/ procesul a!ilierii elevilor n +sura n care e4pri+ o di+ensiune peda-o-ic unitar, sintetic, inte-ratoare (specialitate = teoria= educaiei instruirii, curriculumului / proiectrii educaiei i instruirii = metodica = practica instruirii < predrii%"nvrii%evalurii). #re drept consecin. for+area competenei psihosociale a elevilor e4ersat cu a,utorul profesorilor n spa.iul didactic i e4tradidactic al clasei, pe a-a succes%insucces colar adaptare%inadaptare colar i social . 4a nivel didactic, cultura peda-o-ic a profesorilor, unitar i sintetic, interac.ionea/ cu :subcultura elevilor;, e4tre+ de diversificat i de divi/at ca ur+are a diferen.elor -enerate de situa.ia colar, de calitatea fa+iliei i a co+unit.ii locale, de resursele psi0olo-ice, co-nitive i nonco-nitive valorificate sau nevalorificate n nv.area colar i e4tracolar, individual i social. Solu.ia inclus n structura oricrei activit.i de instruire poate fi identificat la nivelul construc.iei repertoriului comun necesar ntre profesor i elev prin cultivarea empatiei pedagogice nu doar n plan co-nitiv, ci i afectiv i +otiva.ional. Cultura didactic a organi$aiei colare, e4ersat la nivelul activit.ilor de instruire de tip !ormal, dar i non!ormal, este una a corela.iei dintre profesor i clasa de elevi, (re)construit per+anent de profesor n raport de sc0i+brile care au loc, n +od obiectiv i subiectiv, ntr5un conte4t peda-o-ic i social desc0is. $peci(icul culturii organizaiei colare ( ) 6ivelul comunitar i psihosocial al culturii colii contribuie la conturarea unui anu+it :climat organi$aional; e4pri+at prin etosul participan.ilor (profesori, elevi, prin.i etc.) i prin at+osfera -enerat de calitatea spa.iului i a ti+pului didactic i e4tradidactic n care se desfoar activit.ile specifice (educa.ie, instruire, perfec.ionare, cercetare, +ana-e+ent, ad+inistra.ie etc.). Climatul organi$aional repre/int o /on intan-ibil, din punct de vedere +aterial, i+portant, ns, din punct de vedere practic pentru de/voltarea colii i a personalit.ii elevilor. $n esen.a sa, climatul reflect particularit.ile mediului colar (spa.iul i ti+pul peda-o-ic disponibil, ba/a didactico5+aterial, resursele infor+a.ionale i u+ane) i ale sistemului social care pro+ovea/ nor+e, deci/ii i interac.iuni (societate = coal6 profesori6 elevi6 co+unitate educa.ional teritorial i local etc.), di+ensionate cultural (prin valori i credin.e peda-o-ice, preluate i asu+ate de :actorii colii;) = ve/i Daniela Ion Barbu, Climatul educaional i managementul colii, >DP. !#., 7FFD, p.8K593. %onceptul pedagogic de climat organizaional definete ambiana educaional produs de ansa+blul valorilor obiective i subiective intersectate ntr5un c#mp psihosocial sau conte-t situaional (e4tern i intern) care ncon,ur sau strbate activitatea specific (educa.ia, instruirea) reali/at n cadrul colii. Funcia central a climatului organia$ional este cea de ac.iune intermediar ntre caracteristicile organi$aiei i caracteristicile membrilor 39

organi$aiei (cadre didactice, elevi, personal ad+inistrativ, prin.i, al.i repre/entan.i ai co+unit.ii). $n e4ercitarea acestei func.ii cu caracter -eneral intervine produsul tririlor subiective ale +e+brilor or-ani/a.iei, +ai i+portante din punct de vedere cultural dec1t variabilele obiective (spa.iul i ti+pul peda-o-ic, resursele etc.) care condi.ionea/ material calitatea cli+atului or-ani/a.ional. +tructura climatului organi$aional corespunde func.iei centrale, reflectat la nivel -eneral i specific. Climatul general este propriu colii ca or-ani/a.ie speciali/at n producerea educa.iei, desc0is per+anent spre toate ac.iunile i influen.ele peda-o-ice ale mediului i ale sistemului social. Climatul speci!ic este propriu clasei de elevi sau altor co+parti+ente ale colii (conducere a+an-erial, co+isii < catedre +etodice, sector ad+inistrativ, bibliotec, rela.ii cu co+unitatea etc.). >4pri+area cli+atului specific este deter+inat de calitatea cli+atului -eneral al or-ani/a.iei colare. #nali/a climatului organi$aional, tipic diferitelor coli, per+ite identificarea ur+toarelor trsturi generale2 a) predo+inan.a variabilelor subiective (atitudinile i stilurile +ana-erilor, profesorilor, elevilor) n raport de cele obiective (spa.iu, ti+p, ba/ didactico5 +aterial, resurse infor+a.ionale i u+ane, for+e de or-ani/are a educa.iei < instruirii i+puse social)6 b) i+portan.a aspectelor -enerale cu caracter a4io+atic (+ana-e+ent peda-o-ic, proiectare curricular, coal desc0is) n raport cu cele particulare, cu caracter ac.ional, e4ersate la diferite niveluri (clas de elevi, co+isie < catedr +etodic, ad+inistra.ie, consiliul profesoral, consiliul elevilor, co+itetul de prin.i etc.)6 c) ac.iunea latent, nestructurat, dar continu, cu efecte durabile n procesul de de/voltare or-ani/a.ional a colii, claselor de elevi, co+isiilor < catedrelor +etodice, consiliului profesoral etc.6 d) stabilitatea relativ n raport cu variabilele subiective i obiective care l5 au -enerat6 pe de alt parte, climatul colii sau ambiana educaional influen.ea/ continuu variabile i+plicate n conturarea i evolu.ia sa (ve/i rolul cli+atului n creterea sau descreterea calitii spa.iului i ti+pului peda-o-ic, a ba/ei didactico5+ateriale, a resurselor infor+a.ionale i u+ane, a stilului peda-o-ic al +ana-erilor i profesorilor etc.)6 e) +anifestarea ca di+ensiune cultural specific, re$ultant sintetic a unui set de ac.iuni i influen.e peda-o-ice +ultiple, desfurate continuu i discontinuu la nivelul unui :ansa+blu de factori interni i e4terni, obiectivi i subiectivi;. $peci(icul culturii organizaiei colare ( ") %limatul organizaiei colare definete starea psi0osocial a acesteia, e4pri+at cultural ntr5un conte4t intern i e4tern, -enerat de un ansa+blu de variabile cu caracter obiectiv i subiectiv.

40

Funcia general a climatului este cea de deli+itare a unui anu+it conte4t psi0osocial care condi.ionea/ calitatea e4isten.ei colare la nivelul rela.iilor peda-o-ice i +ana-eriale dintre +e+brii or-ani/a.iei, dintre acetia i al.i +e+brii ai co+unit.ii educa.ionale. +tructura climatului psihosocial este bidi+ensional. I+plic interven.ia unor variabile cu caracter obiectiv (spa.iul i ti+pul colar, calitatea resurselor peda-o-ice, for+ele de or-ani/are i+puse social) i cu caracter subiectiv (co+porta+entul +ana-erilor, profesorilor i elevilor, dar i al altor repre/entan.i ai co+unit.ii educa.ionale6 stilurile peda-o-ice pro+ovate, ini.iativele an-a,ate n proiectarea didactic, n ale-erea unor for+e de or-ani/are etc.). endin.a de accentuare a rolului ,ucat de variabilele subiective confir+ i+portan.a di+ensiunii culturale a or-ani/a.iei colare. >fectele se+nificative sunt cele care vi/ea/ creterea ncrederii +e+brilor or-ani/a.iei n activit.ile reali/ate n cadrul colii, n responsabilitatea peda-o-ic i social a +ana-erilor, profesorilor, elevilor, prin.ilor, altor repre/entan.i ai co+unit.ii educa.ionale. $n plus aceste efecte sunt resi+.ite la nivelul stilurilor +ana-eriale i didactice afir+ate n spa.iul i ti+pul colar care confer o anu+it specificitate or-ani/a.iei colare e4pri+at prin -radul de per+isivitate<autoritate, participare de+ocratic, adaptabilitate la nou, coe/iune a colectivelor de referin. (co+isii < catedre +etodice, clase de elevi, sectoare ad+inistrative, co+itete ale prin.ilor etc.). Factorii care conturea/ o anu+it fi/iono+ie a cli+atului or-ani/a.iei colare sunt co+ple+entari. >i intervin la nivelul conte4tului intern i e4tern al or-ani/a.iei colare. Contribuind la deli+itarea unor di+ensiuni specifice or-ani/a.iei colare. #ve+ n vedere dimensiunea2 !uncional structural, psihologic (co-nitiv, socio5afectiv, +otiva.ional) i prospectiv a cli+atului or-ani/a.iei colare (op.cit., ve/i p.9K59D. Dimensiunea !uncional a climatului organi$aiei colare reflect ac.iunea factorilor sociali i+plica.i n elaborarea obiectivelor -enerale i specifice al procesului de nv.+1nt, ale activit.ii de instruire. B not aparte revine obiectivelor care sti+ulea/ cli+atul inovator favorabil deci/iilor care vi/ea/ curriculumul la dispo$iia colii. Dimensiunea structural a climatului organi$aiei colare reflect particularit.ile resurselor u+ane an-a,ate n reali/area activit.ilor specifice (nu+r de profesori i de catedre < co+isii +etodice, v1rst, statut profesional, calitatea peda-o-ic a elevilor i a prin.ilor, ponderea structurilor de conducere +ana-erial < birocratic. Dimensiunea psihologic a climatului organi$aiei colare reflect calit.ile cognitive i noncognitive ale actorilor i+plica.i n via.a or-ani/a.iei colare. De e4e+plu, resursele cognitive superioare ale profesorilor i ale elevilor confer cli+atului colar o not particular e4pri+at prin nivelul ridicat al co+peten.elor atinse n activitatea de instruire, dar i prin ritualul co+unicrii eficiente n clas i afara clasei (inclusiv n cadrul unor +anifestri speciale = serbri, co+peti.ii, tradi.ii etc.). 8esursele socio%a!ective ale cli+atului reflect situa.iile de atrac.ie < respin-ere e4istente la nivelul actorilor colii, e4pri+ate n 41

plan -eneral i particular (-rupuri aflate n rela.ii de colaborare < adversitate, pre/en.a po/itiv < ne-ativ a unor lideri infor+ali, -radul de acceptare al liderilor for+ali = directori, responsabili de co+isii < catedre +etodice, profesori5diri-en.i etc.). 8esursele motivaionale reflect interesele +e+brilor or-ani/a.iei de/voltate i e4pri+ate n raport de valorile colii. $n +od special, cli+atul colii este influen.at de -radul de +otivare al profesorilor, elevilor i prin.ilor pentru atin-erea unor co+peten.e i perfor+an.e peda-o-ice i sociale superioare. Dimensiunea prospectiv a climatului organi$aiei colare fi4ea/ n plan atitudinal linia de perspectiv i+pri+at colectivului de finalit.ile peda-o-ice proiectate pe ter+en +ediu i lun-. Climatul psihosocial contribuie astfel la sti+ularea sau in0ibarea tendin.ei de evolu.ie a or-ani/a.iei n calitate de :coal desc0is; i de :coal care nva.;. $peci(icul culturii organizaiei colare ( ") ./".&!. *E&!/0 !/"10&. "& .!.M.&!020" %limatul organizaiei colare definete starea psihosocial e4pri+at cultural ntr5un conte4t intern i e4tern, -enerat de un ansa+blu de variabile obiective i subiective. Funcia general a climatului este cea de deli+itare a unui anu+it conte4t psi0osocial care condi.ionea/ calitatea e4isten.ei colare la nivelul rela.iilor peda-o-ice i +ana-eriale dintre +e+brii or-ani/a.iei, dintre acetia i al.i repre/entan.i ai co+unit.ii educa.ionale. +tructura climatului psihosocial i+plic interac.iunea dintre un set de variabile obiective (spa.iul i ti+pul colar, calitatea resurselor peda-o-ice, for+ele de or-ani/are i+puse social) i subiective (co+porta+entul +ana-erilor, profesorilor, elevilor, prin.ilor, altor repre/entan.i ai co+unit.ii educa.ionale6 stilurile peda-o-ice pro+ovate, ini.iativele an-a,ate n proiectarea didactic, n ale-erea unor for+e de or-ani/are etc.). endin.a de accentuare a rolului ,ucat de variabilele subiective confir+ i+portan.a di+ensiunii culturale a or-ani/a.iei colare. >fectele se+nificative sunt cele care vi/ea/ creterea ncrederii +e+brilor or-ani/a.iei n activit.ile colare, n responsabilitatea +ana-erilor, profesorilor, elevilor, prin.ilor etc. $n plus aceste efecte sunt resi+.ite la nivelul stilurilor +ana-eriale i didactice care confer o anu+it specificitate or-ani/a.iei colare, e4pri+at prin -radul de per+isivitate<autoritate, participare de+ocratic, adaptabilitate la nou, coe/iune a colectivelor de referin. (co+isii < catedre +etodice, clase de elevi, sectoare ad+inistrative, co+itete ale prin.ilor etc.). Factorii care conturea/ o anu+it fi/iono+ie a cli+atului or-ani/a.iei colare sunt co+ple+entari. >i intervin la nivelul conte4tului intern i e4tern al or-ani/a.iei colare. Contribuind la deli+itarea unor di+ensiuni specifice cli+atului or-ani/a.iei colare = dimensiunea2 !uncional structural, psihologic (co-nitiv, socio5afectiv, +otiva.ional), prospectiv' Dimensiunea !uncional a climatului organi$aiei colare reflect ac.iunea factorilor sociali i+plica.i n elaborarea obiectivelor -enerale i specifice ale activit.ii de instruire, reali/at n cadrul procesului de nv.+1nt. B not aparte

42

revine obiectivelor care sti+ulea/ climatul inovator favorabil deci/iilor referitoare la curriculumul a!lat la dispo$iia colii. Dimensiunea structural a climatului organi$aiei colare reflect particularit.ile resurselor u+ane an-a,ate n reali/area activit.ilor specifice (nu+r de profesori i de catedre < co+isii +etodice, v1rst, statut profesional, calitatea peda-o-ic a elevilor i a prin.ilor, ponderea structurilor de conducere +ana-erial < birocratic). Dimensiunea psihologic a climatului organi$aiei colare reflect calit.ile cognitive i noncognitive ale actorilor i+plica.i n via.a or-ani/a.iei colare. De e4e+plu, resursele cognitive superioare ale profesorilor i ale elevilor confer cli+atului colar o not particular e4pri+at prin nivelul ridicat al co+peten.elor atinse n activitatea de instruire, dar i prin ritualul co+unicrii eficiente n clas i afara clasei. 8esursele socio%a!ective ale climatului reflect situa.iile de atrac.ie < respin-ere e4istente la nivelul actorilor colii, e4pri+ate n plan -eneral i particular (-rupuri aflate n rela.ii de colaborare < adversitate, pre/en.a po/itiv < ne-ativ a unor lideri infor+ali, -radul de acceptare al liderilor for+ali = directori, responsabili de co+isii < catedre +etodice, profesori5diri-in.i etc.). 8esursele motivaionale reflect interesele +e+brilor or-ani/a.iei de/voltate n raport de valorile colii. $n +od special, cli+atul colii este influen.at de -radul de +otivare al profesorilor, elevilor i prin.ilor pentru atin-erea unor co+peten.e i perfor+an.e peda-o-ice i sociale superioare. Dimensiunea prospectiv a climatului organi$aiei colare fi4ea/ n plan atitudinal linia de perspectiv i+pri+at de finalit.ile peda-o-ice proiectate pe ter+en +ediu i lun-. Climatul psihosocial contribuie la sti+ularea sau in0ibarea tendin.ei de evolu.ie a or-ani/a.iei n calitate de :coal desc0is; i de :or-ani/a.ie care nva.;. $peci(icul culturii organizaiei colare ( "") %ultura organizaiei colare postmoderne se de/volt n +od special prin valori!icarea resurselor subiective ale climatului psihosocial -enerat de +odul de ac.iune al +ana-erilor i al fiecrui profesor, n rela.iile cu elevii, cu colectivul didactic, cu fa+ilia, cu co+unitatea local. Crearea climatului psihosocial po$itiv al colii i+plic2 a) un nivel +otiva.ional superior al +ana-erilor, profesorilor, elevilor, prin.ilor (e4pri+at n ter+eni de aspira.ii)6 b) un conte4t (intern i e4tern) de nv.are desc0is, sti+ulativ pentru coal i fiecare clas de elevi6 c) rela.ii de cooperare eficiente ntre to.i +e+bri co+unit.ii (+ana-eri, profesori, elevi, prin.i, personal ad+inistrativ, inspectori colari etc.). Evaluarea calitii climatului psihosocial al colii poate fi reali/at n +od direct i indirect. $n +od direct, prin diferite te0nici de observare, anc0et, interviu, anali/ a produselor activit.ii6 n +od indirect, prin studiul unor docu+ente colare care ofer date referitoare la disciplina elevilor i profesorilor i la caracteristicile +ediului colii i al fiecrei clase de elevi. 43

Hactorii care condi.ionea/ calitatea cli+atului psi0osocial al colii pot fi identifica.i la nivelul co+porta+entului +ana-erilor, cadrelor didactice, personalului ad+inistrativ, elevilor, prin.ilor, unor +e+bri ai co+unit.ii locale i n +odalit.ile de +anifestare direct i indirect, vi/ibil i +ascat, a +ediului colar (intern i e4tern). %o+ eviden.ia doar aspectele esen.iale, relevante pentru conturarea unui anu+it cli+at psi0osocial. Comportamentul managerilor poate fi caracteri/at n raport de +atricea stilistic e4pri+at n diferite conte4te interne i e4terne, n sens2 autoritar5 per+isiv5de+ocrat6 directiv5nondirectiv, for+al5nonfor+al5infor+al6 dina+ic5 static6 predo+inant co-nitiv5afectiv5+otiva.ional5volitiv. B caracteristic aparte este cea a stilului +ana-erial afir+at predo+inant n raporturile cu profesorii i ceilal.i repre/entan.i ai co+unit.ii2 participativ, desc0is<nc0is, restrictiv, sti+ulativ. Comportamentul pro!esorilor poate fi caracteri/at prin diferite -rade de2 an-a,are < nean-a,are (social i peda-o-ic)6 ncredere < nencredere n for.ele i resursele proprii, apropiere < deprtare psi0osocial de elevi i prin.i6 po/i.ionare po/itiv < ne-ativ fa. de +ana-erii colari (responsabili de catedr < co+isie +etodic, directori, inspectori colari), al.i profesori, elevi, prin.i. Comportamentul elevilor poate fi caracteri/at n raport de ur+torii indicatori2 capacitate de autocunoatere, +odul de raportare la obiectivele -enerale i specifice ale colii i ale disciplinelor de nv.+1nt6 atitudinea fa. de profesori, +ana-eri, personal didactic, cole-i +ai +ari, prin.i6 ncrederea < nencrederea fa. de +isiunea instruirii, de etosul colii, de valorile civice pro+ovate n diferite situa.ii colare i e4tracolare, de nor+ele !ormale i in!ormale (elaborate n conte4t intern). Co+binarea acesttor caracteristici co+porta+entale poate -enera +ai +ulte tipuri de cli+at psi0osocial care conturea/ c0iar o anu+it :personalitate a colii;2 deschis / "nchis6 autonom / dependent (de conte4tul e4tern)6 controlat / autocontrolat6 paternalist / colegial (ba/at pe spri,in psiho i socio5peda-o-ic ntre to.i actorii colii)6 anga7at / neanga7at6 reproductiv < creativ. Proble+atic tipolo-iei cli+atului psi0osocial al colii este anali/at n literatura de specialitate n raport de dou a4e valorice (op., cit., p.NF5NK). Pe :a4a desc0is5nc0is;, identific+ un cli+at psi0osocial2 a) deschis prin conduita nivelul +ana-erilor i profesorilor (autentic, ba/at pe cooperare, respect, i+plicare psi0osocial n ndeplinirea obiectivelor)6 b) "nchis prin conduita +ana-erilor i profesorilor (nerealist, i+propriu colii, -ener1nd lipsa de +otiva.ie a actorilor colii, intoleran., control e4cesiv)6 c) anga7at, prin conduita nc0is a +ana-erilor i desc0is a profesorilor (+bin autoritatea ri-id a conducerii cu profesionalis+ul cadrelor didactice)6 d) neanga7at, prin conduita desc0is a +ana-erilor i nc0is a profesorilor (+bin ini.iativa conducerii cu pasivitatea cadrelor didactice). Pe a4a participativ5e4ploatator, identific+ un cli+at psi0osocial2 a) autocratic5e4ploatator (nencredere ntre +ana-eri = cadre didactice, personal ad+inistrativ etc.)6 b) autocratic5binevoitor (i+plicare declarativ, for+al a 44

:actorilor colii; subordona.i autorit.ii +ana-erilor)6 c) democratic%participativ (ncredere deplin ntre +ana-eri i ceilal.i actori ai colii6 unitate ntre nor+ele !ormale5in!ormale, ntre structura !ormal%in!ormal)6 d) democratic%consultativ (ncredere an-a,at la +ai +ulte niveluri de deci/ie). $peci(icul culturii organizaiei colare ( "") arianta pentru !ribuna "nvatamantului %ultura organizaiei colare postmoderne se de/volt, n +od special, prin valori!icarea resurselor subiective ale climatului psihosocial -enerat de +odul de ac.iune al tuturor :actorilor colii; (+ana-eri, colectiv didactic, elevi, personal ad+inistrativ, prin.i, al.i repre/entan.i ai co+unit.ii locale etc.). Crearea climatului psihosocial po$itiv al colii i+plic2 a) un nivel +otiva.ional superior al tututror :actorilor colii; (e4pri+at n ter+eni de aspira.ii)6 b) un conte4t de nv.are desc0is, sti+ulativ pentru coal i fiecare clas de elevi6 c) rela.ii de cooperare ntre to.i +e+bri co+unit.ii (+ana-eri, profesori, elevi, prin.i, personal ad+inistrativ, inspectori colari etc.). Evaluarea calitii climatului psihosocial al colii poate fi reali/at n +od direct i indirect. $n +od direct, prin diferite te0nici de observare, anc0et, interviu, anali/ a produselor activit.ii6 n +od indirect, prin studiul unor docu+ente colare care ofer date referitoare la disciplina elevilor i profesorilor i la caracteristicile +ediului colii i al fiecrei clase de elevi. Hactorii care condi.ionea/ calitatea cli+atului psi0osocial al colii pot fi identifica.i la nivelul co+porta+entului :actorilor colii; i n raport de +odalit.ile de +anifestare ale +ediului colar (intern i e4tern). %o+ eviden.ia doar aspectele esen.iale, relevante pentru conturarea unui anu+it cli+at psi0osocial. Comportamentul managerilor poate fi caracteri/at n raport de +atricea stilistic e4pri+at n diferite conte4te interne i e4terne, n sens2 autoritar% permisiv%democrat9 directiv%nondirectiv !ormal%non!ormal%in!ormal9 dinamic% static9 predominant cognitiv%a!ectiv%motivaional%volitiv . B caracteristic aparte este cea a stilului managerial afir+at predo+inant n raporturile cu profesorii i ceilal.i repre/entan.i ai co+unit.ii2 participativ deschis/"nchis restrictiv stimulativ. Comportamentul pro!esorilor poate fi caracteri/at prin diferite -rade de2 anga7are / neanga7are (social i peda-o-ic)6 "ncredere / ne"ncredere n for.ele i resursele proprii, apropiere / deprtare psi0osocial de elevi i prin.i6 po$iionare po$itiv / negativ fa. de +ana-erii colari (responsabili de catedr < co+isie +etodic, directori, inspectori colari), al.i profesori, elevi, prin.i). Comportamentul elevilor poate fi caracteri/at n raport de ur+torii indicatori2 capacitate de autocunoatere , modul de raportare la obiectivele generale i speci!ice ale colii i ale disciplinelor de nv.+1nt6 atitudinea fa. de profesori, +ana-eri, personal didactic, cole-i, prin.i6 "ncrederea / ne"ncrederea fa. de +isiunea i etosul colii, de valorile civice pro+ovate n diferite situa.ii colare i e4tracolare, de nor+ele !ormale i in!ormale (elaborate n conte4t intern).

45

Co+binarea acestor caracteristici co+porta+entale poate -enera +ai +ulte tipuri de climat psihosocial care conturea/ c0iar o anu+it :personalitate a colii;2 deschis / "nchis6 autonom / dependent (de conte4tul e4tern)6 controlat / autocontrolat6 paternalist / colegial (ba/at pe spri,in psiho i socio5pedagogic ntre to.i actorii colii)6 anga7at / neanga7at6 reproductiv < creativ. Proble+atic tipolo-iei cli+atului psi0osocial al colii poat fi anali/at n raport de dou a-e valorice (op., cit., p.NF5NK). Pe :a4a desc0is5nc0is;, identific+ un cli+at psi0osocial2 a) deschis prin conduita desc0is a +ana-erilor i profesorilor6 b) "nchis prin conduita "nchis a +ana-erilor i profesorilor6 c) anga7at, prin conduita "nchis a +ana-erilor i deschis a profesorilor6 d) neanga7at, prin conduita deschis a +ana-erilor i "nchis a profesorilor. Pe a4a participativ5e4ploatator, identific+ un climat psihosocial2 a) autocratic%e-ploatator (nencredere ntre +ana-eri i actorii colii)6 b) autocratic5 binevoitor (i+plicare declarativ a :actorilor colii;)6 c) democratic%participativ (ncredere ntre +ana-eri i :actorii colii;6 unitate ntre nor+ele !ormale5 in!ormale)6 d) democratic%consultativ (ncredere an-a,at la +ai +ulte niveluri ale deci/iei pe verticala i ori/ontala structurilor de conducere +ana-erial a or-ani/a.iei colare post+oderne). $ntatea organizaiei colare +ntatea organi$aional are se+nifica.ia unui concept5+etafor, cu caracter opera.ional, lansat n do+eniul +ana-e+entului i al sociolo-iei. $n ca/ul +ana-e+entului i al sociolo-iei educa.iei, aceast +etafor su-erea/ :un alt +od de conceptuali/are a cli+atului colii; sau :un indicator al calit.ii; acesteia (>.Pun, 3DDD6 D.I.Barbu, 7FFD, op.cit.). $n opinia noastr, din perspectiva +ana-e+entului educa.iei, n calitate de concept opera.ional sntatea organi$aional definete o realitate peda-o-ic +ai co+ple4, situat la nivelul intersec.iei dintre normativitatea i cultura colii. >4pri+1nd aspira.ia spre opti+i/area corela.iei dintre normativitatea i cultura organi$aiei colare n conte4tul evolu.iei siste+elor post+oderne de nv.+1nt. $n raport de normativitatea colii, sntatea organi$aiei colare rspunde tendin.ei de adaptabilitate continu a nv.+1ntului la un +ediu peda-o-ic i social desc0is. >ste reali/abil prin co+pletarea nor+elor !ormale cu ini.iative procedurale in!ormale, asu+ate de principalii actori ai colii, +ana-erii, profesorii, elevii, prin.ii, al.i repre/entan.i ai co+unit.ii locale. Presupune elaborarea i co+unicarea obiectivelor colii la nivelul unor deci/ii realiste de politic a educa.iei. inde per+anent spre corela.ia opti+ dintre obiective (concrete = specifice = -enerale) = resurse e4istente i valorificate peda-o-ic = re$ultate (i+ediate, pe ter+en +ediu i lun-). $n raport de cultura colii, sntatea organi$aiei colare este un re/ultat al unit.ii e4istente sau proiectate ntre valorile peda-o-ice pro+ovate 46

(+ana-eriale, didactice, ad+inistrative, co+unitare etc.) i comportamentele e4isten.iale de+onstrate de actorii educaiei n diferite situa.ii, n conte4t intern i e4tern. >4presia sintetic a culturii colare, favorabil sntii organi$aionale, este cea a coe/iunii +orale a -rupurilor de referin. (structurile conducerii +ana-eriale, colectivul didactic, colectivele claselor de elevi, consiliul profesoral, consiliul prin.ilor etc.). $n ultim instan, sntatea or-ani/a.ional reflect calitatea climatului psi0osocial, ca parte a culturii colii, -enerat i de/voltat la nivelul intersec.iei dintre +ai +ulte variabile cu caracter obiectiv (spa.iul i ti+pul peda-o-ic, for+ele de or-ani/are deter+inat social) i subiectiv (stilurile peda-o-ice pro+ovate de actorii colii, ini.iativele peda-o-ice ale cadrelor didactice). De!inirea operaional a conceptului de sntate a organi$aiei colare eviden.ia/ toc+ai capacitatea de adaptare continu i adecvat a colii la cerin.ele +ediului peda-o-ic i social, aflate n continu sc0i+bare i transfor+are, cu tendin.e de de/voltare relevante pe ter+en scurt, +ediu i lun-. Criteriul eficien.ei este cel al deci/iilor opti+e asu+ate n ti+p care constau n orientarea resurselor spre re/olvarea proble+elor esen.iale ale colii concentrate la nivelul obiectivelor -enerale ale acesteia. +ntatea organi$aiei colare reflect calit.ile func.ionale ale unui (+icro)siste+ social, eficient doar n +sura n care re/olv patru proble+e esen.iale ( .Parson)2 3) adaptarea continu la +ediul social < cultural, politic, econo+ic, co+unitar6 7) proiectarea corect a obiectivelor n raport de +ediu i de resurse6 8) crearea cli+atului psi0osocial adecvat n ter+eni de coe/iune +oral, profesional, intelectual, co+unitar6 9) +en.inerea i de/voltarea unui culturi specifice = cultura pedagogic necesar n societatea postmodern, ba/at pe cunoatere, raportat per+anent la toate provocrile unui +ediu social e4tre+ de co+ple4 i de dina+ic. Modelul organi$aional necesar n plan peda-o-ic n conte4tul afir+rii societ.ii infor+a.ionale este cel al colii deschise care produce "nvare la scar social, dar, care, n acelai ti+p, "nva permanent, n < din raporturile sale cu lu+ea, cu +ediul cultural, econo+ic, politic, co+unitar. (i/a peda-o-ic a colii post+oderne este de ordin social. !eflect1nd saltul necesar de la cultura colii spre civili$aia colii. "n subiect pe care l vo+ aborda n nu+erele viitoare ale (ribunei ;nvm#ntului. $pre o civilizaie a colii *bordarea sistemic a organi$aiei colare desc0ide calea spre o civili$aie a colii capabil s interac.ione/e opti+ cu +ediul ncon,urtor i s nve.e continuu. $n spa.iul i ti+pul post+odern, aceast perspectiv i+pus de lo-ica educa.iei per+anente -enerea/ o nou vi/iune asupra rela.iei dintre

47

coal i societate. Hi4at n cadrul unui proiect de anver-ur care ur+rete transfor+area societ.ii (post)+oderne ntr5o :societate educativ;. Bri-inile istorice ale acestui proiect social pot fi identificate c0iar n interiorul :colii trecutului; care, odat cu afir+area ideii de instruire obli-atorie, a creat :o perspectiv nou asupra o+ului;, sus.inut de :e+er-en.a ra.iunii; i de :recunoaterea rolului Statului n +aterie de educa.ie; Caracteristicile principale ale organi$aiei colare sunt evidente n ca/ul unei abordri siste+ice. Sunt concentrate n cadrul ur+toarelor procese pedagogice pre/ente n via.a oricrei or-ani/a.ii colare (ve/i Pol Dupont, 4a civilisation de l5ecole, >dition *abor, Bru4elles, 3DDF, p.9G557)2 3) &rientarea valoric a activit.ii de ba/ (educa.ia, instruirea) care e4pri+ cerin.ele interne, dar i e4terne de evolu.ie6 coeren.a prospectiv a or-ani/a.iei colare reflect unitatea func.ional a celor dou cate-orii de cerin.e. 7) (rans!ormarea continu a !lu-urilor pedagogice e4istente la nivel de cunoatere (tiin.ific, artistic, te0nolo-ic etc.) pe circuitul in!ormare < !ormare, sus.inut prin strate-ii i +etode de instruire adaptabile per+anent la conte4t (resurse, condi.ii, stiluri +ana-eriale i didactice, for+e de or-ani/are i+puse social sau ini.iate de profesori etc.). 8) +tructurarea pe niveluri trepte cicluri de instruire , de/voltate n func.ie de obiectivele i durata colii generale obligatorii. 9) Micarea permanent a tuturor resurselor (infor+a.ionale, u+ane, didactico5+ateriale, bu-etare) an-a,ate n desfurarea activit.ilor n raport de di+ensiunile specifice spa.iului i ti+pului social = de+o-rafic, econo+ic, politic, cultural, co+unitar. Modelul pedagogic al abordrii sistemice a or-ani/a.iei colare concentrea/ :cinci c1+puri esen.iale; pentru conturarea unei civili/a.ii i de/voltarea ei pe trei do+enii2 sociolo-ic, institu.ional, peda-o-ic (op.cit., ve/i p. K85EF2 3) Do+eniul sociolo-ic al civili/a.iei colii este de/voltat la nivelul intersec.iei dintre :c1+pul sociolo-ic al societ.ii; i :c1+pul sociolo-ic educativ;. 7) Do+eniul institu.ional al civili/a.iei colii este de/voltat la nivelul :c1+pului politic;6 8) Do+eniul peda-o-ic al civili/a.iei colii este de/voltat la nivelul intersec.iei dintre :c1+pul peda-o-ic institu.ional; i :c1+pul peda-o-ic practic;. Cele :cinci c1+puri esen.iale; constituie conte-tul e-tern i intern al organi$aiei colare, desfurat ntre nivelul cel +ai -eneral al siste+ului social i planul cel +ai concret al practicii peda-o-ice. Conte-tul social e-tern al organi$aiei colare este situat la nivelul siste+ului social care ac.ionea/ ca :un c1+p sociolo-ic societal;, traversat de ideolo-ii, +odele, paradi-+e, an-a,ate de e4e+plu, n pro+ovarea :colii elitiste; sau a :colii e-alitare;. Conte-tul social intern al organi$aiei colare este situat la nivelul siste+ului de nv.+1nt, studiat de sociolo-ia educa.iei, care +arc0ea/ procesul de afir+are n via.a colii a unor paradigme culturale, interiori/ate

48

peda-o-ic (n ter+eni de abordare magistrocentrist psihocentrist, sociocentrist, curricular a educa.iei < instruirii). Conte-tul politic este unul e-tern organi$aiei colare, supus unui proces social de le-iti+are prin le-i, nor+e, re-uli i+puse social, cu accente specifice (de+ocratice, autoritare, totalitare) care trebuie interiori/ate peda-o-ic la nivel de :politic a colii;. Conte-tul pedagogic este unul speci!ic organi$aiei colare care sus.ine procesul de interiori/are a valorilor po/itive de-a,ate de la nivelul : c#mpului societal; i al :c#mpului politic;. Concentrea/ valorile :c1+pului peda-o-ic or-ani/a.ional; care traduce nor+ele politice la nivelul culturii or-ani/a.iei colare. >ste relevant prin or-ani-ra+a propus n raport de func.iile -enerale ale colii2 or-ani/area resurselor = planificarea activit.ii de ba/ = re-larea5 autore-larea prin activit.i de perfec.ionare i cercetare peda-o-ic. Conte-tul pedagogic intern concentrea/ resursele :c1+pului peda-o-ic practic;, valorificate, n +od special, de profesori prin solu.iile +etodolo-ice asu+ate n cadrul activit.ilor concrete de instruire (lec.ii etc.). $pre o civilizaie a colii *entru !ribuna 'nvatam-ntului *bordarea sistemic a organi$aiei colare conturea/ calea spre o civili$aie a colii desc0is n raporturile sale cu lu+ea' *o-ica educa.iei per+anente, -enerea/ o nou vi/iune asupra rela.iei coal = societate. Proiectul re/ultat ur+rete transfor+area societ.ii ntr5o : societate educativ;. &riginile istorice ale acestui proiect social pot fi identificate n interiorul :colii trecutului; care a pro+ovat ideea de instruire obli-atorie, sus.inut de :e+er-en.a ra.iunii; i de :recunoaterea rolului Statului n +aterie de educa.ie;. Pcoala +odern va sus.ine anver-ura proiectului prin tendin.a de prelun-ire a duratei nv.+1ntului -eneral i obli-atoriu. Caracteristicile principale ale organi$aiei colare .post/moderne sunt concentrate la nivelul ur+toarelor procese pedagogice care +ilitea/ pentru o societate educativ (ve/i Pol Dupont, 4a civilisation de l5ecole, >dition *abor, Bru4elles, 3DDF, p.9G557)2 3) &rientarea valoric a activit.ii de ba/ (educa.ia, instruirea) care e4pri+ cerin.ele interne, dar i e4terne de evolu.ie6 coeren.a prospectiv a or-ani/a.iei colare reflect unitatea func.ional a celor dou cate-orii de cerin.e. 7) (rans!ormarea continu a !lu-urilor pedagogice e4istente la nivel de cunoatere (tiin.ific, artistic, te0nolo-ic etc.) pe circuitul in!ormare < !ormare, sus.inut prin strate-ii i +etode de instruire adaptabile per+anent la conte4t 8) +tructurarea pe niveluri trepte cicluri de instruire , de/voltate n func.ie de obiectivele i durata colii generale obligatorii. 9) Micarea permanent a tuturor resurselor (infor+a.ionale, u+ane, didactico5+ateriale, bu-etare) an-a,ate n desfurarea activit.ilor n raport de di+ensiunile specifice spa.iului i ti+pului social = de+o-rafic, econo+ic, politic, cultural, co+unitar. 49

Modelul pedagogic al abordrii sistemice a or-ani/a.iei colare concentrea/ :cinci c1+puri esen.iale; pentru conturarea unei civili/a.ii i de/voltarea ei pe trei do+enii2 sociolo-ic, institu.ional, peda-o-ic (op.cit., ve/i p. K85EF2 3) Do+eniul sociolo-ic al civili/a.iei colii este de/voltat la nivelul intersec.iei dintre :c1+pul sociolo-ic al societ.ii; i :c1+pul sociolo-ic educativ;. 7) Do+eniul institu.ional al civili/a.iei colii este de/voltat la nivelul :c1+pului politic;6 8) Do+eniul peda-o-ic al civili/a.iei colii este de/voltat la nivelul intersec.iei dintre :c1+pul peda-o-ic institu.ional; i :c1+pul peda-o-ic practic;. Cele :cinci c1+puri esen.iale; constituie conte-tul e-tern i intern al organi$aiei colare, desfurat ntre nivelul cel +ai -eneral al siste+ului social i planul cel +ai concret al practicii peda-o-ice. Conte-tul social e-tern al organi$aiei colare este situat la nivelul siste+ului social care ac.ionea/ ca :un c1+p sociolo-ic societal;, traversat de ideolo-ii, +odele, paradi-+e, an-a,ate, de e4e+plu, n pro+ovarea :colii elitiste; sau a :colii e-alitare;. Conte-tul social intern al organi$aiei colare este situat la nivelul siste+ului de nv.+1nt, studiat de sociolo-ia educa.iei. !eflect procesul de afir+are n via.a colii a unor paradigme care pro+ovea/ +odalit.i specifice de abordare a instruirii (magistrocentrist psihocentrist, sociocentrist, curricular). Conte-tul politic este unul e-tern organi$aiei colare, supus unui proces de le-iti+are prin le-i, nor+e, re-uli, i+puse social, cu accente specifice (de+ocratice, autoritare, totalitare) care trebuie interiori/ate peda-o-ic la nivel de :politic a educaiei;. Conte-tul pedagogic este unul speci!ic organi$aiei colare care sus.ine procesul de interiori/are a valorilor po/itive de-a,ate de la nivelul : c#mpului societal; i al :c#mpului politic;. Concentrea/ valorile :c1+pului peda-o-ic or-ani/a.ional; care traduce nor+ele politice la nivelul culturii or-ani/a.iei colare. >ste relevant prin or-ani-ra+a propus n raport de func.iile -enerale ale colii2 or-ani/area resurselor = planificarea activit.ii de ba/ = re-larea5 autore-larea prin activit.i de perfec.ionare i cercetare peda-o-ic. Conte-tul pedagogic intern concentrea/ resursele :c1+pului peda-o-ic practic;, valorificate, n +od special, de profesori prin solu.iile +etodolo-ice asu+ate n cadrul activit.ilor concrete de instruire (lec.ii etc.). $pre o civilizaie a colii ("") Organizaia colar postmodern valorific lo-ica flu4ului de infor+a.ii interne i e4terne de-a,at per+anent de la nivelul conte-tului sociologic politic i pedagogic care e4ercit un ansa+blu de influen.e, favorabile sau nefavorabile n raport cu ac.iunile for+ative an-a,ate n cadrul siste+ului i al procesului de nv.+1nt.

50

(i/a abordrii siste+ice a organi$aiei colare postmoderne const n valorificarea la +a4i+u+ a celor trei conte4te evocate. Pentru a contribui la creterea eficacit.ii c1+pului sociolo-ic, politic i peda-o-ic al or-ani/a.iei colare (op.cit., p.G3537K). E!icacitatea c#mpului sociologic al organi$aiei colare poate fi deter+inat la nivel de conte4t e4tern i intern. Conte4tul e4tern este eviden.iat n cadrul c#mpului sociologic al societii 6 cel intern, n cadrul c#mpului sociologic educativ desfurat n spa.iul i ti+pul colar. C1+pul sociologic al societii, reflectat la nivelul or-ani/a.iei colare post+oderne, este cel -enerat de : torentul; culturii infor+a.ionale, care pro+ovea/ e4i-en.a autoorgani$rii la nivelul unui Qopti+ ntre ordinea ri-id = a culturii industriali/ate ti+purii = i renoirea continu a culturii industriali/ate de/voltate. C1+pul sociologic educativ sti+ulea/ paradi-+a co+ple4it.ii tiin.ei, reflectat la nivelul reconstruc.iei curriculumului colar prin sus.inerea ideii de globalitate i de complementaritate = n ter+eni de educaie permanent, respectiv de interdisciplinaritate. E!icacitatea c#mpului politic al organi$aiei colare poate fi deter+inat la nivel de conte4t e4tern. Civili$aia colii valorific accelerarea datorat factorilor e4terni concentra.i la nivelul valorilor de+ocra.iei, care sti+ulea/ tran/i.ia de la func.ia de reproducere spre func.ia de sti+ulare a +obilit.ii sociale prin inter+ediul siste+ului de nv.+1nt. Deci/iile +ana-eriale se+nalate vi/ea/ structura de conducere a siste+ului de nv.+1nt (descentrali$area), coninuturile concepute curricular (n perspectiva educaiei permanente), +etodolo-ia (centrat pe "nvarea inovatoare), for+area profesorilor (cu caracter deschis). E!icacitatea c#mpului pedagogic al colii intervine la nivel de conte4t e4tern i intern. $n calitate de c#mp pedagogic organi$aional i de c#mp pedagogic practic. *a nivelul conte-tului e-tern, civili/a.ia colii evoluea/ n raport de calitatea c1+pului peda-o-ic or-ani/a.ional, capabil s consolide/e structurile cele +ai apte s concreti/e/e deci/iile politice i didactice. Deter+inant este ieirea din aneste/ia, confu/ia i i+obilitatea structurilor birocratice pe trei a4e func.ionale2 a) comunicarea e!icient, prin reducerea distan.ei dintre conductori i condui, dintre organi$atori i utili$atori6 b) gestiunea opti+ a resurselor e4istente6 c) producerea "nvrii sociale, autono+e i inovatoare. *a nivelul conte-tului intern, civili/a.ia colii este +arcat de reali$rile pedagogice practice. I+a-inea si+bolic este cea a saltului de la Qcoala5obiect; la Qcoala5subiect; a societ.ii, caracteri/at prin2 3) +trategii care pro+ovea/ autonomia (ba/at pe descentrali/are), responsabilitatea (n raport cu +isiunea or-ani/a.iei i cu cerin.ele co+unit.ii) i cunoaterea faptelor peda-o-ice (pre/ente n via.a colii, n corela.iile +ana-eri5 profesori i profesori5elevi i n raporturile cu +ediul)6 prioritar devine Qcompetena colii de definire a priorit.ilor sale, a proiectului su i a +odului su de interven.ie;. 51

7) +tructur de adaptare desc0is spre educa.ia per+anent, spre nv.area continu6 corespunde func.iilor +ana-eriale an-a,ate n reali/area +isiunii or-ani/a.iei colare post+oderne, n plan peda-o-ic, or-ani/a.ional i cultural. 8) Deci$ii optime ba/ate pe opti+i/area raporturilor dintre obiective < resurse < re$ultate, an-a,ate n sensul de+ocrati/rii educa.iei, n ter+eni de e-ali/are a anselor i de pro+ovare a valorilor repre/entative din punct de vedere peda-o-ic i social 9) 2dentitate a fiecrei or-ani/a.ii prin cultivarea senti+entului apartenen.ei la o anu+it co+unitate, n ter+enii unui proiect ba/at pe un ansa+blu de valori asu+ate, perfectibil prin contribu.ia tuturor :actorilor colii;. $pre o civilizaie a colii (""") %alea spre o civilizaie a colii are o linie de start situat la dou niveluri de referin.. Pri+ul nivel privete evoluia organi$aiei colare "n societatea in!ormaional, ba/at pe cunoatere. #l doilea nivel an-a,ea/ deschiderea societii spre valorile pedagogice ale organi$aiei colare , valori +orale, tiin.ifice, te0nolo-ice, estetice, psi0ofi/ice. #ceast desc0idere este necesar pentru transfor+area societ.ii ntr5o Qcetate educativ; dup +odelul teoretic lansat de "N>SCB, cu +ai +ulte decenii n ur+ (>d-ar Haure, sub redac.ie, * "nva sa !ii' Un 8aport U6E+C&, 3DE7, traducere, >.D.P., 3DE9). Ca o concluzie la seria noastr de articole re/ervate proble+aticii pe care o ridic managementul organi$aiei colare, vo+ ncerca s eviden.ie+, pe de o parte, procesul co+ple4 de transfor+are prospectiv a culturii colii ntr5o civili$aie a colii, care reflect valorile -enerale ale societ.ii infor+a.ionale. Pe de alt parte, vo+ ncerca s surprinde+ +sura n care societatea nsi ar putea s atin- un nou stadiu de civili/a.ie prin valorificarea for+ativ po/itiv a tuturor structurilor sale de func.ionare cultural, politic, econo+ic i co+unitare. Evoluia organi$aiei colare "n societatea in!ormaional ba$at pe cunoatere creea/ pre+isele transfor+rii sale ntr5un factor de pro-res al civili$aiei postmoderne. Saltul de la instituia colar, ba/at pe o nor+ativitate relativ stabil, la organi$aia colar reconstruit per+anent n raport de obiectivele asu+ate ntr5un conte-t pedagogic i social deschis , este reali/at n cadrul unui proces co+ple4. $n acest proces co+ple4 or-ani/a.ia colar post+odern an-a,ea/ ur+toarele .re/evoluii structurale i sistemice2 3) Pro+ovarea unei noi paradi-+e sociale care repo/i.ionea/ raporturile dintre de/voltarea societ.ii i educa.ie6 educaia de calitate devine premisa de$voltrii sociale durabile. 7) %alorificarea paradi-+ei curriculumului care vi/ea/ centrarea pe !inaliti (ideal scopuri obiective) construite la nivelul unit.ii dintre cerinele psihologice ale elevului (e4pri+ate n ter+eni de competene < capaciti) i cerinele societii (e4pri+ate n ter+eni de coninuturi validate sociale). 52

8) Interiori/area scopurilor n calitate de direc.ii strate-ice referitoare la conducerea managerial (-lobal, opti+, inovatoare), democrati$area educaiei (e-ali/area anselor6 pro+ovarea valorilor pe criterii specific peda-o-ice), in!ormati$area coninuturilor instruirii (con.inuturi esen.iale, inte-rate n re.ea). Proiectul societii educative, concentrat i e4pri+at de "N>SCB prin conceptul +etaforic de Qcetate educativ;, ur+rete responsabili$area pedagogic a tuturor organi$aiilor sociale i comunitilor umane. Procesul social provocat vi/ea/2 3) Identificarea i valorificarea resurselor peda-o-ice e4istente la nivelul rela.iilor, obiective i subiective, dintre principalele organi$aii sociale postmoderne (econo+ice, politice, culturale, reli-ioase etc. ) i educaie. 7) De/voltarea, la un nou nivel de or-ani/are peda-o-ic, a rela.iilor directe i indirecte e4istente ntre comunitile umane macrosociale (na.iune, co+unitate interna.ional) i microsociale (fa+ilie, co+unitate teritorial < local) i educaie6 pre+isa esen.ial const n repo/i.ionarea rolului fa+iliei ca parte inte-rat n structura desc0is, de rela.ie, a siste+ului de nv.+1nt, an-a,at la nivel de educaie non!ormal, cu func.ii i obiective co+ple+entare n raport cu educa.ia for+al. 8) Preluarea i interiori/area deplin a valorilor peda-o-ice -enerale (binele moral, adevrul tiini!ic, utilitatea tehnologic a adevrului tiini!ic , !rumosul = din art, natur, societate, sntatea psiho!i$ic) la nivelul structurii de func.ionare a tuturor or-ani/a.iilor sociale i co+unit.ilor u+ane, de/voltate n conte4tul culturii societ.ii infor+a.ionale, ba/at pe cunoatere. 9) >4pri+area co+porta+ental a tuturor actorilor sociali la nivelul unor calit.i tipice culturii i civili/a.iei peda-o-ice2 co+unicare eficient, ba/at pe e+patie co-nitiv, afectiv, +otiva.ional6 nv.are inovatoare6 autoevaluare for+ativ continu6 prospectare a4iolo-ic, la scar individual i social.

53